P. 1
Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Onderzoek en Diagnostiek

Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Onderzoek en Diagnostiek

|Views: 187|Likes:
Published by Stuvia.com
Deze samenvatting geeft een uitgebreide en gedetailleerde samenvatting van alle hoofdstukken behalve hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is op de Universiteit Leiden niet verplicht te lezen of te studeren, daarom is deze weggelaten.
Deze samenvatting geeft een uitgebreide en gedetailleerde samenvatting van alle hoofdstukken behalve hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is op de Universiteit Leiden niet verplicht te lezen of te studeren, daarom is deze weggelaten.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.20 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/02/2014

$5.20

USD

pdf

Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Onderzoek en Diagnostiek

by

danielletie

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Dit is de samenvatting van het boek Kinder- en Jeugdpsychiatrie, onderzoek en diagnostiek. Deze samenvatting bevat alle hoofdstukken behalve hoofdstuk 1 (de opkomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie).

Universiteit leiden Danielle G. Pedagogische Wetenschappen Samenvatting voor het vak: Clinical Assessment and Treatment general introduction. 24-10-2012

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Inhoudsopgave Hoofdstuk 2: Principes Hoofdstuk 3: Van multidisciplinair onderzoek naar interdisciplinair denken Hoofdstuk 4: Het diagnostisch interview met het kind of de jeugdige Hoofdstuk 5: Het diagnostisch interview met ouders Hoofdstuk 6: Het diagnostisch interview met het gezin hoofdstuk 7: Het psychodiagnostisch persoonlijkheidsonderzoek Hoofdstuk 8: Neuropsychologisch onderzoek Hoofdstuk 9: Aanvullende informatie over het schools functioneren Hoofdstuk 10: Aanvullende informatie over het lichamelijk functioneren Hoofdstuk 11: Groei-, regulatie- en hechtingsstoornissen bij het jonge kind Hoofdstuk 11.2: Slaapstoornissen Hoofdstuk 11.3: Genderidentiteitsstoornis Hoofdstuk 11.4: Eetstoornissen bij de adolescent Hoofdstuk 11.5: Ticstoornissen Hoofdstuk 12: Organisch psychiatrische stoornissen Hoofdstuk 13: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Hoofdstuk 14: Schizofrenie Hoofdstuk 15: Stemmingsstoornissen Hoofdstuk 16: Angststoornissen Hoofdstuk 17: Dwangstoornissen Hoofdstuk 18: Somatoforme stoornissen Hoofdstuk 19: Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen Hoofdstuk 20: Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen Hoofdstuk 21: Onderzoek en diagnostiek bij dove kinderen en jeugdigen Hoofdstuk 22: Verstandelijke gehandicapten Hoofdstuk 23: Ernstige sociale of psychosociale problematiek Hoofdstuk 24: Diagnostiek bij leer- en gedragsproblemen op school Hoofdstuk 25: Jeugdpsychiatrisch onderzoek in forensisch kader Blz: 02 Blz: 08 Blz: 10 Blz: 12 Blz: 15 Blz: 18 Blz: 22 Blz: 29 Blz: 30 Blz: 32 Blz: 36 Blz: 37 Blz: 39 Blz: 41 Blz: 42 Blz: 44 Blz: 49 Blz: 52 Blz: 57 Blz: 61 Blz: 63 Blz: 66 Blz: 71 Blz: 74 Blz: 79 Blz: 85 Blz: 89 Blz: 94

1

Voor de dagelijkse praktijk van de kinder.com . Kendell 1975 benadrukte het belang van het hanteren van diagnostische categorieen (classificeren) door de volgende drie aspecten aan ieder mens te onderscheiden: 1: Die aspecten die een mens deelt met ieder ander 2: Die aspecten die een mens deelt met sommigen. ordening. hypothesevorming en verificatie. Daarbij zou kinder.en jeugdpsychiatrie geïsoleerd raken van de andere medische disciplines. 2 . maar niet met ieder ander 3: Die aspecten die uniek zijn en dus niet gedeeld worden met anderen Classificeren is alleen mogelijk voor kenmerken behorend tot de tweede categorie.en jeugdpsychiatrie geldt dat de volgende aspecten van diagnostiek van belang zijn: 1: Diagnostische gegevensverzameling 2: Keuze van interventie 3: Opleiding van clinici 4: Organisatie van zorg 5: Kennisvermeerdering Diagnostische begrippen zijn niet statisch maar aan verandering onderhevig en dat deze begrippen geen absolute objectieve waarheid in zich bergen. Het diagnostische proces is op te vatten als een continu proces van gegevensverzameling.Stuvia. Categoriseren is nodig om kennis te vergroten en over te dragen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 2: Principes Zonder diagnostiek zou er geen wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling van wetenschappelijke gegevens mogelijk zijn.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Assessment = het vaststellen van diagnostische gegevens. Zodra het contact is (kan ook telefonisch) gelegd begint het proces van vaststelling. Assessment wordt gedefinieerd als het vaststellen van de onderscheidende kenmerken van het individu. Taxonomie = leer van de rangschikking, het groeperen (bv syndroom) van individuen op basis van hun onderscheidende kenmerken. Dit zijn classificaties die tot doel hebben om intrinsieke verschillen weer te geven tussen individuen behorend tot verschillende klassen Classificatie = heeft betrekking op iedere vorm van systematische ordening van individuen in groepen. Bijvoorbeeld DSM, is gebaseerd op principes van medische taxonomie. Classificatie is eigenlijk een kwantitatief proces waarin de mate waarin een object tot een klasse behoort wordt afgewogen. Diagnose in engere zin/formele diagnose = toekenning van een diagnostische categorie, dit maakt het mogelijk om een individueel geval te vergelijken met soortgelijke individuen die een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben. Classificeren in de zin van het onderbrengen van individuen in de categorieen van een diagnostisch classificatiesysteem zoals de DSM-IV of ICD Diagnose in ruimere zin = het onderzoeken of vaststellen van de oorzaak of de aard van een toestand, situatie of probleem en een uiteenzetting of conclusie betreffende de oorzaak of de aard van een bepaald fenomeen, evenals een inschatting van de therapeutische mogelijkheden. Dit wordt vooral in de klinische praktijk gehanteerd. De bio psychosociale (gegevens over lichamelijk functioneren) diagnose valt hier ook onder. Een diagnose in ruimere zin bevat sowieso: Idiografische (een getailleerde weergave van voor het individu unieke kenmerken) als nomothetische (verwijzend naar algemene of voor groep gebruikende kenmerken) Evaluatie van behandeling: kan in de klinische praktijk systematisch uitgevoerd worden door gebruik te maken van gestandaardiseerde diagnostische procedures. De kwantitatieve aard  Clinici hebben meestal een voorkeur voor categorieen, aangezien zij genoodzaakt zijn beslissingen te nemen die vrijwel altijd een categoraal karakter hebben. Een kind of jeugdige komt bv wel of niet in aanmerking voor een behandeling, hier zit niets tussen. Psychopathologie staat in contract met categorieen, veel pathologie is niet categoraal. Er gaat waardevolle informatie verloren wanneer geforceerd geprobeerd wordt te besluiten of een kind al dan niet depressief, hyperactief of overmatig angstig is. Indien gewenst is het mogelijk om cutoff points oftewel afkappunten te hanteren, bijvoorbeeld met het IQ, of verstandelijke beperking zoals licht, matig, ernstig en diep. Grenzen tussen afwijkend en niet-afwijkend zijn door mensen gemaakte conventies die herzien kunnen worden. Het ontwikkelingsaspect speelt hierin een grote rol: probleemgedrag moet beoordeeld worden tegen de achtergrond van de leeftijd van het kind of jeugdige.

  

De contextgebondenheid en de noodzaak tot meerdere informanten  Cruciaal is het belang dat wordt ingezien van het verkrijgen van verschillende informanten ten einde een zo compleet mogelijk beeld van het functioneren van het kind of jeugdige op te bouwen. (ouders, leerkrachten, jeugdige, clinici)

3

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

  

Verschillen in rapportage kan afhangen van: verschillen in tolerantie/perceptie, verschillen in invloed op het gedrag van het kind, verschillen in situatie-afhankelijkheid van het kind (op school, of thuis) Voor jeugdigen geldt vaak dat zij beleving, gevoelens en fantasieën niet zo makkelijk zullen delen met ouders of leerkrachten. In individuele gevallen moet er beoordeeld worden in hoeverre een informant geschikt is voor dat ene geval. Het is de taak van de clinicus/researcher, om de complexe informatie vanuit verschillende bronnen tot een geheel te integreren door weging en interpretatie van deze gegevens.

Het begrip ziekte of stoornis  Vanuit de platonische zienswijze worden ziekten beschouwd als entiteiten, onafhankelijk en op zichzelf staand. De uitingen van ziekten zijn uniform en zijn ziekten bestaande en wezenlijke verschijnselen, vergelijkbaar met soorten uit het plantenrijk Vanuit hippocratisch of empirisch gezichtspunt zijn ziekten door mensen afgesproken concepten. Ziekte heeft te maken met een afwijking van de norm. Psychiatrische stoornissen laten zich vrijwel niet te omschrijven als entiteiten, het zijn door mensen gemaakte abstracties die geschikt zijn voor communicatie en voor onderzoek en kunnen op ieder moment gewijzigd worden op basis van recente inzichten of behoeften.

 

De gevalsdefinitie     Er zijn situaties waarin het vaststellen van psychische gestoordheid werkelijk van belang is. Bijvoorbeeld bij verwaarlozing en trauma en het toewijzen tot één bepaalde ouder. Er is een grens opgesteld tussen normaal/gestoord, probleemkind/niet-probleemkind. Het criterium die deze grens bepaalt wordt ook wel morbiditeitscriterium genoemd. Een probleem in de psychiatrie is dat er nauwelijks algemeen onderschreven morbiditeitscriteria bestaan en dat de criteria sterk kunnen verschillen. Criterium ‘’individuele problemen’’  deskundigheid: vaststelling van problemen behoeft weinig deskundig oordeel.  Positieve kenmerken: over het algemeen goed vast te stellen door definitie  negatieve kenmerken: zegt weinig over algeheel niveau van gestoordheid van het individu Criterium ‘’ somscores’’  deskundigheid: gestandaardiseerde instrumenten  positieve kenmerken: eenvoudig, norm gerelateerd, goede betrouwbaarheid, redelijke correlatie met andere criteria, kan dimensioneel als categoraal gehanteerd worden, zowel algeheel functioneren als voor specifieke syndromen  Negatieve kenmerken: voor clinici vaak wat te omslachtig in de praktijk en meestal geen differentiatie naar ernst van de individuele problemen. * behalve deze statische benadering zijn er ook nog twee externe morbiditeitscriteria: de doorverwijzing van een kind naar GGZ instelling en het klinisch psychiatrische oordeel. Criterium ‘’klinische benadering’’  deskundigheid: vereist klinische ervaring  Positieve kenmerken: sluit nauw aan bij praktijk, zowel voor algeheel functioneren als voor specifieke syndromen en klinische diagnosen. 4

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

 Negatieve kenmerken: geringe betrouwbaarheid, arbeidsintensief en kostbaar, moeilijk aan normen te relateren. De kwaliteit van het diagnostische proces: betrouwbaarheid  Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate van consistentie waarmee een testresultaat of een diagnose verkregen wordt, er vanuit gaande dat de werkelijke testwaarde of diagnose niet verandert. Betrouwbaarheid van een diagnostische procedure wordt nogal eens opgevat als een intrinsiek kenmerk van de procedure. Dit is niet juist, betrouwbaarheid is afhankelijk van de populatie waarin de procedure wordt gebruikt en van de manier waarop de betrouwbaarheid wordt getoetst. De drie belangrijkste vormen van betrouwbaarheid: 1) Test-hertest betrouwbaarheid: met een tijdsinterval opnieuw meten 2) Tussenbeoordelaar/ouder betrouwbaarheid: twee of meerdere clinici geven bv een diagnose 3) Interne consistentie: verkrijg je dezelfde informatie uit variabele die hetzelfde meten (cronbachs alpha). Dit is een functie van de onderlinge relatie van de items van een test. Betrouwbaarheid berekenen met categorale variabelen (bv DSM diagnosen) 1) Kappa: maat voor betrouwbaarheid waarin rekening wordt gehouden met de kansovereenstemming. Waarde 1,00 = volledige overeenstemming, 0 = niet hoger is dan op basis van kans te verwachten is en negatieve waarden wanneer de overeenstemming zelfs slechter is dan op basis van kans te verwachten is. 2) Pearson correlatiecoëfficiënt (r): -1,0 en +1,0 3) T-toetsen 4) Intraclass correlatiecoëfficiënt ICC: een betrouwbaarheidsmaat die zowel gevoelig is voor verschillen in rangorde van scores als voor verschil in gemiddelde (t-toets). * Sommige auteurs vermelden zowel de correlatiecoëfficiënt als de resultaten van t-toetsen om betrouwbaarheid weer te geven.

De kwaliteit van het diagnostische proces: validiteit   Is een term afkomstig uit de psychologische testresearch die te maken heeft met de nauwkeurigheid waarmee een test meet wat hij beoogt te meten. Validiteit kan op een aantal manieren getoetst worden: 1) Inhoudsvaliditeit: passen de vragen/kenmerken van het interview (bv) bij wat je wilt meten? 2) Constructvaliditeit: één van de meest belangrijke maar ook controversiële. Het is het theoretisch voorspelde verband tussen een bepaalde maat of construct en een netwerk van andere relevante variabelen. Andere uitleg: gaat over de vraag of de resultaten van een onderzoek wel werkelijk een indicatie zijn voor het begrip waarover je een uitspraak wilt doen. Resultaten van een onderzoek kunnen perfect aansluiten bij de theorie, maar er kan onvoldoende rekening zijn gehouden met andere variabelen die ook invloed hebben op het onderzochte begrip. Constructvaliditeit is verder te onderscheiden in convergente- en divergente validiteit 3) Criterium-gerelateerde validiteit: Hiermee wordt het vermogen bedoeld van een bepaald instrument of diagnostische construct om een extern criterium te voorspellen. Bijvoorbeeld het klinische oordeel kan worden gebruikt als extern criterium. Als bijvoorbeeld een verkoper wordt

5

    Predictieve waarde De nauwkeurigheid van een test kan ook uitgedrukt worden als de mate waarmee test positiviteit of test negativiteit de aanwezigheid of afwezigheid van een stoornis voorspelt. De sensitiviteit kan vergroot worden door de drempelwaarde tussen gestoord/normaal te verplaatsen naar links. Hoe hoger de sensitiviteit  Des te grotere kans dat bijvoorbeeld de vastgestelde diagnose ook daadwerkelijk klopt. Empirische syndromen kunnen dus opgevat worden als de statistische tegenhangen van klinische syndromen. Psychodynamische invalshoek: onbewuste conflicten. fixaties en egofuncties. en behoorlijk interpretatief. Samengevat: groot aantal items. De meeste psychodynamische begrippen zijn niet operationeel gedefinieerd. scores die aangeven wat de relatieve positie van een individu is ten opzichte van referentiegroepen. echt dit gaat gepaard met een groter aantal fout-positieven en dus met een lagere specificiteit. Systeemtheoretische invalshoek: gezinsfunctioneren. De oorzaak van gedrag. Verschillende invalshoeken  Medische invalshoek: de diagnosticus onderzoekt of het symptoom werkelijke hallucinaties dan wel pseudohallucinaties betreft. er is geen omschreven criteria. aangezien zij kunnen variëren met de steekproeven waarop ze zijn gebaseerd en met de referentiewaarden die gekozen zijn. zoals intelligentie en schoolvaardigheden met gestandaardiseerde tests gebruikt en statistische analysetechnieken (CBCL). afweermechanismen.com . bv populatienorm. dus ook van abnormaal gedrag.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material gemeten of hij een ‘’goede’’ verkoper is. De DSM is vanuit het klassieke medische model. oftewel dat het klopt dat de cliënt geen diagnose heeft gekregen. wordt er gekeken naar het resultaat van de test. Hierbij dienst rekening gehouden te worden met het ontwikkelingsniveau en met het hierbij passende vermogen tot realiteitstoetsing. Leertheoretische invalshoek: aanname dat menselijk gedrag uitsluitend verklaard kan worden vanuit observeerbare stimuli en responsen. aangezien diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kids die in problematische gezinssituaties opgroeien een groter risico te lopen op 6     .Stuvia. Psychometrische invalshoek: heeft zijn historische wortels in de psychologie. Met andere woorden een jongen zal dan al bij relatief lage score als gestoord beschouwd worden. Gericht op Freud (het metapsychologisch profiel Anna Freud).en jeugdpsychiatrie. ligt buiten het individu en is afkomstig vanuit de omgeving. Je kunt hierbij denken aan het meten van psychologische kenmerken. maar is hij in het echt dan ook goed? Sensitiviteit en specifiteit  Sensitiviteit en specifiteit dienen niet beschouwd te worden als vaststaande eigenschappen van een test. Hoe hoger de specifiteit  Deze te groter de kans dat de niet-vastgestelde diagnose ook daadwerkelijk klopt. regressies. Vergroting van de sensitiviteit van een test zal altijd gepaard gaan met een verlaging van specifiteit en andersom. De psychodynamische invalshoek met zijn rijke historie en een schat aan klinische ervaring raakt los van de huidige kinder. gebruik van kwantitatieve scores.

goedkoop. geringe ouder-kind overeenstemming.Persoonlijkheidsstoornissen. controle. die ieder eigen diagnostiek en/of therapie behoeft. Comorbiditeit is in wezen de term die vanuit een categorale benadering niet anders aanduidt dan de term ‘’correlatie’’ vanuit een kwantitatieve benadering Voor en nadelen van vragenlijsten en interviews Methode Vragenlijst Voordelen Eenvoudig te gebruiken. Nadelen Beperkt tot visie van de informant.Psychosociale stressoren en omgevingsstressoren . communicatie en eigenschappen van het gezin als systeem. bestrijkt groot gebied. Er wordt gericht op affect.Klinische syndromen en andere gebieden die een punt van aandacht kunnen zijn van de clinicus . De DSM brengt informatie vanuit verschillende domeinen in de volgende assen onder: . kunnen relatief zeldzame gedragingen bevatten. mogelijkheid om antwoorden verder te exploreren. Multiaxiale diagnostiek Er zijn verschillende manieren om de veelheid van informatie te coördineren. Achenbach heeft bijvoorbeeld een multiaxiaal assessmentsysteem ontwikkeld om het proces van vaststelling van diagnostische gegevens te coördineren. verstandelijke handicap . kunnen goede psychometrische eigenschappen hebben. norm-gerelateerd. neurologisch onderzoek en om de veelheid om informatie te coördineren. ziekten hebben. beperkte overeenstemming tussen verschillende informanten. weliswaar bij elkaar voorkomende. interviews. Wederzijdse interactie tussen de clinicus en de geïnterviewde.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material de ontwikkeling van psychopathologie dan kinderen die in harmonische gezinnen opgroeien. Klinische interview 7 .com . beperkt tot gestructureerde scores van gestandaardiseerde items Geringe betrouwbaarheid van het interview van het kind en jeugdige.Somatische stoornissen . de bekendste is het multiaxiale classificatiesysteem van de DSM en de ICD.Stuvia. Comorbiditeit Een kind kan verschillende.Algemeen niveau van functioneren Een combinatie van testen van een kind: anamnese.

Teamwork Het is de taak van de clinicus. cognitieve ontwikkeling. het beste de waarheid benaderende antwoord beschouwd. Proces Kinder. emotionele ontwikkeling. Multidisciplinaire diagnostiek Samengestelde problematiek neemt een ingewikkelde diagnostische procedure met zich mee. De voorwaarden van een multidisciplinaire diagnostiek: 1) Alle deskundigen moeten een voor elkaar begrijpelijke gemeenschappelijke taal spreken 2) Er moet sprake zijn van ervaring in en bereidheid tot samenwerking 3) Er moet sprake zijn van hypothese toetsing 4) een werkmodel. Dit laatste geldt ook voor hulpverleners onderling. van de dyade en van het gezin plaats.en jeugdpsychiater in staat worden geacht om met één paar hersenen de processen op alle niveaus te overzien en te integreren. sociale ontwikkeling 3)Bepalen de behoefte aanvullende onderzoek betreffende 4)Observaties Onderzoek. Vragenlijsten. Biopsychosociale diagnostiek* 1)Wordt geïntegreerd in een totaalvisie op kind of jeugdige en gezin 2)Biologisch lichamelijke ontwikkeling.en jeugdpsychiatrische diagnostiek is omwille van de ontwikkelings georiënteerdheid biopsychosociale diagnostiek en vindt. Disciplinaire antwoorden geïntegreerd in een multidisciplinaire visie wordt als het meest objectieve. toetsen. een frame of reference 5) Een regisseur.en interactionele psychopathologie op de kinderleeftijd en in de adolescentie. Test.com . Onderzoek als 1e stap van een diagnostisch proces vindt plaats tegen de achtergrond van kennis van de normale ontwikkeling. Dit is een reden voor een multidisciplinair team. om de complexe informatie vanuit verschillende bronnen tot een geheel te integreren door weging en interpretatie van deze gegevens. een playing captain 8 . als er sprake is van GGZ-problematiek. van de sociale context en van de somatoen ontwikkelings. * Deze stappen volgen elkaar op. maar er bestaat in de regel. op het niveau van het individu. Hulpverlening concentreert zich rond een drietal opeenvolgende vragen 1) Wat is er aan de hand? 2)Wat moet er gebeuren? 3) Hoe moet dat gebeuren? Breed wordt onderkend dat een aanzienlijk deel van de kinderen en jeugdigen binnen de jeugdzorg zich slechts laat begrijpen met behulp van multidimensionale diagnostiek door een multidisciplinair team. waarbij gestreefd moet worden naar integratie. naar theorievorming over het individuele geval door meerdere deskundigen in samenspraak. niet één antwoord. Als bio-psychosociaal deskundige moet de kinder. zoals beschreven.Stuvia. De clinicus kan dit echter niet alleen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 3: Van multidisciplinair onderzoek naar interdisciplinair denken (onderzoek en diagnostiek) Met multipele informanten is een antwoord op de vraag te benaderen.

je zoekt een oplossing uit puur je eigen visie Interdisciplinair: Er is geen sprake van aparte disciplines Multidisciplinair: Meerdere disciplines binnen een werksetting 9 .com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Monodisciplinair: Er is sprake van je eigen discipline.

het is dan ook één van de kernvaardigheden die de diagnosticus leert. papa en mama lief) .Traumata (heb je ooit iets naars meegemaakt. of wat zou een vriend over jou zeggen) . is seksualiteit een probleem voor jou) . schrikkerig of gespannen.Alcohol/drugs (sterke drank/bier.Zelfbeeld (wat vind je van jezelf. plassen) . dit omdat de beperkte betrouwbaarheid en de variatie te groot is in interviewsoorten. hoe ging je daar mee om. vaak huilen.Hobby’s en andere activiteiten (hobby’s.Stuvia. vechten. hoe is dat bij jou. Op dit moment wordt er nog hoofdzakelijk klinische interviews gehanteerd. hoe vaak zie je ze.Stemming (rot. zorgen) Uiteraard dient ook aandacht aan de aanmeldingsreden of andere specifieke problemen gegeven te worden. dieren. Van belang is dat er ruim aandacht wordt besteed aan de training voor de afname en scoring. wat vind je het stomst) . waar ken je ze van. wat vind je leuk.Zorgen (Kinderen piekeren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 4: Het diagnostische interview met het kind of de jeugdige (OD) Inleiding Het interview neemt een centrale positie in bij de diagnostiek van psychiatrische stoornissen. straf.Angsten (zenuwachtig.School (welke groep. hoe oud.Vrienden (Hoeveel. 3)De observatiegegevens die tijdens het interview ter beschikking komen. In de jaren 60/70 werden er gestructureerde interviews ontworpen. Het klinisch diagnostisch interview Het klinisch interview valt in drie componenten uiteen: 1)Het vraaggesprek en de informatie die het kind via zijn antwoorden verschaft. ziek of dood) .Seksualiteit (seks gehad. Het vraaggesprek De volgende aandachtsgebieden zijn belangrijk om te behandelen: . maar ook op de manier waarop het kind met deze taak omgaat en antwoorden geef. Diagnostiek van psychopathologie op de kinderleeftijd en in de adolescentie vergt van de clinicus dat er keuzen gemaakt worden met betrekking tot het te hanteren methoden om de nodige informatie te verzamelen. moeite met opletten.Gezin (Wie wonen er thuis. waar slaap je. hoeveel kamers. verdrietig. denk aan de dood/ iets naars) . eten. pikken. pijn in buik/hoofd. Het is aan te bevelen binnen de klinische praktijk gebruik te maken van interviews die goede psychometrische eigenschappen hebben (waarover gepubliceerd is). of waar ben je trots op. vreetbuien. weglopen. geplaagd) .Lichamelijke klachten (slapen. hoe vaak. klas uitsturen) . computer.Agressie en antisociaal gedrag (boos/woedend. met dit hoofdstuk wordt hierbinnen nog enige structurering aangegeven. 2)Het geven van opdrachten en het stellen van projectievragen. drugs) . hoe is dat bij jou?) . tv programma’s) . 10 . lijnen.com . Opdrachten en projectievragen Het gaat niet alleen om de inhoud van de antwoorden of de prestaties.

voetballen Laat linker/rechter voet/hand zien. stoornissen. lichamelijke klachten. wijs neus. traplopen. dwanghandelingen. tekenen. springen.Stuvia. schouders. enzovoorts Bv gezinstekening. Iets laten voorlezen. wat zou je doen? Je mag één iemand meenemen. spontaan spel of poppenhuis Kind. 1) Dekking onderwerpen 2) Manier informatie verzamelen uniform 3) Pas diagnose nadat alle info er is 4) Gestructureerde informatie combineren Respondent georiënteerd interview: vragen gestructureerd. kennis Activiteit. seksueel uitdagend. Balvangen met beide handen. denken. of ouder. Interviewer georiënteerd interview: Interviewer bepaalt symptoom aanwezig of niet. nadeel is meer variatie dus minder betrouwbaarheid. Wat zou jij wensen? Stel je vindt 100 euro op straat. contact met ouders. 11 . impulsiviteit en frustratietolerantie Gedrag algemeen: agressief. bewustzijn en oriëntatie. oog-hand coördinatie. aandacht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material TAKEN Fijne motoriek Grove motoriek Lichaamsbesef Tekenen Spel Rekenen Taaal PROJECTIEVRAGEN Drie wensenvraag 100 vraag Onbewoond eiland Diervraag Leeftijdvraag Toekomstvraag Zelfbeeldvraag Almachtvraag Observatiegegevens           Algemeen: uiterlijk. grove motoriek Zintuigen: Functies. test begrip van woorden. respondent bepaalt of symptoom aanwezig is. taal. blokkentoren. vlak.com . maak een tekening van je huis met jullie erbij Afhankelijk van leeftijd. Wat zou jij kiezen? Wat wil je later worden? Hoe ziet jou toekomst eruit? Stel dat ik aan een goede vriendin zou vragen wat voor iemand jij bent? Stel dat je een dag koningin zou kunnen zijn. gewoonten. puzzelen. knippen. oogcontact. grotere betrouwbaarheid. wat zou je doen? Kind laten schrijven. prikkelbaar) Prestatieniveau en denken: Spraak. Bedoeling van gestructureerde interviews. Gewetensfunctie Spel Contact: kwaliteit. maar geen controle op interpretatie van geïnterviewde. kan extra vragen stellen. hinkelen. afhankelijk van niveau tel of rekenopdrachtjes. wie neem je mee? Welk dier zou jij willen zijn? Stel dat je kon kiezen tussen baby zijn. Motoriek: fijne. Stemming en affect: (somber.

Toekomstverwachting van de ouders wat betreft prognose van de klachten .Interventies van de ouders .Situatie gebonden karakter van de klachten .Geregeld empathisch interveniëren .psychische aspecten Eerste levensmaanden .prikkelgevoeligheid baby . maar met voldoende oog voor emotionele aspecten De belangrijkste aandachtspunten van de klachtenanamnese .Ernst .ouder-kind relatie .Somatische aspecten .Expliciteren van het doel en de aard van de gewenste informatie .gezinssfeer  12 .com .Voldoende aandacht aan disfunctioneren.Gevoelsmatige impact van de klachten op het kind en gezin .Gericht vergaren van feitenmateriaal.Tijdsverloop van de klachten wat betreft ernst en samenhang met gebeurtenissen .Regelmatig samenvattend reflecteren van het besprokene .Concrete beschrijvingen van de klachten .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 5: Het diagnostische interview met ouders (onderzoek en diagnostiek) Het ouderinterview is op de eerste plaats een ‘’diagnostisch instrument’’ dat tot doel heeft inzicht te verkrijgen in: 1) De reden van aanmelding (probleemgedrag en de hulpvraag inventariseren) 2) De factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en/of persisteren van het probleemgedrag 3) De behandelingsmogelijkheden van kind en gezin 4) Een werkrelatie opbouwen Als interviewer moet je de beschikking hebben over: 1) Kennis van normale ontwikkeling 2) Kennis van psychopathologie 3) Goede gespreksvaardigheden 4) Inzicht in het eigen functioneren tijdens het interview De belangrijkste gesprekstechnische aandachtspunten bij het ouderinterview . maar ook aan goed functioneren (!) .Zich bewust zijn van eigen aandeel in de interactie en dit gericht hanteren .Ervaringen van de ouders met eerdere hulpverlening Overzicht van belangrijkste onderwerpen in de ontwikkelingsanamnese  Zwangerschap en geboorte .Visie van de ouders op oorzakelijke factoren .Een goed evenwicht tussen open en gesloten vragen .Verwachtingen van ouders ten aanzien van hulpverlening .Stuvia.

taalgebruik. Slaapproblemen Relatie met gezinsleden (Kwaliteit relatie ouder-kind.Articulatie Zindelijkheid . relatie met leerkrachten/medeleerlingen) Eet.Ontwikkelingsstappen .Stuvia. Auto-erotische gedragingen) 13 .Schoolprestaties . gerichtheid op school.en waardebesef Specifieke gedragingen (Enuresis/encropesis. grof/fijn motorisch handelen. Dwang. menarche) Norm. Specifieke motorische handelingen zoals tics en hoofdbonzen.Hechting/seperatie .Voedingstoestand .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material         Psychomotorische ontwikkeling .Relatie tot gezinsproblematiek Taal-spraakontwikkeling -Taalgebruik -Taalbegrip . articulatie) Intelligentie/denken (relatie intelligentie – schools presteren.Contacten met broers/zussen/leeftijdsgenoten School . Functioneren broers/zussen) Relatie met leeftijdsgenoten (Kwaliteit en duurzaamheid) Stemming/angst: (Depressieve gevoelens/ontstemming.Eetstrijd Slaapanamnese .en slaapgedrag (gewicht/.com . zintuigelijke functies) Aandacht en concentratie Taal/spraak (taalbegrip. angsten. schoolprestaties.Schoolwisselingen Ingrijpende gebeurtenissen Adoptiekind/pleegkind Huidig functioneren van het kind of de jeugdige: belangrijkste aandachtspunten              Somatische aspecten: (Somatische aandoeningen/klachten.Progressiegerichtheid Voedingsanamnese . Eetpatroon/eetstrijd. denkstoornissen geheugenproblemen) School (Schooltype. houding ten opzichte van seksualiteit.Aard en ernst . impact op functioneren) Spel/hobby’s Seksuele ontwikkeling (Mate van voorlichting. kwaliteit relatie kind-broers-zussen.Relatie met leerkrachten/medeleerlingen .

echtscheidingsdreiging. inspraak/delegatie van verantwoordelijkheden .Aanvullende opvang Anamnese van de ouders: belangrijkste punten    Persoonlijke voorgeschiedenis zoals opvoedingsklimaat gezin van herkomst. adaptievermogen. traumatische ervaringen Huidig functioneren zoals algemeen psychisch en somatisch welbevinden. rolverdeling. balans beloning/straf. De voorkeur verdient om interviews af te nemen die zowel een ouder. 14 .Broers/zussen (somatische problemen en psychische problemen) .Stuvia. kwaliteit relatie met ouders. supervisie.Stressfactoren (binnen het gezin of in de woonomgeving) .com . ontwikkelingsgerichtheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gezinsanamnese: overzicht van belangrijkste onderwerpen . visie op opvoeding en feitelijke betrokkenheid bij opvoeding Kwaliteit van de echtpaarrelatie zoals tevredenheid met huidige relatie. Ongestructureerde interviews: blijken dikwijls tot uiteenlopende diagnosen te leiden.Affectief en pedagogische klimaat (ondersteuning biedend.als een kind-variant kennen. kwaliteit relatie met broers en zussen. er worden selectief vragen gesteld Gestructureerde interviews: Alle vragen liggen geheel vast. hierdoor vraagt het relatief weinig klinische ervaring Semigestructureerde interviews: wordt meer ruimte gegeven om het interview aan de omstandigheden aan te passen.

structureel systeemmodel <.strategisch systeemmodel <.Stuvia.en jeugdpsychiatrische praktijk is een gebruikelijk model om naast individugerichte diagnostiek standaard gezinsgesprekken casu quo gezinsdiagnostiek plaats te doen vinden. Doel van gezinsdiagnostiek in de praktijk    De meest complementaire variant lijkt het meest aangewezen in de praktijk.Systeem ten behoeve van individu en groeimodel In de kinder. Gezinsdiagnostiek zal in deze context pas zinvol kunnen zijn als duidelijk wordt vanuit welke theoretische oriëntatie.cybernetisch systeemmodel -> Individu in systeem en groeimodel <. aan de hand van welke criteria. Het is daarnaast belangrijk duidelijk te hebben op welk niveau de gezinsdiagnostiek zich richt.com . Uitgaande van de theoretische oriëntaties laten zich twee varianten onderscheiden 1) De gezinsdiagnosticus gaat uit van theoretische oriëntatie.en jeugdpsychiatrische praktijk. Diverse contexten Soms is systeemdiagnostiek vereist van de al dan niet lopende samenwerkingsrelatie tussen het gezin en het hulpverlenend instituut. door wie en in samenwerking met wie en met welke mate van betrouwbaarheid gewerkt wordt. die niet of moeilijk verenigbaar zijn met de individuele diagnostiek (onderzoeksmodel is niet symmetrisch) 2) Er is sprake van een complementair model. De gezinsdiagnosticus zal onderdeel uit moeten maken van het team Er zal een raamwerk voor diagnostiek geschetst moeten worden Diagnostisch raamwerk Drie noodzakelijke referentiekaders: 1) De intergenerationele gezinsgeschiedenis 2) de gezinslevenscyclus 15 . Systeemdenken is echter geen uniforme theoretische oriëntatie. Plaats van de gezinsdiagnostiek en theoretische oriëntaties Er is een continuüm van varianten in systeem therapieën (van Trommel.en jeugdpsychiatrische diagnostiek is multi-axiale oftewel biopsychosociale diagnostiek. 1982) Affectief groeimodel -> cognitief groeimodel -> Leertheoretisch systeemmodel <. dit wil zeggen dat de gezinsdiagnosticus theoretische oriëntaties hanteert die aansluiten op en/of aanvullend zijn aan de oriëntaties binnen de kinder. met welke middelen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 6 Diagnostisch interview gezin Het is voor de diagnosticus mogelijk om concepten uit diverse modellen te nemen en deze te integreren in een schema voor eigen gebruik. In de afgelopen jaren heeft het systeemdenken steeds meer terrein gewonnen. maar kent een continuüm van varianten. met welke doelen. Keuze van oriëntatie Kinder.

coalities tussen individuele gezinsleden. is interne structurering (categoriseren) door de gezinsdiagnosticus van de gezinsinteractie van groot belang. Aan de hand van de drie dimensies van Olsen laten de observaties vanuit het gezinsinterview met het gezin zich in het volgende raamwerk rangschikken.com .  Consequenties hiervan zijn: bereid moeten zijn tot schakelen naar elkaars theoretische oriëntaties. er moet ruimte zijn voor systeemdenken. grenzen binnen het gezin en ten opzichte van de buitenwereld. gezin bestaat uit subsystemen die het geheel laat functioneren  Indien het systeemdenken als een structuur. wijze van problemen oplossen) 16 . hobby’s) Informatie over gezinsdynamiek Informatie betreffende de persoonlijkheidsstructuur en persoonlijk functioneren van kind Informatie betreffende het ouder subsysteem Informatie betreffende het sibling subsysteem Intermenselijke gezinsfunctioneren Intermenselijke processen tussen gezinsleden en/of gezin en de bredere sociale omgeving De gezinsdiagnosticus in de onderzoekspraktijk De individueel georiënteerde therapeut neigt de invloed van de menselijk systemen te onderschatten. Gezinsinteractie als focus Waar externe structurering ontbreekt. clubs. leiderschap. Structureel systeemmodel: Minuchin.of systeemgerichte theorie gehanteerd wordt. maar zal zich moeten richten op wat de kracht van het diagnostisch instrument is. diagnostische verslaglegging. terwijl de systeemtherapeut de mate van autonomie van het individu soms lijkt onder te waarderen. schoolgang. regels. De afname in gezinsinterviews vergt training en vaardigheden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3) gezinsinteractiestructuur Het gezin wordt beschouwd als een ingewikkeld krachtenveld dat een driedimensionaal perspectief vereist. gezinshistorie. 1) Cohesie (emotionele gebondenheid. Affectieve groeimodel: richt zoveel mogelijk op alle individuen afzonderlijk binnen het systeem Cognitieve groeimodel: persoonlijke groei van cliënt en cliëntsysteem nagestreefd. Binnen dit perspectief passen de eerder genoemde referentiekaders en kan feitelijke informatie worden verkregen. dit de kwaliteit van de Multi-axiale diagnostiek zal versterken.Stuvia. gezinslevenscyclus) Transactionele informatie: (functioneren van gezin als individuele leden in de samenleving. individuele levenscyclus) De intermenselijke informatie over het gezin (gezinsconfiguratie. In de praktijk kan de gezinsdiagnosticus ervoor kiezen complementair te zijn vanuit een duidelijke eigen identiteit. omgangswijzen. Complementaire gezinsdiagnostiek moet niet te veel feiten en bewijzen behoeven te verzamelen. besluitvorming) 2) Aanpassing (rollen. namelijk zicht krijgen op het intermenselijk gezinsfunctioneren. afhankelijkheid. Feitelijke informatie          De intrapersoonlijke informatie (individuele levensgeschiedenis.

17 . De VvG (vragenlijst voor Gezinsproblemen) is vergelijkbaar met CBCL. focust op een specifiek aspect van de gezinsinteractie. duidelijkheid. kind. communicatieve luistervaardigheden. beoogt gezinsleden zelf een oordeel over de problemen te geven. Doel: therapeutisch systeem vormen. In vergelijking tot FACES onderscheiden deze onderzoekers bij de operationalisatie van de dimensies minder categorieen. Gezinsklimaatschaal GKS onderzoekt de beleving van het gezinsklimaat door de leden van een gezin.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3) Communicatie (volgen of doorkruizen van continuïteit.  Self-report vragenlijsten: OKIV (ouder kind interactie vragenlijst). namelijk hoe iedereen ouder afzonderlijk de relatie met ieder kind afzonderlijk beoordeelt en omgekeerd. vrijheid van spreken. GezinsDimensie Schalen De GDS zijn de NL bewerking door Buurmeijer en Hermans (1988) van FACES. Instrument. Instrument. Heeft een redelijk goede inhoudsvaliditeit en constructvaliditeit. communicatieve spreekvaardigheden) Systeemconsultatie Complementaire gezinsdiagnostiek is gericht op het verwerven van inzicht in het intermenselijk functioneren binnen het gezin met de gezinsinteractie als focus.Stuvia. aandacht en respect. Onderzoeksinstrumenten  Gestructureerde interviews: Gezinsdiagnostisch Screeningsinstrument (GSI). nog in ontwikkeling. Bovendien hebben zij een sociale wenselijkheidsschaal voor gezinnen in de GDS opgenomen. Het consultatiegesprek daarentegen heeft als uitgangspunt de afstemming te regelen tussen gezin en behandelaars (combinatie van aandacht voor de hulpvraag van ouders.com . vraag van verwijzer en het voorlopige antwoord van de kliniek op bovenstaande vragen).

Vragenlijsten kunnen door een schools karakter verzet oproepen.Stuvia. Wat betreft cultuur zijn er nog geen speciale testen. De meeste projectietest: psychoanalytische persoonlijkheidstheorie. Hoe het kind de relatie legt met de onderzoeker zegt veel over de afweer van het kind (overdracht. Jeugdigen vinden het vaak moeilijk om hun gevoelens/gedachten te uiten. Met een kind met slechte impulsbeheersing daarentegen kan verwoording van gevoelens als uitnodiging worden opgevat om verzet in actieve vorm te uiten.en leesvermogen van het kind. ook de tegenoverdracht is belangrijk. De volgende aspecten spelen een rol: betrouwbaarheid. concentratie. Een peuter in protest vraagt een creatieve aanpak van de onderzoeker. grenzen stellen is belangrijk. speciale handicaps van kind zoals beperking in visus. psychoanalytische theorie). De wijze waarop een kind op duiden (verbalisatie van gedrag van het kind en de koppeling aan de motivatie van het gedrag) reageert geeft eveneens informatie over de afweer en introspectief vermogen. voorlezen van de vragen kan hierbij helpen. Om een indruk te krijgen van de afweermechanisme en de innerlijke problematiek zegt het veel als het kind in discussie gaat of afweer toont tegen de testen. De gewetensfunctie van basisschoolkinderen zijn nog weinig flexibel. Het helpt te vertellen dat je niet almachtig bent en niet door hem heen kan kijken. validiteit. motoriek en verstandelijke capaciteit. Deze test nemen meestal veel tijd in beslag en stellen eisen aan het aandacht-. vooral tijdens projectietechnieken kan dit proces geremd worden. Het gedrag van een kind wordt sterk beïnvloed door de lichamelijke gesteldheid en kan gevolgen hebben voor de testresultaten. maar geven slechts een klein deel van informatie over de persoonlijkheid. ontwikkelingsniveau van het kind. vaak zien kinderen dit als een prestatietest waardoor het associatieve vermogen geremd wordt. want zij hebben de fantasie dat de psycholoog door hen heen kan kijken (en agressieve en seksuele fantasieën ontdekken). hoeveel wordt het kind belast en wat wordt er verkregen.com . 18 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 7: Het psychodiagnostisch persoonlijkheidsonderzoek Inleiding De 3 belangrijkste technieken om de ontwikkeling en de emotie en persoonlijkheid te onderzoeken: 1) De observatiemethode (betrouwbaarheid en validiteit beperkt) 2) De projectieve techniek (betrouwbaarheid en validiteit beperkt) 3) Psychometrische methode Er is veel kennis over de persoonlijkheidsontwikkeling nodig om tot interpretatie van de testresultaten te komen. Het gebruik van projectietest is vaak een kunst en een kunde. Speciale moeilijkheden van de testtechniek Een balans is belangrijk voor het opstellen van een goed testprogramma. sociaal wenselijke antwoorden geven is op deze leeftijd vrij groot -> onbetrouwbaar leiden. In de instructie bij projectietesten moet benadrukt worden dat het niet om goed of fout gaat. weerstand tegen test en de cultuur. De psychometrische methode zijn eenvoudiger af te nemen. Vanaf +-4 jaar is een kind in staat met de onderzoeker te werken (na korte gewenning met ouder). De testen en observatie moeten altijd gebruikt worden om methode te genereren en een onderdeel zijn van een testbatterij (ook psychometrische methode). Zelfkennis is onmisbaar. Hierin moet de onderzoeker onderscheid maken tussen emoties die het kind opwekt en de emoties van de onderzoeker zelf die geprojecteerd worden op het kind. Psychometrisch: leertheorie en sociale ontwikkelingsmodel. de aard van de te onderzoeken problematiek.

CAT. Snel schrijven of op band opnemen is belangrijk. De testsituatie is altijd een stresssituatie. zijn TAT. afweer. De aanname van de deterministische aard van het symbolisme en de waarneming wordt de projectieve hypothese genoemd.en coping mechanisme van het kind waargenomen worden. Bij de VPT en de Columbus staat de sociale ontwikkeling meer op de voorgrond.en coping mechanismen van de persoon en worden onthuld door projectieve gegevens of deze nu uit verhalen bij platen en tekeningen of uit waarnemingen van inktvlekken komen. de TAT en de Columbus. de Vier Platen Test en de Columbus. De meest gebruikte projectietest waarbij verhalen moeten worden verteld. Er kan gebruik gemaakt worden van observatieschalen (BOS 2-30) of semigestructureerde spelsituaties.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onderzoeksmethoden Voor baby’s en jonge kinderen zijn observatie van het spontane gedrag en spel de belangrijkste informatiebronnen. Le Test Patte Noire. de binding aan de verzorgers. hierdoor kan het afweer. je mag het kind niet remmen. driftontwikkeling.Stuvia.en superegovorming en afweermechanismen. nu met de stripvorm-instructie toegepast worden. Projectie test (psychoanalytisch) kunnen info geven over: angst. Bij jeugdige kunnen ook de VPT naast de TAT en de PN. agressie. Projectieve technieken Projectieve technieken zijn voornamelijk ongestructureerd van aard. angsten. Symbolisme en waarneming worden gevormd door behoeften. De aard van het persoonlijk symbolisme wordt bepaald door eigenschappen van die persoon en is niet toevallig van aard. objectrelaties. Verhalen test kan pas worden afgenomen als taalontwikkeling voldoende is. De interpretatie van de tests moet altijd met voorzichtigheid gehanteerd worden en heeft voornamelijk een hypothese opwerpende functie. ideaal. Geschikt voor de basisschoolleeftijd zijn de PN.com . realiteitszin. Het accent ligt op de driftontwikkeling en de relationele ontwikkeling. De Patte Noire en de CAT zijn testen die geschikt zijn voor kleuterleeftijd. 19 .

ook het uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld.en het ideaalbeeld. De PFT is in stripfiguur uitgevoerd en onderzoekt de reactie op frustratie waardoor een indruk wordt verkregen van gewetensfunctie. De meeste tests maken gebruik van vragenlijsten. Temperament (biologische geworteld) kan als persoonlijkheidsdimensie worden opgevat. sociale weerbaarheid en probleemoplossend vermogen. recalcitrantie en dominantie) Persoonlijkheidskenmerken 4 schalen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material    Rorschach Vlekken Test: scoringssysteem is ontwikkeld door diverse auteurs. neurotische labiliteit en zelfkritische instelling) Depressie 5 schalen. dit betekent dat een kind goed moet kunnen lezen. g/g/v/g/v 9-16 10 minuten Ind.com . neurotische labiliteit en zelfkritische instelling) Persoonlijkheidskenmerken 4 schalen. het geeft inzicht in de wijze waarop de ouders en zichzelf beleeft en over huidige conflicten. introversie. Test Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (JNPV. Bij de ZAT mag het kind zinnen aanvullen. sociale inadequatie. volharding. v/g/o/o/o Depressie Vragenlijst voor Kinderen (DKV.  Vragenlijsten die een aantal persoonlijkheidsdimensies meten bij kinderen zijn de ABV-K of KABV-K (Amsterdamse Biografische Vragenlijst) en de NPV-J (Nederlandse persoonlijkheid vragenlijst Junior). g/g/g/v/o 20 . daaronder heeft een kind nog onvoldoende zelfreflectie om zelf een oordeel te geven. introversie. g/g/o/o/v Vanaf 13 20 minuten Ind/gr. sociale inadequatie. (meet extraversie. 1987) 9-13 20 minuten Ind/gr. de instructie voor jonge kids moeten worden aangepast. (meet: inadequatie gespannenheid. angst insufficiëntiegevoelens. (Meet: depressie op diverse gebieden. volharding. Er wordt gezegd dat het platen zijn waarop elk kind wat anders ziet (om te voorkomen dat het kind als prestatietest gaat zien) De Projectieve Tekentest kan opgevat worden als communicatiemiddel. motivationeel en lichamelijk) Duur 20 minuten Afname/cotan Ind/gr. Psychometrische tests Tests die emotie meten zoals angst/boosheid zijn veelal gebaseerd op theorie van spielberger. angst insufficiëntiegevoelens. 1963) Kinder Depressie Schaal (KDS. De semigestructureerde test zijn de Picture Frustration Test (PFT) en de Zin Aanvul Test (ZAT). (meet extraversie. 1982) Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV. Een onderscheid tussen tests die persoonlijkheidsdimensies en die emotie meten is dus niet erg scherp te maken. (meet: inadequatie gespannenheid. zowel affectief als cognitief. v/g/o/v/v Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV.(Meet: terneergedrukt zijn van algeheel functioneren. lusteloosheid. De meeste psychometrische tests zijn genormeerd op 9 jaar. recalcitrantie en dominantie) Persoonlijkheidsdimensie 7 schalen. waarin onderscheid wordt gemaakt tussen angst of boosheid als een dispositie en angst en boosheid als een momentane toestand. 1981) 9-15 20 minuten Ind/gr. 1989) Leeftijd 9-16 Meetpretentie Persoonlijkheidsdimensie 5 schalen. labiliteit. g/g/g/v/v/ Amsterdamse Biografische Vragenlijst voor kinderen (ABV-K.Stuvia. schuld en positief) Depressie 10 schalen. 1980) Vanaf 13 20 minuten Ind/gr. Het is ook mogelijk om het kind ‘’zichzelf’’ en ‘’zoals het graag zou willen zijn’’ te laten tekenen om een indruk te krijgen van het zelf.

(Meet: zelfgevoel op lichamelijk cognitief en sociaal niveau. 6 schalen: schoolse vaardigheden. angst voor kleine verwondingen/kleine dieren. faalangst (pos en neg) Meet: informatie over faalangst en prestatievermogen. is afname van de DVK geïndiceerd) Temperament (Meet: temperament zoals dat door ouders wordt waargenomen bij kinderen) Temperament 5 schalen. 1995) 6 mnd-5 jr 13-18 8-15 Vanaf 12 6-12 Sociale Angst Schaal voor Kinderen (SAS-K 1983) 9-13 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K. moeilijke test voor kinderen) Zelfwaardering 6 schalen. o/g/o/v/o 20 minuten Ind/gr door ouders. rechtvaardigheid. angst voor het onbekende. affectieve binding. 1968) Prestatie Motivatie Test (PMT. 1985) Adolescenten Temperaments (ATL. sociale acceptatie. verschillende aspecten van angst worden onderscheiden) Prestatie motief. extraversie en impulsiviteit) Angst als toestand en dispositie (Meet: respectievelijke angst en boosheid wordt gemeten) Angst als toestand en dispositie (Meet: respectievelijke angst en boosheid wordt gemeten) Angst voor situaties 5 schalen. 1983) Nijmeegse Gezinsrelatie test: kinderversie (1989) 6-12 9-12 Competentie Belevings Schaal voor Kinderen (CBSK. faalangst Meet: informatie over faalangst en prestatievermogen. sociale steun zoeken.a. zelf beschermende. erkenning en vertrouwen. palliatieve reactie. 1989) Zelf Beoordelings Vragenlijst (ZBV. (Meet: emotionaliteit. fysieke verschijning. kwetsbaarheid. gedragshouding en gevoel van eigenwaarde) Coping (Meet: actief aanpakken.v. zelfbewuste en verantwoordelijke stadium) 2 min Ind/gr. expressie van emoties en geruststellende gedachten) Ego-ontwikkeling (Meet: het impulsieve. Prestatie motief. depressie reactiepatroon. gezinsleden Gezinsrelaties.com . Geen beoordeling 15 minuten Ind/gr g/g/v/v/v 10 minuten Ind/gr g/g/o/v/v Ind/gr g/g/v/g/o Ind/gr Niet beoordeeld door de COTAN 10 minuten 20 minuten 20 minuten Ind/gr g/g/g/v/v 30 minuten Ind/gr g/g/g/g/g/ Ind/gr g/g/v/v/v/ Ind/gr g/g/v/g/v/ 30 minuten 10 minuten 30 minuten 30 minuten Ind o/v/o/o/o Ind g/g/o/o/v 20 minuten Ind/gr g/g/v/v/v/ 10 minuten Ind/gr g/g/o/v/o/ 25 minuten Ind/gr Nog niet genormeerd 21 . 1987) 9-13 Nederlands Infant Characteristic Questionnaire (NICQ. Boosheid en woede als toestand en dispositie (Meet: respectievelijke angst en boosheid wordt gemeten) Meet: Vijandige en liefdesgevoelens t. 1980) Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK. 1984) Zelf Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen (ZBV. super-egobinding. 1982) 10-16 Vanaf 16 Vanaf 12 Familie Relatie Test (FRT. (Meet: wordt begrip sociale angst als dispositie opgevat volgens de theorie van Spielberger.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Korte Depressie Vragenlijst voor Kinderen (K-DVK. vermijden. angst voor gevaar en dood en medische angst) Sociale angst 6 schalen. 1988) Vanaf 15 Zinnen Aanvul Lijst Curium 8-25 Depressie screening (Meet: als van de 9 meest representatieve items van de KDVK 4 of meer positief worden gescoord.( Meet: brengt relaties tussen gezinsleden in kaart. (Meet: angst voor falen en kritiek. het conformistische.Stuvia. sportieve vaardigheden.1997) 9-13 Utrechtse Coping Lijst (UCL. spanningsbehoefte. 67) Zelf Analyse Vragenlijst (ZAF.

Complexere gedragsfuncties worden mogelijk door rijping van cerebrale structuren en door een toenemend samenspel in deze hersengebieden (ontwikkelingsneuropsychologie). inzicht geven in specifiek gedrag. geheugen. Deelman en Eling (1997) beschreven hoe functies weer opgesplitst kunnen worden in talloze deelfuncties en stelde voor om te spreken over functiedomeinen en deelfuncties.Stuvia. Dit is inmiddels een obsolete opvatting. namelijk observeerbaar gedrag. en overwegen of op dieren en mensen de respons wel hetzelfde is. De ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel correspondeert over het algemeen met het ontstaan van steeds complexer wordend gedrag. Een dergelijke differentiatie van subtypen is in het algemeen een wezenlijke voorwaarde voor het onderzoek naar de relatie tussen specifieke ontwikkelingsstoornissen en stoornissen in het functioneren van de hersenen. executieve functies) De voorlopigheid van een functie-indeling wordt duidelijk als bedacht wordt dat er steeds nieuwe kandidaten kunnen aandienen om opgenomen te worden in het schema. In de neuropsychologische diagnostiek bij kinderen gaat het niet alleen om het beschrijven van de functiestoornissen maar ook om goed ontwikkelde functies.com . parallel bij mensen en in dieronderzoek. De term ‘organiciteit’ in de psychiatrie was grotendeels geïnspireerd op de Gestalttheorie en zag de hersenen als een geheel van niet gespecialiseerde samenwerkende cellen. taal. waardoor het leggen van de relatie met specifieke uitvallen in het cerebraal functioneren kansrijker wordt. zoals bv recentelijk mind-reading (Baron Cohen. Deze vaardigheden kunnen door middel van neuropsychologisch testonderzoek worden beoordeeld. Ontwikkelingspsychopathologie betekent dat het gaat om de theoretische relatie tussen waarneembare psychische stoornissen en de wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. tenslotte is voorzichtigheid geboden bij het veralgemeniseren van resultaten van patiënten naar de gezonde populatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 8: Neuropsychologische diagnostiek Inleiding Neuropsychologisch onderzoek richt zich op de relatie tussen de hersenen en uiterlijk waarneembaar gedrag. kan over alle leeftijdsfase gebruikt worden. Nadelen neuro onderzoek: koppeling van gedrag met hersenfunctie nogal indirect en precisie mist.     Neuropsychologische diagnostiek kenmerkt zich door een psychometrische benadering (longitudinale onderzoeken zijn hierin van belang) Ook richt het neuropsychologische onderzoek zich op de kwaliteit van het resultaat. 22   . 1995) is opgenomen. Voordelen neuro onderzoek: non invasief. Op deze wijze kunnen functiestoornissen verder ingedeeld worden in subgroepen. Neuropsychologisch vaardigheidsprofiel   Merkwaardig fenomeen: niet gebruikelijk om verantwoording af te leggen over de gehanteerde indeling in psychische functies (redeneren. Het betreft het profiel van kleinere gedragscomponenten die op hun beurt ten grondslag liggen aan de verschillende psychische functies. Rourke en medewerkers (1983) introduceerde de term neuropsychologische vaardigheidsstructuur. dat wil zeggen dat geprobeerd wordt elementaire gedragscomponenten te relateren aan de functie van bepaalde hersengebieden.

Neuropsychologische functies Motoriek Neuropsychologische vaardigheden Fijne/grove motoriek. korte termijn geheugen.com . (episodische en semantisch). dromerigheid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   In dit hoofdstuk is er dus gekozen voor neuropsychologische vaardigheid omdat in het NPO (neuropsychologisch onderzoek) het juist de observeerbare vaardigheden zijn die worden geëvalueerd. vermindering van emotieactivatie. volgehouden aandacht Aandacht en concentratie Emotieverwerking Herkenning van emoties bij anderen. emotie-expressie Gedragsafwijkingen in het dagelijks functioneren Het niet kunnen meedoen aan sport en spel. en oriëntatie. verdeelde aandacht. problemen met volgorden in het dagelijks leven. dit wordt gehanteerd binnen de werkgroep neuropsychologie in het PI Duivendrecht en op basis hiervan is een testbatterij de PINOK samengesteld. ruimtelijk handelen. Orientatieproblemen.Stuvia. namen. praxie Geheugen Verbaal geheugen. motorische coördinatie en planning. van de hak op de tak. Moeite met het nabootsen van handelingen. Fijn-motorische snelheid. Vanzelfsprekend leiden tekorten ook tot leerproblemen. autobiografisch geheugen Arousal. selectieve of gerichte aandacht. oppervlakkige informatieverwerking. te geringe of overconcentratie. Moeite met onthouden van afspraken. traagheid. procedureel geheugen. nonverbaal geheugen. zwak ontwikkelde biografische identiteit. alertheid. oog-hand coördinatie. snel de draad kwijt. 23 . lange termijn geheugen. controle en regulatie van emoties. korte taakspanne. ontremming van als zodanig adequate emoties. !!! Het gaat niet om een definitief model. Sufheid. declaratief geheugen. Verminderde empathie. moeizaam aanleren van routines. Moeite met ruimtelijke handelingen. deze zijn niet opgenomen in onderstaande. stoornis in het bewuste verwerking van emoties. opdrachten spelregels etc. bijvoorbeeld mikken. verwardheid. verschil in prestaties tussen linker en rechter hand/been. emotiegewaarwording bij zichzelf.

de hersenen kunnen zich afwijkend ontwikkelen vanaf de embryogenese en dit gaat door tot in de postnatale hersenen.Stuvia. De plasticiteit van frontale gebieden zouden geringer zijn dan van andere gebieden. Hersenen van kinderen met genetische afwijkingen niet zonder meer zijn opgebouwd uit gedeeltelijk intacte en gedeeltelijke afwijkende structuren. In dit proces kunnen kleinere of grotere fouten optreden. want dit kan moeilijk overgenomen worden door andere gebieden. De specifieke relatie moet dus nog verder opgehelderd worden. Dergelijke misplaatste clusters kunnen echter ook gevonden worden in hersenen van normaal functionerende individuen. Denk dan aan ‘theory of mind’/verbale functies/executieve functies. maar ook genetische factoren. Growing into deficit: Stoornissen komen pas naar voren in die leeftijdsperiode dat deze (beschadigde) hersenstructuren een essentiële rol gaan spelen. De terugval in ontwikkeling is bij kinderen soms minder dramatisch dan de beperking in de toekomstige leer. Hebb (1949) formuleerde dit als de ‘vulnerabiliteits hypothese’ waarin hij stelde dat de hersenen in de vroege stadia van neurale rijping gevoeliger zijn voor kwetsing met als gevolg een groot verlies aan algemene intellectual power nodig voor toekomstige informatieverwerking. Plasticiteit van de hersenen: heeft geleid tot een tegenovergestelde redenering. Dyscalculie. De psychische tol die wordt betaald voor deze plasticiteit van de verbale vaardigheden is dat deze vaak ten koste gaat van de visuoruimtelijke vaardigheden. logisch dat dit dan ook kwetsbaarder is door de lange verbindingsbanen en de oppervlakte.com . Bij kinderen gaat het om een centraal zenuwstelsel in ontwikkeling met een beperkt bestand aan verworven kennis en vaardigheden. De executieve functies & emotieregulatie (prefrontale cortex en het limbisch systeem): worden door een relatief groot hersengebied verzorgd.en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook geringe aanlegstoornissen kunnen een rol spelen. dit zijn evolutionair gezien recente functies die zich bij de menselijke soort snel ontwikkeld hebben.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Neuropsychologie van het kind   Vindt zijn oorsprong in onderzoek bij volwassenen. Niet alleen hersenbeschadigingen leiden tot stoornissen. Betekent dit dat de cerebrale afwijking afwezig is. (zo blijken kinderen met een aangeboren hemiplegie zelden een taalstoornis te vertonen). dysgrafie. in de 1e 20 weken van de prenatale ontwikkeling worden hersencellen gevormd en georganiseerd tot een geheel van samenhangende structuren. dyslectisch. migratie speelt hierin een rol. of dat we nog geen apparaten hebben die tot dusver toereikend zijn? Bij individuele kinderen is het in de klinische praktijk belangrijker om zich te richten op de gevolgen van het tekort in de neuropsychologische vaardigheidsstructuur voor de normale ontwikkeling dan zich te blijven richten op de mogelijke lokalisatie in de hersenen.         24 . namelijk dat de plasticiteit van de hersenen op jonge leeftijd groot en functies van getroffen hersengebieden om jonge leeftijd overgenomen kunnen worden door andere gebieden. Hersenletsel bij volwassenen leidt daarentegen tot een veel selectiever verlies van verworven kennis. Er is de laatste tijd meer oog voor de genetische etiologie. Vaak wordt er met een MRI geen afwijkingen gevonden voor bijvoorbeeld kinderen met ADHD.

Het beter kunnen verklaren van de verschijningsvorm van een stoornis. Voorlichting (wat voor testen zijn er gebruikt en wat weten wij van bepaalde functies) 6. 8) Bij voorgaand onderzoek de psychische klachten moeilijk te verklaren zijn 9) Een behandeling gestart gaat worden die geëvalueerd kan worden met neuropsychologisch onderzoek zoals medicatie of training. drugs en medicijnen). zoals: .en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling. Het bijdragen aan kwantitatieve evaluatie van behandeling (voor en nametingen) Indicaties voor neuropsychologisch onderzoek In het algemeen wordt zo’n onderzoek aangevraagd wanneer er vermoedens zijn dat leer.Ernstig schedeltrauma met contusiehaarden . Het verschaffen van een prognose (wat staat het kind te wachten in de toekomst) 4. Neuropsychologische diagnostiek kan zowel een bijdrage leveren aan de diagnostiek van de persoonlijkheidsontwikkeling als aan het in kaart brengen van de relatie tussen psychische stoornissen en de neuropsychologische vaardigheidsstructuur.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bijdrage van NP assessment aan de kinder. In het algemeen kunnen de volgende doelstellingen omschreven worden: 1.com . ADHD of syndroom van Gilles de la Tourette. 25 . kan ook leiden tot premature en dysmature geboorte.Heriditaire/familiaire achtergronden: bv heel vaak dyslexie binnen de familie 2) Er sprake is van een bekende neurologische aandoening zoals.Ernstige aangeboren of verworven neurologische aandoeningen zoals spina bifida . 5) Er sprake is van plotselinge sterke terugval in intelligentie/ ruimtelijk innemend proces 6) Er somatische ziekten bestaan.Stuvia.Prenatale blootstelling aan toxische stoffen (kwik. . .Perinatale complicaties (zuurstoftekort) . De neuropsychologische vaardigheidsstructuur kan hierbij helpen. 3) Er sprake is van een specifieke ontwikkelingsstoornis die gepaard kunnen gaan met neuropsychologische vaardigheidsstructuur (leerproblemen) 4) Er sprake is van een sterk disharmonisch profiel en of sterk inconsistente factor IQ’s. Op basis van anamnestische gegevens is neuropsychologisch onderzoek geïndiceerd: 1) Er in de anamnese problemen naar voren komen die de verdenking oproepen van disfuncties in het centraal zenuwstelsel. Het beter begrijpen van etiologie en de pathogenese 3. alcohol.Ook behandeling van neurologische aandoeningen kan leiden tot neurotoxische effecten (zoals bestraling bij leukemie). 2. lood. Formuleren van een behandelingsplan (er kan aangegeven worden wat voor tekorten er zijn en hoe deze weer aangevuld kunnen worden) 5. .en gedragsstoornissen toegeschreven kunnen worden aan stoornissen in het functioneren van de hersenen. die betrokkenheid van het centraal zenuwstelsel kunnen impliceren (aids) 7) Psychische stoornissen die vaak gepaard gaan met neuropsychologische deficiënties zoals autisme.Epilepsie: deze stoornis kan een duidelijke stempel drukken op de vroege ontwikkeling en op de leerprestaties.

Psychometrische. Hierdoor krijg je alle zwakke kanten maar ook de sterke kanten. Daarbij kan het ontwikkelingsverloop in kaart gebracht worden bij herhaald onderzoek.als de rechterkant van het lichaam. het is dan niet na te gaan of het éne met het andere samenhangt.     26 . kwalitatieve benadering  Psychometrische benadering: interpretatie van score vindt plaats volgens een kwantitatief continu model. kwalitatieve benadering versus procesgerichte. Kwalitatieve benadering: hoe wordt een bepaalde taak uitgevoerd. Bij onderzoek van perceptuele functies is het van belang rekening te houden met de waarneming via zowel de linker. Nadeel: een bepaalde testuitslag geeft geen inzicht in waarop het kind tot een resultaat is gekomen. dit geldt ook voor de motorische functies. Voordeel: het niveau van het kind kan worden vastgesteld. Dit is efficiënter en minder tijdsintensief. In het huidige neuropsychologische testonderzoek wordt vaak een geïntegreerde testbenadering gehanteerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Algemene uitgangspunten voor het opzetten van een NP onderzoek    De onderzochte gedragsafwijking moet belicht worden vanuit theorieën over hersengedragsrelaties. Er wordt vaak gekozen voor een standaardbatterij: worden altijd dezelfde taken afgenomen ongeacht de vraagstelling. Het zet een brede range van vaardigheden in kaart.com . Belangrijk is om bij het onderzoek links-rechtsverschillen in kaart te brengen. Nadeel is dat de specifieke functieproblemen los van andere functies gezien worden. De onderzoeksgegevens moeten voldoende inzicht verschaffen in de gedragsproblemen van het kind. Bij de ad hoc testbenadering is de inrichting van het onderzoek afhankelijk van de specifieke vraagstelling van het kind.Stuvia. waarbij de prestaties van het kind vergeleken wordt met een normscore. waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de psychometrische eigenschappen van een test als aan de wijze waarop het testgedrag tot stand komt.

Stuvia. Zie hieronder tabel 8. 1986) ANT Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT. visueel ruimtelijk. senso motorieke.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Neuropsychologische batterijen Halstead-reitan testbatterij (HRNB) Reintan. gericht op de zwakke kanten van het kind.6 jaar Vanaf 8 jaar Auteur Reitan en Wolfson ‘85 Reitan en Wolfson ‘85 Grant en Berg.12 jaar 4. 1978 Shallice ’82 & Krikorian ‘94 De Renzi. Is gebaseerd op theorie van Luria. een reactietijdtaak.0 t/m 11. De Sonneville. 1998) FePsy (the iron psyche) Moerland.11 jaar Vanaf 6 jaar en 5 mnd 8. fijne hand motoriek en executieve vaardigheden. Veelal zal gebruik gemaakt worden van alle drie de behandeling invalhoeken: training.0 tot 13. Een computergestuurde testbatterij voor aandacht en informatieverwerking. Luria. Bijvoorbeeld de eisen van een schoolsituatie door dyslectisch kind. maar gaat daarbij voorbij aan de essentie van Luria’s theorie. Oorspronkelijk ontwikkeld voor epilepsie. Er wordt een kwantitatieve benadering gehanteerd maar ook een kwalitatieve. Paedologisch Instituut te Duivendrecht heeft PINOK ontwikkeld voor de kids die daar zijn opgenomen. Deze batterij is opgezet om neuropsychologische vaardigheden van kinderen 8-12 jaar in kaart te brengen. vigilantie. De oorspronkelijke testbatterij was er vooral om kwantitatieve testprestaties te kunnen differtieren tussen personen met hersenletsel en zonder.de kinderversie (LNNB-CR) (Golden. Meet cognitieve vaardigheden zoals reactietijdtaken. 1996) PINOK (Vieijra 1994) Van diagnostiek naar behandeling In de afgelopen jaren is de vraag naar relevante en deskundige behandelingsadviezen vanuit NP onderzoek sterk toegenomen. Een veelbelovende nieuwe NP testbatterij voor kids van 3-12 jaar. In eerste plaats kan de behandeling gericht zijn op verbetering. 1979.0 t/m 9. Alpherts. Er is een versie voor jongere kinderen (5-8 jaar) en oudere kinderen (9-15 jaar). 1981) NEPSY (Korkman. inschakeling van de sterke kanten van het kind om ondersteuning of compensatie te verlenen en het optimaal inrichten van de omgeving. Zij is geschikt voor kids vanaf kleuterleeftijd. visueel geheugen. Ontwikkeld door Halstead en aangepast door reitan.11 jaar 9. tweede plaats op het benutten van de sterke kanten.2: Naar functiegebied geordende veel gebruikte NP test voor kinderen NP functies Plannings en uitvoeringsvaardigheden NP test Progressive Figuren Trail Making test Wisconsin Card Sorting Test Stroop test Tower of London Token Test Taaltest voor Kinderen Motor-free Visual Perception Test (MVPT-R) Tactile Form Perception test Leeftijdsbereik 5t/m 8. kan vanaf 7 jaar worden afgenomen. Golden tracht het niveau van functioneren van de verschillende gedragsfuncties te onderzoeken. Vignole ‘96 Van Bon. visueel halfveld. Bestaat uit gerichte verdeelde en volgehouden aandacht (inclusief vigiantie)taken. een hoofdrekentaak en een gezichtsherkenningtaak. gerichte en verdeelde aandacht. geheugen en leren. Hammil 1996 Benton en Hamsher 19 94 Verbale functies Perceptuele functies 27 .Nebreska Neuropsychological battery. Aldenkamp. Later hebben een aantal onderzoekers de batterij uitgebreid en aangepast aan recente ontwikkelingen.’ 48 Hammes. In Luria’s theorie staat het kwalitatieve aspect centraal.0 t/m 12 jaar Vanaf 4 jaar Vanaf 6 jaar 4. en is verdeeld in 5 ontwikkelingsdomeinen: taal. aandacht en executieve vaardigheden. Het gaat om kinderen met een laag gemiddelde intelligentie.com . In de derde plaats kan de behandeling gericht zijn op het veranderen van de omgeving. De subtests zijn gestandaardiseerd en kunnen omgezet worden in een standaardscore of percentielscore. Dit is het meest zinvol indien het onderzoek indicaties geeft over de behandelingsmogelijkheden van het kind. ‘82 Colarusso. ter ondersteuning of ter compensatie van de specifieke stoornissen.

0-13.0 t/m 11 jaar 5.0 jaar Vanaf 5.a.11 jaar Vanaf 4 jaar 5. 1974 S Drent 1988 Reynolds en Bigler 1994 De Sonneville 1996 Aandacht Vanaf 6.0 jaar Reitan en Wolfson 1985 Tiffin.0 t/m 10.0 t/m 19. 1968 Rourke e. 1973 Kalverboer en deelman 1968 Benton.0 jaar 3-0 t/m 17-11 jaar Vanaf 4 jaar Vanaf 6.0 jaar Benton en Hamsher 19 94 Reitan en Wolfson1985 Beery.Stuvia. 1988 28 . 1997 Bender 1946 Rey.11 jaar 7 t/m 13 jaar Volwassenen 5 t/m 8. Kinderversie Test of Memory and Learning (TOMAL) Amsterdamse Neuropsychologische taken (ANT) Bourdon Vos Vanaf 5.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Vingerlokalisatie Tactual Performance Test Constructieve functies Visual Motor Integration Test (VMI) Bender Gestalt Rey Complexe Figuren test Laterale Voorkeur Links-rechtsorientatie Hamm Marburger Korperkoordinationtest fur Kinder (HMKTK) Vingertapping Purdue Pegboard Grooved Pegboard 15 woordentest Benton Visual Retention Test-Revised Target Test Rivermead Behavioural Memory Test. 1974 Sivan.0 jaar Vanaf 3. 1994 Kiphard en Schilling 1970 Motoriek Geheugen Vanaf 6 jaar Vanaf 5 jaar 5 t/m 15 jaar 6-11.0 jaar Vos.com . 1992 Reitan en Davidson.0 jaar 4.11 jaar 6. 1941 Meyers en Meyers 1995 Van Strien en bouma 92 Benton en Hamsher.

maar ook met ouders/verzorgers) Visie van de leerkracht op het (dis)functioneren van het kind (sommige docenten vinden het fijn om een moeilijk functionerend kind in de klas te hebben. Relevante informatie voor het diagnostisch onderzoek:  Didactische vorderingen in relatie tot het geschatte potentieel (je kijkt naar de leeftijd van het kind en de ontwikkeling binnen het klaslokaal zoals AVI-niveaus. hoe leraren een steunfiguur kunnen zijn. In derde instantie zal gevraagd worden naar de visie van de leerkracht op de klachten en de mogelijkheden die de school te bieden heeft in het zoeken naar een oplossing in deze. Zij interpreteren de zwaarte dan ook weer anders als een docent die machteloos staat. hoe kinderen kunnen omgaan met eventuele beperkingen en een oefenplek voor sociale omgang met leeftijdsgenoten. School is niet alleen om te leren. welke methode hangt de school aan. 29 . meegegeven worden. Daarnaast spelen vriendschappen een grote rol. Sommige leerkrachten en onderzoekers geven de voorkeur aan open vragen die meer ruimte bieden. hoe is de groepssamenstelling. leermogelijkheden en de leerinstelling onderscheid en aan de andere kant het emotioneel en sociaal/gedragsmatig functioneren van het kind of de jeugdige in relatie tot de medeleerlingen en de volwassenen op school. zij vinden dit een uitdaging. na groep 6 topografie en breuken. inlichtingenformulier opvragen biedt dan uitkomst. Leerkrachten en onderwijsbegeleidingsdiensten signaleren veel van de problemen die uiteindelijk leiden tot een verwijzing naar de jeugdafdeling van bv een RIAGG. kritiek. Dit is een struikelblok voor kinds met ontwikkelingsproblemen (abstractieniveau) Psychosociaal functioneren binnen de context van de school (wat is de positie van het kind in de groep. wat zijn de mediërende mogelijkheden die de school te bieden heeft? Een ander deel betreft het functioneren van het kind binnen deze school: de schoolvorderingen. Bij het verzamelen van informatie speelt een aantal facetten een rol:  Een deel betreft de school als organisatie. Het schoolinlichtingenformulier zal aan de ouders/verzorgers en boven de leeftijd van 12 jaar aan de betreffende jeugdigen.Stuvia.   Wijze van inwinnen van schoolinformatie: Privacy: Leraren mogen niet zomaar ‘’geheime’’ informatie verschaffen. meestal in combinatie met een CBCL. in wat voor groep zit het kind. Bij evaluatie zou herwinnen van schoolinlichtingen een vast agenda punt moeten zijn. In de praktijk worden schoolinlichtingen op verschillende manier opgevraagd. en bij jeugdigen vanaf 11 jaar een YSF. voorzien van een ondertekende instemming.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 9: Aanvullende informatie over het schoolse functioneren Met recht wordt school in het verlengde van de thuissituatie als tweede milieu aangeduid. hoe reageert het op waardering. Op school zien kinderen hoe het anders kan. Veelal wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Versie van de TRF (of voor jonge kinderen de CTRF). maar ook kan school in belangrijke mate beschermen tegen risico’s in de ontwikkeling. daarbij is het belangrijk dat de docent kan vertellen hoe het staat met de betrokkenheid van ouders)   Terugrapportage naar school Er kan een adviesgesprek plaats vinden met de school van het kind.com . welk type onderwijs geniet het kind. straf. hoeveel leerkrachten heeft het kind. kwaliteit van het contact van de leerkracht met het kind.

pariteit. Nagaan of er bijvoorbeeld in de familie sprake is van hyperactiviteit. opgelopen verwondingen Neonatale: klinisch dysmatuur. zwangerschapsduur. Bij voorkeur via het ontwikkelingsmodel van Tanner. vacuumextractie. medicatie. Basisscreening: goed kijken als begin & (hetero)anamnese Het opzetten van de medische bril als psychiater en kijken of er medisch gezien bijzonderheden zijn. dit lijkt mij geen relevante informatie voor het tentamen. zie bladzijde 188/189/190) Aanvullend laboratorium.en jeugdpsychiatrische patiënten lichamelijk te onderzoeken. agpar score. leer.en neonatale risicofactoren  Prenatale factoren (leeftijd van moeder. psychiatrische behandeling.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 10: Aanvullende informatie over het lichamelijk functioneren Lichamelijke aandoeningen worden meer aangetroffen bij psychiatrische patiënten dan in de algemene bevolking.en beeldvormend hersenonderzoek Het is een goede gewoonte opgenomen kinder. spontane abortus in geschiedenis. stuitligging.en geboorteanamnese en de vroege ontwikkelingsgeschiedenis kan belangrijke nieuwe informatie aandragen over het lichamelijk functioneren. Denk dan aan multigene erfelijke factoren. epiduraal anaesthesie. Lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek omvat het meten van lengte. uitgezakte navelstreng/omstrengeling.com . Een laatste onderdeel van de anamnese is de familieanamnese. ernstige infecties tijdens zwangerschap. bloedverlies tijdens zwangerschap. anemie die leidt tot transfusie etc. 30 . eiwit in de urine. hoofdomtrek.   Het systematisch uitvragen van de zwangerschaps. peri. (voor meer informatie over het lichamelijke onderzoek zie het boek. De aandoening kan ook de stoornis veroorzaken zoals een koortsdelier/tubereuze sclerose. zuurstof toediening. Lichamelijke signalen kunnen attenderen op mogelijke oorzaak van gedragsproblemen zoals door blauwe plekken (mishandeling). Pre-. Factoren tijdens de bevalling (tweeling of meerling. zwakbegaafdheid etc.Stuvia. bloeddruk.of leesproblemen. concentratiezwakte en impulsiviteit. bloeddruk en pols en bij kinderen van 8 jaar en ouder het evalueren van de puberteitsontwikkeling. vruchtwater. diabetes of epilepsie bij moeder. gewicht. De medische voorgeschiedenis moet binnen de (hetero) anamnese bekeken worden en de tractus (centraal zenuwstelsel)-anamnese doorgenomen worden. Doorgaans wordt dan routine matig screenend laboratorium onderzoek verricht. dysmaturiteit.

Neuro psychiatrische beelden .en alcoholmisbruik.Seksueel-overdraagbare aandoeningen . Daarnaast is het belangrijk lichamelijk onderzoek te doen bij: . 31 .com .Stuvia. Omdat bij 20-30% van de kinderen met autisme een vergrote hoofdomtrek (boven 97e percentiel) is gevonden en de betekenis hiervan onduidelijk is.Somatoforme beelden . is het nuttig om de hoofdomtrekking verder in de ontwikkeling bij te houden.Stemmingsstoornissen . inclusief het opmeten van de hoofdomtrek.Eetstoornissen . het onderzoek van fysieke stigmata en soft signs.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Richtlijnen voor het lichamelijk en aanvullend onderzoek bij bepaalde psychiatrische syndromen Bij autisme en andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen dient uitvoerig lichamelijk onderzoek plaats te vinden.Drugs.

en hechtingsstoornissen bij het jonge kind Inleiding Een nieuwe psychische triade komt tot stand zodra een vrouw moeder wordt.59 Voedingsstoornis op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd Onder overige stoornissen van de zuigelingenleeftijd.com . medisch-somatische voorgeschiedenis.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 11. hulpverleningsgeschiedenis. Toelichting: Een belangrijk deel zal gewijd zijn aan observeren door bv interactief spel. crèche. rijping etc) 2) Reactie van het kind op de onderzoekssituatie (adaptie) 3) Regulatie (State regulation. Iedere onderzoeker kan zijn eigen schema gebruiken. agressie) 4) Motoriek (Grove en fijne motoriek) 5) Spraak en taal 6) Denken (specifieke angsten. gezinsanamnese. hygiëne. Psychiatrisch onderzoekschema voor baby’s en peuters 1) Uiterlijke verschijning (lichaamslengte. Onder de hoofdcategorie voedingsstoornissen en eetstoornissen op de zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd staan vermeld: 307. Als hulpverlener is het belangrijk dat de moeder zich veilig bij jou kan voelen. Er dient gelet te worden op hoe er tegen/over het kind wordt gesproken (affectie). directe observatie van het kind met onderzoeker. 2) emotioneel involveren in haar baby 3) noodzakelijke supportsysteem creëren 4) transformatie van vrouw naar moeder. voorgeschiedenis van de ouders Psychiatrische observatie: ouders & kind. kind. gewicht. kinderleeftijd of adolescentie niet nader omschreven Psychiatrische onderzoeksmiddelen van baby’s en peuters       Bronnen van informatie: ouders. consultatiebureau Hetero-anamnese: speciele anamnese. aandacht. Bij het kind moet gelet worden op oogcontact. hallucinaties) 32 . SSP (Strange Situation Procedure): wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hechting. 1) leven in baby houden en doen groeien.53 Ruminatiestoornis 307. dromen. Stern (motherhood constellation) beschrijft vier opgaven waarvoor de nieuwe moeder zicht geplaatst ziet. Verslaglegging van het psychiatrische toestandsbeeld volgens schema Gestructureerde en gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten Diagnostische formulering en classificatie aan de hand van: DSM of ICD of de DC: 0-3.9 Stoornis van de zuigelingenleeftijd. verbaal/non-verbale communicatie.52 PICA 307. sensorische regulatie. De rol van onderzoekers is observator. gezinsobservatie. activiteitsniveau. dissociatie. participerend observator en van initieerde van nieuwe interacties en uitlokker van nog niet getoond gedrag. anders zal zij niets loslaten. huisarts. frustratietolerantie. kinderleeftijd of adolescentie staan verder nog: 313.1 Groei-.Stuvia. ontwikkelingsgeschiedenis. regulatie.89 Reactie hechtingsstoornis van de zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd 313. maar er is een bruikbaar en tamelijk compleet Infant and Toddler Mental Status Exam (ITMSE). ongewoon gedrag.

com . Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of infancy and Childhood (DC). motorisch en gedragsschalen Patterns of arousal level and statechange Sociaal gedrag. impulsief 4) Overige. Oudervragenlijst/gedragsproblemen Family-center transdisciplinary assessment process. van aandachtsprocessen en van affectieve processen. de individuele psychopathologie in het licht van lichamelijk en geestelijke ontwikkeling. motorisch gedrag Ontwikkelingsniveau. Zero tot Three.    Regulatiestoornissen bij het jonge kind  Er bestaan dan proberen in het reguleren van fysiologische. algemene intelligentie. 3) Motorisch gedesorganiseerd. Vier typen regulatiestoornissen: 1) Hypersensitief met als gedragskenmerk: angstig en behoedzaam.5-7 jaar 2-3 jaar 0-36 maanden Mentale.  33 . adaptie. Het kind laat problemen zien in het organiseren van de ‘calm alert state’of van een positieve gemoedstoestand. high risk baby’s 0-6. sensorische en motorische processen.5 jaar 2. 2) Onder reagerend met als gedragskenmerk: teruggetrokken en niet geëngageerd. in zichzelf opgaan. negativistisch en ongehoorzaam. Formuleren van de diagnose en classificeren  Het proces met uitmonden in een multifactoriële diagnose: een beschrijving van de vastgestelde problemen. taal.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7) 8) 9) 10) Stemming en affect (emoties) Spel Cognitief functioneren Relatievorming Gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten kunnen gebruikt worden als aanvulling op het bovengeschetste observatie-onderzoek. Gestandaardiseerde instrumenten voor het onderzoek van baby’s en peuters: Bayley Scales of Infant Development Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Schale (NBAS) Denver Ontwikkeling Screening test (DOS) Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest (SON) CBCL Infant-Toddler Developmental 1-42 maanden Neonaten. Er is een classificatiesysteem voor de eerste drie jaar. dyadische en interactionele context. van de predisponerende factoren en een analyse van ongunstige en beschermende omstandigheden.Stuvia. Daarna is het pas mogelijk om de diagnose onder te brengen in multiaxiaal systeem De DSM-IV/ICD-10 ontbreekt het aan leeftijdsspecifieke en ontwikkelingspsychologische criteria.

komt meest voor bij mentaal geretardeerde. De diagnostiek berust op rapportage van ouders en peuterspeelzaalleiding. Meestal is er geen probleem tussen moeder-kind relatie. Het is een zeldzaam voorkomende groeistoornis geassocieerd met emotionele deprivatie. vertraagde ontwikkeling . FIT chronische ondervoeding.Hechting: begin 2-8 maanden. De psychomotore ontwikkeling lijkt stil te staan) Chatoor introduceerde een ontwikkelingsmodel voor failure to thrive.Psychogene ruminatie: met vroeg begin tussen 0. gebrekkige wederkerigheid. Hechtingsstoornissen bij het jonge kind De DSM-IV rept alleen over reactieve hechtingsstoornissen.0 maanden.Zelfstimulerende ruminatie: vooral gezien bij verstandelijk gehandicapten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Groeistoornissen De volgende beelden worden hieronder gerekend: 1) Failure to thrive (ernstig probleem. gebrek wederkerig en plezier in relatie.52. meestal symptoom. diagnostische kenmerken zijn dat gewicht en lengte gedaald moeten zijn beneden de derde percentiel (p3). De diagnostiek berust op een nauwkeurige anamnese met betrekking tot voorgeschiedenis en vrij acuut begin van klachten.Stuvia. Hieruit kwamen drie typen van gehechtheid voort: 1) 2) 3) 4) Veilig gehecht: exploratie en nabijheid zoekend gedrag in balans Onveilig/vermijdend: minimaliseren van het nabijheidzoekende gedrag Onveilig/afwerend: maximaliseren van het nabijheid zoekend gedrag. 3) Ruminatiestoornis: Je hebt twee typen te onderscheiden . autistische en verwaarloosde kinderen.7-17. 4) Psychosociale dwerggroei: Heeft geen aparte categorie in de DSM-IV. voedselweigering langer dan 1 maand. vertraagde groei van de epifysair schijven.com . Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde type: tegenstrijd gehechtheidsgedrag. De diagnose kan gesteld worden op basis van geconstateerde vertraagde (bot) groei. tamelijk vaak lichamelijke factoren . Als het beeld duidelijk kan dit geclassificeerd worden in de DSM-IV (Voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd) 2) PICA: (pas pathologisch te noemen als het persisteert op een leeftijd waarop het eten van niet eetbare zaken niet meer gewoon is en langer duurt dan een maand). hierin staan drie stadia: . ontwikkelingsvertraging op gebied van motorische ontwikkeling en spraak/taal. met een later begin. soms zelf tot cachexie toe. De diagnostiek berust ook hier op rapportage door ouders en verzorgers. Classificatie is volgens de DSM mogelijk onder 307. de zogenaamde Strange Situation Procedure (SSP). emotionele kwetsbaarheid moeder. angst van moeder leidt tot eetstrijd. tekort aan responsief gedrag zoals glimlachen. Kenmerken: groeiretardatie. Classificatie onder DSM is mogelijk. Specifiek diagnostiek is er niet. psychosociale stress. verslikken) ontstaat er een fobisch reactie. 34 . 5) Posttraumatisch voedingsstoornis: Door traumatische ervaring met voedsel (sondevoeding. depressieve moeder. In 1978 ontwikkelde Ainsworth en medewerkers een classificatie van gehechtheidspatronen op basis van een laboratoriumsituatie. Door Bowlby’s monografie (1951) heeft hechting een grote vlucht gemaakt.Homeostase: begin 0-3 maanden.Seperatie/indidivu fase oftewel infantiele anorexia: begin tussen 6 maanden en 3 jaar. komt ook voor bij normaal ontwikkelde kinderen .

Het psychiatrisch onderzoek van hechtingsstoornissen dient door middel van anamnese en observatie gericht te zijn op de relatie en relatieontwikkeling van het kind met zijn hechtingsfiguren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De validiteit en stabiliteit van een gehechtheidspatroon bleek groot en predictieve validiteit kon worden aangetoond.Stuvia. Om deze reden werkte Zeanah. Er is een Adult Attachment Interview ontwikkeld om de interne presentaties van volwassenen tot hun eigen gehechtheidsrelaties in kaart te brengen. te vrij exploratie. Er is pas sprake van een stoornis wanneer ontwikkeling afwijkend wordt. 2) Indisriminate attachment disorder.com . Mammen en Lieberman een classificatie uit waarin vijf types worden uitgewerkt: 1)Nonattached attachment disorder. De reactieve hechtingsstoornissen in de DSM-IV leunen wel erg sterk op pathologische zorg voor het kind en de negatieve gevolgen daarvan. kind bekommert zich om ouder) Disrupted attachment: massaal verdriet en rouwactie bij verlies gehechtheidsfiguur. 5) Role-reversed attachment disorder. 3) Inhibited attachment disorder 4) Aggressive attachment disorder. Reactieve hechtingsstoornissen zijn onder te verdelen in: Nonattachement disorder: geen voorkeursgehechtheid (emotioneel teruggetrokken of gewoon a-selectief) Disordered attachment: verstoringen in gebruik veilige basis (extreem aanklampen. 35 .

Pseudo-insomnie is wanneer de klachten niet voldoen aan de eisen namelijk geen weerslag heeft op het dagelijkse leven. patiënt voelt zich uitgerust.  Diagnostische procedures  Klachtenanamnese (aard. dag erna weten zij vaak niet meer wat zij/hij heeft gedroomd. effect eerdere pogingen)  Slaapdagboek (enkele weken bijhouden. Insomnie kan ook gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen zoals spiercontracties (myoclonus nocturna).  Er zijn daarnaast nog specifieke hypersomnien: 1) Narcolepsie: inslapen overdag met evt kataplexy oftewel spierverslapping.  Slaapwandelen: uitdrukkingsloos.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 11. Wanneer geen psychiatrische of lichamelijke stoornis ten grondslag ligt spreken we van: primaire insomnia (acuut/emotioneel belastend gebeuren of chronisch/er gebeurt vaak iets vooraf en het moeilijke inslapen wordt dan bv een gewoonte). angstig kind niet echt wakker. Het is bij het afnemen van onderzoek belangrijk om het gezin mee te nemen in het onderzoek. moeilijk te wekken.Stuvia. epilepsieaanvallen.2 Slaapstoornissen Je zal slaapproblemen moeten zien in het licht van normaal slaapgedrag. Stoornissen op latere leeftijd  Abnormaal gedrag tijdens slapen  Nachtmerrie: wakker schrikken uit beangstigende droom  Pavor nocturnis: aanval met paniekerige schreeuw. In en doorslaapproblemen (Insomnie)  Meestal ontstaan in en doorslaapproblemen door ontwikkelingsconflicten en gaat dit vanzelf weer over.com . psychologisch invloeden en klinische beelden. 2) Slaapapnoe: overmatig slapen door zeer gefragmenteerd slapen (ademnood)  Slapen op ongewenste tijdstippen Bij een baby duurt het even voordat de 25 uurs lichamelijke klok aangepast is aan de 24 uur klok. frequentie uitgevraagd.    Overmatig slapen (hypersomnie)  Dit kan leiden tot vertraging in cognitieve en psychomotorisch functioneren. bipolaire stoornis en schizofrenie. starend. hypnagoge hallucinaties. Kan vaker voorkomen in periode van spanning. wanneer naar bed. zeer diepe langdurige slaap in de nacht en meerdere slaapepisodes overdag. Psychiatrische stoornissen waarbij vaak insomnie voorkomt zijn angst-stemmingsen dwangstoornissen & pervasieve ontwikkelingsstoornis. rusteloze benen of bepaalde medicatie (farmacogene insomnia). slaapparalyse (niet kunnen bewegen). Soms is hypersomnie een gevolg van een samenspel tussen lichamelijke en psychiatrische factoren. duur. Als er geen samenhang bestaat: primaire hypersomnie. ouders slapen etc) Slaapcentra (Er wordt nagegaan hoelang het duurt voor het kind inslaapt)  36 . je wordt verward wakker. daarnaast kunnen neurologische stoornissen leiden tot hypersomnie. bewegingen gecoördineerd. tijd inslapen. een psychose.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Hoofdstuk 11.3 Genderidentiteitsstoornis
Inleiding - Genderidentiteit omvat tevredenheid met en acceptatie van de toegewezen sekse, genoegen kunnen beleven aan het lichamelijk functioneren, het kunnen vertonen van leeftijdsadequate seksuele interesses, behoeften en gedragingen en het kunnen omgaan met agressie. - Genderdysforie betekent onvrede met de gender. - Crossgenderidentificatie is identificatie met de tegenovergestelde gender - Crossgenderrolgedrag is gedrag dat stereotiep is voor de tegenovergestelde gender. De meest ernstige vorm van GIS oftewel gender identiteitsstoornis is als er sprake moet zijn van een stoornis in de genderidentificatie, als in het genderrolgedrag. Korte omschrijving DSM: A) Een sterke en aanhoudende genderidentificatie met het andere geslacht (niet slechts een verlangen) B) Zich voortdurend niet op zijn/haar gemak voelen met zijn of haar sekse of het gevoel hebben dat het niet juist is zich volgens de genderrol van deze sekse te gedragen. C) De stoornis komt niet gelijktijdig met een lichamelijke interseks aandoening voor. D) De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren op andere belangrijke terreinen. Vormen van genderdysforie bij jeugdigen - Transseksualiteit: dit is de meest extreme vorm, hierbij is de onvrede over de biologische sekse zo sterk dat een geslachtsverandering gewenst wordt. - Fetisjistisch transvestisme/ travestie: deze jeugdigen zijn tevreden over hun geslachtsorganen. Er is een hoge comorbiditeit van GIS met een separatieangststoornis. Bij de GIS staat de crossgenderidentificatie en het rolgedrag in dienst van de fantasie van het andere geslacht te willen zijn. Genderdysforie is een zeldzame aandoening, meisjes met deze aandoening worden minder vaak aangemeld dan jongens. Dit komt puur omdat meisjes meer geaccepteerd worden binnen deze maatschappij als zij zich meer ‘’jongensachtig’’ gedragen. Als een meisje zich dus wel aanmeldt is er vaak sprake van een zeer ernstige vorm van GIS.       Diagnostiek/behandeling is op jonge leeftijd nodig omdat kinderen met een genderdysforie vaak lijden onder hun stoornis. Soms zo sterk dat suïcide hun enige oplossing nog is. Een seperatieangststoornis wordt relatief vaak gevonden, vooral bij jongens met GIS. De diagnose kan alleen gesteld worden als deze wens ten minste twee jaar heeft geduurd en de puberteit bereikt is. Genderdysforie kan zich namelijk ook voordoen in een psychose. Hormonale behandeling met als uiteindelijk doel geslachtsaanpassing is alleen geïndiceerd als er sprake is van transseksualiteit en lijdensdruk. Genderdysforie bij kinderen met een stoornis in de ontwikkeling van de geslachtsorganen Kinderen die geboren worden met een stoornis in de ontwikkeling van de geslachtsorganen vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van genderdysforie.

37

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

 

Een GIS bij een kind met een interseks aandoening wordt geclassificeerd als Gender Identiteitsstoornis Niet Anderszins Omschreven omdat de oorsprong van de stoornis en de inhoudelijk verschilt van die van kinderen zonder een somatische aandoening. Kinderen met een interseks aandoening vormen ook een risicogroep voor het ontwikkelen van psychopathologie. Klinische beoordelingsformulier voor Kerngedragskenmerken van de GIS op kinderleeftijd: - Beweringen over de identiteit (kind uit bv wens om ander geslacht te willen) - Onvrede met de anatomie (uit regelmatig afkeer over geslachtsdeel) - Cross-dressing (jongensachtig of meisjesachtig gekleed) - Speelgoed en spel (voorkeur voor de andere sekse) - Relaties met leeftijdgenoten (liefst spelen met de andere sekse) - Psychomotoriek (kenmerkend voor het andere geslacht) - Wild spel (bij jongens afkeer van wild spel, meisjes juist wild spel)

Het gender constantie interview van Slaby en Frey is gebaseerd op de volgende stadia:  Etiketteren: van zichzelf en daarna de ander als jongen of meisje. Het etiketteren van de eigen gender begint op 2-jarige leeftijd, het benoemen van gender van andere op 3-jarige leeftijd. Genderconstantie (begrip van onveranderbaarheid van sekse) wordt op 4-jarige leeftijd bereikt. De bewering van de andere sekse te zijn kan dan ook pas na het 4e levensjaarwijze op een GIS. Stabiliteit: herkennen van het permanent zijn van de gender in de tijd. Motief: kennis dat de gender niet kan veranderen ook al zou men het willen. Constantie: kennis dat de gender van zichzelf en de ander onveranderlijk is ondanks veranderingen in activiteit, uiterlijk en dergelijke.

  

Meetinstrumenten    Gender constantie interview (Slaby en Frey). Gender Identiteits Interview voor Kinderen: om een indruk te krijgen van de genderidentificatie (zie blz. 234 voor dit interview). Genderrolobservatietest (Zucker): omvat twee spelsituaties. Kinderen kunnen 5 minuten spelen met typisch jongen- en meisjes speelgoed en 5 minuten met verkleedkleren die typisch meisjes of jongensachtig zijn. Het kind wordt geobserveerd. Jongens met genderdysforie hebben vaak een voorkeur voor heel speciaal meisjesspeelgoed (barbies en prinsessen). De mens teken test, teken jezelf (projectief)

Voor een overzicht van de meetinstrumenten zie tabel 11.3.4. op blz. 236.

38

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

11.4 Eetstoornissen bij de adolescent
   In Nederland heerst er een piek in het ontstaan van anorexia, namelijk 14 tot 19 jaar. Als het eerder begint wordt het early onset genoemd, en later; late onset. Onderzoek naar adolescenten en anorexia is nogal beperkt. Slecht 1 op de 10 anorexia patiënten zijn een man. Er wordt vaak gesproken over een toename van anorexia. Dit is nog niet bewezen. Richard morton schreef de eerste gedetailleerde medische beschrijving van de hedendaagse anorexia nervosa. Eerst werd het gezien als een endocriene ziekte, pas later werd het tot psychiatrische ziektebeeld gerekend. Er is sprake van boulimia nervosa (het hebben van vreetbuien, waarbij stress een oorzakelijke factor lijkt) indien een patiënt geen anorexia in de voorgeschiedenis heeft gehad, bij het stellen van de diagnose heeft anorexia prioriteit boven boulimia

DSM-IV Criteria voor Anorexia A) Weigering het lichaamsgewicht te handhaven B) Intense angst om dik te worden C) Stoornis in de manier waarop hij/zij haar lichaam beleeft D) Amenorroe, afwezigheid van menstruele cycli. DSM-IV Criteria voor Boulimia Nervosa A) Recidiverende episoden van vreetbuien B) Recidiverend compensatie gedrag C) De vreetbuien en compensatie gedrag komen beide gemiddeld ten minste tweemaal per week gedurende drie maanden voor. D) Het oordeel over zichzelf wordt in onevenredige mate beïnvloed door lichaamsvorm/gewicht. E) De stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episoden van anorexia nervosa. In de huidige DSM bestaat de categorie ‘eetstoornissen’ uit drie eetstoornissen, namelijk anorexia, boulimia en eetstoornis-niet-anderszins-omschreven. Bovendien worden anorexia en boulimia onderverdeeld in twee subtypen: - Voor anorexia zijn dat het restrictieve (rigide) type en het purgerende type (braken, laxeren). - Voor boulimia zijn dat het purgerende type en het niet-purgerende type. Kritiekpunten t.a.v. de criteria van de DSM-IV wat betreft anorexia: - Criterium aangaande gewicht: dit criterium is moeilijk toepasbaar op de in lengte en gewicht groeiende adolescent. - Criterium rond menstruele cycli: in de vroege adolescentie kunnen de menstruele cycli nog zeer onregelmatig en onvoorspelbaar zijn. - Criterium rond lichaamsbeleving: voor het vaststellen van een gestoorde lichaamsbeleving is het nodig dat een bepaald niveau in de cognitieve ontwikkeling bereikt is. Dit komt in de adolescentie pas tot ontwikkeling. - Indien vasthouden strenge criteria (anorexia, alle criteria & Boulimia, frequentie vreetbuien): Dit kan leiden tot onderdiagnosticering, terwijl het juist belangrijk is dat anorexia tijdig wordt ontdekt. Kritiekpunten t.a.v. de criteria van de DSM-IV wat betreft boulimia: -Criterium rond vreetbui: de vreetbuien en het purgeren moeten beide gemiddeld ten minste 2 maal per week gedurende 3 maanden voorkomen. Kinderen en adolescenten voldoen hier vaak niet aan. 39

Een goede werkrelatie is hierbij van essentieel belang. Intergenerationeel gezien blijken moeders van patiënten vaak ook een vorm van een eetstoornis te hebben (gehad). gestagneerde lengtegroei. Grote angst om dik te worden. 40 . Er zijn bij eetstoornissen drie kernsymptomen (trias) in meer of mindere mate aanwezig: a. Afvallen met een steeds kritischer blik op het lichaam. bovendien is gezinstherapie regelmatig effectiever dan individuele therapie. gestoord lichaamsbeeld. 2. d. 4. Anamnese: het is niet makkelijk een anamnese af te nemen. Obsessief bezig zijn met eten en gewicht. 3. Aanmelding: meestal vindt verwijzing onvrijwillig plaats. omdat bij de patiënt het besef ontbreekt dat er sprake is van een stoornis. Kost veel tijd in de vorm van scoring en training. zoals bij interviews. De meest gangbare interviews zijn Eating Disorder Examination en Structured interview for Anorexia and Bulimia. activiteiten zijn geheel gericht op het afvallen. Lask en Bryant-Waugh hebben een diagnostische checklist met de volgende punten. Het is belangrijk ook ‘milde vormen’ te onderkennen. omdat ontkenning van de klachten zeer specifiek is voor deze patiënten. hiervoor beschreef Woodside 5 belangrijke signalen: a. Afvallen met een toenemend sociaal isolement. omdat de patiënt de symptomen niet aan iemand hoeft te vertellen. energie inname. er zal een stoornis in de lichaamsbeleving optreden. c. daarbuiten zijn ze geneigd de symptomen en ziekte te ontkennen.com . vertraagde puberteitsontwikkeling. Degene met het risico op een eetstoornis zal steeds opnieuw lagere gewichtsdoelen nastreven.Stuvia. b. angst dik worden. Het ontbreken van en de onderbrekingen in het menstruatiepatroon. De meest gangbare vragenlijsten zijn bijvoorbeeld EAT (Eating Attitudes Test). c. Het diagnostische proces 1. 1) vastgestelde voedselvermijding 2) gewichtsverlies. De anamnese moet gericht zijn op deze kernsymptomen. Zussen van patiënten hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een eetstoornis. 5. Het hebben van een gestoord lichaamsbeeld: volgens Garner moet dit symptoom opgesplitst worden in ‘verstoring in perceptie’ en ‘verstoring in cognities en affect’. Een voordeel zou kunnen zijn dat het gebruik van vragenlijsten juist prettig is. 6. enz. Gezinsonderzoek: schuldgevoelens van ouders moeten bespreekbaar gemaakt worden. Gestructureerde interview en Diagnostische checklist: een nadeel hiervan is dat de patiënten vanwege de ontkenning vaak onbetrouwbare informanten zijn. Maar dit soort interview leidt minder tot ontkenning. Somatisch onderzoek: somatische complicatie die kunnen optreden bij kinderen/jeugdigen met eetstoornissen zijn gewichtsverlies. purgeren. Afvallen in combinatie met purgeren. De moeilijkheid bij de diagnose is dat patiënten hun symptomen vaak goed weten te verbergen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Voordat de diagnose voor een eetstoornis gesteld kan worden moet eerst uitgesloten worden dat het gewichtsverlies optreedt op basis van somatische ziekten of ten gevolge van psychologische factoren. hyperactiviteit. Vragenlijsten: hiervoor geldt hetzelfde nadeel als bij punt 3. b. e. en 3) twee of meer van de volgende signalen: preoccupatie met gewicht.

automutilatie. maar heeft wel een specifiek tijdscriterium. Lijsten die door patiënt of ouders worden ingevuld.Ticstoornis niet anderszins omschreven: ticstoornissen die niet aan de criteria van bovengenoemde stoornissen voldoen. keel schrapen. 2. coprolalie. oogbewegingen. Definitie volgens DSM-IV: Een tic is een plotselinge. omdat deze kinderen erg beweeglijk zijn en daarbuiten veel lawaai produceren in het dagelijks leven. Er zijn echter wel een aantal neurologische bewegingsstoornissen waarmee ticstoornissen verward zouden kunnen worden.com . Bij veel patiënten is sprake van moeilijkheden in gedragsmatig en sociaal functioneren. Ticstoornissen worden gediagnosticeerd op grond van observatie en/of anamnese. snuiven. Enkelvoudige motorische tics: oogknipperen. Samengestelde vocale tics: woorden roepen. . Enkelvoudige vocale tics: kuchen. Vaak vertoont de problematiek raakvlakken met lichtere varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen.Stoornis van Gilles de la Tourette: hiervan is sprake als meerdere motorische tics en een of meer vocale tics aanwezig zijn. Daarbuiten is de afgrenzing met een aantal psychiatrische symptomen soms moeilijk. armbewegingen.Stuvia. Combinatie van observatie en interview. Ticstoornissen: . Er bestaat geen algemeen gebruikt meetinstrument om tics te kwantificeren. Tics kunnen enkelvoudig of samengesteld zijn. 41 . Een neurobiologische visie daarnaast is ook vereist (gevoeligheid receptoren binnen basale ganglia) Ook psychosociale factoren spelen een rol. spugen. andere mensen.Chronische motorische of vocale ticstoornis: hiervan is sprake als uitsluitend een of meerdere motorische tics of vocale tics aanwezig zijn. De duur van de tics dient ten minste 4 weken en niet langer dan 12 maanden te zijn. Indien sprake is van ADHD of ODD kan soms ook gedacht worden aan ticstoornissen. Ook problemen met de executieve functies komen vaak voor bij kinderen met ticstoornissen. springen. snelle. Ongeveer de helft van de kinderen met een ticstoornis voldoet aan de DSM-criteria voor ADHD. 3. niet-ritmische stereotiepe motorische beweging of vocale uiting. . De informatiebronnen waarop de bestaande meetinstrumenten gebaseerd zijn kunnen in drie groepen verdeeld worden: 1. echolalie Sociale vaardigheden van kinderen met ticstoornissen zijn vaak minder goed ontwikkeld dan andere vaardigheden. trekking met neus. rangschikken. terwijl ze vele malen per dag optreden gedurende tenminste een jaar. Veel patiënten kunnen de tics enige tijd onderdrukken. Samengestelde motorische tics: aanraken van voorwerpen. herhaalde. Het complete spectrum van de bij een kind aanwezige tics is lang niet altijd bij observatie aanwezig. Video-observatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 11. hoofdschudden. knorren.5 Ticstoornissen Aanleg speelt een hoofdrol bij het ontstaan van ticstoornissen.Passagere ticstoornis: stelt geen eisen aan het samen of alleen voorkomen van tics. . Laboratorium onderzoek is niet nodig. plukken aan kleding.

vast te houden of te verplaatsen. De prevalentie van het delirium op kinderleeftijd is niet bekend. Als een kind na hersenletsel opeens slecht functioneert wat betreft de executieve functies. 3) Onttrekking: Alcohol. cocaïne. opiaten. koorts. shock.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 12: Organisch Psychiatrische stoornissen Inleiding In dit hoofdstuk zullen psychiatrische stoornissen besproken worden die ontstaan door aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. antibiotica. maakt dit een verband tussen psychische symptomen en een organische factor aannemelijk. De belangrijkste aanwijzingen voor het bestaan van een organisch psychiatrische stoornis zijn het beloop en de aard van de klachten. 42 . waarneming). cafeïne. het gebruik van geneesmiddelen of een onthoudingssyndroom) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een delirium is een organisch psychiatrische stoornis met als belangrijkste symptomen een verlaagd bewustzijn. euforie. Bij patiënten met een hersenaandoening is het uitlokken van een delirium gemakkelijk. 7) Overige oorzaken: infectie. taal. huilerigheid. verdriet). benzodiazepinen 4) Deficiënties: Vitamine B1. Er wordt soms ten onrechte gesproken van het ICU syndroom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De belangrijkste oorzaken van een delirium bij kinderen en jeugdigen 1) Metabole ontregelingen: uremie. metabole ontregelingen. een toegenomen of afgenomen psychomotorische activiteit en emotionele stoornissen (angst. hyponatriemie. fenytoïne. cerebrale hyposcie. corticosteroiden.Stuvia. vastgestelde of zicht ontwikkelde dementie. Vooral bij jonge kinderen en postoperatief komt een delirium veel voor.en hyper(para)thyreodie. D) Er zijn aanwijzingen vanuit de anamnese. foliumzuur. hypo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De oorzaak van het delirium moet uitgezocht worden. lood.com . amfetaminen. Clinici zien geregeld jeugdige patiënten met een (sub)acute diffuse cerebrale disfunctie bij koorts. leverfalen 2) Geneesmiddelen/intoxicaties: Anticholinergica. Bij een delirium is het registreren. desorientatie en taalstoornis) of de ontwikkeling van een waarnemingsstoornis die niet eerder is toe te schrijven aan een reeds aanwezige. maar het lange termijn geheugen intact net als de oriëntatie in de eigen persoon. Delirium ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DSM-IV critiria A) Bewustzijnsstoornis (verminderde helderheid van het besef van de omgeving) met verminderd vermogen om de aandacht te concentreren. Daarnaast kan neuropsychologische onderzoek helpen stoornissen te objectiveren. Ziekte van Addison. lichamelijk onderzoek of lab uitslagen dat de stoornis wordt veroorzaakt door de directe fysiologische consequenties van een somatische aandoening (respectievelijk samenhangen met de intoxicatie door een middel. Een delirium zet bij kids vaak enkele dagen tevoren in met symptomen: redeloze woede. C) De stoornis ontwikkelt zich in een korte tijd (meestal uren tot dagen) en neigt ertoe in het verloop van de dag te fluctueren. benzodiazepinen. oriëntatie. Visuele hallucinaties komen veel voor bij een delirium. XTC. B) Een verandering in de cognitieve functie (zoals geheugenstoornis. 5) Intracraniële aandoeningen: traumatisch hersenletsel. opslaan en interpreteren van nieuwe info is gestoord. bij oudere patiënten ligt dit op de 20-30%. alcohol. spoedig gevolgd door slaperigheid. analgetica. fluctueert in de loop van de dag in ernst en symptomatologie en gaat meestal gepaard met een gestoord slaap-waak-ritme. intoxicaties en bij intracraniële aandoeningen. woede. corticosteroïden. 6) Endocriene stoornissen: Ziekte van Cushing. Door het fluctuerende beloop en doordat de patiënt als informant onbetrouwbaar is moet heteroanemnistische informatie naar voren komen. paddenstoelen. tumor. postoperatief. is van tijdelijke duur. subarachnoidale bloeding. anemie. ergotamine. Een delirium ontstaat doorgaans binnen enkele uren tot dagen. cannabis. een gestoorde aandacht en gestoorde cognitieve functies (geheugen. epilepsie. prikkelbaar. prikkelbaarheid. infecties.

ADHD is een risicofactor voor schedelhersenletsel.Serotoninesyndroom (Autonome disfuncties. agitatie en myoclonieen) . agitiatie en acute dystonie.Maligne Neuroleptisch Syndroom (temperatuursverhoging.com . Infantiele encefalopathie Te denken valt aan de niet-progressieve bewegingsstoornis.) .Het alcoholonthoudingsdelirium Intoxicaties Te denken valt dan aan drugs. 43 . . die ontstaat door beschadiging of disfunctioneren van onrijpe hersenen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Naast het delirium kunnen zich er nog andere syndromen ontwikkelen: .Centraal anticholinerg syndroom (droge mond. rode huid etc. Hoofdpijn. spierrigiditeit. neurocutane syndromen Dit kunnen ook vormen zijn van organisch psychiatrische stoornissen. epilepsie. middelzwaar en licht. Traumatische hersenletsel Het letsel wordt op basis van de Glasgow Coma Scale (GCS) en de Post-traumatische Amnesie (PTA) ingedeeld in ernstige.Stuvia.

De term spectrumstoornissen wordt nog breder opgevat: de ontwikkelingsstoornissen als geheel omvattend. de taalontwikkeling.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 13 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Een spectrum van pervasieve ontwikkelingsstoornissen De globale typering van deze domeinen zijn stoornissen in het contact (neiging tot interacteren). Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich onder andere de problemen van kinderen met enkelvoudige handicaps.com . De problematiek van een groep van de ernstigst gehandicapte kinderen aan de ene zijde van het spectrum wordt autisme genoemd. de motoriek. de reactie op interne en externe prikkels. het snappen en aanvoelen van sociale informatie. of samengestelde handicaps in zeer lichte mate van ernst. of bv specifieke leerstoornissen. het besturen van het gedrag zodat dit adequaat past bij de actuele sociale context en het flexibel kunnen reageren op veranderde informatie. Die ook wel specifieke ontwikkelingsstoornissen worden genoemd. Hieronder vallen kinderen met ADHD. Tussen deze twee ligt in 44 .Stuvia.

3) Het accent kan liggen op bv contactstoornis en minder op de taalontwikkeling of omgekeerd. Het kind ziet wel dat moeder boos wordt. Er bestaat een contactstoornis die zich toont als ook een communicatiestoornis.com . 4) Ontwikkelingsstoornissen evolueren met de leeftijd en presenteren zich per leeftijd weer anders. de motoriek: Bewegingen zijn vaak houterig. 1) Er kunnen problemen zijn op enkele. In de problematiek van deze kinderen lijken onder meer 4 aspecten te onderscheiden:  Zwakte in het oppakken van sociale informatie en het ontwikkelen van een vermogen tot interpretatie van de sociale context. Gedrag van kinderen met ernstige pervasieve ontwikkelingsstoornissen Er zijn minstens zes gebieden te onderscheiden. het kijkt tegen een platte wereld aan. 2) Praten: taalontwikkeling loopt achter of komt niet tot stand 3) Reageren op interne en externe informatie: Er kunnen steeds terugkerende gedragspatronen ontstaan waarbij bv bepaalde prikkels voortdurend worden opgeroepen zoals het aan. Gedrag van kinderen met minder ernstige vormen van pervasieve ontwikkelingsstoornissen Bij kinderen met een lichte variant van een ontwikkelingsstoornis vindt de ontwikkeling (de ouder ziet aan het gedrag van het kind dat de sociale informatie waarvan de ouder het kind dag in dag uit voorziet. 4) Ontwikkeling van het bewegen. 5) Sociale intelligentie en sociale intuïtie: Veel kinderen hebben moeite begrip te vormen voor wat er speelt. Het is begrijpelijk dat binnen de grote groep van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen er onderling aanzienlijk verschillen bestaan in gedrag en problematiek.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material de problematiek die wordt aangeduid met de term Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet anderszins Omschreven (PDD-NOS) In de DSM-IV is de problematiek van kinderen en jeugdigen met PDD-NOS overigens zeer summier en in negatieve termen beschreven. 6) Sociale interactie: Er is te veel sprake van eenrichtingsverkeer. meer en meer in dit gedrag wordt verdisconteerd. waarin zich problemen kunnen voordoen bij kids met ernstige pervasieve ontwikkelingsstoornissen 1) Contact: Er is sprake van een contactstoornis. op meerdere of op alle genoemde mogelijke probleemgebieden van functioneren. Het ziet als het ware met één oog.Stuvia. Naarmate de contactstoornis minder ernstig is en een kind dus wel communiceert wordt meer zichtbaar dat de wijze waarop dit gebeurt gestoord is. dit is adequaat) niet of onvoldoende plaats. ze zeggen en doen dingen op het verkeerde moment. sociaal begrip en intuïtie. 2) de symptomen kunnen binnen een domein bij het ene kind veel ernstiger dan de andere zijn.en uitdoen van een lamp. oftewel kind maakt geen (oog) contact of juist claimend oogcontact. maar snapt niet 45 .

Hoe past het kind zich aan bij verandering in de omgeving .Hoe zijn de affectieve reacties . Het kind mist een dimensie in denken. bij het ene kind is daarbij erg druk. Echter ook bij kinderen die op laag niveau functioneren kan er sprake zijn van problemen die men eerder aanduidt met de term PDD-NOS.Hoe gaat het kind om met personen . Zwakte in adequate besturing van het gedrag: het kind snapt de dubbele bodem van een sociale situatie niet. Soms wordt dit slecht herkend omdat het contact niet afwijzend of negerend is. maar wel een normale taalontwikkeling en een gemiddelde of zelfs bovengemiddelde intelligentie hebben.Hoe is de verbale en non-verbale communicatie? .com . er is dan sprake van een dubbelde handicap. Anamnese Wanneer er sprake is van een pervasieve ontwikkelingsstoornis is uit dit relaas bijna altijd de rode draad te destilleren die verwijst naar deze problematiek.Hoe zijn de visuele reacties? .Hoe is het activiteitsniveau (bewegingspatronen) .hoe is het imitatievermogen .hoe gebruikt het kind zijn lichaam . Het betreft kinderen met een duidelijke contactstoornis. Diagnostisch onderzoek van het kind zelf Een goede manier om te komen tot het directe onderzoek van het kind is het gebruik van de instructies die gelden voor de Childhood Autism Rating Scale (CARS. Renner) Bij deze rating scale worden 14 gedragsaspecten gescoord op een zeven puntsschaal. Het kind heeft daarnaast moeite met gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Hieronder de indeling van de verschillende gedragsaspecten: .Hoe gaat het kind om met niet-menselijke objecten .Hoe is het verstandelijk functioneren De jeugdige met een pervasieve stoornis bij wie eerst in de adolescentiefase de diagnose gesteld 46 . schopler. Gedrag wordt in hoge mate bepaald door intern gegenereerde actiepatronen: Het gedrag is vaak start en dwangmatig.Stuvia. zo erg zijn bepaalde dingen namelijk niet. De problematiek van de term syndroom van Asperger valt hier ook onder. Het kind is sterk geneigd om op eigen kompas te functioneren. maar juist voortdurend interacterend. De timing van dergelijke vragen is ook nog van groot belang. die sociaal houterig zijn. die functioneert als een soort van mee oordelende periscoop waardoor er reliëf ontstaat in wat het meemaakt. Het is belangrijk om open vragen te stellen aan de ouders zoals ‘’ hoe is de taalontwikkeling van pietje verlopen’’?. Kinderen met een combinatie van een verstandelijke handicap en een pervasieve ontwikkelingsstoornis (!) Ruim driekwart van de autistische kinderen functioneert op zwakzinnig niveau.Hoe zijn de auditieve reacties? .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   waarom moeder nu eigenlijk boos is geworden.Hoe zijn de reacties van de nabijheidszintuigen (reactie op vallen en stoten) . De stoornis is herkenbaar naast de verstandelijke handicap. Reichler. voortdurend interacteren de ander meer teruggetrokken. Het kind loopt bijvoorbeeld een huis binnen van een wildvreemde om een praatje mee aan te knopen.Hoe zijn de angstreacties? . op basis van observatie van het gedrag van het kind.

Daarnaast zal binnen het onderzoek meer zichtbaar worden als het kind zich op zijn gemak voelt. stoornis van Rett. Hoe meer regelmaat het onderzoek bevat des te beter het kind functioneert. Classificatie De beschrijving van de ontwikkelingsproblematiek van het kind toets je aan de DSM-IV criteria voor autisme stoornis.com . Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.Stuvia. stoornis van asperger en pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven. 47 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material gaat worden heeft: of een milde problematiek of de omgeving heeft dit lang kunnen ondervangen.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Instrument Form-E2 (meest gebruikt vroeger heette dit de Diagnostic Checklist for Behavior Disturbed Children) ABC (Autisme behavior checklist. Daarnaast is medisch onderzoek noodzakelijk (kinder neurologisch onderzoek. groot aantal motorisch. (!) Het is ALTIJD van belang om de intelligentie te meten van het kind. nieuw) CADS (Children’s Atypical Development Scale.Stuvia. 48 . klinisch genetisch onderzoek). soortgelijk instrument als bovenstaande) VISK (vragenlijst inventarisatie van Sociaal gedrag bij kinderen.com .a. onderzoek naar gedaan omdat kinderen met een a-typische stoornis vaak wordt verward met ADHD) CARS (Childhood Autism Rating Scale) AUTI-R AVZ-R (Autisme. 1980 Luteijn 1998 Barkley 1990 Checklist door ouders of leerkracht in te vullen Checklist door ouders in te vullen Checklist op basis van anamnese en observatie Schopler e.en Verwante stoornissenschaal voor Zwakzinnigen-Revisie) HBS (Handicap behavior and skills schedule) ADI-R (autism diagnostic interview-revised) ADOS-G PEP-R (psycho educational profile. cognitieve en sociale aspecten meten) AAPEP Auteur Rimland 1971 Type Checklist door ouders of leerkracht in te vullen Krug e. Slot: De kunst van het diagnosticeren is de rode draad herkennen.a. 1988 Van BerckelaerOnnes 1991 Kraijer 1999 Wing 1978 Lord 1994 Lord 1998 Schopler 1990 Mesibov 1988 Scoringsinstrument op basis van observatie Scoringsinstrument op basis van observatie Scoringsinstrument op basis van observatie Gestandaardiseerd interview Gestandaardiseerd interview Gestandaardiseerd observatie instrument Gestructureerd onderzoek Gestructureerd onderzoek (voor adolescenten en volwassenen) Behalve de AVZ-R en de VISK zijn er bijna geen instrumenten specifiek ontwikkeld voor de problemen met autisme aanverwante stoornissen.

Gedesorganiseerd gedrag en catatonie: dit kan zich in vele gedaanten voordoen. neiging tot sociale isolatie en passiviteit. 4. De prognose is slechter naarmate de aandoening zich vroeger manifesteert. Prodromale fase: fase voorafgaand aan het uitbreken van de eerste psychose. 3. 1. apathie. stemmen horen die commentaar leveren of stemmen die met elkaar converseren. voorbeelden zijn zelfverwaarlozing. affectieve vervlakking. B) De schizofrene stoornis geeft aanleiding tot een ernstige aantasting van het niveau van sociaal of beroepsmatig functioneren C) De totale duur van de symptomen bedraagt ten minste zes maanden D) Bipolaire stoornis en schizo-affectieve stoornis dienen uitgesloten te zijn E) Er mag geen sprake zijn van door drugs geïndiceerde psychose of een psychose op basis van een medische aandoening. Zo kan een patiënt als een standbeeld. symptomen hierbij zijn bijv. Gedesorganiseerde vorm: gedesorganiseerd gedrag beheerst hier het beeld. verminderde aandacht.Stuvia. Catatonie is een stoornis van het doelgerichte motorische handelen. aangezien dit in verband wordt gebracht met een grotere genetische belasting. Negatieve symptomen: bijvoorbeeld affectieve vervlakking. Formele denkstoornissen: de samenhang tussen opeenvolgende zinnen gaat verloren. waardoor de spraak als onsamenhangend of verward overkomt. De totale duur van de symptomen bestaat uit 3 fasen: 1. depressieve stemming of buitensporige sociale angst. Subclassificatie 1. Zonder adequate behandeling recidiveren 40-60% van alle eerste psychosen binnen het eerste jaar.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 14: Schizofrenie Ongeveer een half tot 1 procent van de bevolking in Westerse landen leidt aan schizofrenie. ongemakkelijker houding staan. gebrek aan hygiëne of clownesk kinderlijk gedrag. In de DSM-IV worden 4 groepen van symptomen genoemd die alle psychosen met elkaar gemeen hebben. Hallucinaties: kernsymptomen hierbij zijn het hardop uitspreken van gedachten. 49 . Wanen: voorbeelden zijn paranoïde wanen afgeluisterd en achtervolgd te worden en religieuze grootheidswanen (positief symptoom). openbaart zich in de adolescentie. De aanwezigheid van een van deze symptomen is voldoende om de diagnose schizofrenie te stellen (positief symptoom). Restfase: indien na een acute psychose bepaalde klachten blijven bestaan. De vijfde groep komt voornamelijk voor bij schizofrenie. urenlang in dezelfde. sociale isolatie en passiviteit. Bij schizofrenie dienen ten minste twee van bovenstaande 5 symptomen van psychose aanwezig te zijn gedurende een maand (hoeft er maar 1 als je stemmen hoort). 2. 2. Prodromale verschijnselen zijn bijv. 5.com . Criterium DSM A) Bij schizofrenie dienen ten minste twee van bovenstaande vijf symptomen van psychose aanwezig te zijn gedurende een maand. Psychose 3. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de aandoening is 19 jaar.

Affectieve stoornissen . 3. 2. . . waarbij psychose voorafgegaan wordt door een periode van slecht sociaal functioneren.of dagenlang in ongemakkelijke lichaamshoudingen of ze vertonen excessieve en schijnbaar ongerichte motorische activiteit. ernstige depressieve klachten. Onderzoeksmiddelen 1. Semi-gestructureerde interviews: . geringe draagkracht.en familieanamnese vormen de ruggengraat van de diagnostiek van psychotische stoornissen. . 3.Positive and Negative Symptom Scale (PANNS) met diverse observatie-items. . Psychiatrisch interview: ontwikkelingspsychologische is van belang dat schizofrene patiënten slecht in staat zijn de normale ontwikkelingstaken van de adolescentie te volbrengen.com . in plaats daarvan isoleren deze jeugdigen zich. suïcide risico.of vergiftigingswanen staan centraal.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.Dissociatieve stoornissen: deze kunnen ook gepaard gaan met hallucinaties. .en communicatiepatronen binnen het gezin. De familiaire belasting voor psychosen en affectieve stoornissen dient nauwkeurig te worden nagevraagd. Gezinsonderzoek: de onderzoeker probeert een indruk te krijgen van de interactie. Ongedifferentieerde vorm: indien de patiënt niet in eerder genoemde categorieën past. Ook de factoren die de psychose uitgelokt hebben worden nauwkeurig in kaart gebracht. in deeltijd of ambulant zal plaatsvinden.Schizofreniforme psychose: duurt 1-6 mnd en er zijn doorgaans prognostisch gunstige factoren aanwijsbaar. Genetische aanleg voor schizofrenie manifesteert zich met name wanneer het kind onder ongunstige omstandigheden. In vroeg stadium moet ingeschat worden of de behandeling klinisch.Stuvia. Differentiaal diagnostisch gezien moeten bij schizofrenie de volgende mogelijkheden overwogen worden: . Er zijn alternatieve sub classificaties voorgesteld om patiënten met goede en slechte prognose van elkaar te onderscheiden.Schizotypische persoonlijkheid: een zwakkere fenotypische manifestatie van schizofrenie. zouden een slechtere prognose hebben dan acuut beginnende psychosen. maar geen wanen of hallucinaties. De normale gerichtheid op leeftijdgenoten ontbreekt. Voor klinische behandeling pleiten. Catatone vorm: openbaart zich in de adolescentie. Psychosen met een slecht begin. namelijk in een instabiel of onveilig gezin opgroeit. 4. Paranoïde vorm: begint meestal rond het 30e jaar. diagnostische complicaties etc. . 50 .Organische stoornissen: psychosen ten gevolge van een medische aandoening. Anamnese & psychiatrisch onderzoek van de jeugdige Een degelijk uitgevoerd psychiatrisch onderzoek.Door drugs geïnduceerde psychosen.Comprehensive Assessment of Symtoms and History (CASH) gericht op spectrum van schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen.Kortdurende psychose: duurt korter dan een maand. achtervolgings. . Een adolescent die dit heeft kan in de vroege volwassenheid alsnog schizofrenie ontwikkelen. Catatone patienten volharden uren. aangevuld met een grondige ontwikkelings. Bij de speciele anamnese beschrijft de onderzoeker nauwkeurig de psychotische symptomen.Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: hierbij doen zich formele denkstoornissen voor. er komen heftige affectwisselingen voor. Ook moet worden ingeschat hoe bij het gezin de behoefte aan psycho-educatie ligt.

3. 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Luxerende factoren Het diathese-stress model gaat er vanuit dat schizofrene patiënten in aanleg een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor stress. EEG. op indicatie Semi-gestructureerde interviews Neuropsychologisch onderzoek Stoornissen in executieve functies 51 .Stuvia. wanen. Spanningsbronnen: het gaat zowel om interne als externe spanningsbronnen. aandacht en de organisatie en planning van het gedrag. Hierin worden vier voor het psychotische proces relevante categorieën beschreven die samen met de patiënt en zijn ouders ingevuld en bijgewerkt worden: 1. Hulponderzoek Laboratoriumonderzoek helpt bij de afgrenzing en de differentiaaldiagnose van door drugs geïnduceerde psychosen. 4. Op basis van dit model is door Scholte een profielschets ontwikkeld die als leidraad voor behandeling en rehabilitatie dient. Routine lichamelijk onderzoek Screening op drugs. Neuropsychologisch onderzoek zou aanvullend kunnen zijn aangezien psychotische stoornissen gepaard gaan met ernstige verstoringen van geheugen. Ziekte: het gaat zowel om waarschuwingssignalen als om symptomen. Rolgedrag: gedragingen waar de patiënt baat bij heeft of juist schade door oploopt.com . activiteiten en omgevingsfactoren: deze verhogen het welbevinden en bieden structuur en veiligheid. Onderzoek bij schizofrenie A Psychiatrisch onderzoek Ontwikkelingsanamnese Sociaal disfunctioneren Speciele anamnese Prenatale en perinatale complicaties. Beschermende vaardigheden. MRI Verhoogd voorkomen van schizofrenie in familie Niveau van Expressed Emotions B C D Somatisch onderzoek Standaard Op indicatie Gezinsonderzoek Genetische belasting Gezinsinteracties Aanvullend ond. ontwikkelingsproblemen? Hallucinaties. formele denkstoornissen Duur prodromale fase Uitlokkende factoren Geassocieerde symptomen.

lusteloosheid.p. afvallen Bij dysthymie en cyclothyme stoornis mag tijdsduur 1 jaar zijn i. zijn wereld. maar ook van overdreven gevoelens van zelfvertrouwen en overmoed. Diagnostische criteria  Stemming wordt gedefinieerd als een continu aanwezige toestand die bepalend is voor de manier waarop de mens zichzelf.    Voor classificatie van kennisstoornissen als syndroom: DSM-IV.v. Stemmingsstoornissen in de jeugd zijn recidiverend of chronisch met hoge morbiditeit en mortaliteit.p. niet anders omschreven bipolaire I stoornis bipolaire II stoornis cyclothyme stoornis bipolaire stoornis.v. sombere stemming er mag ook sprake zijn van niet-aankomen i. goede diagnostiek en snelle behandeling is dus nodig. Bij een depressieve stemming is er sprake van abnormale somberheid.com .Stuvia.en jeugd psychiaters te lang alleen met een psychodynamische bril hebben gekeken (hier is stemmingsstoornis vrij normaal binnen de ontwikkeling van een kind) en dat de stemmingsstoornis zich minder vast omschreven uit in de jeugd. Stemmingsstoornissen in de jeugd gaan ten koste van ontwikkeling (sociaal-cognitief. recidiverend dysthyme stoornis depressieve stoornis. De reden hiervan is waarschijnlijk dat kinder.p. Bij stemmingsstoornissen gaat het om stoornissen in de dimensie somber-euforisch. een verloop en een afloop. eenmalige episode depressieve stoornis. Van een stemmingsstoornis als syndroom is sprake als er een complex van symptomen is met een begin. ontvlambaarheid. 2 jaar Diagnostische criteria van de depressieve stoornis (unipolaire depressie) Er dienen tenminste 5 symptomen aanwezig te zijn uit een lijst van 9 (waaronder symptoom 1 of 2 minimaal 2 weken) De symptomen voldoen niet aan criteria gemengde episode De symptomen veroorzaken lijden/ beperkingen in het functioneren Er is geen organische oorzaak aantoonbaar 52 . Bij een manische stemming kan er sprake zijn van abnormale vrolijkheid. waarin de depressieve of manische stemming een kernsymptoom is.v. zijn verleden en zijn toekomst ervaart.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 15: Stemmingsstoornissen Pas de laatste 15 jaar is het bestaan van depressie bij kinderen (prevalentie 2-5%)en jongeren (prevalentie 10-20%) gedocumenteerd. intermenselijk en ouder-kind relatie). deze onderscheidt:         depressieve stoornis. ongeïnteresseerdheid en een onvermogen om nog ergens van te kunnen genieten. niet anders omschreven Aanpassing criteria voor jeugd:    er mag ook sprake zijn van geprikkelde stemming i.

com . buitensporige of onterechte schuldgevoelens) knappen even snel op met antidepressiva als niet melancholische (in tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht). psychomotore remming. in de DSM worden de psychotische kenmerken ondergebracht bij de criteria voor de ernst van de stoornis die wordt onderverdeeld in 1 licht t/m 6 volledig in remissie. loodzware vermoeidheid. gewichtstoename. Is genetisch anders en reageert anders op medicijnen (MAO remmers ipv tricyclische antidepressiva) dan “normale” depressie. Melancholische depressies (verlies van interesse en plezier in alle of bijna alle activiteiten.Stemmingscongruente psychotische kenmerken: wanen/hallucinaties wat de inhoud betreft in overeenstemming met typische depressieve thema’s (dood. schuld. gewichtsverlies en remming) Negatieve cognities (negatief zelfbeeld. slapeloosheid of overmatig slapen (insomnia/hypersomnia) 5. anhedonie en hypersomnie Hoe hoger de leeftijd hoe meer dag schommelingen. Psychotische kenmerken. duidelijk andere kwaliteit van de depressieve stemming. suïcidale ideaties) Angstsymptomen Bij de diagnose depressieve stoornis kunnen verder in de DSM-IV nog de volgende bijzonderheden worden aangegeven 1. wanen. Voorheen werd het een endogene depressie genoemd. geen melancholie. Atypische kenmerken. gewichtsverandering of eetlustverandering 4. Bij de psychotische kenmerken dient gespecificeerd te worden of er sprake is van: . gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens 8. besluiteloosheid of concentratieproblemen 9.Stuvia. moeheid of verlies van energie 7. terugkerende gedachten aan de dood of aan suïcide.    Melancholische symptomen (verlies van plezier. 3. psychomotore agitatie. tekort schieten) 53 . in de morgen vroegtijdig ontwaken. of een suïcidepoging Bij jeugd is er soms andere verdeling/ expressie depressieve symptomen. Melancholische kenmerken. psychomotorische agitatie of remming 6. Eerste episode of recidief 2. dus onderscheid is waarschijnlijk niet meer heel zinvol. ziekte. duidelijke vermindering van interesse of een duidelijke vermindering van plezier 3. auditieve hallucinaties Kinderen > 12 jaar: meer hulpeloosheid en hopeloosheid. hypersomnia. geremdheid en anhedonie Suïcidale gedachten. duidelijk verminderde eetlust. Kenmerken zijn: reactiviteit.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - De stoornis is geen normale reactie op verlies dierbare Symptomen van criterium A: 1. depressieve stemming 2. karaktereigenschap van gevoeligheid voor afwijzing. slapeloosheid en slechte concentratie komen in alle leeftijd evenveel voor Onderzoek heeft laten zien dat depressieve jeugdigen onder te verdelen viel in clusters op basis van de symptomatologie. Depressie met deze kenmerken begint meestal in adolescentie en komt meer voor bij jong volwassenen. in de morgen het hevigst. 4. verschillend per leeftijd:     Kinderen < 12 jaar: meer lichamelijke klachten.

komen er ook gemende symptomen voor.Gemengde episode = naast depressieve en (hypo)manische episoden. 7. minimaal 4 symptomen): 1. recidiveren en het switchen van een unipolaire naar een bipolaire stoornis. Het is onduidelijk of deze depressie een ander type depressie is. wel blijkt dat deze kinderen en jeugdigen 20-40% kans lopen om binnen vijf jaar een manie te ontwikkelen (bipolaire stoornis). onverstandige investeringen. manische. 4. gemengde of hypomane episode is opgetreden.De manische episode/bipolaire I stoornis = duidelijke beperkingen in werk. Seizoensgebonden patroon. Indien deze psychotische kenmerken ook buiten de depressieve episode voorkomen moet je gaan kijken naar de diagnose schizofrenie. 7. De stoornis begint in 75% van de gevallen met één of meer depressieve episoden. sociale activiteiten en in de relaties met anderen of dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is om schade voor zichzelf of anderen te voorkomen of dat er psychotische kenmerken zijn. . Rapid cycling.Stuvia. vaak bij jeugd. In de adolescentie leveren deze stemmingsincongruente psychotische kenmerken een lastig diagnostisch probleem op. De dysthyme stoornis bij kinderen wordt gekenmerkt door een vroeg begin en een langdurig beloop. Kinderen met een depressie hebben 20-40% kans om een bipolaire stoornis te ontwikkelen voor hun 25e jaar. herstel. In 28% van de gevallen is een depressie vaak het begin van een bipolaire stoornis. seksuele indiscreties . school. Grootheidsideeën/ opgeblazen eigenwaarde afgenomen behoefte aan slaap spreekdrang/ spraakzamer dan normaal gedachtevlucht verhoogde afleidbaarheid toeneming doelgerichte activiteit (sociaal/werk/school/ seksueel/psychomotorisch) overmatige aangename activiteiten met pijnlijke gevolgen: koopwoede.com . waarbij minimaal 3 van de symptomen aanwezig zijn (als er alleen prikkelbaarheid is. 2. In het verdere verloop treden tijdens de adolescentie twee tot 54 .Stemmingsincongruente psychotische kenmerken: achtervolgingswaan (zonder direct verband met depressieve thema’s. 3. 6. 5. 5. Ongeveer 70% heeft een of meer recidief depressies tijdens een follow-up periode van vijf jaar. Stemmingsstoornissen zijn recidiverend en of chronisch. Manische episode: periode van minimaal een week met abnormale en voortdurend verhoogde expansieve/prikkelbare stemming. Dit is ook een specificatie van het beloop namelijk als er in de voorgaande 12 maanden tenminste vier maal een depressieve. . De drie kenmerken. 6.De hypomane episode/bipolaire II stoornis = Hetzelfde als hierboven maar als er geen ziekenhuisopname noodzakelijk is/psychotische kenmerken zijn. Diagnostische criteria voor de bipolaire stoornis Na een (hypo)manische episode is er sprake van een bipolaire stoornis. winterdepressies komen voor bij 3-4% van de schoolgaande jeugd. Beloop. Bij de beschrijving van het beloop is het van belang om te kijken of het episodisch dan wel chronisch verloopt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material . In NL wordt de bipolaire stoornis zelden gesteld onder twaalf jaar.

basale emoties bij anderen onderscheiden.Bij adolescenten met een bipolaire st. Ontwikkelingsniveau is belangrijk bij het adequaat kunnen beantwoorden van de vragen. ouders e. verminderde concentratie. gezinsfunctioneren. 6 jaar – wat iemand voelt is soms anders dan je ziet. voorgeschiedenis.Gebruik van medicatie kan depressieve symptomen veroorzaken (bv pil) . zelfverachting. verlaging zelfgevoel. Bij kinderen met een dysthyme stoornis komen ook vaak de volgende symptomen voor: gevoel niet geliefd te zijn. Veel psychiatrische stoornissen lijken op een stemmingsstoornis: . de volgende ontwikkelingsgebieden spelen hierbij een rol: Kennis van emotie en stemming: 2 jaar. was vaak (69%) als sprake van gedragsstoornis .Een angststoornis. De diagnose van een stemmingsstoornis kan alleen gesteld worden als de symptomen niet toegeschreven kunnen worden aan andere condities. Psychiatrisch diagnostisch interview Symptoom georiënteerd interview (en geen observatie) want belangrijkste symptomen zijn subjectief. hopeloosheid).a. mede voor uitsluiten andere oorzaken.Adolescenten met middelenmisbruik hebben ook vaak stemmingsstoornissen Onderzoeksmethode Informatie verzamelen bij kind.Een aanpassingsstoornis met depressieve stemming zorgt ook voor (minder ernstige) stemmingsverandering . Om de stoornis vast te kunnen stellen moet minimaal een jaar sprake zijn van een sombere stemming + 2 andere symptomen (verandering eetlust.Een aantal somatische ziektebeelden (AIDS.Premenstruele dysfore stoornis heeft voor de menstruatie ook overeenkomstige symptomen . Bij <10 jaar kun je vragen dus beter koppelen aan gebeurtenissen (bv ben je nu net zo verdrietig als wanneer je hond doodging) 55 . over stemming. insomnia/hypersomnia. lichamelijke klachten. diabetes etc) kunnen vergezeld gaan van depressieve klachten .Stuvia. moeheid.com . 5 jaar. Daarbij lichamelijk onderzoek. Voor kinderen zijn externe aanwijzingen belangrijk om emoties goed te onderscheiden. moeite beslissingen. Als de bipolaire stoornis zich openbaart op jeugdige leeftijd is dit vaak een ernstige vorm. leerproblemen en ADHD veroorzaken ook laag zelfgevoel en ontmoediging . overig functioneren.Zowel bij primaire psychose ( bv schizofrenie) als bij manie in adolescentie is sprake van psychotische symptomen (moeilijk te differentiëren) . Differentiaaldiagnose Differentiaaldiagnose betekent: onderscheid maken tussen diagnoses die veel van dezelfde karakteristieken gemeen hebben. angst en ongehoorzaamheid. anemie. woede. psychiatrische familieanamnese en medische voorgeschiedenis.Het chronisch vermoeidheidssyndroom heeft overeenkomstige meer somatische sympt .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material viermaal zoveel manische als depressieve episoden op.Anorexia veroorzaakt ook een sombere stemming . Diagnostische criteria voor de dysthyme stoornis Symptomen zijn hier minder intens maar meer chronisch.. Door chroniciteit wel grotere emotioneelsociale ontwikkelingsachterstand.basale emoties benoemen.

Er is NL vertaling.m. generieke vragenlijsten. YMRS. - Beoordelingsschalen: Voor het vaststellen van de ernst van een depressie. 56 .v.Young Mania Rating Scale. 80% van de suïcidepogers heeft een psychiatrische diagnose. Hoe groter de chroniciteit of comorbiditeit (vooral met persoonlijkheidsstoornissen) hoe hoger het risico. door clinicus of jeugdige ingevuld. bv “sommige kinderen die hier komen voelen zich…… als……. open vragen. de 1e door clinicus en de 2e door patiënt of clinicus Vanaf 16 jaar heb je een manie schaal. Genereert syndromen. BDI is een zelfinvulschaal vanaf 12 jaar. omdat beantwoorden open vragen te moeilijk is kun je een situatie beschrijven die ze herkennen. Vereist klinische training. Het risico op suïcide moet altijd in kaart worden gebracht bij jeugdigen bv met Suicidal Ideation Questionaire (SIQ). Kinderen zijn dus geen goede informanten over periode en geschiedenis. Bij depressie waardeloosheid en extreem schuldgevoel Het begrip van de tijd: <8 jaar geen kalendertijd en geen tijdsvolgorde. meer voor onderzoek geschikt. Een gestructureerd interview is DISC (6-17 jaar). een zelf invul vragenlijst die een brede range psychopathologie scoort (+ CBCL voor ouders en TRF voor leraren) Ook een lifechart kan vanaf 12 jaar gebruikt worden. CDI is een zelfinvulschaal (6-18 jaar). vanaf 8 jaar ook psychologisch en vergelijken met anderen. Het is lastig met depressieve kinderen contact te leggen door teruggetrokkenheid en concentratieproblemen.. Goede betrouwbaarheid. Laboratoriumonderzoek: er is nog geen nuttig laboratoriumonderzoek bekend - Suïcidaliteit en suïcide Het risico tot suïcide (poging) is onbekend. Een andere manier om depressieve symptomen te meten is d. bv YSR (12-18 jaar). Een ander gestructureerd interview is DICA-R (6-17 jaar)..The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - - Begrip van de innerlijke persoon: Bij 2 jaar begin zelfbeeld. Genereert via voorbeeldvragen de meeste DSM diagnosen. Ook bij depressie op jonge leeftijd hoger risico. DRS en IDS zijn beiden vanaf 16 jaar.Stuvia. vrijwel niet gebruikt in NL. genereert DSM diagnose. Tot 8 jaar zelfbeschrijving alleen uiterlijk. geen info betrouwbaarheid. afgeleid van BDI. dit is een soort grafisch dagboek voor stemmingsstoornissen. observaties en scoring.com . Een andere is SCICA (6-18 jaar). maar overeenkomst ouders-kk laag. heb jij dit ook?” Onderzoeksinstrumenten Gestandaardiseerd interview: Een semi-gestructureerd interview is K-SADS (6-18 jaar). alleen over huidige episode. Pas vanaf 12 jaar kunnen kinderen juiste duur van iets inschatten.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 16: Angststoornissen Inleiding De eerste beschrijvingen van fobieën verschenen omstreeks 1800.Stuvia. duizeligheid en transpireren. angst dat personen iets overkomt. Tot de overige symptomen behoren de behoefte aan geruststelling en prikkelbaarheid. Bij meer dan de helft van dekinderen is er ook sprake van lichamelijke symptomen. het bloed-injectieverwondingstype en het omgevingssituationeel type. Naast PTSS onderscheid de DSM de Acute stresstoornis: heel snel na traumatische gebeurtenis. verhoogd prikkelbaar. Tijdens paniekaanvallen treden lichamelijke klachten op zoals hartkloppingen en tachycardie. dyspnoe. lijden en dissociatieve verschijnselen. veranderingen in de DSM. overeenstemming). Posttraumatische stressstoornis: . kan betrekking hebben op eigen gedrag in het verleden. Er is vaak sprake van overmatige emotionele reactiviteit. wat zich kan uiten in schoolweigering. o Seperatieangststoornis: angst om gescheiden te worden van personen aan wie het kind gehecht is. In de DSM-IV worden de hierna te noemen en te bespreken angststoornissen bij kinderen en jeugdigen onderscheiden. Met deze stoornis neig je ertoe sociale situaties met onbekende personen te vermijden. afschuw. De sociale fobie: angst voor kritische beoordeling van anderen. 57 . 2) vermijding prikkels die bij trauma behoorden of afstomping algemene reactiviteit. eenzaamheid en prikkelbaarheid.com . De gegevens verschillen aanzienlijk (o. de paniekstoornis met agorafobie (straatvrees) en de agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis. 3) aanhouden symptomen van verhoogde prikkelbaarheid. Zo treedt bijvoorbeeld de Seperatieangststoornis vooral in de kinderleeftijd op terwijl gegeneraliseerde angststoornis veel vaker in de adolescentie voorkomt.type 1: Vanuit eenmalige niet voorzien gebeurtenis .a. door de verschillende meetinstrumenten. hulpeloosheid. Paniekstoornis: de paniekstoornis zonder agorafobie. en lichamelijke verschijnselen wanneer scheiding zich (dreigt) voordoet. angst herbeleving. Een op zich staande specifieke fobie is zelden een reden voor verwijzing naar hulpverleningsinstantie. o o o o o Enige achtergrondgegevens over angststoornissen Prevalentie Angststoornissen komen waarschijnlijk bij 5-10% van de kinderen en jeugdigen voor. trillen.type 2: Gevolg van lang bestaande of herhaalde blootstelling (fysieke of seksuele mishandeling) Drie hoofdsymptomen volgens de DSM-IV: 1)herbeleving traumatische gebeurtenis. Kan zich uiten in de vorm van woede of huilen. De gegeneraliseerde angststoornis: Piekeren. Voor de tot voor kort vigerende opvatting dat agorafobie een complicatie is van een paniekstoornis is in recent onderzoek geen steun gevonden: naar het zich laat aanzien ontwikkelen de stoornissen zich langs verschillende wegen. verschillende informatie. op komende gebeurtenissen en op de eigen vaardigheden op verschillende gebieden. Het optreden van de angststoornissen is gekoppeld aan de fase van de emotioneel-sociale ontwikkeling. De specifieke fobie: Het diertype.

vaak ook lichamelijke klachten. Onderzoeksmethoden Soorten vragenlijsten: o o Vragenlijsten voor angst in het algemeen. selecteren vermijdende coping strategieën en anxiety sensivity (= neiging om de lichamelijke. Onveilige gehechtheidsrelatie/Ouderlijke stijl Life events Met betrekking tot PTSS o o o Diagnostiek Deze diagnostiek is ongeveer gelijk aan diagnostiek van andere stoornissen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Comorbiditeit Kans op meer dan één angststoornis is aanzienlijk. Het is van belang om het kind zelf te vragen naar de aanwezigheid van PTSS-symptomen. Verloop Angststoornissen kunnen in elkaar overgaan. ouders niet willen belasten of wel/niet voorkomen in bepaalde situaties. Bij PTSS goed de gebeurtenis met de kinderen nagaan (in tegenstelling tot wat zij vroeger dachten). Symptomen: angst niet altijd eerste wat je ziet. Angststoornis komt ook vaak voor in combinatie met ADHD. Lichamelijk onderzoek is belangrijk om te kijken of er ziekten zijn die voor angst zorgen. bijvoorbeeld zelfbeoordeling vragenlijst voor kinderen ZBV-k 6-12 Vragenlijsten met betrekking tot specifieke aspecten van angst. Mogelijk is angst een risico voor andere angst of is er een onderliggende etiologie. vragenlijsten. overeenstemming is vaak niet groot. Diagnostische methoden: ongestructureerde interviews.Stuvia. door schaamte kinderen. vinden het onwaarschijnlijk dat zij succesvol kunnen omgaan met door hen als dreigend beleefde info.com . Factoren die bijdragen tot het ontstaan of het in stand blijven van een angststoornis Cognitieve processen die verband houden met angststoornis: kinderen neigen ambigue informatie als bedreigend te ervaren. Informatie moet verzameld worden bij meerdere informanten. bijvoorbeeld social anxiety scale for children SAS-R 6-12 58 . bijv. psychische en sociale verschijnselen van angst als bedreigend catastrofaal te interpreteren) o Hereditaire oftewel erfelijke factoren: in samenhang daarmee zijn er sterke aanwijzingen dat temperament karakteristieken. Schoolweigering ook belangrijk kenmerk door bijvoorbeeld de Seperatieangststoornis. gestructureerde interviews. daarom hier alleen thema’s beschreven. Er is vaak comorbiditeit met depressieve stoornissen (gemeenschappelijke factor: negatieve affectiviteit). in het bijzonder behavioral inhibition een rol speelt in de kans op optreden van angststoornis. Bij kinderen met een comorbide angststoornis en een depressieve stoornis blijkt de angststoornis doorgaans voorafgegaan te zijn aan de depressieve stoornis.

na ten minste één van de aanvallen was er één maand met een van de volgende: voortdurende ongerustheid over het krijgen van een volgende aanval. angst zelfbeheersing te verliezen. A)Recidiverende onverwachte paniekaanvallen. moeilijke concentratie. koude rillingen. spierspanning. B) Blootstelling = angstreactie C) Betrokkene is zich ervan bewust dat het overdreven of onterecht is D) Fobische situatie wordt vermeden E) De vermijding. de-realisatie of depersonalisatie. over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (School/werk) B) Betrokkene vindt het moeilijk de bezorgdheid in de hand te houden C) De angst en bezorgdheid gaan samen met drie of meer van de zes verschijnselen. zoals blijkt uit ten minste drie van de volgende: (zie boek) B) De duur van de stoornis is ten minste vier weken. een belangrijk gedragsverandering in samenhang met de aanvallen. angst dood te gaan. C) Het begin ligt voor de 18e jaar D) De stoornis veroorzaakt significant leiden of functioneren E) De stoornis komt niet uitsluitend voor in het beloop van een pervasieve ontwikkelingsstoornis. prikkelbaarheid. slaapstoornis D) Het gaat niet om een andere fobie E) Lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren F) Niet het gevolg van fysiologische effecten van een middel (drugs) A)Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven of onterecht is. A)Aanhoudende en duidelijke angst voor één of meer situaties waarin men sociaal moet functionerne of iets moet presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden of mogelijk kritische beoordeling van anderen. bezorgdheid over de verwikkeling of de consequenties van de aanval.com . F) Bij personen onder de 18 jaar ten minste zes maanden G) Geen andere stoornis verklaarbaar. D) De gevreesde situatie wordt vermeden E) Belemmering van normale dagelijkse routine F) Onder de 18 jaar ten minste zes maanden G) Geen gevolg van fysiologische middelen (drugs) H) Het hangt niet samen met een somatische aandoening Hartkloppingen. naar adem snakken. B) Blootstelling lokt angst uit C) Betrokkene is zich ervan bewust dat zijn angst overdreven is. separatieangststoornis. paniekstoornis. D) De aanvallen zijn niet toe te schrijven aan een psychiatrische aandoening. snel vermoeid. A)Angst op een plaats of in een situatie te zijn van waaruit ontsnappen moeilijk kan izjn of waar geen hulp beschikbaar zou kunnen zijn B)De situaties worden vermeden C) De angst of fobische vermijding is niet toe te schrijven aan een andere stoornis. bijv Screen fot Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) voor gegeneraliseerde angststoornis. De PTSS criteria voldoen niet voor kinderen onder de 4 jaar. Het is allerminst zeker dat de DSM-criteria in alle gevallen van toepassing zijn voor jonge kinderen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o o Vragenlijsten gebaseerd op DSM taxonomie. A)Buitensporige angst en bezorgdheid gedurende zes maanden vaker wel dan niet voorkomend. Een paar kanttekeningen bij de diagnostiek van angststoornissen  Over de diagnostiek van angststoornissen bij jonge kinderen is weinig informatie beschikbaar. pijn of onaangenaam gevoel op de borst. gevoel van duizeligheid. Voor interview kan ADIS-C schema gebruikt worden. misselijkheid en buikklachten. angstige reactie belemmeren de normale routine o. na ten minste één van de aanvallen was er één maand met een van de volgende: voortdurende ongerustheid over het krijgen van een volgende aanval. transpireren.   Overzicht DSM Classificaties Seperatieangststoornis A)Niet bij de ontwikkeling passende en overdreven angst om gescheiden te worden van huis of van diegene aan wie betrokkene gehecht is. A)Recidiverende onverwachte paniekaanvallen. B)Afwezigheid van agorafobie C) De paniekaanvallen zijn niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening. sociale fobie of schoolfobie. trillen of beven.Stuvia. opvliegers. bezorgdheid over Gegeneraliseerde angststoornis Specifieke fobie Sociale fobie Paniekaanval Agorafobie Paniekstoornis zonder agorafobie Paniekstoornis met agorafobie 59 . rusteloosheid. De aard van de objecten en gebeurtenissen waar kinderen bang voor zijn is mede cultuur bepaald.a.

Stuvia. D) De aanvallen zijn niet toe te schrijven aan een psychiatrische aandoening.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis Acute stressstoornis PTSS de verwikkeling of de consequenties van de aanval.com . A)Blootgesteld aan een traumatische ervaring B) Leidt tot dissociatieve verschijnselen (3) C) De traumatische gebeurtenissen wordt voortdurend herbeleefd D) Duidelijk vermijding van prikkels die herinneringen oproepen E) Duidelijke symptomen van angst of verhoogde prikkelbaarheid F) Significant lijden G) Stoornis duurt minimaal twee dagen en maximaal vier weken H) Niet het gevolg van fysiologische middelen A)Blootgesteld aan een traumatische ervaring B) De traumatische gebeurtenissen wordt voortdurend herbeleefd C) Duidelijk vermijding van prikkels die herinneringen oproepen D) Duidelijke symptomen van angst of verhoogde prikkelbaarheid E) Duur van stoornis langer dan één maand F) Significant lijden/beperkingen 60 . A)Aanwezigheid van agorafobie in samenhang met de angst dat er paniekachtige verschijnselen zullen ontstaan. een belangrijk gedragsverandering in samenhang met de aanvallen. B) er is nooit voldaan aan de criteria paniekstoornis C) De stoornis is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel D) Indien er sprake is van een bijkomende somatische aandoening is de angst zoals beschreven in criterium A duidelijk ernstiger dan wat gewoonlijk samengaat met deze aandoening. B) Aanwezigheid van agorafobie C) De paniekaanvallen zijn niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening.

Sommigen zijn overtuigd van de kracht van de handelingen bijvoorbeeld door een vorm van bijgeloof (egosyntoon). Kinderen met OCS blijken in onderzoek voor de stoornis al meer rituelen te hebben. worden ook wel dwangverschijnselen genoemd. 61 . maar een vorm van ritueel gedrag waarvan last wordt ondervonden is een obsessieve compulsieve stoornis: OCS (in Engels: OCD). alleen drang. Diagnostische criteria Steeds terugkerende dwanghandelingen of dwanggedachten. Differentiaaldiagnose Er moet onderscheid gemaakt worden met andere stoornissen waarbij ook rituelen en herhaalde handelingen voorkomen: schizofrenie: verschil: bij psychotische kinderen zijn de dwanghandelingen vaak egosyntoon. Soms zijn dwanggedachten niet zo goed omschreven. piekeren is egosyntoon GTS syndroom van gilles de la tourette: een persoon met GTS heeft ook tics. vragen. de dwangrituelen moeten dan worden uitgevoerd. Dwanggedachten zijn bijvoorbeeld: ik vermoord mijn moeder of er gebeurt een ongeluk. Autisme: rituelen en stereotype gedrag komen hier veel voor. Vaak worden kinderen hier angstig van en gebruiken zij weer een andere gedachten. ze hebben geen besef van de nutteloosheid van deze handelingen depressie: piekeren en tobben moeten onderscheiden worden van dwanggedachten. herhalen etc. gokken etc.Stuvia. ‘’omdat het anders niet goed is’’. tellen. Een bijzonderheid van OCS is dat de kinderen de problemen vaak heel lang voor zich houden omdat ze zich schamen. vreemde sprongetjes over stoepranden). Voor een effectieve behandeling is zekerheid over de oorzaak van OCS niet noodzakelijk. De meeste kinderen (zeker oudere kinderen) weten dat handelingen nutteloos zijn (egodystoon). maar deze gaan niet gepaard met angst. maar er is geen sprake van angst die geneutraliseerd moet worden en er wordt plezier beleeft aan bezigheid.) worden uitgevoerd om de rust en opluchting die daarna optreed. rituelen. Kennis van andere spanningen en problemen in het leven van het kind is belangrijk. Stoornissen in impulscontrole: snoepen. De dwanghandelingen (bv wassen. controleren. Kinderen met de stoornis kunnen allerlei activiteiten gaan vermijden om de dwang gedachtes en handelingen te vermijden. maar dit kan ook een vertekend beeld zijn. Wanneer de problemen bekend zijn worden overige gezinsleden vaak ook betrokken (zij moeten helpen met rituelen).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 17: Dwangstoornissen Je hebt normaal ritueel gedrag (naar-bed-gaan ritueel. ook is angst niet de motor en zijn er andere belangrijker symptomen aanwezig Anamnese Over de oorzaken van de OCS is weinig met zekerheid bekend. deze zijn echter volledig egosyntoon.com .

50-60% verbeterd aanzienlijk. deze gecombineerde stoornis vormt een aparte groep 3. eerst kijken of het interfereert met behandelprogramma 2. 4. Dit wordt echter niet bevestigd in onderzoek. een door de behandelaar gescoorde schaal met 10 items die de ernst meten. Sociaal functioneren: veel patiënten zijn sociaal geïsoleerd geraakt. tics: vaak hebben patiënten ook tics. Als de OCS ernstig is en langere tijd bestaat kunnen er als gevolg nieuwe problemen ontstaan: 1. depressie: veelvoorkomend gevolg. er wordt nagegaan of patiënt bepaalde activiteiten vermijdt en er wordt aandacht besteedt aan alle mogelijke andere spanningsbronnen in de omgeving inclusief het gezinsfunctioneren. over de follow-up is nog niets bekend. Er wordt een inventarisatie gemaakt van dwanghandelingen en dwanggedachten. (kinderen bagatelliseren dus informatie van ouders zijn belangrijk) en in hoeverre de handelingen egodystoon zijn. er moet nagegaan worden in hoeverre dit een rol speelt Gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten Er zijn geen valide NL instrumenten voor diagnose.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onderzoek Bij het stellen van de diagnose wordt nagegaan hoeverre het kind leidt onder de dwanghandelingen.com . hier blijkt het een gevolg. Een follow-up studie naar patiënten die clomipramine hadden gebruikt was niet zo goed. 62 . gezinsfunctioneren: de problemen komen vaak thuis voor. 68% had na 2-5 jaar nog steeds de diagnose OCS.Stuvia. dit roept vermoedens op over slechte relaties en verkeerde opvoedingspraktijken als oorzaak van deze stoornis. Voor beloop en effect behandeling heb je de CYBOCS (Yale Brown Obsessive-compulsive Scale Child Version). Prognose Behandeling is gedragstherapie eventueel met medicatie (antidepressiva).

Ook de wijze hoe er wordt omgegaan met emoties kan een rol spelen. Hypochondrie en de stoornis in het lichaamsbeleving wordt erbuiten gehouden omdat kinderen en jeugdigen nauwelijks beschreven zijn. hierbij vormt pijn de belangrijkste presentatie 5) Somatoforme stoornis Niet Anderszins Omschreven De DSM hanteert bij de meeste SFS het criterium dat er sprake moet zijn van ‘’in significante mate lijden of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.  Biologische factoren: vaak wordt er een lichamelijke ziekte of een ongeval in de voorgeschiedenis verondersteld.en of jeugdpsychiater. gekenmerkt door grote variëteit aan symptomen bij één patiënt 2) Ongedifferentieerde somatoforme stoornis.Er zijn lichamelijke klachten die onvoldoende verklaar kunnen worden door lichamelijke aandoening of ziekte.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 18: Somatoforme stoornissen Een kind met een somatoforme stoornis (SFS) presenteert zich in de meeste gevallen met een onbegrepen lichamelijke klacht. helaas is dit niet wetenschappelijk bewezen. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld buikpijn/hoofdpijn of zij vertonen uitvalsverschijnselen zoals verlamming of blindheid. aanwezigheid van 1 of meer nader gespecificeerde lichamelijke klachten 3) Conversiestoornis: gekenmerkt door uitvalsverschijnselen die de willekeurige motorische of sensorische functies treffen.Psychosociale processen worden verondersteld betrokken te zijn bij het ontstaan of onderhouden van de klachten. Daarom formuleren zij de volgende criteria voor functionele klachten (we houden dan nu ook de term functionele klachten aan). maar als de verschijnselen niet voldoende verklaar kunnen worden gaan zij naar de kinder.com . In bijna alle gevallen is er sprake van complexe interactie tussen biologische. Daarnaast aanwijzingen van fysiologische activiteit. De kinderen worden eerst naar de arts verwezen. Etiologie De etiologie van functionele klachten kan het beste beschouwd worden vanuit het biopsychosociale model. . Dit betekent vooral dat het functioneren op school in belangrijke mate belemmerd wordt.Stuvia. Diagnostische criteria De DSM-IV onderscheid de volgende somatoforme stoornissen 1) Somatisatiestoornis. De manier waarop een lichamelijk verschijnsel wordt waargenomen en geïnterpreteerd kan een bijdrage leveren 63  . Er kan daarbij gedacht worden aan emotionele inhibitie (herkennen en beschrijven van emoties) als aan problemen in de expressie van emoties. . psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van functionele klachten. 4) Pijnstoornis. Dit proces gaat gepaard met heftige affecten die hun weg vinden door conversie naar het lichamelijke. bv verhoogde spierspanning. Psychologische factoren: onbewuste conflicten nemen een belangrijke plaats in (klassiek psychoanalytische verklaring) en daarbij is er sprake van een innerlijk conflict waarbij onverdraaglijke affecten verdrongen worden.De klachten gaan gepaard met duidelijke hinder of beperking in het functioneren . Toch vinden een hoop wetenschappers dat de DSM niet empirisch en helder genoeg is omschreven.

a. Een algemeen lichamelijk onderzoek en zonodig een neurologisch onderzoek behoren tot de standaardprocedure.en jeugdpsychiater/psycholoog.Stuvia. te hoge eisen stellen of een te hoog schoolniveau kan een belangrijke bron zijn bij functionele klachten. Sociale factoren: Er zijn diverse bronnen van stress die in relatie staan bij functionele klachten. Teveel somatisch onderzoek kan helaas versterkend werken voor het kind. wordt gesproken van somatische attributies. Dit kan weer overgenomen worden van de somatische attributies van de ouders van het kind. Somatisch onderzoek Somatisch onderzoek is erop gericht om lichamelijke oorzaken op te sporen/uit te sluiten en bezorgdheid bij ouders en kind weg te nemen. kinderneuroloog) en de kinder. Diagnostisch onderzoek Doordat de functionele klachten zich op het grensvlak van somatisch en psychische domein bevinden moet er een twee-sporenbeleid uitgezet worden. Gericht onderzoek kan de bezorgdheid van ouders wegnemen. rongenonderzoek EEG of CT-scan is meestal onontbeerlijk bij functionele klachten. Als er de neiging bestaat om lichamelijke sensaties snel te interpreteren als teken van ziekte. De functionele klachten kunnen in stand gehouden worden door het kind te vertroetelen en thuis te houden. Een voorwaarde voor een twee-sporenbeleid is een goede samenwerking tussen de somatische arts (kinderarts. deze persoon fungeert als een soort model. Eventueel met fysiotherapeutisch onderzoek. 64 .com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material  aan het ontstaan van functionele klachten. Aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoek. Ook stress op school. o. gericht op houdingsafwijkingen of verhoogde spierspanning. Vaak blijkt er ook in de directe omgeving van het kind iemand met vergelijkbare lichamelijke klachten rond te lopen. Waar weinig onderzoek naar is gedaan maar wel wordt betrokken als belangrijke bron: gezinskenmerken. Het onderzoek moet bestaan uit een uitgebreide klachtenanamnese. Er wordt aandacht besteed aan het lichamelijke als wel het psychische. gepest worden. Het kan daarbij gaan om negatieve levensgebeurtenissen of om meer alledaagse stress. Seksueel misbruik is een bron van grote psychosociale stress en wordt soms in verband gebracht met pseudo-epileptische aanvallen. aspecten van de ouder-kind relatie bv ouderbescherming.

Stuvia. gezinskenmerken. Onderzoek van het kind zelf: Aan het kind moet duidelijk gemaakt worden dat de klachten zeer serieus genomen worden.b.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onderzoek naar het psychisch functioneren  Anamnese van de ouders: de houding van de ouders exploreren.com . Onderzoek naar omgevingsfactoren: Er kan aandacht besteed worden aan stress en levensgebeurtenissen. Vragenlijsten: CBCL.t.en jeugdpsychiatrisch onderzoek wordt afgenomen. hebben zij weerstand tegen de verwijzing? Besteed voldoende aandacht aan aard. sociale leerprocessen (iemand met vergelijkbare klachten in omgeving). Een specifieke vragenlijst voor functionele klachten is in NL nog niet voorhanden. ernst en duur van de klachten. culturele factoren. Een algemeen kinder. De aard. Verder algemeen psychisch functioneren en de ontwikkelingsgeschiedenis van hun kind aan bod laten komen. waarbij ook veel aandacht is voor de invloed van omstandigheden op de klachten. Integratie van onderzoeksgegevens Het is belangrijk in het kader van het twee sporen beleid dat er goed wordt overlegd en samengewerkt. 65 . het functioneren op school.en jeugdpsychiater of psycholoog en de somatische arts. verergeren of verminderen) zijn. Een belangrijke vraag aan ouders is of en zoja welke psychologische of sociale factoren naar hun mening een rol spelen bij de klachten van hun kind.    Hulpmiddelen bij het onderzoek naar sociale factoren kunnen vragenlijsten (m. operante leerprocessen (hoe gaat de omgeving om met de klachten). YSR . levensgebeurtenissen of gezinsfunctioneren) of registratieopdrachten (verloop van klachten. Conclusie Samenwerking is erg belangrijk tussen de kinder. ernst en duur wordt met kind besproken. sociale functioneren van kind. Er kan in het bijzonder aandacht besteed worden aan: intrapsychische conflicten. expressie van emoties. Intelligentieonderzoek en Emotioneel-sociaal functioneren.

Bij zowel jongens/meisjes is er in de helft van de gevallen sprake van psychiatrische comorbiditeit. De prevalentie van Hyperkinetic Disorder is 1%. Lange tijd dachten wij dat het lag aan een gestoorde aandachtsfunctie. hyperactiviteit en impulsiviteit staan in de DSM-IV vermeld onder Attention Deficit hyperactivity disorder (ADHD) en in de ICD-10 onder Hyperkinetic Disorder. in de loop van de adolescentie wordt dit verschil kleiner. De relatie met een hersenfunctiestoornis is duidelijker geworden en gedrag genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de wetsbaarheid voor de stoornis vooral zit in genetische factoren naast de omgevingsfactoren. het gebruik van gedragsvragenlijsten Bij het inschatten of een verwijzing nodig is. Meisjes worden minder snel verwezen omdat zij minder agressief gedrag vertonen. Gezien de verwevenheid van ADHD met andere psychiatrische stoornissen verdient het een aanbeveling om gedragsvragenlijsten te gebruiken die probleemgedrag breed in beeld brengt en niet alleen de ADHD problematiek.Stuvia. Op kinderleeftijd komt ADHD bij jongens 3 keer zo vaak voor als bij meisjes. dat is 5 x zo vaak als in groepen kinderen onder ADHD. Diagnostische classificatie ADHD kent drie subtypen: 1) Zowel aandachtstekort als hyperactiviteit impulsiviteit (gecombineerd type) 66 . Bij jeugdigen is de prevalentie 2%. ADHD komt voor bij 15-20% van de eerstegraadsfamilieleden van jongens en meisjes met ADHD. maar veel meer de totale inschatting van hoe het met het kind gaat en de inschatting van de belasting en draagkracht van school en ouders dienen bepalend te zijn voor het beleid. De zoektocht naar de oorzaak van de symptomen is bij ADHD lastig mede als gevolg van de comorbiditeit. Op het agressieve gedrag na vertonen meisjes dezelfde ADHD symptomen als jongens. Scores boven de 95e percentiel op het syndroom aandachtsproblemen van de CBCL en de TRF pleiten voor het zowel thuis als op school aanwezig zijn van belangrijke problemen met aandacht en hyperactiviteit-impulsiviteit.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 19: Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen (onderzoek en diagnostiek) Inleiding Stoornissen met symptomen van aandachtstekort.    Signaleren en verwijzen. bij schoolgaande kinderen in grootstedelijke gebieden 8%.   De prevalentie ligt rond de 4. Kortgeleden zijn er Nederlandse richtlijnen verschenen. dit hoofdstuk sluit hierbij aan. Hoge scores op het empirisch syndroom Aandachtsproblemen laten samenhang zien met de classificatie ADHD van de vorige versie van de DSM en kunnen gebruikt worden om het stellen van de DSM-IV diagnose ADHD te ondersteunen.2%. Dit pleit voor een breed-sonderende diagnostiek met oog voor alle biopsychosociale factoren die aan de orde zijn en een plaats verdienen in het behandelingsplan. CBCL en TRF zijn als signaleringsinstrument wel geschikt. staan de volgende uitgangspunten centraal: 1) er dient rekening gehouden te worden met het ontwikkelingsstadium van het kind 2) heeft het kind te lijden wat betreft ADHD problematiek op cognitief en sociaal emotioneel vlak 3) niet alleen de scores van een vragenlijst. Bij verdenking van ADHD is verwijzing naar de tweede lijn aan te bevelen. tegenwoordig weten we dat het een stoornis is in de responsinhibitie.

 In enkele landen wordt de ICD-10 gebruikt. Kinderen met ADHD lopen vast zodra de eisen van de leersituatie daar aanleiding toe geven. Hyperkinetic disorder omvat de kinderen met een DSM diagnose ADHD van het gecombineerde type. die zich uit in een continuüm van ADHD symptomen dat loopt van licht naar ernstig. Door niet alleen op ADHD symptomen te richten maar alle probleemgedrag te inventariseren ontstaat zicht op differentiaaldiagnose en comorbiditeit. dit is doorgaans voor hun veertiende levensjaar.Stuvia. De clinicus moet na het stellen van de diagnose ADHD zich voor het besluit over het geïndiceerd zijn van behandeling laten leiden door informatie over de plaats van de symptomen op het continuüm (dimensionale informatie). 67 .    Hyperactiviteit-impulsiviteit laat een samenhang zien met oppositioneel en agressief gedrag en problemen in de omgang met leeftijdgenoten Een aandachtstekort gaat vaak samen met leerproblemen Internaliserend probleemgedrag. Ergens aan de extreme kant (afkappunt) voldoet de symptomatologie aan de criteria voor de stoornis.  Diagnostiek: de anamnese De anamnese wordt doorgaans afgenomen in een gesprek met de ouders en aangevuld met informatie uit vragenlijsten en informatie van derden. zoals angst en depressie komt bij het gecombineerde type even sterk voor als bij het subtype met overwegend een aandachtstekort.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2) Overwegend een aandachtstekort (ADD) 3) overwegend hyper-activiteit-impulsiviteit Ongeveer twee derde van de gevallen is er sprake van het gecombineerde type. De genetische gevoeligheid voor ADHD laat een continue verdeling zien. bij ongeveer een kwart van overwegend een aandachtskort en bij circa 7% overwegend hyperactiviteit-impulsiviteit. Kinderen met overwegend aandachtstekort of overwegend hyperactiviteit-impulsiviteit hebben geen plaats gevonden in de ICD-10. Ook is dit nodig om de DSM-IV criteria voor ADHD te beoordelen.

krijgen de DSMIV diagnose. Soms is er gerichte aandacht nodig voor de motoriek. cognitie.com . de frustratietolerantie. in opwinding. in saaie situaties. Lichamelijk onderzoek: niet nodig als daar geen aanleiding voor geeft. de reactie op structuur en aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling krijgen de nodige aandacht. kortom het onderzoek dient afwisselend te zijn. Het kind moet ten minste twee keer onderzocht worden om op de observatie te vertrouwen. de lijdensdruk. De mate van probleembesef. Coordinatieontwikkelingsstoornis (DCD) is bij kinderen bij wie de coördinatie van de motoriek aanzienlijk achterblijft met het intelligentieniveau. Aanvullend onderzoek vindt alleen op indicatie plaats. Het onderzoek geeft én een algemene indruk van o. Psychiatrisch onderzoek: gericht aandacht aan het functioneren van het kind in gezinssituatie. Daarbij kan observatie leiden tot meer informatie voor bijvoorbeeld comorbiditeit. het geeft enige indruk van het disfunctioneren op basis van het probleemgedrag. emotioneel-sociale ontwikkeling én biedt de gelegenheid het gerapporteerde probleemgedrag zelf te observeren. Er moet goed opgelet worden in de wachtkamer.a.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Diagnostiek: het onderzoek van het kind    Het tabel hierboven geeft inzicht in de aandachtspunten bij het psychiatrische onderzoek en bij het lichamelijk onderzoek. school en vrije tijd. spraak . Bij ongeveer de helft van de kinderen met ADHD is er sprake van DCD en andersom   68 . taal.Stuvia. motoriek. de coördinatiestoornis niet samenhangt met een neurologische aandoening en de stoornis interfereert met dagelijkse taken. Op deze manier kan de clinicus ervaren hoe ongeremd het kind is. contact. overgangssituaties. Het kind of de jeugdige heeft soms uitgesproken ideeën over hulp dat gewenst is.

Uit familieonderzoek is gebleken dat de kans op depressies verhoogd is in families met ADHD en specifieke leerstoornissen (LD). Op indicatie wordt de logopedist in consult gevraagd.Stuvia. De aandachtsproblemen bij een niet-onderkende psychose kunnen voor ADHD symptomen zijn gehouden. Een manie als onderdeel van een bipolaire stoornis (BD) blijkt zich bij kinderen en jonge adolescenten (tot en met 16 jaar) anders te manifesteren dan bij oudere adolescenten en volwassenen. Een specifieke leerstoornis kan bv gepaard gaan met ADHD symptomen. Differentiaaldiagnose en comorbiditeit     Het onderscheid tussen differentiaaldiagnose (de te overwegen diagnosen bij een bepaald ziektebeeld) en comorbiditeit (het voorkomen van meerdere.com . Psychologisch onderzoek: speelt geen rol bij het stellen van de klinische diagnose ADHD. Diagnostiek: de factor leeftijd Het is verstandig om peuters of jongste kleuters de diagnose nog even uit te stellen. Uit onderzoek blijkt dat 4-6 jarige kinderen met ADHD het er sociaal en op leergebied slechter vanaf brengen. Vrijwel alle kids met BD voldoend tevens aan de criteria van ADHD. De VISK (vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal Gedrag van Kinderen is een instrument waarmee PDD kenmerken valide en betrouwbaar in beeld gebracht worden. seperate stoornissen bij één patiënt) is in het geval van ADHD niet scherp. 69 . maar er kan ook sprake zijn van zowel een specifieke leerstoornis als ADHD. De overeenkomst met ADHD vertoont beide groepen even hoge scores op de CBCL factor aandachtsproblemen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material  (!). Het is zaak bij het vermoeden van DCD het kind nader te laten onderzoeken door de kinderneuroloog of revalidatiearts. daarom is het verstandig de behandeling wel meteen te starten. Bij jeugdigen met ADHD komt meer comorbiditeit voor dan bij kinderen. maar is van groot belang bij twijfels over het niveau van intellectueel functioneren en bij de diagnostiek van leerproblemen en taalstoornissen. terwijl de diagnostiek nog voort kan duren. Tussen ADHD en lichte varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD-NOS) bestaat een aanzienlijke overlapping. Bij jeugdigen is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van een cluster B persoonlijkheidsstoornis en of ooit sprake is geweest van psychotische symptomen.

Omgekeerd is ongeveer bij 30% van de kinderen met ADHD sprake van (lichte) tics. mocht je dit toch wil lezen zoek dit dan op in het boek. In patiëntengroepen met ODD/CD ligt de comorbiditeit met ADHD rond de 65%.com . Als er sprake is van enuresis nocturna is de kans op ADHD vergroot. In het boek wordt er ook nog een DSM weergegeven over aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornissen. Ongeveer de helft van de kinderen en jeugdigen met ADHD heeft een comorbide met ODD of CD (antisociale gedragsstoornis).Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material     Ongeveer 2/3 van kinderen en jeugdigen met het syndroom van Gilles de la Tourette voldoet aan de criteria voor ADHD. 70 . dit lijkt samen te hangen met de onrijpheid van het zenuwstelsel die bij beide stoornissen een rol speelt. ADHD symptomen kunnen zich ook laten zien in een reactieve hechtingsstoornis. Dit is een redelijke bekende DSM in mijn ogen.

Volgens DSM-IV is er sprake van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (Oppositional Defiant Disorder) of een antisociale gedragsstoornis (Conduct Disorder) als verschillende oppositionele. omdat het ‘early starters’ type meer agressieve symptomen vertoond. Agressief gedrag (bijzondere vorm van antisociaal gedrag): als met opzet schade wordt toegebracht aan een andere persoon of aan een voorwerp (strikte zin van het woord). Bij ‘late starters’type is comorbiditeit met een stemmingsstoornis kenmerkend en prognose is gunstiger. met bovendien een duidelijke ongunstige invloed op het functioneren van het kind of de jeugdige. waarin agressief gedrag wordt gebruikt om een doel te bereiken.of taalstoornis en een slechtere prognose.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 20: Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. Een berekenende vorm van agressie. Onderscheid tussen deze twee typen is van groot belang. Antisociaal gedrag: wanneer fundamentele rechten van anderen geweld wordt aangedaan of belangrijke. leesstoornis en wellicht ook biologische factoren. omdat ze beter toegerust zijn met sociale en schoolse vaardigheden. Nu zijn we er achter dat de kindkenmerken een belangrijk aandeel hebben zoals ADHD. Jeugdigen die pas in de adolescentie antisociaal gedrag vertonen zijn de ‘late starters’. bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden. vijandig en opstand gedrag dat ten minste zes maanden bestaat. zoals weigeren om te doen wat gevraagd wordt of het met drift reageren op correcties of verboden. boze reactie op een waargenomen frustratie. 7) is vaak boos of gepikeerd 8) 71 . o o Reactief gedrag(affectieve agressie) is een vijandige. meer comorbiditeit heeft met aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis en met een lees. o o Openlijk: hebben andere personen direct last van -> zware opvoedingslast voor ouders Heimelijk: speelt zich achter de rug van volwassen af -> roept woede op vanuit machteloosheid. maar ook vanuit een hiërarchisch oogpunt -> nogal wat kinderen vertonen eerst een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en later bij een ongunstige ontwikkeling een antisociale gedragsstoornis (early starters).com . antisociale of agressieve gedragingen veroorzaakt worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reactieve vorm en proactieve vorm van agressief gedrag. Bredere zin: gedrag waarvan personen veel last ondervinden en dat door hen als ergerlijk wordt ervaren. o Oppositioneel-opstandig gedrag: als het kind of de jeugdige zich verzet tegen de leiding die gegeven wordt door volwassenen. DSM Criteria Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis volgens DSM-IV A: Een patroon van negativistisch. antisociale of agressieve gedragingen een patroon gaan vormen. Beide stoornissen verhouden zich tot elkaar vanuit een ontwikkelingsoogpunt.Stuvia. Ten minste vier van de volgende gedragingen zijn aanwezig: 1) Is vaak driftig 2) Maakt vaak ruzie met volwassenen 3) Is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar de vragen of regels van volwassenen 4) ergert vaak met opzet de ander 5) geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag 6) Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen. Proactief (offensieve of instrumentele) agressief gedrag is gecontroleerd. o o Onderscheid tussen openlijk antisociaal gedrag (overt) en een heimelijke of bedekte vorm van antisociaal gedrag is klinisch relevant. In het verleden werd er gedacht dat vooral door ongunstige omgevingsfactoren oppositionele. Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis: Kan gezien worden als mildere variant van de antisociale gedragsstoornis.

of aan de criteria antisociale persoonlijkheidsstoornis. Toch staan beide groepen niet onafhankelijk van elkaar. Een kind-kenmerk kan omgevingsbepaald zijn: de neiging vijandige intenties aan anderen toe te kennen kan voorafgegaan worden door mishandeling. Rol van de omgeving: onvoldoende stellen en consequent hanteren van regels en afspraken. het inconsequent en vaak hard straffen. goede relatie met ouder. Ook temperament kenmerken zoals emotionele labiliteit. Deze opvoedingskenmerken hangen deels samen met het kind en met de eigenschappelijk van de ouders (zoals persoonlijkheidskenmerken: depressie. Mogelijk houdt een verlaagde psychofysiologische arousal verband met onbevreesd zijn en een geringere gevoeligheid voor straf en houdt een verlaagde serotonerge functie verband met een falende inhibitie. . Naast risicofactoren moet er ook aandacht besteed worden aan de protectieve factoren (hoog IQ. op school of werk wezenlijk belemmerd. C: Komt niet uitsluitend voor in het kader van een psychotische stoornis of stemmingsstoornis.ernstige schending van regels B: Door de stoornis wordt het functioneren op sociaal gebied. Een opdeling in kind en omgevingsfactoren is verleidelijk vanwege de eenvoud in presentatie. leesstoornis. o Verklaringen: 1. Coordinatieontwikkelingsstoornis. B: Door de gedragsstoornis wordt het functioneren op sociaal gebied. met ten minste één criterium de laatste zes maanden aanwezig. goede school). D: Voldoet niet aan de criteria van een antisociale gedragsstoornis. Er werd een verband aangetoond tussen agressief gedrag en kenmerkende sociale cognities. rusteloosheid. Het ontstaan van gedragsstoornissen is in het algemeen te verklaren vanuit een interactie van één of meerdere kindkenmerken en één of meerdere omgevingskenmerken. DSM criteria van de antisociale gedragsstoornis A: Een zich herhalend en hardnekkig patroon waarbij de fundamentele rechten van anderen of bij de leeftijd horende normen of regels geweld wordt aangedaan. Kinderen met een gedragsstoornis zijn vaak egoistisch en meer op zichzelf gericht (achterstand in emotionele ontwikkeling). taalstoornis. Positieve bekrachtiging van sociaal wenselijk gedrag wordt weinig of inconsequent gegeven. het bieden van weinig waardering voor sociaal wenselijk gedrag. vooral in combinatie met ADHD. Veel belangrijker is 72 . goede vrienden.agressie naar mensen en dieren . o Kindgebonden risicofactoren: ADHD. zwakbegaafdheid in het bijzonder op verbaal gebied. C: Indien betrokkene 18 jaar of ouder is. 3. het uitoefenen van weinig direct toezicht op het kind en het weinig zicht hebben op en gevoelsmatige betrokkenheid vertonen bij het doen en laten van het kind. Risicofactoren Van vele factoren is aangetoond dat zij een risico vormen voor het ontstaan van gedragsstoornissen. Aldus leren kinderen in onvoldoende mate zich sociaal wenselijk te gedragen. voldoet niet aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. het geven van opdrachten op commanderende wijze.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material is vaak hatelijk en wraakzuchtig. Deze laatste ontwikkelen zich door het waarnemen van agressieve modellen (leren door observeren: modeling).Onbetrouwbaarheid of diefstal . psychische klachten). zoals blijkt uit de aanwezigheid gedurende laatste 12 maanden van drie van de volgende criteria. Erfelijkheid speelt eveneens een rol in het ontstaan van antisociaal gedrag.com .vernieling van eigendom . op school of op het werk wezenlijk belemmerd. korte aandachtsboog of negativisme.Stuvia. 2.

op indicatie: medisch onderzoek. Draaglast voor ouders is erg zwaar. Als ouders zwichten voor het dwingende. in het bijzonder over het onderliggende verband tussen de verschillende diagnostische classificaties.Stuvia. Aanvullende informatie en onderzoeken o Informatie bij de leerkracht wordt standaard opgevraagd om een volledig beeld te krijgen van het voorkomen van symptomen op school en het negatieve effect daarvan op het functioneren op school en om eventuele leerproblemen in kaart te brengen. Gezinsdiagnostisch onderzoek verrichten op indicatie bij twijfel over adequate inschatting van ouders over opvoedingsvaardigheden en echtpaarproblematiek. ADHD (komt vaak voor). gezinsanamnese. gehechtheidsrelaties. ontwikkeling functies. ouder-kind problematiek en aan comorbiditeit met bijv.com . Anamnese Bestaat uit: ontwikkelingsanamnese (zwangerschap. contacten politie/justitie. Didactisch onderzoek naar niveau en kwaliteit van lezen. taal en rekenen op indicatie als er discrepantie is tussen leerniveau aangegeven door leerkracht en intelligentieonderzoek.of taalstoornis. coördinatiestoornis bij beginnend in de kinderleeftijd en aan comorbiditeit met dysthyme. sociale denken. manipulerende gedrag zal het kind in gedrag toe nemen. onderkenning van negatieve emoties. depressieve of dysthyme stoornis. tekorten sociale vaardigheden etc). regulatie van boosheid en impulsinhibitie. interactie met omgeving). 73 . Hierop immers dient de behandeling aan te sluiten. Psychologisch onderzoek: intelligentieonderzoek. besteed hier voldoende aandacht aan tijdens de anamnese. Diagnostiek Bij vermoeden van een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis is een breed opgezet psychiatrisch onderzoek nodig met het oog op vaststellen van de vaak voorkomende comorbiditeit. geweten en identiteit aan de orde komen. DSM criteria. Diagnostische classificatie en beschrijvende diagnose Het is nodig om ook nog een beschrijvende diagnose te geven waarin een visie wordt weergegeven over de pathogenese. vragenlijsten. speciële anamnese (leeftijd wanneer het begon. zelfwaardering. en de rol en interactie van kind. Psychiatrisch onderzoek Tenslotte een psychiatrisch onderzoek waarin aspecten als: probleembesef. o o o Differentiaaldiagnose Besteed aandacht aan differentiaal diagnoses als: stoornissen in autistisch spectrum en andere hechtingsstoornissen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material de rol van negatieve bekrachtiging. frustratietolerantie. Aandachtspunten worden stap voor stap genoemd in het boek. ADHD. Standaard bij allochtone kinderen en jeugdigen om problematiek te interpreteren tegen achtergrond van eigen cultuur.en omgevingsfactoren. lees. neuropsychologisch onderzoek en taalonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek alle drie op indicatie. zwakbegaafdheid. depressieve of angststoornis bij start in adolescentie. oftewel het wegnemen van de onaangename stimulus. relatie met leeftijdsgenoten. Voor de behandeling is het bovendien nodig om een hypothese te formuleren over de rol van deze factoren in het in stand houden van de stoornissen.

In beginsel komen bij doven dezelfde psychiatrische stoornissen voor als bij horende.  74 . Vele doven zien zichzelf en hun kinderen niet als ‘’iets verloren hebbend’’ of ‘’gehandicapt’’ maar beleven zich als gezonde individuen met een eigen taal en cultuur. dit beïnvloedt de psychomotorische. Historisch biedt de ernst van de doofheid aanknopingspunten voor de mate waarin het kind voor de communicatie nog gebruik kan maken van het restgehoor. Communicatieve problemen in de horende omgeving en additionele somatische problemen en de gevolgen daarvan kunnen het klinische beeld echter aanzienlijk compliceren. De meest frequente oorzaak daarvan is een purulente middenoorontsteking. Prevalentie van doofheid en prevalentie en aard van psychiatrische problematiek   Ongeveer 850 kinderen in NL tussen 6 en 12 jaar volgen onderwijs voor doven en slechthorende Een veel kleiner aantal volgt regulier onderwijs of verblijft in een instelling voor autisten/gehandicaptenzorg. de gehoorzenuw of de centrale gehoorbanen in de hersenen. Extrapolatie van bevindingen naar de populatie doven is mede daardoor niet goed mogelijk. maar verschillen zij onderling in de mate waarin zij daar gebruik van kunnen maken. taalkundigcommunicatief ontwikkeling en de ontwikkeling op emotioneel sociaal gebied. wat betreft de gebruikte meetinstrumenten. Door het ontbreken van geluid ontwikkelen dove kinderen een visueel ruimtelijk oriëntatie op hun omgeving.Stuvia.   Audiologisch-medische aspecten van doofheid   De ernst.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 21: Onderzoek en diagnostiek bij dove kinderen en jeugdigen Inleiding Doven vormen sociaal-cultureel en taalkundig een heterogene groep mensen. cognitieve. Het is lastig om onderzoek te doen door de verschillen in samenstelling van de onderzoeksgroepen. in de gevolgde diagnostische werkwijzen en wat betreft kenmerken van de vergelijkingsgroepen. 2) Perceptief verlies: Doofheid daarentegen is vrijwel altijd het gevolg van een perceptief gehoorverlies door een afwijking van het binnenoor. In feite hebben dove kinderen vaak nog wel enige profitabele hoorresten. Extrapolerend wordt het aantal dove en slechthorende kinderen en volwassenen per jaarcohort op 120 ingeschat. in onderlinge samenhang. Het wetenschappelijke onderzoek naar psychische problemen en psychiatrische stoornissen bij dove kinderen is volop in ontwikkeling. De invloed van doofheid op het kind en op de wisselwerking tussen kind en omgeving is enorm. Er worden twee types gehoorverlies onderscheiden: 1) Conductief verlies: het gevolg van een geleidingsverlies door een stoornis in het luchtgeleidingssysteeem van de uitwendige gehoorgang of het middenoor.5 keer hoger is dan inde horende vergelijkingsgroep. In een recent NL onderzoek werd met behulp van de CBCL bij dove schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar een prevalentie van emotionele problemen en gedragsproblemen gevonden die 2. het type en de etiologie van de doofheid en de leeftijd van ontstaan zijn van invloed op de mogelijkheden van het kind om met de omgeving te communiceren.

Psychiatrische diagnostiek: anamnese De psychiatrische diagnostiek bij dove onderscheidt zich op hoofdlijnen niet van die van horende kinderen. Medische interferenties (zoals ziekenhuisopnames). encefalitis. peri. het adaptatieproces van de ouders (dat vaak na het eerste jaar plaats vindt door alle onderzoeken). Aan verworven doofheid kunnen pre-. 1)Prenatale oorzaken betreffen vooral maternale virale en andere infecties tijdens de zwangerschap.  Voor de anamnese is het essentieel goed op de hoogte te zijn over de kennis en de ontwikkeling van dove kids in een gezin. Het omvat naast een pediatrisch onderzoek. een anamnese.  Dove kinderen ontwikkeling een visueel-ruimtelijke oriëntatie op de wereld.  Doofheid is direct van invloed op de ontwikkeling van het kind.  Behalve door beperkingen van biologisch-lichamelijke aard kan de motorische ontwikkeling vertraagd verlopen omdat de activerende functie van geluid ontbreekt. 3) Postnatale oorzaken zijn virale en bacteriële meningitis.com . Tot de postlinguaal doven behoren kinderen die na deze periode doof zijn geworden. Uit onderzoek in Westerse landen kan worden afgeleid dat de aantallen prelinguaal doven ongeveer gelijk over de drie groepen oorzaken kunnen worden verdeeld. en het zoeken van communicatieve afstemming tussen ouders en kind beïnvloeden de ontwikkeling van de ouder-kind relatie. verworven of onbekende oorzaken onderscheiden. Bij 25% van de dove kinderen komen waarschijnlijk bijkomende stoornissen Tot de prelinguaal doven worden kinderen gerekend die nooit of slechts een zeer korte periode gesproken taal hebben kunnen horen. Deze zijn doof vanaf de geboorte of doof geworden voor de leeftijd van 18 maanden. Wat betreft de erfelijke oorzaken komt autosomaal recessief overervende doofheid verreweg het meest frequent voor. Als dit rouwproces te lang aanhoudt kan dit van invloed zijn op de ouder-kind relatie.en postnatale oorzaken ten grondslag liggen. daarbij voorgeschreven antibiotica en andere geneesmiddelen. De preferente modus van communiceren in het gezin en op school beïnvloedt de ontwikkeling van de taalkundige communicatie. een psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Voor de meeste ouders is een doof kind krijgen schokken. rhesusantagonisme en andere oorzaken van ernstige hyperbilirubinemie en ernstige hypoxie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material       Naar de etiologie worden erfelijke. De organisatie van het onderzoek en informatievergaring vergen in het algemeen veel meer tijd dan van een horend kind/jeugdige. zij vertonen kenmerken van een rouwproces. De mate van verwerking en acceptatie van invloed op de snelheid waarmee en de mate waarin ouders in gebaren communicatief vaardig worden. 2) Perinatale oorzaken zijn onder andere extreme prematuriteit. Het ontbreken van een omringende geluidsstroom maakt de dove baby (0-1 jaar) afhankelijk van andere zintuiglijke stimuli voor de ontwikkeling van een voorspelbare en veilige band met zijn ouders en de exploratie van personen en gebeurtenissen om zich heen. de visuele behoeften van hun kind beter aanvoelen en beter gebarentaal). aangenomen wordt dat zij in principe hun moedertaal hebben kunnen verwerven.  Aangenomen wordt dat dove kinderen van dove ouders een ontwikkelingsvoordeel hebben ten opzichte van dove kinderen van horende ouders (dove ouders kunnen de doofheid van hun kind makkelijker accepteren.Stuvia. maar ook ototoxische medicatie en bestraling. Ook 75 .

een positief gekleurd zelfbeeld onder doven. Ook kan er twee zelfbeelden ontstaan. Hierdoor kan er een geïsoleerde positie ontstaan. terwijl het oplossen van complexe problemen en abstract redeneren minder sterke kanten zijn. Met name dove kinderen van horende ouders zouden weinig ervaring hebben met taal als middel om gevoelens uit te wisselen en zo zichzelf te reguleren. intentioneel leren.Stuvia. Vaak is er sprake van een laat begin en een langere duur van adolescentiefase bij dove kinderen. het gezicht moet zo min mogelijk bedekt worden. In andere gevallen neigen dove jeugdigen ertoe zich langdurig te schikken naar de verwachtingen van de opvoeders voordat zij plotseling banden verbreken. die vaak bij dove kinderen voorkomen. de aandacht richt zich meer op hoe er gecommuniceerd wordt in plaats van waarover. Psychiatrische diagnostiek: Psychiatrisch onderzoek Het psychiatrisch onderzoeks-gesprek met dove kinderen vergt aanpassingen om de communicatie te vergemakkelijken. Dit werkt ook weer op de ontwikkeling van zelfbeleving. Communicatieve en cognitieve factoren zijn ook van invloed op de emotioneel-sociale ontwikkeling. omdat het spelenderwijs incidenteel leren door de doofheid wordt belemmerd. geen obstakels zoals lampen en planten tussen de onderzoeker en kind zijn.   Het is goed om te realiseren dat de dove patiënt bij liplezen/mondbeeld niet meer dan 25% van wat er gezegd wordt afgelezen kan worden. Het 76 . De onderzoekskamer dient goed verlicht en overzichtelijk te zijn. Vanaf de kleuterleeftijd leren veel dove kinderen op dovenscholen beter met elkaar te gebaren dan met hun horende ouders thuis (lopen een gebaren achterstand op). didactisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek) is een onmisbaar ingrediënt van de diagnostiek. Als inhoudelijk thema dient onder andere ruim aandacht geschonken te worden aan: 1) beleving van doofheid 2) kwaliteit van en problemen met de communicatie met de omgeving 3) perceptie van de horende wereld 4) de affiniteit met de dovencultuur en de ontwikkeling op deze gebieden  Psychiatrische diagnostiek: Psychologisch onderzoek Het psychologische onderzoek (intelligentieonderzoek. hinderlijke schaduwwerking of een onrustige achtergrond wegnemen. Ook kan er een inperking ontstaan voor motorische exploratiedrang wanneer ouders te vaak hebben ervaren dat het kind bij dreigend gevaar niet reageert op verbale waarschuwingen. zijn hierop van invloed. Dove kinderen vertrouwen meer op hun visueel-ruimtelijke perceptuele capaciteiten. en een negatieve onder horende mensen.com . Binnen een gesprek wordt er veel gemist door het dove kind door een tekortschietende communicatieve competentie van de horende psychiater.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material        evenwichtsproblemen. Een moeilijke ontwikkelingstaak voor dove jeugdigen is om de beleving van afhankelijkheid van de horende omgeving een plaats geven in het streven naar onafhankelijkheid. Een bijkomende reden voor achterstand op lees en leergebied is dat dove kinderen ten opzichte van horende kinderen meer zijn aangewezen op gericht. verder is het vooral intelligent raden. Op de peuterleeftijd (1-3 jaar) neemt de complexiteit van de ouder-kind interactie toe door de ontwikkeling van een taliger communicatie die bij horende ouders van nature minder vermengd is met de visuele en tactiele informatie. neuropsychologisch onderzoek.

zoals tussen het cognitieve niveau enerzijds en het emotionele en sociale.  Er werden meer pervasieve ontwikkelingsstoornissen vastgesteld.Stuvia.  Bij de beoordeling van de kwaliteit van de communicatie moet worden afgewogen of beperkingen op dit gebied samenhangen met de psychiatrische stoornis. zoals hersenbeschadiging ten gevolge van virusinfecties. Psychiatrisch onderzoek: somatisch onderzoek Omdat bij meer dan 50% sprake is van lichamelijke aandoeningen bij dove kinderen behoort algemeen lichamelijk en oriënterend neurologisch onderzoek tot het psychiatrisch standaardonderzoek van dove en ernstige slechthorende kinderen en jeugdigen. Daaronder bevonden zich veel kinderen met een cognitieve beperking.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material gewone/genormeerde testmateriaal kan helaas niet zomaar toegepast worden op dove kinderen. 1) Eén van de veronderstellende oorzaken daarvan is het bestaan van gemeenschappelijke neurobiologische oorzaken. In principe worden bij dove kinderen dezelfde kernsymptomen aangetroffen behalve in het oogcontact.  Nog moeilijker is de differentiaaldiagnostiek bij blinde of ernstige slechtziende kinderen die tevens doof en zwakzinnig zijn. bijvoorbeeld verwarrende items voor een dove weglaten. Zij zijn genormeerd op de horende populatie. De moeilijkheden betreffen dan met name de beoordeling van de communicatie en het spel in relatie tot het cognitieve en emotioneel-sociale ontwikkelingsniveau en het opsporen van discrepanties tussen het functioneren op verschillende ontwikkelingsgebieden. 77 .en andere gedragsstoornissen  Een vergelijkbare verdeling van psychiatrische classificaties bij dove en ernstig slechthorende kinderen werd ook in Engeland gevonden. zelfredzaamheidsniveau anderzijds. Om deze problemen zoveel mogelijk te ondervangen wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de SON-test en het performale gedeelte van de WISC-R test (die respectievelijk in NL en Amerika voor dove kinderen zijn genormeerd). inadequaat en moeilijk invoelbaar gedrag in het kader van een PDD. 2) Een andere veronderstelling is dat vooral voor de omgeving moeilijk hanteerbare kinderen worden verwezen.  Ook was er vaker sprake van aandachtstekort.com . Uit ervaring is wel gebleken dat onderzoek bij dove kinderen twee keer zoveel tijd vergt. waaronder relatief veel kinderen met bizar. Autisme en andere pervasieve ontwikkelingsstoornissen Een hoger dan verwachte prevalentie van PDD bij dove kinderen werd ook door andere onderzoekers waargenomen. Diagnostiek van specifieke stoornissen Uit onderzoek blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn gevonden tussen dove en horende kinderen die voor psychiatrisch onderzoek naar Curium weren verwezen. met de taalkundigcommunicatieve ontwikkeling van het dove kind of met taalkundig-communicatieve verschillen tussen onderzoeker en kind (de problemen zijn het grootst bij prelinguaal dove kinderen die op zwakzinnig niveau functioneren). knelpunten zijn daarnaast het overbrengen en het begrijpen van testinstructies. Ook kunnen er persoonlijkheidsonderzoek afgenomen worden die aanpassingen kunnen verdragen. Een doof kind heeft vaak oogcontact nodig om te kunnen communiceren.

1) Vooral kinderen met opvallend moeilijk hanteerbaar. Dit is bijzonder want juist bij dove kinderen moet dit het geval zijn (onderzoek van Eldik). Nieuwe ontwikkelingen: dove kinderen en cochleaire implantatie CI van een electrostimulator. bij kinderen is nog omstreden. Wellicht is het als uiting van frustratie over communicatieve barrières met de horende omgeving. Dilemma’s rond de indicatiestelling en beoordeling van de psychische gevolgen van CI in de toekomst vaker een rol spelen in het psychiatrisch onderzoek van dove kinderen. angst of een sombere grondstemming die in dit gedrag wordt vertaald. 2) Gedragsstoornissen komen gemiddeld vaker voor bij specifieke oorzaken van doofheid. Dit geldt met name voor infectueuze oorzaken met hersenbeschadiging zoals meningitis. Critici zoals dovenorganisaties vinden het een inbreuk op en een afwijzing van de culturele identiteit van dove mensen. Voorstanders wijzen op unieke mogelijkheid dove mensen weer enig gehoor terug te geven. Zoals gezegd waren er onder de verwezen kids bovendien veel zwakzinnige kinderen bij wie gedragsproblemen frequent voorkomen. Schizofrenie en andere psychosen Er zijn geen aanwijzingen dat schizofrenie vaker of minder vaak voorkomt bij dove dan bij horende jeugdigen.  Emotionele stoornissen wordt minder vaak waargenomen bij dove kinderen. Dit kan ook bijdrage aan extra verwijzingen. Ook zetten zij vraagtekens bij de objectiviteit van het onderzoek.Stuvia. Impulsiviteit ten gevolge van emotioneel-sociale deprivatie is niet specifiek voor doofheid. 78 . externaliserend gedrag zijn verwezen.  Met name oppositioneel gedrag kunnen een uiting zijn van onderliggende gevoelens van onmacht. Aanbevolen wordt om alleen schizofrenie te diagnosticeren indien vier of meer primaire symptomen (inclusief auditieve hallucinaties) aanwezig zijn. die via de gehoorzenuw geluidssensaties weet op te wekken na vertaling van omgevingsgeluid in een elektrisch signaal.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen Er is zijn een aantal mogelijke verklaringen voor het hoge aantal gedragsstoornissen in de onderzochte groep dove en ernstig slechthorende kinderen. encefalitis en rubella. Bij de aanwezigheid van minder symptomen is nader onderzoek aangewezen. Wellicht wordt emotionele problematiek minder snel gesignaleerd.com .

zelfverzorging.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 22 Verstandelijk gehandicapten In de VS spreekt men van mental retardation. 79 . dat duidelijk onder het gemiddelde ligt (IQ van ongeveer 70 of lager) en dat begint voor het 18e jaar. We gebruiken nu de term verstandelijk gehandicapt wat door NL wordt gehanteerd. De grootste groep betreft licht verstandelijke handicaps (85%). gebruik maken van gemeenschapsvoorziening.Stuvia. Diagnostiek van de verstandelijke handicap Volgens de definitie van de American Association of Mental Retardation (AAMR) als van de DSM-IV is iemand verstandelijk gehandicapt wanneer aan de volgende twee criteria wordt voldaan: 1) Er is sprake van een niveau van verstandelijk functioneren.com . functionele intellectuele vaardigheden. ernstige (3-4%). ontspanning. internationaal wordt vaker gesproken van intellectual disabilities/developmental disabilities/learning disabilities. sociale en relationele vaardigheden. daarna matige (10%). gezondheid en veiligheid. 2) Er zijn gelijktijdig tekorten aanwezig in of beperkingen van het aanpassingsgedrag Een IQ van 70 of lager komt overeen met een IQ dat twee standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt. zelfstandig kunnen wonen. DSM-IV criteria voor verstandelijke handicap  Ongeveer 3% van de kinderen in de algemene bevolking is verstandelijk gehandicapt. De beperkingen van het aanpassingsgedrag betreffen de volgende terreinen: communicatie. in Engeland Learning problems. ofwel lager dan dat van 97% van alle andere mensen. Bij de beoordeling van deze beperkingen wordt rekening gehouden met iemands leeftijd en culturele achtergrond. werk. zelfstandig beslissing nemen.

dit gaat gepaard met specifieke niveaus. Vaststelling van het intellectueel functioneren Het is vaak niet makkelijk om het IQ vast te stellen doordat een zekere taakgerichtheid. ook geen communicatieprofiel of Reynell test voor taalbegrip. Zij betoogde ook dat het niveau van verstandelijke gehandicapten onder meer mede bepalend is voor de aard en variatie van het getoonde gedrag en de psychische en lichamelijk toestand van de persoon. Daardoor is er geen ontwikkelingsleeftijd vast te stellen. twijfelachtig. Bij een intelligentieniveau lager dan 50 zal de onderzoeker vaak aan de hand van uitvoering van taken een schatting moeten maken. waarvan er per kind ongeveer 25 worden gescoord aan de hand van observatie en gesprek. Tenslotte moet er opgemerkt worden dat de diagnostiek van de verstandelijke handicap niet gebaseerd kan en mag zijn op een enkele meting. denk aan down en fragiele-X. 80 . Belangrijk is dat het testresultaat niet afhankelijk mag zijn van motorische of zintuigelijke beperkingen. die in principe kunnen worden opgeheven door adequate ondersteuning. afwijkend. In NL zien wij dit ook. die vaak gedeeltelijk kan worden opgeheven. van verminderd presteren vanwege taalproblemen anders dan ten gevolge van een verstandelijke handicap of van culturele verschillen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   tenslotte diepe handicap (1-2%). maar alleen of er een ontwikkelingsprobleem is. In de tabel hieronder staat een beknopt overzicht van testen die ten minste voldoende worden beoordeeld wat betreft normering. Een nadeel: het wordt geïnterpreteerd door de scores onder te brengen in de categorie: normaal. dit is zeer lastig bij verstandelijk gehandicapten. Deze bevat een mentale schaal (163 items) en een motorische schaal (81 items). Denk aan bv fragiele-X syndroom of down syndroom. Ten tweede kan leeftijd een rol spelen (erg jong) of meervoudige handicaps. Zij benoemen 4 intensiteiten: 1) Intermittent 2) Limited 3) Extensive 4) Pervasive Kraijer en Plas (1998) merken op dat deze niveaus van zorgbehoefte echter nog zeer onvoldoende omschreven zijn en er nog geen betrouwbare en valide maten voor de vaststelling beschikbaar is. is een alternatief en bestaat uit 105 dichotome items. In het overzicht komen de functietesten niet aan bod. Ten eerste kan een vastgestelde handicap een gevolg zijn van gebrek aan ontwikkelingsstimulatie of deprivatie. Als laatste zijn er niet voor alle doelgroepen en leeftijden voldoende gestandaardiseerde instrumenten voor de vaststelling van intellectueel en adaptief niveau voorhanden. 2) Denver Ontwikkeling Screening test (DOS).Stuvia.5 jaar. Daarnaast biedt de DSM-IV de mogelijkheid van de V-code zwakbegaafdheid. Toch is het handig om gestandaardiseerde testen te gebruiken. alsmede de kwantiteit en kwaliteit van de te bieden zorg.  0-2. De items zijn dichotome items met oplopende moeilijkheidsgraad. Is voor kids van 0 tot ongeveer 6. door bijvoorbeeld Down-kinderen mee te laten draaien op regulier basisonderwijs.5 jaar 1) Bayley Ontikkelingsschalen (BOS2-3) is voor kinderen tot 30 maanden de aanbevolen individuele ontwikkelingstest.com . concentratievermogen nodig zijn voor een betrouwbare testafname. Daarbij komt dat er nog een verandering kan optreden in het niveau. betrouwbaarheid en validiteit. dat wil zeggen een IQ tussen 71-84 Anders dan in de DSM wordt de verstandelijke handicapt door de AAMR niet beschouwd als een stoornis van het individu alleen (trait). maar is er sprake van beperkingen in het functioneren van het individu in een bepaalde gemeenschap (state).

functionele intellectuele vaardigheden. Veel van de genoemde gebieden worden in NL taalgebied wel samengevat als sociale redzaamheid. Voor het meten van probleemgedrag: Hiervoor kan de CBCL 1. Deze bestaat uit een zestal subtest en is genormeerd voor horende zowel als dove kinderen. werk. Er zijn geen gegevens over betrouwbaarheid/validiteit. Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (SRZ) en de Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen.com . De schalen worden ingevuld door groepsleidsters en hebben alle goede psychometrische kwaliteiten. ontspanning. Recent zijn voor een Nederlandse test voor 2. 1) De SON test (2. Teacher) gebruikt worden in de leeftijd van 6-18 jaar. communicatie. 6 jaar en ouder 1) De WISC en de SON. 4-11 jarige 1) De SON en de RAKIT (gereviseerde Amsterdamse Kinder Intelligentie Test) zijn vanaf vier jaar te gebruiken als algemene niveautest. Daarnaast is er ook een Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (SGZ) deze is voor 3 jaar en ouder. Vaststelling van het adaptief functioneren Binnen de definitie van de verstandelijke handicap moet er sprake zijn van tekorten in of beperkingen van het aanpassingsgedrag op ten minste twee van een tiental terreinen. dat de interpretatie ervan in termen van laag cognitief niveau of intelligentietekort vaak onzeker is.5 tot 4. 3) De Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC voor 2. 2) De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-R) beschikt over zeer goede psychometrische eigenschappen maar is niet voor NL gestandaardiseerd en is volgens sommige critici onaantrekkelijk voor jonge kinderen. Hieronder worden daarvan een aantal schalen behandeld. deze geeft info over cognitieve functies als een algemene niveauscore.plus.5-7 jaar) oftewel Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentieschaal. Er is alleen weinig bekend over de betrouwbaarheid.5-4 jaar moeilijk. 2) Een eerdere Vlaamse aanpassing van de WPPSI genormeerd op meer dan 1000 vlaamse kinderen van 4 tot 6.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material    2.5 jaar. zelfverzorging. gebaseerd op de K-ABC en het motorische gedeelte van de MOS verzameld onder naamd GOS Groningse ontwikkelingsschalen.5-5 jaar en 4-18 gebruikt worden.5 jarigen. Het is niet oplossen van een testopgave bij kinderen van deze leeftijd kan zoveel verschillende oorzaken hebben. Met deze schalen worden domeinen zoals zelfredzaamheid. gezondheid en veiligheid.Stuvia.5 tot 3 jaar Testonderzoek bij kinderen in de voorschoolse periode is tussen 2. Ook kan de Teacher Report Form (4-18) en de Developmental behaviour checklist (primary carer. taalgebruik en sociale gerichtheid gemeten. zelfstandig beslissing nemen. zelfstandig kunnen wonen.  Sociale Redzaamheidsschaal voor Kinderdagverblijfbezoekers (SRK). De RAKIT is een complete intelligentietest.5-12 jaar) De Amerikaanse versie is aantrekkelijk en heeft uitstekende psychometrische eigenschappen. gebruik maken van gemeenschapsvoorziening. 81 . sociale en relationele vaardigheden. Beide zeer aantrekkelijke testen door het grote leeftijdsbereik. belangrijker nog is dat het materiaal weinig aantrekkelijk is voor deze jonge kinderen.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   De VABS is een semigestructureerd interview met ouders/verzorgers waarin drie domeinen van functioneren wordt gemeten. taal. Diagnostic overshadowing: dit houdt in een verstandelijke handicap en het daarmee geassocieerde gedrag de betekenis van symptomen van een bijkomende psychiatrische aandoening minder duidelijk is. De ontwikkeling op dit terrein wordt echter gehinderd door een gebrek aan theorievorming over de relatie tussen verstandelijke handicaps en afwijkend gedrag. eetgedrag.spraak. contact met volwassenen en leeftijdgenoten.com . het gezin en de samenleving als geheel. Alleen de totaalscore is gerechtvaardigd bij deze test. aandacht en concentratievermogen en mee kunnen komen op school.Stuvia. Een groot voordeel van deze instrumenten is dat daarmee het niveau van probleemgedrag bij deze kinderen vergeleken kan 82 . Bij de verdere anamnese wordt gevraagd naar afwijkingen in de ontwikkeling van de motoriek. Emotionele problemen en gedragsproblemen Er is een onderzoek geweest dat laat zien dat de in NL veel gebruikte CBCL en TRF ook goed zijn te gebruiken bij kinderen met een lichte of matige verstandelijke handicap. De NL normen met een verstandelijke handicap zijn nu voor beide lijsten beschikbaar. Klinische diagnostiek Bij de anamnese kan er gevraagd worden naar eventuele problemen tijdens de zwangerschap of bevalling. De KID-N is een schaal die kan worden ingevuld door ouders van zeer jonge kinderen met zeer ernstige beperkingen. de ouders. Deze aspecten zijn meestal ook goed door middel van observatie vast te stellen. Diagnostiek van de psychopathologie Probleemgedrag/psychiatrische aandoeningen bij gehandicapten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het kind. Omdat met name lichtere vormen van verstandelijke handicap nogal eens voorkomen bij kinderen van ouders die zelf ook beperkt zijn is het belangrijk na te gaan of ouders zelf misschien ook moeilijk konden leren. als door een gebrek aan voor deze groep gevalideerde diagnostische instrumenten. spel. Ook moet er gevraagd worden naar ernstig hersenletsel of ernstige infecties.

Alleen bij Asperger is de verstandelijke handicap een uitsluitingscriterium. sociale en gezinsinteractie en/of de beschikbaarheid van ondersteuning voor de bevordering van de verstandelijke ontwikkeling een rol spelen. Toch is dit lastig. waarbij vaak biologische processen. De kids met autisme hebben 75% een matige verstandelijke handicap. Let op: een verstandelijke handicap op zich in het algemeen geen reden om bijvoorbeeld agressief of teruggetrokken gedrag bij een kind te verwachten. Gedragsfenotype De gangbare opvatting is dat in de meeste gevallen de handicap multifactorieel bepaald is. door bijvoorbeeld aan de hand van opdrachten zoals in de Denver Ontwikkeling Screening Test. Eventueel vast te stellen  83 .Grove motoriek . Retardatie betreft een achterstand in de ontwikkeling die van voorbijgaande aard is. de meeste psychiatrische stoornissen die behoren tot de Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen gaan gewoonlijk gepaard met een verstandelijke handicap. minimale spraak-taal ontwikkeling). Bij specifieke Leerstoornissen moet er een verschil zijn van meer dan twee SD tussen de prestaties op het gebied van lezen. Psychiatrische stoornissen Volgens de DSM kun je kinderen met een beperking dezelfde stoornissen vaststellen als bij niet beperkte kinderen.omgang met zichzelf .Fijne motoriek . kinderen met RETT gewoonlijk een ernstige en diepe handicap en de desintegratiestoornis gaat meestal gepaard met ernstige handicap. Ook zijn er nog lijsten zoals de Developmental Behaviour Checklist. Door observatie kan er het één en ander worden vastgesteld.Uiterlijk (syndromale kenmerken) . rekenen of schrijven zoals gemeten met een gestandaardiseerde schoolvorderingstest.Omgang met materiaal .Taal en spraak .Stuvia.com . Bij jonge kinderen met een vertraagde ontwikkeling zonder duidelijk zichtbare organische stoornissen is de diagnostiek aanzienlijk moeilijker.  In een dergelijke gestructureerde worden systematisch de volgende dingen geobserveerd: . Een goede kennis van de variatiebreedte van gedragingen bij kinderen kan leiden tot een inschatting van de mentale leeftijd van het kind.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material worden met dat van leeftijdgenoten zonder verstandelijke handicap. en het gemeten IQ. risicogedrag van de ouders. met name die op het gebied van motoriek en taal-spraak kunnen worden vergeleken met wat gezien de kalenderleeftijd van het kind verwacht mag worden. Onderzoek Bij de vraag over de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige gaat het er om onderscheid te maken tussen zwakzinnigheid en retardatie. In het geval van ernstige of diepe zwakzinnigheid is ook op basis van anamnestische gegevens vaak relatief gemakkelijk vast te stellen dat er sprake is van zwakzinnigheid (vaak organische defecten.Omgang met de onderzoeker Deze observaties. daarnaast is er ook nog de Nederlandse Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen die wordt ingevuld door groepsleiders van beperkten vanaf 3 jaar.

in te schatten naar hoe het kind jou als onderzoeker begrijpt.com . Alle observaties van afwijkende gedragingen en emoties die bij normaal begaafde kinderen worden uitgevoerd zijn dus ook van toepassing bij kids met een beperking. De onderzoeker moet eenvoudige taal gebruiken. 84 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   emotionele problemen of gedragsproblemen zijn dus bijkomend en niet synoniem aan een verstandelijke handicap.Stuvia.

eerste resultaten van onderzoek zijn bemoedigend. ondanks dat er (nog) geen sprake is van psychopathologie. schoolverzuim. Verwaarlozing Is het tekortschieten van bescherming. slechte hygiene. Onderzoek en hulpverlening vinden tegelijk plaats. Verzamelen van 85 . parentificatie. discriminatie. waardoor schade voor het kind ontstaat of in de toekomst zou kunnen ontstaan. Homebuilders en Families First (in ons land). en psychosociale gevolgen zoals achterblijven cognitieve ontwikkeling. latere gevolgen zoals overlijden. opvoeding en/of verzorging door personen tot wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat. Tijdens onderzoek: let op kwaliteit van het contact maken bij het kind: geeft indruk in hoeverre de relationele ontwikkeling is geschaad. onvoldoende kleding. Psychosociale problemen: lichamelijke of verstandelijke handicaps en stoornissen van ouders. Observaties in het gezin: let op de affectieve kwaliteit van de relatie en op de mate waarin ouders in staat zijn op leeftijd overeenkomstige eisen aan het kind te stellen. Beide soorten hebben gevolgen voor lichamelijk en psychosociaal functioneren van het kind. Intensieve hulp wordt geboden terwijl tegelijk diagnostische inschattingen worden gemaakt. psychosociale gevolgen zoals pica. neurologische stoornissen en tenslotte psychosociale achterblijven in taalontwikkeling en berustend op de associatie met met affectieve verwaarlozing. vermoeidheid. Socio-economische problemen: armoede. onvoldoende gewetensfunctie.  Pedagogische verwaarlozing: onvoldoende verschaffen van elementaire zorg en/of immateriële zorg.en jeugdpsychiatrisch onderzoek: let op het gedrag van de ouder die het kind brengt: geeft indruk van kwaliteit van de ouderlijke zorg. Goede intelligentie. enuresis nocturna. Deze gezinnen kunnen weinig profiteren van traditionele vormen van hulpverlening (denk aan het niet op komen dagen van afspraken). reactieve hechtingsstoornis. Wordt onderscheiden in pedagogische en affectieve (emotionele) verwaarlozing. Kinder. drugsgebruik. (DSM: Lichamelijke gevolgen zoals achterblijvende groei. Vb. gedragsstoornissen.Stuvia. psychiatrische ziekte.  Affectieve verwaarlozing: onvoldoende aanbod van emotionele warmte en betrokkenheid. Family Support Service. Veiligheid van het kind is meest dringende beoordeling. DHD.com . slechte huisvesting. verslaving en chronische huwelijksproblemen. zoals die in het heden en verleden is verschaft door ouders of verzorgers. weglopen. Speciale programma’s bieden ambulante intensieve gezinsbehandeling om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. sociaal isolement.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 23: Ernstige sociale of psychosociale problematiek Omstandigheden waarin een kind opgroeit kunnen zo ongunstig of bedreigend voor de ontwikkeling zijn dat er reden is voor onderzoek. (DSM: lichamelijke gevolgen zoals ondervoeding. Onderzoek Geen gestandaardiseerde instrumenten beschikbaar. onvermogen tot spelen. Anamnestisch onderzoek: let op de aard en de kwaliteit van de zorg. ‘Multi-problem’ gezinnen Er is altijd sprake van een veelvoud aan socio-economische en psychosociale problemen gecombineerd met onvermogen van ouder(s) om adequate zorg te bieden. niet-‘moeilijk’ temperament en het interpreteren van verwaarlozing als uiting van frustraties waaraan ouder bloot staat zijn beschermende functies waardoor kinderen op latere leeftijd geen of minder stoornissen vertonen.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material heteroanamnestische gegevens: huisarts. Psychosociale gevolgen. Diagnostiek Diagnose kan worden vastgesteld zodra onomstotelijk (via observatie of door mededeling van de pleger) vaststaat dat bij een kind ziekteverschijnselen worden nagebootst. het maskeren van sporen van mishandeling. In eerste instantie moet worden gelet op signalen zoals:  een of meer medische problemen die resistent zijn voor behandeling of ongebruikelijk/onverklaarbaar verlopen 86 . hantering van agressie door het kind en het zelfbeeld van het kind. slechte relaties met leeftijdgenoten. Er is sprake van vroege en latere gevolgen voor lichamelijk en psychosociaal functioneren (DSM: Vroege gevolgen. Bij het kinder. Varieert van beschrijven door ouder van niet bestaande symptomen via indirect suggereren van afwijkingen tot direct beschadigen van het kind. enz. tegen zichzelf kerende agressie. overwegingen. Syndroom van Münchhausen by proxy (nagebootste stoornis bij volmacht) Het bij het kind teweeg brengen van medisch handelen door personen tot wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat via rapporteren van niet bestaande symptomen of via het actief nabootsen van ziekteverschijnselen. Latere gevolgen. Fysieke kindermishandeling Is het oplopen van lichamelijk letsel door een kind als gevolg van handelingen of nalatigheid van personen tot wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat. lange tijdsduur tussen ontstaan van letsel en zoeken van hulp. laag zelfbeeld. school en jeugdgezondheidszorg: nodig om goede beoordeling van de ernst en omvang van de verwaarlozing te kunnen maken. mededeling van het kind of getuige daarover. Psychosociaal. blauwe plekken.com . brandwonden.en jeugdpsychiatrisch onderzoek is het belangrijk om te letten op: reacties tijdens contact als angst. ouders moeten dan op de hoogte worden gesteld. depressie. Wel kan een ‘adviesmelding’ worden gedaan: zonder naam van het kind te noemen advies vragen over te kiezen aanpak in bepaalde situatie. beraadslagingen en onderzoeken zorgvuldig aantekeningen en indien mogelijk beeld/geluidregistratie. achterblijven in groei. teruggetrokken gedrag. Belangrijk: maak van alle waarnemingen. De onderzoeker moet alert zijn op factoren als: letsel dat opzettelijk lijkt te zijn toegebracht. door ouders weigeren van of ontoereikende verklaring over letsel. Zorgvuldig afwegen van moment en manier van confronteren van de ouder(s) met verdenking van kindermishandeling en beoordeling van noodzakelijkheid/wenselijkheid van uithuisplaatsing is van belang. inlichtingen. Meldingsplicht voor artsen en andere hulpverleners bij (vermoeden van) kindermishandeling is er niet en beroepsbeoefenaren kunnen niet anoniem melden bij een AMK. Gestandaardiseerde onderzoeksmethoden ontbreken. uitgesproken angst.Stuvia. het ontbreken van steun zoeken. Overleg met AMK is raadzaam als afweging moet worden gemaakt tussen contact met ouders behouden enerzijds en bieden van veiligheid voor kind anderzijds. vermijding en schrikachtig ineenkrimpen. vreugdeloos. angststoornissen etc. hersenletsel etc.) Onderzoek Ouders geven maar zelden aan dat er sprake is van mishandeling.

Herkenning is afhankelijk van de mate waarin de onderzoeker is doordrongen van bestaan van deze problematiek Seksueel misbruik Is het betrekken van kinderen bij seksuele activiteiten die deze niet volledig kunnen begrijpen en/of die (ten gevolge van een lichamelijk of emotioneel overwicht) door hen worden ondergaan zonder het gevoel te hebben gehad deze te kunnen weigeren. uitgesproken angst. Later gevolgen kunnen zijn: emotionele reacties zoals depressie. Niet Anderszins Omschreven.Stuvia.: beleggen van multidisciplinaire bijeenkomst. 87 . Houd zorgvuldig alle verdenkingen en gezette stappen bij in een verslag. verdriet. medicatietoediening door uitsluitend door verplegend personeel) en kom tot een zo goed mogelijke diagnostiek door o. Onderzoek Zet stappen om het kind te beschermen (opname. angststoornissen. Alle besproken vormen van kindermishandeling wekken ook psychische onlust. Pleger is volwassene of jeugdige indien er sprake is van groot verschil in leeftijd of overwicht ten opzichte van het slachtoffer.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material  ongewoon gedrag van ouder: te betrokken. zoals bijv. relationele problemen. laag zelfbeeld. Onderzoek wordt bemoeilijkt door ontbreken van uiterlijke kenmerken. problemen in sociaal functioneren. niet toestaan van emotionele of sociale groei. overaangepast gedrag. letsel of dood. psychoseksuele reacties en problemen in het sociaal functioneren. opsluiten. niet zoeken van steun in angstige situatie. geslachtsgemeenschap. bewaking. Gevolgen zijn psychosociaal: vreugdeloos. slechte relatie leeftijdgenoten. zwangerschap. achterstellen bij siblings. publiekelijk vernederen. multiple gedragsmoeilijkheden. onderzoek op intoxicaties. dreigen met wegsturen. aanranding. passief of juist hyper-waakzaam. zelfgerichte agressie. Er zijn dan ook geen diagnostische criteria. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld: SOA’s. maar hier betreft het psychische onlust die teweeg wordt gebracht met alleen niet-fysieke middelen.com . verkrijg psychologische en psychiatrische evaluaties van ouder en kind. lichamelijke functieklachten zoals slaapstoornissen. Bij misbruik door verwanten is er sprake van incest. Onderverdeeld in: exhibitionisme. depressie. denigreren. schaamte) bij een kind door personen tot wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat.  Tekenen en symptomen die zich alleen voordoen bij aanwezigheid ouder  Soortgelijke ziekten of onverklaard ziek zijn/overlijden bij siblings DSM-IV classificatie: Nagebootste stoornis. etc. ongebruikelijke medische kennis. verzamelen van heteroanamnestische gegevens en contact leggen met partner. Psychosociaal: emotionele reacties. ongewone kalmte bij ernstige problemen. Gevolgen zijn lichamelijk en psychosociaal en worden onderverdeeld in vroege en latere gevolgen.a. afwijkend gedrag naar arts of verplegend personeel. seksueel sadisme. enz. oppositioneel gedrag. Emotionele kindermishandeling Is het doelbewust teweegbrengen van ernstige psychische onlust (als angst. (te) veel aandacht/steun/ bewondering vragen.

en jeugdpsychiatrisch onderzoek.com . daarom is het van belang om dit routinematig aan de orde te laten komen tijdens het kinder.v. bij expliciete seksuele duiding kan ook sprake zijn van waarneming van seksuele handelingen. Bij het onderzoek van misbruik in het gezin moet ook aandacht besteed worden aan broers en zussen.m. maar door te letten op veelvoorkomende gevolgen kan bij vermoeden een onderzoek worden gestart. Gestandaardiseerde methoden voor onderzoek zijn er niet. Ook een ontkenning kan veelzeggend zijn als gedrag tijdens beantwoorden opvallend is. Het is belangrijk om het onderzoek zo volledig en zorgvuldig mogelijk te verrichten en vast te leggen (eventueel door videoregistratie) om herhaling (en dus belasting van het kind) te voorkomen. mogelijke juridische implicaties). Onderzoek Kinderen maken zelden spontaan gewag van seksueel misbruik. differentiatie in reactie waardoor kind ongemerkt wordt gestuurd. Let op valkuilen als: suggestie tijdens vraagstelling.Stuvia. De betrouwbaarheid van getuigenissen is een probleem door het ontwikkelingsstadium van het kind tijdens het getuigenis en/of door gevolgen van ernstig traumatische ervaringen voor de geheugenfunctie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Specifieke criteria voor vaststelling ontbreken. omdat (1) die ook mogelijk slachtoffer kunnen zijn. Houd wel rekening met de mogelijkheid dat mededelingen door ouders en/of kinderen onjuist kunnen zijn. 88 . (2) hun verhaal kan bijdragen aan zekerheid dat er sprake was van misbruik en (3) zij een belangrijke rol kunnen spelen bij verwerking binnen het gezin van de gevolgen. Het is belangrijk om feitelijke informatie te verkrijgen (voor onderzoek en i. wel kan gebruik gemaakt worden van anatomisch correcte poppen. Dit kan zijn door intrekken van verklaringen na negatief ervaren gevolgen of door ten onrechte doen van beschuldiging.

matching. leiden tot een GGZ-indicatie. De aanleg om te leren is aangeboren. In dit hoofdstuk wordt bij een kind of jeugdige met problemen op school bedoeld dat er sprake is van: verstoorde of gestoorde ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat ernstige cognitieve problemen. de kindergroep en 3. die op school in een geformaliseerd leerproces horen plaats te vinden. Leren duidt op het vermogen om te profiteren van nieuwe ervaringen. de uitbouw van het leren is overwegend omgevingsbepaald.en gedragsproblemen op school in te gaan wordt leren in een viertal paragrafen gepositioneerd: 1) Leren is breder dan schools leren. 89 . emotionele problemen en of gedragsproblemen. de school. Als problemen in één of meer ontwikkelingsdomeinen op jonge leeftijd ontstaat zal dat bijna altijd weerslag hebben op de andere domeinen. In adolescentie of volwassenheid is deze verwevenheid minder of niet aanwezig. cognitief.) Leren Alvorens op de diagnostiek van leer. De verwevenheid van de vroege ontwikkelingslijnen is mogelijk een van de mechanismen waardoor leerproblemen en emotie.en/of gedragsproblemen op school.of gedragsproblemen zo vaak samengaan.com . Volgens Boekaerts en Simons heeft iemand iets geleerd wanneer er een relatief stabiele verandering te constateren is in gedrag of gedragsdisposities. Het leren wordt negatief beïnvloed vanuit de biologisch-lichamelijke ontwikkeling wanneer er sprake is van:  beperkingen wat betreft intellectuele vermogen  stoornissen op basis van problemen in de functieontwikkeling  onvoldoende of trage rijping van het centraal zenuwstelsel.Stuvia. Als er gesproken wordt over leerproblemen of leermoeilijkheden wordt hiermee bedoelt dat bij een kind de verwerving van de vaardigheden. problemen met de leerstof. 2. het gezin. dat zich onderscheid van een spontaan rijpingsproces. 3)De invloed van de directe omgeving speelt een rol 4) De opbouw van de schoolgeschiedenis speelt een rol (afstemming.en jeugdpsychiatrie is hiervan in bijna alle gevallen sprake. Met specifieke leerstoornis wordt bedoeld dat de leerproblemen mede verklaard worden vanuit specifieke cognitieve eigenschappen bij de leerling. later worden deze drie gecompleteerd door de sociale ontwikkeling. 2) Ontwikkeling van het kind speelt een rol (biologisch. In de (dag) klinische kinder. 1. Leren in de bredere zin betekent: het vermogen om te profiteren van nieuwe ervaringen. Leerproblemen en leerstoornissen zijn niet meer en niet minder dan een sociale kwalificatie van gedrag (zoals ‘verstandelijke handicap’. Er zijn drie sociale werelden waarin het kind ervaring opdoet/leert: 1. emotioneel en sociaal). 2.en gedragsproblemen op school Bij een groot deel in de jeugdzorg/speciaal onderwijs gaan problemen wat betreft emoties en gedrag samen met leer. die het gevolg is van leeractiviteiten en een zere mate van wendbaarheid heeft. cognitief. verzuim etc). niet volgens de verwachtingen/eisen verloopt. kindermishandeling. ongeacht leeftijd en sekse. enz. Ontwikkeling van het kind speelt een rol (biologisch. Leren is breder dan schools leren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 24: Diagnostiek bij leer. emotioneel en sociaal): Vanuit de lichamelijke ontwikkeling ontstaan de emotionele en cognitieve ontwikkeling. of een combinatie van beide. Leren is een actief proces.

Een vast dagstructuur. scala aan interessante en betekenisvolle ervaringen en activiteiten opdoen. sociaal-economische status en het sociale netwerk van het kind een rol.Stuvia.de leerling voldoende taakbesef heeft. matching. Hier gaat het veel meer om een (puur) ontwikkelingsproces. Voor de latere ontwikkeling van taakgericht gedrag zal belangrijk zijn hoe de verzorgers omgaan met de exploratiedrang van het kind. Tussen 2-4 jaar gaat het functioneren in een tweede milieu een functie krijgen. wederkerige communicatie. Vanuit de emotioneel-sociale ontwikkeling is het belangrijk dat het kind een identiteit kan ontwikkelen waarin de persoonlijkheidsontwikkeling op groei en ontwikkeling is gericht.de leerstof aansluit op het cognitieve ontwikkelingsniveau . het begint voorzichtig te functioneren in een groepje. 4. Modulaire rijping en verandering zijn niet gerelateerd aan het IQ (maar kunnen hier wel door begrensd worden). 2) Schoolfobie en schoolweigering 3) Onvrijwillig schoolverzuim (somatisch en somatoforme klachten). Deze vorm van cognitieve ontwikkeling is kwantitatief en speelt zich af in een basale verwerkingseenheid (ook wel IQ. 1) Foutieve schoolkeuze of mismatching.het klassenklimaat en de pedagogische aanpak aansluiten bij het emotioneel-sociale ontwikkelingsniveau . maar er we leen negatief effect op kunnen uitoefenen. Ze schaden het als je de ruimte niet biedt aan je kind om te ontdekken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Vanuit de cognitieve ontwikkeling kan het schoolse leren geschaad worden. afstemming. Cognitieve ontwikkeling kan beschouwd worden als de interactie tussen wat de basale verwerkingseenheid kan en wat modulaire rijping en verandering initiëren. Primaire opvoeders stimuleren de cognitieve ontwikkeling door wanneer: gereageerd wordt op de kinderlijke signalen. Dit proces kan langs twee routes verlopen: Toename van kennis wordt verkregen door denken en steeds efficiënter verlopen van dit proces. maar de resultante is van een geleidelijke ontwikkeling. een kind in ontwikkeling is in staat tot adequaat klassengedrag en leren als: . of algemene G-factor). Hoewel het meestal goed gaat. In de eerste 2 levensjaren staat of staan de primaire verzorger(s) centraal in het leven van het kind.het schoolverzuim beperkt blijft . Er zijn enkele problemen die in relatie tot school kunnen optreden en niet het eigenlijke leerproces betreffen. Hierin spelen interactiestijl en opvoedingspatroon van ouders. 3. Directe omgeving van het kind oefent hier ook invloed op uit.com . De invloed van de directe omgeving speelt een rol. Samenvattend illustreert het dat het lerende kind met adequaat schools gedrag er niet opeens is. kort uitstellen van kleine behoeften en kleine eisen bereidt een peuter al voor op een omgeving waarin instructie en niet langer de eigen behoeften en wil van het kind centraal zal staan.  90 . verzuim. is er veel wat de ontwikkelingsvoortgang negatief kan beïnvloeden. De opbouwing van de schoolgeschiedenis speelt een rol. wanneer functies en vaardigheden die voor het leren noodzakelijk zijn zich onvoldoende ontwikkelen.  Kennisvermeerdering ontstaat door rijping van domein specifieke kennismodules en de kennisvermeerdering die modulaire verandering bewerkstelligt.

een realistische kijk op de leerstoornis en de vaardigheid om een steunend netwerk te gebruiken zijn belangrijk voor een adequate psychosociale adaptatie. Onderzoek naar de leervorderingen Onderzoek naar de leervorderingen vraagt specifieke deskundigheid ten aanzien van onderwijsleerprocessen en wordt uitgevoerd door leerkrachten.com . Diagnostiek bestaat uit als eerste een analyse van het leerproces op zich en daarnaast een overzicht van de sterke en zwakke kanten van het kind en een analyse van de gezins. De verklaring van de problemen heeft een breed perspectief nodig waarin bij de interpretatie ruimte wordt gelaten voor de invloed van de wisselwerking tussen kind en omgeving. Leerstoornissen kunnen ontstaan vanuit heel verschillende etiologie. ontwikkelingsstoornissen en ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen gaan vaak samen zonder dat er duidelijke lineair causale verklaringen voor zijn. het gezin en de schoolomgeving zijn meebepalend voor de interventies die gekozen worden en voor de prognose. Maar factoren als: hoog IQ. lange periode van intensieve individuele instructie.en schoolomgeving. Sterke en zwakke kanten in de cognitieve en in de emotionele ontwikkeling spelen een rol. motivatie. De veranderbaarheid van het kind. De ontwikkeling van leerstoornis tot leerprobleem verschilt per kind en wordt niet bepaald door de leerstoornis op zich. doorzettingsvermogen.Stuvia. Leerstoornissen in de kindertijd zijn een goede voorspeller voor ernstige emotionele en/of gedragsproblemen in de adolescentie. remedial teachers en/of psychologen/orthopedagogen die zich hierop hebben toegelegd. Het onderzoek moet duidelijk 91 .en gedragsproblemen op school Samengaan van leerproblemen/leerstoornissen en emotionele problemen/gedragsproblemen Leerproblemen. Diagnostiek met een leerstoornis als uitgangspunt Bij het overgrote deel van de leerproblemen kan geen eenvoudige oorzaak-gevolgrelatie vastgesteld worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Diagnostische hiërarchie in geval van leer.

Onderzoek naar protectieve en beschadigende factoren in de omgeving van het kind  Thuismilieu: cruciaal voor een goede cognitieve ontwikkeling is de vraag of er voldoende stimulans en ontwikkelingsmogelijkheden geboden zijn in het thuismilieu en of ouders responsief en sensitief hebben gereageerd op de signalen van hun kind. SCICA (semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents en vragenlijsten zoals de Competentie belevingsschaal voor Kinderen.  Een tweede belangrijke invalshoek: Diagnostiek geeft ook informatie over de relatievorming met volwassenen -> leren op school vraagt om instructies. zoals het ontbreken van specifieke deelvaardigheden of een automatiseringstekort. Bij leerlingen in de hoogste groepen wordt een leerachterstand van 2 jaar als grens gehanteerd. Vervolgens moet er een inschatting gemaakt worden van achterliggende oorzaken. De ernst van de leerproblemen worden weergegeven in termen van DLE (didactisch leeftijdsequivalent) en aan de hand van het leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt op de school van de leerling. Hierin is het mogelijk om een schoolinterview af te nemen. Verklaring rekenstoornissen: visuo-spatiele vaardigheden.com . Verklaring dyslexie bijvoorbeeld tekort in fonologische verwerking. spellen of rekenen en hoe groot deze achterstand is. men begint te tellen aan het begin van groep 3. Silver en Hagin ontwierpen een 92 . correcties en gedragsregulatie te accepteren.of rekenen) belemmeren. omdat het effect van de leerstoornis op de attributiestijl van het kind of de jeugdige en diens zelfbeeld belangrijk is voor het plannen van interventies.  Ook een algemeen intelligentieonderzoek is noodzakelijk. In NL wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een testprotocol voor het diagnosticeren van dyslexie. tekort in toegankelijkheid woordenkennis. hierover bestaan geen normeringsgegevens. Onderzoek van protectieve en beschadigende factoren in de cognitieve ontwikkeling  Wanneer is vastgesteld dat er problemen zijn in de technische vaardigheid ten aanzien van schoolse vakken. Elke leerling heeft een didactische leeftijd (DL): het aantal maanden dat deze onderwijs heeft gevolgd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material maken of er sprake is van een objectiveerbare achterstand in de technische vaardigheid van het lezen.  Er zal gericht gezocht moeten worden naar biologische of cognitieve verklaringen. algemene taalproblemen of problemen met het werkgeheugen. is er nog geen sprake van een specifieke leerstoornis. Onderzoek van protectieve beschadigende factoren in de emotioneel-sociale ontwikkeling Wanneer vanuit didactisch en psychologisch onderzoek de specifieke leerstoornis is gediagnosticeerd kan het kind verwezen worden naar de deskundige ten aanzien van emotionele problemen/gedragsproblemen met de volgende vragen: 1) Zijn de emotionele problemen reactief? 2) Is er sprake van comorbiditeit met kinderpsychiatrische problematiek. Een specifieke leerstoornis is een stoornis op het kenvermogen van het kind. 3) Kunnen interventies gericht op de emotionele problemen en/of gedragsproblemen binnen een totaal plan van aanpak worden opgenomen.  Eerste invalshoek: Diagnostiek ten aanzien van emotionele problemen en/of gedragsproblemen levert informatie op over emoties en denken van het kind / de jeugdige over schools leren -> relevant. Om zicht te krijgen op emoties van denken van het kind: kan gebruik gemaakt worden van semi-gestructureerde interviews. die het leren van specifieke vaardigheden (lees-spellings.Stuvia. Wanneer er sprake is van een leerrendement van 50% of minder is verder onderzoek naar deelvaardigheden nodig.

waarbij een gedeeld werkmodel een hulpmiddel kan zijn. Diagnostiek met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen als uitgangspunt Vaker zal de deskundige geconfronteerd worden met een kind of jeugdige met ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen waarbij niet in eerste instantie de diagnose specifieke leerstoornis overwogen wordt.  Leerproblemen: bepalend voor de mate waarin een leerstoornis uitgroeit tot een leerprobleem. bruikbaar om discrepanties vast te stellen tussen cognitieve mogelijkheden en huidig presteren)  Piagetiaanse tests ( Het denken staat minder centraal. Goede matching bijv tussen kind en school. plaatst het individu op een ontwikkelingslijn. Punten waar zij gericht naar kijken: 1) Frequentie en stabiliteit van contact met volwassenen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material vragenlijst naar dit ‘’continuum of caretaker casualty’’. Bij de voortgaande samenwerking wordt vaak duidelijk dat in hun rapportage er te weinig rekening gehouden worden met wat de onderwijsgevende wel of niet ter beschikking heeft in een volle klas. 5) Aanwijsbare betrokkenheid op de prestaties van het kind Ook moet er een inschatting gemaakt worden van mogelijke psychopathologie en functioneel of disfunctioneel ouderschap. Wanneer er vermoed wordt dat omgevingsinvloeden van groot belang zijn geweest. moeten we elkaar verstaan. In de onderwijswereld wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van de BOTS vragenlijst (roos van Leary). Afname en interpretatie moeten aan het individuele geval worden aangepast. Niveau van leerstof. Toch is het belangrijk alert te zijn op achterliggende cognitieve problemen. De capaciteiten van ouders als opvoeders en hun draagkracht bepalen en beperken de mogelijkheid van interventies. SON (Snijders Oomen niet-verbale intelligentietest) wrodt gebruikt als gesproken of geschreven taal problemen oplevert (officieel voor dove kinderen)  leerpotentieeltests (vragen actieve inzet en goede instructiegevoeligheid.com . Mogelijke testen:  algemene intelligentietests: WPPSI-R en WISC. 93 . Beeldvorming ten aanzien van cognitieve mogelijkheden en beperkingen is moeilijk. is een periode van adaptief onderwijs noodzakelijk om hierover uitsluitsel te krijgen. interpretatie en afname niet eenvoudig en resultaten leiden niet automatisch tot handelingshandvatten) Problemen tussen diagnostici De beroepskrachten ondanks verschillen in functies en in theoretische oriëntaties. 2) Bevrediging van primaire behoeften 3) Restricties ten aanzien van motorisch gedrag en exploratiegedrag 4) Beschikbaarheid van spelmateriaal. er wordt vooral gekeken naar de structurering van het denken. omdat kinderen jeugdpsychiatrische patiënten met ernstige problematiek zich bij afname van testen vaak anders gedragen dan de normgroep(en) van de test. De manier van afname zal aangepast worden.Stuvia. WAIS (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens interpreteren). Daarnaast is een samenwerkingsmodel met rolduidelijkheid voor diverse disciplines nodig. Bij een groot deel van de kinderen met meer extreme emotionele problemen en gedragsproblemen worden de prestaties op cognitieve tests blijkbaar niet alleen bepaald door de cognitieve ontwikkeling. Onderzoek heeft aangetoond dat adequate ondersteuning van ouders een van de belangrijkste factoren is voor een succesvolle aanpassing in de volwassenheid. als pedagogische aanpak en ondersteuning. Gerichte psychoeducatie zijn duidelijke opdrachten.

o In NL stonden eind 1996 ruim 9400 jeugdigen van 12-18 jaar onder toezicht.000 jeugdigen per jaar door de politie aangehouden op verdenking van het gepleegd hebben van een strafbaar feit. Delictgedrag versus gedragsstoornissen o Kinderen met een gedragsstoornis die zich ontwikkeld heeft voor het tiende levensjaar lopen een aanzienlijk grotere kans zich blijvend in de delinquente richting te ontwikkelen. Rapportages dienen altijd opgesteld te worden door onafhankelijke deskundigen. in 19% afhankelijkheid misbruik van alcohol en drugs of gokken en in 20% van e gevallen andere stoornissen zoals wanen en angsten. Het advies is niet obligaat (hoeft de rechter niet op te volgen). o Jeugdige (binnen een onderzoek) die werden voorgeleid voor de rechter-commissaris kwam naar voren dat deze jeugdigen zes tot zeven keer meer psychiatrische stoornissen vertonen dan leeftijdgenoten in de algemene bevolking: 41% had één diagnose en 36% twee of meer.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Hoofdstuk 25: Jeugdpsychiatrisch onderzoek in forensisch kader Getallen wat betreft jeugdbescherming en jeugdstrafrecht o In NL zijn de laatste jaren zo’n 50. school. een overtreding of een misdrijf. Beschrijving is gebaseerd op anamnestisch onderzoek en testpsychologisch onderzoek.Stuvia.com .000 geweldsmisdrijven geregistreerd. contra-expertise Hieronder wordt verstaan alle rapportage over kinderen en jeugdigen die in een justitieel kader verkeren: civiel. second opinion. o Er werden 8. Rapportage pro justitia Definitie: verzoek om advies. in 11% een lichte of ernstigere vorm van depressie.en jeugdpsychiatrisch onderzoek. o Van kinderen die een civiele maatregel opgelegd hebben gekregen is niet goed bekend bij hoe velen van hen gesproken kan worden van psychopathologie.zowel als strafrechtelijk.en jeugdpsychiaters aan justitiële autoriteiten. o Let op: Delictgedrag mag niet zonder meer vereenzelvigd worden met gedragsstoornissen.d. vrije tijdsbesteding) en van de ontwikkeling. Meestal gaat het om het uitbrengen van adviezen op basis diagnostisch onderzoek door gedragsdeskundigen en/of kinder. Multidisciplinair diagnostisch onderzoek (m. o Van ruim 2600 kinderen waren eind 1996 de ouders uit de ouderlijke macht ontzet of hiervan ontheven. De conclusie is dat criminaliteit wel degelijk stijgt. Behalve veel gedragsstoornissen (58% antisociale. Meestal worden er ook behandelingsadviezen gevraagd. 94 . Rapportages pro Justitia omvatten meestal een beschrijving van de persoon van het kind (jeugdige) en diens leefsituatie (gezin. Het meest betrouwbaar is dat je drie bonnen raadpleegt voor in het justitiële rapport. 9% ODD) werd in 14% van de gevallen ADHD vastgesteld. ook wel p. Er dienen uitspraken gedaan te worden over de mate waarin het delict de betrokkene aangerekend kan worden. Verder worden nog contra-expertises genoemd: onderzoeken bedoeld om eerdere bevindingen eventueel te bevestigen of onderuit te halen. er is een discussie gaande of er een toename is van criminaliteit of dat politie bijvoorbeeld strenger is geworden. genoemd) bevat verder een kinder.o. de rechter vraagt om een beschrijving van het kind en advies. Soms betreft het second opinion onderzoek.o. Dit getal is gestegen met 20%.

Strafrechtelijke rapportage Rapportage wordt in de meeste gevallen aangevraagd als aard en ernst van het delict volgens de rechter-commissaris daarom vraagt. omdat het Nederlandse strafrecht voor personen boven de twaalf jaar geen onderscheid wil maken tussen de verschillende leeftijden als het gaat om schuld en verwijtbaarheid. Voorzieningen voor diagnostiek Op indicatie van de Raad of op autonoom gezag van de rechter-commissaris kan een diagnostisch onderzoek aangevraagd worden bij. het verklaren van het gedrag. Soms wordt de rapporteur gedagvaard. Wel heeft de kinderrechter een ruimer indicatiegebied: heropvoedingsnoodzaak rechtvaardigt een maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’ (p. Rapportages in 95 . onderzoek dat dus over het algemeen aangevraagd wordt door de RvdK of een voogdijinstelling.com . Dit instrument omvat een semi-gestructureerd interview rond acht domeinen. De richtlijnen geven aan op welke wijze de deskundige dienst te worden ingeschakeld. Het is over het algemeen aangewezen een rapport in concept te laten lezen aan de betrokkenen. dat wil zegen onderzoek door een gedragsdeskundige die niet in dienst is van de opdrachtgever. Dit kan het hulpverleningsproces vooraf al schade toebrengen. vrijgevestigde rapporteurs.j. Toegevoegd aan dit interview (checklist) zijn een protocol. Particuliere onderzoeksbureaus zoals Haags ambulatorium. Het gebeurt lang niet altijd als er duidelijk sprake is van psychiatrische stoornissen. Advies aan de rechtbank dient logisch voort te vloeien uit het diagnostisch onderzoek en moet zo geformuleerd zijn dat de redenering voor relatieve leken te volgen is. maar eerder op het inzichtelijk maken van de problematiek. Het adviesgesprek is cruciaal. Forensisch Psychiatrische Diensten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Rapporteurs en zijn relaties Bij pro Justitia is de regel dat niet gerapporteerd wordt door degene die als behandelaar bij de casus betrokken is of zal geraken. Om te screenen of onderzoek nodig is heeft de Raad voor Kinderbescherming het screeningsinstrument de BARO (Basis RaadsOnderzoek) ontwikkelt. Het is gebleken dat betrokken jeugdigen en ouders het als zeer frustrerend ervaren wanneer zij adviezen niet uit de mond van de onderzoeker(s) zelf vernemen. Het is wenselijk dat eerdere onderzoeksverslagen ter beschikking worden gesteld. Opdracht aan deskundigen wordt meestal geformuleerd aan de hand van een gestandaardiseerd formulier met vragen. Als advies gevraagd wordt over verlening van een maatregel p. De vraag naar toerekeningsvatbaarheid levert meestal problemen op.).j. onder welke voorwaarden het onderzoek dient plaats te vinden en hoe de rapportage uitgebracht moet worden.i. Bureaus Jeugdzorg. Regelgeving Er bestaat weinig regelgeving ten aanzien van het rapporteren pro Justitia in de jeugdsector. een lijst met strafrechtelijke routes en alle mogelijke adviezen. moet opnieuw een onafhankelijke rapporteur benoemt worden. Het ministerie van Justitie heeft in 1996 richtlijnen gegeven voor extern uit te voeren onderzoek. De richtlijnen gaan er van uit dat het onderzoek nooit gericht is op waarheidsbevinding. Dit mag alleen gedaan worden als er een diagnostisch onderzoek is uitgevoerd. hij moet dan ter zitting verschijnen om zijn rapport toe te lichten.i.Stuvia. Het betreft alleen voor onderzoek in civiel kader.

heteroanamnese ouders. algemeen medisch.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material zedendelicten vragen om specialistische expertise. 96 . delictanamnese. samenvatting van de toegestuurde stukken: proces-verbaal. Inhoud van de rapportage moet aan de orde komen: herhaling van de vraagstelling van de rechtercommissaris. gegeven over algemeen functioneren thuis. gezins-/milieuonderzoek.com . neurologisch of ander specialistisch onderzoek etc. anamnese van de jeugdige: algemene gegevens actuele problematiek.Stuvia. verslagen van vroegere rapportages en eerdere hulpverlening. omdat er meestal sprake is van ontkenning bij de jeugdige daders (en hun ouders).

com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 97 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->