P. 1
Samenvatting syllabus Vermogensrecht

Samenvatting syllabus Vermogensrecht

|Views: 11|Likes:
Published by Stuvia.com
Syllabus Vermogensrecht 2012

Minor Financiële planning
Syllabus Vermogensrecht 2012

Minor Financiële planning

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/12/2014

$3.30

USD

pdf

Samenvatting syllabus Vermogensrecht

door

stephanieschellens

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

hypotheek. maar ook de schulden. Zij maken onderdeel uit van het goederenrecht (bijv.of scheepsregister) verplicht is. (die bepalingen zijn dan bindend) Het goederenrecht kent veel meer ‘’dwingend recht’’. Het kan dus zijn dat je vermogen negatief is.Stuvia.a. Registergoederen zijn goederen waar bij de overdracht of de vestiging daarvan (bijv. een huis of schip) inschrijving in de openbare registers (bijv. Ontroerende zaken zijn o. worden de zaken onderverdeeld in roerende en onroerende zaken en de vermogensrechten in relatieve en absolute rechten. De bezittingen worden aangeduid als goederen. eigendomsrecht). Nadat de bezittingen (de goederen) zijn onderverdeeld in zaken en vermogensrechten. maar men kan hiervan afwijken door andere bepalingen in een overeenkomst op te nemen. Men kan dit tegen . Het verbintenisrecht kent veel ‘’regelend recht’’.: grond. de met de grond verenigde beplantingen en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. deze kunnen worden onderverdeeld in zaken en (vermogens)rechten. hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken.com . Onder roerende zaken verstaan we goederen die uit hun aard zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden Er wordt onderscheid gemaakt tussen register. hetzij rechtstreeks. Absolute vermogensrechten laten een relatie ontstaan tussen een persoon en het goed.en niet-registergoederen. Vermogensrecht Onder vermogen vallen alle bezittingen. Hier zijn minder afwijkingen in contracten. Zaken zijn meer tastbaar en worden onderverdeeld in roerende zaken en onroerende zaken. Bijv. een vordering of recht op een uitkering. Er staan de nodige bepalingen in de wetboeken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Syllabus Vermogensrecht 2. nog niet gewonnen delfstoffen.

Vereisten aan de partijen Als een consument een huis wil kopen wordt er een koopovereenkomst opgemaakt (dit is een meerzijdige rechtshandeling. Dit kan in de volgende situaties:    Één van de contractpartijen is handelingsonbekwaam Er is sprake van een geestelijke stoornis Door een wilsgebrek was het rechtsgevolg niet beoogd 4.Stuvia.en vruchtgebruikrechten. De wet stelt eisen aan de betreffende personen. Vernietigbare rechtshandeling wil zeggen dat de overeenkomst geldig is totdat een van de partijen het vernietigd. Een koopovereenkomst wil zeggen dat er iets wordt verkocht. Ook zijn er specifieke bepalingen ten aanzien van het ontbinden van de overeenkomst. Relatieve rechten worden ook wel persoonlijke rechten of vorderingsrechten genoemd. Per 1 september 2013 zijn er strenge regels om de consument te beschermen: de koop moet schriftelijk worden gesloten en de koper heeft 3 dagen bedenktijd (dit kan ook langer . Als de betaling niet in geld plaatsvindt. de openbare orde of een dwingende wetsbepaling. waarbij twee of meer personen een verbintenis aangaan om een prestatie te leveren. Dit kan in de volgende situaties:   Één van de contractpartijen is handelingsonbevoegd Er is sprake van een overeenkomst die in strijd is met de openbare orde of goede zeden. en dit wordt betaald in geld. heeft dit gevolgen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal iedereen handhaven zelfs tegen een hypotheek-. De ene partij heeft recht op de prestatie van de andere partij. Er is een drietal categorieën vereisten aan de rechtshandeling:    Vereisten aan de partijen: zij dienen handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn Vereisten aan de totstandkoming van de overeenkomst: beide partijen moeten het rechtsgevolg ook hebben gewild en beoogd Vereisten aan het contract: de inhoud of de strekking van de overeenkomst mag niet in strijd zijn met de goede zeden. spreekt men van een ruilovereenkomst. pand. 3.com . er gaan dus meerdere partijen een verbintenis aan). Nietig betekend dat de rechtshandeling of de overeenkomst ‘’nooit heeft bestaan’’. Als er niet wordt voldaan aan de eisen die de rechtshandeling geldig maken. Er kan sprake zijn van een nietige of vernietigbare rechtshandeling. aan de manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de wijze waarop deze is vastgelegd. Zij zijn tegenover iedereen te handhaven. Relatieve vermogensrechten behoren tot het verbintenissenrecht. Zij werken uit hoofde van een bepaalde overeenkomst en werken relatief. Overeenkomsten Een overeenkomst is een rechtshandeling.

Een natuurlijk persoon dient handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn. moet hij worden vertegenwoordigd door degene die het wettelijk gezag over hem heeft (ouders/voogd).Stuvia. wil de koper toch afzien. deze worden opgenomen in de koopovereenkomst.com . moet deze een ontbindingsverklaring binnen de tijd bij de verkoper zien te krijgen. als een van de ouders is overleden is één van de ouders voldoende. Alleen de curator kan onroerende zaken die eigendom van hen zijn verkopen (met machtiging van de kantonrechter) 4. anders moeten het beide ouders/voogd zijn. een vereniging of stichting of een rechtspersoon (BV/NV). is er een machtiging van de kantonrechter nodig. dan zal de omschrijving van de partijen worden aangepast. belangrijk is hierbij dat er ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan. Mensen die onder curatele zijn gesteld zijn mensen met een geestelijke stoornis.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal zijn als dit is afgesproken met de verkoper). Zodra een minderjarige partij is bij de koop/verkoop van ontroerende zaken. De volgende gegevens worden van de koper en verkoper vastgelegd. 4. verkwisting of drankmisbruik. De bedenktijd begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de koper de koopakte heeft ontvangen. huurkoop en koop op een openbare veiling. Wanneer een minderjarige wordt vertegenwoordigd door één van de ouders of voogd. lid 1 BW) dat ieder mens bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen behalve minderjarigen en mensen die onder curatele zijn gesteld. Deze regels gelden ook voor de koop-aannemingsovereenkomst bij de koop van een nieuwbouwwoning.1 Handelingsbekwaam In de wet staat (artikel 3:32. Wanneer één van beide partijen geen natuurlijk persoon is maar bijv.2 Handelingsbevoegd . De bedenktijd geld NIET op de koop van ongebouwde grond.

) De statuten zijn gepubliceerd in het handelsregister. Verkoper is een natuurlijk persoon: Wanneer men getrouwd is. deurwaarders en notarissen. VOF of maatschap: In de meeste gevallen is er geen rechtspersoon aanwezig. Bij meerzijdige rechtshandelingen zijn er meerdere personen vereist voor het tot stand brengen van het rechtsgevolg. (behalve als er anders in de statuten staat beschreven. Bij de maatschap moet iedereen zijn toestemming geven. wel heb je toestemming van je partner nodig als je een hypotheek wil afsluiten voor dit huis. Er hoeft geen toestemming van bijv. De koper is in principe vrij om zonder toestemming van de partner een onroerende zaak te kopen.of partnerschapsvoorwaarden of heb je een samenlevingscontract. Partij is een natuurlijk persoon: geen stichting of vennootschap Koper is een natuurlijk persoon: De koper van de onroerende zaak kan niet altijd alleen de koopovereenkomst sluiten. Bij een VOF kan iedere vennoot kopen/verkopen. aan. wordt het allemaal een stuk moeilijker. Verenigingen en stichtingen: Alle bestuurders samen zijn bevoegd tot vertegenwoordiging.com . Toch is het bestuur niet bevoegd tot het doen van belangrijke rechtshandelingen (bijv. Bij eenzijdig treedt het rechtsgevolg in door de wilsuiting van één persoon. Rechtshandelingen: Er zijn eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. als er een huis wordt gekocht terwijl er in gemeenschap van goederen is getrouwd dan is het huis van samen etc. raad van commissarissen gevraagd te worden bij het kopen of verkopen van een pand. dit kan overigens wel in een contract worden gewijzigd. Bijv. zodra een persoon niet bevoegd was tot het kopen van iets. tenzij anders in de statuten staat opgenomen. dit kan gericht of ongericht zijn. Partij is geen natuurlijk persoon: Het moet duidelijk zijn of de desbetreffende persoon bevoegd is om de koop/verkoop aan te gaan. advocaten en procureurs. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd. Er is bijv. . Ligt de persoon in scheiding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Handelingsbevoegdheid heeft alleen betrekking op de betreffende rechtshandeling. zijn de erfgename bevoegd om het huis te verkopen. vaak wordt er in de VOF-overeenkomst opgenomen dat bij belangrijke rechtshandelingen de meewerking van meerdere of alle vennoten zijn vereist.Stuvia. moet er altijd toestemming worden gevraagd aan de partner bij het verkopen van een onroerende zaak (ook als ze op huwelijkse voorwaarden zij getrouwd) Wel kan alleen degene van ‘’wie het huis is’’ het huis verkopen. deze is op te vragen bij de KvK. Is er sprake van huwelijks. Zij mogen bij de overdracht geen eigenaar worden van onroerende zaken waar zij bij betrokken zijn. Bij de verkoop van een overleden persoon. griffiers. indien hij een partner heeft. dan zal er vastgesteld worden wie voor welk percentage eigenaar wordt. is dit in strijd met wet en zal het nietig worden verklaard./ verkoop van onroerende zaken) In de statuten staat de rechtspersoon. is 50% voor beide. een koopverbod voor leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie. BV en NV: Iedere bestuurder is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging. het opzeggen van een uurovereenkomst(gericht) en het maken van een testament (ongericht).

Bijv. Herroepelijk aanbod: een aanbod kan worden herroepen door de aanbieder.3 Overige beperkingen voor de verkoper van een onroerende zaak Er kunnen een aantal beperkingen zijn als je een onroerende zaak wil verkopen namelijk: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg): de onroerende zaak moet eerst aan de gemeente worden aangeboden. zolang de voorraad strekt) 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Samenvatting: Bij de bepaling van de handelingsbevoegdheid is het van belang of de partij al dan niet namens andere en/of een rechtspersoon de overeenkomst aangaat. Dit zijn rechtshandelingen. (bijv. De verkoper kan de verkoop voor die tijd niet stil leggen. Vrijblijvend aanbod: De verkoper kan aangeven dat het aanbod niet meer langer geld. wil je een huis kopen? Is niet voldoende.2 Vertrouwensbeginsel . Onherroepelijk aanbod: Er is een bepaald termijn vastgesteld. Stel ik wil mijn auto verkopen voor €5000. Zodat verkopers niet in een korte periode veel geld kunnen verdienen aan een huis. om welk huis gaat het? Tegen welke prijs? Welk termijn kan het geleverd worden? Etc. terwijl het nu wordt verhuurd. Het is van belang de handelingsbevoegdheid na te gaan als:     Een natuurlijk persoon gehuwd is (partnerschap) Een VOF of maatschap vertegenwoordigd wordt Iemand een bestuurder is van een vereniging of stichting Iemand een bestuurder is van een NV of BV 4. schreeuwt de marktkoopman). als zij hier geen gebruik van maken mag het aan derden worden aangeboden. waarin het aanbod aangenomen kan worden. moet het eerst tegen een vaste prijs worden aangeboden (aan de gemeente). Vereisten aan de rechtshandeling Rechtshandelingen zijn handelingen die men verricht omdat de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen beoogd en/of gewild zijn. 5. Moet het eerst te koop worden aangeboden aan de huurders van het huis. en er is nog niet op gereageerd. dan kan ik het intrekken. schriftelijk (advertentie in krant met aanbieding) of stilzwijgend (gaat in de trein zitten).euro.1 Aanbod Er is sprake van een aanbod als de aanbieding alle essentiële informatie bevat die nodig is voor het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding door de andere partij..Stuvia. 5. Voorkeursrecht tot aankoop: zodra een eigenaar zijn huis wil verkopen.com . Antispeculatiebeding: Als de onroerende zaak binnen een vooraf vastgestelde periode (meestal 10 jaar) wordt verkocht. Een voorstel kan mondeling (10 appels voor 1 euro. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. zolang het nog niet is aanvaard.

geestelijke toestand. Fons gaat hier op in en denkt dat dit echt is. Bij dwaling is de overeenkomst aangegaan als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken.1 Koopovereenkomst De koop van een woning of appartement moet schriftelijk worden gedaan.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zodra er een overeenkomst tot stand komt. en biedt de akte vervolgens aan ter inschrijving in de openbare registers. Er zijn echter ten aanzien van levering van registergoederen voorgeschreven bepalingen. dit komt doordat het niet bindend lijkt. . zonder meer zou mogen terugtrekken. 5. is er voor beide partijen sprake van een wilsverklaring. onevenarenheid) 6. Registergoederen zijn onroerende zaken zoals woningen en gebouwen. afhankelijk. noodtoestand. Het ontbreken van de verplichte koopovereenkomst brengt niet met zich mee dat de verkoper zich. zoals het verlies van leven. De wil van de handelende persoon moet overeenstemmen met zijn verklaring. De wet eist dat bedreigd wordt met nadeel in persoon of goed. Er is sprake van misbruik van omstandigheden indien men door gebruik te maken van de bijzondere omstandigheden iemand tot een overeenkomst overhaalt die hij onder normale omstandigheden niet zou hebben gesloten. Bijv. schepen en beperkte rechten op een registergoed (vestigen van een hypotheek). bedrog. dwaling of misbruik van omstandigheden. Vereisten aan de levering Het Nederlandse recht kent het beginsel van contractvrijheid. Dergelijke rechtshandelingen zijn doorgaans vernietigbaar. de akte van levering. Er kan ook sprake zijn van bedrog als iemand opzettelijk informatie achterwege laat. De notaris maakt een authentieke akte op. 3. De wederpartij is bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken uitgegaan als de dwalende. dan wel verlies in vermogen.Stuvia. (bijv. Van bedrog is sprake bij een opzettelijk geven van onjuiste informatie. Een ‘’voorlopig koopcontract’’ is zeer misleidend. gezondheid. na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper. de dwalende behoren in te lichten. misverstand of een verschrijving. eer of goede naam. Dat betekend dat partijen zelf de inhoud van hun contract en de methode van de levering kunnen bepalen. De wet onderscheidt bij dwaling drie situaties: 1. In het Nederlandse recht wordt er onderscheid gemaakt tussen de koopovereenkomst en de juridische levering. 6. De wederpartij had. waardoor de wil wordt beïnvloed. maar dat is het wel. 2. de werkelijke eigendomsoverdracht. de hypotheekadviseur zegt voor de grap dat bij hun de hypotheekrente 2% is. tenzij deze mocht aannemen dat ook zonder deze inlichting de overeenkomst zou zijn gesloten. De dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij. Dit kan wel eens fout gaan door een vergissing. Onder bedreiging wordt verstaan het uitoefenen van psychische dwang. in verband met hetgeen hij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten.3 Wilsgebreken Hiervan is sprake wanneer een partij bij een rechtshandeling zijn wil heeft gevormd onder bedreiging.com .

De grijze lijst bevat bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Voor de inschrijving bij het kadaster is de tussenkomst van een notaris vereist.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. de gebruiker. dit wil zeggen dat als de koper geen lening kan krijgen om het huis te kopen hij de koop kan ontbinden. . Ziet de koper af van de koop. De zwarte lijst somt een aantal bedingen op die steeds als onredelijk bezwarend gelden. hij moet controleren of de wettelijke eisen voor de inschrijvingen is voldaan. Het vruchtgebruik eindigt bij de dood van de vruchtgebruiker. in overeenkomsten zijn gebruikt of geregeld. 6. 6. Modelovereenkomsten bestaan grotendeels uit algemene voorwaarden.Stuvia. De registers worden gehouden door het kadaster. toch wordt dit wel vaak gedaan. de maandelijkse ‘’huurprijs’’ na 3 maanden ineens verhogen. Indien de bedenktijd op een zaterdag. dan moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de koper voor het einde van de bedenktijd heeft bereikt. Dit geld niet voor bedingen die de kern van de prestaties aangeven. en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Kopers en/of verkopers die eenmalig gebruikmaken van de modelovereenkomst kunnen dan ook vermoedelijk niet met succes een beroep doen op artikel 6:233BW.com . zondag of feestdag eindigt. De consument dient aan te geven dat het beding onredelijk bezwarend is. 6.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte aan de koper ter hand is gesteld.5 Registratie van de koopakte Tegelijk met de invoering van de bedenktijd is de mogelijkheid opgenomen de koopakte te registreren in de openbare registers.4 Ontbindingsclausules Naast de bedenktijd kent een koopovereenkomst dikwijls een of meerdere ontbindingsclausules. of al eerder. Het BW stelt strikte eisen aan bedingen in algemene voorwaarden. Bij de aankoop van een woning vaak de financieringsclausule. 6. zogenoemde kernbedingen. daarin zullen worden gebruikt met uitzondering van bedingen die de kern van de te verrichte prestatie aangeven. Deze zijn dan ook vernietigbaar. hierdoor is de koper beter beschermd. zijn vernietigbaar. bijv.3 Bedenktijd en termijnenwet De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0. wordt deze verlengd t/m de eerstvolgende dag die niet op een zaterdag.zondag of feestdag is.6 Vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die aan een ander (de hoofdgerechtigde) toebehoren. als partijen dat zijn overeengekomen. Onder algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: bedingen die door een der partijen. Bedingen die onredelijk bezwarend zijn.2 Algemene voorwaarden Het maken van algemene voorwaarden is niet verplicht.

com .Stuvia. 8. Wordt verstuurd. Dit is makkelijk te bewijzen. heeft de schuldeiser een vordering op de schuldenaar. Stel dat het op 1 jan. Om meer zekerheid te hebben is er een waarborgsom vereist in de modelkoopovereenkomst. kan de overeenkomst worden ontbonden door degene die als eerst had getekend. Als deze termijn wordt overschreden. Hij moet dan wel binnen twee werkdagen zich beroepen tot ontbinding. Resultaatverbintenis is wanneer de verbintenis de verplichting bevat tot het behalen van een bepaald resultaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen. 7. Het is van belang dat ze zich bewust zijn van de inspanningsverplichting. Een inspanningsverbintenis verplicht tot het leveren van een bepaalde inspanning. hier is sprake van een tekortkoming als de schuldenaar onvoldoende zorg heeft betracht.1 Ingebrekestelling Als de schuldenaar is tekortgeschoten. spreekt men van overmacht. Opschortende en ontbindende voorwaarden Na het opmaken van de overeenkomst moeten zowel de koper als de verkoper de koopovereenkomst ondertekenen. ervan uitgaande dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Dan kan er geen schadevergoeding worden geëist. anders kan er geen beroep worden gedaan op de ontbinding. Als hier sprake van is. 8. Wanneer de tekortkoming niet aan de schuldenaar is toe te rekenen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7. Als een tekortkoming aan de schuldenaar is toe te rekenen. kan er 3 pro mille boeten worden geëist . Nakoming van de overeenkomst Het komt weleens voor dat een partij haar verplichtingen niet nakomt. ontbinding van de overeenkomst of ontbinding en aanvullende schadevergoeding. dan komt de overeenkomst tot stand. Na dit termijn is er een boete van 10% opeisbaar. als het resultaat niet wordt behaald spreekt men van tekortkoming.1 Opschortende voorwaarde Als de eerste partij de overeenkomst ondertekend. De ingebrekestelling kan plaatsvinden door een deurwaardersexploot of via een aantekende brief. De schuldenaar heeft 8 dagen om het probleem alsnog op te lossen. kan de schuldeiser zijn recht op de volgende manieren behalen: nakoming van de prestatie.2 Ontbindende voorwaarden Ontbindende voorwaarden zijn het niet verkrijgen van een huisvestigingsvergunning. Wanneer er tot nakoming wordt besloten. begint de termijn te lopen waarbinnen de andere partij de overeenkomst moet tekenen. spreekt men van wanprestatie. Dit alles heeft te maken met tekortkoming in de nakoming. nakoming van de prestatie plus een aanvullende schadevergoeding. 7. financiering of een nationale hypotheekgarantie. dan begint de telling op 2 jan om 0:00 uur en eindigt op 9 jan 24:00 uur. vervangende schadevergoeding.

com . (bijv. zijn de erfgenamen verplicht zich te houden aan de koopovereenkomst.4 Overlijden koper Als de koper voor de datum van de levering overlijdt. maar de koper hoeft het niet) 9. De verkoper dient de koper te informeren over bijzondere lasten en beperkingen. De verbintenis die hieruit ontstaat is de verplichting tot schadevergoeding. 9. Er moet worden voldaan aan vijf vereisten. wil iemand aansprakelijk zijn: 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 8. 5. kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen.3 Onrechtmatige daad De belangrijkste verbintenissen uit de wet zijn de verbintenissen die ontstaan uit een onrechtmatige daad. Er moet sprake zijn van een onrechtmatigheid De daad moet aan de dader worden toegerekend Er moet schade zijn ontstaan Er moet sprake zijn van causaal verband Er moet voldaan zijn aan het relativiteitscriterium Vorderingen kunnen worden betaald in geld. Degene die de schadevergoeding moet betalen heet de schuldenaar of debiteur.3 Kettingbedingen . De verkoper stelt zich niet garant voor (verborgen) gebreken. 4. 8. degene die het ontvangt heet een schuldeiser of crediteur. Ze zijn verplicht om de koopsom te voldoen. 9. afzonderlijke zakelijke rechten. Rechten en plichten verband houdend met de onroerende zaak Het ‘’huis’’ moet in de zelfde staat/ fysieke toestand zijn als bij het maken van de overeenkomst zodra het wordt overgedragen. Een bankgarantie kan voor de koper gemakkelijker en voordeliger zijn. een verklaring of een verbod/ gebod plus dwangsom. 3. natura (herstel oude situatie).2 Schadevergoeding en/of boete bij tekortkoming Als een van beide partijen een boete moet betalen. 2.2 Kennisneming inhoud voorgaande akten Vertrouwensbeginsel wil zeggen dat de koper er van uit mag gaan dat hetgeen dat ver verkoper aanbied ook klopt. 8. Het storten van een aanbetaling/waarborgsom betekent dat de koper geld vrij moet maken en de rente derft. Kwalitatief recht is een recht dat in zodanig verband staat met de (onroerende) zaak dat slechts de rechthebbende (de eigenaar) van de (onroerende) zaak er belang bij heeft. wordt dit vaak verrekend met de waarborgsom of koopsom.Stuvia. 9. man verkoopt zijn huis inclusief alarmsysteem.1 Kwalitatieve rechten Relatieve rechten werken slechts tegen één of meer bepaalde personen en vloeien voort uit het verbintenissen/ overeenkomstenrecht.

v. Bijv. Als de koper het zeer belangrijk vind dat de oppervlakte .m. 9. Binnen 8 weken na ontvangst moet de burgemeester en wethouders zich verplicht melden. 9. 9.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een kettingbeding is een bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar.8 Overige rechten en plichten Wegneemrecht houd in dat de huurder van het huis (dat het huis moet verlaten) alles wat hij op eigen kosten heeft aangebracht. bodemverontreiniging of asbest. Een ander risico is het kopen van een beschermd monument of stads. 9.of aanverwanten. Niet altijd is de informatie over de werkelijke grootte van de kavel helemaal correct. In de praktijk is het gebruikelijk dat een afwijking van de opgegeven maten worden uitgesloten als bron van verrekening en ontbinding. Dit moet schriftelijk gebeuren. komt de koper onverwachts met hoge kosten. Als de verkoper deze wel heeft ontvangen maar deze verzwijgt. Een uitzondering is het volgende: Er wordt verondersteld dat de verborgen gebreken niet aanwezig zijn. De prijs van de verkoop wordt bepaald door taxaties en gesprekken tussen de verkoper en de gemeenten. hierin staat een omschrijving van het pand inclusief kadastrale gegevens. Als de wet voorkeursrecht gemeenten op het pand is. moet het pand eerst worden aangeboden aan de gemeenten.7 Aanschrijving door en beperkingen van de overheid Er moet worden verklaard dat de verkoper op het moment van tekenen geen aanschrijving heeft ontvangen van nutsbedrijven ter verbetering/ herstel van gas. zonder dat de rest van het huis beschadigd. mag afbreken en meenemen.4 Kwalitatieve verplichtingen De overgang van een kwalitatief recht kan de overgang van een kwalitatieve verplichting met zich mee brengen. en de koper wil er een ‘’praktijk’’ van maken. moet dit eerst onderzocht worden. Deze wet geld niet bij verkoop of schenking aan bloed. water en elektra. kan hij problemen krijgen met bijv. tenzij de koper er van op de hoogte was en toch overgegaan is op de koop. als dit toch is en ze staan in de weg bij normaal gebruik. verbouwingsvergunningen. maar een kwalitatieve verplichting kan ook op zichzelf bestaan.com . inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.6 Verborgen gebreken In de koopovereenkomst wordt bepaald dat de onroerende zaak wordt overgedragen in staat waarin deze zich bevindt op het moment van de koop. Bijv. een schadevergoeding. onderhoudsplicht in een pand.Stuvia. Deze kunnen verhaald worden op de verkoper d. Als de koper dit niet weet van het pand. verdeling van huwelijksgemeenschap of bij uiterste wilsbeschikking.5 Normaal gebruik In de modelkoopovereenkomst staan materiële aspecten zoals de onderhoudstoestand van de woning. 9. Als iets wordt verkocht als ‘’woonhuis’’.en dorpzicht.

Het is van belang om vast te stellen of de beschadiging optreedt door overmacht. stel dat er een boom omwaaid tijdens een storm (geen schuld van verkoper). In de periode tussen het tekenen en leveren kan er veel gebeuren. Als het pand wordt beschadigd. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomst in principe is ontbonden. In de koopakte staat beschreven dat de verkoper geen nieuwe huurovereenkomsten zal aangaan of bestaande huurovereenkomsten zal wijzigen. De koopovereenkomst is gebaseerd op het verbintenissenrecht. Als de grootte van het kavel afwijkt. Inleiding goederenrecht Het vermogensrecht is onder te verdelen in het verbintenissenrecht en het goederenrecht.1 Aanspraken tot gebruik Als er vrij van huur wordt aanvaard. Afspraken rond de feitelijke levering In de koopovereenkomst zal worden vastgelegd wanneer de feitelijke levering moet plaatsvinden en of er sprake is van een (gedeeltelijk) verhuurd pand op het moment van levering. de nodige bepalingen staan in de wetboeken. 11. Als de verkoper de beschadiging aan het huis voor eigen rekening gaat herstellen. De levering gaat niet door. Het goederenrecht betreft de juridische bepaling rond eigendom op allerlei soorten bezittingen. 10.com . De koper neemt bestaande afspraken op derden. kan hij een verrekeningsclausule op nemen in de voorwaarde. 10. 11. In het verbintenissenrecht worden allerlei aspecten van het aangegaan van een overeenkomst geregeld. Toch kan hier van af worden geweken door andere bepalingen in een overeenkomst op te nemen. over van de verkoper. hierdoor kunnen contracten minder afwijken. volgens de wet kunnen schuldeisers hun vorderingen op het hele vermogen van de schuldenaar verhalen als deze zijn verplichtingen niet nakomt. dit moet dan wel vermeld staan in de koopovereenkomst. geeft de overeenkomst aan dat de verkoper de garantie geeft dat het pand leeg wordt opgeleverd. Dit hoeft niet perse om het zelfde moment te zijn als de eigendomsoverdracht. is de verkoper verplicht dit binnen 48 uur te melden aan de koper. die betrekking hebben op de onroerende zaak. en de koper hoeft niet te betalen. Het verbintenissenrecht kent veel ‘’regelend recht’’.Stuvia. Het goederenrecht is meer ‘’dwingend’’.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal exact klopt. zal dit verrekend worden met een bepaald percentage.1 Verhaalsrecht Een schuld dient betaald te worden. dan is de koper hier verantwoordelijk voor. . mag de datum van overdracht met maximaal 4 weken worden verlengt. dit is om de koper te beschermen in de periode tussen de koop en de daadwerkelijke levering.2 Risico’s tussen tekenen en leveren De woning moet geleverd worden in de staat waarin hij zich bevindt op het moment van tekenen. 10.

ofwel het recht dat een schuldeiser heeft om op het onderpand van zijn schuldenaar beslag te leggen of om uit de opbrengst van dat onderpand bij verkoop bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald. bij voorrang zijn vordering kan verhalen. (concurrente crediteuren) Het BW onderscheidt twee verschillende juridische begrippen namelijk voorrang en voorrecht. (bijv. Het betekent dat de schuldeiser het verbonden goed mag verkopen zonder dat hij hiervoor eerst naar de rechtbank hoeft. auto’s. Een executoriale titel is een afschrift van een uitspraak van de rechter. Niet-registergoederen zijn o. auto maar ook obligaties en aandelen) Pand en hypotheek zijn afhankelijke rechten. strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsof bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Dit recht wordt gebruikt door pand. wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. het goed waar het pand of de hypotheek op rust. verkopen. Pandrecht kan worden gevestigd op alle overdraagbare goederen die geen registergoed zijn. voorraden. Ook hoeven zij niet mee te betalen aan de afwikkeling van het faillissement. zij zijn namelijk afhankelijk van de vordering. machines.a. Is het recht op een ander goed gevestigd. kunnen pand.en hypotheekhouders wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Is het recht op registergoed gevestigd.Stuvia. waarin de schuldenaar tot betaling van zijn schuld wordt veroordeeld. Pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht op niet-registergoederen. Als de schuldenaar failliet gaat.com . zij kunnen zo op een snelle manier hun geld halen. Zekerheidsrechten: Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten. dan is het een recht van hypotheek. Een .en hypotheekhouders zonder een uitspraak van de rechter. 12.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal In het Nederlands recht is de hoofdregel dat alle schuldeisers gelijk zijn en dat hun vorderingen naar evenredigheid moeten worden voldaan uit de opbrengst. Pandrecht Volgens de wet is het recht van een pand een beperkt recht op een niet-registergoed van de schuldenaar waarop de schuldeiser. Dat wil zeggen dat zij het lot delen van het vorderingsrecht waarmee zij zijn verbonden Recht van parate executie Het recht van parate executie is een bijzonder vergaand recht. Pand en hypotheek zijn ook nevenrechten. dan is het een recht van pand. sieraden en kunstwerken of bijvoorbeeld vorderingen op naam. (zij zijn dan separatist) Uit de opbrengsten voldoen zij hun vorderingen.

Het heeft altijd betrekking op roerende zaken. maar ook op obligaties en aandelen (een recht). Het hypotheekrecht wordt gevestigd door middel van een tussen de hypotheekhouder en hypotheekgever opgemaakte notariële akte. Hypotheek Een hypotheek is een zekerheidsrecht dat rust op registergoederen (onroerende zaken. Wat over blijft gaat naar de pandgever. Op het moment dat de schuldenaar zijn gehele schuld heeft voldaan. en zij moeten de klok opslaan.1 Hypotheekakte Doorgaans wordt een aantal bedingen in de hypotheekakte opgenomen: Huurbeding: De hypotheekgever mag het goed niet zonder toestemming van de hypotheekhouder(de bank) verhuren. . 12. 13. luchtvaartuigen en schepen). deze moet hij laten vervoeren naar de bank. Ook is een hypotheek mogelijk op bepaalde rechten zoals erfpantrecht of een opstalrecht.m. Een hypotheekhouder of hypotheeknemer is degene die recht van hypotheek op het registergoed van een ander heeft.v. (bijv.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal pandrecht kan worden gevestigd worden op een auto (een zaak). 13. 12.1 Vormen van pandrecht Vuistpandrecht: als het goed waar het pandrecht rust. Pietje mag de klok thuis laten staan. Daarna zal de pandhouder zijn vordering incl. Het wordt gevestigd d.com . een notariële akte of d. Pietje heeft een authentieke klok die hij verpand.Stuvia. maar hij is niet meer van hem. gevolgd door inschrijving in de openbare registers. panden. Nadat de verpande zaak is verkocht. De geldlener mag zelf niet meer de beschikking hebben over het goed. vervalt het pandrecht van rechtswege. De pandhouder moet de pandgever op de hoogte stellen van de verkoop. Bijv.v. Om een geldig pandrecht te vestigen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.2 Rechten van pandhouder In de wet is geregeld hoe een pandhouder moet executeren. En er moet tussen beide partijen zijn afgesproken dat het pandrecht zal worden gevestigd. Stil pandrecht: het pand betreft een vordering op naam in plaats van een roerende zaak. Bezitloos pandrecht: het desbetreffende goed blijft in de macht van de geldlener/schuldenaar. Bijv. een onderhandse akte die geregistreerd word. rente innen. zodat de pandgever eventueel een vordering kan doen. Er moet sprake zijn van een geldige titel (overeenkomst van geldlening). vader neemt een hypotheek voor het huis van zijn dochter). worden eerste de kosten van de executie uit de opbrengsten voldaan. uit de macht is van de pandgever/geldnemer wordt gebracht. normaal is dit een openbare verkoop.m.

Dit heet zuivering.com . Ontruimingsbeding: de hypotheekhouder is bevoegd om de bezwaarde zaak te ontruimen of te laten ontruimen in verband met de openbare executie. Na de parate executie worden alle hypotheken die op de woning waren gevestigd.Stuvia. Het mag de waarde niet verminderen.2 Rechten van de hypotheekhouder Op een registergoed kunnen meerdere hypotheken rusten. zal deze uit de opbrengst pas kunnen verhalen nadat de eerste hypotheekhouder is voldaan. 13. Dit beding voorkomt het wegneemrecht. De datum van inschrijving van de authentieke akte bepaalt de rangorde van de hypotheken. Als de tweede hypotheekhouder besluit tot executie. De opbrengst wordt echter verdeeld op basis van rangorde. Beding van niet-wijziging: de hypotheekgever mag de bezwaarde zaak niet of niet zonder toestemming van de hypotheek veranderen van aard of bestemming. (van woonhuis naar café) Beheersbeding: de geldverstrekker/ hypotheekhouder is bevoegd het verbonden goed in beheer te nemen bij ernstig tekortschieten van de hypotheekgever. Bij vrijwillige verkoop vindt zuivering niet plaats.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beding van niet-wegneming: de hypotheekgever mag geen veranderingen aan de zaak wegnemen. in de registers automatisch doorgehaald. Iedere hypotheekhouder mag executeren. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->