P. 1
Belangrijke Onderwerpen Auditing Theory

Belangrijke Onderwerpen Auditing Theory

|Views: 368|Likes:
Published by Esra Tatar

More info:

Published by: Esra Tatar on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Belangrijke onderwerpen Auditing Theory De informatietheorie: volgens de informatietheorie bestaat de toegevoegde waarde van de accountantscontrole uit de toename van

de betrouwbaarheid van de financiële informatie op basis waarvan door de gebruikers velerlei beslissingen worden genomen. Hierbij wordt onder het informatierisico het risico verstaan dat de verstrekte informatie onjuist is, zonder dat accountantscontrole heeft plaatsgevonden. Dit risico moet niet worden verward met het algemene risico dat inherent is aan het ondernemerschap. Verklaringen voor het bestaan van het informatierisico: – De afstand van de gebruiker tot het te beoordelen object; – Het bestaan van tegengestelde belangen; – De toenemende complexiteit van het economische verkeer en het hiermee samenhangende verslaggevingproces. De agencytheorie: de scheiding tussen leiding en eigendom en de rol van de accountant (monitor) laat zich verklaren door de zogenaamde agencytheorie zoals deze in de financieringsleer is ontwikkeld. De theorie gaat uit van een situatie waarin de eigenaar (de principaal) een overeenkomst sluit met het management (agent). De term ‘agenten’ slaat op het feit dat ondernemingsbeslissingen niet door aandeelhouders zelf worden genomen, maar door aangewezen vertegenwoordigers (agenten), oftewel het management dat tegen een vergoeding de overeengekomen diensten verricht. In deze situatie kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan. Om hun belangen te beschermen zijn door de principalen beheersingsmechanismen ontwikkeld. Eén van de gevolgen hiervan is de wettelijke eis tot het afleggen van financiële verantwoording door het management in de vorm van een jaarrekening, aangevuld met de wettelijke eis tot een jaarrekeningcontrole. Een andere mogelijkheid is de belangen van agenten parallel te doen zijn aan die van de principalen. (bv winstafhankelijke beloningen) De kosten van bescherming van de belangen van de aandeelhouders worden wel ‘agencycosts’ genoemd. Deze kosten bestaan uit: – Bonding costs: kosten die het management maakt om aan te tonen dat het haar afspraken nakomt (bijvoorbeeld een vrijwillige jaarrekeningcontrole) – Monitoring costs: kosten die de aandeelhouder maakt om het management te controleren op naleving van de afspraken (o.a. jaarrekeningcontrole op verzoek van de aandeelhouders) – Residual loss: verlies voor de eigenaar omdat het managent niet de voor hem optimale beslissingen neemt. Resumerend bestaat in deze visie de toegevoegde waarde van accountantscontrole uit het economisch rationele, onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen van de getrouwheid van de jaarrekening. De vertrouwenstheorie van Limpberg: het was Limperg die in1926 de nadruk legde op de maatschappelijke rol van de accountant. In dit verband introduceerde hij de term ‘vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer’. Voor het verklaren van de behoefte aan accountantscontrole refereerde Limperg primair aan de relatie tussen de accountant en de externe ondernemingsparticipanten. Volgens de theorie van Limperg is het bestaansrecht

• De accountant kan niet voortdurend op alle plaatsen aanwezig zijn waarop zich voor de verantwoording relevante gebeurtenissen kunnen voltrekken. De accountantscontrole kan in het verantwoordingsproces extra zekerheid bieden aan de investeerder en anderzijds het management geloofwaardig verantwoording doen afleggen. De oorzaken liggen in de volgende omstandigheden: • De accountant kan niet deskundig zijn op alle gebieden die voor de controle van de verantwoording relevant kunnen zijn. De toegevoegde waarde van de controle komt dan ook in uitdrukking doordat de gebruikers het risico van onbetrouwbare informatie en de consequenties hiervan in geldeenheden uitgedrukt hoger waarderen dan de controlekosten. Beide theorieën (Limperg en agency) richten zich op de relatie tussen het management en het publiek. . Immers. De verzekeringstheorie: de controlekosten worden gezien als compensatie voor het overnemen van het risico dat de gebruikers van de financiele informatie lopen (met name bankiers en potentiele aandeelhouders). Het gevolg is dat het beeld dat de investeerder heeft van het bedrijf en management substantieel kan worden beïnvloed.als de informatietheorie. het management heeft investeerders nodig om de bedrijfsplannen te realiseren. In beide theorieën is de accountant dienstbaar aan het efficiënt functioneren van de financiële markten en/of aan het maatschappelijk verkeer. • Het gebruik maken van deelverklaringen. Dit houdt in dat de accountant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het niet ontdekken van deze omissies.van de accountantscontrole afhankelijk van de mate van overeenstemming tussen de opvatting van de accountant over de hem toevertrouwde taak en het vertrouwen dat zijn controlefunctie wekt bij het maatschappelijk verkeer. onregelmatigheden of fraude die niet door middel van accountantscontrole zijn te ontdekken. geldt het zogenaamde axiomatisch voorbehoud. De Verordening Gedrags Code (VGC) is van toepassing op alle RA’s en AA’s Principle based benadering -> de accountant is verplicht om in elke voorkomende situatie een beoordeling te maken naar aard en belang van de bedreigingen voor de naleving van de fundamentele beginselen. Aanvullend echter heeft Limperg kwalitatieve eisen aan het functioneren van de accountant geformuleerd. Anderzijds is het management zich ook bewust van deze risico’s en zal zich inzetten om geloofwaardig over te komen. • Adverse selection heeft betrekking op ‘information-asymetry’ tussen management en investeerder. aangezien de investeerder het management niet voldoende kan beoordelen op inzet. kan hij bewust ‘ruis’ aanbrengen in de communicatie. Doordat het management meer informatie heeft dan de investeerder. Axiomatisch voorbehoud: Voor fouten. De belangrijkste argumenten zijn voor de investeerder de moral hazard en ‘adverse selection’: • Moral hazard houdt in dat het management zich niet altijd maximaal inspant ten behoeve van de investeerder. De theorie van Limperg vertoont voor wat betreft het verklaren van de vraag naar de accountantscontrole sterke overeenkomsten met zowel de agency.

te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen. Het betreft de volgende bedreigingen: . Hij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend. – Deskundigheid en zorgvuldigheid De registeraccountant houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan een cliënt of werkgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. – Objectiviteit De registeraccountant laat niet toe dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel. In deel A van de Verordening Gedragscode is een aantal fundamentele beginselen opgenomen die gelden voor iedere registeraccountant. – Geheimhouding De registeraccountant eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. – In de nadere voorschriften inzake de onafhankelijkheid worden een vijftal risico’s genoemd met betrekking tot de bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant. – Professioneel gedrag De registeraccountant houdt zich aan de voor hem relevante wet. tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. De registeraccountant handelt bij het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde. In artikel A-100. Integriteit De registeraccountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op. – Raamwerk voor de toepassing van de fundamentele beginselen in de dagelijkse praktijk. – Grondslag voor de uitvoering van toetsing (CTM/AFM) en grondslag voor correctieve maatregelen (tuchtrecht).Doelstellingen VGC: – Bevorderen van het professionele niveau van de beroepsuitoefening en verduidelijking voor het maatschappelijk verkeer.en regelgeving en onthoudt zich van handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt. Deze bedreigingen kunnen ook de onafhankelijkheid van een bij een assuranceopdracht betrokken openbaar accountant bedreigen. De essentie van de Gedragscode bestaat uit: – Fundamentele beginselen van toepassing voor alle titeldragers.10 van de VGC zijn categorieën bedreigingen voor de fundamentele beginselen onderscheiden en toegelicht. Het is de registeraccountant niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen.

bedreiging als gevolg van eigenbelang: dit is de bedreiging die ontstaat uit een financieel of ander belang van de registeraccountant dan wel van een gezinslid of een naaste verwant van hem. b. te versterken. terwijl assurance-opdrachten ten behoeve van een breder openbaar publiek worden uitgevoerd. die over alle van belang zijnde informatie beschikt. (iii) toepasbare criteria. (iv) toereikende assurance-informatie en (v) een schriftelijk rapport.a. dat wil zeggen: de geesteshouding waarbij rekening wordt gehouden met alle mogelijke overwegingen die verband houden met de specifiek uit te voeren assuranceopdracht. bedreiging als gevolg van zelftoetsing: dit is de bedreiging die ontstaat. bedreiging als gevolg van vertrouwdheid: dit is de bedreiging die ontstaat. veelal private verkeer. de objectiviteit van de openbaar accountant in twijfel zal trekken. Onafhankelijkheid in wezen. niet zijnde de verantwoordelijke partij. . indien er een nauwe band bestaat tussen de registeraccountant en zijn opdrachtgever of indien de registeraccountant te veel sympathie koestert voor de belangen van een ander. bedreiging als gevolg van belangenbehartiging: dit is de bedreiging die ontstaat. De verschillen tussen assurance-opdrachten enerzijds en “opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie” anderzijds hebben betrekking op: (1) de beoogde gebruikers: de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie worden uitgevoerd voor een specifieke groep. en e. c. dat wil zeggen: het vermijden van al die feiten en omstandigheden die dus danig suggestief zijn dat een goed geïnformeerde. (ii) een geschikt object van onderzoek. De doelstelling van de controle van een jaarrekening is om de accountant in staat te stellen een oordeel te geven of de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Gelet op deze doelstelling wordt voldaan aan de opdrachtomschrijving van een assurance-opdracht De elementen van een assurance-opdracht zijn: De vijf elementen zijn: (i) drie partijen. d. Onafhankelijkheid in optreden (in schijn). In de NV COS wordt onderscheid gemaakt tussen assurance-opdrachten en aan assurance verwante opdrachten. indien de registeraccountant door feitelijke of vermeende dreigementen wordt afgehouden van objectief handelen. indien de registeraccountant op een zodanige wijze een standpunt verdedigt dat zijn objectiviteit in het gedrang komt. met uitsluiting van alle andere overwegingen. redelijk denkende derde. bedreiging als gevolg van intimidatie: dit is de bedreiging die ontstaat. Assurance-opdracht: is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers. indien de registeraccountant zijn eigen werkzaamheden of het resultaat daarvan beoordeelt. in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria.

controletechnieken en controlemiddelen (bepaling van de controlemix).Tijdens de beoordeling van de overeenstemming met verslaggevings.Accountants kiezen suboptimale alternatieven. In de volgende onderdelen van het controleproces komt deze professionele oordeelsvorming tot uitdrukking: . .(2) toetsbare criteria: in opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie worden de werkzaamheden specifiek overeengekomen met de opdrachtgever. . .Tijdens het beoordelen welke controlebevindingen op welke wijze dienen te worden gecommuniceerd cq. zogenaamde heuristics.Tijdens de identificatie van de controledoelstellingen.Accountants zijn zich niet bewust van of hebben geen volledige toegang tot alle relevante bewijsstukken en alternatieven. Aan de criteria bij assurance-opdrachten worden zwaardere eisen gesteld dan aan de criteria die worden gehanteerd bij opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.Tijdens het beoordelen van de effectiviteit van interne beheersingsmaatregelen. Accountantscontrole is een proces van vakkundige oordeelsvorming (professional judgement).Tijdens de beoordeling van de controlerisico’s.Accountants zijn niet in staat om een probleem duidelijk te definiëren. . . De heuristics zijn het gevolg van een beperkte rationaliteit (bounded rationality) Redenen waarom accountants fouten kunnen maken (bounded rationality) in beoordelingsprocessen als onderdeel van de controlewerkzaamheden zijn: . Dit betreft eisen met betrekking tot “relevantie.Tijdens de beoordeling van de te hanteren materialiteit. (3) rapportage: in geval van assurance-opdrachten. . Ook het management van organisaties maakt fouten als gevolg van een beperkte rationaliteit in hun oordeelsvorming. Indien het management zich niet bewust is van dergelijke beperkingen is de kans aanwezig dat risico’s in de interne beheersing niet worden beperkt maar wellicht zelfs worden versterkt. . welke (kunnen) leiden tot fouten.Tijdens het formuleren van het oordeel. terwijl bovendien het management van mening is dat de juiste controls ‘ in place ‘ zijn. . Gevolgen van beperkte rationaliteit in de oordeelsvorming van het management die kunnen leiden tot beperking van de effectiviteit van interne beheersingsmaatregelen: .Tijdens het beoordelen van de toereikendheid van de controle-informatie.Accountants zijn niet objectief. . terwijl bij assurance-opdrachten de werkzaamheden door de accountant worden bepaald. neutraliteit en begrijpelijkheid”. betrouwbaarheid. volledigheid.en beroepsvoorschriften. Hierdoor kan de effectiviteit van beheersingsmaatregelen worden beperkt. In geval van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie worden alleen feitelijke bevindingen gerapporteerd. zonder oordeel. . Tijdens de controlewerkzaamheden maken de accountants (onbewust) gebruik van vereenvoudigingen. .Tijdens het beoordelen van de meest geschikte controlemethoden. wordt er een accountantsoordeel (conclusie) geformuleerd met redelijke of beperkte mate van zekerheid. gerapporteerd.

Een forensisch accountant die een fraude onderzoekt richt zich op andere . Materieel belang (materiality): Informatie is materieel indien het weglaten of onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de verantwoording nemen zou kunnen beïnvloeden. individueel of gecombineerd met andere fouten binnen een jaarrekeningpost. De doelstellingen van de accountant als ondernemer kunnen gericht zijn op de te bereiken kwaliteit en reputatie. Naast het vaktechnische risico loopt de accountant. ontdekt en gecorrigeerd door het interne controlesysteem. waarborgen continuïteit en op de te behalen rentabiliteit. ook een bedrijfsrisico. Er wordt hier doorgaans gesproken over een risico van 1-5 % dat er een onjuiste verklaring wordt afgegeven. .Het uitgaan van achterhaalde veronderstellingen inzake aanwezige risico’s. materieel kunnen zijn.Het verontachtzamen van het feit dat de (interne) organisatie voortdurend dient te worden aangepast aan veranderende omstandigheden. dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn. . materieel kan zijn en niet tijdig wordt voorkomen. ervan uitgaande dat er geen gerelateerde interne controlemaatregelen aanwezig zijn.. niet ontdekken. Het ontdekkingsrisico is het risico dat de gegevensgerichte controlemaatregelen van de controlerende accountant fouten. Dit betreft het risico dat de accountant zijn ondernemingsdoelstellingen niet bereikt. Forensisch accountancy Het object van onderzoek waarop de controlerend accountant zich richt betreft meestal de jaarrekening.Beperkingen in de communicatie (top-down en bottom-up) binnen de organisatie.Beperkingen in de communicatie van missie en doelstellingen van de organisatie. Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens. . De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan. ICR. . individueel of gecombineerd met andere fouten binnen een jaarrekeningpost. Audit Risk Model AR = f(IR.Het zich teveel laten leiden door acute problemen en daardoor het totaaloverzicht en toekomstgerichtheid verontachtzamen. beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt. . individueel of gecombineerd met andere fouten binnen een jaarrekeningpost. Het interne controle risico is het risico dat er een fout wordt aangetroffen in een jaarrekeningpost of een groep van transacties die. De uit te voeren werkzaamheden hebben tot doel het audit risk tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. die. in zijn rol als ondernemer.DR) Het audit risk wordt gedefinieerd als het risico dat de accountant een onjuiste verklaring afgeeft bij de jaarrekening. Op basis van de risico-inschatting bij aanvang van de controle wordt de hoeveelheid werkzaamheden vastgesteld die tijdens de controle moet worden uitgevoerd. Inherent risico is de gevoeligheid van een jaarrekeningpost of een groep van transacties voor een materiele fout.De onmogelijkheid van het management om verantwoordelijkheden binnen de organisatie af te dwingen.

is van betekenis voor hun werkprogramma. Kortom: het ontbreken van duidelijke spelregels maakte dat de private forensisch accountant onder vuur kwam te liggen. . Daarnaast kan bijvoorbeeld worden genoemd: ‘het uitbrengen van een conceptrapport’. ‘partijdigheid van optreden’ en ‘de wijze waarop een deugdelijke grondslag kan worden verkregen. Naar de mening van de tuchtrechter zijn ze daarbij meerdere malen over die grenzen heen gegaan. De volgende verschillen in het onderzoeksobject en/of werkprogramma zijn hierbij: Con troleren Accou tan d n t Maatschappelijk verkeer als belanghebbende ( ‘opdrachtgever’) Materialiteit speelt een rol Gericht op verschaffen van zekerheid Kan deelwaarnem ingen hanteren ( efficiency) W erkt m een tolerantie/foutm et arge Relatief weinig detailwaarnem ingen Neem ‘m t ilde’ interviews af Hoor en wederhoor geen standaardprocedure Relatief standaard handelwijze/werkprogram a m Duidelijk uitgewerkt norm enkader ( RAC/COS) Foren sisch Accou tan n t Beperkt aantal betrokkenen Absolute nauwkeurigheid Gericht op waarheidsvinding/bewijsvoering Zal weinig deelnem ingen hanteren om dat bewijs sluitend m zijn oet In principe geen tolerantie m aar sluitend bewijs Relatief veel detailwaarnem ingen Interviews kunnen ‘stevig’ zijn en op verhoren lijken Hoor en wederhoor wel standaardprocedure Elk onderzoek kent een m aatwerk handelwijze/werkprogram a m Nauwelijks uitgewerkt norm enkader In de literatuur wordt aangegeven dat met name de private forensisch accountants op enig moment onder vuur kwamen te liggen en met tuchtzaken werden geconfronteerd. Het feit dat de controlerend accountant en de forensisch accountant een ander onderzoeksobject hebben.objecten. een richtlijn die bovendien ontbrak in de periode dat de private forensisch accountants onder vuur kwamen te liggen. Er is slechts sprake van een gedragsrichtlijn persoonsgebonden onderzoeken. Het duidelijk uitgewerkte normenkader voor controleopdrachten (RAC/COS) ontbreekt bij forensische opdrachten. Naar verwachting zal met name het onderwerp ‘hoor en wederhoor’ veelvuldig worden genoemd. bijvoorbeeld een betrokkene die ervan wordt verdacht gelden onrechtmatig aan de onderneming te hebben onttrokken of hij richt zich op een mogelijk vervalst document. Beschrijf kort (maximaal 100 woorden per voorbeeld) twee onderwerpen die in tuchtzaken tegen private forensische accountants aan de orde zijn gekomen. Door het ontbreken van duidelijke regels moesten de private forensisch accountants de grenzen van wat wel en niet mag zelf ontdekken.

bijzondere opsporingsdiensten en de magistratuur. Forensische accountancy krijgt steeds meer aandacht. De forensisch accountant krijgt steeds meer erkenning en aandacht en wordt daarbij kritisch gevolgd. Controle-instanties. zij is de katalysator voor de verdere ontwikkeling van de forensische accountancy en leidt tot een verbreding van het aandachtsgebied van de forensisch accountant die zich niet langer beperkt tot strafrechtelijke onderzoeken. Tot slot is van belang dat er in deze fase wel regels komen: de Gedragsrichtlijn persoonsgerichte onderzoeken.Het vakgebied forensisch accountancy heeft zich ontwikkeld en gaat nog altijd door. Het vakgebied neemt steeds vastere vormen aan. D: Verbreding en uitbouw (1999-medio 2000) De forensische accountancy wordt breder opgezet. • Private forensische accountancy. • Publieke forensische accountancy. . E: Tegenwind (medio 2000-2002) Via het tuchtrecht worden de contouren van de forensische accountancy scherper aangezet. • Private forensische accountancy binnen veiligheidsafdelingen en dergelijke. Grote ondernemingen beschikken vaak over afdelingen Veiligheidszaken. te hernoemen en te herschikken. Daarnaast ontstaan er de zogeheten ‘ niche kantoren’. B: Ontginning van de private markt (1993-1997) De private forensische accountancy komt tot bloei. wel van een vorm van concurrentie. • Forensische accountancy in het kader van controle en toezicht. zoals de Belastingdienst en financiële toezichthouders als de AFM. Deze ontwikkeling kan verdeeld worden in een aantal fasen: A: Publieke behoefte (1980-1993) De forensische accountancy is in Nederland ontstaan binnen het overheidsapparaat en was met name gericht op de uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken onder leiding van het OM. grote ondernemingen erkennen en herkennen de forensisch accountant. Hier zijn accountants bezig met bijzonder of intensief toezicht. De spelregels voor de forensische accountancy blijken nog niet duidelijk genoeg te zijn en worden langzaam door de jurisprudentie aangescherpt. gericht op met name strafrechterlijk onderzoeken. De beelden die naar aanleiding daarvan ontstaan. Het civielrechtelijke kader wordt steeds belangrijker. Voornamelijk werkzaamheden in dienst van organisaties als de politie. Met name toedrachtsonderzoeken voor klanten die met fraude worden geconfronteerd. toezichthouders. doen de (forensische) accountancy niet altijd goed. Van echte samenwerking tussen private en publieke sector is geen sprake. In feite is de forensische accountancy in een viertal stromen ingedeeld. Er bestaan vele controle-instanties en toezichthouders. zowel van binnen (NIVRA) als van buiten (politiek en media). C: Stabilisatie en institutionalisering (1997-1999) Stabilisatie en institutionalisering zijn de kernbegrippen die de derde groeifase karakteriseren. Daarnaast verschijnen er huisregels in het kader van forensische onderzoeken van een van de accountantskantoren. zoals deze worden bedreven binnen de gespecialiseerde afdelingen van de openbare accountantskantoren. Deze stroom is de bron van de Nederlandse forensische accountancy. F: Heroriëntatie en nieuw leven (2003-heden) Na de fase van tegenwind besluiten de accountantskantoren hun forensische activiteiten in te krimpen.

confrontatie 3.met de betrokkene te overleggen over de uitkomst van het rapport. die computers in staat stelt deze gegevens te herkennen en te verwerken. • De definities van de gegevens zijn opgenomen in een “Taxonomie”. XBRL koppelt vorm en inhoud los. Eisen forensische accountancy volgens Hooggerechtshof: 1. zoals een barcode.Bedrijfsbeveiliging. Mogelijke voordelen XBRL: . Leg uit waarom het plegen van ‘hoor en wederhoor’ in forensische onderzoeken zo belangrijk is. hoor en wederhoor 2. Het ‘taggen’ kan plaatsvinden aan het eind van de keten (moment van rapportering) of bij het vastleggen van de primaire transactie in het grootboek (XBRL General Ledger / GL). • XBRL is een technologie en een “Open standaard” voor de elektronische uitwisseling van rapportages / gegevens. door het ‘taggen’ of labelen van de gegevens(elementen) met een elektronisch label. .Gegeven het belang dat de rechter aan de accountantsrapportage kan verbinden. In beginsel is een accountant niet verplicht het afwijkende oordeel van de betrokkene in het rapport te vermelden.en wederhoor als zorgvuldigheidsnorm In verband met het bijdragen aan de oordeelsvorming dient de accountant: . Corporate Security of iets dergelijks waar door accountants onderzoeken worden uitgevoerd. definitieve rapport COSO RAAMWERK XBRL XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. . • De uit te wisselen gegevens worden opgenomen in een “Instance document”. concept rapport 4. of . een gegevenswoordenboek. • Gegevens kunnen weer worden gepresenteerd via een “Style sheets”. of . confrontatie van het concept 5. De controlerend accountant behoeft in het kader van de algemene controle van de jaarrekening hierover geen specifieke kennis te hebben (behoudens uiteraard het jaarrekeningenrecht). .Ter verkrijging van een deugdelijke grondslag voor de accountantsrapportage.de betrokkene in de gelegenheid te stellen toelichting of opheldering te geven of te reageren op de rapportage. een databestand.In verband met de vereiste zorgvuldigheid.kennis te nemen van argumenten en feiten die direct betrokkenen kunnen aandragen. Men moet het vermelden indien het is toegezegd. De forensische accountant behoort te beschikken over specifieke juridische kennis van het civiele recht en het strafrecht (en dito vaardigheden). Hoor.

Betere kwaliteit door eenduidigheid en meer transparantie. Mogelijke gevolgen van XBRL voor de strekking van de huidige accountantsverklaring bij de jaarrekening. Eenvoudiger hergebruik en analyse.• • • • • Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van (financiële) gegevens. • Geen beeldverklaring meer mogelijk maar verklaring op niveau data-element? • Vraagt om een ‘andere verklaring’ qua reikwijdte. betere mogelijkheden bedrijfsanalyse / benchmarking. bewoording en vorm • Vraagt om andere wijze van openbaarmaking. Versnelling in beschikbaar stelling en verwerking van gegevens.t. . • Gevolg kan zijn dat nieuwe Assurance producten ontwikkeld worden m.b.: o Zekerheid over gegevens in XBRL bestand gelijk is aan goedgekeurde jaarrekening (“the same as …” verklaring) o Nieuwe verklaring bij jaarrekening nieuwe stijl (in XBRL formaat) o Verklaring bij datasets o Verklaring bij interne beheersing (samenstellingsproces).

accountantsverklaring) worden beheerst? • Identificatie en het waarborgen van integriteit en authenticiteit van informatie. geen van bovenstaande Motiveer uw keuze met behulp van de agency-theory. Licht de agency-theory toe met een concreet voorbeeld die uw grootmoeder kan begrijpen. 3 Controle voegt waarde toe aan informatie De accountant dient volgens de vertrouwensleer van Limperg aan twee belangrijke eisen te voldoen. beetje in mijn lease-auto rondrijden b.Vraagstukken voor accountantscontrole zijn: • Vraagt een andere benadering en bepaling van het begrip materialiteit • De aanpak en uitvoering van de controle van jaarrekeningen in elektronische vorm • Is de huidige accountantsverklaring geschikt voor een jaarrekening in elektronische vorm en op welke wijze (fysiek) kan deze worden bijgevoegd? • Op welke wijze het openbaar maken van elektronische jaarrekeningen (incl. namelijk: .v. • Groter belang van informatie beveiliging De drie postulaten van de auditing theory zijn: 1 Onzekerheid heeft een negatieve waarde.een accountant mag terechte verwachtingen niet beschamen Potential audit implications (tentamen november 2007) EXTRA TENTAMENVOORBEELDEN EN UITWERKINGEN Stel dat u op een openbaar accountantskantoor werkt en dat op een dag uw grootmoeder aan u zou vragen: “kind.h. zowel a en b d. • De afgrenzing van verantwoordelijkheden tussen accountant en cliënt • Andere wijze van dossiervorming/documentatie Vraagstukken voor accountantspraktijk zijn: • Personeel trainen in XBRL kennis en nieuwe controle vaardigheden • Ontwikkelen van nieuwe producten (verklaringen en controlemethodologie) • Vereist investeringen in XBRL-enabled software en data communicatie infrastructuur • Andere relatie met de klant (elektronische communicatie / afstemming). ondersteun het economisch verkeer door het meewerken aan assuranceopdrachten c. De student dient de keuze te motiveren met behulp van een eenvoudige toepassing van de agency theorie.een accountant dient geen hogere verwachtingen te scheppen dan de accountant op grond van zijn werkzaamheden kan waarmaken . Wat zou u antwoorden: a. wat doe je toch de hele dag?”. Een voorbeeld kan worden gegeven a. 2 Informatie reduceert onzekerheid. Als de bank informatie ontvangt van de lener (agent) kan de bank (principaal) betere beslissingen nemen en daardoor een lagere risico-opslag hanteren. de renteopslag die een bank rekent op een lening. Als de bank aan de hand van het oordeel van de accountant (monitor) kan vaststellen dat deze . U mag ervan uitgaan dat uw grootmoeder te beschouwen is als een “verstandige leek”.

Een 2e voorbeeld betreft de controle van de jaarrekening: Als een aandeelhouder informatie ontvangt van de leiding van de onderneming kan de aandeelhouder (principaal) beslissingen nemen en over het door hem gewenste rendement over zijn investering (gebaseerd op een door de aandeelhouder ingeschat risicoprofiel) in de onderneming. Als de aandeelhouder aan de hand van het oordeel van de accountant (monitor) kan vaststellen dat deze informatie betrouwbaar is. Het is als positief te beoordelen indien de student meldt dat de accountant niet zomaar van assurance-opdracht mag veranderen. Beoordelingsverklaring valt onder stramien voor Assurance-opdrachten. Studenten dienen ten minste de essentie van bovenstaand antwoord te betrekken in hun antwoord. 4. Zodoende is het economisch verkeer gesteund door accountantscontrole. Een klant vraagt u. het terugverdien effect minder duidelijk is.informatie betrouwbaar is. gezien de geringe omvang van de onderneming. Ten minste moet genoemd worden dat een beperkte mate van zekerheid wordt gegeven. gezien het gebrek aan functiescheiding binnen zijn onderneming. kan het gewenste rendement worden verlaagd. Onderzoek van prognose valt onder stramien voor Assurance-opdrachten (NV COS 3400).: 1. 2. Onzekerheid heeft een negatieve waarde. Het is als positief te waarderen als de studenten samenhang zien tussen bonding costs and monitoring costs enerzijds en residual loss anderzijds. met name “residual loss”. Een klant vraagt u. Bent u van mening dat accountantscontrole zichzelf terugverdient? Motiveer uw antwoord met behulp van de postulaten van auditing theory en de agency theory. 2. Om te kunnen controleren zullen bonding costs gemaakt worden door het management. als gevolg van een lager risicoprofiel. Het management/lener (agent) heeft uiteindelijk het voordeel van een lagere rente. Assurance opdrachten verminderen de onzekerheid en zullen in principe een hogere economische waarde hebben dan de monitoring costs (waaronder controlekosten). . zal de rente verder verlaagd kunnen worden. Een klant vraagt u een verklaring af te geven bij een prognose die hij heeft opgesteld ten behoeve van de bank. 3. De leiding (agent) heeft uiteindelijk het voordeel van een lagere rendementseisen. In een open markt economie zonder overheidsbemoeienis zal de accountantscontrole zichzelf terugverdienen. omdat vraag en aanbod op elkaar zullen aansluiten. Geef gemotiveerd aan voor de volgende opdrachten of deze zijn te kwalificeren als: • een assurance-opdracht en zo ja welke soort • dan wel. als een aan assurance verwante opdracht volgens de criteria van NV COS. Voor deze vraag dienen de studenten de vijf elementen van een assurance-opdracht te behandelen om vast te stellen of het gaat om een assurance-opdracht of om een aan assurance verwante opdracht: 1. een beoordelingsverklaring af te geven. Zodoende is het economisch verkeer gesteund door accountantscontrole. een samenstelverklaring af te geven. Een klant vraagt een accountant een aantal werkzaamheden uit te voeren inzake de uitwerking van diverse procedures inzake het financiële risico management systeem van de klant en daarover te rapporteren. Tevens is het als positief te waarderen als de kandidaat stelt dat in een economie met veel overheidsbemoeienis en wettelijk verplichte controle.

maar waarvoor een afzonderlijke richtlijn 4410 in de HRA bundel is opgenomen. Het is evenmin een opdracht die onder de NV COS valt. het betreft een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. Verrichten van een aantal werkzaamheden inzake de uitwerking van diverse procedures inzake het financiële risico management systeem valt niet onder stramien voor Assuranceopdrachten. Samenstelverklaring valt niet onder stramien voor Assurance-opdrachten. . Genoemd moet worden dat er geen zekerheid wordt gegeven. 4.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->