P. 1
Samenvatting syllabus Vermogensrecht

Samenvatting syllabus Vermogensrecht

|Views: 11|Likes:
Published by Stuvia.com
Syllabus Vermogensrecht 2012

Minor Financiële planning
Syllabus Vermogensrecht 2012

Minor Financiële planning

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/12/2014

$3.30

USD

pdf

Samenvatting syllabus Vermogensrecht

door

stephanieschellens

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Absolute vermogensrechten laten een relatie ontstaan tussen een persoon en het goed. (die bepalingen zijn dan bindend) Het goederenrecht kent veel meer ‘’dwingend recht’’. Bijv. worden de zaken onderverdeeld in roerende en onroerende zaken en de vermogensrechten in relatieve en absolute rechten.a. Hier zijn minder afwijkingen in contracten. Vermogensrecht Onder vermogen vallen alle bezittingen. Er staan de nodige bepalingen in de wetboeken. nog niet gewonnen delfstoffen.com .: grond. eigendomsrecht).Stuvia. Het verbintenisrecht kent veel ‘’regelend recht’’. Zij maken onderdeel uit van het goederenrecht (bijv. een vordering of recht op een uitkering. de met de grond verenigde beplantingen en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. hypotheek. maar ook de schulden. Onder roerende zaken verstaan we goederen die uit hun aard zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden Er wordt onderscheid gemaakt tussen register.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Syllabus Vermogensrecht 2. Zaken zijn meer tastbaar en worden onderverdeeld in roerende zaken en onroerende zaken.en niet-registergoederen.of scheepsregister) verplicht is. maar men kan hiervan afwijken door andere bepalingen in een overeenkomst op te nemen. De bezittingen worden aangeduid als goederen. hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken. deze kunnen worden onderverdeeld in zaken en (vermogens)rechten. Het kan dus zijn dat je vermogen negatief is. Registergoederen zijn goederen waar bij de overdracht of de vestiging daarvan (bijv. hetzij rechtstreeks. Ontroerende zaken zijn o. een huis of schip) inschrijving in de openbare registers (bijv. Men kan dit tegen . Nadat de bezittingen (de goederen) zijn onderverdeeld in zaken en vermogensrechten.

Zij werken uit hoofde van een bepaalde overeenkomst en werken relatief. Een koopovereenkomst wil zeggen dat er iets wordt verkocht. Ook zijn er specifieke bepalingen ten aanzien van het ontbinden van de overeenkomst. Overeenkomsten Een overeenkomst is een rechtshandeling. 3. Relatieve vermogensrechten behoren tot het verbintenissenrecht.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal iedereen handhaven zelfs tegen een hypotheek-. Relatieve rechten worden ook wel persoonlijke rechten of vorderingsrechten genoemd. Er kan sprake zijn van een nietige of vernietigbare rechtshandeling. Dit kan in de volgende situaties:    Één van de contractpartijen is handelingsonbekwaam Er is sprake van een geestelijke stoornis Door een wilsgebrek was het rechtsgevolg niet beoogd 4. er gaan dus meerdere partijen een verbintenis aan). waarbij twee of meer personen een verbintenis aangaan om een prestatie te leveren. aan de manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de wijze waarop deze is vastgelegd. Vereisten aan de partijen Als een consument een huis wil kopen wordt er een koopovereenkomst opgemaakt (dit is een meerzijdige rechtshandeling. Als er niet wordt voldaan aan de eisen die de rechtshandeling geldig maken. pand. Nietig betekend dat de rechtshandeling of de overeenkomst ‘’nooit heeft bestaan’’. De ene partij heeft recht op de prestatie van de andere partij. Als de betaling niet in geld plaatsvindt. De wet stelt eisen aan de betreffende personen.Stuvia. Vernietigbare rechtshandeling wil zeggen dat de overeenkomst geldig is totdat een van de partijen het vernietigd. Er is een drietal categorieën vereisten aan de rechtshandeling:    Vereisten aan de partijen: zij dienen handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn Vereisten aan de totstandkoming van de overeenkomst: beide partijen moeten het rechtsgevolg ook hebben gewild en beoogd Vereisten aan het contract: de inhoud of de strekking van de overeenkomst mag niet in strijd zijn met de goede zeden. de openbare orde of een dwingende wetsbepaling.com . heeft dit gevolgen. Dit kan in de volgende situaties:   Één van de contractpartijen is handelingsonbevoegd Er is sprake van een overeenkomst die in strijd is met de openbare orde of goede zeden.en vruchtgebruikrechten. Zij zijn tegenover iedereen te handhaven. en dit wordt betaald in geld. Per 1 september 2013 zijn er strenge regels om de consument te beschermen: de koop moet schriftelijk worden gesloten en de koper heeft 3 dagen bedenktijd (dit kan ook langer . spreekt men van een ruilovereenkomst.

verkwisting of drankmisbruik. deze worden opgenomen in de koopovereenkomst. belangrijk is hierbij dat er ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan. Wanneer één van beide partijen geen natuurlijk persoon is maar bijv. Mensen die onder curatele zijn gesteld zijn mensen met een geestelijke stoornis. Wanneer een minderjarige wordt vertegenwoordigd door één van de ouders of voogd.2 Handelingsbevoegd . De bedenktijd begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de koper de koopakte heeft ontvangen. moet deze een ontbindingsverklaring binnen de tijd bij de verkoper zien te krijgen. De volgende gegevens worden van de koper en verkoper vastgelegd. anders moeten het beide ouders/voogd zijn. dan zal de omschrijving van de partijen worden aangepast. lid 1 BW) dat ieder mens bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen behalve minderjarigen en mensen die onder curatele zijn gesteld. moet hij worden vertegenwoordigd door degene die het wettelijk gezag over hem heeft (ouders/voogd). een vereniging of stichting of een rechtspersoon (BV/NV). Een natuurlijk persoon dient handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn. is er een machtiging van de kantonrechter nodig. 4. De bedenktijd geld NIET op de koop van ongebouwde grond.1 Handelingsbekwaam In de wet staat (artikel 3:32. wil de koper toch afzien. huurkoop en koop op een openbare veiling. Zodra een minderjarige partij is bij de koop/verkoop van ontroerende zaken. Deze regels gelden ook voor de koop-aannemingsovereenkomst bij de koop van een nieuwbouwwoning.Stuvia. Alleen de curator kan onroerende zaken die eigendom van hen zijn verkopen (met machtiging van de kantonrechter) 4.com . als een van de ouders is overleden is één van de ouders voldoende.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal zijn als dit is afgesproken met de verkoper).

Rechtshandelingen: Er zijn eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen./ verkoop van onroerende zaken) In de statuten staat de rechtspersoon. Bij meerzijdige rechtshandelingen zijn er meerdere personen vereist voor het tot stand brengen van het rechtsgevolg. als er een huis wordt gekocht terwijl er in gemeenschap van goederen is getrouwd dan is het huis van samen etc. raad van commissarissen gevraagd te worden bij het kopen of verkopen van een pand. BV en NV: Iedere bestuurder is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging. Verenigingen en stichtingen: Alle bestuurders samen zijn bevoegd tot vertegenwoordiging. Partij is een natuurlijk persoon: geen stichting of vennootschap Koper is een natuurlijk persoon: De koper van de onroerende zaak kan niet altijd alleen de koopovereenkomst sluiten. . Verkoper is een natuurlijk persoon: Wanneer men getrouwd is. is 50% voor beide. Partij is geen natuurlijk persoon: Het moet duidelijk zijn of de desbetreffende persoon bevoegd is om de koop/verkoop aan te gaan. dit kan overigens wel in een contract worden gewijzigd.com . Bij eenzijdig treedt het rechtsgevolg in door de wilsuiting van één persoon. Zij mogen bij de overdracht geen eigenaar worden van onroerende zaken waar zij bij betrokken zijn. is dit in strijd met wet en zal het nietig worden verklaard. Toch is het bestuur niet bevoegd tot het doen van belangrijke rechtshandelingen (bijv. het opzeggen van een uurovereenkomst(gericht) en het maken van een testament (ongericht). zodra een persoon niet bevoegd was tot het kopen van iets. dan zal er vastgesteld worden wie voor welk percentage eigenaar wordt.Stuvia. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd. vaak wordt er in de VOF-overeenkomst opgenomen dat bij belangrijke rechtshandelingen de meewerking van meerdere of alle vennoten zijn vereist. VOF of maatschap: In de meeste gevallen is er geen rechtspersoon aanwezig. indien hij een partner heeft. Er is bijv. aan.) De statuten zijn gepubliceerd in het handelsregister. moet er altijd toestemming worden gevraagd aan de partner bij het verkopen van een onroerende zaak (ook als ze op huwelijkse voorwaarden zij getrouwd) Wel kan alleen degene van ‘’wie het huis is’’ het huis verkopen. De koper is in principe vrij om zonder toestemming van de partner een onroerende zaak te kopen. tenzij anders in de statuten staat opgenomen. Ligt de persoon in scheiding. Bij een VOF kan iedere vennoot kopen/verkopen. een koopverbod voor leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie. advocaten en procureurs. Bij de verkoop van een overleden persoon. Is er sprake van huwelijks. griffiers. dit kan gericht of ongericht zijn. wel heb je toestemming van je partner nodig als je een hypotheek wil afsluiten voor dit huis.of partnerschapsvoorwaarden of heb je een samenlevingscontract. deurwaarders en notarissen. Bijv. wordt het allemaal een stuk moeilijker. zijn de erfgename bevoegd om het huis te verkopen. deze is op te vragen bij de KvK. Bij de maatschap moet iedereen zijn toestemming geven. (behalve als er anders in de statuten staat beschreven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Handelingsbevoegdheid heeft alleen betrekking op de betreffende rechtshandeling. Er hoeft geen toestemming van bijv.

Een voorstel kan mondeling (10 appels voor 1 euro. zolang het nog niet is aanvaard.com .3 Overige beperkingen voor de verkoper van een onroerende zaak Er kunnen een aantal beperkingen zijn als je een onroerende zaak wil verkopen namelijk: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg): de onroerende zaak moet eerst aan de gemeente worden aangeboden. Voorkeursrecht tot aankoop: zodra een eigenaar zijn huis wil verkopen. en er is nog niet op gereageerd.Stuvia. dan kan ik het intrekken. 5. wil je een huis kopen? Is niet voldoende. als zij hier geen gebruik van maken mag het aan derden worden aangeboden. Antispeculatiebeding: Als de onroerende zaak binnen een vooraf vastgestelde periode (meestal 10 jaar) wordt verkocht. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding door de andere partij. waarin het aanbod aangenomen kan worden. schriftelijk (advertentie in krant met aanbieding) of stilzwijgend (gaat in de trein zitten). Vereisten aan de rechtshandeling Rechtshandelingen zijn handelingen die men verricht omdat de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen beoogd en/of gewild zijn. Bijv. Zodat verkopers niet in een korte periode veel geld kunnen verdienen aan een huis. (bijv. 5. Onherroepelijk aanbod: Er is een bepaald termijn vastgesteld. De verkoper kan de verkoop voor die tijd niet stil leggen.2 Vertrouwensbeginsel . moet het eerst tegen een vaste prijs worden aangeboden (aan de gemeente). Vrijblijvend aanbod: De verkoper kan aangeven dat het aanbod niet meer langer geld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Samenvatting: Bij de bepaling van de handelingsbevoegdheid is het van belang of de partij al dan niet namens andere en/of een rechtspersoon de overeenkomst aangaat. zolang de voorraad strekt) 5.. om welk huis gaat het? Tegen welke prijs? Welk termijn kan het geleverd worden? Etc. Dit zijn rechtshandelingen. Herroepelijk aanbod: een aanbod kan worden herroepen door de aanbieder.euro. schreeuwt de marktkoopman).1 Aanbod Er is sprake van een aanbod als de aanbieding alle essentiële informatie bevat die nodig is voor het sluiten van een overeenkomst. Moet het eerst te koop worden aangeboden aan de huurders van het huis. terwijl het nu wordt verhuurd. Het is van belang de handelingsbevoegdheid na te gaan als:     Een natuurlijk persoon gehuwd is (partnerschap) Een VOF of maatschap vertegenwoordigd wordt Iemand een bestuurder is van een vereniging of stichting Iemand een bestuurder is van een NV of BV 4. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. Stel ik wil mijn auto verkopen voor €5000.

Bijv. 3. De wil van de handelende persoon moet overeenstemmen met zijn verklaring. Dit kan wel eens fout gaan door een vergissing. De wet eist dat bedreigd wordt met nadeel in persoon of goed. na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper. de akte van levering. De dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij. De wederpartij is bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken uitgegaan als de dwalende. In het Nederlandse recht wordt er onderscheid gemaakt tussen de koopovereenkomst en de juridische levering. de hypotheekadviseur zegt voor de grap dat bij hun de hypotheekrente 2% is. dan wel verlies in vermogen. . misverstand of een verschrijving. afhankelijk. dit komt doordat het niet bindend lijkt. Dat betekend dat partijen zelf de inhoud van hun contract en de methode van de levering kunnen bepalen.1 Koopovereenkomst De koop van een woning of appartement moet schriftelijk worden gedaan. zonder meer zou mogen terugtrekken. tenzij deze mocht aannemen dat ook zonder deze inlichting de overeenkomst zou zijn gesloten. De wet onderscheidt bij dwaling drie situaties: 1. Onder bedreiging wordt verstaan het uitoefenen van psychische dwang. (bijv. Er zijn echter ten aanzien van levering van registergoederen voorgeschreven bepalingen. Registergoederen zijn onroerende zaken zoals woningen en gebouwen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zodra er een overeenkomst tot stand komt. waardoor de wil wordt beïnvloed. Van bedrog is sprake bij een opzettelijk geven van onjuiste informatie. 2. de dwalende behoren in te lichten.Stuvia. maar dat is het wel.com . zoals het verlies van leven. noodtoestand. Bij dwaling is de overeenkomst aangegaan als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken. Fons gaat hier op in en denkt dat dit echt is. schepen en beperkte rechten op een registergoed (vestigen van een hypotheek). is er voor beide partijen sprake van een wilsverklaring. 6. De wederpartij had. Het ontbreken van de verplichte koopovereenkomst brengt niet met zich mee dat de verkoper zich. en biedt de akte vervolgens aan ter inschrijving in de openbare registers. Vereisten aan de levering Het Nederlandse recht kent het beginsel van contractvrijheid. geestelijke toestand. dwaling of misbruik van omstandigheden. in verband met hetgeen hij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten. de werkelijke eigendomsoverdracht.3 Wilsgebreken Hiervan is sprake wanneer een partij bij een rechtshandeling zijn wil heeft gevormd onder bedreiging. Een ‘’voorlopig koopcontract’’ is zeer misleidend. onevenarenheid) 6. De notaris maakt een authentieke akte op. bedrog. 5. Dergelijke rechtshandelingen zijn doorgaans vernietigbaar. eer of goede naam. Er kan ook sprake zijn van bedrog als iemand opzettelijk informatie achterwege laat. Er is sprake van misbruik van omstandigheden indien men door gebruik te maken van de bijzondere omstandigheden iemand tot een overeenkomst overhaalt die hij onder normale omstandigheden niet zou hebben gesloten. gezondheid.

hij moet controleren of de wettelijke eisen voor de inschrijvingen is voldaan.6 Vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die aan een ander (de hoofdgerechtigde) toebehoren. Bij de aankoop van een woning vaak de financieringsclausule. als partijen dat zijn overeengekomen. Ziet de koper af van de koop. bijv.Stuvia. daarin zullen worden gebruikt met uitzondering van bedingen die de kern van de te verrichte prestatie aangeven. 6.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. zijn vernietigbaar. Indien de bedenktijd op een zaterdag. 6. Dit geld niet voor bedingen die de kern van de prestaties aangeven. in overeenkomsten zijn gebruikt of geregeld. De consument dient aan te geven dat het beding onredelijk bezwarend is. Onder algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: bedingen die door een der partijen. De registers worden gehouden door het kadaster. Modelovereenkomsten bestaan grotendeels uit algemene voorwaarden. Het BW stelt strikte eisen aan bedingen in algemene voorwaarden. Bedingen die onredelijk bezwarend zijn. zondag of feestdag eindigt. de gebruiker. De zwarte lijst somt een aantal bedingen op die steeds als onredelijk bezwarend gelden.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte aan de koper ter hand is gesteld.4 Ontbindingsclausules Naast de bedenktijd kent een koopovereenkomst dikwijls een of meerdere ontbindingsclausules. zogenoemde kernbedingen. hierdoor is de koper beter beschermd. Kopers en/of verkopers die eenmalig gebruikmaken van de modelovereenkomst kunnen dan ook vermoedelijk niet met succes een beroep doen op artikel 6:233BW.5 Registratie van de koopakte Tegelijk met de invoering van de bedenktijd is de mogelijkheid opgenomen de koopakte te registreren in de openbare registers.2 Algemene voorwaarden Het maken van algemene voorwaarden is niet verplicht.zondag of feestdag is. De grijze lijst bevat bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Deze zijn dan ook vernietigbaar. 6.3 Bedenktijd en termijnenwet De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.com . wordt deze verlengd t/m de eerstvolgende dag die niet op een zaterdag. Voor de inschrijving bij het kadaster is de tussenkomst van een notaris vereist. . toch wordt dit wel vaak gedaan. of al eerder. de maandelijkse ‘’huurprijs’’ na 3 maanden ineens verhogen. dit wil zeggen dat als de koper geen lening kan krijgen om het huis te kopen hij de koop kan ontbinden. Het vruchtgebruik eindigt bij de dood van de vruchtgebruiker. 6. dan moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de koper voor het einde van de bedenktijd heeft bereikt.

spreekt men van overmacht. Dit alles heeft te maken met tekortkoming in de nakoming. als het resultaat niet wordt behaald spreekt men van tekortkoming. Als een tekortkoming aan de schuldenaar is toe te rekenen. kan de schuldeiser zijn recht op de volgende manieren behalen: nakoming van de prestatie. Hij moet dan wel binnen twee werkdagen zich beroepen tot ontbinding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7. kan er 3 pro mille boeten worden geëist . Opschortende en ontbindende voorwaarden Na het opmaken van de overeenkomst moeten zowel de koper als de verkoper de koopovereenkomst ondertekenen. 8. 7. Het is van belang dat ze zich bewust zijn van de inspanningsverplichting. anders kan er geen beroep worden gedaan op de ontbinding. nakoming van de prestatie plus een aanvullende schadevergoeding. hier is sprake van een tekortkoming als de schuldenaar onvoldoende zorg heeft betracht. De schuldenaar heeft 8 dagen om het probleem alsnog op te lossen. heeft de schuldeiser een vordering op de schuldenaar.1 Opschortende voorwaarde Als de eerste partij de overeenkomst ondertekend. 8. begint de termijn te lopen waarbinnen de andere partij de overeenkomst moet tekenen. ontbinding van de overeenkomst of ontbinding en aanvullende schadevergoeding. ervan uitgaande dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. De ingebrekestelling kan plaatsvinden door een deurwaardersexploot of via een aantekende brief. Als hier sprake van is. Wordt verstuurd. 7. Om meer zekerheid te hebben is er een waarborgsom vereist in de modelkoopovereenkomst. dan komt de overeenkomst tot stand. Dit is makkelijk te bewijzen.1 Ingebrekestelling Als de schuldenaar is tekortgeschoten. spreekt men van wanprestatie. financiering of een nationale hypotheekgarantie.2 Ontbindende voorwaarden Ontbindende voorwaarden zijn het niet verkrijgen van een huisvestigingsvergunning. Dan kan er geen schadevergoeding worden geëist. Wanneer de tekortkoming niet aan de schuldenaar is toe te rekenen.Stuvia. dan begint de telling op 2 jan om 0:00 uur en eindigt op 9 jan 24:00 uur. vervangende schadevergoeding. Stel dat het op 1 jan.com . Nakoming van de overeenkomst Het komt weleens voor dat een partij haar verplichtingen niet nakomt. Wanneer er tot nakoming wordt besloten. Een inspanningsverbintenis verplicht tot het leveren van een bepaalde inspanning. Resultaatverbintenis is wanneer de verbintenis de verplichting bevat tot het behalen van een bepaald resultaat. Na dit termijn is er een boete van 10% opeisbaar. Als deze termijn wordt overschreden. kan de overeenkomst worden ontbonden door degene die als eerst had getekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen.

wil iemand aansprakelijk zijn: 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 8.2 Kennisneming inhoud voorgaande akten Vertrouwensbeginsel wil zeggen dat de koper er van uit mag gaan dat hetgeen dat ver verkoper aanbied ook klopt. Ze zijn verplicht om de koopsom te voldoen.1 Kwalitatieve rechten Relatieve rechten werken slechts tegen één of meer bepaalde personen en vloeien voort uit het verbintenissen/ overeenkomstenrecht. De verkoper stelt zich niet garant voor (verborgen) gebreken. man verkoopt zijn huis inclusief alarmsysteem.Stuvia. maar de koper hoeft het niet) 9. 8. 9. 2. (bijv. Kwalitatief recht is een recht dat in zodanig verband staat met de (onroerende) zaak dat slechts de rechthebbende (de eigenaar) van de (onroerende) zaak er belang bij heeft. Er moet sprake zijn van een onrechtmatigheid De daad moet aan de dader worden toegerekend Er moet schade zijn ontstaan Er moet sprake zijn van causaal verband Er moet voldaan zijn aan het relativiteitscriterium Vorderingen kunnen worden betaald in geld. Degene die de schadevergoeding moet betalen heet de schuldenaar of debiteur. De verbintenis die hieruit ontstaat is de verplichting tot schadevergoeding.3 Kettingbedingen . De verkoper dient de koper te informeren over bijzondere lasten en beperkingen. Het storten van een aanbetaling/waarborgsom betekent dat de koper geld vrij moet maken en de rente derft.com . zijn de erfgenamen verplicht zich te houden aan de koopovereenkomst. kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen. 9. Een bankgarantie kan voor de koper gemakkelijker en voordeliger zijn. degene die het ontvangt heet een schuldeiser of crediteur. 3.2 Schadevergoeding en/of boete bij tekortkoming Als een van beide partijen een boete moet betalen. afzonderlijke zakelijke rechten. wordt dit vaak verrekend met de waarborgsom of koopsom. 5.4 Overlijden koper Als de koper voor de datum van de levering overlijdt. 4.3 Onrechtmatige daad De belangrijkste verbintenissen uit de wet zijn de verbintenissen die ontstaan uit een onrechtmatige daad. 8. Rechten en plichten verband houdend met de onroerende zaak Het ‘’huis’’ moet in de zelfde staat/ fysieke toestand zijn als bij het maken van de overeenkomst zodra het wordt overgedragen. Er moet worden voldaan aan vijf vereisten. natura (herstel oude situatie). een verklaring of een verbod/ gebod plus dwangsom. 9.

Als de koper het zeer belangrijk vind dat de oppervlakte . Bijv. inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. een schadevergoeding. bodemverontreiniging of asbest. Niet altijd is de informatie over de werkelijke grootte van de kavel helemaal correct.8 Overige rechten en plichten Wegneemrecht houd in dat de huurder van het huis (dat het huis moet verlaten) alles wat hij op eigen kosten heeft aangebracht. De prijs van de verkoop wordt bepaald door taxaties en gesprekken tussen de verkoper en de gemeenten. als dit toch is en ze staan in de weg bij normaal gebruik. 9.Stuvia. moet het pand eerst worden aangeboden aan de gemeenten. Deze wet geld niet bij verkoop of schenking aan bloed. mag afbreken en meenemen. onderhoudsplicht in een pand. Als iets wordt verkocht als ‘’woonhuis’’. hierin staat een omschrijving van het pand inclusief kadastrale gegevens. Als de verkoper deze wel heeft ontvangen maar deze verzwijgt. en de koper wil er een ‘’praktijk’’ van maken. kan hij problemen krijgen met bijv. Een uitzondering is het volgende: Er wordt verondersteld dat de verborgen gebreken niet aanwezig zijn. 9. zonder dat de rest van het huis beschadigd. Als de wet voorkeursrecht gemeenten op het pand is. tenzij de koper er van op de hoogte was en toch overgegaan is op de koop. In de praktijk is het gebruikelijk dat een afwijking van de opgegeven maten worden uitgesloten als bron van verrekening en ontbinding. Een ander risico is het kopen van een beschermd monument of stads.of aanverwanten.7 Aanschrijving door en beperkingen van de overheid Er moet worden verklaard dat de verkoper op het moment van tekenen geen aanschrijving heeft ontvangen van nutsbedrijven ter verbetering/ herstel van gas.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een kettingbeding is een bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar. Als de koper dit niet weet van het pand. moet dit eerst onderzocht worden.m. Deze kunnen verhaald worden op de verkoper d. Bijv.5 Normaal gebruik In de modelkoopovereenkomst staan materiële aspecten zoals de onderhoudstoestand van de woning. Dit moet schriftelijk gebeuren. maar een kwalitatieve verplichting kan ook op zichzelf bestaan. komt de koper onverwachts met hoge kosten. verbouwingsvergunningen. 9. water en elektra. 9. 9. Binnen 8 weken na ontvangst moet de burgemeester en wethouders zich verplicht melden.com .4 Kwalitatieve verplichtingen De overgang van een kwalitatief recht kan de overgang van een kwalitatieve verplichting met zich mee brengen.en dorpzicht.v.6 Verborgen gebreken In de koopovereenkomst wordt bepaald dat de onroerende zaak wordt overgedragen in staat waarin deze zich bevindt op het moment van de koop. verdeling van huwelijksgemeenschap of bij uiterste wilsbeschikking.

In de periode tussen het tekenen en leveren kan er veel gebeuren. hierdoor kunnen contracten minder afwijken. Dit hoeft niet perse om het zelfde moment te zijn als de eigendomsoverdracht. In de koopakte staat beschreven dat de verkoper geen nieuwe huurovereenkomsten zal aangaan of bestaande huurovereenkomsten zal wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomst in principe is ontbonden. Als het pand wordt beschadigd. De koper neemt bestaande afspraken op derden.1 Aanspraken tot gebruik Als er vrij van huur wordt aanvaard. 10. 10.Stuvia. Het goederenrecht betreft de juridische bepaling rond eigendom op allerlei soorten bezittingen. volgens de wet kunnen schuldeisers hun vorderingen op het hele vermogen van de schuldenaar verhalen als deze zijn verplichtingen niet nakomt. 11. is de verkoper verplicht dit binnen 48 uur te melden aan de koper. geeft de overeenkomst aan dat de verkoper de garantie geeft dat het pand leeg wordt opgeleverd. . dan is de koper hier verantwoordelijk voor.com . zal dit verrekend worden met een bepaald percentage. die betrekking hebben op de onroerende zaak. Het is van belang om vast te stellen of de beschadiging optreedt door overmacht. De koopovereenkomst is gebaseerd op het verbintenissenrecht. Inleiding goederenrecht Het vermogensrecht is onder te verdelen in het verbintenissenrecht en het goederenrecht. dit is om de koper te beschermen in de periode tussen de koop en de daadwerkelijke levering. Het goederenrecht is meer ‘’dwingend’’. Het verbintenissenrecht kent veel ‘’regelend recht’’. stel dat er een boom omwaaid tijdens een storm (geen schuld van verkoper). en de koper hoeft niet te betalen. Als de verkoper de beschadiging aan het huis voor eigen rekening gaat herstellen. Als de grootte van het kavel afwijkt. Afspraken rond de feitelijke levering In de koopovereenkomst zal worden vastgelegd wanneer de feitelijke levering moet plaatsvinden en of er sprake is van een (gedeeltelijk) verhuurd pand op het moment van levering. Toch kan hier van af worden geweken door andere bepalingen in een overeenkomst op te nemen. De levering gaat niet door. In het verbintenissenrecht worden allerlei aspecten van het aangegaan van een overeenkomst geregeld.2 Risico’s tussen tekenen en leveren De woning moet geleverd worden in de staat waarin hij zich bevindt op het moment van tekenen.1 Verhaalsrecht Een schuld dient betaald te worden. mag de datum van overdracht met maximaal 4 weken worden verlengt. over van de verkoper. 11. dit moet dan wel vermeld staan in de koopovereenkomst.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal exact klopt. de nodige bepalingen staan in de wetboeken. kan hij een verrekeningsclausule op nemen in de voorwaarde. 10.

(concurrente crediteuren) Het BW onderscheidt twee verschillende juridische begrippen namelijk voorrang en voorrecht. Is het recht op een ander goed gevestigd. Pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht op niet-registergoederen. bij voorrang zijn vordering kan verhalen.en hypotheekhouders zonder een uitspraak van de rechter. dan is het een recht van pand. Ook hoeven zij niet mee te betalen aan de afwikkeling van het faillissement. Een .com . Pandrecht Volgens de wet is het recht van een pand een beperkt recht op een niet-registergoed van de schuldenaar waarop de schuldeiser. verkopen. Dit recht wordt gebruikt door pand. Pandrecht kan worden gevestigd op alle overdraagbare goederen die geen registergoed zijn. zij zijn namelijk afhankelijk van de vordering. Zekerheidsrechten: Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten.en hypotheekhouders wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Als de schuldenaar failliet gaat. kunnen pand. Dat wil zeggen dat zij het lot delen van het vorderingsrecht waarmee zij zijn verbonden Recht van parate executie Het recht van parate executie is een bijzonder vergaand recht. auto maar ook obligaties en aandelen) Pand en hypotheek zijn afhankelijke rechten. dan is het een recht van hypotheek. 12.Stuvia. waarin de schuldenaar tot betaling van zijn schuld wordt veroordeeld. Niet-registergoederen zijn o. Een executoriale titel is een afschrift van een uitspraak van de rechter. wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Is het recht op registergoed gevestigd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal In het Nederlands recht is de hoofdregel dat alle schuldeisers gelijk zijn en dat hun vorderingen naar evenredigheid moeten worden voldaan uit de opbrengst. (bijv. (zij zijn dan separatist) Uit de opbrengsten voldoen zij hun vorderingen. auto’s. sieraden en kunstwerken of bijvoorbeeld vorderingen op naam. Pand en hypotheek zijn ook nevenrechten. ofwel het recht dat een schuldeiser heeft om op het onderpand van zijn schuldenaar beslag te leggen of om uit de opbrengst van dat onderpand bij verkoop bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald. voorraden. het goed waar het pand of de hypotheek op rust. machines. zij kunnen zo op een snelle manier hun geld halen. Het betekent dat de schuldeiser het verbonden goed mag verkopen zonder dat hij hiervoor eerst naar de rechtbank hoeft. strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsof bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.a.

2 Rechten van pandhouder In de wet is geregeld hoe een pandhouder moet executeren. uit de macht is van de pandgever/geldnemer wordt gebracht. Het hypotheekrecht wordt gevestigd door middel van een tussen de hypotheekhouder en hypotheekgever opgemaakte notariële akte. panden. Er moet sprake zijn van een geldige titel (overeenkomst van geldlening). worden eerste de kosten van de executie uit de opbrengsten voldaan. Het heeft altijd betrekking op roerende zaken. Een hypotheekhouder of hypotheeknemer is degene die recht van hypotheek op het registergoed van een ander heeft. .Stuvia.m. (bijv. 12. Nadat de verpande zaak is verkocht. Bijv. luchtvaartuigen en schepen). Wat over blijft gaat naar de pandgever. zodat de pandgever eventueel een vordering kan doen. 12. een notariële akte of d.1 Hypotheekakte Doorgaans wordt een aantal bedingen in de hypotheekakte opgenomen: Huurbeding: De hypotheekgever mag het goed niet zonder toestemming van de hypotheekhouder(de bank) verhuren. vervalt het pandrecht van rechtswege. 13. rente innen. Daarna zal de pandhouder zijn vordering incl. maar hij is niet meer van hem. Bijv. 13. Pietje heeft een authentieke klok die hij verpand.m. Bezitloos pandrecht: het desbetreffende goed blijft in de macht van de geldlener/schuldenaar.1 Vormen van pandrecht Vuistpandrecht: als het goed waar het pandrecht rust.v.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal pandrecht kan worden gevestigd worden op een auto (een zaak). maar ook op obligaties en aandelen (een recht). Stil pandrecht: het pand betreft een vordering op naam in plaats van een roerende zaak. De pandhouder moet de pandgever op de hoogte stellen van de verkoop. En er moet tussen beide partijen zijn afgesproken dat het pandrecht zal worden gevestigd. Het wordt gevestigd d.v. Ook is een hypotheek mogelijk op bepaalde rechten zoals erfpantrecht of een opstalrecht. vader neemt een hypotheek voor het huis van zijn dochter). normaal is dit een openbare verkoop. en zij moeten de klok opslaan. een onderhandse akte die geregistreerd word. Om een geldig pandrecht te vestigen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hypotheek Een hypotheek is een zekerheidsrecht dat rust op registergoederen (onroerende zaken. Pietje mag de klok thuis laten staan.com . gevolgd door inschrijving in de openbare registers. deze moet hij laten vervoeren naar de bank. Op het moment dat de schuldenaar zijn gehele schuld heeft voldaan. De geldlener mag zelf niet meer de beschikking hebben over het goed.

zal deze uit de opbrengst pas kunnen verhalen nadat de eerste hypotheekhouder is voldaan.2 Rechten van de hypotheekhouder Op een registergoed kunnen meerdere hypotheken rusten. Iedere hypotheekhouder mag executeren. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beding van niet-wegneming: de hypotheekgever mag geen veranderingen aan de zaak wegnemen. De opbrengst wordt echter verdeeld op basis van rangorde. Dit beding voorkomt het wegneemrecht.Stuvia. 13. De datum van inschrijving van de authentieke akte bepaalt de rangorde van de hypotheken. Het mag de waarde niet verminderen. Dit heet zuivering. Ontruimingsbeding: de hypotheekhouder is bevoegd om de bezwaarde zaak te ontruimen of te laten ontruimen in verband met de openbare executie. Als de tweede hypotheekhouder besluit tot executie. Bij vrijwillige verkoop vindt zuivering niet plaats. (van woonhuis naar café) Beheersbeding: de geldverstrekker/ hypotheekhouder is bevoegd het verbonden goed in beheer te nemen bij ernstig tekortschieten van de hypotheekgever. Na de parate executie worden alle hypotheken die op de woning waren gevestigd. in de registers automatisch doorgehaald.com . Beding van niet-wijziging: de hypotheekgever mag de bezwaarde zaak niet of niet zonder toestemming van de hypotheek veranderen van aard of bestemming.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->