P. 1
Tips voor opbouw van een rapport

Tips voor opbouw van een rapport

|Views: 7|Likes:
Published by Stuvia.com
Tips voor het schrijven van een rapport
Tips voor het schrijven van een rapport

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

$1.30

USD

pdf

Tips voor opbouw van een rapport

door

j0rinee

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

1 eerste paragraaf 2. aanpak en doel van de tekst. zie GWO) Bijlage I: ……………. Structuur/opbouw van de onderwerpen 4. lang Nawoord / dankbetuiging Literatuurlijst / bronvermelding Colofon Copyright © Samenvatting. Titel tweede hoofdstuk Inleidende tekst 3. Achtergrond/aanleiding. Wat kan de lezer met dit rapport? (functie van het rapport) 2.Stuvia. Inleiding (1. april 2008 .2 tweede paragraaf 2. Centrale vraag (hoofdthema/-probleem).1 eerste paragraaf 3.2 tweede paragraaf n. Bijlage II: ………………… Bijlage N: ……………… E. N-de hoofdstuk Inleidende tekst n. ook wel aan het begin van het rapport Literatuurlijst / bronvermelding (volgens de NEN 960 of APA notatie.1 eerste paragraaf n.n n-de paragraaf Samenvatting (bij meer dan 10/15 pagina’s inhoud). 2. 3. van der Heijden. department Professional Core.com .2 tweede paragraaf 3. Hogeschool Zeeland.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Tips voor de opbouw van een zakelijk rapport Voorwerk: Omslag/voorblad Titelpagina Binnenwerk: Inleiding (Methode) Kernhoofdstukken Conclusies (Discussie) Aanbevelingen Nawerk: Samenvatting.n n-de paragraaf 3. Titel eerste hoofdstuk Inleidende tekst 2. kort Voorwoord Verklarende woordenlijst Inhoudsopgave Cursief = verplicht voor reflectierapport IPR Bijlagen Eindnoten + symbolenlijst Afkortingenlijst Begrippenlijst Register Achterblad met gegevens / informatie over de auteur De inhoud van een rapport Omslag / voorblad met veelzeggende titel (zie ook GWO) Titelpagina (zie GWO voor gegevens) Colofon (indien nodig) Copyright © (indien nodig) Voorwoord (niet altijd nodig) = persoonlijke noot van de schrijver Inhoudsopgave (na de inhoudsopgave de pagina’s voorzien van paginanummer !!) 1.n n-de paragraaf n..

conclusie/antwoord kernachtig weergeven. Hogeschool Zeeland. zie verder GWO (wordt vaak verward met de inleiding). Titelpagina - Colofon - - Copyright © - Samenvatting (kort: voorin het rapport. specifiek). stageverslag. plaats en datum van voltooiing. Zet titel. department Professional Core. contactpersonen. april 2008 .com . niet ‘Omslag’ of ‘Voorblad’ erop zetten !. naam van betrokken docent(en)/opdrachtgever(s). functionele illustratie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal VOORWERK Omslag / Voorblad veelzeggende titel (afgebakend. zoals: naam van de uitgever.d. Het voorwoord komt vóór de inhoudsopgave. een mening. niet ‘Titelblad’ . de aanleiding. eventuele deelvragen/deelproblemen. Dit is een persoonlijke noot van de schrijver. Hierin geef je aan dat anderen niets uit de uitgave mogen reproduceren en bij wie het copyright ligt. met bijvoorbeeld een dankwoord. rapportsoort staat vermeld (als 2e of 3e laag in de titelbeschrijving). Voorwoord - E. lang: achterin het rapport) voor rapporten voor meer dan tien / vijftien pagina’s aan te bevelen.Stuvia. Hier zijn standaardteksten voor. colofon op aparte pagina. het rapport. maand/datum van verschijning. tip: zet de titel en ondertitel vet en groot (ondertitel minder groot) bovenaan. dus bijvoorbeeld niet op de titelpagina. bijv. naam van de auteur(s) vermelden. kort. drukker. ondertitel (kleiner lettertype). Het colofon geeft informatie over de uitgave. dekt de lading. periodieke verschijning. auteur. van der Heijden. informatief. ondertitel centraal en laat deze goed opvallen. datum en naam van de auteur(s).. het centrale thema/probleem/onderzoeksvraag. tenzij de docent/opdrachtgever dat per se wil (vragen dus!). Het is vaak voorzien van plaats. ‘Titel’ en ‘ondertitel’ als woorden op de titelpagina zetten (het IS de titelpagina). als een rapport maar weinig pagina’s bevat (maximaal 4). jaar (evt. herhaling van titel en evt. ontwerper. maand) van uitgave. de aanvullende gegevens onderaan de pagina. illustrator e. eventueel versie nummer. dan begint het rapport met een titelpagina en is het overdreven een aparte omslag te maken. kosten. ondertitel.

van der Heijden.en symbolenlijst. Vermijd waar kan de ik/jij/wij-stijl (tenzij het natuurlijk gaat om een zelfbeoordeling). Voor het bladzijdenummer niet pag. conclusies en aanbevelingen) hebben een hoofdstuknummer.1. De inleiding bevat geen paragrafen (zie je zelden tot nooit. De inleiding begint met het paginanummer 1. Hier niet Voorwoord. Advies. Schrijf in de onvoltooid tegenwoordige tijd.2 Hoe kan er worden gerapporteerd worden.1. Op de pagina na de inhoudsopgave wordt de paginanummering zichtbaar. Bijlagen. de paragrafen niet. Zorg voor een consequente benaming van de hoofdstukken en paragrafen (dus niet: § 1. Alle hoofdstukken en paragrafen die in het rapport voorkomen ook in de inhoudsopgave vermelden. Bijvoorbeeld: de hoofdstuktitels zijn vet weergegeven.2 De manieren van rapporteren).. Zet de inhoudsopgave ruim op. Let bij het maken van een inhoudsopgave goed op de lay-out. tenzij de inleiding meerdere pagina’s omvat). o In de vierde alinea kan worden aangegeven wat de lezer kan met het rapport (dit is de functie van het rapport). Hogeschool Zeeland.1.com . Titelpagina. department Professional Core.2 enz. wat niet en waarom).1 De manieren van presenteren en § 1. Gebruik witregels als de ruimte het toelaat.). april 2008 . Je kunt variëren met onderstrepen. Tekstdoel (leidt het rapport tot een Beoordeling. 1.Stuvia.2 enz. inclusief de nummering (1. Colofon in opnemen. De inhoudsopgave gaat van inleiding tot en met de literatuurlijst en de bijlagen. Randvoorwaarden (wat beschrijf je wel. geef achtergrondinformatie. kernhoofdstukken. Literatuurlijst niet. geen ‘hoofdstuk’ er voor zetten. door middel van de inleiding geef je aan wat de lezer te wachten staat. Verklaring) o Structuur/onderwerpen (beschrijf wat er IN de subthema’s achtereenvolgend aan de orde komt).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Inhoudsopgave Bovenaan vermelden: ‘Inhoudsopgave’. De inleiding heeft een hoofdstuknummer (hoofdstuk 1). Bijlagen hebben een nummer. titel en paginaverwijzing. Verwijs de lezer naar eventuele begrippen. Aanpak (hoe kom je tot de beantwoording van de centrale vraag).1. schrijf beknopt. De alineablokken worden gescheiden door een witregel. cursiveren of vetgedrukt. Beperk je als het kan tot maximaal drie niveau’s (zie hierboven). 1. Omslag/Voorblad. maar § 1. - E. Zorg ervoor dat het niet de rommelig en/of te druk wordt!. 1. - - - BINNENWERK Inleiding Bevat minimaal drie of vier alineablokken met informatie over o Aanleiding/achtergrond (Waarom schrijf je dit rapport?. Bij bijlage ook de namen van de bijlagen vermelden (om aan te geven wat de lezer kan aantreffen als bijlagen). Trek het ook weer niet te veel uit elkaar. Samenvatting. of iets dergelijks vermelden. Alleen het binnenwerk (inleiding. 1. Beperk je tot de grote lijnen. alleen een nummer invullen. 2 enz. Beschrijving. blz. Zorg dat alles netjes is uitgelijnd (de paginanummers bij voorkeur rechts uitlijnen). bijvoorbeeld: Waarom wordt de cursus IPR gegeven bij de HZ?) o Probleemstelling/centrale vraag (welke vraag staat centraal in dit rapport en zal dus worden beantwoord?). een register of de bijlagen.

een halve pagina kunnen illustraties / foto’s worden toegevoegd (mits functioneel). Beschouw je rapport als een serie antwoorden op een serie vragen. Hogeschool Zeeland. bijvoorbeeld: Heijden.is dat gebaseerd?). In het slothoofdstuk kun je hooguit de belangrijkste aspecten nog eens bij elkaar zetten. o tussen tussenkop en tekst: nul witregels. hier gaat het om de essentie. Als de nadruk op adviseren ligt.. Een zuiver beschrijvend rapport heeft geen conclusies of aanbevelingen. Een rapport waar verslag wordt gedaan van een onderzoek. o tussen paragraaftitel en tekst: één witregel. o Wanneer(geldt dat?…is dat toepasbaar). Als blijkt dat een hoofdstuk heel erg kort is. Bij het gebruik van externe bronnen bronverwijzingen invoegen door de achternaam van de schrijver en het jaar van publicatie van de titel te vermelden. Hoofdstukken met paragrafen eerst (kort) inleiden voorafgaand aan de paragrafen (leid onderwerp in. Beslaan de conclusies en aanbevelingen tezamen minder dan één pagina. van der Heijden. o Waarop(berust deze theorie?. Lange teksten van meer dan 1/3 A4: alinea’s creëren. Invoegen van bronverwijzingen kan ook met Word 2007 ( Verwijzingen of References).werkt dat zo?)..com .Stuvia. argumenten op een duidelijke.. Ieder hoofdstuk altijd bovenaan de pagina beginnen (bij kleine hoofdstukken van bijv. illustraties. een advies. Verwijs ernaar in de tekst. en geef aan wat er aan de orde komt). Wat is je doel? Gaat het om een beschrijving. tabellen. daar waar mogelijk met tussenkopjes. Richtlijn voor de lengte van hoofdstukken: minimaal één pagina Richtlijn voor de lengte van paragrafen: minimaal twee alinea’s van minimaal vijf regels.en nadelen?). 2009).is die methode de juiste?. Adviserende rapporten hebben een andere structuur dan evaluerende rapporten. foto’s en dergelijke van een nummer en een naam. Geef alleen aanbevelingen als de opdrachtgever daar expliciet om vraagt. een verklaring of een evaluatie/ oordeel? Als je het tekstdoel hebt bepaald. De onderbouwing staat in de kernhoofdstukken. logische en goed leesbare manier. o Waarom( is dat zo?. Zorg dat je niet plotseling in dit laatste hoofdstuk met nieuwe informatie of gevolgtrekkingen komt. dan volgt daar automatisch een bepaalde structuur uit. Denk eerst na over het type rapport dat je gaat schrijven. Vaak geeft de schrijver automatisch aanbevelingen. department Professional Core. moeten het hoofdstuk conclusies (en aanbevelingen) toch kunnen begrijpen. zal dit hoofdstuk vooral aanbevelingen bevatten. kijk dan of de tekst ervan als paragraaf of alinea bij een ander hoofdstuk kan worden ondergebracht. zet ze anders in twee aparte hoofdstukken. dan kunnen ze in één hoofdstuk. theorieën. heeft wel conclusies. Schrijf in een vroeg stadium een conceptinhoudsopgave (direct na het verzamelen en ordenen van informatie). Voorzie grafieken. Richtlijn voor witregels (interlinie): o tussen hoofdstuktitel en inleidende tekst: twee witregels. bijvoorbeeld door het te definiëren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Kern met hoofdstukken Presenteer hier je bevindingen. In dit hoofdstuk formuleer je duidelijke antwoorden op de hoofdvragen of oplossingen voor het genoemde probleem. Het gaat dan om: o Wat (is het? …kost het?…doet het?…zijn de voor. Niet iedere opdrachtgever zit daar op te wachten of is daar gecharmeerd van. april 2008 . resultaten. De lezers die niet (geheel) de kernhoofdstukken hebben gelezen. - - - - - Conclusie en aanbevelingen o o o o o o E.

Bijlagen Bij meerdere bijlagen: extra vel pagina invoegen waarop de bijlagen met de namen en de pagina’s staan vermeld. Hogeschool Zeeland. Literatuur gescheiden van andere bronnen apart vermelden.com . De vermelding van bronnen/literatuur kan ook met Word 2007 (via ‘Verwijzingen’ of ‘References’ eerst een bronvermelding maken in de tekst van het rapport zelf en later achterin het rapport via ‘Verwijzingen’. zie GWO. Alfabetisch op achternaam van de auteur. ‘Bibliografie’ een bronnenlijst aanmaken. . Zie verder GWO-boekje of ‘Succesvol Studeren’ (Glabbeek). bijvoorbeeld de vermelding van websites.Stuvia.) en voorzien van een naam. wel een paginanummer. department Professional Core. april 2008 .Alleen bijlagen opnemen in het rapport die relevant zijn én waarnaar wordt verwezen in het rapport zelf.Bijlagen altijd nummeren (Bijlage 1. Bijlage 2 ….Pagina’s van bijlagen bevatten geen hoofdstuknummer. Heeft geen hoofdstuknummer. . - E. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal NAWERK Literatuurlijst Volgens de NEN 960 of APA notatie. wel een paginanummer. van der Heijden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->