P. 1
Behandeling en Interventies gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen

Behandeling en Interventies gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen

|Views: 18|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting van alle hoofdstukken van het boek, 'Behandeling en Interventies gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen'. Ik heb veel in schema's gezet zodat de stof overzichtelijk wordt. Topics in apart bestand!
Samenvatting van alle hoofdstukken van het boek, 'Behandeling en Interventies gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen'. Ik heb veel in schema's gezet zodat de stof overzichtelijk wordt. Topics in apart bestand!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.40 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/31/2014

$6.40

USD

pdf

Sections

  • Hoofdstuk 2; technieken gebruikmakend van operante conditionering
  • Hoofdstuk 3: Technieken zonder operante conditionering
  • Hoofdstuk 4; Therapie door middel van mediatie
  • Hoofdstuk 5; Therapie met spel
  • Hoofdstuk 6; Individuele therapie voor adolescenten
  • Hoofdstuk 7: Groepsgewijze therapie
  • Hoofdstuk 9: Interventie bij een crisis

Behandeling en Interventies gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen

door

Emilie

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

H1: het proces van de probleemgerichte gedragstherapie

Fases probleemgerichte therapeutische proces: (= empirische cyclus, holistische theorie kan worde bijgesteld) Hoofdfase 1: eerste onderzoeksfas e 1. Aanmelding en kennismaking 2. Probleeminventarisatie 3. Probleemdefiniëring Bij 2 &3: Centrale element moet hier worden gevonden, waarbij een verandering op dat gebied zal leiden tot verbetering in de gebieden die daarmee direct samenhangen.

Hoofdfase 2: Behandelingsf ase

4. 5. 6. 7.

Behandelplan Behandeling Evaluatie en afsluiting Boostersessies en follow-up

Waarom dit onderscheid? Deze probleemsamenh ang = Holistische theorie = Stagnaties in 5e fase (behandeling)

Zodat men niet te snel overgaat tot behandeling zonder goed te hebben onderzocht hoe dit samenhangt met andere problemen en belangrijke factoren Casusconceptualisatie of holistische theorie

Hypothese die door midden van de behandeling wordt getoetst Kunnen samenhangen met een grote angst voor verandering. Ook is het mogelijk dat 1 van de direct betrokkenen baat heeft bij het probleemgedrag van de cliënt en verandering dus probeert tegen te gaan. Verholpen  terug naar 2e, 3e en 4e fase.

Handelingsgeric hte gezamenlijke diagnostiek

Ouders en kinderen zelf het probleem mee onderzoeken. Zoeken samen met therapeut naar verklaringen en oplossingen bij stagnatie. Veer aandacht aan motiveringstechnieken en een toename van de zelfwerkzaamheid van de cliënt.

1. Kennis making.

Eerste onderzoeksfase Nadenken over wie het eerst wordt uitgenodigd en de voor- en nadelen van elke keuzemogelijkheid. *best degene uitnodigen die klacht of vraag heeft  meest

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

gemotiveerd en beste informatie verschaffen *Bij kinderen zijn dit vaak de ouders - kind jonger dan 11? Beide ouders komen - kind ouder dan 11? Kind ook uitgenodigd tegnzij uders liever eerst zonder het kind komen of als het kind liever alleen komt (ouders moeten dan wel toestemming geven) - kind 16? Geen toestemming van ouders nodig. Ouders of kinderen die zich ‘gestuurd’ voelen  verzetten zich tegen hulp en kunnen wantrouwend en bang zijn voor hulpverleners Ouders gescheiden beide ouders moeten toestemming geven  hoe zwaarder de strijd tussen 2 ouders, hoe moeilijker de startfase voor de therapeut. Stuur informatiefolders vooraf aan 1e afspraak Of wanneer je weet dat ouders gemotiveerd zijn  CBCL (ouders), TRF (leerkracht), YSR (kind ouder dan 11) *Daarnaast wordt ouders gevraagd lijsten in te vullen over ontwikkelingsamnese, huidige functioneren van het kind en over gedragskenmerken kind. *Gedragstherapeutisch interview, vragenlijsten en psychologisch onderzoek. 1e gesprek = kennismaking in brede zin. Hierbij wordt ouders gevraagd een paar recente voorvallen van het probleem te beschrijven. Gericht op 5 gebieden: 1. De inhoud van het probleem. Door middel van doorvragen moet de klacht zowel valide (belangrijk) als specifiek (meetbaar) worden gemaakt (concretiseren) 2. Aanvang, duur en verloop van de klacht 3. Beginmoment als oorzaak. Zijn er duidelijke begingebeurtenissen geweest? 4. Ernst en gevolgen. Hoe ernstig is het probleem en wat zijn de gevolgen voor het kind, de ouders en de omgeving? Welk gedrag hoort wel en niet bij een bepaalde ontwikkelingsfase? 5. Voorwaarden. Waardoor wordt het probleem uitgelokt? Kan het optreden van het probleem voorspeld worden? Bepalend voor het gedrag is welke kenmerken aanwezig moeten zijn om het wel of niet te laten plaatsvinden. Deze kenmerken worden uitlokkende inhiberende factoren genoemd. Zicht krijgen op vaardigheden ouders, communicatie- en afstemmingsmogelijkheden en hun kerncognities en schema’s. *Gedragstherapeutische behandeling via ouders, in de vorm van mediatietherapie en oudercursussen =gericht op

2. Problee minven tatisati e

Stuvia. Werkmodel voor de holistische theorie (blz 32) G+G = G+G model.Opvoedingsvisies worden stapsgewijs onderzocht (uitgedaagd) en irrationele ideeën en niet-helpende gedachten worden veranderd in gedachten die leiden tot effectiever gedrag. Zodat zij aangeven welk gedrag zij als meest moeilijk ervaren.het verband tussen specifieke kenmerken in situaties (gebeurtenissen) en de daardoor automatisch optredende . het kind zich begrepen voelt en open zal staan voor wat de ouder wil bespreken of uitleggen = responsiviteit. B = gedrag A = Waarmee het begint C = waarmee het eindigt  vaak treedt al verandering op bij het meten van de beginsituatie (baseline). spelobservatie. Gezinssessie met een creatieve opdracht verschaft informatie over de rollen van de gezinsleden en de interactiepatronen in het gezin. Deze hulpmiddelen helpen bij het maken van een holistische theorie en het kiezen van vorm. zodat ze beter op elkaar kunnen afstemmen = reflectie. Waar richten we de behandeling op? Samen met de ouders bepalen  ouders doen observatie met ABC-schema. Ook spelobservatie is geschikt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Na probleeminve ntarisatie nog vragen? vergroting van de consequente opvoedingsvaardigheden.com . middelen en invalshoeken voor het behandelplan. Dit verklaart: . Oude onaangepaste schema’s zijn belemmerende emotionele en cognitieve patronen.)  visie van ouders op opvoeding (hun kerncognities en hun schema’s). op deze manier kan de ouder het kind leren zich af te vragen wat de gevoelens en gedachten van anderen zijn.Het verband tussen probleemgedrag en een positief gevolg (operante of instrumentele conditionering) . Omdat ouders en kind gemotiveerd worden. Psychodiagnostisch onderzoek. Ook kan het helpen bij de vraag of de ouders of het kind centraal moeten staan bij de behandeling. die beginnen in de vroege ontwikkeling en zich het gehele leven herhalen. Neuropsychologisch onderzoek  medisch ziektebeeld hierdoor problemen? Persoonlijkheidsonderzoek  meer en sneller zicht op de belevingen van een kind dan vragenlijsten.  ouders leren goed af te stemmen op hun kind en responsief te communiceren (ouder dient de woorden zo te kiezen dat de boodschap overkomt. Hierbij moeten herhaalpatronen (valkuilen) worden betrokken. gezinsdiagnostische sessie.

2. Stimulus die voorspelt dat op dit moment met het betreffende gedrag een positief gevolg kan worden bereikt.Gebrek aan letsel (aangeboren handicap kan reacties op gebeurtenissen beïnvloeden).Lichamelijke gesteldheid (kan invloed hebben op gedrag) . inwonend dementerend familielid) .De gezinscontext (echtscheiding. Stimulus die voorspelt dat op dit moment met het betreffende gedrag geen positief gevolg te bereiken valt. gevormd door het samengaan van gedachte-gevoel=gedrag in een wederzijdse beïnvloeding (klassieke of respondente conditionering) *Alles dat in de probleeminventarisatie naar boven is gekomen en mee kan verklaren waarom het kind nu op deze manier reageert kan worden weergegeven aan de linker kant van het model: . Burger Positieve stimuli (S+) Negatieve stimuli (S-) Die je kunt krijgen (+S) Of aan je voorbij ziet gaan (°S) .com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal emotionele reactie. Leerprincipes. Er wordt kennis verworven over de relatie tussen gedrag en de beloning in een bepaalde situatie. *Twee soort stimuli: 1. . *Het gaat om bewust. ziekten. Op basis hiervan  kan men kiezen voor gedrag in soortgelijke situaties  dus cognitief proces.Genetische basis (erfelijke afwijkingen.Geaardheid van een kind .Belangrijke voorvallen uit de leergeschiedenis (zoals de geboorte van een broertje of zusje of ernstig ziek zijn geweest). karaktertrekken) .Gevoeligheid voor overprikkeling. zelf te kiezen gedrag. allergische stoffen of stress . symbolen en terminologie Bij operante conditionering wordt gedrag geleerd op grond van te bereiken gevolgen.Stuvia.

Stuvia. Gedrag regelmatig voor. Deze veronderstellingen horen bij de gedachte component in het model van de klassieke conditionering.com . maar komen er automatisch gedachten en gevoelens op die niet bewust of zelfgekozen zijn. Meestal zijn deze gebaseerd op heel vroege voorvallen. In dit soort gevallen: reacties (responsen) zijn ontstaan door klassieke conditionering. automatisch de respons op komt die je had bij een eerdere (ongeconditionele) stimulus).  dit is ontstaan doordat je geleerd hebt dat twee stimuli met elkaar verbonden zijn (S-Sleren). maar niet te vaak voorvallen tellen Gedrag veel voorkomt  vaste tijd aanhouden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Klassieke conditionering De meeste hulpvragen betreffen geen zelfgekozen. Geschikt bij nietluisteren: het aantal keer wel luisteren wordt gedeeld door het totale aantal opdrachten = percentage. Ratiomethode onderzoeken hoe vaak een kind in dezelfde soort situaties met het gedrag reageert. maar op lange termijn  negatieve gevolgen. waarbij men heeft geleerd dat bij een bepaalde (conditionele of voorwaardelijke) stimulus. Meeste mensen willen hulp voor emotionele reacties die klassiek geconditioneerd zijn. noteren wat gebeurt. Klassieke conditionering  gaat dus om het leren van betekenissen. bewust ingezet gedrag. Voor bepalen welk probleemgedrag het meest centraal staat  ouders moeten kind observeren (hoe vaak komt t voor en wat houdt het in stand?)  nodig om later te zien hoeveel verbetering er is opgetreden.. *De conditionele stimulus heeft een betekenis gekregen in de vorm van een kernovertuiging met bijbehorende veronderstellingen. Vaak: vermijdingsgedrag  even gevoel ontsnapt te zijn. . Dan treedt reactie niet eerst als gedrag op.

ideeën en gedachten) .Stuvia. vreugde. complex. motorisch en verbaal) .Probleemde finiëring bij een casus Topografisch e analyse Kijken hoe het probleemgedrag er precies uitziet en in welke situatie het zich voor doet. rollenspel tijdens het gesprek waarin probleemsequentie wordt voorgedaan (vooral bij oudere kinderen en adolescenten) Bij iets oudere kinderen: verbeeldingstechniek  situatie die problemen geeft wordt opgeroepen voor therapeut. USR= ongeconditioneerde respons.Interpersoonlijke relaties (interacties tussen cliënt en Functieanalys e Betekenisana lyse . Informatie verzamelen door: observatie door ouders. Dan) *Optreden stimulus  oorspronkelijke gevoel en betekenis  ook neiging om als vanouds te handelen (Actietendens) toestand waarin men terecht komt heet ‘modus’.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. dromen en herinneringen) . als…. zoals een verhaal met kenmerkende afloop (sequentieel verband. verdriet en angst) . Behandelings-overwegingen en verloop bij casus  blz 45-47 Holistische theorie  blz 48 BASIC-ID model (BehaviorAffectSensationImageryCognitionInterpersonalDrugs) = multimodale benadering voor het analyseren van probleemgedrag.Denken (opvattingen.Affect (gevoelens als woede. associatief en gevoelsmatig opgeroepen (referentieel verband). Onderscheid in 7 aspecten: . Dit model doelt op een zo breed mogelijke benadering van het probleemgedrag. UCS= oorspronkelijke nog ongeconditioneerde. Bij USS-UCR-representaties voelt iemand zich vast zitten in de beleving van iets bekends.com . De betekenis kan in een metafoor naar voren komen of als voorspelling wat er zal gaan gebeuren.Verbeelding (visueel. waaraan niet te ontspannen valt.Gedrag (eenvoudig. gedachten en gedragsimpulsen worden automatisch.Sensatie (zintuigelijk) . onaangenaams. Waardoor wordt het gedrag bekrachtigd en in stand gehouden? positieve gevolgen wegen op tegen de negatieve gevolgen. moet de gedachtecomponent nader bekeken worden  gevoelens. onvoorwaardelijke stimulus  vaak cues die lijken op of doen denken aan die vroegere gebeurtenissen om de betekenis van essentiële vroegere gebeurtenissen op te sporen.

com .Een verslag maken met alle relevante gegevens van de onderdelen van de sessie. .Ingaan op wat verder nog ter sprake moet komen . de ernst en de copingreacties en modi zijn. Afstemming hoeft niet te leiden tot minder evidence based of minder efficiënt behandelen.Als afsluiting het kind laten kiezen voor spelen in de spelkamer of samen een spelletje doen . uiterlijk) Stallard Model voor aanvangsprobleemstelling: kan gebruikt worden als leidraad voor het uitvinden hoe gebeurtenissen uit de kindertijd samen met gezondheidsproblemen en gezinskenmerken. de ontstaansredenen en de centrale herinneringen of beelden uit de kindertijd. Klosko. Young. Eelen en Orlemans noemen dit thuiswerk = dat wat je thuis aan het probleem kunt doen) .Stuvia. Weishaar Behandelplan en behandelcont ract Behandelfase Gestelde doelen en gekozen technieken moeten logisch voortvloeien uit verschillende analyses en uit de holistische theorie. Casusconceptualisering: in kaart brengen wat het huidige probleem is. lichamelijke conditie. leiden tot kernovertuigingen. fysiologische symptomen en gedrag.Medicatie (medicijngebruik. vastleggen in het ‘therapieboekje’: een dagboekje van de therapie. geoefend of gespeeld is. Integreren van referentiekaders en invalshoeken om optimaal af te kunnen stemmen op een specifiek probleemstelling bij een specifieke cliënt. zodat het centrale element eerder zichtbaar wordt. Behandeling en stagnaties . Met ouders en kind behandel plan bespreken en vragen of ze hiermee akkoord gaan.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal anderen) . . *Moet eenvoudig en concreet geformuleerd (blz.Dat wat besproken. maar er is wel een brede open blik nodig bij de probleemanalyse.Technieken verder oefenen (Doel = vergroting van de zelfwerkzaamheid van de cliënt). veronderstellingen en automatische gedachten met bijbehorende gevoelens. welke stimuli de schema’s activeren.Bespreken van het huiswerk (Hemans.Kort bijpraten over de afgelopen periode (eventueel een standaardmeting invullen) .51 voorbeeld). Een therapiesessie bevat vaak de volgende onderdelen: .

Omgeving van het kind moet dus ook worden betrokken (door mediatietherapie kunnen generalisatieproblemen worden voorkomen) . is het van belang naar oorzaken en oplossingen te zoeken. Soms diploma. Kind mag zelf weten wat het nog eens wil doen of bespreken. of nieuwe gezinstekening. Evaluatie en afsluiting *Welke veranderingen zijn in het probleemgedrag opgetreden en kunnen deze veranderingen worden toegeschreven aan de behandeling? (elke sessie) *Zal het bereikte resultaat blijven bestaan? Is er genoeg generalisatie in plaats en tijd bereikt? (eindevalatie) Dus kunnen de ouders en het kind datgene wat in de therapie is geleerd op eigen kracht doorzetten in andere situaties? Boostersessies en follow-up Maximale generalisatie bevorderen door: . Kind vragen zichzelf voor en na de therapie te tekenen.Verminder geleidelijk de frequentie van de sessie (na 3 maanden boostersessie en na 6 maand follow-up) .Stuvia. Allereerst zullen zulke mogelijke oorzaken schematisch worden weergegeven. waarna elke oorzaak zal worden toegelicht. Kind moet zichzelf leren belonen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als er tijdens de behandeling geen of te weinig vooruitgang optreedt.com . maar ook daarbuiten worden bekrachtigd. Afsluiting: ritueel.Vergroot de mate van controle die het kind over zijn omgeving heeft door middel van zelfcontroleprocedures. . Stagnatie kan verschillende oorzaken hebben.Doelgedrag moet niet alleen binnen de therapie.Varieer oefensituaties en bekrachtigers .

N=1  Minstens 20 sessies + complexe problematiek.Interactionele aspecten Kritische bespreking van de gedragstherapautische literatuur over de klachten. behandeling protocollair. Hierin: doelstellingen. Metingen 5.Achtergronden . Sommige tekorten zijn niet te verhelpen (leerprobleem) deze bekrachtiging eerst zichtbaar maken. Het proces van het schrijven van een N=1 studie. Literatuur 3. Max 40 pagina’s 1. het probleemgedrag en zinvolle behandelingsmethoden  voorlopige hypothesen over het onstaan en in stand blijven van de problemen en over de effecten van interventies In vorm holistische theorie of casusconceptualisatie  voorlopige theorie over probleemontwikkeling met een logische probleemsamenhang. Testdiagnostiek  voor onderbouwen van de diagnose en behandeling en voor het bepalen van het behandeleffect *Keuze voor test beargumenteren Mechanismen voor ontstaan en in stand houding probleemgedrag logisch en relevant beschreven.Samenhang van klachten en probleemgedragingen . Probleeminv entarisatie 2.Aanmeldingsklacht en hulpvraag . relevante procesvariabelen.Ontwikkeling . Beargumenteren keuze voor het eerst te behandelen probleemgedrag. verschillende modificatieprocedures N = 2  Twee behandelingen van elk 10 sessies  problematiek eenvoudiger.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Motivatieproblem en Gebrek vaardigheden Bekrachtiging van het probleem door anderen Interactieproblee m onvoldoende duidelijk welke winst er te behalen is. eerst ontbrekende aanleren. Probleemsa menhang en probleemsel ectie 4. Behandelpla Behandelsetting Aanmeldingsprocedures Intake Indicatiestelling Matching Taxatie: anamnestische gegevens. Tempo therapie verlaagd. DSM-IV classificatie . hierdoor Wordt het behandelbaar.Stuvia. Besproken en geanalyseerd worden. middelen en de reactie van de cliënt - .com . Gedragsanal yse 6. Soms motivatie op gang door starten met datgene wat de cliënt zelf wil veranderen.

Evaluatie op het behandelplan Aantal sessies. *terugval prevalentie *Cliënt-therapeutinteractie * Kritisch reflecteren op behandeling en literatuur - .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal n 7. Samenvattin g Tussen en eind metingen. procesgang. *voorbeelden en denkproces wordt inzichtelijk 9. technieken en interventies.com . Verloop van de uitvoering van het behandelpla n 8. veranderingen in het probleemgedrag en werkzame elementen.Stuvia. tijdsverloop.

Vinden van uitzonderingen op het probleem . functienanalyse 5e fase.Met die informatie wordt in een vaak korte therapie oplossingsgericht verder gewerkt. . maar over gewenst gedrag.Cliëntsysteem wordt expliciet uitgenodigd therapeutgedrag te shapen. totdat ze voldoende vertrouwen hebben om weer op eigen benen verder te kunnen.Schaalvraag naar vooruitgang (ouders en kind bepalen zelf of en wanneer ze terug willen komen en wanneer goed genoeg) . competenties en vooruitgang. Keuze maken met betrekking tot het doel. uitvoering en evaluatie Wanneer . Wordt gevraagd naar tevredenheid over het gesprek. waar zit u dan nu? Niet over probleem gedrag. oplossingen. Als 10 betekent dat je je doel bereikt hebt en 1 betekent het probleem op zijn ergst. Door middel van: . Hierop wordt aandacht gericht want kan dat het versterkt hierdoor. Doel is: ouders en het kind te helpen ervaren dat ze zelf iets kunnen doen om de situatie te verbeteren. Kennismaking Therapeut gericht op positieve aspecten van het kind.Stuvia.Vinden van hulpbronnen en competenties .Is er al iets veranderd sinds aanmelding Pretreatment change = zelf al vorm van positieve actie ondernomen Simpelste basismeting = schaal naar vooruitgang. Het proces van oplossingsgerichte gedragstherapie verschilt in een aantal opzichten van het probleemgerichte gedragstherapie.totstandkoming van de verbeteringen en het eigen aandeel van de ouders en het kind daarin. .com . In de oplossingsgerichte therapie wordt vooral gezocht naar situaties waarin het doelgedrag al voorkomt of situaties waarin het probleemgedrag er niet of minder is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Oplossingsgerichte gedragstherapeutische proces. Moet haalbaar en motiverend zijn. de ouders en de situatie. Aantal voordelen: 2e fase 3e fase. . hulpbronnen. opstellen behandelplan 6e fase. Vraagt wat er voor het probleem in de plaats moet komen.Geven van complimenten Aandacht aan de vraag: wat is er anders of beter? .Construeren van een hypothetische oplossing (fantasie van het bereikte doel) . . basismetingen 4e fase.Gebruik van schaalvragen .Gedurende het gesprek wordt de cliënt door middel van een positieve prikkel bekrachtigd om te praten over doel.

Stuvia.Repareer niets wat niet kapot is .Geschikt voor cliënten die nog in een (pre)contemplatiefase van verandering zijn en nog niet klaar zijn om al over te gaan tot actie. Achtergrond van de oplossingsgerichte therapie OP de Brief Family Therapy Center in Milwaukee onderging het eerdere model van Watzlawick Weakland en Fish een verandering van probleemgericht naar oplossingsgericht. Blijkt uit de uitzonderingen op het probleem (verborgen wondertjes). gedetailleerde vragen en beloningen van de therapeut spraken de cliënten vaker over oplossingen.nog geen verbetering voor de intake . Pretreatment change of al bewuste herhaalbare uitzonderingen? Dan oplossingsgericht.geen toekomstige oplossing in gedragstermen geformuleerd kan worden (hypothetische oplossing) Oplossingsgericht 3 vuistregels: .leidt tot minder burn-outs bij therapeuten . Door uitlokkende vragen.Respecvolle en empowering werkwijze .Even effectief voor mensen met een lager SES als voor mensen met een hogere SES . Briefer 1: Pas probleemgericht gaan werken wanneer: .  Niet kijken naar aard van het probleem maar in de aard van de oplossing  Open vragen stellen of vragen waarop ‘ja’ geantwoord kan worden (yesset)  Vraag herformuleren als cliënt ‘maar’ zegt  Taak is: ontdekken wat cliënt al goed doet.  Dus vragen naar uitzonderingen en naar hypothetische oplossingen Volgens de beslisboom van het 1e expertsysteem. biedt hoop en bevordert creativteit (brainstorming ipv blamestorming).Als iets werkt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal oplossingsgerich t werken? .geen uitzonderingen zijn . . verandering en hulpbronnen.  Therapeut schept context waarin verandering mogelijk wordt  zorgt voor goede samenwerkingsrelatie. doe er meer van .Gemiddeld hetzelfde resultaat als bij de probleemgerichte benadering in iets minder sessies.com .  Doel huiswerk: meer succeservaringen bezorgen  Complimenten van therapeut bestaan uit herlabelen  woede is teken van zorg  Uitgangspunt: cliënt heeft begin van oplossing al.

.Belangrijk om inschatting te maken van de relatie tussen de cliënt en de therapeut. . Cliënt kan bezoeker. Nog niet bereid zelf aan het probleem te werken Mogelijke huiswerkopdracht zou kunnen zijn om te observeren wat hij of zij zo wil houden en wat veranderd moet worden.Als iets niet werkt. Therapeut moet erkennen hoe vervelend en frustrerend de situatie voor de cliënt is en moet zijn sterke kanten en goede bedoelingen bevestigen. Cliënten die zichzelf nog niet als deel van het probleem of de oplossing beschouwen maar die wel informatie over het probleem verschaffen. geeft de volgende richtlijnen voor de eerste sessie: 1. Klagers of zoeker Klanten of Kopers Briefer 2. Bezoeker of voorbijg anger Zelf vinden ze dat ze geen probleem hebben.com .lijst ontstaan van wat cliënt en therapeut moeten gaan doen: het vervangen van de niet-werkende oplossingspogingen door betere oplossingspogingen. in interactionele termen en klein. Therapeut moet het lijden erkennen en de klager complimenteren voor het zoeken van hulp. . een expertsysteem voor oplossingsgerichte therapie. doe dan iets anders Tijdens intake: . 1e gesprek vaak afgesloten met complimenten en geen huiswerk. te beschrijven als het begin van nieuw gedrag. Doelen moeten belangrijk en betekenisvol zijn voor de cliënt. Als er uitzonderingen zijn of als .Door middel van onderhandeling moet gekomen worden tot een oplosbaar probleem. waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie en hulpbronnen van de cliënt. klager of klant zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . of door de rechter. simpel en haalbaar zijn. worden vaak door een ander naar de therapeut gestuurd.Stuvia. Is er een klacht? Nee alleen complimenten geven Ja  Ga naar stap 2 Nee  Hypothetische oplossingen construeren Ja  Zoeken naar verschillen tussen de uitzonderingen en de klacht Doelen stellen en huiswerk geven 2.Informatie over eerdere behandelingen en de fouten van voorgangers kunnen informatie geven over wat niet hielp. Wel kan vervolgafspraak gepland worden om verder te praten. De last van de oplossing plaatsen zij elders. Zijn er momenten waarop de klacht er niet is of minder erg (uitzonderingen?) 3. Therapeut geeft doehuiswerk. Geven aan dat zij iets willen gaan doen aan hun klacht.

wat er niet veranderd moet worden  Dit expertsysteem noemt niet de mogelijkheid tot verdieping in de klacht. Als er geen hypothetische oplossing is geconstrueerd  Cliënt moet observeren wat men zo wil houden. Probleem hierbij NIET noemen. Cliënt krijgt gelegenheid iets te vertellen over zijn probleem Doelformulering. Vraag naar details 3. zoals werk. De volgende aspecten kunnen worden bestudeerd om zo veel mogelijk oplossingen te vinden: Volgorde van gedragingen Betekenis die aan de situatie wordt gegeven Frequentie waarmee klacht optreedt Fysieke locatie waar de klacht plaatsvindt Mate waarin de klacht onvrijwillig is Welke significante anderen in de klacht betrokken zijn Wie of wat de schuld heeft Omgevingsfactoren. vervolgafspraak aanbieden om samen uit te zieken wat de cliënt verder het .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal een hypothetische oplossing is geconstrueerd  4. *Ook kan aan de hand hiervan verbeteringen worden ontdekt tussen aanmelding en intake *De motivatie kan worden ingeschat Inschatten welke relatie met cliënt.com . Vraag naar het wonder kan hier worden gesteld.Stuvia. Geef complimenten 4. Zoek de uitzondering 2. financiën en woonruimte Relevante fysiologische of gevoelstoestand Verleden Catastrofale of utopische toekomstverwachtingen met betrekking tot de klacht Blz 71 standaardprotocol! 1e stap 2e stap 3e stap Klacht en geschiedenis van het probleem. Zoek hoe de uitzondering tot stand kwam 5. Vragen naar uitzonderingen (waarbij een deel van het wonder soms al een beetje aanwezig is of momenten waarop de klacht zich niet voordoet of minder erg is) Volgorde hierbij: 1. Projectie van de uitzonderingen naar de toekomst *Gebruik van schalen is nuttig bij lastig te omschrijven problemen. daarvan besloten worden wat de therapeut moet doen: Bezoekersrelatie Complimenten geven.

.com . waarbij de cliënt elke avond moet voorspellen of de volgende dag een goede of slechte da zal worden De cliënt de opdracht geven 1 dag te doen alsof het wonder gebeurd is en te kijken wat voor effect dat heeft De cliënt de opdracht geven door te gaan met wat werkt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Klagersrelatie zonder uitzonderingen of doel Klagersrelatie met ‘spontane’ uitzonderingen Klantrelatie zonderuitzonderingen Klantrelatie met uitzonderingen best zou kunnen gaan doen Observatieopdracht geven waarbij de cliënt erop moet letten wat er gebeurt dat moet blijven gebeuren en erop moet letten wat hem of haar het idee geeft dat dit probleem opgelost kan worden Voorspelopdracht geven.Stuvia.

waarbij aanmeldingsklachten worden vertaald in veranderingswensen en waarin de bekwaamheden van het kind in beeld worden gebracht.com .  Kennismaking . Huibers  model ontworpen voor een competentiegericht intakegesprek. ben je dan goed op weg naar je therapiedoel? Hoe hou je dit aan de gang? Hoe voorspel je dat je hiermee door zult gaan? Hoe zullen anderen merken dat je hiermee doorgaat? Vanuit het gezichtspunt van de cliënt Vanuit gezichtspunt van de ander Brugbouwen en kaderen Naar het doel van doorgaande uitzondering en Blz.Stuvia. 75 vervolgsessies Intake met ouders en kind.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Stap Zoeken Contextversc hillen Specificaties Bij een doel Bij een probleem Vragen Wanneer doe je al iets van wat je wilt? Wanneer is het probleem er niet of minder Wat is er anders aan die momenten? Wat doe je dan anders? Wat denk je dan anders? Wat zien anderen je dan anders doen? Wat doen zij dan anders. als zij dat zien? Als je doorgaat met die dingen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  Therapeut tekent 2 cirkels  Schaalvragen  Evaluatie  Complimenten over inzet/openheid + vervolgafspraak .Stuvia.com .

(zo wordt tekenen op een bloknoot wel beloond. Het gaat om het leren van betekenissen. brede. Gedrag wordt NIET bepaald door wat eraan vooraf gaat. indirecte voorafgaande situatie die tijdelijk de effectiviteit van een bekrachtiger. *Individu speelt actieve rol bij produceren van gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2.Stuvia. straf of de kans op een bepaald gedrag verandert. Antecedenten (A) Prompts Specifiek antecedent die het gedrag vergemakkelijkt. Tweefactorenmod el van Mowrer Operante conditionering Gedrag is altijd ingebed in een context Antecedenten Consequenties (voorafgaand aan het gedrag) (gebeurtenissen die op gedrag volgen) Klassieke conditionering Operante conditionering *ABC-model Setting events Algemene. De gevolgen van gedrag worden bewust selectief gehanteerd. zoals een instructie. *Dit gedrag beïnvloed de omgeving  leidt tot consequenties. *Wanneer iemand het gewenste gedrag zelden vertoont. .com . maar door dat wat op het gedrag volgt. Discriminerende prikkels Geeft aan op welk moment bepaald gedrag waarschijnlijk beloond zal worden. gegeven voorbeeld of fysieke begeleiding. waardoor gedrag versterkt of verzwakt wordt. waardoor de omgeving voorspelbaar wordt. gebaar. Leert men verbanden tussen het eigen gedrag en de effecten daarvan. *wanneer gedrag wordt versterkt/bekrachtigd  neemt de kans toe dat dit gedrag getoond wordt. Men ondergaat een leerproces en heeft geen invloed op de contingentie tussen prikkels. Bij differentiële bekrachtiging wordt de respons in de ene situatie wel en in de andere situatie niet beloond. kan een prompt helpen het gedrag te starten. Contingency management = creëren nieuwe leersituatie voor het kind met operante principes. technieken gebruikmakend van operante conditionering Klassieke conditionering Er ontstaan verbanden.

Positieve bekrachtiging Gedrag wordt waarschijnlijker gemaakt door het aanbieden van een gevolg. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal *fading = prompts verminderen geleidelijk als het gedrag voldoende vaak voorkomt. bijvoorbeeld punten . Technieken om gedrag te versterken Positieve versterking Positieve stimuli toedienen zodat het gedrag optreedt. maar tekenen op behang niet) Gedrag (B) Shaping (vormen) Chaining (ketens bouwen) Het belonen van successieve Keten van gedragingen wordt gemaakt. Zo is negeren extinctie als de bekrachtiger bestond uit aandacht.eetbare stimuli .Inwisselbare stimuli (tokens). van kleine stapjes in de waarvan de beloning pas aan het eind richting van het gewenste gedrag komt.Tastbare stimuli . Tokens = gegeneraliseerde bekrachtigers.Sociale stimuli.Stuvia. dienen of iets prettigs weg te halen. Extinctie (uitdoving) Wordt een respons niet meer bekrachtigd. die je tegen allerlei dingen kunt inwisselen Back-up bekrachtigers= daar waar je ze tegen in kunt wisselen Stimulusgeneralisatie = gedrag gaat ook vertoond worden in niet-behandelde situaties Responsgeneralisatie = veranderingen in ander gedrag dan die geoefend zijn. Consequenties (C) Negatieve Straf bekrachtiging Gedrag wordt Gedrag wordt waarschijnlijker waarschijnlijker gemaakt door iets gemaakt door iets vervelends weg te negatiefs toe te laten halen. aproximaties.Activiteiten . bijvoorbeeld prijzen .com .

Stuvia. *Time-out (from positive reinforcement) = meest gebruikte straf.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal *Versterkers moeten ook echt als versterker werken ze moeten onmiddellijk worden toegediend na het optreden van het gewenste gedrag.com . maar door iets vervelends niet te geven of met iets vervelends op te houden.  In onplezierige relaties beloont men elkaar gewenste gedrag niet door iets prettigs te geven.Straf leidt tot onderscheid tussen situaties waarin wel en niet gestraft wordt. worden aversief . Gebruik maken van technieken om dat gedrag te versterken dat niet samengaat met het ongewenste gedrag: DRO.Positief: iets moet toenemen. *Dan doelgedrag concreet en telbaar gespecificeerd worden.Straf kan een negatief zelfbeeld tot gevolg hebben . Negatieve versterking Technieken om gedrag te verzwakken Differential reinforcement of other behavior (DRO) Is het belonen van tegengesteld gedrag. Straf . Nadeel = onnatuurlijk. Negatieve stimuli weg te halen.Negatief: iets moet verminderen . *In combinatie met beloningsprogramma. Bijvoorbeeld dmv puntensysteem (tokens). Straf moet spaarzaam en in combinatie met andere middelen ingezet worden. *Eerst inventariseren wat voor kind positieve versterker is. alleen in combinatie met andere middelen. want aantal nadelen: .De ouder geeft door te straffen een voorbeeld van ongewenst gedrag . Daarom voorkeur aan natuurlijke beloningen (zaken die al in omgeving van kind voorkomen).Met een straf wordt geen alternatief geboden en leert het kind het gewenste gedrag niet. moet afgebouwd worden. .De persoon die straft en de situatie waarin het gebeurt. *Dan tellen hoe vaak het (on)gewenste gedrag voorkomt. *Straf vooral bij zelfdestructief gedrag. *Om verzadiging te voorkomen kan men verschillende versterkers gebruiken waaruit men kan kiezen. *Afspreken met kind dat hij of zij een versterker zal krijgen wanneer het gewenste gedrag vaker voorkomt dan nu het geval is. Doel is: . *Boetes (responscost). Accent ligt op positieve formulering.  op lange termijn is dit nadelig voor de relatie  therapeutisch weinig gebruikt.

com . *Het onthouden van bekrachtiging kan leiden tot een emotionele reactie (agitatie). Hierbij moet de dader het effect van zijn gedrag op de omgeving meer dan goed maken en moet hij het gewenste gedrag oefenen. Kan in beloningssystemen die met punten of geld werken. Doel = verzadiging van de versterker. Bij kortdurende sociale isolatie  wordt er een tijd geen positieve versterking gegeven  ook wel time out of positive reinforcement. *Valt tussen uitdoving (geen versterking meer) en straf (negatieve maatregel). Isolatie Boete Overcorrectie Negatieve oefening . *Bij onwillekeurig gedrag waarvan men zich nauwelijks bewust is. *Bij het toepassen van uitdoving is er vaak sprake van een aanvankelijke toename van het gedrag voordat het geleidelijk gaat afnemen. *Meer bewust van de details van het gedrag  door herhaling vermoeidheid  waardoor niet meer vertonen van gedrag wordt beloond door rust.tijdelijke isolatie (time-out) . Alternatieven: . * 20 keer vloeken = niet 20 keer zelfde bekrachtiging = uitdoving Zo wel dan verzadiging (stimulussatiatie)  = dat wat het gedrag versterkt in overmaat aangeboden. Ongewenst gedrag negeren = moeilijk.  past in het streven naar zelfstandigheid en autonomie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Uitdoving (extinctie) Hierbij worden versterkers die normaal gesproken gegeven werden na ongewenst gedrag.  kind vloekt? Nog eens 20 keer doen. *Gedrag verminderen door middel van uitdoving is lastig als het af en toe beloond werd (intermittent reinforcement). als het gedrag zichzelf beloont (bijvoorbeeld bij automutilatie) of meteen beloond wordt door de reactie van het slachtoffer (bijvoorbeeld bij pesten). (snoep stelen = terug geven en wat van zijn eigen snoep uitdelen) Hierbij wordt niet het gewenste gedrag extra uitgevoerd.vorm van boetes (responscosts) *Uitdoving gaat sneller als het gepaard gaat met het belonen van gewenst. niet langer gegeven. in de hoop de waarde van de versterker te ontnemen. alternatief gedrag. maar juist het ongewenste gedrag.Stuvia. Gewenst gedrag = punten Ongewenst gedrag = kost punten *Kind wordt niet gedwongen het gewenste gedrag te vertonen maar het vertonen van het gewenste gedrag wordt aantrekkelijk gemaakt.

*Opgesplitst in stukjes (net als bij geleidelijke benadering) *alle stappen blijven bestaan (bij geleidelijke benadering verdwijnen de stukjes of worden ze minder belangrijk) *Er wordt achteraan begonnen  bij het gedragsdeel dat het dichtst ligt bij de uiteindelijke versterker.Stuvia. kan het gewenste gedrag voorgedaan worden (showing. Dus zeurt het kind alleen in de afwezigheid van vader). • Kind moet zich verwant voelen met het model (ander kind. Langdurig proces. films. Voordoen (modeling) Gedragsketens (chaining) Technieken vanaf de stimuluskant Klassiek geconditioneerde stimulus wekt  onvrijwillig. Discriminatietr Dit wordt gebruikt als niet zozeer het gedrag op zichzelf een . zoals emoties. Als het kind ook dan nog niet het gewenste gedrag vertoont. *Speelt ook rol bij verwerven van inadequaat gedrag. Bij imiteren  geleidelijke benadering toepassen door alles wat er een beetje op lijkt te belonen. *Eerst belonen voor wat het kind al kan en wat er dicht bij komt.com . Ligt tussen vragen en begeleiden in.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Technieken om nieuw gedrag op te bouwen Vormen (shaping) Doelgedrag is anders dan het startgedrag. ook wat het model denkt Modeling = methode om ontbrekend gewenst gedrag uit te lokken. cueing). Bij aanleren van gedragsketens die moeilijk spontaan ontstaan. kan het kind fysiek begeleid worden. boeken) • Niet alleen het uitwendige gedrag. reflexmatig gedrag op. Als het kind het gewenste gedrag niet vertoont wanneer hem of haar daarom gevraagd wordt (prompting. Succesvolle approximatie = geleidelijke benadering  wordt niet de vorm van het gedrag veranderd maar wordt de norm slechts geleidelijk opgevoerd. omdat de bekrachtiging pas na de laatste schakel optreedt. Stimuli hebben meerdere functies  lekker hapje kan werken als klassiek geconditioneerde als operant geconditioneerde stimulus. modeling). Daarom bij werken met kinderproblemen kijken naar het effect van modellen in natuurlijke omgeving kind. Bij stimuli die vooraf gaan aan vrijwillig motorisch of denkgedrag  geen sprake van een automatische opwekking van een reactie (deze stimuli zijn eerder signalen die aangeven of een bepaald gedrag in aanwezigheid van die bepaalde stimuli waarschijnlijk wel of niet beloond of bestraft zal worden)(kind dat zeurt tegen moeder. kan versneld worden door imitatie. in stappen doelgedrag benaderen. kan de aanwezigheid van vader zien als signaal dat zeurgedrag niet beloond wordt.

kan dit gedrag onder controle van de gewenste stimuli brengen.Het gedrag in de oude situatie niet meer altijd. maar af en toe beloond wordt (intermittent reinforcement) .Het gedrag in verschillende situaties geoefend wordt Fading out (geleidelijke vervaging) van de prikkels waarbij het gedrag al waarschijnlijk is. *Ongewenste situatie  gedrag bestraft (alternatief gedrag aanleren) Moet therapeut voor zorgen.Beide situaties gemeenschappelijke elementen hebben . *In gewenste situatie  gedrag beloond. *Stimuluscontrole uitgebreid van de situaties waarin het gedrag is geleerd naar situaties waarin het gedrag uiteindelijk gewenst wordt. *Onderscheid maken tussen situaties waarin het desbetreffende gedrag wel en niet adequaat is.Stuvia.com . Vervaging . maar als de situatie waarin het gedrag optreedt een probleem is. De noodzakelijke extra instructies kunnen geleidelijk worden weggelaten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal aining Generalisatietr aining probleem is. Dit generalisatieprobleem bestaat niet bij mediatietherapie  omdat hierbij de therapie plaatsvindt in de natuurlijke omgeving door de belangrijke volwassenen zelf. Gaat makkelijker als: .

weggenomen of weggelaten. Exposure in vitro = kind wordt in de verbeelding geleidelijk aan blootgesteld aan de angstopwekkende stimulus. *Bijvoorbeeld een kind met smetvrees: wordt blootgesteld aan wat hij vies vindt (exposure)  mag zijn handen niet wassen (responspreventie)  omdat dit door .niet optreedt. want oorspronkelijke verwachting wordt opgegeven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 3: Technieken zonder operante conditionering Men kan ook leren via modeling (leren van wat een ander overkomt en wat je anderen ziet doen) en zelfcontrole (inwendig niveau: en houdt in dat klassieke en operante principes van toepassing zijn op zowel uitwendig observeerbaar gedrag als op cognities. UCS = ongeconditioneerde stimulus UCR = ongeconditioneerde respons UCS+/UCR+ (positieve stimulus en respons) Hoop Verdriet Woede UCS-/UCR(negatieve stimulus en respons) Vrees Opluchting Veiligheid Toegediend Weggenomen Weggelaten Exposure in vivo Belangrijke anti-angsttechniek. Je leert niet alleen van stimuli die anderen je toedienen.en ontsnappingsgedrag geblokkeerd.Emotional desensitisation and reprocessing (EMDR): afleiding bestaat ui het kijken naar de vingerbewegingen van de therapeut of het luisteren naar geluiden uit de koptelefoon . leidt dit tot  uitdoving (extinctie) *Cognitief proces. beelden en gedachten. *Deze betekenis is afhankelijk van of de (on)geconditioneerde stimulus prettig of vervelend is. *Sommige vormen van exposure worden gecombineerd met afleiding: . Omdat de gevreesde UCS. Klassieke technieken *Bij klassieke conditionering leert een kind verwachtingen en betekenissen automatisch.Stuvia.com . *(On)geconditioneerde stimulus  die op een andere stimulus volgt  kan verschillende betekenissen hebben  en tot verschillende emoties leiden.Emotional freedom techniques (EFT): afleiding bestaat uit het met de vingers kloppen op acupunctuurpunten Responspreventi e Hierbij wordt vermijdings. maar ook van stimuli die je jezelf toedient). en of die wordt toegediend.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal veiligheidsgedrag ontspanning zou kunnen optreden (opluchting)  dan zou de smetvrees niet kunnen uitdoven en ontstaat er opluchting in plaats van veiligheid. Hierbij wordt een stimulus gekoppeld aan een stimulus die een tegenovergestelde waarde heeft (een USC/UCR+ in plaats van een UCS/UCR-) *Bijvoorbeeld bang voor honden stimulus hond wordt gevold door stimulus die een anti-angstemotie opwekt. bijvoorbeeld: alcohol.com . Cue-exposure Blootstelling aan een stimulus die trek opwerkt. *Er hoeft weinig inhoudelijk verteld te worden en het is de bedoeling om tijdens de exposure zo min mogelijk te voelen. Contraconditione ring Cognitieve technieken .Stuvia.  wel aan bier ruiken maar niet drinken  treden verwachte effecten van alcohol niet op  hierdoor dooft de hunkering naar alcohol uiteindelijk uit. zonder dat het verlangde ook volgt. *Blootstelling aan iets wat gewenst wordt. Principe van de reciproke inhibitie (wederkerige remming) van Wolpe stelt dat de sterkste wint. dingen voordoen (modeling) of na afloop belonen voor dapperheid (positieve bekrachtiging). *Bij kinderen vaak in de vorm van een heldenverhaal. (blz 109 t/m 113). Dubbele dissociatie De visueel-kinesthetische dissociatie is een tussenvorm tussen exposure en contraconditionering en wordt met name gebruikt voor het bewerken van trauma’s. Alle emoties moeten beschreven worden. in een omgekeerde tijdsvolgorde. *Kan nuttig zijn in geval van een discrete traumatische gebeurtenis met een duidelijk begin en eind.  de aanwezigheid van de held in de verbeelding remt de angst in de moeilijke situatie en deze held kan aanmoedigen (operante prompts). beleeft. *Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat je minder kunt voelen als je jezelf vanuit een (dubbel) observatiepunt ziet en alles achteruit. Implosieve desensitisatie *Traumabewerkingstechniek  hierbij is het de bedoeling om alles zo goed mogelijk te beleven om ervoor te zorgen dat het je na afloop niet zoveel meer doet.

Adolescent anger control .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het anders richten van de aandacht (meditatie. terwijl negatieve gebeurtenissen aan iets tijdelijks specifieks buiten zichzelf toegeschreven worden.Denken + Doen = Durven .Coping cat . dan 3m dan 2 en dan 1 Kinderen met sociale angsten leren hun aandacht terug richten van hun image naar de taak Aandacht richten op het anders gaan toeschrijven van oorzaken.  cognitieve technieken die erop gericht zijn gedachten-inhouden te veranderen.The coping with depression course Voor kinderen met verschillende soorten problemen Voor boze jongeren Voor depressieve jongeren The work (rationale therapie) uit het boek ‘what Works when with children and adolescents’.Vrienden voor het leven . Kun je absoluut weten dat het waar is? 3. Genietlijst Technieken die gedachte inhouden veranderen.Stuvia. Is het waar? 2.Uit de knoop -Denk goed voel goed . Wie zou je zijn zonder die gedachte?  daarnaast wordt gevraagd naar drie tegenovergestelde gedachten.  het leren aannemen van een observerende en accepterende houding en om het omschakelen van een doe-modus naar een zijn-modus. waarvan wordt onderzocht of die niet minstens even waar zijn.en mindfullnesstechnieken). Pleasure event schedule: het kind turft elke avond hoeveel leuke dingen meegemaakt. stelt bij stressgevende gedachten vier vragen: 1. . 5 dingen die je hoort en 5 lichaamssensaties die je nu voelt.  bij elke tegenovergestelde gedachte worden 3 woorden gezocht die een ondersteuning zijn voor die gedachte. Hoe reageer je wanneer je die gedachte hebt? 4.com . dan 4 van elk. Voorbeelden: Voor angstige kinderen . Dit kan op verschillende manieren worden geoefend: Ademmeditatieoefe ning Taakconcentratieoef ening Optimismetraining of attributietraining 5-4-3-2-1 oefening (5 dingen die je hier nu ziet. Positieve gebeurtenissen worden aan iets algemeens blijvends van zichzelf toegeschreven.

of het Sociale is wel aanwezig maar de uitvoering ervan wordt vaardigheidstraining. Probleemgedrag kan verschillende oorzaken hebben: Soms wordt dit probleemgedrag wel bekrachtigd. geremd door angst.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Technieken die denkprocessen veranderen en volgordes aanleren  blz.Stuvia. Sociale vaardigheidstraining  Is belangrijk voor het welbevinden van het kind als kind  Ook voor welbevinden op latere leeftijd  Vaak is onaangepast gedrag het gevolg van interpersoonlijke problemen. zoals woedebuien of depressiviteit.  aantal punten wat leidt tot het vermoeden dat een kind problemen ondervindt in de relatie met leeftijdsgenoten: *Geen of zeer wisselende vrienden *Vaak gepest of geplaagd *aan de kant staan op de speelplaats of bij spelletjes *Nooit met andere kinderen meegaan of die meenemen *Nooit initiatief nemen tot contact met anderen *Nooit meedoen aan groepsactiviteiten *Vermijden mee te doen aan sport *Niet meegaan met een schoolreisje *In de pauze binnenblijven *Andere kinderen van alles de schuld geven *Psychosomatische verschijnselen *Zich niet kunnen verwerven *In contact steeds gespannen zijn *Veel alleen spelen *Veel vechten *Veel opscheppen en overschreeuwen *Omgaan met veel oudere of jongere kinderen  vaak behandeld door kindergroepstherapie met sociaalgeïsoleerde kinderen  hier worden de technieken besproken die worden gebruikt bij sociale vaardigheidstraining met individuele kinderen. 118 t/m 120  ‘zelfcontrole’ en ‘denk goed voel je goed’. Het gewenste sociale gedrag is niet geleerd. Sociale vaardigheidstraining met kinderen. . Operante aanpak  terwijk gewenst sociaal gedrag niet wordt mediatietherapie bekrachtigd.com . Er bestaan checklists voor ouders en leerkrachten  op deze manier kunnen de aan te leren vaardigheden geselecteerd worden.

3e techniek = Het kind het gemodelde gedrag na laten doen. In totaal 50 vaardigheden. 2. 6. *Vaak herhalen met verschillende modellen 1. *Mode moet identificeerbaar zijn: leeftijd en geslacht moet enigszins gelijk zijn met het kind. Motorisch in rollenspel of poppenspel (wat als voordeel heeft dat er van rol gewisseld kan worden.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1e techniek = het geven van instructies 2e techniek = Het tonen van een model Worden geholpen bij het analyseren van een vaardigheid.  Moet individueel op maat gemaakt zijn. voordat het rollenspel begint . *Coping-model werkt beter dan mastery-model. *Sommige kinderen vinden dit moeilijk  dan behulp van geluid. In de verbeelding (kind met gesloten ogen fantaseren dat het zich gedraagt zoals het model) 2.com . Beginnende sociale vaardigheden Gevorderde sociale vaardigheden Vaardigheden in het omgaan met gevoelens Alternatieven voor agressie Vaardigheden in het omgaan met stress Planningsvaardigheden (blz. 3. 123 t/m 125)  elke vaardigheid bestaat uit 4 tot 6 gedragsstappen. 4. onderverdeeld in 6 categorieën: 1.  stappen gemodeld.  het gaat om het aanleren in plaats van het afleren. Verbaal (kind vertelt wat het doet) 3.  checklist met vaardigheden gebruiken om tekorten op te sporten en een programma te ontwikkelen. 4e techniek = feedback 5e techniek = Oefenen van gewenste gedrag Sociale vaardigheidstraining met jeugdigen. Dit is met name nuttig als het kind hinderlijk gedrag vertoont) Therapeut duidelijk benoemen waarvoor het kind wordt geprezen. zoals vriendschap sluiten Model moet de taak zelf ook een beetje moeilijk vinden en het probleem geleidelijk overwinnen.of filmfragmenten Als huiswerk dat het gedrag in andere situaties en met andere mensen moet oefen en daar verslag over uit moet brengen  vervolgens krijgt het kind complimenten en/of verdere training. *echt model werkt beter dan iemand in de film. 5.

 voordeel = geen angsthiërarchie van makkelijk naar moeilijk opstellen. eigenschappen of vaardigheden over te brengen naar een reeks gelijksoortige moeilijke situaties van vroeger. Proces verloopt volgens aantal stappen: 1. Bij kinderen vanaf 7 jaar. hulpmiddel (posthypnotische suggestie . Verbeeldingstechnieken. Het ophalen van hulpbronnen 3. zelfvertrouwen.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  feitelijke problemen jeugdige zijn bepalend voor de inhoud van het rollenspel  huiswerk is om de geleerde vaardigheid in het dagelijks leven te oefenen. zoals jaloezie. en vervolgens naar het heden en de toekomst. Het model kan niet alleen gebruikt worden voor angst.  er wordt bij dit model gebruik gemaakt van: Een affectbrug Aan de hand van een emotie wordt teruggegaan in de tijd naar een eerder moment waarop die emotie werd beleefd Een gevoel wordt gekoppeld aan een toegediende stimulus Zoals vaardigheden. worden anti-angsttechnieken vaak in de verbeelding uitgevoerd. Exposure in de verbeelding : afleiding en cognitief component. concentratievermogen. Voor het behandelen van trauma’s  EFT en EMDR (al genoemd)  hierbij wordt afleiding gebruikt in de verbeelding en speelde het denken over zichzelf een rol. Het veranderen van de geschiedenis 4. schuld en boosheid.  Voorbeelden van hulpbronnen zijn: optimisme. maar ook voor andere ongewenste gedragingen en emoties. in plaats van of voorafgaand aan blootstelling in de werkelijkheid.com . vermogen en houdingen Het verplaatsen naar de toekomst Ankeren Ophalen van hulpbronnen Future pacing Posthypnotische suggestie  Het gaat er bij dit model niet om positieve emoties over te brengen naar een steeds iets moeilijkere situatie. Het zoeken van de reeks moeilijke situaties 2. Het oude fobiemodel  Uit de NLP. de ‘change history’ is een anti-angstverbeeldingstechniek die een tussenvorm is van een traumabehandeling en een fobieaanpak. Het gaat erom vermogens. nuchterheid en relativeringsvermogen. Toekomst (future pacing).

Het late samenvallen van ankers (collapse. Bij fobieën rekening houden met: . tot een moment waarop hij of zij een gevoel had alsof hij de hele wereld aankon.60. Lijst maken van de minst beangstigende tot de meest gevreesde situatie 2. • Procedure begint met een uitleg over de ‘spanningsmeter’ (van 0=ontspannen tot 100=gespannen) • Vervolgens moet cliënt in verband met zijn angst een situatie bedenken die 20. zoals relaxatie. Bovendien is deze angstremmende respons al aanwezig en hoeft deze slechts naar boven te worden gehaald. aan te moedigen en te belonen 4.40. Dit doet hij door dingen door te doen. 126 t/m 132 Het remmen van angst met een goed oud gevoel. Kan in de vorm van een heldenverhaal. • Als dit gevoel adequaat lijkt voor de angsthiërarchie  3 bijvoeglijke naamwoorden noemen die het goede gevoel beschrijven • Cliënt moet dit gevoel door zich heen laten gaan en in gedachten verplaatsen naar de gedachte van de angsthiërarchie Effectief = in vergelijking met systematische desensitisatie: het sterkere positieve gevoel dat kan worden gebruikt ten opzichte van een neutraal gevoel.Beschikt het kind al over goede copingstrategieën? .anchors) Blz.Stuvia.  Bij een simpele fobie  methode: van het remmen van angst met een sterk positief gevoel dat het kind al eerder heeft beleefd.  Zie blz 135 t/m 138 Het helden verhaal Emotive imagery (emotieve verbeelding) = het oproepen van plezierige emoties in de verbeelding. De inhoud van het verhaal moet worden afgestemd op de reacties van het . Het kind moet de ogen sluiten en een verhaal vertellen waar de held het kind in de moeilijke situaties helpt.  Hierbij wordt reciproke inhibitie of contraconditionering gebruikt.com . 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal over het positieve gebaar) en controle via het negatieve startanker 5.80 graden spanning op zou leveren • Bij het opstellen van deze hiërarchie gaat therapeut op zoek naar beangstigende aspecten • Liche trance  cliënt moet terug gaan in zijn eigen verleden. Het kind kiest een held en vertelt daar iets over 3.Maakt het kind onderscheid tussen begrijpelijke schrik als nuttige oriëntatiereflex en onnodige angst? *Vaak is 1 sessie genoeg om een enkele fobie (examenvrees) voorgoed te laten verdwijnen. instructies te geven.

Bij verschillende soorten nachtmerries  verschillende soorten interventies. maar wel sprake van belangrijke traumatische gebeurtenissen 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal kind. Dromen over niet echt gebeurd trauma  gebruik m. Geen nachtmerries en angstdromen. medische ingrepen en chronische klachten. Dus als je voortijdig stopt of wakker wordt.  cliënt is niet alleen toeschouwen en hoofdrolspeler in zijn dromen maar ook auteur en regisseur  cliënt kan tekst herschrijven en nieuwe regieaanwijzingen geven. *Droom een boodschap en betekenis?  kind moet een dialoog met de agressor voeren *Bij rouwproblemen  dialoog met de overledene voeren Nachtmerrieachtige droom  Omdat onaf.com . Te merken aan: Kinderen staan open voor suggesties Kinderen dissociëren makkelijk spelen op straat en tegelijkertijd op zee Kinderen kennen tijdsvervorming in spel lijkt een minuut een uur Kinderen hebben amnesie ze vergeten makkelijk Kinderen hebben sensorische Bij spel voelen ze het niet wanneer ze vervormingen in hun broek plas Kinderen nemen dingen letterlijk  Door middel van zelfhypnose krijgen kinderen een actieve rol in de behandeling en wordt hun autonomie en zelfvertrouwen versterkt.  Hypnotherapie kan worden gebruikt bij: buikpijn . Dromen en nachtmerries 1.Stuvia. hoofdpijn. bedplassen. Hypnose -> kinderen tot 18 jaar zijn hypnotiseerbaar. Geen nachtmerries en angstdromen. slaapstoornissen. Dit wordt dagdromend geoefend.aken van een apart soort geschiedenisverandering: de regisseurtechniek van Araoz. eczeem. Nachtmerries en angstdromen? 2. astma. . geen sprake van belangrijke trauma’s Deze eerst behandelen Dan worden deze bewerkt Beginnen met gewone antiangsttechnieken.

com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .Stuvia.

zoals de ouders of leerkracht van de cliënt. (meestal treedt er wel generalisatie op over gedragingen. broertje gaat bijvoorbeeld ook vooruit. En op de behandelingsinstelling of aan huis. en over kinderen. Ouders krijgen adviezen waar ze om vragen. of alleen moeder. Voordel en Aanpak begint bij machtigste van het systeem: de ouders. De moeder leert tijden mediatietherapie vaak nog meer. *Pure gedragstherapiecursus of gecombineerde Rogeriaansegedragstherapeutische-rationele cursussen.  Enorme wetenschappelijke evidentie. Therapie door middel van mediatie  Hierbij wordt een cliënt behandeld via anderen in zijn of haar natuurlijke omgeving.  Meest gebruikte werkwijze in gedragstherapie met kinderen van 3 tot 12. bijvoorbeeld schoolproblemen moeten apart worden aangepakt) - Kan plaatsvinden in: groepen (oudercursus) of in een individueel gezin. zoals enkele theoretische basisprincipes en een algemene aanpak van kinderproblemen. *In gecombineerde cursus kan aandacht worden . ander onbehandeld gedrag verbetert ook. en in de tijd. Kind en ouders veranderen. Mediatietherapie met ouders Men gaat ervan uit dat probleemgedrag van kinderen beïnvloed kan worden door hun ouders. Daarnaast wordt weerstand tegen de therapie en het gevoel van falen van de ouders hiermee voorkomen Er is geen sprake van een generalisatieprobleem  nieuw gedrag wordt direct aangeleerd in de situatie waarin het verwacht wordt en zal moeten optreden. wordt geïnstrueerd en begeleid in een andere aanpak van hun kind. Er is midner kans op terugval na de behandeling  veranderde kind niet terugkeert naar een onveranderde omgeving.Stuvia. Oudercursus van Van Londen *Pure gedragstherapiecursus *Hierin wordt het zelfbeeld en gedragsbeïnvloeding behandeld. de verbetering houdt stand. Daarom is het voor de hand liggend om de ouders bij de therapie in te schakelen.  ouders. maar weinig behandelingen die echt bewezen effectief zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 4. maar niet over situaties.com . Therapeut kiest voor mediatietherapie als: bij de intake geen gezins-of echtpaartherapie of individuele behandeling van ouder of kind nodig lijkt te zijn.

De ouders brengen de algemene doelstellingen en klachten terug tot een aantal afzonderlijke gedragingen dat een toename of afname vereist.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Advisering van de ouders volgens Holland besteed aan gespreksvaardigheden en gezond denken. 3. A= antecedents (situaties) B= behavior (gedragingen) C = consequents (gevolgen) Vaak is dit al voldoende  ouders hebben inzicht verkregen in het probleem en hebben hun eigen reacties zodanig veranderd dat het kind zich ook anders is gaan gedragen. De ouders bespreken de situatie waarin het ongewenste gedrag niet mag voorkomen. worden gemaakt. Gekozen doelen en middelen moeten door ouders.Stuvia. Het is gewenst altijd de nadruk te leggen op de opbouw van gewenst gedrag. De ouders beschrijven het gedrag dat zij wel wensen. een baseline. De ouders beschrijven het gedrag zoals dat op het moment voorkomt in observeerbare termen 5. waardoor een goede keuze gemaakt kan worden uit de mogelijke maatregelen. *Thuis systematisch observeren volgens ABC schema. Mogelijke therapeutische maatregelen worden beschreven in de volgende gesprekspunten: 8 t/m 17 in blz gg in samenvatting. Soms niet voldoende: dan moeten de mogelijke therapeutische maatregelen worden besproken. Hiermee kan voormeting.com . De ouders kiezen een enkel gedragsprobleem. De technieken voor het verminderen van het gedrag hebben geen positieve neveneffecten op de ouder-kind relatie. Aantal reden: - - Het verminderen van ongewenst gedrag zegt niets over het gedrag dat ervoor in de plaats moet komen en geeft het risico dat het nieuwe gedrag net zo ongewenst is als het oude. . De ouders bespreken de situatie waarin het gewenste gedrag zou moeten optreden. 6. Aan de hand van 5 gesprekspunten: 1. *Op basis van de ABC-observaties kan een functionele analyse worden uitgevoerd. De ouders stellen algemene doeleinden en klachten vast 2. Ze stellen de discriminerende stimuli voor het gewenste gedrag vast 7. terwijl dit wel geldt voor de technieken voor het opvoeren van gewenst gedrag. waarop ze zich willen concentreren 4.

*Jonge kinderen: vaak combinatie van belonen en negeren of time-out.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal therapeut en door het kind als redelijk worden gezien.com . Therapeut helpt dan bij onderhandelingen en het toewerken naar een onderling contact .Stuvia. *Kind ouder dan 7: sociale en materiële versterking vaak niet meer voldoende en kunnen puntstemen worden gebruikt. Kind moet dus uitleg krijgen over programma. *Kind vanaf 12 jaar: therapeut eerder een bemiddelde rol spelen tussen ouder(s) en kind.

De ouders hebben gedragsklachten die zij zeggen niet te kunnen veranderen .Vaak worden vage formuleringen gebruikt . dat als het kind de belangrijkste dingen doet. . . Programma wordt eerst aan alle betrokkenen uitgelegd: *Doe lijst: een lijst met al het gewenste gedrag * Niet-doe lijst: een lijst met al het ongewenste gedrag *Een lijst met alle dingen die het kind prettig vindt.com .Het is vaak gemakkelijker om negatieve gedragingen te formuleren dan positieve .Het kind voelt zich ingeperkt en heeft het idee dat zijn zelfstandigheid wordt belemmerd door zijn ouders. Vervolgens: komen tot voorbeelden. lijsten verder aanvullen.Opstellen van het token-programma.Stuvia. Kan ook dat therapeut ze samen invult. zijn de tokens overbodig geworden en kan het programma geleidelijk worden afgebouwd. Als de frequentie van de positieve interacties is toegenomen en is gegeneraliseerd naar andere situaties.Uitleg van de bedoelingen van het token-programma.De controle en bijsturing van het programma.Opstellen van een baseline om de frequenties van klacht.De ouders gebruiken alleen straf en het onthouden van privilages als hanteringsmethode . (A) .en doelgedragingen voor aanvang van het programma vast te stellen. Bij moeilijkheden moet snel worden ingegrepen omdat dit de motivatie sterk verlaagd (B). Tokenprogramma’s waarbij positief gedrag wordt beloond en voor ongewenst gedrag betaald moet worden 2. Afweging van het belang van het gedrag Bepaal eerst de kosten (boetes voor ongewenst gedrag en de prijs van de versterkers) en balanceer vervolgens de inkomsten zo. Kunnen zich een aantal problemen voordoen: .. 1. Het gedrag blijft dan in stand door natuurlijke sociale versterkers. hij een (A) Er zijn twee soorten tokenprogram ma’s: Bij het balanceren van inkomsten en uitgaven moet rekening worden gehouden met de . Tokenprogramma’s waarbij uitsluitend positief gedrag wordt beloond (in gezinnen waar al teveel negatieve controle wordt uitgeoefend) 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Token-programma’s volgens Coe Token programma geïndiceerd in de volgende gevallen: . Doel = dat iedereen weet welk gedrag precies bedoeld wordt en dat er overeenstemming is over de wenselijkheid of onwenselijkheid van dat gedrag.Afsluiting van het programma. Dan stuurt therapeut ze naar huis. .

De tokens worden geen gegeneraliseerde versterkers.Moeder vindt de uitvoering van het programma te moeilijk . Videohometraining bestaat uit: maken van videoopnamen.De ouders houden zich niet aan de afspraken . Videofeedbackinterve ntie Richt zich op ouders van kinderen van 1 tot en met 3 jaar met lastig gedag. Men leert te letten op gewenst gedrag van het kind en daarop af te stemmen (tonen dat men het gewenste gedrag gezien heeft). Er moet niet te lang worden vertrouwd op de waarde van tokens (gegeneraliseerde versterkers). zodat het versterkers op kan leveren. De nadruk moet liggen op positieve versterkers Elk ongewenst gedrag kan positief worden geformuleerd. omdat de uitstel van beloning te lang is. waarbij het kind tokens op de bank zet en spaart voor speciale dingen die niet zijn ogenomen in het normale token-programma. omdat het teveel negatief gedrag vertoont . Het is dan nodig over te schakelen op direct belonen. Streven naar overvloed in plaats van armoede 3. Gebaseerd op: gehechtheidstherie van Bowlby en Aindsworth en op de coercion theorie van Patterson.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal volgende punten: (B) Problemen die zich bij de uitvoering kunnen voordoen: redelijk aantal versterkers krijgt.Het kind spaart zijn tokens en wisselt ze niet in. Doel = ouders leren hoe ze sensitief kunnen disciplineren. waarna één of beide ouders worden getraind. 2. . Een oplossing is een ‘banksysteem. analyse van de opname door de therapeut en feedback met behulp van geanalyseerde opname aan de ouder(s). Bovendien kan het kind met zoveel tokens bijvoorbeeld nachten lang op blijven. Later gebruikten ze meer videohometraining. . Tot slot vindt een nameting plaats.Stuvia. .Het kind gaat failliet.com . waarbij men zich richt op de bouwstenen van succesvolle communicatie. Training aan huis volgens Hawkins. Begint met een observatie in de thuissituatie.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Centraal staat: het geven van positieve feedback op video-opnames van ouder-kind interacties in de thuissituatie. reageren op medewerking of verzet en het gebruik van time-outs. 3. afname van een vragenlijst om de ernst van de gedragsproblemen en het stressniveau van de ouders te bepalen en observatie van de ouder-kindinteractie tijden kindgericht spel. Thema’s die behandeld worden: .Sensitieve keten (Signaal van het kind. Positieve bekrachtiging als disciplineringsmethode) . Eerst worden moeder en kind in dagelijkse situaties gefilmd. Training van de ouders in kindgerichte interacties.Spreken voor het kind (stimulering van nauwkeurige waarneming van signalen van het kind door verbalisering van gezichtsuitdrukkingen en non-verbale signalen van het kind.Child Interactaction Therapy  ouders van kinderen van 2 tot 7 jaar met gedragsproblemen. respons van de ouder en reactie van het kind. Ouder en kind in spelkamer getraind Ouder via een oortelefoontje door therapeut gecoacht.com . Inductie en afleiding als disciplinestrategieën) . Het leren tonen van empathie en begrip voor het kind in disciplineringssituaties) Ouderkindinteractietherapie Parent. Ouders leren opdrachten geven. De ouder leert positieve aandachtsvaardigheden te gebruiken en mild verstorend gedrag actief te negeren. 2.Delen van gevoelens (Aanmoediging van affectieve afstemming op de emoties van het kind. Sensitieve time-out als disciplinering) .Exploratie versus gehechtheidsgedrag (het vertonen van contactzoekend gedrag en spel van het kind en uitleg over verschillende benodigde reacties van de ouder. .Stuvia. Assessment door middel van een interview met ouders. waarop vervolgens feedback gegeven wordt. Volgende fase: 1. oudergericht spel en opruimen.

Berispingen 10. Ouders van kinderen t/m 16 jaar met externaliserende of internaliserende problematiek.Vaardigheden.Compromissen 1 11. Parent management training volgens Kasdin Fasen: 1. Stimuleren door aanmoediging 2. Nederlands bewerkt van: Australische Positive Parenting Program (Behavioral Family Intervention). Positieve bekrachtiging. Zicht en toezicht houden 4. Positief betrokken zijn (blz 161 voor voorbeelden) Eerste onderzoekscontact: nemen ouders de ingevulde vragenlijsten mee (CBCL. Definiëren. Korte individuele voorlichtingsgesprekken 3.Compromissen 2 12. Grenzen stellen 3. Samen problemen oplossen 5. oefening en afsluiting. Gezinsbijeenkomst 8.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Parent management training Oregon (PMTO) Richt zich op ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar met externaliserende gedragsproblemen. observeren en noteren van gedrag 2. NOSI) en wordt de parent daily report afgenomen (= lijst van gedragsproblemen die het kind in het afgelopen half jaar al dan niet heeft vertoond). Time-out from reinforcement 4. Shaping en schoolprogramma 6. Training in opvoedingsvaardigheden bij Triple-P = positief pedagogisch programma . al dan niet in combinatie met hyperactiviteit. Laag frequent wangedrag 9. puntenprogramma en prijzen 3.com . Terugblik en probleem oplossen 7. TRF. 5 niveaus: 1. Aandacht geven en gepland negeren 5. Gericht advies bij specifieke zorgen 4. Voorlichting en informatie via media 2. Zie blz 162-166 voor een toelichting. terugblik.Stuvia. Ouders leren door rollenspel 5 groepen vaardigheden: 1.

Zelfredzaamheid: vertrouwen op je eigen oordeel en het vermogen om zelf problemen op te lossen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gedragsproblemen 5.Stuvia. logische consequenties trekken. Gezinsinterventies bij ernstige gedragsproblemen: training in opvoedingsvaardigheden. direct aanspreken. Waarbij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden wordt aangemoedigd. Leiding geven: zelf je doelen. veranderen van disfunctionele denkpatronen. gevaarlijke situaties voorkomen en met voldoende stimulans voor ontwikkeling 2. Ongewenst gedrag hanteren: overdracht van basisregels. Gewenst gedrag bevorderen: prijzen en complimenteren. strategieën en succescriteria kiezen 4. 3. 2. Creëren van een veilige en uitdagende omgeving: beschikbaar zijn als ouder. met kinderen praten. gedragskaarten gebruiken. spontane leermomenten gebruiken. leren ontspannen en elkaar ondersteunen bij de opvoeding.com . Voor jezelf zorgen als ouder. Realistische verwachtingen hebben die passen bij de leeftijd 5. leuke activiteiten ondernemen 3. stilzitten. negeren. Het hanteren van een aansprekende discipline met consistente en voorspelbare regels 4. Er wordt gebruik gemaakt van 17 opvoedstrategieën die worden verdeeld in 4 groepen: 1. Zorgen voor een positieve leeromgeving. time-out toepassen 4. Bij tiple-P omvat zelfregulatie de volgende 5 aspecten: 1. duidelijke instructies geven. Deze opvoedstrategieën zijn gebaseerd op de 5 basisprincipes van positief opvoeden: 1. affectie tonen 2. positieve aandacht geven. Persoonlijke effectiviteit: succeservaringen zien als resultaat van eigen inspanning 3. vragen vertellen en voordoen. Positief contact bevorderen: tijd en aandacht geven. Nieuwe vaardigheden aanleren: voorbeeld geven. Zelfsturing: je eigen aandeel en dat van je kind realistisch in kunnen schatten en kunnen reflecteren op je aanpak .

Groepsbijeenkomsten stellen de ouders in de gelegenheid om zich de positieve opvoedingsmomenten van hun ouders te herinneren en om te begrijpen hoe ze eigen succesmomenten in de opvoeding teweeg brachten. * voor kinderen van 3 tot 13 jaar is de methode bruikbaar.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. 5 t/m 8  innerlijke en externe steun wordt gemobiliseerd 9 t/m 15  de vaardigheid wordt goed omschreven en wordt er een oefenplan gemakt met geheugensteuntjes.Stuvia. richt zich op groepen waarin de kinderen qua leeftijd en . Bestaat uit 15 stappen: 1 t/m 4  zoeken naar te leren vaardigheid die het probleem oplost. Kid’s Skills Ontwikkeld vanuit oplossingsgerichte gedragstherapie. *kinderen leren op een positieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden aan te leren.com . Oplossingsgercihte oudercursus van Metcalf Volgens haar gebruiken ouders opvoedingsvaardigheden uit probleemgerichte cursussen niet als ze niet bij hun persoonlijkheid passen. Het kan in elke context worden toegepast en kan zowel met een individueel kind als met een hele groep gedaan worden. *Ondersteuning kan mondeling of schriftelijk en individueel of groepsgewijs worden gegeven. Oplossingsgerichte oudercursus van Selekman De solution-oriented Parenting Group. Zie blz mm in samenvatting voor de stappen! *Het leren van vaardigheden wordt door de meesten gezien als aantrekkelijker dan het oplossen van problemen. Voor jezelf zorgen als ouder *Streeft ernaar kosteneffectief te zijn door niet meer hulp te bieden dan nodig is. *richt zich op ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Kinderen verantwoordelijkheid leren Mediatietherapie op school.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal stoornis homogeen zijn. Boek: survivalkit voor leerkrachten van Le Fevere de Ten Hove  oplossingsgerichte aanpak: Stappenplan: Wie is de client? Is er een client en een hulpvraag? Is er een werkbare hulpvraag? Zijn passende capaciteiten aanwezig om het probleem op te lossen? . Waardering geven 2. Een relatie vanuit je hart 4. Mik op kleine veranderingen 3. Bestaat uit 8 sessies: 1. ga ermee door 5.Stuvia. Als het niet werkt. waarbij niet belerend. Kritiek als wensen formuleren 3.com . Ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen: probleemgerichte en oplossingsgerichte mediatietherapie. De volgende onderwerpen zouden aan bod moeten komen: 1. Kinderen vaardigheden leren 5. maar ervaringsachtig en experimenterend gewerkt wordt. Oplossingsgericht ouderschap 2. Samenwerken aan succes in grotere systemen 7. Oplossingsgerichte oudercursus van Furman Volgens Furman moet een oudercursus kort zijn. Praten over je kind met je partner of een ander die helpt bij de opvoeding 4. Het vieren van succes Zie blz 177 tot en met 179 voor een toelichting. Pioneer met nieuwe ouderschapstips 8. doe wat anders 6. Als het werkt.

Therapie met spel Grens tussen mediatietherapie en individuele therapie is niet altijd duidelijk  in beide gevallen is zowel het kind als de ouders bij de behandeling betrokken.Stuvia. hantering van de relatie en communicatie in kindertherapie. Geschied enis *Eersten die pleitten voor het gebruik van spel en speelgoed bij behandeling van kinderen  patterdon en Casell  kozen voor visuele vorm van modeling *Nadruk in gedragstherapie verschoof van het veranderen van alleen het gedrag naar het beïnvloeden van minder direct zichtbaar gedrag. belevingen en gedachten van kinderen die weinig verbaal en moeilijk direct te benaderen zijn. dat behandeld wordt met behulp van cognitieve gedragsspeltherapie. *Drewes  pleit ervoor dat de therapeut een speelse. *Ook werd meer nadruk gelegd op de therapeutische houding bij de opbouw van een relatie met het kind.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 5. gedragstherapeutische.com . *Creatieve technieken en verbeeldend spel bieden mogelijkheden tot het verkrijgen van toegang tot de gevoelens. zoals emoties en cognities. Blz 190-193  casus beschreven van een 6 jarig meisje met een hechtingsprobleem. doelgerichte en directe werkwijze moet combineren met de indirecte werkwijze (play in therapy as well as play as therapy). *Steeds meer spelmateriaal voor therapeutische en didactische situaties ontworpen om de op volwassenen geënte therapiemethoden begrijpelijker te maken voor kinderen  op die manier ontstond het G+G = G+G – model Vanaf 1986  werd stilgestaan bij de werkwijze. *Ouders zijn niet altijd in staat een goede mediator te zijn en de problematiek van sommige kinderen leent zich niet voor individuele cognitieve therapie  cognitieve gedragsspeltherapie is dan een goed alternatief.  dit zijn kinderen die te jong zijn voor cognitieve technieken en voor kinderen die moeite hebben met het contact met volwassenen. bijvoorbeeld door een slechte hechtingsgeschiedenis of een posttraumatische stressstoornis. . deze tokens zijn inwisselbaar voor kleine cadeautjes en groepsactiviteiten. *Rose beschreef de werkzaamheid van een beloningssyteem in groepstherapie  kinderen werden gemotiveerd zich voor verandering in te zetten door tokens uit te delen voor doelgedrag.

onbegrijpelijke of beangstigende situaties . emotionele en taalontwikkeling Therapeutisch en diagnostisch middel om de innerlijke belevingswereld van een kind te leren kennen Communicatiemiddel Helpt het kind om beter te leren verbaliseren Bevordert de ontwikkeling van zelfspraak Het zichtbaar maken van innerlijke representaties van eerdere ervaringen Verwerking van informatie en traumatische ervaringen en het krijgen van controle over overweldigende. onder andere doordat de therapeut een gevoelsexpressie speelt (modeling). Als er in spel wordt stilgestaan bij negatieve emotionele gebeurtenissen. Confrontatie met geconditioneerde stimuli kan gebeuren door het kind het spel te laten herhalen (flooding). Tegelijkerheid worden nieuwe copingreacties geleerd (contraconditionering). waardoor gevoelsreacties geleidelijk uitdoven. Ten slot vindt binnen verbeeldend spel. Dit gebeurt door bekrachtiging van onder andere het benomen (discrimineren) en uiten van gevoelens. Na vele herhalingen van het spel. expliciete shaping plaats.com . De werkzame factoren van speltherapie Spel is een goede imaginaire techniek Exposure kinderen hebben een groot verbeeldend vermogen. Door het herhalen kunnen er herinterpretaties worden gemaakt van oorspronkelijk gelegde verbanden tussen stimuli en eigen reacties. dit is thuis op school en in de therapie het geval. terwijl dit eerder werd vermeden.Stuvia. Spel biedt een aantal mogelijkhe den: - Diagnostisch midden voor de inschatting van de cognitieve. Kinderen die angstig zijn voor het contact moeten stapsgewijs benaderd worden (contactdesensitisatie). is er sprake van exposure.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal *In het contact stelt ze zich onbenaderbaar op. raken ze hierover ‘uitgespeeld’ (extinctie). Spel heeft een angstreducerende werking.

.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Oefening van copingmechanismen Integratie (assimilatie) van de uiterlijke ervaringen en waarnemingen in de eigen belevingswereld Probleemoplossingsstrategieën leren Sociale vaardigheden leren.Stuvia.com .

worden nieuwe vaardigheden geleerd. om ze vervolgens te contraconditioneren. door bewust te leven. een beperkt ‘alsof-ouderschap’. Spel is ‘lichamelijk in beweging zijn en tegelijk ontspannen’  sluit aan bij het concept van mindfulness  dat verwijst naar het leren creëren van innerlijke rust. Verzwakte grenzen 4. Onverbondenheid en afwijzing 2.com . Door rechtstreekse bespreking van de schema’s kunnen kinderen in loyaliteitsconflicten terechtkomen. In verbeeldend spel komen schema’s naar voren Ook analyse van spelinteracties levert schema’s op. Klosko en Weishaar hebben 18 onaangepaste schema’s geïdentificeerd. Gerichtheid op anderen 5.Stuvia. Dat door middel van imaginaire en interpersoonlijke technieken ervaringen uit de vroege jeugd opnieuw geëvalueerd kunnen worden. Young. Functional Analytische Psychotherapie Bij deze interpersoonlijke gedragstherapie staat de . maar het lopkoppelen van negatief denken is het belangrijkste werkingsmechanisme van cognitieve gedragstherapie. 1. Verzwakte autonomie en verzwakt functioneren 3. Overmatige waakzaamheid en inhibitie. Met de therapeutische werkrelatie krijgt het kind een ander model van een volwassene aangeboden. Doordat de therapeut nadrukkelijk gevoelend en gedachten onder woorden brengt. Deze schema’s zijn patronen van waaruit steeds opnieuw emotioneel gereageerd wordt. die kunnen worden onderverdeeld in 5 domeinen: Basisgedachte van schematherapie Zo speelt het kind met materiaal dat aanspreekt. omdat het elementen van pijnlijk geconditioneerde stimuli bevat. Nieuwe ontwikkelingen Niet het veranderen van disfunctionele interpretaties. Indien nodig kan de therapeut extra beschikbaarheid en zorg inzetten: ‘limited reparenting’.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Schematherapie met kinderen.

Acceptace and Commitment Therapy (ACT) Gaat uit van taalconditionering al seen oorzaak van problemen.Stuvia. Daarom richt men deze uitnodigend in. kunnen later onder andere beter flexibel redeneren. Herhalingen van vroege kerngebeurtenissen kunnen in de therapeutische relatie herkend worden.  Kinderen die op jonge leeftijd goed verbeeldend en affectief geïnvolveerd kunnen spelen. Spelkamer moet een angstreducerende. Kinderen met gedrags. Deze therapie helpt cliënten zichzelf te observeren en aanvaarden zonder het nastreven van verandering. zoals het bevorderen van leerprocessen in denken. concreter gemaakt en aangepast aan de ontwikkeling van het kind. creatief problemen oplossen.en hechtingsproblemen en kinderen met te weinig of te veel zelfcontrole kunnen minder intensief en met minder spelthema’s spelen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal therapeutische interactie centraal. moet worden aangesloten bij de leeftijd van het cognitieve en sociaal-emotionele niveau. wat onderzoek niet gemakkelijk maakt. voelen en doen. Alleen op die manier kan betrouwbaar worden vastgesteld dat het protocol wordt gevolgd en dat verandering kan worden verklaard door de speltherapie.  Speltherapie volgt echter vaak nog een werkwijze die speciaal op het kind afgestemd is. zodat een kind zich snel thuis voelt en geprikkeld wordt om te gaan spelen of om een gesprek te Spelkamer en spelsessies . zich aanpassen en sociale competentie en een gevoel van eigenwaarde/veerkracht ontwikkelen.  Er bestaat een noodzaak tot het ontwikkelen van handleidingen en tot het werken met willekeurige observaties van sessies.  Spel sluit aan bij de doelen van de gedragstherapie. het aanleren van vaardigheden en het loskomen van oude schadelijke patronen. Vooralsnog is de combinatie van gedragstherapeutische technieken en spel een goed uitgangspunt.com . divergent denken. veilige plek zijn. CGT kan worden toegepast als de methoden worden vereenvoudigd. Spel en speelde middelen in cognitieve gedragstherapie Afstemmin g Bij kinderen tot 12 jaar. Wetenschappelijk onderzoek  Uit onderzoek blijkt dat verbeeldend spel effectief is.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal voeren. *Geleerd wordt hoe gevoelens en gedachten medebepalend zijn voor gedrag. door hun leeftijd. het maken van keuzes. Zorg ervoor dat niet al het speelgoed tegelijk zichtbaar is. Door middel van creatief. . *Daarnaast worden de gespreks. het presenteren van zichzelf.Creatief. .Therapeutische spellen  kunnen kinderen motiveren tot het nadenken over zichzelf. een ontwikkelingsachterstand of doordat ze het nooit geleerd hebben. beeldend materiaal ontstaat een weergave van iets wat het kind bezighoudt. -Afspraken zijn bij voorkeur op een vaste tijd in de week.Stuvia. maar ook hoe het kind meer grip kan krijgen op de eigen binnenwereld (emotieregulatie). Therapiebo ekje en speelse cognitieve hulpmateri alen In therapieboekje  doel van de therapie.com .Boeken met verhalen met een therapeutische boodschap of metafoor .Getekende en vertelde verhalen .Cognitieve werkbladen . ook voor de eigen gevoelens en belevingen. het contact en de openheid. Doel = om gevoelens te leren discrimineren en uiten en om kerngedachten te leren opsporen en na te denken over alternatieven. . *Als evaluatie kan samen in het boekje worden gelezen. beeldend materiaal  beeldende technieken bieden een goede mogelijkheid bij kinderen die het moeilijk vinden om direct uit te leggen wat er niet goed gaat in hun leven. Daarnaast bevordert het.en spelthema’s genoteerd en worden creatieve producten in het therapie boekje bewaard. het voordoen of het meedoen aan een rollenspel. waarin het kind ervaart centraal te staan. Speltechni eken Directe technieken  kunnen worden toegepast bij een kind met veel communicatiemogelijkheden. *Er bestaan speelse hulpmiddelen voor therapie zoals: . Deze kinderen willen of durven ook geen gevoelens en belevingen te uiten.best een klassieke spelkamer met veel soorten speelgoed. Per sessie wordt datgene wat het kind over eigen doen en laten heeft ontdekt en bijgeleerd samen genoteerd. Indirecte technieken  kunnen worden toegepast bij kinderen die minder communicatiemogelijkheden hebben.

Het dienst als beloning 2. het delen van aandacht met broers en zussen (sibling rivalry).Stuvia. *Technieken aanbieden in een indirecte vorm  voor het verminderen van angst. verhalenmateriaal en verbeeldend spel  vermindert de angst voor het kind om over zichzelf of zijn of haar situatie te moeten praten en helpt het probleem van het kind te verminderen. *Spel en verhaalmethoden waarbij kerncognities en vroege schema’s duidelijk worden. waarvoor de poppenkast mogelijkheden biedt. Bij het thema zindelijkheid kan spel vaak inzicht geven in datgene wat zorgt voor stagnaties en terugval. . Als het kind hier niet in wil participeren kunnen regelspelen worden gedaan. Wat het spel te maken heeft met het dagelijks leven van het kind is vaak moeilijker om te bespreken. zindelijkheid.voorbeelden van technieken die bij elke leeftijd gebruikt kunnen worden (blz.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat op welke leeftijd? Bij iedere leeftijd passen andere communicatieve mogelijkheden en belevingswerelden. Al spelend ontstaat er meestal vanzelf een dialoog over het spel. Het kan dienen voor nadere diagnostiek naar een mogelijke oorzaak voor het afsluiten van het kind. ka gekozen worden voor spel als exposurem shaping. zijn bruikbaar voor  hechtingsgestoorde of getraumatiseerde kinderen (zij kunnen zich blokkeren of zich afsluiten). *Vrij spel  kan twee functies hebben: 1.com .  een goede speltechniek hiervoor is het centraal stellen van de beleving van de kinderen en mensen die in het poppenhuis wonen. Geleidelijk durft het kind binnen het spel gevoelens toe te laten. . cognitieve training en spreekgeneratietraining via mediatietherapie. De therapeut kan hierbij vaak sturen. angst voor ingrepen in het ziekenhuis en angst voor een groep kinderen waar het kind nieuw is. Als het kind ook verbaal ontoegankelijk is. 6-12 jaar Kan gewerkt worden met creatief materiaal. rr in samenvatting) 2-6 jaar Therapeut kan aansluiten bij hun spontane spel of verhalen. *Verbeeldend spel kan interacties laten zien. omdat hij vaak de tegenspeler is. separatieangst. Het expliciet bespreken van belevingen en gewenste veranderingen in gedrag en gedachten is nog moeilijker *Spelthema’s  gaan vaak over verzorgen en verzorgd willen worden.

angsten en fantasieën te komen.com . Vaak moet bij een gestagneerde ontwikkeling eerst de achterstand ingehaald worden. Vanaf 12 jaar Bij sommigen speelse wijze beter geschikt dan directe communicatie om achter gedachten. Voorbeelden zijn: binnenpretjes  het vinden van zelfuitspraken voor agressiebeheersing. zoals exposure of traumadesensitisatie. benoemen en uiten. .  Stigma en schuldgevoel worden voorkomen als het kind niet weet dat er hulp is gezocht. *Computer = goed hulpmiddel. waarmee het kind dingen vertelt zonder het rechtstreeks te hoeven zeggen.Stuvia. Individu ele therapie is geïndice erd wannee r: Mediatherapie niet haalbaar is Mediatietherapie door bepaalde kindfactoren onvoldoende effect zou hebben Het kind nieuwe vaardigheden moet leren Het kind moet leren cognities of schema’s te herzien Het kind een traumatische gebeurtenis moet verwerken Het kind een vertouwensfiguur nodig heeft om mee te praten Het kind door hechtingsproblematiek vertrouwen en overzicht moet ontwikkelen en moet leren eigen keuzen te maken en perspectief te ontwikkelen. *Omdat zij zelf een traumatisch voorval nog niet goed hebben verwerkt. en het doorgeven van briefjes om informatie te krijgen over een zwijgzame puber. -kunnen stappenplan maken met powerpoint -teken-tekstverwerkingsprogramma’s  creatieve en verhalende technieken worden uitgevoerd. Indicaties voor individuele cognitieve gedragsspeltherapie Meestal voorkeur voor mediatietherapie met ouders  dan kunnen veranderingen teweeg worden gebracht die in de eigen omgeing dagelijks kunnen worden bekrachtigd en kunnen ouders vaardigheden opdoen die ze bij hun andere kinderen en mogelijk ook in hun relatie kunnen toepassen. Computer nodigt uit tot hardop praten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal herkennen. *Wanneer kind op het niveau van een veel jonger kind aan het exploreren is  teken dat de spelkamer een veilige plek is om te durven regrediëren.  soms is het niet mogelijk: *Ouders een dergelijke aanpak niet uit kunnen voeren of vol kunnen houden  kan komen door relatieproblemen of persoonlijke problematiek van 1 of beide ouders. Dan is een verwerkingstherapie nodig.

Alleen over het kind praten.  Mediatietherapie lijkt ook geïndiceerd bij ouders met relatieproblemen of met persoonlijke problemen. In deze evaluaties kan onderzocht worden hoe het proces dat in de therapie ontstaat.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Cogniti eve gedrags spelthe rapie: uitgang spunten - 1e doel wordt bepaald door klachten. 2. Combineren van individuele therapie en mediatietherapie. nodig om de cliënt geleidelijk bloot te stellen aan de gevreesde situaties en herinneringen. omdat het kind gemotiveerd wordt mee te werken aan de veranderingen thuis. Toepassingen Gestagneerde verwerking van traumatische gebeurtenissen Bij posttraumatische stressstoornis is het. Mediatietherapie met ouders staat voorop Speltherapie is slechts 1 van de keuzemogelijkheden.  Soms moet informatie vertaald worden om de omgang tussen ouders en kind te verbeteren. Dan is stapsgewijze methode nodig: 1.Stuvia. thuis ondersteund en uitgebouwd kan worden door de ouders. *gedragstherapeutische gezinstherapie is geïndiceerd als het symptoomgedrag van het kind een functie heeft voor alle gezinsleden. Dan kan de therapeut een vertrouwensband opbouwen Individuele kindertherapie kan de ouders motiveren en kan zorgen voor contactdesensitisering bij ouders die mogelijk zelf slecht gehecht zijn. Kan gestart worden met speltherapie.  Loyaliteitsproblemen moeten worden voorkomen en er is ook zorg nodig voor het verstrekken van informatie over en weer. . waarvan de resultaten af en toe met de ouders besproken worden. *Soms problematiek van ouders zo groot. van waaruit de behandeldoelen en het behandelplan worden opgesteld. zorgen en vragen van oduers en kind Het concrete probleemgedrag wordt door ouders actief geregistreerd en ze zoeken mee naar patronen Bij voorkeur is psychologisch en medisch onderzoek van het kind met informatie van derden vooral aanwezig In samenwerking met de ouders worden analyses van de functie en betekenis van klachten vastgesteld.  Leidt vaak tot snellere en meer effectieve veranderingen. dat eerst probleem opgelost moet worden Er kan dan extra hulp voor ouders ingeschakeld worden en juist dan is er ook een indicatie voor individuele kindertherapie. die niet bereid of in staat zijn hieraan te werken. zoals bij rouw.

225.221) Kinderen met chronische ziekten  medisch spelmateriaal in de spelkamer te hebben. Een intensieve confrontatie met de verlorene. Traumadesensi tisatie is. 226 voor casussen. 218. Angstig om te praten of om spontaan verbeeldend spel te spelen  zeggen dat jij als therapeut ook mag bepalen wat er gedaan wordt  van te voren wegzetten van regelspelen. Het . De diagnostiek verloopt dan via een tweesporenbeleid: alle mogelijke medische verklaringen van de klachten moeten worden uitgesloten. Oplossen van lastige situaties Separatieangst (kind durft niet mee te gaan of moeder durft kind niet los te laten) :komt veel voor. 221. effectief gebleken. 222.Stuvia. in ieder geval bij volwassenen. heel normaal bij jonge kinderen. Soms leiden traumatische gebeurtenissen tot lichamelijke klachten. representaties en kerngebeurtenissen van het kind in beeld te brengen.  moet erop gericht zijn de disfunctionele schema’s. waar ze wacht en op een bepaald tijdstip terug komt. schaamte. *Als afsluiting wordt een positief toekomstbeeld vanuit het trauma in beeld gebracht. In kindertherapie kan traumadesensitisatie vorm krijgen in spel.  kan oplost worden door het te benoemen  kind vertellen dat de moeder weggaat. alvorens het vaststellen van een psychische oorzaak.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Bij gestagneerde rouw  Flooding Disfunctionele overtuigingen over opnieuw dreigend onheil moeten veranderd worden. De lichamelijke klachten kunnen het teken zijn dat het kind depressief is. schuldgevoelens en verdriet oproepen. *Daarna wordt hetzelfde gedaan met stimuli die boosheid. Een voorbeeld hiervan is te zien bij baby’s met: failure to thive. cliënt heeft verwerkingsproces vermeden  deze therapie dient door middel van flooding worden opgeheven.com . Zie blz: 217. KOPP-problematiek  Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek (blz. Deze angstcues worden vervolgens gedesensitiseerd met imaginaire exposure. Hierbij wordt eerst een hiërarchie van angstcues rond het trauma opgesteld. Therapeutvaardigheden:  moet speltechnieken combineren met creatief cognitieve en puur gedragstherapeutische technieken.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

werkt vaak ook goed om initiatief te nemen en zelf te starten met een creatief maaksel of met verbeeldend spel. Vaak komt in het spel aan bod waarom het kind rechtstreekse vragen vermijdt. Kinderen spelen elke week hetzelfde spel of besteden alle tijd aan het aankleden van poppen (doen ze om te vermijden met emotioneel beladen onderwerpen aan de gang te gaan)  therapeut kaart dit rechtstreeks aan. Ook indirecte technieken kunnen worden gebruikt. Het is in ieder geval van belang om elke poging van het kind te bekrachtigen.

Symboliek en interactiekn open

Moeilijk om symbolisch spel te interpreteren. Het is lastig te bepalen hoe lang je het spel moet laten duren voordat je genoeg duidelijkheid hebt en iets kunt beweren. *Vooral letten op terugkerende thema’s  hierop kan proberenderwijs, voorzichtig op ingegaan worden. Het is van belang het kind keuzemogelijkheden te geven. *gaat het spelthema van het kind over een essentieel schema  kan de therapeut beter weinig actie overnemen en voornamelijk volgen. Vaak komt er, nadat dit spel is uitgespeeld, genoeg rust om erover te praten en de koppeling te maken tussen de symboliek en de problematiek van het kind. *Therapeut moet dus goed observeren hoe belangrijk het spel voor het kind lijkt. Er moet niet directief in woorden gegrepen. Het eigen onrustige gevoel van de therapeut ‘niks actiefs doen’ is niet altijd een goede maatstaf.

Aantal factoren die belangrijk zijn bij de keuze van de techniek die bij het probleem wordt gebruikt: Zorgen voor jezelf

-

Aansluiting bij het probleem Tijdsduur Consequenties voor het kind: kies de techniek die het minst vervelend is voor het kind Leeftijdsniveau van het kind Cognitief ontwikkelingsniveau van het kind Emotioneel ontwikkelingsniveau van het kind Sociaal ontwikkelingsniveau van het kind

De verbeteringen in het gedrag en de emotionele uitingen van het kind moeten Thijs en op school worden bekrachtigd. Je moet jezelf beschermen tegen te vermoeid en overweldigd raken door de indringende verhalen, fantasieën en ervaringen van ouders en kinderen. Je moet je bewust blijven van het effect van je eigen fysieke en

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

geestelijk gezondheid op je mogelijkheid om je cliënt goed te helpen.

Afronding van de speltherapie  niet makkelijk  moet op natuurlijke wijze minder hecht worden *Kan door middel van geleidelijke vermindering van de frequentie van de therapiesessies. *Ook aantal follow-up sessies plaatsvinden Bij sommige kinderen was het: weer durven vertrouwen van volwassenen een hoofddoelstelling van de therapie.  als de band met therapeut hecht is geworden  laatste sessies een apart karakter geven, met een afscheidsritueel  stoppen met een extra leuke sessie met bijv. diploma. Moeilijke situatie: gebrek aan generalisatie. Da is direct overleg met de betrokkenen over de verdere uitbouw van de resultaten nodig.

Therese Steiner heeft de verbale oplossingsgerichte gezinstherapie van Steve de Shazer en Insoo Kim berg aangepast aan kleinere kinderen  kiezen ouder wel of niet aanwezig  meestal niet  blz 232 -240 voor een voorbeeld.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Hoofdstuk 6; Individuele therapie voor adolescenten. Paragraaf 1.5 voor een algemene beschrijving van deze manier van gespreksvoering. Blz 245-253 voorbeeld van gesprek. Kennismaking Doelonderhandeling  eerst bedanken dat je bent gekomen. Ik garandeer dat ik mijn best zal doen om je te helpen. Waarom ben je hier? Wondervraag (na 21 minuten)  Stel je wordt morgen wakker, en er is een wonder gebeurd. Alles waar je nu mee zit is weg. Wat doe je dan? Hoe voel je je dan? Miniwondertjes  Zijn er tijden dat je je kunt herinneren dat je stukjes van dit wonder al zag? Schalen  10 staat voor ik heb net zo veel wil als nodig is, en 0 is het tegengestelde daarvan. Waar zit je dan nu? En wat is er nodig om wel weerstand te bieden? De break  ik ga 10 minuten pauze nemen en hierover nadenken. Is er nog iets dat je me moet vertellen? De boodschap  Ik hoop dat het nuttig zag zijn, ik ben er echt van onder de indruk dat je hier vandaag gekomen bent, daar is moed en wiskracht voor nodig, dat is indrukwekkend.

-

-

-

-

-

geeft belangrijke informatie over welk probleemgedrag moet worden aangepakt. Intakegesprek met ouders en aangemelde kind:  De manier waarop ze met elkaar over de sociale problemen praten.Stuvia.Het kind moet acht tot en met twaalf jaar zijn. Om antwoord op deze vraag te krijgen kan gebruik gemaakt worden van CBCL.De ouders moeten bereid zijn mee te werken.  Er wordt naar gestreefd een groep samen te stellen naar geslacht. leeftijd. Dit helpt om een systematische selectie te maken van de leerdoelen voor de socialecompetentietraining. Bovendien is de afstand tussen het groepslid dat als model dient en het groepslid dat het gedrag probeert te leren kleiner dan bij een individuele behandeling. . . De groep biedt veel leersituaties waarmee elk groepslid in enige mate moeite heeft.Er moet bij het kind sprake zijn van een ernstige mate van sociale incompetentie. Hierdoor kan een voorlopen voorselectie gemaakt worden of een groepstherapie of een individuele therapie is ingeindiceerd  Je kunt de volgende voorselectiecriteria gebruiken: . (blz 270 tot en met 274 voor een voorbeeld) . . cognitieve vermogens en aanmeldignsproblematiek. wordt aangegeven door de vraag in welke vorm en mate het probleemgedrag aanwezig is en door wie het wordt waargenomen.  Er wordt een selectieprotocol geburikt om voor elk kin met socialecompetentieproblemen een sociaalfunctioneringsprofiel te maken.Het kind moet gemiddeld verstandelijke vermogens hebben.com . Daarnaast geeft het inzicht in wat het kind al adequaat en op leeftijdsniveau aan sociaal gedrag vertoont.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7: Groepsgewijze therapie Groepstherapie:  Voor kinderen en volwassenen die problemen hebben met het maken en onderhouden van contact met hun omgeving. waarbij de therapeut het leer model is. .  In welke richting naar oplossingen gezocht moet worden. Aanmeldingsprocedure:  Het is van belang helder te krijgen iwe het initiatief heeft genomen voor de aanmelding.De ouders moeten bereid zijn om het kind te begeleiden bij de thuisopdrachten. terwijl er in principe wel mogelijkheden zijn tot het leggen van contact.  Sociaal incompetente kinderen leggen gebrekkige sociale contacten.  Een socialecompetentietraining kan een oplossing zijn voor deze personen.

Middenfase: wordt gewerkt aan de specifieke individuele leerdoelen. Hierdoor kan het nieuw geleerde gedrag van hun kind thuis gestimuleerd worden en versterkt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Fase in de groepsbehandeling: Twee soorten leerdoelen: Algemene of groepsdoelen: basisvaardigheden om het groepsfunctioneren mogelijk te maken.Specifieke individuele leerdoelen: hebben te maken met probleemgedrag van elk kind afzonderlijk. Ze hebben te maken met algemene problemen.com . Een voordeel is dat ouders in elkaars verhalen hun eigen problemen met hun eigen kind herkennen.als individuele leerdoelen. Daarom moeten verschillen in problematiek en en opleidingsniveau van ouders niet te veel verschillen. Voordelen Tijdbesparend vergeleken met individuele gesprekken. - De oudersgroep: Er moet regelmatig contact zijn tussen de therapeuten en de ouders over de vorderingen van hun kinderen. In de ouderbegeleiding ligt de nadruk op: voorlichting over de fase van de behandeling Informatie verschaffen en inwinnen bij de ouders wat zij thuis kunnen observeren van de vorderinge van hun kind. waardoor er een werkklimaat ontstaat waarin met rollenspellen en oefeningen snel resustaten worden bereikt. Uitwisseling van ervaringen over de manier waarop de ouders thuis het gedrag van hun kind succelvol kunnen beinvloeden. Het doel is het bereiken van groepscohesie. die nodig is vor de fase waarin iedereen werkt aan eigen probleemgedrag. . Beginfase: de groepsdoelen worden benadruk. Komt vaak overeen met de aanmeldingsreden van de ouders. .Stuvia. Ondersteuning van de ouders om hun kind extra te stimuleren om dor te gaan is dan van groot belang. Eindfase: nadruk wordt gelegd op een herhaling van zowel groeps. Nadelen Niet alle ouders passen bij elkaar. Ouders adviseren over de aanpak van de kinderen in de groep. Dit vergroot vaak het verzet tegen de groepsbehandeling.

stimuleert en versterkt daarnaast de groepscohesie. omdat het stimuleert aan de individuele leerdoelen te werken. die dagelijks problemen ervaren in . Sociale vaardigheidstraining in een groep:  Socialevaardigheidstraining die hier wordt besproken is gericht op kinderen tussen de 8 en 12 jaar. terwijl de andere kinderen observeren hoe een kind succesvol omgaat met een probleemsituatie.  Andere modificatietechnieken zijn: prompting. Het bevordert. omdat je de groepsverrassing alleen kunt bereiken als iedereen samenwerkt.com . Door een goede samenwerking kunnen de kinderen groepsverrassingen verdienen. Wachtkamereffect: ouders zien elkaar ook buiten de groepsbijeenkomst in de wachtkamer.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Ervaren van herkenning in verhalen van andere ouders Saamhorigheidsgevoel en groepscohesie Negatieve groepseffecten: ouders kunnen elkaar meetrekken in een negatieve spiraal.Stuvia. Het werken met tokens is ffectief. Oudersbegeleiding kost veel overlegtijd tussen de oudersbegeleider en de groepstherapeuten. Logistieke problemen: genoeg ruimten zodat kinder en ouderstherapie gelijk gegeven kan worden. Mogelijkheden voor modeling. shaping en individuele en groepscontingenties. Modificatietechnieken: Een van de technieken die gebruikt wordt is modeling  bepaald gedrag wordt voorgedaan en leren elkaar positieve feedback te geven. Leren van elkaar door middel van onderlinge steun en bekrachtiging. Ouders kunnen vaardigheden met elkaarbespreken en oefenen. Verdeeldheid tussen de oudersbegeleider en de ouders of tussen de groepstherapeuten en de kinderen.  Ze leren elkaar helpen met wat handig is om een doel te bereiken  Elk kind oefent vervolgens met de tips en aanwijzingen uit de groep.

Om dit probleem te vermijden. Nadeel: De extra tijdsinvestering voor ouders en hulpverleners.  De intakeprocedure omvat een interview met ouders en kind.  Bij het kind kan de Sociaal Cognitieve Vaardighedentest (SCVT) worden afgenomen om aanvullende informatie te verwerven. Aanmeldingen kunnen op 3 manieren plaatsvinden: Kinderen die de therapeut zelf in aanmerking vindt komen.  Wanneer de ouders niet bereid zijn tot deelname aan de oudergroep. Via collega’s van het team waarin de therapeut werkt.  De ouders moeten door middel van 5 trainingen direcht bij de kindergroepstraining betrokken worden. Via verwijzers van andere instellingen. De problemen die hieruit voortkomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal de omgang met leeftijdgenoten. . is deelname van hun kind aan de kindergroep uitgesloten.  De leerkracht wordt schriftelijk en telefonisch betrokken bij de behandeling. Het sociaalfuntioneringformulier geldt hierbij als leidraad.com . moet nieuw gedrag door ouders en leerkrachten geoefend worden. Er zijn 5 leerrkachttrainingen om extra ondersteuning te geven bij het implementeren van de geleerde vaardigheden in de schoolsituatie. Ouders kunnen al voo partnerproblemen behandeld worden. waardoor zij minder bereid zijn tot deze extra tijdsinvestering.en schoolsituatie. Voorafgaand aan het intakegesprek:  Ouders vullen de CBCL in. omdat de training dan buiten de therapiekamer geen effect zal geven. Het is praktisch om over een vaste oudertrainer te beschikken die op de hoogte is van het programma van de kindergroepstherapie.  Het programma is een combinatie van een operant en cognitief programma.  1 van de problemen is het generaliseren van nieuwe geleerde vaardigheden naar de thuis.Stuvia. kunnen worden vermeden door de oudersgroep parallel aan die van de kinderen te starten. Vaak is de inhoud van de oudertraining niet goed afgestemd op de groepstherapie van het kind.  Soms vult de leerkacht hiervan de leerkrachtversie in.  Kinderen leren zich adequater gedragen in sociale situaties.

com .  Algemene kenmerk van de kinderen is een gebrek aan sociale cognities en vaardigheden. De groepstherapie is geindividualiseerd. lijst assertieve situatie. Het kind wordt toegelaten in de groep als twee van de drie informanten ( ouders. Vragenlijsten hebben een aantal functies: Aanvulling op de gegevens verkregen via het interview: concretisering van probleemgedrag. omdat trainingen in groepen met socialecompetentieproblemen zelfs kunnen leiden tot verslechtering van oorspronkelijke vaardigheden en gedrag. De diversiteit in de groep heeft tot doel dat kinderen een geeelte van zichzelf herkennen in een ader kind en nieuw succesvol gedrag van het andere kind kunnen leren en . kind of leerkracht) aangeeft dat er sprake is van problemen op het gebied van de omgang met leeftijdsgenoten. Samenstelling van de groep: De samenstelling is van groot belang.Stuvia. Gegevens via vragenlijsten van de leerkracht: CBCL leerkrachtversie.  Beperkte mate van heterogenitiet. Sociaal functioneringsformulier. Oplossingsidentificatieschaal en Herziene Sociaal functioneringsformulier. Evaluatieve functie: scores vooraf kunnen vergeleken worden met die verkregen na de groepsbehandeling. Gegevens via vragenlijsten van de ouders: CBCL. Met de Lijst van assertieve situaties kan worden onderzocht met welke sociale situaties het kind moeite heeft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Indicatiestelling: Aan de hand van de volgende gegevens wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor groepstherapie: gegevens via het interview met ouders en kind Gegevens via vragenlijsten van het kind: SCVT. Elk kind heeft individuele leerdoelen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overnemen. Kringgesprek.  Er moet rekening worden gehouden met leeftijd. kinderen vertellen wat ze de afgelopen week hebben meegemaaakt.com . . Er worden bijna alleen jongens aangemeld. 3. omdat het ene kind een bepaalde situatie goed beheerst en het andere nog niet. Dit vormt de overgang van de therapiegroep naar de alledaagse werkelijkheid. Dan volgt de doe-opdracht voor de volgende keer. Het verschil mag maximaal die jaar zijn.  Schoolachter grond moet in aanmerking worden genomen: evenwicht tussen kinderen van het regulier en het speciaal onderwijs. De werkklus (huiswerk) wordt besproken. Groepsthermometer: Als het kind een klus heeft gemaakt. Kinderen in de groep dienen als model voor de andere kinderen. 4. Wanneer deze vol is volgt er een groepsverrassing. Elk kind moet in beide functies aan bod komen: als model en als leerling. waarop staat waar de bijeenkomst over gaat en wat de kinderen gedaan en geleerd hebben. 2. maar ook hyperactieve of agressieve kinderen.Stuvia. Bespreking van de klus voor de volgende keer: ze krijgen elke bijeenkomst een klussenblad. Draaiboek: Draaiboek bestaat uit 5 onderdelen: 1. De combinatie van gedragskenmerken kan het best plaatsvinden in de verhouding van elk type kind hooguit twee hetzelfde.  In een groep zitten niet alleen teruggetrokken kinderen. Dit is meestal een spelletje. 5. wordt er een sticker op de groepsthermometer geplakt. Werkgedeelte: Er worden voor elk kind specifieke oefenthema’s uitgekozen. Afsluiting: ontspanningsmogelijkheid voor de kinderen.  Om praktische reden wordt er geen sekseverdeling gemaakt.

 Het eerste deel van het intakegesprek is bedoeld om de spanning bij het kind en de ouders te verlage en de werkrelatie op te bouwen. . Vrienden voor het leven:  Een programma tegen angst en depressie. dus beloon jezelf . Bladzijde 270 en 271 voor voorbeeldvragen van oplossingsgerichte vragen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Sociaalfunctioneringsformulier:  Tijdens het intakegesprek neemt de therapeut het sociaalfunctioneringsformulier met het kind en de ouders door. Bladzijde 271 t/m 274 voor de items die bij elk onderwerp horen.Voorspellen van behandelinsresultaten. gevoelens en gedrag in aanwezigheid van andere kinderen. doen en voelen? .Stuvia.Als het kind alleen is in een situtie met andere kinderen zonder directe hulp van volwassenen: wat zal het denken. . . .  Is bewezen succesvol en kosteneffectief en behandelt de meest voorkomende problemen.  Het tweede deel van het sociaalfunctioneringsformulier heeft tot doel de inventarisatie van probleemgedrag en de concretisering van werkdoelen voor de socialevaardigheidstraining.  Programma is gebaseerd op het gegeven dat angst niet alleen vaak aan depressie voorafgaat.  Het woord vrienden omvat de volgende stappen van het programma: V= hoe Voel ik me R= Relax I= In jezelf denken E= Eigen plan N= Netjes gedaan. De volgende onderwerpen komen aan bod: .Situaties waarin het kind bepaald gedrag te veel doet. .Sociale vaardigheden die als basispakket in de training zitten? In welke mate beheerst het kind bepaalde assertieve reacties? . maar die soms zelfs veroorzaak.Situaties die het kind liever vermijdt.Angsgedachten.  Het doel is angst en depressiestoornissen te voorkomen en behandelen. specifieke leerpunten voor de groep na afloop van de kindertraining.com .Situaties waarin het kind een vaardigheidstekort vertoont.Dagelijkse situaties waarin sociale problemen kunnen voorkomen.

 De negatieve groepscultuur wordt omgebogen naar een cultuur van elkaar helpen en rekening houden met elkaar.Stuvia.  De effecten zijn matig tot redelijk.goed praten .  De vier denkfouten zijn: . niet v567ergeten EN= EN rustig blijven. De vraag: ‘waarom moest mij dit overkomen?’ komt bij deze mensen veel voor.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal D= Doe je oefeningen. sociale vaardigheden en morele keuzesituaties.com . Oplossingsgerichte kinder. spiegeltje aan de .uitgaan van het ergste  Jongeren delen hun levensverhaal en helpen elkaar bij het opstellen van een individueel prestatieplan. sociale en cognitieve behandelprogramma’s voor kinderen met ontwikkleingsproblematiek.anderen de schuld geven . hoe los ik het op’ Agressieregulatietraining: ‘Hoe word ik boos’ Equip:  Programma voor delinquente jongeren in justitiele jeugdinrichtingen.  Jongeren praten met elkaar over hun problemen en sprelen elkaar aan op mogelijke denkfouten.en pubergroepen: De club van overlevers: De club van overlevers is een groep voor het overwinnen van seksueel misbruik. De volgende groepsprogramma’s worden besproken: Socialevaardigheidstraining: ‘Samen denken en doen’ Cognitievevaardigheidstraining: ‘Stop.egocentrisme .  Het programma is een vertraling van het Australische programma ‘Friends’. worden vaardigheidstrainingen besproken die zijn toegespitst op kinderen met PDD-NOS of ADHD. Voorbeeld oefeningen is ‘spiegeltje. Ze leren in trainingen omgaan met kwaadheid. Groepen voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek: In het boek ‘Behandelend trainen’.

com . (zie bl 278 en 279) Woedegroep: in de woedegroep haat het erom te leren de woede te overwinnen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal wand’. (blz 279) De schoolgroep: in de schoolgroep leren de groepsleden de eigen uitzonderingsgedragingen te zien. (blz 279 en 280) . tijdlijnoefening en de cirkeloefening.Stuvia.

 LSCI is gebaseerd op een integratie van psychodynamische principes. Het doel is het leren van alternatieven voor hun zelfvernietigende denkpatronen en het aanleren van vaardigheden om hun eigen gedrag te reguleren. richtten hun werk op het gebrek aan zelfcontrole van agressieve en dellinquente kinderen en jeugdigden. Daarnaast heb je ook life space crisis intervention (LSCI). (morele) ontwikkelingstheorie en principes uit de sociale leertheorie en cognitieve gedragstherapie. dan de gebruikelijk was bij een klinisch interview. Life space  grotere nabijheid tot de natuurlijke omgeving. Geschikt voor:  Kinderen en jongeren van 6 tot 20 jaar  Kinderen die lichtgeraakt zijn. Het versterken van hun motivatie vor gedragsverandering Het vergroten van hun vertrouwen in zichzelf en in de volwassenen.Stuvia. Reld en Wineman die het idee bedacht hebben. Nu ‘life space intervention’ (LSI). werd later ‘life space interview’ genoemd.com . Subdoelen: Het vergroten van hun begrip voor mensen en gebeurtenissen in de omgeving.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 9: Interventie bij een crisis Life space crisis intervention: Marginale interview.  De meeste crisistrainingsprogramma’s richten zich met name op de veiligheid van de stafleden.  De behandeling vindt plaats.  LCSI bestaat uit gesprekken volgens een vast gespreksprotocol. . hun emoties in stressvolle situaties niet kunnen beheersen en die gedragsstoornissen hebben. elke keer als er sprake is van een crisis of stroend gedrag.

Inzicht en doel 5. De negatieve reacties van de volwassenen verhogen de stress van de jongere en het conflict escaleert tot een vruchteloze machtstrijd.q.com . De jongere benodigde nieuwe vaardigheden aanleren. Transfer Door de gevoelens van de jognere te erkennen. Er zijn 6 LSCI strategieen: De rode vlag Werkelijkheidsconfro ntatie Om de jongere te helpen inzien dat hij zijn boosheid op de verkeerde manier uit met ongewenst resultaat De werkelijkheid c. De jongere kan het gevecht verliezen (door straf). Crisis 2. Bepalen van het centrale onderwerp (patroon in de crisis) en keuze van de LSCI strategie. Volgens het model van LSCI gaat de conflictcirkel als volgt: Stressvol incident Het incident activeert de irrationele ideeen van de jongere. Tijdlijn 3.. Zie blz 302 t/m 305. voelen en doen boven tafel te krijgen en te beinvloeden is de rodevlagcrisisinterventie. Door ongepast gedrag worden volwassenen opgewonden: ze nemen de gevoelens over en spiegelen het gedrag door bijvoorbeeld terug te schreeuwen. worden de emoties verminderd.Stuvia. De 6 stadia van LSCI bestaan uit 3 diagnostische fasen en 3 nieuwekansenfasen: 1. De jongere voorbereiden op terugkeer in de leefsituatie. zoals schreeuwen. tijdijn op zo’n manier organiseren dat de schuldgevende jongere ziet hoe hij zijn probleem . De jongere helpen zijn niet-werkende patroon herkennen en veranderen. Ontdek wat er gebeurde vanuit het gezichtspunt van de jongere. Bepaling 4. Door de versterking van de irrationele ideeen ontstaat er geen motivatie om ideeen of gedrag te veranderen. maar de oorlog winnen: zijn self-fulfiling prophecy versterkt de irrationele ideeen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1 van de 6 LSCI-strategieen om destructieve manieren van denken. Nieuwe vaardigheden 6. Deze ideeen triggeren de gevoelens en leiden tot ongepast gedrag.

Jongeren zijn bedreven in het gebruik van internet. Zie blz 307 t/m 311 voor een voorbeeld van een online chat.Internet heeft een anoniem karakter. De impulsieve jongere die zich achteraf schuldig voelt waarden geven om zijn zelfcontrole te vergroten.nl is een website voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Zie blz 312 t/m 314 voor een voorbeeld van een oplossingsgericht crisisgesprek.  Het bieden van hulp van internet heeft een aantal voordelen: . .  Er wordt gewerkt op basis van principes en uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vergroot. . waarin een jongere aangeeft zelfmoord te willen plegen.com . . Symptoomvervreemd ing Waarden Gereedschappen Het pestpatroon ongemakkelijker maken voor de pester die plezier haalt uit andersmans pijn.Stuvia. maar met verkeerd gedrag. Het verduidelijken van de exploitatie voor de jongere die zich door anderen laat manipuleren.Jongeren voelen zich aangetrokken tot het internet. Manipulatie Praten online  PratenOnline.95% van de jongeren heeft toegang tot een computer en internet. Het aanleren van sociale vaardigheden aan de jongere met de juiste houding en doelen. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->