P. 1
Pedagogiek

Pedagogiek

|Views: 7|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting van de hoofdstukken 1 t/m 5 (Helft van het boek) met duidelijke uitleg van begrippen en makkelijk om te leren! Deel 2 komt nog!
Samenvatting van de hoofdstukken 1 t/m 5 (Helft van het boek) met duidelijke uitleg van begrippen en makkelijk om te leren! Deel 2 komt nog!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.90 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2014

$3.90

USD

pdf

Pedagogiek

door

prisbur

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Begrippen

Pedagogiek
Inleiding in de pedagogiek

. .

Het kind zal in de meeste gevallen elke mogelijkheid aangrijpen om de opgelegde straf te ontlopen.Pedagogiek Deel 1: De opvoedkundige benadering Hoofdstuk 1: Het begrip opvoeden Houd zich bezig met de opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Autoritaire controle of restrictieve controle is het opvoedgedrag waarbij de ouder druk uitoefent op het kind om correct gedrag te vertonen.Definitie opvoeding .Stuvia. Andere woorden voor pedagogiek zijn: opvoedkunde. instructie. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven. opvoedingsleer of opvoedingswetenschap.Opvoedingswetenschap .Opvoedingsleer . In deze omgang biedt de ouder het kind liefde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . geborgenheid.Autoritaire controle / Restrictieve controle Straffen vereist consequent gedrag van de ouder. De vier basisdimensies van opvoeden zijn 1) Ondersteuning bieden 2) Instructie geven 3) Controle uitoefenen 4) Grenzen stellen .Basisdimensies Ondersteuning bieden Warmte Affectie Responsiviteit Betrokkenheid Emo ondersteuning Aandacht Instructies geven Verwachtingen aangeven Verantwoordelijkheden leren Hulp bieden Grenzen stellen Respect voor autonomie Straffen Belonen Zelfstandigheid Zelfredzaamheid Controle uitoefenen Autoritair Autoritatief . . Hij moet er namelijk voor zorgen dat het kind de opgelegde straf ook daadwerkelijk ondergaat. Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat. veiligheid. aandacht. Macht en gezag van de ouder ten opzicht van het kind spelen een centrale rol. ondersteuning en controle.Consequent gedrag.Opvoedkunde . Opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoerder Opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden Opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot opvoeden. 2|Pagina . grenzen. intimiteit.com .

(Liefde. ondersteuning. instructie. kleding en schoeisel) De emotionele opvoeding van het kind kan gezien worden in het licht van de overige vijf behoeften volgens de behoeftehiërarchie van Maslow. De ouder biedt het kind liefde.Materiële opvoeding . Het kind kan rekenen op onvoorwaardelijke liefde van de Ouders/verzorgers . er is sprake van actie en reactie in de omgang tussen ouder en kind. waardoor er interactie ontstaat tussen beide partijen. Ieder kind heeft dus een andere aanpak nodig.Circulair proces 1. De materiële opvoeding van het kind kan worden gezien in het licht van de eerste fundamentele behoeften uit de behoeftehiërarchie van Maslow. zelfredzaamheid en zelfvertrouwen . instructie. Opvoeding is een circulair proces dat als een rode draad door het leven van het kind loopt. en het wordt beloond als het positief gedrag vertoont. daarbij hoort het recht op eigen leven en uitvinden wat van belang is. 2. waar de ouder dan weer een tegenreactie op geeft. mondigheid en verantwoordelijkheid worden hier gestimuleerd. die bestaan uit: voedsel. leert een eigen leven leiden en eigen mogelijkheden leert te ontdekken. 3) Zelfvertrouwen (Toekomst). 2) Zelfredzaamheid (samenleving). De ouder biedt het kind ondersteuning. Het kind wordt geleerd om op een positieve manier vorm te geven aan zijn toekomstige rol in de samenleving.Uniciteit De term uniciteit verwijst naar het feit dat ieder mens anders is en dus andere karaktereigenschappen heeft. geborgenheid. Het kind leert zelf beslissingen nemen. Nadat is voldaan aan de primaire behoeften. De regels waar het kind zich aan moet houden zijn duidelijk gesteld door de ouder.Emotionele opvoeding 3|Pagina . voeding. aandacht.Stuvia. Het kind is in staat keuzes te maken en deze te verantwoorden. De ouder is verantwoordelijk voor de opvoeding 4. controle en stelt grenzen 3. oog hebben voor het belangen van het kind) . De opvoedingsdoelen van Kuipers worden nog steeds bruikbaar gevonden: 1) Zelfstandigheid (individu).De drie Z’s . grenzen en controle. Bij overtreding wordt het kind gestraft. eigenwaarde en zelfverwerkelijking/zelfactualisatie en de cognitieve behoeftes aan de orde. aanraking en andere basale lichamelijke voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de groei. liefde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . ook dat is een reactie. huisvesting. Het gaat hier om het vervullen van de lichamelijke behoeften. Het kind leert zelfstandigheid. (Lichamelijke verzorging.com . Het kind kan een bijdrage leveren aan de toekomst en is in staat om technische en praktische problemen op te lossen. rust. Het kind is in staat om zelf keuzes te maken. Het kind reageert daarop met liefde en aangepast gedrag – of boosheid en tegenstribbelen. omdat deze vorm van controle het kind in staat stelt om zelf zijn weg te vinden in de richting van rijp gedrag. aandacht.Autoritatieve controle Autoritatieve controle heeft een positief effect op het kind. komen de behoefte aan veiligheid. genegenheid.

De hulp die de ouder het kind zou moeten bieden wordt opvoedingsopgave genoemd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .Oudergericht / Autoritair ( Gehoorzaamheid) Baby/peutertijd (0 tot 2 jaar) De ouder is verantwoordelijk voor goede voeding. Deze stadia worden ontwikkelingsfasen genoemd.com . De dimensies die hierbij een rol spelen zijn: .Veiligheid . liefde en geborgenheid van de ouder ervaart.Voorwaarden opvoeden De voorwaarden om goed te kunnen opvoeden en een goede opvoedingsrelatie zijn: .Sensitief en responsief . enzovoort. pijn (buikkrampen). voldoende rust en lichamelijke verzorging. Als een baby huilt. De baby reageert in deze periode met heftige affectieve uitingen zoals huilen. . Sensitief en responsief hebben te maken met het opmerken aan juist interpreteren van signalen van het kind door de ouder en diens reactie daarop.Zone van de naaste ontwikkeling .Echtheid . Voor iedere ontwikkelingsfasen zijn er een aantal vaardigheden uitgestippeld die het kind in die periode moet leren beheersen.Wederzijds respect/liefde.Optimale betrokkenheid . Door de opvoedrelatie ontstaat intimiteit waarbij het kind veiligheid. . hechting) . Er is hulp nodig van de capabele ouder om op een steeds hoger niveau te komen.Echtheid . uitleg geven) . controle en instructie aan het kind. (Basisveiligheid. De opvoedingsrelatie is de basis van iedere opvoeding.Fysiologische zelfregulatie .Stuvia. Ook is er sprake van ‘echtheid’ en uitdaging voor het kind. Elk kind doorloopt gedurende zijn leven bepaalde stadia. deze zorgen ervoor dat de baby zich lichamelijk positief ontwikkelt. kan de ouder daaruit bijvoorbeeld opmaken dat hij honger heeft. aandacht wil of eventueel ziek is.Affectieve uitingen . De driftbevredigingen die hij in de baarmoeder had worden vervangen door natte luiers. wordt een positief zelfbeeld bevorderd. kou.Veeleisend / Weinig eisend . Tegelijkertijd stelt de ouder grenzen en biedt hij ondersteuning.Responsiviteit 4|Pagina . Vygotsky gaat ervan uit dat de ontwikkeling van het kind afhankelijk is van de interactie met volwannen en andere leeftijdsgenoten. De ouder en het kind kunnen ten alle tijden zichzelf zijn.Opvoedingsopgave .Opvoedingsrelatie Hoofdstuk 2: De ouder en het kind De opvoedingsrelatie is een liefdevolle band tussen ouder en kind. Door attent te reageren op signalen van het kind. We spreken dan van fysiologische zelfregulatie: door deze verzorging groeit het kind vanzelf.Ontwikkelingsfasen .Uitdaging . De wijze waarop de ouder het kind ondersteunt en helpt om zijn ontwikkelingstaak te volbrengen is van cruciaal belang.kindgericht / Autoritatief (duidelijke regels.Ontwikkelingstaken. De mate waarin de sociale omgeving reageert op het gedrag van het kind heet ‘responsiviteit’. Deze vaardigheden worden ontwikkelingstaken genoemd. De rol van de volwassene wordt benadrukt in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van het kind.

. veilige hechting. . wat een voorwaarde is voor acceptatie door leeftijdsgenoten. dit fenomeen wordt ook wel interioriastie genoemd. Het kind kan iets nadoen nadat een ander iets heeft gedaan dat hij de moeite waard vindt om te imiteren. Een democratische en warme opvoedingsstijl waarin het kind veiligheid en intimiteit ervaart van de ouder heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het kind. . ijver Decentratie 5|Pagina .a.com . Daarbij beschikt het kind over de capaciteit waarbij het in staat is om wederkerigheid in de omgang tussen leeftijdsgenoten te betrachten. schrijven. Deze capaciteit ligt ten grondslag aan het vermogen tot imitatie. motorische ontwikkeling Exploratie. Het kind is dan in staat om zich te verplaatsen in een ander. Ontwikkelingsfasen en –taken Lezen.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Ontwikkelingsfasen en –taken Fysiologische zelfregulatie. In sommige gevallen zijn kinderen aan elkaar gewaagd. aanmoedigen.Decentratie Zelfstandigheid. en lossen ze hun ruzies zelf op zonder dat de ander daar de dupe van wordt.v. rekenen Opvoedingsopgave Gelegenheid geven voor omgang met leeftijdsgenoten Interesse tonen. het cognitieve niveau van het kind Positief en bevestigend omgaan met het kind Soepel omgaan met tegenwerking van het kind Seksespecifieke benadering. Dit wordt ‘decentratie’ genoemd.Interiorisatie imitatie Ook kan het proces van internaliseren van maatschappelijke eisen harmonieus verlopen als de ouder om kan gaan met de ambiguïteit die het kind ten aangezien van deze voor het kind externe eisen tentoonspreidt. autonomie en individuatie Opvoedingsopgave Soepel lopende verzorgingsrituelen en sensitieve en responsieve interactie aanbieden ‘Beschikbaar’ zijn voor het kind en ‘ruimte’ maar ook steun bieden. Ontwikkelingsfasen en –taken Representatieve vaardigheden Constructief omgaan met leeftijdsgenoten Opvoedingsopgave Sensitief zijn t. gedragsregulatie Democratische en warme opvoedingsstijl . Door het aangeven van duidelijke grenzen weet het kind wat er van hem wordt verwacht en welk gedrag wel of niet getolereerd wordt.Representationele vaardigheden Peuter/kleutertijd (2 tot 4 jaar) In deze fase maakt het kind zich representationele vaardigheden eigen: het leert iets voor te stellen dat er niet (meer) is. Ambiguïteit heeft te maken met het wispelturige gedrag van het kind.Ambiguïteit Internalisering van maatschappelijke eisen Sekserol-identificatie Basisschoolperiode (4 tot 12 jaar) In deze fase komen uitsluitingen van anderen en pesterijen vaak voor.

waardoor de jongere met zelfvertrouwen zijn schreden op het seksuele pad kan zetten. Door deze gesprekjes kan de ouder bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel misbruik bij het kind. Er zijn vele benoemingen voor te bedenken. Deze aanraking is een belangrijke voorwaarde voor de latere seksuele beleving van het kind. In de peuter/kleutertijd begint het kind zijn eigen identiteit te ontwikkelen en zijn eigen persoonlijkheid te ontdekken. In de schoolperiode is het kind sterker gericht op leeftijdgenoten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Ontwikkelingsfasen en –taken Omgaan met de andere sekse. voorbeeldfunctie vervullen.Stuvia.Leeftijdadequate Adolescentieperiode (12 tot 18 jaar) In de adolescentiefase is de jongere het meest gebaat bij leeftijdadequate grenzen. Het kind leert de naam van zijn geslachtsdeel van de ouder. Het is juist in deze periode belangrijk om met het kind over zijn geslachtsdeel te praten en er niet geheimzinnig over te doen. symmetrische relatie met het kind aangaan. beroep en relaties Verantwoordelijkheid overdragen en keuzes accepteren . relationele aspecten en normen en waarden met het kind bespreekt door het aanwijzingen te geven en ondersteuning te bieden over hoe daarmee om te gaan. Het kind krijgt in de schoolperiode temaken met de puberteit. . De puberteit begint bij een meisje twee jaar eerder (meestal vanaf haar 8ste) dan bij een jongen (vanaf zijn 12ste). ontwikkelen van een eigen waardesysteem.Schoolperiode . Het kind beleeft spannende gevoelens door met het eigen geslachtsdeel te spelen.com . leeftijdadequate grenzen stellen. Een 12. De ouder geeft op gepaste wijze instructies. iedere cultuur heeft er zijn eigen woorden voor.of 18-jarige. Het is belangrijk dat de ouder de lichamelijke veranderingen. tolerantie voor experimenten. Het kind begint zijn eigen lichaam en dat van anderen te ontdekken.Babytijd Seksualiteit in de opvoeding In de babytijd knuffelt de ouder het kind en houdt het tegen zich aan. Het kind beleeft naarmate het zich verder ontwikkelt steeds meer spannende gevoelens bij het aanraken van (elkaars) geslachtsdelen en het weet ook dat de ouder daar afkeurend tegenover staat. het kind ervaart daardoor prettige gevoelens. veranderingen op het gebied van emoties. Ondersteuning op het gebied van school. Daarnaast krijgt het jonge kind steeds meer interesse voor de andere sekse. en zit het wel een met de handen tussen de benen. het voelt geborgenheid en nestelt zich behaaglijk in de armen van de ouder. In de adolescentiefase is bij het meisje de seksuele rijpheid voltooid rond het 15de jaar en bij de jongen tussen de 15 en 16 jaar.of 16-jarige heeft andere grenzen nodig dan een 17.Adolescentiefase 6|Pagina .Peuter/ kleutertijd . Het veranderen van het lichaam in deze fase wordt groeispurt genoemd. De ouder dient de jongere erop te wijzen dat deze zijn seksualiteit in zijn eigen tempo mag ontdekken en niets overhaast of tegen zijn eigen gevoel in hoeft te doen. aanwijzingen en ondersteuning. ontwikkelen van de persoonlijke identiteit Ontwikkelen van een visie op de schoolkeuze. het beroep en de samenleving Zelfstandigheid Opvoedingsopgave Emotionele steun bieden. In deze fase leert het ook gedragregels ten aanzien van het aanraken van je geslachtsdelen in het openbaar.

Er zijn meerdere uitingsvormen van een gestoorde persoonlijkheidsstructuur of psychopathologie. Het voelt zich ondergeschikt aan zijn leeftijdgenoten en heeft het moeite met contact leggen met anderen. In heen bevelshuishouden wordt het kind geconfronteerd met een thuissituatie waarin geen waarde wordt gehecht aan zijn mening. wanen en andere stoornissen in de beleving van de werkelijkheid. Het kind zal zich veilig voelen bij de ouder.Stuvia. terwijl op school of op het werk van hem wordt verwacht dat hij zijn eigen mening kan verwoorden en beslissingen kan nemen. . Het kind moet precies doen wat de ouder voorschrijft.Persoonlijkheidskenmerken De invloed van de persoonlijkheidskenmerken op het opvoedgedrag komt vooral tot uiting bij de ouder met een gestoorde persoonlijkheidsstructuur of psychopathologie. Het opvoedend handelen van de ouder wordt bepaald door zijn karaktereigenschappen en psychische welbevinden. In een onderhandelingshuishouden leer de ouder het kind te onderhandelen over eisen die de ouder aan hem stelt. Depressie van de ouder kan een negatieve werking hebben op de ontwikkeling van het 7|Pagina . De mening van het kind is ondergeschikt aan die van de ouder. op het werk en in de vriendenkring. is vaak ook argwanend ten opzichte van anderen en doet dingen vaak stiekem. -Onderhandelingshuishouden Persoonlijkheid van de ouder Het is belangrijk dat de ouder een ‘gezonde’ persoonlijkheid en een positieve levenshouding heeft.com . De normen en waarden waren duidelijk. in familieverband. waardoor het allerlei vraagstukken ter sprake brengt en ook de mening van de ouder vraagt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Seksualiteit Thema’s en leeftijd Taboe’s Verantwoordelijkheid Communicatie en gezag Bevelshuishouding onderhandelingshuishouden Persoonlijkheid ouder Draagkracht Draaglast . Daardoor zal het kind leren omgaan met positieve en negatieve situaties en gemakkelijker kenbaar maken dat et iets niet wil. te weten: een zekere lusteloosheid. kan niet omgaan met kritiek of feedback van anderen. heeft vaak moeite met het geven van een eigen mening. Op school. en er wordt geen tegenspraak geduld. Er wordt van het kind gevraagd om eigen beslissingen te nemen en de eigen mening kenbaar te maken. Een kind dat in een onderhandelingshuishouden opgroeit. Tegenspraak duidde op respectloosheid en werd streng bestraft door de ouder. Van de ouder krijgt het kind de ruimte om zijn eigen mening te geven en om samen te zoeken naar een oplossing voor raagstukken. de vriendenkring van de ouder en thuis moesten alle volwassenen gerespecteerd worden. Een kind die in een bevelshuishouden opgroeit. Dit kan zeer verwarrend zijn voor het kind.Bevelshuishouden Communicatiepatronen in het gezin: onderhandelingshuishouden en bevelshuishouden Een bevelshuishouden wordt gekenmerkt door duidelijke gezagsverhoudingen en rolpatronen tussen de ouder en het kind. Opvoeden word balans vinden tussen regels stellen en overleg plegen. zal zich beter verhouden tot problemen die het op zijn weg tegenkomt. Door te leren onderhandelen kan het kind zijn zegje doen bij complexe vraagstukken die zich voordoen op school. zoals een ernstige vorm van depressie. Het biedt de ouder en het kind de ´ruimte´ voor hoor en wederhoor. neerslachtigheid. Ook met positieve feedback kan het kind niet omgaan. Daarnaast is er sprake van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind en vervaging van de grenzen en regels van de ouder.

inkomen.en gezinsfactoren. De interne locus of control is de overtuiging van de ouder dat levensgebeurtenissen afhankelijk zijn van zijn eigen vaardigheden en handelingen. een onzekere en verblijfstatus van het gezin in Nederland.Draaglast 8|Pagina .Levensgebeurtenissen . ouder.Macro-.Het mesoniveau Beslaat de risicovolle en beschermende kenmerken van de gezinsomgeving en buurtfactoren. ook heeft hij minder vertrouwen in de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van het kind. bijvoorbeeld toeval. De ouder heeft daarbij het gevoel dat het opvoedkundig handelen geen effect heeft op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. het kind en het gezinssysteem (opvoeding en gezinsinteracties) spelen een centrale rol. namelijk: . kleine of slechte behuizing. . Hierbij kan worden gedacht aan het sociale netwerk.en levenstaken die de ouder en het kind hebben. In het algemeen kunnen deze factoren als steunend beschouwd worden. Een ouder met een negatief zelfbeeld schat het functioneren van het kind lager in. enzovoort) spelen hier een rol.com . Bij het opvoedingsgedrag van de ouder speelt ook het locus of control een rol.Stuvia. Dat is de mate waarin de ouder er al dan niet van overtuigd is dat hij in staat is om invloed uit te oefenen op belangrijke levensgebeurtenissen om zich heen. doordat depressie leidt tot onevenwichtigheid en stoornissen in het ouderlijk handelen. De mate van zelfwaardering van de ouder kan de ontwikkeling van het kind positief of negatief beïnvloeden.of drugsverslaving van de ouder. sociale bindingen (bijvoorbeeld school) en de kwaliteit van de buurt (sociale buurtcohesie). Een positieve zelfwaardering geeft een gevoel van importantie (waardigheid) en zelfrespect. . geweld in het gezin. . Voorbeelden van levensgebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op het psychisch welbevinden van e ouder en daarmee op zijn opvoedend handelen – en dus ook op de ontwikkeling van het kind – zijn: werkloosheid van de ouder. Hierdoor wordt een basis gelegd voor een eerlijke. Draaglast wordt gedefinieerd als het geheel van ontwikkelings-. De ouder heeft dan het gevoel dat het opvoedkundig handelen direct effect heeft op het gedrag en de ontwikkeling van het kind. veelvuldig ziekenhuisopname van de ouder of het kind. Mesoen microniveau Draagkracht en draaglast van de ouder Zowel draaglast als draagkracht hebben invloed op drie niveaus. Negatieve zelfwaardering van de ouder kan leiden tot kindermishandeling. dreigend of werkelijk verlies van een geliefd persoon. werk. wat disfunctioneren van het kind op korte en lange termijn kan veroorzaken. de culturele achtergrond van het gezin en de sociaal-economische positie (opleiding. Deze taken gaan verder dan opvoeding .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal kind. Bij externe locus of control worden de levensgebeurtenissen toegeschreven aan factoren die de ouder niet kan beheersen. noodlot of geluk. een lage opleiding van de ouder. alcohol. De eigenschappen van de ouder. Het gaat hier dus om maatschappelijke en culturele condities die het gezinsleven bepalen. Er is een interne en een externe locus of control.Positieve zelfwaardering van de ouder Een primaire voorwaarde voor het opvoeden van het kind tot een competent persoon met voldoende gevoel voor eigenwaarde is een positieve zelfwaardering van de ouder. . verantwoordelijke en liefdevolle houding van de gezinsleden onderling.Het microniveau Kan onderverdeeld worden in kind-. opvoedings.Locus of control .Het macroniveau Omvat de maatschappelijke achtergrondfactoren.

opvoeding. Hij leert zelfstandig en onafhankelijk van de ouder en andere geinsleden te bewegen. de plicht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. .en buurthuiswerk kunnen jonge kinderen en jeugdigen in het weekend of na schooltijd deelnemen aan allerlei activiteiten die te maken hebben met hun algemene vorming (en eventueel om te voorkomen dat zij overlast bezorgen aan buurtbewoners).Stuvia. huishoudelijke en maatschappelijke taken etc. De inmenging van de maatschappij heeft te maken met de opvoedkundige en sociale ontwikkeling van het kind. Als de draaglast van het gezin de draagkracht te zeer overheerst. Buiten het gezin en de school zijn er ook anderen die zich bezighouden met de opvoeding van het kind. In club. Negen van de tien kinderen groeit op binnen een gezinsverband. Zowel op materieel als immaterieel vlak biedt het gezin het kind een omgeving waarin het zich kan ontwikkelen en een basis waarop het kan terugvallen.De school . De verschillende opvoedingsmilieus Het gezin is het belangrijkste milieu waarin opvoeding van het kind plaatsvindt en daarmee het belangrijkste socialisatie-instituut. evenals de school. vastgelegd in verschillende wetten en regels.Technologische ontwikkeling 9|Pagina . Op school vindt niet alleen kennisoverdracht plaats. Vanaf de leerplichtige leeftijd (5 jaar) tot aan zijn volwassenheid brengt het kind een groot deel van zijn tijd door op school.com . Socialisatie is en proces dat een leven lang duurt.Socialisatie Hoofdstuk 3: Het opvoedproces Socialisatie is het proces waarbij een individu vaardigheden en gedrag leert waarmee hij binnen de maatschappij kan functioneren. waardoor de taken van de ouder verzwaren en de draaglast groter wordt. wordt verinnerlijking of internalisatie genoemd. hulp vanuit de omgeving van de ouder en het vermogen om problemen op te lossen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal en ontwikkeling in de strikte zin van het woord en beslaan bijvoorbeeld: inkomen. .Draagkracht Draagkracht is het geheel van competenties en beschermende factoren die de ouder en het kind in staat stellen deze taken en bedreigende factoren het hoofd te bieden zoals intelligentie. Binnen het gezin leert het kind omgaan met rolpatronen. internalisatie . humor.Verinnerlijking. . Deze rolpatronen zijn afhankelijk van de opvattingen van de ouder. zijn het bieden van intimiteit en veiligheid.Het gezin . waarden en opvattingen eigen te maken die de ouder belangrijk vindt en zich te gedragen zoals de ouder dat wenst. Hierdoor komt het emancipatieproces van het kind opgang. kleding. kan dit problematisch worden. positieve levenservaringen. De ouder is dan niet meer in staat om adequaat te reageren op alledaagse situaties. maar er wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het proces waarbij het kind leert zich de normen. een gevoel van welbehagen. De maatschappij heeft. De belangrijkste functies die het gezinsleven heeft.De maatschappij . Digitale/virtuele opvoeding. Deze kunnen stress veroorzaken. De school als instituut is de plek waar het kind leer om te gaan met leftijdgenoten en zich los te maken van zijn ouders. huisvesting.

tegenstrijdig Al te toegankelijk Autoritair. Er zijn veel onderlinge conflicten. In het kluwengezin zijn de onderlinge banden van de gezinsleden zeer hecht. Er zijn weinig tot geen conflicten. het kind ervaart geen veiligheid en intimiteit.com . kinderen zitten op dezelfde school. . samen naar verjaardagen. Daarentegen zijn er ook gezinnen waarin de onderlinge samenwerking in disharmonie verloopt. Disharmonie in het gezin heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. Er is nauwelijks sprake van een opvoedingsrelatie.Harmonie Gezinssamenstelling De onderlinge cohesie in het gezin geeft de betrokkenheid en dus de harmonie in het gezin aan. volwassen kinderen die niet meer thuis wonen komen dagelijks langs. De gezinsleden kunnen niet met elkaar overweg en er is weinig tot geen betrokkenheid naar elkaar. In het half-open/half-gesloten gezin zijn de onderlinge banden tussen de gezinsleden hecht. In deze gezinsvorm staat men open voor relaties met anderen die niet tot het gezin behoren. dictatoriaal Bezitterig Controle Bezorgd. men ontmoet elkaar alleen bij toeval. In een harmonisch gezin is sprake van vriendelijkheid en geborgenheid. Ze voelen zich erg bij elkaar betrokken. dragen bij speciale gelegenheden dezelfde kleren. Daarom wordt gesproken van ‘half open/half gesloten’. Alle gezinsleden hebben hun eigen bezigheden.Stuvia. men kan het goed vinden met elkaar.Disharmonie . Er is geen sprake van dingen samen doen. zowel tussen de ouder als tussen de kinderen. zijn er duidelijke grenzen en regels waaraan ieder gezinslid zich dient te houden. Zij doen op overdreven wijze alles samen. bijvoorbeeld samen boodschappen halen. Er is ook sprake van emotionele betrokkenheid en de gezinsleden tonen interesse in elkaar. samen op vakantie. Ouders en kinderen treden als één blok naar buiten.Half-open / half-gesloten Opvoedingsstijlen Autonomie Afstandelijk Onverschillig Vrijlatend Democratisch Verwaarlozend Coöperatief Afwijzing Afwijzend Accepterend Liefde Veeleisend.Kluwengezin . Ondanks de openheid naar anderen van buiten het gezin.Loszandgezin .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Het woord ‘kluwen’ impliceert verstrengeling. toegeeflijk 10 | P a g i n a . In het loszandgezin leven de gezinsleden langs elkaar heen.

Toegeeflijke opvoedingsstijl / laissez-faire . etenstijd etc. De toegeeflijkheid van de ouder is ook voortkomend uit een bewust opvoedingsfilosofie. Bij een Autoritatieve opvoedingsstijl stelt de ouder de belangen van het kind centraal. Deze opvoedingsstijl leidt tot een hoge mate van zelfstandigheid bij het kind. Zelfcontrole ontbreekt bij het kind waardoor het veelal impulsief reageert. is erop gericht om het kind aan zich te binden. Het kind moet zelf zijn gedrag bepalen en beslissingen nemen zoals bedtijd. De ouder negeert het kind en vertoont geen emotionele betrokkenheid. kan er toe leiden dat het kind opgroeit ‘voor galg en rad’.en andere psychosociale problemen.com . Het komt ook voor dat het kind weinig structuur kan geven aan zijn identiteit. De permissieve ouder is responsief maar undemanding (weinig eisend naar het kind). Van de ouder wordt responsiviteit verwacht ten opzichte van het kind.Permissieve opvoedingsstijl . ook wel laissez-faire genoemd. en er wordt met hem overlegt. waarbij de ouder van mening is dat het goed is voor het kind om vrij gelaten te worden.Verwaarlozende opvoedingsstijl Hoofdstuk 4: Problemen in de opvoeding 11 | P a g i n a . dat is de mate waarin de ouder eisen stelt en controle uitoefent op het kind. Typerend voor deze ouder is de accepterende en tolerante houding die hij aanneemt tegenover het kind. Een té toegeeflijke opvoedingsstijl.Autoritaire opvoedingsstijl De ouder die een autoritaire opvoedingsstijl hanteert.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . weinig zelfvertrouwen en staan ze daardoor onzer en kwetsbaar in het leven. waardoor het moeite heeft met het nemen van belangrijke beslissingen om vorm te geven aan zijn eigen leven. warmte en de manier waarop de ouder op een democratische wijze leiding en sturing geeft een rol. Veiligheid en intimiteit ontbreekt. Het kind is in staat om zich sociaal verantwoordelijk te gedragen en heeft veel zelfvertrouwen en zelfcontrole. de ouder probeert zo veel mogelijk het opleggen van regels en inperkingen te vermijden. De ouder tracht de activiteit van het kind te reguleren. In sommige gevallen realiseert het kind zich dit ook wel. Hierbij spelen acceptatie. er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. geborgenheid en liefde.Autoritatieve opvoedingsstijl . het ontwikkelt vaak agressieve gedragspatronen en lijkt minder verantwoordelijkheid te willen dragen. Het kind kan op jonge leeftijd te maken krijgen met ontwikkelings. veel controle en eisen richting rijp gedrag van het kind. Van het kind wordt verwacht dat het zich aanpast aan de eisen die de ouder stelt. Er worden stevige gedragseisen gesteld maar de autonomie en individualiteit van het kind worden gerespecteerd. wat tot onzekerheid en angstgevoelens kan leiden. De opvoeding is volledig op de ouder afgestemd (Parent centred) dat wil zeggen dat deze opvoedingsstijl in hoge mate wordt beïnvloed door de persoonlijkheid van de ouder. Daarnaast hebben kinderen bij een verwaarlozende opvoedingsstijl vaak identiteitsproblemen.Democratische opvoedingsstijl . Er wordt niet of nauwelijks gestraft. er is dan sprake van een anti-autoritaire opvoeding. Kinderen die volgens een toegeeflijke opvoedingsstijl worden opgevoed weten zich over het algemeen redelijk onafhankelijk op te stellen en hun eigen weg te vinden. zijn ideeën en gewoonten. De ‘wil’ van de ouder is wet. Deze opvoedingsstijl gaat gepaard met een hoge mate van responsiviteit. zelfs als dit ten koste gaat van zijn eigen belang. Om gedragsverandering bij het kind te bereiken wordt door de ouder veel gebruikgemaakt an uitleg en aanwijzingen.Stuvia. een lage zelfwaardering. . Regels worden met liefde aangeboden. Deze opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door weinig responsiviteit en een gebrek aan demandingness.

. omdat het op zichzelf teruggeworpen wordt. Het kind krijgt bijvoorbeeld niet op de juiste manier grenzen aangeboden. mag praten. verlies . Door zich onaangepast te gedragen geeft het kind signalenen af over zijn ervaringen. zusjes en moeder of vader. Deze periodes zijn vaak van korte duur en kunnen te maken hebben met een specifiek vraagstuk omtrent opvoeden. In sommige gevallen moet het kind al op zeer jonge leeftijd leren omgaan met hevige emoties die spelen tussen ouders na een scheiding. We spreken dan van parentificatie. vaak tot ongenoegen van de ouder. De wijze waarop het kind daarmee omgaat. 12 | P a g i n a . Invloed van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind In iedere levensfase kan het kind te maken krijgen met onverwachte ingrijpende gebeurtenissen.Scheiding Een niet te onderschatten ingrijpende gebeurtenis is die waarbij de ouders om welke reden dan ook besluiten om uit elkaar te gaan. is afhankelijk van de levenservaring van de ouder en de ondersteuning en begeleiding die de ouder derhalve kan geven. Het komt weleens voor dat de opvoedingsdoelen van de ouder niet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. niet naar bed wilt etc. bijvoorbeeld hoe om te gaan met situaties waarin het kind niet wil eten.Problemen bij ouder -Stoornis kind . wat tot gevolg kan hebben dat de opvoedrelatie onder druk komt te staan. met alle verzorgende en opvoedingstaken van dien. Een POS kan zich op elke leeftijd en dus in elke ontwikkelingsfase van het kind voordoen. Ook kan het kind in een loyaliteitsconflict terechtkomen omdat het het gevoel heeft dat het niet meer over de partner (vaak de vader) die het huis verlaten heeft. Soms neemt een kind de rol van de vertrekkende ouder op zich. Het kind kan zich door zijn beperking of stoornis niet gedragen overeenkomstig de wensen en verwachtingen van de ouder.Ingrijpende ervaringen. Ieder ouder kent weleens een periode waarin de opvoeding van het kind niet zo soepel verloopt.com . Door de scheiding is er een POS ontstaan waarbij professionele hulp nodig is om de communicatie tussen de gezinsleden onderling te verbeteren. Het kind kan ook onhandelbaar worden omdat het iets ingrijpend heeft meegemaakt waar het niet over kan of wil praten. Doordat de ouder niet weet dat het kind een stoornis of beperking heeft. Hierbij is er een verstoring van de interactie tussen opvoeder en kind die zij zelf niet (meer) kunnen herstellen op eigen kracht. Een POS kan zich ook voordoen bij een kind met een stoornis of beperking. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. waardoor de ouder het gezag over het kind verliest.Stuvia. Niet te verwaarlozen is de impact die een verhuizing op het jonge kind kan hebben omdat hij zijn vertrouwde omgeving moet achterlaten. In de puberteit komt de ouder deze momenten vaker tegen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -POS Problematische opvoedingssituatie POS betekend een problematische opvoedingssituatie. Het kind kan zich niet langer veilig voelen en gevoelens van eenzaamheid krijgen. Het proces van losmaking komt op gang. kan het zijn dat het kind overvraagd wordt. waarbij de puber steeds meer zijn eigen gang zal gaan.Eenvoudige opvoedingsproblemen . Het komt vaak voor dat de ouder er te laat achterkomt dat het kind een beperking of stoornis heeft. De ouders moeten zich ervan bewust worden dat de kinderen door de scheiding in een loyaliteitsconflict terecht zijn gekomen waardoor zij in hun functioneren worden belemmerd. Het stellen van een diagnose kan bij een jong kind soms heel lang op zich laten wachten.Puberteit . omdat het zich oververantwoordelijk voelt voor zijn broertjes. Vaak is er sprake van een langdurige en complexe situatie.

een bepaalde culturele achtergrond. Ook als deze zaken voorkomen bij een gezinslid kunnen ze als zeer ingrijpend worden ervaren.com . waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Van het kind dat zich ‘normaal’ ontwikkelt. bang maken. Hier blijkt of het kind het rouwproces goed heeft doorlopen. of leren leven met het verlies. Het kind is vaak zeer onevenwichtig. autisme of een aan autisme verwante stoornis of een hechtingsstoornis. Het kind leert aanvaarden dat afscheid bij het leven hoort en dat verdriet daarover normaal is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen psychische of emotionele mishandeling en psychische of emotionele verwaarlozing. Het kind probeert het verlies op een magische manier te ontkennen. . psychiatrische problematiek. stoornis . verbieden met anderen om te gaan en het stellen van eisen waaraan het kind niet kan voldoen. 5) De fase van het zoeken naar vervanging.Factoren Psychische mishandeling en verwaarlozing. . kleineren. Ook kan het kind te maken hebben met aandoeningen zoals een lichamelijke of geestelijke beperking. Als dat het geval is. bedreigen met geweld. depressie. Psychische mishandeling wordt ook wel emotionele mishandeling genoemd. levensovertuiging en onbalans in draagkracht en draaglast van ouder en kind. verwacht de ouder vaak onbewust veel begrip voor de situatie van het ‘problematische’ gezinslid. 1) De fase van loochening. Dit is de eerste aanzet tot acceptatie. ook verlies van een dierbaar familielid of van een vriend heeft veel invloed op de ontwikkeling van het kind.Psychische verwaarlozing 13 | P a g i n a .Stuvia. actief of passief opdringen.Psychische mishandeling Psychische mishandeling wordt beschreven als vernederen. attention/deficit disorder (ADD). 4) De fase van ‘leren verliezen’. Psychische verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling die voorkomt als de ouder het kind zaken onthoudt die noodzakelijk zijn voor zijn geestelijke ontwikkeling.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -Rouw Niet allen scheiding van de ouders. Men heeft de neiging om zich alleen te bekommeren om het verdriet van de volwassenen nabestaande. Het kind heeft de neiging de andere ouder of iemand anders in de naaste omgeving de schuld te geven of zoekt de schuld bij zichzelf en maakt zichzelf verwijten. Het rouwproces van het kind doorloopt evenals dat van de volwassene vijf fasen. achterstellen.Definitie Kindermishandeling Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke. Hij fantaseert dat een tovenaar die overledene weer beter maakt. Een langdurige ziekenhuisopname of een ongeneeslijke ziekte bij het kind of een gezinslid heeft ook zijn weerslag op de ontwikkeling van het kind. Volwassenen onderkennen of bagatelliseren vaak het rouwproces van het kind niet.en drugsverslaving. attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). 2) De fase van opstand. Het is vaak een combinatie van meerder factoren die kunnen leiden tot mishandeling van het kind. te weten: financiële problemen. -Ziekte. Ook als het kind getuige is van mishandeling van een van de ouders is sprake van psychische mishandeling. pesten. alcohol. psychische of seksuele aard. . Het vertoont allerlei morbide en extreme gedragingen met betrekking tot de nagedachtenis van de overledene. zal het kind zich weer richten op anderen en compensatie zoeken voor de opengevallen plaats. 3) De fase van verwarring. slechte behuizing. die de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat. een psychische op psychiatrische aandoening.

het kind opzettelijk middelen toedient of verwondt. voor haar hebben de contacten met de behandelende artsen de functie van steun bij n erkenning van haar eigen problemen.Leer. Het kan ook voorkomen dat de moeder medisch hulp zoekt voor het kind terwijl er niets aan de hand is. krabben. respect. Daardoor wordt intensieve medische hulp noodzakelijk voor het kind. verstikken. Op een voor het kind schadelijke inadequate manier probeert zij zelf psychisch op de been te blijven. veiligheid.Whiplash shaken infant syndroom -Fysieke verwaarlozing Fysieke mishandeling wordt gedefinieerd als ‘het min of meer toebrengen van lichamelijk letsel door de ouder aan het kind’. gooien.Regelmatig schoolverzuim. kunne het kind allerlei dingen aandoe om de aandacht op zich te vestigen. bijten. Een specifieke vorm van fysieke kindermishandeling is het Whiplash Shaken Infant Syndroom. In 2007 werd het Munchhausen by proxy syndroom gesplist in pediatric condition falsification (PCF) en factitious disorde by proxy (FDP). scholing. namelijk fysieke mishandeling en fysieke verwaarlozing. bijvoorbeeld voeding. FDP heeft betrekking op het mishandelende gedrag en de intenties van de ouder. onder anderen het kind: . Men spreek van dit syndroom als een baby of jong kind (ernstig) hersenletsel en hersenbeschadiging oploopt ten gevolge van hardhandig door elkaar schudden door de ouder.Moedwillig de beentjes breken .Met een kussen laten stikken . schoppen.Gevolgen -PCF en FDP - Seksuele kindermishandeling Seksueel kindermisbruik is het verrichten van seksuele handelingen bij of met het kind door de ouder of andere volwassenen die niet passen bij diens leeftijd of ontwikkeling. knijpen. bijvoorbeeld slaan. voldoende slaap.Voorbeelden Ouders (moeders) die aan dit syndroom lijden. warmte. opzettelijk verbranden. het kind door elkaar schudden. meestal de moeder.Laxerende middelen toedienen De gevolgen van deze vorm van kindermishandeling – naast de door de ouder toegebrachte letsels – zijn: . . -Fysieke mishandeling .en gedragsproblemen . Fysieke of lichamelijke mishandeling kent eveneens twee vormen. snijden.Automutilatie bij sommige oudere kinderen .Lange tijd zout water toedienen . Munchhausen by proxy syndroom Het Munchhausen by proxy syndroom (MBPS) is een psychiatrische afwijking waarbij de ouder. Het kind kan zich niet onttrekken aan deze handelingen omdat het afhankelijk is van de 14 | P a g i n a .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal bijvoorbeeld: aandacht. Fysieke mishandeling en verwaarlozing.com . hygiëne en medische zorg.Stokjes in de oren duwen . Er is sprake van fysieke verwaarlozing als de ouder het kind noodzakelijke zaken die het nodig heeft voor zijn gezondheid en ontwikkeling onthoudt.Stuvia. kleding. . contact. liefde en bevestiging. PCF heeft betrekking op de gepresenteerde symptomen bij het kind.

Opvattingen .Sociaal-emotionele aspecten .Leiderschaps. Iedereen in Nederland kan signalen van kindermishandeling melden bij het AMK.Organisatie .Disciplinering .Temperament . Als hieruit blijkt van wel. Autoritatieve. Het komt ook voor dat het kind een volwassene in vertrouwen neemt om over de problemen thuis te praten.Gezinssysteem (aantal kinderen) . verwaarlozende.Ondersteuning .en begeleidingsvormen Omgevingskenmerken: . Samen met het kind kijken naar pornografisch materiaal in de vorm van foto’s of films valt eveneens onder seksueel misbruik. Het AMK zal deze melding onderzoeken op juistheid.Instructie . Beschermende en bedreigende factoren -Model beschermende en bedreigende factoren Gezinskenmerken: .Netwerk . toegeeflijke opvoedingsstijl Ontwikkeling Ontwikkelingstaak: Kindkenmerken: . Ook kan het kind door een volwassene aangezet worden tot het plegen an seksuele handelingen bij leeftijdsgenoten.Biologische factoren . . Daarnaast kan de omgeving – bijvoorbeeld familie.Verzorging .com .Gezinssamenstelling .Andere hulpverleningsvormen Opvoeding: .of kluwengezin) .Culturele achtergrond van ouders .Intimiteit en veiligheid Opvoederkenmerken: .Intelligentie .Kwaliteit partnerrelatie Schoolkenmerken: .Competenties . buren. van bestasten van het lichaam tot verkrachten van het kind.SES .Ambitieniveau .Stuvia.Demografische variabelen .Opvoedingsondersteuning .Omgevingssteun .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ouder of andere volwassene.Life events .Autoritaire. In het ernstigste geval is er sprake van een problematische opvoedingssituatie in de vorm van kindermishandeling. Seksueel misbruik kent verschillende vormen.Gezinstype (loszand.AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) 15 | P a g i n a . worden er stappen ondernomen.Waarden en normen . vrienden waar het kind regelmatig komt – signaleren dat er sprake is van een problematische opvoedingssituatie omdat het kind onacceptabel gedrag vertoont buiten het gezin.Hulp Signaleren van een problematische opvoedingssituatie Bij een problematische opvoedingssituatie is het vaak zo dat de ouder vrijwillig opzoek gaat naar hulp.

Vraaggestuurd . Vraaggestuurd betekend dat de ouder zich op eigen initiatief aanmeld met een opvoedingsvraagstuk dat hij niet zelf kan oplossen. Het doel van deze bijeenkomsten is het voorkomen van 16 | P a g i n a . . Als de ouder(s) en de hulpverlener het eens zijn over de hulpvraag. bestaande uit de analyse van het probleem.Stuvia.Gedwongen begeleiding gezinsvoogd . . 1) De opvoeding. 2) het functioneren van (een van) de ouders. In het SRC-schama worden de drie onderstaande hoofdvragen beantwoord: . Bijvoorbeeld omgaan met cultuurverschillen in de opvoeding (bij allochtone ouders).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Vragen van de ouder(s) over onderwijs. . De gezinsvoogd zet samen met e ouder en andere hulpverleners een hulpverleningstraject uit in het belang van het kind.Consequenties of gevolgen: waar leidt het gedrag toe. De hulpvraag van de ouder(s) en kind(eren) moet passen binnen de doelstelling van de hulpverlenende instelling.Ambulante hulpverlening Hoofdstuk 5: Hulpverlening bij opvoedingsproblemen Bij ambulante hulpverlening wordt de hulp thuis aangeboden of ouder en/of kind brengen een of meerdere bezoeken aan de hulpverlenende instantie. Bijvoorbeeld omgaan met lastig gedrag van het kind.com .Hulpvragen . De drie hoofdvragen kunnen verder worden uitgebreid met andere vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de opvoedproblemen Voorbeeld: Situatie of stimulus Albert heef downsyndroom en een IQ van 50 Alberts ouders zijn twee maanden geleden gescheiden Respons of gedrag Sinds de scheiding bonkt Albert met zijn hoofd tegen de muur en krabt zichzelf als hij zijn zin niet krijgt. Een bekende manier om een hulpvraag helder en inzichtelijk te maken voor de ouder(s) is het samen invullen van een SRC-schema.SRC-schema Moeder is onzeker over de opvoeding en kan Albert niet steunen. Moeder schreeuwt tegen Albert als hij niet doet wat zij wilt Consequentie of gevolgen Albert verwondt zichzelf.Situatie of stimulus: wat is de situatie waarin het gedrag plaatsvindt. Bijvoorbeeld de ouders liggen niet op één lijn ten aanzien van de opvoeding. 3) gedragsproblemen bij (een van) de kinderen. 4) omstandigheden rond het gezin en hun sociale netwerk die van invloed zijn op het dagelijks leven en het functioneren van ouder(s) en kind(deren). de probleemstelling. Deze vorm van hulp is bestemd voor ouders en kinderen die thuis wonen en is in de meeste gevallen vraaggestemd. wat zijn de gevolgen. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op een of meerdere gebieden. Bijvoorbeeld omgaan met specifiek probleemgedrag of een stoornis bij het kind. De hulpverlener maakt een hulpverleningsplan.Groepsbijeenkomsten Ouder en/of kind komen voor gedwongen ambulante begeleiding in aanmerking in het geval van een ondertoezichtstelling (OTS) een ots wordt dor de kinderrechter opgelegd als er sprake is van opvoedingsonmacht. dan kunnen er werkdoelen worden opgesteld. Men geeft in de ambulante hulpverlening niet alleen opvoedingsondersteuning aan gezinnen maar organiseert ook groepsbijeenkomsten voor ouders in de vorm van oudercursussen. werkdoelen en een plan van aanpak waarin duidelijke afspraken komen te staan en evaluatiemomenten.Respons of gedrag: wat doet het kind juist wel of juist niet.Hulpverleningsplan . Het gaat hier om ouders en kinderen die professionele ondersteuning nodig hebben bij specifieke en ‘gewone’ opvoedkundige vraagstukken. wat is het gedrag .

Stap 1: verhelderen van de aard van de (lichte) opvoedproblemen.Eventueel herhalen van stappen: opname – analyse – nabespreken. of ze hebben er geen energie voor. .Stap 4: Evaluatie van het effect van de gekozen aanpak. ze kunnen niet openstaan voor het kind. kan gebruik worden gemaakt van video-hometraining of praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) . waarbij de hulpverlener fungeert als voorbeeldfiguur voor de ouders en de ouders helpt anders te behandelen. Voor opvoedingsproblemen waarbij de hulpverlening in de thuissituatie plaatsvindt. 3) De ouders kunnen helemaal niet handleen. Er kunnen drie soorten opvoedingsproblemen worden onderscheiden die met PPG benaderd kunnen worden: 1) De ouders voelen zich niet vrij om te handelen. De hulpverlener heeft de taak om in deze gevallen draagkracht en draaglast van ouder en kind in balans te brengen.Maken van de video-opname . .Samen met de ouders voorbespreken van welke situatie een video-opname wordt gemaakt Bijvoorbeeld: tijdens het eten of als het kind naar bed gaat. De transactionele benadering gaat ervan uit dat factoren die het probleem in de hand werken een onderlinge wisselwerking hebben. zij weten niet wat ze moeten doen of zijn er niet zeker van hoe ze moeten handelen. Video-hometraining is een methodiek die is afgeleid van de systeemtheoretische benadering. maar alle gezinsleden.Stap 2: Samen met de ouder inzicht verwerven in de opvoedsituatie. Het uitgangspunt is dat de positieve krachten van het gezin worden gebruikt en de negatieve worden beïnvloed. Beïnvloedende factoren zijn hierbij: onwetendheid en gebrek aan vaardigheden.PPG 17 | P a g i n a . weinig sociale contacten. Bij de uitvoering van de stap-voor-stap-methode heeft de hulpverlener de volgende taken: . bijvoorbeeld één van de ouders ligt vaak in het ziekenhuis of de ouder is niet opgewassen tegen het drukke gedrag van het kind. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal opvoedingsproblemen en het vergroten van opvoedingsvaardigheden en inzichten bij ouders ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen bij het kind. PPG wordt voornamelijk toegepast bij ouder(s) met opvoedingsproblemen bij kind(eren) met een verstandelijke beperking. Deze hulpverleningsvorm vindt plaats in de thuissituatie. Dit doet hij doormiddel van: . Beïnvloedende factoren zijn hierbij: niet kunnen aanvaarden van het ouderschap of problemen van persoonlijke of relationele aard.com .Stap-voor-stapmethode De stap-voor-stap-methode bestaat uit vier stappen en is afgeleid van de transactionele benadering van de opvoedingsproblematiek.Samen met het gezin een oefening of werkpunt bedenken voor de komende periode .Stellen van een werkdoel of werkpunt .Videohometraining Video-hometraining wordt toegepast als de interactie tussen de verschillende gezinsleden op het gebied van de communicatie is verstoord. Beïnvloedende factoren zijn hierbij: extra belasting van de ouder(s) en gezin of andere verzwarende omstandigheden.Stuvia.Bespreken van de fragmenten van de video-opname in het gezin . 2) Het alledaagse opvoedingshandelen van de ouders schiet tekort.Stap 3: Probleem vertalen in doelen om naartoe te werken bij de begeleiding. De hulpverlener heeft bij video-hometraining de volgende taken: . . . Daarbij is niet alleen het kind met problemen betrokken.

.Semiresidentiële instellingen In een semiresidentiële instelling kunnen ouders en kinderen terecht voor intensieve begeleiding en behandeling van opvoedingsproblemen. -Multidisciplinair team Voorafgaand aan de plaatsing wordt een gedegen onderzoek gedaan door een multidisciplinair team naar de problematiek van ouder(s) en kind(eren). maar is afhankelijk van een gedegen onderzoek van een multidisciplinair team.Het onderhouden van contact met ouder(s) door adviserende. Uithuisplaatsing van het kind vind daarom niet zomaar plaats. visie en missie van de instelling en de aard van de problematiek. . .Uithuisplaatsing Residentiële instellingen zijn 24-uurs voorzieningen voor kind(eren) die om uiteenlopende redenen uit huis zijn geplaatst. 18 | P a g i n a .Het zich houden aan de doelstellingen en de gehanteerde methodiek van de instelling in de begeleiding. . inzichtgevende gesprekken met hen te voeren en dagelijks rapportages over het kind te schrijven. In de meeste gevallen gaat er heel wat vooraf aan de beslissing tot uithuisplaatsing van het kind. In deze voorzieningen neemt de hulpverlener de opvoedkundige taken van de ouders volledig over. een leerkracht en andere belanghebbend personen vertegenwoordigd. . zodat zij kunnen inzien wat er aan de hand is en hun gedrag kunnen bijstellen.Het begeleiden en behandelen van cliënten. . Deze beslissing kan door zowel de ouder(s) en het kind als zeer ingrijpend worden ervaren. ideeën of handelwijzen ten opzichte van het kind. . een (ortho)pedagoog. gedrags. Taken van de hulpverlener in de semiresidentiële instelling zijn: . In dit team zijn vaak een kinder.Het op grond van de informatie aan de ouders voorleggen van alternatieve waaruit zij kunnen kiezen wat het beste bij hen past.Het geven van informatie aan de ouders over bijvoorbeeld welk speelgoed bij de leeftijd van hun kind hoort. De kinderen verblijven dan een of meerdere dagedelen in een instelling.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . . . handelwijzen en dergelijke waardoor ouders hun problemen op een andere manier kunnen bekijken. .Het weer op gang brengen van de ontwikkeling van het kind.of jeugdarts.Het nabootsen van een gezinssituatie waarin het kind zich veilig voelt. Ook voor hulpverleners die nauw bij het gezin zijn betrokken is deze niet gemakkelijk.Het schrijven van rapportages voor interne en externe organisatie in het belang van het kind en zijn ouder(s). geestelijke of meervoudige beperking. maar blijven wel thuis wonen. De beslissing van een uithuisplaatsing wordt genomen door de kinderrechter. .Het vergelijken van de handelswijze van de ouders met die van de hulpverlener zelf.Residentiële instellingen . een psycholoog.Het verantwoorden van zijn handelen ten aanzien van de kind(eren) en de ouder(s) .Het in sommige gevallen confronteren van de ouders met tegenstrijdigheden in hun gevoelens. wat het inzicht van de ouder kan bevorderen.of psychiatrische problemen. In de semiresidentiële instellingen komen kinderen en jeugdigen met opvoedins-.Het geven van uitleg over bepaalde gebeurtenissen.Stuvia. of een lichamelijke.com . . Plaatsing is afhankelijk van de doelstelling. een maatschappelijk werker. of hoe te handelen bij het zindelijk maken en op welke leeftijd zij daarmee het beste kunnen beginnen. Zij stellen een diagnose en zorgen ervoor dat het kind in de juiste instelling wordt geplaatst voor begeleiding ven behandeling.Het overleggen met collega en andere deskundigen over de ontwikkeling van het kind. een psychiater.

. De taken van de hulpverlener wat deze drie gebieden betreft zijn: . geborgenheid en genegenheid ervaart en is er ook sprake van wederzijds respect.Opvoedingsklimaat: een zodanig opvoedingsklimaat creëren dat het kind zich veilig voelt om zichzelf te laten zien en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. veiligheid. grenzen stellen doormiddel van straffen en belonen en controle uitoefenen op het doen en laten van het kind en daarop inspelen. Hierbij kan het gaan om materiële (bijvoorbeeld: kleuren. . In deze relatie is het van belang dat het kind liefde.de ouder(s) is/zijn niet in staat om aan de primaire levensbehoeften van het kind te voldoen. -Opvoedinssituatie. waarbij de volgende zaken kunnen spelen: .Er is sprake van een vorm van kindermishandeling waardoor de veiligheid van het kind niet is gegarandeerd. de opvoedingsrelatie en het opvoedingsklimaat zo te beïnvloeden dat het kind instaat gesteld wordt om zich optimaal te ontplooien. ondanks eerder geboden hulpverlening. . Het opvoedingsklimaat heeft te maken met de sfeer van de instelling. Opvoedingsklimaat. De hulpverlener heeft in de residentiële instelling de taak om de opvoedingssituatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -Stagnerende opvoedingssituatie Bij uithuisplaatsing is er meestal sprake van een stagnerende opvoedingssituatie.Het falende opvoedkundig handelen van de ouder(s) verandert niet.Stuvia. . opvoedingsrelatie 19 | P a g i n a .Het kind krijgt niet de kans om zichzelf te zijn en zijn autonomie te ontwikkelen. begrip.com .Opvoedingsrelatie: De hulpverlener moet een opvoedingsrelatie aangaan met het kind.Opvoedingssituatie: ondersteuning en instructie bieden in dagelijkse zaken. aankleding ruimtes) en immateriële zaken (bijvoorbeeld behulpzaamheid. genegenheid van anderen). .

com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 20 | P a g i n a .Stuvia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->