P. 1
Diagnostisch Onderzoek

Diagnostisch Onderzoek

|Views: 11|Likes:
Published by Stuvia.com
Uitgebreide aantekeningen van de hoorcollege's. Bevat zowel de informatie van de sheets als de uitleg van de docent.
Uitgebreide aantekeningen van de hoorcollege's. Bevat zowel de informatie van de sheets als de uitleg van de docent.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.90 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/26/2014

$2.90

USD

pdf

Diagnostisch Onderzoek

door

Lisa23

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

De intelligentie werd afgeleid van de herseninhoud. Transparantie: binnenkant is niet altijd gelijk aan buitenkant. Het karakter uit de vorm van de schedel (wiskundeknobbel) Wilhelm Wundt: Ontstaan van echte psychologie: experimenten in een laboratorium --> wetenschappelijk onderzoek. Input: hoe jij de test invult. intelligentie. James McKeen Cattel: Student van Wundt en Galton. Binet: Grondlegger van de intelligentietest (1905) Doel: onderscheid kunnen maken tussen kinderen die niet kunnen (ontwikkelingsachterstand) en kinderen die niet willen (gedragsproblemen) Stern introduceerde in 1912 het IQ begrip: IQ = mentale leeftijd : chronologische leeftijd x 100. met de bedoeling inzicht te krijgen in een psychologisch kenmerk van de onderzochte in vergelijking met anderen. Diagnostisch onderzoek: Het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent persoon en zijn situatie ten einde een beslissing te kunnen nemen of advies te kunnen geven.. WO Il invoering leerplicht. britse statisticus). Francis Galton: Vader van de psychodiagnostiek (neef van darwin. Door: (toegepast) psychologie etc.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal HC Diagnostisch onderzoek Psyche --> wat iemand doen --> gedrag. Introduceerde de term . statistische methoden. Interpretatie. Factoren opkomst psychodiagnostiek: Maat schappelijke veranderingen --> interesse in in individuele verschillen. Statistische methoden. in een wetenschappelijk artikel. Geschiedenis diagnostisch onderzoek: Gebaseerd op de groei van bepaalde hersendelen.tests. Hij gebruikte te gedachtenmeter: Positie van slinger op moment van bel bepalen. Output: hoe jij de test uitvoert. immigratie.Stuvia. Instrumentarium diagnostisch onderzoek . Daarom is hij 'vader van de psychologie'. Spearman: Student van Wundt. Afstand tussen 'echte' en 'waargenomen' positie geeft 'mentale vlotheid' weer. Definitie test (bijlage drenth en sijtsma) Een systematisch onderzoek van gedrag met behulp van speciaal geselecteerde vragen of opgaven.Psychologische test . Interesse in individuele verschillen. referentiekader --> meten is weten. industrialisatie. reactietijd onderzoeken.

testhandleiding: Testinstructie verwerkingsproceduren normtabellen bespreking wetenschappelijke kwaliteit Kenmerken psychologische test 1.materiaal .Observaties .com . .Gestructureerd gesprek . betrouwbaarheid 6. IQ-verdeling) Wat is een goede test . efficientie 2. normering 4.standaardscores: gelijke frequenties (decielen. percentielen) Normaalverdeling (stanines.afnameprocedure . aandacht etc.verwerkingsregels/interpretatie 3. objectiviteit . Betrouwbaarheidscoefficient . standaardisatie .testformulieren .testmateriaal .Valide: de test meet het goede.interbeoordelingsbetrouwbaarheid 5.betekenis . valide Normering Ruwe score <=> genormeerde score ruwe score (absolute score) zegt niet zoveel Waarom vergelijken? .Stuvia.verbale kwalificatie .verschillende groepen Normscores: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Intelligentie persoonlijkheid interesse neuropsychologisch (concentratie.Assessment Een test bestaat uit: .) projectief (bijv inktvlekkentest) .Betrouwbaar: de test meet goed.

r= 50 is hoog. betrouwbaar etc.formulering van theorie Diagnostisch proces hypothesevorming keuze van onderzoeksmiddelen formuleren van voorspellingen afname en scoring argumentatie verslag Hoe weet je of een test goed is? .wat is er aan de hand (onderkenning) .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De mate waarin de test stabiel en consistent is bij selectie minimaal 8.aanvraag/hulpvraag . Luteijn: h3 (gesprek) en h4 (observatie) h9 en 10 (vragenlijsten) Diagnostische cyclus . Diagnostiek is de basis . In experimenten onderzoek minimaal 6.beroepscode (ethische commissie) Broepscode (zie sheets).reflectie van de diagnosticus .Stuvia.com .helder maken van de klachten van de cliënte .indeling grondvragen .diagnostisch scenario .waarom (verklaring) .welke behandeling (indicatie) Zie schema boek . Valt onder het NIP .COTAN testbeoordeling: is de test valide.ontwikkeling toekomst (predicatie) . Validiteitcoefficient R= 30 is gemiddeld.COmmmissie Test-Aangelegenheden Nederland NIP: kwaliteitsbewaking .formuleren van en psychodiagnstische vraagstelling (diagnose) .

evt intake vragenlijst .present state examination (PSE) .com .vragenlijst . verwachtingen en wensen Gestructureerde interviews . beslissing welke behandeling .terugkoppeling beslissing met client .voordelen .gestandaardiseerde meetinstrumenten (tests) .gesprek (h3) .nadelen kost veel tijd (zowel training als gesprek) DSM as 1: psychische stoornissen.Stuvia.via huisarts of voordeur instelling . Meest gebruikte gestructureerde interviews .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .hogere betrouwbaarheid . werk.kiezen van geschikte psychodiagnostische instrumenten hierbij .intakegesprek . eetstoornis.diagnostic interview schedule (DIS) .evt nader diagnostisch onderzoek Voorwaarden intake gesprek omgeving en houding van de gesprekleider kennis van de gesprekleider (prevalentie) vaardigheden gesprekleider 5 onderwerpen intake klachten: waar heb je last van.terugkoppelen van testresultaten Instrumenten toegepast psycholoog . opleiding) persoonlijkheidsontwikkeling (jeugd) levensloop hulpvraag draagkracht. aard situaties begin verloop gevolgen omstandigheden (relaties.overleg. wanneer.observatie (H4) Hoe gaat de aanmelding? .betere inschatting ernst klachten .verschillen van elkaar in breedte (SCID en ADIS= diepte) . hoe vaak.conclusies trekken op grond van de onderzoeksresultaten .structured clinical interview (SCID I en II) . introspectief vermogen.interpreteren van testuitslagen .

angstig.anxiety disorders interview schedule (ADIS IV) Welke factoren heb je niet of wel in de hand? . bestaat uit 8 schalen. korte antwoorden.meet angst. stoom afblazen 4.beroepsgeheim .fysieke .crisisinterventie . Nulmeting en nameting.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .emoties (deurknopfenomeen= laatste moment komen ze aan met het probleem) .sociale Vragenlijst die dit meet is de SCL-90. Andere soorten gesprekken . trillen psychotisch. . voorbereiding 2.adviesgesprek slechtnieuwsgesprek (H3) 1.com . bezien tegen de context van culturele en waardesystemen waarin zij leven in relatie tot hun doelen en verwachtingen en standaarden. spannings en vermijdingsaspecten .dossier . ontwijkt oogcontact.zelfobservatie (pijndagboek). Kwaliteit van leven (KvL) De perceptie van personen van hun positie in het leven. te gebruiken wanneer de andere methoden gesprek en tests niet goed bruikbaar zijn. teruggetrokken.psychisch . uitzicht op de toekomst Verslaglegging .Stuvia.kenmerken (depressieve) client.persoonlijke aantekeningen vallen daar niet onder observatie H4 .inzagerecht . meedelen slechte nieuws 3. achterdochtig.eest voorkomende problemen bij eerstelijn: relatieproblemen angstklachten depressieve klachten Zie vragenlijsten H10 op BB moet je kennen.ongestandaardiseerd (spontaan) . Specifieke vragenlijsten . uitwerking van de boodschap 5.gestadaardiseerd . . terneergeslagen.

het is een cyclus. verklaring (waarom problemen en waarom blijven ze?) predictie (voorspelling. alle raven zijn zwart. (wat je wil) Indicatie: of er behandeling nodig is en zo ja: welke hvl? evaluatie: heeft de behandeling geholpen? wat zijn de werkzame factoren geweest? diagnostische cyclus (de groot) inductief en deductief redeneren.Stuvia. inventariseren b. redeneren vanuit een theorie. inductie: redeneren vanuit waarneming. (waarmee je het criterium kan voorspellen) criterium is het toekomstige gedrag.II aardevan controle .I locus . ordening in disfunctionelegedragsclusters of stoornissen.waarom is er een gedragsprobleem: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Modellen heb je nodig om theorie in de praktijk toe te passen. onderkenning en verklaring in 1: . deductief: algemene regel. H2 3 componenten van diagnostiek inductief/deductief kwaliteit van referentiekaders kwaliteit van modellen en constructen kwaliteit vh diagnostisch proces (klinisch en statistisch) . pleegt de persoon misschien zelfmoord?) indicatie (wat voor behandeling is er nodig? hoe kunnen problemen verholpen worden) evaluatie (heeft de interventie geholpen?) Referentiekaders moet je weten voor de toets.III synchrone en diachrone verklaringscondities . inschatting ernst. c.com .IV inducerend en continuerende gedragscondities predictor is het nu aanwezige gedrag.bij diagnostisch formulering tegelijk . diagnostisch scenario hypothesevorming keuze van onderzoeksmiddelen formuleren van voorspellingen afname en scoring argumentatie verslag Het kan zijn dat nummer 6 weer zorgt voor een nieuwe nummer 1. Vijf basisvragen onderkenning (wat zijn de problemen?) a. classificatie (dsm) of diagnostische formulering (individuele beschrijving).

Big 5 . cntext.60-70 latere volwassenheid . scid-1 en scid-2 ongestandaardiseerde observatie gestandaardiseerde observatie -inhoud van observaties selectiviteit molair versus moleculair . time sampling: Kennen uit h4: 3 observatieinstrumenten. pse.70+ late volwassenheid kennen voor de toets: adis iv. Forensische psychodiagnostiek (H15) . dis.vriendelijkheid .extraversie .emotionele stabiliteit .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3 referentiekaders (zie blackboard) individuele verschillen ontwikkeling context onderscheid in toppers.TAT .18-40 vroege volwassenheid . zie sheets.zorgvuldigheid .Rorschach klinisch versus statistisch georiënteerd 47% in voordeel van statistische predicties 47% gelijk resultaat 6% klinische predictie beter voorwaarden intakegesprek Stadia van theorie Erikson .Stuvia. middenklasse en toppers: eigenschap beenadeing (IQ + persoonlijkheidstest).com . middenklasse: egopsychologen.intellect (openheid) tests uit h5 die je moet kennen: .ZAT .40-60 middenvolwassenheid .context gesimuleerd event sampling: bepaalde handeling observeren.

verminderd. Dit heeft tot gevolg dat de forensische hulpverlening specifieke functievereisten heeft op het gebied van: . Strafrechtlijk: vermogensdelicten (jatten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Definitie: forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een justitiële beslissing. .relatie tot client: welzijn --> waarheid .jonge wetenschap .hogere eisen . waarvan de uitkomst ter toetsing van een rechterlijke instantie kan komen. .verschil met reguliere diagnostiek .forensische diagnostiek kan psychologisch en/of psychiatrisch van aard zijn.communicatievaardigheden met dader en slachtoffer .werkt met grote verantwoordelijkheid mbt conclusies Verschillen met algemeen klinisch diagnostisch onderzoek .verband tussen stoornis en delict .stoornis of gebrekkige ontwikkeling? .kennis (juridisch) .vaardigheden (gebruik instrumenten forensische psychodiagnostiek . ontoerekeningsvatbaar).onderzoek heeft onvrijwillig karakter .Stuvia.doel onderzoek is voorlichting en advies aan rechters . Forensische psychologie situeert zich op het raakvlak tussen de psychosociale hulpverlening en justitie.advies behandeling + juridisch kader . zedendelicten.kennis (psychopathologie binnen dit werkveld) . geweldsdelicten.vak apart . fraude).counselingvaardigheden (juridische context) Forensische psychodiagnostiek .recidive risico zo klein mogelijk maken .rivaliserende hypothesen .specifieke eisen aan testinstrumentarium .niet vrijwillig of vrijblijvend .com .ontkennen delict Diagnostiek in de forensische context .weigeren onderzoek . sterk verminderd.delictgedrag centraal .fd ten behoeve van pro justitia (ten behoeve van justitie) rapportage Pro justitia .mate van toerekeningsvatbaarheid is van belang (enigszins.terugdringen recidive centraal .juridische consequenties .

.direchte agressie . obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornissen.40 waar/onwaar vragen . bestaat uit 20 schalen.20 (opgedeeld in 3 factoren.HCR 20 = historical clinical risk .drie schalen ..indirectie agressie PDQR meet persoonlijkheidsstoornissen DSM -Bij combinatie narcistisch en antisociaal: psychopathie .PDQ-R = personality disorder questionnaire (ook een risico inventarisatietest) Persoonlijkheidsclusters: (Cluster A. risicoinventarisatietest. B antisociale.intelligentietest .psycho-neurologische tests Buss-durkee hostility inventory( BDHI) . borderline.met vijandigheid en agressief gedrag (blz 245) .Stuvia. wordt bedoeld: staat niet in de wet.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal bv. Zie sheets. statische factoren zijn factoren die onveranderlijk zijn. criminele levensstijl. antisociale persoonlijkheidsstoornis.) Algemene psychodiagnostiek wordt ook gebruikt: NVM: persoonlijkheid SCL-90: brengt klachten in kaart Casus Steven is toetsstof. thrill seeking. A: paranoide schizoide en schizotypische stoornis van de persoonlijkheid.com .PCL = pyschopathy chekclist . theatrale en narcistische stornissen. impulsief. zie boek. C afhankelijke. Hier is het residiverisico: vervalt iemand in het oude gedrag? postdictie: verklaren hoe iemand zich voelde of was op het moment van het delict) indicatie (doel verminderen residiverisico) evaluatie (residiverisico) Vragenlijsten H15 . aanmelding van Steven Forensisch psychologische tests . Wel of niet toerekeningsvatbaar? Geen materiaal voor rechterlijke grondslag. + als het aanwezig is bij een persoon) . B en C.PCL:YV (youth version) Vraagstelling rechtbank is er een gebrekkige ontwikkeling of een stoornis? in hoeverre val het ten laste gelegde daaruit te verklaren? . Antwoorden op basisvragen over: onderkenning (is er een stoornis?) verklaring (wat is de reden van het probleem? Was iemand op dat moment in staat om het goede te doen en het kwade te laten) predictie (normaal is dit voorspellen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal is de persoon verminderd toerekeningsvatbaar voor het ten laste legging? (tll) hoe groot is het recidiverisico? welke reactie is passend gelet op het recidiverisico? (straf.com . behandeling) in welk juridisch kader? 10 proeftoetsvragen op blackboard. De codering van de Rorschach is geen toestof! (blz 355 tot predictie blz 357) . maatregel.Stuvia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->