P. 1
Samenvatting insolventierecht E.F. Tjittes-Groot

Samenvatting insolventierecht E.F. Tjittes-Groot

|Views: 3|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $9.20 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/25/2015

$9.20

USD

pdf

Samenvatting insolventierecht E.F.

Tjittes-Groot
door

Tiff3101

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Week 3 4

5 6 7

Onderwerp - Procedure tot faillietverklaring - Hoofdrolspelers - De omvang en het beheer van de boedel - Rechtspositie schuldenaar tijdens faillissement - Invloed faillissement op gerechtelijke procedures - Actio Pauliana - Positie van de schuldeisers - Verificatie - Einde faillissement - Surseance van betaling - Schuldsanering

Literatuur H1, §2.1, §2.2, §2.3, §2.4 en §2.4.2 §2.4.2, §2.4.3, §2.6 en §2.5

§2.4.4 en kopieën en §2.7 §2.8, §2.9, H4, §5.4 en H6 H3, §5.2 en §5.3

1

maar genoeg informatie om de rechter in staat te stellen te beoordelen of voldaan is aan het criterium voor faillietverklaring.De schuldeisers kunnen een verzoekschrift tot faillietverklaring indienen met behulp van een advocaat. (namelijk of de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen + meerdere schuldeisers(pluraliteit van schuldeisers)) 2 . Inhoud: .Geen formaliteiten in de wet. zodat hij zijn onderneming kan voortzetten opdat de schuldenaar alsdan in staat zal zijn de schuldeisers te voldoen.De surseance van betaling. en . Bevoegde rechter: Art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 3 Drie instrumenten als de schuldenaar niet meer kan betalen: . ofwel door de schuldenaar in persoon met gebruikmaking van een formulier eigen aangifte ofwel door een advocaat bij verzoekschrift. maar wordt niet handelingsonbekwaam (hij mag rechtshandelingen verrichten) en blijft eigenaar of rechthebbende van zijn vermogen. Schuldsanering: Regeling voor natuurlijke personen waarbij gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk vermogen bijeengebracht wordt en wordt uitgekeerd aan de schuldeisers. .Stuvia.Het faillissement.com . art.  De schuldenaar verliest het (zelfstandige) beheer en de (zelfstandige) beschikking over zijn vermogen. Surseance van betaling: Algemeen uitstel van betaling. 4 lid 1 Fw. Relatief bevoegde rechter: de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. . waarbij de schuldenaar na afloop van die periode schuldenvrij is. 4 Fw.Eigen aangifte kan mondeling of schriftelijk worden gedaan ter griffie van de rechtbank. 5 lid 1 jo. art. verleend door de schuldeisers aan de schuldenaar met als doel de schuldenaar tijd te gunnen zijn zaken op orde te krijgen. 2 Fw: Absoluut bevoegde rechter: in eerste aanleg is de rechtbank. Aangifte (door schuldenaar) en het verzoekschrift (door schuldeisers) Formaliteiten: .De schuldsanering Faillissement: Een algemeen beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle schuldeisers met als doel het te gelde maken en verdelen van het vermogen van de schuldenaar onder de schuldeisers.

.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Behandeling en uitspraak: . 8 lid 2 Fw. art. Cassatie Toetsing: De rechter toetst in verzet en in hoger beroep net als in eerste aanleg ex nunc.De niet gehoorde failliet kan binnen 14 dagen verzet instellen. art..Verzet wordt ingesteld bij verzoekschrift. Verweren die tot afwijzing van het verzoek kunnen leiden zijn: 1.De bevoegde rechter is de rechter die het vonnis van faillietverklaring heeft gewezen.Na het doen van aangifte of het indienen van een verzoekschrift bepaalt de rechtbank een datum voor de behandeling. De schuldeiser maakt misbruik van bevoegdheid. Hoger beroep 3.Stuvia. art. 9 lid 1 Fw. De schuldeiser heeft zijn recht om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen verwerkt. De schuldenaar wiens aangifte en de schuldeiser wiens verzoek tot faillietverklaring is afgewezen. 8 lid 1Fw.Iedere schuldeiser en iedere belanghebbende kan binnen 8 dagen in verzet komen. Verzet 2. Hij beoordeelt of op het moment van de beslissing op het rechtsmiddel nog sprake is van een faillissementstoestand. art. 6:2 lid 2 BW. art.Indien meerdere verzoeken. Rechtsmiddelen en de gevolgen van het instellen van een rechtsmiddel Mogelijke rechtsmiddelen: 1. door een advocaat. art. .Hoger beroep kan binnen 8 dagen worden ingesteld door: 1. 5Fw. De verzoeker heeft geen vorderingsrecht 3. 2.  De rechter beoordeelt of op het moment van zijn beslissing aan de voorwaarden voor faillietverklaring is voldaan (ex nunc). art. Hoger beroep: . art. wordt eerst de eigen aangifte behandeld. De gehoorde failliet die op verzoek van een schuldeiser failliet is verklaard. . 8 lid 4 en 10 lid 2 Fw.com . 10 lid 1 Fw. 3:13 Bw. 3 . De verzoeker heeft geen redelijk belang 4. 6 lid 3 Fw 2. . Verzet: .  De toewijzende beslissing is een vonnis en de afwijzende beslissing een beschikking. . wordt eerst het oudste verzoekschrift behandeld. De schuldeiser voldoet niet aan de voorwaarden voor faillietverklaring in art.Indien aangifte + verzoek. 5.

. art. die oordeelt dat een rechtsmiddel tegen een uitspraak terecht is ingesteld. art. 2. De boedel in stand houdt. Het beheer van de boedel: 4 . geleend van buurman.De boedel bestaat uit (vrijwel) het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring plus hetgeen hij tijdens het faillissement verwerft. art. 2. de schuldeiser-niet-verzoeker en de belanghebbende als hun verzet tegen de faillietverklaring is afgewezen. eigendomsvoorbehoud.  Goederen die niet tot de faillissementsboedel behoren: . ingesteld bij het gerechtshof. 4.Stuvia. de schuldeiser die de faillietverklaring heeft verzocht en de schuldeiser en belanghebbende die op grond van art. De omvang van de boedel vaststellen. art. 8 lid 3 en 11 lid 1Fw. 11 lid 2Fw. Zie ook art.Wel zijn handelingen die door de curator (en niet jegens) zijn verricht voor of op de dag waarop de vernietiging conform art. Vernietiging: . 15 lid 1 Fw is aangekondigd. art.De rechter.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. 9 lid 3 en 11 lid 3 jo. 12 lid 1 Fw. door een advocaat. De omvang van de boedel: .De algemene taak van de curator is het beheren en vereffenen van de failliete boedel. 10 verzet hebben ingesteld. Cassatie: . 3. de 3 rechten die samenhangen met een levensverzekeringsovereenkomst opgesomd in art. Dit impliceert dat de curator: 1.Cassatieberoep kan worden ingesteld door de schuldenaar. . 8 lid 4. art. 13 lid 1 Fw. Verloop van het faillissement en de hoofdrolspelers Curator: . geldig en verbindend voor de schuldenaar. Dit betekent dat de schuldenaar geacht wordt nooit failliet te zijn gegaan en dat in beginsel de gevolgen van het faillissement vervallen. 4 lid 1 en 5Fw. zal de betreffende uitspraak vernietigen. Het moment is aangebroken om de boedel in geld om te zetten en het geld te verdelen onder de schuldeisers. 22a en hoogstpersoonlijke zaken of rechten en hoogstpersoonlijke zaken of rechten.Het hoger beroep wordt bij verzoekschrift. De schuldeiser-verzoeker en de schuldenaar-aanvrager als het faillissementsvonnis is vernietigd als gevolg van verzet bij de rechtbank. 68 lid 1. 20 Fw.De 6 zaken opgesomd in art. De failliet.De vernietiging heeft terugwerkende kracht.Prive-goederen van de echtgenoot van de failliet.Goederen waarvan vaststaat dat ze een derde toebehoren (bijv. totdat. art. 1. nog niet betaalde zaken). . 21. .com . 12 lid 2 Fw. Binnen 8 dagen. .

33 lid 1 en 2 Fw).Stuvia.of pandrecht op rust. schuldenaar geeft arts opdracht. omdat de instandhouding daarvan in strijd is met het doel van het faillissement: de verdeling van de boedel onder alle schuldeisers (art. paard gaat toch dood Curator niet verplicht te betalen. . omdat een boedelschuld geen schuld is van de failliet maar van de boedel. Schuldeisers  Het faillissement doet alle door individuele schuldeisers gelegde conservatoir en executoriale beslagen en begonnen executie eindigen. paard gaat NIET dood. De boedel is hierbij gebaat.door toedoen van de curator of ingevolge de wet . Zij hebben ook het recht van parate executie: zonder over een executoriale titel te beschikken overgaan tot verkoop van het goed waar het hypotheek. Separatisten 3.000) is ziek. Schuldenaar  De schuldenaar is na de faillietverklaring de beheers.Boedelschulden of faillissementskosten worden onmiddellijk uit de boedel en vóór alle andere schuldeisers betaald. Wettelijk preferente schuldeisers 4. Hiervan is sprake als uiteindelijk meer vermogen in de boedel bevindt dan er zonder de rechtshandeling zou zijn geweest (paard (twv €250. Boedelschuldeisers 2.ze ontstaan na faillietverklaring en .en beschikkingsbevoegd. Concurrente schuldeisers 1. Voorrangpositie: 1. 57 lid 1 Fw. Verificatie is niet nodig. schuldenaar geeft arts opdracht. Separatisten: . Feitelijk preferente schuldeisers 5. Het had de boedel immers veel meer gekost (€250. 2. 33 Fw. 24 Fw. Boedelschuldeisers: . art.000) als de dierenarts niet was gekomen. 68 lid 1 Fw. art. is de curator ten aanzien van de faillissementsboedel beheers.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . De schuld aan de dierenarts is een boedelschuld).en beschikkingsbevoegdheid over de boedel behorende vermogen verloren.Om zijn taak te kunnen uitoefenen.) UITZONDERING: De boedel is wel aansprakelijk als hij gebaat is. 23 Fw. (paard(twv €250.com . Boedelschulden voldoen aan twee voorwaarden: .Als de curator een boedelschuld niet vrijwillig betaalt. art.en de pandhouder zijn separatist en kunnen hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement is. (Dit is niet in strijd met art. art.De hypotheek. kan de boedelschuldeiser beslag leggen op (een deel van) de boedel.De schuldenaar kan daarom na zijn faillietverklaring geen rechtshandelingen verrichten die de boedel binden en de curator kan het eventueel door de schuldenaar ten onrechte ten laste van de boedel betaalde als onverschuldigd betaald terugvorderen.000) is ziek. 5 .

zijn schuld met zijn vordering op de failliet verrekenen als aan 4 eisen is voldaan: 1. 53 lid 1 Fw 2. Ze behouden hun recht op voorrang. Partijen zijn over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar. Degene die zich op verrekening beroept moet bevoegd zijn diens schuld al te betalen. 3:284-287Bw en een algemeen voorrecht op grond van art.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . Degene die wil verrekenen moet een verrekeningsverklaring richten tot zijn schuldenaar. .Hoogpreferente schuldeisers zijn de fiscus en het UWV. die door hem is geleverd maar nog niet (volledig) door de failliet is betaald. Feitelijk preferente schuldeisers: . . 53 lid 1 Fw. .Het recht van reclame: kan worden ingeroepen door een verkoper van een roerende zaak. 7:40Bw. kan hij het resterend van zijn vordering ter verificatie bij de curator indienen (conc. .Ter verificatie indienen. 4. art. Verloopt deze termijn ongebruikt.en pandhouder verliezen in dat geval hun positie als separatist. 3:288289BW. 6 .of pandhouder niet kan worden voldaan uit de opbrengst van de verkoop.Verrekening: hierdoor gaan verbintenissen van een schuldenaar en een schuldeiser tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. 7:39 lid 1 en 2Bw).com . De verkoper richt een schriftelijke verklaring tot de curator waarbij hij de koop ontbindt (art. Wettelijk preferente schuldeisers: . 59 Fw.Ook preferent. Resultaat is dat de verkoper zijn zaak terug krijgt. 6:217 lid 2 Bw.Een bijzonder voorrecht gaat voor een algemeen voorrecht.Stille pandrecht: . . maar moeten hun vordering ter verificatie indienen. .Vuistpandrecht: 3. Schuldeiser). art. dan kan de curator het desbetreffende goed opeisen en zelf verkopen. . 53 lid 2 4. art. . De vordering en de schuld moeten beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of moeten voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring zijn verricht. art. Art. art. art.Indien de vordering van de hypotheek.Een schuldeiser met een bijzonder voorrecht heeft een voorrangspositie bij de verdeling van de opbrengst van een bepaald goed. De hypotheek. De curator kan dit voorkomen door de koopprijs te betalen of voldoende zekerheid te stellen.Een schuldeiser met een algemeen voorrecht heeft een voorrangspositie op alle goederen.De feitelijk preferente schuldeisers hebben op grond van een bepaald feitencomplex een bevoorrechte positie. Tijdens faillissement kan een schuldeiser die tevens een schuldenaar van de failliet is. Dit zijn: het recht van reclame. 6:127Bw. 3.De curator kan de separatist een termijn stellen waarbinnen hij zijn rechten moet uitoefenen. De prestaties zijn gelijk of gelijkwaardig. . verrekening en het retentierecht. maar lager in rang: schuldeisers met een bijzonder voorrecht op grond van art.

182Fw. De retentor moet dan bij voorrang worden voldaan uit de opbrengst.Het retentierecht: het recht van een schuldeiser om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een roerende of onroerende zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat zijn vordering is voldaan. Huur na faillissement en loon na faillissement.com .Alle schuldeisers zijn gelijk.a. art. De retentor kan een termijn aan de curator geven om iets te ondernemen.eigendomsvoorbehoud Binnen faillissement: boedelschuldeisers o. art. tenzij de wet anders bepaalt (voorrang). Zij moeten hun vordering indienen bij de curator. 7 . De schuldeiser moet zijn vordering en het retentierecht ter verificatie bij de curator indienen. curator.art. 3:290Bw en 60Fw.recht van reclame .  Feitelijk preferent: . Hij kan de vordering van de retentor voldoen. 2. Indien hij dit niet doet verkrijgt de retentor een recht van parate executie. kosten tot behoud  Algemeen voorrecht: bijv. Hij kan de zaak van de retentor opeisen en verkopen. art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . 3:288 e FW. maar deelt wel mee in de algemene faillissementskosten. 110 lid 1 Fw. art. mits dit in het belang van de boedel is.art. De zaak keert dan terug in de faillissementsboedel. art. -Concurrente schuldeisers: Zij hebben geen recht van voorrang en hebben derhalve de slechtste positie. 57Fw. 60 lid 3Fw. 3:277BW. 3:284: uiterst noodzakelijke separatist . Samenvatting WC: .  Bijzonder voorrecht: .  Pand/Hypotheek: separatist in faillissement. art.retentierecht . De curator kan dan twee dingen doen: 1. art.Stuvia. werknemer vóór faillissement. 3:285: aanneming van werk bijv.

Voor wat betreft de €15. art. 3:50 lid 1 en 42 lid 1Fw). (Vb: A verkoopt zijn caravan aan B voor een te lage prijs van €25. art. B krijgt dus het bedrag niet terug en kan zij niet anders dan deze vordering indienen ter verificatie. (Vb: schenking aan een vriendin die te goeder trouw was.Alleen de curator kan een beroep op de actio pauliana doen. een brief of een mondelinge verklaring. 42 e.000 koopt hij een auto. 3. die onverplicht is verricht: er moet geen rechtsplicht (wettelijke of contractuele plicht) bestaan 2. art. Bij onduidelijkheden  declaratoir vonnis bij de rechtbank. bijv.000. voordat schuldenaar failliet gaat brand het huis van de vriendin en de ring. De vriendin is door de schenking niet gebaat en haar teruggave plicht vervalt. Vereisten: . de actio pauliana. 4. maar moet de schuldenaar en/of de wederpartij bewijzen.000 op vakantie en van 10. In die gevallen hoeft niet de curator de wetenschap van benadeling te bewijzen. Moet worden bewezen dat de schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat de handeling tot benadeling van crediteuren zou leiden. B krijgt €10. art. Een buitengerechtelijke verklaring. Anders dan om niet  dan bewijzen dat ook de wederpartij wist of behoorde te weten dat de handeling die zij met de schuldenaar is aangegaan tot benadeling zou leiden.000 als boedelschuld terug (de waarde van de in de boedel vallende auto). Het verrichten van de rechtshandeling moet hebben geleid tot benadeling van schuldeisers. Er bestaat een teruggave plicht. In een gerechtelijke procedure vernietiging vorderen. 51 lid 1 en 3 Fw. 42 lid 3 Fw. dat hij niet wist of behoorde te weten van de benadeling. Als gevolg van de vernietiging is de rechtshandeling met terugwerkende kracht nietig en zijn verrichte prestaties onverschuldigd verricht. art. 43 en 45Fw: vermoeden van wetenschap.000 is de boedel niet gebaat. te vernietigen. Rechtshandeling. 3:51 lid 1 Bw. 8 .Stuvia. die vóór de faillietverklaring door de schuldenaar is verricht en waardoor de schuldeisers worden benadeeld. de wederpartij te goeder trouw was en zij aantoont dat zij ten tijde van de faillietverklaring niet door de rechtshandeling was gebaat. 2. art. Gevolgen: 2 manieren om de verrichte rechtshandeling te vernietigen: 1. Fw. Deze teruggave plicht van de curator geldt slechts als en voor zover de boedel is gebaat. 1. De teruggave plicht aan de curator vervalt als de rechtshandeling om niet is verricht. 42 lid 1 Fw.v. A gaat met €15.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 4 Actio Pauliana: De wet kent de mogelijkheid een rechtshandeling. richten aan de partijen bij de rechtshandeling (art.com .

Art. 25Fw: Geen procedure aanhangig. C hoeft het niet terug te geven als hij te goeder trouw is en de ring om baat (€5000) heeft verkregen).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal !! De rechten van de derde te goeder trouw worden beschermd: als de derde om baat heeft verkregen. De hier bedoelde vorderingen zijn gericht op een prestatie (betaling van geldbedragen. moet zijn ontstaan vóór de faillietverklaring. dan vervalt de teruggave plicht.Stuvia. dan geldt een teruggave plicht. De verbintenis waarover de procedure gaat. In dat geval heeft de gedaagde de bevoegdheid het geding te schorsen om de curator tot 9 . heeft het geen werking tegen de curator. 2. art. (Stel nu dat B de ring aan C heeft geschonken (verkrijging om niet). A gaat failliet en beroep op actio pauliana wordt gehonoreerd. (niet slim om een procedure tegen de failliet te beginnen. de koopovereenkomst mag ontbonden worden. 25 t/m 29 1. de rechtsvordering heeft de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel: De regels van dit artikel zijn van toepassing als een procedure tijdens het faillissement wordt begonnen en de rechtsvordering de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft. 26Fw: Geen procedure aanhangig. Voorbeelden van dit soort vorderingen zijn: de vordering tot afdwingen van een recht op overpad. tenzij de derde kan aantonen dat ten tijde van de faillietverklaring niet door de rechtshandeling te zijn gebaat. tot het dempen van een sloot. 27Fw: Door de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig De regels van dit artikel zijn van toepassing op alle procedures die ten tijde van de faillietverklaring aanhangig zijn en waarbij de failliet. Als nu de woning van C vóór het faillissement van A afbrandt en de ring smelt en niets meer waard is. En als de derde om niet heeft verkregen. 51 lid 2 Fw. zoals betaling wegens geleverde jurk).com . Art. Art. In beginsel moet C de ring teruggeven. Je hebt immers de curator niet gedagvaard en jegens de curator blijft de koopovereenkomst in stand. dan is C voor dat bedrag gebaat en geldt voor dat bedrag een teruggave plicht!! Procedures tijdens faillissement: art. tot het ontbinden van een koopovereenkomst en het recht van reclame. Moet tegen de curator.De regels van art. 25Fw zijn van toepassing als een procedure tijdens het faillissement wordt begonnen en de rechtsvordering een tot de faillissementsboedel behorend recht of behorend verplichting betreft. dan worden zijn rechten gerespecteerd (A schenkt een ring aan B en B verkoopt het voor €5000 aan C te goeder trouw. Deze vorderingen kunnen alleen ingesteld worden door indiening ter verificatie bij de curator (aanmelding van de vordering bij de failliet is ongeldig en rechtsvordering ingesteld tegen de curator of de failliet is nietontvankelijk) 3. Als je in het gelijk wordt gesteld en bijv. eiser is. Bedraagt de waarde van de ring na de brand nog €300. de rechtsvordering heeft een tot de faillissementsboedel behorende recht of verplichting tot onderwerp: .

25 lid 2Fw heeft tot gevolg dat een na de faillietverklaring gewezen vonnis toch rechtskracht heeft tegen de boedel.Art. 25 lid 2 en 27-29Fw zijn niet van toepassing indien partijen voor de faillietverklaring vonnis hebben gevraagd aan de rechter. 25 lid 2 Fw. De rechter moet dan alsnog uitmaken of de eiser een terechte vordering heeft of niet. 5. Als gevolg van de overname wordt het proces op kosten van de boedel voortgezet en vormen de proceskosten een boedelschuld. . Art.com . de rechtsvordering heeft een tot de faillissementsboedel behorend(e) recht of verplichting tot onderwerp Dit artikel is van toepassing als een in eerste aanleg tegen de failliet geëntameerde procedure aanhangig is op het moment van faillietverklaring. Art. 30Fw: . 29 geldt niet als op het moment van de faillietverklaring al vonnis is gewezen of als zich het geval van art. Art.Art. Een toewijzend vonnis heeft dan rechtskracht jegens de boedel. 29Fw is van toepassing als een in eerste aanleg tegen de failliet geëntameerde procedure aanhangig is op het moment van faillietverklaring. . De gedaagde kan dan (1) ontslag van instantie vragen (Daarbij wordt een eind gemaakt aan de procedure zonder dat over de vordering wordt beslist) of (2) procedure voortzetten tegen de failliet (art. 4. De eiser mag het geding schorsen om de curator op te roepen om de procedure over te nemen. Een veroordeling kan niet worden verhaald op de faillissementsboedel als de eiser geen schorsing verzoekt en verder procedeert tegen de failliet. . Bijzondere bepalingen van art. 31 en 36 Fw: 1. 30 lid 2 Fw. De procedure kan worden voortgezet tegen de failliet als de opgeroepen curator niet verschijnt.Ten tweede kan hij de procedure niet overnemen of niet reageren op de oproep. 31: de procespauliana: 10 . De curator heeft twee mogelijkheden: . 28Fw: Tegen de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig. Het geding wordt van rechtswege geschorst. De geschorste procedure wordt pas voortgezet als tijdens de verificatievergadering blijkt dat de curator de vordering van de eiser betwist. De schorsingsregeling van art. de rechtsvordering heeft de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel Art. 30 lid 1 Fw. 27-29fw zijn pas weer van toepassing als de zaak wordt voortgezet. 30Fw voordoet. Art. 28 lid 4 jo.Ten eerste kan hij het geding overnemen van de failliet indien hij dat in het belang van de boedel acht. 2.Stuvia. 30. De eiser kan zijn vordering ter verificatie indienen in het faillissement. 29Fw: Tegen de failliet ingestelde rechtsvordering aanhangig.De uitsluiting van art. 27 lid 2 Fw). Art. Art. art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overneming van de procedure op te roepen. omdat de rechter geen eindvonnis maar een tussenvonnis wijst.

Op grond van de procespauliana kan de nietigheid van een proceshandeling worden ingeroepen. terwijl op grond van de faillissementspauliana een door de schuldenaar verrichte rechtshandeling kan worden vernietigd. Art. namelijk door: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een proceshandeling kan worden vernietigd als: (1) de schuldenaar wist dat hij met zijn proceshandeling zijn schuldeisers benadeelde en (2) ook de tegenpartij dit wist of behoorde te weten. Art.com . Zodra de homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan. Week 5 Verificatie: De curator onderzoekt (verifieert) of de ingediende vorderingen juist zijn.v. Verificatiefase: De rechter-commissaris bepaalt twee data: wanneer de schuldeisers hun vordering bij de curator moeten hebben ingediend en waar de verificatievergadering plaatsvindt.Vernietiging . 11 . eindigt het faillissement art.Opheffing . 157 en 161 Fw.Een akkoord . Zij houden recht op voldoening van hun gehele vordering. Hierna loopt de verjaringstermijn door. Dit onderzoek naar de deugdelijkheid van de ingediende vorderingen heet verificatie. 36Fw: Door dit artikel wordt de verjaringstermijn opgeheven totdat het faillissement bijvoorbeeld wordt opgeheven. Week 6 Einde faillissement: Een faillissement kan op 5 manieren eindigen. 3.Vereenvoudigde afwikkeling Vernietiging: Een faillissementsvonnis kan door het instellen van een rechtsmiddel worden vernietigd. Een aangenomen akkoord moet door de rechtbank worden goedgekeurd om verbindend te worden = homologatie.Vereffening . Akkoord: Een akkoord is een overeenkomst tussen de failliet en de concurrente schuldeisers waarbij wordt afgesproken hoe de vordering van de schuldeisers worden voldaan (een betalingsregeling).Stuvia. De bevoorrechte schuldeisers worden niet getroffen door het akkoord. 108 fw e.

De curator gaat dan direct over tot vereffening. 175Fw. Voortzetting. Voortzetting: Soms levert de boedel meer als het bedrijf van de failliet niet meteen na de faillietverklaring wordt stopgezet. 137a Fw.Ten eerste kan de curator het bedrijf na de faillietverklaring voortzetten (art. 173 lid 1 Fw. Art. 173a-175Fw). Opheffing: Opheffing is het geëigende middel als alleen de boedelschuldeisers geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan en aan andere schuldeisers niet kan worden uitgekeerd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vereffening: Komt tijdens de verificatievergadering geen akkoord tot stand. 98Fw): De kosten van de voortzetting (bijv. art. art. vereffening en verdeling. indien genoeg wordt daarna overgegaan tot vereffening en verdeling. 16 lid 1 Fw = opheffing wegens gebrek aan baten.Stuvia. 173a wordt voortgezet of wanneer de voortzetting wordt gestaakt art. De voortzetting eindigt als het bedrijf niet op grond van art. er is geen geld voor de concurrente schuldeisers dus is verificatie zinloos. De staat van insolventie is de scheidslijn tussen de conservatoire fase.Ten tweede kan de curator of een schuldeiser voorstellen het bedrijf voort te zetten nadat de staat van insolventie is ingetreden (art. Vereenvoudigde afwikkeling: Vereenvoudigde afwikkeling is het geëigende middel als aannemelijk is dat de concurrente schuldeisers niet kunnen worden betaald.com . Er vindt geen verificatieronde plaatst. doorstart en sterfhuisconstructie Aantal manieren om onnodige liquidatie (faillissement) van ondernemingen met betalingsproblemen te voorkomen: 1.  De faillissementswet kent 2 regelingen die de voortzetting betreffen: . waarin de werkzaamheden van de curator gericht zijn op het intact houden van de boedel en de executoriale fase. 12 .  De wet gaat uit van achtereenvolgens verificatie (eerst beoordelen welke schuldeiser recht heeft op welk bedrag). art. In het echt: eerst de activa te gelde maken (omdat eerst wordt gekeken hoeveel geld er is om te verdelen). 173 lid 2Fw. maar enige tijd wordt voortgezet (bijvoorbeeld om bepaalde inkomsten te ontvangen of om het bedrijf als geheel te verkopen). dan treedt na afloop van de verificatievergadering van rechtswege de staat van insolventie in. . salarissen) komen voor rekening van de boedel en zijn boedelschulden. maar alleen geld beschikbaar is om de boedelschuldeisers en (deels) de preferente schuldeisers te voldoen. waarin hij zo snel mogelijk tot vereffening moet overgaan. Vereffening is het te gelde maken van de baten van de boedel en het verdelen van de opbrengst ervan onder de schuldeisers.

Art.Een surseance wordt gevraagd bij verzoekschrift. . 215 lid 2Fw. 214 lid 1Fw).Art. een vennootschap die geen rechtspersoon is en een natuurlijk persoon die zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent. . maar dat het vooruitzicht bestaat de schuldeisers op termijn te kunnen bevredigen. 214 lid 1Fw. Inhoudelijk moet de schuldenaar stellen.com .  De sterfhuisconstructie houdt in dat de goed lopende rechtspersonen onder worden gebracht bij een nieuwe rechtspersoon. UITZONDERING: 1. art.Direct na de indiening van het verzoekschrift door de advocaat.Na de voorlopige surseanceverklaring wordt een zogenaamde crediteurenvergadering gehouden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. kan het gehele concern in de problemen komen als de bank de slecht renderende onderneming alleen kredietfaciliteiten wil blijven verstrekken op voorwaarde dat de gezonde onderdelen van de groep zekerheid stellen. art.Stuvia. 282Fw: geen rechtsmiddel kan worden ingesteld tegen rechterlijke beslissingen die ingevolge de bepalingen van de surseance worden gegeven (zoals bijvoorbeeld de beslissing over de toelating tot de stemming over de definitieve surseance).Alleen de schuldenaar zelf kan surseance aanvragen. 7:666 lid 1 BW) 3. Doorstart: Een doorstart is de verkoop van een (deel van de) onderneming van de failliet aan een ander. dat hij voorziet niet met de betaling van zijn schulden te kunnen doorgaan (art.Surseance kan worden verleend aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. . Als een van die rechtspersonen financiele problemen heeft. verleent de rechtbank de voorlopige surseance. . (zie ook art. In beginsel worden alleen de goede onderdelen uit een onderneming verkocht. In beginsel is de rechtbank vrij in haar beslissing: zij mag op iedere grond en ambtshalve de surseance toestaan of weigeren. Surseance van betaling Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling aan een beroepsof bedrijfsmatige schuldenaar. Procedure in eerste aanleg: . die de onderneming voortzet. art. . Dit is een zitting waarop de definitieve surseanceverlening wordt behandeld. 13 . art. Sterfhuisconstructie: Een concern bestaat uit meerdere rechtspersonen. 214 lid 4Fw. 214 lid 2Fw. zodat ze kunnen blijven voortbestaan en dat voor de slecht functionerende rechtspersonen het faillissement wordt aangevraagd. Na de stemming moet de rechtbank beslissen of de definitieve surseance wordt verleend. Na de raadpleging van de diverse betrokkenen volgt een stemming door de aanwezige concurrente schuldeisers. Een rechtsmiddel kan worden aangewend als de wet dit uitdrukkelijk toelaat. 218 lid 2Fw.

Ten tweede kan hij in zijn hoedanigheid van bewindvoerder optreden ter uitoefening van zijn eigen taken en bevoegdheden. die met medewerking van de bewindvoerder zijn verricht. de schuldenaar is eraan gebonden. Schuldenaar: De sursiet blijft beheers. 242Fw: 14 . bij een verzoek tot intrekking van surseance (art. De bewindvoerder die erachter komt. Lopende procedures worden niet gestuit en nieuwe rechtsvorderingen kunnen tijdens de surseance aanhangig worden gemaakt. art. Als de termijn verstrijkt. art. Zonder medewerking verrichte handelingen zijn relatief nietig. 2.en beschikkingshandelingen niet alleen verrichten. (2) de schuld is door de sursiet erkend en (3) de schuldeiser heeft geen belang bij een onmiddellijk vonnis. Art.Stuvia. maar hij mag beheers. art. Procedures tijdens surseance: . Rechter-commissaris: art. mits dat in het belang van de boedel is.242Fw) Einde van de surseance: 1. 223aFw e.De bewindvoerder kan op twee manieren als procespartij optreden. . 228 lid 2Fw. De rechter kan wel besluiten zijn uitspraak op te schorten als voldaan is aan de volgende voorwaarden: (1) de procedure heeft de betaling van een schuld tot onderwerp. 228 lid 1Fw . art. De handelingen van de schuldenaar. bijv. meestal een advocaat.Op gerechtelijke procedures heeft een surseance in beginsel geen invloed. Schuldeisers: De surseance geldt in beginsel alleen voor de concurrente schuldeisers met een vordering die bestaat vóór aanvang van de surseance (zie art. heeft twee mogelijkheden: . maat de boedel niet. (anders dan bij het faillissement en de schuldsanering voeren de bewindvoerder en de schuldenaar tijden een surseance het gezamenlijke beheer over de boedel). binden de boedel. art. Cassatie is altijd in het belang der wet mogelijk. 223 lid2Fw) of nog niet is beslist over een akkoord (art. art.Hij kan de handeling ook bekrachtigen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. art.v. 232 onder 1-3 en de surseance werkt ook niet ten aanzien van boedelschulden). dat de sursiet zonder zijn medewerking heeft gehandeld. 275Fw). 282Fw. 223 lid 1Fw. Intrekking van de surseance op grond van art. eindigt de surseance van rechtswege.com .en beschikkingsbevoegd. tenzij een verzoek tot verlenging aanhangig is (art. 231 lid 1Fw. Verloop van de termijn waarvoor de surseance is verleend: Aan de definitieve surseance wordt een termijn gekoppeld van maximaal anderhalf jaar. 215 lid 2Fw. 228 lid 2Fw. Ten eerste kan hij in plaats van de sursiet procederen als de sursiet hem daarvoor toestemming heeft gegeven. Verloop van surseance en de hoofdrolspelers: Bewindvoerder: Bij de verlening van de (voorlopige) surseance wordt een bewindvoerder benoemd. 231 lid 2Fw.Hij kan de nietigheid van de handeling inroepen en alles doen om schade aan de boedel te voorkomen.

art. 218 lid 6Fw). 218 lid 5Fw 2. mag niet rauwelijks het faillissement worden aangevraagd (art. 3. Samenloop surseance . terwijl in surseance het erom draait de financiën van de schuldenaar op orde te krijgen. Niet vereist is. art. .Stuvia.com . Een akkoord wordt ontbonden. voldoende kan zijn het treffen van een afbetalingsregeling. Een akkoord wordt verworpen. De homologatie van een akkoord wordt afgewezen. 280 lid 2Fw 15 . 247 lid 1Fw. mits nog niet op het faillissementsverzoek is beslist (art. omdat hij zijn betalingen kan hervatten. UITZONDERING: De rechtbank kan tijdens de surseance een faillissement uitspreken als: 1. art. wordt het surseanceverzoek eerst behandeld.Nadat surseance is verleend. Verwerping van het ontwerpakkoord. art. 277Fw 4. 248 lid 1Fw). Intrekking omdat de schuldenaar zijn betalingen kan hervatten: De schuldenaar kan op ieder moment tijdens de surseance aan de rechtbank verzoeken de surseance in te trekken. Een verzoek tot definitieve surseance wordt afgewezen. Een verzoek tot intrekking van de surseance wordt toegewezen. art. 4. 272 lid 4Fw 5.faillissement: . verlening of weigering van homolgatie en ontbinding van het akkoord: Een belangrijk verschil tussen het doel van het akkoord in faillissement en in surseance is dat bij het akkoord in faillissement geprobeerd wordt liquidatie te voorkomen.Als na een faillissementsverzoek een surseanceverzoek wordt ingediend. 242 lid 4 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er zijn 5 gronden waarop een voorlopige of definitieve surseance kan worden ingetrokken: zie art. art. 242Fw. dat hij alle schuldeisers onmiddellijk en volledig kan betalen.

zijn schulden niet meer kan betalen. Rechtsmiddelen en de gevolgen van het instellen van een rechtsmiddel: Slechts in 1 geval staat een rechtsmiddel open tegen een vonnis betreffende een schuldsanering: de schuldenaar kan hoger beroep instellen tegen de afwijzing van het verzoek tot toepassing van een schuldsanering. kort gezegd.En zijn best zal doen om de schuldsanering te laten slagen. 284 lid 1Fw. 287aFW is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt onwillige schuldeisers te dwingen mee te werken aan een buitengerechtelijk akkoord (hierna: schuldregeling). Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling kan volgens art.Vijf jaar voor de indiening van het verzoek te goeder trouw is ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van de schulden. 292 lid 3Fw. .De schuldenaar moet voldoende aannemelijk maken dat hij. Om te kunnen beoordelen of de schuldenaar in aanmerking komt voor een schuldsanering. Daarna rijgt hij een schone lei. namelijk of (1) redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden of (2) de schuldenaar verkeert in een toestand van hebben opgehouden te betalen. art. 295 lid 1Fw = hoofdregel. waaruit moet blijken dat hij (in de nabije toekomst) niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De belangrijkste factor in de belangenafweging is of de schuldeisers in de schuldregeling een hogere en/of snellere aflossing krijgen dan in de schuldsaneringsregeling.  In art. De schuldeisers van een natuurlijke persoon kunnen geen schuldsanering verzoeken.Stuvia. Er vindt een belangenafweging plaats. (Ook de natuurlijke persoon die een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Schuldsanering natuurlijke personen: Kern van de schuldsaneringsregeling is dat de schuldenaar gedurende een termijn van in beginsel 3 jaar zijn uiterste best moet doen om zoveel mogelijk geld voor zijn schuldeisers te verzamelen.com . is hij schuldenvrij. een commanditaire vennootschap of een maatschap komt in aanmerking voor een schuldsanering). dat wil zeggen. een VOF. UITZONDERINGEN: 16 . moet de schuldenaar in zijn verzoekschrift een volledig beeld van zijn financiële situatie geven. . Hoofdrolspelers: Bewindvoerder: Art. art. 288 lid 1Fw alleen worden toegewezen als aan de volgende 3 toelatingseisen wordt voldaan: . Bij de beoordeling van het verzoek onderzoekt de rechter of aan het criterium voor toepassing van een schuldsaneringsregeling is voldaan. Procedure in eerste aanleg: De schuldsaneringsregeling kan alleen van toepassing worden verklaard op een schuldenaar die een natuurlijke persoon is.

hoeft de rechter geen beslissing over de voortzetting van de schuldsanering te nemen. 301 lid 2Fw. art. 297 lid 1Fw. Een deel van het inkomen en de periodieke uitkeringen ter hoogte van de beslagvrije voet vallen buiten de boedel. 335 lid 1Fw) . UITZONDERINGEN: 1. Schuldeisers: Op het moment van de toepassing van de schuldsaneringsregeling worden door individuele schuldeisers gestarte tenuitvoerleggingen geschorst. dan wordt ten minste 8 dagen en ten hoogste 14 dagen na de verificatievergadering weer een zitting gehouden. 347 lid 1 en lid 2Fw). art. tenzij en voor zover de boedel daardoor is gebaat. art.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. . = vrij te laten bedrag (vtlb). 335 lid 2Fw. . art.Vanaf de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling verkeert de boedel van rechtswege in staat van insolventie (art. 313 jo. voor zover zij hun vordering verhalen op het goed waarop hun zekerheidsrecht rust. tenzij er een reden voor tussentijdse beëindiging is. art. 295 lid 4 en 6 genoemde wordt buiten de boedel gelaten. 2. De schuldsanering wordt automatisch voortgezet. Hoofdregel: de schuldsanering werkt jegens alle schuldeisers. 335 lid 3 en 338 lid 3Fw. De schuldsaneringsregeling werkt niet ten aanzien van wettelijke studieschulden.Stuvia. 295 lid 2Fw. kan een vereenvoudigde schuldsaneringprocedure worden doorlopen. 299aFw. art. 299 lid 3 jo.en hypotheekhouder hoeven zich niets aan te trekken van de schuldsaneringsregeling. 2. art. Bij de verdeling van de opbrengst geldt een verdeelsleutel: de bevoorrechte schuldeisers krijgen een twee keer zo groot percentage als de concurrente schuldeisers. 2. Schuldenaar: De saniet blijft zelfstandig bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Vereenvoudigde schuldsanering: 17 . 349 lid 2Fw. Verloop van de schuldsanering: Een schuldsanering kan op 2 manieren verlopen: de standaardwijze en de vereenvoudigde wijze. Tijdens de verificatievergadering wordt de juistheid van de vorderingen beoordeeld en wordt ook een aangeboden akkoord behandeld. 296 lid 1Fw. art.Als de schuldeisers niet vóór het akkoord stemmen of de rechter de homologatie weigert. maar de boedel is voor de hieruit voortvloeiende verbintenissen niet aansprakelijk. De pand. De rechtbank beslist tijdens deze zitting over de goedkeuring van een tijdens de verificatievergadering bereikt akkoord (homologatie.Als tijdens de verificatievergadering een akkoord is aangenomen. Als de boedel vrijwel geen activa bevat en in de toekomst geen baten worden verwacht. Het in art.com . art. 57-59Fw. art. 24Fw. 1. Door de toepassing van de schuldsaneringsregeling de beheers.en beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de boedel overgaat van de saniet op de bewindvoerder.Een verificatievergadering wordt gehouden indien een akkoord is aangeboden of een uitdeling aan de schuldeisers plaatsvindt. Standaard schuldsanering: . art. Alle preferente schuldeisers zijn gelijk.

350 lid 5Fw. Samenloop faillissement – schuldsanering: 1. Immers. Een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen een natuurlijke persoon en deze heeft niet zelf een verzoek tot toepassing van een schuldsanering ingediend (art.In veel gevallen is de boedel praktisch leeg of valt niet te verwachten dat er in de toekomst baten ontstaan. 3aFw) Het schuldsaneringverzoek wordt eerst behandeld.De rechter-commissaris. 358Fw.com .De rechtbank kan de sanering eerder beëindiging. 350 lid 3Fw. een faillissement heeft weinig zin als er niets valt te verdelen tussen de schuldeisers. art. De behandeling van het faillissementsverzoek wordt geschorst totdat de beslissing op het schuldsaneringverzoek in kracht van gewijsde is gegaan. 3Fw): . de bewindvoerder en de schuldenaar kunnen de rechtbank vragen om de beëindiging van de schuldsaneringsregeling te behandelen als: (1) nog geen verificatievergadering is bepaald. (2) een jaar is verstreken na de toepassing van de schuldsanering en (3) de bewindvoerder een verklaring aflegt waarin hij motiveert waarom er (vrijwel) geen aflossingscapaciteit is en zal ontstaan (art. art. . 2. zouden zij ten tijde van de beslissing op het schuldsaneringverzoek wel bekend geweest zijn. 3 en 3aFw. Daarom is er een schuldsanering zonder verificatievergadering en uitdelingslijst en beperkt tot de duur van een jaar.Stuvia. art.De schuldsanering wordt omgezet in een faillissement als beëindigd wordt op een van de 5 laatstgenoemde gronden. kan geen gebruik meer worden gemaakt van art. 3. 354a lid 1Fw). (d) de schuldenaar maakt bovenmatige schulden. (c) de schuldenaar komt een uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verbintenis niet na of belemmert de uitvoering van de schuldsanering op een andere manier. art. Alleen de failliet kan een verzoek tot omzetting indienen. art. 350 lid 1Fw. De schuldenaar wil zijn faillissement omzetten in een schuldsanering (art. 354a lid 1Fw. (f) tijdens de schuldsanering doemen schulden op die. art. Gronden hiervoor zijn: (a) alle schulden zijn betaald. De schuldenaar krijgt zijn ‘schone lei’ al na een jaar.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . mits er voldoende baten zijn om een uitkering aan de schuldeisers te doen. (b) de schuldenaar kan zijn schulden weer betalen. 15b lid 1Fw.De griffier stuurt de schuldenaar een brief met de mededeling dat de schuldenaar binnen 14 dagen na dagtekening van de brief om een schuldsanering kan verzoeken. Einde van de schuldsanering: . tot afwijzing van het verzoek zouden hebben geleid en (g) de schuldenaar bekent niet in staat te zijn zijn verplichtingen uit de schuldsanering te kunnen nakomen. Voorwaarden: 18 . 15bdFw) Zodra het faillissement is uitgesproken. In eerste aanleg is zowel een verzoek tot faillietverklaring als een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend (art. .

art. Samenloop schuldsanering – surseance: De natuurlijke persoon die een beroep of bedrijf uitoefent kan een voorlopige surseance omzetten in een schuldsanering. art. 247a lid 1Fw. 3Fw een schuldsanering heeft aangevraagd.g. dat hij niet o. 15b lid 1 jo.Bij de toewijzing van het verzoek spreekt de rechtbank de schuldsanering uit.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . 15b lid 1Fw .Stuvia. 137a lid 1Fw. 19 .De omzetting moet gevraagd worden ofwel voordat de verificatievergadering is gehouden ofwel voordat de beslissing tot vereenvoudigde afwikkeling is genomen.com . art. art. .Het faillissement moet zijn uitgesproken op zijn eigen aangifte of moet het hem niet aangerekend kunnen worden.v. lid 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->