P. 1
Colleges Epidemiologie en Biostatistiek I

Colleges Epidemiologie en Biostatistiek I

|Views: 57|Likes:
Published by Stuvia.com
Dictaat van alle colleges van het vak epidemiologie en biostatistiek I. Dit is ook een samenvatting van de boeken 'Epidemiologisch Onderzoek' (Bouter, van Dongen, Zielhuis) en 'Inleiding in de Toegepaste Biostatistiek' (Twisk).
Dictaat van alle colleges van het vak epidemiologie en biostatistiek I. Dit is ook een samenvatting van de boeken 'Epidemiologisch Onderzoek' (Bouter, van Dongen, Zielhuis) en 'Inleiding in de Toegepaste Biostatistiek' (Twisk).

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/05/2014

$1.30

USD

pdf

Colleges Epidemiologie en Biostatistiek I

door

maaloess

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Het voordeel is dat dit relatief snel is. ferquentiematen en associatiematen Epidemiologie is methodologie van onderzoek naar gezondheid en ziekte. Dit is dus een voorbeeld van een case-control onderzoek. Experimenteel is een speciaal soort prospectief onderzoek en is eigenlijk een soort dictatuur. Richard Doll kwam in aanraking et het Medical Research Councel (onder leiding van Sir Bradford Hill). Etiologie bestudeerd de oorzaak van ziekte en prognose de beloop van ziekte. opgespoord in een ziekenhuis. Een voormeting is nodig om te checken of de randomisatie goed . Het nadeel is dat ziekteontwikkeling meestal vrij lang duurt. De toewijzing is op basis van randomisatie. Het onderzoek omving 700 patiënten (350 met longkanker en 350 met maag. In de eerste helft van de 20e eeuw ontstond er een explosie van longkankergevallen. medical docters study. cumulatieve incidentie (aantal nieuwe gevallen/hele groep ‘at risk’) en incidentiedichtheid (nieuwe gevallen/totale persoonstijd ‘at risk’).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Epidemiologie en biostatistiek I Herhaling en uitbreiding onderzoeksdesigns. Alle associatiematen kunnen gebruikt worden. Het voordeel van een retrospectief cohort onderzoek is dat de oorzaak voor gevolg is. er hoeft niet gewacht te worden op een uitkomst. men begint bij de uitkomst en vervolgens wordt er terug gevraagd naar mogelijke oorzaken.com . Bij een transversaal onderzoek wordt op één moment de uitkomst en de determinant gemeten. confounding en de inefficiëntie. Beschrijvende epidemiologie beantwoordt de vraag: “Hoe vaak komt het voor?”. hierbij moet iedereen ‘at risk’ zijn. samen kregen ze de opdracht de aanleiding van longkanker te onderzoeken. Dit was een prospectief cohort onderzoek.of darmkanker). Nadelen aan deze methode zijn confounding. informatiebias (recall). Een transversaal onderzoek kan dus alleen toegepast worden als de determinant constant is gedurende een lange tijd. Het selecteren van controles voor een dergelijk onderzoek is lastig. Bruikbare frequentiematen zijn prevalentie. Hierna werd nog een onderzoek uitgevoerd naar de relatie van roken en longkanker. Het voordeel hiervan is dat er geen selectiebias kan zijn. RR en RV. De nadelen zijn selectiebias (prevalentie gevallen). Een bruikbare frequentiemaat is prevalentie en een associatiemaat is de oddsratio. De voordelen zijn de kleine kans op selectiebias en informatiebias (vertekening door meetfouten) en ook hier is de oorzaak voor gevolg. Het voordeel van een case-control is dat het efficiënt werkt. Ook is er sprake van oorzaak voor gevolg. selectiebias door uitval in de groep. het is onpraktisch en kostbaar bij een lange inductietijd of zeldzame ziekte en bovendien moet men vooraf inzicht hebben in de relevante determinanten (deze moeten namelijk vooraf gemeten worden). De frequentiemaat is prevalentie en de associatiemaat is oddsratio. Ferquentiematen die gebruikt kunnen worden zijn prevalentie. cumulatieve incidentie en incidentiedichtheid. Uit de basispopulatie worden de controles gekozen door middel van een random steekproef.Stuvia. ze moeten de blootstelling in de basispopulatie weerspiegelen. De associatiematen zijn OR. De nadelen zijn confounding en de grote gevoeligheid voor selectiebias. omdat ze uit de basispopulatie moeten komen. Verklarende epidemiologie houdt zich bezig met de verbanden tussen determinanten en ziekte/gezondheid  de onafhankelijke versus de afhankelijke variabele. De cohort wordt gevolgd in de tijd.

Een dosis-response relatie wordt toegepast om de oorzaak-gevolg relatie sterk aan te tonen. RR is relatief risico en RV is risicoverschil. het geeft het percentage van risico of kans bij blootgestelden dat kan worden toegeschreven aan de blootstelling.com . dus zeer efficiënt. APE (cinical) is de attributieve proportie onder de geëxponeerden. Odds is de verhouding zieken ten opzichte van niet-zieken.(1/RR)  (RR-1)/RR. (RexposedRunexposed)/Rexposed  1.Stuvia. APT (cmmunity) is voor de totale populatie. Door middel van blindering kunnen deelnemers (onderzoekers en patiënten) niet weten wie in welke proef zit  placebo. door verschillende groepen verschillende hoeveelheid determinant toe te dienen. er een selectiebias is door uitval en dat het minder efficiënt is omdat er een grote populatie nodig is voor weinig ziekte. Ecologisch onderzoek (gebruik maken van reeds bestaande data) kan zijn geografische correlatiestudie (vergelijke van twee gebieden) of tijdstrendstudie (vergelijken van twee tijdstippen in één regio). vooral hypothesevormend (exploratief). (Rpopulation-Runexposed)/Rpopulation  p(RR-1)/p(RR1)+1 . 4. NNT is number needed to treat. 1/RV. RCT Nested case control Case control Retrospectief cohort onderzoek Transversaal cohort onderzoek Ecologisch onderzoek Een nested case control is een combinatie van een retrospectief en prospectief onderzoek. Betekenis: er moeten x aantal mensen met een behandeling behandeld worden om één extra persoon beter te maken. . Frequentiematen zijn prevalentie. hoe hoger de APE. 3. Het doel is te voorkomen dat betrokkenen de uitkomst kunnen beïnvloeden. Hoe groter het RR. Hierbij moet de aanname gedaan worden dat de prevalentie van de risicofactor/determinant in de onderzoeksgroep ook representatief is voor de gehele populatie. Het voordeel is dat deze studie snel gedaan is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gelukt is en om te zien voor wie de resultaten gelden (beschrijving van de steekproef). Het nadeel van een experimenteel onderzoek is dat het vaak ethisch niet verantwoord is. Het nadeel is de ecologische valkuil. Bij een cross-overdesign geldt de voorwaarde dat de interventie een kortdurend effect heeft (‘jezelf met jezelf vergelijken’). cumulatieve incidentie en incidentiedichtheid. De hoogte van APT is de sterkte van het verband en proportie van populatie die blootgesteld is. 2. Rangschikking van veel naar weinig bewijs: 1. Het betekend dus dat het zoveel procent van het aantal gevallen in een populatie toe te schrijven is aan de determinant. Door de blootstelling van determinant volledig weg te nemen kan het volle percentage APE verminderen. 6. RR en RV. OR = (ziek/niet-ziek van cases)/(ziek/nietziek van controles). 5. Associatiematen zijn OR. deze twee maten zijn alleen uit te rekenen als de cumulatieve incidentie beschikbaar is.

stem-and-leaf diagram (tabel en figuur in één). meerdere mogelijkheden die wel eenduidig te rangschikken zijn Discreet: telvariabele (bijvoorbeeld hartslag). meerdere mogelijkheden die niet eenduidig te rangschikken zijn  Ordinaal. Met een plot (stem-and-leaf. Gemiddelde – 2xstandaarddeviatie is positief. Door middel van logtransformatie worden de hoge cijfers ver naar het midden getrokken. Continu: elke mogelijke waarde tussen minimum en maximum. . Weergave in een histogram (geen ruimte tussen staven). De samenvattende maten: o Gemiddelde o Mediaan o Modus o Variantie o Standaardafwijking o Kleinste-grootste waarde o Percentielen: mediaan is 50ste percentiel.box-and-wisker diagram (met kwartielen. histogram.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beschrijvende statistiek Meetschalen: Categoriaal: weergave is numeriek (frequentietabel) of grafisch (staaf. normal-QQ) kan een normale verdeling gezien worden. - Vertekening I: selectiebias en informatiebias Bij een normale verdeling is het gemiddelde hetzelfde als de mediaan en de modus. Hoe hoger dit getal is. in theorie dus een oneindig aantal decimalen. boxplot. hoe groter het effect. Om een scheve verdeling normaal te maken kun je door middel van een logtransformatie de getallen bewerken.Stuvia. het is dan ook “mooier” om hierbij een mediaan met interkwartielafstand te geven in plaats van een gemiddelde.1 10 log 100 = 2  10^2 = 100 De 10 voor de log is het grondtal. Bij een scheve verdeling is de mediaan lager dan het gemiddelde en de modus het allerlaagst.1 = -1  10^-1 = 0. interpretatie is mogelijk zonder een label te geven. samen het interkwartiel. boxplot) of normale verdeling (scheve verdeling met Log bewerken om normaal te maken). eerste kwartiel is 25e en derde is 75e. gewicht en lengte. Checken op normaliteit: Gemiddelde en mediaan zijn gelijk. het heeft namelijk al een betekenisvolle waarde. Bijvoorbeeld bloeddruk.of taartdiagram)  Dichotoom: twee mogelijkheden  Nominaal. De waarden zijn heel.com . deze truc werkt bij iedere grondtal. 10 log 0.

dit kan op verschillende manieren gebeuren: Recall: bij een case control studie kunnen personen de determinanten niet meer herinneren. dit kan leiden tot onderschatting. wanneer het onderzoek niet geblindeerd wordt gedaan. Verkeerd gekozen tijdsvenster: sommige ziekten hebben een lange incubatietijd. omdat het onderzoek niet (volledig) geblindeerd is. dit is alleen als er een betekenisvol afkappunt bestaat. Een selectie is een onevenredige proportie van wel of niet blootgestelden / wel of niet zieken. Is dit erg? Is er een verschil tussen de groepen? Een informatiebias ontstaat door meetfouten. vooral veroorzaakt door de selecties van controles. Misclassificatie: dichotome uitkomsten worden verkeerd verdeeld. houdt het pakket daarmee rekening?) Het is belangrijk om af te vragen wat de reden is voor het missen van een waarde.Stuvia. differentieel en non differentieel kan beiden leiden tot vertekening. Een prospectief cohort onderzoek is niet erg gevoelig voor selectiebias. maar zijn klinisch of praktisch soms lastig te interpreteren. bij beschrijvende epidemiologie (hoe vaak iets voorkomt) wel. Een non respondent bias ontstaat door een selectie weigeraars. Een selectie is alleen erg als het ongelijk is in beide groepen. Er is non differentiële selectie (waarbij het niet uit maakt. geeft een logtransformatie een rechte lijn. maar zijn anderzijds klinisch zeer duidelijk. Bij compliance is men in de RCT niet therapietrouw. In een RCT is selectiebias gevaarlijk.com . Een case-control onderzoek is erg gevoelig voor de selectiebias. Continue variabelen hebben een goed onderscheidingsvermogen. want de selectie is gelijk) en differentiële selectie/selectiebias (dit is wel slecht). Missing data: Tijdelijk of blijvend? (kan de waarde nog achterhaald worden?) Terecht of onterecht? (bijvoorbeeld zwangerschap bij mannen kan niet) Cave afgeleide variabele (hoog of laag: 0 of 1. Diagnostic suspicion bias: de effectbeoordelaar heeft al een vermoeden. Representativiteit versus selectie: 1. Dichotome variabelen hebben de kans op verlies van informatie. hierbij is het gevaar dat shift workers bij voorbaar al gezonder zijn en dus een selectie veroorzaken. . Waar is de selectie? Is het in de blootstelling of in de uitkomst? 2. Uitbijters/outliers zijn hele hoge of hele lage waarden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Bij een vermoeden van een verhouding die scheef naar rechts is. De generaliseerbaarheid is in hoeverre onderzoeksresultaten ook toepasbaar zijn op andere populaties. behalve bij selectieve uitval (wanneer bijvoorbeeld patiënten die een placebo krijgen te veel pijn ervaren/geen pijnafname merken). Bij verklarende epidemiologie (verbanden tussen determinanten en ziekte) is non differentiële selectie niet erg. Bij het Healthy Worker Effect worden arbeiders en gewone burgers vergeleken.

Een meetfout door slechte reproduceerbaarheid is te verkleinen door herhaalde metingen. VW+ is de voorspellende waarde van een positieve uitslag. in tegenstelling tot sensitiviteit en specificiteit. als: Beoordelaar 2 + Beoordelaar 1 + … … C … … D A B Bland-Altman plot: systematische en niet-systematische meetfouten kunnen uitgedrukt of onderscheden worden. confounding en effectmodificatie Bij informatiebias hebben validiteit en reproduceerbaarheid van de meting een centrale rol. Cohen’s kappa: reproduceerbaarheid houdt rekening met toevalsovereenstemming. Het afkappunt ligt meestal tussen de 0. de stippellijnen geven de verschillen van individuen aan (95 % van de gevallen ligt tussen deze lijnen  limits of agreement).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vertekening II: informatiebias. Bij een goede reproduceerbaarheid liggen de metingen iedere keer dicht bij elkaar. een meetfout door slechte validiteit is blijvend.B x D). Het percentage toevalsovereenkomst gezien vanuit beoordelaar 1 kan als volgt berekend worden: (0. De drempelwaarde van deze maten worden bepaald door de consequenties van de meting (denk aan de nek-plooimeting). De dikke streep geeft het gemiddelde verschil aan (ligt rond de 0). het is dus een correctie voor toeval. Deze plot kan alleen eenduidig geïnterpreteerd worden als de spreiding homogeen over de x-as is. Bij effectmodificatie is het effect van de determinant op de uitkomst anders voor verschillende categorieën. Bij een goede validiteit is het gemiddelde van de metingen zoals het hoort te zijn. Deze is geassocieerd met de uitkomst en met de determinant. Confounding is wanneer het gevonden effect ook wordt veroorzaakt door andere dingen. Een gemiddeld verband zegt dus niets meer. Criterium validiteit is de gouden standaard. De potentiële confounder zit niet in het causale pad tussen de determinant en de ziekte.Stuvia.7 (bij 1. te gebruiken bij het vergelijken van waardes van een nieuw ontwikkeld instrument. .0 is het perfect). Sensitiviteit (percentage terecht positieve testuitslagen onder zieke personen zieken) en specificiteit (percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet-zieke personen) worden gebruikt bij dichotome maten.6 en 0.% toevalsovereenstemming) De totaalovereenstemming is over het algemeen 100 %. dus het percentage positieve uitslagen die daadwerkelijk ziek zijn.com . Dit zijn geen stabiele waardes. De valkuil is dat de gouden standaard vaak niet goud is. Deze voorspellende waarde is er ook voor VW-.A x C) + (0. Kappa = (% overeenstemming – % toevalsovereenstemming)/(% totaalovereenstemming . ook kan confounding door dezelfde factor nooit meer een rol spelen.

Een kans is het zelfde als een proportie van voorkomen van de uitkomst bij veel herhalen. Bij confounding is de ruwe OR niet gelijk aan de stratumspecifieke OR’s.Stuvia. ze zijn discreet. d is het aantal successen. Continue uitkomsten zijn niet precies vast te stellen. . wanneer deze nagenoeg gelijk is.π)^(n-d) d!*(n  d )! n! = aantal volgordes d!*(n  d )! ^d *(1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer je wil uitzoeken of de variabele een effectmodificator of confounder is kijk je eerst naar de effectmodificator. n is het aantal personen. p is de kans. Denk aan kop of munt. De confounder kan dus weggewerkt worden door een gestratificeerde analyse. Dit leidt naar de complementregel: p(A)= 1-p(niet-A). Vervolgens wordt er uitgezocht of het een confounder is. Standaardafwijking: mogelijkheden 2^n. de kans is hierbij 0. ! is bijvoorbeeld: 6*5*4*3*2*1 P of en n zijn parameters. In een Venndiagram zijn de relaties tussen kansprocessen inzichtelijk gemaakt. dus de som van alle kansen is 1. Kansen liggen altijd tussen de 0 en 1.com . De somregel wordt gebruikt bij elkaar uitsluitende gebeurtenissen (signaalwoord: of) en productregel wordt gebruikt bij onafhankelijke gebeurtenissen (signaalwoord: en). De parameters zijn μ (mu) = gemiddelde en σ (sigma) = standaardafwijking. Deze verdeling geeft geen kans. maar een kansdichtheid die af te lezen is op de y-as. deze kansverdeling is te gebruiken bij dichotome variabelen.5.Bij n personen is het aantal n! * ^d *(1. dan is het geen effectmodificator. P(ziek│symp) betekend: de voorwaardelijke kans op ziekte gegeven dat je symptomen vertoond. Verwachtingswaarde (n*p) bij random steekproef van 100 mensen. Kansrekenen Bij statistiek wordt de uitkomst van onderzoek betrokken op de hele populatie. P(x=d) = n * p * (1  p) . De OR voor beide groepen moet dus uitgerekend worden. De totale oppervlakte onder de curve is 1. de ruwe OR moet vergeleken worden met stratumspecifieke OR’s. Bij een binomiale kansverdeling zijn de uitkomsten precies vast te stellen.π)^(n-d) = productregel π is de kans in de hele populatie. De x-as heeft een oneindig bereik. dan moet er dus gebruik gemaakt worden van een normale verdeling (Gausse verdeling). of een dobbelsteen: (1/6).

Bij een tweezijdige kans p(│z│>0. dit kan door van iedere x-waarde het gemiddelde af te trekken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De Z-verdeling is een standaard normaalverdeling. het statistisch significant is en de nulhypothese dus verworpen kan worden. Waarbij O de geobserveerde waarde is. Binnen de gezondheidswetenschappen wordt altijd tweezijdig getoetst. moet α verlaagd worden. x is nu μ (verwachtingswaarde) en Sgem. Toetsen gebeurd aan de hand van een toetsingsgrootheid die wordt berekend door: OE .6 heeft Z-waarden en kansen. het betekend dat 97. De nulhypothese is juist tot het tegendeel(H1) bewezen is. De spreiding van gemiddeldes zit dichter bij elkaar omdat de standaardafwijking door n wordt gedeeld. Z0. De omschrijving naar Z-waarden is nodig om kansen te sdx kunnen berekenen.com . De nulhypothese (H0) versus de alternatieve hypothese (H1 of Ha). Wanneer je de kans op een type I fout wilt verkleinen. De afspraak hierbij is dat wanneer p kleiner is dan α (vaak 0.x . E de SE verwachte waarde uit de nulhypothese en SE de standaardfout. Tabel 3.8 zijn tweezijdige kansen te vinden.05). Fouten: Werkelijkheid (onbekend) H0 onjuist 1-α α β 1-β H0 juist H0 niet verwerpen H0 wel verwerpen De kans dat H0 juist is. In tabel 3. geldt dit voor ieder steekproefgemiddelde. De kans dat H0 ten onrechte niet . Gem. Voor negatieve getallen gelden dezelfde kansen. De gemiddelden en standaardafwijking van de steekproeven hebben ook weer een kansverdeling die bij benadering normaal verdeeld is. De verdeling wordt smaller naarmate n groter wordt. Omgekeerd is een eenzijdige kans: tweezijdig/2. ongeacht de oorspronkelijke verdeling (deze hoeft dus niet normaal te zijn). Waarden op de x-as kunnen uitgedrukt worden in Z-scores.5 procent ervoor ligt en 2. / n Een hypothese is een bewering over de “werkelijkheid”. Een eenzijdige toets wordt sneller verworpen dan een tweezijdige toets.x is nu σ/ n (standaardfout). Per steekproef zullen deze waarden verschillen. uitgedrukt in aantal standaarddeviaties. Toetsen en schatten Extrapolatie naar doelpopulatie kan met de parameters μ en σ. N staat voor het aantal mensen binnen de steekproef.5) is twee keer de kans van een eenzijdige kans. Als de steekproefomvang/n groot genoeg is. Voor individuele observaties wordt de formule Z = x  gem.975 is een percentiel. deze zijn te verkrijgen door steekproeven. Het gemiddelde moet nul worden. Z-scores zijn de afstanden tot het gemiddelde. Vervolgens moet deze waarde gedeeld worden door de standaarddeviatie. Dit is een type I fout.05). maar wel wordt verworpen is α (dus 0.Stuvia.5 procent erna. Het toetsen vindt plaats onder aanname dat h0 geldt. We zijn er wel op uit om deze hypothese te verwerpen/falsificeren. Dit wordt getest aan de hand van statistische toetsen. X   . De nieuwe formule voor het berekenen van Z-waarden bij steekproefgemiddeldes: gem.

Hoe zekerder je het wil weten. 95%-betrouwbaarheidsinterval: μ: gem.X*  .x Z1-α/2 *(σ/ n ) ± Z1-α/2 = het percentiel.Stuvia. Mrv = minimaal relevant verschil.05 is een arbitraire grens. P-waarde berekenen. Wel of niet de nulhypothese verwerpen. het steekproefaantal/n (Se = σ/ n ) te vergroten of het werkelijke verschil van observatie. Het nadeel van een toets is dat het niets zegt over het effect of de sterkte van het verband en α=0. Toetsen leidt tot een kwalitatieve uitspraak. . De bijhorende Z-waarden moeten in tabel 3. mag de nulhypothese wel verworpen worden. De Z-waarde maal de standaardfout geeft de linker en rechter grens. De kans op een type II fout verkleinen. De bijbehorende Z-waarde is 1. daalt Se (= σ/ n ) en stijgt de Z. Dus een grotere n zorgt voor een / n grotere Z. Power is het onderscheidingsvermogen. vanaf welke waarde ten opzichte van μ0 het verschil relevant is. Er zijn ook andere betrouwbaarheidsintervallen mogelijk: 100*(1-α)%-BI voor μ: gem. 3. kan de nulhypothese verworpen worden. Wanneer deze erbuiten valt. Het doel van statistiek is het kwantificeren van de onzekerheid rond het gevonden effect of verband. Bij 95% van (veel aantal) steekproeven ligt μ binnen n het betrouwbaarheidsinterval. dit wil zeggen: wel of geen verschil bijvoorbeeld) en is heel eenduidig. X   . Toetsingsgrootheid onder H0 berekenen. Een hypothese toetsen: 1. want het is tweezijdig. kan door α te vergroten. hoe groter de marge wordt. Dus als n stijgt. Als de waarde van μ0 binnen het betrouwbaarheidsinterval valt moet de nulhypothese niet verworpen worden. Vooraf moeten er sample size berekeningen gedaan worden: hoe groot moet mijn steekproef zijn om een relevant verschil aan te kunnen tonen? Welk verschil wil ik aantonen? Welk type I fout accepteer ik daarbij? En welk type II fout accepteer ik? Er moet een keuze gemaakt worden over het aantal mensen dat meegenomen wordt in een steekproef. Als de waarde van H0 niet in het betrouwbaarheidsinterval ligt. H0 en H1 formuleren.8 opgezocht worden. 2.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal wordt verworpen is β. 4. De p-waarde is afhankelijk van de grootte van het verschil en van de populatiegrootte want: Z= gem.96.

05 en vervolgens wordt de nulhypothese wel of niet verworpen. Een gemiddelde is geen goede maat. Deze waarde moet geschat worden. na logtransformatie) 95% BI = gemiddelde ± 1. De waarde van t moet opgezocht worden in een tabel waar de waarde van p te vinden is. Om te kunnen rekenen is het gemiddelde van alle verschillen ten opzichte van de standaardwaarde en de sd nodig. Een t-verdeling is ten opzichte van een Z-verdeling lager bij de top. SE SEverschil . De vorm van de T-verdeling is afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden (= n-1). T-toets: t= Xverschil  verschil OE . 1 meting  vergelijken met referentiewaarde. Hierdoor kunnen kansen uit de Z-verdeling gebruikt worden. omdat de laatste waarde altijd door het gemiddelde vast ligt. Bij een scheve verdeling naar rechts kan het beste een logtransformatie gebruikt worden. De T-toets is hier de oplossing voor. ook wel degrees of freedom (df) genoemd.Stuvia. transversaal. SEM = sd/ n Geometrisch gemiddelde = e^(gem. Deze p-waarde moet worden vergeleken met α = 0.: Z) Se = standard error Sem = standard error of the mean Schatten en toetsen bij continue uitkomstmaten deel I 1 groep. hoe dichter de T-verdeling bij de Zverdeling komt. maar bij een kleine steekproef is deze schatting niet zo goed. Hoe meer vrijheidsgraden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Centrale limietstelling: steekproefgemiddelden met een grote n zijn normaal verdeeld. als: Variabele normaal verdeeld is Steekproefomvang groot genoeg is De normale verdeling kan gebruikt worden om verdeling te beschrijven van: Een verzameling waarnemingen Een toetsingsgrootheid (bijv. De σ kan dan nauwkeuriger geschat worden. Deze formule is terug te voeren op . Daarom kan een Z-verdeling niet gebruikt worden. Bij het doen van een uitspraak over de populatie aan de hand van een steekproef is σ onbekend.com . waarbij SE = sd/ n .96 *SEM Normale verdeling van steekproeven. anders zou je geen onderzoek hoeven te doen. Bij een grote n is de T-verdeling hetzelfde als de Z-verdeling. maar hoger bij de uiteinden. Hierbij kan t (=toetsingsgrootheid) uitgerekend worden. Er wordt 1 afgehaald. want deze gaat altijd goed.

σ is onbekend. 1 meting  onafhankelijke groepen vergelijken. Schatten en toetsen bij continue uitkomstmaten deel II 1 groep.1) * S2² (n1  1  n2  1) ( n1  1) * S1² = vrijheidsgraad*de variantie van groep 1. Bij twee onafhankelijke (=verschillende) groepen. De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen beide waarden. is er een verschil? Toetsen: aan de hand van kansrekenen. SE Hypothesen zijn dus op twee manieren te toetsen: Via betrouwbaarheidsinterval Via t-toets. . Met 95% zekerheid is het gemiddelde verschil tussen x1 en x2 voor iedereen in de doelpopulatie. case control. Hoe groot is het verschil? Schatten: aan de hand van betrouwbaarheidsinterval. De waarde die vergeleken wordt met α is de kans dat gemiddelde verschil x is als de nulhypothese klopt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal In tabel 3.9 2 groepen. Schatten van σ: Sp = (n1  1) * S1²  (n2 . deze wordt geschat met behulp van sd1 en sd2 uit de steekproeven. dus er moet gewerkt worden met de getallen die het dichtst in de buurt liggen. Bij de juiste aantal vrijheidsgraden is de bijbehorende kans te vinden. tabel 3. Deze tabel is helaas niet nauwkeurig.com . 95%-BI = gemiddelde verandering ± 2 * standaardfout. ook hier moet het gemiddelde verschil berekend worden maar nu tussen beide waarnemingen. 2 is de waarde bij de t-toets voor 95%. T= OE . kan de nulhypothese verworpen worden.9 zijn de vrijheidsgraden en bijbehorende waarden te vinden. De toetsingsgrootheid moet bij benadering normaal verdeeld zijn. Dus als 0 niet tussen beide waarden ligt. In SPSS is dit af te lezen onder paired samples statistics. 2 metingen  volgen in de tijd.Stuvia. Deze methode is gelijk aan de t-toets voor verschil met standaardwaarde. prospectie. De aannames hierbij zijn dat de toetsingsgrootheid normaal verdeeld is en de varianties van beide populaties gelijk zijn. standaardfout = σ/ n .

Wanneer een verdeling scheef naar links is kan je hier geen logtransformatie op uitvoeren. De kansberekening werkt hierbij hetzelfde als bijv. Tweezijdige kans: 2* eenzijdige kans. Hierbij is H0 = 0. Schatten en toetsen bij dichotome uitkomstmaten (I) Eén proportie ten opzichte van een referentie maarde (1 groep-1 meting). Dit is de Wilcoxon-test. x1 – gem. Deze formule is afgeleid van O-E/SE.(n-1)df * sd n t1-α/2. 100*(1-α)%-BI voor μ1 tot μ2: (gem.(n1+n2-2)df*Sp* (1 / n1)  (1 / n2) 100*(1-α)%-BI voor gemiddelde/gepaarde waarnemingen: gem. Dus een p kan uitgerekend worden. X 2  ( 1   2) . moet je daarna wel weer terug transformeren. Je begint met het rangordenen van de verschillen van laag naar hoog. P(W. je kunt ook de getallen met een positief teken gebruiken. maar geen BI. Bij een proportie kan een prevalentie en een cumulatieve incidentie worden berekend. H0: σA²/σB²=1. Wanneer je een logtransformatie hebt uitgevoerd om een scheve verdeling recht te maken.(n1+n2-2)df : opzoeken in tabel 3.x ±t1-α/2.< ∑)=?. Deze methode kun je gebruiken als het niet normaal verdeeld is. Indien de varianties niet gelijk zijn: onderste regel van SPSS-output. Hoeveel mogelijkheden op kleiner dan de som/totaal aantal mogelijkheden  eenzijdige kans. waarmee je exacte kansen kan uitrekenen. t-toets: t  gem. Met deze formule weegt de grotere groep zwaarder mee. met de formule: P(r )  n! *  ^ r * (1   )^ (n  r ) r!(n  r )! . de truc van Welsch of niet-parametrische methode.Stuvia. dobbelstenen. verwachtingswaarde = n*p standaardafwijking = n * p * (1  p) Bij dichotome variabelen zijn kansen exact te berekenen. De toets is op basis van rangnummers. X 1  gem.com . Hier komt de ratio voor geometrische gemiddeldes uit. Denk hierbij aan: log(A)-log(B)=log(A/B). In SPSS is dit te zien onder Levene’s test voor gelijkheid varianties.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Sp betekend pooled standard deviation (pooled=samengevat). De kans op een type II fout is groot bij een kleine onderzoekspopulatie. de variantie ongelijk is of het een kleine steekproef betreft. kan worden getoetst met de exacte methode of een benadering. Sp * (1 / n1)  (1 / n 2) F-toets voor gelijkheid varianties: sdA ²/sdB².9. x2) ± t1-α/2. Vervolgens maak je een som van de rangnummers van de getallen met een negatief tegen (W-). het is wel mogelijk om hiermee te rekenen.

dan kan de normale verdeling gebruikt worden. Interpretatie van p: de kans dat je een proportie (x) vindt in een steekproef van y-aantal mensen. dan is de kans te klein om ervan uit te gaan dat de H0 klot  verwerpen van H0. Rr<1. moet de berekening uitgevoerd worden met de formule voor de exacte kans. RV: Betrouwbaarheidsinterval: RV ± Z(1-α/2)*SE(p1-p2). Wanneer deze kans kleiner is dan 0. Met een lognormale transformatie kan er gerekend worden: e^ ln(RR)  / . Deze normale verdeling kan gebruikt worden indien n*p ≥ 10 en n*(1-p) ≥ 10. c en d: + a c b d 1 1 1 1    . Als de steekproef hier niet aan voldoet. waarbij SE ( )  n SE SE ( ) P = proportie (hetzelfde als de kans). Bij een grote n kan dus een standaard normale verdeling gebruikt worden. ∞). RR heeft een lognormale benadering. OR en RV en toetsen met de exacte methode of benadering. RR: Wanneer er geen effect is. maar di is niet de standaard normale benadering. met de formule: Z  (1   ) O  E p  0  . Schatten aan de hand van RR. Als de interventie effectiever is.1. b. Bij een kleine steekproef is het BI groot. In het boek “inleiding in de toegepaste biostatistiek staat 5”. Als de placebo effectiever is. Verklaring van a ab c cd + - totaal a+b c+d .96* SE(ln(RR)) . Analyse van verschil in proporties tussen twee onafhankelijke groepen. Het bereik is (0.96 * SE( p) . RR=1. met SE(p1-p2)= var( p1)  var( p2) = p1(1  p) / n1  p2(1  p2) / n2 .Stuvia. n Interpretatie hiervan is: 95% kans dat de proportie in de populatie tussen deze waarden ligt. Als de nulhypothese klopt is de steekproef RR scheef naar rechts verdeeld. SPSS gebruikt een soort Z-benadering bij n>25.05 (α). RR>1 (nadert de x-as). waarbij SE (ln( RR ))  a.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer een overschrijdingskans (minstens x) berekend moet worden. Hoe groter de n. met SE ( p )  p (1  p ) . hoe symmetrischer de binomiale verdeling. Kwantificeren van onzekerheid rond het gevonden resultaat gaat dus door middel van een Zverdeling en door 95%-BI voor π: p  /  1. Ook gebruikt SPSS altijd een eenzijdige toets.com . als de werkelijke proportie z is.

∞).1. b. deze geeft een exacte kans op een bepaalde uitkomst: P(combinatie)  (a  b)!*(a  c)!*(b  d )!*(c  d )! . Bij het toetsen van twee onafhankelijke groepen kan de Fisher’s exact test gebruikt worden.96* SE(ln(OR)) . 95%-BI voor RR: e^links – e^rechts (terug transformeren). e^ ln(OR)  / . waarbij SE (ln( OR ))  95%-BI voor OR: e^links tot e^rechts. 1 1 1 1    . OR heeft een bereik van (0. a b c d Interpretatie: met 95% zekerheid kunnen zeggen dat OR voor hele populatie tussen linker. Parameters Populatie Gem.en rechtergrens ligt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Bovenstaande formule is een natuurlijk logaritme van RR. die ook normaal te maken is met een natuurlijk logaritme. want er wordt gebruik gemaakt van proporties. Een case-control studie werkt altijd met een OR. het levert een nauwkeuriger BI op (smaller interval). Dit is beschrijvende epidemiologie.x Sd p μ σ π Steekproef Schatten en toetsen bij dichotome uitkomstmaten (II) Schatten gaat over de sterkte van een verband in de hele populatie. OR: Bij H0 is de odds ratio 1. Interpretatie: met 95% zekerheid kan je stellen dat de interventiegroep x tot y keer zo veel kans heeft om te herstellen in vergelijking tot de placebogroep. Ook de OR is scheef naar rechts verdeeld. RR wordt gebruikt bij cohortonderzoek. c en d: + a c a+c b d b+d totaal a+b c+d N + totaal . N!*a!*b!*c!*d! Verklaring van a. Toetsen is een verschil aantonen met behulp van een nulhypothese.com .Stuvia.

Vervolgens moet het verschil tussen de geobserveerde waarde en de berekende verwachte waarde bekeken worden: x^2   (O  E )^2 . c en d ongeveer dezelfde waarde hebben. Met (r-1)*(c1) aantal vrijheidsgraden. De 2XC-tabel kan gebruikt worden om dichotome en ordinale variabelen te toetsen. Een tweezijdige toets is bij kleine aantallen nu niet het dubbele van een eenzijdige. Dit is in feite het toepassen van de productregel voor tee onafhankelijke gebeurtenissen. hoe zwaarder de aandoening). levert dit een groter getal onder de deelstreep op (want de faculteiten worden groter). zullen a. Deze toets heeft –in het geval van een lineair verbandmeer power dan een gewone chi-kwadraattoets. Je bent echter op zoek naar een lineaire trend. Voorwaarden: Deze toets is alleen met positieve waarden mogelijk Fexp ≥ 5 in 80% van de cellen Fexp ≥ 1 in alle cellen Deze toets is altijd tweezijdig en de waarden zijn terug te vinden in tabel 5.4. hoe minder stijl de grafiek wordt (hij wordt steeds symmetrischer). De x2-toets voor trend heeft 1 vrijheidsgraad. de volgende formule wordt in de praktijk maar weinig gebruikt: Z ( p1  p 2)  0 . E Onder H0 volgt x^2 een x^2-verdeling (deze is anders dan bijvoorbeeld de Z-verdeling). Hierbij kun je dus geen chi-kwadraattoets gebruiken. kan de rest berekend worden door waardes van elkaar af te trekken. omdat er geen verschil is. SE ( p1  p 2) H 0 Vaker wordt de chi-kwadraat toets toegepast. r = rijen en c = kolommen. Als er geen verband is dan zal de proportie verbeterd en niet-verbeterd voor beide therapieën gelijk zijn: Fexp = p(verbetering aantal)*p(interventiepopulatie)*N. want een binomiale verdeling is dan niet symmetrisch.Stuvia. Bij een fisher’s exact test kan een Z-toets of chikwadraat toets worden gebruikt. Wanneer deze waarden niet gelijk zijn. Na één waarde met deze formule uitgerekend te hebben. omdat daarmee alle verbanden vergeleken worden. De Z-toets werkt met proporties. . Bij een 2x2-tabel heb je dus 1 vrijheidsgraad.com . b. RR en fisher’s test weergegeven in tabellen. Dit is de som van de determinant +. waardoor de uitkomst van de breuk (=kans) kleiner wordt naarmate de verschillen groter worden. Deze toets wordt gebruikt als men al een idee heeft van de richting (dus bijvoorbeeld hoe zwaarder de risicofactor.De p-waarde hangt af van de sterkte van het verband en de populatiegrootte.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als de nulhypothese klopt. Hoe meer vrijheidsgraden. Bij SPSS worden OR.Chi is kwadraat van Zwaarde.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->