P. 1
Tips voor opbouw van een rapport

Tips voor opbouw van een rapport

|Views: 7|Likes:
Published by Stuvia.com
Tips voor het schrijven van een rapport
Tips voor het schrijven van een rapport

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

$1.30

USD

pdf

Tips voor opbouw van een rapport

door

j0rinee

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Achtergrond/aanleiding. zie GWO) Bijlage I: ……………. ook wel aan het begin van het rapport Literatuurlijst / bronvermelding (volgens de NEN 960 of APA notatie.n n-de paragraaf n.1 eerste paragraaf n. N-de hoofdstuk Inleidende tekst n.n n-de paragraaf 3. Hogeschool Zeeland. van der Heijden. 2. april 2008 ..1 eerste paragraaf 3. aanpak en doel van de tekst.2 tweede paragraaf 3. Inleiding (1. department Professional Core.2 tweede paragraaf n. Centrale vraag (hoofdthema/-probleem).com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Tips voor de opbouw van een zakelijk rapport Voorwerk: Omslag/voorblad Titelpagina Binnenwerk: Inleiding (Methode) Kernhoofdstukken Conclusies (Discussie) Aanbevelingen Nawerk: Samenvatting. Titel tweede hoofdstuk Inleidende tekst 3.2 tweede paragraaf 2. Bijlage II: ………………… Bijlage N: ……………… E.Stuvia.n n-de paragraaf Samenvatting (bij meer dan 10/15 pagina’s inhoud). kort Voorwoord Verklarende woordenlijst Inhoudsopgave Cursief = verplicht voor reflectierapport IPR Bijlagen Eindnoten + symbolenlijst Afkortingenlijst Begrippenlijst Register Achterblad met gegevens / informatie over de auteur De inhoud van een rapport Omslag / voorblad met veelzeggende titel (zie ook GWO) Titelpagina (zie GWO voor gegevens) Colofon (indien nodig) Copyright © (indien nodig) Voorwoord (niet altijd nodig) = persoonlijke noot van de schrijver Inhoudsopgave (na de inhoudsopgave de pagina’s voorzien van paginanummer !!) 1. Titel eerste hoofdstuk Inleidende tekst 2. lang Nawoord / dankbetuiging Literatuurlijst / bronvermelding Colofon Copyright © Samenvatting.1 eerste paragraaf 2. Wat kan de lezer met dit rapport? (functie van het rapport) 2. 3. Structuur/opbouw van de onderwerpen 4.

kort. illustrator e. van der Heijden. naam van betrokken docent(en)/opdrachtgever(s). ondertitel. informatief.d. dekt de lading. eventuele deelvragen/deelproblemen. een mening. april 2008 . Voorwoord - E. contactpersonen. lang: achterin het rapport) voor rapporten voor meer dan tien / vijftien pagina’s aan te bevelen. Het voorwoord komt vóór de inhoudsopgave. Hogeschool Zeeland. maand/datum van verschijning. naam van de auteur(s) vermelden. als een rapport maar weinig pagina’s bevat (maximaal 4). ‘Titel’ en ‘ondertitel’ als woorden op de titelpagina zetten (het IS de titelpagina). tip: zet de titel en ondertitel vet en groot (ondertitel minder groot) bovenaan. dan begint het rapport met een titelpagina en is het overdreven een aparte omslag te maken. het centrale thema/probleem/onderzoeksvraag. zoals: naam van de uitgever. dus bijvoorbeeld niet op de titelpagina. ondertitel centraal en laat deze goed opvallen. met bijvoorbeeld een dankwoord. zie verder GWO (wordt vaak verward met de inleiding). maand) van uitgave. kosten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal VOORWERK Omslag / Voorblad veelzeggende titel (afgebakend. Het colofon geeft informatie over de uitgave.Stuvia. colofon op aparte pagina. Dit is een persoonlijke noot van de schrijver. plaats en datum van voltooiing. jaar (evt. periodieke verschijning. niet ‘Omslag’ of ‘Voorblad’ erop zetten !. department Professional Core. specifiek). herhaling van titel en evt. ondertitel (kleiner lettertype). drukker. ontwerper. auteur. rapportsoort staat vermeld (als 2e of 3e laag in de titelbeschrijving). Het is vaak voorzien van plaats. bijv. de aanvullende gegevens onderaan de pagina. Hier zijn standaardteksten voor.. tenzij de docent/opdrachtgever dat per se wil (vragen dus!). niet ‘Titelblad’ . de aanleiding. functionele illustratie. eventueel versie nummer.com . Zet titel. conclusie/antwoord kernachtig weergeven. Hierin geef je aan dat anderen niets uit de uitgave mogen reproduceren en bij wie het copyright ligt. stageverslag. Titelpagina - Colofon - - Copyright © - Samenvatting (kort: voorin het rapport. het rapport. datum en naam van de auteur(s).

Zorg voor een consequente benaming van de hoofdstukken en paragrafen (dus niet: § 1. wat niet en waarom). Hier niet Voorwoord. 1.Stuvia. een register of de bijlagen. tenzij de inleiding meerdere pagina’s omvat). - E. Randvoorwaarden (wat beschrijf je wel. alleen een nummer invullen.1. Zorg dat alles netjes is uitgelijnd (de paginanummers bij voorkeur rechts uitlijnen).en symbolenlijst. Samenvatting.2 De manieren van rapporteren). Je kunt variëren met onderstrepen. Colofon in opnemen. Titelpagina. Alle hoofdstukken en paragrafen die in het rapport voorkomen ook in de inhoudsopgave vermelden. schrijf beknopt. geen ‘hoofdstuk’ er voor zetten. maar § 1. of iets dergelijks vermelden. Schrijf in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 1. van der Heijden. Zet de inhoudsopgave ruim op.1. april 2008 .1. De inleiding heeft een hoofdstuknummer (hoofdstuk 1). Trek het ook weer niet te veel uit elkaar. Advies. Alleen het binnenwerk (inleiding. 1. Aanpak (hoe kom je tot de beantwoording van de centrale vraag). inclusief de nummering (1. de paragrafen niet..2 enz. kernhoofdstukken. Verwijs de lezer naar eventuele begrippen.com . department Professional Core. Omslag/Voorblad. Voor het bladzijdenummer niet pag. Zorg ervoor dat het niet de rommelig en/of te druk wordt!. De inleiding bevat geen paragrafen (zie je zelden tot nooit. Let bij het maken van een inhoudsopgave goed op de lay-out. Beperk je als het kan tot maximaal drie niveau’s (zie hierboven). Bijlagen hebben een nummer. Hogeschool Zeeland. De alineablokken worden gescheiden door een witregel. Gebruik witregels als de ruimte het toelaat. - - - BINNENWERK Inleiding Bevat minimaal drie of vier alineablokken met informatie over o Aanleiding/achtergrond (Waarom schrijf je dit rapport?. titel en paginaverwijzing. Beschrijving. cursiveren of vetgedrukt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Inhoudsopgave Bovenaan vermelden: ‘Inhoudsopgave’. 2 enz. bijvoorbeeld: Waarom wordt de cursus IPR gegeven bij de HZ?) o Probleemstelling/centrale vraag (welke vraag staat centraal in dit rapport en zal dus worden beantwoord?).).2 enz. door middel van de inleiding geef je aan wat de lezer te wachten staat. 1. geef achtergrondinformatie.1. Bijvoorbeeld: de hoofdstuktitels zijn vet weergegeven. Op de pagina na de inhoudsopgave wordt de paginanummering zichtbaar. conclusies en aanbevelingen) hebben een hoofdstuknummer. Beperk je tot de grote lijnen. Bijlagen. o In de vierde alinea kan worden aangegeven wat de lezer kan met het rapport (dit is de functie van het rapport).1 De manieren van presenteren en § 1. Vermijd waar kan de ik/jij/wij-stijl (tenzij het natuurlijk gaat om een zelfbeoordeling). Verklaring) o Structuur/onderwerpen (beschrijf wat er IN de subthema’s achtereenvolgend aan de orde komt). Bij bijlage ook de namen van de bijlagen vermelden (om aan te geven wat de lezer kan aantreffen als bijlagen). De inhoudsopgave gaat van inleiding tot en met de literatuurlijst en de bijlagen. Tekstdoel (leidt het rapport tot een Beoordeling. Literatuurlijst niet.2 Hoe kan er worden gerapporteerd worden. De inleiding begint met het paginanummer 1. blz.

Als blijkt dat een hoofdstuk heel erg kort is. dan kunnen ze in één hoofdstuk. Een rapport waar verslag wordt gedaan van een onderzoek. illustraties. resultaten. van der Heijden. bijvoorbeeld door het te definiëren. In dit hoofdstuk formuleer je duidelijke antwoorden op de hoofdvragen of oplossingen voor het genoemde probleem. o Waarop(berust deze theorie?. Beslaan de conclusies en aanbevelingen tezamen minder dan één pagina. een verklaring of een evaluatie/ oordeel? Als je het tekstdoel hebt bepaald. theorieën. daar waar mogelijk met tussenkopjes. Geef alleen aanbevelingen als de opdrachtgever daar expliciet om vraagt. Een zuiver beschrijvend rapport heeft geen conclusies of aanbevelingen.. Ieder hoofdstuk altijd bovenaan de pagina beginnen (bij kleine hoofdstukken van bijv. Lange teksten van meer dan 1/3 A4: alinea’s creëren.is die methode de juiste?. een advies. een halve pagina kunnen illustraties / foto’s worden toegevoegd (mits functioneel). Richtlijn voor de lengte van hoofdstukken: minimaal één pagina Richtlijn voor de lengte van paragrafen: minimaal twee alinea’s van minimaal vijf regels. De lezers die niet (geheel) de kernhoofdstukken hebben gelezen. Bij het gebruik van externe bronnen bronverwijzingen invoegen door de achternaam van de schrijver en het jaar van publicatie van de titel te vermelden. o Waarom( is dat zo?.werkt dat zo?). Wat is je doel? Gaat het om een beschrijving. zet ze anders in twee aparte hoofdstukken. o Wanneer(geldt dat?…is dat toepasbaar). In het slothoofdstuk kun je hooguit de belangrijkste aspecten nog eens bij elkaar zetten. en geef aan wat er aan de orde komt). department Professional Core. Invoegen van bronverwijzingen kan ook met Word 2007 ( Verwijzingen of References). bijvoorbeeld: Heijden.com . Denk eerst na over het type rapport dat je gaat schrijven. - - - - - Conclusie en aanbevelingen o o o o o o E. heeft wel conclusies. De onderbouwing staat in de kernhoofdstukken. Zorg dat je niet plotseling in dit laatste hoofdstuk met nieuwe informatie of gevolgtrekkingen komt. Hogeschool Zeeland. moeten het hoofdstuk conclusies (en aanbevelingen) toch kunnen begrijpen. kijk dan of de tekst ervan als paragraaf of alinea bij een ander hoofdstuk kan worden ondergebracht. Vaak geeft de schrijver automatisch aanbevelingen.Stuvia. logische en goed leesbare manier. o tussen paragraaftitel en tekst: één witregel. 2009). april 2008 .is dat gebaseerd?). hier gaat het om de essentie. o tussen tussenkop en tekst: nul witregels. Verwijs ernaar in de tekst. dan volgt daar automatisch een bepaalde structuur uit. Niet iedere opdrachtgever zit daar op te wachten of is daar gecharmeerd van. Hoofdstukken met paragrafen eerst (kort) inleiden voorafgaand aan de paragrafen (leid onderwerp in. Adviserende rapporten hebben een andere structuur dan evaluerende rapporten. zal dit hoofdstuk vooral aanbevelingen bevatten. Schrijf in een vroeg stadium een conceptinhoudsopgave (direct na het verzamelen en ordenen van informatie).. Het gaat dan om: o Wat (is het? …kost het?…doet het?…zijn de voor. tabellen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Kern met hoofdstukken Presenteer hier je bevindingen.. argumenten op een duidelijke. Als de nadruk op adviseren ligt.en nadelen?). foto’s en dergelijke van een nummer en een naam. Richtlijn voor witregels (interlinie): o tussen hoofdstuktitel en inleidende tekst: twee witregels. Beschouw je rapport als een serie antwoorden op een serie vragen. Voorzie grafieken.

wel een paginanummer. april 2008 .com . Literatuur gescheiden van andere bronnen apart vermelden. Zie verder GWO-boekje of ‘Succesvol Studeren’ (Glabbeek). De vermelding van bronnen/literatuur kan ook met Word 2007 (via ‘Verwijzingen’ of ‘References’ eerst een bronvermelding maken in de tekst van het rapport zelf en later achterin het rapport via ‘Verwijzingen’.Pagina’s van bijlagen bevatten geen hoofdstuknummer. wel een paginanummer.) en voorzien van een naam. bijvoorbeeld de vermelding van websites. Alfabetisch op achternaam van de auteur. Heeft geen hoofdstuknummer.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal NAWERK Literatuurlijst Volgens de NEN 960 of APA notatie. - E. zie GWO. van der Heijden. ‘Bibliografie’ een bronnenlijst aanmaken. . .Stuvia. Bijlagen Bij meerdere bijlagen: extra vel pagina invoegen waarop de bijlagen met de namen en de pagina’s staan vermeld.Alleen bijlagen opnemen in het rapport die relevant zijn én waarnaar wordt verwezen in het rapport zelf. Hogeschool Zeeland.Bijlagen altijd nummeren (Bijlage 1. Bijlage 2 …. department Professional Core. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->