P. 1
Pedagogiek

Pedagogiek

|Views: 7|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting van de hoofdstukken 1 t/m 5 (Helft van het boek) met duidelijke uitleg van begrippen en makkelijk om te leren! Deel 2 komt nog!
Samenvatting van de hoofdstukken 1 t/m 5 (Helft van het boek) met duidelijke uitleg van begrippen en makkelijk om te leren! Deel 2 komt nog!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.90 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2014

$3.90

USD

pdf

Pedagogiek

door

prisbur

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Begrippen

Pedagogiek
Inleiding in de pedagogiek

. .

Definitie opvoeding . intimiteit. Opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoerder Opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden Opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot opvoeden.Consequent gedrag. instructie. grenzen.com . Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven. opvoedingsleer of opvoedingswetenschap.Pedagogiek Deel 1: De opvoedkundige benadering Hoofdstuk 1: Het begrip opvoeden Houd zich bezig met de opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Macht en gezag van de ouder ten opzicht van het kind spelen een centrale rol. Andere woorden voor pedagogiek zijn: opvoedkunde. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde. Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat.Basisdimensies Ondersteuning bieden Warmte Affectie Responsiviteit Betrokkenheid Emo ondersteuning Aandacht Instructies geven Verwachtingen aangeven Verantwoordelijkheden leren Hulp bieden Grenzen stellen Respect voor autonomie Straffen Belonen Zelfstandigheid Zelfredzaamheid Controle uitoefenen Autoritair Autoritatief . De vier basisdimensies van opvoeden zijn 1) Ondersteuning bieden 2) Instructie geven 3) Controle uitoefenen 4) Grenzen stellen . ondersteuning en controle. Het kind zal in de meeste gevallen elke mogelijkheid aangrijpen om de opgelegde straf te ontlopen. Hij moet er namelijk voor zorgen dat het kind de opgelegde straf ook daadwerkelijk ondergaat. geborgenheid. 2|Pagina . aandacht.Opvoedingswetenschap .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Autoritaire controle of restrictieve controle is het opvoedgedrag waarbij de ouder druk uitoefent op het kind om correct gedrag te vertonen. . veiligheid.Stuvia.Autoritaire controle / Restrictieve controle Straffen vereist consequent gedrag van de ouder.Opvoedingsleer .Opvoedkunde .

eigenwaarde en zelfverwerkelijking/zelfactualisatie en de cognitieve behoeftes aan de orde. 3) Zelfvertrouwen (Toekomst). waardoor er interactie ontstaat tussen beide partijen. Opvoeding is een circulair proces dat als een rode draad door het leven van het kind loopt. De ouder is verantwoordelijk voor de opvoeding 4. De regels waar het kind zich aan moet houden zijn duidelijk gesteld door de ouder. liefde. Het kind kan rekenen op onvoorwaardelijke liefde van de Ouders/verzorgers . De ouder biedt het kind liefde. zelfredzaamheid en zelfvertrouwen . daarbij hoort het recht op eigen leven en uitvinden wat van belang is.Circulair proces 1. Bij overtreding wordt het kind gestraft. geborgenheid. waar de ouder dan weer een tegenreactie op geeft. controle en stelt grenzen 3. instructie. (Lichamelijke verzorging.Stuvia. aanraking en andere basale lichamelijke voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de groei. ondersteuning. voeding. Het kind reageert daarop met liefde en aangepast gedrag – of boosheid en tegenstribbelen. 2. genegenheid. en het wordt beloond als het positief gedrag vertoont. Nadat is voldaan aan de primaire behoeften. Het kind is in staat om zelf keuzes te maken.De drie Z’s . er is sprake van actie en reactie in de omgang tussen ouder en kind.Materiële opvoeding . ook dat is een reactie. oog hebben voor het belangen van het kind) . De ouder biedt het kind ondersteuning. aandacht. Het kind leert zelfstandigheid. Het gaat hier om het vervullen van de lichamelijke behoeften.com . mondigheid en verantwoordelijkheid worden hier gestimuleerd. rust. Het kind leert zelf beslissingen nemen. die bestaan uit: voedsel. huisvesting. instructie. Het kind is in staat keuzes te maken en deze te verantwoorden.Autoritatieve controle Autoritatieve controle heeft een positief effect op het kind. Het kind kan een bijdrage leveren aan de toekomst en is in staat om technische en praktische problemen op te lossen. (Liefde. komen de behoefte aan veiligheid. 2) Zelfredzaamheid (samenleving). aandacht. De materiële opvoeding van het kind kan worden gezien in het licht van de eerste fundamentele behoeften uit de behoeftehiërarchie van Maslow.Uniciteit De term uniciteit verwijst naar het feit dat ieder mens anders is en dus andere karaktereigenschappen heeft. De opvoedingsdoelen van Kuipers worden nog steeds bruikbaar gevonden: 1) Zelfstandigheid (individu). Het kind wordt geleerd om op een positieve manier vorm te geven aan zijn toekomstige rol in de samenleving. kleding en schoeisel) De emotionele opvoeding van het kind kan gezien worden in het licht van de overige vijf behoeften volgens de behoeftehiërarchie van Maslow. grenzen en controle. Ieder kind heeft dus een andere aanpak nodig.Emotionele opvoeding 3|Pagina .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . omdat deze vorm van controle het kind in staat stelt om zelf zijn weg te vinden in de richting van rijp gedrag. leert een eigen leven leiden en eigen mogelijkheden leert te ontdekken.

Stuvia.Veeleisend / Weinig eisend .Responsiviteit 4|Pagina . De baby reageert in deze periode met heftige affectieve uitingen zoals huilen. De hulp die de ouder het kind zou moeten bieden wordt opvoedingsopgave genoemd.Opvoedingsrelatie Hoofdstuk 2: De ouder en het kind De opvoedingsrelatie is een liefdevolle band tussen ouder en kind.Wederzijds respect/liefde. Sensitief en responsief hebben te maken met het opmerken aan juist interpreteren van signalen van het kind door de ouder en diens reactie daarop. De driftbevredigingen die hij in de baarmoeder had worden vervangen door natte luiers. Deze vaardigheden worden ontwikkelingstaken genoemd.Uitdaging .Voorwaarden opvoeden De voorwaarden om goed te kunnen opvoeden en een goede opvoedingsrelatie zijn: . Elk kind doorloopt gedurende zijn leven bepaalde stadia. (Basisveiligheid.Sensitief en responsief . pijn (buikkrampen).Oudergericht / Autoritair ( Gehoorzaamheid) Baby/peutertijd (0 tot 2 jaar) De ouder is verantwoordelijk voor goede voeding. kan de ouder daaruit bijvoorbeeld opmaken dat hij honger heeft. We spreken dan van fysiologische zelfregulatie: door deze verzorging groeit het kind vanzelf. De mate waarin de sociale omgeving reageert op het gedrag van het kind heet ‘responsiviteit’.Echtheid . Vygotsky gaat ervan uit dat de ontwikkeling van het kind afhankelijk is van de interactie met volwannen en andere leeftijdsgenoten. kou.Echtheid . . Door de opvoedrelatie ontstaat intimiteit waarbij het kind veiligheid.Ontwikkelingsfasen .Opvoedingsopgave .com . controle en instructie aan het kind. De opvoedingsrelatie is de basis van iedere opvoeding. De ouder en het kind kunnen ten alle tijden zichzelf zijn. liefde en geborgenheid van de ouder ervaart.Fysiologische zelfregulatie .Optimale betrokkenheid .Veiligheid . wordt een positief zelfbeeld bevorderd. deze zorgen ervoor dat de baby zich lichamelijk positief ontwikkelt. Deze stadia worden ontwikkelingsfasen genoemd. voldoende rust en lichamelijke verzorging.Ontwikkelingstaken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . enzovoort. Voor iedere ontwikkelingsfasen zijn er een aantal vaardigheden uitgestippeld die het kind in die periode moet leren beheersen. De rol van de volwassene wordt benadrukt in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van het kind. Tegelijkertijd stelt de ouder grenzen en biedt hij ondersteuning. aandacht wil of eventueel ziek is. uitleg geven) . De wijze waarop de ouder het kind ondersteunt en helpt om zijn ontwikkelingstaak te volbrengen is van cruciaal belang. Door attent te reageren op signalen van het kind. hechting) .Zone van de naaste ontwikkeling . Er is hulp nodig van de capabele ouder om op een steeds hoger niveau te komen. De dimensies die hierbij een rol spelen zijn: .kindgericht / Autoritatief (duidelijke regels. Als een baby huilt. .Affectieve uitingen . Ook is er sprake van ‘echtheid’ en uitdaging voor het kind.

wat een voorwaarde is voor acceptatie door leeftijdsgenoten. autonomie en individuatie Opvoedingsopgave Soepel lopende verzorgingsrituelen en sensitieve en responsieve interactie aanbieden ‘Beschikbaar’ zijn voor het kind en ‘ruimte’ maar ook steun bieden. Het kind is dan in staat om zich te verplaatsen in een ander. Een democratische en warme opvoedingsstijl waarin het kind veiligheid en intimiteit ervaart van de ouder heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het kind. het cognitieve niveau van het kind Positief en bevestigend omgaan met het kind Soepel omgaan met tegenwerking van het kind Seksespecifieke benadering.Decentratie Zelfstandigheid. .v. Het kind kan iets nadoen nadat een ander iets heeft gedaan dat hij de moeite waard vindt om te imiteren. Ontwikkelingsfasen en –taken Lezen. gedragsregulatie Democratische en warme opvoedingsstijl .com . veilige hechting.Interiorisatie imitatie Ook kan het proces van internaliseren van maatschappelijke eisen harmonieus verlopen als de ouder om kan gaan met de ambiguïteit die het kind ten aangezien van deze voor het kind externe eisen tentoonspreidt. aanmoedigen. . schrijven. dit fenomeen wordt ook wel interioriastie genoemd. ijver Decentratie 5|Pagina . .Ambiguïteit Internalisering van maatschappelijke eisen Sekserol-identificatie Basisschoolperiode (4 tot 12 jaar) In deze fase komen uitsluitingen van anderen en pesterijen vaak voor.Stuvia. Deze capaciteit ligt ten grondslag aan het vermogen tot imitatie. rekenen Opvoedingsopgave Gelegenheid geven voor omgang met leeftijdsgenoten Interesse tonen. In sommige gevallen zijn kinderen aan elkaar gewaagd.a. motorische ontwikkeling Exploratie. Ontwikkelingsfasen en –taken Representatieve vaardigheden Constructief omgaan met leeftijdsgenoten Opvoedingsopgave Sensitief zijn t. Ambiguïteit heeft te maken met het wispelturige gedrag van het kind. Door het aangeven van duidelijke grenzen weet het kind wat er van hem wordt verwacht en welk gedrag wel of niet getolereerd wordt. Daarbij beschikt het kind over de capaciteit waarbij het in staat is om wederkerigheid in de omgang tussen leeftijdsgenoten te betrachten. en lossen ze hun ruzies zelf op zonder dat de ander daar de dupe van wordt.Representationele vaardigheden Peuter/kleutertijd (2 tot 4 jaar) In deze fase maakt het kind zich representationele vaardigheden eigen: het leert iets voor te stellen dat er niet (meer) is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Ontwikkelingsfasen en –taken Fysiologische zelfregulatie. Dit wordt ‘decentratie’ genoemd.

iedere cultuur heeft er zijn eigen woorden voor. Het is belangrijk dat de ouder de lichamelijke veranderingen. het kind ervaart daardoor prettige gevoelens. Het kind leert de naam van zijn geslachtsdeel van de ouder. Door deze gesprekjes kan de ouder bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel misbruik bij het kind. ontwikkelen van de persoonlijke identiteit Ontwikkelen van een visie op de schoolkeuze. Er zijn vele benoemingen voor te bedenken.Schoolperiode . Een 12. Het veranderen van het lichaam in deze fase wordt groeispurt genoemd. Het is juist in deze periode belangrijk om met het kind over zijn geslachtsdeel te praten en er niet geheimzinnig over te doen. Het kind beleeft naarmate het zich verder ontwikkelt steeds meer spannende gevoelens bij het aanraken van (elkaars) geslachtsdelen en het weet ook dat de ouder daar afkeurend tegenover staat. Deze aanraking is een belangrijke voorwaarde voor de latere seksuele beleving van het kind.Stuvia. ontwikkelen van een eigen waardesysteem. Ondersteuning op het gebied van school. leeftijdadequate grenzen stellen.Peuter/ kleutertijd . . In deze fase leert het ook gedragregels ten aanzien van het aanraken van je geslachtsdelen in het openbaar. symmetrische relatie met het kind aangaan. In de peuter/kleutertijd begint het kind zijn eigen identiteit te ontwikkelen en zijn eigen persoonlijkheid te ontdekken. relationele aspecten en normen en waarden met het kind bespreekt door het aanwijzingen te geven en ondersteuning te bieden over hoe daarmee om te gaan. voorbeeldfunctie vervullen. In de schoolperiode is het kind sterker gericht op leeftijdgenoten. De ouder dient de jongere erop te wijzen dat deze zijn seksualiteit in zijn eigen tempo mag ontdekken en niets overhaast of tegen zijn eigen gevoel in hoeft te doen.com . tolerantie voor experimenten. het voelt geborgenheid en nestelt zich behaaglijk in de armen van de ouder. het beroep en de samenleving Zelfstandigheid Opvoedingsopgave Emotionele steun bieden. Ontwikkelingsfasen en –taken Omgaan met de andere sekse. Het kind krijgt in de schoolperiode temaken met de puberteit. en zit het wel een met de handen tussen de benen. Het kind begint zijn eigen lichaam en dat van anderen te ontdekken.Leeftijdadequate Adolescentieperiode (12 tot 18 jaar) In de adolescentiefase is de jongere het meest gebaat bij leeftijdadequate grenzen.Adolescentiefase 6|Pagina . beroep en relaties Verantwoordelijkheid overdragen en keuzes accepteren . In de adolescentiefase is bij het meisje de seksuele rijpheid voltooid rond het 15de jaar en bij de jongen tussen de 15 en 16 jaar.of 18-jarige.of 16-jarige heeft andere grenzen nodig dan een 17. De ouder geeft op gepaste wijze instructies. De puberteit begint bij een meisje twee jaar eerder (meestal vanaf haar 8ste) dan bij een jongen (vanaf zijn 12ste). Daarnaast krijgt het jonge kind steeds meer interesse voor de andere sekse.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .Babytijd Seksualiteit in de opvoeding In de babytijd knuffelt de ouder het kind en houdt het tegen zich aan. waardoor de jongere met zelfvertrouwen zijn schreden op het seksuele pad kan zetten. Het kind beleeft spannende gevoelens door met het eigen geslachtsdeel te spelen. veranderingen op het gebied van emoties. aanwijzingen en ondersteuning.

is vaak ook argwanend ten opzichte van anderen en doet dingen vaak stiekem. Van de ouder krijgt het kind de ruimte om zijn eigen mening te geven en om samen te zoeken naar een oplossing voor raagstukken. kan niet omgaan met kritiek of feedback van anderen.Stuvia. Het kind zal zich veilig voelen bij de ouder. heeft vaak moeite met het geven van een eigen mening. waardoor het allerlei vraagstukken ter sprake brengt en ook de mening van de ouder vraagt. Daarnaast is er sprake van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind en vervaging van de grenzen en regels van de ouder. zoals een ernstige vorm van depressie. wanen en andere stoornissen in de beleving van de werkelijkheid. de vriendenkring van de ouder en thuis moesten alle volwassenen gerespecteerd worden. in familieverband. Er zijn meerdere uitingsvormen van een gestoorde persoonlijkheidsstructuur of psychopathologie. Dit kan zeer verwarrend zijn voor het kind. Ook met positieve feedback kan het kind niet omgaan. Het opvoedend handelen van de ouder wordt bepaald door zijn karaktereigenschappen en psychische welbevinden. en er wordt geen tegenspraak geduld. neerslachtigheid. Op school. In een onderhandelingshuishouden leer de ouder het kind te onderhandelen over eisen die de ouder aan hem stelt. . Een kind die in een bevelshuishouden opgroeit. Een kind dat in een onderhandelingshuishouden opgroeit. Opvoeden word balans vinden tussen regels stellen en overleg plegen. In heen bevelshuishouden wordt het kind geconfronteerd met een thuissituatie waarin geen waarde wordt gehecht aan zijn mening. Het kind moet precies doen wat de ouder voorschrijft. op het werk en in de vriendenkring. te weten: een zekere lusteloosheid. Het biedt de ouder en het kind de ´ruimte´ voor hoor en wederhoor. Daardoor zal het kind leren omgaan met positieve en negatieve situaties en gemakkelijker kenbaar maken dat et iets niet wil.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Seksualiteit Thema’s en leeftijd Taboe’s Verantwoordelijkheid Communicatie en gezag Bevelshuishouding onderhandelingshuishouden Persoonlijkheid ouder Draagkracht Draaglast .Bevelshuishouden Communicatiepatronen in het gezin: onderhandelingshuishouden en bevelshuishouden Een bevelshuishouden wordt gekenmerkt door duidelijke gezagsverhoudingen en rolpatronen tussen de ouder en het kind. De normen en waarden waren duidelijk. -Onderhandelingshuishouden Persoonlijkheid van de ouder Het is belangrijk dat de ouder een ‘gezonde’ persoonlijkheid en een positieve levenshouding heeft. Het voelt zich ondergeschikt aan zijn leeftijdgenoten en heeft het moeite met contact leggen met anderen.Persoonlijkheidskenmerken De invloed van de persoonlijkheidskenmerken op het opvoedgedrag komt vooral tot uiting bij de ouder met een gestoorde persoonlijkheidsstructuur of psychopathologie. Er wordt van het kind gevraagd om eigen beslissingen te nemen en de eigen mening kenbaar te maken. De mening van het kind is ondergeschikt aan die van de ouder. Depressie van de ouder kan een negatieve werking hebben op de ontwikkeling van het 7|Pagina . Door te leren onderhandelen kan het kind zijn zegje doen bij complexe vraagstukken die zich voordoen op school. terwijl op school of op het werk van hem wordt verwacht dat hij zijn eigen mening kan verwoorden en beslissingen kan nemen. Tegenspraak duidde op respectloosheid en werd streng bestraft door de ouder. zal zich beter verhouden tot problemen die het op zijn weg tegenkomt.com .

Negatieve zelfwaardering van de ouder kan leiden tot kindermishandeling. het kind en het gezinssysteem (opvoeding en gezinsinteracties) spelen een centrale rol.en levenstaken die de ouder en het kind hebben. Er is een interne en een externe locus of control. . De ouder heeft dan het gevoel dat het opvoedkundig handelen direct effect heeft op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. .Positieve zelfwaardering van de ouder Een primaire voorwaarde voor het opvoeden van het kind tot een competent persoon met voldoende gevoel voor eigenwaarde is een positieve zelfwaardering van de ouder. Draaglast wordt gedefinieerd als het geheel van ontwikkelings-. Dat is de mate waarin de ouder er al dan niet van overtuigd is dat hij in staat is om invloed uit te oefenen op belangrijke levensgebeurtenissen om zich heen.com . veelvuldig ziekenhuisopname van de ouder of het kind. bijvoorbeeld toeval. de culturele achtergrond van het gezin en de sociaal-economische positie (opleiding. In het algemeen kunnen deze factoren als steunend beschouwd worden. Een positieve zelfwaardering geeft een gevoel van importantie (waardigheid) en zelfrespect.Macro-. opvoedings. Mesoen microniveau Draagkracht en draaglast van de ouder Zowel draaglast als draagkracht hebben invloed op drie niveaus. een onzekere en verblijfstatus van het gezin in Nederland.of drugsverslaving van de ouder. Een ouder met een negatief zelfbeeld schat het functioneren van het kind lager in. De ouder heeft daarbij het gevoel dat het opvoedkundig handelen geen effect heeft op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Voorbeelden van levensgebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op het psychisch welbevinden van e ouder en daarmee op zijn opvoedend handelen – en dus ook op de ontwikkeling van het kind – zijn: werkloosheid van de ouder. De mate van zelfwaardering van de ouder kan de ontwikkeling van het kind positief of negatief beïnvloeden. .en gezinsfactoren. enzovoort) spelen hier een rol. Het gaat hier dus om maatschappelijke en culturele condities die het gezinsleven bepalen.Het mesoniveau Beslaat de risicovolle en beschermende kenmerken van de gezinsomgeving en buurtfactoren. wat disfunctioneren van het kind op korte en lange termijn kan veroorzaken. De interne locus of control is de overtuiging van de ouder dat levensgebeurtenissen afhankelijk zijn van zijn eigen vaardigheden en handelingen. dreigend of werkelijk verlies van een geliefd persoon. sociale bindingen (bijvoorbeeld school) en de kwaliteit van de buurt (sociale buurtcohesie).Locus of control . geweld in het gezin. werk. Bij het opvoedingsgedrag van de ouder speelt ook het locus of control een rol.Het microniveau Kan onderverdeeld worden in kind-. De eigenschappen van de ouder.Levensgebeurtenissen . inkomen. Deze taken gaan verder dan opvoeding . Bij externe locus of control worden de levensgebeurtenissen toegeschreven aan factoren die de ouder niet kan beheersen. ouder. Hierbij kan worden gedacht aan het sociale netwerk. ook heeft hij minder vertrouwen in de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van het kind. namelijk: .Het macroniveau Omvat de maatschappelijke achtergrondfactoren. kleine of slechte behuizing.Draaglast 8|Pagina . verantwoordelijke en liefdevolle houding van de gezinsleden onderling. . een lage opleiding van de ouder. Hierdoor wordt een basis gelegd voor een eerlijke. doordat depressie leidt tot onevenwichtigheid en stoornissen in het ouderlijk handelen. alcohol.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal kind. noodlot of geluk.

Technologische ontwikkeling 9|Pagina .Socialisatie Hoofdstuk 3: Het opvoedproces Socialisatie is het proces waarbij een individu vaardigheden en gedrag leert waarmee hij binnen de maatschappij kan functioneren. maar er wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. waarden en opvattingen eigen te maken die de ouder belangrijk vindt en zich te gedragen zoals de ouder dat wenst. positieve levenservaringen. .Stuvia. de plicht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. wordt verinnerlijking of internalisatie genoemd. internalisatie . zijn het bieden van intimiteit en veiligheid. De verschillende opvoedingsmilieus Het gezin is het belangrijkste milieu waarin opvoeding van het kind plaatsvindt en daarmee het belangrijkste socialisatie-instituut. Als de draaglast van het gezin de draagkracht te zeer overheerst. Op school vindt niet alleen kennisoverdracht plaats. . evenals de school. Digitale/virtuele opvoeding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal en ontwikkeling in de strikte zin van het woord en beslaan bijvoorbeeld: inkomen. Deze rolpatronen zijn afhankelijk van de opvattingen van de ouder.en buurthuiswerk kunnen jonge kinderen en jeugdigen in het weekend of na schooltijd deelnemen aan allerlei activiteiten die te maken hebben met hun algemene vorming (en eventueel om te voorkomen dat zij overlast bezorgen aan buurtbewoners).Draagkracht Draagkracht is het geheel van competenties en beschermende factoren die de ouder en het kind in staat stellen deze taken en bedreigende factoren het hoofd te bieden zoals intelligentie. Buiten het gezin en de school zijn er ook anderen die zich bezighouden met de opvoeding van het kind. In club. Deze kunnen stress veroorzaken. hulp vanuit de omgeving van de ouder en het vermogen om problemen op te lossen.De school . kleding. Vanaf de leerplichtige leeftijd (5 jaar) tot aan zijn volwassenheid brengt het kind een groot deel van zijn tijd door op school.com . humor. Hij leert zelfstandig en onafhankelijk van de ouder en andere geinsleden te bewegen. huisvesting. Zowel op materieel als immaterieel vlak biedt het gezin het kind een omgeving waarin het zich kan ontwikkelen en een basis waarop het kan terugvallen. Binnen het gezin leert het kind omgaan met rolpatronen.Het gezin . Negen van de tien kinderen groeit op binnen een gezinsverband. vastgelegd in verschillende wetten en regels. De inmenging van de maatschappij heeft te maken met de opvoedkundige en sociale ontwikkeling van het kind. . een gevoel van welbehagen. De ouder is dan niet meer in staat om adequaat te reageren op alledaagse situaties. De belangrijkste functies die het gezinsleven heeft. Socialisatie is en proces dat een leven lang duurt. opvoeding. waardoor de taken van de ouder verzwaren en de draaglast groter wordt. Het proces waarbij het kind leert zich de normen. huishoudelijke en maatschappelijke taken etc. De school als instituut is de plek waar het kind leer om te gaan met leftijdgenoten en zich los te maken van zijn ouders. Hierdoor komt het emancipatieproces van het kind opgang. kan dit problematisch worden. De maatschappij heeft.De maatschappij .Verinnerlijking.

tegenstrijdig Al te toegankelijk Autoritair. . Ouders en kinderen treden als één blok naar buiten. Er zijn veel onderlinge conflicten. Ondanks de openheid naar anderen van buiten het gezin. kinderen zitten op dezelfde school. Zij doen op overdreven wijze alles samen. samen naar verjaardagen. Er zijn weinig tot geen conflicten. zowel tussen de ouder als tussen de kinderen. samen op vakantie.Half-open / half-gesloten Opvoedingsstijlen Autonomie Afstandelijk Onverschillig Vrijlatend Democratisch Verwaarlozend Coöperatief Afwijzing Afwijzend Accepterend Liefde Veeleisend. dictatoriaal Bezitterig Controle Bezorgd. Er is geen sprake van dingen samen doen. Er is nauwelijks sprake van een opvoedingsrelatie. Daarentegen zijn er ook gezinnen waarin de onderlinge samenwerking in disharmonie verloopt. In het half-open/half-gesloten gezin zijn de onderlinge banden tussen de gezinsleden hecht. In deze gezinsvorm staat men open voor relaties met anderen die niet tot het gezin behoren. volwassen kinderen die niet meer thuis wonen komen dagelijks langs. zijn er duidelijke grenzen en regels waaraan ieder gezinslid zich dient te houden. men kan het goed vinden met elkaar. De gezinsleden kunnen niet met elkaar overweg en er is weinig tot geen betrokkenheid naar elkaar.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . In het loszandgezin leven de gezinsleden langs elkaar heen.Kluwengezin . In het kluwengezin zijn de onderlinge banden van de gezinsleden zeer hecht. bijvoorbeeld samen boodschappen halen. Ze voelen zich erg bij elkaar betrokken. Daarom wordt gesproken van ‘half open/half gesloten’.Loszandgezin . dragen bij speciale gelegenheden dezelfde kleren. men ontmoet elkaar alleen bij toeval. Alle gezinsleden hebben hun eigen bezigheden. Disharmonie in het gezin heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. Het woord ‘kluwen’ impliceert verstrengeling. Er is ook sprake van emotionele betrokkenheid en de gezinsleden tonen interesse in elkaar.Disharmonie . In een harmonisch gezin is sprake van vriendelijkheid en geborgenheid.Harmonie Gezinssamenstelling De onderlinge cohesie in het gezin geeft de betrokkenheid en dus de harmonie in het gezin aan. toegeeflijk 10 | P a g i n a . het kind ervaart geen veiligheid en intimiteit.Stuvia.com .

geborgenheid en liefde. er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Deze opvoedingsstijl leidt tot een hoge mate van zelfstandigheid bij het kind. zijn ideeën en gewoonten. Er worden stevige gedragseisen gesteld maar de autonomie en individualiteit van het kind worden gerespecteerd.Toegeeflijke opvoedingsstijl / laissez-faire . Om gedragsverandering bij het kind te bereiken wordt door de ouder veel gebruikgemaakt an uitleg en aanwijzingen. weinig zelfvertrouwen en staan ze daardoor onzer en kwetsbaar in het leven. De ouder tracht de activiteit van het kind te reguleren. kan er toe leiden dat het kind opgroeit ‘voor galg en rad’. . wat tot onzekerheid en angstgevoelens kan leiden. warmte en de manier waarop de ouder op een democratische wijze leiding en sturing geeft een rol.com . het ontwikkelt vaak agressieve gedragspatronen en lijkt minder verantwoordelijkheid te willen dragen. Het kind is in staat om zich sociaal verantwoordelijk te gedragen en heeft veel zelfvertrouwen en zelfcontrole.Democratische opvoedingsstijl . De ‘wil’ van de ouder is wet. Deze opvoedingsstijl gaat gepaard met een hoge mate van responsiviteit. De toegeeflijkheid van de ouder is ook voortkomend uit een bewust opvoedingsfilosofie. etenstijd etc.Autoritaire opvoedingsstijl De ouder die een autoritaire opvoedingsstijl hanteert. waardoor het moeite heeft met het nemen van belangrijke beslissingen om vorm te geven aan zijn eigen leven. er is dan sprake van een anti-autoritaire opvoeding. Regels worden met liefde aangeboden. Kinderen die volgens een toegeeflijke opvoedingsstijl worden opgevoed weten zich over het algemeen redelijk onafhankelijk op te stellen en hun eigen weg te vinden. Veiligheid en intimiteit ontbreekt. In sommige gevallen realiseert het kind zich dit ook wel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .Autoritatieve opvoedingsstijl . Het kind kan op jonge leeftijd te maken krijgen met ontwikkelings. en er wordt met hem overlegt. Een té toegeeflijke opvoedingsstijl. Deze opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door weinig responsiviteit en een gebrek aan demandingness. Daarnaast hebben kinderen bij een verwaarlozende opvoedingsstijl vaak identiteitsproblemen. De permissieve ouder is responsief maar undemanding (weinig eisend naar het kind). zelfs als dit ten koste gaat van zijn eigen belang. Hierbij spelen acceptatie. Van de ouder wordt responsiviteit verwacht ten opzichte van het kind. waarbij de ouder van mening is dat het goed is voor het kind om vrij gelaten te worden.Verwaarlozende opvoedingsstijl Hoofdstuk 4: Problemen in de opvoeding 11 | P a g i n a . een lage zelfwaardering. De opvoeding is volledig op de ouder afgestemd (Parent centred) dat wil zeggen dat deze opvoedingsstijl in hoge mate wordt beïnvloed door de persoonlijkheid van de ouder. Van het kind wordt verwacht dat het zich aanpast aan de eisen die de ouder stelt. dat is de mate waarin de ouder eisen stelt en controle uitoefent op het kind. veel controle en eisen richting rijp gedrag van het kind. De ouder negeert het kind en vertoont geen emotionele betrokkenheid. Het kind moet zelf zijn gedrag bepalen en beslissingen nemen zoals bedtijd.Permissieve opvoedingsstijl . de ouder probeert zo veel mogelijk het opleggen van regels en inperkingen te vermijden. Er wordt niet of nauwelijks gestraft. Zelfcontrole ontbreekt bij het kind waardoor het veelal impulsief reageert. Bij een Autoritatieve opvoedingsstijl stelt de ouder de belangen van het kind centraal. Het komt ook voor dat het kind weinig structuur kan geven aan zijn identiteit. ook wel laissez-faire genoemd.Stuvia. Typerend voor deze ouder is de accepterende en tolerante houding die hij aanneemt tegenover het kind. is erop gericht om het kind aan zich te binden.en andere psychosociale problemen.

mag praten. waardoor de ouder het gezag over het kind verliest. omdat het op zichzelf teruggeworpen wordt. In de puberteit komt de ouder deze momenten vaker tegen. Een POS kan zich op elke leeftijd en dus in elke ontwikkelingsfase van het kind voordoen.Scheiding Een niet te onderschatten ingrijpende gebeurtenis is die waarbij de ouders om welke reden dan ook besluiten om uit elkaar te gaan. Ook kan het kind in een loyaliteitsconflict terechtkomen omdat het het gevoel heeft dat het niet meer over de partner (vaak de vader) die het huis verlaten heeft. bijvoorbeeld hoe om te gaan met situaties waarin het kind niet wil eten. In sommige gevallen moet het kind al op zeer jonge leeftijd leren omgaan met hevige emoties die spelen tussen ouders na een scheiding. Het kind kan zich door zijn beperking of stoornis niet gedragen overeenkomstig de wensen en verwachtingen van de ouder. waarbij de puber steeds meer zijn eigen gang zal gaan. Vaak is er sprake van een langdurige en complexe situatie. De ouders moeten zich ervan bewust worden dat de kinderen door de scheiding in een loyaliteitsconflict terecht zijn gekomen waardoor zij in hun functioneren worden belemmerd. Het proces van losmaking komt op gang. kan het zijn dat het kind overvraagd wordt. Het komt weleens voor dat de opvoedingsdoelen van de ouder niet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Het kind kan ook onhandelbaar worden omdat het iets ingrijpend heeft meegemaakt waar het niet over kan of wil praten. niet naar bed wilt etc.com . Soms neemt een kind de rol van de vertrekkende ouder op zich. We spreken dan van parentificatie.Stuvia. Door de scheiding is er een POS ontstaan waarbij professionele hulp nodig is om de communicatie tussen de gezinsleden onderling te verbeteren. Hierbij is er een verstoring van de interactie tussen opvoeder en kind die zij zelf niet (meer) kunnen herstellen op eigen kracht. Doordat de ouder niet weet dat het kind een stoornis of beperking heeft. Niet te verwaarlozen is de impact die een verhuizing op het jonge kind kan hebben omdat hij zijn vertrouwde omgeving moet achterlaten. vaak tot ongenoegen van de ouder. is afhankelijk van de levenservaring van de ouder en de ondersteuning en begeleiding die de ouder derhalve kan geven. Het kind krijgt bijvoorbeeld niet op de juiste manier grenzen aangeboden. .Problemen bij ouder -Stoornis kind . Een POS kan zich ook voordoen bij een kind met een stoornis of beperking.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -POS Problematische opvoedingssituatie POS betekend een problematische opvoedingssituatie. omdat het zich oververantwoordelijk voelt voor zijn broertjes. Deze periodes zijn vaak van korte duur en kunnen te maken hebben met een specifiek vraagstuk omtrent opvoeden.Puberteit .Ingrijpende ervaringen. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ieder ouder kent weleens een periode waarin de opvoeding van het kind niet zo soepel verloopt. wat tot gevolg kan hebben dat de opvoedrelatie onder druk komt te staan. De wijze waarop het kind daarmee omgaat. 12 | P a g i n a . Het stellen van een diagnose kan bij een jong kind soms heel lang op zich laten wachten. Door zich onaangepast te gedragen geeft het kind signalenen af over zijn ervaringen. zusjes en moeder of vader.Eenvoudige opvoedingsproblemen . Het kind kan zich niet langer veilig voelen en gevoelens van eenzaamheid krijgen. Het komt vaak voor dat de ouder er te laat achterkomt dat het kind een beperking of stoornis heeft. met alle verzorgende en opvoedingstaken van dien. verlies . Invloed van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind In iedere levensfase kan het kind te maken krijgen met onverwachte ingrijpende gebeurtenissen.

te weten: financiële problemen. pesten. Volwassenen onderkennen of bagatelliseren vaak het rouwproces van het kind niet. Psychische verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling die voorkomt als de ouder het kind zaken onthoudt die noodzakelijk zijn voor zijn geestelijke ontwikkeling. . 2) De fase van opstand. bang maken. slechte behuizing. levensovertuiging en onbalans in draagkracht en draaglast van ouder en kind. Van het kind dat zich ‘normaal’ ontwikkelt. Ook kan het kind te maken hebben met aandoeningen zoals een lichamelijke of geestelijke beperking. psychische of seksuele aard. of leren leven met het verlies. Ook als deze zaken voorkomen bij een gezinslid kunnen ze als zeer ingrijpend worden ervaren. 5) De fase van het zoeken naar vervanging. Ook als het kind getuige is van mishandeling van een van de ouders is sprake van psychische mishandeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen psychische of emotionele mishandeling en psychische of emotionele verwaarlozing. Hij fantaseert dat een tovenaar die overledene weer beter maakt. Het kind leert aanvaarden dat afscheid bij het leven hoort en dat verdriet daarover normaal is. een psychische op psychiatrische aandoening. stoornis . 3) De fase van verwarring. Dit is de eerste aanzet tot acceptatie. die de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat. alcohol. 4) De fase van ‘leren verliezen’.com . actief of passief opdringen.Stuvia. depressie. verwacht de ouder vaak onbewust veel begrip voor de situatie van het ‘problematische’ gezinslid. Hier blijkt of het kind het rouwproces goed heeft doorlopen. psychiatrische problematiek.Definitie Kindermishandeling Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke. Het rouwproces van het kind doorloopt evenals dat van de volwassene vijf fasen. Het kind probeert het verlies op een magische manier te ontkennen.en drugsverslaving. een bepaalde culturele achtergrond. verbieden met anderen om te gaan en het stellen van eisen waaraan het kind niet kan voldoen. Het kind heeft de neiging de andere ouder of iemand anders in de naaste omgeving de schuld te geven of zoekt de schuld bij zichzelf en maakt zichzelf verwijten. . ook verlies van een dierbaar familielid of van een vriend heeft veel invloed op de ontwikkeling van het kind. bedreigen met geweld.Psychische verwaarlozing 13 | P a g i n a .Factoren Psychische mishandeling en verwaarlozing. waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Als dat het geval is. 1) De fase van loochening. kleineren. zal het kind zich weer richten op anderen en compensatie zoeken voor de opengevallen plaats. -Ziekte. attention/deficit disorder (ADD).Psychische mishandeling Psychische mishandeling wordt beschreven als vernederen. Het kind is vaak zeer onevenwichtig. . Een langdurige ziekenhuisopname of een ongeneeslijke ziekte bij het kind of een gezinslid heeft ook zijn weerslag op de ontwikkeling van het kind. Psychische mishandeling wordt ook wel emotionele mishandeling genoemd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -Rouw Niet allen scheiding van de ouders. Het vertoont allerlei morbide en extreme gedragingen met betrekking tot de nagedachtenis van de overledene. Het is vaak een combinatie van meerder factoren die kunnen leiden tot mishandeling van het kind. achterstellen. Men heeft de neiging om zich alleen te bekommeren om het verdriet van de volwassenen nabestaande. attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). autisme of een aan autisme verwante stoornis of een hechtingsstoornis.

Fysieke of lichamelijke mishandeling kent eveneens twee vormen. schoppen.Met een kussen laten stikken . Er is sprake van fysieke verwaarlozing als de ouder het kind noodzakelijke zaken die het nodig heeft voor zijn gezondheid en ontwikkeling onthoudt. het kind opzettelijk middelen toedient of verwondt.com . onder anderen het kind: . Het kan ook voorkomen dat de moeder medisch hulp zoekt voor het kind terwijl er niets aan de hand is. warmte. . verstikken. Een specifieke vorm van fysieke kindermishandeling is het Whiplash Shaken Infant Syndroom.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal bijvoorbeeld: aandacht.Regelmatig schoolverzuim.Lange tijd zout water toedienen . snijden. kleding.Stokjes in de oren duwen . gooien.Leer.Automutilatie bij sommige oudere kinderen . knijpen. kunne het kind allerlei dingen aandoe om de aandacht op zich te vestigen. Het kind kan zich niet onttrekken aan deze handelingen omdat het afhankelijk is van de 14 | P a g i n a . hygiëne en medische zorg. liefde en bevestiging. opzettelijk verbranden. bijvoorbeeld slaan.Moedwillig de beentjes breken . contact. respect. meestal de moeder. bijten. Munchhausen by proxy syndroom Het Munchhausen by proxy syndroom (MBPS) is een psychiatrische afwijking waarbij de ouder. voor haar hebben de contacten met de behandelende artsen de functie van steun bij n erkenning van haar eigen problemen. In 2007 werd het Munchhausen by proxy syndroom gesplist in pediatric condition falsification (PCF) en factitious disorde by proxy (FDP).Stuvia.Laxerende middelen toedienen De gevolgen van deze vorm van kindermishandeling – naast de door de ouder toegebrachte letsels – zijn: . FDP heeft betrekking op het mishandelende gedrag en de intenties van de ouder. scholing. bijvoorbeeld voeding. voldoende slaap. Fysieke mishandeling en verwaarlozing.Voorbeelden Ouders (moeders) die aan dit syndroom lijden. veiligheid. Men spreek van dit syndroom als een baby of jong kind (ernstig) hersenletsel en hersenbeschadiging oploopt ten gevolge van hardhandig door elkaar schudden door de ouder. Daardoor wordt intensieve medische hulp noodzakelijk voor het kind.en gedragsproblemen . Op een voor het kind schadelijke inadequate manier probeert zij zelf psychisch op de been te blijven.Whiplash shaken infant syndroom -Fysieke verwaarlozing Fysieke mishandeling wordt gedefinieerd als ‘het min of meer toebrengen van lichamelijk letsel door de ouder aan het kind’.Gevolgen -PCF en FDP - Seksuele kindermishandeling Seksueel kindermisbruik is het verrichten van seksuele handelingen bij of met het kind door de ouder of andere volwassenen die niet passen bij diens leeftijd of ontwikkeling. namelijk fysieke mishandeling en fysieke verwaarlozing. krabben. . het kind door elkaar schudden. -Fysieke mishandeling . PCF heeft betrekking op de gepresenteerde symptomen bij het kind.

toegeeflijke opvoedingsstijl Ontwikkeling Ontwikkelingstaak: Kindkenmerken: .Opvattingen . verwaarlozende.Kwaliteit partnerrelatie Schoolkenmerken: . Het AMK zal deze melding onderzoeken op juistheid.Instructie .Netwerk .Competenties .Ondersteuning .Waarden en normen .Intimiteit en veiligheid Opvoederkenmerken: .SES .Ambitieniveau . van bestasten van het lichaam tot verkrachten van het kind. Als hieruit blijkt van wel.Demografische variabelen . Het komt ook voor dat het kind een volwassene in vertrouwen neemt om over de problemen thuis te praten. buren.com .Disciplinering . vrienden waar het kind regelmatig komt – signaleren dat er sprake is van een problematische opvoedingssituatie omdat het kind onacceptabel gedrag vertoont buiten het gezin. Autoritatieve.en begeleidingsvormen Omgevingskenmerken: .Biologische factoren .Verzorging .Andere hulpverleningsvormen Opvoeding: .Leiderschaps.Organisatie .Gezinssamenstelling . Samen met het kind kijken naar pornografisch materiaal in de vorm van foto’s of films valt eveneens onder seksueel misbruik.Temperament . Seksueel misbruik kent verschillende vormen.Sociaal-emotionele aspecten .Hulp Signaleren van een problematische opvoedingssituatie Bij een problematische opvoedingssituatie is het vaak zo dat de ouder vrijwillig opzoek gaat naar hulp.Culturele achtergrond van ouders . Ook kan het kind door een volwassene aangezet worden tot het plegen an seksuele handelingen bij leeftijdsgenoten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ouder of andere volwassene. . Beschermende en bedreigende factoren -Model beschermende en bedreigende factoren Gezinskenmerken: .Omgevingssteun .AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) 15 | P a g i n a .Life events . In het ernstigste geval is er sprake van een problematische opvoedingssituatie in de vorm van kindermishandeling.Gezinssysteem (aantal kinderen) . worden er stappen ondernomen. Daarnaast kan de omgeving – bijvoorbeeld familie. Iedereen in Nederland kan signalen van kindermishandeling melden bij het AMK.of kluwengezin) .Gezinstype (loszand.Intelligentie .Stuvia.Autoritaire.Opvoedingsondersteuning .

wat zijn de gevolgen.Consequenties of gevolgen: waar leidt het gedrag toe. werkdoelen en een plan van aanpak waarin duidelijke afspraken komen te staan en evaluatiemomenten. Deze vorm van hulp is bestemd voor ouders en kinderen die thuis wonen en is in de meeste gevallen vraaggestemd. Bijvoorbeeld omgaan met specifiek probleemgedrag of een stoornis bij het kind. De gezinsvoogd zet samen met e ouder en andere hulpverleners een hulpverleningstraject uit in het belang van het kind. . de probleemstelling. Men geeft in de ambulante hulpverlening niet alleen opvoedingsondersteuning aan gezinnen maar organiseert ook groepsbijeenkomsten voor ouders in de vorm van oudercursussen. De hulpverlener maakt een hulpverleningsplan.Gedwongen begeleiding gezinsvoogd . Bijvoorbeeld de ouders liggen niet op één lijn ten aanzien van de opvoeding. dan kunnen er werkdoelen worden opgesteld. In het SRC-schama worden de drie onderstaande hoofdvragen beantwoord: . Moeder schreeuwt tegen Albert als hij niet doet wat zij wilt Consequentie of gevolgen Albert verwondt zichzelf. . Als de ouder(s) en de hulpverlener het eens zijn over de hulpvraag. bestaande uit de analyse van het probleem.Hulpvragen .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Het gaat hier om ouders en kinderen die professionele ondersteuning nodig hebben bij specifieke en ‘gewone’ opvoedkundige vraagstukken. Vraaggestuurd betekend dat de ouder zich op eigen initiatief aanmeld met een opvoedingsvraagstuk dat hij niet zelf kan oplossen. Het doel van deze bijeenkomsten is het voorkomen van 16 | P a g i n a . 1) De opvoeding.SRC-schema Moeder is onzeker over de opvoeding en kan Albert niet steunen. De drie hoofdvragen kunnen verder worden uitgebreid met andere vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de opvoedproblemen Voorbeeld: Situatie of stimulus Albert heef downsyndroom en een IQ van 50 Alberts ouders zijn twee maanden geleden gescheiden Respons of gedrag Sinds de scheiding bonkt Albert met zijn hoofd tegen de muur en krabt zichzelf als hij zijn zin niet krijgt.Stuvia. Bijvoorbeeld omgaan met cultuurverschillen in de opvoeding (bij allochtone ouders). Bijvoorbeeld omgaan met lastig gedrag van het kind.Ambulante hulpverlening Hoofdstuk 5: Hulpverlening bij opvoedingsproblemen Bij ambulante hulpverlening wordt de hulp thuis aangeboden of ouder en/of kind brengen een of meerdere bezoeken aan de hulpverlenende instantie. wat is het gedrag .Groepsbijeenkomsten Ouder en/of kind komen voor gedwongen ambulante begeleiding in aanmerking in het geval van een ondertoezichtstelling (OTS) een ots wordt dor de kinderrechter opgelegd als er sprake is van opvoedingsonmacht.Situatie of stimulus: wat is de situatie waarin het gedrag plaatsvindt. De hulpvraag van de ouder(s) en kind(eren) moet passen binnen de doelstelling van de hulpverlenende instelling. 2) het functioneren van (een van) de ouders. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op een of meerdere gebieden. Een bekende manier om een hulpvraag helder en inzichtelijk te maken voor de ouder(s) is het samen invullen van een SRC-schema.Vraaggestuurd .com . 3) gedragsproblemen bij (een van) de kinderen. . Vragen van de ouder(s) over onderwijs.Hulpverleningsplan .Respons of gedrag: wat doet het kind juist wel of juist niet. 4) omstandigheden rond het gezin en hun sociale netwerk die van invloed zijn op het dagelijks leven en het functioneren van ouder(s) en kind(deren).

of ze hebben er geen energie voor.Stap 1: verhelderen van de aard van de (lichte) opvoedproblemen.Videohometraining Video-hometraining wordt toegepast als de interactie tussen de verschillende gezinsleden op het gebied van de communicatie is verstoord.Samen met het gezin een oefening of werkpunt bedenken voor de komende periode . Beïnvloedende factoren zijn hierbij: extra belasting van de ouder(s) en gezin of andere verzwarende omstandigheden.PPG 17 | P a g i n a . De hulpverlener heeft de taak om in deze gevallen draagkracht en draaglast van ouder en kind in balans te brengen.Stap-voor-stapmethode De stap-voor-stap-methode bestaat uit vier stappen en is afgeleid van de transactionele benadering van de opvoedingsproblematiek.Stellen van een werkdoel of werkpunt . . weinig sociale contacten. 3) De ouders kunnen helemaal niet handleen. . Er kunnen drie soorten opvoedingsproblemen worden onderscheiden die met PPG benaderd kunnen worden: 1) De ouders voelen zich niet vrij om te handelen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal opvoedingsproblemen en het vergroten van opvoedingsvaardigheden en inzichten bij ouders ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen bij het kind. waarbij de hulpverlener fungeert als voorbeeldfiguur voor de ouders en de ouders helpt anders te behandelen. kan gebruik worden gemaakt van video-hometraining of praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) . zij weten niet wat ze moeten doen of zijn er niet zeker van hoe ze moeten handelen. .Bespreken van de fragmenten van de video-opname in het gezin .Maken van de video-opname .Eventueel herhalen van stappen: opname – analyse – nabespreken. . Video-hometraining is een methodiek die is afgeleid van de systeemtheoretische benadering. Bij de uitvoering van de stap-voor-stap-methode heeft de hulpverlener de volgende taken: .Stap 3: Probleem vertalen in doelen om naartoe te werken bij de begeleiding. Beïnvloedende factoren zijn hierbij: onwetendheid en gebrek aan vaardigheden.Stap 4: Evaluatie van het effect van de gekozen aanpak. Daarbij is niet alleen het kind met problemen betrokken. De hulpverlener heeft bij video-hometraining de volgende taken: . Dit doet hij doormiddel van: . 2) Het alledaagse opvoedingshandelen van de ouders schiet tekort. Voor opvoedingsproblemen waarbij de hulpverlening in de thuissituatie plaatsvindt. Deze hulpverleningsvorm vindt plaats in de thuissituatie.Samen met de ouders voorbespreken van welke situatie een video-opname wordt gemaakt Bijvoorbeeld: tijdens het eten of als het kind naar bed gaat.com . bijvoorbeeld één van de ouders ligt vaak in het ziekenhuis of de ouder is niet opgewassen tegen het drukke gedrag van het kind. ze kunnen niet openstaan voor het kind. De transactionele benadering gaat ervan uit dat factoren die het probleem in de hand werken een onderlinge wisselwerking hebben.Stap 2: Samen met de ouder inzicht verwerven in de opvoedsituatie. Het uitgangspunt is dat de positieve krachten van het gezin worden gebruikt en de negatieve worden beïnvloed.Stuvia. PPG wordt voornamelijk toegepast bij ouder(s) met opvoedingsproblemen bij kind(eren) met een verstandelijke beperking. Beïnvloedende factoren zijn hierbij: niet kunnen aanvaarden van het ouderschap of problemen van persoonlijke of relationele aard. maar alle gezinsleden. .

In deze voorzieningen neemt de hulpverlener de opvoedkundige taken van de ouders volledig over.Het verantwoorden van zijn handelen ten aanzien van de kind(eren) en de ouder(s) . . . Plaatsing is afhankelijk van de doelstelling. Uithuisplaatsing van het kind vind daarom niet zomaar plaats.Het begeleiden en behandelen van cliënten.Het onderhouden van contact met ouder(s) door adviserende. een leerkracht en andere belanghebbend personen vertegenwoordigd. een psychiater. Ook voor hulpverleners die nauw bij het gezin zijn betrokken is deze niet gemakkelijk. .Residentiële instellingen . handelwijzen en dergelijke waardoor ouders hun problemen op een andere manier kunnen bekijken. of hoe te handelen bij het zindelijk maken en op welke leeftijd zij daarmee het beste kunnen beginnen. . een maatschappelijk werker.Het vergelijken van de handelswijze van de ouders met die van de hulpverlener zelf.Het weer op gang brengen van de ontwikkeling van het kind. een psycholoog. een (ortho)pedagoog. In dit team zijn vaak een kinder.Het zich houden aan de doelstellingen en de gehanteerde methodiek van de instelling in de begeleiding. wat het inzicht van de ouder kan bevorderen. De beslissing van een uithuisplaatsing wordt genomen door de kinderrechter. Deze beslissing kan door zowel de ouder(s) en het kind als zeer ingrijpend worden ervaren. . inzichtgevende gesprekken met hen te voeren en dagelijks rapportages over het kind te schrijven.Het in sommige gevallen confronteren van de ouders met tegenstrijdigheden in hun gevoelens. Zij stellen een diagnose en zorgen ervoor dat het kind in de juiste instelling wordt geplaatst voor begeleiding ven behandeling.Semiresidentiële instellingen In een semiresidentiële instelling kunnen ouders en kinderen terecht voor intensieve begeleiding en behandeling van opvoedingsproblemen.Het nabootsen van een gezinssituatie waarin het kind zich veilig voelt. geestelijke of meervoudige beperking. of een lichamelijke.Het op grond van de informatie aan de ouders voorleggen van alternatieve waaruit zij kunnen kiezen wat het beste bij hen past.Het overleggen met collega en andere deskundigen over de ontwikkeling van het kind.Uithuisplaatsing Residentiële instellingen zijn 24-uurs voorzieningen voor kind(eren) die om uiteenlopende redenen uit huis zijn geplaatst. visie en missie van de instelling en de aard van de problematiek.Het geven van informatie aan de ouders over bijvoorbeeld welk speelgoed bij de leeftijd van hun kind hoort. . ideeën of handelwijzen ten opzichte van het kind. 18 | P a g i n a .com . . maar is afhankelijk van een gedegen onderzoek van een multidisciplinair team. Taken van de hulpverlener in de semiresidentiële instelling zijn: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . . . maar blijven wel thuis wonen. . .of jeugdarts. In de semiresidentiële instellingen komen kinderen en jeugdigen met opvoedins-. . -Multidisciplinair team Voorafgaand aan de plaatsing wordt een gedegen onderzoek gedaan door een multidisciplinair team naar de problematiek van ouder(s) en kind(eren).of psychiatrische problemen. De kinderen verblijven dan een of meerdere dagedelen in een instelling.Stuvia.Het geven van uitleg over bepaalde gebeurtenissen. gedrags. zodat zij kunnen inzien wat er aan de hand is en hun gedrag kunnen bijstellen.Het schrijven van rapportages voor interne en externe organisatie in het belang van het kind en zijn ouder(s). In de meeste gevallen gaat er heel wat vooraf aan de beslissing tot uithuisplaatsing van het kind.

genegenheid van anderen). opvoedingsrelatie 19 | P a g i n a . .de ouder(s) is/zijn niet in staat om aan de primaire levensbehoeften van het kind te voldoen.com . aankleding ruimtes) en immateriële zaken (bijvoorbeeld behulpzaamheid. . Het opvoedingsklimaat heeft te maken met de sfeer van de instelling.Het kind krijgt niet de kans om zichzelf te zijn en zijn autonomie te ontwikkelen. De hulpverlener heeft in de residentiële instelling de taak om de opvoedingssituatie. -Opvoedinssituatie.Opvoedingsklimaat: een zodanig opvoedingsklimaat creëren dat het kind zich veilig voelt om zichzelf te laten zien en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. .Stuvia. In deze relatie is het van belang dat het kind liefde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -Stagnerende opvoedingssituatie Bij uithuisplaatsing is er meestal sprake van een stagnerende opvoedingssituatie. veiligheid. waarbij de volgende zaken kunnen spelen: . .Opvoedingsrelatie: De hulpverlener moet een opvoedingsrelatie aangaan met het kind. Hierbij kan het gaan om materiële (bijvoorbeeld: kleuren. Opvoedingsklimaat.Er is sprake van een vorm van kindermishandeling waardoor de veiligheid van het kind niet is gegarandeerd. geborgenheid en genegenheid ervaart en is er ook sprake van wederzijds respect. de opvoedingsrelatie en het opvoedingsklimaat zo te beïnvloeden dat het kind instaat gesteld wordt om zich optimaal te ontplooien. ondanks eerder geboden hulpverlening.Het falende opvoedkundig handelen van de ouder(s) verandert niet. begrip. grenzen stellen doormiddel van straffen en belonen en controle uitoefenen op het doen en laten van het kind en daarop inspelen. .Opvoedingssituatie: ondersteuning en instructie bieden in dagelijkse zaken. De taken van de hulpverlener wat deze drie gebieden betreft zijn: .

com .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 20 | P a g i n a .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->