P. 1
Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

|Views: 1|Likes:
Published by Stuvia.com
-Uitgebreide Hoor- en werkcollegedictaten van het vak overheid en privaatrecht 2012/2013
-Uitgebreide Hoor- en werkcollegedictaten van het vak overheid en privaatrecht 2012/2013

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $8.50 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/25/2014

$8.50

USD

pdf

Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

by

larsleemeijer

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Overheid en privaatrecht HC 2. 3 hoofdvragen van vak: 1) Soort bestuurshandeling 2) Is privaatrechtelijke weg toegestaan? (2-wegenleer) 3) Wat is het (overige) toepasselijke recht? 2e vraag. - (0) Is er geen strijd met wet? - (1) Windmill-arrestgeen onaanvaardbare doorkruising? o (a) Inhoud en strekking (wettelijke regeling) o (b) Bescherming van de belangen van de burger o (c) Vergelijkbaar resultaat (je gaat de 2 wegen met elkaar vergelijken) - (2) ABBB + Grondrechten + AWB - (3) BW (o.a! 3:13 (misbruik v bevoegdheid) (vgl. 3:3 AWB) & 3:14 BW: bev krachtens BW mag niet in strijd met geschreven of ongeschreven regels publiekrecht.). Vb: Privaatrechtelijke weg: erfpachtovereenkomst Publiekrechtelijke weg: woningwetvergunningen 2-wegenleer: doorkruising door de wet? –welke wet? Woningwet. Inhoud strekking: wet interpreteren. << a en b moeten gezien worden in het licht van de wetsgeschiedenis>> 3:3 AWB vs 3:13 BW 3:3 AWB is gericht op bestuursorgaan 3:13 BW is gericht op handelende partij Moeten bestuursorganen zich aan 3:13 BW houden? Overheden hebben met 2 wetsartikelen te maken. Overheid heeft dus met 2 rechtsregimes te maken. Is het dan niet dubbel op voor de overheid? Kijken naar de reikwijdte. 3:3 AWB is iets specifieker: niet bev gebruiken voor ander doel. 3:13: je mag geen misbruik maken van een bevoegdheid. Vanaf nu: 2e vraag: Basis van de 2-wegenleer/doorkruisingsleer. Van belang om moderne jurisprudentie te kunnen begrijpen. Syllabus: p. 99 Eindhoven/Staals (is geen geldend recht meer!!). Komt een vraag aan de orde die tot op de dag van vandaag speelt. Bovendien is het arrest een voorloper van het Windmillarrest (1990). Kun je zien wat Windmill toevoegt aan oude arrest. Eindconclusie is gedateerd. Eindhoven/Staals: Gemeente wil vergunning wel verlenen, maar verlenen vergunning alleen als je met ons huurovk aangaat voor de grond. Huurpenningen is 1,4% v.d omzet. Staals had geen keus. Niet alleen vergunning nodig, maar ook voldoen aan andere eisen die Gemeente stelt. Staals sluit ovk, maar krijgt spijt. Komen steeds meer auto‘s langs, dus huur werd erg hoog. Is gaan procederen. Wat zijn de bezwaren van de privaatrechtelijke weg? Huur APV APV:

1

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

- Gemeentewet - Belastingverordening (ipv huur dus) met belasting is bedrag gefixeerd, miss gecorrigeerd voor inflatie, maar iig wel vast bedrag. Huurovereenkomst leidt tot rechtsonzekerheid. Je weet niet hoeveel je moet betalen. Meer onzeker vergeleken met vastheid van belasting. Maakt het verder nog iets uit of gemeente via belasting of huur vordert? Zie doorkruisingschema (gold toen nog niet): Bescherming van de belangen van de burger. Bescherming heb je niet veel aan huurovereenkomst. Als huurder ben je niet goed beschermd. Biedt publiekrecht meer bescherming? Maar er was nog een factor waar je op kunt letten: rechtsbescherming. Burgelijke rechter. Bestuursrechter. Dus er is een verschil in rechtsbescherming. Verschil in resultaat is dat je langs privaatrechtelijke weg meer geld binnenhaalt dan langs publiekrechtelijke weg. Vergelijkbaar resultaat. In beide stelsels wordt geld betaald, maar gemeente verdient meer aan civiele constructie. Uitkomst arrest HR toen: prima wat de gemeente doet. In 1968: HR: kijken in de wet. Is er sprake van strijd met de wet? Welke wet? APV, belastingverordening. Staat er in de wet dat het verboden is contracten te sluiten? Nee de wet verbied het niet! Mag alles wat niet verboden is? Toen wel! Als er een bevoegdheid staat in de wet, moet je die dan gebruiken? 2 fundamentele hoofdvragen voor ons rechtssysteem: Geldt voor de overheid!!: 1. Mag alles wat niet verboden is? (alleen in privaatrecht, publiekrecht niet (legaliteit) 2. Als de overheid wettelijke bevoegdheid heeft, moet of mag je die dan gebruiken? Is de bevoegdheid discretionair of imperatief? Als alles mag wat niet verboden is, dan mag je dat geld heffen. Als er wett bevoegdheid is, moet of mag je die dan gebruiken? HR: mag, maar hoeft niet. ―Tenzij wettelijk beletsel‖ (oude criterium)vgl nieuw criterium van Windmill. Waar zit wettelijk beletsel nu? In 1a. Wettelijke regeling. HR is strenger geworden tegenwoordig. Zou casus 1968 nog steeds kunnen? Hoe is Eindhoven/Staals-arrest later in de jurisprudentie beoordeeld? In publiekrecht geldt een regel voor de overheid die iet in overeenstemming is met ―alles mag wat niet verboden is‖, want, er is een wettelijke grondslag nodig: legaliteitsbeginsel. Overheid mag alleen iets doen met uitdrukkelijke wettelijke grondslag (voor wat betreft publiekrecht iig). In privaatrecht geldt miss wel de regel dat alles mag wat niet verboden is. In principe heb je in privaatrecht contractsvrijheid. Belastingheffingpubliekrecht. Moet je belasting heffen of mag het? Criterium/maatstaf is veranderd/vervangen. Maar wordt de casus Eindhoven/Staals met nieuwe Windmill-criteria anders beantwoord? Vergelijkbaar resultaat is niet doorslaggevend!! A en B zijn het belangrijkst in latere jurisprudentie. (wettelijke regeling en bescherming van de rechten van de burger). Op dit moment is er geen HR-arrest waar er door de HR gezegd wordt dat het niet meer mag. Shell betaalt dus gewoon huur aan de lokale overheid. Er is geen arrest van de HR die zegt dat praktijk Eindhoven/Staats niet meer mag. Waarin mag de overheid privaatrechtelijke weg bewandelen? Voor zover publiekrechtelijke weg daarin niet voorziet. Wet verbiedt. Wet staat toe Wet zwijgt

2

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Als wet zwijgt moeten we naar onaanvaardbare doorkruisingsformule. Kan ook dat de wet zegt: overheid mag privaatrecht gebruiken. (vb: huisvestingswet)). Je hebt pas een arrest nodig als iets niet duidelijk in de wet staat. Dus, eerst in de wet kijken! Kostenverhaal: vb: art. 10 wrakkenwet. Als het in de wet staat, wordt daar op het tentamen rekening mee gehouden!! De wet verbiedt. Komt niet vaak voor. Vb: art. 122 Woningwet. Gemeente mogen geen contracten sluiten over bouwvergunningen. Hier wordt privaatrechtelijke weg verboden. Waarom zijn hier zo weinig voorbeelden van? Wordt weinig over nagedacht in parlement. Hebben steeds publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wegen bekeken. Belastingverordening wordt gemaakt op grond gemeente. a. wettelijke regeling - In Windmill arrest rees de vraag: moet de publiekrechtelijke weg er daadwerkelijk zijn, of is het genoeg dat gemeente de bevoegdheid heeft om een regeling te maken? Ondanks grondslag, dus geen regeling maken, kun je hem ook niet doorkruisen. Moet de regeling er zijn? Nee, als er bevoegdheid is om regeling te maken, dan is dit al voldoende. Vloeit rechtstreeks uit Windmill. Bevoegdheid hoeft er dus alleen maar te zijn. (regeling is er niet, kan dus wel doorkruisd worden). - Randwerken-arrest. komt in de werkgroep van volgende week b. Bescherming belangen van de burger - Maakt het uit naar welke rechter je gaat? 1. HR zegt niet alleen maar rechtsbescherming. Gaat om de rechter, maar ook om de materiële belangen. HR vindt niet dat als bestuursrechter de bevoegde rechter is, dat er dan zonder meer rechtsbescherming is. Hij is actief (hoewel dit tegenwoordig steeds minder zo is). Hij is daarnaast ook goedkoper. Uitspraakbevoegdheden verschillen. Bevoegdheden bestuursechter verschillen. H8 AWB 8:84: dicta voorlopige voorziening: onbevoegdheidverklaring, niet-ontvankelijkheidsverklaring. Afwijzing van het verzoek. 8:73: schadevergoeding. 8:70: 4 uitspraakmogelijkheden. 8:70-8:75 zijn artikelen waar het hier om gaat. Verschillen deze van de burgelijke rechter? Bestuursrechter vernietigd besluiten. Burgerlijke rechter kan allerlei andere dingen doen. uitspraken bestuursrechter beperkter. Waarborgen die AWB geeft, hangen samen met ongelijke partijen. - Je mag zonder advocaat naar bestuursrechter!, is dus goedkoper. Rechter is niet meer zo actief. Is moeilijk om te procederen. Onverstandig zonder advocaat te procederen. Maar, geen verplichte procesvertegenwoordiging. Bestuursrechter houdt veel meer rekening met positie van derden. En je kunt je als derde voegen in het geschil. HR: welke rechter oordeelt kent HR geen gewicht toe. Vooroordeel dat bestuursrechter meer bescherming biedt en dat dit doorslaggevend is (onderdeel b Windmill). Toch wordt er wel op gelet, maar dit zit in materiële dingen. VB: Windmill casus. Lozing zou aan de lozer vertellen hoeveel hij moet betalen. Dit is een waarborg die het privaatrecht niet biedt. Bescherming belangen van de burger is soms beter af met publiekrecht omdat wettelijke regeling meer houvast/waarborgen biedt. Als je langs privaatrechtelijke weg woonwagen gaat verslepen en je doet het op publiekrechtelijke manier, extra materiële waarborg.

Kortom, (B): gaat niet om de rechter, maar om materiële zaken!! (C): vergelijkbaar resultaat. Hier komt de HR vaak niet aan toe. Als er publiekrechtelijke handhavingmogelijkheden zijn, is privaatrechtelijke afgesneden vanwege vergelijkbaar resultaat. Windmill: ―van belang is voorts‖, geven in 1990 een nuanceverschil aan tussen A, B aan de ene kant , en C aan de andere kant. Criterium C is minder van belang, behalve op terrein handhaving, Wat is een

3

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handhavingweg? Wat is het verschil? Als bestuursdwang, bestuurlijke boete etc. aan de orde zijn, is privaatrechtelijke weg afgesloten. Ook in privaatrecht dwangsom: in bestuursrecht wordt het opgelegd door bestuur, en bij privaatrecht door rechter. Maw: hoofdregel: mag alles wat verboden is? Nee, alleen in privaatrecht. Opleggen bestuurlijke dwangsom alleen bij bevoegdheid. Handhaving staat in H5. 5:4. Eerste artikel bestuurlijke dwangsom? 5:31D. Hier staat niet dat je wettelijke grondslag moet hebben. Zijn er algemene bepalingen over handhaving? 5:4: bevoegdheid bestuurlijke sancties. Legaliteitsbeginselwettelijke grondslag. Uitgewerkt voor handhaving. HR: leidt tot vergelijkbaar resultaat. Wat je ziet is dat publrechtelijke weg: Nee, tenzij-regel. Niet optreden tenzij er een wettelijke grondslag is. Bij privaatrecht net omgekeerd. Je mag in beginsel handelen, tenzij. Er hobbels zijn. Werkgroep 1 Overheid en Privaatrecht 11 september 2012 (om 11.00 uur) Bestudeer nauwgezet de vier uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die zijn voorgeschreven bij week 1. Geef van alle vier de uitspraken aan op welke grond de bestuursrechter de bestuurshandeling aanmerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Telkens de titel die het publiekrechtelijk maakt opzoekt. Soms ook andere titels dat specifieke wettelijke grondslagen. Als je dit niet direct uit de 4 uitspraken hebt gehaald, heb je dit wel uit de uitspraken gehaald. 1:3 AWB: Wanneer is een bepaalde handeling van het bestuur publiekrechtelijk? Welke alternatieven zijn er naast wettelijke grondslagen? Legaliteitsbeginsel (titels voor publiekrecht) Glijdende schaal, steeds verder af van wett grondsl 1. Specifieke wettelijke grondslag (hoofdregel, 90% van de gevallen) 2. Algemene grondslag 3. Publiekrechtelijke taak (soevereiniteit) 4. Beleidsregel 5. Publiekrechtelijk rechtsbeginsel (+ongeschreven recht) +connexiteit (cumulatief) Wat is titel zelfstandig schadebesluit? Besluit dat volgt op ander besluit. Verband tussen eerste en tweede besluit (connexiteitsvereiste). 6. Impliciete grondslag 1. Waarom is dit zo belangrijk? Voorkomt machtsmisbruik en geeft bescherming. Rechtszekerheid (kenbaarheid (is een fictie, maar oplossing is voorlichting)+willekeur voorkomen met voorzienbaarheid). Democratie. In welke mate heeft wett grondslag invloed op democratisch gehalte? In de GW staat op welke manier de wetgever grondrechten kan beperken. Grondrechten gelden niet absoluut, zijn situaties waarin ze niet onbeperkt kunnen worden uitgeoefend. Kunnen beperkt worden. Invloed democratie op wettelijke grondslag is gering. Als wett gronslag een wet in formele zin is wel, maar als het een lagere regeling betreft, is democratiegehalte minder geworden. Ministeriële regeling etc wel uiteindelijke dem gelegitimeerd, maar, afstand tussen democratie en grondslag is verder door een tussenstap. 90% van de gevallen maar veel problemen gaan over andere 5 (2-6). Long Lin: Nummer 3.

4

Op welk rechtsbeginsel is de titel van de terugvordering? Wat is het beginsel? Onverschuldigde betaling. (C)Formele connexiteit? Appelabel besluit? Kun je er ook over procederen bij de bestuursrechter? Als het eerste besluit appelabel is. Hier kwamen ze niet uit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Waar gaat de casus over? Chinees schip dat toegang wilde tot NL wateren. connexiteit. 5:25 BW. het is een algemeen beginsel. Algemeen recht Publiek recht (4:57 AWB) Privaatrecht (6:203) Hoe kan beginsel onverschuldigde betaling ook publiekrechtelijk zijn? Het is een algemeen beginsel. Verdrag (overheidstaak). 1: publ rechtsverhouding. 11). Dit is de redenering van de afdeling. is niet redenering van bestuursrechter. Verlening publ besluit x. Kosten moeten verhaald kunnen worden op vervuiler. veroorzaken schade. Staat is eigenaar van de terrioriale zee. J. x. Waarom? Gevecht over competentieafbakening. maar soms is het publiekrecht en soms is het privaatrecht. Dit beginsel is gecodificeerd in het BW. Dus schip mocht er niet in. Terugvorderingsbesluit effectueert de intrekking. je hebt ze beiden nodig (cumulatief). en soms privaatrechtelijk van aard. Beide redeneringen kun je onderbouwen dus. is het terugvorderingsbesluit dat ook. Moest teruggevorderd worden.Stuvia. schadevergoeding. Gebeurt wat. Is er een publiekrechtelijk beginsel? Algemeen rechtsbeginsel dat in publiek en privaatrecht voorkomt. Weigering is bestuurshandeling. Welke titel? Om welke redenen wordt voor publiekrecht gekozen? 5: Rechtsbeginsel. kan je 5 . dus. maar. is reactie op schadevergoeding publiekrechtelijk? Beginsel + connexiteit! Verlening vergunning. Maar. Rechter doet iets anders.com . Hoe maak je van beginsel een publiekrechtelijk beginsel? In beginsel is beginsel onverschuldigde betaling een privaatrechtelijk beginsel. toch zoveel publiekrechtelijke dingen dat het toch publiekrecht is. Terugvordering subsidie Waar gaat deze casus over? Subsidie betaald die achteraf onterecht was. Waarom is het reactie van het bestuur een publiekrechtelijke handeling? Antwoord: connexiteit. Vraag: welke rechter is bevoegd? Bestuursrechter (zie p. Rechtsbeginsel + Connexiteit nodig dus. Bestuursrechter. publ besluit? Of privaatrecht? 5: rechtsbeginsel Hoe maakt bestuursrechter van bestuurshandeling: terugvordering een publieksrechtelijke rechtshandeling? Je hebt 3 dingen nodig. Deze zijn soms publiekrechtelijk. Hier: publieke taak is voldoende titel. publ besluit x. gaat alleen nu over schadevergoeding. ongeschreven recht. Voor nu: Is gemaakt om een publiekrechtelijke titel te construeren!! Van Vlodrop 5. Er is connexiteit tussen schadeoorzaak en schadevergoedingsbesluit. Hoe luidt de redenering van de bestuursrechter? Eerst intrekkingsbesluit en terugvorderingsbesluit. publiekrechtelijke taak (3). Dit is geen publiekrechtelijke titel. Wie heeft zeggenschap over NL vaarwateren? De staat der NL moet toestemming verlenen. 20 mjn. Goede argumenten om kort geding aan te spannen tegen staat der Nederlanden. Intrekking. inbreuk op wettelijke grondslag. Als intrekkingbesluit alppelabel is. Waarom kwam hij bij bestuursrechter terecht? Kijken naar de titels. 5:25 BW: Staat is eigenaar territoriale wateren: H5 BW.90 zijn koerszettende uitspraken gegeven. maar. Je hebt niet genoeg aan alleen rechtsbeginsel of alleen connecxiteit. dit is privaatrecht. schadeveroorzakend besluit niet appellabel. is het tweede/laatste besluit dat ook. Hier. Minister weigerde toegang omdat het olie lekte. Redenering is hetzelfde als hierboven bij terugvordering. Dit kan (eerste 2 verhoudingen zijn ook publiekrechtelijk).Terugvordering. Schadebesluit is eigenlijk schadevergoedingsbesluit. Staat stelde voorwaarden/garantstelling. Wel vereist dat intrekking en terugvordering connexiteit heeft. Met deze uitspraak aanleiding om opnieuw naar begrip ―publiekrechtelijk‖ te kijken.

4:7. er is geen publiekrechtelijke grondslag. Huishouding is vaag en algemeen. Redelijkheidstoets vaak marginaal want hier kunnen ook andere factoren doorslaggevend kunnen zijn. Kan marginaal of integraal. 108 Gemeentewet. Overheid en privaatrecht. Je kunt op verschillende manieren aan ongeschreven recht toetsen. Vb: H3 AWB: belangenafweging: 3:4. pas na ockenburg durfde de BR integraal te toetsen.com . Bestaat marginale toetsing nog? Ja. Algemene grondslag. Vraag is nu: wat betekent dit voor normen van publiekrechtelijke herkomst? ABBB+grondrechten (normen hoeven niet per se gecodificeerd te zijn). dus. 147 legt de bevoegdheid bij de raad.hoorplicht aanvrager en hoorplicht derde. Vraag drie: hoe beoordeeld de rechter dit? Gaat hier om afwijken van beleid.Stuvia. algemene grondslagen!! HC 3. Voor nu belangrijk: dat het om privaatrechtelijke rechtsverhouding gaat. gemeentewet. Formele zorgvuldigheidsbeginsel. Waarom zijn deze niet specifiek? Wat maakt deze artikelen algemeen? Zijn algemene bevoegdheid toekennende bepalingen. Hoe gaat de rechter hiermee om? Vroeger: reader Ongeschreven recht. maar toetst rechtstreeks aan het gelijkheidsbeginsel en spreekt geen oordeel uit over de inhoud van dat beleid. gaan kijken naar deze normen die doorwerken in privaatrechtelijke rechtshandeling. Bedrijf verplaatsen en geld voor geven gaat over huishouding. Gaat niet om beleidsregel (nr 4). maar wordt in dit soort situaties niet meer altijd marginaal getoetst. Ockenburg (p. Maakt het veel uit op welke manier je toetst? Ja. Dit geldt niet voor particulieren. Zijn geen specifieke bevoegdheden. Nummer 2. De figuur marginaal/integraal toetsen is niet iets van alleen het privaatrecht. Wat is de grondslag? 147 lid 2. 2) nu 3) de 3 rechtsleren veronderstelling is nu: privaatrechtelijke weg is geoorloofd. Op wat voor manier toetst de rechter? Redelijkheidstoets. HR gaat niet in op het beleid zelf. Uitspraak is belangrijk omdat er veel zaken zijn waarbij schadeveroorzakende besluit wel appellabel was. Er wordt hier geprocedeerd over contractsdwang. Andere wetten die normen van publiekrecht codificeren? GW+EVRM =normen van publiekrechtelijke herkomst. wil niet zeggen dat niet aan publiekrechtelijke normen getoetst kan worden. 2: vertrouwen. Vergoeding bedrijfsverplaatsing. 108: bev bij gemeentebestuur in algemene zin. Moet je in het algemeen verkopen? Nee. Iemand wil geld hebben omdat zijn bedrijf verplaatst moet worden. waar vind je dit? Jurisprudentie. Vandaag: 1) vroeger (geen geldend recht meer). Dit gebeurt nu rechtstreeks/integraal. Eiser wil gemeente dwingen tot verkoop.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material ook niet bij schadevergoedingsbesluit ook niet bij de bestuursrechter terecht. <<bepalingen nalezen!!>> Reikwijdte van 108 en 147? Heeft betrekking op ―de huishouding‖ van de Gemeente. Beroep op beleid altijd op twee factoren gebaseerd: 1: gelijkheid. Wel. Gaat om alle normen. Er wordt een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Redelijkheidstoets doet de HR nu niet meer bij toetsen aan publiekrechtelijke norm. Vb van 4: beleidsregeling en mensen die recht hebben op nadeelcompensatie: kunnen in beleidsregel lezen wie er geld kunnen krijgen. Beleidsregeling is simpelere constructie dan deze. Amsterdam/Ikon. 115): Gemeente weigert percelen te verkopen. Maar. 6 . Was publiekrechtelijke grondslag. 4:8.

2: Nieuwe belangenafweging maken (materieel argument). Hier blijkt duidelijk dat ook aan formele beginselen van behoorlijk bestuur rechtstreeks wordt getoetst door de hoge raad. Als rechtstreeks wordt getoetst. 3:2-3:4 zijn van toepassing. 4:7 en 4:8 worden niet geschakeld. Dus 2 dingen doen: opnieuw horen en opnieuw heroverwegen. Wat gebeurt er nu? 9 jaar voor verstrijken van overeenkomst deelt gemeente mede dat ze willen opzeggen. dus gelden als beginselen van ongeschreven recht. Horen (4:7+4:8) Afwegen (3:4) 6:248 BW (aanvullende werking) Wat weegt zwaarder? Contract of komt er nog wat bij? Gemeente moet ook algemeen belang afwegen: milieu. komt publiekrecht binnensijpelen. 6:2(r&b). Concessieovereenkomst= privaatrechtelijke overeenkomst hier. wil niet zeggen dat die beginselen doorslaggevend zijn. Wat schakelt deze bepaling? Andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten!! Afd. Aan de andere kant staat dat contract. Norm publiekrechtelijke herkomst gaat doordringen in privaatrechtelijke verhoudingen. Dit is privaatrechtelijk overheidshandelen. ongeacht soort privaatrecht. Dit is handig omdat rechter niet meer moeilijk doet over toetsing. wordt in jurisprudentie aanvaard. BW.kiezen/alternatief. Rechtstreeks via poort. als ongeschreven recht. Je onderbouwt beroep op 248 met beroep op gelijkheidsbeginsel (publiekrecht). maar wat is het gewicht? Gaat hier weer over privaatrechtelijke overeenkomst. tenzij minstens twee jaar van te voren wordt opgezegd. Opzeggen contract is geen besluit!. Afwegen zit in H3. voorzover de aard van de handeling zich daartegen niet verzet. Je kunt open norm concretiseren met publiekrecht. Beperkende werking van r&b: door de poort van de privaatrecht met open normen(6:248). Is dit beginsel vrijelijk analoog van toepassing of is er een voorschrift in de AWB die hier iets over zegt? Schakelbepaling art. kwaliteit van wijken etc. Zeeland/Hoondert. Bovendien overeengekomen dat de ovk telkens met 10 jaar wordt verlengd. Ze worden hier analoog toegepast. . Maakt het uit welke privaatrechtelijke norm in het geding is? Contractrechtelijke verhouding.Stuvia. Gasfabriek is hier toch niet zo blij mee. Om zeker te zijn heeft gemeente vlak voor 2 jarentermijn nog eens gezegd: wij gaan opzeggen. dus artikel 3:4 kan op andere handelingen dan besluiten van toepassing zijn. De artikelen van H4 zijn niet rechtstreeks van toepassing. of verhouding die niet door R&B wordt geregeerd? Welk belamgrijk deel van verbintenissenrecht heeft R7B geen betrekking op? OD! In zeeland/hoondert maakt HR onderscheid tussen verhoudingen die over OD gaan en daarbuiten (met name contractuele verhoudingen). 6:248: (derogerende werking. 3:1 lid 2. Bepaalde tijd is in periodes van 10 jaar.) Hoe moet je hiermee omgaan? 2 posities: . Aard van de handeling moet zich daartegen niet verzetten (dit laatste wordt niet ingegaan in het arrest). HR: contract en het vertrouwen zijn voldoende (pacta sunt servanda weegt zwaarder dan formele zorgvuldigheidsbeginsel).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Privaatrechtelijke normen. Informatie vergaren en opnieuw afweging maken.com . Maakt niet uit aan welke norm van publiekrecht wordt getoetst.Poortfunctie. Tentamen: altijd casus + altijd theorie. Ovk is aangegaan voor bepaalde tijd. Voert 2 dingen aan: 1: formeel zorgvuldigheidsbeginsel: we hadden nog een keer gehoord moeten worden. waar niks in is opgenomen Privaatrecht Contract Vertrouwen publiekrecht. 7 . Coevorden/Gasfabriek: Geeft inzicht in de manier waarop die normen van publiekrecht kunnen doordringen en in welke mate ze doorslaggevend zijn. Staat wel in het contract: minstens 2 jaar van te voren. dus H4 AWB niet van toepassing.

nieuwe ontwikkelingen die hier afbreuk aan doen. Is schadebesluit publiekrechtelijk? Ja. = als eerste schadeveroorzakend besluit appellabel is. naar de gemeenschappelijke rechtsleer aan de andere kant (breuk). Algemeen Publiekrecht (8:73 Awb) Privaatrecht (6:162) Van Vlodrop: Welke gronden bestempelt de rechter/afdeling de bestuurshandeling van de staat als een besluit in de zin van 1:3 AWB? 1. Inbreuk die je maakt op legaliteitsbeginsel wordt groot.en privaatrecht zich verhouden. Publiekrechtelijk rechtsbeginsel. Alternatieve rechtsleren zijn gekomen. ( Eerste twee is HR rechtspraak. 3.Gemeenschappelijke (moderne). Kritiek zit niet in bovenstaande denkmodel. Wat is de publiekrechtelijke tegenhanger van 6:162? 8:73 AWB: als de rechter daarvoor gronden ziet. Je hebt het schadeveroorzakende besluit en het schade besluit.Gemengde rechtsleer (1986/1987) poortfunctie . Vanuit dit oogpunt rechtstatelijk gezien slecht. Deze rechtsleer voldeed niet meer. 6:162 BW. is schadebesluit dat ook.a. (vgl ook jurisprudentie week 1). maar volgens velen. Gemene rechtsleer: privaatrecht geldt altijd (privaatrecht geld als algemeen recht). 8 . ABRvS Vraag is steeds: hoe verhouden publiek en privaatrecht zich tot elkaar. Kritiek op deze jurisprudentie zit in dat besluiten van de Awb een wettelijke titel moeten hebben. als schadeveroorzakende besluit ook publiekrechtelijk is. Maar. +-1900) . BW. kan hij ook nog schadevergoeding toekennen. Transitiefase van gemene en gemengde rechtsleer aan de ene kant.Gemene rechtsleer (v. Deze uitspraak is voorbeeld van toepassen gemeenschappelijke rechtsleer. derde is wetgever. Dit is een rechtsbeginsel. 3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gemene rechtsleer geeft antwoord op vraag hoe publiek. Publiekrechtelijke rechtsverhouding 2. Wanneer is 8:73 aan de orde? Als de beschikking waartegen wordt geprocedeerd vernietigd wordt. 2. Dus: als de overheid een OD verricht. AWB I+II. in NL gemene rechtsleer tenzij publiekrecht bijzondere voorschriften geeft.com . Is onderdeel gemeenschappelijke rechtsleer.Stuvia. Over het algemeen: . Formele connexiteit 1. Specifiek naar algemeen. maar het wordt gebruikt om afbreuk te doen op legaliteit (zie NTBR-artikel uit week 1!).

Deze amvb was nog niet voorhanden.Kunst & Antiekstudio Lelystad In dit arrest was de vraag aan de orde of de toenmalige Wet op de Ruimte. De tekst van de WRO zei hier niets over. Bedrag per m3 is ws waarschijnlijk duurder (waarschijnlijk). Wat is in de casus de publiekrechtelijke weg en wat de privaatrechtelijke weg die de overheid kan bewandelen? b.komsten tegen te gaan. vroeg een vergoeding van f 1. Had ook kunnen oordelen: is geen alternatief. Privaatrechtelijke vergunning is dus toestemming. a. . Gebruikt eigendomsrecht.25 per m3. Is er sprake van een privaatrechtelijke weg die in de plaats van de publiekrechtelijke weg komt. In die wet staat: bij AMVB kan geld worden geheven. Publiekrechtelijke koers= heffingsamvb. Er moet een afspraak worden gemaakt over 1. eigenaar van de Nieuwe Waterweg.com . De Hoge Raad kwam uiteindelijk na toetsing aan de doorkruisingsformule tot de conclusie dat het gebruik van het privaatrecht hier een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht opleverde. HR: genoeg is dat regering de mogelijkheid heeft om amvb te maken.o 20 lid 2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). en/of dat de privaatrechtelijke weg in aanvulling op de publiekrechtelijke weg wordt gehanteerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 2 Overheid en privaatrecht 18 september 2012 a. 9 . Waarom kiest de overheid hier voor de privaatrechtelijke weg? Via privaatrechtelijke weg waarschijnlijk meer geld verdienen. Zometeen: doorkruisingsformule op los laten. Die publiekrechtelijke weg is er niet!! Er is wel een mogelijkheid om publiekrecht in te zetten. dit is een overeenkomst. Antwoord op vraag a: privaatrecht: eigendom en overeenkomst. b. waarvoor het de nodige vergunningen bezat. Voorwaarde is bedrag per kubieke meter lozing.heid had echter ook via het uitvaardigen van een op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren1 (hierna ook: Wvo) gebaseerde algemene maatregel van be. De WRO was op dat moment nog maar onlangs veranderd en als de wetgever aan deze 1 Tegenwoordig Waterwet. Hoe ziet de AMVB eruit? Wvo is een wet in formele zin. terwijl ook publiekrechtelijke heffing had gekund. terwijl het grondgebruik ook via het bestemmingsplan kon worden gereguleerd. Het opnemen van die voorwaarden was al jaren vaste praktijk. publiekrechtelijke heffing via Wvo Privaatrechtelijke weg: vergoeding op basis eigendomsrecht toestemming Privaatrechtelijke toestemming (wordt hier vergunning genoemd (materiele zin) In plaats van. De rijksover. De Staat. Privaatrechtelijke titel is eigendom. Staat der Nederlanden wil hier geld voor.lijke Ordening (hierna ook: WRO) het toeliet dat in erfpachtovereenkomsten voorwaarden werden opgenomen betreffende het gebruik van de grond. Waarom kiest de overheid voor de privaatrechtelijke weg? . Feit dat deze wet er is. 17 j. maar de regering maakt geen amvb. Hiervoor is toestemming onder voorwaarden nodig.25 per kubieke meter geloosd gips om daarmee een deel van de waterzuivering te kunnen financieren. want deze laatste is nooit gemaakt. omdat deze een basis geeft om een wet te maken. De vraag was of de overheid in dit geval van haar eigendomsrecht gebruik mocht maken zoals zij had gedaan.Stuvia.Windmill Het bedrijf Windmill Holland BV loosde afvalgips op de Nieuwe Waterweg.stuur een publiekrechtelijke heffing kunnen instellen. Publiekrechtelijke weg: Art. Antwoord op vraag b: in plaats van de publiekrechtelijke weg. Mag geen sprake zijn van onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke regeling. die dus niet tot stand is gekomen. Mag je lozen op de nieuwe waterweg? Eigenaar. Uit de geschiedenis van de WRO moest volgens de Hoge Raad echter worden afgeleid dat de wetgever niet had bedoeld dergelijke voorwaarden in erfpachtovereen. is al genoeg om aan doorkruising te denken. dus kan niks doorkruisd worden.

wat niet gebeurt. Ene weg komt in de plaats van de andere. Privaatrechtelijke weg is actie OD bij de burgerlijke rechter. er staan gebruiksvoorschriften in. Waarom kiest de gemeente voor de privaatrechtelijke weg? Omdat de publiekrechtelijke weg er niet is. Nu verhaal langs publiekrechtelijke weg op deze aan het openbaar belang ontleende gron. Het gaat om een kerntaak van de overheid. Waar ligt zwaartepunt? Dat er wordt gebeld of dat kosten worden verhaald? Dus: in de brandweerwet geen regeling opgenomen over kostenverhaal. ―bestendige praktijk‖. Publiekrechtelijke weg: gebruiksvoorschriften in bestemmingsplan (art. Hoe krijg je je geld als gemeente? Wat moet je dan doen? Schadevergoeding vorderen bij de BR. zou verhaal langs privaatrechtelijke weg neerkomen op een onaanvaardbare doorkruising van de Brandweerwet 1985. Verhaal van deze kosten zou er toe kunnen leiden dat aldus bij de burger een drempel ontstaat om tot alarmering over te gaan. 10 wet op ruimtelijke ordening). dus gemeente regelt het privaatrechtelijk. Gemeente zegt: geen toestemming. wat de overheid hoort te doen. De wetgever was van mening dat het niet aangaat deze kosten aan burgers in rekening te brengen. In publiekrecht hoeft dit niet altijd. Voorwaarden in erfpachtovereenkomsten over het gebruik van de grond terwijl dit ook via het bestemmingsplan kan worden gereguleerd.den is uitgesloten. Als iets 10 . HR is hier dus voorzichtiger dan Windmill. zaakwaarneming) Er is geen publiekrechtelijke weg. Stel. Zijn harde. a. Waar zit dit in? Er stond toch helemaal niks in de brandweerwet. voorschriften (woord ‗plan‘ kan op verkeerde been zetten). zo kan de Hoge Raad worden samengevat. Als je naar de eerste twee punten kijkt: doen in licht van de wetsgeschiedenis. die van oudsher door haar is uitgeoefend zonder dat kosten in rekening werden gebracht. Voordat je naar doorkruisingsformule gaat. Waarom geen onaanvaardbare doorkruising? 3 ijkpunten langslopen (Windmill-criteria).Brandweerkosten De Brandweerwet 1985 bevat geen regeling inzake kostenverhaal.com . dat wetgever dus toestemde. zou deze dat wel hebben gedaan. Uitgangspunt is dat vanwege publieke taak. Moet dit steeds kosteloos? Je loopt een risico als degene die alarmeert de kosten moet betalen. toestemming gevraagd moet worden aan de gemeente. Kunt dus niet zgegen dat WRO op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. Jarenlange praktijk. In parlementaire debat is gesproken over kostenverhaal (vgl politieoptreden bij stadions). HR vind dit een onaanvaardbare doorkruising. aldus de Hoge Raad. Iedere keer zegt de HR: wetgever heeft altijd onder ogen gezien dat WRO niet exclusief is. dat als je gaat verhuren dat je toestemming moet vragen. Naar welke rechter moet je dan? Is het een besluit in de zin van 1:3 Awb? Publiekrechtelijk? Omdat het een privaatrechtelijke ovk is. Je sleept de betrokkene voor de rechter. geen besluit. Mag dit dan wel privaatrechtelijk? HR: nee. is dit een besluit waartegen je bezwaar kunt maken? Je sluit als koper ovk met gemeente. dus aanvullend. Onaanvaardbare doorkruising? Bestemmingsplan rust op Wet RO.Stuvia. systeem is geoorloofd. maar praktijk is al zo lang bekend. . .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material praktijk een einde had willen maken. Of je stelt dit soort voorschriften in bestemmingsplan. a. Wet in materiële zin. Privaatrechtelijke weg: Erfpachtovereenkomsten: tegen de koper wordt gezegd dat als ze het willen verhuren. Hierover wil je procederen. kijken of de wet zelf niet privaatrechtelijke weg verbied. Dit is privaatrecht! . Deze voorschriften kunnen gedetailleerd zijn. In de plaats van dus b: privt: cvk publ: bestemmingsplan Hier geen sprake van onaanvaardbare doorkruising. b.publiekrechtelijke weg: kostenverhaal uitgesloten in brandweerwet: doel: drempel alarmering laag. nu krijg je geen toestemming. Hier recht zwijgt.privaatrechtelijke weg: kostenverhaal (OD. dus naar de BR. anders had zij er wel wat aan gedaan.

rechtspraak. Als je bestuursdwang hebt. Inbreuk op subjectief recht. 4. De gemeente heeft dit verzoek aangemerkt als een verzoek tot verhuur en tevens als een verzoek tot verlening van een huisvestingsvergunning.aspx?ljn=AF2011 4.com . verzonden op 17 mei 2002. Waarom? Publiekrechtelijke weg zegt dat je moet vertellen waar je iemand naar toe sleept. kun je dan ook bestuurlijke dwangsom opleggen? Ja. Woonwagenbewoners vallen tegenwoordig onder huisvestingswet. omdat op dat moment de Wet chemische afvalstoffen nog niet voorzag in de bevoegdheid een bestuurlijke dwangsom op te leggen. naar geldend recht kan dit dus niet. systeem publrechtelijke weg zit dus anders in elkaar. Als bestuurlijke dwangsom mogelijk was geweest. Toen was dit echter niet zo. als je bev hebt bestuursdwang hebt. dan had civielrechtelijke dwangsom niet gemogen.9 Namens [appellante] is bij brief van 27 maart 2002 verzocht om ter plaatse een standplaats te mogen innemen. a. Nu 11 .Heerde/Woonwagencentrum http://zoeken. Hiermee ook de bijzondere beschermingsregels vervallen. Gemeente kiest voor privaatrechtelijke weg.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material publiekrechtelijk niet mag. Belangrijkste in: r. Privaatrechtelijke weg vergt tussenstap van de rechter. eerder andersom. Titel voor bestuursdwang zit in gemeentewet (5:4 Awb).4. en de wetgever heeft besloten dit niet te doen. Privaatrechtelijke weg wordt in plaats van publiekrecht gekozen (verlening huisvestingsvergunning is niet op beslist). De weigering om een huurovereenkomst aan te gaan impliceert naar het oordeel van het hof echter voorshands geen publiekrechtelijke rechtshandeling. b. Doorkruist de privaatrechtelijke weg de publiekrechtelijke weg? Gaat hier om derde cirterium: vergelijkbaar resultaat. Publiekrechtelijke weg: bestuursdwang. Deze wet is ingetrokken. kun je ook dwangsom opleggen. Geest van de wet is datgene wat de wet beoogt. waar kan deze op gebaseerd worden? Eigendomsrecht. OD actie bij de rechter.nl/detailpage. zodat [appellante] in haar optiek kansloos is in het verzoek om een huisvestingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek tot verhuur bij brief van 8 mei 2002.Stuvia. Maar de Hoge Raad gaf daarbij aan dat na invoering van die bestuurlijke dwangsombevoegdheid de keuze voor de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daadsactie in beginsel een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg zou opleveren. Er wordt iets extra‘s gevorderd bij de recht er. Wat is de titel? Actie OD!. 6:162 lid 2. gemeentewet: . Privaatrechtelijke handhaving. Volgens de gemeente is haar weigering tot verhuur inmiddels onherroepelijk geworden. is handhaving door de rechter. Er wordt een civielrechtelijke dwangsom gevorderd. Op het verzoek tot verlening van een huisvestingsvergunning had het college tot het moment waarop arrest werd gevraagd nog niet beslist. Duurt publiekrechtelijke weg langer? Nee ws niet. Zekerheid is dus het argument. . publiekrechtelijke weg: was er niet privaatrechtelijke weg: OD actie 162 BW + dwangsom!! in aanvulling op publiekrecht: Wet chemische afvalstoffen voorzag nog niet in bevoegdheid opleggen bestuursrechtelijke dwangsom. Onafhankelijke derde oordeelt dus over rechtmatigheid van de route.Staat/Magnus In het arrest Staat/Magnus achtte de Hoge Raad het gebruik van een onrechtmatige daadsactie ter verwijdering van een partij zinkresidu rechtmatig. Bestuursdwang gaat sneller. Privaatrechtelijke actie: naar de rechter gaan om woonwagen te laten verwijderen. b. afgewezen. Hier: gelijk toetsing door de burgelijke rechter. zodat het geen besluit betreft als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Antwoord: durven geen bestuursdwang toe te passen omdat ze bang waren achteraf door de rechter op de vingers getikt te worden.o. 49a WCA bestuursdwang. dan mag dit privaatrechtelijk ook niet. a. In publiekrechtelijk regime hoef je niet eerst naar een rechter. Stekking/geest/doel is hetzelfde.

Maar parkeren etc kan in zowel privaatrecht als publiekrecht afgewogen worden. terwijl uitgeven van grond in de toekomst privaatrechtelijk is. Van een – laat staan onaanvaardbare – doorkruising van die regeling door het uitoefenen van die bevoegdheden kan dus geen sprake zijn. (aanvullendeerst vergunning. In dit arrest wordt niet criterium onaanvaardbare doorkruising toegepast. Wanneer gaat HR nieuwe (oude) criterium gebruiken? Waarom wordt dit criterium gebruikt? Uitgangspunt 1) publiekrechtelijke toestemminggerechtigd 2) weigering is misbruik van bevoegdheid 3) tenzij zwaarwegende belangen om te weigeren publiekrechtelijke bevoegdheid had hij gekregen in de casus. misbruik van bevoegdheid. Waarom kiest gemeente niet gewoon voor bestuursrecht? Bestuursdwang staat tegenwoordig gewoon in de Awb dus waarom wordt alsnog voor privaatrechtelijke weg gekozen? Criterium vergelijkbaar resultaat wordt niet heel zwaar aan gewogen. 12 . Kijken dus of het om andere of nieuwe belangen gaat. b. Wegen niet zwaar genoeg. HR: weigering is misbruik van bevoegdheid. Hier had de gemeente Amsterdam een standplaatsvergunning verleend en vervolgens als eigenaar privaatrechtelijke toestemming geweigerd voor het door de standplaatshouder beoogde gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning. Bij privaatrechtelijke toestemming wordt op andere belangen gelet (wat wil je in de toekomst met je grond gaan doen?). Privaatrechtelijke toestemming kreeg hij niet. Hoe verhoud dit zich met de leer van de onaanvaardbare doorkruising? Bij 2 routes (aanvullingssituatie) kijken naar misbruik van bevoegdheid. 97). Wel hanteerde de Hoge Raad hier misbruik van bevoegdheid als toetsingsmaatstaf. aldus de Hoge Raad. Gaat om verschillende soorten belangenafwegingen. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het Hof het door de gemeente gestelde belang bij onbelemmerde uitgifte in erfpacht in de toekomst terecht als een belang van de gemeente als eigenaar van de grond beschouwd ten aanzien waarvan de Verordening op de Straathandel geen regeling bevatte en dus de gemeente vrijliet in de uitoefening van haar privaatrechtelijke bevoegdheden. a. Parkeerbelang zit bei beiden. Publiekrechtelijke weg: Standplaatsvergunning verleend op grond van verordening Privaatrechtelijke weg: als eigenaar langs privaatrechtelijke weg toestemming geweigerd voor het door de standplaatshouder beoogde gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning. Kijk naar welke belangen er in het publiekrecht zijn afgewogen en in het privaatrecht. Welk belang heeft de gemeente aangevoerd om privaatrechtelijke toestemming te weigeren? Parkeerruimte. zodat het Hof die uitoefening ook niet aan dat criterium had te toetsen. 87). .Amsterdam/Geschiere (p.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material hoeft gemeente dus niet meer aan bijzondere regels te voldoen. Ander criterium namelijk. Dus misbruik privaatrechtelijjke bevoegdheid.com . Deze twee argumenten voerde de gemeente aan als zwaarwegend belang. Daarom heb je hier behoefte aan misbruik van bevoegdheid criterium. In publiekrecht was vergunning verleend waarbij op bepaalde belangen gelet wordt (vb: openbare orde etc).Stuvia. Het gaat om twee opvolgende trajecten met een eigen afwegingskader (zie noot p. De beide wegen vullen elkaar aan. en vervolgens privaatrechtelijke toestemming). Dit is een andere redenering dan onaanvaardbare doorkruising. Erfpachtovereenkomst: ze wilden de ruimte vrijhouden om in de toekomst andere dingen mee te gaan doen.

Privaatrechtelijke weg is een overeenkomst. a.aspx Een gemeente mag geen privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten ten aanzien van onderwerpen. maar waarom willen gemeenten dit? Het is niet de bedoeling dat gemeente nog eens extra eisen gaan stellen (deregulering). Waarom zou de gemeente dit willen? Het mag dus niet. Privaatrechtelijke weg wordt hier als aanvulling op de publiekrechtelijke weg gebruikt: Er zijn kwaliteitseisen opgenomen in het bouwbesluit. gezondheid. bruikbaarheid. dit mag dus niet van de HR. Belang van eenvoud van wetgeving staat tegenover belang milieu aan andere kant. Met dit artikel heeft de wetgever beoogd te voorkomen dat gemeenten langs privaatrechtelijke weg hun bevoegdheden uitbreiden en de deregulering frustreren. Gemeente wil graag goed zijn voor milieu.nl/default. wil daarvoor een omgevingsvergunning worden verleend. Gemeenten mogen niet via privaatrecht nog extra eisen stellen.1.com . energiezuinigheid en milieu Privaatrechtelijke weg: 3. waaraan een bouwwerk moet voldoen. In het Bouwbesluit is een publiekrechtelijk minimum aan kwaliteitseisen opgenomen op het gebied van veiligheid. De casus past wel in de tweewegeleer-setting. b. 13 . Dereguleringsplan weegt zwaar. Privaatrechtelijke weg is dus ovk voor uitgifte grond met bijzondere verplichting een overeenkomst met een derde aan te gaan.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Artikel 122 Woningwet http://zoeken. Koopaannemingsovereenkomst. bruikbaarheid. Je moet je aanlsuiten bij een bepaald fonds. maar wet verbied de privaatrechtelijke weg. Aanvulling: je moet sowieso bouwvergunning hebben en voldoen aan bouwbesluit. Bouwbesluit is AMVB Wordt hier geen tweewegenleer gebruikt. Maar gemeente: bouwbesluit vinden wij niet goed genoeg voor milieu en energie.rechtspraak. energiezuinigheid en milieu. Algemene verkoopvoorwaarden waarin wordt bedongen dat de koper verplicht wordt een koopaannemingsovereenkomst te sluiten naar het model van de stichting garantie instituut voor Woningbouw of een gelijkwaardig instituut. Publiekrechtelijke weg: Bouwbesluit (122 woningwet) kwaliteitseisen op gebied veiligheid. maar daarnaast ook koopaannemingsovk. gezondheid. Maar. maar hier worden extra eisen gesteld in de verkoopvoorwaarden. waarin in het Bouwbesluit is voorzien (artikel 122 Woningwet).

Zult hier altijd in contract moeten kijken wat de overheid gebruikt. . Vb: gemeente contracteert met projectontwikkelaar. Geeft iets commitment. 160 gemwet) . Je bent eerder geneigd het uit te voeren. maar overheid probeert er nog extra een beleidsdoel mee te verwezenlijken. Vb: Kerncentrale Borsele-convenant. maar overheid grijpt het aan om beleidsdoeleinde te verwezenlijken. Kunt nakoming vorderen. Bevoegdhedenovereenkomsten. Overheid contracteert over vergunningen verlenen of wijzigen bestemmingsplan. Bepalend is het object waarover wordt gecontracteerd. Object is nog steeds privaatrechtelijke ovk. vb: beloven dat iemand een milieuvergunning krijgt in de toekomst.Publiekrechtelijke rechtspersoon (2:1 BW). Wordt gecontracteerd over iets gewoons.vormvrij .Vertegenwoordiging (burgemeester moet vertegenwoordigen (171 gemwet). De inzet van de ovk is dat ze beloven hoe ze publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen. Aan label convenant heb je niets. maar ook gemengd of bevpoegdhedenovk. - - Convenant kan vermogensovk zijn. Nl dat iemand overeenkomstig bep bestemming.Stuvia. Gemengde overeenkomsten. 14 . Toepasselijk recht en gewicht van de abbb.com . Vermogensovereenkomsten o Gewone vermogensovereenkomsten (beleidsneutraal/potlodenovk) o Beleidsovereenkomsten. Wie contracteert van overheidszijde? . Overheid stond contract dat het open zou mogen blijven tot 2033. Onderscheid op basis van object waarover overheid contracteert . de gemeente twee handelingen nodig: . Op de grond die verkocht is mogen alleen bepaalde activiteiten plaatsvinden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC 4 OP. Overheidscontracten I.Commitment.Afdwingbaarheid . Vb: gemeente verkoopt stuk grond en zegt daarbij toe dat ze bestemmingsplan zo zal herzien dat woningen gebouwd mogen worden.Beslissing tot het aangaan (een besluit) (door B&W. 25 september 2012. Beleidsovereenkomsten: overeenkomst spreek je met 2 af. Deels vermogensovk en deels bevoegdheden ovk. Vermogensovereenkomsten. Object is een publiekrechtelijke bevoegdheid. Waarom sluit de overheid gewone vermogensovereenkomsten? Nodig voor functioneren.

GCN/Nieuwegein II-arrest. maar verbind er in dit geval dus geen gevolgen aan. Veel kritiek hierop. Zo algmeeen gebruikelijk.com . Altijd naar de burgelijke rechter dus. Overheid kon altijd beroep doen op algemeen belang om onder contract uit te komen. Overheid: algemeen belang in het geding dus kunnen niet nakomen. Besluit tot het aangaan (besluit): Awb van toepassing. Kun je zomaar van contract af? Nee. Voorheen vrij soepel.Stuvia. Kuns&antiekstudio/Lelystad. aard en gewicht van der maatschappelijke belangen. Privaatr bevoegdheid wordt ingezet om beleidsdoel te verwezenlijken.aard van de overheidstaak . HR gaat kijken naar de inhoud en strekking van de wet ruimtelijke ordening. Hoe meer het lijkt op gewone ovk/privaatrecht. abbb. Hoorplicht werd teruggebracht tot 3:2 Awb (formeel zorgvuldigheidsbeginsel). Gemeente had bedongen dta daarop geen winkelruimte gerealiseerd mocht worden. maar gaat niet zo ver dat ze zeggen dat er voor deze ovk een hoorplicht is. Wat zijn onvoorziene omstandigheden? Dat je het niet in het contract hebt verdisconteerd. Welke rechter? Bij vermogensovereenkomsten: altijd de burgelijke rechter!! Het gaat namelijk over privaatrechtelijke overeenkomst. Toetst er wel aan. Dien je daarbij beleidsdoel. grondrechten. 15 .Gewone vermogensovereenkomst: geen rol (er wordt niets doorkruist) . Onvoorziene omstandigheden. Deze benadering is einde aan gekomne. HR toetst hier wel aan. Overheidscontractenrecht was onbetrouwbaar. hoe meer de abbb op de achtergrond blijven.BW va toepassing . Gemeente wilde nakoming van de overeenkomst. Uitgezonderd van beroep bij bestuursrechter in 8:3. 3:1 lid 2 Awb +jurisprudentie (Amsterdam/Ikon) Kijken naar de aard van de bevoegdheid. dit mag en levert geen onaanvaardbare doorkruising op. Tweewegenleer . Binding en mogelijkheid om af te zien van nakoming.ingeval beleidswijziging.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overeenkomst .Beleidsovereenkomst: juist wel een rol. Geldigheid Algemeen: mag niet in strijd zijn met wet. Er moet worden gelet op: .de aard van de ovk .abbb van toepassing: 3:14. Grond in erfpacht uitgegeven. En besluit tot aangaan dan? 8:3 Awb. HR blijft dus haken op eerste punt. Gewone vermogensrechtelijke ovk is moeilijk van af te komen. Glijdende schaal. wel schadevergoedingsplicht. en mag geen onaanvaardbare doorkruising of wilsgebrek opleveren. Vb: Coevorden/Gasfabriek: ovk tot exploiteren gasfabriek. Kan evt ook wel: tenzij-clausules. Gasfabriek was hier niet zo blij mee: gasfabriek: wij zijn niet gehoord. Gemeente wilde van de ovk af door op te zeggen. Maar op basis onvoorziene omstandigheden kun je nu toch van je contract af. is het makkelijker de criteria in te vullen.

Verkrijging van zekerheid. 16 . . Bevoegdheidsuitoefening geldt tegenover iedereen. Projectontwikkelaar geeft bijv al aan wat hij wil. maar uit voor hoe je de bevoegdhedenovk benaderd.praktijk: rechtspersoon .Stuvia.Kwaliteit en aanvaarding besluitvorming neemt toe. Overheid geeft eenzijdig vergunning. Beiden gaan van tegenovergestelde principes uit. Over en weer commitment. bijvoorbeeld betalen Voor de rechtsbescherming aantal aanknopingspunten: beslissing tot aangaan en de uitvoering. . en .publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Wat is de positie van een derde? Karakter van de overeenkomst: 2 visies Praktijk: bevoegdhedenovereenkomst=privaatrehtelijke overeenkomst Bestuursrechtelijke literatuur: bevoegdhedenovk = publiekrechtelijke ovk Wat maakt het uit hoe je het ziet? . Bij casus tentamen: pak je de benadering uit de praktijk.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bevoegdhedenovereenkomst.contarctenrecht. Burgers: .com . maar kan ook kwaliteit bevorderen. Waarom is de bevoegdhedenovereenkomst nu zo interessant? Twee werelden komen in aanraking met elkaar (en soms tot botsing) . Wie is van overheidszijde contractspartij bij een bevoegdhedenovereenkomst? . Waarom sluiten partijen bevoegdhedenovereenkomsten? Overheid: . Toepasselijk recht. Je zit met zijn tweeen aan tafel.Flexibel . Vb: banken willen van te voren zekerheid hebben of investeringen terug worden verdiend.bestuursrechtelijke literatuur: bestuursorgaan.En burgers hebben het gevoel dat ze een grotere inbreng bij besluitvorming hebben. Fasen - Onderhandeling Beslissing tot het aangaan (besluit) Overeenkomst zelf (geen besluit) Uitvoering o Door het bestuur. Dit leidt tot spanning en tot vragen. nemen van een besluit o Door de burger.Bedingen van een tegenprestatie.

Gemeente wilde dat woningen die gebouwd worden alleen voor mensen uit de eigen gemeente waren. De beslissingsruimte kun je invullen met bevoegdhedenovk. beoordelingsvrijheid/beleidsvrijheid/gebonden bevoegdheid. Alleen als het publiekrecht geen oplossing geeft mag je naar het BW. maar geen onaanvaardbare doorkruising. Alkmaar/deHoornkamp. Minister had toegezegd een geluidscherm te plaatsen.Publiekrecht niet onaanvaardbaar doorkruisen (verschil praktijk en literatuur. Dus: je mag als overheid niet alles van een burger vragen.Stuvia.Beslissingsruimte bevoegdheden worden toegekend. Dispositievereiste + weging: derdbelanghebbende tegenover degene die het besluit wil hebben. In praktijk: 2wegenleer. Geldigheidsvereisten . Voor derden is dit fijn. Welk algemeen beginsel van bestuur zal dit zijn? Detournement de pouvoir 3:3 Awb. Omdat het vastligt. Projectontwikkelaar: ovk is nietig. Kwamen derde belanghebbenden om de hoek kijken die bezwaar maakte tegen vergunningverlening. Wat heeft voorrang? Contractuele afspraak of besluitvorming derden? Besluitvorming wordt niet opzij gezet. Enige die last zou hebben van korter geluidsscherm was belastingbetaler.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Toepasselijk recht: Praktijk .Niet anderszins in strijd met recht: bijvoorbeeld wet en abbb. Past niet in dat planschade wordt gevraagd aan burgers. 17 . Contract speelt een rol via het vertrouwensbeginsel.Bevoegdheid . . Geldigheid. Bevoegdhedenovereenkomsten mogen. in literatuur wordt gezegd dat tweewegenleer niet van toepassing is op bevoegdhedenovereenkomsten. Hier hebben ze de ―publiekrechtelijke tweewegenleer‖ bedacht. Wat is de toegevoegde waarde van het contract? Wijziging Tracebesluitpositie van contract bij besluitvorming. Woningen die gebouwd zouden worden zouden bestemd worden voor inwoners van de gemeente. . Bij besluitvorming spelen derde belanghebbenden een rol. Conclusie: afspraak had ondergeschikte rol. Binding: rol overeenkomst bij publiekrechtelijke besluitvorming. heeft bestuur niets te beslissen en kunnen ze daarover niet contracteren. Bevoegdheid werd dus gebruikt voor ander doel. Contractspartij was hier niet blij mee. Hele procedure doorlopen en afwegen wat ze normaal ook zouden afwegen. Voor de burger die contract heeft gesloten niet. Bestuursrechtelijke literatuur: publiekrecht. Conclusie: ovk speelt een rol via het vertrouwensbeginsel. Je moet ter uitvoering van de ovk besluit nemen. beslissingsruimte. Uitkomst: contract werd toch gevolgd. Uitkomst: verdelen van woonruimte is iets anders dan bestemmen. Geen plaats voor privaatrechtelijke afspraken. Zit hier spanning tussen contract volgen of op basis van publrechtelijke besluitvorming naar het besluit kijken? Hydro/Agriprocedurele en inhoudelijke toetsing niet opzij. want privaatrechtelijke bevoegdheid (Nunspeet/Mulderbevovk: planschade voor derden vergoed door projectontwikkelaar. Hof: kosten die worden verhaald zijn in strijd met de wet RO.besluit ter uitvoering van overeenkomst: publiekrecht. ―publiekrechtelijke onaanvaardbare doorkruising‖. Vb: bouwvergunning. Bevoegdhedenovereenkomst: onaanvaardbare doorkruising.overeenkomst zelf: BW en abbb .com . vertrouwensbeginsel.

Besluit onrechtmatig en vordering vergoeding van die schade: . maar alleen de vraag hoe het zit met het contract. Bij de bestuursrechter kan de overheid niet terecht. kun je niet meer besluit krijgen dat je overeengekomen bent. Moest bestemmingsplan voor aangepast worden.Uitvoering van het contract in de vorm van een appellabele handeling: bestuursrechter. 1:3 lid 2 Awbafwijzing aanvraag 6:2 Awb. Wat voor ovk heb je voor je. eis niet-ontvankelijk bij de burgelijke rechter Is de bezwaar/beroepstermijn verstreken en er is geen gebruikvan gemaakt: eis wel ontvankelijk maar zal hij uitgaan van de formele rechtskracht van het besluit. 18 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid moet opletten bij contracteren. Wordt niet gekeken naar onvoorziene omstandigheden. Wordt nieuw bestemmingsplan gemaakt. Kwamen terecht bij Zoetemeer. Altijd verstandig inspanningsverplichting te bedingen. Rol burgelijke rechter: Is de bezwaar/beroepstermijn nog niet verstreken en in plaats daarvan naar de burgelijke rechter. Met deze vraag kun je alleen terecht bij de burgelijke rechter. Wel schadevergoeding.Overeenkomst zelf: geen bestuursrechtelijke rechtsbeschermingburgelijke rechter . Rechtsbescherming: uitvoering en nakoming. Goed opletten dus wie je bent.BestuursrechterZSB en art. wat je wilt en bij welke rechter je dit kunt krijgen. 8:73 Aeb . maar plannen ETAM komt hier niet in terug.Stuvia. Ging over kledingbedrijf ETAM wilde een grote kantoorruimte hebben. Wat als overheid nakoming wil vorderen? Welke rechter? Burgelijke rechter. Burgelijke rechter conformeert zich aan het oordeel van de bestuursrechter (oneigenlijke) formele rechtskracht. wat gebeurt er precies en via welke band gaat de nakoming? Rechtsbescherming: algemeen Algemene uitgangspunten: . en dat willen wij wel doen. Als je de termijn laat verstrijken. werd afspraak gemaak dat bestemmingsplan zo werd herzien dat ETAM kon doen wat ze wilde en dat ETAM op de hoogte zou wordengehouden. Via de bestuursrechtelijke rechtsbescherming nakoming verkrijgen als het om een bij de bestuursrechter appellabele handeling gaat.Burgelijke rechter Vordering schadevergoeding ogv wanprestatie: burgelijke rechter. Tegen nietsdoen kun je procederen.Beslissing over het aangaan: 8:3 Awbburgelijke rechter dus .com . niet nemen besluit gelijkgesteld voor bezwaar en beroep. Rol CCN/Nieuwegein bij bevoegdhedenovereenkomsten. Burgelijke rechter kijkt dan niet naar besluit zelf. Niet verstandig resultaatsverplichting op je te nemen bijvoorbeeld. Uitvoering plaatsen ze dus in abbb (vertrouwensbeginsel). Geschillen zijn versnipperd over burgelijke en bestuursrechter. Rechtsbescherming: schadevergoeding ETAM-arrest. Tegen uitvoeringsbesluit kun je niets meer ondernemen.

Stuvia. Doordat besluitvorming onrechtmatig was.com . Hiervoor kun je alleen naar de burgelijke rechter. kun je halen bij bestuursrechter met ZSB of 8:73 Awb. schade. vordering ogv wanprestatie: burgelijke rechter. 19 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Schadevergoeding kun je op veschillende manieren teurgkrijgen: apart zelfstandig schadebesluit uitlokken of verzoek doen bij bestuursrechter ook iets over de schadevergoeding te zeggen. Milieuvergunning komt er bijv niet. Als besluit onrechtmatig is geoordeeld.

heeft inschrijving geen zin: het inschrijfformulier wordt terzijde gelegd en de inschrijver mag niet meeloten.. de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. De grond is bestemd voor woningbouw. De bouwrijpe bouwkavels moeten nog op de markt worden gebracht. avv of beleidsregel? Gemeentelijke verordening of gemeentelijke beleidsregel? Wettelijke grondslag ontbreekt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 3 Overheid & Privaatrecht: Toepasselijk recht 25 september 2011 (om 11. en niet een bestuursorgaan? Als je kijkt in art.com . Omdat zeer veel belangstelling voor de bouwgrond wordt verwacht.publieke taakhuisvesting . Privaatrechtelijk . heeft het gemeentebestuur besloten de kopers te laten loten. Dit is een voorbeeld van een een privaatrechtelijke beleidsregel!! Kunt ook betogen adhv: vuistregel + onderwerp. a..00 uur) Opgave 1 Een gemeente is van plan grond uit te geven teneinde deze te laten bebouwen. Is het hier niet een rechtspersoon. Mag zo‘n regeling gemaakt worden door de gemeente? Deze vraag zullen we zijdelings beantwoorden.. De inschrijver is niet in de gemeente woonachtig. Om te kunnen schrijven voor de loting moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.Aard: beleidsdoeleinden (ruimtelijke ordening) . de inschrijver is tenminste anderhalf jaar in vaste dienst is van een bedrijf of instelling in de gemeente en het grootste deel van de werktaak ook in de gemeente werkzaam (economische binding). Iedereen mag het. Daarvoor moet men aan één van de drie volgende voorwaarden voldoen: De inschrijver is ten minste sedert drie jaar in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven en heeft ook daadwerkelijk sinds drie jaar in de woning zijn woonplaats (sociale binding). maar tenminste zestig jaar oud en heeft een of meer kinderen heeft die ingezetenen zijn in de gemeente.Ruimtelijke ordening (is niet alleen aan overheden) . .Stuvia. onderwerp is privaatrechtelijk. Worden voorwaarden voor loting gesteld. . Beleidsregel is geen besluit in de zin van 1:3 lid 4 Awb.Vuistregel .Onderwerp . bevoegdheid waar het hier om gaat.Vorm van de regeling* *Of beleidsregeling of avv. dus beleidsregel. De inschrijving staat alleen open voor degenen die sociaal. is dit een publiekrechtelijke bev of een privaatrechtelijke of alletwee? Woordje bevoegdheid kan allebei!! Ook beleidsregels kunnen betrekking hebben op privaatrechtelijke onderwerpen. 2 vuistregels: publiekrecht: wettelijke grondslag. Het gaat over gronddus privaatrechtelijk. Is deze lotingsregeling – met de inschrijvingsvoorwaarden – een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke regeling? Grond is schaars. Omdat er geen wettelijke grondslag is. Wanneer men niet aan één van deze voorwaarden voldoet. Publiekrechtelijk.of economisch aan de gemeente gebonden zijn. waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie in verzorgende zin (sociale binding). 20 . Beleidsregeling heeft betrekking op privaatrechtelijk onderwerp.Overheid/gemeente . Het is een privaatrechtelijke materie. 1:1 lid 4: . De grond is reeds ontwikkeld. wat zal het dan zijn? Wat maak je dan? Wet in materiële zin. bouwrijp gemaakt en in bouwkavels verdeeld. .

Wetgever gaat miss ingrijpen. Wat is de aard van de rechtsverhouding? Het zijn voorwaarden voor een privaatrechtelijke overeenkomst. alsnog houden aan abbbGelijkheidsbeginsel?. is de juridische geoorloofdheid van regelingen met dit soort voorwaarden tamelijk betwist. misbruik van bevoegdheid 3:13 BW? Willekeur? 3:14 BWschakelbepaling Ookal handelt de gemeente privaatrechtelijk. Is de burgemeester economisch gebonden? Niet volgens deze regeling. Gaan er van uit dat deze niet met succes is aangevochten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort. Deze complicatie wordt dus wetstechnisch opgelost. doorkruisingsleer. ondanks de eventuele vorm/hoedanigheid waarin het is ingegoten? (gemengde rechtsleer?). Op een goede dag krijgt de gemeente een nieuwe burgemeester. Hij voldoet echter niet aan de voorwaarden om in te schrijven. Lagere jurisprudentie is hier over verdeeld. Daarom wenst de nieuwe burgervader in aanmerking te komen voor een bouwkavel. Het gemeentebestuur zoekt naar een oplossing. De nieuwe burgemeester heeft een zeer goede reputatie en zijn komst naar de gemeente wordt zeer gewenst. Behartigd de gemeente hier het algemeen belang? Omdat hier de publiekrechtelijke taakuitoefening voorop staat.com . Burgemeester voldoet niet aan de voorwaarden. Kan de gemeente voor de burgemeester een uitzondering maken op de inschrijvingscriteria en de burgemeester mee laten loten? Onderbouw uw uitspraak met jurisprudentie. publiekrechtelijke regeling. Is dit gebaseerd op een besluit in de zin van een Awb? De casus geeft hier geen grondslag voor. Wat voor publiekrechtelijke regeling is het dan? Aan de andere kant is het object van de overeenkomst privaatrechtelijk van aard: het gaat om het verkopen van bouwkavels. maar. Sociaal gebonden? Nee. Kunnen ze hem toch laten meeloten? Amsterdam/Ikon Zeeland/Hoondert c. dus. Waarom wordt dit betwist? Hoe beoordeel je of dit mag? Het is privaatrechtelijk overheidshandelen. Kan de gemeente een bouwkavel aanwijzen zonder mee te loten? Onderbouw. De bestaande ambtswoning bevalt hem echter niet. 21 . Hoewel dit soort regelingen in de praktijk veel voorkomt. Geen specifieke wettelijke grondslag is er niet. wordt hier dus een uitzondering gemaakt voor de burgemeester. Arrest HR: mag niet. gemeenten doen het nog steeds. iedereen die een stuk grond wil kopen moet zich inschrijven en moet aan de voorwaarden van de regeling/loting voldoen. Hij dreigt echter het ambt niet te aanvaarden wanneer hij met zijn gezin in de bestaande ambtswoning moet gaan wonen. Overheid handelt ter uitvoering van haar publieke taak.Stuvia. Derde voorwaarde ook niet. De voorwaarden zijn inhoudelijk/materieel. b. De Gemeente wil eigenlijk ruimtelijke ordeningsbeleid/huisvestingsbeleid voeren middels een regeling bij het verkopen van bouwkavels. we gaan er echter nu voor het gemak van uit dat de geldigheid van de regeling niet (met succes) is aangevochten. Zijstap: Juridische geoorloofdheid.

Dit is laatste titel over beleidsregel. Kunt zakelijk belang hebben hierbij. Dit mag. Die steunverlening had onder meer plaats door echte subsidies te verlenen maar ook wel door geld te lenen tegen de lagere dan de commerciële rente. Appels had er bezwaar tegen dat zijn schuldeiser niet meer de Staat der Nederlanden maar een private crediteur zou zijn. tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet. Objectieve rechtvaardiging? Komt uit Lichtenvoorde/Dusseldorp. Gelijkheidsbeginsel geldt in alle fasen van het traject. Dit mag dus. genaamd Frelan. Aan de rand van de gemeente is een grote internationaal bekende scheepswerf gelegen. Is privaatrechtelijke beleidsregel: 4:84 Awb. 3:83 BW toe. Ingevolge dit voorschrift is een vorderingsrecht overdraagbaar. bezwaar maakt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet. voldoet niet aan de inschrijvingsvoorwaarden. alsnog abbb gelden niet.nl/cl3/applicationcontext/SOO/index.jsessionid=QgL9232rYQ5y3mlmTH1JQgM21P5dVhgmnpz4hyHvZKH26zyp3m 1w!1100046071?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-MAIN&sc=WKNL-KL-PNP-SOOMAIN&docId=PUMA%2Fid-1576_1990-01-12_13743_ab-1991-430_dosred&view=full Samenvatting: Deze uitspraak betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. Kritiek op dit arrest is dat HR niet woorden van de Awb kiest. Mag de commerciële onderneming een uitzondering maken voor een nieuw benoemde presidentcommissaris? Is hier een secundaire arbeidsvoorwaarde.kluwer.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bij B. Zie B dus.Stuvia. Ook niet via 3:14 BW? Als private instelling dingen doet die beetje tegen overheid aanschurken. maar wel vanaf nr 2 en later gelijk behandelen. Beleidsregeling werd hier pas gemaakt nadat STORK er was. aanzuigende werking. Nu zou HR zich aan afwijkingsgrond houden van de Awb ipv redelijke en objectieve rechtvaardiging.com . http://www. Mag niet afwijken van duidelijk privaatrechtelijke beleidsregel. Verzetten normen van publiek‑ en/of privaatrechtelijke herkomst zich tegen overdracht van een overheidskrediet? In hoeverre heeft het handelen van de overheid bij kredietverlening een publiek‑ of privaatrechtelijk karakter? Wat is hierbij de functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En wat is de status van de bevoegdheden die de overheid jegens de gesteunde onderneming bezit? 22 . eerst wordt Stork aangetrokken. Het voorgeschreven arrest Staat / Appels betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. Deze scheepswerk heeft veel grond in eigendom. Op private instellingen die in een publieke (want dat is het toch een beetje?) taak vervullen zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing.jsp. HR moest toetsen aan gelijkheidsbeginsel. Ook hier voorwaarden voor industrieterrein. zelfde als deze casus. d. Gelijkheidsbeginsel? Mag je aan andere bedrijven een hogere prijs vragen? Antwoord HR: dat mag. Deze commerciële onderneming heeft een soortgelijke regeling voor haar werknemers getroffen. Met andere woorden: het krediet werd ―geprivatiseerd‖ en Appels kwam daartegen op. Appels. Vaak: als er een interessant bedrijf staat. Er wordt hier bijz toepassing gegeven aan gelijkheidsbeginsel. De zaak roept nogal wat principiele vragen op. Opgave 2 Tot ver in de jaren ‘80 van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat de overheid noodlijdende bedrijven financieel steunde. Appels. Je mag in principe niet van beleidsregel afwijken. ―redelijke en objectieve rechtvaardiging‖. In dit arrest paste de rechter in wezen art. maar eigen criterium maakt. Dat gebeurde onder meer met het oog op het zoveel mogelijk beperken van het risico van werkloosheid. met succes opkomt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet aan een derde.

De Hoge Raad acht dit niet onjuist (r. mede een publiekrechtelijk karakter krijgt. Ovherheid mocht waarnemer benoemen. een verhouding ontstaan uit een obligatoire overeenkomst. Typische positi/rechtsrelatie met Appels. (2) de publiekrechtelijke achtergond en (3) het ingrijpende karakter van de controlebevoegdheden die de Staat jegens Appels bezit In de rechtsverhouding appels-overheid. Om er beschikkingen in te lezen. Houdt onder andere in dat de abbb van toepassing zijn. Vraag is nu: mag je vordering van de overheid overdr agen aan privaat bedrijf? Mocht niet. Tot welk oordeel komt de Hoge Raad in dit arrest? Overheid (staat) staat garant voor krediet Appels.com . het zogenaamde privatiseringsbesluit. De A‑G neemt. en in privaatrecht privaatrechtelijke regels. Dat Frelin geen overheid is. 3 keuzes: gemeen gemengd gemeeschappelijk  alles mag privaatrechtelijk tenzij publiekrechtelijke derogatie  menging?  uitgangspunt is dat in publiekrecht publiekrechtelijke regels wordne toegepast.o. maakt dat de aard van het crediet in de weg staat. Van welke rechtsleer vormt dit arrest een toepassing? Onderbouw! De toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakt dat de kredietverhouding.4). Dit maakt nog wel uit of dit een overheidsfiguur is of een privaat bedrijf. Dit heb je nodig om C te kunnen beantwoorden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De president was van oordeel dat zowel het besluit tot kredietverlening als het besluit tot overdracht. 3. De Hoge Raad volgt in dit arrest het hof.Stuvia. want de abbb leggen allerlei eisen op aan de overheid. Kun je crediet overdragen aan Frelin en gaan dezelfde voorwaarden dan mee over? ―privatisering‖. a. zijn de abbb van toepassing. met enig voorbehoud. de overdracht is gerealiseerd langs privaatrechtelijke weg (nr. 4.o. Bepalend voor de aard van de rechtsverhouding acht het hof met name: (1) de typische positie waarin de Staat zich als overheid jegens Appels bevindt.mag dit 23 . beschikkingen in de zin van art. Maar in de relatie Appels-Frelin zou dit niet zo zijn.3). Het hof daarentegen merkt beide besluiten aan als rechtshandeling naar burgerlijk recht (r. een tussenpositie in: aan de kredietverlening ligt een beschikking ten grondslag. b. moest hij door de privaatrechtelijke vorm (overeenkomst naar burgerlijk recht) heen prikken. c. Bespreking thuiswerkopgrave: . 2 Wet Arob zijn. Appels wordt er namelijk niet blij van. dus mag het niet: de aard van de regeling speelde mee. Op welke gronden kwam het hof tot zijn oordeel? Naar de opvatting van het hof staat de aard van de rechtsverhouding aan overdracht in de weg. De Publiekrechtelijke aard van de vorderingen verzette zich tegen cessie. 5). Dit maakt deze zaak tot een fraai voorbeeld van toepassing van wat in de literatuur de gemengde rechtsleer wordt genoemd. Op grond van welk wetsartikel? 3:83 BW.

Gaat het om een vordering van een overheidslichaam. Uit de ABW vloeit het tegendeel niet voort. red.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Jurisprudentie: Amsterdam/Ikon (p. bood. 6:203 NBW — is degene die zonder rechtsgrond heeft betaald. Ingevolge art. Verzetten normen van publiek‑ en/of privaatrechtelijke herkomst zich tegen overdracht van een overheidskrediet? In hoeverre heeft het handelen van de overheid bij kredietverlening een publiek‑ of privaatrechtelijk karakter? Wat is hierbij de functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En wat is de status van de bevoegdheden die de overheid jegens de gesteunde onderneming bezit? Cornelissen/Groningen Gemeente vordert op die grond een per vergissing te veel betaald bedrag van betrokkene terug. mocht getoetst worden aan de abbb.nnen van onderhoudswerk aan wegen aan een aannemer. Deze voorschriften geven uitdrukking aan een beginsel dat voor het gehele recht geldt.) Zeeland/Hoondert Hier wordt de Ikon-leer bevestigd door de HR. Het stelt meer in het bijzonder de vraag aan de orde of de gemeente bij gronduitgifte verschillende prijzen mag hanteren. (geen marginale toetsing dus) Staat/Appels Deze uitspraak betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. Stork. Dusseldorp. bezwaar maakt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet. 88. 1395 BW — en ook ingevolge art. Ook hier marginale toetsing verworpen. Appels. In de onderhavige zaak had de gemeente dat gedaan. Met de latere koper werd eerst een overeenkomst gesloten nadat de beleidsregeling was vastgesteld. voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. Lichtenvoorde/Dusseldorp Betekenis van dit arrest. gerechtigd tot terugvordering. Ook een vordering uit onverschuldigde betaling is niet toewijsbaar. waaronder het beginsel dat gerechtvaardigd vertrouwen moet worden beschermd. FH vd B.Stuvia. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op betalingen van publiekrechtelijke aard. m. 3:14BW. Niet-gu. Gelijkheidsbeginsel komt dus niet aan de orde in het kader toepassing van een aan de overheid meer ruimte latende redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een zwakkere werking dan in het bestuursrecht.com . een aanzienlijk lagere prijs overeen te komen dan zij aan een latere koper. De zaak roept nogal wat principiele vragen op. Ikon: gelijkheidsbeginsel want in verleden soortgelijke situaties vast beleid dat toestemming tot wijziging van het gebruik werd verleend. Gemeente Amsterdam was eigenaar van een pand. door met een eerdere koper. Rechtstreekse toepassing privaatrechtelijk handelen aan de abbb. voor de vaststelling van de uitgifteprijs werd ten aanzien van deze koper de beleidsregeling in acht genomen. Het bovenstaande arrest handelt over een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel bij gemeentelijke gronduitgifte. 24 . 535 boek). (Zie ook AB 1992.nt. HR: Overheidslichaam hoort zich bij uitoefenen van bevoegdheden te houden aan abbb en derhalve ook het gelijkheidsbeginsel als een van die beginselen in acht te nemen. dan moet bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ikon hield zich niet aan de erfpachtvoorwaarden. Cruciaal daarbij is dat met Stork een prijs was overeengekomen vóórdat de gemeente terzake een beleidsregeling had vastgesteld. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Korver/Heerlen Coevorden/Gasfabriek Ziekenfonds/ComforMed 25 .Stuvia.com .

6 en 3. mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet. inhoudende algemeen verbindende voorschriften: a. gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing. 3:12: Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen. 26 . voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet. 2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing. met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen. moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.com . Redelijkheid en billijkheid BW.7 niet van toepassing. 
 Op besluiten. de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 
 zijn de afdelingen 3. maar ook die welke. 
 Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Schakelbepaling Artikel 3:1 Awb 1. naar de aard van de overeenkomst.4 van overeenkomstige toepassing. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 
 is afdeling 3. 2.Stuvia. Een tussen hen krachtens wet. 1. 2. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. b. uit de wet. die bij het gegeven geval zijn betrokken.2 tot en met 3. 6:2: 1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen. 6:248: Schakelbepaling Artikel 3:14 BW: Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt.2 slechts van toepassing.

wat is een aanbesteding? Hoe verloopt een aanbestedingsproces feitelijk? Problematisering . 2 okt.Felix/Aruba Onvoorziene omstandigheden: GCN/Nieuwegein II Bij al deze leerstukken zien we om ze te kunnen toepassen op concrete zaak: kijken naar precontractuele fase/onderzoek/informatieplichten.en informatieplichten.Stuvia. In FR bijv 2 systemen van contractenrecht. overheid heeft 2petten op.gemengde overeenkomsten vandaag: totstandkoming privaatrechtelijke overheidscontracten. Bijzondere kleur privaatrechtelijk contractenrecht. Plas/Valburg en CBB/JPO. Dit is ook relevant in het kader van overheidscontracten. sluiten van privaatrechtelijke contracten op dezelfde manier handelen als gewone private partij. Ook voor de overheid. Deze leggen de privaatrechtelijke contractsvrijheid (erg) aan banden. 27 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC 5.Welke belangen staan op gespannen voet met elkaar? . Afgebroken onderhandelingen. 3:14 BW: wat (de ovehreid) privaatrechtelijk mag (doen). 2: private pet. Alle andere handelingen van de overheid vallen onder de abbb). Overheid vindt al snel een ‗goede reden‘ om af te breken. Inleiding mastervak aanbestedingsrecht. 1:publieke pet: publ belang dienen. Rode draad: hoedanigheid van contractpartij . Hoofdregel: contractvrijheid. mag niet in strijd zijn met (on)geschreven regels van publiekrecht.Waarom behoefte aan regels? . 3:1 lid 2 Awb: abbb zijn voor zover mogelijk van toepassing op andere handelingen van bestuursorganen dan het nemen van besluiten. Los van elkaar. Alles wat je hebt geleerd bij contractenrecht is ook vt op overheidscontracten. Die bevoegdheid om dit te doen mag de overheid niet uitoefenen in strijd geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht. Overheid weet of behoort meer te weten Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: van toedoen naar risicotoerekening .overheid mag meer: hoedster van publiek belang .overheid moet meer: gelet op haar bijzondere (professionele) hoedanigheid.com .privaatrechtelijke overeenkomsten .Welke beginselen liggen aan die regels ten grondslag? . Totstandkoming van privaatrechtelijke overheidscontracten via aanbesteding. administratief contractenrecht en privaatrechtelijk. Wilsvertrouwenleer: belang precontractuele onderzoek. (gaat verder dan alleen besluithandelingen dus.Uit welke rechtsbronnen vloeien regels voort? Typen overheidscontracten: .bevoegdhedenovereenkomsten .

Spiegelbeeld is de veiling: overheid gaat niet kopen. Bij een aanbesteding richt de aanbesteder aan twee of meer marktpartijen gelijktijdig een uitnodiging om in onderlinge competiti een aanbod te doen.een of meer andere partijen een gelijkluidende uitnodiging tot het doen van een aanbod hebben ontvangen. Bij een aanbesteding richt de aanbesteder aan twee of meer marktpartijen een uitnodiging om in onderlinge competitie een aanbod te doen.Geschikte gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving . Dit verplicht overheid niet om te contract te sluiten (geen gunning). Dit is het meest gebruikte model.dat aanbod ziet op de levering van goederen.Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria . aftersaleservice. .. Aanbesteding met voorafgaande selectie. garantie. Als aanbesteder doe je aan ten minste 2 partijen gelijktijdig een aanbod doet om een offerte te maken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Wat is een aanbesteding? Aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkomting van overeenkomsten. diensten of werken. Dit is geen aanbesteding. Kenmerkend voor de figuur van de aanbesteding is dat een marktpartij uit de uitnodiging kan afleiden dat . Feitelijk verloop aanbestedingsproces. Vb: aftersaleservice erbij doen. beoordelen op prijs.Gunning of niet Je kondigt aan dat je een opdracht te geven hebt.keuze van het inkoopmodel.Stuvia. .Aankondiging van de aanbesteding . . En zo bepaal je wat de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. onderhoud. Marktpartijen gaan iets doen voor de overheid en krijgen hiervoor betaald.Kwalitatieve beoordeling van gegadigden op basis van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen .Het spiegelbeeld is de veiling: het aanbod van marktprijzen ziet op de betaling van een prijs in ruil voor de levering van goederen. Degene die er als beste uit komt heeft het recht te contracteren. diensten of werken in ruil voor een tegenprestatie.Specificatie van de opdracht . Geeft aan in aankondiging wanneer je in aanmerking komt om mee te doen. Je ziet het ook in exploitatierechten: vb: tankstation langs snelweg of etherfrequenties. maar ook die bijv de economisch voordelige inschrijving heeft gedaan. Eerst CV‘s van bedrijven bekijken en kijken of ze geschikt zijn. maar verkopen: vb: verkopen spullen van criminelen.Hij in een rechtstreekse competitie met die andere partijen zal treden.Marktpartijen melden zich als gegadigde . diensten of een exploitatierecht. . zodat er competitie ontstaat. zodat marktpartijen een op geld waardeerbaar recht verwerven. De offertes zien op de levering van goederen. Wat besteed ik uit? . beste kan goedkoopste zijn. 28 . Je roept competitie op in de markt.com . Wanneer is er geen sprake van aanbesteding? Vb: eerst bij ene bedrijf binnenlopen en vervolgens bij andere. Er moet aan de kenmerken zijn voldaan.

Welke belangen van partijen zien we hier? Wat kan er misgaan? Waarom behoefte aan regels? Welke beginselen liggen aan die regels ten grondslag? Hoge transactiekosten Vriendjespolitiek.Objectiviteit .bevoordeling van (nationale) marktpartijen. voor klassieke overheid en andere partijen waarin overheid meerderheidsinvloed in heeft.aanbesteder: optimale prijs-kwaliteitsverhouding . maar soms ook flexibel. Waarover gaat het aanbestedingsrecht? .com . Aanbesteders willen door poort flexibele procedure proberen subjectief invloed uit te oefenen. beginselen Individuele vermogensbelangen . voorkeur geven Overheid roept concurrentie op.Gelijke behandeling Belangen. Europa.Horizontaal: kartelverbod. . 2. spanningsveld. gelijke kans. kartelvorming beginselen van aanbestedingsrecht . hoe moet je dit dan doen? hier gaan de meeste procedures over.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Problematisering. dat er bilateraal onderhandeld mag worden.Stuvia.verticaal: non-discriminatie. en je weet welke procedure je moet gebruiken en je past de procedure toe.bestaat er in het conctrete geval een verplichting tot aanbesteden (concurrentiestellng)? Ja. Richtlijn 2004 . Wat zal overheid in crisistijd doen? Eigen economie stimuleren.neutraliseren interstatelijke handelsbelemmeringen (EU) spanningsveld: . Hoe moet die procedure worden voorbereid. Bij de inrichting van de procedure kun 29 . leuren (tegen elkaar uit spelen van bedrijven) door overheid.doelmatige besteding overheidsmiddelen (nationaal) . ingericht en afgewikkeld? o Specificatie van de oprdracht o Aankondiging van de aanbesteding o Kwalitatieve beoordelign van gegadigden op basis van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen o Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria o Gunning (of niet) Als je moet aanbetseden. Met dit laatste zet je de deur open naar schending beginsel gelijke behandeling. Buitenlandse bedrijven moeten kunnen meedoen.Transparantie .marktpartij: orderpoertefeuille: continuiteit onderneming publieke belangen (overheidsaanbestedingen) . Bedrijven proberen misschien offertes op elkaar af te stemmen. Om de beurt de laagste prijs en af en toe wat afdragen (bouwfraude). Buy national! Spelregels? .Welke procedure mag daarvoor worden gebruikt? Sommigen zijn rigide. transparantie o zie bijv art.

Verwacht ergens in 2014. behalve bouwministeries. 30 .00. waarin aanbestedingsrechtelijke kernverplichtingen kunnen worden ‗ingelezen‘ o vergelijk Hof Den Haag 26-10-2010.Stuvia.nt. Geen verplichting dit te gebruiken. toch passende mate van openbaarheid moeten betrachten. zaak C-47/06 (SECAP). LJN: BX7223 (PB/Cuiijk en Theateradviseurs) o ARW 2005 relevant wanneer dat van toepassing is verklaard o Door de overheid gepubliceerd aanbestedingsbeleid. Relevantie van abbb niet groot. NJ 2008. Sector die hier vroeg mee aan de slag zijn gegaan is 1972 ev. hierdoor kun je achteraf uitleggen zoals jou dat uitkomt. 445 en BR 2008.Richtlijnen 2004/17/EG (nutsvoorzieningen. Aanbestedingsplicht heb je pas vanaf een bepaalde waarde van een opracht. Zijn er ook nog nationale bronnen van aanbestedingsrecht ? Als straks nationale aanbestedingswet kracht van wet krijgt. is dit een zelfstandige bron. p. Kuijpers. Rechtsbronnen (semi-) overheid Europees aanbestedingsrecht.000.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material je de beginselen met voeten treden: vb in specificatie sommige dingen zwaarder laten wegen en hierdoor iemand gunstiger uit kunnen laten komen.000 euro. Hier staan de procedureregels uitgeschreven. Wat betekent dit? Hof zegt niet: je moet aanbesteden? Maar wat moet je dan wel doen? als je passende mate van openbaarheid hebt betracht en er is intresse vanuit het buitenland. Er komen nu weer nieuwe richtlijnen aan. Den Bosch 10-09-2012. P. Domein is primair europees recht. Er doen zich geen problemen voor in gereguleerde situaties die de abbb noodzakelijk maken als back-up. maar die wel een duidelijk grensoverschrijdend belang hebben o Overheid moet in dat geval de fundamentele regels en algemene beginselen van het Verdrag in acht nemen o Passende mate van openbaarheid betrachten o HvJ EG 15 mei 2008. dat is overgezet naar nationaal recht. Maar. . Als niet wordt aanbesteed vanwege drempel. Ook proportionaliteit is een vereiste (dat binnenkort gecodificeerd wordt). ns/prorail) en 2004/18/EG (klassieke overheid) o geimplementeerd in Bao 2005 en Bass 2005. m. Hier zijn conservatieve lidstaten overeengevallen. moet je deze mee laten doen in het spel. Dus: uitbreiding werkingsfeer van aanbestedingsrecht. Gestelde eisen zijn soms niet duidelijk. SECAP: Hof heeft commissie hier gevolgd in opvatting. Waarom niet? Veel zit in richtlijen over aanbesteding verpakt. LJN: BO2080 (Gemeente Noordwijk) o zie recent ook Vzr: Rb. Via achterdeur toch aanbesteden voor kleinere opdrachten. Daanaast is het zo dat er in de praktijk met medewerking van overheden aanbestedingsreglementen zijn opgesteld. Meest recente versie is aanbestedingsreglement voor werken 2005. deze drempelberdragen zijn in de regulering gekomen onder druk van de lidstaten: toch niet om elk wissewasje aanbesteden? Commissie heeft zich hiertegen verzet: soft law gepubliceerd: winst bij hof van justitie. Alle gemeenten en provincies kiezen er echter voor het te gebruiken.in het geval van vrijwillige aanbesteding door overheid o abbb. Voor leveringen van producten en diensten moet de overheid aanbesteden vanaf 200. 689. Wat als overheden niet verplicht zijn aan te besteden op grond europees recht? Nationale rechtsbronnen (vervolg) .com . gebaseerd op raamwet 1993 o hernieuwde implementatie vorzien via Aanbestedingswet Verdragsbepalingen en jurisprudentie HvJ EU o Opdrachten die niet onder de richtlijnen vallen.000 voor bouwwerken: 5. vooropgesteld dat er een duidelijk grensoverschrijdend belang is bij de opdracht.

Private aanbesteders . Amsterdam 6 mei 2009.nt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Rechters proberen in niet-gereguleerde situaties toch regels naar binnen te halen. Doordat je niet eerder aan de bel hebt getrokken heb je je rechten verwerkt. LEHR en HR 4 apriul 2003. Tegen nr 2 die komt klagen dat er iets fout is gegaan in de procedure: aanbesteder kan zeggen: jij had eerder aan de bel moeten trekken.Kunnen de kernverplichtingen worden ‗uitgesloten‘? . van den Berg en BR 2003. o Procedure bestaat uit verschilende beslismomenten. . 67 (Baris/Riezenkamp).A. M. p. NJ 1958.Stuvia. Grens publiek. M. m.Rb. m. LJN: BI4270 en Hof Amsterdam 20 september 2011.of privaatrechtelijke rechtsverhouding o ?? In uitzonderingsgevallen besteedt overheid aan op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid. maar dan zijn wel de abbb van toepassing! Rechtsbronnen.en privaatrecht.publiek. Nijholt o Waarom moet een private aanbestedr dat? . H. LJN: BT1963 (KLM/CCC).C. 824. 35 (RZG/ConforMEd).nt. o Vb: openbaar vervoerconcessies (wp 2000) o Geschillen bij bestuursrechter o Problematisering: besluitbegrip Awb met bijbehorende rechtsbeschermingsystematiek sluit niet aan bij feitelijke gang van zaken van eeen aanbestedingsprocedure.com .M. Juridische kwalificatie . 15-20% BNP is afkomstig van overheidsaanbestedingen.Maar wat als er vrijwillig toch wordt aanbesteed? o Ook in dat geval moet de aanbesteder zich houden aan de aanbestedingsrechtelijke kernverplichtingen  Grondslag: pre-contractuele redelijkheid en billijkheid  HR 15 november 1957. van elk beslismoment moet worden beoordeeld of het om een besluit ―Grossmann-verheer‖: in nederlandse civiele jurisprudentie meest geciteerd. Laatste gedeelte sheets even op nalezen!! 31 . Verbintenisrechtelijke kwalificatie.bilaterale rechtsverhoudingen tussen aanbesteder en elke afzonderlijke marktpartij .geen verplichting tot aanbesteden.nt. NJ 2004. Bij PB/Cuijk was geen aanbestedingsrecht van toepassing verklaard.

Gebiedsverboden.Uitsluiting van gebruik van die rechten (vb: lokaalverbod) Verbintenis uit ovk . (begrensd door discriminatieverbod). toegang doelgebonden.openbarre orde: normale gang van zaken in het gemeenschapsleven.Nee. Hier handhaaft de BM in beginsel (172 ev. In beginsel handhaaft rechthebbende zelf orde. Strafrechtelijke handhaving . Private partijen kunnen meer: vb: verhuurder: goed huurderschap (|7:213 BW). Burgemeester houdt toezicht 174 Gemwet. Via verbintenis regels opleggen: huisregels/voorwaarden. 36. LJN BP 8113 . Vb: voetbalstadions. Integrale veiliigeidsaanpak: vervlechting van publieke en private handhaving van openbare orde en veiligheid. HR: 30 januari 2007.Stuvia. Rb. Moet wel op basis wettelijke grondslag. Gemwet). Utrecht (kg. universiteiten. Convenanten. 131. 37 Wet gezondheids.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Openbare ordehandhaving & privaatrecht Nieuwe instrumenten om overlast te bestrijden ontwikkeld die met name op privaatrecht spelen. Goed huurderschap op openbare plaatsen? . 32 . goed huurderschap.en welzijnswet voor dieren Bestuurlijke handhaving .bijv huurovk. AB 2007. Bm bevoegd: 174a Gemwet.Burgemeester: art.bv. LJN BV2185 Publiek toegankelijke plaats? private beheerder.Regeling gebruik van die rechten (vb huisregels) . Moet in de macht liggen van de verhuurder.de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde .Ja. Verwaarlozing dieren (srafbaar ex. Collectief lokaalverbod. Maar ook: verhuurder moet gebreken (waaronder burenoverlast) herstellen (7:204 BW)!!. Wetgever heeft naar aanleiding hiervan voorziening getroffen.bestuursdwang/dwangsom bij overtreding APV . ontzegging derde tot zaak (toegangsbeleid). winkels.) 27 januari 2012. Bm had besloten tot sluiting drugspand. maar dan moet de verhuurder daar wel iets aan kunnen doen (vb: buren huren bij dezelfde verhuurder zijn).com . Openbare plaats? algemeen toegang en gebruik voor een ieder. Art. 204 (APV Venlo). niet doelgebonden. Besloten plaats? ABRvs 28 augustus 1995. horeca.indien strafbaar feit . AB 1996.) 18 maart 2011. anti-overlastbedingen . Rb. 17a Gemeentewet Privaatrechtelijke handhaving? Uitoefening zakelijk recht (eigendom etc) .vb: algemene vw bij seizoenskaart Verbintenis uit OD 6:162 BW 172 Gemwet . Rotterdam (kg.

overheid zegt toe dingen die ze sowiezo al moeten doen. Worden regelmatig afspraken gemaakt over evaluatie. Afsluiting. Wat maakt het uit of iets publiekrechtelijk is of privaatrechtelijk? Wat kun je doen tegen privaatrechtelijk gebiedsverbod? Door vervlechting van afspraken wordt het zo op elkaar afgesteld dat het ingrijpende gevolgen heeft voor een individu. Dit kan er toe leiden dat persoon uit hele binnenstad kan worden geweerd.horecaoverlast . 1-4 convenant Veilig Uitgaan Breda. Ondernemers kunnen hier niet vrijblijvend gebruik van maken. Kunt bijv ook niet meer naar de HMH. Bn: nrs.woonoverlast .onveiligheid op scholen .om. gemeente onderzoekt of het opstellen van veiligheidsplan te koppelen aan horecavergunning. (wie doet wat?). Wat zegt de burgemeester toe?  de intentie tot oplegging gebiedsverbod ex. hogere drempel. LJN BN9317.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Convenanten op lokaal niveau o.Stuvia.com . Pathe als je stadionverbod hebt.hennepteelt Samenwerkingstructuur voor efficiente aanpak. Duurder. maar op slinkse manier wordt gat in publiekrechtelijke handhaving wortd gedicht.) 5 oktober 2010. 172a gemeentewet. HR 30 maart 1984. Overheid houdt zich aan eigen bevoegdheden. Materiele rechtsbescherming? Publiek: Verticale werking van grondrechten (Rasti/Rostelli) Privaat: Horizontale werking van grondrechten. Verschil formele rechtsebscherming Publiek: bezwaar en beroep: laagdrempelig Privaat: actie OD. 366 (Turkse werkneemster)rechter zal veiligheid en bescherming tegen overlast meewegen als belang private partij. Dit lijkt dus op een bevoegdhedenovereenkomst. Hoe verhoudt dit zich met legaliteitsbeginsel? Overheid maakt afspraak met private partij dat die gebruik maakt van privaatrechtelijke bevoegdheden. AB 1984. Toezeggingen dat privaatrechtelijk intrument wordt gebruikt!. Wat gebeurt er op gemiddelde zaterdagavond? Vooral veel verplichtingen die horecaondernemers op zich nemen. Dus personen die privaat gebiedsverbod hebben gekregen daarnaast ook publiekrechtelijk verbod. 3. Openbare orde kan worden gehandhaafd door private partijen 33 . Heb je advocaat voor nodig. voor aanpak van: . Geldigheidsduur. In convenant vooral horecaondernemers veel verplichtingen op zich nemen. 5. Leeuwarden 9Vz.1. Art.4.winkelcriminaliteit . Zie Rb. Ondernemers worden dus verplicht convenant te tekenen. private beveiligers. Ondernemers zeggen toe om gebruik te maken van hun privaatrechtelijke mogelijkheid iemand te weren.3. Alcoholbeleid. Overheid gebruikt geen bevoegdheden die ze niet heeft.

com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Privaatrecht kan publiekrecht aanvullen of afspraken in convenanten zorgen voor geintegreerde handhaving Voordeel: efficientie. Kanttekening: ontduiking legaliteitsbeginsel? Onderscheid publiek/privaat is van belang voor rechtsbescherming.Stuvia. 34 .

Beleidsovereenkomst? Er wordt ruimtelijke ordeningbeleid gevoerd met de overeenkomst. het ingevolge de Tracéwet vereiste tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid vastgesteld. Zelfde soort gebeurtenis als in ― wijziging tracebesluit‖ (zie stof vorige week). in overeenstemming met de minister van VROM. Ten behoeve van de aanleg van een en ander en ten verkrijging van de benodigde gronden is door de Staat met boer Jansen in januari 2001 een overeenkomst gesloten waarbij een aantal percelen grond van Jansen tegen andere zijn geruild. Daarin is tevens opgenomen het verbreden en verleggen van de autosnelweg A16 tussen PrinsenbeekNoord en het knooppunt Galder met inbegrip van de aanleg van het knooppunt Princeville en het aansluitende deel van de A58. maar krijgt nul op het rekest.‖ Beantwoord. In januari 2002 acht de minister van Verkeer en Waterstaat. Hier is dus sprake van publiekrechtelijke bevoegdhedenuitoefening. Er is een wet (legaliteitsbeginsel).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid en Privaatrecht: Contractenrecht. 2 oktober 2012 WC4 Opgave 1 Op 15 april 1998 is door de minister van Verkeer en Waterstaat. Overheid houdt zich niet aan de afspraken. Op 8 september 2004 vernietigt de Afdeling de herziening van Aanvulling V van het tracébesluit. Bij die herziening wordt ook de lengte van de geluidsschermen aan de noordzijde van de A58 aanzienlijk ingekort. Wat is publiekrechtelijke element en wat is privaatrechtelijke element? Publ: Geluidschermen een bevoegdhedenovereenkomst? Wat is de publiekrechtelijke bevoegdheid? Wat maakt dit een bevoegdhedenovereenkomst? Eisen die worden gesteld vloeien voort uit Tracebesluit zelf!. doet er niet aan af dat deze overeenkomst een rol had behoren te spelen in de belangenafweging die ten grondslag heeft gelegen aan het bestreden besluit. zijn in de overeenkomst uitdrukkelijk de lengte en overige maten van de geluidsschermen vastgesteld. de volgende vragen: a. het van belang de aanvulling V van het tracébesluit HSL op een aantal punten te herzien. uitdrukkelijk gemotiveerd. Tracebesluit is gewoon besluit in de zin van 1:3 Awb. De Afdeling overweegt: ―Dat de nakoming van de overeenkomst tussen appellant en de Staat een privaatrechtelijke aangelegenheid is en dat de overeenkomst primair ziet op grondruil (…). Je hebt 2 soorten overeenkomsten. Omdat Jansen veel belang hecht aan de plaatsing van geluidsschermen langs de snelwegen die langs zijn nieuwe percelen lopen. Daarbij beroept hij zich uiteraard op de overeenkomst die hij heeft gesloten. Hieraan is de casus ontleend. want daar ligt het besluit. 35 . Daarop vecht hij herziening van de aanvulling van het tracébesluit – met succes – aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Stuvia.com . in overeenstemming met de minister van VROM. Jansen kan zich hierin in het geheel niet vinden en maakt tijdig bezwaar tegen de herziening van Aanvulling V van het tracébesluit. die kent aan de ministers de bevoegdheid toe om besluiten te nemen. Het besluit wordt herzien. Het tracébesluit heeft tevens betrekking op het aanpassen van de geluidsschermen ten noorden van de A58 nabij het Liesbos en op het zogenoemde onderliggende wegennet van knooppunt Princeville (de zogeheten Aanvulling V van het Tracébesluit). Gemengde overeenkomst. Met wat voor een soort overeenkomst hebben we hier van doen? Er wordt een aantal percelen geruild en hierbij is overeengekomen dat er geluidschermen langs zijn perceel geplaatst worden.

In de onderhavige zaak (wijziging tracebesluit) oordeelt de afdeling juist dat de overeenkomst een rol had moeten spelen in de belangenafweging. niet een convenant dat in het verleden gesloten is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bevoegdhedenovk is ovk over bevoegdheid besluiten te nemen. privaatrechtelijk vermogen van de overheid. grond. niet aan afspraken die daaromheen zijn gemaakt. kan ook onzorgvuldige belangenafweging. Er is ook een trucje/ formele manier om snel te weten dat het een bevoegdhedenovk is. Vertrouwensbeginsel ligt het meest voor de hand. Priv: Afspraak over grondruil. Toezeggingen in de vorm van een convenant passen niet in het systeem van de vergunningverlening. dus convenant: over 5 jaar verlengen: Rechter: vergunnign wordt verleend op basis toetsingskader. Het wordt bij de bestuursrechter uitgevochten. 36 . Met convenantpartijen mogen geen rekening gehouden worden. Bij hydro/agri vergunning verleend en afspraak dat het verlengd zou worden. Dit weet je niet zeker als je vergunning hebt voor 5 jaar. afwegingsbeginsel als aanvullende redenering. dus dan weet je dat er publiekrechtelijke bevoegdheidsoefening is. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de uitspraak Hydro Agri? Hier ging het om het verlengen van een vergunning voor het lozen van afvalwater. Maar: op tentamen: materieel benaderen! b. Hoe verklaren we dit?) Tracewetcasus is gemengde overeenkomst. c. mag je niet op bouwen. Argument van de rechter: je moet je houden aan wettelijke toetsingskader. De juridische betekenis van convenant is dus heel gering. Je moet het vertrouwenspunt zien.Stuvia. Principieele uitspraak omdat de waarde van mileuiconvenanten heel betrekkelijk zijn geworden. vertrouwensbeginsel. Dus: oude uitspraak: hydro/agri: betekenis gering: Nieuwe uitspraak: (wijziging tracebesluit): veel betekenis. Maar. Commercieel belang voor ondernemingen om zekerheid te krijgen dat je lang met je investering vooruit kunt.com . Regressief redeneren. Bij wijziging tracebesluit zijn er geen derden/geen derdenbelang. Woord convenant geeft indicatie van bevoegdhedenovk maar. Ook bij puur privaatrechtelijke ovk kan dit. Ander verschil? Minder juridisch technisch:zit ere en fundamenteel verschil tussen de casus? Bij wijziging tracebesluit geen derdenbelanghebbenden!! Bij Hydro/Agri: worden derdenbelangen gepersonificeerd in milieuorganisaties. Daarnaast werd een convenant gesloten waarin de voorwaarde werd opgenomen dat een vergunning werd verleend. (d. Nog steeds geldend recht. bevoegdheid tracebesluiten te nemen. Bij dit soort toezeggingen wprden derdenbelangen niet betrokken en is nog niet bekend waartoe miliutechnische inzichten nopen op het moment dat de vergunning wordt verleend. dus ook publiekrechtelijk element. Materieel zorgvuldigheidsbeginsel evt ook nog. Uit deze afspraak moet je afleiden dat de betekenis van het contract vrij groot is. Uit Hydro/Agri volgt dat toezeggingen van de vergunningverlender aan de aanvrager in een convenant of anderszins niet past in het systeem van de vergunningverlening. Publiekrechtelijke ovk want. Op strijd met welk beginsel zal Jansen zich hebben beroepen? Door het sluiten van de overeenkomst is vertrouwen gewekt bij Jansen dat er geluidschermen van een bepaalde omvang worden geplaatst.

3. Een gemeente is bevoegd overeenkomsten te sluiten over de exploitatie van haar gronden. Dat wil zeggen dat zij zelf hun bouwlocaties exploiteerden. maar veel gemeenten voeren tegenwoordig in dezen meer een beleid op afstand en laten de exploitatie van de grond over aan projectontwikkelaars. Het lijkt me niet juist dat „de gemeente‟ de overeenkomst sluit. Opgave 2 Het grondbeleid is voor gemeenten een belangrijk hulpmiddel voor het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening. neemt een gemeente bij het aangaan van een overeenkomst het exploitatieplan in acht. Nu de bevoegdheid om deze overeenkomst te sluiten wordt geregeld in een wet in formele zin. gaat het om een publiekrechtelijke overeenkomst . Uit de toelichting blijkt dat dit lid is opgenomen om mogelijke misverstanden (welke?) bij de rechtsbescherming te vermijden. volkshuisvesting en economische ontwikkeling. In het voorontwerp is de volgende bepaling opgenomen: Artikel x 1. Gelet op het voorafgaande zou het derde lid moeten worden geschrapt. Bij het doen van deze toezeggingen zijn derden niet betrokken en is nog niet bekend waartoe de milieuhygiënische inzichten nopen op het moment dat daadwerkelijk vergunning wordt verleend. Over gronden waarvoor een exploitatieplan is vastgesteld. Deze toezeggingen kunnen dan ook naar het oordeel van de Afdeling geschillen de aard en de omvang van de noodzakelijke beoordeling van een aanvraag niet terzijde stellen.Stuvia. Wat het sluiten van overeenkomsten betreft. Tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voerden gemeenten nogal eens een actieve grondpolitiek. Sommige gemeenten doen dat nog steeds zo.of huis-aan-huisblad. verwerven grond. Van een in het eerste lid bedoelde overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-.com . is naar mijn mening de beslissing om een overeenkomst te sluiten een besluit in de zin van art. vrije kavels en bedrijfsterreinen. met dien verstande dat een gemeente in de overeenkomst bepalingen kan opnemen over de uitwerking van onderwerpen uit het exploitatieplan en over onderwerpen welke geen deel uit kunnen maken van de overeenkomst. leggen infrastructuur aan. Dit suggereert dat er sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst. Grondbeleid is nodig om te zorgen voor voldoende aanbod van goedkope woningen. Een commentator plaatste de volgende kanttekeningen bij dit concept: “In het eerste lid wordt gesproken over „de gemeente‟. 4. Bij deze beoordeling dienen de ingebrachte bezwaren te worden betrokken alsmede de milieuhygiënische inzichten zoals die bestaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vergunningverlening.en woonrijp maken en geven de grond uit in erfpacht of eigendom. Om gemeenten toch wat meer grip op de zaak te geven is een wetsvoorstel in voorbereiding over gemeentelijke grondexploitatie. 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hydro/Agri Het systeem van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wabm brengt mee dat van alle aangevraagde lozingen van verontreinigende en schadelijke stoffen wordt beoordeeld of deze uit een oogpunt van het belang van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater toelaatbaar zijn. Op de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten is het burgerlijk recht van toepassing. 1:3 Awb. nieuws. Zij beschikten over een eigen grondbedrijf. dragen zorg voor het bouw. Toezeggingen van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant of anderszins passen niet in dit systeem van vergunningverlening. Daartegen staat bezwaar 37 .

Aan de andere kant volgt uit lid 2 dat het bestemmingsplan in acht moet worden genomen en dat de overeenkomst bekend gemaakt moet worden. Privaatrechtelijk: want het gaat over grond exploiteren Publiekrechtelijk?: er is een wetsvoorstel. Daartegen staat bezwaar en beroep open op grond van de Awb”. als rechtspersoon en het derde lid: ―het burgelijk recht is van toepassing‖. Commentator zit er naast dus. Bij verkeerde kwalificatie bouw je verkeerd verder.Stuvia. Spreekt voor zich dat BW van toepassing is op privaatrechtelijke overeenkomst. suggereert (terecht) dat er sprake is van privaatrechtelijke overeenkomst. Wat voor soort overeenkomst is dit ?Gemengde overeenkomst. Het rechtskarakter van de overeenkomst.” Geef uw oordeel over de kanttekeningen van de commentator. Het schrappen van het derde lid. 1:3 Awb. Als dit aangenomen wordt heeft het derde lid dus wel nut. De vraag is onder welk recht het artikel valt? Er wordt geen bevoegdheid in het leven geroepen!! Gemeente mag namelijk ook zonder wettelijke regeling bevoegdheid in het leven roepen. c. d. De wet is er om meer grip te geven op een al bestaande praktijk.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material en beroep open op grond van de Awb. hangt het af van wat er is overeengekomen. is naar mijn mening de beslissing om een overeenkomst te sluiten een besluit in de zin van art. Privaatrechtelijke ovk. Het rechtskarakter van de beslissing om een overeenkomst te sluiten. Dit is dus privaatrechtelijk. Dit zijn elementen uit het publiekrecht. De gemeente. Het object is dominant. Deze wordt in de literatuur gedefinieerd als afspraken tussen publieke partijen over handelingen ter uitvoering van een publieke taak. De commentator heeft het over een ‗publiekrechtelijke overeenkomst’. Is beslissing tot aangaan ovk besluit in de zin van de Awb? Als je denkt dat het geen 38 . En dat hierom het derde lid geschrapt moet worden en dat ‗de gemeente‘ vervangen moet worden door ‗het college‘ oid. maar welke bevoegdheid in de zin van 1:3 Awb vind hier dan plaats? Publiekrechtelijke wet over privaatrechtelijke bevoegdheid. De gemeente sluit dit soort privaatrechtelijke overeenkomsten. Je kan zeggen dat het exploiteren van bouwlocaties bijdraagt aan een publieke taak en dat dus het publiekrecht van toepassing is. Wat is dan publiekrechtelijke en wat is privaatrechtelijke rechtskarakter? Rechtskarakter bepaal je aan de hand van het object. dus BW van toepassing. “overeenkomsten betreft. rp en bij bevoegdhedenovk het bestuursorgaan. Besteed daarbij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten: a. De overeenkomstsluitende partij. Conceptwet is nu wet (in andere vormruimtelijke ordeningswet).com . Dit blijkt inderdaad uit het taalgebruik: ‗de gemeente‘. De commentator vind dat het onder het publiekrecht valt. De wet codificeert de mogelijkheid om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten door gemeenten. Wat commentator schrijft is dus fout. klopt dit? 8:3 Awb: beslissing tot voorbereiding privaatrechtelijke rechtshandelingen niet appellabel. b. Wetgever mag wel bijzondere regels stellen. Wat de uitvoering betreft. Bestuursorgaan of Gemeente? Bij privaatrechtelijke overeenkomst is het de gemeente. Verder is de burgerlijke rechter bevoegd als de eiser stelt in een „burgerlijk recht‟ te zijn getroffen.

com . Commentator heeft 8:3 Awb over het hoofd gezien. maar beslissing tot nemen besluit wel toch? 39 .Is het sluiten van ovk een besluit? Nee. Voorbereidingsbesluit Publ ovk Priv ovk Wat voor overeenkomst gaat het hier om? . Geen appellabele beslissing dus. kom je ook niet bij de bestuursrechter uit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material besluit is. Bestuursrechter is niet bevoegd.Stuvia.

Handhaving en kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg+ Rechtstatelijke aspecten 1. maar bij publiekrechtelijke geldschuld kijk je in de Awb. zijn wel publiekrechtelijk. Hoe lossen we dit op? Drie algemene vragen kun je op alles loslaten. Als doorkruisingsformule niet van toepassing is. bij privaatrechtelijk in de BW. Handhaving langs privaatrechtelijke weg + kostenverhaal (kosten van handhaven) 2. Is die handeling geoorloofd? 2-wegenleer. De uitvoeringshandelingen die de overheid moet voeren. wat voor soort bestuurshandeling heb ik te maken? Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke? Bevoegdhedenovk? De ovk zelf is in de ogen van de HR geen besluit in de zin van de Awb. Milieuorganisaties vinden dit niet leuk: elke 5 jaar heroverwegen. 3 hoofdvragen telkens in je hoofd houden: 1. Overig toepasselijk recht. Alternatief: 3:3 Awb (specialiteitsbeginsel). 40 . Maakt niet uit hoe overheid handelt. Ongeschreven recht. Is ook veel voor te zeggen want publiekrecht kent niet zoveel regels over contractenrecht. Privaatrechtelijke herkomst: is BW van toepassing op privaatrechtelijke overheidsovereenkomst? Ja. Over 5 jaar wordt er verlengd als je over 5 jaar aan de ovk voldoet. Als het een privaatrechtelijke overeenkomst is. zelfde denkjabloon.Stuvia.com . 3. Ongeschreven rechtsregels. Rechtstatelijke bezwaren 3. Derden zijn er dus niet blij mee. Is bevoegdhedenovk. Heeft de gemeente wel de bevoegdheid mileuvergunningen te verlenen? Toetsingskader. Is van belang voor de consequenties: toegang tot de rechter. wel ander toetsingskader. Waarom is het lastig doorkruisingsformule bij publiekrechtelijke rechtshandeling? Je hebt 2 wegen: wat is de publiekrechtelijke en wat is de privaatrechtelijke? Dit is bij bevoegdhedenovk lastig. Is heel belangrijk. dan is de doorkruisingsformule van toepassing. Bij bestuursrechtelijke geldschulden is alles bijvoorbeeld dubbel geregeld: over verjaring etc. in beide gevallen normen publiekrechtelijke afkomst. Nog geen jurisprudentie. Hoe passen we dit toe? Maakt hier uit of je hem als privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rubriceert. Windmill-criteria? Doorkruisingsformule (uitwerking van hoofdvraag 2).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid en privaatrecht HC 6. Bij bijv milieuvergunning die verlengd wordt. Hoe weet je of dit mag? Vb: afspraak met bedrijf over milieuvergunning. Gaat hier dus over de consequenties van posities. omdat als je anders kwalificeerd in vraag 1. dit doorklinkt in vraag 2. Bij tweed hoofdvraag door kwalificatie als publiekrechtelijk is 2wegenleer niet zonder meer van toepassing. 2. Rechtsleren. maar bij bevoegdhedenovereenkomst? Naar geldend recht is het BW hierop van toepassing. Nadeel gemeenschappelijke rechtsleer bij bevoegdhedenovereenkomst: je moet heel veel dingen opnieuw regelen. Je kunt niet ernaast een privaatrechtelijk alternatief zetten. Uiteindelijk twee wetboeken met allerlei doublures. is geen privaatrechtelijk alternatief waarmee vergeleken kan worden. Bij publiekrechtelijk: niet zonder meer (grensgebied).

Handhaving Pub. Privaatrechtelijk alternatief: OD jegens de overheid. Heerle/Woonwagencentrum. (geen onrechtmatige overheidsdaad. Voorbeeld? Brandweerkosten? Is bijvoorbeeld kostenverhaal voor het blussen (werd overigens niet gehonoreerd door de HR). dat is het spiegelbeeld). Beter dan achteraf door de bestuursrechter op de vingers getikt worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Handhaving langs privaatrechtelijke weg.3. Maatsch onzorgvuldigheid is veel moeilijker vast te stellen.(auts noemen dit pubr rechtsverh (p. Vraag:wanneer is het onrechtmatig? 6:162 BW: wet subjectief recht maatschappelijke onzorgvuldigheid. er is dus behoefte vanwege omkering. Verwarrend omdat er net al onderscheid is gemaakt . Wat voor wet? Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk? P. Iets anders is of het geoorloofd is. Strijd met wet. Je zit hier bij burgelijke rechter wegens schending van de wet (OD 6:162). Binnen de handhaving onderscheid: publ:bestuursdwang+dwangsom privr: privaatrechtelijke handhaving. 201 in de reader. je mag die woonwagens wegslepen. Gemeente handhaafde langs privaatrechtelijke weg. Scheltema maakt hier een tweedeling: overtreding publ & privr voorschriften. Bij bestuursdwang? In de eerste instantie het bestuursorgaan zelf. Hoe stel je vast of er een overtreding is bij de privaatrechtelijke weg? Inbreuk op subjectief recht.Stuvia. 209 reader Bij actie OD is strijd het best aan te tonen. Wat betoogd Scheltema? 2 wegen: publiekrechtelijke handhaving. Het is prettig voor overheden: ze zijn zeker van hun zaak. Verschil zit dus in de opbouw. Priv: OD jegens de overheid (wet) Publiekrechtelijke norm Privaatrechtelijke norm 41 . Actie uit OD van overheid tegen burger. OD jegens de overheid.com . De Civiele rechter oordeelt hier.3. p.1. strijd met wet. Voordeel voor bestuursorgaan: zekerheid: onafhankelijke rechter keurt handhaven goed. Overtreding kun je dus ook gewoon van maken: onrechtmatig. Publiekrecht: Privaatrecht: Overtredinghandhaven overheidrechter Overtreding rechter handhaven (vb: ja gemeente. Wat bedoelen ze met publiekrechtelijke rechtsverhouding? Publ Priv OD j Opublrechtelijke norm geschonden. Woonwagen stond op plek waar hij niet mocht staan.201) priv BW geschonden par 6. Daarna bestuursrechter. OD jegens overheid. strijd met wettelijke plicht. maatschappelijke onzorgvuldigheid. Zijn er ook publiekrechtelijke alternatieven? Bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke boete.

Maastrichtse school. Staat dit wel eens in de wet? Ja. Volgens maastrichtse leer zou dit allemaal publiekrechtelijk moeten zijn. maar op het moment dat je maatschappelijke zorgvuldigheid gebruikt: Maar. Wat we dan zouden moeten doen is de competentie van de bestuursrechter uitbreiden. Bevoegdheidsvragen in week 1 behandelen we in het licht van het legaliteitsbeginsel. Dit is het sluitstuik van hun betoog (p. Hier willen Scheltema niets van weten. Tweewegenleer is veel te soepel. Ze komen bij heerle/goudsmit: uitkomst verschilt niet veel als je dit toepast. Allerlei waarborgen dus. HR past tweewegenleer toe. bestuursrechter vernietigd besluiten.Rechtszekerheid . Risico‘s/gevaren/bezwaren. actie OD (civiele acties met wettelijke grondslag). Verschil tussen afnemen computers en afnemen tentamens. (Wel juridsich finetunen). maar zitten in publiekrecht aldus Scheltema. Maastrichtenaren: wetgevingstruc om de deur open te zetten naar privaatrechtelijke ellende. functionele 42 . Publiekrecht kent verplichting voor afwegen alle belangen. Bestuursrechter oordeelt over overheidsoptreden. Wat is alternatief? Het alternatief is het legaliteitsbeginsel. schade. Rechtszekerheid. Strijd met wet maakt niet heel veel uit of je publ of priv doet qua uitkomst. Maar. Bij opzeggen ovk opnieuw belangen afwegen. Je zit bij de burgelijke rechter. 3. Bovendien? Wie stelt acties in bij bestuursrechter? De burger. Wetgever). zijn veel bezwaren tegen. We noemen het dus handhaving langs privaatrechtelijke weg. Denk ook aan Coevorden/Gasfabriek waarbij ovk werd opgezegd. wel gek.com . Regelt de wet het uitputtend? Is de wet niet uitputtend? Inhoud en strekking van de wet. Omdat zij dit te soepel vinden. maar. maar is wel publiekrechtelijk. Staat niet in de wet. Ze redeneren hier dus: geen tweewegenleer/doorkruisingsformule. provincie. naast onrechtmatigheid: toerekenbaarheid. Wordt in de reader genoemd. 198 reader? Is geen geldend recht wat ze bespreken hier!! Gaat volgens hun niet om doorkruising. (invullende rechtsleer). Geen uitdrukkelijke toekenning. Prettig als de rechter dit uitspreekt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Moet je hier de tweewegenleer op los laten? Wat schrijven Scheltema en scheltema? Op p. Maatschappelijke zorgvuldigheid (Rechter ipv. 214/215). Democratiebeginsel wordt onvoldoende recht aan gedaan volgens de maastrichtenaren (p. vb: wrakkenwet: als overheid wrak uit water haalt. 207). kan niet naar bestuursrechter stappen en dit soort uitkomsten krijgen. gaat naar de rechter als werkgevende overheid: strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid jegens de overheid. causaliteit! Realistischer voorbeeld: op je werk mag je niet meer roken: want rokers zijn vaker ziek. Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure Privaatrecht :omzeilen waarborgen (derde. de bestuursrechter zou dit moeten doen. Waarom? Omdat het publiekrechtelijk handelen is. Bezwaren tegen de privaatrechtelijke weg. Publiekrecht :Afd.Stuvia.4. In NL uitgebreid systeem: rijk.Democratische legitimatie  als het in de wet is geregeld is het in het parlement besproken. Rechtstatelijke bezwaren Op privaatrechtelijk overheidshandelen wordt kritiek geuit. Zit bij burgelijke rechter. maar wet kent ook waarborgen voor iedereen). waterschappen. Vooral bij privaatrechtelijke handhaving is veel kritiek. Bevoegdhedenovereenkomsten komen echter ook vaak voor de burgelijke rechter. Ander type bezwaar: hangt samen met legaliteitsbeginsel: doorkruist de bevoegdheidsverdeling van de overheid. Zie ook boek en Verheij legaliteitsbeginsel. relativiteit. maar. Wat is dan het alternatief? Hoe moet je nu deze tekst begrijpen? Je zit bij burgelijke rechter. Waarom is dit rechtstatelijk vervelend? . gemeente.

Het is gewoon handig als je ergens werkt. 43 . geen verplichting tot procesvertegenwoordiging.com . Publiekrechtelijk gelaagd systeem waar privaatrecht dan doorheen walst. 1:3 Awb wordt dan doorgestreept. Bestuursrechter is goedkoper. In de eerste plaats bij aard: wat is de strekking. 5. Wanneer er een publiekrechtelijke rechtsbetrekking is. Wij kennne privaatrechtelijk overheidshandelen. Dat doen ze door niet het besluitbegrip te hanteren maar dit op te rekken naar een rechtsbetrekking. Als overheid handelt is het publiekrecht en als overheid niet handelt. Criterium van het rechtssubject. In Frankrijk werkt het als volgt: overheid. Schlossels behoort tot de maastrichtse school (handboek bestuursrecht). Gemeenschappelijke rechtsleer Invullende rechtsleer: Maastrichtse school. Verheij. waar is toepasselijk recht geregeld? Toepasselijk recht. Dit wil je juist weten). Criteria 1. denk je in publiekrecht. Wettelijke grondslag? 4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material decentralisatie/deconcentratie. Publ rechtelijk rechtsbetrekking: bevoegdhedenovk: handhaving van publiekrechtelijke voorschriften. Ten slotte: je komt bij een andere rechter terecht.toepasselijk recht . Dit is een wens. 3. Heel helder criterium. wat beoog je ermee? Wat niet goed werkt is toepasselijk recht. Verticale/horizontale verhouding. onject (beetje circulair antwoord) (publiekrechtelijke bevoegdheid) hoe stel je vast wat publiekrechtelijk object is? 2. 6. alle criteria zijn 90%-criteria. Principiële bezwaren. niet sluitend. formele oplossing. dan bestuursrechter. Dit is onhandig. De aard van het handeling/ van de rechtsbetrekkingpublieke taak. Tweede ijkpunt: beschermign van de burger niet doorslaggevend.ook belangrijk voor de dogmatiek/doctrine en de praktische indeling. Speelt ook allemaal mee. geen geldend recht. Probleem: wat is overheid? In Nl werkt dit niet zo. Je zult begrijpen dat de sterkste tegenstanders gedaagd worden een oplossing te vinden.Stuvia. Maar als je privaatrechtelijk gaat handelen doorkruis je dit systeem: vb: gemeente die woonwagen versleept zonder provincie te raadplegen. hoe kun je zien of de aard publiek of privaatrechtelijk is? Van der Hoeven kijkt naar de strekking/publieke taak. Als de overheid handelt.soort rechter (week 1) . maar als je alle bezwaren op een rijtje zet is er meer dan alleen de switch van rechter. Materieel probleem. gaat iets verder dan gemeenschappelijke rechtsleer. In literatuur kort aandacht besteed aan maastrichtse school.: ook moderne rechtsleer laat te veel ruimte voor privaatrechtelijke weg. Bespreking schrijfopdracht 2 Grote vraag die van der Hoeven heeft beziggehouden: hoe moeten we onderscheid maken tussen publiek en privaatrecht? Hij noemt er een paar die hij allemaal afschiet. Rechter (circelredenering. Rechtsleren. Om welke redenen willen we ook alweer onderscheid maken tussen publiek en privaatrecht? Redenen: . privaatrecht. Maastrichtenaren willen meer ruimte toekennen aan de bestuursrechter.

(In praktijk loopt deze handel niet). Persoons.Onderscheid zaaksgebonden: eigenschappen van het object bepalend: (bijv.en zaakgebonden beschikkingen . dan past hier geen regeling van makkelijke overgang van de een op de ander niet bij. levering.Weinig romplsomp voor derden: kan ik er tussen komen? . Diploma). A. Waarom van belang of dat mogelijk is? . Overgang van publieke rechten als bestuursrechtelijk vraagstuk. BB. .Verhandelbare rechten om iets te produceren. maar bedrijven mogen deze verhandelen.Besluiten die een gedraging of nalaten toestaan: vergunning. ontheffing. emitteren. Overgang van publieke rechten Varianten: . Overgang= het recht gaat over van de een op de ander.com . Vb: rechten emitteren broeikasgassen worden eerst toegedeeld.Beschkkingen+.Voor ondernemingen: als rechten overdraagbaar zijnwaarde onderneming gaat omhoog. Besluiten die rechten toekennen. Persoonsgebonden: eigenschappen van de persoon geadresseerde bepalend (bijv. Wat is er voor nodig vergunning over te dragen? Titel.Wettelijke regeling .geen wettelijke regeling getroffen.Mogelijkheid van overgang past bij zaaksgebonden beschikkingen Diploma kan niet overgaan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC Overgang van publieke rechten.besluiten gericht tot bepaalde personen .R. . Rechten toegekend bij zaaksgebonden beschikkingen lenen zich voor overgang: . .Stuvia.zie jurisprudentie/doctrine over gevallen waarin wetgever niets heeft geregeld.wethgever sluit overgang uitdrukkelijk uit . Mogelijkheid van overgang past dus bij zaaksgebonden beshcikkingen.Rechten die bij besluit worden toegekend. Neerhof Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk. vergunning in principe wel. Maar bij sommige vergunnignen doet de persoon er niet toe.Voor de overheid: past overgang bij doel regeling? Je moet een regeliung van overgang hebben die aansluit bij het doel van de regeling. Omgevingsvergunning voor bouwen). 44 .zie wettelijke regelingen . Hoe regel je de overgang van broeikasrecht van de een naar de ander? Overgang van ‘publieke rechten’. . vrijstelling .

overgangoverdracht.opsporings. doelmatig gebruik frequentiespectrum. .of winningsvergunning voor delfstoffen . door middel van veiling of vergelijkende toets.exclusieve werking .verleming op volgorde van binnenkomst.: frequentieplan. pluralisme in de media.steeds toetsing of beoogde nieuwe vergunninghouder in staats is aan voorwaarden te voldoen (financiele solidariteit.geen wedijver met anderen. etc).doel/ratio: doelmatige en verantwoorde mijnbouw .praktijk: first come. AMw. Dus: ‘zaaksgebonden vergunning met persoonlijke elementen’. winning energie uit mijnen.m.v. erfopvolging. .commerciele radio-omroep: vergelijkende toets (ook element van veiling). verantwoordelijkheidszin. . 2voorbeelden overgang na toestemming: Mijnbouwwet voor exploitatie mijnen.Stuvia. Pas bij overschrijving in register komt overgang tot stand.doel/ratio: voorkomen storingen. administratief van aard).Weigeringsgronden (3. Telecommunicatiewet: frequentievergunning 2 Frequentievergunning .8). . Mijnbouwwet: Mw. 20 .minister beslist over procedure (afzonderlijke ministeriele regelingen) .m.na indiening aanvraag: gelegenheid tot concurrerende aanvraag van concurrerende aanvragen komt in de praktijk niets terecht .Overgang na toestemming bestuursorgaan (beoordeling) . Frequentieverguning: overdracht na toestemming 1. :vb: iemand heeft in register bep emissierechten.Overgang opsporings-/winningsvergunning: art.6). first served. Vb2 :telecommunicatiewet: frequentievergunning.overgang via overschrijving in een register (rechtsvaststelling.frequentievergunning: . o.Schaars . Overdracht frequentievergunning (3. mededinging.overgang van rechtswege . kan overdragen aan iemand die ook in dat register staat. .vergunning: overgang na toestemming: .na toestemming minister . nalevingsgedrag (persoonsgebonden!). verdeling door veiling of vergelijkende toets mag als dat noodzakelijk is voor realisatie daadwerkelijke mededinging (3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Wettelijke regimes voor overgang .met toestemming van de minister 45 . bepaalde bij/krachtens Tw (deels persoonsgebonden). fusie of splitsing rechtspersoon .com . . belang van daadwerkelijke mededinging).vergunning .voor een bepaalde locatie: zaaksgebonden .3 lid 10).aanbieders uistluiten d.

v. sector. lid 10 en 3. o. Ondershcid zaaks en persoonsgebonden beschikkingen is van belang! 46 . 2. . aanleggen.1 lid 1 Wabo) . Toewijzing op grond van vijfjarig toewijzingsplan van ministers I&M en EL&I (nu 2008-2012). . gaan over op rechtsopvolger. bouwen. splitsing en fuses. . Emissieautorieit is in NL bevoegd om hier op toe te zien. . programmatische. efficiencyfactor. Geen regeling voor overgang bij erfopvoling. Mw worden beoordeeld: evt. Wat zijn de vw voor overdracht? (16. . Rechten kun je overdragen aan iemand anders die in het register is ingschreven. in 2020). gratis toewijzingen o.3. Zonder overschrijving in register geen overdracht! Je laat de rechten dus overschrijven! Tegenover derden werkt overdracht pas na registratie in register.reden: voorkomen machtsconcentraties kan o.41 Wm). vanaf 2011 middels benchmark Probleem: markt werkt niet door crisis: geen prikkels tot emissiereductie sheets invoegen!! Systeem is bedacht: gaan met overdraagbare rechten werken.7.art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material . groei.v.b. veranderen of in een werking hebben van een inrichting.g.Overgang projecten niet bemoeilijkt. Art.activiteiten o. 3.g.25 lid 2 en 3. Wet milieubeheer: emissierechten Broeikasemissierechten: via marktwerking reductie broeikasgassen realiseren. correcties reserve voor nieuwkomsers: toewijzing o. 16 frequentiebesluit).nvt bij gedeeltelijke overnames of splitsingen exploitant inrichting Hoe zit het bij fusies? Voorkom problemen door tijdig melden.6 van overeenkomstige toepassingvoorkomen stromanconstructies . 3. Vergunning intrekken (wegens aantasting daadwerkelijke mededinging). Na 2012: afname emissierechten (tot -21% t.Stuvia.beste stand van techniek.com . Wet milieubeheer: emissierechten 2. . Nu toekenning gratis.verplichtinge in het kader van vergelijke toets aangegaan (ex.g.o. Draagt de regeling voor de overdracht bij aan open markt of worden gevestigde machten beschermd? Wabo: omgevingsvergunning.Melding is geen oncstitutief verieste voor overgang.m.m.Verbod om project uit te voeren bestaande uit bepaalde activitetien behoudens vergunning: (2.vergunning geldt voor degene die voor uitvoering Als vergunning voor ander dan aanvrager/houder gaat geklden: tenminste een maand voordien melden tenzij. gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. maar wel strafbaar feit.v. oprichten.historische emissies.

Goederen kunnen onder algemene of bijzondere titel worden verkregen (3:80 lid 1 BW) Onder algemene titel: erfopvolging. Vermogensrechten. Maar wel een vermogensrecht dus.v figuur van de tenaamstelling.m. 47 .com . tenzij de wet anders bepaalt. gastdocent bestuursrecht. fusie of splitsing (3:80 lid 1 BW) Onder bijzondere titel: overdracht. je hebt door middel van fraude rechten in register gekregen en je kunt niet over die rechten beschikken. Overdracht van rechten bij besluit toegekend. kan om wijziging van de tennaamstelling vragen (bestuursrechtelijk). een vermogensrecht. niet zijnde een zaak. maar een ander recht dan eigendom.25 Wabo Geldige titel vereist voor de overdracht recht uit besluit. Overdracht: levering door beschikkingsbevoegde krachtens geldige titel (3:84 BW).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Goederen zijn zaken of vermogensrechten. Tenaamstellingswijziging is een besluit! Van ommeren heeft ander uitganspunt als gastdocent! Van ommeren heeft civielrecht als vertrekpunt.Stuvia.41 Wm . 16:42 Wm. verjaring. Nietigheid. Stel. Voorbeeld van afwijkende regeling: 16. dan kun je er van uitgaan dat vergunning is overgegaan. tenzij de wet anders bepaalt (3:95 BW) + effecuering langs publiekrechtelijke weg (zie hiervoor). stel dat er rechten op jouw naam staan in register terwijl je onbveoged bent: 16:42: geen gevolgen voor de geldigheid van de overdracht. Overgang onder algemene of bijzondere titel. Voorbeeld afwijkende regeling: art. Als de wet niets zegt: wijziging van tenaamstelling vereist? 3:83 Knijff: als wet niets heeft geregeld over overdracht: 3:83 dan geen overgang. Gastdocent: bestuursrechtelijk kan toch iets gerealiseerd worden d. vernietiging of ontbinding overeenkomst die tot overdracht heeft geleid heeft geen gevolg voor overdracht broeikasgasemissierecht. een beperkt recht en ook in principe geen vorderingsrecht. Is het overdraagbaar? Cessie is mooi geregeld. ‗Recht‘ (om krachtens de vergunning een standplaats in te nemen bijvoorbeeld). Ja wanneer vergunning geldswaarde vertegenwoordigd is het een goed. art. Van ommeren vertrekt vanuit 3:83 lid 3: stelsel van de wet. boedelmenging. 2. Levering dmv daartoe bestemde akte. Maar. andere bij wet aangegeven wijzen (3:80 lid 3 BW). Doel :rechtszekerheid: uit register moet blijken wie hoe veel emissierechten heeft. onteigening. Overgang van rechten uit een besluit als civielrechtelijk vraagstuk. Als iemand die vergunning heeft en vraagt om wijziging tennaamstelling. kan overgang gewoon plaatsvinden.

voor overheid: past overgang bij doel regeling? Overgang van publieke rechten als bestuursrechtelijk vraagstuk •Overgang van publieke rechten Varianten: •Wettelijke regeling •De wetgever sluit overgang uitdrukkelijk uit •Geen wettelijke regeling getroffen •Persoons.persoonsgebonden: eigenschappen van de persoon geadresseerde bepalend (bijv. administratief van aard) 48 . vrijstelling •Verhandelbare rechten om iets te produceren. diploma) •Mogelijkheid van overgang past bij zaaksgebonden beschikkingen •Persoons. ontheffing.voor ondernemingen: als rechten overdraagbaar zijn ► waarde onderneming ↑. emitteren •Overgang van ‘publieke rechten’ •Overgang = het recht gaat over van de één op de ander •Waarom van belang of dat mogelijk is? .en zaaksgebonden beschikkingen Rechten toegekend bij zaaksgebonden beschikkingen lenen zich voor overgang -Zie de wettelijke regelingen -Zie jurisprudentie/doctrine over gevallen waarin de wetgever niets heeft geregeld •Wettelijke regimes voor overgang •Overgang na toestemming bestuursorgaan (beoordeling) •Overgang van rechtswege •Overgang via overschrijving in een register (rechtsvaststelling.com .Stuvia. weinig rompslomp .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SHEETS: •Besluiten die rechten toekennen Rechten die bij besluit worden toegekend: •Geldelijke aanspraken jegens een overheid •Besluiten die een gedraging of nalaten toestaan: vergunning.voor derden: kan ik er tussen komen? . omgevingsvergunning voor bouwen) .en zaaksgebonden beschikkingen •Beschikkingen ± besluiten gericht tot bepaalde personen •Onderscheid: .zaaksgebonden: eigenschappen van het object bepalend (bijv.

Stuvia.3 lid 10) . vergunning intrekken (wegens aantasting daadwerkelijke mededinging) (art.v. 3.Steeds toetsing of beoogde nieuwe vergunninghouder in staat is aan voorwaarden te voldoen (financiële soliditeit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Mijnbouwwet: Mw-vergunning • Opsporings.met toestemming van de minister . erfopvolging. nalevingsgedrag (persoonsgebonden!). 3.v.verlening op volgorde van binnenkomst. gaan over op rechtsopvolger •Frequentievergunning: Overdracht na toestemming 2 •Geen regeling voor overgang bij erfopvolging. mededinging. programmatische. splitsing en fusies . doelmatig gebruik frequentiespectrum. fusie of splitsing rechtspersoon .doel/ratio: doelmatige en verantwoorde mijnbouw .art.1 lid 1 Wabo) 49 . bepaalde bij/krachtens Tw (deels persoonsgebonden) .Geen wedijver met anderen! •Telecommunicatiewet: frequentievergunning 1 •Frequentievergunning .Na toestemming minister . o. pluralisme in de media .verplichtingen in het kader van vergelijke toets aangegaan (ex art. 3.commerciële radio-omroep: vergelijkende toets •Telecommunicatiewet: frequentievergunning 2 •Frequentievergunning . 20 . first served •Mw-vergunning: overgang na toestemming •Overgang opsporings-/winningsvergunning: art.voor een bepaalde locatie.minister beslist over procedure (afzonderlijke ministeriële regelingen) .8) .of winningsvergunning voor delfstoffen . verantwoordelijkheidszin.doel/ratio: voorkomen storingen.m.m.schaars .weigeringsgronden (art. zaaksgebonden .aanbieders uitsluiten d. 3.6 van overeenkomstige toepassing ► voorkomen stromanconstructies .g. verdeling door veiling of vergelijkende toets mag als dat noodzakelijk is voor realisatie daadwerkelijke mededinging (art. door middel van veiling of vergelijkende toets .na indiening aanvraag: gelegenheid tot concurrerende aanvraag.7) •Draagt de regeling voor overdracht bij aan open markt of worden gevestigde machten beschermd? •Wabo: omgevingsvergunning verbod om project uit te voeren bestaande uit bepaalde activiteiten behoudens vergunning (2.) .exclusieve werking . van concurrerende aanvragen komt in praktijk niets terecht .praktijk: first come.dus: „zaaksgebonden vergunning met persoonlijke elementen‟ •Frequentievergunning: Overdracht na toestemming 1 •Overdracht frequentievergunning (art. Mw worden beoordeeld. belang van daadwerkelijke mededinging .Overgang ► overdracht. 16 Frequentiebesluit).6). 3.com . o. evt. etc.: frequentieplan.3 lid 10 en 3.Reden: voorkomen machtsconcentraties kan o.m.

o. 2. gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. 16. veranderen of in werking hebben van een inrichting vergunning geldt voor degene die voor uitvoering van het project verantwoordelijk is •Omgevingsvergunning: overgang van rechtswege •Als vergunning voor ander dan aanvrager/houder gaat gelden: tenminste een maand voordien melden.40 lid 3 Wm) •Deze overgang werkt tegenover derden eerst na registratie 50 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material activiteiten o. groei sector.Stuvia.g. gratis toewijzingen . in 2020) •Nu toekenning gratis.reserve voor nieuwkomers: toewijzing o. historische emissies.o.41 Wm) . correcties .g.v.t.v. 16.43 Wm •Emissierechten: overgang na registratie 2 •Voorwaarden voor overdracht (art.betrokkenen moet rekening hebben in het register .: bouwen.emissierecht moet zijn verdeeld en geregistreerd volgens EG-verordening .v. bij gedeeltelijke overnames of splitsingen exploitant inrichting •Hoe zit het bij fusies? . efficiencyfactor.25 lid 2 en 3) •Melding geen constitutief vereiste voor overgang •Overgang projecten niet bemoeilijkt •N.m. vanaf 2011 middels benchmark •Probleem: markt werkt niet door crisis.apart depot voor verliezen procedures •Jaarlijkse toewijzingsbesluiten •Wet milieubeheer: emissierechten 2 •Na 2012: afname emissierechten (tot -21% t.com . beste stand techniek en verwachte productie . geen prikkels tot emissiereductie •Vanaf 2013 voor een groter deel veilingen •Emissierechten: overgang na registratie 1 •Rechten overdraagbaar •Systeem van afschrijving en bijschrijving op rekeningen in een register •Iedere lidstaat + Europese commissie heeft register •Bestuur van de Emissieautoriteit in Nederland bevoegd •Zie art. oprichten. tenzij … (art.Voorkom problemen door tijdig melden •Wet milieubeheer: emissierechten 1 •Broeikasemissierechten: via marktwerking reductie broeikasgassen realiseren •Toewijzing op grond van vijfjarig toewijzingsplan van ministers I&M en EL&I (nu 2008-2012).v.zonder inschrijving in register geen overdracht •Emissierechten: overgang na registratie 3 •Vatbaar voor overgang anders dan overdracht (art. 16. aanleggen.

zijn geen eigendom.m. boedelmening. art. 3:80 lid 2 BW) •Onder bijzondere titel: overdracht. andere bij wet aangegeven wijzen (art. 3:95 BW) + effectuering langs publiekrechtelijke weg (zie hiervoor) •Voorbeeld van afwijkende regeling: art. gelet op art. beperkte rechten en vorderingsrechten niet overdraagbaar als wet niets regelt. 2. beperkt recht of vorderingsrecht •Echter toch vermogensrecht als zij geldswaarde vertegenwoordigen (vgl.op degene die via overdracht of verkrijging onder algemene titel de betrokken zaak kreeg . 16.com .via wijziging tenaamstelling •Afwezigheid van een wettelijke regeling 2 •Van Ommeren kiest voor ander vertrekpunt: . 3:84 BW) •Levering d.Besluit bestuursorgaan daarvoor niet nodig als de wet dat niet eist •Jurisprudentie biedt geen uitsluitsel •Afwezigheid van een wettelijke regeling 3 •Wijziging tenaamstelling aannemelijk als vereiste voor overgang rechten bij zaaksgebonden beschikkingen –Rechtszekerheid voor burgers en bestuursorgaan: wie is rechthebbende –Systematisch argument: aansluiting bij wel in de wet geregelde gevallen –Bij besluitvorming over wijziging tenaamstelling kan worden aangesloten bij wettelijke criteria vergunningverlening Overgang van rechten uit een besluit als civielrechtelijk vraagstuk •Overgang onder algemene of bijzondere titel •Goederen kunnen onder algemene titel of bijzondere titel worden verkregen (art. 3:83.Op grond van art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Uitsluiting van overdraagbaarheid •Zie bijvoorbeeld art. 7 lid 1 Wet personenvervoer 2000 •Ratio gemengde of persoonsgebonden karakter van de vergunning •Civielrechtelijk intermezzo •Goederen zijn zaken of vermogensrechten (art. 3:80 lid 3 BW) •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 1 •Overdracht: levering door beschikkingsbevoegde krachtens geldige titel (art. 3:80 lid 1 BW) •Onder algemene titel: erfopvolging.41 Wm. derde lid. tenzij de wet anders bepaalt (art. art. verjaring.25 Wabo 51 . onteigening. daartoe bestemde akte.v. 3:1 BW) •Rechten op grond van een besluit anders dan financiële aanspraken.Stuvia. fusie of splitsing (art. BW •Knijff/Van Buuren: overwegend zaaksgebonden beschikkingen kunnen als wet niets regelt echter overgaan: . 3:83 lid 3 BW is overdracht van publieke rechten ook mogelijk als zij past bij stelsel van de wet . 3:6 BW) •Afwezigheid van een wettelijke regeling 1 •Andere vermogensrechten dan eigendom.

•Overgang onder algemene titel 1 •Erfopvolging: erfgenamen volgen erflater bij zijn overlijden van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten (art. 20 Mw of art.com . mits . art. duidelijke regeling: art.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 2 •Geldige titel vereist voor overdracht recht uit een besluit.zij volgens de wet kunnen worden overgedragen óf . geen gevolg voor geldigheid overdracht broeikasgasemissierecht. zie ook bijv. 20 Mw of art. 2. tenzij de wet anders bepaalt •Voorbeeld afwijkende regeling: art. 16.t. •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 3 •Beschikkingsbevoegdheid: rechthebbende m.42 Wm Nietigheid.25 Wabo •Als de wet niets zegt: wijziging tenaamstelling vereist?? 52 . de rechten uit het besluit •Aan voldaan als het recht conform de wet is verkregen Wordt in beginsel aangenomen als recht op jouw naam staat. 4:182 BW) •Rechten uit een besluit voor overgang vatbaar als de wet dit bepaalt (bijv.wel is bepaald dat het recht overdraagbaar is óf .41 lid 3 Wm.Stuvia.40.het recht zaaksgebonden is •Overgang onder algemene titel 3 •Bij fusie of splitsing kunnen rechten uit een besluit overgaan als zij bestanddeel vormen van het vermogen van de rechtspersoon (art. •Afwijkende regeling: art. maar . op jouw naam in register is opgenomen etc.zij zaaksgebonden zijn •Overgang onder algemene titel 5 Als het recht op zich naar burgerlijke recht voor overgang onder algemene titel vatbaar is: hoe gebeurt dat? •Wat zegt de wet? Vb. derde lid Wm) of als dit uit de wet voortvloeit (bijv. 2:309 BW) en de wet niets heeft geregeld.b. 16:42 Wm Onbevoegdheid heeft. 2. art. 2:309 BW) én de wet dit bepaalt •Overgang onder algemene titel 4 •Doctrine (Knijff): bij fusie of splitsing kunnen rechten uit een besluit ook overgaan als zij bestanddeel vormen van het vermogen van de rechtspersoon (art. art.25 Wabo) •Overgang onder algemene titel 2 Doctrine (Knijff): •Rechten uit een besluit voor overgang onder algemene titel vatbaar als de wet niets heeft geregeld. nadat overdracht is voltooid. 16. 16. vernietiging of ontbinding overeenkomst die tot overdracht heeft geleid heeft geen gevolg voor overdracht broeikasgasemissierecht.

Stuvia. Frequentievergunning en opsporings. Voor bepaalde vergunningen heeft de wet geregeld dat zij op aanvraag van de vergunninghouder kunnenn worden overgedragen aan een ander.com . Geef een algemene omschrijving van het soort vergunningen waarbij een dergelijk wettelijk regime voor overdracht niet of minder goed past. Tentamen: per week 1 vraag.en watervergunning omdat dat echt objectsgebonden is. Persoon van de aanvrager doet er in het geheel niet toe. heeft de wet geregeld dat zij kunnen overgaan van de oorspronkelijke rechthebbende op een ander. want daar moet je niet in overgang voorzien. Opgave 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 5. Overgang van vergunningen. In welk opzicht verschillen ze? Bij eerste vind bij bestuursrechter nog inhoudelijke toetsing plaats. Dit wordt bijv aangenomen bij standhouder markt. Overschrijving (registratie) Wat hebben de eerste en de derde met elkaar gemeen? Er is bepaalde administratieve handeling nodig. Wat hebben deze twee aan algemene kenmerken gemeen? Zaaksgebonden beschikking met persoonsgebonden elementen past dit systeem bij. Collegestof van iedere week wordt afgetekend. bij derde alleen gekeken of het goed is ingeschreven.en winningsvergunning op grond van de mijbouwwet. Persoon doet er niet toe. Voor bepaalde publieke rechten. (dit soort vragen kun je op tent verwachten). Overgang na toestemming van bestuursorgaan. Welke drie hoofdtypen van wettelijke regimes voor overgang van publieke rechten kunnen worden onderscheiden? 1. Gedrag in het verleden. Past ook niet bij volledig persoonsgebonden beschikkingen. mits het bevoegd gezag de (de vergunningerlener) daarvoor toestemming heeft verleend Geef een algemene omschrijving van het soort vergunningen waarbij een dergelijk wettelijk regime voor overdracht goed past. Omgevings. Bij dit college zit het in deze stijl. 2. Dus bijv: een vergunning waarbij de persoon van de aanvrager en zijn bekwaamheden overheerst. Van rechtswege overgang 3. Opgave 1. dat wil zeggen bij een besluit toegekende rechten. Tentamen is gesloten boek! 53 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->