Diktaat EC: definities en symbolen

bewerking van NEN-EN 1990;1991;1996

Publicatiedatum: 11 april 2011 © ir. R.A.J.M. Mom
Let op: dit document is NIET een actuele weergave van de inhoud van de norm, voor de laatste actuele NORMteksten raadpleeg NEN-EN 1996 1-1 via www.NEN.nl. Raadpleeg leveranciers voor actuele gegevens.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

210

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996 i
(P)
Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is, alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten, tenzij specifiek aangegeven. De beginselen zijn aangeduid met de letter P, achter het nummer van de alinea.

1990

A A A A A A θ2 A:buitengewone belasting

belaste oppervlakte hoogte van de locatie boven zeeniveau [m] oppervlakte belaste horizontale brutodoorsnede van een wand totale oppervlakte van het metselwerk oppervlakte van het metselwerk tussen de temperaturen θ1 en θ2 belasting, gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte, waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is. [accidental] OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt, tenzij passende maatregelen worden getroffen. OPMERKING 2 Schok-, sneeuw-, wind- en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn, afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen

1991-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1990

A0 a1 aangrijpende snedekracht (Synoniem) aanhechtsterkte van een verankering aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aard van het gebouw of civieltechnisch werk aardbevingsbelast ing (AE) accidental situation (Engels) accidental situation (Engels) achtergrondrespo nsfactor action-effect (Engels) ad Ad

basisoppervlakte afstand van het eind van een wand tot de dichtstbijzijnde rand van een oplegging action-effect (Engels)

1991-1-1 1996-1-1
belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term)

1990

de aanhechtingssterkte, per eenheid van oppervlakte, tussen wapening en beton of mortel in geval de wapening aan trek- of drukkrachten onderhevig is persistent design situation (engels) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1996-1-1

1990

persistent design situation (engels)

blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1990

term die de beoogde bestemming van het bouwwerk aangeeft, bijv. woning, keermuur, industrieel gebouw, wegverkeersbrug

1990

belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) beschrijft het effect van het gebrek aan volledige correlatie van de druk op de gebouwoppervlakte (1.6.6) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) rekenwaarde van een geometrisch gegeven rekenwaarde van een buitengewone belasting (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) bijzondere situatie (Synoniem (N)) buitengewone toestand (Synoniem (B))

1990 1990 1990 1991-1-4 1990 1990 1990

211
Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996

tenzij anders voorgeschreven) achtergrondresponsfactor element van een gespecificeerde verzameling van variabelen representerende die fysische grootheden representeren.22 — Referentieoppervlak voor wrijving 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. masten. aardbeving) oppervlakte van het oppervlak van een element per eenheid van lengte Bijlage nominale waarde van een geometrisch gegeven oppervlakte van het binnenoppervlak van het brandbeschermende materiaal per lengte-eenheid van het element referentie oppervlakte oppervlakte van de doorsnede wapeningsstaal oppervlakte van de doorsnede afschuifwapening afstand van het vlak van een steun tot de beschouwde doorsnede oppervlakte van het metselwerk tot de temperatuur θ1 breedte van een doorsnede breedte van de constructie (lengte van het oppervlak loodrecht op de windrichting. met inbegrip van grondeigenschappen fundamentele basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met de afhankelijkheid voor windrichting en zonodig met het seizoen (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. geometrische grootheden en materiaaleigenschappen karakteriseren. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd. explosie. Waar van toepassing. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap. zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in. Buitengewone belastingcombinatie (brand. schoorstenen en bruggen. oppervlakte aangestroomd door de wind factor voor gallopinginstabiliteit gecombineerde stabiliteitsparameter voor gallopinginterferentie karakteristieke waarde van een geometrisch gegeven karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap 1990 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 Figuur 7. belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving 1990 AE AEd Aef AEk Aero-elastische respons Afr aG aIG ak ak aardbevingsbelasting [accidental earthquake] rekenwaarde van aardbevingsbelasting AEd = γ I Aek effectief oppervlakte van een dragende wand karakteristieke waarde van aardbevingsbelasting behoort te zijn beschouwd voor flexibele constructies zoals kabels.2) 1990 1996-1-2 1990 1990 1996-1-2 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 basisvariabele basiswindsnelheid 1991-1-4 212 . bijvoorbeeld.6. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 ALS Am Annex anom Ap Aref As Asw ax Aθ1 b b B 2 Accidental Limit State. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde. omgevingsinvloeden. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ad rekenwaarde van een geometrische eigenschap meestal een nominale waarde. In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. belastingen. bijvoorbeeld. een desbetreffende Europese norm of voornorm. In dergelijke gevallen.

achter het nummer van de alinea. vochtigheidsschommelingen.12): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor statisch evenwicht. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen. Volgens tabel A1.3 en (formule 6. een ongewoon en ernstig voorval. -moment. De beginselen zijn aangeduid met de letter P.l bef.2)] samenstel van rekenwaarden gebruikt voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid bij een grenstoestand waarbij verscheidene belastingen gelijktijdig werken belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Buitengewone en aardbevingscombinaties: Grenstoestand (ALS) Volgens tabel A1. of buitensporige afwijking van beoogde afmetingen gevaarlijk. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar.10): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR/GEO. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) Wegdek (Gebruikte term (Nederlands)) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen. kanteling/hoekverdraaiing) 1990 1990 belastingscombin atie belastingscombin atie ALS belastingscombin atie EQU belastingscombin atie GEO belastingscombin atie STR belastingseffect (E) 1990 1990 1990 1990 1990 1990 213 .iFrep. Volgens tabel A1. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.3.10a&b): gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht." een wand met stenen bedoeld als bekleding. ad } i ≥1 (6.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 beklede wand Bekleding (Synoniem (B)) belasting (F) 1996-1-1 1991-1-1 1990 belasting (verplichte term) belastingeffect load (Engels) E . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” basiswindsnelheid De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb. breedte van een gedrukt vlak in het midden tussen steunen voor de toepassing van EN 1990 tot en met EN 1999.2(B&C) en (max van formule 6.2(A) en (6.2(B) en (max van formule 6. hazard (Engels) 1991-1-4 bc bedreiging 1996-1-1 1990 bedreiging (verplichte term) bef bef. ongewoon voorval (Synoniem (N)) effectieve breedte van een T.1 (5) Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR.t Beginsel 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 behoort te vertaling van should: "behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend.11&6. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.10a&b): Zie benadering 3 van de opmerking bij A1. Volgens tabel A1. ontoereikende sterkte of weerstand. een abnormale belasting of omgevingsinvloed. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. spanning. tenzij specifiek aangegeven. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf. bijv.of L-vormig element effectieve breedte van een L-vormig element effectieve breedte van een T-vormig element algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is.i .

Er is een lagere kans toegestaan als de gevolgen hoger zijn. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” belastingseffect of snedegrootheid(V erplichte term) belastingseffecten (verplichte term) belastingsgeval (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) action-effect (Engels) 1990 belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) verenigbare belastingsschikkingen. bij een bepaalde toetsing vaststelling van de plaats. RC is afhankelijk van CC.w. gegeven (Synoniem (B)) berekening (constructieve-) zie ook NEN-EN-1991-1:6.en ontwerpcriteria beton(vulbeton) betrouwbaarheid ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand berekening van een samenhangend stelsel van.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. te gebruiken om bouwwerken op te richten. 1990 berekening en ontwerp bij brand berekening van de constructie als geheel berekenings. gelijktijdig beschouwd met vaste veranderlijke belastingen en blijvende belastingen. opgelegd. ofwel snedekrachten en -momenten. bruikbaarheid en duurzaamheid van een constructie.2 belastingseffecten (verplichte term) 1990 1990 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene. Betrouwbaarheid wordt meestal uitgedrukt in probabilistische termen maatregelen bedoeld voor de socio-economische optimalisatie van de (geld)middelen. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. grootte en richting van een vrije belasting effects of actions (Engels) effects of actions (Engels) 1990 1990 belastingsschikkin g belastingsuitwerki ngen (Synoniem (N)) bepaald. M. accidental situation (Engels) belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. 1990 1990 1990 1996-1-1 1990 betrouwbaarheids differentiatie betrouwbaarheids klasse bijzondere situatie (Synoniem (N)) blijvende belasting (G) 1990 1990 1990 1990 blijvende belasting (verplichte term) permanente belasting (Synoniem (N)) permanent action (Engels) 1990 214 . samenstellen van vervormingen en imperfecties. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt buitengewone situatie (Verplichte term) OPMERKING Betrouwbaarheid omvat veiligheid. ofwel berekening van de constructie als geheel. rekening houdend met alle te verwachten gevolgen van bezwijken en de kosten van de bouwwerken Reliability Classes: Differentiatie in de kans op bezwijken tijdens ontwerplevensduur. met inbegrip van de ontwerplevensduur.a. die in evenwicht zijn met een specifiek welbepaald stelsel van belastingen op de constructie en afhangen van geometrische. voor elke grenstoestand. constructieve en materiaaleigenschappen kwantitatieve formuleringen die. de te vervullen voorwaarden beschrijven beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen geschiktheid van een constructie of een constructief element om te voldoen aan de voorgeschreven eisen. ofwel spanningen in een constructie. waarvoor zij is ontworpen.

staalconstructie.sup. OPMERKING 2 De dynamische factor cd houdt rekening met het toenemend effect van trillingen door turbulentie in resonantie met de constructie en mag zijn bepaald met uitdrukking (6. bijv. beton. bijv. alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. 1991-1-1 blijvende ontwerpsituatie blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blootstellingscoëffi ciënt bouwmateriaal bouwwerk (Verplichte term) bouwwerken ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een tijdsperiode van dezelfde grootteorde als de ontwerplevensduur van de constructie blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerptoestand (verplichte term) persistent design situation (engels) OPMERKING In het algemeen verwijst zij naar de omstandigheden van gewoon gebruik.2). OPMERKING 1 De afmetingfactor cs houdt rekening met het reductie-effect op de windbelasting door het niet simultaan voorkomen van de extreme stuwdruk op het vlak en mag zijn bepaald met uitdrukking (6. Bijvoorbeeld. tabel A. OPMERKING 3 (1990.3.1.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG.inf . persistent design situation (engels) 1990 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of persistent design situation (engels) 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) 1990 coëfficiënt die de vermindering of toename van de belasting op het dak van een onverwarmd gebouw bepaalt als een deel van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond (1. staalbetonconstructie ontwerp. hout.en berekeningscriterium voor een bruikbaarheidsgrenstoestand. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn. Bijlage A NEN1990/NB: A1. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Blijvende belastingen Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting.6. metselwerkconstructie.4.2 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) C_d is bovengrens rekenwaarde van het betreffende bruikbaarheidscriterium (6.1) 1991-1-4 bouwwijze term die het materiaal van de (hoofd)constructie aangeeft.3): 1990 1990 bouwwerkfactor cscd (6. Zij verwijst naar het volledige bouwwerk en omvat constructieve.13) serviceability limit state (engels) 1990 bruikbaarheidscrit erium bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) 1990 1990 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) SLS (engels) 1990 215 . gewapendbetonconstructie. De term omvat zowel gebouwen als civieltechnische werken.9) materiaal gebruikt voor bouwwerken. staal. niet-constructieve en geotechnische elementen. houtconstructie. metselwerk werk (Synoniem (B)) alles wat wordt gebouwd of het resultaat is van bouwbedrijvigheid 1991-1-3 1990 construction work (Engels) OPMERKING Deze definitie stemt overeen met ISO 6707-1. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is.

Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. nominale waarde. weerstand (verplichte term) 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-4 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet bijv. sneeuw-. of kleine of verwaarloosbare economische. ontploffing.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt. afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen ([Ed ≤ Cd (6.4. gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte. sociale of gevolgen voor de omgeving. of een functie van bepaalde rekenwaarden van materiaaleigenschappen dynamische factor windrichtingsfactor blootstellingscoëfficiënt Voor cdir moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De blootstellingscoëfficiënt is voor iedere locatie in Nederland: Ce = 1. tenzij passende maatregelen worden getroffen.: in bruikbaarheidscriterium blootstellingsfactor coëfficiënt voor uitzonderlijke sneeuwbelastingen krachtcoefficient liftcoefficient 216 . met inbegrip van brand. sociale of gevolgen voor de omgeving.l ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie of haar blootstelling. die het mag vervoeren (1.en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn.0. de holten en de inkepingen de sterkte van metselwerk bij buiging belasting.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) 1990 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 buitengewone ontwerpsituatie buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone toestand (Synoniem (B)) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) C c ca calt capaciteit (Synoniem) CC CC1=RC1 CC2=RC2 CC3=RC3 Cd cd cdir Ce ce(z) Cesl cf cf. sociale of gevolgen voor de omgeving. of zeer grote economische. schokbelasting of plaatselijk bezwijken bijzondere situatie (Synoniem (N)) accidental situation (Engels) 1990 1990 buitengewone toestand (Synoniem (B)) accidental situation (Engels) 1990 accidental situation (Engels) buitengewone situatie (Verplichte term) 1990 civil engineering (Engels) civiele techniek (Verplichte term) 1990 windbelastingsfactor voor bruggen constante die is verkregen uit spanning-rekproeven bij verhoogde temperatuur (met subscripts) soortelijke-warmtecapaciteit van het metselwerk hoogtefactor resistance engels) gevolgklassen: Consequence Classes. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” bruikbaarheidsgre nstoestanden: brutogewicht van een voertuig bruto-oppervlakte buigsterkte van metselwerk buitengewone belasting (A) toestanden die overeenstemmen met voorwaarden waarboven aan de voorgeschreven bruikbaarheidseisen aan een constructie of constructief element niet langer wordt voldaan brutogewicht van een voertuig bestaat uit het eigen gewicht van het voertuig tezamen met het maximumgewicht van de goederen. aanzienlijke economische. mogen synoniem worden gelezen met Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens.3) de oppervlakte van een dwarsdoorsnede door de steen zonder reductie voor de oppervlakte van de gaten. OPMERKING 2 Schok-. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. wind.

een balk/ligger. wanneer de wand na een bepaalde tijd zijn vermogen verliest om een gespecificeerde belasting te dragen fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. een kolom. bijv. 1990 1990 1991-1-1 1996-1-2 1990 1990 1990 1990 1990 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie constructieve elementen constructieve elementen omvatten het primaire constructieve systeem en de ondersteunende constructies.4. ontwerp en berekening belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken ordening van constructieve elementen OPMERKING Voorbeelden van constructietypes zijn bijvoorbeeld raamwerken. OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden. ofwel berekening van de constructie als geheel. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 civil engineering (Engels) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1990 combination (Engels) constructie constructie van ondergeschikte betekenis constructief bezwijken van een wand bij brand constructief element constructief model constructief systeem constructietype constructieve berekening combinatie (verplichte term) systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen om belastingen te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen gebouw met een gebruiksfunctie voor: i) uitsluitend lichte industrie. hangbruggen. dat de kans. een funderingspaal model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse.4) 1991-1-1 construction work (Engels) controle (synoniem (N)) cp cprob cr crit [index] cs cscd cseason Ct bouwwerk (Verplichte term) verification (engels) drukcoefficient waarschijnlijkheidsfactor ruwheidfactor kritisch afmetingsfactor bouwwerkfactor (6. met uitzondering van kassen of ii) andere gebruiksfuncties waarbij het oppervlak van het bruikbare grondvlak niet groter is dan 50 m2. zoals kabelschoenen (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Bij bruggen omvatten de constructieve elementen de liggers.3. een plaat. het constructieve dek en de steunende elementen.1) seizoensfactor warmtecoëfficiënt werk (Synoniem (B)) toetsing (verplichte term) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 Voor cseason moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De warmtecoëfficiënt is voor elk gebouw in Nederland: Ct = 1.o cfr civiele techniek (Verplichte term) civil engineering (Engels) clat cM cnom co combinatie (verplichte term) combinatiewaarde van een veranderlijke belasting (ψ0 Qk) krachtcoefficient van constructies of constructie-elementen zonder eindeffecten wrijvingscoefficient burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) civiele techniek (Verplichte term) aerodynamische excitatiecoefficient momentcoefficient nominale betondekking orografiefactor combination (Engels) waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig.0 217 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” cf.

zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp. bijvoorbeeld windbelastingen 1996-1-1 drukcoëfficiënt (zie) uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen. een opgelegde belasting te dragen 1996-1-1 vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ct d d d als in _d da dakbelasting dc deel van een constructie Dek (Gebruikte term (N)) Diameter (N) dichtheid dilatatievoeg dominante belasting (Synoniem (N)) doorstrijken dragende wand samengestelde dikte van schillen en lijven (gegeven als een percentage van de dikte van een metselsteen) effectieve hoogte van een ligger diepte van de constructie (lengte van het oppervlak parallel met de windrichting.Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel.en randvoorwaarden Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) Middellijn (Synoniem) zie volumiek gewicht een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt leading action (Engels) Rijvloer (Synoniem) Diameter (Engels) 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1990 overheersende belasting 9verplichte term) werkwijze waarbij de mortelvoeg. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen. grootste afmeting van de doorsnede van een kern in de buigrichting op zichzelf staand deel van een gehele constructie met geschikte opleg. naast zijn eigen gewicht.6.knb-baksteen " klei tot baksteen" 1991-1-4 druksterkte (genormaliseerde) van metselstenen druksterkte van metselstenen druksterkte van metselwerk druksterkte van mortel dubbelbladige wand dunbedmortel 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 dwarsdoorsnede( meewerkende ) dwarsdoorsnede( nietmeewerkende) dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand. (1. (zie) inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen. BRON:www. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. de slankheid en excentriciteiten van de belasting de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. tijdens de voortgang van het werk is afgewerkt een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om.of windbelastingen niet samen gelijktijdig te zijn opgelegd.2(1)) Bij daken behoren opgelegde belastingen en sneeuw.en toeslagstoffen. verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden 1996-1-2 1996-1-2 218 . Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie. Dunbedmortel is een mengsel van cement. bijvoorbeeld vloerbelastingen. constructieelement of component per oppervlakte eenheid.3. tenzij anders voorgeschreven) rekenwaarde [design value] doorbuiging van een boog bij de rekenwaarde van de zijdelingse belasting (3.4) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal metselstenen (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de sterkte van metselwerk onder druk zonder de invloed van de belemmering door drukplaten.

.5.5.iFrep.i .of onderzijde van een wand 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 219 .of moment/krommingsrelaties en uitgaande van de oorspronkelijke geometrie 1990 constructieve berekening uitgaande van de oorspronkelijke geometrie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen OPMERKING Eerste orde niet-lineaire berekening is. uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie 1990 lineair-elastische constructieve berekening waarbij de snedekrachten en -momenten zijn aangepast ten behoeve van het constructieve ontwerp.10).5. ofwel elasto-plastisch (zie NEN 1990:1.dst ≤ Ed. E.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.dst Ed.6. excentriciteit aan de boven. ofwel starplastisch (zie NEN 1990:1. ofwel elastisch met geschikte nadere aannamen. min blootstelling aan een standaardbrand excentriciteit ten gevolge van temperatuurvariatie over het metselwerk additionele excentriciteit rekenwaarde van de belasting uitgeoefend op een constructieonderdeel van gewapend metselwerk.. na 30 min of 60. rekenwaarde van belastingseffect. ([Ed ≤ Cd (6.stb (6.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) in ULS:GEO geldt [Ed. ad } i ≥1 (6. een element dat voldoet aan het integriteitscriterium. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” dwarsdoorsnede(r esterende) dynamische belasting E dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden belasting die een versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt belastingseffect gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht.of onderzijde van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen. in samenhang met de gegeven uitwendige belastingen en zonder expliciete berekening van de rotatie-capaciteit 1990 elastische constructieve berekening op basis van lineaire spanning/rek. . kanteling/hoekverdraaiing) 1996-1-2 1990 1990 E E e e [index] E 30 e Δθ ec Ed Ed elasticiteitsmodulus korte duur secanselasticiteitsmodulus van metselwerk excentriciteit van een kracht randafstand uitwendig of E 60. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging.. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging.7)] in ULS:GEO geldt [Ed.9).6. .5. spanning.8 en 1. ofwel elastisch-volkomen plastisch (zie NEN 1990:1. belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) 1990 belastingseffecten (verplichte term) excentriciteit aan de boven.11). -moment.stb (6.6.6.dst ≤ Ed.stb Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (N)) eerste orde elastischvolkomen plastische berekening eerste orde lineair-elastische berekening met herverdeling eerste orde lineair-elastische berekening zonder herverdeling eerste orde nietlineaire berekening effects of actions (Engels) ehe ehm ei 1990 1990 1991-1-1 constructieve berekening gebaseerd op moment/krommingsrelaties.7)] Het afzonderlijke project blootstelling 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1990 Ed. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf.2)] rekenwaarde van destabiliserend belastingseffect rekenwaarde van stabiliserend belastingseffect The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) NOOT: ook voor toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand is _d toegepast.

OPMERKING Voor het ontwerp en de berekening bij vermoeiing zijn combinaties van belastingen gegeven in EN 1992 tot en met EN 1999. — leuningen. afscheidingen en opstaande randen.7)] 1990 OPM. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG. 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 enkelvoudige belasting EQU belasting waarvan kan worden aangenomen dat zij in de tijd en ruimte statistisch onafhankelijk is van gelijk welke andere belasting die werkt op de constructie "loss of equilibrium of the structure or any part of it. — vaste installaties (zie 5. considered as a rigid body" Uiterste grenstoestand waarbij Verlies van statisch evenwicht van de constructie.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG. Exclusief verplaatsbare scheidingswanden De niet-constructieve elementen omvatten: — dakbedekking. een plaat. en – de sterktes van de bouwmaterialen of de grond in het algemeen niet bepalend zijn. — vloer. tabel A. veiligheidskeringen. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn. beschouwd als star lichaam getoetst wordt. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” eigen gewicht Het eigen gewicht van het bouwwerk omvat de constructie en de nietconstructieve elementen. een balk/ligger. alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong. — warmte-isolering. zie ook belastingcombinaties EQU a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen. Waarbij: – kleine variaties van de waarde of de ruimtelijke verdeling van belastingen afkomstig van één enkele oorsprong van groot belang zijn.dst ≤ Ed. een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting.inf .— scheidingswanden en aftimmeringen.De stabiliteit van de gebouwconstructie in zijn totaliteit (bijvoorbeeld: met inbegrip van de stabiliteit van een talud dat een gebouw draagt) behoort te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997. 1990 fb fb fbod fbok fck fcvk genormaliseerde gemiddelde druksterkte van een metselsteen karakteristieke sterkte van een metselsteen rekenwaarde van de verankeringssterkte van wapeningsstaal karakteristieke verankeringssterkte karakteristieke druksterkte van vulbeton karakteristieke schuifsterkte van vulbeton 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 220 . maar zij mag ook worden gemaakt uitgaande van geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie. — wandbekleding. — opgehangen plafonds. Bijvoorbeeld. een kolom. of van welk deel ervan ook. — brugaccessoires. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is. [Ed. 1990 evenwicht F:belasting zie EQU . vochtigheidsschommelingen. 1991-1-1 einit ek Elange duur elasto-plastische berekening (eerste of tweede orde) element (:constructief element) em emk En enkelbladige wand enkelvoudige (blijvende) belasting initiële excentriciteit excentriciteit veroorzaakt door kruip lange duur elasticiteitsmodulus van metselwerk constructieve berekening gebruikmakend van spanning/rek. alsook het gewicht van grond en ballast. een funderingspaal excentriciteit veroorzaakt door belasting excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand elasticiteitsmodulus van onderdeel n.stb (6.sup.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.1.of moment/krommingsrelaties bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel met of zonder versteviging OPMERKING In het algemeen wordt de berekening gemaakt uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie.1 (4)). inclusief vaste installaties. OPMERKING 3 (1990. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 1990 fabrieksmatig vervaardigde mortel FAT mortel samengesteld en gemengd in een fabriek 1996-1-1 FATigue: Bezwijken van de constructie of constructieve elementen door vermoeiing. 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie.en muurafwerkingen. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen. bijv.

01 van de referentieperiode is. zonodig rekening houdend met hoogte-effecten (1. rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie. wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”. voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week.1) rekenwaarde van de schuifsterkte van metselwerk karakteristieke schuifsterkte van metselwerk karakteristieke initiële schuifsterkte van metselwerk. Ft=Ft0*(((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) is de extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de ontwerplevensduur van 50 jaar 10 minuten gemiddelde windsnelheid met een jaarlijkse overschrijdingskans van 0.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.70 sk50.50 sk50.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 frog Fs Ft Ft0 fundamentele basiswindsnelheid fvd fvk fvko fvlt Fw fxd fxd1 fxd1. zie ook ψT [psi_T] 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 221 . 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 fL fm fr [index] Frep dimensieloze frequentie druksterkte van mortel wrijving representatieve waarde van een belasting [(6. bijvoorbeeld.of trek weerstand van een spouwanker waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6.app fxd2 een tijdens de productie gevormde uitholling in één of twee vlijvlakken van de metselsteen kracht per m lengte door een glijdende sneeuwmassa [kN/m] is de aangepaste extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de gekozen ontwerplevensduur.2).1b) Frep =ψ × Fk] waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand. op een hoogte van 10 m boven vlak terrein. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn OPMERKING 1 Voor gebouwen.02. referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fd Fd Fd:rekenwaarde van een belasting fdθ1 fdθ2 Ffr Fj fk Fk:karakteristieke waarde van een belasting rekenwaarde van de druksterkte van metselwerk in de beschouwde richting rekenwaarde van de druk. 1996-1-1 1996-1-1 1990 rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk bij minder dan bij θ1°C rekenwaarde van de sterkte van het metselwerk onder druk tussen θ1 °C en θ2°C resulterende wrijvingskracht wervelexcitatiekracht op punt j van de constructie karakteristieke druksterkte van metselwerk belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden. dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode. bij een drukspanning gelijk aan nul grenswaarde voor de waarde van fvk resulterende windkracht rekenwaarde van de buigtreksterkte behorende bij het beschouwde buigvlak rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg Fw = cscd ⋅ cf ⋅ qp (ze ) ⋅ Aref zie ook ψT [psi_T]: sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0.6.3. wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0. 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1 Qk ) waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig. ongeacht de windrichting.

4. 1990 basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met terreinruwheid en orografie (1. weergegeven in tabel 6.3) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van de grond getoetst wordt. OPM. bijeenkomst-. 1991-1-4 1996-1-1 1990 geotechnische belasting gevaarlijk.sup gebruiksgrenstoes tand (Synoniem (B)) gebruiksklassen Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (N)) Gegeven.6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fxd2. ongewoon voorval (Synoniem (N)) Gevolgklasse gevulde spouwmuur gewapend metselwerk gewicht van een voertuig belastingsoverdracht op de constructie door de grond. bepaald.app fxk1 fxk2 fyd fyk G schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg rekenwaarde van de sterkte van het wapeningsstaal karakteristieke sterkte van het wapeningsstaal blijvende belasting belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting zie ook brutogewicht (1. [Ed<=Rd (6.en kantoorgebouwen.inf Gd. handels. opgelegd (Synoniem (B)) gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting (ψ Qk) gemiddelde windsnelheid genormaliseerde druksterkte van metselstenen GEO totaal van de breedten van de mortel rupsen glijdingsmodulus van metselwerk een gevormde holte die al of niet door de hele metselsteen heen loopt rekenwaarde van een blijvende belasting ondergrens rekenwaarde van een blijvende belasting [inferior] bovengrens rekenwaarde van een blijvende belasting [superior] serviceability limit state (SLS:engels) bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 Ruimten in woon-. grondaanvulling of grondwater hazard (Engels) bedreiging (verplichte term) 1990 1990 Consequence Classes : Verdeling van gebouwtypen naar gevolgen bij bezwijken tijdens ontwerplevensduur in 3 klassen (zie CC&RC) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel.8)]. Geotechnische belastingen en weerstand van de grond vallen onder GEO.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 g G gat Gd Gd. de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. moeten in klassen zijn ingedeeld volgens hun specifieke gebruik.Hydraulisch bezwijken en bezwijken ten gevolge van opdrijven (bijvoorbeeld van de bodem van een ontgraving voor de constructie van een gebouw) behoren te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997.1.3) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 222 . Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Puntlast (Synoniem (B)) 1991-1-1 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde.

. .6. 3 en 4 metselwerkstenen gwg H h h Hart-ophartafstand (Gebruikte term (N)) have hazard (Engels) hc hdis hechting hef hef hellingshoek van het natuurlijk talud herstelling herverdeelde sneeuwbelasting op het dak Het afzonderlijke project hi hoofdbelasting (Synoniem (B)) htot i [index] I 30 Ij een gietbaar mengsel van cement. Deze mogen zijn gebruikt voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2 ..(b)STR enz… groepsaanduiding voor metselstenen.2) werkzaamheden uitgevoerd om de functie van de constructie te behouden of te herstellen. i leading action (Engels) totale hoogte van een constructie. I. Oorspronkelijke term is "set"(engels).6) The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) vrije hoogte van metselwerkwand. een element dat voldoet aan het thermischeisolatiecriterium.1 (a)EQU. Ik denk dat het gelezen moet worden als "set formules" en geen betrekking heeft op de a.d benoeming in 6. die buiten het bestek van onderhoud vallen belastingsschikking die de verdeling van de sneeuwbelasting op het dak beschrijft door verplaatsing van sneeuw bijvoorbeeld door de wind (1. een wand of een kern.4. ongewoon voorval (Synoniem (N)) 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1990 1991-1-3 1991-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-12 1996-1-1 223 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” gietmortel Gk gk Gk. tussenafstand (Synoniem) 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-1 obstakelhoogte bedreiging (verplichte term) hoogte van een wand tot het peil van een belasting verplaatsingshoogte de eigenschap van mortel om een trek. vanaf de bovenzijde van de fundering inwendig .Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. min blootstelling aan een standaardbrand kwadratisch oppervlaktemoment van onderdeel j overheersende belasting (verplichte term) Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (Nederlands)) gevaarlijk. 1996-1-1 1990 1991-1-1 1990 1990 1991-1-4 toestanden waarboven de constructie niet langer aan de van toepassing zijnde ontwerpen berekeningscriteria voldoet 1990 1996-1-1 1996-1-1 1990 een in een metselsteen gevormde holte om het mogelijk te maken dat deze kan worden opgepakt met één of twee handen dan wel machinaal. zand en water om kleine holten en spleten te vullen karakteristieke waarde van een blijvende belasting gewicht per oppervlakte-eenheid of gewicht per lengte-eenheid karakteristieke waarde van blijvende belasting j bovengrens/ondergrens karakteristieke waarde van blijvende belasting j [inferior / superior] zie uitwendige drukcoëfficiënt (1. afhankelijk van het percentage van de grootte en de richting van de gaten in de stenen als ze zijn gemetseld geen waarde gegeven hoogte van een topografisch element vrije hoogte van een metselwerkwand hoogte van de constructie Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Steekmaat.c.en afschuifweerstand te ontwikkelen in het contactvlak met metselstenen effectieve hoogte van een wand effectieve hoogte van de wand hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1. trillingsvormnummer of I 60.sup / Gkj.inf Globale drukcoëfficiënten grenstoestanden Griekse letters grijpgat Groep (NEN-EN 1990/NB tabel A1.j Gkj. na 30 min of 60. 2.2) groepen 1.b.4) Globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 10 m2...4.6.

7 kN/m2.3(1) 1991-1-4 1990 1991-1-3 luwte (Verplicht (N)) 224 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ingesloten metselwerk installaties inwendige drukcoëfficiënt Iv j [index] k K k metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen zie vaste installaties inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen. Waar van toepassing.6. rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie. vormparameter verhouding van de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting door een verticaal overspannende wand tot de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting van de feitelijke wand waarbij de invloed van zijdelingse steunen in rekening is gebracht 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 K k k als in _k karakteristieke sterkte van metselwerk constante gebruikt bij de berekening van de druksterkte van metselwerk ruwheidshoogte* karakteristieke waarde waarde van de sterkte van metselwerk die met een voorgeschreven waarschijnlijkheid van 5 % in een hypothetische ongelimiteerde testserie niet wordt onderschreden. In sommige omstandigheden is een nominale waarde gebruikt als karakteristieke waarde waarde van een materiaal.6.3) trillingsvormfactor.(B)) waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 karakteristieke waarde (Xk of Rk) 1990 karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond (sk) karakteristieke waarde van een belasting (Fk) 1991-1-3 belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden.(1. In het algemeen komt deze waarde overeen met een gespecificeerde fractie van een veronderstelde statische verdeling van de in de testserie beschouwde eigenschap van het materiaal of product.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks.1) 1991-1-3 product van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond en de coëfficiënten van toepassing (1.6. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 sneeuwbelasting op de grond gebaseerd op een jaarlijkse kans van overschrijding van 0. 1990 karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap (ak) karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op het dak kƒ¦ KFI [K_F_hoofdletter i] kiel (Synoniem (N). wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”.02.4) turbulentie-intensiteit volgnummer van incrementele oppervlakte of punt van een constructie coëfficiënt om rekening te houden met de onregelmatige vorm van sneeuw (zie ook 6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.4) 1991-1-3 torsiestijfheid vermenigvuldigingsfactor op partiële factoren = factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie valley (oorspronkelijk (Engels)) B3. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0. met uitzondering van uitzonderlijke sneeuwbelastingen (1. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product.

inclusief wrijving.6.1. tussen een wand en een opening of tussen openingen) lengte bij 20°C lengte van een horizontale constructie de lengte of the hoogte van de wand tussen de steunpunten die in staat zijn om spatkrachten uit een boog op te nemen een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand.2 (2) dominante belasting (Synoniem (N)) hoofdbelasting (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 Krd Kw Kx L l l l la langsvoeg lb lc lcl Ld Le leading action (Engels) leading action (Engels) lef lefm lF lichtgewicht mortel lijf lijmmortel lijmmortelvoeg lijzijde lintvoeg lintvoegwapening Lj load (Engels) loefzijde Lokale drukcoëfficiënten lr ls Lu luwte (Verplicht (N)) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 vrije afstand tussen zijdelingse steunen lengte van sneeuwverstuiving of van zone die aan sneeuwbelasting is blootgesteld [m] werkelijke lengte van een helling aan loefzijde kiel (Synoniem (N).6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Kiv klasse km kp kr kr krachtcoëfficiënt interferentiefactor voor wervelloslating zie ook gebruiksklasse verhouding van vloerstijfheid tot wandstijfheid piekfactor rotatiestijfheid van een steun terreinfactor geeft het globaal effect van de wind op een constructie. turbulentielengteschaal lengte van een wand (tussen andere wanden.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2. voor zover dit niet uitdrukkelijk uitgesloten is (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. constructieelement of component als een geheel.6.5) reductiefactor voor het effect van borstweringen correlatielengtefactor dimensieloze coëfficiënt lengte van de overspanning van een brugdek. Ze mogen zijn gebruikt voor berekening en ontwerp van kleine elementen en bevestigingen zie opmerking in 3.(B)) valley (oorspronkelijk (Engels)) 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 225 . evenwijdig aan het vlak van de wand rechte verankeringslengte lengte van het gedrukte deel van een wand vrije lengte van een opening werkelijke lengte van een helling aan lijzijde effectieve lengte van een helling aan loefzijde overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting (verplichte term) effectieve overspanning van een metselwerkligger effectieve lengte van een oplegging in het midden van de hoogte van een wand lengte van een wand gedurende een periode van brandwerendheid prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 het vaste materiaal tussen de gaten in een metselsteen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een voeg gemaakt met lijmmortel "schaduwzijde"van de wind een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen wapeningsstaal dat is geprefabriceerd voor de toepassing in een lintvoeg correlatielengte belasting (verplichte term) kant die de wind "vangt" zie uitwendige drukcoëfficiënt (1.

min blootstelling aan een standaardbrand equivalente massa per eenheidslengte rekenwaarde van het additionele moment voor een gegeven temperatuur.of onderzijde van de wand Diameter (Engels) rekenwaarde van het grootste moment in het midden van de hoogte van de wand model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” m m [index] M 90 massa per eenheidslengte gemiddeld of M 120.. .Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. toeslagmaterialen en water. M. krachten of doorbuiging) in het beschouwde element. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.. een element dat voldoet aan het criterium. het spanningsniveau waarop het spanning-rekdiagram van metselwerk is afgetopt om een plasticiteitsgrens te verkrijgen rekenwaarde van het buigende moment aan de voet van een kern rekenwaarde van het aangrijpende moment rekenwaarde van het moment onder de vloer rekenwaarde van het moment boven de vloer gebruik waarbij indeling naar meerdere gebruiksklassen of belastingen mogelijk is Wanneer vloeren onderhevig zijn aan meervoudig gebruik. verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden een samenstelling van metselstenen gelegd in een bepaald patroon en samengevoegd met mortel metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting een voorgevormd onderdeel dat is bedoeld om in een constructie van metselwerk te zijn gebruikt eindmoment bij knoop i rekenwaarde van het buigende moment aan de boven.. 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 m1 Mad maximaal spanningsniveau Md MEd MEdf MEdu meervoudig gebruik 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 metselwerk (voorgespannen) meewerkende dwarsdoorsnede meewerkende dwarsdoorsnede( niet-) metselwerk metselwerk (ingesloten) metselwerk (ongewapend) metselwerk(gewa pend) metselwerkstenen Mi Mid Middellijn (Synoniem) Mmd model (constructief) moet metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand." mengsel van één of meer anorganische bindmiddelen. moeten zij zijn ontworpen en berekend voor de meest ongunstige klasse van belasting die de grootste belastingseffecten teweegbrengt (bijv. doorstrijken of voegen prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 Diameter (N) 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 mortel 1996-1-1 mortel lichtgewicht 1996-1-1 226 . . voor mechanische weerstand bij optreden van een mechanische stootbelasting na 90 min of 120. tezamen met eventuele toevoegingen en/of hulpstoffen voor metselen. ontwerp en berekening vertaling van shall en should: "moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend.

cement).Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel.2) Nationale Bijlage National Annex (Engels) 1990 natuurlijk talud 1991-1-1 NB National Annex (Engels) 1990 227 .4. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding rekenwaarde van het opneembare moment aantal verdiepingen aantal belastingswisselingen veroorzaakt door wervelloslating aantal verdiepingen som van de rekenwaarde van de verticale belastingen op een gebouw ovalisatiefrequentie eerste eigenfrequentie van langswindtrillingen eerste eigenfrequentie van zijwindtrillingen de maximale rekenwaarde van de drukkracht in een boog per eenheid van lengte in de wand De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze. druksterkte van MRd n N n N n0 n1.en toeslagstoffen. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1.1. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm. zand en water om kleine holten en spleten te vullen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel zie opmerking in 3. waarvan de eigenschappen zijn aangenomen op grond van de omschreven verhouding van de samenstellende delen (receptconcept) mortel zonder bijzondere eigenschappen 1996-1-1 1996-1-1 BRON:www.y Nad Nationaal Bepaalde parameters fabrieksmatig vervaardigde een gietbaar mengsel van cement. en die van toepassing zijn op het ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende land 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 Nationale Bijlage De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze.x n1. mortel(fabrieksma tig vervaardigd) mortel(giet-) mortel(lijmmortel) mortel(op de bouwplaats vervaardigde) mortel(prestatiem ortel) mortel(semi fabrieksmatig vervaardigd) mortel(vooraf gemengde kalkzand-) mortel(vooraf samengestelde) mortel.6. en waar andere bestanddelen (bijv.knb-baksteen " klei tot baksteen" Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. Dunbedmortel is een mengsel van cement. voorgeschreven of geleverd door de fabriek. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters.2 (2) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” mortel op samenstelling mortel voor algemene toepassing mortel(dunbedmor tel) mortel vervaardigd in vooraf bepaalde verhoudingen. zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp.

thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4).infqQk.infq Qk ) [inferior_q] 1990 niet-meewerkende dwarsdoorsnede niet-scheidende wand Nmd nom als in _nom nominale waarde nominale waarde van een materiaal.of onderzijde van een wand of kolom niet-constructieve elementen zijn onder meer afbouwelementen en afwerking verbonden met de constructie. De niet-frequente waarde. zoals een Europese norm of voornorm 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1990 1990 1990 Notes (Engels) rekenwaarde van de uiterst opneembare verticale belasting van een metselwerkwand of kolom rekenwaarde van de weerstand bij brand rekenwaarde van de uiterst opneembare geconcentreerde verticale belasting van een wand karakteristieke waarde van de verticale weerstand van een wand of kolom van metselwerk aantal (spouw)ankers per m2 wand minimale aantal (spouw)ankers per m2 wand Opmerkingen (N) 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 228 . constructie-element of component per oppervlakte eenheid. 1996-1-1 niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar.4) aantal belastingen voor windvlaagrespons stijfheidsfactor van onderdelen eigenfrequentie behorend bij trillingsvorm i van de constructie rekenwaarde van de verticale belasting aan de boven. bijvoorbeeld.6. (1. gerepresenteerd als een product ψ1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” NBP NEd NEd NEdc NEdf NEdu NEl Netto drukcoëfficiënt Ng ni ni Nid niet-constructieve elementen Nationaal Bepaalde Parameters rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van een geconcentreerde verticale belasting rekenwaarde van de belastingsafdracht van een vloer rekenwaarde van de belasting boven de vloer belasting uitgeoefend door een vloer Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie.4. alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). vanwege opgedane ervaring of fysische omstandigheden waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. Zij omvatten ook installaties en machines die blijvend aan of in de constructie zijn bevestigd (1. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken.fiθ2 NRdc NRk nt ntmin oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld rekenwaarde van de verticale belasting in het midden van de hoogte van een wand of kolom nominale waarde [nominal] waarde vastgelegd op niet-statistische grondslag. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden. inclusief wegdek en nietconstructieve afscheidingen.5) National Determined Parameters (Engels) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 niet-dragende wand een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort.of producteigenscha p (Xnom of Rnom) Noten (Synoniem (B)) NRd NRd. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren OPMERKING 2 De niet-frequente waarde.

bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” omkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden omrekeningsfactor onderhoud bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij geen belastingseffecten overblijven die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden. wanneer de belastingen worden bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan.1) Noten (Synoniem (B)) Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) Notes (Engels) Schampkant (Synoniem (N)) 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 Reliëf van het landschap. de te vervullen voorwaarden beschrijven veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd.en berekeningscriteri a ontwerplevensduu r ontwerpsituatie in geval van aardbeving ontwerpsituaties 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1990 1990 op de bouwplaats vervaardigde mortel opgelegd. borstwering 1990 1991-1-4 1991-1-4 229 . wanneer de belastingen worden weggenomen ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand kwantitatieve formuleringen die. met inbegrip van het voorziene onderhoud.die optreden tijdens een zekere tijdsperiode. voor elke grenstoestand. wanneer de belastingen worden weggenomen η [eta] reeks van werkzaamheden uitgevoerd tijdens de levensduur van de constructie om deze in staat te stellen aan de eisen van betrouwbaarheid te blijven voldoen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij sommige belastingseffecten die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan. waarvoor het ontwerp en de berekening aantonen dat de van toepassing zijnde grenstoestanden niet worden overschreden OPMERKING Werkzaamheden om de constructie te herstellen na een buitengewoon of aardbevingsvoorval vallen normaliter buiten het onderhoudsbestek 1990 1990 1990 ongewapend metselwerk onomkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden ontwerp en berekening bij brand ontwerp.1 1991-1-4 overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting 9verplichte term) P p p [index] hoofdbelasting (Synoniem (B)) leading action (Engels) 1990 dominante belasting (Synoniem (N)) leading action (Engels) 1990 van toepassing zijnde representatieve waarde van een voorspankracht (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) jaarlijkse overschrijdingskans piek . De orografiefactor hangt af van de windsnelheid aan de voet van de helling Figuur A. De orografiefactor co(z) = vm/vmf brengt de toename van de gemiddelde windsnelheid in rekening bij solitaire heuvels en steile hellingen (niet voor golvende of bergachtige gebieden). bepaald (Synoniem (B)) opgelegde belastingen bij gebouwen Opmerkingen (N) Opstaande rand (Gebruikte term (N)) orografie een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1996-1-1 1991-1-4 Opgelegde belastingen bij gebouwen zijn belastingen die voortvloeien uit hun gebruik. (6. Gegeven. maar zonder dat ingrijpende herstel nodig is ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie wanneer deze aan een aardbevingsvoorval wordt blootgesteld samenstellen van fysische omstandigheden die de reële omstandigheden representeren.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0.50 is van de referentieperiode. dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode. De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten.d qp qp qp(ze) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting ( ψ2Qk) rekenwaarde van een voorspankracht blijvende belasting (verplichte term) permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) blijvende belasting (verplichte term) 1990 1990 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) karakteristieke waarde van een voorspankracht gemiddelde waarde van een voorspankracht een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) veranderlijke belasting Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (Nederlands)) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar. In het geval van wind. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” P in (P) Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is.of lijnbelasting karakteristieke waarde van de overheersende variabele belasting 1 karakteristieke waarde van met de gelijktijdig optredende veranderlijke belasting i rekenwaarde van de uiterst opneembare zijdelingse belasting per eenheid van wandoppervlakte extreme stuwdruk qp extreme stuwdruk is de extreme stuwdruk (vastgesteld in 4. 1990 Pd permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) persistent design situation (engels) persistent design situation (engels) Pk Pm prestatiemortel Puntlast (Synoniem (B)) Q qb Qd Qd Qk Qk qk Qk. noch gelijkmatig is 1991-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 referentie gemiddelde (basis)stuwdruk rekenwaarde van de totale verticale belasting in een deel van een gebouw waarvan de stabiliteit is gewaarborgd door een kern rekenwaarde van een veranderlijke belasting karakteristieke waarde van een enkelvoudige variabele belasting karakteristieke waarde van een geconcentreerde veranderlijke belasting (PUNTLAST!) karakteristieke waarde van een gelijkmatig verdeelde oppervlakte.1 Qk. tenzij specifiek aangegeven. wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 quasi-permanent combination (engels) quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen. De beginselen zijn aangeduid met de letter P. achter het nummer van de alinea.5) op referentiehoogte ze quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanent combination (engels) OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten 1991-1-1 1991-1-1 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-permanent value (engels) 1990 waarde bepaald zodanig. quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) 1990 1990 quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-permanente waarde (Synoniem) 1990 230 .of verkeersbelastingen.i qlat.

. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. of. door rechtstreekse bepaling :De rekenwaarde Xd van een materiaal.. Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. sociale of gevolgen voor de omgeving.. 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 referentieperiode (BOUWBESLUIT) rekenwaarde van een belasting (Fd) rekenwaarde van een geometrische eigenschap (ad) 1990 1990 meestal een nominale waarde. een element dat voldoet aan het draagvermogencriterium R na 30 min of 60.of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6.of producteigenschap [Resistance] of Xd oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 RC RC1=CC1 RC2=CC2 RC3=CC3 Rd 1990 1990 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM.6c)] vloeigrens van staal Reynoldsgetal referentie gekozen tijdsperiode die wordt gebruikt als grondslag voor statistische waardebepaling van veranderlijke belastingen en eventueel voor buitengewone belastingen ontwerplevensduur waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6. door rechtstreekse bepaling Rd Re Re ref [index] referentieperiode rekenwaarde van de weerstand [Rd=Rk/γm (6. sociale of gevolgen voor de omgeving.3. In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. mogen synoniem worden gelezen met Consequence Classes [Consequence Classes] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. rekenwaarde van een materiaal. een desbetreffende Europese norm of voornorm. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 rekenwaarde van een materiaal. In dergelijke gevallen.3)] 1990 231 . aanzienlijke economische. of.2). of zeer grote economische. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. min blootstelling aan een standaardbrand resonantieresponsfactor betrouwbaarheidsklassen: Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] . in bijzondere gevallen. bijvoorbeeld. OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde.of producteigenscha p (Xd of Rd) waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. sociale of gevolgen voor de omgeving.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-statische belasting R r r R 30 R 2 quasi-permanent combination (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) 1990 quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende waarde (verplichte term) 1990 dynamische belasting die door een gelijkwaardige statische belasting in een statisch model wordt gerepresenteerd weerstand de pijlhoogte van een boog straal of R 60. of kleine of verwaarloosbare economische.. in bijzondere gevallen. . bijvoorbeeld.

coördinaat rekenwaarde van uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond [kN/m²] Scrutongetal Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wanden die geen belasting dragen (1.1b) Frep =ψ × Fk] 1990 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) beschrijft het effect op de windbelasting van resonantie van de constructie in een trillingsvorm (1.6. Rb Rijvloer (Synoniem) Rk Rk representatieve waarde waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand.en resonantieresponsfactor) dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden aerodynamische admittantie Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) karakteristieke waarde van de weerstand karakteristieke waarde betreffende materiaal of producteigenschappen of Xk capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 Dek (Gebruikte term (Nederlands)) 1991-1-4 1991-1-1 1990 waarde van een materiaal. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. zoals een Europese norm of voornorm verkeersbrug (synoniem (N)) 1990 Rnom nominale waarde van een materiaal.6) (zie ook verplaatsbare scheidingswanden) het vaste materiaal aan de omtrek tussen een gat en de buitenzijde van een metselsteen sneeuwbelasting per m lengte wegens overhang [kN/m] 1990 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1991-1-1 1996-1-1 Opstaande rand (Gebruikte term (Nederlands)) In Nederland behoeft overhangende sneeuw aan een dakrand niet te zijn beschouwd. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. 1991-1-3 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn [(6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” rep als in _rep representatieve waarde van een belasting (Frep) resistance engels) resistance engels) resonantierespons factor responsfactor resterende dwarsdoorsnede Rh. gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) 1990 1990 232 .4.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks.of producteigenschap of Xnom 1990 road bridge (engels) s S s s sAd Sc Schampkant (Synoniem (N)) scheidende wand scheidende wand(niet-) scheidingswanden schil Se semifabrieksmatig vervaardigde mortel serviceability limit state (engels) shall (engels) wegverkeersbrug (verplichte term) sneeuwbelasting op het dak [kN/m²] windbelasting afstand tussen de afschuifwapening factor.7) zie (achtergrond.

zonder de invloed van blootstelling en thermische effecten (1. 1996-1-1 1990 situatie (verplichte term) situation (engels) sk sk SL sleuf SLS (engels) snedekracht (Synoniem) sneeuwbelastings vormcoëfficiënt op het dak sneeuwverstuiving en sparing spouwanker spouwmuur 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1996-1-1 1996-1-1 Een wand die bestaat uit twee bladen. aangebracht in het vlak van de wand een product om één blad van een spouwmuur. een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad. wordt beschouwd als een voorzetwand.7) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd inspringend deel. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal. zie ook belastingcombinaties EQU belasting die geen versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) OPMERKING De moment/krommingsrelatie wordt aangenomen zonder elastische vervorming en zonder versteviging. karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond op de relevante locatie [kN/m²] dimensieloze vermogensdichtheidfunctie (spectrale dichtheidsfunctie) kanaal dat in het metselwerk is gevormd bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) [serviceability limit state] action-effect (Engels) verhouding tussen de sneeuwbelasting op het dak en de verdeelde sneeuwbelasting op de grond. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. toestand (synoniem (B)) situatie (verplichte term) karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond : moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0. door de spouw heen.50 sk50. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” shell bedded' wand should (engels) een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel. tussenafstand (Synoniem) steenverband sterkte sterkte (Synoniem (N)) sterkte van metselwerk onder afschuiving stootvoeg 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1990 1991-1-1 rangschikking van metselstenen in een regelmatig patroon om samenwerking te bereiken mechanische eigenschap die de geschiktheid aangeeft van een materiaal om belastingen te weerstaan.6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen Strouhalgetal een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen constructieve berekening uitgevoerd uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie. referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. die gebruikmaakt van berekeningsaannames voor bezwijkgedrag voor rechtstreekse bepaling van de uiterste belasting zie EQU .7 kN/m2. meestal uitgedrukt in spanningseenheden resistance engels) schuifsterkte van metselwerk 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) 1990 1996-1-1 een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand 1996-1-1 233 . bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. aan het andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen een wand. gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) situation (engels) toestand (synoniem (B)) sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. gescheiden door een spouw. 1996-1-1 spouwmuur(gevul de) St stabiliteitswand star-plastische berekening statisch evenwicht statische belasting Steekmaat.70 sk50.

tijdens uitvoering of herstel. II=onbebouwd.h tch.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. plaatdikte is de ontwerplevensduur van 50 jaar maximale diepte van een horizontale of schuine sleuf maximale diepte van een verticale sleuf of sparing waarbij geen berekening nodig is Technical specification (Engels) Technische Voorschriften (N) 1990 stripanker systeem (:constructief systeem) t t t t0 tch. constructief element of verbinding (fundering op staal.d tFr ti tijdelijke ontwerpsituatie tmin Toepassingsregel toestand (synoniem (B)) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) Traagheidsmome nt (N) tri tussenafstand. 1996-1-1 1990 toepassingsregels zijn aangeduid door een nummer tussen ronde haken situatie (verplichte term) verification (engels) verification (engels) 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) 234 . [Ed<=Rd (6. constructief element of verbinding (STRuctural) getoetst wordt. zoals vloeren en daken belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken is de gekozen ontwerplevensduur dikte van een wand middelingstijd van de referentie windsnelheid. i ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een periode die veel korter is dan de ontwerplevensduur van de constructie en die een grote kans van optreden heeft minimale dikte van een wand algemeen erkende regels die in overeenstemming zijn met de beginselen en voldoen aan de bijbehorende eisen. van gebruik of blootstelling.8)] bij bezwijken van onderdeel.v Technische Specificaties (Synoniem (B)) Technische specificaties (Synoniem) Technische voorschriften (Gebruikte term (N)) Technische Voorschriften (N) tef terreincategorie 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) Technische voorschriften (Gebruikte term (Nederlands)) Technische specificaties (Synoniem) 1991-1-1 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Technische Specificaties (Synoniem (B)) effectieve dikte van een wand toekennen terreincategorie aan de omgeving aan de hand van de oppervlakteruwheid.palen kelderwanden vallen onder STR) een product om onderdelen van metselwerk te bevestigen aan aangrenzende onderdelen. bijvoorbeeld. volgens EN 1363 dikte van de dwarsdoorsnede waarvan de temperatuur niet boven θ2 komt dikte van wand. Steekmaat (Synoniem) 1996-1-1 OPMERKING Een tijdelijke ontwerpsituatie verwijst naar tijdelijke omstandigheden van de constructie. situation (engels) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) Second moment of area (Engels) dikte van rib i Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Technical specification (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 bijlage A tf tF tfi. in NL: 0=Zee of kustgebied aan zee . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” STR Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van een onderdeel.III=bebouwd dikte van een flens wanddikte gedurende een periode van brandwerendheid tijd van brandklasse (bijvoorbeeld 30 min) bij een standaardbrand.

OPMERKING Zij komen in het algemeen overeen met het uiterste draagvermogen van een constructie of een constructief element. 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 uitvoeringsmethod e uitwendige drukcoëfficiënt 1990 1991-1-4 uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond uitzonderlijke sneeuwbelastinge n uitzonderlijke sneeuwverstuiving en ULS v [index] value (Engels) Van toepassing (Gebruikte term (N)) vaste belasting belasting van de sneeuwlaag op de grond door sneeuwval met een uitzonderlijk lage waarschijnlijkheid van voorkomen (1. OPMERKING Tweede orde niet-lineaire berekening is. — verwarmings-. in uit(kragings)bouw uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” tweede orde elastischvolkomen plastische berekening tweede orde lineair-elastische berekening tweede orde nietlineaire berekening u ui Uiterste Grenstoestand uiterste grenstoestanden uitvoering constructieve berekening gebaseerd om moment/krommingsrelaties.0 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 vCG kritische windsnelheid voor galloping 1991-1-4 235 . OPMERKING De term omvat het werk op de bouwplaats. De uitwendige drukcoëfficiënten zijn onderverdeeld in globale en lokale coëfficiënten. indien de grootte en richting in één punt van de constructie of het constructieve element vastliggen. uitgaande van de geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie 1990 elastische constructieve berekening gebruikmakend van lineaire spanning/rek-relaties. uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie constructieve berekening uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen horizontale verplaatsing van een constructie of constructief element horizontale verplaatsing over één verdiepingshoogte ULS [ultimate limit state] toestanden samengaand met instortingen of met andere soortgelijke vormen van constructief bezwijken alle werk verricht voor de fysische totstandbrenging van het bouwwerk. ofwel elastoplastisch.en luchtbehandelingsinstallaties.6. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes. bijv.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid. geprefabriceerd. ventilatie. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging. ofwel elastisch-volkomen plastisch. — elektrische installaties.1)) De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. zodanig dat de grootte en richting van de belasting voor de constructie als geheel of het constructieve element ondubbelzinnig vastliggen. (1. 1990 vaste installaties installaties voor liften en roltrappen. — kabelgoten en -buizen. het kan ook de vervaardiging van onderdelen elders betekenen en vervolgens hun montage op de bouwplaats.3) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwbelastingen te zijn beschouwd In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd Uiterste Grenstoestand [ultimate limit state] windsnelheid waarde (verplichte term) Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) Voorkomend (Synoniem (B)) 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-3 1990 1991-1-4 1990 1991-1-1 belasting die een vaste verdeling en plaats over de constructie of het constructieve element heeft. in het werk gestort. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar.0 (1991-1-4(4. met inbegrip van oplevering.6. inspectie en de bijbehorende documentatie wijze waarop de (bouw-)uitvoering wordt gedaan.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2 of minder. 1991-1-1 Vastgesteld (N) vb vb. Gegeven (Synoniem (B)) basiswindsnelheid fundamentele waarde van de basiswindsnelheid Defined (Engels) vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb. globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2. bijvoorbeeld voor het ontwerp van kleine elementen en bevestigingen. — pijpleidingen (leeg ).

toegevoegd of kunnen worden verwijderd of herbouwd op een andere plaats (1.7) een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw het boven.89 1990 1990 1991-1-1 1996-1-1 vlijvlak vm voeg(dilatatie-) voeg(langs-) voeg(lijmmortelvo eg) voeg(lintvoeg) voeg(stootvoeg) voegen volumiek gewicht van losgestorte materialen en producten [γ] vooraf gemengde kalk-zandmortel 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 OPMERKING In het dagelijkse gebruik wordt deze term vaak vervangen door “dichtheid” (die strikt genomen massa per volume is). inclusief een normale verdeling van micro-holten.2(B):ξ =0.4. voorgeschreven of geleverd door de fabriek. enkel beïnvloed door de vorm van het dak en vóór enige herschikking van sneeuw door andere weersinvloeden (1.6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” vCIG vcrit vdiv VEd Veiligheidskering (N) veiligheidsklasse (TGB) Veiligheidsstootba nd (Synoniem (B)) veranderlijke belasting (Q) verdeelde sneeuwbelasting op het dak verificatie (synoniem) verification (engels) verification (engels) verkeersbrug (synoniem (N)) vermenigvuldiging sfactor op partiële factoren verminderingsfact or vermoeiing verplaatsbare scheidingswanden verstijvingswand kritische windsnelheid voor interferentiegalloping kritische windsnelheid voor wervelloslating divergentie windsnelheid rekenwaarde van een schuifkracht Veiligheidsstootband (Synoniem (B)) zie CC & RC Safety barrier (Engels) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. waarbij het oppervlak van de voeg ten behoeve van het voegen uitgekrabd of terugliggend gehouden is totale gewicht per volume van een materiaal.3(1) Veiligheidskering (N) Safety barrier (Engels) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1990 1991-1-3 1990 1990 1990 1990 1990 in NB van 1990:2002/NB tabel A.of ondervlak van een metselwerksteen als die is gemetseld zoals bedoeld gemiddelde windsnelheid een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand.1) toetsing (verplichte term) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) B3. evenwijdig aan het vlak van de wand een voeg gemaakt met lijmmortel een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand werkwijze van afvullen en afwerken van mortelvoegen.5) verification (engels) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) road bridge (engels) KFI :factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie ξ [xi] zie FAT verplaatsbare scheidingswanden zijn wanden die over de vloer verschoven. noch gelijkmatig is belastingsschikking die de gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting op het dak beschrijft. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel 1996-1-1 236 . 1991-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd. cement). en waar andere bestanddelen (bijv.4. holle ruimten en poriën (1.

bijvoorbeeld windbelastingen Van toepassing (Gebruikte term (Nederlands)) Specified (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 1990 w2 w3 1990 1990 waarde (verplichte term) wand(beklede) wand(dragende) 1990 1996-1-1 1996-1-1 wand(dubbelbladi ge) wand(enkelbladig e) wand(gevulde spouwmuur) wand(nietdragende wand) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad. bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. een opgelegde belasting te dragen vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen. naast zijn eigen gewicht. staven of strengen voor toepassing in metselwerk een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifkracht belasting die verscheidene ruimtelijke verdelingen over de constructie kan hebben beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen vertikale doorbuiging van een constructief element winddruk aanvangsdeel van de doorbuiging onder de blijvende belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6.14a) tot en met (6. bepaald. een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen Een wand die bestaat uit twee bladen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. gescheiden door een spouw. wordt beschouwd als een voorzetwand.16b) langetermijn deel van de doorbuiging onder blijvende belastingen bijkomend deel van de doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6. opgelegd (Synoniem (B)) metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) stalen draden.16b) value (Engels) een wand met stenen bedoeld als bekleding. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 wand(nietscheidende) wand(scheidende) wand('shell bedded' ) wand(spouwmuur) dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel. 1996-12 1996-12 1996-1-1 1996-1-1 wand(stabiliteits-) 1996-1-1 237 . en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Voorgeschreven (N) voorgespannen metselwerk Voorkomend (Synoniem (B)) voorspanstaal voorzetwand VRd vrije belasting vulbeton w w w1 Gegeven. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen. bijvoorbeeld vloerbelastingen.14a) tot en met (6. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen een wand.

bestaande uit folie. Uitgeest. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” wand(verstijvings) wand(voorzet) wapeningsstaal warmtecoëfficiënt waterdichte laag wc WEd weerstand een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie stalen wapening voor toepassing in metselwerk coëfficiënt die de vermindering van de sneeuwbelasting op daken bepaalt als functie van de warmtedoorgang door het dak die de sneeuw doet smelten (1.3)] rekenwaarde van een materiaal. IJsselmeer. die is toegepast in metselwerk om de doorgang van water tegen te gaan zeeg van het onbelaste constructief element rekenwaarde van de zijdelingse belasting op de wand per eenheid van oppervlakte vermogen van een constructief element of onderdeel. metselstenen of ander materiaal. door rechtstreekse bepaling 1990 Xk karakteristieke waarde van een materiaaleigenschap 1990 238 . bijv.6c)] capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) resistance engels) resistance engels) Bekleding (Synoniem (B)) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) Wegdek (Gebruikte term (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) werk (Synoniem (B)) wi windgebied I 1990 1990 1991-1-1 verkeersbrug (synoniem (N)) construction work (Engels) gelijkmatig verdeelde rekenbelasting i Markermeer. Purmerend en Edam-Volendam.of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6.8) een laag.6. Waddenzee. in bijzondere gevallen. het resterende deel van de provincie Noord-Holland. knikweerstand. w2 en w3 materiaaleigenschap hoogte tot de neutrale lijn horizontale afstand van de locatie tot de top van een helling parallel aan de windrichting rekenwaarde van een materiaaleigenschap: De rekenwaarde Xd van een materiaal. om belastingen te weerstaan zonder mechanisch bezwijken. trekweerstand. of. het vasteland van de provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland. [Rd=Rk/γm (6. Zuid-Holland en Zeeland het resterende deel van Nederland blijvende totale doorbuiging rekening houdend met de zeeg gewicht van de constructieve delen die bijdragen aan de stijfheid van een schoorsteen totaal gewicht van een schoorsteen totale doorbuiging als de som van w1. Wormerland. of van een doorsnede van een constructief element of onderdeel van een constructie.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk.of producteigenschap road bridge (engels) bouwwerk (Verplichte term) 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 windgebied II 1991-1-4 windgebied III wmax Ws Wt wtot X x x x [index] Xd wtot-wc 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 uit mechanicasom Xd of Rd waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. buigweerstand.

2 αA [alfa_A] αG [alfa_G] αIG [alfa_i_G] αn [alfa_n] horizontale richting loodrecht op de overspanning dwars op de windrichting maximale dwarswindamplitude bij kritische windsnelheid horizontale richting langs de overspanning hefboomsarm elastisch weerstandsmoment per eenheid van hoogte of lengte van de wand hoogte boven maaiveld verticale richting ruwheidslengte gemiddelde hoogte referentiehoogte voor uitwendige windbelasting. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt Faalkans < Φ(-β) ≈ 10^( . Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. N. inwendige druk afstand van maaiveld tot het beschouwde onderdeel maximale hoogte minimale hoogte verticale richting referentiehoogte voor de bouwwerkfactor hoek tussen de afschuifwapening en de as van de ligger deel van de belasting op een wand dakhelling.of producteigenschap 1990 x-richting y [index] ymax y-richting z Z z z [index] z0 zave ze. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document.B.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990.1) en αn (6.3.1. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belastingen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Xk of Rk karakteristieke waarde van een materiaal of producteigenschap waarde van een materiaal.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. gemeten van horizontaal [°] coëfficiënten voor buigende momenten reductiefactor gallopingonstabiliteitsparameter gecombineerde stabiliteitsparameter voor interferentiegalloping reductiefactor 3.3. zoals een Europese norm of voornorm 1990 Xnom of Rnom nominale waarde van een materiaal. tabel A1. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990.β) 1996-1-1 1996-1-1 1990 1991-1-3 1990 1991-1-1 1990 γF [gamma_F] γg [gamma_g] 1990 1990 239 .2 (11)) zijn toegepast.: niet toepassen 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-1 αt αt β β [beta] β [beta] γ [gamma] γ [gamma] γf [gamma_f] thermische uitzettingscoëfficiënt van metselwerk thermische-uitzettingscoëfficiënt van het metselwerk vergrotingsfactor voor geconcentreerde belastingen betrouwbaarheidsindex hoek tussen horizontaal en de raaklijn met de curve voor een cilindrisch dak [°] partiële factor (veiligheid of bruikbaarheid) volumiek gewicht (losgestorte materialen of producten) partiële belastingsfactor. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële belastingsfactor. zi zg zmax zmin z-richting zs α α α [alfa] α1.

j [gamma_G_j] γGj. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belasting i partiële factor verbonden met de onzekerheid van de weerstandsmodel partiële factor verbonden met de onzekerheid van de belastings en/of belastingseffectmodel factor gebruikt voor het bepalen van de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van metselstenen logaritmisch decrement van demping logaritmisch decrement van aerodynamische demping wijziging van nominale geometrische gegevens voor bijzondere berekeningsdoeleinden. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belastingen. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belasting j partiële factor voor blijvende belasting j bij berekening van bovengrens/ondergrens rekenwaarden [inferior / superior] een veiligheidsfactor voor gebruik bij brandproeven belangrijkheidsfactor (zie EN 1998) [importance factor] 1990 1990 1990 1990 partiële factor voor materiaaleigenschappen. bepaling van invloeden van imperfecties logaritmisch decrement van demping door speciale maatregelen logaritmisch decrement van de constructiedemping tijdsinterval coëfficiënt bandbreedtefactor frequentiefactor uiteindelijke kruipverkorting van metselwerk elastische rek van metselwerk uiterste stuik van metselwerk vloeigrens van de wapening thermische rek exponent van de trillingsvorm factor voor de berekening van de excentriciteiten uit het vlak van belastingen op een wand variabele omrekeningsfactor reductiefactor voor de rekenwaarde van het belastingsniveau bij brand torsiehoek.inf [gamma_G] γGlo γI [gamma_hoofdlett er i] γM γm [gamma_m] γM [gamma_M] γP [gamma_P] γq [gamma_q] partiële factor voor blijvende belastingen. windrichting temperatuur tot welke de koude sterkte van het metselwerk mag worden gebruikt temperatuur waarboven elke reststerkte van het metselwerk is verwaarloosd slankheidsverhouding warmtegeleidingscoëfficiënt 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 γQ [gamma_Q] γQ.sup / γGj. inclusief onzekerheden met betrekking tot de geometrie en de modellering partiële materiaalfactor partiële materiaalfactor.i [gamma_Q_i] γRd [gamma_Rd] γSd [gamma_Sd] δ δ [delta] δa [delta_a] Δa [hoofdletter Delta_a] δd [delta_d] δs [delta_s] Δt ε [epsilon] ε0 [epsilon_0] ε1 [epsilon_1] εc ∞ εel εmu εsy εT ζ [zeta] η η [eta] η [eta] ηfi θ [theta] θ1 θ2 λ [labda] λa 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 240 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” γG [gamma_G] γG. die ook modelleringsonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor voorspankrachten (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) partiële factor voor veranderlijke belastingen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijvoorbeeld.

waarbij de invloed van de buigtreksterkte in rekening is gebracht reductiefactor aan de top of de voet van de wand reductiefactor in het midden van de hoogte van de wand vergrotingsfactor voor de schuifweerstand van een gewapende wand waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde. bepaald volgens EN 772-13 dichtheid van lucht droge volumieke massa reductiefactor stijfheidscoëfficiënt standaarddeviatie van de versnelling in windrichting rekenwaarde van de drukspanning standaarddeviatie van de windsnelheid hoek van de scheefstand van de constructie effectieve doorsnede van het wapeningsstaal reductiefactor volheidsgraad.3.x] σd σv [sigma_v] υ φ Φ ϕ [fi] waarde van de slankheidsverhouding tot waarbij de excentriciteiten ten gevolge van kruip verwaarloosd mogen zijn hoogte van de drukzone van een ligger.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.3. zie tabel A.x [sigma_a.2 (11)) zijn toegepast. tabel A1. dat de kans. ϕ = 1 betekent een overkapping volledig gevuld aan lijzijde van het dak (dit is geen gesloten gebouw).1.3.1. de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. blokkering door een overkapping OPMERKING ϕ = 0 betekent een lege overkapping.2 (11)) zijn toegepast.1) en αn (6. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 1991-1:3. doorlatendheid van een laag sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt graad van gebruik bij tijdstip t = 0 voorspelde frequentie.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990.3. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” λc λx μ μ [mu] μ [mu] μ0 ν [nu] ξ ξ [xi] ρ ρ [rho] ρd ρn ρt σa.x [hoofdletter fi_1_x] Φfl Φi Φm χ ψ Qk:gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting ψ[psi] ψ0 [psi_0] helling aan loefzijde hellingshoek van het natuurlijk talud (graden) dynamische vergrotingsfactor eindkruipcoëfficiënt van metselwerk fundamentele trillingsvorm in de windrichting reductiefactor. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990. 1991-1-1 1990 241 .2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990.1 NEN-EN1990/NB 1991-1:3.1) en αn (6. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden. tabel A1. in NB van 1990:2002/NB tabel A.1 van EN 1990 waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig. Poissonverhouding.1. uitgaande van een rechthoekig drukspanningsfiguur orthogonale verhouding tussen de buigtreksterkten van metselwerk openingsverhouding. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. kinematische viscositeit vergrotingsfactor voor de rotatiestijfheid van de verhindering van het beschouwde constructieve element verminderingsfactor bruto droge volumieke massa van de metselstenen. tabel A1.89 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Φ [hoofdletter fi] φ [fi] ϕ [fi] φ∞ Φ1. 1991-1-4 1991-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 reductiefactor voor veranderlijke belasting factor in verband met de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting 1990 1990 ψ0 [psi_0] ψ0 Qk:combinatiewaa rde van een veranderlijke belasting factor voor de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting.2(B):ξ =0.

1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 242 . wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0.of verkeersbelastingen.70 sk50. In het geval van wind.ψT = (((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor constructieonderdelen met eindeffecten eindeffectfactor voor cirkelvormige cilinders sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0. OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 ψ1. Wordt normaliter gebruikt voor langetermijneffecten en voor het uiterlijk van de constructie 1990 ψ2Qk:quasiblijvende waarde van een veranderlijke belasting ψmc [psi_m_c] ψr [psi_r] ψs ψT [psi_T] ψλ [psi_labda] ψλα [psi_labda_alpha] waarde bepaald zodanig. Aanname ψT = Ft / Fto .50 sk50. De niet-frequente waarde. gerepresenteerd als een product ψ1.01 van de referentieperiode is. bijvoorbeeld. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 reductiefactor voor geschakelde overkappingen reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor vierkante doorsneden met afgeronde hoeken beschuttingsfactor voor wanden en schermen komt niet voor in EC. dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ψ1 [psi_1] factor in verband met de frequente waarde van een veranderlijke belasting. dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode.infqQk.infq ψ1. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar.50 is van de referentieperiode.infqQk zie: niet frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] OPMERKING 2 De niet-frequente waarde. Wordt normaliter gebruikt voor omkeerbare grenstoestanden OPMERKING 1 Voor gebouwen. 1990 1990 ψ2 [psi_2] factor in verband met de quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode. 1990 ψ1 Qk :frequente waarde van een veranderlijke belasting waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4). wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0. alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde. voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week. wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen. wel TGB.

gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1 (inclusief nationale bijlage) [in ontwikkeling] Bronverwijzing eindnoot i Termen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Bibliografie NEN-EN 1996-1-1 NEN-EN 1996-1-1+C1 NB(nl) [in ontwikkeling] NPR9096-1-1 Praktijkrichtlijn Steenconstructies – Eenvoudige ontwerpregels. en Nationale Bijlage . definities en symbolen zijn overgenomen uit NEN-EN1990.NEN-EN1996-1-1.NEN-EN1996-1-2.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.NEN-EN1991.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful