P. 1
Samenvatting 'Leren en veranderen' - Sanneke Bolhuis

Samenvatting 'Leren en veranderen' - Sanneke Bolhuis

|Views: 212|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.65 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/29/2013

$2.65

USD

pdf

Samenvatting 'Leren en veranderen' Sanneke Bolhuis

by

ellenschaap

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting leren
Inleiding Leren is betekenisgeving. Leren is het tot stand komen van betekenis of van verandering in betekenis. Leren is een proces waarin we de wereld om ons heen en onszelf betekenis toekennen. Die betekenisgeving komt tot stand door en in een sociaal-culturele omgeving. Betekenisgeving komt tot uitdrukking en wordt gedeeld in gedrag en handelen, alsook in de inrichting en vormgeving van de omgeving. Hoe werkt dat: - door naar elkaar te kijken - door elkaar na te doen - door hoe jij je omgeving ervaart - door te merken hoe anderen op jou reageren - door te praten - door activiteiten met anderen te ondernemen. Leren is veranderen, het leven als proces heeft verandering tot gevolg. Referentiekader: al het eerder geleerde, een soort raamwerk en filter waarmee je nieuwe ervaringen opdoet: - eerder gevormde ideeën - opvattingen - gevoelens - vaardigheden en gewoonten Ten eerste biedt de eerdere betekenisgeving, een kader waaruit nieuwe informatie wordt opgenomen. Nieuwe info wordt selectief opgenomen, aangepast en verdraaid om te passen bij de oude info. Eventueel wordt info zelfs genegeerd als het niet in het referentiekader past. Ten tweede heb je door eerdere leerprocessen ook je leervermogen en leercompetenties ontwikkeld Het alledaagse leren en leren uit eigen beweging leiden tot een uitbreiding en verfijning van het aanwezige referentiekader op basis van wat de sociale omgeving biedt. Soms beïnvloedt de omgeving het leren zonder dat men zich daar echt van bewust is. Leren waarbij eerdere eigen vanzelfsprekendheden kritisch worden onderzocht en afgebroken om plaats te maken voor andere betekenissen, heet transformatief leren. Het referentiekader is sociaal-cultureel en historisch bepaald, dus wat mensen leren hangt af van de sociale omgeving of cultuur waarin ze zijn opgegroeid of verkeren. Een krachtige leeromgeving is een omgeving die het leren krachtig ondersteund in de gewenste richting. - Bijvoorbeeld gewelddadige gezinnen - Dictatuur Omgevingen die krachtig sturen in een door hen gewenste richting, en hierbij moet je snel zijn om de betekenisgeving op te pikken.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Hoofdstuk 1. Verschillende leerprocessen 1.1 Spontane en andere leerprocessen. Uitgaande van het inzicht dat schoolleren een specifieke vorm van leren betreft, is het logisch om eerst naar de verschillen te kijken: - leren doe je niet alleen op school, maar op alle mogelijke plaatsen, gedurende je hele leven - leren doe je niet alleen met theorie, maar ook door directe ervaring, eigen handelen en interactie - leren is een activiteit van de lerende, zeker niet passief. Dit betekent niet dat de lerende zich altijd bewust is van het eigen leren en de resultaten - De volgorde is niet altijd eerst leren, dan handelen. Vaak leer je juist van je eigen handelen - Bij leren zijn ook altijd belangrijke emotionele kanten betrokken, zowel in het leerproces als in de resultaten - Leerprocessen vinden vaak onopgemerkt plaats. - Je kunt ook negatieve of onjuiste dingen leren - De inhoud van het leren wordt vaak gezien als een vaststaand feit, maar het is een betekenis waarover in de omgeving overeenstemming is bereikt en die daar ook belangrijk wordt gevonden - Het eerder geleerde vormt het referentiekader - Leren kan ook afleren zijn - Het leren is een sociaal proces met sociale resultaten, het is een proces van interactie Praktische intelligentie: het onderscheid tussen de intelligentie die is verkregen op school en de intelligentie die is verkregen in de praktijk van het alledaagse leven. Meervoudige intelligentie: intelligentie is meer dan hetgeen wat gemeten wordt met een IQ-test. Emotionele intelligentie is het kennen, herkennen en constructief omgaan met de eigen emoties, en die van anderen. Formeel leren (op school)  informeel leren Intentioneel leren (doelbewust)  incidenteel leren (onregelmatig) Impliciet leren (niet bewust van leerprocessen en resultaten)  expliciet leren (specifiek) Leeractiviteiten zijn de activiteiten waardoor we op persoonlijke wijze gaan delen in en bijdragen aan de gezamenlijke betekenisgeving. In de praktijk kunnen leerprocessen uit verschillende categorieën zich gelijktijdig afspelen: - leren door sociale interactie: het leren waarbij samen handelen en actieve uitwisseling van informatie tussen mensen een centrale rol spelen. - conversaties - discussies - brainstorm - participeren in sociaal gedrag - observatie- of modelleren (observeren van anderen die als model dienen voor eigen handelen) - omgaan met en/of oplossen van conflicten

2.abstracte informatie (mondeling. er vindt geen transfer plaats met de praktijk.leren door nadenken . statisch kennisconcept: ‘zo is het en niet anders’ .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material . moet je meer moeite doen om je aan te passen.Stuvia. . 3.leren door handelen (wat gaat goed en wat verkeerd?) . leidt tot ideeën voor een volgende keer. de enorme hoeveelheid informatie kan de lerende blokkeren bij het verbanden leggen met de werkelijkheid 4. media etc) Problemen die ontstaan bij leren voor verwerking van theorie: 1.reflection-in-action = als het nadenken heel dicht bij de handeling ligt en er praktisch onderdeel van uitmaakt . .essentieel is het stellen van vragen.com . naarmate de omgeving waarin je opgenomen bent vreemder en onbekender is. er wordt geen verband gelegd met de werkelijkheid waarover de informatie gaat. .reflection-on-action = nadenken achteraf. boeken.leren door onderdompeling.leren door verweking van theorie .leren door directe ervaring . motivatieproblemen 5. de informatie kan verkeerd begrepen worden.

De aansluiting tussen referentiekader en nieuwe informatie.De lerende zet de nieuwe info bewust naast de oude .De hulpeloze omgeving: problemen of gebeurtenissen zoals rampen. Contact met anderen die niet dezelfde stilzwijgende kennis hanteren.de alomvattende betekenisgeving door de omgeving. . waarmee de sociale omgeving geen of weinig ervaring heeft.wat door ervaring en sociale interactie werd geleerd .De lerende past het referentiekader aan. De interactie tussen individu en omgeving.transformatief leren .2 Verschillen tussen leerprocessen Op welke aspecten kunnen spontane en andere leerprocessen van elkaar verschillen? Vier invalshoeken zijn van groot belang: 1. leerplicht. Er zijn 6 manieren te onderscheiden waarop de sociaal-culturele omgeving kan functioneren bij het leren: .De niet-passende informatie wordt gescheiden opgeslagen. . Waar ligt het initiatief om te leren? 3. Verschillende soorten leren: .Stuvia. . waarden die de samenleving aan iets hecht).de uitnodigende omgeving: het individu wordt uitgelokt tot bewuste initiatieven om te leren.com . 4. socialisatieprocessen) . vraagt om communicatie waardoor deze impliciete opvattingen en gewoonten worden geëxpliciteerd. aan de nieuwe informatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1.noodgedwongen leren . De mate waarin er in de sociale omgeving consensus is over de betekenisgeving of de mate waarin er meningsverschillen en/of onduidelijkheden zijn. . 2. Bewustwording is het moeilijkste en minst waarschijnlijk bij datgene: . De omgeving bepaalt vrijwel onopgemerkt het leren (bijv. De mate van bewustzijn van leren en leerresultaten.De conflicterende omgevingen: ontstaat als een individu in twee of meer omgevingen verkeert die conflicterende eisen stellen omdat ze qua cultuur verschillen.de nieuwe informatie wordt zodanig verdraaid dat het toch in het referentiekader past. .alledaags leren .wat door de omgeving niet ter discussie werd gesteld Expliciteren (bewust maken) wordt uitgelokt als er gecommuniceerd moet worden. bv doordat ze een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. De lerende is zich er dan niet van bewust dat er een relatie is. .leren in een botsing van culturen .De dwingende omgeving (bijv.De ondersteunende omgeving: de omgeving kan het individu steun bieden bij het leren.leren uit eigen beweging .wat in het handelen is opgeslagen . Wat doen we met ‘niet passende’ info? .

gebeurtenissen en mensen. met gebruikmaking van bestaande vaardigheden. Weinig bewust. waarover ze regelmatig kennis uitwisselen en ook vaak gezamenlijke activiteiten ondernemen. houding en kennis Meestal geaccepteerde betekenisgeving. Omgeving biedt aanleiding en leermogelijkheden. een groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt door een gemeenschappelijke praktijk en kennisdomein. vaardigheden in talloze handelingen. Vooral actief voortbouwen en uitbouwen.com . niet snel kritisch ter discussie Sociale omgeving Referentiekader Consensus Het alledaagse leren betreft allerlei zaken: kennis van situaties. Sociale omgeving Referentiekader Consensus Mensen leren uit eigen beweging als zij zich actief inzetten om veranderingen in hun kennis en inzicht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1. Wisselwerking tussen omgeving en individu met belangrijke invloed omgeving. Hun interesse is opgewekt of er is een probleem dat ze willen aanpakken. vaardigheden en houdingen te bewerkstellen. 1. maar ook de houdingen die met die kennis en vaardigheden gepaard gaan. Vooral impliciet leren door ervaring en sociale interactie. Leren uit eigen beweging kan plaatsvinden in een ‘community of practice’.Stuvia.4 Leren uit eigen beweging Invalshoek Bewustzijn Leren uit eigen beweging Bewust proces. primair gericht op interesse of probleemoplossing: vooral bewustzijn van het doel. Bouwt vooral voort op eerder geleerde Veelal tamelijk ‘vanzelfsprekende’ inhouden waarover consensus is.3 Alledaags leren Invalshoek Bewustzijn Alledaags leren Weinig bewust zijn van leerprocessen en leerresultaten. . Accent bij het initiatief van het individu genomen op grond van interesse of probleem. maar mogelijk ook controversiële of slecht gedefinieerde problemen. mogelijk ook van leerproces en resultaat maar niet per se.

Een desoriënterend dilemma ontstaat doordat het verwachtingspatroon. dat gebaseerd is op het referentiekader en de verwachtingen in de omgeving. zoeken naar houvast Grote onduidelijkheid in betekenisgeving Sociale omgeving Referentiekader Consensus . Een ‘paradigmaverschuiving’ is een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. 1. ‘Perspectief-transformatie’: je moet als het ware een nieuw perspectief innemen om uit het dilemma te komen. overlijden).5 Transformatief leren Invalshoek Bewustzijn Sociale omgeving Referentiekader Transformatief leren Sterk bewustzijn van leerprocessen en leerresultaten. wordt kritisch onderzocht en drastisch gewijzigd. inclusief nieuw handelen Sterk eigen initiatief waarbij oude omgeving tegenwerkt Moeilijk om eigen vertrouwde patronen kritisch te onderzoeken en zich nieuwe patronen werkelijk eigen te maken Wat in oude omgeving als vanzelfsprekend wordt gezien. Geen consensus Consensus Transformatief leren kan ook op gang worden gebracht door een ‘desoriënterend dilemma’: een ernstig verwarrende situatie. echtscheiding.Stuvia.6 Noodgedwongen leren Invalshoek Bewustzijn Noodgedwongen leren Bewustzijn van noodsituatie en zich moeten redden. achteraf mogelijk bewustzijn van leerprocessen en leerresultaten Leren onder overweldigende druk van ongekende omstandigheden waarbij de sociale omgeving niet in staat is om steun te bieden door gebrek aan eerdere ervaring Afbraak en opbouw.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1. niet meer opgaat. die kan ontstaan door levensgebeurtenissen die het verwachtingspatroon doorbreken (vb.

com .7 Leren in een botsing van culturen Afwenden en afweren is een leerproces waarbij het nieuwe. het leren hanteren van en omgaan met andere opvattingen en handelswijzen. dat haaks staat op het eigen referentiekader. De minderheid streeft ernaar om zich enigszins aan te passen. negatief wordt gewaardeerd en zoveel mogelijk in een afzonderlijk hokje geplaatst. Kritische evaluatie vergt voortdurend afwegingen Dwingt tot reactie Moeilijk om eigen patronen te veranderen in combinatie met nieuwe patronen Strijd tussen verschillende betekenisgeving blijft een rol spelen . men past zich aan uit overtuiging Invalshoek Bewustzijn Sociale omgeving Referentiekader Consensus Leren in botsing van culturen: verdergaande. integratieve verandering Bewustzijn van leerprocessen en resultaten. Invalshoek Bewustzijn Sociale omgeving Leren in een botsing van culturen: gedeeltelijke. inclusief afkeuren vreemde Gedeeltelijk strategisch aanpassen. Eigen initiatief om zo goed mogelijk in nieuwe omgeving eigenbelang te realiseren Moeilijk om eigen gewoonten te veranderen Nieuwe elementen die de persoon als eigenbelang kan gaan zien. gericht op het behouden van eigen overtuiging Dwingt tot reactie Eigen referentiekader wordt vastgehouden Vasthouden aan datgene waarover in eigen cultuur consensus is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1. Invalshoek Bewustzijn Sociale omgeving Referentiekader Consensus Leren in een botsing van culturen Niet of weinig. strategische aanpassing Bewustzijn van verschillen en leerresultaat Dwingt tot reactie.Stuvia. Strijd tussen verschillen in betekenisgeving blijft bestaan Referentiekader Consensus Integratieve verandering.

Desoriënterend dilemma 2.Stuvia. Competentie en zelfvertrouwen opbouwen 7. Kritisch toetsen sociale vaardigheden 4. Hierop volgt zelfonderzoek 3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Leerproces van Mezirow 1.com . Onderzoek nieuwe handelingsmogelijkheden 6. Eerste ervaringen met nieuwe rollen wordt opgedaan 10. Leggen van verbanden 5. Nieuwe plannen maken 8. Met verworven kennis + vaardigheden plannen uitvoeren 9. Het verwerken ervan .

maar dit hoeft niet zo te zijn.onze communicatie met een beoordeling van anderen Wat individuen leren hangt samen met de (sub)cultuur van de sociale omgeving(en). combineren of aanpassen en vernieuwen.1. Aspecten die met cultuur te maken hebben: . Minderheidsgroepen of etnische groepen: wijken af van de dominante cultuur.wereld waarin we leven . De omgeving levert de betekenissen. het is geen variant maar een eigen cultuur. De (sub)cultuur vormt een blauwdruk voor het leren van de individuen die er deel van uitmaken.basis voor ons gedrag .1 Leren: referentiekader en (sub)cultuur Om samen te leven is het belangrijk om overeenkomende betekeniswerelden te hebben.inschatting van situaties . Dominante cultuur: dit is de cultuur die de meeste groepen hanteren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 2. .Proces van tot stand komen.com .Materiële producten . Deze mentale programmering zorgt voor de overeenkomstige elementen in het referentiekader van mensen die in dezelfde sociale omgeving leven of leefden. Mensen uit verschillende groepen kunnen contact met elkaar hebben en daarbij eigen kenmerken veranderen.De functie van cultuur Culturen van samenlevingen verschillen in hun betekenisgeving en daarmee in hun mentale programmering. Subculturen kunnen elkaar deels overlappen. met ook weer subculturen. Subcultuur: sociale omgeving met eigen cultuurkenmerken die voor een deel afwijken van de ‘hoofdcultuur’. Een subcultuur is niet hetzelfde als de cultuur van etnische groepen. Cultuur: Ontginnen en bebouwen van de grond (agri cultura) tot ontwikkeling brengen van de geest (cultura animi) Cultuur wordt meestal opgevat als beschaving en de producten van die beschaving. Referentiekader heeft grote vanzelfsprekendheid . maar wel grote overeenkomsten hebben. en mensen kunnen bij verschillende subculturen horen.Immateriële producten . voorzetten en veranderen van cultuur . Tussen mensen uit verschillende subculturen kunnen ook misverstanden en problemen ontstaan. Vaak gaan we er vanuit dat een ander dezelfde veronderstellingen heeft. Leren en (sub)culturen 2.1 De (sub)culturen als blauwdruk voor het leren 2. In een samenleving is altijd culturele variatie door subculturen en door groepen met een andere cultuur.Stuvia. Mensen uit uiteenlopende culturen vertonen verschillen in referentiekader. Multiculturele samenleving: landen met meerdere groepen met een eigen cultuur.

.internationaal zaken doen .Segregratie: een bepaalde culturele groep zondert zich af van de rest van de maatschappij. Verschillende referentiekaders spelen ook een rol.het contact tussen de eigen groep en de nieuwe omgeving. . Gevolg: frictie tussen groepen. . . Persoonlijke leergeschiedenis.assimilatie: de minderheidsgroep wordt opgeslokt door de dominante groep. 3 factoren: .com .Mensen slagen er in beide culturen te verenigen. Cultuurcontacten op groepsniveau: . een rol.eerste generatie: allochtonen die in het buitenland zijn geboren . Cultuurcontacten op individueel niveau: . komt weinig voor.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Allochtoon: persoon van wie ten minste 1 ouder in het buitenland is geboren .blijft iemand kort of lang? Heeft te maken met het doel van de persoon.Integratie: groepen gaan samen met behoud van eigen culturele identiteit.genocide: doelbewust uitroeien van een volk/groep .Heen en weer geslingerd worden door culturen. . Naast allerlei individuele verschillen. Steun van eigen groep kan de noodzaak tot contact verminderen. spelen bovendien andere factoren. de machtsverhoudingen en de context waarin mensen van verschillende afkomst met elkaar omgaan. ze delen belangrijke culturele elementen.stages in het buitenland . maar ook stimuleren.uitzending ontwikkelingswerkers . . trekt zich terug in eigen cultuur en verdedigt deze. in geen van beiden thuis voelen. genocide.de bredere sociale en historische contexten.2 Contacten tussen culturen Contacten tussen culturen van korte duur: .Stuvia. . Het ‘melting-pot’-ideaal van de VS heeft assimilatie als doel. segregatie.de nieuwkomer kan de nieuwe cultuur zo geweldig vinden dat hij er helemaal in opgaat. .toerisme Contacten tussen culturen van lange duur: .migratie Cultuurshock: verwarrende ontdekking door de nieuwkomer dat hij/zij in een onbekende wereld terecht is gekomen. hangt van veel dingen af: .persoonlijke.concrete situaties en gebeurtenissen in het individuele leven .Of je alleen of met een groep bent.De nieuwkomer vindt de nieuwe cultuur vreselijk.tweede generatie: allochtonen die in Nederland zijn geboren 2. zoals de wederzijdse beeldvorming. (sub)culturele omgeving(en) waarvan mensen deel uitmaken. Hoe contacten tussen individuen uit verschillende culturen zullen verlopen. In een groep kan je op elkaar terugvallen en het contact met de nieuwe omgeving zo beperkt mogelijk houden. aangeboren aanleg .

De opvoeding van kinderen is erop gericht dat zij ouders gehoorzamen en respect tonen voor ouderen. In een feminiene samenleving overlappen sekserollen elkaar. zorgen voor de kinderen en het huishouden.Feminiteit-masculiniteit: verschillen in rolverdeling en betekenis die aan de seksen wordt toegerekend. In een masculiene samenleving moeten mannnen competitief en hard en gericht op materieel succes te zijn. In culturen met een kleine machtsafstand willen de mensen dat deze zo klein mogelijk blijft. Kinderen worden met strakke regels opgevoed. machtsverschillen zijn er gewoon. Kinderen leren niet om een eigen mening te vormen. Het is een lange termijn gerichtheid tegenover de korte termijn gerichtheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2. Conflicten zijn onvermijdelijk. Kinderen leren op eigen benen te staan en onafhankelijkheid is het doel van de opvoeding.Stuvia. Nederland is een van de minst masculiene landen ter wereld.Een zwakke of sterkte onzekerheidsvermijding betreft de manier van omgaan met onzekerheid. . Feminiteit-masculiniteit betreft de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en de waardering van ‘harde’ en ‘zachte’ eigenschappen. Een belangrijke deugd is harmonie bewaren met je omgeving. Als 1 iemand iets fout doet. Een sterke structurering en reglementering worden niet gewaardeerd. dit werd het confuciaans dynamisme genoemd. In culturen met grote machtsafstand is het normaal. Er is in alle menselijke contacten een patroon van afhankelijkheid van ouderen. . . terwijl de onzekerheidsvermijding gaat over welk belang er wordt gehecht aan de waarheid. Wat anders is. Zowel mannen als vrouwen dienen bescheiden te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan. Er zijn een aantal gemeenschappelijke problemen waarop culturen verschillende antwoorden geven: de cultuurdimensies. Er is behoefte aan structuur en duidelijkheid. Met onzekerheidsvermijding wordt niet het vermijden van bekende risico’s bedoeld. . bijvoorbeeld een familie.3 Vergelijking van culturen: cultuurdimensies Culturen verschillen niet willekeurig. Ze leren dat ze een onafhankelijk persoon zijn en dat de eigen mening belangrijk is. Vrouwen hebben de ‘zachte’ rol. Het gaat erom welke betekenis men geeft aan de deugd. Eerlijkheid en de ontplooiing van de eigen persoonlijkheid staan centraal. Er zijn 4 dimensies: . ook over goed en kwaad. In landen met een sterke onzekerheidsvermijding is er angst voor nieuwe dingen. is interessant. Kinderen in collectivistische landen leren dat ze onderdeel zijn van een groep. Bij een chinees onderzoek was de vierde dimensie anders.Collectivisme-individualisme: verschillen in de wijze waarop wordt aangekeken tegen de verhouding tussen en de betekenis van groep en individu. ze houden zich aan die van de groep.Machtsafstand: de manier waarop tegen ongelijkheid en machtsverschil wordt aangekeken. schaamt de groep zich. In een cultuur met zwakke onzekerheidsvermijding is er meer openheid voor nieuwe dingen.com . Status is erg belangrijk. Kinderen in individualistische culturen groeien op in kleiner gezinsverband: het kerngezin. Nederland bevindt zich er tussen in. Het begrip is verwant aan de tolerantie voor onzekerheid. voor alles wat vreemd is.

Mensen die anders denken worden niet getolereerd. 2. bereidheid jezelf ondergeschikt te maken aan een doel en spaarzaamheid. bescherming van je aanzien en voldoen aan sociale verplichtingen. waardoor hun cultuur gaat afwijken van die van het land van herkomst. .Stuvia. Maar het verschil in belangen en machtspositie kan dit bemoeilijken. Bij een sterke onzekerheidsvermijding geldt: er is maar 1 waarheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onzekerheidsvermijding of confuciaans dynamisme kan ook worden opgevat als het zoeken naar de waarheid: de mate waarin mensen de waarheid willen weten.Binnen elke cultuur zijn subculturen die afwijken van de hoofdcultuur. Als een minderheidscultuur in een dominante cultuur terecht komt. Dit was de theorie van Hofstede. Reacties op de dominante cultuur gaan een onderdeel vormen van de cultuur van de minderheidsgroep. Er is een dynamische pool: het toekomstgerichte handelen.com . Ze moeten zich echter ook verhouden met de ‘nieuwe’ cultuur. Bij een zwakke onzekerheidsvermijding accepteert men dat sommige mensen anders denken. Betreft vooral respect voor tradities. het streven naar beloning in de toekomst. De verschillen in referentiekader tussen leden van etnische minderheden en leden van de dominante cultuur zijn aanleiding tot leerprocessen  ‘leren is een botsing van culturen’. Een totale wijziging van het referentiekader is onmogelijk. Culturen zijn niet of het één of het andere. Hoe leden van etnische groepen naar het land van verblijf kijken. dan het juiste geloven (waarheid). De andere pool is statisch: gericht op het verleden en het heden. Zelfhaat kan ook gevolgd worden door bewustwording of transformatief leren. . Zelfhaat: Leerproces dat ontstaat doordat groepen uit de dominante cultuur uitspraken doen over minderheidsgroepen. komt er vaak een afweerreactie: vasthouden aan het vertrouwde en steun zoeken in eigen kring. Bij het gebruikmaken van de dimensies horen waarschuwingen: . Het confuciaans dynamisme gaat meer over het juiste dóén (deugd).Individuen zijn nooit alleen te begrijpen vanuit hun culturele achtergrond. Het referentiekader van migranten is in de eerste instantie gevormd binnen de cultuur waaruit ze afkomstig zijn. Vaak zien minderheden het belang van participeren in de dominante cultuur heel goed in. hangt af van eigen aspiraties en verwachtingen.dimensie is geen tweedeling. . en er meerdere waarheden zijn. Deze pool uit zich in normen als doorzettingsvermogen.dimensies beschrijven gemiddelde patronen van landen of regio’s en geen individuen . Wat de dominante cultuur zegt wordt overgenomen. Zelfhaat is onderdeel van socialisatie en speelt zich af binnen de eigen groep.4 Minderheidscultuur in een dominante cultuur.

. Becker heeft onderzoek gedaan en onderscheidt 5 generaties: . Allerlei problemen aan de orde.5 Subculturele verschillen Een subcultuur is een variant binnen een cultuur. Deze verschillen zie je terug in het beroep: beroepen op lager niveau hebben externe regels en toezicht. Sociaaleconomische klasse: verwijst naar verschillen tussen groepen op basis van hun economische positie en de daarmee samenhangende sociale positie. Binnen de sociaaleconomische klasse zijn er verschillende opvoedingsstijlen: . Dit is moeilijk af te leren omdat het onderdeel van de persoon is geworden. Vrouwenbeweging. . Elke generatie brengt weer andere vraagstukken en ervaringen mee. Machtsafstand: de mate waarin machtige leden van de samenleving verwachten en accepteren dat de macht ongelijk is verdeeld.er kan een leeftijdsfase mee aangeduid worden. Nu nog zijn deze mensen bang voor chaos en werkeloosheid. .Stuvia. Wilden rechten van het individu om zich te ontwikkelen en geen aanpassing en gehoorzaamheid.‘generatie’ kan ook worden gebruikt voor de groep die in dezelfde periode is geboren.Protestgeneratie: geboren tussen 1940 – 1955. meer praten in hogere klasse. . staat centraal. in de hogere klassen gebruikt men meer argumenten. Culturele revolutie. de verloren generatie). . . In de hoge klassen meet op de bedoelingen of oorzaken. Generatie X geboren tussen 1960 en 1980. machteloosheid. dit heet ‘historische generatie’. In hogere klasse worden argumenten genoemd over gevolgen van daden ‘hou je vast. dan val je niet’. . Met ‘generatie’ kunnen twee dingen bedoeld worden: .com . Veel kans op werk door na-oorlogse opbouw. Manier van informatie verwerken lijkt op die van Einstein. andere landen een lage.Positie of de gevolgen van handelen als argumenten: argumenten in lagere klasse zijn vaak gericht op positie ‘dat doen nette meisjes niet’. Geboren tussen 1930 – 1940. economische depressie.Doen gehoorzamen of overtuigen: in de lage klasse wordt gehoorzaamheid afgedwongen. . Economische crisis jaren ’30. Op hoger niveau is er meer vrijheid. internet. Geen vrije ontwikkeling maar werken. Deze generatie is: .vooroorlogse generatie: geboren tussen 1910 – 1930. economische rust.Fysiek en psychologisch straffen: meer fysieke staf in lagere klasse. zoals middelbare of jongere generatie.Verloren generatie: 1955 – 1970.sociaal . Generatie Einstein opgegroeid in consumptiemaatschappij. Sommige landen hebben een hoge score.Pragmatische generatie: na 1970 weer kans op school en werk. Recessie en werkeloosheid. Zij zetten generatie ‘Einstein’ af tegen generatie ‘X’ (of ‘nix’.Reageren op het gedrag: in lagere klasse reageert men meer op het zichtbare gedrag van het kind. maatschappelijke problemen.functioneel . De vrouwen hadden geen bijzondere rol.maatschappelijk betrokken . armoede en werkeloosheid hebben diepe uitwerking gehad.Stille generatie: zuinig en beheerst. Boschma en Groen hanteren een andere indeling van generaties. economische groei.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.

Brochner en Furnham analyseren 4 factoren: .Programma’s en activiteiten voor (kleinere) groepen. . etnische groep. Ook authenciteit: je bent ‘echt’ en doet je niet anders voor.Sociale beïnvloeding van grote groepen. . Aan een groep worden kenmerken toegekend die automatisch bij het individu horen. dat komt door primaire socialisatie van de kinderjaren.en regelgeving en de algemeen geaccepteerde normen.com .De verschillen tussen culturen kunnen groot zijn.Sociale categorisering/stereotypering: anderen worden in hokjes geplaatst. Sociaal-economische klasse.Stuvia. Verschil tussen natuurlijke eigenschappen/taken/verantwoordelijkheden. .Individueel kijken hoe we met verschillen moeten omgaan. Biculturele competentie: competentie om zowel in de eigen cultuur als in de nieuwe cultuur te kunnen deelnemen. .6 Leren omgaan met cultuurverschillen. Deze leerresultaten zijn niet makkelijk te veranderen.wet. de vrouwelijke identiteit door verbondenheid en gelijkheid. 2. . Wat kan helpen om goed met deze verschillen om te gaan: . Hoe groter het verschil tussen culturen.De menselijke neiging om in de omgang te zoeken naar mensen die op henzelf lijken en het vreemde te vermijden . maar daarnaast is men zich ervan bewust dat men elkaar iets te bieden heeft en elkaar nodig heeft. hoe meer problemen in het contact. We moeten het oude geleerde herzien en vernieuwen/vervangen voor iets beters. Het referentiekader van mannen en vrouwen verschilt. positieve voorbeelden uit minderheden in de media gebruiken. Ward. De mannelijke identiteit wordt gevormd door afstand en tegenstelling.trouw .mediasmart Respect en zelfontwikkeling is belangrijk. . je hebt een eigen mening. Identiteitsvorming: mensen delen elkaar in in groepen. ieder kan zich blijven beschouwen als behorend tot een bepaalde groep.op zoek naar intimiteit . generatie en sekse kunnen diepgaande verschillen in het referentiekader tot gevolg hebben. Taalproblemen zijn ook veel voorkomende barrières.zakelijk .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material . Benadeling van minderheidsgroepen tegengaan. Taal is nodig om in situaties te communiceren maar om de taal te leren moet je aan die situaties deelnemen.Primaire socialisatie: zorgt voor een blik op de wereld die onbewust als de waarheid wordt gezien.

Stuvia. .7 Waardoor kan een cultuur veranderen? Mogelijke factoren leidend tot cultuurverandering: .onvrede met bestaande cultuuraspecten .inconsistenties .nieuwe omstandigheden .com .geleidelijk ontstane problemen .kennismaken met alternatieven elders .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.gedwongen contact met andere culturen.

.mensen en situaties opzoeken die je eigen perspectief kunnen verbreden of veranderen .geïntegreerde leerkennis . Leerhouding: de emotionele betekenis die leren heeft voor het individu: de waardering voor de leergebieden en de manieren van leren.feedback op eigen handelen en eigen opvattingen vragen . leermotivatie.het leren door sociale interactie .samenwerken Leervermogen: is opener en breder dan ‘leercompetentie’: deze term duidt op de mogelijkheid tot leren en het verder ontwikkelen van leermogelijkheden. mogelijk maakt of afdwingt.het leren door kritische reflectie .leren van negatieve modellen (niet nadoen) . De leerhouding kan verschillen voor verschillende terreinen en voor verschillende manieren van leren. op basis van: .Stuvia.1 Leervermogen en leercompetenties Het vermogen tot leren is een aangeboren en essentiële eigenschap van mensen. De toepasbaarheid van de leercompetenties wordt mede bepaald door de leersituatie. het managen van het eigen leerproces. Leercompetenties: het ontwikkelde leervermogen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 4: Leervermogen 4.het leren door doen en ervaren . In vergelijking met de term ‘leervermogen’ gaat ‘leercompetentie’ vooral om de leerbekwaamheid als gevolg van ervaringen. Leercompetenties zijn het resultaat van een positieve ontwikkeling van het leervermogen.het leren door abstracte info . het vermogen om in relevante beroepssituaties op adequate wijze te leren.feedback aan anderen geven .luisteren naar anderen .model-leren/observatieleren (leren door nadoen) .vragen aan anderen goed interpreteren en er adequaat op reageren . Nu worden leercompetenties besproken die worden gebruikt en ontwikkeld bij: . willen en kunnen ondernemen van leeractiviteiten zoals: .leervaardigheden .omgaan met conflicten . zelfvertrouwen en open staan voor leren.leerhouding Leercompetenties worden gedefinieerd als: durven.vragen om informatie . De bereidheid om te leren kan ook verschillen naargelang de leersituatie.com .het richting geven aan eigen leren. Het actuele leren vindt plaats in wisselwerking tussen het leervermogen en de situatie die leren uitlokt.

Hij verricht de handeling zelf. Leeropvattingen zijn belangrijk voor de bewuste sturing van de eigen leerprocessen. Opvattingen over eigen leervermogen zijn sterk verbonden aan de leerhouding. Leerkennis: wordt onderverdeeld in 3 soorten kennis: .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Voor de leerhouding zijn van belang: . - Zelfvertrouwen en bereidheid om risico’s te nemen: onzekerheidstolerantie.Kennis over leren: de opvattingen over leren die je hebt verworven zijn vaak het resultaat van impliciete leerprocessen. Bewustwording en verder ontwikkelen van de leeropvatting kunnen helpen om de eigen leercompetenties uit te breiden en goed te gebruiken. hij kan ook een intense afkeer hebben.toeschrijven aan permanente of tijdelijke factoren .de waardering van bepaalde leergebieden en manieren van leren: Het individu kan zich sterk verbonden voelen met een bepaald leergebied.De leermotivatie en gewoonten van toeschrijven (attribueren) . maar mislukkingen toeschrijft aan de tijdelijke oorzaken die extern liggen. . zowel in educatief verband als daarbuiten. in het algemeen en op bepaalde terreinen. toevallige factoren maar mislukkingen worden aan de eigen competentie verweten  aangeleerde hulpeloosheid.De prestatiemotivatie theorie: een individu met een hoof prestatie vermogen onderneemt activiteiten met het doel en in de verwachting daarmee succes te beleven.com . Mislukkinggericht toeschrijven: succes wordt toegeschreven aan externe. komt tot uitdrukking in een negatieve leerhouding. Operant coditioneren: komt voort uit spontaan gedrag waarna iemand het gedrag gaan linken met een beloning.De intrinsieke motivatie theorie: betreft plezier in het leren als belangrijk . . De cognitieve attributietheorie: aan welke factoren worden succes en falen toegeschreven? .intern of extern toeschrijven (aan jezelf of factoren buiten jezelf) .Zelfvertrouwen en de bereidheid om risico’s te nemen (onzekerheidstolerantie) Leermotivatie: . Bij een hoge onzekerheidstolerantie zie je situaties die onzekerheid opleveren gemakkelijker onder ogen en voel je je gemotiveerd om die onzekerheid te onderzoeken en op te lossen.toeschrijven aan factoren die je wel of niet kunt veranderen Succesgericht toeschrijven: houdt in dat het individu succes toeschrijft aan de eigen competentie en inspanningen.Kennis over het eigen leervermogen: de opvattingen die je koestert over het eigen leervermogen. Pavlov = prikkel uit de omgeving zorgt ervoor dat iemand iets gaat doen. Bij een lage onzekerheidstolerantie en je georiënteerd op zekerheid en wil je die handhaven.De extrinsieke motivatie theorie: de beweegredenen voor het leren ligt in het doel dat men het leren wordt nagestreefd. . . .Conditionele motivatie: wordt opgeroepen door de al of niet plezierige condities die het leren met zich meebrengt.De kennisbasis: wat je al weet op bepaalde gebieden opent nieuwe leermogelijkheden op datzelfde of een verwant gebied. . Weinig vertrouwen in eigen leervermogen. Mensen verschillen in hun oriëntatie op zekerheid en onzekerheid. Tegenover de prestatiemotivatie staat faalangst. Nieuwe informatie die strijdig is met het bekende brengt onverdraagbare onzekerheid met zich mee.

concretiseren (voorbeelden bedenken) . Door ‘trial and error’ (vallen en opstaan) leert en wat er werkt en hoe dat werkt.Omvangrijke leerdoelen Evalueren geeft antwoord op de vraag: in hoeverre bereik je iets met de ondernomen activiteit? Deze wordt mede beïnvloed door eigen of normen die de omgeving hanteert (formeel of informeel) . Het in staat zijn tot betekenisgeving door allerlei leeractiviteiten. de inhoud.beoordelen van de aard van de informatie . Reflectie is aangeleerd. willen en kunnen ondernemen van activiteiten zoals: . Onderwijs en educatie gaan vooral voor het leren van abstracte info. erkennen en kunnen omgaan met emoties zowel va zichzelf als van anderen. het kan ook in een grotere groep plaatsvinden.nieuwe activiteiten ondernemen . Leercompetenties bij leren door doen en ervaren. zodanig dat men zich nieuwe betekenissen eigen maakt. wat goed gaat en wat niet. De competenties voor het verwerken van abstracte informatie worden noodzakelijker naarmate de info vloedgolf toeneemt. En kan wel of niet worden begeleid door schriftelijke aanwijzingen of door een persoon.Doelbewust ondernemen . plannen.openstaan voor nieuwe indrukken . regulatie of sturing van het leren.eigen ervaringen serieus nemen . Dit heet leren door onderdompeling.relateren aan eerder verworven kennis .structureren en vastleggen .fouten maken . Daarnaast kan een individu leren door het meemaken van situaties en gebeurtenissen. oriënteren.volhouden.Stuvia. niet opgeven. het doel en de resultaten.vertrouwen op eigen handelen en op eigen vermogen . toezien dat er echt wat gebeurt en evalueren.zich in een nieuwe situatie begeven .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Emotionele intelligentie: het herkennen. betreffen het durven.het verwerken van de informatie Management van het leren: zelfstandig leren. willen en kunnen ondernemen van activiteiten zoals: .toepassen . Transformatief leren e leren in een botsing van culturen kunnen niet zonder kritisch reflectief leren. Managen van het eigen leren vraagt om duidelijk beeld van de richting die je op wilt.zoeken en selecteren van info . Leermanagement is vooral aan de orde bij: . Mogelijk leergedrag: verwijst naar het op bepaalde manieren kunnen handelen. Het creëren van een context die kritische reflectie bevordert is zeek belangrijk voor: het proces. het is nadenken over dingen. Leercompetenties voor het verwerken van abstracte info vragen om durven. Kritische reflectie: kan een individuele activiteit zijn.beoordelen van bronnen . dus zonder direct zelf te handelen. Sociale vaardigheden zijn hier een belangrijk onderdeel van.com .

Nadenken over wat je wilt . Ieder mens heeft een persoonlijke leergeschiedenis waarin de aanleg om te leren is gevormd. de wereld wordt in goed-slecht. Het leervermogen bestaat uit verschillende componenten. .Besluiten wat je gaat doen en welke stappen je gebruikt . van veelvoudigheid. De leergeschiedenis laat een wisselwerking zien tussen 3 type factoren: .Flexibel omgaan met en inspelen op de omgeving . .Evalueren of je verder komt met wat je wil .de algemene en sociale context waarbinnen het leven van de persoon zich afspeelt Perry noemde de manieren waarop studenten aankijken tegen en omgaan met kennis en leren kentheoretische posities. meer volledig relativisme. wij-zij ingedeeld. • Fase 2: het bewustzijn ontwikkeld van veelvoudigheid naar een overtuigd. Elke waarheid is relatief bepaald door de context en door het referentiekader.Positie 1: fundamenteel individualisme. waar ze nog niet weten hoe het zit.Positie 9: de student ervaart de bevestiging van eigen identiteit door het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes en ziet keuzes maken als een voortdurende taak. correctfout. aangeboren aanleg van capaciteiten en interesses .com . maar er is 1 algemene: de general factor.de persoonlijke.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Competenties bij het managen van eigen leren betreffen het durven. .Je oriënteren op de omgeving en hoe die je kan helpen bij het realiseren van je doelen .de situaties en gebeurtenissen die zich voordoen in het leven van een individu .Positie 5: de student beschouwd alle kennis en waarden als relatief afhankelijk van de situatie.2 De ontwikkeling van het leervermogen. . de student begint op sommige vakgebieden te relativeren.Positie 6: de student begrijpt dat het nodig is om tot een of andere persoonlijke keuze te komen • Fase 3: De student maakt zich meer eigen. .Positie 4: de student merkt dat er op veel gebieden omvangrijke verschillen in opvattingen zijn .Stuvia.Positie 2: de student wordt zich ervan bewust dat er verschillende opvattingen zijn .Je ertoe zetten om het ook echt te doen . .Positie 8: de student begint de implicaties van de eigen keuze te ervaren. . Autoriteiten moeten het juiste antwoord geven. Deze vatte hij samen in een aantal factoren: • Fase 1: ontwikkeling van zwart-wit denken naar bewustzijn van andere opvattingen.Regelmatig aandacht geven aan alle componenten 4.Positie 3: de student accepteert verschillen in opvattingen als een tijdelijke situatie op sommige gebieden. persoonlijke keuzes en maakt zich daarbij horende verantwoordelijkheid eigen.Openstaan voor de omgeving (feedback) . willen en kunnen ondernemen van de activiteit zoals: .Positie 7: de student begint op een gebied zo’n keuze te maken .Mobiliseren van de eigen mogelijkheden .

leerstijl als relatief stabiel kenmerk van een persoon. lopen).verbonden = door invloeden.Intrapersoonlijke intelligentie: het vermogen om na te denken over eigen ervaringen. Subjectieve kennisverwerving. dat komt door: . overeenkomsten en verschillen te zien en te classificeren.Taalkundig of verbaal-linguïstische intelligentie: het vermogen om taal te gebruiken om zich uit te drukken en om anderen te begrijpen en te overtuigen. .3 Persoonlijke verschillen in de voorkeursmanier van leren Het rangschikken van de opvattingen over leerstijlen op een continuüm van: . te begeleiden en te manipuleren.Visueel-ruimtelijke intelligentie: het vermogen om zich situaties en problemen ruimtelijke en beeldend voor te stellen. . en hen op dat terrein tot hoge ontwikkeling brengen door een gespecialiseerde opleiding.Wiskundige of logische-mathematische intelligentie: het vermogen om logisch na te denken en gemakkelijk met getallen en hoeveelheden te werken. . tot . de innerlijke stem als bron 3. Over het toepassen van het gedachtegoed van meervoudige intelligentie blijken uit 3 ideeën te bestaan: .Natuurgerichte of naturalistische intelligentie: het vermogen om patronen in natuurlijke omgeving te herkennen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Niet elke student doorloopt alle stadia en bereikt de hoogste positie. . . al.benaderingen waarin eerder word gesproken over leer oriëntaties en leeropvattingen die worden verworven. te onderhouden en te maken.De diverse intelligenties beschouwen als even zovele ingangen tot de leerstof en daardoor bij alle kinderen zorgen voor een zo ver mogelijke ontwikkeling van alle intelligenties. integratie van stemmen 4.Kinderen die getalenteerd zijn op een van de intelligenties op jonge leeftijd opsporen. luisteren.Interpersoonlijke intelligentie: het vermogen om anderen aan te voelen.Muzikaal-ritmische intelligentie: het vermogen om muzikale en ritmische patronen te herkennen. .separate = volgens de onpersoonlijke regels. En de vaardigheid om te gaan met objexten. . Onwil om verder te gaan. sociaal proces 4.Kinderen testen op hun intelligenties en hen op school aanspreken op hun sterk ontwikkelde intelligenties. Procedurele kennisverwerving: .leerstijl als aangeboren.com .ontsnappen: de student onttrekt zich aan de verantwoordelijkheden van de eigen keuzes en blijft hangen in het relativisme . individueel proces . boosheid en onmacht. Positie van stilte.terugtrekken: dit gebeurt uit frustratie. gevoelens en gedachten. accent op de verbondenheid 2.uitstellen: de ontwikkeling staat een tijdje stil . .Motorisch of lichamelijk-kinesthetische intelligentie: het vermogen om fysieke bewegingspatronen te leren (zwemmen. te begrijpen. . Verschillende soorten intelligentie: . . via . Ontvangen kennis. Constructivisme. een onveranderlijke eigenschap. zwijgen 1. ‘ways of knowing’: 0.Stuvia. Belenky et.

ze leren uit de dagelijkse gang van zaken Gebruik van de metaforen.Kennis verwerven. deze bieden een handvat voor het bespreken van voorkeuren voor verschillende leersituaties. . .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Het typeren van leervoorkeuren in vijf metaforen: . deze leren door alles wat ze tegenkomen.Ontdekken. . leren doe je met en van elkaar. de mensen met deze leervoorkeur zoeken zelf de situaties op waarvan zij willen leren. dit floreert onder spanning.Kunst afkijken. dit gaat meestal gepaard met een gesprek. de is een hele belangrijke dit zijn bijvoorbeeld rollenspellen. . de metaforen kunnen helpen bij het nadenken over het eigen leren en dat van de anderen en bij het verder ontwikkelen en productiever inzetten van de eigen en gezamenlijke leerstrategieën.Participeren.Oefenen.Stuvia.com . van theorie leren. .

Met een pavlovreactie wordt bedoeld dat een reactie automatisch door iets wordt uitgelokt. Leren en leerresultaten ontlenen hun betekenis aan het functioneren in een sociale context. oftewel behaviorisme.individuele factoren (aanleg) . Elke theorie is een voorlopige en elke theorie is selectief. Het resultaat van leren is daarentegen vaak niet bewust. Leerproces en leerresultaten hebben een cognitieve kant (weten). Deze aspecten zijn onlosmakend verbonden. door het individu gestuurd proces is. zonder dat je je ervan bewust bent hoe je aan die reactie bent gekomen. Leren speelt zich af in de interactie tussen individu en zijn omgeving. Leerprocessen zijn een vorm van sociale interactie. dus onderdelen van het referentiekader.situaties en gebeurtenissen in het individuele leven . Het tot stand komen van een geconditioneerde reactie wordt de fase van reinforcement genoemd. wil leren uitsluitend beschouwen als waarneembaar gedrag. de gevoelskant). actief wil zeggen dat leren altijd een bewust. In de gedragstheorie heeft zo’n reactie een geconditioneerde reflex. en zonder dat je je afvraagt of je niet beter anders zou kunnen reageren. Een leertheorie is een geheel van betekenisconstructies dat langs een bepaalde weg en met bepaalde intenties tot stand is gekomen. ook wel versterking of bekrachtiging. die tot stand komt doordat een nieuwe. Er kan alleen worden gesproken over leren als er een waarneembare verandering is in het gedrag. . waarderen. De persoonlijke leergeschiedenis komt tot stand in een voortdurende wisselwerking tussen: Sociale rechtvaardigheid: .de historische en sociaal-culturele omgeving Het individu is wat betreft leren een actieve partij. een handelingsmogelijkheid (kunnen) en een attitude kant (vinden. De scheidingslijnen tussen theorieën zijn vaak niet zo scherp.1 Leertheorieën en leren vanuit een constructivistisch standpunt Elke leertheorie berust op wetenschappelijk onderzoek en belicht andere aspecten van leren. zijn altijd het uitgangspunt voor volgende leerprocessen. geconditioneerde stimulus enige maten samengaat met de oorspronkelijke stimulus. Het verzwakken en tenslotte verdwijnen van de aangeleerde reactie wordt extinctie (uitdoving) genoemd. gedachten en bedoelingen. wat en hoe er wordt geleerd wordt hierdoor als het ware aangegeven. Hoe het geleerde in concrete situaties zal functioneren wordt mede beïnvloed door de sociale context.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 5: Achtergrond leertheorie 5. Leerresultaten. Geconditioneerde reflex: het is een aangeleerde reactie.2 Gedragstheorie (behaviorisme) De gedragstheorie. die kun je onderzoeken op leren zonder dat ze praten over gevoelens. 5. Het individuele leren vindt plaats in een sociale context: dat. De gedragstheorie is gebaseerd op onderzoek doen met dieren.Stuvia. met name door de verwachtingen en (al of niet aanwezige) steun van de sociale omgeving.

Skinner sprak over ‘operant conditioneren’. Na vervolgonderzoek stelde Thorndike vast dat het tweede deel van de wet van het effect niet opgaat. Straffen onderdrukt het gedrag hooguit. Thorndike legde 3 wetten vast die gelden voor het tot stand komen van S-Rverbindingen: . Straffen heeft niet tot gevolg dat het ongewenste gedrag wordt afgeleerd. Dat bevestigt degene die straft. Het belangrijkste alternatief voor straffen is het negeren van ongewenst gedrag. en zwakker als het effect negatief is voor het organisme. Dit in tegenstelling tot het klassieke conditioneren. Deze wet geldt niet altijd. Toevallig geconditioneerd gedrag wordt ook wel ‘bijgelovig gedrag’ genoemd Het belangrijkste nadeel van straffen is volgens Skinner dat het ongewenste gedrag slechts wordt onderdrukt. Spontaan gedrag wordt door een belonend. Beloning is echter wel effectief. maar niet afgeleerd. zonder dat het duidelijk is dat hieraan een prikkel vanuit de omgeving voorafgaat.De wet van het effect: de koppeling tussen een stimulus en een respons wordt sterker als het effect van de respons positief is voor het organisme.Stuvia. Maar Seligman ontdekte juist dat er ook dán wat wordt geleerd: in zo’n situatie leert het organisme dat het geen invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. wordt beschouwd als de ‘black box’: er kan niets over worden gezegd. Watson beschrijft leren in de gedragstheorie als het tot stand komen van een verbinding tussen een stimulus (prikkel uit de omgeving) en een respons (reactie van het organisme)  S-R-verbindingen. Door straf leert het organisme dat het gedrag niet effectief is en dat er dus ander gedrag moet worden geprobeerd. of spontaan gedrag wordt geleerd om een onaangename situatie te beëindigen of af te zwakken. Daarom is de uitwerking van straffen meestal maar tijdelijk.de wet van de bereidheid: houdt in dat het tot stand komen van een koppeling tussen stimulus respons afhangt van de staat van bereidheid van het organisme. Omgekeerd verzwakt de koppeling bij gebrek aan herhaling. positief effect versterkt. . is het belonen van gedrag dat niet tegelijk met het ongewenste gedrag kan worden uitgevoerd.com . . dat uitgaat van gedrag als reactie op een prikkel. Het ongewenste gedrag wordt door de straf immers gestopt. Het tegenovergestelde is discriminatie: het gedrag wordt alleen vertoond bij dezelfde geconditioneerde stimulus. Negatieve gevolgen voor het organisme maken geen verschil: er is geen verzwakking van de koppeling tussen stimulus en respons. Het gaat om ‘operant’ gedrag. . Het onmiddellijke effect van straffen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De neiging om de aangeleerde reactie ook te vertonen bij een stimulus die enige gelijkenis vertoont met de geconditioneerde stimulus wordt generalisatie genoemd. Onderzoekers stelden vast dat de koppeling van geconditioneerde aan nietgeconditioneerde reacties niet optreedt als het samengaan volstrekt willekeurig is. Wat er daartussen zit. en versterkt dus het straffen als reactie op ongewenst gedrag. Dat laatste wordt ‘vermijdingsleren’ genoemd. ofwel dat het hulpeloos is  aangeleerde hulpeloosheid. werkt belonend voor degene die straft. dat wilt zeggen gedrag dat spontaan voorkomt uit het organisme.De wet van herhaling of oefening: de koppeling tussen een stimulus en een respons wordt sterker als de koppeling vaak wordt herhaald. Nog een andere mogelijkheid in plaats van straffen.

werd aangeleerd zonder dat je je hiervan bewust was. De streng bestraffende werking van het superego kan worden versterkt door het op zichzelf richten van agressieve impulsen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Geprogrammeerde instructie: door foute reacties te negeren en de gewenste (deel)reacties telkens te belonen. Tijdens het opgroeien moet er steeds een evenwicht zijn tussen de kinderlijke driftbevrediging en de beperkende omgeving. maar de persoon beschouwt ze als ‘natuurlijk’. Die identificatie zorgt ervoor dat het kind de kenmerken van de ouder overneemt. worden ze als het ware opzettelijk vergeten. Onderdrukkende opvattingen zijn wel degelijk aangeleerd.Stuvia. Het id wordt beheerst door de lustprincipe: het streven naar prettige sensaties en het verminderen van onprettige gevoelens. Verdringing is een term uit de psychoanalyse die duidt op dit ‘gemotiveerd vergeten’: als iemand dingen meemaakt waaraan hij of zij niet graag terugdenkt. door manipulatie van de omgeving. mogelijkheden en onmogelijkheden van de werkelijkheid. Het superego. In elke fase staat een volgende instinctmatige behoefte centraal. De belangrijkste functie van het ego is om te bemiddelen tussen de strevingen van het id en de mogelijkheden van de realiteit. emoties en verwachtingen in het volwassen leven. De functie van de extern controlerende instantie. . Op het terrein van opvoeding en onderwijs heeft Skinner een belangrijke invloed gehad door zijn sterke en concrete aanwijzingen hoe. maar opereert op basis van het realiteitsprincipe. 5.Het id dat bestaat uit onderbewuste strevingen: het id is de oorspronkelijke toestand van de pasgeborene.Het ego: kent hetzelfde streven als het id.Het superego: omvat het ideaal-ik en de censuur van het geweten. . Het superego is als het ware zowel het wetboek als de rechterlijke macht binnen de persoonlijkheid. Het is zich bewust van de eisen. maar ook tussen het id en het superego. Het ego is de uitvoerende instantie binnen de persoonlijkheid. De vorming van het superego vindt plaats op grond van identificatie met de ouders: de wens om even groot en almachtig te worden. Volgens de psychoanalytische theorie verloopt de ontwikkeling van zuigeling naar volwassene in fasen. het leren van individuen kan worden gestuurd. de ouders. Dit wordt projecteren genoemd. Als de driftbevrediging te rigoureus wordt onderdrukt raakt de ontwikkeling geblokkeerd. Zulke frustraties leiden tot kinderlijke reacties. Dan is er sprake van defensieve identificatie of identificatie met de agressor. Het superego let er streng op dat het id voldoende onder controle wordt gehouden. wordt door het superego overgenomen. wordt stap voor stap complex gedrag aangeleerd.3 Psychoanalytische theorie en leren In de psychoanalytische theorie is geen sprake van de regels voor wetenschapsbeoefening zoals die in de gedragstheorie worden aangehangen.com . De werkelijkheid speelt daarbij nog geen rol. Sigmund Freud. Een andere uitweg is het toeschrijven van eigen agressieve impulsen aan anderen. Dit proces wordt internaliseren genoemd. De grondlegger van de psychoanalyse. Dat kan gebeuren op grond van angst voor fysieke straf. Het legt morele maatstaven aan bij de beoordeling van de acties en bedoelingen van het ego. . onderscheidde 3 subsystemen in de persoon: . als onbewust controlesysteem. vanzelfsprekend en onaantastbaar.

waarbij afbraak en nieuwbouw zijn inbegrepen.com . Voor Freire moet leren bijdragen aan bevrijding en het is daarom nauw verbonden met handelen. Het doel van ‘conscientizaçao’ of bewustwording is bevrijding van onderdrukking en humanisering. Freire beschrijft de mogelijkheden van bevrijdend leren. politieke en economische tegenstellingen te begrijpen en om maatregelen tegen de onderdrukkende verhoudingen van de werkelijkheid te treffen. Dat zijn emoties van angst. en maakt deel uit van: .een pedagogische opvatting .4 Kritische theorie en transformatief leren ‘Transformatief leren’ betekent hier: leren waarbij diep gewortelde betekenisgeving (emotionele verankerde. Zij zelf zijn dom en de machthebbers hebben de kennis. Hun theorie is die van de onderdrukking: de verklaring van processen die ertoe leiden dat mensen die worden onderdrukt. roept angst op. De uitdrukking ‘conscientizaçao’ verwijst naar het leerproces dat nodig is om sociale. overweldigende dominantie (macht) van degenen die deze opvattingen overdragen . bijvoorbeeld op grond van klasse. 5. Kritisch nadenken is in eerste instantie niet bevrijdend. De onzekerheid is zo groot dat de voorkeur wordt gegeven aan de zekerheid van het bekende.de vanaf het vroegste bewustzijn aanwezige. maar angstaanjagend. Wat vrijheid moet zijn. Hij vat leren op als reconstructie.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Voor het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat mensen zo heilig overtuigd raken van dingen die henzelf schade berokkenen. . De maatschappij zou veel minder onderdrukkend kunnen en moeten zijn.een kritische maatschappijopvatting . doordat zij de desbetreffende opvattingen en normen hebben verinnerlijkt. Zij wijzen erop dat het een bepaald type samenleving is dat het niet kan stellen zonder de algehele onderdrukking van de diepste individuele behoeften.een theorie over organisatieverandering Freire stelde vast dat het onmogelijk is om mensen te leren lezen en schrijven als zij zichzelf als dom en waardeloos beschouwen. Elke ervaring heeft de eerst geleerde betekenissen bevestigd. geeft de psychoanalytische theorie twee sleutels: . Hij wijst erop dat de onderdrukten zelf meewerken aan het doorgeven en in stand houden van de onderdrukking. Onderdrukking werkt dehumaniserend.de emoties die gepaard gaan met de volstrekte afhankelijkheid van de ontvangende partij. de normen van hun onderdrukkers overnemen. belangrijke opvattingen en gedragingen) opnieuw wordt bezien en stukje bij beetje wordt vervangen door geheel andere betekenisgeving. Het ‘oude leren’ is hardnekkig: het is niet gemakkelijk om het door andere voorstellingen te vervangen. ras of sekse. Transformatief leren is een onderdeel en de motor van de gewenste verandering. Daartoe behoren voorstellingen over jezelf. Reich en Marcusse zijn het niet met Freud eens. De ‘oude kennis’ wordt gereconstrueerd (= herbouwd). woede en jaloezie.

van ‘koude’ naar ‘warme’ cognitie (waarbij ook emotie een rol speelt) . kan het organisme volstaan met assimilatie. Daarom noemt hij zijn theorie sociaal-cognitief.van individuele cognitie naar sociaal-cognitieve opvattingen over cognitie en leren. Mensen reageren op hun omgeving op basis van wat ze al weten (assimileren). Het vermogen van de mens tot gebruik van symbolen is daarbij belangrijk.Stuvia. blijft niet te kloppen.com . Transformatief leren is bevrijding van onderdrukkende leerresultaten en verbonden aan handelen om de onderdrukkende omstandigheden te bestrijden. Als dat niet het geval is. De schemata vormen samen de cognitieve structuur van een organisme. 5. Wat wordt geleerd. met name de taal. Leren kan niet alleen deel uitmaken van onderdrukking. het hervormen van deze structuur en daarnaar handelen’. maar kan ook bijdragen aan bevrijding. Volgens de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget worden kinderen geboren met enkele sensomotorische schemata. Nieuwe schemata ontwikkelen geleidelijk.5 Cognitieve leertheorieën Cognitieve leertheorieën zijn onderdeel van de cognitieve psychologie. moet het organisme zich aanpassen: accommoderen. Volgens Mezirow is het onze natuurlijke neiging om zulke nieuwe perspectieven te zoeken en daarmee onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen en problemen op te lossen. maar door nieuwe elementen verandert hun cognitieve structuur (accommodatie). Mezirow denkt er anders over dan Freire. op basis van ervaringen die accommodatie vergen van de aanwezige schemata. Belang van motivatie en zelfregulatie zijn hierin belangrijk. De cognitieve theorie was lange tijd uitsluitend gericht op kennisverwerving ‘in het hoofd’. Er zijn veel obstakels te overwinnen om tot reflectie te komen. . Langzamerhand zijn er twee verschuivingen in focus: . reflectie leidt niet vanzelf tot actie. Langzamerhand ontwikkelen zich steeds meer mogelijkheden om denkend te reageren. De mentale representaties worden tot grotere gehelen samengevoegd. Een schema is als het ware een programma: de mogelijkheid om op de omgeving te reageren. Piaget noemt dit proces interiorisatie. Het individu is actief tegenover de omgeving: het brengt orde aan en selecteert. Als de aanwezige schemata voldoende zijn om in harmonie met de omgeving te reageren. voor wat betreft de taak van degene die helpt leren. ‘cognitieve systemen’ of ‘cognitieve structuren’ genoemd. wordt in het hoofd opgeslagen in de vorm van mentale representaties. Het meeste menselijk leren vindt plaats door het observeren van modellen en vooral van de gevolgen van het modelgedrag. Albert Bandura benadrukt dat de bron van informatie sociaal is. De verworven cognitieve sustemen bepalen in belangrijke mate de keuze en verwerking van nieuwe informatie. en daarom automatisch tot gezamenlijke reflectie en actie zal leiden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Het idee dat de ervaring van onderdrukten collectief is. De cognitieve theorie ziet leren primair als informatieverwerking en legt de nadruk op mentale processen. Deze informatie wordt pas omgezet in handelen als de situatie daarom vraagt. Mentale representaties komen tot stand in wisselwerking tussen omgeving en persoon. De cognitieve structuur verandert door de interactie met de omgeving. Dit is ‘het emancipatorische proces van het kritisch bewust worden hoe en waarom de structuur van psychoculturele vooronderstellingen de manier waarop wij kijken naar onszelf en naar onze relaties afdwingt. Hij spreekt over perspectieftransformatie.

Daardoor worden zij in hun meningen bevestigd. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Observatieleren wordt beïnvloed door 4 subprocessen: aandacht. Dat heeft diverse oorzaken. De cognitieve attributietheorie stelt de vraag aan welke factoren een persoon zijn/haar handelen toeschrijft (attribueert): aan externe of interne factoren? Lepper bestudeerde de attributietheorie in verband met norminternalisatie. Er is dan sprake van valse cognitieve processen. Zelfbeloond gedrag wordt effectiever vastgehouden dan extrinsiek beloond gedrag. Zulke dissociatieve mechanismen zijn: morele rechtvaardiging (‘goedpraten’). Hij onderscheidt drie situaties: . Volgens Bandura zijn er tal van mechanismen die de persoon helpen om zich los te maken van de geleerde morele codes. maar het kind ontwikkelt een afkeer van de handelingen of houding die van hem/haar worden verlangd. Als de uitgeoefende dwang heel groot is. dat wil zeggen: onvoldoende om tot het door de opvoeders gewenste resultaat te leiden.Stuvia. Het gedrag is echter niet zo consistent. door beloning.In de tweede situatie is de druk objectief voldoende. Leidt bij het kind tot een toegenomen waardering voor het eigen standpunt. omzetten in gedrag en motivatie. verantwoordelijkheid afschuiven (‘bevel’). eufemistisch benoemen (‘het is maar een spelletje’). veranderen hun opvattingen niet. het gedrag van het kind en de attitudeverandering bij het kind. Hij analyseerde de samenhang tussen drie variabelen in het beïnvloedingsproces van de opvoeding: de mate van door de opvoeders uitgeoefende druk om door hen gewenst gedrag van het kind te bewerkstelligen dan wel ongewenst gedrag te voorkomen. voordelig vergelijken (‘wat hij deed is nog veel erger’). Cognitieve processen kunnen leiden tot onjuiste opvattingen. het wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden. de schuld ergens anders leggen (‘ik kon er niets aan doen. De optimale omvang van sociale dwang is de hoeveelheid dwang die minimal maar voldoende is. maar is de druk niet voldoende waarneembaar om als externe reden voor het gedrag te dienen. een zware straf. . .com . creeërt dat de verwachting van hetzelfde succes bij dat gedrag. Mensen neigen ertoe het gezelschap te zoeken van mensen met dezelfde denkbeelden. Als je door het observeren van een model hebt geleerd welk gedrag lonend is. De informatie kan onjuist of onvolledig zijn. onthouden. Eenmaal gevestigde opvattingen houden vaak lang stand. negeren of verdraaien van de gevolgen. Lepper leidde hieruit zijn ‘minimal sufficiency principle of social control’ af.de eerste is een situatie waarbij ‘objectief onvoldoende’ druk wordt uitgeoefend. spreiden van de verantwoordelijkheid (‘niemand deed wat’). Als de dwang echter minimaal is.In de derde situatie is de externe druk overmatig: het gewenste gedrag wordt weliswaar afgedwongen. De motivatie wordt opgewekt door ‘reinforcement’. Ook meroele codes zijn aangeleerd. Gedragsnormen zijn aageleerd en dienen als basis voor zelfevaluatie. Afwijking van deze codes in het gedrag veroorzaakt zelfverachting. De opvatting over eigen kunnen hoeft niet in overeenstemming te zijn met de realiteit. of bijvoorbeeld bij verkrachting: ‘dan had zij maar niet…’). en leidt dus tot het gewenste resultaat. De opvatting over eigen kunnen (perceived self-efficacy) onstaat op basis van ervaring met succes en falen. zullen ze geneigd zijn hun opvattingen aan te passen. want…’. ontmenselijken van de slachtoffers (‘dat waren beesten’).

De individuele ontwikkeling vindt niet plaats in een vaste volgorde. hoe de overdracht vanuit de maatschappij wordt geoptimaliseerd. Het gaat er bij Vygotsky om. De zone van de actuele ontwikkeling is het feitelijke niveau dat een kind heeft bereikt. zoals doelgericht waarnemen.Oriëntatie . Door het gebruik van taal is het mogelijk om de boodschappen van de maatschappij aan het individu over te brengen.De cultuurhistorische situatie van de maatschappij bepaalt de ontwikkeling van het kind . Vygotsky hanteert een cultuurhistorisch uitgangspunt: . ongeacht plaats en tijd.Hogere psychische functies. Dit proces van verinnerlijking wordt interiorisatie genoemd. Wat en hoe wordt geleerd. In het marxistisch-leninistisch denken worden bewustzijn en leren door de maatschappelijke situatie bepaald.Materiële handeling . dat wil zeggen dat de tweede tot en met de vierde stap tot een stap worden teruggebracht. Waar het om gaat is hoe de zone van de naaste ontwikkeling eruitziet. De sociale regulatie door middel van taal wordt door het kind overgenomen. Interiorisatie is het proces van verinnerlijking van handelen.In zichzelf spreken . Leren is daarbij niet alleen het bewuste. maar erop vooruitlopen. De hogere psychische functies ontwikkeling zich volgens Vygotsky door communicatie. Gal’perin onderscheidde in dit proces vijf stappen (denk aan kind leert tellen): .com . De sociale regulatie gaat over in zelfregulatie door innerlijke taal waarmee het eigen handelen wordt gestuurd. Deze stand van zaken zegt nog weinig over de leermogelijkheden van het kind. Wat mensen zich in de loop van de geschiedenis hebben eigen gemaakt vormt een totaal dat een individu zich in een bepaalde historische situatie eigen moet maken. Het is ook de hoofdopdracht van het onderwijs om kinderen steeds leertaken te geven die in de zone van de naaste ontwikkeling liggen. De handeling is verinnerlijkt (geïnterioriseerd) tot een mentale handeling. Gal’perin werkte het begrip ‘interiorisatie’ verder uit. intentionele leren. specifieke situatie waarin wordt geleerd (‘situated cognition’). maar omvat ook impliciet leren door sociale interactie en ervaring.De ontwikkeling van het individu is een versnelde herhaling van de ontwikkeling van de mens als soort. geheugen en denken zijn in de loop van de cultuurgeschiedenis tot ontwikkeling gekomen . dat wil zeggen de ontwikkeling die een kind kan bereiken met hulp van anderen.Stuvia. hangt sterk af van de concrete.Hardop spreken .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 5. zoals de opvatting van Piaget luidt. Deze opdracht ligt naar zijn mening in hoge mate bij het onderwijs. Wat kinderen en jongeren leren is een verantwoordelijkheid van de maatschappij. .Mentale handeling Door het herhaaldelijk uitvoeren van deze vier stappen wordt na enige tijd de vijfde stap gezet van de verkorting. Het onderwijs moet dus de ontwikkeling van het kind niet volgen (zoals bij Piaget).6 Cultuurhistorische en sociaal-culturele benaderingen van leren Kenmerkend voor de cultuurhistorische en sociaal-culturele benaderingen van leren is dat er veel aandacht wordt besteed aan de sociale context die het leren van individuen vorm en inhoud geeft.

.com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Vanwege de belangrijke plaats die het handelen inneemt wordt de Russische leerpsychologie ook wel ‘handelingstheorie’ genoemd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->