P. 1
Samenvatting

Samenvatting

|Views: 5|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/27/2014

$3.30

USD

pdf

Samenvatting

door

Adverteerder

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Samenvatting Statistiek: Een inleiding voor het hoger onderwijs
McClave, J.T., Benson, P.G. & T. Sincich (2007)

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Hoofdstuk 1
1.1 De wetenschap statistiek Statistiek is de wetenschap van gegevens. Zij omvat het verzamelen, classificeren, samenvatten, organiseren, analyseren en interpreteren van numerieke informatie. 1.2 Soorten statistische toepassingen in het bedrijfsleven Statistiek omvat twee verschillende processen: - Het beschrijven van gegevensverzamelingen; - Het trekken van conclusies (schattingen, beslissingen, voorspellingen enz.) Statistiek kan worden opgedeeld in beschrijvende en verklarende statistiek. Beschrijvende statistiek gebruikt numerieke en grafische methoden om patronen in een gegevensverzameling te ontdekken, om de informatie die uit een gegevensverzameling kan worden gewonnen samen te vatten en om deze informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. Verklarende statistiek gebruikt steekproefgegevens voor het schatten, het nemen van beslissingen en het voorspellen of voor andere generalisaties gericht op een grote verzameling gegevens. 1.3 Basiselementen van de statistiek Statistische methoden zijn in het bijzonder nuttig voor het bestuderen, analyseren en kennis verkrijgen van populaties bestaande uit expermentele eenheden. Een experimentele eenheid is een object (bv. een persoon, ding, transactie of gebeurtenis) waarvan we gegevens vastleggen. Een populatie is een verzameling eenheden (meestal personen, objecten, transacties of gebeurtenissen) die we willen bestuderen. Als we een populatie bestuderen, concentreren we ons op een of meer kenmerken of eigenschappen van de eenheden van die populatie. Deze kenmerken heten variabelen. Voorbeelden zijn geslacht en leeftijd. De term ‘variabele’ is afgeleid van het feit dat elk individueel kenmerk kan variëren over de verschillende eenheden in een populatie. We geven een variabele een numerieke weergave door ze te meten, dat wil zeggen door ze getallen toe te kennen. Het kan zo zijn dat de populatie erg groot is. Dan kun je een steekproef houden. Dat is een deelverzameling van de eenheden van een populatie. Met een steekproef kun je een statistische gevolgstrekking maken. Dat is een schatting, een voorspelling of een andere generalisatie voor een populatie die gebaseerd is op informatie uit een steekproef. We willen dus met de informatie uit de steekproef iets te weten komen over de hele populatie. Vier elementen van beschrijvende statistiek: 1. De relevante populatie; 2. Een of meer variabelen (kenmerken van de populatie- of steekproefeenheden) die onderzocht moeten worden; 3. Tabellen, grafieken of numerieke hulpmiddelen om een samenvatting te geven; 4. Conclusies met betrekking tot de gegevens, gebaseerd op de patronen die naar voren zijn gekomen. Vijf elementen van verklarende statistiek:

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

De relevante populatie; Een of meer variabelen die onderzocht moeten worden; De steekproef van populatie-eenheden; De gevolgtrekking over de populatie, gebaseerd op informatie in de steekproef; 5. Een betrouwbaarheidsmaat voor de gevolgtrekking. Dat is een uitspraak (meestal kwantitatief) over de mate van onzekerheid die gepaard gaat met een statistische gevolgtrekking. Oftewel: we willen weten hoe goed de gevolgtrekking is. 1.4 Processen Statistische methoden zijn ook beschikbaar voor het analyseren van processen en het maken van gevolgtrekkingen daarover. Een proces is een reeks acties of operaties die invoer omzet in uitvoer. Een proces produceert of genereert uitvoer in de loop van de tijd. Voorbeelden zijn productieprocessen en fabricageprocessen.

1. 2. 3. 4.

Grafische weergave van een productieproces

Deze figuur is een black box, dat is een proces waarvan de operaties of acties onbekend of niet gespecificeerd zijn. de nadruk ligt volledig op de uitvoer van het proces. Als de uitvoer niet numeriek is, gebruiken we meetprocessen om waarden aan variabelen toe te kennen. Elke uitvoerverzameling (objecten of getallen) die door proces wordt geproduceerd wordt een steekproef genoemd. Processen genereren hun uitvoer in de loop van de tijd – de ene eenheid na de andere. 1.5 Soorten gegevens Gegevens kunnen worden verdeeld in: - Kwantitatieve gegevens Meetwaarden die worden geregistreerd op een van nature voorkomende numerieke school. Bijvoorbeeld de temperatuur en het werkloosheidspercentage in de VS. Deze gegevens kunnen worden onderverdeeld in intervalgegevens en ratiogegevens. Kwalitatieve gegevens Metingen die niet op een natuurlijk voorkomende numerieke schaal kunnen worden gemeten; ze kunnen alleen worden geclassificeerd in één categorie uit een groep categorieën. Voorbeelden zijn voorkeur voor een politieke partij en de rangorde die een smaaktester toekent aan vier merken barbequesaus, in een panel van 10 testers. Deze gegevens kunnen worden onderverdeeld in nominale en ordinale gegevens.

1.6 Gegevens verzamelen Manieren om gegevens te verkrijgen: - Uit een gepubliceerde bron

Het is hierbij belangrijk dat men zich realiseert dat er variatie bestaat in populaties en procesgegevens. De rol die statistiek kan spelen in het nemen van managementbeslissingen is hieronder in het stroomdiagram weergeven: . Uit observatie -> Onderzoeker observeert de experimentele eenheden in haar natuurlijke omgeving.7 De rol van statistiek bij het nemen van beslissingen door managers Het is nuttig om kritisch te denken bij het gebruiken van statistische methoden. De gebruikelijkste manier om te voldoen aan de eis van een representatieve steekproef is door het nemen van een aselecte steekproef. En als we verklarende statistiek willen toepassen. anders van een secundaire bron. en registreert hij de relevante variabele(n). 1. Bijvoorbeeld politieke enquêtes. Succesvolle managers maken in belangrijke mate gebruik van statistisch denken voor het nemen van beslissingen. moeten we een representatieve steekproef zien te verkrijgen. Statistisch denken omvat het toepassen van rationeel denken en van de wetenschap statistiek om kritisch gegevens en gevolgtrekkingen te kunnen beoordelen. is het waarschijnlijk dat de gegevens een steekproef van een of andere populatie zullen vormen. Dit zorgt ervoor dat elke dataverzameling met een bepaalde grootte van de populatie dezelfde kans heeft om deel uit te maken van de steekproef. Als degene die publiceert zelf de gegevens heeft verzameld. stelt een of meer vragen e registreert de antwoorden. is er sprake van een primaire bron.Stuvia. Bij gepubliceerde gegevens maken we vaak een onderscheid tussen de primaire bron en de secundaire bron.com . Ongeacht welke methode van gegevens verzamelen wordt gebruikt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Uit een experiment -> Onderzoeker doet een experiment met een behandelde groep en controlegroep Uit een enquête -> Onderzoeker neemt een steekproef van een aantal mensen.

de oplossing voor de managementvraag.Stuvia. in gedachten. . Je moet dus de statistische vraag formuleren met het eindresultaat.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een van de moeilijkste stappen in dit besluitvormingsproces is het vertalen van de managementvraag in statistische termen. Deze statistische vraag moet zo geformuleerd worden dat het beantwoorden van de vraag zal leiden tot het beantwoorden van de managementvraag.

samen te vatten en te ontdekken: .1 Het beschrijven van kwalitatieve gegevens Kwalitatieve gegevens zijn niet-numeriek.2 Grafische methoden voor het beschrijven van kwantitatieve gegevens manieren om kwantitatieve gegevens te beschrijven. We kunnen zulke gegevens op twee manieren numeriek samenvatten: . die meetklassen worden genoemd. het blad is. rechts van de decimale komma.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2 2.Frequentie per klasse berekenen Het aantal waarnemingen in de gegevensverzameling dat tot een bepaalde klasse behoort . - Stam-en-bladdiagram In deze diagram is de stam het deel van de meetwaarde (percentage) links van de decimale komma.Puntendiagram De waarde van elke meting in de gegevensverzameling wordt door een punt op de horizontale schaal aangegeven. zal de histogram vloeiend verlopen. Naarmate de gegevensverzameling zeer groot is (bv. Dit kan met Excel worden gemaakt. terwijl het resulterende deel.Relatieve frequentie per klasse berekenen De frequentie per klasse gedeeld door het totaal aantal waarnemingen in de gegevensverzameling De meest gebruikelijke methoden om kwalitatieve gegevens te weergeven zijn staafdiagrammen en cirkeldiagrammen.Stuvia. Als er meer metingen zijn met eenzelfde waarde. worden de punten boven elkaar geplaatst. de waarde van een kwalitatieve variabele kan alleen maar worden ingedeeld in categorieën die klassen worde genoemd. 2.com . . zodat ze een stapel vormen op de plaats van die specifieke waarde. Populatie). - Histogram Kunnen gebruikt worden om de frequentie of de relatieve frequentie weer te geven van de metingen in gespecificeerde intervallen.

des te nauwkeuriger de schatting . Dus x₁ + x₂ + x₃ + … + xn = 2.Spreiding van de gegevens.Grootte van de steekproef. Hoe groter de steekproef. Stam-en-bladdiagrammen en puntendiagrammen kunnen nuttige details geven voor kleinere gegevensverzamelingen. Bij gelijkblijvende overige factoren zal de schatting des te onnauwkeuriger zijn. Meestal gebruiken we . De mate hoe nauwkeurig de schattig van is voor µ hangt af van twee factoren: . die meestal een van deze twee kenmerken meten: .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Histogrammen zijn in het algemeen beter bruikbaar voor zeer grote gegevensverzamelingen. Het gemiddelde van een steekproef: Gemiddelde van een populatie is µ.4 Het beschrijven van het centrum Om kwantitatieve gegevensverzamelingen te beschrijven. 2. beginnend met de 1e meting en eindigend met de ne meting.Centrum van de verzameling metingen . naarmate de gegevens meer variatie vertonen. worden verschillende numerieke methoden gebruikt.com . Dat is het gemiddelde getal wanneer de meetwaarden in opklimmende (of dalende) orde . dat is de som van de metingen gedeeld door het aantal metingen in de gegevensverzameling.3 Sommatienotatie De sommatienotatie betekent dat de metingen van de variabele die rechts van het sommatieteken staat.Spreiding van de verzameling metingen (oftewel de variabiliteit van de gegevens) Het centrum is meestal het gemiddelde. moeten worden gesommeerd. Een andere belangrijke maat voor het centrum is de mediaan.

Dit gebeurt met de steekproefvariantie: De steekproefvariantie geeft een bruikbare beschrijving van de spreiding van een gegevensverzameling en veroorzaakt minder analytische problemen in het maken van gevolgtrekkingen. Maar de afwijkingen samenvoegen leidt altijd tot nul. er zijn twee methoden om dit probleem te omzeilen: (1) behandel alle afwijkingen als positieve getallen. Samengevat drie maten om de plaats van het centrum te bepalen: . Een derde maat voor de plaats van het centrum is de modus van een gegevensverzameling. De eenvoudigste maat hiervoor is de spreiding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal worden gerangschikt. .Gemiddelde .Modus 2. dat is gelijk aan de grootste meetwaarde minus de kleinste meetwaarde. Het is het meest geschikt bij grote gegevensverzamelngen.Mediaan . Dat is de meting die het vaakst voorkomt in de gegevensverzameling. Na het bepalen van de afwijkingen moet je de informatie samenvatten. kunnen we een aanwijzing vinden voor scheefheid in gegevensverzamelingen. Waarom (n-1)? Als we n gebruiken. Een gevoeligere maat voor variatie dan het bereik is de afwijking. Soms is de mediaan beter dan het gemiddelde. dan zijn de gegevens niet verspreid. Als n oneven is. dan is m (mediaan) het middelste getal.com . Als de afwijkingen aan de grote kant zijn. door alleen te kijken naar de absolute waarde (niet op het minteken van de negatieve afwijkingen letten). en (2) het kwadrateren van de afwijkingen. dan is m het gemiddelde van de twee middelste getallen. krijgen we een te lage schatting van populatievariantie σ². Door het gemiddelde en de mediaan te vergelijken.5 Maten voor de spreiding Een beschrijving van een kwantitatieve gegevensverzameling vereist naast maten voor het centrum ook een maat voor de variabiliteit van de gegevens. Het is echter een nogal ongevoelige maat voor variatie in gegevens als de gegevensverzameling groot zijn. dan zijn de gegevems verspreid of sterk variabel. Is n even. Daarom (n-1) om deze onderschatting te corrigeren. De mediaan is namelijk niet gevoelig voor uitschieters.Stuvia. Als de afwijkingen klein zijn.

Z-score van een populatie: z = (x . en (100-p)% erboven valt. Empirische regel Ongeveer 68% binnen één standaardafwijking van het gemiddelde (dus binnen -s en +s/µ-σ en µ+σ). 2. Ongeveer 95% binnen standaardafwijkingen van het gemiddelde (dus binnen -2s en +2s/µ-2σ en µ+2σ). Een . Er zijn twee relatieve waarden in het boek beschreven: . Dat zijn beschrijvende maten voor de relatie van een meetwaarde tot de rest van de gegevens.Stuvia. Ongeveer 99.µ)/σ .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De tweede stap in het vinden van een bruikbare mate voor de variatie in de gegevens is het berekenen van de standaardafwijking = . .)/s .Manier om de relatieve plaats van een meetwaarde te specificeren.7% binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde (dus binnen -3s en +3s/µ-3σ en µ+3σ). Er zijn twee soorten antwoorden op de vraag “Hoeveel meetwaarden vallen binnen 1. de standaardafwijking wordt.com .De mediaan is het 50e percentiel. Met de steekproefinformatie kun je uiteindelijk gevolgtrekkingen maken over de populatie. Tenminste 8/9 valt binnen -3s en +3s/µ-3σ en µ+3σ. Een grote positieve zscore betekent dat de meetwaarde groter is dan vrijwel alle andere meetwaarden.2 en 3 standaardafwijkingen van het gemiddelde?” Regel van Tsjebysjev Meetwaarden binnen één standaardafwijking van het gemiddelde is niet bekend.6 Betekenis van de standaardafwijking De steekproef met de grootste standaardafwijking heeft de meeste variantie. gebruiken we relatieve maten. . Tenminste 75% valt binnen -2s en +2s/µ-2σ en µ+2σ.Hebben alleen voor grote gegevensverzamelingen praktische waarde.Z-score van een steekproef: z = (x .7 Hoever wijkt een waarneming af van de overige waarnemingen? Om de relatieve kwantitatieve locatie van een bepaalde meetwaarde in een gegevensverzameling te beschrijven. Z-score . in tegenstelling tot de variantie. in de oorspronkelijke meeteenheden uitgedrukt.Percentiel-rangorde .Voor elke verzameling van n meetwaarden (gesorteerd of klimmende of dalende volgorde) is het pe percentiel een getal zodanig dat p% van de meetwaarde onder het pe percentiel valt. Het is de positieve wortel uit de steekproefvariantie s². .Waarde van z-score is een relatieve maat voor de meetwaarde. s² s σ ² σ Steekproefvariantie Standaardafwijking van de steekproef Populatievariantie Standaardafwijking van de populatie 2.

is de verdeling van de gegevens waarschijnlijk scheef.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal grote negatieve z-score betekent dat de meetwaarde kleiner is dan vrijwel alle andere meetwaarden. • Minder dan 5% van de meetwaarden vallen buiten de binnenste omheiningen.de doos is KA-groot.7% van de meetwaarden heeft een z-score van -3 tot 3 -> dit lijkt hiermee veel op empirische regel van hierboven! 2.interpreteren van box-plots: • KA is een maat voor de spreiding van de steekproef. Onderste binnenste omheining = onderste schanier – 1.ongeveer 95% van de meetwaarden heeft een z-score van -2 tot 2 .Stuvia.een verkeerd geclassificeerde meting (meting hoort bij een andere populatie) . . Z-score Waarnemingen met z-scores groter dan 3 of -3 zijn uitschieters.ongeveer 99.gebaseerd op kwartielen: 1e kwartiel is Q₁ en 25e percentiel.snorharen lopen tot uiterste waarde binnen de binnenste omheining. .Q₁ . richting de langste snorhaar.gewoon een zeldzame gebeurtenis Manieren om uitschieters op te sporen: .ongeldige meetwaarde (verkeerde waarneming) . • Als de ene snorhaar langer is dan de andere.5KA / bovenste omheining + 1. die in het bijzonder geschikt is voor het vergelijken van twee steekproeven.8 Methoden voor het opsporen van uitschieters Waarom zijn er uitschieters (een waarneming die ongewoon groot of klein is ten opzichte van de gegevens)? . zelfs bij een zeer scheve verdeling. 3e kwartiel is Q₃ en 75e percentiel. De binnenste en buitenste omheining worden niet in de boxplot getekend.com .Box-plots . 2e kwartiel is Q₂ en 50e percentiel. beginnend met Q₁ en eindigend met Q₃ - .uitschieters vallen buiten de binnenste omheiningen (aangeven met *) . Is z-score gelijk aan 0 dan ligt meetwaarde op of rond het gemiddelde van de steekproef of gemiddelde.ongeveer 68% van de meetwaarden heeft een z-score van -1 tot 1 .5KA. . Buitenste omheining = onderste schanier – 3KA / bovenste schanier + 3KA.kwartielafstand = KA = Q₃ . .

11 De waarheid verdraaien met beschrijvende statistieken Manieren om de indruk die een grafiek maakt te veranderen: 1. Er is geen maat voor de betrouwbaarheid van gevolgtrekkingen die voor bivariate populaties worden gemaakt. gebruik maken van een scheurlijn 3. de beschrijving bij een grafiek wijzigen . 2. veranderen van de schaal op de verticale of horizontale as (of beide) 2. 2. Op de verticale en horizontale as staan beide variabelen. heten tijdreeksen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2.10 De grafiek van een tijdreeks Gegevens die in de loop van de tijd worden geproduceerd en geregistreerd.Stuvia. Deze laat een trend en de variatie zien van de geregistreerde variabele. en zo is een eventuele relatie te zien. gebaseerd op spreidingsdiagrammen van steekproefgegevens. is het tekenen van de gegevens in een spreidingsdiagram (oftewel een puntenwolk). Voorbeeld is de grafiek van een dagkoers. Er wordt dan gebruik gemaakt van een grafiek van een tijdreeks.com .9 Grafische weergave van de relatie tussen twee variabelen Een manier om de relatie tussen twee kwantitatieve variabelen – ook wel bivariate relatie genoemd – te beschrijven.

bepaal welke verzameling uitkomsten met de desbetreffende gebeurtenis overeenkomt 5.com . voorbeeld hier rechts.Stuvia. Een gebeurtenis is een verzameling uitkomsten. De kans ligt dus tussen 0 en 1 en alle kansen moeten samen 1 zijn. Vijf stappen voor het berekenen van de kans op een gebeurtenis: 1. 3. zolang de uitkomst onzeker is. De resultaten van een experiment heten waarnemingen of metingen. kun je een tabel met toevalsgetallen gebruiken. De meest fundamentele uitkomst van een experiment is een enkelvoudige gebeurtenis of uitkomst. maakt een lijst van alle uitkomsten 3. Een statistisch experiment kan elke soort waarneming zijn. dat de waarschijnlijkheid weergeeft van deze uitkomst als het experiment wordt uigevoerd. Er wordt dan gebruik gemaakt van de volgende combinatieregel: N = aantal elementen in populatie n = aantal elementen in steekproef Het symbool is het aantal combinaties van N elementen in groepen van n per keer. De meeste onderzoekers gebruiken een toevalsgetallengenerator om automatisch een aselecte steekproef te genereren. dat elke verzameling van n elementen in de populatie dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden. De kans op een gebeurtenis A wordt berekend door de kansen va de uitkomsten in de uitkomstenruimte voor A bij elkaar op te tellen. ken kansen toe aan de uitkomsten 4. Dit getal wordt meestal de relatieve frequentie van het voorkomen van een uitkomst in een zeer lange reeks herhalingen van het experiment genoemd. .1 Gebeurtenissen. Om er zeker van te zijn dat elke mogelijke steekproef evenveel kans heeft om gekozen te worden. Met de combinatieregel kun je snel te weten komen op hoeveel manieren vijf elementen uit een groep van 1000 kunnen worden gekozen. De kans op een uitkomst is een getal tussen 0 en 1 (deze beide waarden inbegrepen). uitkomstenruimte en kans Een experiment is een handeling of een proces van waarnemen dat tot één enkele uitkomst leidt die niet met zekerheid kan worden voorspeld. Alle mogelijke uitkomsten van een experiment worden verzameld in de uitkomstenruimte. Het experiment kan complex zijn (heel veel eenheden). Methoden om het aantal uitkomsten te berekenen is door middel van een telsysteem (1).7 Het trekken van een aselecte steekproef Een aselecte steekproef houdt in dat als n elementen uit een populatie worden geselecteerd. Met een Venndiagram is de uitkomstenruimte goed te illustreren. Een experiment kan slechts één uitkomst hebben. definieer het experiment 2. en door combinatoriek te gebruiken (2).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 3 3. tel de kansen op die uitkomsten bij elkaar op.

bv.Er is een eindig aantal verschillende waarden mogelijk.bv.1 Twee soorten stochastische variabelen Een stochastische variabele is een variabele die numerieke waarden aanneemt die horen bij de toevallige uitkomsten van een experiment.discrete stochastische variabelen .Stuvia. Er zijn twee soorten stochastische variabelen: . het aantal verkopen in één week. tijdsduur tussen opeenvolgende aankopen van een nieuwe auto door een klant. is het een discrete stochastische variabele.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 4 4. . . de diepte waarop een succesvolle olieboring voor het eerst olie aanboort. . Wanneer alle mogelijke waarden die een stochastische variabele kan aannemen opgesomd of geteld kunnen worden. continue stochastische variabelen . waarbij één waarde aan elke uitkomst wordt toegekend. De waarden zijn niet telbaar. het aantal fouten op een pagina enz.Stochastische variabelen die waarden kunnen aannemen die corresponderen met elk van de punten van één of meer intervallen. gewicht van een supermarktproduct.com . Het zijn stochastische variabelen die een telbaar aantal waarden kunnen aannemen.

665) kun je de oppervlakte gemakkelijk vinden van een gebied. aangegeven met ‘z’. bereken ±s. ±2s en ±3s.Stuvia. 3. samen met veel ‘empirische’ ervaring met gegevens uit de praktijk die min of meer aan de regel voldoen.3 . Bij een normale verdeling vallen deze cijfers ongeveer gelijk aan respectievelijk 68%.Q₁)/s. Een stochastische variabele met een standaardnormale verdeling. 5. gebruik je de formule (x-µ)/σ. Het gebied tussen a en b heeft hetzelfde oppervlakte als de kans dat een variabele een waarde tussen a en b heeft. Met een tabel (zie blz. Bij een kansverdeling heb je te maken met verwachting µ en standaardafwijking σ. construeer een histogram of een stam-en-bladdiagram.4 Beschrijvende methoden om te bepalen of een verdeling normaal is Methoden om na te gaan of een steekproef uit een normale verdeling komt: 1. kijk in de tabel en zoek naar de grenzne. dan is het een normale verdeling . en de spreiding wordt bepaald door standaardafwijking σ. De oppervlakten onder de meeste kansverdelingen worden door integraalrekening of door middel van numerieke methoden gevonden.3 De normale verdeling Dit is een normale verdeling. Het is symmetrisch rond verwachting µ. bereken de z-waarde (x-µ)/σ voor de grenzen van het gebied. Stappen voor het bepalen van een kans bij een normaal verdeelde variabele: 1. Om z uit te rekenen. 95% en 100% 3.com . vind zo de oppervlakte van het geacceerde gebied en daarmee de kans. Bij een normale verdeling is er een normale kromming: 2. is (KA/S)≈1. 2. De kansdichtheidsfunctie voor een normale verdeelde variabele x is: f(x) = Een standaardnormale verdeling is een normale verdeling met µ=0 en σ=1. 5.5. bereken kwartielafstand KA/s = (Q₃ . Elke zijde (links en rechts van 0) is gelijk aan 0. De normale verdeling geeft het model waarop de empirische regel is gebaseerd. dichtheidsfunctie of dichtheid.1 Continue kansverdelingen De grafische vorm van de kansverdeling voor een continue stochastische variabele is een gladde kromme. schets de normale verdeling en arceer het gebied dat overeenkomt met de kans die je wilt bepalen. heet een standaardnormaal verdeelde variabele. De totale oppervlakte onder de kansverdeling moet gelijk zijn aan 1. genaamd kansdichtheidsfunctie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 5 5. of ze nu afkomstig zijn uit een normale verdeling of niet.

niet geldig zijn. . Het interval µ±3σ moet binnen het bereik van de binomiale stochastische variabele x(dat wil zeggen 0 tot n) liggen. dat wil zeggen dat we een correctie toepassen op de discrete verdeling. zodat de normale verdeling bruikbaar is. Dit zijn trouwens technieken van beschrijvende aard. Als de gegevens niet normaal verdeeld zijn. construeer een normaliteitsplot voor de gegevens. Het gebruik van een normale verdeling om binomiale kansen te benaderen: 1. en de bijbehorende verwachte z-waarden van een standaardnormale verdeling op de andere as. dan zal de normale verdeling een goede benadering geven voor de kansen van de meeste binomiale gebeurtenissen. 2.Stuvia. zodat deze door de continue verdeling kan worden benaderd. continuïteitswaarde is gelijk aan (a+0.com . kan een normale verdeling gebruikt worden om de kansverdeling van een binmiale stochastische variabele te benaderen. kunnen gevolgtrekkingen die met deze methoden zijn gevonden.5)-µ)/σ 4. schtes de binomiale verdeling en kleur het kansgebied. Dat is een spreidingsdiagram met de gesorteerde gegevenswaarden op de ene as. Bij een normale verdeling zullen de punten ongeveer op een rechte lijn liggen.5) en corresponderende standaardnormale z-waarde is ((a+0. druk de binomiale kans die moet worden benaderd uit in de vorm P(x≤a) of P(x≤b) – P(x≤a) 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4. 5.5 Het benaderen van een binomiale verdeling door een normale verdeling Als n groot is. Gebruik z-waarde met tabel IV om de oppervlakte te bepalen. bereken het interval µ±3σ = np±3√(npq) Als het interval binnen het bereik van 0 tot n ligt. Je moet bij het berekenen van het gekleurde gebied wel rekening houden met de continuïteitscorrectie.

3 De centrale limietstelling Eigenschappen van de steekproefverdeling van : .com . zal de kansverdeling van een normale . p en σ.Stuvia. De eigenschappen van een steekproefgrootheid worden gekarakteriseerd door haar kansverdeling. De steekproefgrootheid is een numerieke beschrijvende maat van een steekproef. waardoor het moeilijk wordt om de verschillende steekproeven op te sommen. is de kansverdeling van deze steekproefgrootheid. 6. Centrale limietstelling Beschouw een aselecte steekproef van n waarnemingen die uit een willekeurige populatie met verwachting µ en standaardafwijking σ wordt genomen. bv. kunnen we ervoor kiezen om de kansverdeling te benaderen: we simuleren het steeds weer trekken van een steekproef en leggen het relatieve aantal keren vast dat verschillende steekproeven voorkomen.de verwachting van de kansverdeling van het steekproefgemiddelde is de verwachting van de populatie waaruit de steekproef wordt genomen. zal de kansverdeling van een normale verdeling zijn. 6. Meestal bestaan populaties uit een groot aantal verschillende waarden. . Deze grootheid wordt berekend uit waarnemingen in de steekproef. s² en s. Dat wil zeggen standaardafwijking van de kansverdeling van het steekproefgemiddelde is gelijk aan: - wordt vaak de standaardfout van het gemiddelde genoemd. je hun kansverdelingen moet vergelijken. Hieruit volgt dat als je twee steekproefgrootheden vergelijkt. Steekproefgrootheden zijn zelf stochastische variabelen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 6 Numerieke grootheden die kansverdeling of populaties beschrijven noemen we parameters. omdat verschillende steekproeven tot verschillende uitkomsten van de steekproefgrootheden zullen leiden. µ. Als we de eigenschappen van een steekproefgrootheid willen weten.1 De verdeling van een steekproefgrootheid Wat is de beste schatting van µ? Noch het steekproefgemiddelde . zullen we de bijbehorende kansverdeling geven en de eigenschappen ervan gewoon beschrijven.Stelling 1 Als een aselecte steekproef van n waarnemingen uit een populatie met een normale verdeling wordt genomen. Als de populatie bestaat uit weinig steekproeven. We moeten afgaan op onze theoretische kennis van kansverdelingen van steekproefgrootheden om de meest geschikte steekgrootheid te kiezen. bv. noch de steekproefmediaan m zal altijd het dichst bij het populatiegemiddelde liggen. Als n groot genoeg is. Twee belangrijke stellingen over de vorm van de kansverdeling van : . Als stochastische variabelen moeten steekproefgrootheden worden beoordeeld en vergeleken op basis van hun kansverdelingen. De steekproefverdeling van een steekproefgrootheid die voor een steekproef van n metingen wordt berekend.

Hoe groter de steekproef is. De centrale limietstelling geeft niet alleen een zeer bruikbare benadering van de kansverdeling van een steekproefgemiddelde. des te beter zal de normale benadering van de kansverdeling van zijn. des te groter de steekproefomvang moet zijn voordat de normale verdeling een voldoende benadering geeft van de kansverdeling van . Nog twee opmerkingen over de kansverdeling van : . Voor de meeste populaties zal een steekproefomvang van n≥25 voldoende zijn voor een goede benadering door de normale verdeling.com . maar ook een verklaring voor het feit dat veel relatieve frequentieverdelingen van gegevens een heuvelvorm hebben. des te nauwkeuriger is de schattig door de steekproefgrootheid van een populatieparameter. . Hoe groter de steekproef is.Stuvia. Meestal geldt dat hoe schever de populatieverdeling is.De standaardafwijking van de kansverdeling van een steekproefgrootheid neemt af als de steekproefomvang toeneemt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal verdeling benaderen met verwachting =µ en standaardafwijking = .

uitgedrukt als een percentage. klopt onze interval ook niet. De betrouwbaarheidsinterval voor µ bij een kleine steekproef is: . Naarmate steekproefomvang n zeer groot wordt. des te variabeler de verdeling. De betrouwbaarheidscoëfficiënt is een zekere maat voor de betrouwbaarheid. aangenomen dat een aselecte steekproef uit een populatie wordt genomen die een verdeling bezit die bij benadering normaal is. normaal verdeeld is. Een lagere betrouwbaarheidsinterval zorgt voor minder vertrouwen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7 7. Als de betrouwbaarheid 95% bedraagt. De betrouwbaarheid is de betrouwbaarheidscoëfficiënt. en daarmee de t-verdeling dichter bij de z-verdeling. en ta/2 is gebaseerd op (n-1) vrijheidsgraden.We hebben aangenomen dat populatie normaal verdeeld is. Bij een kleine steekproef weet je σ verder niet. Om een interval toch smaller te maken kun je de steekproef vergroten.1 Betrouwbaarheidsinterval voor een verwachting in een populatie bij een grote steekproef Een intervalschatter (of betrouwbaarheidsinterval) is een formule die vertelt hoe steekproefgegevens moeten worden gebruikt om een interval dat een populatieparameter schat te berekenen. zal op den duur 95% van de intervallen µ wél bevatten en 5% niet. Als dat niet klopt. De grenswaarde is n=30. Dit wordt uitgedrukt door te zeggen dat de t-verdeling (n-1) vrijheidsgraden heeft. We kunnen het resultaat toepassen op het verdere proces.com . Wat is het risico van een kleine steekproef? .Stuvia. Hoe minder vrijheidsgraden. In plaats daarvan gebruik je de t-verdeling: De variatie in de kansverdeling van t hangt af van de steekproefomvang. aangenomen dat de kansverdeling waaruit onze steekproef was genomen. maar volgens stelling 1 uit H6 is kansverdeling van ook normaal als populatie normaal verdeeld is. en niet zozeer het vertrouwen in het specifieke interval dat uit de steekproefgegevens is berekend.2 Betrouwbaarheidsinterval voor een verwachting in een populatie bij een kleine steekproef Bij een kleine steekproef kun je de centrale limietstelling niet toepassen. De betrouwbaarheidsinterval voor µ bij een grote steekproef is: Een betrouwbaarheidsinterval geeft ons vertrouwen in het schattingsproces weer. komt s dichter bij σ te liggen. De betrouwbaarheidscoëfficiënt is de kans dat een aselect gekozen betrouwbaarheidsinterval de populatieparameter bevat – ofwel de relatieve frequentie waarmee gelijksoortig geconstrueerde intervallen de populatieparameter omvatten als de schatter een zeer groot aantal keren wordt gebruikt. . 7.

7. .3 Betrouwbaarheidsinterval voor een populatiefractie bij een grote steekproef Kansverdeling van - : =p.5 te kiezen.com . is dus een zuivere schatting van p.) het werkelijke percentage van alle mensen bevat die voor of tegen iets zijn.Stuvia.. veiligste manier is door p=0.5 Eindige-populatiecorrectie voor enkelvoudige aselecte steekproeven . .. Het schatten van een populatiefractie Hetzelfde als hierboven: pq is echter niet bekend.4 Het bepalen van de steekproefomvang De juiste steekproefomvang voor het maken van een gevolgtrekking over een populatiegemiddelde of een populatiefractie hangt af van de gewenste nauwkeurigheid: . Hiermee kun je binomiale kans p met 100(1-α)% betrouwbaarheid schatten binnen begrenzing B. De betrouwbaarheidsinterval voor p met een grote steekproef is . waarbij q=1-p. Een steekproef is normaal als en 1 niet bevat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Verder leidt het tot een bredere interval 7. specificeer je begrenzing B. De vereiste steekproefomvang bepaal je dan zo: Dan kun je µ meten binnen begrenzing B met een betrouwbaarheid van 100(1-α)%. Gecorrigeerd (1-α)% betrouwbaarheidsinterval voor populatiefractie p is: 7. de getallen 0 Verwachting is Standaardafwijking van is normaal verdeeld.Het schatten van de verwachting in een populatie Door de maximale breedte van het betrouwbaarheidsinterval te bepalen. Hiermee kun je zeggen: je kan voor 100(1-α)% er vanuit gaan dat het interval (.

elke honderste persoon kiezen uit een lijst van 10.Gerandomiseerde responssteekproef Vooral nuttig als de vragen van dien aard zijn dat de respondenten ze niet naar waarheid beantwoorden.Enquête per post Wel gevaar van non-respons. Schatting van de verwachting in een populatie Geschatte standaardfout: Benaderd 95% betrouwbaarheidsinterval: Schatting van de populatiefractie Geschatte standaardfout: Benaderd 95% betrouwbaarheidsinterval: 7. waarbij variatie in respons binnen een stratum kleiner is dan de variatie binnen de gehele populatie. Om dit te voorkomen kun je respondenten financiële vergoeding geven of non-respondenten opsporen en ondervragen. moeten de standaardfouten van de schatters van µ en van p worden vermenigvuldigd met een eindige-populatiecorrectiefactor. om zo de data alsnog te krijgen.000 mensne. .Laagsgewijze of gestratificeerde steekproef Elementen uit de populatie kunnen fysiek worden gescheiden in twee of meer groepen (genaamd strata).Systematische steekproef bv.Natuurlijk aselecte steekproef Methoden om kosten van aselecte steekproef te verlagen: . Gebruik deze factor als (n/N)>0.5.6 Het ontwerpen van een steekproefonderzoek Manieren om een steekproefonderzoek te ontwerpen: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als de steekproef groot is ten opzichte van het aantal metingen in de populatie.Stuvia.com . . .Enquête per telefoon . Wel het gevaar van een cyclus. . Deze factor hangt af van hoe populatievariantie σ is gedefinieerd.

Toetsingsgrootheid: een steekproefgrootheid die wordt gebruikt om te beslissen of de nulhypothese moet worden verworpen. Het wordt zó gekozen. 3. niet erna! Twee punten bij het toetsen van de hypothese: . 4. Conclusie: a. De waarde van α wordt het significantieniveau van de toets genoemd.α)% betrouwbaarheid. dat de kans dat de toetsingsgrootheid een uitkomst zal hebben in het kritiek gebied. Als de uitkomst van de toetsingsgrootheid niet in het kritieke gebied valt. Aannames: duidelijke afspraken over de populatie(s) waaruit de steekproef getrokken wordt. 2. omdat we niet de kans β kennen (dat onze toetsingsprocedure leidt tot het ten onrechte aanvaarden van H0) (fout van de tweede soort). en drukken we ons vertrouwen in de procedure uit door het α-significantieniveau of 100(1.Als de uitkomst van de toetsingsgrootheid in het kritieke gebied valt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 8 8.In het algemeen moeten steekproefgegevens niet gebruikt worden om zowel de toets op te zetten als uit te voeren.3 Overschrijdingskansen . terwijl de nulhypothese juist is gelijk aan α. . Ha omvat de mogelijke waarden van de populatieparameter(s) die we zullen aanvaarden als er voldoende aanwijzingen zijn dat ze juist zijn.2 Het toetsen van een hypothese over een verwachting in een populatie bij een grote steekproef Kiezen van H0 en Ha: 1. Experiment en berekening van de toetsingsgrootheid: uitvoeren van de steekproeftrekking en het bepalen van de uitkomst van de toetsingsgrootheid. verwerpen we H0 niet. 8.1 De elementen van het toetsen van een hypothese 1. De veronderstelling heeft in het algemeen de statusquo weer. 5. Alternatieve hypothese (Ha): een veronderstelling die in strijd is met H 0. verwerpen we H0 en concluderen we dat de alternatieve hypothese juist is. concluderen we daarom dat Ha juist is. 7. 8. leidt dit proces van hypothese toetsen in 100(1. Kies H0 als status-quo Het kritieke gebied verschilt per soort H a.Stuvia. Kritiek gebied: de mogelijke uitkomsten van de toetsingsgrootheid waarvoor de nulhypothese zal worden verworpen. De hypothesen worden vóór het experiment geformuleerd. Bij eenzijdige Ha is het één gebied (links of rechts). Als H0 juist is. Kies alternatieve hypothese => eenzijdige (links/rechts) of tweezijdig 2. We concluderen niet dat H0 juist is. Als de uitkomst van de toetsingsgrootheid in het kritieke gebied valt. Nulhypothese (H0): een veronderstelling over de waarden van een of meer populatieparameters. bij tweezijdige toets zijn het twee gebieden (links en rechts).com . b. die we aannemen totdat is aangetoond dat deze onjuist is. 6.α)% van de gevallen ten onrechte tot deze conclusie (fout van de eerste soort).

. a. aangenomen dat H 0 juist is.5 Het toetsen van een hypothese over een populatiefractie bij een grote steekproef Toetsen van hypothesen over p: .com . Het omzetten van een tweezijdige overschrijdingskans van een uitvoer naar een eenzijdige overschrijdingskans: 8. We moeten dan de t-verdeling gebruiken in plaats van de standaardnormale z-verdeling om gevolgtrekkingen te kunnen maken over de verwachting in een populatie µ. 8. verwerp dan H0.Als de standaardafwijking van de populatie onbekend is. dan is overschrijdingskans gelijk aan oppervlakte van het gebied vanaf z en ligt in dezelfde richting als Ha. Als Ha tweezijdig is. Stappen voor het berekenen van de overschrijdingskans: 1. Kies maximunwaarde voor α die je nog acceptabel vindt 2. Als Ha eenzijdig is. dan dan is overschrijdingskans gelijk aan tweemaal het oppervlak van het staartgebied voorbij de z-waarde in de richting van z.Kun je met de centrale limietstelling concluderen dat normaal verdeeld is. Als de overschrijdingskans lager is dan de gekozen waarde van α.Stuvia. Je moet aannemen dat de verdeling van meetwaarden waaruit de steekproef was genomen bij benadering normaal is zodat de kansverdeling van bij benadering normaal is.4 Het toetsen van een hypothese over een verwachting in een populatie bij een kleine steekproef Als de steekproef klein is dan. zo niet.op de gevonden uitkomst van de toetsingsgrootheid of een uitkomst die in nog sterkere mate in strijd is met H0 (en in overeenstemming met Ha).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De overschrijdingskans bij een toets is de kans. b. Bepaal de uitkomst van toetsingsgrootheid z 2. Het rapporteren van toetsresultaten in de vorm van overschrijdingskansen: hoe beslissen we of H0 verworpen moet worden: 1. verwerp H0 dan niet. kunnen we niet aannemen dat s een goede benadering van σ is als de steekproef klein is. .

µa)/ . neemt de waarde van β af. 2. 8. Voor een vaste n en α neemt de waarde van β af en neemt het onderscheidingsvermogen toe als de afstand tussen de waarde van µ 0 onder H0 en de waarde µa onder Ha toeneemt.6 Kansen op fouten van de tweede soort: meer over β β berekenen voor een bepaalde waarde van µ in H a: 1. 8. Maak een schets van de alternatieve verdeling (gecentreerd rond µa) en arceer het acceptatiegebied (niet-kritiek gebied).Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Toetsingsgrootheid = z = Stel eerst z-waarde onder α op. is het een normale verdeling. De chikwadraatverdeling hangt (net als t- . waarbij je de verdeling met verwachting µa gebruikt. Gebruik z-verdeling om de oppervlakte van het geaccerceerde gebied te vinden die gelijk is aan β. dit is de uiterste waarde in het kritieke gebied waarvoor H0 nog net wordt verworpen: 2. normaal verdeeld is. als de populatie waaruit de steekproef is genomen. Eigenschappen van β en van het onderscheidingsvermogen: 1. wordt de chikwadraat (χ²) verdeling gebruikt. Het onderscheidingsvermogen is gelijk aan 1-β voor deze waarde van µ. Als µ a verder van de waarde van H0 komt te liggen. Voor een vaste n en gegeven waarden van µ0 en µa neemt de waarde van β toe en neemt het onderscheidingsvermogen af als de waarde van α kleiner wordt. Bereken kritieke waarde . en steekproef is zo groot dat het interval ± 3 . dan de z-waarde onder p-waarde Aanname: experiment is binomiaal. niet 0 of 1 is. Specificeer de waarde van µa in Ha waarvoor je de waarde van β wilt berekenen. bepaal de intervallen (als het niet 0 of 1 is). dan kritieke gebied. Reken dan de kritieke waarde(n) van 0 om naar z. Z-waarde is ( 0 . Het onderscheidingsvermogen van een toets is de kans dat de toets terecht leidt tot het verwerpen van H0 voor een bepaalde waarde van µ in H a. Kans β op fout van tweede soort wordt groter als α kleiner wordt.7 Het toetsen van een hypothese over een populatievariantie Om een gevolgtrekking te maken over een populatievariantie σ 2.com . Voor een vaste α en gegeven waarden van µ 0 en µa neemt de waarde van β af en neemt het onderscheidingsvermogen toe als de steekproefgrootte n toeneemt. 3.

com . Waarschuwing: Kleine tot matige afwijkingen maken van normaliteit de chikwadraattoets reeds ongeldig.Stuvia. . is bij benadering normaal verdeeld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal verdeling) af van het aantal vrijheidsgraden dat bij s² hoort. Toetsen van een hypothese over σ2: is de variantie onder H0 en de verdeling van χ² is gebaseerd op (n-1) vrijheidsgraden. namelijk (n-1). Aanname: De populatie waaruit de steekproef wordt genomen.

2) is (µ₁ . Betrouwbaarheidsinterval voor (µ₁ . 2. We noemen ( 1 . ================================================= ========================= Kleine steekproef Om de t-verdeling te kunnen gebruiken.2) – D0)/σ( 1 . en de aselecte steekproeven moeten onafhankelijk van elkaar genomen worden.2) 1. en n1 en n2 de steekproefomvangen.2) met σ( 1 - 2) = Aannames: dezelfde als voor het construeren van een betrouwbaarheidsinterval bij grote steekproeven.µ₂) bij grote steekproeven: ( 1 - 2) ± Aannames: Twee steekproeven zijn aselect gekozen op een onafhankelijke manier uit de twee populaties. zijn goede Toetsen van een hypothese voor (µ₁ .1 Het vergelijken van twee populatieverwachtingen: onafhankelijke steekproeven Grote steekproef Eigenschappen van de kansverdeling van ( 1 . dan is de standaardafwijking van het veschil in steekproefgemiddelden σ ( = . 1 2) de varianties zijn van de twee populaties waaruit de steekproeven worden genomen. bij benadering normaal verdeeld zijn met gelijk populatievarianties. 3. dan kun je een samengestelde steekproefschatter voor σ2 opstellen. Kansverdeling ( 1 .com . n1 en n2 zijn groot genoeg zodat en x² beide bij benadering een normale verdeling hebben.Stuvia.µ₂) bij grote steekproeven: Toetsingsgrootheid = z = (( 1 . moeten beide populaties waaruit de steekproeven worden genomen. en benaderingen van . Als twee populaties gelijk varianties hebben.µ₂). Als twee steekproeven onafhankelijk zijn.2) is door centrale limietstelling bij benadering normaal voor grote steekproeven. De samengestelde .2) ook de standaardfout van de steekproefgrootheid ( 1 2).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 9 9. Verwachting van ( 1 .

2 Het vergelijken van twee populatieverwachtingen: gepaard waarnemingen De t-toets voor onafhankelijke steekproeven is geen geschikte procedure voor een gegevensverzameling waar tussen steekproeven grote variatie is in vergelijking met het relatief kleine verschil tussen de steekproefgemiddelden. .com . Betrouwbaarheidsinterval voor (µ₁ .Steekproefverschillen worden aselect gekozen uit de populatieverschillen Een experiment met gepaarde waarnemingen is een type experiment waarbij waarnemingen paargewijs samen worden genomen en de verschillen geanalyseerd worden.Populatie van verschillen is bij benadering normaal verdeeld .Stuvia.Steekproeven zijn aselect en onafhankelijk uit de populaties gekozen Toetsen van een hypothese voor (µ₁ .µ₂) bij kleine steekproeven: Toetsingsgrootheid = t = Dezelfde aannames als bij de betrouwbaarheidsinterval hierboven. Aannames: . dan toetsingsgrootheid t = . en het experiment met gepaarde waarnemingen is een voorbeeld van een gerandomiseerd blokexperiment.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal is het gewogen gemiddelde van de twee steekproefvarianties .Populatievarianties zijn gelijk . Het vergelijken van gelijksoortige eenheden binnen groepen wordt bokvorming genoemd. Dit type experiment geeft meer informatie over het verschil tussen populatieverwachtingen dan een experiment met onafhankelijke steekproeven.µ₂) bij kleine steekproeven: ( 1 - 2) ± Aannames: .Beide populaties zijn bij benadering normaal verdeeld . 9. Als niet gelijk zijn.

µ₂: . moet je een bepaalde verhouding van n₁ .n₂ vastleggen. Om dit te kunnen doen. is de kansverdeling van bij benadering normaal 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Betrouwbaarheidsintervallen voor µD =(µ₁ .p₂) bij een grote steekproef: 5.p₂). Een experiment met gepaarde waarneming wordt nooit verkregen door paren van steekproefwaarden te vormen pas nadat de metingen zijn uitgevoerd.com . is een zuivere schatter van (p₁ p₂) 2. Als steekproefomvang n₁ en n₂ is. Bepaling van de steekproefomvang voor het schatten van µ₁ . oftewel n₁=n₂=n.µ₂) bij gepaarde waarnemingen: Gepaarde waarnemingen kunnen beter zijn dan een experiment met onafhankelijke steekproeven. 9. Betrouwbaarheidsinterval van 100(1-α)% voor (p₁ . stel dan zα/2 standaardafwijkingen van de kansverdeling van de schatter gelijk aan B.4 Het bepalen van de steekproefomvang Als je het verschil tussen twee parameters correct tot op B-eenheden met een kans (1-α) wilt schatten.3 Het vergelijken van twee populatiefracties: onafhankelijke steekproeven Om gevolgtrekkingen te maken over het verschil (p₁ . Standaardafwijking van is 3. Verwachting van is (p₁ .Stuvia. los uit deze vergelijking dan de steekproefomvang op. 9. Z-verdeling: 6. Tot het nemen van gepaarde waarnemingen wordt besloten voordat het experiment wordt uitgevoerd. Wel geef je de helft van het aantal vrijheidsgraden in de t-verdeling op als we een gepaarde waarneming uitvoeren in plaats van een experiment met onafhankelijke steekproeven.p₂): 1. In de meeste gevallen zul je evengrote steekproeven willen hebben.

Stuvia. De twee populaties waaruit de steekproeven worden genomen.5 Het vergelijken van twee populatievarianties: onafhankelijke steekproeven De meest gebruikelijke statistische procedure voor het vergelijken van twee populatievarianties maakt een gevolgtrekking over de verhouding nulhypothese en Ha luidt: . Deze schattingen kunnen onder andere gebaseerd zijn op eerdere steekproeven of de meest conservatieve schatting p=0. De Je maakt gebruik van de F-verdeling: met (n1-1) vrijheidsgraden in de teller en (n2-1) vrijheidsgraden in de noemer.com . heb je ook α nodig. De steekproeven worden aselect en onafhankelijk uit de populaties genomen Om het kritieke gebied te vinden. de volgende formule met de gewenste betrouwbaarheid als beide steekproeven even groot moeten zijn: n₁=n₂= je zult schattingen voor de waarden van moeten substitueren voordat je de vergelijking voor de steekproefomvang kunt oplossen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Gebruik om µ₁ . de volgende formule met de gewenste betrouwbaarheid als beide steekproeven even groot moeten zijn: Je zult schattingen voor de waarden van p₁ .p₂: Gebruik om p₁ . Vervolgens kijk je in de tabel en zie je de grens van het kritieke gebied bij een bepaalde α. F-verdeling heeft twee aannames: 1. 9. zijn normaal verdeeld 2.5 kan worden gebruikt.p₂ moeten substitueren voordat je de vergelijking voor de steekproefomvang kunt oplossen. Deze schattingen kunnen steekproefvarianties uit eerdere steekproeven zijn.p₂ binnen een gegeven begrenzing B met kans (1-α) te schatten. . of een schatting (aan de veilige kant) op basis van het bereik – dat wil zeggen s ≈ R/4 Bepaling van de steekproefomvang voor het schatten van p₁ .µ₂ binnen een gegeven begrenzing B met kans (1-α) te schatten.

Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat als niet aan de aanname van normale populatieverdelingen is voldaan? Gebruik dan een niet-parametrische methode (H16. hoeft je niet te leren) .com .

Het stappenplan voor een variantieanalyse voor een volledig gerandomiseerd ontwerp (F-toets) 1.2 Het volledig gerandomiseerde ontwerp: één factor Een volledig gerandomiseerd ontwerp is een ontwerp waarbij aselect onafhankelijke steekproeven van experimentele eenheden worden genomen voor elke behandeling. en controleer de nulhypothese. Dit zijn de factor-niveaucombinaties die in het experment gebruikt worden. Waarneer significantie in het onderzoek is. 3. met onafhankelijke aleselcte steekproeven voor elke behandeling. 2. We noemen de resonsvariabele ook wel de te verklaren variabele. terwijl . Dit zijn waarden van de factor die in het experiment worden gebruikt. • Factorniveaus. Er zijn de volgende aannames: • De kansverdelingen van de populatie voor elke behandeling . 10. 1 De elementen van een ontworpen experiment Sommige elementen maken deel uit van vrijwel alle ontworpen experimenten. moeten dezelfde variantie hebben • De steekproeven van experimentele eenheden die voor de behandelingen worden gekozen moeten alselect en onafhankelijk zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 10 10. • De kansverdelingen van de populatie voor elke behandeling . Controleer of aan de aannames is voldaan. moeten allemaal normaal zijn. Deze is dat er geen verschil tussen de variabelen zit. Dit is het object waarvoor de respons en de factoren worden waargenomen of gemeten.com . • Experimentele eenheid. Dit zijn de variabelen waarvan het effect op de respons voor de experimentator van belang is. • Factoren.kwalitatieve factoren de factoren zijn die niet (van nature) op een nummerieke schal worden gemeten. dan geeft dit aan dat de verschillen binnen en buiten de Bron . • Behandelingen. Bereken de F-toets (via software). Variantieanalysetabel (ANOVA) voor een als de waarde van F dicht bij 1 volledig gerandomiseerd ontwerp ligt. Een waarnemingsexperiment is een experiment waarvoor de onderzoeker alleen maar de behandelingen en de respons op een steekproef van experimentele eenheden waarneemt. ongeacht het spcifieke toepassingsgebied: • De responsvariabele.Stuvia. Bij een regressieanalyse noemen we de factoren ook wel verklarende variabelen. Dit is de relevante variabele die in het experiment wordt gemeten. nulhypothese verwerpen. Verzeker je ervan dat het ontwerp werkelijk gerandomiseerd is. .Kwantitatieve factoren worden op een numerieke schaal gemeten. • Een ontworpen experiment is een experiment waar de onderzoeker de specificatie van de behandelingen en de methode van het toekennen van experimentele eenheden aan elke behandeling zlef bepaalt.

5.3 Meervoudige vergelijkingen van verwachtingen Eerst moet je weten hoeveel behandelingsparen er gemaakt kunnen worden: Met behandelingen Om behandelingsverwachtingen tegelijkertijd te vergelijken zijn er drie manieren: • Volgens Tukey. Een volledig factorieel experiment is een experiment waarin elke factor-niveaucombinatie wordt gebruikt. Wel is het belangrijk om te weten wat er gebeurd. Dan voer je een volledig factorieel experiment uit. 10. in het aantal factoren die aanwezig zijn. dan moet er weer op significantie worden getoetst: . Wanneer er dan een significant resultaat uitkomt. 10. • Volgens Scheffé.4 Factoriële experimenten Meestal wordt de responsvariabele door meerdere variabelen beïnvloed. Om dit te berekenen moet je software gebruiken. Hiernaast is dat factor A en B. 4. • Behandelingsverwachten verschillen terdege. moet je verder gaan splitsen (stage 2). de behandelingsverwachtingen zijn gelijk. Allereerst wordt de Ftoets berekend zoals eerder beschreven. Zijn procedure werkt specifiek voor paarsgewijze vergelijkingen waarbij de steekproeven bij de behandelingen niet even groot zijn.Stuvia. Dit is te zien in stage 1. meer vaiantie tussen de variabelen dan binnen de variabelen zelf.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal varaiabelen bijna even groot zijn. Waarneer F-toets de nulhypothese omverwerpt: • Voer een meervoudige analyse uit voor het aantal paren dat je met elkaar wilt vergelijken. maar er zijn andere factoren die de respons beïnvloeden. Dat houdt in dat het aantal behandelingen in het experiment gelijk is aan het totale aantal factorniveaucombinaties. Zijn procedure werkt specifiek voor paarsgewijze vergelijkingen wanneer de steekproeven bij de behandelingen even groot zijn. Dit is een meet algemene procedure voor het vergelijken van alle mogelijke lineaire combinaties van behandelingsverwachtingen. Waanner duidelijk groter. Waarneer de f-toets de nulhypothese niet omverwerpt: • Nulhypothese is juist. • Volgens Bonferroni.

Stuvia. Daarna moet er gebruik gemaakt worden van de meervoudige vergelijking om de paren van behandelingsverwachtingen te vergelijken (zie 10. . moeten de twee factoren samen komen als interactiefactor AB.3).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer beiden significant zijn.com .

com . Vandaar dat daar andere technieken voor zijn. De nulhypothese is hierbij dat de waargenomen aantallen net zo groot zijn als de verwachte aantallen. Aan de hand daarvan kan hij toetsen of de verschillen significant zijn. = kans op de standaardverhoging = kans op de extra salarisverhoging . • De steekproefomvang is voldoende groot.Stuvia. die worden aangegeven met . kunnen niet met een binomiale kansverdeling worden berekend. zoals opleidingsniveau. Voor elke cel is de verwachte frequentie E(ni) ten minste 5. cellen of categorieën genoemd. Bij een aselecte steekproef is hieraan voldaan. die meer dan twee categorieën voor een respons hebben. • • • • Er zijn mogelijke uitkomsten bij elk deelexperiment. Deze berekent eerst het verwachte aantal en vergelijkt dat met de waargenomen aantallen. Jaarlijks zou 25% van de werknemers een extra verhoging moeten krijgen. De kansen op de uitkomsten.2 het toetsen van kansen op categorieën: de tabel met één rij Hier vallen kleine onderzoeken onder. De alternatieve hypothese is dat de waargenomen aantallen verschillen van de verwachte aantallen. Hieronder de resultaten: Geen standaa Extra rd 42 365 193 Waarbij =600 en =3 Eerst moeten de kansen gedefinieerd worden in termen van : = kans op geen salarisverhoging. Deze uitkomsten worden klassen.1 Categorische gegevens en het multinomiale experiment Kwalitatieve variabelen. zijn gelijk voor alle deelexperimenten. kan men de chikwadraattoets uitvoeren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 11 11. Dit heeft de volgende kenmerken: • Het experiment bestaat uit identieke deelexperimenten. waarbij De deelexperimenten zijn onderling onafhankelijk De relevante variabelen zijn de waargenomen aantallen. 65% een standaardverhoging en 10% geen verhoging. Daarvoor moet wel aan de volgende aannames voldaan zijn: • Er is een multinomiaal experiment uitgevoerd. uitkomsten die in elk van de klassen vallen. aangezien er een variabele is die invloed heeft de responsvariabele. Deze gegevens komen meestal uit een multinomiaal experiment. Om te onderzoeken of er een variantie bestaat tussen de verschillende categorieën van die variabele. =1 11. Er wordt een steekproef getrokken om te achterhalen of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Stel: Er is een bedrijf dat een objectief systeem wil invoeren voor de salarisverhogingen door middel van beoordelingen van leidinggevende.

65 = 390 = 600 * 0.10 = 60 = 600 * 0. Het rijtotaal (413) te vermenigvuldigen met het kolomtotaal (341) (van de gevraagde cel) te delen door het totale aantal (1000). De waarden die daaruit komen worden verwachtingswaarde uitrekenen. Voor dit onderzoek is dat 9. Het waargenomen aantal is dus 157 en hieronder zien we het verwachte aantal. Het gaat hier om welke grootte auto de fabrikant verkoopt autogroot Klein te Middelgro ot Groot totaal Fabrikant A B C 15 7 12 6 58 34 1 65 82 45 19 2 18 1 14 2 60 38 3 Totaal D 10 46 28 84 413 396 191 1000 Om de verwachtingswaarde te berekenen van de kans dat Fabrikant A een kleine auto verkoopt.21 en de chikwadraattoets geeft een hoger aantal. Dus dat wil zeggen dat de nulhypothese wordt verworpen. moet er een associatiemaat gebruikt worden. Een tabel met meerdere rijen en meerdere kolommen wordt een kruistabel genoemd.10.33 ( i) genoemd. alleen de berekening van de verwachtingswaarden en de vrijheidsgraden is verschillend.25 = 150 Chikwadraat is: χ2 = = + + = 19.Stuvia. Zo kunnen we de Aangezien er 2 vrijheidsgraden zijn ( -1 = 3–1= 2) kan je in een tabel kijken naar de kritieke waarden.65.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Daarna kunnen de hypothesen gemaakt worden: : =0. = 600 * 0. Voor het toetsen wordt hier ook de chikwadraattoets gebruikt. =0. De handelingen die je moet verrichten zijn vrijwel hetzelfde.833 . 11. Dat wil dus zeggen dat de nulhypothese niet klopt en dat de werkelijke verdeling niet overeenkomt met het voorgestelde plan.25.com . Om te zien welke categorie afwijkt.000. = 140.3 het toetsen van kansen op categorieën: de tabel met rijen en kolommen. =0. a: Ten minste één kans wijkt af van de bovenstaande gespecificeerde waarde te vermenigvuldigen Dan kan je de verwachte aantallen gaan berekenen door met . In spss zal dezelfde score er uitkomen met een overschrijdingskans van.

11. moet je de hypothese van onafhankelijkheid (nulhypothese) aannemen. Om de vrijheidsgraden te bereken doe je (aantal rijen minus 1) * (aantal kolommen minus 1).Stuvia. kan je geen causaliteit tussen de vairabelen vaststellen. Zelfs als je chikwadraattoets een zeer lage score geeft. omdat variabelen op oneindig veel manieren invloed op elkaar hebben. Als we de tabel van hierboven gebruiken zien we dat (4-1) * (3 -1) = 3 * 2= 6 vrijheidsgraden. • . omdat de chikwadraattoets alleen toets of variabelen afhankelijk van elkaar zijn. Wanneer je de nulhypothese verwerpt. Als je de nulhypothese wel aanneemt. maak je de kans op een fout van de tweede soort.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Daarna weer de som nemen van de breuk (waargenomen aantal minus verwacht aantal (en dat aantal kwadrateren) gedeeld door het verwachte aantal).4 Een waarschuwing bij het gebruik van chikwadraattoetsen • • Het gebruik van vrijheidsgraden moet vermeden worden waarneer de verwachte aantallen (<5) zeer klein zijn.

β0: snijpunt van de lijn met de y-as . 12. 2.variantie van de kansverdeling van ε is constant voor alle waarden van de verklarende variabele x.Stuvia. .β1: helling van de lijn Stappenplan om de regressielijn te gebruiken: 1. 12. als je tot de conclusie komt dat het model bruikbaar is.1 Kansmodellen Algemene vorm van een kansmodel: Y = deterministische component + toevallige afwijking = β0 + β1x + ε Waarbij: . De regressielijn heeft de volgende eigenschappen: .som van afwijkingen is gelijk aan 0 .Y: afhankelijke variabele of responsvariabele of te verklaren variabele . 4.3 Modelaannames Veronderstellingen over kansverdeling van de toevallige afwijking ε: . gebruik het dan voor nieuwe voorspellingen. en schat de standaardafwijking van deze verdeling.E(y): β0 + β1x = deterministische component . . 5.com . De waarde van ε die bij één waarde hoort.waarden van ε bij verschillende waarden van y zijn onafhankelijk. . Deze aannames stellen ons in staat maten voor de nauwkeurigheid van kleinstekwadratenschatters te ontwikkelen en om toetsen te ontwikkelen voor de bruikbaarheid van de regressielijn. gebruik de steekproefgegevens om de onbekende parameters β0 en β1 te schatten.2 Het schatten van het model: de methode van de kleinste kwadraten Met een regressielijn kun je β0 en β1 berekenen. specificeer de kansverdeling van de toevallige afwijkingen.ε heeft een normale verdeling.som van kwadraten van afwijkingen is kleiner dan voor enig ander lineair model de modelparameters mogen alleen worden geïnterpreteerd binnen het bereik van de verklarende variabele in de steekproef. voor schattingen en voor andere doeleinden. die een verband legt tussen verwachting E(y) en de verklarende variabele x.Ε: toevallige afwijking .X: onafhankelijke variabele of verklarende variabele . ontwikkel een hypothese over de deterministische component van het model. hangt dus niet samen met waarden van ε die bij andere y-waarden horen. 3. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 12 12. Het gemiddelde van de waarden van ε over een oneindig lange reeks experimenten is gelijk aan 0 voor elke waarde van de verklarende variabele x. geef een statistische beoordeling van de bruikbaarheid van het model.verwachting van kansverdeling is 0.

We kunnen geen causaal verband constateren op basis van een sterke steekproefcorrelatie.Stuvia. 12. luidt de enige conclusie die we veilig kunnen trekken. des te sterker wordt het lineaire verband tussen y en x. dan is er weinig of geen verband tussen variabelen y en x. R² kun je in een Excel-uitvoer vinden onder “R Square”. die verklaard wordt door het lineaire verband tussen y en x.com .8 Gebruik van het model voor schattingen en voorspellingen .4 Een schatter van σ² Om standaardafwijking σ van ε: Interpretatie van s. Als we een sterke correlatie in de steekproefgegevens waarnemen. Als r dicht bij of gelijk is aan 0. r is correlatiecoëfficiënt voor steekproef. r=-1 betekent een negatieve samenhang.6 De correlatiecoëfficiënt De correlatiecoëfficiënt wordt weergeven met r. hoe dichter r bij -1 of 1 komt.7 De determinatiecoëfficiënt De determinatiecoëfficiënt r² geeft de fractie weer van de totale variatie rond .5 Bruikbaarheid van het model: het maken van gevolgtrekkingen over de helling β₁ Je kan ook gevolgtrekkingen maken over helling β1 met een betrouwbaarheidsinterval 12. 12. r=1 betekent een positieve samenhang. Praktische informatie van de determinatiecoëfficiënt r² Ongeveer 100(r²)% van de steekproefvariantie in y (gemeten als totale som van de kwadraten van de afwijkingen van de steekproefwaarden y ten opzichte van hun gemiddelde ) kan verklaard worden door (of toegeschreven aan) het gebruiken van x voor het voorspellen van y in het lineaire model. Een r² van 0. ρ is voor populatie. Het is een maat voor de sterkte van het lineaire verband tussen twee variabelen x en y.60 betekent dat de som van de kwadraten van de afwijkingen van de y-waarden van de voorspelde waarden met 60% is verminderd door het gebruik van de kleinste-kwadratenvergelijking in plaats van voor het voorspellen van y.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 12. dat er waarschijnlijk een lineair verband bestaat tussen x en y. R² ligt altijd tussen 0 en 1. 12. de geschatte standaardafwijking van ε We verwachten dat de meeste (≈95%) van de waargenomen y-waarden binnen een verticale afstand van 2s van de waarde van van de kleinstekwadratenvoorspelling zullen liggen.

Stuvia. .com . .het schatten van de verwachting van y.het voorspellen van een nieuwe individuele y-waarde voor een gegeven x Als n groter wordt. E(y). voor een specifieke waarde van x. wordt betrouwbaarheidsinterval kleiner.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een kansmodel wordt bij lineaire regressie meestal gebruikt voor het maken van twee typen van gevolgtrekkingen: .

x2. We kiezen dus het geschatte model: Als je een grafiek maakt van E(y) tegen één van de variabelen voor constante waarden van de andere waarden. Als je het proces herhaalt voor andere variabelen. met helling gelijk aan Bi. x4 en x5 alle kwantitatieve variabelen zijn die geen functie zijn van andere verklarende variabelen. βk van het model te schatten 3. Om een eerste-ordemodel te schatten. krijg je een reeks parallelle rechte lijnen. ….3 Modelaannames Bij het algemene meervoudige lineaire regressiemodel is ε de toevallige afwijking. xk de verklarende variabelen zijn. Deze symbolen kunnen hogere-ordetermen zijn van kwantitatieve of kwalitatieve verklarende variabelen ε afwijking om kansmodel te maken in plaats van deterministisch model Bi de bijdrage van de verklarende variabele xi vastlegt Het analyseren van een meervoudig lineair regressiemodel: 1.2 Het eerste-ordemodel: het schatten en interpreteren van de parameters β Een model met alleen termen die kwantitatieve verklarende variabelen bevatten. Bi stelt de helling voor van de lijn die het verband tussen y en xi weergeeft wanneer alle andere x-variabelen constant worden gehouden. dit effect wordt gemeten door de helling B. Controleer of aan de aannames van ε wordt voldaan.Stuvia. …. β1. Gebruik de steekproefgegevens om de onbekende parameters βo. β2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 13 13. en breng zo nodig wijzigingen in het model aan 5.com . x3. Geef een statistische beoordeling van de bruikbaarheid van het model 6. en maak een schatting van de standaardafwijking σ van deze verdeling 4. gebruik het dan voor het voorspellen.1 Meervoudige lineaire regressiemodellen Meervoudige lineaire regressiemodellen: Y = βo + β1x1+ β2x2 + … + βkxk +ε Waarbij: y de afhankelijke. zal het resultaat altijd een rechte lijn zijn. op E(y) onafhankelijk is van alle andere verklarende variabelen in het model. Aannames voor ε: . 2. 13. 13. gebruik je de methode van de kleinste kwadraten (net als meervoudige lineaire regressiemodellen in het algemeen). Bepaal het deterministische component van het model. heet een eerste orde-model: E(y) = βo + β1x1+ β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 Waarbij x1. te verklaren variabele is x1. x2. Specificeer de kansverdeling van de toevallige afwijking. Dit geeft aan dat het effect van de verklarende variabele x. het schatten en voor andere doeleinden. Als je tevreden bent over het gevonden model.

maar fout van de tweede soort.Wel verband tussen y en xi. Het enige wat je van een toets op een parameter β kunt zeggen. Desondanks zijn R² en R²a slechts steekproefgrootheden. des te groter is de fout in het schatten van de modelparameter en in het voorspellen van y.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Voor elke reeks waarden van x1. is of dat er voldoende of dat er onvoldoende bewijs is voor een lineaire relatie tussen y en xi. maar dit is complexer dan een lineair verband. . x2.Bij achtereenvolgens toetsen op verschillende β’s is het onduidelijk hoe groot de kans op een fout van de eerste soort is. omdat de gebruikelijke toetsingsgrootheden niet onafhankelijk zijn 13. xk heeft de toevallige afwijking ε een normale kansverdeling met een verwachting gelijk aan 0 en een variantie gelijk aan σ² De toevallige afwijkingen zijn onderling onafhankelijk σ² is de variantie van de toevallige afwijking ε. Hoe groter σ². . . R²a is altijd kleiner dan R². …. Om de algemene bruikbaarheid van het model te beoordelen is om een hypothese te toetsen die alle parameters β omvat. Je kan ook de gecorrigeerde meervoudige determinatiecoëfficiënt R² a gebruiken. Om σ² te berekenen.com . moet deze waarde gebaseerd zijn op een steekproef die aanzienlijk meer waarnemingen bevat dan het aantal parameters in het model. gebruik je de regressieanalyse en de bijbehorende uitvoertabel. Deze houdt rekening met zowel de steekproefgrootte n als met het aantal parameters β in het model. Dit getal vind je in de uitvoer bij ANOVA => “F”.4 Gevolgtrekkingen over de parameters β Een 100(1-α)% betrouwbaarheidsinterval voor parameter β: Het is riskant om t-toetsen uit te voeren op de individuele parameters β in een eerste-orde lineair model om te bepalen welke verklarende variabelen geschikt zijn om y te voorspellen en welke niet. Het is de verhouding van de verklaarde variatie . s² = SSE n – (k – 1) k als aantal verklarende variabelen 13. Als je de waarde van R² wilt gebruiken als een maat voor de bruikbaarheid van het model om y te voorspellen.Wel verband tussen y en xi. R² neemt toe als er meer variabelen aan het model worden toegevoegd.Geen verband tussen y en xi.5 Het toetsen van de bruikbaarheid van een model Met de meervoudige determinatiecoëfficiënt R² kun je bepalen hoe goed een model een verzameling gegevens beschrijft: R²=0 betekent dat model totaal niet past bij gegevens.Stuvia. R²=1 betekent perfect verband tussen model en gegevens. Dit is een F-verdeelde grootheid. Als je H0:Bi =0 niet kunt verwerpen. R² vind je in de uitvoer bij “R Square”. dan zijn er verschillende conclusies mogelijk: .

Als je H0 verwerpt. Anders een nieuw model gebruiken 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gedeeld door het aantal vrijheidsgraden van de toevallige afwijking.8 Het construeren van een model: kwadratische en andere hogereordemodellen Een kwadratisch model bevat een kwadratische term (of twee-ordeterm).6 Het gebruiken van het model voor het schatten en voorspellen Met een meervoudig lineair regressiemodel kun je een uitkomst schatten door het modelin te vullen. voer dan geen t-toetsen uit op de coëfficiënt β van de eersteordetermen x1 en x2. Hoe groter de fractie van de totale variatie die door het model verklaard kan worden. des te groter is de uitkomst van de F-grootheid. ga naar stap 2. 13. ongeacht de grootte van de bijbehorende overschrijdingskansen in de computeruitvoer. terwijl x2 constant wordt gehouden (β2 + β3x1) de verandering E(y) voorstelt als x2 met één eenheid toeneemt.7 Het construeren van een model: interactiemodellen Bij parallelle rechte lijnen hangt de relatie tussen E(y) en een verklarende variabele niet af van de waarden van de andere verklarende variabelen in het model. terwijl x1 constant wordt gehouden x1x2 is de interactieterm. dat rekening houdt met deze afhankelijkheid. Een interactiemodel voor het verband tussen E(y) en twee verklarende variabelen: E(y) = βo + β1x1+ β2x2 + β3x1x2 Waarbij: (β1 + β3x2) de verandering E(y) voorstelt als x1 met één eenheid toeneemt. waardoor er een kromlijnig verband tussen y en x ontstaat. Deze termen moeten deel blijven uitmaken. Als de relatie tussen E(y) en een verklarende variabele wel afhangt van de waarden van de overige x-variabelen. Aanbeveling voor het toetsen van de bruikbaarheid van een meervoudig regressiemodel: 1. dan is het eerste-ordelmodel niet geschikt voor het voorspellen van y. Als F>F a.com . dan verwerp je H0 dat β1=β2=βk =0. Om een betrouwbaarheidsinterval voor de verwachting van y te construeren. Voer t-toetsen uit op die parameters β waarin je het meest bent geïnteresseerd 13. 13. Toets de bruikbaarheid van het model met de F-toets H0 : β1=β2=βk =0.Stuvia. het hele model heet het interactiemodel met twee kwantitatieve variabelen Waarschuwing: Als eenmaal is vastgesteld dat interactie belangrijk is in het model E(y) = βo + β1x1+ β2x2 + β3x1x2. In dat geval hebben we een ander model nodig. moet je de standaardafwijking van de kansverdeling van de schatter kennen. Dat kun je te weten komen door middel van een computerprogramma. Een kwadratisch . Zo’n model bevat de producten van twee of meer x-variabelen.

µa β3 = µd . kan een eersteordemodel goed bij de gegevens passen.β1 een verschuivingsparameter is . 13.β3 : bepaalt de rotatie van het oppervlak .β1.µa 13. β5 : het teken en de grootte van deze parameters bepalen het soort oppervlak en de krommingen ervan Er zijn drie soorten oppervlakten mogelijk: een paraboloide die naar boven open is.Stuvia. Voor een kwalitatieve variabele met k niveaus gebruik je (k-1) dummyvariabelen: Y = βo + β1x1+ β2x2 + … + βk-1xk-1 +ε Waarbij x1 de dummyvariabelen voor i+1 is en xi Dan geldt voor dit coderingssysteem: . Er is nog geen interactie. een paraboloide die naar beneden open is en een zadelachtig oppervlak. kan de kromming in het responsoppervlak zeer gering zijn over het bereik van de variabelen in de gegevensverzameling.µb = βo + β1 en . maar de richting is hetzelfde.βo : is het snijpunt met de y-as. één kwantitatief en één kwalitatief: 1.µa = βo en . verschuift het oppervlak langs de x 1.β2 de mate van kromming geeft een model dat alle mogelijke tweede-ordetermen bij twee verklarende variabelen bevat heet een volledig tweede-ordemodel: E(y) = βo + β1x1+ β2x2 + β3x1x2 + β4x²₁+ β5x²₂ Toelichting: . Als dit gebeurt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal model met één kwantitatieve verklarende variabel = E(y) = βo + β1x+ β2x² Waarbij: .com .β4.10 Het construeren van een model: modellen met zowel kwantitatieve als kwalitatieve variabelen Stappenplan voor constructie van een model dat een verband geeft tussen E(y) en twee verklarende variabelen. slechts alleen hoofdeffecten . het verband tussen E(y) en de x is dezelfde lijn 2. β2 : als deze veranderen. de waarde van E(y) als x 1=x2=0 . lijnen zijn parallel. moet je ze omzetten in dummyvariabelen.en x2-assen .9 Het construeren van een model: kwalitatieve-variabelemodellen Om kwantitatieve variabelen te gebruiken in regressiemodellen.βo het snijpunt van de kromme met de y-as is .µc = βo + β2 en β1 = µb .µa β2 = µc . De meeste relaties tussen E(y) en twee of meer kwantitatieve variabelen zijn van de tweede orde en vereisen het gebruik van het interactieve of van het volledige tweede-ordelmodel om een goede aanpassing van de gegevensverzameling te krijgen. Maar net als in het geval van één enkele verklarende variabele.

is de gecombineerde schatting beter dan drie aparte schattingen gebaseerd op het schatten van een apart model voor elk niveau. doe dit: H0 : βg+1=βg+2=…=βk =0 Ha ten minste één β≠0 Wees voorzichtig met H0 accepteren. 13. de responskrommen hebben dezelfde vorm.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. De meeste mensen gaan uit van het soberheidsprincipe. Als twee concurrende modellen praktisch hetzelfde voorspellende vermogen hebben moet je het soberste model kiezen. één enkele tweede-ordemodel is voldoende om het verband tussen E(y) en x1 te beschrijven. 1. het is de beste voorspeller van y. bv. Bepaal βi.Op deze manier kunnen we toetsen of de krommen verschillend zijn . de responskrommen voor de drie niveaus zijn verschillend.Stuvia. De verklarende variabele met de hoogste t-waarde wordt x 1. er is interactie tussen x1 en de niveaus Waarom zou je een model met een kwalitatieve en een kwantitatieve variabelen construeren? . Om te bepalen welk model je beter kan gebruiken. voor alle niveaus (zie figuur 13.x2.11 Het construeren van een model: het vergelijken van geneste modellen Twee modellen zijn genest als één model alle termen van het tweede model bevat en ten minste nog één extra term. maar hebben verschillende snijpunten met de y-as 3. en het eenvoudigste model wordt het gereduceerde model genoemd.com . xk . Als de variantie van ε werkelijk hetzelfde is voor elk niveau. nu met interactie.We verkrijgen een gecombineerde schatting van σ². De respons en de verklarende variabelen worden in het computerprogramma ingevoerd. E(y)= βo + β1xi . De significantie van de F-toets vindt je rechts onderin in een uitvoerabel. 13.30) 2. de variantie van de toevallige afwijking ε. Daarvoor gebruik je de stapsgewijzen regressie. Het meest complexe model van de twee wordt het volledige model genoemd. Dat houdt in dat men voor een model kiest voor een model met een klein aantal parameters β. blz. De gebruiker geeft aan wat de te verklaren variabele y is en de verzameling mogelijk belangrijke verklarende variabelen x1.…. waarbij k in het algemeen groot is. waarna de stapsgewijze procedure begint. 454: Een kromlijnige relatie tussen E(y) en x: 1.12 Het construeren van een model: stapsgewijze regressie Vaak moeten we beslissen welke variabelen uit een grote verzameling verklarende variabelen in een model moeten worden meegenomen.

Stel voor elke uitschieter vast of . wordt x2. E(y)= βo + β1x1 + β2xi 3. 2. door de residuen in een grafiek uit te zetten tegen elk van de kwantitatieve verklarende variabelen. Gemiddelde van de residuen is gelijk aan 0. dat wil zeggen als je wilt vaststellen welke variabelen uit een groot aantal mogelijk belangrijke variabelen moeten worden gebruikt bij het construeren van het model.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. Analyseer elke grafiek en kijk of er een kromlijnig verband aanwezig is. worden uitschieters genoemd. 13. en alle of vrijwel alle residuen binnen 2 standaardafwijkingen van dezelfde nullijn.Er is een zeer groot aantal t-toetsen uitgevoerd. Twee eigenschappen hiervan: 1. Met een residuanalyse kun je ook het model verbeteren. 2. en je kunt onbelangrijke variabelen opnemen (fout van de eerste soort) of belangrijke variabelen vergeten (fout van de tweede soort) .3 afwijken en er toch nog van uitgaan dat de resultaten de betrouwbaarheid hebben die we hebben vastgesteld? Omdat de aannames allemaal gaan over de toevallige afwijking ε van het model. Teken lijnen op de residugrafieken op een afstand van 2 en van 3 standaardafwijkingen van de nullijn.Het omvat geen enkele hogere-ordetermen of interactietermen Stapsgewijze regressie moet alleen worden gebruikt als dat nodig is. In dat geval is waarschijnlijk een kwadratische term in het model nodig. = ( ). Om de variantie van de toevallige afwijking te schatten en de regressieaannames te controleren. Residuanalyse in stappen: 1. gelijk is aan het verschil tussen de werkelijke y-waarde en de onbekende verwachte waarde. Controleer of het model niet verkeerd is gespecificeerd. E(y)= βo + β1x1 + β2x2+ β3xi Deze stapsgewijze procedure gebruikt alleen maar schattingen op grond van de steekproef voor de werkelijke modelcoëfficiënten ( β ‘s). Dit verschil heet residu. Zoekt verder naar belangrijke variabelen. bestaat de eerste stap uit het schatten van de variantie ervan (de verwachting is per definitie 0).com . De variabele die dan de hoogste t-waarde heeft. gebruik je residuanalyses.Stuvia. Standaardafwijking van de residuen is gelijk aan de standaardafwijking van het geschatte regressiemodel Residuanalyses zijn ook nuttig voor het opsporen van een of meer waarnemingen die sterk afwijken van het regressiemodel. Onderzoek of resultaten buiten de 3 standaardafwijkingen mogelijke uitschieters zijn.14 Residuanalyse: het controleren van de regressieveronderstellingen Hoe ver kunnen we van de aannames van §13. Nu zoek je naar x3. Onderzoek de residugrafieken op uitschieters. en wordt aangegeven met . We verwachten dat ±95% van de residuen binnen 2 standaardafwijkingen van de nullijn zullen vallen. Probeer een tweede-ordemodel in de variabele waartegen de residuen in de grafiek worden uitgezet. Residuen die extreem ver van de nullijn liggen. hier moet je speciale aandacht aan schenken. en controleer of ongeveer 5% van de residuen buiten de 2 standaardafwijkingen vallen. om de belangrijke variabelen te selecteren. schatten we de fout aan de hand van het verschil tussen de werkelijke y-waarde en de geschatte verwachte waarde. Omdat de gerealiseerde toevallige afwijking die bij een bepaalde waarde van y hoort. Pas dus op want: .

Als je een kegelvormig patroon ontdekt. of een ander patroon dat aangeeft dat de variantie van ε niet constant is. 3. Zelfs als je de oorzaak niet kunt achterhalen. Controleer of de toevallige afwijkingen normaal zijn verdeeld. of dat het eenvoudig om een ongewone waarneming gaat. ================================================= ====================EXTRA INFORMATIE ================================================= ==================== Omdat dit wellicht lastig is voor sommigen. Probleem 2: multicollineariteit Dit wil zeggen dat variabelen in een regressiemodel sterk met elkaar correleren. Als wordt vastgesteld dat de waarneming een fout is. maar dan zonder deze waarneming. om het effect daarvan op de analyse te bepalen. 13. pas het model dan opnieuw aan met gebruikmaking van een variantie-stabiliserende transformatie op y. Je moet dus genoeg x-waarden hebben 2. Extreme scheefheid van de frequentieverdeling kan het gevolg zijn van uitschieters of kan een aanwijzing zijn dat een transformatie van de te verklaren variabele nodig is. 4. wat vaak leidt dat toevallige afwijkingen van het regressiemodel correleren. verbeter of verwijder deze dan. Probleem 1: schatbaardheid van de parameter In het algemeen moet het aantal niveaus van waargenomen x-waarden ten minste éé’n meer zijn dan de orde van het polynoom in x dat je wilt schatten. en de toetsen en voorspellingsintervallen zijn niet langer geldig. Probleem 3: voorspellen buiten het experimentele gebied Let op het bereik van het model. Probleem 4: gecorreleerde toevallige afwijkingen Waarnemingen neigen te correleren als ze dicht bij elkaar liggen in de tijd.Stuvia. Controleer op ongelijke varianties van de toevallige afwijkingen door de residuen tegen de voorspelde waarden in een grafiek uit te zetten. Om dit op te lossen kun je een stapsgewijze regressie uitvoeren. Een oplossing is een tijdreeksmodel construeren. of dat deze correspondeert met een element van een populatie dat anders is dan de rest van de steekproef. ga niet generaliseren en/of er te ver gaan 4. multicollineariteit en extrapolatie 1. maar sluit nooit zomaar een x uit! 3.14 Enkele valkuilen: schatbaarheid. Ga na of er duidelijke afwijkingen van normaliteit bestaan. Hierdoor wordt er niet meer voldaan aan de voorwaarde van onafhankelijke toevallige afwijkingen.com . zoals log(y). hieronder de vier verschillende schalen uitgelegd met voorbeeld: . door een frequentieverdeling van de residuen in een grafiek weer te geven met behulp van een stam-en-bladdiagram of een histogram. kun je de regressieanalyse nogmaals uitvoeren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal deze verklaard kan worden als een fout bij het verzamelen of invoeren van de gegevens.

vb.com . inkomen en leeftijd . Ordinale schaal Gegevens zijn ingedeeld in elkaar uitsluitende categorieën. Hiermee zijn alle rekenkundige bewerkingen mogelijk. waarbij sprake is van een rangorde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. zonder dat er sprake is van een rangorde. vb.: geslacht 2.: temperatuur in graden Celcius 4. vb. Ratioschaal Hebben een absoluut nulpunt.: opleidingsniveau en leeftijdsklassen 3.: temperatuur in Kelvin. Intervalschaal Heeft een arbitrair nulpunt. Nominale schaal Gegevens zijn ingedeeld in elkaar uitsluitende categorieën. vb.Stuvia. Het is hierdoor niet mogeijk om verhoudingen tussen de schaalposities te berekenen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->