P. 1
Samenvatting insolventierecht E.F. Tjittes-Groot

Samenvatting insolventierecht E.F. Tjittes-Groot

|Views: 3|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $9.20 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/25/2015

$9.20

USD

pdf

Samenvatting insolventierecht E.F.

Tjittes-Groot
door

Tiff3101

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Week 3 4

5 6 7

Onderwerp - Procedure tot faillietverklaring - Hoofdrolspelers - De omvang en het beheer van de boedel - Rechtspositie schuldenaar tijdens faillissement - Invloed faillissement op gerechtelijke procedures - Actio Pauliana - Positie van de schuldeisers - Verificatie - Einde faillissement - Surseance van betaling - Schuldsanering

Literatuur H1, §2.1, §2.2, §2.3, §2.4 en §2.4.2 §2.4.2, §2.4.3, §2.6 en §2.5

§2.4.4 en kopieën en §2.7 §2.8, §2.9, H4, §5.4 en H6 H3, §5.2 en §5.3

1

com . . Relatief bevoegde rechter: de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. .De schuldeisers kunnen een verzoekschrift tot faillietverklaring indienen met behulp van een advocaat. en . waarbij de schuldenaar na afloop van die periode schuldenvrij is. Bevoegde rechter: Art.De schuldsanering Faillissement: Een algemeen beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle schuldeisers met als doel het te gelde maken en verdelen van het vermogen van de schuldenaar onder de schuldeisers.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 3 Drie instrumenten als de schuldenaar niet meer kan betalen: .  De schuldenaar verliest het (zelfstandige) beheer en de (zelfstandige) beschikking over zijn vermogen.Stuvia. zodat hij zijn onderneming kan voortzetten opdat de schuldenaar alsdan in staat zal zijn de schuldeisers te voldoen. art. art.Geen formaliteiten in de wet. maar genoeg informatie om de rechter in staat te stellen te beoordelen of voldaan is aan het criterium voor faillietverklaring. Aangifte (door schuldenaar) en het verzoekschrift (door schuldeisers) Formaliteiten: . Inhoud: . (namelijk of de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen + meerdere schuldeisers(pluraliteit van schuldeisers)) 2 . maar wordt niet handelingsonbekwaam (hij mag rechtshandelingen verrichten) en blijft eigenaar of rechthebbende van zijn vermogen.De surseance van betaling. Schuldsanering: Regeling voor natuurlijke personen waarbij gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk vermogen bijeengebracht wordt en wordt uitgekeerd aan de schuldeisers. 5 lid 1 jo. verleend door de schuldeisers aan de schuldenaar met als doel de schuldenaar tijd te gunnen zijn zaken op orde te krijgen. ofwel door de schuldenaar in persoon met gebruikmaking van een formulier eigen aangifte ofwel door een advocaat bij verzoekschrift. 4 Fw. 4 lid 1 Fw. 2 Fw: Absoluut bevoegde rechter: in eerste aanleg is de rechtbank.Het faillissement. Surseance van betaling: Algemeen uitstel van betaling.Eigen aangifte kan mondeling of schriftelijk worden gedaan ter griffie van de rechtbank.

. art.De niet gehoorde failliet kan binnen 14 dagen verzet instellen.Indien meerdere verzoeken. De gehoorde failliet die op verzoek van een schuldeiser failliet is verklaard. art.Stuvia. Verzet: .Indien aangifte + verzoek. De verzoeker heeft geen vorderingsrecht 3. Cassatie Toetsing: De rechter toetst in verzet en in hoger beroep net als in eerste aanleg ex nunc. 10 lid 1 Fw. art. 2.Iedere schuldeiser en iedere belanghebbende kan binnen 8 dagen in verzet komen. art.De bevoegde rechter is de rechter die het vonnis van faillietverklaring heeft gewezen. 3 .com . De schuldeiser maakt misbruik van bevoegdheid. 8 lid 1Fw. art. 5Fw. . Verzet 2. De schuldenaar wiens aangifte en de schuldeiser wiens verzoek tot faillietverklaring is afgewezen. art. art.Verzet wordt ingesteld bij verzoekschrift. De verzoeker heeft geen redelijk belang 4. Rechtsmiddelen en de gevolgen van het instellen van een rechtsmiddel Mogelijke rechtsmiddelen: 1. De schuldeiser voldoet niet aan de voorwaarden voor faillietverklaring in art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Behandeling en uitspraak: .  De rechter beoordeelt of op het moment van zijn beslissing aan de voorwaarden voor faillietverklaring is voldaan (ex nunc). Verweren die tot afwijzing van het verzoek kunnen leiden zijn: 1.. 6 lid 3 Fw 2.  De toewijzende beslissing is een vonnis en de afwijzende beslissing een beschikking. Hoger beroep 3.Na het doen van aangifte of het indienen van een verzoekschrift bepaalt de rechtbank een datum voor de behandeling. 9 lid 1 Fw. De schuldeiser heeft zijn recht om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen verwerkt. . Hoger beroep: . 8 lid 2 Fw. 8 lid 4 en 10 lid 2 Fw. 6:2 lid 2 BW.Hoger beroep kan binnen 8 dagen worden ingesteld door: 1. . 3:13 Bw. door een advocaat. wordt eerst het oudste verzoekschrift behandeld. wordt eerst de eigen aangifte behandeld. art. 5. . Hij beoordeelt of op het moment van de beslissing op het rechtsmiddel nog sprake is van een faillissementstoestand.

. art. . die oordeelt dat een rechtsmiddel tegen een uitspraak terecht is ingesteld. nog niet betaalde zaken). art. de 3 rechten die samenhangen met een levensverzekeringsovereenkomst opgesomd in art. Binnen 8 dagen. 11 lid 2Fw. 12 lid 1 Fw.De 6 zaken opgesomd in art.De rechter. . 8 lid 3 en 11 lid 1Fw.De boedel bestaat uit (vrijwel) het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring plus hetgeen hij tijdens het faillissement verwerft.De vernietiging heeft terugwerkende kracht. zal de betreffende uitspraak vernietigen. Dit betekent dat de schuldenaar geacht wordt nooit failliet te zijn gegaan en dat in beginsel de gevolgen van het faillissement vervallen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. De failliet. Zie ook art. 20 Fw. art. 2. De omvang van de boedel: . geleend van buurman. 4. 3.Wel zijn handelingen die door de curator (en niet jegens) zijn verricht voor of op de dag waarop de vernietiging conform art. art. De omvang van de boedel vaststellen. ingesteld bij het gerechtshof. 22a en hoogstpersoonlijke zaken of rechten en hoogstpersoonlijke zaken of rechten. totdat. 12 lid 2 Fw. art.  Goederen die niet tot de faillissementsboedel behoren: . 10 verzet hebben ingesteld. de schuldeiser die de faillietverklaring heeft verzocht en de schuldeiser en belanghebbende die op grond van art. De boedel in stand houdt.com . eigendomsvoorbehoud. Het beheer van de boedel: 4 . Cassatie: . geldig en verbindend voor de schuldenaar.Stuvia. Verloop van het faillissement en de hoofdrolspelers Curator: . 4 lid 1 en 5Fw. 68 lid 1. De schuldeiser-verzoeker en de schuldenaar-aanvrager als het faillissementsvonnis is vernietigd als gevolg van verzet bij de rechtbank. door een advocaat. Dit impliceert dat de curator: 1. 2.Goederen waarvan vaststaat dat ze een derde toebehoren (bijv. Vernietiging: . . Het moment is aangebroken om de boedel in geld om te zetten en het geld te verdelen onder de schuldeisers.Cassatieberoep kan worden ingesteld door de schuldenaar. art.De algemene taak van de curator is het beheren en vereffenen van de failliete boedel. 8 lid 4. 9 lid 3 en 11 lid 3 jo. 13 lid 1 Fw. 21. .Het hoger beroep wordt bij verzoekschrift. art. de schuldeiser-niet-verzoeker en de belanghebbende als hun verzet tegen de faillietverklaring is afgewezen. 15 lid 1 Fw is aangekondigd. 1.Prive-goederen van de echtgenoot van de failliet.

art. 2. 33 lid 1 en 2 Fw).en beschikkingsbevoegdheid over de boedel behorende vermogen verloren. is de curator ten aanzien van de faillissementsboedel beheers.000) is ziek. De schuld aan de dierenarts is een boedelschuld). 68 lid 1 Fw. 23 Fw. (paard(twv €250.Stuvia.De schuldenaar kan daarom na zijn faillietverklaring geen rechtshandelingen verrichten die de boedel binden en de curator kan het eventueel door de schuldenaar ten onrechte ten laste van de boedel betaalde als onverschuldigd betaald terugvorderen. Boedelschulden voldoen aan twee voorwaarden: .door toedoen van de curator of ingevolge de wet . Separatisten: . paard gaat toch dood Curator niet verplicht te betalen.000) als de dierenarts niet was gekomen.000) is ziek. Boedelschuldeisers: . art. Schuldenaar  De schuldenaar is na de faillietverklaring de beheers.en de pandhouder zijn separatist en kunnen hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement is. . art.Boedelschulden of faillissementskosten worden onmiddellijk uit de boedel en vóór alle andere schuldeisers betaald. schuldenaar geeft arts opdracht. 33 Fw.Als de curator een boedelschuld niet vrijwillig betaalt. Boedelschuldeisers 2. 5 . schuldenaar geeft arts opdracht. art. Schuldeisers  Het faillissement doet alle door individuele schuldeisers gelegde conservatoir en executoriale beslagen en begonnen executie eindigen.en beschikkingsbevoegd. kan de boedelschuldeiser beslag leggen op (een deel van) de boedel. Voorrangpositie: 1. Feitelijk preferente schuldeisers 5. Concurrente schuldeisers 1. Wettelijk preferente schuldeisers 4. Hiervan is sprake als uiteindelijk meer vermogen in de boedel bevindt dan er zonder de rechtshandeling zou zijn geweest (paard (twv €250. 57 lid 1 Fw. Het had de boedel immers veel meer gekost (€250. omdat de instandhouding daarvan in strijd is met het doel van het faillissement: de verdeling van de boedel onder alle schuldeisers (art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .of pandrecht op rust.De hypotheek. 24 Fw. (Dit is niet in strijd met art.com . Verificatie is niet nodig.ze ontstaan na faillietverklaring en . Separatisten 3. paard gaat NIET dood. De boedel is hierbij gebaat.Om zijn taak te kunnen uitoefenen. omdat een boedelschuld geen schuld is van de failliet maar van de boedel.) UITZONDERING: De boedel is wel aansprakelijk als hij gebaat is. Zij hebben ook het recht van parate executie: zonder over een executoriale titel te beschikken overgaan tot verkoop van het goed waar het hypotheek.

6:217 lid 2 Bw. 7:40Bw. 3:288289BW. . Feitelijk preferente schuldeisers: . maar lager in rang: schuldeisers met een bijzonder voorrecht op grond van art.Een schuldeiser met een bijzonder voorrecht heeft een voorrangspositie bij de verdeling van de opbrengst van een bepaald goed. 7:39 lid 1 en 2Bw). . 53 lid 2 4.Het recht van reclame: kan worden ingeroepen door een verkoper van een roerende zaak. 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . die door hem is geleverd maar nog niet (volledig) door de failliet is betaald. Resultaat is dat de verkoper zijn zaak terug krijgt. . Schuldeiser).en pandhouder verliezen in dat geval hun positie als separatist. De curator kan dit voorkomen door de koopprijs te betalen of voldoende zekerheid te stellen.Vuistpandrecht: 3. Degene die wil verrekenen moet een verrekeningsverklaring richten tot zijn schuldenaar. . Tijdens faillissement kan een schuldeiser die tevens een schuldenaar van de failliet is.Hoogpreferente schuldeisers zijn de fiscus en het UWV. . .Stuvia.De curator kan de separatist een termijn stellen waarbinnen hij zijn rechten moet uitoefenen. zijn schuld met zijn vordering op de failliet verrekenen als aan 4 eisen is voldaan: 1. Degene die zich op verrekening beroept moet bevoegd zijn diens schuld al te betalen. art.of pandhouder niet kan worden voldaan uit de opbrengst van de verkoop. art. art. 6 . De verkoper richt een schriftelijke verklaring tot de curator waarbij hij de koop ontbindt (art. Dit zijn: het recht van reclame. 53 lid 1 Fw. 59 Fw. Verloopt deze termijn ongebruikt. . Wettelijk preferente schuldeisers: .De feitelijk preferente schuldeisers hebben op grond van een bepaald feitencomplex een bevoorrechte positie. De hypotheek. art. . art. 53 lid 1 Fw 2.Een bijzonder voorrecht gaat voor een algemeen voorrecht.Verrekening: hierdoor gaan verbintenissen van een schuldenaar en een schuldeiser tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. maar moeten hun vordering ter verificatie indienen. verrekening en het retentierecht. 6:127Bw. 3. De prestaties zijn gelijk of gelijkwaardig. kan hij het resterend van zijn vordering ter verificatie bij de curator indienen (conc.Stille pandrecht: .com .Ter verificatie indienen. Art. art.Ook preferent. Ze behouden hun recht op voorrang.Een schuldeiser met een algemeen voorrecht heeft een voorrangspositie op alle goederen.Indien de vordering van de hypotheek. Partijen zijn over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar. . De vordering en de schuld moeten beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of moeten voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring zijn verricht. dan kan de curator het desbetreffende goed opeisen en zelf verkopen. 3:284-287Bw en een algemeen voorrecht op grond van art.

art.Het retentierecht: het recht van een schuldeiser om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een roerende of onroerende zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering is voldaan. werknemer vóór faillissement.eigendomsvoorbehoud Binnen faillissement: boedelschuldeisers o. curator.  Pand/Hypotheek: separatist in faillissement. maar deelt wel mee in de algemene faillissementskosten. -Concurrente schuldeisers: Zij hebben geen recht van voorrang en hebben derhalve de slechtste positie. 60 lid 3Fw. De schuldeiser moet zijn vordering en het retentierecht ter verificatie bij de curator indienen. art. Hij kan de zaak van de retentor opeisen en verkopen.recht van reclame . mits dit in het belang van de boedel is. De curator kan dan twee dingen doen: 1.art. Huur na faillissement en loon na faillissement. Zij moeten hun vordering indienen bij de curator. art.  Bijzonder voorrecht: . Hij kan de vordering van de retentor voldoen. art. tenzij de wet anders bepaalt (voorrang).Alle schuldeisers zijn gelijk. 57Fw. 7 . 2.  Feitelijk preferent: .art.a.Stuvia. kosten tot behoud  Algemeen voorrecht: bijv. art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . De zaak keert dan terug in de faillissementsboedel. art. 182Fw. 3:284: uiterst noodzakelijke separatist . 3:290Bw en 60Fw. Samenvatting WC: . 3:285: aanneming van werk bijv.com . De retentor kan een termijn aan de curator geven om iets te ondernemen. 110 lid 1 Fw. De retentor moet dan bij voorrang worden voldaan uit de opbrengst. 3:288 e FW. Indien hij dit niet doet verkrijgt de retentor een recht van parate executie.retentierecht . art. 3:277BW.

3:51 lid 1 Bw. art. Moet worden bewezen dat de schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat de handeling tot benadeling van crediteuren zou leiden. Een buitengerechtelijke verklaring. Vereisten: . Als gevolg van de vernietiging is de rechtshandeling met terugwerkende kracht nietig en zijn verrichte prestaties onverschuldigd verricht. de wederpartij te goeder trouw was en zij aantoont dat zij ten tijde van de faillietverklaring niet door de rechtshandeling was gebaat. B krijgt dus het bedrag niet terug en kan zij niet anders dan deze vordering indienen ter verificatie. maar moet de schuldenaar en/of de wederpartij bewijzen. art. 42 e. 51 lid 1 en 3 Fw. dat hij niet wist of behoorde te weten van de benadeling. 4. die vóór de faillietverklaring door de schuldenaar is verricht en waardoor de schuldeisers worden benadeeld. Rechtshandeling. die onverplicht is verricht: er moet geen rechtsplicht (wettelijke of contractuele plicht) bestaan 2. de actio pauliana. A gaat met €15.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 4 Actio Pauliana: De wet kent de mogelijkheid een rechtshandeling. In die gevallen hoeft niet de curator de wetenschap van benadeling te bewijzen. art. Bij onduidelijkheden  declaratoir vonnis bij de rechtbank. 42 lid 1 Fw.Alleen de curator kan een beroep op de actio pauliana doen.000 is de boedel niet gebaat. In een gerechtelijke procedure vernietiging vorderen. Er bestaat een teruggave plicht. 8 . een brief of een mondelinge verklaring.com . 3:50 lid 1 en 42 lid 1Fw). (Vb: A verkoopt zijn caravan aan B voor een te lage prijs van €25. Fw. De teruggave plicht aan de curator vervalt als de rechtshandeling om niet is verricht. 3. Voor wat betreft de €15.000 op vakantie en van 10. De vriendin is door de schenking niet gebaat en haar teruggave plicht vervalt. voordat schuldenaar failliet gaat brand het huis van de vriendin en de ring. Het verrichten van de rechtshandeling moet hebben geleid tot benadeling van schuldeisers. 1.000 koopt hij een auto.v. B krijgt €10.000. 2. (Vb: schenking aan een vriendin die te goeder trouw was. 43 en 45Fw: vermoeden van wetenschap.000 als boedelschuld terug (de waarde van de in de boedel vallende auto). Deze teruggave plicht van de curator geldt slechts als en voor zover de boedel is gebaat. bijv. Anders dan om niet  dan bewijzen dat ook de wederpartij wist of behoorde te weten dat de handeling die zij met de schuldenaar is aangegaan tot benadeling zou leiden. richten aan de partijen bij de rechtshandeling (art. art. 42 lid 3 Fw. art. Gevolgen: 2 manieren om de verrichte rechtshandeling te vernietigen: 1. te vernietigen.Stuvia. art.

Art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal !! De rechten van de derde te goeder trouw worden beschermd: als de derde om baat heeft verkregen. dan geldt een teruggave plicht. eiser is. (Stel nu dat B de ring aan C heeft geschonken (verkrijging om niet). De verbintenis waarover de procedure gaat. 51 lid 2 Fw. art. Je hebt immers de curator niet gedagvaard en jegens de curator blijft de koopovereenkomst in stand. 25Fw zijn van toepassing als een procedure tijdens het faillissement wordt begonnen en de rechtsvordering een tot de faillissementsboedel behorend recht of behorend verplichting betreft. 2. (niet slim om een procedure tegen de failliet te beginnen. Moet tegen de curator. Art. dan is C voor dat bedrag gebaat en geldt voor dat bedrag een teruggave plicht!! Procedures tijdens faillissement: art. heeft het geen werking tegen de curator. de rechtsvordering heeft een tot de faillissementsboedel behorende recht of verplichting tot onderwerp: . Bedraagt de waarde van de ring na de brand nog €300.De regels van art. Als je in het gelijk wordt gesteld en bijv.com . de rechtsvordering heeft de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel: De regels van dit artikel zijn van toepassing als een procedure tijdens het faillissement wordt begonnen en de rechtsvordering de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft. Art. 25 t/m 29 1. En als de derde om niet heeft verkregen. In dat geval heeft de gedaagde de bevoegdheid het geding te schorsen om de curator tot 9 . dan worden zijn rechten gerespecteerd (A schenkt een ring aan B en B verkoopt het voor €5000 aan C te goeder trouw. dan vervalt de teruggave plicht. Als nu de woning van C vóór het faillissement van A afbrandt en de ring smelt en niets meer waard is. de koopovereenkomst mag ontbonden worden. 25Fw: Geen procedure aanhangig. moet zijn ontstaan vóór de faillietverklaring. tot het ontbinden van een koopovereenkomst en het recht van reclame. A gaat failliet en beroep op actio pauliana wordt gehonoreerd. De hier bedoelde vorderingen zijn gericht op een prestatie (betaling van geldbedragen.Stuvia. C hoeft het niet terug te geven als hij te goeder trouw is en de ring om baat (€5000) heeft verkregen). tenzij de derde kan aantonen dat ten tijde van de faillietverklaring niet door de rechtshandeling te zijn gebaat. zoals betaling wegens geleverde jurk). 27Fw: Door de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig De regels van dit artikel zijn van toepassing op alle procedures die ten tijde van de faillietverklaring aanhangig zijn en waarbij de failliet. 26Fw: Geen procedure aanhangig. Voorbeelden van dit soort vorderingen zijn: de vordering tot afdwingen van een recht op overpad. tot het dempen van een sloot. In beginsel moet C de ring teruggeven. Deze vorderingen kunnen alleen ingesteld worden door indiening ter verificatie bij de curator (aanmelding van de vordering bij de failliet is ongeldig en rechtsvordering ingesteld tegen de curator of de failliet is nietontvankelijk) 3.

Ten eerste kan hij het geding overnemen van de failliet indien hij dat in het belang van de boedel acht.Stuvia. De rechter moet dan alsnog uitmaken of de eiser een terechte vordering heeft of niet. De curator heeft twee mogelijkheden: . art. 29Fw: Tegen de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig. Art. De gedaagde kan dan (1) ontslag van instantie vragen (Daarbij wordt een eind gemaakt aan de procedure zonder dat over de vordering wordt beslist) of (2) procedure voortzetten tegen de failliet (art. De eiser mag het geding schorsen om de curator op te roepen om de procedure over te nemen. Bijzondere bepalingen van art. Een toewijzend vonnis heeft dan rechtskracht jegens de boedel. Art. Art. De procedure kan worden voortgezet tegen de failliet als de opgeroepen curator niet verschijnt. 27 lid 2 Fw). 28 lid 4 jo. Het geding wordt van rechtswege geschorst. Art. De schorsingsregeling van art. 29Fw is van toepassing als een in eerste aanleg tegen de failliet geëntameerde procedure aanhangig is op het moment van faillietverklaring.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overneming van de procedure op te roepen. Art. 30 lid 1 Fw. 27-29fw zijn pas weer van toepassing als de zaak wordt voortgezet. 4. De eiser kan zijn vordering ter verificatie indienen in het faillissement. 31 en 36 Fw: 1. 30Fw voordoet. Als gevolg van de overname wordt het proces op kosten van de boedel voortgezet en vormen de proceskosten een boedelschuld. de rechtsvordering heeft een tot de faillissementsboedel behorend(e) recht of verplichting tot onderwerp Dit artikel is van toepassing als een in eerste aanleg tegen de failliet geëntameerde procedure aanhangig is op het moment van faillietverklaring. 29 geldt niet als op het moment van de faillietverklaring al vonnis is gewezen of als zich het geval van art. Een veroordeling kan niet worden verhaald op de faillissementsboedel als de eiser geen schorsing verzoekt en verder procedeert tegen de failliet. De geschorste procedure wordt pas voortgezet als tijdens de verificatievergadering blijkt dat de curator de vordering van de eiser betwist. 25 lid 2Fw heeft tot gevolg dat een na de faillietverklaring gewezen vonnis toch rechtskracht heeft tegen de boedel. 5. 30 lid 2 Fw.De uitsluiting van art. . omdat de rechter geen eindvonnis maar een tussenvonnis wijst. de rechtsvordering heeft de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel Art. .Art. 25 lid 2 Fw. 28Fw: Tegen de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig. 30Fw: . 25 lid 2 en 27-29Fw zijn niet van toepassing indien partijen voor de faillietverklaring vonnis hebben gevraagd aan de rechter. 2. 31: de procespauliana: 10 . . 30.com .Art. Art.Ten tweede kan hij de procedure niet overnemen of niet reageren op de oproep.

Verificatiefase: De rechter-commissaris bepaalt twee data: wanneer de schuldeisers hun vordering bij de curator moeten hebben ingediend en waar de verificatievergadering plaatsvindt.Vereenvoudigde afwikkeling Vernietiging: Een faillissementsvonnis kan door het instellen van een rechtsmiddel worden vernietigd. Week 6 Einde faillissement: Een faillissement kan op 5 manieren eindigen.com . Op grond van de procespauliana kan de nietigheid van een proceshandeling worden ingeroepen. 108 fw e.Vernietiging . namelijk door: . Hierna loopt de verjaringstermijn door. Een aangenomen akkoord moet door de rechtbank worden goedgekeurd om verbindend te worden = homologatie. 36Fw: Door dit artikel wordt de verjaringstermijn opgeheven totdat het faillissement bijvoorbeeld wordt opgeheven. Dit onderzoek naar de deugdelijkheid van de ingediende vorderingen heet verificatie. 3.Vereffening .Stuvia. terwijl op grond van de faillissementspauliana een door de schuldenaar verrichte rechtshandeling kan worden vernietigd.Een akkoord . Akkoord: Een akkoord is een overeenkomst tussen de failliet en de concurrente schuldeisers waarbij wordt afgesproken hoe de vordering van de schuldeisers worden voldaan (een betalingsregeling). 157 en 161 Fw. Zij houden recht op voldoening van hun gehele vordering. Art. Zodra de homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan.Opheffing . 11 . eindigt het faillissement art. Art. Week 5 Verificatie: De curator onderzoekt (verifieert) of de ingediende vorderingen juist zijn. De bevoorrechte schuldeisers worden niet getroffen door het akkoord.v.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een proceshandeling kan worden vernietigd als: (1) de schuldenaar wist dat hij met zijn proceshandeling zijn schuldeisers benadeelde en (2) ook de tegenpartij dit wist of behoorde te weten.

Vereffening is het te gelde maken van de baten van de boedel en het verdelen van de opbrengst ervan onder de schuldeisers. In het echt: eerst de activa te gelde maken (omdat eerst wordt gekeken hoeveel geld er is om te verdelen).Ten tweede kan de curator of een schuldeiser voorstellen het bedrijf voort te zetten nadat de staat van insolventie is ingetreden (art. waarin de werkzaamheden van de curator gericht zijn op het intact houden van de boedel en de executoriale fase. vereffening en verdeling.  De faillissementswet kent 2 regelingen die de voortzetting betreffen: . maar enige tijd wordt voortgezet (bijvoorbeeld om bepaalde inkomsten te ontvangen of om het bedrijf als geheel te verkopen). 12 . De curator gaat dan direct over tot vereffening. art. art. 175Fw. 173 lid 2Fw. Er vindt geen verificatieronde plaatst. De staat van insolventie is de scheidslijn tussen de conservatoire fase. . Voortzetting: Soms levert de boedel meer als het bedrijf van de failliet niet meteen na de faillietverklaring wordt stopgezet. De voortzetting eindigt als het bedrijf niet op grond van art. maar alleen geld beschikbaar is om de boedelschuldeisers en (deels) de preferente schuldeisers te voldoen.  De wet gaat uit van achtereenvolgens verificatie (eerst beoordelen welke schuldeiser recht heeft op welk bedrag). Voortzetting. 98Fw): De kosten van de voortzetting (bijv.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vereffening: Komt tijdens de verificatievergadering geen akkoord tot stand. indien genoeg wordt daarna overgegaan tot vereffening en verdeling. Vereenvoudigde afwikkeling: Vereenvoudigde afwikkeling is het geëigende middel als aannemelijk is dat de concurrente schuldeisers niet kunnen worden betaald.com . 173a-175Fw). 137a Fw. art. er is geen geld voor de concurrente schuldeisers dus is verificatie zinloos. dan treedt na afloop van de verificatievergadering van rechtswege de staat van insolventie in. waarin hij zo snel mogelijk tot vereffening moet overgaan. salarissen) komen voor rekening van de boedel en zijn boedelschulden.Stuvia. Opheffing: Opheffing is het geëigende middel als alleen de boedelschuldeisers geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan en aan andere schuldeisers niet kan worden uitgekeerd. 16 lid 1 Fw = opheffing wegens gebrek aan baten. Art. 173 lid 1 Fw.Ten eerste kan de curator het bedrijf na de faillietverklaring voortzetten (art. 173a wordt voortgezet of wanneer de voortzetting wordt gestaakt art. doorstart en sterfhuisconstructie Aantal manieren om onnodige liquidatie (faillissement) van ondernemingen met betalingsproblemen te voorkomen: 1.

com . Dit is een zitting waarop de definitieve surseanceverlening wordt behandeld.  De sterfhuisconstructie houdt in dat de goed lopende rechtspersonen onder worden gebracht bij een nieuwe rechtspersoon. 13 .Na de voorlopige surseanceverklaring wordt een zogenaamde crediteurenvergadering gehouden. verleent de rechtbank de voorlopige surseance.Direct na de indiening van het verzoekschrift door de advocaat.Stuvia. art. Doorstart: Een doorstart is de verkoop van een (deel van de) onderneming van de failliet aan een ander. . Na de raadpleging van de diverse betrokkenen volgt een stemming door de aanwezige concurrente schuldeisers. 215 lid 2Fw. In beginsel is de rechtbank vrij in haar beslissing: zij mag op iedere grond en ambtshalve de surseance toestaan of weigeren. . zodat ze kunnen blijven voortbestaan en dat voor de slecht functionerende rechtspersonen het faillissement wordt aangevraagd. kan het gehele concern in de problemen komen als de bank de slecht renderende onderneming alleen kredietfaciliteiten wil blijven verstrekken op voorwaarde dat de gezonde onderdelen van de groep zekerheid stellen. UITZONDERING: 1. Sterfhuisconstructie: Een concern bestaat uit meerdere rechtspersonen. . die de onderneming voortzet.Surseance kan worden verleend aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. dat hij voorziet niet met de betaling van zijn schulden te kunnen doorgaan (art. Procedure in eerste aanleg: . Inhoudelijk moet de schuldenaar stellen. . 214 lid 2Fw.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. art. 214 lid 1Fw). (zie ook art. Als een van die rechtspersonen financiele problemen heeft. een vennootschap die geen rechtspersoon is en een natuurlijk persoon die zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent. art. art. Een rechtsmiddel kan worden aangewend als de wet dit uitdrukkelijk toelaat. Na de stemming moet de rechtbank beslissen of de definitieve surseance wordt verleend.Art. . 282Fw: geen rechtsmiddel kan worden ingesteld tegen rechterlijke beslissingen die ingevolge de bepalingen van de surseance worden gegeven (zoals bijvoorbeeld de beslissing over de toelating tot de stemming over de definitieve surseance). Art. 214 lid 4Fw. 7:666 lid 1 BW) 3. 218 lid 2Fw. maar dat het vooruitzicht bestaat de schuldeisers op termijn te kunnen bevredigen.Een surseance wordt gevraagd bij verzoekschrift.Alleen de schuldenaar zelf kan surseance aanvragen. 214 lid 1Fw. Surseance van betaling Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling aan een beroepsof bedrijfsmatige schuldenaar. In beginsel worden alleen de goede onderdelen uit een onderneming verkocht.

maar hij mag beheers. mits dat in het belang van de boedel is.en beschikkingshandelingen niet alleen verrichten. art. 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. Intrekking van de surseance op grond van art. dat de sursiet zonder zijn medewerking heeft gehandeld. Schuldenaar: De sursiet blijft beheers. 223 lid 1Fw. Art.Stuvia. 275Fw). heeft twee mogelijkheden: .com .Hij kan de nietigheid van de handeling inroepen en alles doen om schade aan de boedel te voorkomen.242Fw) Einde van de surseance: 1. 223aFw e. de schuldenaar is eraan gebonden. art. 232 onder 1-3 en de surseance werkt ook niet ten aanzien van boedelschulden). 242Fw: 14 . Als de termijn verstrijkt. Procedures tijdens surseance: . art. Ten tweede kan hij in zijn hoedanigheid van bewindvoerder optreden ter uitoefening van zijn eigen taken en bevoegdheden.De bewindvoerder kan op twee manieren als procespartij optreden. De handelingen van de schuldenaar. 223 lid2Fw) of nog niet is beslist over een akkoord (art.en beschikkingsbevoegd.Hij kan de handeling ook bekrachtigen. Lopende procedures worden niet gestuit en nieuwe rechtsvorderingen kunnen tijdens de surseance aanhangig worden gemaakt. 228 lid 2Fw. Zonder medewerking verrichte handelingen zijn relatief nietig. bijv. bij een verzoek tot intrekking van surseance (art. (anders dan bij het faillissement en de schuldsanering voeren de bewindvoerder en de schuldenaar tijden een surseance het gezamenlijke beheer over de boedel). Verloop van surseance en de hoofdrolspelers: Bewindvoerder: Bij de verlening van de (voorlopige) surseance wordt een bewindvoerder benoemd. 231 lid 2Fw. binden de boedel. De bewindvoerder die erachter komt. maat de boedel niet. tenzij een verzoek tot verlenging aanhangig is (art. 282Fw. Schuldeisers: De surseance geldt in beginsel alleen voor de concurrente schuldeisers met een vordering die bestaat vóór aanvang van de surseance (zie art. art. Rechter-commissaris: art.v. 215 lid 2Fw. De rechter kan wel besluiten zijn uitspraak op te schorten als voldaan is aan de volgende voorwaarden: (1) de procedure heeft de betaling van een schuld tot onderwerp. Ten eerste kan hij in plaats van de sursiet procederen als de sursiet hem daarvoor toestemming heeft gegeven. (2) de schuld is door de sursiet erkend en (3) de schuldeiser heeft geen belang bij een onmiddellijk vonnis. 231 lid 1Fw. Cassatie is altijd in het belang der wet mogelijk. art. art. meestal een advocaat. eindigt de surseance van rechtswege. Verloop van de termijn waarvoor de surseance is verleend: Aan de definitieve surseance wordt een termijn gekoppeld van maximaal anderhalf jaar. die met medewerking van de bewindvoerder zijn verricht.Op gerechtelijke procedures heeft een surseance in beginsel geen invloed. 228 lid 1Fw . 228 lid 2Fw. . art.

242 lid 4 3. art. 242Fw. Een akkoord wordt verworpen. 272 lid 4Fw 5. 4. Verwerping van het ontwerpakkoord.Stuvia.Als na een faillissementsverzoek een surseanceverzoek wordt ingediend.Nadat surseance is verleend. terwijl in surseance het erom draait de financiën van de schuldenaar op orde te krijgen. Een verzoek tot definitieve surseance wordt afgewezen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er zijn 5 gronden waarop een voorlopige of definitieve surseance kan worden ingetrokken: zie art. verlening of weigering van homolgatie en ontbinding van het akkoord: Een belangrijk verschil tussen het doel van het akkoord in faillissement en in surseance is dat bij het akkoord in faillissement geprobeerd wordt liquidatie te voorkomen.com . art. mag niet rauwelijks het faillissement worden aangevraagd (art.faillissement: . art. 3. art. voldoende kan zijn het treffen van een afbetalingsregeling. 218 lid 6Fw). Een verzoek tot intrekking van de surseance wordt toegewezen. art. 218 lid 5Fw 2. Een akkoord wordt ontbonden. Samenloop surseance . wordt het surseanceverzoek eerst behandeld. . omdat hij zijn betalingen kan hervatten. 248 lid 1Fw). Intrekking omdat de schuldenaar zijn betalingen kan hervatten: De schuldenaar kan op ieder moment tijdens de surseance aan de rechtbank verzoeken de surseance in te trekken. 247 lid 1Fw. De homologatie van een akkoord wordt afgewezen. mits nog niet op het faillissementsverzoek is beslist (art. 280 lid 2Fw 15 . dat hij alle schuldeisers onmiddellijk en volledig kan betalen. art. 277Fw 4. Niet vereist is. UITZONDERING: De rechtbank kan tijdens de surseance een faillissement uitspreken als: 1.

287aFW is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt onwillige schuldeisers te dwingen mee te werken aan een buitengerechtelijk akkoord (hierna: schuldregeling). dat wil zeggen. Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling kan volgens art. UITZONDERINGEN: 16 . Om te kunnen beoordelen of de schuldenaar in aanmerking komt voor een schuldsanering. Rechtsmiddelen en de gevolgen van het instellen van een rechtsmiddel: Slechts in 1 geval staat een rechtsmiddel open tegen een vonnis betreffende een schuldsanering: de schuldenaar kan hoger beroep instellen tegen de afwijzing van het verzoek tot toepassing van een schuldsanering.  In art.com . De schuldeisers van een natuurlijke persoon kunnen geen schuldsanering verzoeken. moet de schuldenaar in zijn verzoekschrift een volledig beeld van zijn financiële situatie geven. De belangrijkste factor in de belangenafweging is of de schuldeisers in de schuldregeling een hogere en/of snellere aflossing krijgen dan in de schuldsaneringsregeling. een VOF. Bij de beoordeling van het verzoek onderzoekt de rechter of aan het criterium voor toepassing van een schuldsaneringsregeling is voldaan. Hoofdrolspelers: Bewindvoerder: Art. (Ook de natuurlijke persoon die een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak.Stuvia. zijn schulden niet meer kan betalen.De schuldenaar moet voldoende aannemelijk maken dat hij.Vijf jaar voor de indiening van het verzoek te goeder trouw is ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van de schulden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Schuldsanering natuurlijke personen: Kern van de schuldsaneringsregeling is dat de schuldenaar gedurende een termijn van in beginsel 3 jaar zijn uiterste best moet doen om zoveel mogelijk geld voor zijn schuldeisers te verzamelen. 295 lid 1Fw = hoofdregel. . 284 lid 1Fw. een commanditaire vennootschap of een maatschap komt in aanmerking voor een schuldsanering). Daarna rijgt hij een schone lei. namelijk of (1) redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden of (2) de schuldenaar verkeert in een toestand van hebben opgehouden te betalen. Procedure in eerste aanleg: De schuldsaneringsregeling kan alleen van toepassing worden verklaard op een schuldenaar die een natuurlijke persoon is. waaruit moet blijken dat hij (in de nabije toekomst) niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. art. . kort gezegd. art. is hij schuldenvrij. 292 lid 3Fw. 288 lid 1Fw alleen worden toegewezen als aan de volgende 3 toelatingseisen wordt voldaan: .En zijn best zal doen om de schuldsanering te laten slagen. Er vindt een belangenafweging plaats.

art.en beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de boedel overgaat van de saniet op de bewindvoerder. 57-59Fw.Als de schuldeisers niet vóór het akkoord stemmen of de rechter de homologatie weigert. 297 lid 1Fw. Hoofdregel: de schuldsanering werkt jegens alle schuldeisers. De schuldsanering wordt automatisch voortgezet. Een deel van het inkomen en de periodieke uitkeringen ter hoogte van de beslagvrije voet vallen buiten de boedel. 347 lid 1 en lid 2Fw). = vrij te laten bedrag (vtlb). art. 301 lid 2Fw. Bij de verdeling van de opbrengst geldt een verdeelsleutel: de bevoorrechte schuldeisers krijgen een twee keer zo groot percentage als de concurrente schuldeisers.Vanaf de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling verkeert de boedel van rechtswege in staat van insolventie (art. 295 lid 4 en 6 genoemde wordt buiten de boedel gelaten. Schuldeisers: Op het moment van de toepassing van de schuldsaneringsregeling worden door individuele schuldeisers gestarte tenuitvoerleggingen geschorst. 349 lid 2Fw. Verloop van de schuldsanering: Een schuldsanering kan op 2 manieren verlopen: de standaardwijze en de vereenvoudigde wijze. tenzij er een reden voor tussentijdse beëindiging is. De schuldsaneringsregeling werkt niet ten aanzien van wettelijke studieschulden. UITZONDERINGEN: 1. art.Stuvia. Alle preferente schuldeisers zijn gelijk. Het in art. Door de toepassing van de schuldsaneringsregeling de beheers. maar de boedel is voor de hieruit voortvloeiende verbintenissen niet aansprakelijk. Als de boedel vrijwel geen activa bevat en in de toekomst geen baten worden verwacht. 2. 335 lid 2Fw. voor zover zij hun vordering verhalen op het goed waarop hun zekerheidsrecht rust. art. art. . 2. Tijdens de verificatievergadering wordt de juistheid van de vorderingen beoordeeld en wordt ook een aangeboden akkoord behandeld. De pand. 299aFw. . 335 lid 3 en 338 lid 3Fw. Vereenvoudigde schuldsanering: 17 . kan een vereenvoudigde schuldsaneringprocedure worden doorlopen. tenzij en voor zover de boedel daardoor is gebaat. 335 lid 1Fw) . 24Fw.en hypotheekhouder hoeven zich niets aan te trekken van de schuldsaneringsregeling.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. hoeft de rechter geen beslissing over de voortzetting van de schuldsanering te nemen. Standaard schuldsanering: . 2. art. dan wordt ten minste 8 dagen en ten hoogste 14 dagen na de verificatievergadering weer een zitting gehouden.Een verificatievergadering wordt gehouden indien een akkoord is aangeboden of een uitdeling aan de schuldeisers plaatsvindt. art. art. art. art.Als tijdens de verificatievergadering een akkoord is aangenomen. 313 jo. 296 lid 1Fw. art. 299 lid 3 jo. Schuldenaar: De saniet blijft zelfstandig bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. 1.com . 295 lid 2Fw. De rechtbank beslist tijdens deze zitting over de goedkeuring van een tijdens de verificatievergadering bereikt akkoord (homologatie.

(2) een jaar is verstreken na de toepassing van de schuldsanering en (3) de bewindvoerder een verklaring aflegt waarin hij motiveert waarom er (vrijwel) geen aflossingscapaciteit is en zal ontstaan (art. De schuldenaar krijgt zijn ‘schone lei’ al na een jaar. kan geen gebruik meer worden gemaakt van art.De schuldsanering wordt omgezet in een faillissement als beëindigd wordt op een van de 5 laatstgenoemde gronden. In eerste aanleg is zowel een verzoek tot faillietverklaring als een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend (art. . 3.Stuvia. De behandeling van het faillissementsverzoek wordt geschorst totdat de beslissing op het schuldsaneringverzoek in kracht van gewijsde is gegaan. art. 15b lid 1Fw. 354a lid 1Fw. De schuldenaar wil zijn faillissement omzetten in een schuldsanering (art.com . 15bdFw) Zodra het faillissement is uitgesproken. (f) tijdens de schuldsanering doemen schulden op die. Een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen een natuurlijke persoon en deze heeft niet zelf een verzoek tot toepassing van een schuldsanering ingediend (art. 2. een faillissement heeft weinig zin als er niets valt te verdelen tussen de schuldeisers. mits er voldoende baten zijn om een uitkering aan de schuldeisers te doen. art.De rechtbank kan de sanering eerder beëindiging. de bewindvoerder en de schuldenaar kunnen de rechtbank vragen om de beëindiging van de schuldsaneringsregeling te behandelen als: (1) nog geen verificatievergadering is bepaald. Gronden hiervoor zijn: (a) alle schulden zijn betaald. art. Samenloop faillissement – schuldsanering: 1.De rechter-commissaris. Alleen de failliet kan een verzoek tot omzetting indienen. 350 lid 3Fw.De griffier stuurt de schuldenaar een brief met de mededeling dat de schuldenaar binnen 14 dagen na dagtekening van de brief om een schuldsanering kan verzoeken. (b) de schuldenaar kan zijn schulden weer betalen. 350 lid 5Fw. (d) de schuldenaar maakt bovenmatige schulden. Einde van de schuldsanering: . 354a lid 1Fw). 358Fw.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Voorwaarden: 18 . (c) de schuldenaar komt een uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verbintenis niet na of belemmert de uitvoering van de schuldsanering op een andere manier. tot afwijzing van het verzoek zouden hebben geleid en (g) de schuldenaar bekent niet in staat te zijn zijn verplichtingen uit de schuldsanering te kunnen nakomen. .In veel gevallen is de boedel praktisch leeg of valt niet te verwachten dat er in de toekomst baten ontstaan. zouden zij ten tijde van de beslissing op het schuldsaneringverzoek wel bekend geweest zijn. art. 350 lid 1Fw. art. art. 3 en 3aFw. 3Fw): . 3aFw) Het schuldsaneringverzoek wordt eerst behandeld. Daarom is er een schuldsanering zonder verificatievergadering en uitdelingslijst en beperkt tot de duur van een jaar. Immers.

.com . Samenloop schuldsanering – surseance: De natuurlijke persoon die een beroep of bedrijf uitoefent kan een voorlopige surseance omzetten in een schuldsanering. 15b lid 1Fw . 137a lid 1Fw.v. art. dat hij niet o.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . art. art.Het faillissement moet zijn uitgesproken op zijn eigen aangifte of moet het hem niet aangerekend kunnen worden.g. 15b lid 1 jo. art.Bij de toewijzing van het verzoek spreekt de rechtbank de schuldsanering uit. 19 . 3Fw een schuldsanering heeft aangevraagd.Stuvia. lid 5.De omzetting moet gevraagd worden ofwel voordat de verificatievergadering is gehouden ofwel voordat de beslissing tot vereenvoudigde afwikkeling is genomen. 247a lid 1Fw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->