P. 1
Alexanders Geesten Franck 1882

Alexanders Geesten Franck 1882

|Views: 88|Likes:
Published by Sc56bd

More info:

Published by: Sc56bd on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

Alexanders geesten

Jacob van Maerlant

editie Johannes Franck

bron
Jacob van Maerlant, Alexanders geesten (ed. Johannes Franck). J.B. Wolters, Groningen 1882

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maer002jfra01_01/colofon.htm

© 2009 dbnl

π5 AAN WILHELM SCHERER ALS BLIJK VAN DANKBAARHEID EN VEREERING OPGEDRAGEN.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

π7

Voorrede.
Het plan dezer uitgave ontstond gedurende mijn verblijf te Leiden in 1878. Toen werd de tekst vastgesteld en kort daarna ook de inleiding en de aanteekeningen voor het grootste deel bewerkt. De druk is reeds in het voorjaar van 1880 begonnen, maar ging zeer langzaam vooruit, veel langzamer dan ik wenschte en verwachten kon. Men zal begrijpen, dat ik in dien tijd bij uitbreiding van mijne studien dikwijls zelf inzag dat iets, wat ik geschreven had, verbetering behoefde. Het is geen aangenaam werk aan dezelfde stof gedurende zoo langen tijd telkens met tusschenpoozen te arbeiden, en nu eens hier, dan eens daar iets te verbeteren of te vernieuwen. Wel heb ik gepoogd zoo doende alles op de hoogte van mijne eigene kennis te brengen, maar ik ben er niet overal zoo geheel in geslaagd, als wanneer ik het werk nu voor 't eerst ondernomen had. Men moge daarom bij de beoordeeling somtijds zich herinneren dat het meeste, wat er in het boek staat, drie jaren of langer geleden is geschreven. Mijne eigene schuld is het, als in de orthographie en vooral in de interpunctie inconsequenties zijn ingeslopen. Ook voor iets anders moet ik verschooning vragen. Wel heb ik de nl. taal leeren kennen en waardeeren, maar ik mag mij niet vleien, er zelf in te kunnen schrijven. De Redacteurs van deze ‘Bibliotheek’, die ik vóór den druk daarop opmerkzaam maakte, hadden te dezen opzichte eene te goede meening van mij, zij lieten de kleine noten onder den tekst zonder revisie. Ten gevolge daarvan bevat de eerste aflevering grove fouten tegen de taal. Van het 7
de

vel van den

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

π8 tekst af is het Nederlandsch door mijne vrienden Prof. VERDAM en J.W. MULLER te Haarlem met de meeste welwillendheid verbeterd. Het is een aangename plicht hun daarvoor te dezer plaatse te danken. Ik richt mijnen dank ook tot het bestuur van de ‘Hof- und Staatsbibliothek’ te Munchen, die mij het Hs. toezond en aan den Heer Graaf VAN LOË te Wissen bij Weeze, die mij vergunde de geographische uitweiding in het Hs. der Historie van Troyen in zijn gastvrij huis over te schrijven. Voorts ben ik dank verschuldigd aan Prof. DE VRIES, wiens hulpvaardigheid, getuigen eenige geestige verbeteringen en verklaringen, ook aan deze uitgave niet ontbrak, en wiens woordverzamelingen mij altijd gedurende mijn verblijf te Leiden open stonden' en aan wijlen Dr. VERWIJS en Prof. VERDAM, die steeds bereid waren hunne voor het Mnl. Woordenb. bijeengebrachte schatten voor mij te raadplegen. Helaas, dat mijn dank den eerste niet meer onder de levenden treft! Ik vermeld ook met erkentelijkheid dat Prof. VERDAM van zijn plan, zelf den Alexander op nieuw uit te geven, te mijnen gerieve afstand deed. Ten slotte eindig ik met den wensch, dat dit boek moge bijdragen tot de kennis der taal en der letteren van het land, hetwelk mij gedurende een jaar, waaraan de herinnering mij steeds aangenaam zal blijven, gastvrij geherbergd heeft. BONN, 20 November 1882. J.F.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

π9

Corrigenda et addenda.
Bl. 2 reg. 1 v.o. lees 66 in pl. van 62. - bl. 5 vs. 150 l. Nabatiene - bl. 9 vs. 330 l. was, - bl. 39 vs. 56 l. an. - bl. 43 vs. 187 l. Die Narvel - bl. 52 vs. 519 l. stille. - bl. 71 reg. 2 v.o. voeg bij 1253 in o god - bl. 82 reg. 4 v.o. lees wagen - bl. 86 vs. 488 l. Hecsele en voeg in de var. hechsele bij - bl. 98 vs. 969 l. hoghe - bl. 114 vs. 203 en bl. 115 vs. 260 l. Narvelsee en voeg bij de varr. navelsee - bl. 117 vs. 316 schrap niet en plaats het in de var. - bl. 118 vs. 352 l. moochdijt. Dezelfde fout komt misschien nog meer voor. - bl. 138 vs. 119 l. sterten en voeg in de var. stroten bij bl. 146 vs. 1437 l. dats Ghedoochsamhede - bl. 156 reg. 14 v.o. lees seiden G seiden diene kinden H - bl. 158 vs. 120 l. roest - bl. 176 reg. 5 v.o. schrap de var. 764 - bl. 187 reg. 4 v.o. lees dat helc - bl. 211 reg 5 v.o.l. principis arma - bl. 213 vs. 919 vg. l. Dat ghi so eerl. vecht: cnecht en schrap de var. van 919 - bl. 214 vs. 946 l. volghede - bl. 214 vs. 963 l. sant, - bl. 214 reg. 11 v.o.l. Narbasanesque - bl. 215 reg. 6 v.o.l. compelluntur - bl. 217 vs. 1084 l. peerde - bl. 222 vs. 1242 l. liede - bl. 223 vs. 9 1. sonne - vs. 24 l. Nu - bl. 254 reg. 11 v.o.l. 1645 - reg. 10 v.o.l. 1003 in pl. van 1903 - bl. 283 vs. 112 l. Amadas en schrap in de var. Amadis S] amadas - vs. 114 en 129 l. hare - bl. 346 vs. 1174 l. niet en - r. 1 v.o. voeg in datmene hielt - bl. 393 vs. 1529 l. Dattie - bl. 426 in de aant. op 446 vg. voeg er aan toe ‘De zin moet die van het spreekwoord bij Wander Sprichwörterlexicon II 683 vgg. wezen: alst den herde misgaet, misgaet den vee; wann es dem hirten ubel geht, so sterben die schaf; des hirten not ist der schaf tod’ - bl. 436 reg. 21 v.o.l. fout in pl. van out bl. 456 reg. 2 v.o. de aanteekening behoort bij 5, 146 - bl. 474 reg. 3 v.b.l. 184 - bl. 478 r. 20 v.o. schrap (vgl. b.v. vs. 612 vgg.) - bl. 492 reg. 1 v.b.l. [ghe]wouden:

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

I

Inleiding.
I. Handschrift en fragmenten. - Eerste uitgave.
Het hier uitgegeven gedicht van Jacob van Maerlant is ons volledig slechts in een enkel handschrift bewaard, hetwelk op de Hof- en Staatsbibliotheek te Munchen berust. Het eerste bericht er over heeft Docen gegeven in Aretins Beiträgen zur Geschichte und Litteratur 9, 1087-96. Hij beschrijft het uit de voormalige bibliotheek te Mannheim voortkomende hs., hetwelk 24 cM. hoog en 17 cM. breed is, aldus: ‘Sie ist auf Pergament in Quart, 108 Blätter, auf 2 Columnen egal und deutlich geschrieben (nur dass wer die Sprache nicht kennt, durch die Gleichheit des c und t, e und v oft verlegen gemacht wird); an der Stelle der Custoden zu Ende jeder Lage ist allemal der nächste Vers völlig ausgeschrieben; die Zahl der Verse in jeder Columne ist 35; übrigens ist die Hs. vollständig und vollkommen gut erhalten, nur dass manche Blätter verschimmelte Stellen zeigen. Die Schrift selbst, der Form nach ein Mittelding zwischen damaliger französischer und deutscher, deutet auf das letzte Drittel des 13. oder des 1. des vierzehnten; der Text überhaupt genommen sehr correct. Die vielen Überschriften sind mit Zinnober geschrieben. Der 1. Buchstabe der sämmtlichen Verse mit einem rothen Strich bezeichnet. - Der alten Foliiring gemäss enthält das Gedicht selbst 105 Blätter 1 Spalte. Eine allgemeine Überschrift fehlt.’ Ik voeg er bij dat achter de opschriften eene grootere beginletter volgt, en eene soortgelijke ook daar staat, waar in mijn tekst de lijn inspringt. De bewering dat de tekst ‘überhaupt genommen sehr correct sei’ moge de schrijver zelf verantwoorden. Ook in de tijdsbepaling van het Hs. vergist hij zich. De taal is voorzeker niet van het begin der veertiende eeuw, laat staan nog van de dertiende; zij bewijst stellig dat het Hs. later geschreven is, eerder aan het eind van de veertiende eeuw, dan in het midden, als het niet nog jonger is. Behalve dit hebben wij alleen nog fragmenten van twee andere hss. bevattende in 't geheel 475 gedeeltelijk verminkte verzen. 1 . 2 fragmenten bevattende V 11-165 en 1067-1215, gedrukt bij Blommaert Oudvl. Ged. II 69 vgg. en bij Snellaert onder den tekst als
o

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

II ‘Gentsche fragmenten.’ De lezingen zijn door mij met G aangeduid. 2 . een getal van fragmenten bevattende enkele verzen van VIII 1212 - IX 282 en van X 109 - X 453 het eerst gepubliceerd door De Vries in Nieuwe Reeks van Werken van de Maatsch. der Nederl. Letterk. deel VII 191-197, door Snellaert onder den tekst opgegeven als ‘Amsterdamsche fragmenten.’ De lezingen bij mij met A 1) aangegeven . Als verder hulpmiddel voor een enkel gedeelte komt er nog bij het te Wissen-Weeze berustende hs. van de Historie van Troyen, t.w. voor de geographische uitweiding VII 837-1775. Als namelijk Maerlant in zijne vertaling van Bénoit tot het geographisch overzicht gekomen is, hetwelk de fransche dichter in zijn werk inlascht (23055-23282), zegt hij.
hier laet blyven benoyt alt doen van priame ende aghamemnoen ende maect ons condt een deelkyn des hoe die werelt ghescapen es ende som die lude ende die rivieren die syn van menegherande manieren mer om dat ic heb dat ghedicht in alexander ende bet verlicht ende oec meer daer af gheseecht dan in benoyts rime leecht wil iks ontberen te deser stede te maken want ic hebt lede (l. leden) ende ghedicht jn alexandre daer om en wil ic gheen andre reden maken noch oec dichten mer ic wil saen berichten dat selve ghedicht die selve woerde die alexander noyt en hoerde men mach hier merken ende verstaen een deel hoe eertryck es ghedaen
o

en dan volgt woordelijk op f . 197 v 1 - f . 204 r 2 het geographisch overzicht uit den Alexander met enkele afwijkingen, zoo als ze uit den aard der zaak zelve 2) voortvloeien . De twee regels uit den Alex. 1051 vg., die op Persepolis slaan, die Alexander brac te sticken genoemt hebbic se ooc dicken ontbreken b.v. in T (ik duid daarmede de lezingen uit het hs. van Troyen aan); evenzoo ontbreken b.v. 1290-97, waarin van Bessus en Narbesines wordt gewaagd. Zelfs de twee verzen 1491 vg., waar van Theben wordt gezegd die Alexander destrueerde, bedi dat soene verweerde zijn overgeslagen. Maar dadelijk daarna zijn bij Macedonie en bij Corinthe de toespelingen op Alexanders geschiedenis gebleven, de eerste in de woorden iets afwijkend, maar zonder dat deze afwijking uit den aard der zaak gerechtvaardigd is. Van den anderen kant zijn in T enkele toespelingen op den Trojaanschen oorlog ingevoegd, die in den Alex. gemist worden. 1350 luiden in den Alex. [die was Jupiters sone.] daer is Troyen, daer die gone van
1) De door Mone Anzeiger f. Kunde d. deutsch. Vorzeit IV (Jahrgang 1835) 468-85 gepubliceerde fragmenten ‘aus Maerlants Alexander’ behooren, zooals nu bekend is, niet tot dit werk, maar tot den Spiegel historiaal. Vgl. Verdam Epis. uit Maerlants Historie van Troyen bl. 3 vg.

o

o

2)

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

III

Grieken tien jaer vore laghen, eer sise ghewonnen saghen, in T daarentegen daer na staet Troyen die stat scoen, daer die Grieken laghen voren, als ghi hebt ghehoert ende noch sult horen. - 1480 wordt van Caonia gezegd die Hectors broeder Helenus na Caoene hiet aldus, dan gaat het voort daer na soo staat ene stede. In T is ingevoegd als ghy horen sult hiernaer en dan luidt het met eene noodig gewordene verandering daer na staet dat weet voerwaer een goede grote rycke stede. De verandering is zóó onhandig dat men een oogenblik zou kunnen aarzelen, haar aan M. zelf toe te schrijven. De reden echter dezer aarzeling is niet voldoende. - 1690 is bij Colchos in T ingelascht
Daer Jasoen voer om tgulden vlies dies dien von Troyen sint verwies.

Buitendien heeft T twee grootere toevoegsels, waarover ik in de aanteekeningen op 1262 en 1318 zal spreken. Wij zien dus dat de tekst van den Alex. door M. in zijn ander werk is overgenomen, maar dat opzettelijk een en ander daarin is veranderd. Ik heb uit T dit stuk in Wissen overgeschreven en, alhoewel de meeste verbeteringen al gemaakt waren, vooral met hulp van den origineelen latijnschen tekst, werd uit de vergelijking toch nog menige winst opgedaan voor dit deerlijk bedorven gedeelte van den Alexander. Merkwaardig echter, de beide teksten schijnen dikwijls in fouten overeen te stemmen. Vs. 873 hebben beide dor (doer) in pl. van in - 911 vermoedt men rauwe beesten; het adjektief ontbreekt in beide teksten, toch heeft H (Hs. van den Alex) daarvoor in de plaats oec - 935 beide siene in pl. van onsiene. - 949 beide vleesch (vleys) in pl. van vische - 1045 beide dar (daer) in pl. van dat - 1056 H perides, T pieredes voor pyrites - 1150 beide dor (doer) in pl. van vor - 1164 hebben beide een overbodig en zinverwarrend hi - 1187 beide onder overbodig - 1222 beide wart (wert) in pl. van wat - 1243 ontbreekt in beide de tweede naam van Cambyses - 1266 hebben beide het adjektief misschien op de verkeerde plaats - 1325 anticipeeren beide waarschijnlijk verkeerdelijk die wijf uit 1327 - 1393 H Ysidia T Iridia voor Pisidia - 1422 beide noortwest voor noortoost - 1424 beide an (aen) in pl. van in - 1426 beide misschien XL voor LX - 1451 beide voert in pl. van noert - 1505 beide albestoen in pl. van asbestoen - 1513 H Ysturia, T hesturea voor Istria - 1544 beide misschien gaet voor staet - 1545 H bacteren, T bracten in pl. van bartanien - 1591 H aveiou, T auenioen in pl. van aniou - 1592 H pontu, T poutoen voor poitu - 1600 ontbreekt bij beide dede - 1684 hebben beide eylande in pl. van eylanden - 1689 beide auidos (T amdos) in pl. van abidos - 1695 hebben beide eene lacune, waarin Rhodos was genoemd, of meeste bij beiden is verkeerd voor middelste - 1697 beide pictagoras - 1709 beide dat in pl. van die - 1773 beide het zinverwarrende haer (eer) in pl. van sijn. Vgl. ook vs. 1103a en 1273.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

IV Het zou zeker voor de hand liggen, hieruit tot eene onmiddellijke nauwe betrekking tusschen de twee teksten te besluiten en te veronderstellen dat een afschrijver van het eene gedicht het bewuste stuk heeft overgeslagen en naar de handschriften van het andere heeft verwezen, en dat het stuk uit eene van deze later in een nieuw hs. van het eerste werk is gekomen. Maar ons Alexanderhs. heeft het geographisch overzicht zóó als het voor den Alex. gedicht is, het hs. von Troyen daartegen zóó als het voor dit werk, op enkele plaatsen althans, veranderd is. Er blijft nog de mogelijkheid dat de kopiïst van het eene gedicht ook een hs. van het andere had en bij het geographisch overzicht naar beide werkte, zoo dat fouten van den eenen tekst ook in den anderen zijn ingeslopen. Ik wil echter toegeven dat enkele plaatsen, die ik voor fout houd, misschien niet bedorven zijn. Verder kan wellicht de bron, die de dichter bezigde, reeds enkele van de fouten, verkeerde namen en cijfers b.v. en leemten, bevat hebben. En bij de rest is het misschien niet te stout toevallige overeenstemming te veronderstellen. De meeste fouten laten zich ook werkelijk verklaren als misvattingen, die niet ver afliggen. Toch is het groote aantal, hetwelk in elk geval overblijft opmerkelijk; en de voorgestelde mogelijkheid, dat nevens een hs. van het eene werk ook een van het andere gebezigd werd, schijnt mij niet uitgesloten. Ik durf deze vraag niet afdoende beslissen. Zij is niet zonder beteekenis voor den graad der kritiek, dien wij gelooven ons te mogen veroorloven bij den tekst der uitweiding. Ik hoop in de praktijk niet al te ver te zijn gegaan. Het Hs. van Munchen naar een door Schmeller genomen kopie bezigde Jonckbloet bij zijne Geschiedenis der Middelnederl. Dichtkunst. Bij de inhoudsopgave van den Alex. zijn aldaar (2, 401-33) eenige stukken meêgedeeld. Buitendien is - afgezien van enkele verzen 2, 210 vg. - als bijlage tot dit deel het geographisch overzicht uit het werk van M. overgedrukt. Het afschrift van Schmeller bezigde ook F.A. Snellaert voor zijne uitgave van het gedicht: Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium op gezag van het staatsbestuur enz. voor de eerste maal uitgegeven. Brussel 1860 en 1861; twee deelen. De beloofde ‘nalezingen en verbeteringen, namenen woordenlijst, zoo als de inleiding’ zijn niet meer verschenen. Ik heb het Hs. op nieuw voor mijne uitgave mogen vergelijken. De lezingen zijn daar, waar andere hss. er bij komen, door H gekenmerkt. De editie van Snellaert is zoodanig dat ik geene rechtvaardiging er voor noodig heb, als ik reeds nu eene nieuwe laat verschijnen. De uitgever, geneesheer van beroep, was dilettant in onze wetenschap, en zijne uitgave laat dan ook de kenmerken van het dilettantisme bespeuren, en dat wel op de ergste wijze. Ik wil voorzeker de verdiensten niet ontkennen van deze mannen, die, aangespoord door eene oprechte geest-

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

V drift, nevens hunne beroepsbezigheden den tijd vinden om ook op een ander gebied werken tot stand te brengen, die alle waardeering verdienen. Juist onze wetenschap, de germaansche philologie, heeft hun veel te danken. Maar juist wij hebben ons ook dikwijls er over te beklagen dat zij, verleid door enkele verdiensten op een beperkt gebied, ook over dingen gaan mede spreken, en wel met het grootste zelfbehagen en de grootste zekerheid, waarin zij geheel vreemdelingen zijn. Ook in de nederlandsche philologie hebben de dilettanten veel goeds en veel kwaads uitgericht. Maar terwijl zij in de Noordnederlanden hun erfenis voor goed hebben moeten overlaten aan eene nieuwe en strengere school, heeft men in de Zuidnederlanden hun het bezit nog veel minder betwist, en dus is het mogelijk geworden dat eene door het Staatsbestuur en de Akademie ondersteunde uitgave van jonge dagteekening reeds nu eene vernieuwing ten zeerste behoeft. De tekst van Snell. geeft ons getrouw het Hs. weder, hetwelk van haast ongeloofelijke fouten krioelt, en wiens taal een ruw mengelmoes van Nederlandsch en Duitsch is. De langgerekte aanteekeningen brengen emendaties en verklaringen. Maar de pogingen om te verbeteren hebben slechts betrekking op een klein gedeelte van hetgeen verbetering behoeft, van methodische critiek vindt men hier geen spoor, zelfs de latijnsche hoofdbron van den dichter is alleen in de zeldzaamste gevallen geraadpleegd om den onzin van de afschrijvers te verwijderen, en men ziet dus dat het niet gebrekkige kennis en gebrekkige methode alleen zijn, waaraan wij zulke voortbrengselen verschuldigd zijn, maar ook eene zekere gemakzucht in het werken, zoo als ze, God dank, niet meer mogelijk zal zijn bij ons, die niet hebben geleerd, met zoo geringe moeite groote philologen te wezen. Ik zou menige proeve uit deze aanmerkingen kunnen aanvoeren tot het vermaak van mijne lezers; ik wil echter deze verzoekingen wederstaan en - met uitzondering van eenige weinige plaatsen, die dienstig schijnen om het boek te kenmerken - alleen het goede en bruikbare vermelden. Verwijs heeft later een deel van hetgeen de uitgever verzuimd heeft ingehaald en TLB IV 90-132 een aantal van de grofste fouten door vergelijking van het Latijn gelukkig verbeterd. Ook elders bevatten dit tijdschrift en de Taalk. Bijdragen nog enkele emendaties op ons gedicht.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

VI

II. Tijd en plaats van vervaardiging. - Gheile.
In A l e x a n d e r s G e e s t e n noemt zich de schrijver zelf op twee plaatsen Jacob (7, 694 en 10, 1526), en Jacob van Maerlant verwijst in zijn latere gedichten herhaalde malen op dit werk als op het zijne. Men vindt de bewuste plaatsen bij Jonckbl. t.a. pl. 2 blz. 400, bij Verdam, Episodes uit Maerl. hist. van Troyen, inleiding bl. 4 vgg. en bij te Winkel, Torec bl. XXXI. Uit deze latere verwijzingen, inzonderheid uit die in de Hist. van Troyen blijkt dat Alexanders Geesten het eerste bekende werk van den dichter was; vgl. De Vries in TLB III 155 vgg. Eenige bedenkingen, die zich aangaande de prioriteit van de twee werken Alexander en Troyen voordoen, heeft Verdam t.a. pl. vernuftig en overtuigend wederlegd. Of hij wel met die op bl. 9 beproefde verklaring van de corruptie in het vers uit den Alex. als men int dietsch van Troien las het juiste heeft getroffen, of niet, is voor zoover deze kwestie betreft 1) onverschillig . Zonder twijfel heeft hij bewezen dat hier in geen geval Maerlants werk over deze stof kan bedoeld zijn, en de andere plaatsen, die voor de prioriteit 2) van den Alex. pleiten, spreken zoo duidelijk (vlg. ook boven bl. II) dat over dit feit stellig geen twijfel meer mogelijk is. Dus zal het dan ook wel de algemeene overtuiging wezen dat M. met het hier uitgegeven werk het eerst als dichter voor het groote publiek is opgetreden. In welken tijd dit geschiedde, heeft Jonckbloet Gesch. d. Nederl. Letterk. I 2 bl. 188 vgg. nauwkeurig onderzocht en als resultaat - te recht in tegenstelling tot zijne tijdsbepaling Gesch. d. Mnl. Dichtk. II bl. 436 vgg. - de jaren tusschen 1257 en 1260 gevonden. Ik veroorloof mij de hoofdtrekken van zijne redeneering hier over te nemen. Aan den dood van Darius wordt reeds in het Latijnsche gedicht van Gautier, hetwelk Maerlants hoofdbron was, een uitvoerige bespiegeling vastgeknoopt, wier voornaamste inhoud deze is, dat wij beter zouden leven, als wij altoos de straffen voor onze werken voor oogen hadden. M. volgt deze moralisatie en voegt er, zonder aanleiding bij Gautier, de opmerking aan toe (7, 657 vgg.)

1) 2)

Vgl. hierover de aanteek. op 7, 1610. Jonckbloet zal wel bij eene oplettende lectuur van de bij Verdam bl. 3 aangehaalde verzen uit Troyen zijne woorden Geschied. der Nederl. Letterk. 2 willen staande houden.
de

uitgave I bl. 182 noot 2) niet

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

VII
Vrederic en hadde alse ic wane den paeus niet verdreven dane die gheheten was Innocent, hadde hi vorsien dien torment dien hi doghet altehant.

Met den torment kan naar den geheelen samenhang alleen bedoeld zijn de straf in de hel, zooals Jonckbl. te recht opmerkt tegenover zijn vroegere opvatting. De gevolgtrekking is dus juist, dat die woorden zijn geschreven na den dood van Frederik II en Innocentius, en wel niet lang na de laatste gebeurtenis ‘daar 's Pausen dood nog versch in het geheugen moest liggen als aanleiding om hier van zijn strijd met den Hohenstaufer te gewagen.’ De Paus overleed den 7 December 1254; de vertaling valt dus niet vroeger dan in het jaar 1255 of 1256. Tot dezelfde uitkomst leidt Jonckbl. het slot van het vijfde boek. De voortreffelijkheid van Alexander wordt hoog verheven, hij staat boven de grootste helden, die in de poëzie geprezen zijn en
ware sulc een coninc te Parijs, hi soude bejaghen groten prijs; al heidenesse soude hi dwinghen, men soude van siere doghet singhen al van daer die sonne up staet, tote daer soe weder neder gaet. Ware ooc die hertoghe van Brabant sulc een riddere becant dien roveren te Rippelmonde soude dunken grote sonde, tol te nemene met ghewelt den ghenen die varen op de Scelt.

Ook Gaut. noemt te dezer gelegenheid den Francorum regem, terwijl de vermelding van den hertog van Brabant door M. er aan toegevoegd is. Met den Francorum regem bedoelt Gaut. Philips August, M. echter kan niet van dezen spreken, maar alleen van zijn eigenen tijdgenoot Lodewijk IX. In 1254 keerde deze uit het Oosten naar Frankrijk terug en dacht sedert dezen tijd altoos aan een nieuwen kruistocht. ‘Dat de dichter, die een zoo vurig voorstander der kruistochten was, met den aandrang, velerzijds op den koning uitgeoefend, instemde, is niet vreemd.’ Als terminus a quo krijgen wij ook hier het jaar 1255. Met den hertog van Brabant is klaarblijkelijk Hendrik III bedoeld, die in 1260 overleed. Langen tijd was de tolheffing op de Schelde eene oorzaak tot twist tusschen Vlaanderen en Holland. In September 1256 werd te Peronne tusschen de twee staten een verdrag gesloten, waarin deze kwestie beslist werd. De twee belanghebbende landen beloofden zich in deze zaak aan de uitspraak van den hertog van Brabant te onderwerpen. Zoo wordt het mogelijk dat deze souverein genoemd wordt in eene zaak, die zijn eigen land niet aangaat, en dat men hem verantwoordelijk maakt, wanneer de bepalingen van het te Peronne gesloten verdrag niet worden vervuld. Misschien ook wilde M. door zijne woorden den hertog alleen aansporen, zijn gezag te doen gelden, of de roovers op de Schelde waarschuwen, dat zij op hun tellen te passen hadden. In elk geval wordt door deze overwegingen de tijd van vervaar-

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

VIII diging van den Alex. tusschen het einde van 1256 en 1260, het sterfjaar van den hertog Hendrik bepaald. Zoo ver de redeneering van Jonckbloet. Om te zien, of wij ons bij het laatste gedeelte daarvan kunnen neerleggen, moeten wij de hierop betrekking hebbende omstandigheden iets nader leeren kennen. De uitkomst zal weliswaar voor de kwestie, die ons op het oogenblik bezig houdt van geen beslissend belang zijn, wel echter voor eene andere, t.w. die aangaande de plaats van vervaardiging van het gedicht. In het vredesverdrag van Peronne worden de aangelegenheden van den tol tusschen Vlaanderen en Holland geregeld in dien zin, dat de oude bepalingen van 1168 behouden zouden blijven (Jonckbl. t.a. pl. 171). Deze bepalingen zijn ‘fast nichts anders, als ein handelsvertrag, der den Flamändern die schiffahrt auf der Schelde vermittels eines billigen zolles zusichern sollte’ (Warnkönig Flandr. Staats - und Rechtsgesch. I bl. 326. Als datum van deze bepalingen wordt hier het jaar 1167 opgegeven). De hertog van Brabant als scheidrechter bepaalt dan: si predictus Dominus Florantius, tutor Hollandiae et Florentius nepos ejus et eorum heredes in Hollandia et Zelandia in locis illis ubi hactenus thelonea recipi convenerunt a mercatoribus et hominibus Flandriae, thelonea receperint et recipi fecerint et permiserint prout ab eis hactenus sunt recepta, dicta Domina Comitissa et ejus heredes Comites Flandriae pro eo quod a mercatoribus Flandrensibus hujusmodi recipiuntur thelonea non movebunt nec moveri facient nec permittent guerram dictis Domino Florentio et Florentio nepoti suo seu eorum heredibus aut hominibus, et dictos Dominum Florentium et Florentium nepotem aut eorum heredes vel homines eorumdem in eorum personis aut bonis non arrestabunt nec arrestari facient nec permittent, nec super hoc trahent eos in caussam sive judicium in suam curiam nec in aliam nec coram judice ecclesiastico nec etiam seculari (Kluit historia critica comitatus Hollandíae etc. II, 696 vg.). Van andere tolaangelegenheden is in de documenten geen sprake. Wij zien dus zeer duidelijk dat de betwiste tollen die waren, welke de Vlamingen van rechtswege in Holland en Zeeland te betalen hadden. Wij leeren echter ook uit de geschriften dat de Vlamingen zich tegen hunne verplichting hadden aangekant en dat zij weerwraak geoefend hadden tegen Hollanders en Zeelanders wegens de tollen, welke deze eischten. Daarom wordt ook bij de paragraaf over den tol in het verdrag van Peronne bijgevoegd si quis mercatorum in Flandria de Hollandia sive Zelandia fuerit spoliatus Dominus terrae illius, in qua depraedatio hujusmodi facta est, habitatores terrae illius, unde spoliator extiterit, ad solvendam praedam compellat. alioquin ipse solvet (Kluit 682), en onder de zaken, waarover zij zich eenigen tijd vóór dezen vrede op eene konferentie tusschen Margaretha van Vlaanderen en Willem van Holland wederzijds beklaagd hadden, verklaart Willem van Holland dat herhaalde malen onderdanen van hem in Vlaanderen

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

die klaarblijkelijk alleen eene weerwraak waren voor de tollen. dus op een terrein. of gelijksoortige feiten in diegene. tenentur tres homines captivi de Reimarsval apud Rupelmonde. vel extra (Warnkönig t. Is het echter waarschijnlijk dat M. bedoelde tolafpersingen door de roveren van Rippelmonde. Maar er wordt nergens gewaagd van een tol. De meest natuurlijke opvatting van deze woorden is die. waar wij hem later feitelijk aantreffen (Snell. waar Vlaanderen en Brabant aan de Schelde samenkomen.IX waren beroofd en gevangen gehouden.. uit vijandschap tegen welke hij zich . die alleen in zijne hoedanigheid van scheidrechter de Vlaamsche roovers had kunnen bestraffen? Zou hij dan niet zijn grieven aan het adres van de Vlaamsche regeering hebben gericht. in dit geval en op deze manier den hertog van Brabant zou hebben aansprakelijk gesteld. die de Vlamingen tegen hunnen wil moesten betalen. een geboren Vlaming. of wij de door M.a. en de hollandsche graaf klaagt alleen daarover dat men ook gedurende de wapenschorsing er meê voortging. 581). Wij willen zelfs eens toegeven dat het toch aldus ware. b. aan dezelfde. en van daar ook bij het laatste punt van beklag het uitdrukkelijke bijvoegsel nescimus utrum fuit intra treugas vel extra. aant. van welke wij gewaagd hebben.op het oogenblik buiten 's lands bevond en openlijk partij voor de Hollanders tegen haar en hare onderdanen trok? Dit schijnt mij overwaardig toe. van de schepen op de rivier met geweld tol geheven wordt. om het in overweging te nemen en niet aanstonds bij de redeneering van Jonckbl. nescimus utrum fuit intra treugas. Deze veronderstelling komt overeen met die ons Jacob van Maerlant.a. terugvinden. Hoe komt het dat M. 1219 en Jonckbl. Wij hebben dus onder deze feiten werkelijk eene berooving die te Rupelmonde schijnt te hebben plaats gehad. het misbruik zou stuiten. Alexanders geesten . wederrechtelijk tol hadden afgeperst. M. indien hij een flink man ware. 172). een aanhanger van de Avennen geweest zou zijn en om die reden zich destijds buiten Vlaanderen en reeds in Holland bevonden hebben. I beilage bl. dan zou zich dus M. 5. pl. op deze manier tegenover zijne landgenooten staat? Men heeft deze vraag beantwoord met het vermoeden dat M. t. Ook dit punt willen wij voor een oogenblik toegeven. dien de Vlamingen met geweld hebben afgeperst.v. klaagt alleen dat bij Rupelmonde.zoo als men veronderstelt . dat met de roveren brabantsche onderdanen zijn bedoeld. Het zijn veeleer beroovingen in optima forma. te volharden. op Alex. pl. die op de Schelde voeren. en dat de hertog van Brabant. Reeds daardoor wordt het zeer twijfelachtig. in eene Vlaanderen en Holland aangaande zaak zeer beslist op de zijde van het laatste plaatsen. Buitendien gebeurden deze zaken gedurende den oorlogstoestand. qui fuerunt capti Dominica qua cantatur invocavit me en tenentur duo captivi de Harlem. dat de Vlamingen bij Rupelmonde aan de Hollanders. die dezen tol wederrechtelijk en vermoedelijk tot schade van Vlaanderen hieven.

van Antw. wijzen op het tijdstip niet lang na den dood van Innocentius. op zich zelf bepaald onmogelijk is. maar men zal toegeven dat de bedenkingen. 323 zien wij dat het toltarief op Schelde en Lijs van Rupelmonde tot aan Valenciennes en Douai een van de meest uitgebreide en gewichtige van Vlaanderen was. die onder den indruk van Lodewijks ongelukkigen kruistocht.. dus vermoedelijk kort na zijne terugkeer in September 1254 schijnen te zijn geschreven Twee of drie jaren moeten wij misschien terug gaan. reeds in Holland vertoefde. pl. toen hij den Alex. indien wij slechts feiten kenden. belangrijk tolstation. zeer wel kunnen hebben bewogen van hen op zulk eene plaats te gewagen.X bekende omstandigheden. maar zij kunnen daarom toch hebben bestaan. zoo wordt toch daardoor zijne bepaling van den tijd van vervaardiging in den grond der zaak niet veranderd. van de Rupelmonder gebeurtenissen geeft. Ik moet echter toegeven dat ik werkelijke historische berichten van dergelijke twisten tusschen Vlaanderen en Brabant niet heb kunnen opsporen uit dien tijd. qantum Seqaniis distat Dionusius undis gaf M. opgeeft uit Mertens en Torfs Geschied. waar hij Vlaanderen toebehoorde hadden aangematigd. Alexanders geesten . 861 vgg.a. In plaats van de woorden van Gaut. II 65. Zóó ten minste geeft hertog Jan III van Brabant het in 1336 toe in een stuk. Kunnen wij dus op dit punt niet zonder voorbehoud met Jonckbl. en de klacht van M. Terwijl wij bij de verklaring. en dat mijne opvatting natuurlijker zou wezen. Vlaanderen had dus feitelijk het recht bij Rupelmonde tol te heffen. hadden vastgezet. die ik meende te moeten opperen. dichtte. waarin het gedicht vervaardigd is. is het naar onze opvatting waarschijnlijker dat hij toen zijn geboorteland Vlaanderen nog niet had verlaten. en uit Warnkönig I bl. opvat. Daarentegen zou hij gelijk hebben. een. 65 vgg. zal het wel niet mogelijk zijn de vraag te beslissen. Het is te betreuren dat de afschrijver de verzen 5. Feiten van dezen aard zouden den Vlaming M. als wij veronderstellen dat de Brabanders zich den tol op de Schelde daar. 7. heeft verknoeid. wellicht geheel ongegrond wezen. anders hadden wij daaruit de kwestie wellicht kunnen beslissen. wanneer men de plaats zooals Jonckbl. niet ongegrond zijn. t. en tot dezelfde uitkomst leiden 5. den afstand van eene zekere plaats van de zee Jacob van Maerlant. die er mede strookten. het eind van 1254.. moeten aannemen dat M. dus tot 1256 of 1255. dat zij zich van hunne zijde bij Rupelmonde. zooals wij zien. overeenkomstig waarmede het recht van tolverheffing op de Schelde. die Jonckbl. Het zou althans zeer goed denkbaar wezen. aan het eerste land toebehoorde met uitzondering van de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen. overeenstemmen. zou ten gevolge daarvan. 1223 vgg. daar waar zij het grondgebied van Vlaanderen en Brabant scheidt. Ik wil niet stellig beweren dat de opvatting en verklaring van Jonckbl. Zoo lang wij niet betere kennis hebben van de geschiedenis van dien tijd. hetwelk Snell.

. die van zijn vaderland verwijderd is. als wij veronderstellen dat er eene naam heeft gestaan. Tegenover deze gegevens. Tortaque confregit Ludovico vindice membra. Wanneer wij omzien onder de namen. de plaats Gaut.XI op. Maar deze opvatting is niet noodig. Dit weegt mijns inziens niet zwaar. maar toch niet zoo sterk dat 1) Men lette er ook op dat M. Doordien de kopiïst schreef het zinnelooze alse verre alst es van der see tote Westfalen ofte mee. zijn weliswaar juist weer op deze plaats door de afschrijvers veranderd.. staan de verzen 4. een gouden schild met een rooden leeuw wordt toegekend. en ik denk zelfs dat in dit geval de dichter niet zou verzuimd hebben duidelijker op zijn eigene verwijdering te zinspelen. waarvan er daar zoo veel waren.. leest men op de beantwoordende plaats (IV 520 vg. Denis van de Seine. eerder al uit de vermelding van Donse (5..) fraxinus. waar aan Alex. zoo vinden wij Westcapelle Het zou kunnen wezen het plaatsje van dien naam noordelijk van Damme..) de ontboezeming van eenen man te herkennen. Maar zijn afstand van de zee is aanmerkelijk grooter dan de afstand van het klooster te St. 50). als Gent is. als men veronderstelt dat M. zoo dat de overeenstemming toevallig kan wezen. 1615 vgg. 1081 vgg. toch dit Westcapelle bedoeld had. deze woorden nog in Vlaanderen geschreven heeft. de kleine vlaamsche stad Deinze aan de Leye.. Het kan echter ook Westcapelle op het eiland Walcheren wezen. zullen althans niet 1) zoo zeer ver bekend geweest zijn . Dit zou het echter niet eens onmogelijk maken dat M. Het onzinnige Westfalen van den afschrijver wordt eerder verklaarbaar. Jacob van Maerlant. Quem rota poenalis tanto pro crimine torsit.. De woorden van M.cuius flagrante corruscat vexillo cuspis et verberat astra leone. De staken. V 168-171 overgeslagen heeft. waar van een Vlaamschen Vorst verhaald wordt Hoc habitu quondam Burchardum Flandria vidit Solventem meritas occiso consule poenas. (6. overeenstemmende met het wapen der hollandsche graven. Men zou zich geneigd kunnen gevoelen in de schoone woorden over de liefde tot het vaderland (1. 174) kunnen wij niets opmaken. heeft hij de verzen onbruikbaar gemaakt. die daarop gelijkt. zuidwestelijk van Gent. die in de met zekerheid niet te beslissen zaak de grootere waarschijnlijkheid op de zijde van Vlaanderen leggen. Alexanders geesten .. Buitendien is het mogelijk dat M. al in zijn geboorteland met de hollandsche graven in betrekking heeft gestaan of getracht in betrekking te komen. Van deze woorden is het niet ver tot de iets nauwkeurigere opgave van M. Bij Gaut. die iemand uit het Brugsche ambacht had kunnen noemen. Wij mogen echter niet zonder waarschijnlijkheid eene gissing opperen. hetwelk kort geleden door den daar geleverden slag bijzonder vermaard geworden was. Uit de vermelding van het kastel van eene zoo bekende stad. die eer te begrijpen is.

uit liefde tot welke M. heeft 1253 O god here) zouden krijgen. dat hij nog zes boeken er bij wilde dichten. . Deze reden doet Sn.XII wij mogen aannemen dat er oorspronkelijk iets dergelijks heeft gestaan. om ook in dit opzicht zijne plaats in de geschiedenis der letterkunde nader vast te stellen. of deze naam is de juiste. 1 is stellig een goed begin van het boek. In Vlaanderen zal dus ook de vrouw te zoeken zijn. De letteren naar het Hs.1 lezen wij uit de zes eerste boeken voor dezen naam Gheile. na dat zij haar oordeel over het voltooide had uitgesproken. Snellaert was eerst van meening (aanteekening op 2. mijne aanteekening op 2. 1541).i. Vs. 1246) dat het 3 boek oorspronkelijk met 2. Het eerste woord tiersten moeten wij echter. zoo mogen wij ook niet twijfelen. Haren naam geeft ons M.) willen verklaren. in welk geval wij den naam Ghoile (het Hs. daar de later toegevoegde regels ook bij G. hoe wij ook het merkwaardige slot van het tweede boek (vgl. Ook aan het eind van het 4de boek spreekt hij van die vrouw en besluit het 5de met eene beleefdheid aan haar adres. ook daargelaten alle andere overwegingen. op 10. zegt van den Alex. 1253 begon. Waarschijnlijk heeft hij de regels 1705-22 aan het 4 boek eerst toegevoegd. 1704 eindigde. 3. Uit de slotregelen van boek 4. of nog waarschijnlijker in eer veranderen. de de de III. De grootere waarschijnlijkheid blijft dus m. 1253 vgg. en daar wij zoo eenen goed germaanschen naam Gheile krijgen (vgl. aan het slot van het gedicht te raden uit de beginletters van zes boeken. Plaats van het gedicht in de letterkunde. later ook twijfelen (aant. zijn G H T J L E. Alexanders geesten . mogen wij ook de gevolgtrekking opmaken dat die scone voor de voltooiing van het geheel kennis nam van enkele deelen van het werk.en ik ben het met zijn gevoelen Jacob van Maerlant. Graff IV 182 en Förstemann I 958). zijn werk heeft ondernomen. nog tot het 2 boek behooren. overeenkomstig Maerlants taalgebruik in eerst. Met de verbetering van 3. voor Vlaanderen. De dichter zegt. Hij gewaagt van haar aan het begin en aan het slot van zijn gedicht en verklaart uitdrukkelijk dat zij hem tot de vertaling heeft aangespoord. Denkelijk was zij geheel in des dichters nabijheid en volgde met belangstelling den voortgang van zijn werk. moeten wij nog de innerlijke waarde van het gedicht beschouwen. hetwelk oorspronkelijk met vs. Jonckbl. Maar deze indeeling is niet juist. indien zijne geliefde het goed keurde. Nadat wij den tijd en de plaats van het ontstaan hebben trachten te bepalen.

om het verhaal. moet hoofdzakelijk slechts eene illustratie wezen voor de ethische stelling. Ook die in de middeleeuwen zeer bekende vriendschapssage. Dat echter dergelijke pogingen zeer zwak blijven. over in die. Alexanders geesten . Als men deze veronderstelling bewijzen kon. t. Waar hij gelegenheid er toe vindt. aan welke zij vastgeknoopt is Ik meen echter niet te dwalen. Ik verwijs ten opzichte van deze toevoegsels ook op Jonckbl. aanleiding. welke het romantisch-dichterlijk element op den voorgrond plaatste.XIII eens . Maar hij beperkt zich niet tot de stof. II 440 en op mijne volgende onder- Jacob van Maerlant. ja van alle wetenschappen.a. hetwelk nauwelijks begonnen was een onderscheid te ontdekken tusschen waarheid en verdichting. welke voornamelijk het praktisch-didaktische in de letteren zoekt. beproeft zelfs in zijn werk eenen kleinen aanloop tot zelfstandige kritiek. er aan toe. 613 invoegt. hij wil die waerheit meer no min verhalen (1. Reeds in den Alex. Gesch. en hij neemt gaarne eene gelegenheid te baat tot moralische bespiegelingen. welke voortvloeien uit de belangstelling van een kunstenaar. Nog duidelijker openbaart zich de richting van M. 63). doet zien. om den dwang van vers en rijm te ondergaan. waar hij iets te verhalen wist. Hij vertaalt het latijnsche gedicht van Gautier de Chatillon ten einde zijne landgenooten bekend te maken met de groote daden van Alex. waarvan hij echter bij zijne vertaling geen gebruik heeft gemaakt. sterrenkunde. wanneer hij tegenstrijdigheid vindt in de gegevens der verscheidene bronnen. II 400) dat hem toen reeds het werk van Lambert li Tors en Alexandre de Bernay bekend geweest zou zijn. met hetwelk hij misschien kort geleden had kennis gemaakt te pas te brengen.. wien de geschiedenis en iedere andere wetenschap nog geschikt toescheen. mede. der Mnl. vond. pl. ook gaarne verhaalde. en hij kenmerkt het gedicht geheel als de schakel tusschen de ridderpoëzie en de burgerlijke letterkunde. is deze richting zoo blijkbaar mogelijk. is ook bij M. om hem te verwijten dat hij met zijne kennis wil pronken. het praktisch-didaktische. die hij in zijn werk heeft ingelascht. welke hij 6. zouden wij duidelijk zien dat hij niet iedere bron van deze stof voor geloofwaardig hield. als ik juist uit deze episode opmaak dat M. zoologie. dat hij met genoegen in de situatie eene aanleiding zag. Het voert ons dus uit de periode.dat hij ons in beginsels al den lateren M. ook uit andere bronnen voegt hij feiten uit de geschiedenis van Alex. in de talrijke grootere en kleinere uitweidingen. Men heeft verondersteld (Jonckbl. en in een tijdperk. Al moge men zekere zucht tot verhalen daaruit besluiten: nooit echter geeft ons M. M. Daarentegen treffen wij slechts zeldzame sporen van eigene toevoegsels. die hij bij Gaut. dat zij eene zeer onhandige kritiek toonen is niet te verwonderen bij eenen man. die in zijn bereik waren. deelt hij allerlei uit zijne kennis van historie. aardrijkskunde. de geheele samenstelling strekt tot getuigenis daarvoor. Dichtk. het voorname gezichtspunt geweest bij zijne dichterlijke werkzaamheid. En dit.

komt de leering in den regel nuchter en onverbloemd voor den dag. wanneer men niet op de compositie in het geheel let. hetwelk alleen de poëzie mag dragen. En M. Ten minste zien wij hem later weêr een stap terug doen naar het romantisch-poëtische gebied in eenige werken. Aan het slot van het eerste boek zegt hij 1) Het aanstootelijkst is de inlassching van de stukken uit de Epistola ad Aristotelem 10. die hij beslist insloeg. niet weinige plaatsen. zij mag alleen bespeurd worden als de geur uit een bloembed. als hij er zich van voorstelde. Ook voor de compositie van het werk is deze richting schadelijk geweest. maar eene soortgelijke poging tot hoogere vlucht wordt al aanstonds weêr door eene koude en nuchtere hand gestuit. totdat dan nog later de laatste zich voor goed den weg baant. Hier is ook de uiterlijke verbinding in den hoogsten graad slordig. verdrijft zij de kunst uit hare nabijheid. met deze nieuwe richting. maar hield hem meestal laag bij den grond. hunne bedoeling in poëzie te verbergen verstaan. Zoodra zij zich onbewimpeld op den voorgrond dringt. welke de nieuwe richting niet zoo rechtstreeks volgen. Bij hem. 354. de stukken vallen nu nog volkomen uit elkaâr.XIV zoekingen over de bronnen van den Alexander. niet zoo veel geluk had. nog met meer of minder vaardigheid tot stand gebracht zijn. zich bewust met zijn eerste werk ook in een ander opzicht een nieuwen weg te zijn ingeslagen. Elke ‘tendenz’ in de poëzie. Zonder de vereischten van de kunst zeer in acht te nemen 1) worden de enkele stukken aan elkaâr geregen zoo goed het in der haast ging . Het schijnt dat M. had weinig van die genieën.. als de Alex. die de fijne kunst. heeft op andere plaatsen duidelijker getoond dat ook het ware dichterlijke gevoel en de dichterlijke uitdrukking hem niet onbekend waren. die ons M. moet men niet denzelfden maatstaf aanleggen. die een werk als De Naturis Rerum in een gewaad kleedde. waarmede wij de dichters meten. terwijl elders de verbindingen. of men zal hem altijd te kort doen. Alexanders geesten . Naar het schijnt was M. M. maar zijne didaktische richting liet gedurende zijne geheele werkzaamheid dezen aanleg niet tot volkomen ontwikkeling geraken. evenals bij zijne tijdgenooten. Men mag gerust zeggen dat zij bijna uitsluitend aan de zucht om te onderrichten hun bestaan hebben te danken. Jacob van Maerlant. elke leerstelling moet zeer voorzichtig verborgen zijn. Wel vindt men in den Alex. als niet onbekwaam tot levendige schildering en dichterlijk gevoel doen kennen. Als men den man juist wil waardeeren. zoodat de bloemen slechts zelden tusschen de ‘nutzpflanzen’ groeien. Bij deze eenzijdige door hem zelf niet ontveinsde richting moet de poëzie noodzakelijk te kort schieten. of zelfs zich plat en overduidelijk uit.

de ten opzichte der stof nieuwe zaken. vooral wanneer. Alléén dit stuk bedoelt echter M. gedeeltelijk in subtile allegorien gehuld. dat zij de rijmelaars onder de kopiïsten zouden kunnen terughouden. Alexanders geesten . welke deze boeken nog moeielijker deden voorkomen èn aan den dichter zelf. voorzeker niet. ‘Dit boek en het derde zijn gedeeltelijk moeielijk’ luidt het dan aanstonds. ware die materie licht. was over dien bouc ghedicht. het vierde de groote allegorie van het bezoek van den Slaaps bij de godin Victoria. Op deze alleen doet te Winkel (Maerlants werken beschouwd als spiegel v. die goede bouke onweert maken. so sal hi die materie prisen. in overslaghende rimen dichtte. de gekruiste rijmen het eerst heeft ingevoerd. Helaas werd hij in deze verwachting te leur gesteld. mogen wij ten gevolge van de verminking (die ook hier weer gelijk zoo dikwijls op gewichtige plaatsen.) een soortgelijk onderwerp. die M. die hij er aan toevoegde. hi mesdoet. want die rime es al goet. èn aan het publiek. naar het schijnt. waarom menigeen het vierde boek alleen niet kon begrijpen.en maansverduistering en al vroeger (271 vgg. Het laatste oordeel over de moeielijkheid van de stof wordt voldoende verklaard door de talrijke wetenschappelijke uitweidingen en aanmerkingen evenals ook door de philosophisch-moralische bespiegelingen. Zij kan mede in aanmerking komen. maar ook ten opzichte van den Jacob van Maerlant. Ook hetgeen ten opzichte van het derde en vierde boek uitdrukkelijk gezegd is. In de reeds genoemde slotregels van het vierde boek. dat hebbe ic bedi ghedaen. Buitendien bevat dit boek de uitweiding over de joodsche geschiedenis. M. maar het zijn ook. ende ooc om een half jaer. toen hij het oordeel zijner geliefde had vernomen. dat gheen riese sullen verstaen. 13de eeuw bl. Niet alleen echter in deze dingen.XV dus nemet inde deerste bouc so wiere an naide enen douc van valscher rimen. Het derde boek bevat de uitweiding over de zons. Nog eens aan het slot van het geheele werk laat de dichter zich aldus hooren die materie es haerde swaer. luidt het die vierde bouc neemt hier ende some jeesten diere in staen * ic rade dat hi ten ghenen ga diet can ende hem mach wisen. Of de reden nog duidelijker aangegeven was. zal wel op iets dergelijks uitloopen. 399) de slotregels van het 4e boek slaan. dese bouc ende die derde mede die sijn swaer in somegher stede. voorkomt!) niet stellig zeggen. om zijne verzen te verknoeien. en wel voornamelijk. en van welke de eerste verwachtte. alsi in die rime mesraken. welke in dezen omvang zeker nog nooit in de poëzie waren ingevoerd. welke M. maar gedeeltelijk ook zelf uitvond. voor het grootste gedeelte vertaalde.d. so waert te lachterene mere haddicker in mesgrepen sere.

en dan moeten wij enkele plaatsen in zijne werken. die later als dichter hoog geprezen werd. wanneer hij zegt (5.). wat verbetering behoeft. of pinetse anders also vele. f. zelf in zijn latere werken er over spreekt. Anders zou ik mij de zorg voor zijne rimen. Zoo als wij zien. toch misschien hier of daar te hebben misgrepen en bidt te verbeteren.) voor een gedeelte van 1) de nederrijnsche en middelduitsche werken heeft gevonden . Alexander wilde niet ghedoghen dat si quamen voor sinen oghen. slechts de eigenlijke rijmen? In dit geval zou hij of als een van de eerste geheel zuivere rijmen hebben ingevoerd . Melis Stoke heeft zelfs stellig een ander werk voor oogen. Wanneer hij vreest. zijn dit vragen. het aan den man te wijten. om deze vraag te beslissen. niet. al heeft ook misschien. ende dede hem so groot onnere dat hise slepen dede met scanden. door de tijdgenooten goed is opgenomen. zoo zou dat op versbouw en rijmen. wat het eenvoudigste en gemakkelijkste is. als men ghescreven noch mach sien. al twijfel ik ook niet of ze zijn oorspronkelijk dezelfde geweest. Directe bewijzen voor de bekendheid van het gedicht hebben wij weliswaar niet. De tekst van den Alex. wel gevoeld hebben dat hij nieuwigheden invoerde. Alexanders geesten . welke Amelung (Zeitschr. CXVIII aant. die nieuwe richting niet aanstonds volkomen het veld mogen winnen. Wij mogen onderstellen dat de bewerking van de zoo geliefde stof in de volkstaal uit de pen van eenen man. Ik durf niet beweren. die zeker niet uit ijdel grootspraak zijne rijmen voor goed verklaarde. ende sprac: dit mochte mi ghescien.óf als een van de eersten de onzuivere rijmen verminderd en op bepaalde gevallen beperkt hebben. en waar geknoeid is. versbouw voldoende te kennen. voeten binden ende handen ende deetse hanghen bi der kele.en dat is mij waarschijnlijker . niet kunnen verklaren. op wier deugdelijkheid hij trotsch is. zoo als wij vermoedden. insgelijks voor bedorven houden . ten opzichte van den vorm strenge wetten heeft opgevolgd. 425 vgg. Eerder is de toenaam. philol. waar M. dat wij daaruit ook nooit iets zouden kunnen opmaken. behalve de plaatsen. Jacob van Maerlant. Behaghel Eneide bl.XVI vorm zal M. is buitendien zoo bedorven.op den stijl kunnen slaan. Of bedoelt M. Maar hiertoe althans geven zij ons het recht en de verplichting: a priori aan te nemen dat M. maar ook . dien ic alre beste betrouwe mach mi best beraden rouwe. de Darius doden haren here. III 278 vgg.d. waar bij onze latere onderzoekingen nog onzuivere rijmen overblijven. welke wij nu nog niet met volkomen zekerheid kunnen beantwoorden. de wetten voor de détails van den mnl. Maar waarin bestonden zijne nieuwigheden? Of hij aangaande den versbouw zich aan strenger eischen heeft onderworpen moeten wij vooreerst daarlaten. welken dezelfde schrijver aan Jan van Renesse 1) Vgl.

De adjectieven staerc ende coene. indien Samson aanstonds tot de daad overging en de Philistijnen met eene eselskake doodsloeg. Wat heeft er toch van de ons bewaarde met zekerheid vóór M. 220). zeer gaarne in soortgelijke situaties.) al es Daris staerc ende coene. van Samson die Philisteen hadden beringht tere tijt in een woestine. daer was lichtelike ghedinght. Zeer duidelijk is de volgende. wat M. 1089. Dat eene plaats uit de veel jongere klucht ‘Nu noch’ (bij Moltzer Dram. veronderstellen. Bij ons aan den Rijn zegt men in de gemeenzame taal nicht lang (of lange) dinger machen. het pleit werd gemakkelijk beslist. De tijd zal wel een en ander zekerder bewijs voor den opgang van Maerlants gedicht vernietigd hebben. De pape zweert aldaar. welke bij Darius niet bijzonder te pas komen. 183 en 1. 691 vgg. wat raedi hem nochtan te doene? en van den in den boom vastgeklemden beer luidt het (Rein.) wat raeddi Brunen te doene? dat hi was sterc ende coene sal hem niet ghehelpen moghen. Ik heb er over gesproken in de aanteekeningen op 1. De door dezen dichter zoo levendig geschilderde tafereelen moeten M. aan zijne voorgangers in de kunst heeft te danken. Op onze plaats is bedoeld. de hovesche viant (10. die Alexander verfierde in wane. 4. aan den Rein. verheffen het boven twijfel dat M. gemeenzame Jacob van Maerlant. dacht. bestaan? Ik beken dat ik eene soortgelijke onderzoeking niet ondernomen heb en daarom op deze vraag geen beslissend antwoord kan geven. Alexanders geesten . de bekendheid met het werk van M. 247). (3. uit Maerlants gedicht afkomstig. Toen Darius in den slag in 't nauw is gebracht zegt M. bevat. Dinghen is eigenlijk iets voor het gerecht verhandelen. t.w. duidelijk voor oogen hebben gestaan. dan ook bij der zonnen boom en bij der manen. verhaalt M. waarin Alexander met dezen naam wordt genoemd. Vs. omdat wij over de chronologie van de mnl. meer mogen wij niet zeggen. het is mogelijk. Poëzie) eene onnauwkeurige herinnering aan Maerlants Alex. 395 vg. uit hetwelk ons een fragment bewaard is. Met iets meer waarschijnlijkheid mogen wij bij Dirc Potter en bij den onbekenden schrijver van een gedicht. Te vergelijken is ook het hd. maar ook algemeen voor ‘niet dralen’. De beantwoording van deze vraag zou eene uitgebreide studie vereischen. welke vooral daarom moeielijk is. Slechts één feit is gemakkelijk te constateeren. dichtwerken eigenlijk vooralsnog weinig zekers weten. 689 vgg.XVII geeft. Volledigheidshalve zou ik te dezer plaatse ook rekenschap er over moeten geven. de invloed van Willems werk Van den vos Reinaerde. want de herinneringen daaraan doen zich in zijn werk niet zelden voor. bij alle mogelijke geesten. (vs. mag men niet stellig beweren.

In alle drie gevallen staat aex in het rijm. onsalichst alre diere. 736). verder Rein. Rein.w. daarnaast echter ook nog plaatsen uit andere schrijvers. 3. ook mhd. Op te merken is ook het overeenstemmende rijm beringhet: ghedinghet.w. van menighen dorper was beringhet. Alexanders geesten . waarom M. staat. heet het Alex. het subst. 85. 269 van de in den strijd gewonden die een slouch met al den leden en zie ook de aant. dâ wart ein kurzez dingen (Gregorius 3116). ook Veldeke zegt Eneide 562 ich wold en gerne gnoech geven met lichten gedinge âne penninge. weliswaar in eene andere beteekenis. Alex. ghedinghe. 3. op 5. 780 dit was beneden ere riviere dat Brune. waar van de hanen. 256 vgg. dus sijn si comen int ghedinghe. Weliswaar is het zeer mogelijk dat daer was lettel (of lichtelike) ghedinghet eene gebruikelijke spreekwijze was. Maar wij zouden op deze wijze kunnen verklaren. Deze verzen herinneren aan Rein. juist dit woord hier in eene minder gewone beteekenis heeft gekozen. Martin plaatst verder naast elkaâr Rein. gezegd wordt men mocht harde verre horen haerre tweer caerminghe. 3. 212 Philotas peinsde om sijn ghewin. 61 nu gaet hier up eene claghe. die de doode hen brengen. Eene gelijke uitdrukking vinden wij Rein. die mij toch de plaatsen doet vergelijken. 312 vgg. 186 dese drie hadden luttel ghemaex. hetwelk ook M. 25 Soroas hadde versien dat hem soude ghescien dat hi emmer soude sterven.z. Even als van den bedreigden Brune al hadde Brune lettel ghemaex (Rein. dan waarin het in den Rein. 9. 1258 alse Tibeert dat ghesach dat hi emmer sterven soude met Alex. vgl. van verren hoordemen tghedinghe. Weliswaar de overeenstemming is niet bijzonder karakteristiek. Bij het naderen van het Perzische leger luidt het men mochte harde verre horen van dien hoornen die donringhe. 875 van den gewonden beer ende sloech met beden sinen lanken. 612 nu gaet hier up enen strijt. waar men dezelfde spreekwijze terugvindt. t. Alex. Er is echter eene bijzonderheid. Reeds Martin heeft deze plaatsen vergeleken. er werd weinig gepleit. doe was daer lettel ghedinghet d. 203 van den gewonden Negusar Negusar hadde luttel ghemaex en 3. Misschien bevatten ook eene herinnering de verzen 2. in het rijm heeft. men ging terstond tot dadelijkheden over. Vgl. Misschien mag men ook vergelijken Rein. 3. Jacob van Maerlant. 676 Bruun peinsde om sijn ghewin en Alex.XVIII kurzen process machen of verzwakt wenig worte verlieren.

voor het grootste gedeelte tot de ‘aventure’ van Brune behooren en die uit den Alex. 69. Aristoteles zegt. en de bronnen daarvoor moeten elders gezocht worden.helaas zonder varianten . Filips had eene schoone vrouw. dientengevolge weet men niet zeker.uitgegeven door Müldener: M. De dichter noemt zelf als het werk. of wellicht reeds 1170-75. 1238. Wellicht had M. want Xerxes had het geheele land onderworpen. die wij in het latijnsche gedicht niet aantreffen.) vinden wij dan ook werkelijk in het dietsche werk woordelijk vertaald. Rb. 4 vgg. Maar in het laatste zijn ook een aantal détails uit de Alexandersage opgenomen.) voor zich had. uit de Sitzungsberichte van de Akademie te Weenen Jaar 1880 (Deel 97) bl. Maerlants bronnen. dat het Neptanabus is geweest. dus op Julius Valerius of op 1) de Historia de Praeliis . Jacob van Maerlant. 5. 71-410. Men lette er ook op dat de verzen uit den Rein. maar hij was aan de Perzen schatplichtig. deutsche Philologie X en het boven genoemde boekje van Toischer. behalve het daar genoemde twee opstellen in de Zeitschr. welke Pseudokallisthenes in het Westen bekend maakten.Deze was koning van 1) Aangaande de litteratuur over deze en de jongere bewerkingen z. 18440 vg.XIX Deze plaatsen te zamen genomen rechtvaardigen stellig het uitgegesproken vermoeden. Teubner 1863) geschreven in de jaren 1176-81. tot het verhaal van den slag bij Issus in het begin van het derde boek. Het grootste gedeelte van deze stof gaat oorspronkelijk op een der werken terug. klagende over de schatplichtigheid van zijn vaderland. om het verschil van andere bewerkingen in het oog te doen vallen. 1) Gautier brengt dadelijk den reeds opgroeienden Alexander op het tooneel. De Alexandreis van Gautier de Chatillon of de Lille (het laatst . deze ‘aventure’ op nieuw gelezen of gehoord. Olympias. Philippi Gualtheri ab Insulis dicti de Castellione Alexandreis. Alexanders geesten . als noodig is. maar een en ander er van ligt ook buiten de aan Ps(eudokallisthenes) zich aansluitende groep. . het gedicht van Wouter van Chastelioen 5. M.. Zacher Pseudokallisthenes. f. wie de vader van Alexander was. 696. Toischer Über die Alexandrëis Ulrichs von Eschenbach. hetwelk hij bij zijne vertaling (1. van twijfelachtige trouw. IV. maar eerst na 1180 in 't licht gegeven (z. toen hij deze partie dichtte. spreekt eerst echter nog over de afkomst van Alexander 1. 921 en 7. Een machtig koning woonde in Griekenland. Wij willen de toevoegsels naar het vervolg opgeven en in zoo verre kenmerken. vgl.

in Egypte spreekt een lam. Deze doet Filips den droom verschijnen. tot meester Aristoteles. is hier zóó onverstaanbaar duister dat zich 2) 3) 4) 5) 6) Jacob van Maerlant. Van de teekenen bij de geboorte van Alexander gewaagt ook Gaut.Eene hen legt een ei op het kleed van Filips. De overwinning van koning Nicolaus. 822-904. 1. 11-15. twee arenden vechten boven de kamer. en dat hare vleeschelijke aanraking oogenblikkelijk den dood zou brengen.Maar eens zag hij dat hij sterven zou en vlood naar Macedonie. 615-36. gewaagt van dit feit eerst X 322 vlgg. zonden de Romeinen door Emulius hem de Romeinsche kroon. eumque mors iniusta ferit. Kallisthenes verklaart deze verschijning. . Neptanabus onderwijst het in de sterrekunde. hier zinspeelt.XX Egypte. 1. Niet lang na deze gebeurtenis zond de koningin van Indie aan Alexander eene boodschap bij monde van eene uitnemend schoone jonkvrouw. Pausanias dede Olympiase lachter en verwondde Filips. Alexanders geesten . Curtius III 7. Maar Aristoteles doorzag. G. verhaalt hij echter evenmin als G. een groot sterrekundige en toovenaar. . hetwelk bestemd is. kon putten. Het uitvoeriger verhaal van M.Filips was afwezig. spreekt meer uitvoerig. verhalen in den eersten nacht de wachters onderling een geval. . . 743-66. brengt den misdadiger tot zijnen stervenden vader. 1139-86. donder en bliksem. Hij verschijnt haar in de gedaante van eenen draak. Domestoen herinnert aan den wel gelukten tegenstand van Athene tegen Xerxes. M. 1. (Gaut. ook tegen dit kind zouden zij op kunnen. die door nigromantie de aanvallen van zijne vijanden te niet deed. Alex. hetwelk Alexander gebeurd was ten tijde dat hij den koning Claes van Atervaen overwon. auro creditur a Dario furtim corruptus. Neptanabus in liefde ontstoken voorspelt haar dat zij een door de goden gezonden kind zal ontvangen. Olympias doet Neptanabus tot haar komen om hem over het lot van haren echtgenoot te ondervragen. heeft slechts 269-71 At Sisenes. non ignorante tyranno. op welke M.Beangst wegens hare zwangerschap verzoekt Olympias hulp aan den toovenaar. die hij onmogelijk uit de woorden van Gaut.Het kind krijgt tot maechtoghe Leonides.Bij de geboorte van Alexander beeft de aarde. dat dit meisje met slangen en venijn was opgevoed. Opmerkelijk is hier voornamelijk dat Kallisthenes de verschijning verklaart. Later doet de koning in spijt daarvan verwijten aan Olympias. Daarentegen wijst Encines er op dat zij altoos aan Macedonie waren onderdanig geweest. Alexander stoot dezen van eene rots af enz. Gaut. coeptaeque Demosthena litis arguit et pace ostendit nil tutius esse. In Atervaen is nog duidelijk het verkeerd gelezen Acarnania van Jul. waaruit een draak voortkomt enz. . Valerius te herkennen. verhaalt G. na haar te hebben voorgespiegeld dat Ammon in deze gedaante tot haar zou komen. Als Alexander tegen Athene optrekt.. tacite quia rem suppresserat. regen en steenen vallen van den hemel. . Neptanabus vertoont zich aan hem als een draak en een arend. 2. maar eerst X 342 vlgg. zijnen vader en zijn vaderland te wreken. waardoor hij gerust wordt gesteld. 1041-48. Toen de Macedoniers in Azie geland waren. kortelijk interea senibus in Palladis arce receptis Aeschines eloquitur. 1. Dus ontsnapte Alexander door de wijsheid van Aristoteles aan dit ongeluk. veronderstelt eene kennis van deze gebeurtenis. De koning werd door hare schoonheid zoo ingenomen dat hij door zijnen knaap haar een aanzoek liet doen. Nadat Alexander Thebe verwoest had. vgl. die hem doodsteekt.

maar Alex. niet alleen dat duizend baroene eenen chiliaerk zullen hebben. die Salmanassar tusschen de Kaspische bergen gedreven had. Op zijne bede wordt het gat door God gesloten. maar ook dat over tien ridder een conincstavel zal geplaatst worden. 13) 6. dien hij bij de ondiepte van de rivier beveelt te wachten. ‘Neen. welke ten gevolge van het stof meenen een geweldig heir voor zich te hebben. 85-88. Pasarges herkent hem. Dus zijn de 10½ geslachten tot heden toe gevangen. Gallensche van 1693 (excudebat Jacob Müller) overeen. Als Alexander voor den slag bij Arbela het Perzisch leger genaderd is. hem zelven Bucefal. 1109-32. wanneer de slag plaats zou hebben. dit hoorden.XXI toch het vermoeden opdringt dat zijn tekst eene leemte heeft. Geen meester was nog zoo bekwaam. is zeer snel. Alexander vindt in Egypte een beeld van Neptanabus van bruin marmer. Toen de Joden. De koning doet zich inlichten. de bladeren van goud. Alexanders geesten . 15) 6. De druiven waren van edelgesteenten. 911-928. Bij de nieuwe verdeeling van het leger vermeldt M. Hij wil wraak oefenen tegen de stad. die hij vroeger eens had. de takken van zilver. Ook straks daarna. 772-92. Zoo nadert hij de Perzen. Maar met de uitgave van Müldener komt de St. maakt hij zich op weg en komt in het Perzische leger. treffen wij nog enkele trekken aan. 373-400. schapen. Darius schrijft aan Porus dat hij hem te hulp zal komen. De rivier Araxes. bij het bezoek in het Ammonium in Lybie. Darius noodigt hem uit bij hem te eten. Darius stuurt na den slag bij Arbela eenen brief aan Alex. Daarvoor biedt hij hem Perzie en Medie aan. die in 't Grieksch decurioen heette. 12) 5. 8) 3.) 7) 2. en daar hij het meest ongunstige verneemt. Alexander krijgt de tijding. 819-834. hetwelk op marmeren pilaren stond. koeien. zonden zij naar Alexander om hulp tot hunne bevrijding. 1271-1396. Hij sticht Alexandria. die hij passeeren moet. Darius meent dat hij zelf Alexander is. hij zou hem zijne familie teruggeven. wat voor lieden zij waren. 9) 4. hij kust het en begroet hem als zijnen vader. Tusschen de schatten in Susa vindt Alexander ook den gouden wijngaard van Ahasverus. herkent in hem de verschijning. Zijn volk belooft hij groote soldij. Na Tyrus vernield te hebben trekt Alexander tegen Jeruzalem op. dat hij er eene brug over Jacob van Maerlant. betoont eerbied aan de priesters. het hoofd en de ooren. 10) 4. paarden. Voor denzelfden slag wenscht Alexander zelf met Darius te spreken. 137-48. 14) 6. ik ben zijn bode’ antwoordt hij. en hij rustte op een latwerk van ivoor en ebbenhout. zinspeelt aan het eind van het eerste boek op den tocht naar Jeruzalem. zij vliegt als eene pluim voor den storm. 11) 5. De patriarch met de geheele priesterschap gaat hem te gemoet. die hiertoe behooren. 719-846. Met Emenidus. trekt alleen de stad in en offert naar het daar geldende gebruik. hij stopt de drinknappen weg enz. varkens. neemt hij alle dieren zooveel hij er vindt. Alex. wil het niet doen. besluit hij de eenige nog overige opening in het gebergte toe te metselen. G. hij ontsapt en toont aan de zijnen tot kenteeken de nappen. Hij begroet Darius in caldeuscher tale en vraagt hem. ezels en geiten en bindt hun heesters aan de staarten. Hier heeft hij er niets van. dat Parmenio overwonnen en zijn volk in Persepolis gevangen was.

nec destitit. Oorlog tegen de Scythen. zoo als bij Gautier. 22). verried hij het komplot aan Metroen en deze aan Alexander.. verhaalt het Jacob van Maerlant. Op de vraag van Nicomachus verraadt hij zijne deelneming aan eene samenzwering. 8-13. no. zijn voorspraak: ‘deze was door Bessus misleid’. er bij hi hadde sijn lant verloren.) vix bene purgato noctis caligine coelo traiiciens Macedo molimine pontis Araxen. ‘Ik heb mijnen eed niet verbroken’ zegt hij. Terwijl Gaut.. Alexander zoekt de plaats waar de rotsen het dichtst te zamen komen en doet daarover eene brug slaan. Persepolin festinus adit captamque etc. 11 amisimus Graeciam) voegt M. van Patron alleen zegt (190) Graeci dux agminis en later (150) liquimus Europam (bij Curtius 5. 16) 6. 8.donec ab Eoo monstrum implacabile tractu attrahitur vinctus praesentaturque furenti Bessus Alexandro. 4 vgg. Alexander geeft niet alleen hem.cruentus ab ipso Narbazanes molli Bogoa supplicante recepit. alweer enkele détails meer dan Gaut. zegt alleen (6) vitam. slechts in cuncta pericula praeceps Hyrcanos subiit armato milite fines. Nicomachus vertelt de zaak aan Cebalijn. Op verzoek van dezen laatsten is Bogoa bij Alex. later een andere (vgl. Alexanders geesten .XXII kon maken. 17) 8. die de verraders deed gevangen nemen. G. Bessus vlucht in een kasteel.. Gaut. heeft daarvoor slechts (161 vlgg. Bij het aanbreken van den dag verrast hij de stad en verovert ze. 281-310. 802-910. Bij het verhaal van de samenzwering heeft M. 22) 8. die de zaak slechts met deze woorden inleidt (83 vgg. maar het is nergens uitdrukkelijk opgegeven.. 337 volgg. In het verdere verhaal van Gaut. Alexander belooft listig Narbesines tot den hoogsten te maken. 21) 8. ‘hang hem op aan de hoogste galg!’ 23) 8. Het verdere verhaal veronderstelt dan echter wel dat er Macedoniers in de stad werden gevangen gehouden. Dimus trok het zwaard en doodde zich zelf. doe Alexander Athenen wan. 1104 vg. Gautier spreekt over den strijd en de onderwerping slechts zeer in het algemeen in drie regels. no. Toen Cebalijn dit merkte. drie dagen moet hij tegen hen vechten. 20) 8. Alexander had eenen camerline met naam Bogoa. 27-62. 19) 8. eenen neef van Philotas. 19) aan den broeder van Darius. Gaut. quos ubi perdomuit etc. De afloop wordt bij M. Het volk in Bactrie durft Alexander niet tegenstaan. In Hyrcanie vindt Alexander vele dieren. Na de begrafenis van Darius laat Alexander Parmenio als stadhouder van Medie te Ecbatana achter. M. 829 vgg.) (Philotas) grande nefas Cebalino indice perlatum certis rationibus ad se suppressit biduo donec Metrone cruentum comperiente scelus proprio cadit ense ligatis complicibus Dimnus. Aldus kreeg hij hem en zijnen geheelen aanhang in zijne macht. Gaut. verhaalt: een schildknaap van Philotas met name Dimus.. en een ander. Nicomachus (deze wordt later ook bij Gautier genoemd) spraken samen. 1077-1239. waar zijne eigene vrienden hem vangen en aan Alexander overgeven. M. die een vriend van Narbesines was. 18) 8. Maar Philotas zweeg ter wille van Dimus drie dagen. wordt dit feit ook verondersteld. maar ook Narbesines (vgl.. deze aan Philotas met de opdracht het aan den koning mede te deelen. 17-26. toen zuchtte Dimus.

Alexander verdeelt zijn leger in drie afdeelingen. Op de vervolging wordt Alex.uitvoerig.de aanvoerders worden genoemd .en gaat over den Tanaïs. door tien mannen Jacob van Maerlant. Alexander vecht tegen dezen. De koning Baradach verschijnt aan het hoofd van de Scythen. De Scythen vluchten. Alexanders geesten . en Baradach sneuvelt. .

Porus geeft hij tot antwoord: de Grieken zouden Indie des te liever veroveren.Vogels van achteren als leeuwen. . 30) 9. dat zij niet moesten vreezen. Hij stelt Porus een tweegevecht voor. De koningin Candacis van Ethiopie stuurt aan Alex. 24) 9.Porus wordt gewond. keert het verhaal tot G. lieden zonder hoofd met varkensborstels. twaalf ellen groot. Bij het gewagmaken van den dood van Clitus. . vorst) wordt hier als gebieder van Subdraca voorgesteld. Alexander zegt aan zijne lieden. Alex. 789-822. Alexander beproeft de kunst van Porus in het schermen.Ichthyophagen. . Ook geeft M. waar zilveren bergen zijn. dien niemand kon achterhalen. maar het was hun te arm. en toen hij zich naar hen omdraait steekt hem Alexander in zijn fondament. de snelle. 81-120. brengt de Indiers door overreding tot onderwerping. Alexander ontvalt het zwaard.Zeetocht. 508-36. 25) 9. . . 28) 9. als van ijzer en staal geschapen. Na de vlucht van Porus uit den slag (bij Gaut. Alexanders geesten . Eene stem van boven roept ‘Alexander. rijke geschenken.Lemnes.Gymnosophisten. naar Argira. De wapenrusting van beiden wordt geschilderd. gouden bergen. Zij komen aan het Paradijs. en de stem raadt Jacob van Maerlant.Eiland Crisa.’ Men werpt hem eenen steen van boven toe. maar hij herstelt zich weder. dat hun eene schitterende burg schijnt. Hermolaus en Kallisthenes wordt er bij gevoegd dat Alexander ze ten onrechte doodde en uit berouw er over drie dagen niets at. en het gevecht wordt voortgezet.Macrobienen. raakt hij reeds hier in handen van Alexander) komt Alexander met hem eene wapenschorsing van 20 dagen overeen. van voren als arenden. de reden voor de vermoording van Clitus op. 29) 9. . ‘Waarom zullen arme lieden onzen twist ontgelden?’ Porus willigt in. Porus slaat hem op den helm en zijn zwaard gaat stuk door de diamanten daarop. aan Alex. Ook deze sneuvelt en de Scythen onderwerpen zich. Hij vlucht bij de verwoesting van de stad. 26) 9. die nauwkeurig worden opgesomd. hij moest terug keeren. daarop tien steden en veel edelgesteenten. 27) 9. onderworpen. Zij hadden Griekenland al lang kunnen veroveren. Porus spreekt hem toe. Porus schrijft aan Alexander en verwijt hem zijne vermetelheid. De lieden van Porus beginnen eenen zang. dien gij in den droom hebt gezien. door zich onhandig voor te doen. hij zou met schande omkeeren. ‘aan wien behoort dit land?’ ‘Aan denzelfden Heer. Nu komt hem Dromoen te gemoet. Op zijne tochten in Indie komt Alex. . die aan Alexander eeuwig leven vragen.XXIII omringd. krokodillen en draken. De dag van het tweegevecht nadert.Eiland Tamprobana. dat alles wat men er in wascht glimt als olie. 575-729. zoodat hij nederstort. . 984-86. omdat hij zich beroemde den koning van den dood gered te hebben. en dat dit slechts grootspraak evenals bij Darius was. . 6-10 en 14-17. Abisari (welke later ook bij Gautier wordt genoemd als een Indisch. terug. .Bron met zoo helder water. onafhankelijk van G. Alexander geeft een trotsch antwoord. 1193-1348. maar Clitus bevrijdt hem. indien het door zijne schatten hun land zoozeer overtrof.’ ‘Kent men mij hier?’ vraagt hij. Met de waarneming dat Porus maar schijndood was.

Gaut. De steen heeft de vorm van een menschenoog. noemt Jacob van Maerlant. 160-85 worden de daden van Alexander opgesomd. maar een stofje aarde trekt hem neer. 31) 10. Uitlegging. Alexanders geesten . Alexander volgt de vermaning op. hij weegt zwaarder dan alle schatten.hem de terugkeer aan.

niet terugvinden. vind ik nergens terug. terwijl bij Gaut. echter De Vries in het Tijdschr. wat zijne toevoegsels bevatten en bovendien nog: overwinning van Claus van Atervaen. 183-85). Dime de zuster.10. De meeste uitgaven van Vincentius hebben Nectanabus. uit welke Favre bl.7.Dat Kallisthenes de verschijning met de hen en haar ei uitlegt. terug.en Letterk. voor Ndl. er niets van staat. M. 10. misschien geheel niet op den bodem van Ps. . noemt M. II samenhangt Vgl. z. zoo als het schijnt. (3). 134 Semberis desgelijks. buitendien. II 80.Aangaande de voorzegging over Alexander. 2. 8-12. althans in die Lugduni 1558 in 4 . overwinning van Luca en Pisa. De onder 1. Met de onder dit nommer genoemde feiten staan wij misschien slechts gedeeltelijk. vlg. De naam van den egyptischen toovenaar luidt hier Neptanabus. Ook in den Spiegel hist. alleen regum generosa propago). bl. bij Gaut. . verder in het werk van Adam Davie The life of Alexander (Favre bl. 140).4. Alexanders geesten . Eene andere groep van toevoegsels blijft nog later te bespreken. 197 Andromachus is de zoon des konings van Agriane (bij Gaut. 2. Ad 7). 114) 1) die in den King Alisaunder tot Abyron is geworden . die van de bekende bewerkingen afwijkt. 16). 183. onder de aanvoerders genoemd. .. vooral in het Noorden van Frankrijk. 98 citeert. waaraan Darius sterft heet Albene. . 32) Onder dit nommer vermeld ik een tal van namen uit het gedicht van M. Taal. 22 (met het slot van 19) 25. Marone.9. de Nederlanden en Engeland. Rixcolie de dochter en Daris het zoontje van Darius. (ontvangst van de Romeinsche kroon). Ik voeg hier eenige opmerkingen over deze verhalen aan toe. onderwerping van Thracie. op 1. Jacob van Maerlant. niets zegt. 4. 2. mijne aant. 539 vlgg. 593 Telico de gade van Darius. ook Favre bl. mijne aanteekening op 1. 2.XXIV alleen wat uit den inhoud van zijn werk volgt. 26. 885 wordt Hector. de persoon zelf echter veel later bij eene andere gelegenheid op het tooneel komt . waarvan Gaut. hem Nebtanabus of Neptanabus. 106 aant. 7 (?). 617 wordt Narbesines genoemd groot here van Oscanie. moeten ook den anderen vorm gekend hebben. Ad 1). . . 483 het riviertje. De vorm met p staat ook in den engelschen Kyng-Alisaunder. 31 genoemde stof gaat oorspronkelijk op Ps. in het prozaverhaal van Jehan Wauquelin Neptanebus (ibid. maar de hss. geen naam. terwijl de oorspronkelijke vorm Nectanabus is. 1003 Sulcus medeplichtige van Antipater. Deze vorm was dus ook niet zelden gebruikelijk en. die wij bij Gaut. Parmenions zoon. Den tocht tegen Jerusalem en de ontmoeting met den hoogepriester verhaalt o 1) Ter loops merk ik op dat met dezen Abyron misschien de toovenaer meester Abrioen von Trier in Rein. Neptanabus ook bij Dirc Potter (vgl. en hij is ook in enkele uitgaven overgegaan.7. Als naam van den uitlegger vind ik slechts Antiphon in Ps (Zacher (Pseudokalliothenes) bl. 28. 375 en 7.9. . 1055 heet Taxiles koning van Alobodine.

Wij zouden niets onwaarschijnlijks aannemen met te veronderstellen. als is zij ook niet zóó nauw. beneden bl. Nergens heb ik het nauwe verband van de andere gebeurtenissen in 7.XXV Flavius Josephus uitvoerig. na de verovering van Tyrus (Weismann 2. Maar al is Maerlants verhaal met dat van Gog en Magog nauw verwant. 22. die hij bij de geheele passage voor zich had. t. maar er wordt dadelijk de listige belofte bijgevoegd. 165 volg. In 19 komt Narbesines op eene met de geschiedschrijvers strookende wijze in de macht van Alexander.w. Ook in de Historia scholastica van Petrus Commestor lib. de insluiting van de onzuivere volkeren tusschen de bergen (Zacher bl. maar aan het slot van het 1ste boek dadelijk na den droom van Alexander zinspeelt hij er op met de opmerking dat het feit na de verovering van Tyrus plaats had. Jacob van Maerlant. slechts om hem. het verhaal nog van elders heeft gekend. Dus ook hier eene nauwe vereeniging tusschen de twee gebeurtenissen.) met den tocht naar Jeruzalem terug gevonden. die uit Ps. gewaagt de kroniek nog van Alexanders tocht naar Pamphylië en gaat dan onmiddellijk voort: Post haec Alexander cum venisset ad montes Caspios miserunt ad eum filii captivitatis X tribuum etc. ook Gaut. Hij spreekt er niet van op de juiste chronologische plaats. Zoo ver als ik de geschiedenis van de sage overzie. 322). Pantaleonis (Annales Colonienses Maximi) (Favre bl. XXVI vg. nog eens in de aardrijkskundigen uitweiding 7. Het is echter niet te betwijfelen. zoo als blijken zal. gesproken te hebben van de ontmoeting bij Jeruzalem. Meer overeenkomst heeft eene bewerking in de Chronica regia St. staan de twee feiten in 't geheel niet in samenhang met elkaar. Opmerkelijk is het verhaal onder no. Esther cap. Zoo als ik zeide. nadat ook Bessus in handen van Alex. 30 nog eens 1) hierop terugkomen (z. De 1) Dezelfde sage vertelt M. maar in een geheel anderen samenhang en heeft geenszins van hier uit verderen invloed uitgeoefend. Narbesines blijft dan geheel ongemotiveerd in het leven. dat zij eerst door M. dat M. verschijnt hij als eene van de stellig jongste interpolaties in de recensie C' (Zacher bl. als bij M. Vergelijken wij daarmede no. afkomstig is. zoo hebben wij klaarblijkelijk eene poging om tegenstrijdige voorstellingen van de gebeurtenis te vereenigen. na nl. Toch kent al het fransche gedicht van Lambert li Tors en Alexandre de Bernay het verhaal op de juiste plaats. kent het. het wijkt er toch ook aanmerkelijk van af. (22) te zamen met dezen. te kunnen laten sterven. als wij ter gelegenheid van no. In de groep van Ps. en even merkwaardig als de overeenstemming in den inhoud is hier nog iets anders. Maar met de Annales Colonienses gaat de overeenstemming nog iets verder. 19. geraakt is. IV en V volgen de beide verhalen op elkaâr.) . 135). in dezen samenhang waren geplaatst. 903-12 naar de bron. zooals bij Ps. Alexanders geesten . 137).

Ook de Julii Valerii Epitome (edid. Weismann 2. 1. No. daar Alex. f. Men vermoedt dat dit verhaal. door Zacher Regiomonti Pr. 262 tegen 104). Maar evengoed kan deze het al in de Historia de praeliis als interpolatie of als aanhangsel hebben aangetroffen. van quatuor heeft . In 31 is Maroen stellig bedorven uit Methone bij Ps. bl. Ik kon deze zelf wel niet vergelijken. 26 en 28 besproken gegevens nog met V overeen. 135 zegt 8519). 1859) in het Westen verspreid werd. Deze ongerijmde verdichtsels doen zich overal zóó voor. 135). Alexanders geesten . Zacher Halle 1867) komt aangaande de bij 22. genoemde Keulsche Anales (Favre bl. 548. Ook bij 26 zien wij grooter overeenstemming met V(alerius) in het sluiten van eene wapenschorsing van 20 dagen (Zacher bl. en in het oude fr. Jacob van Maerlant. 26). 26). is eene afwijking in het begin. De geschenken toonen tot zelfs in de cijfers eene in het oog loopende overeenstemming met het oude verhaal. Valerius volgt (vgl. 264 en 151). die Jul. Den tocht naar het Paradijs vinden wij bij Lamprecht 6692 vgg. zij hellen weêr meer naar V over (vgl. X 109). waar Alexander den koning Nicolaus ontmoette. Valerius in een Parijsch hs. Weismann 2. 144.Ph. gedicht. 273 en 196). (Zacher bl. 5819 volgens Zacher t. komt meer overeen met de redactie. genoemd (Zacher bl. Weismann 2. 28 bevat schrale overblijfsels van de in de andere bewerkingen zoo uitvoerig behandelde episode van Candace. Mothana bij V Methona. 23). Het volgt ook op het uittreksel uit Jul.d. Van waar is Luka afkomstig? Ik vermoed daarin een overblijfsel van Lykaonië (Lucanië) (Zacher bl. pl. 15. Motena Epit. Zelf in Maerlants gedicht zal men een en ander tweemaal verteld vinden. Thracië wordt bijkans in denzelfden samenhang bij Ps. behalve dat zij (pantheras) quatuor milia 1) in pl. Daarmede wil ik echter geenszins beweren dat men aan eene onmiddellijke afleiding uit V moet denken. Het zelfde verhaal vindt men ook in de bij 7. 117 no. dat het moeielijk valt ze na te gaan. en er uitdrukkelijk wordt 1) De Historia de Praeliis mag niet in aanmerking komen.XXVI belofte van Alex. eerst door Alberich van Besançon in de Pseudokallisthenische Alexandersage is opgenomen (Weism.a. 117 no. in het Paradijs terstond herkend wordt. Zacher Zeitschr. Pise is eene herinnering aan den wedloop te Pisa. Ook de onder 30 opgesomde avonturen vinden gedeeltelijk hun voorbeeld in de verhalen van de Pseudokallisthenische groep. (codex latinus no. Favre bl. zij worden tot zoo vluchtige substantiën. maar zij veronderstellen gedeeltelijk ook andere bronnen. maar de daaruit afgeleide werken (ik gebruik het Alexanderlied van Lamprecht en Ekkehard Uraugïensis) toonen dat zij op de besproken punten afweek. 116 no. hetwelk desgelijks uit de joodsche traditie afkomstig is en door eene latijnsche bewerking Alexander Magni iter ad Paradisum (uitgeg. Opmerkelijk bij M.

zich door eene haast onverstaanbare beknoptheid onderscheidt. Er is geen enkel werk bekend. en andere zijn geheel overgeslagen. Daartegen pleit echter de omstandigheid dat enkele van de punten.XXVII gezegd dat daar dezelfde heer regeert. welke aldaar aan Demades is toegeschreven. dan het origineel was. 7) zien wij aanstonds dat zijn tekst bij de bewerking niet gebruikt is.v. want Justinus is meestal op die plaatsen niet toereikend. Ook in 3 staan wij denkelijk nog op den bodem van Ps (Zacher bl. 126). daarvoor zijn de toevoegsels te gering en te onnauwkeurig. kon hij gemakkelijk op die gedachte komen. afkomstige stof in eenen opmerkelijken toestand. De sage zal dus wel naar de geschiedenis gecorrigeerd zijn. waar Gaut. maar dat zij zich aansluiten aan de kennis die de schrijver zich vroeger van Alexanders geschiedenis had verworven. 15. hier in den mond van Demosthenes wordt gelegd. wordt deze weder op zijne historische plaats gesteld. Alexanders geesten . Op het gebied der geschiedenis komen wij met de onder 6. om daarop voort te bouwen. Als hij de verhalen zóó te zamen vond. Maar wij mogen ook niet aannemen dat de uitbreider werkelijk eene historische bron onder de oogen had. Hij zou dan den tocht naar het Paradijs naar eigen verkiezing op eene hem gepast voorkomende plaats gezet hebben. ophitsende redevoering. met de geschiedenis strooken. indien wij veronderstellen dat deze eerst door M. er in is gebracht. Daarmede wordt ook deze tocht in eene nauwe betrekking gebracht tot de gebeurtenissen onder no. eene eigenschap. die hem in den droom verschenen was en de wereld aan hem heeft onderworpen. Wij zien aanstonds de uit Ps. Zij behooren op plaatsen. Maar indien de tegen Alex. en als wij den eerste vergelijken. Ook in de Annales Colonienses volgt dit verhaal onmiddellijk op die gebeurtenissen. 7 genoemd. Men zou dus licht op de gedachte komen dat de woorden van Gaut. 20. waar wij de stof in eenen hierop gelijkenden toestand aantreffen. dat de aanvullingen wel het werk der fantazie zijn. Wij nemen niets onwaarschijnlijks aan. 17. Hetgeen over het geheel overeenstemt. eene i n n e r l i j k e vereeniging is er echter niet op te merken. wijkt in bijzonderheden nog al af. 6. b. zooals zij in de Annales staan. zelfs niet onder de jongste bewerkingen. zoo vooral van de episode van Candace. bij de geschiedenis van de samenzwering (lib. die al meer bij dit werk gewraakt is. en de uitbreidingen in de vertaling zijn dan ook zonder twijfel aan het doel toe te schrijven. Een aanknoopingspunt is immers door het begin van het latijnsche verhaal gegeven. en de tekst van Gaut. van menig gedeelte zijn maar schaarsche overblijfsels voorhanden. 21 en 24 opgesomde gegevens. 19. Jacob van Maerlant. uit de fantazie zijn uitgebreid. Ook zou alleen Curtius in aanmerking kunnen komen. Er blijft dus alleen ééne veronderstelling over. eenigszins duidelijker te worden. alleen niet voldoende was. welke uitgebreid of duidelijker gemaakt werden. Voorshands mogen wij echter nog niets beslissen.

Volgens de historici is Cebalinus de broeder van Nicomachus. zeide hij dat zij eerst kortelings uit Griekenland waren aangekomen. geven de berichten van de geschiedschrijvers van Alexanders tocht over den Tanaïs tegen de Skythen eene aanleiding voor het verhaal van M. terwijl hij in onzen tekst een neef van Philotas wordt genoemd. Ad 19. in den loop van zijn 9de boek genoemd. Het feit is zeer begrijpelijk: de schrijver heeft de personen uit Gaut. welke klaarblijkelijk niets anders is. Ik vermoed dat er oorspronkelijk stond sinen (d. die Alex. als niet in 8. Wij komen nu tot het merkwaardige verhaal in 23. dat Cebalinus in plaats van een broeder een neef van Nicomachus is geworden. zelf gedaan. zijn saam- Jacob van Maerlant. Het verdere. had uit te staan in de bosschen van Hyrcanie en van de Mardiers. was verzonnen.XXVIII Ik vind niets. zou dan licht eene fout van het geheugen kunnen zijn. dat eerst de uitvinder van de geheele episode ook hem heeft verzonnen. of dit althans heeft M. dan eene copie van het bekende feit uit den slag aan den Granicus.’ Van waar is dit bericht afkomstig? Het is voorzeker willekeurig uitgedacht. Alexanders geesten . bijeengezocht. en wij moeten dus de mogelijkheid in het oog houden. dat men zou kunnen vergelijken. Eene bevestiging voor dit vermoeden mogen wij ook vinden in de redding van den koning door Clitus. Men kan niet twijfelen. Van elders is hij mij niet bekend. Even weinig als ik in de Pseudokallisthenische bronnen iets heb gevonden. die kort te voren uit Griekenland waren gekomen. De derde afdeeling wordt door Perzische edelen aangevoerd. en Hephaestio nog negen mannen genoemd. hetgeen toch met de bewering van hunne verwantschap slecht strookt. en welke chronologisch op dezelfde plaats behooren. De voorstelling zou wel willekeurig kunnen zijn uitgevonden. die ook uit het werk van Gaut. zoo als reeds opgemerkt is. hetgeen de laatste immers al vrij zeker door zijnen naam doet kennen. des Nicomachus) neve en dat sinen door een afschrijver met een verkeerden persoon werd in betrekking gebracht. en aan het slot van de opsomming wordt gezegd ‘dit waren ridders van hoogen prijs en van hoogen naam. Op de eerste zijde zijn behalve Alex.i. De koning Baradach en de snellooper Dromoen zijn dus naar alle waarschijnlijkheid onhistorische personen. maar zij kan ook berusten op eene duistere herinnering aan de moeilijkheden. De negen ridders waren tot nog toe feitelijk niet opgetreden. En daarmede wordt het duidelijk dat het geheele verhaal slechts eene romantische optooiing is. maar zij worden alle zonder uitzondering door Gaut. de verdeeling van het leger geschilderd. en omdat zij nog niet in het verhaal waren voorgekomen. wat nauwkeurig aan het onder 18 gegevene beantwoordt. 639 Philotas Cebalinus eenen knecht noemde. Ik zou het er voor houden dat dit door M. Daardoor wordt de bewering verdacht. De naam Dromoen is kennelijk gevormd naar het grieksche δρόμος. en dit zou zelfs ons boven uitgesproken vermoeden bevestigen. Bij deze episode wordt nu.

De inkleeding. De twee dingen zouden wij aan M. onafhankelijk van Gaut. Ik heb het alleen genoemd. het tweegevecht met Porus. toen het verhaal in de grootere Alexandersage werd opgenomen. bevat niets dat niet uit deze bewerking zou kunnen voortgekomen zijn. omdat hij er niet uitvoerig over spreekt. van een gelijksoortig werk. zelf kunnen toeschrijven. dat de wachters de geschiedenis verhalen werd er voorzeker eerst ingebracht. 16 en 29 genoemde punten. als deze naam niet eene fout is voor Mazeus. Bij Gaut. wordt de held eerst 8.d. in de uitgave van de Gest. In dit geval zou hij deze sage al met de tijdsbepaling moeten gevonden hebben. Eene gelijksoortige uitbreiding als deze episode vertoont no. behalve de inkleeding en de opgaaf dat het feit gebeurde na Alexanders ontmoeting met Claus van Atervaen. dat Porus zich op een gedruisch bij zijne lieden omdraait en bij deze gelegenheid de beslissende wonde verkrijgt. van de ontmoeting met Nicolaus niet eens iets zekers geweten heeft. Jacob van Maerlant. Men zou nu allicht gissen dat M. zij zijn onbeteekenend en maken den indruk. 761 vgg. er bij te voegen is nog Vrouwenlop no. heb ik nergens eene aanleiding gevonden. Alexanders geesten . Van de onder 32 opgegeven namen is historisch Hector. Ook met de tijdsbepaling. Voor de onder 14. de verdere litteratuur z. heim. Van de onder 5 genoemde sage gewaagt M. 46. het werk Secretum secretorum. Ook elders is M. 1037 vgg. dat het niet waarschijnlijk is. hoewel met enkele individueele trekken. zonder het ergens werkelijk te verhalen. 175 genoemd. dat M. rept. naar zijne bron. alsof zij willekeurige of op misvatting berustende verzinsels waren. omdat ook Lamprecht 5299 vgg. Maar wij zullen later zien dat deze redeneering geen steek houdt. ook Rb. de aanvoerders bij de verschillende ondernemingen uitdrukkelijk te noemen. 1) De andere bekende bewerkingen wijken meer af. die ik nergens elders vind. maar in eenen anderen samenhang gewaagt. van hetwelk hij slechts te dezer plaatse en in de korte opsomming van Alexanders daden 10. 714 vg. Daargelaten de uit Ps. ook de uitvinder van de geheele episode over den tocht tegen de Skythen met de namen Baradach. Hetgeen onder 13 staat had ik misschien beter geheel weggelaten: het is hetzeltde wonderwerk. Alleen Mascus is willekeurig verzonnen. waarvan M. spreekt. wien wij reeds meer op willekeurigheden hebben betrapt. Het verhaal in den Alex. en M. zelf de geschiedenis met een feit in samenhang zou gebracht hebben.. Dromoen en alle gegevens is. 11. 27. is het geheel slechts eene schildering van een gevecht. Men zou zelfs kunnen beweren dat M.XXIX gezocht. Maar wij zullen beter doen deze vraag eerst iets later te beantwoorden. Rom. afkomstige trek. Maar ook Curtius noemt hem niet op de overeenkomstige plaats. ook H. 160 vgg. heeft hem stellig 1) Gesta Romanorum cap. is het denkelijk niet anders. door Oesterley bl. er op uit. Maar men zal mij tegenwerpen. Parmenios zoon.

v. had hij hier behalve de meer opgemerkte poging. welke tengevolge van eene kluchtige misvatting van Gaut.. 280).d. zelf zijn gevormd uit de equites Agriani. IX. Epit. een geheel anderen naam Statira heeft (Weism. Val. 103. waar zij Colito. II 20). waar deze naam is genoemd. terwijl Ps. 282. Oscanie kan ik niet thuis brengen. Cilito Cylito of Clyto heet (Val. is het wellicht niet overbodig op te merken dat in de nabijheid van de plaats. den naam uitgedacht heeft.. 73) en Divinus Pater Favre bl. en iets dergelijks is misschien ook het geval met Senberis (z. IX 239) wordt gewaagd. dat hij zich in een verkeerd opgevat sulc of sulke moet transformeeren. Jubal Zs. Andreas Paulini. X 86. Het lag voor de hand. Nepotis. f.) Jacob van Maerlant. van den samenzweerder Dimus wordt gesproken (8. tekst is ontstaan. Bij hem is in overeenstemming met Gaut. Taxilles in den slag tegen Porus gesneuveld (vs. Rixcolie. Met grooter zekerheid dan voor de tot nu besprokene gegevens herkennen wij de bron voor eene andere groep van toevoegsels in het werkje: A l e x a n d r i M a g n i E p i s t o l a de situ Indiae et itinerum in ea vastitate ad Aristotelem praeceptorem suum perscripta ex interpretatione Corn. Ook Agriane kan door M. 11 vg. 1197. om door een bijzonder land te noemen te doen uitkomen. Daardoor wordt hetgeen wij onder 23 hebben verondersteld nog meer bevestigd. teruggebracht worden. II 20). Weismann II 356 (vgl. De namen van de zuster en den zoon van Darius vind ik weder nergens. van welke b. moet op de Roxane van Ps. zou het mogelijk wezen dat M. de aanteekeningen 1) op de plaatsen . Roboas Favre bl.ph. Misschien is het verkeerd geschreven voor Hyrcanie. z. òf van elders (Curtius) kende. Het land Alobodine zullen wij ook wel te vergeefs in de bronnen zoeken. Alexanders geesten . Epit. Over de rivier Albene. 496) en hij voelde de behoefte. en het Epitome. den zoon naar den vader te noemen. en daar de laatste satraap van Bactrië was. de aanteekening op 3. den eerste ook als satraap van Hyrcanië heeft beschouwd. Als M. bl. en wat Dime betreft. In de Pseudokallisthenische overlevering wordt Ariobarzanes ook als satraap genoemd. Van Sulcus heb ik een sterk vermoeden. denkelijk in Arbele te veranderen.XXX op de vroegere plaats uit zich zelf mede opgesomd. Gissae 1) Als metgezellen van Antipater worden elders genoemd: Cassander en Jollas bij Curtius (Jobas Favre bl. niet lang na deze plaats (Gaut. dat dit een andere Taxilles was. daar hij hem òf uit de latere plaats van Gaut. Narbesines vlucht na den moord naar Hyrcanië en Bessus naar Bactrië. Nunc denuo recensuit etc. (z. II 105). De naam van Darius echtgenoote brengt ons weder meer bepaald op V. zoo als mij waarschijnlijk voorkomt. over Divinus Pater Zacher Pseudok. Darius dochter. ook nog een bijzonderen grond. om aan de personen een naam en een bepaald vaderland of rijk te ǵeven. 170.

hist. Maar het is mogelijk dat Favre verschillende brieven verwart. Het zal ons echter beneden niet aan een duidelijker en onbetwistbaar bewijs ontbreken. Die in het Septisegm. niet gebruikt. Te gelijk zal daar blijken dat M. om het zijnen lezers als historie op te disschen. waarvan Berger de Xivrey Traditions Tératologiques bl. onmiddellijk of middellijk uit hetzelfde geschrift heeft geput.. De E(pistola) zelf heeft echter M. Ik althans had zijne woorden aldus opgevat. de brief staat er bl. van welke eene in het werk Septisegmentatum opus. In Maerlants hoofdbron zien wij naar Curtius de zaak zoo 1) 2) Zachers woorden t.) . gesneuveld. 80 noot 4 van verscheidene uitgaven spreekt. die hij niet opnam. V. die toch het laatste werk zal uitgeschreven hebben. kunnen het doen voorkomen. zou hebben uitgesloten. Ik behoef den inhoud niet te kenschetsen en kan volstaan met naar de mededeelingen van Zacher bl. Enkele latere bewerkingen (het tweede fr. de eene er van is gedateerd Basileae ex officina Henrich Petrina MDLXXV. over dit werk Zacher Ps. Porus is bij Ps. 36). heeft het verhaal niet (Zacher bl. 373-400 Z. Weism. waarom M. op. slechts in de uitgave van Paulini toegangelijk was. Met het verhaal van E (bl. (Vgl. 537-74) vertoont in de details de nauwkeurigste overeenstemming met E. Maerlants schildering van deze expeditie (9. zijne verborgen schatten laat zien bevat geene andere bewerking van de Alexandersage behalve E (bl. als deze. als in latere gedeelten en noodzaakt niet zoo onvoorwaardelijk. 151 vgg. welke ontbreken. begint de overeenstemming. hoe Alex. De woordelijke overeenstemming tusschen M. dat Porus aan Alex. terwijl die van de andere 2) bronnen er aanmerkelijk van verschillen . den griekschen tekst heeft uitgegeven. en E is echter niet zóó groot. maar toch later sneuvelen. 106 vg. weder eene andere bron. 331 vgg. om de meest onmiddellijke verwantschap te veronderstellen. Daarmede in samenhang staat eene andere gewichtige overeenstemming. mogen wij dit bewijs niet voor voldoende houden. Daarentegen heb ik den juisten brief gevonden in twee Bazelsche uitgaven van Curtius. in den slag tegen Alex. pl.a. Alexanders geesten . te verwijzen. als de schrijver of compilator van E. Maar wel kent Vincentius Bellovacensis het (Spec. behalve in hss. ontbreekt het. Maar daar wij later waarschijnlijk zullen moeten toegeven dat hij ook andere stof kende. Jacob van Maerlant. bl. Van 574-778 volgt M.XXXI 1) 1706. V 49). de stukken. dus niet de juiste. 144 no. Met tamelijk veel zekerheid zouden wij dit al mogen besluiten uit de omstandigheid dat in het dietsche werk niet de geheele inhoud is opgenomen. II 144. 784 brengt ons weder en met nog grooter zekerheid tot E. gedicht en Kyng Alisaundre) laten hem wel bij deze gelegenheid in het leven blijven. en wien op dit gebied niets te wonderbaar of ongerijmd toescheen. zelf als bespieder tot Porus gaat. want er is geen reden te vinden. 37). Dezen trek. Ik doe daarom opmerken dat Favre bl. zal wel dezelfde zijn. Maar hetgeen dan wordt verhaald tot vs. alsof het werkje. 3) en ook in de Epit. die de stof van overal heeft bijeengezocht.

maar de allernauwste betrekking blijkt aanstonds weder uit eene vergelijking met de volgende verzen 1175-88 met de woorden van E. maar eerst na weder een heel eind het latijnsche gedicht gevolgd te hebben. woordelijke navolging van deze woorden met uitzondering van het slot. praestantissimos deos hac in re maiores me videri potius volui quam patientia immortalium sacra vestigia praeterirem. dass sie ihren inhalt nicht aus dem Pseudokallisthenes allein geschöpft hat. ut possem orbe terrarum circumfluum navigare Oceanum... voldoende wordt bevestigd. maar in anderen vorm aangetroffen heeft. doch mogen wij dit niet stellig beweren. 969 vgg. tot de zuilen van Hercules en Bacchus geleiden. omdat het Latijn van E op deze plaats deerlijk bedorven is. onderwerpt en in vriendschap wordt opgenomen. volens si possem orbem terrarum circumnavigare. Pergebam tunc ad mare. nihil praeter desertos ad Oceanum campos. Val. tot dat hij met 10. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant.’ Onmiddellijk na dat Porus in vriendschap is opgenomen. weder aan andere voorbeelden aan. 38) ultra deinde procedens ut memorabile cernerem aliquid. et quod Herculi Liberoque non esset ultra excedere concessum. 160). 345 weder tot de vroeger verlatene plaats van E terugkeert. van Curtius) elephantes) ac serpentes intellexi.XXXII voorgesteld dat Porus ter aarde stort. zoo als wel door het uittreksel van Zacher (bl. M. Wij hebben bij M. kan echter uit 10. dat Porus bij de latere tochten onder de begeleiders van Alex. slechts schijndood. 1555 vgg. Ook hier is de overeenstemming niet geheel woordelijk . et en ware dien Grieken al bekant. 1) vs. die hem raet gaf sonder waen dat hi Inden bescouwe om dat men hem niet en wantrouwe dat hi hadde enech lant. gedicht. die behalve den druk ook nog verscheidene hss. doch M. zich aan Alex. niet op dezelfde plaats. gebruikte. sterk op den voorgrond treedt. zou men zelfs kunnen denken dat M.. 1) Aangezien E van de hoogte der zuilen hier niets zegt. weder bijkomt. zijn het 15 ellen). de maat afgeleid hebben. Quam quoniam tenebrosum vadosumque) mihi locorum incolae affirmabant.. behulpzaam is bij zijne toebereidselen tot een verderen tocht in het Oosten. Maar hetgeen hij nog verder heeft. 160) ‘damit aber setzt sich die Epistola in den entschiedensten widerspruch mit der erzählung des Pseudokallisthenes und offenbart. maar. of althans o o k uit eene andere bron heeft gekend (bij Iul. opgeeft die waren vijftien voete lanc. hoofdzakelijk aan het lat. Deze redactie volgt M. Et ecce amnis quem tenebrosum vadosumque (C Pergebam tamen ad mare. IX 508) dat hij Alex.Poro rege non detrectante) ne abdita tegere videatur sui regni bona vinden wij daar terug: dit heeft hi met Poruse bestaen. sylvasque ac montes inhabitare elephantos (C (tekst in de uitg. Zacher zegt hierover (bl. (bl. Deze episode heeft M. dit verhaal uit eene andere bron. dit vinden wij buitendien slechts in E. hetwelk hij vermoedelijk niet verkeerd begrepen. Later wordt gezegd (Gaut. De geheel eigenaardige woorden van E (sinistram partem Indiae scrutari institui. Van daar af sluit zich M. laat E hem Alex.

Van wezenlijk belang voor onze vraag is dit echter niet. al vroeger om het leven is gekomen (vgl. denkelijk verkeerd geschreven Phatraten. met uitzondering van een enkel klein invoegsel. Admirati satis diuque novitatem etc. 351-370: Palus erat sicca et canna abundans. Mogelijk dat eene van de hss. om de gedachte aan Clitus (misschien las hij werkelijk Clitus zoo als ook in C. hippopotami pectore: crocodili alterum simillimum: duris munitum dentibus. duo capita habens. Bij M. 1) Als E ook daar Fasiace heeft. Philotine. per quam dum transitum tentaremus belua novi generis serrato tergo. zonder hem weder te verlaten. De naam van Philotas is denkelijk opzettelijk gewijzigd. welke elders Prasiaca heet. Vs. Hanc ferreis vix unquam comminuimus malleis. noemt te dezer plaatse Perdiccam et Clytonem (C Clytum) et Philotam. omdat Philotas bij M. Aangaande afwijkingen is niet veel op te merken. te dezer plaatse eenen satraap Alticon. mag men daaruit niet besluiten dat ook de overlevering van Ps. bij M. en de naaste verwanten slechts aan E eigen.dieren Scyritae. XXX is gezegd over Taxilles van Alobodine). in het heiligdom van de zon en de maan: Perdicas. nog eens. Na de avonturen in het dal Jordia wijkt echter de tekst van M. E. staat) te vermijden. Jacob van Maerlant. aansluit. en zijnen neef. dat de Indische stad. die insgelijks al om het leven is gekomen. De nauwe verwantschap wordt ook daardoor bewezen. verschijnt dezelfde neef. van E daarover betere inlichtingen geeft. Buemer. wiens naam dus al meer gelijkheid heeft met den misschien verkeerd geschreven Aloen van M. eenmaal. Dan komen zij aan de rivier Buemar. duos milites uno ictu occidit repentino. dezen vorm van den naam heeft gehad. sterker van E af. 736 vgg. bij M. De compilator van E vond waarschijnlijk twee namen en moest daaruit eene keus doen. 10. wat er boven bl. of een andere. voorkomt als Faciaten.XXXIII En verder komt M. Alexanders geesten . Om de overeenstemming aanschouwelijk te maken geef ik als voorbeeld de eerste ‘aventure’ uit E tot vergelijking met M. Van waar echter M. quam hastis non valebamus transfigere. Den neef van Alexander heb ik in geen enkele andere bewerking teruggevonden. waar de druk van E heeft legato meo Antigone. grijpen. in vs. Overigens zou het mogelijk zijn dat M. weet ik niet. die kort te voren uit Griekenland was gekomen. In de laatste worden nog verscheidene avonturen verhaald . en zoo gaat het voort in de meest woordelijke overeenstemming. De in dit gedeelte vervatte stof is in vergelijking met Ps. rivier Clujas met bewoners. en die in E steeds Fasiace wordt genoemd. op de eerste plaats ook den naam van Clyto opzettelijk heeft veranderd. 350-974 nauwkeurig met den tekst van E tot aan het slot overeen. waar zij zich aan Ps. alterum lunae simile. Zacher noemt uit de hss. den neef of de neven heeft. 957 en heet Aloen. welke 1) vorm of hij of een afschrijver verkeerd voor Fasiace heeft gelezen . geleidt Alexander bij M.

begint de volkomen overeenstemming met M. de terugkeer tot het kasteel. vooral met het oog op de menigvuldige veranderingen waaraan de stof van de Alexandersage over het geheel was blootgesteld. bij M. van den druk. De Epistola put gedeeltelijk uit Ps. 41. waarin zij stellig met de groep van Ps. vinden. vluchten zij in de rivier Ebimaridis (Z. . of uit diens naaste verwanten. Nu vinden wij juist van deze gedeelten. maar toch in de details van het verhaal de kenmerkenste verschillen blijven bestaan.XXXIV die in vischhuiden en dierhuiden zijn gekleed en zich vreedzaam voordoen. De genoemde afwijkingen. en enkele nog minder beteekenende.. dat het werk. Vs. hand aan hand gaat (Z. 160). C stemt overeen).). 162). in de door Zacher met l. niet eene bewerking. tot voorbeeld kan hebben gestrekt. de druk noemt geen naam. die ons wat betreft het gebruik dat M. dat E hier wel den inhoud van Ps. maar zegt. maar in de hss. er van heeft gemaakt. van waar de tocht naar de boomen van zon en maan was ondernomen. den graad van verwantschap nauwelijks verminderen. kunnen in verhouding tot de doorloopende en treffende overeenstemming. dat zij bij de nadering van de Macedoniërs vicinis se maris immersere gurgitibus (bl. waar ook M. sluit zich M.. niet de Epistola zelf heeft gebezigd. die ik gedeeltelijk in de aanteekeningen op den tekst zal aanwijzen. welke met Ps. 419 zegt hij dat de vischmenschen in de rivier Ebigmaris leven. Daarentegen gewaagt de laatste op deze plaats van een bezoek bij de Brahmanen en bij de Seren (899-929). 161.v. dat aan M. E en M..) gemerkte afdeeling (bl. boomen van zon en maan). daarentegen juist daar. waar zij zich beslist van deze groep verwijdert. Uit deze verhouding. bij welke Zacher had moeten zeggen.van welke M. bl. overeenstemmen. en die. aldus b. 152 vgg. Alexanders geesten . waarin de Epistola was uitgeschreven. In enkele gedeelten. bl. welke Zacher gebruikt. gedeeltelijk echter ook uit eene vreemde bron (Z. die wij bij Ps. maar die niet geheel overeenkomen. hetwelk Jacob van Maerlant. De Seren zijn echter ook in het hs. geen spoor. Er blijft dus alleen de mogelijkheid. weder nabij komt. in de details stellig weder aan E aan. hetwelk Zacher volgt (Zacher bl. de gedeelten van E. weder met de eersten overeenkomt. Want onmogelijk zou bij toeval eene zoo scherpe scheiding tusschen de twee gedeelten hebben kunnen ontstaan. Want bij deze veronderstelling zou het straks gezegde eveneens en in nog hoogeren graad te pas komen. Voorts heerscht er weder tot aan het slot volkomen overeenstemming. althans genoemd. 159). bl. zoo scherp mogelijk onderscheiden vertoont. niets heeft. Ten tweede blijkt er uit. Wij moeten er bij blijven de allernauwste aan te nemen. welke uit eene andere bron afkomstig zijn. Der vermelding waardig is nog eene afwijking der hss. volgt ten eerste dat M. te dezer plaatse in gelijken zin als bij M.

391-1078 in pl. 954-97. was. ook de bron van M. Jacob van Maerlant. is zoodanig een werk tot nu toe niet bekend. t. 1) Voor de geschiedenis van de Alexandersage is de boven verkregen uitkomst niet geheel zonder beteekenis. 5. dat de Epistola is ontstaan op den grondslag van een afzonderlijk klein werk. Cyrus en Xerxes (Gaut. heeft hij zeker boeken geraadpleegd. die in den Ps. die Ps. 1005-1247. 547-614 wordt ons de strijd om de wapenen van Achilles verhaald (Gaut. 493-96 slechts door enkele vluchtige trekken aangeduid. Alexanders geesten . IV. 8.en maansverduistering 3. doen denken. Daardoor vervalt ook hetgeen Favre bl. Alvorens wij de vraag over Maerlants bronnen voor de overige stof uit de Alexandersage weder opnemen. ergens de grieksch-latijnsche namen van de rivieren in de hel uit zich zelven heeft bijgevoegd. daaraan toe te voegen. VIII. herkennen. 1257-1298 en eenige trekken uit de dierkunde 5. 5. dat iemand zou beproefd hebben uit den brief van Alex. 3. bl. aan Aristoteles werd aangevuld. Zoo ver ik weet. òf van eene gepaste aanleiding gebruik maakt. voorts noem ik 2. doch het kan nog uit een schuilhoek te voorschijn komen. maar waarschijnlijk is. om zelfstandig eene dergelijke opmerking aan het verhaal vast te knoopen. 84 over het ontstaan van onze Epistola vermoedt. de gegevens van Gaut. Daar. Het meest betreedt M. of uit den daarin ingelaschten brief van Alex.XXXV de compilator van E voor bron nevens Ps. is ingelascht. enz..w. welke zijne verbeelding en lectuur hem mochten aanbieden. 229-33). stukken uit de Babylonisch-Perzische geschiedenis van den torenbouw te Babel tot den dood van Cyrus. òf zooals bij de grootere. terwijl dit uit Ps. daar wij nu met volle zekerheid het bestaan mogen besluiten van een geschrift.v. willen wij even blijven staan bij de al meer genoemde excursen.. een afzonderlijk werk te maken door de stof tot dit doel met nieuwe bijzonderheden te vermeerderen en alle monsters. Wij 1) noemen het E* . Buitendien vinden wij tal van kleinere historische excursen. waartoe wij naar zijne opvatting ook de mythologie der ouden moeten rekenen. 5. Voorts hebben wij te noemen eene verklaring van de zons. 175-78. V. vooral bij de grootere uitweidingen. Als merkwaardigheid wil ik opmerken dat M. 181-274. aan Aristoteles. zoo b. II. Den vorm van een brief kan dit werk al vroeger hebben gehad. Wij moeten nu integendeel aannemen. doordat M. gebruikte. 848 vgg. 1053-1169 verhaalt ons de geschiedenis van Julius Caesar. 2. 499-533). 1. 1073 vgg. waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan Nebukadnezar (Gaut. die sterk aan de latere behandeling in de Nat. Zonder twijfel heeft hij een groot deel er van enkel uit het geheugen geschreven. 15 vgg. 699-738 spreken over Croesus.. dat deze eerst uit den Pseudokallisthenischen brief ontleend werd. 1025 vg. vermeerdert en verder uitwerkt. daarbij het gebied van de geschiedenis. bij Gaut. 389-93). waaruit alleen de Epistola de stof heeft geput. welks spoor wij zoo duidelijk bij M. Zeer uitvoerig wordt de joodsche geschiedenis behandeld 4. niet aanbood. in andere gevallen. van Gaut. 5.

um sichere urteile über verwantschafts. Indien de redeneeringen van Doberentz over het ontstaan van Honorius Imago Mundi t.XXXVI waar slechts kort de hoofdtrekken zijn opgenomen. Voorts verdient het opmerking dat de uitweidingen uit de bijbelsche geschiedenis niet zijn geput uit de Historia Scholastica. 13. maar ik heb tegen zijne uitkomsten eenige bedenkingen. geheel juist waren. die of uit Honorius is geput.. deutsche Philologie 12. Want alhoewel wij de hoofdstukken 7-36 von Honorius Augustodunensis geschrift De Imagine Mundi (Migne Patrologiae Tom. f. Dat ik alle détails opsom zal men niet van mij vergen. Ems in het Zeitschr. Juist nu heeft Doberentz onderzoekingen het licht doen zien over de geographie in de Weltchronik von Rudolf v. 837-1776. 387 vgg. 1037. terugvinden. of met dezen eene gemeenschappelijke 2) bron heeft . 122-133) met weinige uitlatingen woordelijk bij M. welke boeken dit zijn geweest. Alexanders geesten . ‘wie vorsichtig man bei solchen viel verbreiteten stoffen des mittelalters zu werke gehen muss. t. Ik zal haar aanschouwelijk maken door enkele plaatsen tegenover elkander te stellen. Jacob van Maerlant.v.a. dat men zich moet hoeden in middeleeuwsche werken bij woordelijke overeenstemmingen dadelijk aan onmiddellijke overneming te denken. 13. toont toch een nader onderzoek aan dat de dietsche dichter dit werk zelf niet onder de 1) oogen heeft gehad . pl.a. 1) en uit 4. (397-402) slechts enkele zeer algemeene trekken geeft. De metamorphosen van Ovidius zijn gemakkelijk als een der bronnen te herkennen. terwijl ik daarbij de gewichtigste afwijkingen zal doen uitkomen. De overeenstemming is zoo nauwkeurig dat men zonder meer den tekst van Honorius tot herstel van de erg bedorvene vertaling mag bezigen. die rijk zijn aan uitkomsten ook voor andere middeleeuwsche aardrijksbeschrijvingen. Dadelijk in het begin ontbreekt bij Honorius de opmerking dat Azie 1) 2) Over Honorius en eene reeks daaruit geputte aardrijksbeschrijvingen spreekt Doberentz t. Daar ik in weerwil van mijne nasporingen er niet in geslaagd ben de bron van M. Tot eene algemeene opmerking. 29 vgg. 257 vgg. zal het wel onmogelijk zijn te bewijzen. CLXXII column..und abstammungsverhätlnisse erreichen zu können’ tot deze opmerking hebben ook mij de onderzoekingen over de bronnen van Maerlants geographische uitweiding geleid. zal ik eene doorloopende vergelijking van de beide teksten geven. waar Gaut. zooals boven zal blijken.w. zou alleen het eerste mogelijk zijn. zelf op te sporen. Hierbij is het der moeite waard ons iets nauwkeuriger met de vraag naar de bron bezig te houden. 29 vgg. en 165 vgg. maar dat zij vermoedelijk op den tekst van de Vulgata zelf teruggebracht moeten worden. pl. Het uitgebreidst is de aardrijkskundige excurs 7. welke de dichter later heeft vertaald. Dit blijkt b. uit den inhoud van 4. 656-62 (Josua 9.

maar uit zijne woorden alleen heeft M. claer vierijn. Aethiopiam circumiens per Aegyptum labitur. qui et Nilus. In hoc lignum vitae. Geon. Etym. de cuius fructu qui comederit. In hoc etiam fons oritur. et contra meridiem vergentes Mediterraneo mari junguntur. in littore Rubri maris denuo funditur. 2. Ende dore doude Babylone Eufrates. sed in aliis longe regionibus funduntur. Asia a regina ejusdem nominis appellata. Honor. de kennis niet geput. Daer af so vintmen wonders mee: Wie so van dier vrucht ate. 7. Aanstonds daarna hebben wij eene zeer opmerkelijke plaats. die heet ooc Ganges. 1. Tigris autem et Euphrates in Armenia de monte Barchoatro funduntur. Want daer es menich serpent Ende vreselike beesten.Het begin van de beschrijving van Azie uit de beide teksten wordt hier naast elkander geplaatst. videlicet arbor. 16. Im. Daerin staat dat selve locus videlicet omni amoenitate rijs Daer Adam bi brac tghebot. Geon heet dander daerna. heeft deze opmerking. I cap. Ende loopt door dlant van India. Mundi Lib. qui sloot onse here god Met eenen mure igneo muro usque ad coelum est cinctus. VII 399 vg. een riviere scone. in India de monte Orcobares nascitur. lib. Die vierde Eufrates. in septem ostia divisus magnum mare juxta Alexandriam ingreditur. Daerbi conspicuus. qui et Ganges. eertsce paradijs. Bi Alexandrien min no mee So valt soe in die grote see. is over het geheel overal de verhouding van M. VIII-X. Daer es een boom heet lignum vite. hist. Daer comen uut vier rivieren. et contra orientem fluens Oceano excipitur. Sp. . Dit es van houte wonder groot. qui in quatuor flumina dividitur. 59 vgg. Soe loopt door meneghe goede stede Ende door Egypten. Alexanders geesten . ferarumque genera. Dat hebbic gelesen vele dicken. 2. mox a terra absorbetur. Post paradisum sunt multa loca deserta Naest dien paradyse so es Menech lant. Hrabanus Maurus De Universo 12. Honorius begint de beschrijving van Indie aldus Deinde est India ab Indo flumine Jacob van Maerlant. 844-882. Allen lieden onbekent. Tigris heet die derde riviere. Dat alre eerste conincrike Dat es dat Huius prima regio in oriente e paradiso. Dat es meneghen man becant. per quam occulto meatu currens. Maerl. juxta montem Athlantem surgens. Nam Physon. Daer saleghe sielen in sijn. Die ghi moghet horen visieren: Phison. ob diversa serpentum des sijt ghewes. Quae quidem flumina infra paradisum terra conduntur. Die ene loopt al dor Caldee. Ende Nilus so heet soe mede. Hi bleve altoos in eenre mate Sonder evel ende sonder doot. semper in uno statu immortalis permanebit. Coomt van enen berghe. 14 cap. tot Honorius. inadibilis hominibus. enz. Aldus segghen ons die geesten. et invia. Wij vinden haar echter in de meeste toenmalige geographiën. Ook Gaut. b. Soe es ghedeelt in seven sticken. heet Cocobaces. Isidor.v. theleghe lant. Zoo als hierin.XXXVII alleen de helft van de aarde uitmaakt. dus esser viere. In Ermenien springhen dese twee.

) Nu lezen wij elders feitelijk hetzelfde dat M.XXXVIII dicta qui ad Septentrionem de monte Caucaso nascitur et ad meridiem cursum suum dirigens. de woorden zijn wel bijna nog dezelfde. an die noortside min no mee staet een berch.. 3 b. M. van de uitgave van Doberentz t. M. heet het uitdrukkelijk h a e c (sc. en geheel met M. Hoc India ab Occidente clauditur et ab hoc Indicus Oceanus dicitur. 1625.In 975 vgg. nu willen wi segghen van Europen. Daarvoor lezen wij bij M.v. terwijl het bij Honorius heet sunt aliae (matres) Jacob van Maerlant. Meer willen wij voorloopig niet zeggen. hebben wij eene misvatting. Honor.a.. want wat bij M. en dat wij in den latijnschen tekst niet met afschrijversfouten hebben te doen... Daaruit blijkt overtuigend d a t n o c h d e t e k s t v a n M. Maar ook Isid.. India). 116 vgg. welken wij in de drukken van H o n o r i u s b e z i t t e n . Voor verdere overeenstemmingen wil ik slechts enkele overgangsformulen aanhalen Honor. Europam perambulavimus ad Affricam Hier ent die tale van Europen.) des lantmarke vâhet an ze dem gebirge an Caucasas. an die westside Occeanus. dâ mit ist ez beslozzen: daz mer ist noch genant alsus: Oceanus Indicus. a Rubro Mari excipitur. in geen geval mogen wij uit de overeenstemming tot onmiddellijke ontleening besluiten.. 1695. heet Caucasus. n o c h v a n R u d . . Honor. Asien hebben wij doorlopen. 1398. nu willic transmigremus. De tekst wijkt dus geheel van Honorius af.a Septentrione usque ad montem Caucasum pervenit (het overige echter afwijkend).. 21 Post decursam Asiam transeamus ad Europam. Alexanders geesten . komt overeen Rudolf van Ems. zegt. 14. van het land zelf wordt gezegd. maar de zin is een andere. pl. heeft op de beantwoordende plaats Post Asiam ad Europam stylum vertimus. Affrike laten wi nu staen ende willen ten eilanden gaen. v. blijkt ten stelligste uit den laatsten zin (hoc India etc. voorts in Affriken lopen. die ander sundermarke was daz rôte mer. die volgens Doberentz uit Honorius geput heeft (vs. 33 Peragratis Affricae finibus ad insulas maris accedamus. Ik doe echter opmerken dat ook zulke formulen zich licht door langen tijd woordelijk kunnen hebben voortgeplant. geldt bij Honorius gedeeltelijk van de rivier Indus. spreekt van menschen die vive kinder draghen te samen. Talre eerste conincrike daerna dat eest dlant van India ende gaet suut toter roder see.westerhalben ist daz lant mit einem mer beflozzen. 31 M. Bij Isid. M. E m s op dien tekst terug gaan..

409 vg. Honorius zegt alleen Europa ab Europe rege et ab Europa filia Agenoris est nominata. eene fout wijten. die bij Honorius ontbreken. In den tekst bij Migne zijn de palingen trecentorum pedum longae (zóó ook bij Rud. terwijl de woorden van Honorius a Damasco Abra liberto constructa et dicta. Isid.) daer een flume dore geet. weet ik niet. pl. of van een ander was. Alexanders geesten .). met name Europa. hetzij het een werk van Honorius. uit een duitschen Lucidarius. hetgeen van de moeders zelf zou gezegd zijn. den zin van de regels 883 vgg. van Corinthe en van den naam der rivier Fasis bij den Caucasus. v. Jupiter die grote tyrant heeft ze aan haren vader ontschaakt. en eene twijfelachtige plaats (vs. in met te zeggen dat dit werelddeel is genoemd naar eene dochter van Agenor. De beschrijving van Europa leidt M. die Farfar geheten is. 1679 vgg. Ems vs. 3. en ik denk wel dat wij deze fout moeten aannemen.w. terwijl M. 1 Jacob van Maerlant. In samenhang met deze rivier Farfar zullen wij eenen tweeden naam moeten beschouwen.a. waarop wij straks zullen komen. In den tekst van Honorius heet het voorts foutief sed partus octavum annum non excedunt. las ook al zoo blijkens zijnen tekst 305 vgg. het opmerkelijke toevoegsel (1120 vg. den stichter van Tyrus.XXXIX quae quinquennes pariunt. IV terugvinden. . wie die ausgaben darbieten partus. Als ook de bron van M. Van de fabelachtige dieren welke deze cap. XIII beschrijft. boven bl. 27.Achter vs. in het begin van cap.’ Waarop dit gevoelen steunt. die (vs. XI. maar bij Honorius niet wordt gevonden. 43 ‘unwahrscheinlich aber bleibt dass er. Althans het Hs. waar die vrouwen zelfs gewinnend zů einem mal finfzehn kind. terwijl wij de iets meer uitvoerige vermelding bij Isid. olim Reblata vocata niet worden gevonden. Maerlants woorden zijn dubbelzinnig. Sp. worden de groote slangen uit den eersten zin opgegeven. welke ons konden leiden tot eene 1) 2) 3) Eene soortgelijke misvatting deelt Doberentz mede t. dan 2) kinder . toch is het subject eerder juist liede. werkelijk quinquennes las. zu vermuten dagegen ist dass er partae geschrieben habe. 512). t. 1 . vgl. dien van Zozimas. waar de uitgevers misschien ten onrechte aan M. Behalve deze plaats. 75 zijn zij echter desgelijks CCC voete lanc. waar ook van den koning Europs niet wordt gewaagd. Bij de vermelding van Damascus treffen wij. 1003 hebben wij eenen veel korteren tekst. dan bij Honorius. 12. 18. is het een merkwaardig toeval dat hij juist op deze plaats bijvoegt dits also waer alse 1) amen . zouden het alleen nog zijn de vermelding van Constantinopel. (z. Van Indië mogen wij dadelijk naar Syrië overgaan. 1240) onder de kluizenaars in de Thebaïs met name wordt genoemd. dan ontbreekt alles tot tegen het slot van het 3) hoofdstuk In Gange quoque sunt anguille . Aangaande deze plaats in den Honorius zegt Doberentz 13. XXXVIII) en eene afwijking van Honorius in de volgorde. hetwelk Rudolf van Ems bezigde. XXX voet heeft.

dat denkelijk uit Gallia Braccata (verbasterd Gallia Barbata) als bijnaam van Narbonensis G. dat de bijrivieren van den Donau meestal bevaarbaar zijn. die wij daar niet vinden. Daar ook van het volgende hoofdstuk een deel bij M. is ontstaan. als men de toenmalige cosmografien en kaarten beschouwt. Aan het slot heeft M. Chryse en Argyre. De beschrijving van Spanje bij M. het laatste wat er genoemd wordt is Hippo. Alexanders geesten . Bij Italië wijkt hij dan weder meer af. dan het toevoegsel Jacob van Maerlant. Gallie er bijzonder goed afgekomen. de nauwkeurige mededeelingen over Libia en de geheele inhoud van cap. Voorts ontbreken bij M. Alleen de indische eilanden Taprobana. welke bij Isidorus ook onder de anderen staan. Over Duitschland worden eenige nieuwe opmerkingen gevonden. XXX vrij onafhankelijk. Andere afwijkingen ga ik voorbij. tot Isid. dat men het water van den Donau nog 40 mijlen voorbij de uitmonding in de zee kan herkennen. is insgelijks van Honorius cap. Behalve dit punt stemt de volgorde zeer nauwkeurig overeen. Van dit algemeene stelsel wijkt dus de tekst van Honorius en met hem ook die van Rudolf van Ems af (vgl. maar het toppunt bereikt het verschil bij Gallië. Bij het algemeene verschil in dit gedeelte verdient te worden vermeld dat ook Honorius als deelen van Gallië Gallia Comaga met de verklaring ob longas comas en Gallia Togata noemt. aan.XL nauwere betrekking van M. daarover Doberentz 13. Volgens het algemeen gebruikelijke stelsel worden eerst de drie werelddeelen en daarop de eilanden te zamen beschreven. en bevat veel geographische en andere gegevens. welke wij bij Honorius niet aantreffen. dien anders ook de tekst van M. Ik stip slechts de opmerking van M. in verhouding tot den algemeenen trant van beschrijving. worden meestal dadelijk bij Indië behandeld. dat Jupiter in Arcadië is geboren. beantwoordende aan Maerlants opgaven 1560-66. Maerlants beschrijving van vs. 37). of eene aan dezen nog nader staande bron. De berichten over de uitbreiding van Africa wijken van die bij Honorius af. Over het geheel is. dat het land rijk is aan schoone vrouwen. In Europa wordt de beschrijving over het geheel meer onafhankelijk van Honorius. Maerlants berichten over Scythia inferior zijn gedeeltelijk afwijkend. blijkt dat Africa vrij stiefmoederlijk is bedeeld. Bij de beschrijving van de Donaulanden en van Griekenland is de overeenstemming weder grooter. XXXII tot op Deinde est Heusis en weder het slot van dit hoofdstuk. welke deze eilanden eerst later met de andere te zamen noemt.. In het volgende hoofdstuk somt Honorius de noordeuropeesche eilanden op. dan tot Honorius. Daarentegen heeft hij geen naam voor het Ghebaerde Gallia (1579-82). 1541-1595 is veel uitvoeriger dan hoofdstuk XXIX van Honorius. niet wordt teruggevonden. Wij hebben daarin de eenige afwijking in de volgorde tusschen hem en M. gedeeltelijk uitvoeriger. volgt.

XIV. dus vooral bij Frankrijk. zoo b. de gewone naam voor Marokko. Wij zagen dat op enkele punten M. of reeds door zijne bron. In spijt van deze afwijkingen is het duidelijk dat de bron van M. van Troyen wordt er uitdrukkelijk aan toegevoegd daer Jasoen voer omt gulden vlies. deze alle op te sommen. omdat ook Rudolf vs. quae solis ardore nobis incognita est in cuius finibus Antipodes fabulosae inhabitare produntur.Zeer schaarsch zijn de mededeelingen van M. Dit is wel slechts eene gelijksoortige opmerking. meer met Jacob van Maerlant. welke tot koning Salomo kwam. de aant. zoude alleen het laatste mogelijk wezen.Aan het slot zegt M. dat in Saba Sibilla was geboren. Onder de eilanden ontmoeten wij bij M. mogen wij wellicht aannemen dat deze feiten opzettelijk zijn weggelaten of door M. En wij vinden bij Isid. om dat heete sonnescijn. In zijne natuur lag althans niet bepaald deze spaarzaamheid.v. . hetwelk dus verkeerd tot een eiland is gemaakt. of zij v ó ó r Honorius dan wel a c h t e r hem ligt.. Zeer zelden heeft M. Indien wij ons bij de uitkomsten van Doberentz nederlegden. Dit zijn de hoofdzakelijke afwijkingen van den tekst van Honorius. die ik zal opzommen’. Als zijn tekst niet zelf eene leemte bevat en meeste in vs. op deze plaats van onzen tekst). 809 Nicêâ unde Nicke (!). ‘buiten Europa zijn zeer veel onbekende eilanden en andere. dat op den berg Sinai de heilige Katharina is begraven en veel dergelijks. als welke reeds 1657 vgg. tmeeste deel es onbecant al dien lieden. 5. dikwijls oudere namen van landschappen en steden.. zouden dan in de fout overeenstemmen). quarta trans Oceanum interior est in Meridie. 1707 verkeerd voor middelste is geschreven (de twee hss. Honorius daarentegen Nicomedia opgeeft (vgl. 1338. Onder deze staat ook Maroch. zeer nauw verwant was met den tekst van Honorius. Colchos en in het Hs. is gemaakt. waarvan de grootere uitvoerigheid reeds is opgemerkt. Het vervangt nauwkeurig de plaats van Coos in andere beschrijvingen en is klaarblijkelijk daaruit door eene misvatting ontstaan. hetwelk denkelijk van hem zelf is afkomstig. Ik noem alleen de stad Nicaea in vs. die niet reeds bij Honorius staan. . Er ontbreken buitendien eene reeks van namen van landschappen van steden enz. zoo ook de namen van hunne stichters.XLI Affrike es een groot lant. die nu sijn. en aangezien dit zich vaak herhaalt. althans als wij afzien van de gedeelten. Onvermeld laat M. moet zijn voorbeeld te dezer plaatse zeer gebrekkig zijn geweest. Het is alleen de vraag. en ook hier heeft zijn tekst niet zelden toevoegsels. geographische gegevens. over de Cycladen. Alexanders geesten . hij houdt anders juist van eene ophooping van allerlei berichten. Maar zij zal toch denkelijk op een bepaald bericht betrekking hebben. waarmede de opmerking schijnt verwant te zijn extra tres autem partes orbis. 17 eene plaats. maar het zou nutteloos wezen. Maar wij zeiden reeds dat er eenige bedenkingen tegen zijne uitkomsten bestaan.

Daar echter deze stad uit de geschiedenis van dien tijd bijzonder bekend was. en niet liever aannemen. Maar als wij dit ook toegeven. van Nicaea in plaats van Nicomedia. En daaruit moeten wij dan verder besluiten dat vóór Honorius reeds een werk heeft bestaan. met dien van Honorius over het geheel overeenstemmende. in het andere staat hij echter op de zijde van Honorius. tekst had echter eene verdere bewerking ondergaan. Alexanders geesten . Deze. dan met Honorius zelf.XLII Isidorus of liever met eene bron. Voorloopig zal het moeielijk zijn dit te vinden op het nog weinig bewerkte gebied van de middeleeuwsche geographie. maar of v ó ó r of althans t e r z i j d e van Honorius ligt. dat door een lateren bewerker de Imago mundi van Honorius op verscheidene plaatsen weder meer zoude zijn teruggevoerd. welke niet de ons bekende tekst van Honorius kan wezen. Indien wij slechts met dit eene feit te doen hadden. Op eene plaats zou dit dan zelfs door twee bewerkers op dezelfde wijze zijn gedaan. Daarentegen m o e t de overeenkomst bij Indie op eene gemeenschappelijke bron berusten. en de kluizenaar Zozimas. toegevoegd is eene rivier Farfar. voor welke hij waarschuwt. overeen. dit schijnt mij althans zeker dat de bron van M. vooral wat de opgave over de uitbreiding van Indië en de volgorde van de eilanden aangaat. want over het geheel heerscht in dit opzicht geene overeenstemming. somtijds in de uitlating van namen en bijzonderheden overeenstemmen. eer hij in Maerlants handen kwam. . dat Rudolf op eene redactie van Honorius terugwijst. overeenkomt. tot de bronnen waaruit Honorius zelf had geput. dat dus Honorius niet de geschikte en oordeelkundige compilator is geweest. Ik heb doen opmerken dat bij M. dat deze omstandigheid eene gemeenschappelijke bron veronderstelt. dat hij te vroeg uit woordelijke overeenstemming tot onmiddellijke ontleening heeft besloten. mochten wij desnoods denken. Wij zouden moeten veronderstellen. dat dit in eene redactie van Honorius op gezag van eene andere bron was veranderd. waar hij met M. Beide vinden wij terug in de vermaarde kaart van Hereford. waarvoor hij hem wil doen doorgaan? Onbetwistbaar is niet eens de veronderstelling. Ik moet mij beperken eenige wenken te geven. die ons later misschien op het juiste spoor kunnen helpen. in den Sp. uitdrukkelijk betuigen . hetwelk van zijne Imago niet ver afstond.wil ik hieruit niet afleiden.hetwelk ook de tekst van Rudolf en M. In het eerste punt stemt zelfs Rudolf met M. die door Damaskus vloeit. als wij vinden dat Rudolf en M. welke volgens Santarem Jacob van Maerlant. Er is buitendien nog slechts ééne plaats. en dat hij moet hebben uitgeschreven. tegenover Honorius schijnt overeen te stemmen. Maar de tekst van M. dat Doberentz zelf de fout heeft begaan. de vermelding nl. niet a c h t e r . Nog minder zouden wij dit besluit mogen trekken. maakt dit zeer onwaarschijnlijk. Zullen wij dit gelooven. die tusschen dezen en Honorius schijnt te staan.

De monnik Zozimas is mij van elders niet bekend. Dit zal wel een gebrek van de kaart wezen. Santarem heeft haar uitvoerig beschreven t. waarin M.. deutsch. en zij is uitgegeven in zijn atlas en in de verzameling van Jomard Monuments de la géographie Paris 1862. II 296-434. 491 vgg. z. 185 vgg. denkelijk nauw in verband daarmede staande kaart. mogen wij het besluit wagen dat dit voorbeeld eene in Frankrijk.v. De uitdrukking staen. De rivier gaat daar wel niet d o o r Damaskus. Alhoewel elders daar. volgt. Santarem verwijst in de aanteekening II 393 op zijne ‘additions. Behalve dit werk. zijn de opgegeven punten opmerkelijk genoeg.. welke M. mijne aanteekeningen op 7. pleit zeer voor deze veronderstelling. van Honorius afwijkt. dat in het voorbeeld van M. Parpar). Als wij het feit dat M. en het is mij niet bekend dat elders iets daarvoor is gedaan.XLIII Essai sur la histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le moyen-âge Paris 1848-52 aan het eind van de 13 of het begin van de 14 eeuw door Richard van Haldingham is geteekend. f. 2 Jacob van Maerlant. Grimm Zeitschr. maar langs de stad voorbij. Oesterley Gesta Romanorum bl. 1555 en 1575. Alexanders geesten . ontstane bewerking van de hoofdbron van Honorius Imago is geweest. Wilken I 249) en de vermelding er van is dus wellicht met die van Nicaea op eene lijn te stellen. Afgezien van de doorloopende vergelijking met Solinus zegt Santarem niets over de bronnen van Richard van Haldingham. Müllenhoff-Scherer Denkmäler 23 vgg. misschien zelfs in Vlaanderen. de kaart nabijkomt. want de naam Farfar. de kaart van Hereford denzelfden persoon in deze streek teekent. Alterth.. Ook bij de beschrijving van Frankrijk vinden wij het een en ander. De naam komt in de berichten over de kruistochten voor (z. gebruikte M. misschien eene. werd overdragen op de rivier Barada. Niet minder opmerkelijk is de tweede overeenstemming dat juist evenals M. pl. geene bijzondere overeenstemmingen met de kaart zijn te zien.. regelmatig voor de ligging der gewesten en steden gebruikt: daer bi staet en dgl. den Chrysorhoas van de ouden. Kausler Denkmäler 3. welke M. die in vele armen door Damaskus loopt (z. 740. Winer Biblisches Realwörterbuch i. hetwelk bij stellig onder de oogen had. Zozimas uitdrukkelijk noemt als bewoner van de Thebaïs.’ maar ik heb in zijn werk niets gevonden. waar M. Men heeft ook reden om daaraan te twijfelen. De redactie van de in de middeleeuwsche letteren zoo ver verspreide 1) vriendschapssage . en de kaart van Hereford enkele trekken uit eene gemeenschappelijke bron hebben geput met het andere combineeren. als men uit het opstel van Doberentz ziet dat tot nu toe de onderzoekingen over de bronnen van de meest bekende middeleeuwsche geographiën nog waren nagelaten. is de uit Petri Alfonsi Disciplina de de 1) Voor de litteratuur z. 12. die uit den Bijbel is afkomstig. vooral aan Frankrijk aandacht wordt gewijd. en vermoedelijk in de noordoostelijke gewesten.a.

Met stelligheid leidde ons dezelfde stof dan nog tot een werk. Alhoewel men. of beter uit Julius Valerius. in het begin. of de door Leyser uitgegevene. en ten slotte het verhaal van de twee vrienden. de oorlog tegen de Skythen geeft eene stof aan de hand. eene aanleiding te vinden. Alexanders geesten . hoe weinig wij er in geslaagd zijn het zoo te herstellen.v. vertoont grootere overeenstemming. of de fransche in de verzameling van Barbazan et Méon. in de woorden sed quum ibi anxius multa rerum diu volveret niet het geval is. of vond hij zijne stof. vele rouweliker swerke liepen over sine ghedochte verwacht men wel in het Lat. en dit werk zelf schijnt ook zijne bron geweest te zijn. dat de dichter. aan de andere zijde tot de kaart van Hereford heeft geleid. die het eerst in aanmerking zouden komen. als het uit zijne pen is gevloeid. en zelf eerst uit hen gecompileerd. Daarbij komt voorts de geographische uitweiding. zich geene Jacob van Maerlant. De ± 15 000 verzen werden dus in minder dan een half jaar voltooid.v. hetwelk ons voert tot de Disciplina Clericalis van Petrus Alfonsus. III bekende. hetwelk de compilator van de door Paulini (en elders) uitgegeven Epistola Alexandri heeft gebezigd. daarnaast vertoonde zij de kennis. als op het geheele werk kan doen slaan. Voor de merkwaardige uitdrukking vs. deze werken van verschillenden aard al gebruikt. die uit een geschiedschrijver is geput. Het is dus niet geheel onmogelijk dat de bron van M. 755-65. of beter tot diens hoofdbron.XLIV clericalis cap. terug. De geschiedenis van Alexander zelf bracht ons tot eene gedeeltelijke ontleening uit Pseudokallisthenes. Althans vinden wij het verhaal van Petrus woordelijk bij M. Daarbij zien wij nog af van de grootere en kleinere toevoegsels van historischen en natuurkundigen inhoud. Hoe erg ook het werk van M. niet die van Thomas Cantimpratenis. 689 vg. naar het verhaal van Petrus eenigszins verwerkt was. slechts op deze woorden afgaande. welke ons aan den eenen kant tot de Imago mundi van Honorius Augustodunensis. schoon hem de materie bijzonder swaer toescheen. Onze onderzoekingen over de bronnen hebben ons tot werken van den meest verschillenden aard geleid. aan welke laatste in de Disciplina slechts beantwoordt at illi rei veritatem ei exposuerunt. hetgeen in de Discipl. of deelen er van reeds in eene compilatie? De dichter zegt aan het eind van het 10de boek ooc om een half jaer was over dien bouc ghedicht. zoo b. voorts vs. waarvan het twijfelachtig is of de dichter er boeken bij onder het oog had. maar geen van de bewerkingen. Heeft nu M. die ik kon inzien. mogen wij toch het oordeel uitspreken. in de overlevering mag bedorven wezen. De details zijn menigmaal iets meer uitgewerkt. evenzoo is de wijze waarop de sage van het slangenmeisje is ingevoegd iets nieuws. b. is toch stellig het laatste de bedoeling van den dichter. dit even goed op het 10de boek alleen. die tot heden geheel onbekend is.

als een vijand tegen de boerderes (schoon men moet toegeven dat ook in de latere tijden zijne kritiek niet bijzonder gelukkig is. waarvoor hij misschien ook geen bijzonderen aanleg heeft gehad: maar had hij deze paden al in het begin van zijne loopbaan ingeslagen? Wat wij tot nu toe hebben gezien en hetgeen wij van elders van M. gemeen heeft. althans waar andere uitkomsten niet daartegen spreken. vergat geheel dat hem het orakel van de zon en de maan zijn naderenden ondergang hadden voorspeld. van zijn tocht. welke hij met E. terwijl hij bij voorbeeld een naam zelf uitdacht. welke M. Aan dergelijke verzekeringen bij middeleeuwsche dichters mogen wij niet al te veel geloof hechten. terug met de woorden: Alex. aan zijne verzekering niet zóó veel geloof te hechten. 68 dat hij de waarheid min no mee wil verhalen. wat hij in een half jaar heeft tot stand gebracht. in zijne werkzaamheid als ijveraar voor de waarheid. waar zijne bron hem in den steek liet. Met deze verhalen in onmiddellijken of middellijken samenhang moeten de stukken van E* hebben gestaan. was hij van plan naar Babylon te gaan en van daar naar Africa en Europa te trekken om het westen te onderwerpen. Over het geheel vertoont zich M. welke Gaut. dat zij tegen andere gewichtige gronden zou mogen opkomen. werd geinterpoleerd. Zooveel hebben wij nu al gezien dat M. hetgeen men door het gebrek aan kritischen zin van zijnen tijd wil verontschuldigen). en daarop volgt de hoofdinhoud van de stof. voegt er M. nu wille hi besien die woestine van Endi met groter pine die ingelascht zijn in de opsomming van de plannen. of hij niet ook verder is gegaan. Deze onbeholpene aanknooping verraadt dat dit stuk eerst op het oogenblik zelf in den tekst van Gaut. wettigt ons m. Wij moeten een oogenblik ook bij eene andere uiting van den schrijver stil staan. Na hetzelfde te hebben verhaald. Gaut. maer hi haeste hem gereet te winne also menich lant alse hier voren es ghenant. 975 keert het verhaal tot dezelfde plaats van Gaut. De praetoren van Syrië zouden eene vloot voor dezen tocht uitrusten. wille hi hem dies onderwinden. even weinig als anderen tegen de waarheid en zijn plicht jegens het publiek meende te zondigen door kleine willekeurigheden toe te laten. verhaalt: toen Alex. hij wil geen zelfstandig verdichter wezen. of een bepaald getal opgaf. opgeeft. en zijnen tijd kennen.XLV bijzondere moeite heeft gegeven om eenen doorwrochten en gepolijsten arbeid te leveren. naar den Indischen oceaan teruggekeerd was. Een meesterstuk is het dus niet.i. bij alse hi besocht heeft dlant van Inden. Ik heb reeds de losse aanknooping in 10. 343 doen opmerken. Wij moeten beproeven uit de stof en hare behandeling zelf de bovenstaande vragen te beantwoorden. reeds in zijn 9de boek Jacob van Maerlant. Met vs. daer hi die scepe toe dede maken. Buitendien is de interpolatie slechts voorbereid door de verzen 321 vg. Het is echter de vraag. Alexanders geesten . maar wij moeten toch in aanmerking nemen dat hem niet zeer veel tijd zal zijn overgeschoten om de stof te verzamelen en aan een te voegen. Hij zegt 1.

. toch eigenlijk iets anders zegt dan Ps. m o e s t hij bijna tot het besluit komen dat het was. olim a Philippo hospitio susceptus.i.XLVI heeft ingelascht. spreken ook over Porus en aan 26 sluit zich. Want als M. of door willekeur licht konden insluipen. um den Tribut einzufordern. staat. De plaats waar dit nog het meest het geval schijnt te zijn is 4. niet op die van den Archipresbyter Leo. zegt M. zegt (vertaling van Weissmnan II bl. door toeval. afwijkingen die door eene voortgezette overlevering. bij Porus). Als wij aandachtig opletten. er blijft dus van de bekende redacties slechts het uittreksel daaruit over. in détails van het Epit. De laatste toevoegsels vóór deze stukken. wat de feiten betreft. en dat de woorden van den eerste in spijt van de overeenstemming op deze eene plaats nader bij die van het Epit.v. vidit tunc Alexandrum. 1388 vgg. die Alex. welke ons tot de Pseudokallisthenische overlevering hebben geleid. En zij bevatten feitelijk niets. in mentem sibi redisse profitebatur. Zooals wij reeds zagen wijzen zij onder de op Ps. Den geheelen inhoud vinden wij in het Epitome terug behalve zeer onbeduidende bijzonderheden. hadde ghesien ten tiden dat hi was een kint. dat Kallisthenes den droom van Philippus uitlegt. Alexanders geesten . Wij moeten deze nu eens gezamenlijk beschouwen. dat eerder op eene andere redactie. Julius Valerius zelf werd over het geheel weinig gebruikt. hunc ipsum Alexandrum se ibi puerulum vidisse. und von Alexander daran gehindert worden war. zooals het in het Epit. wijzende bewerkingen. overeenkomstig den chronologischen samenhang. afwijkt. 25 en 26 behooren reeds tot de trekken. onmiddellijk het eerste stuk aan. nachdem er zuerst nach Pella in Macedonien gekommen war.) er hêtin wîlin bekant. om bij M. zien wij dat M. dan op deze zou wijzen. stemt hij echter ook niet meer met eene andere redactie overeen. bij de kennis van het verhaal. om den cijns te innen op grond van hetgeen hij zelf verhaald heeft in 1. hetwelk opmerkelijke overeenstemming met E vertoont (het bezoek van Alex. 92) ‘denn er kannte in der That Alexander von Angesicht. die tot Darius in het leger is gekomen. de kennis van eene verwante bron te veronderstellen. zich er rekenschap van wilde geven. von daher also kannte er den Alexander genau’ en de Archipresbyter Leo spreekt desgelijks van den cijns. dô in Darius hête gesant nâh deme zinse zô Philippô en bij Ekkeh. niet. dan tot die van de andere bronnen komen. Waar M. 25 en 26. want nog bij Lamprecht lezen wij (2993 vgg. en 411 vgg. 71 vgg. von Darius als Gesandter geschickt. Ook Pseudokall. quondam missus ad Philippum exigens ab eo censum. Maar no. boven onder no. En het is denkbaar dat de genoemde overeenstemming toevallig is ontstaan. 1363 vg. Jacob van Maerlant. Deze overeenkomst noodzaakt echter m. daarentegen bij M. Pasarges herkent Alex. 15 heet het unus quippe ex convicantibus. Iets verder 4. Uraug. Want hi dicke was ghesint om dien cheins in Griekenlant. zooals b. Pasarges nomine. wat dan een Pers in Griekenland kon gedaan hebben. en Leo. In het Epitome II.

zijn. Ibidem ergo Eumedum subsistere atque se exspectare iubens. Dus heeft iemand de verhalen uit Ps. (Mon. rechtstreeks op ons doel af te gaan. volgt zijn voorbeeld.) Vocans autem fidellissimum suum satrapem.v. qui minus festinanter contendit ad proelium. Wij hebben reeds de vele lacunes en leemten in deze stof opgemerkt. maar het bevat toch nog vrij wat meer. is de inhoud van Ps. hoe dat hi met Dariuse at ende togedem lijctekijn ghenouch. al sterk ingekrompen. die meer bevatte dan hij er uit putte. slechts duces primatesque suos laetos facto 4 participat. voorts hebben wij geen de minste aanleiding om aan te nemen dat reeds een ander werk. recapituleert kortelijk de daden van Alex. cui nomen Eumile etc. waren ingevoegd. Eumedo satellite) ad Stragam fluvium devenit. Quapropter respondeto. qui fluvius plerumque ex vehementia nivium adeo stringitur. De overeenstemming van vocans in dezen tekst met M. 1 . maar gewaagt ook van de gebeurtenissen. en ook nog van eenige Jacob van Maerlant. ipsum sui ignaviae et diffidentiae testem esse”. want de interpolatie no. waar juist ruimte was. Sed forte Darius tunc praevidendi exercitus sui causa processerat. Men vergelijke b. in Epit. vinden. Men zou zich misschien willen voorstellen dat in een exemplaar van Gautiers Alexandreïs daar. inquit. stukken uit het Epit. dan dat van Gaut. dan wij bij M. behoeven wij ons niet met eene indirecte redeneering op te houden. Hist. Het Epit. Daarentegen staat ook in den Sp. 1274 hi riep tote hem en evenzoo als bij Ekkeh. toegevoegd uit eene bron. quod tempus agitandi proelium dederis nobis. in het vervolg uitdrukkelijk de pincernae worden genoemd. Maar daargelaten dat men positieve gronden tegen deze veronderstelling zoude kunnen aanvoeren. arbitror eum regem. die tot de interpolaties behooren. in het Epit. 1271 vgg. daarentegen niet. hetgeen zij ook best kunnen zijn. Comitatus ergo Eumedo atque alio uno satellite (var. unde et tunc gradibilis Alexandro fuit. In een zelfstandig werk kon de stof onmogelijk zóó staan. ut etiam carris onustissimis viabilem sese praebeat. Gaut. het begin van de episode van het bezoek bij Darius.’ En daarmede vergelijke men het aanmerkelijk afwijkende verhaal van Ekkeh. M. 66 vg. 31 stelt ons in staat. bij M. op deze gebrekkige wijze geinterpoleerd was. Dus als wij in den Sp. II 13 vg. eerst aan het werk van Gaut. 1332 de scinkers. 16. Maar Vincentius stemt niet overeen (IV 35 alleen) et eodem narratu principes suos laetificat. hebben. dat hi hem sinen nap ontdrouch. hoe dat hi met Darise at ende toochde hem litekine dat die goede nappe. 4. His ergo ferme diebus Alexandro bonum visum est. 59 ende seghet hem dat.XLVII doe teldi hem van desen dinghen. dit moeten toevalligheden wezen. VI bl. met het Epit. Alexanders geesten . werkelijk eene overeenstemming met den Alex. In het Epit. M. Uraug. zal dus wel de bron voor deze stof bij M. Germ. Cui revertenti obvius factus Alexander ait: ‘En tibi adsum internuntius quidem Alexandri. cuius mandata sunt talia: “Ego. berust deze alleen op eene reminiscentie uit het vroegere werk. ipse une usus equo coeptum iter agit tentoriaque Darii adiit. ut ipse pro sese internuntius ad Darium iret. Script.

5. ook in de stukken uit E*. beweert M. om het terug te geven. welke ook wordt genoemd. over te nemen. vg. dat Neptanabus op het verzoek van Olympias aan Philippus verschijnt. van de geschiedenis van Alexanders jeugd. of niet altijd tot zijne beschikking. welke positief kunnen bevestigen dat hij de bron niet onder de oogen had. M. welke ook Gaut.v. afkomstig. Althans zijn er ook andere plaatsen. hij verhaalt de gebeurtenis zelve niet. doet hij het van zelf. de gebeurtenis met Pausanias. b. 4. 617-718. Of mogen wij hem zelfs verwijten dat hij zich den tijd niet heeft gegund. dat M. en een deel van hetgeen hij had gelezen. uit het geheugen vertaalde. vergelijken. die zich nauw aan de laatste aansluit. de opsomming van de geschenken. Dit zijn dingen die zich het best laten begrijpen door eene onnauwkeurige herinnering te veronderstellen. en bij dit besluit moeten wij ons in elk geval nederleggen. Het kan hem bedenkelijk hebben toegeschenen geheel nieuwe verhalen. om deze bron meer dan vluchtig en zelfs slordig te gebruiken? Buitendien was wellicht nog eene andere overweging van invloed hierop. Afgezien van het verhaal van Neptanabus. in Epit. 1385 ontbreekt een trek van het verhaal van Epit. slechts geheel ter loops bij de interpolatie no. hexameters maakt. M. Misschien had M. 208 vg. zoo als de episode van Candace. 1. In 't geheel niets vinden wij in zijn gedicht behalve op deze plaats van de onderwerping van Thracië. Als hij van de laatste toch eene kleine rest behoudt. iets waarin men desnoods eenen kritischen trek mag zien. I 3 se vincendum atque ab hostibus capiendum. Weliswaar komen er ook plaatsen.XLVIII meer. De gele- Jacob van Maerlant. maar over het geheel geene woordelijke vertaling. voor welke hij misschien geen punt van aanknooping zag. Alexanders geesten . Luke en Pisa. is het voldoende ter verklaring te wijzen op zijne ingenomenheid met het bijeenverzamelen van eenige berichten. zinspeelt M. dat hij niet meer heeft overgenomen. kan niet op deze wijze geinterpoleerd zijn geweest. de aanteekeningen op 9. maar wij mogen wellicht aannemen dat hij menige plaats uit zijne vroegere lektuur woordelijk had onthouden. staat niet in Epit. b. M. gewoon zijn. en ik besluit daaruit. Wij mogen ook niet veronderstellen dat iemand in het lat. werkt niet op deze gedachtelooze wijze. Als wij de toevoegsels met Epit. 263 vgg. werk tusschen de regels zulke inlapsels heeft gevoegd. verhaalt. De toevoegsels op deze plaats zijn dus van M. zelf kende dus meer uit de Alexandersage. kon al wat hij heeft opgenomen zich onmiddellijk aan feiten aansluiten. Maar op de overwinning van koning Claus van Atervaen. want wie lat. vinden wij wel de feiten overeenstemmend terug. van Methone. 1.. en het overblijfsel van de Candaceepisode. die zich hiertegen schijnen te verklaren.v. maar wij vinden de feiten in Epit. dat hij dlijf verliesen soude. Epit. zoo als wij ze elders bij M. dan hij in zijn werk heeft opgenomen. 159 zegt M. deze bron niet meer. was niet duidelijk genoeg in zijn geheugen. Het werk van Gaut. al zouden wij ook zijne zelfbeperking niet voldoende kunnen verklaren.

zich aansluit. dat hij het althans nog niet had verhaald. hetwelk wij meer bij den vertaler ontmoeten. is. in de aardrijkskundige uitweiding de beschrijving meer uitvoerig te geven. de insluiting van de onreine volkeren en den tocht Jacob van Maerlant. Indien hij dit beroep reeds in zijn bron aantrof. herkennen wij ook nog vrij duidelijk dat de aansluiting eerst op het oogenblik tot stand komt. die ze in het werk van Gaut. waar hij iets uit zijne bron weglaat. zelf. waar zij staat.w. om als het ware het opnemen van het verhaal te rechtvaardigen. de reminiscentien uit zijne lectuur. om ze over te slaan. 4. hebben wij bij Gaut. Ook de episode van het slangenmeisje heeft M. Wij herkennen daarin een stelsel. met het begin van de stof uit E* zou kunnen leiden tot het vermoeden dat M. of uit een soortgelijk uittreksel uit Jul. overslaat. en ook de laatste stukken. er eene of andere vergoeding voor te geven. die op eenige plaatsen. wat den tijd betreft. invoegt. om de sage te behouden. De geschiedenis van Neptanabus zal hij zich vooral in het geheugen hebben geprent. was het hem zeker eene reden te meer. het andere niet. misschien had hij deze in zijn exemplaar van Gaut. Wij komen nu nog eens terug op de drie verhalen van de ontmoeting bij Jerusalem.XLIX genheid om met eene zoo schoone verzameling van zeldzame dieren en andere voortbrengselen van het fabelland te pronken. dan hebben wij eenigszins de verklaring van den merkwaardigen toestand. Wij mogen nu ook besluiten dat het M. die hem zelfs op feiten deed zinspelen. die met Epit. In dit geval is het ook voldoende het Secretum Secretorum als zijne bron te beschouwen. welke M. welke hij niet eens verhaald had. deze stukken al bijeen vond. buitendien zal zij hem toch te gewichtig toegeschenen hebben. eene korte beschrijving van Azië (1. denkelijk uit Curtius. Maar het is niet onmogelijk dat dit beroep eerst van hem zelf afkomstig is. te berde gebracht heeft. en het is M. 1109. de geschiedenis van Nicolaus van Acarnania kende. t. vermoedelijk omdat hij toen reeds voorhad. zooals de gewone manier van M. zoo zal ook hij zelf dit hebben gedaan. wilde hij niet laten voorbijgaan. daar. De juiste cijfers zal hij wel niet uit het hoofd hebben gekend. Op eene plaats althans. in het werk van M. schoon het vreemd blijft dat hij juist een feit uitkoos. aan welke de episode. waar Gaut. Het eene gedeelte is woordelijk vertaald. Hij beroept er zich bij op het gezag van Aristoteles. Nemen wij nog de vluchtigheid van den vertaler in aanmerking. zelf ingelascht. bijgevoegd. Daar M. Op de plaats. vertoonen dezelfde kenmerken. en misschien alleen uit het geheugen verhaald. overeenkomen. De nauwe samenhang der feiten van de laatste toevoegsels uit het Epit. terug vinden. en dat hij het doet. waarin wij de stof uit Ps. Valerius. Maar dit vermoeden wordt weerlegd door het verschil in de wijze van vertaling. al te kort en te duister was. zelf is. 396-426). Alexanders geesten . van hetwelk hij toch zeker moest weten. Hij had deze stof uit het Epitome.

L naar het Paradijs. M. is 1) (boven bl. Pantaleonis voorkomen. en daaraan sluit zich weder onmiddellijk de vertaling van den lat. I 333. in dit geval dubbel hebben gekend. tekst aan. Wij hebben nu nog over 23 en 27 te spreken. dus het onder 30 gegevene als interpolatie van E*. De verdichter van deze episode moet ze dus in het werk van Gaut. 30. of laten wij liever zeggen.en Letterk. waartoe wij meenden uit de onhandige vereeniging van andere stukken te mogen besluiten. zeker is het dat het geheel is te beschouwen als één bijeenbehoorend verzinsel. Reeds hebben wij het vermoeden geuit. gemeen heeft. en daar de indeeling van M. Wij worden dus hier tot eene verdere bron geleid. waarheidlievend in merg en been. veronderstelt. en in vereeniging met no. als zij in de Chronica St.’ Ik geloof dat de aanhaling leerrijk is ook zonder dat ik er iets aan toevoeg. dat M. Het is niet mogelijk te gelooven dat een ander de geheele episode zou hebben uitgedacht. las ik de deftige woorden van Te Winkel in het Tijdschr. De samenvoeging van no. 7.i. in zóó verre vereenigd. Het geheel is slechts eene omstandige uitwerking van den door G.). Men zal niet twijfelen dat het verhaal van den oorlog tegen de Skythen den tekst van Gaut. Alexanders geesten . XXVIII vg. als eene van dezen onafhankelijke schildering zoo nauwkeurig hierbij zou hebben gepast. Het verhaal van den tocht naar het Paradijs zou M. Feitelijk vinden wij den tocht naar het Paradijs in vereeniging met de andere onder no. daarop het uitvoerige verhaal van den strijd.. welke hij met E. 30 met deze stof is niet onhandig. èn in E*. Taal. en bij te voegen wat hij meent dat de geschiedenis kan verduidelijken. 30 opgesomde verhalen midden in de stof. en. als hij het vertaalt. het te verbeteren door weg te laten wat z. voor Ned. hebben wij dus in de geheele episode zijn eigen werk . wanneer hij een gedicht onder handen krijgt. dat M. dat hij ook dit al zóó heeft aangetroffen. dat zij al in Maerlants hs. hierbij worden de namen der aanvoerders herhaald. hetgeen zonder twijfel denkbaar is. dan komt de (boven bl. deze stukken reeds bijeen vond. en al mogen wij daaruit op zich zelf alleen niet het omgekeerde gevolg trekken. Van de andere stof onder no. kortelijk aangeduiden kamp. van E* hebben gestaan. maar het is niet onmogelijk. 1) Juist toen ik tot deze uitkomst was geraakt. deze heeft gekend. hebben ingelascht. en eerst uit den laatste de met name genoemde helden in het verhaal van den strijd zou hebben ingevoegd. Veel waarschijnlijker. zelf heeft haar uitgedacht. acht hij het zijn eerste werk. Zonder twijfel moeten wij het laatste aannemen in spijt van Maerlants uitdrukkelijke verzekering dat hij die waerheit min no mee wil verhalen. volgt diens woorden. de vertaler kan ook deze uit zijn geheugen zijn gevolgd. onwaar is. Jacob van Maerlant. ‘Doordrongen van historischen zin. Het innerlijke verband zou immers aan hem zelf toegeschreven kunnen worden. zoo is toch het vermoeden geoorloofd. dan die. XXVIII vg. en het zou toch vreemd zijn.) besproken schildering van het leger. welke is samengesteld uit gegevens van het werk van Gaut. het te critiseeren. van wien de indeeling van het leger afkomstig is. slechts reminiscenties uit de vaak herhaalde verhalen van de wonderen van Indie is het nog meer waarschijnlijk. of M.

LI Misschien scheen het hem geen vergrijp tegen de waarheid het verhaal van een strijd, die feitelijk plaats had, maar waarover zijne bronnen niets uitvoerigs bevatten, naar zijne eigene verbeelding in bijzonderheden uit te werken. De naam van den koning Baradach kan door M. zelf gemaakt zijn, misschien naar aanleiding van Baradam, welke in het 5de boek, vs. 480 voorkomt. Bij den snellooper Dromoen zou men eerder denken dat hij deze figuur met den naam van elders heeft gekend. Maar het is mij niet bekend dat de persoon ergens voorkomt, en ook hier is eigen uitvinding niet uitgesloten. Het is niet noodig dat iemand daarvoor grieksch verstond. Men denke dat dromo, fr. dromon, de naam van eene soort van lange, snelle schepen was, en de etymologie van het woord kan M. gekend hebben uit een werk, als de Etymologiae van Isid., waar het heet (XIX 1) longae naves sunt, quas dromones vocamus; dicta eo quod longiores sunt caeteris, quibus contrarius musculus, curtum navigium. Dromo autem a decurrendo dicitur. Cursum enim Graeci δρόμον vocant. Bij het tweegevecht tegen Porus hebben wij behalve de gegevens uit Epit. zeker ook niets anders, dan willekeurige opsiering door M. zelf. Wanneer onder de wapen van Alex. ook een spiets wordt genoemd, welke hem de koningin Talrestis als bewijs harer genegenheid had gegeven, worden wij ook daardoor weder uitdrukkelijk gewezen op de in het werk van Gaut. verhaalde gebeurtenissen. Voor de eigenaardige beschrijving van het gevecht zelf hebben wij denkelijk de aanleiding ook in Epit. ‘fieretque pugna regalis diu anceps, Alexandro scilicet locum vulneris rimante, et Poro id ipsum declinante. Gaut. zelf heeft dit tweegevecht niet; hier zou men dus niet aan de mogelijkheid kunnen denken dat de uitwerking al in zijne Alexandreïs zou geïnterpoleerd zijn geweest. M. zelf moeten wij voor den uitvinder houden. Hetgeen hij zich veroorlooft zijn naar ons gevoelen vervalschingen van de geschiedenis; eene gelijksoortige hebben wij hem ook waarschijnlijk nog eens in den Alex. te wijten, waarover men zie de aant. op 3, 591. De uitkomsten van ons onderzoek nog eens kort samengevat zijn dus deze. Naast zijne hoofdbron had hij zeker nog een werk onder de oogen, hetwelk in de door Paulini en elders uitgegeven Epistola is opgenomen, en het hs. van M. was op eene plaats vermoedelijk geïnterpoleerd met brokken van een verhaal over de wonderen van Indië, misschien ook met het verhaal van Alexanders tocht naar het Paradijs. M. had echter ook andere werken over Alexanders geschiedenis leeren kennen, waar-

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LII schijnlijk Curtius en het Epitome uit Julius Valerius. Buitendien kende hij de sage van het slangenmeisje, denkelijk uit het Secretum Secretorum, en een bericht hetwelk, zoo als de Chronica regia S. Pantaleonis de drie verhalen over Alex. van joodschen oorsprong, de ontmoeting bij Jerusalem, de insluiting van de onreine volkeren en den tocht naar het Paradijs vereenigde. Dat M. de werken, waaruit hij stof heeft opgenomen, behalve Gaut. en E* feitelijk bij zijn werk onder het oog had, is niet waarschijnlijk. Ook allerlei andere toevoegsels behalve uit de Alexandersage heeft hij ingelascht, gedeeltelijk naar geschrevene bronnen, waaronder wij noemen mogen den Bijbel, de Metamorphosen van Ovidius, de Disciplina Clericalis en vooral de Cosmographie welke hij volgde. Wel dachten wij er een oogenblik aan dat M. een deel van deze bronnen in een compendium verzameld kon hebben gevonden, doch wij zagen ons gedwongen deze gedachte op te geven.

V. Maerlants verhouding tot zijne bronnen.
Men zal het niet ongepast vinden, als ik eenigszins nauwkeuriger de aandacht vestig op de wijze, waarop M. zijne hoofdbron, het latijnsche gedicht, heeft gebruikt, daar waar hij geene aanleiding vond, om uit de ons nu bekende redenen er van af te wijken. Waar dit niet het geval is houdt hij zich angstvallig aan zijne bron. Men kan duidelijk zijn toeleg herkennen, om haar van woord tot woord te volgen. En wanneer hij zich eens vrijer beweegt, is dit over het algemeen niet geschied, om het origineel te veranderen en te verbeteren, maar eerder veroorzaakt door de onhandelbaarheid van de taal en het metrum, waarvan hij zich bediende. Het schijnt echter dat de angstige eerbied voor de bron zelfs zijn streven naar eene zuivere en vloeiende taal op den achtergrond heeft gedrongen. Weliswaar mogen wij ons niet verbeelden den geest van de taal zijns tijds zóó in ons te hebben opgenomen, dat wij te dezen opzichte overal M. billijk zouden kunnen beoordeelen, maar wij treffen toch de een en andere plaats aan, welke er sterk voor pleiten, dat het niet al te harde verwijt niet zonder reden is gedaan. Zoo b.v. 6, 1199 vgg., waar het latijnsche (535 vg.) distulit ergo nefas in idonea tempora noctis, noctis quando solent patrari turpia, noctis quando impune placent, quae sunt in luce pudori wordt terug gegeven door hierbi verste hi dese moort toter nacht....nacht es recht der quader doen die ghere doghet nie en ploen, dies nachts alsemen die quaetheit doet, diemen dies daghes niet sien en moet. Dit kan geen goede mnl. constructie

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LIII wezen, zij is ontstaan door slaafsche vertaling van het niet eens juist opgevatte noctis quando. Eéne omstandigheid, welke bij de verhouding van M. tot zijn origineel in het oog springt, mogen wij hem eerder als eene verdienste toerekenen. De al te bloemrijke en hoogdravende taal van Gaut. is meestal vereenvoudigd. Al moet men ook toegeven dat zijn eigene taal het den nabootser niet zou veroorloofd hebben, de hooge vlucht van zijn voorbeeld te volgen, zoo heeft hem toch zeker niet alleen deze moeielijkheid, maar ook zijn goede smaak in lagere sferen gehouden. Dus zegt M. b.v. eenvoudig 3, 1163 vg. recht doe dach ende nacht versciet, alsemen die mane opgaen siet i. pl. van den bombast van Gaut. (III 463 vgg.) tempus erat dubiam cogens pallescere lucem, cui neque nox neque lux imponit nomen, utrumque et neutrum tenui discrimine: verius ergo, ambiguum cum sit, dixere crepuscula Graeci. Hesperus irriguum iam maturaverat ortum iamque minante oculis caligine sidera solis supplere officium luna mediante parabant. Juist waar de tijden van den dag worden opgegeven vinden wij meer eene sterke vereenvoudiging. Hetgeen wij te berispen hebben is niet van dien aard dat wij niet zouden mogen beweren dat M. de woordelijke vertaling gemakkelijk van de hand gaat. Wel deinst ook hij, zoo als men weet, niet geheel voor de uit het Mnl. zoo beruchte stoplappen terug, maar toch mogen wij zeggen dat hij, wat het vers en het rijm aangaat, eene vrij groote kunstvaardigheid bezit. Bij zijne vertaling ontstaan in den regel uit een hexameter twee rijmregels. Niet zonder belang is het, eene kunstgreep op te merken, die hij dikwijls daarbij bezigt. Hij voegt namelijk niet zelden geheele regels of deelen er van bij, waarvan het doel is het verkrijgen van rijm. Het spreekt van zelf dat deze invoegsels geen nieuwe zaken van eenig gewicht in het verhaal brengen; ook is bij een man, als M. niet te verwachten dat er bijzonder poëtische elementen door worden aangewonnen; integendeel zijn het dikwijls zeer onbeduidende toevoegsels, zonder dat men ze echter over het geheel hinderlijk zou kunnen noemen. Een en ander maal voegen zij ook een meer of minder gelukkigen kleinen trek aan het verhaal toe. Zoo wordt b.v. 4, 1161 het lat. se rapit ad tumulum quo totum cominus hostem......oculis potuit revocare (IV 306) vertaald door hi liep op enen berch sciere ende met hem menich ridder fiere, daer hi den Percen was so bi enz. Iets stouter is 4, 40, waar in het rijm met vianden de regel hi wranc bloet uut sinen handen door den vertaler is toegevoegd als eene uiting van Alexanders rouw over den dood van de Perzische koningin. Somwijlen wordt ook, zooals 2, 763 eene mededeeling uit de historie tot dit doel gebezigd. Soortgelijke verzen zijn b.v. nog 2, 59. 3, 504. 506. 1134. 4, 308. 1491. 1540. 1544. 1616. 5, 48. 90. 234. 240. 274. 282. 284. 292. 656. 758. 6, 77. 220. 228. 354. 540. 546. 562. 878 vg.; 1200. 7, 19. 117. 128. 184. 234 vg. 430. 584. 8, 422. 8, 857 vg. 1039 enz. Uit den

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LIV aard der zaak is het meestal de tweede regel van een door het rijm gebonden paar, die door M. is toegevoegd; hij heeft echter ook somwijlen op deze manier den eersten rijmregel verkregen. Enkele malen ontstaan op deze wijze ook, zoo als men ziet, twee regels; maar het spreekt van zelf dat deze niet met hunne rijmen samen behooren, maar zij zijn de middelste regels van twee rijmparen. Uit de lijst, al is zij ook niet volledig, blijkt, dat deze manier in het begin van het werk veel zeldzamer wordt aangetroffen dan later. Wij leeren daaruit dat de vertaler in den aanvang meer er naar streefde, om geheel woordelijk het origineel te volgen, en dat hij zich allengs meer veroorloofde, van dit handzame middel ruimer gebruik te maken. Hoewel door het gezegde in hoofdzaak de grenzen aangeduid zijn, waar binnen M. zich tegenover zijne bron bewoog, was hij toch niet zoo kleingeestig en onzelfstandig, om zich hier geheel binnen te laten houden. Hier en daar veroorlooft hij zich ook sterkere afwijkingen. In de eerste plaats gewaag ik van toevoegsels, welke aan het streven naar duidelijkheid hun ontstaan hebben te danken. Daar, waar den vertaler de samenhang niet helder genoeg toescheen, komt hij met dit middel te hulp. Dus voegt hij korte recapitulaties in, ten einde grootere duidelijkheid of beter samenhang te bereiken 6, 801 vgg. en 3, 383 vgg. In 't bijzonder vermeld ik nog 8, 217 vgg., waar in plaats van het lat. interea desgelijks de bedoelde feiten nog eens kort worden samengevat, om te dezer gelegenheid te doen opmerken, dat men in de vertalingen van M. dikwijls zulke omschrijvingen van interea of andere voegwoorden van tijd aantreft. 4, 1449. 1454 en in het volgende tot 1500 meent de vertaler de allegorieën van zijne bron duidelijker te moeten verklaren. Soortgelijke toevoegsels hebben wij nog 1, 1398 vgg. 2, 62 vgg. 365 vg. 529 vgg. 4, 1633 vgg. 7, 709 vgg. Maar ook zonder dat de duidelijkheid het vergt, neemt M. de vrijheid iets toe te voegen, waar hij meent eenen bij het tafereel passenden trek te kunnen aanbrengen, of waar Gaut. hem leidt op een gebied, waar hij zich te huis gevoelt; zoo 4, 1618. 5, 114 vg. 5, 935 vgg. 7, 156 vgg. 10,273, gedeeltelijk tevens door het rijm veroorzaakt. M. noemt gaarne namen, waar de bron algemeen van ridders of van het leger spreekt, zoo b.v. 7, 433 vgg. 9, 307 vgg. en, zoo als ons vroeger is gebleken, in nog grooter mate bij den oorlog tegen de Skythen. Van hem is ook de vermelding van den hertog van Brabant op eene plaats, welke reeds in een anderen samenhang is besproken. Eene gepaste vergelijking brengt hij aan 3, 446 vg. 3, 1038 vg.; een gepast spreekwoord lascht hij in 8, 261; hij voegt scherpere trekken toe aan de schildering van zijne bron 5, 441 vgg. 1215 vgg.; hij drukt, om de koenheid van Alex. te meer te doen uitkomen, zijne eigene verwondering uit 1, 1066-71. Kleine psychologische trekken vindt men aangebracht 1, 87 vgg. 5, 683-88 en 6, 563 vgg. bij het schilderen van het vrouwelijk karakter.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LV Hiertoe behoort ook de uitbreiding van 7, 605 vgg. De laatste plaats weidt uit over het thema dat wij ons voor de zonden meer zouden hoeden, als wij de gevolgen er van voor oogen hadden, en bevat de vermelding van keizer Frederik en paus Innocentius, waarover wij boven bl. VI vg. hebben gesproken. Aan Gaut. VII 306-40 beantwoorden M. 7, 605-684. Op hetzelfde gebied brengt ons ook eene groep van plaatsen, welke wij te zamen willen bespreken. Men weet hoe gaarne in de middeleeuwen het thema van de onbestendigheid van het geluk behandeld werd. Geen wonder dat het ook bij Gautier, in een gedicht, welks onderwerp juist als eene sterksprekende illustratie op die fatalistische beschouwing werd opgevat, dikwijls wordt aangevoerd. Maar dit voldeed M. nog niet. Niet alleen dat hij 2, 447 vgg. nog eens van de gelegenheid gebruik maakt, om de aventure met haar rad te schilderen, maar hij poogt dit thema nog meer te doen uitkomen, hoe veel variaties de bron ook hiervan reeds oplevert. Daaruit blijkt, hoe scherp hij zijne stof heeft opgevat in denzelfden zin, dien ook de pfaffe Lamprecht aan zijn werk tot motto heeft gegeven: vanitas vanitatum et omnia vanitas en waarop vermoedelijk ook nog door eene van zijne bronnen, t.w. in het verhaal van den tocht naar het paradijs in het bijzonder zijne aandacht was gevestigd (aant. op 9, 1316). Niet alleen aan Alex. blijkt het dat geene macht noch heerlijkheid op aarde kan blijven bestaan, dat geen enkel van alle aardsche goederen beschermt tegen de beschikkingen van het noodlot, neen ook zoo veel andere voortreffelijke helden, die schitteren in den bloei van jeugd en schoonheid bevestigen deze waarheid, doordat al hunne heerlijkheid op eene rampzalige wijze vernietigd wordt door de sombere macht van een vroegen dood. Het is niet noodig alle bewijzen op te geven, welke het gedicht daarvoor oplevert; het komt er hier slechts op aan, de aandacht op die gevallen te vestigen, waar M. dit thema zonder uitdrukkelijke aanleiding in zijne bron doet uitkomen, zoodat het wezenlijk als een thema in een muziekstuk door het geheele gedicht heen te lezen is. Den held Lisias beschermt zijne macht niet voor den dood al was hi van seven conincriken here (5, 470 vgg.); Fiadas een schoon jongeling, die van Cyrus zelf afstamt, en aan wien de zuster van Darius was beloofd, ontmoet in den strijd Hephaestio, en deze doet hem sneuvelen, hi en liets niet dor die bruut, die Fiadase was beheten (5, 350 vg.). Ook in de woorden 3, 417-21 mag men dezen zin vinden, al bevatten zij ook een verwijt tegen Darius. Hij had immers reden gehad voor zoo stoute woorden, zijne hooge positie had hem daartoe het recht gegeven. En in spijt daarvan vlucht hij nu, onedelike, zoo als het aan geen koning betaamt. Het meest gepast is het, als M. deze gedachte bij den dood van Darius nog eens laat doorschemeren (7, 503 vgg.). Een Griek vindt den rampzalig verraden en verwonden koning

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LVI
Int einde van sinen live Ende ghelijc enen keitive. Onghelijc was hi dien groten here, Die wilen met groter ere Jeghen Alexandere quam te wighe, Ende die here met groten prighe Was van Percen ende van Meden Ende van vele goeder steden.

Wij mogen zeggen, dat M. in de meeste van zijne veranderingen niet onhandig is geweest. Stellig moeten wij het ook als verbeteringen beschouwen, wanneer hij 9, 243 vgg. en 414 vgg. de oratio indirecta in directa veranderd en daardoor integenstelling met het origineel eene levendigheid in het verhaal brengt, die geheel en al met de situatie strookt. Eenige kleine veranderingen zijn gemaakt, om het verhaal te modernizeeren. Daartoe moet men denkelijk rekenen, wanneer 6, 191 vgg. bij de belegering eener stad in plaats van schutdaken houten torens op wielen worden opgericht. Als een invloed van het bekende gebruik in middeleeuwsche romans beschouw ik het, wanneer de stervende Darius 7, 595 vgg. aan Alex. eenen ring stuurt in plaats van een handdruk in het Latijn. 8, 1031 vgg. wordt eene antieke beschrijving van Fortuna in eene middeleeuwsche van de Aventure veranderd; 5, 1210 vgg. worden in plaats van latijnsche gedichten middeleeuwsche romans genoemd; 5, 239 vgg. de Parcen door den Dood vervangen. In dit opzicht is M. niet consequent; de sporen van de antieke mythologie, ook waar M. deze niet voor geschiedenis neemt, zijn niet geheel uitgewischt; zelfs Atropos vinden wij nog ergens in het dietsche gedicht. Meestal echter zijn de mythologische toespelingen zoo goed mogelijk gemodernizeerd, het ongelukkigst 5, 374 vgg., waar uit Mars een prophete van der heiden wet is geworden, en Bellona diens zuster blijft, zonder dat men weet hoe eene zuster van den profeet tot deze rol is gerechtigd. Zeer gepast wordt daarentegen 5, 549 vg. in plaats van het bekende vers van Gautier (IV 301) incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim gesteld hi vliet den hoveschen lybaert ende vliet ten serpente waert. Er zijn nog twee grootere plaatsen te noemen, welke wij ook voor eigen vinding van M. moeten houden. De eerste is de uitvoerige schildering van de Skythische koningin en hare vergelijking met de vermaardste schoonheden uit oude en nieuwe romans (8, 77-134). Voorts beantwoorden aan de nauwkeurige schildering van de tweede ontvangst te Babylon (10, 1104-35) bij Gaut. slechts de verzen X 260-64. Met de uitweiding wordt zonder twijfel bedoeld, Alex. kort voor zijn einde nog eens in allen luister te laten zien. Wij moeten den bewerker daarom prijzen. Reeds Gaut. was er op bedacht deze treffende tegenstelling uit te laten komen, zoo dat men zou kunnen meenen dat de voorstelling

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LVII overladen was, maar de ophooping is volstrekt niet zoo groot dat zij eene onaangename werking doet. Tegenover deze uitbreidingen van het origineel hebben wij ook enkele verkortingen op te geven. Reeds is opgemerkt dat M. zijne bron met hare bloemrijke en dikwijls bombastische taal niet wil en niet kan volgen. Zoo laat b.v. Gaut. een bode uit naam van Darius aan Alex. zeggen (IV 88 vgg). clypeum iam laeva teneret, iam stares in acie, iam te vibraret in hostes fulmineus Bucephal, iam te sentiret in armis horrificum Darius, nisi coniugis eius humandae cura moraretur. Daarvoor schrijft M. eenvoudig (4, 196 vgg.) ghi waert ghewapent altehant jeghen ons, dat weet ic wel, en daet dit leet ende niet el. Mythologische en historische toespelingen kunnen den vertaler somtijds het begrijpen moeielijk, zijne betrekkelijk ongevormde taal kan hem het navolgen van zijn origineel onmogelijk hebben gemaakt, of de bombast van Gaut. hem tegen de borst hebben gestuit: kortom op dergelijke plaatsen verlaat hij dikwijls zijn origineel. Tot de merkwaardigste gevallen behooren 3, 1140. 1328. 4, 1144. 1614. 5, 770. 10, 340. Stelselmatig laat M. de bij Gaut. zeer geliefde vergelijkingen in den trant van Homerus weg, b.v. achter 9, 1039. 10, 1100. Een en ander maal stelt hij er eene eenvoudige vergelijking voor in de plaats, b.v. 7, 264 vgg.; elders slaat hij ze eenvoudig over. Ook hier zal het onvermogen gepaard zijn gegaan met den afkeer van eene wijze van uitdrukking, welke ver van de vaderlandsche verwijderd was. Twee passages van de bron zijn om geheel uitwendige redenen overgeslagen. De eerste is het slot van het 1ste boek, waar Gaut. op den tocht tegen Jerusalem wijst, dien M. in het 3de boek naar eene andere bron verhaalt. Om eene nog meer uitwendige reden heeft M. het slot van het 7de boek zeer sterk verkort; aan de verzen 442-538 bij Gaut. beantwoorden slechts M. 1846-80. De vertaler heeft de hoofdgedachten behouden, maar het geheel lijkt toch zeer ingekrompen, vooral in vergelijking met de gewone uitvoerigheid. De reden hebben wij alleen daarin te zoeken, dat M. naar het einde van dit boek verlangde, hetwelk door de inlasching van den geographischen excurs van meer dan 900 regels reeds bovenmate was uitgedijd. Nog meer van de afwijkingen, dan ik daaronder heb gebracht, zal misschien ten slotte op rekening van het rijm te stellen zijn. Ook aan eene andere oorzaak kan een en ander zijn ontstaan te danken hebben, waarover wij nog iets moeten zeggen. Het schijnt namelijk dat M. daar, waar hij zijn origineel verkort, moeite doet, om hetgeen aan de verkorte plaats voorafgaat en er op volgt uit te breiden en op deze wijze als het ware eene vergoeding te geven voor de uitlatingen. Zulk eene plaats zal wel 5, 359-70 wezen. Voor deze regels vindt men in het Lat. weinig aanleiding, daarentegen is op dezelfde plaats Bellona, die door Gaut. uitvoerig wordt beschreven, verdwenen. Ik heb op deze verschijning reeds in het vorige hoofdstuk de aandacht gevestigd en zal

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LVIII het in de aanteekeningen nog een en ander maal moeten doen. Tot soortgelijke uiterlijke oorzaken zullen niet weinige van de kleine afwijkingen moeten worden teruggebracht. Deze verhouding tot de bron komt overeen met de voorstelling, welke wij ons in 't algemeen van M. moeten maken. Hij was geen geniaal dichter; het doel van zijne werken was vooral leering, maar hij is er in geslaagd deze te geven met een niet alledaagsch talent ook voor de dachcortinghe. Er blijft ons nog eene vraag te doen over, t.w. deze: heeft M. het Latijn volkomen begrepen, of vinden wij afwijkingen, welke door eene gebrekkige kennis van de vreemde taal veroorzaakt zijn? Ik moet deze vraag des te eer stellen, omdat ik M. tegen soortgelijke verwijten vroeger, Zs. f.d. Alterth. 24, 35 vgg., heb verdedigd. Hetgeen ik toen zeide behoef ik ook thans niet terug te trekken, maar ik zou het nu toch eenigszins anders uitdrukken. Wij vinden niet weinige plaatsen, waar de gedachte van den lat. dichter in de vertaling niet duidelijk uitkomt. In zulke gevallen is het de vraag, of M. den zin niet goed gevat had, dan wel of hij er niet in slaagde hem in zijne taal terug te geven. Een van de sterkste voorbeelden daarvoor is 5, 749 vgg., waar de eigenlijke bedoeling der lange periode bij Gaut. V 398 vgg. geheel verloren gaat. Dikwijls geschiedt het dat M. de woorden eener uitdrukking wel juist vertaald, maar toch anders dan zij naar den zin der plaats moet worden opgevat, of dat hij de bedoeling van eene plaats ergens anders zoekt, dan waar die is te vinden. Zoo op de volgende: Utile propositum zegt Gaut. V 326 vicit respectus honesti, praeposuitque suos Darius sibi. Het leger van Darius is namelijk nog aan de overzijde van de rivier. Waarom het plan utile wordt genoemd, is zeer duidelijk. Maar M zoekt den zin veel dieper; hij meent, dat als Darius het plan had uitgevoerd, met de anderen ook diegenen zouden zijn gesneuveld, die hem zelf later het leven namen (5, 587 vgg.). In de woorden van Gaut. (VI 551) non parere suis et eis se credere velle schijnt M. (6, 1243) credere in plaats van ‘toevertrouwen’ voor ‘gelooven’ te hebben opgevat. Gaut. VIII 280 vg. klaagt Philotas, als hij zal sterven quid mihi, rex, toties pro te sudasse sub armis profuit et tecum pro te consumpta iuventus. M. vat iuventus verkeerd op en vertaald 8, 695 vgg. wat vromet mi, coninc here, dat ic hebbe dor dine ere verslaghen die liede mine? wat mach mi vromen mine pine? Als Gaut. de olifanten terribiles oculis noemt en M. daarvoor zegt met wreden (?) oghen met langhen oren, zal hem wel het Latijn duister zijn gebleven. Sterker is de volgende misvatting. Gaut. schildert hoe Alex. stoutmoedig op de vijanden los dringt (V 366 vg.). pericula martis dissimulans potius quam spernens, illud ab hoste concussum toties sed inexpugnabile castrum pectoris opposuit Persis. De zin van het inexpugnabile castrum pectoris ontsnapt volkomen aan M., hij schrijft 5, 649 vg. dedel

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LIX

coninc entie milde decte hem met sinen scilde. Het sterkste is echter dat ten gevolge van eene verkeerde verbinding van de lat. woorden M. eene rivier Arbele doet ontstaan, waarbij Darius sterft, zooals in de aanteekening op 3, 1157 is aangetoond. Somtijds is het twijfelachtig of wij eene misvatting hebben aan te nemen. Wanneer wij in plaats van de lat. woorden (II 439) praecedens igitur hilaris vexilla Quiritum in de vertaling (2, 909 vg.) lezen vore tfolc voer Alexander die fiere blakende met siere baniere denkt men dat M. in den accus. vexilla een ablatief heeft gezien. Maar dit wordt weder twijfelachtig door eene andere plaats, Gaut. V 365 rex ante Quiritum more suo gradiens vexilla, welke althans juister vertaald is (5, 645 vg.) die coninc voer na sijn maniere blidelike vor sijn baniere, alhoewel ook hier vexillum onnauwkeurig woordelijk is verstaan. Gaut. spreekt van het paleis van Victoria (IV 403 vg.) quadris ubi firma columnis stat regia reginae; bij M. lezen wij (4, 1427) dat huus stoet up vier pilare. Misschien heeft M. quatuor gelezen, misschien echter heeft hij vier eenvoudig toegevoegd, zooals wij ook de geheele volgende allegorie over de vier pilaren als van hem afkomstig moeten beschouwen. Merkwaardig is het echter dat 10, 1116, waar Gaut. (261) leest agmina quadrato stipatus, M. ook een getal heeft opgegeven. Het Hs. heeft met .iij. scaren, waarvoor echter wel met .iiij. scaren zal te lezen zijn. Voorts als M. 4, 1448 van de Rijcheit zegt soe maect werringhe tallen stonden, waar het bij Gaut. heet genitrix luxus, heeft hij stellig iets anders in zijn Hs. gelezen. Menigmaal, zoo schijnt het, heeft M. niet de moeite genomen om den zin der woorden nauwkeurig te doorgronden, maar stelde hij zich tevreden, als hij slechts de hoofdgedachte van eene eenigszins langere zinsnede begreep. Of ten gevolge van deze vluchtigheid twee plaatsen, welke wij nu opgeven, mislukt zijn, blijft echter twijfelachtig. Als Alex. zwaar gekwetst in de stad Subdraca op den grond ligt, doodt hij eenen Indiër, die hem wil aangrijpen, en hij zegt tot hem in het lat. gedicht (IX 417) talem decet ire sub umbras......talis mihi nuntius esto. Gaut. gaat dan voort dixit, et ut moriens invictus dimicet ante quam sacer in tenues erumpat spiritus auras se...attollere tentat. Hetgeen de vertaling (9, 932 vgg.) daarvoor geeft bewijst vooral dat nuntius esto verkeerd is opgevat. Maar of de woorden dat icker vechten come hier naer, eer ic sterve op eene misvatting van den lat. tekst berusten, zou ik niet durven beweren; zij kunnen ook door M. juist ten gevolge van de verkeerde opvatting van nuntius esto zijn toegevoegd. Geheel onjuist vertaald is eene plaats in het 3de boek. Gaut. verhaalt dat bij het beleg van Gaza een inwoner van de stad Alexander verraderlijk wil dooden. Een slag, welken hij wil toebrengen, mislukt. (359 vgg.) hic Arabis dextram quia sic erravit eodem, quem male vibrarat rex imperat ense recidi. Quique prius sopitus erat, iam fraude recenti martius evigilat furor et sub corde calenti ira recandescit: dumque instat turbidus hosti ausa nefas laevum

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LX

perstringit fraxinus armum et medium cruris elisit saxea moles. In de vertaling van M. (891 vgg.) slaat Alex. zelf den moordenaar de rechter hand af; met de linker kwetst deze daarop den koning in den schouder! en te gelijker tijd wordt de laatste (van de stad uit?) aan de scheen door een steen geraakt. Ik geloof dat wij gerust mogen veronderstellen, dat hier de bron niet in orde was; ik zou mij anders deze vertaling niet kunnen voorstellen. Evenzoo is het gesteld met de plaats 4, 1465 vgg. Nadat bij Gaut. de godin Victoria in haar paleis zittende is ten tooneele gebracht, heet het voorts (IV 413 vgg.) cinguntque sorores eius utrumque latus et regia recta coronant perpetuae comites: lyrico modulamine carmen immortale canens et in aevum Gloria vivax. Daarop volgen verscheidene andere allegorische figuren als de andere zusters van Victoria. M. schrijft ende hare susteren saten ooc daer ende songhen sere al openbaer lof ende prijs ende wereltere ende si en sweghen nemmermere. Bij menigeen zal de gedachte opkomen lof ende prijs ende wereltere als subject op te vatten en daarin personificaties te zien, beantwoordende aan Gloria. Maar dan zouden wij ook vs. 1471 en 1479 moeten veranderen en buitendien zou het aan sorores beantwoordende susteren in eene verkeerde betrekking komen. M. moet werkelijk verkeerd vertaald hebben. Dit was echter alleen mogelijk, òf als hij het Lat. maar zeer vluchtig las, òf als hem het begrijpen door een gebrekkigen tekst moeielijk was gemaakt. Er zijn echter nog vele plaatsen, welke onjuist zijn vertaald, en waar wij M. niet tegen het verwijt kunnen vrijwaren, zijne bron slechts met één oog te hebben beschouwd en niet voldoende tegen verkeerde opvattingen te hebben gewaakt. Ik verwijs daarvoor naar de aanteekeningen vooral op 1, 628 vgg. 2, 185. 845. 936. 3, 1157. 4, 749 vgg. 5, 243 vgg. 7, 765. 9, 32. 9, 392-97. 9, 1008. 10, 28 vgg. 448 vgg. 520 vgg. 724. 1301 vgg. 1383 vg. Dat M. werkelijk menigmaal gedachteloos te werk ging, kunnen wij het best zien 8, 543 vgg. Er is eene samenzwering tegen Alex. ontdekt; Philotas wordt wegens deelneming aangeklaagd. In zijne verdediging beroept hij er zich op, dat geen van de samenzweerders hem heeft beschuldigd, zelfs Dimnus niet, die zich zelf heeft gedood. Deze zou het zeker gedaan hebben ten einde zich achter een beroemden naam te kunnen verschuilen. Voorts verhaalt Philotas (Gaut. VIII 229 vgg.) hoe zich Ulyxes tegen het verwijt van Aiax ten opzichte van den roof van het Palladium met Diomedes en ten opzichte van het zich onttrekken aan den krijgsdienst met Achilles heeft verontschuldigd. Zoo zou ook Dimnus, om zich zelf te redden, hem genoemd hebben. M. volgt het lat. verhaal, hij zegt zelfs ook dat Dimnus niets heeft uitgebracht (v. 381 vg.); desniettemin vinden wij 543 vg. eenige verzen ingelascht, volgens welke de koning beweert dat Dimnus Philotas w e l heeft beschuldigd. Later wordt weêr met Gaut. gezegd dat niemand Philotas heeft genoemd (v. 625 en 635). Deze tegenstrijdigheden komen eenvoudig door eene gedachteloosheid van

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LXI M., die de toepassing van het door Gaut. aangehaalde historische voorbeeld niet juist begreep, en om het verstaanbaar te maken in de situatie geheele gelijkheid meende te moeten brengen. Daarom doet hij Dimnus eene bekentenis afleggen, zonder er zich om te bekommeren dat hij zich zelven tegenspreekt. De komiekste misgreep ontsnapte M. bij de beschrijving van het Perzische leger. Gaut. noemt ook (II 110) de ‘Onsterfelijken’ quos immortales mentitur opinio vulgi. M. kende blijkbaar deze lijfwacht van de Perzische koningen niet, hij maakt (2, 276) uit de immortales tfolc van dien lande van Triballe, van hetwelk hij eene sage kent, volgens welke zij zoo lang leven, dat de nood het daar tot eene wet maakt de ouders dood te slaan. Het is dus onbekendheid met de zaak, niet met de taal, die M. hier zoo erg misleidt. Hiermede overeenkomstig zijn de uitkomsten van eene vergelijking met E⋆. Hoe voorzichtig men zijn moet met misvattingen aan te nemen blijkt uit hetgeen wij boven bl. XXXII en bl. XXXIV over de rivier Ebigmaris hebben gezegd. Als wij slechts de drukken kenden, zou men allicht aan M. fouten willen verwijten. Er zijn in deze passage andere plaatsen, waar men niet kan beslissen of de afwijking van de bron op vluchtigheid, of onwetendheid, of op werkelijke onverstaanbaarheid, of wel op opzettelijke verandering berust, vgl. b.v. de aanteekeningen op 10, 448 en 10, 724. Men gaat het zekerst, als men aanneemt dat fouten of leemten in het gebezigde hs. de schuld er van zijn. In 10, 503 vinden wij .L. ridders voor quingenti milites (E. bl. 44). Ik zal er mij niet te zeer tegen verzetten, als men hier bij M. de fout wil zoeken; doch bewezen is het ook hier niet. Op eenige andere plaatsen wordt de vergelijking door de bedorvenheid van den lat. tekst in de drukken onmogelijk gemaakt. Wie nog meer in bijzonderheden wil nagaan, hoe M. heeft vertaald, die vindt de gewichtigste plaatsen opgegeven in de lijst aan het slot van mijn boek onder ‘Vertaling.’ Over het geheel zien wij dat M. met de vreemde taal vrij goed te recht kon. Althans hij bezat eene goede grammatische en lexicalische kennis; maar de talrijke misvattingen der woorden in hun samenhang toonen toch dat hij nog geen voldoende oefening in de taal had. Doch zoo grove misgrepen, als aan andere vertalers, b.v. aan zijne opvolgers in den Sp., moeten worden geweten, dwaasheden, die zich alleen uit eene zeer gebrekkige kennis van de vreemde taal laten verklaren, kunnen wij hem niet te laste leggen. Nemen wij daarbij in aanmerking dat hij nog jong was, toen hij zijn Alexander dichtte, en dat hij een werk koos, hetwelk voor het juist begrijpen geen geringe moeielijkheden oplevert, dan mogen wij ons oordeel over M. volhouden, dat hij deugdelijke werken tot stand gebracht heeft, zonder hem evenwel het verwijt te kunnen besparen, dat hij bij meer ingespannen arbeid nog menige

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LXII door vluchtigheid ontstane fout had kunnen vermijden en menige plaats had kunnen verbeteren.

VI. Hulpmiddelen bij de tekstcritiek.
Ons gedicht is slecht overgeleverd. Het is dikwijls gezegd dat de mnl. hss. naar weinig nauwgezette beginselen zijn vervaardigd. Hier hebben wij buitendien te doen met een hs., waarin het gedicht in een anderen tongval is overgeschreven en dat van bewijzen wemelt dat de vervaardiger, behalve alleen wat het schrift zelf betreft, 1) alle hoedanigheden van een slecht copiïst bezat . De varianten geven ook niet veel; zij bestaan slechts voor enkele honderd regels. Er moesten dus van elders zoo veel mogelijk hulpmiddlen worden bijeengezocht. Ik heb beproefd deze te verkrijgen ten eerste uit de verhouding tot de lat. bronnen. De in het Zs. f.d. alterth. t.a. pl. uiteengezette gezichtspunten voor de vertalingskunst van M. zijn natuurlijk ook hier in toepassing gebracht. Ten tweede poogde ik hulpmiddelen te verkrijgen door eene oplettende beschouwing van Maerlants taalgebruik en rijmkunst. Uit het zeer omvangrijke materiaal zijn in spijt van de dikwijls onzekere overlevering door eene voorzichtige methode genoeg zekere gegevens te putten, welke men bij de critiek van zijne teksten tot leidende beginselen moet nemen. Verscheidene van de hiertoe behoorende zaken heb ik reeds in het Zs. für d. alterth. behandeld, andere zullen hier volgen. Er komen enkele in aanmerking, welke bij de gewone

1)

Het kenmerkt hem dat hij het volstrekt niet schijnt te kunnen vatten, als de constructie eenige regels, al zijn er het ook maar twee, doorloopt. Hij lascht in dit geval het een of ander in en bijna altoos naar goeddunken, zonder zelfs naar de omringende verzen te vragen, zoo dat de grofste onzin ontstaat. B.v. 10, 1330 maer, weet god, dat ongeval ende die wile soe was bi schrijft hij dat es ongeval! of 6, 311 vgg. die goedertierenheit.....en mochte te vollen niet bescriven al dat gheboren es van wiven, waar hij stelt en mochtic! Vgl. verder 1, 165. 412. 484. 972. 2, 43. 857. 3, 788. 6, 30. 7, 742. 792. 1164. 1187 (?). 1325 (?). 10, 67. 142. 1190. Uit deze domheid ontstond een groot aantal ende's vooral in het begin van de regels. Hij bemint dit ende zeer, hetwelk ook de plaats van andere woorden moet vervangen. Zoo 1, 708. 1324. 1325. 2, 57. 273 (?). 442. 494. 496. 3, 269. 278. 317. enz. enz. In een geval 7, 1776, waar het op zich zelf niet aanstootelijk is, ontbreekt het in de variant. Zoo als ende worden ook andere kleine woorden gebezigd, om zinsneden zonder voegwoord te vermijden. Van deze opmerking zou de critiek nog meer gebruik kunnen maken, dan ik mij heb veroorloofd te doen.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

LXIII grammatica toch niet worden behandeld, en welke ook daarom van bijzonder gewicht zijn, omdat zij dikwijls geheel worden over het hoofd gezien. Daarom beschouw ik het als des te noodzakelijker er eens uitvoeriger over te spreken en zal dit, zoover het nog niet is geschied in de genoemde opstellen in het Zs. f.d. alterth., doen op deze m.i. daarvoor niet ongeschikte plaats. Vgl. ook Anz. f.d. alterth. enz. V 77 vgg. Door het rijke materiaal en zijn slechten toestand wordt de bespreking iets wijdloopiger. Ik zal echter niet alle gevallen opzettelijk aanroeren: met diegene, welke met toepassing van hetgeen ik al meer heb gezegd en hier zal herhalen, zich 1) als van zelf verbeteren, zal ik het boek niet nog meer doen uitdijen .

A. Onzuivere rijmen.
Zoo als de meeste uitgaven van mnl. dichtwerken vertoonen ook de teksten van M. onzuivere rijmen in een aanzienlijk getal. Men heeft daaraan meestal niet veel aandacht geschonken, maar dikwijls herhaald ‘op het rijm zagen deze dichters zoo nauw niet.’ Als men bij deze en andere dingen wel iets langer had stil gestaan, zouden er zeker al vele onzuiverheden zijn verdwenen. Met groot genoegen kan ik nu ook eene uiting aanhalen, waaruit blijkt dat ook anderen den juisten weg hebben ingeslagen. In zijne nieuwe uitgave van den Theophilus zegt Dr. Verdam, Inleid. bl. 29: ‘Men begint hoe langer hoe meer in te zien, dat van de zoogenaamde assonance door goede dichters slechts hoogst zelden wordt gebruik gemaakt, en dat, wat men vroeger voor eene assonance hield, in werkelijkheid eene corruptie is’, en verwijdert dan ook langs critischen weg de meeste onzuivere rijmen uit den Theophilus. Wij willen ook hier eens ernstig nagaan, hoe veel van de voorkomende rijmen van deze soort met waarschijnlijkheid werkelijk van M. afkomstig zijn. Dat hij in beginsel zuiver rijmt behoeft niet meer gezegd te worden; ik zou dit alleen daarom hier willen doen om mijn standpunt te rechtvaardigen, wanneer ik er zoo veel mogelijk op uit ben, onzuiverheden te verwijderen. Men heeft bij gelijksoortige dingen menigmaal het beginsel over het hoofd gezien, dat men bij een schrijver de meest mogelijke strengheid moet veronderstellen, zoo lang niet een voldoend bewijs voor het tegendeel is bijgebracht, althans wanneer de ondervinding leert dat in den tijd, waarin hij schreef, strenge regels

1)

Men zal opmerken dat ik in de volgende opmerkingen den T o r e c buiten rekening heb gelaten. Er is geen twijfel aan, of dit werk is zooals wij het hebben niet uit de pen van M. gevloeid. Ik ben zelfs overtuigd dat het zulke veranderingen heeft ondergaan, dat deze het voor de doeleinden van de volgende onderzoekingen geheel onbruikbaar maken. Misschien heb ik elders gelegenheid deze bewering met bewijzen te staven.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

De conjunctief praes. Maar van den anderen kant moet ook worden erkend. dit hs. dat B dikwijls tegenover alle andere hss. is een andere vraag. I 53). want als men alles alles geoorloofd beschouwt. visiere verzet zich niet tegen de grammatica. Stellig echter werden ook hier geheel zuivere rijmen nagestreefd. 63. 4 . noch tegen de lezing iets beslissen. achtereenvolgens af beschouwen. alleen B heeft op de tweede plaats levet. dan bewijst dat op zich zelf nog niet dat hij ook andere verschillende consonanten in het rijm heeft gebonden. die noch staet upten outhaer. 261 seghet: levet. gewoon (Weinhold mhd.. Schmidt zur gesch.. Zonder dit stelsel. Wij willen de voorkomende rijmen.LXIV golden. Of de mnl. deze rijmen toegelaten. Nat. En in de middeleeuwen werd het zuivere rijm streng gehandhaafd. En dit kan ons ook niet verwonderen. Lees gaf. Bij M. zelfs schrijvers. 8. dichtkunst van den goeden tijd het over het geheel tot dezelfde kunstvaardigheid had gebracht. 5.Sp. Weder alleen B op de tweede plaats leghet. gr. omdat hij verscheidene malen op de zuiverheid van zijne rijmen wijst. . Wij hebben hier maar één en nog wel een weinig betrouwbaar hs. maar daaruit mogen wij noch voor. aangetoond dat hij zelf twee zoo op elkaâr gelijkende klanken als ê en ē slechts ongaarne in het rijm vereenigt. Deze vraag vereischt nog eene afzonderlijke beschouwing... de rijmen v: g blijven langen tijd in zwang. . vocalism. Troyen 7510 plegen: bleven. § 206). in 't bijzonder mogen wij dit a priori veronderstellen. 3 . I n d e c o n s o n a n t e n . 563 clevet: leghet. Joh. zal men ook slechts zeer zelden het recht hebben iets te veranderen. schijnt echter opzettelijk te hebben veranderd. achter de 2 Jacob van Maerlant. alterth. des indog.v. rijmkunst heeft men ruimschoots gelegenheid dezelfde opmerking te maken. laten ze toe. f. De gewone uitdrukking is leghet in scellen b. De nauwe verwantschap van de twee letters is bekend (vgl.4 . bl. ontwijfelbaar de ware lezing heeft bewaard.tafle daer. Al heeft dus ook M. 25. Ook in de mnl. dat de vereeniging van v en g in het rijm somtijds aan M. 41 gaf die 2 7 2 diere tafle waert. Op grond van deze plaatsen moeten wij wel voorloopig de mogelijkheid erkennen. men leze t'onmate (adjectief). 26. 1. . En waartoe had hij anders moeten bekennen ook de taal van andere gewesten te hebben gezocht om vray te houdene rijm (ende zin)? Verder heeft mijn onderzoek in Zs. die andere onnauwkeurigheden vermijden. Alexanders geesten . en hunne vereeniging in het rijm ook in het md.d.Sp. 27. 30 vgg. . 5488 t'onghemake: ghelate.4 . 43. is ontsnapt. men ziet somwijlen duidelijk hoe onbeschroomd zij worden gebezigd. 73 maer hine mochte niet van desen ❘ wesen vroet wien mense visierde: riviere. als de mhd. 33 verclaren: vader is reeds door de uitgevers in de nalezing op de geheele uitgave van den Sp. 5. Troy. welke met deze veronderstellingen in strijd zijn. zou men nooit de tekstcritiek behoorlijk kunnen vooruitbrengen. 850. toen men zich eens tot die hoogte had opgewerkt. 7 levene: te jegene.

19 is pelegrijn (: sijn) te schrijven. maar ook saecte is fout. 56). die men al noch noemen hort ❘ in ouden bouken Julius maecte. getrockents swerds en derg. 10. . was sijn vader (z.Rb.v.Rb. 38. 33. Daarop vs. mogen wij er niet in brengen.. 537 vg.Als Sp. nts werd niet anders uitgesproken dan ns. in den volgenden regel verkeerdelijk voor parallel met winnet opvatte (vgl. maar ik neem hier en in het vervolg slechts die gevallen in aanmerking. zooals ik ze wel niet bij M. Daarna zal een regel ontbreken. 11 vgg. Insgelijks slechts schijnbaar onzuiver zijn de rijmen Troy. 85. 519. in tende (= tentoria) heb aangetroffen. 4520 doerryden: curiën. cap.. moet men cande wel als eenen plur. vandaar ook de vaak voorkomende schrijfwijzen: kins (infantis). . dat geen van de hss. De verzen zullen denkelijk beantwoorden aan Bénoit 13982 vg. Vs. maar eene verweeking van de vreemde tenuis.Het Hs. 4 . 61 ende wart versteken van den lande ❘ buter havene buten alle cande juist is. Hoe wij ook veranderen: een onzuiver rijm.W. bl. Wij behoeven op dit gedicht bij 3 2 2 3 8 1) Het Hs. nog naast die met m gebruikelijk. van cant opvatten. Beide uitdrukkingen berusten waarschijnlijk op eene gemeenschappelijke bron. . de plaats moet bedorven wezen. en omgekeerd du winds (=winnes).LXV tweede partie bl. 32 moet vrij zeker achter zich hebben dat R. doghet: droge te lezen. ❘ die winnet hi ende saecte ❘ wanen die raet quame int lant. beneden onder E). 65.Troy. maerct (van merken). Het goede woord is hier. vgl. 10. heeft. De uitgevers verbeteren reeds Julius maerct (forum Julii). met de geheele plaats nog 4 .v. waar de onoorspronkelijkheid minder klaarblijkelijk is. verwijderd. en sc aan het slot en ‘inlautend’ was reeds toen niet meer van de scherpe s verschillend: rasc: das. Welke dit is. Gloss. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. het is afkomstig van eenen copiïst. 4 .Sp. 37 zal reeds naar hetgeen wij tot dusverre gezien hebben niemand als mogelijk beschouwen. saken in Lksp. 6049 veronderstelt eenen vorm Balaan (: an). Men zal toegeven dat nog doorriden nog doorliden hier goed gezegd is.Voorts is het niet geoorloofd met Verwijs Nat. heb ik niet kunnen gissen. 7231 herscap: Moab is even weinig onzuiver. natuurlijk tot den volgenden zin behoorende. . 9183 kints (infantis): du mins en Alex. De plaats schijnt echter ook nog in een ander opzicht verbetering te behoeven. als b. . lans enz. Wij zouden echter in dit geval toch niet een rijm tusschen nd en nt hebben aan te nemen. want de vorm met n was in het Mnl. maar toch bij anderen.). 8. heeft er meer.Een rijm zooals otroye: Sent Jore Sp. du weends (wenes). var. 3. die al maecte aantrof en het tweede ww. 619 intsc: du kins. hetwelk zóó zeer gepast is. doer liden: curien. harnasche: tasse behooren tot de stellig zuivere rijmen. van den Merlijn bevat drie 1) consonantisch onzuivere rijmen . .3 . verheescht: gheest. . 85 voer Aquileren de vaste port. b. vooral bij Brabanders. en voorts volgens de verbetering van de uitgevers. welke zelf reeds de goede haar onverstaanbare uitdrukking verwijderd had. . 4 . . De geheele plaats schijnt in de war geraakt. god: ghebot. welke bij eenen eigennaam volstrekt geen verwondering baart (z.

10. 3. nt gaat immers in enkele tongvallen in nc over. 207 jeghen: doot bleven zou de voorbeelden van v: g met een vermeerderen. dan toch sterker dan in den Alex.Nog enkele andere onzuivere rijmen. dat wij er toe zouden overhellen. ook in de uitspraak van nl. De beslissing daarover moet zich richten naar de algemeene waarschijnlijkheid. en ik geloof met zooveel waarschijnlijkheid dat wij de gevallen hier buiten aanmerking mogen laten. spreekt zij er tegen. vgl. want de oorspronkelijke tekst is er in omgewerkt. en de tweede regel sterk veranderd is. de aanteekening op deze plaats en op 2. zelf ontmoeten wij eenige onzuivere consonantische rijmverbindingen. dan een riden: curien of otroye: St. 947 sach: onmach(t). Vgl. . versleghen voor doot bleven zou echter zeer goed zijn. zoo mogen wij niet met volkomen zekerheid beslissen. naar verhouding zoo vaak voor. . den tekst. zij het ook niet bijzonder sterk. welke het geoorloofd zijn van onzuivere rijmen voor of tegen zich heeft. 9797 bekint: coninc. of een rijm werkelijk van M.Achter 7. . dialecten dezen overgang te veronderstellen. en het eerste vers is omgewerkt. althans k a n het op eene waarschijnlijke wijze worden gedaan. En m. maar zeer waarschijnlijk hebben wij hier in den tekst weder eene leemte. 34. Wat de overige betreft. Z. maar waarschijnlijker is het dat gonder in het rijm stond. Op zich zelf is op de plaats te weinig aan te merken. maar wij mogen er toch niet zoo maar in berusten.2. het rijm plaghe: quade. 1253. 9475 leven: plegen. Jore. Ook in den Alex. zijn. 1202 staat in eene passage.LXVI deze en bij de volgende kwesties niet veel te letten. en met veronderstelling van deze uitspraak zou het rijm niet onzuiver zijn. en het rijm tusschen nt en nc komt in het Mnl. is. staan. welke ik in den tekst voor geinterpoleerd heb beschouwd. bl. In geen geval mag men uit den Merlijn een bewijs tegen mijne stelling putten. en wij zijn nooit geheel zeker. maar onse god gestaan. 985 staet daet: vaert. Verdam Theoph. en in Troyen. en niet een samenhangend en methodisch onderzoek voorafgaat over den aard van de omwerking. ik onthoud mij echter van eene gissing. 1407 ghesant: lanc voegt twee zeer nauw verwante consonantverbindingen te zamen. waar wij twijfelen. of ook zij slechts Jacob van Maerlant. daar. 9798 heeft denkelijk niet onse coninc. . Als de verzen wel van M. vgl. schrijft overeenkomstig een gemakkelijker uitspraak onmach. Het Hs.i. De drie rijmen zijn 6551 ginder: kinde. die eenige grootere waarschijnlijkheid hebben. heb ik in den tekst reeds verwijderd. waarvan de vertaling niet volledig is. geloof ik dat dit rijm moet worden verwijderd. Om dezelfde reden is het dikwijls ook moeielijk te verbeteren. op de tweede is plegen verdacht. Gaut.9. althans wanneer wij ons tot enkele gevallen bepalen. die in het Hs. Alexanders geesten . echter de noot onder den tekst. z. om het rijm te betwijfelen. Op de eerste plaats zou men kunnen gissen die ginder waren mede: felhede. 429 tremulo quem lumine postquam intuitus Macedo iam non solatia vitae sed mortis socium ratus advenisse tepenti excepit clypeo corpus. .

Het tweede rijmwoord geeft volstrekt geen zin. west blyde staat niet in het andere Hs. 1. . 41. hetwelk elders niet voorkomt. Daar het ook zeer weinig in den zin past.Sp. dine (vgl. maar wordt door de toevoeging van te seggene verdacht. Alexanders geesten .. Ontlien. 67) zegt non possumus. V A hebben ghedan. dat het subjekt of objekt nog eens door het pronomen. 6253 buuc: stuc. al beteekende het ook niet juist faciliter. gereedelijk. ontstaan. men moet gheboren: te voren lezen. dan sijn luden 6 7 waren die Hildeg. .d. althans in de uitgave is de plaats opengelaten. en andere schrijvers. t. De variant leest evenzoo. gedon.i. 1 . Troy. b. blyder volc en sachmen nie. 351 staat in den tekst can: ghedaen. . die oghen) wide ontdoe dan die H. 14. wordt herhaald. 3 ende leidese up Taborie. hetwelk hij later overwon. en hoofdzakelijk zeker ook o m te rijmen. I n d e v o c a l e n . Vincent. 2. vindt men meer bij M. Zooals het mhd. 1 . Ghedan is waarschijnlijk het juiste woord. 1168 liede: west blyde. . heim. Want in de andere werken moeten wij de consonantisch onzuivere rijmen als onbewezen beschouwen. gedon de beteekenis ‘eifrig. hetwelk faciliter van de bron zal teruggeven. een adv.w. in een zin gebruikelijk zijn geweest. juist in het rijm. 1307. het laatste klaarblijkelijk slechts een behulp van eenen afschrijver. welke het mogelijk maakte het woord hier in plaats van faciliter van de bron te gebruiken. 87 wine conent niet ontlien.w. 63. met uitzondering misschien van dat tusschen v en g. bl. Mhd. Wörterb. vgl.LXVII aan de overlevering zijn te wijten. vs. Alex. uptie berghe alle drie.v. Misschien is ontien te lezen. 10. kan ook ghedan in spijt van zijne afleiding van het ww. Livius ende Marcelinus coesmen die Sp. Deze eigenaardigheid van constructie.1 . . 6. Merlijn 9961 zwaert: quam voert. Het woord zou misschien te vergelijken zijn met mhd. (bij Blommaert). . Troiïene): bordine is alleen door eene niet goed te keuren combinatie van den uitgever uit de lezingen van de beide hss.’ Troy.5256 Troyene (d.6803 ghebaren (= gheboren): te waren. 1 . 136. 25 Getulienen: metten sinen. (8. 60. 756 met de aanteekening aan den voet van de bl. B nochtan. 3331 onthoude: armoede. zal het wel door eenen afschrijver geschreven zijn in plaats van iets dat hij niet verstond. 1. que vidimus non dicere. Heimel 7 Jacob van Maerlant. dine = ik span. Bijzondere opmerkzaamheid eischen de rijmverbindingen van den tweeklank ie: îe en î. 5 inquiunt. ende mense (t.Franc. 95.d. en van o: oe. 781 thuus: aldus heb ik in den tekst verwijderd. die enghel die antwoerde hem die 25. Ontlien te segghene beschouw ik als onmogelijk. Er is hier sprake van den berg Tabor en men moet naar de var. zou als tegenstelling van lijen denkbaar zijn. maar misschien ook ‘ijverig. misschien te lezen hem verbaert. 381a en 380b). . . dan wel of zij een gebrek in de kunst van den nog jeugdigen dichter bewijzen. te segghene dat wi hebben ghesien.H. schleunig’ schijnt te hebben. of met een ww.Nat. lezen leidese up Tabor die ❘ upten berch.Sp. 7.

De plaats uit den Merlijn 5067 gescien: zijn mogen wij niet hierbij rekenen. vgl. Alexanders geesten . Een vorm Getulienen veronderstellen mogen wij niet in spijt van het besproken Persine naast Persiene. en zij wordt daardoor eenigszins bevestigd als van M. Wel laat M. eerder moeten wij de plaats voor bedorven houden. 7. De drie. 27 sien (sunt): die hien (mares). daarnevens Persine als mogelijk aannemen. de naam Latine schijnt tot dezen vorm aanleiding gegeven te hebben. Ook in de genoemde vormen van zijn mogen wij stellig niet het rijm î: ie veronderstellen.Anders is Alex. . welke om het rijm wordt toegelaten. waarin feitelijk de tweeklank werd gesproken. wij zijn niet gerechtigd eene zoodanige apocope bij M. . niet eens wordt aangegeven. dat wij hier met iets anders hebben te doen. 62. 1310 sijn (sunt): in drien. an en ane. welke vormen met en zonder e naast elkander hebben: met en mede. zijn echter na elkaâr gedicht. Eene gelijksoortige anorganische vorming is denkelijk het in het rijm niet zelden gebruikte anne naast an. 5. Bulgerije: bî prope). want zóó zouden twee lettergrepen met eene zijn samen verbonden en dat is ongehoord. Het hs. men zou kunnen gissen spraken onder hemlieden. waar vormen van het ww. uut en ute en anderen. 9077. 3053 ghi siet (estis): ghi ghebiet. dan mogen wij de alleen staande uitzondering Getulienen: sinen niet dulden. Het is niet gemakkelijk te zeggen. Er blijven nog verscheidene gevallen. Hij is te verklaren uit de analogie van verscheidene andere partikels. maar voorzeker niet als Bulgerie: bî. Nemen wij alles te zamen. 2. te veronderstellen. Er is ook overal met uitzondering van de plaats uit Troyen ie (en niet ij) geschreven. 35. vooral als zij door de hss. bl. en er moeten bijvormen bestaan hebben. Misschien is in het tweede vers eenvoudig metten Numidienen te lezen. aangezien hij de vormen in zijne andere werken niet gebruikt. Jacob van Maerlant. overeenkomstig met het algemeene gebruik het rijm van den tweeklank ie: î i n d e n u i t g a n g van de woorden toe. Dit bîe moet men opvatten als een onjuisten vorm. 1459 Bulgerie: bie (d. Zij schijnen niet aan het dialect van M. Rb. te behooren. hetgeen zich hier vertoont. de organische vorm zonder apocope uit ana is ane met verlengde a. eer en ere. dan en danne. daer en dare. Er blijft dus niets over dan aan te nemen dat tweelettergrepig bîe op Bulgerîe rijmt. De gewone vorm van den naam is Persiene.i. Troy. van Troyen heeft dezelfde lezing.LXVIII 865 die Persine: die Latine. reeds de beperking op het bepaalde geval bewijst. sijn op ie rijmen. 1155 sien (sunt): (si) plien. Licht mogelijk dat hij de vormen eerst in vreemde gewesten had gehoord. cap. 337 ontvlien: sien (sunt). zelf afkomstig. ieder zal zien dat hij bedorven is. Ook met apocope Bulgerî: bî is niet waarschijnlijk. waarin zij verschijnen. hoe dit rijm is op te vatten. maar wij moeten hier op gezag van de twee hss. Het voorbeeld uit den Merlijn tyden: ontbieden kan niets bewijzen. maar nooit ie: î.De Merlijn levert twee voorbeelden gescien: zijn 5067 en tyden: ontbieden. Nat. meer en mere.

Wij hebben voor dezen overgang van îe tot ie verscheidene analogien. waarin de ‘gedeckte nasalis’ eenen svarabhaktivocaal doet ontstaan. Op zich zelf moet eene groep van klinkers iee mogelijk zijn geweest. en uit sîere dan siere wordt. men zou verniet: dijt moeten lezen. Het rijm van Hildeg. vooral daar het immers uit verniewet is ontstaan. waarin op de stam si (onverschillig met korten of met langen klinker) met eenen klinker beginnende uitgangen volgden. dîhet). kan dus ook werkelijk nî: vrî. maar zij kunnen ook in eene jongere periode zijn opgekomen. 91. Alexanders geesten . Deze kunnen in vroegeren tijd hebben bestaan. minder uit. ieuw. als dit is op te vatten als nie: vrî naar de analogie van die: mi. 3. . en zooals wij ook feitelijk kunnen bewijzen. van hetwelk wij toch straks moeten gewagen. en hi-en wordt tot eenlettergrepig hien hetwelk meestal. en vandaar dat in deze gevallen de elders verbodene rijmen worden toegelaten. met den tweeklank rijmt. terwijl sîn naar analogie zijnen uitgang n in den gewonen en veranderde en sîen. 149 wezen. Wij hebben deze in rijmen zoo als bloeien: vernoien. Dat de tweeklank ie als eenlettergrepig streng van de tweelettergrepige groep îe af te scheiden is. sîet tot sien. Is dit juist. wil ik het hier nog even aan- Jacob van Maerlant. siere uit sînre. of altijd.LXIX hij bezigt immers in het rijm ook taalvormen uit andere tongvallen. b. in het germ. niet alleen in nieuw maar ook elders somwijlen. dan is ook het rijm vernie-et: dî-et niet zonder analogien. waar ook het rijm van ie: î schijnt te schuilen: Nat. welke het gewone Mnl. Maar daar ook dit niet altijd is in acht genomen. 1299 verniet (vernieuwd): diet (= dîet. Blijven wij bij diet. De toonlooze e wordt wel achter eene ie anders altijd verwijderd. In plaats van verdere analogien noem ik slechts nog die hien (mares). siet werden. dan moet verniet = vernie-et zijn. ook eens een vernie-et werd gebruikt. zooals de naklank der tweeklanken. vernîet: dîet wezen. of althans mocht vereischen. Het verkrijgt of uw of iew. zoo als de taal ook ieu heeft. voorts als doe: so. maar geen van de hss. schrijft zoo. hij moet berusten op vormen. Onmogelijk is ook niet het ontstaan van eene lange î. bl. maar het is toch denkbaar dat ten gevolge van den ‘systemzwang’. Dus zou verniet van verniewen den tweeklank hebben. sie: hi. Ik heb slechts de klinkers genoemd. Maar verniet hetwelk slechts eene lettergreep in het rijm heeft kan niet op het tweelettergrepige dîet rijmen. zooals uit verscheidene dialekten blijkt. niwi vertoont. Een analogon van het rijm vernie et: dî-et kan ny (novus): vry Hildeg. Ook dit ontstaat uit hi (met nog korten of al met langen klinker) + den meervouduitgang en. spreekt reeds voldoende van zelf. en als ie. Niwi heeft zich in het Vlaamsch op twee wijzen ontwikkeld. Aan het eind van de woorden en vóór j en vóór klinkers komen bij de uitspraak de verschillen tusschen de tweeklanken en de verwante lange klinkers.v. De tweeklank is echter niet onverklaarbaar. van welke wij beneden iets meer zullen zeggen. zooals hij zelf erkent. welke als uitgang et vereischte. en zelf dat van M.Nog eene plaats hebben wij te noemen.

sien. bl. gier: fier 3. Die (femur) heeft desgelijks den tweeklank overeenkomstig met zijne etymologie. bien: sien 8 1 . maar zooals wij beneden zullen zien is ook ô mogelijk. bij af. 27 enz. op het 21ste couplet van den 1. is dan dikwijls ook hie geschreven. 3. Sp. 159 vgg. Kil. en te meer omdat zij wordt aangetroffen in de hss. dien: vlien Sp. 1 . zooals ook in het Nnl. bl. of ook andere woorden. 1. 13 enz. drie.d. dan in het Hd. dij: dien: ghesien. dien: knien Rb. de voorbeelden als ic sie. en b. 2. 1143. paertien. wilmen segghen ende lien. 8 bien: mettien Rb. 37. zie: bie Sp. 379. wi. beie en nnl. Bijdr. 4. De uitdrukking is wel ongewoon. tien (ducere) vlien.) nie enz. Marien. heimel.: viere: sciere Rb. 61. 4 . De tweeklank geldt ook. Ghier vultur heeft. ghien.: hi. Maar naast die hien is echter ook een meervoud die hîen althans niet ondenkbaar. 42. maar V A B lezen segghen ende sien. 3. 53 enz. Alexanders geesten . maar juist daarom misschien te verkiezen. omdat de klinkers er in andere zijn. plien. 7. 14. 8582. zooals reeds gezegd voor hien (mares): hien: dien (iis) Nat. 379.i. 2280. 423 Tisiphoene: ghewone. bie: nie H. 2. giere: sciere Alex. Nat. 2. 419. Ook bie (apis) wijkt van hd. 1499. 80. Troy. 4 . ghieren: manieren Rb. Ik heb er niet genoeg op gelet. heresien. of in het Nnl..LXX stippen en verwijzen naar Taalk. bîe. den tweeklank: ghiere: diere (animalia) Nat. benedien. deel 2 bl. vieren: manieren Sp. 16325. dien: plien 3.v. welke over het geheel de beste zijn. 16627. 7. waar zonder twijfel de klinker nog eenigszins onbepaald kon wezen. deze vorm kon altijd uit een enkelvoud die hî nieuw ontstaan. die hien: plien 2. bl. Troy. 1898. gescie. die: hi Alex. overeenkomstig met de nog heden in het Vl. 1 2 dien: ontsien. Ook viere (festivitas) stemt in den tweeklank overeen met het Mnl. 3189 staat die sien leven langher dan die hien. Deze kwestie zou een opzettelijk onderzoek verdienen. desgelijks 1742 Cyeroene: sone (daarentegen Cyeroen: te doen 1788). 8015. heeft althans die (diege) nog naast dije. 3. Kil. ghiere: maniere 3599. is dus in den ‘auslaut’. Ik voor mij zou aan de laatste lezing de voorkeur geven. Wap. 3797 enz. Wij komen voorts tot de rijmen van o: oe. 31. 27. Enkele woorden kunnen tot misvattingen aanleiding geven. 2. 3545. 2. zoo worden gebruikt. mi. messcien̊. geeft ook bij dit woord bie en bije naast elkaâr op. bl. pai-ïen) de vrouwelijke lien. De gewone klinker in soortgelijke eigennamen is oe. Het eenige geval waarin het rijm tusschen ie en î zeker geoorloofd is. bien: sien 7. gier: ongier Sp. 1 . vindt men overal. waarin al langer eene lange i vast was. maar afwijkende van nnl. die (pron. 13 Leoene: sone (daarentegen onmiddellijk er vóór Leoen: doen en Leo: also) misschien ook Alex. M. 2. of alleen deze pronomina. in plaats van hi of hij enz. 41 enz. di. 97 Cyeroene: soene (filium). geldende uitspraak en met ags. beo heeft het zonder uitzondering den tweeklank: bie: mi Nat. payen (d. Hier staan tegenover de staande rijmen grammarien. 23299. Wij vinden echter ook 3 Jacob van Maerlant.

kan ik wel niet met volle zekerheid zeggen.3 . 21 Eudoene: de ghone. dan wel of deze door den copiïst zelven zijn vervaardigd. maar oe gerijmd met de gewijzigde o-klank die. welke niet geheel zonder verdenking is (vgl. tere groete. voor Nederl. hetgeen misschien ook in aanmerking te nemen is. dan ik in de aanteekening op Flandr. echter behalve op deze plaats en de eene in den Alex.d. zooals uit den samenhang en uit het Latijn blijkt. 21. Zeitschr. alterth. 14. 68 rijmde oorspronkelijk met 69 en 67 met zijn rijmregel is verminkt doordat een geheele regel is verloren geraakt. . teenre vloet. 67-70 zijn in den tekst gebonden doet (facit): doet (mors). als op de plaats welke ik Zs.3 . Alterth. de aanteekening) slechts voorkomt in een van de strophische gedichten en enkele malen bij vreemde eigennamen. 20379 zouden wij hetzelfde rijm hebben. f.LXXI voorbeelden van soortgelijke rijmen met woorden. in welke de klank ô niet mogelijk is. Ystorie scone zegt hier niets en kan onmogelijk juist wezen. teere boete wijzen er niet bepaald op dat goete hier het oorspronkelijke woord is. Welken klinker wij in vermoene str. 919 verroert: verboert.Sp. van den tekst en het is een stoplap. Het Lat. 24. omdat het rijm ö: oe bij enkele andere schrijvers misschien meer. seiti. 25 vgg. . . 70 heeft alleen het Hs. waar het niet eens noodig is dit rijm te veronderstellen. ö (eu) is (z. Maar wij hebben hier vermoedelijk niet oe: o. nnl. . later althans. bl. 218 ongewoene: coene enz. Als dit juist is. Of de twee verzen luidden. Vs. 66. geeft geen licht. 2. 5. 138 vgg). maar de varianten there groter gote. (Wij hebben eene soortgelijke verhouding van de hss.Nat. . voorts in de rijmen van Oversee str. heb besproken). Goete is nog heden in het Vl. Taal en Letterk. Kil. en daarom kunnen wij in de genoemde eigennamen ook het gewone oe aannemen. het juiste woord voor den tweeden regel staat in A en B vervoert. 24. en vs.). Maar zeker is in plaats van Eudoene te lezen Eudoens of Euden sone. 75 magus hietse dystorie scone: van edelen doene. Zóó staat in den tekst.. 74 Spenyole: sat dicken up sinen stoele. maar er is te schrijven met goede (vgl. Ook Rh. 7 en 10 hebben. fusura. vs. 7 religioene: doene: coene: zoene (filios) enz. gote en geute = fusio. dijn paert ende hoede ❘ hi antworde: nu vaert met Goede. Dezelfde klanken hebben wij Alex. f. . Hiertoe zou ook nog behooren Sp. noet: doet (facit). 941 ghewone: soene. Alexanders geesten .. wil ik niet uitmaken en er met minder beslistheid over spreken. Wij moeten voorzichtig zijn. bij M. het schijnt mij echter groete te wezen. Welk ander dan. 1 . zooals B ze heeft. 38 vg. blijft twijfelachtig. III 6 heb gedaan.In den Merlijn staan twee voorbeelden: 9307 8 7 3 8 Jacob van Maerlant. en buitendien ook anders altijd voor eene n. 29 nem hier. geute (De Bo). I. 87. hetwelk ook uit het verneert van V met de hoogste waarschijnlijkheid is op te maken. 3 .6. geut (uit guti). wordt het eenigszins daardoor gerechtvaardigd dat Speniole een vreemde eigennaam is.d. er staat god die wel doet ❘ moete gheven dat ik mijn bloet ❘ alleenscine niet offren moete ❘ maer al te male tere goete. Verdam Tijdschr.

dezelfde die ook oorspr. 6 enz.Ik voeg hierbij Troy. heeft. Ook aan het einde van woorden is het rijm van oe: o zooals doe (tunc): so. komt. beneden in D. Ik geloof niet dat wij hier gheboer mogen schrijven. Een derde geval waarin algemeen oe: ô wordt gerijmd is voor i: vernoie: ic moie Alex. is ook in hedendaagsche dialekten de germ. bij welke het rijm met oorspronkelijke ŏ mogelijk was. V 78 van de woorden op oem is gezegd. korte klinkers in eene opene lettergreep staan. 6. De uitspraak met dezelfde oe als in andere gevallen. geldt ook volkomen voor M. Maar ook de kwaliteit van de o is misschien door de m veranderd geworden. ic doe: vro. Noemen. door welke ook het Nhd. Maar deze schijnt in het Mnl. Nat. b. behoeft niet door voorbeelden te worden bevestigd. En gelijk in zulke woorden de oorspronkelijke korte klinker tot heden kan behouden zijn. zooals voor de meeste anderen. verdoemen. De kwestie over het rijm oe: o vereischt nog eenige algemeene opmerkingen. . en 9719 wederroepen: bisscopen. niet eens de gewone te zijn geweest. maar door den invloed van de m had zich de oorspronkelijke klinker veranderd en was deze dus geschikt geworden voor het rijm met eene oorspronkelijke ŏ. Ook hier zijn de voorbeelden overbodig. 5937. misschien wederloopen. De dichter van den 1en Reinaert is een van de weinigen.w. gold echter in deze woorden geenszins dezelfde uitspraak. Dat M. bl. welke oe elders had. 8. II 167 staat. zooals blijkt uit de schrijfwijzen van de hss. was echter niet geheel verdwenen. ōm: ôm wordt vermeden. au) en verlengde ŏ zooals doden: goden. 407. of . Hetgeen Anz. afkomstig. jammer en dgl. somme meervoud van som. bloemen enz. 4824. vloyt: vernoyt Rb. Voor hem.zij is niet van M. De laatste veronderstelling is niet zoo onwaarschijnlijk naar de opmerking van den uitgever op vs. heim.v. vernoien: vermoien 6.LXXII doech (valet): ghenoech. somen. en uit de hedendaagsche taal. misschien stond in den tweeden regel oorspronkelijk int vertooch. Meer daarover z. vloyde: vernoyde H. De plaats zou dus bedorven zijn. ook in het mnl. Alexanders geesten . waar oorspr. ŏ (vóór m) had. vroe (mane): also. Wij vinden hier dezelfde uitwerking van de m. Ook deze vrijheid moet in de uitspraak hare verklaring vinden. ic vlo: toe een gewoon verschijnsel.v. kommen. zooals Flandr. 305. ô (= germ. 5688. hetgeen desgelijks algemeen wordt teruggevonden. 85. verdommen. t. welke rijmen zooals noemen: comen hebben vermeden. prol. Wij hebben Jacob van Maerlant. 4844 een fel ghebuer: ontfoer. deze heeft gebezigd. men kan ze overal vinden. ô volstrekt kort geworden b. Wederropen (= wederroepen) schijnt mij verkeerd. sommer. somwijlen commen naast comen. dichters met zeer weinig uitzonderingen. 675. d. Rb. vromen hadden dus dezelfde uitspraak. of konden die althans hebben. blommen. en voor alle mnl. dan in andere gevallen. Men begrijpt bij deze omstandigheden. de gewone moet die zijn. dat terwijl over het algemeen de rijmen van mnl. Deze uitspraak was misschien nog dichter bij de kortheid. horen: geboren zijn toegelaten. en comen.

‘Rührende’ rijmen.like: . Wanneer zij zich in twee woorden of lettergrepen van gelijken vorm maar van verschillenden oorsprong. ze gaarne gebezigd heeft. buuc: stuc in Troyen en armoede: onthoude Franc. is hij het natuurlijk ook in andere gevallen geweest. ten opzichte van oe: o. 8 B. De omstandigheid dat het verschijnsel geheel vast door bepaalde voorwaarden beperkt is. 3 . kan men toch zien dat. 5 dat Amelis sine kinder 2 dode ❘ ende hi met dien bloede rode ❘ sinen gheselle bestrike. van î: ie. Al mag men ook niet beweren dat de manier van de fransche dichters. waar het verschil tusschen de klinkers grooter is. niet een bewijs zijn van nog grootere vrijheid of minder oefening. raet: baraet woude (voluit): woude (silvae). Ook buitendien kan men zich. maar dat wij ze als fouten in de overlevering moeten beschouwen. ongeveer 1 ten honderd. althans toegevendheid tegen de ‘rührende’ rijmen bij de mnl. Alexanders geesten .LXXIII reeds boven eene gissing in dit opzicht geuit en de rijmen tusschen ie en î aan het einde daarmede vergeleken. zou zeer onmethodisch wezen. 80 die sinen stoel maecte so root ❘ met so menechs menscen doot.scap enz. of althans van sterk verschillende beteekenis. voordeden. is nagebootst. gedaen: ontdaen. Hoe angstig M. b. elders het rijm vermeed. 1 . M. of antwoorden: woorden. bl. Dus wordt het ook waarschijnlijk dat de weinige konsonantisch onzuivere welke zijn blijven staan. welke als epitheta dik wijls beide in hetzelfde geval zouden te pas komen.like. Maar ook voorbeelden van anderen aard: b. reken vertoonen zich bij M. de ‘rimes riches’ op te hoopen. kunnen dus nauwelijks als oorspronkelijke lezingen worden beschouwd. van het gezegde gemakkelijk overtuigen b. alleen in Troyen en Nat. Het aantal is groot genoeg. door het gebruik van groot en goet. moeten uit de vroegere uitspraak worden verklaard. om het voorkomen ervan niet voor toeval te mogen houden. zoo nauwkeurig was. welke schijnbare uitzonderingen maken. zijn ons geene vokalisch onzuivere rijmen overgebleven met uitzondering wellicht van een ö: oe. Wanneer M.v. Jacob van Maerlant. 50. hemelrike: eertrike ontwijkt hij niet. pleit juist ten sterkste tegen deze veronderstelling. het rijm tusschen het adverbiale al te hant: hant. rijmt ook vokalisch zuiver. misschien ook wel door het fransche voorbeeld. . waarbij ik ook het samenrijmen van gelijke uitgangen als . blijven zij beneden dit getal. Ook in den Alex.scap: . 4 .v. Uit deze feiten te willen afleiden dat algemeen o op oe kon rijmen. schijnt het zelfs dat M. 2. 45 deerste was dat reinde bloet root ❘ daer af hadde tfolc pine groet ❘ ende 2 alt water in Nylus der vloet ❘ dat was altemale bloet. 80. dichters gebruik is geworden. door M. ‘Ruhrende’ rijmen. daarvan getuigen zeer duidelijk verzen als Sp.v. bepaalde kategorien.

Nog 8 eer kan men aan een opzettelijk gebruiken er van denken bij Sp. streng te hebben vermeden. 1 . te volgen. 29. 6. Het meest bedenkelijk zijn nog in sine lieve ontfaen 7 (recipere): heeft ontfaen (obtinuit) Rb. b. 33117.d. om er van af te wijken. buitendien kan ook de lezing van C haerre een in aanmerking komen. Een aantal andere gevallen moet men . 1 . 7. 3 .9032 ghinghen 2 5 Jacob van Maerlant. ware hier geheel als eene formule staat in den zin ‘in elk geval’. hiet (nominatus est): hiet (iussit) 1 .. 21.LXXIV Somwijlen kan men weifelen. hoe soet ware: oft sijn lijf ware kan men misschien rechtvaardigen met de opmerking dat h. Iets voor of tegen de voorliefde voor die rijmen mag men er niet uit opmaken. van 6 Tyberiuse. Troy 7196 dat can hy wael: het is hem van geslechte wael.) Sp.v. 99. teser 7 avontstonden: tien stonden (adverbiaal) 3 . 4 . alt. als althans of het metrum of iets anders geene aanleiding geeft. hoe hij moet zijn. 37. . 30. menecheen: al in een Sp 8 2 1 . 43. 44. 4. alsemen enen ontliven dede: omme misdaet. zin. maar het moet in elk geval bestaan. bl. dat hi leghet ❘ in een bedde met goude beleghet. 18757 en die ghone: omme tghone Sp. 18. heb ik niet kunnen vinden. ❘ oft in een ander houtijn bet? ❘ noch te wers noch te bet. haghel: baghel (= 6 behaghel) 3 .s. di hi dede 1 . haer negheen: lachter gheen Rb. 22. keerden weder: die lande voort 7 5 ende weder (= in alle richtingen) 1 .) 3 . hetwelk 14maal hetzelfde rijm herhaalt. ende waert moenc bi deser dinc (oorzaak): ende meneghe andere 4 2 onscone dinc ❘ ghesciede Sp. waarom niet hoe soot vare is geschreven. 2. maar men vraagt onwillekeurig. Het verschil tusschen de gerijmde woorden kan somtijds zeer gering schijnen. voorts alle weghe (adverbiaal): ghetredene weghe Nat. schijnt M..om die lust van haren live: laten souden doch te live 4 . 10.. 111. 63 vgg. 30. 59. siet hier of eene gelike: ❘ een man es ziec sere swaerlike ❘ wat helpt hem meer. 53. 341. ❘ sone doet hem dit no dat. in doghen (oculos): gedoghen Sp. bescoude (cremet) en behoude (salus): houde (gratia). 6 17. Verschil in de beteekenis is er ook stellig in ic ans die wel: blijft wel (gezond) Troy. bl.om eene door Rödiger (Anz. 65. maar geen enkel woord herhaald. 55. Het 4de hoofdstuk van Sp. 17. 1 begint met een couplet. negheen staat hier in indefin. 39. Nat. 5002. 65. Alexanders geesten . 3 . In zulke gevallen doet men het best. of wij een ‘rührend’ rijm hebben. De tweede regel geeft zóó geenen zin. 19. 3435. Twee paren vinden wij meer achter elkaar. 45. Zeer goed te verontschuldigen zijn gevallen als onteren: 1 onneren (beide verba) Rb. 56. 87. scone vrouwen 3 ende jonge. het Hs. Wij treffen er onder wel scoude (culpae): scoude (vituperarem). 29. aldurenture: aventure 3 . t'eeren: eeren (infin..nog eens ‘scharf ins verhör nehmen’. 43. 227. IV 265) bij eene soortgelijke aanleiding gebruikte uitdrukking te bezigen . van boven neder: hoge ende neder (adjekt. 41. Tweemalen hetzelfde woord in bepaald denzelfden vorm en dezelfde beteekenis te rijmen. f. den here: hoe hi wart enech here 1 . ten keyseren waert: nederwaert 3 . 39.

. 22. Hier voldoet de verplaatsing Cestius daer naer seven 1 jaer. 19. 1 . vgl. eens in ‘uneigentliche’ compositie met dalen staat. 72. VIII 153 vg. 815 maect. De lezing van V A B dat es die doot in den tweeden regel is in den tekst op te nemen. qui dialecticam et arithmeticam atque musicam suo sermone nobilitaverat et alios libellos elegantissime composuerat idem tyrannus 6 exilii pena damnavit et in territorio Mediolanensi iugulari fecit.1 . Het gemis van eene gezonde constructie doet aanstonds zien dat de plaats bedorven is. De tweede regel is mij onverstaanbaar. Overeenkomstig met hetgeen wij tot nu toe hebben gezien. 2. er moet denkelijk neder staan (mhd.v. 23) Symmachum patricium interfecit. 5. . Zelfs wanneer wij in dit laatste.6. ❘ wasset twater of dalet neder ❘ dat hi dale ofte clive. 25 ende hietense varen daer si mochten daer si hem gheneren mochten. 7. . dat er nog overblijft. 57 in Spaengen aldaer 1) Merlijn 6405 waarschijnlijk te lezen die beste divijn so es hi ❘ die nu in der werelt si.. Alexanders geesten . Alhoewel slechts B derre sprake heeft. 413 vloen harentare.3 . bl. 6 . 533 men vintse beide cleene ende groet ❘ sijn venijn dats harde groet. te oordeelen ontbreken er regels (Vinc. mogen wij ook het kleine restje van bedenkelijke gevallen.3 . Sp. Dit Hs. omdat het eens als zelfstandig bijwoord van plaats. Zonder twijfel is te lezen daer si dochten. het tweede adverbiaal staat. In den eersten regel is toe te lezen. Symmachus die vander stede ❘ van Rome patricius was ❘ ontlivedi die goet ooc was.. Alex. daer si.3 . bl. Het tweede weder is niet gerechtvaardigd. 379 dat si besochten die erde neder . . nider). Jacob van Maerlant. 8 f.1 . 957 7 en dikwijls. Misschien echter is ook te lezen dalet weder.. in den eersten regel komt zeer goed ter vaert te pas. 87 daer bekeret Thadeus al. 2. .Nat. vgl. de boven aangehaalde plaats 1) Nat. 17. 22. zoo b. y. zou het rijm niet aan bedenking onderhevig zijn.1 . 59 spreekt Jezus tot den palmboom nu wes staerc ende rechti weder ❘ ondoe uut dine wortele weder ❘ dine bedecte scone fonteine. 815 en Lorr. dochten dat si hem onthouden mochten en voor daer in de in de plaats uit Sp. nidere.LXXV ghemeenlicke derwert: ter stede wert.. Naar het Lat. 47. 157 Cestius VII jaer daernaer ❘ Innocentius XI daernaer. 24. 19. De variant leest weder ende sal u tellen der e. omdat het 7 eerste al substantievisch. ❘ Boëtiuse dedi vermorden. b. daer si hem gheneren mochten. Het herhaalde neder zou men desnoods kunnen door de vingers zien. 39 dits ongheloeflike sake: maer et liet deser sake.Sp. z. alterth. niet zonder meer 1 aannemen. . Anz. de verandering van een afschrijver hadden. 92. heeft meer alleen onder alle de juiste lezing. is dit toch onvoorwaardelijk aan te nemen.onder daerde ❘ husekine na siere waerde ❘ some op ende some neder. 29 quam hi echt 8 doe: doe. tegenover dat in de plaats uit Alex. zooals niet onwaarschijnlijk is. ❘ nu keric voort meer weder al ❘ ter ewangelien ystorie. Sed et Boëtium consularem virum summae prudentiae.v.d. .5. 2. 17. . 3 . . 71 (Constantijn versette trike) te Constantinoble van Rome ❘ dus coemt alle hoocheit te Rome.

Weliswaar komen zulke 1) rijmen in de gezamenlijke werken van M. (17.d. sprac hi. o en ö (ā: â. 2075. Behandeling van de E. 10. De fout kan echter ook in den voorgaanden regel schuilen waar aldaer hi was here een overbodig toevoegsel is. van mede en 8073 gerede: stede.) moet staan. is gedicht. Voorts 5974 mede: gherede. 86 en 96 van hetzelfde hoofdstuk. 30 vgg. waar ē: ê dikwijls rijmt: teken spreken 2071.i. en veroorloof mij de uitkomsten van mijn onderzoek hier nog eens kort te herhalen. alterth. om tot bewijs te strekken. z. is te verwijderen. in een niet zoo heel klein getal voor . Troy. . de zin is tusschenzin. niet. en het wordt nog minder doordat een deel van de overgeleverde rijmen ē: ê door gemakkelijke en gedeeltelijk ook uit andere overwegingen noodige veranderingen kan worden verwijderd. vgl. vs. en mach niet wesen blijft dan nog alleen over. hetwelk hier voor den zin zeer goed zou zijn. ❘ die Goten coren teenen here zou M. mede: gerede 2083. maar in verhouding tot de groote uitgebreidheid van de werken en in aanmerking genomen dat de hiertoe behoorende woorden een zeer groot gedeelte van de rijmen uitmaken. Als het luidde wat sal sijn (of wesen) dan van desen zou ook het noodige accent van den zin meer uitkomen. Daar 1) Heten si: weten si Alex. Alexanders geesten . Terwijl het rijm tusschen de verlengde en oorspronkelijk lange a. Er komen dan nog andere gegevens bij. misschien aldaer hi wan d'ere. 25. Wij hebben er een gedeelte in. so scier gerede. den tekst. door eene splitsing der e vóór r en voor andere consonanten aan te nemen. waar echter gereden (partic. is het getal toch beperkt.v. f. hetwelk niet door M.3) heeft alleen a Childeberto fratre Clotildis in Hispania peremptus est. Het Lat. dan komen wij in den volgenden regel tot so gerade in pl. De tegenstelling tusschen ē en ê is echter nog nader te bepalen. C. 30. het slechte rijm zeer goed hebben kunnen vermijden door te schrijven coren in die ere. 3 . de woorden van Peter beginnen eerst met 1675. ❘ doe sprac die moeder dit sal sijn is 1 met tamelijke zekerheid joncfrouwe fijn aan te nemen.Sp. desniettemin moet de juistheid worden betwijfeld. 2099. . kunnen wij stellig zien dat het rijm van ē: ê gaarne wordt vermeden. Maar dit is het verhaal van Maskaroen. De uitgever heeft hier verkeerdelijk geinterpungeerd.) (meer bepaald over ō: ô beneden onder D) onvoorwaardelijk is toegelaten. ik vermoed dat er voor in rade is te lezen. 413 hetwelk in het aangehaalde opstel nog mede is gerekend. Jacob van Maerlant. dus 1) ēr: êr en 2) ēx: êx (x = de overige consonanten behalve r).Den Merlijn kon ik nog niet raadplegen. 2075 hy docht haer een joffrouwe sijn. enz. 2117 enz. misschien te lezen bede in pl. In stede komt niet te pas. 59 oft ic leve tote morghen ❘ wat sal dan daeraf wesen? ❘ here. v. Over deze kwestie heb ik afzonderlijk gesproken Zs. Elders hebben wij stede: gerede 1673. b. Gemakkelijk te verbeteren is de plaats m.LXXVI hi was here.

De groepen ĕrd en ĕrt. neest. rijmen met ēr. eene verwarring met de afleiding op ida te veronderstellen. waar de e voor h of w staat. verdeelen zich naar de volgende consonant. Het is niet noodig. pl. dan ēr: êr wordt gerijmd is staande te houden tegen mijne opmerking t. weert (dignus) met geneert en niet met gekeert. Denen met ē. al is ook de ‘dehnung’ van de korte klinkers voorzeker al lang 3) begonnen . Daarnaast zullen ē en ê ook in 1) 2) 3) Ik moet echter opmerken dat het niet zoo geheel zeker is of sweer in den klank volkomen met meer enz. Iets meer vrijheid laat men voor vreemde woorden toe. Zeer gaarne zou ik aannemen dat ook de aard van het accent in aanmerking komt. Door de vaste ē in de verborgen vormen wordt de nominatief ministrĕl bewezen. Op de zijde van êx staat ook bleten (balare).hede.hêde. overeenstemt. heb gedaan. Op de zijde van ē staat ook de e in den uitgang . ê en ê = hd. De oude lange klinkers hadden waarschijnlijk ‘circumflectierenden accent’.eren staat op de zijde van ēr. nooit voor. Al is deze ook mogelijk. waar de lange e het produkt is van eene contractie met de basis van ĕ 1) op de zijde van êr . de oorzaak der verandering van den klank der e in dezen uitgang is feitelijk toch zonder twijfel de ‘nebentonigkeit’ van den uitgang. .a. bl. maar ēx: êx slechts in één geval.v. ei). Althans staat sweer (= swehur). b.heide zou zijn te verwachten. De geheele regel wordt door enkele bijzondere gevallen gestaafd. drossete: êx. Ēr: êr wordt eerder toegelaten dan ēx: êx. hetgeen op zich zelf als bijvorm van .v. dat 2) van Utenbroeke. waar zooveel gelijke rijmklanken noodig waren. niet met êr. zooals ik het t. woodt ēr: êr dikwijls gevonden. In zijne strophische gedichten. komt bij M. maar ook hier zijn de toestanden over het geheel vast: de uitgang van werkwoorden . maar de nieuwe ‘dehnungen’ zullen dezen niet hebben verkregen. De oorzaak van deze feiten vind ik in een nog voortdurend bemerkbaar verschil in de kwantiteit. dus mere (uit mâri): êr. die in den Merlijn ingelascht is. Maar dit schijnt slechts toevallig te zijn.v. b. die ēr: êr niet vermijdt.LXXVII geene gevallen in aanmerking komen. wier klank gewijzigd (umgelautet) is.heide. die hun etymologisch toekomt. het rijmt misschien slechts daarom er mede. pl.v. dus b.a. daarvoor. bijvorm van . Feitelijk schijnt het verschil veroorzaakt te wezen door de op den klinker volgende r. Alexanders geesten . 49. in den Maskeroen. tot welks verdediging nog bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren. valt de indeeling samen met de onderscheiding tusschen oudere en jongere ‘monophthongierung’ (ê = hd. Zoo is het b. De onderscheiding wordt door het gebruik van andere dichters bevestigd. omdat eene andere rijmverbinding onmogelijk is. Germaansche eigennamen behouden den klank. en de zeldzame voorbeelden van de â. ō: ô. verlengde tot lange ö? Jacob van Maerlant. maar ēx: êx volstrekt niet toelaat . welke door svarabhakti zijn ‘gedehnt’. Maar waarom dan ā: â. Ook het omgekeerde dat door eenigen eerder ēx: êx. Bremen.

is een nieuw getuigenis voor de onwettigheid van de rijmverbinding oe: o en van ōm: ôm. bloemen: dromen rijmen zijn welke vermeden worden. Deze zorgvuldigheid missen wij in menig opzicht in Maerlants werken. 1463 lauwerbloemen: drome . die wij reeds meer maakten. dat het weder een vreemde naam is.ik heb slechts aangeteekend Alex. au. maar eene zoo zekere dat wij aan de juistheid niet kunnen twijfelen. 8. De m schijnt vertragend op de verlenging ingewerkt te hebben. In Sp. De inwerking van de m bepaalde zich dus tot de ŏ en de germ. zoo vaak rijmen.LXXVIII de kwaliteit verschillend geweest zijn. 1 . Vóór de r waren door den invloed van de liquida de tusschen ē en ê nog bestaande verschillen in Maerlants dialekt minder geworden. en 355 vgg. hist. De schaarschheid ervan . is dit bij de o niet het geval. bevestigen weder de opmerking. waar de o vóór r + dentalis staat (zooals ghehoort: woort) bijkans 12maal het rijm van ō: ô. maar Alex. en het rijm ōm: ôm moet op zijn minst zeer zeldzaam wezen. zoodat de ŏ tot het rijm met ô niet geschikt werd. hetwelk de hedendaagsche nl.terwijl noemen enz. gheboren: horen enz. Over het geheel is het zoo veelvuldig. en ook al ter loops opgemerkt dat de oorspronkelijk korte o insgelijks. dat wij met een man hebben te doen. 24. Wij hebben boven van den invloed van deze consonant op de oe gewaagd. zeer vaak voorkomen. maar strekte zich niet uit tot de ô uit germ. treffen wij. Alexanders geesten . Ik wil er niet eens op drukken. (en van anderen) levendig zien. Merlijn 517 vromen: Romen en Sp. 5. spreekt na het hier en boven gezegde van zelf. Meer heb ik niet in mijne aanteekeningen. Alleen misschien vóór de m. zooals goden: doden. Ongelijksoortige op elkander rijmende O's. kan gewijzigd worden.: comen en dgl. laten zich deze feiten toch zeer duidelijk uit zijn gebruik herkennen. 25 vgg. Wij zien daar dat 8 Jacob van Maerlant. De ê schijnt de uitspraak van ä te hebben gehad. 4. ô.d. 3 . zooals in commen. f. Terwijl wij bij de e het verschil tusschen scherp. Van uitzonderingen herinner ik mij slechts enkele rijmen met Rome. 1117 vrome: Rome. in de rijmen van M. dat wij volstrekt niets van een verschil tusschen de klinkers kunnen merken. heb ik over eenige andere punten gesproken. 59 van Romen: comen. alterth. In spijt van de uitzonderingen welke in de rijmen van M. die wel strenge regelen volgt. hetwelk over het algemeen op de zijde van ô staat. zelfs als wij van de voorbeelden afzien.en zachtlang. spelling nog maakt. om alle sporen van onregelmatigheid te vermijden. D. Op de laatste plaats is van Romen wel slechts conjectuur. terwijl zulke als Rome: gome of drome en dgl. 93. welke bijna alleen eene uitzondering toelaat. In Zs. 121 4 ghenomen: Romen. waar wij slechts ééne afwijking bij de e vinden. Dat ook noemen: Romen. voorkomen. maar toch niet de volharding bezit. De uitzonderingen welke hij toelaat. welke bij de o zijn op te merken.

In deze uitgangen hebben wij echter geen geheel vasten klinker. 7. or als kort wordt gebezigd. Alex. 7. 1469. 11607 enz. Er was in de middeleeuwen nauwelijks iets. door oen teruggegeven. uitgang o. dat er nauwelijks rijmwoorden voor ter beschikking stonden. in alle opzichten recht te doen. Troy. Cerberus: thus Rb. Cetijn: sijn Rb. Sp. 24. Met deze uitgangen treft samen fr. cubitus: dus Rb. dikwijls zijn zij daarnaar gevormd. Over het algemeen moet in het Mnl. 7. 7289. 11. 1 . Aldus: Encinus Alex. maar Pantaleone: scone 4 . aan het hedendaagsche Westvlaamsch. Vrijheden bij vreemde woorden. huus: Josephuus 16873. zoo ver hij niet de uitspraak van andere gewesten in zijne rijmen toelaat. b. Palestin: daerin Alex. Niets was stellig meer geschikt om kleine willekeurigheden in den vorm en de uitspraak toe te laten. Cherubin: in 11483. voorts 2 . 2387.. wordt. Imperator: choor Sp. onia. 75. voorts Rb. Alexanders geesten . de û vóór r. een altijd nog matig gebruik van deze vrijheid heeft gemaakt. ûr is. waar o wordt geschreven de uitspraak ö is aan te nemen. 253. 1 . 1147.v. 1. Ganeloene: doene Sp. 30. zal wel alleen daarvan komen. De lat. Dat wij in de verbogen vormen nooit usse aantreffen. Daniel: fel 16985. 3. hetwelk meestal tot one wordt. 122. 24. om de vrijheden te leeren kennen. beantwoordt de klank aan het gewone Nl.LXXIX in veel gevallen. 1. welken zij in het Fr. 4. 891. 21. cubitus: huus 11485. welke later tot ö wordt. zonder dat het gebied van de twee scherp is afgescheiden. 1. 55. daarentegen cetin: ic bin 4751. Wij zullen zien dat M. 7679. Waar ur gelijk is aan een vroeger ŭr. terwijl het gebruik als û denkelijk door middel van het Fr. terwijl elders lat. 131. 16847. Op soortgelijke wijze worden ook andere uitgangen behandeld. Alex. hebben gehad. Danieel: gheheel Rb. 4841. waar het gelijk oorspr. ook ŏn. moeten wij ook een oogenblik stil staan bij de vreemde woorden. 3 . De laatste voorbeelden geven zeker de eigenlijke uitspraak van het Lat. Lazaruse: huse Sp. 1167. 291. waar o blijft. wij vinden èn den tweeklank oe èn ô. 4 . 367. 41. 5. en somtijds in de casus obliqui ook lat. is te verklaren. 4 . 20. op enkele gevallen na. voorts nog Sp. 69. on. weder. bij namen naast den lat. 949. 23. Zelfs denzelfden naam treft men 1 1 3 4 2 7 1 Jacob van Maerlant. of althans een klank. onis en grieksch ôn. 6873. 9. Dezelfde uitspraak heeft altijd bij M. welke hij er zich bij veroorlooft. E. wat meer onzeker was dan zulke vreemde namen: zij zijn dikwijls tot onkenbaar wordens toe verbasterd. Cetin: daerin 7. 1015. De uitgang us wordt lang en kort gebezigd: Priamus: huus Troy. ook altijd op dien vorm worden gelet. vooral bij de eigennamen. 9. Agenor: tor. Om aan de rijmkunst van M.

Abrahame: name Rb. Aschaloene: coene Rb.onia is terug te brengen. in plaats van den juisten uitgang een anderen te stellen. maar 3 3 Pharaone: lone 3871. als van nominatieven met korten klinker verbogen vormen in twee zinnen voorkomen. 14739. o en oe zonder aarzeling samen zou laten rijmen. Moises. 8. 1 . de vrijheid. de rijmen vinden scone: Faraone: trone: Gedeone: Salomoene (lees Salomone): lone: bone: crone zien wij al weder dat M. inh. 15. 4.: crone 2. 1130. 25. 52. 3. 3 . scone: Pharaone Sp. de vaak gebezigde als baroen. Salomoen: doen Rb.ia. Moysese: lese 4415. Ten slotte teeken ik nog eenige op zich zelf staande bijzonderheden op. Wanneer Latium gebruikt wordt als van Latien: den vrien Rb. 1006. 19. Nerboene: doene Sp. Kalistonesse heb ik op het oogenblik niet tot mijne beschikking. 3 .: scone 1 Alex. zich van het rijm o: oe heeft onthouden in spijt van de hier zeer voor de hand liggende verleiding. 276 en vrijer Permenius (: aldus) Sp. 4. Niet te verwonderen is het. Somtijds neemt M. 1. Nerbone: scone echter 3 . dus met dubbelen consonant. als de naam tot . Maar zij bewijst er even weinig voor. 29. 2 Jacob van Maerlant. is dit slechts in aansluiting aan de namen van landen op . Claus. 5. 773. 3. 31. 1 . Salomoene: doene 10905. inh. 10913. doene: Platoene 1 . 9. 3 en evenzoo Sp.v. 861 enz. uitspraak: ôn is gelijk lat. 45. maar Platone: scone 1 . 23. 1068. 1 .v. maar ik meen te mogen beweren dat zij voorkomen. en dgl. 24. Evenzoo Aurelioen voor Aurelius Sp.v. Uitzonderingen zijn mij niet bekend. 131 vgg. Parmenio heet in den regel Parmenioen b. Demetrius heet Alex. 13.LXXX 3 afwisselend met oe en met ô: Platoene: doene Sp. Alex. b. 7. maar Macedone: crone 1 . 9.w. 1184. ôn. 32. wanneer wij b. Alexanders geesten . 1 . Ook een naam heeft altoos een en zelfden klinker ô. Doene: 1 1 Machedoene Sp. laten naar het taaleigen beide verbuigingen toe. daarentegen niet ver vandaar Salomone: crone 10937 2 en Sp. 8. en fr. ô is het meest vast. t. 26. want van een der namen zou de overgang tot woorden met oe zeer geleidelijk zijn geweest. 447 en dikwijls: 4 doen. De vormen van den nominatief als Abrahame.: hone Sp. 28327. 3 4 4 1 . 12389. Dit gebruik van de vreemde namen heeft zeker veel bijgedragen tot de meer dan eens geuite bewering dat M. Over het geheel overweegt de tweeklank. 3935. 289 juist Demetrius (: Lycolaus). 2. oen gelijk noordoostfransch oun. Bewijzen voor vormen als Abrahamme. noene (hora nona) wijken niet af van de uitspraak oe. Aschalone: scone 20879. inhoud 1 . 39. daarentegen 344 3 Demetrioen (: doen). enz. Pharoene: tien doene Rb. 14. 27. van Babylonen: lonen Rb. als men uit het over den uitgang -us gezegde tot de wettigheid van het rijmen van korte en lange u zou mogen besluiten. Kalistonese: dese Alex. Ook dit verschil berust op de keuze tusschen lat. 17. Babilone. 4 . Andere woorden vertoonen echter grooter consequentie. 38. 1961. nu eens met ‘dehnung’ en dan weder met behoud van de kortheid. maar ook Parmenio (: Macedo) 4.: honen 14832 enz. 17. In tegendeel.

34253. Abélle b. 68. 923. terwijl zij in den regel in den nom. 4. . 1 .Yppocras (= Hippocrates) H. de nom. 55. levende: gevende afzien. b. 56. onderlinghe: sonderlinghe 5 1 . Maar er blijven nog voorbeelden 4 1) Ik doe hier opmerken dat de lat. vinden wij slechts weinig voorbeelden van de rijmverbinding van meer dan twee lettergrepen: selve al: selve 8 2 sal Sp. 28. 13 . Alexanders geesten . Numidiene enz. of de woorden verschillenden vorm kunnen hebben. Verplaatsing van den klemtoon in het rijm. Daarboven heeft M. 26323. . in viánt conínc. levene: gevene. 3 . deze fout vermeed. 8. adere: te gadere. . te lezen in pl. bl. 32143. niet geheel en al achteloos in dit opzicht is geweest. 50. . dat hij. Als wij van het dikwijls voorkomende daktylische rijm. 1 . 3 . Maar ik geloof toch dat M. hiervan een verwijt gemaakt. in andere gevallen verdwijnt het bezwaar door de opmerking dat de klinkers verschillende uitspraak. lune (lunae): mee Nat.Nomin.Het rijm meermalen herhaald. 560. Maar wij zien dat M. Marianné: nemmermee Rb. 3. vorm ien (met den tweeklank) wordt teruggegeven. Alex. De herhaling van denzelfden rijmklank onmiddellijk achter elkander komt vaak genoeg voor. 1. uitgang ianus bijna altoos in den fr. Philote (Philotas) gebezigd. Menigmaal heeft men M. bl. slechts éénmaal duvél Wap. Pilate 1 . Aan het zoo straks over de vreemde woorden gezegde sluit zich dadelijk aan de om het rijm gemaakte versterking van den klemtoon: tangere (lat. 47. terecht te verwijten dat hij zulke misslagen tegen de welluidendheid niet zorgvuldig genoeg heeft vermeden. op eene dergelijke wijze wordt in den Alex.Daret: geset (Dares) Sp. Bij inheemsche woorden is deze verplaatsing van het accent zeer gewoon bij verscheidene uitgangen. 7.îe geven. buiten het rijm heet hij dicht bij de genoemde plaats Dares en Darius. heim. 65.Valentien = Valentinianus Sp.v. 27. 43. I 128. 3 . . bl. welke men bij Boendale zeer dikwijls vinden kan. ook paiïene. 99.d.int 2 6 1) Capitole Sp. infin. geen moeite deed voor soortgelijke rijmkunstenarijen. 16.Clodovee: mee Sp. van tangere: mere) en enkele verplaatsingen van den klemtoon. om M. Boudene: houdene. 12. Vandaar de namen van volkeren als Troiïene.v. 49. 7.): mee Nat. althans moet men ook in dit opzicht voorzichtig wezen. waar feitelijk volstrekt geene gelijke klinkers zijn.Rijmen van drie en meer lettergrepen. 3. Saren: te waren Rb. . 443. b.LXXXI 1 welke altijd . Mart. misschien nog enkele meer. Sarre heet. 5 7 F. 10.: ic late Rb. platearis: is Nat. eene barbaarschheid. 1 . waar het zonder moeite kon. . leríngen enz. droghenaren: loghenaren 1 . intende: mee Sp. 34063. Jacob van Maerlant.v. 53. zooals Abél. 1003 (aldus is met 3 hss.

Door te waren te lezen krijgt men althans 3 rijmparen. 47. wier verhouding wij reeds uit verscheidene plaats hebben leeren kennen (boven bl. of drie plaatsen in den Alex. Rein. zonder dat anders iets tegen de plaats zou in te brengen zijn. 20. Hiermede nemen wij afscheid van deze technische kwesties. en deze verwijzing alleen zal volstaan.. 14 malen het gelijke rijm o p z e t t e l i j k wordt herhaald. is de samenvoeging van 3 regels te midden van gewone rijmparen. Ook Sp. 1 . en juist in deze consequentie Jacob van Maerlant. hebben wij dit geval. die zoo bezorgd was voor de verbastering van zijne werken door onbekwame handen en den bijstand van de verstandigen inroept tegen neuswijze domheid. althans. op de onwettigheid van een tal van geapokopeerde vormen opmerkzaam te maken. Sp. wanneer 1 .. die wel altoos weer voorkomen. wanneer men de plaats leest als de uitgever. heeft ook slechts coriam eius Romam deductum CXX pedes habuisse dicitur. 35) hetgeen Jonckbl. en wij moeten daarom veranderen. denkelijk om het drietal rijmregels tot een tweetal terug te brengen. Maar deze erken ik bij M. Iets anders is het echter. gelijk V en A (eenigszins ook B) aanduiden. Apocope. De tweede regel is echter.. maar nooit door de rijmen worden bewezen. waar 3maal oren en 3maal aren achter elkaâr staan. 463 vgg. 79 ff.d. Het eenige voorbeeld 4.’ Maar evengoed kan men veronderstellen dat een verbeterend copiïst door de vergelijking van een tweede hs. bl. Er blijven nog slechts twee. LXXI) blijkt dat weder. Het derde rijmwoord te voren is echter ook op andere gronden te veranderen. om iedereen. 1317 kan ons niet overtuigen.V. dan de herhaling van hetzelfde rijm. zal ik niet beslissen. Een grooter gebrek aan kunstvaardigheid. 49. zooals de uitgevers opmerken. A. 5 7 G. 7. alhoewel 4 aren achter elkander blijven. met wier nauwkeurige beantwoording ik een goed werk hoop gedaan te hebben jegens M. f.: 3. 1 vgg. en dat het dus geinterpoleerd is.LXXXII 1 genoeg. niet. Nat. dus eist bekent ❘ hondert ende XX voete mede. bl. er toe gekomen is om het te schrappen. waarschijnlijk achter 463. XXV zegt. 21 rijmen drie regels sijn vel was te Rome ghesent ❘ over een selsiene prosent ❘ ende was lanc. Ik verwijs naar hetgeen ik er over heb gezegd Anz. ik onderschrijf met Verdam (Theoph. Maar uit eene aandachtige beschouwing van de varianten en eene vergelijking van de verschillende hss. 961-66. wien het niet slechts te doen is om eene oppervlakkige kennis van de oude taal en hare geschiedenis. 25 is zelf zes malen het rijm aen herhaald. een regel is verloren geraakt. Inl. Alexanders geesten . ‘met een flauw streepje doorgeschrapt. 1 . Of ik de juiste lezing heb gevonden. Vinc. waar dit vers ontbrak. De afschrijvers hebben ons ruim van geapokopeerde vormen voorzien.

vgg. en wij moeten toegeven. taal. daaronder ghenoot en misschien ook knecht. gehandeld Zs. die oorspronkelijk naar de consonantische declinatie werden verbogen. redene. geapokopeerde infinitieven met te en dgl. op ja hebben wij de twee vormen: ric. met mede. riddere plur. maar ook hier gebruikt M. de apokope van eene toonlooze e onmiddellijk achter eene lettergreep met den hoofdtoon. net. Nog meer gewoon is de apokope. en zij hebben meestal twee vormen in het Mnl. en. hope.v. denkelijk in aansluiting aan een gebruik. tale. 332 ff. ic geve. sing. coene. meervouden zonder e zijn geoorloofd bij vreemde woorden als baroen. zooals ommaer uit ommare. af of ave. uitgang ere bij de verbuiging der adjektieven. Mannel. waarop weinig klemtoon viel. El is alleen in den verkorten vorm bekend. Verder komt apokope voor. bet. H. pl. bedde. Vele gevallen zijn er. 26. hetwelk in de g e s p r o k e n e taal reeds mogelijk was geworden. zoo als mettene. reeds vroeger de slot-e wegvallen. masc. ambocht uit ambochte. ik geef. Bij een aantal vormwoorden kon ten gevolge van hunne plaatsing in een gedeelte van den zin. haer haer. Ik heb uitvoeriger over deze kwestie bij M. die zich op het eerste gezicht hiertegen schijnen te verklaren. Misschien hebben wij slechts één geval. mocht zijn geworden. stic. weit. rijk. waar de e wel achter eene lettergreep met vollen klinker. ic mochte nnl.d. an ane. veel. 131 vgg. bij woorden. waar aan de laatste lettergreep reeds eene andere met toonlooze e voorafgaat. als wij ook maar terloops alle punten afzonderlijk hier wilden herhalen. wortele.) zegt: Jacob van Maerlant. dat de gewoonlijk in het woord nog voorkomende e door M. dat hierop eene uitzondering maakt. Steeds staat de e in den infinit. maar wij hebben daar overal wettige vormen zonder e aan te nemen.a.LXXXIII het duidelijke bewijs der onwettigheid in zich dragen. Vormen zooals zeer. en neutr. A. naghele. maar niet met den hoofdtoon staat. nog meer de onverkorte vormen. met te. pit. zal iedereen stilzwijgend verbeteren. dat de taal van M. door welke b. mnl. en zal slechts zeer in het algemeen hier zeggen. putte. greep.: wel wele. dor dore. grepe. ik moet mij daarom bepalen tot het verwijzen naar mijn opstel t. waar echter het ontbreken van de e geenszins op eene lijn mag gesteld worden met de jongere apokope. eer. coen. de dichter op de bekende plaats (vs. en neutr. willekeurig werd weggelaten. ook toekomstige uitgevers. Wanneer in den Franc. hoop. meestal naast zulke met e. rike. f. rughhe. heer. leeraer uit leerare (maar zeer zelden). adere. hem heme en andere. eere. niet toelaat. openbaer (uit openbare?). Het zou te ver leiden. In den dat. Alexanders geesten . Van verscheidene masc. Over eenige wisselvormen. zijn van oudsher vormen zonder e mogelijk. eer. stucke. selsien uit selsiene. (honor) coen. in den comparatief enz. zooals ik hoop. nette. weite.

75 enz. 3 . 20964 (slechts F orbaer) en 25146. 8. 9. brabants. 4 . het boven over û voor ie gezegde. wat aan de verschillende dialecten toebehoort. 7737: aventure. de vormen met û. Vrame. dan blijkt daaruit. dichters een aanzienlijk aantal dubbele vormen vertoonen. welke door Kil. latijn. b. mijne aanteekeningen geven mij slechts 1 . ook in den Sp. 2. dat niet hij alleen van deze vrijheid heeft gebruik gemaakt. Bij eenige woorden met den tweeklank ie en bij heden (hodie) is het duidelijk waar te nemen. Sp. van den Rb. de beperkingen bij deze vrijheden te leeren kennen. zoo lang wij niet bepaald weten. om woorden en vormen van woorden uit andere tongvallen over te nemen. figure. 48. Om vray thoudene rijm ende zin wanneer hij dus. is niet te zeggen. Jacob van Maerlant. toch niet de gewone waren. Ik teeken in het volgende aan 1) wat mij bij M. komt het niet vaak voor. f. 852 vrame: name.d. zeeus. nooit in het rijm. wij zijn toch niet zoo geheel onkundig. Tot zoo lang heeft het voor ons. als hij deze ook somwijlen bezigt. griex ende hebreus. waar de varianten alle overeenstemmen en niets tegen de lezing is in te brengen. V 78 heb gezegd. Duuts. Nat. elders een gewone vorm naast vrome (commodum). de grenzen van zijn dialect overschrijdt. 23. heeft echter diere: maniere zonder dat ik bepaald tot deze lezing kan overhellen. Vgl. Of hij. de var. De vormen orbore en orboren staan bij M.v. 23023. aangeteekend Nat. 10413: mure en misschien nog enkele malen meer. dan anderen. dietsch. Alexanders geesten . bl. vermoedelijk omdat zij niet in zijn dialect behoorden. zooals hij zelf erkent. Ook M. zooals ik reeds Anz. zonder dat wij aan zijne rijmen iets bijzonders in vergelijking met die van andere schrijvers kunnen bemerken. 7. Walsch. Vandaar komt het dat de rijmen van de mnl.v. Toch heeft voorzeker reeds de taal van het eigene gewest in menig geval verschillende uitspraak en verschillende vormen bij een en zelfde woord toegelaten. zelfs voor vlaamsch wordt opgegeven en ook feitelijk bij Utenbroeke b. Midden in het vers staat echter orbore zelfs in de hss. 14. Dure naast diere vinden wij enkele malen in Troyen: 5469 dure. niet ongewoon is. 4 8 3 1) Al is ook voor de scheiding van de dialecten nog weinig gedaan. 2096. maar alleen orbare en orbaren. Rb. gebruikt ze vaak. 1703. dan de uitbreiding ervan.LXXXIV Men moet om de rime souken Misselike tonghe in bouken. of iemand anders dit meer doet. hoe voor M. meer belang. A. 627. In den Rb. vlaemsch. te dezen opzichte in het oog is gevallen . rijmt het slechts een enkele maal 33840. om niet bij enkele dingen te kunnen beweren dat een zeker schrijver daarin de grenzen van zijn eigen dialect te buiten gaat. bl. heb ik slechts éénmaal bij M.

Het Mnl. dat hij ze slechts uit andere tongvallen kende en om vray thoudene rijm ende zin heeft gebezigd. dat zelfs in de strophische gedichten de dichter zich niet heeft laten verleiden. uit Merlijn 4498. hebben veranderd? Ook het metrum zou de verandering niet overal toelaten. in den Merlijn en Franciscus. is het in het rijm geheel anders. maar in stukken welke uit het werk van Segher zijn overgenomen. 674. f. 67. maar niet in den Alex. Althans van ghesijn durf ik niet beweren. 4. ik heb alleen opgeteekend 1 Mart. hetwelk als een zeer gemakkelijk rijmwoord dikwijls tot vervelens tóe wordt gebruikt.LXXXV 2 16. vermoedelijk ook niet in Nat. bl. Opmerkelijk is in dit opzicht het part. dunkt mij.. 98. 4 . 41. Hoe hebben wij dit feit te verklaren? Er kan immers niet aan gedacht worden. dat het niet van M. zijn 4. Na dien tijd bezigt M. indien niet. Zs. 567 en Sp. en Sp. In de strophische gedichten b. dezen vorm in het rijm te plaatsen. mag ik. A. 59. .. praet.d. Reeds deze statistiek bewijst. zelf. 756. Maar al is dit ook zoo. 24. maar als ik aan den anderen kant zie. gheweest (gheweset) en ghesijn. afkomstig is. De plaatsen uit Alex. niet had. Met naast mede. is. Troyen enz. ie vóór r heeft hij waarschijnlijk ook eene uitspraak overgenomen. niet het gewone woord te zijn geweest. Sp. zonder twijfel juist ghevloen ❘ hadde hi iet ghemoghen doen. Waarom zouden de afschrijvers zoo vaak het woord. rijmt is ghewesen. dan aan te nemen.Lude voor liede rijmt niet zelden in den Rb. 8372 (de laatste plaats is niet zonder verdenking). 61. 3 . 25. rijmt het 1878 en 25431. Alexanders geesten .Huden verschijnt het eerst in het rijm Sp. wat men in het midden van het 2 5 6 4 6 Jacob van Maerlant. dat hij minstens zeer zeldzaam is. Ik vrees ook hier bijna dat mij de eene en andere plaats is ontsnapt. . eerder nog van gheweest. de vorm blijft toch zeer zeldzaam. kent drie vormen ghewesen.ik moet zeggen tot mijn eigene verbazing . 31. alle drie de vormen vaak worden gevonden. z. 2680. 4 . beweren. dat in het rijm zelfs niet alles was geoorloofd. dat de vormen niet in zijn dialect te huis behoorden.slechts in 3 werken voorbeelden: in den Alex. dat op de tallooze plaatsen. 35. bl. het meer 3 . schijnt desgelijks bij M. 89. van het verbum subst.Beduden is weder zeldzamer. welke ür anders in het Vl. 6.v. en in den Merl. Ik weet er geen andere verklaring voor. 93 enz. 360. hetwelk ook nauwelijks vl. 97. 7. 10. dat er niet op aan kwam. Gheweest lees ik slechts Troyen 6150 die gherne danen hadde ghewest ❘ ist als men in boeken lest en hier heeft de var. 484. dat hij nooit wordt gevonden. en als mijne aanteekeningen somtijds uitdrukkelijk bewijzen dat ik op den vorm heb gelet. Franc. 551. 46. Met woorden met ü voor vl. 3 .. waar ghesijn en gheweest in het midden der verzen voorkomen deze in ghewesen moeten worden veranderd. 3 . Het rijmt eenige malen in Troyen. In den Rb. is hij nooit gebezigd. 43. De vorm welken M. 23. Terwijl in het midden van de verzen bij M. Van ghesijn vind ik . . Ik heb misschien enkele gevallen over het hoofd gezien. 9938. Franc.

b. des derden persoons. Rb. of M. ic seg u twy. Ik wil er niet aan herinneren dat het niet altijd boven allen twijfel verheven is geweest. 641 staat dese boem heeft hie ende sie (:) zullen wij zonder schromen met V A B schrijven soe (suwe) ende hie. welke van hunnen kant het werk lieten doen. 1509. 2. 10139 Ermiona ende sy ❘ waren ghevee. bij het volgende Tijdschr. Wanneer 8. 28 vgg. 1749. den vorm. gewone is. waar si als fem. 11172. v. waar ik si in het rijm heb aangeteekend is Troy.LXXXVI vers mocht zeggen. doen in het Mnl. niet gebruikt. Het andere hs. terwijl het als meervoud vaak door het rijm wordt bewezen. 4. 6. Wij hebben nu nog over doen te spreken. waarbij men oorspronkelijk werkelijk aan tusschenpersonen zal hebben gedacht. de laatste de bij M. Zoo ook bij M. b. Dat in de beide eerstelingswerken die vorm nog toegelaten wordt. Maar wellicht heeft M. het zou gemakkelijk gaan te veranderen soe: ic segghu hoe. Dat is echter geen afdoend bewijs dat het van M. 2. so Jacob van Maerlant. 630. wel de vervaardiger van dit werk is.s. 132.v. waar men zich van de tusschenpersonen bij de handeling geen re kenschap kon geven.). dat men zelfs het doen nog eens herhaalde. leest evenzoo. Alexanders geesten . (vgl. cum) later langzamerhand geheel heeft verdrongen. Ik herinner mij slechts ééne plaats. verklaren. Maar. is best te begrijpen. Opmerkelijker is het. Wilt als 3. Dat van de twee vormen van het ‘geschlechtige’ pron. Het spoor van dit gebruik zullen wij in eenige van de volgende plaatsen vinden. blijkt nog duidelijk uit de hss. afkomstig is. maar meer voor die soe in de beteekenis ‘het wijfje’: Nat. In deze ceremonieele wijze van spreken ging men zoo ver. Zijn vorm is wille. p. zooals het schijnt. indic.. dat het gebruik ervan bij vele schrijvers uit den goeden tijd zeer kwestieus is. werd deze formule dede doen ook op gevallen overgedragen. 1723 omdat God behiet dat doen.en Letterk. dat het rijm in het bewustzijn van de schrijvers eene bijzondere plaats was. Het onderzoek daarover wordt moeielijk gemaakt door een eigenaardig gebruik van het ww. waar nog meer dan in het midden van de verzen. Van hooggeplaatste personen zeide men namelijk gaarne dat zij iets doen deden. Ndl. dede den tempel maken doen. niet maecte. praes. De eenige plaats. sing. waarschijnlijk ook niet in het midden van het vers. Taal. waarvan wij ook elders in den loop van ons onderzoek zwakke sporen kunnen waarnemen. nog eens terugkomt.v. tot haar recht moest komen. van willen is door M. Voor soe als eigenlijk pronomen heb ik wel ook slechts één rijm opgeteekend Rb. Salomon dede den tempel maken. wij moeten ons het feit denkelijk uit een weifelen in het taalgebruik van M. De afschrijvers hebben hem overal onbeschroomd geplaatst. maar bij eenige oplettendheid ziet men. de beste er van schrijven gewoonlijk soe. si en soe. in het rijm staat. de boven het dialect staande en tegenover den taalschat vaak eigenzinnige schrijftaal. dezen vorm uitsluitend gebezigd. welke doe (tunc.. dat hij in den Franc. bl. niet dat zij het zelf deden.

Ik word in deze opvatting van dede.. zooals het boven is aangewezen. waar door de ophooping van werkwoorden de logische zin kon verduisterd zijn. 942 daer toe dede bringhen doen. 223 vgg. Wij zullen dus dede . .. En als dede doen zou op te vatten zijn gelijk ic doe scriven voor ic scrive moest men evengoed ook dede eten.doen bevestigd niet alleen door de omstandigheid dat dede. als men het indirecte van de uitdrukking altijd levendig had gevoeld. maar Nat. Maar als men dede doen kon zeggen. maar het Hs. kan de plaats bedorven zijn.doen. niet. 4 . 29653 ende hi hem verboot dat doen. op de laatste plaats te meer. Doen doen zou voor ghedaen doen staan.solvit en 31318 dien Herodes hiet maken doen (met heten in pl. t. van enen serpente. iubere zeer stuitend zou wezen. doen doen en de var. Alexanders geesten . maar fecerat. van verren landen Salomoen. aantreffen. Men begrijpt echter niet. er zou dus slechts de andere opvatting overblijven. 6. hier het leelijke doen doen zou hebben geschreven. zooals in het gloss. maar ook doordat wij hier overal de formule dede doen (eens ook het synonieme hiet doen) hebben en nooit een eenvoudig maecte doen of dgl.doen ook voorkomt. dat die goede sinte Hilarioen.). evenzoo 34116 die dede hi ontbinden doen = vinctos. maar als facere. Zóó leest de uitgave. waar tunc onmogelijk is. geschiedt. 44...i. waarom M. Arnold door den legaat Hugo wijden’) voorts desnoods ook Merlijn 5752 dus dede die coninck Pandragoen ❘ Merlyne nu zoecken doen ❘ in dat lant daer men hem vinden mochte.. dan òf door opclemmen doen op te vatten = opclemmen ten gevolge van het gebruik van doen tot omschrijving van het ww. hetwelk noch voor den zin.. Tijdschr. ‘hij deed St.Rb. Tunc heeft hier geenen zin. Men zal toegeven dat hier het gebruik van doen = facere.doen zou men ook kunnen denken Troyen 10579 ommedat hy en had doen ❘ binden in een vast prisoen. dede roepen of dgl. Aan hetzelfde doen . evenzoo 2 Sp. niet waarschijnlijk (z..LXXXVII heetet tlant van Promissioen is doen niet.. toevallig of niet toevallig.. Het eerste gebruik is bij M.7. ic doe opclemmen = ic clemme op. soortgelijk als b.. 30909 dien dede hi veste maken doen ❘ up enen berch vertaald his praeceptum erat. daar niet fecit is bedoeld. maerberstene zou men wel op zich zelf doen voor tunc kunnen verstaan.. dede enen hoop houts opclemmen doen.doen op de genoemde plaatsen feitelijk in dezen zin opvatten. Ik zou de plaats niet anders weten te verklaren..a. noch voor het metrum noodig is. waar men eenvoudig dede verwacht. 74. Indien de hss. òf dede . maar hier drukt dede doen slechts de middellijke handeling uit. Maar in spijt van de overeenstemming der hss. . 932 met desen (woorme) dede Salomoen ❘ wilen een groot wonder doen kan doen onmogelijk = tunc wezen. mocht men ook zeker dede maken doen gebruiken voor dede maken.. als tunc op te vatten.. bl.doen te verstaan als dede. de Jacob van Maerlant. bl. daen doen.v. 7. de handeling door den persoon zelf wordt gedaan.castra metari. pl. waar nl.scrivet ons sente Jeronimus. ook hier hebben wij weder hetzelfde dede . .Nat. van doen). Gregorius dedene wijen doen den legaet Hughe (d.

maar wier ontbreken geen toeval kan zijn. mag men door deze plaats er niet toe worden gebracht. toghen dikwijls in het rijm staat. is Sp. die tegen de regels zijn. kan men den twijfel niet onderdrukken. een enkele maal een woord toeliet. De plaatsen. lees vertoghes: verhoghes. De uitgave van den Merlijn brengt er nog drie bij 1185. Maar de tweede er van god. of M. Alexanders geesten . Het schijnt echter dat in 4 2 1) Nu vind ik doen ook Merlijn 4643. maar weinig gesproken. waarin een zoo gemakkelijk rijmwoord. 34372 (vertonen). Maar wanneer men tot enkele gedichten van andere schrijvers komt. te huis behoort. terwijl het synon. in een of in eenige werken vormen toelaat.. als wij het woord bij M. Wij hebben immers reeds meer gezien dat M. werkelijk aan M. bij M. 1 . zijn Troy. hist. en m. en waar ik ook geen bezwaar tegen de opvatting als tum kan inbrengen. Rb. Op zijn hoogst mag men er uit besluiten. echter zulke rijmen zeer zeldzaam zijn. waar ik doen met een eenvoudig praeteritum bij M. dat hij elders 1) vermeed . Tegen de vertaling is dus niets in te brengen. die met doen rijmt. Deze twijfel wordt door De Bo volkomen gerechtvaardigd. Jacob van Maerlant. 369 (vertonen) en 391. 5. Daarom mogen wij ook niet met volkomen zekerheid zeggen. zijn toe te schrijven. of denkelijk in het geheel niet gehoord. voorzeker niet zoo geschreven. doen als goed Maerlantsch te beschouwen. 4 . 20 heet het cunctatus multum diuque respondit septem dormientes in monte Celyon requiescunt. ‘om het rijm’ toe. Weliswaar kunnen wij niet overal met volkomen zekerheid over deze dingen oordeelen. dan in het andere. weinig. weder op kleine inconsequenties aangaande zijn taalgebruik. Sp.. 33 Langhe sweech hi ende sprac doen ❘ in den berch van Celyoen ❘ die seven slapers rusten daer. zal hier denkelijk een geheel ander woord schuilen.die. Vinc. d. toonen wordt bij ons verstaan. als tonen. welke de uitgever veronderstelt.LXXXVIII gemeenschappelijke fout hebben. of het woord wel in de taal van M. Maar M. Spec.. 1167) ‘het ww. heb ontmoet. kende het uit de taal van andere gewesten en liet het een en ander maal in het rijm en. 26. Wij kunnen wel zien dat verscheidene dingen zeldzaam zijn. ook zeer vaak daarvoor wordt gebruikt. 48. 1290. heim.. kunnen wij niet altijd beslissen. of aan de kopiïsten. die over toonen zegt (bl. die in andere niet voorkomen. wij worden door den gebrekkigen toestand der overlevering daarin te zeer belemmerd.i. De eenige plaats. zoo zelden in het rijm aantreffen: toen reeds werd het in het Westvl. 5704. 34 en H. in het eene werk strenger is geweest. daer du dijn volck mede verscones heeft M. Wij betrappen dus M.menege scone miracule tones.. Waarom zou hij met enkele woorden niet evenzoo hebben gedaan? Zulk een woord is ook tonen. Maar men moet bedenken dat het een eigennaam is. 3485. Het staat niet zelden in zijne werken. maar of enkele gevallen.’ Het is dus geen toeval. welke ik er voor heb.. welke wij daaruit zouden willen trekken. dat M.

moesten die op de weinige plaatsen. s. waar zij ons ten dienste staan menigmaal gevolgd worden. het meest nauwkeurig op de regelen is gelet. Mijne wijze van handelen ten opzichte van het Hs. Ik heb H ook gevolgd. Nat. Immers hij staat. Z heeft het Hs. welke het Hs. om nog de eene en andere eigenaardigheid van Maerlant's. waar Snellaerts tekst doe geeft). doen is de regelmatige schrijfwijze van het Hs. van het pronomen personale des 3. Slechts enkele dingen. of zelfs geregeld terugkomen. Maar bij eene afwijking kan ook H het juiste hebben. vereischt nog eenige toelichting. persoons is altijd soe in plaats van si gesteld. behalve in het rijm (ook 4. zo (1. Juist daarom is het ook geraden. sing. meende ik mij de mededeeling er van te mogen besparen. in het begin van zijne werkzaamheid nog iets meer toegevend was ten opzichte van deze dingen. zou daaruit blijken dat M. 1119). ons waarborgt. waar het ‘tönende’ s beteekent. De lezingen van het Hs. voor op altijd up (zooals fragm. en in de latere werken weder iets vrijer zich bewoog.i. In den nom. zijn stellig niet van M. Jacob van Maerlant. wat den vorm betreft. afkomstig. van tijd tot tijd heeft. Daar zij ook niets van belang voor de taal bevatten. meest vrij vaste grondslagen zal men te gemakkelijker kunnen voortbouwen. De opschriften. Op de daardoor gelegde. dichters. zale.. VII. in zee. Alexanders geesten . welke het uitgebreide materiaal bij M. 1097. bl. zeil (1. taal uit den goeden tijd te doen uitkomen en enkele verbeteringen door parallellen te staven. Voor het voegwoord en bijwoord doen is overal doe geschreven. fem. en in den Rijmb. afkomstig zijn. Ook bij anderen zullen soortgelijke onderzoekingen gelijke uitkomsten geven. natuurlijk met enkele wijzigingen en dikwijls zonder de betrekkelijke zekerheid. waar de lezingen mij even goed toeschenen. zele. welke zeer dikwijls. De uitkomsten van de in dit hoofdstuk gemaakte onderzoekingen gelden niet alleen voor M.LXXXIX Troyen. Verhouding van de uitgave tot het Hs. dat hij daarna strenger werd. tegen eene eclectische wijze van handelen is hier niets in te brengen. voor z. en die met afwijkingen nog eens achter den tekst gezamenlijk herhaald. Te gelijk maak ik van de gelegenheid gebruik. Een en ander is echter in de varianten nooit opgegeven en zal hier eens vooral worden medegedeeld. en indien de schijn niet bedriegt. Daar de fragmenten van veel betere hss. G schrijft). d. geenszins zoo hoog boven vele andere mnl. zijn niet altijd herhaald. de westvl. en de fragmenten zijn volledig opgegeven. deze vragen bij hem zoo nauwkeurig mogelijk te behandelen.

gesein.XC 1339. Gh staat vóór heldere klinkers. b. ontheir. in geslotene bij e. zere. Voorts heeft het Hs. De lengte van de klinkers is dus in opene lettergrepen niet aangeduid. hetwelk elders niet wordt vermeld. waar het Hs.. bij a door achterplaatsing van de e. heit. ie in heir. verweit (? 1. zielen. voor Alex' heb ik of Alexander. behouden. zeghe. maar reeds met 2. neit (ontkenning) messceit. De verkortingen zijn voluit geschreven. sein. 311 houden deze vormen geheel op. uy voor û heeft. op te geven. beteekent dit dat mijne collatie eene afwijking van Snellaerts tekst heeft opgeleverd. verkeisen. verseirt. omdat anders verwarring met de toonlooze e mogelijk is. o. dus kunnen o. gedeint enz. waar om andere reden de klinker lang moet wezen b. tangere met lange e aan het slot gebruikt. ů voor u. sceip. als zij uitgangen zijn. Jacob van Maerlant. (= verchiert). welke feitelijk nog van elkaâr verschillen. Naar hetzelfde stelsel is sch en sc gebezigd. zut (= suut). ontflein. 664). Am. heilden. Het meest vinden wij de schrijfwijze in zee. Ik heb buitendien de verlenging der klinkers voor r + andere konsonanten veel verder doorgezet dan het Hs. De tweeklank is met oe geschreven en daardoor van oo(o) = ô gescheiden. elders g. te varne. dikwijls ei in plaats van nl. ghescein. emmermeire. Daardoor vallen weliswaar nu ook de ē en de ê voor het oog te zamen. 251) nemmermeir. ghescart. oe. seirre.ij geschreven. heirscap. mettein. garzoen (8. zale. omdat het in de varianten is vergeten. ik noem het hier. vooral dat van St.. Wanneer wij de rijmen der dichters en het gebruik van enkele hss.. Ei voor ê in meir. hetwelk anders te beoordeelen is. Ik weet niet of een levende vlaamsche tongval tot bevestiging van dit verschijnsel mag aangehaald worden.v. 2. ghesceide. In de orthographie heb ik mij aan Grimm en Martin aangesloten. Waar eens iets opgegeven is. o voor den tweeklank oe. of dat althans de vormen met langen klinker mogelijk waren. eene gewoonte. ue en u (vóór r) er voor staan. gadeslaan. die wij ook in zuiver nederl. De lengte der klinker wordt ook. greix.v. u en i door verdubbeling. zonder de afwijkingen van de hss. heilt. of niet overal aangemerkt. vreemde woorden als Marianne. veil. om verwarring met den tweeklank ie te voorkomen. Jozias. heire. dat de taal feitelijk bijna in alle gevallen de verlenging had ingevoerd. vinden).tot mijn spijt echter zonder consequentie . niet aangeduid. zeghe (victoria). Alexanders geesten . hss. Alleen waar onmiddellijk eene e volgt is ook in eene opene lettergreep . misschien bedoelde de afschrijver zo = te). moeten wij erkennen. weire (= wier = wie dare) ontbeit. In vreemde woorden heb ik echter overal g geschreven. hetwelk te dezen opzichte spaarzaam is (het heeft ook voorbeelden. de cijfers zijn in letters weergegeven. wanneer M. in enkele van de genoemde woorden staat z echter slechts eenmaal. Voorts is niet. Slechts ee meende ik toch te moeten schrijven. ook vóór ö. 1019 staat bleif voor bleef. of Alexandere doen drukken. Voor de ö heb ik de schrijfwijzen van het Hs.

staet en gaet voor steet en geet. zonder de beteekenis werkelijk te wijzigen. . Gelijk met al heeft het Hs. niet gaarne worden geschreven. en in uitdrukkingen zooals al sulc.het voor het voorzetsel al = langs. en zijn meer of minder vaak de volgende veranderingen gemaakt: brochte. Het is echter stellig ook op andere plaatsen te schrappen b. voor selc. conde voor conste. is zeer kwistig met dit al. a i. e of ee (meestal) voor ei. 3. als in al selc. pl. wordt gebruikt. voor brachte. van zijne werken te bereiken. Alexanders geesten . wanneer het pron. en ik heb het zeker te vaak laten staan. afwisselende in stont en stoet opgelost.Een afzonderlijk onderzoek zou nog de flexie van al vereischen. waarin in de taal van M. eene reeks veranderingen gemaakt. Ik bedoel de gevallen. van de verbogene geschreven. doch die door het Hs. sulc. zooals het heden in het Vl. Ten slotte nog eenige bijzonderheden. op 4. niet een bijzonder accent heeft. gebruikt. hare voor haer.v. Om deze reden is de gewone schrijfwijze stoent van het Hs. dubbele vormen. Voorts in voorbeelden als tien tiden voor te dien tiden. vooral die van den accus. Ik houd echter al op deze plaats voor hetzelfde. 526.XCI Daarenboven zijn.. vgl. tot hun recht te doen komen.ich ighe. Ons Hs. of oorspronkelijk de eene. no voor noch. Menigmaal is het tot aanvulling van het metrum geplaatst. Maar dit is zeker dat het Hs. al daer. Het werd in dit geval niet alleen aaneengeschreven met verba. Het is in ieder bijzonder geval niet mogelijk te zeggen. ou i. 2. brocht en dgl. al bij het partic.ech eghe voor . Buitendien heb ik de inclinatie in uitgebreider omvang volgehouden. de onverbogene vaak heeft verwijderd. tlicht voor dat licht. hadsi voor hadden si enz. bracht enz. onder ooc. maar ook met andere woorden. van e vóór de r.v. 1659. de aanteek. hem. Zoo ook 4. vooral voor de partic. Al wordt in de latere taal vóór alle mogelijke woorden geplaatst. waar zij regel is. praes. 923 Aman hi was al drossete. . zooals wiene voor wie hem. praes. 1. voor sijnre enz. haddi voor hadde hi. of verschillende uitspraak mogelijk zijn. b. 1099. 308. Het komt er alleen op aan in het algemeen het gebruik van de beste hss. in al drossete in al ghenesen 4. van oe vóór de labialen en gutturalen. om vormen.en evenzoo hebben anderen gedaan . hem voor hen. meestal stilzwijgend. of wel de andere vorm er heeft gestaan. In de aanteekening verklaart Sn. versleghen voor verslagen. 526. vgl. 4. dus vooral van die des Rijmbijbels. 1362). pl. maar ook alle claer voor Jacob van Maerlant. 1222. daerde voor die eerde.. Daarnaast had ik ook de bedoeling dat men uit het gedicht zooveel mogelijk de taal zou kunnen leeren. welke M. Ik heb deze misschien menigmaal zonder reden in pl. het schrijft niet alleen allegader en alle gemene (vgl. Maar dat hindert ook niet. ghone (meestal) voor gene. 1659 voerde hi there al een ander strate. de zwakste vorm van het lidwoord de voor die. ook met andere woordjes de verzen aangevuld. ere voor eenre. siere enz. 1. . en de wettigheid van de onverbogen vormen bij M..

van hierbinnen wordt geschreven hierenbinnen 2. 8. . 1374. Ook 1. 360. 973. 896. b. 496 heeft noch min noch mere zelfs de plaats vervangen van min ende mere. 4. 796. 156. waar op zich zelf beide mogelijk zijn. 1174. 1.De eigennaam wordt in pl. 1090 staat het metrum de verandering in dicke in den weg. 42. 3. 6. 283. 272 en elders. hetzelfde moet misschien ook 1. 7. Voor ooc mede zal wel menigmaal mede te schrijven zijn. 5. 10. 5. 6. . 656 noch oec in noch te vereenvoudigen. 958. Doch ook heeft het omgekeerd de onverbogene 5. 375. Ook de vorm van het neutr. van de onverbogene heeft gesteld. 5. vgl. 8. heb ik niet geschrapt. speelt ooc eene hoofdrol. 571. 4 behoort aan den afschrijver. vgl. mogelijk is. . 6. . 3. 1684. . . 1059.In pl. 1151. 1. 4. van oec daer mede te lezen. 5. 705. b. 3. 1259. waar de var. z. 61. voor els of el 3. Het is denkelijk ook nog op andere plaatsen te verwijderen.In pl. 378. 780. 10. 1253. 6. 428 zal het eerste no geschrapt moeten worden. 1019. 4.v. het betere al heeft. alle omme voor al omme 2. 884. 516. 378. b. 1325. van de voornaamwoorden.XCII al claer 2. De vereenvoudiging wordt beves- Jacob van Maerlant. van min no mere of meer no min geeft het Hs. waar de var. geschreven 1. 5. 295 is denkelijk ook eenvoudig mede in pl. alle sijn here 5. ze scheidt. Desgelijks staat ooc in vele andere gevallen en meestal zeer stuitend 2. 574. 1410 heb ik de twee woordjes achter elkaâr geschreven. ook de verbogen vormen in pl. ic wille dat alle ghemene si 6. Ook 7. Anders of ander heeft het Hs. 548. 1054. 117 (var. 531. 7. 4.2. 21 worden gedaan. 1. de verbogene geeft. 1289. 7. Behouden vervangt het door behoudelike 1. Op soortgelijke wijze worden andere substantieven herhaald in pl. 1336 en denkelijk ook nog elders. 213 heeft het alle in overeenstemming met de varianten. b. 313.v. 9. 136 en 788. 774. 860. 742.v. el). de voorkeur aan noch min noch mere. 1351. 1734. 867. 82. Het moet nog worden onderzocht of dicwile zelfs wel bij M. 2.v. 4. op de twee laatste plaatsen ontbreekt het in T. 937. terwijl het Hs. 1304. 9. 1175. 1430 ontbreekt het eerste noch in het andere hs. 3. Ende ooc in pl. 3. 1176 (?). 170. vgl. 105. 528. Hetzelfde moet misschien ook op andere plaatsen gedaan worden. of iets anders bedorven zijn.Daertoe wordt aan ende toegevoegd 3. noch meer noch min b. 350 zal wel ende zijn te schrijven. 3. 3. maar op de twee laatste plaatsen kan dicke wilen zijn bedoeld. 103. 7. en op de eerste zou reeds de vorm werdet voor wert voldoen om dicke te mogen schrijven. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat het Hs. 5. zooals 4. 7. van het Maerlantsche bijwoord dicke of dicken schrijft het dicwile 2. 779 is gedaan. 1. 774 (de lezing is onder den tekst vergeten op te geven). . Alexanders geesten . 4.In pl. 2. 9. 1207 en 10. 1571. 204 vg. waar de dubbele ontkenning niet en staat. van ende staat 6. 1. 442. 10. 1166.v. 508. Op zich zelf is tegen niet en natuurlijk niets in te brengen. allet 2. 208. 57 (de opgave in de var. 515. is verzuimd). 258. 1181.Onder de woordjes. 1155. 187. van het pron. welke veelvuldig tot aanvulling worden gebruikt. 253.

niet onmogelijk. Waarschijnlijk is het op zeer veel plaatsen in te voegen. 257 en elders hebben de varianten so. 10. 586. wel 9. Het possess. 1053. en relat. 1016 en elders omgekeerd in T en staat in H. 8. 177. Ook ons Hs. ook 4. 92 enz. is echter bij M. 5. 1133. 1663 is seide hi zonder twijfel te schrappen. 1. 1098. ziet niet op tegen dit gebruik.v. dan 6. voor dat wij de regelen van den mnl. waar het minder in het oog valt. 270. 1. Op andere plaatsen verzet zich het metrum eenigszins tegen eene verandering. waardoor een naamwoord nog ons wordt aangeduid (die coninc die quam. ghesijn). 1. 377. b. dat swert trecken. 1337. ook enkele woorden.Wanneer iemands woorden worden aangehaald. 1069. 1324. Evenzoo worden nog andere woorden gebruikt b. 358 hebben de twee hss. 568. 1106 (in overeenstemming met de var. 1005. volgend vnw. tevreden. 201 so wie voor so wie so. 4. 985. 1148. Het Hs. waar het overtollig. 4. 463. .v. geeft de voorkeur aan het eerste. Enkele malen blijkt de willekeurige verandering uit eene misvatting van den zin 2. 7. 70 en op andere plaatsen. 994. geschriften tallooze malen gebruikt. èn het lidwoord gebruiken. tenzij het metrum eene leemte vertoont. 97. 544. Met gelijk recht zou het gedaan zijn 1. 1199.v. Alexander die quam) is aan de taal van M. deelen van het lichaam. 2. 552 staat dat leven mijn in het rijm (: partic. 455. 92 waer voor waer so. . Alexanders geesten . 1289. 137 en elders. 7. 1351 en meer.Een onmiddellijk op een znw. Het is echter niet mogelijk met eenige zekerheid critiek te oefenen op dit punt (en ook op andere van de bovengenoemde). overeenstemmend sine huut.v. 1240. om voorafgaande begrippen. die. 1. stelt de taal van M. ontbreekt. maar stellig hebben ook te dezen opzichte de hss. 1129. 2. niet vreemd. 1169. 66. leven. zich met één pron. of zelfs stuitend is.v. meer gezegd wordt dat lijf verliesen dan sijn l. 1119 vg. versbouw nauwkeurig kennen. 962..Wanneer demonstr. 507. 327 enz. maar toch is dit so denkelijk dikwijls verloren geraakt. terwijl in de betere hss. na dien so quam hi.Daarentegen Jacob van Maerlant.. 5. 983. 213. in andere gevallen b. teksten bezigen daarentegen het demonstr. 963. Het lidwoord is geschreven tegen het Hs. . 7. 273. volkomen willekeurig gehandeld. wordt hi seide of hi sprac toegevoegd. 428. Dit had dus wel de plaats van het personale in onzen tekst moeten vervangen. kan de taal èn het posses. 3. waar het oorspronkelijk stond: 1. 10. terwijl het in het Hs. dat hooft legghen. onmiddellijk achter elkaâr volgen. 10. 10. van hoe so dat. diet hadde ane. denkelijk ook 3. 1135.So wordt in alle mnl. wapens enz. voor den zin nog eens te herhalen (b. 998. 4. de betere mnl. 329. 3. Ons Hs. 2. Maar volle zekerheid zal men wel nergens hebben. 240 moet men sijn toch wel niet veranderen. voegt er nog een tweede aan toe 1. 706.XCIII tigd door T 7. 476. . 1011 (in den tekst niet verbeterd). 4. 679. 1678. .Bij lijf. 218 (mijn ere). 226 hoe dat in pl. ook ontbreekt het echter 7.) en meer. zegt Alexander hi. 1217. 1131. . 790. 7. dus so dede hi). 2.. het Hs. bij sturten sijn (= suum) bloet 3. 1242.

bi eens appels roke. bl. 351. en er kan geen twijfel wezen. 1308. 585.XCIV schijnt in een ander geval so van den afschrijver afkomstig te zijn. 765.So dat bezigt M. 616. Maar het Hs. 467 mag men misschien besluiten dat dit so dat reeds vóór het laatste afschrift was verwijderd.Voor ter doot (slaen. 89. wanneer die van Percen werd geschreven in pl. 467. 3. Ook aan M. vóór adjektieven. Ook bij het ww.De genitief wordt door van omschreven: 7. 134 incedens ergo quadrato agmine). Jacob van Maerlant. 951. zonder dat een consecutieve zin volgt. 806 (Gaut. 154. vgl. 7. 806. Dat en omdat waren voor hem gelijk en hij plaatst daarom ook verkeerdelijk het laatste voor eenvoudig dat 7. 4. 64. 284 (Gaut. 7. 139. 9. 975 (so menech. 9. 7.w. van die Percen. Het wordt intusschen ook elders niet zelden op deze wijze gebezigd. zijn getreden. nog geschreven 2. 6. 10. 4. 10. 7. 314. 1423 (als indien niet kan beteekenen ‘in die mate’). 7. gaat zonder twijfel daarin verder.w. 1646. 6. 1337 so dat die scinke den 1) coninc soude . Ik heb den gen. Ik heb so verwijderd of door eene andere versterking vervangen 6. het staat nog 4. mits. 1583. met voorliefde. 599. ‘op voorwaarde dat. 924. 527. . var. 538. maar ik heb het niet overal in den tekst durven opnemen. 487. 1877. echter 665). 683. behalve 10. t.De domheid van den afschrijver blijkt ook uit eenige verwarringen bij up dat.’ De afschrijver schijnt het niet in deze beteekenis te hebben gekend en schrijft dat of omdat. Het is geschied 2. t. 668 komt er eene erge misvatting bij: er staat van dien seghe in pl. Op de eerste plaats is het vrij waarschijnlijk onecht. 2. 1207. 591 (vgl. enkel ter versterking van het adjektief. 3. 378. . Medorum ingreditur reparato milite fines) en 7. 1126 so dat die heren met groten love ❘ so na quamen uptien dach ❘ daer Daris ende sijn here lach. heb ik te doot of doot geschreven 1. Dit beteekent bij M. kan dit gebruik niet worden ontzegd. van dies si seghen (seghen = dicunt). 1134. 46. om een nieuw punt in het verhaal te beginnen. z. 997 bi dien roke van enen appel. waar het ten gevolge van eene misvatting schijnt bewaard te zijn. Verdam Theoph. . heeft hier (297) his ubi consulte providit Martius heros. Dit gebruik ontbreekt in het Hs. 1107. 1140 en elders 1) Zeer licht mogelijk is het echter ook dat coninc in dezen regel verkeerd voor scinke is geschreven en de plaats luidde mettien alse die scinke soude ❘ scinken enen nap van goude ❘ ende dien boot hi dien gaste. dan het oorspronkelijke. 208. 10. weinig bezorgd voor den zin. scieten) van het Hs. 1210. 639 en elders. 221. Niet zelden meen ik een spoor er van te herkennen. Met meer of minder waarschijnlijkheid mag men de uitdrukking gissen 2. 8. . 781. 4. geheel. Alexanders geesten . Uit de misvattingen 6. echter herde menich) 9. 1524 kan het voor sere in de pl. misschien ontbrak si reeds in zijn voorbeeld. 836 en 4. 110. 1190. var. zooals ik 4. 418 en de aant. 238. of het is opzettelijk verwijderd. 4. 991. meestal zonder dat een duidelijk gevolg moet worden uitgedrukt. Iets soortgelijks zou het zijn.

Ik betreur het dus niet mij te hebben beperkt. De werken. ik zou daarmede gedeeltelijk ook zonder twijfel het juiste hebben gevonden. dan hij in den Alex. geheel in tegenstelling met den afschrijver van den Alex. wel eene fout verbeterd. dat men tot onbeperkten willekeur zou moeten vervallen.. op de andere achterwege is gebleven. Maar de noodzakelijkheid om zich te beperken doet zich met aandrang gevoelen. welke al te zeer bedorven waren. Maar overal is die van Percen wel niet te veranderen. Over het algemeen zou men verder kunnen gaan.v. waarvan betere hss. doordat hetgeen op de eene plaats is gedaan. afkomstig zijn. van welke men de overtuiging heeft dat zij niet in dezen vorm van M. daar het minder zekere nu eens slechts in margine is medegedeeld. Wanneer het daar met meer consequentie wordt verbeterd. en dat niet op een dag ontstaat. waar mijne verandering slechts een behulp is en bij mij de overtuiging bleef. aan wier inwerking men zich niet geheel kan onttrekken. Ik heb gepoogd overal te verbeteren. Want waar zoude eene kritiek van deze soort ophouden? Er is een zoo groot getal verzen. zelfs daar. ik betreur het alleen dat inconsequenties zijn ingeslopen. waar fouten zijn. Ook bij grootere veranderingen is niet altijd met consequentie gehandeld. aangetroffen. 4. dan ik heb gedaan. z. men aan stemmingen van zeer verschillenden aard onderworpen is. zou mijn werk niet vruchteloos zijn. Menigmaal heb ik mij in den toestand verplaatst van eenen afschrijver. Waar geene andere overweging in aanmerking kwam. ook na mijne kritiek zou schijnen.XCV vermoed. waarbij zoo veel te doen is. laten ons in M. om ze ook maar bij benadering te mogen Jacob van Maerlant. wiens werk bijna ons eenige richtsnoer is. over zijn. Alexanders geesten . en hoeveel andere zijn buitendien in dezen tekst! Bijna alles wat hier is genoemd wordt ook in andere hss. Een en ander maal heb ik stukken van den overgeleverden tekst naar den voet der bladzijde moeten verwijzen. Gemakkelijk zou ik nog op tallooze plaatsen gissingen hebben kunnen uiten. op den grondslag van de uiteengezette bijzonderheden den tekst van de grove fouten te zuiveren en hem eenigszins nader te brengen tot die gedaante. voor wien het er op aankomt met eerbied voor zijn auteur en zijn publiek het beste te geven wat hij bij de slechte hulpmiddelen vermag. een veel beteren stilist zien. heb ik die verbetering gekozen. welke bij de eenvoudigste verandering een draaglijken zin gaf. maar niet het juiste te hebben gevonden. wanneer men zijne meening overal wilde uiten. Vele van de hier opgesomde fouten zijn nog gebleven. welke hij van den dichter zelf had gekregen. 1573. Men moge eene zoodanige ongelijkheid verontschuldigen door te bedenken dat bij een werk. een ander maal echter in den tekst zelf is opgenomen. dan in mijne uitgave. Desniettemin meen ik dat ik er in geslaagd ben. Ik vlei mij echter niet te dezen opzichte veel te hebben bereikt. b.

als men thans nauwelijks aan de minst ontwikkelden zou durven toeschrijven. Vooral heb ik het stelsel van de dilettanten vermeden. Alexanders geesten . te laste leggen dat hij zich zou uitgedrukt hebben met eene onbeholpenheid en eene onbeschaafdheid.XCVI verbeteren. Jacob van Maerlant. die uit gemakzucht en om hunne eigene onwetendheid te bedekken hunnen auteur. over wiens voortreffelijkheid ze geheele boeken vol van verhevene phrases schrijven.

Some die liede sonder waen. * 2 neuwes. 16 menschen. ic saelt volleesten. Want ons die scrifture leert. Alexanders geesten . Al hebben sijs nijt. Wat eest dan. Alse men hem eneghe doghet leert. Ia 1. 7 oft en S(nellaert)] en̄. Hoort. 28 wil ic. Some sijn si also verdoort. die mij heeft ghevaen. 19 Als men. Dat God alle dinc maecte goet. Segghen dat es wel ghemaect Ende gheven hem prijs ende lof.1 [Tekst] *Die + eerste bouc. Dat ghijt alle merken moget. 30 die] dat ierste. 25 scriven allexanders. Alse hijt niet te rechte en verstaet? Sere ontsie ic dusdaen baraet. Al lachterent. Te scrivene Alexanders geesten. diet niet en verstaen. Jacob van Maerlant. Ic wane wel dat nidechede doet. al eest goet. Dat willic al te winde slaen. 15 machte. Alse men iet nieuwes in ene stede Eerstwerf vertellen hoort. Hoe die werelt es so verkeert. dus beghint die eerste bouc. Groot wonder hebbic daer of. + 5 10 15 20 25 30 Het es costume ende sede. 27 lachterent] lachteren sijt. mine rouc. dat den mensche doet So sere vergheten alle doghet. Dat sijt lachteren. Dat hijt emmer ten archsten keert. Die hovesch sijn ende wel gheraect. Nochtan so willics bestaen Dore hare. Ans mi god. Ofte dat sijt niet en verstaen. 29 niet.

Sider dat dat eerste wijf Ende die eerste man was ghemaect. 37 gemaecht: geracht. Alle hystorien waren ghedwas. 63. 58 groet dat b. + In dietsce wel bescriven moete. Noch so hovesch man van orloghen Dat salic wel hier achter toghen Alse Alexander die grote was. Die hystorie soe es goet. 35 + Ia 2. 1. Alse daden andere orloges liede. 70 horen. Dat ic u wille segghen. 40 45 50 55 60 65 70 + Ib 1. 62 bides hen alle. Ende biddens hem ooc al diet horen. Hoe ic die waerheit. Daeromme biddix gode te voren. 61 sijn dar thoe. evenzoo 44. vgl. Ettels orloghe van den Hunen En mochte hier jeghen niet ghestunen. Alle die grote avonture. 857. 50 leist. hoe Alexander al dat bestoet. Daer vele wonders staet in bescreven. 41 all. + Maer boven alle. 57. XXII. Sijn hier jeghen harde cleine.2 * Goede geesten ende saghen Vint men vele nu bi daghen. Want soe es te hoorne soete. 36 en 37 ierste. Karles wijch dats maer een spel Jeghen dat desen man ghevel. Hadde Alexander also langhe ghelevet. * 31 gode. 38 noet. Die men leest van Arture Ende van dien riddere Waleweine. 46 gescede. 52 Karls. Daer men af bescreven hevet. Sone was noit so wel gheraect. Alexanders geesten . Dat van Troyen dats maer een wint Jeghen dat men van desen vint. Jacob van Maerlant. meer no min. Hi hadde ghedaen dat noit ghesciede. Dat hi al di werelt dwanc Bede over breet ende over lanc. Dat hi mi geve selken sin. Mijn sin heeft mi bracht daer toe. 69 mote. 60 beide breit. die nu leven Ende nie ontfingen lijf. Want Alexander dede te waren So groot binnen twalef jaren.

Dat was een here van groten prise Ende hovetman van eertrike. 82 stout chens. 80 heer. Aristotiles die seghet. ook ic vaak aan het voorafgaande. bedi en eest gheen wonder. Die al Europen dorevacht. Die vrouwe hiet Olimpias. 91 lants. Jacob van Maerlant. 92 Athene te hant] Athens. 90-132) emendeert deze plaats anders en behoudt den naamvorm Athens. 75 80 85 90 95 100 + Ib 2. die coninc vri. Hi hadde die see met siere cracht Harde na doen vullen die helt. Alexanders geesten . Die ute Grieken was gheboren. Hi hadde aldus menich scip. Hi stont te chense ende al sijn rike Dien groten here van Persi. Philip hadde ene scone vrouwe. seins S] siene. Ander dinc moet ic bescriven. + Wie Alexanders vader was. Want Cerces. 102 es vele te onconder V(erwijs t. Ende gheweldich ooc van machte Was een coninc hier te voren. 83 heir. van hoghen gheslachte. of soe hem trouwe Hielt. 105 * 71 ho geslachten. b.v. dat es waer. 90 her. Doe dede hi voort met siere welt Die see met scepen overslaen. de negatie en is meest aan het volgende woord aangeschreven. 100 enwetic. wat door mij niet altijd gevolgd is. 81 hoet man.3 * Van goeden seden. bij samenstellingen zijn dikwijls beide deelen uit elkaâr geschreven. pl. Daer over hiet hi there gaen Ende bedwanc Grieken lant Sonder die stat van Athene te hant. Mer niet en weetic.a. Dus stoet te gavele die grave Philip Ende al Grieken menich jaer Dien van Percen. maar ik zie niet hoe men dezen vorm zou kunnen verdedigen.)] vele te orconder. Hier af laet ic u al bliven. in vs. Verwijs (Taal en Letterbode 4. 72 machten. Dat ons es vele te onconder. 98. 88 vort. Die sijn rike in siere ghewelt Menech scone jaer behelt. Nochtan was hi onderdaen Dien van Persen ende hadde ontfaen Sijn lant te lene van Darise. 94 stoůt. Soe was scone ende vroet van seden Ende gheraect van hovescheden.

Experiment ende toverie. Daer hadde hi ghemaect met liste Wassine scepe. 132 vloken. So ghinc hi lesen ende vlouken Ende hadde een reede van ebene. Dat si ghinghen al te gronde. Alexanders geesten . Daer hi dat water mede roerde + Ende die scepelkijn vervoerde. Conjurament ende nigromancie. 129 wessine beide malen. 110 115 120 125 130 135 + IIa 1. Jacob van Maerlant. Neptanabus hielt sekerlike Van Egypten dat conincrike Sonder orloghe ende strijt Menech jaer ende meneghen tijt. 140 145 * 110 gheschede allegader. 118 exprement 127 wisten: listen. diere wonen bi. Ende water vor hem staende In een becken. Weltijt dat also ghesciede. Dat menne met scepen soude souken. 136 scepelkin. Dat Neptanabus was sijn vader. Derre conste hi utermaten vele. Die gheheten sijn Alane. Tfolc van dien lande van Endi Ende ander liede. wassine liede. Die was wel te maten clene. 137 ghincgen altgronde. 141 hi ontbreekt. Tenen tide quam hem mare. Die beste die noit was ghesien. Dat het al versament ware.4 * Daer vele wijsheiden an leghet. Hi ghinc allene tien selven tiden In sine heimelike kemenade. Stappans in die selve stonde So verdronken sine viande. hoe dat ghesciede algader. 131 soken. Alse iemen jeghen hem woude strijden. dat hi waende Dat altoos niemen en wiste. Nu hoort. Die soeken wilden sine lande. 117 nigromancie. 142 en. Aldus so sat hi langhen tijt Sonder werringhe ende strijt. 130 geschede. Hi was een groot astronomien. Daer sat hi allene te rade. Bedi verdroech hijt al te spele.

175 totter. diet kint sal winnen. 177 harre. 175 180 185 * 149 eerder Perten. Daer wart Neptanabus namecont Over al in Grieken in elke stede Ende vor die coninghinne mede. Alexanders geesten . Percen ende Mediene Agarene ende Nabaciene Ende al dat volc van Orienten Quamen met wapen ende met tenten Algader op Egypten lant. Vlo hi enweghe in corter stont Ende quam ane Macedonie. Dat van dien goden u sal sijn ghesint. Dat ghi draghen sult een kint. Suldi sien ende ooc bekinnen In die ghelike van enen drake. de woorden zijn bij gissing ingevuld. Ende ghijt met wondere sult ontfaen. Doe hi toter vrouwen quam Ende hi hare scoonheit vernam. Coninghinne ter selver stont.5 * Ende Seres ooc. Hine vloe enweghe boude. 183 voor ende is plaats gelaten. 182 wreken] wesen. 156 ten] tenen. Hoet metten coninc was vergaen. die vrie. alsic wane. Alse die coninc dat verstont. loech hi te hant Ende ghinc in sine kemenade Allene ten heimeliken rade. 179 selt. Het sal wreken sonder waen Sinen vader ende die scande. 151 folc. 150 155 160 165 170 + IIa 2. 165 Die con. Doe hijt hoorde. Tehant hadde hi verstaen Dat hi dlijf verliesen soude. om dat hiere Die waerheit soude doen verstaen. Wart hi met haerre minnen bevaen. Daer was Olimpias. Jacob van Maerlant. Die ghedaen es desen lande. Alse hi dicke hadde ghedaen. 181 selt. ‘Vrouwe’ seithi ‘ic hebbe verstaen. Doe ontboot die vrouwe sciere Neptanabus. 186 seldi. + Philip was ten selven tiden Verre enwech varen striden. 180 u vóor van. Dien ghonen. desgelijks 184 voor desen en 185 voor kint.

224 mijn here] men. Jacob van Maerlant. Neptanabus was al hare raet.’ ‘Vrient’ seide soe ‘hoe gherne ic sprake Dien groten here. So moeti mi raet gheven. hoe wetti dat te voren Dat mi die gode hebben vercoren. Dus was hi metter coninghinnen. ‘Meester’ sprac soe ‘na dien dat staet. Te draghene al selc een kint?’ ‘Vrouwe’ seit hi ‘u heeft ghemint Amon. Ende quam ghecropen in die sale. 226 so ontbreekt. ‘ghi sulten sien. Daer die vrouwe harde wale Ende diere waren hem mochten scouwen. Ghelovede soe den toverare Ende waende wel dat Amon ware. Was soe harde sere in vare Van dien coninc. 203 macte.’ 190 195 200 + IIb 1. Hoe so dat met mi steet. Doe die vrouwe dat vernam. 189 andworde. 219 coning.’ Mettien ghinc Neptanabus Uter coninghinnen huus Te siere herberghen ende maecte hem saen Rechte.’ Doe andwoorde die coninghinne Met ghestadeliken sinne: ‘Vrient. Dat hi hare nemen soude hare ere. Ende doe soe des wart gheware. 217 gewar. Mettien so neech hi dier vrouwen Ende voer weder danen hi quam. 213 deze en de volgende regel staan in het hs. 205 210 215 220 225 * 188 warre. die here van Libia.6 * Dit segghic u in waerre sake. hi comt hier na In die ghelike van enen drake. haren here. Mettien wart die vrouwe saen Met Alexandere bevaen. Mijn here sal mi nemen dleven. als een drake was ghedaen. mocht ghescien!’ + ‘Vrouwe’. 201 huys. 204 lees: rechte alse enen drake? 206 wael. 220 neman. Ic ben sijn bode. seithi. Teerst dat hi die wareit weet. 219. 240. 223 moti. 214 dwanckene. vgl. 192 goede. Daer toe dwankene die minne. eerst achter 232. zij zijn de laatsten op eene kolom en klaarblijkelijk heeft een afschrijver de verplaatsingsteekens over het hoofd gezien. Alexanders geesten .

’ Enen voghel hi belas. er zijn echter de sporen eener verbetering in warre bemerkbaar.7 * ‘Vrouwe’ seithi. 244 deil. Doe claeghesoet Neptanabuse Ende bat hem dat hi in haren huse Amoene. komen. 235 240 245 250 255 260 265 + IIIa 1. 241 haer. Dat een kint soude sijn gheboren + Van sinen wive ende van Amoene. Want soe scaemde hare harde sere. Doe troostese Philip. 253 claech sijt. Alexanders geesten . 247 drachdi. Mer weltijt dat Philip gram was. 233 wijf Amone. In die ghelike van enen drake. Ic sal u quiten van deser sake. Tenen tide sat die here Te siere taflen met groter ere Ende die coninghinne ooc mede. Ic weet wel dat in uwen sinne Noit en quam anders mans minne Dan die mine. de gewone verkorting in het hs. Doe quam daer ter selver stede Neptanabus in diere ghebare.’ Dies trooste hare Olimpias. Die vlooch al daer die coninc was Ende brochte hem in drome te voren. 258 tafelen. al draechdi kint. Alsoe hoorde die niemare Dat hare here comen ware. 251 verwiet zou nader aan het hs. waar verweit staat. is co 231 droom. 255 Amone. Die coninghinne wart vervaert. 234 drove. ‘Vrouwe’ seithi ‘en scaemt u niet. Verweet hi hare in sinen sproken Dat soe hem trouwe hadde te broken. + Een cam stont alse eene crone 230 + IIb 2. * 230 coni. Ic segght u in waerre sake Dat hi was utermaten scone. 264 waree. Doe wart hi drouve van desen doene. of hijs hadde stade. Alse hem sijn droom wart ghespelt. Jacob van Maerlant. Al es u een deel messciet. Hi brac up al sijn ghetelt Ende voer te lande waert. Die gode hebbent u ghesint. 248 goede. Vor dien coninc comen dade. Alse ocht Amon selve ware. ‘sijt te ghemake. die here.

Ente scale brac ontwee. Met sinen wispelne haddi verdooft Alle die in die sale waren. Die coninc sat ende sach al toe. Doe sciep hi hem te waren In die ghelike van enen aren Ende vlooch ter veinsteren uut. Dat ei viel neder up die eerde. Soe leider up een ei ghereet. Doe quam ghevloghen al te hant Ene hinne up sijn cleet. Dat dier werelt ommeganc Sal hebben noch in sijn bedwanc. Alexanders geesten . 304 dien. Doe sprac die coninc overluut: ‘Vrouwe ic wille u vorweert mere Gherne doen goet ende ere. 293 geen. Wat daer bi betekent ware. 299 oppenbare.’ Hier na gheviel tenen tiden Dat die coninc soude riden Teerre stede in sijn lant. Maer dat hem die doot benam. 307 ey. 289 en̄ scael en twee. 303 vrůwe. Want ic weet wel dat dit kint Ons van dien goden es ghesint. Hi waende weder keren wale In dien dop.8 * Ghewassen boven up sijn hooft. Hi leide sijn hooft sonder sparen In dier coninghinnen scoot. 305 * 272 hen aller. Calistonese dien riep hi doe + Ende vraechde hem al openbare. 277 wil. 297 sag. 283 terre. daer hi uut quam. Dies hadde hem allen wonder groot. Te hant vlooch soe haerre veerde. Ic seghe u wat al waer es: Dine vrouwe draghet een kint. Want dat ei bediet sekerlike 270 275 280 285 290 295 300 + IIIa 2. Daer ghesciede wonders mee: Een drake quam uut ghenen doppe Ende draide ghelike enen doppe Al omme ende omme ghene eiscale. ‘Coninc’. Dat di van den goden es ghesint. Jacob van Maerlant. sprac doe Calistones.

312 alst] al. Dat die drake ten selven tiden Bleef doot. 347 hiemele. Daer hi omme was ghevaren. hoe hi was gheboren. Alse hi dlant heeft bedwonghen al Ende weder wanet keren Te sinen lande weert met eren. Want men in Machabeus vint. Te keerne danen hi comen was. Dat die werelt sal dorriden. die men vint. 346 vele. Die drake bediet dat kint. 322 lees: Ooc? 325 was omme. Aldus ende hi sine tale. Voer hi thuus met siere scaren Ende vant die vrouwe. Nochtan bewanic mi al das + Dat Philip sijn vader was. 332 was S] dies. alst worden es coninc. Dats dedelste beeste. 337 wie hem. hadde ghesint Onse here tekene vele groot: Die eerde bevede ende verscoot. Jacob van Maerlant. Dat hi was conincs Philippus kint. Alse Philip hadde al ghedaen.9 * Die figure van al eertrike. dat dat kint Wart gheboren. het es bekint. 327 der. Emmer was hi conincs kint. Aristoteles hi seghet nochtan. Des selven daghes. waar in Snellaerts tekst hen in den eenvoud staat hē. Solinus seghet ende ander clerke. Noch hebben wi vernomen wale. Alexanders geesten . 328 groete. alse hi hem pijnde das. daer ic af seide. Het vel ooc reghen ter selver stede. 319 waent. Dat hoordi wel hier te voren. Ooc vielen van dien hemele stene - 310 315 320 325 330 + IIIb 1. Het donderde ende blixinde mede. Bediet. Ooc leestment in die heilege kerke. dat hi sterven sal. 334 leistmen heilge. Dat hi die waerheit dede verstaen. Dattene Neptanabus wan. So wiene wan. Ic segghe u. Gaende in groten arbeide. Dat hi den dop al omme ghinc Bediet. het hs heeft te dezer plaatse en aan alle anderen. 335 340 345 * 310 diedelste die] dat vrint.

Sijn meester Aristotiles. Doe tkint boven vijf jaren quam Ende het wijsheit so vele vernam. 377 locht. daer die vrouwe Doochde haren groten rouwe. dien hoghen man. 366 ghesien S] gestien. Datter scolen mochte gaen. 353 aerne S] arme. 381 iai. daer hi stont. Dattie coninc Neptanabus Sijn meester daeraf soude wesen. Dit was upten selven tijt Ende ooc up dien selven dach. Tote dien dat out was twalef jaer. Ochti wel conste voren sien. Dat Olimpias ghelach Van Alexandere. Doe dedemenne daer na leren Der sterren ganc ende hare keren. 350 355 360 + IIIb 2. 369 ware. 371 dedemen dar lieren. Ooc was hi goet clerc ter curen Vanden seven arten ende van naturen. + Sijn maghetoghe was Leonides. Doe stac hine. Seide een bode. 384 nummermeir. Ende die ystorie seghet aldus. 362 lieren. Alexander vraechdem daer. Deet die vader leeren saen. Up die camere. En vorsaghes du niet dijn ongheval. Noit en was beter logicien In die werelt noch ghesien. dat es waer. Alexanders geesten . Ende hem van astronomien lesen.10 * Dat en es loghene enghene Ende in Egypten sprac een lam. daer die lucht was claer. jahi harde wel. Dat hi nemmermeer en wart ghesont. 365 370 375 380 385 * 352 dochde. dat hi vel Vander rotsen. 378 vraechdem] vraechde neptabuse. Het ghinc ter scolen. Hielden twee aerne enen strijt. die danen quam. Alexander sprac mettien: ‘Du connes der liede gheluc vorsien. Si stonden. Die de werelt al verwan. 379 ochte. Wat dien lieden soude ghescien? Hi seide. 370 dat hi. Jacob van Maerlant.

Mochstu dan sijn mijn vader?’ + Neptanabus hi seide al gader. Hine was out maer twalef jaer. Jacob van Maerlant. 427 aen. 423 boeden. Ende mettien so bleef hi doot. 405 haer: waer. 408 moder. Tien tiden was in ertrike Engheen coninc sijns ghelike. Grieken was hem onderdaen Ende gaf hem tsins sonder waen. Wie sijn rechte vader ware. dat es waer. 404 raede. 396 ware. 392 en] in. Arsamus so hiet sijn vader. ‘dit es mijn vader. Doe seide soe dattene Amon wan. Die jonghelinc hads rouwe groot. Hoe hi die coninghinne bedrooch. Die sterren dadent mi verstaen Nochtan en constics niet ontgaen Wilen.11 * Dattu souds vallen in den dal?’ Mettien liep hi te hem daer neder. 394 mochtan. ‘Moeder. was Daris coninc Van Percen ende van Meden algader. zóo het hs. Alse Alexander dat versach. Want hine hadde an sinen kin 390 395 + IVa 1. 412 die coninc. 400 ofte. Van dier werelt wel die helt Hadde hi in siere ghewelt. Alexanders geesten .’ Alexander sprac: ‘Eest waer. Tien tiden dat al dese dinc Ghesciede. 402 rouwen. Neptanabus andwoorde weder: ‘Wat soe den mensce sal ghescien. Dat dies conincs Daris boden quamen Ende si tsins van Grieken namen. Dus seghet die geeste. 400 405 410 415 420 425 * 390 andwerde. Niet en wetic of hi looch. dies es menech jaer. In siere moeder kemenade Droech hi den man ende riep te rade Siere moeder ende vraechde hare. in den regel. Dies en mach hi niet ontflien. 403 moder.’ Dus ghesciet al tenen gader. dit es die selve man’ Sprac dat kint. Want al Europen onder hem lach.

dan een kint. 435 440 445 450 455 460 465 + IVb 1. 455 En S] en̄· 458 mins. Den here van Percen ende sine ghewelt Beriden moghen up een velt? Weltijt salic met minen swerde Ende met minen snellen perde Den bloden Darise ende den traghen Ende sijn volc doch versaghen? Weltijt salic met minen banieren Mijn volc verbliden ende verfieren. 452 wegen. En ontsaghe ic minen meester niet. Bedi wetic wel over waer. Ic soude doen also grote daet Dat segghet mi mijns selves raet Alse Hercules dede. die starke gygant. 449 Ercules. Wach onghevallich kintschede! Hoe langhe sal ic up ene stede Leiden aldus traghen lijf? Weltijt salic den keytijf. Dit sprac hi met groten misbare Allene jeghen sinen sin + Als dese woorde. 463 alliene. Dat sit up sinen eersten spronc Ende starke beesten dan siet gaen. 448 leestmen S] leestinen. Daer die liebaert in staet. Alexanders geesten .12 * Baert no dunst. misdade ic iet. Alse hi sach dat Daris helt Sijns vader rike in siere ghewelt. 451 bem ic] bin. 464 alse no meir. 433 V wach 434 ich. Want ic bem out doch twalef jaer. 465 libarts. 435 traegen desgelijks 441. Die ghi moocht horen cortelike. Ende toghen mine kintsce daet Ende up mine viande vlieghen? Ja en leestmen dat in siere wieghen Hercules. 462 misbaere. Jacob van Maerlant. Twee draken dode ende ooc bant? Doch bem ic staerker. 430 + IVa 2. Ghelijc alst ware eens liebarts jonc. * 430 vaders. Die mi slaet. Men soude mi niet betien mede Dat ic Neptanabus kint ware. 453 bin. no meer no min. Dat men in siere wieghen bint. + Sprac hi derre talen ghelike. meer no min.

Sijn oghen liet hi nedergaen Ende ghinc voor sinen meester staen Ende boghede over sine knien Ende antwoorde hem mettien Ende seide: ‘Het es al tenen gader. 501 tranen. 472 wast. 500 505 * 469 cone. Die trane liepen hem sciere Over beide sine liere. Doe Alexander Macedo In doghen was ontsteken so. Aristotiles die vroede. doe hi sach Dat Daris in sine ghewelt Sijns vader rike al gader helt. 498 drouen. Daer hi in hadde ghestudeert Ende sijn vleesch al verteert.’ Dit sprac hi ende van groten sere En mochti hem ghesegghen mere. Doe hine sach in desen moede! ‘Alexander nu wes coene 470 475 480 485 490 495 + IVb 2. 491 boge. So ghedaecht es ende so out. mijn vader. 489 neder gaen. Alexanders geesten . Aldus waest hem. Om dat coninc Philip. Dit es dat mi drouven doet. Jacob van Maerlant. 474 vaders. Nu hoort. 507 Sprac hi A. 484 was] sach. misschien is ook booch te lezen. Alexander was vervaert Ende sach te sinen meester waert. die bi nachte waken Om wijsheit ende goede saken. 481 genen nacht. Dat hi was magher ende bleec Ende hi harde wel gheleec Dien gonen. 505 vrode: mode. Mettien so quam harde saen Sijn meester uter camren ghegaen. wat hem up therte lach. Hine mochts hem onthouden niet. ook in dit geval scheidt het hs. meestal de woorden van elkâar. 476 cameren.13 * Die het niet en dar bestaen. cone. Ende Daris in sijnre ghewout + Algader heeft mijns vader goet. Ende Aristotiles dat versach Vraechde hi. Nochtan es hem therte so coene. Het begheret die dinc te doene Al uren ende allen dach. 478 vlees. 497 vaders. wat sijn meester riet.

Hi es jeghen sinen here fel. 521 bieke. 522 met S] niet. Want du heves meneghen viant! Ic sal di leren in welker wijs Du bejaghen moghes lof ende prijs. 544 dien dat hire. 519 kn. 534 alst hoert.14 * Ende gheradich in allen doene! Wes man ende bescerme dijn lant. Jacob van Maerlant. Soe es wreet ende loopt driewerf seerre Dan die riviere. Aldus eest biden cnecht. 535 540 545 * 508 geraedich. Al en hadde hi engheen groot goet. + Bade mens hem. Want si sijn quaet ende loos! Quade cnechte en maect gheen heren. So werpet dene ore nederwaert Ende in dander steket sinen staert: Also stoppet bede sine oren. 531 bede S] beide. die emmermere Ghelopen hevet ende lopen sal. Biden cnechte. So dat si di iet moghen deren. Die ghewassen es met reine. Aldus eest. 510 515 520 525 530 + Va 1. desgelijks 541 en S] en̄. Oorscalke hebbe onwert altoos. wat ic di eerst bediede: Altoos nem raet an vroede liede! Want alse men dinc bi rade doet. So wert soe dicwile goet. hine dade niet wel. merct dat sere.’ Hoort. 513 vort ierst. men is meestal aan het voorafgaande woord vastgehecht. dat serpent: Alset horet al omtrent Vedelen. 512 beiaghen ontbreekt (S moghes beiaghen). Tote dattie werelt indet al. Om dat ment niet en sal verdoren. Nochtan sal men elken man Ere doen na dat hi can. 545 en gein. no min no mere. Also doet aspis. 542 als hi. 533 dat aspis. 517 Orsc. Alshi ghewint heerscaps recht. 516 dicwijl. blasen. 538 dander ore. 524 rivire 526 inden sal. ontbreekt. Hi stopt sine oren jeghen bede. 515 als raede. 511 lieren. 532 weit gein hoeuscede. 539 beide. 543 salmen. toveren. Alexanders geesten . 528 S cnechte. 537 werpert. Want hine weet gheen hoveschede. baraet (Want ment met selken spele vaet). Want al es die beke cleine.

585 do. Al en ware sijn gheslachte niet vri. 554 alse S] also. Alexanders geesten . + Oftu scependoem souts wisen. Dan grote have ende edelheit. 578 S sin. 553 bedrieget. 550 555 560 + Va 2. Dat srechts vele blivet achter. Al en mach hi niet vele gheven. 570 oftu. no dor miede Noch dor gherande liede Noch dor heerscap. Ende niet bedrieghet so vele liede. Ende die met dogheden es verheven. 558 veil. Want het ghesciet nu ende echt. Weltijt so die vrecheit comt In smenschen sin. 580 iogt. So sie. niet van goede. 579 ghierecheiden S] gerechtegeiden docht. Ware hi gheheten van goeden seden. Alse groot goet ende miede. 573 dats rechts. Die hovesch van seden es ende rene. Soe doet enen rechts vergheten. soe verdomt Met ghierecheiden sine joghet 580 Ende verdonkert sine doghet. Es versiert in sinen moede. 565 570 575 Dat si om ene cleine miede Verdomen onnosele liede. 566 geinre. Want die ghone es edel allene. ontbreekt verdoemt. 567 het eerste no ontbreekt.15 * Es hi hovesch ende vroet. 556 vierseirt mode. noch dor minne Oftuut bekinnes in dinen sinne Dijn vonnisse en makes niet onrecht. 571 make. Van rechte leert soe nemen miede. Hier om es beter menechfout Goede seden ende wijsheit. Jacob van Maerlant. dattu in gheenre wisen. Die van seden. 585 Armen lieden doe ghenaden! * 552 herllen. 557 dogden. Sijn sin es beter dan gout. Dat ghemene es alre liede. Want. 575 si om ene] siene. 564 reine. sal ic u die waereit tellen: Tgoet bringht meneghen ter hellen. 576 onnosel. Alle loosheit doet soe weten. No dor vrientscap. Van wat lande dat hi si. Men souden eren tallen steden.

Jacob van Maerlant. en zoo dikwijls te aan het woord geschreven vaert S] wart. 619 ochte. 617 ochte. 596 testride. + Ende dijn volc es te spronc. 600 coen. Sien si haren coninc leven Ende hise troost met scoonre tale. Vore hem allen wes hem bi! Of dat selve di ghesciet. 622 sullen S] sulen hen. wes beraden Ende doet geerne. oft es recht. Ende wes int herte man Ende doe dine wapen an Ende trooste dine liede wel! Al en mochstu doen niet el. vgl. in vers 631 komt dezelfde fout terug. 616 ofte. bistu coene. 601 een man. Die eerste joeste daer te doene. Hevestu iet groots wille te doene. Ende men dan te stride vaert. Si sullen hem scamen dat si vlien. Alexanders geesten . 620 wese.16 * Alsmen di bit. Gautier 1. So wes dachterste diere vliet! Want alse di die blode sien. Du salst volbringhen. Dan bidden ende vermanen Ende scaren dine vanen: Het heeft dicke gevromt den here Dat hi vacht met beden sere.117: grande aliquid si velle tenes done: cone. 618 hen beide malen. Ende hem wasset haren moet. 621 als di de bluiden (S bloden). Of dine viande vlien van di. Nochtan wes blide ende coene. 613 hi si scoenner. Si vechten of si waren verwoet. 610 die S] di. Si ne sullen van onneren 590 595 + Vb 1. Want als een volc es vervaert Ende die scaren onghescaert. 602 en 603 dijn. 609 as vervart. Sijn si saen ghenesen wale. 509. 600 605 610 615 620 * 593 groet wil. Dunct di dat du best te jonc. 599 te doene] tdoen. 596 spronc] ionc. Dwinghet den overdadeghen cnecht! Doe tfolc uten tenten varen Ende dan besette dine scaren Ende wes fel iegen dinen viant! So machstu bescermen dlant. Ende die herte ende hande beven. 608 beiden. Als dijn volc es wel ghescaert.

Es dattu behouds dijn leven. Dan sal men sien. Cume salmen verwonnen lieden. Emmer wes blide in dinen moet! Wat du gheloofs. 651 machs. 642 bedieden. Deen scilt sal den anderen breken. Oftu dan winnes eneghe stede Met crachte. wie die mint. Daer sal men met dien speren steken.17 * Sonder di niet moghen keren. 630 do ersten. Den anderen sege laten bieden. Gautier I. 143 vix liceat victis victori offerre triumphum. Ende alse du moghes. 653 gebrect. Ganst die wonden met goede Ende maect blide die drouve moede! Na dien wonden ghif dat gout! Du maechs dien bloeden maken bout. 652 lude. Jacob van Maerlant. 644 vf. So en heefsture ghenen lachter of. Dan soustu merken. of met diere bede. Soe bedect meneghen lachter. Daer sal sijn swart jeghen swaert. 625 630 + Vb 2. Alsmen dien starken strijt beghint. 641 verwinnen. Dus maechs du dien vrecken saden Ende ooc aerme liede beraden. 650 machs maken ontbreekt. dat saltu gheven. oftu best man. Alexanders geesten . Ende soe drivet den viant achter. Ende oftu best ten wapen goet Ende heves enen heten moet. 658 heifsture. Die di holpen selker eren. En vervaert u niet om tghetal. Meltheit maect vele maghe. Of di dunct dat si sijn bloot. 635 640 645 650 655 660 * 625 merke. Want miltheit maect die seden goet. doe dbelof. 629 oft. Ende dors sal lopen jeghen tpaert. Soe maect den vrecken wel ghemoet. 634 oftu heues. + Emmer doe den eersten stoot Ende doe eerst dine wapen an. Nem den scat ende ghif den heren. Dan merc hoe vele viande Voor di staen up den lande! Ende als duse heves ghemerket al. Ofti ooc ghebreect dat goet. 648 droue.

Ende dronkenscap dat es een graf. Oftu ontsiest dinen viant. Luttel weelden selen si begheren. + Bestu melde over dijn broot. Want altoos enghene dinc En mach bevreden den vrecken coninc. Dat sceen den coninc Crassus wele. 680 wive. 679 dinen live. 700 * 664 plechter vele nu. so vrede Waer so du best begrepen mede. Alexanders geesten . 696 lieren. 670 een. 699 doen. Daer alle doghet in nemet af. 687 machstu. 685 pleegstu. 666 hefstu. Wat sal di dan enich heerscap? Hoe machtu die werelt winnen? Du best bedwongen in allen sinnen. Du en salt ghere orloghe pleghen. misschien te lezen van die quade wive. 702 mochstu. I. Gaut. ontbreekt. 688 bedrongen. Wes gherecht in allen doene Ende ghenendich ende coene! Scaemdi ooc van quaden saken! Dus moochstu goeden name maken. Oftu dit heves wel ghehoort? Vlie onsuverheit van live Ende wachti van den quaden wiven. Soe sal di wel sere tregen. Wat mach ic di segghen voort. Die de werelt willen leren. Dien men tgout goot in die kele. 701 scamdi van dien quaden. Die die mach gheven daventure. Ende die werelt willen dwinghen + Ende rechts pleghen in allen dinghen. Hevestu ene milde hant. Wachti van wereliker minnen! Wertstu ghevaen in dinen sinnen. Als di de minne binnen verteert. Dat sijn de alre beste mure. Sone heefstu ghere vesten noot Weder dat es orloghe. 669 ofte onsiestu. 671 dalre. Pleechstu minne ende dronkenscap.18 * (Men pleechter clene nu bi daghe). 672 S gheven. 670 675 680 685 690 695 + VIa 2. 665 + VIa 1. evenzoo 693. 691 dronkescap. Jacob van Maerlant. Dronkenscap ende dulle minne Doen fallieren coene sinne. Dijns selves sin hi discordeert. 168 sub iuga venisti. 673 en gene.

Hine was vervaert. Noch wanic dat niemen en es. Wes te verghevene ghereit! Leefstu al dusdane wijs. 704 weest raede. 737 als. Hem dochte. Hi hads int herte groot delijt Dat hi bescermen soude sijn lant. Alexanders geesten . Ende dijn name sal emmermere In die werelt hebben ere. 709 leifstu dusdanen. Wart hi ridder in corter tijt. Hem dochte die werelt alomme ende omme Bescreven staen in sinen somme. Alexander onthielt ooc wel Ende peinsde dat hi niwet el En dade. Int herte was hi een gygant. 716 ave. Om ere hi algader dochte. Die volghen woude desen rade. hi wan altoos den seghe. 735 740 * 703 sceldet. alse Achilles dede. Aldus sprac Aristoteles. Dat hi wapene mochte draghen. 705 710 715 720 725 730 + VIb 1. Mettien hi dien meester liet. 706 dats dijn gew. 723 was hi. Wijch was altoos in sinen sin. So saltu hebben lof ende prijs. Dat was loghene enghene. 711 emmermeir. Ende hoe hi dlant behouden mochte. dan dat hi hem riet. Want hi swoer ter selver stede Dat hi up Percen wilde striden Ende daerna in corten tiden Jeghen die werelt al ghemene. Hi begheerde also vele te waren Te doene.19 * Hout de wet ende scelt de quade Ende wes vroet in allen rade! Laet sinken dinen grammen sin Ende verst die wrake. no meer no min. 726 wan ontbreekt (S crege). 715 raede. 708 en̄ wes. 740 daerna] daer in S] en. + Doe hi wart so out van daghen. Jacob van Maerlant. Dat hie iet daer ane mesdade. Al en was hi niet out van jaren. Int herte vacht hi alle weghe. dats ghewin! Peinse niet langhe om een quaetheit.

Dat was een waerleke dinc. 765 770 775 * 743 deze regel in het hs. Sp. Alexanders geesten . + Dat was hem ene ere groot. Nu hoort. Dat hi ghenesen niet en conde. 751 vraegde. 768 corienten. 776 oft. Die daer also versleghen was. Dit was waerheit sonder waen. Daer na in wel corten stonden Starf die coninc van dien wonden. Eer hi crone hevet ghedraghen: Hi was out achtiene jaer. dat hi bleef doot. Lettel meer of min. volchde hi nare Ende brachte dien verrader ghevaen. 758 laet. de omzetting is van S aangewezen. 744 Pausomas. 765 Pausomas. 773 hoe] wo out was hi. Jacob van Maerlant. doe dat ghesciede. hist. dat es waer. Ene stat es in Griekenlant.20 * Sine ierste vromecheit was: Doe die coninc Pausanias Olimpiase lachter dede. Die Corinten es ghenant. Ende vinc dien Pausanias So dat hi vernomen hevet Dat Philipp sijn vader noch levet Ende brochtene voer hem te hant. 772 waerlec.’ Mettien stac hi dor die herte Pausaniase. 753 en verrader S] vader. Ic laete een kint na mi te waren. Die vader sprac: ‘in wille nemmeer Drouven nu om mijn seer. Die doot en mach mi niet vervaren. Ende hi ooc mede ter selver stede Dien coninc Philip sere wonde. 745 750 755 760 + VIb 2. misschien is aan Snellaerts ander voorstel de voorkeur te geven en brochtene dien vader te lezen. Hier spien crone die jonghelinc. Soe was van al Grieken thooft Ende die beste stat. 756 nu drouen sere. Dat sal wreken mine smerte. Die hem gaf Pausanias. 752 volgde. des ghelooft. achter 744. 761 Pausomase. Quam Alexander ende hoorde die liede Mesbaren ende vraechde. 767 griekin. Ter selver tijt. 769 al van grieken. hoe out hi was van daghen. wat ware? Doe hijt wiste. 771 hier V] hi ioncgelinc.

791 ioncge barone. Alexander die jonghe coninc Sat ende mercte alle dese dinc Ende voedder sine herte mede. maar de eerste streep van de w is uitgeschrapt. 807 En̄ om. 792 strac cone. Ende sine oghen ende mont 780 785 790 795 + VIIa 1. dat eens alsmi dochte in plaats van al siin dochte gelezen werd. Ende bi hem sine scolieren. II. 809 mode sachte. die vroede. 798 godert. Dus wanic dat bescreven steet. Dat toochdi buten. Dan met cracht of met dade. 784 yvoriene. 790 oft daede. alse mi dochte. Maer onnutte waren ten swaerde. 785 rechte. 801 coning. zie hier achter de aanteekening. Al was hi cranc in sine lede. Coene. Tesen tiden drouch hi ene crone. 391. Die bat consten vechten met rade. Die scone waren ende goedertieren. Alle die vroeden van dien lande Stonden bi hem al te hande. Daer na stonden die jonghe baroene. 804 al] als. Die staerc waren ende coene Ende milde van haren slagen Ende wel wapen conden draghen. Int herte was hi een liebaert. 797 ende S] en saten sine. de emendatie berust op de veronderstelling. Dies was hem sine herte stout Ende te moede harde sochte. er stond echter waent. + Aristotiles. 800 805 810 * 778 waent] vaent. Ene yvorine roede scone Hadde hi in sine rechter hant. stout ende onvervaert. 783 ene ontbreekt.21 * Het was ooc in dien wedemaent. 786 sceptere. 810 toende hi buten sine gedachte. Entie daghen van dien jare Waren lanc ende heet. Want dat coren stont in sine are. Also alsmen die waereit waent. vgl. Om dat si hem waren hout. Ghecleet recht alse papelaerde. 780 entie] in die. Dat sijn herte was binnen fier: Hem waren root beide sine lier. 799 gecleet waren. Jacob van Maerlant. Die een sceptre es ghenant. 805 lybart. Alexanders geesten . 808 sijn. Sat daer na met siere roede. 802 alle] alse. 787 die S] di.

Hadden si ane ende ooc porpointe. 839 drogen. Dies dar ic wel der waereit lien: So wie so daer van ere paertien Conincstavel was. Vijfentachtich hondert heren Coos hi uut met groter eren. Jacob van Maerlant. 825 S van. 833 conincstavels. 828 som. Some wel te maten jonc. 845 parpoente: poente. 844 westfeilsce. 830 iersten. hoe mi des wondert 815 820 825 + VIIa 2. ontbreekt. Gysarmen droeghen si ende stave. Hi coos daer ute jonc ende oude. 838 egene. Ende alle hadden si enen moet. 821 si. Alexanders geesten . 817 hadde. 843 waren ghewapent S] waepent. Al en hadden si enghene paerde. Daer hi mede orloghen woude. 849 dit] die. de rubricator plaatste eene kleine h daarvoor. de aanteekening op 1. Al haddi sine diere ghewaden Ende sine crone doen bestaden. Bi aldus ghedaenre dinc Mochte men kinnen den coninc. 841 beide. die alle goet Waren ten scilde enten swaerde. 840 gode. Dat int orloghe es goede have. + Mer some waren si wel van daghen. Die hen stonden wel te pointe. 829 moeten. wet voor waer Dat hi was out sestich jaer. vgl. Men mochte bi diere ghebare Merken. wie de coninc ware. Die ridders waren van prise goet.22 * Stoeden te lachene talre stont. Te vechtene ende wapene dragen. 823.: sexagenarius. God here. Twee ende dertich dusent. Nu es dit here wel ghescaert Ende van wapen wel bewaert. Bede met slingheren ende met boghen Conden si hare macht wel toghen. 848 quorele. 822 meede. 836 dier was XXII M. 834 ·LXXX· Gaut. Si waren ghewapent wel te maten: Dat men heet westfeelsce platen. Daer na coos hi there te voet. 819 dier gebaere. 830 835 840 845 850 * 814 stoenden te lachgene tarle. Helme hadden si ende beckenele Ende selfscotte ende quarele. 832 we. 816 mocte. Some up haren eersten spronc.

Bede poorters ende clerke. Alle die orlogen. hare dorste Setten jeghen den edelen vorste. die edel stede Die Cycrops eerst maken dede Bi den rade van Domestoene. wetti. 873 theere. 884 Attenen. 886 wi S] wie. 861 tijden. Ende binnen hoe corten tijt hi dwanc Al dier werelt ommeganc. 855 wast ene wondelike. En sijn hierjeghen niet een twint. 263 quos licet armarit telo praestantior omni virtus. 880 hoesche. 857 alle. Nochtan. tam voluisse tamen supponere mundum quam potuisse sibi tam paucis milibus. 878 heren. 859 weltmen. 872 lees waes? bliede. Dat so lettel volcs ende een coninc Binnen twalef jaren al die lande Bedwongen hadden ende hare viande. Ende hi was haerde blide ende vro. 881 beide. 856 lettel] veil. Dit verhoorde Macedo. aeque miror Alexandrum. doe hijs hadde stade. zie 4. of is te lezen even wonderlike? Gaut. Dat Cerces voor Athenen sat. Was Alexander voor die stede Ende ooc sijn here mede. ofte vlien. 875 heen.23 * Dat si met viertich dusent ende vijfhondert Al die werelt willen winnen. Die eerste stede die. 882 sprak Pallas S] Panas. Ende eer si hem mochten versien Ofte verweren. 865 870 875 880 885 * 854 welt men. Die beide fier was ende coene. diemen vint. 865 dierste. Hi porret there metter vaert Ende voer tote Athenen waert. 874 tho Attenen. 868 ierst. I. de r is overgeschreven hare] hiere. Alexanders geesten . 1204. 883 ghi heren S] gi hi h. Dat was Athenen. + Wilmen dan merken dies conincs doghet Ende sijn volc ende sine joghet. 860 volc ende S] v. wilmen die waerheit kinnen. 867 Attenen. Domestoen hi riep te rade Die hoochste. Jacob van Maerlant. enwetti dat. Die allegader Europen dwanc? Nochtan hielden wi an sinen danc 855 860 + VIIb 1. en. 877 die S] di. So waest een wonderliker dinc. 864 heeriegen dwint. 871 verhoorde S] vehoerde. Hi sprac di tale in Pallas kerke: ‘Ghi heren.

900 selen. Hi scout Domestoene sere. Wi hebben ghesijn nu ende echt Sinen voorders onderdaen. Dat scade hem sint harde sere. Alse Athenen hem algader Diende.’ Hier binnen onderseinden si boden. Die poorten sloten si jeghen den here.24 * Jeghen hem die vaste poort. ‘enghenen tijt Goet orloghen jeghen recht. 915 voren. Ende si sworen bi haren goden Dat si altoos hem dienen wilden. Ende si anderen here niene hilden. 916 haer. + Had sine willen ontfaen met minnen Ende over haren here bekinnen Sonder wapen met scoonre tale. Dat hi jeghen sinen here Wilde houden eneghen strijt. 904 als. 888 seldi. 890 + VIIb 2. + Doe andwoorde hem Encinus. Hi liet die clerke ter scolen gaen Ende die stat al onghevaen Ende die scepe varen uut ende in Ende souken hare ghewin. Alexanders geesten . Sijn doen dats rechte maer een wint. Salmen doen minen raet. Alexander was goedertieren Ende vergaf hem allen sciere Sinen groten tornen moet. 893 domestoen. Die jonghelinghe quamen voort. Jacob van Maerlant. 896 sprac. 926 en. * 887 Igen. alset sinen vader Philip te voren hadde ghedaen. Orloghe ende strijt es emmer quaet. 921 voere.’ Alse Domestoen dit seide aldus. Noch so sullen wijt ane vaen. 913 die S] di. Suldi werken na mine woort. ‘En. 917 Attenen. Doe porredi danen harde saen Te Teben vore die oude poort. 890 recht mer. 910 hen. 895 900 905 910 915 920 925 + VIIIa 1. 889 selen. 891 als. Want hi was te biddene goet. sprac hi. 898 geweist. Twi verliesen wi dese stede? En es niet so goet alse vrede. es’. 927 sconre. Wi sullen wederstaen dit kint.

Dese dinc ende dese moort 930 935 940 945 950 955 960 + VIIIa 2. Maer nochtan tere waerf. Ooc hadden si die Grieken leet. dat sine smaecten Ende sine wapene ende cracht. Alexanders geesten . Men vint bescreven aldus: ‘Het was een coninc. 944 wonden. 951 ter. Men street daer beide dach ende nacht. Si daden hem in dese poort Onderlinghe meneghe moort. Ende dicke hebben sise versleghen Ende hare stat ghehouden der jeghen. + Ende dander hiet Etiocles. Dat daer woonden in die stat. hine const ghedoghen Ende stac uut beide sine oghen. 958 sijn. Die coninc hi was saen beraden. Die sinen vader te doot sloech. hiet Ydipus. eer hi staerf. Ende hare orloghe moesten becopen Al die lande van Europen’. Wat hiere mede hadde te doene. Nochtan was dat niet quaets ghenoech: Siere moeder nam hi te wive Ende wan bi haren live Twee twillinge. 934 nacht en̄ dach. Nochtan baedsi ghene ghenaden. 957 wiste S] wijste const] en̄ conste. 945 quaeste. 961 S in.25 * Alse hem hadde betemet wale. Waest goet recht. S vanden sonen Polimites. Mettien quamen die baroene Van den lande ende seiden dat. 932 wast. Dat si behouden haren leven Gherne hadden die stat upgheven. Men leest in romansc noch heden Dat si onderlinghe streden. 930 qwijt. 938 die S] di op gegeven. 965 romans. 937 behoudelike. 959 vanden. Bi aventuren si waren tien stonden Van orloghen quite vonden. Jacob van Maerlant. 964 alle. 941 hier. Deen van dien hiet Polinices. Die van Theben waren mesmaect Ende so ghewont ende so gheraect. diemen weet. Die quaetste scalke. ontbrėekt. 965 * 928 als. Ende om dat sine onweert maecten. Doe hijt wiste.

Jacob van Maerlant. 994 volchde. Dattu sals hebben haestelike Die viere houke van ertrike. Sanc hi den coninc desen sanc. engheen ander. Si doen ons al dat verstaen. 981 some. Ende dede ten assaute varen Ene scare van dertienhondert up orsse. ‘Gheweldech here Alexander. 988 daer in S] in daer. 995 neuwe. Met piken braken si die veste. 979 brachtmen. Die van Grieken braken die mure Ende quamenre ghelopen dure. Alexanders geesten . Si scuulden daer in haghedochten. + Het was alleens. Doe brachtemen die evenhoghen Daer vele quarele ute vloghen. 991 ter doet. Som was tfolc verdect met scilden. Die van Teben verloren die beste. 972 dede tfolc. Aldus ghinc men ten mure. 1006 vier. Du best alleene. out. Want sine mochtse niet verdriven. 999 tieben. 982 hoeft. Nochtan deden sire vele bliven. Si sloeghen algader doot Jonc. Peinsde Alexander dat ontghelden Souden. die binnen Teben waren. 995 1000 1005 * 970 dat sijt. daer dure. 978 taertschen. 970 975 980 985 990 + VIIIb 1. wijf ende man. 1002 best S] beest. Mettien volghede daeran Die nieuwe coninc Alexander Ende met hem noch een ander. Doe dit die baroene telden. Dien die sterren sijn onderdaen. Die van wonden ontflien mochten. Doe die coninc aldus scaerpe Alle die van Teben dwanc. 975 mochtense. Die si boven hare hovet hilden. Daer vant menech quade aventure. Ende daden der stede grote porsse. 980 quarelen vyt. Doe quamen die voetganghers fel Met taertscen overdect wel.26 * Es ghesciet in dese poort. Hiet Cleades. 993 quamen gel. clene ende groot. met ere haerpe.

Datti dijn meester leerde weten. Dat rike mach niet sijn ghestade. 1021 ercules heir oec. Dien men in Europen sach. Dat Hercules hier was gheboren. 1038 slecten. 1027 doet. 1045 boede. Verwonnen lieden doe ghenaden. Ende onverwonnen saltu scaden. Aristotiles. rex. 1014 woltu. Dienmen vant in ertrike. Dien eersten wijngart plantte hi. Daer na gheboot hi den knechten Dat si die mure souden slechten. funditus urbem exitio delere paras? 1018 wijngart S] wigart. Ende hem ooc was al onderdaen.27 * Hevestu nu al dat vergheten. 1024 anfloen. 1030 1035 1040 1045 * 1012 en̄ wouldu. Maer die coninc hi gheboot Dat ment al sloughe te doot. 1022 meiste. Daer men vecht sonder ghenade. Alexanders geesten . Ende oftu emmer tfolc wils doden. Die was die meeste vele te voren. Doe dede hi verbernen sciere Al die stat met griexen viere Doe hi Teben hadde ghevelt. Dattu souts met sachten moede Dine gramscap laten sinken? En woutu niet daeromme dinken? Peinse doch om dijns meesters woort! Waer omme woutu dese poort Testoren aldus? Hier was gheboren Liberbacus. 334 tune hanc. Jacob van Maerlant. Anfioen maecte sekerlike Desen mure. ende al die stede + Leestmen dat Cadmus maken dede. 1013 omme meisters. Wes genadech doch dien goden Ende dien kerken van dier poort!’ Dus ende Cleades sine woort. Gautier I. Ende hi dlant hadde in sine ghewelt. 1044 romen. 1034 sinen. Die dlant dwanc van Endi. Senden die van Rome saen Emulium haren bode 1010 1015 1020 1025 + VIIIb 2. die vroede. 1015 misschien ontbreekt er een bijwoord. Die boeke doen ooc ghewach. 1025 en. 1042 in S] en.

357: namque quater ductus. Te vaerne te Darise waert. segregat. 1053 bedie S van sijn here. dien ertscen gode. achttiene min.. 1074 horen. Die bloot waren ende van cranker were. Daer riep menech: ‘owi! owach!’ Ende daer na was groot hantgheslach. I. + Selve dede hi scepe laden Met wapen ende met dieren ghewaden. Dit was ene ghifte scone. 1068 prouetshe. uut sinen here zou de voorkeur verdienen. navigii numerum quinquagenarius aequat. 1071 hauen begonsten te rumen. Diere wildi al ontbaren Ende hietse in Grieken bliven. nisi ter senarius obstet. Dat si helpen souden den wiven. 1081 lees god here? Jacob van Maerlant. Dat hi provetsce stont te doene. Alexanders geesten . Misschien echter is eene verandering overbodig. Dan tweehondert. 1065 1070 1075 1080 * 1046 aen erntschen.. 1057 heit si. Gaut.. Die hoorne maecten selke gheblas. misschien is weder in te lasschen. Wonder hebbic in minen sin. 1050 1055 1060 + IXa 1. 1055 namen. 1080 daer. In het volgende vers zou was het metrum vloeiender maken. 1072 gelijc. Bedi sciet hi sijn here. hoe macht sijn. beter zou ik misschien cleenre namen geschreven hebben. Vloghen si ghelike ere plumen. 1049 hie. Owi. Hi besette Grieken lant Ende ghereide al te hant Tote Asien sine vaert. Hoe dat hi noit was so coene.28 * An Alexander. Met so cranker herecracht Jeghen algader Daris macht. Siere scepe en waren nemmee. 1065 ·XVI· Gautier I. 352 minus ergo peritos armorum. Beide met dranke ende met spisen. Doe si die havene begonden rumen. 1051 Asien S] ansien. 1069 her cracht. here god. 1048 een scoen. Dat altoos in ghere wisen Hem en ghebrake up die see. Dat wonderlike te hoorne was. Ende gaven hem die roomsce crone. Hare herte seide hem te waren Datter lettel soude ontfaren Ende van allen groten heren Dare lettel souden keren. Ende die van cleinen name waren.

1105 hare. Die Baertoene prisen Baertanien. Die blijscap ghinc hem so na. Ende hem was te moede so sochte. de inleiding. Jacob van Maerlant. Daer hi in hevet grote ghewout. 1094 Maerlant] maer z. Gaut. Die Tsampanoise Tsampanien. Dat hi cume spreken mochte. 1092 vleget.29 * Dat elken minsce int herte sijn So soete dunct sijns selves lant? Die Brabantsoen prijst Brabant Ende die Fransois Vrankerike. Also mint die voghel dwout. 1109 en ontbreekt. Dor al dat si met ghenen viande Haers ondanx en waren ghevaen. Hi was die ierste. Maer Alexander. Aldus so waest bi den Grieken. alse Bruxambocht. Nochtan stoeden si upt boort Ende saghen weder te lande. 1097 bedi S] beidi lees als te voren? 1099 wast. Alsi niet meer en saghen vlieken Dien rooc van haers selfs poort. Die Duutsce dat keyserrike. 1113 ansien. Ic waens hem daerbi heeft ghedocht. Die hadde so groten sin torloghen. 1085 1090 + IXa 2. 1114 die stauen. Maerlant seide dat hi noit en vant Also goet lant. I. 1095 groet bruxambacht. Al dademene in een waerme mute. 1112 allegader. sonder waen. Alexanders geesten . die Asien sach. hi vlieghet ute. 1100 niet sagen bliken. Dus priset elkerlijc sijn lant. 1116 bliscap. 1090 groet. 1110 hi ontbreekt. Up sine twee suster en achte hi niet. Bedi prijst hijt te voren. 1096 der gedacht. Daer hi up dien stevene lach. Dat hi altoos niet sine oghen Te lande en wilde keren weder. 1095 1100 1105 1110 1115 1120 * 1088 tsampadise. Der moeder sorghe leide hi neder. 1108 niet S] met sinen. Hem dochte de seil te lettel doen Ende dede sine liede roen. Om dat hiere in was gheboren. + Mach hi. Ende die berghe van Cilicia. 377 solus ab Inachits declinat lumina terris effrenus Macedo. Die hi algader achter hem liet.

Ende men warp die bote voort. Daer na ghingen si eten saen. 1133 geluyt: uyt. 1140 om. Alexanders geesten . Men sloech te hant die pauwelioene Up ene plaetse. 1138 wer. So wie diese met oghen sach. Cortelike daer na te waren Sende die vrouwe van Endi Ene maghet hovesch ende vri. dat hi dede toren Dien coninc Clause van Atervaen. daer si waren. 1156 scoen. 1129 scote anker. Ende hi hadden verwonnen saen In een prijchspel. Dat een slinghere enen steen Ghewerpen mochte upt lant. Die wachteren spraken onderlinghe Omme menegherande dinghe Ende corten haren langhen nacht. 1145 hiem ghesciet en was moeten misschien van plaats veranderen. 1130 boten. Jacob van Maerlant. 1137 dat heer. 1147 dien S] die. die hi vertelde Van Alexandere daer upten velde. Tien tiden. Die hem ghesciet was te voren. dat het stac Int sant. 1159 waer. 1152 maghet] ionfer. ende dattie eerde brac. 1143 van einre av. Doe hiet die coninc wachten there Met ridders van groter were. die was groene. Men scoot die ankere buten die boort. Hi seide dat onder dien dach Enghene ware so volmaect. 1125 + IXb 1. So scone was soe sekerlike. 1139 wechter. 1146 toren S] coren. 1124 he sper. 1132 groen. Ende daer na wilden si slapen gaen. + Doe riepen sine ghesellen alle Dat wel gheleke goeden ghevalle. Dat men in dien daghe heden Niet en vonde hare ghelike.30 * Doe hem dlant so na sceen. 1130 1135 1140 1145 1150 1155 * 1121 scein. 1155 haer. Si maecten een groot gheluut Ende daden hare wapen uut. Nam hi een spere in sine hant Ende scoot ghoont spere. 1122 slinger. Doe was een ridder daer bedacht Ere avonturen. 1131 paulione. 1125 geen sper. So volmaect van allen leden.

* 1160 tho.31 * 1160 +Daer toe was soe so welgheraect. + Xa 1. Ende ooc menich coene serjant. Alse Aristotiles dit ane sach. Tote dat begonde daghen. 1182 her wandelen. Hi deet dien coninc wel in scine. Die leewerke. Doe si saghen die dagheraet. Hadde hi met hare te doene. 1163 Alex' hi. 1183 begonste te. Dat soe hare botscap wale Conde segghen in griexer tale. misschien beteekent dit omzetting van dezen en den volgenden regel. 1162 conste si s. 1166 cnapen. Het zou ook best gaan. Alexander wart bevaen Met haerre minnen ende soudse saen 1165 Hebben ontfaen tere amien. Dit sprac deen toten anderen. Alexanders geesten . Doe die sonne begonde risen. + IXb 2. Ende ghinghen om dat here wanderen. 1195 uyt pauleione. 1165 tiere. 1180 En hadt sijn meester niet ondervonden. Mercte hi wat an hare ghelach Ende ondervant met siere liste 1170 Want hi vele wijsheiden wiste Dat soe oit was upghehouden Van haerre joncheit tot haerre ouden Met serpenten ende met venine. aene. 1175 oppenbare. 1188 vogel. 1167 als dit ar. een †. 1169 vóor dit vers heeft het hs. 1191 veert. 1185 haer. 1190 Als Alexander dat verstaet. So dat hi up was ghestaen + Ende ghecleet na conincs wisen. 1195 Hi ghinc uut dien pauwelioene Ende met hem menech ridder coene. 1180 en S] en̄ hadde. 1168 haer. die nachtegale Ende ander voghele songhen wale. 1175 Ende toghet. Dat niemen so staerc en ware. Vaert hi up ende cleede hem saen. Doe die ridders dat versaghen 1185 Ghincsi in hare tenten slapen Ende hieten wachten hare knapen. Jacob van Maerlant. Dus ware die coninc doot tien stonden. 1177 haer. 1194 begonste te. Hi deedse sinen cnape vrien. 1178 hine en. hem al openbare. Hine ware steendoot eer noene. 1179 waer. 1197 coen sariant.

1210 europin. Doe brac men up die pauwelioene. 1223 selken. Die sloech hi ende dwanc so haerde. 1231 cilicuine. 1219 ane. Dies was te meerre sijn jolijt. Europen ende mijn erflijchede Ende dlant. 1234 dat her. het es ghenouch. Jacob van Maerlant. Dus onvervaert was sijn sin. Alexanders geesten . 1221 paulione. Dat ghevic u up algader. + Ende die hem niene woude ontfaen. Dat en was loghene enghene. Dede hi there vorweert telden In dat lant van Frigia. Daer si Asien mochten sien. 1232 sine. Dat hi gherne nam die vaerde. Ende Macedo. Alse Alexander die Ciliciene Hadde bedwonghen. Ende Troien so was bi 1200 1205 1210 1215 1220 1225 + Xa 2. Ende si ontfinghent daer te lene.32 * Hi clam up enen berch tehant. Dan hise met crachte hadde bestaen. so dat siene Over haren here helden.’ Dit sprac hi ende met milder hant Gaf hijt dien heren al te hant. 1226 dies S] dijs. 1228 wouden. Hi hiet dat ment niet roven en soude. 1230 1235 * 1203 praiorie. die deghen coene. Asia es wel mijn ghevouch. dat mi liet mijn vader. 1237 troien was daer so bi. Doe sprac hi ter selver stede: ‘Lieve ghesellen. Dat hi waende sijn ghewin Hebben an dlant. dat hi woude. Hi keerde hem omme ende sach mettien Dat coren up die campanien Ende die bossce up die montanien Ende ooc meneghe praierie Ende meneghe stede vrie Ende meneghen wingaert mede. Ic later mi ghepait mede. 1233 heren heilden. 1216 logen. Daer leghet dat oude Troien na. 1208 mijn S] min. Dat si hem steden ende borghen Al up gaven sonder strijt. Brachte dlant in sulken sorghen.

Gaf Venus dien appel in die hant. Daeromme was sider al dat lant + Ende Troien ghestoort ooc al. die hi hadde bedreven Met Ennones. hiet Santi. 1275 dat haer. die fiere. Daer waren wilen die parlemente Tusscen die Grieken ende die Troiiene. Die heet in fransois Clarente. ghinc hi mettien Daer die ridderen van groten prise Laghen begraven in hare wise. Want daer inne bescreven stoet. Doe Alexander hadde besien Troien. Staende enen ouden popeliere Daer Paris in hadde bescreven Die minne. Dat menne der scoonster gheven soude. 1240 1245 1250 1255 1260 + Xb 1. Daer die werringhe in was al Tusscen Venus ende Pallas Ende Juno. 1241 troine: sine. Want daer laghen so vele stene. 1257 schoenster. Dit was om enen appel goet. 1262 ghint] oyth. Parijs. Up dat graf stont bescreven. die vrie. Die talre eerst was sine amie. 1251 ein. Daer waren wilen ridders siene. Doch sach wel die coninc Dat wilen niene was clene. die dat sceiden woude. 1263 cleen. Aldaer vant Alexander. wie die scoonste was. 1246 de. 1240 parlimente. Daer at quam ghint groot ongheval.33 * Ene riviere. Hoe dat si waren bleven. Daer menich tlijf om verloos. Men mocht merken vele te bat Dat wilen was een grote stat. 1265 1270 1275 * 1238 op een riuere. Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . 1265 lees so clene? 1266 vůele steen. noemt alleen Ilion en Idaeos saltus. I. Hier beneden was een dal. of ik het juiste gevonden heb. Eer hi Elenam vercoos. Het is onzeker. 1248 eersten. Gaut. 1250 sijn lijf. 1253 thuyssen. 453 volgg. 1259 misschien gaffene in plaats van gaf dien appel. Ende hoe hare namen waren. Nu es Troien een clene dinc. 1274 misschien hoedane wijs si of welke wijs si. 1254 iuno die scoen was.

1293 omereus die. 1305 op gaet. 1310 einnich geweldeclike. incantus inermis occubui Paridis traiectus arundine plantas. scotene. 1294 meiste. 1282 edel. Gautier I. 1311 as mer. Doe so sprac hi dese tale. Bi den litteren kinde hijt saen. Aldaer die werelt mijn es worden.. die Hector verwan. 1300 wuolde.. Ende alse ic bem in eertrike Enich prince gheweldelike.’ Doe dat sach die jonghelinc.. 473: clam. 1279 aen tgraf. S als alle] alle. Al van daer die sonne up staet Tote daer soe neder gaet Ende van dien suden totien norden. Die ic mach gheseghen wale: Ey.doot Onder den voet. 1306 daer dat si. 1303 alse. Hi begoot met melke deerde Ende wirokede haerde weerde. Dat welctijt so ic doot bleve. den staercsten van dien rike. Daer hi Achilles graf sach staen. Hets meerre ere dat sulc een clerc.. Dat Omerus screef dine geeste. men mach wel prisen + Dine aventure in elker wisen. 1280 diere] die daer. daer hi was bloot. 1297 selc. Die hi ant graf hevet vonden.. 1295 1300 1305 1310 * 1276 qwam. 1289 doen sprac. 1286 behaegde. edel man. 1283 en̄ men schotene weder doot.. Also alse maer een sonne en es: Nochtan ontsie ic mi al des Dat mi na dit grote gheval. Al verwonstu ooc sekerlike Hectore. 1304 geit ende] inde.34 * Mettien so quam hi ghevaren. diere stonden: ‘Achilles. Dat dunct mi die alre meeste. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. Wel behaghede hem dese dinc. sulc werc Makede van dinen daden. 1302 sulge. Woude mi god also beraden... . die edele man. Sulc een cleerc mine daet bescreve! Alse de werelt durenture Mine wet gheet ende mine cure. 1309 als ic bin. 1298 omereus die selc. Leghet hier.. Dus spraken die littren. 1290 seghen. Alse Omerus was. 1280 1285 1290 + Xb 2.

1332 midnacht S] middach. niet en boet. Alexanders geesten . Daer ic in die camere was Ende ic selve toe ghesach. Al es soe fel die aventure. 1334 meingen. 1345 en̄ daer tho. Mine ridders sliepen achter borghe. Enwistic doe wat vanghen an. 1336 mer ich. 1331 ich croen. Lach ic in mine kemenade Ende was in meneghen rade. Dan te vaerne int paradijs. sonder waen. Jacob van Maerlant. 1315 1320 1325 + XIa 1. 1324 die] en̄. Ic wane tlicht was van hemelrike. Siet dat soe u niet en verdrivet! Die niet besuert. Hoort wat ic u seghen sal. 1349 dochmi daer. nu hoort na mi! Siet dat u niet leet en si. niet besoet. 1344 camer. So bescermen mine lande. Edele Grieken. 1316 warne. Van anxene swetic sekerlike. 1350 man ontbreekt. Ende wat mi dus verhoghen doet. Gautier I. 1342 een. Omtrent midnacht. 1325 en̄ na. Die nacht teghinc alse een ghedwas. Mettien quam ene claerheit saen. Ende Grieken was in groter noot Ende ic die crone hadde ontfaen. Na pine comet goet gheval. Ic ware mi des liever wijs.35 * Een scrivere ghebreken sal. 1315 ich were leuer. Die niet mesdoet. 1335 slepen. Die altoos niet ghestade en blivet. Die ic ghenomen niet en can. Weder so volghen mine viande. + Waer bij mijn troost es so goet. 1319 werdet. 1341 ierste an. Dat u dit wert te sure. Doe mijn vader was onlanghe doot. In wiste wat eerste ane vaen. Maer ic was in sulker sorghe: Om dat ic was een nuwe man. So dochte mi worden dach. 1328 mich sus verhugen. 516: hominem si dicere fas est. 1330 1335 1340 1345 1350 * 1314 scriuer. 1348 angste. Een hemelsch man dochter mi comen Mochtic hem man bi orlove nomen Die vremde cleder hadde an.

1369 croen.ghegare Alse ocht eens jodenbisscop ware. 1356 waer. Also alse hijt selve woude.. de aant. 1386 mijn.. 1361 vůr die borste hadde XII steen. en doe hem niet!’ Ende mettien hi van mi sciet. Ende hi was grau van scoonre oude. z. 1357 scone golde. Sine scoen waren beleit met goude. dies ghelooft. 1377 wolde en̄ wan hi qwaeme. 1354 maert] mer. 1380 dijn. 1355 dat hi gecleet was al gaere. 1365 1370 1375 1380 1385 * 1353 mengerhande. Ende hoe dat ware sine name. 1389 alle die wege vor die sale. Ende vare uut dinen lande dan. 1374 noch m. 1358 als seluen wolde. Ende wat hi woude. Alexanders geesten . 1367 S die ontbreekt nien en. Alexander. 1378 we dat were sijn. dedi die sale 1355 1360 + XIa 2. Aldus was die grote here. 1363 middewerden vorhoft. Ic hadde achtinghe openbare. machtich man. Te middewaerde in sijn voorhooft Stoet bescreven. Maer hi sprac eerst te mi waert Ende seide: ‘ghereide dine vaert. 1366 geen schaem. 1382 dijne. min no mere. + Een soom van goude diere ende goet Beneden omme sijn cleder stoet. 1359 golde důre. Te vraghene. Dat hi ghecleet was. Alse hi en weghe voer. So waer dattu in eertrike Enen sies in mine ghelike. ende wanen hi quame. Ic sal di gheven in dine ghewout Al tfolc. 1362 sier lichten alle gemeinne. Ene crone stont up sijn hovet. Maert dochte mi sonder waen. 1383 dijn. Omt haer ghinc hem een soom van goude. dat die werelt hout.36 * So menegherande waren si ghedaen. Mer en was mi ghene scame. noch m. 1364 een naem. Alse ic u seghe.. Jacob van Maerlant. Dac ic die litteren niene ghelas. Ene goutspanghe vor tforhovet. 1372 scoender. Met vier litteren ene name. wie dat hi ware. 1379 mer ierst. Dat es mijn volc. 1375 actinghe oppenbaere. Bedi dat gheen griex en was. Vor die borst haddi twalef stene. Die sere lichten al ghemene. 1370 tforhoeft.

1400 gewalt. + XIb 1. 1395 Dus machmen merken wel te voren Dat hi van gode was vercoren. die daer quam. 1400 Daer hi de ghewelt af nam. 1401 dierste. Gautier I. 1398 wast. Dit es die sake die mi doet So blide sijn in minen moet. 1397 prinse.37 * 1390 Rieken utermaten wale. So wiere an naide enen douc Van valscher rimen. ontbreekt. Jacob van Maerlant. hi mesdoet. 1399 ocht S bode. Alexanders geesten . Want hi waest selve sekerlike Ofte sijn bode. Prince te sine van al eertrike. 1394 gelogieirt. Dat sprac hi met groter joien. * 1390 rikende uyterm. 536: discedensque domum miro perfudit odore. Dus nemet inde deerste bouc. Want die rime es al goet. + Daer hi ghelogiert lach bi Troien.

Al was meerre sijn conincrike Ende bat ghewapent sekerlike Ende ooc riker van groten goude Ende ooc bat met ghewoude Menech coninc onderdaen. Om dat hi wesen soude in vare. Al was sine name hoghe. 3 waer. 5 10 15 20 25 30 Hier binnen quam die niemare Vor Darise al openbare Dat Alexander ware int lant Ende hijt al dwonghe metter hant. 20 dochts. 29 ghebeden. 15 tho. wilt men. Nochtan. Ende sprac haerde hoghe tale. 30 hervart. Hi dochtes mi luttel hebben te voren. So en dochtes hem niet wel belaghen Dat hi te stride moeste riden. Bedi. Sijn herte en wilde gheen orloghe. Want hi mocht volbringhen wale. 21 sijn.38 *Dander bouc. Dreighedi den coninc openbare. 24 scheren. 4 allet. 16 endochs. 13 coninc was. wilmen die waerheit horen. + Want hine plaechs in langhen tiden. 26 vaer. Daris was gheweldich ende rike. + XIb 2. Alexanders geesten . Ende langhe haddi sekerlike In groter weelden ende met vreden Sijn lant ghehouden ende sijn steden. Dat ieman sijn sceren hilde. omdat hi niet en wilde. * 1 hier enbinnen. 18 plags. 2 oppenbare. Ende dede int lant ghebieden Herevaert al sinen lieden. 7 welden. 19 bedie. Ende hi ooc meer prijs hadde ontfaen Ende daer toe ouder was van daghen. 25 dreigde hi oppenbare. Jacob van Maerlant.

Dattu teringhe te derre stede Hebben moghes ende broot. Die te diere kintsceit es goet. 34 tuyssen. Jacob van Maerlant. 35 40 45 50 + XIIa 1. 63 in S] en. 64 ich sal dich. Met dulheiden daetstuse an Ganc tot dijnre moeder Olimpias. Dede hi met Mennone varen Jeghen Alexanders scaren. 68 tote dierre. 61 breidelkin. Sende Daris een saluut Tote Alexander. Die beste die tien tiden saten Tusschen der see ende Eufraten.39 * Ses hondert dusentich baroene Wel ghewapent ende coene. 2. dollen. 53 vrocht. vgl. Want hi sprac in derre wijs: ‘Daris die draeghet die hoochste crone Boven allen coninghen te lone. Dats te dinen behouf een breidelkijn. die hem niet en scaemt. Laet dine wapen. datti bat betaemt. Ensprinc niet enen dullen spronc + Ende wes te pijnlec niet een twint! Du wasses noch. 43 daris dreget die hoegste croen. Ic sinde di mede ooc enen stoet. die noch niet es ripe. 65 ich. Dat hi verdient heeft te rechte. Al bestu dapper ende jonc. du bes een kint. 32 coen. 55 60 65 * 31 seven důsentich. 47 knechte. Of ic sal di als een paert driven. Dattu mi onderdaen salt sijn Ende in minen dienste bliven. du enbes gheen man. 39 totte. 45 aller. Dat menne over machtich hilde. Die selden gherne suver was. Hi gaf hem selven groten prijs. Alexanders geesten . om dat hi wilde. 50 ensprinc S] en̄ spr. 57 en̄ ganc. 69 moegs. Die vrucht. 163. 55 en bist. 66 dienre kintsheit. 51 ein. Enen bigordel sindic di mede. 33 besten. Alse dit volc aldus trac uut. 62 onderdanech. Die es quaet ghepluct van siere pipe. 54 sinre. Ic sende di. sinen cnechte. Ende die ooc maech es alre gode. 67 sinde ich dir. 49 bistu. Hi es dul. Hi ontbiet met sinen bode Alexandere.

72 dit vers had Verwijs t. 83 waen: maen. Ende men laest al over luut. 78 hůere ich. 98 runt al omtrent. 91 goeds. 94 begonst te s. 100 Die mijn sal sijn in corter stont. 90 Doe peisde hi dat dat ghedreech Luttel goet hem mochte scaden. z. 84 sonne sien] sein sonne noch. 90 pijsde.40 * 70 So enblijfstu niet van hongher doot. + Daer du en salt sonne sien no mane. Jacob van Maerlant. Ende du liever heefs den strijt Ende orloghe. 102 zijden. Die breidel bediet. 86 last. naar Snellaerts uitgave juist zoo verbeterd als ik het bij de collatie in het hs. 105 bigurdel bediet. 80 mer mer verwůeden. deze en de voorgaande regel zijn denkelijk om te zetten. danne vrede. 103 dw. 76 heifs. So hore. 75 Dan dinen vrient in alre tijt. Dattu liever heefs dinen viant.’ 85 Dus nam ende sijn saluut. Alexanders geesten . Doe antworde hi met staden Den heren. Datti sal dijn leven rouwen. 92 antwerde. 104 gelijch oft w. de aanteekening. Bestu so keytijf ende dul Enter riesheit so vul Ende int herte so premant. die dat saluut brochten. 80 Maer quaden verwoeden knechten Sal ic di so sere doen blouwen. Doe Alexander dat vernam. dat ic sal riden Up die Persen in corten tiden Ende dwinghense met minen sweerde. Wat betekent uwes heren present: Die bal es ront al ommetrent: Dat bediet de werelt ront. 99 de] di rvnt: stvnt.a. * 70 sone en bl. 95 sprach he zo dien luden. pl. Wart hi utermaten gram Ende een luttelkijn hi doe sweech. 89 en luttelken. Want hem sijn moet begonde sochten. si. 105 Wat dit bigordel bediet. aantrof. Ende werpen di na minen wane. Ghelike of si waren peerde. 77 dan. 97 vyrs present. 101 bedůyt ich. + XIIa 2. 96 hůert uch bas bedůden. 93 die] de. 88 vytter m. 95 Aldus sprac hi totien lieden: ‘Hoort! ic sal u bet bedieden. wat ic di segghe mede: Jeghen di en sal gheen goet man vechten.

Daer bleef dat volc ghemenelike Met Mennoene. 136 ich en soůdese al niet bi. Alexanders geesten . 130 strijde.’ Doe dedi weder scriven dat Ende hingher sinen seghel an Ende sandet weder den hoghen man. 113 kort. 135 deze regel in het hs. 128 woulde durrent.41 * Dat en sal achterbliven niet: Ic sal hebben allen Daris scat. 132 ter] zo. 142 en̄ hi met zo sein. die die aventure Prouven woude durenture. Dit was up dien velde groene Up ene riviere. Alexander hadde daer die ere. 112 hen menich volt. vgl. Die mare dede hem onsachte Van hem ende van den ridders mede. 120 125 130 135 140 * 107 ich hauen alle schat. 126 nochtan S] nottan he. Hier en mochtment niet volbringhen. Hoe hare aventuren ghinghen. Den boden gaf hi selver ende gout Ende dede hem ere menichfout. 129 lůde. Ic soudes cume te voren comen. hiet Granike. 117 een riueir heit grannike. 109 heincker. 141 ter] zo. So menich edel man was daer. 139 we here. 124 leide mere dede eim. Die men in den strijt sal nomen. Si quamen daer met groten prighe. Ende Darise quam die niemare Dat Mennoen versleghen ware Ende al dat hi met hem brachte. Al en seidic anders niet dit jaer. 127 als de gein die auent. 114 een ontbreekt bitterlichste. achter 136 ich soults come. 121 qwam niemere: were. zijt. 118 met ontbreekt die edel lantsheirre. Doe Daris ter Eufraten quam Endi met toesiene vernam. nochtan hi dede Alstie ghene. 118 bleef dat gemeinneclike. In soudese al bi namen nomen. Jacob van Maerlant. dien edelen here. 169 volgg. Ende ghereide sine vaert Met haesten ter Eufraten waert. Al was hi droeve. Die men sal nomen in dien wighe. Hi dede sine liede comen. 110 115 + XIIb 1. Cortelike na deser tijt Was een die bitterlijkste strijt + Tusscen Alexander ende Mennoene. 111 silver en̄ golt.

52 elatus animo. 164 edel. Vijvendertich hondert dusent heren Waren daer ghetelt met eren. cleene ende groot Slouch hi al te gader doot Ende Mennoene den here mede. dan door de twee eerste woorden van de twee regels 166 en 168 te ruilen. Up Alexander den jonghelinc.fudit Al. 174 eer ontbreekt. de aanteekening van Snellaert op deze plaats. 168 dat was wer hi hadde. 145 + XIIb 2. So wat hi hadde in de hant. 157 her. Edele ridders ende coene. Jeghen die Grieken. hi anders niene doet. c Jacob van Maerlant. Ik zag geen beter middel om eenen goeden zin te herstellen. 166 dat was] al wast. dat Daris helt. vgl. + Dan hi tfolc telde metter vaert. 173 rike S] rieke. Alexanders geesten . 146 ich waen nien. 147 zalte. lees te eerst? 150 he meinge.. die coene waren. Dat men seide sekerlike. hem dochte Dat mense niet ghetellen mochte. 163 VI M volcs. Midas was so dorerike. Dat daer tien tiden ghesciede: Al waest dat hi hadde min liede. 2. 153 bleef hoer so veel. 148 tiersten. Ic wane. 177 wat dat. Alse ic u eerst hebbe ghetelt. Jonc ende out. Dat was doe hi dede varen Seshondert dusent met Mennoene. 66 milia nobilium sexcenta virorum. daer Midas Wilen eer coninc up was. Gaut. 150 155 160 165 170 175 * 145 verheif sere sijn. 155 beualsi. Hi bevalse met groter sorghen Sinen goden. Ooc wan hi ter selver stede Die rike borch. 151 hieren. Nochtan so blevere so vele. Dat hi ontsach herde sere.. 169 cleen. 160 eerst] tiersten. 159 dat ierste orlog heilt. Teersten dat die dach upvaert. Gaut. 67: quos licet inferior numero.42 * Dat daer was so menich scilt. Misschien is ook hem in te lasschen en sijn te behouden.. Dat was wonderlike dinc. Ende daer so menich scare hilt. 161 griexen. dat sise borghen Moesten jeghen dat griexe here. 2. Gautier 2. Verhief hi sere sinen moet. Teerste orloghe. 152 da gezalt. 171 en heren. 175 dor rike. Doe hi verwan meneghe stede. Alse wilen Cerces dede. 167 geschede.

So wie so den knoop ontcnochte. heet Sangarius Vallet daer in beide die seen Ten hoeke. Dat hem altoos niene ontfochte. de aant. Was hi in den wille bevaen. 203 hine en. 186 deze regel ontbreekt. 182 es. Het was over menech jaer In die stede voreseit aldaer. 204 here (S heer) wesen S] heir. 195 aen heinc die vreimde knop. 213 vyt. * 179 di.’ Dit sprac hi ende trac uut sijn swaert + Ende sneet ontwee ter vaert 180 + XIIIa 1. An dat joc hinc die vreemde knoop. daer si worden een. Die den knoop mochte ontbinden. So dat hiere an begonde trecken. Binder salen steet Jupiters kerke Groot ende van starken ghewerke. In enen hoec van Asia Staet soe ende Europen na. Gordia hiet wilen de sale + Dat vint men bescreven wale Ende nu te tiden heet soe Sardis.43 * Dat gulden waert alte hant. 188 sagnarius. Doe Alexander dat hadde verstaen. Daer comen twee seen te samen. 199 meinich 200 vorseit. hadde? 206 wil. ‘Ghesellen. 185 zee. Alexanders geesten . Hine soude wel saen daerna Here wesen van al Asia. 215 entwe veert: swert. Die vele last mochte draghen. 180 wael. 187 die naruel occeanus. Die men heet bi rechter namen Narvel ende Oceanus. het es al om niet’. ontstricken. Dat hi den knoop woude ontstrecken. So menegherande was sijn loop. Datmen niemene en mochte vinden. 202 niene S] mene. 207 hi kn. 208 mer hi begonder aen te tr. 205 lees doet A. Dit vint men wel dat waer is. 194 veil. 185 190 195 200 205 210 + XIIIa 2. Hoe ic dit soude ontstricken. 196 meingerh. Jacob van Maerlant. Een fluvie. 181 hiet. w. 191 binnen der steit kirke: ghewirke. 201 so we den enknochte. Daer binnen so staet Midas waghen. Doe hi sach dat niet en diet. z. Sprac hi ‘in can niet ghemicken.

Daer was groot uter maten. 250 Doe si voeren van der Eufraten. Dat gheluut ende dat gheblas. 226 hare] eire. 224 ende S] in. 291 Ancyram. Gaut. 244 merghens tydelike. Want hi wiste harde wele. Doe si al bedwonghen waren. Dat was een poorte utevercoren. Alsi dien dach bekinnen conde. + XIIIb 1. Hi sende sine boden voren Int lant van Capadocia. Bedi haesti hem ten slechten lande Daer Daris was ende sine viande. Rb. ‘Wat dunct u’. 220 Voer hi tote Acirien saen. 230 hine] hi naeste. 219 als. Dat men porrede metter vaert Tien lande van Cilicien waert. 225 willenclich. also saen 245 +Hi gheboot ter selver stonde. Jacob van Maerlant. Woude die coninc henen varen Jeghen Darise mettier haest 230 Daer hine wiste alre naest. 227 alle. ‘van desen? Asia sal noch mine wesen.’ Alse hi al dat hadde ghedaen. 239 dat hi darise. of dies in plaats van bedi te lezen. Daris hi was upghestaen Eens moorghens tilike. 220 eerder Atirien. 222 sijn. 221 porten. Al dat volc verre ende na 225 Ghinghen ghewillike in hant Ende gaven up al hare lant. Alexanders geesten . 241 misschien is hem te schrappen. sprac hi. Dattie rochen nauwe waren. z. 2. Want hi woude dien bloden tyrant Scoffieren ende winnen dlant. Daer hi dor soude moeten varen. 252 daer was tgelůyt groet en̄ tgeblas. 218 mijn. 235 Hi haeste hem ooc te seerre vele. 247 met den. * 215 enkn. Dus bedrooch hi de aventure. Hi voer binnen eens daghes wilen Eenendertich groter milen. lees ontcnocht? 216 hi di.44 * 215 Ende ontcnochte al durenture. 2. 232 Gaut. 248 Cilicien S] cicilien. Dat hem Daris daer mochte weren 240 Ende sinen volke sere deren. dorentůre. Dat een scone riviere was. 251 riuere. 94 stadia quingenta. glossarium. 249 was tgelůyt.

die hier in het verste niet te pas komt. Daerna quamen. 272 quamen hare corenen. op den wagen van Jupiter betrokken en de ‘quadrigas’. Tien dusent man so quamer sciere 255 260 265 270 275 + XIIIb 2. Jacob van Maerlant. Gaut. Nu hoort algader harewaert. twee is denkelijk bedorven. 263 siluer een. Ende een vier lach up aldaer. + Dat si van groter oude sneven. In dit geval zal vers 272 vermoedelijk tot het volgende behooren en ende in 274 te schrappen zijn.: alba Jovis currus series ducebat equorum. Maerlant heeft gemmis enz. 256 hueren. 267 een S] en 268 iupeters beilde. Van verre hoordemen tghedinghe. 106 alba series equorum.. 276 die triualle. 280 * 255 steen docten hem schueren. Daer Jupiters beelde up stoet. dat het de beteekenis heeft van ‘bagagewagen’.. 259 alle gader herwart. caelatasque decem gemmis auroque quadrigas tam cultu variae quam lingua et moribus uno agmine bissenae comitantur in ordine gentes.. het es daer noot. 283 quamen der sceir. 271 dijren. buitendien toonen de aangevoerde bewijsplaatsen aan. zooals het schijnt. 2. Het es daer wet. 266 groet gotlicheide. 8. met die ik geen weg weet... 277 dor. Verwijs t. Dat tkint sla den vader doot. 278 van ontbreekt streuen. 280 dat dat k. Men moetene te doot met wapen slaen. verandert in carenen = wagens. De geheele plaats luidt bij Gaut.45 * Die berghe dochten hem van pinen Te stucken breken ende dwinen. Hi was ghemaect met groter weerde Van goude ende van dieren stenen. de aanteekening. buiten den tekst gelaten. Dat volc van Persen anebede Over een grote gotlichede. Men mochte haerde verre horen Van dien hoornen die donringhe. 269 trocken. Daer quamen vor die ander alle Tfolc van dien lande van Triballe. Ik heb de woorden. vgl. Alexanders geesten . niet vertaald. Maar dit woord luidt carîne en niet carêne. pl. Die in sijn casse brachte ghedraghen Van finen selvere enen outaer. Daerna quam een waghen goet.a. 262 sijn (S ene) ontbreekt. 106 volgg. 281 entfaen. Hine mach ander doot ontfaen. Hoe dat volc was ghescaert! Vor alt here voer een waghen. Ende twalef manieren volcs ghevaren Eerlijc met haren scaren. Ende die stene dochten hem scoren. Die so dore langhe leven. 270 met] van.. 261 her. Dien traken twee witte peerde.

Was die waghen versiert van binnen Ende van buten in allen sinnen.. Nochtan dede di coninc riden Twee hondert man bi siere siden. 318 sijn ionc wijf. Boven dien waghene. 292 daris. ook 3. Die Darise brochte ghedraghen. 309 sijnre. 317 kint. Was ghemaect van goude een aren. 320 * 287 mans van des. 315 voetghengers. Alsulke alse vrouwen nu plien. 301 wagen zo waren. dat was een ware dinc. 289 als sůlke nu is denkelijk te schrappen. Die cleder brochten ane ghedraghen. Tien dusent man in waerre dinc Voeren vore dien coninc. Bi hem stoeden gode bescreven. Die sproten scemerden van goude. Gaut. te waren. 314 theinre. die vergult waren. 128 nati. 492. Die de sonne van hem weerde. 320 vijftich S] V. Daer hi hem an hielt al sijn leven. Beide met groten ende met clenen.quinquaginta fere suspirant plaustra vehendis. 302 gemaecht. Nochtan ghinker daer alomme + Dertich dusent teenre somme Van voetganghers teenre scaren. Alexanders geesten . Daerna so quamen ghevaren Dies conincs kinder ende sijn wijf Ende siere moeder ende sine joncwijf Ende al die allame van dien hove. 308 ere gůlden. 319 alle. 2. Gaut. Jacob van Maerlant. 313 alle omme. Dat mense daer bi mochte sien. Also alse hijt selve woude. So dat soe hem niet en deerde. Hare scachte waren selverijn Ende hare yseren fijn goudijn. 2. 129 pellicibus totidem. 294 als. 306 Xm man voren vor dien coninc.46 * Ghevaren van dusdaenre maniere Up waghene. Ik stel twijfel in den meervoud kint. Daer na so quamen ghevaren Vijftien dusent van sconincs maghen. vgl. some minder. Daerna quam dies conincs waghen. vo lijkt echter op eene w theinre van denkelijk te schrappen. 305. 307 haer schachte siluerin. 311 somme beide malen. Die alle waren conincs kinder Some meerre. 296 aen. Met goude ende met dieren stenen.. Ende vijftich vrouwen van groten love 285 290 295 300 305 310 315 + XIVa 1.

Die nieman al en can bedieden. Manne warent wel na al. Ghevuerde cnapen alse capoene. Hi voer te eenre stede ghereet. Man.47 * Quamen up vijftich waghen ghevaren. Wellicht stond er eens wanen so si waren al. 330 volchde. Diemen tien tide hiet spadoene. 354 dat pauleioen. Daer na quam die scat ghevaren Up seshondert mulen te waren. 337 dwers] te wers. Tien tiden so waest ooc sede. Ende driehondert kemele mede Brochten scat up hare lede. 134 ter centum. 342 ic nieman. 326 diere] deir. 345 heer selc. Want men plach doe diere manieren. 331 quenen S] quamen. Gaut. Ene scare quam dwers daer an Meer dan hondert dusent man. Die Cyrus Pauwelioen heet. 137 ultima procedit levis armatura virorum excedens numerum. Dat here maecte sulc ghestof. Alse ocht die nevel hadde ghedaen. 350 * 322 darijs. cnechte. tot eene zoo dwaze opmerking verleid hebben. Dat al volghede ter vaert. 336 schat eer. 325 camereren. Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . 2. Dat doetmen ons vorwaer verstaen. 325 330 335 340 345 + XIVa 2. 338 dan S] da dusentich. 348 verwaer. de aanteekening dar. 353 voere tho ghereit. wijf. 329 heruart. 332 knapen knechte. 327 tijden wast. 324 S hiet ontbreekt. 343 veelna. Die scoten ende worpen stene. meer ende minder. 351 verergert doe] soe. Daer af en was gheen ghetal. of verdonkerde daer of? 347 ochte. Welctijt so die coninc dede Van Percen roupen herevaert. + Dat die sonne waert verdonkert of. z. Daerna so quamen alghemene Een trop van misseliken lieden. Waren der vrouwen camerieren. 328 welctijt S] wetijt. 350 Cilicia S] cecilia. quenen ende kinder Cnapen. 349 voere. Het virorum van het Latijn kan toch nauwelijks M. Die Daris amien waren. 335 ·cc· Gautier 2. 341 een S] en misliken. 333 schat. 340 al ghemeen. 346 waert ontbreekt. Doe voer Alexander na Ende vant dat lant van Cilicia Verbernt ende verherghet doe Van den volke datter vlo.

+ XIVb 1. Want Daris hiet die Parcen 360 Verbernen die poort van Tarcen. 365 Doe die viande verjaghet waren. Ende et was half wedemaent. 360 heet verb. van al daer soe springt. Van dare soe comt al gadere. Die sonder lettinghe aventure Hebben mochte altoos ter cure. Dan hare gheeft die eerste adere. Dat hi soude houden in vrede Tarcen. Die rike was van groter haven. * 356 the doen. Door hare witheit. Dat niemen so gheluckech en ware. 375 sect ne meer] mūmer. Alexanders geesten . Alse ghi nu hier moghet horen. Jacob van Maerlant. Heet soe Swane end niewer om el. + Ander fonteine noch ander beke 380 So en vallet in hare streke. die goede stede. ❘ soude h. Ende hier was sijn vader gegraven. 375 Men secht dat soe ne meer en bringt Waters. Door die stat loopt ene riviere 370 Claer ende van goeder maniere. 364 rijc. Quam Alexander na ghevaren Te Tarchen in die goede stede Ende alle sine ridders mede. Die Signus heet na minen wane. 372 bedijt dietse suaen. 373 hare] eer. 385 ghesceit. 385 Ongheval ghesciede hem daer. 369 een. 381 gewaer: waer. vr. 390 Ende dat coren stont in sine are. 386 daer omme.g. 382 nimen. 357 en 358 dat hi tarchen d. wanic wel. 390 sinen. Daerom hi hadde groten vaer Ende alle die van Grieken toren. tarchen. 361 heer seinte. Dat bediet in dietsce een swane. 391 en̄ en was mer half.48 * 355 Hi seinde voren Permenioene Ende gheboot hem te doene. 377 hare] eere. porte v. 379 fonteinen. Die goods apostel was vercoren. 380 eer.i. 359 hiet ontbreekt Percen. Hier was sinte Pauwels gheboren. Het was int heetste van den jare. 378 daer di riueire comt. st. 374 heit swaen niewer] nygerins. Hier waert Macedo gheware. Also alsemen die waerheit waent. 367 in S] en.

glossar. Dus verloos hi since cracht Ende seech neder in onmacht. dat machmen merken wel. Twater was uter maten cout. 399 deep. Ende wandelre. Met haesten hi daerinne liep Ende spranc int water saen. Alexanders geesten . Waer bi so bestu alse stiefmoeder? 395 400 405 410 + XIVb 2. waeromme dodestu dan Ere tijt desen man? Tote nu so waerstu alse moeder. Alse du. Die in der hellen es ghewon. S doedstu] doestu. 423 tesipoen. 415 420 425 430 * 395 deem veilde. 427 segge dodestu. 411 trocken eem. Du bes tienwerf also sture. Alse eneghe tyghere. diemen vint. 416 te S] tie. 421 datmen. 418 ongeval hevestů ghestact. 406 beide dat geest. Daer hi toe mochte liden. 397 seer. Rb. Si ghinghen carmen ende dinghen. Ende hi was verhit menichfout. Si riepen: ‘bloeme van jonghelinghen. Waer heefstu dese doot verdient Te stervene onder dine vrient Sonder wapen aldus naect? Wat onghevalle heefti ghestaect? Owi! verbannen aventure. 417 sůnder nacgt. 428 ere] te deser. Die riddere si trakene uut + Ende weenden sere over luut. 424 ghewoen.49 * Recht omtrent middaghe. 178 ante diem. Jacob van Maerlant. 415 heefste dů. Om dat hi hem wilde dwaen. dan een wint. Daer en es gheen duvel also fel. Sech. Ende eiseliker dan Tisiphon. Bedi dat die gheest niene vant Eneghe adere in dien tiden. Snellaert heeft al de gissing geopperd dat het hevet u wezen moet. Ooc segghe ic u al sonder saghe: Dat sant van den velde stoof Entie aerde van heeten cloof. Alexander was sere verhit Endi sach die Swane wit Ende ooc wel te maten diep. vgl. Dus vercoude hi te hant. 429 weerstů. Gautier II. 420 bis.

Dat si mi dus sere moeien. Alexanders geesten . 469 lijde onsegen. Want si testoort sijn met brande Ende algader sonder lijfnere. Soe helt in die hant een wiel. wie hi was die onder lach. Ende een ander man waert here. Ende soe green met haren monde Soetelike ter selver stonde. Di metti es comen hare? Wi en moghen keren niet te lande. Mi maechs te rechte vernoien. 455 noch wein heirre. 439 alle gader. Die sere claegheden haren sieken. 463 lide geclachte. 454 we. 466 vernoien S] wern. 435 die ontbreekt. Dat hi meester soude wesen Vander werelt tenen gader. Daer soe up die eerde sat. Dat es hare doen emmermere. 453 want S] wan. 458 di claegden eren seken. Alset keerde. Soe scoutse dat si waren vervaert Ende sprac aldus ten Grieken waert: ‘Der liede gheclach es wel dul Ende groter onweticheiden vul. Die liede ontseghen mi mijn recht. 450 455 460 465 * 432 meister. lieve vader! Waer sal varen die griexe scare. Dat hi na di coninc weerde. Dat elc moet volghen siere nature. 446 soe] hi. 465 moien. Noch en ware ooc up al die eerde. Die derde rike ie lanc so mere. Owi! coninc. want soe en sach Niet. 435 440 445 + XVa 1. Sonder allene die aventure. 442 ens] en̄ werdich. No wien soe maecte here. 456 eer emmermeer. Soe was blint. 461 schout si verveert: wert. Soe stont up ende bespotte die Grieken. Jacob van Maerlant.’ + Die aventure hoorde dat. Die vierde was al uut keytijf Ende bleef onsalich al sijn lijf. een man viel. 468 alliene. 440 solen. 447 heilt. Hoe sullen wi ons setten ter were Ende sonder di den strijt bestaen? Ens nieman werdech sonder waen.50 * Want du hads beheten desen.

494 En̄ en fisisein. 486 mer van binnen. 499 mijn. 491 wer. 501 eer. 476 lees En ware mine name aventure? 479 bedi S] beide. Hi slouch up sine oghen beide Ende sprac met groter serecheide: Bedi hebbic dit ongheval. 505 Nochtan mocht also wesen Dat mi fisiciene mochten ghenesen. 487 sijn oygen. So woudic gheerne bi rade werken. 474 scheilden si mi oft als ic. 496 En̄ mijn. 507 wirken. En moghen niet fisiciene 495 Mi ghehelpen in corten tiden: Mijn viant en sal niet biden. 500 Maer weet god! ic sal sonder lof Ende sonder ere verslaghen werden Ende ooc ligghen up der erden Onbegraven ende bloot Ende bliven in ellenden doot. 502 ligghen S] ligen. 473 ic een. dare icken brochte.’ Doe sweech soe ter selver stont. Dan sceldsi mi. Hi en sal om mijn ongheval Blide sijn ende vanghent al Ende slaen mi mine ridders of.51 * 470 Alsic make here den cnecht. alse of ic mochte 475 Sijn ghestade bi miere nature. 506 fisicine. Alexanders geesten . 472 ic eem werpe S] werpen. 493 steet onsein. Ic secht ooc ridders ende clerken + XVa 2. 490 Dat mi die coninc Daris sal Sonder were moghen slaen Die hier bi es. Als ickene werpe weder of Van der eren. 480 vroem. Bedi ic moet sijn onghestade 480 +Ende nu doen vrome ende nu doen scade Ende nu doen riden. ende nu doen beten. * 470 knecht. Ende et staet mi harde onsiene. Entie coninc roerde sinen mont 485 Ende begonde ademen doch. Mochte ic altoos ghestade bliven. 488 ende] en. sonder waen. 508 segt. Jacob van Maerlant. Dan gheven si mi groten lof. Maer evel hadde hi binnen noch. Sal ic aventure heten. 489 bedie grote ongeval. So en ware mijn name niet aventure. Het es onrecht dat si driven. 500 mer wet.

522 meeren.v. 520 525 530 535 540 * 509 beger. Philip hiet sijn fisicien. 510 heer. Bedi hem gaffene up trouwe groot Philip. + Mochtic bi minen live doch Ene corte wile ghestaen. gezien had. giste ik volghen sonder v. Ende Grieken souder vechten jeghen. 537 di. 519 sueech. 513 bin. Want hine vergheven soude. Dan ic nu doe te desen stonden Van minen live die ghesonde. Hem sende een paer letteren doe Sijn riddere Parmenio. Jacob van Maerlant. Dat sijn evel meeren mochte. 512 ghesonden. 215 zegt: nam licet aeger adhuc si saltem stare meorum ante aciem potero cursu fugitiva rapaci terga dabunl Persae. Hem ware ghelooft met groten goude Dat hi soude hebben sekerlike Daris suster in huwelike. Ghelovede hi dat hi soude wesen Binnen drien daghen al ghenesen.. 514 al doch. 541 poison. Hi screef dat hi hem soude vorsien Van Pilippe. dat hi wille Ende hi ooc int herte dochte. Hier af hadde de coninc vaer Ende twivelde oft ware waer. Danaique sequentur ovantes. sijn vader. Tien derden daghe brachti poisoen. Daer hi hem met waende doen 510 515 + XVb 1. Gaut. 531 versein: fisicein. II. Alse hi dorine hadde besien. eer hi bleef doot. 515 een korte. 521 en̄ dat. 528 ridder. 533 want] dat. Hi was ghevaren een deel bat voort Tote Yssoen.52 * Dat ic vechten meer beghere Jeghen Darise ende sijn here. 527 seinde. Want al bem ic siec al noch. 533 tot het volgende en in 534 ware hem). 539 bedi S] beide trůwe. Het latijn is zóó echter slecht teruggegeven. maar de voorgenomen verandering schijnt mij het eenvoudigste. 540 Philip zal men wel schrappen moeten. der vaster poort. Daris mochte sonder waen Met sinen lieden vlien ander weghen. Eer ik het hs. 518 souder staat in het hs. De geheele plaats kan ook op andere manier in wanorde geraakt zijn (b. zooals Snellaert vermoedt had. Mettien sweech die coninc stille Die heren ontsaghen. sinen fisicien. Alexanders geesten . Misschien is daarom lieden in plaats van live te lezen.

558 macht. 551 twijnt. Dat poisoen ghinc nederwaert mettien. 556 wils pusoen. 549 talder eerste. Gheboot hi mede den coninc Dat hi hem niet en soude ontsien. Hi antwoorde hem metter vaert: ‘Coninc. Ende hiet hem drinken uut mettien. her Alexander. Alexanders geesten . 565 want so wie enen onschuldigen. Alst dine aderen hebben ontfaen. So dattu gheneses spade. Die gheens quaets verdient en hevet. 553 antwerde. So machet di in staden staen. 578 poison gheinc. + Te voren was hi onghedaen. Dattu moghes bi mi ghesen. 545 + XVb 2. 575 dicwile quijt. Want wie so gherne quaetheit doet. Die heeft u liever. Ende die quaet hevet ghedaen Laet men dicke quite gaen.53 * Ghenesen ende dat evel vlien. 577 hem] he ontsein. + Maer teerst toochdi hem tsaluut Min no meer dan recht also. Ende talre eerst dat hijt besach. Alst hem seinde Permenio. Ende die coninc hi ghenas. 557 dijn.’ Doe hi seide dese dinc. Alse die onsculdech was. 580 teersten dat binnen den. 568 verreder. 547 noch. Dat hi een verrader es. 566 ene verraedenisse. 561 oft hine en getrůwt. En achte hi een twint niet das. Laet hier af dijn sorghen sinken Ende wille dit poisoen uut drinken. Of hi en ghetrouwet mi niet van desen. en wes niet vervaert. Of hem ware lief dine scade. Teerst dat binden aderen was. 552 onschuldich. Aldus vallet dat hi snevet. Die mi belooch. Want wie so onsculdeghen man Verradenesse tijet an. Des sijt seker ende ghewes. 546 mer tierst toende hi. dan een ander. Wat daer inne bescreven lach. 550 555 560 565 570 575 580 + XVIa 1. 545 vyt: saluyt. Jacob van Maerlant. Blodelike dranc hijt uut. 563 ofte waer dijn. * 543 van den conic vlein. 544 vyt drinken. Hi waent dat nieman en si goet.

die openbare In allen doene was moordenare Ende groot here van Oscanie Seinde onder Alexanders paertie Een paer litteren tote Cicines. Alexanders geesten . * 584 besin the. 597 tot ysson. 603 tien] teinen. 614 dan] daer breide. Gaut. Des anderen daghes metter sonnen. Die van den poorters was ghestoort. 595 burge. 591 eengen tyde. want si seiden Het ware al eens daer van hem beiden. Permenio sprac dat hem dochte. 619 en̄ par. Dat men wiste in eneghen tide. Daer quam hem jeghen Permenio. Die sijns was harde vro. 590 bucifael. Doe seidi. 262: quaeritur hic. Weder hi woude daer ontbiden Darise ende sine ghewelt. 616 doen mordenaer. Die heren waren alle blide. der bester een. 606 s̊ueken. Jacob van Maerlant. Datmen daer bat belopen mochte Darise ende sine ghewelt. Hi maecte al sine liede blide Ende dankes sinen goden saen Dat hi cracht hadde ontfaen.54 * Sine varwe quam hem weder saen. 609 roetschin. tware beter vele Striden in die nauwe kele Tusschen die roetsen. Ende quamen besien te stride Philip. Dat wel met ketenen was bewaert. 588 doen hi den nacht was ontrunnen. Die heren vraechden hem tien tiden. 610 were alleins. Hiet Bucifal. 604 wer ontbieden. Ende gheledene in die poort. 613 sijn. 615 openbaer. Die jeghen hem wilden vechten. Dies si blide mochten wesen. 608 keel. 598 wale bewart. + Dan buten up dat breede velt. 607 het were beter veil. So voorder soeken up dat velt. Narbasines. 585 590 595 600 605 610 615 + XVIa 2. Sat hi up sijn snelle wreen. Ende voer van Tarchen te Yssoen waert. diene hadde ghenesen. 592 alle sijne lůde. 601 geleidene. 599 iegen hem. Doe die nacht was ontronnen. Daerna dedi die borghe slechten.

648 sijne. 626 silver. dat niet sijn en sal! Dat Darise volcs te vullen bleve. * 621 alto. of hi woude. Hi ontboot hem Daris vrede. Gaut. 635 dar gedoet. ocht also ghesiede. 643 si] te of] dat. Timodes ende sine neven. 632 doene.. lees soude hi . 645 her te. 641 om tsout. + XVIb 1. 634 par eem. Al en hadde hi ghenen ghere. dat hem quam. Si raden Darise. 629 par een. 646 en̄ eem důchte. Alexanders geesten . Al te Yssoen in de stede. maar niets dat ·II· voorstellen zal. Dat hi weder keren soude 645 +Met sinen here ten pleinen lande. 638 ridders. Cicenes liet ligghen stille Dat paer litteren. 630 So dat die coninc vernam. So rieden hem die Grieken dat. dan volgt een y met stipjes daaronder. 627 eeren. Woudi Alexander nemen dleven Ofte enechsins vergheven. Daer hi di Grieken mede verdreve. Jacob van Maerlant.sinen? 628 lighen. 650 Bedi. 655 Want het es.55 * 620 Die Alexanders ridder es. Dat si deen helt verloren al Of god wille. 623 nema. Te dodene sinen gherechten here. 622 enboet. Tote Darise omme sout Ende ooc mede om behout.. 284: non mediocris enim furor est. 655 vrese al dorenture. 651 den. Nochtan so was in den stonden Dat paer litteren over hem vonden 635 Ende was daer omme doot. Ende oft hem dochte wesen scande. 654 Grieken ontbreekt. lees ries? 657 the.al durenture Eens conincs goet ende aventure Te settene algader up enen dach. Dat was onrecht haerde groot.. Dat hi soude half sinen scat Weder senden ende half sine liede. 625 Waert dat hijt volbringhen woude Beide van selver ende van goude Souden si hebben haren wille. 652 oft wilt. Mettien quamen al te hant Ridderen uut Griekenlant. 640 uyten. 640 Die uten lande waren verdreven.

688 wert oft verles. Maer na sijnre voorders sede Helt hi daer wijf ende kindere Beide meerre ende mindere. 681 seinde hi. 685 heilt kinder: minder. Jacob van Maerlant. die daer hoorden toe. 684 voorder Verwijs] vroeder. dies niet enbestaet. Want si wouden dat gheloven. 670 neen sprac hi. Alexanders geesten . 693 stoent. Het ware lachter dedic dat. Dat ware die loon van sulken rade. Daer een lauwerboom up stont Wel ghewassen ende ront. Maer Daris was een soete man. Want hi scaemde hem der onneren. den coenen. 677 were. 691 berch. Ooc so es ghedaen sijn nature. Dat si den scat wouden roven Ende met penninghen versoenen Jeghen Alexandere. 660 heer. 675 om. ghi heren. 660 665 670 675 + XVIb 2. Seker so was Daris dies. 690 tiersten sege. 668 er antwerde. Dat ic wille dat men verslaet Goede riddere ende coene Die te minen pauwelioene Comen ghevaren omme sout. Hi clam up enen beerch groene Te midden onder die pauwelioene. S oneeren] onheeren. 680 een onneren. 680 685 690 695 * 659 tho. Ic bem van daghen nu so out. 676 bin.56 * Dit es die raet. 664 scat ontbreekt. 679 woude. Teerst datmen saghe die sonne up staen. 671 bin die gheen des. Si rieden haren here doe Dat hi die Grieken doden dade. Doch sendi weder dat meeste goet Van sinen scatte metter spoet Tote Damas in die stede. 674 tho paulioene. Dat men te wighe soude gaen. 692 ter middelt. 662 wee selken. doet enweghe! Ic bem die ghone. die sere wach Den ridders. Hi antwoorde den heren dan: (Sijn herte twivelde dies si seghen) ‘Neen. Waert sijn win ofte verlies. Maer niet en woudi weder keren. 669 dies si seghen] van den seghe.’ + Dus bleven si quite daer ter stat. 687 des.

Datment heet eneghen wijch. 722 was S] wat. Alexanders geesten . Weder dat es heet of cout. 717 ertsche welde. Ghi sijt van den goden gheboren Ende van den ouden Beluse comen. Ooc stont daer menich blomekijn. 713 uytverc. 711 edel. Gheerne soude wesen vrient. 699 stoende. Al en haddijs anders niet verdient. Die beste wigande sijdi Van der werelt uutvercoren. Dat die here sinen cnecht Blouwet ende voeret na sijn recht Ende sijns selfs lant bescermt. Daerbi so verdiendi das. 718 ierste. 734 niene V] mene gehermet. Dat es noch wale cont u somen. Hi hiet dat volc sceden te voren Ende sine tale horen. 701 een riveir. dat ie ghewas. Ic wane die keytijf niene ghehermt.57 * Al vrore deerde durenture. Dat na hem dat eerste beelde Was ghemaect. 712 wigante die sytdij. Ghi heren en sijt niet vervaert. 721 ierst. Dat hi altoos sine lover behout. 705 goedlijc. 716 wael. Enter luchter siden sijn Liep ene riviere over tsant. Jacob van Maerlant. Hier stont Daris ende besach Al dat volc. 700 705 710 + XVIIa 1. 723 verveert: wert. maer het es wrake. 719 ye. 731 knecht. 729 mer. 732 bluwet voert. 706 eem. Mi dunct dat hi verwoet es sere. Dat men hem sonder waen. Want die cnecht die wille prijch Houden jeghen sinen here. Dat hi eerst van eertrike Was ghevoert te hemelrike. 726 knecht Verwijs] knechte wille V] willen. Hi verdiende in die eertsce weelde. + ‘Edele heren van Perci. So goetlijc was hi ghedaen. Het was die scoonste diemen vant. Et en es gheen strijt. 725 heit enech. 715 720 725 730 * 696 vrore S (of vorse)] voerre sij. 704 eem. 730 gevelt. Also als ghevalt die sake. Dit orloghe en es niet waert. dat onder hem lach.

Alexanders geesten . Al es hi te hemele ghevaren. 752 alle eer. 769 segic een. 740 wane] waen dat. 325: et casus ruit improvisus in omnes. Jeghen heren. ware hi doot. + XVIIa 2. Die noch ie was gheboren. 758 geweildenclike. Misschien is ook het voorafgaande vers te lezen bi wat duv. 750 eer gerechte. Hi waent werden sekerlike Here van al eertrike. 766 hemel.. 747 grannike. die al hare lijf Hebben ghehat wensche ghewout Ende dient selver ende gout. 745 +Al nu so es hi hopeloos. * 736 es worden. 765 tho dein tijden.. 741 hi ontbreekt. 765 Die tien tiden coninc waren. Die tlant van Lidien verwan. 755 Alexander. du of liste en deze naar het hs.. of bi wat liste Du winnen waens dat conincrike. Wach arme! dat quade cnechte 750 Houden wanen hare ghevechte. 745 Ende al es hi (S essi)] eest hoeffen loes. Dat hi onversien ende sonder raet Alrande dinc dicke bestaet. Dat hi so meneghen man verloos Jeghen Mennoene up die Granike. Die alleweghe aerm waren ende keytijf. lees was? 760 ende ontbreekt. 343: Cyri imperio. om die dinc. 756 duvel oft listen. 754 ende mi dient. 757 du winnen waens S] winnen weens coincrike S] coninr. Die die rijcste was te voren. 753 winschen. Dat hi worden es coninc. Gaut. 764 daer tho alder. 740 Ic wane ghi wel merken moghet. 341: in dominos. hoe gheerne ic wiste Bi wat duvele. Jacob van Maerlant. Dan hi hem up gheve door di noot. 739 reet. Gaut. 749 knechte. Noch hebbic sine aventure Ende sijn gheluc al durenture. Dat riet hem die jonghe joghet. 760 Ende Cresus den riken man.audent. 755 woe. Daer menech man bleef jammerlike. 744 eem. 746 menigen. 743 eem weer lieuer weer. Hem ware liever. Gaut. 742 alre hande dinche dicwile. Ende Baltasar van Babilone Ende daertoe alre heren crone. Dat Cyrus wan gheweldelike.58 * 735 Die quade bastaert. Noch segghic ene ander sake.

788 oft niet en. 801 brachtmen.59 * 770 Dies ghij moghet sijn te ghemake: Wi sijn van dier giganten gheslachte. Die noch es hoghe ende scone. Of god wille ende goet gheval Dat iemen vlie den griexen cnechten Of ghi dor mi en willet vechten Hi peise doch om sijn wijf 790 Ende om sine kinde. quos hostica clades obteret in castris moveant in bella reverti. si civibus arma negatis. Die alle waren van groter crachte Entie dien toren van Babilone. 780 lof hebt] hebt lof. Sal een keytijf. Entie jeghen die gode vochten. Doe verghinc mijn droom wel saen. een incomelinc Ooc verdriven uwen coninc Ende houden uwer voorders erven. 775 ierst werf van tijgelen. Jacob van Maerlant. 797 paulione. si patriae. Al sult ghiere ooc om sterven? 785 Alst so ghevalt . 790 kinden ende om sijn lijf. dat ghi doet Uwe voorders in uwen moet + Ende dat ghi doet al sulke were. 785 gevelt. 789 piese. 804 swert bi gotligheide. 775 Eerstwerf van teghelen wrochten. 800 Hi voer in die poort van prise. Wat hulpt dat ic u vele seide? Ic sweert u bi die gotlicheide 805 Vander sonnen. Ende dan so eest vechtens tijt. Daerna brochtmenne mi ghevaen. 784 Oec sůltgier al om. 776 goeden. ende tlijf Verliesen sullen in den strijt. Daer ic up minen bedde lach. 786 wilt. Alexanders geesten . Gaut. 778 u vorders en̄ uwen.: si mihi. 800 vore. 360 volgg.dat niet en sal. 803 veil. 783 vorder. Nochtan weet ic wale alleweghe Dat wi sullen hebben den seghe. di wi u wisen. Die wi bi orlove laten risen + XVIIb 1. 794 solen. Bedi bidde ic u. 787 ymen knechten. 772 cracht. 780 Dat ghijs lof hebt ende ere. 773 toern. * 771 wi S] wie gyganten. 795 Want ic in minen drome sach. 799 babylonsche. uxores saltem ac nati. Bernen die griexe pauwelioene Ende den keytijf dulcoene Ghecleet na babiloonsce wise. 791 Dat hi veliesen (S verliesen) sal in den strijt.

dat si vernomen Waren in die diepe dale. 834 hine en. 829 had. z.proditur excubiis. 388: iam chaldaea cohors. Dat si sere sullen becopen. 811 stoent. 825 si solen. Daris scaren. 833 eer lijf. 815 820 825 830 835 840 + XVIIIa 1. 831 hi] hine. * 808 ewenklike. Ende seide dat Alexander ware Ghevloen ende there ghinge faelgen Over berch ende buscaelgen Ende ter seewaert ware ghevloen. 821 bosch] berch.. Men mochte si bekennen wale + Bi dien blikene van den goude. Weder hi liever hadde dat hi vlo Ende hi verwonne in sulker wijs. Gaut. doe hi hoorde die tale..’ + Doe hi stoet in dese tale. Dies waren si qualijc bedacht Om dat sien sullen achter lopen. 815 gevluwen en̄ ghinc dalen. 836 van der oneer. Quam ghelopen in den dale Een messenghier met eenre mare. Alexanders geesten . de aanteekening. 813 messelgier. 817 en̄ hij ter zewert weer.60 * Int einde van onsen conincrike: Die vlien. 826 seer solen. Dan om dies conincs Daris vlucht. 838 vernomen S] vernamen. al moet men denkelijk schrappen. hine wiste wat doen Van vrouden. Al hadde hi den core also. 843 verdunkerde opganc. 835 ommermeer.. Want hi soude hem emmermere Daerna scamen der onnere. Hi was so blide. 841 bliken. 839 waren] varen. Hi en soude wat weten kiesen. 819 vreuden. Jacob van Maerlant. Entie stuvinghe van der moude Verdonkerde dier sonnen ganc. 818 wist. Want Alexander en hadde vrucht. 814 waer. Also na waren si nu comen. Over berch ende over dale Ende over bosch ende over stene Ghinc dat volc vlien al ghemene Algader dien dach ende die nacht. So dat hi soude hebben den prijs Ende al werende tlijf verliesen. 827 geen vrucht. 810 + XVIIb 2. Ghelijc dat waren onse viande. 816 buschalen. sullen ewelike Verdreven wesen van den lande. 822 folc. 824 qualec.

Die men seide dat si waren ghevloen. 850 des. si waren bedroghen. lees of hijt mochte hebben? 869 vor en achten. 875 stoenden. 858 dat ontbreekt. 846 ysson. het ware hem goet. 847 queme her:wer. Dies blider was dan een ander Ende sere langhde na den wighe. die emmer doet Den starken breken. 860 ende] in die. 879 een schare luden. scacht in die hant. 856 hoet scacht S] schat. Alexanders geesten . Hi riep: ‘wapent u te prighe!’ Hi was die eerste die uut trac Ende ooc die den eersten stac. Hi riep in Yssoen al te hant Dat Daris quame ende al sijn here Ende men vaste vinghe ter were. 872 ummer. 871 hedde weer eem. Hadde hijt ghedaen. 864 mochts. Hem volchde menech scone serjant. wat sullen doen. 862 wael. 848 veinc te. Dus stoeden die Grieken wel ghescaert Up enen berch al onvervaert: Alexander sette hem ter were Vore algader tander here Ene scare van lieden te voet. 859 daer. 855 menich schoen. 861 wale. Nu laet sien. 881 her in twe geschart. Up enen toren liep een seriant. Jacob van Maerlant. Men riep daer helpe! in menegher tale. + Maer daventure. 845 850 855 860 865 870 + XVIIIa 2. Cume gheloofdet Alexander. Alexander ende sine scaren. 853 uyt. 868 mocht. den cranken staen. Die en liets hem niet anegaen. 857 wat si solen. 875 880 * 844 auent. 878 alle gader. Doe wisten si wel. Wel ghewapent vor sijn oghen. Doe tfolc sach dat si dare waren. Die ten wapen waren goet. 877 satte eem ter wer: her. 874 ontgaen.61 * Dat avont sceen sonder wanc. Men mochtes niet verstaen wale. Daris scaerde anderwaert dat here Ende sette tfolc ter were. Sijn here was in tween ghescaert. 849 gelůfde. Helm up hovet. 865 her: wer. 863 meinger. Hi hadde in sinen sin ghedacht Ooc mochte hijt hebben volbracht Dat hi die Grieken voren ende bachten Soude hebben beringht met crachten.

Vore tfolc voer Alexander die fiere Blakende met sijnre baniere. 902 sper was starc. 919 an nu] na mi. Craterus ende Antigonus. Die alre eren was ghewone. 889 riddere al] alle ridder. 899 en̄ al. 907 schoenste. die coene was ende blide. de aanteekening. Elc na conincstavels wise Van ere paertien leitsman. die coene was ende blide.62 * Die rechter side die bewaert Nichanor. Hi was in die ander side Met enen helm van goude root. mijnher Philotas. Ane die luchter side daeran Was leitsman Permenio. Alexanders geesten . z. 887 meleagar. Die die scoonste was als te voren Ende sijn gheselle uut vercoren. 905 910 915 * 882 rechte bewart. Den vrecken man gheloofdi goet Eighinen lieden gheloofde hi Dat hise soude maken vri. 895 aen. Sijn spere staerc ende groot + Ende wel ghewapent over al. Die der orloghen was wel vro. 915 eigen. Dit waren riddere al van prise. was in dander side. die wonder dede. Permenions sone. Jacob van Maerlant. 884 gewoen. Ende an die selve side so was Sijn sone. 918 hiet si. 912 dorch. 905 aen. Alexander. 903 wael. 897 cratherus. Hi makede sinen lieden moet. 908 gesellen. Meleager ende Perdicas Clitus ende ooc Amictas. 898 cenos. 909 vur fiier. Hi sprac: hoort an nu dese tale 885 890 895 900 + XVIIIb 1. Cenus ende Eumenius. Die traghe wincti metten vingheren Ende hietse werpen met den slingheren. En Tholomeus. 896 soen mij her. Deze en de volgende regel wellicht Al. Den hoghen lieden bat hi sere Te vechtene door der werelt ere. 906 alder naest eufecioe. Hector sijn broeder was daer mede. Ende hi sat up sijn Bucifal. 917 tragen. 894 wael. 916 hi si. 891 eirre partien elc. An di side hielt bi hem doe Alre naest Eufestio.

927 dien S] den. 922 wael. 947 solen alder. pl. Gi sult alt volc van eertrike Dwinghen saen wel cortelike. 945 ruche. Die mi van herten goedes onnen. 2 volg. Dat toochde soe u wale te voren. 951 schoert bokelaren. pl. Daer sal ic wel besien die scaren. maar er is eene kleine e over geschreven. Siedi nu dese liede staen? Sij sijn als wive al ghedaen. Dat si en durren ghene soene Houden jeghen di scaerpe swaerde. Jacob van Maerlant. 451: totus orbis. 83] buysch en̄ ouer ruc. 950 brict.] veigen. 926 vergelden. bl. 940 Si connen dreighen ende nemmee. 928 en̄ twifelt. Dat het al u eighen waert. 931 hadt. Ende of ghi mint mi haerde. Ende ghi Athenen haddet so vervaert. ontbreekt. dan om verwinnen. 935 Si blicken van goude so sere.. 952 wael scharen.63 * 920 Eer ghi gaet vanden berge te dale: ‘Edele heren. 923 alt] dat. 924 wael. Alexanders geesten . daer u up sal Die aventure ghelden al Den seghe. nu sijt coene! Heden hebdijs wel te doene. 935 so te schrappen? 936 hoep veil meer. Feitelijk staat er eene groote roode O. 949 S of. 83 nopt)] nopte. Gaut. en twivelt niet. 925 Siet hier den dach. 930 Doe soe u Teben liet te storen. Dit goet es uwe.. 950 Daermen breect die plompe swaerde. 954 goeds. Noopt mense enewerf metter gaerde 945 In den rugghe of in den buuc. t. het es verwonnen! + XVIIIb 2. bl. Men salt hem wale doen bekinnen Dat onse sweert gout biten ontwee. 929 toochde] tonet wael. Si sijn der weelden so ghewone. 940 kunen nummee. 944 noopt (Verdam t. bl. 934 sijn S] sijnt alle. Daermen scoort die buckelaren. Daer sal men merken uwe macht. 938 hun doen bekennen. 939 swert wael entwe. Tekstcritiek. 925 heer daer S] der. Verwint tfolc. * 921 edel. + Si hebben hope vele mere Omme roof. 937 om roef.a.a. Over busch ende over struuc Sullen si vlien met alre cracht. dien si u behiet. 946 busch ende over struuc Verd. 932 u eigen Verdam.

964 te stucken. die hier staen. het es groot onghevoech + Dattie kindere dat becopen. Godsat hebbe die traghe hant! 960 Die blode vecht alse een wigant. Hi heeft sijns selves lijf onwaert. 966 beide. 972 solent. 991 emans. Sal ic u wijs maken das. 981 om. Entie scaren begonden naken. 978 solen wreken wi steden. 990 So dat si hem onderstaken. Alexanders geesten . 987 metten. 971 alle.64 * 955 Di sijns viants leven spaert. Het lichte hem achter ende voren. Dat sullen wi wreken hier ter stede Up meer volcs. 481: Media cum Dario. Jacob van Maerlant. Dan sal den coenen niet ghescien. 975 Media ende Daris. + XIXa 1. 985 Dan den name van dier daet. dan ghi hier siet.’ Dit sprac hi. 574 lees dicke wilen? 975 modes. 989 en̄ di scharen en zoo dikwijls begonsten. Als hi niet en mach ontvlien. Die Grieken groten toren dede. ocht wie daer vacht. ende metter vaert Noopti Bucifalle met sporen. 984 dinche. 970 eere. In striden salmen nieman sparen. 963 percien ducken. Die van Percen hebben dicken Die Grieken gheslaghen tsticken 965 Ende ooc menich onrecht ghedaen. die hier staet. Dunket u wesen ghenoech Neent. Sullent becopen. En si of si verwonnen waren. 961 entvlien. Sullen becopen Cerces daet. Want ic en wille dinc enghene. Vecht alse ic doe omme prijch. 960 als een gygant. * 957 lees stride? 958 oft. 970 Dat hare voorders hebben belopen? Al die liede sonder waen. Deelt met mi den starken wijch! Ic lat u tgoet bliven allene. Bede vercocht ende ghevaen. 977 toren (S lachter) ontbreekt deden. Dat onrecht dat up Europen Dicwile es belopen. Maer eer ic telle van iemans cracht Wie daer vlo. 980 Want dus vele en ghenoeghet mi niet. Gaut.

1026 hoe] we. 995 1000 + XIXa 2. Ende hoe Memroet die gygant Dat in sinen rade vant. 1022 schoen. 1001 gulden. Daris wapen waren goet. Diet horen wille. de uitgaven van de Alexandreis hebben gedeeltelijk Memrot. Hoet daer den hoghen toren wrachte. Alexanders geesten . 1012 nummermeer. 1004 stoenden eerre. 1017 eer. 999 schilt heinc. Boven stonden in haerre manieren Daris voorders haerde scone Die gygante van Babilone. Dat was een hystorie lanc. 1007 Memfroet. 1005 schoen. 1010 totden. Daeraf so comt nu die poort.65 * Hoe Daris scilt ghetekent was. 1013 daer cayms. Die toten hemel soude gheraken. 1011 om die diluvie. Also stont dare Chams gheslachte. In dat ander so stont mee. 1025 int ander stoent. + Hi hadde seven coverturen. Sijn scilt hinc an enen waghen. Rb. 1030 we meingen. Also alst die here wilde. Hoe die coninc van Caldee Nabugodonosor die rike Met groten here gheweldelike Te Jherusalem weert voer voren. 996 mer. 1023 schilde. Ende hoe hi daer brac meneghen toren. Al dit stont bescreven scone Int overste quartier van den scilde. Hi was goudijn goet ter curen. vgl. Om aldusghedane sake Bleef di toren te makene voort. 1003 gedeilt drie. Want gheen man en mochten draghen. Jacob van Maerlant. Maer dat an den scilde stoet. 1028 her geweldenl. hebbe danc. Om dat die luvie daer naer Nemmermeer en dede vaer. 1371 volgg. 1005 1010 1015 1020 1025 1030 * 994 schilt getiekent. Gedeelt was hi in drien quartieren. lees twerc? aen den schilde. Doe en wout god niet ghedoghen Ende quam sine cracht daer toghen Ende verkeerde hare sprake. Die es gheheten Babilone. 1019 maken. Datmen enen toren soude maken. 1020 so comt] stont. 1029 voer ontbreekt. 1014 We dat daer den hogen wrachte.

1059 silveren alle. Rb.. dikw. Jacob van Maerlant. Daer stont bescreven. 1057 gulden. 1054 droem. Entie scouderen entie aerme groot Waren selverijn al claer. 1067 keysselken gehouden. 16327. 1040 1045 1050 1055 1060 1065 * 1031 we. vgl.. 1042 gheslicht S] gesticht. Hoe Nabugodonosor lach In sinen drome ende sach Een beelde groot vore hem staen. 1060 coperen. Sijn twee kinder waren met lede Vor sijn oghen onthovet bede. 1058 in die arme. Rb. Alexanders geesten . dat metter vaert 1035 + XIXb 1. Ende ooc nam hi ons heren vate Ende voerde se siere strate Ende diender sine afgode mede. evenzoo 1033. + Entie coninc ooc gheblint Ende in den kerkere ghesint.z. 1041 entie S] intie.. Cedecias verloos die crone Ende bleef ghevaen in Babilone Ende die Joeden mede aldaer Al durenture seventich jaer. 16328: du saeghs. die ic sal scriven. dats waer. Ende goods kerke entie mure Ende al die huus gheslicht aldure. Yserijn waren sine been Dat en es loghene engheen. hoe dat was Ghevanghen die coninc Cedecias Ende ooc mede daer met hem Al tfolc van Jherusalem. 1045 sijn. 1039 twe. 1061 yseren bein: engein. Dat wonderlike was ghedaen: Sijn hovet was goudijn root. Dus sach die coninc al te hant. Daer hi groot quaet ane dede. 1040 enthovet. 1046 aen. 1053 hoe] we e. 1037 geblijnt. Nochtan liet hi te scrivene bliven Een hystorie. 1051 scriven. Die buuc was coperijn. Van eerden waren die voete sijn Ende ghemanc ooc yserijn.66 * Ende hoe die coninc vacht den seghe Jeghen die Joden alleweghe. 1047 cedicias. 1038 kerker. 1034 cedicias.van enen berghe enen steen ghehouwen. Hoedane wijs dat sonder hant Een keselkijn ghehouwen waert Ute enen berghe.. 1064 silverijn. 1055 beilde vor eem.

Nabugodonosor die rike. coninc vri. Jacob van Maerlant. 1101 entfaen. 1076 bist. 1082 veel. 1087 coperen. Die selverin scouderen metten aermen Bediet dat dijn rike sal aermen Ende cranken van ghewoude. Want hi bediede desen droom: ‘Coninc’. Also vele alst selver es beneden goude. 1079 silveren. ik denk dat dit woord wegblijven moet. Het vel ter neder al ghereet + Ende vaert te nieute alse ghestof. 1105 * 1069 beilde aen. Ooc salt sijn ghedeelt in tween. 1077 gulden. 1090 en̄ sal dat rike. 1070 + XIXb 2. Dat die voete waren van eerden Betekent dat daerna sal weerden Die werelt quaet ende onghetrouwe. Hoe dat hi sach enen boom. Gheliker wijs dat yser verwint Alle spise die men vint. 1073 bediede. 1083 entween. ‘nu nemet goom! Dat beelde betekent di. Het sullen hebben die Persiene Ende ooc mede die Mediene. die coperijn was al. Die been van ysere bediet Dat roomsce rike ende anders niet. 1092 roemsche rijc. 1071 E En̄ vert. 1075 1080 1085 1090 1095 1100 + XXa 1. dat du saghes In dinen droom. 1086 Mediene] medeen. 1085 solen partien. dat du saghes. 1097 waren varen van. Dat bediet sonder waen + Dat keselkijn.67 * Gheent beelde an sinen voet smeet. Dat en es loghene engheen. 1093 geliicher. So sal verwinnen troomsce rike Al dat volc van eertrike. daer du laghes. Daer du in dinen drome laghes. lees waert? 1072 daneel sprect heer. Danieel hi spreect hier of. sprac hi. Du bes selve. 1103 keyselkin.’ Ooc liet hi achter enen droom. Daerna sal ene vrouwe Sonder man een kint ontfaen. Die buuc. Dat es dat in Grieken sal Een coninc werden ende sal verslaen Percen ende Meden ent rike ontfaen. 1091 yseren. Alexanders geesten . Dat guldijn beelde.

ik veronderstel daarom eene leemte van twee verzen. 1111 niene S] mene. Nochtan waest daer bescreven niet. Doe dede hi in corten tiden 1140 Sinen vader ontwee sniden In clenen stucken al te gader. 1145 Om dat hi ontsach dat hi verresen + XXa 2. Aldus begaedde hi sinen vader Ende gaf elc stucke enen giere Ende lietse enweghe vlieghen sciere. Alexanders geesten . Hi dede sinen sone vaen 1110 1115 1120 1125 1130 1135 Te dien tiden was int rike Dat hi was beesten ghelike. 1110 eenne stimme. 1135 de verandering Die tien tiden was quaet int rike maakt het verhaal ook niet helder genoeg. vgl. 1142 begade. * 1108 horde. 1143 gyre. Ende men die wortele niene soude sniden. Jacob van Maerlant. 1124 tiden is overbodig dat hi des were. 1140 in twe. Sint droech hi weder crone Ende was coninc in Babilone. Totien daghe dat seven tiden Verkeert waren up den boom. 1144 leit si enw. Daniel bediede hem den droom. dat hi die boom ware. + Daerna doe hi doot was bleven. Die overal heeft sijn ghebot. 16600 vlgg. 1121 al uut] daer uyt. 1117 hi selve. 1116 hi gode] gode hi. Hi seide. Alsi te voren hadde ghedaen. Waert sijn sone daer verheven. 1114 bedide eem. Dat hi selve waende wesen god.68 * Ende hoorde van hemelrike Dat men dien soude houwen uut Ere stemme roupen over luut. Rb. dattijs ware gheleert Dat doch ware een ander god. Totien tiden. 1109 vyte. Dit was dien coninc al ghesciet. Om dat hi gode hadde ommare Ende hi ware so sot. 1118 selve ontbreekt. vlegen. Bedi so seidi over waer Dat hi soude seven jaer Alse een beeste eten al uut Beide gars ende cruut Ende in enen osse sijn verkeert. 1128 en wast.

Doe was ghehaelt Daniel. 1152 quartieren. Ende hem dat rike soude ontgaen. 1174 mochtmense. Quam een hant van hemelrike. Die tien tieden coninc was bleven Van Nabugodonosors gheslachte. 841. 1177 gehalt. 1168 dar omme eem. Balthasar sat daer ghescreven. sijts ghewes: Mene. 1182 westu. 1147 eem. Dat was waerheit sonder waen. seide Daniel. 1151 manieren. 1175 mer. 834. 1156 stoent e.. ende laest wel. Nemmeer en sach men sekerlike.. 1160 lees verheven? 1163 to enen.Fares. Nabugodonosorre. 1167 heilge. Alexanders geesten . Die Nabugodonosor te Jherusalem In die heleghe kerke nam.. Hoe Daris trike van Meden wan Met Cyrus.. als men. Om dat hi gode niet en kende. Die luttel up gode achte. algader 1150 1155 1160 1165 1170 + XXb 1. ‘Coninc’. Soe screef drie woort. 1181 seide ooc.Tegel. ‘Ja en weetstu dat selve wel. den riken man. Dit waren die woort. Daerom was god up hem gram. alse men wilde. Maer niemen van sinen lieden En mocht ghelesen no bedieden. 1175 1180 * 1146 soude weder wesen. Maer het was om sconincs lachter. 1176 en] en̄ bediden. 4. Also nam Nabugodonosor ende. Jacob van Maerlant. dikw.. 1165 heem.z.. Dat dit was ghelaten achter. ende mettien En mochte mense meer ghesien. 1178 last. Die prophete. Hi maecte tenen tide feeste Aldus leest ment in die geeste Mettien vaten diende men hem. + Daer hi sat met sinen wiven Ende sine feeste soude driven. 1153 mer het was des.69 * Van dode te live soude wesen. 1183 en 84 dat dat rike algader ❘ Nabugodonosor dinen oudervader. 1149 einde.. In dien voet ooc van den scilde Stont bescreven. Dat dat rike dinen oudervader. 1171 hemelrijc. Aldus ende in deser maniere Waren ghemaect die overste quaertiere. vgl..

Ende dor die gate van den mure. Daermede du saen sals sijn ghescent. Daerom waert hi ghelijc den rinde Seven jaer al ommetrent. Nochtan en scuwestu ghene sonden 1190 Dore eneghe dinc in allen stonden. Alexanders geesten . Dit heefstu selve wel bekent. Ende Baltasar versleghen mede. Ende Cyrus liet in Babylone Daris van Meden draghen crone. Ooc en woutu niet laten.70 * 1185 God gaf. 1192 metten] met. Dit en was Daris niet. Jacob van Maerlant. Fares bediet besceet: Di sal saen ghescien groot leet: 1205 Lijf ende rike dat sal bede Van di sceden met groten lede. 1219 in] en̄. 1195 geseint: gescheint. Daeromme es god up di gram 1195 Ende hevet di al dit ghesent. 1214 daden hun rieuiere. 1220 wan S] van porte. die goede stede. 1187 omtrent. 1216 meingen. 1206 leide. 1208 solen die stat winnen noch. Cyrus van Percen ende Daris van Meden Sullen winnen die stat noch heden. 1213 twe coningen scheir. Quam ghelopen in met crachte 1220 Tfolc ende wan die poort bi nachte. 1218 lopen. 1198 dyn. 1207 percien. 1203 bescheit: leit. god weet. Ende het hevet te vele gouts. Mane dat bediet ghetal: Dijn rike es ghetellet al. 1209 binnen der. Si daden ontleiden die riviere. 1215 Ende nam anderen loop. Die dijn oudervader nam. + XXb 2. ende hijs niet en kinde. Daer twater plach te lopene dure. + Tegel dat bediet ghewichte: Du salt dijn goet verliesen lichte. 1200 Du sals verliesen dattu houts. 1188 hefstu wale. * 1186 gelyc. ende binder nacht 1210 Waert ghevaen met groter cracht Babylonie. 1223 denkelijk dat in plaats van god. Du en does di dienen metten vaten. Die twee coninghe verwonnense sciere. dan soe plach Te voren over meneghen dach.’ Dit sprac hi.

so meneghen man. Die coninghinne Thamaris Soe en achte niet al dis. 1246 bestues wael. 1259 Cyrus S] clerus heer. die een groot here was. 1260 heer. den edelen deghen. 1247 geen. 1231 aller. 1226 hoe] wie. hoe di wigant Cyrus meneghen seghe vacht. 1257 ende] en. 1249 dat ander nemt einde. Also men dagheliken siet? Cyrus. 1248 moegt. Ende heeft hem thovet af ghesleghen Ende waerpt met groten overmoede In ene cupe vol van bloede.71 * Die jeghen Alexandere street. God here. Alexanders geesten . Die noch nooit was gheboren.’ Aldus was ghene scilt ghedaen. Soe seide ‘du begheres strijt.z. Soe vinc Cyrus. 1235 1240 1245 1250 1255 1260 * 1225 scildes ontbreekt. Die ander boec neemt hier ende. Hi wan Lidien met siere cracht Ende al die grote rijcheit mede. 1258 dagiliken. Also men hier te voren las. 1227 meingen. Dat Alexander daer ghesciede Vore sconincs Daris liede. meer. 1240 Amasonien S] amasomen. 1253 wi ontbreekt. dikw. 1236 oec niet. het es wel tijt. 1244 een. 1230 meinge e. Al omtrent den scildes rant Stont bescreven. hoe moghen wi blide Altoos wesen of teneghen tide? Waerbi moghen wi die werelt minnen. Dat Amasonien es ghenant. Als ghi moocht horen ende verstaen. + Nochtan dore al dat hi verwan So menich lant. 1225 1230 + XXIa 1.z. 1242 heet eem dat huet. Jacob van Maerlant. Die die alre rijcste was te voren. 1239 magden. Daer wi luttel ane moghen winnen. 1228 wan] van. Ende vrouwe van den Massageten Ende ooc van der magheden lant. Een moghende wijf ende vermeten. Enten lesten vinden niet. Nu hoort van den groten ghenende. 1229 rycheit e. Al bestuus sat. Die Cresus hadde in meneghe stede. 1237 een] en̄. 1252 vor des. 1238 en̄ was messag.

Nochtan bleef hi met groter scame 1265 +Van enen cranken wive doot.] on dlijf.. 1266 wael.72 * Die so menighen prijs ghewan . Wie so vacht ende wie so vlo.. + XXIa 2. 1267 war om.. 1274 wer vacht en̄ wer vloe.z. so eest ghedaen 1270 Met ons allen sonder waen? Elc hoede hem vor der sonden val! In dien derden bouc staet al Van Darise ende Macedo. Ende alsi wille. 1271 eem e. Die dlijf ons leent bi sinen ghebode. Alexanders geesten . 1272 dien derden S] dierden boeke. de aanteekening. dikw. 1263 al oncherlecht sine naem. * 1262 zo bosch lant en̄ man. S ons dl. Waerom mesdoen wi jeghen gode. 1269 wilt. z. Die bi naturen es wel bloot. 1264 groten schaem.sine name. 1268 dlijf ons. Jacob van Maerlant.

24 breidel. Die eerste. Jacob van Maerlant. Daerwaert keerde hi ter vaert Mettien breidele sijn paert. III. * eer] tiersten. Entie scaren hem onderstaken. + Ende men van goude doreroot. 26 ierste. 20 draec. Dat was die coene Macedo. Datmen cume ghesach die lucht. Daer hi sach dat menich scilt Wel verdect met goude hilt. 8: qua formidabile visu aurivomis patulas absorbens faucibus auras igniti Dario praefertur forma draconis. + XXXIb 1. 19 men] eenen dor roet. Daer men te stride soude gaen. Daer was an beiden siden vrucht. Hem dochte dat hijs bat verdiende. 15 coen. Daer vloghen so vele scichte Ende quarele so ghedichte.73 *Die derde boec. Die van vrese noit en vlo. die ter selver stede Ane eneghen joeste dede. 3 en die hem] sich. 10 quorele. 13 eerste ioeste die. Dat die crakinghe van den slaghen Ende tstriden ende tjaghen Verdreef tgheluut van den businen. 9 daer veel schechte. Nu seghic u in waren saken. 2 tho. Daerinne een drake van kele groot. 5 10 15 20 25 Eer liet ic die geeste staen. Alexanders geesten . Dat al niet en dochte schinen. Doe quam een van Daris vriende. Om dat hi woude sonder waen Talre eerst Darise verslaen. 21 brachtmen. over deze verandering is in de inleiding gesproken. Gaut. 14 enege selue dede. 16 die noit vrese en vlo. Den standaert brochte ghedraghen Voor Darise up enen waghen.

die let Alexandere mettien spere. Tholomeus reet te waren Dodone van Parten van boven neder. 64 so dat] dat. 56 openstont. 65 beden. 50 ewege. Gaut. 40 mer metter. 55 60 65 * 31 aen. Jacob van Maerlant. Aretas storte neder doe. 43 wael.74 * Die van Surien soudaen was Ende was gheheten Arethas. Clitus was deerste die ontspranc. 45 waepene. 30 35 40 45 50 + XXIb 2. Hi es die eerste man. Dat si tsockeerden metten peerden. III. 55 van percen. So sere si te gader dronghen. 33 leon. 42 noch min no. Dat was die ierste. Die een stac anderen onsoete. 44 gheinc. Die van goude was wel claer. 46 stort. Ende hi hadde an sinen scacht Enen witten vane. 67 die ierste. 34 dire. Die scacht ghinc in over waer Dor die wapine ter herten toe. 61 ontwe. Clitus dede met sinen spere Utermaten grote were. daerin ghewracht Een lyoen van goude stoet. 60 stag den anderen. 52 vytterm. 47 daer] da. onse es die seghe! Ghi sijt verwonnen. 41 heem. Alexanders geesten . 66 verscheiden. Men waende dat si waren versceden. Die Grieken riepen menichwaerf: ‘Onse es die seghe. Die coninc sette hem ter were. Hem quam Ardofilon te ghemoete. 38 satte. vliet enweghe!’ + Clitus en Tholomeus bede Daden utermaten lede Die van Percen ende haren scaren. Maer Alexander reet met cracht Hem den bokelare ontwee Up die bulle min no mee. 33: Parthum Dodonta. die daer staerf. Ateras brac sinen scaht. Datti niet meer upstont weder. Dattie scachte ontwee spronghen. 32 vaen. So dat si vielen up der eerden. Een karbonkel diere ende goet Was up sinen helm gheset. In onmacht waren si alle bede.

75 * Met nide hi dat sweert uut swanc Ende stont over sine voete. 71 dat hoet. die hiet Jolas. Doe quam die here van Babilone. 83 mar alle. de aanteekening entwe. III. Alexanders geesten . 51 Othim (var. Gaut. Daer vele hogher liede toe saghen Sat een ridder up enen waghen. alse die boude. Maer Macheus hi ontreet. steunen denken. 75 wale. Othim slouch hi ontwee die siden. Doe quamen die van Hircanie Ende souden Philoten vervaren Met vele ridders up hem ghevaren. 100 createrus. 77 die te schrappen? 79 haeste. 102 sat De Vries] dat. 70 75 80 + XXIIa 1. Hi sloech Ardofilone wel onsoete Thooft van den buke. Jacob van Maerlant. 80 iolas. de aanteekening. sijn vader. en stont of stoet wordt bij den afschrijver stoende. men zou kunnen aan stoenen nnl. Dat was Philotas haerde leet. Ochum). 90 veel hi daer. 74 die here behoort misschien in dezen regel geschrapt te worden S die. 101 lude. Dat versach daer Philotas. Cenos ende ooc Craterus Ende Permenio. vgl. Maer wel na was hiere selve bleven. Metter haest quam hi ghestreken Ende woude Iolase wreken. maar staen over sine voete is de geijkte spreekwijze. 85 90 95 100 Craterus dede grote were. z. 91 antygonus. 84 Othim] enen. die herde scone Ende wel gheraect was in den mont. 88 veil. van is door den rubricator met een † op den kant bijgevoegd. Daer hi hem rechten soude. 89 hi] philotas. 81 mar ontreit. Hem quam te helpene Antigonus. Die here Macheus. Si braken die Yrconoise scaren. ontbreekt. 86 ierconie. 92 oech createrus. Hi nam den meneghen dat leven. 73 doen quamen die scharen van Babyloen. z. 94 her allegader. + Maer al en mochten si niet ontriden. 70 aridofolone wel is vermoedelijk te schrappen. * 69 stoende. Dat was in die luchter paertie. de aanteekening op vers 84. Ende dat luchter here algader. Antigonus versloech te waren Feax met sinen scaerpen sweerde. Hi sloech doot ter selver stont Enen Griec.

hiet Orestes. 134 reitten. Trac hi hem van den waghen neder. Cirifon ooc mede daerna Van den lande van Arabia. 138 hi was van den l. 106 nummermeer en S] en̄. die wech was ghevloen. Maer en mochte hem niet scaden. 132 te veert. Ende die strijt was herde stide. Ende eens conincs sone vermeten. 110 ter. Twee ridders quamen met twee scachten. + Dimus was des anders name. Die voer hi troosten. 119 naem: braem. Dus vachtmen an die luchter side. Gaut. III. Hi was gheheten Anfilocus. 112 ne woude (S nie en wilde)] niene en̄. 130 aen. Een ander ridder was ghevloen Van den Grieken. dat was waer. 105 110 115 120 + XXIIa 2. 107 heer. Dimuse slouchi ter vaert Sinen aerm af. 104 geclůeft. 124 roke gevluwen. Die hier versleghen bleef aldus. Ysamnes was deen gheheten. Dat hi viel neder in dat sant. 114 twe beidemalen. Nemeer en richte hi hem weder. Hi dorreet dat here met crachten. Dor die borste stac hi hem te hant. 113 her. Maer hi en achtes niet een brame. Dedi die wapen ane doen Ende mettien trac hi sijn swaert. Jacob van Maerlant. Gaut. III. Craterus slouch ter selver stede Sinen waghenman te doot mede. en zóo dikw. ende mettien Heeft hi Ysamnesse versien. Agilone verslouch hi mede Ende Elame ter selver stede. 109 createrus.76 * Hi doreslouch hem helm ende hooft. 118 soen. 116 mar. Ende alse hijt hem hadde gheclooft. Die beide joesten up hem daden. Orestes. 72: Arabemque Cherippum. 125 130 135 140 * 130 createrus hem dor sloech hůet. Ende reetene al te stucken daer. Alexanders geesten . Die up een roche gheclommen es. of ghecleven? 129 ewech gevloen verbeterd uit gevluwen. 67: qui pedes exesae tendebat in ardua rupis. So wat si hem moghen doen. Permenio die in ghenen tiden Die van Percen ne woude vermiden.

Hi en viel neder van den paerde Voren. 146 hie en cons. 170 voren S] vor en. Want hi was van Cyrus gheboren. Ende stac ooc met spieten. 166 visere. Ooc consti vechten metten swaerde. 168 Eclimus] en̄ dymas. Gaut. Dien hi gheraecte. Scone ende edel van gheslachte. Jacob van Maerlant. 78: sanguine spargit agros. Eclimus en const niet ghedogen. Hi reet up Nichanor van voren Ende hi stakene up dien scilt. dat (hi) een in plaats van eenen naam geschreven is. 73: Persasque lacessit nunc gladio nunc missilibus. Daer hi den meneghen mede deerde. Metten sweerde so slouch hi Dyaspen. 174 veil. Gaut. 155 160 165 170 175 * 143 Gaut. Hi sloech meneghen te doot Ende maecte die plaetse root van bloet. hi en condes ghenieten. 145 en speten. enen ridder hi Eudochiun hi mede scoot Met enen spiete steendoot. 171 niniue. 156 dede hi een hem. Dien hi up die side hilt. 172 veil. + Hi slouch meneghen ter neder Ende reet dore ende quam weder. III. Maer hi en mochte hem niet ghederen. Nichanor dede wonder groot. Echinus). Alexanders geesten . Hi vacht harde an Daris side Ende maecte vele Grieken onblide. Nichanor sette hem ter weren Ende stakene doe vele sciere Mettien spere dor die visiere Dor den nese in bede doghen. 152 doer. 162 S hi ontbreekt. 167 beide.77 * Maer an die rechter siden vacht Emenidus met groter cracht. Hi sloech * met sinen sweerde. 165 stackene doen veil schere. 81: obviat Eclimus (var. III. 155 platse bloet. Een bacheleer met enen scachte. hier mag men uit vers 168 met groote waarschijnlijkheid besluiten. 161 stackene. Mettien dede Eclimus hem ghemoet. al blint up die aerde. 173 vachte aen. Negusar seit men dat hi hiet. Die prince van Ninivee Hi dede vele Grieken wee. Hi scoet meneghen scaerpen spiet. 145 150 + XXIIb 1. 154 ter.

+ Althans af die rechter hant. Doe hi den slach waende ontfaen. Hi trac sijn sweert ende voer bat naer. Alse nu vachti metten ghescotte. 184 arm. Slouch hi Negusare. voór den volgenden. * 180 ax. Alexanders geesten . ghelijc den Scotte. Want die aex voer in den scilt. Dat een pyrop diere ende goet Up Negusars helme stoet. Negusar hadde luttel ghemaex. 195 slogen. helme. 188 eer. 194 helm. 215 al zo hans. ook de aanteekening. Els ware Philotas doot bleven. Ic sal u segghen over waer. vgl. 199 becochte S] becohte. 185 190 195 200 205 210 215 + XXIIIa 1. 98: hunc ubi multimoda vastantem caede Pelasgos intuitur. 190 dies hi iegen die grieken was gespaer. Philotas sach daer Negusar. bedi soe was so goet. Jacob van Maerlant. Dese drie hadden luttel ghemaex Ende alle drie so warent Grieken. 182 hads. stricto celer advolat ense Philotas.78 * Mettier gysaermen sloech hi haerde. Nochtan die coyfie wederstoet Dien slach. 180 + XXIIb 2. Nu metter aex. Maer Amictus het versach Ende boot sinen scilt daerjeghen. 181 Verwijs Helim. 208 els] anders. alse die boude. Tote der middewerde in. Armogenes hadde thovet root. Helime hadde hi ghescoten dure. Hi was gheslaghen mettier aex. Helm ende steen heeft hi ghecloven. Si en dorften hare wonden wieken. Daren Amictus voor hem hilt. 203 gemax. Die jeghen die Grieken was ghespar. Dien haddi metten sweerde doot. 206 het] hi. 200 dat sijn swert. hs. Philotas peinsde om sijn ghewin: Daer hi die aex uuttrecken soude. 185 ax. + Dorilas haddes quade hure. 183 met deem. Doch becochte hi sere den smete Dat sweert was van goeder bete Die luchter hant verloos hi saen. die hadde dat hueft. Gaut. 214 als. deze regel in het hs. Nochtan verhief hi sine aex Ende soude wreken den slach. 186 gemax. 211 daer in. Philotas sloughene van boven.

Jacob van Maerlant. Maer hare coenheit ende hare were Was beter vele dan Daris here. alst hem wel sceen. 234 hadden. 232 med. So dat des stridens hem vernoit. In beiden siden hadde met sweerde Menech man die doot vercoren. Negusar ooc. 224 op mochte comen. 228 moest. Die alle dinc bestont te doene. So dat die lucht begonde rieken. Negusar hevet hem bedacht Dat hi onnutte es in orloghe. 247 achte. 220 225 230 235 240 245 + XXIIIa 2. Hi stont up enen waghen hoghe Ende waerp hem te ghemoete Rechte vor Iolas voete. Met ere scare van lieden te voet. 249 eenre. 237 lude. Dus moeste hi der doot ghenieten. Iolas voer up hem ter neder. Die Percen begonden vlien. Was dorscoten met * spieten. 243 eer beide malen. 240 him dies stridens vern. z. de aanteekening. Die hem wel in staden stoet. Dat gras was bedect met bloede. Ende eer hi mochte upcomen weder. Alexanders geesten . Was hi dorscoten ende sijn wreen. 229 daer. 226 wael. 245 begonsten te vl. 118: missilium nimbus. 225 en. Ende si waren som wel moede. 241 nochtan was eere schare. 231 wael. 238 so dat ontbreekt loch. Alnu was dare so ghevochten. de rubricator heeft er t overgeschreven begonst te riken. 250 * 218 heeft. Die dode bedecten deerde. 236 mer. 227 lees vele spieten? Gaut.79 * Dat soe neder viel upt sant. 233 doden. 250 wael. dan die Grieken. Nochtan so was die scare clene Van dien Grieken al ghemene. Beide dor ridders ende dor paerde Ende dor scutte ende dor swaerde Sochti des conincs Daris waghen. + Alexander heeft dat versien Ende slouch achter alstie coene. Dat vele liede becochten. Van rouwen comt dicke cracht. Entie van Percen sijn vermoit. Maer die Percen hadden verloren Vele meer liede.

285 hi wiste wael wan die snee. 266 dor scoten. 280 conste. Maer die Percen hadden al Van den stride tongheval.80 * Want hiene gheerne hadde verslaghen. Dien men in dien tiden vant. 282 welke tijt. 265 strote entwee Verwijs. Si laghen van den bloede root. 257 satte schaer ter wer. 234] scoete en twe. Wanen so die snee quam. 261 beiden siden reep menech. Bi wat naturen die wijngaert 255 260 265 270 275 + XXIIIb 1. Daris broeder Oxateus Sach Alexander comen aldus. Ende waerbi die somer es so heet. Die dauwes nature wisti ghereet. Een ridder stoet an Daris side. storte ontwee Verdam. + Sijn name was Soroas. Ende wat nature die lentijn Doet groene ende soete sijn. 283 oftte welken tijt dat dure. Dat consti in die sterren sien. Hi sach ooc in der sterren scijn. s Jacob van Maerlant. Die een slouch met al den leden. 280 285 290 * 254 hi eem. Of welctijt diere soude sijn. Van Damiette was die man. 288 groen. Som met colven ghesleghen doot. 259 ruwe. Taalkundige Bijdragen 2. 278 en̄ dien men in den tiden. Men secht datti die vroetste was Van sterren in Egypten lant. Die bekennet was haerde wide Ende hadde witte wapen an. 269 en̄ die een. Daer was rouwe ende hantgheslach. Het riep daer ‘owi! owach!’ Ane beden siden menech man. Ende selc hadde die pine leden. 263 mar. 260 Men reep. Hi wiste wale in waren saken. 258 iegen alex heer. Ende wat den wint maect so gram. Welctijt dat coren soude gheraken. Die ic al ghenomen niet en can. Alexanders geesten . 281 wist wael. Ende dorscoten wasser mee. 279 wat dinge dat. So wat dinghe soude ghescien. 276 segt. Som hadden si die storte ontwee. Hi sette ene scare ter were Vor sinen broeder jeghen sijn here.

Ende watter in soude ghescien. Ooc wiste hi wel ter cure. z. 314 die wi sein hier heir boven liden. 304 doetse] doet die see. Al haren ganc ende hare nature Wisti herde wel ter cure. dat is clene. Die zodiaken kendi wel + Ende wiste bat dan iemen el. 305 wilt eer. Die sevene hemele kendi wel Ende wiste bat. hierachter. daer die sterren in staen. hoe meneghen graet Die hemel van der eerden staet. 296 hemelsche dingen. Doetse met hem westwaert gaen. 324 qwaet. Die noit man en sach sonder waen. Dat ic u telle. 311 ooc te schrappen? teken.81 * In dien heerfste sijne rijpheit baert. goet ende quaet. Daer die planeten onder gaen. 295 wonderlike dingen. Bi wat naturen ende bi wat dinghen Dat si jeghen den achtenden dringhen: Die hemel. bitter S] beter. Jacob van Maerlant. 321 cleen. Waerbi ooc twalef tekine staen. 317 en̄ allen eren ganc en̄ eer. Noch wiste hi wonderlike * Hi kende die hemelsce * Ende ooc die viere elemente Ende al die sterren van dien firmamente. 306 allege. Hoe die heerfst heeft droghe nature. Ende die ooc onder ons staen. Die wi sien te haren tiden. 294 heeft S] heet. de aanteekening. 323 den hen hemel. 325 soras. vgl. Dat hi emmer soude sterven Ende die better doot verwerven 295 300 305 310 + XXIIIb 2. Die sterren die hier boven liden. 328 die] een better. 315 320 325 * 293 wael. 319 alle conste. 322 kendet] tellet gemein. en dan o van den rubricator overgeschreven. 298 sterren ontbreekt. Al die uren consti sien. 310 wist iemant. 300 wiste veel bat. Soroas hadde versien Dat hem soude ghescien. dan iemen el. So wat so an den hemel staet. Cort ende lanc. Alexanders geesten . Nochtan wille hare vaert Alle wege ten oosten waert. Hi wiste wel. Maer hi kendet al ghemene. 307 wist.

358 int. 355 bin coen en. 350 bist. 347 niement. Dattuut dars bestaen te doene. Want die sterren sonder waen Dadent hem haerde wel verstaen. 164: occurebat ei. 330 335 340 + XXIVa 1. 332 wael. 336 hi als van sulken. 356 bijn arten. 330 wael. Hi en verspraken ooc aldus: ‘Ja en was Neptanabus Dijn vader ende niemen el. De twee verzen 331 en 32 zijn niet buiten verdenking. 353 her ofstu so ontbreekt. 345 350 355 360 * 329 den men. dien men daer vacht. Alexanders geesten . 345 verspracken. Dat weetmen vor waereit wel. Entaer die strijt was haerde groot Quam hi hem neven up enen waghen Ende brochte meneghen spiet ghedraghen. 339 quam hi gereden neven enen wageu. Ende hi wan di lachterlike. 338 en̄ daer. en 333 sloot oorspronkelijk met ende begheerde onmiddelijk aan 330. 354 dattuut] dat. Die noit in lant was ghesien. 357 bin astronomien S] astromijn. Hi scoot dien coninc up dien scilt. Ic bem een ridder coene ende goet Ic bem van seven aerten vroet. Des was hi haerde wel bedacht. Hi begheerde sere die doot. Storve hi van alsulken here. Gaut. Ende dat en ghenoechdem niet. curruque premebat ab alto etc. Gaut. dat sulc een here Die doot begheerde also sere. Hi begheerde dattene Alexander Soude doden ende gheen ander. oftu bes so coene. Du bes een bastaert sekerlike. Want het dochtem wesen ere. 348 vor] ter. 361 sulke. + Hi scoot up hem meneghen spiet. z. Wat slaestu aldus sonder were Dat crancste volc van den here? Com hare. Jacob van Maerlant. 334 doen engheen.’ Alse Alexander dat heeft ghehoort. Maer hem wonderde. de aanteekening. misschien echter zijn zij ook een inlapsel. De verdachte verzen mogen eene meer woordelijke vertaling bevat hebben.82 * In dien strijt. Daer hi vor den waghen hilt. Hi en toornede hem niet om dese woort. 158 zegt: hic ergo in stellis mortem sibi fata minari contemplatus erat: sed enim qui vertere fati non poterat seriem etc. Ic bem die beste astronomien. 333 dat eem.

Dat mijn sweert nemmermeer en snijt Dine hersene. wat eest dat ic sie? Soete vrient. 395 coen: doen. 370 hersene. 372 leet est. datti doet Die helle hebben dus vercoren. 371 bist en zóo meer. Doe Soroas dus was versleghen. Maer Meleager. Slouch hem af bede sine been. Ende hi en sach van al den heren Totem niemen weder keren. + Die emmer in den wille was Dat hi van hem sterven woude Spranc van den waghen alstie boude Ende sloech den coninc in sijn die. 385 beide sijn bein: ein. Twi wiltu breken dedele sale. 380 luttelkin hie. 364 men moet denkelijk wach aerme lezen. Entie scaren woorden testoort. Daer die wijsheit binnen es? Des wes seker ende ghewes. 398 die ontbr. Jacob van Maerlant. 365 dijn. die bi hem stoet. Een luttelkijn vergramde hi. Al es Daris staerc ende coene. Du bes in die werelt goet. 401 wael. Wat raedi hem nochtan te doene? Hi en mach niet sonder waen Sonder hulpe die pine bestaen.83 * Goetlike so antwoorde hi: ‘Owi aerme. Alexanders geesten . 376 ummer willen. Maer hi liet den ridder staen. 387 die te schrappen? 390 coen. Vlo daer menich coene deghen. Ooc sachi wale. Doe viel daer der bester een Onder die voete in dat gras. wat die Grieken daden: 365 370 375 + XXIVa 2. maer Soroas. daer so vele toe tijt. Ende al die vrese van den stride Quam an des conincs Daris side. 373 hebben dus] dus haen. laet dine tale. Dus bedwanc hi sinen moet. 368 wes] bes en. Wat grooter lede eest. 381 mar leet. Dat haerde grote scade was. Want hien niet en woude slaen. Die Grieken voeren voort. 375 hi] alexs mar. S herssen] hirnen. Daer alle wijsheit in es verloren?’ Dus sprac hi. 380 385 390 395 400 * 363 goedlike hie. 366 die edel.

430 volgde. Hem volchde menich prince mede.84 * Berch ende dal al overbaden Metten bloede. 425 ridder. Die te voren sonder waen Meneghe coenheit hadde ghedaen 405 410 + XXIVb 1. aldaer hi lach Sinen waghenare sonder hooft. 411 geraecten. quin viscera rupta trahentes. die hiet Ausoen. Alexanders geesten . De bekende held mag hier niet op deze manier geïntroduceerd worden. + Doe hi dus in twivel was. Jacob van Maerlant. fugiuntque quibus super ante fidebat potius. Weder hi hem woude laten vaen. Hi vlo met al siere ghewout Al te voete metter vaert. 415 mummeer ter wer: her. om aan te toonen. Hi en sette hem nemeer ter were. 427 die van eufr. Althans hadde hi grote vrucht. inter equos auriga iacet cervice recisa. 434 gedaen altohans. so die vlucht bestaen. 413 tumede S] tumelde. 426 te doen. sonder ander cracht Ende maecte hem so bout. Daer mochte men enen coninc sien Haerde onedelike vlien. Hi was in twivel. 408 die ontbr. Totien dat hem sende een paert Een riddere. 410 scoot een enen speit heit perdicas. ja hi sach Tusschen die peerde. Die te voren wale sere vacht Met woorden. des ghelooft. Doe waert hi also verdovet. 424 seinde. 405 wagennare. sach. Hi voer henen siere strate Te Babilonien in die stede. 190: quid agat? videt arva cruore suorum pinguia. Macheus hoorde die niemare Dat Daris ontreden ware Ende hi hem hadde ghedaen ter vlucht. 433 ghedaen ontbr. se circa videt exanimata iacere corpora tot procerum. Hi maecte hem vaste uten here. 415 420 425 430 435 * 403 ja hi sach] aldaer hi lach. 404 al ontbr. 422 met al] al met. dat in onzen tekst misschien ook eene leemte is. Daer hi wiste die Eufrate. Ter vlucht begonste hi hem doen. 417 mocht. Scoot enen spiet Perdicas Ende gheraectene int hovet. Gaut. Dat hi ter aerden neder tumede Entien riken waghen rumede. Ik schrijf de geheele plaats over. So sterven.

470 deilde. Men vult die sacke ende dat men can. 472 ueel. 474 en̄ allet dat. Die niet en woude dor sijn lant Hem weren jeghen sinen viant. 451 achten. 448 wael. Ende Alexander hi gheboot. 442 en̄ schaemden en niet. Si vaechden haer swaert van den bloede. Alexander hi wiste al datte Ende voer aldare metter spoet Ende deelde ghelijc dat goet. 461 hietsi. Ridderen knapen ende baroene + En scaemden hem niet ter vlucht te doene. Doe sloechmense doot van bachten. Ende al dat here. Hierbi machmen wel verstaen. Si en mochtens hem niet ghewachten. 441 baroen. 455 moesten eer lijf. Alexanders geesten . 469 aldaer. Jacob van Maerlant. 465 mettien. 445 al denkelijk te schappen. Men loet peerde ende waghen. 447 scaepe. Moesten sijt ooc mede doen. Ende et es recht ende nature. Hi ghinc vlien al dat hi mochte. Dat al die lede sijn tongemake. Daer die kemele metten bulen Ende daertoe haerde vele mulen Stoeden gheladen metten scatte. 440 + XXIVb 2. Hi hietse toten rove vaen Ende ooc ten scatte gaen Ende laden hem met goude. dat hi brochte. Nu sijn die Grieken alle moede. So sijn die scaep verbeten saen. 473 daer] dat vrecke S] ureke. Als hare here was ghevloen. 445 450 455 460 465 470 * 440 her. Datmen niemen en sla te doot. Het was in enen donkeren woude. Also vele alsi mochten draghen. 444 hůeft heuet.85 * Ende ooc noch met siere cracht Jeghen die Grieken sere vacht. 450 si. Die moeste al vliende tlijf verliesen Ende een scandelike doot verkiesen. 458 vechden. 466 daer tho. Daer waert sat die vrecke man. Alse die herde es onder die brake. 449 eer here. 453 wouden. Alst hooft heeft quade aventure.

485 her: wer. of mere. 479 eer in plaats van haer beide malen. Nuscen ende goudine ringhe. 487 nuchsscen gulden. Daris moeder dedi sulke ere. 490 gesact. Moeder suster ende wijf Kinder. Gaut. 510 waer docht. Ik denk dat in dit en in het volg. So vele hadden sijs gheladen. Hechsele ende alrande dinghe. 500 pauleioen. + Dies was hi altoos ghewone. So goedertieren was hi te waren Ende so hovesch in siere joocht. 504 ioffrouwe. 509 hůesch iocht. So vol waersi. Vergulde waghene ende cierheit Bleef hem al. ende so ghereit Waren si ghevoert in prisoene 500 In die griexe pauwelioene. 482 noch. vs. 488 alderhande. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. Si mochtent wel doen sonder were. 510 Ware hi bleven in der doocht. Nochtan dat si so moede waren. Nochtan dor al dat dit ghesciede. Dattie vrouwen scone maect. Als oft sijn moeder ware. 501 eer. alle voornaamw. 490 Al hebben sijt te hem ghesaect. 499 int prisoen. 502 oft en of] ofte meer. Dat kint was van seven jaren. Algader Daris maisniede. 240: septennum puerum in natum sibi mitis adoptat. 506 des gewoen. en lidw te schrappen zijn. So en weetic in mine ghedochte + XXVa 1. men en mochtse binden. min ende mere. 496 min ende mere] no min no meer. Al dat goet. 505 hiet hi al soene.86 * 475 +Si werper in al dat si vinden. * 476 mochtsi. 478 en S] ende. Si en constent ghedraghen no bestaden. 485 Die comen waren metten here. 495 in ere eer. Suster hiet hi Daris vrouwe Ende siere suster hiet hi joncvrouwe. + XXVa 2. 497 wagen. 511 wetic. 505 Daris kint hilt hi alse sone. 492 meiseniede. 481 ueel. knapen ende joncwijf 495 Bleven algader in hare ere. Si en vulden haer cousen ende haer broeke 480 Hare boesemspleten entie doeke. 480 Eere boesamspleten. En mochten sijs niet ontbaren. Daerna ghinghen die keytive Ende vercrachten die scone wive.

527 hi si sloech ter. 546 der mede. 513 ane. 524 hueslich. 523 tierst. Die weeldecheit ent groote ghewin Daden hem dorperheit verkiesen Ende sijn hovescheit verliesen. Rijcheit ende die aventure Daden verkeren sijn nature. 537 hueschste. Jacob van Maerlant. Hi waende dat al ware goet Wat so hem stont in sinen moet. Dat was ene mesdaet groot. 521 richeit en̄ die hůesche auent. Alexanders geesten . Hem verdroot dat hi was mensche. Nochtan dat hi die hoochste was. + Hier binnen riep hi Permenioene Ende gheboot hem te doene Dat hi te Damasch soude varen Om den scat met sinen scaren. 526 doechden. So wreet dat hise slouch te doot. 544 ghedocht S] gecocht. 514 rycheit. Maer doe hi die rijcheit ghewan Beide van Percen ende van Meden Ende van al den riken steden. 531 seegde hi oppenbaer: waer. 539 permenioen: doen. 519 uerkesen. 248: corrupit fortuna physim. Die daer Daris hadde brocht. 545 * 512 lasteren. Doe verkeerde sijn hoofsce sin.87 * Saken diemen hem lachteren mochte. 518 ent] en̄ te. minimumque videtur esse sibi cum sit inter mortalia summus. Hi hadde cure van den wensche. Gaut. Maer die soudaen hadde ghedocht Daer te voren dat hi die stede Ende ooc al den scat daermede Alexandere up gheven soude. 530 in S] en. 256: seque hominem fastidit homo. 520 huescheit. 528 dat S] das een. 517 hůesech. 538 noet. Bedi seidi al openbare Dat Jupiter sijn vader ware Ende hiet dat mens gheloven sonde. Bedi die eer sine viande So hoveschlec hadde in sine hande. Die alre dogheden verdienden. 515 520 525 530 535 540 + XXVb 1. 535 kůr uan wiinschen. Dat dede rijcheit van den goude. Gaut. Alse an enen heidenen man. Hi waert daerna sinen vrienden. 529 ware. Daer noit man af in boeke las.

z. Dus was ghehaelt in die stat Al sonder were al die scat. Om dat hi waende daermede Alexander succurreren Ende sijns heren cracht verweren. Fenise hieten die lantsliede. Dit es allene die troost Die Daris drouve herte verloost Van al den scade dien hi nam. ter ouder poort. Jacob van Maerlant. 558 wer. misschien ook te lezen doe dede A. (Dies woudi tallen stonden pleghen. de aant. 556 was hi daer verslagen mede ❘ en̄ hi hem noit bekinnen dede. 584 dwanc si sondse. Doe hem die niemare quam. 576 die grote heren metter hauen. 580 binnen brachtmen si.88 * Bedi trac hi alstie boude Met sinen volc uter stede. Was hi daer verslaghen mede. Die in den strijt waren versleghen. Alexanders geesten . Hi dwancse al sonder miede 550 555 560 565 570 575 + XXVb 2. 568 hi seide dat si. 580 * 555. 561 schatte den. 575 doe alexs. 574 en̄ es. et en dooch iet. 583 feinse. Eer hi hem noit bekinnen dede. daar dit woord in den regel vrouwelijk is. Aldus vergat hi sinen rouwe Om des soudaens onghetrouwe. graven. Ende hi voerde dat here voort Tote Saiet. Die valsche soudan van Damasch. Alexander hadde begraven Die heren met groter haven. Beter zou ik wellicht ook dier schade die geschreven hebben. Dattie verrader doot ware Ende versleghen in die eerste scare. Al was hem sulke scade ghesciet.) Bin achte daghen brochtmense ter eerden. Dat hise groef na haerre weerden. Dat noit man tghetal bescreef. + Ens niet so quaet. 577 uerslagen. 582 denkelijk der. Voorwaert meer so waert hi rasch Ende prijsde sere daventure Dat soe somwile ter cure Den quaden sine quaetheit loont Ende dat soe nieman en bescoont. 581 voerde] vort her. * Daerre so menech dusent bleef. 563 waer: schaer.

Hi ontboot hem. 594 hi eem ber. Alse Saiet was ghegaen in hant Entie Fenise ende al dat lant. 599 Dat uerhoert te hant m. Bedi daden sise doden. of si wouden. 591 appollinis heer: eer. * 585 hem ontbreekt. Hi besach die poorte van bi. Daer stont menich deghen vri 615 Wel ghewapent na hare maniere. Jacob van Maerlant. Hi peinsde. 610 Blide was hi in sinen sinne. Maer sere rouwen hem die liede. eer. Daer Appollonis in was here Gheweldich ende met groter ere. tieren. 595 hi woude. 600 Hi was der orloghen wel vro. Onweert hadden si die boden. Doe seinde die coninc boden voort 590 Tote Tyren in die goede poort. soude. 600 wael. 597 unwert. Met slingheren street men vele daer + XXVIa 1.89 * 585 Dat si hem waren onderdaen. Daer stelde men meneghen pederiere. dat si om ghene miede Jeghen hem en mochten versoenen. Die die woorpe wel onthilden. 588 feinse. So met stride wederstaen. Alexanders geesten . 615 wael en zóo dikw. 605 voer ontbr. Dat si hem beraden souden. Die poorters vant hi onvervaert Ende ghevest met enen mure Ghetornet ende begraven ter cure Ende meneghen man staende ten tinne. 586 hire. 622 ontheilden. So dat verhoort Macedo. Dus en woude hiere ghenen slaen. Hi liet die poort van Cydoenen 605 +Ende voer voort te Tyren waert. 620 Die van binnen behinghen sciere Die mure met planken ende met scilden. 617 verhort S] veerhort canteel. 593 ofte hi woude. Ende menich toren staerc ende diere. 603 him en moechten. Verhort waren die cantele Jeghen tribuke ende magnele. 602 si peinsden. Dat hi daer vechten soude seghe. Dies was hi seker alle weghe. 595 Weder si hem wouden ontfaen. 609 tinnen: sinnen.

Die vrouwen riepen lude met wene. 661 him. 631 ze: we. 651 wenen. Hier omme dede die coninc verslaen Al dat men daer mochte begaen. 659 him. Sonder die in kerken vloen En woude hi gheen quaet doen. 633 uachte: crachte. Al dat volc slouch men te doot. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. Dat si dusent heren sloeghen doot. Die dit ooc bede wouden ontgaen Si lieten hem vallen in die see. 654 ontfeinc. Ende men brac den muur met crachte. Ende te lande vachtmen mede Te paerde ende te voete up die stede. Bede bi daghe ende bi nachte. Nochtan en mochtmense niet winnen. Die stede stont bi der see. Daer dedemen den lieden wee Met scepen. 649 uier. dat was waer. z. 655 meinger hande. + Jonc ende out. Alsi wouden ontflien den slaghen. 638 en muur. Daer was haerde groot ghecrac. 638 in omgekeerde volgorde. 657 alse hi woude. 660 beide woude. 637 beide en. 630 dusent] drie. 656 som. Want si daden die were so groot. Want si die boden hadden versleghen. 536 tho perde. 645 die die in kirken. So langhe vachtmen vor die stede. Enghere ghenaden en woudemen pleghen. Die brant was groot ende onghehiere. de aant. daer men mede vacht Up die poort met groter cracht. 652 uerbrant grote. S můer] viuer. 634 porte. 645 650 655 660 * 628 groet. So grote were was van binnen. Maer Appolonis hi ontghinc Doe tfolc al die doot ontfinc. Het verbrande al groot ende clene. 637. Doe men die edel stede ontstac Onder wint met griexen viere. 639 man ter. 653 appolinis. Som si ooc dat vier ontsaghen Ende lieten hem met sweerden slaen. 643 en̄ geenre woudeme. clene ende groot. Datmen daer meneghen steerven dede. Daer was die doot menegherande: Some liepen si in die brande. 646 en S] en̄ denkelijk engheen te lezen.90 * Ende met boghen. 625 630 635 640 + XXVIa 2.

679 torn. 71 misschien Dor die ere v. 668 niet altoos. Dit dochte hem alre beste ghevoughen. 688 deze regel staat na 690 met een †. hi screef een paert 665 670 675 + XXVIb 1. Eerst griexe letteren waren ghehoort. 667 den.? 673 sloech si. Carmentis. Alexanders geesten . dat was die gone. 684 eerste litteren. in die goede poort. ende si sloughen. Want het dochte hem wesen scande. Si wouden dor die ere van den lande Werender hant haer lijf verliesen Ende een eerlec inde kiesen. 681 tieren den naem. Hiet Cadmus. Bedi si haddens ere vele groot. Die griexe letteren eerst visierde. Die hem ooc met stricken hinghen. 669 him. So was tfolc al ongheraect. ❘ woudsi werende tlijf verl. 696 tfloc. 685 soen. Dus waren die dode van manieren. Te voren. Dus was die wijsheit ghemeerst. 676 bedi S] beide ueil. 670. Entie prophete Moyses Hi vant ebreusce litteren teerst. 686 Cadmus S] catus goen. 687 litteren. 680 685 690 695 * 665 ueel. Bedi Agenor hadde enen sone. Dit weetmen wel dat waer es. 692 dye. Die wilen maecte Agenor Ende Tyren ierst die name gaf. Sulke waren ooc van dien Die altoos niet en wouden vlien. Wildi een paert. 674 alder. Dat te Tyren. eer Tyren was ghemaect. Som bleven si onder der maisieren.91 * Dus was daer meneghen vele wee. Wi vinden wel ghescreven daeraf. Men slouchse doot.d. 697 liiden. 694 ierst en zóo dikw. Ende so luttel van vroeden lieden: Woude ieman anderen iet ontbieden. 698 ontbeden.l. 678 Tieren. Vant eerst letteren in latijn. ene maghet fijn. Dus es gheslicht menich tor. Aldus was die edel poort Tyren algader ghestoort. + Het dochte mi sijn die scoonste doot. 683 tijren. Jacob van Maerlant. Daer hi die werelt met versierde. dit woord moet denkelijk uit den tekst. Ooc wasser vele in waren dinghen.

720 Doe voer Alexander voort Haestelike te Jherusalem. 712 kersten. Salem hiet hise ende woonde daer Meneghen dach ende menech jaer. Nu es Tyren ghedestrueert Tfolc verslaghen. + XXVIb 2. 710 Dat en es altoos enghene saghe. Soe es kerstijn woorden siden. tgoet verteert.92 * 700 Ende sendet ooc dan ter vaert. hi screef des ghelike. Die eerste coninc van eerderike 725 Ende ooc die eerste pape mede. Dus was die sede in eertrike. Doe Tyren dus was testoort. 705 Te voren en const noit man ghewinnen. 735 alex al daer br. Dat eerstwerf hiet Salem. Woudi iet el. Sem die rike. Alexanders geesten . Al was soe heidijn doe te tiden. 715 heren van tabrie. 730 alle. 736 her en̄. s Jacob van Maerlant. doe hijt wan Up dat volc van Chanaan. 735 Nu heeft Alexander bracht Groot here al daer ende heeft ghedacht. Ende soe heet Surs heden den daghe. Dat hi die poort sal ontsteken Ende dan ons heren kerke breken.. 717 ooc denkelijk te schrappen. 709 hiet heden in den. Dat se god ghebenedie! Si scoffeerden ooc Saladine Ende ooc die ghesellen sine. 711 heiden.721 to. misschien ook hiet hi sider mede. 729 melsicedech hiet sieder oec mede. Leestmen datse eerst maken dede. 716 dat si. Noes sone. Ende sider hiet Jherusalem Die coninc David. 714 markijs S] marcus. Dat soe es ghevest weder. Al was soe ghewoorpen neder. Daer dede sider wel groten staet Die edel markijs van Monfraet 715 Entie here van Tabarie. Melchisedech hiet hi ooc mede. 730 Ende al die coninghe vander stede Hieten langhe wile na hem. + Nu doe ic u die waerheit kinnen. 724 Was die ierste ertrike. 727 hise] si. 710 geen. * 701 woude hi anders iet.

Eer sise mochten vol maken. was hi haerde vro Ende bete neder up die aerde Ootmoedelike van sinen paerde. in diere ghebaren.93 * + Daer die Joden sesse ende viertich jaer Over wrachten. 775 * 739 LXVI. no min no mere. 757 Teersten. Die woonde in die heileghe poort. daer hi lach. die daer waren. In diere ghelike. Met al den papen. Quam die patriarke voort. 744 porte. Also alst in dien eersten boeke steet. 777 daer. Si vraechden hem. 745 qwam patriarche. Dat Alexander onsen here Ghecleet sach. ontbr. 755 heer. Dit lesemen in waren saken. 745 750 755 760 765 770 + XXVIIa 2. Alexanders geesten . Eer hi Teben dede te storen. Wanti was van hoghen sede. vgl. Dan als een bisscop es ghecleet. dat es waer. Rb.’ Hi liet al tfolc buten die stede Sonder al luttel. waerom hijt dede? Hi seide ‘dese hevet mi ghegheven Al mine macht ende mijn leven. 751 busscop. Daer en was ridder noch baroen. 17868 volg. Die mi ooc mede gheven sal + Onder mi die werelt al. Ons heren figure sach Over twee jaer hier te voren. 767 S hi. Ten eersten dattien Macedo Sach. 750 noch min noch meer. Hi en moeste ooc also doen. -762 hoede. 770 mijn. Over sine knie hi neder seech Ende mettien hoofde hi hem neech. 746 heilge. 742 leestmen. 743 gedachte. die hi dede Met hem varen in die poort. Dat Alexander. 765 vytteer. 740 + XXVIIa 1. Hi mercte al wat daer behoort Ende hoemen dare diende gode. Jacob van Maerlant. Dat hi hem woude so ghematen. Doe hi was in dit ghedochte Enti die poort met crachten sochte. 752 ast ersten. Dien ridders wonderde uter maten.

Doe ghinc verre die niemare Dat ment doe seide al openbare Int gheberchte van Caspi. 782 dogt.94 * Hi offerde na die ghebode Dat hem die patriaerke seide Selver. 814 weren en̄ wes. 780 785 790 795 800 805 + XXVIIb 1. Doe sinden si ooc boden mede Tote Alexandere. Die leghen int lant van Endi. 811 hi si uter den prisoen: doen. Dat met beerghen was besloten. Want si hoorden ten joetscen doene. 781 alle cense. Dit weet men wale dat es waer. Dese doocht die dede hi Den Joden dore onsen here. Dat es bi anderhalf hondert jaer. Si en mochten uut maer tenen gate. 790 wael dit es. 788 dede hi. 806 baten. 810 him. 810 815 * 779 patriarche. gout ende chierheide Ende gafse van allen chense vri. Wie si waren ende wies si plaghen. 783 dor heer. die bem baden Dat hi hem dede ghenaden Ende hise dade uten prisoene. 795 isrls vers 801 isrhels. Daeran dedi gode grote ere. Den Joden dede groot verdriet. Alexanders geesten . Daer waren si met haren roten. Hi hadde verre ende na Tfolc van Israhel ghevaen Ende hadt in dit lant ghedaen. Dat diende gode wilen wel Van Salmanassare verdreven. 789 hondart. Doe si hoorden van derre bate. vermoedelijk doghet dede. Jacob van Maerlant. 793 lees die berghe. Si bleven ooc ghevrijet aldus Toter tijt. Alexander hi dede doe vraghen. dat die here Antiocus. 792 men doe sagte. 784 gode zou men kunnen missen eer. Die coninc was al sijn leven Int lant van Asiria. 797 salmanassar. Die ooc Epiphanes hiet. 815 gereet. 780 chierheiden. zooals het anders luidt? de constructie χατὰ σύνεσιν heeft echter niets bedenkelijks. Doe seidemen weder ghereit. Daer was dat volc van Israhel. 805 ute mer. 799 Asiria S] asina. + Die Alexander den Joden dede.

834 geslechten. Doe docht hem grote pijnlichede. 853 was op een. Eer Jhesus Christus waert gheboren. God ghehoorde sijn ghebede. 828 daer in. So segghic dat hi soude dan Doen dore eens Kerstijns bede + Vele meer wonderlichede. 840 veel. Drie hondert jaer dertich ende een. 839 dor kerstens. Jacob van Maerlant. Want dat gat was haerde wijt. 817 here dar om pl. Het was een vercoren stede. 819 diesi. Alexanders geesten . 822 sage u dit.95 * Dat se dor haer grote quaetheit Onse here plaghen liet. Of hi die israhelsce roten Daerinne woude hebben besloten. 838 seg ic. Daer wilen Samson was beseten Van meneghen Philistee vermeten. Bedi voer Alexander al daer. Men leest dat hi die poorten nam Ende up enen berch ooc clam. 851 porte. 847 lees die vaert? 850 philiste. Ocht onse here so vele dede Door enen heidinen man. Daer sijn si binnen noch ghevaen. Dat en es loghene engheen. 845 est. 843 croen. Diese ute alre pinen brochte. Ic segghe u dat al over waer. Deze en de voorafgaande regel misschien dat dor hare grote qu. Van Jherusalem ghereide sine vaert Alexander te Gazen waert. 824 dochte. ❘ onse here hem pl. 832 uerheilen. 837 heidenen. Want hi dat gat verhelen dede. Bedi becochten sijt dus onsochte. 845 850 * 816 dat si dorch hůer. Drouch Alexander crone te voren. So ghetrouwe was soe mede 820 825 830 835 840 + XXVIIb 2. Dat hi die beerghe bi siere ghenade Tegader beide comen dade. 1. Want si up gode en achten niet. Hi bat gode ter selver tijt. Daeromme eest also ghesciet Dat hi gode en kende niet. Tiene gheslachten sonder waen Ende een half ooc daer mede. Dat hi dat gat vermuren dede.

Becuse sloechi sonder waen Ende dede dat hi hadde bestaen: Hi dorbrac die staerke scaren. 860 eer. Jacob van Maerlant. Die hem dicke badde ghehoet. 880 hedde. 861 die S] di. Hi beleide die poorte al omme Met ere haerde groter somme Ende street daer met groten nide. 866 heet. des ghelooft. 882 rechte. Bedi en haddi niet die macht. Maer daventure weder stoet. 865 Mettien dat men street aldus Quam een van binnen. 886 scouder. Alse hi die hant hadde verloren. Ende doe waert die coninc ghewont Met enen steen ter selver stont In die scene van den bene. 873 binnen dien. 858 dor eer. Men sloegher vele an elke side. 893 die S] di. 870 waer. Dat si dore hare ghetrouwechede 860 Behouden souden hare stede. + Bindien scilde hilt hi tswaert Ende reet ten coninc waert. 868 ofte. Alexander sloech te hant Becuse af die rechter hant. 889 been: cleen. 887 doe S] doe die. Alexanders geesten . 862 eerre harder. 856 noch om meer. Hi quam rechte of hi ghevaen. haren eersten here. 875 Met crachte sloech hi hem upt hooft. Hi hadden doot. Ende waende den coninc doot slaen. 880 Datti den slach hadde volbracht. Dat si om min no om mere Enwouden Alexander ontfaen Ende gheloveden sonder waen. 876 hedden. * 855 heer. Doe hi den coninc bi was comen Woudi hem tlijf hebben ghenomen. 885 Metter ander stac hi den here In die luchter scoudere sere. 877 mer di au. hiet Becus. Hem den coninc woude gheven 870 Ende uter poort ware verdreven. Des hadde Becus groten toren.96 * 855 Darise. 872 woudi S] woudi hi. 890 Daeromme gaf hi haerde clene. + XXVIIIa 1. 864 ueel.

910 915 920 925 930 * 896 behoudelic. Sider dat hine graven dede. Sulke alsi vant in sinen sin. 922 heite. Dat nieman cume en conste ghenesen. Sijt des seker ende ghewes: 895 900 905 + XXVIIIa 2. Verhoghede hi sere das. 919 bist willecoem. 908 sachte. die blide man. 911 scone. vgl. sijns vader. sinen vader. 926 serpente. 903 her. Dat een wonderlijc lant es. Ende hi besetter in sine cure. Hi cusset ende hi helset mede. Daer vant hi een scone beelde Ghemaect na den edelen heelde Neptanabuse. propheet. 916 verhoechde. 925 en Rb. + Doe deet di coninc cortelike Na sinen wille besetten algader. 920 uroem. Mettien reet hi sine vaert Met haesten te Lybien waert. 915 wes dat was. Doe hi wiste. die in die stede waren. 16193 volgg.97 * Die ghene. Gaven up die goede stede Behouden lijf ende lede. Want hi seide het was. 909 bedi] tebie. 910 besettet. Setti sine cure daerin. 901 weert: uerueert. Daer hadder te voren so vele ghewesen. 904 al sonder wer. Al dat lant was so vervaert Van den staerken griexen here. 899 sette darin. 917 ende ontbr. En quam serpent engheen in die stede.’ Daer dedi maken ene stede. Die hi Alexandrien heten dede. Doe Alexander. Jeremien met groter eren. Dat si up gaven sonder were Altenen gader haer conincrike. 913 neptabuse. Ooc sprac hi ter selver stede: ‘Vader. Daer groef hi den prophete ons heren. 925 hi eem. Bedi waert sijn van rechter ure. wies beelde twas. mede] bede. Doe voer hi te Egypten waert. Alexanders geesten . du bes mi willecome. Van brunen maerbersteen algader. 921 dede. 930 te] ten lande uan. 928 coem. Die stat van Gazen aldus wan. 906 dede. 923 hi] men. Jacob van Maerlant. Wient si scade ofte vrome.

948 Noch maer. 960 hoet] weit. lees bidden dat hi hem weten dede? 957 wie S] we waer: oppenbaer. + Daer es menich staerk woorm. Datter niemen en mach gheduren. 966 lees der staercster? her. Gaut. 952 diren gewirke. 943 uelt noch regen. 945 riuere. Jacob van Maerlant. 934 nieman duren. 965 eenre matheliker. verre no na. g. 961 te moet denkelijk weg. 946 in geinre manier. Die coninc vant in sinen raet Dat hire woude doen sine ghebede Ende bidden hem dat hi hem sede. Ne maer een bosch es aldaer. Welctijt dat es een stoorm. Hoet hem in stride soude vergaen. Ander boom. Ooc woudi weten sonder waen. So vlieghet tlant in die ghebare. Want hi en wistes niet openbare. Braken die baren also hoghe. 935 940 + XXVIIIb 1. 949 Noch ander. Die hi uut hadde vercoren. Alexanders geesten . Hi seinde sine boden te voren. Noch water in neghere maniere. 956 en seide. In den bosch es ene kerke Van haerde dieren ghewerke. 963 en̄ seinde den p. 935 et liget. noch riviere. 945 950 955 960 965 * 933 heet oec. 940 weelctijt. Daer en es beke. 938 noch west. Ende het leghet in Affrike Int westeinde van eertrike. 968 buyten den. Teerst dat si voeren binden sande Ende si waren buten eylande. Gras no coren wast int sant. Ocht in die wilde see ware.98 * Het es so heet bi naturen. Wie sijn gherechte vader ware. 967 tiersten dat si waren binnen den lande. 951 een. dat es waer. Selve quam hi na ghevaren Met ere mateliker scaren. So en es int lant van Libia. te uoren. Lybien dat es een arem lant. Die staercste. Enten pape groot goet te waren. Daer Jupiters beelde in staet. Sonder een fonteine. 937 arem] ander. gr. 944 snee] dau. Rijm no snee altoos engheen. 950 Libia S] bibia. Daer en vallet dau no reen. 374: fortibus et paucis. die int here waren.

977 vier uier. 986 so dat come. Die versmoorden inden sande. Daer hadde menich vele wee. Dit es een wonderlike nature. 995 Eer si dronken vander fonteine. S si] hi. Die claer was ende haerde reine. Alse hi den minsche wille bedrieghen. 992 soe. Maer die duvel can wel lieghen. 1006 tijde. So heet es soe up die minnacht.99 * 970 Vanden sande. Dat duurt daer also langhe 985 Toten middaghe. 988 soe. So et naerre den daghe gaet. 1007 hier om. Daer af te tellene es haerde lanc. 980 Ende in Jupiters kerke quam. denkelijk soe wallet. Dat ghijs cume gheloven sout. 990 Dat wallet van groter cracht. Jacob van Maerlant. 985 es si kout. noch beemt. dan es soe so cout. 1004 minschen wilt bedregen. So es soe lau woorden weder. noch enich lant. Ghinc hi in den monster staen 1000 Voor Jupiters ghebeelde saen. So soe meer coelheit ontfaet. 980 kirke. 995 fonteinen. 1005 sachte strijde. al waest droghe. 989 soe. Soe es lau ter sonnen upganghe. Eer hi Amons busch vernam. Daer hi van der fonteinen dranc. 998 herte. So welken tijt die sonne es neder. 983 sonner. 1002 waer. S si] hi meerre. 990 wallet S] uallet. Hieromme was die coninc blide + XXVIIIb 2. Noch gras. 971 als ocht were. Het waert den Grieken sere te sure. 1005 Hi seide dat hi in ghenen strijt Sterven soude in eneghen tijt. Als Alexander hade ghedronken. 987 weelken. Ende sijn hette was ghesonken. * 970 wast. 1001 afgot sachte oppenbare. els niet dan sant. Viere daghe ende viere nachte Reet die coninc dus onsachte. Si en vonden in den lande 975 Noch voetspor. S si] hi middenacht. Die afgod seide al openbare Dat Jupiter sijn vader ware. + Alse ocht ware in die gherume see. 1003 die S] der. Alexanders geesten . 996 en.

1031 her: wer. 1010 1015 1020 1025 1030 1035 + XXIXa 2. 1038 aen. 1033 coningrike. 1035 dochten here. Dat es toostinde van eertrike. 1040 1045 * 1012 damiete. 1040 hen. Gaut. Ende danen woudi altehant Varen in Mennoens conincrike. Eist dat hi prijs bejaghen sal. Doe ghereide Daris echt sijn here.100 * Ende keerde weder over side Mettien selven. Hi hadde ghere van Libia Te vaerne in Etiopia. Dattie coninc Daris ware Anderwerf ghereet te wighe Met groten ghere ende met prighe. die an dien hemel staen. die ontfaren Uten heten lande waren. 1041 ere ontbreekt. + Dat ghetal en canic niet ghenomen. 1044 ulouwen ewege. dat secht mi mijn waen. 1021 groten en met. Jacob van Maerlant. Want hi hem woude doen ter were Al durenture sijn conincrike. Tiren ende al haer man. 1025 hieren binnen. Dat es der swarter more lant. Si scaemdens hem in haren moet Dat there ere verwonnen was. 415: praeteriti pudor et spes incentiva rursus in arma vocant. Dus moet sijn wille bliven al. 1015 moer. Al dat volc van eertrike Dochte ten here te gader comen. Ooc hadden si achtinghe das. Jherusalem ende Gasa mede Ende in Egypten meneghe stede. Ridders. 1018 dat oesten inde. Dat si souden vechten seghe. Bedi. Ghevest uter maten wale. Hondert dusent bi ghetale. Hier binnen dat Alexander wan Saiette. Te Damiette quam hi an. 1037 segt. Want daer versmoorde menich man. Alle de liede vloen enweghe. Maer hem quam een niemare. 1045 baroen: coen. Waren te tellene also goet. doorpers ende baroene. Die sterren. 1019 mer. 1014 uaren en̄ in eutopia. Alexanders geesten . 1013 ger in libia. Knapen ende serianten coene.

Doe si in een eylant laghen. 1079 tot. Die die wapen souden draghen. Jacob van Maerlant. Men spien die ossen in die waghen. Beide van knapen ende van wiven. die machtighe man. 1059 en̄ die ridders waren. vgl. Alsi ten scepen souden varen. 1076 coen. Ende noch dedi wonders mee: Doe hi van der see die helt Ghevult hadde met ghewelt. 1077 him. 1081 ueel. het substantief zou men hier kunnen missen. Alse ocht een maisiere ware. Nochtan leestmen dat si brochten 1050 1055 1060 1065 1070 + XXIXb 1. Daerna dedi haerde saen Met scepen dander helt overslaen: + Dore al dat hem dit ghesciede. Ende sijn broeder Agamemnoen. 1064 ter. Die wilen tlant van Grieken wan Enten berch van Cisia. 1057 si ghinghen] singende. Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 24. 1075 1080 * 1047 woest. Nochtan hadde Daris meere liede. 1055 casteel. Die der see was haerde na. Si ghinghen in dier ghebare. 1054 quamen die in sariantte. Alexanders geesten . 40 volg. Ende ridders waerre binnen Wel ghewapent toten tinnen. 1082 scepe. 1080 en̄ alle die. Dat Aulis hetet nu bi daghen. Up buffele quam tfolc ghevaren Ende ooc up kemele te waren. Cerces. 1070 dat ander helt. 1056 Ridders stoenden op die canteel. Die olifante droeghen castele. Ende daer stoeden up cantele. 1053 dromidaris en̄ op. Slichten dede in die see. 1075 agamemnon. Die wilen Troien dede smieken. Menelaus ooc van Grieken. Aiax ende menich coene baroen.101 * Men liet die lande woeste bliven. 1072 meer. Ende tote hem quamen ghelopen Al die liede van Europen So vele volx hadden si te waren. Dat sijt ghescepen niet en mochten. Up dromedaers ende olifante Quamen die ridders ende seriante.

1100 hijt dlijf. Nochtan hadde Daris liede mee Dan si daden. + Alsmen hier te voren las. Alse wilen hadde Hercules. eer hi neder vel. + XXIXb 2. 1123 andewerf sulke. Hier moetstu die doot verwerven. 1088 hoerdom. 1093 uor genoemt. Die hier vore ghenoemet waren. Quamer up elken struke viere. 1124 bracht ter wer. Hi waende dat dat volc ware Uter eerden al weder comen. 1120 Daer die grote beeste in was. dats groot roem. om een hoerdoem Te wrekene up Parise van Troien. Alexanders geesten . Doe verbernedi met griexen viere Bede serpent ende maras. Dan hi was. 1090 Dies mochte dien meneghen vernoien. Jacob van Maerlant. Doe Hercules dat wiste wel. 1105 Doe hi Antheus hadde ter neder. Hief hine boven in die lucht 1110 Ende sprac ‘di en helpt gheen vlucht. * 1085 ueel. Dies moghen die Grieken hem vervaren. 1105 Antheus S] atheus.102 * 1085 So vele scepe. Dies hadde wonder Hercules. 1113 enen. dat dat mere Te nauwe was dien sciphere. En moetstu niet up daerde sterven. Alse hise af houwen waende. dese twee. den groten here. 1118 verbernedi] uerbornen si. Ende meerre ende staerker up stont weder. 1119 beide serpente. Dat menich hoot al omtrent 1115 Hadde up sinen buke staende. Alsi hoorde die niemare. 1112 herweruen. Dat Daris anderwerf sulc here Jeghen hem brachte ter were. Al dat volc. 1092 twe.’ Hercules slouch een serpent. 1095 Doe wonderes uter maten sere Alexander. Also hadde Alexander des. Was vergadert. 1104 also. 1117 eelgen ueir. 1109 heef hi en locht: ulocht. Also groot wonder haddi des. 1100 Dien hi dlijf hadde ghenomen In dien strijt die leden was. 1116 hi si.

Ende hi voer over die Eufrate Ende tgriexe here mede. 1160 Diene qualike verrieden. Soe es so snel. 1149 huere. Want Daris hem ontboot. Dat wrac Alexander. 1130 Hi vant doorp ende stede Al verbrant ende tcoren. 1135 hadde. Maer hi en ontsach ghene doot. Daer Daris van sinen lieden. Jacob van Maerlant. die rike. 1133 babyloen: scoen. of is een substantief hurre denkelijk? vgl. om dat hi woude. Dat Alexander keren soude Ende met hem tgriexe here. + XXXa 1. 1128 die ontbr. Die wale gheraect was ende scone. 1156 genendenclike.103 * 1125 Maer hi hadde onweert tghetal Ende alle vrese ende ongheval. + Dit dedi doen. 1146 scoen riueir. 1139 her. Dies sneldi hem ghenendelike. 1140 alsi] alse hi lijfner. vgl. Gaut. Dit en waren ghene saghen. Dat een scone riviere is. 1131 tcoren] testoren. 1140 Alsi die lande sonder lijfnere Algader vonden ende sonder broot. 1150 Hi vlooch ghelijc alse die snee. Dat hi hem niet en soude ontgaen 1155 Int einde van sinen rike. Hi peinsde altoos om die ere. 1147 steen: cleen. die edele here. mhd. Hi sochte Darise sonder waen. 1136 daris dat eem onboet. Die edele man. Want Maceus van Babylone. 439: fumantesque invenit agros. Dat een riviere was te waren. Dat upt tlant stoet scone te voren. Die comt ghevloghen metter vlaghen. Bedi voer hi siere strate. 1140 en Gaut. 1159 sine. Alexanders geesten . Up die Albene quam hi ghevaren. 1158 riueir. 1145 Hi vlooch rechte alse Tygris. 1135 Hadt al verbrant clene ende groot. 1152 en̄ dit waren. 452: qui gurgite saxa volutans. hurren = zich rasch bewegen. * 1125 mar. 1143 edel beide malen. Was sint versleghen doorperlike. dat soe die stene Beide groet ende clene Met hare drivet in die see.

of hier? 1179 eer. Die ten wapinen waren goet. 1176 seiden si S] seide hi soe] hi. 1188 uernois. 480: armisque paratas dormitare manus. Dat bet achter comen sal. wellicht stond er ook dattie mane was vervaren ❘ daerom (of om) dat soe vertornet ware. bosch ende riviere Hadden onweert dat si wouden Die werelt met crachte houden Ende alre liede heren wesen. Lant. Jacob van Maerlant. 1192 riueire. Dattie mane woude vervaren. Doe si die mane saghen vervaren. Alexanders liede al Ontsaghen hem van ongheval. 1177 vertonen. 1198 dat si dar om vertornet waren ❘ om dattie maen was vervaren. Ooc seiden si dat soe hem woude Vertoghen tgrote ongheval. Alsmen die mane up gaen siet. Alexanders geesten . S de] dien maen. van waren misschien was of eer was. 1167 eer. Si claechden. 1165 1170 + XXXa 2.104 * Recht doe dach ende nacht versciet. + Lelic dat dat hare stoet. Ende dat hem die sterren bolghen. Doe soe up quam. in pl. Hem verkeerde hare moet. 1173 die. 1195 alder. Het was den daghe bi te waren. Want die herte hem verscoot. 1199 Si sachten dat sijch die sterren. Daer was die vrese haerde groot. 1165 wael. Si seiden dat sijn die scoude waren. 1191 alle uerarmt. 1187 woude. 1170 dat eer dat stoet. 1180 wapenen. S de] den maen. Si riepen alle even sere Jeghen Alexandere. Si bewijstent ooc in desen: Om dattie mane vertoornet ware Dat soe daerom was vervaren. z. 1181 herte hem] eerde si. Dat men ten stride varen soude. ter selver stont So verloos soe hare lecht. Alexander wouden si slaen. 1178 bet Verw. Hem vernoies sonder waen Dat si met hem moesten varen. Anderwaerf so waert soe echt Also root alse een bloet. 1197.] het. den here. Gaut. Ende ooc was soe wale ront. 1175 1180 1185 1190 1195 * 1164 die. de aant. datti lande waren Al verarmet mettien viere.

1204 reise. Die alre beste astronomien 1220 Die beste in sterren conde ghesien. Maer niet en segghic dat ic weet. Dien hi hem gaf. Dat si den coninc wouden slaen. 1210 Maer Alexander sonder waen. 490: praescriptos homini regem transcendere fines. 1218 sechten. Hi antwoorde den volke al des: ‘Ghi liede. 1206 ducke geantuurt. Hi riep die wijste meesters daer.105 * 1200 Dat hi cume woude volghen Nature ende minschlichede Ende hi hem anbeden dede. Die sterren moeten dien ganc gaen. 1205 +Dor sinen wille hadden besuert. 1207 volc S] vol. 1225 Dien si van beghinsele ghinghen. 1212 meester daere. Dat was doude Aristaldes. Si houdent alse hijt gheboot. 1234 heer. 1211 hads geen uare. Mettien ghinc dat volc al uut Ende riep al over luut. clene ende groot. Ende si en gaen niet uten kere. 1201 mijslicheide. Haren wech ende hare stede Ende al dat si bedieden mede. 1217 bediden. Ic segghe u in waren dinghen. * 1200 hi. 1232 den hi en. 8. 1221 die alde. 1205 hadden besuert S] harde beswert. 1230 Diet al gheboot. 1228 allet bedieden S] bediede. Alexanders geesten . Dat sijt seiden al den lieden. 1226 ic gegge. Hem rouwet dat si so meneghe vrese Ende so meneghe staerke rese. 399 menschlijcheit ende nature. Jacob van Maerlant. S hij] eer coem wolde. Ende hem so dicke gheaventuert. 1216 goede wouden daer. 1235 Diet al hevet in sijn ghebot. 1203 menich. 1233 mar en zóo meer. 1227 eer stede. 1210 mar. vgl. 1215 maen. Hi en haddes altoos ghenen vaer. Hoe die grote here heet. laet u claghen staen. Ende wat ooc mochte bedieden. + XXXb 1. 1222 antwerde deem volc. 1213 astronomine. 1230 cleen. Diemen hiet astronomiene Ende gheboot hem te besiene. Gaut. ook Alex. 1219 alder astrononien. Ende wat die gode wouder mede. 1215 Wat die mane vervaren dede. die grote here. 1224 dien] eren. 1225 den si uan beginsel ghinchen.

dat van der sonnen slaet. Daer die planeten binnen gaen. vorst ende daertoe mee. de aant.sal gaen. Ic segghe. eertbevinghe ende vloet Die cracht ons heren algader doet. 1253 en̄ dar tho. 1257 en̄ waer bi die sonne uergaet. z. 1254 seg ic. Dat ghevalt. Wat so die here van beghinne + Hevet versien in sinen sinne So weder die see.. In den nedersten so staet Die mane. onse god. rijm. So machmen merken dat soe hanghet Vor die sonne ende soe ontfaet. Of blixeme achter velde jaghen. + Alsoe tusscen ons staet enter sonnen.106 * Ens Jupiter niet.. Alexanders geesten . 1258 seg ic u hort herwart. 1263 maen. 1248 dar tho. Met rechte es hi der naturen god. 1255 dingen. So die eerde beven bestaen. Ane tlicht. Ende so weltijt dat soe ontfanghet. So die sonne meer beghevet. haghel ende snee Reghen. Jacob van Maerlant. Waerbi so de sonne vervaert. die nu es vervaren. Al dat wetic wel te waren Dat al doet die grote here Ende daertoe wonders vele mere: Dau. Eest dat wi iet merken connen. Vier hemele bat up te waren Steet die sonne. Al dinghe volghen na sijn ghebot. 1260 gaen] staen. + XXXb 2. 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 + XXXIa 1. 1242 ofte blixene. Plaghen van sterren ende groten wint. Ende elc boven den anderen gaet. Wat so in die lucht ghesciet. die den dach Int eertrike gheven mach. 1267 maen lichts S] lichs. Al segghic dat onse here sint. 1259 staen] gaen. 1246 dar tho ueel. 1274 merken S] merker. 1249 locht. Ochte die donre ons vervaren. So die mane meer lichts hevet. 1273 thuscen ons inder. hoort harewaert: Men leest dat seven hemele staen.. 1269 weeltijt. * 1236 en es. 1239 S die see sal] die sal. So die sterren hem verdraghen. 1250 gheuelt alst. alse hijt ghebiet. 1251 dat ertbeefinghe. Dat seghic u.

1300 Dat dus donker es die mane. Want en mach anders niet ghescien. Dus verliest die mane haer lecht. 1291 ueruert te geenre. Coninghe ende ander hoghe liede Hebbent becocht. Alse die sonne onder gaet Entie mane risen bestaet. Die sonne hoort den Grieken toe. 1280 Dit machmen bi naturen sien. No min no me. Hier bi eest. 1304 solen. 1298 no] noch. So en eest sonder sake niet. 1289 hort. Ende dat ghesciet na minen wane Altoes in die nuwe mane. Nochtan so en seghic niet.107 * 1275 Wi moghen merken dat soe doet. desgelijks 1313. no anders niet. Ic wilt u prouwen bi clergien. Die Percen en sullen onder gaen. * 1277 waen: maen. 1307 hort grieke. Ende alse dier manen dat ghesciet. + XXXIa 2. Welctijt dat also ghesciet. Jacob van Maerlant. Dat sonder redene ghesciet. 1295 So es deerde daertusscen recht. 1310 Dat Grieken dan verwonnen waert. 1296 uerleest die maen. So welctijt dat al dus ghesciet. Alexanders geesten . 1290 maen uerleest. 1281 ghesciet S] gescein. sprac Aristaldes echt. 1302 reden. daarna nog si. 1295 daer thuyscen. Dien die sterren sijn becant. 1285 Want si heten sekerlike Sonne van al eertrike. Dattie sonne vervaren moet. Soe en vervaert te ghere stont. + Ende ic sal u segghen hoe: Welctijt so die sonne vervaert. 1297 weelctijt. Ooc so sullen met mi lien 1305 Die meesters van Egypten lant. So en salt achter bliven niet. 1294 maen. Bedi wildes hem onse here onnen Dat si betekent sijn bider sonnen. 1284 hebben geşchede. 1299 maen: waen.’ ‘Nu hoort’. 1285 heten S] heetten. in minen wane. 1290 ‘Waerbi die mane verliest haer lecht. Sonder dat soe es al ront. alst ghesciede. 1303 wild.

1331 leeten.108 * Bi reden doe ict u verstaen: Alse Cyrus van Percen dwanc Menich conincrike lanc Ende hi woude der maechde lant Al bedwinghen metter hant. 1340 Dit. 1334 met] bi. die dat hoorden. want ook crachte is uit nachte verbeterd. 1330 geluefden. Ende Cyrus van Percen ooc mede. Hi bleef daer ter selver stede. Des avonts sachmen in dat here Die mane vervaren. Jacob van Maerlant. 1316 coningrike. alsoe nu doet. Des moorghens storte menich sijn bloet. Ic secht u allen over luut: Die derde bouc gaet hier uut. Van joien sanc hi nuwen sanc. 1317 maegde. Gheloofden Aristaldes woorden Ende lieten doe haer belghen staen. nog de twee regels en̄ vrouwe van amasonien lant was ❘ alsmen heer tevoren las. 1315 1320 1325 1330 1335 1340 * 1314 doe ic. Ende Alexander dede bi nachte Die tenten up breken met crachte. Ooc voer hi blidelike voren Ende sanc dat ment mochte horen Bi eenre halver milen lanc. 1332 ten] to den. Quam doe jeghen hem ter were. Hier bi laet u claghen staen! Die seghe es onse sonder waen. 1325 ooc denkelijk te schrappen. 1329 alle. 1323 maen. bi is door het voorafgaande vers veroorzaakt.’ Al die liede. 1322 dies auents. 1339 segt. 1318 mettier. die coninghinne. deze tautologie schijnt mij dan toch te slecht voor M. 1320 hierna heeft het hs. Thamaris. Ende sijn ten tenten weder ghegaen. Alexanders geesten . Die fier was in haren sinne.

22 vermoedelijk daer in plaats van dat. Daris wijf. die daer onder liden Hem dunken si ten wolken slaen Entie bome diere up staen. busch ende heide.109 *Die + vierde boec. 10 ende S] en beide malen. als ic eer seide. Dat men dorsloech meneghe malie. Om dat soe es so dore snel. + 5 10 15 20 25 In dien derden boec so stoet. 3. Doorp ende poort. datment mochte horen Al dorentore int griexe here. Die coninghinne. 451: (Tigris) qui celeri sortitur ab impetu nomen. 17 roschen aen beiden. Die Tygris heet. Alexanders geesten . Het was vier daghe vor die batalie. Dat in die crone van Vrancrike En es gheen water haers ghelike. Hoe die coninc ende there te voet Bi nachte waren up ghestaen. 20 aen den bomen. 14 om dat] dat. Die rochen sijn an beden siden So hoghe. 16 en S] hen haers S] eers. Up ene riviere voer hi van prise. Hi voer met eenen vane voren Ende sanc. 26 ruwen. Als ic hier achter sal bescriven. * 4 maen. Die comt uten paradise. 7 dor en dor. Ende verbrant. 19 slaen. Tlant was al sonder lijfnere. 15 croen uan francr. dat weet ic wel. Van rouwen verloos haer lijf. Gaut. Ende vanden stride ooc die pine. Dattie bloeme van allen wiven. XXXIb 1. 24 bloem. Alse die mane was vergaen. 6 datmen. Dat soe sach haer lant te storen Ende haren man hadde verloren. Jacob van Maerlant.

* 31 cortic eere pine. Die Tyrioot gheheten was. 48 aen. 64 hare als wast. 40 Hi wranc bloet uut sinen handen Ende liet also hete trane Dat seghic u na minen wane Alse Daris laten mochte. Die ghi an hem merken moghet. + XXXIIa 1. Die grote here. Ende sine grote edelheit 50 Leerde hem ontfaermicheit. 60 mer vijf. hare daghe. 51 leet. 36 ofte. 65 Ende scoorde sine cleder mede. 50 ontfarmherticheit. Dat sijn lieve suster bede Ende sijn moeder met groten lede Waren doot van sinen vianden. Al was hi wreet. Doe liep een vanden spadoenen Uutten griexen pauwelioenen. Hi trac sijn haer. vgl. Van dien dat hise hadde ghevaen Toter wilen dat soe staerf. 45 iongelinc S] iongelin baer: swaer. 44 meere. diet al dwanc 60 Die maer vive voete was lanc. 55 Al was soe een scone wijf. + Met sinen naghelen hi bloeden dede Haerde sere sijn ansichte. Dat hi hare minnen en ghewouch. 52 hi si. 63 typren. 40 uter. wanic. 62 paulionen. hi hadde ghenouch. 47 al S] als. 41 leet traen: waen. Alse of hi seker ware das. Haddi die ere. Die corte. alst ware vlas. 57 eer geinre minnen. So goedertieren was sijn lijf. 35 Doe die vrouwe versceden was. Jacob van Maerlant. En sach hise maer ene waerf. 54 en S] en̄ hi si mer eenwarf. 34 onvro S] uro. 55 scoen. Hi liet meneghen heten traen. die grote doghet. Doe men hem die mare brochte.110 * 30 Daer haer altoos stont in te sine. Alexanders geesten . Nu hoort Alexanders claghe! + Alexander Macedo Was also drouve ende also onvro. Hi weende ende riep ghedichte + XXXIb 2. 45 Die jonghelinc sat bi der bare Ende versuchte heerde sware. vers 81 en 88.

111
* Haerde lude ‘o wi, o wach!’ Doene Daris versach Riep hi lude ‘nu segghe mi, Twi du weens ende wat es di? Wetstu iet wat meeren mach Minen rouwe, secht mi dach! Ic can wel wesen keytijf Ende rouwich al mijn lijf. Die liede weten geerne te voren Haren rouwe ende haren toren. Du salt mi dinghe te voren legghen, Die ic selve niet en dar segghen.’ Tyrioot antwoorde te hant ‘Alexander, dijn viant, Doet dien dinen also grote ere Alse of du wares sijn gherechte here. Maer wach arme, keytijf! Die vrouwe, dijn edel wijf, Die coninghinne soe es doot.’ Dus antwoorde Tyrioot. Mettien so was so groten gheclach. Si riepen sere ‘o wi, o wach!’ Daris verloos al sine cracht Ende viel neder in onmacht. Hi waerp up sijn haer dat mul Ende riep, of hi ware dul. Hi waende dat soe ware versleghen, Om dat soe niet en woude pleghen Dies conincs Alexanders minne. Tyriote riep hi inne. Die ridders hi doe buten sloot + Ende vraechde, hoe soe ware doot. Die knape swoer dat hi nie en dede Der vrouwen eneghe lelichede, Al was soe met hem ghevaen; Ende dat hi hare hadde ghedaen Also grote ere al sijn lijf, Of soe hadde gheweest sijn wijf. Doe was Daris in groten vare,

70

75

80

85

90

95

100

+

XXXIIa 2.

105

*

70 doe. 71 reep. 72 twi] we. 73 meerren; misschien is te lezen wat mach meren noch en in den volg. reg. doch te herstellen. 74 minen rouwe S] dinen ruwen seg. 76 rouwich wesen. 79 dingen. 81 Tijriot antwerde. 84 ofte du weers. 85 mer en zóo meer. 86 die] dijn. 88 andwerde. 89 grote geslach. 94 ocht hi waer. 95 were. 98 Trijote. 100 weer. 101 datmen nie. 104 eer. 105 alse denkel. hare lijf. 106 ofte. 107 in S] en vaer: waer.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

112
* Ende seide dat van minnen ware, Dat hi hare ere hadde ghedaen, Ende soen ooc minde, sonder waen. Ooc seide hi ‘hets des heren sede, Waer dat hi comt tenegher stede, Dat hi daer emmer hevet amien. Soe was die scoonste van al Percien, Hi es een here, een jonghelinc; Men maecht prouven bi ere dinc: Dat hi haer dede, hi mocht wel doen.’ Doe swoer sere die spadoen Bi al den goden van der see Ende vanden hemelen, dat es mee, Dat Alexander sinen wive Noit lachter en dede van den live. Doe swoer die knape dat waer is Doe gheloofdes die here Daris, Ende het was hem haerde lief. Al wenende hi die hant up hief, Aldus dedi sine bede: ‘Vader, ende here mede Van den goden al te voren, Daer ic ooc af bem gheboren Ende uwe maech van rechter ure, Al die werelt durenture Ende alle dinc die staen bi u. Eerstwerf so biddic u nu, + Ocht wesen mach, dat ghi mijn rike Mi behout ghestadelike; Ende ocht also es in uwen moet Dat ics emmer derven moet, Ende ansien moet dat verliesen, So biddic u dat ic moet kiesen Enen coninc doch na mi. Ic bidde dat Alexander si Na mi coninc, ghehoort mi das, Die hovescste viant die nooit was.’ Dit waren sconincs Daris woort. Ende sine bede was ghehoort.

110

115

120

125

130

135

+

XXXIIb 1.

140

145

*

109 eer ere. 112 to eneger. 113 dat hi daer] daer hi. 116 mach, of men mach pr. bi derre dinc? Gaut. 53: haec captiva fuit, et forma et sanguine clara: hic dominus fuit et iuvenis: voluisse probatur, quod potuisse patet. 124 geluefdes. 128 vader sprac hi. 130 bin. 133 bi S] b. 134 ierstwerf en zóo vaak biddic S] bidden ic. 139 ansien S] aen sein. 144 hoveste.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

113
* Die trane, die van hem liepen, Ic wane si vor gode riepen. Daris hadde tweewerf ghesint Tote Alexander om paerlemint Ende omme maken vasten vrede. Maer twas om niet, dat hi dede. Dore die doocht van sinen viant Hevet hi derdewerf ghesant Sine boden, om dat hi woude Datmen vrede maken soude. Het was tien tiden sede, Wie so hebben woude vrede, Dat hi voerde enen tac, Die men van ere oliven brac. Om den vrede voersi tiene, Vroede ridders ende siene, Entie vroetste diere was, Dat was die oude Achillas, Ende was van rade gheraect wale, Ende daertoe condi sine tale Utermaten scone toghen. + Dus sprac hi vor Alexanders oghen: Hovesce coninc, verstaet wel, Uwe hovescheit ende niet el Dat doet Darise, onsen here, Om vrede bidden also sere. Ende dat hi hier tote u seint echt, Dat en doet hi niet dor recht, Maer om dattu sine kinder Moeder, suster, meerre ende minder, So hoveschlike heves ghevaen. Al hebben wier breke, sonder waen Si en dunken ons niet ghevanghen sijn. Dies danct u sere die here mijn, Want du hare suverheit bewaers, Ghelijc dattu haer vader waers. Altoos hetise coninghinnen, Ende ghi en doet hem niet bekinnen Dat ghise haet in enegher wijs.

150

155

160

165

+

XXXIIb 2.

170

175

180

185

*

147 tranen. 148 waene dat si. 149 geseint. 150 parlement. 151 om te. 152 mer et was. 153 dor die docht. 155 sinen bode; vgl. vers 161. 157 ten. 161 ureden tien. 163 die daer. 164 alde. 165 gemaect. 166 dar toe en zóo dikw. conste. 169 hovesch. 172 also] so. 173 tot. 174 dor. 175 om ontbreekt. 178 wie (S wi) eer brec. 181 eer bewars. 185 in S] ni eenger.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

114
* Dies gheve u god ere ende prijs! U drouve ghelaet, u drouve oghen Dunkent mi van buten toghen Dat ghi sijt een hovesch viant. Daris, die ons hare heeft ghesant, Dochte mi cume so drouve sijn, Alse nu toghet dijn anscijn. Nochtan weent hi om sijn wijf, Die hi minde alse sijn lijf, Ende ghi weent om uwen viant. Ghi waert ghewapent al te hant Jeghen ons, dat weet ic wel, En daet dit leet, ende niet el. Daris doet u bidden haerde Om ghetrouwelike vaerde, Ende siere dochter biet hi di Ende alt lant quite ende vri, + Dat leghet van der navelsee Toter Eufraten, ende daertoe mee: Diere stene ende daertoe gout Ende ander chierheit menichfout. Hout sinen sone hier te waren Te ghisele ende laet met ons varen Siere moeder ende sine twee suster mede. Dies biddewi u up hovescede. Ende neemt van hem drien te lone Dertich dusent besanten scone Ende algader goudijn root; Dat es ene chiereit groot. En hadden u niet die gode ghegheven Goede aventure in u leven, Het ware tijt dat ghi om vrede Haddet ghedaen dus grote bede. Nu eist so comen datmen u bit. En moochdi niet merken dit, Hoe groten here Daris hevet? Met hem es alt tfolc dat levet, Hi hevet die see bedect met scepen Ende dlant met tenten al begrepen. Nochtan es te nauwe dat mere

190

195

200

+

XXXIIa 1.

205

210

215

220

225

*

190 heer. 191 docht so] asso. 192 dijn (S uw)] sijn. 200 getruewelike. 202 qwijt. 205 daertoe zou men ten minste in eenen van die regels best kunnen missen. 206 menichvout. 207 soen hie. 208 Tie. 211 nemt him. 212 bosanten. 213 gulden. 214 een. 215 en S] en̄ hadden niet u. 217 were. 218 heddet. 219 eest. 220 En̄. 221 her.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

115
* Ende dlant te sinen here; Die rivieren sijn so besloten, Si en moghen niet ter see wert vloten. Ic wane hi meer volcs heeft allene, Dan die werelt al ghemene. Alse Alexander hadde ghehoort Achillas tale ende sine woort, Riep hi in ene kemenade Al sine hoochste liede te rade Ende vraghede, wat si hem rieden. + Twivel was van sinen lieden, Wat si hiermede wouden doen. Doe sprac die here Permenioen, Die bat doen conde grote daet, Dan ghegheven nauwen raet. ‘Tevoren’ sprac hi ‘waest mijn raet Ic waent niemen en ware quaet Datmen die ghevangen weder gave Omme scat ende omme have. Men hadder vele om ghegheven. Nu sijn si doot som hier bleven, Ende som sijn si ontgaen, Daer wi af hebben scade ontfaen. Noch raedic datmen die joncfrouwen Varen late mettier vrouwen. Bedi wat soude ons een quene? Men salse laten varen hene; Si quellet ons in menegher stat. Nu laetse varen om den scat. Ic raede ooc wel ten huwelike, Dattu hebben moges sulc een rike Sonder slach ende sonder stoot. Ic wane gheen lant en es so groot, Dat enen here heeft ende nemee, Alse vander navelsee Al dat lant totier Eufraten. Dus mochti al u vechten laten.

230

235

+

XXXIIIa 2.

240

245

250

255

260

*

226 ende] en. 229 wane hi] ween datti. 230 gemein. 234 alle sijn hoegste. 235 uraechde. 237 wat hi heer mede woude. 238 hiere Permenioen S] pernioen. 239 conste doen. 240 geuen. 241 weest. 242 weent nieman en weer. 244 om beide malen. 245 ueel en zóo dikw. 249 ioffrouwen. 250 laet. 251 bedie queen: heen. 253 Gaut. 121: quae Graecorum agmen iterque impediunt potius; het is te vermoeden, dat ook in de vertaling het meervoud stond. 254 laet si. 256 sulke. 258 waen. 259 heuet eın nemmee. 260 als. 261 totter. 262 mochtti.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

116
* Merct, hoe ghi met uwer hant Moghet bedwinghen al die lant, Die ghi begheert na uwen wille! Bacteren lant laet ligghen stille Ende ooc Inden ende Meden! Peinst, hoe vele goeder steden Ghi moghet winnen met ghemake! Hets een sekerliker sake, + Na groten prijs, na groten seghe Te landewaert te vaerne enweghe, Dan nacht ende dach te sine In wapen ende in grote pine.’ Swaerlijc verdroech dat Macedo, Doe dat sprac Permenio. Ende hi antwoorde alstie coene: ‘Slachtic dien here Permenioene, So haddic liever alle weghe Groten scat, dan goeden seghe. Maer, bi trouwen, neenic niet. Mi es vele bat ghesciet. Ic bem quite van groten goede Ende seker in die aermoede, Die mi niet en laet an ghene side. Des bem ic uter maten blide, Dat ic bem coninc, niet coopman. Soude ic tgoet vercopen dan, Dat mi aventure gaf? Neen ic, twaren, dat doe ic af. In hebbe te cope enghene dinc, Noch van den volke, dat ic vinc. Sal icker iemen af laten keren, Dien salic gheven dor miere eren. In woude niet dat mi ghesciede Dat icker af hadde eneghe miede. Gave icse om goet, so ware die danc Entie ere mede wel cranc.’ Doe hi dit hadde gheantwoort, so riep hi Daris boden voort: ‘Verstaet dat ic u segghe wale’

265

270

+

XXXIIIb 1.

275

280

285

290

295

300

*

263 ure. 264 dit. 270 sekerliker S] sekerlike; eerder is sekerre te lezen. Gaut. 130: tutius est. 272 ewege. 273 en. 277 antwerde en zóo vaak. 279 hedde ic. 283 bin. 284 sieker. 285 aen geen. 286 bin. 287 bin. 296 hedde. 297 geue ic si weer. 299 geandwort. 300 riepe van den rubricator is bij hi bijgevoegd alexs.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

117
* Sprac hi ‘ende segghet dese tale Uwen here, dien ghi dient: Dat ic aldus sine vrient Hoveschleke hebbe ghevaen, + Dat en hebbe ic dor hem niet ghedaen; Ic deet dor mijns selves doocht, Het wijsde mi die hovesce voocht. Tfi! soude ic ooc eneghen wive Anxt of vrese doen vanden live! Alexanders rechter hant En es dien vrouwen gheen viant. Die ghone en willic niet jaghen, Die ghene wapen moghen draghen, Die so cranc sijn van naturen, Datsi in wapen niet en moghen duren. Tfi! soude ic jeghen hem orloghen! Hi moet hem ghewapent toghen, Daer ic jeghen wille striden. Dies willic pleghen tallen tiden. Waer dat sake dat u here Om vrede bade also sere, Alse ghi mi nu doet verstaen, Ende woude hi uter werelt gaen Ende gheven lant ende have, In weet, of ics hem orlof gave. Bedi hi taent minen lieden Met scatte ende met mieden Dat si mi nemen sullen dleven, Of met fenine mi vergheven. Dies bem ic dus sere verbolghen: Ic sal hem toter doot na volghen. Hi en vaert niet als een recht viant, Die bescermen wille sijn lant, Hi vaert, oft een verrader ware; Ja als een recht mordenare, Sal ic u die waerheit tellen, Doet hi mieden mine ghesellen. Mi en becomt wale niet

305

+

XXXIIIb 2.

310

315

320

325

330

335

*

303 here (S heer) dien S] hier den. 304 sijn. 305 hoveschlec. 307 docht: uocht. 309 eengen. 311 oft. 316 in] en. 317 orloghen S] ologen. 327 bedie taent, zooals Verwijs uit het caent van Snellaerts uitgave gegist had, staat in het hs. Ook nog andere van zijne verbeteringen blijken door het hs. te worden gestaafd. Zoo staat er vers 335 niet oert maar vert. 329 nemen mijn leuen. 330 ofte mi ontbreekt. 331 bin. 334 wil. 335 ofti. 336 mordennaere. 338 mijn.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

118
* 340 Die vorwaerde, die ghi mi biet. + Bedi gavic hem die vaerde, So lachterdic mi selven haerde, Men mochte segghen dat ic ware versaghet, Ende dat hi mi hadde verjaghet. 345 Ghi biet mi goet utermaten, Dat es tlant over die Eufraten. Mi dunct, ghi sijt des mesraect. Want ic hebt te mi ghesaect Ende ghewonnen met miere doghet. 350 Drijft mi uut, of ghi moghet, Dat doch dat lant uwe si; Dan moochtijt wale gheven mi. Grote ere eist dat mi Daris sint Dat hi mi gheven wille sijn kint. 355 Hi hadt Macheuse belovet. Heeft hise hem nu berovet? Secht uwen here, al dat hi hevet Ende al tfolc, dat onder hem levet, Ende so wat hi hevet verloren 360 Ende hi selve ooc te voren, Al staet in miere ghewout Ende al eest dier Grieken sout Ende loon van hare pine.’ Dus was die antwoorde sine. 365 Achillas hi nam orlof Ende rumede Alexanders hof Ende tellede Darise al die woort, Die ghi te voren hebt ghehoort. Daris seinde mettier vaert 370 Macheuse al darewaert, Die de weghe beligghen soude, Daer Alexander varen woude. Mettien dede Alexander graven + Met chierhede ende met groter haven 375 Darijs wijf, Telico, die vrouwe, Daerom hi hadde groten rouwe. Hi dede maken een graf van prise Up enen berch an een falise.

+

XXXIVa 1.

+

XXXIVa 2.

*

341 bedie geve (S gave) ic. 343 mocht weer. 344 hedde. 348 gesact. 352 mochdijt. 353 groet eest; Gaut. 168: multum mihi praestat honoris. 354 wilt. 355 hadde. 356 hi si. 357 segt. 363 eerre pinen. 364 andwerde. 370 darwart. 371 belighen. 374 cierheden. 373 falise S] salise.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

119
* Daer was Apelles meester af, Die Jode was ende screef ant graf Die griexe coninghe alle twaren, Die Alexanders voorders waren, Ende haren name screet hi mede Boven hem ter selver stede; Ende dystorie, hoe hemelrike Was ghemaect ende eertrike, Screefi an den grave besiden Al tote Alexanders tiden, Die ic u vertellen sal Met overslaghender rimen al. Apelles screef goods ghelike, Die alle dinc volbringhen mach, Hoe hi hemel ende eertrike Ende dinghele maecte up den sondach. Des maendaechs maecte hi tfirmament Int water te middewaerde Ende ront al omtrent. Noch doe was overdect die aerde. Dies maecti up dien dijsdach Die see, ende daerde quam uut. Dat was teerst dat mense sach. Hi sciep ooc bome ende cruut. Des godensdaechs maecti die sterren Entie sonne ende ooc die mane, Die ons lichten noch van verren; Hi settese in haren stane. + Hi maecte up dien donredach Al dat in die rivieren levet Ende so wat dat vlieghen mach, Ende so wat die see in hevet. Die beesten maecti vander eerden Entien minsce up dien vridach. Van siere ribben maecti weerde Yeven, daer hi in slape lach. Hi ruste uptien saterdach

380

385

390

395

400

405

+

XXXIVb 1.

410

415

*

383 naem. 387 screef. 391 gods. 394 die eingele. 395 mandags; zeer onduidelijk uit sondags verbeterd. 398 onbedect; wellicht is enkel bedect te lezen, hetgeen de afschrijver misschien

niet begreep; Sp. hist. 1 ,5,5 dus heeft hi deerde voort getrect, die te voren was verdect. 399 maecte. 401 dierste mensi. 402 sceep oec boem en. 403 godesdags. 404 maen. 406 staen. 407 donnersdach. 409 wat uogel dat. 410 maecti, S maecte hi] bi. 412 minschen. 413 werden; vgl. Rb. 508 daer hine (den mensce) hadde ghemaect werde. 414 Euen. 415 satersdach.

1

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

120
* Van allen werken, die hi dede. Hi benedide al, dat hi mach. Dus was daer bescreven mede. Appelles screef dien hemel blau, Entie eerde was ghescreven scier, Die see hadde die vaerwe grau, Van kelen was ghemaect dat vier. Die lucht hadde die vaerwe groene, Sterren ende sonne waren van goude, Elkerlijc na haren doene, Die mane van selver, alsmen woude. Die minsce hadde meest weerdechede Van al dien, dat god gheboot. Daer stoet dat serpent ooc mede, Dat ons brochte in grote noot. Daer stoet bescreven, hoe dat Yeve Den appel hadde in haren mont, Ende Adam dor hare lieve Mede beet ter selver stont. Dinghel dreefse met baren swerde Al bernende uuten paradise. Yeve sat en span up derde, Adam pijnde om die spise. Si en waren langher in dien paradise, Dan omtrent enen halven dach. Daer stont oec, in welker wise + Yeve van Caym ghelach. Daerna lach soe van Abelle, Hi wachte de scaep ende was goet man; Maer Caym, die quade gheselle, Pijnde, hoe hi coren wan. Caym slouch Abelle doot End god vermalediden al daer. Des dreef Adam rouwe groot, Hi weender omme hondert jaer. Een tekijn gaf god Caime, Om dat men niet en soude verslaen, Dat steet ghesat in desen rime:

420

425

430

435

440

+

XXXIVb 2.

445

450

*

419 blae. 421 grae. 422 kelen] elken. 423 locht groen. 425 uan eren doen. 426 maen seluer. 427 meer; Rb. 327 want hi es van der meester werden. 428 alden. 431 stoet S] bestoent eue. 435 die eingel dreef si. 437 Eue. 439 niet langher; lees dit en het volgende vers si en waren in dien p. ❘ maer omtrent enen h. dach? 442 Eue. 443 abele. 444 wacht. 447 abel. 451 teken. 452 men eem. 453 dese.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

121
* Thooft haddi juchtech sonder waen. Caym vlo ten oostenwaert Ende wan een kint, dat Enoch hiet, Daeraf leestmen dat seder waert Lamech gheboren ende ander diet. Lamech was een quaet keytijf. Hi was die alre eerste man, Die te gader hadde twee wijf. Recht waest dat hijt bestan. Van oude verloos hi tsien. Hi scoot nochtan al dat hi woude. Caym scoot hi doot mettien, Daer hine hoorde in enen woude. Sijn leidere seide ‘hets een man, Dattu heves ghescoten, here.’ ‘Hets Caym’ sprac Lamech dan; ‘Du moets ooc becopen sere.’ Sinen leidere nam hijt tleven. Dus ghesciet altenen gader. Caym es daermede bleven, Lamechs vijfte oudervader. Noch enen sone wan Adam; Sijn name was gheheten Set, + Daer een groot gheslachte af quam, Die some hilden ons heren wet. Ant graf stont ooc Enoch bescreven, Die ons here wech varen dede; Tote Antkerst tiden sal hi leven Ende jeghen hem ooc striden mede. Onse here stonter in diere ghelike, Alse ocht hem leet hadde ghesijn Dat hi den man gaf sijn ghelike, Ende hi liet die ghebode sijn. Daer stont Noë ende maecte daerke, Also alse hem onse here gheboot. Die diluvie ghinc so staerke, Dat al die liede bleven doot. Maer si achte en behielden dlijf, Dat was Noë ende sijn drie kinder

455

460

465

470

475

+

XXXVa 1.

480

485

490

*

454 dat huet hadde hi iucatech; vgl. Rb. 904. 455 oestenwert an. 457 sider quam. 461 twee ontbr.; vgl. Rb. 962. 462 bestan] bescoude; vgl. de aanteekening. 463 ouder verloes hi sijn sein. 465 doot] nochtan. 467 sachte ee. 471 liedere. 472 altenen S] altonen. 474 uifte. 475 son wan S] van. 476 naem. 477 geslechte. 482 heilden. 483 dire. 488 also als. 490 alle. 491 beheilden. 492 kindere.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

122
* Ende met hem hare viere wijf. Aldus waest bescreven ghinder. Drie hondert ellen was die aerke lanc, Ende vijftich ellen was soe hooch, Ende dertich wijt. des hebbe danc, Die dit screef ende niet en looch. Een elle hiet in dien tiden Van den ellenboghe voort. Menech jaer so plachmens siden, Also alse ic hebbe ghehoort. Twee ende twintich hondert jaer Ende twee ende vijftich ooc daer mede Stont die werelt, dat es waer, Eer god die diluvie comen dede. Voghele noch dier mochten ontfaren, Si en verdronken mettier see, Sonder die in daerke waren Elkerhande twee ende twee. Doe die diluvie was vergaen, + Plante Noë enen wingaert. Daer was ghescreven dat hi saen Vanden wine dronken waert. Noë lach ende sliep Ende was onttect tusscen die been, Cham sijn sone stont ende riep Ende bespottene ende green. Sijn andere broeders riep hier toe - Die een hiet Sem, dander Japhet Si keerden daeraf haer oghen doe Ende dectene. dies deden si bet. Doe Noë twiste, was hi gram Ende benedide doudste twee ‘Vermaledijt so wese Cham’ Sprac hi ‘nu ende emmermee.’ Daerna stoet die patriaerken Ghescreven an die ander side.

495

500

505

510

+

XXXVa 2.

515

520

525

*

493 viere] drie. 494 wast. 496 hoge. 499 dien S] den. 502 also als. 503 twe. 504 aangezien de opgaven in de verscheidene bronnen sterk onder elkaar verschillen, wil ik het cijfer niet veranderen; Sp. hist. 2242 (Vincentius 1256) Rb. (vers 1073 volgg.) 2244, (Hist. scholast. 2244, varr. 2264). 506 misschien die lovie, en desgelijks 511. 507 entfaren. 510 twe on twe. 511 ontgaen. 514 vanden S] vande. 515 en. 516 was ontbreekt thuyssen. 517 sijne soen stoende. 519 ander broeders; lees broeder? 523 twiste] dit wiste. 524 die alste twe. 526 emmermeer. 527 patriarchen.
s

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

123
* Met goude, datmense soude maerken. Abraham hadde doghen blide, Sara, sijn wijf, stont ende loech, Want soe tharen neghentich jaren Ysaac, haren sone, droech; Hare man hadde hondert jaer te waren. Daer stoet Rebecca, Ysaacs wijf, Die twee kinder droech te gader. Die een was Esau, die keytijf, Die ander Jacop, Joseps vader. Esau was ru als een rint. Ysaac was daer ooc bescreven, Hoe hi was van oude blint, Ende niet langher en mochte leven. Daer stont ghescreven Esau Hoedane wijs hi jaghen liep Ende hoe soe Jacop maecte ru, Doene sijn moeder tote haer riep. + Jacop was ghebenedijet Van den vader, eer hi staerf, Esau die bleef ontfrijet, Des weendi lude menechwaerf. Jacop vlo wech, dat was waer In Mesopotamia, Sinen ome diendi seven jaer. Hi gaf hem siere dochter Lya; Nochtan gheloofde hi hem daer Siere dochter Rachel. Daer diendi om noch seven jaer Ghetrouwelike ende wel. Alse Joseph was gheboren Woudi te lande weder keren. Dat quam Esau te voren, Ende hi wouden danen weren. Jacop hi quam met twee scaren, Te Lusa lach hi enen nacht, Daer sach hi die goods cracht te waren, Daer hi jeghen den ingel vacht.

530

535

540

545

+

XXXVb 1.

550

555

560

565

*

529 datmen si s. merken. 531 stoent. 532 tho hueren LXXX. 535 ysacs. 536 twe en zóo meer. 538 iacob evenzoo later. 539 rient. 541 ouder. 542 en S] en̄. 545, 46 zijn stellig in de war geraakt; misschien ende hoe sijn moeder J. maecte ru ❘ doene sijn vader tote hem riep? of ende hoe soe J.m.r. ❘ sijn moeder doe hien tote hem riep? 546 toter. 547 gebenedijt. 549 ontfrijt. 551 en wech. 552 mesopotania. 553 oem. 557 omme. 558 getruwelike.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

Hoe si Pharaoene baden des. Om dat hijs niet en woude doen. Die vrouwe soe was daer ghemaect. Jacop nam al sine kinder Ende voer in Egyptenlant. 8 Jacob van Maerlant. 601 pharaoen. 606 woulttu.124 * Josephs droom stont daer bescreven. Die Joseppe daertoe dwinghen woude. Biden coninc Pharaoen Was hi sider ute ghedaen. Daer hi om was vercocht. 597 vur. Dat hi haerde node dede. vgl. 579 stoent. Jacop hadde tweerande namen. 589 beide ende S] in. 585 590 595 Hi was vor gode vercoren Te tiden bat dan iemen el. sijn kint. Dat vint men bescreven wel. Alexanders geesten . Daer stont ooc hoe Jacop sende Sine kindere omme coren. 587 sijn. 598 z. hist. Van gode si hem bede quamen. 570 575 580 + XXXVb 2.’ * 573 lege nact. Ende hoe dat hi hem bekende Dat Joseph niet en was verloren. 593 beide. 3 . Was hi langhen tijt ghevaen. Ende in Egyptenlant verdreven Ende tes conincs hove brocht. Dat hi bi hare laghe al naect Ende haerre minnen pleghen soude. Want hi hiet ooc Israhel. Om dat hij spelde al durenture + Des conincs droom met groten love. 20. Hoe hi weder quam te hove. 591 ueirre hande. vant. In dander side so stont Moyses 600 Ende Aaron sijn broeder mede. Bede meerre ende minder. ‘Laet gaen tfolc van Israhel’ Sprac Moyses ‘dat heet di god. de aanteekening. Daer hi Joseph. Daer stont ooc die aventure. Sp. 605 Hi sal wesen haerde fel En wiltu niet doen sijn ghebot. 72. 585 bliende of bkende.

50 2 en Rb. 615 dirde. onse here. 630 Ende tfolc vervaerde hem vreselike. 621 Sp. en Sp. Ter eerster plaghen wert twater root Beide in reghen ende in rivieren. Pharao volchde na met moede. Die seste waren bleinen groot. Dit vers zou ook wel tot den hagel kunnen behooren. 1 . mesien. 2 2 2 Jacob van Maerlant. 3815 (5 hss. 2. lees quamen pude groot? zóo Sp. Alexanders geesten . 3925 puusten ende roven (rove). Die neghende was deemsterhede. 615 +Hurselen waren die derde plaghe Die de liede staken sere. misschien ook dor die rode see. 73. Die vijfte plaghe slouch al doot 620 Die beesten van Egypten lant. Also alsmen ghescreven siet 610 Met tiene plaghen haerde sere. Die de liede quelden metten dieren. 1 . en in den Sp. 1 . 613 pedde. + XXXVIa 1. Kil. Ter andere quam meneghe padde groot. hist. 630 verveerde. hist. Die tiende sloech al doot mede Die outste van Egyptenlande. Die men tasten mochte metten handen. 2 hss. evenzoo Rb. hursel. Kil. horsel. 622 him. 1 . 2. 633 alte. na hi staat echter nog een onleesbaar woord. hist. 631 duysterhede. 64 bladeren ende sweren. hist. Vlieghen in dien vierden daghe Plaechden die liede vele mere. hist. 3827. 2 andere ook urselen. tegen eene. crabro. 3975 en 3990 wordt van het groene ook bij de 8e plaag (de crekelen) gewaagd. Bedi plaechden god. Rb. Doe quam een hagel. Zooals boven luidt het ook Rb. als men het tot het volgende betrekt. 2.125 * Pharao en achte hier up niet. 635 Moyses met siere roede Leide tfolc dor die see. Dus so waren si ghescant. die verteerde * Tgroene al vanden conincrike. 608 bedie. * 607 in. Die hem deden groten pant. 611 water. bleyne pustula. die vorsschen heeft). 618 mere] sere. 636 dor die see] met siere. 2. Sp. 628 dat groen coningrike. maar men slaagt beter met de rijmen te regelen. Wellicht zou ook dede hi wee voldoen. bijkans van de grootte van wee. 638 hier] hi mede wee ontbreekt. 632 mochte ontbr. Hem selven dede hier mede wee. 54 en Rb.

Doe Moyses versceden was. Josuë hi deelde die lande Den twalef gheslachten van Israhel. 1 . 5989 Amoree (:). 660 665 670 675 * 639 aldaer] algader. Elken gaf hi sijn rechte wel. 672 geslechten. 658 S van ontbr. + Dat en was loghene engheen. 656 echeen. 669 sciet hem ontbr. 659 van gesusoen. Selve staerf hi ooc daer mede. Als si quamen in die woestine. Hi leide tfolc van Israhel Droochs voets over die Jordane. amorreen. 653 gaf waters. 2 Jacob van Maerlant. 648 berch. Ende vochten jeghen die Gebuseen Ende jeghen meneghen coenen man Ende jeghen die Fereseen Ende jeghen dlant van Chanaan. 663 uerscieden. Die hem waters gaf ghenouch. Ende onghescaet ghingen si dane. 11. Moyses bleef al sonder vaer. 7. Hi dede den heiden vele wee. Ende elken gaf hi sine stede Ende deelet hem met pinen. Si sloughen den coninc van Basan Entien coninc van Amorree. 655 wael. 640 645 650 655 + XXXVIa 2. vgl. Rb. 668 jordaen. 640 compagien. Also alsic bescreven las. hist. Alse hi verjaghet hadde die viande. 676 deilet. hoe hi slouch Uptien haerden maerbersteen. Reghende up hem themelsce broot. Daer stont ghescreven. Dit was waer. Twater sciet hem. 654 logen engene.. Si versloughen wel meneghen man Up die liede van Echee. weet ic wel. Vleesch hadden si al sonder pine. Doe waert haer leider Josuë. Moyses was daer ghescreven Up dien beerch van Sinay. gheloves mi. Alexanders geesten . 661 feresoen. Ende al ons heren paertie.126 * Pharao verdranc aldaer Met al sijnre compagnie. Sp. 670 daen. Dat was een mirakel groot. 649 was S] war. 643 hi quam. Daer hem die wet was ghegeven.

Moyses ende Josuë Waren hertoghen van Israhel. 707 vos misschien behoort vier in den volgenden regel. de aanteekening gedinct. Dat was Samsoen. 701 geuloit. 693 was ontbr. S hadden hem] hadde hi. Dat hem noit man verwan. 710 daden. Die staercste. in die goede stede. 690 695 700 705 710 715 * 678 wael. + Daer stoet ghescreven. Hi nam Dalidam te wive. Daer quam water uut ghevloeit. Ander wapen. Dat en was loghene engheen. z. Dat vint men bescreven wel. no ander sake Sone hadde hi ter selver noot. Die Philisteen hadden beringht Tere tijt in een woestine. 709 uerueert. Jacob van Maerlant. 702 engene. Daer was lichtelike ghedinght: Si waendem hem doen grote pine. Hi brac die poorte ende clammer mede Up enen hoghen berch gereit. 712 haddene. Dien liebaert rovede hi van den live. 695 een esels kinnebac. Doe Dalida sijn cracht wiste. Doe hi van dorste was vermoeit. Waerp hi enwech dat droghe been. 691 philesteen. 692 teere. 694 pijn. Ic dar mi vermeten das. Rechteren hadden si voort mee. die haer rechter was. 697 wapene noch. Aldus bescreef Apelles al. 711 gazes. de aanteekening.. Die sinen wive deden toren. Hi sloech met eens esels kake Meneghen staerken man te doot. Haddene sijn viande beleit. Alexanders geesten . hoe hi vacht Jeghen die Philisteen. z. 680 685 + XXXVIb 1. 716 sijn. Dat was hem groot ongheval. Hi slouch doot met siere cracht Ende verwanre menich een. Bant soe sine hande te samen. die staerke man. 699 vermoit.127 * Dede hi wel. Hi bant dien vossen tfier in den staert Ende onstac dier liede coren. het sal hem scinen. Dus hadde hi meneghe man vervaert. Te Gaza. 684 samson.

Alexanders geesten . Na Samsoene stont Eli. Nemmermeer verrees hi weder. Mettien sijn viande quamen. 741 becogte. cleene ende groot. 720 + XXXVIb 2. 732 zael ueil. 731 biede. 751 stoel. hare afgod mede Was onthovet up die sille. hoe die Philisteen Ons heren aerke hadden ghevaen. Doe Eli hoorde die niemare. Jacob van Maerlant. 738 weetman. Het bleef daer al. Dat sine kinder waren doot. 735 na met groote roode beginletter zooals na opschriften. Hadde hi den rouwe also groot: Vanden stoele viel hi neder Ende brac den hals ontwee. 744 onthuet. Si riepen al te Samsoene ‘Tooch ons een deel van dinen spele!’ Ende doe dedi alstie coene: Hi brac die colummen bede. 753 nummermeer. dat weetmen wel. Dat was dat den papen dede Sere hebben haren onwille. Dat becochten si met lede + Over een wel corte wile. Na Elyen stont Samuel.128 * Ende scoer hem af sijn haer met liste. 726 waren daer. 724 twe. 723 heilden. Entie sale viel al te doot. 734 cleen. Ic waenre menich omme scree. 755 stoent en zóo dikw. 743 eer. Si staken uut sine oghen bede Ende maecten mettem hare ghile. Entie aerke ghevanghen ware. 725 730 735 740 745 750 755 * 720 mettien haer. Dus speelde hi met groten lede. 746 haren] sinen. 747 hoert die nimare. Alle die hoochste entie meeste Waerre up den selven dach. Daer stont. misschien velt = velde het. 727 mede ontbreekt. 729 toen deil. Dat up twee colummen lach. Dagon. In een huus hilden si feeste. Die rechter was in Israhel. Ons heren pape so was hi Ende prophete. Dat becochte menich een Mettien live sonder waen. 739 stoent wie. Dalida was mede in die sele. 752 ontwe.

Rb. Sauls conincstavel.129 * Die rechtere was ende prophete Over tfolc van Israhel. Hoedane wijs dat so ghevel. mede Vanden heidinen waren versleghen.die was snel ghelijc der ree. 785 saul oec. sinen behete? Verdam) z. 782 davit en zóo altoos doe ontbr. Naar aanleiding van deze plaats verkies ik het fem. deutsches Alterth. Jacob van Maerlant. Die sesse slachellen was lanc Ende ene palme daertoe mee. den Philistee. Hoe hi doot bleef ende helpe riep. 781 sachte die geen. 768 ioeght. Daer stont hoe dat Saul bleef Uptien berch van Gelboë. 780 van] dan. 792 dien. 763 Ramata S] amata. Men leset dat in sine vite Dat hi hem dicke wel verweerde. + XXXVIIa 1. Verloos hi al sine doghet. 774 dicwile. Davit vermaledide die stede. sing. Alexanders geesten . Die in dien tiden was heerde. Dat sal ic u hier toghen nu. Daer Jonatas.. 761 tonen nu] wel. en 4. diet bescreef.. de aant. 9873 Asael. Dat hi die ree achter liep. 2. Ende Saul.. + Si voechden wale te sinen behete. vgl. des hebbe danc. Verdam Taalk. Die goet was in siere joghet. f. 925. Bijdr. Zeits. Alse hi ter outheit was gheraect. Hi was die achterste baliu Vanden lande van Israhel. Daer stoet ghescreven Asaël. Was die ghene diene slouch. 773 dat] daer. Dat seide die ghone. Des droevede Samuel daerna. 790 ree. 24. 770 sijn docht. Doe was Saul coninc ghemaect. Doe hi verhoorde dese dinc. Die liede quamen in Ramata Ende eischeden enen coninc. Dat Davit doe haerde sere scree. 776 slecht ellen. 786 heiden versleghen S] verslagen. 758 uochten wael sinen behede (of volchden w. 40. sijn vader. Dien slouch hi doot. die coene deghen. 784 S die ontbr. 236 reen] zee. ree. Doe coos Samuel Davite. 760 765 770 775 780 785 790 * 756 rechter. 762 woedanen. scre. Golyase. Die te voren was so snel. Abner.

814 goeds huys scoen. 812 ontfeinc salmoen die croen. Hierachter volgen nog de vier verzen elc was coninc ·XL· iaer ❘ ouer al dat israhelsche doen ❘ dit weetmen wel dat dit es waer ❘ hier lat ic uan salomon. Dies weende Davit meneghen dach. Hi sloech Joab up enen outaer Ende wrac den broeder. desgelijks in den vólg. 824-831 Joroboam dat weet men wel ❘ joroboam dat es ware dinc ❘ leefde utermaten wel ❘ hi hiet uan israhel coninc ❘ hi en was quaet noch oec fel.130 * + Hi hadder omme quaden gavel. 797 dies. 795 800 805 810 815 Alse Salomoen was doot. Jacob van Maerlant. alstie coene. 794 Ioab S] iacob. Roboam hadde onder hem * + XXXVIIb 1. Daer stont bescreven dat orloghe Tusscen Davite ende Absaloene. hoet Urias mede Becopen moeste metten live. + XXXVIIa 2. * 793 hadde dar om quaet geuel. 820 croen. 806 eike groen. Want Joab qualic dat verdrouch. met S. Dies hadde Davit rouwe groot. was begraven. Daer stont ooc. 18 dar om diende hi menech iaer ❘ dese dinc geueil salomone. noodlot’ te lezen. die cortelike quam. 805 verwerret hinc. hier het dikwijls met gavel in het rijm verbondene cavel ‘lot. de coninc. 807 ter doet. Hi maecte met wel groter haven Dat alre eerste goodshuus scone. 802 mettien. z. 815 altaer. 819 salomon. 804 thuysscen absoloen. Joab sloech Abner te doot Ende wrac den broeder Asaël. Ende hoe hi hi hinc verwerret hoghe Nebor an ene eke groene. Ende ooc. hoe Davit dede Hoerdoem met Urias wive. Joab scotene daer te doot. Werringhe ende orloghe groot + Stont daer. Ontfinc Salomoen die crone. Immers ook gavel = cijns. Alexanders geesten . Deze schrijffout maakt het niet geraden. regel en 815. de aant. Om sijn kint dreef hi rouwe groot Ende riep o wi! o wach! Doe Davit. Want hi verrieden als een fel. S des] die rouwen. 820 Ontfinc die crone Roboam. 817. huur in figuurlijke beteekenis geeft hier een goeden zin.

Alle quaetheit leidi neder. Van den westen ten oosten waert..131 * Jherusalem. zóó vaak geboden. 845 en 2. alst god woude. Maer ic segghe u over waer: God hi linghde hem sijn leven Dore sine doocht vijftiene jaer. 855 S soude ontbr. Mer dien goeden Ezechias Dien screef hi omme sine doghet. 833 roboam. Maer hi screef. 858 dogt. Men leset van Jeroboam mede Dat hi coninc in Samarien sat. Was dier Joden hovetstat. vgl. Dat dedi om den groten lachter. Hi lach siec ende soude sijn bleven. Bi siere siden stoet Josias. 867 we en. die heleghe stede. Die een heilich coninc was Ende die wet sere visierde. Diemen tellen mach van hem. 838 Omt wonder datter. hoedane wijs Elyas was upghedraghen In dat eerdsce paradijs Up enen viereghen waghen. + Die sonne keerde. Apelles liet achter bliven Die sonden van Samaria. 854 lachte hi. hoene sloech 835 840 845 850 855 860 + XXXVIIb 2. Daer in stoeden goods ghebode. Die waren in Jherusalem. 832 hoetstat. 841 ernsce. Alse ghi hier wale horen moghet. 862 uerueert. maar ook het daar bovenstaande woude kan de fout veroorzaakt hebben. Alexanders geesten . zóó altoos. diere volghet na. 1153. Om dat hi twivelen niet en soude Ende om die doot niet sijn vervaert. Die quade coninghe liet hi achter. Jacob van Maerlant. 853 stoenden. De afschrijver begreep dezen regel verkeerd en verbond hem met het volgende vers. Hieruit mag men. Die en woude hi niet bescriven Om den lachter. 865 * 831 heilge. misschien. 843 co. Daer stont bescreven. Die de Paesscen sere vierde. dat een voor hem duister woord op de plaats van wonder stond. Dat een heilich coninc was. 848 om sijn doecht. afleiden. Hi tebrac te stucken die afgode Ende verhief die wet up weder. 852 uerheef.

Hi vorseide dat onse here Soude maken wonder groot. zooals Sp. den coninc. 903 stoende. Si en lieten die wet alghemene. In wat tiden dat si screven Hare bouke. Dat es Jeremien wel bekant. 895 sachte. 874 dit onseinde. Hoe hi maecte sine feeste Ende sine baroene wel ontfinc. Ende in wat einde dat si bleven Ende hare namen ooc daernaer. Om dat Josias was doot. 886 eenre. Die propheten stonden daeran Elkerlijc met sinen sichte. Jezechiel stont al daer. 897 seshoudart dar naer. 889 uorsachte. 869 menich. 1 . 871 twe. die vroede man. 884 akas den coninc] dat was waer. Daer na stont die scone jeeste Van Asswerus. 872 en S] en̄. 902 weder ontbr. daer stont jeghen. hist. Dat menech man qualec verdroech. Die Apelles. 893 sachte hi sege. die noit was onttaen. 882 eer naem oec daer stoent. Hoe die Joden weder quamen Uten lande van Babilone Ende hoe si maecten al te samen Ons heren kerke weder scone. dien coninc. Daniel seide over waer Dat Christus soude sijn versleghen Over seshondert jaer daernaer Vive min. 39.132 * Die coninc Sesac van Egypten lant. Dat een kint soude sijn gheboren Van ere maghet in waerre dinc. 1069 scoen. Alexanders geesten . 2 Jacob van Maerlant. dat stoet daer. Dat was een onsiene dinc. 873 algemeen. Sonder dese twee allene En hadden die Joden noit coninc. 900 905 * 868 zesac. Met goude beleide lichte. wellicht te lezen den quaden coninc.. 870 875 880 885 890 895 + XXXVIIIa 1. Doe die Joden waren ghevaen Hi seide hi saghe over waer + Een poorte. Ysaias sprac te voren Tote Achase. 24. Jeremias weende sere. vgl. zóó meer. 876 elkerlike richte.

Die Mardocheus nichte was. 914 heer. Men dede al na sinen behete. 919 Ester] tierst. die grote here. 933 in S] en. Hi seinder om twee spadoene. 922 noit uele aue. Maect blijscap van onsen rouwen!’ Ende hi ontboot ooc cortelike Dier coninghinnen. Dies was drouve sere Aman. 926 nieman. dat men hier den indicatief zou kunnen verdedigen. 918 eer dede si eem uerleiden. 921 ontbreekt. Ik geloof niet. 927 hi S] si. 910 wolde hi si tonen.133 * Doe dat hof vergadert was. 936 blijtscap. 930 dat was oec een waere dinc. Ende hi bejaechde an den coninc Dat mense al sloughe te doot. 913 bedie had sijt doen. Jacob van Maerlant. 923 was al. des neemt goom! Hi riep ‘here van hemelrike. Aman hi was drossete In Asswerus conincrike. 932 her ome. Hi makede ene galghe groot. Hi nam hare die conincs crone. 920 mardocheus S] marchodeus. Bedi hadsoet onweert te doene. 928 bejaegde. siere vrouwen. Hi weende sere. Den coninc. Ten Joden droech hi haetscap groot. 931 jodinne S] godinne. Dies balch hi hem. 911 seinde darom twe spadoen. 935 940 * 908 diede hi ontbeden. Dedi die coninghinne ontbieden. 934 nemt. Was hi drouve in sinen sinne. 916 scheiden. Vasti moeste van hem sceden. Daer ic noit ave las. Daeran soudi bi siere sterte 910 915 920 925 930 + XXXVIIIa 2. der Joden doot. Alexanders geesten . Sconincs wijf was een jodinne. hare oom. Doet Mardocheus wiste. Hare coenheit dedese hem verleden. + Dat was eene sware dinc. De scoonste eene van haren live. 943 daer ane. sijt seker das. Als was soe so dorescone. Vasti balcher omme sere. 929 sloech. 917 dor schoen. Hi nam Ester tenen wive. Woudise toghen sinen lieden. Soe verbat an haren man. 925 sijn. Int hof was niemen sijn ghelike. Om haer scoenheit. 915 croen.

134
* Hanghen Mardocheus, den Jode. Dit visierde in sinen herte Aman, die quade valsce rode. Hi was selve verhanghen daer, Ende Mardocheus waert ontfaen Dies conincs neve, dat was waer. Aldus so eist hem vergaen. An dander side sat Tobias, Die sere gheprijst was in sijn leven. Om dat hi goet ende heilich was, Was hi met gode daer verheven. Salmanassar haddene ghevaen Ende ooc gheleit in dat prisoen; Nochtan was hi onderdaen Gode altoos in sijn doen. Hi gaf sijn goet ooc mildelike Armen lieden dore gode, Altoos helt hi ghetrouwelike Ons heren wet ende sine ghebode. Een swaluwe smalt hem in die oghen, Also was blent Tobyas. + Hi woudet gheerne om gode doghen Ende dankede hem al das. Daer stoet mede sijn goede kint, Ende dat hiet ooc Tobyas, Hoe hijt in Meden heeft ghesint Ende goods inghel met hem was. Daer stoet ooc hoe Raguël Siere dochter gaf desen kinde. Dat maecte dinghel Raphaël, Dien god met hem dare sinde. Daer stont ghescreven ooc die dinc, Daer die vader bi ghenas, Van enen visce, dien hi vinc, Sijn sone, die jonghe Tobias. Mettier gallen streec hi den vader Over beide sine oghen, Hi ontfinc sijn sien al gader; Daer mochtmen sien blijscap toghen. Hi was out sesenvijftich jaer,

945

950

955

960

965

+

XXXVIIIb 1.

970

975

980

*

945 uisierde hi. 946 valsce S] ualscen roede. 950 eest. 952 sinen. 960 dor. 961 heilt hi getruwelike. 963 swaelwe die] sijn. 965 woult. 967 stoende sine. 972 gaf hi. 974 dar. 979 bestreec. 980 sijn. 981 ontfienc allegader. 982 sine blijtscap.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

135
* Alse hi eerst verloos sijn lecht, Ende over viere jaer daernaer Waert hi weder siende echt. Hondert jaer so was hi out Ende ooc twee, die goede man, Alsi voer in die goods ghewout. God die maker ons delachtich an! Die jonge Tobias, sijn sone, Levede hondert jaer, een min, Die alre doghet was ghewone Ende minde gode in sinen sin. Een ander jeeste stont daerbi Van Apellese bescreven, Hoe Olifernes, dien riddere vri, Een vrouwe coene nam dat leven. Olifernes was die leitsman + Van Nabugodonosors here. Daer stont ghescreven, hoe hi verwan Menich lant met groter were. Hi quam ghevaren an een lant, Daer die Joden woonden in. Hi woude storen al, dat hi vant, Dus fel was hi in sinen sin. Hi beleide ene scone stede, Die men hiet Betulia. Wijf ende man ende kinder mede Waren vervaert verre ende na. Ene weduwe was in die stede, Die gheheten was Judit, Van heileghen live ende hovesch mede, Dat den vrouwen wale sit. Soe ghinc toten wreden tyrant Ende bat ootmoedelike Dat hi die poort ende dat lant Niet en stoorde, noch dat rike. Alse hi dat wijf sach so scone, Bernde hi ghelijc den viere. Hi hietse vrien sinen spadone, Dat soet hem gheloofde sciere.

985

990

995

1000

+

XXXVIIIb 2.

1005

1010

1015

1020

*

989 gods. 991 soen. 993 gewoen. 996 van nabugodonoso. 997 die ridder. 998 Dien uan melon nam eer leuen. 1000 nabugodonosor. 1004 wonden. 1007 belachte. 1008 Betulia S] berulia. 1010 verueert en. 1011 wedewe. 1013 heiligen. 1016 oedm. 1019 alse olifernes dat wijf sach comen; misschien vrouwe te lezen in plaats van wijf, z. de aant. 1021 hietse S] heise sine spadoenen; vgl. 1, 1166. 1022 lees soe?

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

136
* So dat soe dede alstie coene: Soe sprac, hare en stonts niet tonbeerne, In allen tiden dat te doene, Dat Olifernes woude gheerne. Hi was blide in sinen sin, Ende hi hiet ter selver stede Dat soe mochte uut ende in Wandelen doen hare ghebede. Savonts waert hi al dronkijn Ende soude met hare slapen gaen. Hi sliep, alset ware een swijn, Ende Judit ghinc vore hem staen, + Ende soe bat gode dat hi hare Gheve cracht den man te slane. Mettien nam soene metten hare Ende sloech hem thooft af ende ghinc dane. Soe ghinc ter poorten ende riep in, Soe toghet Olifernes hovet; Doe si saghen dat ghewin, Waren si blide, des ghelovet. Si staken thovet upten mure Ende ghinghen doe uut te wighe. Doe dandre wisten hare aventure, Begonden si al vlien te prighe. Dus was Betulia die stede Ende alt lant, dat daerbi lach, Bider daet, die dat wijf dede, Al verloost up enen dach. Dus bleef doot Olifernes. Dus hadt ghescreven an dat graf Die vroede Jode Apelles, Daer ic eerstweerf telde af. Teinde van al der scrifturen, Die bescreven was an den grave, Was van Esdra daventure, Daer ic een deel sal tellen ave. Alse Nabugodonosor hadde te stoort,

1025

1030

1035

+

XXXIXa 1.

1040

1045

1050

1055

*

1023 so dat soe] en̄ dat sijt coen. 1024 eer tonberene. 1025 en̄ in doen. 1030 en̄ doen. 1031 dies auents dronken. 1032 eer. 1033 alst were, lees alse hi? 1034 voer. 1036 slaen. 1037 soene metten hare (S si sijn swert met vare)] si sijn met vare. Jud. cap. 13: cumque evaginasset illum (pugionem) apprehendit comam capitis eius etc. 1038 thuet daen. 1040 tonet. 1043 dat huet. 1044 ghincen. 1045 die ander eer. 1046 begonsten. 1047 Betulia S] berulia. 1049 lees die vrouwe? vgl. de aant. op 1019. 1052 hadde. 1054 ierstwerf.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

137
* 1060 Also als dander bouc vertelt, Jherusalem die heleghe poort, Kerke, huus ende mure ghevelt, Sijn maerscalc Nabusardan Verbrande ons heren bouke. 1065 Het was een eveldadich man, Dies haddi vele swaerre vlouke. Doe die Joden weder quamen + Uter vanghenesse van Babilone, Maecten si weder al tesamen 1070 Poort ende kerke haerde scone. Also stont daer al bescreven, Hoe men makede die scone torre, Die ter neder waren ghedreven Van den coninc Nabugodonosorre. 1075 Esdras screef algader weder Bider herten ons heren wet, Die langhe lach gheworpen neder; Dies heeft sine siele te bet. Dus so was teinde der scrifturen, 1080 Die ant graf bescreven stoet. Nu hoort voort die aventuren, Wat dat Alexander doet. Doe Alexander hadde begraven Die coninghinne met groter haven, 1085 Dedi up breken die pauwelioene Ende voer enwech alstie coene Jeghen Darise, sinen viant. Hi seinde enwech altehant Emeneduse met ere scare, 1090 Dat hi soude nemen ware, Waer Daris laghe ende sine macht. Doe quam hi met groter cracht, Daer Maceus hadde beleit, Alsic te voren hebbe gheseit, 1095 Met sinen here al die straten. Maceus vlo utermaten, Doe hi Emeneduse sach. Hi haeste hem al dat hi mach,

+

XXXIXa 2.

*

1060 alst dat ander. 1061 heilge. 1063 Nabusardan S] nabusar dan. 1065 eveldadich S] eueldich. 1068 geuenkenisse uan babyloen. 1070 kirke scoen. 1079 uan der. 1085 paulione. 1088 ewech. 1089 eenre. 1091 lege en̄ sijn cracht. 1092 macht. 1093 beleicht: geseicht. 1095 her.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

138
* Ende vlo met allen sinen here, Daer Daris lach wel ter were. + Alse Daris wiste die niemare Dat tgriexe here comen ware, Trac hi up een slechte velt Met algader siere ghewelt, Ende hi scaerde sine liede Ende ghelovede hem grote miede, Up dat si niet en waren vervaert. Dus troostise te stride waert. Maer doe Emenedus vertelde, Waer Daris lage upten velde Ende met hoe groter herecracht, Waert Alexander also bedacht, Dat hi dede in al dat lant Vaen die beesten, die hi vant, Scaep ende coen, swijn ende paerde, Esele, geite, ende hi scaerde Vor sijn here ghone diere. Nu hoort wonderlike maniere! Ane hare stroten ende ooc voren Ane hare hooft ende an hare oren Dede hi hem binden rise. Dus so quamen si in derre wise, Als ocht een mekel here ware. Si verdonkerden openbare Tsonnenscijn metten ghestove. Dus quamen die heren met groten love So na dien Percen up dien dach, Daer Daris ende sijn here lach, Dat deen anderen roupen mochte. Dus waende Daris dat hi brochte Met hem liede vele mee, Dan si beide hadden, dese twee. + Alexander es so na comen Dien van Percen, dat hi vernomen Hevet hare pauwelioene,

1100

+

XXXIXb 1.

1105

1110

1115

1120

1125

1130

+

XXXIXb 2.

1135

*

1099 her: wer. 1101 nimare. 1107 weren. 1108 hi si testride. 1110 lege. 1111 hercracht. 1113 dede S] dede hi. 1115 coye. 1117 her geen. 1118 wonderlic. 1119 eer, hetzelfde tweemaal in het volgende vers. 1120 hueft. 1121 hem] en. 1123 mekel] groet miggel her. 1124 oppenbare, zóo meer. 1127 den. 1128 daer] dat her sach; de drie regels luidden misschien aldus: so dat die heren met groten love ❘ so na quamen up dien dach ❘ daer daris ende sijn here lach. 1131 me: twe. 1135 eer pauwelioen.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

139
* Some root, some groene, Some bernende van goude. Nu es Macedo, die boude, So na, dat men die banieren An beiden siden mach visieren, Wat tekene die heren draghen. Doe die Grieken dat versaghen, Wouden si te stride gaen, Ende hadden wapen an ghedaen. Die van Percen an die ander side Waren ooc ghereet ten stride. Cume so mochti verbieden, Alexander, sinen lieden, Si en wouden onghescaert Ende sonder leitsman onbewaert Jegen Darise vechten gaen. Maer die sonne sonder waen Snelde hare te hove waert. Ic wane dat soe was vervaert, Tansiene also vele like, Alse dare worden cortelike. Alexander hiet doe ghereit Den Grieken graven een fosseit Al om dat here haestelike Ende deerde werpen tenen dike. Hi liep up enen berch sciere, Ende met hem menich ridder fiere, Daer hi den Percen was so bi, Dat Alexander, die deghen vri, + Bescouwen mochte die scaren, Hoe dat si ghewapent waren. Daer sach hi menegherande liede, Die ic u al niet en bediede, Die hem algader goudijn dochten Vander cierheit, die si brochten. Daer hoorden si misselike tonghen Ende orsse van groten spronghen. Si maecten so groot ghescal Dit volc ende dese wapen al:

1140

1145

1150

1155

1160

1165

+

XLa 1.

1170

*

1136 som roet som groen. 1137 som. 1142 doen dat die gr. uers. 1147 mochte uerbeiden. 1149 ongescart: onbewart. 1153 eer. 1154 wene ueruart: wart; zóo vaak. 1155 te sien an. 1156 daer. 1157 heet. 1159 her. 1167 menegerhande. 1168 bedide. 1169 gulden. 1173 so ontbreekt.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

140
* 1175 Dorste ict segghen wel te waren, Ic wane si deder om vervaren Die edele herte van dien man, Daer meneghe doghet leghet an. Hi riep tote hem sine baroene, 1180 Alse of hem twivelde van den doene. Bat wanic nochtan dat hijt dede, Om te kenne haren sede. Hi vraechde, wat men soude doen. Doe sprac die here Permenioen 1185 Dat mense bi nachte soude bestaen Ende stillekine te doot slaen, Want hi seide datmen bi nachte Scoffieren soude met clener crachte There, ofte algader vaen; 1190 Si souden algader sijn ontaen Bede van vare ende van slape, Men mochtse daer binden alse scape. ‘Wille mense ooc bestaen bi daghe, Dit segghic u al sonder saghe, 1195 Daer sijn die eiselike Siten, Alse of si de liede souden verbiten, Entie wonderlike Inden, Die hare haer niet up en binden, Ende ooc menich groot gigant, 1200 +Die wonende es in Bacteren lant. Aldus vreseleke scaren Moghen ons’ sprac hi ‘vervaren, Ende ooc mede sonder waen, Hoe mochte dus lettel volx bestaen 1205 Al dat volc dat ghinder es. Sijt des seker ende ghewes Dat Daris up dat grote velt Bedi leghet met siere ghewelt

+

XLa 2.

*

1175 ict] ic u. 1176 sijt deden. 1177 die edele herte] dier lieden herten; Gaut. 313: quae cuncta viro, si credere fas est, incussere metum, facilemque ad nobile pectus corque giganteum reor adscendisse pavorem. 1179 sijn. 1180 ofte. 1182 kennen. 1186 stilleken ter. 1188 cracht. 1189 her. 1190 oft. 1192 mocht si. 1193 wilt. 1194 u al Verdam, Tekstcritiek s. 2] val. 1195 daer] dat. 1196 oft. 1198 eer. 1199 gigant] sariant; G. 339: et quos Bactra creant, immensa statura gigantum. 1201 ureselike. 1204 lettel] ueele; Gaut. 342: addit et a paucis hominum tot milia gentis nec circumfundi nec bello posse moveri; 1, 856 hadden wij evenwel ook so vele, waar in het latijn tam pauci staat; zouden wij daaruit mogen afleiden dat het mnl. so vele evenals het lat. tantus eene mediale bet. had, en zoowel zoo veel als zoo weinig kon beteekenen (vgl. lat. tantum = slechts)? 1208 bidi.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

141
* Ende up dese brede campanie, Om dat hi tusscen de nauwe montanie Van Cilicien was besloten Hier te voren met siere roten.’ Alre meest, die dit hoorden, Wouden volghen desen woorden. Polipercoen hi seide ooc mede Vor den coninc daer ter stede Dat men vechten soude seghe, Voere dat volc bi nachte enweghe. Doe sprac die conine altehant, Die int herte was gygant, Al en was hi maer vijf voete lanc. ‘Ja, vrient, groten ondanc So moet hi hebben, diet mi riet. Her Polipercoen, dit en diet niet, Dit es der moordenaren sede, Dat ghi mi raet nu ter stede, Di emmer spien na dorperheit; Bedi minnen si demsterheit. Die ere entie aventure, Die ons worden es te sure, En willic niet dat enich lachter Haren name besmette hier achter. + Die nauwe rochen entie falisen En willic altoos niet prisen, Noch dat Daris voor mi vliet Dat en willic altoos loven niet, Ende ooc en willic, sonder waen, Bi nachte enghene dinc bestaen. Ic sal dit volc bi daghe nopen. Die seghe, daer wi omme hopen, Die si eerlike, ofte niet. Ic hebbe liever dat ghesciet Dat wi alle bliven versleghen, Dan wi bi nachte souden seghen. Mi en es die seghe niet so lief, Dat ic wille, datmen in eneghen brief

1210

1215

1220

1225

1230

+

XLb 1.

1235

1240

1245

*

1211 cilicies. 1212 hier te voren] dar to was; Gaut. 345: ut contigit ante. 1213 al. 1215 Polipercen. 1217 souden. 1221 uoet. 1222 hi sprac ia. 1224 polipercen. 1225 mordeneren. 1229 entie] en̄. 1234 en S] en wil ic. 1238 enege. 1240 omme] op. 1243 bleuen. 1245 es niet so leef die zege. 1246 enege stede zie de aant.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

142
* Van mi lase, daer mijn prijs Bi minderen mochte in enegher wijs. Ja en sieti dat die Percen mede Ghewapent hebben hare lede Ende ghemaect haer sciltwachte, Dat mense niet en sla bi nachte? Doet die heren wachten saen, Ende wi sullen rusten gaen. Peinst om den dach van morghen Ende laet bliven nu u sorghen, Ende en peinst niet alle weghe, Dan wi sullen vechten seghe!’ Doe hi aldus dese tale seide, Ghingen si binnen den fosseide. Daris gheboot sinen here Wapenen hem ende doen ter were. Hi ontsach sere den raet Ende Permenioens baraet, Want hi waende sonder waen Dat mense bi nachte soude bestaen. Hi dede die ridderen varen wachten + Up orsse van groter crachte. Selve voer die here mede, Daer men die sciltwachte dede. In dien tiden begherde sere Alexander, die grote here, Darise te sprekene, sinen viant. Hi riep tote hem altehant Emeneduse heimelike. Hi sprac tote hem cortelike ‘Gescie al dat mach gescien, Ic moet emmer Darise sien, Ende spreken mont jeghen mont.’ Hi ghereide hem in corter stont, Ende voeren wech si twee; Met hem en voeren liede nemee, Dan allene Emenidus. Ghereden quamen si aldus Tenen ghewade up ene riviere.

1250

1255

1260

1265

+

XLb 2.

1270

1275

1280

1285

*

1247 daer] dat. 1248 Mi mochte minderen in eenger. 1249 seidi. 1250 eer. 1254 en wi suelen. 1258 solen. 1259 Doen met groote roode beginletter. 1261 en̄ daris. 1262 wapenen hem] wapennen. 1264 permenions; deze regel zou beter luiden Permenioens ende dat baraet; vgl. de aant. 1268 crachten. 1273 vor darise. 1281 Si uoren enwech allene si twe. 1282 hen nemmee. 1284 al dus.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

143
* Daer hiet Alexander, die fiere, Emeniduse sijns ontbiden. Hi voer selve in corten tiden Allene onder tfolc van Perci. Alse hi quam den here bi, Sach hi den coninc Darise riden Om sijn here ten selven tiden Ende besette die sciltwachten Ende hietse wale wachten. Stappans doet sach Alexander, Die hovescer was, dan enech ander, Groetine in caldeuscer tale. Daris hi antwoorde wale Ende hietene willecome sijn. ‘Here’ sprac hi ‘die here mijn, + Alexander, hi vraghet u bi mi, Weltijt dat u wille si Datmen te stride sulle varen?’ Doe antwoordi ‘ic wane te waren Dattu selve bes Alexander, Die hier dus spreecs ende gheen ander.’ ‘Ic bem sijn bode’, sprac hi ‘te waren, Ende hiet mi tote di varen.’ ‘Willecome bestu mi dan’ Sprac Daris, die edele man, ‘Du salt tavont met mi eten, Ende dan salict di doen weten, Want het es nacht altehant.’ Mettien nam hine bi der hant Ende leidene int pauwelioen Ende hiet die tafele ghereiden doen. Enen knape houden hi beval Sijn Bucifal, want hi seit, hi sal Na den etene weder varen Tote Alexandere te waren. Doe die tafele was gherecht, Nam die coninc Daris echt

1290

1295

1300

+

XLIa 1.

1305

1310

1315

1320

*

1287 ontbeiden. 1292 her. 1293 scilde wachten. 1294 hiet si wachten wel in diere nachten. 1295 doe dat. 1297 grote hi en. 1299 willecoem. 1303 sulle] wille. 1304 andwerde daris. 1305 bes. 1306 sprecs. 1307 ben. 1309 willecoem. 1310 edel. 1311 tauent. 1312 salic. 1314 hien. 1315 leiden; dit vers en het volgende misschien te lezen int pauwelioen hine leide ❘ ende hiet die tafele ghereiden. 1317 houden ontbr. 1318 als twee verzen in het hs. te houdene sijn bucifal ❘ want hi seget dat hi sal. 1319 eten. 1322 echte.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

144
* Alexandere, daer hine vant, Ende hietene sitten altehant Ter tafelen recht jeghen hem Ende seide ‘vrient nu nem Dit voordeel ende dese ere Dore Alexandere, dinen here, Want hi es die hovescste te voren, Die noit ter werelt was gheboren.’ Aldus aten si te samen. Mettien dies conincs scinkers quamen, + Die scincten den coelen wijn. Alexander, die deghen fijn, Nam elken nap, dien hi hem gaf, Ende dranc den wijn daer af Ende staken in den boesem dan. Dit mercte een hoghe man, Die vore sconincs tafele stont, Ende maket sinen here cont, Mettien alse de coninc soude Scinken enen nap van goude; Ende dien boot hi sinen gaste. Hi dranc den wijn ende hilt vaste Sconincx cop in sinen scoot. Des hadde Daris wonder groot Ende seide ‘vrient houdstu dijn scop? Gef hare weder minen cop! Twi wiltu minen cop roven?’ ‘Here, ghi moghes mi gheloven’ Sprac hi ‘dat ict niene dede Door ghene sake in dorperhede; Hets sede in mijns heren hof, Dien ghi ghevet groten lof, So wie te sijnre tafelen et Eist dat hijs niet en verghet Dat al die nappe sijn eighen sijn, Daer hi uut drinct dien wijn.’ Doe sprac Daris ter selver stede Trouwen, dats ene hovescede, Ende dies en pleghet niemen el.

1325

1330

+

XLIa 2.

1335

1340

1345

1350

1355

1360

*

1323 lees Al. mettier hant? 1327 uoerdel. 1329 houeste. 1335 hem ontbr. 1336 Die coninc en̄ dranc den wijn af. 1337 stacken in sinen b. 1339 uoer des. 1341 deze plaats is vermoedelijk niet in orde; het eenvoudigst zou zijn, scinken in het volgende vers te veranderen in drinken. 1347 dinen; vgl. de aant. 1348 her. 1349 woultu. 1351 hi] alex . 1352 dorpereiden. 1355 te S] die tafellen. 1356 eest.
s

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

145
* Hout di dien cop, ic ans di wel. Parsarges quam daer mettien, Die Alexander hadde ghesien Ten tiden dat hi was een kint. + Want hi dicke was ghesint Om dien cheins in Griekenlant. Ende teerst dat hine hadde becant, Seidijt enen, die bi hem stont. Doet Alexandere was cont, Spranc hi up ende nam sijn swaert Ende liep ter doren waert, Daermen hilt sijn Bucifal. Die knape moest becopen al, Die tors biden breidel helt. Dien slouch hi doot ende met ghewelt Ontreet hi aldus sinen waert. Dies halp hem sijn goede paert, Want niemen en mochte hem volghen. Dies was Daris sere verbolgen Dat hine dus hadde verloren, Dien hi ghevaen hadde te voren. Maer Alexander ontvoer aldus Ende quam aldaer Emenidus Sijns ontbeet, toten ghewade. Het was te diere tijt so spade, Dat sine riddere slapen ghinghen. Doe teldi hem van desen dinghen, Hoe dat hi met Darise at Ende toochde hem litekine dat Die goede nappe die Daris waren, Ende hoe dat hi was ontvaren Teldi vore die baroene. Si waren blide van desen doene Ende ghinghen slapen met ghemake, Onthier ende si worden in wake. Ane Daris side was grote vrese, So waest an Alexanders rese. Macedo ghinc, alse hi woude, Slapen up een bedde van goude. + Hi en mochte niet gherusten

1365

+

XLIb 1.

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

+

XLIb 2.

*

1365 to den tijden. 1366 ghesint S] gsint. 1368 en hien. 1370 doen dat. 1373 hielt. 1375 briedel hielt. 1377 wirt: peert. 1378 des. 1381 hien. 1383 ontvoer] voer. 1385 ontbeit. 1386 dier. 1387 sijn ridder. 1390 toende eem litekene. 1393 voer. 1398 wast.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

146
* In sijn bede met enegher lusten. Alse nu peinsdi dat hi wilde Beide met spere ende met scilde Varen jeghen die rechter scare, Doe peinsde hi dat beter ware An die slinke side te jaghene, Om Daris here te versaghene. Dus menichfout was sijn ghedochte, Dat hi slapen niet en mochte. Doe Alexander was in sorghen Om dien wreden dach van morghen, Sach hi een wonderlike dinc. Die grote here, die coninc, Sach Tyberis die riviere staen Daer nu Rome es sonder waen. In een eylant sachi ene sale, Die Tyberis hadde altemale Ommelopen met haren strome. Dit sach hi alse in enen drome. Die sale was hoghe al toter mane. Daer up sat na minen wane Die godinne van den seghe, Die hi minde alleweghe; Victoria was hare name. Soe dochte hem scone ende bequame. Dat huus stoet up viere pylare Groot ende scone openbare. Deerste pylaer hiet Wijsheit; Die moet den ghonen sijn ghereit, Die sege willen sekerlike Ghewinnen in dit eertrike. Gherechtecheide was dander. + Die hadde over hem Alexander, Bedi so wan hi altoos seghe, So waer hi quam alleweghe. Die deerde das Ghedoochsamhede Dat haddi ooc in sinen sede:

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

+

XLIIa 1.

*

1402 eenger. 1403 peinsde. 1404 sper. 1406 in plaats van doe is wellicht alse nu te lezen in overeenstemming met vers 1403 (en peinsde hi zou men in dit geval kunnen missen), ook het lat. heeft nunc - nunc. 1407 aen. 1408 her. 1410 niet slapen. 1413 wonderliche. 1415 Hi sach. 1416 roem. 1417 sael. 1418 dye altemael. 1419 stroem: droem. 1422 waen. 1425 eer naem. 1426 scoen en̄ bequaem. 1429 dye eerste. 1430 den ghonen sijn] sijn den genen. 1433 gerechtecheit was dat ander. 1435 beidi.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

Dus sach hijt al in sinen drome. Wat dat bediet moochdi kinnen: Alse die liede seghe ghewinnen. Dese here. Ende hare sustere saten ooc daer Ende songhen sere al openbaer Lof ende prijs ende werelt ere Ende si en sweghen nemmermere. Een hoedekijn van lauwerblomen. Hien dorstene harde wel ghemoeten? Dusent doren waren an die sale Met dieren stenen haerde wale. Wie hadde noit so grote macht. Die vierde pylaer dat es Cracht. of dese man is wellicht te schrappen. 1468 nummermere. Ende die sege willen ontfaen. 1464 dromen. Spreectmen verre van haren daden Ende singhter af in meneghen staden. dese man van vive voeten. 1456 dien. 1451 sprectmen. 1453 sulle. 1470 sprect. 1463 hoedekin. 1466 oppenbaer. Up enen solre in dien paleise Sit Victoria met peise. Ontsienlichede sat daer naer. Noch heeft soe in haer bedwanc Al der werelt ommeganc. 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 + XLIIa 2. 1475 * 1439 gedoegde. 1472 verweendelike eer. 1474 omganc. Jacob van Maerlant. 1459 sitten es S] sijden sijn yvorien. 1471 eer. 1465 daer.147 * Blidelike ghedoochde hi tsure Om die goede aventure. 1445 dusent De Vries] drie (III in plaats van M) Gaut. Naest hare sat die Mogenthede Verwaendelike up hare stede. 1462 eer huet. 1443 van ontbreekt of dese here. 1458 mit. Haer sitten es yvorijn al. Soe ghevet mildelike over al Met bliden handen alstie milde. Die es in der ghoonre sede Die strijt ende orloghe bestaen. Up die sille sit Ghierechede. 1452 steden. Up hare hooft stont alsoet wilde. 406: mille patet foribus. 1447 weelctijt datmen herre S] here. + So wie dat hevet prijs ende seghe Van hem spreect men alleweghe. Welctijt men porrede die herre. Alexanders geesten . Mochtment horen haerde verre. 1455 orloche.

420 heeft: assidet his stabilitque deae clementia regnum. lichten tollere asportare. 1480 1485 1490 1495 1500 1505 + XLIIb 1. 1491 setel. quae iura tuetur. 1493 blijtscap. 1480 narechdechede. Soe es moeder van allen sonden Ende maect werringhe tallen stonden. Die vrede maect in allen steden. zou de vertaling zijn van in neutram etc. 1509 sorgde. die hier na Nemmermeer en werden verleet. 1504 so wie die wille minnen. 1477 rechten. 1481 goderteirrenheit. Hoe dat Alexander lach Ende sorchde om die ere. * 1476 den] dier. Daerna die vrouwe van allen rechte. 1478 die de gene willen. Gaut. oplichten levare. Kil. Jacob van Maerlant. Moet hi hebhen sonder waen In sijn herte alleweghe. van reden. Justitia in neutram declinans munere partem. Soe sit up enen setele hoghe Ende soe es teinde van orloghe. Dese vrouwe Victoria Sach ende sach verre ende na. 1507 cortelijc. 1489 dat sit d. lichten. Daer sit die vrouwe Eenradichede. Soe maect een conincrike vri Ende soe doet bliven ghestade Ewelike met haren rade. cogere nummos. vr.148 * Die den maten doet groten vaer. 1496 scoen. 1482 een] den. + So wie so wille winnen seghe. het gheld sumere. 1492 dat eende. Die alleweghe singhet soete. licht. die hier staen. 1486 duechden. 1499 uerliet. Sittet in die derde stede Ende soe hetet Gherechtechede. Cortelike soe versach. opl. Gaut. Ende Smekinge ende Wale onnen Singhen scone na haer connen Vore die vrouwe Victoria Liedekine. Die luttel dogheden leert weten. allevare. Rijcheit es daerbi gheseten. Also langhe als die werelt steet. 1497 voer. 1506 in plaats van het eerste sach wellicht sat. De tekst. 1485 richeit. 418: et dea quae leges armat. Alexanders geesten . hoe men zonder de overlevering geweld aan te doen eene woordelijke vertaling zou kunnen krijgen. accipere. zie de aanteekening. Die de gave en wille lechten. maar ik zie niet. Goedertierenheit es daer bi. Blijscap sit vor der vrouwen voete. Dese ystorien. zooals ik hem lees.

. 1517 eer. Bedi ontsach soe dattie vrese Van der vreseliker rese 1515 Dien edelen vorste quetscen mochte. So waer hi biden sterren vlooch En si dat sake dat hi looch. hoorstuut. + XLIIb 2.]de in plaats van hē lezen. Die ghene diet screef in latijn Si lieten haren ganc al sijn 1535 Ende bleven slapen van der cracht. Ende soe voer weder thaerre sale. 1529 coem. 1548 sleep.149 * 1510 Hare begonst ontfaermen sere. daer soe den Slaep vant. 1545 Mettien quamen die baroen In dies conincs pauwelioen. 1515 uorsten. Mettien lieti die sorghen varen Ende sliep soetelijc te waren Al tote dat die sonne up stont. daer Alexander leghet. 1521 eer. 1513 bedi S] beide. 1528 toe eerre. Si haddens wonder dat haer here So vaste sliep ende so sere. 1512 behielde. 1519 en̄ doe. 1530 Hi vlooch enweghe sonder waen. Om dat hire vele om dochte. Entoe ghinc soe altehant 1520 Ten huse. Die hi hevet met hem bracht. Alexanders geesten . Aldus was hare tale algader: ‘Stant up. * 1511 dachte. 1516 hire hē. 1514 ureesliker. 1533 geen latine. 1534 sijne.. Dat hi niet en roerde dan den mont. de afschrijver verwarde misschien dochte met duchte. lieve vader. 1543 dat ontbreekt. Jacob van Maerlant. 1538 her. + Up dies conincs bedde hi seech 1540 Tusscen hem entier weech. 1523 vaer. wil h[. Soe rumede stappans hare sale Met enen gheswerke ghedect wale. Dien de sorghe so verweghet. 1525 Ende doe hem met dinen lusten Al dat vergheten ende rusten!’ Victoria sprac dese tale. Soe dochte ooc mede dat soe wilde Dat hi den seghe altoos behilde. Cume mochte die Slaep upstaen. Traechlike quam hi ghevaren In dat griexe here te waren. Vare. S. 1540 in dier.

van dier docht. datti houden mach? Die van Percen ende van Meden Comen harewaert ghereden. 1552 die hieren. Nochtan en dorste sonder waen Niemen in sine camer gaen. Alexanders geesten . 1555 weenden. 1573 en̄ consten gew. Ocht hijs een twint niet en achte. Up dijn ghebot beiden si alle. Permenio ghenende hem ter dinc. Gaut. Eer men ten wapen soude vaen. 1565 quam een meere. Doe quam hem ene mare Dat Daris ghewapent ware Ende hi te stride soude varen. 1566 gewaepend were. Wat slape eest. Si waenden som dat hi van vare Ende niet van slape so stille ware. (S en̄ en). Die conincstavel seide te waren Dat ware vele meer dan tijt Dat men uut te stride rijt. 1560 hem. 1586). 458: alias solebat. 1575 1580 1585 * 1549 eer ontbr. 1567 en. te voren bedoeld is (vgl. 1578 herweert. 1551 alder. Laet dijn slapen wesen doch. Ende beide de heren sijn ghevreest Leghet hi ende slaept al sachte. Bi wat groter onghevalle Heefstu die snelheit diere joghet Ende dine cracht ende dine doghet Altegader dus verloren? 1550 1555 1560 1565 1570 + XLIIIa 1. Noch die ridders noch die knapen En dorsten hem nochtan niet wapen. Ook het metrum vereischt eene aanvulling. Si en hadden sconincs woort. de tegenstelling nu maakt waarschijnlijk. Doe ghinc hien nopen ende trecken. riep hi ‘het es dach. 1569 weer. Dijn volc es onghewapent noch. 1557 dorst. Permenio quam doe voort Ende hiet die liede eten gaen. dat een soortgelijk woord als eer. anders ware ook mogelijk ende (= alhoewel) hi was. Nu als die sorgen sijn alre meest. 1583 hefstu die sn. 1584 ioecht. 1576 slaep.150 * Hi was ghewone eer te treckene Trage volc ende up te weckene. ‘Coninc’. 1582 groten. + Te gane daer sliep die coninc. Jacob van Maerlant. Hi riep ende conden niet ghewecken.

’ ‘Gheloves mi’ sprac die deghen goet ‘Dat ic gheslapen niet en mochte. 1622 coen. bosch ende stede Ende hi hem niet ter were en dede. 1621 Doen. Dat rijkelike ors Bucifal. alst ware een brant. Die coninc reet henen alstie boude. Men blies een busine saen Dat men ten wapen soude vaen. Sijns selfs lichame heeft hi bewaert. diere up stoet.’ Permenio hadde wonder das. En wouden si langher letten niet. Dat hi sonder sorghe was. Daer hi doe vor die tente hilt. 1615 aen. Doene saghen die baroene So blide wesen ende so coene. Jacob van Maerlant. 1599 noch dorst. Alexander seide te hant ‘Alse Daris hadde verbrant Dorp ende poort. doet onse ghesellen wapen. Ende al sijn volc so toghet hi. Mettien sat hi up sijn paert. 1601 uor. Noch hi en mach niet ontvlien: Wat dinghe soude ic dan ontsien? + Gaet. So mochtic sorghen sonder waen. 1594 was ontbreekt. 1598 wer in (S en). Bede ridders ende knapen!’ Doe die coninc aldus hiet. Bi wat saken dat was ghesciet. Hi besette sine scaren 1590 1595 1600 1605 + XLIIIa 2. 1602 tonet. 1618 were. 1624 bracht. 1616 hi uor die tente doe.151 * Du waers ghewone hier te voren Deerste te sine. Doe hinc hi an hem sinen scilt. Dien ghenen dochte diene saghen Dat hi seghe brochte ghedraghen. Anders was die scilt van goude. 1606 beide. Maer nu es hi hier vore mi. Eer ic die sorghe van mi brochte. Het was weert der werelt al. Daer stont in een lyoen rampant Van kelen root. 1611 bewart. 1617 lyon rampant S] rapant. 1613 rijkelijc. 1610 1615 1620 1625 * 1586 weers. 1623 die en. Alexanders geesten . No ghenen strijt en dorste bestaen. Maer hi en dorste hem vraghen niet.

Want Daris hadde vor sijn here Waghene gheset ter were. 1638 were aen. Dat emmer up quame tscaerpe.152 * Ende beval hem te waren Dat si hem wachten van den waghen. 1629 ontwe en zoo meer. 1631 dies waganers. 1647 mit. 1657 hadde. 1644 quam. 1650 en S] in. 1651 speder. Welke wijs dat mense waerpe. Om dat hi niet en mochte te waren Die Grieken met crachte verjaghen. Men spieder om ende het was waer. Aldus haddi ooc ghedaen. ontbreekt. So woude hise met liste versaghen. Ende si van viere poente waren. 1645 1650 1655 1660 * 1626 hen. Eer die staerke strijt ghesciede. Alst Alexander hadde verstaen. 1659 dat her strate S] staete 1663 seide hi. Si en dadense vallen toter eerden.. 1630 en dat si niet en. Aldus troosti sine liede. ‘Ghesellen’ seidi ‘desen aerbeit 1630 1635 1640 + XLIIIb 1. + Mettien quam ter selver steden Een man ghevloen van den Meden. Die dat volc souden vervaren. Die eerst Ulixes maken dede. Vore ene poorte waerp hise te Troien. 536: si. Dat dede dien meneghen vernoien. 1628 sekelin. 1656 menigen. Hi hiet hem dat si niene vermiden Dier wagenaers entier peerden. Daer si die sekelen ane saghen. 1646 vermoedelijk te lezen op dat.. Dat si se niet ontwee en sniden. Gaut. 1627 hem] en. Om dat si souden ontwee sniden Al dat ware an haren siden. Hi seide dat Daris in waren saken Yserkine hadde doen maken. te schrappen? Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . 1655 voer. Dat hi gheen loosheit en dede verstaen.non possit. 1633 her: wer. Voerde hi there al een ander strate Ende liet die stede van barate. 1640 S den. 1637 sijt. Daris hadde ghesait aldaer Yserkine ter selver stede. Die coninc dede den ghonen vaen. 1648 luste. Daer scaerpe sekelen ane waren.

God entie goede aventure Make ons einde goet ter cure! + Want daventure ende haer ghewout Hevet mere blijscap menechfout Dat ic bem here boven hare Dat wetic wale al openbare Dan dat soe vrouwe wesen moet Over meneghen prince goet. Den strijt van Cilicia Ende dien ghi vocht uptie Granike Jeghen Mennoene wel eerlike Sine sijn niewer toe goet. Seder dat soe ghesach Dat Grieken an mi ghelach. nu volghet mi!’ Mettien reet die deghen vri 1695 Ende there wel te samen. Sulc ghecrac was. Dit goet ende dese diere stene Es algader uwe ghemene. vgl. 1684 were en zoo meermalen coen. 1675 1680 1685 Dat ic vlie eneghen man. quam sub se gaudet alios regnare potentes. Die aventure pijnt daeromme. Al waret sake dat ghesciede Dat soe mi deren woude in rade. 1678 princen. de aanteek. entie lucht 1700 Te stucken braken mettier vlucht. 1672 onse. 1696 sulke. 1679 sider. 1698 oft. Ende deerde.153 * Sal dat inde sijn. 554: (fortuna) tam sub me sceptra tenere. Ic vare voren. 1689 Wat. 1675 bin en zoo meermalen. Als of die hemel te stucken scuerde. Nemeer en vechti hier na. water. 1676 wael al oppenbare. 1697 die een na den anderen. 1667 den Granike S] grammike. 1699 en die locht. 1695 dat her. Hoe soe mi mach teenre somme * 1665 1670 + XLIIIb 2. 1690 In toorne mi niet al vliedi dan. 1669 niewerinc. daer si quamen Ende een na anderen niet en duerde. Alexanders geesten . 1700 vlocht. 1691 diese. god weit. Dit volc van deser groter scare Dat en es maer porringhe van vare. 1674 mere S] mine. En si dat goede inde doet. Gaut. 1682 were dat. 1693 vaer. Soe en ware so coene niet dat soet dade. Jacob van Maerlant. Hevet soe ghevoordert mine liede. * 1665 nemmermeer.

gaen. 1720 peisen S] pisen. Jacob van Maerlant. Dese bouc entie derde mede 1710 Die sijn swaer in somegher stede. indien men aanneemt dat er eene lacune is vóór vs. die mi peisen doet. den coninghe. Aldus beghint die vijfte bouc. Alsi in die rime mesraken. 1722 dat. Up dat soe secht dat es goet. * 1701 nieute. Die vierde bouc neemt hier ende. 1715 solen. Dus vacht men ghinder met ghenende. Daer men in sal moghen lesen Wijsheit ende dachcortinghe Van Alexander. 1719 segt. kan behouden blijven. Al lachterent dander. Die goede bouke onweert maken. de lezing van het hs. 1705. 1705 iesten. 1702 beest en beide malen.154 * Ende al werden soude te niete. 1711 bede. 1704 niemt hier einde. Dat gheen riese sullen verstaen. 1712 ties solen. Dat hebbe ic bedi ghedaen. + XLIVa 1. Diet can ende hem mach wisen. + So sal hi die materie prisen. 1705 Some jeesten diere in staen * Ic rade.g. velt ende vliete. Alexanders geesten . dat hi ten ghenen ga. Man ende beeste. 1715 Der bouke sullen noch sesse wesen. 1710 sommeger. 1706 dat si t. mi en rouc. 1720 Die scone.

155 *Die vijfte boec. 26 aldor reeden H. 22 scaden H die groet was ende scade G. 10 domen. 15 Hi seide dat H G boc H. G. Dat een buc soude comen + Ute noordoosten ende verdomen Die twee hoorne van den weder. 8 tijdlich wast. Hoe dat die strijt verghinc. Die de Grieken al dorereden. Doe men treckede die swaerde. Daer waenic wel dat ghesciede Up dies conincs Daris liede. Di sal hi breken ter neder. 23 tue G desgelijks 24. 25 persen G oec ontbr. Also alsic in latine las. Tijlic waest ooc sonder waen. 13 profete G. Die den groten scade nam. 21 Daris die G. 20 onwaenlike dan H en G. Dat dit in dien meye was Dat men te stride was ghegaen. 9 noch doe douwe. Dit was goods wrake. 12 des G. 16 uten G en soude H verdoumen G. Die buc dat es Alexander. Nochtoe lach die dau up daerde. 11 wenic H dat et G. Jacob van Maerlant. Sine twee hoorne sekerlike Bedieden sine twee conincrike. 28 ontbreken G. + XLIVa 2. Alexanders geesten . 27 gods. 27. 14 vorsegde H hadde vorseit G. 5 10 15 20 25 Laet bliven uwe dulle woort Ende hoort die tale voort. Daris hi bediet den ram. * 1 uwe S] we. Dat die prophete Daniel Vorseide te voren wel. Die onwaenliker was dan een ander. 18 al ter G. 19 boc H buc bediet G. Ic segghe u dat in ware dinc. 17 tue G. Dat was Percen ende ooc Meden. weet ic wel.

53 doere en doere G. 50 enne vloech noint soe te genen stonden G. 36 hi gene beste G sijn cnape die beeste H. 55. 35 eenre swepen met ·XX· H geselen van ·X· G. vers 286. geeft sweepe flagellum op zonder beperking. en de handschriften komen overeen. Aristomines die Inde. 34 olifante G. 39 het ontbr. 12 denis elephanta flagellis prodigus excutiens. Dat het voer al dor den scilt. 42 stacken H.G. 55 * 28 segde. Gaut. 45 en̄ hi H. Hi was een riddere vermeten. 54 halpem sere die anatin. 51 schigte H So dicke als daer die spiete en̄ die schich.56 banghe De Vries] ban. Daer was met hem daventure.156 * Want het seide Daniel. de aant.vgl. Met ere swepen van tiene cnopen Dede hi ghone beeste loopen. Hi slouch nochtan al durenture. Aristomines becocht al: Die coninc maectene hoofdeloos. 47 makedene G huefdeloes H hofdeloes G. 56 ontbreken in H. 55 anghe De Vries] an. Jacob van Maerlant.. Maer hi en mochtene niet ghewonden. 12: Indus Aristomenes.. 44 doen begonsten cem die been te miden H. H. 41 hine G mochten H. 30 seiden H G diene kinden H. 32 liede H. 33 en G ridder H G. 29 Aristonimes H Aristomies G van inden H. Die coninc stac weder tien stonden Sinen olifante al dore die lanken. Gaut. Rb. 43 olifant dor die sijden H Dien G.. Ende het ghinc daer haerde banghe. 49 grieken die H den zege G. 40 Den H die den koninc G hielt H. 25108 wordt flagellum door swepekijn vertaald. 31 die ierste H derste G. 46 Aristonimes hi becochtet H. 30 35 40 45 50 + XLIVb1. Hi doorstac ooc Elifas. vgl. Die Alexander vore hem hilt. 57 elysas H. Gaut. Alexanders geesten .. 1130 staat swepe in het rijm. Met enen ghevenijnden spere Stac hi den coninc vor dat here. Hi ghinc smeden alse met anghe. Was die deerste joeste dede Jeghen Alexanders lede. Seide de ghene diene kinde. 13: medicata cuspide. 38 stack G vor al dat G her A. 8. 37 geuenijnde H genendegen G...G. Die Grieken riepen ‘die sege es onse!’ + En es so menich stake te Donse Alse daer spiete ende scichte Na den coninc vloghen ghedichte. Doe faelgierden hem die scranken Ende gaf enen groten val. Kil. Dits deerste diere dlijf verloos. Up enen olifant gheseten.

ne G. 76 eenre handax H hantacx (denkelijk hantaex) G coen H. Dat was Orcanis sone Pharos. 86 sin G wain H. Jacob van Maerlant. ene slore Ende soe wannen bi enen more. Geon van der roder see. 74 en̄ hi G. 85 thusscen hir enter solanen G.. 68 hic niet gen. Doe stonden daer twee Daris man. 81 so ontbreekt H daer een gyg. 72 al toter H. 79. Waert metten roden bloede ghesoghet. En sijn so leelic niet si twee Tusscen hier entie Losane. Dat lant dat langhe lach verdroghet. Doe Laoemedoen was versleghen Quam Philotas daer jeghen. 63 elyphas H. Entie hiet Ecifilus.. 64 wene dat Phoras H Cirien G. Cainan ende ooc Enos Makedi van den live los. 70 Enon H cainam G. 78 filiocas dar der j. Dien makedi van den hoofde los. 75 Caman H Cainam G zóo ook 80 lamedoen H lavoemedoene G.G.G. Van Egypten was Elifas. 83 Een van G. Sijn moeder was na minen wane + Een gygantinne. Enos ende Caynan. 71 Enon H suerden G. H. 84 En̄ H Hen sin so lanc G. 69 Die G twee ontbr. Mettien so quam een gigant Jeghen Alexandere te hant. 62 macte hi oec huedeloes H hofde. Enos slouch met sinen swaerde Enen Griec toter aerden. 61 soen Pharoes H Fara. Die ic ghenomen niet en can. 59 anderen ontbreekt H. 66 met H.G. Ic wane Faros van Surien was. Enen anderen slouch hi metten sweerde Ende overreeten metten peerde. Cainan slouch Laoemedoene Met ere hantaex alstie coene. Alexanders geesten . Dat hi ghinder bleef aldus. 30: Pharos Orchanides. 67 aen beiden H lach menech G. Hi was groot ghelijc der moeder. 60 ouerrieten H reed over hem G metteem H. 80 Enon en̄ oec Cayman ❘ sloech hi te doet die edel man H. 88 sone wan G moer G. 89 gelic G.157 * Die sconincs Pharoens sone was. * 58 faraos G soen H. 60 65 70 75 80 85 + XLIVb 2. Gaut. 87 Ene wule slore G flore H.. An beden siden bleef menich man. 77 lamedon H lavoemedoene G. 65 sant H lange was verdr. G. H en G. 82 al te hant G.

92 gelijct H. 94 sinen lichgaem H.hi dit seide liep hem G. * 90 hi en tuint niet G..G. Geoen stont ende beet den scacht. Geon riep met groten moede ‘Alexander edele here. 113.. Ne ware dat daventure verboot. 95 Dese hadde Alexander doot. 120 Sinen roest ter selver tonde G. 99 grieken nu versl.. 120 comen souts H. G gedaen H.158 * 90 Al en was hijs niet te vroeder. die es dijn viant? Du heves ghelesen dat mijn gheslachte Den hemel winnen woude met crachte.riep geon G. G. + Die coninc stietene met cracht Metter borst van sinen paerde + XLVa 1.dat dav. H. 103.. 101 hadde die coninc G.comen G din G deze schrijfwijze dikw. en̄ geslegen G.. 114.. 98 vijftien H.’ Dit sprac hi. Van hude was hi swart algader. 108 weerstu verwuet H.. 106. H.. Alse hi den coninc heeft versien. Hi stakene ter selver stont Metten spere in den mont Ende naghelde hem die tonghe 120 An sinen roost ten selven spronghe. 91 suart G.er hontvlo hem c... 117 stacken soe H roctene G. 122 stetene metter H hortene met G. 22 in omgekeerde volgorde in G. 105 ·III· H G. 115 sijn lippen H. 107 edel H grote G heer H. Some ontsaghen si sine ghedane Some die cracht van sinen slane.. H gr. 116 eem H.colve G vgl. ende hem liep die scume 115 Over sine leppen bede.. Hoe waerstu verwoet so sere. 104 hadde gesien G. Dus gheleec hi sinen vader.. Alexanders geesten . 100 Doe quam hem die coninc jeghen. Groot wonder hadde Alexander das. 109 gyg.. 97 enen colven H. 100 quam Alexander G. 105 Ende soe was root van den bloede. 121. 93 honts... 96 Maer dat die au. 118 mettien sper H.en G hevet hire mede G heeft hier nu H. Dat die viant so groot was. Vijftiene heeft hiere mede belopen Van den Grieken ende versleghen. Dattu jeghen enen gigant 110 Souts comen. Jupiter hi ontvlo cume.selue (?) G. Jacob van Maerlant... 112 wilde winnen G. Die colve hief hi up mettien. Die coninc lonet hem met lede.. Ene colve hadde hi van drien cnopen. 121 stoet G.

Hi scoot up Clituse drie spiete. G. G. Maer die coyfie bescermet thovet. 143 versuchte G. Ic wane hijs quaden loon ontfinc. 127 telgeren H. Gaut. Gaut.159 * Dat hi viel neder up die aerde. 129 dorstackene menichfout H.G. 1. Die Grieken quamen toe ghewallet Ende dorstakene hondertfout. G. 126 (en)e G eike H. Die rechtere scare vacht aldus. z. Een van Damasch. 131 de G rechter scaer H. Dat hi hem sach slaen sinen broeder. 134 hoint G Di nu H wart G. 133 en G dier bester H. 85: micanti emicuit curru. H scoet hi up den w. 146 pijnde hi H pinedi G omme] me H met G. Dus moeste hi sterven met ghewout. 150 maer ontbr. nndl. De derde naamval bij omme komt meer voor. Anders ware hi doot bleven. Der Percen slouch hi menech een Ende gaf hem een quaet leen. Doe hi sach dat sijn broeder staerf. Een de beste van sinen live Die noint gheboren was van wive. Ook in het volgende vers stemmen de twee hss. 142 vaders G in sijnre H en̄ sire G. Nochtan pijndi al omme niete. Sijn suster soghede den coninc. So groten slach gaf hi te waren Alse een eke van hondert jaren. 149 So dat die helm G gecloeft H. Gautier 84: cum explere nequiret pectoris affectum. 125 groten ual uiel H. Mettien scoot hi van den waghen Ende heeftene mettien sweerde gheslaghen. 36 sijn scoen suster alacrine ❘ soegde alexs met pine H. 139 aen die slinke H. Wp. An de luchtere vacht Clitus. 145 Scoti G clitus H clitise G. Sijns vader kint ende siere moeder Ende hi suchte sere driewaerf. hiet Sanga. met niete versta ik niet. Rein. Dat hem de helm was gheclovet. 151 weer H hi daer bl. 125 130 135 140 145 150 * 124 ueel H. 147 stoent een opten w. 153 metten suerde G. Jacob van Maerlant. 137 persen sluch G. Clitus hevet hem ghegheven Mettien sweerde enen slach. Die met haren telghen vallet. om den broode. 138 Die van Darise heelden leen H. 69: dat fragorem. 792 om enen cloete. Die was Clituse so na. 380 pinen omme den scatte. Dat hi vor sine voete lach. 130 en̄ doedene met g. 154 voer G. om der wille. Alexanders geesten . de aant. 135. Mart. in eene fout overeen. 140 Hi G clitus comen H. vgl. 144 als hi H. 148 met deme H hevetene metten suerde dorslagen G.

158 sine G. 183 oft. 170 Ja en hevet hier dijn swaert Twee scone kinder tenen gader Te doot ghesleghen bi haren vader. Daeromme biddic di. So heefsture ghenomen drie. So mach die weduwe wenen dan Om twee kinder ende enen man. 170 en S] en̄.d.160 * 155 +Meta haerre beder vader Die sach dit al tenen gader. denkelijk niet zóo vertaald heeft. 96: dolor intus obortas sorbuerat lacrimas. 166 ueel na. * 155 Maer eerre beider H Meta harre tuier G. 180 nemmer goet en gscie. com hare Ende nem mi met hem mijn leven. 156 Di H Hi G sach die G. 173 die ontfarmet S] ontfamet. Heefstu kinder ofte moeder Ofte enech wijf ochte broeder. No hine mochte wenen niet. 112: si qua tamen coniux. 184 Gaut. 160 eest H. 168 sprac ofte hi were. Alexanders geesten . 157 out G. Dat hi verloos al sijn ghewout. 160 Dicke eist also ghesciet. 164 so lanc H. 185 dijn. 90 omgekeerd in het hs. vgl. Misschien met dien isere tleven. 162 dat hi al die traene H. Die rouwe die den mensce deert Dat hi de trane al verteert. 165 rouwe dor groet H. 175 Sere wenen nimare. de aanteekening. 165 Hi hadde den rouwe so dore groot. 108: ferro eodem. Dat hi wel na was bleven doot. 159 noch hien H. 176 bidic haer. 161 Den G menschen H mainsce G. 180 Datti nemeer quaets en ghescie. Doch dat hi te hem selven quam Ende sprac alstie was gram ‘Wreet keytijf ende wreet liebaert. Die oude man versuchte sere Ende waert bleec ie lanc so mere. 172 geslagen. 177 Gaut. 189. 169 lybart. Hi waert van rouwen so cout. Gaut. als boven staat. Grammelike up sijn ansichte. 188 moca. Ende di ontfaermet niet miere oude? Du wistes dat die moeder soude 175 Wenen sere om die niemare. Jacob van Maerlant. 185 Noch moeten si om dine doot Rouwe driven also groot!’ Clitus en achte siere vloeke niet Ende Meta scoot enen spiet. so de tranen al G verwert G. + XLVa 2. hetgeen M. 186 ruwe aldus. Daer mine kinder mede sijn bleven.

214 minscen bedreget. 205 Bider cracht vanden stenen Ende bi de * vanden wrenen Mochtmen weten dat Daris was. Misschien rikelike. 194 grouwe haere. Hi dede vore hem vallen al So wat so quam in sijn ghemoet. 195 nieder. 218 her. 215 tierst. 191 middenwerde. 201 ewege met groter uaert. 210 hielt rechter S] luchter. maar alleen: iamque propinquabat regali prodita luxu. 215 Gaf hem eerst goet gheval. Alexanders geesten . Zij dankt haar ontstaan aan het voorgaande vers. 220 come. 197 doer. So menighe sloech daer sijn here. Ende keerde darewaert sijn here Ende sette hem ter were. Die aventure. Mettien quam Daris ghevaren Vreselike met sinen scaren. Hi dorreet dat here te voet. 220 Cume mochter een ghenesen. Gaut. Alse ocht scape hadden ghewesen. die ook in vers 600 en 622 voorkomt. vergeten is. die gheerne lieghet Enten mensce dicke bedrieghet. + XLVb 2. Ende recht daer hem sijn grauwe haer 195 Up die scouderen neder hinc Stac hi den ouden erminc Dore den hals met sinen swaerde. vers 307. 126: in dextero cornu. vgl. 123 heeft niets wat daaraan beantwoordt. 211 darwert her: wer. Er is hier geene aanleiding voor deze uitdrukking. Gaut. 200 Hi helsese met groten lede Ende voer enweghe metter vaert Hem derder ter hellen waert. 192 sloecht. * 190 ontfinc. Doe viel hi neder uptie aerde Onder sine kinder bede. 216 diet voer. Clitus ghinc hem bat naer. 221 menich. Dit vers wordt aan het begin van de volgende kolom nog eens herhaald. Dat hi wel na sonder were + Darise selven hadde ghevaen + XLVb 1. Jacob van Maerlant. Nichanor hadde wonder das. Die di conincstavelie 210 Helt an die rechter paertie. 222 ueel na. 206 uit het latijn is onmogelijk op te maken. welk woord in het hs. 204 vreselike is verdacht. 193 naerre.161 * 190 +Maer Clitus ontfinghen lichte Up sinen scilt te middewaerde Ende hi slouchene af metten swaerde. 223 selue.

225 230 235 240 245 250 255 + XLVIa 1. Die stene vloghen wel ghedichte. zóo meestal alt. 245 die edel. 244 cleen. Al mochti al die liede slaen. 237 zelen. 229 maecte hem S] maecten hen. Mettien ruumden si hem tfelt. dat vor hem stoet. 256 renon. Ende Remnoen. Gaut. 148: perque tot obiectos vestigat Rhemnona Persas. 241 come. Gaut.162 * Doe quam hem tontmoete saen Remnoen van Arabia. Si lieten te gader gaen die peerde. Men vacht met colven ende met sweerden. Ende si bleven beide tors. 258 den anderen. Dat hi den prijs heeft ontfaen Van beiden siden sonder waen Alse een ridder fier ende coene.. 255 rumden. Men scoot vele scaerper scichte. Enter were hebben ghevaen. cleene ende groot. Die ketele woorden vol van sielen. Jacob van Maerlant. 235 men S] met. Hi trooste die Percen diere vloen Ende maecte hem moet. 249 coen. 238 wielen] velen. Die metten helscen peke wielen. Die men mettien slingheren waerp. 259 trensione gors S] gras. Soude hem dus die here ontgaen. 250 dit vers ontbreekt in het hs. Maer Nichanor dedele deghen Heefter so vele versleghen. Dat soe cume al tfolc verbeet. 240 pauwelioen. 261 liete. Ende hem volchden mede na Ridderen goet in hare doen. 239 doen. 158: mansit eques. Daer was die strijt wrede ende scaerp. + Die een stac anderen onsoete. Die trensoene vielen int gors. Sijn doen dochten bore goet. 230 wer sijn gev. 260 * 227 eer. Da te stervene was ghereet. 260 tors S] chars of thars. Altoos volchde hi Remnoene Dore al dat folc. die vore hem helt Quam Nicanore te ghemoete. Men sloech die liede van den peerden. Die doot hadde so vele te doene In Daris pauwelioene. 242 sterven. Alexanders geesten . 235 Renon. 231 ueel en zóo dikw. Het bleef in beide siden doot Jonc ende out. so dat si staen.

verzen overgeslagen. Hi was beringt al om ende omme. Men leest dat in den scilde stac Der quarelen menich een. in plaats waarvan ik hare zou hebben geschreven. Entie Grieken liepen na. Nichanor slouch so dicken. 274 dat sie. 276 bringden her ende dare. Dies en mochti niet ghenieten. heeft echter eenre en dat durf ik niet in hare te veranderen. Jacob van Maerlant. Na dezen regel zijn in het hs. 269 hielten. 292 seegden die geen. 275 Snellaert's tekst heeft eere scaren. die beantwoorden aan Gaut. Nochtan was sijn edele moet 265 270 275 280 285 290 + XLVIa 2. Doe vloe tfolc van Arabia.waarschijnlijk 4 . Hare paerde storten mettien Dat si vielen uptie knien *** Hi stac sijn sweert in toter hilte.163 * Ende si vinghen bede ten sweerde. 293 en. Alexanders geesten . So dat hem woet al dor die milte. Daer dat bloet liep uut ter cure. Dat Remnoens scilt voer te sticken. Dat hi ghelijc enen bossce sceen. 295 * 262 biede. 283 velen. 295 edel. Dat seiden die gone die dat saghen Dat ghemanc bloet ende sweet Van sinen live liep ghereet. + Sijn been en mochten hem niet draghen. 278 mocht niet diden. Doe faelierden hem die aerme. Eerst was hi ghevelt met spieten. 266 renons.: [genibus cecidere remissis vectores] vectique simul. 289 fallierden. 268 wellicht moet men over die knien lezen. Si beringden harentare Nichanore met haren lieden. Hi was ghescoten dor die daerme. 290 wat. 264 misschien dat in plaats van daer leep. Mettien quam tfolc van Yrcanie Datse god vermaledie! Wale ghewapent met ere scaren. Prior ense retecto surgit Parmenides et pectora Rhemnonis acer arcet utroque genu. Sine cracht en mochte niet dieden Jeghen al die grote somme. So dat hi al te stucken brac. 162 volgg. het hs. Het laatste dezer verzen eindigde denkelijk ook op knien. Men slouch die staerke helme dure. eenige . Up sinen helm so vellen stene Beide groot ende clene.

315 sinen marscalc hadden. Alexander quam daernaer Verbolghen als ons heren wrake. 184) bewijst. Dies conincs Alexanders tor. Die sine jonghen hadden doot. Dat menne niet en mochte vaen. 300 305 310 315 320 325 + XLVIb 1. Ic segghu dat in waerre sake. Een bacheleer bleef daer allene. 306 gewoen. 330 * 296 en. Dat seide die gone diet screef. Es verslaghen in desen stride. (Dander bouc vertelt algader) Was des ridders oudervader. Si hadden liever vlien enweghe. Doe dat volc vlo al ghemene. ik aarzel niet deze stoute verandering te maken. 326 scoen gedaen. Die Grieken dreven groot mesbaer. 311 ons ontbreekt. Entie edele Nicanor. hadt so vergaen. + Scone was hi van ghedane. ic wane. 334. Hi viel neder ende bleef doot. Jacob van Maerlant.164 * So onvervaert ende so goet. vers. Mennoen. 324 Die was. 320 vlo (S vloe) ontbreekt. eer hi doot bleef. Fiadas hiet hi. dat M. Verwaent was hi in sijn ghedachte. Maar deze woorden zijn geheel onjuist en het: advolat orbata catulis truculentior ursa van Gautier (vs. hier niets anders kan hebben geschreven. 323 dat ander boec vertellet allegader. alhoewel ik niet voldoende weet te verklaren. Nochtan dedi scade groot Dien Percen. Want hi soude sekerlike Hebben ghehadt in huwelike Daris suster. vgl. 328 verweent. Nicanor Permenioens sone. Hi quam verbolghen als een lyoen. Dan te vechtene om die seghe. Ooc was hi van Cyrus gheslachte. Alexanders geesten . Die alre doghet was ghewone Ende maerscalc van der rechter side. dan sine jongen of sine welpe. 331 hedt. hoe sinen marscalc in den tekst gekomen is. 321 mennon granike S] grammike. 299 edel. Ende hem waren die gone ontvloen. die up die Granike Was versleghen jammerlike. Tfolc vlo al dor die noot. 303 van percen. 317 te vlien. Doe ghinghen si hem met colven slaen.

338 as die. Hi storte neder sonder beten. Een bacheleer. Permenio dede ooc grote were Entie int slinke here waren. 359 her: wer. 364 parse. Maer en es ghene scoonheit. Ende hi sliep den langen slaep. Sconincs ghespele Efestio. Nicanor was ghewroken wel. Enen scilt hadde Fiadas. alsmen woude. Dat si die Grieken al ontsaghen. 365 * 332 heddi. Hem quamen mede te ghemoete Die van Bacteren haerde onsoete. 345 rapant. 358 vluwen.165 * Dat hi den seghe hadde ontfaen. 342 twifelijc auenturen. Hem was gheleert al sulken spel. vgl. claer alstie dach. Hien liets niet dor sine bruut. Die Fiadase was beheten. 353 ende ontbreekt. Si vloen ende lieten hem jaghen. 346 staen. Die jeghen hem vacht met prighe. 339 eufecio. 340 sijn. Die Yrcanoise vloen alse scaep. Macheus quam daer ghevaren. De verzen 363 en 64 behooren wellicht in omgekeerde volgorde te staan. Al waren si scone bede ter curen Si hadden twiselike aventure. 367 eer heerre. 349 borste. Die groot verdriet den Grieken dede. 341 scoen curen. noch rijcheit. Narbesines die moordenare 335 340 345 350 355 360 + XLVIb 2. Maecte sine herte onvro. Noch edeldom. Dor dat beheet van deser eren Quam hi jeghen die wrake ons heren. 347 eufecio reten. Efestio reetene al dore Ende gheraecten wel ter core Door die borst ten scouderen uut. Ende Bessus hare here mede. de aanteekening. Die de doot verdriven mach. + Dus vacht men in dat rechter here. 350 misschien die in plaats van sine. 360 ooc ontbreekt. Alexanders geesten . Daer ane ghescreven was Een tygher rampant van goude In kelen staende. Daer was die parsse van den wighe. Jacob van Maerlant.

misschien in 85 eenvoudig dies en saltu. 393 solen eem. 399 nemt hen. 372 meingerhande. 395 segt. Talre eerst dat een prophete sach. 88. Het zou zeker beter zijn. 389 erven Verw. Dan sullene sine liede slaen. 375 Een vroet man van der heiden wet. 379 rechte her: wer. Hi neemt hem lijf ende goet. 377 S suster ontbreekt. Hantgheslach ende jammer groot Was daer ende menegherande doot. 85. dat Maerlant niet tweemaal quaetheit heeft geschreven. Jacob van Maerlant. Daris sal sterven andersins Over enen corten tijt bat ghins. 381 segt. Sprac hi te siere suster saen: ‘Suster’ sprac hi ‘ghi sult gaen Tote Alexandere int rechter here. 376 besmet Verwijs] beset. 385 Die quaetheit en saltu niet doen. + Des en sal hi niet ontgaen. hi en can gheslaen Die Percen al die vor hem staen. in dit geval ware het nog waarschijnlijker. maar óf in 388 óf in 85 een ander woord. * 370 daer. daer soe vant Alexandere al te hant. Men slouch daer meneghen slach. Alexanders geesten .’ Alse die here hadde gheseit. 87. 388 noch. 390 souds. 395 Secht hem dat hi succurere Met groter haest tgriexe here. God en willes niet ghehinghen. Bedi Macheus van Babylone Begaet die Grieken haerde onscone. 400 Al eest dat Permenio doet Grote were.] ernen di staat in het hs. 380 Daer hi vecht met groter were. 386 beest. als de regels elkaar opvolgden in de orde 386. 390 Dattu souts slaen enen ouden man. Want die dese werelt sal erven an. No die quaetheit volbringhen.166 * 370 Quam dare ooc met siere scare. 374 ierste. Die sere met bloede was besmet. + XLVIIa 1. Du best so edel een baroen. Sijn suster voer enwech ghereit 405 Ter rechter siden. 400 permenis. Ende secht hem al dese woort: ‘Alexander heefstu ghehoort. Het es om niet. gelijk het mij nu reeds voorkomt. dattu dus loops Ende om Daris doot dus hoops.

Daer ic minen hope toe draghe. 429 lieue urouwe.: quem si perdidero. Gaut. 416 queme. 441 vol were. Daris en sal mi niet ontgaen. Ende sweret u in rechter trouwe: Al ware Daris in enen casteel Van maerbersteen al gheheel Ende seven mure van claren stale Daer omme waren ghemaect wale Ende Acheron. Dat hi mi boetet al mijn verlies. Nemmermeer en haddics toren. sijt seker dies. vanum spernimus omen. Die tale was den coninc leet. 438 liepe S] liepen. Alexanders geesten . 424 nummerm. Die altoos bernet ghelijc den viere. So dedic haerde clene claghe Omme dat ic hadde verloren. Die hoopt omme sulc gheval. 417 suster. 426 buetet verles. al sonder beten Keerde hare de vrouwe ghereet. 412 ghi (of beter misschien hi) ontbreekt. Dat hi mi boeten mach allene. + Dat verlies achtic dan clene. 410 415 420 425 + XLVIIa 2. Seidesoe saen. 414 loept om sulke. Die altoos bornen sonder sparen. vrouwe. Ende hare oevere van sulfur waren. Gaut. 428 bueten. 427 verluys.167 * Die bootscap. 248 volg. 420 alleen. 242: quocumque venis dea cardine. die helsce riviere. 430 435 440 * 409 hare de ontbreekt. Al quame mi bootscap sonder waen Dat mine lieve sustere bede Ende mijn moeder ooc met lede Vanden Percen waren ghevaen. 411 wan. parvi mihi cetera. 440 bsnen. Mochtic Darise allene verslaen. 423 hebbe dat misschien ook wel te verdedigen is. Sla ickene doot. die haer was gheheten. ‘Vrouwe. 439 eer oever. Noch segghe ic u meer. Entie casteel vol van spisen. Beide hier ende overal. solus perdita restituet. 413 en. Jacob van Maerlant. Ende van ridderen in alre wisen Ende ghewapent ooc ter cure. parvi perdita momenti: solum si vicero. In die graven sevenvout Alomme liepe met ghewout. wane so ghi comt’ Sprac hi ‘ghi moet sijn verdoemt. 425 des.

Tholomeus sette tors te lope Ende dorreet die grote hope 445 450 455 460 + XLVIIb 1. So dat hi dare moeste bliven Ende sinen rouwe driven. 475 sloeger. 456 sulke. 459 heer. Gaut. 261: fertur temone supino Afer Aristomenes. 466 tetreden (of vertreden?)] dorreden. 458 niement. 471 en̄ van wellicht vier in plaats van seven. Affer een here van Libia + Was Alexandere alte na Ende vacht up enen waghen. Doe reet hi met groter cracht Onder meneghen viant.168 * Nochtan en mochten daventure Van mi altoos niet besceermen. Jacob van Maerlant. 477 dare ontbreekt. Al was hi here van den Siten. Amictas. 464 En̄ den wagen om. Voor die borst hinc hi den scilt Ende nam enen staerken scacht. Hi moestet daer becopen sere. 453 hi nam. Ende hi herwapende hem wale Ende hi hiet sijn ors vergoorden Haestelike met corten woorden. 465 470 475 480 * 446 dan leet. Dat becochte Baradam. Daer was hi ghereden te sticken Ende tetreden herde dicken. Dat ickene liete dan gheheermen. Alexander sloucher vele: Amilone stac hi dor die kele. Daer waert sulc ghestof int sant. Antigonus was haerde gram. Alsmen doe plach in dien daghen. Hevet Lisiase te doot ghesleghen Met sinen sweerde deghenlike. Hi spranker up al daer ment hilt. Men mochte merken daerbi wel Dat hijt was ende niemen el. Gaut. 470 die ontbreekt. Al was Lisias die rike Van seven conincriken here. 452 borste. Amictas sweert mochten wel biten. 463 stakene.’ Dit was Alexanders tale. 264: tetrarcha. Alexanders geesten . Craterus stac hem met crachte Den waghen omme mettien scachte. Alexanders deghen. 476 dor sijn.

Dat mettien ridders ende dander Was so menich Alexander. 491 al die goen. Die wreder was. Dus ghinghen die Grieken jaghen Ende quamen recht voor Daris waghen. Daer si quamen vochten si so sere: Elc was ghelijc sinen here. Meliagar slouch wel dicken Mettien sweerde up Daris here. Haddijt ghesien ooc. Hoe mach iemen ter nauwer noot. Wat hi best mach anevaen. dan hi was ghewone. 516 siet S] sijt. Alse sijns selfs sin faliert? Daris peiset ende visiert. 515 nouwer. Daer men dorslouch meneghe malien. Alexanders geesten . 489 her: wer. 519 En̄ alse falliert. alstie gone. + Dede selke were bi daghe. 500 505 510 515 520 * 484 Eenmenidus.] mechtich. Qualike mocht Daris behaghen. 485 490 495 + XLVIIb 2. Hi souts hebben ghesijn wel vro. 504 menich Verw. Alsi die Grieken hoorde jaghen Ende sine liede tonder gaen. 503 en̄ mettien ander. Eumenidus heeft ooc versleghen Meneghen man met sinen sweerde. 497 ghinge. Macedo. Polipercoen die eerst woude Datmen bi nachte vechten soude. Dat si dlijf hebben ghenomen Den ridders die in allen tiden Hilden neven Daris siden.169 * Van den Percen als een deghen. diet saghe. 502 geweest hebben. 508 Die horne. 514 hielden. 493 Polipercen die tiersten. Alse hi vore hem siet die doot Nutteliken raet visieren Ende eerlike in alre manieren. Perdica sette hem ter were Jeghen die Percen. Die Grieken sijn so na ooc comen. Cenos reet met sinen peerde Die van Percen al te sticken. Dat men prisen soude. 280: jam victoris fragor aures pulsabat Darii. 511 griekin sijn oec so na. Bi hoorne hevet hi verstaen Dat ghecrac van der battalien. 507 onder. Jacob van Maerlant. 501 Hedde hijt. Gaut. 495 wer.

528 come. 532 so ontbreekt. contra timor anxius urget met vs.170 * Al wille hi die vlucht bestaen. of vers 531 is verknoeid. Hi vliet enen hovescen viant. Die verdoemt es haerde sere. 524 dien. Die groote onnere entie scande Daden hem dicke swaer versuchten. 555 en̄ dien hi. Alsi was in deser vrese Braken die Percen hare rese Ende ghinghen alle vlien. 540 dar bracht. Bessus ende Narbesines Die wilen aerm waren ende naect Ende nu heren sijn ghemaect Ende hi goet hadde ghegheven. 552 en. 531 dicwile. Misschien heeft de afschrijver een paar regels overgeslagen. zóo of coeme meestal voor cume. 525 + XLVIIIa 1. Gaut. ontbr. + Cume stonter daer ter were Dusent jeghen die viande. Doe ghinc hi vlien mettier vaert. Immers is er nauwelijks aan te twijfelen. die en. Ende hi bejaghede doch een paert. Ook aan 522 schijnt iets te haperen. Alexanders geesten . 530-32 blijkt duidelijk. Hi vliet den hovescen lybaert Ende vliet ten serpente waert. Diene brochte daer ghedraghen. 287: cui nec tuta fuga est.v. versuchten uit vluchten of uit vlucht. 523 S es. Uit de vergelijking van Gautier (290): pudor et reverentia famae ne fugiat prohibent. 544 verdoemet. 550 En. dat de dietsche verzen niet in orde zijn. Ooc so haddi grote vruchte. 539 rumde hi. b. Daris. 530 oneere. 530 535 540 545 550 555 * 522 wil vlocht. Daer en es niemen diene troost Noch diene uter vresen loost. Jacob van Maerlant. Die sijn binnen sinen lande. 556 solen hem ontbr. Hien sal hem niet wachten des. Nu vliet die coninc sonder ere. die dit heeft versien Dat si lopen haerre straten Ende si hem in dier vresen laten Rumede sinen waghen. Si sullen nemen hem dleven. Ende hi sal comen altehant Onder die quaetste viande. So menich dusent alsi te voren Ridders hadde uut vercoren Ende seriante in sijn here. nec si velit ipse morari inveniet socios.

Alexanders geesten . 585 liet. Also voer hi met groter vlucht. 572 een. Die daer upten velde groene Laghen doot in hare bloet. 558 si solen kimmen.’ Gaut. Hoe dat ene sterre sciet Jeghen storm in die lucht. weet god. hi ontsach Dat Alexaeder up den dach Altoos niemene liete ontfaren Van die an dander side waren. Gheliker wijs alsmen siet. Mettien quam die niemare Dat Daris ontreden ware. so en soude Alexander hem niet volghen. per invia. Maer. 580 brughe. eens. 567 volgde. Dus hadde liever die keytijf Sine liede dan sijns selves lijf. saltu transierat Lycum paucis comitantibus amnem. Ende hieuw mettien sporen voort Over die edele baroene. Dat was ene scone flume. 576 Ik ben het met S.. 304: non veriti. Daer hi volchde den coninc. Jacob van Maerlant. die op dit vers aanteekent: ‘haestelike met haeste zal Maerlant zeker niet geschreven hebben. 586 van dien di ane. Hadde hi die brugghe tebroken. Hi was over comen cume. 564 groen. Die Percen begonden vlien 560 + XLVIIIa 2. Dat hi vlooch in dier maniere.. Ic segghe u in waerre dinc. 592 begonsten te vlien. + Ende Alexander heeft ghehoort. Gaut.verendi perdere canitiem.. 319: sed iam praecipiti per saxa. Hi hadde hem selven wel ghewroken.. 561 heeft dat.. 562 heiwe. 569 diere manieren. Die achter hem quam so verbolghen. Doe hi peinsde dat hi woude Die brugghe breken. Maer Daris was haestelike Ghevloen met haeste over die Like.capitis. 565 570 575 580 585 590 * 557 sege ic. 563 edel. 570 eenre pederieren. Si en sullen scuwen sijn grauwe haer. 565 eer. Cume hielt hem iemen voet.171 * Ooc segghic u over waer. Bedi so waren dander bleven Die hem sider namen dleven. Als een steen uut ere pederiere. 583 wetgod.

Some dronken sijs so vele. Hi seinde enen bode enweghe Die seide mare vanden seghe Dattie Percen vluchtich waren Ende datter luttel ware ontfaren. Dat hem keerde uter kele. 600 605 610 615 620 625 630 + XLVIIIb 2. 611 brughe. 628 mere. + Doe voeren die Grieken metter vaert Blidelike ten tenten waert. Sechdemen u daer af tghetal. Menech bleef ligghende daer Van groter gulsecheit steendoot. 621 auende. 620 besprenct met deem. 614 seghe. Endi sach sine liede moede Ende bespringt mettien bloede. 630 dattier weer. Dies hadden si groot onghevoech. * 594 brughen. Die grote hitte ende tsweet + Dede hem utermaten leet. 596 hen. Some borsten si ooc ontwee. Doe voer hi met groter vaert Te sinen ridderen haerde blide. Alexanders geesten . Die waren an die luchter side. Alexander sach wel te waren Dat hem Daris was ontfaren. 607 some entwe. Omdat hi waters hadde borste. 602 lichende.172 * Toter brugghen weert mettien. Die brugghe en was niet wijt ghenoech. So vele vielre in die Like. 603 gulsecheit (S gulsecheden)] gulscecheiden. Si dronken twater vuul ende claer. Jacob van Maerlant. Doe hi comen was daerbi. Daer bleef menich doot van dorste. 631 ter vaert. Dat ic u segghe sekerlike. Daer viel ooc in die riviere Menech riddere goet ende diere. die deghen vri. Stappans saghen si openbare 595 + XLVIIIb 1. Nochtan wouden si dies waters mee. 615 segtdemen. 598 borst. Permenioen. Want hem dwater den gheest versloot. Ende het ghinc ten avonde waert. Ghi en soudes cume gheloven al. 610 ridder en zooals dikw. Si liepen ten fonteinen waert Enten beken met groter vaert.

657 die ander. 670 die. Jacob van Maerlant. Helm ende scilt. Dat die Grieken niet en weken. 668 eer scachte. Daventure was hem hout. 663 wile misschien te schrappen. Het bleef daer beide staerc ende cranc. 643 hen wer: her. Hem volghede Lysimachus. Die coenheit. Doe begonste hem wanhaghen. 635 640 645 650 655 660 665 + XLIXa 1. Alexanders geesten . 637 dochtem hem. So langhe wile hadden si ghevochten. 641 begonsten. Teerst dat si die Grieken vernamen. Doe docht den Percen wesen wonder. Daer was menich sweert tebroken. Entie sonne die was onder. 655 volchde lisōnatus. Hi reet stappans met ghewout Ende doorstac dien conincstavel. 670 * 634 een. wapen ende swaert Dochtem bernen van goude. diemen ghinder dede. Die coninc voer na sijn maniere Blidelike vor sijn baniere. Nemmeer en streden si om dien seghe. Setten si hem al ter were Jeghen Alexanders here. 378: ordine rupto consuluere fugae. Permenio ende ooc Clitus Ende alle dandere ridders mede. Het waren Percen datter quamen. Over die brugghe vander Like Vloen si al ghemeenlike.173 * Comen ene ander scare Uten dale ten berghe waert. Niemen en staerf daer onghewroken. Dus haddi den besten cavel. Maer doe sier so luttel saghen. 672 vlouwen. Het was haerde na middernacht. + Dat si den dach ten avont brochten. Doe ghinghen si hare scare breken Ende ghinghen vlien enweghe. 654 Alexander hadde den. Alse ofte hi om die battalie Niet en gave ene malie. Si daden stuven ooc die moude. Gaut. Dedel coninc entie milde Decte hem met sinen scilde. Dat ware te telne al te lanc.

Alse nu welvaren. 709 heerre die edel. 700 nieweren. 699 die coninc misschien te schrappen. alse nu riesen. Daer saten si ende spraken alle Van den groten onghevalle. Die here was van Lydia? Ende sider wart hi so keytijf. 675 denkelijk so dat in plaats van tote dat Arboele.174 * Eer si ontvloen der Grieken cracht. Bi Darise so waest also. So wie tweewaerf verwonnen ware Ende so vele hadde verloren. 697 als. Entie ghene die met hem waren Ontreden der griexer scaren. 683 oppenb. + En was die coninc Cresus niet so rike. zie de aanteekening. 696 als. Al eest dier aventuren spel. Dat hi verloos goet ende lijf. Drouflike besach hi die scaren. Die grote here. 711 en S] en̄. 705 Cyris oec die edel. Wenende utermaten sere. Datmen nieware sine ghelike En wiste. 388: sortis humanae est. verre noch na. alse nu verliesen. haren here. 706 nam sijn lijf hem seluē. Alse nu verwinnen. 676 op sinen stoele. alse nu wel. Hi sat int herte wel onvro. 707 cyris. Jacob van Maerlant. 680 ontreeden. Gaut. dedele man. 687 wast. Daer vonden si up siere sele Dien drouven Darise. Cyrus die edele lantshere Nam selve lijf hem ende ere. Ja en was Cyrus daer na Verwonnen in Amasonia. Alexanders geesten . 693 werenlike. Tote dat si quamen tote Arbele. 704 goed. Die met hem ontreden waren Endi sprac met drouven moede: ‘Het behoort ten wereliken goede Alse nu te wesene groot here Ende te levene met groter ere. een cranc wijf? 675 680 685 690 695 700 + XLIXa 2. 703 wart (of was) S] wat. Kenlijc eest ende openbare. Dat hijs soude hebben toren. Alse nu qualec. 677 heer. 705 710 * 674 ontvlouwen. Die de werelt al verwan? Ja en nam hem ooc sijn lijf Een coninghinne.

Al sijn wi nu ghescoffiert.175 * Thamaris was soe ghenant Ende vrouwe vander maechden lant. Die met cogghen ende met berken Al de see overdecken dede. Selve mochti sonder waen Met enen scepe cume ontgaen. 740 u te voren. 733 her. Daer omme hebbic dit gheseit Ende te voren u gheleit. 735 moechte hi. 1 . Ende hi gaf hem dit ghebot. 1 . Doe verstonden die heren wel Dat scepe diede ende niet el. 14 heeft het hs. 721 ·X·M verbeterd naar Sp. 724 degen. 740 745 750 * 714 Ene maegden. Hi hadde met twaelfhondert scepen Ter see waert die stat begrepen Ende te lande waert beseten Met meneghen deghene vermeten. Daer hi Europen dwanc mede. 720 die staet. Die te voren dwanc al dlant. 748 solen. 715 720 725 730 735 + XLIXb 1. 715 macht. 750 verles. Wat helpt anders ghevisiert. 725 aen. heeft tyvant. Men maecht bi Cercese merken. Doe voer dat volc van Mofilee Met haren scepen up die see Ende verslouch Cerses here + Uptien lande ende uptien mere. Aldus ontfloe die tyrant. 731 dat volc van Mofilee. niet tynant. int ende van der Mofilee. 736 entgaen. Dat si met houtinen paerden Vechten souden ende met swaerden. Alexanders geesten . Nochtan en twifelic niet dies. staet up die see. 20. 719 vgl. 727 houtenen. Hist. Doe baden si raet an haren afgod. Doe quam hi voort te Mofilee. Al hevet u daventure belopen. 749 des. 717 decken over. Ook Sp.. 20. Dats ene stat. Dan te peisene alle weghe Dat wi noch sullen vechten seghe. Et si ghewin ocht verlies. 747 peisene S] pisene. Die alleweghe es onghestade Ende nu doet vrome ende nu scade. 3 3 Jacob van Maerlant. Dat ghi niet en sult wanhopen. 737 tyrant S. maar het hs. Hist.

773 aen. Want die liede sijn al doot. 787 mijn. meerre ende minder. 778 doe] het hs. Daer toe dat rike lant van haven. saluut ende ere Ende bit dien edelen baroen. heeft dor. Hi sal die rijcheit ende dat gout Algader nemen met siere ghewout. Jacob van Maerlant. Nochtan seinde hi ghedicht wale An Alexandere een saluut. amien. 759 hen. vgl. 764 den ontbreekt. 770 solen zege. Nu dunket mi die beste raet. Alexandere. 766 stride. Hi en vint ghenen wederstoot. 762 deen. zoodat men ook e kan lezen. Gaut.’ Aldus liet Daris sine tale. 755 760 765 770 + XLIXb 2. 765 stride. Ic hope wi seghe sullen ontfaen. 769 derde werf. 781 auenturen. 780 behoudeliken. ‘Daris ontbiet sinen here.: interea fines intactaque bellis regna petiturus Medorumque ultima. Ic sal versamen cortelike Die wonen int inde van den rike + Ende derdewaerf den strijt bestaen. Na dien dat aldus staet. de aanteekening. 404 volg. Die noch ten wighe niet en quamen. Dan sullen giereghe Grieken Hare wonden met goude wieken. Dat ghi moecht horen overluut. Die mine voorders hebben begraven. Ic sal di gheven al den scat. 788 to. Dat wi hem laten winnen die steden Ende varen int lant van Meden. 758 Eer. 775 780 785 * 755 richeit in dat. 763 hen. aan die r is echter iets veranderd. 757 en 759 solen. Ende van den strijt niet en vernamen. Ende hise hem late te dienste staen. Alexanders geesten . Dan sullen si hem allen laden Ende haer giereghe herte saden. Sindet mi weder mine kinder Moeder.176 * Alexander hi en sal morghen Dit lant bringhen in groter sorghen. Dat hi doe door wel doen Ende hi ontfaerme dier keytive. 775 enboet. Die behouden haren live Dier avonturen sijn ontgaen.

799 rumde. 795 gesegt. lieve vrient. desgelijks 801. Dicke hevestu mi ghedient Ghetrouwelike van minen lene. Want dijn macht en es niet clene.177 * Bede Percen ende ooc Meden Met allen minen riken steden. Ende voer int lant van Meden. Com mi te helpen met diere cracht Over dach ende over nacht! Elken riddere willic in soude Gheven vijf besante van goude 790 795 800 + La 1. Want hem was ghesecht voorwaer Dat hiene soude vinden daer. 791 die edel. Porredi met groter spoet. So mildelike gaf hi den scat. Die vrecke herten maecti sat. Hem was te moede haerde onsachte Dat hi ruumde sine steden. 803 teersten. 815 lees Haddi? 817 alle. Al die steden die hi vant Ghinghen willike in hant. Quam Alexander al dat hi conste Ende alle die hi met hem brochte Tote Arbele ende sochte Daris. misschien te lezen al dat. die hem was ontfaren. die coninc vri. Doe sende Daris. Seide. 828 ridder en. wat die here dede! Hi gaf mildelike tgout Ende ander rijcheit menichfout. 810 hort. Alexanders geesten . 793 geport. + Teerst dat te daghene begonste. 796 hi darise soude. Tote Poruse van Endi Ende seide ‘Porus. 794 toe arbole evenzoo 799 en 806. 805 alle dat. Ende alse Daris dat verstoet. 805 810 815 820 825 * 789 bedi. Hi hadde prijs ende wereltere. Nu hoort. hi en wouts niet doen. Hi en achte up ander rijcheit mere. 818 willeclich. dedele baroen. Groten scat wan hi te waren In dien strijt ende in die stede. Jacob van Maerlant.’ Maer Alexander. 820 tote S] tote aen porus. Doe ruumde hi Arbele bi nachte. Gheporret es hi mettier vaert Ende voer te Arbele waert.

Dan met hem siere kinder twee. 850 ast. Die stat te Babylone winnen Entie tegheline mure. Mettien haddi int ghedochte Dat hi woude. 863 Alse. van in? 856 en gemaect. Daer gaf god tweeendseventich spraken Den gonen diene wouden maken. 853 alle. Sconincs Ninus wijf. 835 echter ter. 846 babylonen. 842 blisscap. 836 alexs den here. Die coninc quam van Babylone Ghevaren utermaten scone Also verre. Alexander voer metter vaert Ten lande van Surien waert. + Lettel liede quamer mee. Des was sine blijscap groot. 848 bi] die. Also alst bescreven is.’ Dus dedem Daris echt ter were + Jeghen Alexanders here. 434: transcurrit Syriam. 847 tigelinen. alst es vander see Tote * ofte mee. ochti mochte. 840 845 850 855 860 865 + Lb 1. daer al die maisiere In waren ghewracht goet ende diere. 860 genen dien. Daertoe willic gheven die Alexanders goede Bucifal Het es weert der werelt al Met al de chierheit diet hevet. 838 Gaut. Ende noch staet daer hare sale Hoghe ende scone ghemaket wale. Die wilen Nemroet maken dede. 845 weert. 864 tote westphalen. * 834 ween. Die wilen maecte bi aventure Die coninghinne Semiramis. 854 lees met in pl. Waert met stride oft met minnen. die vroede.178 * Ende elken voetgangher drie. 830 835 + La 2. Jacob van Maerlant. so goet gheen en levet. 858 menfroet. Die hoghe toren staet daer mede. 857 tornhi. Doe quam ghegaen alse een bruut Die soudaen Macheus uut. Alexanders geesten . Soe dede temperen met bloede Dien morter. Al die poorten deden hem ere Ende ontfinghen over here Sonder slach ende sonder stoot. 839 alle die portere. Ic wane.

897 sere S] se. Wat wonder waest. 902 steene (S steen)] een. Die in die bede stride te voren Vele volx hadde verloren. 877 alle sijn. 447: tot populis et tot munitam turribus urbem. 905 * 873 danen. dat hi was vro. 879 ontfeinc dien heerre. dezelfde fout komt in dit boek vs. Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . Daer moeste meneghe pederiere + Werpen steene up die maisiere. Alse Macheus was gheacht. Hi was so blide. Alexander ontfinc dien here Blidelike met groter ere Ende custene ane sinen mont. 903 enen. Ende ooc en sciet hi niet dane Sonder prijs na minen wane. wort. 898 tigelinen. Ende een man van sulker cracht. Hi dedene riden ter selver stont. 894 cierheit. Het soude werden sere te sure. 874 wanen. Doe quam Macheus bat voort Ende gaf up die poort Den coninc ende al sine kinder Ende al dat volc meerre ende minder. Dat Macheus quam also Ende hem ghenade bat Ende hem upgaf die goede stat. Hi en woude niet openbaren Sine grote joie te waren. 1025 terug. 901 perdieriere. Eer men die tegheline mure Ende den roden morter scoorde. 893 weer groet. Daer so menich edel deghen Van binnen woude striden jeghen. 870 875 880 885 890 895 900 + Lb 2. dat hi woort Cume mochte bringhen voort. Daermen in dien stride te voren Groten prijs af mochte horen: Ander heren mochten vele. 887 wast. Gaut. 885 hi . Te voet quam dedele baroen.179 * Hi was van Darise ghevloen. Daer so menich coninc rike In hadde gheweest gheweldelike! Bedi het ware grote aerbeit Te winne al sulke citeit.j. Die menegher beesten bloet becoorde. 900 die] dat becorde zooals Verwijs verbeterd heeft staat in het hs.

Alse die liede allegader Makeden na haren vader. Mochtic ghetellen al die feesten. Daer ghi eer af hebt ghehoort. 941 ik lees in het hs. Daer waren dantse vele gheleit. Men hinc daer die pellen uut Entie rijcheit. 942 alle. 940 945 * 908 hen. 914 vier. Elc na dien dat hi was rike Hadde hi ghemaect sijns vader ghelike. Jacob van Maerlant. 923 vreuden. 934 maecten. Bede scaerlaken ende ooc groene. som yserijn. 926 uytverk. Vor die huse up die pleine Stonden beelden groot ende cleine. Gaut. 937 metael. 940 vaders. die hier te voren Menich coninc uutvercoren Hadde ghewonnen ende ghecocht Ende met crachte dare brocht. Soe soudict haerde gheerne doen. eerder dancse (of zelfs dansse) dan dantse.] spele. Also alsict vant bescreven Van meester Wouteren Castelioen. 946 brachtmen. Daer was van vrouden groot gheluut. Doe dede hi sijn here scaren Entie Percen achter varen. 944 bedi. 939 eelc. Die reden onder sine baniere. Die straten waren al bespreit Met pelne ende met singlatoene.180 * Hem castijen van den bispele Dat si hem nemmermere En setten jeghen den edelen here. Met ghimmen ende met diere ware Waren verciert die outare. Ende samijt met goude besleghen Brochtemen aldaer ghedreghen. 915 edel. 912 waren. 454: retrocedere. 918 hoegsten en̄ die meesten. Som van houte. 928 dar gebrocht. Die de hoochste entie meeste Binnen Babilonien dreven. + Som waren si silverijn Som van goude. 913 banieren. Ende hi maecte scaren viere Ende quam in die edele poort. 910 915 920 925 930 935 + LIa 1. Alexanders geesten . ook 909 bispele Verw. som van metale Ghescepen utermaten wale.

Jacob van Maerlant. 975 980 985 * 947 diere manieren. Want die leuwinne weerpt al doot Hare jonghen. 948 memge guldene. Ende hi gaet roupen ende grongieren Eiselike na siere manieren. Haer nature es dus ghedaen: Alsi sullen ghenoten gaen. die biden viere Levet sonder ander spise. Dit stont in die pelne bescreven. Dan comt stappans dat wijf Ende ontoet den mont wel rijf. Taal. Elkerlijc na sijn maniere. Die nature stont daerna + Van enen serpente. 972 eerre naturen. De verbetering is van De Vries. 981 ende] want.54.en Letterb. alles drie te gader. splijt soe ontwee. Ende soe bitet hem af van groter minne. Ende alsoe gheneest. 958 lybart. 1. Aldus en blijfter maer twee. 966 sijn. Die stont daer na hare wise. Daer stont ooc durenture Van den liebaert die aventure. 963 alle sijn. Daer draken in stonden ende slanghen. Dan so comt daertoe die vader Ende belecket sine jonghen Al omme ende omme mettier tonghen. 971 vinter. Mettien lude ontfaen si dleven. Die rike poorteren van der stede Entie hoghe vrouwen mede Hadden cleder uut ghehanghen. Si en hebben thertebloet 950 955 960 965 970 + LIa 2. 962 so ontbr. 954 salamandren. 961 alle. Entie man steect sijn hooft daerinne. 965 gronieren. 970 serpent hiet vipra. heet vipera: Men vintere niewer mee Van haerre manieren dan twee. Aldus blijft die man daer doot. 977 stict hoet. 974 solen. daer thoe. Die pellicaen stont daer bescreven: Sine jonghe en moghen niet leven. 979 daer die man. Ende soe blijft van twee jonghen groot.181 * In die mamerie van Babilone Hinc menighe guldine crone. Alexanders geesten . Die es wonderlike groot. 980 blivet van den twe iongen doet. 960 lewinne werpet. 957 doer enture. 956 eer. Die salamandre.

Was gheciert met sconen blomen. 1010 1015 1020 * 986 die si. Van boven waest met sconen risen Al verdect in diere wisen. 1005 de doen: garsoen. 1003 en S] en̄ heddic. 1022 dierre. Dat es ooc sijn maniere. Dit es geens voghels nature. Dus werden si hare te sure. Nochtan en haddic volscreven niet. Die diernen ende die garsoene Waren ghecleet met samite. na minen wane. Daer stont hoe die moeder peckede Ende haers selfs herte uut treckede. 1021 wast. 1014 dat si eere mochte cl. Al en haddic el niet bescreven Binnen achte daghen. Alexanders geesten . Dus en magher maer een leven. was hi man. Gaut. 1004 acht'e. 999 stont. hoe soe hiete. Soe seide ver Imme of Margriete. 990 geens] eens. Was hi wijf. diese broet. Dat hem van den sonnenscine En mochte comen eneghe pine. So wast een ander altehant Van den asscen. Daer was menich wempelwite Ende menich dulle warmoesdierne. Ander beesten ende ander woorme Van so wonderliker voorme Stonden ghinder angheweven. 994 weest. 993 pulver. Die onghewone was te vierne: Vraechde men. Hier bi eest dat ict achter liet + Ende segghe u van den hoghen doene. Die selve niet en was so rike. Die ic niet wel en can ghenomen. Fenix stont daer in dien viere. 990 995 1000 1005 + LIb 1. 1012 seiden Ymme. 987 pickede. 998 wonderlike. diere bleven. 468: hosque quibus deerat fallax opulentia. Al dien wech dien Alexander Quam ghereden ende menich ander. Dat hi hem cleden mochte eerlike Die hadde gheleende cleder an. 1000 hedde ic waen: gedaen. Alse hi te pulvere es verbrant. 1011 vraechmen. 1010 ongewoen. iussit inter honoratos fulgere precaria vestis. Dan haer nature ende haer ghedane.182 * Vander moeder. Jacob van Maerlant.

1055 van S] ontbr. Hi quam achter haerde scone + LIb 2. Up die huse saten knapen. Timiane ende wirooc. Tygren. + Vrouwen ghinghen ten veinsteren gapen Om dien edelen man te siene. Daer was menich astronomien. Die ooc Augustus hiet. 1055 Noit ontfinc dat volc van Rome Met so eerliken gome Haren keyser Octaviane. cassea ende aroma. Stakten. Jacob van Maerlant. * 1025 cierheit. Men speelder met sweerden ende met kniven. Was daer menech cruut ghereit. orghelen ende sciven. Noit en was in eertrike Man ontfaen so eerlike. 1049 astronomijn. 1027 utermate. ic wane. 1059 misschien no ooc in plaats van noit. Dat utermaten wale rooc. 1030 Galanga. 1041 monestrevele. 28 in het hs. 1029 staken mure. 1026 gereet. Noit en was so wel ontfaen 1060 Julius. 1027. in omgekeerde volgorde. 1045 Vedelen haerpen ende sijmphonien. Die menestrele quamer mede Vor dien coninc in die stede Ende loofdene met haren sanghe. Dat deden si dor sine ere Ende haerde vele mere. 1050 sterne. de aanteekening. Wat ghescien soude daernaer Over menich hondert jaer. dat es mijn waen. 1030 gargana casea. loncen ende lupaerde Tooghde men hem ende liebaerde 1035 Ende meneghe beeste na minen wane. Cytolen die wel leren vrien.183 * 1025 Als hi was binnen dier chiteit. 1050 Die in die sterren conste sien. mirre ende sinamoma. Alexanders geesten . 1031 sijn. Daer was menich trompe langhe. Doe hi dien hertoghe van Swaven Scoffierde ende alle sine graven Tote Lyons up die Rone. vgl. Die ghevoet es in Yrcane. Salterien. 1043 loefden. 1040 Die nie wille en hadde te vliene. 1034 toende lybarde.

Julius sach dat hi alleine Mochte hebben Rome ende Lombaerdien Ende al dat lant van Romanien. Doe keredi te Rome waert. Alexanders geesten . Dus hadde Julius dien prijs Ende volghede met crachte. 1087 ebben G. G. 1083 want hi volchde eem H. 1072 dies was i. 1082 den G. 1077 weder te G te romen H. 1079 ombeiden G. Daerna voer hi sire straten In tlant van Spanjen. Jacob van Maerlant. + LIIa 1. H. G. * 1065 battangijs. verheven hoge H. 1076 bi norden H brugge mongu G. 1098 Fortunus H een onwert cn. Hi verwan den hertoghe echt. H. Doe vlo Pompeius bi nachte 1085 In Epiros entie Romeine. Fontinus. Daer hadde hi den seghe alleine. 1068 dar hi den pris bejagede all. 1069 En̄ verw. 1084 P. Daer hadde Julius den prijs. 1081 Brandis: pris G. Dat noint tghetal ne was ghescreven. H het volgen ridders G. 1095 Daer verloos so menech tleven. Ende keerde weder in die stat 1090 Ende nam al Pompeius scat Dien hi binnen Rome hadde ghelaten. 1089 Hi k. Doe vacht hi te Dole in Loreine. Tholomeus cnecht. G. 1092 en̄ voer en weech H. 1070 Doe bolghen ridder ende knecht + Ende versloughen haren here. vloe echt met nachte H. 1078 hi H. 1088 romenie G vóór dezen regel heeft het fragment nog en̄ al dat lant van normenie. 1067 Tolette G loriene H. 1093 spengen G spanien H. 1086 dat ontbreekt G. 1091 die G in rome H. Dus hadde Julius die ere. Julius wan binnen tiene jaren Dat hi van Rome was ghevaren 1075 Al tlant dat leghet nu Benoorden berghe van Moniu. 1096 dat ict getal noit en sach bescr. 1079 en 1080 ontbreken in H. Pompeius die was vervaert. 1071 verslogen den hertoge H. 1073 dien jare G. Hine dorste niet ombiden. G. Pompeius was verwonnen echt. daer hi vacht Echt jeghen Pompeius cracht. 1080 No jeghen hem ter were riden Ende vlo tote Brandijs. 1097 Ponpenis G.184 * 1065 Ende wan Burgondien ende Batrangijs. 1095 menich H. 1070 doe torneden hem r. 1085 epiron H egipten in die rom.

1115 Ponpenis n. Maer die feeste van Babilone Die was scoonre hondertwaerf. 1117 dor H. dorgaende H groter G. 1106 daer n. 1128 oft meere H. Want hi dreef die vriheit achter. Doe Julius dit hadde ghedaen.v. die keyser. 1129 romen H. 1132 waren hem gegeven G stonde G. 6 Jacob van Maerlant. Doe hi twee jaer ende nemmere Hadde in Rome stille gheleghen. esser menich bi eem doet bleven H d. 1112 harde verre na G. 1110 1115 1120 1125 1130 * 1099 sin levem G. Dit was deerste keiser van Rome. 1105 cleopatrem G. eem die cenaet H b. 1123 Si H. 1103 groten G. 1109 want si pompeius vochten H ponpeiuse G. Daeromme balch tsenatuerscap sere. Nu hoort hoe die keyser staerf! Hi dede Rome groten lachter. Keerde hi weder te Rome saen Ende was ontfaen haerde scone. G. 1127 b. 1108 sloeg hi menegen degenlike H tjegen G adde G. 1111 en̄ oec H. 1125 h. Daerna nam hi meneghen dlijf In dat lant van Affrike. Sp. sijn l. rome G.h. Alexanders geesten .185 * Nam Pompeius sijn leven Ende hi hevet sijn hovet ghegheven Juliuse. Vierentwintich doregaender wonden Gaf men hem ten selven stonden.G. 1124 hoe dat G. Dat si alle sere becochten. 1118 Dat G.h. 1121 ontalt G. 13. dat heerscap G. 1 . gr. Julius. senatuerscap bezigt M. makedine keitif G. Pompeius swagher nam hi dlijf. 1119 doe dat i. 1100 hi ontbreekt H sin G en zóo meer hoet H. 1107 en̄ int H. afrike G. den groten man. 1102 keiserike G. 1126 dar men onthalde in so scone G vrieheit H. 1104 Hi makede vroue alteant G.H. oec tlif G dleven H. 1116 d.b. Ende den coninc Juba Volghedi langhe wile na. l.m. 28.d. 1100 1105 + LIIa 2. Daer slouch hi meneghen ter neder. 1114 ter ontbreekt H. 1122 ne waer G. 1130 wart H gesl. Was hi jammerlike versleghen. 1113 in spanien H. Dus makedi meneghen keitijf Ende al dore sijns selves vrome. wan Met groter cracht Egyptenlant Ende maecter vrouwe inne altehant Cleopatren dat scone wijf. 1131 XXXIIII H. Doe voer hi te Spangen weder. + Die jeghen hem hadde crachtelike Met Pompeiuse ghevochten. 1101 Julius den hogen H. hist.

1147 Antonijs H. si eer H hare selven suelgen G te doet H. 1145 1150 1155 1160 1165 * 1133 Calterus deet G. Dat hi staerf in corter stont. Hadder omme so groten rouwe. 1139 daer oct. 1144 Yrc. si H. Cleopatra. 1136 Anth. 1142 porten H. 1157 Cleopatrem G. 1156 en̄ al dat hi brochte ter were G. Antonijs hadde den rouwe so groot. Dat soe twe serpente nam Ende dedese hare sughen doot. H Irc. die scone vrouwe. 1138 Dit l. Doe keerde hi te Rome weder Ende leide al orloghe neder 1135 1140 + LIIb 1. 1135 vlouwen en weech H Mettien vloen si in G. Want Augustus voolchdem achter Ende dedem groten lachter. Antonis voer in Egyptenlant Ende liet sijns selves wijf te hant. 1151 Cleopatrem G. 1154 G achter dezen regel nog dit gesciede menech jar ir achter. Augustus suster Octavia. Hi nam cortelijc daerna Cleopatren tenen wive. Hi dode hem selven met venine. 1163 Dat hi eem dode H doede G. Sie vloen en wech in Mutina.186 * Brutus deet ende Cassius. G. 1143 Dar G ambonise H. 1140 dat grote H. 1165 Augustus voer te H. 1145 panisa H pamsa vaert dar g. 1166 alle G. Dat si Antonise souden verdriven. eem alle H. 1148 sin G. Doe coosmen Octaviane Dat keiserike tontfane + Ende men seinde Irtuse ende Pansa Toter poort te Mutina. hi voelchde H. 1150 Die H cortelike G. 1155 scoff. Dat senatuerscap wout aldus. Aldus corte hi sine pine. Hi sconfierde al sijn here Bede bi lande ende bi mere. Doe lieten sijt te Rome weten. 1137 si H ontbreekt G. 1162 roue G. die keyser volgedem na G en naar dit vers al toter port Mutina. Jacob van Maerlant. Ende was van herten ooc so gram. Dat becochti metten live. Antonis die volghede na Ende haddese daer beseten. Alexanders geesten . 1135 want die senaet H Die hoge heren wildent G. 1164 aldus ende sine G.G. 1153 w. 1161 Die d. Irtus moeste ghinder bliven Ende Pansa waert so ghewont. 1141 yrcuse H ircus G panise H pamsa G. H oactavane G. 1146 Daer G.

H. 1192 Vachti met groter g. Bedi te sinen twalef jaren Begheerde hi orloghe te waren. die here. 1178 sine G.187 * Ende was here viertich jaer Sonder orloghe. 1179 also H. Het es recht dats elc man wondert: Viertich dusent ende vijf hondert Hadde hi volcs toors ente voet. Ochte iewer binnen al eertrike. dat was waer. 1190 begonsti orlogen G. Si en waren sekerlike Algader niet so scone. 1193 elken H helc G. 1185 hogen coninc G geeste H. 1197 erderike G. Ende alsi was achtien jaer out. En sach nie man die feeste driven. 95 Dat Alexander niet hondert Man en hadde tors no te voet G.R. Alder hogher coninghe geesten Ende al dat si mochten gheleesten Dat en es maer een spel Jeghen dat desen man ghevel. Doe hi striden eerst bestoet Jeghen die heren van eertrike Ende hise dwanc gheweldelike. 1182 wilt men H. 68 en̄ was van al der werelt heerre ❘ LV jaer ocht mere H. Hi en was here maer twaelf jaer: Bedi segghic u over waer. 1183 niet pris G. 1176 oint G. Al waren die feesten al te samen. t. 1191 XII jar G. 1200 bedi wetic wael vor w. 1199 hine was out G. 1180 feste G. Alexanders geesten . 1189 beide H bede G. 1170 selker minnen H eren G. ooc ontbreekt G. 1186 moechte H. 1171 die H. 1180 1185 1190 1195 1200 * 1167.G. 1169 doen hi qu. Die meest dede in sijn leven. Was hi ontfaen met sulker ere Ende de stat ghemaect so scone. binnen H. 1174 noint feste G. 1187 nes G eens kinds spel H. 1177 ieweren H of hiewer erderike G. Alse die feeste van Babilone. Orloghedi met siere ghewout. 1194. 1181 H begint met dit vers een nieuw hoofdstuk. Sonder tote Babilone Daer ic u eerst af liet bliven. 1173 tierst H Daer hie (hic?) tersten G. 1196 vechten G ierst H. Het dochte mi ooc recht wesen: Wilmen alle bouke lesen Ende den genen meest prijs gheven. 1188 geviel G. 1184 sinen H. Doe hi te Rome quam. 1175 festen alle G. 1198 duanc G. 1170 1175 + LIIb 2. Jacob van Maerlant. + Die noit binnen Rome quamen.

1215 1220 1225 1230 1235 * 1201-4 ontbreken in H. dats mijn waen. 1233 niemene. 1238 diedsche. Men soude van siere doghet singhen Al van daer die sonne up staet. 1218 Lucifiere. Jacob van Maerlant. Lucifere ende sine ghesellen Entien fellen Modicac Ghedaen so groten onghemac. 1209 noemt H. 1228 weder misschien te schrappen. Hi soude bejaghen groten prijs. Dat si souden hebben gheneghen Alexandere. 1234 wellicht Van die varen. 1211 maecten H. Tol te nemene met ghewelt Den ghenen die varen up die Scelt. Hadde hi ghelevet. God gheve haer also menich saluut Alse woort in dien bouke staen. Alexanders geesten . Ware ooc die hertoghe van Brabant Sulc een riddere becant. Dien roveren te Rippelmonde Soude dunken grote sonde.188 * Wille men merken sine joghet Entie hovesceit van siere doghet Ende met hoe cleenre herecracht Hi de werelt al vervacht: Al de prijs die Julius wan Ende Augustus die edele man Ende alle die keisere van Rome. alse dede Octaviaen. 1202 sire G. 1206 edel H. 1225 heidenisse. dien jonghen deghen. Al heidenesse soude hi dwinghen. 1205 den H.G. Die bouke makeden van Arture Van Partonopeuse. 1227 gaet. Ware sulc een coninc te Parijs. Die vijfte bouc geet hier uut. 1213 bescreven H. romen H. + Si en hadden des mans daet ghescreven Ende groten prijs ghegheven. 1215 na minen wane G. Hi hadde den duvel uter hellen. 1205 1210 + LIIIa 1. 1216 octauiane. Bedi hebben sijs cranke ere. 1208 dromen H. 1214 een̄ H en̄ hem G. Dat es ghelijc enen drome Daer men nomet desen here. van Sornagure. Tote daer soe weder neder gaet. 1212 En̄ van den coninc S. staet. Also langhe. 1207 keys. Die mi dit te dietsce dede anvaen. 1210 Daer bi H ebben sis crancke G. 1220 ridder wael bec. 1220 grote.

Te rechte es hi alles prijs waert.. 30 were oec hi bl. 26 wenen. Die die twee hoorne van dien wedere Breken sal ende slaen ter nedere. 3 altoe daer. 8 lees binnen? rike. Hi dwinghet al dat volc dat levet. Ter groter eren ente vromen Sal hi der werelt coninc wesen. Alsi desen here horen nomen. Daer alle coninghe af sijn vervaert Ende ontsien sijn scaerpe swaert. Ware bleven ooc in desen So groot sine hovescede. * 2 daer. Alexanders geesten . 17 Die twe. 16 boec. 14 prince S] princen. Dits hi die noit en was vervaert. Dat soe die plaghe van eertrike Hevet in haren wike. Alle die lantsheren beven Ende si wanen laten dleven. + LIIIa 2. Jacob van Maerlant. Dat es die jonghe Macedo. 31 groet es. Dit es hi die dorriden sal Dat lant van Asien overal Entie werelt sal sijn wesen. 9 verveert: swert. + Nu es Babilonien vro. Dien die werelt binnen hevet. Nu es besloten die aller beste Te Babilonien binnen der veste. 18 een̄. Dit es die boc van Macedonije.189 *Die seste bouc. in. 5 10 15 20 25 30 Emmer eest recht datmen priset Van dare die sonne riset Al tote daer soe gaet te hove Den edelen man van groten love. Van desen prince mach men lesen In Daniels prophecije.

Die hi in dien strijt vlien dede. Die rijcheit van Babilone Ende so meneghe vrouwe scone Crankeden sere sine lede Ende verkeerden sinen sede. Want sijn goede sin verkeerde. Die lede waren hem so sere Ende so traghe van groter weelden. Want neghene dinc en doet So verkeren des menschen moet Ende begheren onsuverhede. 43 satte. Die in den stride viant was. Want het sijn ghiereghe liede: Aldus so was Alexander Entier Grieken menech ander Te Babilonie. Alse dronkenscap ende ledechede. Die hem sijn meester leerde. Hi en wille hem niet verwiten das. 67 beide malen noch denkelijk meer: seer. Jacob van Maerlant. Al dat si hebben omme miede. Nu merct hoe eerlike ende hoe sochte Hi verwonnen volc hanteert. Ende si sijn bi naturen heet. Cortelike sette hi sine cure Te babilonien al durenture. 60 verhuren S] verhinen. Ende dat lantvolc hantiert gheerne Ledecheit ende ooc taveerne. Nu merct dat hi niet en verkeert Dor eneghe gramscap sinen moet! Hi es so hovesch ende so goet. 35 40 + LIIIb 1. 70 hadde die edel. + Hi hietse poorters in die stede. Die hi hadde in siere joghet. 51 sijn. 45 50 55 60 65 70 * 35 hantiert. 41 hietse S] hiese.190 * Hen es sake daer hi mede Eneghen lachter hebben mochte. 40 wilt. in die stede. In die grote weeldechede Drie weken no min no mere. 53 geen. Si verhuren ooc ghereet. Hadden dedele griexe heelden Tien tiden enen strijt bestaen. Daer verloos hi sine doghet. Alexanders geesten . 61 hebben oec om. 68 hun of him. 38 dor S] dorge 36 verkeert S] verkoert.

Hi visierde met ghewout Dat tiene ridders ooc te samen Enen conincstavel namen. 110 * 82 elkerlike. Hi logierde buten de stede Verre ende al sijn here mede. Die sine voorders langhe plaghen Daer te voren in haren daghen: Hi woude dat die soudeniere. Dan woude hi dat dusent baroene Enen conincstavel coene Hadden die hare dinc bemaerke. Doe Philip levede. 106 her daer. 99 wast. Bedi rumet Alexander + Ende met hem menech ander. In fransois heet een baroen. 103 eenre businen. 94 sinen ontbreekt.191 * Daer en ware gheen ontgaen. 91 eer dinc bemarken. Nochtan en mochti porren cume. Te voren waest die sede algader. 88 hiet. Dit was. Dat heet in griexe een cyliaerke. Alexanders geesten . 96 giere. 101 alsme pauwelone. + Hier bi dede hi visieren Dat men met ere banieren Dies daghes soude doen verstaen Dat men ten wapen soude vaen. 102 ene. om dat hi woude weten. Wie milde was van sinen smeten. 87 hiet dencurion of deuc. 92 hiet in griexen cyliaerken (S cyliarken)] cybarken. Wisten hare seker sout. 89 baroen S wil hondert lezen in plaats van dusent. Elkerlijc na sijn maniere. sijn vader: Alsmen up brac die pauwelioene. 80 85 90 95 100 105 + LIVa 1. 95 die een des anders. 115. Alsmen ten wapen soude vaen. Jacob van Maerlant. 83 eer. Hi woude ooc elken gheven tsout Na dien. Ende een ridder anders prijs Hem ane en trecke in ghere wijs. Doe verkeerdi die costume. Dat een deghen staerc ende coene Met ere busine dede verstaen. vgl. 75 + LIIIb 2. Maer men mochte niet den horen Over al int here horen. In griexe heet een decurioen. 97 geven S] gerne. dat hi ware bout.

127 porreden S] porrende. 129 Daer wilen een coninc. Den doorpers belovedi vriheit. als ic. 121 vrieheit. Dien groten heren bat hi sere. Alst here hadde ontfaen die cure Ghewillechlike al durenture. 120 meer. Bede van groten ende van clenen. 118 leet. die blader van goude. Alse ic hier te voren las. Hi swoer bi siere sekerheit. Hi gheboot dien coenen recken Dat hem niemen soude antrecken Anders lof no anders prijs Dore eneghe dinc in ghere wijs. Porreden si mettier vaert Ter groter poort te Susen waert. Daer gaf hi meldelike tsout. 141 telgere silver. Diere stene ende gout 115 120 125 130 135 140 + LIVa 2. 116 eenge in eenger w. daer hi was up gheleet Was van yvore ende van ebene. 119 here. Ende Hester hadde ooc daerinne Vrouwe ghesijn ende coninghinne. Jacob van Maerlant. hi soude sijn Ewelike ghemaect eigijn. So wie dat vloe. 135 aldaer. Die tralie. Alsmen de tenten up soude breken. 145 150 * 115 noch. Die van Susen hadden vrede Ende gaven up die goede stede. Entien guldinen wingaert mede. Die columnen al ghemene. 138 den. Dien Asswerus maken dede. Daer Asswerus wilen coninc was. 132 geweest. Die telgher van selver. So lanc was hi ende so breet. Daer die tralie up was gherecht Waren van maerbere scone ende slecht. 130 Assw. 144 daer hi S] diere up was. + Hi was ghelijc enen woude. Ende dat hem elc met siere daet Ghenoeghen liete sonder baraet. Die druven waren van dieren stenen. 137 gulden. Alexanders geesten . Aldare in die selve stat Vant Alexander groten scat. 140 bedi.192 * Snachts soudemen een vier ontsteken. Dien soudenieren boot hi mere.

Nochtan woudese Alexander winnen Ende sine cracht daer doen kinnen. 177 woude si. Ghetrouwech ende machtech sere. Die grote here. 181 prouetse. Maerscalc was daer af Tauroen Een riddere van groten prise Ende goet man na sine wise. 185 dagerate. Selve porredi metter dagheraet. Vast ende staerc alse die van Gent. men zou in het volgende vers kunnen schrijven: Men en mochtese. 180 185 * 151 hi S] si. Jacob van Maerlant. 170 Ander geen. 174 na dit vers schijnen een paar regels te ontbreken. Medates hiet die here. Die wech was ooc so nauwe mede. Die die provetse souden doen. vermoedt dat men eenvoudig strate in plaats van grade moet lezen. Daer was een soudaen onvervaert. die wiste Den rechten wech te Uxien waert. Gautier Madates. Uxien dat es ene ene poort. daert al an staet. 173 roke. 161 noch beide malen. maar denkelijk stond er een meer bepaald subject. 154 wene zooals gewoonlijk. Ic wane ghi selden hebt ghehoort Van enegher so vaster stede. 166 Medaces. 162 come. Ander gherande pat En mochte men varen toter stat No met crachte no met liste. 165 machtich. 155 160 165 170 175 + LIVb 1. Darise was hi so hout. Alexanders geesten . Els neghene veste van muren So en was al om die stede. Ridders ute sinen here Coos hi van der meester were. Ende verwan ten selven stonden. 160 mochtme. S. Cume was iemen daer. 183 ridder. Dat hi ende al sine ghewout Dor hem die doot wouden besuren. 159 grade noch ander pat. Dan die nature wassen dede Ene roche al omtrent. * + En mochtense binnen enen jare Ergheren breet van enen hare. Dat een man van cranker were Daer letten mochte een conincs here.193 * Ende hi ghereede sine vaert Haestelike te Uxien waert.

Want daer en was ander mure gheen. 215 220 225 * 188 roke. Alse nu waerp hi grote kesele Alse thovet van dien esele. Daermen mede soude quellen Die poort. Van houte staerc ende goet. daer hi jeghen). Hi dede grote bome vellen. Aldus en waest jeghen volc allene. 215 noch dor s. So datmen voort mochte driven. 209 rochgen. + Die wilt waren van groten bochen. noch dorch. Alse nu ghinc hi die poorte steken. Die de mure breken souden. 203 quaet tho gaen. 5. 204 yser. So dat hi den wech ontede. Alse nu dreef hi den tor bat na. 214 mochte. 220 dat hoet. Alexanders geesten . Die up vele rader stoet. ende hi dede visieren Tribuke ende pederieren Ende daertoe menech magneel. 210 va bochgen. Nochtan dat so menich steen Entier quarele menich een Up sinen scilt ghescoten waren. Hi dede maken enen casteel. Daer up dedi ridders cliven. Sijn volc ende mochten niet te waren No dor soete no dor sure Ghebreken van den vasten mure. Maer hi hadt jeghen die rochen. 217 vorste. Daermen voer ter vaster stede. Daer men met ysere soude slaen Jeghen enen selfwassenen steen. Gaut. Daer jeghen hi strijt hadde ghemene. 212 En̄ die. Die torment van Asia 190 195 200 205 210 + LIVb 2.194 * Die si voor die nouwe roche vonden. Alse nu ghinc hi die mure breken. 207 wast. 223 mure] porte. Alse nu waerp hi met pederieren.91: sed gravis accessus. Maer daer was een quaet toegaen. Alse nu ghinc hi minieren. Woude mense jeghen hem houden. 208 hi ontbreekt (S. 194 pardieren. Hi was die voorste van den here. 222 perderen. 225 toren wat na. Ende hi dede de meeste were. Jacob van Maerlant. 195 mangneel.

ghesellen. Up dien toren ghinghen staen Scuttere ende steenweerpers mede. 241 vor. Gaut. + Teerst dat hem die Grieken saghen. 231 soeldi. 263 soeldi. die baden des Dien coninc. Al es die mure vaste ende gheheel? Wat steden ofte wat muren Soude enichsins gheduren.’ Dese tale so sprac hi. Maer si en mochten niet ontgaen. om lijf ende lede. 258 nam. Misschien zijn deze en de voorafgaande regel aldus te lezen: dien coninc. Ende Tauroen stont up die cantele Van den hultinen castele.195 * Ende riep ‘scaemt u. 245 tierst. 257 en̄ om. Hi en antwoorde min no mere. vgl. Gheerne souden si den Grieken wiken Ende uut haren lande striken. 236 casteels. 1688. Alexander balch hem sere. 234 enichsens. 250 255 260 * 227 scamt. Hi soude vallen vore mi. ‘an dien dach Suldi al die doot ontfaen. Soe begans hem wel behaghen. 5.. Hi en soude Alexandere nighen. 243 canteel. Alexanders geesten . 246 begons. 244 hultenen casteel. Ende hi up name die goede stede. Dien hi met crachte woude ghecrighen? Al ware hi hoghe toten trone Ende daertoe staerc ende scone. Entie binnen Uxien waren En waenden niet der doot ontfaren. up ghenade Rein. 239 were.g. Ende een en salre niet ontgaen.’ 230 235 240 245 + LVa 1. Sciere sende Medates Dertich ridderen. st. 237 niegen. 259 balch eem wale siere. sprac hi. 228 murken mocht. 260 En̄ hi noch min noch. Suldi slapen vore desen casteel. Die sere quelden die stede. 261 als. 110 heeft: ut liceat salva victos abscedere vita. Jacob van Maerlant. up lijf ende lede ❘ hi up name d. Daer die Grieken vore staen? Wat castele soude ontgaen. Dat ghi dit muurkijn niet en moghet vellen! Ghi hebt verwonnen Asya Ende meneghe poort verre ende na. 264 salder. Dan alse ic u segghen mach: ‘Morghen’.

Alse of soe sine moeder ware Om dat hi Daris maech was. 283 maech oec. ofte coopt. Cortelike waert doe nacht. Tote Daris moeder Cisigambis. 273 coertelike. Die mer bit. Dat hem rouwe dat hi levet. 291 doen selc. Te doene selken overmoet. sprac soe ‘gheen goet recht. 277 cisigambris. ‘En es’. * 266 hen. 267 gescoffiert. 290 Die ic ter wilen nu besure. Wat die coninc hem antwoorde. 282 ofte sijn. Dan te peisene. 289 aventure S] aventuren. Ende soe soude ghedinken das. dan hi verdient. Hi es ongheraect in alle wet. 287 knecht. 307. Waren si sere ghescoffeert Ende van herten tebarenteert. Dan hi verdient. die niet en acht 275 Om ander dinc. Ic was wilen coninghinne. Jacob van Maerlant. 285 were eer. 274 Medaces. Ende hets recht. sonder waen. 281 oppenbaere. Al si dat mijn here. Medates. die coninc. doet. 268 te bar. z. die bat die cnecht. 299 wit. die niet en wille 270 Met goeden paise ligghen stille. Cisigambis en dede niet lichte Die bootscap.196 * 265 Doe men dit in Uxien hoorde. Dat ic hem ghewoeghe van desen? 295 Met recht verwerct hi den vrient. Dat hi orloghe so vele hevet. Hoe soude ic so coene wesen. 275 dan sijn. Noch behoort niet ter aventure. Alexanders geesten . Sende boden. dan om sijn lijf. 269 heds die niet. 300 Het betaemt mi vele bet Te peisene dat ic bem ghevaen. 300 beteemt. zoo ook 286. Dat soe hem om ghenade bade 280 Hi wiste wale dat die coninc dade Haren wille al openbare. + LVa 2. + Die Alexanders ghevanghen is. alstie keytijf. 285 Dat sijn wijf ware hare nichte. 301 bin. de aanteekening. Die meer ghenaden hoopt. 292 Alse mijn. 290 besure S] besuren.

die soe vant An den hovescen viant. 305 310 + LVb 1. 313 mochtic.’ Dit sprac die goede Cisigambis. 323 cavel S] gavel. 310 lete. dat hem es ghesciet. 312 aen. Dat hi Darise. Maer allen lieden vander stede Ende vanden conincrike mede Vergaf hi sinen evelen moet. Nochtan so bat soe den coninc dis. 324 hun gavel S] cavel. Alexanders geesten . 441 heelt. Ende Medates hadde ontfaen Van Alexandere die vriheide. Jacob van Maerlant. 315 320 325 330 335 340 * 309 ofte. Helt hi nochtan in sine scare. Dies hadden si den besten cavel. 343 casteel. Dat hem dus gheviel. 328 S en. Stappans doe dit was ghedaen. 332 medaces. eer hi wan die stede. 342 her en tare. + Die goedertierenheit. Al dat gheboren es van wiven. als daer stoet Te voren. Want hi en vergaeft allene niet Den soudaen. Hi seinde met Permenioene Meneghen ridder fier ende coene. 326 de ontbreekt. Hi voeren souken harentare Up die casteele van den montanien. Alse Alexander dede Uxien. Of hi dat volc al woude slaen. 333 vrihede. haer gavel Liet hi dlant al durenture. Want ickene so dicke moie. En mochte te vollen niet bescriven. Souken soude int pleine lant Heimelike ende met liste. 317 alle luden.197 * Ooc vruchtic in minen sinne Dats den coninc iet vernoie. 335 permenioen: coen. Die liet men hem hebben mede. 334 deilde here S] lere gerede. 338 plene. Deelde hi sijn here ghereide. Dat hi den soudaen liete gaen. ontbreekt. die hi int here wiste. 311 godertiereneit. Al hadde de wandel aventure Ghegheven Darise die stede. Die beste. 315 vergaft. 322 him. sinen viant. Al sulke vriheit. Sijn moeder en hadde met haerre bede Die poorte also ghedaen vrien.

Dat sijn volc ghevanghen ware In die stat van Percepolis Van den volke van Daris Ende Permenio ghescoffiert. 348 die ontbreekt. 360 en̄ oec. Gaut. 368 dat tfolc. Jacob van Maerlant. Noit en hadde die deghen vri So menech leet so meneghe vrese. Grote scade was hem ghedaen. Alexanders geesten . 354 hem te sure. So waert te sure hem die seghe. 369 motanien. Ende meest leven bi castanien Ende also wilt alse beesten Hem lieten dwinghen ende dweesten. 349 menich leet soe menich. 358 misschien te lezen Cume en dorste doreliden. 352 ongestedich. Die berghe waren hooch ende breet. Hoe onghestadich ende hoe fel Daventuse es alleweghe. Die int lant sijn van Perci. Nochtan moeste hi overliden Eer hi ter stat in mochte riden 345 + LVb 2. 148: ardua. 350 355 360 365 370 375 380 + LVIa 1. Ende dicke moeste hi keren weder. quorum perpetuum excurrit vergens in Persida dorsum. Ende al dat volc verre ende bi Die wonen up die montanien. Eer hi verwan die van Perci. 350 geen. Alsmen van boven up hem waerp neder. Daer noit man te voren no siden Comen en dorste noch liden. Meneghen deghen so verloos hi. * 345 hoch ende breet] bosch en̄ heet. 376 van Daris volke gevangen is. + Daer Alexander over reet. 372 Hen lieten si. Hi voer meneghen nouwen pat Ende croop door menich nouwe gat. Stappans haddi ghevisiert. Dicke was hi ooc verdreven Ende ghevreest an sijn leven Vanden volke van Perci. 364 op een. Mettien so quam hem niemare.198 * Permenio voer in die campanien. Daer ondervant die deghen wel. Nochtan en woude hi niet weder gaen. Alsi hadde in ghone rese. + Dat hijt coenlike sal wreken Entie stat te stucken breken.

419 silvere. Die rike waren ende scone. 392 hen. 385 390 395 400 405 410 415 + LVIa 2. ene staerke flume. 421 die stede. 414 perceli. 396 talder eerste. Wat wondere waest dat hi dochte. Soe vlieghet ghelike ere plume. Ende eer si hem ghecleden connen. Die een stoorm vlieghen doet. Die solre entie kemenaden Waren met goude so gheladen Met selvere ende met dieren waren! En was allene niet te waren Om nutscap ghedaen in tstede. Hadden al den dieren scat Bracht in die grote stat. daer hi binnen vant So meneghen dieren bisant. 420 En̄. Si en deden niet een glas Jeghen dat in Percepolis was. die hier te voren + In Percen waren uutvercoren. Percepolis was sonder were. 387 diere S] die. 164: celebrem tot priscis regibus urbem. 404 was en̄ ute verkoren. Gaut. Jacob van Maerlant. 388 wast. Hi merkede om den besten pas. Daer so menich hier te voren Coninc in was uutvercoren. No Susen no Babilone. Heeft Macedo die stat ghewonnen. Talre eerst dat was dach. Alexanders geesten . 413 in het hs. 409 noch beide malen Babyloen: scoen. 393 mactmen eenre. Want di coninghe. Hoe hi daer over comen soude? Want hi die poorte winnen woude.199 * Araxes. Voer hi over ende sijn here. 384 eenre. Diere brugghe maken mochte. Ende waer die roche nauste was. Ende onsteken met griexen viere Die edele poorte entie diere. 392 rogge. En was meester noit so vroet. Die up beide de rochen lach. Over waer segghic u dat Dat Alexander noit enghene stat En wan. 420 * 383 een. Daer maectemen binnen ere nacht Ene brugghe met groter cracht. 442 edel. staat alleen co.

die hier te voren + Die see met scepen overslouch. die edele stede. 455 nummemeer en̄ wonder. In dese stat so was gheboren Die grote here. 450 he. 443 edel. Daer en bleef gheen gheheel. Van deser en weet men niet een woort. so dat stoof. 460 wietmen. Aldus waert dat goet verteert. 437 er stond manier. Nemmermeer en woonder man. 431 cinglatoen: groen. Jacob van Maerlant. 458 hi S] hi en. Elkerlijc namer een deel. root ende groene Ghinc men daer te stucken scuren. 448 grote hier die hijr te. Die vriende vochten onderlinghe Om die grote diere dinghe Hier hads selc so vele gheladen. Ende al ghedestrueert Percepolis. Alexanders geesten . Die Perceus maken dede. 445 en̄ die. Van purper. Daer af te tellene es wonder groot. Diere cleder van cinglatoene. 439 guldene. Ende Meducen slouch te doot. 442 En̄ die stat al.200 * Maer om grote wonderlichede. 425 430 435 440 445 450 + LVIb 1. 451 Cerces ontbreekt. 435 hen hende. Al die scone goudine vate Woorpen si up die strate. 432 van] en̄. die dorevacht Al Europen met siere cracht Entie de berghe slichten dede Entie see vullen daer mede. Die afgode moestent besuren. Sider dat Alexander wan. Die Grieken liepen om den roof Ende vochter omme. Om dat hijs so vele loet. onder het eerste been van de m staan echter puntjes. Men leest dat hi hier crone drouch. hi woonde in Babilone Ocht in een ander goede poort. Dat was Cerces. IIi en condt ghedraghen noch bestaden Ende verloos lijf ende goet. Wie daer na drouch die crone Van Percen. 455 460 * 428 conste. ten teeken dat het moet vervallen. Men slouch hem af hande ende voete Ende bereidese haerde onsoete.

lieve vrient. Die rouwe dwanc dien edelen here. 490 Hier omme wranc die edel. Volchden hem driedusent mede Van sinen volke. vgl. 476 ·IIIJ· m. vgl. 472 dese. 492 En̄ wat si. Daer wilen stont Percepolis. Hi gaf hem sinen orlof ghinder. Some waren si sonder oren. 208: et in subitum versa est victoria luctum. Alexanders geesten . Want Cerces was gheboren daer. Waende hi dat waren diere. 463 Alaxes. En si bider meester vloet Araxes. 467 aen. sijt seker dies. die goedertieren. 491 En̄ hi. 486 si geleet. Doe berieden hem die keytive. Nu besich wale. het eene is in het andere verbeterd.201 * Ende cume weetmen. + Ende somen bleken ooc die tande. some de hande. Some waren si in haer voorhooft Ghetekijnt. Eer se Alexander sach ghereet. Dat woude hi hem gheven. 466 reine. 465 470 475 480 + LVIb 2. Haer ouvere sijn van maerberstene Ghepaveit scone ende rene Ane die side. Jacob van Maerlant. vers 549 en Gaut. Die van hem waren ghevaen. Doe hise kinde. Met enen slotele gloiende heet. 468 Percipolis. 497 bereden. de aanteekening. 482 som. des ghelooft. bij Gaut. Wouden si in Grieken varen Ende besien wijf ende kinder. Some doghen. 484 getekent. Wat so si van hem hebben wouden. Weende hi utermaten sere. waer soe stoet. 474 dede] hadden. 470 ofte. 478 gevaen of gegaen. 496 hen. 465 over. 487 dieren. Ende som hadden si de voete verloren. twaren. 492 En̄ wester. die daer bi noch is. Die Grieken dede groten vaer. 485 490 495 * 461 wietmen staet. daer wilen stoet Percepolis die stede goet. Ende alse die coninc quam in tstede. 485 geloit. Hi hiet dat si hem troosten souden. sonder waen. 475 die stede. 199: tria milia. Of dese stat hadde verdient Desen torment ende dit verlies? Ja soe wel.

Hoe sullen wi van groter scande Moghen weder comen te lande? Wi dorsten cume van onnere Comen hier vore onsen here Omme hulpe ende omme wrake. Si en weten niet dat die minne Entie vrienscap es wel dinne. 526 S hadde ontbreekt ionghede. Alexanders geesten . 528 meent eem dicwile. 511 come vore onsen heren. Niet en es also goet den keytijf. die hem scaemt! Daer vergheet hi met de weeldechede. 499 varen en besien eer. Ic segghet u in ware sake. Als te leidene sijns selfs lijf In die stat. die hem scaemt. 525 vergeet eem met die weldegede. 514 segt. 505 enthesioen. Die wilen was een groot baroen Ende wel gheraect in sine tale. met is wellicht ook niet van Maerlant. Die hi hadde in sine jonchede. Die trane comen haerde saen Ende si sijn sciere vergaen. Wat live hi eerst hadde geleet. daer men niet en weet. Dats te sine in sulke lant. 513 om beide malen. 512 hier van oneren. Alendecheit so wel betaemt Dien keytijf. 507 sijn. Met tranen smeect men vrienden gheerne. + Daen wi sijn al onbecant. Jacob van Maerlant. 522 dat hi ti ersten. dat ons betaemt Ende elken minsche. Tmeeste gheluc. 500 ontbreekt in het hs. ‘Ghi heren’ sprac hi ‘nu merct wale. Mettien quam Eutecioen. 230: quando beatarum subeunt oblivia rerum. Gaut. Die te verre sinen vrient betrout. Galli). Some wouden si varen in Grieken Ende haers selfs lucht berieken Ende some binnen Asien bliven Ende daer haren rouwe driven. 520 525 530 * 498 wer teren wive. en is bij gissing ingevuld. 500 505 510 515 + LVIIa 1. 504 rouwen. Eutiton staat in de uitgave der Alexandreïs van 1693 (Monasterii S. So si wouden bliven ghinder. Ic waent dicke hem berout. Anders hebben si luttel te onbeerne.202 * Weder si wouden hare wive Varen besien ende hare kinder. 509 scanden.

Ende haerder dan een adamant. 537 in ontbreekt. 556 si lagen V] wi legen.203 * 535 Ende alstie trane sijn vergaen. Ocht si laghen met desen stronken. 538 ommer. Soe soude wesen haerde ontbonden Up enen keytijf sonder lede. dan die wint. Keytive claghen in allen tide. Dat men orbaert up dat bet? Si sullen willen ghenotens plien. Entie saleghe man es emmer blide Ende hevet onweert dien keytijf. Die saleghe gaet onder die rike 545 Ende heeft den keytijf saen vergheten. Die onweert hevet enen ghesonden. 558 orbert. Ware niet dat wi drie dusent te samen 550 Ene aventure hier namen. 548 sine. 565 Ende wreder. 544 sale geet. 569 sonder S] sonde. Die verloren hebben dat let. Ja en hebdi de werelt verloren? Bedi biddic u alles te voren + LVIIa 2. 555 Ende si en souden sere bronken. ofte es hi wijf. zooals S voorstelt. Dien en mint men altoos niet. Waendi hem en sal verdrieten. Ende nieloper. misschien moet men lezen En ware. 572 allen. Jacob van Maerlant. 540 Es hi man. dan een kint. 552 en die iocht. 563 solen si ons noede willen sien. So es die vrientscap al ghedaen. Wat manne datmen node besiet. En kendi niet der wive nature. 551 namen V] nemen. dan enich tirant. Elkerlijc soect sijn ghelike. 560 Bedi sullen si ons node sien. 570 Bedi het es der wive sede. Hoe fel soe es ende hoe sure? Si sijn wandelre. Alexanders geesten . Die wijf. 559 solen. * 535 vergaen S] gedaen. die wi namen dor minne Entie joocht van onsen sinne + Ende wise dore dorloghe lieten. 547 wale. Dit mach elc bi hem selven weten: Elc mochte sanders wel vernoien Ende sijn gheselscap vermoien. 565 daen. 549 niet ontbreekt.

Hi en betrouwet niemen wel. sonder waen. 609 andere ontbreekt. Theseus. Hoe mochti scoonre dinc begaren? Ja en moochti te lande varen Besien maghe. dat 4 verzen achter elkâar op -eden rijmden. 644 lichaem. Ic wille te lande weder scaven. 284: in Persis maneant Medorumque aera spirent felices alii. 591 vriens. Daer wi onse serechede Leiden moghen elc bi anderen Ende buten al dien lieden wanderen. 593 niement. 616 Eer. Misschien ook is alleen 608 bedorven. 596 want die niemen. 578 tecius. 632 alderhande. Doe antwoorde Theseus. 645 were. 643 en S] en̄. 604 siele S] sieke. Die na haerre voorders wet Bi haren vrienden sijn begraven. Alles onghevals ter cure. quos diffidentia patrum uxorumque potest avellere dulcibus arvis. 600 en S] en̄. Die allene int gheval Sinen vrient dus heeft vercoren. S. Jacob van Maerlant. 620 amandren. er zouden er dus op zijn minst 4 ontbreken. 635 eenre. Wi souden rumen dit ellende Ende varen Grieken bat ghehende. Die hem scaemt sijnre aventure. Die man. Want die siele. Ic wane hi luttel goeds heeft verdient. doch het is niet waarschijnlijk. Hi es wel weert. 605 lichaem. Maer viande hebbent ons ghedaen. was van meening. Die sijns vrients niet en soude ontfaermen. 579 athenen. dat er een paar regels uitgevallen zijn. 588 wael werdich. Bliven andere in Percen ofte in Meden. 630 toende seirhede. 612 vrienden die. + Wi en waren aldus niet gheboren. 576 luden wandelen (S wanderen). 638 onboet die fisiseen. sonder waen. Entie lichame rust te bet. 594 man es. die es van herten fel Ende van onreinre manieren. Gaut. 590 auentu'e.204 * Dat wi souken eneghe stede. 634 sere bevaen. 637 onseen. Dattie vriende ons moghen begaen. 631 dirnen. 618 eerre beider. 636 Des. 273: inclementis homo mentis male coniicit ex se. hetgeen niet bepaald onmogelijk is. Gaut. 611 tiersten. 597 sconder. rara quod humanae sedeat clementia menti. 592 ofte. 614 baldac. 582 wene. die is echter op den kant bijgevoegd. kinder ende wijf? En waren wi niet haerde keytijf. 577 Euthecion. Die es onghetrouwe overal. Waent dat niemen en es goedertieren.’ Eutecioen die seide aldus. Gaut. 642 oppenbaer noch. Of hi hem hoorde vore hem caermen. 598 mochti. Alexanders geesten . 590 595 600 605 * 573 eenge. 585 dus zou men best kunnen missen. Die was gheboren van Athenen: ‘Die niet en ghelovet van enen clenen Sinen maech ofte sinen vrient. 575 580 585 + LVIIb 1.

Daer na gheviel die dach Dattie coopman van Baldach 625 In Egypten quam ghegaen. want doe was die sede. Een deel waren si becant te samen. Die een was van Baldach gheboren. Hi ontboot die phisiciene. + LVIIb 2. dat hem dochte. diernen ende amien Ende alrehande melodien. Jacob van Maerlant. Knapen. Ende hi diende hem haerde wale Acht daghe. 615 Dander was van Egypten lant. Alexanders geesten . Dat dien lichame deren mochte. 630 Ende toochde hem sine chierhede. Daer hi wale was ontfaen In dies anders coopmans sale. waren ghesellen. Doe die acht daghe waren ghedaen. Hi sach dat hem stont onsiene. Dus gheneerden si hem onderlinghe. 645 Si seiden dat het ware van minnen Ende dedent sinen weert bekinnen. Waert die van Baldach bevaen 635 Met ere siecheit haerde sere. Openbare no stillekine En vonden si evel. 640 Si tasten sinen puls mettesen Ende si besaghen sijn orine. Dies was drouve dander here. Diene mochten ghenesen. Hare namen sijn mi onbecant.205 610 Ic wille te lande weert noch heden: Maer ic wille u eerst tellen Van twee vrienden. Want haerre beder cnapen quamen + Van den enen toten anderen 620 Om groot goet ende om amanderen Ende ooc om andere copinghe. Twee coopman waren hier te voren.

Of in sijn huus wijf ofte man Enich ware. 651 him lieden. 670 dede si. Alexanders geesten . die wel songhen + Ende dansten ende spronghen. Die toochde hi den sieken man.’ Hi toochdem vrouwen. doe hise ontfinc. die hi minde. Die hi minde up rechte trouwe Ende hadde ghevoet menech jaer Ende soude cortelic daer naer Dat kint te wive hebben ghenomen. 669 ioffrouwe.206 * Doe vraechde die weert den coopman. In weet over hoe menech jaer. Die sieke hi ontseide al. 657 En̄ van. Ooc gaf hi hare al die dinc. vgl. 649 were. Ende al dat goet ooc sekerlike. Sal ic enechsins ghenesen. Of soe sijn wijf ware bleven. 755. 662 soude si. 653 toende eem desgelijks 656. 675 eer. Doe hadde hi een joncfrouwe. 678 van] te. Keerde die here van Baldach saen Te lande weert met groter spoede Mettien wive ende mettien goede. 665 toende. Die mi behouden mach mijn lijf. 672 eer in houwelike. Die hi hare soude hebben ghegheven. 650 toene si licht.’ Die waert gaf hem die joncfrouwe Ende deedse hem ooc ondertrouwe. 676 ochte weer. lichte ic vinde Onder hemlieden enech wijf. Hi toochdem groot ende clene Van sinen dochteren tghetal. Dat hem met hare in huwelike Belovet was. Jacob van Maerlant. Toochse mi. Hi seide ‘hier leghet mijn leven an. Die Egyptien waert daernaer. 674 eer alle. Dat sal bi deser maghet wesen. Doe sprac hi ‘ic sal sonder blijf Te minen vrient gaen te Baldach 650 655 + LVIIIa 1. 673 hi si. Ende alse die feeste was ghedaen. 681 Die van Egypte. 659 ioffrouwe. Aerm ende keytijf. 685 Tho. 779 groten. 660 665 670 675 680 685 * 648 Ofte huys were. Derre en woude hi enghene. 664 weer si tho eren. Waersoe te haren jaren comen. 683 Soe arm en̄ so k.

725 * 686 mergen. Uutwaert liepen liede vele. Dit es hi van Egypten lant. Jacob van Maerlant. 694 eenre. Die liede hoorden dat ghecri. Alexanders geesten . Mijn vrient die mi so groot goet dede + LVIIIa 2. Si waenden dat hijs hadde verdient. Die scande deerde hem alre meest. 720 dander. wiet hadde ghedaen. Om dat hi liever hadde die doot. Mettien een man den anderen brachte Daer ghejaghet ende sloughene doot. 711 vraegden mordennare. waest nacht. Si en wisten. Hi lijede stappans dat hijt ware. Ende het was een groot tempeest. Vele rouweliker swerke Liepen over sine ghedachte.207 * Noch moorghen eer middach. 703 dat] daer. 686 magscien. In die kerke quamen si saen Ende sochten dien moordenare. Dan te levene in aermoede groot. 714 misschien te lezen dan leven. ontbreekt onscoet. Mettien vonden si aldare Dien aermen Egyptien Ende vinghene mettien Ende vraechden om dien moordenare. Hi ontsach hem ere dinc: Dat hi was al onbecant.’ Al naect liep hi ente voet. Smoorghens leide menne ghereit Te hanghene bi der kele. Onder dandere liep sijn vrient. 697 En̄ liep liggen kirke. 690 695 700 705 710 715 720 + LVIIIb 1. Ende eer ment wiste hi ontscoot. Int prisoen waert hi gheleit. Van hongher was hi sonder cracht. 689 wast nagt. 716 Dies mergens. 701 Daer in slogen. Dat hi ten huse niet en ghinc. 702 S hi. 707 mordennare. + Hi saghene onder die galghe staen Ende hi peinsde al te hant. Serech was hi. 706 kirke. + Machscien hi doet mi enech goet. al te hant Liep hi ligghen in een kerke. Dien hi groot goet hadde ghedaen. Ende alsi daer quam. Den doden minsche vonden si.

In plaats van hoe hi quam zou men ook kunnen lezen hoe het quam. hetgeen goed Maerlantsch zou zijn. Wouden si die waerheit bringhen voort. Du weets wel. 758 sachte. is alleen in vers 709 bewaard. 748 leitsij. alse ghi hebt ghehoort. 755 Doen sprac die egypten man. Maer hi hietse voor hem comen Ende vergaf hem drien die moort. Ic sal door sinen wille sterven. nu vaet mi an!’ Doe lieten si den eersten gaen Ende hebben dien anderen ghevaen. 756 Al die waerheit daer hi om quam. wien dat domen. cleric. 751 dat] bat. hieruit af te leiden.208 * Ende mijn lijf behilt ooc mede. 739 beter dat duyt. Doe so sprac die Egyptien Die waerheit. anders staat altoos die van Egypten of die Egyptenman. 752 hietsi. 759 als. dat de kopiïst den vorm Egyptien op één geval na verwijderd heeft. 740 helsche. Die here was binnen Baldach.’ Doe riep hi ‘laet dien man gaen! Ic hebbe die moort allene ghedaen. Het schijnt mij niet te stout. Dan ghinder int helsce vier. Discipl. Jacob van Maerlant. Hi sprac te hem selven ‘dese twee En mesdaden min noch mee.: voce ergo magna clamavit. Het rijm is onzuiver. Egyptien. * 726 beheelt. hoe hi quam te dien. + Entie coopman van Baldach Seide dat hem ooc verwach Also. tallen stonden Dat god wreect alle sonden. Doe riep hi menichwerven: ‘Och! wildi doden desen man? Ic dede die moort. 728 misschien is lude na hi uitgevallen. Alexanders geesten . duut becopes hier. Hi keerde weder met allen drien Ende lietse den coninc besien. Hets beter. Mettien was daer die moordenare Ende ghinc onder der scare. wats recht ware. desgelijks vers 781/82 en in beide gevallen staat die Egyptenman of die van Egypten in het vers. terwijl het in het Latijn Aegyptiacus luidt. 733 die] d'. 743 richter. Doe die coninc dat ghesach Doe en wisti. 730 735 740 745 750 755 + LVIIIb 2. 738 got wrect. Ende vinc dien moordenare.’ Die rechter hadde dies wonder groot Ende quite dien anderen van der doot. Hine wiste.

ende nem deen helt Ende doet in uwer ghewelt!’ Die Egyptien begheerde te lande. 776 deilen. Dien sijn herte te lande drouch. 775 Ende wildi ooc te lande keren. Jacob van Maerlant. dat si met eren!’ Theseus hi hadde gheseit. * 760 sachte. dats ghemene Jonc ende out. 788 blijfdi. wies heeft verdient. 783 thecius. Wildi bliven hier met mi. + Wants hem liever stont tontbeerne. 782 gesacht aldus. 777 den. die daer sijn leven Aventuerde om sinen vrient. 781 Die van Egypten voer thuys. Hi leidene thuuswaert met hem 770 Ende hi seide ‘vrient. alsoe hem ghesciede.209 * 760 Die moordenare seide voort Die waerheit vor al die liede Also. So delen wi dan met eren Mijn goet. ‘Dit hebbe ic ghesecht bidien’. Die coopman. 763 hielde. Die noch hilde gherechte trouwe Nemmermeer lieten god in rouwe. eest van kinden. Alexanders geesten . 779 Die van egypten. Sprac Theseus ‘wi moghen vinden. 789 Thesius. 780 Ende si deelden tgoet te hande. 785 Machscien aldusdaneghen vrient. nu nem! Dat wi hebben. 765 Aldus sijn si quite bleven. Ic wille dat al ghemene si. So dat te huus voer die Egyptien. 792 hen. 785 machschien. 790 Luttel ieman was ghereit. 795 Die in Asien bliven woude Hi maectene rike van goude Ende gaf hem goets ghenouch. Sinen raet te doene gheerne. Alexander dede haren wille Gheerne. Hets onwijs. Dies te voren hadde verdient. Blijft hi hier. Dien gaf hi gheerne orlof + LIXa 1. En willi te lande weder keeren. 787 en willi] en̄ ic wille. Eest van wiven. lude ende stille. 765 qwijt. groot ende clene.

Maer dat ghi die doot verwoorvet 835 Waert met scanden. 826 sijn. Alse dit Alexander hadde ghedaen. Dane haddi achtinghe das. 833 woe. hoe ghi stoorvet. + Dan te levene sonder ere. 806 so dat] dat. 829 te ontbreekt. Dede hi sijn here versamen saen Anderweerf. Strijt was al sijn toeverlaet. waert sine tijt. dan een liebaert. + LIXa 2. 815 een hoet stat. * 800 sijnre. alstie coene. 814 baractena. Snelliker. Gaut. Gaut. 810 alexanders vullen De Vries] alex. Die loopt te sinen jonghen waert. 824 thoverlaet. Jacob van Maerlant. 816 Daer. 811 Hi voer snelliker. 303: decreverat inde subire Bactrorum fines. 823 verwandelde] vergaderde. 831 ware dat. aan deze geheele zinsnede beantwoordt bij Gaut. Want Daris was overende alleweghe 810 Jeghen Alexanders vullen seghe. 809 overende De Vries] hopende. Datti hem gheensins ontfaert. Daris was t' Ebractana. So sweghic gheerne. So quam hem Alexander na. 813 so] dus hem ontbreekt. 828 edel. So dat hi voer int lant van Meden Darise souken mettier vaert. Maer hi hoorde al te hant Dat Alexander ware daerbi. 397: mutato pectore mutans consilium.210 * 800 Ende sendene in siere moeder hof. 830 en̄ dan. z. de aanteekening. 825 Hi hadde liever in den strijt Te blivene. lieve heren. Bedi gheboot die edele here Sinen lieden een stuc te stane 830 Ende sine tale te verstane: ‘Waret sake dat ghi waert Traghe ende blode ende vervaert. 820 Nemmermeer en waende hi Van hem wesen verre ghenouch. hebben. Alexanders geesten . Ende ontboot Permenioene 805 Haestelike ter selver steden. waert met eren. 815 Die hovetstat van Meden was. Ende u en rochte. Nauwelike dat hijt verdrouch Ende verwandelde sinen raet. Te varene saen in Bacteren lant. (301) pardis instantior instat.

840 845 850 855 860 + LIXb 1. So dar ic wel lien nu. die mi verwan. Ik heb mij zoo na mogelijk aan de overlevering aangesloten. Bedi so willic segghen dan. Jacob van Maerlant. vgl. Het eenvoudigst ware sidi allene overbleven. Hier bi weetic dat een vrient Es te prisene haerde sere. 857 bin. die ic vant ane u. Hine sal spreken vander ere. Ic bens blide ie lanc so mere Dat dus ghetrouwe chevalerie Behoort te miere companie. 853 trouwen van u. Sidi ende nemeer mi bleven. 870 soeldi. 848 sidi emmer met mi bleven. Wie sal wesen ooc soo fel. Die ghi daet uwen gherechten here? Alse ghi doot sijt langhe stont Suldi leven in dier liede mont. 844 beens. Ooc hebbe ic te waren vonden Trouwe an u tallen stonden Meere dan ic hebbe verdient. Dat ic in Percen draghe crone. vs. 323: bis profugum. 863 sales. victi bis principes ama secuti. weetic wel. Ende emmer sidi met mi comen. 884. 845 ievalerie. 861 ocht ic u niet dit. 860 bedie willic oec. Van dien Percen. Die na ons in die werelt comt. Alexanders geesten . Al bem ic aldus verwonnen Nochtan hebdi mi bat gheonnen. + Die grote here van dien trone Sals u danken. ut non verear me credere regem. Daer ic hebbe scade ghenomen Ende ghescoffiert was twee waerf. die hadden leven. Daer menich man bedaerf. Of ic u dit niet en lone. Gaut. Dan dien gonen. 324 vlg. vooral daar emmer met mi uit den volgenden regel kan gekomen zijn. er zou echter ook geheel iets anders gestaan kunnen hebben. 852 denkelijk te lezen daer so. ghi sijt sekerlike Gereet u te weerne deghenlike. waar sidi misschien ook te schrappen is. of so verdomt. Wilen was mijn Babilone. Of so verdult. onzen tekst vs. 854 lien ane u. 865 870 * 841 meer heb. 321: de tot castrensibus ante unica Persarum superestis gloria. 865 Oft ofte. Gaut. 847 hadden ontbreekt.211 * Maer neen ghi. Bider trouwen.: vestra fides stabilemque probans constantia mentem efficiunt. ut me Persis adhuc ausit regnare fateri. 853-57 beantwoorden aan Gaut. 851 was ontbreekt driewarf.

883 verlesen. ontbreekt. 900 S ic. Hoe langhe suldi dit ghedoghen. 874 laet. 908 spelen hen. Ende hijs hem soude beromen Dat ic tote hem moeste comen + Ende hi mi hadde ghenade ghegeven? Ic sal mijn lant ende mijn leven Eer up enen dach verliesen. Alexanders geesten . Wi spelen een spel ter falien. Soude mi ghescien sulke scande. Daer icken vonde in mijn lant. 875 880 885 890 895 + LIXb 2. 882 ofte] en̄. 900 905 * 871 alderhande. 886 al selker. Hier bi segghic. ofte ghecrighen. 884 beide. Eest dat ghi sijt so coene Alse ic bem dese daet te doene. 904 ben. 895 beroumen. Die Grieken noch haer coninc mede En toghen haer hoveerdechede Nemmermeer na dese batalie. Ic soude ontmoeten minen viant. 872 man. 889 een stede. Soudi mi selker scanden onnen Dat ic dan bade minen viant Dat hi mi gave in mijn lant Ene clene macht in ene stede Also. 879 mijn. 907 batalien. 892 dar thoe. alsi Macheus dede? Onlanghe was ic here Van Asien ende daertoe mere.212 * Alrehande dinc verstervet Sonder ere. de aanteekening eerlic. Gaut. 875 selc. Eer ic dien lachter soude kiesen. die men verwervet. Dat mi een incomelinc heeft verdreven? Ofte ic eerlijc doch mijn leven Verliesen moeste. Dat ic verloos in bede dien wighen! Al benic tonweert verwonnen. Dus sal een doot te gader scone Mijn leven nemen ende mijn crone. 896 mote. Soudic volghen uwen raet. z. 906 tonen. Ende hi quame voor mine oghen. Jacob van Maerlant. Dat ic ga in mijns viants hande. 893 soelke. al woudic vlien Dat ic node late ghescien Ic hebbe al selken toeverlaet. 341: quod patrio rex imperat advena regno. 880 Woe sůeldi. 881 ioncgelinc.

940 alder gewes. 375: in arma sequemur. Dat ghijs hebt lof ende eren Voor die gode van hemelrike Ende ooc mede up eertrike. Gaut. U en willen wi niet begheven. 920 knechte. si facinus reputant iustos defendere. Entie Grieken dwonghen so. 919 elc] ghi vecht. 932 volgde. 938 gemeinlike. Ergo si superi pia bella moventibus obsunt. Bedi si waren al vervaert. Artabazus. misschien ook sullen gerne strijt met di. Dat sijs alle waren onvro. z. in omgekeerde volgorde. 911 ofte. Ic bidde u door miere voorders ere. 915 mine. Dat es ons ere vele groot. Die wale mettien coninc was + Hi volchde Darise das ‘Wi sullent gheerne met di Bestaen. Alexanders geesten . saltem finis honestus erit. Dat wi eerliken inde ontfaen. Gaut. 921 willen S] wilen ons. 942 si eem. aerm ende rike Gheloofdent al ghemeenlike. En bequam niet enen wale Van al den heren van dien hove. fortesque licebit honesto mortis amore mori. 930 Artabatas. 910 in het hs. edel here vri. Om te doene sulken lachter) 910 915 920 925 930 + LXa 1. 935 940 945 * 909. (Met hem quam menich man. Jeghen die waren onse cnechte Ende nu willen sijn onse heren.213 * Ofte wi slaen se alle doot. Gaut. 933 soelen. Alse wi onse lant verweren. 929 bedi S] beide. Artabacus sprac mettier vaert. 338: sua dextera cuique aut modo finis erit aut ultio digna malorum. Quamen voor Darise saen. Die wilen ontsien waren sere. Dat wi so dien strijt bestaen. Die alre valscheit sijn ghetes. Om dat sine wouden vaen Ende Alexandere seinden dan. Daer en was gheen ghecri van love. Ende aventuren onse leven. Dat elc so eerliken vechte.’ Al dat volc. Jacob van Maerlant.’ Dus inde Daris sine tale. Of ons die gode willen deren. Bessus ende Narbesines. 928 gekrie. 944 hen. de aanteekening.

dat Maerlant zoo heeft geschreven. Quod si praeceleres evadere principis alas sors daret. Die ersatre es dicke fel. mine tale En sal di niet dunken goet. ic segghe twi Ik waens die gode sijn verbolghen Dattu der orloghe wils volghen. Jacob van Maerlant. De eerste woorden van vs. Maer du weets wel datmen doet Dicke ene wonde sniden. et vires reparare novumque lacessere Martem. + Ende met ere groter scade Behout men dlijf in menegher stade. 964 dat] menich. (Aldus waenden si best versoenen Jeghen Alexandere dien coenen) Ofte dat sine wouden ontliven Ende dat si heren wouden bliven. munere tanto commodius possent victoris inire favorem. 962 dan es. 966 meenger. Dit segghic u. de aanteekening. Door de verandering van om vs. ‘Coninc’. Somwile diepen. Men sals anders prouven wel Ende pinen om een nuwe gheval. Alexanders geesten . 949 in ofte krijgt men althans een draaglijken zin. Nu hoort. somwile widen. 959 ersat'e. auderent Dario regnare perempto. 970 975 * 946 volchden si dien. 958 diepe. Want hi mocht volbringhen wale.sors daret ontbreekt. Die dijn rike mach berechten 950 955 960 965 + LXa 2. z. De vertaling van het latijn: quod si . 973 nu. Narbesines sach dat hi mochte. up een sant Men weerpt ute dat ghewant.): At Bessus facinus iam praemeditatus acerbum Narbacanesqne suus. 949 ofte] om. ut si Magnus eos sequeretur. ik geloof echter niet. 977 berichten. numeroso milite fultï. 949 en 950 zijn dan denkelijk ook verknoeid. De geheele plaats luidt bij Gaut. Want daventure es ons fel. Segghen dat sijn herte dochte. 961 bettren (S bitteren)] beteren. wat ic u segghen sal! Doet die crone van u een stic Ende gheeftse enen anderen. coninc. er zal dus wel weêr een paar regels uitgevallen zijn. Alse een scip es gheraect Up ene roche. Menech evel gheneest men wel Met betteren dranke diemen maect. bedi: En weetstuus niet. sprac hi. dat radic. 965 eenre.214 * Voolghede die coninc achter. dat si in het laatste zou men kunnen uitwerpen. 969 weens. 952 mochte. jam definierant Darium comprendere vivum. 968 weetstus tvi. (384 vlagg.

1001 hise S] si. ut vitam ducere vile quid reputent. Dien erminc vernoit sijn leven. Die coene en laet niet ongheprouft. Alse hi hevet vrese groot. nu doe! + Ghef hem die crone! ic seghdi hoe. 995 leet niet ongespart. Ik weet geen andere verbetering. dan de voorgestelde. Inden ende Bacteren lant Hebben so meneghen wigant Si mogher meer bringhen ter were.215 * Ende gheluc hevet in vechten. Stappans sal dit sijn ghedaen.. dat men sal slaen? Een coene man sal dier doot ontflien Ende mińnen dlijf. 983 Int inde van bacteren lant. 998 slach] dach: z. Hi siet. nu woutu dinen here Doden ofte doen onnere. 1005 1010 * 979 dat orloge. Quid mirum? ignavo vivere mors est. 990-994 beantwoorden. alsi niet voorder mach. Dus es die doot dachterste slach. Scalc. Hier es Bessus. Dat hise di weder gheven sal. waaraan in de vertaling vs.. hi merct. Alexanders geesten . Gaut. Onthier ende dorloghe es bleven Ende dine viande sijn verdreven.. dabit India gentes.. 989 man misschien te schrappen. Alse hi hevet bedwonghen al. 993 erminc] ·co· Gaut. Bi mi so bestu up comen. Dan volx was int eerste here. wat hem behouft. 415: degeneres et quos constat taedere laboris compellunter ad hoc. 980 verdreven] verslegen. 426: iam. 987 solen.’ Dit antwoorde Daris doe Ende trac tswaert uten scoe 980 985 990 995 1000 + LXb 1. Alse hi hevet ghesneven. 1006 slachs. 1007 nu ontbreekt. Gaut. Jacob van Maerlant. Hi stervet.comperio. coninc. die goedertieren Sprac ‘du slachts dien fellen dieren Dat hebbic nu wel vernomen. Och! sullen wi ter doot weert gaen Alse een scaep. 407: hostibus expulsis. Doe dit sprac Narbesines Balch hem sere Daris des. 986 ierste. Dan saltuse weder ontfaen. Die sachte man. 1010 oneere. 1002 hi] hise. men siet ghescien Dattie blode begheert die doot. Gaut. de aanteekening. 409: tot Bactra dabunt. 985 Hi magger. 996 wat eem tho behart.

1035 1040 1045 1050 * 1017 gevaen. Jacob van Maerlant. Dat hi dier cronen niet en woude Ende bat dat hijs ontberen soude. 1044 ende] en hre. 1015 1020 1025 1030 + LXb 2. 1032 en ontbreekt. Es dat sake dat hijt weet Dat si willen van ons varen. dese twee Sijn mettien keytive emmermee. hoe si des Beste te voren mochten comen Dat si hem dlijf hadden ghenomen. In die tenten was groot ghescal. 1050 hedden. 1045 Alse hadde. Hi hielt al over baraet. Alsi hadde gheweest te voren. Die ghi nu hier hebt ghehoort. Bessus ende Narbesines Visierden. Si hieten hare tenten saen Buten sconincs tente slaen. Want het was onberecht al. 1042 het S] hi omberecht. Ende gheen here en was hi. 1024 weer dat. + Verliesen wi tfolc van Bacterenlant. Hi hadde Darise doen vaen. misschien ook te lezen doe ghevaen.’ Daris volchde sinen raet.216 * Ende woudene hebben ghesleghen doot. 1040 keitiven. 1018 En̄ hadde hijt tswert. 1021 Arcabatus. Dat ment met vresen soude bestaen. Ende liet sine tenten slaen. 1035 volgde rade. Alexanders geesten . Al waret een pijnlike sake. ‘Here’ sprac hi ‘dese dulle woort. Maer Bessus dede onsculde groot. soudemen vaen. Si wisten wel. 1036 barade. so sijn wi ghescant. Met rouwen was hi bevaen Ende met wanhope. Hi hadde rouwe ende groten toren. En haddi tswaert niet wech ghedaen. Here. Hine sal ons niet en sparen. Artabacus bat sinen here Dat hijt dede dor sijn ere Dat hijt verdroughe met ghemake. Verdrach van den dinen wel! Alexander hi es fel Ende hi comt na ons ghereet. Daris sterfdach die was bi.

1083 die ander. 1070 1075 1080 1085 * 1053 Perce doen eren here. Si weenden. 1060 ocht. Nochtan dat sine siden bonden. 1077 boden groot is misschien te schrappen. 1054 vordel en̄ oec. Maer int herte hadsine verraden. Ende si ontsiene int gheval. 1066 onghedout] onscout. quem post in vincula servus detrusurus erat. Want si die crone wouden draghen. Bedi viseerden si. si souden toghen Grote onghedout voor sine oghen Ende grote onscout bieden + Ende segghen dat si met haren lieden Bede lief ende leet Met hem willen doghen ghereet. 1065 viseerden] si seiden. 1069 bede S] bedi. Des ander daghes ter sonnen upganghe Bliesmen ene busine langhe. Daris sat up enen waghen Noch doe eerlike ende scone. Dus eren sine. veneratur numine pressos. Sine name ontsietmen dach ende nacht. 1071 anderen. 465: decreverunt het eene si ontbreekt. Si ghenighen hem int ongheval. 1064 noch. Jacob van Maerlant. 1086 siden] selven. Ende om dat dat volc haren here Alleweghe doet goet ende ere. So en dorsten sine niet vaen. Gaut. Verchiert met eens conincs crone. Alexanders geesten . 456: etiam gens barbara nomen regis inhorrescit: et quos in sorte secunda barbaries metuit. 1061 het eene dat ontbreekt. 1055 1060 1065 + LXIa 1. hoe dat gaet. Want hi es van groter macht.217 * Want die van Percen haren here Gheerne vordeel doen ende ere. ontbreekt. No met crachte doot slaen. de aanteekening. z. entie oude man Ghelovets ende weende dan. 1056 sinen naem ontsachmen. Gaut. Si twee quamen toe ghestreken Met lieden van haerre hulde Ende boden hare onsculde Ende baden hem groot ghenaden. Eest gheval goet ochte quaet. Daris hiet die tenten upbreken. 479: sustinuit venerari tunc parricida ducem. 1057 si ghingen met eem. Si boden hem ere ten selven stonden. Dandere laghen up die eerde Ootmoedelike voor sine poerde. 1055 S es. Gaut.

Doe Alexander Athenen wan. Met sine vrient. 1094 hen. ende waes onblide. Die gheheten was Patroen Ende ute Grieken gheboren. Hi hadde bi dien * jaren. iet. misschien door een bepaald getal. menech een. Gaut. 444: fandique ut copia facta est. 1102 patrone. Ghetrouwe was hi ooc te waren Ende Daris vrient. Met hem en canstu niet ghehermen. Dat si di emmer willen slaen. Onder hem was menech man. 1111 dat hi] die. Doe hi mochte met staden. Dattie coninc was verraden. Want hi hem allene ontsach. Dattu mi laets dijn lijf bescermen.218 * Nochtan en beroude dies hem niet Dat si om die moordaet peinsden. Hi peinsde dat hi soude ontfaren Alexandere al dat hi mach. 1124 dat es wale. 1112 was onblide S] blide. hetgeen M. Hi wiste wale. dats wel ghedaen. Hier omme bem ic tot u comen. 482: sed nec tunc fraudis amicos poenituit sceleris. alst wale sceen. 1114 sprac met. Hi hadde sijn lant verloren. 490: integer aevo. 1110 sinen. 1116 hen. 1107 bi dien ·e· iaren. Nochtan wiste hi wel ter cure Dat si twee entie aventure In allen doene jeghen hem waren. Dor al dat si wale saghen. 1109 scien. 1101 barone. Dattie oude man van daghen Hovesch was ende goedertiere Ende hijt hem vergaf sciere. Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . Grieken ende Europen lant 1090 1095 1100 + LXIa 2. Si sullent heden noch bestaen. ‘Coninc’ seidi ‘Narbesines Ende Bessus si vermeten hem des. + Met Darise was een baroen. Also alsic hebbe vernomen. Gaut. maar stellig niet door hondert heeft vertaald. Dat hi voer bi Daris side. Gaut. 1105 1110 1115 1120 1125 * 1089 beroude dies hem] baerden sijs eem. 1120 benic. 1090 pinsden. 1123 tavent. Tavont doe dine tenten slaen Onder donse. 1115 segt hi narbasines. 1118 solent noch hude. 1122 hen.

waarvan in de vertaling niets gevonden wordt. Daarvóór heeft het latijnsche gedicht nog vijf regels. 1151 dicwile. 1132 bidde di emmer. Want ic hebbe hem sonder waen Meneghe hoveschede ghedaen Ende up ghehouden van der wieghen. Dan wi hopen tote di. Sine antwoorde willic u leren: ‘Al hebbic dicke ondervonden Uwe trouwe in allen stonden. Hi liet ghescien tghebot ons heren. 1156 hen. 1129 noch beide malen.’ Nu weetic wel dat alle dinc. 1137 nu will ic wale. Die de hemelsce coninc Hevet ghemaect met siere cracht. 1139 sijnre. Alexanders geesten . 1134 ben. 1130 1135 + LXIb 1. Het is niet onmogelijk. 1140 dat hi si beide. Dattu dedes dese dinc Want ic bem een incomelinc Saghic dat iemen vanden here + Voor di woude staen ter were. Ic bade di nemmer. 1157 hen. Hi ontghinghe terre stat Mettien. 1150 antwoorde] aventure. 1154 ende S] ende u. 1155 woe wocht ic van hen. 1130 wine en. dats u becant. Jacob van Maerlant. Nochtan en willic niet laten Mine liede ende verhaten. ik had misschien beter gedaan. coninc vri. 1142 bedi S] beidi nu S] mi. alsi ghebiet. Dat si bede dach ende nacht Also gaen. Gaut. dat wi en vinden Lant no huus. Hoe mochte ic van hem sceden? Ic wille met hem mijn lijf leden. wijf no kint. 1135 saghic V] seg ic woude V] woude ic. 1140 1145 1150 1155 1160 * 1128 weestu. 1144 machs. 511: jam reor. Bedi so wat nu ghesciet. woude hijt doen. 1146 tho eenre. dat zij er eens in gestaan hebben en dat de vertaling begon met Nu willic wale all. ook dat si uit te werpen. Wine hebben anders niet een twint. En wils god niet ghehinghen. Dat hem riet sijn ridder Patroen. Men maechs altoos niet volbringhen.219 * Hebben wi verloren. Ic hebbe liever dat si mi bedrieghen. Noch in Bacteren noch in Inden Wetstu wel. Bi Darise segghic u dat.

Wat so daventure ghebiet.’ Patroen waert so tonghemake. Hi peinsde hi soudene vaen Ende Alexandere prosenteren. 1198 met minnen. ic biede de kele. 1171 hope S] hepe. Di onder sine banieren waren. Ende hets openbaer ghenouch. 1197 alder beste. 1176 leef en̄ leit. 1165 1170 + LXIb 2. Ende hiet hem dat si waren ghereet Te doghene lief ende leet Om dies conincs Daris recht. 1199 Hier. Eer ic van hem wille vlien.220 * Dan hem van mi quaet ghesciet. Hi keerde onder die griexe scaren. Wie so valsch es ende fel. 1189 grieke. 1178 knegt. Hi en betrouwet niemen wel. Soudi Darise hebben versleghen. 1165 hen. Es hem mine doot bequame Ende mijn leven onghename. 1175 1180 1185 1190 1195 1200 * 1161 hen gescieit. Sone soude hi hem niet deren. Doe hijt wiste wel ghereit. Hi vraechde enen taelman. 1181 conste hi. 1175 hen dat si weren gereit. 1200 nach vor. 1184 oppenbaer. Willic eer laten ghescien. 1195 presenteren. Ic hebbe ghelevet alte vele. + Hi verloos dien hope al Om Daris groot ongheval. Wat die Griec hadde gheseit. Doe hi hoorde dese sake. Ic sterve gheerne. Maer hi ontsach hem datter jeghen Patroen soude hebben ghestaen. Alexanders geesten . 1180 mende. 1179 kende. Jacob van Maerlant. Hierbi verste hi dese moort Toter nacht ende voer bat voort. Die hem selven sculdich kinde Dat hi Daris doot sere minde Griex en condi niet verstaen Hi ontsach hem sonder waen Dat Patroen sijns ghewouch. Die griex ende sarrasinois can. Bessus die quade cnecht. Dus waende hi alre best ghewinnen Alexanders hulde ende minne.

Mochte hi di vaen. Jacob van Maerlant. nu ghinder. hi soude di gheven Alexandere die dijn leven Nemen soude jammerlike. 1238 in plaats van want is denkelijk ne ware te lezen. 1210 1215 1220 1225 1230 1235 + LXIIa 2. Patroen es valsch ende fel. Dat dien winde volghet ende vliet. hine woude nemere. Dan hi bi sinen soude levet. 1205 + LXIIa 1. in het latijn staat sed. Ende nu es hier. 1232 Die. Want dan es die blode coene + Een onscamel dinc te doene. Want het was so comen voort + Dat hi en mochte niet ontgaen. 1215 nummere. Hadde hi di. Ja en slaet hi in die aventure Sijn lijf om ene clene hure? Een man die es een incomelinc. Snachts alsemen die quaetheit doet Diemen sdaghes niet sien en moet. 1204 dies dages.’ Bessus inde sine tale. 1236 waer ontbreekt. Ende ooc anders niet en hevet. Gaut. Daris lovet haerde wale. Hi soude di leveren sinen here. 448: certus tamen omnia vera deferri a Graecis. 1210 hoveschelike. 1203 dies nachts. 1221 alle. Dat hi van Patroene hoort. * 1202 geenre.221 * Nacht es recht der quader doen. Die es onghestader dan een riet. 1224 ene ontbreekt. Hi seide ‘here. Die ghere doghet nie en ploen. Ens gheen wonder sekerlike Dat sijt al te cope gheven. Nochtan wisti haerde wel Dat het waer was ende niet el. 1220 en es. nu merct wel. Die niet en achten up haer leven. 1223 sleet. Die hem te voren was gheleit. Alexanders geesten . 1225 ma. Doe quam Bessus ten coninc Ende dancte hem derre dinc Valscelike met scoonre tale Dat hi so hoofscelike ende so wale Patroens raet hadde ontseit. Een keytijf ende een aerminc Sonder wijf ende sonder kinder.

Alexanders geesten . Gaut. Het was siere doot gheheinde. Jacob van Maerlant. Misschien is er meer in den regel bedorven. 1241 et] en̄. 1243 ghelooft S] gelochte. 1248 nemt. 1245 Welctijt dat si hem wouden slaen. ook hope is op den kant bijgevoegd. 1242 latene dan. 550: (res) plena timoris et exspes. 1244 thooft S] thoefte. Hi was ghereet te biedene thooft. Nochtan dat hi hem niet en ghelooft. * 1240 in vrese ontbreekt. In desen wille was hi bevaen. Die seste bouc neemt hier einde. Et dochte hem wesen haerde quaet Te latene siere liete raet.222 * 1240 Sonder hope in vrese was hi bevaen. 1247 gehende.

Dede sine tente slaen. 20 so wat ontbreekt. Maer so wat so god gheboot. 11 oft. Dor hem te linghene sijn lijf. Jacob van Maerlant. dat daer soude ghescien. Ghelijc of soe hadde gheweent. Die wilen was Asien onderdaen. 30 garsoen. 15 lengene. * 5 ginge te avende. 25 wast. 22 voldriven. Om dat hi wiste sonder waen Dat hi niet en mochte ontgaen. wat soe meent. Daris levede sonder feeste. Die mane merrede sonder blijf. Die sone begonde onder gaen. Men mach wel weten. + Dus vortekende soe sine doot. Nn hoort voort vander sonnen: Al waest haer leet. 10 droeffelike. Soe bleef langhe staende stille Om dies conincs Daris wille. Alexanders geesten . soe ghinc te hove. 5 10 15 20 25 30 Hier ga ic weder ane die geeste. Entie coninc van groten love. Drouvelike was soe ghedaen. 19 vertekende. Sine ridders ghinghen slapen Ende garsoene ende knapen. Want soe node woude sien Dat leet. 12 wale.223 *Die sevende bouc. Selve weende hi haerde sere + LXIIb 1. Dat en mochte noit bliven: Sine moesten haren ganc vuldriven. Sijn selfs gheest was vervaert Ende verdrouvet toter doot. Rouwe haddi ende jammer groot. Ende het ghinc tavonde waert. Also alsi hadden begonnen.

VII..populum. 67 gerengnert. ghi gode. felle Jupiter! Ofte ict wale segghen der Vader ende here vanden goden. 55 60 65 * 32 Want daris die edel. 73. Ende of ic breken wilde die wet. 65 wille. 56 minen. 40 weent.. meer no min. 49 lets.tyrannide pressit. 46 ic. 37 en 38 omgezet worden en stond er Dore drouve of Drove sere of iets dergelijks. 68 viant. Die mine voorders hebben gheset. Daer mi nu in staet te sine? Ja en hebbic ooc niet dies verdient Dat ic steerve onder mine vrient. 37 quat.. Ende of ic qualike hebbe berecht Die lande beide nu ende echt. 67. Jacob van Maerlant. ‘Owi. 38 Scone droem dat verstaet. Och. 61 ofte onrechte. 42 het tweede ende ontbreekt. 7. van tide te tide Ende hi allene es ende onblide. Daer ic hebbe meneghen dach Conic ende here ghesijn. Noch sekerlike leven en mach. Nu staen si na dat leven mijn. Dat dien minsce coomt te voren. Alse hi waent hebben verloren Sijn lijf. Maer et es gheerne quaet * dat verstaet. 48 helpstu S] hepstu mi niet in dere noden. Ende of ic hebbe gheregneert dlant Entie steden alse een tirant 35 40 45 50 + LXIIb 2. Hi sprac jeghen sijns selfs sin Dese tale. 44 noch..29: si.. Gaut. 36 pauleioen. 63 oft. 14: clauserat infelix tentoria. desgelijks 65. en helpstu mi in derre node? Wat doestu mi leets besuren! Waer hebbic dese aventuren Verdient ende dit ongheval? + Owi.224 * Daris. 75. Alexanders geesten . besiet dit al! Waer verdiende ic dese pine. Misschien moeten vs. Wat sal hi doen? Hi sloot dien pauwelioen. Of ic met onrecht hebbe ghedraghen Die crone van Asien in minen daghen. want die edele here Waende wale al sonder saghe Dat hi emmer vor dien daghe Sterven moeste. solus apud se de se consilians. Gaut.

90 95 100 105 * 69 ofte. bedinct u des Dat ghi hem allene doet becopen Die moordaet. 81 heb gegeven. 93 ofte. So wille ict becopen saen. Ende of ic dor minne. Die mi maecten ende gheboden. 75 vonnisse heb. Come ende storte mijn bloet Ende coelre mede sinen moet. Also alst bescreven staet En si dat ic enech quaet Met minen live hebbe ghedaen Dat mi nature dede bestaen So bidde ic al den goden. 70 75 80 85 + LXIIIa 1. dat mi es brocht. 100 dat] die. Alse ghi wilt. Ende ic recht hebbe begheven Ende trouwe in al mijn leven: So eist recht dat ict ontghelde Mettier doot up desen velde. 86 will. daer si om lopen. Ende ic redene ende recht Hebbe ghedaen nu ende echt. salict begheven. 73 minne en̄ oft miede S] mede. die felle man. 71 hebbe ontbreekt. ofte dor miede Hebbe ontervet mine liede. Ende oft ic vonnesse hebbe vercocht Dor prosent. 76 present. Jacob van Maerlant. Dats Bessus ende Narbesines. Siet. + Ghenouch hebbic gheleit dit leven. 82 in S] en̄. Alexanders geesten . 83 eest. Bessus come ende sla mi dan. Maer of ic up eertrike Hebbe ghelevet redenlike. hebbic mesdaen. 107 ghijt hen allen. 80 eem van rechte.225 * Ende of ic ooc valscelike Te enegher stede in mijn rike Dien aermen hebbe ontwijst sijn erve Dor des rijcs mans bederve. Ghi gode. ghi gode. Dat van rechte hem verstaerf. Dat si mi besceermen moeten Voor die ghone die mi mesgroeten. Ofte dat van minen lieden een Hem beclaghet dat ic sijn leen Ontwiset hebbe enech waerf. Narbesines.

137 eer. 51: quod si fixa deum manet imperiosa voluntas. 115 atropos S] antropos. + Ende ic den Grieken ben ontgaen? Ja en hebbic noch mijn leven? Ende mijn hande sijn mi bleven. Ende Atropos. Ende ic hebbe noch een swaert. 121 om. Dies verdient. 110 moet. 118 eest. 125 130 135 140 145 * 109 moet. 112 hebben in eer. Doe waert daer die jammer groot. Al die edele baroene Quamen ten pauwelioene Ende sloughen hare hande te samen. Doe sacht een spadoen ende liep Uter tenten ende riep. Want si doe alle waenden des Dat Bessus ende Narbesines Hadden versleghen haren here. Alexanders geesten .226 * Ende ic met rechte moete leven. Ic sal mi doden mettier vaert. diet al verslaet. Jacob van Maerlant. die coninc ware doot.’ Dit sprac hi. 143 verslagen. 128 aen. Gaut. 136 pawlione. Doe trac hijt te hem waert. 117 ane. Breken wille minen draet. Men seide. hi moete sneven. 134 were. Daer mijn leven an staet al: Waer om eist dat een ander sal Meerre macht hebben up mi. So en doden mi niet die scalke. Ende of dat sake es dat die gode Dat hebben vast in hare ghebode. 145 gheerne ontbreekt aen. 138 niemeer. Bede ridders ende knapen En dorsten hem niet wapen. Die Percen hadden dor haer ere Gheerne wapen an ghedaen. 144 hadden gerne. 111 ofte. Want si waren alle in vare 110 115 120 + LXIIIb 2. Dan ic selve? ic segghe u twi: Waer omme sal mi Bessus slaen. ende an enen balke Van der tenten hinc een swaert. Maer sine dorstens niet bestaen. 139 beide. Ende ocht also es vorseit Dat mijn leven u es leit. 140 en S] en̄ hen. 135 alle die edel. Doe si die niemare vernamen.

want si ontsaghen * 152 wale huerre. een gulden. God weet. 175 dor ontbreekt. Mettier vaert so sijn si comen Ende waendene doot vinden. Si hilden haren here ghevaen Ende si ontfloen. Als ocht ware in enen stride. 179 roefden. 176 enech. 165 wandele. Jacob van Maerlant. 174 Leiden sine dine te. 187 ontfluwen. Dede Bessus dien here sijn Beslaen in guldene vingherlijn. Alexanders geesten . wat suldi doien? Hoe onghestade es dat gheval Dat tesen levene behoret al! Hoe wandel es die aventure! Die wilen hadde sine cure Van den oosten toten westen 150 155 + LXIIIb 1. 170 Entien so vele liede ontsaghen.227 * Vander quader scalker scare. 183 beide karren. 169 gulden. Ai keytive. 185 Doe si die quaetheit hadden ghedaen. 160 165 Ende voer up enen guldenen waghen. 177 Bessus dede. Si en dorsten niet merren. 181 al were. Ende hebben hem dat sweert ghenomen. 155 En̄ die here S] herre. Si loeden in corten tide Bede waghen ende kerren. Si roveden met groter scame 180 Sconincs scat ende sijn allame. die bi haren here Staen ende troostene vanden sere. Stappans deden sine binden Ende slaen in vaste boien. 175 Nochtan dor dat si haren here Souden doen eneghe ere. 186 heilden. diene te voren ontsaghen. al nu te desen stonden Hebben sine cnechte ghebonden Ende up enen nouwen waghen Gheleit. Ende dor die vrese vander doot Lietsi dien here in dier noot Mettien quamen die moordenaren Wel ghewapent met haerre scaren Ende met haren baren sweerden Ende doorreden met haren peerden + Die Percen. 163 ongestede es dit. 178 besl.

Doe seiden hem die vander poort Dat Daris ware ghevloen bat voort Ende gaven die sluetele van der steden Ende seiden dat hi ware in Meden Ende hi Percen hadde ghelaten. heeft ghelaten ❘ Die conine ende voer of iets dergelijks. Doe dese dinc ghesciede. 222 Doer. Alexanders geesten . 215 slectene. 198 wie S] wi. Vondelinghe van nieute comen? God moete u verdomen! Wat lande sal u onthouden? Waer suldi sculen? in wat wouden? Ghi hebt ghevaen uwen here. Doe voer die coninc siere straten 190 + LXIIIb 2. Bij Gaut. Denkelijk heeft dan ook M. 195 200 205 210 215 220 * 189 Want vliet hi wi volgen na. Hi waende Daris vinden daer. 206 volgden. Die met u sal durren leven? Ja en hebdi uwen here verdreven? Ende ooc. 208 meer. Scande van al Asia. 202 soelt wellicht te lezen slaen. 192 onreine gepars: mordenars. + Scalke.228 * Dattene Alexander soude jaghen. Die torment van Asia.) is de constructie anders: cum tamen audisset Darium movisse fugaeque intentum celeri liquisse Ecbatana. 207 ebactrina. ook de aanteekening. Tote Ebractana was hi comen. et Persidis arva relinquens insequitur profugos. Sult ghine dorperlike verslaen. 86: quo tenditis agmine facto. Waer vliedi? wat volghedi na. Ende volgheden Darise na. (96 vlgg. 196 soeldi. 213 wende darise. te lezen met sinen lieden en vers 206 volghede. vgl. Wi sal so coene sijn emmermere. 221 En̄ die van Percen. Onrene knechte. Nu hoort. 218 weer gevlouwen. Beleide hi al om die poort. Gaut. Quam Alexander ende sine liede. 214 actinge. wat Alexander dede! Alse hi die mare hadde ghehoort. meer woordelijk vertaald: So dat hi P. Want hi die mare hadde vernomen Dat Daris ware in die stede. coeptum haud mora flectit iter. 220 weer. quaet ghepaers. Hi hadde achtinghe over waer Die poort te slechtene neven deerde Ende al te slane mettien sweerde. eer hi u sal ontgaen. 209 were. quade moordenaers. 204 denkel. Jacob van Maerlant. 211 meere. 203 diese.

* 225 denkelijk danen in plaats van daer na. dan alst ghesciede. Het es ere ooc also groot Dien viant te helpene uter noot. zegt (106): horruit auditis Macedo. vgl.229 * Ten lande van Meden waert + Darise souken mettier vaert. 227 noch min noch. Jacob van Maerlant. 234 Clitus. 232 Gaut. 229 woene. ‘Ghesellen’ sprac hi ‘laet ons varen Doen enen clenen aerbeit. Die hem sijn leven maken te sure Ende doen hem hebben quade aventure. 247 ons. 228 woet. dehinc. Alse hi woorden es keytijf.’ Die heren riepen al te prighe Dat si dor vrese no dor doot Hem en lieten in enegher noot. Ons esser groot lof af ghereit. 243 oft. 259 sonder ontbreekt. Ende hoene vinghen sine liede. Alexanders geesten . Daerna woudi in Bacteren varen.s. Daris es hier bi ghevaen Van sinen lieden. Dan hoet verghinc met sinen here. Al es hi onse viant. Of hi es jammerlike doot. sonder waen. 246 coninc rike S] coninrike. Ic wille dat wi haestelike Na volghen den coninc rike. Alse te nemene sijn lijf Ende alse te vane in enen wighe. Die hem seide min no mere. 257 ghesele S] gesellen ertrike. doen te sure ❘ Ende hebben. 241 en 42 wellicht Die h. 230 noch. + Die ghesele van eerderike Scaerde sijn volc ghenendelike Ende ghinc sonder logieren bi nachte 225 + LXIVa 1. Alse Alexander dat verhoorde. 111: aut munere vitae invitus fruitur. Min no meer. dientengevolge wonder niet onverdacht is. 256 en ontbreekt eenger. de aanteek. Hadde hi wonder van den woorde Ende riep bat na sine baroene Clituse ende Permenioene Ende ander vele diere waren. Of hi leeft in groter noot. 230 235 240 245 250 255 + LXIVa 2. 244 oft hi blijft. Laet ons volghen al te hant. Doe quam een bode te hem te waren. Gaut.l. 255 doot] noet. Gaut. 245 wi ontbreekt.

Dus voer hi met groter cracht 290 Tote dien dat was minnacht. Di orsse haesten ende liepen Snellike met groten ghere. Dat hi die stat heeft vernomen. Want hem waren die straten cont. Daer Bessus die moordenare Laghe met siere scare. 299 daerwart. Ende hi sochte harentare. 298 lege. Want si dier verraders scare Haten ende hadden onmare. Nu es Alexander so na comen. Met desen tween hevet Alexander 280 Dien wech bestaen ende menech ander. Jacob van Maerlant. Die hem sine jonghen nam. 288 hen. Daer Bessus dien here vinc. Het was so na an dien avont. 286 dierre. 265 ofte. 281 hen strate. Dus so voer hi haerde gram Ende peinsde. * 261 slepen. Mettien quam Brocubelus. Alexanders geesten . wat daer ghesciede. 270 Hem volchden alle sine liede. 266 her en dare. 293 openbare. hoe ghi vaert darewaert! + LXIVb 1. 264 noch. 295 een. 270 volgden. 284 scarde. ‘Wacht. Doe quamen jeghen dien coninc 275 Twee van Daris lieden gheraect. 294 een. Dat deen scare spreken mochte Toter ander. Ende seide al openbare Dat maer ene mile en ware 295 Ende ene halve ooc daermede Al toter selver stede. Dat men die sterren mochte sien. 283 die] in. 265 Dan of hi een tigher ware. Die met hem hebben vrede ghemaect. Alexander hi scaerde mettien 285 Al sijn volc in vieren Ende voer in dier manieren.230 * 260 Achter Darise met groter crachte Dat si altoos niet en sliepen. + Een ridder ute Daris huus. 290 middernacht. Selve voer hi min no mere. als hem rochte.

151: et pars adversa videri posset ab adversis. Alexander hiet dat here staen. daer hi ghestaen Was hoghe boven allen lande. 311 mordaren. Met groter haest voeren si dane Van midnacht toter dagheraet. 317 mocht dien anderen. Want die ghere ghenaden en hoopt Hem en roect. + LXIVb 2. 321 Verdonkerde die claerheit altehouden. + 325 Bessus liet doghen omme gaen Van enen berghe. * 300 ghewapent S] gewapen. 310 Hadden si te meerren ghere Die moordenaren te bestane. want elc moordenare Es coenre te doene een moordaet. 145: his super accensi proceres. 333 een in dit en het volgende vers misschien te schrappen Jacob van Maerlant. maiorque sequendi crevit Alexandri servilia castra cupido. Ende elc mochte anderen wale sien. 310 luidde: hadsi gare vele te mere.231 *. Gaut. 309 alexanders her.’ Dit waren Brocubelus woorde. Hi sach comen sine viande Blikende ende ghewapent wel 330 Ende meneghen voetgangher fel. 330 voetgangher S] voetgenher. dat door mijne verandering ontstaat. Van diere volghen ende vlien. Gaut. 301 mordedege. 319 ne ware ontbreekt. 329 blickende. wat dode hi beloopt. is geen afdoend bezwaar. 310 meerre. Stappans was hi in vare. dat vs. die hi sochte. 324 mordenare. Doe mochtmen horen dat baraet 315 Entie waghen horen kerren Ende Bessus carinen van verren. 316 carmen. 303 geenre. Alexanders geesten . Ne ware die stuvinghe vander mouden 320 Heeft die claerheit al onthouden. 313 vander middernacht. 315 En̄ wagen. Om dat tghestof soude vergaen. 308 doet S] doe. 305 van] met. 314 So. Ende hi daerbi bekinnen mochte Die moordenaren. 300 Wacht dat ghi ghewapent vaert! Dat u dat moordadeghe diet En moghe ghescaden niet. Het rijm van ē: ĕ̅. Doet die griexe scare hoorde Ende Alexander. Hets recht. nisi pulveris horrida nubes intuitum eriperet. Dan te doene een goede daet. 305 Hier bi sijn si van groter were Die moordenare ende sijn here. doch het kan ook zijn. die here. 318 dier.

Hadde Bessus ghewesen also coene 340 Eneghe hoghe daet te doene. 361 eer. Alse hi te verradene was: Ic dar mi wel vermeten das Hi hadde so meneghen coenen deghen Hi hadde al die Grieken wel versleghen 345 Ende ghewroken Asienlant. Al hadsi onghedeelde cracht. Want hi hadde in sijn bewant Vele meer volx dan Alexander Ende duchtegher. 370 So sitte stappans up een peert Ende vlie. 163: fusoque per ardua cursu aestuat (gens Macetum) imparibus concurrere viribus hosti. Maer die anxt entie vrese Van der edeler griexe rese 355 Ende ooc Alexanders name. die Grieken comen! Vare met ons. Sijn volc hadde meerre cracht. Entie meneghen strijt verwan. Die Bessus enegher eren onnen.232 * 335 Alse die Grieken Bessuse saghen. Dat dien Grieken al ghebrac. dan een ander. 344 hedde wale. Begonds hem haerde wel behaghen. 347 veel meer dan. 351 so groet. Nu hoort een deel. 350 Want het sliep ooc al die nacht Ende hadde ghehat groot ghemac. 338 ongedeilde. ontbreekt daris. Jacob van Maerlant. 360 +Dat si waenden sijn verwonnen. 358 bluede. Maecte so blode meneghen man. * 336 begons hen wale. het sal di vromen. 365 verreder. 362 vlouwen. 337 sochten met cleenre. 342 waele. + LXVa 1. Die meneghen coninc dede scame. Alexanders geesten . Gaut. Ghelijc ocht waren onedele liede. 369 ofte. 359 eenger. 368 S spraken. wat daer ghesciede 365 Doe dat die verradere saghen. 353 entie (S en̄ die)] in die. 339 geweest. 372 vaer saldi. Si scoten hare wapen of Ende vloen al dor dat ghestof. Si sochtene met groter macht. Liepen si te Daris waghen Narbesines ende Bessus Ende spraken te Darise aldus: ‘Of dijn herte vlien begheert. 363 weren onedel.

Si ghemistene doch ter selver stonde.’ + Qualike bequamen dese woort Dien ghonen. 377 Hi seide ic bidde u ocht minen. Des edels Alexanders trouwe Biddic al wenende omme wrake. ‘Ic bidde noch minen goden. 186: ultoresque deos testatur adesse. Up dat ghi mi wilt doden. Si gaven hem meneghe diepe wonde. 379 solen wreken mine scande. haren here. 399 die sie. 395 400 405 * 373 behalden dijn lijf. 405 hen. die se hebben ghehoort. Hem twee slouch Bessus. 379 scande in plaats van rouwe geschreven had. 403 om ontbreekt. Ghi sijt moordadich ende fel. Zou de wartaal ook ontstaan zijn. Al dodi mi nu. Ende scoten up Darise. die in vs. ghi twee. Bessus ende Narbesines Bolghen hem sere. Sloughsi doot. 400 gemisten. Wat so hem daerna ghesciet. 378 up ontbreekt. om dat si dochten Dat si hem volghen niet en mochten. Die doot ghenoucht mi haerde wel. Al es mi daventure verbolghen. Maer die paerde. Meneghen spiet ende meneghen ghere. Die Darise hadden haerde lief. Gaut. Dats mi dat leste ongheval Dat mi daventure gheven sal. 200: et fugitiva sequi ne longius agmina possint. Gaut. ic bidde minen goden ❘ of ghi mi willet doden ❘ dat si wreken. hine dedes niet.233 * So machstu behouden dlijf. In volghe u dor ghene sake. 401 Dant raechten: brachten. na dit vers volgen in het hs. 384 haerde ontbreekt. des sijt ghewes. Jacob van Maerlant. nog En̄ minen rouwen alte hande ❘ Si solen wreken minen rouwe. door dat of en dat op eene verkeerde plaats geraakt waren tengevolge van een gat in het perkament? Men zou dan kunnen verbeteren hi seide. Alexanders geesten . die dief. 381 Ic bidde om. Hi seide. geknoei van een kopiïst.’ Daris hadde onweert haer bedrijf. die den waghen brochten. 383 mordedich. Dat sine int herte niet en rochten. 398 hen. 375 380 385 390 + LXVa 2. Engheen mesval sal mi te waren Quaden knechten doen volghen. Ende soe en sal mi niet vervaren. Si sullen wreken minen rouwe. 389 mi niet deren nemme. Soene mach mi deren nemee. fidemque acris Alexandri lacrimis implorat obortis.

427 die edel. Alexanders geesten .234 * Stappans doe dit was ghedaen. Dat hise prijsde. Ooc scaemden si hem der oneren. Want sine waenden verweren. No ontcrupen. 433 ende S] en. 445 noch beide malen. Die door recht ende dere van den lande Wouden vechten jeghen die viande. 211: pro iustitia patriaeque iacentis honore. here is al door S verbeterd. 440 rech beide. 412 twe. Up die berghe. no ontvlien. 439 effesio. Wonder dat die coninc dede. So haer viande weder staen. Die dien nacht al over wieken. 444 mochten. 430 edel. Die blode mochte niet ontgaen. + Mettien so quamen heerde saen Uten dale dedele Grieken. 437 polipercen. Hare tweer companie Vloen harentare. daer si dochten Dat si hem onthouden mochten. Nochtoe dat si in twivel waren. Daer bleef menech uptien dach. 421 wieken S] waecten. Gaut. Dat si behouden souden dleven Ende hare here ware doot bleven. Die Grieken waren van groten prighe Ende hadden al den sin te wighe. 421 behalden. Men ghinc daer houwen ende slaen. Weder si henen wouden varen. 414 hem] een. 413 vlouwen her in ter. Permenio ende Philotas mede Clitus ende Antigonus Cenus ende Craterus Polistratus ende Polipercoen Mochtmen sien wonder doen. 433 Dat wonder. 410 vloe. Daer bleven vijfhondert amirale Ghewapent uter maten wale. diet sach. 417 ende dere ontbreekt. Narbesines vlo ooc te hant In dat lant van Yrcanie. daer si sien Meneghen edelen ridder vlien. 430 435 440 445 * 409 vloe. Tholomeus ende Efestio Dadent rechte bede also. 422 eer ere were. 410 415 420 425 + LXVb 1. Bessus vlo in Bacteren lant. Begonden si die vlucht bestaen. Jacob van Maerlant.

468 waren keytiven. z. 467 En̄ men dat striden laete bliven. de aanteekening. 447 S hem ontbreekt. Die wiste. Eer hi staerf. 475 wege die si. Nochtan bleefer mere doot. V. daer si mochten Vinden dien coninc. 230: donec Alexandro gladii revocante furorem caedibus abstinuit caedi devota iuventus. Gaut. * 446 En̄. 470 Dat si tropmale alse beesten gaen. waer Daris ware. eer si dlijf verloren. die were groot + Deden. Datmen cume gheloven mach: Men vinc die blode ende slouch die coene. wil lezen Dat men cume geloven mach ❘ Hen screef enz. 451 en 52 in het hs. in omgekeerde volgorde. Die strijt was staerc ende groot Tote dattie coninc gheboot 465 Datmen vechten soude laten Ende pleghen voort dier maten. 450 Nu hoort wonderlike maniere! Het screef die gone diet al sach. Maer ic wane. in valle remota constiterant. Haddene ghevoert in een dal. 460 drie M̊. Gaut. Want dorsse. 457 en 58 luiden in het hs. die ghone dieve wonden. Alexanders geesten . 478 Want die gene die eem bonden. Gaut. sijs niet en vonden. die vercochte. Daer waren vele meer baroene 455 Ghevaen. So dat men liet dat striden bliven. Daer was ghenouch der keytive! So menech man wasser ghevaen. 471 mere] ·III·m. Dus wasser volx gevangen meer ❘ Dan es alexander hadde eer.235 * En mochte dien coenen niet ghescien Dat hi hem verweren mochte. hetgeen er ook oorspronkelijk kan gestaan hebben. + LXVb 2. Ende men sochten harentare 475 Up al die waghene. 477 ween. Maar dan zou het beter zijn. 472 noch. 235: singula scrutantur Persarum plaustra. Het waren princen uutvercoren. 474 her in tere. Menech was daer. pectora confossi iaculis. 473 were. dien si sochten. 237: regis enim trito deserto calle iugales. Daer en was ridder no ghenoot. ook die in plaats van dat te lezen. 453 men V] en̄. sijn lijf wel diere. Of stond er Want die perde diene menden (: venden)? Jacob van Maerlant. Nochtan so bleefer ooc doot 460 Drie dusent. dan in dien wighe te waren Als ende als dier Grieken waren.

Ute eenre rochen comt soe ghestreken Ende loopt over een soete sant. 484 tuscen enten Swene V] en̄ nele. wie du?”’ ‘Hoor na mi. 253: cumque rogaretur (sc. Daer quam ghelopen al te hant Polistratus. Darius) Indo sermone quis esset (in de uitgave van Müldener: Graeco sermone). Die wilen met groter ere Jeghen Alexandere quam te wighe. 513 vraegde we were. Hi vraghede. 598 vlgg. ‘Ay vrient’ sprac hi ‘com bat hare! 515 Bestu een Griec?’ ‘“Ja ic. onzen tekst 10. Mettier haest quam hi ghereden Ende wel na was hi leden. Polistratus conste wale Beide indsce ende griexe tale. 500 Daerwaert voer hi in corter stont. daer Daris up lach. vgl. 515 greec we. Alexanders geesten . Ic was Daris wilen ere. Want het was te stucken ghescuert. 494 veel na. Nu hebbic gheen gheluc mere. Ende die paerde sach hi ghewont. wie dat hi ware. Entie here met groten prighe Was van Percen ende van Meden 510 Ende van vele goeder steden. zooals S al vermoedt] iodchs: Gaut. + LXVIa 1. 514 here. diemen daer vacht. Tusscen Brandijs enten Swene 485 En sijn niet drie so soete beken. 505 Onghelijc was hi dien groten here. Staende al onghecovertuert. Der Albene heeft hi gheacht. Hi was cranc hi levede cume. 505 groten misschien te schrappen. Darise vant hi daer ter stede Sere ghewont ende ooc mede Int einde van sinen live Ende ghelijc enen keytive. 495 Maer gwont. Die flume heet Albene. 500 dar wert. 495 Ne ware hi doch versach + Dien waghen. een griex man.236 * 480 Daert eenlijc was overal Bi eenre straten up ene flume. 490 Die harde groten dorst ghewan In dien stride. 490 harden. Jacob van Maerlant. ic segghe u nu. * 480 dart. 512 indsce.

526 begere. 535 540 545 550 555 * 519 Dat. Die mi namen dleven mijn. maar ook de zuster en broeder noet Gautier niet. Want hi hevet dien minen ghegheven Groot goet ende ooc hare leven. Ende dat hijt met rechte heeft verdient. Jacob van Maerlant. Daer omme biddic uwen here 520 525 530 + LXVIa 2. Hoe gheerne soudic sien Alexandere. 546 eer. 553 mijn. oft mochte ghescien. 525 were. quod tecum mihi non opus est interprete lingua. 555 om. 532 wilt. Gaut. Sine vrientscap es vele sochter. Van Daris' vrouw wordt niet gewaagd. Want hi was so groot een vrient Mijns kinds Daris ende miere moeder Miere suster Dymen ende mijns broeder Ende Rixcolien miere dochter. Maer dit en willen niet ghedoghen Daventure ende onse gode. Dien ic dede ere groot. 551 hen. Dat wi dien nijt al souden breken Ende pais maken van orloghen. hi mijn inde saghe Ende hi hoorde mine claghe! + Wi souden so te gader spreken. ende ganc Ende segghe hem van mi groten danc. Gaut. ocht also ware. Met rechte soude ic onbehoet Hebben onder hem ghesijn. Dus loonden mi mine vriende Daer ic doechden jeghen verdiende. Ende die ghene hebben mi doot. 534 hier toe saltu. 540 mijnre minen. Hoor mi. ende ic en bidde nemere. hierbi te lezen? 539 miere] sijnre. behalve het aangehaalde vinden wij bij hem slechts in 't algemeen gesproken van victis. Daventure heeft mi wale Gheholpen ende ic dancs haer sere.237 * Dan du verstaes mine tale. 552 nemmeer. 267: matrem Darii prolemque. Alexanders geesten . O wi. Ende segghen hem dat ic begare! Ic woude. 531 peys. Die mi dus qualike verrieden. Hiertoe saltu wesen bode Tote Alexandere. Dan die vrientscap van minen lieden. 250: hoc unum Daris et solum solamen habetur. 541 mijnre. Ende dien ic gaf lant ende goet.

Die grote here. Ende hem so lone hare quaet.238 * Dat hi mi wreke also sere. en veranderde hij toen den volgenden regel willekeurig om het rijm. 573 zou Maerlant werkelijk scandelijke geschreven hebben? Bij Gaut. Want hi mach bi miere doot + Exempel nemen haerde groot. dien coninc rike. Alexanders geesten . Merke mine doot ende wreke dan Minen lachter als gherecht man. misschien sumelike? 575 were. dien hovescen coninc. Ende al die coninghe. zonder dat er iets dergelijks in de bron stond? Ik beweer evenwel niet. 567 hem wachten bi. 580 gereecht. Dat men niet en segghe hier achter. “Alexander wrac scandelike Darise. Alexander. 576 seche hē mijn viande. die sinen here verslaet Valscelike met ere moordaet. Dat hi scuwe dusdane dinc. Moghen wachten hem bi mi. dat Maerlant hier Darius van Alexander als van zijnen vijand heeft doen spreken. Ende dien ghonen doe selke recht. van deser daet. Ende dien goden van der helle. mihi si fortuna triumphum concessisset. 587 omgane. Jacob van Maerlant. Segghe hem minen ande. Gaut. eram. Alsmen sculdich es dien knecht Te doene. die nu leven. Dat hijs en hebbe ghenen lachter. 570 575 580 585 * 557 ic hem. 586 nemmer. 565 alle.” Dit ware ooc grote scande. 563 mijnre. qualem parricida meretur. Die dien lieden ghebot uut gheven. Is het denkelijk. Daer wi alle an gheloven. 279: talis talio pro meritis. 579 Hi merke ende S] en. Het latijn (290) adde quod a simili debet sibi peste cavere rex pius. quamque repensurus. 558 were scade. Ic bidde dien goden van hier boven. 570 hen so loen eer. Daer ic wesen sal gheselle Up dat si mi dese bede dan gheven In bidde nemeer in al mijn leven Ic bidde dat die ommeganc 560 565 + LXVIb 1. Wellicht stelde de afschrijver scande in plaats van scende of een geheel ander woord met gelijke beteekenis. 571 geen. Alse hi woude dat ic dade Ende mi ware ghevallen stade. 585 up ontbreekt dan misschien te schrappen. de ware lezing te hebben gevonden. Sie dat hi sulc rechter si. 287 luidt het: quam (ultionem) si distulerit vel forte remissius aequo egerit. 562 valschelike met eenre. 583 hellen. et subiti vitare pericula casus geeft geen licht.

in die sonden. jaspen in plaats van jaspise of jaspis (datief). vgl. Wisten wi in dit leven mede.239 * Over breet ende over lanc Vander werelt wesen moete Onder Alexanders voete. 605 610 615 620 625 * 594 ecnterste. Dat men so vele soude in ghieten 590 595 600 + LXVIb 2. Onsuverheit van lichame En soude ons niet sijn bequame. 598 coninc alex'. in dieren wijn. Zeitschrift für deutsches alterthum und deutsche litteratur 24. 614 begeren. Jacob van Maerlant. 623 brufcart. Bl. 613 selege selen. 604 in dies goeds. Alsi Telico. Daer men die sonden in becoopt. 621 dieren] beide malen dien. z. Gaut.’ Mettien trac hi een vingherlijn Men enen jaspise guldin fijn. Daer die goliase gheerne in sijn. eer wi vielen In die quaetheit. 618 ons ontbreekt. 12. 697 staat in een hs. Dit es Daris achterste bede. 616 sele. Hoe groot es die claerhede. 605 weren. 615 Anders goet. Segghe hem dat hi mi begrave Eerlike met groter have. clareit ende bruscaert En souden niet sijn so waert. Die gheest voer henen ende liet Dien aermen lichame doot ende cout Ende voer in die goods ghewout. Wine souden niet overjaghen Lant ende paert. Daer wi die siele bi verliesen. Nat. + Ende dat coude vander doot Quam te sijnre herten so groot. Dat hem siele ende lijf versciet. 597 presente. de aanteekening. 312: sed nec praedivite mensa patrum sorberet obscoenus iugera venter. Wat tormente dat wi vonden. Dat hijt droughe tenen prosente Dien coninc in sine tente. mijn wijf. dede. maar in dat hs. So en souden wi niet begaren Aerdersc goet ende verkiesen. 596 jaspe. Daer die saleghe sullen varen. huus ende waghen In dieren mede. Alexanders geesten . 41. is de tekst schromelijk bedorven. Salech waren alle sielen Wisten wi. Die men in dit lijf beloopt. Wijn.

662 ocht were. Dies de meneghe heeft beghaert. dat hi verteert. Hevet provende ende personaet. Noch orloghen. 660 versien. 657 alse ic wane] dats mijn waen. Goods erve dats kerkelic goet. of ons ware bekant 635 + LXVIIa 1. 630 en 31 ontbreken in het hs. vette provende gheven. noch verhuren Gheloofden si wale dier scrifturen. Eer sijs te rechte weerdich waren. noch oec beriden.240 * Dat het quame te verdriete. Jacob van Maerlant. Den paues niet verdreven dane. Wisten papen ende clerke. 630 Daer hem inne staet te sine. Sine souden niet so vele striden. Si souden scuwen symonie. Biscoppe ende heren van der kerke Dien rouwe vander helscer pine. 640 645 650 655 660 * 626 dat hen queme te verdrete. Ons heren erve. 654 dat groten sonden weren (S wat grote sonde ware). 658 niet ontbreekt daen. Dat souden hebben sine liede. Dor vrientscap ende dore miede Een rike man. Hevet cume. 656 oec denkelijk te schrappen. Dien hi doghet altehant. alse ic wane. Hadde hi vorsien den torment. die cume can beden Sinen pater noster ende sinen crede. Die gheheten was Innocent. Een aerme clerc. + Men soude niet vercopen. 632 scouwen symonine. Owi. Vrederic en hadde. Die ter cure es wel fondeert. 644 n'r in sinen creden (S crede). 650 begert. 639 goeds. 631 zou geluid kunnen hebben wie so volghet sduvels paertie. 642 dor miede. de aanteekening.. Si souden node haren neven Die grote. Hi storter omme sijn bloet. z. twaren. 640 om. Alexanders geesten . Hadde theerscap ooc gheloof Wat groter sonden ware roof. Hierbi weert clergie onwaert. 628 biscop. 649 onwert. 652 scouwen. 653 hedde gelove. Wisten si den loon van der daet Si souden scuwen dit baraet. die bi hem staet.

334: allicit illecebris animam caro. 688 noch. Hine hevet sine siele besmet Met sijns selfs heren doot. 699 ierstwerf. 686 knechte. Dattie nature wederstaet. No ooc die helsce viande. daer hi in wallet Die quade die in de helle vallet! Maer dit onsaleghe aertsce goet Verblent so dies menscen moet. Also als sinte Jeronimus Eerstweerf bescreef met groter pine Uten griexen in latine: 665 670 + LXVIIa 2. 665 wellet. Niet en ontsach der werelt scande. 682 mensche. 685 est. 689 noch. 666 vellet. Dits. al bestu bleven. Hierbi vergheten wi der doghet. 677 noch sele. 671 bedreget dies menschen vlesch en̄ geest. + Bedrieghet smenschen vleesch den gheest. Ende hi en roect altoos niet. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. 683 hi raect. Hierbi doet die mensce quaet. Hierbi begheert die dulle joghet. Meester Wouter van Tsastelioen Hi vorseide in latine aldus. 675 Hine. 667 onselech ernstsce. 693 noctan. 670 richeit. Wattier sielen ghesciet. 673 Hine en selen. Hen laet ons niet ghedinken das Wie onse sceppere was. dat sware sneven Daer menech bose in es bleven Entie ketel. Daerane dedi quaetheit groot. Jacob hevet een deel bescreven In dietsch dijn orloghe ende dijn doen. Bi deser talen eist ooc recht Dat Bessus. 695 diedsce ende S] inde. No waerwaert die siele geet. Alsoe vanden lichame sceet. No die gode van siere wet.241 * Die sware val. 672 alder meeste. die quade cnecht. Gaut. 684 wattier S] wattieir selen. 694 een S] eel. Nochtan Daris. 696 zastelioen. 675 680 685 690 695 700 * 663 suare val. Alswi volghen dien ghewinne Entier rijcheit werden in inne. dat ons deert alremeest. 668 menschen. Hen laettier sielen niet ghedinken. Hoe saen die lichame sal stinken.

Gaut. 705 diedsche latine. 723 alden. Hi hadde vergheten al den nijt. 717 voer met haesten hi. Sonder dattie grote ere Ende die name emmermere Ende die daet die men van hem seit. Jacob van Maerlant. Doe hine sach also ghewont. 738 daer ane. Voer hi met haesten altehant Daer hi dien doden coninc vant. inclite Dari. 706 saldi sine. Die tusscen hem was langhe tijt. Alse Alexander hadde ghehoort Al dies conincs Daris woort. Dat daeran gheen inde en leit. van menegher steden 705 + LXVIIb 1. zegt alleen (vs. Daer hi te voren pine groot Dicke hadde om ghedaen. Van Parten. 740 percen. men sal di ere Ende lof spreken emmermere. 730 pellen. 722 begonste.242 * Al bestu doot. Weende hi sere ter selver stont. Hi ghinc sitten uptien waghene Ende begonde sere te claghene. 710 715 720 725 730 735 740 + LXVIIb 2. 724 thuyssen him. 707 dijn. Met drouver herten sprac hi ditte: ‘Anderen troost in dit lijf So en hevet die keytijf. Dat hem Daris hadde ghesent. Hoe dat hine mochte verslaen. Sine oghen droochde hi mettier slitte. 360): rex Persidis. Dat was dat guldin vingherlijn. * 703 beide. 732 dicke. Polistratus quam ghevaren Haestelike mettiere maren Ende gaf Alexandere tprosent. Ende seide hem die tale sijn. Alexanders geesten . 710 met eenre. + Dat sal di grote ere sijn. Dine name sal emmer leven Al es dijn lichame doot bleven. + Edel coninc Daris van Meden. 711 dat present. 731 droegde slippe. Bede in walsch ende in ebreus Ende in griex ende in caldeus Ende in dietsch ende in latijn. Mettien nam hi wel ghereet Mettier hant sijn pellijn cleet. 725 sijn. Hi weende om sine doot.

752 dors groet. 755 hedde. Mijn swaert ende mine rechter hant Sullen doen wrake groot + Up dine viande dor dine doot. Ende die eylande vander see 745 750 755 760 765 770 775 + LXVIIIa 1. z. 766 slogen wert hen. Sonder allene Alexander. * 742 sal di. echter de aanteekening. Al was ic teerst dijn viant. Dat sochter es dan iewet el. 778 mere] werelt. 765 Maer om dat die schelke beide. 758 iewent. dat was grote ere. 776 S met ontbreekt mijnre. Jacob van Maerlant. Du salt sere ghelovet wesen. Omme dattu waers so coene. z. 779 dye. 749 om dattu waers S] dat weers.het wert hem te lede Ende dijn grauwe haer ute sleten: Dies en sal ic niet vergheten. Dine geeste en dure ende dine daet Also langhe alstie werelt staet. Men sal van dinen daden lesen. Ende dies en sal di niet ghebreken. 762 nemmeere. 763 weer. Du souts hebben gheprouvet wel. Du souts wesen sonder waen Boven alle coninghe here. Hadde dat moghen ghescien Dat ic di levende hadde ghesien. Also waerlijc moetic dorvaren Al die werelt met miere scaren Van orient tote occident Ende die mere al omtrent. 773 solen. Ne ware dat die scalke bede Di sloughen . 772 rechte. Dien du moghes hebben in enegher wijs. Dat es die alre meeste prijs. Dijn ghelike en ware gheen ander. 767 grau. de aanteek. 753 alder. 754 eenger. Om dat men segghen sal na mi Dat ic een hovesch verwinre si. Sonder van mi ende nemere. 771 tierst. Men sal verre ende ooc bi Van dinen groten daden spreken. Alexanders geesten . 745 en dure ontbreekt. Mi te sine onderdaen. 751 En. Dattu jeghen die griexe baroene Ende jeghen dien coninc haren here Striden dorsts.243 * Ende van den lande van Perci.

Dat dede die here om die dinc. Doe dede hi balsamen wale Met dieren crude dien coninc. 815 Daerup stonden columnen viere Selverijn. Poelien ende Lombaerdien Ende dat lant van Romanien Ende die cracht van Rome breken. 804 als. Want men groufene niet so houde. 784 Moniou. Dicke ende groot. Daerane stonden salamandere Ende ooc menegherande dier.’ Dit was Alexanders tale. breit ende lanc. 797 tiersten. Daer hi groot goet om gaf. 800 Daer vele an ghescreven stoet. Die capitele met goude visiert * 782 alden. Hi dede teerst maken een graf. 810 watter gescr.244 * 780 Ende Vrancrike doen so wee.h. 795 niet riken en. Also waerlijc moetic liden Moniu den berch in dien tiden 785 Ende dwinghen tfolc van Spanien Ende twrede volc van Almanien. 807 meester S] meeste. Hi maecte an dien ondersten steen Dat en was loghene engheen Viere platen van latoene Wel ghemaect na haren doene. de plaats uit Gautier in de aanteekening. Donderste was root alse een vier. Apelles wasser meester af. 783 werlijc. Alexanders geesten . 790 Alsic dine doot sal wreken. Dat si moeten gaen in hant Met al dien van Overlant. vgl. 808 maecte. 786 misschien alleen dat wrede Almanien. 799 twe maber stene. 805 Doverste steen hi was blanc. 795 Dat hi rieken niet en soude. 801 ware die een boven den andere. Daer die vierde bouc af seghet. 806 breit. Jacob van Maerlant. oec. 792 hine. 810 Wat daer ghescreven ane leghet. 789 romen. 790 dijn. 814 wael. Die makede dier vrouwen graf. 803 oec meneger hande S] m. 796 groeffene. 817 versiert. 813 vier. 802 daer an salemandere. 787 Polien. Twee maerberstene diere ende goet. Waren gheleit een boven anderen. groet ende diere. 800 ane.

Daerbi sloot onse here god Met enen mure claer vierijn. 841 heit T. 840 dander heit men T. + Dander deel Europia. 844 al der ierste H alre yerst T. 830 geliken si. Die ronde voorme van eertrike Wasser an ghemaect properlike. Deen deel hetet Asia. Hoe soe was ghedeelt in drien. Daerin steet dat selve rijs Daer Adam bi brac tghebot. 838. Scemerende ghelijc kerstale. der Historie van Troyen). 842 Al Asia dat is T. 839 dat een H hetet] hiet II heit men T. Ane Asia so es gheheel Deene helft van eertrike. 847 bi H aen T tegebot H. Alexanders geesten . Daer es een boom. 834 hier ontbr. 845 850 * 818 gepurgert. 851 is T en zóo altoos heit T zóo altoos. Apelles was wel gheraect. 843 die een helfte H deen helft T. 846 staet in T. Also alse Alexander woude. 825 wael. 849 mit T muer T. Alse men wale hier mach sien. Effene ghepast met metale Ende ghefoormeert haerde wale Lach daerup een witte serc.. 848 By dien T sloeten H scloet T ons T. 822 an dat komt mij ver lacht voor: misschien stond er daeran stont durdiere of alleen daerane stont diere. Dat alre eerste conincrike Dat es dat eertsce paradijs. heet lignum vite. Daer af so vintmen wonders mee: 820 825 830 835 840 + LXVIIIb 1. 821 wit sarc. 833 we si. 850 selege selen H salighe sielen T bynnen T.245 * Ende twewaerf ghepurgiert. dan noit water was. Ende suverre. Daer saleghe sielen in sijn. Die werelt es ghedeelt in drien Alsmen wale hier mach sien. 838 wael hier H hier wel T. vgl. Hi hade dien sarc boven ghemaect Claerre vele. 852 daer leest men af T. 820 En geformert. 837 is T (varianten uit het te Wissen berustende hs. Jacob van Maerlant. Dier sonnen ghelikende wale. Ende deylande diet hevet mede Salmen nomen hier ter stede. dan een glas. Affrica heet dat derde deel. vs. Daerup ghegoten al met goude. Daer ane stont dat diere werc. 845 is dat eerdsche T.

Tigris heet die derde riviere. Jacob van Maerlant. theleghe lant. Die ghi moghet horen visieren: Phison. Geon heet dander daerna. Coomt van enen berghe. 875 dor H doer en doer doer babilone T. 880 * 853 vroecht H wie van synre vrocht yet T. dus esser viere. 10: magnum mare juxta Alexandriam ingreditur. indien de lezing van H de oorspronkelijke is. Die eene loopt al dor Caldee. 856 Dat T hout T. Alexanders geesten . 10 Occobares. 871 die ontbreekt T ryvier T. Dat es meneghen man becant. lib. alsoe T. 13. 857 uut ontbreekt H. 865 en 866 Doer tlant loept sy van eigpten al ❘ Dat beloept sy groot en̄ smal T. Naest dien paradyse so es Menech lant. In Ermenien springhen dese twee. Dat hebbic ghelesen vele dicken. een riviere scone. 870 Dat is waer na dat ic can ghemicken T dat is wellicht te schrappen. 864 doer menghe T goet H. Ende loopt dor dlant van India. Daer comen uut vier rivieren. 879 luden zooals overal T onbecant H. 869 Ghedeilt is sy jn VIII stucken T. 860 vyt een berch T tetobares T bij Honorius De imagine mundi cap. die heet ooc Ganges. 874 al ontbreekt T. 21. 862 Ghion T dat ander H. 872 nv sinder vier T. 863 nylus heit sy oec T. 878 Daer bi menich H mennich T.246 * Wie so van dier vrucht ate. des sijt ghewes. Soe es gedeelt in seven sticken. Hi bleve altoos in eenre mate Sonder evel ende sonder doot. Bi Alexandrien min no mee So valt soe in die grote see. 881 en̄ daer toe T. 867 noch min noch H. Isidorus Etymolog. Die vierde Eufrates. vgl. Ende Nilus so heet soe mede. 876 es een H Dit is eufrates een flume T. Wellicht is de lezing van T de juiste. 861 en H leghet doer T. 868 so ontbreekt T velt H roede zee H. 877 so] si H Na dattet p. 865 dat heilge T. 858 mocht T. + Ende dore doude Babylone Eufrates. Honorius: Tigris autem et Euphrates in Armenia de monte Barchoatro funduntur. 859 Physon heit deen en̄ oec H. 855 860 865 870 875 + LXVIIIb 2. Want daer es menich serpent Ende vreselike beesten. 854 bleef T maten T. Soe loopt dor meneghe goede stede Ende dor Egypten. Honorius cap. 873 Doer ermenien H Doer germaengen T. Dit es van houte wonder groot. 10 per mediam Babyloniam influit. heet Cocobaces. Allen lieden onbekent.

41. dander Crisa. 902 teghen en zóo overal T mit hare T. 1 . vgl. ook 9. die daer wachten Jeghen alle man met crachten. Talre eerste conincrike daerna Dat eest dlant van India Ende gaet suut toter roder see. 14 als ons orconden die vraye geesten. 884 is dat lant T. hist. heet Caucasus. 10. Honorius cap. 7. hist. 1 . 794. 893 twe somer en̄ twe winter H T. 931 en Honorius cap. 1 . 18. Meneghen joden in bevinc Tusscen die see ende die berghe. misschien schreef M wel Dat s. 909 goch H T van magoch T. + In weet. 18. 55. 1 . In Endi. Sp. 37. 1.o. Deen heet Argere. 901 die vogele grijp H vogelgrypen T. 883 dat alder H ierste H yerste T coninrike H conincryc T daer naer T. hist. 48 vraye geesten jeesten T. * resen ende dwerghe Van Gochs ende Magochs gheslachte. die coninc. 890 approbane (S Taprobane) H te tunprobaen T. Ende daer in die selve stede Groit dat cruut in allen tijt. 1231. An die noortside min no mee Staet een berch. Alexanders geesten . heet Tamprobane. * 882 Det seggen H. 899 die berge gulden H daer is menich berch jnne gulden T. 12 Argyra). 1 . 908 Van resen en̄ van H Wonen r. 3. 9. Daer tiene stade binnen staen. 888 aen H T weste sijde H occranus T. Sp. Es een eylant. Die voghele hebber groot delijt. 889 jndia T.247 * Aldus segghen ons die geesten. Elcs jaers sijn daer sonder waen Twee somere ende twee wintere mede. 907 der see en̄ dien H. 891 steden T. 10. 11: inter quem (montem Caspium) et mare Gog et Magog ferocissimae gentes a magno Alexandro inclusae feruntur. 895 dat ontbreekt T alre T. en̄ T. wat duvele se daer brachte. vgl. 1 1 4 2 3 1 Jacob van Maerlant. 897 twe ander T. Daer sijn berghe guldijn root. 896 De vogele hebben daer H Daer is van vogelen T. Daer Alexander. 18 als ons vraye geesten orconden. An die westside Occeanus. 898 argette H. 906 joden T coninc H bynnen vinc T. Twee eylande sijn daerna. Die berghe van Caspia Sijn int lant van India. die vraye geesten. 910 in weet wat duvel dar H ic en weet duvel se daer T. 1 . 904 ant (S int) H. 885 het gaet zuyt werd totter T. 11. 1200 staat Argere (Sp. vgl. + 885 890 895 900 905 910 LXIXa 1. 886 aen H T noch min noch H. na minen wane. Ende daertoe menich drake groot Ende voghele gripe.

Si draghen kindere te drie jaren. 927 tot H kynder te haren T. 9. Honorius: quadraginta quatuor. Orestas. Dat si boven dien wolken slaen. bl. Die sijn twalef ellen lanc. alse ic wane.248 * Dese eten liede ende ooc beesten Ende drinken bloet. Dus weerdet van bruunre maniere. vgl. Die jeghen die cranen houden strijt. 936 (en) sine H siene T. 912 Sy T dat seit die jeeste T. segghen de geesten. 917 Ten iersten sijn daer g. Die ic u een deel can bedieden. 940 vogelgryps T. 913 syn ghewaerlicke T. Si en houden meneghen strijt Jeghen svoghels grijps ghebijt. 929 Dit volc T rechter erden T. Binnen achte jaren weerden si out. Daer wonen ooc Macrobiene. Denkelijk stond er Weerdet van en 930 Maer alsi. vgl. misschien is (roe) rauwe te lezen. 914 XLVIII H. 10. 922 liedekin H luydekyn T. Orestes sijn daer ende Germane Ende Coacren ooc. 933 bynden T. 928 daer jnt lant T weest H ooc ontbreekt T.H. nigrum colorem trahit de incendio. 924 sy hem T oegste tijt H oest tyt T. 884 vlgg. Na dezen regel zou men allicht eene leemte vermoeden. Nemen willen hare coren Ende hare lant al testoren. 915 920 925 930 935 940 * 911 Sy T oec ontbreekt T. 932 Werden si T. 915 lieden H lude T. 934 eer H al haer T. Honorius: vel crudis bestiis. 935 wonen inne acrobiene H. 483 vlgg. 919 Al selke boem oec daer H Dat daer so hoghe berghe T. Ook bij Honorius echter: apud hos crescit piper colore quidem albo: sed cum ipsi serpentes qui ibi abundant flamma fugantur. Al sulke bome daer staen. 1245 vlgg. Liedekine haerde clene. 925 eer H haer T. Daer es luttel ieman so cranc. Grote liede ende onsiene. 916 sal T. 926 eer lant alte (S al) H alle haer lande T. 939 oec menghen T. Maer si jaghen haerre vaerde Die serpente al met viere. 918 carratriten T. Honorius: Garmanos. Het es wit van rechten aerde. Honorius Coatras as H ontbreekt T. Int gheberchte wonen Pigmene. Daer wast peper ooc te waren. Want si in den oochstetijt. Jacob van Maerlant. 920 die swercken gaen T. en Nat. 931 serpenten wech mit vier T. 930 Dan iagen si ute H. Alexanders geesten . 9. Honorius: sylvae. Dat si verliesen hare ghewout. In India ligghen waerlike Vier ende viertich conincrike Ende daertoe menegherande liede.

943 val van burcolet T. Die hovede hebben alse een hont Ende lede met langhen clauwen. 960 wonen daer H T. 956 gescapen T alst weren H. heves scande. 972 somme H T. En̄ mit herde langhe T. + Ofte siere moeder. de aanteekening. Die ander huus negheen en maken. ocht ware een hont. Ghescepen. 966 hoede H Gehoeft als oft weer T. Die hebben an elke hant Sestiene vinghere. Ofte van oude bederven. 948 die s. 952 achter svymmen T sijn ontbreekt T. Ander liede woner jeghen. 967 lieden H. 953 ende T en V] dat H sout H ghesoutten T. 957 geen. 945 En̄ syne T sinre H. wel H. V roe visch] roe vleesch H ro vleys T. 946 ofte alsi H en̄ T ouder H ouden T. 950 955 960 965 970 * 941 achter sijn si H a. Honorius: sunt alii qui pisces ita crudos edunt et salsum mare bibunt. Dat en es loghene engheen. voren aren. dats wel cont. als oft waren loeten. alsi sterven. Daer sijn liede. 970 weer H waer T. Dat si verwinnen enen walvisch wel Ende achterswemmen: si sijn so snel. Jacob van Maerlant. 973 en̄ in T. Ende si drinken die soute see. 959 hen dien H. Alexanders geesten . Daer sijn liede. Daerna so es wonder mee: Daer sijn liede met breden voeten. 957 en 58 ontbreken T. z. Ende alsi spreken tenegher stont. van T. Want hets sede in dien lande. ik vermoed dat in deze naam schuilt sulker wet en in den volgenden regel met H dat gelezen moet worden. 949 Dat H rauwe vische. die rauwe vische eten. 954 wonders T. Ghecleet sijn si met huden grauwen. Daer es volc van Buricolet. Daer elc man sinen vader et. 962 XXVI T. 951 si enen verw.249 * Achter liebaerde. dats becant. 944 Dat H. 968 En̄ syn ghecl. in hare ouden 945 + LIXa 2. Dus eest bescreven te waren. synt T lybarde H T. 964 logen H T. 950 stout T. Dan si up heffen met vlaken Ende bescermen hem jeghen dien reghen. Ooc hooric in bouken saghen Dat daer some vrouwen draghen Grauwe kinder. 947 Die se T hy heues T. Diere niet en et. An elken voet sestiene teen. T 969 talre H tengher T. 965 wael H oec T. Honorius geeft ook geen naam op. Bassen si. So staerc sijn si ende so vermeten.

Ghelijc alse een voghel vloghe. si werden so cranc. Ganghes die flume loopt hem beneven. 987 middenwerde H. Ende hem staen doghen. 985 990 995 1000 1005 * 975 eer H haer T herde menich T. 997 roke van enen appel H. dies ghelovet. zóo altoos T. Die staet hem int vorhooft voren. Ende een aerm es hem ghestaen In hare borst te middewerde. 986 ende ontbreekt H enen T hun H. 1. 989 En̄ gh. Dits also waer alse Amen. Nat. 995 als H als een T. Ander liede wonen daer Die kinder draghen vive tsamen. 977 V vóór kynder T. 1005 so ontbreekt T. Die up enen voete gaen. 991 syn oec T hoeft: gheloeft T. Nochtan vintmen wonders mee: In Ganges so vintmen ale 975 980 + LIXb 1. 1000 sterven daer af H sterven of T so ontbreekt T. 992 en̄ hen staet oec H hem staet een oghe T. 979 sy niet T. 999 riken H ruken T. Ander volc es daer na gheboren. Rieken si ooc enen stanc. Maer achte jaer en moghen si leven. haer mont es In hare borst. des sijt ghewes. T. bl. 994 eer H haer T. Ofte alsmen scote met enen boghe. 984 daer by is a. 990 En̄ een man T. + Ander liede woner neven. Maer ene oghe en hebben si. dat si den hert verslinden Ende si swemmen over die see. Diemen heet Arimaspi. 981 arismaspi H.H syn daer beneven T. Serpente machmen daer ooc vinden So staerc. 1003 dat sy T aver. 1001 serpent H serpenten T oec daer T. Die bi eens appels roke leven. 1002 dien herte H den heerst T verslynnen T. daerbi) gheboren. Si lopen seerre dan perde. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. Gheborstelt sijn si alse swijn. 983 Die steet hun int forhoet H Dat staet hem recht jnt hoeft T. Daer sijn liede sonder hovet. 982 een H T. 988 harder H. 976 daer naer T.T. 996 ooc ontbreekt T. 985 voet oec H voet T. Si sterver af. 993 in eer H in haer T ere mont H. 980 wonen daer n. 12: sunt alii absque capite quibus sunt oculi in humeris. ende si behouden Hare lijf so menech jaer. Honorius cap. 1004 noch vintmen daer T.v. 314 ander volc es daer (var. Ander liede daerbi ooc sijn.g. 978 als waer H.250 * Werden si swert. In haere scouderen.

qui ferrum rapit. 1009 starken H.251 * Dertich voet lanc bi ghetale. sine laten niet ghehaermen Enen groten olifant. 1027 en 28 in omgekeerde volgorde in H. 1033 Assaria T waer H T. 1014 in waren saken H. Ende van den Siten waren gheboren. 13: India quoque magnetem lapidem gignit. 1008 niet sy en stormen T. Sonder sbox bloet allene. 1031 by wylen geheiten T. 1034 assur den name ontfinc T. Tusscen Inden ende Tygris Leit een lant. 1026 Van luden T ierst H tierst T. de lezing van dit hs. gh. 1032 dien ontbreekt T. 1017 adamanten T. Assuria. 1029 aercusia H. Misschien te lezen Daer vintmen ooc den seilsteen (: engheen). 1027 Van de citen waren si H tyden T. werck T. diere eerst in quamen. Honorius cap. Daer so vintmen seilstene Ende adamante. Jacob van Maerlant. En machse breken gheen waerc. 1035 en 36 ontbreken in T. 1011 oec ontbreekt T. 1023 Parcia H Parthia T evenzoo 1025 sine H. Daer sijn woorme met tween aermen. Dats wonder van enen stene. is denkelijk de juiste. 1022 leet H leghet T lant geheten es ys T. 1037 talder ierst H tierste T. 1010 1015 + LXIXb 2. Sine verdrinkene altehant. In die see ooc van Endi Vintmen slecken. Die Parten hieten te voren. so groot sijn si. dat gheheten is Partia. Alexanders geesten . 1010 verdrinken H verdrincken hem T. 1016 so ontbreekt T selken steen H oec seil steen T. 1015 E En̄ en es logene engeen H logen en gheen T. 1030 Van eenre poert daert yerst T het ontbreekt H. Dattie liede huse maken Van haren scellen. 1019 dies bocs H bocs T. in sinen wike Sijn drieendertich conincrike. Dat van Assur dien coninc Ontfinc sine rechte name Ende bleef hem ooc sint bequame Om dat was talre eerst sijn lant. die sijn so staerc. Deen rike heet Aracusia Dor een poorte. daer het na Wilen eer gheheten was. dats ware dinc. 1028 percen H parchien heiten T. Partia hetet bi rechter namen Om liede. So staerc. 1020 1025 1030 1035 * 1007 ·ij· H twe T. Also alsic in dien bouke las. 1018 Die en mach br. dit sijn saken + Waer ende loghene enghene. 1025 rechter ontbreekt T.

Die eens minscen hant bescout Alsmene iewet vaste hout. horic visieren. hist. 1062 mettier maen H en H. 1065 men ontbreekt T mesopotania H. Dat some liede heten Perci. daer het na 1040 1045 1050 + LXXa 1. 1059 smeliten H ghesmelt T. 1049 perseuse T. Daer es een steen heet Pirites.: pyrrhites. Daer men teerst binnen vant Toverie. 1054 men ontbreekt T tiersten H yerst T. Selonides enz. Honor. Honorius: synelites. 43: Mesopotamia. 1055 1060 1065 * 1038 is T. + Hi maecte ene stat wel scone.252 * Dat leghet daerna altehant. 1040 die rode H der diluvien T. 1053 Persipolis T. 1364 legt H leecht T groot lant H. 19. Dat heet men Mesopotamia Van twee rivieren. Dat na dien coninc Medus heet. Honorius cap. Daerna so staet dat lant van Meden Met menegher goeder vaster steden. 1066 Dore een lant dar na H daert oec na T. dies sijt ghewes. 1058 alsmen iewent H als men hem alte T. 1045 dat na dien S] daer na die H daer na meduse heit ghereet. 1063 totter T. Jupiters sone. 1057 een minsce besc. Ende sijn vader dat was Sem Die eerste coninc van Salem. 1050 maecten een stede scoen (: soen uit soene verbeterd!) T. Dien Sineliten vintmen daer mede. 12. 1039 dat was H. 1061 wast T beide H T. quod in medio duorum fluminum sit constituta. Ghenoemt hebbicse ooc dicken: Percepolis es soe ghenant. 1 Jacob van Maerlant. 1105. es een eylant tusschen twee rivieren. Sine grote crachtechede Die wasset bede ende waent Metter mane in elker maent. Sp. Die Alexander brac te sticken. 14: a Medo rege. Sijn oudervader was Noe. 1055 Die yvorie H. 1044 mit starcken en̄ mit rycken T. Honorius: in hac primum orta est ars magica. 1051 en 52 ontbreken T. Die voer over der lovien see. De juiste lezing zal wel verloren zijn. 1043 staet] ontbreekt H is T. Van Tygris toter Eufraten Leghet een lant groot utermaten. Honor. Nat. Daerna leestmen dat Percen steet. 1056 perides H pieredes T. Dat heet na den coninc vri Perceuse. vint dien daer T. Alexanders geesten . 1060 crachtegede H crachtichede T. cap. H eens menscen hant verscout T. 1047 somme liede H som die luden T persy T. bl. 15: Mesopotamia a duobus fluviis Graece ita dicta. 1 .

1079 ellen H slechte ellen T es hi hoge H. Tweehondert slachellen hooch Dat seide die ghone die niet en looch Ende vijftich ellen es hi dicke. 1084 En̄ hondert T Met hondart H. yerste T orlogs H orloghes T van ontbreekt H ertrike H eertrycke T. 1088 daer an steet H daer staet jn T. Semiramis. 1068 der T des T. Die Nemfroet maecte haerde scone. 1083 L· mylen omganc T. l. Die maecte Ninus hier tevoren. Daerbi so es Arabia. 1070 1075 1080 1085 + LXXa 2. Dat daerin steet Ninive. Maecte dien mure die daer is. 1077 makede ninus H funtamis T. die Nemfroet wrachte Vier milen hooch met sinen gheslachte. Jacob van Maerlant. 1074 is die T. Die ute Grieken was gheboren Deerste orloochs man van eerderike. Doude tor. 1080 screef T dies T loge H. 1072 vyt T. wellicht oorspronkelijk ende v. 1082 van sconen stenen H tiegelen T. 1089 die grote toerne den T menfroet H memfroch T. 1073 die eerste H d. 1085 ghegaten alle T. Drie dachvaert lanc ende mee. 1097 daer na T daer bi dat lant was arabia H. slachellen dicke. syn vr. 1090 Hondert T hoege H T sinen ontbreekt T. Alexanders geesten . 1081 en̄ hy is T es hi] es H ontbreekt T. Ic dar mi wel vermeten das. Ende viertich milen es domganc Met hondert poorten sonder wanc + Ghegoten al van metale Staerc ende groot. 1078 makede H maecten T die muer T. Ninus wijf. 1092 d. 1076 Dat H menfroet H nemfroch T maecten T ontbreekt H herde T. Daer staet dat rike van Babylone. Astronomie was daer eerste vonden. 1087 doer H T. Also als ons die bouke orconden. 1086 (en̄ H) ghemaect H T. Daer vroede liede wonen mee Van sterren. Dit es waerheit sekerlike. 1070 dachvaert ofte T.253 * Eerstwerf gheheten was. Daerinne staet dat oude ghesate. 1069 daer inne staet H. 1090 1095 * 1067 ierstwerf H yerstwerven T es T. dan in enich lant Dat nu ter werelt es becant. Dor die stat loopt die Eufrate. Daerbi eest dlant van Calde. gheraect wale. 1071 maecten munis T. ghemeen T. Van roden teghelen wel ghemicke. 1095 iersten H yerst T. 1075 es H van ontbreekt T. 1091 ist tlant T caldeen T.

254 * Daerbi die goede stat Sabba. 1118 steet H. heeft alle vijf de volken genoemd: maar er zijn er te veel voor twee regels. M. Sarraceni. Die versochte hier tevoren Salomoene. die wel rike stat Daer tkerstenheide vore sat Ende dien coninc Corobrant 1100 1105 1110 1115 + LXXb 1. Daert wilen na was ghenant. 1112 Barrasinen en̄ moabiten T. 1100 versochste T. 1125 Daer sy den T die H corbrant H. Ydumeen ende Madianiten. Idumaei. Daer ontfinc Moyses die wet. heet Sinay. Daer ene flume dore gheet. 1123 anthioca T wel ontbreekt T. Ammonitae. 1111 armoniten T. 1115 surie H. b moeten lezen als in T. des sijt ghewes Anthiocien. + Daer staet in dat selve lant Ene stat. In hac thus colligitur. 1116 Na den T edelen ontbreekt H vrie H. Moabitae. 1120 fluvie T dor H doer T. Dan heeft misschien M. 1101 dien conine here H den wysen heer T. Int lant van Arabia Leghet een berch. T. Er hebben er dus denkelijk vier gestaan. Alexanders geesten . 1108 die ingel H denghelen T. 1119 Damas die stede na dat ic weet T. Dies moet ons allen sijn te bet. Daer staet inne. Daer Sibilla was gheboren. Anders zou men de regel 1903 a. 1104 Dat men heit Ethiopia T. Daer wonen die Moabiten Amoniten.H k. 1120 1125 * 1098 daer na T van sabba H saba T. Sente Kateline Die dinghele grouven sonder pine. Zooals ik vermoed is de eerste der uitgeworpen regels eene glosse. 1109 ontfenc T. a Saba filio Chus. ook in vs.T vor H voer T. den here. 1107 Katherine T. Honorius: In ea sunt gentes multae. quae etiam Saba dicitur. Daer leghet een maghet vri Begraven. Na dezen regel Die stat steet jn Etyopia Nu hoert allegader hierna H Die stat steet jn Ethiopia In een lant niet verre daerna T. in hac est mons Sina etc. Jacob van Maerlant. Dan iemen verre ofte na. vgl. 1102 Om dat hy const wysheit T. 15: In ea (sc. Mesopotamia) est Arabia. 1117 daer T. 1122 steet H jn T. genomen is en in den tekst raakte. Die Farfar gheheten es. Want hi conste wijsheiden mere. Honorius cap. 1099 sab. 1124 dat k. 1098 woordelijk vertaald dat men ooc heet Saba. Tusscen dier see ende Eufraten Es een goet lant utermaten. Ende es gheheten Surien Van enen edelen coninc vrien. de aanteekening onder den tekst op vers 1103. 1103 iemant conste H yemant T oft H. die Damasch heet. Madianitae et aliae multae. die uit de verzen 1662 vlgg.

bulioen T. Daer die cederbome up staen. monfraet H monseraet T. Daer menech mensche bleef verloren. Honorius: a civitate Palestin dicta een H T. daermen af las In dien derden bouc te voren. 16: ad cujus radicem. 1153 is der T. Alexanders geesten . secht men dus. 1133 fenisien H so ontbreekt. Daer staet dat hooft van allen kerken. 1149 en̄ noch T ascalion H. Dat van Fenix es ghenant. Daer brachte wilen groot succurs Die markijs van Monferaet. Jacobs sone. Daeran springhet sonder waen Die Jordane. Die noch gheleghen es daerin. 1147 Die was T palestijn H palatyn T. sorcors T. 1142 daer in H d. v. Daer bi so es ooc gheset Ene edele stat. 1135 Markaris (zonder die) v. gr. Ende nu heet soe Ascaloen. 1151 daer doden T menegin saras. 1129 soen oec H. In Fenicen so staet Surs. aen T. Daer es ooc der Fenicen lant. H steet H furus T. 1136 diedsce H duytscen T. spatrierken. Die Tyren maecte. Palestine staet daer mede. Palestin. 1139 borch T. Dies moete hi ghelovet sijn. Daer onse here in was ghedoopt. bolion H govart v. die daer loopt. + Daerna es Joden lant. 1145 Palestina T es oec daer H. Een berch. Die Agenors sone was. 1156 daer na T steet dat hoet H staet thoeft T kerchen H. Dat na Judas es ghenant. 1138 een T edel H T jaset H. Leghet in Fenicen. 1150 Dor H Doer T die hert. 1143 iodaen H jordaen T daer doer T. 1128 Daer na dat f. 1148 leget oec H. Vor dat dhertoghe van Bulioen Dode meneghen Sarrasijn. Honorius cap. Dat na ene goede stede Was gheheten. 1152 moegdy T. heet Lybanus. 1131 in dierden H. 1134 brocht w.255 * Verdreven met vechtender hant. 1130-32 also als ic bescreven las T. 1144 was in H. H. 1130 makede H. was T. 1146 dat na S] darna H daer aen T. heet Sajet. 1130 1135 1140 1145 1150 + LXXb 2. 1140 gaet jn T fenisien H men leest ons T. 1155 * 1127 dats oec H. 1155 dies patriarchen H des patriaerken T. Dat in dietsce bescreven staet. 1141 datter H ceder boem H cedar boem T up ontbreekt T. Jacob van Maerlant.

1185 En̄ s. Geschied. (J zonder god) H en̄ haer s. Daer vijf goede stede stonden. Die sullen die werelt winnen Met crachte ende sonder minnen. Die dit lant houden met crachte. 1180 als ic T waen H T. en gaet te gronde. Want daer en mach min no mee In vloten. Daerbi ant tfelt storte sijn bloet Menech edel kerstijn deghen. 1159 so ist tlant van g. 451 vlgg. 1165 kersten H T.H ander ·XII· gheslachte siene T. Dichtkunst 2. jn T. 1175 Want daer es die rode H. 1184 hismaele H gheslachten T. 1179 fluuie T jordaen H T. 1168 saladyn T hielt H T den str. Daeran leghet Sodoma Ende daertoe Gomorra. 1186 mit crachten mit stryden en̄ mit onmynnen T. Die God selve dor hare sonden Met sulfur ende met viere ontstac Ende so hare sonden wrac. 1174 en̄ god soe eer s. 1164 En̄ daer hi (J (= Jonckbloet. 1167 dat J] en̄ dat H doe T. dat ic wane. 1173 sulphur H vuer T. alsoe T. 1181 Agriene en̄ naboriene H. T.) zonder hi) oec st. Soe ontfaet in haren monde Algader die flume Jordane. Die sijn van Hismahels gheslachte. 1163 daer was gh. 1158 vyt en̄ jnne T. Ende daerna so es Nasaret Bi Montabur es soe gheset Daer onse here was ghevoet. daer nu te tiden Die heidene ute ende in riden. 1178 ontfeet H. T. 1171 stoenden H. Daer bi wonen. H daer by aen tfelt storten hy T. T. der Middennederl. 1172 eer H. Daer es nu die dode see. 1166 is versl. 1169 daer na so T oec sod. 1183 en 84 in omgekeerde volgorde H. Alexanders geesten . Agarene ende Nabatiene Ende andere gheslachte tiene. 1176 want ontbreekt H. 1182 ander geslechten t. 1170 dar tho H oec mede T. H. 1177 jn comen ten g. ons heer got T. 1183 dat T crachten T. 1161 so ontbreekt T. Daer god ghinc up die see.T werlt noch T. Die tien tiden waren versleghen. al T geet H. Jacob van Maerlant. Daer na es ghestaen Galilee.256 * Jherusalem. 1162 montabor ist gh. 1160 got seluen gh. Al die werelt sal onder hem staen 1160 1165 1170 1175 1180 1185 * 1157 ten T.T. Dat die edele coninc Wijt Jeghen Salladine hilt strijt. 1187 onder zou men best kunnen missen.

Over ene wile daerna Wan Egiptus al dat lant Ende hiet Egypten al te hant. 4 Tot vs. Dat dese liede ende haer ghewerke. 1194 dat dit T. 1196 diese H wercken T. hist. Die god selve sinde metter hant Om die quaetheit die hi vant: Aldus sullen dese comen Die wi Tateren horen nomen. 1199 si ontbreekt H sy heiten T ismaeliten H hismalite T. Ik zou ze dus herstellen: Men leest ooc in dier selver stede: Also alse Alexander dede. zou allereerst het ouzvivere rijm verbetering vereischen. 1202 hem niemen en mach ontgaen H niemant teghen hem sal moghen staen T. 1192 dier werelt J] dier waerheit H siluer T richeit H haer ontbreekt T. Nu segghen papen ende clerke. Immers indien zij van M. 1197 nu es H. 8.T. Ende prouvent met vlite: Dat sijt al dwinghen sonder waen Ende niemen jeghen hem mach gestaen. 1195 clercken T. Dus is die waerheit voerseit al Dat Ismaëls kinder gevallen sal. 1206 aver T zoo altoos. 1191 al T een deel H. Om die quaetheit diemen wille vulbringhen Sullen si die werelt dwinghen Ende sullen gods gheselen wesen Alsemen hier af vindet lesen. 1189 allen H T den eylande T. Rechte suut van desen lande Es Egypten al te hande. Die een plaghe was ende roede Over quade ende over goede. 1203 recht H T sut H. 1193 en 94 dus eest vorsacht in waren dingen ❘ Dat Ism. Dat alre eerst hiet Epla. Dat si sijn Ismaëlite. Dese Tatre. 3 .257 * + Te cheinse ende ooc in dienste gaen. Zie de regels. 1205 ierste H T heet H. Na dezen regel alleen in H: Also alse Alexander dede Men leest oec in dier selver stede Dat Alexander was een plage Over gode en̄ over quade Die god selve sinde mettier hant Om die quaetheit die hi vant Aldus sulen dese comen Die wi tateren horen nomen Om die quaetheit diemen volbringhen Wille solen si die werelt dwingen En̄ solen gods gesellen wesen Alsmen hier af vindet lesen. 1190 1195 1200 1205 * 1188 Te manscap en̄ te d. die T achter 1318 heeft. 1207 Soe wan T agistus H Egi T. Dier werelt rijcheit ende haer gout. 1197 en 98 ontbreken T. in den volgenden regel is misschien want in plaats van dat te lezen. Jacob van Maerlant. 1200 proeven dat wel T provent bi abiten H. ook al schijnt niet de oorspronkelijke lezing te zijn. 3 en 4 vgl. Alexanders geesten . die nu so bout Asien dwinghen met ghewout. Sp. zijn. 1190 solen si H sullen wy T. Al dien eylanden vander see Sullen si doen haerde wee Ende hebbent al in hare ghewout. Ik beschouw naar aanleiding van T deze regels als geïnterpoleerd. k. + LXXIa 1. solen volbringen H. 37: dus sijn die heidine Gods roede ❘ beede uptie quade ende uptie goede.

Men leest dat tote an den daghe heden Daer noit gheswerc over en leet. 1234 Mit vromicheden ende mit ghewelt T. die wigant. 1220 oec vinden wy bescreven mede T leest an die dage van H. de aanteekening. Men leest dat daer binnen staen. Agenors sone. misschien zijn beide woorden een toevoegsel. 1211 En̄ aver leiden des hebn sy T hebbi hi H. vs. 1213 Het T geet H west wert tot T oestrike H. Maer Nilus. 1228 is oec theben got weet T de H. 1218 oec dat daer jnne staen T. 1232 coene wig. Al verbernde ende velde. ook Honorius cap. die clare riviere. 1215 da H jn staen T. 1231 maecten en altoos n in de 3de pers. Die Alexander. 1215 1220 1225 1230 * 1209 jnt oest eynde T. Ende hietse Teben na die gone. 1230 ende ontbreekt T na die stat scoen T dat gone H. der zwakke vervoeging T agenors lant T. 18: Haec fluvio Nylo undique cincta in mo lum Deltae litterae est formata. 1224 heuet sulcke een T. Men vint gheen lant sijn ghelike. Lees Geon? vgl. Alse u die eerste bouc vertelde. 1227 Dat men coern vint T. 1210 aver ghinc mit ghenynde T. Nilus hevet al om bevaen. Dat soe wast ende maket nat Algader Egyptenlant. Alexanders geesten . maar in verschillenden vorm. Noch daer so goede stede staen. No van reghene wat en weet. 1222 noch H noch noyt T reghen T wat en weet] en wart weec H en wert wreet T. 1217 die Ganges heit al sonder waen T.258 * Die rode see es ant oostende Daer Moyses met ghenende + Tfolc over leide. van het praet. H tierant T. dies hebbi danc. z. 1229 Cadmus S] catinus H caldmus T. die Teben heet. 1226 Tlant van Egipten H. Hevet al sulke maniere. Die bat up ooc Ganges heet. 1214 en vint T lant ontbreekt H syns T. 1223 claer H suete T. Jacob van Maerlant. 1215 zou men liefst missen en lezen Nilus hevet al bevaen. Want ook vs. 1216 om ontbreekt H. die in beide teksten is ingeslopen. 1233 Had verbrant en̄ oec ghevelt T in dien velde H. 862. Men leest dat daer binnen steet Hondert dusent goeder stede. omdat Machmen coren winnen ghereet. centum millibus villarum inclyta. vgl. Die Cadmus maecte. Want Pharao aldaer verdranc Ende gaet west tote Affrike. Wellicht echter is de geheele regel niets dan eene glosse. 1225 weest H valt T maect H. Die hi maecte in Griekenlant. 1219 Mer dan XX T steden H. 1210 + LXXIa 2. Daer es een stat. 1221 Datteir H Dat daer T swere T.

Na dezen regel heeft dit hs. heet Caucasus. 1260 Vander oest zee T. 1254 Mit herde veel gr. eene episode over de Amazonen. Daer hi in es begraven Nu ter stont met groter haven. Bindien berghe. Rb. 1255 Nu nemic weder mine vaert Van dien westen ten oosten waert Toten berghe. en die door Maerlant hier. T. 1246 die heit die heer T.259 * 1235 Daer was sente Mauricius gheboren. 1240 jozimas H mitten gheselle T. Dat es Babilone-Kaer. * 1235 Vandaer T maricimus H maurys T. Honorius cap. 1253 synt jn wert T in ontbreekt H. + LXXIb 1. sinder T deghentlicke T. 1244 Dat hy ghewan dat egipsche d. 1242 Die gade T groten vl. T. 1250 maecten si H m. in de Historie van Troyen. 1256 oesten ten westen H west md totten oeste T. H. 1240 Daer Zozimas entie ghesellen sine Ende daertoe menich eremite Gode dienden met vlite. die vrie. 1252 een T en̄ heitse T. Ende telle u daeraf aldus: Sijn oostende es verheven 1260 Jeghen die see. daer hi es open. 1259 es een deel H. Die nu thovet es. Cambices die * hiet. Van algader dien conincrike. Bij Honorius alleen: Camb. denkelijk stond er nog een andere naam van Cambyses: vgl.T een H T. T. 1255 grote vaert T. dats waer. 1245 Hy m. 1257 totten en zóo overal T heet ontbreekt T cancasus H. 1238 kerstine H. 1258 telle daer ave T. de aanteekening. 1243 dese hiet H die alsoe h. 1249 alle desen T. rex Aeg. is ingevoegd naar aanleiding von Bénoit Le Roman de Troie 23228-23282. Die Maximianus hier te voren Ontlivede ende die ghesellen sijn. De fransche verzen zijn woordelijk vertaald. 1239 ligghen aen T ane es H. 17436 vlgg. Honorius: Huic maxima adjacet solitudo die grote J.T. ende comt ghedreven Rechte over noort tote Europen. 1251 stoutte vrie T. Omdat si waren kerstijn. Jacob van Maerlant. Z. superans. Daer ligghet ane grote woestine. Die hi hiet Babylone. Alexanders geesten . 1262 is hy T. Die verwan Egyptendiet. Ene stat. heet Alexandrie. 1245 +Ende maecte ene stede scone. 1241 goet herem. 1261 recht over tote H recht voert al bi T. 1237 ontlijft T sine H. die in H geheel ontbreekt. 19: et per Aquilonem vergens pene usque ad Europam porrigitur. 1247 Daer H babilonien H. 1248 Dat T thoet H thoeft T. 1236 En̄ maximeaen T. 1250 Daer maecte sider deghenlike Alexander.

1281 Daer aen leghet hirtanie T. 1285 1290 * 1264 Massa geheten (J Masageten) H. Honorius: Colchi. Daerbi wonet volc van crachte. 1290 hettelen den T. 1287 vlogel sc. 1274 vaste aen leghet vratten l. Ene scone riviere. Om dat hi dlant waende winnen. vgl. Daer was Cyrus. Die met Ettelen. Die Massageten sijn daerna Entie Colken ende die Sarmaten. by T. Jacob van Maerlant. Dat es dier maechden lant. 1272 ane H aen T fastis H phisis T. 1302 (als dit vers niet ook bedorven is) 1204 en 1438. His cohabitant Massagetae et Colchi et Sarmatae. 1275-80 ontbreken T. dien brunen. Anders zou men hier kunnen gissen een riviere achemant of iets dergelijks.T ligt H. echter b. die iets meer over de Amazonen verhalen. Die was gheheten Thamaris. 1284 liegt H leghet T. die felle man. 1266 Dat is T wreet] wers H vroet T. Vaste daeran licht Bacterenlant. Dat na een water Bacteren heet. die wigant. + Doe hi Darise hadde versleghen Een ander lant es daer jeghen. Daer voghele in sijn sonder waen. Bede Siten ende Hunen. An die noortside loopt Fasis. lees dat is volc wreet? 1267-71 Na dien dat ons bescreven is. en behoort alleen die eene regel van T in den tekst. Misschien zijn deze verzen in H. 1278 gevlouwen. die moordenare. al te hant. 1265 En̄ die tolken H Dat is waer T. Dat es gheheten Yrcanie. die nu sijn 1265 1270 1275 1280 + LXXIb 2. 1288 daer na T woent H T van groter T. Dits wreet volc utermaten. Alexanders geesten . Daer vlo met siere companie Narbesines. Dat daer in den lande gheet.v. 1275 Die H. Van enen bosce. 1285 Die heuet T Hevet H hirtanie T den name (naem T) H T. Daer Bessus. 1286 voghel T. Bij Honorius beantwoordt aan 1262-72: Hunc inhabitant Amazones feminae videlicet ut viri praeliantes. Heeft Yrcanie de name ontfaen. Was ghevloen met siere scare.260 * Es dlant van Amasonia. Haer vederen scemeren met nachte. 1289 beide H T eiten T en̄ oec H. 1273 een ryviere daer al te hant is bijna niet te dulden. 1282 en 83 alsoe als ic bescreven sie En̄ ic oec ghemercken can. Alle die lande. een inlapsel. Versleghen vander coninghinnen. Het begin van 1267 is stellig corrupt: 1269 en 70 behooren denkelijk in omgekeerde volgorde te staan. leit daeran.

Armenia dat ligghet daernaer. 1301 der terteres T. Die mettien winde voolne ontfaen. 1318 leestmen H T. Er is geen reden. Sine leven maer altoos drie jaer. 201d). Die heten Yperbori. T. Honorius: ibi sunt Hyperborei montes. Dorevoeren met orloghen. Daerna es Yberia Ende daerna Capadocia. Daer Noe selve binnen sat Ende voer up. 1312 Daer na capadosia T. Noch so es die arke aldaer Up enen berch. De verzen volgen in de aanteekening. juist een kolom (f . 1293 dor v. en dit stond wellicht in dezen regel in het rijm. diere binnen staen. 1297 dien berch. Daerbi leghet al tehant Albania. 1303 tfolc ontbreekt T.261 * Tusscen Spanien ende dien Rijn. 1317 En̄ sine H mer ·iij· T. 1305 Armenie T ligt H is T. om dat tfolc aldare Gheboren weert met witten hare. + Van steden. 1320 * 1292 spaengen en̄ den T. 1202 behooren te volgen. 1316 volne H vollen T. 1304 Volc wort ghebaeren T. of ghenant. Zij beslaan in het hs. T. 1310 is is T. belopen zal wel het juiste zijn. 1309 Doe die diluvie aver gh. 1300 leget H lieghe ic T. Daer sijn merien sonder waen. 1296 En̄ heiten T Die h. tfolc van H. 1306 Noees a. Hierna heeft T nog 38 regels over de Tartaren. is T. dat hij ze later op een los blad heeft bijgevoegd en dat zij op eene verkeerde bladzijde werden ingelascht. Die die namen souden ontfaen. in een vroeger denkelijk juist een blad. 1311 soe is T. 1302 Hier by T. 1321 Is belopen T. 1313 namen hebn ontf. Dit lesemen al over waer. 1295 1300 1305 1310 1315 + LXXa 1.T. Honorius: mari cingitur. 1308 hy seluen T. 1320 omtrent H T.H al doer v. 1298 tyden T. Men mist bij het volgende dat heet. heet Ararat. afkomstig te beschouwen. Daer an es minder Asia. Ik vermoed. komen zij een blad en 9 regels te laat. in ons hs. o Jacob van Maerlant. Danen machmen sien met oghen Berghe. Alexanders geesten . Dit es ghewaerlike dinc. die daer ligghen bi. 1295 bergen H. 1294 mochtmen sien van hogen H. doe die lovie ghinc. om de verzen als niet van M. die op vs. Dat al ommetrent wel na Beloken es mettier see. Over die berghe an die noortside So waiet emmer in allen tide Die noorden of die noortoostenwint Hier an liegic niet een twint Ende dit heet dier Taters lant. 1319 daer es dat H.

* 1322 u ontbreekt T. 1341 Smirna S] smircia H smirna of siturna T. 1330 ons heren T verholenheit H T. 1332 alre yerst T beona T. jnt 1. Gallacia dat es daerbi. Daerbi so es een ander lant. btinia T. 1337 ander st.T. Die heet Nich ochte Nicea. Dat te voren hiet Berica. daer het na Was gheheten. Dit lant van Bitinia Heet ooc dat meerre Frigia. En nu hetet Bitinia.. Bitinus. is d. T. 1335 wat (J was) H. 1343 Caloes T. Doe si dlant ende daertoe meer Hadden ghewonnen verre ende na. Ene dochter hadde Europa. Die Teseus maken dede. 1326 die lande T. Die maecten die wijf wileneer. 1327 veer T. Ooc heeter ene stat aldus. 1331 micdonia H. Ene stat es ooc daerna. Die gods verholenhede wiste. 1353 des groten Jup. Die Effesus es ghenant. 1344 Daer T den ontbreekt H hetet H hiet T. 1339 Dat 1.262 * Daer ic u af sal tellen mee.. 1325 1330 1335 1340 1345 1350 + LXIIa 2. 1329 ligt H leghet T sente Johan H T. 1333 Bitinia J] betinia H buuia T. die stede. Honorius cap. Die wijf van Amasonia. Ene poort es in dat lant. 1325 wilneer T die wijf zou men in dezen regel gaarne missen. Die was Jupiters sone. 1351 Een ander lant dat heit T. Jacob van Maerlant. Phrygia) et Dardania. Na Dardanuse na minen wane. denkelijk stond er dit lant dar tho H. 1349 yerst warf na was T. 1345 hi (S si) H. 1352 dardanose H dardanus T. 1323 in J] die H daer is een p. Want si mettien coninc Bitine Dat lant wonnen met groter pine. Dat gheheten es Dardane. T. Daer staet Smirna. 1338 nijt H ofte T nictena H biocna T. Alexanders geesten . Dat na den Gallen heet bedi. + Daert eerst was na ghenant.. 1334 daer het] dar H daert T. Daer na es Migdonia. Honorius Berica. Van enen coninc.dicta. 1336 heter J] hter H heitet T.. 1347 so ontbreekt 1348 europia T. Daer leit sinte Jan ewangeliste. 1350 Daer na is oec alte hant T. 21: Haec (sc. Daerna so es tminder Frigia.

Dies rijks Agenorres sone. 1364 Om des wille een poert ghemaect es T. 1361 L. 1355 tien jaer ontbreekt H vor H. Dat van Liduse die name wan.T. Scoffierde Darise dien coninc. staat. 1373 Dat was des rycken T agenors H T. dedele man. 1359 wilen eer] wilen H bi wilen T Erimis H. Daer na so es Licia. 1371 darius den T. Honorius cap. 1357 lichaone T. Haer sant was gout ende el niet. Want soe es daer so bequame. fratre Tyrrheni appellata. 1377 to v. 1360 Daert sant T goult H. Lidia so staet daeran. lees in dat ghone? Honorius: In hac es mons Amana. Daerna so es Licaone.3 (uitgave Venetiis 1483) Herinus. Etymolog. 1379 so ontbreekt T. dat is T. Isid. Pamfilia Ende Ponten dat grote lant.263 * Daer in es Troien. 1378 sente H T. 1382 is T. Daerna so es Ysauria. of moet men riken lezen? 1374 berch groet en̄ scoen T. Die gheheten es Tiatira. Alexanders geesten . de uitgave van Honorius (in de Patrologiae van Migne) heeft Hirnus. 1354 daer es H. 1365 clariena H chietra T. alstie ghone. Daer loopt een riviere scone. Daer Alexander.T. 1372 van ontbreekt H dien H den T. 1380 Pisidia S] Ysidia H Iridia T pausilia H. Cilicia so es ooc daeran. Daer sinte Pauwels was gheboren. 21: Lydia a Lydo rege. Daer een poorte na gheheten is. Daer lesemen dat Tarcen steet. Die in latine taurus heet. Dat van Cilixe die name ontfinc. Eer sise ghewonnen saghen. 1368 Om dat haer soet was en̄ bequaem T. Die wilen eer Hermus hiet. Daer Ovidius was versant 1355 1360 1365 1370 1375 1380 * 1354-56 Daerna staet troyen die stat scoen Daer die Grieken laghen voren Als ghy ghehoert hebt en̄ noch sult horen T. 1356 X iaer eer H. Dat van der lucht ontfaet die name. Jacob van Maerlant. qui et Taurus. 1376 daer J] dat H men leest dat daer T tecen H. Pisidia. 1369 Glicia dat is d. 1370 Dat (J daer) H die edel H die coen T. 1362 Die H lidus T dien namen H den naem T ghewan T. Honorius zegt dus niets van hetgeen in beide hss. 1363 was T nerinisis H sierenus T. Daers een berch. Die Perceus maecte hier te voren. In hae etiam Thyatira. 1367 doecht ontfinc T ontfeet dien H. Sijn broeder hiet Tirrenis. 14. daer die gone Van Grieken tien jaer vore laghen. 1366 nae is isamia T.

Het was gheheten sekerlike Na eens dochter. Asien hebben wi dorlopen. 1385 heb ic cort T. Gotlant. 1394 d. in mersce veranderd werd. 1385 + LXXVIIb 1. Dat hetet te minen trouwen Dat nederste Citia. Daer Kiewen es die goede stede. 1396 die heiten T resei H aphei T. 1393 ontfoerdse H ontfuerde se T. mercht mechiodes T. Jupiter. 1400 daer tlant bi versceiden T. Die na enen coninc gheheten is. dat es al uut Ghedeelt mettier Donouwen. 1395 nort s. Die Tyren hadde meneghen tor. Schmeller las vierde. Van Tanaïs rechte suut Leit een lant. oec T. + Dat rechte up die see ent. 1398 Dat H Die een T. 1413 jn is T. 1412 Ongheren T. 1384 Daer op rechte H recht op d. 1399 mersce] niet geheel duidelijk in H. 1406 liet H leecht T. die grote tyrant. heit dit lant T. 1402 eenre H T stat van H st. Ende een riviere. 1407 gedeilt H T wanic mitter T. 1409 cecya H tichia T.n. heet Tanaïs. Dus delen si die lande ontwee.s.264 * Ende ooc mede sinte Clement. Nu sulwi segghen van Europen. Daerna so heet dit algader. hiet Agenor. heten Rifeï. Hi ontfoerdese haren vader. 1404 deilden H deilen T. Dats terdendeel van eerderike. hetwelk reeds door Jonckbl. 1386 Nv seg ic voert T solen wi H. 1389 een H. Daerna leecht Alania. 1403 marchen H T totter T. Jacob van Maerlant. Entie mersce Meotides. 1387 en 88 ontbreken T. 1397 tancis H cannus T. daer bi H. 1408 heet H Daer heitet na by mynre T. 1410 lecht H leghet T alenia H arania T. Bi eere stat Theodosia Gaen die merscen toter see. 1390 thieren H te tieron T. Honorius Riphaei. Lijflant ende Prusen Hongerien ende Rusen. Ende was Europa ghenant. heit T meodocia H. ene dochter had[de] T. 1411 Godlant H Scotlant T. 1391 was ontbreekt T. An die noortside der see bi Ligghen berghe. 1405 vanden lande recht T recht H. 1390 1395 1400 1405 1410 * 1383 sente H sent T. of te lezen met het ander hs. Daert bi ghesceden es Van dien lande van Asia. Alexanders geesten .

1441 heiten T. daer scone vrouwen Haerde vele binnen sijn. + Tusscen Monju entier Dunouwen Leecht een lant. en̄ c. Honorius: in hac est regio Suevia. 1432 ghedeilt T dan H. 1417 moniou H monuj (onduidelijk) T don. Honorius cap. H. 1437 daer na hessen en̄ doringhe lant. 1415 Vngherien T pollane H. kerstenheyde H. Daer die Dunouwe springhet in. 1416 Tlant van b. si T. Hassia staat niet bij Honorius. In seven stucken min no mee Valt soe ghedeelt in die see. des grote T. 1419 veel H Daer scoen vrouwen b. An die noortoostside sine Loopt een riviere.T. si al H al meest alle dr. Ende versch ooc drinken. 1422 aen die nort west s. Min no meer. 1443 al ontbreekt T. 1427 Vallen alle T don. Behem ende ooc Comane. 1423 en̄ heit T. heet die Elve. maar T zal toch wel gelijk hebben. 1426 Honorius en Isidorus: sexaginta fallen daer in H ryv. 1439 westvalen T. Jacob van Maerlant. Dueringen. Het gaet west al toten Rine. Van danen over viertich milen Machmen beseffen sonder ghilen Haren stroom al in die see. 1421 geet al west H. H. 1428 water H. dr.b. 1425 don. in haer begrepe T. 1440 alle g. 1429 al m. Alre meeste draghen si scepe Van die vallen in haren grepe. veel v. 1433-35 ontbreken T. 1444 legt H ane H aen T. 1438 Beyeren en̄ vrancrycks lant T. H. 1418 legt H groet lant jn trouwen T. Bulgerie ende Polane. in die Dunouwe. een niet min T. Dies es soe alre watere vrouwe. 24 heeft: versus aquilonem Albia fluvio terminatur. Swaven leghet in dat selve.H aent noertwest ende T. Vander Elven al nederwaert Leghet Vrieslant an die vaert. Germania hetet in latijn.T. Daerna esser Vrankenlant. 1442 dar tho H lande T. Algader dese goede stede Hiet Almanien wilen eer Ende daertoe lants vele meer. T. 1424 in] an H aen T. 1433 denen. Viertich rivieren valler in. dat es mee. 1420 Garm. 1436 verch dr. T. 1431 (noch H) min noch H T. Alexanders geesten . Beieren al te hant. 1415 + LXXIIb 2. 1420 1425 1430 1435 1440 * 1414 en̄ d. 1430 Die v.265 * Een die beste van kerstenhede. Sassen ende Westfalen mede.

+ LXXIIIa 1. 1462 ierstwerf H yerstwerve T. 1472 goede s. Ende bat oost so leghet Sweden. 1460 Tracen H Trachie T. en liege u niet. 24. Die Constantijn maken dede 1465 Ende na hem es ghenant. Ene stat steet daerna. 1446 Soe heit wilen vr. 14. + Men en vint gheen lant bat voort. 1459 daer na is bulcherie T. Daer de Dunouwe ter see in vaert 1455 Ende tusscen dier Narvelsee Ligghen conincrike twee. Daeran so es Bulgerie. 1474 heet H heitse T. An die noordoostside es Denemaerke. Algader hetet Grieken entrouwen Tusscen dien Braes ende dier Dunouwen. 1467 jn tr. 1476 fontein H T. 1452 en ontbreekt H bet T. Noortwegen es bat noort. T. bares T.266 * 1445 Tusscen der Elven ende Sincfal Hiet wilen eer Vrieslant al. Wilen eer doe hiet Cetin. 1473 Epierius T. Tyras ook Sp. 1460 Tracien dat es daer bie. 1468 t. 1450 Tlant T. Nu keric weder ten oosten waert. Daer es een fonteine. 1450 Een lant met vele goeder steden. Honorius cap. maar bij Honorius Tras. Dat een heet Neder-Pannonia. 4. * 1445 der ontbreekt H en H ontbreekt T Sincfal S] sinen val H swyt val T. imo circa Danubium versus orientem. Etym.. Dat ander heet Messia. hist. Constantenoble. 1469 wilen soe heitet T tetijn H. 1447 aen H T noert syde is deenm. 1471 heet men H heit T dalmachia T. 1470 Een lantscap es daerin. Dat men heet Dalmatia. Alexanders geesten . Die es gheheten Epyrrus. T. Staet daer in dat selve lant. 1475 Die selve Pirrus hiet. Achilles sone hietse aldus. 1448 wilen waren T helde H. Daer waren wilen heelde staerke. 1 Jacob van Maerlant. 1475 epirrus H pierus T.. 26 en Isid. 1463 Constantinopele H. 1461 sieras T. staet T. T conincriken H. 1457 neder ontbreekt H. usque ad mare Mediterraneum est Messias. 1 . Dat na Jafets sone Tyras Eerstwerf gheheten was. 25: A Danubio. die goede stede. 1455 die noerwegher zee T.. T. ter see wart H jn die zee T. 1456 So 1. 1470 een ander T. 1454 Van der don. 1451 Noerweghen is vyt bet T vort H T.deinde Pannonia inferior.

een coninc vri. T. Die Molosus maken dede. 1480 1485 + LXXIIIa 2. So wonderlike es sijn doen: Woort hi enewerf ontsteken. Tessalien. Dat van Tessaluse es ghenant.T. T. Ende daertoe Macedonie. Daer Alexander in spien crone. 1481 hect. ontstect H ontstict weder T.Na dezen regel Als ghy horen sult hier naer Daer na steet dat weet vorwaer T. Honorius: Est et Chaonia. T. Bedi dat soene verweerde. heet Asbestoen. te v. 1489 ierstw. 1478 w. a civitate ejusdem nominis appellata. 1496 die stoutte vr. Daerbi Theben die goede stede. T. 1486 hiet H heit T stat T melocia H. Daer Alexander.267 * Daer men in blusscet enen brant Ende weder ontsteect al te hant. Die Alexander destrueerde. Daer es Corinten. Arcadia die staet daer voren. 1505 Asbestoen S] albestoen H T. 1488 Etrops die c. Daer Jupiter in was gheboren. 1493 Tassalia H. 1480 die heit T. dat goede lant. 1487 die staet T. + Athenen staet daerbi. 1490 1495 1500 1505 * 1477 lescht H. niet ontbr. na mach. die vrie. 1483 steet H Een goede grote rycke stede T. 1490 ontbreekt H. 1507 wert hy eenwerf T. quam Helenus frater Hectoris aedificavit et ob amorem fratris sui Chaonis Chaoniam appellavit.H. 1485 Pierus T dar na H. Alexanders geesten . Ende daer leecht sijns vader goet. 1495 d. een stede scone. In was gheboren ende ghevoet. 1494 tessalus T. Sijn vier en mach niemen breken. Ene poort es daerna. Een steen es daer. 1479 een H T. 1504 verloren H. 1482 na caonie heit T nacoen hiet menne H. 1497 ghebaeren en̄ ghegoet T. Daer so staet ene stede. Men leest dat daer Olympus staet. ende daerna Heet die poort Molosia. 1503 archadia dat T stat d. . 1499 Daer leestmen dat alimphus T. Die Ectors broeder Helenus Na Caoene hiet aldus. Die es gheheten Caonia. Eerstwert maken dede. 1508 Eens vuer en m. H een werue T. Die Cycrops. Een berch die boven dien wolken slaet. 1500 bauen die swercke gaet T. Pirrus sone. Jacob van Maerlant. 1498 In daer lecht H En̄ daer hy oec was jn ghevoet T. 1491 en 92 ontbreken T.

Daerna so es Poelien gheleghen Ende Calabren daerjeghen. Campanien dat es daerane. Daer menech hevet toe ghelopen. 1528 Spanien (S Camp. Over waer leestmen dat daer Sente Mertijn was gheboren.T. 1523 En̄ w. 1531 so ontbreekt H Daer bet voert so staet lathie H lacie T. 1519 der T moniou H.268 * Hoghe Pannonia es daernaer. Daerbi so es Latie. Daerom hetet dlant aldus.T ytalis H. 1511 Dat sente Martijn T ghebaeren: verlaeren T. Daer staet die edele stat. 1522 was daer c. Daer in steet meneghe stede vrie. 1537 so ontbreekt T polien H. Daer Ovidius vele af dichte. die vrie. 1517 Italiaen H Ytalia T heiten syt T. 1525 Aen T. dat Yster heet. In die noortside es Lombaerdie. Jacob van Maerlant. Voort bat suden es Tuscane. 1521 cicilie H cecile T. 1530 Daer vaste T daer binnen H. 1513 so ontbreekt T ytruria H hesturea T. Alexanders geesten . Italiane heten in latijn Alle die liede die nu sijn Tusscen die Suutsee ende Moniu. Roma. Die daer coninc was een wile. 1529 daer vintmen H. thovet van Europen.) H Compaengen T. 1533 thoet H thoeft T van al T. 1525 1530 1535 1540 * 1509 Dat h. 1510 Daer men leest aver waer T. 1534 menich man toe heft T. 1516 ghiet T. 1512 was T. 1535 wilen eer H. Waerbi dat es. 1540 eest ende H is teynde T. Die Romulus wilen stichte.T. Venigen de stat es daerna. + Die was gheheten Ytalus. Die met gode es vercoren. 1527 Dat zuyt daer an is T bart (S bat) H. 1514 Van H een T water H T. dat segghic u: Een coninc was in Cicile. 1520 En̄ hoe T. Daer men vint dien goeden wijn Ende vaste borghe binnen sijn. daert na Was ghenant. 1515 ysur hiet T. 1539 Cueninghen H Venigien T die H T. Dat es tende van Italia. 1518 lande T sine (S sijn) H. 1532 steet H na T edel H T. 1510 1515 1520 + LXXIIIb 1. Dat uter Dunouwen gheet. Daerbi so es Ystria Bi enen watere. 1538 calaberen T. 1526 staet menghe stat T.

jn menghe T. + Rechte Vranken ende Artoos. Dat heet wel gheclede Gallen. Dat lach algader in desen wike. Brabant ende Haspegouwen.T. 1561 heit dat T wale H galle T. 1551 Het H daer l. jn alle w. Daer in es Berry ende Averne. Dat nu heet Santen: al woort sijn. Dattene die noortsee ontfaet. 1563 galle T. Normandie ende Champaengen. T van ertrike H. Want die liede. Doe hiet hi dlant Vrancrike. 1560 1565 1570 * 1541 H begint reeds met vs. 1539 eene nieuwe afdeeling. gallen T meer (J. Besuut der Loren met allen So gaet vort toter Rone. 1568 bat suut H doer lore T. 1547 franke T. dat segghic u. 1553 Nv so hetet s. st. 1550 d. Al dat lantscap dat nu gaet Tusscen dien Rijn ende Bartanienlantsee Hiet wilen Gallen ende daertoe mee. 1545 1550 1555 + LXXIIIb 2. 1558 franke H vranckrycke T. Galle gaet tote Carcaengen. 1546 En̄ (door J. Dat heet gehaerde Gallia. 1560 tot T carcangen H cartanien T.269 * Die Rijn sprinct onder Moniu Ende loopt recht noort. al totter T. Die met Eneas van Troien ontghinc. som Ardeine. Dat en es niet cont hem allen. 1564 dat harde H gaflia T. 1541 springhet T moniou H. 1555 Tierache en̄ henegouwe: haspegouwe T. 1554 ardenie H ardene T. misschien Bartanien see. 1571 in ontbreekt T berien H en̄ oec T. 1542 loep noert T dat ontbreekt H. 1562 d. Ende maecte Troien upten Rijn. 1544 alle die lantscape die H lees staet? 1545 Bertanienlants see S] bacteren lantse H bracten zee T. Doe quam Vranke. 1569 En̄ g. 1552 heit T ontbreekt H hyt T van vr. 1559 Normandien T spanien H compaengen T. 1543 datse die zee dan H. mee) H.H g. heit nv xanten doe wert al T. Waren altoos met langhen haren. Daer in staet meneghe stede scone. 1567 Bortanien H galle: alle T. 1570 steet H d. Alexanders geesten . geschrapt) hiet gallien H Heit w. Jacob van Maerlant. Ende nu hetet som Loreine. die daer waren. ghy te voren niet en wist alle T. Vlaenderen ende Vermendoos. larene T. 1557 Vlaendren T. Tiraten ende Henegouwen. Som Elsaten. die coninc. Een ander Gallen es daerna. Bertaengen es in dit Gallen.

1596 Ten west eynde T. Daer Herculus. Want hi woude gheweldelike Tusscen European ende Affrike 1575 1580 1585 1590 + LXXIVa 1. 1582 eer H haer T daer niet T. 1581 toe voren T. S dede om dieghen T. 1584 massage H colone H T. tgoede lant. 1597 Dat H spanien H spaengien T. ende meneghe taverne Binnen es van goeden wine. West daerna leghet Aniou Ende dlant van Poitou. 1590 menghe T. 1586 prouuinchien T daer T en̄ H. 1580 u seg. 1593 heit al T. H borgonien T menge H T. die wigant. 1577 T begint eene nieuwe afdeeling den berghe T. 1595 1600 * 1572 ende borg. Sine columnen heeft ghesat. des sijt ghewes.270 * Borgondien. zoo ook 1605. Om dattaer verre ende na So vele rivieren lopen. 1592 en̄ oec T Poutoen S] pontu H puton T. 1594 dattier H dat daer T veer T. 1574 En̄ daer H Daer is oec tlant van limolliine (niet wel te lezen) T. 1579 gebaerda T. 1585 Alebanche T monplier H. H T hier na T. 1575 weelde ricordaen H. 1583 achter 1584 in H Daer jn staet te berbone T. 1601 geweldeliche H. Jacob van Maerlant. 1591 daer aen T Aniou S] aveiou H aveniou T. daer menech fier Provensale binnen es. Talre west van Europen Daer es Spaengen. 1573 Es daer binnen H. Daer binnen es Limosine Entie wilde Recordane. 1595 doerlopen T. 1587 provensael der binnen H provinchael jn wonende T. Daer staet die stat van Nerbone Bede Marsaelgen ende Tolone Harleblanke ende Mompelier Ende Provence. 1618. 1589 galle T. 1576 eest H ist T ghedeilt T waen H. de verbetering van deze twee regels is reeds door De Vries aangewezen. Alexanders geesten . Aerbelose. Dat dede die deghen omme dat. van Nerbone. 1588 Abemoes T. Dat willic segghen u waerna: Om dat die liede hier te voren Hare baerde niet en scoren. 1578 Es dat wilde lant H Leghet derde galle T berbone T. Dus eist ghedeelt na minen wane. 1600 dede ontbreekt H T. Dat heet ghebaerde Gallia. Tusschen dien berch enter Rone Es derde Gallen. 1599 colummen H colōme T. 1598 fier gygant T. Leghet in dat Gallen mede Ende daertoe meneghe goede stede. + Dat heet Aquitania.

Daer es een lant. 1624 der werlt T. 1610 A. Dat noit man in die werelt vant. wilen T. 1604 syn T columben H calōmen T. tr. Dat meeste lant van Affrika. Ende gaet oost. hist. harde is wellicht te schrappen. 1607 gallissie arrogoene T agaroene H. 1614 enen man van albana T. West om gaet sine strike Toten westende van eertrike. 28. H Sib. 1628 m. Want soe dor Eneas minne So sere waert uten sinne. Daer Karthago binnen is. 1609 groet heer H heer T. 1625 concis H tentes T Honorius cap. heet Ceucis. 1616 Het is recht en 1. die Affer hiet. 1606 portigael T. Daer noch sine columnen staen. 5 Ceugis. 1620 totten eynde v. noort) iegen H het gaet aen T. T. H Also als ic bescreven T. 1623 daer es H dat is T. T. de aanteekening. Ende es dat beste corenlant. 1 Jacob van Maerlant. heit T. Die waert sider haerde onvro. 1619 gaen syn T. z. 1611 eynt T. 1605 so legh. Affrike ontfinc die name Van enen.T haer H T.m. 1605 1610 1615 1620 1625 + LXXIVa 2. dat h. 1615 Was comen H. in liege u niet. 1618 en̄ geet voort (J. 1635 dat w. die van Abrahame Comen was. 1630 1635 * 1603 aver sclaen T.271 * Ene brugghe over die see slaen. Jeghen Egypten an dat sant Ende gaet noort an Spaengenlant. 1634 alte gr. int dietsch v. 1626 cartaengen T. Dat soe haer selven slouch te doot. heet Libia. In Spaengen leghet altemale Tconincrike van Portigale. 1631-33 Want sy haer seluen sloech doot T. 1621 eest 1. T. hiet Dido. l . T. synt daer na wert onvr T. Castele. 1629 een edel vr. Hier ent die tale van Europen. Alsmen int bouc van Troien las. 43 Engi. Die beste stat van Affrike. Daer Ulixes here was. Sebilien ende Lisiboene. 1608 Cib. libia) H. Isid. 1613 dien H den T. T lissib. Sp. Agenor was hare vader. 14. maar Vincentius Zeugis. Gallisien ende Aragoene. Alexanders geesten . lika (J. Daerna es een lant. ertdrycke T. 1630 d. Nu willic voort in Affriken lopen. 1612 moeten wy van aff. 32 Heusis. T altemael H T. + Die maecte gheweldelike Ene vrouwe. Dat was scade haerde groot.

T. Dat derde es in Affrike. 1650 hiet H D. Jacob van Maerlant. Dander staet bat Inden na. 1655 swarte H T. Daer Nilus uut comt ghelopen. 1665 so ontbreekt T. 1648 Coemt n. 1640 1645 1650 1655 1660 + LXXIVb 1. Alexanders geesten . Dat soe wallet also ghereet. 1663 hette T. + Ende dor die hitte vander sonnen Es dat lant al ongewonnen. 1644 Dar (J dat) H Echani T. Etyopen es danen suutwaert. Dat na Etham gheheten waert. In elc vintmen sekerlike Swarter more menech een. Boven Egypten dat Etyopen. jn d. Alse dwater doet over tfier. 1641 Vanden goeden sentte T Die (J Die goede) sente H. 1654 elcke T. 1669 duater H. 1660 En̄ d. 1639 margurra was heer inne T. 1667 sonnensc. Want daer es menech serpent Ende daertoe menegherande dier.272 * Dies Tyren was al tenen gader. daer in las Die goede sinte Augustijn. Dat en es loghene engheen. 1668 valt T. woent T. Allen lieden onghehier. Die heet Ypone in latijn. 1646 das en (J dat een) H segmen H seitmen T. 1661 menech H mengherh. 1637 darna so liet H daer na is T. bynnen T. 1649 die (J dat) ander H. st. 1665 * 1636 des cyron T. 1647 bauen T. Daer Jugurta here in was. zoo ook 1647. Daer Sibilla vrouwe af was. 1666 wornders H. Alsmen hier te voren las. Daerna so es die grote see. H T maket also T. 1640 Daer staet die st. st. al doer ghel. dat segghemen mie. 1652 af las (J las) H. Daerna so leit Getulia Ende daerna Numidia. van sabaer T. 1657. bet naer T. 1643 Etyopien H Eyperen T daer T. 1651 af ontbreekt T. Suutwaert van desen Etyopen Ligghen grote woestine open Allen lieden onbekent. heet Sabba. 1658 woestinen H. Dus vintmen Etyopen drie: Dat een es. Daer staet die stat. Daerin vintmen wonders mee: Dat sonnescijn maectse so heet. 1659 alle luden T onbekant: serpant H. Daer stoet die stat. jnd. 1656 dit T logen H T. T. 1638 numedia H jn jndia T. 1645 etyopien H Ethiopien T. st.

1696 legt H. H T. 1692 XLIII H. evenzoo Sp. Om dat heete sonnescijn. 1677 Protheus H Promocheus T vader H. 1695 darna H. 1694 En̄ 1.6 geeft 53 op. Die na enen coninc gheheten was. Affrike es een groot lant.273 * 1670 Daer es menech vesch onghehier. * 1670 menich vis jn ghier T. Honorius cap. 34 Abydos. Adlas hiet hi sonder waen. verder de inleiding. Overeenkomstig bij Isid. heet Adlas. Prometheus was sijn broeder mede. 1674 Achlas T heet H heit T. heeft hij in zijne bron wezenlijk Colchos gelezen. Die een beelde spreken dede. 1675 Up dien berch sat die coninc vrie Ende screef astronomie. Affrike was hem onderdaen. Daer was gheboren Pittagoras. dies sijt ghewes. 1693 die syn T. Honorius en Isidorus spreken echter hier van Coos. z. 1680 Tmeeste deel es onbecant Al dien lieden. Die ligghen jeghen Asien lant. 1695 Dat meeste daer af heet Delos. 1685 Cypren leghet in die Suutsee Jeghen Surien min no mee. Daer lecht een berch. H. 1682 Doer. Honorius zegt: Harum prima Rhodus. 1684 en̄ ten wilden eylande (S ende willen ten eylanden) H eylande vaen T. 1688 Dat na H creten H corte T es gen. 1690 Ende daerna so leghet Colchos. 1681 Vele lude T. 1683 dat laten T. 1685 legt en̄ (J in) die H. 1672 daer na een c. 1697 pictagoras H T. Alexanders geesten . Na dien coninc Crete ghenant. 1691 En daer na legt H Daer ligghen T. Bat oost so leghet Abidos. Bat oosten leghet Cretenlant.b. Affrike laten wi nu staen Ende willen ten eylanden gaen. 1689 soe legt H leghet T auidos H amdos T. 1678 beelde oec H. Jacob van Maerlant. 1690 na so ontbreekt T legt colcos H. 14. 32. Honorius heeft: quinquaginta quatuor. en̄ heit achlas T adalas H. Vierenvijftich Cyclades: Eylande sijn also ghenant. dan noemt hij eenige andere en gaat voort: Delos in medio Cycladum sita. 1687 oest T legt grieken lant H leghet cryt eylant T.: metropolis earum Rhodus. 1675 op enen T. hist. Als deze verzen van Maerlant zijn. Ende daerna. 50. Na dezen regel Daer jason voer om tgulden vlies Dies dien van troyen synt verwies T. Isid. en dan onmiddellijk: Delos insula in medio Cycladum sita. 1671 leghet e.H. doch daarboven om T heet H heite T sonnensc. die nu sijn. T. Ende daerna leghet Samos. 1'.

1724 gheen scade T. Overwaer segghic u mee: Bat ute in die hete see Lach dat grote eylant. Dat verdreef ghemenelike. Daer in staet. Bi Atlase. Daers nu de see ghestoormt van hitten. Dat segghen si. die in Affriken es. 1725 als T staet T. 1722 Meerre so ist T meroc (J Meroe) H. 1714 Het had T merren H meerre T. 1727 een st. 1703 berghe T vlcane H. Jacob van Maerlant. 1701 Cicilie herde na T. Dat segghen si. 1710 gorgores T. Die bernen ooc in allen tiden. 1715 of affrycken T. 1716 verderf T gemeinlike H ghemenentlicken T. Met al dien volke. Cycilien dat leghet daerna Bi den lande van Italia. jn was T. 1713 een groet een wyt T. diere bi liden. 1723 somer H T. die heit Cinee T. 1729 so es een put (J pit) H staet een pit T. Plato bescreef ons al dat. Ene stat. dat en is gheen T. 1730 ter (J ten) H oesten T. In Nilus so es een eylant. heten Eolee.274 * + Die vinder van musiken was. 1700 ierst H T dat weet voer waer T. 1712 bet voert T. 1702 bi ontbreekt T. Alse die sonne es te middaghe. Alse die sonne ten hoochsten sit + LXXIVb 2. heet Sienee.d. 1720 die daer H T. dat es waer. dat daer sat. 1704 bernt na mynen wane T. Daer in es noch wonders mee: In die stede so es een pit. diere bi sitten. Dan Europen of Affrike. 1721 so ontbreekt T. Alexanders geesten . 1707 ooc ontbreekt T. Ligghen eylande. heten Gorgades. Bi Cicilien in die wilde see Ligghen eilande. 1708 dier H die daer T. Eerdine potte waren daer Eerst ghemaect. 1709 anase H achlas T dat H T. Dat hadde enen meerren rant. 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 * 1699 erdene H eerden T potten T. 1717 volc d. 1726 d. Daer es die berch van Vulcane. dats ghene saghe. In dien somere so en es daer Enghene scaduwe. 1719 Dat nv is verstort T. dat was waer. 1705 wilde ontbreekt T. Die altoos bernet. 1706 lande (J eylande) H olee H coloe T. Dat Meroë es ghenant. so st. 1718 die bescryft ons das T. alsic wane. misschien een grote.

1736 Dat a. Die an dien eylande clevet. Ende alsemen daerave sciet. T. 31: triginta tres.275 * Scijnt soe tote up dien gront Rechte neder ter selver stont. 1751 ic ontbreekt H. 1732 recht H T. + Dien put maecten philosofiene Dertich ellen diep ende tiene. 1735 1740 1745 1750 1755 1760 * 1731 recht tote H daer T. Noch daert so goet in wesen doet. Daerna es dat verloorne lant.T. misschien hier om. in eertrike Lant so scone noch so goet. daer meneghe stede Wel gheaisiert binnen es. 1757 bortaengen T. 1756 XXIIII H XXXIIII T. 1739 gheen l.T. 1737 leecht w. 1760 maect daer serpenten T. 1746 was ontbreekt H. aen T. 1733 die ph. evenzoo Isid. 1742 oec dat T men (J ment) H.l. 1761 So waer men T heeft: cleeft T. 1752 som beide malen H T. Jacob van Maerlant. Waloos. Ende heet om dat tverloren lant: Het es ghesciet dat ment vant. + LXXVa 1. die noit man en becande. Buten Noortweghen es Tyle. Wi lesen dat sinte Brandaen In dat lant was sonder waen. some smal: Maiorke ende Minorke mede Ende Maroch. Het maecte dier serpente los Waer dat men die eerde hevet. wanic. 1743 alsemen daer ave J] alsement dar ane H als men der weder aver T. es H. die ic nomen sal. Men vindet. Scotlant ende Irlant Ende een eylant. Honorius cap. 1759 lant T tanatos H tanathos T. 1763 noerweghes is cilee T. 1741 heit hier verlaeren T. Some breet. Buten Bartanien es Inghelant.H. 1755 ghevisiert T. Alexanders geesten . orchades T. Allen lieden onbecant. Buten Europen ligghen eylande Vele. 1738 vint T wanic ontbreekt H ertdrycke T. 1750 kande T. 1758 Wals T yerl. heet Tanados. Ende drieendertich Orcades. 1735 is verlaeren l. Ende andere.T. Bij Honorius cap. 36 heeft die put sexaginta cubitus. 1744 en J] en̄ H so en T constmens T. 1734 en̄ oec tien (J tene) H. 1748 des w. En conde ment ghevinden niet. Ende leghet west van Affrike. Die bi der see ende upt lant Wonders vele ondervant.

ende daer beneven Bescreef hi die properheide Van dien landen ende die chierheiden. 7. Dat Nilus doet wesen rike. 1768 jndes w. ist T. 1791 stoenden coren. Gaut. Al dit wonder vander see. Van dien lande daertoe mee Hadde Apelles bescreven Up Daris graf. 1774 Den T eest daer H d. Dats tallen tiden sonder reghen. 1782 landen J] lande ende die chierheide J] en van dier chierhide. Alexanders geesten . Dat es dat hete Libia. Aan poverheide in plaats van properheide zal men wel niet behoeven te denken. 1770 screeft d. Dus screef die ghone diet sach. 1792 Atthenen. Dalrebeste corenlant. Athenen stont daernaer. gheen d. 1781 hi daer. 1794 hoverdechlike. Roma stont daer hoverdelike. Egyptenlant dat es daerjeghen. 1775 En̄ si H vervrosen en̄ wyt T. 403 zegt: indigeat quae terra.T. 1770 1775 1780 1785 1790 * 1764 En̄ een eylant heit ysoloee T. Die salic nomen u ghereet. Die so hevet in sijn ghewout Die winter . 407: Africa praetendit magnae Carthaginis arces. 1767 eest H ist T al ontbreekt T. Daer eist dach al dien somer lanc + Ende nacht swinters bedwanc: Ses maent nacht ende ses maent dach. 1789 J doet ontbreekt. 1765 + LXXVa 2. Cartago thovet van Affrike Stont met groten torren daer. Gaut. Soe es vervroren verre ende wide. Twijste volc van eerderike. 1773 die see hevet (heft T) in eer (haer T) H T. dat men weet. 1769 en H ontbreekt T. 1766 vanden lande T. 1765 dat ontbreekt T lovere bynnen v. al T. 1793 ertrike.276 * Dat segghic u al sonder ghile. 1772 leecht T.T. 404: frugifera est Libye. 1779 apelles al. Honorius: Ultra hanc versus aquilonem est mare congelatum et frigus perpetuum. Soe en doiet in ghenen tide. Amons lant dat es daerna. quibus quae rebus abundet. Gaut. Noortoostwaert van desen lande Leghet die grote see te hande.daer eist altoos cout. 1776 En̄ si doit H d. Zou het volgende vers niet geluid hebben: Dier lande ende dier chiteide? 1784 dalrebeste] dat argste. 1771 noordoostwaert] norden suut H voert hier af T. 1790 thovet ontbreekt. Dat daer die lover niet en vallen Van dien bomen al met allen. Jacob van Maerlant. 1786 Amonts. gheen tyt T.

1803 het es tgelove J] te gelovene. 429: in summa annorum bis milia bina leguntur bisque quadringenti decies sex bisque quaterni dat es. ook vers 1529. Hadde die werelt ghestaen. * 1796 versiert. Saba die stont daer ooc. t. 1801 spanien. 1824 was ontbreekt. 1143. 1831 wilen. 1797 misschien die stat stont. 1810 Dat si sijn van loien wijs. daer hi af Meneghe marc hadde te lone: ‘Daris die wilen drouch die crone 1815 Bede van Percen ende van Meden Es begraven teser steden. Want hets tghelove van hem somen Dattie coninc Artur sal weder comen. Die lnghelsce wel smeken can. Gaut. c Jacob van Maerlant. 1812 gulden. Dul sijn si van Baertanien. 1805 Condich so es die Noorman. Goet wijn so es in Campanien. 1820 afwan S] af van. 10. Dese coninc was die gone. Die Duutsce wreet metten swaerde.a. Binnen dien dat Apelles screef 1830 Dat wonder. Hoe langhe die werelt hadde ghestaen Eer Alexander crone drouch. Dat was wijsheiden ghenouch. Gaut. Dien Alexander ghenendelike 1820 Afwan sijn conincrike. dan ic weet. Apelles screef up Daris graf Met guldinen litteren. 1826 XXX. vgl. 411: Francia militibus (superbit). 1800 es] en̄.277 * 1795 Spanien was daer ghevisiert Met Ercules palen verchiert. Alexanders geesten . pl. 1819 genendichlike. 1825 Neghenenviertich hondert iaer Tweeendertich min.’ Ooc screef hi mede sonder waen. daer hi over dreef Langher wile. 1808 sijn wreet. vgl. Die van Bolonien hebben den prijs. 1815 beide. Dat ridderscep van Vrancrike 1800 Es die blome van al eertrike. 1818 diese. Eer hi crone hadde ontfaen. Alre vrecste sijn de Lombaerde.: celebri Campania Baccho. 1825 XLVIII . Daermen vint dien wirooc. Gaut. 1799 Dat ridderscep] doverste. dats waer. 1807 alder. Dies conincs Arsamus sone.

1846 gereide. wat daer ware. 1866 en dar toe. Dien rechten here hebdi verdreven: Cnechte. 1863 medea. Doe hi wiste die niemare. 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 * 1832 geboet. Alexanders geesten . 1834 manieren. 1852 soudenere. Hi sprac ‘hier es menech deghen coene. Sulwise heren laten bliven? So slachten wi dien keytiven. 1861 ermenien.278 * Ontboot Alexander ghereet Tote hem die soudeniere Ende hi gaf na siere maniere Bede selver ende gout Ende rijcheit menechfout + Ende hiet dien lieden dat si plaghen Haers ghemaex. die hem namen dleven. Tote dat Daris begraven ware. 1843 nimeere herre. Ende hi vraechde. 1859 solen wi se. die hier af al Niet en wiste. 1862 furien. Doe die liede ledich laghen Ende haers ghemaex plaghen Quam niemare in dat here. hoorde tghescal. Entie coninc. 1850 nimare. 1835 + LXXVb 2. Jacob van Maerlant. Dattie coninc hadde ghere Te kerene te lande waert. 1853 entie] en̄. 1860 wir. Dies hem te rechte scamen soude Dat hi te lande keren woude. want hi daghen Woude aldaer met siere scare. Was hi drouve ende riep sciere Tote hem die soudeniere Entie ridders ende die baroene. Doe gherede tfolc sine vaert. 1865 en ceciliene. 1833 soudinieren. 1958 knechten. Gi hebt Percen ende Ermenije Ghedwonghen ende ooc Surije Fenicen ende ooc Media Capadocien ende ooc Lidia Parten ende Ciliciene Ende daertoe meneghe borch siene. 1842 gemacs. 1835 beide siluer. Ghi hebt dorcropen menech gat Ende ghewonnen meneghe stat Ende meneghen berch overgheclommen Ende menech water overgheswommen. 1838 eers gemax. 1837 liden.

1880 Die sevende bouc gaet hier uut. 1879 riepent sijt. 1876 denkelijk te lezen verjaghet. 1874 en S] en̄. 1880 geet hier wt. + LXXVIa 1. 1873 noch beide malen.’ Doe waren sijs saen beraden Dat si sinen wille daden Ende ooc riepsijt al overluut. 1878 willen.279 * Wi moghen in vier daghen varen Daer Bessus niet en mach ontfaren + No ontcrupen. Jacob van Maerlant. Alexanders geesten . Ende ghi Darise hebt versaghet. * 1872 ontvaren. no ontvlien. 1877 Soe. En laet u de scande niet ghescien 1875 Dat Bessus nu crone draghet.

Dare vant hi menech dier So staerc ende so onghehier. Enen deghen fier ende coene. 5 10 15 20 25 In dien sevenden bouc so stoet. die coninc goet.280 *Die achte bouc. 27 kemerlinc. Die coninc hadde enen camerlinc. 13 berichten. Om dat hijt soude berechten. Ende hi sochte harentare Narbesines dien moordenare. Te Ebractana. 15 denkelijk alleen jeghen tfolc. Eer hi die beesten verwan. Ende beval hem dlant van Meden. Die al sijn hemelike dinc Wiste bat. Ende Alexander met groter haven Ghichte sine soudeniere Mildelike na sijn maniere. Bede lant ende steden. Nu segghic u die redene voort. 14 hier. dan iemen el. 17 daer. Dat hi jeghen die beesten vacht Langhe wile met groter cracht. 5 soudenere. Liet hi dien here Permenioene. of te lezen die sine hemelike? Jacob van Maerlant. 12 dlant. 25 edel. Selve voer die here vechten Jeghen alt volc van Yrcanie Met al siere companie. Hoe Daris. Met groter eren was begraven. Eer hi quam dor die woestine Van Yrcanien met groter pine. * 4 en̄ we. Drie daghe vacht die edele man. 9 dien hier. 8 tote ebractene. 23 misschien te lezen daer in plaats van en̄ her en dare. Alexanders geesten . 28 alle sine heimelike. in die poort.

sinen here. Bogoa bads haerde sere Alexandere dor sine goede 40 Dat hi van dien evelen moede Narbesines liete verdinghen.281 * 30 Narbesines hi wiste dat wel. Al was Alexander fel Sinen viant. Want hi in neghenen dinghen Darise en scade an sijn leven. Narbesines hi sende hem na 35 Boden. * 32 misschien is achter hadde in te lasschen wel. 54 bden. Jacob van Maerlant. 65 Ghinc van hem die niemare Verre ende wide. Alexanders geesten . 59 her. dien fellen man. Al tote in der maghede lant. het scijnt hem wel. Hi was gheheten Bogoa. alse hijs hadde stade Ende bat hem dat hine verbade Jeghen dien coninc. 46 so dat] dat tae ]. Was int lant van Yrcanie. 67 megde. Ende hi borghe ende staden Woude setten in siere ghenaden Sonder slach ende sonder stoot. Dat hine den hoochsten soude maken + Sekerlike in waren saken. 60 Dus wan hi dien moordenare In sine ghewelt met cleenre pine Ende alle die ghesellen sine. 65 nimare. 57 hoesten. Entie ghone was sijn vrient. 50 lietmen quijt. 51 schijnt. Want hijs hadde verdient. Die vrient heeft. Bogoa Lach hem so met bidden na. 61 sijn clenre pinen. 50 Lietmenne quite van der doot. 56 eiden. + LXXVIb 1. Ende hiere ooc toe waert verdreven 45 Van Bessuse. Alse Macedo. Doe begheerde al te hant Talrestis. harentare. die coninghinne. Die in al sijn here ware. 42 genen. 55 Dat hi belovede den camerlinc Met dieren eden in waere dinc. 66 her int dare. So dat hi was sijn taleman. man. die vrie.

Daer men vele af vint in bouken. 100 en̄ van. 96 columne. want die minne Hadde haren sin also bevaen. Dat men tien tiden anders lijf Noit en sach hare ghelike. 98 eer cleen. Alexanders geesten . 103 dant. 84 dar op een. 89 dat voerhoet breet die. 100 Van anderen leden was soe groot Ende ridderlike ghewrocht. 95 Haer hals wit ende alomme Ront alse een colomme. Jacob van Maerlant. 102 bin wael. 79 lees niet? eer. 93 die arme hadde si grof. Haer haer was kersp ende blont Ende onghevlochten talre stont. Voorhooft breet. wintbrauwen slecht. Daer up drouch soe ene crone 85 Van finen goude wel ghemaect. 80 Daertoe machtech ende rike. cetera vestis occupat et celat celanda. 80 dar toe mechtich. Want het was haers lants sede. die vrouwe van Spanien. Dat soe dien wech woude bestaen. Gaut. 75 Want soe dien woude souken. Soe hadde wel ghemaecte lede. VIII 16 zegt: vestis Amazonibus non totum corpus obumbrat: pectoris a laeva nudatur. Dat Blancefloer. 75 misschien is coninc vergeten wouden. * 73 maegden.282 * 70 Hem te siene. Hare mont te maten clene. Entie lippen bloetroot. + LXXVIb 2. Van clederen was soe een deel naect. nese recht. + Langhe vinghere an hare hande. Rode lier ende witte tande. 92 vinger en̄ eer. Selve was soe so scone een wijf. Dat sat utermaten scone. 90 Oghen blide. maar ik durf het niet in den tekst op te nemen. vgl. Die aerme te maten grouf Alsten wapen was behouf. 83 scoen. vers 140 volgg. nihil tamen infra iuncturam genuum descendit mollis amictus. 97 marbersteen. 95 writte al. 85 wale. 90 die ogen die nese. 88 wale. 86 Maer van den cleederen was si naect. Ic bem dies haerde wel bedocht. 81 En̄ eer haer S kersp ontbreekt. Van den cnien nedere was soe naect zou woordelijk aan het latijn beantwoorden. Ghemaect van witten maerberstene. Tweehondert maechde van haren lieden Dede die vrouwe ontbieden.

Die Achilles was ghenomen. Dattie hoochste vele te voren.283 * No Blancefloer. 136 Caucasus S] canasus. 132 toe dien. 120 Dido noch noch brisis. 108 so ontbreekt. No Absalons suster Thamar. die in Baertanien Met Tilenrise was ontfaren. no Briseis. die noit en dede Sonde no ooc dorperhede: Haere en was enghene ghelike. No daer Amadis was dore So dul wel langhe wile. 137 aen. 115 waelwine heelt. 114 noch eer. 113 wael. No die gone. Die Phacis gheheten es. 106 noch. no Phillis. 119 Deanira S] Diamira noch. No ooc Lanceloots amie. + Sonder die vrouwe. 123 noch suster ontbreekt. No die metter witter hant. 112 noch Amadis S] amadas. Dido. Dat Caucasus die berch lanc An die noortoostside heeft bevaen Al toter flumen sonder waen. No vrouwe daer ic noit af las. 105 110 115 120 125 + LXXVIIa 1. Jacob van Maerlant. Die in dien tiden was bekint. 130 135 140 * 104 noch. No Melioer van Ciefdore. Die tien tiden was gheboren. Doe men hem sijn ors ontreet. No die scone Ampholie. 107 geliken. Ende dat was recht sekerlike. No Octaviana van Romen. 117 no. Hoort! ic make u dies ghewes. d. Alexanders geesten . Daer ic wel af segghen dar. 127 misschien schreef Maerlant in plaats van die vrouwe alleen soe. die haere ghile Met Waleweine hilt ghereet. Ooc so dar ic wale spreken Dat Ysaude van Yrlant. Die utermaten scone was. Deanira. 118 noch. 128 noch. 131 hoeste. No Blancefloer van Beauraparen Van scoonheden haer niet en gheleken. Alt volc was in haer bedwanc. 122 noch. 110 noch. Vander scoonster was ghemint. ic af. Europa. 126 noch noit vr. 111 noch melior van S] noch cyfore. 129 Eerre gene.

Dien luchteren aerm ende scoudere mede Onghecleet ende naect. Die luchter mamme laet men bliven. 164 beide. 165 170 175 * 141 ghecleet] geheten. 159 wirt. Ooc so eist haers lants sede: Alse daer in eneghe stede Gheboren weert een maechdekijn. 160 dat (lees dan?) plegt die heuelmoder. Dat soe hem ter selver tijt + Die rechter mamme afsnijt. An hare luchter side hinc Een horenboge. Hare wonderets haerde sere. 145 eer. 165 laet men] leet him. Dat si te bat souden scieten Bede met boghen ende met spieten. Alexanders geesten . Dat si se gheneren souden. 142 vanden S] vaden. 175 sijn. 170 eer. 148 horren boge waer. Dat sat haer utermaten wale. 169 besach S] bsach. 166 geveil. waer die grote doghet Entie cracht van siere joghet Ligghen mochte in sine lede. 143 tierst. Talrestis besach dien here. 158 als. 157 eest. misschien luidde het vers ook die luchter laet soe hem bliven. dats ware dinc. Ende haeste hare. 174 iocht. So simpel was hare sede. Teerst dat soe den coninc sach. waren scaerp ghenouch. Soe spranc vanden oorsse ghereet. al dat soe mach. 145 150 155 160 + LXXVIIa 2. Ocht gheviele oec dien wiven Dat si kinder winnen wouden. Dat pleecht die hevemoeder sijn.284 * Hoe die vrouwe was ghecleet. Hoe dat so clene een lichame Hebben mochte so groten name. Soe peinsde. 146 eer. Jacob van Maerlant. 144 eer. 152 gescapen. 171 cleen. 154 scouderen. Also was dat cleet ghemaect. Dat soe peinsde in haren raet Dat niemen en dede grote daet. Ende een coker al vol strale. 176 eer. 178 nieman. 151 hadde si. 173 ware doecht. Een bliaut hadsoe ane Ghescepen na minen wane Wonderlike na haers lants sede. 163 Omdat. In hare rechter hant soe drouch Twee spiete.

201 were. 200 205 210 * 179 were wael. specieque beare venusta. 181 grote. Aldus hadsoe hare bede. dat soe hem bade. Ghesciet ooc sekerlike Dat ware een maechdekijn. 209 eer lant weer. 185 het was] hets. Doe dede Alexander vraghen. Jacob van Maerlant. 210 antwerde. hoghe ende scone. Sonder dien die nature maect Van lichame groot. + Ooc seidsoe dat soes weerdech ware. 188 hi eer wat eer. Misschien ontbreken hier een paar regels: bij Gaut. Maer die nature gheeft te lone Dien clenen minsce groten moet. Of soe eneghe grote bede Hebben woude up hovescede. 199 were conincrike. 206 ofte. 203 sinnen. 208 antwerde. wellicht ook te schrappen. of hevet in den volgenden regel? lelech minsce. Doe antwoorde Alexander echt Dat hijt haerde gheerne dade Up hovesceit. Of soe wapen woude draghen. Ende siere orloghen pleghen. wat hare wach. Maerlant heeft het woord denkelijk zonder artikel gebruikt. Die van wijsheiden hadde wensce. Die leleken maect soe vroet. 195 seide si werdich. Want het was menich lelec mensce. 196 haer. Dat ware here van sinen rike. Doe seidsoe dat soe comen ware Toten coninc ende hare scare. Om dat soene hadde ghemint.285 * Ende niemen en ware wel gheraect. Ende te draghene bi hem een kint. 189 ofte. Dattie coninc wonne an hare. Alsoe dien coninc dus besach. Ware dat een knapelijn ware So sceent recht al openbare. 180 nature] maniere. Dit bat soe up gherechte minne. 194 ende] om. Doe antwoorde soe daerjeghen Dat hare lant ware onberecht. Vraechde hi. So sout coninghinne sijn Van haren lande in waren sinne. 198 oppenbare. Ende soe keerde te haerre stede 180 185 190 195 + LXXVIIb 1. Gaut. 31: conferre quibus natura decorum dignata est corpus. 213 hadde si eer. 40 staat: de qua rex gignere regni debeat heredes 197 ware] wa. 191 seide si. 205 doe S] dode. Alexanders geesten .

wat die coninc dede! 235 Die edele here entie milde Peinsde dat hi verbernen wilde Al dat goet. 223 datmene. 244 siden werke. dattie coninc dede Up enen pleine te gader draghen. Het stont hem so. 245 Ende daertoe meneghe dierhede. 247 plein. 226 citen ontbeden. 243 ceren. 238 wapen. 233 porreden. Daer al tfolc toe sach met oghen. groot ende smal.286 * 215 Ende te haren coincrike Met haren maechden blidelike. Bindien dat Alexander dwanc Yrcanie al over lanc. die wilen span Dat behendeghe volc van Seren. Hi hiet te gader bringhen tgoet. 251 alt. 242 cleedere. sien constent bestaden Ende cume porren vander stede. Jacob van Maerlant. Die diere cleder. Alexanders geesten . 240 Daer menech sturte om sijn bloet. si moestent doghen. Ooc gheboot hi alstie boude 225 Herevaert al sinen lieden. 220 loon S] leen. Die Siten dedi ooc ontbieden. + Dit verhoorde in corten tiden Alexander ende mettier vaert 230 Hiet hi porren darewaert. 216 mechden. 240 om sturte. Spien Bessus crone in Bacterenlant. 239 bringgen. Dat menne coninc heten soude. Die hem met sidenwerke gheneren. groot ende clene. 250 en. Doe hiet hijt verbernen al 250 Diere ende ondiere. 225 hervart. * 215 en tote. Daer die heren toe ghesaghen. 230 dar wart. Sonder die wapine allene. 237 groet goet en̄. Al. 217 binnen dien. 235 edel. Nu hoort. 253 dicwile. Eer hijt uptie viande wan. 235 dierheide. Maer dat volc was so gheladen Met goede. segghic. Ende Talrestis die coninghinne 220 Loon hadde van haerre minne. 241 eer] en̄. Al hadden siere dicke te voren + LXXVIIb 2. Dat si met hem souden striden. Ende hi gheboot al te hant.

var. 276 ende] een. verberdemen.qui grande nefas Cebalino indice perlatum certis rationibus ad se (suppressit biduo. die vaert. Nochtan en dorsten sijt niet claghen Wat si vor hare oghen saghen. 287 versuchten. Die grote moort drie daghe hal. 279 hal] al. Gaut. Die dies conincs raet al was. andere uitgave Lycolaus.) tres siluit luces. Doe reet Alexander mettier vaert Met grooter haest te Bacteren waert. hiet Dimus. 275 daer was een. 81 volgg. Ende een. Mettien versuchte Dimus sere. 290 heet bij Müldener Peucolaus. Dat si bi des conincs rade. 255 260 + LXXVIIIa 1. Nochtan was hi ter selver tijt Van sinen volke wel na doot. Dat waest. Hoe hi ende Demetrius Ende een ander... Jacob van Maerlant. Sident dat also ghevel + Van den goede dat daer bedaerf. 265 270 275 280 285 290 * 255 om misschien te schrappen. iam Bactra subire parabat. Wat hem te versuchtene ware. 269 wellicht doe rede A.287 * Meneghen vrient om verloren Ende meneghen brant om ontfaen Ende meneghe wonde sonder waen. Van groten soorghen quite waren. Al docht hem wesen scade. dat hem verdraghen dede. 261 gemeen. hiet Lecolaus. hiet Nicomacus. 258 eer. Sconincs goet verberndemen mede. Nicomacus vraechde dien here. Doe seide hijt hem openbare.: Philotas. 75: iamque legebat iter.. Seiden die heren menechwaerf. Stoeden ende spraken onderlinghe Omme menegherande dinghe. Permenioens sone Philotas. Daer ghesciede jammer groot. 278 Permenis. 288 oppenbare. 283 stoenden. Philoten sciltknecht een. Alse ic u voort vertellen sal. 267 quijt. Want daer een van sconincs vriende Ende die hem langhe diende. 266 him. 260 wast hen. 271 noch. 259 dies con. Gaut. 284 om. Die noit ontsach wijch no strijt. 289 dimiterius. Dus moestsi idel danen varen. Ghemene plaghe ghedoocht men wel. Alexanders geesten .

300 305 310 315 320 325 * 291 gesuoren. Want men teech hem sonder waen Dat hijt algader beriet.. 304 matrone. Mettien bleef dese sprake. Philotas dade het voort verstaen. Doe Cebalijn dat ghesach. Si vraechden om die niemaren. 323 daer. Dede hijs Metroene ghewach. Hem wonderde wat si souden doen. Bedi verbant men hem die oghen.aperit. 296 sebalijn seit. 299 souden. 313 bereit. Want hijt wiste ende seides niet.. 327 veel na. Dus ledemene vor die orconden. 298 sinen. Trac hi uut sijns selves swaert Ende dode hem selven mettier vaert. 315 S men ontbreekt sijn ogen. Ghi heren. echter vers 639 en de inleiding sebaline. Curt. 305 Matron. Nicomacus seide dese sake Sinen neve Cebaline. Die coninc dede te hant ghebieden Die ghemeente van sinen lieden Met wapen in sijn pauwelioen. 316 moestit. 321 pauweleion.. Hiet hi die verraders vaen. Maer drie daghe sweech hijs stille. Alexanders geesten .. vgl. 307 verreders. 300 dade het (of doe het?)] deet.. Alse dat Dimus hadde verstaen. + Cebalijn seide stillekine Dese moordaet al Philoten. Mettien brochtemen Dimus voort. 319 gebeden.. Philotas waert ooc ghevaen. Dat dede hi dor Dimus wille.et sine cunctatione nunciari regi iubet. Jacob van Maerlant. VI 7: huic (Philotae) Ceballinus. 322 hen. Dat Dimus met siere roten Alexandere soude verslaen. 325 brachtmen. nu eist hier toe comen.288 * Hadden ghesworen sonder waen Dat si dien coninc souden verslaen. 295 + LXXVIIIa 2. hi moestet doghen. Dat si dare ontboden waren. 318 leidemene. 328 eest. Het stont hem so. Die coninc sprac dese woort: ‘Wel na was ic u ghenomen. 295 sinen] Philoten. 301 swech. Metroen seit Alexandere voort. Doe die coninc wiste die moort. 317 sine hande op sinen rugge. Die hande uptien rugghe ghebonden.

360 tierst. + Om dat sijn vader es so rike. Dit waren si. 353 Wie sulke. de aanteekening. Of hise daertoe niet en tiste. Dien ic boven mine baroen Oit hief ende boven sine ghenote. 349 dat orc. 340 barone. Si rieden eerst om dit doen Ende met hem Demetrioen Lecolaus ende Dimus mede. Woudi mijn leven hebben ghestolen.’ + Alse die coninc dit ghesprac. 364 warene. 339 permenione. Do seide die coninc ‘ghi moghet horen Hoe ghetrouwelike ende hoe sere Dat hi minde sinen here! Na dien dat hi die waerheit wiste. brechte. 343 ierst. Ende sijn sone. Si souden hem nemen dleven. 233 him die verreders. Ende die mi langhe heeft ghedient. Metroen sprac daer sine woort. 350 Matron.289 * Dat ic leven mach een ure. die here Philote. 346 legt. diet al berieden. Was daer van roupen groot ghecrac: Woudemen hem die verraders gheven. wie hi si. * 331 als al dit. Hine heeldet niet ene wile. 363 noch. 344 hen. Alexanders geesten . Elc sprac die orconde sijn. Hoe soude hi sulken heelre sijn? Teerst dat wiste Cebalijn. Mijn grote vrient Permenioen. Doe seide die coninc ‘wat wildi? Ic secht u gheerne. Het was mijns vaders grote vrient. z. 358 ofte ciste. Die hier doot lecht ter stede. 362 Permenis hielt sine. 335 340 345 350 355 360 365 + LXXVIIIb 2. Dat ic u seide hier te voren. Om dat ic hem dat conincrike Van Meden hebbe bevolen. 330 + LXXVIIIb 1. Permenioens sone hilt sijn ghile. Hine achtes min no mere Te waerne sinen rechten here. Nicomacus ende Cebalijn. 341 sijn. 336 segt. Jacob van Maerlant. Dies halp mi die aventure.’ Doe riep daer menech van den lieden Dat men torconde brochte voort. 361 een. 334 him nememen eer leven.

Ic wane. Dat ic so onghemate ware. ic hadde ommare Menschlijcheit ende nature. genitum quem Juppiter a se affirmabat. 136: se gaudere mihi. Want hi seide. 398 hedde. 129: quod celat. nochtan wistict ter cure. Dat si selven hem bedraghen. Philotas bedi. mochten. ait: miseris tamen esse dolendum vivendum quibus est tanti sub principe fastus. 374 mijn. Die cnapen sijn van haren here Dicke bedwonghen also sere. Gaut. Maer nu verkeert hi dese saken. Alexanders geesten . 378 mijnre. Hi seide dat hijs blide ware. 394 oppenbare. Daer men spotte met mi. 388 hen. Maer keitiven mochte vernoien das. Wattan! al swighet Dimus stille. 381 al stille. quod Dimus eum non nominat inter participes sociosque doli. 387 hen selven. 370 375 380 385 390 395 400 + LXXXIXa 1.290 * Hi waende na dat leven mijn Here vander werelt sijn. Vgl. 377 greec. 396 maer ontbreekt. Onder meerre ende minder: Ic en bem niet sonder kinder. Ende gheerne was hiere bi. Jacob van Maerlant. 389 permenis. Al es dat Philotas wille. Dat Jupiter seide openbare. 385 knapen. Te min en es hi sculdech niet Van allen dat hier es ghesciet. Gaut. 383 min] meer. 372 Dede dat. + Om dat ic ere hem te voren Hadde ghedaen ende uutvercoren. minus esse nocentem non facit. * 369 na S] dat. Dat ic sonder kinder si Ende sonder vader ende sonder maghe Corten wille mine daghe. 401 ere ontbreekt. ook onzen tekst vers 671 volgg. Dicke was Permenioens sone Met mi te spottene ghewone. Sine dorren van hem niet ghewaghen. 391 hi daer bi. En wildickene niet onwaert maken. 395 recht. 400 wistic. Ic sie hier vor mine oghen So meneghen Griec nu te tiden Staende neven miere siden. 402 hadde ere. Dat hi mijn rechte vader was. 371 wane dat. 380 ben. Ic sweech. Twaren! hi es bedroghen. 403 willickene.

schrijft hij. 411 weer weer ic. Men zou. Al daert hoorde menech vroede. Gaut. ook de aant. Wien mach ic mijn lijf betrouwen! Ic maecte enen. 419 eest nu eest Gaut. 423 enwege. 409 Enen here. * 405 toent na sijnre. 415 nu] u. 433 te desen] ten.v. 424 heet hi is misschien in dezen en den voorgaanden regel te schrappen voort ontbreekt. Philotas stoet ende hadde an Een quaet cleet te desen stonden. cui vitae et capitis commisi iura. of hi woude. eest nu eest echt. vgl. 145: praefeci pluribus unum. mei cives. 412 danmen mijn. Alexanders geesten . De leemte kan evenwel ook zijn na 419 (zooals ik in den tekst aangenomen heb) b. dit claghic nu. 159: iubet proferre. Up ghenade so biedic mi u. b. In moet sterven. 416 biedic mi u] biddic u. tekst iets ontbreekt. Die hande waren hem ghebonden. ende hi talen soude Voor hem allen. 430 ute sijnre. De Vries is van gevoelen. Ende hi ghinc enweghe uten rade. waeric bleven In enen strijt. Prof. kunnen lezen 419 eest dat u wille niet en si ❘ ende daeromme so rechtet mi ❘ ic moet sterven. dat er in den nl. 432 ende S] en. Want ic en wille noch en mach Niet gheleven enen dach. 410 Nu willi om mijn leven pinen. dat mach mi rouwen. Gaut.’ Dit sprac hi met grammen moede. 408 maecte enen] maectene. Mi ware beter. eist nu. of gijt houdet over recht ❘ ende uwe hulde mi ghebreekt en dan 420 niet recht maar wreekt naar aanleiding van het latijn. Dat hi sonder scepentale 430 Hadde verdaen uut siere sale Also enen edelen man. 431 alse. Here boven al den minen. 153: ergo. eist echt * 420 Dies biddic u dat ghi mi recht. 410 wilt hi. 426 ofte. 413 mijn. Ende hi hiet bringhen voort met stade 425 Philoten. 415 Lieve vriende. 435 morderen. 414 mijn lijf. Jacob van Maerlant. Hi doet. om dat mens hier achter Spreken en soude ghenen lachter.v. die hi heeft ghedacht.291 * 405 Ende hi toocht na siere macht Die quaetheit. vestra ad munimina civis armaque confugio: liceat vos esse salutis auctores: salvus vobis nolentibus esse nec volo nec valeo: si me salvare velitis. vindicis officium praetendite vindice poena. 434 Sine. dan mijn leven Mine ghesellen nemen souden Die mi souden dlijf behouden. 435 Alse men dien moordenaren plach.

450 edel. Doe was Philotas sere in vare. 443 her scarde: verwarde. Ende hi sprac om Philotas leven. dies ghelooft. Want Permenioen hadde verloren Twee edele kinder daer te voren: Voor Tyren dien jonghen Hector. + LXXIXa 2. Ende Nichanor. Die wilen met groter ere Maerscalc was van al dien here Entie met scilde ende met spere Alre naeste dien coninc was. Sconincs manne twifelden sere. Alexanders geesten . 183: sopitamque ducum dicendo resuscitat iram.292 * + Hoe drouveleke dat hi sach! Onghelijc was hi dien here. 465 baliou. 439 her: sper. 472 Noch hine keerde her noch. Daer men vellede meneghen tor. Ooc ghedochtsi mede das. Ende ooc mede was haer waen Dat hi tonrechte was ghevaen In vreemden lande wel verre. Si peinsden om dien groten here Dien edelen Permenioen Ende om des goets Philotas doen. al waersi erre. * 436 droeflec. 441 alder. 447 dien S] die. 454 den die. 440 445 450 455 460 465 470 + LXXIXb 1. 462 te onrecht. No hine hief up sijn hooft. 187: nec cqput erexit. Dien d'Yrcanoise hebben versleghen. Dit versach die baliu Amictas Dittie gramscap ghesonken was. 463 wael. Ende daermen hier tevoren af las. 456 beliou. Dus twifeldsi. 468 heft gegeven. Ende hi ooc daer niet en was. dien edelen deghen. Dat hi was sijn enech kint. Gaut. Doghen en keerdi hare no dare. 469 dier soelker. Jacob van Maerlant. Misschien sehreef Maerlant heeft upheven. So dat hi weder up heeft gheheven + Der liede moet met sulker tale. Alse hi conde segghen wale. Hi deet bedi. Dattie vader sere mint. Ende daertoe so was hi nu Int lant van Meden ghemaect baliu. Gaut. nex flexit luminis orbem. 458 gadachten si. Die dat here so dicke scaerde Ende vor die viande verwaerde. 452 meengen.

Want mine herte. 479 Ende verloes alle. Troostet mi wel ter cure. eweech.293 * 475 Dat hi hem kende sculdich das. Die hem selven sculdich weet. Jacob van Maerlant. 741. 490 Maer dat en doet niet die keytijf. Dat hi verloos al sine cracht 480 Ende hi viel neder in onmacht Up dien ghonen diene helt. 492 mijn herte weet eem. Gaut. Diet te rechte horen soude. + Dus hebbe ic die vrese groot. + LXXIXb 2. Als die coninc es wech ghestreken. 502 aen ben. Doe quam hem weder sine ghewelt. 499 troest. inde metus: hinc salvus naufragus illinc. Alexanders geesten . 478 hem ontbreekt. non video qua lege queam parere vel huius temporis articulo vel mundae a crimine menti. 479 en 480 in het hs. criminis expers huius et in nullo sibi conscia. Ende daventure es mi quaet 495 Ende fel an dander side. 505 Bedi moetic over mi spreken. 476 oft. Ofte dat hi in vare was Ende in vresen vander doot. 205: praeterea causam ingredior sine iudice. 500 wint] ·co· Bij Gautier luidt de geheele. 480 Dat hi veel. inter utrumque situs. Droochde hi af sine trane 485 Ende hi seide dese tale Ghestadelike ende wale: Een man. 500 Die wint vander aventure En laet mi niet sijn verloost. Vindet saen. dies sijt ghewes. hare behoort misschien in den volgenden regel. utriusque locatus in arto. vs. An dene side bem ic ghetroost. 477 in S] en. Hoe hi ontladen mach sijn lijf. onhandig vertaalde plaats (195 volgg. 481 hielt. 593 aen ben. vgl. An dander side bem ic doot. 482 al sine. 506 al es die c. 486 gestedelike. Doe quam hem een wederstoot. die onsculdich es. dat hi hadde ane. 491 schuldich. 498 mijn. * 475 hi een.): Cumque sit in portu mens hinc mea. 485 ooc dese. in me parat ille securim: hinc spes. lieve heren. in omgekeerde volgorde. Mettien cleede. Forti fortunae pereo si pareo: mentem non sinit insontem fortuna potentior esse: haec secura manet. turbidus illinc me tumido fluctu fortunae verberet Auster. Aldus stae ic onblide Ende en weet mi waerwaert keren. 497 werwert. Maer mine herte weet haer ghereet Onsculdich van deser daet. 505 mot ic.

294 * Mine onscout. Want hi mach allene wale Mi quite laten ende domen. Dat men niet en segghe als ende als Na mine jammerlike doot: ‘Philotas hi hads scande groot. Dat hi hem verdelen liet. 525 verdielen. 216: sed quo me crimine damnet curia. 509 Mi domen. Hine hadder jeghen ghetalet iet. 539 En̄ die sijn selven lives. Nicomacus liet mi wel quite Die coninc seit nochtan met vlite. Ende hi hem selven doden woude? Of die coninc mi ooc tijet Dat Dimus des heeft ghelijet Dat ic daer af sculdich was. 535 wael. 527 hoe] soe. 513 liet mi selven. 515 eest. Ende wroeghet mi niet van enen woorde. 518 weet wel oppenb. Die here. 543 oft. Hien liete mi selve gaen. Dat ic hier af sculdich bem Ende Dimus hi dode hem. Cebalijn met sinen lieden.’ Ghi heren. Ic wille mi onsculdeghen das. die mi dede vaen. 546 onsculdighen. 545 * 508 mijn onscolt oft. 528 vonnisse. Diet van Nicomacuse verhoorde. + Een die sijns selfs lijfs niene vermeet. 537 ben. 547 geesten. non video soeldi. 526 hedder getaelt. 511 qwijt. 510 515 520 525 530 535 540 + LXXXa 1. Jacob van Maerlant. diet weet Dat hi mijns vermiden soude. Alexanders geesten . Die jeghen sconincs leven rieden. 533 die. Wi lesen in die Troiaensce geeste. hoe suldi gheven Enech vonnesse jeghen mijn leven? Want niemen mi betijet das Dat ic vanden ghenen was. Wie es so vroet dan. of hi woude Domen mi na mine tale. Ghelijc dat ics sculdich ware. Gaut. 529 beriet. Ende ic wel weet al openbare Dat ic niet en mach ontbreken: Nochtan willic mine tale spreken Ende ontladen minen hals. 516 stae. Ende ic en mach niet henen comen. Al eist dat ic ooc ghebonden Voor u sta in desen stonden.

295
* Doe Achilles dalre meeste, Die alre beste int griexe here, Doot was bleven sonder were, Doene Paris haerde onsoete Hadde ghescoten onder die voete Met enen ghevenijnden spere, Doe was in dat griexe here Om die wapine vele talen. Ulixes, die dien here halp halen In sconincx Licomedes sale, Ende die dinghen conste wale Heescede die wapen over recht. Aiax wildese hebben echt, Want sijn vader Telamoen Ende Achilles vader Pelioen Dese waren ghebroeder bede, Alset wisten die Grieken gherede; Ende om dat hi die staercste was, Woudi hem vermeten das, Dat hi die wapen hebben woude. Ulixes antwoorde alstie boude, Daert hoorden Achilles vrient, Dat hi die wapen hadde verdient. Aiax hi verweetem mede Dat hi noit coenheit en dede, Ende dat ooc en ware verholen, + Hine hadde bi nacht ghestolen Binnen Troien Pallas beelde: Ulixes antwoorde voor die heelde: ‘Men daerf mi verwiten niet, Al es mi die dinc ghesciet, Want beter man, dan ic si, Dyomedes was met mi Ende ic was daer af sijn cnecht.’ Doe verweet hem Aiax echt Ende seide dese tale: ‘Her Ulixes, men weet dat wale, Doe men voer up Troien striden, Ghi waert vervaert so tien tiden,

550

555

560

565

570

575

+

LXXXa 2.

580

585

*

548 meesten. 549 beste] meeste her. 550 wer. 551 En̄ doe parijs. 553 gefenijnden sper. 555 wapen. 559 heiscede. 560 Aiax wildese S] Aiaxse wise icse. 562 polioen. 563 Dit beide. 564 Alset] doen gereide. 565 hi] Aiax starc. 566 woude. 568 antwerde. 571 verwetem. 573 ooc] noit were. 576 andwerde. 581 knecht. 584 Hier wael. 585 voer S] vore. 586 vervaert S] vervaer.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

296
* Dat ghi u selven maket verwoet Ende wanet hebben behoet Dat ghi niet waert comen te stride. Palamedes wist betide; Alse ghi eriedet up die see Settedi u kint, min no mee, Vore uwe paerde in die vore; Want hi wiste wel ter core, Haddi verloren uwen sin, Dat ghijt vermeet meer no min. Maer doe ghijt niet woudet doden, Waerdi bracht in desen noden Ende ghevoert in desen strijt, Daer ghi af ontaen sijt.’ Ulixes hi andwoorde weder: ‘Her Aiax, lecht die tale neder, Want men sals mi ghenen lachter Met rechte spreken hier achter, Dat mi die dinc es ghesciet. Achilles en scames hem niet, Hi en was ghevloen, dat weetmen wale, In sconinx Licomedes sale + Die grote here dedele man, Ende hadde wijs cleder an. Dien lachter draghic wel ghemene Met hem, want ic bem haerde clene Jeghen Achillese van crachte Ende van goede ende van gheslachte.’ ‘Dus ontsculdechde hem’ sprac Philote, ‘Ulixes voor die griexe rote Met beteren mannen, dan hi was. Ooc dar ic mi vermeten das, Dat Dimus mi die moort teech an, Om dat ic was een beter man. Merct ghi heren, die wet ende recht Hebt bekent nu ende echt, Bi wat rechte men sal verdoen Enen edelen man, enen baroen, Die onghewroucht es van orconden

590

595

600

605

610

+

LXXXb 1.

615

620

625

*

590 Palamedes S] Dalmedes wiste. 591 eriet. 592 settet di u k. noch min noch mee. 593 voer u perde. 596 noch. 597 wůudet. 601 andwerde. 602 Hier legt. 603 saels. 607 hine was gevlouwen. 609 die edel. 611 wael. 612 ben. 613 van] met. 615 onsculdechde. 617 beteren S] beten. 618 ds.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

297
* Bede nu ende tallen stonden Ende onbemaert ende onbeseit Van alre moordadecheit, Entie selve niet en lijet? Ic bem sere vermaledijet. Men en hadde mi de moort beteghen, Daer ic mede bem bedreghen, Maer dat mi die mare brochte Cebalijn diet al besochte; Want mine name niemen en wrouchde. Maer dat mi noit en ghenouchde Oorscalke, no niemare, Moet ic becopen sware. Wat soudic gheloven enen cnecht, Of sine claghe ooc was recht? Al seit een aerm mensche waer, Sine tale en acht men niet een haer. Dus sijn dies aerms menschen woort, + Al sijn si goet, luttel ghehoort. Of ic Dimus gheselle ware, Hoe so soudic openbare Laten werden dese moort? Ic hadde tstucken eer ghescoort Sonder wanconst Cebaline Openbaer of stillekine, Eer hijt dien coninc hadde gheseit. Nochtan sident, god weit, Dat mi dese moort was ontect Quam ic met swaerde uutghetrect In dies conics kemenade Tenen hemeliken rade; Want het es die derde dach Dat ics eerst hoorde ghewach Twaren, woudickene hebben gheslaen Ic hadt doe wale moghen bestaen.

630

635

640

645

+

LXXXb 2.

650

655

660

*

626 bedi. 627 onbemeert. 628 aller mordedecheit. 630 ben. 631 en ontbreekt mort niet. 632 bin. 633 mere brachte. 635 minen naem. 636 dat mi] want. Gaut. zegt (247): sed quod suppresseris ad te delatum facinus, quodque his rumoribus aures clauseris, obiicitur. De zin van deze woorden is niet nauwkeurig teruggegeven. 640 Wat soudic ofte sine cl. was recht. 642 hare. 643 armen. 645 oftic. 646 Wi soudic laten oppenbaer. 647 laten ontbreekt. 648 hedden te st. 650 oppenbaer noch st. Gaut. 256: clam sive palam poteram Ceballinum tollere de medio. 652 noctan. 653 onttect. 654 swerden uyt getrecht; misschien te lezen dat swaert. 658 ierste. 660 hedt wael.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

298
* Hoe so soudic hebben ghevorst? En soudic niet hebben ghedorst Sonder Dimus hulpe doen? Was ic dan sijn garsoen? Soudic met Dimuse dat bestaen Ende minen gherechten here slaen, Om dat ic coninc wesen soude? Wien so hebbic met goude Ofte met enegher dinc ghemiet? Dat secht, ende en swighets niet! Mi tijet die coninc met ghewelt, Dat ic met hem mijn sceren helt, Om dat hi hem beromde das, Dat Jupiter sijn vader was; Maer aermen lieden mochte vernoien, Die hem tallen tiden moien Dor sine hoveerdecheit. Te waren mine ghetrouwecheit + Entie vrientscap entie minne Entie vroetscap van minen sinne, Die some liede sere beniden, Ende dat ic ooc tallen tiden Dien coninc seide dat hem messat, Dat maecte mi met hem ghehat. Dies lije ic wale dat ic seide. Dan dedic dor gheen nidecheide, Want mi des wale ghedachte Dat hi si van der gode gheslachte; Maer ic hadde dien coninc lief, Ende dat hi hem so verhief, Ontsaghic mi dats hem vererren Die herren mochten van den sterren, Ende dats die princen mochten beniden, Die altoos sijn neven siere siden. Wat vromet mi, coninc here, Dat ic hebbe dor dine ere Versleghen die liede mine? Wat mach mi vromen mine pine? Ic hebbe twee broeders uutvercoren

665

670

675

680

+

LXXXIa 1.

685

690

695

*

661 Wi soudic. 662 En̄. 663 dymus hulpen. 665 dymuse. 668 so ontbreekt. Gaut. 266: quem tamen e vobis corrupi munere: misschien schreef dus M. wien van u. 670 segt en ontbreekt. 675 mochte] mach; vgl. 396. 681 som. 686 dat en dede ic dor gene; of te lezen dat en dede ic dor nidecheide? 688 si ontbreekt. 690 lees omdat? 691 mi zou beter ontbreken. 694 sijnre. 696 dine S] din. 699 ute vercoren.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

299
* 700 Dore sconincs wille verloren; Mijn vader en es ooc hier niet, No hine weet niet ons verdriet, No inne dar ontbieden niet. Twi tijetmen hem dat hi verriet 705 Den coninc? en es niet ghenouch Dat hi hevet groot onghevouch Van tween kinderen, die hi verloos, Hine werde al kindeloos Ende verliese dien derden mede? 710 Hi sal met groter onsculdechede Dore minen wille mede sterven. O wach, vader, du moets bederven Dor mine scout ende met mi! + Mijn leven es mi comen van di, 715 Ende van mi coomt di de doot Met onscoude haerde groot. Ic corte di dijn oude lijf. Twi wonstu noit dien keytijf, Die nemen sal di dijn leven? 720 Met rechte souts dune hebben vergheven Ochte versleghen hier te voren, So en waerstu noit dor mi verloren. Ic was di een quaet ghewin. In can ghemerken in minen sin, 725 Welc onser heeft meer onghevals, Of mine joghet als ende als, Of dine oude, lieve vader. Mine cracht wast algader Ende aldus moet ic sterven! 730 Mijns vader oude moet bederven! Mochtwi noch een stucke duren, Onthier ende wi bi naturen Die doot souden anegaen, Wi souden meneghen prijs ontfaen.’ 735 Dit sprac hi, entie coninc quam Sere ontsteken ende gram Met ere scare ghewapent wale,

+

LXXXIa 2.

*

700 dor des. 702 noch. 703 noch inne dar ontbieden V] hine d. ontbeiden z. de aanteekening. 707 ·ij· 710 onsculdechede V] onsculdechde. 713 schout me S] dor; Gaut. 290: mecum. 718 wonstu S] vonstu. 720 du eem. 721 ocht. 722 sone en weerstu. 726 ofte iogt. 727 ofte dijn ouder. 728 weest. 730 vaders ouder, 733 angaen. 737 eenre.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

300
* Alse hi sprac dese tale. Doe quam hem die vaer so groot Door die vrese vander doot, Dat hi verloos al sine cracht Ende seech neder in ommacht. Selc was daer, die spreken woude Dat menne leven laten soude; Maer dat was al onghehoort. Andere heren brachten voort, Dat men Philoten stenen soude; Selc was, die visieren woude + Dat menne met gheselen soude slaen. Doe dede die coninc maken saen Tormente voor Philotas oghen; Het stont hem so, hi moest ghedoghen. Mettien sprac hi stillekine, Woudemen corten sine pine, Al die waerheit vander moort Woude hi gheerne bringhen voort. Men seide ‘jaet.’ doe sprac Philote, Hi hadde ghemaect ene rote, Dat men dien coninc soude slaen. Doe ghinghen die cnechte saen Philoten stenen, dien keytijf. Maer doemen niewer an al sijn lijf Niet sien en mochte dan al wonden, Lijedi in corter stonden Bede teinde ende tbeghin Van der moort, meer no min. Maer die bouc en lijet niet das, Dat hi dier daet sculdich was, Maer hi twifelet harde sere, Of hijs lijede, dedele here, Om te cortene sine pine Daer hem in stont te sine. O wach, aerme! daventure Hoe quaet, hoe scale ende hoe sure Es soe dien steerfliken lieden!

740

745

750

+

LXXXIb 2.

755

760

765

770

775

*

739 vaer] vrese. 745 ongehort: vort. 746 ander. 747 steinen. 748 geiselen. 752 also. 758 hedde een. 759 S soude, ontbreekt. 760 knechte. 761 steinen. 762 nigerins. 763 dan S] dat. 764 liede. 765 beide en. 766 noch meer noch. 767 liet. 768 daet (of dinc?) ontbreekt. 769 hi] si. 770 ochte liede die edel. 774 ende ontbreekt. 775 sterfliken S] steerliken.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

301
* Hoe luttel hare helpen dieden! Dien soe hoghe climmen doet, Hoe sciere gheeft soe hem onspoet, Ende werpten van den eren neder In groten aermoeden weder! Nu was hi ghemaket here, Philotas vader, met groter ere Over tlantscap van Meden, + Ende met groter werdecheden Here boven sine ghesellen Permenioens sone, daer ghi af tellen Hoort so meneghe grote daet: Nu es hi sonder enech toeverlaet Ghevallen, alsi waende cliven Ende verdeelt mettien keytiven In ellende ende ghesteent, Die menichwerven es beweent. Al die liede woorpen steene Up dien edelen man ghemene, Die tevoren al den lieden Menechwerf dede ghebieden Dat men ten wapen soude gaen. * Ses daghe na Philotas doot Dat was jammer haerde groot Porrede Alexander mettier vaert Jeghen Bessuse te Bacteren waert. Hi brochte tfolc in Bacteren lant In sulker vresen al te hant, Dat si die Grieken sonder waen Niet en dorsten bestaen.

780

785

+

LXXXIb 2.

790

795

800

805

*

776 luttel eer dieden; er kan ook eeren of iets dergelijks gestaan hebben. Bij Gaut. (323) begint deze ἀναστροϕὴ aan Fortuna: o quam difficili nisu sors provehit actus lubrica mortales. 779 worpen den ontbreekt. 781 was philotas gemaect. 782 En sijn vader; Gaut. (325) gewaagt niet van den vader: magno fortuna labore fecerat excelsum media de gente Philotam: princeps militiae factus ductorque cohortis Parmenione satus. 786 Permenio S ghi, ontbreekt. 788 enech behoort wellicht den afschrijver. 789 weende becliven; Gaut. 329 scandere dum quaerit 791 elende. 793 steen: gemeen. 797 Na dezen regel zijn elf lijnen onbeschreven gelaten; zooveel ontbreken er echter waarschijnlijk niet blijkens het latijn, waar wij alleen nog lezen (332): quam frivola gloria rerum, quam mundi fugitivus honor, quam nomen inane! Praelatus, qui praeesse cupit, prodesse recusat. 798 het hs. beint het nieuwe hoofdstuk eerst met 800. Buitendien vermoedt S dat 798 en 799 onderling van plaats verwisseld zijn. Gaut.: sex ubi consumpti post tristia fata Philotae praeteriere dies propero rapit agmina cursu etc. 800 doen porrede.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

302
* + Ende Bessus vlo in enen casteel, Die staerc was ende gheheel. Daer vinghene sijn selves vrient, Om dat hijs wale hadde verdient, Ende sendene Alexandere ghevaen, Die hande ghebonden sonder waen, Al moedernaect, haerde onsoete Om dien hals ende om die voete Ghespannen utermaten vaste. Doe sprac hi ten leden gaste, Dien hi felliken anesach: Sech, wat verwoetheiden lach In dinen sin, verwoet man, Of wat dulheiden brochter di an, Dattu dien coninc, die di dede Also meneghe hoveschede Souts dorren binden ende vaen Ende daertoe doorperlike slaen, Om dattu draghen wouts crone? Di comter af groot leet te lone. Mettien riep hi Exateuse, Dien broeder van Dariuse, Ende gaf hem Bessuse ghevaen. So dedi mede sonder waen Narbesines dien fellen man. Hi sprac ‘inne hebbe daeran Niet tebroken minen eet, Want het was in mijn beheet, Dat ickene soude den hoochsten maken Van den minen in waren saken: Nu hankene an die hoochste galghe.’ Daer hinc hi die twee valsce balghe Daris broeder Exateus Ende wrac sinen broeder dus. Aldus nam Bessus conincrike + Cort einde doorperlike. Alexander hadde menech jaer Ere begheert, dat es waer,

+

LXXXIIa 1.

810

815

820

825

830

835

840

+

LXXXIIa 2.

*

806 aan den voet der voorgaande bladzijde (waar altoos de eerste regel der volgenden staat) een. 807 geheheel. 808 sine. 811 die] sine. 812 moder nact. 813 ende] in. 816 an sach. 817 segge. 819 ofte. 821 menich. 823 dar toe. 825 di S] die. 827 Enen dien vorsten van dien huse; Gaut. 348: fratrem Darii, quem corporis inter custodes pridem terrarum eversor habebat, accivit. 831 in hebbe niet. 832 niet ontbreekt. 834 hoesten. 836 haencene. 837 valsche. 842 menich.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

303
* Te winne dier Siten lant. Bedi voer hi al te hant Darewaert met sinen scaren Ende quam up een riviere ghevaren, Die es gheheten Tanais, Die int besceden gheleghen is Tusscen Bacteren ende Siten lant. Dat es in bouken wel becant Dat soe met crachte comt ghelopen Tusscen Asien ende Europen, Ende sceet dese lande ontwee Daer soe vallet in die see. Enghene huse en hebben die Siten; Si sijn ghedaen alse of si biten Souden die liede, die si sien. Men seghet ooc dat si plien Te wone in die haghedochten Ende si ander goet en sochten Dan hem nature woude gheven Broot, dare si bi leven; No sine willen selver no gout No anders hebben in hare ghewout. Up die riviere slouch Alexander Sine tenten ende menich ander. Hi dede scepe maken te waren, Daer hi mede soude over varen Ende doen die griexe swaerde biten Up dat wreede volc van Siten. Mettien quamen tweewaerf tiene Groter manne ende onsiene + In dat griexe here te waren, Up eislike paerde ghevaren, Met ere wonderliker manieren.

845

850

855

860

865

870

875

+

LXXXIIb 1.

Doe sprac die outste vanden lieden, 880 Doe hi dien coninc sach so clene

*

844 winnen. 845 bedie. 846 daer wert. 851 wael. 857 al oft. 860 wonen aechdochten. 862 die nature. 863 Eñ broot daer; Gaut. 366: contentique cibis quos dat natura. 864 noch siluer noch 865 noch anders in eer. 872 tien. 873 siene. 874 her. 876 einre. De regels, welke door den afschrijver hier vermoedelijk achterwege gelaten zijn, luidden misschien Si quamen van over die riviere ❘ den coninc bootscap ontbieden. Bij Gaut. 371 lezen wij: ecce peregrino Macetum tentoria cultu horrida cornipedum bis deni terga prementes intravere viri, regi mandata ferentes. 880 cleen.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

304
* ‘Waerstu also groot allene Van lichame, alse van ghierecheden, Of waerstu also groot van leden Alse du groot van moede sijs, Die werelt ware in alre wijs Al te clene te dinen behouf, Want du wesen souts so grouf, Dat dijn ene hant soude slaen, Daer wi sien die sonne up gaen, Dander hant, dat es groot wonder, Daer die sonne gaet onder. Nochtan en sout di ghenoughen niet. So wat dinghe so ghesciet, Dat soutstu willen besien. Waer soude de drouve sonne vlien, Du en soutster here af willen wesen? Bedi meerkic wale in desen, Dattu vele dinghe begheers, Die du dijns ondanx ontbeers. Alstu die werelt heves verwonnen Soutstu dorvechten ende dorronnen Beesten, beerghe, stene, wout; Ja die snee, die es so cout Ende leit in die diepe valleien Soutstu met dinen swaerde heien; Die wondere die in woude luuscen Soutstu met dinen volke uut buuscen. Diere oorsse macht ende diere ghesellen Sal noch die elemente quellen. Neemstu daer an enghenen goom: + Hoe hooch ghewassen es een boom, Hoe staerc ende hoe out van jaren, Up ene corte wile te waren Weert hi uter aerden ghehouwen. Die up dien sconen appel scouwen, Die staet up den hoghen boom,

885

890

895

900

905

910

+

LXXXIIb 2.

915

*

881 werstu. 882 lichamen. 883 ofte weers du. 884 sijs] bis. 885 w'relt were in dier alre. 886 cleen. 887 souts wesen so grof. 891 slaen daer. 896 en ontbreekt. 897 bedie. 899 ondanx S] ondax onbeers. 900 als du die w'relt heves dorronnen; Gaut. 385: orbe subacto cum genus humanum superaveris. 901 soustu dorronnen] dor winnen; z. de aanteekening. 904 valleien S] vallien. 905 soustu. 906 luschen. 907 soustu uten busscen; z. de aanteekening. 908 dijnre beide malen. 910 genen. 911 We gewassen; Gaut. 391: longo quod provocat aethera ramo arboreum robur. 912 we starc out van dan dagen. 914 ute der. 916 stat.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

305
* Ende die dan niet en nemen goom, Hoe hem met ghemake winnen, Ic wane, si luttel wijsheit kinnen. Maerc, alstu wout dien appel plocken, Dattu mettien droghen stocken Te dier eerden niet en vals. Al es die leuwe staerc ende ghemals Ende coninc boven alle beesten, Men vint noch lesende in geesten Dattene die clene vlieghen aten; Waerbi so laet di ghematen. Iser ende stael es haerde hart: Ene rostevlecke clene ende swart Bedeervet, al es soe cranc. Ens niemen onder dien hemels ganc, Hine mach dien cranken ontsien. Wie sijn si die der werelt plien, Of so rike of so groot, Sine moghen ontsien die doot? Wat hebben wi metti ghemene? Wi en mesdeden groot no clene Jeghen dijn lant no jeghen di. Wie so dijn gheslachte si, Of twi du hare best ghesent, Of wie du best, dats onbekent Al dien Siten ende verholen, Want hets volc dat woont in holen; Si vlien wapine ende liede Ende wonen, daert es onghediede. + Oit waren die Siten vri, Ende ic sal di segghen twi: Want sine begheren anders niet, Dan die nature ghebiet. Daeraf en moghen si sonder waen Enghenen man te dienste staen, No sine willen nemmermere

920

925

930

935

940

945

+

LXXXa 1.

950

*

917 neemt. 918 we hine met gemake mach winnen. 919 wene wijsheiden. 920 Maer; Gautier 395: videas alse du plucken. 922 Tier eden (S erden). 923 liewe gemals. 926 vlege. 928 ise. 929 cleen. 931 en es nimen die. 933 w'relt. 934 oft beide malen. 936 wi metti S] metti wi gemeen: cleen. 937 noch. 938 noch. 939 lees wat? 940 ofte her bist geseint. 941 ofte we du bis. 942 verholen S] onverholen. 944 wapen. 946 Dit. 949 Gaut. (409) zegt: libera gens Scythiae nil appetit ulterius, quam prima parens natura dedit. Het is dus de vraag, of M. niet schreef geven pliet, of wel danne die nature biet. 952 noch nemmermeer.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

306
* Van eneghen volke wesen here. Drie dinghe maken salech den man: Die lijf ende goet bescermen can Ende mettien sinen hem bedraghet Ende om andere goet niet en jaghet; Dit sijn die dinghe die ons salech maken. Woutu iet boven desen saken, So woutu meer, dan salichede. Wachti hierbi van quader sede! Ic wille dattu kinnes mede Een deel van der Siten sede. Sine hebben anders niet dan beesten Ende ploeghe daer si dlant met dweesten Si hebben ghescotte ende speren, Daer si dlant mede verweren, Ende * daer wi onsen goden Dienen mede na onsen gheboden. Dien vrienden die wi hebben vercoren Delen wi mede onse coren. Wat lande sal di beste voughen? Ofte wat goede sal di ghenoughen Cappadocien ende Lidia Surien, Percen ende Media Bacteren es di onderdaen; Nu woutu Inden winnen saen. Scaemdi, hets scande groot: Wat soudi onse quekenoot, Vrec man, wat sullen di onse beesten? + So wat die werelt mach gheleesten Dat es algader dijn; Nochtan duncstu di arem sijn. Wat sal di tgoet, dat emmer doet Becommert wesen dinen moet?

955

960

965

970

975

980

+

LXXXIIIa 2.

985

*

953 heer. 954 salech] heilich; Gaut. 414: beatum efficiunt. Er valt niet aan te denken dat M. ‘beatum’ naar aanleiding van den kerkelijken zin van het woord met heilech zou hebben vertaald; vgl. ook vers 960, de vertaling van: excedunt sua vota modum finemque beati; z. ook de aanteekening. 956 hem (hē) hetgeen V giste, staat in het hs. 957 ander liede. 958 die dinghe ontbreekt heilich. 968 Eñ daer wi mede; Gaut. 419: diis vinum in sacris patera libamus. 969 mede ontbreekt lees haren geboden? 970 die vriende. 971 deilen wi weder; Gaut. 419: amicis parta labore boum largimur farra. Dan volgt: sagitta eminus obruimus inimicos, cominus hasta - waarvan de vertaling wellicht door een afschrijver overgeslagen is. 972 voughen] bogen; Gaut. 422, quae te terra capit. 974 Capadocien en̄ libia; Gaut. Lydos. 976 en 977 in omgekeerde volgorde; de omzetting is door S aangewezen. 976 Bracten. 979 quekenoet S] quke uoet. 980 solen di S] die. 981 w'relt. 983 arm. 985 bekummert.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

307
* So du meer heves in dijn ghewout, So du mee begheers dat gout. Aldus comt di ghebrec van den goede. En meercstu niet in dinen moede, Hoe langhe du waers in Bacteren lant? Alse du dwinghs na diere hant Deen lant, so comt di dander jeghen. Aldus comt van orloghe seghe, Ende vanden seghe so comt strijt. Nu woutu varen in corter tijt Over die Tanais om viande Ende wout dwinghen tiere hande Sitenlant, dat noit man en dwanc; Maer onse aermoede, gode danc! Maect ons dapper ende snel; Maer dijn volc, dat weetmen wel, Dats so drachtich van groten goede: Dat segghic di met waren moede: Sine sullen ons ghevolghen niet, Wat so hem daerna ghesciet. Wine hebben niet, wi wesen snel, Dus moghen wi vlien ende volghen wel. Als du souts wanen dat wi sijn Verre van den volke dijn, Sullen wi sijn onder dijn here; Alse du souts wanen staen ter were Ende ons vaen ende slaen Sullen wi ontlopen saen. Die Siten en achten niet up goet; Noit en quam in haren moet + Enegherande ghiericheide. Sine hebben borghe no chiteide No casteel; maer in woestinen Gheneren si hem met groter pinen.

990

995

1000

1005

1010

1015

+

LXXXb 1.

*

986 me begeres. 988 comtti den misschien te schrappen; Gaut. 431: sicque famen saties, (var. faciens) defectum copia nutrit. 990 weers. 991 Doe duse dwongs; Gaut. 433: populum hunc dum subiicis, ille rebbellat. 993 comt orloge van den segen; Gaut..nascitur ex bello victoria: rursus ab illa surgunt bella tibi. 994 segen die strijt. 996 tane. 997 tiere hande, V tinen handen] tyren lande. 999 en 1001 mar. 1002 trachtich; Gaut. 438: totius opes exercitus orbis et praedam vehit iste tuus. 1003 di] dat. 1004 solen. 1005 wat hen dar na. 1006 en 7 in het hs. in omgekeerde volgorde. 1006 wine en maer wi 1007 S wi ontbreekt. 1008 wenen. 1010 solen. 1011 wenen. 1013 solen. 1016 eeng. gierichede. 1017 noch cithede; Gaut. 446: hoc hominum genus oppida spernit et urbes. 1018 noch. 1019 hen.

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten

* 1020 bedie. 1044 noch eer (S en V hem sijn). 459: ne avole alis. wellicht ook te lezen ander volc en leeft. 1048 dijns selves V] steruens. Want soe nieman en verscoont. Dattu in corten tiden 1030 Niet en verlies al dine pine. Want soe gheerne dien man bedrieghet. 1045 dinen V (den S)] enen. 1040 Bestu god. 1041 genade behoort denkelijk te staan achter saltu in den voorgaanden regel. 451: consilium ergo salubre sequens. 1054 di S] die solen. 1028 mac] maer ane. 1040 god V] goet. Dine vrient sijn. is te schrappen. 1051 Anders. Du en salt niet corten hare leven No nemen hare goet. 1038 die en onvliet. Gaut. daer soe drivet Dien enen up. Alsoe wille. Gaut. 1037 halt si si di. 1036 ofte. 464: stultum est horum meminisse ex quibus ipse tui es oblitus. + LXXXb 2. Gaut. so saltu dan Ghenade doen den steerfliken man Ende hem sijn noottorft gheven. 460: si deus es salttu. wiltuut weten. En si haer lief. 1033 daer] dat. Houtse vaste. 1035 dar om. + El gheen volc en leeft met vreden. die hare gaste Utermaten sere hoont. 1025 Diese met hem behouden can. Alexanders geesten . en es gheen man. Dan die sonder hoverde sijn. Hoemen daventure bescrivet Met enen rade. 1039 bedrieghet] verdriet. Het es doorheit in alre wijs Dattu dijns selves heves vergheten. 1043 hare] sijn. En meercstu niet int herte dine. Jacob van Maerlant. Mac een einde an dijn striden. 1026 nutten] mittien. Gaut. 1029 dattu niet. 1050 Daer du niet up en heves ghestreden. of het lidwoord vóór steerfl.308 * 1020 Bedi pijndi te houdene vaste Daventure. wattu sijs. set dinen moet Te peinsene. 1021 eer. 1049 sint wouttu yt. Hier omme volghe nutten rade! Die wile dat soe es ghestade. di ne ontvlieghet. 1045 Bestu mensce. 1034 Dien S] Die. dien anderen neder? 1035 Daeromme kere te lande weder! Ende of soe di de hande biet. Het seghet mi die herte mijn Dat si di spade sullen gheonnen. dat soe niet.

Vóór of achter dicke stond denkelijk een adverbiale bepaling. Dit waren ridders sonder waen Van groten prise. Ere dat mach ghescien. 1070 sijnre. * 1055 Dattu in. 1063 eest. 1092 groten namen. van groter namen. Gaut. Alexander sweech al stille Ende liet hem segghen sinen wille. Die Siten saten up hare paerde 1075 Ende voeren haerre vaerde Over dien Tanais in haer lant. + LXXXIVa 1. (472) zegt: et siccum piscis amabit. 1085 zooals steeds sinacus. Jacob van Maerlant. 1090 Dicwile hadde. Binnen draghen si dien nijt. die meneghe daet 1090 Dicke * hadde ghedaen. Tusscen di ende die du heves verwonnen Eist dat wijt ghemeerken connen En mach ghene minne sijn. die coene was. om de hoedanigheid uit te drukken. Glaucus ende Polidamas Ende Aristoen. 1067 tonen si. Alse of si di hadden lief. 1058 solen. 1060 solen alle water. 1080 her deilde. 1061 eer.309 * 1055 Die du in stride heves verwonnen. Binnen haetsi di alse enen dief. Alexanders geesten . 1085 Ende Simacus. De voorste scare woude hi besien. 1078 dede sine her ten wapen gaen. die node vlo. 1065 tonen scoen. Buten tooghsi di in allen tijt. Daer was met hem Eufetio Ende Armolaus. 1068 ofte hedde. 1065 Al toghen si di scone anscijn. Alexander gherede hem te hant Ende dede ten wapinen vaen Die sine ende te scepe gaen. Entie leidesterre entie waghen Sullen eer te hove gaen Dat segghic di al sonder waen 1060 Eer sullen vissche water vlien.’ 1070 Dus sprac die Site in siere tale Voor dien coninc in die sale. 1079 Eñ alle souden si te scepe vaen. 1080 Sijn here deelde hi in drien. + Ende Nicanor van Traci. die deghen vri. 1076 die tane. 1074 eer. 1077 gereide. Pencestes ende Lavernaet Ende Cymeus. Want eer sal aerde sterren draghen.

1095 were S] wer. 1096 Perdicas. 1118 gespreit ocht were. 1106 pannarges die iersten. diene eerst bekende. Dus voer die coninc over die riviere Ende met hem menech heelt fiere. 1111 helt. Ende was gheheten Baradach. met groter ere. hist. ghemaket here. Tholomeus was in dander here Ende ander ridders van groter were: Perdiccas ende Antigonus Clitus ende Emenidus Meleager ende Tauroen Cenus. 1099 metroen uit matroen veranderd. 1095 1100 1105 1110 1115 1120 + LXXXIVa 2. Amictas ende Matroen. 18. 1097 eminidus. 4 . 1126 En. 1110 in plaats van die coninc is misschien enkel hi te schrijven. Bede ridders ende seriant. Voor die Siten quam ghevaren Een deghen. vgl. 1125 * 1093 nieuwinghe (nuwelinge S)] nouwelinge uyt. 1127 tierst. niet out van jaren. Die mi sijn bi namen onbecant.310 * Die nieuwinghe uut Grieken quamen. 1 Jacob van Maerlant. Sp. 1120 beide 1125 coen. 1112 beide sariant. 1104 arebatus. Doe die coninc met ghenende Tote Daris tafele sat Ende met hem uter scotelen at. 1100 dirde. 1094 here S] her. 1102 Draris broder was gemact. 1108 tafel. Ende die ghetrouwe Artabatus Ende die rike Mascus Ende Pasarges. Keerdi darewaert sijn paert. Doe si quamen an dander lant Sloughen si die tenten al te hant. of het ware een wout. Dien de Siten hadden verheven Coninc om sijn coene leven. Teerst dattene Alexander sach. De Percen waren in de derde scare. Dies wies Alexanders moet. Alexanders geesten . Daris broeder. 1113 mi bi namen sijn. + Daer was menech heelt bout Bede te paerde ente voet. Daer af was een ridder mare. Die Siten quamen daer ter were Ghegaen met enen groten here Ghespeert. 32: daert alre dicst was ghespeert in den wijch dorbrac hi dat. 1128 darwert. Exateus. 1101 dar af een ridder maer. 1119 helt.

1130 1135 1140 1145 1150 1155 + LXXXIVb1 1160 1165 * 1129 onverveert.311 * Baradach was onvervaert. 1138 En̄ trensoen eem uyt siner rechter. Dat sconincs sadelstelle brac.Maer wie dat van den Siten sach Dat versleghen was Baradach. Eufecio slouch daer hem tween Neven die knien af die been. 1150 tho dinen. Ende het spranc in stucken twee.’ Doe cloofdi hem thovet toten tanden. Ende si vinghen bede ten swaerde. Die strijt was staerc ende groot. 1132 Die beide. Dien hi voor die joeste hilt. 1167 sagen. 1160 beide. Sijn scilt was ghevaerwet root. Volchdi na met groter porsse. Dien sal ic losen tinen scanden. Hi vlo weder danen hi quam. 1162 hem] en. du heefs mijns enen pant. Bede Siten ende Grieken Die nemmermeer daerna ne wieken. Alexanders geesten . + . peert. 1135 stackene. dat hi met allen Ter eerden neder quam ghevallen. Daer bleven doot man ende orsse. Hi slouch sijn paert met ere swepe. 1151 thuet. 1163 nieven. 1144 beide. 1136 sper. Ende Baradach bleef ghinder doot. Doe die coninc dat vernam. Een spere nam hi in sinen grepe. 1130 eenre. Sijn spere dede enen groten crac. 1137 het] hi twe. Elc stac up anderen met nide. of is te lezen slouch daer ontween ❘ meneghen die knien of die been? 1165 vote. Jacob van Maerlant. Ende een trensoen hem int rechter oghe. Hi stac dien coninc up den scilt. Baradach sat haerde hoghe. Nicanor ende Simacus Saghene te voet staen aldus. Die coninc stakene up die side. Dat hem dat spere dede wee. Dat bede staerc was ende groot. 1133 geverwet. Doe sprac die coninc te hant: ‘Vrient. Armolaus verloos sijn paert Ende vacht te voet als een liebaert. Baradach hi slouch so haerde Up Alexanders scilt.

1195 mettier bloesser. Si beringhden met haren here Die Siten. die fiere. 1193 Woude oft. 1191 gincker in. 1198 mar. Dattie Site viel ter neder. Bindien vacht Tholomeus sere Ende Exateus die here Met haren volc uptie Siten. diet versach. + Want Clitus boot dien scilt derjeghen. die daer stoeden ter were. Hi stac hem tswaert in toter herte. Si doden meneghen an die vaert. Maer die coninc sonder waen Was beringht van hem tienen. 1188 verslagen. 1170 1175 1180 1185 1190 + LXXXIVb 2. 1181 stoenden. 1203 ende] en. 1186 Mar clitus die dat. Ende Polidamas die deghen Hebben haerre so vele versleghen. 1169 mengen vert. 1182 mocht. Doene diere een soude slaen. 1192 hilt. Dat hi en hoorde no en sach. Daer en was niemen. 1175 huerre so vuel. Si dorredense voort ende weder. Jacob van Maerlant. 1204 binnen dien. dan si tween. Maer Clitus wrac dies conincs smerte. 1187 were. 1178 mettier sierre. Pencestes ende Lavernaet Deden meneghe grote daet.312 * Si gaven hem een staerke paert. Die coninc ware up dien dach Van den Siten daer versleghen. 1197 noch. Hi liet ghinder sinen brant. die node vloen. Dattie Siten vluchtich waren. 1177 twe ander. So dattier luttel mochte ontgaen. Doe quamen die twee andere scaren: Tholomeus metter siere Ende Exateus. 1190 Doen die souden. Die hem van groten slaghen dienen. Doe slouch hi metter bloter hant Uptien coninc sulken slach. 1183 mar. Alexanders geesten . Si en sloughen hem af hande ende been. 1206 huren. 1185 slegen. Ne ware Clitus. Dat sweert ghinc in sonder waen Over die helt van den scilde. 1195 1200 1205 * 1168 starc pert. 1201 dorredenen. 1180 eren her: wer. Wilde die Site of en wilde. Ende Cymeus ende Aristoen Ende Glaucus.

1214 eene A harde H A. Woorden hem al onderdaen. Ende Dromoen liep up dien coninc. 1218 met ij speren: weren H. Die mochten. Hi waendene lopen ter neder. Ic segghe u in waerre dinc. Van daer siere tiene hebben versleghen. Van verren up hem metten spere. Al waerre der Siten vele. Want hi was staerc ende wreet. Doe hem niemen en dorste ghenaken.ne A tsuert A. 1230 1235 1240 * 1207 eer. 1217 Soe dat hun niemen H Doen hē niemen A. Alexanders geesten . Die snelste vander Siten lant. 1221 vlo ontbreekt H coes A. 1216 sinacus II. als de regel niet meer bedorven is. Tauroen ende Simacus si staken. 1215 starc en H. Dromoen vlo ende vercoos Emeniduse onder die porsse Ende hi liepene van den orsse. lees maer si? mochte. Doe was daer een. 1210 1215 1220 1225 + LXXXVa 1. 1210 hun. Nochtan verloren si vele liede. Te voren hadden de Siten verwonnen Menech lant onder der sonnen: Assirien.313 * Si deden hare scilde spliten. 1233 dar weder. Dus wonnent die Griekeheren. + So dat hi quam uten ringhe. Si vloen al sonder keren. dat si hem ontvloen. Ende dandere. 1234 stackene dor sine. hiet Dromoen. 1236 vlouen. Alexander quam tien tiden Ende Clitus. 1220 en sloech H en̄ sloeg. Hem volchden die jonghelinghe Maer en mochtene achterriden. 1235 ware. Hi maecte met siere hant Ene plaetse haerde breet. Nicanor sette hem ter were. die coene deghen. 1226 mar. Jacob van Maerlant. Si dwonghense al sonder miede. Ende slouchene. beter misschien ende diere waren. 1238 die ander. Want hi stakene dor die kele. 1211 heet. 1209 dwongen si mide. die hem waren ontgaen. Percen ende Meden Ende Affrike met allen steden. 1232 weenden. dat hijt tsweert verloos. Die coninc sette hem daerweder. 1237 grieke heren. 1208 veel lide. 1229 van daer] om dat.

1263 edel H A. 1255 na dezen ontbreken eenige regels.. Want si wisten sekerlike 1250 Dat noit volc die Siten en dwanc Sonder die Grieken.. Bat mens hem. 1267 lietsi H. 1258 goderterenheit. Dies plach altoos die edele man: Hine ontdwanc niet hare goet. quam etc. 1262 doechden. Dat hise met dogheden verwan. des hebben danc! Sine waenden niet dat iemen ware So staerc alse Alexanders scare. Maer sijn onvervaerde moet. de vertaling bevattende van Gaut. Alexanders geesten . 1248 oeste en̄. 1265 oec so H wael H.. hi lietse gaen. 506: nec magis arma ducis homines movere suoque subiecere iugo. Hi was van groten ghenende.. Begonste hem dat volc versaghen Al toten oostende van eertrike. 1252 weenden ieman. 1264 ontdwanc] ontd... + LXXXVa 2. 1268 mochtmen H. Die achte bouc neemt hier ende. 1270 ierstwerf H... 1259 co·alex'. 1261 hun. 1266 alse H alse hi A. + Hi was hem mede ooc so sachte. * 1245 mere. 1245 Sint dat die mare was verstaen In die lande diere bi laghen. denkelijk twee. Jacob van Maerlant. 1265 Ooc was hi so wel ghemoet. Dat hem vrecheit niet en dede.. 1271 mar onverveerde.re A (vermoedelijk echter. Daerbi mochtemen merken mede. Alsi liede hadde ghevaen.314 * Nu sijn si dien Grieken onderdaen. 1273 nemt.nc te lezen) eer H. Dus waert dien Grieken onderdaen 1255 Menich coninc sonder waen Dor sconincx goedertierheit mede. 1270 Dat hi eerst orloghe bestoet. Want het was Alexanders sede: 1260 Alsi verwan een volc met crachte.

Conincs hulde en es gheen erve. Dat bi siere hulpen was Die coninc der doot ontgaen. + LXXXVb 1. Gaut. 9 en 10 Dattie coninc was ❘ bi siere hulpen der doot ontgaen. Daer waert hi up Clituse gram. dat was mesdaen. Jacob van Maerlant. 26 aen die hout sijn] sijn hoet. 19 Een elech man. Alexanders geesten . Ende hi sette sine vaert Ten lande van Indien waert. 24 aen. 16 noch. An de noortside hout sijn stede Een berch. Daerbi slouch hi hem. 20 S en ontbreekt. 9: India tota fere nascsnti subdita Phoebo. 23 berge S] borge. Met onrechte slouch hi dese. * 6 Daer verhoerde hi. IX. 28 vyt. 25 zut side. 22 rijst] tijt. Hi verhoorde ende vernam Dat hi hem beromde das. Bedi secht men ons over waer: + Elc man sie om sijn bederve.315 *Die neghende bouc. Ende dode Armelause mede Ende ooc ter selver stede Dien vroeden Calistonese. min no mere Binnen drien daghen daernaer. 21 indi. Dat hi en at. es Caucasus ghenomt. Daer menich water ute comt. Die sonne rijst den lande bi. wellicht ook te lezen hevet sijn. 18 segt. 5 10 15 20 25 Dus sijn die Siten al bedwonghen Met Alexandere. Nu salic tellen van Endi. dien jonghen. Het berou hem so sere. 11 vermoedelijk te lezen dies in plaats van daerbi. Hoghe berghe hebbent bevaen An die oostside sonder waen Ende ane de suutside mede.

Dat Ganges. 1 . 37 dat S] dan Phison A. 32 deilent. Acesis valt in Ganges. 49 si ontbreekt. Heet Indus. groot ende clene. des sijt ghewes. Ende weerder sijn bi onsen tiden. 47 uellet. ende aldus Scrivet Junius Solinus.316 * In die middel eist slecht lant. 39 alder nauste H. Es soe wijt. Dat voersi wech. 35 ouehoet. 30 35 40 45 50 + LXXXVb 2. Si maken haerde groot baraet. Die dor al die werelt varen. Ende soe es diep hondert voete. 31 liet zut side. + Waer so iet an haren cant Comet. Jun. Si vellen bome. 18: uterque turbidus extensis rubrum mare verberat undis. 59 gemeen. Dor dat lant van Inden gheet. de aanteek. 42 wijtste H nare H. 44 bescrivet H. 60 dire steen. 36 acht hondert passen. tellusque fluentum insula facta bibit. dat es waer. 18. Gaut. 52 weer hueren. Dan si oit waren siden Dat Adam ghescapen was. Sol. Dat een grote riviere es. 55 60 * 29 middelt eest slech. vgl. Daer soe wijtst es daer naer. Ganghes ende Indus dese twee.7: octo milia passuum ware H. onghehoont. 54 voersi S] voert si en wech. * grote stene. hist. (20) verhaalt van de rivieren: (uterque) robora multa solo radicitus eruta magna absorbet cum parte soli: si fortibus undis molle solum reperit stagnat. ghimmen ende diere stene. IX. Daer in sijn vijfdusent steden Ende menich dusent liede mede Sijn. Hare water es haerde soete. 55 Atesis vellet. Daer hare stroom te gader gaet. In die riviere vintmen ghemene Gout. die ooc Phisoen heet. Overwaer segghic u dat. 53 coment grote. 41 vi. Si vallen in die Rode see. 58 eer.. Hets na een flume ghenant. Vierdusent voete. Hoghe berghe delent wale wide.ch hondert A. Solinus 52. Gaut. in elke stat. Sp.. z. Daer soe alre naust es. Sij sijn die meeste rivieren twaren. ontbreekt H. si storen tlant. Hondert dusent. leit in die suutside. 51 boem. 45 eer water water. Alexanders geesten . 1 Jacob van Maerlant.

79 hopte. maar eene 1 is geschrapt erterike (zooals men ook elders vindt. 85 90 95 100 * 68 geselle. 74 vol. in vlaamsche geschriften).317 * Dese rijcheit. 72 siere. Kere te Grieken met onneren! Haddic mi willen daertoe keren. wie ic si: Ic bem Porus. Gaut. 85 indi H A. Was hi der orloghen vro. 87 dat du A. 98 noch. 96 hedde ic. sonder waen. 92 ben.. Want hi hoopte om dien seghe Des was hi seker alle weghe. die here van Endi. Twi strides du jeghen die gode dan? Ic wille du ooc weets. die aldus spraken Tote Alexandere in waren saken: + ‘Porus. 76 wouden weder staen. 73 beide. 89 Ja H sterflic H sterflijc A.. Die men in mijn rike vint. die sere lichten. Om dattu sijn lant vervaers: Peins wat hoocheiden du begaers! Jane bestu een steerflijc man. Alse Alexander quam bat na Ende cont waert int conincrike Dattie ghesele van erderike Met haesten quame darewaert. 88 hoochheiden A. Teerst dat verhoort Macedo. 97 hedde. 90 twi woutu striden H waer omme strides du A.Porus obvius ire parat. 91 wille dattu H wildu A wets A. 75 mar. 40: sed in illis maximus oris solus Alexandro. Alexander. Bede borghe ende steden Vul van lieden ende rijcheden. Bedi ghebiedic di. die ontbiedet di. Vintmen int lant van India. jeghen mi En mach niemen ghestaen. Ende Porus seinde hem jeghen Boden. 69 qweem dar wart. Alexanders geesten . Jacob van Maerlant. Ic hadt ghewonnen wilen eer. 71 giften. sijt seker das. Maer Porus sonder waen Woudene allene wederstaen. 77 tierst dat verhort. geloof ik. 65 70 75 80 + LXXXVIa1. Woorden die princen al vervaert Ende gaven hem grote ghichten: Diere stene. Maer daer en es min no meer Vander rijcheit niet een twint. 86 ontbiet H. die hebben ghedreghen Letteren. maar niet.

105 110 115 120 + LXXXVIa 2. 126 dor. 125 dye.v. Doe screef hi dit ‘coninc rike. dat men vint daer.’ Doe Porus hoorde dit saluut. Dat hi was vijf ellen lanc. Ghi secht dat Grieken van rijcheden Niet en ghelijct uwen steden: Bedi mach ons bat hoghen U lant te winne. H hellen A. Want hi dicke hadde ghehoort Van Darise dies ghelike. 131 toren op waren H torre waren omme A. ende ic hebt ommare. 115 opt. 137 beide H A siluer H. 127 ane. Maer die hoochste sonder waen Was daer die coninc selve up sat. 119 wael.318 * Bedi eist dat ic niene begare Grieken. Daer hoghe torre up waren ghestaen. 116 want S] wants wale lie ware. Voer hi met sinen lieden uut. 104 dit niet en ontbreekt. 111 segt.. 135 . neen ghi niet. Jacob van Maerlant. Ende Alexander quam hem jeghen. ende hets waer. Die liep dore Porus lant.c (= 500). 102 ommere. wellicht ende liep dor. 118 u] er stond oorspronkelijk in het Hs. Up een riviere sijn si ghesleghen Die Ydaspes was ghenant. Als men in u lantscap doet. Dat Porus sprake dusdane woort. 128 ane menich. Over waer segghic u dat. Men en vint in Grieken alsulc goet. 125 130 135 * 101 eest niet en begere. 129 wale bewart: gescart. want wi moghen Hopen omt goet. An deen side lach Alexander An dander Porus ende menech ander. Sine wapene waren ghemanc Bede van selvere ende van goude. Ende om dat wi dat wale kinnen. 117 en ontbreekt niet al sel. Alexanders geesten . 132 hoeste H. 136 wapenen A. te waren. + Wilwi di dijn goet afwinnen.’ Die coninc bat sinen lieden Dat si hem niet en ontrieden. ten onrechte ons. Porus here was wel bewaert Met oliphanten al om ghescaert. ghi waent ons vervaren Met woorden. Here Porus. Want ics wel lije. 114 winne S] winnene. 105 spreke susteenge.

Si moesten met scepen over liden. datter liep. 140 145 150 155 + LXXXVIb 1. Ooc waren si na minen wane Up enen dach bede gheboren. Was hi coenre. somwile mee. 157 mar. Wouden die Grieken tere wilen + Jeghen Poruse varen striden. Ende also vele alse hi meerre was.. Gaul. Het was utermaten diep Ende tvierendeel breet van ere milen. 161 rieuiere.ibat ab utraque cohorte iuventus. 168 wane S] waen. 171 wast beide malen. 172 so si S] si soe. 64: instar erat maris undisoni speciesque profundi quatuor in latum stadiis diffusus Hydaspes eenre. 154 teenre. 169 beide. Waer so si te stride waren comen. Daer quamen dicke die viande Entie Grieken omme striden Ende prijs ontfaen an beden siden. Die Grieken ontsaghen niet allene Poruse. waest in vromen. Alexandere onderdaen Ende hadde sijn lant van hem ontfaen. 139 meerre S] meer. Somwile min. Nochtan was sijn outste broeder Taxillis. of sise sochten. S ende breet dat vierendeel] een dat verendeel. Jacob van Maerlant. 164 beiden. veranderd uit het foutieve finen goude H. dies was hi vroeder. Waest in scaden. Nu waren met Alexandere si twee.. 165 meer. sijt seker das. 160 wael ofte. 142 nigerens ocht. Die waren van ere ghedane. 153 ende tvierendeel breet. Elc hadde anderen vercoren. 160 165 170 * 138 die beste A sinre oude in het Hs. 167 ere (S eenre) gedane S] enen gedaen. 144 van siere groteit van cracht. maer ooc ghemene Tgrote water.. 150 maer ooc] mar. 163 entie] iegen die.319 * Hi was ten besten van siere oude. Dat int lant van India Noch niewer verre ofte na En was gheen man siere ghelike Van grote ende cracht sekerlike. In die riviere laghen eylande. 158 aen eerre. Alexanders geesten . Gaut. Maer die viande waren An dander side met haerre scaren Diese met crachte weren mochten Wel lichte. 170 dien anderen uyt verc.. 73: quo.

175 sinacus. Die noit dor ghenen man en vlo. Bliven wi doot. Van buten toochden si aldus. Jacob van Maerlant. Nicanor hiet deen. 186 menich.A. Gaut. 195 hen. 178 Sinacus H Symacus A. 184 wat doen ontbreekt H ma. Hi maecte meneghen thovet seer. 176 toendent. emmermere Salmen tellen van onsen doene.’ + Nicanor sprac alstie coene: ‘“Te waren ic peinset ooc aldus”’ ‘Nu varewi sprac Simacus Met lichten wapen up die viande!’ Ende si voeren te gonen eylande Ende met hem si vijftiene Ende Andromacus. Daer in es menech viant! Wi moghen daer ghewinnen ere. Ende si en scieden te ghenen tide.. Symmachus. 201 tierst. die siene. Alexanders geesten . Daer si vonden meneghen viant.320 * Elc was neven anders side. 210 hebbenre. Teerst dat die Inden vernamen Dattie Grieken ghinder quamen. 179 en ontbreekt H. Sende meneghen ter helle. Ende Nicanor. 192 varen wi sin. 189 doen.. 205 En̄ sinacus eere. Simacus was over eer. 206 sijn hoet sere. Simacus sprac ende louch: ‘Nicanor en siestu niet.. Gaut. Gaut. 191 ooc ontbreekt. 100: et ipse hoc ego mente. So dede Andromacus die deghen. Dat hi niet en dar over varen? Wi willen doch wat doen te waren! Weten varen in dit eylant. 195 200 205 210 * 173 dies anders. Si hebber so vele versleghen. sijn gheselle. 204 trocken eer.... dander Simacus. 175 180 185 190 + LXXXVIb 2. 185 weten varen H waren A. 96: audendum est aliquid. Waert daer een groot gheluut. Si traken hare sweerde uut. Hoe nauwen water dat verbiet Den onverwonnen Macedo..concepi. Des conincs sone van Agriane. 180 nau een H. Dus voeren die heren dane Ende quamen in dat eylant. Wat hare herte binnen drouch.

241 genen] lees eneghen? Jacob van Maerlant. 217 Die eer niet en willen. Nu mochtsi keren altehant Met groter eren ende verhoocht. misschien enkel moeste te lezen. Dat moester gaen an hare leven. die siene. 220 meer ontbreekt. waarvan bij Gaut. 226 Ik dacht er aan of niet twee van de verzen 223-26 een toevoegsel waren. Ib 2 = 139-185 = 47 regels. Doe sijt hadden al versleghen. 240 sine en geenre. 238 mar.. 230 235 240 * 212 getalle of gecalle. 234 quarele nemmee H.sget (aget?) A. 222 moeste daer. A heeft dus wel enkele regels overgeslagen. Sine mochten te gherre stont Met swaerden ghenen lof verwerven.. Het hs. Daer bleef Andromacus.. Dan siere te voren hadden verdreven. Alexanders geesten . Nu staen die andere twee versaghet Ende vochten jeghen meneghe rote. 216 mar. Ende si en hadden quarele mee. misschien is niet te schrappen. 239 quorelen.. occumbunt clari titulus ter quinque quirites. niets staat 121: sternitur Andromachus. 221 meer dan.r (e?) mee A.. Ia 1 = vers x-44. regum generosa propago. Ib 1 = 92-138 = 47 regels. 218 geenre. 235 no] en̄ dan swert H suaert A. A heeft er tusschen 186 en 235 twee of drie minder dan de tekst (bl. Die daer waren int eylant. 219 al hadden. Maer die dulheit soe toocht Dat soe hare niet en wille laten Met ghere redene ghematen. Onze tekst beantwoordt echter aan het latijn (behalve vers 223. IIa 1 = 186-235 = 50 regels: IIa 2 = 236-282 = 47 regels: dat is niet waarschijnlijk. 228 ander versaegt H.. Ende sine weten wat best doen Want si haerde node vloen Want hare speren waren ontwee. Ia2 = 45-91 = 47 regels. Quam daer noch menich meer jeghen. Het hs. 227 hevet S] huet geclaegt. Dat Grieken langhe hevet gheclaghet. Si liepen ten vianden waert Ende ghinghen houwen ende slaen.321 * Dat si waren doot alle Die van Inden bi ghevalle. No ander wapen. Die sere ghewont sijn met ghescote. 231 beste. + Ende met hem si vijftiene Staerke ridders ende siene. 233 eer entwe. 215 220 225 + LXXXVIIa 1. Want daer en pijnde niemen te vliene. Maer si waren sonder waen Met quarelen so ghewont. 214 mochten si weder keren.. danne swaert.

277 dien over hielde H optien hoever hilde A. 245 Sinacus. om den seghe.’ Nicanor sprac ‘“wats mi ghesciet. 271 lingden. Dus bleven si te samen doot Elkerlijc in anders aerme. Alexander. Hoe hi tander lant ghewint. Wat hi sach ter selver tijt. in diere ghebare. Jacob van Maerlant.. 245 250 255 260 + LXXXVIIa 2. 255 beide doet scoet. 265 270 275 * 243 dien anderen tierst. So dat hise bede dorescoot. Ic sal sterven vor di. alse Macedo Van linghen ende van ghedane. 262 wat hi sach. Doe scoot een van den coenen recken. Ende hiet dat hi dien ouver hilde. Gaut.. ook bij Gaut. ende was also Ghedaen. Nu es daer eens conincs kint. Alexander dede hem doen ane Sine wapine. Dan of ic di sterven saghe. 156: ripam teneat. Ende verhief sere sinen sin. 261 hads grote. S want hi sacht] want hi sach. ene pike Ende gheraecte ghenendelike. Een groot gygant. 141: abies.. (155): ornari imperat. 254 genendeclike. Of Porus om hem dade spien. Daerom peinst hi alle weghe. Gaut. 263 hi verheef. Alse of hijt selve ware. Want nemmermeer en mochte mi Leder ghescien in ghenen daghe. 148: erexit Pori victoria visa suorum indomitum pectus. Alexanders geesten .”’ Elc woude anderen decken. Gaut. 273 sijn wapen. Ende hine hoopte niet te min. Ende Porus haddes groot delijt.322 * Si saghen dat si moesten sterven. 253 een pieke. Hiet Ettel.. 251 lees elkerlije? dien anderen. Elc bat anderen ‘laet mi teerst gaen! Ic wille vor di die doot ontfaen. 275 ofte H of A dede H.advolat et mediis conatibus artat utrumque offigitque solo..A. 249 genen] lees eneghen? 250 ofte. + Dit was int upgaen vander sonnen Dattie Grieke waren verwonnen. 276 men H mē. 274 ocht. Dat was grote ontfaerme.’ Simacus sprac ‘in does niet. 257 dies anders. 272 doen ontbreekt. Dat menne ghinder mochte sien.

Hem volchden ridders uutvercoren Tholomeus ende Aristoen. Want hi ter selver wilen dede. 311 Pensestes. Dit waersi. Craterus ende Amictas Exateus ende Perdicas Peusestes ende Meleager mede Ende Lavernaet. 288 hi] god. 285 eenre geselscape. Doe si tscepe wouden gaen Die lucht verdonkeren saen Met enen so donkeren miste: Cume was iemen die wiste. 282 starcsten H stareste A. 302 groter ger (S gere) 303 tierst. Mettien quam een met ere maren Ende telde dat al over ware 280 285 290 295 + LXXXVIIb 1. 287 got te. 289 scepe. + Si voeren enwech met groter haest. 286 waen. 301 voren ontbreekt. Gaut. 290 verdonkerde. 292 come. 295 mist] neuel. 298 vander. Verre en wech stoeden sine scepe. die wonder dede. ent ander here Volchde hem met groten ghere. Ic wane dat hem god was mede. 281 sijn H. Dese mist soude te waren Ander volc sere vervaren. Alexanders geesten . 280 tuaren A. Wie hem sat alre naest. Omdat hi recht alstie boude Poruse bedrieghen woude Met ere cleenre gheselscepe. 173: turba ducem sequitur ent. 279 om H. 300 305 310 315 * 278 ofte H. Teerst dat si quamen an dander lant Slouchsi die paerde al te hant Ende Alexander hi voer voren. die daer over waren. Dattet ware sijn gheval. Jacob van Maerlant. 299 peinsde darom. Polidamas ende Tauroen Clitus. 293 alder.323 * Alse of hi recht niet en wilde Poghen omme overvaren. 314 eenre. Selve voer hi wech te waren Ende nam in siere were Die staercste vanden here. Ende hi voer voren. Waersi daert hem oncont ware. S en̄ dat] in̄ dat. Maer die coninc van dier scare Hi peinsede daeromme al. 300 datter were. 297 weren si.

Stappans satte hi ter were + Vierdusent ridders vore there Ende hondert waghene ghebattalgiert. Porus sach an dander side Ettel staen in die ghebare Alse oft Alexander ware. 345 vilcoen.. diere was versleghen.. 332 weghe. Jacob van Maerlant. 339 da. 334 we si. Nu hoort. Alexander was die gone Die noit joeste en vercoos. 353 dor reet. Die quam Alexandere jeghen. 340 daer. Deerste. 331 wast neuele. weer. 327 gebattieliert. 328 houte en̄ wael.spectabat ripam. Huilcon. Hi sach van enen berghe hoghe Blikende comen al te hant Alexandere sinen viant. 338 haers] eer. Men vant niewer haers ghenoot. Doe waende hi dat men hem loghe. Ende dat weder waert al blide. Die Grieken volchden hem ghereet. 320 325 + LXXXVIIb 2. Ende hi sat up enen olifant. Met houte wale ghevisiert.. Alexanders geesten . S wegen] wagen gelat. 175: aliam. Dies conincs Enacus sone. 352 hielden. hoe se die Grieken sochten! Alexander quam ghesleghen Haerde lichtelike daerjeghen. Al en was sijn scare niet groot. Gaut. 318 andier asijde. Gaut. Hi maecte Wilcoen liveloos Ende stac die beeste dor de kele. 354 indien. 343 die ierste. 349 en ontbreekt. 347 enocus. Men riep daer helpe! in menegher tale. Die hi alle dorereet. Dat si cume porren mochten.324 * Alexander ende ware dare. Dare was ten selven male Van businen groot ghescal. Daer menich scutter in lach. Die maecte die weghe glat. Vore hem hilden ridders vele. Dat was Wilcon. 330 335 340 345 350 * 316 alexander ende ware] dat al. Men sloech daer meneghen int dal. een gygant. Maer alst quam uptien dach Waest van dien miste luttel nat.

365 een. Ende hi maecte daerde root. 359 een. So dat hem twivelen begonde. 378 wer. Gaut. Aristoen slouch Rubicoene Mettien swaerde.. Glaucus stackene jeghen de blase Met enen wel staerken spere. die coene was. 380 dat ierste her.’ 365 Mettien quam hem ene mare Dat sijn volc beringhet ware Van Poruse ende van den sinen.. Gaut.325 * 355 Hi sochte Porus sonder waen. Doe reet hi darewaert met pinen. de aanteekening. Dien hi sach van verren staen Up enen dien meesten oliphant. 360 oppenbare. vgl. Die Grieken wachten hem daerjeghen. 203: inveni tandem dignumque stupore meoque par animo discrimen. 391 ontsagen si eer. Porus hiet ter selver stonde Die olifante mettien torren Jeghen dat griexe here porren. 385 mar. 377 sper.equorum. 220: ergo levis Macetum manus occurrebat. 379 en die. 374 Candateus. 388 als des sijn si snel. 360 Doe sprac hi al openbare: + ‘Ic sie nu . Sine moghen in gere maniere Vlien no volghen also wel. Candaceus waende enen stoot 375 Doen jeghen Polidamase.. 362 dinc] dier. Alexanders geesten . + LXXXVIIIa 1. Diemen noit in Inden vant. refugis ictus vitabat habenis. 376 Claucus stacken. 384 her. 368 darwert. 390 alse die. 387 noch. Gaut. z. Jacob van Maerlant. * 358 indien. 386 geenre. die sijn so snel.dat si met goede! Een dinc ghelijc minen moede. 371 rubricoen. 381 hem S] him te. Ghelijc oft ene borch ware. et hoste percusso. 361 nu ontbreekt. Dus bleven de Inden sonder were. 219: volucres cursus aequare. Ontreden si haren slaghen. Alse een peert. 390 Alsi de Inden hadden gheslegen. Hem volchde Polidamas 370 Ende Aristoen. Entie Grieken hebben dorvaren 380 Teerste here met haerre scaren. alstie coene. 385 Maer dat sijn traghe diere. Nu moetic vechten jeghen die diere Ende ooc jeghen die ridders fiere. ik veronderstel dat een afschrijver ontreden als perfectum van ontraden verstond.

maar M. Hi sette dolifante voren Met wreden oghen. met langhen oren. 403 versamese] versament. 412 vlouwen veel na.326 * Dus ghinghen de Grieken jaghen. 400 405 410 415 420 425 * 392 misschien ghinghense te lezen. Maer die Grieken. 406 wreden] groten. Datse die beesten traden doot. Nochtan dat si niet en sien. Ende hare briescen hevet ghejaghet Der Grieken peerde. Ic wane men daer meneghen scoot. Die Grieken volchden ende si vloen. Nochtan versamese Porus echt Ende ghebiet dat men vecht. 396 heilden ouer eer hoeft. Doe was die strijt staerc ende groot. Jacob van Maerlant. 414 duvel. z. 239: equites Agrianos et Thracas in monstra jubet convertere gressus. 410 si el niet en sien doen. 393 groet gescutte. Want sine wisten wat doen. 232 zegt: terribiles oculis. 395 mar. Dus vloen die Grieken welna al. Die Inden scoten grote scichte Ende worpen grote stene gedichte. 394 steen en ducke. Gaut. 415 slaen. Om dat si waren in vare. Gaut. de aanteekening. 408 eer geiaegt. dat si vlien. 420 him sere. Si wonden beesten ende man. Dat si ter eerden neder vallen!’ Die Grieken keerden weder met allen Ende vergaten alle de doot. So eernstelike ghinghen si an. So dat die Grieken waren versaghet. 419 en ontbreekt. Dan si hoorden dat ghescal. 416 denkelijk te lezen ridders van Agriane. Dit hevet Alexander versien Ende riep. 428 en. Dat si braken hare scare. 409 vloen. wat duvele doet u vlien? Sidi moede nu van slane? Waer sidi van Agriane Ende ghi heren van Tracia? Ghi Percen comt bat na! En saechdi dusdaen dier noit eer? Gaet! maect hem die been so seer. de emendatie voldoet mij niet. Alexanders geesten . So dat sijs bleven sonder scade. 395 + LXXXVIIIa 2. 400 eer. dies ghelooft. schreef voorzeker niet groten. + Hilden targen over thooft. 407 versaegt. Die Inden woordens te rade.

Men scoot na hem al omtrent. Dier Inden bleven vele doot. Wie dien seghe hebben soude. Daer af quam hem groot verdriet. Hen vel al. * 432 ooc] en. recht in diere ghebare Alse oft een scip in dier see ware. man ende olifant. 443 van wonden] met wouden. 464 dat edel. Scoot Porus up hem enen spiet. doe mochtmen scouwen Die ridderen deghenlike slaen. Want hi gheraecte sijn Bucifal Het was weert die werelt al Ende scoot dore mettier vaert. 263: sed dum fugat naeste. Volchde hi hem met groter haest. Gaut. si en constens ghenieten. Dier Grieken scade ooc es groot Si riepen om aexen ende baerden Ende si spronghen vanden paerden Ende si ginghen dolifante houwen In hare been. 451 dorgaende. de aanteekening. 248: anceps pugna diu Macetum fuit. 440 het veil olifante. Dus woorden si ghewont met spieten Ende met bilen. 437 degelike. stelt voor en es so groot en in den volgenden regel sine riepen. Doe dat versach Macedo. 447 torn. Hi hadde neghen doregaende wonden. + Doe sterven soude dedele paert. Sijn menre sach ten selven stonden Sere ghewont sinen here. 445 in] met. 460 hem] een. 461 geraect. Met rechte moghen sijs prijs ontfaen.327 * + Twivel was daer menichfoude. haud sine multa sanguinis impensa. z. 458 doe] want. 452 sijn menre] Sidentee. Ende lieten haren here mettien Allene. Dattie beeste sere vlo. Tander volc vlo al te hant. Boghet sine knien met groter weerde 430 + LXXXVIIIb 1. Hi stont up enen tor allene Ende hi waerp vele stene. 260: inspiciens auriga tyrannum languentem membris. Jacob van Maerlant. 463 dor. 444 leten. 435 440 445 450 455 460 465 + LXXXVIIIb 2. 436 eer. Doe hi Poruse was naest. 465 kneen. Die van wonden mochten ontvlien. V. 457 haeste. 433 axen. Gaut. Hi slouch den olifant so sere. Alexanders geesten . Gaut. So dat hi bloede als een rent.

Nochtan kendi ter selver stont Sijns broeder stemme ende seide: ‘Bestu Taxilles? met leide! Du heves mijn lant ende mi ooc doot. Sonder allene dien coninc. 474 dede si. 468 paert ontbreekt. 494 hielt in sijn. 270: sed frater Taxilis. die ie ghewan Alexander. Gaut. Daer dede hi sijn oors begraven Eerlike met groter haven. Jacob van Maerlant. + Ende hi vlo enwech al te hant. Dat hi viel in corter stont Ende waerp sinen here te voet. Doe waerp hi met groter spoet Sijn tekijn af ende vlo. Dat paert was weert boven allen goude. Sijns vader kint ende siere moeder Ende riep ‘broeder gif up dijn rike Dien edelsten van eertrike!’ Al was Porus sere ghewont. Want en woude in sinen tiden Noit anderen man laten riden. Die coninc dede maken waerde Dor die ere van sinen paerde Daerna ene stat van groten prise Ende dedese heten Bucifallise. 484 kent. 498 ne ware] maer.328 * Ende sette dien coninc uptie eerde. Entie beste dinc. Alexanders geesten . Indis qui praerat. Sine herte waes onvro. Volchde Poruse in tander here Taxilles mede na met gere. 487 sere] soe. 470 475 480 485 490 495 + LXXXIXa 1. 473 groten behoort wellicht uit den tekst. dat ander her. Om dattene quetsen niet en soude. 488 seluen.’ Ende hi hilt in sine hant Enen spiet staerc ende groot Ende scoot sinen broeder doot. 470 Allexander die edel. 500 * 467 quetscen niet ontbreekt. Doe ghesciede dese dinc. rex ipse quidem sed deditus illis (sc. 503 teken. Die coninc was ende Porus broeder. 481 volchde na p. 504 sijn was dies. Alexandro). 489 broeders. dedele man. Dattu sonder wederstoot Dijn goet up gaves ende dijn lant. 495 goet. Ne ware sijn olifant Was so menichfout ghewont. 482 met na hem met ger.

In dien tiden dede Porus spien. 515 hier in binnen.329 * 505 Doe hadde die coninc een ander paert Ende quam ghevloen mettier vaert. Bede met spere ende met scilde. ende gheen ander. 519 stolt. 531 blive anderen] eem blive. Ende men gansde die ghewonde. So dat Alexander wiste. Jacob van Maerlant. 525 ofte. S u] eem. Daert die aerme liede becopen? Welc onser dat daer blivet doot. Alexanders geesten . 535 Dan Alexander. vermoedt dat er een paar verzen zijn uitgevallen. Ende si sworen dit in elke side. Ende Porus was ontfaren. edel man Porus’ 520 Dit sprac hi in sine letteren dus. 512 oft. 523 hem. Dat hi twee ellen langher was. 510 halden. + LXXXIXa 2. ‘Here stout. 714 volgg. ‘Di ontbiet Alexander Dat hi allene. Doe ghinc hi maken hem met liste Tote Poruse. 542 maken hem ontbreekt. Dit sweren si bede terre stonde. Want hi gheerne hadde ghesien Alexandere dien here.’ + Dit woude Porus gheerne bestaen. 524 beide. 525 Want wat prise of wat eren Moghen princen ende heren In eneghen stride belopen. Jeghen hem enen camp vechten wilde. 539 hadde ontbreekt. 540 Hedde. 533 veel wel. vgl. 530 Ic wille dat sonder wederstoot Sijn volc blive anderen onderdaen. 540 Bedi so dedijs meerken sere. ende gheen ander. 520 wellicht stond er spraken sine litteren aldus. of men woude. * 508 hi] alexander. 535 allexander desgelijks 541 was. Tenen campe beroupen soude Dien coninc Poruse alstie boude. Want hi meercte wel das. dien edelen man. S. Doe waert hi te rade te waren Dat men twintich daghe vrede 510 Houden soude up sekerhede Ende men daerbinnen graven soude Die doot waren. 515 Hierbinnen peinsde Alexander Dat hi allene. 513 gansde] heilde. ende hi waes blide. 514 beide.

569 veel. 570 575 * 544 ander. 570 edel. pl. Die coninc sit na sine maniere In siere tenten bi enen viere. 4 Jacob van Maerlant. 572 so hem ontbreekt. 552 ofte ouder. non respicit aetatem suam? vgl. Hi sach wel dat een wijncoper was. Alexanders geesten . quid faceret Alexander. Doe groete Porus dien coninc Ende hi seide dese dinc: ‘Waer es dijn here. Want hi was blide derre tale: ‘Twi en merket hi dan wale Mine joghet ende sine oude? Hoe wanet hi met ghewoude Mine slaghe wederstaen?’ Here. 576 daer die S] dattie. Mettien heefti orlof ghenomen Ende es te sinen lieden comen.) bladz. 36: quid ergo. Alse de oude liede plien. die regel is zeker corrupt.330 * Ende dede andere cleder an. 545 550 555 560 565 + LXXXIXb 1. cum essem gregarius ex Macedonio exercitu miles. 39. daar de zin niet sluit.: ignorare me. ook Sp. Hierbinnen es die dach comen. wat doet hi? Of van wat ouden dat hi si?’ Doe antwoordi in corter stont: ‘Dat willic u doen cont. Wat so hem daerna soude ghescien. inquit. ic seggu sonder waen Dat sijn doen mi es oncont. er stond misschien dat een Griec was. 560 en merket] merct. Hi ghinc in dier Inden scare Alse of hi een wijncoper ware. 548 wale. 574 tho.’ Doe swoer die edele baroen Dat Alexander soude sien. 554 willic ic lees dat willic.’ Porus seide ter selver stont: + ‘Woutu draghen dinen here Dit saluut. * Si waren coninclike versiert.a. 546 ofte. 565 mi sijn doen es cont. 30. 553 antwerde hi. Dicke hebben * visiert. Daer die camp up es ghenomen. hist 1 .’ Porus antwoorde mettien. 562 weent. here. Ende Porus hi meercte das. 561 mijn iogt. 577 vóór dezen regel moet iets uitgevallen zijn. 577 coninlike. Epistola (Alexandri Magni de situ Indiae etc. Epist. ic sal di ere Daeromme haerde vele doen. u? 558 antwerde. t.

601 te samen zal wel bedorven zijn. 616 eem liep. Een swaert hadde die deghen coene. 602 hi quam gewarnieert. curie. Nu gaet hier up enen strijt. Daer stont in van sabel een wilt Dier ende heet een olifant. 593 yvorien. 592 twe par. 580 585 590 595 600 + LXXXIXb 2. Dat was wel sesse voete lanc. Porus jeghen hem * liep. 596 rechte. + Si quamen ghewaerneret wale Ter stat. Ende een sweert van goeder snede. Hi hadde in sine rechter hant Ene colve van latoene. 607 voete. Die alre eerst dien strijt vant. 599 wael. 605 610 615 * 579 tekene. 586 Eem talrestis. 612 op enen tijt. Ende enen knijf. 610 alder ierst. 591 metael. 595 Een dier ende ontbreekt. 588 en geen. 598 diegen. Ende een curie van metale Ende twee paer cousen van stale Ende van yvore enen witten scilt. Alexander trac sijn swaert Ende ghinc te Poruse waert. 603 daer. 587 van S] dan. Ander wapen haddi ghenouch: Halsberch. cousen van stale Ende al dat coninc sit wale.331 * Wat tekine Alexander drouch. 617 coninlike. Jacob van Maerlant. dien wigant. Dat men te voete vochte int crijt. Teerst dat si quamen tiere steden Beten die heren te voet. die coninghinne. 613 allexander. dare sijt bespraken Te vechtene om die hoghe saken Up oorsse van prise ghereden. Porus die grote staerke man Hi hadde drie halsberghe an. Ende enen knijf van Andene. Ooc hadde die here mede Enen spiet. Alexanders geesten . Ander wapen en woudi enghene. 581 curien. 606 tierst tiere] ter. Want in dien ghebode stoet Van Ercules. 584 heer. die hem up minne Talrestis gaf. Om dat hi dien camp beriep. 611 vochte int crijt] hedde den strijt. 585 hem ontbreekt. die was ghemanc Van goude te samen ende van stale.

Wat Porus an scermen conde. Dor den halsberch entie curie. Alexander waert vergraemt. 651 steede als die. Want hi gheerne ondervonde. 618 dat al] al dat. 653 ute. S tswert] swert. Alse die Grieken dat versien. Dies hi selve meester was. Want dies slaghes hi hem scaemt Ende slouch Poruse. Die coninc Porus mercte das. Ic segghe u dat al sonder saghe Dat Alexander hem gheliet. Daer twifelde menich man An dies conincs Porus side. Alexanders geesten . 643 twe. Dat hem trode bloet uut ran. Jacob van Maerlant. die daer up lach. Dede tswaert breken ontwee. 640 slags. 637 tswaert. + Ende Porus liet ligghen tswaert Ende vinc ter colven waert. alstie vrie. 636 weer. Hi wanet hem hebben gheclooft. 639 vergramt. Alse hi dien slach besief. Dat hi niet en decte thooft. Die steen. 620 625 630 635 + XCa 1. 640 645 650 655 * 617 coninlike. Alexander hi verhief Anderwerven sinen brant Ende slouch met willegher hant Ter selver stede. Den enen oort van sinen scilde Ende sine twee halsberghe dore Ende maecte ene wide score.332 * Si sloughen coninclike slaghe. Doch was dien coninc so wee. Daer up gaf Porus enen slach. Een adamant diere ende goet Up Alexanders helm stoet. Waren si in soorghen groot. 648 verheef. Dat hi booch up sine knien. Maer die derde bleef gheheel. Ooc was daer menich Griec blide. Si waenden dat hi ware doot. 620 ofte. 641 porus. alse hi wilde. 619 allexander. S tswert] swert ontwe. Porus versaechde hem een deel. 631 tswaert. 626 wenet. 622 aen. Alse of hi scermen en conde niet.

Ende verloost bi onghevalle. dine doocht es so groot: Wiltu. S scilts] schils. Die Porus slouch in dien daghe. 664 en es maniere ontbreekt. wellicht is alse dien te lezen en lieden te schrappen. Het en ware ghespleten tsticken. Ende kere weder diere straten Met dinen lieden te lande!’ Hi antwoorde: het ware scande! Groot wigant. Alstien coenen lieden pliet.333 * Ende alse Porus sach sijn bloet. Die binnen stac in sinen scilde. 686 antwoorde] sprac were. Alexanders geesten . Doe twifelden die Grieken alle. 680 trat. nu bestu doot. Quam hem weder saen sijn moet. Jacob van Maerlant. 667 het en (V hine)] hi. Ens houts maniere el neghene. 694 siere S] sere.] dicke. hi en waenden wonden. 660 665 670 + XCa 2. Hi ruste onder ghone slaghe. 670 slagen. Porus vinc te Alexanders sweerde Ende tart ontwee in die eerde. 690 lees heefstu? 691 ic en dreigen. 687 wygant. 693 S stac ontbreekt. 676 S swert ontbreekt. So dat hem sijn swaert ontwant. 669 dagen. Daer Porus vore hem stoet. die noit was gheboren? Wat bestu boven mi te voren? In gheve om dijn dreghen niet. of is soe en te lezen? wer tsticken V. Hi dreef Alexandere dicken Om dien rinc in ghenen daghe. Porus was siere slaghe milde. 681 kan. 668 harde dicke. Mettien trac hi enen spiet. Hi slouch up dies scildes rande. 683 woutu. 671 sloegen noede hine. Die ghemaect was van ebene. Hi dede bughen alse een riet Alexander vor sine hande. Want hi slouch node. + Doe verscaemdi hem tien stonden. 672 ten. es dat dijn waen Dat ic can wesen onderdaen Iemene. 662 scildes. Hi slouch up enen steen tehant. ic sal di leven laten. 675 680 685 690 * 659 als dien. Hi sprac: ‘vrient. Hi waenden wonden in dien voet. Nochtan. Die ghedoghen mochte die slaghe.

730 Dat Porus versceden es. 713 vochten wi. Alexanders geesten . Si wouden Alexandere slaen. 700 Porus soude hem ommekeren Ende sach al omtrent Ende hoorde na hare parlement. 703 den] sinen. 710 hoghe ontbreekt. Ghelijc haren gherechten here Swoersi hem trouwe emmermere. 705 Hi en scoot Poruse int fondament. Jacob van Maerlant. Doe sach hi hem die oghen ontoen. 710 Doe ghinc Macedo hoghe staen Ende bat datmenne hoorde. 728 sworen si trouwe ontbreekt emmermeer. Sciere verghinc dien edelen baroen Al die gramscap ende nijt. dien groten man. 717 die. 715 twe. Begheerdi ooc terre tijt 720 Jeghen mi te hebbene strijt. + Doe Porus ghevellet was. Sijn volc soude alleweghe Dien anderen sijn onderdaen? Dit was om uwe ghesonde ghedaen. 711 Hoge en̄ bat datmen.’ Doe songhen die Indenheren. ende also saen Woorden si hem onderdaen. 704 dreigen. So weerdi verwonnen alle. Mettien verhief Alexander den spiet Ende en liets om sijn dreghen niet. Doe sprac Porus ‘dit es scade Dat hier bliven sal upt gras. Waren die Inden drouve das.’ 725 Dit seide hi. * 698 miltste S] milste. Hi sturte neder als een rent. Doe sprac hi ter selver tijt: + XCb 1. 702 eer. Gheliker wijs dat ic verwan Poruse. 705 hi en] en̄. Hi seide tote hem dese woorde: ‘Waerbi vochtwi desen camp. Die miltste coninc. 709 S Alexander ontbreekt. 712 tote hem ontbreekt. Bi avonturen ende bi ghevalle. die noit was. 731 die] sijn. Nu waende Alexander des. Dan bedi: wie dien ramp 715 Van ons twee daer in ghecreghe.334 * 695 Ende Alexander was ghestade.

Gaut. Vrecke liede die ghedoghen Van verliesene meer aermoede. Gaut. victumque animum victoris habentem. Sint dat die mare quam te di Van minen conincliken daden? 740 Porus antwoorde met staden: ‘Ic sal antwoorden hier of.. 300: ante malum certaminis huius nemo erat in terris quem posse resistere. 758 verleet. 769 dat hi] en̄. Doe ic was staerc ende ghesont. 745 dat niemen. 754 bin. Hine hebbe daerup hi hem verlaet Dat hem niet en mach ontgaen? 760 Ooc es beter sonder waen Niet clemmen. 751 En̄ bouen. 317: miratur Macedo fortunae turbine regem infractum. Bedi en wille di niet verheven. 752 en wille di.. Na dien dat Porus verwonnen was. 745 Ic waende niemen in eertrike Gheweest en hadde mine ghelike. 742 eest. 738 dattie mere. 756 Wie salich. Eist dattu mi gheves orlof. Dan si ghenoechte hebben van goede. 744 sone sagic niemens scamp. 743 scamp] camp. Alexanders geesten . Ende dijn gheluc mi was oncont. dattu dinen moet Dorstes verheven jeghen mi. dat hem te staden staet. Nu weetic dattu staerker sijs. 748 was mi. staerker ic vant. Jacob van Maerlant. vor desen scamp So ne ontsach ic niemens camp. Gaut. Porus. 740 antwerde. danne vallen van hoghen. Die heeft. 761 dan. 759 dat] die. * 735 weerstu. nisi quo decrescere possit non habeat.335 * 735 Hoe waerstu oit so verwoet. Ic bem di gheset tenen bispele: 755 Al was ic staerc. S en wil di] een wiet. 309: ne dixeris esse beatum qui quo crescat habet.. Al hebbic verloren vele. Gaut. 746 gheweest (gewest S)] gewijst en ontbreekt. Dat hi alse een verwinre sprac.’ Macedo hadde wonder das. Vor desen strijt. 765 Ghemate di bi minen rade! Daventure es onghestade. Hoe mochti salech sijn becant. 306: ne tamen isto attolas animum casu niet misschien te schrappen.censerem. 755 was ic S] was. 757 te staden] staden steet. 750 Maer na di hebbic den prijs Boven alle die nu leven.

802 enege. 782 sijn.336 * 770 Hi dede hem doen groot ghemac Ende gansen sine wonden. Alexanders geesten . + Ende hi waert Alexanders man. 789 In zonder de grootere beginletter. Hi gaf hem weder tiere stonde Al dat lant. Dus waert hi vrient ghestadelike. 806 perducen. 776 beide.) + XCIa 1. 795 stucke. In dien dat hi was in Indi. die beter was Dan noit enghene. * 772 tien stonden. Ooc sinde soe hem ghereet Vijfhondert more sonder baert. 774 veel. 791 etyopien. 790 Was een coninghinne daerbi In Etyopen. 800 Ooc sinde soe an derre vaert Amons crone. 779 hovesc. 783 her uit here gecorrigeerd! 784 wart hi wellicht ontstaan uit wortsi? gestedelike. Jacob van Maerlant. Hi gaf hem den verborghen scat. (Van den paerduse ende den liebaert Es ghewonnen die lupaert. Doe Porus merken began Dat Alexander so hovesch was. Ende daertoe vele meer 775 Gaf hi hem van hem te lene Bede borghe ende stene. Die sinde up minne ende up houde Van utermaten finen goude 795 Alexandere hondert sticke Voets lanc ende voets dicke Ende enen halven voet breet. hiet Candacis. 805 Ende vierdalfhondert elpendiere Ende ses paerduse. Ende tiene malen vol van stenen Dat men en vant beter enghene. daer ic af las. dat sijn was eer. 788 die] sine. Ende maecte al dat here rike. 801 croen. 800 der. 792 in is] es. 780 Was hi sere verhoghet das. 807 perducen en̄ van den lybart. beesten fiere. 805 helpendiere. 785 En̄ al. 785 Al die coninghe van Orienten Quamen in dier Grieken tenten. Dien sine voorders hadden ghehat. 799 moer. Si gaven borghe ende lant Alexandere in die hant. Daer menech swart moor in is.

Een edel coninc ende een vri. Die hoghe was sonder waen. Nu es Alexander blide Dat hi binnen so corten tide Porus conincrike wan. 818 selfs. Nochtan wassoe vast ter cure. Alexander woudese winnen met crachte. 834 ane die ander. Men ghinc ghinder striden herde. Ende hout van haers selves lande. 816 en 817 ·CCC· vriesliker stier die waren in bande. 833 Die een. Ende Alexander hi beleide Die stat al omme uptie fosseide. Sere verbolghen ende gram Ghinc hi up dien mure staen. de aanteekening. 830 eer ter wer. * 810 dien willen.. goet te stride. Hi hiet lederen draghen ten mure Ende was die eerste diere up clam. Om te besiene cortelike Dat oosteinde van eertrike.. + + XCIa 2. z. 843 ierste. Haerde groot. Maer die stede van Subdraken Woude hare ter were maken.337 * Soe seinde hem tachtich espentine 810 Ende daertoe dor den wille sine Seinde soe hem panteren viere + Ende daertoe van wreder maniere. Die Grieken laghen an dene side An dandere Porus. 838 lees ende vri? 839 woude si. 826 enwech. 820 aen ebeense. 822 eer met. 820 825 830 835 840 845 XCIb 1. Binnen was Abysari. Vijftien hondert edelre roeden. Die an ebeensche bome stoeden. 821 diese.die waren in bande. 840 hort S] harde. Men deder meneghen hort onsachte. 815. 847 menech ontbreekt koreel. Hi maecte hem enweghe al dat hi can. Alexanders geesten . 811 vier. + Men scoot up hem menech quareel. Jacob van Maerlant. Exateus lach an die derde. twintich honde. Ooc seinde soe hem tiere stonde 815 Driehondert vreseliker stiere . 835 En̄ exateus. Dese ghichten ontfinc die here Ende dankes hare met groter ere.

875 soccors. Hi was ghescoten so met stenen Ende met quarele menech enen. Die allene stoet uptien mure. 352: tandem discrimina vimque telorum vicit pudor et confusio frontis. Doe hadsijs alle scande groot. Want hi na ghevaen was. 880 mere ontbreekt.. ex turribus. 872 die doot. dederet ut sese vel morti forte vel hosti. Soudic minen viant vlien?’ Doe hi hadde gheseit dat woort. Daer hadde menech prince wee. 851 hadden sijs scande alle. Want die lederen braken ontwee. Gaut. Jacob van Maerlant. 858 spel S] spele. 350: [cum. Want soe nam sijns goeden goom. die hem dicken Hadde ghedaen menech ere. 863 vermoit. 852 ontbreekt. Riepsi ‘here. Dit was dien coninc een quaet spel. 850 maer niemen] daer men eem. 861 geworpen.338 * Men waerp daer meneghen steen gheheel Van den toren nederwaert. Dit was een wonderlike daet: Eer hem enech toeverlaet Ofte soccours mochte comen. de i niet geheel duidelijk. Spranc hi neder in die poort Onder al sine viande. Nam mora subsidii poterat compellere lenti. Gaut. Doe dat sine liede saghen. Daer ghevel quade aventure. 881 nam nu. 857 vel S] vele. Die van hoghen neder vel. 866 solen u sagte. 865 achter ontbreekt. Maer daventure. Mochti wesen up ghenomen Ofte ghesleghen al te sticken. 862 En gescoten met korelen (menech enen ontbreekt). dan scande.. 365: ut resiliret. Gaut. sprinct achter saen! Wi sullen u sachte ontfaen!’ Hi seide ‘en mach ghescien. Daer hem sijn leven waert te sure. Maer niemen volchde an die vaert. Gaut. Daer stont een groot lauwerboom 850 855 860 865 870 875 880 * 849 torne. Dat hi vermoeit was van slaghen. 854 geveel. Die halp hem nu ter wilen mere. ofte doot. Hi hadde liever doot.ipse mille citaretur iaculis] nec Macetum quisquam gradibus succedere posset ane. 876 wesen up] op wesen. Alexanders geesten . Ende liepen al ten mure.

Daerane ghinc hi staen al stille. 897 qualijc. + Dies nam die man goeden goom. Hi rustem onder dien lauwerboom. Dat voer in sine rechter side Ende maecte ene wonde wide. 888 negene. 903 starcste S] starste. Dattie coninc cranken began. Hi waende wale tspere uutwinnen. Die sinen swaerde ghenaken dorste. 898 alsen. Niemen en woude hem meer ghenaken. 909 lees een wigant? Gaut. Ende sijn helm ghescoort te sticken. Diene metten spere scoot. 885 890 895 900 905 910 915 + XCIIa 1. Dat hi vor sine voete lach. Over sine knien booch hi dicke. Die jeghen hem strijts begheerde. 889 geneken. Gaut. Maer dat yser blever binnen. Alsene iemen woude slaen. Daer en was so coene engheen. 379: a tergo ne posset ab hoste necari. 904 mier. 884 S hi ontbreekt. Die edele coninc entie jonghe Mochte qualike ghestaen. Mettien scilde heefti ontfaen Meneghen slach ende meneghen steen. Daer bloets so vele ute ran. Jacob van Maerlant. 907 harentare S] her ni dare. 910 sper.339 * + Ghelijc ocht ware dore sinen wille. Sijn scilt waert ghescoten dure. 915 weende. Dien slouch hi so mettien sweerde. 911 sijn. 895 ghequetst was S] gequtst. * 883 were wille S] wile. gewaagt niet van een reus. Hi weerde hem up sine knien Ende slouch harentare Ghelijc oft een tyger ware. 885 lees dat menne van achter en mochte slaen? Gaut. Daer vacht over dien edelen vorste Sijn hoghe name ende daventure. Aldus blever uptien dach Die staercste twee van al Subdraken. 896 edel coninc in die. Men mochten niet van achter slaen. Alexanders geesten . Mettien scoot een groot gygant Up hem een spere al te hant. 908 en. Want hi ghequetst was van dien spronghe. 930 zou dan gygant ook van den afschrijver zijn. 392: fractaque plangebat saxorum turbine cassis. Vs. Die ghene dinc saghen ghescien. 893 ghescoort te sticken] wart dor scoten dicke. + XCIb 2.

.340 * 920 Hi waende dat hi ware doot. 940 hi quaem daer. 925 tierst. z. onreine dief! En kinstu Alexandere niet?’ Dit sprac hi ende mettien hi tiet Sijn sweert ende stac tien tiden 930 Dien gygant dor sine siden. 928 siet.. 954 waen in. Ic wane dat hi niene let. 945 Hine liep met baren swaerde Tote daer die coninc lach up daerde. Hi waende hebben groot bejach An sconincs diere ghewaden. 943 pencestes. dat hi mettien Neder seech up sine knien Ende vraechde of ieman ware 940 Die vechten woude. Gaut. Si wederstonden meneghen Inde. Teerst dattene die coninc sach.fodit. quame dare! Bindien dattie coninc vacht Hadde tebroken met siere cracht Die here Peucestes een wiket. maer hem stac Dat yser so. Ic wane noit man en kinde 955 So lettel liede. Alexanders geesten . Seech hi neder in onmacht In sinen scilt sere ghewont. Dit waren ridders van hogher daet. de inleiding. 946 op dier erden (S erde). 934 sech dat icker coem. die so sere Vochten over haren here. * 920 were. Jacob van Maerlant. 925 Teerst dat hine tasten besief: ‘Vlie enweghe. 947 tierst. 921 S swert ontbreekt. + XCIIa 2. Die coninc sprac met staden. 935 Eer ic sterve!’ doe hi dit sprac. So dat hi vel up die aerde. 945 swerde S] swerden. 931 hi vel S] veil. 939 ochte. 941 binnen dien. 950 Timeus quam ooc ter stont + Ende Aristoen ende Lavernaet. Gaut. 949 on mach vóór dit vers ontbreken waarschijnlijk eenige regels. Want sijn swaert daer bi hem lach. Die coninc sprac ‘vare diere vaerde Ter hellen! wes mijn bode daer Dat icker come vechten hier naer. 415: latus. 418: corporis artus applicuit lauro moribundus et arma remisit. 930 denkelijk dor die side (: tien tide). 944 lees wane hi niene heeft ghelet? niene en. 926 enwech onrein. Woude hi staen.

Jacob van Maerlant. + Die wile dat men tfolc al slouch. 978 wat si so vonden te diere. 970 dit] het. Porus here. 968 verslagen. 975 beide haken ende met barden S] barden en̄ me haken. 989 drogenen. 982 noch. Peucestes waert ooc met ghewelt Int hooft ghewont ende Lavernaet. Om te wrekene haren here. cleene ende groot. Maer hi was so sere ghewont. Aristoen doet vele ghemoete. Si ne spaerden min no mere Alse langhe. 983 also slaen. Si sloughent al doot met ghewout. jonc of out. Het liep al. Die waren Alexanders toeverlaet. Gaut. Doe was daer een sijn baroen. Percen. Sijn ersatre Cristobolus. Abysari pijnde hem tontgane. 991 ersater. 979 wast man wijf iong oft. 960 965 970 975 980 985 + XCIIb 1. 443: alios tam dira timore. Dat hi qualike teser stont Dien coninc bescermen mochte. 964 ter deser. Die mare hadde ander volc vervaert. 259 int thoet. 966 seer. 981 wreken. Waest man of wijf. alsi vonden te slane. 972 cleen. 990 * 958 Pensestes gewelt S] gevelt. Die crone in Subdraken drouch. Daer en ontsach niemen die doot. Grieken. 988 leechden eem scitls. Die ridderen namen Alexandere thant Ende leidene up dies scildes rant. 969 mere hadt tfolc verveert. Si maecten ene strate wijt. Alexanders geesten . Si tebraken met groten ghere Bede met haken ende met barden Dien staerken mure entien harden.341 * Tote dat Timeus waert ghevelt. 963 so ontbreekt. Si droughene in sijn pauwelioen. fregisset sed eos animavit fama. Nu ligghen si vor sine voete. Hi sach sinen here ghewont aldus Met enen wederhaecten strale. 984 te ontgaen. Want men hem te sere versochte. Wat so si vonden terre tijt. Doe quam buten ene mare Dat Alexander versleghen ware. 974 Die siten braken met groter. Ende dit liep al ten mure waert. 986 tvolc S] volc. 967 een. 960 die] dese. 980 al demkelijk te schrappen.

Oftu dijn leven wilt behouden. Gaut. Ofte houden met ghewoude. Hi sprac ‘Cristobole.’ Alexander antwoorde saen: ‘Cristobole. 1008 En siestu. 1003 ofte were. 1002 dat] en̄. vgl. Enen coninc binden soude. + Een coninc sal sijn tallen stonden Quite ende vri ende onghebonden. 1020 och. 1017 cristebele dat were. 1005 oft. com hare! Of ic niet en mach ontsneven. Want men moet dine wonde widen. Het mochte an dijn leven gaen.342 * Ende dat ment niet en mochte wale Ute bringhen sonder sniden. 464: quem rex trepidum ut percepit. Gaut. 1009 mags leit. vs. 1022 qwijt en vrie. 1004 cristobile here. ne sis fati reus huius. 1007 wonden. Noch hine wiscede noch en green. 1001 mercte S] merte. Alse of hi in twivel ware. Doe riepen de heren met groter cracht 995 1000 1005 1010 1015 1020 + XCIIb 2. 1025 1030 * 999 genese. Verporrestu iet an dinen sniden. 1006 laetstu S] leestu. Dit mercte wale Macedo Dat hi was int herte haerde onvro. Jacob van Maerlant. 1012 wout getrouwen. Ooc ontsach hi hem tien tiden Dat hi te vele soude bloeden. laetti houden. 1013 wonden. Ende dyser was ute ghewonnen. 471: supplex oravit ut ipse tenendum praeberet corpus. Alexanders geesten . 1023 wout. 1011 houwen. tware recht onnere Dat men enen edelen here. Maer doe hi ghenesen sceen. amictu siccantem lacrimas et captum mente.’ Cristobolus sprac ghereet: ‘Coninc here. ic swighe al stille. 469: an metuis. Quam dat bloet so na gheronnen. 1000 ne ontbreekt. 1025 het eerste noch is misschien van den afschrijver. Gaut. Twi laetstu mi so lange leven In die smerte van der wonde? En ontsiestu niet die sonde? Du moghes corten doch mijn leet. vgl. Dat die here viel in onmacht. Ende hijs hem niet en mochte hoeden Ghenase hi qualic sinen here. Doe dattu wilt. 1018 vgg.’ Cristobolus dede sinen wille. Hi ne verlore lijf ende ere.

1060 Gaut.’ Tfolc was blide utermaten Ende ghinghen eten ende drinken Ende lieten haren rouwe sinken. 1038 riep S] liep. Du en weets mate enghene. 1040 utermate. Vor dat Cristobolus een cruut Ter wonden dede. 1067 weer si al te cleen. Ende cume was beloken Die wonde. Craterus sprac ‘hore onse tale. Dat wonet in dien eylanden. 1033 en ontbreekt. 1042 rouwen. Die ligghen bi den paradise. Jacob van Maerlant. 1063 hoochste] hi seide. Hoochste coninc! dijn overmoet Ende dine doghet. Taxilles quam tote hem. 1065 sal daer. 1050 woent S] waent. Ende die coninc hi ghenas. Nochtan ware soe di al te clene. Alexanders geesten . Teerst dat die Grieken vernamen. 1056 gereide. 1060 1065 * 1031 were. 1066 were. Lees die heren in pl. Ghinghen si alle te samen Toten coninc in die sale. dat was goet. 512: cuncti velut agmine facto convenere duces. Want hi woude haestelike Dwinghen tfolc te sinen handen. al es soe goet. 1047 vaerne S] vare. so hevet hi ghesproken Te vaerne int inde van eertrike. Wat inde saller af comende sijn? Al ware al die werelt dijn. Teerst dat hi ghenesen was. Abisari gherede sine spise. Doe hi versoent was jeghen hem. 1045 was die wonde belocen. 1046 die wonde ontbreekt. Ende hi stelpte dat bloet. + Die gherede hem die scepe sine. 1052 bereide. 1059 tierst. Die coninc van Alabodine. 514: regum maxime. Ende Porus van Endi Was hem tallen tiden bi.343 * Dat Alexander ware doot. Doe ruste de coninc ende sliep. 1064 doegde. Niet eer en ende dat gheluut. 1035 1040 1045 1050 1055 + XCIIIa 1. Gaut. van si? 1062 hoere S] hoerde. Daer was rouwe ende jammer groot. Mettien men in die tente riep: ‘Alexander es an die bate.

Dine vriende sijn di beneven. z. 1080 goede bemachten De Vries] benachten. 1074 S wille ontbreekt. Craterus woort ende sine tale Bequamen Alexandere wale. Daer wi souken talre stont Nieuwe vrese ende nieuwen anxt? Alse daventure alre lanxt Met enen man ghewesen hevet. Woutstu doch di selven wachten. Wat gode sal ons bemachten? Hoe langhe sullen wi sijn ghesont. 1100 ries die sijn lijf verslijt S] reus die sijn verslit. 1090 in S] en cleen. 1085 enen geweest. Enghene vrese willen wi sparen. dat es mee. Hevet hi na pine groot goet? Wacht di selven entie dine! Laet ons vor di doen die pine! Scuwe vrese sonder ere! Wat eren mach hebben een here Dat hi enen knecht verbit? Hi es ries. 1083 nie vrese en̄ nien. Alexanders geesten . 1093 saecht. 1077 doer S] doen. Ende alle diere. 1081 solen. 1070 1075 1080 1085 1090 + XCIIIa 2.’ Craterus sprac in diere wijs. 1076 dats mee. 1073 alle. Dor dinen wille willen wi liden Over die vreselike see. 1070 lees die di sijn beneven? 1071 hare] oere. Hoe saen dat soene beghevet! Hoe mochstu ghedurech sijn? Wie mach bescermen dleven dijn In dese werelt? want soe es loos. 1078 En̄ gene. Peins om hare leven doch! Dor dinen wille willen wi noch Jeghen al die werelt striden. 1079 woutu. Ende Tholomeus ende al dandere Baden hier omme Alexandere. Jacob van Maerlant. de aanteekening. Willen wi dore di dorvaren. Twi weerpstu di selven altoos + In grote vrese om clene ghewin? En mercstu niet in dinen sin Dat enen man sacht sijn moet. die sijn lijf verslit Sonder ere ende sonder prijs.344 * Al en achtstu up dijns selves leven. 1095 1100 1105 * 1069 niet op dijns S] dijne.

Hebdi mi ghedient ghenouch. Maer ic bem der werelt here. 1119 groten naem. Dat ghi meer vreest mijn verlies. 1132 bin ic einde. Ic en beghere niet te waren Langhe lijf. 1111 sider ierst. Daer de sonne west up staet Ende oost ooc te hove gaet. Sijt des seker ende ghewes Dat ic orloghen niene begheve. Alst hier es dach. + Dies en achtics min no mere. 10. Tellic tgoet al van minen leven. Die staerke man maecht al verwinnen. Alexanders geesten . 1117 ben iong. Dan sal ic u daerna toghen Een ander werelt vor uwe oghen. Asien ic wan met ghenende. 1136 u.345 * Ende sprac ‘danc hebbet dies. vgl. of al te schrappen? 1131 wel met. Dan uwes selfs. Onedel volc set sinen moet Om langhe leven ende om goet. Alsicse bedwonghen hebbe allene. 1108 verles. 1109 dan van u selve. alse ic leve. Nu bem ic bi der werelt ende. Jacob van Maerlant. So hebbic ghelevet langhe. 1130 1135 1140 * 1107 hebbe des. Ende ic bem noch jonc van jaren. Antipodes suldi bekinnen. 1133 veel te] te veel (veel op den kant). 1142 onsegdi u. Also langhe. 1139 west op staet S] oest op geet. 1124 acht ic noch. maer grote name. Die es allene mi bequame. 1126 tot. 1140 oest S] west gaet S] steet. 199. 1138 Antipedes. Ende soe es mi vele te clene. 1123 ben. Want sint dat ic eerst crone drouch. Ontsechdi mi ooc uwe cracht. 1115 niet en. 1120 es mi allene bequaem. lieve heren! Ic weet u groten danc der eren. die mi tote hare Daventure heeft ghegheven. 1128 tgoet van al. 1137 macht. dan u es. Maer mi es anders. 1118 En̄ ic in begere. Europen es in minen bedwanghe. Volcs en mach mi niet ghebreken. 1134 heb. Ic telle de seghen ende niet de jare Entie ghichte. 1110 1115 1120 1125 + XCIIIb 1. eest daer nacht.

Om te soukene selsiene dinc. Want elkerlijc van desen heelden Hadde ghegoten na hem twee beelden Die waren vijftien voete lanc Daer einde haerre beder bedwanc. sidi so coene. 1173 weren hol ofte. Ende doe hise vul hadde vonden. Lees gheledese an die vaert? 1161 dor vacht. 1179 selsene. Na dien dat hijt hem dorste raden. Vondsi haerre tweer pale Van goude ghemaket wale. 1171 twier degen. Derre tweer deghene vermeten. 1165 twier. 1148 eest wille S] wilen. + Nu varen si ter see waert. 578: dixit et ad naves socios invitat. Datmenne en hilde over dul. 1165 1170 1175 1180 * 1144 doe S] doen teken. 1145 alt fole eigen. Alexander hi woude weten.346 * Waer ic doe mijn tekijn up steken. 1170 eende eerre beider. Epistola Alexandri magni: ad Herculis Liberique trophaea deduxit (sc. Sal ic maken edel ende vroet. dul alse swijn. Dedi die gate vullen met goude Ende voer voort met ghewoude. 1166 gemaect. Weder si waren hol of vul. 1176 vol. 1156 ontbreekt. Alsi quamen terre stede. 1160 En̄ porus gereide eem an die vaert. 1163 bacus. Alexanders geesten . 1167 heilden.’ Dus indi sine tale ter vaert Ende bat die heren te scepe waert. 1175 dor. Si seiden dat sijt gheerne daden. Doe en vant die jonghelinc 1145 1150 1155 1160 + XCIIIb 2. Wilt mi daventure gheven. Eist dat ghi minen wille doet: Datti nature hevet verholen Ende bedect in nauwen holen Suldi sien. 1151 coen. 1155 inde mettier vaert. Porus gherede hem die vaert Al tote daert wilen dorevacht Ercules met siere cracht Ende Liber Baccus mede. Gaut. Alt volc sal mijn eghin sijn. Onedel volc. Porus). Jacob van Maerlant. 1168 gegoten S] gegote him. 1152 voldoen. Dedise boren dore tien stonden. Dit begheric te voldoene Ende in desen enden mijn leven.

1207 vogele die lewen. ende wrede serpente. dan berghe. 1206 voghele ontbreekt. Dat Crisa nu es ghenant. Jacob van Maerlant. 1214 deire. Liede die wel vessce verbiten. Voeren de heren vanden lande Harentare souken viande. 1208 voer.347 * El niet. 1198 na der] ter. 1195 1200 1205 1210 1215 * 1182 geweelde. 1193 S wint ontbreekt. 1188 bacus. 1194 En̄ dat. Doch quamen si na der selver stont Bi drie weken an een lant. 1202 algader. Daer vondsi guldene berghe int lant Ende coatricen ende ooc draken. 1190 es vorwaer] waer Epistola: quem (oceanum) quoniam tenebrosum vadosumque mihi locorum incolae affirmabant etc. Daerna quaemsi in een lant. aan den voet der voorgaande bladzijde staat echter Teerst dat wint was west. 1215 Ichthyofagiten S] ·X· xiofagiten. Aldus woude dedele vorste + Doen dat noit man doen en dorste. Ende het was hem allen oncont. Daer vonden si volc. Die achter alse leuwen waren Ende voren ghedaen alstie aren. Si dwonghen de Ichthiofagiten. 1185 1190 + XCIVa 1. 1204 hoet. Teerst dattie wint was west Ent hem dochte wesen best. Dat algader sonder hovet es. Gheborstelt sijn si alse swijn. 1212 gulden. Om te siene wonders mee. Lees want soe so ondiep ende donker ware (: aldare)? 1191 die edel. Want soe so donker es vorwaer. 1186 sien. Dat Argere es ghenant. Daer vant ooc voghele die deghen fijn. Want hi hoort ghewagen des Dat noit Liber Baccus noch Ercules Die see en prouveden aldaer. Alexanders geesten . Derre si meneghen dorstaken. Daerna vant hi een eylant groot. 1189 proefden. 1196 harentare S] her en dar. Derre sloughen si vele doot. Van danen voer hi ter Oostersee. Daer die berghe noch in sijn Allegader selverijn. die met ghewelde Daer waren. heet Lemnes. bossce ende velde Ende olifante. Die men vint in Oriente.

309 volgg. bl. sprac hi ghelijc den milden Dat si baden. Daer was in een coninc rike. Si waren so mesraect. Carbonkele met crisoprassen. 1236 conincrike. Want si sijn twalef ellen lanc. Doe si danen ghesceden waren. Dat si waenden. tware ghemaect Tfolc van ysere ende van stale. Dats in dietsce ‘nakede vroede. 1251 lees so sere? 1252 dat weer. Diere stene.348 * Daer die liede in sijn ghenant In griexer tale Gymnosofisten. 1220 1225 + XCIVa 2. Die hadde hi saen in sijn bedwanc. Die Alexandere gaf sijn lant Ghewillike in die hant. 12. Daer vonden si meneghen gigant. vgl. 1238 geweldelike in sijne. Wat jaghestu dus achter lande?’ Van daer voer hi in Tambrobane. 1225 geve hi him. 1232 iaegstu. 935. 1243 crisepassen. Dats een eylant na minen wane. die goede. 1222 tierst dat si. Die in ghenen lande en wassen. Jacob van Maerlant. 7. In dat lant es een fonteine. 1239 edel. 1244 lees in el ghenen? 1245 gesceiden. Talre beste van eertrike. Alexanders geesten . Sach. Daerin sijn tiene edele stede Ende meneghe rijcheit mede. 1221 nakede vroede S] makede die vroede. + ‘Ghef ons ewelec leven!’ Hi seide ‘hoe mochtic dat ghegheven? Ic bem selve een steerflec man. 1230 1235 1240 1245 1250 1255 * 1219 Gymnosofisten S] gignofeesten. Die vele wijsheiden wisten. die sere biten. dat si wilden. 1233 van S] dan tambrobana. 1224 beden. 1237 dien alex'. Dat gave hi hem sonder wedertale. vgl. margariten. 1228 sachte. Nat.. Ende beesten. 1230 twi] war om. 1248 gigant S] wigant. 1247 macabenen. 1234 na minen wane S] van minen wana.’ Dander sprac ‘twi doestu dan Dus vele quaets? du heves scande. 1242 steen.’ Teerst dat se Macedo. Dus waren si bedroghen wale. Quamen die Grieken ghevaren In der Macrobienen lant.

En weghe te varene al te hant + Om te soukene ander lant. Jacob van Maerlant. Hi peinsde wat hi beste dade. 1290 Iet dat. Dattet scemert also clare. Dat volmaect es in alre wijs. Wat so men daer mede dwaet. Dat si van verren saghen staen Ghelijc alse ene borch ghedaen. 1271 gulden. Dat ic Alexander si? Wie es daer? wes es dit lant?’ Dander seide al te hant: ‘Dit lant es des selves heren. 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 * 1257 datt'. 1281 wellicht Soe dunket. Die het winnen wouden met pine. 1259 so men S] men so. 1289 iet ontbreekt. Die di met so groter eren Al die werelt heeft ghegheven - 1260 + XCIVb 1. Hi voer daerwaert alstie boude. 1270 een.349 * So claer es soe ende so reine. Om te soukene lants mee. ende si en wisten waer. Doe hi was in desen rade. Na dien dat sijt hebben vernomen. 1265 war: dar. Si voeren. 1273 wast. Alse oft van olie ware. So dunket hem al sonder waen Tote boven up die wolken slaen. Die hem algader guldin dochte. Alexander hilt stille ene stonde Ghinder met sinen dragmonde. Ten jonxten gaf die aventure das. Nu es Alexanders raet. Alexanders geesten . 1261 weche te varen. So waest dat eertsce paradijs. 1282 gaen. Nu sijn si an die roche comen. Want si quamen dicke daer. 1291 ees. Riep een man van boven neder: ‘Alexander!’ hi antwoorde weder: ‘Weetmen daer boven iet van mi. 1267 demsterheit. 1283 hielt. Na dien dat ict gheweten mochte. 1278 het ontbreekt. Die vierine mure dochtem van goude. Daer grote deemsterheide was. Alexander entie sine. Nu sijn die Grieken up die see.

Hi wouch meer. z. Nochtan verwouchene wale Also groot eerden als een siere. Doe hi di gaf in dijn bedwanc Al dier werelt ommeganc. 1324 verwogen. Jacob van Maerlant. 1297 en̄ dien. Hoe sine voorme was ghedaen Dat willic u doen verstaen: Hi was ghevoormet alse eens menscen oghe. Dan alt ghewichte datmen legghen Mochte daerjeghen in ene scale. 1330 caent. 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 + XCVa 1. 1329 gevormet V] geverwet menscen.’ Alexander antwoorde weder: ‘Wat wildi mi werpen neder Tenen lijteken dat ic hier was? So machmen mi gheloven das. Die clare alstie sonne sceen. de aanteekening. 1320 claer. 1327 forme. 1323 een. 1307 eertterike. + Ecclesiastes cant wel toghen Dat hi die rijcheit neder wouch. Ende also luttel eerden alse een siere (Dit was een wonderlike maniere) Hem neder wouch. Ende hi hadde in sine hande Ghonen wonderliken steen. 1335 * 1296 sijne gewalt. Hoe dijn leven sal vergaen. alse ic hore segghen. 1335 weder.350 * In sijn ghewout es ooc dijn leven + Entien du wilen comen saghes Up dijn bedde. 1305 hare] hier. 1310 wale ontbreekt. dat es bedi: + XCIVb 2. Nu doe wale alstie wise Ende lech al dijn souken neder Ende vare ten ghemenen lande weder! Daer saltu ondervinden saen. V mans ontbreekt.’ Hi seinde hem hare enen steen Men vint siere ghelike en gheen In algader eerderike: ‘Dit es dijn tseins sekerlike Van den eertscen paradise. Alexanders geesten . Wat so menre jeghen drouch.’ Doe trac hi thovet bindien mure. Recht na dese aventure Keerde Alexander te lande. Dit was een vremde maniere. daer du laghes. 1315 thoet binnen dien.

351 * Also langhe alse Alexander si An den vleesce ende leven moet. Een clene stucke eerden es so goet. 1346 en S] in. 1351 dorst. Ooc es dit waerlike bekint zou voor den zin en voor het rijm beide voldoen. 1345 Alse die mensce ende beter vele. 1352 ·IX· boken. Die die oosteylande dorste besouken. Dattie mensce steerven moet. 1344 cleen. 1340 Also god wille dat ghesciet Entie aventure ghebiet. * 1336 lees alse die mensce si? 1339 demen vinc. 1340 Dit sijn waerlike dinc. Van alder werelt diemen vint. Alexanders geesten . Eer dese tijt quam. Niemen en versta dit in spele! Dit was betekekent bi den stene. Dit en was loghene enghene. 1347 steen. Jacob van Maerlant. 1349 misschien daer te voren. Hier es deinde vanden neghenden bouke. 1341 got dat si. hier te voren 1350 So en was noit man gheboren. So en es die rijcheit niet so goet.

Want hi hem vermat van desen. Soe liet alrehande werc End nam up hare een gheswerc. 18 hebben si. Waer so soe quam an die vaert. want soese sciep. 10 cleen. 27 eer scepperssen (S scepperse). 13 alderhande. 14 eer. Die elemente hebse ontfaen. Dat hi sal. Jacob van Maerlant. Twater es mettien visscen comen Ende tfier metten planeten. 5 10 15 20 25 Alexander heeft ghesproken Overdaet.352 *Die tiende bouc. Gaut. Groete soese mettien blomen. 9: aperire gentibus armatis. 16 so ontbreekt. 25 Op dat vier. 28 perse. die onghewroken Altoos niet en mach wesen. 26 alderhande. 23 groete S] groten bloemen. Sinen lieden openbaren. Alrande figuren beten Ende eren hare sceppersse Ende bidden dat soe niet en persse + XCVa 2. Alle dinc waren hare onderdaen. * 5 eest. Dattie nature verholen hevet. 21 groetse. 20 locht ierst eer. 9 were eertrike. eist dat hi levet. Die lucht eerst jeghen hare liep Ende groetese met soeten winde. Alsoe die overdaet vernam. Alexanders geesten . Soe maecte hare ter hellen waert. 22 tierst dat si. X. Teerst datse die aerde kinde. Elkerlijc. 17 lees was? haer S] hen. Hier om was die Nature gram. 15 eer. 7 boden oppenbaren. Ooc so seidi mede te waren + Dat hem ware al eerderike Te clene tenen conincrike.

Jacob van Maerlant. Dit was die tale der Naturen: ‘Danc hebt dat ghi mi doet ere! Nu en souct min no mere Die dinc. Luxurie. 32 noch. 54 eren. Gulsecheit sat up hare stede Ende verteerde hare lede. Soe liet weder dor den hals gaen. 55 een. Lach dare up hare stede In bernender modre versmoort. Gaut. Gaut. Dat soeser mede hevet verladen. + Dier elc man wel mach sorghen. 51 soeser mede] sise daer. 32: inter quas antris aliarum mater opacis abscondit loculos. Dat sal Alexandere scinen. Gaut. die coninghinne. 31: ante fores Erebi Stygiae sub moenibus urbis. 52 hare] hier. 49 si gesmoltens gouts S] gesmoltens golts. Dat soe te vele hadde in ghedaen. Alexanders geesten . 61 eer desgelijks 62. Die een was moeder van den sonden. 58 Sat daer op eer. 47 hadde. Vrecheit. die daer was tien stonden. 43 in] en̄. 30 35 40 45 + XCVb 1. 56 eer. niet is misschien te schrappen. 41 vor der helle] verre. die ic hebbe verholen! Ic vare enweghe ter helscer scolen Dor uwen wille ende dor den minen. Soe huudde dien groten scat. Want soe suverheit testoort. Gramscap sat daer verbolghen. 35 dien. Dat soe ghesmoutens gouts so vele Goot in dier vrecker kele. Nu hoort! ic sal u hier af tellen.’ Dit sprac soe ende dede open Die aerde ende ghinc ter hellen. Hoverdechede. 37 hoet. 50 55 60 65 * 29 honger eer. 30 vander naturen. Sat daerna met erren sinne In ene borch groot ende rike Ende bespotte hare ghelike. 34 Nu vaere enwech. 45 ene. 38 ende S] en. Over waer segghic u dat. 44 dier S] die. Want het sal sijn hooft becopen. Al en conde soes hare niet ghesaden. Soe sach vor der helle dure Rechte onder die helsce mure Seven vrouwen in seven borghen. 38: flagrante vultu. dats Onsuverhede.353 * Met honghere hare creaturen. lees up ene? 59 moder lach si versmort.

Soe staet midden in die aerde Ende bernet altoos even haerde. 84. die haer volghen. 97 licht. 98 eer. Alexanders geesten . 85 90 95 100 * 67 sijn si. Si verkerense met haren rade. Dese sonden hevet besien Die nature ende mettien Ghinc soe bindien helscen muren. Want soe can met scoonre tale Hoghen lieden doen verstaen Saken. Waer so si sijn. die haer can maken Buten goet in allen saken. Al en moghen si niet ghereit Bedecken der liede weldade. Boven inghe ende binnen wijt. Jacob van Maerlant. 46: quae (sc. Daer sach soe die sielen gheduren Int vier dat bernet sonder lecht Elke siele na hare recht. Daer pinet vier in elken tijt 70 75 80 + XCVb 2. Ghierecheit sat daer allene Beloken in haren stene. 79 hoetvrouwen. detractio) cum bene facta negare non possit. zóó ook 73. 75 verradenesse S] verredenisse of vorr. Die nu hevet hare stede Met hoghen lieden in die sale. Ende Smekinge was ooc mede. die quaet sijn ghedaen. 71 tweemaal eer. 69 girecheit.354 * Soe doet die ghone. 74. Nidecheit ende hare kinder Hadden hare sale ghinder: Verradenesse ende Loosheit. 72 swarten S] swarte of swarre. 104 pijnt. 101 in midden. So grote cracht hevet die miede Ende smekinghe onder hoghe liede. lude ende stille. Hare hande onder hare liere Ende bernende in dien swarten viere. Gaut. 83 smekelinge linge lees wasser? 89 miede S] mede. 92 so ontbreekt. 77 mesdade. + Met desen seven hovetvrouwen Woonde mede ooc en trouwen Ypocrisie. Dat si bejaghen haren wille. Ic segghe u de stat vander hellen Na dien dat ons die bouke tellen. In allen tiden sijn verwoet. Want soe de liede maect onvroet.

Die een loopt met cleenre pine Die ander es vander sonnen scine 125 So verhit. Ende ghinc te hare waert. 142 was hi. Men siet hem tween te gadere ronnen. Alexanders geesten . Die hi hadde. some min. 123 loept S] loep. 135 Liet hi sijn duvelike ghedane Ende snelde hem te ontfane Die grote sconhede weder. die hebben mesdaen. die gramme Lucifer Leviathan. 122 hun tween H hen tueen A tegader H. daer hi in lach. 115 Al welna sonder A. Om dat soe niet en ware vervaert. 112 Alse hi te voren hevet A. 140 Doe hi inghel was hier boven Ende dor sine hoverdechede Was gheworpen vander stede. 121 versiert mettier H. 118 weten luttel H wisten lettel A verdriet H. Nochtan hebsi niet even groot Die pine van dier langher doot. Jacob van Maerlant. Want dat vier es so gherecht. 114 sijn H waren A. dat hi versmacht Ende verliest al sine cracht. 130 Die bedrooch dien eersten man. 113 en̄ some A. 120 Te somere alse berch ende dal Es verciert metter sonnen. Bi redenen prouvict u al. + XCVIa 1. Na dien dat si hebben mesdaen: Some meer. 133 to eer. eer hi neder Van den hemele was verscroven. 134 was. 135 gedaen. Dese weten lettel van verdriete. 131 tierst. 117 anders niet H. 110 dat het den A datten H. 137 scoenheit. 136 toe ontfaen. 107 hebben sijt (S si). Liet hie tfier. 128 drut of eerder drnc.355 * 105 Sielen. In die middel van dier vlamme So stoet die felle druut. 120 als H. * 105 selen. + Daer sijn ooc vele sielen in 115 Welna al sonder mesquame. 110 Dat het den here ende den knecht Also met pinen hevet bevaen. Teerst dat hi die Nature sach. Al sijn si in een vier bevaen. 127 middelt. Sonder dat si van Adame Sijn besmet ende el niete.

168 ridders. 163 Pausaniase S] pansamase. 177 Babylonie. 146 ierster. Waerstu sonder stede bleven. z. Ic bidde di hulpe drouffelike. Hi slouch ridderen van prise: Mennoene entie met hem waren.356 * Doene die Nature sach Begonste soe hare gheclach: ‘Vader ende wreker vanden sonden! Wilen in dier eerster stonden Waerstu clare alstier sonnen scijn. 176 es] was. 165 maroene. 155 160 165 170 175 180 * 143 doen. Dus heeft hi Asien bevaen. Maer dor die hovaerde dijn + So verloorstu hemelrike. Hi dwanc Athenen ende Matone. 166 croen. 150 om hulpe droefelike. Ende verwan dien here driewaerf. 151 heves. En haddic di niet ghegheven Ene sonderlinghe stede In dese grote demsterhede. 169 Mennoen. dat hem verstaerf. Hi heeft die israelsce roten Binnen Caspi besloten. Hi dwanc Luken ende Pise. 158 alle S] allen H A. 171 dat hem] dies hi. beter misschien te lezen ic heves. Die Siten sijn hem onderdaen. 145 150 + XCVIa 2. Hi dwanc enen coninc goet. Hi drouch ooc roomsce crone. Hi slouch Pausaniase doot. Jacob van Maerlant. de aanteekening. 144 eer. al was soe groot. Hi dorreet ooc te waren Daris lant. Het es recht du gheves loon: Want alstu verloors dien troon. Tracien es hem onderdaen. 157 een nimeere H. Alexanders geesten . Hi verdreef dien here Apolonise Ende brac Tyren. 147 weerstu claer. Babylone heeftene ontfaen. 161 atracervaen. Coninc Clause van Atervaen. Ic bringhe ene niemare ghedragen: Alle creaturen claghen Over Alexanders overmoet. 153 weerstu sonder S] weerstu sonder sonde. dat es so heet. de stat van prise. Hi brac Teben. Hi wan Egypten ende dorreet Libien.

Hi sochte deylande.nec se desistere saels A. 196 wilt hi H wilhi A. 213 so ontbreekt H. 192 beroemt A. Of wat lone. Gaut. Ende ic en sals niet ave staen. of wat prise Dattu uten paradyse Adame dreves int drouve dal. wanen Nilus comt. 212 andren A. 194 wachsti H wachtdi A. 190 195 200 205 210 215 * 184 steet. Want hi hem al nu beromt Dat hi sal winnen tparadijs. 101: ergo age communem nobis ulciscere pestem.’ Stappans so riep hi te rade In dier hellen alle die quade.357 * Ende Porus es hem onderdaen. Lucifer sprac ‘vrouwe hoort! Ic sals uwen wille doen sonder waen. 198 die antipedes H antipedes A. 204 paradise A. 195 die A ontbreekt H. Die sijn in die Donker see. H.. Up een plein quamen die keitive. 185 Taxillis. west sien opstaen A. 209 sal A. 93: nec eo contentus Eoas vestigat latebras. 190 geluc. Heeft hi ghelucke goet voort mee. Of di Alexander winnen sal?’ Soe waende wech varen na dese woort. Daertoe willi ooc bekinnen Die werelt die hier onder es Ende dwinghen Antipodes. 200 weder te hove staen H.. 186 Dat es meer en̄ eem in can. 202 des. Jacob van Maerlant. Hi wille de sonne sien west upstaen Ende oost te hove gaen.. 211 icne A.. 199 wilt H die sonne sien west op gaen H die s. Ende dat es meer: hem en can Ghenoughen al dese ere. Hi sal sien. 214 Inder A. 105: ille. 201 Wrec ons sinen overmoet A. Alexanders geesten . Gaut. 210 Nochtan sal hijs niet af st. vgl. Gaut. 206 ofte A. Du en wachtsti in alre wijs. dats mere. 215 deze regel in H achter 216 enen H plain A keytive H kaitive A. 205 in A. Subdraken heeft hi ghevelt + Abisari staet in siere ghewelt. Taxilles es ooc sijn man.promittit. 185 + XCVIb 1. Hi sal di de helle af winnen.. Nu wrec ons over dit verlies! Wat eren soutstu hebben dies.. 188 dye eylande mere S] mee. Eer ickene hebbe in der hellen Met anderen sinen ghesellen. 207 waenden (S waende) H woude A.

222 En̄. Ofte eneghen wint. Ende hi moet sonder ende sterven.obiice terrae. Nu hebben si heet ende nu cout. die altoos vasten.. 247 solen wi hē lees die in plaats van dese? 250 leetmen. 233 diemsterheit.: rupto. 113: mortis inauditae torquentur agone. Dese bernen ende stinken. 242 hene. Doe sprac hi der Naturen woorde. 241 wene. hoe Sullen wi ghedoghen dese overdaet. ende al die ween Wart ghestilt. Jacob van Maerlant. Dat si sterven sonder blijf. 218 Liete. Want dat es hare meeste noot. 131: sed id taceo. 219 Chochitus en̄ flegiton. 253 dicke ontbreekt A. Dien de helle doet bederven. Gaut. 228 eer. Die moeten altoos ghinder sterven. Gaut. Hi sal al die werelt breken. Ende doghen onghehoorde doot. Doe thelsce volc versament was. Ende hi seide meer daertoe: ‘Secht. 246 segt. Alexanders geesten .358 * Daeromme lopen rivieren vive. Daer ligghen die drouve sielen Mettien duvelen. + XCVIb 2. Dats al niet. En mach niemen ghedinken Dat hiere nie sonne sach. daer ne was gheen Die roupen dorste. 220 225 230 235 240 245 250 * 216 darom H.. Van desen man. doe hijt hoorde. maer hi sal steken Dor die dicke aerde een gat. die helpen mach. 252 dats ons al H dat sal A. Die oude viant Sathanas Wispelde drie waerf. Die rivieren heten aldus: + Lete ende Avernus Cocitus ende Flegeton Ende die wrede Acheron. diet al verslaet Ende die alle dinc ontsien? Laetmen sinen wille ghescien. Die hier leiden sondich lijf Ende altoos om sonden werven. 227 onghehoorde] eer. Die drouve sielen. Gaut. 235 sijt. Si moghen de deemsterhede tasten. die vielen. Gaut. 111: nec sol indomitum nec mitigat aura rigorem. 224 enege dinc. mine ghesellen. Daer es rouwe menechfout.

. 267 Gaut. En mach in gheen vat gheduren.. * 256 Dan moete A wesen A.quo. Hi sal sterven eer iet lanc.’ Cume hadde hi dit gheseit.. Die wile dat men ons mach helpen! Laet ons dies mans daet stelpen. Helpt ons gheraden terre noot. laet wesen sochter Vorwaert meer dine maniere. Want Antypater. 136: adfore tempus. 284 eem geuen. 281 yser. Dat hi niet die ghone en si Die de helle sal hebben vri.nescio quis nascetur homo. Alexanders geesten . 291 wiegen S] wegen.. 261 miraclen H mieraklen A en̄ in H en̄ ic ne A. no in metale. Dien hebbic. mijn vrient. 257 so ontbreekt H. Dat salmen gheven hem ghemene Mettien claren wine ghemanc. Jacob van Maerlant. 264 ons H. No in ysere. Vander wieghen up gheleert Dat hi van buten enen eert 255 + XCVIIa 1. Ooc so segghen die propheten Dat god der werelt hevet beheten Menech jaer hier te voren Dat een man soude sijn gheboren Met mieraclen. Met sinen houte so sal hie Breken onse vaste prisoen Ende onse sielen daerute doen. Ic salt di volbringhen sciere. ghi heren vander doot. in weet wie. Ic hebbe een cracht van venine. 140: mortis nascenti occurrite morbo. Die Alexandere heeft ghedient + Ende over Grieken es baliu. Dan in een coeclauwe allene. No in goude.359 * + Ende maken tote ons enen pat. Daertoe sal hi onse sielen vaen. Men vint gheen van dierre naturen. lees dat het? 272 verraedenesse geriet. no in stale. 281 en 282 noch. Dus moeten wi hem sijn onderdaen.. Nu siet. dat segghic u. 277 ene clene. Dat Verranesse sprac ghereit: (Die was dier Nidecheiden dochter) ‘Lucifer. Want het es mi clene pine. Gaut. 276 sal. 258 got H heeft vergeten H. 260 265 270 275 280 285 290 + XCVIIa 2.

Hoe hi behouden sal sijn ere Jeghen den coninc. sinen here. Ende doe hijs wale was gheleert. 322 pinen. dies hi sach. 295 na] om gerengiert.360 * Ende int herte draghet de moort. Nu es hi ghedaghet voort. lees dat? 320 dan] dies wael besceiden. 303 soe so] die so H si A. Bi des mans helpe sal ic saen Alexandere verslaen. Dat hi sine oude vertere. 312 starc. Spanien winnen ende in dien 295 300 305 310 315 320 + XCVIIb 1. Nu wille hi besien de woestine + Van Endi met groter pine Ende daerna so willi scone Varen tote Babylone Ende besetten Asienlant. Dat drouve volc priset wale. 172: dispositis rebus Asiae. 324 te. heeft hijs gheval. Na dat hi hevet gheregniert dat lant. 301 verradenesse H. Gaut. 315 noch ontbreekt ute. 310 dien H. haren gheselle.’ Verranesse sprac dese tale. 325 besitten. Dan ic u wel besceden mach. 308 harde H ontbreekt A. 302 prisese A. Ende soe comt noch dicke uut Te radene dusdaen saluut. Gaut. 299 man hulpen H. Stappans voer soe uter helle Tote Antypater. 321 die woestinen. 316 om te dusdane salute. 319 dies] dan. Die een quaet verrader was Ende haerde sere in soorghen das. 306 horen A gesellen H. Alexanders geesten . 154: ut sub eo senium consumat et aspera rursus perferat emeritus castrensis taedia vitae. 325 * 293 draget hi die. Was soe saen ter hellen ghekeert. 296 willen S] wille. Daerna wille hi te hant Affriken winnen al Ende daerna. 304 in so H. Nu es comen uter see Alexander ende heeft mee Wonders vonden. 323 wil hi scoen. Dat soe so sciere hadde vonden Goeden raet in corten stonden. Willene de coninc al te hant Met hem hebben in sijn here. Jacob van Maerlant. Doe riet soe der herten sijn Te makene dat staerke venijn. 305 hellen H.

dies ghelooft. 350 et en were dien H. Gheleect eens cocodrilles hooft Ende verbeet ooc. Ende daerna willi doen bekinnen Sine cracht in Vrancrike Ende Gallen dwinghen ghemenelike 335 Ende Aquitaengen ende Bertanien Germaengen ende Allemanien. Daer souden si passage souken. Dat hi Inden bescouwe. 360 Doe dander hovet openbaerde. Om dat men hem niet en wantrouwe. 338 dor riden. diet hadde ane.361 * 330 Ercules colummen sien Ent westeinde van eertrike winnen. 343 heft. Mettien rees daer een dier Vreselijc ende onghehier. * 334 gemeinlike. 345 Dit heeft hi met Porus bestaen. Was ghelijc enen seepaerde. 354 vreeslic H vreselike A ongehuyr. 355 Sijn rugghe was scaerp alse een saghe. 345 hevet A. Sine mochtent nemmermee 365 Met ghenen spere doresteken. Jacob van Maerlant. 335 Aquitaengen S] quintagen. Dat hi hadde enech lant 350 En ware den Grieken al becant. 360 hoet oppenbarde. Si quamen bi groten brouken. Alsi besocht heeft dlant van Inden Willi hem dies onderwinden. E: palus erat sicca et canna abundans. 351 brouken] hopen. Die hem raet gaf sonder waen. Met enen bete ridders twee. Alexanders geesten . 356 hoede H. Doe ghincsi sine been breken Ende met groten hameren slaen. 349 hedde H. 364 mochten nummermee. Dan willi Moniu overliden Ende Lombaerdien doreriden Ende dor Rome in Grieken varen. 336 Germaengen S] Grammagen almanien 337 moniou ouer lieden. 340 Bedi ontboot hi te waren Dien van Surien in waren saken Dat si scepe daertoe maken. + XCVIIb 2. 357 dat een H deene A gescapen H maen. Sine huut. Twee hovede hadt up sinen craghe. 365 sper dor steken. + Deen was ghescepen alstie mane. 361 cockendruls. 352 passagen.

375 daer bliuen. 385 vor. 394 wanense. 396 hen. 378 geiaegt. Drivet voren swijn ende soghen Doetse gorren. 400 volgde. Daer slouchen siere neghenhondert doot Ende tachtich. 1 .’ Selve quam hi na te waren Met Poruse. 381 solen dit her. 370 geslagen. 405 hielt. Hem wonderes dat dier was so groot.Si wanese vaen ende vervarenMen soude de soghe so doen gorren. 401 neghenhondert] CM. hist. Doe waren met groter cracht Die voorste cnapen sere versaghet. ghi sult moghen Die olifante so vervaren. 403 doen H. 395 400 405 * 368 naerre] verre.’ Alexander hi riep voren Die ridders van Tesalia: ‘Varet voren. ic come na. 4 Jacob van Maerlant. Ende keerden in die pauwelioene. 369 wonders. E 980. Dat si ten tenten waren gejaghet Ende si riepen ‘wapent u! Hier comen olifante nu. 384 vart coem. 392 mact. Daer sloughen si tenten met ghewoude Ses milen lanc. dat was wonder groot. dat Buemer heet. 398 veriaecht S] verragt. E: buccinis hominum et grunnitibus suum attoniti. 374 water. 399 van lieden some van. Alexander volghede met pinen. 377 versacht. ses milen breet Bi enen watere. De tande naemsi tharen doene. Some vanden swinen verjaghet. Some van ludene van businen. Si wouden bliven daer dien nacht. 386 doetsi soelt. 44: 880. 404 pauweleoene H. Sine souden hem niet weren dorren. Daerna quaemsi tenen woude. + Porus makede hem cont Dat si goet te stride waren. Die olifante quamen hem jeghen. Si sullen dit here storen. dien edelen deghen. Die coninc hiet sciltwachte sciere 370 375 380 385 390 + XCVIIa1. Dat daer lach ghesleghen doot. Doe woorden die beesten versaghet. 372 gewoude S] goude. Sp. Some swart some bont. 46.362 * Doe ghinghen si naerre staen. Alexanders geesten .

Misschien is de tekst nog meer bedorven. eist soete. 425 Si quamen jeghen hem ghelopen Te samen met groten hopen. 1. bl. Dat si niet en scieden altoos Vanden watere. 420 diese. Die tenten sijn daer saen ghesleghen. dat es wonder. Si waren lanc neghen voete. 430 Alexander hoort ende versteet Dat daer en was wonders nemee. 424 gehoet. 413-414 Raumoen heten si ❘ Rou visch eten si. hist. 427 vlouwen. + Si scoten ende vloen mettien. 410 Daer sach hi volc naect als die diere. Des ander daghes quam hi te waren Ane een jeghenode ghevaren. 1 . Een ander vers is verloren geraakt. vgl. 412 water eest soete. 438 ter wilen S] ten tijden. Doe dochte den coninc wesen best. 410 tfolc. E: jussique tunc clypeis et loricis vallum praecingi. 47. ne quid iniuriae elephantorum molestia aliarumque ferarum adferret. Ane enen meersch up een riviere. Die men heet Cynokephaline. 416 duren ontbreekt. eist sout. Doe quamen si in een foreest. 411 XI. E: hos Indi Ichthyophagos appellant. 409 rieviere. 418 dukeden S] dukenden. Ebigmaris heet die riviere. Nat. 431 nummee. 4 Jacob van Maerlant. Dukeden si in de riviere besiden. Alexanders geesten . + XCVIIIa 2. Tote datmen quame ter Oostersee. 428 daer daer.363 * Bi nachte doen jeghen die diere. vgl. 423 hiet cenophaline. 420 Daer si wonen dese diere. 953. * 406 doen ontbreekt. 439 geslagen. Si drinken water. Ende si voeren weder west. 287. 407 anders te waren S] gevaren. Si sijn ghehovet als hondekine. 10 acht). Si quamen al daer si sien Woestinen utermaten breet. lees mee? 432 queme. De eerste regel is klaarblijkelijk niets dan eene bedorven herhaling van den tweeden. Alsi wouden tote hem tiden. 7. dan twalef milen. 434 beste. hetgeen wellicht luidde si heten Ichthyophagi. Daer vonden si alre meest. Rauwe vische eten si 415 Buten water ende daer onder Moghen si duren. E: pedum altos novenorum (Sp. 435 Om dat dlant was waterloos. Daer dedi tenten slaen tier wilen.

Hi waende dat al versmoren soude. Vreselec so waest ghedaen. 441 en̄ maecte daer A. 451 doen H doent A. Jacob van Maerlant. 452 eer harnasch H hare hernasch A. 458 hun. + Doe ontsach hem van verliese Alexander. 460 leestmen. 447 verbrande A.364 * 440 Ende hout daertoe ghedregen Ende daer ghemaect groot vier. 444 waren A. Maer een reghen quam daermede. 472 wast. dat lesemen wale. 459 him. Daeraf hadsi grote vrucht. Alexanders geesten . Doe saghen si ten selven male Groot vier vallen uter lucht. Want die stoorm was gheseten. 470 Te hans quam daer wonders mee: Een gheswerc quam daerna ghegaen. Des avonts waert daer coude groot. 448 Dit A. Ende bedecte alle die scare. * 440 gedragen H. 465 Hi en wiste ander boete. die milde. de aanteekening. 445 Hi stac die tenten al ter neder. En̄ men hevet hout gedregen A. die boude. Die up hen van oosten quam. want et was bi nachte 450 Ende in dien heerfst dat waeit onsachte. 455 pauwelioen. Dat sijs alle woorden gram. Doe quam hem up een ander noot: Die snee viel up hem in den dale 460 Also breet. Dat vier vlooch voort ende weder Ende verbernde man ende paerde. 450 wait A w't H. Sonder dat hi onder de voete Dien snee dien volke treden dede. Swart oft die helle ware. Dies avonts ghinghen si over al 455 In die pauwelioene eten. z. Doet dach was bonden si te samen Hare haernasch ende quamen Daert was ghelie in enen dal. 453 lien in een. 445 alle A d'neder H. 477 locht: vrocht. Alse haddent ghewesen vliese. 461 al heddent geweest. 475 Daer si laghen in dien dale. 454 si ontbreekt. + XCVIIIb 1. Dat was een weder dat vervaerde Dat volc. 457 avons. Die smelten dede al dien snee. Doe waert die wint so onghehier.

Ende die coninc gheboot in 't dal + Dat men groot vier ontsteken soude. Dien biddic dat hi ons besiet Dat wi niet en sterven hier. Want swarte gheswerc hadse bedect. 511 lees Dionysos gheheten int lant? E: nam ad aedita coelo promontoria et ad Oceanum in Aethiopiam venimus. 493 wi hier in sterven niet. 486 met ouden doken. 501 geswe'rc hadse S] hadde. Dat een man begonde de sake Die van gode verholen es. Dat volc begonde doe spreken Ende seiden het ware ons heren wrake. Doe hiet die coninc oude douken Die te stucken ghescoert laghen Dien ridders jeghen tfier draghen. 482 begonste die. Daer si saghen Oost-Etyopen Ende die montanien open. lees douke? 491 aller. 495 verscoende V] verstonde. Cortelike quamen si te waren Bi der groter see ghevaren. E: nox serena reddita est.365 * Want dat velt waert al ontsteken. Dus hoort men Solinus scriven. 500 hun. 484 noch noch. 502 lees es wech? 509 etyopien. Dedi vijftich ridderen graven Eerlike met groter haven. ad Dionysios quoque montes et antrum Liberi. Die al dlant verwan met wiven. Jacob van Maerlant. Si vonden thol. daer in ghevoet Liber Bacus was. Ende daerna voersi voort. 480 485 490 495 + XCVIIIb 2. wie dat woude. no Hercules So verre dlant en dorsten souken. Daerwaert voer hi al te hant. Eer Alexander wech ghetrect. 481 were. Ende dat hi ate. die deghen goet. Die coninc sprac ‘god die doet Met alre dinc. 485 en] in. Ende no Liber Bacus. Die in dien snee waren versmoort. 500 505 510 515 * 480 begonste doen te spr. Want het wasser jeghen goet. Ende die nacht verscoonde al. Drie daghe waren si achter een Dat nie sonne up hem en sceen. dat hi ghebiet. 492 bidden ic. Die Hennos heten in dat lant. Alexanders geesten .’ Stappans bleef staen dat vier.

520 525 530 + XCIXa 1. wiere in ghinghe. Alsi vraechde ofmen iet Wonders meer vonde int lant. Daeromme segghic di: bedi Nem metti viertich dusent man Ende bewisse di van water dan. hooric ghewaghen. 537 her heen. heet Fasiatene. 547 mochdi groot ontbreekt. 554 here S] her. 545 eest begert. Want die rochen nouwe sijn. Wellicht stond er ook een ander woord. Dat bat hi al omme niet. Dat hier tusscen luttel waters si. Alexanders geesten . Seidemen. Die verbuert hadde dlijf. 542 segt. Doe sinde hiere in someghen keytijf. An Liber Bacus dedi sine bede Ende bat dat hi ende sijn volc mede Te lande weder moeste keren + Te siere moeder met groter eren.’ hi hiet te hant Al sijn here varen hene In een poort. 529 ane. 538 phatrateen. Jacob van Maerlant. Maer ic segghe u bi trouwen. 549 thuyscen. Dat hi soude cortelinghe Sterven bindien derden daghe. eist dat ghijt beghaert Henen over tien dachvaert Moochdi wonder groot bescouwen. Doe Alexander thol vernam. Doe quamen hem tontmoete sciere Twee oude man. 559. heren. 535 540 545 550 * 523 binnen dien dierden. Si voeren bi siere baniere. doe sprac die coninc: ‘Secht mi. 550 dar om seg ic. Dit hielt die coninc al over saghe. Daer liden moet dat here dijn. Si bleven doot bin drien daghen. Men seide ‘neent. In E leest men: aliquid incredibile. 528 hi] Alexander hoerdic. ene dinc: Weti iet wonders in dit lant?’ Die een seide al te hant: ‘Here. Hi hads rouwe. 526 hadden eer lijf. 525 hijre in so menegen. 541 man misschien te schrappen. 533 om. eer Alexander quam. 548 seg. 524 over] vuer. vgl. 534 oftmen.366 * Ooc scrivet hi al over waer Dat Liber Bacus was vierhondert jaer Ende sesse.

’ 575 Die ridders baden hem utermaten. Die griex ende intsch spreken connen. 583 phatrateen. Secht wat dat ghi mi beheet Te toghene dat selc wonder es. Man ende wijf vonden si In dat lant. Of wi u valsch doen verstaen. 573 mocht saen. 577 voer. 557 segt wat gi. 556 misschien te lezen sprac in plaats van was. Wi sullen toghen di twee bome. 574 weten oft valsce.’ 560 Die een sprac ‘wes seker des Ende merc des wale ende gome. 585 Int droghe lant sonder water Vant hi vele ommater Serpente ende menegherande diere Van so misseliker maniere Gheheten na die intsce tale. 564 Ints. 584 heen.’ + Hieromme waert Alexander erre Ende hi sprac ‘ben ic so verre Van westen tote oosten ghereden. 578 uter dien her. 565 wout. Ende hi voer metten ouden hene. * 555 veel. Sullen si di bringhen te voren. Deen es der manen.367 * 555 Daer moechdi vele beesten sien. 572 sijt beide te handen. Hine voere dat wonder besien. 580 Dander hiet hi henen varen Ridders ende ooc olifante Knapen ooc ende seriante Met Poruse te Fasiatene. 590 gediedscen. dat weert ut te scanden. die best waren. 570 Dat ghi mi sout bespotten heden? Te waren. Alexanders geesten . 588 mesliker manier. 561 merct. ende ghi moecht weten saen. 582 sariante. 566 solen. + XCIXa 2. 592 en. 556 wech liet. Dat hijt niet en soude laten. dat si begheren. Daer coos hi uutten here mettien Viertech dusent. 590 Dat niemen can ghedietscen wale Tote dat si quamen dien bomen bi. 565 Waer af dattu ooc wilt horen. dander der sonnen.’ Alexander was blide van dien. ‘Eer ghi mi enweghe leet. 560 sijt.’ Dae sworen si bede te hande: ‘Hets waer. 562 solen di tonen. 586 ommater] utermaten. Jacob van Maerlant.

’ Daer stonden Alexanders ridderen mede. Dat ic die bome woude sien. 627 cleen. 512.. 622 manvolc V] volc gemeine. Du moghes gaen in die heleghe stede. Hi stont ghelijc ter selver stont Alse of hine soude verbiten. Hi groete dien coninc ende vraghede Wat hi woude ende wat hi jaghede. 613 ofte.esse dicebant. lees enten mane? vgl. Dat hi was langher dan tien voete. + Ende die liede. Mettien so quam hi ghevaren. vgl. 615 en vraechde.. Ofte wat liede so sidi?’ Si seiden ‘Inden so sijn wi. E: Indos se. 620 En̄ heilech na minen wanen. ghi moetet doen.’ Die pape sprac ‘bestu rene Van wive ende van manvolc ghemene. 629 diere cleeder cn̄ u scone. 616 iaegde. 619 sonnen sijn in der manen. Jacob van Maerlant. 625 lees driehondert? E: circiter trecenis. 624 wellicht sine te lezen in plaats van Alexanders. 623 heilge. Van ghedane haerde onsoete.’ In dat lantscap so wies ooc Edele balseme ende wirooc. Hi seide ‘ic quam hier in dien. 5. 598 joden. Alexanders geesten . Vierhondert.368 * Ghecleet met huden van panteren Van tygren ende van anderen dieren. vgl. ghetant als een hont.. S maisiere. 605 610 615 620 625 630 * 597 lieden. Swart. Het es sede. An sijn oren hinghen margariten. Alexander mercte das. Die der sonnen enter manen Heilech sijn na minen wane. Die pape seide ‘wildi hier in Ghi sijt clene liedekine So doet af die vingherline Ende uwe cleder ende uwe scoen. Die pape van dien bomen was. 621 reine. Die pape hi quam ute te voet. 599 wees. 642] maniere 610 gedaen. De coninc vrachde ‘van wat manieren. 7. die si daer saghen Si leveder bi al te waren. 601 balsaem. E: deponere annulos vestesque cunctas cum calceamentis imperavit. al daer die mamerie stoet. Want de bome balseme draghen. 947. 637. luttel meer of min. 605 mamerie vgl. 595 600 + XCIXb 1. 600 balsame.

Dat waest. No beeste no voghel enghein No ooc geenrehande serpent Waert ghesien al omtrent. Ende een bosch stont bindien mure.369 * Der sonnen boom sal spreken saen. 664 noch egein. 636 op gaen. 647 balsame dier copt. Hoe sere dat Alexandere wondert. 641 beide. 651 en nams wael. Ne ware die bome bede Waren ghewassen uter hede 635 + XCIXb 2. 648 dat hie lopt.were. diemen diere coopt. 638 heilt. Want hets sijn recht ende sijn sede. Alse die sonne sal onder gaen. 646 bome vellen. 660 lees plaghe? 661 si . 649 hanct kersboem. Si waren hoghe der voete hondert. ende seide dat noit rein. Dies nam Alexander goom Ende naems vele. omdat wel rooc. 662 antwerde. 667 mar die bome biede. In enen mure en bore staerc. 654 alder. So deden sine ridders ooc. Ghelijker wijs dat hars loopt Ende hanghet uten kerseboom. Hi waende wale al over waer Dat vele te reghene pleghe daer. Ende si so lanc waren daerbi. 635 sprect. Die pape. 637 soe] hi. 665 noch. Dier manen boom spreect also saen. Si saghen uten bomen wellen Balseme. Die bede stonden in een paerc. die noit die coninc sach. ende mettien So ghinc hi die bome besien. Ende alse de sonne riset mede. Jacob van Maerlant.waren S] hi . Mettien so antwoorde hi. daer het al an lach. In midden van den foreeste Stonden twee die alre meeste Bome. 633 moet denkelijk volgen op 634 en luidde ende alse soe riset mede. Alexanders geesten . 656 wast dart al. 640 645 650 655 660 665 * 632 als.’ Dit hilt al over baraet Alexander. Alse die mane sal up staen + Ende alse soe te hove gaet. 663 noit en. de aanteekening. z. 643 binnen dien. Dien ghinc die coninc selve dure Met anderen sinen ghesellen. 655 boem.

* 671 joden. Dier manen boom beghint gherede In griex. Alexanders geesten . No selve ontsteken wirooc’ Ende hiet hem allen na dien Dat si vielen up hare knien Ende cusseden dat hout Ende baden met ghewout Bede der manen ende der sonnen. Jacob van Maerlant. E: accuratius intuiti sumus. Die pape seide ‘nemet goom! Siet upwaert ende peinst te voren. Doe woude die coninc daer ter stede Offeren doen. 670 + Ca 1. 688 vraechde.’ Tien tiden dat dit ghesciede Sach die coninc ende sine liede Die sonne te hove gaen Ende dat sonnenscijn ooc slaen Boven an dier sonnen boom.370 * Ende ghewijt wilen ere Inder manen ende der sonnen ere. 683 beide. 693 indtsch. Dit sijn waerlike saken. in intsch int hi di spraken. 685 waerheit S] v'heit. 680 eer. de o schijnt echter in v veranderd te zijn. Doe vraghede dien pape een ander. 689 greex indsc S] indsce. volgorde. ne inter nemorum densitatem aliqua more hominum nos falsitas illuderet. E: ut veridica mihi darent responsa. well. 681 cosseden. 703 andwerden. 674 steden. 706 dien boem. 704 segt met. Niemen en segghe het met woorden!’ + De coninc ende sine liede saghen Onder die bome. 701 en 702 in omgek. 690 wildu. 691 wale. 677 beesten noch. onder dier haghen. Dat sijs hem souden onnen. Weder si spraken griex so intsch. Dat dede gheerne Alexander. te lezen onder die bome indier haghen. 675 680 685 690 695 700 705 + Ca 2. 678 noch. no voghel ooc. die pape verboot Ende seide ‘hier en mach niemen doot Beeste slaen. Ende si sijn lanc van helechede. Waer af ghi wilt die waerheit horen! Dan salmen u saen antwoorden. 673 heilecheiden. Die pape seide ‘ic wilduut kins: Der sonnen boom hi can wel bede. Die grote Inden settense daer + Ende woonden hier menech jaer. 682 beden. Dat si die waerheit doen verstaen. Hoet met hem soude vergaen.

Maer du en comes sekerlike Te dinen lande nemmermere. Alexanders geesten . Die sonnenboom antwoorde mettien: ‘Onverwonnen met wighen Alexander. du sout ghecrighen Dat heerscap van eertrike. te tale. Die cortelinghe uut Grieken quam. 726 dreichde. Jacob van Maerlant. Upwaert saghen si doe alle. 740 veel wael. Dies ontsach hi hem te min. 744 him. Doe vernamen si gheen quaet. Hier om woude Alexander biden Ende nam neven siere siden Perdicas ende Philotine + Ende daertoe dien neve sine. 721 clener. 733 middernacht. 719 dine. Sijn volc begonde wenen. het was hem leet Dat hiere so vele hadde gheleet. 741 nieman dien anderen. 738 dien S] die. Want hi vele wel vernam Dat niemen anderen slouch daerin.’ Dit sprac die boom toten here Met cleenre stemmen in intscer tale. Anderwerf so woude hi beiden. 745 heilegen. Alexander dreechde dien enen. 740 745 * 707 hen.371 * Si wachten hem jeghen baraet. 725 begonste er ontbreekt iets in dezen regel. Die woort bequamen hem niet wale Alexandere. 714 antwerde. 729 niemen. Die pape hi seide hem wale Dat te midnacht soude sijn Dier manen upganc bi een lictekijn. 731 Om d. Van dier manen boom te hoorne tale. Den anderen stilde hi met mieden Ende bat al sinen lieden Dat sijt niemenne en seiden. Al die andere hiet hi vlien Ende ghinc inwaert met hem drien Vore dien heleghen boom staen 710 715 720 725 730 735 + Cb 1.m. hoe hi met ghevalle Ende met seghe ende met eren Te lande weder soude keren Moeder ende suster sien. 734 lees hare upganc? enen lichtekin.b. Hi peinsde.

Maer Alexander. Si ghinghen danen ende wouden eten. dat es waer. lach hem beneven. Dat hi daerna ter eerster ure + Echt hore dier sonnen boom. Want daer en es yser no loot. Ter neghender maent. Dat hi hem selven niet en dode. Te Babilonien in die stat. Sprac die boom in griexer wisen: ‘Alexander. Daer up du moedes min no mere. Also deden dander drie. Hi at een deel. al dede hijt node Ende daerna ghinc hi biden mure. 750 755 760 765 770 + Cb 2. 783 noch. E: verum adhuc ipse sacerdos pellibus velatus ferinis quiescebat. 760 so ontbreekt. 757 dar du op moeds S] dar op moeds tu noch. 772 ierster ure S] uren. 778 En̄ mettien huden overdect. daer hi in steerven soude. 780 balsamen.372 * Ende anebedene saen Ende peinsde dat hi weten woude Die stat. 764 noch. Alexanders geesten . 761 were. 749 maen begonst te. dat hi niet en at. Ende doe die mane begonste risen. Al nochtan so twifelde hie. 775 780 * 746 aenbedene S] aenbede. 766 woudit. Die noch sliep ende was bedect Met dierhuden onverdect.’ Alexander weende sere. 771 mure S] muren. 782 yvorien. deghen vri. Up ene tafele die vor hem es. Ocht enech ware vanden drien Daert hem af mochte ghescien. Een kouke. Jacob van Maerlant. Tote dien pape sijn si gegaen. 762 mocht. Ende dat berou hem haerde sere Dat hijs en peinsde min no mere. 773 horen. ook de aanteekening. 753 ·IX· 755 denkelijk te lezen Babilone. int naeste jaer Saltu sterven. Sine vriende baden hem dat. Ende daerup een yvorijn mes. Hi wecte sine vriende saen. z. Het sal di een doen dat. Drouvede. Dijn steerfdach es hierbi. Der dagheraet so nam hi goom. 770 diel. 779 avons. was dies avonts bleven Van balseme. woudijt weten.

808 saltu. Si eten balseme ende wirooc. Dine sustere selen sijn de meeste. Du haddes hem saen sijn lijf ghenomen. no met metale. 785 790 795 800 805 + CIa 1.noch desgelijks 812. 820 binnen. 800 siere suster. Te Babylonien in die poort. Die niet achter en moghen bliven. Wat siere moeder Olimpias Ende sinen susteren ghehouden was. Hi peinsde dat hijt weten woude. Die daer springhet in een dal. Van vellen maken si leitieren Ghecleet met huden vanden dieren. Si en hebben bedde no lilaken. Al sal dijn leven niet sijn lanc. 790 noch. Alexanders geesten . 815 dorperlec. Die solen sijn bin menegher mile. 789 scoetlaken. Alexander peinsde in dien. Doe sprac die boom in griexe woort: ‘Brochtic di den verrader voort. Ombegraven ende bloot Salsoe ligghen vor de beesten. Dus soutstu die dinc verdriven.373 * Maer gout hebben si te vullen groot. 802 brechtic. Du en weerts van ysere niet vermoort. dat es waer. Vore der sonnen boom si ghien. Olimpias. 810 815 820 * 784 vollen. Claren boorne drinken si ooc. Bina leven si tweehondert jaer. Die werelt sal sijn in dijn bedwanc. 804 heds. 785 balsame. No met goude. Wie dattene doden soude. 813 fenine. Du salt sterven met venine. no met stale. 793 lees driehondert? E: vivunt itaque annis fere trecentis. die moeder dine. Sal doorperleke bliven doot. Over neghen maent hier naer + Saltu doot bliven. Die pape ghinc met hem daer. No met selvere. 819 salichste. Ende die liede pleghen al Tetene sonder scolaken. 791 leutieren. 797 dattene S] dattien. 809 lees Babilone? 810 Thi (S ghi) en wert. Jacob van Maerlant. 811 noch . 818 vanden meesten. Daer di de doot af sal comen. Ende twee die salechste langhe wile.

Dat het van den duvele was. Quod idcirco commentabar. Maer dese stemme en dede El niet dan waer verstaen. 853 heetse heen. Some segghen sekerlike Dat dinghel was van hemelrike. quod nobis faustum felixque esset futurum illic accepturi. Jacob van Maerlant. Rume die borch. Ik geloof niet de zonder twijfel bedorven verzen van het Hs. 843 sonder S] ander. 838 duvel. Die duvel en mach niet verstaen. Dat soe van goods halven was. volghe mi das! Alexander hiet te hant Sinen lieden rumen dlant Ende hietse varen hene Te Poruse te Faciatene. en soudsi hem begheven. Hi sach wel dat hi moeste varen Danen. 847 soe ontbreekt andwerde. 846 Hier seget. 856 sacht. 825 faciaten nu. 827 hanc geslach. Maer daertoe secht mi mijn waen. Alexanders geesten . 858 si moesten.374 * En vraech ons en twint niet voort! Rume onse borch ende vare ter poort. juist te hebben hersteld. Ofte segghen waer ongheveinset + Sonder loghene daermede. Dient waer dunct. 851 heet. Want het dochte hem wesen goet. Na dien dat soe gaf antwoorde Dien ghepeinse ende niet dien woorde. 832 andwerde. Hi saecht an dier liede moet Dat si in wanhope waren. coninc here!’ Nu twivelt meneghen man hier af. 841 wat so] dat mensche. 859 Van eem en̄ eem begeven. Tote Poruse ghereet!’ Die pape sprac ‘u hantgheslach Ende u wenen al dien dach Doet de bome belghen sere. 833 boem. 842 seget ongeveinset S] ongeweinset. Ander liede waenden das. Dattie bome niet en spraken Weetmen wale in waren saken. Wat so enech mensce peinset. 839 segt. 845 850 855 * 824 ons. In E leest men te dezer plaatse: dixi ut Porum et Phasiacen ex responso peteremus. Wie hem daer antwoorde gaf. 854 faciateen. Die Faciatene heet. 825 830 835 840 + CIa 2. ne a commilitonibus meis in desperationem redactis in alienis desererer locis. Hierbi so seghet mi mijn waen.

866 joden. denkelijk stond er tal. Doe dat dien Inden waert cont. Daer sijn serpente menech een. Alse beghinnet die lentijn. Die serpente die daer sijn. 892 eest lees es tpeper? brunre. 880 An haren hals hebben si dien steen. Seiden si dat nemmermee Alexander sterven en mochte. Alexanders geesten . Daer si up ligghen met peise. Wiste hijs hem danc ende dochte Dat het loghene wesen mochte. Daerna quam hi in een dal. 897 lees so meneghen?] menech. Die smaragdus es ghenant. 890 eere. 871 vremt. 868 S si ontbreekt.a. Si hebben daer ghemaect forneise. Dus eist van bruunre maniere. Hiet Jordia over al.g. dat wast int lant. 861 andwerde. Dertich voete vander eerden. 862 sire S] si. Die serpente leven al 885 Met witten peper. dat? 874 logen. Noit en was man becant. 886 joden wael. 875 boem hadde. Hieraf hadde meneghen steen + CIb 1. 895 So hebben si orloghe groot Ende dan blijfter vele doot. Die balseme ende wirooc te waren 865 Roken so langhe stont. 890 Daer met jaghen si haerre veerden Die serpente met viere. Die woonden bi der groter see. Aldus sijn si enwech ghevaren. 885 weest in dal. Dat siere niet en seiden af. 875 Die hem die bome hadden gheseit.375 * 860 Hi bat dien drien. Jacob van Maerlant. + Ende hi voer te Poruse ghereit. 870 Om dat hi dat lant besochte. * 860 misschien te lezen die waren beneven en den volgenden regel Daer men d. Dat es dien Inden wel becant. Die liden mochte dor dat dal. Doe dat Alexander vernam. 872 lees doe A. 883 dat al. 884 En̄ die. die daer beneven Waren daer men die antwoorde gaf. Daer noit vremde man en quam.

919 hoerdem noch. 913 tote (S tote die) ontbreekt. Die daer quam met groter pine. Alexanders geesten . 901 dats is misschien te schrappen ertrike. dat wonder sceen. die Axis heet. men verwacht overate. Si en eten anders niet dan broot Ende daertoe somech coukelkijn. 928 maken geleide. Tusscen dese twee conincrike Loopt een riviere. 915 ertrike. die daer was here Ontfinkene met groter ere. In 922 zou gulshede mogelijk zijn. Daerna quamen si te hant Varende in der Bragmannen lant. Si ontfinghen wel ghemene Alexandere ende ooc die sine. Daer men manslacht om dede. Si maecten een ghelede sterke Ende leden dien coninc uptie vaert Ten coninghe Poruse waert Al toten berghen van Caspi. Dat men weet in eerderike. Dronkenscap no * En kent men daer clene no groot. 902 deilen gemeinlike. Van danen voer hi tote Ceres. 908 wael gemeine. is niet onwaarschijnlijk (ook ede: onvrede komt mij verdacht voor). 922 noch onvrede. Ende daer so scieden si. Si drinken borne. 903 geen. maar wat stond dan in het rijm? dat dede niet de ware lezing is. daer men niet en weet Van hoerdom no van valscen ede. 914 gerechste. Daer sijt weten. Dat alre gherechteste volc es. ende dit sijn Die behendechste van sijtwerke. 912 ontfinckene. Si en doen niet buten goods ghebode. 934 eenrehande. + Ende Dyndimus.376 * Alexander. Jacob van Maerlant. nemmermee. 925 tho coekelkin. 923 cleen noch. 915 920 925 930 * 900 bragamannen. In dien lande noch in dier see En souken si neringhe enghene. Dats heilechste volc van eerderike. 911 dyendymus. Daer en was noit so groot onvrede. Voort quam Alexander die fiere Daer hi vant erehande diere: 900 905 910 + CIb 2. Dats een lant. Si delen haer goet ghemeenlike Ende si en hebben gheen afgode. 907 en geen.

950 Daer Porus lach met siere scaren. Si slougher doot ter selver tijt 945 Achtdusent ende vierdehalf hondert. 49.statui. 960 maken ·v· gulden pile. 1 . Daerin hiet hi scriven scone Altenen gader sine geesten. Daer hadden si enen staerken strijt. 945 slogen. + Hoe sere dies Alexandere wondert Dat si so sere jeghen hem striden! Doch dat sijt met pinen liden Ende quamen aldaer ghevaren. 940 tierst. 937 were. * 935 voer recht. 970 moete S] maete. E: faceretque in ultima India.. Alexanders geesten . 49 desgelijks 8450 hondart. Quaemsi ghelijc verwoeden wilde Ende staken de ridders dor die scilde. Tien voete hogher dan Ercules pale + CIIa 1. 950 sijnre. 940 Teerst dat si die liede saghen. 939 gelijc getant eenre. Sp. Na dien dat Permenio Was versleghen rechte also. 964 setten] tellen.377 * 935 Voren rechte tusscen haer oren Stont ghewassen een groot horen. 4 Jacob van Maerlant. Ofte Ercules. Alst ware een selfwassen been. 954 geweeld. 965 In al einden. Makede Alexander met ghewelt 955 Over Percen ende over Meden Ende alle die goede steden Baliu sinen neve Aloene Ende gheboot hem te doene Dat hi soude in corter wile 960 Vive guldine pile Maken doen te Babilone.. 968 edel. 961 Of maken. 957 baliou alone. 938 Die. 970 Daer an bescreven met grooter moete Sine geesten utermaten wale. die edele vorste.. Die soudemen setten met groter feesten 965 Int al einde van Endi. hist. 952 verslagen recht. Alse de achtende bouc vertelt. Si waren lanc vijfentwintech voete. Voorder dan die deghen vri Liber Bacus noit comen dorste. Dat ghelijc enen swaerde sceen Ende ghetant ghelijc ere saghen. 945 lees vijftehalf? E: occisis admodum octo millibus quadringentis quinquaginta.

984 S hi ontbreekt. 1007 coe clau. Alexanders geesten . 1005 leerden fen. 979 winnen verandert uit winnene 982 oft wellicht te lezen waren waer. 1009 lees Babilone? Jacob van Maerlant. Die hem die bome seiden. Dat hem die bome hadden gheseit. Die sijn comen al ghemene Te Babilonien in die poort Ende visieren om die moort. 987 af. Hi waent die werelt al verslaen Ende al tfolc verwinnen moghen. 1008 gemeine. 998 weent. 985 990 995 1000 1005 1010 * 974 dat lant besette bet. 977 boem hadde. + Daer hi de scepe toe dede maken. Dien die vrouwe van der helle Leerde maken dat venijn. 983 boem. Die hem dies ghenenden der. 991 En es so rike. Dat niewer in en mochte sijn. Ende of ooc waer waren die saken. 996 fenijn. 975 980 + CIIa 2. 993 hi S] die. Sonder in een coeclauwe allene. 1009 en 1010 in omgekeerde volgorde in het Hs. Alse hier voren es ghenant. Hi sal verliesen met ere toghen: Want die verrader Antipater. Hem en ghenoughet te dien dat hi hevet. Te stervene met groter ere. Alexander vergat dies al Dat hem dat ghevallen sal. Ende sulc sijn gheselle. 992 genoget. Ende al dat dat sonnescijn besiet. of eerder nog behoort waer in den volgenden regel.378 * Ende daertoe voorder oc gheset. Ens niemen rike die nu levet. God here. die nu sijn. 1000 lees sal al? 1003 sulcus. 988 weert. Te waren dat sal een venijn Hem benemen haerde saen. 989 daer sonnescijn. Wat inde sal hier ave wesen? Al waert al sijn daer wi af lesen. Hoe saen sal hi sijn bedroghen! Nu wille hi sine macht toghen Al dien lieden. z. 1004 vrouwen. So woude hi hem ghereiden. Want hi dlant besochte voorder bet. Maer hi haeste hem ghereit Te winne also menich lant. Nochtan soudt hem al dunken niet. wel lieve here. de aanteekening.

1045 S hadde ontbreekt. God here. Also sere waert tfolc vervaert. 1034 nummermeer. Ende hi woude al te hant Dwinghen dlant van Affrike Ende al de werelt ghemenelike - 1015 + CIIb 1. 1020 1025 1030 1035 1040 1045 * 1021 si en nu. Nochtan dat de Aventure sach Dat hem naecte die steerfdach. Of dat die saken niet en ghescien: En mach soe niet openbaren Die ghone. Och. Dat niemen in die werelt en si. saltem secreta revela carnificum: potes auctores convertere leti et mortis mutare genus oppenbaren. Wille soene prince maken allene Over de werelt al ghemene.379 * Men leest in een ander stede Dat Alexanders suster dede Met haren rade den broeder vergheven. 1031 dine. Dat menne mochte nemmermere Doden. maakt hier geen afdeeling. So waest hem dan meerre ere. Dus quam hem ere vander pine. Diene mochte met wapen winnen. 1040 gemeine. 1025 dedene. Alexanders geesten . 1044 doent oppenbaer. + Aldus seghet Scolastica. Doe dat openbare waert Dat hi bedwonghen hadde Asien lant. hoe valsch es die aventure! Nu hevet soe te menegher ure Desen man behouden dleven. 1032 wiltmen. 1024 te doen. Soe maecte cont dien coninc Also verre als die werelt ghinc. Willemen dan die waerheit kinnen. Maer nu seghet mi mijn waen Dat hi was so seghevri. Jacob van Maerlant. 1647 alle gemeinlike. 207: si fati mutare nequis decreta volentis ut pereat Macedo. dan met venine. Ende doene anders sins doch bliven. die dat doen begaren. 1037 het Hs. Waert met sweerden of met kniven? Want daermet heeft hi meest ghedaen. sal soe hem laten vergheven? En mach soen nu niet doen ontvlien. Want soe waende na sijn leven Enen hoghen man nemen daerna. 1023 Of en. Gaut. 1038 wilt.

Screef dat hem wilde alleweghe Dienen alse sinen here. So menech bode quam al daer. 1069 guldene. 1074 stein. quod vix credere sustineam veneratur Gallia regem. Al die lande van eertrike Ghereden hem ghemenelike Alexandere te gane in hant Ende up te ghevene al hare lant. 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 * 1049 en 1050 zijn misschien in omgekeerde volgorde te lezen. Alexanders geesten . 1052 en S] en̄. Gallen seinde hem. 1068 Gallen seinde] si senden. Sine waenden nemmermee Alexandere wederstaen.380 * Hoe verre dat si van hem waren Dat si niet en waenden ontfaren. Om te sachtene sinen moet. Jacob van Maerlant. 232: totaque terrificum misso diademate. 1078 vaste Cecile S] vast cecilie. Lombardien es beraden Ende Italen alghemene: Al sijn si mettien staerken stene Van Moniu ghevest ende metter see. 1054 hen gemeinlike. dan was ghene ghile. 1050 + CIIb 2. dat hadde ontfaen Daer te voren meneghen seghe. 1056 eer. Almanien quam hem scone Ende Germanien te ghenaden. 1062 weenden gemeinlike. + Gheen eylant en was so vast. Een fine guldine crone. Maer ic maect u te lanc: Wat so die aerde in hare bedwanc Hevet dat waert hem onderdaen Ende quamen te Babilone saen. dat es ere. 1072 lees Lombarden? 1073 Ytalien alle gemein. 1051 en ontbreekt vaste. 1084 babilonien. 1075 moiou. 1353 alle die eylande. En ontsach dien wreden gast. 1055 gaen. Si quamen ter see waert metter spoet Ende snelden hare vaert. Sardanien waert hem onderdaen Ende ooc die vaste Cecile Ende Cypre. Gaut. 1059 eer. Cartago waert so vervaert Ende algader Affrike Dat si meenden ghemeenlike Si wouden hem sijn onderdaen Spanien. 1082 aerde ontbreekt eer. 1057 sachten. 1066 S hem ontbreekt.

Hoe men daer die mare brochte. 1120 eer. Hi quam in dier Eufraten Nederwaert met siere scaren Al bi dien watere ghevaren. Selve was hi. Hoe hi hem scoonste maken mochte. Ontsceepte die deghen vri Ende voer toors metter vaert. 1117 uut S] ute. Was hem een sitten ghereet Van yvore ende van goude. Jacob van Maerlant. + Teerst dat hi was ghebeet. Dats cume ieman gheloven mochte. Dan si ghedaen hadden te voren. Waert hi haerde saen beraden Ende hadde dien wille groot Te varene te siere doot Ende snelde hem sere utermaten. Dat segghic u al over waer Dat men al die stat verchierde. Ende Alexander quam ghevaren Moghentlike met drien scaren. Daer was van feesten groot gheluut. 1105 queem. alse hi woude + CIIIa 1. * 1087 dierheiden. Die poorters quamen jeghen hem uut. Doet in die stat cont waert Dat Alexander quame aldaer. 1097 seer. Ic segghu dat in waren ghedochte Dat si maecten meerre feeste Bede die minste entie meeste. 1088 steden.381 * + Scepe geladen. Met so menegher dierhede Ende daertoe van so menegher stede. Daermen hem groot ere dede. Teerst dat Macedo vernam Dat eertrike al gader quam Te Babilonen hem te ghenaden. Elc man pijnde ende visierde. 1107 vercierde. 1114 him. 1100 water. 1112 minsten in die. 1106 waer S] ware. 1090 mere. dat was waer. 1124 as. Aldus quamen si in die stede. 1093 babilonien. 1116 mogenlike. 1091 tierst. 1095 wille S] willen. Doe si hem coninc vercoren. 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 + CIIIa 2. 1102 onsceepte. Ende doe hi quam dier stat bi. Alexanders geesten .

1149 presente. 1139 tierst. Almanien brochte al naect Te prosente een swaert van stale. Noorweghen ende Denemaerke Seinden teldende peerde staerke. 1157 pauweleoen. 1162 tellende. 1161 deenmarke. Versiert met stenen menechfoude. Van goude die appel ende scoe. 1130 wael. Daer besiden so sat scone Die grote coninc Porus. wellicht behoort was hi niet in den tekst. Die ic bi namen u sal nomen. Alexanders geesten . Die dies conincs Daris broeder was. 1150 Dat men daer can smeden wale. 1148 bracht. 1147 besten. 1151 dien. Brochte enen helm van goude mede. 1138 u bi namen sal. cronen. Cartago met groten rome. Italien seinde dor sine houde Van siden een groot pauwelioen. * 1125 eenre c. 1131 dat van siere groete. Spanien seinde dien coninc doe Een oors van prise appelgrau. Blosende lier ooc talre stont. Want men daer die beste maect. 1132 scoender en ontbreekt. 1135 S was ontbreekt. (Want het was tien tiden een) + CIIb 1. 1145 Die van Affrike es hovetstede. Hi hiet in laten sciere Die boden. 1159 par. + Ghereide ende breidel van siden blau 1155 Ende die steghereep van goude. An dander side Exateus.382 * 1125 Versiert met ere conincscrone. Want daer es van ridderscap die blome. 1128 ane. 1135 In die oghen was hi goedertieren. 1130 Ic dar mi wel vermeten das. Cecilien seinde na sijn doen Halsberch ende cousen een paer 1160 Ende een coverture van selvere claer. Jacob van Maerlant. Dat siere ghenote engheen Scoonre man ghinder en sceen: Sijn haer was kersp ende blont. 1126 so ontbreekt die scone. Teerst quam die bode van Gallen 1140 Ende brachte vor hem allen Enen scilt ghesmeet van goude. 1145 es heer van der stede. die daer waren comen.

383 * Inghelant. tot illi tradita designant regum diademata regem. die ganse drouch.. 1190 1195 * 1165 steen. Yrlant seinde een scip vul scachte. 1192 ooc ontbreekt. Jacob van Maerlant. Dat ic u nome. die hier nu comen sijt Ende van verren sijt ghesent. Het was Scollant doe ghemene. 285: nec minor a vobis debetur gratia coelo.. quod sine conflictu bėllorum. 1188 ben. diere quamen: ‘Danc hebbes god ende daventure Al eist mi worden te sure Dat mi ghesciet al dese ere Dat ic bem een enech here Van eertrike nu tier tijt. indien hij niet vs. Baertanien seinde daer met crachte Enen boom. 1196 wart eem worden. 1193 hedde. 1176 en̄ daer toe. 1192 moetijs weten heeft geschreven. 1183 hebs got en̄ die aventuere.. dats al niet. hedde ontfaen. 1173 purpur en. Dus waert woorden hem becant Dat mi te dienne es groot ere. 1189 sijt ontbreekt. + Dat ghi. Nochtan en waest niet ghenouch: Elc conincrike seinde scone Van goude ene diere crone Ende daertoe purper ende scarlaken Ende alrehande diere saken: Selver. 1170 wast. 1174 alderhande. 1166 gemein. Maer ic segghe u cortelike. Dus sprac hi ten ghonen. Hi hadde weder ontfaen sijn lant. Voor a vobis leest men elders a nobis en dit vond M. 1194 Dat hi mi o. misschien is niet daer toe maar meneghe te schrappen.h. Alexanders geesten . Al dat goet van eerderike Was hem gheseint daer te samen. 1167 vol. 275: quot mundi regna. 1165 1170 1175 1180 1185 + CIIIb 2. Hadde Daris aldus ghedaen Ende over here mi ontfaen. 1171 coninc seide (S seinde). Danc ooc moetijs hebben groot. 1195 hedde. gout ende bliaude Ende meneghe diere miraude Ende wat die mensce gheerne siet. misschien ook in zijn handschrift. 1185 en 1186 in omgekeerde volgorde. Gaut. 1190 En̄ over. Men zou ook kunnen denken aan Elc lant dien coninc seinde. dat wonder sceen.. 1172 een. Seinde enen cop vol diere stene. 1182 ten genen S] tengen. Over here mi bekent Sonder slach ende sonder stoot. Gaut. 1184 eest. 1197 dienen. 1180 ertrike.nostrae cessistis habenae.

Gaut. Met wier cracht ic hebbe ghecreghen Dat mi die werelt heeft gheneghen.’ Dit hevet hi ten boden gheseit. 1219 loen sal niet sijn cleen. 1208 vreede.384 * Porus. 1216 wi die werelt. 1206 eigendome quijt. 292: Porus in exemplo est qua mansuetudine victis praesidiam victor. * 1200 ben.w. Al verwan ickene met stride * Dan mi te dienne in allen tide. òf wel met uwer cracht hebbic V. 1200 1205 1210 1215 1220 1225 + CIVa 1. quosque iugum nostrum vis nulla subire coegit. nedum parentibus ultro. 1222 ben. 1214 misschien ontbreekt er in dezen regel een deelwoord. 1210 Om dat. Ende ic bem weerdech wel der ere Dat ic ooc u coninc si. Want ic wille dat mijn vrient Ende wat menscen dat mi dient Dat hi wese also vri Ende eighendomes quite si. Want ghi weerdich sijt allene Mi te hebbene tenen here. die rike here. Alexanders geesten . die groot onghemac Ende menech lant hebt dorronnen. 301: quorum labor arduus egit. 1217 wier cracht ic hebbe V] wer (en daarvóor ver doorgeschrapt. Mettien so keerde hi hem ghereit Te sinen ridderen ende sprac: ‘Ghi. ut iam non sit servitus. 1201 misschien te lezen ic enen. 1229 intser. Die grote hitte ende tgrote sant Van Libien ende van Persi En versciet u niet van mi. Gaut. immo libertas servire mihi: distinctio nulla libertatis erit inter quos nemo rebellis.) craht hebbic. Mach dat weten haerde wel Dat ic sachte bem ende niet fel. 1220 want S] wart alleen. Eer die werelt wi verwonnen. 1207 Om dat. Dat wonder van der intscer see. 1211 heeft. Uwe loen en sal niet wesen clene. 1212 so ontbreekt. Up dat si willen te paise staen. 1202 dienne S] diene. hebben verwonnen. Dat men segghe in elke stede Dat el niet dan vrihede En es mi te wesene onderdaen. + Want u die coude niet van mi En verdreef in Siten lant. Jacob van Maerlant. vgl. misschien stond er ook eer wi d. 1209 Mi en es te wesen. 295: subiectos mihi mortales ita vivere salva libertate volo. Denkelijk ontbreken achter dezen twee regels. echter Gaut.

1257 dat staet. Maer om dat ic niet en wille Dat onse wapen ligghen stille. * 1230 swart geswerc groet snee. in doorgaet. Ja en segghen onser voorders bouken Dat mee werelde sijn dan ene? Mine bliscap soe es clene + CIVa 2. Jacob van Maerlant. 1261 macht.385 * 1230 Dat swarte gheswerc. 1253 gebrect an uwen here. 1240 Dese coninghe verwonnedi. Gaut. Laet ons dat winnen mede! 1250 Dat gheen lant no ghene stede En si. Bij Gaut. Die serpente ende die olifante Ende ooc die leleke gygante. De bedorven verzen 1259 en 1260 schijnen dus de vertaling van vincit cuncta labor te bevatten. 1235 Al hebdijt met mi dorronnen. 1242 genenen. 315: ne gloria nostra relinquat vel virtus quid inexpertum quo crescere possit. Dus salmen van ons emmermere 1255 Bede singhen ende lesen. 1255 beide. Die ghebreect an uwer ere. Porus weec. Alexanders geesten . die grote snee. 1250 noch geen. 1259 In allen lande es hi coen. Hier af sal ic u leetsman wesen. 1245 Laet ons een ander werelt souken! Men vindet lesende in bouken Dat een ander werelt es. al was hi groot. 1264 blisscap cleen. 1260 En twivelt hi niet doen. lezen wij (318): me duce nulla meis tellus erit invia: vincit cuncta labor. Darise bebdi tweewerf verwonnen Ende Mennoene hebdi doot. nihil est investigabile forti. si en sijn algader mijn. Daer tfolc heet Antypodes. 1248 antypedes. 1240 verwonnedi S] verwonnet di. Taxillis ende Abysari. Nu en wetic hier ter tijt In die werelt enghenen strijt. En es gheen lant dat * staet. 1246 vint. 1260 + Die staerke maecht al besouken. 1263 een. So en mach gheen sake sijn. Ik weet ze echter niet met waarschijnlijkheid te herstellen. Willics mi pinen. 1262 en S] en̄. Die leuwe van Yrcani Ende dat wonder van Endi.

Beweende Alexanders doot. Nu wilsi dit belof mi breken. Gaut. Jacob van Maerlant. 1283 suarten geswerc. 1284 en mochte S] entmochte se. 1272 ierste. breken. 1296 waer verloes. 1290 Om dat si hem niet en bekinden Bi sterren no bi steens cracht. Gaut. Dat willic talre eerste wreken Ende Rome neven daerde slechten. * 1265 dat ic die nieue heb. 1300 gevogen. 349: quo crimine vestrum demeruit. So dat si nemmermeer en vechten. 1282 maen. + CIVb 1. Het weten doude metten jonghen Dat mi Rome hier te voren Tenen here hadde vercoren Ende si mi seinden haerde scone 1270 Bi Emulium ene crone. vgl.. Sterren ende mane woorden bevaen Met enen swarten gheswerke in dien. Dien eertrike was onderdaen. ende daerna saen Begonste de sonne sinken gaen. Die bider see souden varen. No bi naelden no bi stene Die leidesterre niet ghevinden.. 1294 beweenden. Si en consten bi sake neghene. 1270 een croen. 1269 scoen. Bleven si al dien nacht Drivende... Misschien echter is de plaats nog meer bedorven cleen en. 1291 noch. 1299 hedde. 1288 noch noch. Stappans ghinc de sonne te hove. 321: vae mihi! qui nondum domui de pluribus unum.favorem? 1298 ben. Entie coninc van groten love. al. 1271 willen si mi dit b. 1277 stappans zonder grootere beginletter. 1295 God here. wel lieve here.in medio iacuit prora fluitante profundo. Alexanders geesten . 1293 drovende. dat hem mede was? Maer ic bem in wane das: Hadde hi hem laten ghenoughen 1300 Met redene ende met ghevoughe. + Waerbi verloos hi emmermere Tgheluc. de aanteekening. Ende die lucht waert onghedaen. clene ende groot.386 * 1265 Dat ic dene niene hebbe bedwonghen..’ 1275 Dit sprac hi. Datse niemen en mochte sien. Gaut. 339: nauta. 1285 Waer so die scepeliede waren.. 1280 At ende ghinc slapen saen. 1287 saken.

Maer goods ghebot wasser weder. 1308 te vallen bestaet. het tweede minder. So dattie dou te vallene en bestaet. Teerst dat soe was up ghestaen. doe keren weder Die sonne. Die sonne sceen hoge up den dach 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 + CIVb 2. * 1304 weer. Verw. god here. 1334 mocht. vgl. Jacob van Maerlant. dat hem was ghegheven. 1311 van eren sange. 1312 nachtegael. Alexanders geesten . Dat hi niet en ware bleven Van den venine. vermoedt Sonder dattie dou te vallen bestaet. 1313 rouwen. weet god. Die dagheraet was haerde lanc. 1320 oft si weer. Woude soe wederkeren saen. 1305 weer. 363: Luciferumque ferunt primum cessise diei venturae et reliquis nondum cedentibus astris. De nachtegale sweech van bedwanghe Ende van rouwe. dat ongheval Ende die wile soe was bi Dat die edele deghen vri Dat venijn moeste ontfaen. 1325 gods gebod.387 * Hadde hi so ootmoedelike Gheluc ghedraghen. + Dies hi niet en mochte ontgaen. 1310 seilden. die nakende was. de aanteekening. 1333 moest. Soe snelde haer met groter spoet Voor den daghe te hove waert. Dat de daghesterre eerst verscoot Ende dandere lichten noch al bloot. Het eerste vers is vrij zeker. 1324 keren weder. Alse hi sijn aermoede dede. 1319 En̄ voer dage. 358: sed nec tunc lucis in ortu roscidus aurorae super herbam decidit humor. of een wile staen! Want soe sal bederven saen Die sonne van der werelt al. 1315 en 16 ontbreken in het Hs. als hi was rike. Ay. 1331 so was S] was so. Ghelijc of soe ware vervaert. 1314 merctden. 1330 wet dat es. 1332 edel. en zijn door mij ingevuld naar aanleiding van Gaut. Hi ware ontfaren terre stede. Die sonne rees aen haren danc. Vele liede mercten das. Die voghele en songhen niet. 1323 tierst. Maer. Gaut. Doe die dagheraet up stoet. Nu eest comen ter dagheraet. Dat haerde selden es ghesciet Na dien tijt van haren eersten sanghe.

Daertoe snelden de ridders fijn. vgl. 1368 scoen. 1360 dat die aventure waer. 1372 tierst. Si waenden der aventuren ware Soude hem te staden staen. 1350 onverwinlec. 1341 optien stole. 1348 come dar. 1345 mettien brachtmen. Mettien so brochtemen dien wijn. Maer daer en dorste vor dien here Niemen wenen openbare. z. 1349 brachten. Alsoe dicke hadde ghedaen. 679. Dede hi maken in die sale Sijn bedde scone ende wale. Daer quamen al sine baroene + Ende menich seriant coene Wenende ende waren onvro. Daer was feeste overvele. 1354 vel S] veel. 1371 weenden. Misschien schuilt er ook het woord riveel. Brochten ghemanc in dien wijn Dat onverwinleke venijn. Dat hi vel ende beswalt onder de sine. 1361 Eem souden. 5. misschien Hem soude nn? 1363 tierst. Die coninc achemeerde hem wale Ende quam sitten uptier sele. Maer teerst dat dat venijn Quam binnen dien aderen sijn. Jacob van Maerlant. Teerst dat dit sach Macedo 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 + CVa 1. 1351 En dien dien. 1369 baroene S] baroen. Dier ic cume ghewaghen der. Meer dan ic u can berichten. Menech man snelde ende liep Te comene in dies conincs sale. Doch halpmen hem te bedde waert. 1355 halp men S] halpemen. Alexanders geesten . Ende hem die puls dede verstaen Dat hi niet en mochte ontgaen. * 1336 hi] alex'. 1370 sariant. de aanteekening. Hem quam coude ende grote pine. Selve gaf hi grote ghichten. Ende dien god dies onste Dat hem noit man verwinnen en conste. denkelijk is warcn te schrappen. daer hi in lach Haerde sachte ende sliep. 1346 denkelijk te lezen sijn. Senberis ende Antypater. 1359 oppenbaer. 1342 feeste en̄ boele. Sine vriende bleven beswaert Ende weenden haerde sere.388 * Ter cameren.

Dat dese siele daerinne es. Astreus ende Tifoëus Egeon ende Enceladus Ende si dien hemel willen winnen. ic benre sat. consilio Jovis et superum. 1398 sekerlijc. 415: sed quia Mars sine me belli discrimen abhorret. Gaut. 1389 nu ontbreekt. 402: iam taedere potest membris mortalibus istam circumscribi animam. cum terris excessero. Sprac hi dusdaneghe woorde: ‘Wie sal na mi werdech wesen Dat hi here si van desen Ende coninc van diere scare. + Si willen weten ende bekinnen Dat Jupiter van groter ouden Dien hemel niet en can behouden. dat gherechte algader Met Jupiter. talibus inveniiet dignum? 1378 tierst. Ic hebbe ghenouch tote nu Die werelt berecht. 1387 tot. Alexanders geesten . dat segghic u. 1385 en. Ic hebbe verteert lijf ende stonde In dier werelt met menegher sonde. * 1376 van] na. 1388 wael. Ic moet berechten nu dien troon. 1395 denkelijk te lezen moetic. Jacob van Maerlant. minen hemelscen vader. Daer wi vele ave lesen. 398: quis. 1384 de sele V] dese. 1396 eertrike. Want die hemel wille mi halen. 1383 leden V] lieden vernoit dies. Om dat ic daer soude betalen Dat rike. 1401 titofaus. (411) zegt: forsitan Aetnaeos armat praesumptio fratres. Minen leden vernoiet des. Gaut. Teerst dat ic uter werelt vare? Langhe ghenouch hebbic ghehadt Die werelt al. licet ipse relucter. Daer moetict berechten al. 1399 oftie S] ofte lees niet en sijn? Gaut. Mi es ghenouch ooc aventure In stride vergaen wel ter cure. 1407 en 1408 wellicht luidden deze regels Omdat si sonder mi niet striden ❘ En dorren hebsi nu tien tiden. In weet ooc niet sekerlike Oftie gygante sijn verresen. Men roupt mi te meerren loon.389 * Dat menech sine cleder scoorde. Om dat si niet en dorren striden Hebben si nu te desen tiden 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 + CVa 2. dixit. 1391 wilt S mi ontbreekt. 1402 encelaus. Gaut. invitus trahor ad regnum. Van eerderike dat gheval Ende al dat doen van hemelrike.

1421 consten S] conste. Sine ridders vraechden hem voort. et imperio dignissimus esto rex vester lees waerdest? 1420 ontviel. 1417 het] dat. Dat hem sine memorie bleef. Alexanders geesten . inquit. Ende dat hi twalef jaer drouch crone. 1425 gaft ane syne hant. 1429 seget. 9. Die heren peinsden al te hant.’ Aldus inde hi sine woort. Hi sprac ‘het sal die beste sijn Coninc na dat leven mijn Entie es dies riken werdich wale. 423: unde praesumpsere duces regem voluisse supremum in regni sibi Perdiccam succedere summam. Dat hi nam een vingherlijn Van den luchter vingher sijn Ende gaeft Perdicas an die hant.’ Mettien ontvel hem die tale. Alle hiet hise Alexandrie. Met naten oghen. Ende alle sine dine bescreef. ❘ Alexandrie hiet hise ❘ sonder ene Bucifalise. * 1410 het is niet waarschijnlijk dat dit onzuivere rijm van M. Hi bescreef in elke stede + Enen coninc ende dede Elken ene crone draghen Van dien ridders in dien daghe 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 + CVb 1. Deze plaats is zeker bedorven. 1415 natten. Jacob van Maerlant. 420: optimus. 474. Ic moet dare. 1433 volgg. 1428 hare ontbreekt. Maer in dien es hi becomen. 1427 al altehant. vgl. wien hi wilde Dat eertrike na hem behilde. Gaut. Sonder ene stede vrie. Ooc maecte hi twalef stede scone. langer niet en spare.390 * Boden al na mi ghesant Dat ic mijn comen niet en make lanc. 1412 daer. 1432 sijn.c. beter misschien overhere. is. 1441 een croen. de verzen 1433-1438 luidden misschien twalef jaer drouch hi crone ❘ ende makede twalef stede scone. misschien heeft hij geschreven gesint: dat ic mijn comen verste langer twint of wel boden na mi ghesant hare ❘ dat ic m. 1442 die dagen. Scolastica seit dese dinc: Doe hem sine tale ontghinc. Ende Jupiter hevet gheseit. 1413 sijn. Dat hi woude dat na sijn leven Perdicas hare here bleve. Die hiet hi Bucifaline. Ende hi en constene niet ghenomen. 1419 entie] en̄. al eest mi leit. Gaut. Ende some hiet hise Alexandrine.

Dat saghen si openbare. 1451 beheilden. Het lidw. 1444 Mar. 1447 vanden S] vaden misschien te lezen dier viere cholomeus. Doe Alexander elken coninc Bescreven hadde sine dinc Drouch hem tfenijn ter herten saen. 1774 volgt. 1459 sele. 1469 we hi die sele. Daer soe verdiende ende god gheboot. Ende hi dan ontsaghe sterven. 1467 zonder grootere beginletter wie salich were. Dander was Anthiocus. Dattie siele sciet uten vate Ende voer enweghe haerre strate. + Die werelt ere. Alexanders geesten . Al moet sterven ghemenelike. In dier see doochtmen vrese groot. de is misschien te schrappen. Dies maecten si groot ghestalp. 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 + CVb 2. 1471 eest arm eest. Doet vergheten ons der doot. die gheerne lieghet.. 1462 ontbreekt in het hs. Deen vanden vieren was Tholomeus. misschien is ook de leemte grooter.391 * Die met hem waren sine ghenoot. 1463 donner. 428: tunc vero in luctum dolor est couversus amarum. 1460 ewech. Ne ware na sine doot Vochten die viere jeghen die achte Ende verwonnense met crachte. Gaut. Leide hi sinen sin daer an. O wi. 1446 verw. * 1443 en̄ sine. 1470 ontsege. 1472 gemeinlike. Ende dat coude vander doot Brachte hem selken wederstoot. 1475 bedreget. Dat hem dAventure niet en halp. 433: si semper haberet aeternum prae mente bonum. Emenidus ende Perdicas: Dus wanic datter viere was. Jacob van Maerlant. si. Sine oghen ghinghen te stare staen. es het rike. nec ultra mobilis horrendos suppressit turba tumultus. Hoe hi de salechede mochte erven. Want es het aerm. Dese viere behelden trike Na Alexandere gheweldelike. Tunc vires habuere suas lamenta. hoe salech ware die man. 1473 selen. Doe waert van claghen gheluut so groot Alse ocht die donre ware. Dats der sielen een groot vaer Daer men volcht den goede naer. 1450 dattier. Gaut. 1464 oppenbare. Dat dien aermen man bedrieghet. 1476 ons vergeten der.

Want hets worden mi te sure. 1515 * 1479 oft tfolc were. God gheve haer ere ende prijs goet Die dede dat ict bestoet. 1487 corts S] cort niemet. 1513 groet. Nu dankic gode. en luidde de regel In (of Onder) ondiere aerde lach. Daer was met groter sengerie De here begraven ende met feesten. 1500 in egypten. dat dunct mi jammer sijn Dat so edel een lichame Ende een man van sulker name So langhe in ondiere aerde lach. Dat was die gone die Achers stichte. Alexanders geesten . 1497 in ondiere] onder die. Hier makic ende vander geesten. 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 + CVIa 1. Dats in Egypten Alexandrie. 1482 vreeslike. die hi hem gaf. Tote dat Tholomeus sach. 1502 macte ghedichte S] gedochte. 1516 eren. 451: exigua requievit humo. Die geeste seghet ons daer af: Hem was groot ghenouch een graf Van vijf voeten maerberijn. Te waren. die mi die cracht Gaf. Want soe es edel ende bequame. Die ooc mede Soter hiet. seghet dat ghedichte. Jacob van Maerlant. 1484 inpetreren. Dien Alexander Egypten liet. Daer si ooc groot goet om verteren. 1486 gevelt. Clerke varen te Rome waert. Die wille weten hare name. Hi maecte. 1510 heb volbracht. Bi Alexandere prouvent wi allene: Dien de werelt was te clene. Misschien is so langhe niet van M. So comt een coorts ende nemet saen Al dat si hebben begaen. Ghevalt dat si te lande keren. Alexandere een diere graf In die stat. 1496 suelken. 1501 stichte S] sochte. Want si willen impetreren Provende met groter eren. Gaut. 1493 marberijn S] en̄ marberijn. dat ic hebbe vulbracht + Alexanders aventure. Dat es een vreselike vaert. 1495 een S] eein.392 * Ghelijc oft volc ware verwoet Ende al om dier werelt goet.

1522 so si S] si so. 1532 were. Want soet noit manne en ontseide. 1544 eer hope S] hopen. 1526 Jacob. Dat ic hare dienen moete. Sien siere in iet bescreven wesen Daer iet an te beterne es. Dat sijt beteren. Met hare moetwi sijn vercoren. 1528 die dat macht. Die in desen bouke lesen. 1540 sele. min no mee. Jacop bidt hem allen des. Jacob van Maerlant. Dat soe noch mijn leven al Tenen goeden inde bringhen sal.393 * Ic segghe hem. Nu biddic dier moeder ons heren. 1525 beteren S] bteren. waer hise mach souken: Die eerste littere van ses bouken Segghen hare name. 1519 eren noch. Ware die materie licht. hets wel ghedaen. Beghinnet hi ter eerster G. Waer so si sijn in elke stede. Al es mi die werelt soete. 1545 eer. 1520 ierster. Ic bidde ooc al dien ghonen mede. Die meneghe siele heeft verloost. Dat soe mi moete daertoe keren. Haddicker in mesgrepen sere. + Amen segghet alle diet horen! + 1520 1525 1530 1535 1540 1545 CVIa 2. Ende ooc om een half jaer Was over dien bouc ghedicht. Die an hare sinen hope leide. 1537 icker. Ic hope noch an haren troost. Want diet wille maecht verstaen Datti materie es haerde swaer. So waert te lachterene mere. * 1518 ierste. 1527 wale. 1533 weert te lachteren. Alexanders geesten .

Alexanders geesten . Jacob van Maerlant.395 Aanteekeningen.

1. daar de korte klinker dan ook alleen door de verbinding der consonanten kan veroorzaakt zijn. Gloss. 3 . even weinig bewijst b. vaststaan tegen iets. 1072. 56. 2768. Torec 1323. Stûnen om den voorrang dringen. 29. Als het woord met dwaes samenhangt moet het oorspronkelijk een langen klinker gehad hebben. 1780. 3. 59. die dwaes: was Minn. zooals dwaas nog in het Holl. daar wij in dit gedicht meer onzuivere rijmen aantreffen. 3 . staunen.W. vgl. overal elders heeft het woord eene lange a. 8 59 Bonefaes: dwaes en 3 . loos. Wap. 108. Het werkw. bl. II 803. die aan het einde van de lettergreep scherp is: ghedwas: was 1.v. Het moet aan den invloed der verbogen casus toegeschreven worden dat de nominatief zelf niet is verkort. 251. vgl. 96. Sp. loop 4. Door denzelfden invloed van de s wordt gheblaas tot gheblas (de verklaring gegeven door Van Helten Vondels Taal I. Nat. 998 en Weig. 8 Jacob van Maerlant. eig. 3 . Lekensp. maar eene vertaling van het begin van Gualtheri Prolugus in Alexandreida (bij Müldener bl. D. lôs wordt tot los met een meerv. zich verzetten. 25 gaat geheel mank): was Alex. De Vries Gloss. 4 . 1. 38.397 Aanteekeningen. De verkorting is dan veroorzaakt door de s. op Torec. Alexanders geesten . 1. waar het met een korten klinker rijmt. Van 2 8 1 dwaes zelf heb ik geen voorbeeld. is twijfelachtig. 71 Bonefas: dwas bewijst niets. anders zou het Mnl. Deze verzen zijn niet van Maerlants eigene vinding. Ghedwas adjectivum = ijdel. stonen of steunen luiden. Het woord moet een lange u hebben. 1343. Sp. 3 . 2. 47. 5598. 42. Mart. Nhd. könnte d a g e g e n nicht a n k o m m e n ). op den Lekenspieghel en Te Winkel Gloss. looze een nieuw enkelv. 43. 1-22. 98. laussan schijnt loozen en loosen te worden.v. 1). 1. 7 : das Nat. hier zouden wij vertalen ‘kon daarbij vergeleken niet in aanmerking komen’ (Hd. 53: was Troy. en omgekeerd ontstaat uit het mv. 2. nietig en substantivum = droombeeld.B. vgl. 25. bl. Sp. uit los wordt echter ook een nieuw lossen afgeleid. losse. in bessem naast bezem aan een soortgelijken invloed der s mogen toeschrijven. hersenschim. die oorspronkelijk vóór de m staande scherp kon blijven. Of wij ook het kort blijven der vocaal b. spooksel. 69.

88. 8. slaghen Hildeg. bevat deze uitdrukking een anachronisme. 1279 (waarin Huydecoper ten onrechte ducht = timor ziet). 19. want 28. Ik spreek niet van die deelwoorden. 255. Stoke 2. 177. Mart. 1. In gedichten. 53. Alexanders geesten . 13. 953. 397. die van oudsher zonder het voorzetsel gebruikt worden. en Nd. Grimb. sien Lancel. 144 en passim. waar het verschijnsel zich voordoet. 2 Jacob van Maerlant. 4. als in het Mhd. Bij adjectieven: hat Rein. 24 en Zs. 2590. slacht Hildeg. Rein. 40. meente Stoke 8. creghen Ruusbr. 48 aant. Rein. 2. 2. 1. is het voornamelijk de latere taal der brabantsche en hollandsche gewesten. sijn 2. Nat. scil Hildeg. bl. II 818. 7. 879. 313 en passim. 121. noot (var. 9. 3. 1 . 85 en passim. De Vries. en zijne tijdgenooten hunne geschriften werkelijk in afzonderlijke stukken het licht laten zien? Ook als wij veronderstellen dat de prologen eerst na de voltooiing van het geheele werk werden geschreven. Waar het voorzetsel werkelijk verdwenen is. 47. 57. 11. 46. bl. 1. scien Hildeg. 37712. waarin de dichter nog niet met een voltooid werk voor zijn toehoorders optrad. . II 4579. 22 enz. Over vormingen zooals crombect en zonder bijwoord. Bij substantieven: win Alex.398 66. lijken 81. maar men vindt het toch meermalen b. Mijne verbetering van dezen regel steunt op Merlijn (uitgegeven door v. Bij de met een bijwoord gecomponeerde deelwoorden of adjectieven in den vorm van het participium schijnt de vorm zonder ge de regelmatige te zijn. bl. Zoo staat ook zonder praefix het eenvoudige houcte Sp. waghen Hildeg. 57. noeghen Hildeg. 36. De Vries Taal. Hantvingh. 160. 92. Stoke 7. 27. Ende nu biddic. vgl. 13. 1. 190. 1020 (denkelijk zoo op te vatten).d. of is zij afkomstig uit een tijd. ghenoot) Nat. 779. 157. wout Hildeg. (= Zeitschrift für deutsches Alterth. is de uitdrukking onnauwkeurig. die eerst als een voltooid boek voor de oogen van het publiek kwamen. 440. Waarschijnlijk is het praefix hier verdwenen. 2216. en Verwijs Taalk. 496 enz. dat is waer. meenen v.Bij werkwoorden: baren Hildeg.d. gaen Torec 3577. d.Eindelijk bij het verleden deelwoord: bonden Stoke 9. 137. beddenoot Hildeg. vangen Stoke 10. Dat ghi biddet dat hi volleesten Moete dat hi hevet begonnen. meente Nat. 4. Dien ghi te voren hebbet becant In des coninx Alexanders geesten. Zooals blijkt. ware Lancel. Denkelijk evenzoo op te vatten zijn bort v. met on. 6. 7 vgg. Schwarzenberg 1. luc 184. wonnen Hildeg.en Ltb. Bergh 2. 223. III 4. 2. Dogheden 91. litteratur) 23. niet zoo heel gewoon. 1. Bergh Oorkondenb. bieden 8. vastelegte Torec 2877. 20. Lanc. Jacop die coster van Maerlant. 48. 21554. 6. 36 vgg. 251. 92 en 93. bald is in het Mnl. Taalk. 12. 8. 2. want dit verschijnsel is in het Mnl. crenct 17. 2. loefs lien Lancel. heeten Troy. even bekend. onghescaet) Nat.v. troude 10. II 5480 enz. Moet men daarin alleen een uitvloeisel van eene overgroote vroomheid erkennen. verder niebernet 6.. 2. Voorbeelden van welt = geweld hebben wij Velth. lach Hildeg. maar improviseerende zijne voordracht aan een bekend onderwerp vastknoopte? Of hebben M. 2. 35392. 25395. met siner wapender hant Merl. . 85. 497. is de tusschentrap i (vgl. 322. 35. Vloten) vs. scuerde Nat.onscaet (var. loven 57. 57. dicht (?) Wap. 3973. 688. Bijdr.) en e. 150. Boude in de beteekenis van hd. bl. 88. 183. 597. 11494. 17. dochte Stoke 8. und d. Bijdr. 116. bl. 561. 40368. 134. bot Hildeg.. 32. zooals houct. balde. Ruusbr.. heimel. 179. Heim.

Esopet 9. Zacher Pseudokallisth. Iets verder in den Pseudok. olla. 2. Zacher) ultorem omnium. Verder is dop bekend in de beteekenis van turbo. bij den droom van Philippus heet het dan ook: ‘Und da er aufstand. 912) valt er tegen het ‘rührende’ rijm niets aan te merken. topf. of niet ook M. = patella. 363 vg. Julii Valerii Epitome (ed. Eng.en nederrijnisch dop. doppe. Merkwaardig is het dat in deze beteekenis dop en top samentreffen. Buitendien kan bij het eene doppe aan den nominatief dop. dan bij het verhalen van dezelfde stof bijna noodzakelijk is. voor oogen gehad heeft en gemind schreef. Sp. vgl. Miller Zeitschr. 1. bij het andere aan doppe gedacht zijn. en onder de magistri in de verschillende kunsten is Aristoteles philosophie magister. heet het dat ghi draghen sult een kint. Bij M. kon zeer goed datgene ontstaan.. maar stellig verhaalt hij niet naar hem alleen. Het eerste dop (of doppe) beteekent ovi testa.. Snellaert (in de aanteekening op dit vers) is van gevoelen dat hier 3 4 Jacob van Maerlant. De Bo kent hiervoor alleen top. 1 . deutsche philologie X 3. Parten. meester als dengene. f.. Kil. toppe naast dop. want hij heeft sommige dingen meer en sommige anders. = lamella extrinsecus libris adhibita. In den Pseudokallisthenes en de daaruit voortgevloeide bronnen luidt de profetie anders: ‘einen rächer alles desssn. vgl. in Minnen 1. 3063 vgg. Fransch toupin (Diez I 417). gekend. Maar men zou kunnen denken dat Potter de plaats van M. Overeenkomstig met hetgeen Pseudokallisthenes verhaalt moet men maghetoghe opvatten als dengene. ende winnen an u een kint. Alexanders geesten . 408. dat van dien goden u sal sijn ghesint (u is wellicht te schrappen). Woordelijke overeenkomst vinden wij niet meer. een god) sal comen bij uwer zijde ende winnen. doppe = bast. dat van dien goden sal sijn ghemint.399 orl. = bulla. M. dan Maerlant. Doch de overeenstemming kan ook toevallig wezen. 9 enz. 183-85. Weigand 2. daar de beteekenis volstrekt niet meer dezelfde is. dop. 394. bl. zooals nog in het Holl. 1303 var. Kil. vgl. In de latijnsche bewerkingen van Pseudok. doppe.w. mijne aanvullingen zijn stellig niet te betwisten.. omdat hij begonnen had hi (t. 4091.’ Buitendien wordt in de profeties over Alexander gezegd dat hij de wereld zal veroveren. heeft top. op de tweede plaats toppe geschreven heeft.. 863. 291 vg. is Leonidas de paedagogus. bl. Misschien heeft hij het werk van M. hd.. trochus. 8. en met het oog op deze gegevens en op hetgeen later werkelijk gebeurde. Ghesint in onzen tekst is niet bedorven. doppe = ovi testa en verder doppe van de not = putamen. sagte er zu ihr: Weib. hist. die met de wetenschappelijke leiding belast is. 248 en 280.was Philippus dir zu leide thut’ Weissmann Alex. middel. Ofschoon de beide woorden dop oorspronkelijk wel een en hetzelfde woord zijn (vgl. der gedeihen und den tod seines vaters rächen wird. geeft op dop. die de lichaamsoefeningen leidt. II. top. du hast einen sohn empfangen. verder de in de aanteekening op de laatstgenoemde plaats gegeven voorbeelden. 5 vgg. Het verhaal van Neptanabus en Olimpias vindt men ook bij Dirc Potter II. Doch dit kan op deze plaats niet gestaan hebben. Kil. gebruikt het ook Nat. si qua in te Philippus audebit. en het is zeer de vraag. 114. z. wat wij in onzen tekst vinden. 3. 2.

’ Ik ben het met hem eens dat hoogstwaarschijnlijk deze twee verzen uitgevallen zijn. of M. 155 promissaque tempore solve.W.. De regels kunnen ook achter 392 hebben gestaan. me a filio interfectum iri. = Gautier I 37 vgg. 26-31 heet het ‘Ay’ sprac hi ‘niemen can verweren Dat hem die gode hebben geset. pollen. hist. maar ook aan dune. 173 vg. = Gaut.. in de Epitome Respondit magus: Olim quippe per hanc scientiam cognovi.400 twee regels verdwenen zijn. dat vertooghden mi die gode. rue primus in arma sequentum. en Mhd. omdat de zin er van ook in het Epitome voorkomt.) puerumque leonis Vexillo insignem galeato vertice saltem In bello simulare ducem? 628 vgg. Het schijnt dus dat M. I 583 met dünn wordt in verband gebracht. 695 vgg. dus worden aangevuld dat mi mijn sone soude doden. Nec te terruerit numerus: si molliter illos Videris instantes. vandaar in het Ohd.) bij Göthe dust. Met dunst = vapor zal dit woord wel niet buiten verwantschap zijn. zie Grimm D. 443 vgg. simila. nnl. ze niet beter verstond. 657 = Gaut.. Kil.a.v. dunst en tunst naast elkaâr.B. 1 .) op passen. hd. en Weigand i. ook Pseudok. Het komt mij waarschijnlijk voor dat in enkele tongvallen van het Germ. daune = lanugo moet men denken. 1. agls. 5.. (ontleend uit het Nd. Ik kende nilen. De constructie van de vertaling gedoogt niet wel. = Gaut. De geheele vertaling wijst niet op eene nauwkeurige opvatting van de latijnsche woorden. lanugo lintei en = scobs. pl.’ Alexander vragede omme tgone Oft hi dan sijn vader ware 4 vgl. maar wij kunnen niet weten. Dat mi doden soude mijn sone. In den Sp.v.. si . Et Alexander ait: ‘Num ego sum filius tuus?’ Verdam schrijft mij: ‘de lacune kan b. (nunquamne licebit. nu weetict bet. dust. of Md. dunst en donst = lanugo plumarum. Alexanders geesten . Parca voluptates sit eis explere voluntas Jacob van Maerlant. I 136 vg.instantes met het voorafgaande verbond.. hetwelk door Grimm t. 428. vers 629 tot het volgende te brengen.. dons en (denkelijk uit de noordoostelijke tongvallen) duist. waar de woorden van Alexander (396 vg. twee woorden dunst en thunst zijn samengevallen. 14.

is niet buiten verdenking. Jacob van Maerlant. 433).v dat en staat niet in miere somme. Van dezen regel geeft Prof. Summa noemde men een boek. breviarium (Du Cange 6.Qui leges hominum et mundi moderantur habenas. Daaruit kon een spreekwoordelijk gebruik voortvloeien. waarin men 't voornaamste van eenig vak aanteekende. Hij schrijft mij: ‘Ik vat somme op als summa in den zin van summarium. b. een kort begrip van 't wetenswaardigste. daar heb ik niets mede te doen. daar weet ik niets van. 728. waar ook ê op e rijmt. was hem aangewezen als tot hem behoorende. 696. De Vries eene zeer vernuftige verklaring. Vs. dat staat niet in mijn boek. En zoo “de geheele wereld stond in sinen somme bescreven” stond in zijn boek. Alexanders geesten .

en dan geeft hij op ‘popeler = movens labra. Dus kende het Mlat. simulator. Jam fruitur voto. die niet te verwerpen is. staat. Jam regnat. als mi dochte. . Alexanders geesten . 810. Gaut. die zonder twijfel aan M. gebruikt wordt. deelt ons Kiliaan mede en hij geeft tegelijk opheldering voor onze plaats. mnl. 783. daar heb ik niet mede te maken. regeeren’. Crone draghen zonder artikel. parabolare) vooral gebruikt wordt. beteekent ‘koning zijn. hypocrita. 419). vgl. 24. lat. 299). Ende ghinc vechten en 10. staat. Gaut. 210 sacrum diadema verendo suscipiens capiti sceptro radiavit eburno. ofschoon anders fem. 304) weet voor het woord geen voldoende etymologie. Dan mijn her Jan. Eene etymologie. is op deze plaats tamelijk vrij terug gegeven. prevelt b. zooals in het Hs. 3. popelen en van het ndl. pappalardo beteekenen ‘schijnheilige’.v.v. Papelaerde] Fransch papelard. Wij vinden het in gelijken zin ook in het Mnl. iam spes praeiudicat annis. (Vgl. iam mente protervit in hostem. aanleiding gaven tot zijne uitweiding. metuens audiri. Daarvan is met den bekenden uitgang gevormd papelardus enz.401 Nog zeggen wij dat staat niet in mijn boekje = dat ligt buiten mij. een woord papelare (ontbreekt echter bij Du Cange en bij Diefenbach) in de beteekenis van het mnl. ontstaan in de kloosters. Volgens de woorden van Gaut.i. iemand die veel en zachtjes tusschen de tanden mompelt. Het sijn liede diet in quade merken Ende segghen ic ben een popelaert. waarvoor ook hd. gebeden. b. 1 . Jam timor omnis abest. bij popelen = murmur edere. 't Zal dus eene spreekwoordelijke zegswijze zijn. imbecillus en Zs. 1293 die van vare te voren en mochte Die verboude hem. Alex. waarvan prevelen (v.. die zeggen dat summe in 't Mnd. pepelinck = homuncio tenellus. 468. Volgens onze plaats kon het woord ook gezegd worden van een verwijfd mensch. hd. babbelen.’ Het Lat. Ik kan uit Maerlants werken de spreekwijze alse mi dochte niet bewijzen (ik heb althans geen voorbeelden uit hem opgeteekend).. als mi dochte. 191 vgg. ook Kil.v. maar wij vinden ze b. vatum grege cinctus inermi sedit Aristoteles molli velatus amictu. vs. Hier moet echter uitdrukkelijk gezegd worden. Diez (Etymol. 5. die al in zijne uiterlijke verschijning. ital. dat de jonge Alexander eene kroon op het hoofd droeg en met de overige attributen eens konings versierd was. papelaerd en ook door bijgedachte aan het ww.Dat somme hier masc. 245 dat els niemen toe en brochte. papeln niet onbekend is (Weigand 2. Schiller-Lübben 4. meestal masc. 675 dit dochte mi zijn de beste doot. qui passim in plateis et ubique orat Georgius Colvenerius’. wörterb. vulgo papellardus .v. welke Colvenerius uitdrukt door qui passim in plateis et ubique orat. waar de broeders hun summa. moet ghecleet recht alse papelaerde ongeveer beantwoorden aan molli velatus amictu. 799. in de wijze van zich te kleeden zijn karakter vertoonde. verba tacite submisseque fundere voegt hij vulgo papellare. z. 1181 het dochte mi 3 Jacob van Maerlant. b. De gewone opvatting van papelaert werd echter die. popelen popelaert. Dochte kan een potentialis zijn. De beteekenis van schijnheilige komt echter op onze plaats niet te pas. iam servit ei quadrangulus orbis. Van Renesse. I 222 vg. 7 want ga ic ghestadechlijc ter kerken. Stoke 9. is geen bezwaar. Dietsche Warande 1855 bl. 134. hun boekje met gebeden en aanteekeningen hadden.

v. Alex. 4945 ich spreech desgelijks met indic. Porren komt ook transitief voor doen porde Roeland die doot Ronceval L 302. op Hildeg. z. zooals wij eene dergelijke ook beneden zullen vinden in de aanteekening op 1216. no hant no voet no ghene lede Theoph. ongestolen laten Hildeg. 486.doch hier worden wij door vs.) heeft bis milia bina quingentique equitum. ook ‘te gronde richten. hi poerde niet een twint. en 859 aanteek. het Hs.eene handelwijze die volstrekt niet zeker is. Maar there porren is niet ondenkbaar en mag dus niet verwijderd worden. 65. Verliesen beteekent. 126 vg. 903. dan blijven er juist 8500 ridders over. 74 § 5. zin. 1573. 914. Minzloff) 742 ich meynd. Ik heb elders de cijfers naar de bronnen verbeterd . lezen7760 dat die keyser onghevaen bleef = bevrijd werd. z.liet hi bliven ongerovet Rb. in welke beteekenis wij het ook in den Seghel. litenne onbevaen Lev.. 7. Vgl. Reinke 2909. Ende voegt hier twee gecoordineerde zinsneden samen.v. ook van steden gezegd = innemen. tendere. 873. 155 . mi dunke. 49. Over deze constructie van een verleden deelwoord met on na laten in plaats van het ww. 20. Zal castra movere worden uitgedrukt. zeer gewoon is de conjunctief praes. mi dinke. 1634. Rb. Als wij in vs. heeft. en Mnd. Doch de tautologie in den volgenden regel is een bezwaar om hier there als dare op te vatten. te volgen. 10. Gaut. 234 castra movere iubet. Seghel. onbescaven laten Rein. Maar van een leger gezegd herinner ik mij niet het woord alleen in intransitieven zin te hebben gelezen. Partonop. en evenals ongevaen laten beteekent ‘niet vangen’ en ‘weder vrij laten’. 503. 852 genoodzaakt. 2 . pessumdare’. 1576 (vgl. verlies heeft de beteekenis van ‘verderf’. 8. b.deze uitdrukking kan ook beteekenen ‘vrij laten iemand 1 die gevangen is’ so dat hise ongevangen liet Sp. Het passivum van deze constructie is bliven met het met on samengestelde verleden deelwoord.. Vaen wordt. Verdam Tekstkritiek bl. vgl.402 ooc recht wesen. 32823. Alexanders geesten . 61 . evenzoo 1187. zooals in het Mhd. Gloss. so sullen nochtant die dragers dit selve bier nerghent no porren noch voeren Keuren van Brielle bl. 2 . Wellicht was dus ook op deze plaats het woord oorspronkelijk niet anders gebruikt. (vs. 4. 2475.).. her nut en lachten. 7.maer die chierheid. 4. die in adversatieve verhouding tot elkander staan. zoo ook ongevaen bliven ‘niet gevangen worden’ b. de aant. 836 naar Gaut. bl. 2482 en 4925. 931. Ook het znw. 230.Het meest gewoon is porren absoluut gebruikt = proficisci. 9387 Germein sal bliven ongevaen en ‘weder vrij worden gelaten’. als in het Mhd. vgl. Ook in het Mnl. onghedaen laten 19.. 49. 32213 dat men soude die stede vaen. . 17 enz. 256) peditum quater octo milia lezen 32000 in plaats van 22000' zooals het Hs. Aldaar wordt als het getal van het geheele leger 40500 opgegeven. Gaut. Doch het is ook denkbaar dat wij in alse mi dochte eene attractie van den tijdvorm hebben. 823. Jez. 402. dan wordt er doen of heten bijgevoegd. maar die in den regel weinig nadeel zal doen . (245 vg.. bl. ook bij Bruder Hans Marienlieder (ed. is zij niet zeldzaam dat hi ongevangen late al vri gaen haerre strate Patroclen ende Barnabas Sp. ook Kil. zoo ook 4. 111 (ende 1 Jacob van Maerlant. zelf met de ontkenning (onghedaen laten = niet doen) spreekt Grimm Gr.

61. geeft op vleke Sax. bl. maar op een andere situatie toegepast. Gaut. Meer gewoon is het gebruik van ende bij gesubordineerde zinsneden in de betcekenis van ‘terwijl’: Alex. Ook in het Lat. uitgegeven door Clarisse in De Jager's Taalk. 547. mag men het bestaan van het woord vrij gerust uit verwante woorden opmaken. 205. 383). 51). of M. Rb. 1015. Het is niet onmogelijk dat de dichter of vertaler van het werk. dan eerst ‘muite’. waar ende in de beteekenis van ‘toen’ schijnt te staan. Merl. Kil. Althans herinneren de verzen 107 vgg. Verwijs) 12037 var. vgl. 123 vgg. cecinitque regi dulce melos. waar de zinsnede in het Latijn met at. waer toe dat men de vlieken adde. 43. dat reeds wegens den tweeklank in Grieken hier niet voor bliken kan staan.v. Bijdr. en Oudfr. 3. vlieke in de beteekenis van sagitta staat bij Velth. waarin de vogels ruijen’. Vgl. lyricisque subintulit ista) opzettelijk een korter vers gebruikte. 172 vs. het opstel van Verdam Taalk. de plaats van den Alexander kende. Eenen voorwaardelijken zin begint ende 7. van Gent I. muta. 1100. in een kooi gesloten. Het subst. 422. 1876. zonder mijn gissing te kennen mij volkomen dezelfde emendatie aan de hand deed. wörterb. vlücke Mhd. ook Sp. 23. 7. 241. 310 heeft parato mille equitum cuneo. Magazijn 3. als het niet denkbaar ware. niet geschreven heeft sijns (of sijns selfs) ghewout in pl.403 1 4 of = quod si bij Gaut. mhd. ook wel Rek. wiens gevoelen ik vroeg. 4.v. daar Prof. in de vertaling met ende begint.. Sicambr. ibid. 1089 vgg. 1. Rose (ed. 122. 1100. waar hij thuis hoort. I 854 Lievine den vliecsnidere. treffen wij aan in een fragment. 21. ook dit kan = vlieke zijn en bij Jacob van Maerlant. 26708 hi es mi suer worden seer. b. 344 en Schiller-Lübben 1. 7. 103. vgl. Ik zou onder den tekst stelliger gezegd hebben dat er in dezen regel iets door den afschrijver overgeslagen is. 763. van Clarisse op bl. 558. waartoe dat fragment behoort. papilio. vgl. Alex. relatief ook 9. 7. Ik durf zooveel te eer in plaats van blieken. in dezen lyrischen zang van Cleades (Gaut. Maar de beteekenis cavea is eerst uit de andere voortgesproten ‘vogelkooi. 92 4000 ysers ten gescutte van den voetbogen ende 700 dene voets ysers. Ook het woord mute is tweemalen in het fragment op deze plaats gebruikt. 92-110. doch waarschijnlijk is dit niet. verander ik het in eer. Alhoewel vlieken = volitare nog nergens is gevonden. reikhalst naar het bosch. die. van grote ghewout. eer icken gekreech. Alexanders geesten . 8. 973. Ende soect tgat te vliegene ute Weder in dat groote wout Daert sijns selfs mach hebben gewout aan onzen tekst Also mint die voghel dwout Daer hi in hevet grote ghewout en selfs doet de overeenkomst denken. vgl. De Vries. 7. 48. 2 . hebben muta en mue de twee beteekenissen (Du Cange i. 16. Dezelfde vergelijking van den vogel. flukhi = sagitta Graff 3. over dat woord de aanteek. voor een relatief ‘waar’ staat het 8. Bij Kiliaan is de beteekenis ‘kooi’ de eerste. dat M. 4 . Sp. ohd. Diez 2. 9187. een door voorbeelden niet gestaafd woord in den tekst voegen.

Alexanders geesten .dezelfde familie behooren. Verder mag men hiertoe brengen hd. flocken volitare: flocken oder fladern. als Jacob van Maerlant.

op 810) zonder twijfel eene attractie van den tijdvorm. Vgl.. hine wille els niet dan ghi hem dient Rb. 1152 (dit en waren ghene saghen). 4.B. 2. Deze bijzonderheid der mnl. vlok. 603. doen ghinghen die papen. Het mhd. Dan absorbeert er op volgende voegwoorden. Schmeller Bair Wörterb. wat lone wane wijs ontfaen? niet dan men ons doot sal slaen Verk. 4. bl. 3605. 1119. Vs. flôki = lanugo (vgl. rûin bij Jerorchin. hd. bl. A. 7. In ene stat niet verre van daer. dat was waerheit. Wij hebben in deze spreekwijze en desgelijks in andere van dezelfde beteekenis b. dat was waer. Het spreekt van zelf dat ook de regelmatige uitdrukking in dezelfde teksten niet ontbreekt. Ik voeg er bij Eilh. 4183. 407) hi en deed niet anders dan hi vlo Rein. 930 staat dat was ene ware dinc. 740. 9. Alexanders geesten . Steendoot ook 3.. alse een wijf heeft gheweest met enen man.d. Niet overal schijnt deze attractie zoo gewoon te zijn als in den Alexander. is het gebruik wellicht aan den afschrijver te wijten. dat ic niet blidere mochte sijn dan ic den lieven neve mijn Reinoude heden wreken sal Lorr. 3. David ne dede hem els gheen leet dan hi hem van sinen mantle sneet ene scorde Rb. den mir die hande mîne den tôt selbin têtin en nog een uit Berth. 1830. Verder Ystor. Agls. 1811). 949.dat en coemt no min no mee dan zij een kint ontfanghen heeft Vrouw heim. taal is zeer gewoon: 2. 218. Grimm D. dats waer Ystor. 3. 551. 150. Rein. vs. 1227. als de andere werken van M. 700. god en eyscht u ander goet dan ghi sinen volke recht doet Wrake 1910. Scherer Zur Geschichte d. Lanc. het Glossarium. Dat en was loghene enghene beteekent niet: hetgeen Alexander sprak was geen leugen. oudn. dat was waer. doo endaden si niet el dan si hem wapenen Torec 1661. 137.C. 1845. woordenboek van Müller en Zarncke geeft maar twee voorbeelden van dit gebruik: Ath.. rôven. 1178. 798. 2763. 1216. Philisteen Rb. daarmede niet overeenstemmen. Doctrin. Leksp.W. agls flyccerjan = alas motare Ettmüller Lex.W. ags. Hans Marienl. Sprach . 2965 entie bi watre waenden ontvoen (: si vloen). Z. Grimb. II 763 en I 1422. 9311. 133. orl. dat ik wellicht ten onrechte in sware dinc veranderd heb. 1809). 702. 3. 2. on. Ren. 812.. 3. 9505. L 493 (dat was waerlike dinc). 3. ruoan en ruojan.beloofde hi hem omme anders niet dan hi sloghe . wat voor het Westvl. 90 der tôt ist samftir harte vil. 2267. 32292. 1148.B. 6689. Predigten 64. 650. 4 want en wille niet anders winnen dan ic den hertoge hebbe gevaen (= dat ik 2 2 Jacob van Maerlant. dat en was ghene ghile (misschien ook in alse mi dochte. wordt bevestigt door De Bo 1092. Zeer gewoon is dit verschijnsel in het Mnl. flocke. 10. Roncev. Roen remigare komt voor neven roejen: Rb. 362. 370 (door Matthes onnoodig in dat es waer veranderd). rôa. Snellaert zegt in de aanteekening op onze plaats dat het woord nog dagelijks in gebruik is. Het meest wordt dat in zijn verschillende beteekenissen verzwegen (vgl. 702. Franc. en Mahlow Die langen Vocale 136 vg. Stricker Karl 3. 1. 1595. bl.. 8535. Schade Geistl.v.404 das feuer hin und her zittern Vocal. ged. vgl.v. vom Niederhein bl. 8660. ohd. Mart. 4. 272 vg. 18. nl. maar: het is geen leugen dat gene dingen gebeurden. 1482 (D. en werkt anders niet een twint dan hi sinen sceppere mint D. Alex.. 654. 1092. md. vgl. 5. Clignett Bijdr. ghevoelt zij daerna coude.. 1080 enz. 1837. dat es waer b.. die joncste.

over rike te 6 sine here dan hi selve scat soude winnen sp. dan ghi welvaren moet Grimb. als men achter dan in gedachten die aanvult is qui (en in plaats van den superlatief den comparatief denkt). zooals niet anders dan ook eenvoudig niet dan en verder dan alleen. vgl. entrouwen dit wert geaventuert. Tondalus bl. 48 nochtan dat ic dese pine niet en lide. 54. 139. 3423 (var. 2 . dan si hem wise de kerke (dat zij hem de kerk zou wijzen) Sp. 43. 4. Men ziet. 5 6 7 7 8 1 . dan ic quame ouder uwe hande (de beteekenis is ‘ik zal mij voorzien in uwe geweld te komen. 53. . 1 . 44. 1 dan sy ter doget werden geset Sp. 10. dan menne met pinen 8 moet verwinnen Sp. De zin wordt duidelijk. 125 ‘bezoeten de zoete vrucht smaken. I 2355. dan ic se simpelicke sie (ik zie alleen deze pijn.’ deze beteekenis wordt mogelijk door het verzwijgen van een voegwoord en daardoor dat.H. 958. ende men leidene bet met minnen. dan liede goet in haer leven leert ende wijst ende trekt voort. . 9203. maar ik heb er geen plaag van). 11. 28. Alex. .405 hem in mijn macht krijg) Heelu 4292. 1 . L. loop 2. want gij zoudt mij gaarne dood slaan’) Walew.Ook achter alse vinden wij dezelfde uitlating ende pensde in sinen moet. 1677. 1 . 37. 67. 1 . 87. 17. Doctrin. 55. Ic salt emmer aventuren. 7. 1 . 1 . 7. Alexanders geesten . Limb. 67.op mine ziele . dan oft). ende nyemant en wist anders dair. dan hi ene juffrou waer Minn. 2 Alex. 2863. 2 .d. dan hi orloghe so vele hevet dat hem rouwe dat hi levet Alex. 1 . De Bo bl. 29. 8 Sp. 494. 2. Sp. Testeye 2855 enz.dan die hemel nederviele Velth. 2068. 4661. hoe ver de losse wijze van constructie in het Mnl. 13 vgg. ende oec es mere blame. Op de vermelde plaats zou men volledig moeten vertalen ‘indien men anders niet deed dan alleen dat men daarmede streek’. I 1048. 2411. Vgl. . somwijlen gaat. 1323. 147. ghi hadt mi vele lievere scande. Wrake 3. 701. II 5383 niet dan ment bestreec daer mede beteekent niet dan ‘dummodo. gheerdi iet el? Neine. Sp. 4360. 44. 2. 1 . 19 daarentegen eenvoudig dan). 26.een voegwoord van tijd dat hem was meerre verdriet als menne te tormentene liet dan 6 hi was in den torment Sp. 615 vgg. dan dat ghi verneemt al nu Grimb. dant deen mensche den anderen name D. die daer anders niet en rochte dan hi den grave van Artogs mochte sien Heelu 1123. ic weet niet wat te raden u. 8. Walew. 47. 34. heim. zelfs zonder dat eene negatie voorafgaat in de beteekenis van ‘buiten dat’ staat. dat hi meest orboren doet die den quaden maket goet ende hem doet zine zonden vergeven.Veel zeldzamer zijn de gevallen dat dat wel wordt uitgedrukt die liever hadden dat si hem selven tleven namen. 29104. 25. 863. 1 . 41. antwerdt niet. 9. 60. Rein. 3 . Theoph.Op onze plaats is of verzwegen. hens die niet [liever] en wille met goden paise ligghen stille. 15 (vs.Een causaal voegwoord is aan te vullen 7 omme gheen ander dinc dan hise gerne name te wive Ferg. 127. Want niet en zoet niet en surt. 16. doe die hertoge van Brabant weder comen was int lant. wert dat orloghe dat hi liet noch felre dan hire af sciet Heelu 2737. Volgens de aanteekening van Snellaert zijn dit en die in de volgende regels vervatte spreekwoorden nog dagelijks bij het volk in gebruik. 53. Marcus Curius minnet mere. ook de boven opgegeven plaats uit den 8 Tondalus. Limb. dan dattie Romeyne quamen ende met hem spelen souden Rb. 39. men salse some doden bet. 2. 4. 5 Jacob van Maerlant. sprac mijn heer Arnout. 23. 9. 269. 4. 7. vs. 519. . 2 . hem ware gene dinc so goet alse hi den riddere late gaen Moriaan 2007.o. evenzoo hets mere wonder . ende dit en mach els ghevallen niet dan hem een lants here dus vorsiet H. 1257.Ik vermeld nog Sp. 6. 1262 aanteek. 1 .

evenzoo als het adj. voorts Merlijn 4968. sijn kan ook slaan op een fem. Waar het voorkomt b. 2 . en geeft ook uit het Mhd.. zooals in den Aiol. Prosa bl. kleeding. 276. 3.. plur. kan men in het Mnl. 32.v. die haren evenkerstijn dor gode vergeven sine misdaden.. bij Hildeg. hi vint. elke bataelge coes die sine Velth. dus twijfelachtig. 3. en Ged. 29. De uitdrukking al gare behoort dus te dezer plaatse den duitschen afschrijver. Het in het Hd.. gelijk in het Ouds. 40. Maar zie tusscen sine voete (van een masc. (misschien echter heeft de copiïst de plaats niet begrepen). 38.. gar is. 2 . possess. In den Alex. 3. 9. gar. sterk waar te nemen. ged. Maar evenmin als in het Mnl. meer voor Pontiuse en hebben si niet gedaen Sp. zijn zij talrijk. en Minne.v. Wat men niet bezuurt bezoet men niet.. 59. zoover ik weet in het Mnl. echter alsi en als si. zooals het uit het Got. en Nhd. 68. zoo gewone adverb. 3761. en de gissing ligt voor de hand dat dit woord in den tekst stond. daer si (de Carthagers) verloren al reine dat meeste deel van sinen 2 here Sp. 5.therte sijn dorboort die maget (Maria) in tranen baden Disput. 229 sine vrucht es lanc als hi es ripe. Merlijn zal het wel aan hd.406 het voordeel genieten van iets dat men gedaan heeft. Ovl. wörterb. In de taal van Hildeg. op Maerlants Stroph. var. omdat denkelijk de gedachtelooze afschrijver bedoelde ‘des afgods onwille’ en M. 567 var. is het wel niet waarschijnlijk dat M. sijn zoo heeft gebruikt. gone vogelkine. 54. ghecleet was met enen ghegare. invloed.’ 1355. bl.. Vrucht kan mannelijk zijn. Somwijlen kan sijn in een constructio ad sensum gekozen zijn: onse zustre. 3 II. 2. In Noorden Zuid-Nederland spreekt men nog dagelijks zoo. wel in het Mhd. Alexanders geesten . misschien schreef M. ook de hd. 746 heb ik sinen verwijderd. 293. i. de uitdrukking zonder de ontkenning gebruiken.ende Jhesum 7 Cristum sinen (var. invloed moeten worden toegeschreven. invloed. 1 . dus stond deen 3 7 Jacob van Maerlant. Het wordt maar gebruikt in tegenstelling met bezuren. in siere ere (van Maria) 1 . 4. Maar het pron. 134).) Nat. en op het meervoud van alle geslachten. bl. En doe hem niet]. Verwijs Gloss. Grimm spreekt er over Gr.. IV 340 vgg. 8. het van denzelfden stam afgeleide subst. Wel kent het Mnl. juist om de dubbelzinnigheid te vermijden het niet gebruikt zal hebben. bekend is: seins slaat reflexief gebruikt op alle genera en numeri. gewaad z. zooals men weet. ook 4. wörterb. 1387. onse here sal sijns hebben genade Lucid.. eenige meer vindt men in het Mhd. bl. 453 vgg. god spreekt dat si sijn salich. Mhd. Ook bij Kiliaan verraadt ten minste de tweede vorm gar met korten klinker stellig hd. Over ghegare uitrusting. 4501. elc die looft den sceppere zine Franc. en die van zijnen tijd is de hd. gheghare. onser Vrouwen. Wij hebben dus nog het oude gebruik van dit pron. Deze elliptische spreekwijze komt in het Mnl. haren) sone 1 .. 571. (vgl. dat men den kerstinen niet en dede Ystor. geheel onbekend. 834. Tien Plagen. Vr. twee voorbeelden. 35. Lied. Nat. of het behoort tot de gewestelijke taal. gemeenzame taal heeft de uitdrukking behouden. In het Mnl.

si (Jesus en Maria) mi bringen moeten. Pipe is in het Hd.en meer dan viertich in ene pipe schijnt echter iets anders bedoeld te zijn. û en oe naast elkaar.) van u drien heeft sijn behoer Mask. 628. Amand 1. 1. 65. bellus. van Vorau van Lamprechts Alexander heeft in het overeenkomstige verhaal stuzel. Fris. gebruikt rohr en röhre. 1312. II 29 ac si tanta tuam vexat insania mentem. 1. of luttel goeds (zooals het Hs. Een groote knikker wordt ook nu nog een stuiter genoemd. 22. Ook 6. Wien 1881? Kil. caritate en soect nerghen sijn ghewin D. 1349.. elc creature in sijn pine Lucid. Sp. Zonder twijfel zijn deze woorden verwant. 59. van Irene) Lorr. klinkers en medeklinkers. 718). soe datse ghene wuwe vant ende hiefse op te hant ende sloechse in sinen tant Esop. doch het voorbeeld uit den Alex. heeft. daar zou het echter wezenlijk ‘weinig goedes’ kunnen beteekenen. 2759. Vroeger meende men dat het woord aan het Sp. 822. ook in het Spaansch aldus gebruikt. wörterb. van binnen hol voorwerp. 9. gravis et serius homo. ik schrijf goet naar de andere voorbeelden) beteekent enkel ‘weinig’ (z. hoe sine ghebrochten te sijnder hant St. Is ook te vergelijken stüzel = zusammengebundener haarzopf Spiess Beiträge zu einem Henneberger Idioticon.. Stoet (met den tweeklank oe) = pila. plur. 485 en Mhd. voorts Anzeiger VII. al hebbesijs luttel goet verdient Lorr. heeft stuyten Holl. resultare instar pilae. het Hd. 72. Pipe heet ook de steel of stengel. voor elk cylindervormig. 40. alle creaturen yegewelke in sine ordine Ruusbr. vultuosus. ontleend was. dat nog heden in gebruik is in de beteekenis van “verwaand. resilire. 51.) swaerlikere afbreekt sijn gelt 3 .. parement = ornamentum. bl. parmentier kleedermaker. 2 . 580 staat lettel goeds. wederlegt dit. stute (vgl. Over de verwisseling van deze beide klinkers z. 770. 1. 47. 1 . so dede hi sinen (ejus) vader mede Sp. waaraan de vrucht vastzit. Het schijnt dat men zich ook wel veroorloofde sijn op deze wijze te gebruiken. Seghelijn gloss.. Begh.’ 91. 2 . 2 . Hs. 21. waar het Strassb. bal leest (z. elke (femin. Van een woord premant is elders nog geen voorbeeld gevonden. ende gaven stappans sinen geest Walew.na dat corte leven mijn ter 6 eweliker bliscap sijn 4 .” Kil. niet stuyten = nihil valere. stutzweck bij Weigand) heeft Kil. 2. opgeblazen. die genas de joncfrouwe altemale ende brachtse ten 4 kerstenhede. Het hs. niet zoo bekend als in het Nl. 33 met enen stoete: zoete.. Ook in stuyte. Elders heet het lettel goed en wordt zoowel als substantief. ic hebs 2 6 4 8 Jacob van Maerlant. 142. 35. 15 stoet: goet (vgl. 22. van Helten. Luttel goet. 8981. Verdam. Doctr.407 7 (una) af siere sonde 1 . Nat. bl. als het niet reflexieven zin heeft: si prijsden oec mede harde sere sine scoenhede (de sc. vertaalt het met compositus. als adverbiaal gebruikt: ic wille bliven haer goede vrient. parmantigh. 229 vgg. stoete = panis triticus quadratus etc. die hem (masc. si selen met bliden moede weder keren toten goede dat sijn ofte sijns vader was Wrake 2. sine vrucht es lanc. de aanteekening aldaar). 83. dicitur proprie de pila non resultante. 11. Mnl. 70. Weissman Alex. op goet en op Theoph. Mijn vriend Verdam is van gevoelen dat het hetzelfde is ‘als parmant. 628 (daartegen caritate niet en soect haer bate 625). Md. Ook op onze plaats komt de reflexieve beteekenis niet zeer duidelijk uit... 57. Alexanders geesten . 71-73 beantwoorden aan Gaut. 14. 17. 1641. bullatus.

sine hadden in langen goets ontbeten Lanc. 2. 1800. de beide woorden in elkander overgaan. de vertaling in de aanteekening gegeven is niet nauwkeurig). den hertoghe ontsie ic alsoe lettel goet 2. 2. de geheele stede. Vooral wordt het gebruikt met uut: uut allen anxte verborghen Sp. 1.met u ghemint wel luttel goet Partonop.W. 3189. elders wel heeft. daer waser lettel goet gesont Lanc. 44910. 5. . 14095. menich ors. Taalk. Alexanders geesten . 9. 156.). en het is werkelijk des te eer mogelijk dat in het Mnl. vgl. 4. vgl. Lanc. 5. 9345 (vgl. bl. 56.). 6. hine hadde gedronken no geten no en geens goet (l. ic ben. Kil. 24101. 2 . 3. 32.. 2... Op de eerste zou men goeds zonder nadeel voor de maat kunnen verwijderen. en op de tweede is het ook buitendien vrij zeker dat M. 6. 5. 9. Merlijn 10953. 3650. 191 het geheel der tot de borch (173) behoorende gebouwen. nog in volle kracht: verborghe die ghene daer ic voren sorghe Sp. dat gi doet (mijn kamp is gemakkelijk tegenover den uwen) 2. 69 intravit.Van het meer algemeen worden der beteekenis van goet getuigen ook deze voorbeelden: si gingen eten. der sorghen daer ne God uut moete borghen Rb. waarin de beteekenis van goet geheel op den achtergrond gedrongen is en lettel goet niets meer zegt dan lettel. 3 . De beteekenis tueri is in het Mnl. neve. 2. M. bl.a u l a m Gordium veteres. 42711. bij Gaut. lettel goed so doe (l. In dit geval staat ook lettel goets: mi mochte lettel goets ontgaen (zegt een roover) Lancel. Ystor. hadt hem groet goet moghen vromen Stoke 9. denkelijk te lezen l. plaatst borghen en berghen onmiddellijk naast elkaâr. 1. 25. 630.B. die plaats. en uit deze gevallen blijkt. enkel lettel schreef. 752. 1349 (met aanteek. Velth. 14175 staat so luttel goeder liede. goets?) ontbeten 2. Merl. . vertaalt misschien al te woordelijk. Vergi 627.. hoe die spreekwijze langzamerhand geworden is tot eene zoodanige.. 42. als (l. 4796. 9. 2. 179. Ik betwijfel het of sale deze ruimere beteekenis in het Mnl. daar berghen door klankverwisseling tot borghen kan worden. Magaz. lettel goet heeft hijs ghelaten Limb. 2745. 44173. dat ic niet geve omme sijn doen alse goet als ·I· bottoen Renout 1245. van hem afkomstig is. 153. 7 2 Jacob van Maerlant. werpen tot worden. D. om dat si niet wel conden bedwingen trike Velth. dat ons god borge ute dezer groter zorghe Franc.daer men lettel goet (var. 83 (latijn hos vero quibus timeo ipse custodias. In Maerlants geschriften vinden wij de uitdrukking elders niet. 26057 in dezelfde beteekenis met luttel hoep liede. Borghen. 96. 7090. het Glossar.. 346. bernen tot bornen enz. al) achtijs cleine dat si verloren bleven euwelike. 189 vs. voorts Limb. 36. Troyen 4330 is van Segher. 7747 en elders. Sale moet hier en in vs. goet. Sardim dixere moderni. het is dus niet zeer waarschijnlijk dat zi