Diktaat EC: definities en symbolen

bewerking van NEN-EN 1990;1991;1996

Publicatiedatum: 11 april 2011 © ir. R.A.J.M. Mom
Let op: dit document is NIET een actuele weergave van de inhoud van de norm, voor de laatste actuele NORMteksten raadpleeg NEN-EN 1996 1-1 via www.NEN.nl. Raadpleeg leveranciers voor actuele gegevens.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

210

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996 i
(P)
Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is, alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten, tenzij specifiek aangegeven. De beginselen zijn aangeduid met de letter P, achter het nummer van de alinea.

1990

A A A A A A θ2 A:buitengewone belasting

belaste oppervlakte hoogte van de locatie boven zeeniveau [m] oppervlakte belaste horizontale brutodoorsnede van een wand totale oppervlakte van het metselwerk oppervlakte van het metselwerk tussen de temperaturen θ1 en θ2 belasting, gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte, waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is. [accidental] OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt, tenzij passende maatregelen worden getroffen. OPMERKING 2 Schok-, sneeuw-, wind- en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn, afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen

1991-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1990

A0 a1 aangrijpende snedekracht (Synoniem) aanhechtsterkte van een verankering aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aard van het gebouw of civieltechnisch werk aardbevingsbelast ing (AE) accidental situation (Engels) accidental situation (Engels) achtergrondrespo nsfactor action-effect (Engels) ad Ad

basisoppervlakte afstand van het eind van een wand tot de dichtstbijzijnde rand van een oplegging action-effect (Engels)

1991-1-1 1996-1-1
belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term)

1990

de aanhechtingssterkte, per eenheid van oppervlakte, tussen wapening en beton of mortel in geval de wapening aan trek- of drukkrachten onderhevig is persistent design situation (engels) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1996-1-1

1990

persistent design situation (engels)

blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1990

term die de beoogde bestemming van het bouwwerk aangeeft, bijv. woning, keermuur, industrieel gebouw, wegverkeersbrug

1990

belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) beschrijft het effect van het gebrek aan volledige correlatie van de druk op de gebouwoppervlakte (1.6.6) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) rekenwaarde van een geometrisch gegeven rekenwaarde van een buitengewone belasting (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) bijzondere situatie (Synoniem (N)) buitengewone toestand (Synoniem (B))

1990 1990 1990 1991-1-4 1990 1990 1990

211
Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996

22 — Referentieoppervlak voor wrijving 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. masten. Buitengewone belastingcombinatie (brand. explosie. met inbegrip van grondeigenschappen fundamentele basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met de afhankelijkheid voor windrichting en zonodig met het seizoen (1. een desbetreffende Europese norm of voornorm. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap. oppervlakte aangestroomd door de wind factor voor gallopinginstabiliteit gecombineerde stabiliteitsparameter voor gallopinginterferentie karakteristieke waarde van een geometrisch gegeven karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap 1990 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 Figuur 7. In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. bijvoorbeeld. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. omgevingsinvloeden. bijvoorbeeld. schoorstenen en bruggen. In dergelijke gevallen. aardbeving) oppervlakte van het oppervlak van een element per eenheid van lengte Bijlage nominale waarde van een geometrisch gegeven oppervlakte van het binnenoppervlak van het brandbeschermende materiaal per lengte-eenheid van het element referentie oppervlakte oppervlakte van de doorsnede wapeningsstaal oppervlakte van de doorsnede afschuifwapening afstand van het vlak van een steun tot de beschouwde doorsnede oppervlakte van het metselwerk tot de temperatuur θ1 breedte van een doorsnede breedte van de constructie (lengte van het oppervlak loodrecht op de windrichting. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 ALS Am Annex anom Ap Aref As Asw ax Aθ1 b b B 2 Accidental Limit State.6. zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ad rekenwaarde van een geometrische eigenschap meestal een nominale waarde. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde. geometrische grootheden en materiaaleigenschappen karakteriseren. Waar van toepassing.2) 1990 1996-1-2 1990 1990 1996-1-2 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 basisvariabele basiswindsnelheid 1991-1-4 212 . belastingen. belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving 1990 AE AEd Aef AEk Aero-elastische respons Afr aG aIG ak ak aardbevingsbelasting [accidental earthquake] rekenwaarde van aardbevingsbelasting AEd = γ I Aek effectief oppervlakte van een dragende wand karakteristieke waarde van aardbevingsbelasting behoort te zijn beschouwd voor flexibele constructies zoals kabels. tenzij anders voorgeschreven) achtergrondresponsfactor element van een gespecificeerde verzameling van variabelen representerende die fysische grootheden representeren.

Volgens tabel A1.10a&b): gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf. breedte van een gedrukt vlak in het midden tussen steunen voor de toepassing van EN 1990 tot en met EN 1999. ad } i ≥1 (6. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten.2(A) en (6. ontoereikende sterkte of weerstand. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen. tenzij specifiek aangegeven. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.10a&b): Zie benadering 3 van de opmerking bij A1.11&6. een abnormale belasting of omgevingsinvloed.2(B&C) en (max van formule 6." een wand met stenen bedoeld als bekleding.i .t Beginsel 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 behoort te vertaling van should: "behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend.of L-vormig element effectieve breedte van een L-vormig element effectieve breedte van een T-vormig element algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is. Volgens tabel A1.l bef.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.3. Volgens tabel A1. een ongewoon en ernstig voorval. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” basiswindsnelheid De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb. De beginselen zijn aangeduid met de letter P. kanteling/hoekverdraaiing) 1990 1990 belastingscombin atie belastingscombin atie ALS belastingscombin atie EQU belastingscombin atie GEO belastingscombin atie STR belastingseffect (E) 1990 1990 1990 1990 1990 1990 213 .2(B) en (max van formule 6. of buitensporige afwijking van beoogde afmetingen gevaarlijk.1 (5) Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar. bijv.12): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor statisch evenwicht.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 beklede wand Bekleding (Synoniem (B)) belasting (F) 1996-1-1 1991-1-1 1990 belasting (verplichte term) belastingeffect load (Engels) E .2)] samenstel van rekenwaarden gebruikt voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid bij een grenstoestand waarbij verscheidene belastingen gelijktijdig werken belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Buitengewone en aardbevingscombinaties: Grenstoestand (ALS) Volgens tabel A1. -moment. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) Wegdek (Gebruikte term (Nederlands)) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen.3 en (formule 6. hazard (Engels) 1991-1-4 bc bedreiging 1996-1-1 1990 bedreiging (verplichte term) bef bef. ongewoon voorval (Synoniem (N)) effectieve breedte van een T. achter het nummer van de alinea.10): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR/GEO. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging. vochtigheidsschommelingen. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. spanning.iFrep.

bruikbaarheid en duurzaamheid van een constructie. 1990 1990 1990 1996-1-1 1990 betrouwbaarheids differentiatie betrouwbaarheids klasse bijzondere situatie (Synoniem (N)) blijvende belasting (G) 1990 1990 1990 1990 blijvende belasting (verplichte term) permanente belasting (Synoniem (N)) permanent action (Engels) 1990 214 . constructieve en materiaaleigenschappen kwantitatieve formuleringen die. waarvoor zij is ontworpen. de te vervullen voorwaarden beschrijven beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen geschiktheid van een constructie of een constructief element om te voldoen aan de voorgeschreven eisen.w. gegeven (Synoniem (B)) berekening (constructieve-) zie ook NEN-EN-1991-1:6. RC is afhankelijk van CC. Er is een lagere kans toegestaan als de gevolgen hoger zijn. Betrouwbaarheid wordt meestal uitgedrukt in probabilistische termen maatregelen bedoeld voor de socio-economische optimalisatie van de (geld)middelen. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt buitengewone situatie (Verplichte term) OPMERKING Betrouwbaarheid omvat veiligheid. accidental situation (Engels) belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. gelijktijdig beschouwd met vaste veranderlijke belastingen en blijvende belastingen. samenstellen van vervormingen en imperfecties.a.en ontwerpcriteria beton(vulbeton) betrouwbaarheid ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand berekening van een samenhangend stelsel van. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. die in evenwicht zijn met een specifiek welbepaald stelsel van belastingen op de constructie en afhangen van geometrische. met inbegrip van de ontwerplevensduur. M. 1990 berekening en ontwerp bij brand berekening van de constructie als geheel berekenings. opgelegd.2 belastingseffecten (verplichte term) 1990 1990 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene. voor elke grenstoestand. rekening houdend met alle te verwachten gevolgen van bezwijken en de kosten van de bouwwerken Reliability Classes: Differentiatie in de kans op bezwijken tijdens ontwerplevensduur. bij een bepaalde toetsing vaststelling van de plaats. te gebruiken om bouwwerken op te richten. ofwel spanningen in een constructie. ofwel berekening van de constructie als geheel. ofwel snedekrachten en -momenten. grootte en richting van een vrije belasting effects of actions (Engels) effects of actions (Engels) 1990 1990 belastingsschikkin g belastingsuitwerki ngen (Synoniem (N)) bepaald.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” belastingseffect of snedegrootheid(V erplichte term) belastingseffecten (verplichte term) belastingsgeval (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) action-effect (Engels) 1990 belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) verenigbare belastingsschikkingen.

staalbetonconstructie ontwerp.9) materiaal gebruikt voor bouwwerken. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG.1. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Blijvende belastingen Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting. bijv. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn. Zij verwijst naar het volledige bouwwerk en omvat constructieve. beton. bijv. persistent design situation (engels) 1990 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of persistent design situation (engels) 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) 1990 coëfficiënt die de vermindering of toename van de belasting op het dak van een onverwarmd gebouw bepaalt als een deel van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond (1.6.2). niet-constructieve en geotechnische elementen.3): 1990 1990 bouwwerkfactor cscd (6. De term omvat zowel gebouwen als civieltechnische werken. hout. houtconstructie.2 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) C_d is bovengrens rekenwaarde van het betreffende bruikbaarheidscriterium (6. 1991-1-1 blijvende ontwerpsituatie blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blootstellingscoëffi ciënt bouwmateriaal bouwwerk (Verplichte term) bouwwerken ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een tijdsperiode van dezelfde grootteorde als de ontwerplevensduur van de constructie blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerptoestand (verplichte term) persistent design situation (engels) OPMERKING In het algemeen verwijst zij naar de omstandigheden van gewoon gebruik. metselwerkconstructie.4. staal. Bijlage A NEN1990/NB: A1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.1) 1991-1-4 bouwwijze term die het materiaal van de (hoofd)constructie aangeeft. Bijvoorbeeld.inf . staalconstructie. OPMERKING 3 (1990. tabel A.sup.en berekeningscriterium voor een bruikbaarheidsgrenstoestand. alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong. metselwerk werk (Synoniem (B)) alles wat wordt gebouwd of het resultaat is van bouwbedrijvigheid 1991-1-3 1990 construction work (Engels) OPMERKING Deze definitie stemt overeen met ISO 6707-1.13) serviceability limit state (engels) 1990 bruikbaarheidscrit erium bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) 1990 1990 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) SLS (engels) 1990 215 . OPMERKING 1 De afmetingfactor cs houdt rekening met het reductie-effect op de windbelasting door het niet simultaan voorkomen van de extreme stuwdruk op het vlak en mag zijn bepaald met uitdrukking (6. gewapendbetonconstructie. OPMERKING 2 De dynamische factor cd houdt rekening met het toenemend effect van trillingen door turbulentie in resonantie met de constructie en mag zijn bepaald met uitdrukking (6.3.

gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte. of zeer grote economische. de holten en de inkepingen de sterkte van metselwerk bij buiging belasting. of een functie van bepaalde rekenwaarden van materiaaleigenschappen dynamische factor windrichtingsfactor blootstellingscoëfficiënt Voor cdir moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De blootstellingscoëfficiënt is voor iedere locatie in Nederland: Ce = 1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. tenzij passende maatregelen worden getroffen. Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens.: in bruikbaarheidscriterium blootstellingsfactor coëfficiënt voor uitzonderlijke sneeuwbelastingen krachtcoefficient liftcoefficient 216 . mogen synoniem worden gelezen met Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) 1990 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 buitengewone ontwerpsituatie buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone toestand (Synoniem (B)) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) C c ca calt capaciteit (Synoniem) CC CC1=RC1 CC2=RC2 CC3=RC3 Cd cd cdir Ce ce(z) Cesl cf cf. sneeuw-. waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt. weerstand (verplichte term) 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-4 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet bijv. of kleine of verwaarloosbare economische.0.3) de oppervlakte van een dwarsdoorsnede door de steen zonder reductie voor de oppervlakte van de gaten.4. afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen ([Ed ≤ Cd (6. sociale of gevolgen voor de omgeving. wind. die het mag vervoeren (1. nominale waarde. sociale of gevolgen voor de omgeving. sociale of gevolgen voor de omgeving.en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. met inbegrip van brand.l ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie of haar blootstelling. ontploffing. OPMERKING 2 Schok-. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” bruikbaarheidsgre nstoestanden: brutogewicht van een voertuig bruto-oppervlakte buigsterkte van metselwerk buitengewone belasting (A) toestanden die overeenstemmen met voorwaarden waarboven aan de voorgeschreven bruikbaarheidseisen aan een constructie of constructief element niet langer wordt voldaan brutogewicht van een voertuig bestaat uit het eigen gewicht van het voertuig tezamen met het maximumgewicht van de goederen. schokbelasting of plaatselijk bezwijken bijzondere situatie (Synoniem (N)) accidental situation (Engels) 1990 1990 buitengewone toestand (Synoniem (B)) accidental situation (Engels) 1990 accidental situation (Engels) buitengewone situatie (Verplichte term) 1990 civil engineering (Engels) civiele techniek (Verplichte term) 1990 windbelastingsfactor voor bruggen constante die is verkregen uit spanning-rekproeven bij verhoogde temperatuur (met subscripts) soortelijke-warmtecapaciteit van het metselwerk hoogtefactor resistance engels) gevolgklassen: Consequence Classes. aanzienlijke economische.

met uitzondering van kassen of ii) andere gebruiksfuncties waarbij het oppervlak van het bruikbare grondvlak niet groter is dan 50 m2. OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene.1) seizoensfactor warmtecoëfficiënt werk (Synoniem (B)) toetsing (verplichte term) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 Voor cseason moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De warmtecoëfficiënt is voor elk gebouw in Nederland: Ct = 1. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 civil engineering (Engels) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1990 combination (Engels) constructie constructie van ondergeschikte betekenis constructief bezwijken van een wand bij brand constructief element constructief model constructief systeem constructietype constructieve berekening combinatie (verplichte term) systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen om belastingen te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen gebouw met een gebruiksfunctie voor: i) uitsluitend lichte industrie. 1990 1990 1991-1-1 1996-1-2 1990 1990 1990 1990 1990 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie constructieve elementen constructieve elementen omvatten het primaire constructieve systeem en de ondersteunende constructies. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” cf.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. dat de kans. een balk/ligger. ofwel berekening van de constructie als geheel. een plaat. bijv. een funderingspaal model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse. hangbruggen. het constructieve dek en de steunende elementen. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. wanneer de wand na een bepaalde tijd zijn vermogen verliest om een gespecificeerde belasting te dragen fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie.3.4.4) 1991-1-1 construction work (Engels) controle (synoniem (N)) cp cprob cr crit [index] cs cscd cseason Ct bouwwerk (Verplichte term) verification (engels) drukcoefficient waarschijnlijkheidsfactor ruwheidfactor kritisch afmetingsfactor bouwwerkfactor (6. ontwerp en berekening belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken ordening van constructieve elementen OPMERKING Voorbeelden van constructietypes zijn bijvoorbeeld raamwerken. een kolom. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden.o cfr civiele techniek (Verplichte term) civil engineering (Engels) clat cM cnom co combinatie (verplichte term) combinatiewaarde van een veranderlijke belasting (ψ0 Qk) krachtcoefficient van constructies of constructie-elementen zonder eindeffecten wrijvingscoefficient burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) civiele techniek (Verplichte term) aerodynamische excitatiecoefficient momentcoefficient nominale betondekking orografiefactor combination (Engels) waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig. Bij bruggen omvatten de constructieve elementen de liggers. zoals kabelschoenen (1.0 217 .

grootste afmeting van de doorsnede van een kern in de buigrichting op zichzelf staand deel van een gehele constructie met geschikte opleg. zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp. de slankheid en excentriciteiten van de belasting de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. een opgelegde belasting te dragen 1996-1-1 vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen.3. (zie) inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen.Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel. tijdens de voortgang van het werk is afgewerkt een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen.en toeslagstoffen. naast zijn eigen gewicht. bijvoorbeeld windbelastingen 1996-1-1 drukcoëfficiënt (zie) uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen.knb-baksteen " klei tot baksteen" 1991-1-4 druksterkte (genormaliseerde) van metselstenen druksterkte van metselstenen druksterkte van metselwerk druksterkte van mortel dubbelbladige wand dunbedmortel 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 dwarsdoorsnede( meewerkende ) dwarsdoorsnede( nietmeewerkende) dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand. constructieelement of component per oppervlakte eenheid. BRON:www.en randvoorwaarden Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) Middellijn (Synoniem) zie volumiek gewicht een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt leading action (Engels) Rijvloer (Synoniem) Diameter (Engels) 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1990 overheersende belasting 9verplichte term) werkwijze waarbij de mortelvoeg.4) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal metselstenen (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de sterkte van metselwerk onder druk zonder de invloed van de belemmering door drukplaten.2(1)) Bij daken behoren opgelegde belastingen en sneeuw. verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden 1996-1-2 1996-1-2 218 .of windbelastingen niet samen gelijktijdig te zijn opgelegd. tenzij anders voorgeschreven) rekenwaarde [design value] doorbuiging van een boog bij de rekenwaarde van de zijdelingse belasting (3. (1. bijvoorbeeld vloerbelastingen.6. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ct d d d als in _d da dakbelasting dc deel van een constructie Dek (Gebruikte term (N)) Diameter (N) dichtheid dilatatievoeg dominante belasting (Synoniem (N)) doorstrijken dragende wand samengestelde dikte van schillen en lijven (gegeven als een percentage van de dikte van een metselsteen) effectieve hoogte van een ligger diepte van de constructie (lengte van het oppervlak parallel met de windrichting. Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie. Dunbedmortel is een mengsel van cement.

2)] rekenwaarde van destabiliserend belastingseffect rekenwaarde van stabiliserend belastingseffect The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) NOOT: ook voor toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand is _d toegepast.7)] in ULS:GEO geldt [Ed. E.stb (6.6.i .6.6.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) in ULS:GEO geldt [Ed. -moment.5. in samenhang met de gegeven uitwendige belastingen en zonder expliciete berekening van de rotatie-capaciteit 1990 elastische constructieve berekening op basis van lineaire spanning/rek.8 en 1.of moment/krommingsrelaties en uitgaande van de oorspronkelijke geometrie 1990 constructieve berekening uitgaande van de oorspronkelijke geometrie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen OPMERKING Eerste orde niet-lineaire berekening is.11).5. ([Ed ≤ Cd (6. na 30 min of 60. ofwel starplastisch (zie NEN 1990:1. . kanteling/hoekverdraaiing) 1996-1-2 1990 1990 E E e e [index] E 30 e Δθ ec Ed Ed elasticiteitsmodulus korte duur secanselasticiteitsmodulus van metselwerk excentriciteit van een kracht randafstand uitwendig of E 60. ad } i ≥1 (6.5.6. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging.dst ≤ Ed.iFrep. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf.7)] Het afzonderlijke project blootstelling 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1990 Ed. rekenwaarde van belastingseffect.. . ofwel elastisch-volkomen plastisch (zie NEN 1990:1. spanning. min blootstelling aan een standaardbrand excentriciteit ten gevolge van temperatuurvariatie over het metselwerk additionele excentriciteit rekenwaarde van de belasting uitgeoefend op een constructieonderdeel van gewapend metselwerk. belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) 1990 belastingseffecten (verplichte term) excentriciteit aan de boven. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” dwarsdoorsnede(r esterende) dynamische belasting E dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden belasting die een versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt belastingseffect gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht. excentriciteit aan de boven. uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie 1990 lineair-elastische constructieve berekening waarbij de snedekrachten en -momenten zijn aangepast ten behoeve van het constructieve ontwerp.5.dst ≤ Ed.stb Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (N)) eerste orde elastischvolkomen plastische berekening eerste orde lineair-elastische berekening met herverdeling eerste orde lineair-elastische berekening zonder herverdeling eerste orde nietlineaire berekening effects of actions (Engels) ehe ehm ei 1990 1990 1991-1-1 constructieve berekening gebaseerd op moment/krommingsrelaties.stb (6.of onderzijde van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen. ofwel elasto-plastisch (zie NEN 1990:1.of onderzijde van een wand 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 219 .10).9).Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.dst Ed.. een element dat voldoet aan het integriteitscriterium.. ofwel elastisch met geschikte nadere aannamen.

— opgehangen plafonds. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is. OPMERKING Voor het ontwerp en de berekening bij vermoeiing zijn combinaties van belastingen gegeven in EN 1992 tot en met EN 1999. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn. — vloer. alsook het gewicht van grond en ballast. een kolom.of moment/krommingsrelaties bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel met of zonder versteviging OPMERKING In het algemeen wordt de berekening gemaakt uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie. 1991-1-1 einit ek Elange duur elasto-plastische berekening (eerste of tweede orde) element (:constructief element) em emk En enkelbladige wand enkelvoudige (blijvende) belasting initiële excentriciteit excentriciteit veroorzaakt door kruip lange duur elasticiteitsmodulus van metselwerk constructieve berekening gebruikmakend van spanning/rek. alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong. een balk/ligger. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG. OPMERKING 3 (1990.en muurafwerkingen. inclusief vaste installaties. [Ed.1.dst ≤ Ed.stb (6.De stabiliteit van de gebouwconstructie in zijn totaliteit (bijvoorbeeld: met inbegrip van de stabiliteit van een talud dat een gebouw draagt) behoort te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997. een plaat. zie ook belastingcombinaties EQU a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen. — leuningen. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG. afscheidingen en opstaande randen. bijv.sup. en – de sterktes van de bouwmaterialen of de grond in het algemeen niet bepalend zijn. of van welk deel ervan ook. 1990 fb fb fbod fbok fck fcvk genormaliseerde gemiddelde druksterkte van een metselsteen karakteristieke sterkte van een metselsteen rekenwaarde van de verankeringssterkte van wapeningsstaal karakteristieke verankeringssterkte karakteristieke druksterkte van vulbeton karakteristieke schuifsterkte van vulbeton 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 220 .Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. 1990 evenwicht F:belasting zie EQU . 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie. Bijvoorbeeld.1 (4)). veiligheidskeringen. — vaste installaties (zie 5. een funderingspaal excentriciteit veroorzaakt door belasting excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand elasticiteitsmodulus van onderdeel n. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 1990 fabrieksmatig vervaardigde mortel FAT mortel samengesteld en gemengd in een fabriek 1996-1-1 FATigue: Bezwijken van de constructie of constructieve elementen door vermoeiing. 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 enkelvoudige belasting EQU belasting waarvan kan worden aangenomen dat zij in de tijd en ruimte statistisch onafhankelijk is van gelijk welke andere belasting die werkt op de constructie "loss of equilibrium of the structure or any part of it. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” eigen gewicht Het eigen gewicht van het bouwwerk omvat de constructie en de nietconstructieve elementen. tabel A. — warmte-isolering.— scheidingswanden en aftimmeringen. Exclusief verplaatsbare scheidingswanden De niet-constructieve elementen omvatten: — dakbedekking. — brugaccessoires. — wandbekleding. een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting.inf . beschouwd als star lichaam getoetst wordt. maar zij mag ook worden gemaakt uitgaande van geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie. Waarbij: – kleine variaties van de waarde of de ruimtelijke verdeling van belastingen afkomstig van één enkele oorsprong van groot belang zijn. considered as a rigid body" Uiterste grenstoestand waarbij Verlies van statisch evenwicht van de constructie.7)] 1990 OPM. vochtigheidsschommelingen.

bij een drukspanning gelijk aan nul grenswaarde voor de waarde van fvk resulterende windkracht rekenwaarde van de buigtreksterkte behorende bij het beschouwde buigvlak rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg Fw = cscd ⋅ cf ⋅ qp (ze ) ⋅ Aref zie ook ψT [psi_T]: sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0.2). referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fd Fd Fd:rekenwaarde van een belasting fdθ1 fdθ2 Ffr Fj fk Fk:karakteristieke waarde van een belasting rekenwaarde van de druksterkte van metselwerk in de beschouwde richting rekenwaarde van de druk.of trek weerstand van een spouwanker waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6.app fxd2 een tijdens de productie gevormde uitholling in één of twee vlijvlakken van de metselsteen kracht per m lengte door een glijdende sneeuwmassa [kN/m] is de aangepaste extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de gekozen ontwerplevensduur.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn OPMERKING 1 Voor gebouwen. 1996-1-1 1996-1-1 1990 rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk bij minder dan bij θ1°C rekenwaarde van de sterkte van het metselwerk onder druk tussen θ1 °C en θ2°C resulterende wrijvingskracht wervelexcitatiekracht op punt j van de constructie karakteristieke druksterkte van metselwerk belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden.01 van de referentieperiode is. rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie. Ft=Ft0*(((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) is de extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de ontwerplevensduur van 50 jaar 10 minuten gemiddelde windsnelheid met een jaarlijkse overschrijdingskans van 0. 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1 Qk ) waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig.6. ongeacht de windrichting. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 frog Fs Ft Ft0 fundamentele basiswindsnelheid fvd fvk fvko fvlt Fw fxd fxd1 fxd1.02.1) rekenwaarde van de schuifsterkte van metselwerk karakteristieke schuifsterkte van metselwerk karakteristieke initiële schuifsterkte van metselwerk. zie ook ψT [psi_T] 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 221 . dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode. wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0.1b) Frep =ψ × Fk] waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand. ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde. bijvoorbeeld. 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 fL fm fr [index] Frep dimensieloze frequentie druksterkte van mortel wrijving representatieve waarde van een belasting [(6. zonodig rekening houdend met hoogte-effecten (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.50 sk50. op een hoogte van 10 m boven vlak terrein.70 sk50.3.

de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. OPM. weergegeven in tabel 6.app fxk1 fxk2 fyd fyk G schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg rekenwaarde van de sterkte van het wapeningsstaal karakteristieke sterkte van het wapeningsstaal blijvende belasting belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. handels.1.Hydraulisch bezwijken en bezwijken ten gevolge van opdrijven (bijvoorbeeld van de bodem van een ontgraving voor de constructie van een gebouw) behoren te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997. Geotechnische belastingen en weerstand van de grond vallen onder GEO.sup gebruiksgrenstoes tand (Synoniem (B)) gebruiksklassen Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (N)) Gegeven. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 g G gat Gd Gd. Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Puntlast (Synoniem (B)) 1991-1-1 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde.3) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 222 . moeten in klassen zijn ingedeeld volgens hun specifieke gebruik.3) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van de grond getoetst wordt. [Ed<=Rd (6.4. ongewoon voorval (Synoniem (N)) Gevolgklasse gevulde spouwmuur gewapend metselwerk gewicht van een voertuig belastingsoverdracht op de constructie door de grond.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. 1991-1-4 1996-1-1 1990 geotechnische belasting gevaarlijk. 1990 basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met terreinruwheid en orografie (1. grondaanvulling of grondwater hazard (Engels) bedreiging (verplichte term) 1990 1990 Consequence Classes : Verdeling van gebouwtypen naar gevolgen bij bezwijken tijdens ontwerplevensduur in 3 klassen (zie CC&RC) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting zie ook brutogewicht (1.8)]. bepaald. opgelegd (Synoniem (B)) gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting (ψ Qk) gemiddelde windsnelheid genormaliseerde druksterkte van metselstenen GEO totaal van de breedten van de mortel rupsen glijdingsmodulus van metselwerk een gevormde holte die al of niet door de hele metselsteen heen loopt rekenwaarde van een blijvende belasting ondergrens rekenwaarde van een blijvende belasting [inferior] bovengrens rekenwaarde van een blijvende belasting [superior] serviceability limit state (SLS:engels) bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 Ruimten in woon-. bijeenkomst-.6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fxd2.inf Gd.en kantoorgebouwen.

j Gkj. ongewoon voorval (Synoniem (N)) 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1990 1991-1-3 1991-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-12 1996-1-1 223 . Oorspronkelijke term is "set"(engels).b.4. .4. 3 en 4 metselwerkstenen gwg H h h Hart-ophartafstand (Gebruikte term (N)) have hazard (Engels) hc hdis hechting hef hef hellingshoek van het natuurlijk talud herstelling herverdeelde sneeuwbelasting op het dak Het afzonderlijke project hi hoofdbelasting (Synoniem (B)) htot i [index] I 30 Ij een gietbaar mengsel van cement. een element dat voldoet aan het thermischeisolatiecriterium. Deze mogen zijn gebruikt voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2 ..6. trillingsvormnummer of I 60.4) Globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 10 m2. vanaf de bovenzijde van de fundering inwendig .2) groepen 1. . Ik denk dat het gelezen moet worden als "set formules" en geen betrekking heeft op de a. min blootstelling aan een standaardbrand kwadratisch oppervlaktemoment van onderdeel j overheersende belasting (verplichte term) Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (Nederlands)) gevaarlijk. 2.inf Globale drukcoëfficiënten grenstoestanden Griekse letters grijpgat Groep (NEN-EN 1990/NB tabel A1. die buiten het bestek van onderhoud vallen belastingsschikking die de verdeling van de sneeuwbelasting op het dak beschrijft door verplaatsing van sneeuw bijvoorbeeld door de wind (1. afhankelijk van het percentage van de grootte en de richting van de gaten in de stenen als ze zijn gemetseld geen waarde gegeven hoogte van een topografisch element vrije hoogte van een metselwerkwand hoogte van de constructie Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Steekmaat. i leading action (Engels) totale hoogte van een constructie.en afschuifweerstand te ontwikkelen in het contactvlak met metselstenen effectieve hoogte van een wand effectieve hoogte van de wand hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1. een wand of een kern.d benoeming in 6. I.c.1 (a)EQU. tussenafstand (Synoniem) 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-1 obstakelhoogte bedreiging (verplichte term) hoogte van een wand tot het peil van een belasting verplaatsingshoogte de eigenschap van mortel om een trek..6. 1996-1-1 1990 1991-1-1 1990 1990 1991-1-4 toestanden waarboven de constructie niet langer aan de van toepassing zijnde ontwerpen berekeningscriteria voldoet 1990 1996-1-1 1996-1-1 1990 een in een metselsteen gevormde holte om het mogelijk te maken dat deze kan worden opgepakt met één of twee handen dan wel machinaal.sup / Gkj.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.6) The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) vrije hoogte van metselwerkwand.2) werkzaamheden uitgevoerd om de functie van de constructie te behouden of te herstellen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” gietmortel Gk gk Gk.. na 30 min of 60.(b)STR enz… groepsaanduiding voor metselstenen. zand en water om kleine holten en spleten te vullen karakteristieke waarde van een blijvende belasting gewicht per oppervlakte-eenheid of gewicht per lengte-eenheid karakteristieke waarde van blijvende belasting j bovengrens/ondergrens karakteristieke waarde van blijvende belasting j [inferior / superior] zie uitwendige drukcoëfficiënt (1.

3) trillingsvormfactor.(1.7 kN/m2. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 sneeuwbelasting op de grond gebaseerd op een jaarlijkse kans van overschrijding van 0.6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ingesloten metselwerk installaties inwendige drukcoëfficiënt Iv j [index] k K k metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen zie vaste installaties inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen. 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 karakteristieke waarde (Xk of Rk) 1990 karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond (sk) karakteristieke waarde van een belasting (Fk) 1991-1-3 belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden. vormparameter verhouding van de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting door een verticaal overspannende wand tot de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting van de feitelijke wand waarbij de invloed van zijdelingse steunen in rekening is gebracht 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 K k k als in _k karakteristieke sterkte van metselwerk constante gebruikt bij de berekening van de druksterkte van metselwerk ruwheidshoogte* karakteristieke waarde waarde van de sterkte van metselwerk die met een voorgeschreven waarschijnlijkheid van 5 % in een hypothetische ongelimiteerde testserie niet wordt onderschreden.1) 1991-1-3 product van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond en de coëfficiënten van toepassing (1.4) turbulentie-intensiteit volgnummer van incrementele oppervlakte of punt van een constructie coëfficiënt om rekening te houden met de onregelmatige vorm van sneeuw (zie ook 6. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. Waar van toepassing. In het algemeen komt deze waarde overeen met een gespecificeerde fractie van een veronderstelde statische verdeling van de in de testserie beschouwde eigenschap van het materiaal of product. met uitzondering van uitzonderlijke sneeuwbelastingen (1.6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.(B)) waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie.6. 1990 karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap (ak) karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op het dak kƒ¦ KFI [K_F_hoofdletter i] kiel (Synoniem (N). In sommige omstandigheden is een nominale waarde gebruikt als karakteristieke waarde waarde van een materiaal. wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”.02.4) 1991-1-3 torsiestijfheid vermenigvuldigingsfactor op partiële factoren = factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie valley (oorspronkelijk (Engels)) B3.3(1) 1991-1-4 1990 1991-1-3 luwte (Verplicht (N)) 224 .

5) reductiefactor voor het effect van borstweringen correlatielengtefactor dimensieloze coëfficiënt lengte van de overspanning van een brugdek.2 (2) dominante belasting (Synoniem (N)) hoofdbelasting (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 Krd Kw Kx L l l l la langsvoeg lb lc lcl Ld Le leading action (Engels) leading action (Engels) lef lefm lF lichtgewicht mortel lijf lijmmortel lijmmortelvoeg lijzijde lintvoeg lintvoegwapening Lj load (Engels) loefzijde Lokale drukcoëfficiënten lr ls Lu luwte (Verplicht (N)) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 vrije afstand tussen zijdelingse steunen lengte van sneeuwverstuiving of van zone die aan sneeuwbelasting is blootgesteld [m] werkelijke lengte van een helling aan loefzijde kiel (Synoniem (N).6.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Kiv klasse km kp kr kr krachtcoëfficiënt interferentiefactor voor wervelloslating zie ook gebruiksklasse verhouding van vloerstijfheid tot wandstijfheid piekfactor rotatiestijfheid van een steun terreinfactor geeft het globaal effect van de wind op een constructie.(B)) valley (oorspronkelijk (Engels)) 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 225 . evenwijdig aan het vlak van de wand rechte verankeringslengte lengte van het gedrukte deel van een wand vrije lengte van een opening werkelijke lengte van een helling aan lijzijde effectieve lengte van een helling aan loefzijde overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting (verplichte term) effectieve overspanning van een metselwerkligger effectieve lengte van een oplegging in het midden van de hoogte van een wand lengte van een wand gedurende een periode van brandwerendheid prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 het vaste materiaal tussen de gaten in een metselsteen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een voeg gemaakt met lijmmortel "schaduwzijde"van de wind een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen wapeningsstaal dat is geprefabriceerd voor de toepassing in een lintvoeg correlatielengte belasting (verplichte term) kant die de wind "vangt" zie uitwendige drukcoëfficiënt (1.1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.6. constructieelement of component als een geheel. inclusief wrijving. Ze mogen zijn gebruikt voor berekening en ontwerp van kleine elementen en bevestigingen zie opmerking in 3.6. turbulentielengteschaal lengte van een wand (tussen andere wanden. tussen een wand en een opening of tussen openingen) lengte bij 20°C lengte van een horizontale constructie de lengte of the hoogte van de wand tussen de steunpunten die in staat zijn om spatkrachten uit een boog op te nemen een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand. voor zover dit niet uitdrukkelijk uitgesloten is (1.

. M. min blootstelling aan een standaardbrand equivalente massa per eenheidslengte rekenwaarde van het additionele moment voor een gegeven temperatuur.. moeten zij zijn ontworpen en berekend voor de meest ongunstige klasse van belasting die de grootste belastingseffecten teweegbrengt (bijv. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 m1 Mad maximaal spanningsniveau Md MEd MEdf MEdu meervoudig gebruik 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 metselwerk (voorgespannen) meewerkende dwarsdoorsnede meewerkende dwarsdoorsnede( niet-) metselwerk metselwerk (ingesloten) metselwerk (ongewapend) metselwerk(gewa pend) metselwerkstenen Mi Mid Middellijn (Synoniem) Mmd model (constructief) moet metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand. het spanningsniveau waarop het spanning-rekdiagram van metselwerk is afgetopt om een plasticiteitsgrens te verkrijgen rekenwaarde van het buigende moment aan de voet van een kern rekenwaarde van het aangrijpende moment rekenwaarde van het moment onder de vloer rekenwaarde van het moment boven de vloer gebruik waarbij indeling naar meerdere gebruiksklassen of belastingen mogelijk is Wanneer vloeren onderhevig zijn aan meervoudig gebruik." mengsel van één of meer anorganische bindmiddelen. ontwerp en berekening vertaling van shall en should: "moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” m m [index] M 90 massa per eenheidslengte gemiddeld of M 120.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. doorstrijken of voegen prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 Diameter (N) 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 mortel 1996-1-1 mortel lichtgewicht 1996-1-1 226 . verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden een samenstelling van metselstenen gelegd in een bepaald patroon en samengevoegd met mortel metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting een voorgevormd onderdeel dat is bedoeld om in een constructie van metselwerk te zijn gebruikt eindmoment bij knoop i rekenwaarde van het buigende moment aan de boven. toeslagmaterialen en water.of onderzijde van de wand Diameter (Engels) rekenwaarde van het grootste moment in het midden van de hoogte van de wand model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse.. tezamen met eventuele toevoegingen en/of hulpstoffen voor metselen. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. krachten of doorbuiging) in het beschouwde element.. voor mechanische weerstand bij optreden van een mechanische stootbelasting na 90 min of 120. een element dat voldoet aan het criterium.

en waar andere bestanddelen (bijv. Dunbedmortel is een mengsel van cement. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” mortel op samenstelling mortel voor algemene toepassing mortel(dunbedmor tel) mortel vervaardigd in vooraf bepaalde verhoudingen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1.1. druksterkte van MRd n N n N n0 n1. zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding rekenwaarde van het opneembare moment aantal verdiepingen aantal belastingswisselingen veroorzaakt door wervelloslating aantal verdiepingen som van de rekenwaarde van de verticale belastingen op een gebouw ovalisatiefrequentie eerste eigenfrequentie van langswindtrillingen eerste eigenfrequentie van zijwindtrillingen de maximale rekenwaarde van de drukkracht in een boog per eenheid van lengte in de wand De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze. mortel(fabrieksma tig vervaardigd) mortel(giet-) mortel(lijmmortel) mortel(op de bouwplaats vervaardigde) mortel(prestatiem ortel) mortel(semi fabrieksmatig vervaardigd) mortel(vooraf gemengde kalkzand-) mortel(vooraf samengestelde) mortel. voorgeschreven of geleverd door de fabriek.2 (2) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd.2) Nationale Bijlage National Annex (Engels) 1990 natuurlijk talud 1991-1-1 NB National Annex (Engels) 1990 227 .knb-baksteen " klei tot baksteen" Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. cement).Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel. zand en water om kleine holten en spleten te vullen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel zie opmerking in 3.4.y Nad Nationaal Bepaalde parameters fabrieksmatig vervaardigde een gietbaar mengsel van cement. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm. waarvan de eigenschappen zijn aangenomen op grond van de omschreven verhouding van de samenstellende delen (receptconcept) mortel zonder bijzondere eigenschappen 1996-1-1 1996-1-1 BRON:www. en die van toepassing zijn op het ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende land 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 Nationale Bijlage De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze.x n1.en toeslagstoffen.6.

Zij omvatten ook installaties en machines die blijvend aan of in de constructie zijn bevestigd (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren OPMERKING 2 De niet-frequente waarde.of onderzijde van een wand of kolom niet-constructieve elementen zijn onder meer afbouwelementen en afwerking verbonden met de constructie. (1. zoals een Europese norm of voornorm 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1990 1990 1990 Notes (Engels) rekenwaarde van de uiterst opneembare verticale belasting van een metselwerkwand of kolom rekenwaarde van de weerstand bij brand rekenwaarde van de uiterst opneembare geconcentreerde verticale belasting van een wand karakteristieke waarde van de verticale weerstand van een wand of kolom van metselwerk aantal (spouw)ankers per m2 wand minimale aantal (spouw)ankers per m2 wand Opmerkingen (N) 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 228 . alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). De niet-frequente waarde. vanwege opgedane ervaring of fysische omstandigheden waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. bijvoorbeeld. inclusief wegdek en nietconstructieve afscheidingen. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken. thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4).fiθ2 NRdc NRk nt ntmin oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld rekenwaarde van de verticale belasting in het midden van de hoogte van een wand of kolom nominale waarde [nominal] waarde vastgelegd op niet-statistische grondslag. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” NBP NEd NEd NEdc NEdf NEdu NEl Netto drukcoëfficiënt Ng ni ni Nid niet-constructieve elementen Nationaal Bepaalde Parameters rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van een geconcentreerde verticale belasting rekenwaarde van de belastingsafdracht van een vloer rekenwaarde van de belasting boven de vloer belasting uitgeoefend door een vloer Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie.5) National Determined Parameters (Engels) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 niet-dragende wand een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort. gerepresenteerd als een product ψ1. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden.4) aantal belastingen voor windvlaagrespons stijfheidsfactor van onderdelen eigenfrequentie behorend bij trillingsvorm i van de constructie rekenwaarde van de verticale belasting aan de boven.infq Qk ) [inferior_q] 1990 niet-meewerkende dwarsdoorsnede niet-scheidende wand Nmd nom als in _nom nominale waarde nominale waarde van een materiaal. 1996-1-1 niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1.infqQk. constructie-element of component per oppervlakte eenheid.of producteigenscha p (Xnom of Rnom) Noten (Synoniem (B)) NRd NRd. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar.4.6.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. wanneer de belastingen worden bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan. maar zonder dat ingrijpende herstel nodig is ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie wanneer deze aan een aardbevingsvoorval wordt blootgesteld samenstellen van fysische omstandigheden die de reële omstandigheden representeren. voor elke grenstoestand. wanneer de belastingen worden weggenomen ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand kwantitatieve formuleringen die. (6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” omkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden omrekeningsfactor onderhoud bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij geen belastingseffecten overblijven die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden. bepaald (Synoniem (B)) opgelegde belastingen bij gebouwen Opmerkingen (N) Opstaande rand (Gebruikte term (N)) orografie een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1996-1-1 1991-1-4 Opgelegde belastingen bij gebouwen zijn belastingen die voortvloeien uit hun gebruik. de te vervullen voorwaarden beschrijven veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd.1) Noten (Synoniem (B)) Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) Notes (Engels) Schampkant (Synoniem (N)) 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 Reliëf van het landschap. Gegeven. De orografiefactor hangt af van de windsnelheid aan de voet van de helling Figuur A. met inbegrip van het voorziene onderhoud.1 1991-1-4 overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting 9verplichte term) P p p [index] hoofdbelasting (Synoniem (B)) leading action (Engels) 1990 dominante belasting (Synoniem (N)) leading action (Engels) 1990 van toepassing zijnde representatieve waarde van een voorspankracht (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) jaarlijkse overschrijdingskans piek .en berekeningscriteri a ontwerplevensduu r ontwerpsituatie in geval van aardbeving ontwerpsituaties 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1990 1990 op de bouwplaats vervaardigde mortel opgelegd.die optreden tijdens een zekere tijdsperiode. borstwering 1990 1991-1-4 1991-1-4 229 . waarvoor het ontwerp en de berekening aantonen dat de van toepassing zijnde grenstoestanden niet worden overschreden OPMERKING Werkzaamheden om de constructie te herstellen na een buitengewoon of aardbevingsvoorval vallen normaliter buiten het onderhoudsbestek 1990 1990 1990 ongewapend metselwerk onomkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden ontwerp en berekening bij brand ontwerp. wanneer de belastingen worden weggenomen η [eta] reeks van werkzaamheden uitgevoerd tijdens de levensduur van de constructie om deze in staat te stellen aan de eisen van betrouwbaarheid te blijven voldoen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij sommige belastingseffecten die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan. De orografiefactor co(z) = vm/vmf brengt de toename van de gemiddelde windsnelheid in rekening bij solitaire heuvels en steile hellingen (niet voor golvende of bergachtige gebieden).

1 Qk. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 quasi-permanent combination (engels) quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen. De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode.i qlat. 1990 Pd permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) persistent design situation (engels) persistent design situation (engels) Pk Pm prestatiemortel Puntlast (Synoniem (B)) Q qb Qd Qd Qk Qk qk Qk. tenzij specifiek aangegeven. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” P in (P) Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is. quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) 1990 1990 quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-permanente waarde (Synoniem) 1990 230 . wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen. De beginselen zijn aangeduid met de letter P. wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0. achter het nummer van de alinea.d qp qp qp(ze) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting ( ψ2Qk) rekenwaarde van een voorspankracht blijvende belasting (verplichte term) permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) blijvende belasting (verplichte term) 1990 1990 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) karakteristieke waarde van een voorspankracht gemiddelde waarde van een voorspankracht een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) veranderlijke belasting Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (Nederlands)) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar.of verkeersbelastingen. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten. In het geval van wind.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.5) op referentiehoogte ze quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanent combination (engels) OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten 1991-1-1 1991-1-1 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-permanent value (engels) 1990 waarde bepaald zodanig.of lijnbelasting karakteristieke waarde van de overheersende variabele belasting 1 karakteristieke waarde van met de gelijktijdig optredende veranderlijke belasting i rekenwaarde van de uiterst opneembare zijdelingse belasting per eenheid van wandoppervlakte extreme stuwdruk qp extreme stuwdruk is de extreme stuwdruk (vastgesteld in 4.50 is van de referentieperiode. noch gelijkmatig is 1991-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 referentie gemiddelde (basis)stuwdruk rekenwaarde van de totale verticale belasting in een deel van een gebouw waarvan de stabiliteit is gewaarborgd door een kern rekenwaarde van een veranderlijke belasting karakteristieke waarde van een enkelvoudige variabele belasting karakteristieke waarde van een geconcentreerde veranderlijke belasting (PUNTLAST!) karakteristieke waarde van een gelijkmatig verdeelde oppervlakte.

. Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. in bijzondere gevallen.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. door rechtstreekse bepaling Rd Re Re ref [index] referentieperiode rekenwaarde van de weerstand [Rd=Rk/γm (6..of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6. OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde. in bijzondere gevallen. In dergelijke gevallen. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. sociale of gevolgen voor de omgeving.3.3)] 1990 231 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-statische belasting R r r R 30 R 2 quasi-permanent combination (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) 1990 quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende waarde (verplichte term) 1990 dynamische belasting die door een gelijkwaardige statische belasting in een statisch model wordt gerepresenteerd weerstand de pijlhoogte van een boog straal of R 60. sociale of gevolgen voor de omgeving. of kleine of verwaarloosbare economische. zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in. of. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd. . een desbetreffende Europese norm of voornorm. door rechtstreekse bepaling :De rekenwaarde Xd van een materiaal.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.of producteigenschap [Resistance] of Xd oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 RC RC1=CC1 RC2=CC2 RC3=CC3 Rd 1990 1990 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. sociale of gevolgen voor de omgeving. een element dat voldoet aan het draagvermogencriterium R na 30 min of 60. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 rekenwaarde van een materiaal. . In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 referentieperiode (BOUWBESLUIT) rekenwaarde van een belasting (Fd) rekenwaarde van een geometrische eigenschap (ad) 1990 1990 meestal een nominale waarde.of producteigenscha p (Xd of Rd) waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. rekenwaarde van een materiaal. of zeer grote economische. bijvoorbeeld. min blootstelling aan een standaardbrand resonantieresponsfactor betrouwbaarheidsklassen: Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] . bijvoorbeeld.6c)] vloeigrens van staal Reynoldsgetal referentie gekozen tijdsperiode die wordt gebruikt als grondslag voor statistische waardebepaling van veranderlijke belastingen en eventueel voor buitengewone belastingen ontwerplevensduur waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap.. mogen synoniem worden gelezen met Consequence Classes [Consequence Classes] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens.2). aanzienlijke economische. of.

of producteigenschap of Xnom 1990 road bridge (engels) s S s s sAd Sc Schampkant (Synoniem (N)) scheidende wand scheidende wand(niet-) scheidingswanden schil Se semifabrieksmatig vervaardigde mortel serviceability limit state (engels) shall (engels) wegverkeersbrug (verplichte term) sneeuwbelasting op het dak [kN/m²] windbelasting afstand tussen de afschuifwapening factor.1b) Frep =ψ × Fk] 1990 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) beschrijft het effect op de windbelasting van resonantie van de constructie in een trillingsvorm (1. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.6) (zie ook verplaatsbare scheidingswanden) het vaste materiaal aan de omtrek tussen een gat en de buitenzijde van een metselsteen sneeuwbelasting per m lengte wegens overhang [kN/m] 1990 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1991-1-1 1996-1-1 Opstaande rand (Gebruikte term (Nederlands)) In Nederland behoeft overhangende sneeuw aan een dakrand niet te zijn beschouwd. zoals een Europese norm of voornorm verkeersbrug (synoniem (N)) 1990 Rnom nominale waarde van een materiaal. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn [(6. 1991-1-3 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.4.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) 1990 1990 232 . coördinaat rekenwaarde van uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond [kN/m²] Scrutongetal Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wanden die geen belasting dragen (1.en resonantieresponsfactor) dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden aerodynamische admittantie Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) karakteristieke waarde van de weerstand karakteristieke waarde betreffende materiaal of producteigenschappen of Xk capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 Dek (Gebruikte term (Nederlands)) 1991-1-4 1991-1-1 1990 waarde van een materiaal.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” rep als in _rep representatieve waarde van een belasting (Frep) resistance engels) resistance engels) resonantierespons factor responsfactor resterende dwarsdoorsnede Rh. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. Rb Rijvloer (Synoniem) Rk Rk representatieve waarde waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand.7) zie (achtergrond.

bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening.7) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd inspringend deel.70 sk50. zonder de invloed van blootstelling en thermische effecten (1. gescheiden door een spouw. 1996-1-1 1990 situatie (verplichte term) situation (engels) sk sk SL sleuf SLS (engels) snedekracht (Synoniem) sneeuwbelastings vormcoëfficiënt op het dak sneeuwverstuiving en sparing spouwanker spouwmuur 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1996-1-1 1996-1-1 Een wand die bestaat uit twee bladen. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. wordt beschouwd als een voorzetwand. meestal uitgedrukt in spanningseenheden resistance engels) schuifsterkte van metselwerk 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) 1990 1996-1-1 een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand 1996-1-1 233 . De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal. karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond op de relevante locatie [kN/m²] dimensieloze vermogensdichtheidfunctie (spectrale dichtheidsfunctie) kanaal dat in het metselwerk is gevormd bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) [serviceability limit state] action-effect (Engels) verhouding tussen de sneeuwbelasting op het dak en de verdeelde sneeuwbelasting op de grond.7 kN/m2. die gebruikmaakt van berekeningsaannames voor bezwijkgedrag voor rechtstreekse bepaling van de uiterste belasting zie EQU . waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” shell bedded' wand should (engels) een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. zie ook belastingcombinaties EQU belasting die geen versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) OPMERKING De moment/krommingsrelatie wordt aangenomen zonder elastische vervorming en zonder versteviging.50 sk50. aangebracht in het vlak van de wand een product om één blad van een spouwmuur. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen Strouhalgetal een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen constructieve berekening uitgevoerd uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie. aan het andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen een wand. een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.6. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. tussenafstand (Synoniem) steenverband sterkte sterkte (Synoniem (N)) sterkte van metselwerk onder afschuiving stootvoeg 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1990 1991-1-1 rangschikking van metselstenen in een regelmatig patroon om samenwerking te bereiken mechanische eigenschap die de geschiktheid aangeeft van een materiaal om belastingen te weerstaan. referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. 1996-1-1 spouwmuur(gevul de) St stabiliteitswand star-plastische berekening statisch evenwicht statische belasting Steekmaat. door de spouw heen. toestand (synoniem (B)) situatie (verplichte term) karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond : moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0. gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) situation (engels) toestand (synoniem (B)) sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Steekmaat (Synoniem) 1996-1-1 OPMERKING Een tijdelijke ontwerpsituatie verwijst naar tijdelijke omstandigheden van de constructie.d tFr ti tijdelijke ontwerpsituatie tmin Toepassingsregel toestand (synoniem (B)) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) Traagheidsmome nt (N) tri tussenafstand. situation (engels) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) Second moment of area (Engels) dikte van rib i Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Technical specification (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 bijlage A tf tF tfi.palen kelderwanden vallen onder STR) een product om onderdelen van metselwerk te bevestigen aan aangrenzende onderdelen.III=bebouwd dikte van een flens wanddikte gedurende een periode van brandwerendheid tijd van brandklasse (bijvoorbeeld 30 min) bij een standaardbrand. constructief element of verbinding (STRuctural) getoetst wordt. plaatdikte is de ontwerplevensduur van 50 jaar maximale diepte van een horizontale of schuine sleuf maximale diepte van een verticale sleuf of sparing waarbij geen berekening nodig is Technical specification (Engels) Technische Voorschriften (N) 1990 stripanker systeem (:constructief systeem) t t t t0 tch. in NL: 0=Zee of kustgebied aan zee . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” STR Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van een onderdeel. van gebruik of blootstelling. volgens EN 1363 dikte van de dwarsdoorsnede waarvan de temperatuur niet boven θ2 komt dikte van wand.h tch. bijvoorbeeld. i ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een periode die veel korter is dan de ontwerplevensduur van de constructie en die een grote kans van optreden heeft minimale dikte van een wand algemeen erkende regels die in overeenstemming zijn met de beginselen en voldoen aan de bijbehorende eisen. 1996-1-1 1990 toepassingsregels zijn aangeduid door een nummer tussen ronde haken situatie (verplichte term) verification (engels) verification (engels) 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) 234 . constructief element of verbinding (fundering op staal. II=onbebouwd.8)] bij bezwijken van onderdeel. [Ed<=Rd (6. tijdens uitvoering of herstel.v Technische Specificaties (Synoniem (B)) Technische specificaties (Synoniem) Technische voorschriften (Gebruikte term (N)) Technische Voorschriften (N) tef terreincategorie 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) Technische voorschriften (Gebruikte term (Nederlands)) Technische specificaties (Synoniem) 1991-1-1 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Technische Specificaties (Synoniem (B)) effectieve dikte van een wand toekennen terreincategorie aan de omgeving aan de hand van de oppervlakteruwheid. zoals vloeren en daken belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken is de gekozen ontwerplevensduur dikte van een wand middelingstijd van de referentie windsnelheid.

0 (1991-1-4(4. OPMERKING Tweede orde niet-lineaire berekening is. indien de grootte en richting in één punt van de constructie of het constructieve element vastliggen. De uitwendige drukcoëfficiënten zijn onderverdeeld in globale en lokale coëfficiënten. bijv. geprefabriceerd. — elektrische installaties.en luchtbehandelingsinstallaties. bijvoorbeeld voor het ontwerp van kleine elementen en bevestigingen. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar. — pijpleidingen (leeg ).3) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwbelastingen te zijn beschouwd In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd Uiterste Grenstoestand [ultimate limit state] windsnelheid waarde (verplichte term) Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) Voorkomend (Synoniem (B)) 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-3 1990 1991-1-4 1990 1991-1-1 belasting die een vaste verdeling en plaats over de constructie of het constructieve element heeft. — kabelgoten en -buizen. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging. inspectie en de bijbehorende documentatie wijze waarop de (bouw-)uitvoering wordt gedaan. ofwel elastisch-volkomen plastisch. uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie constructieve berekening uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen horizontale verplaatsing van een constructie of constructief element horizontale verplaatsing over één verdiepingshoogte ULS [ultimate limit state] toestanden samengaand met instortingen of met andere soortgelijke vormen van constructief bezwijken alle werk verricht voor de fysische totstandbrenging van het bouwwerk. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes. met inbegrip van oplevering. OPMERKING Zij komen in het algemeen overeen met het uiterste draagvermogen van een constructie of een constructief element.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.0 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 vCG kritische windsnelheid voor galloping 1991-1-4 235 . zodanig dat de grootte en richting van de belasting voor de constructie als geheel of het constructieve element ondubbelzinnig vastliggen.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2 of minder. Gegeven (Synoniem (B)) basiswindsnelheid fundamentele waarde van de basiswindsnelheid Defined (Engels) vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb. globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2. 1991-1-1 Vastgesteld (N) vb vb. ofwel elastoplastisch. uitgaande van de geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie 1990 elastische constructieve berekening gebruikmakend van lineaire spanning/rek-relaties.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid. (1.6. het kan ook de vervaardiging van onderdelen elders betekenen en vervolgens hun montage op de bouwplaats. ventilatie. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” tweede orde elastischvolkomen plastische berekening tweede orde lineair-elastische berekening tweede orde nietlineaire berekening u ui Uiterste Grenstoestand uiterste grenstoestanden uitvoering constructieve berekening gebaseerd om moment/krommingsrelaties. OPMERKING De term omvat het werk op de bouwplaats. 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 uitvoeringsmethod e uitwendige drukcoëfficiënt 1990 1991-1-4 uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond uitzonderlijke sneeuwbelastinge n uitzonderlijke sneeuwverstuiving en ULS v [index] value (Engels) Van toepassing (Gebruikte term (N)) vaste belasting belasting van de sneeuwlaag op de grond door sneeuwval met een uitzonderlijk lage waarschijnlijkheid van voorkomen (1. in uit(kragings)bouw uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen.6.1)) De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb. — verwarmings-. 1990 vaste installaties installaties voor liften en roltrappen. in het werk gestort.

evenwijdig aan het vlak van de wand een voeg gemaakt met lijmmortel een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand werkwijze van afvullen en afwerken van mortelvoegen. voorgeschreven of geleverd door de fabriek. noch gelijkmatig is belastingsschikking die de gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting op het dak beschrijft. toegevoegd of kunnen worden verwijderd of herbouwd op een andere plaats (1.1) toetsing (verplichte term) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) B3.of ondervlak van een metselwerksteen als die is gemetseld zoals bedoeld gemiddelde windsnelheid een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand. 1991-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” vCIG vcrit vdiv VEd Veiligheidskering (N) veiligheidsklasse (TGB) Veiligheidsstootba nd (Synoniem (B)) veranderlijke belasting (Q) verdeelde sneeuwbelasting op het dak verificatie (synoniem) verification (engels) verification (engels) verkeersbrug (synoniem (N)) vermenigvuldiging sfactor op partiële factoren verminderingsfact or vermoeiing verplaatsbare scheidingswanden verstijvingswand kritische windsnelheid voor interferentiegalloping kritische windsnelheid voor wervelloslating divergentie windsnelheid rekenwaarde van een schuifkracht Veiligheidsstootband (Synoniem (B)) zie CC & RC Safety barrier (Engels) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar.3(1) Veiligheidskering (N) Safety barrier (Engels) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1990 1991-1-3 1990 1990 1990 1990 1990 in NB van 1990:2002/NB tabel A. waarbij het oppervlak van de voeg ten behoeve van het voegen uitgekrabd of terugliggend gehouden is totale gewicht per volume van een materiaal. inclusief een normale verdeling van micro-holten.4. cement). holle ruimten en poriën (1.7) een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw het boven.6. en waar andere bestanddelen (bijv.89 1990 1990 1991-1-1 1996-1-1 vlijvlak vm voeg(dilatatie-) voeg(langs-) voeg(lijmmortelvo eg) voeg(lintvoeg) voeg(stootvoeg) voegen volumiek gewicht van losgestorte materialen en producten [γ] vooraf gemengde kalk-zandmortel 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 OPMERKING In het dagelijkse gebruik wordt deze term vaak vervangen door “dichtheid” (die strikt genomen massa per volume is).4. enkel beïnvloed door de vorm van het dak en vóór enige herschikking van sneeuw door andere weersinvloeden (1.5) verification (engels) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) road bridge (engels) KFI :factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie ξ [xi] zie FAT verplaatsbare scheidingswanden zijn wanden die over de vloer verschoven. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel 1996-1-1 236 .2(B):ξ =0.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.

en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen een wand. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 wand(nietscheidende) wand(scheidende) wand('shell bedded' ) wand(spouwmuur) dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel. opgelegd (Synoniem (B)) metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) stalen draden. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om.14a) tot en met (6. bijvoorbeeld vloerbelastingen. naast zijn eigen gewicht. wordt beschouwd als een voorzetwand.14a) tot en met (6. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen. een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen Een wand die bestaat uit twee bladen.16b) value (Engels) een wand met stenen bedoeld als bekleding. gescheiden door een spouw. bepaald. bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. een opgelegde belasting te dragen vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Voorgeschreven (N) voorgespannen metselwerk Voorkomend (Synoniem (B)) voorspanstaal voorzetwand VRd vrije belasting vulbeton w w w1 Gegeven. 1996-12 1996-12 1996-1-1 1996-1-1 wand(stabiliteits-) 1996-1-1 237 . bijvoorbeeld windbelastingen Van toepassing (Gebruikte term (Nederlands)) Specified (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 1990 w2 w3 1990 1990 waarde (verplichte term) wand(beklede) wand(dragende) 1990 1996-1-1 1996-1-1 wand(dubbelbladi ge) wand(enkelbladig e) wand(gevulde spouwmuur) wand(nietdragende wand) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. staven of strengen voor toepassing in metselwerk een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifkracht belasting die verscheidene ruimtelijke verdelingen over de constructie kan hebben beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen vertikale doorbuiging van een constructief element winddruk aanvangsdeel van de doorbuiging onder de blijvende belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6. waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad.16b) langetermijn deel van de doorbuiging onder blijvende belastingen bijkomend deel van de doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal.

3)] rekenwaarde van een materiaal.6c)] capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) resistance engels) resistance engels) Bekleding (Synoniem (B)) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) Wegdek (Gebruikte term (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) werk (Synoniem (B)) wi windgebied I 1990 1990 1991-1-1 verkeersbrug (synoniem (N)) construction work (Engels) gelijkmatig verdeelde rekenbelasting i Markermeer. Waddenzee. metselstenen of ander materiaal. bijv. of van een doorsnede van een constructief element of onderdeel van een constructie. Zuid-Holland en Zeeland het resterende deel van Nederland blijvende totale doorbuiging rekening houdend met de zeeg gewicht van de constructieve delen die bijdragen aan de stijfheid van een schoorsteen totaal gewicht van een schoorsteen totale doorbuiging als de som van w1. het vasteland van de provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland. Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk. Wormerland. buigweerstand. het resterende deel van de provincie Noord-Holland. w2 en w3 materiaaleigenschap hoogte tot de neutrale lijn horizontale afstand van de locatie tot de top van een helling parallel aan de windrichting rekenwaarde van een materiaaleigenschap: De rekenwaarde Xd van een materiaal. IJsselmeer.6.8) een laag. in bijzondere gevallen. of.of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6. Purmerend en Edam-Volendam. knikweerstand.of producteigenschap road bridge (engels) bouwwerk (Verplichte term) 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 windgebied II 1991-1-4 windgebied III wmax Ws Wt wtot X x x x [index] Xd wtot-wc 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 uit mechanicasom Xd of Rd waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. die is toegepast in metselwerk om de doorgang van water tegen te gaan zeeg van het onbelaste constructief element rekenwaarde van de zijdelingse belasting op de wand per eenheid van oppervlakte vermogen van een constructief element of onderdeel. door rechtstreekse bepaling 1990 Xk karakteristieke waarde van een materiaaleigenschap 1990 238 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” wand(verstijvings) wand(voorzet) wapeningsstaal warmtecoëfficiënt waterdichte laag wc WEd weerstand een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie stalen wapening voor toepassing in metselwerk coëfficiënt die de vermindering van de sneeuwbelasting op daken bepaalt als functie van de warmtedoorgang door het dak die de sneeuw doet smelten (1. trekweerstand. om belastingen te weerstaan zonder mechanisch bezwijken.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Uitgeest. bestaande uit folie. [Rd=Rk/γm (6.

1) en αn (6. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële belastingsfactor.: niet toepassen 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-1 αt αt β β [beta] β [beta] γ [gamma] γ [gamma] γf [gamma_f] thermische uitzettingscoëfficiënt van metselwerk thermische-uitzettingscoëfficiënt van het metselwerk vergrotingsfactor voor geconcentreerde belastingen betrouwbaarheidsindex hoek tussen horizontaal en de raaklijn met de curve voor een cilindrisch dak [°] partiële factor (veiligheid of bruikbaarheid) volumiek gewicht (losgestorte materialen of producten) partiële belastingsfactor.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.2 αA [alfa_A] αG [alfa_G] αIG [alfa_i_G] αn [alfa_n] horizontale richting loodrecht op de overspanning dwars op de windrichting maximale dwarswindamplitude bij kritische windsnelheid horizontale richting langs de overspanning hefboomsarm elastisch weerstandsmoment per eenheid van hoogte of lengte van de wand hoogte boven maaiveld verticale richting ruwheidslengte gemiddelde hoogte referentiehoogte voor uitwendige windbelasting. gemeten van horizontaal [°] coëfficiënten voor buigende momenten reductiefactor gallopingonstabiliteitsparameter gecombineerde stabiliteitsparameter voor interferentiegalloping reductiefactor 3. zoals een Europese norm of voornorm 1990 Xnom of Rnom nominale waarde van een materiaal. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. zi zg zmax zmin z-richting zs α α α [alfa] α1. N. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990.3.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks. inwendige druk afstand van maaiveld tot het beschouwde onderdeel maximale hoogte minimale hoogte verticale richting referentiehoogte voor de bouwwerkfactor hoek tussen de afschuifwapening en de as van de ligger deel van de belasting op een wand dakhelling. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt Faalkans < Φ(-β) ≈ 10^( .2 (11)) zijn toegepast. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Xk of Rk karakteristieke waarde van een materiaal of producteigenschap waarde van een materiaal.3. tabel A1.of producteigenschap 1990 x-richting y [index] ymax y-richting z Z z z [index] z0 zave ze.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belastingen.1.β) 1996-1-1 1996-1-1 1990 1991-1-3 1990 1991-1-1 1990 γF [gamma_F] γg [gamma_g] 1990 1990 239 .B.

windrichting temperatuur tot welke de koude sterkte van het metselwerk mag worden gebruikt temperatuur waarboven elke reststerkte van het metselwerk is verwaarloosd slankheidsverhouding warmtegeleidingscoëfficiënt 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 γQ [gamma_Q] γQ.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijvoorbeeld. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belastingen.j [gamma_G_j] γGj. bepaling van invloeden van imperfecties logaritmisch decrement van demping door speciale maatregelen logaritmisch decrement van de constructiedemping tijdsinterval coëfficiënt bandbreedtefactor frequentiefactor uiteindelijke kruipverkorting van metselwerk elastische rek van metselwerk uiterste stuik van metselwerk vloeigrens van de wapening thermische rek exponent van de trillingsvorm factor voor de berekening van de excentriciteiten uit het vlak van belastingen op een wand variabele omrekeningsfactor reductiefactor voor de rekenwaarde van het belastingsniveau bij brand torsiehoek.inf [gamma_G] γGlo γI [gamma_hoofdlett er i] γM γm [gamma_m] γM [gamma_M] γP [gamma_P] γq [gamma_q] partiële factor voor blijvende belastingen. die ook modelleringsonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor voorspankrachten (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) partiële factor voor veranderlijke belastingen. inclusief onzekerheden met betrekking tot de geometrie en de modellering partiële materiaalfactor partiële materiaalfactor. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belasting i partiële factor verbonden met de onzekerheid van de weerstandsmodel partiële factor verbonden met de onzekerheid van de belastings en/of belastingseffectmodel factor gebruikt voor het bepalen van de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van metselstenen logaritmisch decrement van demping logaritmisch decrement van aerodynamische demping wijziging van nominale geometrische gegevens voor bijzondere berekeningsdoeleinden.sup / γGj.i [gamma_Q_i] γRd [gamma_Rd] γSd [gamma_Sd] δ δ [delta] δa [delta_a] Δa [hoofdletter Delta_a] δd [delta_d] δs [delta_s] Δt ε [epsilon] ε0 [epsilon_0] ε1 [epsilon_1] εc ∞ εel εmu εsy εT ζ [zeta] η η [eta] η [eta] ηfi θ [theta] θ1 θ2 λ [labda] λa 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 240 . die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belasting j partiële factor voor blijvende belasting j bij berekening van bovengrens/ondergrens rekenwaarden [inferior / superior] een veiligheidsfactor voor gebruik bij brandproeven belangrijkheidsfactor (zie EN 1998) [importance factor] 1990 1990 1990 1990 partiële factor voor materiaaleigenschappen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” γG [gamma_G] γG.

ϕ = 1 betekent een overkapping volledig gevuld aan lijzijde van het dak (dit is geen gesloten gebouw).2(B):ξ =0.1) en αn (6.89 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Φ [hoofdletter fi] φ [fi] ϕ [fi] φ∞ Φ1.1) en αn (6.x [hoofdletter fi_1_x] Φfl Φi Φm χ ψ Qk:gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting ψ[psi] ψ0 [psi_0] helling aan loefzijde hellingshoek van het natuurlijk talud (graden) dynamische vergrotingsfactor eindkruipcoëfficiënt van metselwerk fundamentele trillingsvorm in de windrichting reductiefactor. dat de kans. tabel A1. 1991-1-1 1990 241 .2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990. uitgaande van een rechthoekig drukspanningsfiguur orthogonale verhouding tussen de buigtreksterkten van metselwerk openingsverhouding. Poissonverhouding.3. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” λc λx μ μ [mu] μ [mu] μ0 ν [nu] ξ ξ [xi] ρ ρ [rho] ρd ρn ρt σa.1. tabel A1. bepaald volgens EN 772-13 dichtheid van lucht droge volumieke massa reductiefactor stijfheidscoëfficiënt standaarddeviatie van de versnelling in windrichting rekenwaarde van de drukspanning standaarddeviatie van de windsnelheid hoek van de scheefstand van de constructie effectieve doorsnede van het wapeningsstaal reductiefactor volheidsgraad. zie tabel A. blokkering door een overkapping OPMERKING ϕ = 0 betekent een lege overkapping.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. in NB van 1990:2002/NB tabel A.x] σd σv [sigma_v] υ φ Φ ϕ [fi] waarde van de slankheidsverhouding tot waarbij de excentriciteiten ten gevolge van kruip verwaarloosd mogen zijn hoogte van de drukzone van een ligger. kinematische viscositeit vergrotingsfactor voor de rotatiestijfheid van de verhindering van het beschouwde constructieve element verminderingsfactor bruto droge volumieke massa van de metselstenen. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990.1 van EN 1990 waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden.1. 1991-1-4 1991-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 reductiefactor voor veranderlijke belasting factor in verband met de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting 1990 1990 ψ0 [psi_0] ψ0 Qk:combinatiewaa rde van een veranderlijke belasting factor voor de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting.3.3.2 (11)) zijn toegepast. waarbij de invloed van de buigtreksterkte in rekening is gebracht reductiefactor aan de top of de voet van de wand reductiefactor in het midden van de hoogte van de wand vergrotingsfactor voor de schuifweerstand van een gewapende wand waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde.3. doorlatendheid van een laag sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt graad van gebruik bij tijdstip t = 0 voorspelde frequentie.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990.1.x [sigma_a. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 1991-1:3. tabel A1.2 (11)) zijn toegepast.1 NEN-EN1990/NB 1991-1:3. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990.

De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode. wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0. 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 242 . wel TGB. Wordt normaliter gebruikt voor langetermijneffecten en voor het uiterlijk van de constructie 1990 ψ2Qk:quasiblijvende waarde van een veranderlijke belasting ψmc [psi_m_c] ψr [psi_r] ψs ψT [psi_T] ψλ [psi_labda] ψλα [psi_labda_alpha] waarde bepaald zodanig. In het geval van wind.ψT = (((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor constructieonderdelen met eindeffecten eindeffectfactor voor cirkelvormige cilinders sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0.of verkeersbelastingen. Aanname ψT = Ft / Fto . voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week.50 is van de referentieperiode. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 ψ1. Wordt normaliter gebruikt voor omkeerbare grenstoestanden OPMERKING 1 Voor gebouwen. wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen. gerepresenteerd als een product ψ1. alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0.infq ψ1.01 van de referentieperiode is.50 sk50. De niet-frequente waarde. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 reductiefactor voor geschakelde overkappingen reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor vierkante doorsneden met afgeronde hoeken beschuttingsfactor voor wanden en schermen komt niet voor in EC. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ψ1 [psi_1] factor in verband met de frequente waarde van een veranderlijke belasting. ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijvoorbeeld.infqQk. thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4). OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen. 1990 ψ1 Qk :frequente waarde van een veranderlijke belasting waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode.infqQk zie: niet frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] OPMERKING 2 De niet-frequente waarde. dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode.70 sk50. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden. 1990 1990 ψ2 [psi_2] factor in verband met de quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar.

NEN-EN1996-1-2. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Bibliografie NEN-EN 1996-1-1 NEN-EN 1996-1-1+C1 NB(nl) [in ontwikkeling] NPR9096-1-1 Praktijkrichtlijn Steenconstructies – Eenvoudige ontwerpregels.NEN-EN1991. en Nationale Bijlage .NEN-EN1996-1-1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1 (inclusief nationale bijlage) [in ontwikkeling] Bronverwijzing eindnoot i Termen. definities en symbolen zijn overgenomen uit NEN-EN1990.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful