P. 1
Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

|Views: 1|Likes:
Published by Stuvia.com
-Uitgebreide Hoor- en werkcollegedictaten van het vak overheid en privaatrecht 2012/2013
-Uitgebreide Hoor- en werkcollegedictaten van het vak overheid en privaatrecht 2012/2013

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $8.50 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/25/2014

$8.50

USD

pdf

Overheid en Privaatrecht HC en WC 2012/2013

by

larsleemeijer

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Overheid en privaatrecht HC 2. 3 hoofdvragen van vak: 1) Soort bestuurshandeling 2) Is privaatrechtelijke weg toegestaan? (2-wegenleer) 3) Wat is het (overige) toepasselijke recht? 2e vraag. - (0) Is er geen strijd met wet? - (1) Windmill-arrestgeen onaanvaardbare doorkruising? o (a) Inhoud en strekking (wettelijke regeling) o (b) Bescherming van de belangen van de burger o (c) Vergelijkbaar resultaat (je gaat de 2 wegen met elkaar vergelijken) - (2) ABBB + Grondrechten + AWB - (3) BW (o.a! 3:13 (misbruik v bevoegdheid) (vgl. 3:3 AWB) & 3:14 BW: bev krachtens BW mag niet in strijd met geschreven of ongeschreven regels publiekrecht.). Vb: Privaatrechtelijke weg: erfpachtovereenkomst Publiekrechtelijke weg: woningwetvergunningen 2-wegenleer: doorkruising door de wet? –welke wet? Woningwet. Inhoud strekking: wet interpreteren. << a en b moeten gezien worden in het licht van de wetsgeschiedenis>> 3:3 AWB vs 3:13 BW 3:3 AWB is gericht op bestuursorgaan 3:13 BW is gericht op handelende partij Moeten bestuursorganen zich aan 3:13 BW houden? Overheden hebben met 2 wetsartikelen te maken. Overheid heeft dus met 2 rechtsregimes te maken. Is het dan niet dubbel op voor de overheid? Kijken naar de reikwijdte. 3:3 AWB is iets specifieker: niet bev gebruiken voor ander doel. 3:13: je mag geen misbruik maken van een bevoegdheid. Vanaf nu: 2e vraag: Basis van de 2-wegenleer/doorkruisingsleer. Van belang om moderne jurisprudentie te kunnen begrijpen. Syllabus: p. 99 Eindhoven/Staals (is geen geldend recht meer!!). Komt een vraag aan de orde die tot op de dag van vandaag speelt. Bovendien is het arrest een voorloper van het Windmillarrest (1990). Kun je zien wat Windmill toevoegt aan oude arrest. Eindconclusie is gedateerd. Eindhoven/Staals: Gemeente wil vergunning wel verlenen, maar verlenen vergunning alleen als je met ons huurovk aangaat voor de grond. Huurpenningen is 1,4% v.d omzet. Staals had geen keus. Niet alleen vergunning nodig, maar ook voldoen aan andere eisen die Gemeente stelt. Staals sluit ovk, maar krijgt spijt. Komen steeds meer auto‘s langs, dus huur werd erg hoog. Is gaan procederen. Wat zijn de bezwaren van de privaatrechtelijke weg? Huur APV APV:

1

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

- Gemeentewet - Belastingverordening (ipv huur dus) met belasting is bedrag gefixeerd, miss gecorrigeerd voor inflatie, maar iig wel vast bedrag. Huurovereenkomst leidt tot rechtsonzekerheid. Je weet niet hoeveel je moet betalen. Meer onzeker vergeleken met vastheid van belasting. Maakt het verder nog iets uit of gemeente via belasting of huur vordert? Zie doorkruisingschema (gold toen nog niet): Bescherming van de belangen van de burger. Bescherming heb je niet veel aan huurovereenkomst. Als huurder ben je niet goed beschermd. Biedt publiekrecht meer bescherming? Maar er was nog een factor waar je op kunt letten: rechtsbescherming. Burgelijke rechter. Bestuursrechter. Dus er is een verschil in rechtsbescherming. Verschil in resultaat is dat je langs privaatrechtelijke weg meer geld binnenhaalt dan langs publiekrechtelijke weg. Vergelijkbaar resultaat. In beide stelsels wordt geld betaald, maar gemeente verdient meer aan civiele constructie. Uitkomst arrest HR toen: prima wat de gemeente doet. In 1968: HR: kijken in de wet. Is er sprake van strijd met de wet? Welke wet? APV, belastingverordening. Staat er in de wet dat het verboden is contracten te sluiten? Nee de wet verbied het niet! Mag alles wat niet verboden is? Toen wel! Als er een bevoegdheid staat in de wet, moet je die dan gebruiken? 2 fundamentele hoofdvragen voor ons rechtssysteem: Geldt voor de overheid!!: 1. Mag alles wat niet verboden is? (alleen in privaatrecht, publiekrecht niet (legaliteit) 2. Als de overheid wettelijke bevoegdheid heeft, moet of mag je die dan gebruiken? Is de bevoegdheid discretionair of imperatief? Als alles mag wat niet verboden is, dan mag je dat geld heffen. Als er wett bevoegdheid is, moet of mag je die dan gebruiken? HR: mag, maar hoeft niet. ―Tenzij wettelijk beletsel‖ (oude criterium)vgl nieuw criterium van Windmill. Waar zit wettelijk beletsel nu? In 1a. Wettelijke regeling. HR is strenger geworden tegenwoordig. Zou casus 1968 nog steeds kunnen? Hoe is Eindhoven/Staals-arrest later in de jurisprudentie beoordeeld? In publiekrecht geldt een regel voor de overheid die iet in overeenstemming is met ―alles mag wat niet verboden is‖, want, er is een wettelijke grondslag nodig: legaliteitsbeginsel. Overheid mag alleen iets doen met uitdrukkelijke wettelijke grondslag (voor wat betreft publiekrecht iig). In privaatrecht geldt miss wel de regel dat alles mag wat niet verboden is. In principe heb je in privaatrecht contractsvrijheid. Belastingheffingpubliekrecht. Moet je belasting heffen of mag het? Criterium/maatstaf is veranderd/vervangen. Maar wordt de casus Eindhoven/Staals met nieuwe Windmill-criteria anders beantwoord? Vergelijkbaar resultaat is niet doorslaggevend!! A en B zijn het belangrijkst in latere jurisprudentie. (wettelijke regeling en bescherming van de rechten van de burger). Op dit moment is er geen HR-arrest waar er door de HR gezegd wordt dat het niet meer mag. Shell betaalt dus gewoon huur aan de lokale overheid. Er is geen arrest van de HR die zegt dat praktijk Eindhoven/Staats niet meer mag. Waarin mag de overheid privaatrechtelijke weg bewandelen? Voor zover publiekrechtelijke weg daarin niet voorziet. Wet verbiedt. Wet staat toe Wet zwijgt

2

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Als wet zwijgt moeten we naar onaanvaardbare doorkruisingsformule. Kan ook dat de wet zegt: overheid mag privaatrecht gebruiken. (vb: huisvestingswet)). Je hebt pas een arrest nodig als iets niet duidelijk in de wet staat. Dus, eerst in de wet kijken! Kostenverhaal: vb: art. 10 wrakkenwet. Als het in de wet staat, wordt daar op het tentamen rekening mee gehouden!! De wet verbiedt. Komt niet vaak voor. Vb: art. 122 Woningwet. Gemeente mogen geen contracten sluiten over bouwvergunningen. Hier wordt privaatrechtelijke weg verboden. Waarom zijn hier zo weinig voorbeelden van? Wordt weinig over nagedacht in parlement. Hebben steeds publiekrechtelijke en privaatrechtelijke wegen bekeken. Belastingverordening wordt gemaakt op grond gemeente. a. wettelijke regeling - In Windmill arrest rees de vraag: moet de publiekrechtelijke weg er daadwerkelijk zijn, of is het genoeg dat gemeente de bevoegdheid heeft om een regeling te maken? Ondanks grondslag, dus geen regeling maken, kun je hem ook niet doorkruisen. Moet de regeling er zijn? Nee, als er bevoegdheid is om regeling te maken, dan is dit al voldoende. Vloeit rechtstreeks uit Windmill. Bevoegdheid hoeft er dus alleen maar te zijn. (regeling is er niet, kan dus wel doorkruisd worden). - Randwerken-arrest. komt in de werkgroep van volgende week b. Bescherming belangen van de burger - Maakt het uit naar welke rechter je gaat? 1. HR zegt niet alleen maar rechtsbescherming. Gaat om de rechter, maar ook om de materiële belangen. HR vindt niet dat als bestuursrechter de bevoegde rechter is, dat er dan zonder meer rechtsbescherming is. Hij is actief (hoewel dit tegenwoordig steeds minder zo is). Hij is daarnaast ook goedkoper. Uitspraakbevoegdheden verschillen. Bevoegdheden bestuursechter verschillen. H8 AWB 8:84: dicta voorlopige voorziening: onbevoegdheidverklaring, niet-ontvankelijkheidsverklaring. Afwijzing van het verzoek. 8:73: schadevergoeding. 8:70: 4 uitspraakmogelijkheden. 8:70-8:75 zijn artikelen waar het hier om gaat. Verschillen deze van de burgelijke rechter? Bestuursrechter vernietigd besluiten. Burgerlijke rechter kan allerlei andere dingen doen. uitspraken bestuursrechter beperkter. Waarborgen die AWB geeft, hangen samen met ongelijke partijen. - Je mag zonder advocaat naar bestuursrechter!, is dus goedkoper. Rechter is niet meer zo actief. Is moeilijk om te procederen. Onverstandig zonder advocaat te procederen. Maar, geen verplichte procesvertegenwoordiging. Bestuursrechter houdt veel meer rekening met positie van derden. En je kunt je als derde voegen in het geschil. HR: welke rechter oordeelt kent HR geen gewicht toe. Vooroordeel dat bestuursrechter meer bescherming biedt en dat dit doorslaggevend is (onderdeel b Windmill). Toch wordt er wel op gelet, maar dit zit in materiële dingen. VB: Windmill casus. Lozing zou aan de lozer vertellen hoeveel hij moet betalen. Dit is een waarborg die het privaatrecht niet biedt. Bescherming belangen van de burger is soms beter af met publiekrecht omdat wettelijke regeling meer houvast/waarborgen biedt. Als je langs privaatrechtelijke weg woonwagen gaat verslepen en je doet het op publiekrechtelijke manier, extra materiële waarborg.

Kortom, (B): gaat niet om de rechter, maar om materiële zaken!! (C): vergelijkbaar resultaat. Hier komt de HR vaak niet aan toe. Als er publiekrechtelijke handhavingmogelijkheden zijn, is privaatrechtelijke afgesneden vanwege vergelijkbaar resultaat. Windmill: ―van belang is voorts‖, geven in 1990 een nuanceverschil aan tussen A, B aan de ene kant , en C aan de andere kant. Criterium C is minder van belang, behalve op terrein handhaving, Wat is een

3

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handhavingweg? Wat is het verschil? Als bestuursdwang, bestuurlijke boete etc. aan de orde zijn, is privaatrechtelijke weg afgesloten. Ook in privaatrecht dwangsom: in bestuursrecht wordt het opgelegd door bestuur, en bij privaatrecht door rechter. Maw: hoofdregel: mag alles wat verboden is? Nee, alleen in privaatrecht. Opleggen bestuurlijke dwangsom alleen bij bevoegdheid. Handhaving staat in H5. 5:4. Eerste artikel bestuurlijke dwangsom? 5:31D. Hier staat niet dat je wettelijke grondslag moet hebben. Zijn er algemene bepalingen over handhaving? 5:4: bevoegdheid bestuurlijke sancties. Legaliteitsbeginselwettelijke grondslag. Uitgewerkt voor handhaving. HR: leidt tot vergelijkbaar resultaat. Wat je ziet is dat publrechtelijke weg: Nee, tenzij-regel. Niet optreden tenzij er een wettelijke grondslag is. Bij privaatrecht net omgekeerd. Je mag in beginsel handelen, tenzij. Er hobbels zijn. Werkgroep 1 Overheid en Privaatrecht 11 september 2012 (om 11.00 uur) Bestudeer nauwgezet de vier uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die zijn voorgeschreven bij week 1. Geef van alle vier de uitspraken aan op welke grond de bestuursrechter de bestuurshandeling aanmerkt als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Telkens de titel die het publiekrechtelijk maakt opzoekt. Soms ook andere titels dat specifieke wettelijke grondslagen. Als je dit niet direct uit de 4 uitspraken hebt gehaald, heb je dit wel uit de uitspraken gehaald. 1:3 AWB: Wanneer is een bepaalde handeling van het bestuur publiekrechtelijk? Welke alternatieven zijn er naast wettelijke grondslagen? Legaliteitsbeginsel (titels voor publiekrecht) Glijdende schaal, steeds verder af van wett grondsl 1. Specifieke wettelijke grondslag (hoofdregel, 90% van de gevallen) 2. Algemene grondslag 3. Publiekrechtelijke taak (soevereiniteit) 4. Beleidsregel 5. Publiekrechtelijk rechtsbeginsel (+ongeschreven recht) +connexiteit (cumulatief) Wat is titel zelfstandig schadebesluit? Besluit dat volgt op ander besluit. Verband tussen eerste en tweede besluit (connexiteitsvereiste). 6. Impliciete grondslag 1. Waarom is dit zo belangrijk? Voorkomt machtsmisbruik en geeft bescherming. Rechtszekerheid (kenbaarheid (is een fictie, maar oplossing is voorlichting)+willekeur voorkomen met voorzienbaarheid). Democratie. In welke mate heeft wett grondslag invloed op democratisch gehalte? In de GW staat op welke manier de wetgever grondrechten kan beperken. Grondrechten gelden niet absoluut, zijn situaties waarin ze niet onbeperkt kunnen worden uitgeoefend. Kunnen beperkt worden. Invloed democratie op wettelijke grondslag is gering. Als wett gronslag een wet in formele zin is wel, maar als het een lagere regeling betreft, is democratiegehalte minder geworden. Ministeriële regeling etc wel uiteindelijke dem gelegitimeerd, maar, afstand tussen democratie en grondslag is verder door een tussenstap. 90% van de gevallen maar veel problemen gaan over andere 5 (2-6). Long Lin: Nummer 3.

4

Staat is eigenaar van de terrioriale zee. 5:25 BW: Staat is eigenaar territoriale wateren: H5 BW. je hebt ze beiden nodig (cumulatief). Rechter doet iets anders. Hoe maak je van beginsel een publiekrechtelijk beginsel? In beginsel is beginsel onverschuldigde betaling een privaatrechtelijk beginsel. schadeveroorzakend besluit niet appellabel.Stuvia. Welke titel? Om welke redenen wordt voor publiekrecht gekozen? 5: Rechtsbeginsel. Verdrag (overheidstaak). Redenering is hetzelfde als hierboven bij terugvordering.com . het is een algemeen beginsel. is het tweede/laatste besluit dat ook. kan je 5 . Dit beginsel is gecodificeerd in het BW. Maar. Wie heeft zeggenschap over NL vaarwateren? De staat der NL moet toestemming verlenen. Moest teruggevorderd worden.90 zijn koerszettende uitspraken gegeven. Dit is de redenering van de afdeling. Waarom is het reactie van het bestuur een publiekrechtelijke handeling? Antwoord: connexiteit. Dus schip mocht er niet in. Bestuursrechter. publiekrechtelijke taak (3). maar soms is het publiekrecht en soms is het privaatrecht. x. Dit kan (eerste 2 verhoudingen zijn ook publiekrechtelijk). Als intrekkingbesluit alppelabel is. Hier. Wel vereist dat intrekking en terugvordering connexiteit heeft. maar. Kosten moeten verhaald kunnen worden op vervuiler. Weigering is bestuurshandeling. Rechtsbeginsel + Connexiteit nodig dus. publ besluit x. Schadebesluit is eigenlijk schadevergoedingsbesluit. Minister weigerde toegang omdat het olie lekte. en soms privaatrechtelijk van aard. Deze zijn soms publiekrechtelijk. Hier: publieke taak is voldoende titel. maar.Terugvordering. is reactie op schadevergoeding publiekrechtelijk? Beginsel + connexiteit! Verlening vergunning. toch zoveel publiekrechtelijke dingen dat het toch publiekrecht is. is niet redenering van bestuursrechter. Verlening publ besluit x. Op welk rechtsbeginsel is de titel van de terugvordering? Wat is het beginsel? Onverschuldigde betaling. Beide redeneringen kun je onderbouwen dus. 5:25 BW. Voor nu: Is gemaakt om een publiekrechtelijke titel te construeren!! Van Vlodrop 5. Algemeen recht Publiek recht (4:57 AWB) Privaatrecht (6:203) Hoe kan beginsel onverschuldigde betaling ook publiekrechtelijk zijn? Het is een algemeen beginsel. 20 mjn. Waarom? Gevecht over competentieafbakening. Met deze uitspraak aanleiding om opnieuw naar begrip ―publiekrechtelijk‖ te kijken. Staat stelde voorwaarden/garantstelling. Je hebt niet genoeg aan alleen rechtsbeginsel of alleen connecxiteit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Waar gaat de casus over? Chinees schip dat toegang wilde tot NL wateren. Dit is geen publiekrechtelijke titel. dus. Terugvorderingsbesluit effectueert de intrekking. (C)Formele connexiteit? Appelabel besluit? Kun je er ook over procederen bij de bestuursrechter? Als het eerste besluit appelabel is. Is er een publiekrechtelijk beginsel? Algemeen rechtsbeginsel dat in publiek en privaatrecht voorkomt. Gebeurt wat. Waarom kwam hij bij bestuursrechter terecht? Kijken naar de titels. 1: publ rechtsverhouding. Intrekking. J. connexiteit. Hoe luidt de redenering van de bestuursrechter? Eerst intrekkingsbesluit en terugvorderingsbesluit. Goede argumenten om kort geding aan te spannen tegen staat der Nederlanden. inbreuk op wettelijke grondslag. is het terugvorderingsbesluit dat ook. ongeschreven recht. Hier kwamen ze niet uit. veroorzaken schade. Terugvordering subsidie Waar gaat deze casus over? Subsidie betaald die achteraf onterecht was. schadevergoeding. dit is privaatrecht. gaat alleen nu over schadevergoeding. Er is connexiteit tussen schadeoorzaak en schadevergoedingsbesluit. Vraag: welke rechter is bevoegd? Bestuursrechter (zie p. publ besluit? Of privaatrecht? 5: rechtsbeginsel Hoe maakt bestuursrechter van bestuurshandeling: terugvordering een publieksrechtelijke rechtshandeling? Je hebt 3 dingen nodig. 11).

Bestaat marginale toetsing nog? Ja. gaan kijken naar deze normen die doorwerken in privaatrechtelijke rechtshandeling. Hoe gaat de rechter hiermee om? Vroeger: reader Ongeschreven recht. Eiser wil gemeente dwingen tot verkoop. Vb: H3 AWB: belangenafweging: 3:4. Waarom zijn deze niet specifiek? Wat maakt deze artikelen algemeen? Zijn algemene bevoegdheid toekennende bepalingen. 115): Gemeente weigert percelen te verkopen. Gaat om alle normen. 108: bev bij gemeentebestuur in algemene zin. Overheid en privaatrecht. Vergoeding bedrijfsverplaatsing. maar toetst rechtstreeks aan het gelijkheidsbeginsel en spreekt geen oordeel uit over de inhoud van dat beleid.Stuvia. Was publiekrechtelijke grondslag. Vb van 4: beleidsregeling en mensen die recht hebben op nadeelcompensatie: kunnen in beleidsregel lezen wie er geld kunnen krijgen. dus. Redelijkheidstoets doet de HR nu niet meer bij toetsen aan publiekrechtelijke norm. Wat is de grondslag? 147 lid 2. Wel. Iemand wil geld hebben omdat zijn bedrijf verplaatst moet worden. Beleidsregeling is simpelere constructie dan deze. <<bepalingen nalezen!!>> Reikwijdte van 108 en 147? Heeft betrekking op ―de huishouding‖ van de Gemeente. Andere wetten die normen van publiekrecht codificeren? GW+EVRM =normen van publiekrechtelijke herkomst. Redelijkheidstoets vaak marginaal want hier kunnen ook andere factoren doorslaggevend kunnen zijn. Uitspraak is belangrijk omdat er veel zaken zijn waarbij schadeveroorzakende besluit wel appellabel was. Vraag is nu: wat betekent dit voor normen van publiekrechtelijke herkomst? ABBB+grondrechten (normen hoeven niet per se gecodificeerd te zijn). Ockenburg (p. Beroep op beleid altijd op twee factoren gebaseerd: 1: gelijkheid. Nummer 2. Maar. 6 . Maakt het veel uit op welke manier je toetst? Ja. Vraag drie: hoe beoordeeld de rechter dit? Gaat hier om afwijken van beleid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material ook niet bij schadevergoedingsbesluit ook niet bij de bestuursrechter terecht. Algemene grondslag.hoorplicht aanvrager en hoorplicht derde.com . De figuur marginaal/integraal toetsen is niet iets van alleen het privaatrecht. maar wordt in dit soort situaties niet meer altijd marginaal getoetst. Er wordt een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Op wat voor manier toetst de rechter? Redelijkheidstoets. Kan marginaal of integraal. 4:8. HR gaat niet in op het beleid zelf. Vandaag: 1) vroeger (geen geldend recht meer). 2) nu 3) de 3 rechtsleren veronderstelling is nu: privaatrechtelijke weg is geoorloofd. 147 legt de bevoegdheid bij de raad. Dit gebeurt nu rechtstreeks/integraal. waar vind je dit? Jurisprudentie. wil niet zeggen dat niet aan publiekrechtelijke normen getoetst kan worden. 2: vertrouwen. Zijn geen specifieke bevoegdheden. Voor nu belangrijk: dat het om privaatrechtelijke rechtsverhouding gaat. 108 Gemeentewet. algemene grondslagen!! HC 3. 4:7. er is geen publiekrechtelijke grondslag. Bedrijf verplaatsen en geld voor geven gaat over huishouding. Je kunt op verschillende manieren aan ongeschreven recht toetsen. Dit geldt niet voor particulieren. Gaat niet om beleidsregel (nr 4). Er wordt hier geprocedeerd over contractsdwang. Amsterdam/Ikon. pas na ockenburg durfde de BR integraal te toetsen. Huishouding is vaag en algemeen. gemeentewet. Moet je in het algemeen verkopen? Nee. Formele zorgvuldigheidsbeginsel.

of verhouding die niet door R&B wordt geregeerd? Welk belamgrijk deel van verbintenissenrecht heeft R7B geen betrekking op? OD! In zeeland/hoondert maakt HR onderscheid tussen verhoudingen die over OD gaan en daarbuiten (met name contractuele verhoudingen). Om zeker te zijn heeft gemeente vlak voor 2 jarentermijn nog eens gezegd: wij gaan opzeggen. dus H4 AWB niet van toepassing. als ongeschreven recht. Staat wel in het contract: minstens 2 jaar van te voren.Poortfunctie.com . Hier blijkt duidelijk dat ook aan formele beginselen van behoorlijk bestuur rechtstreeks wordt getoetst door de hoge raad. . Wat gebeurt er nu? 9 jaar voor verstrijken van overeenkomst deelt gemeente mede dat ze willen opzeggen. Je onderbouwt beroep op 248 met beroep op gelijkheidsbeginsel (publiekrecht). Maakt niet uit aan welke norm van publiekrecht wordt getoetst. 3:2-3:4 zijn van toepassing. Dit is handig omdat rechter niet meer moeilijk doet over toetsing. HR: contract en het vertrouwen zijn voldoende (pacta sunt servanda weegt zwaarder dan formele zorgvuldigheidsbeginsel). Voert 2 dingen aan: 1: formeel zorgvuldigheidsbeginsel: we hadden nog een keer gehoord moeten worden. Tentamen: altijd casus + altijd theorie. Aan de andere kant staat dat contract. dus gelden als beginselen van ongeschreven recht. 4:7 en 4:8 worden niet geschakeld. Beperkende werking van r&b: door de poort van de privaatrecht met open normen(6:248). Bepaalde tijd is in periodes van 10 jaar. Gasfabriek is hier toch niet zo blij mee. voorzover de aard van de handeling zich daartegen niet verzet. Zeeland/Hoondert. Bovendien overeengekomen dat de ovk telkens met 10 jaar wordt verlengd. dus artikel 3:4 kan op andere handelingen dan besluiten van toepassing zijn. Maakt het uit welke privaatrechtelijke norm in het geding is? Contractrechtelijke verhouding. Dit is privaatrechtelijk overheidshandelen. 7 .Stuvia. 2: Nieuwe belangenafweging maken (materieel argument). wil niet zeggen dat die beginselen doorslaggevend zijn. Wat schakelt deze bepaling? Andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten!! Afd. De artikelen van H4 zijn niet rechtstreeks van toepassing. wordt in jurisprudentie aanvaard. Als rechtstreeks wordt getoetst. Ovk is aangegaan voor bepaalde tijd. waar niks in is opgenomen Privaatrecht Contract Vertrouwen publiekrecht. 3:1 lid 2. Informatie vergaren en opnieuw afweging maken. tenzij minstens twee jaar van te voren wordt opgezegd. maar wat is het gewicht? Gaat hier weer over privaatrechtelijke overeenkomst. Aard van de handeling moet zich daartegen niet verzetten (dit laatste wordt niet ingegaan in het arrest). 6:2(r&b). kwaliteit van wijken etc. 6:248: (derogerende werking. Afwegen zit in H3. Horen (4:7+4:8) Afwegen (3:4) 6:248 BW (aanvullende werking) Wat weegt zwaarder? Contract of komt er nog wat bij? Gemeente moet ook algemeen belang afwegen: milieu. Ze worden hier analoog toegepast. Dus 2 dingen doen: opnieuw horen en opnieuw heroverwegen.kiezen/alternatief.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Privaatrechtelijke normen. Norm publiekrechtelijke herkomst gaat doordringen in privaatrechtelijke verhoudingen. ongeacht soort privaatrecht. Is dit beginsel vrijelijk analoog van toepassing of is er een voorschrift in de AWB die hier iets over zegt? Schakelbepaling art. Je kunt open norm concretiseren met publiekrecht. Opzeggen contract is geen besluit!. komt publiekrecht binnensijpelen. Rechtstreeks via poort. Coevorden/Gasfabriek: Geeft inzicht in de manier waarop die normen van publiekrecht kunnen doordringen en in welke mate ze doorslaggevend zijn. BW.) Hoe moet je hiermee omgaan? 2 posities: . Concessieovereenkomst= privaatrechtelijke overeenkomst hier.

Wanneer is 8:73 aan de orde? Als de beschikking waartegen wordt geprocedeerd vernietigd wordt. Is schadebesluit publiekrechtelijk? Ja. Is onderdeel gemeenschappelijke rechtsleer. naar de gemeenschappelijke rechtsleer aan de andere kant (breuk). Je hebt het schadeveroorzakende besluit en het schade besluit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gemene rechtsleer geeft antwoord op vraag hoe publiek. derde is wetgever. Kritiek op deze jurisprudentie zit in dat besluiten van de Awb een wettelijke titel moeten hebben. Deze rechtsleer voldeed niet meer. 3.Stuvia. = als eerste schadeveroorzakend besluit appellabel is. Specifiek naar algemeen. Dit is een rechtsbeginsel.a. ( Eerste twee is HR rechtspraak. AWB I+II. BW. als schadeveroorzakende besluit ook publiekrechtelijk is.Gemengde rechtsleer (1986/1987) poortfunctie .en privaatrecht zich verhouden. in NL gemene rechtsleer tenzij publiekrecht bijzondere voorschriften geeft. 3. (vgl ook jurisprudentie week 1). Gemene rechtsleer: privaatrecht geldt altijd (privaatrecht geld als algemeen recht). Deze uitspraak is voorbeeld van toepassen gemeenschappelijke rechtsleer.Gemene rechtsleer (v. Publiekrechtelijk rechtsbeginsel. Formele connexiteit 1. maar volgens velen. Over het algemeen: . Wat is de publiekrechtelijke tegenhanger van 6:162? 8:73 AWB: als de rechter daarvoor gronden ziet.Gemeenschappelijke (moderne). +-1900) . maar het wordt gebruikt om afbreuk te doen op legaliteit (zie NTBR-artikel uit week 1!). Dus: als de overheid een OD verricht. Algemeen Publiekrecht (8:73 Awb) Privaatrecht (6:162) Van Vlodrop: Welke gronden bestempelt de rechter/afdeling de bestuurshandeling van de staat als een besluit in de zin van 1:3 AWB? 1. Vanuit dit oogpunt rechtstatelijk gezien slecht. ABRvS Vraag is steeds: hoe verhouden publiek en privaatrecht zich tot elkaar. Kritiek zit niet in bovenstaande denkmodel. Alternatieve rechtsleren zijn gekomen. Inbreuk die je maakt op legaliteitsbeginsel wordt groot. Transitiefase van gemene en gemengde rechtsleer aan de ene kant. 8 . Publiekrechtelijke rechtsverhouding 2. nieuwe ontwikkelingen die hier afbreuk aan doen. 2. Maar. 6:162 BW. is schadebesluit dat ook.com . kan hij ook nog schadevergoeding toekennen.

De tekst van de WRO zei hier niets over. Hoe ziet de AMVB eruit? Wvo is een wet in formele zin. die dus niet tot stand is gekomen.com . Bedrag per m3 is ws waarschijnlijk duurder (waarschijnlijk).25 per m3. omdat deze een basis geeft om een wet te maken. dus kan niks doorkruisd worden. Privaatrechtelijke vergunning is dus toestemming. en/of dat de privaatrechtelijke weg in aanvulling op de publiekrechtelijke weg wordt gehanteerd. Voorwaarde is bedrag per kubieke meter lozing. In die wet staat: bij AMVB kan geld worden geheven. HR: genoeg is dat regering de mogelijkheid heeft om amvb te maken. Wat is in de casus de publiekrechtelijke weg en wat de privaatrechtelijke weg die de overheid kan bewandelen? b. is al genoeg om aan doorkruising te denken. Publiekrechtelijke weg: Art. Uit de geschiedenis van de WRO moest volgens de Hoge Raad echter worden afgeleid dat de wetgever niet had bedoeld dergelijke voorwaarden in erfpachtovereen. dit is een overeenkomst. De Staat. Antwoord op vraag a: privaatrecht: eigendom en overeenkomst. terwijl ook publiekrechtelijke heffing had gekund. waarvoor het de nodige vergunningen bezat. b. eigenaar van de Nieuwe Waterweg. Mag je lozen op de nieuwe waterweg? Eigenaar. Antwoord op vraag b: in plaats van de publiekrechtelijke weg.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 2 Overheid en privaatrecht 18 september 2012 a. Had ook kunnen oordelen: is geen alternatief. Zometeen: doorkruisingsformule op los laten.o 20 lid 2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Die publiekrechtelijke weg is er niet!! Er is wel een mogelijkheid om publiekrecht in te zetten. Waarom kiest de overheid voor de privaatrechtelijke weg? . De rijksover. Er moet een afspraak worden gemaakt over 1. De vraag was of de overheid in dit geval van haar eigendomsrecht gebruik mocht maken zoals zij had gedaan. Gebruikt eigendomsrecht. a. 17 j. Deze amvb was nog niet voorhanden.Windmill Het bedrijf Windmill Holland BV loosde afvalgips op de Nieuwe Waterweg. maar de regering maakt geen amvb.stuur een publiekrechtelijke heffing kunnen instellen. Privaatrechtelijke titel is eigendom.komsten tegen te gaan. Waarom kiest de overheid hier voor de privaatrechtelijke weg? Via privaatrechtelijke weg waarschijnlijk meer geld verdienen. Hiervoor is toestemming onder voorwaarden nodig. Het opnemen van die voorwaarden was al jaren vaste praktijk. publiekrechtelijke heffing via Wvo Privaatrechtelijke weg: vergoeding op basis eigendomsrecht toestemming Privaatrechtelijke toestemming (wordt hier vergunning genoemd (materiele zin) In plaats van. Staat der Nederlanden wil hier geld voor.25 per kubieke meter geloosd gips om daarmee een deel van de waterzuivering te kunnen financieren.lijke Ordening (hierna ook: WRO) het toeliet dat in erfpachtovereenkomsten voorwaarden werden opgenomen betreffende het gebruik van de grond.Stuvia. Mag geen sprake zijn van onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke regeling.heid had echter ook via het uitvaardigen van een op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren1 (hierna ook: Wvo) gebaseerde algemene maatregel van be. Publiekrechtelijke koers= heffingsamvb. 9 . De WRO was op dat moment nog maar onlangs veranderd en als de wetgever aan deze 1 Tegenwoordig Waterwet. want deze laatste is nooit gemaakt. Feit dat deze wet er is. vroeg een vergoeding van f 1. . terwijl het grondgebruik ook via het bestemmingsplan kon worden gereguleerd.Kunst & Antiekstudio Lelystad In dit arrest was de vraag aan de orde of de toenmalige Wet op de Ruimte. Is er sprake van een privaatrechtelijke weg die in de plaats van de publiekrechtelijke weg komt. De Hoge Raad kwam uiteindelijk na toetsing aan de doorkruisingsformule tot de conclusie dat het gebruik van het privaatrecht hier een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht opleverde.

Voorwaarden in erfpachtovereenkomsten over het gebruik van de grond terwijl dit ook via het bestemmingsplan kan worden gereguleerd. Wet in materiële zin. wat de overheid hoort te doen. Stel. In publiekrecht hoeft dit niet altijd. dus naar de BR. a. a. Deze voorschriften kunnen gedetailleerd zijn. toestemming gevraagd moet worden aan de gemeente. zou verhaal langs privaatrechtelijke weg neerkomen op een onaanvaardbare doorkruising van de Brandweerwet 1985. Uitgangspunt is dat vanwege publieke taak. Kunt dus niet zgegen dat WRO op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. anders had zij er wel wat aan gedaan. geen besluit. Ene weg komt in de plaats van de andere. kijken of de wet zelf niet privaatrechtelijke weg verbied.privaatrechtelijke weg: kostenverhaal (OD. Iedere keer zegt de HR: wetgever heeft altijd onder ogen gezien dat WRO niet exclusief is. Dit is privaatrecht! .com . Zijn harde.publiekrechtelijke weg: kostenverhaal uitgesloten in brandweerwet: doel: drempel alarmering laag. ―bestendige praktijk‖. Of je stelt dit soort voorschriften in bestemmingsplan.Brandweerkosten De Brandweerwet 1985 bevat geen regeling inzake kostenverhaal.den is uitgesloten. Nu verhaal langs publiekrechtelijke weg op deze aan het openbaar belang ontleende gron. Jarenlange praktijk. Moet dit steeds kosteloos? Je loopt een risico als degene die alarmeert de kosten moet betalen. Je sleept de betrokkene voor de rechter. systeem is geoorloofd. is dit een besluit waartegen je bezwaar kunt maken? Je sluit als koper ovk met gemeente. nu krijg je geen toestemming. zo kan de Hoge Raad worden samengevat. De wetgever was van mening dat het niet aangaat deze kosten aan burgers in rekening te brengen. wat niet gebeurt. aldus de Hoge Raad. Verhaal van deze kosten zou er toe kunnen leiden dat aldus bij de burger een drempel ontstaat om tot alarmering over te gaan. Als je naar de eerste twee punten kijkt: doen in licht van de wetsgeschiedenis. In de plaats van dus b: privt: cvk publ: bestemmingsplan Hier geen sprake van onaanvaardbare doorkruising.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material praktijk een einde had willen maken. maar praktijk is al zo lang bekend. 10 wet op ruimtelijke ordening). zaakwaarneming) Er is geen publiekrechtelijke weg. HR vind dit een onaanvaardbare doorkruising. die van oudsher door haar is uitgeoefend zonder dat kosten in rekening werden gebracht. Als iets 10 . Naar welke rechter moet je dan? Is het een besluit in de zin van 1:3 Awb? Publiekrechtelijk? Omdat het een privaatrechtelijke ovk is. dus gemeente regelt het privaatrechtelijk. Gemeente zegt: geen toestemming. voorschriften (woord ‗plan‘ kan op verkeerde been zetten). Mag dit dan wel privaatrechtelijk? HR: nee. Waar zit dit in? Er stond toch helemaal niks in de brandweerwet. b.Stuvia. dat als je gaat verhuren dat je toestemming moet vragen. dus aanvullend. er staan gebruiksvoorschriften in. Voordat je naar doorkruisingsformule gaat. Waar ligt zwaartepunt? Dat er wordt gebeld of dat kosten worden verhaald? Dus: in de brandweerwet geen regeling opgenomen over kostenverhaal. Privaatrechtelijke weg is actie OD bij de burgerlijke rechter. dat wetgever dus toestemde. Privaatrechtelijke weg: Erfpachtovereenkomsten: tegen de koper wordt gezegd dat als ze het willen verhuren. . Publiekrechtelijke weg: gebruiksvoorschriften in bestemmingsplan (art. Onaanvaardbare doorkruising? Bestemmingsplan rust op Wet RO. Waarom geen onaanvaardbare doorkruising? 3 ijkpunten langslopen (Windmill-criteria). HR is hier dus voorzichtiger dan Windmill. Waarom kiest de gemeente voor de privaatrechtelijke weg? Omdat de publiekrechtelijke weg er niet is. Hier recht zwijgt. Het gaat om een kerntaak van de overheid. . Hierover wil je procederen. Hoe krijg je je geld als gemeente? Wat moet je dan doen? Schadevergoeding vorderen bij de BR. zou deze dat wel hebben gedaan. In parlementaire debat is gesproken over kostenverhaal (vgl politieoptreden bij stadions).

Hier: gelijk toetsing door de burgelijke rechter. Deze wet is ingetrokken. Op het verzoek tot verlening van een huisvestingsvergunning had het college tot het moment waarop arrest werd gevraagd nog niet beslist. Gemeente kiest voor privaatrechtelijke weg. Antwoord: durven geen bestuursdwang toe te passen omdat ze bang waren achteraf door de rechter op de vingers getikt te worden. Toen was dit echter niet zo. Volgens de gemeente is haar weigering tot verhuur inmiddels onherroepelijk geworden. dan had civielrechtelijke dwangsom niet gemogen. zodat het geen besluit betreft als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Bestuursdwang gaat sneller. dan mag dit privaatrechtelijk ook niet. eerder andersom. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek tot verhuur bij brief van 8 mei 2002. b. als je bev hebt bestuursdwang hebt.rechtspraak. Als bestuurlijke dwangsom mogelijk was geweest. is handhaving door de rechter. waar kan deze op gebaseerd worden? Eigendomsrecht. Stekking/geest/doel is hetzelfde. Wat is de titel? Actie OD!.com . Privaatrechtelijke weg wordt in plaats van publiekrecht gekozen (verlening huisvestingsvergunning is niet op beslist). De gemeente heeft dit verzoek aangemerkt als een verzoek tot verhuur en tevens als een verzoek tot verlening van een huisvestingsvergunning. Privaatrechtelijke handhaving. Er wordt iets extra‘s gevorderd bij de recht er. zodat [appellante] in haar optiek kansloos is in het verzoek om een huisvestingsvergunning. Woonwagenbewoners vallen tegenwoordig onder huisvestingswet. Privaatrechtelijke weg vergt tussenstap van de rechter. kun je ook dwangsom opleggen.Staat/Magnus In het arrest Staat/Magnus achtte de Hoge Raad het gebruik van een onrechtmatige daadsactie ter verwijdering van een partij zinkresidu rechtmatig. 49a WCA bestuursdwang. Nu 11 . Als je bestuursdwang hebt. 6:162 lid 2. 4. a. Onafhankelijke derde oordeelt dus over rechtmatigheid van de route.9 Namens [appellante] is bij brief van 27 maart 2002 verzocht om ter plaatse een standplaats te mogen innemen. omdat op dat moment de Wet chemische afvalstoffen nog niet voorzag in de bevoegdheid een bestuurlijke dwangsom op te leggen. Er wordt een civielrechtelijke dwangsom gevorderd. Geest van de wet is datgene wat de wet beoogt. OD actie bij de rechter. Inbreuk op subjectief recht. Privaatrechtelijke actie: naar de rechter gaan om woonwagen te laten verwijderen.aspx?ljn=AF2011 4. Belangrijkste in: r. a. kun je dan ook bestuurlijke dwangsom opleggen? Ja.4. Waarom? Publiekrechtelijke weg zegt dat je moet vertellen waar je iemand naar toe sleept. verzonden op 17 mei 2002.nl/detailpage. Maar de Hoge Raad gaf daarbij aan dat na invoering van die bestuurlijke dwangsombevoegdheid de keuze voor de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daadsactie in beginsel een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg zou opleveren.Heerde/Woonwagencentrum http://zoeken. gemeentewet: .o. Hiermee ook de bijzondere beschermingsregels vervallen. publiekrechtelijke weg: was er niet privaatrechtelijke weg: OD actie 162 BW + dwangsom!! in aanvulling op publiekrecht: Wet chemische afvalstoffen voorzag nog niet in bevoegdheid opleggen bestuursrechtelijke dwangsom. b. en de wetgever heeft besloten dit niet te doen. afgewezen. Duurt publiekrechtelijke weg langer? Nee ws niet. De weigering om een huurovereenkomst aan te gaan impliceert naar het oordeel van het hof echter voorshands geen publiekrechtelijke rechtshandeling. . Publiekrechtelijke weg: bestuursdwang.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material publiekrechtelijk niet mag. In publiekrechtelijk regime hoef je niet eerst naar een rechter. Zekerheid is dus het argument. naar geldend recht kan dit dus niet.Stuvia. Doorkruist de privaatrechtelijke weg de publiekrechtelijke weg? Gaat hier om derde cirterium: vergelijkbaar resultaat. systeem publrechtelijke weg zit dus anders in elkaar. Titel voor bestuursdwang zit in gemeentewet (5:4 Awb).

zodat het Hof die uitoefening ook niet aan dat criterium had te toetsen. Waarom kiest gemeente niet gewoon voor bestuursrecht? Bestuursdwang staat tegenwoordig gewoon in de Awb dus waarom wordt alsnog voor privaatrechtelijke weg gekozen? Criterium vergelijkbaar resultaat wordt niet heel zwaar aan gewogen. Privaatrechtelijke toestemming kreeg hij niet. Deze twee argumenten voerde de gemeente aan als zwaarwegend belang. Erfpachtovereenkomst: ze wilden de ruimte vrijhouden om in de toekomst andere dingen mee te gaan doen.com . De beide wegen vullen elkaar aan. Wel hanteerde de Hoge Raad hier misbruik van bevoegdheid als toetsingsmaatstaf. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het Hof het door de gemeente gestelde belang bij onbelemmerde uitgifte in erfpacht in de toekomst terecht als een belang van de gemeente als eigenaar van de grond beschouwd ten aanzien waarvan de Verordening op de Straathandel geen regeling bevatte en dus de gemeente vrijliet in de uitoefening van haar privaatrechtelijke bevoegdheden. Wegen niet zwaar genoeg. Dit is een andere redenering dan onaanvaardbare doorkruising.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material hoeft gemeente dus niet meer aan bijzondere regels te voldoen. Hoe verhoud dit zich met de leer van de onaanvaardbare doorkruising? Bij 2 routes (aanvullingssituatie) kijken naar misbruik van bevoegdheid.Amsterdam/Geschiere (p. Hier had de gemeente Amsterdam een standplaatsvergunning verleend en vervolgens als eigenaar privaatrechtelijke toestemming geweigerd voor het door de standplaatshouder beoogde gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning. Parkeerbelang zit bei beiden. b. HR: weigering is misbruik van bevoegdheid. Kijken dus of het om andere of nieuwe belangen gaat. In publiekrecht was vergunning verleend waarbij op bepaalde belangen gelet wordt (vb: openbare orde etc). 12 . (aanvullendeerst vergunning. 87). Wanneer gaat HR nieuwe (oude) criterium gebruiken? Waarom wordt dit criterium gebruikt? Uitgangspunt 1) publiekrechtelijke toestemminggerechtigd 2) weigering is misbruik van bevoegdheid 3) tenzij zwaarwegende belangen om te weigeren publiekrechtelijke bevoegdheid had hij gekregen in de casus. Gaat om verschillende soorten belangenafwegingen. misbruik van bevoegdheid. Het gaat om twee opvolgende trajecten met een eigen afwegingskader (zie noot p. Kijk naar welke belangen er in het publiekrecht zijn afgewogen en in het privaatrecht. . Maar parkeren etc kan in zowel privaatrecht als publiekrecht afgewogen worden. Bij privaatrechtelijke toestemming wordt op andere belangen gelet (wat wil je in de toekomst met je grond gaan doen?). en vervolgens privaatrechtelijke toestemming). Dus misbruik privaatrechtelijjke bevoegdheid. terwijl uitgeven van grond in de toekomst privaatrechtelijk is. Van een – laat staan onaanvaardbare – doorkruising van die regeling door het uitoefenen van die bevoegdheden kan dus geen sprake zijn. 97). Welk belang heeft de gemeente aangevoerd om privaatrechtelijke toestemming te weigeren? Parkeerruimte. a. Daarom heb je hier behoefte aan misbruik van bevoegdheid criterium. Ander criterium namelijk. Publiekrechtelijke weg: Standplaatsvergunning verleend op grond van verordening Privaatrechtelijke weg: als eigenaar langs privaatrechtelijke weg toestemming geweigerd voor het door de standplaatshouder beoogde gebruik van de locatie overeenkomstig de vergunning.Stuvia. In dit arrest wordt niet criterium onaanvaardbare doorkruising toegepast. aldus de Hoge Raad.

a. Privaatrechtelijke weg wordt hier als aanvulling op de publiekrechtelijke weg gebruikt: Er zijn kwaliteitseisen opgenomen in het bouwbesluit. Publiekrechtelijke weg: Bouwbesluit (122 woningwet) kwaliteitseisen op gebied veiligheid. Maar gemeente: bouwbesluit vinden wij niet goed genoeg voor milieu en energie. b. De casus past wel in de tweewegeleer-setting. maar hier worden extra eisen gesteld in de verkoopvoorwaarden. Maar. Met dit artikel heeft de wetgever beoogd te voorkomen dat gemeenten langs privaatrechtelijke weg hun bevoegdheden uitbreiden en de deregulering frustreren. bruikbaarheid. Waarom zou de gemeente dit willen? Het mag dus niet.com . Je moet je aanlsuiten bij een bepaald fonds.Stuvia. gezondheid. gezondheid. Aanvulling: je moet sowieso bouwvergunning hebben en voldoen aan bouwbesluit.aspx Een gemeente mag geen privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten ten aanzien van onderwerpen. waarin in het Bouwbesluit is voorzien (artikel 122 Woningwet). maar waarom willen gemeenten dit? Het is niet de bedoeling dat gemeente nog eens extra eisen gaan stellen (deregulering). wil daarvoor een omgevingsvergunning worden verleend. Gemeenten mogen niet via privaatrecht nog extra eisen stellen. Koopaannemingsovereenkomst. energiezuinigheid en milieu. Algemene verkoopvoorwaarden waarin wordt bedongen dat de koper verplicht wordt een koopaannemingsovereenkomst te sluiten naar het model van de stichting garantie instituut voor Woningbouw of een gelijkwaardig instituut. Gemeente wil graag goed zijn voor milieu. In het Bouwbesluit is een publiekrechtelijk minimum aan kwaliteitseisen opgenomen op het gebied van veiligheid. Privaatrechtelijke weg is een overeenkomst. energiezuinigheid en milieu Privaatrechtelijke weg: 3. 13 . maar daarnaast ook koopaannemingsovk.1. dit mag dus niet van de HR. Dereguleringsplan weegt zwaar.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Artikel 122 Woningwet http://zoeken. maar wet verbied de privaatrechtelijke weg. Bouwbesluit is AMVB Wordt hier geen tweewegenleer gebruikt. Belang van eenvoud van wetgeving staat tegenover belang milieu aan andere kant.rechtspraak. Privaatrechtelijke weg is dus ovk voor uitgifte grond met bijzondere verplichting een overeenkomst met een derde aan te gaan. waaraan een bouwwerk moet voldoen. bruikbaarheid.nl/default.

14 . Toepasselijk recht en gewicht van de abbb. Object is een publiekrechtelijke bevoegdheid. Wordt gecontracteerd over iets gewoons. Bepalend is het object waarover wordt gecontracteerd. Bevoegdhedenovereenkomsten. Vb: Kerncentrale Borsele-convenant. Vb: gemeente verkoopt stuk grond en zegt daarbij toe dat ze bestemmingsplan zo zal herzien dat woningen gebouwd mogen worden. Wie contracteert van overheidszijde? . 160 gemwet) . maar overheid probeert er nog extra een beleidsdoel mee te verwezenlijken.Beslissing tot het aangaan (een besluit) (door B&W.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC 4 OP. Aan label convenant heb je niets. Deels vermogensovk en deels bevoegdheden ovk. - - Convenant kan vermogensovk zijn.Publiekrechtelijke rechtspersoon (2:1 BW). Op de grond die verkocht is mogen alleen bepaalde activiteiten plaatsvinden. Overheid stond contract dat het open zou mogen blijven tot 2033. maar ook gemengd of bevpoegdhedenovk. 25 september 2012. Object is nog steeds privaatrechtelijke ovk.Afdwingbaarheid .vormvrij .Commitment. Nl dat iemand overeenkomstig bep bestemming. Geeft iets commitment. Vermogensovereenkomsten. de gemeente twee handelingen nodig: . De inzet van de ovk is dat ze beloven hoe ze publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen.Stuvia. Vb: gemeente contracteert met projectontwikkelaar. maar overheid grijpt het aan om beleidsdoeleinde te verwezenlijken. Waarom sluit de overheid gewone vermogensovereenkomsten? Nodig voor functioneren. Beleidsovereenkomsten: overeenkomst spreek je met 2 af. Je bent eerder geneigd het uit te voeren. vb: beloven dat iemand een milieuvergunning krijgt in de toekomst.com . Gemengde overeenkomsten. Overheidscontracten I. Onderscheid op basis van object waarover overheid contracteert . Overheid contracteert over vergunningen verlenen of wijzigen bestemmingsplan.Vertegenwoordiging (burgemeester moet vertegenwoordigen (171 gemwet). Zult hier altijd in contract moeten kijken wat de overheid gebruikt. Kunt nakoming vorderen. Vermogensovereenkomsten o Gewone vermogensovereenkomsten (beleidsneutraal/potlodenovk) o Beleidsovereenkomsten. .

Geldigheid Algemeen: mag niet in strijd zijn met wet. Grond in erfpacht uitgegeven.ingeval beleidswijziging. HR gaat kijken naar de inhoud en strekking van de wet ruimtelijke ordening. Glijdende schaal. Deze benadering is einde aan gekomne. Altijd naar de burgelijke rechter dus. Maar op basis onvoorziene omstandigheden kun je nu toch van je contract af. aard en gewicht van der maatschappelijke belangen. is het makkelijker de criteria in te vullen. Tweewegenleer . Privaatr bevoegdheid wordt ingezet om beleidsdoel te verwezenlijken. Voorheen vrij soepel.de aard van de ovk . GCN/Nieuwegein II-arrest. Kuns&antiekstudio/Lelystad. grondrechten. dit mag en levert geen onaanvaardbare doorkruising op. 15 . wel schadevergoedingsplicht.aard van de overheidstaak . Kan evt ook wel: tenzij-clausules. Besluit tot het aangaan (besluit): Awb van toepassing. Overheidscontractenrecht was onbetrouwbaar. Onvoorziene omstandigheden. en mag geen onaanvaardbare doorkruising of wilsgebrek opleveren. 3:1 lid 2 Awb +jurisprudentie (Amsterdam/Ikon) Kijken naar de aard van de bevoegdheid. maar gaat niet zo ver dat ze zeggen dat er voor deze ovk een hoorplicht is. Welke rechter? Bij vermogensovereenkomsten: altijd de burgelijke rechter!! Het gaat namelijk over privaatrechtelijke overeenkomst.Gewone vermogensovereenkomst: geen rol (er wordt niets doorkruist) .abbb van toepassing: 3:14. Overheid kon altijd beroep doen op algemeen belang om onder contract uit te komen.Stuvia.BW va toepassing . maar verbind er in dit geval dus geen gevolgen aan. Gasfabriek was hier niet zo blij mee: gasfabriek: wij zijn niet gehoord. Toetst er wel aan. Gemeente wilde van de ovk af door op te zeggen. Gewone vermogensrechtelijke ovk is moeilijk van af te komen. En besluit tot aangaan dan? 8:3 Awb. Wat zijn onvoorziene omstandigheden? Dat je het niet in het contract hebt verdisconteerd. Binding en mogelijkheid om af te zien van nakoming.com . Dien je daarbij beleidsdoel.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overeenkomst . Vb: Coevorden/Gasfabriek: ovk tot exploiteren gasfabriek. Zo algmeeen gebruikelijk. HR blijft dus haken op eerste punt. Gemeente wilde nakoming van de overeenkomst. Kun je zomaar van contract af? Nee. Er moet worden gelet op: . Hoe meer het lijkt op gewone ovk/privaatrecht. Hoorplicht werd teruggebracht tot 3:2 Awb (formeel zorgvuldigheidsbeginsel). Veel kritiek hierop. Uitgezonderd van beroep bij bestuursrechter in 8:3. hoe meer de abbb op de achtergrond blijven. abbb.Beleidsovereenkomst: juist wel een rol. Gemeente had bedongen dta daarop geen winkelruimte gerealiseerd mocht worden. Overheid: algemeen belang in het geding dus kunnen niet nakomen. HR toetst hier wel aan.

Fasen - Onderhandeling Beslissing tot het aangaan (besluit) Overeenkomst zelf (geen besluit) Uitvoering o Door het bestuur. Overheid geeft eenzijdig vergunning. Projectontwikkelaar geeft bijv al aan wat hij wil. Over en weer commitment. 16 . bijvoorbeeld betalen Voor de rechtsbescherming aantal aanknopingspunten: beslissing tot aangaan en de uitvoering. Waarom is de bevoegdhedenovereenkomst nu zo interessant? Twee werelden komen in aanraking met elkaar (en soms tot botsing) .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bevoegdhedenovereenkomst. maar uit voor hoe je de bevoegdhedenovk benaderd. en .com .bestuursrechtelijke literatuur: bestuursorgaan. Bevoegdheidsuitoefening geldt tegenover iedereen.contarctenrecht.praktijk: rechtspersoon .publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Wat is de positie van een derde? Karakter van de overeenkomst: 2 visies Praktijk: bevoegdhedenovereenkomst=privaatrehtelijke overeenkomst Bestuursrechtelijke literatuur: bevoegdhedenovk = publiekrechtelijke ovk Wat maakt het uit hoe je het ziet? .Kwaliteit en aanvaarding besluitvorming neemt toe.Stuvia. maar kan ook kwaliteit bevorderen.Bedingen van een tegenprestatie. Dit leidt tot spanning en tot vragen. Beiden gaan van tegenovergestelde principes uit. nemen van een besluit o Door de burger. Burgers: . Je zit met zijn tweeen aan tafel.En burgers hebben het gevoel dat ze een grotere inbreng bij besluitvorming hebben.Verkrijging van zekerheid. Toepasselijk recht. Waarom sluiten partijen bevoegdhedenovereenkomsten? Overheid: . Vb: banken willen van te voren zekerheid hebben of investeringen terug worden verdiend. Wie is van overheidszijde contractspartij bij een bevoegdhedenovereenkomst? . .Flexibel . Bij casus tentamen: pak je de benadering uit de praktijk. .

Publiekrecht niet onaanvaardbaar doorkruisen (verschil praktijk en literatuur. Zit hier spanning tussen contract volgen of op basis van publrechtelijke besluitvorming naar het besluit kijken? Hydro/Agriprocedurele en inhoudelijke toetsing niet opzij. Dispositievereiste + weging: derdbelanghebbende tegenover degene die het besluit wil hebben. Conclusie: ovk speelt een rol via het vertrouwensbeginsel. Hele procedure doorlopen en afwegen wat ze normaal ook zouden afwegen. Uitkomst: verdelen van woonruimte is iets anders dan bestemmen. Bevoegdheid werd dus gebruikt voor ander doel. . Minister had toegezegd een geluidscherm te plaatsen. maar geen onaanvaardbare doorkruising. Voor derden is dit fijn. Bij besluitvorming spelen derde belanghebbenden een rol. Bevoegdhedenovereenkomsten mogen. Conclusie: afspraak had ondergeschikte rol. Bevoegdhedenovereenkomst: onaanvaardbare doorkruising. In praktijk: 2wegenleer. Omdat het vastligt.besluit ter uitvoering van overeenkomst: publiekrecht. ―publiekrechtelijke onaanvaardbare doorkruising‖. De beslissingsruimte kun je invullen met bevoegdhedenovk.Beslissingsruimte bevoegdheden worden toegekend. in literatuur wordt gezegd dat tweewegenleer niet van toepassing is op bevoegdhedenovereenkomsten.Stuvia.Niet anderszins in strijd met recht: bijvoorbeeld wet en abbb. want privaatrechtelijke bevoegdheid (Nunspeet/Mulderbevovk: planschade voor derden vergoed door projectontwikkelaar. Je moet ter uitvoering van de ovk besluit nemen. Contract speelt een rol via het vertrouwensbeginsel. Binding: rol overeenkomst bij publiekrechtelijke besluitvorming. Dus: je mag als overheid niet alles van een burger vragen. 17 . Projectontwikkelaar: ovk is nietig. Hof: kosten die worden verhaald zijn in strijd met de wet RO. Gemeente wilde dat woningen die gebouwd worden alleen voor mensen uit de eigen gemeente waren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Toepasselijk recht: Praktijk . Woningen die gebouwd zouden worden zouden bestemd worden voor inwoners van de gemeente. Geen plaats voor privaatrechtelijke afspraken. Kwamen derde belanghebbenden om de hoek kijken die bezwaar maakte tegen vergunningverlening. heeft bestuur niets te beslissen en kunnen ze daarover niet contracteren. Welk algemeen beginsel van bestuur zal dit zijn? Detournement de pouvoir 3:3 Awb. Voor de burger die contract heeft gesloten niet. Enige die last zou hebben van korter geluidsscherm was belastingbetaler. Hier hebben ze de ―publiekrechtelijke tweewegenleer‖ bedacht. beslissingsruimte. Geldigheid. Geldigheidsvereisten . Bestuursrechtelijke literatuur: publiekrecht.overeenkomst zelf: BW en abbb . beoordelingsvrijheid/beleidsvrijheid/gebonden bevoegdheid. Past niet in dat planschade wordt gevraagd aan burgers. Vb: bouwvergunning.Bevoegdheid . Alleen als het publiekrecht geen oplossing geeft mag je naar het BW. . Contractspartij was hier niet blij mee. Uitkomst: contract werd toch gevolgd. Alkmaar/deHoornkamp. vertrouwensbeginsel. Wat is de toegevoegde waarde van het contract? Wijziging Tracebesluitpositie van contract bij besluitvorming. Wat heeft voorrang? Contractuele afspraak of besluitvorming derden? Besluitvorming wordt niet opzij gezet.com .

Tegen nietsdoen kun je procederen. Wordt niet gekeken naar onvoorziene omstandigheden. Bij de bestuursrechter kan de overheid niet terecht. Als je de termijn laat verstrijken. maar plannen ETAM komt hier niet in terug. Tegen uitvoeringsbesluit kun je niets meer ondernemen. Wat als overheid nakoming wil vorderen? Welke rechter? Burgelijke rechter. Rol CCN/Nieuwegein bij bevoegdhedenovereenkomsten. en dat willen wij wel doen. werd afspraak gemaak dat bestemmingsplan zo werd herzien dat ETAM kon doen wat ze wilde en dat ETAM op de hoogte zou wordengehouden.BestuursrechterZSB en art. Altijd verstandig inspanningsverplichting te bedingen.Overeenkomst zelf: geen bestuursrechtelijke rechtsbeschermingburgelijke rechter . Niet verstandig resultaatsverplichting op je te nemen bijvoorbeeld. Besluit onrechtmatig en vordering vergoeding van die schade: . Burgelijke rechter kijkt dan niet naar besluit zelf. Ging over kledingbedrijf ETAM wilde een grote kantoorruimte hebben. 18 . Wel schadevergoeding. eis niet-ontvankelijk bij de burgelijke rechter Is de bezwaar/beroepstermijn verstreken en er is geen gebruikvan gemaakt: eis wel ontvankelijk maar zal hij uitgaan van de formele rechtskracht van het besluit. Kwamen terecht bij Zoetemeer. Geschillen zijn versnipperd over burgelijke en bestuursrechter. Rechtsbescherming: schadevergoeding ETAM-arrest. kun je niet meer besluit krijgen dat je overeengekomen bent. 1:3 lid 2 Awbafwijzing aanvraag 6:2 Awb. Rol burgelijke rechter: Is de bezwaar/beroepstermijn nog niet verstreken en in plaats daarvan naar de burgelijke rechter. Goed opletten dus wie je bent. Rechtsbescherming: uitvoering en nakoming. 8:73 Aeb . Burgelijke rechter conformeert zich aan het oordeel van de bestuursrechter (oneigenlijke) formele rechtskracht.Burgelijke rechter Vordering schadevergoeding ogv wanprestatie: burgelijke rechter. Via de bestuursrechtelijke rechtsbescherming nakoming verkrijgen als het om een bij de bestuursrechter appellabele handeling gaat.Stuvia. Uitvoering plaatsen ze dus in abbb (vertrouwensbeginsel).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid moet opletten bij contracteren. maar alleen de vraag hoe het zit met het contract.Uitvoering van het contract in de vorm van een appellabele handeling: bestuursrechter.Beslissing over het aangaan: 8:3 Awbburgelijke rechter dus . Moest bestemmingsplan voor aangepast worden. Met deze vraag kun je alleen terecht bij de burgelijke rechter. wat gebeurt er precies en via welke band gaat de nakoming? Rechtsbescherming: algemeen Algemene uitgangspunten: . wat je wilt en bij welke rechter je dit kunt krijgen. Wordt nieuw bestemmingsplan gemaakt. Wat voor ovk heb je voor je. niet nemen besluit gelijkgesteld voor bezwaar en beroep.com .

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Schadevergoeding kun je op veschillende manieren teurgkrijgen: apart zelfstandig schadebesluit uitlokken of verzoek doen bij bestuursrechter ook iets over de schadevergoeding te zeggen. schade. Milieuvergunning komt er bijv niet. kun je halen bij bestuursrechter met ZSB of 8:73 Awb. 19 . Als besluit onrechtmatig is geoordeeld.Stuvia.com . Hiervoor kun je alleen naar de burgelijke rechter. vordering ogv wanprestatie: burgelijke rechter. Doordat besluitvorming onrechtmatig was.

publieke taakhuisvesting .of economisch aan de gemeente gebonden zijn. 1:1 lid 4: . heeft inschrijving geen zin: het inschrijfformulier wordt terzijde gelegd en de inschrijver mag niet meeloten. is dit een publiekrechtelijke bev of een privaatrechtelijke of alletwee? Woordje bevoegdheid kan allebei!! Ook beleidsregels kunnen betrekking hebben op privaatrechtelijke onderwerpen. wat zal het dan zijn? Wat maak je dan? Wet in materiële zin.com . 20 .. De grond is bestemd voor woningbouw. Beleidsregel is geen besluit in de zin van 1:3 lid 4 Awb. dus beleidsregel.00 uur) Opgave 1 Een gemeente is van plan grond uit te geven teneinde deze te laten bebouwen. en niet een bestuursorgaan? Als je kijkt in art. . heeft het gemeentebestuur besloten de kopers te laten loten.. .Vuistregel . . De inschrijving staat alleen open voor degenen die sociaal. a.Onderwerp . De grond is reeds ontwikkeld. Omdat zeer veel belangstelling voor de bouwgrond wordt verwacht. maar tenminste zestig jaar oud en heeft een of meer kinderen heeft die ingezetenen zijn in de gemeente. Iedereen mag het. de inschrijver is tenminste anderhalf jaar in vaste dienst is van een bedrijf of instelling in de gemeente en het grootste deel van de werktaak ook in de gemeente werkzaam (economische binding). waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie in verzorgende zin (sociale binding).Vorm van de regeling* *Of beleidsregeling of avv.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 3 Overheid & Privaatrecht: Toepasselijk recht 25 september 2011 (om 11. avv of beleidsregel? Gemeentelijke verordening of gemeentelijke beleidsregel? Wettelijke grondslag ontbreekt. Is het hier niet een rechtspersoon. bouwrijp gemaakt en in bouwkavels verdeeld. bevoegdheid waar het hier om gaat. Om te kunnen schrijven voor de loting moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Publiekrechtelijk. Is deze lotingsregeling – met de inschrijvingsvoorwaarden – een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke regeling? Grond is schaars. onderwerp is privaatrechtelijk.Ruimtelijke ordening (is niet alleen aan overheden) . Wanneer men niet aan één van deze voorwaarden voldoet. De inschrijver is niet in de gemeente woonachtig. Omdat er geen wettelijke grondslag is. Daarvoor moet men aan één van de drie volgende voorwaarden voldoen: De inschrijver is ten minste sedert drie jaar in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven en heeft ook daadwerkelijk sinds drie jaar in de woning zijn woonplaats (sociale binding). De bouwrijpe bouwkavels moeten nog op de markt worden gebracht. Worden voorwaarden voor loting gesteld. Mag zo‘n regeling gemaakt worden door de gemeente? Deze vraag zullen we zijdelings beantwoorden. Privaatrechtelijk .. Dit is een voorbeeld van een een privaatrechtelijke beleidsregel!! Kunt ook betogen adhv: vuistregel + onderwerp. Beleidsregeling heeft betrekking op privaatrechtelijk onderwerp. Het gaat over gronddus privaatrechtelijk.Aard: beleidsdoeleinden (ruimtelijke ordening) . Het is een privaatrechtelijke materie.Overheid/gemeente . 2 vuistregels: publiekrecht: wettelijke grondslag.Stuvia.

Kan de gemeente een bouwkavel aanwijzen zonder mee te loten? Onderbouw. Zijstap: Juridische geoorloofdheid. De nieuwe burgemeester heeft een zeer goede reputatie en zijn komst naar de gemeente wordt zeer gewenst. De bestaande ambtswoning bevalt hem echter niet. Deze complicatie wordt dus wetstechnisch opgelost. Overheid handelt ter uitvoering van haar publieke taak. Hij voldoet echter niet aan de voorwaarden om in te schrijven. wordt hier dus een uitzondering gemaakt voor de burgemeester. Lagere jurisprudentie is hier over verdeeld. maar. Hij dreigt echter het ambt niet te aanvaarden wanneer hij met zijn gezin in de bestaande ambtswoning moet gaan wonen. alsnog houden aan abbbGelijkheidsbeginsel?. we gaan er echter nu voor het gemak van uit dat de geldigheid van de regeling niet (met succes) is aangevochten. Arrest HR: mag niet.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort. ondanks de eventuele vorm/hoedanigheid waarin het is ingegoten? (gemengde rechtsleer?). Wat voor publiekrechtelijke regeling is het dan? Aan de andere kant is het object van de overeenkomst privaatrechtelijk van aard: het gaat om het verkopen van bouwkavels. Burgemeester voldoet niet aan de voorwaarden. gemeenten doen het nog steeds. Wetgever gaat miss ingrijpen. Waarom wordt dit betwist? Hoe beoordeel je of dit mag? Het is privaatrechtelijk overheidshandelen. Gaan er van uit dat deze niet met succes is aangevochten. Behartigd de gemeente hier het algemeen belang? Omdat hier de publiekrechtelijke taakuitoefening voorop staat. Sociaal gebonden? Nee. iedereen die een stuk grond wil kopen moet zich inschrijven en moet aan de voorwaarden van de regeling/loting voldoen. dus. Kunnen ze hem toch laten meeloten? Amsterdam/Ikon Zeeland/Hoondert c. Hoewel dit soort regelingen in de praktijk veel voorkomt. misbruik van bevoegdheid 3:13 BW? Willekeur? 3:14 BWschakelbepaling Ookal handelt de gemeente privaatrechtelijk. Geen specifieke wettelijke grondslag is er niet. De voorwaarden zijn inhoudelijk/materieel. is de juridische geoorloofdheid van regelingen met dit soort voorwaarden tamelijk betwist. 21 . b. Is de burgemeester economisch gebonden? Niet volgens deze regeling.com . De Gemeente wil eigenlijk ruimtelijke ordeningsbeleid/huisvestingsbeleid voeren middels een regeling bij het verkopen van bouwkavels. Derde voorwaarde ook niet. Is dit gebaseerd op een besluit in de zin van een Awb? De casus geeft hier geen grondslag voor. doorkruisingsleer. Wat is de aard van de rechtsverhouding? Het zijn voorwaarden voor een privaatrechtelijke overeenkomst. Daarom wenst de nieuwe burgervader in aanmerking te komen voor een bouwkavel.Stuvia. Kan de gemeente voor de burgemeester een uitzondering maken op de inschrijvingscriteria en de burgemeester mee laten loten? Onderbouw uw uitspraak met jurisprudentie. Het gemeentebestuur zoekt naar een oplossing. publiekrechtelijke regeling. Op een goede dag krijgt de gemeente een nieuwe burgemeester.

eerst wordt Stork aangetrokken.com . Het voorgeschreven arrest Staat / Appels betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. genaamd Frelan. Vaak: als er een interessant bedrijf staat. Ook niet via 3:14 BW? Als private instelling dingen doet die beetje tegen overheid aanschurken. Dat gebeurde onder meer met het oog op het zoveel mogelijk beperken van het risico van werkloosheid. Deze commerciële onderneming heeft een soortgelijke regeling voor haar werknemers getroffen. HR moest toetsen aan gelijkheidsbeginsel. Zie B dus. Die steunverlening had onder meer plaats door echte subsidies te verlenen maar ook wel door geld te lenen tegen de lagere dan de commerciële rente. Deze scheepswerk heeft veel grond in eigendom. Gelijkheidsbeginsel geldt in alle fasen van het traject. Ingevolge dit voorschrift is een vorderingsrecht overdraagbaar. met succes opkomt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet aan een derde. Verzetten normen van publiek‑ en/of privaatrechtelijke herkomst zich tegen overdracht van een overheidskrediet? In hoeverre heeft het handelen van de overheid bij kredietverlening een publiek‑ of privaatrechtelijk karakter? Wat is hierbij de functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En wat is de status van de bevoegdheden die de overheid jegens de gesteunde onderneming bezit? 22 . bezwaar maakt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet. Appels.kluwer. Gelijkheidsbeginsel? Mag je aan andere bedrijven een hogere prijs vragen? Antwoord HR: dat mag.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bij B. In dit arrest paste de rechter in wezen art.nl/cl3/applicationcontext/SOO/index. Kritiek op dit arrest is dat HR niet woorden van de Awb kiest. De zaak roept nogal wat principiele vragen op. aanzuigende werking.jsessionid=QgL9232rYQ5y3mlmTH1JQgM21P5dVhgmnpz4hyHvZKH26zyp3m 1w!1100046071?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-MAIN&sc=WKNL-KL-PNP-SOOMAIN&docId=PUMA%2Fid-1576_1990-01-12_13743_ab-1991-430_dosred&view=full Samenvatting: Deze uitspraak betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. Mag niet afwijken van duidelijk privaatrechtelijke beleidsregel.jsp. Met andere woorden: het krediet werd ―geprivatiseerd‖ en Appels kwam daartegen op. Nu zou HR zich aan afwijkingsgrond houden van de Awb ipv redelijke en objectieve rechtvaardiging. Aan de rand van de gemeente is een grote internationaal bekende scheepswerf gelegen. Dit is laatste titel over beleidsregel. Kunt zakelijk belang hebben hierbij. ―redelijke en objectieve rechtvaardiging‖. Appels had er bezwaar tegen dat zijn schuldeiser niet meer de Staat der Nederlanden maar een private crediteur zou zijn. Appels. voldoet niet aan de inschrijvingsvoorwaarden. zelfde als deze casus. Is privaatrechtelijke beleidsregel: 4:84 Awb. alsnog abbb gelden niet. Mag de commerciële onderneming een uitzondering maken voor een nieuw benoemde presidentcommissaris? Is hier een secundaire arbeidsvoorwaarde. Er wordt hier bijz toepassing gegeven aan gelijkheidsbeginsel.Stuvia. Ook hier voorwaarden voor industrieterrein. Beleidsregeling werd hier pas gemaakt nadat STORK er was. maar wel vanaf nr 2 en later gelijk behandelen. 3:83 BW toe. maar eigen criterium maakt. tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet. Op private instellingen die in een publieke (want dat is het toch een beetje?) taak vervullen zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing. Dit mag dus. Objectieve rechtvaardiging? Komt uit Lichtenvoorde/Dusseldorp. Je mag in principe niet van beleidsregel afwijken. Dit mag. http://www. Opgave 2 Tot ver in de jaren ‘80 van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat de overheid noodlijdende bedrijven financieel steunde. d.

Dit maakt nog wel uit of dit een overheidsfiguur is of een privaat bedrijf. 5). Appels wordt er namelijk niet blij van. mede een publiekrechtelijk karakter krijgt.Stuvia. Ovherheid mocht waarnemer benoemen. 2 Wet Arob zijn. De Hoge Raad volgt in dit arrest het hof. dus mag het niet: de aard van de regeling speelde mee. Op grond van welk wetsartikel? 3:83 BW. maakt dat de aard van het crediet in de weg staat. het zogenaamde privatiseringsbesluit. een tussenpositie in: aan de kredietverlening ligt een beschikking ten grondslag. Dat Frelin geen overheid is.com . en in privaatrecht privaatrechtelijke regels. Bespreking thuiswerkopgrave: . Om er beschikkingen in te lezen. 4. Dit heb je nodig om C te kunnen beantwoorden. Het hof daarentegen merkt beide besluiten aan als rechtshandeling naar burgerlijk recht (r. c. een verhouding ontstaan uit een obligatoire overeenkomst. want de abbb leggen allerlei eisen op aan de overheid. a.mag dit 23 .3). De Publiekrechtelijke aard van de vorderingen verzette zich tegen cessie. met enig voorbehoud.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De president was van oordeel dat zowel het besluit tot kredietverlening als het besluit tot overdracht.o. de overdracht is gerealiseerd langs privaatrechtelijke weg (nr. Tot welk oordeel komt de Hoge Raad in dit arrest? Overheid (staat) staat garant voor krediet Appels. 3 keuzes: gemeen gemengd gemeeschappelijk  alles mag privaatrechtelijk tenzij publiekrechtelijke derogatie  menging?  uitgangspunt is dat in publiekrecht publiekrechtelijke regels wordne toegepast. Dit maakt deze zaak tot een fraai voorbeeld van toepassing van wat in de literatuur de gemengde rechtsleer wordt genoemd. Op welke gronden kwam het hof tot zijn oordeel? Naar de opvatting van het hof staat de aard van de rechtsverhouding aan overdracht in de weg.4). (2) de publiekrechtelijke achtergond en (3) het ingrijpende karakter van de controlebevoegdheden die de Staat jegens Appels bezit In de rechtsverhouding appels-overheid. moest hij door de privaatrechtelijke vorm (overeenkomst naar burgerlijk recht) heen prikken. beschikkingen in de zin van art. De A‑G neemt. zijn de abbb van toepassing. De Hoge Raad acht dit niet onjuist (r. Typische positi/rechtsrelatie met Appels. Houdt onder andere in dat de abbb van toepassing zijn. 3.o. Vraag is nu: mag je vordering van de overheid overdr agen aan privaat bedrijf? Mocht niet. Van welke rechtsleer vormt dit arrest een toepassing? Onderbouw! De toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakt dat de kredietverhouding. Bepalend voor de aard van de rechtsverhouding acht het hof met name: (1) de typische positie waarin de Staat zich als overheid jegens Appels bevindt. Kun je crediet overdragen aan Frelin en gaan dezelfde voorwaarden dan mee over? ―privatisering‖. Maar in de relatie Appels-Frelin zou dit niet zo zijn. b.

HR: Overheidslichaam hoort zich bij uitoefenen van bevoegdheden te houden aan abbb en derhalve ook het gelijkheidsbeginsel als een van die beginselen in acht te nemen. Ingevolge art. 3:14BW. door met een eerdere koper. 88.com . mocht getoetst worden aan de abbb. FH vd B. voor de vaststelling van de uitgifteprijs werd ten aanzien van deze koper de beleidsregeling in acht genomen. Niet-gu. Uit de ABW vloeit het tegendeel niet voort. Gelijkheidsbeginsel komt dus niet aan de orde in het kader toepassing van een aan de overheid meer ruimte latende redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een zwakkere werking dan in het bestuursrecht. (geen marginale toetsing dus) Staat/Appels Deze uitspraak betreft het geval waarin een door de overheid gesteunde onderneming. bezwaar maakt tegen de overdracht van een aan haar verleend krediet. een aanzienlijk lagere prijs overeen te komen dan zij aan een latere koper. Gaat het om een vordering van een overheidslichaam. gerechtigd tot terugvordering. Ook een vordering uit onverschuldigde betaling is niet toewijsbaar. Deze voorschriften geven uitdrukking aan een beginsel dat voor het gehele recht geldt. Met de latere koper werd eerst een overeenkomst gesloten nadat de beleidsregeling was vastgesteld. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op betalingen van publiekrechtelijke aard. Ook hier marginale toetsing verworpen. Lichtenvoorde/Dusseldorp Betekenis van dit arrest. Verzetten normen van publiek‑ en/of privaatrechtelijke herkomst zich tegen overdracht van een overheidskrediet? In hoeverre heeft het handelen van de overheid bij kredietverlening een publiek‑ of privaatrechtelijk karakter? Wat is hierbij de functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En wat is de status van de bevoegdheden die de overheid jegens de gesteunde onderneming bezit? Cornelissen/Groningen Gemeente vordert op die grond een per vergissing te veel betaald bedrag van betrokkene terug. 24 . Ikon: gelijkheidsbeginsel want in verleden soortgelijke situaties vast beleid dat toestemming tot wijziging van het gebruik werd verleend. Dusseldorp. voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. Stork.nt. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.Stuvia. (Zie ook AB 1992. De zaak roept nogal wat principiele vragen op. In de onderhavige zaak had de gemeente dat gedaan. 535 boek). 1395 BW — en ook ingevolge art. bood.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Jurisprudentie: Amsterdam/Ikon (p. 6:203 NBW — is degene die zonder rechtsgrond heeft betaald. Rechtstreekse toepassing privaatrechtelijk handelen aan de abbb.) Zeeland/Hoondert Hier wordt de Ikon-leer bevestigd door de HR. waaronder het beginsel dat gerechtvaardigd vertrouwen moet worden beschermd. red. m. Appels.nnen van onderhoudswerk aan wegen aan een aannemer. Het stelt meer in het bijzonder de vraag aan de orde of de gemeente bij gronduitgifte verschillende prijzen mag hanteren. Het bovenstaande arrest handelt over een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel bij gemeentelijke gronduitgifte. Ikon hield zich niet aan de erfpachtvoorwaarden. Gemeente Amsterdam was eigenaar van een pand. dan moet bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Cruciaal daarbij is dat met Stork een prijs was overeengekomen vóórdat de gemeente terzake een beleidsregeling had vastgesteld.

Stuvia.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Korver/Heerlen Coevorden/Gasfabriek Ziekenfonds/ComforMed 25 .

2. 
 is afdeling 3. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Schakelbepaling Artikel 3:1 Awb 1.com . mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing. b.4 van overeenkomstige toepassing. 
 Op besluiten. 2. 
 Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3. inhoudende algemeen verbindende voorschriften: a. 2. voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet.2 tot en met 3. naar de aard van de overeenkomst. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. uit de wet. moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen. 
 zijn de afdelingen 3. 26 . de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 1.6 en 3. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen. 6:2: 1. met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen. voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.2 slechts van toepassing. 6:248: Schakelbepaling Artikel 3:14 BW: Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt. Redelijkheid en billijkheid BW.7 niet van toepassing. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing. 3:12: Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen.Stuvia. maar ook die welke. Een tussen hen krachtens wet. die bij het gegeven geval zijn betrokken.

privaatrechtelijke overeenkomsten .Stuvia.Uit welke rechtsbronnen vloeien regels voort? Typen overheidscontracten: . 3:1 lid 2 Awb: abbb zijn voor zover mogelijk van toepassing op andere handelingen van bestuursorganen dan het nemen van besluiten. In FR bijv 2 systemen van contractenrecht. mag niet in strijd zijn met (on)geschreven regels van publiekrecht. Bijzondere kleur privaatrechtelijk contractenrecht.Welke belangen staan op gespannen voet met elkaar? . Hoofdregel: contractvrijheid. 3:14 BW: wat (de ovehreid) privaatrechtelijk mag (doen). wat is een aanbesteding? Hoe verloopt een aanbestedingsproces feitelijk? Problematisering . Deze leggen de privaatrechtelijke contractsvrijheid (erg) aan banden. Plas/Valburg en CBB/JPO. Die bevoegdheid om dit te doen mag de overheid niet uitoefenen in strijd geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht. Rode draad: hoedanigheid van contractpartij . Los van elkaar. Totstandkoming van privaatrechtelijke overheidscontracten via aanbesteding. (gaat verder dan alleen besluithandelingen dus. 27 . 2 okt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC 5. Overheid vindt al snel een ‗goede reden‘ om af te breken.Waarom behoefte aan regels? . 2: private pet. sluiten van privaatrechtelijke contracten op dezelfde manier handelen als gewone private partij. administratief contractenrecht en privaatrechtelijk. overheid heeft 2petten op. Inleiding mastervak aanbestedingsrecht.Felix/Aruba Onvoorziene omstandigheden: GCN/Nieuwegein II Bij al deze leerstukken zien we om ze te kunnen toepassen op concrete zaak: kijken naar precontractuele fase/onderzoek/informatieplichten. Afgebroken onderhandelingen. 1:publieke pet: publ belang dienen. Wilsvertrouwenleer: belang precontractuele onderzoek.overheid mag meer: hoedster van publiek belang .overheid moet meer: gelet op haar bijzondere (professionele) hoedanigheid.com . Alles wat je hebt geleerd bij contractenrecht is ook vt op overheidscontracten. Overheid weet of behoort meer te weten Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: van toedoen naar risicotoerekening .bevoegdhedenovereenkomsten .Welke beginselen liggen aan die regels ten grondslag? . Dit is ook relevant in het kader van overheidscontracten.en informatieplichten. Ook voor de overheid.gemengde overeenkomsten vandaag: totstandkoming privaatrechtelijke overheidscontracten. Alle andere handelingen van de overheid vallen onder de abbb).

Eerst CV‘s van bedrijven bekijken en kijken of ze geschikt zijn. 28 . diensten of werken. Dit is het meest gebruikte model. De offertes zien op de levering van goederen. Er moet aan de kenmerken zijn voldaan.Specificatie van de opdracht .Het spiegelbeeld is de veiling: het aanbod van marktprijzen ziet op de betaling van een prijs in ruil voor de levering van goederen. Geeft aan in aankondiging wanneer je in aanmerking komt om mee te doen.Stuvia.Geschikte gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving .keuze van het inkoopmodel. Aanbesteding met voorafgaande selectie. garantie. . beste kan goedkoopste zijn. . Kenmerkend voor de figuur van de aanbesteding is dat een marktpartij uit de uitnodiging kan afleiden dat . diensten of werken in ruil voor een tegenprestatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Wat is een aanbesteding? Aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkomting van overeenkomsten. zodat er competitie ontstaat. Je roept competitie op in de markt. . Je ziet het ook in exploitatierechten: vb: tankstation langs snelweg of etherfrequenties.Hij in een rechtstreekse competitie met die andere partijen zal treden.Kwalitatieve beoordeling van gegadigden op basis van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen . Degene die er als beste uit komt heeft het recht te contracteren. beoordelen op prijs..Gunning of niet Je kondigt aan dat je een opdracht te geven hebt.com .dat aanbod ziet op de levering van goederen. Bij een aanbesteding richt de aanbesteder aan twee of meer marktpartijen gelijktijdig een uitnodiging om in onderlinge competiti een aanbod te doen. Wanneer is er geen sprake van aanbesteding? Vb: eerst bij ene bedrijf binnenlopen en vervolgens bij andere. Vb: aftersaleservice erbij doen. Feitelijk verloop aanbestedingsproces.Aankondiging van de aanbesteding . zodat marktpartijen een op geld waardeerbaar recht verwerven. diensten of een exploitatierecht. aftersaleservice. maar ook die bijv de economisch voordelige inschrijving heeft gedaan.Marktpartijen melden zich als gegadigde . Als aanbesteder doe je aan ten minste 2 partijen gelijktijdig een aanbod doet om een offerte te maken. . Spiegelbeeld is de veiling: overheid gaat niet kopen. Dit verplicht overheid niet om te contract te sluiten (geen gunning). Marktpartijen gaan iets doen voor de overheid en krijgen hiervoor betaald.een of meer andere partijen een gelijkluidende uitnodiging tot het doen van een aanbod hebben ontvangen.Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria . maar verkopen: vb: verkopen spullen van criminelen. Wat besteed ik uit? . En zo bepaal je wat de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Dit is geen aanbesteding. Bij een aanbesteding richt de aanbesteder aan twee of meer marktpartijen een uitnodiging om in onderlinge competitie een aanbod te doen. onderhoud.

verticaal: non-discriminatie.Horizontaal: kartelverbod. Europa.Objectiviteit . Om de beurt de laagste prijs en af en toe wat afdragen (bouwfraude). Met dit laatste zet je de deur open naar schending beginsel gelijke behandeling. kartelvorming beginselen van aanbestedingsrecht . Richtlijn 2004 .Welke procedure mag daarvoor worden gebruikt? Sommigen zijn rigide. Bedrijven proberen misschien offertes op elkaar af te stemmen.Gelijke behandeling Belangen. spanningsveld. beginselen Individuele vermogensbelangen . transparantie o zie bijv art. 2. ingericht en afgewikkeld? o Specificatie van de oprdracht o Aankondiging van de aanbesteding o Kwalitatieve beoordelign van gegadigden op basis van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen o Beoordeling van inschrijvingen op basis van gunningscriteria o Gunning (of niet) Als je moet aanbetseden. Waarover gaat het aanbestedingsrecht? .doelmatige besteding overheidsmiddelen (nationaal) . leuren (tegen elkaar uit spelen van bedrijven) door overheid.neutraliseren interstatelijke handelsbelemmeringen (EU) spanningsveld: . voorkeur geven Overheid roept concurrentie op. hoe moet je dit dan doen? hier gaan de meeste procedures over.bevoordeling van (nationale) marktpartijen. gelijke kans. . Wat zal overheid in crisistijd doen? Eigen economie stimuleren. Bij de inrichting van de procedure kun 29 . Welke belangen van partijen zien we hier? Wat kan er misgaan? Waarom behoefte aan regels? Welke beginselen liggen aan die regels ten grondslag? Hoge transactiekosten Vriendjespolitiek.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Problematisering.Stuvia. maar soms ook flexibel.marktpartij: orderpoertefeuille: continuiteit onderneming publieke belangen (overheidsaanbestedingen) . en je weet welke procedure je moet gebruiken en je past de procedure toe.bestaat er in het conctrete geval een verplichting tot aanbesteden (concurrentiestellng)? Ja.aanbesteder: optimale prijs-kwaliteitsverhouding .com . Hoe moet die procedure worden voorbereid. dat er bilateraal onderhandeld mag worden. voor klassieke overheid en andere partijen waarin overheid meerderheidsinvloed in heeft.Transparantie . Buitenlandse bedrijven moeten kunnen meedoen. Buy national! Spelregels? . Aanbesteders willen door poort flexibele procedure proberen subjectief invloed uit te oefenen.

p. Maar. Den Bosch 10-09-2012. LJN: BX7223 (PB/Cuiijk en Theateradviseurs) o ARW 2005 relevant wanneer dat van toepassing is verklaard o Door de overheid gepubliceerd aanbestedingsbeleid. is dit een zelfstandige bron. 689. deze drempelberdragen zijn in de regulering gekomen onder druk van de lidstaten: toch niet om elk wissewasje aanbesteden? Commissie heeft zich hiertegen verzet: soft law gepubliceerd: winst bij hof van justitie. Verwacht ergens in 2014. LJN: BO2080 (Gemeente Noordwijk) o zie recent ook Vzr: Rb. Wat als overheden niet verplicht zijn aan te besteden op grond europees recht? Nationale rechtsbronnen (vervolg) . zaak C-47/06 (SECAP). Via achterdeur toch aanbesteden voor kleinere opdrachten.nt. Ook proportionaliteit is een vereiste (dat binnenkort gecodificeerd wordt). Rechtsbronnen (semi-) overheid Europees aanbestedingsrecht. moet je deze mee laten doen in het spel. Relevantie van abbb niet groot. Kuijpers. Als niet wordt aanbesteed vanwege drempel. 445 en BR 2008.com . Alle gemeenten en provincies kiezen er echter voor het te gebruiken. Hier zijn conservatieve lidstaten overeengevallen.000 voor bouwwerken: 5. Wat betekent dit? Hof zegt niet: je moet aanbesteden? Maar wat moet je dan wel doen? als je passende mate van openbaarheid hebt betracht en er is intresse vanuit het buitenland.00. m. Voor leveringen van producten en diensten moet de overheid aanbesteden vanaf 200.000. P. Meest recente versie is aanbestedingsreglement voor werken 2005. Er doen zich geen problemen voor in gereguleerde situaties die de abbb noodzakelijk maken als back-up. Er komen nu weer nieuwe richtlijnen aan. hierdoor kun je achteraf uitleggen zoals jou dat uitkomt. maar die wel een duidelijk grensoverschrijdend belang hebben o Overheid moet in dat geval de fundamentele regels en algemene beginselen van het Verdrag in acht nemen o Passende mate van openbaarheid betrachten o HvJ EG 15 mei 2008.000 euro. Aanbestedingsplicht heb je pas vanaf een bepaalde waarde van een opracht. Sector die hier vroeg mee aan de slag zijn gegaan is 1972 ev.Richtlijnen 2004/17/EG (nutsvoorzieningen. Domein is primair europees recht. gebaseerd op raamwet 1993 o hernieuwde implementatie vorzien via Aanbestedingswet Verdragsbepalingen en jurisprudentie HvJ EU o Opdrachten die niet onder de richtlijnen vallen.in het geval van vrijwillige aanbesteding door overheid o abbb. Daanaast is het zo dat er in de praktijk met medewerking van overheden aanbestedingsreglementen zijn opgesteld. Zijn er ook nog nationale bronnen van aanbestedingsrecht ? Als straks nationale aanbestedingswet kracht van wet krijgt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material je de beginselen met voeten treden: vb in specificatie sommige dingen zwaarder laten wegen en hierdoor iemand gunstiger uit kunnen laten komen. toch passende mate van openbaarheid moeten betrachten.Stuvia. . vooropgesteld dat er een duidelijk grensoverschrijdend belang is bij de opdracht. SECAP: Hof heeft commissie hier gevolgd in opvatting. ns/prorail) en 2004/18/EG (klassieke overheid) o geimplementeerd in Bao 2005 en Bass 2005. NJ 2008. behalve bouwministeries. Dus: uitbreiding werkingsfeer van aanbestedingsrecht. Hier staan de procedureregels uitgeschreven. Gestelde eisen zijn soms niet duidelijk. Geen verplichting dit te gebruiken. 30 . waarin aanbestedingsrechtelijke kernverplichtingen kunnen worden ‗ingelezen‘ o vergelijk Hof Den Haag 26-10-2010. dat is overgezet naar nationaal recht. Waarom niet? Veel zit in richtlijen over aanbesteding verpakt.

LEHR en HR 4 apriul 2003. LJN: BI4270 en Hof Amsterdam 20 september 2011. Nijholt o Waarom moet een private aanbestedr dat? . van den Berg en BR 2003. Tegen nr 2 die komt klagen dat er iets fout is gegaan in de procedure: aanbesteder kan zeggen: jij had eerder aan de bel moeten trekken.Private aanbesteders . 67 (Baris/Riezenkamp). 15-20% BNP is afkomstig van overheidsaanbestedingen.nt.en privaatrecht.nt. LJN: BT1963 (KLM/CCC). NJ 2004. Bij PB/Cuijk was geen aanbestedingsrecht van toepassing verklaard.geen verplichting tot aanbesteden. M. p. van elk beslismoment moet worden beoordeeld of het om een besluit ―Grossmann-verheer‖: in nederlandse civiele jurisprudentie meest geciteerd. M.nt.Maar wat als er vrijwillig toch wordt aanbesteed? o Ook in dat geval moet de aanbesteder zich houden aan de aanbestedingsrechtelijke kernverplichtingen  Grondslag: pre-contractuele redelijkheid en billijkheid  HR 15 november 1957. NJ 1958. m.publiek.com . Verbintenisrechtelijke kwalificatie. Doordat je niet eerder aan de bel hebt getrokken heb je je rechten verwerkt. Grens publiek.Stuvia. Amsterdam 6 mei 2009. 35 (RZG/ConforMEd).A. o Procedure bestaat uit verschilende beslismomenten. . H.C. o Vb: openbaar vervoerconcessies (wp 2000) o Geschillen bij bestuursrechter o Problematisering: besluitbegrip Awb met bijbehorende rechtsbeschermingsystematiek sluit niet aan bij feitelijke gang van zaken van eeen aanbestedingsprocedure.bilaterale rechtsverhoudingen tussen aanbesteder en elke afzonderlijke marktpartij .of privaatrechtelijke rechtsverhouding o ?? In uitzonderingsgevallen besteedt overheid aan op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Rechters proberen in niet-gereguleerde situaties toch regels naar binnen te halen.Kunnen de kernverplichtingen worden ‗uitgesloten‘? .M. 824. Laatste gedeelte sheets even op nalezen!! 31 . Juridische kwalificatie . maar dan zijn wel de abbb van toepassing! Rechtsbronnen.Rb. m.

bijv huurovk.bestuursdwang/dwangsom bij overtreding APV . 131. Integrale veiliigeidsaanpak: vervlechting van publieke en private handhaving van openbare orde en veiligheid. Burgemeester houdt toezicht 174 Gemwet. goed huurderschap. toegang doelgebonden.) 27 januari 2012.bv. (begrensd door discriminatieverbod). 17a Gemeentewet Privaatrechtelijke handhaving? Uitoefening zakelijk recht (eigendom etc) . Strafrechtelijke handhaving . Rotterdam (kg. Openbare plaats? algemeen toegang en gebruik voor een ieder.Ja. LJN BP 8113 . Bm had besloten tot sluiting drugspand. 37 Wet gezondheids.Stuvia. Convenanten. Via verbintenis regels opleggen: huisregels/voorwaarden. niet doelgebonden. maar dan moet de verhuurder daar wel iets aan kunnen doen (vb: buren huren bij dezelfde verhuurder zijn). 204 (APV Venlo).vb: algemene vw bij seizoenskaart Verbintenis uit OD 6:162 BW 172 Gemwet . Vb: voetbalstadions. Moet wel op basis wettelijke grondslag. Besloten plaats? ABRvs 28 augustus 1995.Regeling gebruik van die rechten (vb huisregels) . AB 2007.de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde . In beginsel handhaaft rechthebbende zelf orde. Verwaarlozing dieren (srafbaar ex.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Openbare ordehandhaving & privaatrecht Nieuwe instrumenten om overlast te bestrijden ontwikkeld die met name op privaatrecht spelen.indien strafbaar feit . winkels. anti-overlastbedingen . Goed huurderschap op openbare plaatsen? .en welzijnswet voor dieren Bestuurlijke handhaving .openbarre orde: normale gang van zaken in het gemeenschapsleven. ontzegging derde tot zaak (toegangsbeleid). horeca. Gebiedsverboden. universiteiten.Burgemeester: art. Rb. Private partijen kunnen meer: vb: verhuurder: goed huurderschap (|7:213 BW).) 18 maart 2011. Utrecht (kg. 36. Moet in de macht liggen van de verhuurder.Nee. Gemwet). LJN BV2185 Publiek toegankelijke plaats? private beheerder. Rb. AB 1996. Wetgever heeft naar aanleiding hiervan voorziening getroffen. Art. Hier handhaaft de BM in beginsel (172 ev. Collectief lokaalverbod.Uitsluiting van gebruik van die rechten (vb: lokaalverbod) Verbintenis uit ovk . HR: 30 januari 2007. Bm bevoegd: 174a Gemwet.com . Maar ook: verhuurder moet gebreken (waaronder burenoverlast) herstellen (7:204 BW)!!. 32 .

om. Pathe als je stadionverbod hebt. Wat maakt het uit of iets publiekrechtelijk is of privaatrechtelijk? Wat kun je doen tegen privaatrechtelijk gebiedsverbod? Door vervlechting van afspraken wordt het zo op elkaar afgesteld dat het ingrijpende gevolgen heeft voor een individu.1. 366 (Turkse werkneemster)rechter zal veiligheid en bescherming tegen overlast meewegen als belang private partij. Dit kan er toe leiden dat persoon uit hele binnenstad kan worden geweerd.winkelcriminaliteit . Zie Rb. private beveiligers. Alcoholbeleid. 3. HR 30 maart 1984.onveiligheid op scholen . voor aanpak van: .3. Leeuwarden 9Vz. AB 1984. Overheid houdt zich aan eigen bevoegdheden. Dit lijkt dus op een bevoegdhedenovereenkomst. Materiele rechtsbescherming? Publiek: Verticale werking van grondrechten (Rasti/Rostelli) Privaat: Horizontale werking van grondrechten. In convenant vooral horecaondernemers veel verplichtingen op zich nemen. Heb je advocaat voor nodig. Art.4. Bn: nrs. Wat zegt de burgemeester toe?  de intentie tot oplegging gebiedsverbod ex. Hoe verhoudt dit zich met legaliteitsbeginsel? Overheid maakt afspraak met private partij dat die gebruik maakt van privaatrechtelijke bevoegdheden. Afsluiting. Geldigheidsduur. maar op slinkse manier wordt gat in publiekrechtelijke handhaving wortd gedicht.com .hennepteelt Samenwerkingstructuur voor efficiente aanpak. Toezeggingen dat privaatrechtelijk intrument wordt gebruikt!. Worden regelmatig afspraken gemaakt over evaluatie. LJN BN9317. Wat gebeurt er op gemiddelde zaterdagavond? Vooral veel verplichtingen die horecaondernemers op zich nemen. Dus personen die privaat gebiedsverbod hebben gekregen daarnaast ook publiekrechtelijk verbod.) 5 oktober 2010. Kunt bijv ook niet meer naar de HMH.horecaoverlast . (wie doet wat?). Ondernemers zeggen toe om gebruik te maken van hun privaatrechtelijke mogelijkheid iemand te weren. Openbare orde kan worden gehandhaafd door private partijen 33 . Duurder. 172a gemeentewet. 1-4 convenant Veilig Uitgaan Breda. hogere drempel. gemeente onderzoekt of het opstellen van veiligheidsplan te koppelen aan horecavergunning.Stuvia. overheid zegt toe dingen die ze sowiezo al moeten doen. Ondernemers worden dus verplicht convenant te tekenen. Ondernemers kunnen hier niet vrijblijvend gebruik van maken. Verschil formele rechtsebscherming Publiek: bezwaar en beroep: laagdrempelig Privaat: actie OD. 5.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Convenanten op lokaal niveau o. Overheid gebruikt geen bevoegdheden die ze niet heeft.woonoverlast .

com . Kanttekening: ontduiking legaliteitsbeginsel? Onderscheid publiek/privaat is van belang voor rechtsbescherming. 34 .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Privaatrecht kan publiekrecht aanvullen of afspraken in convenanten zorgen voor geintegreerde handhaving Voordeel: efficientie.

want daar ligt het besluit. Bij die herziening wordt ook de lengte van de geluidsschermen aan de noordzijde van de A58 aanzienlijk ingekort. Tracebesluit is gewoon besluit in de zin van 1:3 Awb. uitdrukkelijk gemotiveerd.‖ Beantwoord. Beleidsovereenkomst? Er wordt ruimtelijke ordeningbeleid gevoerd met de overeenkomst. Jansen kan zich hierin in het geheel niet vinden en maakt tijdig bezwaar tegen de herziening van Aanvulling V van het tracébesluit. Daarbij beroept hij zich uiteraard op de overeenkomst die hij heeft gesloten. Ten behoeve van de aanleg van een en ander en ten verkrijging van de benodigde gronden is door de Staat met boer Jansen in januari 2001 een overeenkomst gesloten waarbij een aantal percelen grond van Jansen tegen andere zijn geruild. Je hebt 2 soorten overeenkomsten. In januari 2002 acht de minister van Verkeer en Waterstaat. Wat is publiekrechtelijke element en wat is privaatrechtelijke element? Publ: Geluidschermen een bevoegdhedenovereenkomst? Wat is de publiekrechtelijke bevoegdheid? Wat maakt dit een bevoegdhedenovereenkomst? Eisen die worden gesteld vloeien voort uit Tracebesluit zelf!. Hier is dus sprake van publiekrechtelijke bevoegdhedenuitoefening. Het tracébesluit heeft tevens betrekking op het aanpassen van de geluidsschermen ten noorden van de A58 nabij het Liesbos en op het zogenoemde onderliggende wegennet van knooppunt Princeville (de zogeheten Aanvulling V van het Tracébesluit).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid en Privaatrecht: Contractenrecht. Omdat Jansen veel belang hecht aan de plaatsing van geluidsschermen langs de snelwegen die langs zijn nieuwe percelen lopen. Daarop vecht hij herziening van de aanvulling van het tracébesluit – met succes – aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Stuvia. Gemengde overeenkomst. het van belang de aanvulling V van het tracébesluit HSL op een aantal punten te herzien. Er is een wet (legaliteitsbeginsel). de volgende vragen: a. maar krijgt nul op het rekest. zijn in de overeenkomst uitdrukkelijk de lengte en overige maten van de geluidsschermen vastgesteld. De Afdeling overweegt: ―Dat de nakoming van de overeenkomst tussen appellant en de Staat een privaatrechtelijke aangelegenheid is en dat de overeenkomst primair ziet op grondruil (…). in overeenstemming met de minister van VROM. in overeenstemming met de minister van VROM. Op 8 september 2004 vernietigt de Afdeling de herziening van Aanvulling V van het tracébesluit. het ingevolge de Tracéwet vereiste tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid vastgesteld. 35 . 2 oktober 2012 WC4 Opgave 1 Op 15 april 1998 is door de minister van Verkeer en Waterstaat. Overheid houdt zich niet aan de afspraken.com . die kent aan de ministers de bevoegdheid toe om besluiten te nemen. Het besluit wordt herzien. Met wat voor een soort overeenkomst hebben we hier van doen? Er wordt een aantal percelen geruild en hierbij is overeengekomen dat er geluidschermen langs zijn perceel geplaatst worden. Daarin is tevens opgenomen het verbreden en verleggen van de autosnelweg A16 tussen PrinsenbeekNoord en het knooppunt Galder met inbegrip van de aanleg van het knooppunt Princeville en het aansluitende deel van de A58. Zelfde soort gebeurtenis als in ― wijziging tracebesluit‖ (zie stof vorige week). Hieraan is de casus ontleend. doet er niet aan af dat deze overeenkomst een rol had behoren te spelen in de belangenafweging die ten grondslag heeft gelegen aan het bestreden besluit.

Principieele uitspraak omdat de waarde van mileuiconvenanten heel betrekkelijk zijn geworden. Uit Hydro/Agri volgt dat toezeggingen van de vergunningverlender aan de aanvrager in een convenant of anderszins niet past in het systeem van de vergunningverlening. Bij wijziging tracebesluit zijn er geen derden/geen derdenbelang. Priv: Afspraak over grondruil. Ook bij puur privaatrechtelijke ovk kan dit. Met convenantpartijen mogen geen rekening gehouden worden. grond. privaatrechtelijk vermogen van de overheid. Regressief redeneren. Bij hydro/agri vergunning verleend en afspraak dat het verlengd zou worden. dus ook publiekrechtelijk element. dus convenant: over 5 jaar verlengen: Rechter: vergunnign wordt verleend op basis toetsingskader. c. kan ook onzorgvuldige belangenafweging. Bij dit soort toezeggingen wprden derdenbelangen niet betrokken en is nog niet bekend waartoe miliutechnische inzichten nopen op het moment dat de vergunning wordt verleend. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de uitspraak Hydro Agri? Hier ging het om het verlengen van een vergunning voor het lozen van afvalwater. Maar: op tentamen: materieel benaderen! b. 36 . Daarnaast werd een convenant gesloten waarin de voorwaarde werd opgenomen dat een vergunning werd verleend. Vertrouwensbeginsel ligt het meest voor de hand. niet een convenant dat in het verleden gesloten is.Stuvia. Publiekrechtelijke ovk want. mag je niet op bouwen. bevoegdheid tracebesluiten te nemen. Er is ook een trucje/ formele manier om snel te weten dat het een bevoegdhedenovk is.com . niet aan afspraken die daaromheen zijn gemaakt. afwegingsbeginsel als aanvullende redenering. vertrouwensbeginsel. Maar. Nog steeds geldend recht. Woord convenant geeft indicatie van bevoegdhedenovk maar. dus dan weet je dat er publiekrechtelijke bevoegdheidsoefening is. Uit deze afspraak moet je afleiden dat de betekenis van het contract vrij groot is. De juridische betekenis van convenant is dus heel gering. (d.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bevoegdhedenovk is ovk over bevoegdheid besluiten te nemen. In de onderhavige zaak (wijziging tracebesluit) oordeelt de afdeling juist dat de overeenkomst een rol had moeten spelen in de belangenafweging. Het wordt bij de bestuursrechter uitgevochten. Ander verschil? Minder juridisch technisch:zit ere en fundamenteel verschil tussen de casus? Bij wijziging tracebesluit geen derdenbelanghebbenden!! Bij Hydro/Agri: worden derdenbelangen gepersonificeerd in milieuorganisaties. Je moet het vertrouwenspunt zien. Hoe verklaren we dit?) Tracewetcasus is gemengde overeenkomst. Dit weet je niet zeker als je vergunning hebt voor 5 jaar. Argument van de rechter: je moet je houden aan wettelijke toetsingskader. Dus: oude uitspraak: hydro/agri: betekenis gering: Nieuwe uitspraak: (wijziging tracebesluit): veel betekenis. Op strijd met welk beginsel zal Jansen zich hebben beroepen? Door het sluiten van de overeenkomst is vertrouwen gewekt bij Jansen dat er geluidschermen van een bepaalde omvang worden geplaatst. Commercieel belang voor ondernemingen om zekerheid te krijgen dat je lang met je investering vooruit kunt. Materieel zorgvuldigheidsbeginsel evt ook nog. Toezeggingen in de vorm van een convenant passen niet in het systeem van de vergunningverlening.

vrije kavels en bedrijfsterreinen. Grondbeleid is nodig om te zorgen voor voldoende aanbod van goedkope woningen. nieuws. Om gemeenten toch wat meer grip op de zaak te geven is een wetsvoorstel in voorbereiding over gemeentelijke grondexploitatie. dragen zorg voor het bouw. Wat het sluiten van overeenkomsten betreft. met dien verstande dat een gemeente in de overeenkomst bepalingen kan opnemen over de uitwerking van onderwerpen uit het exploitatieplan en over onderwerpen welke geen deel uit kunnen maken van de overeenkomst. Op de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten is het burgerlijk recht van toepassing. Nu de bevoegdheid om deze overeenkomst te sluiten wordt geregeld in een wet in formele zin. Uit de toelichting blijkt dat dit lid is opgenomen om mogelijke misverstanden (welke?) bij de rechtsbescherming te vermijden. Tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voerden gemeenten nogal eens een actieve grondpolitiek. gaat het om een publiekrechtelijke overeenkomst . 3.of huis-aan-huisblad. Over gronden waarvoor een exploitatieplan is vastgesteld. Toezeggingen van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant of anderszins passen niet in dit systeem van vergunningverlening. Van een in het eerste lid bedoelde overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-.Stuvia. leggen infrastructuur aan. Het lijkt me niet juist dat „de gemeente‟ de overeenkomst sluit. neemt een gemeente bij het aangaan van een overeenkomst het exploitatieplan in acht. Daartegen staat bezwaar 37 . maar veel gemeenten voeren tegenwoordig in dezen meer een beleid op afstand en laten de exploitatie van de grond over aan projectontwikkelaars. verwerven grond. Gelet op het voorafgaande zou het derde lid moeten worden geschrapt. volkshuisvesting en economische ontwikkeling. Een commentator plaatste de volgende kanttekeningen bij dit concept: “In het eerste lid wordt gesproken over „de gemeente‟. Bij deze beoordeling dienen de ingebrachte bezwaren te worden betrokken alsmede de milieuhygiënische inzichten zoals die bestaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vergunningverlening. Deze toezeggingen kunnen dan ook naar het oordeel van de Afdeling geschillen de aard en de omvang van de noodzakelijke beoordeling van een aanvraag niet terzijde stellen. In het voorontwerp is de volgende bepaling opgenomen: Artikel x 1.en woonrijp maken en geven de grond uit in erfpacht of eigendom. Bij het doen van deze toezeggingen zijn derden niet betrokken en is nog niet bekend waartoe de milieuhygiënische inzichten nopen op het moment dat daadwerkelijk vergunning wordt verleend. is naar mijn mening de beslissing om een overeenkomst te sluiten een besluit in de zin van art. Sommige gemeenten doen dat nog steeds zo. Dat wil zeggen dat zij zelf hun bouwlocaties exploiteerden. 1:3 Awb. Opgave 2 Het grondbeleid is voor gemeenten een belangrijk hulpmiddel voor het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening. 4. Een gemeente is bevoegd overeenkomsten te sluiten over de exploitatie van haar gronden. Dit suggereert dat er sprake is van een privaatrechtelijke overeenkomst. Zij beschikten over een eigen grondbedrijf. 2.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hydro/Agri Het systeem van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wabm brengt mee dat van alle aangevraagde lozingen van verontreinigende en schadelijke stoffen wordt beoordeeld of deze uit een oogpunt van het belang van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater toelaatbaar zijn.

Wat is dan publiekrechtelijke en wat is privaatrechtelijke rechtskarakter? Rechtskarakter bepaal je aan de hand van het object. Aan de andere kant volgt uit lid 2 dat het bestemmingsplan in acht moet worden genomen en dat de overeenkomst bekend gemaakt moet worden. Privaatrechtelijke ovk. Conceptwet is nu wet (in andere vormruimtelijke ordeningswet). hangt het af van wat er is overeengekomen. De wet is er om meer grip te geven op een al bestaande praktijk. als rechtspersoon en het derde lid: ―het burgelijk recht is van toepassing‖. Privaatrechtelijk: want het gaat over grond exploiteren Publiekrechtelijk?: er is een wetsvoorstel. De commentator vind dat het onder het publiekrecht valt. Dit is dus privaatrechtelijk. De overeenkomstsluitende partij. Dit zijn elementen uit het publiekrecht. Besteed daarbij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten: a. Commentator zit er naast dus. Deze wordt in de literatuur gedefinieerd als afspraken tussen publieke partijen over handelingen ter uitvoering van een publieke taak. Wetgever mag wel bijzondere regels stellen. dus BW van toepassing.” Geef uw oordeel over de kanttekeningen van de commentator. Bij verkeerde kwalificatie bouw je verkeerd verder. c. maar welke bevoegdheid in de zin van 1:3 Awb vind hier dan plaats? Publiekrechtelijke wet over privaatrechtelijke bevoegdheid. De wet codificeert de mogelijkheid om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten door gemeenten. Het rechtskarakter van de overeenkomst. d. Is beslissing tot aangaan ovk besluit in de zin van de Awb? Als je denkt dat het geen 38 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material en beroep open op grond van de Awb. Spreekt voor zich dat BW van toepassing is op privaatrechtelijke overeenkomst. Daartegen staat bezwaar en beroep open op grond van de Awb”. De commentator heeft het over een ‗publiekrechtelijke overeenkomst’.Stuvia. Verder is de burgerlijke rechter bevoegd als de eiser stelt in een „burgerlijk recht‟ te zijn getroffen. klopt dit? 8:3 Awb: beslissing tot voorbereiding privaatrechtelijke rechtshandelingen niet appellabel. Bestuursorgaan of Gemeente? Bij privaatrechtelijke overeenkomst is het de gemeente. rp en bij bevoegdhedenovk het bestuursorgaan. Wat commentator schrijft is dus fout.com . Wat de uitvoering betreft. Als dit aangenomen wordt heeft het derde lid dus wel nut. Wat voor soort overeenkomst is dit ?Gemengde overeenkomst. De vraag is onder welk recht het artikel valt? Er wordt geen bevoegdheid in het leven geroepen!! Gemeente mag namelijk ook zonder wettelijke regeling bevoegdheid in het leven roepen. Het schrappen van het derde lid. “overeenkomsten betreft. Je kan zeggen dat het exploiteren van bouwlocaties bijdraagt aan een publieke taak en dat dus het publiekrecht van toepassing is. De gemeente sluit dit soort privaatrechtelijke overeenkomsten. De gemeente. 1:3 Awb. En dat hierom het derde lid geschrapt moet worden en dat ‗de gemeente‘ vervangen moet worden door ‗het college‘ oid. is naar mijn mening de beslissing om een overeenkomst te sluiten een besluit in de zin van art. Dit blijkt inderdaad uit het taalgebruik: ‗de gemeente‘. suggereert (terecht) dat er sprake is van privaatrechtelijke overeenkomst. b. Het rechtskarakter van de beslissing om een overeenkomst te sluiten. Het object is dominant.

Bestuursrechter is niet bevoegd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material besluit is. maar beslissing tot nemen besluit wel toch? 39 .Stuvia. Voorbereidingsbesluit Publ ovk Priv ovk Wat voor overeenkomst gaat het hier om? . kom je ook niet bij de bestuursrechter uit. Commentator heeft 8:3 Awb over het hoofd gezien.com .Is het sluiten van ovk een besluit? Nee. Geen appellabele beslissing dus.

maar bij publiekrechtelijke geldschuld kijk je in de Awb. Handhaving langs privaatrechtelijke weg + kostenverhaal (kosten van handhaven) 2. Overig toepasselijk recht. bij privaatrechtelijk in de BW. Is ook veel voor te zeggen want publiekrecht kent niet zoveel regels over contractenrecht. Privaatrechtelijke herkomst: is BW van toepassing op privaatrechtelijke overheidsovereenkomst? Ja. Je kunt niet ernaast een privaatrechtelijk alternatief zetten. Ongeschreven recht. Nog geen jurisprudentie. Handhaving en kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg+ Rechtstatelijke aspecten 1. Is bevoegdhedenovk. Derden zijn er dus niet blij mee. dan is de doorkruisingsformule van toepassing. Alternatief: 3:3 Awb (specialiteitsbeginsel). Gaat hier dus over de consequenties van posities. Bij bestuursrechtelijke geldschulden is alles bijvoorbeeld dubbel geregeld: over verjaring etc. wat voor soort bestuurshandeling heb ik te maken? Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke? Bevoegdhedenovk? De ovk zelf is in de ogen van de HR geen besluit in de zin van de Awb. maar bij bevoegdhedenovereenkomst? Naar geldend recht is het BW hierop van toepassing.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Overheid en privaatrecht HC 6. Als doorkruisingsformule niet van toepassing is. Hoe lossen we dit op? Drie algemene vragen kun je op alles loslaten. Maakt niet uit hoe overheid handelt. Is die handeling geoorloofd? 2-wegenleer. 2.Stuvia. zelfde denkjabloon. Bij bijv milieuvergunning die verlengd wordt. Heeft de gemeente wel de bevoegdheid mileuvergunningen te verlenen? Toetsingskader. Ongeschreven rechtsregels. Hoe weet je of dit mag? Vb: afspraak met bedrijf over milieuvergunning. in beide gevallen normen publiekrechtelijke afkomst. omdat als je anders kwalificeerd in vraag 1. Is van belang voor de consequenties: toegang tot de rechter. Bij publiekrechtelijk: niet zonder meer (grensgebied). Windmill-criteria? Doorkruisingsformule (uitwerking van hoofdvraag 2).com . Nadeel gemeenschappelijke rechtsleer bij bevoegdhedenovereenkomst: je moet heel veel dingen opnieuw regelen. 3. Is heel belangrijk. Rechtstatelijke bezwaren 3. wel ander toetsingskader. De uitvoeringshandelingen die de overheid moet voeren. Uiteindelijk twee wetboeken met allerlei doublures. Als het een privaatrechtelijke overeenkomst is. 40 . Rechtsleren. Hoe passen we dit toe? Maakt hier uit of je hem als privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rubriceert. dit doorklinkt in vraag 2. 3 hoofdvragen telkens in je hoofd houden: 1. Milieuorganisaties vinden dit niet leuk: elke 5 jaar heroverwegen. is geen privaatrechtelijk alternatief waarmee vergeleken kan worden. Over 5 jaar wordt er verlengd als je over 5 jaar aan de ovk voldoet. zijn wel publiekrechtelijk. Bij tweed hoofdvraag door kwalificatie als publiekrechtelijk is 2wegenleer niet zonder meer van toepassing. Waarom is het lastig doorkruisingsformule bij publiekrechtelijke rechtshandeling? Je hebt 2 wegen: wat is de publiekrechtelijke en wat is de privaatrechtelijke? Dit is bij bevoegdhedenovk lastig.

Stuvia. Binnen de handhaving onderscheid: publ:bestuursdwang+dwangsom privr: privaatrechtelijke handhaving.(auts noemen dit pubr rechtsverh (p. Iets anders is of het geoorloofd is. (geen onrechtmatige overheidsdaad. Beter dan achteraf door de bestuursrechter op de vingers getikt worden. OD jegens overheid. Strijd met wet. De Civiele rechter oordeelt hier. Wat voor wet? Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk? P. Scheltema maakt hier een tweedeling: overtreding publ & privr voorschriften. Daarna bestuursrechter. Bij bestuursdwang? In de eerste instantie het bestuursorgaan zelf. strijd met wettelijke plicht. maatschappelijke onzorgvuldigheid. Verwarrend omdat er net al onderscheid is gemaakt . Het is prettig voor overheden: ze zijn zeker van hun zaak. Handhaving Pub. er is dus behoefte vanwege omkering. strijd met wet. Hoe stel je vast of er een overtreding is bij de privaatrechtelijke weg? Inbreuk op subjectief recht. Overtreding kun je dus ook gewoon van maken: onrechtmatig. Maatsch onzorgvuldigheid is veel moeilijker vast te stellen. Voordeel voor bestuursorgaan: zekerheid: onafhankelijke rechter keurt handhaven goed. Voorbeeld? Brandweerkosten? Is bijvoorbeeld kostenverhaal voor het blussen (werd overigens niet gehonoreerd door de HR). Wat bedoelen ze met publiekrechtelijke rechtsverhouding? Publ Priv OD j Opublrechtelijke norm geschonden. Actie uit OD van overheid tegen burger. Heerle/Woonwagencentrum. p. je mag die woonwagens wegslepen. Woonwagen stond op plek waar hij niet mocht staan. Gemeente handhaafde langs privaatrechtelijke weg.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Handhaving langs privaatrechtelijke weg. Vraag:wanneer is het onrechtmatig? 6:162 BW: wet subjectief recht maatschappelijke onzorgvuldigheid. 209 reader Bij actie OD is strijd het best aan te tonen.com . Je zit hier bij burgelijke rechter wegens schending van de wet (OD 6:162). Publiekrecht: Privaatrecht: Overtredinghandhaven overheidrechter Overtreding rechter handhaven (vb: ja gemeente. Wat betoogd Scheltema? 2 wegen: publiekrechtelijke handhaving. Zijn er ook publiekrechtelijke alternatieven? Bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke boete.1. Verschil zit dus in de opbouw.3. dat is het spiegelbeeld).3. OD jegens de overheid. 201 in de reader.201) priv BW geschonden par 6. Priv: OD jegens de overheid (wet) Publiekrechtelijke norm Privaatrechtelijke norm 41 . Privaatrechtelijk alternatief: OD jegens de overheid.

Volgens maastrichtse leer zou dit allemaal publiekrechtelijk moeten zijn. Wat is dan het alternatief? Hoe moet je nu deze tekst begrijpen? Je zit bij burgelijke rechter. Rechtstatelijke bezwaren Op privaatrechtelijk overheidshandelen wordt kritiek geuit. Denk ook aan Coevorden/Gasfabriek waarbij ovk werd opgezegd. Strijd met wet maakt niet heel veel uit of je publ of priv doet qua uitkomst. vb: wrakkenwet: als overheid wrak uit water haalt. 198 reader? Is geen geldend recht wat ze bespreken hier!! Gaat volgens hun niet om doorkruising. schade. Regelt de wet het uitputtend? Is de wet niet uitputtend? Inhoud en strekking van de wet. Maastrichtenaren: wetgevingstruc om de deur open te zetten naar privaatrechtelijke ellende. Hier willen Scheltema niets van weten. Publiekrecht :Afd. de bestuursrechter zou dit moeten doen. relativiteit. wel gek. Waarom? Omdat het publiekrechtelijk handelen is. Wat is alternatief? Het alternatief is het legaliteitsbeginsel. 3. Bij opzeggen ovk opnieuw belangen afwegen. maar. (Wel juridsich finetunen). Risico‘s/gevaren/bezwaren. We noemen het dus handhaving langs privaatrechtelijke weg. 214/215). maar is wel publiekrechtelijk.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Moet je hier de tweewegenleer op los laten? Wat schrijven Scheltema en scheltema? Op p.4. Maatschappelijke zorgvuldigheid (Rechter ipv. Bovendien? Wie stelt acties in bij bestuursrechter? De burger. actie OD (civiele acties met wettelijke grondslag). Democratiebeginsel wordt onvoldoende recht aan gedaan volgens de maastrichtenaren (p. waterschappen. kan niet naar bestuursrechter stappen en dit soort uitkomsten krijgen. Vooral bij privaatrechtelijke handhaving is veel kritiek. Bestuursrechter oordeelt over overheidsoptreden. Allerlei waarborgen dus. provincie. Bezwaren tegen de privaatrechtelijke weg. Wat we dan zouden moeten doen is de competentie van de bestuursrechter uitbreiden. Wetgever). Bevoegdhedenovereenkomsten komen echter ook vaak voor de burgelijke rechter. Omdat zij dit te soepel vinden. Prettig als de rechter dit uitspreekt. zijn veel bezwaren tegen. Publiekrecht kent verplichting voor afwegen alle belangen. Rechtszekerheid. maar op het moment dat je maatschappelijke zorgvuldigheid gebruikt: Maar. 207). HR past tweewegenleer toe. naast onrechtmatigheid: toerekenbaarheid.Stuvia. Tweewegenleer is veel te soepel. Waarom is dit rechtstatelijk vervelend? . Maar. Je zit bij de burgelijke rechter.Rechtszekerheid . maar. Dit is het sluitstuik van hun betoog (p. gaat naar de rechter als werkgevende overheid: strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid jegens de overheid. In NL uitgebreid systeem: rijk. (invullende rechtsleer). Zit bij burgelijke rechter. Ander type bezwaar: hangt samen met legaliteitsbeginsel: doorkruist de bevoegdheidsverdeling van de overheid. Ze komen bij heerle/goudsmit: uitkomst verschilt niet veel als je dit toepast. gemeente. Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure Privaatrecht :omzeilen waarborgen (derde. Ze redeneren hier dus: geen tweewegenleer/doorkruisingsformule. maar zitten in publiekrecht aldus Scheltema. Geen uitdrukkelijke toekenning. functionele 42 .com . bestuursrechter vernietigd besluiten. Verschil tussen afnemen computers en afnemen tentamens. Wordt in de reader genoemd. causaliteit! Realistischer voorbeeld: op je werk mag je niet meer roken: want rokers zijn vaker ziek. maar wet kent ook waarborgen voor iedereen). Staat niet in de wet.Democratische legitimatie  als het in de wet is geregeld is het in het parlement besproken. Zie ook boek en Verheij legaliteitsbeginsel. Bevoegdheidsvragen in week 1 behandelen we in het licht van het legaliteitsbeginsel. Staat dit wel eens in de wet? Ja. Maastrichtse school.

Bespreking schrijfopdracht 2 Grote vraag die van der Hoeven heeft beziggehouden: hoe moeten we onderscheid maken tussen publiek en privaatrecht? Hij noemt er een paar die hij allemaal afschiet. Principiële bezwaren. Publ rechtelijk rechtsbetrekking: bevoegdhedenovk: handhaving van publiekrechtelijke voorschriften. Wettelijke grondslag? 4. Verticale/horizontale verhouding. Je zult begrijpen dat de sterkste tegenstanders gedaagd worden een oplossing te vinden. De aard van het handeling/ van de rechtsbetrekkingpublieke taak. Als overheid handelt is het publiekrecht en als overheid niet handelt. Verheij. geen verplichting tot procesvertegenwoordiging. waar is toepasselijk recht geregeld? Toepasselijk recht.: ook moderne rechtsleer laat te veel ruimte voor privaatrechtelijke weg. Speelt ook allemaal mee. Heel helder criterium. Publiekrechtelijk gelaagd systeem waar privaatrecht dan doorheen walst. In de eerste plaats bij aard: wat is de strekking. Om welke redenen willen we ook alweer onderscheid maken tussen publiek en privaatrecht? Redenen: . Het is gewoon handig als je ergens werkt. formele oplossing. maar als je alle bezwaren op een rijtje zet is er meer dan alleen de switch van rechter. Rechter (circelredenering.ook belangrijk voor de dogmatiek/doctrine en de praktische indeling. Maastrichtenaren willen meer ruimte toekennen aan de bestuursrechter. 3. niet sluitend. Dit is een wens.Stuvia.com . Bestuursrechter is goedkoper. Rechtsleren.toepasselijk recht . Materieel probleem. 1:3 Awb wordt dan doorgestreept. Dat doen ze door niet het besluitbegrip te hanteren maar dit op te rekken naar een rechtsbetrekking. wat beoog je ermee? Wat niet goed werkt is toepasselijk recht. 43 . Ten slotte: je komt bij een andere rechter terecht. Gemeenschappelijke rechtsleer Invullende rechtsleer: Maastrichtse school. Wij kennne privaatrechtelijk overheidshandelen. Dit is onhandig. Criterium van het rechtssubject. onject (beetje circulair antwoord) (publiekrechtelijke bevoegdheid) hoe stel je vast wat publiekrechtelijk object is? 2. dan bestuursrechter. alle criteria zijn 90%-criteria. Tweede ijkpunt: beschermign van de burger niet doorslaggevend.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material decentralisatie/deconcentratie. 5. geen geldend recht. Dit wil je juist weten). Wanneer er een publiekrechtelijke rechtsbetrekking is.soort rechter (week 1) . hoe kun je zien of de aard publiek of privaatrechtelijk is? Van der Hoeven kijkt naar de strekking/publieke taak. Probleem: wat is overheid? In Nl werkt dit niet zo. Schlossels behoort tot de maastrichtse school (handboek bestuursrecht). Maar als je privaatrechtelijk gaat handelen doorkruis je dit systeem: vb: gemeente die woonwagen versleept zonder provincie te raadplegen. 6. privaatrecht. denk je in publiekrecht. Als de overheid handelt. gaat iets verder dan gemeenschappelijke rechtsleer. In literatuur kort aandacht besteed aan maastrichtse school. In Frankrijk werkt het als volgt: overheid. Criteria 1.

dan past hier geen regeling van makkelijke overgang van de een op de ander niet bij. 44 . BB.besluiten gericht tot bepaalde personen . emitteren. Overgang van publieke rechten als bestuursrechtelijk vraagstuk.Voor de overheid: past overgang bij doel regeling? Je moet een regeliung van overgang hebben die aansluit bij het doel van de regeling. Overgang van publieke rechten Varianten: . Waarom van belang of dat mogelijk is? . Persoonsgebonden: eigenschappen van de persoon geadresseerde bepalend (bijv. A. Vb: rechten emitteren broeikasgassen worden eerst toegedeeld.Beschkkingen+.geen wettelijke regeling getroffen.zie wettelijke regelingen . . .Besluiten die een gedraging of nalaten toestaan: vergunning. . Rechten toegekend bij zaaksgebonden beschikkingen lenen zich voor overgang: . maar bedrijven mogen deze verhandelen. vrijstelling . Overgang= het recht gaat over van de een op de ander.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material HC Overgang van publieke rechten.Verhandelbare rechten om iets te produceren. Mogelijkheid van overgang past dus bij zaaksgebonden beshcikkingen.Weinig romplsomp voor derden: kan ik er tussen komen? .zie jurisprudentie/doctrine over gevallen waarin wetgever niets heeft geregeld. (In praktijk loopt deze handel niet).Mogelijkheid van overgang past bij zaaksgebonden beschikkingen Diploma kan niet overgaan. Maar bij sommige vergunnignen doet de persoon er niet toe. Persoons.Stuvia. Neerhof Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk.R. Omgevingsvergunning voor bouwen). vergunning in principe wel. ontheffing. Diploma).Voor ondernemingen: als rechten overdraagbaar zijnwaarde onderneming gaat omhoog.Onderscheid zaaksgebonden: eigenschappen van het object bepalend: (bijv.en zaakgebonden beschikkingen . levering. Wat is er voor nodig vergunning over te dragen? Titel. Hoe regel je de overgang van broeikasrecht van de een naar de ander? Overgang van ‘publieke rechten’. Besluiten die rechten toekennen. .Rechten die bij besluit worden toegekend.com .wethgever sluit overgang uitdrukkelijk uit .Wettelijke regeling .

doel/ratio: doelmatige en verantwoorde mijnbouw .verleming op volgorde van binnenkomst.steeds toetsing of beoogde nieuwe vergunninghouder in staats is aan voorwaarden te voldoen (financiele solidariteit. etc). Telecommunicatiewet: frequentievergunning 2 Frequentievergunning .3 lid 10).of winningsvergunning voor delfstoffen .aanbieders uistluiten d.voor een bepaalde locatie: zaaksgebonden .vergunning: overgang na toestemming: . kan overdragen aan iemand die ook in dat register staat.opsporings.commerciele radio-omroep: vergelijkende toets (ook element van veiling). .doel/ratio: voorkomen storingen.met toestemming van de minister 45 .Weigeringsgronden (3. 2voorbeelden overgang na toestemming: Mijnbouwwet voor exploitatie mijnen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Wettelijke regimes voor overgang . 20 . pluralisme in de media.m. Vb2 :telecommunicatiewet: frequentievergunning. fusie of splitsing rechtspersoon .Schaars .overgang via overschrijving in een register (rechtsvaststelling. Frequentieverguning: overdracht na toestemming 1.overgangoverdracht. belang van daadwerkelijke mededinging). nalevingsgedrag (persoonsgebonden!).8). o.: frequentieplan. .na indiening aanvraag: gelegenheid tot concurrerende aanvraag van concurrerende aanvragen komt in de praktijk niets terecht .m.Overgang na toestemming bestuursorgaan (beoordeling) .Stuvia. Pas bij overschrijving in register komt overgang tot stand.v.overgang van rechtswege . AMw. Overdracht frequentievergunning (3.praktijk: first come.Overgang opsporings-/winningsvergunning: art. .geen wedijver met anderen. . mededinging. .minister beslist over procedure (afzonderlijke ministeriele regelingen) .6). Dus: ‘zaaksgebonden vergunning met persoonlijke elementen’. erfopvolging.frequentievergunning: . :vb: iemand heeft in register bep emissierechten. verantwoordelijkheidszin. first served. administratief van aard).na toestemming minister .vergunning . doelmatig gebruik frequentiespectrum.exclusieve werking . door middel van veiling of vergelijkende toets. winning energie uit mijnen. verdeling door veiling of vergelijkende toets mag als dat noodzakelijk is voor realisatie daadwerkelijke mededinging (3.com . . Mijnbouwwet: Mw. bepaalde bij/krachtens Tw (deels persoonsgebonden).

Wet milieubeheer: emissierechten Broeikasemissierechten: via marktwerking reductie broeikasgassen realiseren. correcties reserve voor nieuwkomsers: toewijzing o. Rechten kun je overdragen aan iemand anders die in het register is ingschreven. Draagt de regeling voor de overdracht bij aan open markt of worden gevestigde machten beschermd? Wabo: omgevingsvergunning. efficiencyfactor.o. programmatische.g. lid 10 en 3. . Mw worden beoordeeld: evt. maar wel strafbaar feit.7. .3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .nvt bij gedeeltelijke overnames of splitsingen exploitant inrichting Hoe zit het bij fusies? Voorkom problemen door tijdig melden.v.6 van overeenkomstige toepassingvoorkomen stromanconstructies . aanleggen. . Ondershcid zaaks en persoonsgebonden beschikkingen is van belang! 46 . Wet milieubeheer: emissierechten 2.m.g. splitsing en fuses. 16 frequentiebesluit). Na 2012: afname emissierechten (tot -21% t. bouwen. oprichten. Emissieautorieit is in NL bevoegd om hier op toe te zien.g. o. Zonder overschrijving in register geen overdracht! Je laat de rechten dus overschrijven! Tegenover derden werkt overdracht pas na registratie in register. 3.b. Wat zijn de vw voor overdracht? (16.Verbod om project uit te voeren bestaande uit bepaalde activitetien behoudens vergunning: (2.activiteiten o. .beste stand van techniek. 2. veranderen of in een werking hebben van een inrichting. Art.Melding is geen oncstitutief verieste voor overgang. in 2020).v. vanaf 2011 middels benchmark Probleem: markt werkt niet door crisis: geen prikkels tot emissiereductie sheets invoegen!! Systeem is bedacht: gaan met overdraagbare rechten werken.1 lid 1 Wabo) .v. . 3.com .vergunning geldt voor degene die voor uitvoering Als vergunning voor ander dan aanvrager/houder gaat geklden: tenminste een maand voordien melden tenzij. gebruiken in strijd met een bestemmingsplan.art.verplichtinge in het kader van vergelijke toets aangegaan (ex. groei.historische emissies. sector. Toewijzing op grond van vijfjarig toewijzingsplan van ministers I&M en EL&I (nu 2008-2012). Geen regeling voor overgang bij erfopvoling. gaan over op rechtsopvolger. gratis toewijzingen o.m.41 Wm). Vergunning intrekken (wegens aantasting daadwerkelijke mededinging).25 lid 2 en 3. Nu toekenning gratis.reden: voorkomen machtsconcentraties kan o. .Stuvia.Overgang projecten niet bemoeilijkt.

Overdracht: levering door beschikkingsbevoegde krachtens geldige titel (3:84 BW). Maar wel een vermogensrecht dus. Nietigheid. kan om wijziging van de tennaamstelling vragen (bestuursrechtelijk). vernietiging of ontbinding overeenkomst die tot overdracht heeft geleid heeft geen gevolg voor overdracht broeikasgasemissierecht.41 Wm .m. andere bij wet aangegeven wijzen (3:80 lid 3 BW). Overgang onder algemene of bijzondere titel. maar een ander recht dan eigendom. tenzij de wet anders bepaalt (3:95 BW) + effecuering langs publiekrechtelijke weg (zie hiervoor). tenzij de wet anders bepaalt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Goederen zijn zaken of vermogensrechten. verjaring. 47 . onteigening. dan kun je er van uitgaan dat vergunning is overgegaan. Ja wanneer vergunning geldswaarde vertegenwoordigd is het een goed. Overgang van rechten uit een besluit als civielrechtelijk vraagstuk.Stuvia. je hebt door middel van fraude rechten in register gekregen en je kunt niet over die rechten beschikken. Tenaamstellingswijziging is een besluit! Van ommeren heeft ander uitganspunt als gastdocent! Van ommeren heeft civielrecht als vertrekpunt. Doel :rechtszekerheid: uit register moet blijken wie hoe veel emissierechten heeft. kan overgang gewoon plaatsvinden. ‗Recht‘ (om krachtens de vergunning een standplaats in te nemen bijvoorbeeld). Voorbeeld afwijkende regeling: art.v figuur van de tenaamstelling. art. Is het overdraagbaar? Cessie is mooi geregeld. Levering dmv daartoe bestemde akte. Vermogensrechten. Gastdocent: bestuursrechtelijk kan toch iets gerealiseerd worden d. Als de wet niets zegt: wijziging van tenaamstelling vereist? 3:83 Knijff: als wet niets heeft geregeld over overdracht: 3:83 dan geen overgang. stel dat er rechten op jouw naam staan in register terwijl je onbveoged bent: 16:42: geen gevolgen voor de geldigheid van de overdracht. Overdracht van rechten bij besluit toegekend. fusie of splitsing (3:80 lid 1 BW) Onder bijzondere titel: overdracht. Stel.25 Wabo Geldige titel vereist voor de overdracht recht uit besluit. Als iemand die vergunning heeft en vraagt om wijziging tennaamstelling. 2. niet zijnde een zaak. een beperkt recht en ook in principe geen vorderingsrecht.com . Van ommeren vertrekt vanuit 3:83 lid 3: stelsel van de wet. Voorbeeld van afwijkende regeling: 16. Maar. 16:42 Wm. gastdocent bestuursrecht. een vermogensrecht. boedelmenging. Goederen kunnen onder algemene of bijzondere titel worden verkregen (3:80 lid 1 BW) Onder algemene titel: erfopvolging.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SHEETS: •Besluiten die rechten toekennen Rechten die bij besluit worden toegekend: •Geldelijke aanspraken jegens een overheid •Besluiten die een gedraging of nalaten toestaan: vergunning. omgevingsvergunning voor bouwen) .Stuvia. administratief van aard) 48 . vrijstelling •Verhandelbare rechten om iets te produceren. weinig rompslomp . emitteren •Overgang van ‘publieke rechten’ •Overgang = het recht gaat over van de één op de ander •Waarom van belang of dat mogelijk is? . ontheffing. diploma) •Mogelijkheid van overgang past bij zaaksgebonden beschikkingen •Persoons.en zaaksgebonden beschikkingen Rechten toegekend bij zaaksgebonden beschikkingen lenen zich voor overgang -Zie de wettelijke regelingen -Zie jurisprudentie/doctrine over gevallen waarin de wetgever niets heeft geregeld •Wettelijke regimes voor overgang •Overgang na toestemming bestuursorgaan (beoordeling) •Overgang van rechtswege •Overgang via overschrijving in een register (rechtsvaststelling.voor derden: kan ik er tussen komen? .com .voor ondernemingen: als rechten overdraagbaar zijn ► waarde onderneming ↑.en zaaksgebonden beschikkingen •Beschikkingen ± besluiten gericht tot bepaalde personen •Onderscheid: .voor overheid: past overgang bij doel regeling? Overgang van publieke rechten als bestuursrechtelijk vraagstuk •Overgang van publieke rechten Varianten: •Wettelijke regeling •De wetgever sluit overgang uitdrukkelijk uit •Geen wettelijke regeling getroffen •Persoons.persoonsgebonden: eigenschappen van de persoon geadresseerde bepalend (bijv.zaaksgebonden: eigenschappen van het object bepalend (bijv.

belang van daadwerkelijke mededinging .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Mijnbouwwet: Mw-vergunning • Opsporings.v.commerciële radio-omroep: vergelijkende toets •Telecommunicatiewet: frequentievergunning 2 •Frequentievergunning .m. 3. 3.m. 16 Frequentiebesluit).doel/ratio: voorkomen storingen.verlening op volgorde van binnenkomst. 3. o.weigeringsgronden (art.met toestemming van de minister . 3.v.g.of winningsvergunning voor delfstoffen .m.) .Steeds toetsing of beoogde nieuwe vergunninghouder in staat is aan voorwaarden te voldoen (financiële soliditeit. verdeling door veiling of vergelijkende toets mag als dat noodzakelijk is voor realisatie daadwerkelijke mededinging (art.exclusieve werking . fusie of splitsing rechtspersoon .doel/ratio: doelmatige en verantwoorde mijnbouw . o.na indiening aanvraag: gelegenheid tot concurrerende aanvraag.Overgang ► overdracht. nalevingsgedrag (persoonsgebonden!). zaaksgebonden . evt.minister beslist over procedure (afzonderlijke ministeriële regelingen) . programmatische. bepaalde bij/krachtens Tw (deels persoonsgebonden) .aanbieders uitsluiten d. etc. doelmatig gebruik frequentiespectrum.praktijk: first come.schaars .6 van overeenkomstige toepassing ► voorkomen stromanconstructies .: frequentieplan. erfopvolging.Geen wedijver met anderen! •Telecommunicatiewet: frequentievergunning 1 •Frequentievergunning . mededinging. first served •Mw-vergunning: overgang na toestemming •Overgang opsporings-/winningsvergunning: art. van concurrerende aanvragen komt in praktijk niets terecht .com .1 lid 1 Wabo) 49 .dus: „zaaksgebonden vergunning met persoonlijke elementen‟ •Frequentievergunning: Overdracht na toestemming 1 •Overdracht frequentievergunning (art. vergunning intrekken (wegens aantasting daadwerkelijke mededinging) (art.Reden: voorkomen machtsconcentraties kan o. verantwoordelijkheidszin. Mw worden beoordeeld. 3.Na toestemming minister .8) .voor een bepaalde locatie.Stuvia. pluralisme in de media .6).7) •Draagt de regeling voor overdracht bij aan open markt of worden gevestigde machten beschermd? •Wabo: omgevingsvergunning verbod om project uit te voeren bestaande uit bepaalde activiteiten behoudens vergunning (2.verplichtingen in het kader van vergelijke toets aangegaan (ex art.art. 20 . splitsing en fusies . gaan over op rechtsopvolger •Frequentievergunning: Overdracht na toestemming 2 •Geen regeling voor overgang bij erfopvolging.3 lid 10) .3 lid 10 en 3. door middel van veiling of vergelijkende toets .

historische emissies.o.v.25 lid 2 en 3) •Melding geen constitutief vereiste voor overgang •Overgang projecten niet bemoeilijkt •N.Voorkom problemen door tijdig melden •Wet milieubeheer: emissierechten 1 •Broeikasemissierechten: via marktwerking reductie broeikasgassen realiseren •Toewijzing op grond van vijfjarig toewijzingsplan van ministers I&M en EL&I (nu 2008-2012). groei sector. 16. aanleggen. 2. bij gedeeltelijke overnames of splitsingen exploitant inrichting •Hoe zit het bij fusies? .emissierecht moet zijn verdeeld en geregistreerd volgens EG-verordening .reserve voor nieuwkomers: toewijzing o.apart depot voor verliezen procedures •Jaarlijkse toewijzingsbesluiten •Wet milieubeheer: emissierechten 2 •Na 2012: afname emissierechten (tot -21% t.zonder inschrijving in register geen overdracht •Emissierechten: overgang na registratie 3 •Vatbaar voor overgang anders dan overdracht (art.v.g.com . 16. in 2020) •Nu toekenning gratis. oprichten. vanaf 2011 middels benchmark •Probleem: markt werkt niet door crisis.: bouwen.betrokkenen moet rekening hebben in het register .v. correcties .43 Wm •Emissierechten: overgang na registratie 2 •Voorwaarden voor overdracht (art.o.t.g. tenzij … (art.m. geen prikkels tot emissiereductie •Vanaf 2013 voor een groter deel veilingen •Emissierechten: overgang na registratie 1 •Rechten overdraagbaar •Systeem van afschrijving en bijschrijving op rekeningen in een register •Iedere lidstaat + Europese commissie heeft register •Bestuur van de Emissieautoriteit in Nederland bevoegd •Zie art.40 lid 3 Wm) •Deze overgang werkt tegenover derden eerst na registratie 50 . veranderen of in werking hebben van een inrichting vergunning geldt voor degene die voor uitvoering van het project verantwoordelijk is •Omgevingsvergunning: overgang van rechtswege •Als vergunning voor ander dan aanvrager/houder gaat gelden: tenminste een maand voordien melden.v. 16. beste stand techniek en verwachte productie .Stuvia. gebruiken in strijd met een bestemmingsplan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material activiteiten o.41 Wm) . efficiencyfactor. gratis toewijzingen .

Op grond van art. boedelmening. 2. daartoe bestemde akte. 3:80 lid 1 BW) •Onder algemene titel: erfopvolging. 3:6 BW) •Afwezigheid van een wettelijke regeling 1 •Andere vermogensrechten dan eigendom.41 Wm.25 Wabo 51 . verjaring. art. beperkte rechten en vorderingsrechten niet overdraagbaar als wet niets regelt. art. 3:95 BW) + effectuering langs publiekrechtelijke weg (zie hiervoor) •Voorbeeld van afwijkende regeling: art. 3:84 BW) •Levering d. zijn geen eigendom. fusie of splitsing (art. 3:83.m. 3:1 BW) •Rechten op grond van een besluit anders dan financiële aanspraken. 3:80 lid 2 BW) •Onder bijzondere titel: overdracht.Stuvia. andere bij wet aangegeven wijzen (art. onteigening.op degene die via overdracht of verkrijging onder algemene titel de betrokken zaak kreeg . gelet op art. 16. tenzij de wet anders bepaalt (art. BW •Knijff/Van Buuren: overwegend zaaksgebonden beschikkingen kunnen als wet niets regelt echter overgaan: . 7 lid 1 Wet personenvervoer 2000 •Ratio gemengde of persoonsgebonden karakter van de vergunning •Civielrechtelijk intermezzo •Goederen zijn zaken of vermogensrechten (art. beperkt recht of vorderingsrecht •Echter toch vermogensrecht als zij geldswaarde vertegenwoordigen (vgl.com . derde lid. 3:80 lid 3 BW) •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 1 •Overdracht: levering door beschikkingsbevoegde krachtens geldige titel (art. 3:83 lid 3 BW is overdracht van publieke rechten ook mogelijk als zij past bij stelsel van de wet .via wijziging tenaamstelling •Afwezigheid van een wettelijke regeling 2 •Van Ommeren kiest voor ander vertrekpunt: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Uitsluiting van overdraagbaarheid •Zie bijvoorbeeld art.v.Besluit bestuursorgaan daarvoor niet nodig als de wet dat niet eist •Jurisprudentie biedt geen uitsluitsel •Afwezigheid van een wettelijke regeling 3 •Wijziging tenaamstelling aannemelijk als vereiste voor overgang rechten bij zaaksgebonden beschikkingen –Rechtszekerheid voor burgers en bestuursorgaan: wie is rechthebbende –Systematisch argument: aansluiting bij wel in de wet geregelde gevallen –Bij besluitvorming over wijziging tenaamstelling kan worden aangesloten bij wettelijke criteria vergunningverlening Overgang van rechten uit een besluit als civielrechtelijk vraagstuk •Overgang onder algemene of bijzondere titel •Goederen kunnen onder algemene titel of bijzondere titel worden verkregen (art.

t. derde lid Wm) of als dit uit de wet voortvloeit (bijv. •Overgang onder algemene titel 1 •Erfopvolging: erfgenamen volgen erflater bij zijn overlijden van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten (art. 16. vernietiging of ontbinding overeenkomst die tot overdracht heeft geleid heeft geen gevolg voor overdracht broeikasgasemissierecht. 2.zij volgens de wet kunnen worden overgedragen óf . tenzij de wet anders bepaalt •Voorbeeld afwijkende regeling: art. duidelijke regeling: art. 16.40. geen gevolg voor geldigheid overdracht broeikasgasemissierecht.25 Wabo •Als de wet niets zegt: wijziging tenaamstelling vereist?? 52 .41 lid 3 Wm.25 Wabo) •Overgang onder algemene titel 2 Doctrine (Knijff): •Rechten uit een besluit voor overgang onder algemene titel vatbaar als de wet niets heeft geregeld. art. zie ook bijv.com . •Afwijkende regeling: art. 16. 2. art. 4:182 BW) •Rechten uit een besluit voor overgang vatbaar als de wet dit bepaalt (bijv. op jouw naam in register is opgenomen etc. 2:309 BW) en de wet niets heeft geregeld. 2:309 BW) én de wet dit bepaalt •Overgang onder algemene titel 4 •Doctrine (Knijff): bij fusie of splitsing kunnen rechten uit een besluit ook overgaan als zij bestanddeel vormen van het vermogen van de rechtspersoon (art.b. de rechten uit het besluit •Aan voldaan als het recht conform de wet is verkregen Wordt in beginsel aangenomen als recht op jouw naam staat. 16:42 Wm Onbevoegdheid heeft. art. •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 3 •Beschikkingsbevoegdheid: rechthebbende m.wel is bepaald dat het recht overdraagbaar is óf .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material •Overdracht van rechten bij besluit toegekend 2 •Geldige titel vereist voor overdracht recht uit een besluit. mits . 20 Mw of art. nadat overdracht is voltooid.42 Wm Nietigheid.Stuvia.zij zaaksgebonden zijn •Overgang onder algemene titel 5 Als het recht op zich naar burgerlijke recht voor overgang onder algemene titel vatbaar is: hoe gebeurt dat? •Wat zegt de wet? Vb. maar .het recht zaaksgebonden is •Overgang onder algemene titel 3 •Bij fusie of splitsing kunnen rechten uit een besluit overgaan als zij bestanddeel vormen van het vermogen van de rechtspersoon (art. 20 Mw of art.

en watervergunning omdat dat echt objectsgebonden is. Tentamen is gesloten boek! 53 . Van rechtswege overgang 3. Wat hebben deze twee aan algemene kenmerken gemeen? Zaaksgebonden beschikking met persoonsgebonden elementen past dit systeem bij. Overschrijving (registratie) Wat hebben de eerste en de derde met elkaar gemeen? Er is bepaalde administratieve handeling nodig.com . Collegestof van iedere week wordt afgetekend. 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Werkgroep 5. Omgevings. Voor bepaalde publieke rechten. Dus bijv: een vergunning waarbij de persoon van de aanvrager en zijn bekwaamheden overheerst. Persoon van de aanvrager doet er in het geheel niet toe. (dit soort vragen kun je op tent verwachten). Overgang van vergunningen. Dit wordt bijv aangenomen bij standhouder markt. Voor bepaalde vergunningen heeft de wet geregeld dat zij op aanvraag van de vergunninghouder kunnenn worden overgedragen aan een ander. Tentamen: per week 1 vraag. Welke drie hoofdtypen van wettelijke regimes voor overgang van publieke rechten kunnen worden onderscheiden? 1. Frequentievergunning en opsporings. Past ook niet bij volledig persoonsgebonden beschikkingen.en winningsvergunning op grond van de mijbouwwet. Opgave 2. bij derde alleen gekeken of het goed is ingeschreven. heeft de wet geregeld dat zij kunnen overgaan van de oorspronkelijke rechthebbende op een ander. Geef een algemene omschrijving van het soort vergunningen waarbij een dergelijk wettelijk regime voor overdracht niet of minder goed past. Bij dit college zit het in deze stijl. Persoon doet er niet toe. In welk opzicht verschillen ze? Bij eerste vind bij bestuursrechter nog inhoudelijke toetsing plaats. dat wil zeggen bij een besluit toegekende rechten. Opgave 1.Stuvia. want daar moet je niet in overgang voorzien. Overgang na toestemming van bestuursorgaan. Gedrag in het verleden. mits het bevoegd gezag de (de vergunningerlener) daarvoor toestemming heeft verleend Geef een algemene omschrijving van het soort vergunningen waarbij een dergelijk wettelijk regime voor overdracht goed past.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->