Diktaat EC: definities en symbolen

bewerking van NEN-EN 1990;1991;1996

Publicatiedatum: 11 april 2011 © ir. R.A.J.M. Mom
Let op: dit document is NIET een actuele weergave van de inhoud van de norm, voor de laatste actuele NORMteksten raadpleeg NEN-EN 1996 1-1 via www.NEN.nl. Raadpleeg leveranciers voor actuele gegevens.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

210

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen, bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules”

Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996 i
(P)
Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is, alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten, tenzij specifiek aangegeven. De beginselen zijn aangeduid met de letter P, achter het nummer van de alinea.

1990

A A A A A A θ2 A:buitengewone belasting

belaste oppervlakte hoogte van de locatie boven zeeniveau [m] oppervlakte belaste horizontale brutodoorsnede van een wand totale oppervlakte van het metselwerk oppervlakte van het metselwerk tussen de temperaturen θ1 en θ2 belasting, gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte, waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is. [accidental] OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt, tenzij passende maatregelen worden getroffen. OPMERKING 2 Schok-, sneeuw-, wind- en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn, afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen

1991-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1990

A0 a1 aangrijpende snedekracht (Synoniem) aanhechtsterkte van een verankering aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aard van het gebouw of civieltechnisch werk aardbevingsbelast ing (AE) accidental situation (Engels) accidental situation (Engels) achtergrondrespo nsfactor action-effect (Engels) ad Ad

basisoppervlakte afstand van het eind van een wand tot de dichtstbijzijnde rand van een oplegging action-effect (Engels)

1991-1-1 1996-1-1
belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term)

1990

de aanhechtingssterkte, per eenheid van oppervlakte, tussen wapening en beton of mortel in geval de wapening aan trek- of drukkrachten onderhevig is persistent design situation (engels) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1996-1-1

1990

persistent design situation (engels)

blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term)

1990

term die de beoogde bestemming van het bouwwerk aangeeft, bijv. woning, keermuur, industrieel gebouw, wegverkeersbrug

1990

belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) beschrijft het effect van het gebrek aan volledige correlatie van de druk op de gebouwoppervlakte (1.6.6) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) rekenwaarde van een geometrisch gegeven rekenwaarde van een buitengewone belasting (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) bijzondere situatie (Synoniem (N)) buitengewone toestand (Synoniem (B))

1990 1990 1990 1991-1-4 1990 1990 1990

211
Bijlage Z Termen, definities en symbolen NEN-EN 1990/1991/1996

zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in. tenzij anders voorgeschreven) achtergrondresponsfactor element van een gespecificeerde verzameling van variabelen representerende die fysische grootheden representeren. In dergelijke gevallen. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 ALS Am Annex anom Ap Aref As Asw ax Aθ1 b b B 2 Accidental Limit State. aardbeving) oppervlakte van het oppervlak van een element per eenheid van lengte Bijlage nominale waarde van een geometrisch gegeven oppervlakte van het binnenoppervlak van het brandbeschermende materiaal per lengte-eenheid van het element referentie oppervlakte oppervlakte van de doorsnede wapeningsstaal oppervlakte van de doorsnede afschuifwapening afstand van het vlak van een steun tot de beschouwde doorsnede oppervlakte van het metselwerk tot de temperatuur θ1 breedte van een doorsnede breedte van de constructie (lengte van het oppervlak loodrecht op de windrichting. belastingen. bijvoorbeeld. omgevingsinvloeden. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ad rekenwaarde van een geometrische eigenschap meestal een nominale waarde. geometrische grootheden en materiaaleigenschappen karakteriseren. Waar van toepassing. explosie. bijvoorbeeld. schoorstenen en bruggen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Buitengewone belastingcombinatie (brand.22 — Referentieoppervlak voor wrijving 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde.2) 1990 1996-1-2 1990 1990 1996-1-2 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 basisvariabele basiswindsnelheid 1991-1-4 212 . In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. belasting die ontstaat door grondbewegingen door een aardbeving 1990 AE AEd Aef AEk Aero-elastische respons Afr aG aIG ak ak aardbevingsbelasting [accidental earthquake] rekenwaarde van aardbevingsbelasting AEd = γ I Aek effectief oppervlakte van een dragende wand karakteristieke waarde van aardbevingsbelasting behoort te zijn beschouwd voor flexibele constructies zoals kabels. een desbetreffende Europese norm of voornorm. masten. oppervlakte aangestroomd door de wind factor voor gallopinginstabiliteit gecombineerde stabiliteitsparameter voor gallopinginterferentie karakteristieke waarde van een geometrisch gegeven karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap 1990 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 Figuur 7.6. met inbegrip van grondeigenschappen fundamentele basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met de afhankelijkheid voor windrichting en zonodig met het seizoen (1. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap.

3 en (formule 6. achter het nummer van de alinea. bijv. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) Wegdek (Gebruikte term (Nederlands)) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging.2(B&C) en (max van formule 6.2(B) en (max van formule 6. tenzij specifiek aangegeven. vochtigheidsschommelingen. Volgens tabel A1. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” basiswindsnelheid De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb. spanning. Volgens tabel A1. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar. een ongewoon en ernstig voorval. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.3.11&6.of L-vormig element effectieve breedte van een L-vormig element effectieve breedte van een T-vormig element algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is.i .2)] samenstel van rekenwaarden gebruikt voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid bij een grenstoestand waarbij verscheidene belastingen gelijktijdig werken belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Buitengewone en aardbevingscombinaties: Grenstoestand (ALS) Volgens tabel A1.10a&b): gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht. -moment. De beginselen zijn aangeduid met de letter P. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf. breedte van een gedrukt vlak in het midden tussen steunen voor de toepassing van EN 1990 tot en met EN 1999.10): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR/GEO. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen.l bef. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes.1 (5) Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor STR. Volgens tabel A1. of buitensporige afwijking van beoogde afmetingen gevaarlijk. ontoereikende sterkte of weerstand. ad } i ≥1 (6. ongewoon voorval (Synoniem (N)) effectieve breedte van een T.t Beginsel 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 behoort te vertaling van should: "behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 beklede wand Bekleding (Synoniem (B)) belasting (F) 1996-1-1 1991-1-1 1990 belasting (verplichte term) belastingeffect load (Engels) E ." een wand met stenen bedoeld als bekleding.12): Belastingcombinatie die de rekenwaarde van het belastingseffect bepaald in de Uitgerste Grenstoestand (ULS) voor statisch evenwicht.10a&b): Zie benadering 3 van de opmerking bij A1. hazard (Engels) 1991-1-4 bc bedreiging 1996-1-1 1990 bedreiging (verplichte term) bef bef. een abnormale belasting of omgevingsinvloed.iFrep. kanteling/hoekverdraaiing) 1990 1990 belastingscombin atie belastingscombin atie ALS belastingscombin atie EQU belastingscombin atie GEO belastingscombin atie STR belastingseffect (E) 1990 1990 1990 1990 1990 1990 213 .2(A) en (6.

bruikbaarheid en duurzaamheid van een constructie. samenstellen van vervormingen en imperfecties. Betrouwbaarheid wordt meestal uitgedrukt in probabilistische termen maatregelen bedoeld voor de socio-economische optimalisatie van de (geld)middelen. rekening houdend met alle te verwachten gevolgen van bezwijken en de kosten van de bouwwerken Reliability Classes: Differentiatie in de kans op bezwijken tijdens ontwerplevensduur. RC is afhankelijk van CC.a. gegeven (Synoniem (B)) berekening (constructieve-) zie ook NEN-EN-1991-1:6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. waarvoor zij is ontworpen. ofwel berekening van de constructie als geheel. M. ofwel spanningen in een constructie. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt buitengewone situatie (Verplichte term) OPMERKING Betrouwbaarheid omvat veiligheid. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. 1990 berekening en ontwerp bij brand berekening van de constructie als geheel berekenings. die in evenwicht zijn met een specifiek welbepaald stelsel van belastingen op de constructie en afhangen van geometrische. met inbegrip van de ontwerplevensduur. de te vervullen voorwaarden beschrijven beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen geschiktheid van een constructie of een constructief element om te voldoen aan de voorgeschreven eisen. grootte en richting van een vrije belasting effects of actions (Engels) effects of actions (Engels) 1990 1990 belastingsschikkin g belastingsuitwerki ngen (Synoniem (N)) bepaald.2 belastingseffecten (verplichte term) 1990 1990 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene.w. Er is een lagere kans toegestaan als de gevolgen hoger zijn. accidental situation (Engels) belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. ofwel snedekrachten en -momenten. gelijktijdig beschouwd met vaste veranderlijke belastingen en blijvende belastingen. 1990 1990 1990 1996-1-1 1990 betrouwbaarheids differentiatie betrouwbaarheids klasse bijzondere situatie (Synoniem (N)) blijvende belasting (G) 1990 1990 1990 1990 blijvende belasting (verplichte term) permanente belasting (Synoniem (N)) permanent action (Engels) 1990 214 . bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” belastingseffect of snedegrootheid(V erplichte term) belastingseffecten (verplichte term) belastingsgeval (aangrijpende) snedekracht (Synoniem) action-effect (Engels) 1990 belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) verenigbare belastingsschikkingen. te gebruiken om bouwwerken op te richten. constructieve en materiaaleigenschappen kwantitatieve formuleringen die.en ontwerpcriteria beton(vulbeton) betrouwbaarheid ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand berekening van een samenhangend stelsel van. voor elke grenstoestand. opgelegd. bij een bepaalde toetsing vaststelling van de plaats.

1) 1991-1-4 bouwwijze term die het materiaal van de (hoofd)constructie aangeeft. OPMERKING 3 (1990. metselwerk werk (Synoniem (B)) alles wat wordt gebouwd of het resultaat is van bouwbedrijvigheid 1991-1-3 1990 construction work (Engels) OPMERKING Deze definitie stemt overeen met ISO 6707-1.1. bijv.13) serviceability limit state (engels) 1990 bruikbaarheidscrit erium bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) bruikbaarheidsgre nstoestand (verplichte term) 1990 1990 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) SLS (engels) 1990 215 . 1991-1-1 blijvende ontwerpsituatie blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) blootstellingscoëffi ciënt bouwmateriaal bouwwerk (Verplichte term) bouwwerken ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een tijdsperiode van dezelfde grootteorde als de ontwerplevensduur van de constructie blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerptoestand (verplichte term) persistent design situation (engels) OPMERKING In het algemeen verwijst zij naar de omstandigheden van gewoon gebruik.en berekeningscriterium voor een bruikbaarheidsgrenstoestand. staal. niet-constructieve en geotechnische elementen.6. hout. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Blijvende belastingen Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting.sup. staalconstructie.2 gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) C_d is bovengrens rekenwaarde van het betreffende bruikbaarheidscriterium (6.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG. Bijvoorbeeld.9) materiaal gebruikt voor bouwwerken. staalbetonconstructie ontwerp. OPMERKING 1 De afmetingfactor cs houdt rekening met het reductie-effect op de windbelasting door het niet simultaan voorkomen van de extreme stuwdruk op het vlak en mag zijn bepaald met uitdrukking (6. Zij verwijst naar het volledige bouwwerk en omvat constructieve. alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong. tabel A. houtconstructie. persistent design situation (engels) 1990 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) of blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of persistent design situation (engels) 1990 persistent design situation (engels) 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) 1990 coëfficiënt die de vermindering of toename van de belasting op het dak van een onverwarmd gebouw bepaalt als een deel van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.3): 1990 1990 bouwwerkfactor cscd (6. gewapendbetonconstructie. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn.3.4. Bijlage A NEN1990/NB: A1. metselwerkconstructie. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG. OPMERKING 2 De dynamische factor cd houdt rekening met het toenemend effect van trillingen door turbulentie in resonantie met de constructie en mag zijn bepaald met uitdrukking (6. beton.inf . De term omvat zowel gebouwen als civieltechnische werken.2). bijv.

4. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” bruikbaarheidsgre nstoestanden: brutogewicht van een voertuig bruto-oppervlakte buigsterkte van metselwerk buitengewone belasting (A) toestanden die overeenstemmen met voorwaarden waarboven aan de voorgeschreven bruikbaarheidseisen aan een constructie of constructief element niet langer wordt voldaan brutogewicht van een voertuig bestaat uit het eigen gewicht van het voertuig tezamen met het maximumgewicht van de goederen.3) de oppervlakte van een dwarsdoorsnede door de steen zonder reductie voor de oppervlakte van de gaten. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. schokbelasting of plaatselijk bezwijken bijzondere situatie (Synoniem (N)) accidental situation (Engels) 1990 1990 buitengewone toestand (Synoniem (B)) accidental situation (Engels) 1990 accidental situation (Engels) buitengewone situatie (Verplichte term) 1990 civil engineering (Engels) civiele techniek (Verplichte term) 1990 windbelastingsfactor voor bruggen constante die is verkregen uit spanning-rekproeven bij verhoogde temperatuur (met subscripts) soortelijke-warmtecapaciteit van het metselwerk hoogtefactor resistance engels) gevolgklassen: Consequence Classes. aanzienlijke economische. sociale of gevolgen voor de omgeving.l ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie of haar blootstelling. tenzij passende maatregelen worden getroffen. met inbegrip van brand. nominale waarde.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. sociale of gevolgen voor de omgeving. of kleine of verwaarloosbare economische. ontploffing. gewoonlijk van korte duur maar van aanmerkelijke grootte. de holten en de inkepingen de sterkte van metselwerk bij buiging belasting. sociale of gevolgen voor de omgeving. OPMERKING 2 Schok-.: in bruikbaarheidscriterium blootstellingsfactor coëfficiënt voor uitzonderlijke sneeuwbelastingen krachtcoefficient liftcoefficient 216 . waarvan de kans van optreden tijdens de ontwerplevensduur van de constructie gering is OPMERKING 1 Het is te verwachten dat een buitengewone belasting in veel gevallen ernstige gevolgen teweegbrengt. of een functie van bepaalde rekenwaarden van materiaaleigenschappen dynamische factor windrichtingsfactor blootstellingscoëfficiënt Voor cdir moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De blootstellingscoëfficiënt is voor iedere locatie in Nederland: Ce = 1.0. sneeuw-. die het mag vervoeren (1.en aardbevingsbelastingen kunnen veranderlijke of buitengewone belastingen zijn. afhankelijk van de beschikbare gegevens inzake statistische verdelingen ([Ed ≤ Cd (6.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) 1990 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 buitengewone ontwerpsituatie buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone situatie (Verplichte term) buitengewone toestand (Synoniem (B)) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) C c ca calt capaciteit (Synoniem) CC CC1=RC1 CC2=RC2 CC3=RC3 Cd cd cdir Ce ce(z) Cesl cf cf. mogen synoniem worden gelezen met Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. wind. Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. of zeer grote economische. weerstand (verplichte term) 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-4 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet bijv.

wanneer de wand na een bepaalde tijd zijn vermogen verliest om een gespecificeerde belasting te dragen fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie. een funderingspaal model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” cf. zoals kabelschoenen (1. het constructieve dek en de steunende elementen. berekening van de constructieve elementen en lokale berekening. een balk/ligger.4.1) seizoensfactor warmtecoëfficiënt werk (Synoniem (B)) toetsing (verplichte term) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 Voor cseason moet een waarde gelijk aan 1 zijn genomen De warmtecoëfficiënt is voor elk gebouw in Nederland: Ct = 1.0 217 . 1990 1990 1991-1-1 1996-1-2 1990 1990 1990 1990 1990 methode of algoritme voor het bepalen van de belastingseffecten in elk punt van de constructie constructieve elementen constructieve elementen omvatten het primaire constructieve systeem en de ondersteunende constructies. met uitzondering van kassen of ii) andere gebruiksfuncties waarbij het oppervlak van het bruikbare grondvlak niet groter is dan 50 m2. ontwerp en berekening belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken ordening van constructieve elementen OPMERKING Voorbeelden van constructietypes zijn bijvoorbeeld raamwerken. een plaat.3. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 civil engineering (Engels) burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1990 combination (Engels) constructie constructie van ondergeschikte betekenis constructief bezwijken van een wand bij brand constructief element constructief model constructief systeem constructietype constructieve berekening combinatie (verplichte term) systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen om belastingen te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen gebouw met een gebruiksfunctie voor: i) uitsluitend lichte industrie. dat de kans.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. hangbruggen. Bij bruggen omvatten de constructieve elementen de liggers. bijv. ofwel berekening van de constructie als geheel.o cfr civiele techniek (Verplichte term) civil engineering (Engels) clat cM cnom co combinatie (verplichte term) combinatiewaarde van een veranderlijke belasting (ψ0 Qk) krachtcoefficient van constructies of constructie-elementen zonder eindeffecten wrijvingscoefficient burgerlijke bouwkunde (Synoniem (B)) civiele techniek (Verplichte term) aerodynamische excitatiecoefficient momentcoefficient nominale betondekking orografiefactor combination (Engels) waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig.4) 1991-1-1 construction work (Engels) controle (synoniem (N)) cp cprob cr crit [index] cs cscd cseason Ct bouwwerk (Verplichte term) verification (engels) drukcoefficient waarschijnlijkheidsfactor ruwheidfactor kritisch afmetingsfactor bouwwerkfactor (6. OPMERKING Het kan nodig zijn een constructieve berekening op drie niveaus uit te voeren gebruikmakend van verschillende modelleringen: algemene. een kolom. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden.

een opgelegde belasting te dragen 1996-1-1 vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen. (zie) inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.en randvoorwaarden Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) Middellijn (Synoniem) zie volumiek gewicht een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt leading action (Engels) Rijvloer (Synoniem) Diameter (Engels) 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-2 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1990 overheersende belasting 9verplichte term) werkwijze waarbij de mortelvoeg. (1.en toeslagstoffen. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ct d d d als in _d da dakbelasting dc deel van een constructie Dek (Gebruikte term (N)) Diameter (N) dichtheid dilatatievoeg dominante belasting (Synoniem (N)) doorstrijken dragende wand samengestelde dikte van schillen en lijven (gegeven als een percentage van de dikte van een metselsteen) effectieve hoogte van een ligger diepte van de constructie (lengte van het oppervlak parallel met de windrichting. grootste afmeting van de doorsnede van een kern in de buigrichting op zichzelf staand deel van een gehele constructie met geschikte opleg. de slankheid en excentriciteiten van de belasting de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. BRON:www. verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden 1996-1-2 1996-1-2 218 .2(1)) Bij daken behoren opgelegde belastingen en sneeuw.knb-baksteen " klei tot baksteen" 1991-1-4 druksterkte (genormaliseerde) van metselstenen druksterkte van metselstenen druksterkte van metselwerk druksterkte van mortel dubbelbladige wand dunbedmortel 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 dwarsdoorsnede( meewerkende ) dwarsdoorsnede( nietmeewerkende) dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand. tijdens de voortgang van het werk is afgewerkt een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om.4) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal metselstenen (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) de sterkte van metselwerk onder druk zonder de invloed van de belemmering door drukplaten.3. constructieelement of component per oppervlakte eenheid. zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm. naast zijn eigen gewicht. Dunbedmortel is een mengsel van cement.6. bijvoorbeeld windbelastingen 1996-1-1 drukcoëfficiënt (zie) uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen. Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie.of windbelastingen niet samen gelijktijdig te zijn opgelegd. bijvoorbeeld vloerbelastingen.Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel. tenzij anders voorgeschreven) rekenwaarde [design value] doorbuiging van een boog bij de rekenwaarde van de zijdelingse belasting (3.

7)] Het afzonderlijke project blootstelling 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1990 Ed.9).5. in samenhang met de gegeven uitwendige belastingen en zonder expliciete berekening van de rotatie-capaciteit 1990 elastische constructieve berekening op basis van lineaire spanning/rek. ofwel elastisch met geschikte nadere aannamen.dst ≤ Ed.of onderzijde van een wand 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 219 . ([Ed ≤ Cd (6. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging.8 en 1.iFrep. rek) of op de constructie als geheel (bijvoorbeeld doorbuiging.5..stb Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (N)) eerste orde elastischvolkomen plastische berekening eerste orde lineair-elastische berekening met herverdeling eerste orde lineair-elastische berekening zonder herverdeling eerste orde nietlineaire berekening effects of actions (Engels) ehe ehm ei 1990 1990 1991-1-1 constructieve berekening gebaseerd op moment/krommingsrelaties.6. een element dat voldoet aan het integriteitscriterium.dst ≤ Ed. ofwel elasto-plastisch (zie NEN 1990:1.6.6. ad } i ≥1 (6.13)] toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand) in ULS:GEO geldt [Ed.of onderzijde van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand veroorzaakt door horizontale belastingen. Voor een bepaald belastingsgeval kunnen de rekenwaarden van de belastingseffecten (Ed) als volgt zijn geformuleerd in algemene termen: [Ed = γSdE{γf.stb (6.10). min blootstelling aan een standaardbrand excentriciteit ten gevolge van temperatuurvariatie over het metselwerk additionele excentriciteit rekenwaarde van de belasting uitgeoefend op een constructieonderdeel van gewapend metselwerk.11). bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” dwarsdoorsnede(r esterende) dynamische belasting E dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden belasting die een versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt belastingseffect gevolg van belastingen (of belastingseffect) op constructieve elementen (bijvoorbeeld snedekracht. uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie 1990 lineair-elastische constructieve berekening waarbij de snedekrachten en -momenten zijn aangepast ten behoeve van het constructieve ontwerp. ofwel elastisch-volkomen plastisch (zie NEN 1990:1.5. .Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.7)] in ULS:GEO geldt [Ed. E. rekenwaarde van belastingseffect.dst Ed. excentriciteit aan de boven.. spanning.of moment/krommingsrelaties en uitgaande van de oorspronkelijke geometrie 1990 constructieve berekening uitgaande van de oorspronkelijke geometrie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen OPMERKING Eerste orde niet-lineaire berekening is.i . -moment.6. belastingsuitwerkingen (Synoniem (N)) 1990 belastingseffecten (verplichte term) excentriciteit aan de boven. na 30 min of 60.stb (6.5. ofwel starplastisch (zie NEN 1990:1.2)] rekenwaarde van destabiliserend belastingseffect rekenwaarde van stabiliserend belastingseffect The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) NOOT: ook voor toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand is _d toegepast. kanteling/hoekverdraaiing) 1996-1-2 1990 1990 E E e e [index] E 30 e Δθ ec Ed Ed elasticiteitsmodulus korte duur secanselasticiteitsmodulus van metselwerk excentriciteit van een kracht randafstand uitwendig of E 60. ..

alle belastingen voortkomende uit het eigengewicht van de constructie mogen zijn beschouwd als van één en dezelfde oorsprong. dit is ook van toepassing wanneer er verschillende materialen bij betrokken zijn. considered as a rigid body" Uiterste grenstoestand waarbij Verlies van statisch evenwicht van de constructie. een plaat. OPMERKING Voor het ontwerp en de berekening bij vermoeiing zijn combinaties van belastingen gegeven in EN 1992 tot en met EN 1999. ongelijke zetting of aardbevingen(niet-rechtstreekse belasting) 1990 1990 fabrieksmatig vervaardigde mortel FAT mortel samengesteld en gemengd in een fabriek 1996-1-1 FATigue: Bezwijken van de constructie of constructieve elementen door vermoeiing. een kolom.De stabiliteit van de gebouwconstructie in zijn totaliteit (bijvoorbeeld: met inbegrip van de stabiliteit van een talud dat een gebouw draagt) behoort te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997. vochtigheidsschommelingen.7)] 1990 OPM.stb (6. — opgehangen plafonds. tabel A. wanneer het totale resulterende belastingseffect gunstig is. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” eigen gewicht Het eigen gewicht van het bouwwerk omvat de constructie en de nietconstructieve elementen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. 1990 fb fb fbod fbok fck fcvk genormaliseerde gemiddelde druksterkte van een metselsteen karakteristieke sterkte van een metselsteen rekenwaarde van de verankeringssterkte van wapeningsstaal karakteristieke verankeringssterkte karakteristieke druksterkte van vulbeton karakteristieke schuifsterkte van vulbeton 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 220 .— scheidingswanden en aftimmeringen. 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie. veroorzaakt bijvoorbeeld door temperatuursveranderingen.1.2(B))De karakteristieke waarden van alle blijvende belastingen van één en dezelfde oorsprong zijn vermenigvuldigd met γG. OPMERKING 3 (1990. veiligheidskeringen. 1990 evenwicht F:belasting zie EQU . zie ook belastingcombinaties EQU a) stelsel van krachten (belastingen) werkend op de constructie (rechtstreekse belasting) b) stelsel van opgelegde vervormingen of versnellingen.inf . — leuningen. — brugaccessoires. afscheidingen en opstaande randen. en – de sterktes van de bouwmaterialen of de grond in het algemeen niet bepalend zijn.sup. bijv. — vloer. een balk/ligger.1 (4)). 1991-1-1 einit ek Elange duur elasto-plastische berekening (eerste of tweede orde) element (:constructief element) em emk En enkelbladige wand enkelvoudige (blijvende) belasting initiële excentriciteit excentriciteit veroorzaakt door kruip lange duur elasticiteitsmodulus van metselwerk constructieve berekening gebruikmakend van spanning/rek. — vaste installaties (zie 5. — warmte-isolering. wanneer het totale resulterende belastingseffect ongunstig is en met γG. 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 enkelvoudige belasting EQU belasting waarvan kan worden aangenomen dat zij in de tijd en ruimte statistisch onafhankelijk is van gelijk welke andere belasting die werkt op de constructie "loss of equilibrium of the structure or any part of it. — wandbekleding. een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak Het totale eigen gewicht van constructieve en niet-constructieve elementen behoort bij belastingscombinaties in aanmerking te zijn genomen als een enkelvoudige belasting. [Ed. inclusief vaste installaties. Exclusief verplaatsbare scheidingswanden De niet-constructieve elementen omvatten: — dakbedekking. of van welk deel ervan ook. een funderingspaal excentriciteit veroorzaakt door belasting excentriciteit in het midden van de hoogte van een wand elasticiteitsmodulus van onderdeel n. beschouwd als star lichaam getoetst wordt.en muurafwerkingen.of moment/krommingsrelaties bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel met of zonder versteviging OPMERKING In het algemeen wordt de berekening gemaakt uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie. Bijvoorbeeld. alsook het gewicht van grond en ballast.dst ≤ Ed. Waarbij: – kleine variaties van de waarde of de ruimtelijke verdeling van belastingen afkomstig van één enkele oorsprong van groot belang zijn. maar zij mag ook worden gemaakt uitgaande van geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie.

50 sk50.2).of trek weerstand van een spouwanker waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6.01 van de referentieperiode is. ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde.1) rekenwaarde van de schuifsterkte van metselwerk karakteristieke schuifsterkte van metselwerk karakteristieke initiële schuifsterkte van metselwerk. ongeacht de windrichting. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 frog Fs Ft Ft0 fundamentele basiswindsnelheid fvd fvk fvko fvlt Fw fxd fxd1 fxd1.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1 Qk ) waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig. dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode. wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”.6. voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week. 1996-1-1 1996-1-1 1990 rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk bij minder dan bij θ1°C rekenwaarde van de sterkte van het metselwerk onder druk tussen θ1 °C en θ2°C resulterende wrijvingskracht wervelexcitatiekracht op punt j van de constructie karakteristieke druksterkte van metselwerk belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden. 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 fL fm fr [index] Frep dimensieloze frequentie druksterkte van mortel wrijving representatieve waarde van een belasting [(6.3. referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bijvoorbeeld. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode.70 sk50. op een hoogte van 10 m boven vlak terrein. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn OPMERKING 1 Voor gebouwen. zie ook ψT [psi_T] 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 221 . rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie. zonodig rekening houdend met hoogte-effecten (1.app fxd2 een tijdens de productie gevormde uitholling in één of twee vlijvlakken van de metselsteen kracht per m lengte door een glijdende sneeuwmassa [kN/m] is de aangepaste extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de gekozen ontwerplevensduur. wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0. Ft=Ft0*(((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) is de extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting bij de ontwerplevensduur van 50 jaar 10 minuten gemiddelde windsnelheid met een jaarlijkse overschrijdingskans van 0. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fd Fd Fd:rekenwaarde van een belasting fdθ1 fdθ2 Ffr Fj fk Fk:karakteristieke waarde van een belasting rekenwaarde van de druksterkte van metselwerk in de beschouwde richting rekenwaarde van de druk.1b) Frep =ψ × Fk] waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand.02. bij een drukspanning gelijk aan nul grenswaarde voor de waarde van fvk resulterende windkracht rekenwaarde van de buigtreksterkte behorende bij het beschouwde buigvlak rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg Fw = cscd ⋅ cf ⋅ qp (ze ) ⋅ Aref zie ook ψT [psi_T]: sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0.

de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. Geotechnische belastingen en weerstand van de grond vallen onder GEO.8)].1. opgelegd (Synoniem (B)) gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting (ψ Qk) gemiddelde windsnelheid genormaliseerde druksterkte van metselstenen GEO totaal van de breedten van de mortel rupsen glijdingsmodulus van metselwerk een gevormde holte die al of niet door de hele metselsteen heen loopt rekenwaarde van een blijvende belasting ondergrens rekenwaarde van een blijvende belasting [inferior] bovengrens rekenwaarde van een blijvende belasting [superior] serviceability limit state (SLS:engels) bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 Ruimten in woon-.3) de druksterkte van metselstenen omgerekend naar de luchtdroge druksterkte van een gelijkwaardige metselsteen met 100 mm breedte × 100 mm hoogte (zie EN 771-1 tot en met EN 771-6) Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van de grond getoetst wordt. bepaald.6.sup gebruiksgrenstoes tand (Synoniem (B)) gebruiksklassen Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (N)) Gegeven. 1990 basiswindsnelheid aangepast om rekening te houden met terreinruwheid en orografie (1. 1991-1-4 1996-1-1 1990 geotechnische belasting gevaarlijk. weergegeven in tabel 6.4. moeten in klassen zijn ingedeeld volgens hun specifieke gebruik.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. ongewoon voorval (Synoniem (N)) Gevolgklasse gevulde spouwmuur gewapend metselwerk gewicht van een voertuig belastingsoverdracht op de constructie door de grond.3) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 222 .en kantoorgebouwen.app fxk1 fxk2 fyd fyk G schijnbare rekenwaarde van de buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak evenwijdig aan de lintvoeg karakteristieke buigtreksterkte als bezwijken optreedt in een vlak loodrecht op de lintvoeg rekenwaarde van de sterkte van het wapeningsstaal karakteristieke sterkte van het wapeningsstaal blijvende belasting belasting die naar alle waarschijnlijkheid werkzaam is gedurende een gegeven referentieperiode en waarvan de variatie van haar grootte in de tijd verwaarloosbaar is. handels. OPM. bijeenkomst-. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting zie ook brutogewicht (1. [Ed<=Rd (6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” fxd2.inf Gd. grondaanvulling of grondwater hazard (Engels) bedreiging (verplichte term) 1990 1990 Consequence Classes : Verdeling van gebouwtypen naar gevolgen bij bezwijken tijdens ontwerplevensduur in 3 klassen (zie CC&RC) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. of waarvoor de variatie altijd één kant op gaat (gelijkmatig) totdat de belasting een zekere grenswaarde bereikt 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 g G gat Gd Gd. Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Puntlast (Synoniem (B)) 1991-1-1 Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1991-1-4 waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde.Hydraulisch bezwijken en bezwijken ten gevolge van opdrijven (bijvoorbeeld van de bodem van een ontgraving voor de constructie van een gebouw) behoren te zijn getoetst overeenkomstig EN 1997.

.4) Globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 10 m2..4. 1996-1-1 1990 1991-1-1 1990 1990 1991-1-4 toestanden waarboven de constructie niet langer aan de van toepassing zijnde ontwerpen berekeningscriteria voldoet 1990 1996-1-1 1996-1-1 1990 een in een metselsteen gevormde holte om het mogelijk te maken dat deze kan worden opgepakt met één of twee handen dan wel machinaal.6) The individual project (Oorspronkelijke term (Engels)) vrije hoogte van metselwerkwand.(b)STR enz… groepsaanduiding voor metselstenen.6.6. die buiten het bestek van onderhoud vallen belastingsschikking die de verdeling van de sneeuwbelasting op het dak beschrijft door verplaatsing van sneeuw bijvoorbeeld door de wind (1.inf Globale drukcoëfficiënten grenstoestanden Griekse letters grijpgat Groep (NEN-EN 1990/NB tabel A1. Deze mogen zijn gebruikt voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2 . afhankelijk van het percentage van de grootte en de richting van de gaten in de stenen als ze zijn gemetseld geen waarde gegeven hoogte van een topografisch element vrije hoogte van een metselwerkwand hoogte van de constructie Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Steekmaat.2) werkzaamheden uitgevoerd om de functie van de constructie te behouden of te herstellen.j Gkj.en afschuifweerstand te ontwikkelen in het contactvlak met metselstenen effectieve hoogte van een wand effectieve hoogte van de wand hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1. zand en water om kleine holten en spleten te vullen karakteristieke waarde van een blijvende belasting gewicht per oppervlakte-eenheid of gewicht per lengte-eenheid karakteristieke waarde van blijvende belasting j bovengrens/ondergrens karakteristieke waarde van blijvende belasting j [inferior / superior] zie uitwendige drukcoëfficiënt (1.sup / Gkj.2) groepen 1.. Oorspronkelijke term is "set"(engels). vanaf de bovenzijde van de fundering inwendig .. 3 en 4 metselwerkstenen gwg H h h Hart-ophartafstand (Gebruikte term (N)) have hazard (Engels) hc hdis hechting hef hef hellingshoek van het natuurlijk talud herstelling herverdeelde sneeuwbelasting op het dak Het afzonderlijke project hi hoofdbelasting (Synoniem (B)) htot i [index] I 30 Ij een gietbaar mengsel van cement. I. een element dat voldoet aan het thermischeisolatiecriterium. een wand of een kern. Ik denk dat het gelezen moet worden als "set formules" en geen betrekking heeft op de a. trillingsvormnummer of I 60.4. na 30 min of 60. i leading action (Engels) totale hoogte van een constructie. min blootstelling aan een standaardbrand kwadratisch oppervlaktemoment van onderdeel j overheersende belasting (verplichte term) Een (elk) project in het bijzonder (Gebruikte term (Nederlands)) gevaarlijk.c.b. 2.d benoeming in 6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.1 (a)EQU. tussenafstand (Synoniem) 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-1 obstakelhoogte bedreiging (verplichte term) hoogte van een wand tot het peil van een belasting verplaatsingshoogte de eigenschap van mortel om een trek. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” gietmortel Gk gk Gk. . ongewoon voorval (Synoniem (N)) 1991-1-4 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1990 1991-1-3 1991-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-12 1996-1-1 223 .

4) turbulentie-intensiteit volgnummer van incrementele oppervlakte of punt van een constructie coëfficiënt om rekening te houden met de onregelmatige vorm van sneeuw (zie ook 6.6. 1990 karakteristieke waarde van een geometrisch eigenschap (ak) karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op het dak kƒ¦ KFI [K_F_hoofdletter i] kiel (Synoniem (N). wordt zij gekozen in overeenstemming met een voorgeschreven kans om niet te worden overschreden naar de ongunstige kant gedurende een “referentieperiode”. vormparameter verhouding van de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting door een verticaal overspannende wand tot de capaciteit voor het opnemen van zijdelingse belasting van de feitelijke wand waarbij de invloed van zijdelingse steunen in rekening is gebracht 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 K k k als in _k karakteristieke sterkte van metselwerk constante gebruikt bij de berekening van de druksterkte van metselwerk ruwheidshoogte* karakteristieke waarde waarde van de sterkte van metselwerk die met een voorgeschreven waarschijnlijkheid van 5 % in een hypothetische ongelimiteerde testserie niet wordt onderschreden.(1. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. 1996-1-1 1991-1-4 1990 1996-1-1 karakteristieke waarde (Xk of Rk) 1990 karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond (sk) karakteristieke waarde van een belasting (Fk) 1991-1-3 belangrijkste representatieve waarde van een belasting OPMERKING Voor zover een karakteristieke waarde kan worden vastgelegd op statistische gronden. mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 sneeuwbelasting op de grond gebaseerd op een jaarlijkse kans van overschrijding van 0. In sommige omstandigheden is een nominale waarde gebruikt als karakteristieke waarde waarde van een materiaal.1) 1991-1-3 product van de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond en de coëfficiënten van toepassing (1.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks. rekening houdend met de ontwerplevensduur van de constructie en de tijdsperiode van de ontwerpsituatie. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ingesloten metselwerk installaties inwendige drukcoëfficiënt Iv j [index] k K k metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen zie vaste installaties inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken van gebouwen.4) 1991-1-3 torsiestijfheid vermenigvuldigingsfactor op partiële factoren = factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie valley (oorspronkelijk (Engels)) B3. Waar van toepassing.02.6. In het algemeen komt deze waarde overeen met een gespecificeerde fractie van een veronderstelde statische verdeling van de in de testserie beschouwde eigenschap van het materiaal of product.7 kN/m2.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.3) trillingsvormfactor.(B)) waarde gewoonlijk overeenstemmend met de afmetingen vastgelegd in het ontwerp. met uitzondering van uitzonderlijke sneeuwbelastingen (1.6. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0.3(1) 1991-1-4 1990 1991-1-3 luwte (Verplicht (N)) 224 .

6.2 (2) dominante belasting (Synoniem (N)) hoofdbelasting (Synoniem (B)) 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 Krd Kw Kx L l l l la langsvoeg lb lc lcl Ld Le leading action (Engels) leading action (Engels) lef lefm lF lichtgewicht mortel lijf lijmmortel lijmmortelvoeg lijzijde lintvoeg lintvoegwapening Lj load (Engels) loefzijde Lokale drukcoëfficiënten lr ls Lu luwte (Verplicht (N)) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 vrije afstand tussen zijdelingse steunen lengte van sneeuwverstuiving of van zone die aan sneeuwbelasting is blootgesteld [m] werkelijke lengte van een helling aan loefzijde kiel (Synoniem (N). bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Kiv klasse km kp kr kr krachtcoëfficiënt interferentiefactor voor wervelloslating zie ook gebruiksklasse verhouding van vloerstijfheid tot wandstijfheid piekfactor rotatiestijfheid van een steun terreinfactor geeft het globaal effect van de wind op een constructie. turbulentielengteschaal lengte van een wand (tussen andere wanden.6. Ze mogen zijn gebruikt voor berekening en ontwerp van kleine elementen en bevestigingen zie opmerking in 3. inclusief wrijving.6.1.(B)) valley (oorspronkelijk (Engels)) 1996-1-1 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-3 225 . voor zover dit niet uitdrukkelijk uitgesloten is (1. constructieelement of component als een geheel. tussen een wand en een opening of tussen openingen) lengte bij 20°C lengte van een horizontale constructie de lengte of the hoogte van de wand tussen de steunpunten die in staat zijn om spatkrachten uit een boog op te nemen een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand.5) reductiefactor voor het effect van borstweringen correlatielengtefactor dimensieloze coëfficiënt lengte van de overspanning van een brugdek.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. evenwijdig aan het vlak van de wand rechte verankeringslengte lengte van het gedrukte deel van een wand vrije lengte van een opening werkelijke lengte van een helling aan lijzijde effectieve lengte van een helling aan loefzijde overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting (verplichte term) effectieve overspanning van een metselwerkligger effectieve lengte van een oplegging in het midden van de hoogte van een wand lengte van een wand gedurende een periode van brandwerendheid prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 het vaste materiaal tussen de gaten in een metselsteen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een voeg gemaakt met lijmmortel "schaduwzijde"van de wind een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen wapeningsstaal dat is geprefabriceerd voor de toepassing in een lintvoeg correlatielengte belasting (verplichte term) kant die de wind "vangt" zie uitwendige drukcoëfficiënt (1.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2.

. min blootstelling aan een standaardbrand equivalente massa per eenheidslengte rekenwaarde van het additionele moment voor een gegeven temperatuur. verkregen door verwijdering van delen van de doorsnede met een aangenomen sterkte en stijfheid gelijk aan nul oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden een samenstelling van metselstenen gelegd in een bepaald patroon en samengevoegd met mortel metselwerk dat in de verticale en horizontale richting is voorzien van opsluitende gewapend betonnen of gewapende metselwerkelementen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen metselwerk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of beton zodat alle materialen samenwerken bij het weerstand bieden aan het effect van de belasting een voorgevormd onderdeel dat is bedoeld om in een constructie van metselwerk te zijn gebruikt eindmoment bij knoop i rekenwaarde van het buigende moment aan de boven. doorstrijken of voegen prestatiemortel met een droge volumieke massa van de verharde mortel die kleiner is dan een vooraf gegeven waarde volgens EN 998-2 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 Diameter (N) 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 mortel 1996-1-1 mortel lichtgewicht 1996-1-1 226 . . M. ontwerp en berekening vertaling van shall en should: "moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” m m [index] M 90 massa per eenheidslengte gemiddeld of M 120. voor mechanische weerstand bij optreden van een mechanische stootbelasting na 90 min of 120..Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 m1 Mad maximaal spanningsniveau Md MEd MEdf MEdu meervoudig gebruik 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-2 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 metselwerk (voorgespannen) meewerkende dwarsdoorsnede meewerkende dwarsdoorsnede( niet-) metselwerk metselwerk (ingesloten) metselwerk (ongewapend) metselwerk(gewa pend) metselwerkstenen Mi Mid Middellijn (Synoniem) Mmd model (constructief) moet metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening dwarsdoorsnede van een element dat is gebruikt in het constructief ontwerp bij brand. een element dat voldoet aan het criterium. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'.. tezamen met eventuele toevoegingen en/of hulpstoffen voor metselen. moeten zij zijn ontworpen en berekend voor de meest ongunstige klasse van belasting die de grootste belastingseffecten teweegbrengt (bijv. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.of onderzijde van de wand Diameter (Engels) rekenwaarde van het grootste moment in het midden van de hoogte van de wand model of schematisering van het constructief systeem gebruikt voor analyse. toeslagmaterialen en water.." mengsel van één of meer anorganische bindmiddelen. het spanningsniveau waarop het spanning-rekdiagram van metselwerk is afgetopt om een plasticiteitsgrens te verkrijgen rekenwaarde van het buigende moment aan de voet van een kern rekenwaarde van het aangrijpende moment rekenwaarde van het moment onder de vloer rekenwaarde van het moment boven de vloer gebruik waarbij indeling naar meerdere gebruiksklassen of belastingen mogelijk is Wanneer vloeren onderhevig zijn aan meervoudig gebruik. krachten of doorbuiging) in het beschouwde element.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.6. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters hellingshoek van het natuurlijk talud is de hoek die de natuurlijke helling van de zijkanten van een gestorte hoop los materiaal maakt met het horizontale vlak (1. zand en water om kleine holten en spleten te vullen prestatiemortel met een maximale grootte van het toeslagmateriaal die kleiner is dan of gelijk is aan een vooraf gegeven waarde een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel zie opmerking in 3.Door de fijne structuur van de mortel kan deze worden aangebracht met een troffel. aangeduid als Nationaal Bepaalde Parameters. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” mortel op samenstelling mortel voor algemene toepassing mortel(dunbedmor tel) mortel vervaardigd in vooraf bepaalde verhoudingen.4.knb-baksteen " klei tot baksteen" Een variant op het lijmen van stenen is het metselen met dunbedmortel. waarvan de eigenschappen zijn aangenomen op grond van de omschreven verhouding van de samenstellende delen (receptconcept) mortel zonder bijzondere eigenschappen 1996-1-1 1996-1-1 BRON:www. cement). en die van toepassing zijn op het ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende land 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1990 Nationale Bijlage De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze.y Nad Nationaal Bepaalde parameters fabrieksmatig vervaardigde een gietbaar mengsel van cement.2 (2) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd. zand met een speciale korrelopbouw en fijne hulp. mortel(fabrieksma tig vervaardigd) mortel(giet-) mortel(lijmmortel) mortel(op de bouwplaats vervaardigde) mortel(prestatiem ortel) mortel(semi fabrieksmatig vervaardigd) mortel(vooraf gemengde kalkzand-) mortel(vooraf samengestelde) mortel. of met een aangepaste lijmpomp in 4 tot 8 mm.x n1.en toeslagstoffen. druksterkte van MRd n N n N n0 n1. Dunbedmortel is een mengsel van cement. en waar andere bestanddelen (bijv.2) Nationale Bijlage National Annex (Engels) 1990 natuurlijk talud 1991-1-1 NB National Annex (Engels) 1990 227 . voorgeschreven of geleverd door de fabriek.1. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd de gemiddelde druksterkte van een bepaald aantal mortelproefstukken na 28 dagen verharding rekenwaarde van het opneembare moment aantal verdiepingen aantal belastingswisselingen veroorzaakt door wervelloslating aantal verdiepingen som van de rekenwaarde van de verticale belastingen op een gebouw ovalisatiefrequentie eerste eigenfrequentie van langswindtrillingen eerste eigenfrequentie van zijwindtrillingen de maximale rekenwaarde van de drukkracht in een boog per eenheid van lengte in de wand De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten zijn voor nationale keuze.

4.infq Qk ) [inferior_q] 1990 niet-meewerkende dwarsdoorsnede niet-scheidende wand Nmd nom als in _nom nominale waarde nominale waarde van een materiaal. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden. De niet-frequente waarde. alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). 1996-1-1 niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting (ψ1. constructie-element of component per oppervlakte eenheid. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar.of onderzijde van een wand of kolom niet-constructieve elementen zijn onder meer afbouwelementen en afwerking verbonden met de constructie. gerepresenteerd als een product ψ1.6. vanwege opgedane ervaring of fysische omstandigheden waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” NBP NEd NEd NEdc NEdf NEdu NEl Netto drukcoëfficiënt Ng ni ni Nid niet-constructieve elementen Nationaal Bepaalde Parameters rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van de verticale belasting rekenwaarde van een geconcentreerde verticale belasting rekenwaarde van de belastingsafdracht van een vloer rekenwaarde van de belasting boven de vloer belasting uitgeoefend door een vloer Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie.4) aantal belastingen voor windvlaagrespons stijfheidsfactor van onderdelen eigenfrequentie behorend bij trillingsvorm i van de constructie rekenwaarde van de verticale belasting aan de boven. zoals een Europese norm of voornorm 1996-1-2 1996-1-2 1996-1-1 1990 1990 1990 Notes (Engels) rekenwaarde van de uiterst opneembare verticale belasting van een metselwerkwand of kolom rekenwaarde van de weerstand bij brand rekenwaarde van de uiterst opneembare geconcentreerde verticale belasting van een wand karakteristieke waarde van de verticale weerstand van een wand of kolom van metselwerk aantal (spouw)ankers per m2 wand minimale aantal (spouw)ankers per m2 wand Opmerkingen (N) 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 228 .Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren OPMERKING 2 De niet-frequente waarde.of producteigenscha p (Xnom of Rnom) Noten (Synoniem (B)) NRd NRd. bijvoorbeeld. (1.5) National Determined Parameters (Engels) 1990 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 niet-dragende wand een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort. Zij omvatten ook installaties en machines die blijvend aan of in de constructie zijn bevestigd (1. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken.fiθ2 NRdc NRk nt ntmin oppervlakte van een dwarsdoorsnede die niet-meewerkend wordt verondersteld met betrekking tot brandwerendheidsdoeleinden dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld rekenwaarde van de verticale belasting in het midden van de hoogte van een wand of kolom nominale waarde [nominal] waarde vastgelegd op niet-statistische grondslag. inclusief wegdek en nietconstructieve afscheidingen. thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4).infqQk.

De orografiefactor hangt af van de windsnelheid aan de voet van de helling Figuur A. (6.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. waarvoor het ontwerp en de berekening aantonen dat de van toepassing zijnde grenstoestanden niet worden overschreden OPMERKING Werkzaamheden om de constructie te herstellen na een buitengewoon of aardbevingsvoorval vallen normaliter buiten het onderhoudsbestek 1990 1990 1990 ongewapend metselwerk onomkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden ontwerp en berekening bij brand ontwerp. bepaald (Synoniem (B)) opgelegde belastingen bij gebouwen Opmerkingen (N) Opstaande rand (Gebruikte term (N)) orografie een mortel die op de bouwplaats is samengesteld uit afzonderlijke bestanddelen en gemengd Specified (Engels) Voorgeschreven (N) 1996-1-1 1991-1-4 Opgelegde belastingen bij gebouwen zijn belastingen die voortvloeien uit hun gebruik.1) Noten (Synoniem (B)) Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) Notes (Engels) Schampkant (Synoniem (N)) 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-1 Reliëf van het landschap. De orografiefactor co(z) = vm/vmf brengt de toename van de gemiddelde windsnelheid in rekening bij solitaire heuvels en steile hellingen (niet voor golvende of bergachtige gebieden).die optreden tijdens een zekere tijdsperiode. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” omkeerbare bruikbaarheidsgre nstoestanden omrekeningsfactor onderhoud bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij geen belastingseffecten overblijven die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden. Gegeven. met inbegrip van het voorziene onderhoud. borstwering 1990 1991-1-4 1991-1-4 229 .en berekeningscriteri a ontwerplevensduu r ontwerpsituatie in geval van aardbeving ontwerpsituaties 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1990 1990 op de bouwplaats vervaardigde mortel opgelegd. wanneer de belastingen worden weggenomen ontwerp en berekening van een constructie om te voldoen aan de vereiste prestatie in het geval van brand kwantitatieve formuleringen die. wanneer de belastingen worden weggenomen η [eta] reeks van werkzaamheden uitgevoerd tijdens de levensduur van de constructie om deze in staat te stellen aan de eisen van betrouwbaarheid te blijven voldoen metselwerk zonder voldoende hoeveelheid wapening om het als gewapend metselwerk te beschouwen bruikbaarheidsgrenstoestanden waarbij sommige belastingseffecten die de voorgeschreven bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan.1 1991-1-4 overheersende belasting (verplichte term) overheersende belasting 9verplichte term) P p p [index] hoofdbelasting (Synoniem (B)) leading action (Engels) 1990 dominante belasting (Synoniem (N)) leading action (Engels) 1990 van toepassing zijnde representatieve waarde van een voorspankracht (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) jaarlijkse overschrijdingskans piek . wanneer de belastingen worden bruikbaarheidseisen overschrijden blijven bestaan. voor elke grenstoestand. de te vervullen voorwaarden beschrijven veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd. maar zonder dat ingrijpende herstel nodig is ontwerpsituatie die betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden van de constructie wanneer deze aan een aardbevingsvoorval wordt blootgesteld samenstellen van fysische omstandigheden die de reële omstandigheden representeren.

dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode. wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. alsook eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten.5) op referentiehoogte ze quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanent combination (engels) OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten OPMERKING qk is bedoeld voor het bepalen van algemene effecten en Qk voor plaatselijke effecten 1991-1-1 1991-1-1 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-permanent value (engels) 1990 waarde bepaald zodanig. wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen.50 is van de referentieperiode.d qp qp qp(ze) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting ( ψ2Qk) rekenwaarde van een voorspankracht blijvende belasting (verplichte term) permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) blijvende belasting (verplichte term) 1990 1990 1990 blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) blijvende ontwerptoestand (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) of aanhoudende ontwerptoestand (Synoniem (N)) 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 blijvende ontwerptoestand (verplichte term) gelijk aan blijvende ontwerpsituatie (verplichte term) karakteristieke waarde van een voorspankracht gemiddelde waarde van een voorspankracht een mortel waarvan de samenstelling en de productiemethode zijn gekozen om aan voorgeschreven eigenschappen te voldoen (prestatieconcept) Concentrated load (Oorspronkelijke term (Engels)) veranderlijke belasting Geconcentreerde belasting (Gebruikte term (Nederlands)) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar. De beginselen zijn aangeduid met de letter P. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 quasi-permanent combination (engels) quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen.of verkeersbelastingen.of lijnbelasting karakteristieke waarde van de overheersende variabele belasting 1 karakteristieke waarde van met de gelijktijdig optredende veranderlijke belasting i rekenwaarde van de uiterst opneembare zijdelingse belasting per eenheid van wandoppervlakte extreme stuwdruk qp extreme stuwdruk is de extreme stuwdruk (vastgesteld in 4. noch gelijkmatig is 1991-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 referentie gemiddelde (basis)stuwdruk rekenwaarde van de totale verticale belasting in een deel van een gebouw waarvan de stabiliteit is gewaarborgd door een kern rekenwaarde van een veranderlijke belasting karakteristieke waarde van een enkelvoudige variabele belasting karakteristieke waarde van een geconcentreerde veranderlijke belasting (PUNTLAST!) karakteristieke waarde van een gelijkmatig verdeelde oppervlakte. tenzij specifiek aangegeven. achter het nummer van de alinea. In het geval van wind. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” P in (P) Beginsel [Principle] algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is. 1990 Pd permanent action (Engels) permanente belasting (Synoniem (N)) persistent design situation (engels) persistent design situation (engels) Pk Pm prestatiemortel Puntlast (Synoniem (B)) Q qb Qd Qd Qk Qk qk Qk. quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) 1990 1990 quasi-blijvende waarde (verplichte term) quasi-permanente waarde (Synoniem) 1990 230 .i qlat.1 Qk.

3)] 1990 231 . zal de rekenwaarde normaliter worden vastgesteld als een waarde rechtstreeks vastgelegd in.1a) Fd = γ f Frep] OPMERKING Het product van de representatieve waarde vermenigvuldigd met de partiële factor γ F = γ Sd ×γ f mag ook worden aangemerkt als de rekenwaarde van de belasting (Zie 6. of zeer grote economische. een element dat voldoet aan het draagvermogencriterium R na 30 min of 60. sociale of gevolgen voor de omgeving. in bijzondere gevallen.. In dergelijke gevallen..2). of kleine of verwaarloosbare economische. rekenwaarde van een materiaal. Zij mag echter verschillend worden behandeld in gevallen waarbij de beschouwde grenstoestand zeer gevoelig is voor de waarde van de geometrische eigenschap. of. .of producteigenschap [Resistance] of Xd oude TGB: veiligheidsklasse 2 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-2 1991-1-4 1990 RC RC1=CC1 RC2=CC2 RC3=CC3 Rd 1990 1990 1990 1990 oude TGB: veiligheidsklasse 3 oude TGB: deze klasse bestond niet waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. door rechtstreekse bepaling :De rekenwaarde Xd van een materiaal. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” quasi-permanente combinatie (Synoniem (N)) quasi-permanente waarde (Synoniem) quasi-statische belasting R r r R 30 R 2 quasi-permanent combination (engels) quasi-blijvende combinatie (verplichte term) 1990 quasi-permanent value (engels) quasi-blijvende waarde (verplichte term) 1990 dynamische belasting die door een gelijkwaardige statische belasting in een statisch model wordt gerepresenteerd weerstand de pijlhoogte van een boog straal of R 60.of producteigenscha p (Xd of Rd) waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. Waar van toepassing mogen waarden van geometrische grootheden overeenstemmen met een zeker voorgeschreven fractiel van de statistische verdeling 1990 rekenwaarde van een materiaal. . In de plaats hiervan kan zij worden afgeleid uit een statistische verdeling met een waarde overeenstemmend met een meer passend fractiel (bijvoorbeeld een zeldzamere waarde) dan van toepassing is voor de karakteristieke waarde. sociale of gevolgen voor de omgeving. door rechtstreekse bepaling Rd Re Re ref [index] referentieperiode rekenwaarde van de weerstand [Rd=Rk/γm (6. OPMERKING De rekenwaarde van een geometrische eigenschap is in het algemeen gelijk aan de karakteristieke waarde. mogen synoniem worden gelezen met Consequence Classes [Consequence Classes] (zie RC&CC) Geringe gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. bijvoorbeeld. wanneer de invloed van geometrische imperfecties op knik wordt beschouwd. 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 referentieperiode (BOUWBESLUIT) rekenwaarde van een belasting (Fd) rekenwaarde van een geometrische eigenschap (ad) 1990 1990 meestal een nominale waarde.of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6. bijvoorbeeld.6c)] vloeigrens van staal Reynoldsgetal referentie gekozen tijdsperiode die wordt gebruikt als grondslag voor statistische waardebepaling van veranderlijke belastingen en eventueel voor buitengewone belastingen ontwerplevensduur waarde verkregen door vermenigvuldiging van de representatieve waarde met de partiële factor γf [(6. Middelmatige gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens. sociale of gevolgen voor de omgeving.3. in bijzondere gevallen. of. aanzienlijke economische.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Grote gevolgen ten aanzien van verlies van mensenlevens.. min blootstelling aan een standaardbrand resonantieresponsfactor betrouwbaarheidsklassen: Reliability Classes [betrouwbaarheidsklasse] . een desbetreffende Europese norm of voornorm.

Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.6) (zie ook verplaatsbare scheidingswanden) het vaste materiaal aan de omtrek tussen een gat en de buitenzijde van een metselsteen sneeuwbelasting per m lengte wegens overhang [kN/m] 1990 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1991-1-1 1996-1-2 1996-1-2 1991-1-1 1996-1-1 Opstaande rand (Gebruikte term (Nederlands)) In Nederland behoeft overhangende sneeuw aan een dakrand niet te zijn beschouwd.7) zie (achtergrond.6. Een representatieve waarde kan de karakteristieke waarde (Fk) of een gelijktijdige waarde (ψFk) zijn [(6.en resonantieresponsfactor) dat deel van de dwarsdoorsnede van het oorspronkelijke element dat wordt verondersteld over te blijven na aftrek van de dikte die nietmeewerkend is voor brandwerendheidsdoeleinden aerodynamische admittantie Slab (bij bruggen) (Oorspronkelijke term (Engels)) karakteristieke waarde van de weerstand karakteristieke waarde betreffende materiaal of producteigenschappen of Xk capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) 1990 1990 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-2 Dek (Gebruikte term (Nederlands)) 1991-1-4 1991-1-1 1990 waarde van een materiaal. In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. coördinaat rekenwaarde van uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond [kN/m²] Scrutongetal Kerb (Oorspronkelijke term (Engels)) wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wanden die geen belasting dragen (1. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” rep als in _rep representatieve waarde van een belasting (Frep) resistance engels) resistance engels) resonantierespons factor responsfactor resterende dwarsdoorsnede Rh.of producteigenschap of Xnom 1990 road bridge (engels) s S s s sAd Sc Schampkant (Synoniem (N)) scheidende wand scheidende wand(niet-) scheidingswanden schil Se semifabrieksmatig vervaardigde mortel serviceability limit state (engels) shall (engels) wegverkeersbrug (verplichte term) sneeuwbelasting op het dak [kN/m²] windbelasting afstand tussen de afschuifwapening factor. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. zoals een Europese norm of voornorm verkeersbrug (synoniem (N)) 1990 Rnom nominale waarde van een materiaal. gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) 1990 1990 232 .of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks.4. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.1b) Frep =ψ × Fk] 1990 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) beschrijft het effect op de windbelasting van resonantie van de constructie in een trillingsvorm (1. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product. Rb Rijvloer (Synoniem) Rk Rk representatieve waarde waarde gebruikt voor de toetsing van een grenstoestand. 1991-1-3 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel of vooraf gemengde kalk-zandmortel bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) moet: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend.

referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. zonder de invloed van blootstelling en thermische effecten (1.50 sk50.7) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd inspringend deel. 1996-1-1 1990 situatie (verplichte term) situation (engels) sk sk SL sleuf SLS (engels) snedekracht (Synoniem) sneeuwbelastings vormcoëfficiënt op het dak sneeuwverstuiving en sparing spouwanker spouwmuur 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1991-1-3 1991-1-3 1996-1-1 1996-1-1 Een wand die bestaat uit twee bladen. die gebruikmaakt van berekeningsaannames voor bezwijkgedrag voor rechtstreekse bepaling van de uiterste belasting zie EQU . gebruiksgrenstoestand (Synoniem (B)) belastingseffect of snedegrootheid(Verplichte term) situation (engels) toestand (synoniem (B)) sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen behoort te: is onafhankelijk van het karakter van de normtekst (beginsel of toepassingsregel) verplichtend. wordt beschouwd als een voorzetwand. bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening.6. Dit 'behoort te' moet onafhankelijk van het karakter van de normtekst (toepassingsregel of beginsel) worden gelezen als 'moet' en is daarmee verplichtend.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. zie ook belastingcombinaties EQU belasting die geen versnelling van betekenis van de constructie of constructieve elementen teweegbrengt Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) OPMERKING De moment/krommingsrelatie wordt aangenomen zonder elastische vervorming en zonder versteviging.7 kN/m2. aangebracht in het vlak van de wand een product om één blad van een spouwmuur. tussenafstand (Synoniem) steenverband sterkte sterkte (Synoniem (N)) sterkte van metselwerk onder afschuiving stootvoeg 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1990 1990 1990 1991-1-1 rangschikking van metselstenen in een regelmatig patroon om samenwerking te bereiken mechanische eigenschap die de geschiktheid aangeeft van een materiaal om belastingen te weerstaan. aan het andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen een wand. door de spouw heen. karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond op de relevante locatie [kN/m²] dimensieloze vermogensdichtheidfunctie (spectrale dichtheidsfunctie) kanaal dat in het metselwerk is gevormd bruikbaarheidsgrenstoestand (verplichte term) [serviceability limit state] action-effect (Engels) verhouding tussen de sneeuwbelasting op het dak en de verdeelde sneeuwbelasting op de grond.70 sk50. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” shell bedded' wand should (engels) een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel. waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad. meestal uitgedrukt in spanningseenheden resistance engels) schuifsterkte van metselwerk 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) 1990 1996-1-1 een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand 1996-1-1 233 . In de Nederlandstalige versie van het normblad is ‘should’ vertaald met 'behoort te'. 1996-1-1 spouwmuur(gevul de) St stabiliteitswand star-plastische berekening statisch evenwicht statische belasting Steekmaat. een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel. gescheiden door een spouw. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen Strouhalgetal een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen constructieve berekening uitgevoerd uitgaande van de oorspronkelijke geometrie van de constructie. toestand (synoniem (B)) situatie (verplichte term) karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond : moet in Nederland voor iedere locatie zijn uitgegaan van sk = 0. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal.

1996-1-1 1990 toepassingsregels zijn aangeduid door een nummer tussen ronde haken situatie (verplichte term) verification (engels) verification (engels) 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 Hart-op-hartafstand (Gebruikte term (Nederlands)) 234 . van gebruik of blootstelling.palen kelderwanden vallen onder STR) een product om onderdelen van metselwerk te bevestigen aan aangrenzende onderdelen.v Technische Specificaties (Synoniem (B)) Technische specificaties (Synoniem) Technische voorschriften (Gebruikte term (N)) Technische Voorschriften (N) tef terreincategorie 1996-1-1 1990 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) Technische voorschriften (Gebruikte term (Nederlands)) Technische specificaties (Synoniem) 1991-1-1 Technical specifications (Oorspronkelijke term (Engels)) 1991-1-1 Technische Specificaties (Synoniem (B)) effectieve dikte van een wand toekennen terreincategorie aan de omgeving aan de hand van de oppervlakteruwheid.III=bebouwd dikte van een flens wanddikte gedurende een periode van brandwerendheid tijd van brandklasse (bijvoorbeeld 30 min) bij een standaardbrand. plaatdikte is de ontwerplevensduur van 50 jaar maximale diepte van een horizontale of schuine sleuf maximale diepte van een verticale sleuf of sparing waarbij geen berekening nodig is Technical specification (Engels) Technische Voorschriften (N) 1990 stripanker systeem (:constructief systeem) t t t t0 tch. zoals vloeren en daken belastingdragende elementen van een bouwwerk of civieltechnisch werk en de wijze waarop deze elementen samenwerken is de gekozen ontwerplevensduur dikte van een wand middelingstijd van de referentie windsnelheid. [Ed<=Rd (6. i ontwerpsituatie die van toepassing is tijdens een periode die veel korter is dan de ontwerplevensduur van de constructie en die een grote kans van optreden heeft minimale dikte van een wand algemeen erkende regels die in overeenstemming zijn met de beginselen en voldoen aan de bijbehorende eisen. in NL: 0=Zee of kustgebied aan zee . bijvoorbeeld. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” STR Uiterste grenstoestand waarbij bezwijken of buitensporige vervorming van een onderdeel.h tch. constructief element of verbinding (STRuctural) getoetst wordt. tijdens uitvoering of herstel. situation (engels) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) Second moment of area (Engels) dikte van rib i Spacing (Oorspronkelijke term (Engels)) Technical specification (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 bijlage A tf tF tfi. volgens EN 1363 dikte van de dwarsdoorsnede waarvan de temperatuur niet boven θ2 komt dikte van wand. II=onbebouwd. constructief element of verbinding (fundering op staal.8)] bij bezwijken van onderdeel.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. Steekmaat (Synoniem) 1996-1-1 OPMERKING Een tijdelijke ontwerpsituatie verwijst naar tijdelijke omstandigheden van de constructie.d tFr ti tijdelijke ontwerpsituatie tmin Toepassingsregel toestand (synoniem (B)) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) Traagheidsmome nt (N) tri tussenafstand.

met inbegrip van oplevering. 1991-1-1 Vastgesteld (N) vb vb. indien de grootte en richting in één punt van de constructie of het constructieve element vastliggen. OPMERKING Zij komen in het algemeen overeen met het uiterste draagvermogen van een constructie of een constructief element. het kan ook de vervaardiging van onderdelen elders betekenen en vervolgens hun montage op de bouwplaats. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” tweede orde elastischvolkomen plastische berekening tweede orde lineair-elastische berekening tweede orde nietlineaire berekening u ui Uiterste Grenstoestand uiterste grenstoestanden uitvoering constructieve berekening gebaseerd om moment/krommingsrelaties. 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 uitvoeringsmethod e uitwendige drukcoëfficiënt 1990 1991-1-4 uitzonderlijke sneeuwbelasting op de grond uitzonderlijke sneeuwbelastinge n uitzonderlijke sneeuwverstuiving en ULS v [index] value (Engels) Van toepassing (Gebruikte term (N)) vaste belasting belasting van de sneeuwlaag op de grond door sneeuwval met een uitzonderlijk lage waarschijnlijkheid van voorkomen (1. uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie constructieve berekening uitgaande van de geometrie van de vervormde constructie en rekening houdend met de niet-lineaire vervormingseigenschappen van materialen horizontale verplaatsing van een constructie of constructief element horizontale verplaatsing over één verdiepingshoogte ULS [ultimate limit state] toestanden samengaand met instortingen of met andere soortgelijke vormen van constructief bezwijken alle werk verricht voor de fysische totstandbrenging van het bouwwerk. bestaande uit een lineair-elastisch deel gevolgd door een plastisch deel zonder versteviging. — verwarmings-. zodanig dat de grootte en richting van de belasting voor de constructie als geheel of het constructieve element ondubbelzinnig vastliggen. — pijpleidingen (leeg ). — kabelgoten en -buizen. in het werk gestort.6. uitgaande van de geometrie van de verplaatste (of vervormde) constructie 1990 elastische constructieve berekening gebruikmakend van lineaire spanning/rek-relaties. OPMERKING Tweede orde niet-lineaire berekening is. in uit(kragings)bouw uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige oppervlakken van gebouwen. globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten groter dan 10 m2. Gegeven (Synoniem (B)) basiswindsnelheid fundamentele waarde van de basiswindsnelheid Defined (Engels) vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb. bijv. ofwel elastoplastisch. op 10 m hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes.0 is de karakteristieke 10 minuten gemiddelde windsnelheid. ofwel elastisch-volkomen plastisch. bijvoorbeeld voor het ontwerp van kleine elementen en bevestigingen. 1990 vaste installaties installaties voor liften en roltrappen.en luchtbehandelingsinstallaties.1)) De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb. — elektrische installaties. onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar.0 (1991-1-4(4. De uitwendige drukcoëfficiënten zijn onderverdeeld in globale en lokale coëfficiënten. (1.3) In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwbelastingen te zijn beschouwd In Nederland behoeven geen uitzonderlijke sneeuwverstuivingen te zijn beschouwd Uiterste Grenstoestand [ultimate limit state] windsnelheid waarde (verplichte term) Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) Voorkomend (Synoniem (B)) 1991-1-3 1991-1-3 1991-1-3 1990 1991-1-4 1990 1991-1-1 belasting die een vaste verdeling en plaats over de constructie of het constructieve element heeft. ventilatie.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.0 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 vCG kritische windsnelheid voor galloping 1991-1-4 235 .6.4) Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten van 1 m2 of minder. OPMERKING De term omvat het werk op de bouwplaats. geprefabriceerd. inspectie en de bijbehorende documentatie wijze waarop de (bouw-)uitvoering wordt gedaan.

of ondervlak van een metselwerksteen als die is gemetseld zoals bedoeld gemiddelde windsnelheid een voeg die vrije verplaatsingen in het vlak van de wand mogelijk maakt een verticale mortelvoeg binnen de dikte van de wand.1) toetsing (verplichte term) verificatie (synoniem) controle (synoniem (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) B3. holle ruimten en poriën (1. waarbij het oppervlak van de voeg ten behoeve van het voegen uitgekrabd of terugliggend gehouden is totale gewicht per volume van een materiaal. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” vCIG vcrit vdiv VEd Veiligheidskering (N) veiligheidsklasse (TGB) Veiligheidsstootba nd (Synoniem (B)) veranderlijke belasting (Q) verdeelde sneeuwbelasting op het dak verificatie (synoniem) verification (engels) verification (engels) verkeersbrug (synoniem (N)) vermenigvuldiging sfactor op partiële factoren verminderingsfact or vermoeiing verplaatsbare scheidingswanden verstijvingswand kritische windsnelheid voor interferentiegalloping kritische windsnelheid voor wervelloslating divergentie windsnelheid rekenwaarde van een schuifkracht Veiligheidsstootband (Synoniem (B)) zie CC & RC Safety barrier (Engels) belasting waarvan de variatie in grootte in de tijd niet verwaarloosbaar.4.6.89 1990 1990 1991-1-1 1996-1-1 vlijvlak vm voeg(dilatatie-) voeg(langs-) voeg(lijmmortelvo eg) voeg(lintvoeg) voeg(stootvoeg) voegen volumiek gewicht van losgestorte materialen en producten [γ] vooraf gemengde kalk-zandmortel 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 OPMERKING In het dagelijkse gebruik wordt deze term vaak vervangen door “dichtheid” (die strikt genomen massa per volume is).2(B):ξ =0. zijn toegevoegd en gemengd met het kalk en zand mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengesteld en die op de bouwplaats is geleverd en daar onder door de fabrikant vastgestelde verhoudingen en condities is gemengd 1996-1-1 vooraf samengestelde mortel 1996-1-1 236 .7) een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw het boven.5) verification (engels) toetsing (verplichte term) toetsing (verplichte term) road bridge (engels) KFI :factor toepasbaar op belastingen ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie ξ [xi] zie FAT verplaatsbare scheidingswanden zijn wanden die over de vloer verschoven. evenwijdig aan het vlak van de wand een voeg gemaakt met lijmmortel een mortellaag tussen de vlijvlakken van de stenen een mortelvoeg loodrecht op de lintvoeg en het vlak van de wand werkwijze van afvullen en afwerken van mortelvoegen. inclusief een normale verdeling van micro-holten. 1991-1-1 mortel die bestaat uit bestanddelen die in een fabriek zijn samengevoegd en gemengd en die op de bouwplaats is geleverd. noch gelijkmatig is belastingsschikking die de gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting op het dak beschrijft.4.3(1) Veiligheidskering (N) Safety barrier (Engels) 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1990 1991-1-3 1990 1990 1990 1990 1990 in NB van 1990:2002/NB tabel A. enkel beïnvloed door de vorm van het dak en vóór enige herschikking van sneeuw door andere weersinvloeden (1. cement). voorgeschreven of geleverd door de fabriek. en waar andere bestanddelen (bijv. toegevoegd of kunnen worden verwijderd of herbouwd op een andere plaats (1.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.

bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. bijvoorbeeld windbelastingen Van toepassing (Gebruikte term (Nederlands)) Specified (Engels) 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 1991-1-4 1990 w2 w3 1990 1990 waarde (verplichte term) wand(beklede) wand(dragende) 1990 1996-1-1 1996-1-1 wand(dubbelbladi ge) wand(enkelbladig e) wand(gevulde spouwmuur) wand(nietdragende wand) een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarvan de langsvoeg ertussen volledig is gevuld met mortel en de bladen zeker door spouwankers zijn verbonden om gezamenlijk belasting te dragen een wand zonder spouw of doorgaande langsvoeg in zijn vlak een wand bestaande uit twee evenwijdige bladen waarbij de spouw is gevuld met beton of gietmortel.16b) value (Engels) een wand met stenen bedoeld als bekleding. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal. en ook voor het opnemen van horizontale belastingen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. waarvan er twee zijn aangebracht op de buitenranden van het vlijvlak van de stenen een wand. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloeren 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 wand(nietscheidende) wand(scheidende) wand('shell bedded' ) wand(spouwmuur) dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld wand die slechts aan één zijde kant aan brand is blootgesteld een wand waarbij de metselstenen zijn gevlijd in twee of meer rupsen van mortel. waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad. naast zijn eigen gewicht. een opgelegde belasting te dragen vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het opnemen van verticale belastingen.14a) tot en met (6. 1996-12 1996-12 1996-1-1 1996-1-1 wand(stabiliteits-) 1996-1-1 237 . wordt beschouwd als een voorzetwand. bijvoorbeeld vloerbelastingen. en die onderling stevig zijn verbonden door spouwankers om gezamenlijk belasting te dragen een wand die niet is bedoeld om krachten te weerstaan zodat hij verwijderd kan worden zonder de samenhang van de constructie aan te tasten vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast en dat dragende wanden niet schoort. staven of strengen voor toepassing in metselwerk een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifkracht belasting die verscheidene ruimtelijke verdelingen over de constructie kan hebben beton dat is gebruikt om vooraf vervaardigde holten en spleten in het metselwerk te vullen vertikale doorbuiging van een constructief element winddruk aanvangsdeel van de doorbuiging onder de blijvende belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6. gescheiden door een spouw.14a) tot en met (6. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Voorgeschreven (N) voorgespannen metselwerk Voorkomend (Synoniem (B)) voorspanstaal voorzetwand VRd vrije belasting vulbeton w w w1 Gegeven. een wand die in zijn vlak zijdelingse krachten moet opnemen Een wand die bestaat uit twee bladen. opgelegd (Synoniem (B)) metselwerk waarin opzettelijk inwendige drukspanningen zijn aangebracht door voorspanwapening Relevant (Oorspronkelijke term (Engels)) stalen draden. verbonden met de stenen in het achtervlak om gezamenlijk belasting te dragen een wand die hoofdzakelijk is ontworpen om.16b) langetermijn deel van de doorbuiging onder blijvende belastingen bijkomend deel van de doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke belastingen uit de van toepassing zijnde belastingscombinatie overeenkomstig de formules (6. bepaald.

of van een doorsnede van een constructief element of onderdeel van een constructie. [Rd=Rk/γm (6. knikweerstand.3)] rekenwaarde van een materiaal.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. trekweerstand. door rechtstreekse bepaling 1990 Xk karakteristieke waarde van een materiaaleigenschap 1990 238 .6. metselstenen of ander materiaal.of producteigenschap road bridge (engels) bouwwerk (Verplichte term) 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 windgebied II 1991-1-4 windgebied III wmax Ws Wt wtot X x x x [index] Xd wtot-wc 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 uit mechanicasom Xd of Rd waarde verkregen door de karakteristieke waarde te delen door een partiële factor γm of γM. Zuid-Holland en Zeeland het resterende deel van Nederland blijvende totale doorbuiging rekening houdend met de zeeg gewicht van de constructieve delen die bijdragen aan de stijfheid van een schoorsteen totaal gewicht van een schoorsteen totale doorbuiging als de som van w1. Wormerland. of. om belastingen te weerstaan zonder mechanisch bezwijken. in bijzondere gevallen.6c)] capaciteit (Synoniem) sterkte (Synoniem (N)) Pavement (Oorspronkelijke term (Engels)) resistance engels) resistance engels) Bekleding (Synoniem (B)) 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1990 1996-1-1 1990 weerstand (verplichte term) weerstand (verplichte term) Wegdek (Gebruikte term (N)) wegverkeersbrug (verplichte term) werk (Synoniem (B)) wi windgebied I 1990 1990 1991-1-1 verkeersbrug (synoniem (N)) construction work (Engels) gelijkmatig verdeelde rekenbelasting i Markermeer. buigweerstand. het resterende deel van de provincie Noord-Holland.of producteigenschap kan als volgt worden geformuleerd in algemene termen: [Xd=(η*Xk)/(γm) (6. Purmerend en Edam-Volendam. bestaande uit folie. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” wand(verstijvings) wand(voorzet) wapeningsstaal warmtecoëfficiënt waterdichte laag wc WEd weerstand een wand die loodrecht tegen een andere wand is geplaatst om deze steun te geven tegen zijdelingse krachten of om weerstand te bieden tegen knik en op die manier bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw een wand die als bekleding is gebruikt maar niet is verbonden met of geen bijdrage levert aan de sterkte van de achterliggende constructie stalen wapening voor toepassing in metselwerk coëfficiënt die de vermindering van de sneeuwbelasting op daken bepaalt als functie van de warmtedoorgang door het dak die de sneeuw doet smelten (1. Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk.8) een laag. w2 en w3 materiaaleigenschap hoogte tot de neutrale lijn horizontale afstand van de locatie tot de top van een helling parallel aan de windrichting rekenwaarde van een materiaaleigenschap: De rekenwaarde Xd van een materiaal. Uitgeest. het vasteland van de provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland. die is toegepast in metselwerk om de doorgang van water tegen te gaan zeeg van het onbelaste constructief element rekenwaarde van de zijdelingse belasting op de wand per eenheid van oppervlakte vermogen van een constructief element of onderdeel. Waddenzee. IJsselmeer. bijv.

1) en αn (6.3. In sommige omstandigheden wordt een nominale waarde als karakteristieke waarde gebruikt waarde gewoonlijk gebruikt als een karakteristieke waarde en verkregen uit een toepasselijk document. zoals een Europese norm of voornorm 1990 Xnom of Rnom nominale waarde van een materiaal.2 αA [alfa_A] αG [alfa_G] αIG [alfa_i_G] αn [alfa_n] horizontale richting loodrecht op de overspanning dwars op de windrichting maximale dwarswindamplitude bij kritische windsnelheid horizontale richting langs de overspanning hefboomsarm elastisch weerstandsmoment per eenheid van hoogte of lengte van de wand hoogte boven maaiveld verticale richting ruwheidslengte gemiddelde hoogte referentiehoogte voor uitwendige windbelasting. gemeten van horizontaal [°] coëfficiënten voor buigende momenten reductiefactor gallopingonstabiliteitsparameter gecombineerde stabiliteitsparameter voor interferentiegalloping reductiefactor 3.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.B.of producteigenschap 1990 x-richting y [index] ymax y-richting z Z z z [index] z0 zave ze.1.: niet toepassen 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-3 1996-1-1 1991-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-1 αt αt β β [beta] β [beta] γ [gamma] γ [gamma] γf [gamma_f] thermische uitzettingscoëfficiënt van metselwerk thermische-uitzettingscoëfficiënt van het metselwerk vergrotingsfactor voor geconcentreerde belastingen betrouwbaarheidsindex hoek tussen horizontaal en de raaklijn met de curve voor een cilindrisch dak [°] partiële factor (veiligheid of bruikbaarheid) volumiek gewicht (losgestorte materialen of producten) partiële belastingsfactor.2 (11)) zijn toegepast. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Xk of Rk karakteristieke waarde van een materiaal of producteigenschap waarde van een materiaal. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt Faalkans < Φ(-β) ≈ 10^( .2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990. tabel A1. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële belastingsfactor. zi zg zmax zmin z-richting zs α α α [alfa] α1. inwendige druk afstand van maaiveld tot het beschouwde onderdeel maximale hoogte minimale hoogte verticale richting referentiehoogte voor de bouwwerkfactor hoek tussen de afschuifwapening en de as van de ligger deel van de belasting op een wand dakhelling. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belastingen. Deze waarde stemt in het algemeen overeen met een welomschreven fractiel van de aangenomen statistische verdeling van de desbetreffende eigenschap van het materiaal of product.β) 1996-1-1 1996-1-1 1990 1991-1-3 1990 1991-1-1 1990 γF [gamma_F] γg [gamma_g] 1990 1990 239 . N.3.of producteigenschap met een voorgeschreven kans om niet te worden bereikt in een veronderstelde oneindige proefreeks.

inclusief onzekerheden met betrekking tot de geometrie en de modellering partiële materiaalfactor partiële materiaalfactor.i [gamma_Q_i] γRd [gamma_Rd] γSd [gamma_Sd] δ δ [delta] δa [delta_a] Δa [hoofdletter Delta_a] δd [delta_d] δs [delta_s] Δt ε [epsilon] ε0 [epsilon_0] ε1 [epsilon_1] εc ∞ εel εmu εsy εT ζ [zeta] η η [eta] η [eta] ηfi θ [theta] θ1 θ2 λ [labda] λa 1990 1990 1990 1990 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 240 . bijvoorbeeld. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” γG [gamma_G] γG. die de mogelijkheid van ongunstige afwijkingen van de waarden van de belasting ten opzichte van de representatieve waarde in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belastingen. die ook modelleringsonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor voorspankrachten (zie EN 1992 tot en met EN 1996 en EN 1998 tot en met EN 1999) partiële factor voor veranderlijke belastingen. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor blijvende belasting j partiële factor voor blijvende belasting j bij berekening van bovengrens/ondergrens rekenwaarden [inferior / superior] een veiligheidsfactor voor gebruik bij brandproeven belangrijkheidsfactor (zie EN 1998) [importance factor] 1990 1990 1990 1990 partiële factor voor materiaaleigenschappen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. bepaling van invloeden van imperfecties logaritmisch decrement van demping door speciale maatregelen logaritmisch decrement van de constructiedemping tijdsinterval coëfficiënt bandbreedtefactor frequentiefactor uiteindelijke kruipverkorting van metselwerk elastische rek van metselwerk uiterste stuik van metselwerk vloeigrens van de wapening thermische rek exponent van de trillingsvorm factor voor de berekening van de excentriciteiten uit het vlak van belastingen op een wand variabele omrekeningsfactor reductiefactor voor de rekenwaarde van het belastingsniveau bij brand torsiehoek.j [gamma_G_j] γGj.inf [gamma_G] γGlo γI [gamma_hoofdlett er i] γM γm [gamma_m] γM [gamma_M] γP [gamma_P] γq [gamma_q] partiële factor voor blijvende belastingen. die ook modelonzekerheden en maatafwijkingen in aanmerking neemt partiële factor voor veranderlijke belasting i partiële factor verbonden met de onzekerheid van de weerstandsmodel partiële factor verbonden met de onzekerheid van de belastings en/of belastingseffectmodel factor gebruikt voor het bepalen van de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van metselstenen logaritmisch decrement van demping logaritmisch decrement van aerodynamische demping wijziging van nominale geometrische gegevens voor bijzondere berekeningsdoeleinden.sup / γGj. windrichting temperatuur tot welke de koude sterkte van het metselwerk mag worden gebruikt temperatuur waarboven elke reststerkte van het metselwerk is verwaarloosd slankheidsverhouding warmtegeleidingscoëfficiënt 1996-1-1 1990 1990 1990 1990 γQ [gamma_Q] γQ.

de frequente waarde of de quasi-blijvende waarde zijn. bepaald volgens EN 772-13 dichtheid van lucht droge volumieke massa reductiefactor stijfheidscoëfficiënt standaarddeviatie van de versnelling in windrichting rekenwaarde van de drukspanning standaarddeviatie van de windsnelheid hoek van de scheefstand van de constructie effectieve doorsnede van het wapeningsstaal reductiefactor volheidsgraad.x] σd σv [sigma_v] υ φ Φ ϕ [fi] waarde van de slankheidsverhouding tot waarbij de excentriciteiten ten gevolge van kruip verwaarloosd mogen zijn hoogte van de drukzone van een ligger.2(B):ξ =0. tabel A1. ϕ = 1 betekent een overkapping volledig gevuld aan lijzijde van het dak (dit is geen gesloten gebouw). uitgaande van een rechthoekig drukspanningsfiguur orthogonale verhouding tussen de buigtreksterkten van metselwerk openingsverhouding.x [hoofdletter fi_1_x] Φfl Φi Φm χ ψ Qk:gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting ψ[psi] ψ0 [psi_0] helling aan loefzijde hellingshoek van het natuurlijk talud (graden) dynamische vergrotingsfactor eindkruipcoëfficiënt van metselwerk fundamentele trillingsvorm in de windrichting reductiefactor. dat de kans. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ0 ≤ 1 1991-1:3. tabel A1.2 (11)) zijn toegepast.1. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990. kinematische viscositeit vergrotingsfactor voor de rotatiestijfheid van de verhindering van het beschouwde constructieve element verminderingsfactor bruto droge volumieke massa van de metselstenen. 1991-1-1 1990 241 .x [sigma_a. moet alleen één van de twee factoren ψ (EN 1990.3.3. 1991-1-4 1991-1-1 1991-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1990 reductiefactor voor veranderlijke belasting factor in verband met de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting 1990 1990 ψ0 [psi_0] ψ0 Qk:combinatiewaa rde van een veranderlijke belasting factor voor de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting.3.1. dat de effecten veroorzaakt door de combinatie worden overschreden.2 (11)) zijn toegepast. bij benadering dezelfde is als voor de karakteristieke waarde van een afzonderlijke belasting. zie tabel A.1) en αn (6. waarbij de invloed van de buigtreksterkte in rekening is gebracht reductiefactor aan de top of de voet van de wand reductiefactor in het midden van de hoogte van de wand vergrotingsfactor voor de schuifweerstand van een gewapende wand waarde van een veranderlijke belasting die gelijktijdig optreedt met de overheersende belasting in een combinatie OPMERKING De gelijktijdige waarde van een veranderlijke belasting kan de combinatiewaarde. Poissonverhouding. tabel A1. blokkering door een overkapping OPMERKING ϕ = 0 betekent een lege overkapping.89 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1991-1-3 1991-1-4 1996-1-1 1990 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1991-1-4 1996-1-1 1996-1-1 1996-1-1 1991-1-4 Φ [hoofdletter fi] φ [fi] ϕ [fi] φ∞ Φ1.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990.1 NEN-EN1990/NB 1991-1:3.2(2)P Wanneer de opgelegde belasting als een gelijktijdige belasting is is beschouwd in overeenstemming met EN 1990. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” λc λx μ μ [mu] μ [mu] μ0 ν [nu] ξ ξ [xi] ρ ρ [rho] ρd ρn ρt σa. doorlatendheid van een laag sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt graad van gebruik bij tijdstip t = 0 voorspelde frequentie.3.1) en αn (6.1.1 van EN 1990 waarde gekozen − voor zover deze kan worden bepaald op statistische gronden – zodanig. in NB van 1990:2002/NB tabel A.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.

50 sk50. Wordt normaliter gebruikt voor omkeerbare grenstoestanden OPMERKING 1 Voor gebouwen. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ2 ≤ 1 reductiefactor voor geschakelde overkappingen reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor vierkante doorsneden met afgeronde hoeken beschuttingsfactor voor wanden en schermen komt niet voor in EC. slechts een klein bepaald deel is van deze referentieperiode. dat ofwel de totale tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden binnen de gekozen referentieperiode. wordt gebruikt voor de toetsing van sommige bruikbaarheidsgrenstoestanden. bijvoorbeeld.ψT = (((1ψ1)/9)*ln(t/t0))+1) reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor constructieonderdelen met eindeffecten eindeffectfactor voor cirkelvormige cilinders sneeuw: 1991-1-3 NB:referentieperiode 15 jaar: sk15 = 0. De niet-frequente waarde.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen.of verkeersbelastingen.50 is van de referentieperiode. ofwel de frequentie van haar overschrijding wordt begrensd door een bepaalde waarde. 1990 1990 ψ2 [psi_2] factor in verband met de quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting.infqQk zie: niet frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] niet-frequente waarde van een veranderlijke belasting [inferior_q] OPMERKING 2 De niet-frequente waarde. OPMERKING Voor belasting op vloeren van gebouwen. 1990 ψ1 Qk :frequente waarde van een veranderlijke belasting waarde bepaald – voor zover deze op statistische gronden kan worden bepaald – zodanig. wordt de waarde van de quasi-blijvende belasting algemeen gelijk aan nul genomen.70 sk50.01 van de referentieperiode is. wordt de frequente waarde zo gekozen dat de tijd dat zij wordt overschreden 0. voor verkeersbelastingen op bruggen wordt de frequente waarde bepaald op basis van een herhalingstijd van één week. Aanname ψT = Ft / Fto . wel TGB. Wordt normaliter gebruikt voor langetermijneffecten en voor het uiterlijk van de constructie 1990 ψ2Qk:quasiblijvende waarde van een veranderlijke belasting ψmc [psi_m_c] ψr [psi_r] ψs ψT [psi_T] ψλ [psi_labda] ψλα [psi_labda_alpha] waarde bepaald zodanig. thermische belastingen (zie EN 1991-1-5) en windbelastingen (zie EN 1991-1-4).infqQk. wordt gebaseerd op een herhalingstijd van één jaar. dat de volledige tijdsperiode gedurende welke zij wordt overschreden een groot deel is van de referentieperiode. De quasiblijvende waarde kan in plaats hiervan ook worden bepaald als de gemiddelde waarde over een gekozen tijdsperiode. in het bijzonder voor betonnen brugdekken of betonnen onderdelen van brugdekken.infq ψ1. In het geval van wind. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” ψ1 [psi_1] factor in verband met de frequente waarde van een veranderlijke belasting. gerepresenteerd als een product ψ1. 1990 1991-1-4 1991-1-4 1991-1-4 1990 1991-1-4 1991-1-4 242 . referentieperiode 1 jaar: sk1 = 0. alleen gedefinieerd voor verkeersbelastingen (zie EN1991-2). wordt de quasi-blijvende waarde meestal zo gekozen dat het deel van de tijd dat zij wordt overschreden 0. Zij mag worden geformuleerd als een berekende fractie van de karakteristieke waarde gebruikmakend van een factor ψ1 ≤ 1 1990 ψ1.

NEN-EN1996-1-2.NEN-EN1996-1-1. en Nationale Bijlage . gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1 (inclusief nationale bijlage) [in ontwikkeling] Bronverwijzing eindnoot i Termen.Diktaat Eurocode: Definities en symbolen. definities en symbolen zijn overgenomen uit NEN-EN1990.NEN-EN1991. bijlage Z van “Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules” Bibliografie NEN-EN 1996-1-1 NEN-EN 1996-1-1+C1 NB(nl) [in ontwikkeling] NPR9096-1-1 Praktijkrichtlijn Steenconstructies – Eenvoudige ontwerpregels.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful