P. 1
VWO Samenvatting Natuurkunde Newton: Ioniserende straling + Deeltjestheorie en straling

VWO Samenvatting Natuurkunde Newton: Ioniserende straling + Deeltjestheorie en straling

|Views: 9|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.80 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/15/2014

$1.80

USD

pdf

VWO Samenvatting Natuurkunde Newton: Ioniserende straling + Deeltjestheorie en straling

by

daniel95

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Natuurkunde Newton: Ioniserende straling + Deeltjestheorie en straling Par. Dan botsen die elektronen tegen een metalen plaat.  Bètastralen (-straling): deze straling bestaat uit kleine deeltjes: elektronen. Het ioniserend vermogen is kleiner dan bij bètastraling. De absorptie van stralingsenergie door een materiaal hangt af van:  Materiaalsoort: het ene materiaal absorbeert meer van de invallende stralingsenergie dan het andere materiaal. des te kleiner is de doorgelaten hoeveelheid straling. In een radioactieve stof zijn de kernen van de atomen instabiel. De stralingsenergie van gammastraling is groter dan bij röntgenstraling. tot ze een grote snelheid hebben. waarna ze röntgenstraling uitzenden.  Verschillende materialen laten dit in verschillende mate door. zie Binas tb. . Bij gebruik van ioniserende straling heb je dus te maken met een bron die de straling uitzendt en een ontvanger die de uitgezonden straling absorbeert. de energie wordt geabsorbeerd door het voorwerp.Röntgenbuis: dit is de bron van röntgenstraling.2 Ioniserende straling bestaat uit röntgenstraling en kernstraling en wordt uitgezonden door een bron. Röntgenstraling kan dwars door materialen doordringen.  Het kan een gas elektrisch geladen maken. 25).Radioactieve stoffen: dit is de bron van kernstraling. . Deze grote stralingsenergie van röntgenstraling verklaart het ioniserend vermogen (kracht om atomen te ioniseren) ervan. Ook raakt röntgenstraling een deel van zijn energie kwijt. Bij kernstraling is de stralingsbron een radioactieve stof. . Elektromagnetische straling: röntgenstraling en licht. 11. Radioactieve bron: een stralingsbron die kernstraling uitzendt. Hoe groter de absorptie van röntgenstraling door een materiaal is. des te groter is de absorptie van röntgenstraling en des te kleiner is de doorgelaten hoeveelheid straling.Stuvia. Het doordringend vermogen is heel klein en het ioniserend vermogen is heel groot. Kernstraling heeft ook een doordringend en een ioniserend vermogen. Het ioniserend vermogen is kleiner dan alfastraling: matig. Het doordringend vermogen van de straling is groter dan bij alfastraling. Radioactief verval: de instabiele kernen van een radioactieve stof veranderen in atoomkernen van een andere stof onder uitzending van kernstraling.  Gammastraling (-straling): deze straling is een vorm van elektromagnetische straling. Meestal is een deel van die isotopen radioactief. Het doordringend vermogen is groter dan bij bètastralen.com .  Een lichtgevoelige film is er gevoelig voor. De drie belangrijkste soorten kernstraling zijn:  Alfastraling (-straling): deze straling bestaat uit kernen van heliumatomen.  Materiaaldikte: hoe groter de dikte van het materiaal is. Deze radioactieve stoffen wijken af van het normale molecuul. Eigenschappen röntgenstraling:  Het beweegt zich rechtlijnig voort. omdat de kern te veel kerndeeltjes (protonen/neutronen) bevat. In zo’n buis worden elektronen met behulp van een elektrische spanning versneld. Zij zenden voortdurend kernstraling uit. Bij röntgenstraling is deze stralingsbron een röntgenbuis. Een loden plaat laat bijvoorbeeld minder door dan een even dikke aluminiumplaat. Dit verklaart het doordringend vermogen van röntgenstraling. Het belangrijkste verschil tussen röntgenstraling en licht is dat röntgenstraling een veel hogere stralingsenergie heeft dan licht. Sommige stoffen zijn radioactief. Van bijna alle stoffen bestaan isotopen(stof die afwijken van de normale stof. maar nog steeds matig.

A(t) = -N(t) / t A(t) = activiteit (Bq). t = tijd (s). Atomen in levende cellen kunnen door absorptie van stralingsenergie veranderen in ionen. A(t) = A(0) * ½t/t½ A(t) = activiteit op tijdstip t.  = ln2 / t½  = vervalconstante (s-1) t½ = halveringstijd van een stof (s). Er wordt geen straling opgeslagen. A(0) = activiteit op tijdstip 0. A(t) =  * N(t) A(t) = activiteit (Bq). beginhoeveelheid en de instabiliteit van het betreffende isotoop. N(0) = het aantal instabiele kernen op tijdstip 0. t = tijd (s). De hoeveelheid geabsorbeerde straling hangt af van de stralingsintensiteit en de tijdsduur.com . Absorptie van straling door levende wezens kan wel schade opleveren. De activiteit hangt af van de tijd. Daardoor kunnen in de cel chemische reacties plaatsvinden die de cel kunnen beschadigen of doden. .3 Absorptie van straling door een ijzeren plaat heeft weinig gevolgen. Het voorwerp absorbeert de stralingsenergie. De eenheid van activiteit is becquerel (Bq). -N(t) = het aantal instabiele kernen dat vervalt. t½ = halveringstijd van een stof (s).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Activiteit A van een bron: het aantal instabiele kernen dat per seconde vervalt. De rechtevenredigheid tussen de activiteit en het aantal instabiele kernen = vervalconstante. N(t) = N(0) * ½t/t½ N(t) = het aantal instabiele kernen op tijdstip t. Par. t = de tijdsduur waarin dat aantal vervalt (s). waardoor het voorwerp in temperatuur zal stijgen. De mate van blootstelling van het lichaam aan ioniserende straling wordt bepaald door de dosis en het dosisequivalent. Halveringstijd t½ van een radioactieve stof: de tijd waarin het aantal instabiele kernen en daarmee de activiteit tot de helft afneemt. 11. Dosis: de hoeveelheid straling die 1kg van het bestraalde voorwerp heeft geabsorbeerd. De aangerichte schade hangt ook af van de soort straling. -1  = vervalconstante (s ) N(t) = aantal instabiele kernen. t½ = halveringstijd van een stof (s). Die geabsorbeerde energie wordt omgezet in warmte.Stuvia.

Alfa.  Inwendige bestraling: hierbij is -straling juist veel gevaarlijker dan -straling. De veiligheidsmaatregelen bij een gesloten stralingsbron zijn anders dan bij een open stralingsbron. ook af van de soort straling. Een betere mate voor blootstelling van het lichaam aan ioniserende straling is dosisequivalent.en -straling anders dan bij . -straling is gevaarlijker. 3. De absorptie van straling door stoffen is bij .com . Mogelijkheden tot stralingsbescherming zijn: 1. 2. Afstand houden. Twee voorbeelden van stralingsdetectie:  Dosismeter: wordt meestal gebruikt door personeel dat veel met straling werkt.en gammastraling: hierbij is de absorptie door een stof nooit volledig.  Uitwendige bestraling: hierbij is -straling ongevaarlijk. H=Q*D H = dosisequivalent (Sv) Q = weegfactor (=20. De dracht R hangt af van de soort straling en de soortstof waar het doorheen gaat. Je straalt zelf niet uit. . van binnen af. rest=1) D = dosis (Gy) Bestraling: ioniserende straling op je. Dit komt doordat de straling je lichaam niet meer hoeft door te dringen. Je straalt dus zelf ook uit.en bètastralen: hierbij kan de stralingsabsorptie volledig zijn.Stuvia. Afscherming van de bron.Röntgen. In een gesloten stralingsbron is de radioactieve stof in een omhulsel opgesloten. Er wordt hierbij gekeken naar hoeveel de stof verandert nadat er ioniserende straling op valt. Achter een tweemaal zo dikke plaat is de stralingsintensiteit nog maar de helft van de helft.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material D = Estr / m D = dosis (J/kg of Gy) Estr = geabsorbeerde stralingsenergie (J) m = massa van het voorwerp (kg) De aangerichte schade in het lichaam hangt. Besmetting: radioactieve bron is in of op je lichaam. Hoe groot de absorptie is.en röntgenstraling: . naast de dosis. . als de straling een bepaalde afstand (dracht) in de stof heeft doorlopen. van buitenaf. wordt gegeven door de halveringsdikte d½. Tijdsduur zo kort mogelijk houden. maar alleen -straling dringt diep in het lichaam door en veroorzaakt ionisaties. Een elektronische teller laat zien hoe groot de activiteit is.  Geiger-müllerteller: wordt meestal gebruikt om te controleren of apparaten niet te veel ioniserende straling uitzenden. In laboratoria kan men zien hoeveel straling er is geweest.

het aantal botsingen per 2 seconden per m neemt toe en de druk neemt daardoor toe. 15.16 + T(in °C) 2. 1. ze botsen vaker en heviger zodat de druk toeneemt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material I(x) = I(0)*½x/d½ I(x) = stralingsintensiteit (m) I(0) = stralingsintensiteit van invallende straling. Gasdruk: de kracht die het gas op een oppervlakte van 1m2 uitoefent.31 J/(mol∙K) (BiNaS) Kinetische gastheorie: hoe hoger de temperatuur. 2. 3. Par. . des te groter is de gemiddelde snelheid van de moleculen. Volumewet van Gay-Lussac(gelden alleen voor ideaal gassen): V/T=c V = volume (in m3) T = absolute temperatuur (in K) C = constante (hangt af van de druk en de hoeveelheid gas) Algemene gaswet: (p*V) / T = n * R p = druk (Pa) 3 V = volume (m ) T = absolute temperatuur (in K) n= aantal deeltjes R = gasconstante (8. Boyle: in een kleine volume zijn meer moleculen per m3. p=F/A p = druk (in N/m2 of Pa) F = kracht (N) A = oppervlakte (m2) De druk van het gas wordt tweemaal zo groot. ze kunnen alleen dezelfde druk uitoefenen als het volume toeneemt. Er is dan sprake van besmettingsgevaar.com . Volumewet: bij temperatuurstijging neemt de gemiddelde snelheid van de moleculen toe. Drukwet van Gay-Lussac (gelden alleen voor ideaal gassen): p/T=c p = druk (Pa) T = absolute temperatuur (in K) C= constante (hangt af van het volume en de hoeveelheid gas) 3.Stuvia. Drukwet: bij temperatuurstijging neemt de gemiddelde snelheid van de moleculen toe. Wet van Boyle (gelden alleen voor ideaal gassen): p*V=c p = druk (Pa) 3 V = volume (m ) c = constante (hangt af van de temperatuur en de hoeveelheid gas) T (in K) = 273.2 Hoe kleiner de afstand tussen de moleculen hoe groter de vanderwaalskracht. (hiermee zijn de drie gaswetten te verklaren) 1. x = afstand x (m) d½ = halveringsdikte van het materiaal (m) Open stralingsbron: wanneer een gesloten stralingsbron kapot gaat en radioactieve stoffen vrijkomen. wanneer je het volume tweemaal zo klein maakt.

maar de moleculen bewegen naar een andere plaats. en bij ongelijksoortige lading is de elektrische kracht aantrekkend.Straling: hierbij zijn geen moleculen nodig. 15. Er is nog wel een aantrekkingskracht. (later wordt dit verder uitgelegd) Par. Bij gelijksoortige ladingen is de elektrische kracht afstotend. maar deze is niet meer zo groot.3 Er bestaan twee soorten elektrische lading: positief en negatief. dan is de aantrekkende kracht (vanderwaalskracht) te klein om de moleculen netjes gerangschikt bij elkaar te houden (= faseovergang van vast naar vloeibaar). Vloeistoffase: hier bewegen de moleculen chaotisch door elkaar met een grotere gemiddelde snelheid. Wanneer de temperatuur nog hoger wordt.     Vaste fase: hier zitten de moleculen netjes gerangschikt dicht bij elkaar. . Als de temperatuur wordt verhoogd. noem je ideaal gassen. De hoeveelheid lading Q die per seconde door een dwarsdoorsnede van de draad stroomt. (gasontladingsbuis) (Zie ook Binas Tb. Dit gebeurt wanneer je nog meer energie toevoegt (temperatuur verhoogd) Er zijn drie vormen van warmtetransport: . noem je een reëel gas. (gloeilamp) Lijnenspectrum: een verzameling gekleurde lijnen.Stroming: hierbij geven moleculen niet de kinetische energie door aan naburige moleculen. De vloeistof verandert in een gas.com .81 m/s2) h = hoogte (m) <<< Pg = Pb +  * g * h (overdruk) Pg = Pb .6·10-19 C Par. De onderlinge afstand is zo groot. ze brengen dus de hogere kinetische energie met zich mee. en dus een grotere snelheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Pk =  * g * h Pk = druk (Pa)  = dichtheid (kg/m3) g = valversnelling (9. wordt de stroomsterkte I genoemd: I=Q/t I = stroomsterkte (in A) Q = lading (in C) t = tijd (in s) Een elektron is een negatief geladen deeltje met de (eenheids)lading: -e = -1. .Stuvia. Gasfase: hier bewegen de moleculen met een grote gemiddelde snelheid chaotisch langs elkaar. Dat betekent dat op die plaats de temperatuur ook stijgt.Geleiding: moleculen met een hogere temperatuur. 15. geven door middel van botsingen die grotere gemiddelde snelheid (kinetische energie) aan elkaar door. Moleculen van gassen die dit niet doen. Plasmafase: hier zitten de elektronen en de kern los van elkaar. * g * h (onderdruk) Moleculen van een gas die bepaalde grootte hebben en een onderlinge aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen. dan wordt deze vanderwaalskracht volledig verbroken. dat de aantrekkende kracht verwaarloosbaar klein is.4 Continu spectrum: een ononderbroken band van kleuren. 20) .

A=Z*N A = massagetal (aantal kerndeeltjes) Z = atoomnummer (aantal protonen) N = aantal neutronen Isotopen: de kernen van hetzelfde element maar met een verschillend aantal neutronen. Hierdoor een elektron uit de buitenste schil een sprong naar een baan met een grotere straal maakt. Deze bestaat uit positief geladen deeltjes: heliumkernen. Een atoom kan de energie van de invallende foton absorberen. -straling. 2. des te groter is de elektrische energie van het elektron. Röntgenstraling bestaat uit fotonen met een veel grotere fotonenergie dan bij licht. De samenstelling van de atoomkern uit protonen en neutronen wordt beschreven in twee getallen:  Atoomnummer Z: het aantal protonen in de kern. Een grotere fotonenergie betekent licht met een grotere frequentie en daarmee een andere kleur.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Foton: pakketjes stralingsenergie.com . Fotonenergie: bepaalde hoeveel stralingsenergie.Stuvia. 3. botsen daardoor met een zeer groter snelheid tegen de anode.  Massagetal A: het aantal kerndeeltjes (protonen + neutronen) in de kern. -straling. Over de kathode en de anode staat een hoge spanning.998*108 m/s)  = golflengte (in m) c=*f c = lichtsnelheid (m/s)  = golflengte (m) f = frequentie (Hz) Een elektron heeft elektrische energie. Dit verklaart het absorptiespectrum.63*10-34 Js) f = frequentie van de straling (in Hz) c = lichtsnelheid (2. Een stof is radioactief als de atoomkernen van die stof kernstraling uitzenden. Ef = h * f Ef = (h*c) /  Ef = fotonenergie (in J) h = constante van Planck (6. Bij terugval van dit elektron naar de oude baan zendt het atoom weet een foton uit. . De atoomkernen van radioactieve stoffen zijn instabiel. De elektronen die uit de kathode vrijkomen. De energie van het absorbeerde foton is dus gelijk aan de energie van de uitgezonden foton. Het massagetal is dus steeds verschillend. -straling. Deze bestaat uit negatief geladen deeltjes elektronen. Hoe groter de afstand tussen het elektron en de kern is. Dit is een vorm van elektromagnetische straling en bestaat dus uit fotonen. In een röntgenbuis komt door verhitting elektronen uit de kathode vrij. Uit invallend wit licht absorbeert het atoom alleen het licht met de frequenties van de lijn in het emissiespectrum van het atoom. De aard van de drie soorten kernstraling: 1.

) uit. Wat overblijft is: massagetal A = 222 en atoomnummer Z = 86.en -straling of een combinatie van . --> De reactievergelijking van dit radioactief verval is: --> + -straling: bij radioactief verval stoot een atoomkern een -deeltje (een elektron De reactievergelijking van dit radioactief verval is: --> + -straling: bij radioactief verval van een instabiele atoomkern wordt dus meestal een combinatie van . . -straling: bij radioactief verval stoot een atoomkern een -deeltje (heliumdeeltje Van bijvoorbeeld een (radiumdeeltje) gaan er twee protonen weg en vier kerndeeltjes.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Radioactief verval: instabiele atoomkernen zenden kernstraling uit.en -straling uitgezonden.com .Stuvia. ) uit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->