[

In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle
1

Basiskennis Islam
Islam voor beginners

2

Voorwoord

DE BRONNEN VAN DE ISLAM

Alle lof zij Allah, Wij danken Hem en vragen Hem om hulpen wij vragen Hem om vergiffenis. En wij zoeken bescherming bij Allah tegen de slechte dingen van onszelf en de kwade gevolgen van onze daden Wie door Allah geleid wordt zal niet dwalen en wie Hij laat dwalen zal geen leiding kennen. Wij getuigen dat er geen andere god is dan Allah en wij getuigen dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Het meest betrouwbare tekst is het Woord van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed - moge Allah hem vrede en zegeningen schenken - De slechtste daden zijn de eigen verzinsels want elk verzinsel een toevoeging (bid'ah) en elke toevoeging is een dwaling en elke dwaling eindigt in het Vuur

Er zijn twee bronnen van de Islam, deze zijn: De Koran De Soennah

De Koran is uiteraard de belangrijkste bron. Het is het laatst geopenbaarde Boek van Allah. De Soennah zijn de handelingen en de vertellingen van de profeet. Onze profeet heeft in een overlevering gezegd. Het is de Moslims geboden om deze twee bronnen voor al hun zaken te raadplegen. En zolang wij dat doen hebben wij een stevige houvast gegrepen dat Allah goed keurt.

1. DE HEILIGE KORAN
De Koran is geopenbaard door Allah aan profeet Mohammed (vrede zij met hem). Alles wat erin staat is door Allah gesproken. Hij stuurde de engel Jibriel om Zijn woorden voor te lezen aan Mohammed. Jibriel kwam 23 jaar
3 4

op onwillekeurige tijden naar de profeet en las steeds kleine stukjes voor. Tijdens de openbaringen stopte hij niet met leren voordat Mohammed de openbaring van helemaal uit zijn hoofd kende. Mohammed heeft de verzen van de Koran na iedere openbaring weer aan zijn metgezellen doorgeleerd. Hij leerde hen ook welke openbaring bij welke Hoofdstuk hoorde. Ze werden door hen opgeschreven op stukjes leer e.d. Er waren ook mensen die in dienst waren van de profeet om de geopenbaarde stukken van de Koran op te schrijven. De openbaring van de gehele Koran duurde 23 jaar. Zo ontstond na 23 jaar de Heilige Koran. De profeet was de eerste die de Koran uit zijn hoofd kende. Naast hem waren velen Sahaba's die de gehele Koran ook uit het hoofd hadden geleerd, enkelen van zijn: Aboe Bakr, Omar, Ali, Talha, Ibn Masoed, Salim, Aboe Horaira, Muaz, Oebay b.Kaab, Aisjah, Hafsa, Oemmoe Salama en vele anderen. Deze geëerde Sahaba's (moge Allah tevreden over hen zijn) werden opvolgend door duizenden anderen, het werd een traditie in de Islam. Vandaag de dag zijn er duizenden mensen die de gehele Koran uit hun hoofd kennen. Kort na de dood van de profeet vond een slagveld plaats bij Yamama. Daarbij sneuvelden 70 hafiz (mensen die de Koran uit het hoofd kennen). Dit baarde zorgen Bij Omar. Hij vroeg toestemming aan Ghalifa Aboe Bakr om

de Koran te mogen bundelen. De gebeurtenis bij Yamama werd de aanleiding om de Koran tot een boekvorm te bundelen.

2. HADITH'S DE VERTELLINGEN VAN DE PROFEET

Hadith's zijn verschenen na het leven van de profeet (vrede zij met). De profeet verbood zijn volgelingen om Hadith's tijdens zijn leven op te schrijven. De reden hiervoor was vermoedelijk dat de mensen de Koran en de Hadit door elkaar konden halen. Na zijn leven waren er geleerden die zijn metgezellen bezochten. Zij schreven alle dingen op die de profeet had gezegd en gedaan. Daarvan hebben zij boeken gemaakt: de hadith-boeken! De belangrijkste hadith-boeken die door deze geleerden zijn gemaakt heten: 1. Sahih Al Boecharie 2. Sahih Moeslim 3. Sunan Aboe Dawoed 4. SunanAt-Tirmidhie 5. Ibni Madja 6. Nasa'i

5

6

Deel 1

VOORWAARDEN VAN HET GELOOF
(IMAAN)

verscheen, in spierwitte kleren en met gitzwarte haren. We konden niet aan hem zien dat hij een reiziger was en niemand van ons kende hem. Op een gegeven moment ging hij voor de Profeet ging zitten, zodat hun knieën elkaar raakten en terwijl hij zijn handen op diens dijen plaatste zei hij: “Mohammed, vertel mij over de islam.” De profeet zei: “De islam houdt in dat je getuigt dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed een boodschapper van Allah is; dat je het gebed verricht; de armenbijdrage betaalt; vast tijdens de maand Ramadan en de bedevaart volbrengt naar het Huis van Allah, als je daartoe in staat bent.” De man zei: “Dat klopt.” Wij waren verbaasd dat hij het vroeg en daarna zelf bevestigde. Toen zei hij: “Vertel mij over de imaan.” De profeet antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de Voorbestemming van zowel het goede als het slechte.” [Hadith bron: Sahih Muslim.]

Geloven in de Islam bestaat uit 6 voorwaarden. Het geloof van het individu is alleen geldig als zijn geloof aan deze 6 voorwaarden voldoet. Deze geloofspunten zijn over de gehele koran en de Hadith verspreid. Dit werd ook ooit eens bevestigd bij een bezoek van engel Djibriel:

Omar bin Ghattaab verhaalde het volgende: Op een keer kwam de engel Djibriel naar onze profeet Mohammed toe (vrede zij met hem). Mohammed en zijn vrienden konden hem zien in de gedaante van een echt mens. Hij had witte kleren aan en ging voor de profeet op de grond zitten. Een van de mensen die er toen bij was vertelde hierover het volgende: “Wij zaten op een dag in het gezelschap van de boodschapper van Allah, toen er bij ons een man
7

8

WAT BETEKENT IMAAN?

Artikel 1 GELOOF IN ALLAH
Het eerste en belangrijkste geloofsartikel is het geloof in Allah: Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper en in het Licht dat Wij hebben neergezonden. En Allah is op de hoogte van hetgeen jullie doen.

'Imaan' is het Arabische woord voor 'geloof'. We hebben geleerd dat imaan uit 6 geloofsartikelen bestaat. Als je één van deze geloofsartikelen ontkend is je geloof in de Islam niet geldig.

DE ZES ARTIKELEN VAN HET GELOOF
1. 2. 3. 4. 5. 6. Geloof in Allah Geloof in de Engelen Geloof in de Boeken Geloof in de Boodschappers Geloof in de Laatste Dag Geloof in de Voorbestemming

(Koran hfst. 64 vers 8)

Weet daarom dat er geen andere god is dan Allah. (Koran hfst. 47 vers 19)

HOE MOETEN WE IN ALLAH GELOVEN?
Het is heel erg belangrijk dat wij in Allah geloven zoals dat hoort. Wij moeten in Hem geloven zoals Hij dat wil. We mogen niet zelf verzinnen hoe Allah er uit ziet of wat Hij kan doen.

9

10

Alles wat we over Hem weten, leren we uit de Koran of de vertellingen van de profeet Mohammed - vrede zij met hem. Allah beschrijft zichzelf in de Koran, daaruit leren we hoe Hij is en op welke manier wij in Hem moeten geloven. De profeet Mohammed wist dat het beste en leerde mensen hoe ze in Allah moesten geloven. Daarbij maakte hij ook gebruik van verzen en Soera's uit de Koran Eén van de belangrijke Soera uit de Koran die over Allah gaat is soera Al-Ihlaas. Allah heeft deze soera geopenbaard toen de ongelovigen aan de profeet vroegen of Allah kinderen had. Zij wilde met deze vraag hem kwaad maken. Maar in plaats van kwaad te worden, heeft hij zoals hij vaak deed gewacht op de openbaring van deze soera: Zeg: Allah is de Enige. Allah is de onafhankelijke. Hij verwekte niet en noch is Hij verwekt. Niets is aan Hem in enig opzicht gelijk (Koran hfst. 112)

WAT WETEN WE OVER ALLAH?

Een van de grootste problemen van de mensheid was dat er weinig moeite is genomen om onze Schepper te leren kennen. Er is weinig gehoor geven aan de boodschappers en de openbaringen van God. Daardoor is er veel verwarring ontstaan, mensen hebben op hun manier geprobeerd om een beeld van God te krijgen. Ieder volk heeft dit op zijn eigen manier gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat mensen goden hebben verzonnen en afgoderij zijn gaan plegen. De grootste oorzaak van afgoderij is dus gebrek aan kennis en ongehoorzaamheid. Allah heeft de mensen niet tekort gedaan, de mensen hebben zelf geen moeite genomen om hun God te leren kennen: En Wij hebben voorzeker aan ieder volk een boodschapper gestuurd. (Koran hoofdstuk An Nahl vers 36)

Hiermee werd nog eens verklaard dat Allah geen kinderen heeft en Zelf geen kind van een vader of moeder. Uw god is Eén God. En zij die in het Hiernamaals niet geloven, hun hart is vervreemd (van de waarheid) en zij zijn hoogmoedig. (Koran hfst. 16 vers 22)
11

Allah heeft zich door alle eeuwen heen bekend gemaakt en beschreven, zo lezen wij in de Koran over de tijd van Mozes: Farao vroeg: ,,Wie is uw Heer o Mozes? Hij antwoordde: ,,Onze Heer is Hij Die aan alles een eigen vorm gaf en het daarna leidde. Hij vroeg: ,,Hoe staat het met de vroegere geslachten? De kennis daarvan is bij mijn Heer in een boek. Mijn Heer dwaalt niet en vergeet niet. Zei Mozes. Hij is
12

het die de aarde heeft gegeven tot een wieg en wegen voor u heeft doen ontstaan en Die regen laat neerdalen uit de hemel, waardoor Hij allerlei planten voortbrengt. (Koran hfst. 20 vers 49 t/m 53)

De belangrijkste missie van de boodschappers was de juiste beschrijving van God. Nadat profeet Ibrahiem God had ontdekt begon hij Hem bekend te maken aan zijn volk, maar zijn volk weigerde om hem te geloven en wilden niet afstand doen van hun afgoden. Hoezeer Ibrahiem ook zijn best deed, zij wilden het niet inzien. Ibrahiem besloot op een dag hen het verschil te laten zien tussen de ware God en hun afgoden: En, bij Allah, ik zal tegen uw afgoden een plan beramen nadat jullie hun uw rug hebt toegewend." Alsdan brak hij ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem zouden wenden. (Toen zij dit zagen) zeiden zij: "Wie heeft dit onze goden aangedaan? Voorwaar, hij moet een boosdoener zijn. Sommigen van hun zeiden: "Wij hoorden een jonge man over hen spreken; hij heet Ibrahiem. Zij zeiden: "Brengt hem dan voor de ogen van het volk, opdat zij kunnen getuigen. Zij vroegen: "Hebt gij dit onze goden aangedaan, o Ibrahiem? Hij antwoordde: "Iemand heeft het gedaan; dit is de grootste van hen. Vraagt hen of zij kunnen spreken. Toen kwamen zij tot inkeer en zeiden (bij zichzelf) "Wij zijn zelf de boosdoeners. En zij lieten (beschaamd) het hoofd hangen, "U weet wel dat deze niet kunnen spreken. Hij zeide: "Aanbidden jullie dan in plaats van Allah datgenen wat jullie geenszins kan baten noch schaden? "Schande over jullie en over hetgeen jullie buiten Allah aanbidden. Hebben jullie dan geen verstand? (Koran hfst. 21 21: 57t/m67)

Mozes beschreef hoe Allah was, maar Farao wilde hem niet geloven:

Farao vroeg: ,,Wie is de Heer der werelden? Mozes antwoordde: ,,De Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussenin is, als je het wilt geloven.” Farao zei tegen degenen om zich heen: ,,Horen jullie het niet? Mozes zei: ,,(Hij Allah) is jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen”. Farao zei: ,,de boodschapper die tot jullie is gezonden is krankzinnig.” Mozes zei: ,,Hij is de Heer van het oosten en het westen en van alles wat daar tussen is, begrijpen jullie dit niet? (Koran hfst. 26 vers 23 t/m 28)

Farao zei: ,,O leiders ik erken geen God voor jullie naast mij. ….. (Koran hfst. 28 vers 38)

13

14

Het volk van Ibrahiem bleef ontkennen, zelfs nadat hun koning die zij voor God aanzagen sprakeloos bleef toen dit zich afspeelde:

99 EIGENSCHAPPEN VAN ALLAH
Allah maakt Zich in de Koran bekend met 99 namen van Hem. Deze namen zijn eigenschappen van Hem, ze vertellen ons hoe Hij is en wat Hij kan. Enkele voorbeelden: Al Waahid - De Enige Allah is Eén, er is geen God behalve Allah. As Samad - De Onafhankelijke Allah heeft niemand nodig, iedereen heeft Hem nodig. Al Chaaliq - De Schepper Allah alles heeft gemaakt en Hij is de enige die dat kan. Al Qayyoem - De Vanzelf bestaande Allah heeft altijd bestaan, niemand heeft Hem gemaakt Al Hayy - De Levende Allah leeft voor altijd, maar Hij heeft ook het leven aan iedereen gegeven. Al Aliem - De Alles wetende Allah weet alles. Er is niets van het verleden of van de toekomst wat Hij niet weet. As Samie - De Alleshorende Allah kan alles en iedereen tegelijkertijd horen. Al Basier - De Allesziende Allah kan alles en iedereen zien. Hij ziet wat er in de hemel gebeurt, wat er in de zee gebeurt en ook wat er in

Hebt gij niet vernomen van hem die met Ibrahiem over zijn Heer redetwistte omdat Allah hem koninkrijk had gegeven? Toen Ibrahiem zei: ,,Mijn Heer is Hij Die leven geeft en doet sterven”. Zei hij: ,,Ik geef leven en doe sterven. “ Ibrahiem zei: ,,Nu, Allah doet de zon van het oosten opgaan, doe jij haar van het westen opgaan.” Daarop verstomde de ongelovige in verbazing.…… (Koran hfst. 2 vers 257)

Er zijn heel veel voorbeelden van hoe mensen zijn afgedwaald en valse goden hebben verzonnen. Dit gevaar dreigt ook voor de moslims. Daarom is het belangrijk om Allah te leren kennen. En dat kunnen we het beste doen door de Koran. In de Koran staan vele eigenschappen van Allah. Deze eigenschappen of kenmerken zijn bekend als de 99 Schone Namen van Allah. De namen vertellen ons wie Allah is en wat Hij kan. Het is belangrijk om ze goed te kennen en te weten wat ze betekenen. Alleen op deze manier kunnen we Allah leren kennen:

15

16

onze lichamen gebeurt. Er is niets dat zich kan verbergen voor Allah. Al Kadier - De Almachtige Allah is het sterkste en de machtigste Wezen dat er bestaat. Er is niemand die sterker en machtiger is dan Hij. Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Vanzelfbestaande… (Koran hfst.2 vers 255)

DE EENHEID VAN ALLAH TAWHIED

Tawhied is het belangrijkste onderdeel van ons geloof in Allah. Het geloven in Allah kan maar op een manier: we moeten geloven dat Hij de Enige God is en de Enige Die wij kunnen aanbidden. U alleen aanbidden wij en U Alleen smeken wij om hulp. (Koran hfst. 1 vers 4)

We willen dit gedeelte afsluiten met een aantal belangrijke dingen die we over Allah moeten weten:

6Allah heeft geen familie zoals zonen, dochters, vrouw, oom, tante enzovoort. 6Allah is geen mens en ziet er ook niet uit als een mens. 6Niemand weet hoe Allah eruit ziet. 6Allah is niet van steen, hout, vuur, of welke materie dan ook. 6Niemand is Allah in enige opzichte gelijk. 6Allah heeft de beste eigenschappen en kwaliteiten. 6We moeten in Allah geloven zoals het in de Koran beschreven staat.

Tawhied is het belangrijkste in het leven van een moslim. Het is daarom belangrijk de tawhied-leer goed te leren. Het woord Tawhied betekent "Eenheid" (van Allah) en als we praten over de Kalima Tawhied, dan zeggen we "La ilaha ill-Allah". La ilaha ill-Allah betekent: Er is geen andere god dan Allah.

Tawhied Kalima Tawhied

-

Eenheid (van Allah) La ilaha ill-Allah Er is geen andere god

La ilaha ill-Allah betekent dan Allah

17

18

WAT IS DE INHOUD VAN "LA ILAHA ILL-ALLAH"?

'La ilaha' betekent: "er is geen (enkele andere) god". Hiermee bedoelen we alle valse goden! Met deze zin verwerpen we alle valse goden en alle vormen van afgoderij ! Wanneer we iedere vorm van afgoden verwerpen blijft de hoogste plaats vanzelf over voor Allah. Dit betekent dat we Allah de hoogste plaats in onze levensvisie geven en naar Zijn geboden moeten leven. Als er belangrijkere zaken zijn in ons leven dan Allah, hebben we het niet gemeend met de Kalima Tawhied en is onze getuigenis niet geldig. 'ill-Allah' wil dan zeggen dat Allah de enige echte God is aan Wie wij onze leven moeten toewijden. Dit houd in dat we Hem moeten aanbidden, Zijn woorden en eigenschappen uiterst serieus moeten nemen en ons daarnaar gedragen. Indien wij niet volgens deze leerstelling geloven, kunnen we geen moslim zijn.

Het aanbidden van iets of iemand is datgene de hoogste plaats geven in je leven. Het komt er opneer dat je het bewondert, ernaar luisteren, eraan gehoorzamen, het prijzen en het vereren. Je stelt je lager dan hetgeen je aanbidt. Datgene wat we dan aanbidden kunnen we Ilah (god) noemen. Maar wanneer het om een vals god gaat, plegen we de grootste onrecht tegenover de ware God; Allah. Er bestaat geen grote zonde dan het aanbidden van een afgod. Afgoderij wordt in de Koran beschreven als een zonde dat niet vergeven zal worden. Daarom is het uiterst belangrijk om de inhoud van Kalima Tawhied goed te leren.

La ilaha ill-Allah (Er is geen andere God dan Allah). Om de zin "la ilaha ill-Allah" goed te begrijpen gaan we hem in twee stukken delen.

Laa ilaaha ill-Allah

19

20

WAT ZIJN AFGODEN?

1. AFGODEN DIE WE KUNNEN ZIEN

Hetgeen de Islam mooi en zuiver maakt is dat wij moslims de Schepper aanbidden en niet datgene wat gemaakt is door schepselen. Alles wat de schepselen verzinnen en aanbidden zijn afgoden. De mensen hebben door de eeuwen heen duizenden valse goden gemaakt, verzonnen en aanbeden. De moslim aanbidt geen verzinselen of producten van schepselen, hij aanbidt de Schepper, Die alles heeft gemaakt. Geloven op de islamitische manier is het meest logische manier van geloven en is heel simpel. Maar toch zijn er mensen die neigen om goden te verzinnen en ze te maken en zelfs erin te handelen.

Afgoden die we kunnen zien zijn voorwerpen die door mensen zelf worden gemaakt of schepselen die door Allah zijn gemaakt. Deze afgoden worden door mensen aanbeden alsof ze goden zijn, terwijl ze in werkelijkheid niets voor hen kunnen betekenen. Aanbidden jullie wat jullie zelf hebben gemaakt? Terwijl Allah jullie en jullie maaksels heeft geschapen? (Koran hfst. 37 verz 95 en 96)

Zo waren er in de tijd van onze profeet mensen die houten beelden maakten en ze gingen aanbidden. Zij gaven hen namen als, Laat, Oezzaat, Manaat of Hoebel. Toen de profeet Mekka had veroverd, heeft hij deze beelden met nog ongeveer 360 andere afgodsbeelden kapot gemaakt. Naast zelfgemaakte beelden aanbidden mensen ook nog andere afgoden die we kunnen zien. Dit zijn bijvoorbeeld mensen, dieren of hemellichamen zoals de sterren of de zon. Helaas worden deze dingen ook door sommige mensen als goden beschouwd en aanbeden. Allah is de Enige echte Ware God. Hij is de Enige die we kunnen aanbidden.

We kennen drie soorten afgoden: 1. Afgoden die we kunnen zien 2. Afgoden die we niet kunnen zien 3. Afgoden door zwarte magie

21

22

Allah zegt in de Koran: O mensen er wordt een vergelijkenis gegeven, luistert ernaar: voorzeker degenen (afgoden) die jullie in plaats van Allah aanbidden kunnen zelfs geen vlieg scheppen. Al zouden zij (alle afgoden) allemaal daartoe samen werken. En indien een vlieg iets van hun wegneemt, zouden zij het niet kunnen terugnemen. …. (Koran hfst. 22 vers73)

Volgens de Islam hebben dit soort mensen hun wil tot hun god genomen:

Hebt gij hem gezien die zijn eigen begeerte als zijn god aanneemt? Wilt gij dan een beschermer over hem zijn? (Koran hfst. 45 vers 23)

2. AFGODEN DIE WE NIET KUNNEN ZIEN

In de Islam wordt ieder soort levenswijze die buiten de bedoeling van God ligt ook tot een afgod beschouwd. Mensen die zelf wetten verzinnen en ze aan anderen voorschrijven, spelen volgens de leer van de islam voor God. Dit wordt ook tot een onzichtbare afgod beschouwd. Dit zijn enkele van de vele voorbeelden. Wat wij moeten onthouden is dat onzichtbare afgoden valse goden zijn die we niet met het oog kunnen zien.

Naast afgoden die we kunnen zien aanbidden mensen ook afgoden die onzichtbaar zijn. Dit zijn zaken zoals satanisme, aanbidding van geesten, aanbidding van voorvaderen, egoïsme, enzovoorts. Bekende afgoden die de christenen aanbidden zijn de Heilige Geest en Jezus. Zij worden door de Christenen beschouwd als goden. Zo zijn er ook mensen die Satan aanbidden en hem tot een god beschouwen. De afgod egoïsme heeft te maken met mensen die zichzelf belangrijker vinden dan Allah.

3. AFGODEN DOOR ZWARTE MAGIE

Afgoden door zwarte magie worden aanbeden doordat mensen contact hebben gelegd met kwade geesten. Zij laten andere mensen geloven dat zij iets voor hen
24

23

kunnen betekenen. In werkelijkheid is dit volgens de definitie van de Islam afgoderij, en de middelen of personen dat zij ervoor gebruiken afgoden. Voorbeelden van deze afgoden door zwarte magie zijn: waarzeggers, astrologie, voodoo, amuletten en gelukshangers, toverij.

bijvoorbeeld een Steenbok, Ram of Tweeling bent zeggen ze dat je de komende week iets speciaals kunt verwachten. In de Koran wordt de nadruk gelegd dat niemand buiten Allah de toekomst kent. Alleen Hij is: …..Alimoel ghaibi ….. Kenner van het verborgene (Koran hfst. 59 vers 22)

Waarzeggers Dit soort mensen beweren dat ze de toekomst van de mensen kunnen voorspellen. Er zijn veel mensen die wel eens naar een waarzegger gaan of in de krant hun sterrenbeeld lezen en daarmee de toekomst proberen te voorspellen. Dit is verboden in de Islam, de profeet zei over zulke mensen:

Voodoo

"Het gebed van iemand die naar een waarzegger gaat en hem iets vraagt en daarin gelooft, zal 40 dagen niet geaccepteerd worden." [Hadith bron: Muslim]

Voodoo wordt door mensen veroorzaakt die opdrachten gegeven aan geesten die slechte dingen doen bij de mensen. De mensen geloven dan dat zij macht hebben over bepaalde gebeurtenissen. Zij laten voodoo teksten schrijven om iets te bereiken. Dit wordt 'voodoo of sihir' genoemd. Dit soort mensen gaan heel erg ver. De profeet heeft medegedeeld dat zulke mensen voor hun duivels duivelse praktijken naar de hel zullen gaan:

Astrologie

Mensen die zich met dit soort zaken bezig houden denken dat in de stand van de sterren hun toekomst is gecodeerd en ze kunnen voorspellen. Als je

Amuletten en gelukshangers

25

26

Er zijn mensen die geloven dat een hangertje om hun nek hen kan beschermen of geluk kan brengen. We leren in de Koran God kennen met de naam: Al Mohaiminoe. Wat betekent 'de Beschermer'. Indien iemand zijn bescherming in een gelukshanger zoekt neemt zijn gelukshanger tot zijn god. In werkelijkheid kan geen enkele voorwerp vanuit zichzelf de kracht hebben om te beschermen. Alleen Allah is de beschermer, daarom worden zulke dingen ook als afgod beschouwd.

Op de eerste pijl stond 'mijn heer beveelt mij'. Op de tweede pijl stond 'mijn heer verbiedt mij. Op de derde pijl stond niets. Ze kozen dan uit deze drie pijlen een pijl. Als zij bijvoorbeeld wilden trouwen of op reis wilden gaan of een rooftocht wilden uitvoeren, dan gingen zij naar de tempel waar de drie pijlen waren en kozen willekeurig een pijl uit. Als ze de pijl trokken waarop stond 'mijn heer beveelt mij' dan voerden zij hun plan uit. Als ze de verbodspijl trokken, dan deden ze het niet en als de blanco pijl trokken dan gingen ze zolang door totdat ze één van de twee andere pijlen trokken. Ze geloofden dat de pijlen konden bepalen of hun plan goed of slecht was. Tegenwoordig worden deze dingen nog steeds gedaan door middel van koffiekopjes, theebladeren, spelkaarten, handpalmen, enzovoort. Het lijkt vaak erg onschuldig om je hiermee bezig te houden, maar het heeft allemaal te maken met afgoderij. Allah verafschuwt zulke zaken, want zij zijn allemaal in tegenstelling met de leer van tahwhied (la ilaha illAllah).

Toverij

Tovenaars laten de mensen denken dat ze dingen kunnen die normaal niet kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld vliegen door op de geesten te gaan zitten. Mensen denken dan dat zij machten hebben die hen kunnen helpen.

Bijgeloof

In de tijd van onze profeet, nog voordat er iemand van de Islam had gehoord, bepaalden de mensen hun toekomst met drie pijlen met verschillende teksten:

27

28

ER IS GEEN ANDERE MACHT OF KRACHT DAN DIE VAN ALLAH

Vaak hebben ze de afgoden zelf verzonnen of zelf gemaakt van klei, hout, steen of andere materialen. Ook zijn er mensen die denken dat de zon, de maan of de sterren goden zijn. Dat zijn ze niet, zij hebben van zichzelf geen enkele macht.

We hebben geleerd dat er geen andere god is dan Allah. Dit spreken we uit als: "la ilaha ill-Allah". Een belangrijke zin die hiermee te maken heeft is "la hawla wa la quwwata illa billah" en dat betekent dat er geen andere macht of kracht is dan die van Allah.

"LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH"

O mensen er wordt een vergelijkenis gegeven, luistert ernaar: voorzeker degenen (afgoden) die jullie in plaats van Allah aanbidden kunnen zelfs geen vlieg scheppen. Al zouden zij (alle afgoden) allemaal daartoe samen werken. En indien een vlieg iets van hun wegneemt, zouden zij het niet kunnen terugnemen. (Koran hfst. 22 vers 73)

Allah heeft alles gemaakt wat we kunnen bedenken. Al het andere dan Allah heeft zelf niets gemaakt en heeft zelfs geen macht over zichzelf. Niets en niemand kan daarom iets doen zonder dat Allah dat wil. Nu zijn er veel mensen die denken dat dit wel zo is. Deze mensen denken dan dat hun afgoden kracht en macht bezitten. En zoeken bijvoorbeeld kracht en macht in gelukshangers. Zo zijn er ook mensen die denken dat hun afgoden de heerschappij hebben over de wind, wolken, de dag, de nacht, over regen enzovoorts. Ze zijn dan bang dat als hun afgoden boos worden dat zij hen kunnen vervloeken of een ongeluk krijgen. Deze mensen schrijven dus machten toe aan hun afgoden, terwijl zij die niet hebben.

Er is in het heelal geen andere machthebber dan Allah, geen andere god dan Allah. Als dat wel zo zou zijn, zouden de andere goden ook de baas willen spelen over het heelal of over de wereld. Er zou een gigantische strijd ontketenen om de heerschappij. De verschillende goden zouden hun krachten tegen elkaar uitmeten en om uit te vinden wie de sterkste is, wie de beste is en wie god boven god zou worden. Ze zouden al hun macht in het strijd gooien, met als gevolg dat hun schepping tijdelijk zou moeten stoppen. Wellicht zou alles in elkaar storten. Zij zouden strijden om hun scheppingskunst met als gevolg dat constant de ene schepping plaats moet maken voor het andere. Wij zouden niet weten door welke god wij geschapen zouden zijn, bij wie wij horen en tot welke god wij zouden moeten bidden.

29

30

Wij zouden steeds van godsdienst moeten veranderen totdat in het strijd één god overblijft. Dit is natuurlijk onmogelijk, het heelal zou in dat geval onmiddellijk ineenstorten en ten ondergaan: Als er naast Allah andere goden waren (in de hemelen en de aarde), zouden dezen zeker in chaos uiteen vallen. Verheven is Allah, de Heer van de Troon, boven wat zij zeggen. (Koran hfst. 21 vers 22)

Afgoderij door het toeschrijven van machten aan anderen dan Allah bestaat al heel lang. Verschillende volkeren hebben afgoden verzonnen en ze daarna aanbeden. Zo waren er in de tijd van profeet Noach mensen die afgoden aanbaden met namen zoals Wodd, Sowa, Jaghoes en Nasr. Zij vreesden deze afgoden en dachten dat zij macht over hen hadden. In plaats van te geloven in de macht van Allah hebben zij geloofd in de macht van hun afgoden. Zij zeiden: "Er is geen macht of kracht dan die van Wodd" "Er is geen macht of kracht dan die van Sowa" "Er is geen macht of kracht dan die van Jaghoes" Enzovoorts.

Zij vreesden hen en waren bang dat ze door hen vervloeken of verongelukken konden worden. Zij leggen hun vertrouwen in hen en dachten dat zij hun wensen konden vervullen. Zij zochten bescherming bij hen en bedankten hen voor het levensonderhoud dat eigenlijk van Allah afkomt. Zij wijdden hun leven toe aan hen terwijl Allah het leven heeft gegeven. Zij bedanken hen en bidden tot hen terwijl zij eigenhandig hen afgod uit een stukje hout of iets dergelijks hadden vervaardigd. Intussen ontging hun dat hen afgod voorheen een stukje hout of steen was voor de deur van een beeldhouder, zij vergaten bijna dat zij hen zelf maakten. Het ontging hen zelfs dat hun afgoden niet veel intelligenter waren dan zijzelf en zelfs dat ze helemaal geen verstand hadden, laat staan dat ze maar iets konden voortbrengen. Maar toch zeiden ze evenals de andere mensen: Er is geen macht of kracht dan die van Hubel, Laat, Oezzaat, Manaat, enzovoorts.

Dit soort mensen en volkeren zijn door de hele wereld geschiedenis geweest, ook in tijd van profeet Soelaiman. Er leefde toen in het land Saba een koningen genaamd Belkis. Zij en haar volk dachten dat de zon een god was. Zij zeiden ook: ”er is geen macht of kracht dan die van de zon”. Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die afgoden verzinnen en ze aanbidden. Weer anderen gaan verder met de afgoderij die hun voorvaderen verzonnen. Allah zegt daarom in de Koran:

In de tijd van onze profeet Mohammed hadden de afgodendienaren van Mekka de Ka'ba volgestopt met afgodsbeelden, zij gaven hen namen zoals: Hubel, Manaat, Laat, Oezzaat, enzovoorts.

31

32

Aanbidden jullie wat jullie zelf hebben gemaakt? Terwijl Allah jullie en jullie maaksels heeft geschapen? (Koran hfst. 37 verz 95 en 96)

Artikel 2 GELOOF IN DE ENGELEN

Toen de profeet Ibrahiem dit aan zijn volk probeerde uit te leggen zeiden zij dat het kwam omdat hun voorvaderen de beelden ook aanbaden. Toen hij tot zijn vader en tot zijn volk zei: “Wat zijn deze beelden waaraan jullie zo gehecht zijn?”, antwoordden zij: “Wij vonden dat onze vaderen deze aanbaden.”

Hij zei: “Voorwaar, jullie en jullie vaderen verkeren in duidelijke dwaling.” (Koran hfst. 21 vers 53 en 54)

Deze boodschapper (Mohammed) gelooft in hetgeen hem van Zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen. Allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. (Koran hfst. 2 vers 285)

En als er tegen hen wordt gezegd: “Volg datgene wat Allah heeft geopenbaard”, zeggen zij: “Welnee, wij volgen wat wij onze vaderen zagen volgen.” Ook al hadden hun vaderen helemaal geen verstand en ook al volgden zij de rechte weg niet? (Koran hfst. 2 vers 170) Allah heeft de engelen geschapen om Hem te aanbidden en belangrijke taken te verrichten in het heelal. Wij kunnen deze trouwe dienaren van Allah niet zien, maar we geloven wel in hen, zoals Allah ze heeft beschreven.

33

34

Er zijn een aantal eigenschappen van de engelen die Allah over hen bekend heeft gemaakt:

1. Engelen zijn gemaakt van licht (noer). 2. Engelen zijn geen meisjes of jongens. 3. Engelen hebben vleugels. 4. Engelen zijn Allah heel gehoorzaam. 5. Engelen verrichten veel gebeden. 6. Engelen worden niet moe van aanbidding. 7. Engelen gaan op bedevaart (hadj). 8. Engelen zijn heel snel en sterk. 9. Engelen kunnen verschillende gedaantes aannemen. 10 . Engelen hebben toegang tot andere dimensies.

geen uitspraken gedaan, er is ook geen vers of een hadith hierover. Daarom kunnen wij niet zeggen of zij uit paren bestaan. En indien zij uit paren bestaan dan moeten we niet aan paren denken zoals wij ze kennen. Het zijn in ieder geval geen jongens of meisjes. De christenen en de joden denken dat engelen meisjes zijn. Ze zeggen zelfs dat de engelen dochters van God zijn. Zij hebben daarover vele schilderijen films en dergelijken gemaakt. We hebben geleerd en geargumenteerd dat Allah geen kinderen heeft.

1. ENGELEN ZIJN GEMAAKT VAN LICHT (NOER)
Allah heeft de mens geschapen uit vochtige aarde, en de djinn uit vuur. Zo hebben verschillende scheppingen hun eigen materiaal waarvan zij gemaakt zijn. De engelen zijn door Allah geschapen uit licht (noer).

3. ENGELEN HEBBEN VLEUGELS

In het volgende Koranvers lezen we dat engelen vleugels hebben.

2. ENGELEN ZIJN GEEN JONGENS OF MEISJES
We weten niet of Allah ook de engelen uit paren heeft geschapen, de islamitische geleerden hebben hierover
35

Alle lof komt Allah toe, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugels. En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil; want Allah heeft macht over alle dingen. ((Koran hfst. 35 vers 1)

36

De geleerden leggen uit dat niemand weet hoe de vleugels van de engelen eruit zien. We leren dat zij vleugels hebben maar we weten niet hoe die vleugels zijn.

Als onze profeet Mohammed -vrede zij met hem- het gebed leidde voor de moslims, ging hij altijd eerst controleren of de rijen goed netjes en recht waren opgesteld. Op een keer gaf hij het voorbeeld van de engelen. Hij zei tegen de mensen: "Willen jullie de rijen (voor het gebed) niet vormen zoals de engelen bij Allah?"

4. ENGELEN ZIJN HEEL GEHOORZAAM AAN ALLAH

Engelen zijn de meest gehoorzame wezens die Allah heeft geschapen, zij doen precies wat Allah zegt: Zij (de engelen) vrezen hun Heer boven hen en doen wat hen bevolen wordt. (Koran hfst. 16 vers 50)

Alles in de hemelen en de aarde aanbid Allah, Ibadah is dus iets wat wij ook met de engelen gemeen hebben, maar de aanbidding van de engelen is veel intenser dan die van ons. Zij hebben in hun aanbidding geen twijfels of worden niet verstoord door satan's die erop uit gaan om gebeden te verzieken. We leren uit verschillende vertellingen van de profeet dat sommige engelen wel jaren in bijvoorbeeld Soedjoed kunnen staan. Of dat zij wel jaren Allah kunnen gedenken. En er is geen enkel engel die geen ibadah verricht.

In tegenstelling tot de mensen en djinn hebben zij geen vrije wil gekregen om tussen goed en kwaad te kiezen. Zij zijn niet kwetsbaar zoals wij, hoewel zij wel kunnen redeneren kunnen zij alleen maar voor het goede kiezen. Simpelweg omdat zij geen kwaad kennen.

6. ENGELEN WORDEN NIET MOE VAN AANBIDDING (IBADAH)

5. ENGELEN VERRICHTEN VEEL GEBEDEN EN GEDENKEN ALLAH VAAK

Allah heeft de engelen met vele verschillende doelen geschapen. Zij zijn heel goed in aanbidding tot Allah en zij worden niet moe door aanbidding van Allah. Dit komt omdat Allah hun een andere natuur heeft gegeven. Zij kennen geen 24 uur per dag, dat is iets voor deze planeet alleen.
38

37

7. ENGELEN GAAN OP BEDEVAART (HADJ)

En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen. (Koran hfst. verzen 15 tot en met 17.

Tijdens de Miraadj (hemelreis) heeft onze profeet gezien dat de engelen ook een plaats hebben waar elke dag 70.000 engelen samenkomen om Allah te aanbidden. Volgens onze profeet heeft Allah die plaats 'baytoel ma'moer' genoemd: In een hadith hierover vertelde onze profeet: ''Na de zeven hemelen ben ik (tijdens de hemelreis) naar de 'bayatoel ma'moer' gebracht. Elke dag gaan er zeventigduizend engelen naar toe (om Allah te aanbidden)." (Hadith bron: Sahih Al Boecharie) De Troon van Allah is ontzettend groot. Acht van de engelen kunnen deze Troon dragen. Dat betekent dat Allah hen heel sterk heeft gemaakt. Soms werden engelen ook gestuurd om de straf van volkeren uit te voeren. Immers, sommige van hen hebben taken in de natuur gekregen. We leren hieruit dat zij ontzettend sterk kunnen zijn.

9. ENGELEN KUNNEN VERSCHIJNEN IN DE VORM VAN EEN MENS

In een andere overlevering lezen we dat baytoel ma'moer kaarsrecht boven de Kaba is.

De engel Djibriel kwam in de grot van Hira bij de profeet in de vorm van een man. Ook toen hij kwam om ons de godsdienst te onderwijzen verscheen hij in de vorm van een man met spierwitte kleding en gitzwarte haren. De profeet Loet kreeg in zijn tijd bezoek van drie engelen in de gedaante van mooie jonge mannen. Zij kwamen bij hem om de hele stad te vernietigen, omdat dit volk Allah erg ongehoorzaam was.

8. ENGELEN ZIJN HEEL STERK
Op die Dag zal de gebeurtenis plaatsvinden. En de hemel zal spijten, dan wordt zij broos.
39

40

WELKE ENGELEN KENNEN WE EN WAT DOEN ZE?

DE ENGEL VAN DE DOOD

We kennen een aantal engelen die van Allah een speciale taak hebben gekregen. Allah vertelt over hen in de Heilige Koran.

Wanneer Allah bepaalt dat iemand dood gaat, geeft hij de doodsengel opdracht om de ziel van die persoon te halen. Zeg de doodsengel aan wie jullie toevertrouwd zijn zal jullie ziel nemen. Dan zullen jullie tot jullie Heer worden teruggebracht. ((Koran hfst. 32 vers 11)

DE ENGEL DJIBRIEL
Djibriel was de leraar van alle Profeten. De laatste Profeet die hij heeft onderwezen in de woorden van Allah was onze Profeet Mohammed- Allah's zegen en vrede zij met hem. Engel Djibriel kwam gedurende 23 jaar steeds met stukjes van de Koran naar de profeet totdat de Koran helemaal compleet werd.

DE ENGEL ISRAFIEL
Israfiel is geschapen voor de grootse gebeurtenis in het heelal. Deze gebeurtenis heeft in de Koran namen zoals 'Al Kariah' Yauwmil Saat Yauwmil agir. Dit duid allemaal de Laatse Dag aan. De engel Israfiel zal op een hoorn blazen als de Laatste Dag is aangebroken. Alles in het heelal wordt dan vernietigd en iedereen zal doodgaan. Ook de engelen zullen sterven. De enige die overblijft is Allah, de Levende, Die nooit doodgaat. En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en aarde zijn zullen bezwijmen, behalve degene die Allah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Ze zullen staande herrijzen en wachten. (Koran hfst. 39 vers 68)

DE ENGEL MIKA'IEL
Mika'iel is de engel die bepaalde taken in de natuur heeft gekregen. In opdracht van Allah brengt hij regen, zodat de bomen en planten kunnen groeien. Ook brengt hij het voedsel voor de mensen en zorgt hij dat ze geld kunnen verdienen. Bij deze taken wordt hij geholpen door nog andere engelen.

41

42

DE ENGEL MALIK
De Malik engelen worden in de Koran ook AzZabani (de bewaker) genoemd. Er zijn 19 van deze engelen die de poorten van de Hel bewaken. Zij zorgen voor dat de mensen straffen krijgen die ze hebben verdiend en dat er niemand kan ontkomen. En zij zullen schreeuwen: ,,O meester (malik) laat uw Heer een einde aan ons maken. Zij zullen antwoorden: ,,Jullie moeten blijven”. (Koran hfst. 43 vers 77)

MOENKAR EN NAKIER
Deze zijn engelen die de mens ondervragen in het graf. Wanneer een mens dood gaat en in zijn graven wordt gelegd wachten zij totdat iedereen is vertrokken. Daarop zullen ze de overleden persoon ondervragen over zijn of haar geloof in Allah.

HAFIEDHA
Dit zijn beschermengelen die de mensen beschermen tegen ongelukken en andere dingen. Als je buiten op straat loopt kan er heel veel gebeuren. Zelfs als je thuis zit kan er bijvoorbeeld brand uitbreken. Allah beschermt ons de hele dag tegen heel veel dingen. Hij heeft de Hafiedha de opdracht gegeven om hiervoor te zorgen. Onze profeet zegt in een overlevering dat een Sadaka 10 ongelukken verwijdert. Allah stelt hiervoor de beschermengelen aan. Zij zorgen ervoor dat je wordt beschermd tegen ongelukken.

Er zijn ook engelen die wij niet bij naam kennen, maar die wel door Allah in de Koran zijn genoemd. Wij hebben elke dag met deze engelen te maken of zullen er in het Hiernamaals mee te maken krijgen.

KIRAMAN KAATIBIEN (EDELE SCHRIJVERS)
Dit zijn engelen die de daden van de mensen opschrijven. Zij zijn ook de engelen die wij begroeten wanneer we het gebed beëindigen.

RIDWAAN
Deze zijn de engelen die de gelovigen ontvangen bij de poorten van het Paradijs. Zij zeggen dan: "Vrede zij met jullie. Kom binnen, voor altijd."

43

44

En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar het Paradijs worden geleid; wanneer zij die zullen bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers (engelen) zullen tegen hen zeggen: ,,Vrede zij met jullie, wees gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te verblijven. (Koran hfst. 39 vers 73)

Artikel 3

GELOOF IN DE BOEKEN

Allah heeft vele boeken gestuurd om de mensen hun godsdienst te leren. Het geloof in deze boeken is derde geloofsartikel in de islam. We kennen de laatste vier boeken bij naam, omdat Allah ze in de Koran heeft genoemd: de Koran, de Indjiel, de Zaboer, Tawraat. Wij geloven dat al deze boeken door Allah zijn geopenbaard. Maar helaas zijn niet alle boeken goed bewaard. Door de eeuwen heen hebben de mensen de Indjiel, de Zaboer, Tawraat veranderd. De Koran is het enige boek dat nog dezelfde woorden heeft als toen hij aan Mohammed -vrede zij met hemwerd geopenbaard. Alle andere boeken kunnen we nu niet meer gebruiken omdat ze niet meer 100% de woorden van God bevatten. Mohammed is de laatste profeet en de Koran is het enige boek waarin we 100 % de wil van de Schepper kunnen lezen. We vertellen nu eerst kort van ieder boek aan welke profeet hij is geopenbaard en daarna gaan we wat dieper in op de Heilige Koran, het boek van onze profeet Mohammed - vrede zij met hem.
45 46

DE INDJIEL
De Indjiel wordt in het Nederlands 'de Nieuwe Testament' genoemd. Het was één na de laatste boek en is geopenbaard aan profeet 'Isa (vrede zij met hem).

DE HEILIGE KORAN

DE ZABOER
De Zaboer wordt in het Nederlands 'de Pasalmen' genoemd en is na de Tawraat geopenbaard aan profeet Dawoed (vrede zij met hem). De eerste openbaring van de Koran gebeurde in de grot van de berg Hira. Mohammed -vrede zij met hemvoelde de behoefte om zo nu en dan terug te trekken in deze grot om te bidden. Op een keer verscheen er een engel in de grot, in de vorm van een man. Hij hield profeet Mohammed stevig vast en liet hem daarna weer los. De engel zei: "Iqra'!" (Lees!). De profeet antwoordde hierop: "Ik kan niet lezen." Dit deed de engel tot drie keer toe. Uiteindelijk vroeg de profeet: "Wat moet ik lezen?" Hierop zei de engel: "Lees in de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit alaq. Lees, want uw Heer is de meest eerbiedwaardige. Hij Die met de pen onderwees. Hij leerde de mens datgene wat deze niet wist."

DE TAWRAAT
De Tawraat is 'de Oude Testament' en is geopenbaard aan de profeet Moesa (vrede zij met hem).

DE HEILIGE KORAN
De heilige Koran is geopenbaard aan profeet Mohammed (vrede zij met hem).

47

48

De engel die dit aan de profeet had voorgelezen was Djibriel. Dit was de eerste openbaring die onze Profeet van Allah ontving. De verzen die Djibriel hem toen had geleerd zijn de eerste vijf verzen van Koran Soerah Al 'Alaq (Soerah nummer 96).

De Koran is voor de gehele mensheid geopenbaard.
In tegenstelling tot andere boeken, is de Koran voor alle mensen van de wereld. Zowel de vroegere profeten als hun boeken (zoals Indjiel, Zaboer, Tawraat) zijn door Allah aan bepaalde volkeren en stammen gestuurd. In tegenstelling tot die andere boeken en profeten is de Koran en profeet Mohammed voor de gehele mensheid gestuurd.

WAT MOETEN WE WETEN OVER DE KORAN

De Koran is geopenbaard in het jaar 610
We weten van de Indjiel, de Zaboer en de Tawraat niet precies wanneer ze zijn geopenbaard. Mensen denken dat de Indjiel ongeveer tweeduizend jaar oud is, maar de exacte datum van openbaring is niet bekend. De enige waarvan we precies weten wanneer hij is geopenbaard is de Heilige Koran. De openbaring van de Koran begon in het jaar 610. Dit gebeurde in de maand Ramadan tijdens Laylat-ul-Qadr (een van de laatste nachten van de maand). De profeet was aan het bidden in de grot van Hira toen Djibriel voor eerst bij hem kwam.

De Koran is het woord van Allah Het belangrijkste wat we over de Koran moeten weten is dat de woorden die erin geschreven staan allemaal gesproken zijn door Allah. Er is geen enkel woord in de Koran dat van een mens is.

De Koran is de laatste openbaring van Allah.
Omdat we in de laatste periode van de aarde leven stuurt Allah geen boek of profeet meer. De Koran is de laatste boek van Allah. Er zal na de Koran geen andere boek meer geopenbaard worden.

De Koran is ongeveer in 23 jaar geopenbaard
De Koran is geopenbaard aan onze profeet Mohammed (vrede zij met hem). Allah heeft de engel Djibriel in dienst gesteld om steeds stukken van de Koran aan onze

49

50

profeet Mohammed (vrede zij met hem) te brengen. Djibriel bracht 13 jaar lang de verzen van de Koran naar Mekka en toen de profeet verhuisde naar Medina, bracht hij 10 jaar lang de verzen naar Medina.

Artikel 4

De Koran bestaat uit verzen (ayah's) en hoofdstukken (soera's)
De Koran bestaat uit meer dan 6500 verzen, verdeeld over in totaal 114 hoofdstukken. In het begin van de Koran staan de lange hoofdstukken met veel verzen en aan het eind staan hele korte soera's zoals: Al-Falaq en An-Naas.

GELOOF IN DE BOODSCHAPPERS

Opsomming:

De Koran is het Woord van Allah De Koran is de allerlaatste openbaring van Allah. De Koran is voor de gehele mensheid. De Koran bestaat uit ayah's en soerah's De Koran is in 23 jaar geopenbaard De Koran is geopenbaard aan profeet Mohammed De Koran is de laatste openbaring De Koran is gebracht door engel Djibriel De Koran is nog de enige zuivere leiding van God

Allah heeft vele boodschappers naar de mensen gestuurd om de mensen hun godsdienst te leren. Er bestaat zelfs een overlevering waarin wordt gezegd dat er 124.000 boodschappers waren. Al deze boodschappers hebben de boodschap van Allah verkondigd onder Zijn directe leiding. Het vierde geloofsartikel houdt in dat wij in al die profeten geloven. Over een aantal van de profeten heeft Allah ons verteld in de Koran. We moeten daarom weten wie deze profeten zijn en waarom Allah ze heeft gestuurd.

51

52

WAT WAREN DE PROFETEN VOOR MENSEN?

Zij hebben geprobeerd de mensen altijd te weerhouden van afgoderij en de Goddelijkheid van Allah verkondigd: En Wij hebben voorzeker aan ieder volk een Boodschapper gestuurd, die zei: "Aanbid Allah en verwerp de afgoden (taghoet)". En sommigen van hen (volk) werden door Allah geleid en anderen verdienden niets dan dwaling. Reis daarom rond op de aarde en zie hoe het einde was van de leugenaars. (Koran hfst. 16 vers 36)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Profeten waren ook gewone mensen zoals wij. Profeten zijn gekozen door Allah. Profeten hebben wonderen van Allah gekregen. Profeten hadden het beste karakter (achlaaq). Profeten zijn de beste voorbeeld voor de mensen. Het voorbeeld van de profeten moeten gevolgd worden. Profeten zijn getuigen tegen hun volk op de Dag des Oordeels. Profeten zullen ook ter verantwoording geroepen worden. Profeten werden speciaal geleid door Allah. Profeten zijn beschermd tegen Satan.

Jammer genoeg zijn de meeste profeten niet vriendelijk ontvangen. Ze werden aangevallen, uitgescholden en sommigen werden zelfs gedood of verdreven. Ieder profeet had zijn vijanden, maar dat hield hen niet tegen om de boodschap van Allah te vertellen aan de mensen. Samengevat kennen we te volgende taken van profeten

WAAROM ZIJN DE PROFETEN GESTUURD?

6 6 6 6 6 6

De belangrijkste taak van de profeten was het verkondigen van Gods Eenheid. De profeten hebben allemaal de mensen verteld dat God Eén is en dat schepselen vanuit hen zelf geen macht en kracht hebben.

Alle profeten hebben de mensen gezegd dat ze Allah als hun enige god moeten aanbidden: Dit betekent "La ilaha ill-Allah", de Kalimah Tawhied. Alle profeten hebben afgoderij (sjirk) verboden. Alle profeten hebben de mensen aangeraden om in Allah te geloven. Naar ieder volk is een profeet gekomen. Alle profeten zijn voor één bepaald volk gekomen behalve de laatste. Mohammed -vrede zij met hemis voor de hele wereld gekomen.

53

54

6 6

Volgens een hadith zijn er 124.000 profeten naar de aarde gestuurd. Profeten hebben verteld over het volgende leven.

ONZE PROFEET MOHAMMED

WELKE PROFETEN KENNEN WE?

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschapper van Allah. Er zijn vele boodschappers vóór hem gestuurd. Na de profeet Mohammed komt er geen profeet meer. Onze profeet is de laatste van alle profeten en onze tijd is de laatste tijd van de aarde.

In de Koran heeft Allah 25 profeten bij naam genoemd: Mohammed is niet de vader van een van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de zegel (laatste) van de profeten. (Koran hfst. 33vers 40)

Adam Noeh Ibrahiem Joenoes Joesoef Idries Moesa Haaroen Yahya Dhulkifl - Sju'aib Loet Dawoed Soelaymaan Isa Ilyas Elyasa Ayyoeb Ishaq - Isma'iel Ja'coub Saalih Sjiet - Hoed Mohammed

Wij worden in de Koran bevolen om de in hun allemaal te geloven: De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard en (ook) de gelovigen. Allen geloven in Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers, zeggende "Wij maken geen onderscheid tussen een van Zijn boodschappers." (Koran hfst. 2 vers 285)

BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJVING VAN DE PROFEET

Profeet Mohammed(vzmh) stamt af uit het nageslacht van profeet Ismaiel. Zijn familie werd de Bani Haasjim

55

56

genoemd. De vader van de profeet heette Abdoellah, hij stierf ongeveer 40 dagen voordat de profeet geboren was.

grot Hira. 615. Moslims emigreren naar Ethiopië. De overblijvenden ontmoeten elkaar nog alleen in daroel arkam. Hamza en Omar werden Moslims. Een tweede groep moslims vertrok naar Ethiopië. Aboe Talib en Ghatidja overleden. De Miraadj (hemelvaart van de profeet). De eerste Akaba overeenkomst. 12 mensen van Medina ontmoetten de profeet En werden Moslim. 621. Tweede Akaba overeenkomst. Een grote groep mensen uit medina werden Moslim. 622. De hidjrah (emigratie) van Mekka naar Medina. Het eerste vrijdag gebed werd verricht. De eerste Moskee werd afgebouwd. De Azan werd ingesteld. Een deel van de Moskee werd door een groep arme jongeren gebruik (ahli Soeffa). Zij studeerden in de moskee. Zij bewaarden daar de teksten van de Koran. Het heuwelijk met Aisja werd ingezegend De Kibla werd van Jeruzalem naar Mekka veranderd.

Jaar 571. De profeet Mohammed werd in dit jaar geboren in de stad Mekka. 576. Nadat hij 5 jaar was bij zijn voedster-moeder keerde hij terug naar zijn moeder Amina. Zijn moeder Amina stierf onderweg toen zij op de terug weg van Medina de begaafplaats van zijn vader hadden bezocht. Hij werd opgenomen door zijn opa Abdoel Moettalib. Zijn grootvader overleed, Aboe Talib de vader van Ali nam hem onder zijn hoede. Hij ging met zijn oom naar Syrië. Zij ontmoetten in Busra een monnik die in hem de laatste boodschapper (vzmh) herkende. 595. Hij ging voor de weduwe Ghatidja werken en leidde een handels. Hij trouwde met Ghatidja Tijdens de restauratie van de Kaba werd hadjaroel aswad (de zwarte steen) op zijn plaats gezet. De qoraisj vertrouwde dit toe aan Mohammed. De eerste openbaring van de Koran begon in de

624. tijdens de Ramadan werd de Badr oorlog gewonnen. De Zakaat en Zakatoel Fitr werd verplicht.

57

58

625. De Oehoed oorlog werd gevoerd. Hamza werd martelaar. Hasan en Hoesain de kleinkinderen van de profeet werden geboren. 627. De Handak oorlog werd gevoerd. Er werden brieven naar staatshoofden gestuurd en uitgenodigd tot de Islam. De slag bij Mota werd gevoerd. Ghalid b. valid werd Moslim. Zoals in de Hoedaibia overeenkomst was afgesproken gingen de Moslims de oemrah verrichten. 630. Mekka werd verovert. De Kaba werd schoongemaakt van afgodsbeelden. 631. Aboe bakr was de leider tijdens de eerste bedevaart. De Islam verspreidde zich over de hele Arabische schiereiland. 632. De afscheidsbedevaart vond plaats. De profeet sprak meer dan 100.000 moslims toe. De profeet overleed in de maand rabi al awwal.

GELOVEN IN ONZE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM

Het geloof in de profeten van Allah is één voorwaarden van geloof in de Islam. Het geloof in onze eigen profeet Mohammed -vrede zij met hem- is daarvan natuurlijk het belangrijkste. Er zijn veel verzen in de Koran waarin Allah dit aangeeft. Gelooft in Allah en Zijn boodschapper (Mohammed)…. (Koran hfst. 57 vers 7)

VREDESGROET OVER DE PROFEET UITSPREKEN

In Soerah Al-Ahzaab, vers 56 verplicht Allah ons om een vredesgroet over profeet Mohammed -vrede zij met hem- uit te spreken als we over hem spreken.

59

60

Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. O jullie die geloven, zend zegeningen over hem en wens hem vrede met alle eerbied toe. (Koran hfst. 33 vers 56)

En Ik (Allah) heb u (Mohammed) gezonden als brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet. (Koran hfst. 34 vers 28)

Er zijn een aantal manieren van de vredes groet, één daarvan is de volgende: "Sall-Allahoe alaihi wa sallam."

(Moge Allah vrede en zegeningen over hem uitspreken)

ONZE PROFEET IS EEN GENADE VAN ALLAH

MOHAMMED IS DE PROFEET VOOR ALLE MENSEN

De profeten voor Mohammed zijn allemaal gekomen voor een bepaald volk. De profeet Mohammed is door Allah gestuurd om de boodschap voor alle mensen in de hele wereld te verkondigen. De boodschappen van andere profeten zijn verloren gegaan en waren ook niet voor alle volkeren bedoeld:

Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) is een barmhartigheid van Allah en een genade voor de mensheid. Hij heeft de mensen uitgenodigd tot het allermooiste geloof en het allerbeste gedrag. Als alle mensen naar de profeet zouden luisteren, dan zouden alle mensen goed voor elkaar zorgen. Iedereen zou blij zijn met het juiste geloof in hun Heer. En het mooiste is dat uiteindelijk iedereen in het Paradijs zou komen.

En wij hebben jou slechts als genade voor de werelden. (Koran hfst. 21 vers 107)

61

62

DE PROFEET IS VOOR ONS HET BESTE VOORBEELD

HET VOORBEELD VAN DE PROFEET MOET NAGELEEFD WORDEN

Iedereen kan begrijpen dat een alcoholist, een dief of een leugenaar geen voorbeeld voor ons kan zijn. Om een goed leven te kunnen leiden in het juiste geloof moeten we een goed voorbeeld van iemand hebben. Allah zegt in de Koran dat de profeet het allermooiste voorbeeld is. Voorwaar jullie hebben in de profeet van Allah het mooiste voorbeeld………… (Koran hfst. 33 vers 21)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Hij was de beste in aanbidding van Allah. Het beste voorbeeld in eerlijkheid. Hij was zeer betrouwbaar. De meest gehoorzame. Hij was de meest oprechte. Hij behandelde de mensen goed. Hij was het beste in gedrag. De beste in opvoeding. Hij was de beste in beleefdheid. De beste in reinheid. Hij was heel moedig. Hij had de meeste eerbied voor Allah.

Mohammed is het beste voorbeeld voor de mensen. Hij heeft de beste menselijke kwaliteiten. Hij is opgeleid door Allah met de Koran en de directe leiding van Allah.

63

64

Artikel 5

DE AANKONDIGING DOOR ISRAFIEL

GELOOF IN DE LAATSTE DAG

De Laatste Dag wordt aangekondigd door de engel Israfiel. Hij blaast op een hoorn en de chaos in het heelal zal losbarsten. Niets zal dan nog zo goed werken als nu. Nu draait de aarde nog rustig haar rondje om de zon en zorgt een lieve moeder nog netjes voor haar kind. Maar als Israfiel op de hoorn heeft geblazen valt dit allemaal uit elkaar. Iedereen op de aarde en in de hemelen zal sterven. Het enige dat overblijft is Allah, Hij is de Levende Die niet doodgaat. Als alles is opgeruimd zal Allah een nieuwe schepping maken. De aarde zal heel anders zijn, er zullen geen bergen en natuurlandschap zijn, op de aarde zal alleen maar gerechtigheid plaats vinden. Iedereen kan alles zien, wat goed en fout is en wat het juiste geloof is. Niemand zal meer kunnen liegen en niemand kan nog wegrennen. Israfiel zal dan een tweede keer op de hoorn blazen. Wij krijgen dan een nieuw lichaam en dan staan we voor onze Heer voor het grote Oordeel. Wij worden beoordeeld op onze daden in dit leven, waarin we konden kiezen tussen goed en slecht en we konden leren over Allah en over het juiste geloof.

Er zal een Laatste Dag zal komen, waarop alles vernietigd zal worden en iedereen dood zal gaan. Daarna zal iedereen weer tot leven worden gewekt en dan worden we allemaal beoordeeld op onze daden. Uiteindelijk gaan we dan naar het Paradijs of naar de Hel. Yauwmil Achir (De Laatste Dag) is de laatste dag van deze schepping. Allah zal daarop alles in het heelal vernietigen. Na deze dag zal de eeuwigheid beginnen. De Hel en het Paradijs zullen de enige verblijfplaats zijn.

Voorzeker het laatste Uur nadert, daaraan is geen twijfel. Allah zal al degene die in de graven zijn, weer tot leven wekken. (Koran hfst. 22 vers 7)

65

66

En de bazuin zal geblazen worden en allen die in de hemelen en op aarde zijn zullen bezwijmen. Behalve degene die Allah wil. Dan zal er nogmaals geblazen worden en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten. (Koran hfst. 39 vers 68)

De ramp. Wat is de ramp? En weet gij wat de ramp is? Een dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn. En de bergen als gekaarde wol. (Koran hfst. 101 vers 1-5)

Wanneer de hemel gespleten wordt. En wanneer de sterren vallen. En wanneer de zeeën overstromen. En wanneer de graven worden omgekeerd. Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft.

WAT ZAL ER ALLEMAAL GEBEUREN?

(Koran hfst. 82 vers 1-5)

Tijdens de vernietiging van het heelal zullen er nog mensen op aarde zijn. De profeet Mohammed(vrede zij met hem) vertelde dat in die tijd de aarde totaal bezaaid zal zijn met ongelovige mensen. Niemand zal in die tijd nog in Allah geloven. De aarde zal worden omgekeerd.

Meer informatie over de Laatste Dag: Soerah Al-Haaqqah, verzen 13 tot en met 37. Soerah Al-Ma'aaridj, verzen 8 tot en met 11. Soerah Al-Muzammil, verzen 17 en 18. Soerah An-Nabaa, verzen 38 tot en met 40. Soerah At-Takwier, verzen 1 to en met 14.

Als de aarde hevig zal worden geschud. En zij haar binnenste naar buiten zal keren. en de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?" Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen. (Koran hfst. 99 vers 1 - 4)

67

68

VOORBEREIDING OP HET HIERNAMAALS

Artikel 6

Na de laatste dag zal ons het volgende overkomen:

1. In het graf (Al Qabr) 2. De Opstanding (Qiyaamah) 3. De Dag des Oordeels (Yawmid Dien) 4. Het Hiernamaals (Al Aachirah)

GELOOF IN DE VOORBESTEMMING

Iedereen die tijdens zijn leven de profeet heeft gevolgd en Allah heeft aanbeden, zoals Hij aanbeden moet worden gaat voor eeuwig naar het Paradijs. Mensen die Allah ongehoorzaam zijn of leugens over hem vertellen zullen worden bestraft in de Hel.

Het geloof in de voorbestemming is de zesde voorwaarde van imaan en ons geloofsartikel nummer zes. De voorbestemming wordt ook wel eens de voorbeschikking of het lot genoemd. Het Arabische woord voor het lot is 'Al Qadr'. De voorbestemming houdt in dat alles wat er gebeurd zo door Allah is bepaald. Hij heeft bepaald dat deze dingen gebeuren en niemand kan deze voorbestemming van Allah veranderen. Zowel de goede dingen als de slechte dingen horen bij een plan dat Allah heeft gemaakt al voordat alles bestond. Alles wordt uitgevoerd volgens Zijn Plan. Zo heeft Allah bepaald wanneer er een baby wordt geboren en wanneer er iemand doodgaat. Maar Hij bepaalt ook andere dingen in het leven.

69

70

Allah zorgt ervoor dat deze dingen gaan gebeuren en Hij weet over alles wat er gaat gebeuren. Toen wij nog heel klein waren in de buik van onze moeder, heeft Allah twee engelen gestuurd om ons lot voor ons op te schrijven. Na ongeveer 12 weken komt er namelijk een engel die onze ziel in ons lichaam blaast: ons hartje begint te kloppen. Deze engel schrijft dan vier dingen voor ons op. Deze vier dingen zijn ons lot zoals Allah die voor ons heeft voorbestemd.

Niemand weet daarvan het tijdstip, behalve Hij die het heeft voorbestemd: Allah.

1. wat wij krijgen aan levensonderhoud 2. welke daden wij gaan verrichten 3. hoe lang wij leven 4. wat onze bestemming zal zijn in het Hiernamaals

Allah heeft voor alles een vaste leeftijd vastgesteld door Zijn voorbestemming. Hij heeft de aarde en de hemelen met alles wat daarin is gemaakt en Hij gaat het ook weer vernietigen. Allah weet wanneer de dag komt dat Hij Zijn schepping tot een einde brengt en de Opstanding laat plaatsvinden. Allah is ook de Enige die weet wanneer dit gaat gebeuren en niemand anders. Zelfs onze profeet wist dit niet.

Toen Djibriel hem heeft gevraagd: “Vertel mij over Het (laatste) Uur.”, antwoordde onze profeet: “De ondervraagde heeft daarover niet meer kennis dan de ondervrager.” Dat wil zeggen dat onze profeet zei dat hij het niet wist en dat ook Djibriel het niet zou weten.

71

72

Deel 2

In deel I hebben we geleerd wat de inhoud is van de zes geloofsartikelen. In dit deel willen we u leren wat de vijf zuilen van de Islam inhoudt. De vijf zuilen zijn middelen om ons geloof (imaan) te onderhouden en te beschermen. Als we de vijf zuilen niet onderhouden brengen we ons geloof in gevaar. De kans wordt dan groot dat ons geloof instort als we daar lang mee doorgaan.

DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM

1. De getuigenis 2. Het gebed 3. De bedevaart 4. Het vasten 5. De welzijnsbijdrage

(kalima sjahadah) (salaat) (hadj) (sawm) (zakaat)

73

74

De eerste zuil

DE GETUIGENIS
(KALIMAH SJAHADAH)

1. Getuigen en geloven dat Allah bestaat. 2. Getuigen en geloven dat Hij Eén is. 3. Beloven dat we Hem altijd zullen gehoorzamen. Zonder de sjahadah kan een mens geen Moslim zijn en niet naar het Paradijs gaan. Allah heeft de mensen geschapen om Hem te aanbidden, maar een mens kan Allah niet aanbidden zonder de sjahadah. Eerst moeten we in Hem geloven en getuigen dat er geen andere God is dan Hij, pas dan wordt onze aanbidding geldig. De Sjahadah wordt ook wel eens de sleutel van het Paradijs genoemd, een ieder die vanuit zijn hart de sjahadah uitspreekt zal hoe dan ook naar het Paradijs gaan. Maar alleen het uitspreken is niet genoeg, de sjahadah vereist ook dat we de moeten leven zoals Allah dat wil. Want Hij heeft profeten en boeken gestuurd om de sjahadah aan de mensen te leren en hoe we volgens de wil van Allah moeten leven. Dus gehoorzaamheid aan Allah is een belangrijke onderdeel van de sjahadah.

De eerste zuil van de Islam is de sjahadah, dit is het belangrijkste van de vijf zuilen. de Kalima sjahadah is als volgt: Asjhadoe Al-laa ilaaha ill-Allah wa asjhadoe anna Mohammeden rasoel-Allah. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn gezant is. In de Sjahadah zit ook de Kaliam tawhied (Asjhadoe Al la ilaha illAllah). We hebben geleerd hoe belangrijk de tawhied is. In de kalima Sjahadah zit zowel de tawhied als een belofte. Met die belofte leggen wij een getuigenis af. Daarmee getuigen wij en beloven Allah de volgende dingen:

Het tweede gedeelte van de sjahadah:

Wa Asjhadoe anna Mohammeden rasoel-Allah. En ik getuig dat Mohammed de gezant van Allah is.

Allah verplicht ons om ook in zijn Boodschapper Mohammed te geloven, dat is het tweede gedeelte van de Kalima Sjahadah. Dit vereist van ons de volgende dingen:

75

76

1. Getuigen en geloven dat Mohammed profeet is. 2. Getuigen en geloven dat Hij door Allah gestuurd is. 3. Beloven dat we zijn voorbeeld zullen volgen.

De tweede zuil

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is door Allah uitgekozen en tot een voorbeeld gemaakt hoe een mens in Allah moet geloven en Hem aanbidden. Daarom is het belangrijk dat we in profeet Mohammed moeten geloven. Als we dat niet zouden doen, zouden we ook niet zijn voorbeeld volgen. Mohammed heeft laten zien hoe we Allah moeten aanbidden, hoe we de afgoden moeten verwerpen en hoe we goede handelingen kunnen verrichten. Hij heeft de weg getoond naar het Paradijs en heeft de mensen gewaarschuwd tegen de Hel. In de Koran spreekt Allah bijvoorbeeld over de 'siratal moestaqiem' (het rechte pad). Zonder de profeet hadden mensen nooit geweten wat siratal moestaqiem is. Zonder de profeet hadden de mensen niet geweten hoe zij moesten bidden en vasten. We zouden het ook niet hebben geweten hoeveel zakaat we moesten betalen en hoe we de hadj zouden moeten verrichten. Daarom heeft Allah Mohammed uitgekozen tot een profeet en van hem een voorbeeld gemaakt voor de mensen.

HET GEBED

WAAROM IS HET GEBED BELANGRIJK?

Het gebed is een van de vijf zuilen van de Islam. Op die vijf zuilen steunt onze godsdienst. Als we éé n van deze zuilen weghalen, stort het hele gebouw in, met als gevolg dat we ons geloof verliezen en de leiding van Allah. Daarom is het erg belangrijk dat we het gebed goed onderhouden. Met het gebed doen we iets terug voor Allah. Hij heeft ons heel veel dingen gegeven. Alles wat we eten, drinken, de lucht die we in ademen, kortom alles heeft Hij ons gegeven. Het gebed is een uiting van dankbaarheid. Allah heeft ons gebed natuurlijk niet nodig, wij hebben het nodig.

77

78

Want het gebed zorgt ervoor dat we sterk blijven in ons geloof. Het gebed is ons door Allah opgedragen als een plicht voor elke moslim. Het gebed is het eerste waarover we ondervraagd gaan worden op de Dag des Oordeels. De Profeet zei hierover: “Het eerste waarnaar gevraagd zal worden op de Dag de Oordeels door Allah aan Zijn dienaren is het gebed; wanneer Allah het als voldoende beschouwd, dan zijn hun daden goed geweest; wanneer het als onvoldoende gerekend wordt, dan zijn hun daden slecht geweest.”

Het gebed is de beste manier om Zijn hulp te vragen. Allah is degene die ons dagelijks te eten en te drinken geeft en Hij is het die ons dagelijks beschermt tegen ongelukken en verdriet. Het is daarom belangrijk dat wij juist Hem aanbidden en Hem vragen om ons bij te staan in ons leven. Daarom verrichten we vijf keer per dag het gebed voor Hem, zoals Hij het van ons vraagt en zoals Zijn boodschapper het ons heeft geleerd. “En zoek Mijn hulp door standvastigheid en gebed.”

Dit komt omdat Allah in de Koran zegt: …..verricht het gebed, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad…… (Koran hfst. 29 vers 45) Allah garandeert ons dat als we onze dagelijkse gebeden goed onderhouden dat we onze levensvoorziening van Hem zullen krijgen en dat we Eeuwig naar het Paradijs zullen gaan.

Het gebed is erg belangrijk, Allah Die ons alles in het leven geeft heeft er recht op dat wij voor Hem bidden. Hij houd niet van mensen die niet bidden. Want onze profeet zegt: ”Degene die niet bidt, roept de Allah Zijn toorn (kwaadheid) op zich af”

VOORDAT WE BEGINNEN
Voordat we met het gebed kunnen beginnen moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen:

(Hadith bron: Tirmizi)

6 6 6 6

reinheid van plaats, kleding, lichaam en gedachten juiste tijd van het gebed richting van de Ka'ba de juiste intentie
80

79

Voor elk gebed zullen we moeten bedenken dat wij het gebed voor Allah gaan doen. We moeten ook weten welke van de vijf gebeden we gaan verrichten. Daarbij moeten we alle dingen die om ons heen gebeuren vergeten en ons concentreren op wat ons staat te wachten in het Hiernamaals. Onze Profeet vroeg voor het gebed meestal het volgende aan Allah: “Oh Allah verwijdert mijn zonden van mij, zoals u het oosten van het westen heeft gescheiden en reinig mij zoals bevuilde kleding wordt witgewassen.”

KORAN RECITATIE (STAANDE HOUDING QIYAAM)
We beginnen het gebed met het lezen van het Woord van Allah: het reciteren van de Koran. Dit begint altijd met het eerste hoofdstuk (soerah) van de Koran, Soerah Al Fatiha. De betekenis van deze verzen zijn als volgt:

De Profeet heeft een keer aan zijn metgezellen uitgelegd hoe het gebed ons kan reinigen van onze zonden. Hij zei: “Als iemand van jullie elke dag vijf keer zichzelf zou baden in een rivier die voor zijn huis langs stroomt, zou hij dan niet schoon worden?” Ze zeiden: “Natuurlijk wordt hij schoon.” Hij zei: “Zo worden jullie ook gereinigd van jullie zonden door vijf maal het gebed te verrichten.”

IN NAAM VAN ALLAH, DE BARMHARTIGE, DE GENADEVOLLE
ALLE LOF ZIJ ALLAH, DE HEER DER WERELDEN DE BARMHARTIGE, DE GENADEVOLLE MEESTER VAN DE DAG DES OORDEELS U ALLEEN AANBIDDEN WIJ EN U ALLEEN SMEKEN WIJ OM HULP LEID ONS OP DE RECHTE WEG DE WEG VAN DEGENEN DIE U HEEFT BEGUNSTIGD NIET VAN DEGENEN DIE UW WOEDE OVER ZICH AFRIEPEN EN NIET VAN DE DWALENDEN

TAKBIER - “ALLAHU AKBAR!”
We openen het gebed met takbier - “Allahu Akbar!”. Dit betekend “Allah is de allergrootste.” Met de takbier komen we eigenlijk binnen het gebed. Het is alsof we een deur binnengaan. Als we het gebed binnen zijn gegaan, mogen we ons niet meer bezighouden met de dingen om ons heen: het gebed is begonnen.

Dit is een hele mooie Soerah en een hele belangrijke Soerah. We spreken daarmee onze bewondering uit voor Allah en Zijn Schepping en we vragen Hem daarmee om ons te helpen in ons leven en om ons te leiden op de rechte weg (al siraat al mustaqiem). We lezen deze Soerah altijd als eerste in ons gebed. We lezen de Soerah natuurlijk in het Arabisch. De Koran is namelijk geopenbaard in het Arabisch. Na Soerah Al Fatiha mogen we iets anders lezen wat we kennen uit de Koran. Het is dus goed dat we veel Koran Soerah's uit

81

82

ons hoofd kennen, want dan kunnen we iedere keer een nieuwe Soerah lezen in ons gebed. De Koran recitatie doen we staande in het gebed. Als we “Allahu Akbar!” zeggen, doen wij dat met onze handen omhoog naast onze oren. Daarna leggen we onze handen op onze borst en beginnen we met lezen. Eerst zullen we dan Allah nog prijzen met een speciale bede, zoals onze Profeet zei: “Heilig bent U, oh Allah, met Uw Glorie, en uw Geweldige Namen, en uw Verheven Majesteit, en er is geen god buiten U.” Daarna vragen wij bescherming tegen de duivel “Ik zoek de bescherming van Allah tegen de vervloekte duivel.” en beginnen met Al Fatiha.

voor deze dingen, maar hun buiging heeft geen enkele zin. Allah zal hen niet helpen en Hij zal de leiders en koningen die mensen voor zich laten buigen niet helpen. Wij zijn daarom heel erg blij dat wij voor Allah mogen buigen en wij buigen voor niemand anders, want niemand anders kan ons helpen. Het is alleen zielig voor de mensen die buigen voor iets anders, want zij weten niet dat ze geen hulp krijgen van Allah en ook niet van degenen waar ze voor buigen.

Als wij klaar zijn met onze buiging voor Allah gaan we weer rechtop staan en spreken het volgende uit, zoals de Profeet het heeft uitgesproken: “Allah hoort degene die Hem prijst.” Als we het gebed gezamenlijk verrichten spreekt de voorganger (imam) dit uit en wij zeggen dan: “Onze Heer, U zij geprezen.”

HET BUIGEN VOOR ALLAH (AL RUKOE') DE ONDERWERPING AAN ALLAH
Als we hebben gelezen uit Allah's boek en begrijpen wie Hij is en wat Hij van ons wil, daarom buigen wij voor Hem, omdat Hij onze Koning is. Wij spreken daarbij ons ontzag uit voor Zijne Majesteit door te zeggen: “ Heilig bent U, mijn geweldige Heer.” Deze buiging voor Allah is heel erg speciaal en het is iets dat alleen de moslims kunnen doen. Op deze aarde zijn veel mensen die andere dingen dan Allah aanbidden. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die hun leiders of de koning van hun land aanbidden. Zij buigen dan ook
83

De onderwerping aan Allah is een van de grootste daden die een moslim in zijn leven doet. Tijdens zijn gebeden werpt hij zich op de grond en drukt zijn voorhoofd op de grond om zijn onderdanigheid te tonen aan Allah. Dit is ook iets wat alleen moslims kunnen. Wij weten wie Allah is, wat hij voor ons kan doen en hoe machtig Hij is. Als wij ons aan Hem onderwerpen bevrijdt hij ons van angst en beschermt hij ons tegen alle kwaad.

84

Omdat andere mensen dit niet weten en Allah niet kennen, onderwerpen zij zich aan andere dingen. Soms werpen zij zich op de grond en soms tonen zij zich onderdanig aan deze dingen. Al deze dingen zijn door Allah gemaakt, maar zij begrijpen dit niet. Dat is heel jammer, want als wij ons aan deze andere dingen overgeven, verlaat Allah ons en helpt hij ons niet en zal hij ons niet in het Paradijs toelaten. Als zij dit zouden begrijpen, zouden zij zich wel aan Allah onderwerpen. Tijdens de onderwerping in het gebed (soedjoed) spreken wij de volgende zin uit: “Heilig bent U, De Verhevene.” Wij prijzen Zijn verhevenheid en daarna kunnen wij hem alles vragen wat wij willen. Tijdens de soedjoed zijn wij heel dicht bij Allah. De Profeet zij vaak tijdens de soedjoed: “Oh Heer, ik heb mij aan u onderworpen, en ik heb in U geloofd en ik heb mij aan U overgegeven. Ik heb mijn gezicht voor U op de grond gedrukt voor Degene Die het heeft geschapen en het heeft gevormd en Die er een goede vorm aan gaf. Hij die er gehoor en gezichtsvermogen aan heeft gegeven. Allah is geprezen, de meest Fantastische Schepper.”

HET GEDENKEN (AT-TASJAHUD)

Als we klaar zijn met onze onderwerping, gaan we rustig zitten in de houding die onze Profeet ons heeft geleerd en gedenken wij Allah en vragen Hem om zegeningen voor onze Profeet en zijn volgelingen. “Alle zegeningen, gebeden en goede daden in het leven behoren toe aan Allah. Vrede, genade en zegeningen van Allah zij met u, oh Profeet. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen anderen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.” “Oh Allah, verhef Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals U Ibrahiem en zijn volgelingen heeft verheven. En zegen Mohammed en de volgelingen van Mohammed, zoals U Ibrahiem en zijn volgelingen heeft gezegend in de werelden. U bent de meest geprezene en de meest wonderbaarlijke.” De tasjahud is een afsluiting van ons gebed en voordat we terugkeren naar onze dagelijkse bezigheden is er nog tijd om zelf nog wat te vragen aan Allah. De Profeet vroeg dan meestal het volgende: “Onze Heer, geef ons het goede van deze wereld en het goede van het hiernamaals en weerhoud ons van de Hel. Onze Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag dat de afrekening wordt gemaakt.”

“Oh Heer, schenk mijn zelf achting (taqwa) en reinig haar. U bent Degene die haar het beste kan reinigen. U bent haar Heer en Meester.”

85

86

HET GROETEN VAN DE SCHRIJFENGELEN
Als we dan klaar zijn met onze bede kunnen we het gebed afsluiten. We doen dit door de schrijfengelen te groeten die het gebed voor ons hebben opgeschreven. Wij draaien ons gezicht naar de engel die op onze rechterschouder zit en groeten hem met “ Vrede zij met u, en de barmhartigheid van Allah.” Daarna groeten we ook de engel die op onze linkerschouder zit. Als we dat hebben gedaan zijn weer uit het gebed, zoals we met de takbier het gebed binnen zijn gegaan. Daarna kun je nog even blijven zitten om aan Allah te denken en hem extra dingen te vragen die je in het gebed niet hebt gevraagd.

D e derde zuil

DE WELZIJNSBIJDRAGE (ZAKAAT)

Heel sterk verbonden met de verplichting van het gebed is de voorgeschreven welzijnsbijdrage (zakaat). Allah spreekt in de Koran nooit over het gebed zonder dat Hij daarbij de welzijnsbijdrage noemt. “En verricht het gebed en betaal de Zakaat (welzijnsbijdrage)” Het betalen van de welzijnsbijdrage is een kenmerk van degenen die bidden. Allah spoort de mensen die naar het Paradijs willen steeds aan om niet gierig te zijn en andere te laten delen in wat Allah heeft gegeven. Als we dat doen zal Allah ons meer geven. We hoeven nooit bang te zijn voor armoede of honger. Als we onze gebeden onderhouden en onze verplichtingen nakomen zal Allah ons voorzien van de dingen die we nodig hebben.

87

88

De vierde zuil

VASTEN (SAUM) TIJDENS RAMADAN

Vasten leert ons de waarde van voedsel en kweekt respect in ons voor Allah. Want Allah heeft van alles in het werk gesteld om voedsel te laten groeien. De zon is bijvoorbeeld een van de hulpmiddelen; Het besteed 4 triljoen energie per seconde. Zonder de zon zou er niets kunnen groeien. Maar de zon is niet de enige dat voor ons voedsel werkt, de andere helpers zijn de wolken, water, wind, mest en nog vele andere dingen wat wij niet kennen. Allah heeft ook engelen in dienst gesteld die in de natuur taken hebben gekregen, zij helpen ook mee aan het tot stand brengen van ons voedsel. Allah wil dat we eens stil staan bij Zijn schepping en gaan beseffen hoe belangrijk dit voor ons is. De beste manier om dit te doen is door te gaan vasten. Allah heeft de maand Ramadan hiervoor uitgekozen. De Ramadan is niet alleen de maand van het vasten, het is ook de maand waarin de openbaring van de Koran begon.

Vasten is de manier om dichter bij Allah te komen. Als je vast, kun je je beter concentreren op je gebeden, op het geloof en op het Hiernamaals. Iedere moslim moet in ieder geval een keer per jaar een volledige maand vasten. Allah heeft de maand Ramadan hiervoor gekozen.

Allah houdt van degenen die vasten. Hij heeft voor Hen een poort gereserveerd die toegang biedt tot het Paradijs. Niemand anders mag erdoor dan degenen die voor Allah hebben gevast: Een van de poorten van het paradijs wordt de ''poort van Rayyan genoemd' de poort der verfrissing. Alleen zij die vasten kunnen erdoor naar binnen. Er zal gezegd worden waar zijn degenen die vasten? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Daarna zal zij voor altijd gesloten worden. (Hadis bron: Aboe soenni aboe naim)
89

HOE MOETEN WE VASTEN?

Vasten betekent dat je iets laat wat je normaal gesproken wel mag doen (dit heet onthouding). Het vasten in de islam betekent dat je gedurende de dag niet mag eten en drinken.

90

Het vasten begint voor de zonopkomst en stopt bij zonsondergang. Dat wil zeggen dat je stopt met eten als het 's morgens begint te schemeren en dat je weer begint met eten als het donker begint te worden. Tijdens het vasten mag je natuurlijk ook niet doen wat normaal verboden is. Het vasten is een manier om te laten zien dat je gehoorzaam bent aan Allah door niet te eten. Hierdoor versterk je je vriendschap met Allah. Het is dan ook logisch dat je tijdens het vasten erg je best doet om niet te liegen, schelden of je gebeden te verwaarlozen. Je zult juist zien dat mensen die echt vasten zich beter op hun gebeden concentreren, meer Koran lezen en meer aan Allah denken.

Wie uit liefde voor Allah één dag vast zal een reisafstand van 70 jaar worden verwijderd van het vuur van de Hel. (Hadis bron: Bocharie en Moeslim) De smeekbede (du'a) van degene die vast, zal iedere keer dat hij zijn vasten ('s avonds) verbreekt geaccepteerd worden. (Hadis bron: Ibni Madja)

WANNEER BEGINT DE VASTENMAAND?
Het vasten is in de maand Ramadan. Dit is de negende maand van de islamitische kalender. Elke keer als er een nieuwe maan aan de hemel verschijnt begint er ook een nieuwe maand van de islamitische kalender. De maand Ramadan begint dus met het zien van de nieuwe maan. Op dat moment beginnen alle moslims over de hele wereld te vasten. Er zijn mensen die een dag later of eerder beginnen, maar dit komt doordat deze mensen niet wachten op de nieuwe maan, maar alleen naar de kalender kijken of wachten op toestemming van de geleerden in het land waar ze wonen.

BELONING VOOR HET VASTEN
Als iemand tijdens de Ramadan vast, gelovend en rekenend op de beloning van Allah, worden zijn zonden vergeven. (Hadis bron: Boecharie en Moeslim) Vasten beschermt tegen de Hel zoals een schild tijdens een gevecht. (Hadis bron: Overgeleverd door Ahmad)

91

92

Dit is natuurlijk niet zo erg, maar het zou mooier zijn als alle moslims samen zouden beginnen te vasten. Dan zouden we het advies van onze Profeet (vrede zij met hem) opvolgen. Hij heeft namelijk gezegd: Begin met vasten wanneer jullie de nieuwe maan (hilaal) zien en stop met vasten wanneer jullie de (volgende) nieuwe maan zien. (Hadis bron: Boecharie en Moeslim)

SOEHOER
Soehoer is de maaltijd in de ochtend voor het vasten. In een vertelling van onze profeet zei hij dat er zegeningen zijn in de soehoer. Eet je soehoer (voor een dag te gaan vasten) want er zijn zegeningen in soehoer) (Hadis bron: Boecharie en Moeslim)

ITTIKAAF EINDE VAN DE VASTENDAG (IFTAAR)
Ittikaaf is je terugtrekken in de Moskee. Tijdens de Ittikaaf moet je proberen om alle contacten met de buitenwereld te verbreken en alleen met gebeden bezig zijn. Je mag daarbij Koran lezen, zikr doen en andere soorten ibadah verrichten. De bedoeling hiervan is dat je jezelf helemaal overgeeft aan Allah. Iffikaaf duurt één tot tien dagen. Ibn Oemar verhaalde: Het was de gewoonte van de boodschapper van Allah om zich in de laatste 10 dagen van Ramadan (in de moskee) terug te trekken. (Hadis bron: Boecharie en Moeslim)

Het vasten begint vroeg in de ochtend voordat het licht wordt en eindigt wanneer de zon ondergaat. Dan mogen we beginnen te eten. Dit wordt de iftar genoemd. We mogen het ook 'ontvasten' noemen. In een van de vertellingen van onze profeet zei hij: Allah de Machtige Heer zegt: ,,Ik hou het meeste van Mijn dienaar die zich haast om zijn vasten te beëindigen. (Hadis bron: Tirmizie, Hadith Qoedsie)

93

94

MUKABALA
De Ramadan is de maand die wij moeten uittrekken voor vasten, extra gebeden en ook het lezen van de Koran. Er bestaat een hadith van de profeet waarin hij zegt dat het lezen van de Koran in de Ramadan heel verdienstelijk is. Daarom hebben wij Moslims hiervan een gewoonte gemaakt. In de maand Ramadan wordt in de hele wereld de Koran helemaal uitgelezen. De meeste mensen doen dit tijdens de bijeenkomsten in de Moskee, dit wordt Mukabbala genoemd. De volgende twee hadiths leren ons het volgende: De profeet verdubbelde het lezen van de Koran in de maand Ramadan. Djibriel daalde neer om samen met hem te lezen. (Hadis bron: Boecharie)

TARAWIEH
Tarawieh zijn extra gebeden die in de Ramadan gedaan worden. Onze profeet heeft tarawieh soms in de Moskee gedaan en soms thuis. Het mag dus allebei. Tegenwoordig gaan mensen massaal naar de moskee om de tarawieh te bidden. Dit mag dus ook, het geeft ook een gezellig sfeer aan de Ramadan. Tarawieh is ook een aanzet om in de Ramadan zoveel mogelijk zegeningen te verdienen. Door handelingen zoals tarawieh komen mensen dichterbij Allah. En wie zou dat niet willen?

LAILATOE KADR
Het vasten en het gebed in de Ramadan dienen voor de mensen als voorspraak (sjafaat) op de Dag van de Opstanding. Het vasten zal zeggen: ,,Heer! Ik heb hem overdag weerhouden van te eten en drinken. De Koran zal zeggen: ,,Heer ik heb hem weerhouden om 's nachts te slapen. Neem onze voorspraak aan. (Hadis bron: Ahmad en Nisaa'i) Lailatoel kadr is de belangrijkste nacht van de maand Ramadan. Het is de nacht waarin de openbaring van het laatste Boek van God voor de mensen begon. Het is de nacht waarin onze profeet in de grot van de berg Hira de engel Djibriel voor het eerst ontmoette. Daar werden de eerste vijf verzen van de Koran geopenbaard: Lees in de naam van uw Heer, de Schepper Hij heeft de mens geschapen vanuit een Alaq Lees want jou Heer is de edelwaardige Die (de mens) heeft onderwezen met een pen.

95

96

Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist. (Koran hfst. 97 vers 1-5) Lailatoel kadr was de meest bijzondere nacht van de hele wereld geschiedenis. Er is geen nacht die zo belangrijk en zegenvol is. Gelukkig heeft Allah Zijn zegeningen en de verdiensten die mensen kunnen verdienen niet alleen beperkt tot de eerste lailatoel kadr. Elke jaar is er een lailatoel kadr.

Want laitoel kadr is ook de meest zegenvolle nacht van het jaar. Het is de nacht waarin wij moeten proberen om zoveel mogelijk adjr te verdienen. Deze nacht is de nacht waarop we veel beloning van Allah kunnen verdienen. Lailatoel kadr wordt meestal op de 27e nacht van Ramadan herdacht. Onze profeet zei in een van zijn vertellingen dat we lailatoel kadr in de laatste 10 dagen van Ramadan moeten zoeken.

SOERA AL KADR

IDOEL FITR

In de Koran staat ook een hoofdstuk dat over de lailatoel kadr gaat. Het hoofdstuk vertelt over de openbaring van de Koran en de waarde van de lailatoel kadr: Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) neergezonden in lailatoel kadr (de waardevolle nacht). Wat weet jij ervan wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden Daarin dalen de engelen en de geest door Gods gebod neer. In alles vrede tot het reizen van de dageraad. Ieder moslim moet proberen in de nacht van lailatoel kadr naar zijn vermogen te gaan bidden. De gebeden die in de lailatoel kadr gedaan worden hebben veel meer waarde dan in andere nachten.

De Ramadan eindigt weer door het zien van de Hilaal. De dag na de Ramadan is het feest, het Idoel Firt feest. Het feest begint in de ochtend met het feestgebed. Zodra we het gebed hebben verricht gaan we elkaar een gezegend feest toe wensen en zeggen 'Ied Mubarak'. Het is gebruikelijk om tijdens de feestdagen zoveel mogelijk familieleden te bezoeken en andere mensen blij te maken.

97

98

De vijfde zuil DE BEDEVAART (HADJ)

Daarom is Mekka een plaats van veiligheid en rust, de plaats waar onze Profeet is geboren en de plaats waar hij met zijn vrienden heeft geleefd. Als broeders en zusters van hetzelfde geloof komen de moslims daar bijeen, om elkaar vrede te wensen. Er is daar geen oorlog en onheil, zoals op andere plaatsen in de wereld. Allah is de baas over die plek en Hij beschermt de gelovigen van onheil.

DE KABA

De belangrijkste reis die een moslim in zijn of haar leven kan maken is de reis naar Mekka, voor de bedevaart naar de Kaba. Het is voor een iedere moslim verplicht om eens in zijn leven op bedevaart te gaan als hij in staat is om de reis te betalen. Elk jaar komen in Mekka miljoenen moslims bij elkaar om Allah te eren. Heel veel mensen uit allerlei landen, met verschillende kleuren en verschillende talen komen daar bijeen. Zij beleven daar de tijd van hun leven, omdat ze iets groots voor Allah doen. En Allah doet iets groots terug voor hun bezoek: Hij vergeeft al hun zonden vanaf hun geboorte, als Allah hun bezoek accepteert.

Voor de bedevaart reizen we naar het Heilige Huis van Allah, de Kaba. De Kaba staat in het centrum van de stad Mekka, in Arabië. Dat is ongeveer zes uur vliegen van Nederland. De moskee waar de Kaba binnenin staat, heet Al Masdjid Al Haraam, dat betekent De Heilige Moskee. De Kaba is het oudste huis voor de aanbidding van Allah op de aarde. Al sinds er mensen zijn bezoeken mensen dit Huis en verrichten ze de bedevaart er naar toe. Voorwaar, het eerste Huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat in het gezegende Bekka (Mekka), een leiding voor de werelden. (Koran hfst. 3 vers 96)

99

100

“Wend jouw gezicht in de richting van de Heilige Moskee. En waar jullie je ook bevinden, wend jullie gezichten in die richting (voor het gebed).”

(Koran hfst. 2 vers 144) Het Huis van Allah is het centrum van onze aanbidding. Elk gebed dat we verrichten bidden we in die richting en eens in ons leven moeten we een reis maken om hem te zien. Allah zij geprezen! Ibrahiem heeft het gebouw opnieuw gebouwd toen het verwoest was gegaan door de jaren heen.

En (denk eraan) toen Wij het Huis (de Ka'ba) tot een plaats van verzameling voor de mensen maakten en een plaats van veiligheid. En neem de standplaats van Ibrahiem als een plaats voor gebed. En Wij legden de plicht op aan Ibrahiem en Isma'iel: “Reinig Mijn Huis voor degenen die de rondgang (tawaf) maken, voor hen die er in verblijven en voor hen die daar neerbuigen (rukoe') en zich neerwerpen (sudjoed)” En (denk eraan) toen Ibrahiem de fundamenten van het Huis legde, samen met Isma'iel, biddend “Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent De Alhorende, De Alwetende.” Alle moslims bidden overal in de wereld met hun gezicht gericht naar de Ka'ba in de Heilige Moskee. Allah zegt in de Koran tegen de Profeet:

TAWAF

Telkens wanneer de profeet in Mekka aankwam was het eerste wat hij deed, zeven keer om de Ka'ba heen lopen. Dit heet in het Arabisch Tawaf. Tijdens zijn rondgang riep hij Allah aan met de beste woorden en vroeg hij Allah om hem genadig te zijn. Aan het einde van elke ronde vroeg hij Allah: “Oh Heer van ons, geef ons goeds in deze wereld en goeds in het hiernamaals en bescherm ons tegen de hel.” Tijdens de bedevaart doen alle moslims dit ook. Zij volgen het voorbeeld van onze Profeet en roepen Allah aan zoals hij dat heeft gedaan. Moge Allah hem genadig zijn en vrede schenken.

101

102

De tawaf (rondgang) is een verplicht onderdeel van de bedevaart. Als iemand dit niet heeft gedaan is zijn bedevaart niet compleet.

Hij wilde weten of Ibrahiem wist dat Allah macht heeft om alles te doen en dat Hij goed zorgt voor Zijn dienaren. Hij wilde weten of Ibrahiem zijn vrouw en kind in de steek durfde te laten en of hij erop zou vertrouwen dat Allah voor hen zou zorgen. Ibrahiem vertrok, hij liet Hadjar en Isma'iel alleen achter met een klein beetje voedsel. Toen dit op was begon Isma'iel te huilen omdat hij dorst had. De moeder van Isma'iel werd erg ongerust en zocht haastig naar iets te eten of te drinken. Terwijl ze zocht liep zij radeloos zeven keer heen en weer tussen twee heuvels. De ene heuvel heet Safa en de andere Marwa. Het is daarom de traditie van de Profeet en alle bedevaartgangers dit na te doen. Het is nu een verplichte onderdeel van de bedevaart om na de tawaf tussen Safa en Marwa te lopen.

SAFFA EN MARWA

DE ZAMZAM WATER
De Profeet Ibrahiem moest van Allah zijn lieve vrouw Hadjar en zijn zoon Ismaiel in Mekka alleen achter laten. Dit was natuurlijk heel erg moeilijk voor Ibrahiem want hij hield veel van zijn vrouw en kind en maakte zich veel zorgen over hen. Allah wilde testen of Ibrahiem wel naar Hem zou luisteren als hij zo'n moeilijke opdracht zou krijgen.
103

Hadjar was ten einde raad. Ze had niets om Isma'iel van te laten drinken en ze had zelf ook dorst. Ze wist dat ze totaal afhankelijk was van de barmhartigheid van Allah. Zij vertrouwde op Allah en vroeg Hem om hen te voeden en te drinken te geven.

104

En toen heeft Allah hen iets speciaals gegeven: een bron waar water uit kwam, zoveel als ze nodig hadden en zelfs meer dan hen behoefte. Dit water heet 'zamzam'. Het water trok mensen aan, ze gingen rondom de bron wonen. Zo is langzamerhand de stad Mekka ontstaan. Iedereen die een bezoek bracht aan Mekka voor handel of om de bedevaart te verrichten kon van zamzam water drinken. Tot op de dag van vandaag drinken miljoenen mensen water uit de bron. In de hadith-verzameling Sahih Muslim staat dat onze Profeet over het water zamzam heeft gezegd: “Het is voedzaam eten.” Abu Dawoed heeft opgeschreven dat hij daarbij heeft gezegd: “En er is genezing voor ziekten in zamzam water.” En het is een grote genade van Allah om dit fantastische water aan de mensen cadeau te geven.

Tijdens de bedevaart speelt Arafah een hele belangrijke rol. De Profeet, vrede zij met hem heeft gezegd: “De bedevaart is Arafah.” Dat wil zeggen dat het verblijven op Arafah het belangrijkste onderdeel is van de hele bedevaart. De bedevaartgangers verblijven op Arafah van het middaggebed (duhr) tot zonsondergang (magrib). Zij gebruiken die tijd om hun diepste wensen aan Allah te vertellen. Zij smeken Hem om hen te vergeven voor wat ze fout hebben gedaan. Zij vragen om de dingen die ze het liefst willen hebben. Bijvoorbeeld een gelukkig gezin of lieve kinderen. De meeste moslims vragen om een vaste plaats in het Paradijs. Zij lezen daarvoor stukken uit de Koran voor Allah en vragen zegeningen voor de Profeet.

WOEKOEF HET OFFERDIER / HADY

In Mekka is een vlakte die Arafah heet. Op die heuvel vonden onze stamouders Adam en Eva elkaar terug, nadat zij uit het Paradijs waren gezet. Dit komt omdat zij op verschillende plaatsen op de aarde waren gezet. Ze hebben daarom heel lang naar elkaar gezocht. Uiteindelijk hebben ze elkaar gevonden op de heuveltop van Arafah. Deze heuveltop heet daarom de heuvel van barmhartigheid (Djabal ar-Rahmah).
105

Tijdens de bedevaart wordt door degenen die het kunnen betalen een dier geofferd voor Allah. Zij slachten dan bijvoorbeeld een schaap, een geit of een koe.

106

Deze traditie van de bedevaart is ook een herinnering aan de Profeet Ibrahiem. Allah hield veel van Ibrahiem en Hij heeft hem zo opgeleid dat hij alles voor Allah over had. Daarom ging Allah hem testen met een hele moeilijke opdracht. Hij heeft hem opgedragen om zijn zoon Isma'iel te offeren, dus te slachten. Het offeren van zijn eigen zoon was erg moeilijk. Ibrahiem heeft echter nooit getwijfeld aan de barmhartigheid van Allah en wilde het zonder aarzelen doen. Ook zijn zoon Isma'iel was klaar om voor Allah te sterven. Toen Ibrahiem het mes op Isma'iel zijn keel zette en wou snijden lukte dit niet. Allah heeft toen gezien dat Ibrahiem bereid was om alles te doen wat Allah wilde en heeft als beloning een schaap in plaats van Isma'iel gelegd. Dat was een zware beproeving (imtihan) voor Ibrahiem en zijn zoon, maar Allah heeft hen gered en een grote beloning gegeven. En daarom offeren alle moslims die dat kunnen betalen tijdens de bedevaart een dier. Om aan Allah te laten zien dat zij dat voor Allah willen doen en om ook beloningen van Allah te ontvangen. Allah houdt van mensen die alles voor Hem willen doen. Hij heeft het vlees van het offerdier natuurlijk niet nodig, maar hij beloont de moeite die de mensen voor Hem doen: Het is niet het vlees of het bloed dat naar Allah gaat, maar hun gehoorzaamheid (taqwah) bereikt Hem wel. (Koran hfst. 22 vers 37)
107

STENEN GOOIEN BIJ DE DJAMARAAT

Toen Ibrahiem zijn zoon Isma'iel meenam om hem te offeren, probeerde de duivel (sjaitaan) hem te laten tegenwerken. Hij vertelde dat zijn vader hem zou gaan slachten en dat het alleen maar gebaseerd was op een simpele droom. De duivel probeerde Isma'iel op allerlei manieren af te leiden van de opdracht van Allah. Isma'iel wist dat de duivel geen goede bedoelingen had en heeft zich tegen hem verzet. Hij verjaagde de duivel door met stenen te gooien. De duivel haalde ook dergelijke streken uit bij Ibrahiem en Hadjar. Als de bedevaartgangers nu stenen gooien naar de djamaraat (stenen pilaren) dan is het eigenlijk alsof ze stenen gooien naar de duivel.

108

BEDEVAARTSTOESTEND: IHRAM
De bedevaart kun je niet verrichten in je gewone kleding. De profeet vrede zij met hem heeft ons geleerd dat je je tijdens de bedevaart op een speciale manier moet kleden en je op een speciale manier moet gedragen. De kleding die de mannen dragen is niets anders dan twee stukken witte stof, die niet genaaid zijn. Deze stukken stof worden om het lichaam gewikkeld en niet over het hoofd. De vrouw hoeft zich niet met ongenaaide stofdoek te kleden. Zij moet zich kleden zoals een vrome moslimvrouw zich kleedt. Dit betekent dat zij schone kleding draagt, die haar lichaam helemaal bedekt, behalve haar gezicht en haar handen. Dit is haar bedevaartskleding. Verder moeten alle bedevaartgangers zich volgens speciale regels gedragen: zij mogen hun haar en hun nagels niet knippen, geen parfum gebruiken en niet trouwen tijdens de bedevaart. Als ze dit wel doen zijn ze niet meer in ihram (bedevaartsstaat) en wordt hun bedevaart ongeldig. De staat van bedevaart begint op het moment dat de bedevaartgangers bijna in Mekka zijn aangekomen. Men moet dan aan alle voorwaarden van de Ihram voldoen en zich innerlijk voorbereiden op de bedevaart. Dit doet men door het uitspreken van de talbiyah:

Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wal nigmata laka wal moelk la sjarikalaka labbaik……………… “Hier ben ik, Oh Allah hier ben ik voor U. U heeft geen deelgenoten (andere goden), ik ben hier voor U. Alle lof en alle gunsten zijn van U. U heeft geen deelgenoten.”

Als de bedevaart voorbij is vervallen de regels voor de bedevaart. Om te laten zien dat de staat van bedevaart is afgelopen knippen de bedevaartgangers hun haar af als ze hun dier hebben geofferd. Dit betekent dat ze ook weer gewone kleding aan mogen trekken en parfum gebruiken.

HET OFFERFEEST : IED AL ADHA

Op de dag dat de bedevaartgangers hun dieren offeren, doen alle moslims dat over de hele wereld. Het is dan groot feest voor de moslims. De kinderen krijgen cadeautjes en de mensen zoeken elkaar op en eten lekkere dingen. Wij noemen dat 'ied al adhaa (slachtfeest) of 'ied al kabier (groot feest).

109

110

INLEIDING
Een goed leven is gebaseerd op geloof in het Hiernamaals. Alles wat we doen zullen we terugzien in het leven na de dood. Na de dood zullen we dan eeuwig leven op een hele mooie, plezierige plaats. Het kan ook zijn dat we terechtkomen in een verschrikkelijke verblijfplaats vol pijn en verdriet. Wij vragen Allah daarom elke dag om ons en onze ouders te helpen om in de mooiste verblijfplaats van het Hiernamaals te komen en daarvoor te mogen werken.

Deel 3

HET GELOOF IN HET HIERNAMAALS

En degenen die geloven in wat aan jou gezonden is en aan wat voor jouw tijd gezonden was en die een vast vertrouwen hebben in het Hiernamaals. Dat zijn degenen die leiding krijgen van hun Heer en dat zijn de succesvollen. (Koran hfst. 2 vers 4) Om te geloven in het Hiernamaals moeten we eerst iets weten over onze schepping, over het leven en de dood. We weten dat Allah ons niet alleen heeft gemaakt om te eten, te werken of plezier te maken. Allah heeft ons gemaakt om Hem te aanbidden en te dienen, zolang we leven. Om op de mooiste plaats in het Hiernamaals terecht te komen, moeten we Allah dus dienen en alles doen wat Hij zegt. Maar voordat we in het Hiernamaals komen, zullen we eerst nog doodgaan. We komen dan in een graf in de grond, om de Opstanding af te wachten.

111

102

Tot slot moeten we weten dat er voor we zijn geboren zijn er ook al een aantal dingen gebeurd. Daarover zullen we eerst iets vertellen.

De Profeet leerde ons, dat onze ziel in de vijfde maand van de zwangerschap door een engel in ons lichaam wordt geplaatst. Precies in deze periode begint de baby in de buik van de moeder op een echt mensje te lijken.

WAAROM ZIJN WIJ GESCHAPEN?

Hoofdstuk1 LEVEN OP AARDE
Grote mensen vragen zich soms af "Waarom ben ik geschapen?" of "Wat heb ik hier op deze aarde te doen?". Wij weten dat Allah ons heeft geschapen en Hij heeft ons ook verteld wat wij moeten doen:

Ons leven is begonnen op het moment dat ons lichaam een ziel heeft gekregen. We leren uit een vers van de Koran en verschillende hadith's dat de ziel van de mensen al bestond voordat wij een menselijke lichaam hadden.

En Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om Mij te dienen. (Koran hfst. 51 vers 56)

Allah heeft ons geschapen om Hem te dienen. Hij is onze Schepper en wij zijn Zijn dienaren. Bij onze dienst aan Hem hoort ook aanbidding. Aanbidding wil zeggen dat je Allah dankbaar bent, prijst, vereert, vaak aan Hem denkt en om hulp vraagt en ook dat je voor Hem je gebeden verricht.

113

114

Daarnaast hoort bij onze dienst dat we Hem gehoorzamen en zijn geboden niet vergeten. Het houdt in dat wij onze armenbijdrage betalen (zakaat), de armen helpen en goed voor onze familie zorgen. Verder kunnen we voor Hem werken, voor Hem moskeeën bouwen en nog veel meer. De dienst die wij voor Hem verrichten heet in het Arabisch 'ibadah (dienst). Eigenlijk is alles wat je doet om Allah blij te maken een vorm van 'Ibadah (dienst) en de vijf zuilen zijn daarvan de belangrijkste.

De uitslag van deze test krijgen we te horen op de Dag des Oordeels. Allah zal ons dan duidelijk maken wat wij hebben gedaan en wat wij daarvoor verdienen. Elke ziel zal de dood ondergaan. En jullie volle loon zal jullie op de Dag der Opstanding worden uitbetaald. Wie dan van het Vuur wordt verwijderd en het Paradijs wordt binnengelaten is geslaagd. Het leven in deze wereld is niets anders dan een middel tot bedrog.

ALLAH ZAL ONS TESTEN

Jullie zullen zeker worden getest met jullie bezittingen en jullie zelf. En jullie zullen veel vervelende dingen horen van degenen aan wie het boek was gegeven vóór jullie was gegeven (joden en christenen) en van de afgodendienaren. Maar als jullie volhouden en Allah vrezen dan is het een zaak van vastbeslotenheid. (Koran hfst. 3 verz 185 en 186)

Om te testen of wij doen wat Hij van ons heeft gevraagd gaat Hij ons testen. Hij wil weten hoe wij ons gedragen. Hij wil weten of wij naar Hem hebben geluisterd en of wij hebben gedaan wat Hij zegt. Het Arabische woord voor deze test is imtihan. Uit deze test zal blijken hoe wij het hebben gedaan. Op basis van deze test zal Allah beslissen:

DE EDELE SCHRIJVERS (KIRAMAN KATIBIEN)
Zodra wij geboren worden staan er gelijk twee engelen op ons te wachten. Zij hebben de opdracht van Allah gekregen om alles op te schrijven van wat wij doen tot aan onze dood.

Of wij het Paradijs verdienen of de Hel. Of wij door Allah geleid zullen worden of niet. (Dit heet hidayah.) Of Allah ons liefheeft of niet.

115

116

Zij schrijven ons levensboek dat wij op de Dag des Oordeels zullen lezen. Het zijn eigenlijk vier engelen die onze daden opschrijven. Zij wisselen elkaar iedere dag af, zodat er altijd twee bij ons aanwezig zijn. De schrijfengelen worden Kiraman Katibien genoemd.

Hoofdstuk 2

VERBLIJF IN HET GRAF
DE ENGELEN VAN DE DOOD (MALA'IKATUL MAWT)
De engel die onze ziel komt brengen voor we geboren worden schrijft in opdracht van Allah onder andere op hoe lang wij gaan leven. De levensduur die wij krijgen noemen wij in het Arabisch adjal. Als onze levensduur is afgelopen wordt er een engel gestuurd om onze ziel uit ons lichaam te halen. De engelen die deze taak van Allah hebben gekregen worden in de Koran Malaikatoel Mauwt genoemd (engelen van de dood). Als de levensduur van iemand afgelopen is, kan hij dat onmogelijk verlengen. Allah zegt hierover: Aan het einde van ons leven hier op aarde zal de dood ons treffen. Er begint dan een nieuwe fase, een bepaalde tijd in het graf. Ons lichaam wordt dan in de grond gestopt en zal verrotten. Onze ziel gaat niet dood. De ziel wordt uit het lichaam gehaald en meegenomen door een engel. Alleen het lichaam dat we hadden tijdens ons leven zal vergaan. De ziel zal wachten totdat het haar lichaam terugkrijgt en het zal wachten op de Dag des Oordeels.

DE ONDERVRAGING IN HET GRAF
En Allah zal geen ziel uitstel verlenen, als zijn vastgestelde tijd is gekomen. En Allah is op de hoogte van wat jullie doen. ((Koran hfst. 63 vers 11) Als een mens begraven is, komen twee engelen (Munkar en Nakier) naar hem toe om hem over zijn geloof te ondervragen.

117

118

De engelen weten bij voorbaat wat het antwoord zal zijn van de overleden persoon, maar ze vragen het toch. Ons antwoord op die vragen bepalen of we zijn geslaagd voor de test of niet. Als we de goede antwoorden geven zullen we naar het Paradijs gaan. Zo niet, dan gaan we naar de Hel. De Profeet -vrede en zegen zij met hem- heeft verteld dat de engelen drie belangrijke vragen gaan stellen: Wie is jouw Heer? Wat is jouw religie? Wat weet je over de man die naar jullie was gestuurd met de boodschap van Allah (de profeet)? Als de overleden persoon een moslim is zal hij de juiste antwoorden geven:

Als de overleden persoon een ongelovige (kafir) is, zal hij in paniek raken: Als iedereen van de begraafplaats is vertrokken wordt zijn ziel weer in zijn lichaam geplaatst en er zullen twee engelen komen. Deze laten hem rechtop zitten en ze vragen hem “Wie is jouw Heer?” Hij zal dan antwoorden “O jee, o jee, ik weet het niet.” Ze zullen hem dan vragen: “Wat is jouw religie?” en hij zal antwoorden: “O jee, o jee, ik weet het niet.” Ze zullen dan vragen: “Wie was de man die naar jullie werd gestuurd met de boodschap van Allah?” En weer zal hij antwoorden: “O jee, o jee, ik weet het niet.”

De engelen laten hem rechtop zitten en ze vragen hem: “Wie is jouw Heer?” Hij zal antwoorden: “Mijn Heer is Allah!” En ze zullen vragen: “Wat is jouw religie?”. Hij antwoordt dan: “Mijn religie is de Islam.” En dan zullen ze vragen “Wat weet je van de man die naar jullie is gestuurd met een boodschap?” Hij zal antwoorden: “Hij is de Boodschapper van Allah!” Ze zullen vragen: “Hoe heb je dat geleerd?” Hij antwoordt dan: “Ik heb het Boek van Allah gelezen, erin geloofd en het als waarheid aangenomen.”

EEN TUSSENFASE: BARZACH

De zielen van de mensen die dood zijn, worden naar een plaats gebracht die de barzach wordt genoemd. Daar blijven ze wachten tot zij een nieuw lichaam krijgen voor de Opstanding. De tijd die wij in de barzach zullen doorbrengen is afhankelijk van de Opstanding. Voordat wij zullen opstaan uit onze graven zal eerst de Laatste Dag van de aarde aanbreken. Op deze Dag zal alles in het heelal worden vernietigd. Op dat moment stopt de barzach en begint de Opstanding.

119

120

EEN VOORPROEFJE OP HET HIERNAMAALS

Hoofdstuk 3 DE OPSTANDING

Tijdens het verblijven in het graf krijgen we een voorproefje van wat ons staat te wachten in het Hiernamaals. Als een moslim de vragen goed heeft beantwoord, wordt hij voorbereid op het Paradijs. Dan zal er vanuit de hemelen worden geroepen: “Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken! Maak een bed uit het Paradijs voor hem, kleed hem met iets uit het Paradijs en open een deur naar het Paradijs voor hem.” Er zullen dan geuren en parfums bij hem komen, en de ruimte (in zijn graf) zal voor hem zo groot gemaakt worden als het oog kan zien. Als een ongelovige doodgaat en hij kan de vragen niet beantwoorden, zal hij zich moeten vermaken met een voorproefje van de Hel. Dan zal er vanuit de hemelen worden geroepen: “Hij heeft gelogen. Maak daarom een bed van de Hel voor hem, kleed hem het iets uit de Hel en open een deur naar de Hel voor hem.” De hitte en de verschroeiende wind komen hem dan tegemoet en zijn graf zal zodanig worden samenperst dat zijn ribben tegen elkaar worden verpletterd.

Zoals we hebben geleerd zal op de Laatste Dag van de aarde alles en iedereen doodgaan. De aarde wordt een grote begraafplaats en iedereen zal dan de Dag des Oordeels afwachten. Om te worden berecht op de Dag des Oordeels wordt eerst iedereen weer tot leven gewekt. Dat wordt de Opstanding genoemd. Alle zielen krijgen dan een nieuw lichaam en iedereen zal dan opstaan uit zijn graf. Daarom heet het in het Arabisch Yaum Al Qiyamah (De Dag van de Opstanding)

IEDEREEN GAAT HERLEVEN

Na de laatste dag waarop iedereen dood gaat, komt er weer een dag waarop Allah de mensen weer leven zal geven. Iedere mens vanaf Adam tot de laatste mens wordt weer levend gemaakt door Allah.

121

122

In het Hiernamaals kunnen we niet meer doodgaan en we zullen nooit ouder of jonger worden. Allah geeft ons een nieuw lichaam en we zullen allemaal ongeveer 33 jaar zijn. Zo zullen we opstaan uit onze graven. We zullen geen kleren dagen en we zullen niet naar elkaar kijken. Iedereen is dan gericht op het Oordeel en iedereen maakt zich zorgen over wat hij heeft gedaan.

DE MENSEN IN DE SCHADUW VAN ALLAH
1.Rechtvaardige leiders 2.Jonge mensen die van kleins af zijn opgegroeid in de aanbidding van Allah. 3.Degenen van wie de harten verbonden zijn met de Moskeeën. Zij verrichten daar hun gebeden en wachten op de groep om gezamenlijk te bidden. 4.Degenen die van elkaar houden om Allah. Zij komen bij elkaar voor Allah en zij scheiden van elkaar voor Allah. 5.Zij die (uit liefde voor Allah) met tranen in de ogen in het geheim Allah gedenken. 6.Zij die uit vrees voor Allah geen verkeerde dingen doen met vrouwen waarmee ze niet getrouwd zijn. 7.Zij die bijdragen geven, zonder dat ze willen opvallen. Niemand zal op die dag enige macht hebben om zich tegen Allah te verzetten. De schrik en de zorg van de mensen zal enorm zijn. Zij zullen zich grote zorgen maken over wat er met hen gaat gebeuren. Iedereen zal op die dag gelovig zijn, maar het zal voor de ongelovigen van nu te laat zijn.

OP WEG NAAR HET OORDEEL
De mensen zullen gedreven worden naar de plaats van de Berechting (Het Oordeel). Op weg naar die plaats zal het ontzettend heet zijn op aarde. Allah zal de zon iets dichterbij de mensen brengen waardoor het ondraaglijk warm zal worden. De mensen zullen zo erg zweten dat sommigen van hen tot aan hun enkels onder het zweet zullen baden, sommigen tot aan hun middel en anderen zullen tot aan hun nek. Er zal op die dag geen schaduw zijn van wolken of iets dergelijks. De enige schaduw waarin de mensen verkoeling kunnen krijgen in de schaduw van de Troon van Allah. Allah zal deze schaduw beschikbaar stellen voor mensen waarvan Hij heel veel houdt, omdat zij iets speciaals voor Allah hebben gedaan. In totaal zijn er zeven groepen mensen die hiervoor in aanmerking komen.

123

124

Hoofdstuk 4 DE DAG DES OORDEELS

We moeten tijdens ons leven dus heel goed opletten wat we doen met deze vier dingen, om ons voor te bereiden op een goede beoordeling.

DE MEESTER VAN DE DAG DES OORDEELS (MALIKI YAWMID DIEN)
Als iedereen opnieuw tot leven is gewekt zal de Berechting plaatsvinden. Dit gebeurt op de Dag des Oordeels. Iedereen wordt beoordeeld naar zijn daden in dit leven en iedereen wordt beloond met wat hij heeft verdiend en iedereen wordt bestraft naar wat hij verdient. Als onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) aan de Dag des Oordeels dacht, schoten er altijd tranen in zijn ogen. Hij zei tegen de mensen: “Als jullie zouden weten wat ik weet, zouden jullie weinig lachen en veel huilen.” Want onze Profeet heeft de verschrikkingen van de Hel gezien tijdens een reis die hij door de hemelen kon maken. Op de Dag des Oordeels zullen we zeker over de volgende vier dingen worden ondervraagd: 1. Waarmee hebben wij ons leven doorgebracht? 2. Wat hebben wij met onze kennis gedaan? 3. Hoe hebben wij onze rijkdom hebben verzameld en hoe hebben wij het besteed? 4. Wat hebben wij met ons lichaam gedaan?

Tijdens onze gebeden lezen wij altijd Soerah Al Fatiha. Wij noemen Allah daarin 'Maliki Yauwmid-Dien'. Dit is een titel van Allah die speciaal wordt gebruikt voor op de Dag des Oordeels. Het betekent: Allah is de enige Rechter Die zal beslissen over hoe de afrekening van de mensen zal zijn. Hij is de Enige die ons gaat beoordelen en we hoeven dus niet bang te zijn hoe anderen over ons oordelen. Op de Dag des Oordeels zal iedereen op dezelfde manier worden beoordeeld door de Meester van de Dag des Oordeels.

DE WEEGSCHAAL (MIEZAN)
Op de Dag des Oordeels zal Allah een soort weegschaal opstellen waarop de daden van de mensen gewogen
126

125

zullen worden. Als de goede daden meer zijn dan de slechte daden dan gaat men naar het Paradijs, maar als de slechte daden meer zijn dan moet men voor straf naar de Hel. Allah zegt in de Koran:

HET BOEK VAN HANDELINGEN
Gedurende ons leven zijn er constant twee engelen aanwezig (kiraman katibien). Zij schrijven alles op wat zij van ons zien: Wat wij zeggen, wat wij doen, waarnaar wij luisteren, wanneer we opstaan en slapen, hoe wij met ons lichaam omgaan enz. De engel aan de linkerkant schrijft de slechte daden op en de engel aan de rechterkant schrijft de goede daden op. Zij maken het levensboek waarin alles zal staan wat wij in dit leven hebben gedaan. Dit boek wordt ons op de Dag des Oordeels gegeven als een getuige van onze daden. Niemand kan op die dag iets van zijn zonde ontkennen, want alles wordt opgeschreven door de engelen die kunnen getuigen wat wij doen. En hij aan wie zijn boek in de rechterhand wordt gegeven, zal zeggen: ”Komt, lees mijn boek”. Voorzeker ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan”. (Koran hfst. 69 vers19-20)

“Op die Dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgen. En wie ook maar een greintje goeds heeft gedaan, die zal het zien. En wie ook maar een greintje kwaads heeft gedaan, die zal het zien.” (Koran hfst.99 verz 6-8)

Het kan ook dat Allah onze slechte daden gedeeltelijk of helemaal vergeeft, zodat we toch naar het Paradijs gaan. Maar het kan ook zijn dat Allah vele van onze daden niet heeft geaccepteerd, omdat ze niet uit ons hart kwamen. Wij hopen daarom dat Allah ons zal vergeven en onze daden voor Hem accepteren en wij smeken Allah: “Oh Allah, wij zoeken onze toevlucht bij U dat wij bewust andere dingen naast U aanbidden en wij vragen U om ons te vergeven voor wat wij niet bewust doen.”

Maar hij aan wie zijn boek in de linkerhand wordt gegeven, zal zeggen: ”O, was mijn boek mij maar niet gegeven. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was. O was de dood het einde maar geweest.” ((Koran hfst. 69 vers-25-26-27)

127

128

VERANTWOORDING OP DE DAG DES OORDEELS

Het eerste recht dat Allah over ons heeft is dat wij niets met hem vereenzelvigen. Dat betekent dat wij niets anders naast Hem aanbidden, dat wij geen afgoden vereren en dat wij niemand anders gehoorzamen en Hem niet vergeten. Als we ons hieraan houden dan geeft Allah ons het recht op het Paradijs. Daarnaast heeft Allah het recht dat wij een aantal dingen voor Hem doen. Dat wij ons houden aan de vijf zuilen van de islam zijn de belangrijkste rechten die Allah over ons heeft. Hij heeft dus het recht over ons dat wij:

Op de Dag des Oordeels moeten wij verantwoording afleggen over de dingen die wij hebben gedaan in tijdens ons leven. Wij moeten verantwoording afleggen over de rechten die anderen op ons hebben, maar ook tegenover ons lichaam. Als we precies willen weten wat deze rechten zijn moeten we de Koran heel goed lezen. Zo zijn er rechten die Allah over ons heeft, rechten die anderen over ons hebben, maar ook rechten die ons lichaam over ons heeft. Wij moeten alles en iedereen goed behandelen en iedereen geven waar hij of zij recht op heeft. De belangrijkste rechten die we moeten geven zijn de rechten van Allah.

6 6 6 6 6 6 6

In Hem geloven en in de Boodschapper die Hij heeft gestuurd. Dagelijks de gebeden voor hem verrichten. De welzijnsbijdrage (zakaat) betalen om te zorgen voor het welzijn van Zijn dienaren. Voor Hem vasten tijdens de maand Ramadan. De bedevaart verrichten als we dat kunnen.

DE RECHTEN VAN ALLAH

Allah gaat ons verantwoordelijk stellen over al deze zaken, wij moeten bijvoorbeeld vertellen waarom wij niet hebben gebeden, waarom wij geen hoofddoek hebben gedragen. Waarom wij niet hebben gevast enz.

Allah is onze Schepper en Hij is Degene Die recht heeft op onze toewijding en aandacht. Op de Dag des Oordeels zullen wij ons moeten verantwoorden over de rechten van Allah.
129 130

DE RECHTEN VAN ONZE MEDEMENS
Naast de rechten van Allah hebben anderen ook rechten over ons waarover wij ons moeten verantwoorden. Zo mogen wij bijvoorbeeld geen geld of bezittingen stelen van onze medemensen of hen kwaad aandoen. Als bijvoorbeeld iemand het geld steelt waarvoor iemand hard heeft gewerkt, dan schend hij het recht van zijn medemens. De dief moet dan op de Dag des Oordeels het geld aan de rechtmatige eigenaar terugbetalen met zijn goede daden. Als hij die dan niet heeft, krijgt hij wat van de zonde van de degene die hij in dit leven bestolen heeft. We moeten daarom heel erg goed opletten op de rechten die Allah anderen over ons heeft gegeven:

DE RECHTEN VAN HET LICHAAM

Eén van de belangrijkste dingen op de Dag des Oordeels zijn de rechten van je eigen lichaam. Dit wil zeggen dat jouw lichaam ook dingen van jou zal vragen. Je armen gaan klagen als je er slechte dingen mee hebt gedaan, je voeten gaan klagen als je niet naar de moskee bent gegaan, je buik zal gaan klagen als je verkeerde dingen hebt gegeten. Alle lichaamsdelen waarmee je zonden hebt gepleegd zullen gaan spreken en jou bij Allah aanklagen. Je handen zullen bijvoorbeeld zeggen: O Allah de man aan wie U mij hebt toevertrouwd heeft met mij gegokt en alcohol gedronken". Zo zal iedere orgaan tegen jou getuigen van wat je met hem hebt gedaan. Je buik gaat bijvoorbeeld zeggen: “Oh Allah, de man aan wie U mij heeft toevertrouwd heeft varkensvlees gegeten, terwijl ik dat niet van U mocht verteren.”

6 6 6 6 6 6 6

De rechten van de ouders De rechten van de kinderen De rechten van de verwanten De rechten van je eigen lichaam De rechten van de dieren De rechten van de aarde en haar natuur

VOORSPRAAK (SJAFA'AH)

Het is daarom belangrijk dat we onze best doen om een goede gelovige te zijn. Want als we slecht zijn tegen andere mensen of dieren zal dat op de Dag des Oordeels duur voor ons komen te staan. In het Hiernamaals moeten we alles teruggeven wat we van de rechten van anderen hebben genomen.

Op de Dag des Oordeels kunnen bepaalde mensen Allah voor ons smeken om vergiffenis. Dit is de voorspraak die Allah aan hele speciale mensen heeft gegeven.

131

132

Niemand kan dat doen behalve wie daarvoor toestemming heeft van Allah. De belangrijkste voorspraak voor de gelovigen is de voorspraak die onze Profeet voor ons kan doen (vrede en zegen zij me hem). Hij zal daar om speciale vergiffenis vragen voor de zonden van zijn volgelingen. Wie tijdens zijn leven de Profeet heeft liefgehad door zijn leefwijze na te volgen, kan op de Dag des Oordeels rekenen op de voorspraak van hem. Naast de voorspraak van de Profeet (vrede en zegen zij met hem) kunnen belangrijke personen voorspraak doen op de Dag des Oordeels. Dit zijn de geleerden die zichzelf in diens hebben gesteld van de godsdienst en de 'sjoehada' (martelaren). Onze profeet zei tegen zijn volgelingen: “Op de Dag van de Opstanding zullen drie (groepen mensen) voorspraak doen: (deze zijn) profeten, de (godsdienst) geleerden en de sjahied.” (Overleveraar Djamie' us-Sagier)

profeet zei hierover: “Op die dag wordt de Hel naar de plaats van de berechting gebracht…” Er zal dan een brug over de Hel worden gelegd. Die brug wordt 'Siraat' genoemd. Vervolgens zal de mensen bevolen worden om de brug over te steken naar het Paradijs. Iedereen zal over die brug heen moeten. Als er een ongelovige er over heen probeert te lopen, zal de brug zo smal zijn als een zwaard en zo dun als een haartje. Zij kunnen daar niet op staan, dus zij vallen in de Hel. Maar als er een goede gelovige overheen gaat zal de brug heel breed worden, zodat hij gemakkelijk kan oversteken naar het Paradijs.

DE SPIJT VAN DE MENSEN

DE BRUG OVER HET VUUR - DE SIRAAT
Terwijl de mensen rekenschap bij Allah moeten afleggen, kunnen we het vuur van de Hel zien. Onze

Op de Dag des Oordeels zullen de mensen heel veel spijt hebben van wat ze hebben gedaan. Zij zullen op de Dag des Oordeels de gevolgen zien van de slechte dingen die ze hebben gedaan. Zij zullen heel erg verdrietig worden omdat zijn niet gedaan hebben wat ze moesten doen. Vele mensen zullen Allah vragen of ze mogen terugkeren om hun slechte daden goed te maken, maar dat kan niet.

133

134

Deze wereld is afgelopen en het Hiernamaals zal beginnen. Als de mensen die willen terugkeren om zich te verbeteren werkelijk terug zouden keren, dan zouden ze precies hetzelfde doen als ze nu hebben gedaan. Iedereen heeft namelijk de mogelijkheid om te geloven of niet te geloven. De ongelovigen zullen er spijt van hebben dat ze niet in Allah wilden geloven. De afgodendienaren zullen er spijt van hebben dat ze valse goden hebben aanbeden. De gelovigen met veel zonden zullen spijt van hebben zij hun tijd veel in zonde doorbrachten. Niet alleen de ongelovigen zullen veel spijt hebben, maar ook moslims die niet met hun godsdienst bezig zijn geweest willen zichzelf verbeteren als het te laat is. Veel moslims zullen bijvoorbeeld spijt hebben van de volgende dingen.

De gelukkigste mensen op de Dag des Oordeels zullen de gelovigen zijn die hen best hebben gedaan voor Allah. Zij zullen op die Dag zien waarop ze hebben gewacht en ze zullen beloond worden voor hun moeite. Hun werk is dan voorbij en ze kunnen genieten van de zegeningen van het Hiernamaals.

Dat ze niet op hun gebeden hebben gelet. Dat ze niet hebben gevast zoals het hoort. Dat ze dingen hebben gedaan die ongelovigen doen. Dat ze geen hoofddoek hebben gedragen. Dat ze niet altijd de welzijnsbijdrage hebben betaald. Dat ze hun broeders en zusters niet hebben geholpen terwijl ze dat wel konden. Dat zij hun tijd hebben verspild in café's of gokhuizen. Bedenk zelf maar waar moslims nog meer spijt van kunnen krijgen.

135

136

Hoofdstuk 5

WIE GAAN ER NAAR DE HEL?
Allah heeft bepaald wie van de mensen naar het Paradijs en wie van de mensen naar de Hel zullen gaan. De mensen die goede daden hebben gedaan zullen naar het Paradijs gaan en wie slecht heeft gedaan zal daarvoor gestraft worden in de Hel. Sommige mensen zullen eeuwig in de Hel verblijven en andere mensen zullen hierin tijdelijk bestraft worden om daarna naar het Paradijs te gaan. De Hel is voorbereid voor de volgende mensen:

DE HEL

Op de Dag der Opstanding begint de eeuwigheid. Tijd zal dan niet meer bestaan en iedereen zal beoordeeld worden en berecht naar wat hij in zijn leven op aarde heeft gedaan. Daarna zal er alleen nog het verblijven in het Hiernamaals over zijn. Het Hiernamaals ziet er heel anders uit dan de wereld waarin we leven. Alles zal in het Hiernamaals duidelijk zijn. Iedereen zal weten wat de waarheid is en niemand zal meer twijfelen. De goede mensen zullen verblijven in hele mooie plaatsen (het Paradijs) zij zullen blij zijn. De slechte mensen zullen verblijven in een slechte wereld (de Hel) en zij zullen straf krijgen. De Hel is de verblijfplaats van degenen die Allah gaat straffen in het Hiernamaals, omdat ze slecht hebben gedaan tijdens hun leven op aarde. Het is een slechte verblijfplaats en de ongelovigen zullen daar eeuwig blijven.

6 6 6

De ongelovigen die niet in Allah wilden geloven De ongelovigen die andere dingen dan Allah hebben aanbeden Mensen die in Allah geloven maar Hem ongehoorzaam zijn.

Niemand gaat ten onrechte naar de Hel. Allah straft de mensen niet zomaar. Als Hij vindt dat iemand straf in de Hel verdient, dan heeft Hij daar ook helemaal gelijk in. Allah is rechtvaardig tegenover iedereen, maar de meeste mensen zijn onrechtvaardig tegenover zichzelf.

HOE ZIET DE HEL ERUIT?
De Hel is een plaats waarin de mensen zullen gaan wonen. Zoals wij hier leven, zo zullen de mensen ook in

137

138

de Hel leven. Ze zullen proberen er te slapen, rusten, eten en drinken. Maar de Hel is niet zo mooi als deze wereld. Er is geen blauwe hemel met wolken, mooie bloemen, bergen en dalen, rivieren en zeeën enzovoort. De Hel is verschrikkelijk! De Hel kunnen we het beste vergelijken met een planeet die bestaat uit vulkanen, brandende stenen, kokend ijzer en alles is omgeven met vuur en rook. Maar vuurspuwende bergen zijn, smeltende stenen, en verschrikkelijke soorten vuur die wij nog nooit hebben gezien. Zo mooi als het paradijs is, zo erg is de Hel. De Hel bestaat uit zeven verschillende niveaus. Elk niveau heeft zijn eigen soorten vuur en zijn eigen toegangsdeur. Dit zijn de zeven poorten naar de Hel. Door welke deur je ook binnengaat, je zult in de Hel terechtkomen. In de Heilige Koran zijn verschillende namen voor de Hel genoemd:

LAZIE - Gloeiende vlammen, vuur dat je zal verbranden. HAAWIYAH - Bodemloze put, waar je nooit meer uit kunt klimmen. HOEMAZAH - De hoemazah is een soort vuur dat de mensen zal omsluiten en waaruit ze niet kunnen vluchten. Hierover gaat Soerah Al Humazah, de 104e Soerah van de Heilige Koran.

O wee voor iedere lasteraar en roddelaar. Die rijkdom verzamelt en het bijhoudt. Hij denkt dat hij daardoor niet vergaat. Welnee, hij in de humazah gegooid worden. En wat weten jullie van wat de humazah is? Het is het vuur dat Allah heeft aangewakkerd. Dat doordringt tot in de harten. Voorwaar, het zal hen omhullen. In langgerekte kolommen.

DJAHANNAM - De Hel, verzamelplaats voor alle slechte dingen. HOETAMAH - Vernietiging , alles gaat kapot, er zijn geen mooie dingen meer. SA'IER - Razende vlammen - het raast en het tiert en het zal de bewoners niet met rust laten. DJAHIEM - De vuurput, alles wordt omringt met vuur en verschroeiende hitte. Het leven in de Hel is uiterst onaangenaam, je kan er niet rusten, slapen of picknicken. Je zal er alleen maar mensen horen schreeuwen van de pijn en mensen die

HET DAGELIJKS LEVEN IN DE HEL

139

140

alleen maar met hun wonden bezig zijn. De mensen zullen nooit gezond zijn. Je zult steeds zware straffen krijgen en vele ongelukken. De mensen zullen dan niet doodgaan, ook al zullen ze dat wel wensen. Voorwaar, wie tot zijn Heer komt als schuldige wacht de Hel, hij zal daarin niet sterven en niet leven. ((Koran hfst. 20 vers 74)

Is dit (het Paradijs) een beter onthaal of de boom van Zaqqoem? Voorzeker, wij hebben hem tot een beproeving gemaakt voor de onrechtvaardigen. Het is een boom die uit de bodem van de Hel ontspringt. Haar knoppen zijn als koppen van duivels. En zij zullen er zeker van eten en hun buik ermee vullen. Dan zullen zij bovendien een drank van gloeiend water krijgen. Daarna is hun terugkeer naar de Hel. (Koran hfst. 37 verz 6268)

Brandstoffen zijn materialen die we aansteken om een vuur te maken. Wij gebruiken daarvoor hout, gas, benzine, olie en dat soort dingen. De brandstof die Allah gebruikt om de Hel op te stoken bestaat uit mensen en stenen. Je kunt het bekijken als één grote barbecue met mensen en stenen.

Voorwaar, voor de opstandigen zal er een slecht heenkomen zijn. In de Hel zullen ze branden. Dat is pas een slechte rustplaats. Zo is het. Laten zij het maar proeven: gloeiend water en wondvocht en nog meer van dit soort stoffen.

O gelovigen, red jullie zelf en jullie familie van een Vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn. Daarover waken harde, strenge engelen die Allah niet ongehoorzaam zijn en doen wat hen wordt geboden. ((Koran hfst. 66 vers 6) In de Hel is geen drinken, zoals we die kennen in dit leven. De bewoners van de Hel kunnen alleen drinken van het vocht van wonden, kokend heet water, ijskoude, stinkende vloeistof of water dat zo koud is, dat het de maag verschroeit. Onder het eten in de Hel is een vrucht die 'Zaqqoem' wordt genoemd. Allah vertelt hierover in de Koran.

((Koran hfst. 38 vers 55 58)

141

142

Hoofdstuk 6 HET PARADIJS

WIE GAAN ER NAAR HET PARADIJS?

Een woestijnarabier kwam bij de Profeet en zei: “Vertel mij over een daad die ik moet verrichten om naar het Paradijs te gaan.” De Profeet -vrede en zegen zij met hem- zei: “Aanbid Allah en aanbid daarbij niemand anders, verricht de voorgeschreven verplichte gebeden (vijf keer per dag) precies zoals het hoort, betaal de welzijnsbijdrage en vast tijdens de maand Ramadan.” De woestijnarabier zei: “Bij Hem Die mijn leven in Zijn Hand heeft, meer dan dit zal ik niet doen.”

Allah heeft het Paradijs gemaakt om de goede mensen te belonen voor wat ze hebben gedaan tijdens hun leven. Het Paradijs is de verblijfplaats in het Hiernamaals van de mensen die Allah hebben aanbeden en voor Hem hebben geleefd. Zij hebben moeite gedaan om Allah blij te maken en Allah is blij met hen en Hij beloont hun moeite met een fantastisch leven in het Paradijs. En van wie de weegschalen dan zwaar wegen (door goede daden), zal dan een aangenaam leven genieten. (Koran hfst. 101 verz 6-7) Allah zal zeggen: “Dat is een Dag waarop de waarachtigen baat hebben van hun waarachtigheid. Voor hen zijn er Tuinen (in het Paradijs), waar de rivieren onderdoor stromen. Zij zullen daarin voor eeuwig verblijven.” Allah is blij met hen en zij zijn blij met Allah. Dat is het grote succes! (Koran hfst. 98 vers 8)

Toen hij vertrok, zei de Profeet: “Wie een man van het Paradijs wil zien, moet naar deze man kijken.”

(Hadis bron: Bucharie)

Er is niets in het leven wat zomaar uit zichzelf komt, alles moet verdiend worden. Als je bijvoorbeeld een jas wilt kopen, moet je voor het geld werken om er een te kopen. Bedenk hierbij maar dat het Paradijs veel meer waard is dan een nieuwe jas. Het is een nieuw leven, waar je hard voor moet werken. Onze Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) heeft gezegd: “Alle mensen gaan naar het
144

143

Paradijs, behalve wie weigert.” Zijn vrienden vroegen toen: “Wie weigert er nu, oh Boodschapper van Allah?”. Hij zei: “Wie Allah ongehoorzaam is, die heeft geweigerd.” Uiteindelijk zal iedereen die wil naar het Paradijs gaan. Het gaat er niet echt om hoeveel werk je verricht, maar hoeveel werken je verricht voor Allah. Hij zal dan bepalen of onze werken getuigen van gehoorzaamheid aan Hem. Op basis daarvan zal Hij ons toelaten in het Paradijs. Streef naar de vergiffenis van jullie Heer en naar tuinen (van het Paradijs) die zo breed zijn als de hemelen en de aarde bij elkaar, voorbereid voor de godvrezenden. Zij die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken. Allah houdt van degenen die goed doen. En zij die als ze een slechte daad doen of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden - wie kan deze zonden vergeven behalve Allah? - en niet doorgaan met hun slechte daden tegen beter weten in. Zij worden beloond met vergiffenis van hun Heer en tuinen waar de rivieren onderdoor stromen. Zij zullen daarin zij eeuwig blijven. Dat is pas een goede beloning voor degenen die ervoor werken. (Koran hfst. 3 verz 133 137)

De mannen en vrouwen die zich hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de trouwe mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de nederige mannen en vrouwen, de vrijgevige mannen en vrouwen, de vastende mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en vrouwen die vaak aan Allah denken, voor hen heeft Allah vergiffenis en een geweldige beloning voorbereid. (Koran hfst. 33 vers 35)

Er zijn veel dingen die je voor Allah kunt doen, maar er zijn een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn voor mensen die naar het Paradijs willen: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Geloven dat Allah de Enige God is Een goede gelovige zijn Allah aanbidden Allah vaak gedenken Vasten voor Allah Neerbuigen voor Allah Tot het goede aansporen Het kwade verbieden In alles Allah gehoorzamen Het Woord van Allah bestuderen en naleven

Degenen die naar het Paradijs streven laten geen moment verloren gaan om Allah te gedenken. Zij zijn de hele dag bezig met de herinnering aan Hem en de herinnering aan het Hiernamaals.

145

146

En ze weten dan Allah de Enige is die hen zal beoordelen, of ze voldoende naar Hem hebben geluisterd.

HOE ZIET HET PARADIJS ERUIT?

Alleen zij geloven in Onze verzen, die als zij eraan herinnerd worden, zich met hun aangezicht ter aarde werpen en de lof van hun Heer prijzen, terwijl zij niet hoogmoedig zijn. Zij verlaten hun rustplaatsen en roepen hun Heer aan in vrees en hoop en zij geven bijdragen van wat Wij hen hebben gegeven. En niemand weet wat voor vreugde voor hem verborgen is, als beloning voor wat zij hebben gedaan. (Koran hfst. 32 verz 15-17)

De profeet heeft gezegd dat Allah tegen Hem heeft gezegd: “Ik heb voor Mijn trouwe dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft gevoeld." En niemand weet wat voor vreugde voor hem verborgen is, als beloning voor wat zij hebben gedaan. (Koran hfst. 32 vers 17)

Altijd als we deze verzen lezen moeten wij ons aangezicht ter aarde werpen zoals Allah heeft beschreven. Dan horen wij bij degenen die de dingen doen van de mensen die naar het Paradijs gaan. Elke keer als je een vers als deze leest zul je je gezicht ter aarde moeten werpen als je gewassen bent. Want dat zijn de beste daden voor het Paradijs.

Het mooiste wat wij ons voor kunnen stellen is nog lang niet zo mooi als het Paradijs. Allah maakt een hele nieuwe schepping en die is niet te vergelijken met deze wereld. Alles zal er mooi zijn, alles is er perfect. Niemand zal klagen. Iedereen zal gelukkig zijn. Pijn en ziekte zijn dan verdwenen. Ruzie en jaloezie zullen er niet zijn. We zullen ons altijd gelukkig voelen en er zal geen eind aan komen. Allah heeft alles van ons verwijderd wat we niet leuk vinden en alles wat we wensen is nog mooier dan in onze dromen. Het Paradijs is alles wat een mens zichzelf kan wensen en dan nog mooier.

147

148

Het Paradijs is ontzettend groot. Als je in een grote woestijn bent, stelt een klein zandkorreltje niets voor. Je kunt hem alleen zien als je van dichtbij goed kijkt. Zo is het ook met deze wereld. Bij de uitgestrektheid van het Hiernamaals stelt deze wereld niets voor. Alleen als je er midden in zit en er goed naar kijkt. Het Hiernamaals is vele malen groter en de tijd is daar onbeperkt.

De bakstenen zijn van goud en zilver versierd met robijnen, parels en van dergelijke dingen. Het weer in het Paradijs is altijd aangenaam. In het Paradijs hoeft je niet te werken zoals hier, alles is er gratis. Er is altijd vrede, plezier en vreugde. De schoonheid en het uitzicht van het Paradijs zijn nooit eerder gezien. De kleding in het Paradijs is onder andere van zijde. De voertuigen in het Paradijs zijn rode en witte paarden met vleugels. De algemene naam van het Paradijs is in het Arabisch Djennah (Tuin). Het Paradijs heeft acht verschillende poorten om naar binnen te gaan. Elke poort is voor een bepaalde groep mensen. Zo is er een speciale poort voor de mensen die veel vasten en een speciale poort voor mensen die zich ten koste van hun leven voor Allah hebben ingezet. De Profeet heeft gezegd: “Een vrouw die de vijf dagelijkse gebeden onderhoudt, vast tijdens de maand Ramadan, haar kuisheid bewaart en haar man gehoorzaam is, mag het Paradijs binnengaan door welke poort ze maar wil.” De poorten van het Paradijs zijn natuurlijk niet zomaar deuren. Het zijn fantastisch mooie toegangen van kilometers breed en met prachtige omgeving en versieringen, je kunt er maar één keer doorheen gaan. Het Paradijs heeft ook verschillende niveaus. Goede dienaren zoals profeten en mensen die hun leven voor Allah hebben gegeven, zullen een hele hoge graad krijgen in het Paradijs en anderen zullen een lagere graad krijgen.

De Tuinen der Eeuwigheid zullen zij binnengaan, waar de rivieren onderdoor stromen. Ze hebben daar wat ze maar willen. Zo beloont Allah de godvrezenden, die door de engelen zijn weggenomen als goede mensen. Zij zeggen:“ Vrede zij met jullie, ga het Paradijs binnen, voor wat jullie gedaan hebben.” (Koran hfst. 16 verz 31-32)

Er zijn gebieden in het Paradijs die zijn gemaakt van amber. De stenen van het Paradijs zijn parels, robijnen en andere edelstenen. Het water van de rivieren vloeien over parels heen. De geur van het Paradijs kun je van heel erg ver weg nog ruiken. In het Paradijs zijn er wolken die even neerdalen en heerlijke geuren verspreiden over de bewoners. In het Paradijs zijn er rivieren van honing, melk en zuiver water. In het Paradijs is er een soort genotdrank die Salsabiel heet. In het Paradijs is er water van Kawsar. De mensen zullen alleen voor hun plezier eten. De huizen in het Paradijs zijn paleizen.

149

150

Maar hoe laag het ook moge zijn, het zal toch onvoorstelbaar mooi zijn. Voor het Paradijs worden in de Koran een aantal benamingen gebruikt. AL FIRDAUS - Het hoogste niveau in het Paradijs. AL DJENNAH - De omsloten tuin - waar de mooie natuur niet ophoudt. ADN - Het eeuwige Paradijs, waar het genieten niet ophoudt. MA'WAA - De Paradijselijke verblijfplaats, waar we zullen wonen. DAAR AS-SALAAM - Plaats van vrede en veiligheid, een verblijfplaats zonder zorgen. DAAR AL HAYAWAAN - Het echte leven, waar alles eerlijk is en wat niet zal veranderen of voorbijgaan. Er zijn nog meer benamingen voor het Paradijs in de Koran. Zoek ze zelf maar op en probeer je voor te stellen hoe het zal zijn om daar te zijn! De Profeet heeft gezegd: “Wie gelooft in Allah en Zijn Profeet, precies bidt zoals het hoort en vast tijdens de maand Ramadan, krijgt van Allah het recht op het Paradijs. Of hij nu vecht voor de Zaak van Allah of blijft in het land waar hij is geboren.”

De mensen zeiden: “Oh Profeet van Allah, zullen we de mensen dit goede nieuws vertellen?” Hij zei: “Het Paradijs heeft honderd verschillende gradaties, die Allah heeft gereserveerd voor de mudjaahidien (strijders) die voor Zijn zaak vechten. En de afstand tussen twee gradaties is zoals de afstand tussen de hemel en de aarde. Dus als jullie Allah iets vragen, vraag dan voor Al Firdaus, het beste en hoogste deel van het Paradijs. Daarboven is de Troon van De Erbarmer (Allah) en daar ontspringen de bronnen van het Paradijs.” (Hadis bron: Bucharie)

HET DAGELIJKS LEVEN IN HET PARADIJS

Zowel het Paradijs als de Hel zijn eeuwig, de dood zal er niet meer bestaan. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei hierover: “Als de bewoners van het Paradijs in het Paradijs zijn en de helbewoners in de Hel zijn, zal de dood gebracht worden en (ertussen) geslacht worden.
152

151

Hierna zal een stem zeggen: ,,O bewoners van het Paradijs, de dood bestaat niet meer. O bewoners van de Hel de dood bestaat niet meer." Hierdoor zal de tevredenheid van de Paradijsbewoners toenemen en de onrust van de helbewoners toenemen.” We hebben geleerd dat iedereen in het Paradijs de leeftijd zal hebben van 33 jaar. Dit is een leeftijd waarop een mens niet te jong is en niet te oud, de mens is dan in de kracht van zijn leven. In het Paradijs zal het lichaam van de mensen anders zijn dan het lichaam die we in deze wereld hebben.

En de vooraanstaanden (in het geloof) zullen de vooraanstaanden (in het hiernamaals) zijn. Zij zijn degenen die dicht bij Allah komen. In Paradijzen van gelukzaligheid. Een groot aantal van de eerdere (volken) en een klein aantal van de latere. Op rustbanken die met sierraden zijn belegd, waarop zij achteroverleunend tegenover elkaar zitten. Bij hen gaan eeuwige jongelingen rond, met bekers en kruiken en een drinkbeker gevuld uit een kristalheldere bron. Zij zullen er geen hoofdpijn van krijgen of er dronken van worden. En fruit die zij maar het liefst hebben. En vlees van gevogelte die zij graag willen. En schone dames met schitterende ogen. Als goed gekoesterde parels. Als beloning voor wat zij hebben gedaan. Zij horen er geen onzinnig geklets of aansporing tot zonde. Alleen de woorden: “Vrede, vrede.” En degenen van de rechterkant - hoe zijn degenen van de rechterkant? Zij zijn tussen lotusbomen zonder doornen, en trossen bananen, en uitgestrekte schaduw en vrij stromend water. En veel fruit, dat niet beperkt wordt en niet verboden. En op hoog verheven rustbedden hebben Wij speciale vrouwen gecreëerd. Die Wij maagdelijk schoon hebben gemaakt. Vervuld van liefde en een gelijke leeftijd. Voor degenen van de rechterkant.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Iedereen zal 33 jaar zijn en zo blijven. Niemand zal verdriet voelen. Het lichaam zal niet verouderen. Mensen zullen niet naar de wc. hoeven te gaan. Mensen zullen zich niet hoeven te snuiten. Het lichaam zal veel sterker zijn en meer levenskracht hebben. Het lichaam zal nooit afsterven.

Onze Profeet zei: “De paradijsbewoners zullen er ongetwijfeld eten en drinken, maar zij zullen niet spuwen, snuiten en geen kleine of grote ontlasting hebben.” Zijn vrienden vroegen: “Wat zal er gebeuren met het voedsel dat gegeten wordt?” De boodschapper van Allah zei: “Het zal vanzelf overgaan door het transpireren dat de geur van muskus zal hebben.”

153

154

Dit zijn een flink aantal van de eerdere volkeren en een flink aantal van de latere. (Koran hfst. 56 verz 10-40)

Dan zal een vertegenwoordiger van hen roepen: “Allah heeft de onrechtplegers vervloekt! Zij hebben anderen van het pad van Allah weerhouden, het kromme pad gewenst en het Hiernamaals ontkend.”

DE HOOGTEN A'RAAF

En dan zal er een scheiding tussen hen zijn. En op de verheven plaatsen (de a'raaf) zijn mannen, die iedereen aan hun kenmerken herkennen en zij roepen naar hen die in het Paradijs thuishoren: “Vrede zij met jullie!” Zij zullen het Paradijs nog niet zijn binnengegaan, maar zij hopen het wel.

Er bestaat een gebied in het Hiernamaals waar mensen niet in de Hel zijn, maar ook niet in het Paradijs. Ze zitten er tussenin. Dit gebied heet A'raaf. Hier zitten mensen die net niet genoeg goede daden hebben om naar het Paradijs te gaan en geen zonden om voor gestraft te worden. De slechte daden waren net zoveel als de goede. En er is van beide niets meer over. Het gebied van A'raaf is een hooggelegen gebied. Onze Profeet Mohammed heeft gezegd dat de mensen die daar wachten uiteindelijk naar het Paradijs zullen gaan. De bewoners van het Paradijs zullen naar de bewoners van de Hel roepen: “Wij hebben ondervonden wat onze Heer ons heeft beloofd, hebben jullie ook ondervonden wat jullie Heer jullie heeft beloofd? Zij zullen zeggen: ”Ja!”

(Koran hfst.7 verz 44-46)

Als je nog meer over het Paradijs wilt lezen, zoek dan de volgende verzen van de Heilige Koran: Koran Soerah Aali-'Imraan, vers 195. Koran Soerah At-Tawbah, vers 82. Koran Soerah Al Kahf, vers 31. Koran Soerah Al Hadj, vers 23

155

156

IHSAAN

ZULLEN WE ALLAH OOIT ZIEN?

De profeet zei: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, want ook al zie je Hem niet, hij ziet jou zeker wel.” De profeet zei: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, want ook al zie je Hem niet, hij ziet jou zeker wel.”

Kunnen we Allah zien? Nee, niet in dit leven, maar InsjAllah hopen wij om Allah in het hiernamaals te zien. Het is onmogelijk om Allah in dit leven te zien, we leren uit een verhaal in de Koran dat het menselijke lichaam niet bestand is om Allah te aanschouwen. In het verhaal moest Moesa naar de berg Sinai voor de openbaring van de Tawrat. Toen hij daar kwam vroeg Moesa aan Allah of hij Hem mocht zien: En toen Moesa op onze vastgestelde tijd kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: ,,Mijn Heer toon U aan mij, zodat ik U kan zien”. Hij (Allah) antwoordde: ,,Jij kan mij niet aanschouwen, maar kijk naar de berg, als die op zijn plaats blijft, dan zal jij mij wel kunnen zien.” En toen zijn Heer Zich op deze berg openbaarde, brak deze in stukken en Moesa viel bewusteloos neer. Toen hij wakker werd, zei hij: ,,Heilig bent U, ik wend mij tot U en ik ben de eerste van de gelovigen.” (Koran hfst. 7 vers 143)

Het onderwerp ihsaan is direkt verbonden met Imaan. Het heeft puur met onze imaan te maken, want een ongelovige zal nooit handelen waarbij hij aan Allah zal denken. Ihsaan is niet alleen dat je in je gebeden moet bidden alsof je Allah ziet, maar ook tijdens je dagelijkse bezigheden. Je moet proberen altijd te beseffen dat Allah je overal ziet. Als je dat kan moet je proberen op je best voor Hem te zijn. En als je dit kan dan heb je ihsaan. Eigelijk is ihsaan ook een beetje verbonden met de liefde voor Allah. Als je bijvoorbeeld gaat bidden mag er beloning van Allah verwachten, je mag hopen dat Allah jou in het Hiernamaals zal belonen voor je gebeden. Maar als je kan bidden zonder dat je beloning ervoor verwacht dan is dat nog beter. Het is alsof je dan al je gebeden aan Allah cadeau geeft. Dit wordt ook ihsaan genoemd.

157

158

We leren uit dit verhaal dat het onmogelijk is om Allah te zien, het lichaam van de mensen is te zwak om Allah te kunnen zien.

Op die dag zullen sommige gezichten verlicht zijn. Kijkende naar hun Heer. (Koran hfst. 75 vers 22-23)

Zeg: ik ben slechts een mens zoals jullie, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is. Laat daarom degene die de ontmoeting met zijn heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen. (Koran hfst. 18 vers 110)

In dit vers wordt ons duidelijk verteld dat mensen die naar het Paradijs zullen gaan Allah zullen zien. Het woordje 'naziratoen' in deze vers betekent 'zien of kijken' Deze vers is één van de bewijzen dat de Paradijs bewoners Allah zullen zien. In andere verzen wordt gesproken over de ontmoeting met Allah. Sommige geleerden beweren uitgaande van het vers hierboven, dat tijdens de ontmoeting met Allah, we Hem ook kunnen zien.

Er bestaan verschillende overleveringen over het zien van Allah in het Hiernamaals. Uit alle overleveringen leren we dat alleen de gelovigen Allah zullen zien. Het hoogste en het meest aangename wat mensen in het Hiernamaals zullen ervaren is het zien van Allah. Eén van die overleveringen is het volgende: Djabir b. Abdullah verhaalde: Het was de 14e van de maand (de volle maan hing in de lucht) We zaten met de boodschapper van Allah, hij keek naar de maan en zei: ,,jullie zullen (in het Hiernamaals) Allah zien zo helder als jullie dat (de maan) zien……. (Hadis bron: Boecharie en Moeslim)

…Vrees Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten. (Koran hfst. 2 vers 223)

De dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet: “Vrede” zijn. En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid. (Koran hfst. 33 vers 44)

159

160

Inhoud

Voorwoord De bronnen van de Islam 1. De heilige Koran 2. De vertellingen van de Profeet (hadith's) De voorwaarden van het geloof De zes geloofsvoorwaarden Geloof in Allah Hoe moeten we in Allah geloven 99 eigenschappen van Allah? De eenheid van Allah: tawhied Wat is de inhoud van 'laa ilaaha ill-allah'? Wat zijn afgoden? Afgoden die we kunnen zien Afgoden die we niet kunnen zien Afgoden door zwarte magie Waarzeggers Astrologie Voodoo Amuletten en gelukshangers Tovenarij Bijgeloof Er is geen andere macht of kracht dan die van Allah Geloof in de engelen Engelen zijn gemaakt van licht (noer) Engelen zijn geen mannen en vrouwen Engelen hebben vleugels Engelen zijn heel gehoorzaam aan Allah

3 4 4 6 7 9 10 10 16 18 19 21 22 23 24 25 25 26 26 27 27 29 34 35 35 36 37

161

162

Engelen verrichten veel gebeden Engelen worden niet moe van aanbidding (Ibaadah) Engelen gaan op bedevaart (hadj) Engelen zijn heel sterk Engelen kunnen verschijnen in de vorm van een mens Welke engelen kennen we en wat doen ze? De engel Djibriel De engel Mikaïl De engel Azraaïl De engel Israfiel De engel Maalik Kiraaman Katibien (edele schrijvers) Moenkar en Nakier Hafieza Ridwaan Geloofsvoorwaarde 3 - geloof in de boeken De heilige Koran Wat moeten we weten over de Koran? De Koran is het woord van Allah De Koran is de laatste openbaring De Koran is voor de gehele mensheid De Koran is geopenbaard in het jaar 610 na Chr. De Koran is in 23 jaar compleet geworden De Koran bestaat uit verzen en hoofdstukken Geloofsvoorwaarde 4 - geloof in de boodschappers Wat waren de boodschappers voor mensen? Waarom zijn de boodschappers gestuurd? Welke profeten kennen we? Onze Profeet Mohammed Beknopte levensbeschrijving van de profeet Geloven in onze profeet Wij wensen de Profeet vrede toe als we over hem spreken Mohammed is de Profeet voor alle mensen (vrede zij met hem) Onze Profeet is een genade van Allah De Profeet is voor ons het beste voorbeeld

37 38 39 39 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 44 46 48 49 49 49 50 50 50 51 52 53 53 55 56 56 56 56 57 58 59

Het voorbeeld van de profeet moet nageleefd worden Geloof in de laatste dag De aankondiging door Israfiel Wat zal er allemaal gebeuren? Voorbereiding op het Hiernamaals Geloof in de voorbestemming Islam: de vijf zuilen De eerste zuil - de getuigenis (kalimah shahadah) Het gebed Waarom is het gebed belangrijk Takbier - “Allahoe Akbar!” Het buigen voor Allah (roekoe) De onderwerping aan Allah (soedjoed) Het gedenken (at-tasjaahud) Het groeten van de schrijfengelen De welzijnsbijdrage (zakaat) Vasten (saum) tijdens ramadan Hoe moeten we vasten Beloning voor het vasten Wanneer begint de vastenmaand? Einde van de vastendag (iftaar) Soehoer Ittikaaf Moeqabala Tarawieh Lailatoel Qadr Hoofdstuk al Qadr Iedoel Fitr De bedevaart naar de heilige moskee (hadj) De kaba Tawaaf Safa en marwa Het water van zamzam Woeqoef Het offerdier: hady Stenen gooien bij de djamaraat Bedevaarts toestand: ihram

64 65 66 67 69 70 73 75 78 78 81 83 83 84 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 97 97 98 99 100 102 103 104 105 106 108 109

163

164

Het offerfeest: ied al-adha Geloven in het Hiernamaals Inleiding Leven op aarde Waarom zijn wij geschapen? Allah zal ons testen 'De edele schrijvers' (Kiraaman Katibien) 'De engelen van de dood' (mala'ikatul mawt) Verblijf in het graf De ondervraging in het graf Een tussenfase: barzach Een voorproefje op het hiernamaals De opstanding Iedereen gaat herleven Op weg naar het oordeel De mensen in de schaduw van Allah De dag des Oordeels De Meester van de dag des oordeels (maaliki yawmiddien) De weegschaal (Mizaan) Het boek van handelingen Verantwoording op de dag des oordeels De rechten van Allah De rechten van onze medemens De rechten van het lichaam De rechten van de dieren De rechten van het lichaam Voorspraak (sjafa'ah) De brug over het vuur - de siraat De spijt van de mensen De Hel Wie gaan er naar de Hel? Hoe ziet de hel eruit? Het dagelijks leven in de Hel Het Paradijs Wie gaan er naar het Paradijs? Hoe ziet het Paradijs eruit?

110 111 102 113 114 115 116 118 118 120 121 122 122 123 124 124 125 126 126 128 129 129 131 132 132 132 133 133 134 137 138 138 140 143 144 148

Het dagelijks leven in het Paradijs De hoogten - Araaf Ihsaan: alsof je hem ziet Zullen we Allah ooit kunnen zien? Inhoud

152 155 157 158 162

165

166