P. 1
Ambtenarenrecht samenvatting + jurisprudentie

Ambtenarenrecht samenvatting + jurisprudentie

|Views: 5|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting bevat verplichte literatuur per week (hoofdstuk 2, 4, 5, 6 en 7) + verplichte jurisprudentie.

Met deze samenvatting is het boek niet meer nodig!
Samenvatting bevat verplichte literatuur per week (hoofdstuk 2, 4, 5, 6 en 7) + verplichte jurisprudentie.

Met deze samenvatting is het boek niet meer nodig!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $10.40 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/29/2014

$10.40

USD

pdf

Ambtenarenrecht samenvatting + jurisprudentie

by

Goot

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting Ambtenarenrecht Week 1: Hoofdstuk 1  niet samengevat Week 2: het ambtenaarsbegrip en de tijdelijke aanstelling Verplichte literatuur en jurisprudentie: par. 2.1 en 2.6 en CRvB 22 februari 2001 en CRvB 6 september 2007. Hoofdstuk 2: Aanstelling en ontslag 2.1 Aanstelling De aanstelling is een eenzijdige rechtshandeling waarmee een bestuursorgaan de dienstbetrekking van een ambtenaar tot stand brengt. De aanstelling doet de ambtelijke dienstbetrekking ontstaan, maar alleen als de beoogde ambtenaar daarmee tevoren of achteraf instemt. Ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet (Aw) is diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn (art. 1 Aw). Of er sprake is van een openbare dienst hangt af van de organisatie waarin iemand werkt. De Aw geeft een formeel criterium aan openbare dienst (art. 1 lid 2 Aw): alle diensten en bedrijven door de Staat en de openbare lichamen beheerd. Uit hoofdstuk 7 van de Gw blijkt welke openbare diensten worden onderscheiden: gemeenten, provincies, waterschappen en lichamen voor beroep en bedrijf. Ook een stichting kan hieronder vallen, aldus de CRvB. Bepalend is daarbij in welke mate enig publiekrechtelijk lichaam krachtens de statuten van de betrokken stichting invloed op haar beheer heeft. De Sociaal-Economische-Raad is een voorbeeld van een openbaar lichaam voor bedrijf. Nicole: De raad heeft eerder overwogen dat een stichting tot de openbare dienst kan behoren, indien op grond van haar statuten blijkt van een overwegende invloed van de overheid op doelstellingen, beheer en beleid. Publiekrechtelijk lichaam (gemeente) heeft overwegende invloed op privaatrechtelijk lichaam (stichting), namelijk op (zie p. 35 reader): o Overwegende invloed op samenstelling en benoeming van het bestuur van de stichting o Invloed op financiën van de rechtspersoon o Belangrijke rol t.a.v. personeelsbeleid o Goedkeuring van de overheid vereist voor bepaalde belangrijke besluiten van de rechtspersoon Tot de factoren van die de CRvB in dit verband pleegt te laten meewegen, behoort ook de invloed van de overheid op de samenstelling van het stichtingsbestuur. De CRvB heeft in haar uitspraak van 22 februari 2001 voor het eerst een NV aangemerkt als behorende tot de openbare dienst. Wie aangesteld is om werkzaam te zijn bij een departement of gemeente of bij een ander openbaar lichaam is dus aangesteld in openbare dienst. De term aanstelling is hier essentieel. Jarenlang was de opvatting dat de ambtenaar ook feitelijk werkzaam is in de openbare dienst. Deze opvatting bracht met zich mee dat een ambtenaar die duurzaam is gedetacheerd bij een niet tot de openbare dienst behorende werkgever, zijn ambtenaarschap verloor. CRvB: ambtenaarschap dat door aanstelling is ontstaan, kan niet langs andere weg verloren gaan door ontslagverlening op een van de daartoe in wet- en regelgeving vastgelegde grondslagen. Detachering van een ambtenaar behoort daartoe niet, zodat het ambtenaarschap behouden blijft ondanks de bezwaren die aan een langdurige feitelijke tewerkstelling buiten de overheidsdienst verbonden kunnen zijn. Echter, in zijn uitspraak van 6 september 2007 (Diergaarde Blijdorp) oordeelde dat ambtenaarschap ook verloren kan gaan door

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

een statutenwijziging. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde behoorde tot de openbare dienst, maar door de statutenwijziging behoorde zij niet meer tot de openbare dienst. Het werkzaam zijn in openbare dienst is nog niet bepalend voor de ambtenarenstatus. Niet iedereen die werkt bij een openbare dienst is ambtenaar. Je kan ook werkzaam zijn o.g.v. arbeidsovereenkomst (art. 1 lid 3 Aw). De vraag wie de aanstelling heeft verricht, doet er niet toe als het maar een aanstelling in openbare dienst is. De vraag wie de aanstelling heeft verricht is wel van belang voor de rechtspositieregelingen die op de Ambtenarenwet zijn gebaseerd, zoals Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Bijv. een ambtenaar die zijn aanstelling niet heeft verkregen van een minister of een ander orgaan van het Rijk, maar van bijv. het bestuur van onder het Rijk ressorterende stichting, is geen ambtenaar in de zin van de ARAR, maar wel in de zin van de AW. Art. 9 ARAR bevat de voorwaarden voor aanstelling: onderzoek naar geschiktheid en bekwaamheid, psychologisch en evt. medisch onderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag indien nodig, veiligheidsonderzoek. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan het bevoegd gezag tot aanstelling overgaan. Art. 12 ARAR bepaalt wat in de akte van aanstelling moet worden vermeld. 2.6. De tijdelijke aanstelling in het ARAR Art. 5 ARAR bepaalt dat het uitgangspunt vaste dienst is, tenzij reden bestaat om een tijdelijke aanstelling te verlenen. Kenmerkend van een tijdelijke aanstelling is dat deze van rechtswege kan eindigen. Er is geen ontslagbesluit nodig. Het vertoont overeenkomsten met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook hier gaat in bepaalde gevallen een tijdelijke aanstelling over in een vaste aanstelling (conversie). Eerst vindt er een bespreking van de sector Rijk plaats. De regeling CAR/UWO wijkt op enkele punten af van ARAR. Gemeenten kennen in tegenstelling tot de sector Rijk nog de mogelijkheid om iemand op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. Volgens art. 6 ARAR kan een tijdelijke aanstelling worden verleend voor een kalenderperiode of een ander objectief bepaalbare periode. De einddatum is bij het laatste afhankelijk gemaakt van het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van partijen (ziekte, project, zwangerschap). Het bevoegd gezag bepaalt uitdrukkelijk of iemand wel of geen vaste aanstelling krijgt. Gronden voor een tijdelijke aanstelling (art. 6 lid 2 ARAR): a) Proeftijd o Ambtenaren genieten dezelfde ontslagbescherming als ambtenaren die om andere redenen tijdelijk zijn aangesteld. Een proeftijdaanstelling wordt aangegaan, wanneer het bevoegd gezag de intentie heeft de ambtenaar bij gebleken geschiktheid voor langere tijd in dienst te willen nemen. Als voorafgaand aan de aanstelling al bekend is dat het voor werkzaamheden van tijdelijke aard is, is grond c een beter alternatief. o Geen vaste aanstelling na proeftijd: rechterlijke toets is marginaal. o Wel geschikt, en vaste aanstelling toegezegd dan volgt een vaste aanstelling, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid van gewichtige aard. Bijv. bezuinigingsmaatregel. o Art. 6 lid 4 ARAR: stilzwijgende voortzetting na afloop van de proeftijd leidt tot vaste aanstelling. o CRvB 22 april 2010, LJN BM3706 (Tussentijds ontslag in de proeftijd): Essentie: tussentijdse beëindiging tijdelijke aanstelling met proeftijd; toetsing terughoudend.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Toetsing is terughoudend en beperkt zich, naast de overigens in aanmerking komende toetsing van het bestreden besluit aan geschreven of ongeschreven rechtsregels en algemene rechtsbeginselen, tot de vraag of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het oordeel is gekomen dat de betrokken ambtenaar niet aan de door het bestuursorgaan redelijkerwijs te stellen eisen en verwachtingen heeft voldaan. Nu het ontslag is verleend korte tijd na aanvang van de aanstelling, moet daarbij mede worden betrokken of de minister tot het oordeel heeft kunnen komen dat betrokkene ook niet binnen afzienbare tijd aan de redelijkerwijs te stellen eisen en verwachtingen zou kunnen voldoen. Er was sprake van ernstige tekortkomingen in de kerntaken en de wijze van samenwerken met anderen en er zijn voldoende verbeterkansen geboden. b) Nog geen verklaring omtrent het gedrag o Tijdelijke aanstelling van max. 3 maanden is mogelijk (art. 9 lid 6 ARAR) c) Werkzaamheden die tijdelijk zijn o Onduidelijke formulering. Voorheen: werk van kennelijk tijdelijk karakter. d) In verband met opleiding of vorming o Deze grond mag alleen worden gehanteerd indien de aanstelling in overwegende mate gericht is op opleiding of vorming en niet wanneer het dienstverband de mogelijkheid biedt een aantal cursussen te volgen. e) Oproepwerkzaamheden o De formulering voorheen leidde tot veel nulurenaanstellingen. In 2000 zijn er bepalingen toegevoegd die de oproepkracht meer zekerheid moet bieden. Art. 6b ARAR werd toegevoegd: aanstelling geschiedt voor vast of variabel (uren-garantie wordt gegeven) aantal uren. Art. 12 ARAR bepaalt dat de garantie-uren in de akte van aanstelling moet worden vermeld. Art. 6b ARAR moet in samenhang met art. 11 en 11a BBRA worden gelezen. Art. 11a BBRA (ten minste drie uur per oproep) en van art. 6b ARAR (garantie-uren) is alleen voor de ambtenaar die als oproepkracht werkzaam is op basis van een variabel aantal uren. f) Een andere reden o Ministeries krijgen zelf de bevoegdheid deze grond in te vullen. o Bijv. tijdelijke aanstelling omdat de ambtenaar onbezoldigd is, voor het verrichten van enkele diensten niet vallende binnen de taak van de betrokken dienstvak, waarbij per dienst een afzonderlijke beloning wordt vastgesteld (voorheen g-grond). Vraag hierbij is of ook art. 6b ARAR hier van toepassing is. Aanstellingsgrond moet in akte van aanstelling worden vermeldt (art. 12 ARAR). Art. 6a ARAR maakt het mogelijk dat een ambtenaar in zeer bijzondere gevallen op zijn verzoek een tijdelijke aanstelling kan worden verleend, waarbij eenvoudig het ARAR en in art. 125 lid 1 AW bedoelde rechtspositievoorschriften geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden verklaard. De bedoeling is om hooggekwalificeerde personen op een juridisch verantwoorde wijze te kunnen aantrekken. De ambtenaar moet er zelf voor kiezen om o.g.v. art. 6a ARAR tijdelijk te worden aangesteld. Dat verzoek moet hij weloverwogen en in alle vrijheid kunnen doen. Art. 4 en 7 ARAR zijn aangepast om topambtenaren flexibeler te kunnen inzetten. Week 3 en 4: Ontslagrecht I en II Week 3: verplichte literatuur en jurisprudentie: par. 2.2-2.2.3, par. 2.3-2.3.2.3.6 en par. 2.6-2.10. 2.6 is herhaling.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Week 4: verplichte literatuur en jurisprudentie par. 2.2.4-2.2.11; par. 2.4-2.5. 2.2 De aanstelling in en ontslag uit vaste dienst Art. 5 ARAR bepaalt dat aanstelling in vaste of tijdelijke dienst kan geschieden. Vaste dienst heeft de voorkeur, tenzij er grond is voor tijdelijke dienst. Verschil tussen tijdelijk en vast is met name gelegen in de ontslagbescherming. Aangenomen wordt dat het einde van het dienstverband eindigt door zijn overlijden. Verder bevat art. 95 ARAR en art. 8:12 lid 1 CAR/UWO een regeling m.b.t. het van rechtswege eindigen van een dienstverband voor bepaalde tijd. Een ontslagbesluit is dan niet nodig. In alle andere gevallen wel: ook bij het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd. Voor het ambtenarenontslagrecht is kenmerkend dat er een keuze moet worden gemaakt uit de genoemde gronden in het ARAR. Gevolg van de limitatieve opsomming is dat het bevoegd gezag een keuze moet maken voor een ontslaggrond. Het bevoegd gezag heeft een vrije keuze uit de gronden, mits een behoorlijke belangenafweging plaatsvindt. De meest relevante ontslaggronden zijn: - Ontslag op aanvraag (art. 94 ARAR en art. 8:1 CAR/UWO o Ambtenaar doet verzoek om ontslagen te worden. Problemen doen zich voor als hij op zijn verzoek terugkomt. CBvR: doorslaggevend is of het ontslagverzoek in redelijkheid aan de ambtenaar kan worden toegerekend. Hiervan is pas sprake indien het verzoek tot een eigen en in vrijheid genomen besluit van de ambtenaar kan worden geleid. o CRvB 7 mei 2009, LJN BI3906 (Ontslag op verzoek): Een ontslagverzoek moet kunnen worden herleid tot een in vrijheid genomen beslissing. Bij een ontslagverzoek als dit, waarbij betrokkene onder druk van de omstandigheden waarborgen en rechten prijsgeeft, dient de werkgever er zich van te vergewissen dat de betrokkene zich ten volle bewust is van zijn (rechts)positie, van de gevolgen van zijn ontslagname en van eventuele alternatieven, en dat hij voldoende gelegenheid gehad heeft om tot een afgewogen beslissing te komen. In dit geval is aan deze voorwaarden voldaan. Van ongeoorloofde druk of dwang is in geen enkel opzicht gebleken. o Op de regel dat aan de ambtenaar op zijn aanvraag ontslag moet worden verleend, bestaat één uitzondering. Art. 94 lid 3 ARAR bepaalt dat hiervan kan worden afgeweken indien de ambtenaar wegens een misdrijf wordt vervolgd. Voorkomen moet worden dat de aanvraag een eervol ontslag kan bewerkstelligen. - Bedenkingen tegen verplaatsing (art. 96a ARAR o Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Dit mag nooit een rol spelen bij aanstelling en ontslag. - Politieke functies (art. 96c ARAR) o Aanvaarden en bekleden van politieke functies kan leiden tot ontslag - Strafontslag (art. 80 ARAR en art. 8:13 CAR/UWO) o Na plichtsverzuim kan ontslag volgen. Plichtsverzuim: art. 80 lid 2 ARAR bevat definitie. CRvB: bestuursorgaan moet o.b.v. deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging hebben verkregen dat de betreffende ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen heeft schuldig gemaakt. o Plichtsverzuim onder invloed van alcohol is op zichzelf niet een verontschuldigende factor, tenzij veroorzaakt door psychisch defect. Ook gedragingen in privétijd kunnen plichtsverzuim opleveren.

en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is mogelijk.Stuvia. CRvB: ontslaggrond van toepassing in geval in de loop der tijd ontstane impasse in de weg staat aan een vruchtbare verdere samenwerking en o . 98 ARAR) o Bijv. Die gedragingen zijn redelijkerwijs terug te voeren op de bij betrokkene optredende vergeetachtigheid en concentratievermindering alsmede zijn toenemende moeite met helder.com . 98 zijn geregeld.of lichaamsgebreken. maar die onvoldoende aanleiding vormt om hem niet eerst met de onjuistheid van zijn handelen te confronteren en hem een kans op verbetering te bieden. Onbetrouwbaarheid (art. mentaliteit en instelling. CRvB: ongeschiktheid moet zich uiten in het ontbreken van eigenschappen. 2) geen verwacht herstel binnen half jaar en 3) duurzame re-integratie in arbeid die aansluit bij benutbare mogelijkheden niet binnen een redelijke termijn te verwachten (art. Het aannemen van een onjuiste houding tegenover derden vloeien voortuit betrokkenes klachten van emotionele labiliteit en prikkelbaarheid. De zwaarste straf is ontslag (strafontslag). Drie voorwaarden: 1) twee jaar onafgebroken duren. o CRvB 23 augustus 2006. hoofd afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 8:2 CAR/UWO) o Pensioenleeftijd hoeft niet tot ontslag te leiden. Diverse persoonlijke gronden (art. staan in art. Ongeschiktheid o Twee vormen: medische en niet-medische ongeschiktheid o Medische ongeschiktheid: ongeschiktheid wegens ziekte (art. mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de functie vereist zijn. tenzij dat niet zinvol is vanwege eigenschappen. LJN BO6501 (ongeschiktheid medische klachten): eervol ontslag wegens ongeschiktheid voor die functie. Het moet gaan om gewichtige redenen die redelijkheid zijn. het zich houden aan regels en afspraken en het adequaat reageren op verzoeken. Ontslag wegens ongeschiktheid omdat betrokkene. projectmanagement. tenzij de ongeschiktheid dusdanig is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - - De straffen die kunnen worden opgelegd. Andere gronden o Art. efficiënt denken en organiseren. Een rode draad in de tekortkomingen van betrokkene wordt gevormd door zijn slordigheid en nalatigheid ten aanzien van het nakomen van toezeggingen. 125e lid 2 Aw) Leeftijd (art. 81 ARAR en art. Bij langdurige uitval wegens niet medische objectiveerbare klachten kan ontslag op deze grond toelaatbaar zijn. hoort in beginsel eerst een verbeterkans te worden gegeven. Medische oorzaak? Deskundige rechtbank. 99 ARAR bepaalt dat de ambtenaar in vaste dienst ook ontslagen kan worden op andere gronden dan in art. Bij ongeschiktheidsontslag anders dan. Bij betrokkene was sprake van een inschattingsfout. 8:6 CAR/UWO). 98 lid 1 onder g ARAR en art. anders dan op grond van ziels. Vast moet komen te staan dat er geen medische grond is. o Niet-medische ongeschiktheid: onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het vervullen van de dienstbetrekking (art. verlies van een vereiste voor benoembaarheid (onder a) en onherroepelijke veroordeling (onder e). 8:13 en 16:1:2 CAR/UWO. LJN AY8059 (verbeterkans): Essentie: verbeterkans bij ongeschiktheid anders dan. 98 lid 1 onder f ARAR en art. aan. die ernstig is en twijfel doet rijzen aan zijn geschiktheid. 98 lid 1 onder h ARAR en art. 8:4 en 8:5 CAR/UWO).en verkoop van onroerend goed) de schijn van belangenverstrengeling heeft laten ontstaan. Ontslag is niet mogelijk als ambtenaar niet op zijn functioneren is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld om dit te verbeteren. Ontslag wegens volledige. door zijn nevenactiviteiten (het geven van adviezen over ruimtelijke ordening. 9 lid 8 ARAR en art. Naar het oordeel van de Raad dient het disfunctioneren van betrokkene daarom te worden toegerekend aan de psychiatrische stoornis van betrokkene. 98 lid 3 ARAR). o CRvB 25 november 2010.

49l ARAR (weigering verplichtingen herplaatsing). Geen grond voor hogere plus. maar met de diagnose van het syndroom van Korsakov is tevens gegeven dat betrokkene lijdt aan een chronische hersenaandoening. moeten de volgende regels in acht worden genomen: . art.Essentie: alcoholmisbruik en ongeschiktheid wegens ziekte. LJN BH4522 (Syndroom van Korsakov) . Voor reorganisatie is het e.Stuvia. Nu tijdens de ontslagprocedure duidelijk kon zijn dat betrokkene op medische gronden ongeschikt was. 4 hfdt. Dit verdraagt zich niet met de eerdere uitspraak van de Raad.v. De korpsbeheerder was niet bevoegd tot buitenfunctiestelling en ontslag. de WW en het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk. aanstelling na leeftijd 65 jaar (art. Het bevoegd gezag is bij ontslag o. verplichting m. In zijn algemeenheid vloeit deze verplichting voort uit art.v. 2. kon hij niet worden ontslagen op grond van ongeschiktheid op andere dan medische gronden CRvB 18 mei 2006. onder toekenning van een uitkering zonder plus. LJN AX6513 (Wijziging ontslaggrond) : aan gemeentesecretaris wordt ontslag verleend wegens ongeschiktheid anders dan. Bij heroverweging mag wijziging van de ontslaggrond plaatsvinden indien het feitencomplex daarvoor voldoende grondslag biedt.Hoorverplichting o Geen alg.v. o Bij ziekte moet de werkgever passen werk zoeken (art.a. o Bij de overige ontslaggronden geldt geen opzegtermijn. 10d CAR/UWO. 8:2a CAR/UWO). 96 lid 3) en ontslag o.e. art. Bij besluit op bezwaar wordt deze ontslaggrond gewijzigd en wordt ontslag op andere gronden verleend wegens verstoorde verhoudingen. 8:12:2 lid 1 CAR/UWO).Aanbieden andere arbeid o In sommige gevallen rust op de overheidswerkgever deze verplichting.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o o voorzetting dienstverband redelijkerwijs van bestuursorgaan niet kan worden verwacht. Wel bij ontslag uit tijdelijke dienst (art. 7:9 CAR/UWO).3 Diverse regels die bij ontslag in acht moeten worden genomen Naast regels over ontslaggronden. o De CAR/UWO kent nog een opzegtermijn bij ontslag op eigen verzoek (art. . die is aan te merken als ziekte. gezien de door hem in het verleden tentoongespreide gedragingen. 95 lid 2 ARAR en art.v. CRvB 11 november 2010.Opzegtermijn o Hoeft niet altijd in acht te worden genomen. Het gaat hier om dezelfde gedragingen die tot het vernietigde ongeschiktheidsontslag hebben geleid. 8:1:1). geregeld in hoofdstuk VII ARAR en par.g. 40b ARAR en art. . Volgens die uitspraak is betrokkene immers na de door de korpsbeheerder terecht gewraakte gedragingen in staat gebleken zijn gedrag zo te verbeteren dat er feitelijk geen sprake meer was van ongeschiktheid. tenzij er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid waardoor een . CRvB 19 februari 2009. 99 ARAR verplicht een redelijke uitkering te verlenen die ten minste gelijk is aan het voor de ambtenaar geldende totaal van uitkeringen berekend o. LJN BO5108 (ontslag andere gronden): Het standpunt van de korpsbeheerder dat sprake is van een impasse in de arbeidsverhouding vloeit rechtstreeks voort uit diens standpunt dat het niet verantwoord was betrokkene in dienst te houden. De stelling van betrokkene dat dit ontslag een nieuw primair besluit is deelt de Raad niet.b.com . maar met vergoeding van kosten van rechtsbijstand.u. Weliswaar kan bij betrokkene jarenlang sprake zijn geweest van een alcoholprobleem en daarmee samenhangend disfunctioneren. 4:8 Awb. bij reorganisatieontslag (art. strafontslag (verantwoordingsprocedure).g.

Bij reorganisatie speelt altijd de mogelijkheid van ontslag op de achtergrond als alternatief voor herplaatsing. ontslag o. De regels die in acht moeten worden genomen bij een dergelijk ontslag staan in art. 49d ARAR) o Of van opheffing sprake is. moet worden beoordeeld a. 49g . Hiervan is niet snel sprake. 7:672 en 681 BW. . ook al worden dezelfde werkzaamheden in een ander verband voortgezet. Bij een reorganisatie kunnen ambtenaren op twee verschillende gronden in aanmerking worden gebracht voor plaatsing in een andere functie: . CRvB: ontslag o. . 8:14 CAR/UWO). 49g ARAR). Globale gang van zaken: 1) reorganisatiebesluit. zoals art. 2) weke ambtenaren kunnen functie niet behouden.Eigen functie is opgeheven (art. Schriftelijk (zie in dit verband art.Ambtenarenrecht kent geen vereiste dat bij opzegging toestemming van het UWV nodig is (art. BW mag je deze de eerste twee ziektejaren niet ontslaan. 3) herplaatsingstraject en 4) als dat niet lukt. Ontslag is o. . 49e ARAR) o Voor de bepaling van de volgorde waarin betrokken ambtenaren overtollig worden. 49b ARAR geeft een ruime omschrijving van het begrip reorganisatie. 49a ARAR).v. Ook bij 80-100% aog moet er een herplaatsingsonderzoek plaatsvinden.v.g.Stuvia. of de periode van 36 maanden als genoemd in art.g. Een functie kan zijn opgeheven.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - herplaatsingsonderzoek zinloos is. terwijl de ambtenaar gedurende deze periode. 2. Het belang hierbij is dat het bevoegd gezag de verplichting heeft een andere passende functie aan te bieden binnen 18 maanden (art. 96 ARAR.v. 1:3 Awb en art. 3:47 Awb) Vergelijking civiel arbeidsrecht. Reorganisatie Een van de belangrijke gronden voor ontslag is een reorganisatie waarbij herplaatsing onmogelijk is gebleken. 96 ARAR pas toegelaten indien het niet mogelijk is gebleken de ambtenaar te herplaatsen. Ambtenaren dienen te worden geïnformeerd over de voortgang en hun positie.v.h. .De opzegverboden van art.4. 49a t/m 49q ARAR.v. art. 2 BBA sluit ambtenaren uit). first out) In beide gevallen kan iemand in vaste dienst worden aangewezen als herplaatsingskandidaat. 8:15:3 lid 2 CAR/UWO) Motivering (art. Ook moeten ze worden gehoord als zij dat wensen. Bovendien gelden deze veelal voor de tijdelijke aangestelde ambtenaar (art. Art. niet wegens ziekte ontslag mag worden verleend. maar het streven om van een ambtenaar fa te komen mag niet aan de opheffing ten grondslag liggen. ARAR) of in een bepaalde situatie (art.Overtollig doordat bepaald soort werk in omvang afneemt (art.v. door de CRvB ontwikkelde jurisprudentie: functie is samenstel van werkzaamheden die de ambtenaar feitelijk verrichte met inbegrip van ‘de betekenis hebbende omstandigheden waaronder die werkzaamheden moeten worden verricht’. . Er dient een PvA te worden opgesteld.d. geldt het anciënniteitsbeginsel (last in. Er gelden procedureregels (art.Ambtenarenrecht kent geen schadeloosstelling of schadevergoeding bij overtreding van een sanctie. art 96 ARAR kan niet in stand blijven als de herplaatsingskandidaat geen passende functie is aangeboden binnen de genoemde termijn.g. Daarnaast is het toesturen van een vacature met daarbij de aansporing om te solliciteren onvoldoende en moet niet worden gezien als een functieaanbod in de zin van art.g. o CRvB: opheffing van functie mag wel tot ontslag leiden.com .Verschil tussen ontslagbescherming zieke werknemer: o. 8:5 CAR/UWO. 7:670 BW zijn niet allemaal terug te vinden in de Ambtenarenreglementen. art. 95 lid 3 e.

Een herplaatsingskandidaat heeft de volgende verplichtingen: . Een vergaande wijze van zelf in de zaak voorzien heeft de CRvB toegepast in zijn uitspraak van 11 mei 2000: ontslag dat was gebaseerd op ongeschiktheid en onbekwaamheid vernietigd en geconverteerd in een reorganisatieontslag. 2. 100a ARAR. Art. Ook is onvoldoende inzicht verschaft in plaatsing van vergelijkbare functionarissen in een hogere functie. CRvB 14 oktober 2010. Art.v.Verplichte scholing indien nodig (art. 8:72 Awb is van toepassing. Uit jurisprudentie blijkt dat het bevoegd gezag op overtuigende wijze moet kunnen aantonen dat herplaatsing niet mogelijk is. Vernietiging wegens motiveringsgebreken. Nu de werkzaamheden van betrokkene hoofdzakelijk technisch van aard waren en de andere technisch medewerkers hoofdzakelijk plantkundige werkzaamheden verrichten. Het ARAR biedt diverse mogelijkheden om de herplaatsing door financiële middelen tegemoetkomingen aantrekkelijker te maken. Niet in geschil is dat betrokkene geen passende functie is aangeboden. gelet op het bepaalde in artikel 87. 96 lid 1 ARAR bepaalt dat een ambtenaar eervol ontslag kan worden verleend indien herplaatsen niet mogelijk is gebleken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material ARAR. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een passende functie aan te bieden. Art. is eervol ontslag mogelijk.com . eerste lid. . 49i en 49h ARAR.Aanvaarden passende functie en al het mogelijk om deze te vinden (art. Dit artikel is het sluitstuk van de procedure rond reorganisatie. LJN BK1808 (uitwisselbare functies): Voor de beoordeling van de uitwisselbaarheid van functies bij reorganisatie is het feitelijk samenstel van opgedragen werkzaamheden bepalend en niet de organieke functiebeschrijving van senior technisch medewerker.Stuvia. CRvB 1 maart 2007. CRvB 22 oktober 2009. LJN BO2744 (mens volgt functie): Bij toepassing van het beginsel ‘mens volgt functie’ moet een deugdelijke vergelijking plaatsvinden van de feitelijke werkzaamheden vóór de reorganisatie met die in de nieuwe functie. De inspanningsplicht kan zich ook uitstrekken tot ‘buiten de sector Rijk’. Zie ook art.5. Art. Ontslag en schadevergoeding Door een ontslagbesluit eindigt het dienstverband.g. 49l ARAR. Een bijzondere financiële vergoeding voor de ambtenaar die zelf een functie buiten de overheid heeft gevonden staat in art. LJN BA6723 (inzicht in herplaatsinspanningen): in het kader van het onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden is het bevoegd gezag. Zie ook art. 10d:2 CAR/UWO. 49k ARAR) Weigering kan leiden tot ontslag o. Hiervan is geen sprake. is geen sprake van uitwisselbare functies en mocht betrokkene worden aangewezen als herplaatsingskandidaat. 49q ARAR maakt het mogelijk dit ook toe te passen op het moment dat opheffing van de functie of overtolligheid zich binnen afzienbare tijd zal voordoen. Dit laatste betekent wel dat het bevoegd gezag activiteiten moet ondernemen om de ambtenaar te herplaatsen en gehouden is de activiteiten gericht op herplaatsing toetsbaar te maken. De Raad onderschrijft de overwegingen van de rechtbank dat het uitblijven van een functieaanbod niet in de weg staat aan een eervol ontslag in het kader van reorganisatie. 8:3 CAR/UWO regelt reorganisatieontslag in de gemeentelijke regelgeving. verplicht aan de medewerker ten minste één passende functie aan te bieden. Bezwaar en beroep is hiertegen mogelijk. art. 49j ARAR) . Er moet wel zekerheid bestaan. zoals een tijdelijke aanvulling op het nieuwe (lagere) salaris of een stimuleringspremie (bij vrijwillig vertrek binnen 18 maanden). van het Rpr RDW.

. Wijzen van beëindiging van de tijdelijke aanstelling Regels inzake het ontslag van een tijdelijk aangestelde ambtenaar zijn te vinden in art. zonder dat daarbij een ontslagbesluit nodig is (in beginsel geen bezwaar en beroep mogelijk). De stilzwijgende voortzetting is reeds besproken bij de proeftijd (p.com . Een ‘tijdensverbod’ is bevat lid 3: zwangerschaps. Er is geen vaste aanstelling van rechtswege ontstaan. CRvB 3 maart 2011. Lid 4 tot en met 7 bevatten opzeggingsverboden: aanvragen/opnemen ouderschapsverlof. 7:668a lid 1 BW). Dit zijn ‘wegensverboden’. dus was er geen sprake van meer dan drie aanstellingen in de zin van artikel 6.Twijfel of in een bepaald geval de objectief bepaalbare gebeurtenis is ingetreden. beroep op gelijke behandeling mannen en vrouwen.b. maar ook na het afgeven van een nieuwe beschikking. 6 lid 4 ARAR). waarbij een eerder tijdelijke aanstelling is verlengd of binnen een termijn van drie maanden een nieuwe tijdelijke aanstelling is verleend. Art. 95 ARAR moet in beginsel op redelijke grond zijn gebaseerd. Toch is er soms bezwaar en beroep mogelijk: .v. Dit is uiteindelijk ook mogelijk bij de gronden b-f. 6 lid 7 ARAR bevat een anti-draaideurbepaling (zelfde werkzaamheden t. 8:73 Awb). 95 lid 8 ARAR). Er dient een redelijke belangenafweging te worden gemaakt en ook de overige a. 6 lid 8 ARAR bepaalt dat een tijdelijke aanstelling aangegaan voor 36 > maanden eenmalig mag worden verlengd waarbij deze laatste aanstelling van rechtswege eindigt. Conversie in een vaste aanstelling is geregeld in art. vakbondsactiviteiten. Stilzwijgend: zonder dat het bevoegd gezag een andersluidend besluit neemt en voortzetting. Art. Art. De CRvB heeft bepaald dat voor de vraag of een partij schade lijdt en in welke omvang aansluiting moet worden gezocht bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. 2 sv).b. tenzij er sprake is van stilzwijgende voortzetting (lid 4 en 5). De rechter moet in beginsel marginaal toetsen. Ook immateriële schade kan voor vergoeding in aanmerking komen. 2. Het bevoegd gezag kon zich op het standpunt stellen dat betrokkene wat betreft het aspect gedrag niet aan de redelijkerwijs te stellen eisen voldeed. Na stilzwijgende voorzetting van een proeftijdaanstelling ontstaat van rechtswege een vaste aanstelling (art. 6 lid 5 ARAR bepaalt dat voor deze gronden geldt dat opnieuw dezelfde tijd (ten hoogste één jaar) onder dezelfde voorwaarden een stilzwijgende voortzetting is verleend. heeft de ambtenaar recht op een vergoeding gelijk aan zijn bezoldiging over die termijn (art.Stuvia. 9 WOR etc. Er is sprake van eervol ontslag als de termijn is verstreken. Als dat niet gebeurt.Als mededeling vergezeld gaat met aankondiging dat dienstverband niet op enigerlei andere wijze wordt voortgezet.b. 95 ARAR. Beëindiging treedt van rechtswege in.7. aanhef en onder b van het ARAR. Dit impliceert volledige vergoeding van de onrechtmatig veroorzaakte schade.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De rechter kan indien daarvoor gronden zijn op verzoek van partijen de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van schade die partij leidt (art. LJN BP8848 (Geen sprake van conversie tijdelijke aanstellingen in vaste aanstelling): Een verlenging van de proeftijdaanstelling in verband met ziekte is geen nieuwe aanstelling. hetzelfde bevoegd gezag).b. Deze regel is niet alleen van toepassing bij stilzwijgende verlenging (niet zijnde poeftijdaanstelling). Op grond van deze bepaling is ook tussentijds ontslag mogelijk. moeten in acht worden genomen. Tegen deze mededeling staat ook geen bezwaar of beroep open. maar dit is niet meteen het geval. Hierbij moet wel de opzegtermijn in acht worden genomen. Het bevoegd gezag moet de ambtenaar eraan herinneren dat zijn dienstverband van rechtswege afloopt.en bevallings- . Ontslag ex art. plaatsing kandidatenlijst als bedoeld in art. 95 lid 2 ARAR. Een tijdelijke aanstelling kan ook beëindigen door een ontslagbesluit dat meestal gebaseerd zal zijn op art. zesde lid . Er moet wel een redelijke grond voor het ontslag zijn. 6 lid 6 ARAR (variant van art.

v. De hier gehanteerde grond kan worden opgevat als een ontslag wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid anders dan op grond van ziekten of gebreken als bedoeld in art. Afgezien van art.v. 2:4:1 CAR/UWO noemt vijf gevallen waarin de aanstellingsgrond expliciet moet worden vermeld. zodra de opleiding is voltooid. Ontslagbesluit is wel nodig. . Zie art.com . Dit geldt niet voor gemeenteambtenaar met een proeftijdaanstelling  wel mogelijk op iedere redelijke grond.g. een objectief bepaalbare gebeurtenis. 8:12:1 CAR/UWO. 98 lid 1 onder f en g ARAR zich voordoen. 2:4 CAR/UWO geschiedt de aanstelling van de gemeenteambtenaar vast of tijdelijk. 6 ARAR (en art. indien de omstandigheid die aanleiding was voor de aanstelling.h. De ambtenaar met een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd kan o.g. 8:12 lid 3 CAR/UWO worden ontslagen.b. Tussentijds ontslag is mogelijk o. 8:6 CAR/UWO. De tijdelijke aanstelling kan. CRvB 21 januari 2010. Sinds 1 juli 2001 is de limitatieve opsomming van de gronden voor een tijdelijke aanstelling in de CAR/UWO vervallen en mag iedere grond gehanteerd worden. 8:12 CAR/UWO kent geen maximumtermijn van één jaar bij stilzwijgende voortzetting zoals art. dus niet a. Ziekte is geen opzeggingsverbod bij ambtenaren in vaste of tijdelijke aanstelling. Art. Toch moet soms de aanstellingsgrond vermeld worden in bericht van aanstelling wanneer het een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd betreft. Ontslag van ambtenaar in tijdelijke dienst hoeft niet per se gebaseerd te zijn op art. de limitatief in de CAR/UWO opgesomde ontslaggronden. 125h AW.v. zie art. 2:4 CAR/UWO niet verlangt dat in dit geval meer dan één tijdelijke aanstelling is verleend. 2. is vervallen. kunnen ook art. in tegenstelling tot de sector Rijk de mogelijkheid om iemand o. 7:668a BW) is dat art. Bij tussentijds ontslag in de proeftijd moet het college kiezen uit één van die gronden. worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. LJN BL2841 (Proeftijd Gemeente I): Op grond van art. . een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. De sector Gemeenten kent. iemand die is aangesteld vanwege een opleiding en de opleiding is afgelopen is de afloop voldoende reden zijn aanstelling te beëindigen. 96 of art. De tijdelijke aangestelde gemeenteambtenaar en de gemeentelijke oproepkracht Volgens art. art. 8:12 lid 1 CAR/UWO bepaalt dat een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd alleen kalendermatig kan worden vastgesteld. Bijv. Dit ongeschiktheidsontslag moet worden beoordeeld in het licht van de proeftijdsituatie en hiervoor geldt niet de (zware) toetsingsmaatstaf bij een ongeschiktheidsontslag uit een vast dienstverband. Er kan echter ook niet worden volstaan met de (lichte) toetsing die aan de orde is bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op proef bij het van rechtswege aflopen daarvan.v.v. 8:12 lid 3 CAR/UWO.b.g. De gemeentelijke werkgever kan ook behoefte hebben om de ambtenaar met een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd te beëindigen voordat de grond voor de aanstelling is komen te vervallen. Zij zal zich moeten toespitsen op de . 2:4 lid 2 jo lid 4 ARAR kent voor de tijdelijke aanstelling bij wijze van proef bij feitelijke voortzetting na 24 maanden een vaste aanstelling. de toetsing zal minder terughoudend zijn. Bij een vast dienstverband moet een van de gronden zich voordoen en bij tijdelijk dienstverband moet er een redelijke grond zijn.v.Stuvia. waarbij aanstelling t. Tussentijds ontslag niet mogelijk op iedere redelijke grond. 99 ARAR.Art. 2:5 CAR/UWO jo art. maar alleen o. Einde van rechtswege: verschillen met ARAR: . Eén uitzondering hierop: lid 3.Art. 95 ARAR. Art. 8:12:1 CAR/UWO kan een ambtenaar in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd ontslag worden verleend op één van de gronden genoemd in hoofdstuk 8 van de CAR/UWO. Dit is anders bij sector Rijk. Toch kunnen zij niet altijd ontslagen worden.d. 95 ARAR dat wel kent.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material verlof. anders dan in het ARAR.8. art.Verschil met art. opleiding wel van rechtswege eindigt.

Het ARAR verwijst in art. de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging bevat het ARAR geen bepalingen. CRvB 19 januari 2012. Ook in het ambtenarenrecht zijn er situaties waarin het recht op bezoldiging vervalt.9. en 2. zo niet ongeloofwaardige verklaringen. openheid en eerlijkheid geschonden.10. maar loon dat hij elders heeft verdiend in de tussentijd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material beantwoording van de vraag of de aanwezigheid van relevante tekortkomingen in het functioneren van de ambtenaar aannemelijk is gemaakt en of de ambtenaar een reële kans heeft gekregen zich waar te maken in de proeftijd en daarin niet is geslaagd.1 lid 4 UWO: opzettelijk niet werken. Bezoldiging/salaris Ambtenaren ontlenen doorgaans recht op bezoldiging (salaris. Par. 14 ARAR regelt dit niet. Wetten die de loonhoogte regelen is alleen die van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen van toepassing. In bepaalde situaties kan een andere grondslag worden gevonden met korting op het salaris. toeslagen en vakantiegeld). heeft hij blijk gegeven van een onoprechte houding jegens het college. . terwijl de dienstbetrekking in stand blijft. Week 5: Integriteit. Neveninkomsten uit werkzaamheden die de ambtenaar reeds verrichte voor zijn ontslag mogen niet in mindering worden gebracht. Als ambtenaar redelijkerwijs niet bekend geacht kan worden met 52 ARAR bepalingen. Niet geregeld is wat de gevolgen zijn als de ambtenaar zonder opzet niet werkt (bijv. 2. Praktijk: probleem van het ‘loonrisico’ houdt vaak verband met een achteraf nietig ontslag. mag in mindering worden gebracht.Stuvia. maar ook niet de lichte toetsing die aan de orde is bij het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband op proef bij het aflopen daarvan. waarvan de noodzaak tot naleving niet eerst uitdrukkelijk en onder dreiging met ontslag onder de aandacht behoeft te worden gebracht voordat. CRvB: ambtenaar behoudt in beginsel recht op salaris. Belangrijke bepaling is art.2. 4:101 Awb bepaalt dat de rechtsvordering ter zake van bezoldiging na vijf jaren verjaart. 3. in geval van herhaling. grondrechten en ambtelijk tuchtrecht Verplichte literatuur: hoofdstuk 4 (30 pagina’s): de materiële rechtspositie van de ambtenaar 4. zie art. Voor de rijksambtenaar geldt het ARAR en voor de gemeenteambtenaar de CAR/UWO. M. kan de niet-naleving voor hem geen nadeel brengen Bevoegd gezag heeft de plicht de ambtenaar schriftelijk te 12c ARAR informeren over de hoofdlijnen van zijn rechtspositie 15:1:29 UWO 1:4:2 en 1:4:3 UWO Art. WML en Wet op de Loonvorming gelden niet voor ambtenaren. Het ontslagbesluit kan deze toets niet doorstaan. LJN BV1315 (Proeftijd Gemeente II): Bij tussentijds ontslag tijdens proeftijd geldt niet de zware toetsingsmaatstaf die gebruikelijk is bij ongeschiktheidsontslag uit een vast dienstverband. Het college was bevoegd betrokkene tussentijds te ontslaan en van die bevoegdheid ook gebruik te maken. Art.1. niet interessant. De bevoegdheid om te veel uitgekeerd salaris of wachtgeld te verreken/terug te vorderen staat in art. Het salaris moet in de akte van aanstelling worden vermeld (art. 3:1 lid 2 CAR.b. 4. 4 lid 2 ARAR en art.com . Betrokkene heeft elementaire normen van integriteit. het dienstverband wegens ongeschiktheid kan worden beëindigd. Inleiding De rechten en plichten van de ambtenaar zijn vastgelegd in reglement. verkeersopstopping).12a ARAR). Het gedrag van betrokkene tijdens ziekte en door zijn bij herhaling onbetrouwbare.1.t. 115 en 117 AW. 14 ARAR (en art.

33fb e. CAR/UWO . het salaris jaarlijks wordt verhoogd tot het in de schaal naast hogere bedrag.v. De rijksambtenaar is vrij om te bepalen wanneer hij zijn vakantie opneemt voor zoveel de belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten (art. 4. 21a ARAR (en art. 21 lid 2 ARAR. Zie art. Zo wordt onder meer bij verhuizing. In art. de Awb beroep worden ingesteld. vakantie. huwelijk en ernstige ziekte van naaste verwanten buitengewoon verlof van korte duur toegekend. Welk bedrag binnen de schaal hem wordt toegekend. Art.1. ‘tenzij de belangen zich daartegen verzetten’ (art. 14 BBRA bepaalt het bevoegd gezag welke salaris bij welke schaal hoort. 7 BBRA).Stuvia. 5:4 Waz) o Art. 5 lid 3 BBRA): niveau van de werkzaamheden. 21 ARAR en art.v.g. .v. Het waarderen van functies geschiedt a.1. Ambtenaar houdt volledige bezoldiging. 6:1 Waz) .Ouderschapsverlof (art. 6 BBRA. Werktijden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4 naar het BBRA voor de betekenis van de begrippen salaris en bezoldiging. 3:1 CAR. 22 ARAR en 6:2 CAR. ARAR en art. art. 4:2 CAR). 23 ARAR). De Wet aanpassing Arbeidsduur is ook van toepassing op ambtenaren. De rechter dient marginaal te toetsen. indien hij voldoende functioneert (art. De BBRA regelt de wijze waarop de salarissen van burgerlijke rijksambtenaren worden vastgesteld. terwijl Waz recht geeft op verlof zonder behoud van loon. maar ambtenaar recht op doorbetaling bezoldiging. Voor gemeenteambtenaren geldt art. .Buitengewoon verlof o Niet alleemaal in Waz genoemd. Volledige doorbetaling van loon in plaats van 70% volgens de Waz.Zwangerschaps.v. 2:7 CAR is een aanvullende regeling opgenomen.Adoptieverlof (art. Na inschaling geldt dat voor de ambtenaar die nog niet het maximumsalaris in zijn schaal heeft bereikt. UWO is vastgelegd dat het bevoegd gezag de vakantie bepaalt.3. Per 1 december 2011 is de Waz voor ambtenaren van toepassing.g.Kortdurend zorgverlof (art. Tegen besluiten die de waardering van een organieke functie betreffen kan o. Het aantal vakantie-uren wordt afhankelijk van de leeftijd van de ambtenaar verhoogd.com . 5:1 CAR) de mogelijkheid tot werktijdvermindering. 6:8 CAR: in alle gevallen duur vier weken.v.d. Waz) o Vergelijkbaar met art. 6. Voor ambtenaren van 57 jaar en ouder biedt art. 5a BBRA bepaalt dat een werknemer kan verzoeken een functiewaardering te heroverwegen. komt in aanmerking voor één van de salarisbedragen. Als uitgangspunt geldt dat de functie wordt gewaardeerd en niet de ambtenaar die de functie invult: organieke functiewaardering. Ambtenaren hebben ook recht op vakantie met behoud van loon ingevolge art.Calamiteitenverlof (art.g.h. 3:2 Waz) o Vergelijkbaar met art. verlof en schorsing De voor de ambtenaar geldende werktijden zijn door het bevoegd gezag vastgelegd in een werktijdenregeling (art. 7:1 e. art. 4:1 Waz) o Art.v. genoemd in bij de functie behorende salarisschaal. is afhankelijk van zijn anciënniteit en functioneren. De maximumarbeidsduur is thans 36 uur per week o. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wensen van de werknemer. 33fa ARAR . karakteristieken en functietyperingen (art. De ambtenaar die in een bepaalde functie wordt aangesteld. . 33c en d ARAR). De ambtenaar heeft de volgende vormen van verlof: . 3:1 e. 33h ARAR en art. 33i ARAR is gunstiger. O. Art.en adaptieverlof (art.v. De Arbeidstijdenwet (Atw) is ook van toepassing op ambtenaren. Het ARAR en de CAR/UWO bevatten aanvullende bepalingen.

v.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o Art. 8:15 e. Zelfs als hij wil werken. terwijl de verplichting tot werken tijdelijk is vervallen. Art. De geschorte ambtenaar is uitdrukkelijk buiten dienst gesteld. o Art. Diverse rechten en plichten Hieronder een overzicht van belangrijkste rechten en plichten: . Ter waarborging van de grondrechten zijn de mogelijkheden tot beperking aan strenge regels onderworpen. Ook art.g. 4:8 Awb ziet op juiste vaststelling van de feiten en niet zozeer op de rechtsbescherming. 4:8 Awb. Bijv. Als dat niet kan: ontslag o. Art. 4. Meestal verliest de ambtenaar tijdens de schorsing zijn bezoldiging geheel of gedeeltelijk. 125a-125f AW heeft betrekking op grondrechten.v. en aan dat gedrag kan strenge eisen worden gesteld. 15:1 CAR/UWO) o Plicht om functie nauwgezet en ijverig te vervullen o Voor zowel ambtenaar als werknemer strekken de algemene verplichting uit dienstverband verder dan alleen uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 81 ARAR). strafrechtelijke vervolging. o Gewetensbezwaren: niet bindende beleidsregels opgesteld in een ambtelijk rapport. art. Taken van de ambtenaar moeten indien mogelijk aangepast worden of moet in andere functie worden geplaatst. De ambtenaar moet zich van de uitoefening van de genoemde grondrechten onthouden indien een goede functievervulling ‘niet in redelijkheid zou zijn verzekerd’. Bij schorsing in het belang van de dienst behoudt de ambtenaar volledige bezoldiging. bij (voorgenomen) strafontslag en wanneer dienstbelang schorsing eist. CRvB: als de schorsing geheel of in overwegende mate aan de ambtenaar is toe te rekenen. Iemand die van zijn vrijheid is beroofd wordt van rechtswege geschorst (art. 3:2 Awb (belangenafweging) is van toepassing. o De verplichting zich als goed ambtenaar te gedragen strekt zich ook uit tot gedragingen buiten de dienst. 50 ARAR en art. zie art. 7:2 Awb biedt de ambtenaar de gelegenheid om ook in de bezwaarfase te worden gehoord. Voor werknemers buiten de overheidssector geldt dat gronden niet direct horizontaal werken. In het algemeen dient de ambtenaar voorafgaand aan de schorsing te worden gehoord o. ongeschiktheid wegens gewetensbezwaren (art. 98 lid 1 onder g ARAR). Sinds 1988 bevat de AW een regeling. 33g ARAR is gunstiger. Bij schorsing duurt het dienstverband voort. Als dat niet gebeurt. 15:1:17 UWO bepaalt dat het bevoegd gezag de ambtenaar kan verplichten in of nabij de standplaats te wonen. Hiervan is sprake bij concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim of een conflictsituatie. o Het grondrecht van vrije woonplaatskeuze kan worden beperkt indien het dienstbelang dat vereist. die deels is uitgewerkt in het ARAR. politiefunctionaris die snel werkplek moet bereiken. 50 ARAR. CRvB: art.4. Dit mag alleen bij een wet in formele zin.Grondrechten o Grondenrechten kunnen tegen de burger direct worden ingeroepen tegen de overheid.com . 90 ARAR).g. 75% doorbetaling van loon in plaats van niets volgens de Waz. De andere gevallen waarin het bevoegd gezag tot schorsing kan besluiten staan in art. wordt ingegaan tot inhouding van het gehele salaris. 91 ARAR: strafschorsing van art. mag hij dat niet. o De vrije uitoefening van grondrechten door ambtenaren kan in gevaar komen als het gevoegd gezag te makkelijk overgaat tot disciplinaire straffen of ontslag bij . Art.Stuvia. 92 ARAR bepaalt in welke gevallen en in hoeverre de bezoldiging tijdens schorsing kan worden ingehouden. Schorsing vindt plaats van rechtswege of ingevolge een schorsingsbesluit (art.v. .Goed ambtenaar (art. CAR/UWO). kan het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden worden.

Stuvia. 1:3 Awb . Voor de gemeenten is in art. Appellant stond ingeroosterd voor de buitendienst en werd uit die taken ontheven gedurende twee werkdagen. 35 ARAR geeft definitie van deze begrippen. Voor de gemeenteambtenaar vastgelegd in art.v. Er is sprake van een risicoaansprakelijkheid. is de overheidswerkgever aansprakelijk. o Melding van nevenactiviteiten hangt samen met integriteit. 38 lid 7 ARAR en art. Kapsel kan niet gelijkgesteld worden met de in de ‘’aanbeveling uiterlijke verschijning tijdens diensttijd’’ genoemde en blijkens illustraties bedoelde hanenkam. De motieven van de klokkenluider hoeven niet altijd even zuiver te zijn en het klokkenluiden kan ok leiden tot onevenredige schade. Dit betrof wel een opdracht die inbreuk maakte op de rechtspositie van appellant en dus een besluit in de zin van art. Daarom moet het bevoegd gezag een adviescommissie raadplegen alvorens zij iemand ontslaan wegens onbetrouwbaarheid (art. Schade voor dienstongeval o Art. 10 en 11 Grondwet en art.com . o Art. Nevenwerkzaamheden die vervulling van de functie in redelijkheid niet verzekerd. Klokkenluiden/integriteit/nevenactiviteiten o Klokkenluiden: het melden van een ontdekte misstand in de organisatie met de bedoeling deze weg te nemen. 37 lid 4 en art. 125 lid 1 AW bevat ook bepaling over nevenwerkzaamheden. Doel van de melding is om te toetsen of er evt.t. ook al is appellant niet meer in dienst van de politieregio. Art. 15:1:4. aansprakelijkheid bij ondergeschikten. Samengevat: er bestaat op dit punt geen verschil tussen werknemers en ambtenaren. 97b ARAR) of te bestraffen wegens plichtsverzuim verband houdende met grondrechten genoemd in art. als na 8 weken nog onduidelijk is kan hij de melding voorleggen aan de Commissie integriteit rijksoverheidspersoneel. o Hetzelfde geldt voor bedrijfsuitjes: bij verplichte deelname. o Ook t. 7:5 CAR/UWO bepalen dat de ambtenaar bij beroepsziekte of dienstongeval aanspraak kan maken op loondoorbetaling. Procesbelang. te weten het doen van buitendienst. gerelateerd aan de aansprakelijkheid van een gewone werkgever voor de gelijke schade van de werknemer (onder verwijzing naar art. 125q lid 1 onder f AW is voorzien in de verplichting om een procedure vast te stellen voor het omgaan hiermee. o CRvB 24 december 2009. De wijziging in het rooster van de ploeg kan op één lijn worden gesteld met een gedeeltelijke ontheffing van de taken die appellant regulier verrichtte. 125a AW (art. o Art. 15:2 UWO uitvoering aan dit artikel gegeven: misstand dient eerst intern te worden gemeld. 61 ARAR. Finale geschillenbeslechting door de Raad: beperking van grondrechten als bedoeld in art. LJN BK8792 (Hanenkam): Opdracht verrichten van binnendienst wegens uiterlijke verschijning (hanenkam). sprake is van belangenverstrengeling of botsing van dienstbelangen met die van nevenwerkzaamheden. 7:658 BW). 8 EVRM.b. 15:1:6 en 15:1:8 UWO en voor de ambtenaar in art. 82a ARAR). Uiterlijke verschijning van appellant niet zodanig in strijd met de eisen van representativiteit en professionaliteit dat een beperking als hier toegepast gerechtvaardigd is. huis-. Kosten vergoeden . o De Raad acht procesbelang aanwezig bij een oordeel over de niet-ontvankelijkheid van zijn bezwaar tegen de opdracht binnendienst te doen. de zgn.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - - ambtenaren die als ‘lastig’ worden ervaren. o CRvB heeft ook aansluiting gezocht bij art. De CRvB heeft in 2000 de aansprakelijkheid van de overheidswerkgever voor schade die de ambtenaar lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.en keukenongelukken neemt de CRvB niet aansprakelijkheid van de dienst voor letselschade van ambtenaren aan. is verboden. 6:170 BW m.a. tuin.

Voor het beoordelingsgesprek gelden strikte regels i. 59 ARAR en art. objectief beoordeeld. 57 ARAR en art. kosten kan vergoeden of een geldelijke tegemoetkoming kan verlenen. Deze bepaalt onder meer welke sancties de werkgever kan toepassen op werknemers die zich niet houden aan de regels (bijv. nodeloos risico heeft genomen. Of het passend is. 15:1:26 UWO. CRvB: beperkte uitleg  verwijtbaar. 4:8 Awb bepaalt dat de ambtenaar vrijwel steeds van tevoren moet worden gehoord. 69 ARAR en art. Voor rijksambtenaren ontbreekt een dergelijke regeling. onderbouwing rechtspositionele beslissingen. Dit kan op verzoek. Naast het functioneringsgesprek staat het beoordelingsgesprek (in de praktijk kan ok een mengvorm voorkomen).v. 66 ARAR bepaalt dat de ambtenaar kan worden verplicht tot vergoeding van de schade aan de dienst. o 4. Sancties mogen door de werkgever worden toegepast – binnen het kader van goed werkgeverschap – op grond van zijn gezag over de werknemer en de hem toekomende leiding van de onderneming. heeft het bestuursorgaan een ruime beoordelingsvrijheid.Stuvia. maar het belang van de dienst kan dat ook vorderen (lid 2). o Voor gemeenteambtenaren geldt art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - - Art. Art. Art. 7:650 BW-boetebeding). Dit heeft een eenzijdig karakter en is op het verleden gericht.com . 17:1:1 UWO dat zij eens per drie jaar een POP dienen af te spreken over de loopbaanontwikkeling en vereiste kennis en vaardigheden. CRvB: verkeersboeten kunnen op ambtenaar worden verhaald. Ander werk o De ambtenaar moet zijn opgedragen werkzaamheden uitvoeren. maar bevoegd gezag trad niet adequaat op. voldoende feitelijk onderbouwd.  Art. Vereist is wel dat het passend is (art. 58 ARAR en art. o Art. Bijv. Soms moet hij ook andere werkzaamheden aanvaarden. 71 ARAR bepaalt dat eens per jaar met de ambtenaar over zijn functioneren wordt gesproken: functioneringsgesprek. is het arbeidstuchtrecht. o Art. zodat sprake van opzet of bewuste roekeloosheid moet zijn. 13 ARAR bepaalt dat er regels gesteld kunnen worden omtrent loopbaanvorming. . 15:1:10 CAR UWO: ambtenaar krijgt geheel andere betrekking opgedragen.5. Andere vereisten:  Werkzaamheden moet de ambtenaar redelijkerwijs kunnen worden opgedragen  Ambtenaar mag niet worden ingezet om stakers en uitgestotenen in particuliere dienst te vervangen. incidentele tegemoetkomingen. 60 ARAR biedt voorzieningen in geval van scholing op eigen initiatief van de ambtenaar. Bijv. 15:1:15 UWO bepaalt dat de minister naar billijkheid de ambtenaar schadeloos kan stellen. voor zover deze schade aan hem is te wijten.m. Disciplinaire straffen Een van de middelen om te bevorderen dat voorschriften en aanwijzingen worden opgevolgd. De ambtenaar is dan verplicht om het andere werk te aanvaarden. 49h ARAR). tenzij geen verwijt kan worden gemaakt. Het vereiste van dienstbelang is hier niet nodig. art. Het ARAR en CAR/UWO openen daartoe twee mogelijkheden”  Art. 15:1:11 CAR/UWO: ambtenaar krijgt tijdelijk ander werk opgedragen en verliest zijn betrekking niet. Het is een rechtspositionele basis voor bijzondere. Scholing o Zie art. ambtenaar wordt op werk gediscrimineerd. Loopbaanbegeleiding o Art.

achtereenvolgens te laat komen. De straffen die in geval van plichtsverzuim kunnen worden opgelegd staan in art.a. het bevoordelen van een familielid. dienen in acht te worden genomen. De CRvB heeft een beroep op 6 EVRM afgewezen. LJN BH4549(Nevenwerkzaamheden): Disciplinair strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. De Raad verwerpt appellants stelling dat er sprake is geweest van een te groot tijdsverloop tussen het tijdstip van het plichtsverzuim en de oplegging van de straf. De vraag of er sprake is van schuld dienst losgekoppeld te worden van de vraag of plichtsverzuim aanwezig is. omdat het ambtenarentuchtrecht geheel betrokken is op en zijn werking uitsluitend heeft binnen de bijzondere arbeidsverhouding tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever. 16:1:2 lid 3 UWO). Belangrijkste elementen: de houding van de ambtenaar t. Het opleggen van een straf kan voorwaardelijk geschieden (art.m. Besluiten omtrent disciplinaire bestraffing zijn in beginsel op dezelfde wijze aan toetsing onderworpen als andere besluiten. de gedraging.com . LJN BI7031 (Een slechte gewoonte): Verlening onvoorwaardelijk disciplinair ontslag i. De ambtenaar die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim. Verantwoording vindt plaats ten overstaan van het tot straffen bevoegde gezag. 2:1 Awb en 4:8 Awb. 81 lid 3 ARAR en art. art. beginsel gelijke overtreding in gelijk bestraffen. 81 lid 1 ARAR en art. Vaste jurisprudentie van de CRvB is dat een maatregel (straf) niet kan worden opgelegd zonder wettelijke grondslag. Het valt buiten het strafrecht. 15:1:15 UWO legt deze wijze van sturing vast.b. persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar. CRvB 19 februari 2009. Een zwaardere straf is verplaatsing.v. Het vastgestelde plichtsverzuim . het verrichten van verboden nevenwerkzaamheden en het daarvoor . art. Het hangt af van de omstandigheden. De meeste straffen zien op het salaris. De a. is op basis van het ARAR niet zonder meer te beantwoorden.Stuvia. 82 ARAR en art. Verdere procedurevoorschriften staan in art. De vraag welke gedragingen als plichtsverzuim moeten worden aangemerkt. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie vormen: . Verder kunnen er nog bijzondere voorwaarden worden gesteld.g.b. 16:1:3 UWO). 16:1 UWO. 16:1:2 UWO. 16:1:1 UWO.Niet nakomen van een opgelegde verplichting . 80 lid 1 ARAR en art.Het overtreden van een voorschrift . 83 en 84 ARAR.v.v. 3:4 lid 2 Awb).b. 80-84 ARAR en art. Het arbeidstuchtrecht voor burgerlijke ambtenaren is gedetailleerd uitgewerkt in art. Ook gedragingen in de privésfeer kan plichtsverzuim opleveren. slapen tijdens het werk en beschonkenheid onder werktijd. met de rechtbank en het college. Art.m. van overtuigd dat appellant zich aan het verweten gedrag heeft schuldig gemaakt.Het zich niet als goed ambtenaar gedragen Disciplinaire bestraffing kan plaatsvinden als de betrokkenen schuld heeft aan het plichtsverzuim (verwijt maken). kan disciplinair worden gestraft o. CRvB 28 mei 2009. De Raad is er. Bepalingen moeten worden gezien i. als ernstig moet worden gekwalificeerd. De Raad kan appellant evenmin volgen in zijn mening dat het college met een minder zware straf had moeten volstaan. Belangrijke betekenis komt toe aan het evenredigheidsbeginsel (art. Procedure: ambtenaar moet in de gelengheid worden gesteld zich te verantwoorden (art. Gesteld kan worden dat de disciplinaire straffen in hoofdzaak het karakter hebben van maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. zeker gelet op de toezichthoudende functie van appellant. alle feiten en omstandigheden dienen als samenhangend geheel door de rechter te worden afgewogen. De Raad deelt de opvatting van het college dat sprake is van herhaald plichtsverzuim dat.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Mededelingen zijn een normaal sturingsmiddel in de interne verhouding en is niet aan te merken als besluit waarbij het rechtspositioneel belang van de ambtenaar is betrokken.het beheer van het fiscale dossier.v.

Week 6: De zieke en arbeidsongeschikte ambtenaar Verplichte literatuur: par.com . Ambtenaren gingen door de openstelling van de OOW-operatie erop achteruit. CRvB 3 juli 2008. Ambtenaren hebben een publiekrechtelijke betrekking.1. Niet alles is in het Pensioenreglement geregeld. 3 van de werknemersverzekeringen.-. Plichtsverzuim. Inleiding Ambtenaren vallen onder de volksverzekeringen. Het strafontslag is.1 en 5. Strafontslag wegens alcoholmisbruik onder werktijd. ondanks het wegvallen van één van de verwijten. Een ambtenaar in de zin van de AW tevens overheidswerknemer is. Door de bovenwettelijke aanspraken wordt dit gecompenseerd. LJN BO 6445 (Voorbeeldfunctie): disciplinair strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim is terecht. Dit werd geregeld in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Wet OOW). LJN BD7237 (Frisdrankfles): strafontslag is geen criminal charge. De toegekende straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van 2 jaar is gezien de ernst van het door appellant gepleegde plichtsverzuim geenszins onevenredig te achten. Daarvoor waren er immers wachtgeldregelingen over een langere termijn dan een WW-aanspraak. Sinds 2001 zijn ook bepaalde werknemersverzekeringen van toepassing op ambtenaren (WW. Door de OOW-operatie zijn ook de TW en de IOAW van toepassing geworden op ambtenaren. Appellant is als bestuurder van een auto aangehouden wegens rijden onder invloed.Stuvia. LJN BK7345: Disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag. waarbij appellant bij wijze van 1 aprilgrap aan gedetineerden de opheffing van de vreemdelingenbewaring heeft aangezegd.6-5. De straf van ontslag niet onevenredig aan de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim. 6 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het vertrouwen dat gedetineerden gezien de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden moeten kunnen stellen in de medewerkers van de instelling alsmede het aanzien van de Penitentiaire Inrichtingen zijn door dit incident ernstig geschaad en aldus heeft appellant gehandeld in strijd met de integriteit en professionaliteit die van een justitiemedewerker mag worden verwacht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material aannemen van een beloning .10 5. Hij is strafrechtelijk veroordeeld tot drie maanden onvoorwaardelijke en negen maanden voorwaardelijke ontzegging van het rijbewijs en een geldboete van € 1. niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. De personele werkingssfeer is geregeld in art. Sinds 2006 ook de Ziekenfondswet van toepassing. CRvB 25 november 2010. Ook in de rechtspositiereglementen van de verschillende overheidssectoren staan .raakt de kern van het functioneren als belastingambtenaar en dient daarom als zeer ernstig te worden gekwalificeerd. Appellant had een belangrijke voorbeeldfunctie. Gegeven de gemaakte afspraken en de herhaaldelijke waarschuwingen is het strafontslag niet onevenredig te achten. Geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel of van willekeur bij de besluitvorming. tenzij het een onbezoldigde ambtenaar betreft. Omgekeerd geldt dat niet iedereen die overheidswerknemer ook ambtenaar is in de zin van de AW. Van belang is dat betrokkene begeleiding in verband met een mogelijk drankprobleem uitdrukkelijk heeft afgewezen. bestaande uit een incident. CRvB 10 december 2009. Een disciplinaire strafoplegging wegens het plegen van plichtsverzuim kan niet worden aangemerkt als een strafvervolging in de zin van art. gezien de aard en ernst van de vastgestelde gedraging en de betekenis hiervan voor het functioneren van appellant binnen de politiedienst. ZW en WAO). 5.000.

omdat doorbetaling van bezoldiging jegens de overheidswerkgever voorrang heeft (art. zijn deze bovenwettelijke aanspraken voor alle overheidswerknemers van alle overheidssectoren geregeld in het Pensioenreglement van ABP. Ook nawerking (art. . Art. Naast recht op loonbetaling hebben sommige categorieën die nog wel een werkgever hebben ook recht op ziekengeld (bijv. Zie ook art. In de meeste gevallen wordt geen ziekengeld uitgekeerd. 29 lid 2 ZW omschrijft het vangnet: . ambtenaar die orgaan doneert). bevalling.6. 29a ZW.com . Zie art.Ambtenaar dient bij ziekte zich zo spoedig mogelijk ziek te melden o Gehouden om een geneeskundig onderzoek door de bedrijfsarts te laten verrichten. Een vergelijkbare bepaling als art. Met name onder c en d zijn voor de praktijk belangrijk. Hoofdstuk 7 CAR bevat een vergelijkbare regeling voor gemeentepersoneel. Dit geldt voor ambtenaren.Ziekengeld wordt ten eerste uitgekeerd aan de zieke ambtenaar die geen overheidswerkgever meer heeft.m. 7:629 BW ontbrak voor ambtenaren. Causale relatie nodig tussen ziekte en niet meer in staat zijn om te werken. De ZW werd in 2001 opengesteld voor ambtenaren. 7:615 BW. Voorwaarden recht op aanvullende bezoldiging: . zwangerschap. maar waarvan de wetgever vindt dat de overheidswerkgever voor deze kosten gecompenseerd dient te worden (bijv. terwijl over bovenwettelijke aanspraken van bijv. Wetstechnisch is dat klungelig geregeld. Art. Voor een concrete situatie dient altijd de bovenwettelijke regeling van de betreffende sector te worden geraadpleegd. 29 lid 2 onder b jo 46 ZW). Indien er sprake is van langdurende arbeidsongeschiktheid en de Wet WIA in beeld komt. 29 lid 1 onder b ZW).De zieke ambtenaar die formeel wel recht heeft op doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte. 19 ZW. zodat de Wet terugdringen ziekteverzuim (Wet TZ) is ingevoerd met een vergelijkbare aanspraak op doorbetaling van 70% van de bezoldiging bij ziekte.76a BW biedt ambtenaren recht op 70% doorbetaling van bezoldiging bij ziekte gedurende 104 weken.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material bovenwettelijke aanspraken.v. Art.7. hoofdstuk VI ARAR wel in het arbeidsvoorwaardenoverleg kan worden onderhandeld. ziekte. Ambtenaren komen onder dezelfde voorwaarden als werknemers voor ziekengeld in aanmerking. XV Wet TZ staat nu in afdeling IV ZW (art. De oorzaak van de ongeschiktheid moet zijn gelegen in ziekte . Arbeidscontractanten vallen strikt genomen niet onder het BW. Voor werknemer met een arbeidsovereenkomst is het gewoon in het BW geregeld. Ambtenaren hebben in dezelfde vangnetgevallen als werknemers recht op uitbetaling van ziekengeld. 5. Aanvullende bezoldiging bij ziekte op grond van de rechtspositiereglementen De aanspraken krachtens de ZW zijn wettelijke aanspraken. 37 ARAR en art. 5. 125 lid 1 onder f AW had in 1929 overheidswerkgevers de verplichting ingevoerd voorzienin-gen te treffen i. De inhoud van art. 76-76e ZW). In de regeling is loondoorbetaling vaak wel geregeld. Ziekengeld alleen voor vangnetgevallen. Hoofdstuk VI ARAR werd ingevoerd: doorbetaling van bezoldiging tijdens ziekte. 7:3 CAR/UWO bepalen dat het moet gaan om ongeschiktheid voor zijn arbeid als bedoeld in art. heringetreden arbeidsongeschikte werknemers). 76a ZW bevat een wettelijke minimumaanspraak waarover niet onderhandeld kan worden. De bovenwettelijke aanspraken voor de sector Rijk is geregeld in hoofdstuk VI ARAR. Aanspraken op grond van de ZW Art. o Art. maar vallen ook niet onder de ZW.

Na 52 weken recht op 70% o. Hierbij is aansluiting gezocht met art. art. Naast recht op volledige bezoldiging. bijstellen PvA. 69 lid 2 ARAR). 38a ARAR. LJN BK7326 (AB 2010/132) (Weigeren passende arbeid): De rechtbank toetste terecht vol of de door het bestuursorgaan aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten . De rijksambtenaar heeft de eerste 52 weken recht op volledige bezoldiging. Door de Wet verbetering poortwachter (Wvp) werden re-integratieverplichtingen opgenomen in de Wet WIA. 38 ARAR bevat wel een regeling ten gunste van de gewezen rijksambtenaar. bestaat nog recht op extra aanspraken zoals een aanvulling op de WAO-uitkering en vergoeding van ziektekosten o. 7:658a lid 4 BW. beroepsziekte: medewerker veldpolitie die ziekte van lyme oploopt.Dienstverband tijdens ziekte eindigt o Art. 37 lid 1 ARAR.Bevorderen dat zieke ambtenaar de bedongen arbeid kan verrichten bij deze werkgever. Dit is dus gunstiger dan art. o Als dat niet lukt: passende arbeid zoeken bij derde als werkgever. De aanvullende bezoldiging is te zien als een arbeidsvoorwaarde waarover onderhandeld kan worden in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Art. daarna 6 maanden 90%.Stuvia. Aangezien het BW niet geldt voor ambtenaren gingen overheidssectoren afspraken maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg.Herplaatsing (maar zie art. maar ook leidde dit tot invoering van art.com . CRvB 10 december 2009. art. o Als dat niet lukt: passende arbeid kan verrichtingen bij deze werkgever. beroepsincident of beroepsziekte (art. 36b lid 4 ARAR ter beschikking: commissie van drie geneeskundigen. Re-integratie van zieke ambtenaren Zowel overheidswerkgever als ambtenaar hebben de verplichting om zorg te dragen voor een spoedige re-integratie in het arbeidsproces. wel in het tweede geval. 7:9 en 7:11 CAR/UWO. daarna 12 maanden 75% en na twee jaar ziekte 70%. Recht op aanvullende bezoldiging eindigt: . 37a lid 2 jo art. Op grond van dit artikel wordt verlangd: . 76e ZW is ook een pendant van art.v. 660a BW. Dit leidde voor de sector Gemeenten tot invoering van art. De gemeenteambtenaar heeft de eerste 6 maanden recht op volledige bezoldiging. 76a ZW: dagloon niet gemaximeerd en duur niet beperkt tot 104 weken. 35 onder d. Schending van de zorgplicht hoeft in het eerste geval geen sprake van te zijn.v. Dergelijke bepaling voor gemeenteambtenaren ontbreekt omdat bij de openstelling ZW in 2001 recht op ziekengeld bestaat ingevolge art. 7:658a BW ingevoerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o Bij onenigheid over de ziekte kan de ambtenaar een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.g. 37a lid 2 tot 5 ARAR) Indien er sprake is van een dienstongeval. Bij deze gevallen dient er een causale relatie te zijn tussen ongeval/ziekte en de uitgeoefende werkzaamheden. 7:658 BW. Vb. 35 onder d.Verplicht mee te werken aan het opstellen. 658a en art. .  Zie omschrijving passende arbeid art.Overlijden of bereiken 65 jaar . evalueren en evt. maar ook recht op volledige vergoeding van zijn schade (art. Ambtenaar kan bij schade beroep doen op rechtspositieregeling (art. e en f ARAR) heeft de ambtenaar recht op volledige bezoldiging. 76e lid 4 ZW. zodat de ambtenaar in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten .Zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is. 29 lid 2 onder c ZW. Zie art. e en f ARAR) dan wel de jurisprudentiële norm. art.8. . 24 WW en art. 5.g. Een rijksambtenaar heeft ook nog art. 48 ARAR.Bij volledig herstel .

maar de gemeentelijke werkgever is ook na 104 weken nog verplicht om andere passende arbeid bij een derde werkgever te (blijven) zoeken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material hebben plaatsgevonden en of deze grondslag boden voor toepassing van deze ontslaggrond. De ontslagbepaling van art. In hoofdstuk IV ZW is verzuimd een tegenhanger van art. De bepalingen over de verplichtingen van het college en de verplichtingen van de ambtenaar bij ziekte vormen een samenhangend geheel. art.Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (meer dan 80% arbeidsongeschikt) (art. Om werkaanvaarding tijdens ziekte financieel aantrekkelijk te maken.com . De rechtspositiereglementen bevatten vergelijkbare verplichtingen. 40a ARAR (verplichting tot meewerken redelijke voorschriften). 7:9 CAR/UWO is een overbodige herhaling van art. bevat art. art. Bij het sollicitatiegesprek heeft hij allerlei gezondheidsproblemen en praktische bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot deze (passende) functie. Dit kan leiden tot één of meer disciplinaire straffen genoemd in art. 7:4 lid 6 CAR/UWO de volgende stimuleringsregeling: over de uren dat de ambtenaar werkzaam is. 98b ARAR / art. De overheidswerkgever en de ambtenaar zijn ook jegens het UWV gehouden bepaalde verplichtingen na te komen. 25 lid 9 Wet WIA). Zie bijv. Van dit laatste is geen sprake. 98b ARAR en art. De Beleidsregels beoordelingskader poortwachter bevat wat het UWV verwacht van werkgever en werknemer. Drie soorten uitkeringen . 40a ARAR) en hoofdstuk 7 CAR (art. 16:1:2 UWO. De verplichtingen van de overheidswerkgever in art. maar bij een externe sollicitatie heeft betrokkene zich door zijn opstelling zonder deugdelijke grond niet gehouden aan zijn verplichting om passende arbeid te verrichten. 5. 4) o IVA-uitkering: slechts in staat om ten hoogste 20% van het maatmaninkomen te verdienen. 25 Wet WIA zijn van groot belang. De maatregel van stopzetting van bezoldiging is niet opgelegd. o Uitkering ter hoogte van 75% van maandloon. 7:13:2 en 7:14 CAR) meer specifieke sanctiebepalingen. 81 ARAR. Geen groot bezwaar in de praktijk. Bepaald is dat de doorbetaling van de bezoldiging wordt gestaakt indien en voor zolang de ambtenaar weigert aangeboden passende arbeid te verrichten waartoe hij verplicht is.9. Aan betrokkene is verweten dat een externe sollicitatie in een passende functie door zijn opstelling is mislukt en dat hij is tekortgeschoten in zijn houding tijdens het interne re-integratietraject. Art.Gedeeltelijke arbeidsongeschikten (meer dan 35% arbeidsongeschikt) (art. 8:5a CAR bevat nog een specifieke ontslaggrond. 28 en 29 Wet WIA. wordt zijn bezoldiging voor 100% uitbetaald. waarvan hij kon verwachten dat deze zouden leiden tot een afwijzing. 37a ARAR (aanvaarden andere functie). 7:660a BW in te voeren. Het wordt niet in overeenstemming geacht met de bedoeling van het samenhangend stelsel van bepalingen om terstond tot ontslag over te gaan. Art. Sanctie voor de werkgever voor het niet nakomen van de verplichting is de loonsanctie (art. 8:5 CAR/UWO vormen het sluitstuk als blijkt dat de sanctie van het staken van bezoldiging onvoldoende is om de ambtenaar tot ander gedrag te bewegen. 5) o WGA-uitkering: slechts in staat om ten hoogste 65% van het maatmaninkomen te verdienen. art. .Stuvia. resp. 37 lid 5 ARAR en art. Een wel gegeven schriftelijke waarschuwing is geen grond voor een uitzondering op dit stelsel. Daarnaast bevatten hoofdstuk VI ARAR (art. Aanspraken op grond van de Wet WIA De Wet WIA maakt onderscheid tussen: . De verplichtingen van de ambtenaar staan in art. Het ontslagbesluit houdt echter geen stand. 76e ZW. Onvoldoende of niet meewerken door de ambtenaar aan redelijke voorschriften wordt gezien als plichtsverzuim.

15 Wet WIA). als iemand die niet werkt. moet € 400. 58 Wet WIA wordt voldaan kom je voor deze uitkering in aanmerking. evenwel nooit langer dan 38 maanden (art. verdiende.Stuvia.  Concreet: iemand die 60% arbeidsongeschikt is en voordat hij dat werd € 2000. (art.p.Uitkering moet worden aangevraagd (art.  De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is geregeld in art.  Als je voldoet aan de inkomenseis is er recht op een loonaanvullende uitkering. 64 Wet WIA) o . Net als de loonaanvullings-uitkering.  Net als de WW-uitkering bedraagt de loongerelateerde WGA-uitkering. Net als in de WW wordt het arbeidsverleden berekend door samentelling van het reële en fictieve arbeidsverleden (art. terwijl ook geen recht bestaat op een loonaanvulling omdat de inkomenseis op dat moment niet kan worden voldaan.. te rekenen vanaf het ontstaan van het recht op uitkering. Vanaf de derde maand zakt dit percentage terug naar 70% (art.  Loonaanvulling en vervolguitkering kunnen elkaar zo voortdurend afwisselen. kan namelijk ook de vervolguitkering tot die leeftijd doorlopen.Vallen onder personele werkingssfeer . Hij heeft dan immers een resterende verdiencapaciteit van 40% (= € 800. 62 lid 1 jo.75 (of 0. verdienen om aan inkomenseis te voldoen. 54 lid 4 Wet WIA).-) en daarvan moet hij ten minste de helft gelde maken (0. 58 Wet WIA wordt voldaan). 23 Wet WIA moet zijn doorlopen (104 weken in beginsel) .m.m. 61 lid 1 wet WIA). De hoogte van deze uitkering wordt berekend volgens de formule G x H  G staat voor het uitkeringspercentage dat behoort bij de in art. Dit kan voortduren totdat betrokkene 65 jaar wordt. o Vervolguitkering  De WGA-vervolguitkering kan meteen na afloop van de wachttijd aan de orde komen als geen recht bestaat op een loongerelateerde WGA-uitkering. 60 lid 1 en art. kan de uitkeringsduur per volledig kalenderjaar met een maand worden verlengt.  A staat voor maandloon (oude loon)  B voor het verworven inkomen in de desbetreffende maand o Loonaanvullende uitkering  Na afloop van de loongerelateerde uitkering (of als meteen al niet aan de referte-eis van art.Wachttijd van art. Anders zal meteen een beroep moeten worden gedaan op een loonaanvulling of een vervolguitkering (art.5 x % 40% x 2000 = 400). 54 lid 3 en 4 Wet WIA). 59 Wet WIA. omdat niet aan de referte-eis van art. De uitkeringsduur is. Voor zover het arbeidsverleden de duur van drie kalendermaanden overstijgt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Loongerelateerde uitkering  Alleen als aan de referte-eis van art.com . Art 12 lid 1 onder b Wet WIA).p.. Welke van deze twee uitkeringen wordt verstrekt hangt af van de vraag of wordt voldaan aan de inkomenseis: ambtenaar moet ten minste 50% van zijn resterende verdiencapaciteit verdienen. bestaat recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering (zie art. gedurende de eerste twee maanden 75% van het maandloon. 61 lid 6 Wet WIA genoemde arbeidsongeschiktheidsklassen  H staat voor het wettelijk minimumloon. 58 lid 1 Wet WIA).  Formule is 0.  De WGA-vervolguitkering bedraagt in beginsel een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon (art. Voorwaarden: .70 vanaf derde maand) x (A-B x C/D).  Voor de vervolguitkering is van belang dat voor ambtenaren bovenwettelijke aanvullingen zijn geregeld. 60 lid 2 Wet WIA). 58 Wet WIA wordt voldaan.

000.000 en AAOP van EUR 1500 = EUR 27000 is 90% van EUR 30.en arbeidsdeskundige volgens de regels gesteld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten). AAOP van belang in twee gevallen: .Bieden van extra inkomensaanvulling voor gedeeltelijke arbeidsongeschikte ambtenaren die hun resterende verdiencapaciteit in bepaalde mate weten te benutten. 11. Dit is 5% van het oude inkomen van EUR 30.000-15. Als beperkingen een medische oorzaak hebben wordt een FML opgesteld. tenzij zwaarwegend dienstbelang.000) is EUR 10.3 Pensioenreglement ABP (PR). 5.com . Het recht op AAOP in aanvulling op de WGA-uitkering bestaat maximaal tien jaar. Na drie jaar kunnen gedeeltelijke arbeidsongeschikten alsnog ontslag krijgen indien herplaatsing niet mogelijk is. Bijv.000. AAOP dus van belang voor ambtenaren met een inkomen boven de maximumdagloongrens. Ook recht op AAOP wanneer de werknemer inkomsten heeft en zijn RVC volledig benut. AAOP kan ook de WGA-uitkering vullen.10. Het AAOP voor de overheidswerknemer met een IVA-uitkering is geregeld in art. Formule: maatmaninkomen .500 + inkomen van EUR 15. krijgt van AAOP het verschil tussen het oude inkomen en het gemaximeerde maandloon van de Wet WIA. 11. Iemand is 50% arbeidsongeschikt en verdiende EUR 30. 200-201.Stuvia. Hierin is het aanvullend recht op aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) geregeld voor overheidswerknemers met recht op uitkering krachtens de Wet WIA (art.000-15000) = EUR 1500 (art. Een overheidswerknemer met een loongerelateerde WGAuitkering zonder andere inkomsten. 8:5 CAR stelt nergens dat een 35-minner na drie jaar niet kan worden ontslagen. Deeltijontslag is wel mogelijk ex art. 5. Op schriftelijke aanvraag van een overheidswerknemer wordt AAOP door de ABP. 98 onder f ARAR. Het herziene art.Voor ambtenaren met een inkomen boven de maximumdagloongrens . De CAR is niet conform het WIA-akkoord uitgewerkt.restloon : maatmaninkomen x 100% = arbeidsongeschiktheidsheidspercentage. vult het AAOP de WGA-uitkering aan tot 70% van het oude inkomen (art.11. De positie van de 35-minner In het WIA-akkoord is afgesproken dat de 35-minner niet ontslagen mag worden na twee jaar ziekte. Want: zijn loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt EUR 10. 9 en 10 Schattingsbesluit. . Voor de sector Rijk is dit uitgewerkt in een circulatie en is het ARAR zelf niet gewijzigd.9 PR). Zie ook art.0 lid 3 PR). 11. Bovenwettelijke aanspraken in aanvulling op de Wet WIA In de Pensioenkamer van de ROP is er een WIA-akkoord tot stand gekomen en heeft geleid invoering van hoofdstuk 11 in het Pensioenreglement van de Stichting pensioenfonds ABP (verder: ABP).000 (volledige RVC). AAOP biedt aanvulling van 10% (30. Hoogte loongerelateerde WGA-uitkering is 70% van (30. In de sector Gemeenten kan een 35-minner pas na drie jaar ziekte ontslagen worden. Ontslag na twee jaar wel mogelijk als passende arbeid bij een werkgever buiten de gemeentelijke dienst mogelijk is.000. Nu verdient hij nog EUR 15. Het inkomen wat de ambtenaar in theorie nog kan verdienen wordt vergeleken met inkomen voordat hij arbeidsongeschikt werd (maatmaninkomen).8 PR: aanvulling tot 75% van oorspronkelijk inkomen. De werknemer komt uit op 90% van zijn oude inkomen en zonder AAOP op 85%. Bij de vaststelling van de AAOP wordt aangesloten bij de mate van arbeidsongeschiktheid. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte overheidswerknemers. Zie voor meer voorbeelden p. 11.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - Geen uitsluitingsgronden De vaststelling van de mate van arbeids(on)geschiktheid vindt plaats door een verzekerings.500.

v. Voor hen geldt een aparte wachtgeldregeling o.com .4. Uitvoering en financiering sociale zekerheid ambtenaren Met ingang van 1 januari 2002 is in de Wet SUWI geregeld dat het UWV belast is bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen.Werknemer in de zin van art. 16 lid 3 WW)  Art. Bijv. Eerste en Tweede Kamer en Provinciale Staten vallen hier niet onder. . de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Het gaat dus om de zogenoemde ontslaguitkering. . de beëindiging van de dienstbetrekking van zijn vroegere werkgever ontvangt. Aanspraken op grond van de Werkloosheidswet De WW kent de loongerelateerde uitkering: WW-uitkering. 16 lid 2 WW) o Loonverlies (art. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: . Het gaat hier om een keuzemogelijkheid. ten onrechte niet verwijtbaar werkloos geacht. Vaststelling en verstrekking geschiedt door het UWV. 5. 34 Wfsv). een overheidswerknemer. 34).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Week 7: De werkloze werknemer Verplichte literatuur en jurisprudentie: par. CRvB 2 april 2010 (USZ 2010/131 en CRvB 15 september 2010 en USZ 2010 2010/303. CRvB 14 juni 2006 (AB 2007. Wel is het UWV de instantie die bepaalt of een overheidswerknemer recht heeft op een WW-uitkering.Werkloos zijn volgens art.t.2-5.v. 16 lid 3 WW bepaalt dat de inkomsten die een werknemer i. 5. Dat overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW is een voortzetting van de situatie ten tijde van de wachtgeldregelingen. CRvB: mede gelet op het belang van een heldere en eenvoudig toe te passen invulling van het begrip belanghebbende in zaken waarin het gaat om de WW-besluiten t. 16 lid 1 sub a WW)  Ten minste 5 of ten minste de helft van het aantal uren per week heeft verloren.b. concreet en rechtstreeks belang bij dat besluit dient te worden veronderstelt. Bij de berekening wordt er uitgegaan van een gemiddeld aantal arbeidsuren in 26 maanden voorafgaand aan verlies (art. De overheidswerkgever kan tegen toekenning van een WW-uitkering in bezwaar en beroep als derdebelanghebbende.b. als een overheidswerkgever bezwaar maakt. Een belangrijk verschil: is overheidswerkgever is eigen risicodrager voor de WW-uitkeringen.3. zodat ook in dat geval de overheidswerkgever als belanghebbende in de zin van art.m.Stuvia.2. 1:2 Awb dient te worden aangemerkt.a. Bij IVA-uitkeringen is dit niet mogelijk (art. Bij de Wet WIA kan de overheidswerkgever bij de WGA-uitkering ervoor kiezen om eigenrisicodrager te zijn gedurende de eerste tien jaar. de aanspraken van een van zijn werknemers op een uitkering ingevolge de WW. Op 14 juni 2006 deed de CRvB een belangrijke uitspraak over de overheidswerkgever als belanghebbende bij de WW-besluiten. gelet op zijn hoedanigheid van overheidswerkgever de aanwezigheid van een voldoende actueel. 16 WW o verlies van arbeidsuren met een minimumomvang (art. maar om alle overheidswerknemers. Het gaat daarbij niet alleen om ambtenaren in de zin van de AW.v. dan wel beroep instelt tegen een besluit m. Straks zal blijken dat ambtenaren op dezelfde voorwaarden als werknemers voor een WW-uitkering in aanmerking komen. 3 WW o Leden van de gemeenteraad. tot aan een bepaalde grens met het recht op onverminderde doorbetaling van loon worden gelijkgesteld. 5.

.com .v. 17a lid 1 WW i.v. Volgens de MvT moet gedacht worden voor de sector Gemeenten aan de artikelen 8:1:1. o CRvB: niet de ontslagroute.  Een tweede vraag is welke ontslagvergoeding tot toepassing van art.g. onbetaald verlof. 27 lid 1 WW). wordt de termijn waaraan de inkomsten worden toegerekend. 16 lid 3 WW ook van toepassing is op ambtenaren en verwijst naar art. art. Aantal dagen/uren is niet van belang. Wel kan de aanstelling op aanvraag  .Voldoen aan de referte-eis van art. maar de inhoudelijke reden is doorslaggevend of er sprake is van verwijtbaarheid o. Er moet worden gekeken naar alle relevantie omstandigheden in onderlinge samenhang:  Aard en ernst van de gedraging  Relevante omstandigheden  Aard en duur dienstverband  Wijze waarop dienstverband is vervuld . o Bepaalde weken blijven buiten beschouwing. Artikel 24 WW maakt onderscheid tussen verwijtbaar werkloos worden en zijn of blijven. Art.g. maar bij toepassing van ontslagrecht geldt geen opzegtermijn.  De wetgever heeft gemeend dat art. Voor de hand ligt de vergoeding van art 99 ARAR. de a-grond. strafontslag kan tot verwijtbare werkloosheid leiden. . 94-97 ARAR en daarmee overeenkomstige bepalingen. o Uit rechtspraak blijkt dat aan het onderzoek van het UWV naar de aanwezigheid van een dringende reden hoge eisen worden gesteld: UWV dient dit materieel te beoordelen. 95 lid 2 ARAR. detentie.: ziekteweken. 17 WW o De werknemer moet 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de werkloosheid ten minste 26 weken arbeid hebben. 24 lid 2 staat dat een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden indien.  Er moet sprake zijn van ontslagvergoeding en geen of onjuiste opzegtermijn. vakantie voor langere periode.Afwezigheid van uitsluitingsgronden van art. Hierbij speelt het subjectieve gedrag van de ambtenaar een rol en wordt bekeken of er sprake is van verwijtbare werkloosheid.Aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag lag en de werknemer ter zake een verwijt kan worden gemaakt (a-grond) o Het ambtenaren recht kent geen ontslag op staande voet of ontbinding wegens dringende reden. daarvoor is een ontslagbesluit nodig. Effect: er kan langer dan 36 weken worden teruggekeken. gefingeerd (fictieve opzegtermijn). o Beschikbaar om arbeid te aanvaarden (art. Bijv. 20 lid 3 /4 WW. 16 lid 3 WW zal niet vaak voorkomen. Toch is het ook op ambtenaren van toepassing: de inhoudelijke reden voor ontslag moet een dringende reden als bedoeld in art. art. zelfstandig gewerkte weken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Voor zover een opzegtermijn ontbreekt of deze niet volledig in acht is genomen.Stuvia. Dit kan o. Ook kan worden geacht aan bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen  Toepassing van art. 19 WW o Ambtenaar ontvangt ziekengeld krachtens ZW of uitkering krachtens de Wet WIA o Andere uitsluitingsgronden: buiten Nederland verblijven. Dus niet enkel objectief bekijken wat als dringende reden kan worden gekwalificeerd. 16 lid 3 WW kan leiden. Als er recht is op een WW-uitkering moet dat recht nog geldend worden gemaakt. 8:4:1 en 8:12:2 CAR/UWO. 16 lid 1 sub b WW. Een van de weinige gevallen is het niet toepassen van de opzegtermijn van art. Dit is voor ambtenaren van groot belang. . 7:678 BW opleveren.g.Dienstbetrekking beëindigd door of op verzoek van de werknemer (b-grond) o In het ambtenarenrecht kan de aanstelling niet door de ambtenaar zelf worden beëindigd.v. Zwaarste sanctie is dan blijvend geheel weigeren van de uitkering (art. zwangerschap en bevalling. Indien hieraan is voldaan ontstaat het recht op een WW-uitkering van rechtswege.

o Hoogte boete staat in art. alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.Stuvia. de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld. vormt dus niet meer dan een indicatie dat geen sprake is van een dringende reden. LJN BM1153 (Maatstraf verwijtbare werkloosheid): Ter beantwoording van de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt. Het voeren van verweer is niet meer nodig o. Dat betrokkene in dienst was van een overheidswerkgever vormt geen aanleiding om een andere maatstaf aan te leggen. Daarnaast heb je de nog de inlichtingenplicht (art.Bestuurlijke boete (bestraffende sanctie) o Kan worden opgelegd bij schending informatieplicht o. Boete kan verhoogd of vermindert worden n. Elementen die dienen mee te wegen bij de beoordeling of zich een dringende reden voordeed zijn.op 29 januari 2008 verwijtbaar werkloos is geworden. verwijtbaarheid (zie Beleidsregel boete werknemer (13.8). Wat onder passende arbeid moet worden verstaan staat in art. 26 WW) Niet nakomen van de verplichtingen kan leiden tot de volgende sancties: In de WW worden drie sancties onderscheiden: . in onderlinge samenhang bezien met de aard en ernst van de gedraging en de andere relevante aspecten. Wel vormt de reactie van de werkgever op het gedrag van de werknemer een aanwijzing voor het al dan niet aanwezig zijn van een dringende reden. Evenredigheidsbeginsel van art. waaronder zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.2) o De hardheidsclausule staat in lid 3 WW. 24 lid 6 WW. kan het UWV nog de benadelingshandeling van art. Het Uwv mag de gedragingen die hebben geleid tot de eerdere werkloosheid/ontslag betrekken bij de beoordeling van de vraag of betrokkene – nu hij door werkhervatting een nieuw recht op WW-uitkering heeft opgebouwd .com .1). 25 WW) en de verplichting om tijdig WW aan te vragen. Nader uitgewerkt in Richtlijn passende arbeid (6. is overwogen.v.v. o Zie ook Boetebesluit socialezekerheidswetten (13. art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material worden beëindigd (art. . 25 WW. omdat strafontslag vaak leidt tot verwijtbare werkloosheid op de a-grond. (art. art. De WW-uitkering wordt voor een ambtenaar betaald door de overheidswerkgever.a. controlevoorschriften op te volgen etc. Hij dient serieus in te gaan op een aanbod van passende arbeid. Een van de belangrijkste verplichtingen is dat ook een werkloze ambtenaar andere passende arbeid dient te aanvaarden. 24 lid 3 WW: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend. 5:46 Awb moet in acht worden genomen. werkomstandigheden) CRvB 2 april 2010. zoals de aard van de dienstbetrekking. 94 ARAR en 8:1 CAR). Je mag het uitkeringsfonds niet benadelen. tenzij voortzetting van de dienstbetrekking redelijkerwijs van de ambtenaar mocht worden gevergd (privésfeer.g. LJN BH2387. 24 lid 5 WW in stelling brengen. Toch is het voor een ambtenaar verstandig dat hij in bezwaar en beroep gaat tegen een strafontslag. 27a lid 1 WW. dient een materiële beoordeling plaats te vinden en is de wijze waarop het dienstverband is beëindigd niet doorslaggevend. LJN BN7152 (Strafontslag/verwijtbaar werkloos): werkloosheid nadat de Raad – anders dan de rechtbank – verleend strafontslag in stand heeft gelaten. Het UWV kan dit artikel toepassen wanneer een tijdelijk aangestelde ambtenaar instemt met beëindiging van zijn aanstelling voor afloop van de afgesproken termijn.v. CRvB 15 september 2010. Als het UWV van mening is dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid. zoals in de uitspraak van 18 februari 2009. Dit levert in beginsel verwijtbare werkloosheid op.g. Het feit dat de korpsbeheerder er niet voor heeft gekozen om betrokkene strafontslag te verlenen. de subjectiviteit van de dringende reden.

20 lid 1 onder e WW . o Perioden waarin werknemers voor kinderen hebben gezorgd of wanneer er sprake is van mantelzorg. Bestuurlijke boete heeft voorrang 27 lid 9 WW. art. 27 lid 1-3 WW.g. art. Schriftelijke waarschuwing (herstelsanctie) (art. benadelingshandeling. arbeidsverledenbeschikking van het UWV is hierbij van belang (art. Recht op WW-uitkering eindigt. 42 lid 2 onder a WW. 20 lid 2 WW). 33c en art. Als iemand in 2008 werkloos is geworden.g.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - Maatregel (herstelsanctie) o overtreden van andere in WW genoemde verplichtingen. De eerste 2 maanden bedraagt de uitkering 75% van het (maximum) dagloon. 8 lid 1 WW (zie art.Rechthebbende overlijdt o. indien: . 42 lid 4 WW: .v.g.v. Gevolg: twee verzorgingsjaren nodig om één jaar arbeidsverleden op te bouwen. 19 lid 1 onder h WW . 27 lid 7 en 27a lid 2 WW) o Van waarschuwing mag geen gebruik worden gemaakt als sprake is van recidive binnen twee jaar na vorige waarschuwing De WW-uitkering duurt minimaal drie maanden.  Tijdelijk of blijvend geheel of gedeeltelijke verlaging van de uitkering (lid 3)  Overtreding sollicitatieplicht.v. .  Blijvend gehele of gedeeltelijk weigeren van de uitkering (lid 2)  nalaten passende arbeid aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgen. . 16 en 17 Wfsv. o Werknemer moet aantonen dat hij elk jaar 52 dagen of meer loon heeft ontvangen. Het dagloon is het 1/261e deel van het loon dat de werknemer verdiende in het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin arbeidsuren verlies is ingetreden o.Verstrijken van de uitkeringsduur o. art.g. 20 lid 1 WW regelt de gronden voor beëindiging. telt alleen 2007 nog mee. Dit wordt refertejaar genoemd. 45 WW. Hoe het arbeidsverleden moet worden berekend staat in art. en daarna 70% o. Kalenderjaren voor de 18e levensjaar tellen niet mee. De WW-uitkering kan worden verlengd indien wordt voldaan aan de 4-uit-5-eis (art. o Het recht eindigt over het aantal uren waarin betrokkene werkzaamheden verricht uit hoofde waarvan hij niet langer als werknemer in de zin van de WW wordt beschouwd (art. o Nadere uitwerking in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (13. eisen stellen aan werk. art. De zgn. Art.Rechthebbende werkzaamheden gaat verrichten op grond waarvan hij niet langer als werknemer wordt aangemerkt o. 20 lid 1 onder d jo.Stuvia. 42a lid 2/3 WW = verzorgingsforfait).v. 20 lid 1 onder a WW). 33d Wet SUWI). Onderscheid moet worden gemaakt tussen:  Blijvend geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering (lid 1)  verwijtbare werkloosheid. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat in dezelfde (publiek of privaat) dienstbetrekking is gewerkt.com . 47 lid 1 WW. Als er recht is op verlenging dient het arbeidsverleden. kunnen onder bepaalde voorwaarden worden meegeteld (art.Fictief: periode vanaf en met inbegrip van het kalenderjaar waarin de werknemer achttien is geworden tot 1998.g. Hierbij zit een stukje fictief voor sommige (vanaf 18 jaar tot 1998). De maximale hoogte van het dagloon staat in art.Feitelijk: periode vanaf en met inbegrip van 1998 tot en met het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar waarin iemand werkloos is geworden.v.3). art. UWV moet dan een aantal aspecten in aanmerking nemen denk aan ernst van de gedraging.

Het betreft dan strafontslag. maar de overheidswerkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie (art. Voor de sector Rijk geldt het BBUW-Rijk.v.Scholing volgen met behoud van uitkering o. ALLEEN HET NIEUWE KENNEN! Per 1 januari 2012 is het BBUW-Rijk gewijzigd en leidt dit tot minder langlopende bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken dan voorheen. 1 onder b en art. 72a WW) 5.v. Rechthebbende niet langer werkloos is o. De situatie moest zoveel mogelijk overeenkomen met de situatie ten tijde van de wachtgeldregelingen.4. Blijft er dan minder dan 5 of minder dan de helft over dan eindigt de uitkering in zijn geheel eindigen o.g.v. . Als de ambtenaar op een van de gronden in art.v.Een uitkering die de WW-uitkering aanvult (aanvullende uitkering) . Iedere overheidssector kent nog een eigen bovenwettelijke werkloosheidsregeling.Ontslagen zijn o Verder moet men ambtenaar zijn in de zin van het ARAR en ontslagen zijn. De aanvullende uitkering is dus alleen interessant voor ambtenaren die boven het maximum dagloon verdienden.Ging het om een uitsluitingsgrond dan geldt 6 maanden o. art. art.Vast aangestelde ambtenaar (art. 75 en 76 WW . Hoofdstuk VI WW bevat een aantal re-integratie-instrumenten: . Ook die zonder winst.v. art. 8 lid 2 WW) .v. . dan bestaat geen recht op een bovenwettelijke uitkering. art. art. 20 lid 1 onder b WW o Als rechthebbende weer arbeid aanvaard. De duur van de aanvullende uitkering is gelijk aan de duur van de onderliggende uitkering o. ontslag wegens vrijwillig vervroegd uittreden en ontsluit uit een substantieel bezwarende functie.Proefplaatsing met behoud van uitkering (art. 76a WW) Bijzonderheid voor de overheidssector is dat niet het UWV.g.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o - Bijvoorbeeld hij wordt zelfstandige.g.com . Herleven van het recht is aan bepaalde termijnen gebonden: . art.g.Niet-beschikbaarheid door ziekte of arbeidsongeschiktheid dan geldt geen herlevingtermijn o. Alle daadwerkelijke uren worden meegenomen. 1 onder f BBWU-Rijk). STOF VEROUDERD.g. 3 lid 1 BBWU-Rijk.g. In beginsel zal de .g. art. Hoogte en duur van de aanvullende uitkering. Bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor rijkspersoneel Voor alle ambtenaren geldt de WW als basisregeling bij werkloosheid. 20 lid 3 WW (art. 21 WW. 8 lid 4 WW.Een uitkering in aansluiting op de werkloosheidsuitkering Voorwaarden bovenwettelijke aanvullende uitkering: .Stuvia. . 20 lid 4 WW.v. De aanvullende uitkering vult de WW-uitkering aan tot 70% van het voor de ambtenaar geldende dagloon (ongemaximeerd o.Werkloos en recht op WW-uitkering (art.g. De wachtgeldmethode wordt afgeschaft.v. 1 onder b BBUW-Rijk) . 21 lid 3 sub b WW. Het BBUW-Rijk kent twee typen bovenwettelijke werkloosheidsuitkering: .v. De vermindering van werkloosheid wordt ook weer in uren vastgesteld. 3 BBUW-Rijk. art. art. Onder omstandigheden kan een recht op uitkering dat vóór het verstrijken van de geldende uitkeringsduur geheel of gedeeltelijk is geëindigd. herleven o.Zelfstandige kan weer werknemer worden wanneer hij binnen 6 maanden zijn werkzaamheden als zelfstandige staakt o.g. 1 onder b ten 1e is ontslagen.

17 Wfsv.a. OUD: Voor de duur van de bovenwettelijke aansluitende uitkering is gekeken naar de wachtgeldmethode waarbij werd gekeken naar leeftijd van de ambtenaar op het moment van ontslag en zijn diensttijd. Voor de ambtenaar die op de ontslagdatum nog geen 21 jaar oud is.v.t. art. vanaf dat moment recht heeft op een aansluitende uitkering. Een maatregel die bijv. Eerste 15 maanden recht op 80% van het ongemaximeerde dagloon en daarna 70%. en voor elke leeftijdsjaar komt er 1. diensttijd is 20 jaar. In beginsel zal de duur van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering gelijk zijn aan drie maal de duur van de onderliggende WW-uitkering. dan duurt de bovenwettelijke uitkering twaalf jaar en drie maanden. Zie voor vergoeding bij ontslag art.Werkloos zijn op het moment dat het recht op aansluitende uitkering ingaat Hoogte en duur van de aansluitende uitkering. m.b. 42 WW en bestaat dus recht op een aansluitende uitkering. o Regeling bevat veel overeenkomsten met BBWU-Rijk: aanvullende en aansluitende uitkering. Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen voor gemeentepersoneel De sector Gemeenten kent sinds 1 juli 2008 twee verschillende bovenwettelijke werkloosheidsregelingen: . bedraagt deze verlenging 18%. Art. 99 ARAR. Het maximum wordt bereikt als de ambtenaar op het moment van ontslag 60 jaar of ouders is (78%). . Verder wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de WW. 2 BBWU-Rijk. 8 BBWU-Rijk bepaalt dat indien op het moment van ontslag de duur van de uitkering berekend op basis van artikel 2 van het BBWU-Rijk langer is dan de duur van de uitkering berekend op basis van de WW. Als de ambtenaar 21 jaar is op het moment van ontslag .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material duur van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (aanvullende en aansluitende uitkering) gelijk zijn aan drie maal de duur van de onderliggende WW-uitkering o. 10a:38 CAR). De hoogste van de aansluitende uitkering bedraagt van 70% van het dagloon zonder hantering van het maximumdagloon van art.Wachtgeldmethode moet langere uitkeringsduur opleveren (OUD) . De wachtgeldmethode wordt afgeschaft. wordt op vergelijkbare wijze t. Berekening volgens de wachtgeldmethode levert een duur van drie maanden op met verlengen van (leeftijd – 20) x 1. Vrijwel altijd zal deze wachtgeldmethode een langere uitkeringsduur opleveren dan de methode in art. Voorwaarden bovenwettelijke aansluitende uitkering: . Dit is overgenomen in art. Verschil: regeling somt de ontslaggronden die recht geven op een bovenwettelijke uitkering limitatief op. 5.Stuvia.v. met dien verstande dat de verloren arbeidsuren waarvoor hij geen betrokkene is geen aanspraak geven op een uitkering krachtens dit besluit. 2 BBUW-Rijk. de WW-uitkering wordt opgelegd.5% bij.5% = 18% = 60% van de diensttijd van de ambtenaar.Hoofdstuk 10a CAR o Van toepassing op gemeenteambtenaren die voor 1 juli 2008 recht op een WWuitkering en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering verkregen. Bijv.com . Niet meer van toepassing voor ambtenaren die op of na 1 juli 2008 worden ontslagen (art. Per 1 januari 2012 zal het BBUW-Rijk worden gewijzigd en leidt tot minder langlopende bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken. de aanvullende uitkering toegepast.Hoofdstuk 10d CAR . betrokkene die het einde van de duur van de WW-uitkering heeft bereikt.5. dan moet 19. De basisduur bedraagt drie maanden (gelijk aan WW) en vervolgens wordt de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering verlengd met een bepaald percentage van de diensttijd.5% van de diensttijd bij de basisduur van drie maanden worden geteld.g.

10d:13 lid 3 UWO. 10d:11 lid 2 CAR) b) Fase 2: gelijk aan de eventueel resterende uitkeringsduur van de WW ( Zie art. Langdurende uitkeringen omgezet in kortere uitkeringen.v. art. 8:6 CAR slechts in uitzonderingsgevallen recht op nawettelijke uitkeringen. 2 voor dienstjaren van 40 tot 50 jaar en 3 voor dienstjaren vanaf 50 jaar. Er moet dan naar een maatwerkoplossing worden gezocht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o o o o o Meer nadruk op re-integratie werklozen. Indien het UWV t. 10d:17 CAR). de onderliggende WW-uitkering een bepaalde maatregel oplegt.com . vergelijkbaar met art.g. Correctiefactor bedraagt: 1. 10d:12 CAR)  Geen aanvulling voor salaris tot EUR 4375. Hoe hoger.  Ontslag o.g. art. Voorwaarden aanvullende uitkeringen (art. 10d:20 CAR). Zie ook art.4 voor dienstjaren tot 40 jaar. als ware als gevolg van het ontslag geen sprake van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in art. 10d:10 CAR): a) Ontslagen o. Bij de hoogte onderscheid tussen twee fasen: a) Fase 1: één jaar  Aanvulling tussen 10-30% afhankelijk van hoogte salaris. De hoogte van de nawettelijke uitkering bedraagt 70% van het gemaximeerde dagloon (art. b) Re-integratiefase doorlopen. Hiertegenover staat dat onder bepaalde voorwaarden er recht is op een langere opzegtermijn en een re-integratiefase. CRvB: hoogte vergoeding dient ten minste gelijk te zijn aan het voor de ambtenaar geldende totaal van uitkeringen berekend op basis van de WW en de voor de ambtenaar geldende bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid. De ambtenaar dient te worden gehoord. hoe meer dienstjaren via een bepaalde correctiefactor meetellen (art. Het lijkt een beetje op de kantonrechtersformule. 10d:15 CAR). hoe meer aanvulling Bij de nawettelijke uitkering speelt bij de berekening het aantal dienstjaren en leeftijd nog wel een rol. art. De ambtenaar dient dan een verzoek in te dienen (art.v. 8:8 CAR (andere gronden). 10d:4 CAR bepaalt dat het college passende maatregelen moet treffen bij een ontslag o. dienst dezelfde maatregel evenredig te worden toegepast op de aanvullende uitkering. 99 ARAR. en (art. Er dient een belangenafweging te worden gemaakt. Hoe hoger. Art. Duur van de aanvullende uitkering is gelijk aan de onderliggende WW-uitkering. Aanvulling bij EUR 4375 of meer tussen 10-30% afhankelijk van hoogte salaris.a. Het College kan de nawettelijke uitkering afkopen.v.g. 10d:16 CAR) De aanvullende en nawettelijke uitkering eindigen zodra de werkloosheid eindigt of als de duur is verstreken. 24 WW.Stuvia. hoe meer aanvulling.v. 8:3 of 8:6 CAR. Hoe ouder. . zie art. 10d:6 CAR) c) Recht op WW-uitkering Indien de gemeenteambtenaar recht heeft gehad op een aanvullende uitkering heeft hij vervolgens recht op een nawettelijke uitkering (art.

De belangrijkste kenmerken van dit juridisch kader bij de overheid zijn: . Inleiding Collectieve onderhandelingen gaan over arbeidsvoorwaarden. CRvB 20 maart 2003. scholing. Het collectief(arbeidsvoorwaarden)overleg met de vakorganisaties bij de overheid kan verschillen met de marktsector.De inhoud van het overleg .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Week 8: Collectief ambtenarenrecht I Verplichte literatuur: hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7: Collectief overleg en conflict 7. Het overeenstemmingsvereiste is geïntroduceerd in 1989: regelingen waaraan individuele ambtenaren rechten kunnen ontlenen. De overheid is beter herkenbaar en aanspreekbaar. 4x9-variant mocht in casu worden geweigerd vanwege inefficiënte bedrijfsvoering. de samenstelling en inrichting van de overlegorganen en de verhoudingen tussen de verschillende niveaus van overleg. De gedetailleerde regeling van de verplichtingen moeten worden gezien tegen de achtergrond van de eenzijdige beslissingsbevoegdheid. Invoering heeft plaatsgevonden zonder dat daarvoor regelgeving tot stand was gekomen. Structuur van het overleg Hieronder wordt verstaan de regeling van deelnemende partijen. Sinds geruime tijd is het stelsel van arbeidsvoorwaardenoverleg in de overheidssector in ontwikkeling.1. Het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid is ingrijpend gewijzigd. Georganiseerd overleg: het overleg van aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren (art. 125 lid 1 onder m AW). De term ‘overleg’ geeft het juridische kader aan voor de regeling van arbeidsvoorwaarden. In een evaluatie van de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP) is gebleken dat het sectormodel heeft geleid tot arbeidsvoorwaardenoverleg dat beter inspeelt op de specifieke behoeften en wensen die in afzonderlijke sectoren leven. De overheid is verdeelt in sectoren en per sector vindt er overleg met vakorganisaties plaats.De te volgen procedure en de behandeling van geschillen. art.Stuvia. 7. technologische ontwikkelingen en medezeggenschap. Afspraken uit akkoord komen in beeld voorzover bestuursorgaan zichzelf in beleidsregels de verplichting heeft opgelegd daaraan uitvoering te geven. kunnen slechts worden gewijzigd bij meerderheid van de organisaties van het overheidspersoneel. De ROP heeft op dit moment vier functies: 1. Juist omdat het de overheid is die als werkgever deze aangelegenheden eenzijdig. In 1993 is het sectorenmodel ingevoerd: decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het sectorenoverleg heeft geleid tot een verschuiving van het arbeidsvoorwaardenoverleg van het centrale niveau naar de sectoren. werkgelegenheid. 125 lid 1 AW de verplichting om regels te stellen inzake de rechtstoestand van ambtenaren.com . De sectoren verschillen sterk in omvang. LJN AF6575 (Arbeidsvoorwaardenakkoord): individuele ambtenaren ontlenen geen rechtspositionele aanspraken aan arbeidsvoorwaardenakkoord.Bevoegdheid van de overheid om arbeidsvoorwaarden vast te stellen .De regeling van deelnemers aan het overleg .Verplichting om ambtenarenorganisaties te overleggen .2.v. De overheid heeft o. Overlegorgaan van overheidswerkgevers en de centrales over overheidspersoneel .g.

primaire arbeidsvoorwaarden ondergaan geen wijzingen. regelingen die specifiek betrekking hebben op overheids. Weigering is een daad van willekeur. behoren tot de bevoegdheden van de ROP. Sectoroverleg Rijk Het overleg bij het Rijk vindt enerzijds in de Sectorcommissie Overleg Rijkspersoneel (SOR) plaats en anderzijds op decentraal niveau per departement of onderdeel daarvan (art.t. Overleg moet voldoen aan drie vereisten: tijdstip.b. Andere vakorganisaties moeten hun representativiteit bewijzen (art. 105 ARAR vindt de afbakening plaats van de onderwerpen waarover overleg met de SOR dient plaats te vinden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2. voor zover die in de regelingen vervat zijn. 113-118 ARAR zijn ingrijpend gewijzigd in 1999. De bijzondere commissie is vervallen en het departementaal overleg is daarvoor in de plaats gekomen.b. ARAR wordt het overleg geregeld met de SOR over aangelegenheden die van invloed zijn op de rechten en verplichtingen van rijksambtenaren. Als er geen afspraken zijn gemaakt met de vakbonden. Door een overgangstermijn waren er van 1997 geen dienstcommissies meer bij de rijksoverheid. Daarbinnen moet het gaan over rechten en verplichtingen van individuele ambtenaren. 115-118 ARAR). Uitgangspunt blijft gehandhaafd: primaat over het onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden komt toe aan de vakorganisaties.4. De overlegregeling is kenmerkend voor het overleg van de overheid.v.b. In het ARAR is aangegeven welke partijen aan werknemerszijde aan het overleg deelnemen.v. 7. maar die niet alleen voor rijksambtenaren gelden. Naast ledental speelt ook spreiding de spreiding over de verschillende categorieën van betrokken ambtenaren een rol bij representativiteit.t. Dit vereiste vindt zijn basis in art. ondernemingsraden en onderdeelcommissies. kan de OR niet die rol krijgen: te grote inbreuk op het stel van . 105 lid 2 sub e ARAR).a. inhoud en duur. In art.3.com . Er mag worden uitgegaan dat een vakorganisatie met evenveel leden als de kleinst toegelaten centrale. De contractsvrijheid van partijen breng met zich mee dat er in principe geen verplichting bestaat om partijen toe te laten tot het overleg. In lid 3 is het overeenstemmingsvereiste geregeld. wettelijke regelingen die gelden voor zowel werknemers als ambtenaren. Lid 4 en 5 bevatten nog twee afbakeningsbepalingen over onderwerpen waarover geen overleg wordt gevoerd: voorstellen m. maar ondernemingsraden. SER advies 1994: afbakening van de bevoegdheden van de OR m. Algemene zaken die de positie van ambtenaren betreffen. In de SOR vindt het overleg plaats tussen de minister BZK en vakorganisaties. Er is geen COR voor de Staat ingesteld: alle ondernemingen van een rechtspersoon. Het moet gaan om voorstellen die vallen binnen het bereik van de algemene overlegbepalingen van art. Het departementale overleg van de centrales van de verenigingen van ambtenaren Art. tot het overleg zal moeten worden toegelaten.Stuvia. Op departementaal niveau is wel gekozen voor een overkoepelende vorm van medezeggenschap: of GOR of departementaal ondernemingsraad (DOR).t. De WOR biedt de mogelijkheid om medezeggenschapsstructuren te creëren met centrale ondernemingsraden (COR) en groepsondernemingsraden (GOR). Instemmingsfunctie 7. Lid 1 is een vrije ruimte. Adviseren aan het kabinet over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen 3. 125 lid 1 sub m AW. In 1995 is de WOR van toepassing verklaard op de overheidssector. 105 e. 105 lid 1 ARAR.en onderwijspersoneel 4. het gehele overheidspersoneel (ROP bevoegd) en voorstellen m. Overlegfunctie t. In art.

kan er niet van worden weerhouden om dit in het overleg in te brengen. onderwerpen die van het centrale naar het sectorale niveau zijn overgedragen. HR: aan de OR komt geen instemmingsrecht toe. Bijv. Dan treedt het LOGA i. Gemeenten Op gemeentelijk niveau is de Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) opgericht. De uitwerking van hetgeen in de CAR is opgenomen. In het overleg op gemeentelijk niveau zijn drie onderdelen te onderscheiden: . .Voorgenomen besluiten tot een belangrijke reorganisatie. Dit zijn primaire arbeidsvoorwaarden. het lokaal georganiseerd overleg en wordt op centraal niveau onderhandeld over deze zaken. . Een vakorganisatie die inhoudelijke bezwaren heeft tegen een reorganisatie. bijzonder verlof zoals die bij de Belastingdienst aan de orde was.p.Invoering of wijziging van regels met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren . o De vier grote gemeenten zijn alleen gebonden aan het sectorakkoord m. Niet heel goed samengevat.b.v.com . 113 ARAR is beoogd een taakverdeling aan te brengen in de positie van vakorganisaties en ondernemingsraden. Overleg bij decentrale overheden Art.t. Met het bepaalde in art. Binnen sector Rijk wordt met name waar het secundaire arbeidsvoorwaarden betreft.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material arbeidsverhoudingen. waarover aan de OR geen instemmingsrecht toekomt. 1997 zijn beide regelingen opgenomen in een geïntegreerde tekst: CAR/UWO. o M. Uit arrest van de HR wordt duidelijk dat bij de vraag wie welke bevoegdheden uitoefent op het decentrale niveau. spaarloonregeling. bij het adviesrecht.Stuvia. vindt op lokaal niveau plaats in het lokaal georganiseerd overleg . gelijk te stellen is met een regeling tot het intrekken van een aantal vakantiedagen. Bij reorganisaties is soms zowel overleg met de OR als vakorganisaties voorgeschreven. 113 ARAR verdeelt de onderwerpen van departementaal overleg in twee categorieën: . het noodzakelijk is om te komen tot een duidelijke regeling om misverstanden te voorkomen. omdat de regeling m.Lokaal georganiseerd overleg o Op gemeentelijk niveau onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden waarvan LOGApartijen hebben vastgesteld dat deze een zodanig lokaal karakter hebben dat zij niet bindend voor alle gemeenten kunnen worden afgesproken. Art. gestreefd naar deregulering en verdere decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg naar het niveau van de ministeries en de hoge colleges van de Staat. Er is een systeem waarbij meer mogelijkheden zijn om differentiatie aan te brengen binnen de verschillende sectoren.v.t. Wel kan via art.Uitwerkingsovereenkomst (UWO) o Bevat naast de uitwerking van CAR-zaken ook andere onderwerpen.5. 125 lid 2 AW bepaalt dat het bevoegd gezag van de decentrale overheden voorschriften moet vaststellen over de onderwerpen genoemd in lid. de vakbond of de OR. Gemeenten kunnen kiezen om aan de UWO deel te nemen. nog een keer deze paragraaf lezen. Oftewel: verplichting om overleg met vakorganisaties over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren in regelgeving vast te leggen als voor de rijksambtenaren in het ARAR is geschied.Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) o Op sectoraal niveau overlegt gevoerd in het LOGA. 7. 32 WOR extra bevoegdheden aan de OR op dit terrein worden toegekend.i.b. Als tijdens college blijkt dat dit belangrijk is. m.n.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Provincie. Het uitgangspunt is dat de OR geen bevoegdheid heeft t.Stuvia. Afspraken in een cao hebben altijd een tijdelijk karakter (art.v.v. waterschappen en politie Op provinciaal niveau is er ook een protocol: sectoroverleg provinciale arbeidsvoorwaarden (SPA). Nog een aantal duidelijke verschillen: .7.v.v. het overeenstemmingsbeginsel. De sector Waterschappen heeft geen overlegprotocol. 7. 14 Wet CAO en art. art. 7. De arbeidsvoorwaardenregeling bij de waterschappen wordt aangeduid als Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW). Immers. waarvan deze niet kan worden gewijzigd.v. Primaat van de cao blijft daarbij onaangetast.b. De cao moet grammaticaal worden uitgelegd.g. nadat deze per waterschap is vastgesteld. De onderhandelingen vinden plaats in het Landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg waterschappen (LAWA). Overleg vindt plaats in de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politie.en Ambtenarenzaken (CGOP) Overleg vindt plaats o. Conclusies uit vergelijking Door het proces van normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid heeft ertoe geleid dat het stelsel van arbeidsvoorwaardenoverleg toegroeit naar het in de marktsector gebruikelijke systeem. Deze hebben pas rechtskracht richting ambtenaren. Minister BZK 1997: handhaving normalisatieproces. Formeel heeft het karakter van overleg nog steeds eenzijdige elementen in zich. Haviltex-norm is niet doorslaggevend. Contractsvrijheid brengt mee dat er geen verplichting bestaat om partijen toe te laten overleg. Rechtskarakter van overleg Introductie van het sectormodel is onderdeel van het proces om de arbeidsverhoudingen bij de overheid te normaliseren (normalisatieproces). Uitgangspunt: marktconforme regeling toepassen.g. 18 Wet CAO). primaire arbeidsvoorwaarden. Het is de bijzondere positie van de overheid die met zich mee brengt dat bij verdere normalisering per onderwerp moet worden bekeken of de bijzondere positie van de overheidswerkgever een gelijke regeling als voor werknemers in de marktsector in de weg staat. Wel nawerking in individuele arbeidsovereenkomst o.g. Aan AVV cao’s komt geen nawerking toe (HR Ziekenhuis/Te Riet). Moet worden beoordeeld aan de hand van de tekst (cao-norm). Karakter: handhaven van het eenzijdig karakter van overleg of dient worden overgegaan op een tweezijdig karakter: contractmodel.a.com . Deze overeenkomsten hebben voor de partijen en hun leden een binden karakter. Ook de politie kent geen afzonderlijk overlegprotocol. Vergelijking met collectief overleg in de marktsector Collectief overleg in de marktsector wordt gekenmerkt door vrijheid van onderhandelen. Het arbeidsvoorwaardenoverleg in de private sector is gericht op het afsluiten van overeenkomsten (veelal CAO). indien de overheid onderhandelingen op sectorniveau met de vakcentrales tot een akkoord is gekomen. tenzij de bijzondere positie van de overheid een andere regeling vergt. specifieke regelgeving zoals WMCO of de SER-fusiegedragsregels dient er wel overleg met vakorganisaties plaats te vinden. Onderwerpen die op centraal niveau door de CGOP worden behandeld. maar materieel is daar door de invoering van het instemmingsvereiste steeds minder sprake van. zonder dat daarbij enig voorbehoud is gemaakt. O.6. O. 3 Wet AVV heeft de cao een verdergaande betekenis dan alleen een afspraak tussen cao-partijen. Rechtspraak: vordering tot toelating moet toegewezen worden indien eisende partij representatief is voor een groep werknemers en er reeds sprake is van overleg met andere partijen. kunnen op regionaal niveau niet meer aan de orde worden gesteld. is de overheid daaraan gebonden.

tijdsduur van gemaakte afspraken en gevolgen voor de planning daarvan van het overleg zijn er nog verschillen. Nagegaan moet worden of er overeenstemming (onderwerp en inhoud) bestaat en of een oplossing voorhanden is (voortzetting overleg waarbij advies wordt gevraagd aan advies.v.en arbitrageregeling Bij onderhandelingen over aangelegenheden waarvoor het overeenstemmingsvereiste geldt. . Advies.Stuvia. Dient in beginsel binnen vier weken te gebeuren. Er is een regeling in het ARAR opgenomen onder art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - Formele eenzijdige karakter van het overleg versus tweezijdig karakter van de overeenkomst. Bij art. Er moest een regeling worden getroffen voor het geval bij een overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de arbeidsvoorwaarden. De regeling is van toepassing op geschillen over aangelegenheden voor zover die uitsluitend de rechtstoestand van ambtenaren betreffen met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. de publieke sector. Overheid: hetgeen is afgesproken wordt vertaald in een wijziging van de rechtspositieregeling.Voortgezette overlegfase (art. De ROP adviseert dat het natuurlijke moment om de ambtelijke status af te schaffen nog niet is aangebroken (1999). De advies. Voor de gemeentelijke overheid is er een vergelijkbare commissie: Landelijke Advies en Arbitrage Commissie (LAAC). De Advies-en Arbitragecommissie (AAC) is oorspronkelijk ingesteld voor geschillen. 111 ARAR) o Nadat AAC advies heeft uitgebracht. is voor voorzien in een advies. In kader van overeenstemmingsvereiste dient er een meerderheid van de vakorganisaties voor te zijn.Formuleringsfase o Binnen 5 dagen na kennisgeving dient voorzitter overlegvergadering uit te schrijven. Het kabinet onderkent dat verdere normalisering van het collectief overleg in zijn uiterste consequenties een overgang van de eenzijdige aanstelling naar de tweezijdige arbeidsovereenkomst betekent.en arbitragecommissie of arbitrale uitspraak). 110d ARAR) . Marksector: cao-overleg als looptijd is verstreken.of arbitragefase . .8. Het normaliseringsproces is nog niet afgerond. wordt een bijzondere procedure gerealiseerd. die zich voordoen in het centraal overleg met de Centrale Commissie of de bijzondere commissie. 6 lid 4 ESH (actierecht) is een voorbehoud gemaakt t.a. Spanningsveld tussen overheid als wetgever en werkgever blijft aanwezig.a. De positie en bevoegdheden van collectieve partners zijn in het overlegd bij de overheid vastgesteld in een publiekrechtelijke regeling. 6 lid 3 ESH: bevorderen dat een doelmatige procedure voor bemiddeling en vrijwillige arbitrage wordt ingesteld en toegepast.v.en arbitrageregeling. Op dit moment gaat de commissie over geschillen die betrekking hebben op het overeenstemmingsvereiste met de SOR en het departementaal overleg.com . Dit is een wijziging voor onbepaalde tijd. 7. in marktsector kan werkgever ook met minderheid vakbonden een cao afsluiten.en arbitrageregeling wordt ook wel de sluitstukregeling genoemd: aan het slot van het overleg waarbij niet tot overeenstemming is gekomen. Uitkomst overleg overheid moet worden vertaald in een besluit van de overheid tot aanpassing rechtspositieregeling. Er worden vier fasen onderscheiden: .Kennisgevingsfase (art.Advies. In marktsector kunnen rechteren voor werknemers direct uit cao voortvloeien. Tot stand gekomen vanwege het bepaalde in art. T. 110b t/m 111 ARAR (wijkt wat af van de voorstellen van de Commissie-Toxopeus II). Wordt wel minder door overeenstemmingsvereiste: meer gelijkwaardige partijen.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Commissie heeft in het arbeidsvoorwaardenoverleg een tweeledige rol: . art. Daarna zijn er nog andere ministers geweest. De Militaire Ambtenarenwet regelt in art. In de praktijk is hier nauwelijks gebruik van gemaakt.Stuvia. Voor de ontwikkeling op het recht op collectieve actie is het ESH van grote betekenis geweest. Sinds 1972 is het voeren van collectieve actie gericht tegen werkgevers niet meer in strijd met het coalitieverbod. 31 ESH en art. d. vastgelegd voor werknemers en werkgevers in geval van belangengeschillen. functies genoemd in de bijlage bij de wet (personeel defensie en politie). Nederland had hier een voorbehoud gemaakt voor overheidspersoneel. Commissie-Toxopeus II (1979) werd ingesteld en stelde om het recht op collectieve actie toe te kennen m. de zorg voor de arbeidsverhoudingen in het politieke proces. Bij de toetsing gaat de rechter derhalve uit van het recht tot het voeren van collectieve acties. 6 lid 4 ESH aangenomen. Art. tenzij. Uit vonnissen blijkt dat onevenredige grote schade voor derden een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de rechtmatigheid.9. Tot op heden is er nog geen wetgeving over het collectieve actierecht van ambtenaren.a. 6 lid 4 ESH. die sinds 2006 van kracht is. is het voorbehoud van art. 6 lid 4 ESH vervallen t. behoort het voeren van collectieve acties tot één van de bevoegdheden van de vakorganisaties om druk uit te oefenen. 6 lid 4 ESH is het recht op collectief optreden (met inbegrip van het stakingsrecht). 7. . 12i MAW het collectief actierecht. HR 1992: overheidspersoneel kan niet van het recht op collectief onderhandelen worden uitgesloten.d. In 1981 verscheen het rapport en een meerderheid meende dat het stakingsrecht niet onverkort aan alle categorieën van het overheidspersoneel kon toekomen.De rol van bewaker van bestaande regels voor de arbeidsverhoudingen . maar onder bepaalde omstandigheden ongeoorloofd kan zijn.u. In 1986 werd rechtstreekse werking door de HR van art. Ook collectieve acties van ambtenaren vallen onder art. Deelname mogelijk. 6:162 BW plaats te vinden. 6 lid 4 ESH. Bij ratificering van de herziening van het ESH. Pres. Rotterdam in 1983: stakingen van ambtenaren in beginsel geoorloofd. In 1980 is het ESH door Nederland geratificeerd en moest het strafrechtelijk stakingsverbod worden geschrapt.w. De overheid achtte een verbodsbepaling op het voeren van collectieve acties door ambtenaren en spoorwegpersoneel wel gewenst.v. Moet worden getoetst aan concrete omstandigheden van het geval.h. is onjuist volgens de CRvB. Ontwikkelingen in de rechtspraak Het uitgangspunt dat staken in principe plichtsverzuim zou zijn. Dit werd strafbaar gesteld in het WvSr. Collectief actierecht Indien er in het collectief overleg geen overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgevers en de vakorganisaties.v.De rol van bewaker van de procedures die moeten worden gevolgd bij het veranderen van zulke regels.v.com . Ook uit lagere rechtspraak blijkt dat collectieve acties vallen onder art.z. Toetsing vindt plaats a. 6:162 BW. Rb. maar het recht kan worden beperkt door spelregels. is de ASIO-werkgroep ingesteld. De bijlage was echter wel veel te lang.a. Vijf maanden na het rapport verscheen het wetsvoorstel van Wiegel: Wet collectieve acties ambtenaren. Er dient een zorgvuldigheidstoets van art. Bevoegdheid bestaat naast de mogelijkheid om een geschil aan de AAC voor te leggen. ambtenaren en geldt het alleen nog voor defensiepersoneel.v. N.

Rb: De (aanmerkelijke) belangen van derden wegen minder zwaar dan het belang van de politievakbonden bij de uitoefening van het grondrecht om ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden collectieve actie te voeren. Rb. Alleen beperkingen o. 31 ESH in zodanige mate dat beperkingen aan het stakingsrecht nodig zijn in het maatschappelijk belang. Het ultimum-remediumvereiste en de proportionaliteitstoets zorgden ervoor dat rechters beoordelen of een staking passend en rechtmatig is. nl. Uitgangspunt is dat collectieve acties rechtmatig zijn. In HR Streeksvervoer is bepaald dat aan de hand van omstandigheden van het geval een proportionaliteitstoets moet worden uitgevoerd. Door de stakingsactie zal het waarnemingsniveau van het toezicht zodanig worden verlaagd dat deze kan leiden tot ernstige en niet te voorziene gevolgen voor de openbare orde en de veiligheid van mensen en gebouwen. zolang de rechter niet het tegendeel beslist.b.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material In het HR Douwe Egberts oordeelde de HR dat werknemers het ultimum-remediumvereiste was geschonden. (in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde. 31 ESH (inmiddels G) zijn toegestaan.s. Vz.com . Amsterdam 23 april 2010. Het Comité van Deskundigen concluderen dat de rechtspraak niet conform de regeling van art. Vzr. . De . De taken van het Bureau Orde en Bewaking moeten worden gerekend tot de essentiële politiedienst. Acties waren te voorbarig. die een beperking op het stakingsrecht kan rechtvaardigen. zeker als deze lang duren. omdat er nog geen enkele beslissing was genomen. met belangen van derden of publiek belang is standpunt genuanceerder. Zowel de Rb. art. Toepassing van deze normen binnen de overheidssector kunnen eerder een rechterlijk verbod voor een bepaalde actie opleveren. ESH. LJN BM2254 (Staking III).d.v. Nederlandse rechtspraak doorstaat niet de toets der kritiek a. te gaan staken. Wat betreft de proportionaliteitstoets i. Dit zijn verdere beperkingen dan die zijn toegestaan in art. Alleen stakingsacties buiten de spits mochten. 6 lid 4 ESH is.Sprake is van aantasting van rechten van derden of openbaar belang in de zin van art.v. Comité vindt dat rechters niet in de afweging van vakorganisaties dienen te treden of en wanneer een actiemiddel moet worden ingezet. de nationale veiligheid. Rechters hanteren proportionaliteitscriterium. omdat dit de rechter toestaat om een van de voornaamste privileges van de vakbonden uit te oefenen.h. Het Comité onderzoekt of de rechtspraak op redelijke wijze rechtspreekt. Dit onderdeel hoeft niet strijdig te zijn met ESH. Amsterdam 14 december 2007 (Staking I) en Rb Utrecht 8 maart 2008 oordeelden dat het voeren van collectieve acties van de politie tijdens een voetbalwedstrijd niet was verboden. Rb utrecht 4 jan 2008 (Staking II): Vordering van verbod tot het voeren van een collectieve actie gedurende welke de dienstdoende politieambtenaren de bewaking van bepaalde gebouwen niet volledig zullen uitvoeren.g. 31 ESH.Stuvia. zodat handelen in strijd met deze procedure eerder onzorgvuldig is. Overheidstaken die te maken hebben met handhaving van de openbare orde en veiligheid zullen door de rechter strikter worden getoetst. Twee criteria die in de rechtspraak worden gehanteerd: .v. de volksgezondheid of de goede zeden) De rechtspraak is volgens het Comité als materieel recht te beschouwen. het beslissen wanneer een staking nodig is. Enerzijds omdat de overlegprocedures binnen de overheidssfeer formeel en uitvoerig zijn geregeld. Het belang hiervan prevaleert boven het belang van het recht op staking. De gemeente Amsterdam heeft een verbod gevorderd voor het reinigingspersoneel om op of vanaf 30 april a.Sprake van ultimum remedium: dit botst volgens Comité met het wezen van stakingsrecht. Anderzijds doordat gezien de aard van de overheidsactiviteiten acties in de collectieve sector sneller tot overlast en schade bij het publiek kunnen leiden.

o Open en reëel overleg tussen partijen.Het overeenstemmingsvereiste (zie art. In kabinetssectoren (Rijk. minister Donner van BZK heeft gedaan door aan te geven dat de inzet voor de nieuwe afspraken met de vakbonden in de Sector Rijk is om twee jaar de nullijn vast te houden. . zoals bijv. 3 lid 1 sub 1 Wet LV beperkt tot de marktsector.com .Het meerderheidsvereiste o Er moet een meerderheid van de partijen aan de werknemerszijde akkoord gaan met een voorstel van werkgeverszijde. Uit ILO-verdrag 98 blijkt dat de overheid moet waken voor vakbondsdiscriminatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft deze vordering afgewezen.Advies arbitrageregeling o Patstellingen in overleg? Mogelijkheid van advies.g. Dit is ingevoerd om meer gedifferentieerde arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid mogelijk te maken. Overheid als werkgever: voornemen om lonen te bevriezen kan worden gerealiseerd door in verschillende rechtspositieregelingen. er mag geen sprake zijn van inmenging van overheidswege in de cao-onderhandelingen. 10 Wet LV) is vastgelegd in de Wet op de loonvorming (Wet LV). Overwogen is dat de vakbonden nog geen concrete staking hebben aangezegd en er op dit moment vanuit kan worden gegaan dat het niet de bedoeling van de bonden is een algehele staking uit te roepen zonder dat er maatregelen worden getroffen ter beperking van de overlast. nullijn vaststellen) kan vaststellen. In welke mate de overheid eenzijdig arbeidsvoorwaarden (bijv.en Arbitragecommissie (AAC) zich niet op het standpunt stellen dat onderhandelingen . Door normalisering is het sectormodel ingevoerd (16 sectoren).Stuvia. 6 lid 3 ESH. Regeling is een uitwerking van het bepaalde in art. defensie. politie en rechterlijke macht) wordt door of namens de minister onderhandeld. Dit artikel is zo geformuleerd dat hij in overeenstemming is met de verdragen van ILO. . Artikel Sprengers: ‘Een loonmaatregel en het recht op collectief onderhandelen Kenmerkend voor de overheidssector is dat de overheid een dubbele pet heeft: de pet van de werknemer en de pet van de werkgever. Overleg op decentraal niveau is zo veelomvattend. 105 lid 3 ARAR). Een verbod van een algehele staking zou dan ook prematuur zijn. maar van een inzetbepalingen voor de onderhandelingen aan de sectortafel.v.en arbitrage (AAC). Ingrijpen in de loonvorming De bevoegdheid van de overheid om in te grijpen in de loonvorming (art.Raad voor het overheidspersoneelsbeleid (ROP) o Centraal georganiseerd overleg (CGOA) is gaandeweg komen te vervallen en de ROP is in het leven geroepen. Bij regelingen waarbij rechtspositionele rechten en verplichtingen van ambtenaren worden vastgesteld dient hierover overeenstemming te worden in het sectoroverleg. De minister mag volgens uitspraken van de Advies. . wordt sterk bepaald door het publieke stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming. Er is dan niet sprake van een loonmaatregel. de wet is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van personen in dienst van de overheid. De werkingssfeer is o. ILO-verdrag 151 gaat hier specifiek in op positie van overheidspersoneel Loonvorming bij ambtenaren De overheid heeft twee manieren om het bevriezen van lonen bij ambtenaren te realiseren: 1) overheid als werkgever en 2) overheid als wetgever. dat alleen nog over de pensioenregeling centraal overleg wordt gevoerd. Enkele kenmerken van het overleg binnen de kaders van het sectorenmodel: . art.

is er een aparte regeling opgenomen in hoofdstuk 7b WOR.intern overleg  staat in dit hoofdstuk centraal o overleg tussen de leiding van een arbeidsorganisatie en de werknemers . maar het mag niet worden neergelegd als een niet onderhandelbaar citaat. dan ligt aparte wetgeving voor de hand. De overheid als werkgever mag vanwege de economische crisis als inzet voor de onderhandelingen kiezen voor de nullijn. Het vasthouden aan de inzet van de nullijn hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat er geen sprake is van open en reëel overleg.a. Lid 3 bevat een aantal uitzonderingen op. 1 lid 2 Regeling). Het is gemeengoed geworden dat degenen die arbeid verrichten invloed moeten kunnen uitoefenen op het door de leiding gevoerde beleid. Ontwikkeling medezeggenschap bij de overheid In de Grondwet is opgenomen dat er regels dienen te worden gesteld over de medezeggenschap van werknemers en ambtenaren (art. 109 Gw). Er moet in beginsel overeenstemming worden bereikt indien het gaat om een regeling die betrekking heeft op arbeidsvoorwaardelijke rechten en verplichtingen van individuele ambtenaren (art. 5 en 8 WOR) Voor de rijksoverheid was de medezeggenschapsregeling opgenomen in het ARAR. Indien ook nietambtenaren (bijv.Stuvia. Dit is medezeggenschap. het regeerakkoord zou besluiten bij wetgeving een loonmaatregel voor de collectieve sector uit te vragen. zou dat een optie zijn om dit via de Ambtenarenwet te doen (is wel raar).extern overleg o overleg met vakorganisaties (vooral betrekking op arbeidsvoorwaardelijke afspraken) Sinds 1995 is de WOR voor de overheidssector ingevoerd.Minister van BZK is belast met een aantal zaken die in de WOR aan de SER zijn opgedragen (zie art. Alleen waar de positie van de overheid zo bijzonder is.v.1. Artikel Jellinghaus en Lanting: Ambtenarenbonden buitenspel bij initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren  niet samengevat. . indien een loonmaatregel o.v. Uit de uitspraken van de AAC valt af te leiden dat een dergelijke opstelling zich niet verhoudt met het vereiste dat er sprake moet zijn van een open en reëel overleg (overeenstemmingsvereiste. Overheid als wetgever: de Wet LV is niet van toepassing op ambtenaren.com .inperking van de bevoegdheden van de OR bij de overheid i. Bij medezeggenschap moet er onderscheid worden gemaakt tussen: .m. De weg van wetgeving kan niet zonder overleg met de vakorganisaties doorgevoerd worden gezien de Regeling Overleg met de Raad voor het Overheidspersoneel. 19 lid 2 jo.v. Belangrijkste bijzondere bepalingen in de WOR: . primaat van de politiek (art. De decentrale overheden hebben het ARAR-model van medezeggenschap in hoofdlijnen gevolgd. Als het kabinet n.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material over loonstijgingen geen zin heeft. Het zal iedere keer afhangen van de wijze waarop het overleg is gevoerd in relatie tot de onderwerpen die op tafel liggen. Als uitgangspunt is genomen dat de WOR zo veel mogelijk van toepassing wordt voor de overheidssector. de Wet LV is uitgevaardigd voor de marktsector vervalt de overeenstemmingsverplichting te bereiken met de ROP als deze ook voor ambtenaren zou moeten gelden. . art. Week 9: hoofdstuk 8 (Collectief Ambtenarenrecht II) Hoofdstuk 8: Medezeggenschap 8. Dan is van een open en reëel overleg geen sprake meer.g. sector onderwijs of ZBO’s) onder de regeling zouden moeten vallen. De ondernemings-raadleden worden rechtstreeks gekozen als vertegenwoordigers van het personeel van de onderneming. 46bb onder b WOR.

art. a) Groepsondernemingsraad (GOR) b) Verschil tussen COR en GOR is dat een COR ingesteld moet worden voor alle ondernemingen die één ondernemer in stand houdt en een GOR ingesteld kan worden voor een deel van de ondernemingen die de ondernemer in stand houdt. . één ondernemer kan meerdere ondernemingen in stand houden. die als departementale ondernemingsraad (DOR) wordt aangeduid. Art.v.g. 3 WOR. Indien na advisering door de COR een besluit is genomen. De OK is echter van mening dat de provincie of Staat soms als medeondernemer moet worden aangemerkt. kan worden overgegaan tot instelling van een COR. Hij dient de hoogste verantwoordelijke voor de leiding van de arbeid te zijn.Stuvia. Dit is een bevoegdheidsverdeling van rechtswege. o Een COR moet worden ingesteld voor alle ondernemingen die het Rijk in stand houdt.com . 35 lid 1 WOR).De ondernemingsraad (in geval van >50 ambtenaren) o Raad wordt gekozen uit de in de onderneming werkzame personen. Gedurende deze termijn verandert het aantal leden door groei of inkrimping van aantal ambtenaren niet. naast afgeleide bevoegdheden heeft de COR ook ‘eigen’ bevoegdheden. . Kernbegrippen van de Wet op de ondernemingsraden Ondernemer: art. Er moet sprake zijn van een organisatorisch verband en een zelfstandige eenheid. 46d onder a WOR is bepaalt dat een minister of staatssecretaris. waarbij het centrum van de besluitvormende bevoegdheden aan ondernemerszijde aan de . het moet gaan om een natuurlijk persoon. De zittingstermijn bedraagt in beginsel 3 jaar.3 Medezeggenschapsstructuren Belangrijkste verschillen tussen de WOR en de medezeggenschapsregelingen die voorheen bij de overheid van kracht waren. Dit kan o. HR heeft deze opvatting verworpen. Onderneming: art. 1 onder d WOR. burgemeester of een lid van het college van B&W etc. is de mogelijkheid om met verschillende soorten metdezeggenschapsorganen een medezeggenschapsstructuur vorm te geven. Van medeondernemerschap kan slechts sprake zijn indien de ene rechtspersoon zich stelselmatig bezighoudt met de besluitvorming in een andere onderneming. altijd een natuurlijk persoon die ondernemer in het overleg met de OR vertegenwoordigt. 1 onder e WOR. Bij een aantal departementen aan van het medezeggenschapsgebouw geen COR geplaatst.Centrale ondernemingsraad (COR) o Indien een ondernemer 2 of meer ondernemingsraden heeft ingesteld. bepalend zijn voor de vraag welk medezeggenschapsorgaan bevoegd is. o De COR en GOR zijn is bevoegd aangelegenheden ‘die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen’ waarvoor hij is ingesteld (art.Gemeenschappelijke ondernemingsraad o Het kan zijn dat één ondernemer een aantal ondernemingen in stand houdt. Verschillende medezeggenschapsorganen op grond van de WOR: . maar een GOR. Bestuurder: art. 6 WOR bevat een staffel voor het aantal leden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 8. staat dit besluit als zodanig niet meer ter discussie in het overleg met de OR. niet als bestuurder in de zin van de WOR kunnen worden aangemerkt 8. Bij de overheid is hiervan nimmer sprake. In art. 1 onder c WOR. waarvoor hij één OR wenst in te stellen.2. Deze wordt ingesteld daar waar sprake is van een sterk centraal geleide onderneming . Uit de rechtspraak blijkt dat de inhoud van het besluit en de beweegredenen die daaraan ten grondslag gelegd worden. Het zal altijd gaan om een rechtspersoon.

25 WOR valt af te leiden welke informatie de adviesaanvraag moet bevatten. aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid en de uitvoering van een publieke taak die krachtens een wettelijke voorschrift aan de ondernemer is opgedragen.v. 25 lid 5 WOR). geen adviesplicht. Adviesrecht De WOR maakt een onderscheid tussen advies. In art. De eisen die de rechtspraak hieraan stelt gaan ver. De benodigde tijd is afhankelijk van de ingewikkeldheid van de materie.t. HR: de rechter zal tussen deze partijen gemaakte afspraken respecteren (ze nu art. De wet bevat geen termijn waarbinnen een OR zijn advies moet uitbrengen.Stuvia. aard en omvang van het besluit. 8. dan heeft de ondernemer wel het recht om in de beroepsprocedure de voorrang aan de orde te stellen of het besluit wel adviesplichtig is.com . 15 lid 3 WOR).g. Er moet o. Uit de rechtspraak blijkt dat het vaak moeilijk te bepalen is wanneer de fase van bijv. Als de OR uiteindelijk besluit beroep in te stellen. Het adviesrecht heeft betrekking op onderwerpen genoemd in art. beweegredenen voor het besluit en aantal werknemers waarvoor het besluit gevolgen heeft. Er is vaak discussie of een besluit als belangrijk is aan te merken. Adviesprocedure wordt dan op normale wijze doorlopen. Het besluit moet de ondernemer schriftelijk aan de OR kenbaar maken. Er is sprake van een adviesrecht.b. Deze commissies worden bevoegdheden voortvloeiende uit de WOR gedelegeerd. die de OR wenst over te dragen. er is sprake van een adviesrecht indien het besluit als ‘belangrijk’ is te beschouwen.Ondernemer kan overgaan tot het vragen van advies ‘voorzover vereist’. Uitzondering wordt daarbij gemaakt voor zover het betrekking heeft op de gevolgen voor het personeel. Bij de invoering van de WOR voor de overheid is . Twee vaker voorkomende oplossingen zijn: . verschaffen aan de OR. Onderdeelcommissie o Een OR kan voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen (art.4. het beroepsrecht overdragen. .5.en instemmingsplichtige aangelegenheden. beleidsvoornemen overgaan in de fase van voorgenomen besluit. 25 lid 1 WOR (limitatieve opsomming): financieel-economische of bedrijfsorganisatorische besluiten. De opschortingsverplichting eindigt na het verstrijken van de maand of nadat de OR kenbaar heeft gemaakt dat hij afziet van het instellen van beroep tegen het besluit. Indien het besluit (op enig onderdeel) afwijkt van het advies.Ondernemer en OR kunnen afspraken maken over hoe zij invulling geven aan het begrip ‘belangrijk’. zoals inhoud en gewicht van het besluit. Primaat van de politiek Voorafgaande aan de invoering van de WOR bij de overheid is uitgebreid aandacht besteed aan de vormgeving en strekking van de bepaling die in de WOR is opgenomen ter bescherming van de politiek. 23 WOR is het overlegrecht van een OR ingeperkt t. Een uitzondering: de OR kan geen bevoegdheden m. aard en omvang van de onderneming.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - top gecentraliseerd is. Als van het advies is afgeweken. 25 lid 4 WOR minimaal één keer in de overlegvergadering over de adviesaanvraag overleg zijn gevoerd. Uit art. mag het besluit gedurende één maand niet worden uitgevoerd. 32 lid 4 WOR). 8.v. De inhoud van het voorgenomen besluit is bepalend voor de vraag welke bevoegdheid van toepassing is. Invulling van het begrip hangt af van de omstandigheden van het geval. De ondernemer moet alle relevantie informatie om tot het voorgenomen besluit te komen. Art. 25 lid 1-3 WOR bevat het tijdstip van de adviesaanvraag.a. moet dit gemotiveerd worden (art. art. Het advies moet alle bezwaren van de OR bevatten. Een andere reden voor instellen van een gemeenschappelijke OR is omdat dit een goede toepassing van de WOR bevorderd. voordat de OR advies uitbrengt. Nieuwe bezwaren worden door de OK niet behandeld.

com . De OK is op deze gronden tot de slotsom gekomen dat het besluit betrekking heeft op publiekrechtelijke taken van de desbetreffende ministeries als bedoeld in art. De OR heeft een instemmingsrecht bij voorgenomen besluit tot het vaststellen. de personele gevolgen van een besluit. 27 lid 1 WOR staan de onderwerpen opgesomd waarover een OR het instemmingsrecht heeft.Stuvia. Nu t. 46 aanhef en onder b WOR.v. 8.a. de (ingrijpende) personele gevolgen van deze beslissing wel een uitzondering als vorenbedoeld zou moeten worden aanvaard. In HR 9 februari 2007. het onderhavige beslissing (tot verzelfstandiging van een rijksinrichting) geen adviesrecht bestaat. OK: het gaat hier om een van de aan die ministeries toebedeelde taken. 23 lid 2 WOR. maar ook van een verschuiving van politieke verantwoordelijkheden die niet alleen geschiedt in een politieke context doch ook is ingegeven door politieke overwegingen (het primaat van de politiek). De rechterlijke macht heeft zich inmiddels geregeld moeten buiten over de grenzen van de bepaling over het primaat van de politiek.6. de regeling van personele gevolgen. is niet voldoende om deze uitzondering te aanvaarden. mocht de ondernemingskamer niet het gehele besluit vernietigen. Het moet niet te beperkt worden opgevat. of in het bijzonder gericht zijn op. OK: het enkele feit dat het gaat om een besluit van een democratisch gekozen orgaan is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat het besluit de publiekrechtelijke vaststelling van taken en onderdelen daarvan of het beleid ten aanzien van en de uitvoering van die taken als bedoeld in art. deze personele gevolgen is immers medezeggenschap mogelijk zonder dat de beslissing ter discussie behoeft te worden gesteld. 46d onder b WOR. aanhef en onder b. ter advies aan de ondernemingsraad voorgelegd moet worden. Om aan te nemen dat sprake is van de uitzondering onder art. WOR van het adviesrecht van de ondernemingsraad zijn uitgezonderd. geldt de aan het slot van deze bepaling bedoelde uitzondering daarop alleen voor besluiten die strekken tot. intrekken of wijzigen van regelingen die betrekking hebben op de in art. Het besluit strekt tot publiekrechtelijke vaststelling van de taken van de betrokken ministers.’’ De uitspraak van de OK 31 oktober 2010 (Mirandabad) ziet ook op de primaat van de politiek. Het betreft een limitatieve opsomming.v.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material niet volstaan met art. maar is de afbakening van de bevoegdheden van een OR bij de overheid bij politieke besluiten vastgelegd in art. 46d onder b WOR. personeelsregistratie en salarisadministratie voor ministeries zal worden gebundeld.a.m. Het kabinet besluit in 2004 tot het oprichten van een rijksbreed SSC HRM. ook niet als i.v. LJN AZ1647 (Verzelfstandiging TBS-kliniek) ging het om de vraag of het besluit tot verzelfstandiging van de Van Mesdagkliniek in de vorm van een privaatrechtelijke stichting waar op basis van een civiele arbeidsovereenkomst gewerkt gaat worden en de CAO GGz van toepassing zal zijn. 46d . In HR 20 mei 2005. T. Het enkele feit dat aan het besluit personele gevolgen zijn verbonden. Reorganisatie betreft de opheffing van de bij de afzonderlijke ministeries gevoerde personeelsregistratie en salarisadministratie onder gelijktijdige instelling van SSC. HR: OK heeft toetsend tot uitdrukking gebracht dat er niet alleen sprake is van een verschuiving van taken tussen ministeries. 46d WOR dient de ondernemer concrete omstandigheden aan te voeren waaruit af te leiden is dat sprake is van een verschuiving van politieke taken of verantwoordelijkheden dan wel is ingegeven door politieke overwegingen. De HR heeft aangegeven dat ADV naar haar aard en strekking is te beschouwen als een werktijd. 46d onder b WOR betreft.v.a. De ondernemer heeft deze omstandigheden onvoldoende aannemelijk gemaakt. De bepaling over het primaat van de politiek zal . die op zichzelf ingrijpend kunnen zijn. JAR 2005/156 (Shared Service Center (SSC)) was de vraag of er sprake was van een publiekrechtelijke taak als bedoeld in art. 27 lid 1 WOR genoemde onderwerpen. Instemmingsrecht In art. ‘’Bij de onderwerpen die volgens art.of vakantieregeling en dus ter instemming voorgelegd moet worden. De wet laat toe dat het adviesrecht aldus is beperkt en alleen tot gelding komt t.

Middelburg 3 oktober 2006. beide partijen beschouwen het als vaststelling dat ze van mening verschillen. 31 lid 2 WOR jo art. kan zich een aantal situaties voordoen: . De algemene geschillenregeling (par. Het instemmingsrecht van de OR komt dan te vervallen. HR: zwaarder weegt dat er materieel overeenstemming met de vakbonden is bereikt. 27 lid 5 WOR) . 20 WOR) .Ondernemer gaat naar de rechter. Als een ondernemer overgaat tot uitvoering van een overleg zonder instemming van de OR. bevat art. Art. Vervangende instemming wordt daarom onthouden.8) is van toepassing hierop.Informatierecht (art. Na de reactie van de OR dient de ondernemer schriftelijk zijn besluit mee te delen aan de OR en daarbij de aan te geven per wanneer hij het zal gaan uitvoeren.Stuvia. 27 lid 2 WOR bevat wat het voorgenomen besluit in ieder geval moet bevatten: beweegredenen en de gevolgen. De OR dient schriftelijk en met redenen omkleed zijn standpunt weer te geven. De gevolgen van het besluit voor het personeel zijn onvoldoende geregeld. Als de OR geen instemming geeft.Geen van beiden stapt naar de rechter. . kan hij de kantonrechter toestemming vragen. zodat ex art.Ondernemer trekt regeling in en vraagt alsnog instemming.Het overlegrecht (art.u. is het besluit rechtsgeldig. Het tijdstip van de instemmingsaanvraag wordt bepaald door het feit dat zonder verkregen instemming de regeling niet mag worden uitgevoerd. omdat hij van mening is dat de nietigheid ten onrechte is ingeroepen (art. behoudens voor zover het betreft de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen. 31 WOR)  verschillende deelgebieden: o Informatie bij aanvang zittingsperiode (art. kan de OR binnen één maand schriftelijk die nietigheid inroepen. omdat de onderwerpen die onder het instemmingsrecht vallen steeds gevolgen voor het personeel hebben. 27 lid 5 WOR) . 31 lid 3 WOR) o Informatie bij halfjaarlijks overleg (art. 8. Overige bevoegdheden De ondernemingsraad heeft nog de volgende bevoegdheden: . 31a lid 1 en art 31b WOR) o Financiële informatie o Algemeen informatierecht (art. Deze regeling is van openbare orde. Ondernemer hoeft over dezelfde aangelegenheid niet en met de vakbonden en met de OR onderhandelen: primaat van de cao en publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregelingen boven het instemmingsrecht van de OR 8. Nadat nietigheid is ingeroepen.7. Om te voorkomen dat het instemmingsrecht eenvoudig omzeild kan worden. 23 lid 2 WOR) o Overleg voeren aangelegenheden die onderneming betreffen m. Uit de rechtspraak (Ktr. Er dient over de aangelegenheid minimaal eenmaal overleg in een overlegvergadering plaats te vinden. dan de formele vertaling daarvan in een rechtspositiebesluit. Art.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material bij het instemmingsrecht niet snel leiden tot verval van bevoegdheden van de OR. 31 lid 1 WOR) a) Ondernemer kan bepaalde informatie onder geheimhouding verstrekken in belang van de onderneming of privacy van personen (art.v. Precedentwerking wordt voorkomen. 46d sub b WOR de instemming van de OR niet vereist is. 27 lid 3 WOR ziet op de situatie dat er samenloop is van bevoegdheden met de vakbonden. 27 lid 4 WOR zware toetsingsnormen waaraan de rechter het verzoek dient te toetsen.De OR gaat naar de rechter om te laten vaststellen dat de nietigheid terecht is ingeroepen (art. Als dat niet gebeurt. primaat van de politiek . JAR 2006/276 (zaterdagopenstelling Gemeente Goes) blijkt dat een besluit van de gemeenteraad Goes tot opstelling van de afdeling publiekzaken op zaterdagochtend als zodanig volgens de kantonrechter onder het primaat van de politiek.

23 lid 3 WOR) o Ruime bevoegdheid van OR om ieder onderwerp aan de orde te stellen in het overleg met de ondernemer. Taak van de bedrijfscommissie is om te bemiddelen. 28 WOR) o Stimulerende taken m. Het betreft kwesties die betrekking hebben op de bedrijfsvoering binnen een onderneming.1. De OR kan voor deze taken gebruik maken van het informatie-.t. het adviesrecht o De Ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof te Amsterdam en bestaat uit vijf leden: drie rechters en twee raden. Hiervan zijn er 24 en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (50%) en vertegenwoordigers van vakbonden (50%). Art.b. Kort geding is mogelijk indien er sprake is van spoedeisend belang.: juiste naleving arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.8.Algemene geschillenregeling m. zodat voor een snelle procedure is gezorgd. 57 maanden: a) Verzoekschrift met basis in de WOR b) Verweerschrift c) Zitting d) Beschikking Week 10: Rechtsbescherming Verplichte literatuur: hoofdstuk 6 (41 pagina’s) 6. indienen binnen 30 dagen. sector kanton. Deze doet een bindende uitspraak. tenzij geen behoefte door partijen.b. Voor de overheidssector is de bedrijfscommissie voor de overheid ingesteld met een kamer voor geschillen bij het Rijk en de Politie en een kamer die geschillen bij de lager publiekrechtelijke lichamen behandelt. Geschillenregelingen De WOR kent twee geschillenregelingen: . 8. Zorgtaken (art. In beginsel duurt de procedure 12 weken. . overige geschillen (art. 26 lid 5 WOR bepaalt dat beslissingen van de OK reeds tot stand gekomen rechten van derde partijen niet aantast.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - Initiatiefrecht (art. bevorderen werkoverleg en milieumaatregelen. De OK moet oordelen over belangrijke bedrijfseconomische of organisatorische aangelegenheden. geven zij schriftelijk advies.en initiatiefrecht. Inleiding Het procesrecht waarvan een ambtenaar gebruik van kan maken omvat het beroep op een redelijk toegankelijke en niet-lijdelijke rechter die geen verplichte procesvertegenwoordiging kent. 26 WOR) o Eerste fase: bedrijfscommissie.t. Procedure duurt ca. OR heeft maand de tijd om beroep in te stellen.com . Art. non-discriminatie. o Tweede fase: als partijen zich niet bij het advies neerleggen. overleg.b. Het is dan aan ondernemer en OR of zij zich hierbij neerleggen.t. Tevens bestaat voor de individuele ambtenaar slechts een beperkt risico veroordeeld te worden in de . b) Er is een besluit genomen/uitgevoerd zonder advies van de OR (Lingeziekenhuis). 15 Verordening op de bedrijfscommissies 2002 is bepaald dat een bedrijfscommissie verplicht is een hoorzitting te houden. Als bemiddeling niet slaagt.Stuvia. Bij de OK kan beroep worden ingesteld indien: a) Het genomen besluit wijkt af van het advies. moet de partij die het verzoek aanhangig heeft gemaakt een verzoek bij de rechtbank.Ondernemingskamer voor geschillen m.

. 7:13 Awb). 8:1 lid 1 Awb stelt een besluit gelijk aan een andere handeling van een bestuursorgaan t.4. waarvan een ambtenaar als bedoeld in art. . Geen verplichte procesvertegenwoordiging. Hieronder worden de begrippen besluit. Ook toetst de ambtenarenrecht aan de a. 6.Wel strikte beroepstermijn. Aan het beroepschrift worden geen zware eisen gesteld. De rechtbank zal de indiener nog op enig verzuim wijzen. het belang van de hier bedoelde categorie is dat het bestuursorgaan weliswaar met de hier . Bestuursorgaan moet voorafgaand aan het horen ‘alle op de zaak betrekking hebbende stukken’ ter inzage leggen. De bezwaarfase Voor beroep kan worden ingesteld. De rechter is vrij om bewijs al dan niet toe te laten en tot de waardering van het bewijs. Toegang tot de rechter Uit art.com . Bij een groep mag de meerderheid niet bij het besluit betrokken zijn geweest (art. Openbaarheid 6.2.b. Dit is anders dan bij een civiele werknemer.t. 4. Een zogenoemde vrije bewijsbeginsel .v. 6:18 Awb bevat een regeling voor het geval het bestuursorgaan hangende het bezwaar het besluit intrekt of wijzigt. Geen verplichte procesvertegenwoordiging 5.De Awb bevat geen expliciete voorschriften m. 7:1 Awb). de procedure en besluitvorming: . Zie ook art. 7:10 lid 1 Awb).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material proceskosten van de wederpartij. Belangrijke regels m. 6. 6.b. 6-10 weken na ontvangst bezwaarschrift.schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke handeling. Een relatief grote toegankelijkheid . 1:3 Awb) . moet eerst bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan in kwestie (art. 3.b. Hij hoeft niet af te wachten wat partijen ‘aanbieden’.t.b.Stuvia.De Awb laat een actieve rol voor de rechter toe. De Awb kent in hoofdstukken 6 en 7 een groot aantal bepalingen over het maken van bezwaar. Kenmerken van het ambtenarenprocesrecht Typerend voor het procesrecht: 1. Art. De niet-lijdelijkheid van de rechter . Resp.Bestuursorgaan is gebonden aan een beslistermijn (art. Wel dient hij door deze vrijheid extra deugdelijk te motiveren waarop hij zijn oordeel heeft gebaseerd. 6:19 lid 3 Awb.Art.Belanghebbenden moeten worden gehoord.b.3. verdeling van de bewijslast. belanghebbende en bestuursorgaan nader uitgewerkt. Horen dient te geschieden door iemand (of een groep personen) die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken was. 8:1 lid 1 Awb volgt dat een belanghebbende tegen een besluit van een bestuursorgaan beroep kan instellen bij de rechtbank. 2. Bezwaar geeft het bestuursorgaan de gelegenheid tot een volledige heroverweging van het bestreden primaire besluit. Rechtspraak in twee instanties Deze punten behoeven geen nadere toelichting.a. 1 AW als zodanig belanghebbende is. Besluit (art.

maar dat dit orgaan daarmee toch wel feitelijk c. de individuele ambtenaar die het uitvloeisel zijn van reorganisatie. Voor ambtenaren is van belang dat geen beroep kan worden ingesteld tegen: o Een a. heeft dus te gelden dat in beginsel slechts sprake is van een besluit voorzover een beslissing is genomen met betrekking tot de wijziging. Art.Allereerst moet het gaan om beslissing. dient de onderhavige waarschuwing als een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen te worden aangemerkt.De problematiek met a. Dit laatste geldt ook als aan een afkeurend bericht aan de ambtenaar al dan niet een laatste waarschuwing wordt verbonden of als de mededeling wordt gedaan dat een afschrift zal worden opgeborgen in het personeelsdossier. is die salaris. 1:3 Awb: het moet gaan om een publiekrechtelijke rechtshandeling. functiewaarderingsbesluiten en reorganisatiebesluiten. Gelet op de aard van de waarschuwing en het feit de waarschuwing betrokkene niet in enig rechtspositioneel belang treft.v. waren en zijn wel appellabel. Voorzover over een element van de salaris. 6 en LJN AE3942): de rechtsgeldigheid van een reeds eerder in rechte onaantastbaar geworden besluit waarbij omtrent de grondslag van een periodiek te betalen salaris of uitkering is beslist.Ander punt dat voor problemen zorgt. 8:2-8:6 Awb bevatten beperkingen. 6:2 Awb zijn met een besluit gelijkgesteld: een schriftelijke weigering om een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit.q. Tegen het hanteren van een dergelijk sturingsmiddel kan naar vaste jurisprudentie geen rechtsmiddel worden aangewend. Functiewaarderingsbesluiten heeft de CRvB appellabel besluiten (art. 8:2 onder a Awb) o Een beluit tot benoeming/aanstelling. of een beleidsregel (art.of uitkeringsvaststelling in zoverre onaantastbaar geworden.v. Art. kan niet bij elke betaling opnieuw (integraal) aan de orde worden gesteld. De Awb geeft geen definitie van het begrip ‘beslissing’. 8:4 onder d Awb) o Een besluit inhoudende de beoordeling van het kennen of kunnen van een vaste kandidaat of leerling (art.v.v.b. Pas als er sprake is van een definitief besluit gaat de beroepstermijn lopen.het besluitkarakter van de waarschuwing stelt de Raad eerst vast dat deze waarschuwing geen wijziging brengt in de rechtspositie van degene die wordt gewaarschuwd. 6:12 Awb dat bezwaar of beroep niet aan een termijn is gebonden.v. Ex art. o CRvB 18 mei 2006. 1 AW als zodanig (art. o Een speciaal punt in dit verband is de salarisbetaling: in beginsel ligt aan elke salarisbetaling een besluit ten grondslag. .Stuvia. 8:5 Awb (wettelijk voorschrift) en 8:6 Awb (administratief beroep) Uitzonderingen op het besluitbegrip . tenzij het beroep wordt ingesteld door een ambtenaar als bedoeld in art. Indien bij een periodieke betaling een wijziging optreedt ten opzichte van de vorige betaling. Dat betekent echter niet dat de grondslag waarop die betaling is gebaseerd. (art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material bedoelde feitelijke handeling wellicht niet als zodanig een rechtsgevolg beoogd.of uitkeringsvaststelling al bij een eerdere (beslissing tot) betaling is beslist en dit element toen niet is aangevochten. Tegen niet beslissen bepaalt art. Ambtenaren kunnen bijv. indirect de rechtspositie van de ambtenaar beïnvloedt.v.Geen beroep tegen een a. Concrete besluiten t. 8:2 onder a Awb).v. niet tegen een regeling inhoudende bijv. . LJN: AX6392(Waarschuwing als sturingsmiddel): waarschuwingsbrief waarin staat dat betrokkene zich in het vervolg dient te onthouden van gedrag dat irritatie oplevert in de werkomgeving is normaal sturingsmiddel dat betrokkene niet in rechtspositioneel belang treft. M.a. 8:4 onder e Awb) o Zie ook art. beroep instellen. is dat het moet gaan om een (publiekrechtelijk) rechtsgevolg. naar aanleiding van elke salarisbetaling opnieuw aan de orde kan worden gesteld o CRvB 24 mei 2002 (TAR 2003. zgn.a. Wel kunnen zij tegen het concrete besluit dat hen buitengewoon verlof wordt geweigerd. . 1:3 lid 1 Awb) aangemerkt.v. speelt met name t.t. dat zij onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor buitengewoon verlof bezwaar maken. .com .

1:1 lid 2 Awb zondert een aantal onderdelen en organen van de Staat uit van het begrip bestuursorgaan.Orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon (primair criterium) of college met enig openbaar gezag bekleed (formeel criterium). 1:1 lid 1 Awb) . daarvan is pas sprake indien definitief wordt beslist of er concrete gevolgen voortvloeien uit de functiebeschrijving (art. Het enkele feit dat op zich wel een belang aanwijsbaar is. aanhef en onder d van de Awb te verruimen in die zin dat een ambtenaar die solliciteert naar een andere functie binnen het gezagsbereik van zijn tot aanstelling en ontslag bevoegde gezag in beginsel steeds ontvankelijk is in zijn bezwaar tegen afwijzing van die sollicitatie.Stuvia. voor zover e.a. Voorbeelden waarin CRvB heeft aangenomen dat het belang van de ambtenaar niet rechtstreeks betrokken was bij het besluit: o De weergave van functie-eisen en niveaubepalende elementen in een bescherming van zijn functie. 8:4 aanhef en onder de Awb een belemmering vormt voor bezwaar en beroep op dit punt.e. 1:2 lid 1 jo 8:1 Awb) .z. hem specifiek in zijn hoedanigheid van ambtenaar moest treffen). 8:26 Awb). is onvoldoende. procesvertegenwoordiger bij IND. Na aanvankelijk succes wordt hij toch niet aangenomen voor deze functie en wordt zijn tijdelijk dienstverband beëindigd. erbij betrokken worden (art. Voor ambtenaren die niet aan het zojuist genoemde criterium voldoen (gemeenteambtenaar die solliciteert bij het Rijk) gelden dat art.t. vordering van een ambtenaar tot schadevergoeding. is in beginsel steeds ontvankelijk in zijn bezwaar of beroep tegen afwijzing na sollicitatie.q. Art.w. Bestuursorgaan (art. De Raad geeft voorts aan dat hij aanleiding ziet de jurisprudentie over artikel 8:4. een aanvullende taak hebben. TAR 2007.v. vootvloeiend uit de rechtsrelatie tussen overheid en ambtenaar kunnen aan kennisneming door de burgerlijke rechter zijn onttrokken.b. slechts indicatief is voor de functiewaardering o Het niet volgen van een voorstel om anderen een gratificatie te geven a) Eerste twee voorbeelden: wellicht dat betrokkene (nog) niet rechtstreeks betrokken is bij het besluit. schuldvorderingen.com . kan de civiele rechter evt. Sinds 1994 is er niet mee de beperking dat het besluit t.Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Belanghebbende (art. Bijv. Zie:  CRvB 15 november 2006. HR: rechtsgedingen m. ook indien deze functie niet geheel past in het loopbaanperspectief van de ambtenaar. Waar lacunes bestaan in de rechtsbescherming . Het bezwaar is terecht ontvankelijk geacht omdat bij betrokkene minst genomen verwachtingen waren gewekt dat hij zou worden benoemd in de geambieerde functie. a) CRvB: een ambtenaar die solliciteert naar een functie binnen zijn gezagsbereik van zijn tot aanstelling en ontslag bevoegd gezag. de ambtenaar als zodanig moest zijn genomen (d. 6:3 Awb) o Een beroep van een – interne – sollicitant tegen weigering om hem of haar te benoemen. In 1992 heft de HR een ruimer standpunt ingenomen: als vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad kan het de bevoegdheid van de . 26 en LJN AZ3047 (sollicitatie): Sollicitatie van medewerker in tijdelijke dienst op proef naar functie van juridisch medewerker. Ook een derdebelanghebbende kan bij de procedure in bezwaar of beroep betrokken zijn c.a. b) Hiermee is de eis vervallen dat de functie waarnaar wordt gesolliciteerd steeds moet vallen in het loopbaanperspectief van de ambtenaar.

Tot 10 dagen voor de zitting kunnen er nog stukken worden ingezonden (art. Voorlopig beroepschrift op nader aan te voeren gronden is toegestaan. tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat betrokkene in verzuim is geweest. 1 AW. Soms nadere stukken opvragen. partijen vragen om een nadere toelichting en soms deskundige inschakelen (art. o Eisen beroepschrift. . Art.Het beroep kennelijk gegrond of ongegrond is.a.Aanvang van het geding o Door middel van een beroepschrift. 6. 6:7 Awb). o Zitting vindt plaats als het feitenmateriaal daartoe aanleiding geeft. Ze doen dan een uitspraak ex art. Bijzondere procedures Vereenvoudigde behandeling is mogelijk indien de rechtbank van oordeel is dat een onderzoek niet nodig is. o T. wordt het naar het verwerend orgaan gestuurd.5. Wel is het van belang of belanghebbende onder een bepaalde regeling valt. o Procedure wordt afgesloten met een mondelinge of schriftelijke uitspraak.Stuvia.6. of destijds onbekende feiten terugkomen op het onaantastbare besluit ten gunste van de betrokkene.com .v. Deze zal een verweerschrift opstellen. o Er bestaat de mogelijkheid om het bevoegd gezag te verzoeken om terug te komen op een rechtens onaantastbare geworden besluit. niet beslissend is of iemand ambtenaar is in de zin van art. ben je niet-ontvankelijk. zie art. o Als het beroepschrift tijdig is ingediend en voldoet aan de vormvereisten. Termijn bedraagt zes weken (art. o Art. De procedure De Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2006 geeft enige normering aan het beleid. 6:6 Awb. 8:47 Awb).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material ambtenarenrechter niet afdoen aan de bevoegdheid van de civiele rechter. 6:5 Awb. 6. 8:57 Awb bepaalt dat zitting achterwege kan blijven als partijen daarvoor expliciet toestemming geven. 8:41 lid 4 Awb bevat een regeling voor het geval het beroepschrift wordt ingetrokken omdat geheel of gedeeltelijk aan de wensen van de betrokken ambtenaar is tegemoet gekomen. 8:29 en 8:32 Awb.Partijen in het geding o De belanghebbende. 8:39 lid 1 Awb). 6:12 Awb) o Bij indiening van een beroepschrift bij een onbevoegd bestuursorgaan of rechter bestaat er een doorzendplicht.Zij kennelijk onbevoegd is. Zie ook art. Ambtelijke organen kunnen bij nieuwe. 8:58 AwB) o Vervolgens is het aan de rechtbank wat verder te doen.Het verdere verloop van het geding o Griffierecht verschuldigd (art. o Verwerende partij: een bestuursorgaan . 8:41 Awb): hoog en laag tarief. 8:54 Awb. Weigering hiertoe moet marginaal worden getoetst. Dit wordt vervolgens naar de wederpartij gezonden (art.Het beroep kennelijk niet ontvankelijk is. . Als het bedrag niet binnen 4 weken op de rekening van de rechtbank staat. De basis hiervoor is het oordeel van de rb dat: . . o Beroepschrift te laat ingediend . Doorsnee gang van zaken: . niet beslissen is het beroep in beginsel niet aan een termijn gebonden (art. Op dit beginsel wordt inbreuk gemaakt door art. Mogelijkheden tot aanvullende bescherming zijn dus in beginsel toegenomen.

8:81 jo 84 Awb geen hoger beroep mogelijk.b. Art. 8:57 Awb toestemming vragen om de zitting achterwege te laten.of gegrondverklaring van het verzet. wordt naar mogelijkheden gekeken om zelf in de zaak te voorzien. verhandelde tijdens vooronderzoek en het onderzoek ter openbare terechtzitting (art. dat vereist. De versnelde behandeling is mogelijk bij spoedeisende gevallen. en . 8:54 Awb kunnen partijen in verzet. Art.v.b. doet de ambtenaar er goed aan – ook al heeft hij formeel gelijk gekregen – hoger beroep in te stellen.Stuvia. Vraag is of er behoefte is aan deze procedure aangezien partijen voor een snel oordeel ook een vovo-procedure kunnen starten. maar de inhoudelijke grieven van de ambtenaar expliciet verwerpt.b. gelet op de betrokken belangen. Op deze beperking van de omvang van het geding in hoger beroep aanvaardt de CRvB twee uitzonderingen: . de stukken. Vervolgens moet worden opgemerkt dat de Awb een poging doet verschillende a. art.Indien er nauwe verwevenheid bestaat tussen hetgeen de indiener van het hoger beroep aan de orde wil stellen en hetgeen (deels) in het verweer wordt gesteld. Vereist is dat er bezwaar is gemaakt c.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o Ongegrond: beroep kan op geen enkele wijze tot succes leiden Tegen een uitspraak ex art.m. 8:72 lid 5 en 6 Awb van overeenkomstige toepassing te verklaren. tenzij schorsing of heropening. De laatste jaren is meer aandacht voor finale geschilbeslechting. dan kan de rechtbank partijen ex art. Voordeel van versnelde behandeling t. Ook kan de vovo-rechter direct uitspraak in de hoofdzaak doen: kortsluiting (art. 6:22 Awb.com . vovo is dat hiertegen wel hoger beroep mogelijk is.Aantekening mondelinge uitspraak o Direct na zitting en bevat alleen de beslissing en de gronden. Als de rechter overweegt een besluit van een bestuursorgaan te vernietigen.s. 8:69 lid 1 Awb). De zaak wordt dan z. De Awb heeft de uitspraak van de vovo-rechter van een aantal extra machtsmiddelen voorzien door art. Tegen de uitspraak is ex art. 8:86 Awb). 8:55 Awb strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het verzet of tot ongegrond. Voor zover valt te overzien. behoudens bij kortsluiting. De uitspraak Na zitting volgt de uitspraak.q. Deze kan worden gevraagd indien onverwijlde sped.7. Toetsing door de ambtenarenrechter De rechtbank doet uitspraak op de gronden van het beroepschrift. Vernietiging kan achterwege blijven als de belanghebbende door de vormfouten niet is benadeeld. De rechtbank kan ambtshalve feiten en rechtsgronden aanvullen. en een nieuw besluit naar alle waarschijnlijk weer tot beroep bij de rechtbank leidt.v. 8:83 Awb.Schriftelijke uitspraak . grijpt de vovo-rechter in indien er – aantoonbaar – sprake is van een noodsituatie. 8:69 Awb hoeft geen belemmering te zijn voor een actieve opstelling. Brummen-lijn: indien de rechtbank het beroep om formele gronden gegrond verklaart. 8:77 Awb is niet van toepassing . Tevens pleegt de vovo-rechter in te grijpen indien met een grote of redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat het beroep in hoofdzaak gegrond zal worden verklaard. Een snelle vernietiging wegens vormfouten kan niet o. 6. De uitspraak ex art. te codificeren. Zie ook art. Er moet sprake zijn van connexiteit met de hoofdzaak. o Art. 8:79 Awb heeft tot gevolg dat de ‘reformatio in peius’ tot het verleden behoort. Art.8.Indien de ambtenaar geen verwijt treft van het nalaten hoger beroep in te stellen omdat dit niet van hem of haar gevergd kon worden. 6.g.a. naar zitting gebracht. Als partijen de zitting willen overslaan. Awb kent twee uitspraken: . beroep is ingesteld. 8:81 Awb regelt de voorlopige voorziening.

7:658 BWnorm): een ambtenaar heeft recht op vergoeding van schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Geen fout onderschikte (collega betrokkene) als bedoeld in TAR 2002.Veroordelen tot schadevergoeding (art. TAR 2000. 21. waar die plicht ontbreekt in vele andere gevallen waarin ambtenaren worden geconfronteerd met vaak naar aard en omvang niet minder ernstige voor hun rekening blijvende schade als gevolg van ongevallen in . het nemen van andere maatregelen ‘op een zodanige wijze als in redelijkheid nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar schade lijdt’. Deze aansprakelijkheid bestaat ook voor schadeveroorzakend optreden van een ondergeschikte van het bestuursorgaan. De Raad acht het niet goed verenigbaar dat in een verkeersongeval als hier door de rechter op billijkheidsgronden een plicht tot volledige schadevergoeding zou worden opgelegd.b.b. o Rechtbank kan voorlopige voorziening treffen.Ongegrondverklaring van het beroep .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o Art.6.b.. 8:73 Awb) o Indien 1) beroep gegrond is verklaard. 37-41 (Formulering art.g.Stuvia. aanvulling van verlies van arbeidsvermogen en vergoeding in verband met verlies van zelfwerkzaamheid.com .  CRvB 22 juni 2000.  CRvB 9 december 2004. 8:72 Awb kent afd. het geven van aanwijzingen c. o Rechter kan bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van haar uitspraak. waarbij tevens wordt bepaald wanneer deze vervalt (art. 2) op verzoek van een partij en 3) indien daarvoor gronden zijn.Gegrondverklaring van het beroep (art. Geen aanspraak op vergoeding o. 6:162 BW: met vernietiging van het besluit van een bestuursorgaan door de rechter is daarmee de onrechtmatigheid van het besluit en schuld van het bestuursorgaan in beginsel gegeven. Betrokkene claimt smartengeld. LJN:AR7748 (Toeters en bellen): dienstongeval met twee surveillancewagens uitgerust met zwaailicht en sirene. tenzij het betrokken orgaan aantoont dat het aan zijn verplichting heeft voldaan. 112. p. NB. Bijv.2. goed werkgeverschap. Naast de regeling van art. Rechter kan wel bepalen dat de rechtsgevolgen in stand blijven. maar terugkeer zou leiden tot grote onrust of andere problemen. Mogelijke beslissingen afgezien van de niet-ontvankelijke en.onbevoegdverklaring: .q. 8:72 lid 6 Awb). 8:66 lid 2 BW: binnen zes weken na zitting. nog drie specifieke bepalingen: .v. indien er sprake is van ontslag in strijd met enig beginsel van a. o Rechtbank kan bepalen dat uitspraak in de plaats treedt van het vernietigende besluit of een gedeelte daarvan. Er is geen vergoedingsplicht als het orgaan aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar. 8:72 en 8:77 Awb) o Dit houdt een gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden besluit in. Geen schending zorgplicht als bedoeld in TAR 2000. 8. zoals de HR in een enkel geval niet onjuist heeft geoordeeld. te weten door het nemen van veiligheidsmaatregelen. o Probleem van schadevergoeding kan in drie vormen aan de orde komen: a) Zuiver schadebesluit  Via art. Wel dient worden uitgegaan van de formele rechtskracht van besluiten.

HR: civiele rechter is bevoegd om kennis te nemen van vorderingen n. 8:75 Awb dekt geen volledige kostenveroordeling.v.n. Termijn indienen beroepschrift is o. dit heeft de wetgever de bestuursrechter excl. art.en andere proceskosten in de bezwaarfase vallen niet onder art.a. LJN AI1161. Bij de andere appellant is het geestelijk leed niet voldoende aannemelijk geworden. dat er sprake is van ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of andere persoonlijkheidsrechten van de betrokkene. Daartoe is slechts aanleiding indien er zodanige psychische schade is.v.  Ook t. . o Art.com . 8:74 Awb) o Bij gegrondverklaring wordt het griffierecht door een door de rechtbank aan te wijzen rechtspersoon vergoeding aan de indiener van het beroepschrift.v. Uitgangspunt: elk achteraf gezien onrechtmatig besluit brengt in meerdere of mindere mate psychisch leed en onbehangen met zich mee. 2300 vast stelt. b) Rechtmatige overheidsdaad c) Beroep tegen een ander besluit  Hiervoor geldt hetzelfde als onder a. tenzij de hoogste bestuursrechter al over een dergelijk besluit heeft beslist (Groningen-Raatgever). bij art.a. het vergoeden van immateriële schade sluit de CRvB aan bij het civiele recht.a. Vergoeden van betaald griffierecht (art. TAR 2003/189 (Immateriële schadevergoeding): schadevergoeding wegens herroepen strafontslag toegekend van f 5000 (reputatieschade). Vergoeding van f 5000 wegens aantasting eer en goede naam acht de Raad toereikend. deze kosten. militairen. 8:75 Awb) o Komt ten laste van de andere partij. Er is daarvan niet altijd sprake.v. zuivere schadebesluiten. Bevoegd gemaakt t.  CRvB 7 augustus 2003. o Het moet krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage wel steeds gaan om ‘beroepsmatig verleende rechtsbijstand’ en ‘het verrichten van proceshandelingen’. 6. kan in bepaalde bijzondere omstandigheden een kostenveroordeling plaatsvinden. Er kan evt. waarvoor de Raad een schadevergoedingsbedrag van f. Samen met het beroep tegen het ontslag vraagt de ambtenaar schadevergoeding voor het geval dit ontslagbesluit op zijn vordering wordt niet vernietigd. m. 8:75a Awb. 6:24 jo 6:7 Awb zes weken. 6:106 BW. Een natuurlijk persoon kan alleen bij kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht in de kosten worden veroordeeld.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - risicovolle functies zoals politieambtenaren.a.g. o Ook indien beroep ongegrond is verklaard. baliemedewerkers en penitentiair inrichtingenwerkers. Er is echter ook sprake van geestelijk leed en aantasting van de persoon (psychiatrisch ziektebeeld) bij een van de appellanten.9 Het geding in hoger beroep De Beroepswet regelt de werkwijze van de CRvB.Stuvia. hetgeen appellanten te laag vinden.v. o Rechtsbijstands. 8:75 Awb en 8:73 Awb. een uitzondering worden gemaakt om het beginsel van formele rechtskracht. en dat op zich derhalve onvoldoende als basis voor immateriële schadevergoeding. o CRvB: alleen vergoeden indien het bestuursorgaan het primaire besluit tegen beter weten in heeft genomen. N. De kostenveroordeling (art. Zie ook art.

Op 6 juni 1994 heeft betrokkene het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit verzocht haar te willen bevestigen dat het ongeval dat haar op 2 juli 1993 is overkomen is aan te merken als een dienstongeval. LJN:AA9922 (Ontvankelijkheid) Essentie: De enkele standpuntbepaling van een overheidsorgaan omtrent de kwalificatie van een ongeval als dienstongeval is geen besluit.Stuvia. De CRvB heeft evenals de rechtbank moeten constateren dat een publiekrechtelijke grondslag waaraan gedaagde de bevoegdheid of verplichting zou (kunnen) ontlenen om een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb op het verzoek van betrokkene te nemen niet aanwijsbaar is. Daarvan is hier niet gebleken. Het hiertegen door betrokkene ingediende bezwaarschrift is door het College van Bestuur bij besluit van 11 april 1997 ongegrond verklaard. In de door appellant in geding gebrachte memo’s kan de Raad een dergelijke toezegging niet lezen. . CRvB 5 augustus 2010. Van een rechtstreeks en concreet verband als hier vereist tussen de verlangde handeling en daaraan door het bestuursrecht verleende rechtsgevolgen is naar het oordeel van de Raad geen sprake. Geen extra periodiek. ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging is gedaan. LJN:BN4394 (Toezegging en vertrouwensbeginsel) Volgens vaste rechtspraak van de Raad kan een beroep op het vertrouwensbeginsel (slechts) slagen indien door een tot beslissen bevoegd orgaan ten aanzien van de betrokkene een uitdrukkelijke. maar een gegeven van feitelijke aard dat op zichzelf de rechtspositie van betrokkene niet wijzigt of bepaalt.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material CRvB 4 januari 2001. Bij brief van 16 mei 1995 heeft de het College van Bestuur medegedeeld dat er zijns inziens geen sprake is van een dienstongeval.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->