P. 1
Samenvatting M. Mönch - Behandeling

Samenvatting M. Mönch - Behandeling

|Views: 4|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/25/2014

$6.55

USD

pdf

Sections

 • Topic 1 Week 1
 • Topic 2 Week 1
 • Topic 6 Week 1
 • Topic 5 Week 2
 • Hoofdstuk 4 Week 4
 • Hoofdstuk 6 Week 4
 • Hoofdstuk 7 Week 4
 • Hoofdstuk 9 Week 4
 • Topic 7 Week 4
 • Topic 8 Week 4
 • Dosen Hoofdstuk 7: Behandeling Week 5
 • Hoofdstuk 5 Week 6
 • Hoofdstuk 8 Week 6
 • Topic 3 Week 6

Samenvatting M.

Mönch Behandeling
by

rsdelepper

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch

Topic 1

Week 1

Model van psychopathologie: een bundel van assumpties aangaande de rol van biologische, psychologische, sociale en andere factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van psychopatologie. Psychopathologie omvat het conceptuele en theoretische kader dat gebruikt wordt om informatie aangaande de patiënt en het abnormale gedrag te ordenen. Het medische model Representeert het biologische perspectief in psychopathologie. Psychologische problemen reflecteren mentaal ziek zijn, dat is gekarakteriseerd door een specifiek set van symptomen. Factoren kunnen te maken hebben met genetische factoren, het effect van vroege neurologische problemen, het effect van gifstoffen, biochemisch onbalans, het effect van dieet, etc. Assessment Assessment procedures zijn ontworpen om vast te stellen in hoeverre het kind kenmerken laat zien die gelijk zijn aan kernmerken van een vorm van spychopathologie en om mogelijke biologische factoren die aan het probleem gerelateerd kunnen zijn vast te stellen. Informatie moet gevonden worden vanaf de zwangerschap (zwangerschap, bevalling, etc tot aan huidige leeftijd). Assessment kan gedaan worden met behulp van MRI, CAT-scan, EEG, etc. Behandeling Behandeling wordt gedaan door middel van farmaceutische middelen. Het psychodynamische model Dit model is een combinatie van het medische model en de basisbeginselen van de psychoanalytische theorie zoals die door Freud (1933) is gepostuleerd. De theorie is ontwikkelingsgericht, in dat hij veronderstelt dat het kind succesvol verschillende fasen van de ontwikkeling moet doorlopen die essentieel zijn voor het ultieme sociaal emotioneel welzijn van een persoon. De fasen staan bekend als de ‘psychoseksuele fasen’ en bestaan uit: ‘orale’, ‘anale’, ‘fallische’ en de ‘genitale fase’. Tevens wordt er in de psychoanalystische theorie gesproken over verschillende ‘persoonlijkheidsconstructen’, welke bekend zijn als ‘Id’, ‘Ego’, ‘Superego’. Het ‘Id’ is de fundamentele biologische energie en de bron van de instinctieve pogingen. Het kan niet redeneren en zijn enige functie is bevrediging van de biologische behoeften en impulsen. Het ‘Ego’ is een rationele structuur die probeert te mediëren of een balans te vinden tussen de eisen van het ‘Id’ en die van de omgeving. Hoewel het ‘Id’ biologische van aard is, ontwikkeld het ‘Ego’ zich door ervaringsgerichte interacties van het individu met zijn omgeving. Het ‘Superego’ ontwikkeld zich ook op deze manier. Het is de vertegenwoordiger van morele kwesties of van het geweten en weerspiegelt de internalisering van de morele codes van personen. Het ‘Ego’ medieert tevens tussen de eisen van het ‘Id’ en die van het ‘Superego’. Het psychodynamische model postuleert dat conflicten geuit worden op een bewust en een onbewust niveau en dat conflicten op een onbewust niveau de meeste problemen of bedreigingen voor het emotioneel welzijn van een persoon en zijn algemene aanpassingen opleveren. Optimale aanpassing en persoonlijk functioneren ontstaat als er een dynamische balans is tussen het ‘Id’, ‘Ego’ en ‘Superego’. Er moet opgemerkt worden dat het psychodynamisch model zijn basis vindt in het medisch model. In tegenstelling tot een meer algemeen medisch model wordt er in dit model geen onderliggende fysieke oorzaken genoemd, er wordt veronderstelt dat de ‘ziekteprocessen' psychologisch van aard zijn. Assessment Het meest wordt er gebruik gemaakt van psychologische testen die ontwikkeld zijn om onbewuste conflicten aan het licht te brengen evenals persoonlijkheidsdynamieken die mogelijk bijdragen aan de problemen. De meeste aandacht wordt waarschijnlijk gegeven aan gebeurtenissen tijdens de specifieke fasen van de psychoseksuele ontwikkeling en of er zich problemen voordeden gedurende de specifieke fasen. Test instrumenten zijn er in gestructureerde en ongestructureerde varianten en in projectiematerialen zoals de ‘Rorschach Inkblot Test’, ‘Draw-a-Person Test’. Naar aanleiding van de tests wordt het gedrag van het kind als reflectie van indirecte en dynamische onderliggende problemen gezien. Behandeling De focus ligt waarschijnlijk op het ontwikkelen van een bewustzijn van de onbewuste factoren die gezien
1

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch

worden als de onderliggende oorzaak van de problemen. Dit wordt door direct verbale instructies van de therapeut gedaan of soms minder direct door bijvoorbeeld spel. Omdat dit model uitgaat van de onderliggende processen, richt de therapeut zich niet op de zichtbare symptomen, er vanuit gaande dat deze een gevolg zijn van de onderliggende psychologische stoornis. Psychotherapie bij kinderen kan in verschillende vormen worden aangeboden, zoals individuele therapie bij oudere kinderen, speltherapie bij jongere kinderen en groepstherapie die verbaal of spelgeoriënteerd is. Het gedragsmodel Hierbij wordt als eerste de nadruk gelegd op de externe omgevingsfactoren van gedrag in plaats van op de onderliggende (biologisch, intra-psychisch) factoren zoals door het medische en psychodynamische model wordt gedaan. De focus ligt meestal op het zichtbare gedrag en psychopathologie wordt meestal gezien in termen van gedragssturingsexcessies (uitzonderlijk gedrag), in termen van tekorten of van gedrag dat zich voordoet in een ongepaste context. Het probleemgedrag van het kind wordt gezien als het primaire probleem in plaats van een uiting van onderliggende problemen. Of gedrag nou wordt gezien in termen van zichtbare responsen, in termen van cognities of in termen van fysiologische responsen, er wordt veronderstelt dat veel van dit abnormale gedrag is geleerd door dezelfde principes die tevens kunnen zorgen voor aangepast gedrag zoals ‘klassiek conditioneren’, ‘operante conditionering’ en ‘leren door observatie’. Assessment De focus ligt op het vaststellen van het gedrag dat ervoor gezorgd heeft dat het kind gezien wordt als onaangepast en welke omgevingsfactoren het gedrag ontlokken, eraan bijdragen en/of zorgen voor de in stand houding van het gedrag. Een interview is een typisch startpunt in het beoordelen van gedrag. Een aantal auteurs hebben gesuggereerd dat de basale informatie die nodig is voor een adequaat gedragsmatige beoordeling, verkregen kan worden door het acroniem S-O-R-C. ‘S’ staat voor ‘stimuli’ of ‘situaties’ in het kind zijn omgeving die het onaangepaste gedrag ontlokken of die het vóórkomen ervan controleren (is altijd aanwezig als het gedrag zich voordoet). ‘O’ staat voor de ‘organismische variabelen’ (fysieke factoren, cognities etc.) die het gedrag kunnen beïnvloeden. De ‘R’ staat voor ‘respons’ en verwijst naar het problematische gedrag dat een kind vertoond en geeft de noodzaak aan om te bepalen welke gedragingen het grootste probleem zijn en dient als parameter van dit gedrag (frequentie, duur, intensiteit). De laatste letter ‘C’ verwijst naar de ‘consequenties’ van het kind zijn gedrag (wat levert het gedrag het kind op? (C) Of wat is het resultaat van het gedrag? (R)). Aan ouders en/of leerkrachten kan gevraagd worden een probleemgedrag checklist in te vullen die een indicatie geeft van het bereik van het probleemgedrag. Behandeling Is gebaseerd op de aanname dat het abnormale gedrag meestal aangeleerd is en dat het gemodificeerd kan worden door middel van systematische toepassing van leerprincipes of andere empirisch verkregen methoden voor gedragsverandering. Gedragstherapie voor kinderen bestaat uit benaderingen zoals systematische desensibilisatie, ‘modeling’, operante conditionering en cognitieve gedragstherapie. De cliënt centraal (cliënt-centered model) Is vooral gebaseerd op het werk van Carl Rogers (volwassenen) en Virginia Axline (kinderen). Uitgangspunt is het geloof dat individuen zelf de capaciteit hebben voor persoonlijke groei en aangepast functioneren. Psychopathologie ontstaat als gevolg van sociale of omgevingscondities, opgelegd aan het individu, die de persoonlijke groei blokkeren of bemoeilijken. Als gevolg hiervan, begint het individu zich te gedragen op een manier die niet bijdraagt aan zelfverbetering. Eigenwaarde en een gevoel van emotioneel welbevinden raakt verloren of vermindert aanzienlijk en gedrag wordt disfunctioneler. Assessment Is ontworpen om informatie in te winnen over wat ‘fout’ gaat bij de cliënt. Het wordt vaak gezien als subjectief en strookt niet met het beeld dat de cliënt centraal staat. Er is het uitgangspunt dat de therapie grotendeels bepaald moet worden door de cliënt en niet door de informatie uit de assessment. Behandeling Therapie bij jonge kinderen bestaat vaak uit speltherapie en verschuift dan later naar verbale interactie met oudere kinderen. De therapeut probeert zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het kind door empathisch te communiceren en begrip te tonen voor het kind zijn situatie. De therapeut is onvoorwaardelijk, niet
2

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch

veroordelend en accepteert het kind oprecht zoals hij is. In plaats van het interpreteren van het spel van het kind of zijn verbale gedrag, zoals in het psychoanalytische raamwerk, wordt er primair aandacht gegeven aan de relationele factoren en aan de emoties van het kind om die door middel van reflectie te verhelderen. ‘Reflectie’ verwijst naar de pogingen van de therapeut om te reageren op wat het kind zegt en voelt op een manier zodat het kind leert zijn eigen emoties te begrijpen en om de congruentie van emoties en gedrag te bevorderen. Het gezinsmodel Er zijn verschillende gezinsmodellen die verschillende factoren als oorzaak van psychopathologie noemen. Sommige richten zich bijna alleen op gezinsgerelateerde variabelen zoals transacties tussen gezinsleden en gezinssubsystemen. Anderen richten zich meer op de rol van individuele psychodynamica zoals deze zich verhoudt tot het gezinsfunctioneren en op de rol van peers en andere systemen buiten het gezin zoals de school van het kind, het werk van de ouders en overige systemen. Ondanks de verschillen, hebben deze modellen allen gemeen dat zij de nadruk niet leggen op alleen de cliënt maar op variabelen die aanwezig zijn in de omgeving van de cliënt. Het gezin wordt doorgaans gezien als een complex en dynamisch sociaal systeem waar het gedrag van ieder gezinlid druk uitoefent binnen het systeem. De symptomen van een kind worden vaak NIET gezien als uitingen van het kind zijn psychopathologie, maar als gevolg van een meer algemeen disfunctioneren van het gezin. Ondanks dat het kind als ‘cliënt’ wordt aangemerkt, wordt het gezin ‘als geheel’ genomen bij de interventie. Assessment Er wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende observatiemethoden bij het beoordelen van disfunctionele gezinssystemen. Echter kan er ook gebruik gemaakt worden van zelfrapportage. Ondanks de bruikbaarheid in onderzoek, zijn de meeste observatiemethoden niet geschikt voor het gebruik in de klinische praktijk, als gevolg van de complexe metingen en moeilijkheden in het verkrijgen van goed getrainde observatoren. Een uitzondering vormt de Dyadic Parent-Child Interaction Coding System (DPICS-II), welke speciaal ontworpen voor het gebruik in de klinische praktijk. Behandeling Het richt zich op de therapeut, een eventuele cotherapeut, die interacteren met het hele gezin of een subset van gezinsleden. Een multisystematische aanpak bij welke de focus ligt op niet alleen het gezinssysteem, maar zich ook richt op de invloed van overige systemen (peer groep, school, sociale netwerken). Models, Assessment, and Treatment Geen enkel model alleen kan een adequate verklaring geven voor de grote verscheidenheid aan kinderlijke psychopathologie. Deze onderkenning heeft ertoe geleid dat verschillende clinici een meer eclectische benadering hanteren met betrekking tot causale factoren die mogelijk ten grondslag liggen aan de psychopathologie en de assessment en behandeling. Zoals Schaefer (1988) suggereerde, is de essentie van een eclectische benadering het selecteren van een nuttige toelichting en klinische methoden van diverse theoretische oriëntaties, wat beter is dan alleen te vertrouwen op één specifieke theorie of behandeling. Alhoewel een eclectische benadering een variëteit aan vormen heeft, de voornaamste kenmerken lijken zowel conceptueel als methodologische flexibiliteit te zijn aan de kant van de clinicus in zijn poging problemen in de kindertijd te begrijpen en behandelen. The Value of an Eclectic Approach In plaats uit te gaan van één perspectief bij klinische problemen, moet geprobeerd worden een reeks aan mogelijke ‘bijdragers’ van de problemen te vinden, zoals relevante biologische factoren, gezinsvariabelen, psychologische (intra-psychisch) conflicten en sociale omgevingsvariabelen die mogelijk het kind zijn gedrag ontlokken en/of in stand houden. Deze benadering vereist een assessment van de mogelijke rol van de totale reeks aan variabelen die mogelijk bijdragen aan de problemen van het kind. Vanuit dit perspectief wordt een optimale behandeling bepaalt aan de hand van de gegevens uit de assessment. De behandeling wordt niet gebaseerd op één enkele theoretische oriëntatie maar dient ook te bestaan uit de combinatie van elementen uit verschillende reeksen van behandelingen. Voor de behandeling moet er gekeken worden vanuit het breedst mogelijke perspectief en moet het zich richten op de factoren die gezien worden als de oorzaak van de huidige problemen. De benaderingen die geselecteerd zijn als componenten van de totale behandeling
3

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch

moeten bestaan uit effectief bewezen empirische behandelingen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de interventies die er zijn. Prevailing Orientations and Patterns of Clinical Utilization Het is opmerkelijk dat ondanks de reeksen van specifieke benaderingen die bekrachtigd zijn als bruikbaar binnen de behandeling van kinderen, het onderzoek van Kazdin, Siegel en Bass (1990) suggereert dat 72.6% van de respondenten (psychologen, psychiaters) rapporteerden dat een eclectische benadering bij behandeling het meest bruikbaar was. Deze gegevens lijken te suggereren dat de meeste clinici gebruik maken van multisystematische methode. Samenvatting De modellen van psychopathologie kunnen gezien worden als manieren om complexe klinische fenomenen te begrijpen (of bij het organiseren van gedachten erover). Verschillende modellen zijn het medisch model, psychodynamisch model, gedragsmodel, cliënt centraal model en het gezinsmodel. Het medische model veronderstelt dat psychopathologie het gevolg is van onderliggende biologische factoren. De zichtbare uitingen van de problemen van het kind zijn worden gezien als symptomen van een onderliggende ziekte of van fysiologisch disfunctioneren. Het psychodynamische model, zoals het medische model, veronderstelt dat abnormaal gedrag het resultaat is van een onderliggende oorzaak, maar de oorzaak wordt veronderstelt psychologisch van aard te zijn in plaats van biologisch. Vanuit het gedragsmatige model, wordt het probleemgedrag van een kind gezien als gevolg van leerervaringen, waarbij er sprake van beloning en in stand houding door de omgeving is. Bij het model waar de cliënt centraal staat wordt afwijkend gedrag gezien als gevolg van verschillende aspecten uit het kind zijn sociale/psychologische omgeving die persoonlijke, emotionele groei en ontwikkeling belemmeren. Het gezinsmodel is gebaseerd op de aanname dat het probleemgedrag van het kind symptomen zijn van een disfunctioneel gezinssysteem en dat de gezinsunit, in plaats van het individuele kind, de beste focus bij interventie is.

Topic 2

Week 1

Er is geen eenduidige definitie voor psychotherapie In ieder geval primair niet biologisch georiënteerde methode voor behandeling van psychologische problemen Inter-persoonlijk proces waarbij verbaal en non-verbaal uitwisseling plaatsvindt tussen degene met psychische problemen en een professional. Children versus adults in psychotherapy Speciale zorgen in psychotherapie bij kinderen Basisprincipes hetzelfde maar  Aansluiten bij cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen  Kinderen zijn meer concreet, o Zijn verbaal minder competent o Minder reflectievermogen o Zien zichzelf minder probleemveroorzakend o Zien minder de waarde van praten over problemen o Vaak minder gemotiveerd doordat anderen meer problemen ervaren en de therapie hebben geïndiceerd, delen daardoor vaak niet de doelen die zijn gesteld. twee zaken zijn van belang  Cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau van het kind  Mate van afhankelijkheid van ouders Vaak speltherapie geïndiceerd door beperkte verbale en cognitieve vermogens Door afhankelijkheid heeft behandelaar vaak ook met anderen/ouders te maken Ouder zoekt vaak de hulp kan ook iets zeggen over tolerantieniveau van de ouder of over ouderschapscompetenties ipv of ook kindproblemen Slagen van behandeling ook afhankelijk van  Relatie van ouders met behandelaar
4

Dat is basis om via leerprincipes aangepast gedrag te leren. ouderproblemen Elements of change in child psychotherapy 2 algemene doelen Oplossen van probleemgedrag Verandering in persoonsstructuur zodat kind zich verder zonder problemen kan ontwikkelen Hoe helpt behandeling daarbij?  Algemene factoren  Over problemen kunnen praten  Acceptatie van problemen  Bekrachtiging van adequaat gedrag tijdens de behandeling  Positieve verwachting van verandering van problemen Kenmerken van behandelaar: empathie.Stuvia. omgevings en familie variabelen die bijdragen aan problemen. Specifieke factoren:  Vragen stellen  Bevestiging (hmm.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch  Vaardigheden van ouders  Of ouders nut van behandeling zien  Of mate snelheid waarmee gedrag van kind veranderd overeenkomt met verwachtingen van ouder Behandelen van kind complexer omdat het vaak gelijk opgaat met gezins-. Aanmelding voor behandeling altijd gebaseerd op kijk van volwassene op abnormaal gedrag. ik begrijp wat je bedoeld)  Confronteren  Verhelderen  Geven van gevoelsreflecties  Interpretatie Timing is essentieel bij interpretatie andere factoren zijn voorbereidend voor interpreteren Door bovenstaande factoren te gebruiken is kind beter in staat om zicht te krijgen op zijn gevoelens en inzicht in oorzaak van problemen. Setting Meestal speelkamer omdat spel goed middel is om te communiceren. biologische. warmte. 5 . echtheid. hmm. The intervention process: from referral to termination Diagnostiek is vereiste voor behandeling Ouderinterview  Duur van problemen  Aard van problemen  Situaties problemen zich voor doen  Hoe anderen reageren op problemen  Eerdere pogingen om om te gaan met kind’s problemen  Eerdere hulpverlening  Ontwikkelingsanamese  Schoolvorderingen  Vrienden  Familierelaties  Assessment van ouders verwachtingen  Opvoedingsstijl  Invloed ouders op probleem In combinatie met kindinterview of observatie van spel Afweging of kind behandeling moet krijgen of dat juist omgeving behandeld moet worden of combinatie Psychotherapie soms geïndiceerd. Van belang is goede diagnosestelling die gebaseerd is op intrapsychische. openheid eerlijkheid en authenciteit. niet oordelend.com . Middel ongestructureerd materiaal en gestructureerd materiaal Helpt om kind gedachten gevoelens en emoties te laten uiten.

De eindfase  Doelen vorderen  Vragen stellen zijn er gedurende proces andere zaken omhoog gekomen  Kijken naar specifieke criteria welke beëindigen valideren  Hoe afronden vorm te geven  Bewust zijn het tactisch af te ronden waaruit geen afwijzing van kind mag blijken  Timing van belang  Afronden als kind toegerust is op toekomstige problemen  Afbouwen in interval bijeenkomsten  Beschikbaar zijn voor toekomstige problemen Time – limited approaches to child treatment Duur van behandeling afhankelijk van aard van problematiek. en ander soort problemen Wie is de cliënt Ouders zijn vaak de aanmelders en ook degene die betalen.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Fasen van psychotherapie Beginfase van therapie  Informatie  Overeenstemming doelen  Afspraken rol therapeut en kind en ouders  Vertrouwelijkheid van informatie en beperkingen daarin  Continuering van diagnose fase  Relatieopbouw kind en ouders  Structurering van therapie waarin kind ook grenzen van zijn gedrag leert binnen de therapie /regels De middenfase Op basis van diagnostische gegevens en cliënt/therapeut relatie veranderingen bevorderen bij cliënt. Kinderen komen via ouders voor behandeling----. Ook maatschappelijke invloeden waarbij kortdurende therapie wordt gepromoot. Dit faciliteit de behandeling. Veiligheid van kind) Kind heeft recht op privacy.Stuvia. Het kind ervaart meestal geen probleem Wanneer heeft kind recht om behandeling te weigeren: Afhankelijk van de leeftijd Afhankelijk van cognitieve vermogens van het kind Afhankelijk van ernst van de problemen voor kind/ ouders Afhankelijk van inschatting van de behandelaar Competentie van kind in behandeling Als het uitgangspunt is dat kind niet capabel is om beslissing te nemen dan heeft dat vaak weerstand als gevolg Vertrouwelijkheid Alleen informatie uitwisselen met toestemming van cliënt of wettelijk vertegenwoordiger Behandelaar moet grenzen van de vertrouwelijkheid aangeven (bv. Het is wel mogelijk om ouders op algemene wijze op de hoogte te houden. Child psychotherapy: The issue of effectiveness Effectiviteit van psychotherapie 6 . Ethische kwesties.> rechten van kinderen Issue van competentie Is therapeut competent op gebied van vak en kinderen Veel therapieën voor volwassenen zijn niet zomaar toe te passen bij kinderen gezien ontwikkelingsniveau en andere uitingsvormen van problemen. ernst en type problemen. Wijze waarop is afhankelijk van visie en gestelde doelen en kenmerken cliënt en therapeut.

Het doel van systeemtherapie: verminderen van discrepantie tussen verwachtingen uit de omgeving naar het kind toe en de capaciteiten van het kind om aan deze verwachtingen te voldoen. vrienden)  Exo: Settings die niet direct interacteren met het kind (bijv. Topic 6 Week 1 Basisidee In ecologisch/systemisch oogpunt ligt het afwijkende gedrag in de interactie tussen een individu en de omgeving. normen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Effectiviteit van psychotherapie niet aangetoond. De verklaring voor probleemgedrag van kinderen zit volgens Bronfenbrenner in het interactief proces tussen de omgeving en het kind wat niet op een normale manier verloopt. Het is daarom zinloos om de problemen van een individu zonder de context waarin de problemen zich uiten aan te pakken. De storing ligt vaak in de verwachtingen van gedrag van degenen die met het kind interacteren. waarden.com .  Micro: directe omgeving (bijvoorbeeld ouders)  Meso: Mensen die interacteren met microsysteem (bijv. Er is weinig onderzoek gedaan en binnen de studies veel methodologische verschillen dus lastig te vergelijken. en waar aan gewerkt moet worden. Conclusie van Schwartz en Johnson is dat sommige vormen van therapie is voor sommige personen met bepaalde problemen effectief! Hiermee wordt mythe van uniformiteit van therapeut en de mythe van uniformiteit van client ontkracht. Hij heeft hiervoor een ecologisch model gemaakt. In praktijk vaak veel gecompliceerdere problemen. Er zijn verschillende uitkomsten van effectiviteit gevonden in verschillende studies. Theorie Rhodes dat er een storing plaatsvindt in het ecosysteem. Voor een oplossing wordt gekeken naar wat elkaar beinvloedt. Het is dus niet het kind die storend is maar er is een storing in de interactie tussen mensen. en ecosystemen zijn weer direct beinvloed door de cultuur waarin ze staan. leraren. Uit een onderzoek blijkt therapieën bij kinderen met agressie en withdrawn lijken minder effectief dan therapieen voor ADHD en fobieen. wet) Ecologische assessment technieken Een goede assessment:  Omgeving omschrijven  Luisteren naar de vragen van het kind en anderen in de omgeving  De vaardigheden en gedragingen onderzoeken die succesvol zouden zijn in de omgeving van het kind  Testen: er zijn verschillende testen voor verschillende respondenten in verschillende ecologische systemen.  Aantal variabelen lijken geen invloed te hebben  Wel/geen speltherapie  Ouders wel of niet focus hebben op therapie  Sexe en ervaring van therapeut Kritiek op onderzoek: de kinderen die geselecteerd zijn hebben specifieke problemen en therapeuten zijn getraind voor onderzoek in specifieke technieken. Er is minder onderzoek gedaan naar psychotherapie dan naar cognitieve en gedragstherapie. eerder dan dat een kind problemen veroorzaakt. werkplaats van ouders)  Macro: de leefwereld waarin het kind zit (bijv.Stuvia. Centrale vraag: Welk type therapie heeft welk soort effect met welk soort cliënten met welk soort problemen aangeboden door welk soort therapeut onder welk soort omstandigheden Ethische vraag is mag je een behandeling aanbieden als effectiviteit niet is bewezen. Kinderen en omgeving zijn beiden veroorzakers van het probleemgedrag. The Family System 7 . Richtlijnen hiervoor zijn om de best mogelijke behandeling aanbieden en klinische en theoretische kennis blijven volgen.

huwelijksconflicten. zoals het gebrek aan 8 . de kinderen een goede sociale aanpassing en een hoge zelfwaardering laten zien. 3) Autoritatieve opvoedingsstijl: nadruk op gehoorzaamheid én expressie van individualiteit.  Een set doelen waarmee elk gezinslid werkt. veel professionals concluderen dat de meest effectieve benadering om studenten met emotionele en/of gedragproblemen te behandelen. 59 procent van alle kinderen heeft in een eenoudergezin gewoond voor zijn 18e. consistent opvoedingsgedrag. 5) probleemoplossing die laat zien hoe er op een goede manier omgegaan kan worden met conflicten en crisis. 3) positieve en steunende gedragsmanagementtechnieken. Ook gedeelde rollen en verantwoordelijkheid. Genoemd moet worden dat ouderlijke persoonlijkheidskenmerken de gedragspathologie van het kind niet veroorzaken. het kind beïnvloedt ook de ouders. Deze opvoedingsstijlen worden gelinkt aan het daarop volgend gedrag van kinderen. Leraren moeten zich hierbij realiseren dat de communicatie met ouders soms niet makkelijk verloopt. 4) betrokkenheid van de ouders in het dagelijks leven van het kind. dood en baanverlies. vastgesteld en gesteund over de tijd. nietvragende opvoedingsstijl. het hebben van sociale relaties buiten het gezin en duidelijke en heldere communicatie binnen het gezin zijn karakteristieken van een “gezond” gezin. Niet alleen de ouders beïnvloeden het kind. de mogelijkheid om emoties te uiten. Patterson identificeert een aantal opvoedingspraktijken die gelinkt worden aan een positieve sociale ontwikkeling van kinderen. 1) eerlijke. Ouders moeten altijd erkend worden als experts over hun kinderen. 2) monitoren van de activiteiten van het kind. consistente discipline. Het verschijnen van gedragssymptomen bij het kind is meestal gerelateerd aan een verandering in het gezinssysteem dat de balans van het dagelijkse gezinsfunctioneren verstoort. Leraren verergeren dit soort gevoelens. duidelijke grenzen. Guilt-blame cycle: de interactie tussen ouders en leraren wordt vaak ondermijnd door gevoelens van schuld en verwijten. Tot slot. Dit soort veranderingen zijn bijvoorbeeld: scheiding.en huwelijkspraktijken. om deze reden moeten ouders en leraren samenwerken.com . Permissieve ouders stellen geen grenzen en straffen nauwelijks. is deze relatie nog groter.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Een succesvolle interventie hangt voor een groot deel af van ouderlijke betrokkenheid. moeten zij twee leerstellingen respecteren en in acht nemen: Hun rol met de ouders is een consultatieve rol. Special Considerations for Nontraditional and Multicultural Families Eenoudergezinnen zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Behandeling binnen de systeembenadering kan gezinstherapie zijn. Ouders moeten gezien worden als individuen. Vele andere factoren dragen hieraan bij. Ouders verschillen in de mate waarin ze participeren in de educatieprogramma’s voor hun kinderen. 1) Permissieve opvoedingsstijl: vrije. A Systems Approach to Families In de systeembenadering wordt het functioneren van het gezin als een eenheid bestudeerd. Becvar en Becvar (1988) identificeren zes karakteristieken van gezonde gezinnen:  Een legitieme bron van autoriteit. Triadisch perspectief: benadrukt dat vele complexe factoren de ouder-kind relatie beïnvloeden. Educational Application: Strategies for Parent Involvement Wanneer speciale educators leraar-ouder relaties bewerkstelligen. respect voor privacy.  Een regelsysteem.Stuvia. Research on parenting Baumrind onderscheidt in zijn onderzoek drie opvoedingsstijlen. maar ook het betrekken van de ouders in scholingsprogramma’s. Een permissieve opvoedingsstijl is gelinkt aan agressieve kinderen met een lage impulscontrole. consistent bekrachtigd. Wanneer dit straffen gepaard gaat met ouderlijke afwijzing. niet als een homogene groep. terwijl educators moeten leren consultanten te zijn naar de ouders toe.  Effectieve opvoedings. Eenoudergezinnen ervaren vaak moeilijkheden. ziekte. door de nadruk te leggen op bijvoorbeeld inadequate discipline binnen het gezin.  Stabiel. Kinderen die streng (lichamelijk) gestraft worden in hun opvoeding. Van belang is de wederkerigheid van de ouder-kind interactie.  Flexibiliteit in het zich aanpassen aan zowel normale ontwikkelingsveranderingen als crisissen. Van belang is ook de consistentie tussen het gezin en de school. Hiertegenover staat dat wanneer de opvoeding gekenmerkt wordt door warmte. laten meer agressie en delinquentie zien dan andere kinderen. 2) Autoritaire opvoedingsstijl: gehoorzaamheid en inschikkelijkheid met normen die vaak gebaseerd zijn op religieuze of politieke geloven zijn van groot belang. de systeembenadering is. Ouders voelen zich vaak schuldig over de problemen van hun kind.

Ouders hebben chronisch last van een hoge mate van stress.  Van korte termijn-doelen naar lange termijn-doelen. omdat het dagelijks leven hier voor een groot deel door beïnvloed wordt.  Van segregatie naar integratie. Ook kinderen met emotionele en gedragsstoornissen kunnen met dit systeem te maken krijgen. Individuele of gezinscounseling kan dan een oplossing zijn. Speciale educatie trainers moeten dus het potentieel van elke student vaststellen. het jeugd (straf)recht systeem en het systeem van de geestelijke gezondheid. de afwezigheid van een rolmodel voor kinderen van hetzelfde geslacht en financiële stress.Stuvia. Signalen die indiceren dat er mogelijk behoefte is aan professionele counseling zijn: Ouders maken een periode mee van ongebruikelijke financiële moeilijkheden. Zij kunnen dan worden 9 . Het kind is gewoonlijk in problemen met de jeugdige autoriteiten. Gevoeligheid voor de speciale issues in deze niet-tradionele gezinnen is van groot belang. Belangrijk bij het contact houden is dat dit routine wordt. Ouders laten constant gevoelens van hopeloosheid of depressie zien. Parent groups: Georganiseerde oudergroepen zijn meestal één van de volgende types: Support groups: opgericht voor ouders om steun te vinden bij lotgenoten. Social Systems Naast het gezin systeem en het school systeem zijn er nog drie andere systemen die het leven van een jongere met emotionele of gedragsproblemen kunnen beïnvloeden. zijn gezinnen waarin beide ouders werken. Ouders hebben het in de tijd van de leraar (thuis of op school) steeds meer over persoonlijke problemen. Het werken met gezinnen van verschillende etnische of culturele afkomst vraagt ook speciale aandacht. Ouders hebben het gevoel geen controle meer te hebben over het kind. Staying in Touch Leraren kunnen ouderlijke betrokkenheid op verschillende manier aanmoedigen. Deze systemen zijn het systeem van het maatschappelijke werk. Social-Welfare system Het systeem van het maatschappelijk werk bestaat uit een variëteit sociale services waarmee een gezin geholpen kan worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch emotionele steun van een partner voor de overgebleven ouder. Andere niet-tradionele gezinsconfiguraties die steeds normaler worden. Indien nodig kan het voorkomen dat een kind uit huis geplaatst wordt. huwelijksproblemen of andere emotionele ontreddering. bijvoorbeeld door het opzetten van educatiegroepen voor ouders. Belangrijk is dat men begrijpt dat communicatie vaak verschilt van cultuur tot cultuur.com . Een barrière voor reïntegratie is dat studenten met emotionele en gedragsstoornissen worden gezien als het minst geaccepteerd en het meest negatieve gestereotypeerd. The Education System Het educatiesysteem is het op een na belangrijkste systeem in het leven van studenten met emotionele en gedragsstoornissen. An Educational Application: Reintegration Het grootste doel is het zeker zijn van het feit dat elke individuele student met emotionele en gedragsstoornissen kan functioneren in de setting die het minst beperkend is voor hem of haar. en gezinnen waarin de grootouders hun kleinkinderen opvoeden. Kinderen komen hiermee in aanraking nadat er sprake is geweest van misbruik of verwaarlozing. support groups of counseling. ouders moeten worden betrokken in het educatieprogramma van hun kind op een systematische manier. Vooral nonverbale gedragingen en de betekenis hiervan moeten hierbij in acht worden genomen. Montgomery (1982) heeft een aantal richtlijnen vastgesteld voor leraren wiens doel het is studenten in een minder beperkende setting te reïntegreren:  Van rigide naar flexibele schema’s  Van externe naar interne controle. Parent Counseling Veel ouders hebben meer steun nodig dan de steun die wordt aangeboden door empatische leraren of oudergroepen. Educational groups: opgericht met het doel om informatie te geven of om specifieke vaardigheden aan te leren aan de ouders.

multisysteme CASSP methode. In 1984 werd daarom. Er wordt echter een steeds groter belang gehecht een het systeem waarin de kinderen opgroeien. sociale. jeugd rechtvaardigheid en mentale gezondheid systemen die diensten die gerelateerd zijn aan kinderen en jongeren met EBD verhinderd:  Diensten zijn niet aangepast aan de benodigdheden van de cliënt  Slechte werkrelaties tussen bureaus  Geen goede definitie van mentale gezondheid Om deze diensten te verbeteren. die gebaseerd is op ‘wrapping services’ voor kinderen in nood. Het is meer een benadering dan een programma en veronderstelt een houding van creativiteit ten opzichte van het mengen van de diensten. Mental Health System Binnen het systeem van de geestelijke gezondheidszorg zijn het vaak psychologen of psychiaters die verantwoordelijk zijn voor de diagnose van emotionele of gedragsstoornis. Het doel van dit systeem is dan ook om deze kinderen zo veel mogelijk in hun eigen thuisomgeving te behandelen en uit huis plaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. Veel kinderen met emotionele en gedragsstoornissen worden uit huis geplaatst en krijgen medicatie. Vandaar dat er door de specialist wordt samengewerkt met de ouders en leraren van de kinderen. Deze caseworkers werken vaak samen met de leerkracht van deze kinderen omdat de informatie van de leerkracht belangrijk kan zijn voor het totaal plaatje. de CASSP ontwikkeld om de systemen om te zetten in mentale gezondheidservice voor kinderen. Ook leraren worden met deze benadering begeleid en leren hoe ze het beste met kinderen met EBD om kunnen gaan.com . in vergelijking met 13 % van de kinderen zonder problemen. 35 % van de kinderen met emotionele of gedragsproblemen zijn in aanraking geweest met de politie. Verschillende onderzoeken wijzen aan dat CASSP een uitvoerbaar programma model is voor de mentale gezondheid van kinderen. zullen de verschillende systemen hun manier van handelen moeten veranderen. door de National Institute of Mental Health (NIMH). Jongeren met een dergelijke stoornis kunnen binnen dit systeem behandeld worden door middel van individuele en groepstherapie. Figuur 8.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch ondersteund door zogenaamde social caseworkers.4 op blz 96 illustreert de kindgecentreerde. is in vele staten uitgevoerd en in overeenstemming met de CASSP principes. technische assistentie en onderzoek zijn componenten van de meeste ‘wraparound’ modellen. Ook bevatten de plannen niet-traditionele supports. Systems changes Er zijn verschillende obstakels verbonden met de educatie.Stuvia. Ook al hebben de specialisten de leiding in handen. Ook leren ze hoe ze kinderen die een risico hebben om EBD te ontwikkelen kunnen herkennen. in de manier waarop de diensten een beeld vormen en uitgevoerd worden. zoals communicatiementoren en ouderpartners. In de jaren ’80 is er begonnen met veranderingen voor de kinderen en jongeren met de meest hevige vormen van EBD. sociale contacten. En andere verandering die moest plaatsvinden is een effectiever gebruik van middelen. Training. kreeg nationale aandacht. The Wraparound Model Een overlegmodel. De CASSP is gebaseerd op de volgende principes:  het systeem van zorg moet kindgecentreerd zijn en door de familie gestuurd worden  diensten moeten gebaseerd zijn op de gemeenschap en gelinkt zijn aan bureaus  echte coördinatie en samenwerking van bureaus zijn essentieel  diensten moeten cultureel gevoelig zijn en individueel  de jongeren met de meest hevige vorm van EBD moeten geholpen worden  er moet een balans zijn van de meest strenge en minst strenge opties  advocatuur en management moeten gepromoot worden De CASSP promoot vroege identificatie en preventie en pakt de obstakels aan die eerder genoemd zijn. de opvoeders zijn 10 . transport). Een één op één behandeling zijn qua kosten niet effectief en er zijn hiervoor niet genoeg specialisten. System of Care: The Child and Adolescents Service System Program (CASSP) De noodzaak om de systemen te veranderen. Junevile Justice System Het systeem van de jeugdstrafrecht krijgt te maken met steeds meer criminaliteit onder jongeren. Deze benadering produceert plannen die meer inhouden dan een schooldag en omvat veel levensdomeinen (bijvoorbeeld familiefactoren. Ook privé foundations hebben zich hierbij aangemeld.

Woodruff en collega’s (1999) hebben verschillende suggesties gedaan voor school-based systemen:  zorg voor steun en handhaaf flexibiliteit  bouw strategisch voort op mogelijkheden  heb een systeem van gecoördineerd leiderschap  verstrek continuïteit van schoolpersoneel  betrek en bemachtig ouders  zorg voor preventie. en 2) behandeling ziet als een verantwoordelijkheid die gedeeld moeten worden met kinderen en de omgeving. heeft dit invloed op het gedrag. maar ook door de manier waarop mensen gebeurtenissen ontleden. voelen en gedrag. Er zijn een aantal studies met positieve resultaten.en interventieprogramma’s  biedt een niet-traditionele leeromgeving aan  verzeker institutionalisering van het programma Voor leraren hebben Nelson (1983) en Eber en collega’s (1997) een aantal suggesties voor effectieve samenwerking buiten school om. Ze zijn niet geïnteresseerd in waarom personen emotionele stoornissen hebben. Beïnvloeding gebeurt niet alleen door externe omstandigheden. maar het gedrag heeft ook invloed op gedachten en percepties. Definition and Basic View Gedachten en percepties hebben invloed op het gedrag. Door gedachten en beliefs te veranderen. Teacher as Part of a Social System Bij het wraparound model en andere zorgmodellen voor kinderen is het educatiesysteem en met name de leraar erg belangrijk. Studenten zullen meer voordeel hebben wanneer een leraar een perceptie van geloofwaardigheid heeft en betrokken blijft bij andere systeempartners:  wees bewust van politieke realiteiten. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Topic 4 Week 2 Week 2 Week 2 Week 2 Orientation Stoornissen ontstaan door verkeerde cognities. Deze ziet intellectuele ontwikkeling bij kinderen als een product van biologische motivatie en fysieke en sociale interacties. want de manier waarop mensen hier over denken beïnvloedt de beliefs. Er is een wederkerige relatie tussen denken. Het cognitief model is niet hetzelfde als de cognitieve ontwikkelingstheorie. Externe gebeurtenissen zijn ook belangrijk.com . maar er zal nog steeds verbetering moeten komen in mentale gezondheidsdiensten. De behandeling is mensen anders te laten denken of het aanleren van cognitieve vaardigheden en strategieën.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch de kernspelers.Stuvia. Het cognitieve model gaat over heimelijke menselijke processen die de hoofdoorzaak zijn van stoornissen.  Creëer een’ underdogmanship’  Vermijdt taalbarrières  Neem de verantwoordelijkheid om contact met andere bureaus/instellingen te creëren en handhaven  Verduidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van elke instelling/partner schriftelijk Samenvatting Samengevat kan gezegd worden dat in mentale gezondheiddiensten voor kinderen en jongeren met EBD een systeembenadering nodig is. Oorzaken van disfunctionele gevoelens zijn gedachten die zich baseren op:  negatief zelfbeeld  onoverkomelijke obstakels in het leven  een hopeloze toekomst 11 . Dit zal een benadering moeten zijn die 1) emotionele/gedragsstoornissen ziet als een verantwoordelijkheid die gedeeld moet worden met kinderen en de omgeving.

Short-term cognitive processes Korte termijn processen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van angst. Moedigt zelf-management en zelfregulatie aan ipv het restructureren van gedachten. Attributiestijl bepaalt of iemand geneigd is om stoornissen te ontwikkelen. Volgens Bandura is systematische desensitisatie hiervoor een goede interventie. globaal of specifiek. positieve voorstellingen procedures. Irrationele beliefs: leiden tot conflicten met andere en de maatschappij. Angstige mensen verwachten dat er iets onwenselijks zal gebeuren. Gedragsveranderingen als resultaat van self-monitoring kunnen verklaard worden vanuit twee verschillende theoretische modellen:  Cognitieve psychologen: verklaren het veranderde gedrag als functie van het feit dat als iemand naar zijn eigen gedrag kijkt. Verder neemt ongepast gedrag af. Volgens Beck zijn cognitieve aannames die iemand ontvankelijk maakt voor negatieve appraisals en depressie:  om gelukkig te zijn moet ik succesvol zijn  om gelukkig te zijn moet ik altijd door iedereen geaccepteerd worden  mijn waarde als persoon hangt af van wat anderen van mij denken  als ik een fout maak ben ik ongeschikt Attributie: iemands concept over waarop dingen je zijn gebeurd. wat weer leidt tot zelf-regulatie. 12 . Mist hier tussen een deel??? H6 vanaf het kopje ‘self-monitoring’ (blz. schrijven en wiskundige strategieen te verbeteren door self-monitoring. Long-term cognitive processes REBT (rational emotive behavioral theory): omzetten van een foutief belief systeem als behandeling van stoornissen. Er zijn verschillende cogntieve restructureringstechnieken. ABC-model: A (event)  B (belief)  C (consequence) Cognitive interventions Eerst een externe locus of control uitsluiten. depressie en andere stoornissen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Etiology and Development of Disorders Er zijn 2 categorieën cognitieve processen: korte termijn bewuste processen (verwachtingen. een taak afmaken. waaronder aanpakken van automatische gedachten. corrective self-talk and instruction. zoals aandacht voor een taak. Ze kunnen intern of extern zijn. Negatieve uitkomsten en doeltreffende verwachtingen komen voor bij angst en fobieën.Stuvia. aanmoedigingen. Bandura’s 2 soorten verwachtingen:  uitkomstverwachtingen: anticipaties dat gedrag zal leiden tot bepaalde uitkomsten  doeltreffende verwachtingen: het geloof dat iemand in staat is om op een bepaalde manier te presteren (door responsen). ontspanningstraining. zelfbeeldtraining en probleem-oplossingstherapie CBT (cognitive behavioral therapy): combi van nieuw functioneel gedrag aanleren en veranderen van denkpatroon. etc) lange termijn onbewuste cognitieve processen (belief-systeem dat het korte termijn proces beïnvloedt.com . stabiel of onstabiel. Self-monitoring Self-monitoring is een proces waarbij studenten hun eigen gedrag moeten observeren en noteren wanneer zich ongepast gedrag voordoet. In scholen blijkt het leergedrag. dit leidt bewustzijn van gedrag. 177). Aangeleerde hulpeloosheid: combi van problematische verwachtingen en attributie. Daarna cognitieve restructurering. reattributie-training. reverse role play and reframing thoughts. Ze verwachten nare dingen en geloven dat ze er niets aan kunnen doen. Bandura: wederkerig determinisme: iemands gedrag beïnvloedt de omgeving en de omgeving beïnvloedt iemands gedrag en ontwikkeling. Hier moet met de behandeling rekening mee worden gehouden. Rationele beliefs: verantwoordelijkheid tegenover jezelf en de maatschappij. lezen. Appraisals zijn evaluaties van wat er met ons gebeurt en wat we doen.

Setting. Zo ja. luisteren.  Ook hebben veel studies laten zien dat cognitieve strategie instructie (waar vaak ook self-monitoring bij hoort). Zo nee. ook al is er meer onderzoek nodig. onthouden. Bijv.Stuvia.. Action. Cognitieve strategieen zijn bijvoorbeeld: het maken van een lijst en de taken die gedaan zijn afkruisen of het onthouden van een wiskunderegel. Bijv. dan wordt dit gedrag in de toekomst herhaald. 13  . meer tijdsbesteding aan een taak en ook generalisatie van goed gedrag naar andere settings. vocabulaire. Zelf-evaluatie procedures in klaslokalen leren studenten het volgende:  Observeren en evalueren van gedrag relatief gezien aan criteria  Het matchen van zelf-evaluatie van een kind aan de externe evaluatie van een leraar  Bepalen van consequenties voor goede en gepaste responses  Werken met minder externe begeleiding en minder externe beloningen Zelf-evaluatie activiteiten belonen goed gedrag. Effectiviteit van self-monitoring:  Betere academische ‘performance’ en gedrag in de klas. Individuen met emotionele en gedragsproblemen hebben een drang om hun eigen gedrag verkeert te evalueren. Cognitieve strategieen zijn ontwikkeld voor studeren. een verbetering veroorzaakt in begrijpend lezen. emoties en gedrag. Self-evaluation Zelf-evaluatie gaat over het observeren van iemands eigen gedrag en dit gedrag vervolgens zelf beoordelen aan de hand van een doel. Het werkt omdat studenten nadenken over hun eigen denken en flexibel en automatisch leren denken. wiskunde en het onthouden en terughalen van informatie. spelling. wiskunde en wetenschap. Mastroperi en Scruggs beschrijven 3 srategieen voor het linken van onbekende aan bekende informatie.  Letter strategieen -> worden gebruikt bij het helpen onthouden van lijsten of categorieen en/of stappen in een procedure.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Gedragspsychologen: verklaren de veranderingen in gedrag doordat leerligen herkennen dat het gedrag verklaard wordt door externe consequenties. Verder blijkt zelf-evaluatie beter te werken voor het verbeteren van sociale interactie bij kinderen met interne problemen dan bij kinderen met externe problemen.  Webber en collega’s beweren een toename van de aandacht voor een taak. als gevolg van self-monitoring. Cognitive Strategy Instruction Dit is een overkoepeling van zelf-instructie. lezen.  ‘Pegwords’ -> nummers of kleuren aan nieuwe informatie te linken. dan moeten de leerlingen zich er bewust van worden dat ze zich anders moeten gaan gedragen om een bepaald doel te bereiken. ook voor studenten met EBD. kan nummer 19 onthouden worden. met als doel het onthouden van nieuwe informatie:  ‘Key word methode’ (voor het onthouden van informatie) -> de leraar vindt sleutelwoorden in een naam en gebruikt foto’s voor het onthouden van deze informatie. schrijven. vaak door middel van een hele negatieve beoordeling of het negeren van bepaald gedrag. Self-monitoring wordt aangeleerd door directe instructie met ‘modelling’. om te onthouden dat de ‘Nineteent Amendment’ vrouwen recht gaf om te stemmen. De personen moeten nagaan of het doel wat ze hebben wordt bereikt met dit bepaalde geobserveerde gedrag. schrijven. Effectiviteit van zelf-regulatie: Verbetering van een gezonde cognitie. The end). Studenten met beperkingen laten verbeteringen zien door deze strategie op het gebied van begrijpend lezen. Bijv. oefening en feedback. omdat met het gedrag een gewenst doel wordt bereikt. de CAST methode voor het schrijven van een boek (Character.  Toename in academische productie is ook gezien in meer recente studies. Het doel van zelf-evaluatie ligt in de motivatie van de student om zijn/haar gedrag te veranderen. door middel van zelf-evaluatie kan dit veranderen. wat hun assisteert bij het leren. om te onthouden dat ‘Thomas Pain’ het boek ‘Common Sense’ schreef kan een foto van een man die schrijft gebruikt worden: onthouden moet worden dat hij ‘pain’ heeft van het schrijven en een vrouw die zegt: ‘if you had ‘common sense’ you would stop writing’. enz. zelf-monitoring en zelf-evaluatie.

com . 4. Zelfregulatie werkt door het restructureren van cognities en/of door het trainen op het aanleren van nieuwe cognitieve vaardigheden. Het gaat om observeerbaar gedrag. Veel programma’s dus voor het voorkomen van verstoord gedrag.Stuvia. vooral in combinatie met andere interventies en behandelingen. 2. voor het doel van zelf-regulatie en zelf-controle. Aannames m. Alle gedrag is aangeleerd. Conclusions De behandelingfocus van het cognitieve model is het leren van zelf-management of zelf-regulatie van gedachten. Jones: Peter. emoties en gedrag. negatieve beoordelingen en irrationeel geloof. Gedrag kan geobserveerd. Laat de student de leiding nemen bij het aanleren. vooral zelf-monitoring en cognitieve strategie instructie. het behavioristisch model: 1. Personen gedragen zich door externe variabelen. Een stimulus (geluid van een bel) wordt geassocieerd met de respons (voedsel). Pavlov: hondje. en niet het veranderen van externe variabelen voor gedragsverandering. Cognitieve gedragstherapie combineert het denken van een persoon met gedragprincipes. Definition and Basic View Verstoord gedrag wordt zo ervaren door anderen. Eerst alleen bang voor hard geluid  altijd dan ook een rat  wordt ook bang voor een rat en andere dieren. Onvolmaakt denken wordt gezien als cognitieve processen die nog geleerd moeten worden. Fout denken wordt gezien als negatieve verwachtingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Harris en Graham hebben een ‘framework’ ontwikkeld voor hoe een leraar het beste cognitieve str ategieen aan leerlingen kan aanleren:  Ontwikkel de achtergrondkennis en vereiste vaardigheden bij studenten  Bespreek de strategie met de student en bespreek hoe het geleerd gaat worden. dat is aangeleerd. dit helpt  Doe de strategie voor  ‘Memorize’ de strategie  Begleid de leerlingen in groepjes en help de studenten totdat ze het zelf kunnen  Sta onafhankelijke oefening toe Summary Cognitieve psychologen geloven dat verstoord gedrag resulteert uit een relatie tussen cognitie en affectie. 1920. fout of onvolmaakt denken leidt op deze manier tot ongezonde emoties. Etiology and Development of Disordered Behavior Respondent (Classical) Conditioning 1902. Gedrag kan veranderen door belonen en straffen. Watson en Raynor: Little Albert. Cognitieve technieken werken voor kinderen met EBD.t. Het model is het tegenovergestelde van het psychodynamische model. Konijn waar hij bang voor was + lekker eten  niet meer bang voor konijnen.b. Sommige cognitieve benaderingen. Topic 5 Week 2 Overview Behavioristisch model = verstoord gedrag komt door omgevingsinvloeden. Kinderen leren anders te denken heeft de ontwikkeling van verschillende cognitieve restructurering gestimuleerd en ook cognitieve strategietraining programma’s. geanalyseerd en gemeten worden. Operant Conditioning 14 . blijken erg effectief te zijn voor speciaal onderwijs studenten voor het verbeteren van gedrag en leren. 3. 1924.

15 . Ruwe scores worden omgezet in standaardscores en dan vergeleken met een normgroep. Social Learning (Modeling) Bandura. intensiteit. 2. maar ook om probleemgedrag te verminderen. 7. Bij sociaal leren gaat het ook om interne processen.Stuvia.t. Het gaat om gedragsverandering. verkrijgen van zintuiglijke stimulatie. 7. iets juist niet krijgen 3.m. Evaluatie. Interviews met ouders. om gedrag te verbeteren 3. iets krijgen 2. Functional Behavioral Assessment and Analysis (FBA) Verstoord gedrag heeft een functie voor het individu. gedrag waarvoor anderen voor beloond / gestraft worden. in de situatie waarin het onaangepast gedrag voorkomt (vaak school). 6. Setting: leerkracht geeft de instructie en bepaalt wat de student moet leren. Het gunstige van antecedenten veranderen. B = behavior. onderwijsassistenten en soms student zelf over frequenties. Extented-Functional Analyses is niet toepasbaar in de schoolsituaties. Discussie is gaande over de invloed van tv kijken op het gedrag. Twee voorbeelden: Motivation Assessment Scale en Problem Behavior Questionnaire. Angsten. het continueren van positief gedrag = self-reinforcement. slaap. Behavior Recording Gedragsobservatie en vastleggen. scatterplot (zie fig. Directe instructie.b. modeling enz. Evaluation Procedures Leerkracht speelt een belangrijke rol bij het behavioristisch model. rollenspel. Gedrag van anderen imiteren. Nadruk ligt op gevolgen van het gedrag. En relatie met omgevingsfactoren. Componenten: 1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Thorndike & Skinner. Checklists and Behavior Rating Scales Checklists zijn objectief. Meten van niveau: curriculum-based assessment 3. wat zegt het gedrag en mogelijk versterkers.m. gebruik van gedragskenmerken 2. gevolgen op het gedrag. Observaties vaak d. Timesampling of event-sampling. Daar worden de volgende vijf technieken voor gebruikt: 1. ABC-schema’s. individuele instructies.2). Discussie over de externe validiteit en toepasbaarheid van FBA. Applied Behavioral Analysis = gebaseerd op het model van Skinner: 1. Jonge kinderen worden beïnvloedt door het zien van geweld. behandeling vereist evaluatie. Eigen gedachten over gedrag zijn ook belangrijk m. Gedrag blijft als het beloond wordt en neemt af bij straffen of negeren.com . Educational Applications Gedragsinterventies zijn de meest gebruikt interventies voor studenten met EBD. Voor special education. Voorbeeld: Devereux Scales of Mental Disorders. 3 doelen: 1. Verkorte FA is effectiever. onder welke omstandigheden. Planning door de leerkracht. Monitoring. C= consequense of d. Er zijn vragen over de effectiviteit. leerkracht. 5. Taakanalyses 4. observaties (topografische analyses) en experimentele analyses. medicatie.v. Voor verkrijgen van FBA = interviews. A= antecent. FBA = data wordt verzameld dat linkt aan het probleemgedrag.& eetpatronen. Belangrijk dat er transfer is van het geleerde. Belangrijk doel van FBA is genoeg data verzamelen over het doel van het gedrag.v. Frequentie en duur zijn belangrijk. Sociale vaardigheidstraining belangrijk bij behavioristisch model. Interventies worden hierop gebaseerd. fobieën en agressief gedrag kan “vicariously” (?) worden aangeleerd. Behavior Management and Behavioral Principles Het behaviorisme is niet alleen bedoeld om nieuw gedrag aan te leren.

activiteiten). zie box 7. Tijdsperioden inbouwen. blz. Contingency Contracting Dit is een vorm van instructies en gedragsmanagement door een als…dan contract. gebruikt bewuste reinforcement van sommige gedragingen om ander gedrag te verminderen. 206. 1. het moet verantwoord worden. Negatief is als iets verwijderd wordt. Methods for Increasing Behaviors Reinforcement (versterking) Reinforcement is een consequentie van het doelgedrag dat resulteert in bevordering van het gedrag. Zie tabel 7.com . fishes die de student kan verdienen en later iets voor kan kopen. Docenten dienen rekening te houden met een historie van falen en straffen van studenten en nu dienen ze dus geprezen te worden voor het goede. een mooie kaart. blz. eten). een level terugzakken. 2. 205 voor een overzicht. Positief is weer onder te verdelen in eerste en tweede klasse. Reinforcement is de toepassing van de reinforcer. Straffen werkt alleen als de straf ook zorgt voor vermindering van het gedrag. De meeste levelsystemen bevatten ook een strafgedeelte. Het straffen wordt door vele redenen afgeraden. Tokens zijn bijv. Dit contract is verbaal. Tokens spelen dezelfde rol als geld in de maatschappij. gedrag. 210. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Gedrag verminderen door wederkerige contrasten met ongepast gedrag.1. Methods for Decreasing Behavior Differential Reinforcement Differential Reinforcement. bij voorkeur vervangend. 3. Bij iedere student werken reinforcers anders.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 2. bekend als een positief verminderende techniek. De interventie vanuit het behaviorisme moet bewaakt en geëvalueerd worden. bijv. alleen gebruiken in noodzaak en de oorzaak is van belang). dan krijg je je toetje´.Stuvia. Het systeem kan per leeftijd verschillen. Belangrijk dat dit voor de individu is! Voor studenten met EBD is dit vaak een procedure in de vorm van een fining systeem 16 .p. Voorbeeld: Box 7. Gebaseerd op de Premack principes van oma´s wet: ´Eerst aardappelen eten. Voordelen hiervan zijn de flexibiliteit en bruikbaarheid in vele settings. bijv. De effectiviteit en wettigheid roept nogal wat vragen op. Het wordt succesvol gebruikt in scholen en klinieken. Yell heeft zes principes opgesteld voor straffen (niet gewelddadig naar procesrechten en schoolrechten. Punishment Straffen wordt gedefinieerd als consequentie van ongewenst gedrag. Er zijn meerdere vormen hiervan. Tweede reinforcers zijn nodig bij oudere studenten met mildere beperkingen en hebben een waarde (bijv. 4. Er is een hiërarchie in verwacht gedrag en de corresponderende reinforcers. Response-cost Het beëindigen van een reinforcer resulteert in het verminderen van het gedrag. Er is discussie mogelijk over de legaliteit van de straffen. Bestaande consequenties veranderen zodat gewenst gedrag bevorderd wordt en ongewenst gedrag niet. 3. hetgeen moet vaak procedureel vastgelegd zijn en verantwoord kunnen worden. voornamelijk omdat het kind leert wat hij niet moet doen i. Bij scholen wordt vaak gestraft als discipline. maar het kan ook op papier. Token Economies Dit wordt vaak gebruikt in de klas om sociale en academische vaardigheden te verbeteren. De eerste reinforcers zijn nodig bij jonge studenten met veel beperkingen en zijn biologische behoeften aan de individu (bijv. ook dient men de tijd goed in de gaten te houden. De meest gebruikte straffen staan hieronder uitgelegd. Straffen alleen als dat noodzakelijk is! 5. Reinforce lagere schalen van ongepast gedrag.2. Alternatief.1. Level Systems In een klas met veel EBD studenten zijn token systemen vaak georganiseerd in meerdere levels. het moet een educatieve functie hebben. Vooral de reinforcers van de tweede klasse worden op scholen gebruikt. wat hij wel moet doen. Positieve reinforcers zijn contingency contracting en token economies. blz. Positief is wanneer iets als een consequentie gepresenteerd wordt en gedrag verminderd.v.

maar dan binnen school. of de time-out waarbij de individu op een rustige afzonderlijke plek gezet wordt. blijkt uit een onderzoek. 209. Er zijn verschillende varianten. Om te dwingen naar onvoorziene omstandigheden. vandaar deze programma´s. maar is het wel. bijbehorend tabel 7. De time-out op de plek waar alles gebeurd. maar het is niet goed om juist deze jongeren zonder supervisie op straat rond te laten lopen. Corporal punishment Lichamelijke straffen zijn verboden volgens de wet. om spanking. bijv. blz.3. wordt gedrag toch gewenst door een steunende context en het gebruik van FBA data voor planning van discipline. Het programma is populair vanwege het feit dat de leerling uit de klas gezet wordt en anderen dus niet langer tot last kan zijn. procedures en monitoring. Meer hierover in hoofdstuk 12. Dit is niet hetzelfde als speciale educatie service (SPED)! De IAEP zijn echt straffen en bedoeld om ongewenst gedrag te verminderen. Veel van deze behavioristische interventies komen van andere modellen. Interim Alternative Education Programs (IAEP) Dit is voor studenten die extreme storend zijn of drugs of wapens gebruiken. Vaak wordt de time-out te vaak ingezet.2. omdat er teveel gestraft wordt. Hier wordt gediscussieerd over problemen. Het is typisch voor medici. De student beschermen tegen zichzelf of anderen. Dit model is bekend als PBS. Vaak worden de jongeren geschorst voor bepaalde tijd. 2. Het gaat o.a. Time-out Dit is het beëindigen van de kans om een reinforcement te ontvangen. Er zijn ethische discussies hierover. 70 Procent blijkt deze methode te gebruiken. De separatie is nodig bij studenten die psychisch gescheiden moeten worden van hun leeftijdsgenoten om hun emoties en gedrag te kunnen controleren. Ze blijven tijdelijk in dat programma totdat ze weer terugkunnen naar school. Er zijn zes dingen die je hierbij zeker moet toepassen. En een voorbeeld van een casus en bijbehorende grafieken met het behavioristische model is te lezen in Box 7. Zie evt. In-school suspension Dit is een soort time-out. Conclusions Het gestoorde gedrag begrijpen vanuit het behaviorisme staat leerkrachten toe om de variëteit van succesvolle interventies in de klas toe te passen. Physical restraint Hier gaat het om kracht zetten om de individu zijn beweging te kunnen beïnvloeden. huiswerk afgemaakt en een plan gemaakt om terug te kunnen keren in de klas. Participant Modeling 17 . slapping. heeft dit geleid tot ernstige verwondingen of zelfs dood bij studenten. Daarnaast hebben ze wel eens een planning of crises klas. pinching en shaking. Er mag niet gepraat worden. Met het beperken van straffen. gebaseerd op disciplines en proactieve en preventieve benaderingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch met token of levels. Response-cost is de geprefereerde straf bij de meesten. 214 van het boek. lees zelf blz. dat ze geen punten meer kunnen verdienen.com . Dit lijkt niet altijd op straffen. psychiatrie en scholen om preventief te werken. Door te weinig personeelstraining.Stuvia. naar de time-out slepen. Twee condities waarbij dit gebruikt wordt: 1. bijv. Twee effectief bewezen behandelingen voor specifieke fobieën: 1. Hoofdstuk 4 Week 4 Mediatherapie: het behandelen van een cliënt via anderen in de natuurlijke omgeving van de cliënt. Die standaarden zijn helaas niet overal in gebruik. vooral over elektrische schokken. maar lijken irrelevant. Er zijn twee vormen. Het is goed om time-outs voor een korte tijd te geven. De leerlingen worden uit de klas gezet en moeten naar een speciale klas waar een leerkracht ze in de gaten houdt. Summary. maar meestal bevind het zich in een gebouw apart van de reguliere campus. Children´s Health Act of 2000 heeft nationale standaarden gemaakt voor het gebruik van physical restraint. Positive Behavioral Supports (PBS) Onderzoekers hebben een ABA model gemaakt.

11. Laat de ouders de situatie bespreken waarin het gewenste gedrag zou moeten optreden (discriminerende stimuli voor het gewenste gedrag vaststellen). 4. op behandelingsinstelling of aan huis. Laat de ouders bespreken wat de kinderen ontzegd zou kunnen worden. 9. Behavioral parent training 2.com . Ouders algemene doeleinden en klachten laten vaststellen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 2. maar is wel gemotiveerd en in staat om die te verwegen. Gemaakte ABC-observaties maken meestal een goede functionele analyse mogelijk. Mediatietherepie kan in groepen of per gezien. 4. 1.2 Advisering van de ouders volgens Holland Volgorde van gesprekspunten: 1. Gecomineerde cursus: twaalf avonden. Hierna wordt samen met de ouders een ABC-schema (antecedents-behaviors-consequents) gemaakt. 5. Laat de ouders de algemene doelstellingen en klachten terugbrengen tot een aantal afzonderlijke gedragingen dat een toename of afname vereist (vijf die ze willen laten toenemen en vijf die ze willen laten afnemen). 4. waarop zij zich willen concentreren. want kind en ouders veranderen beiden. Laat de ouders bespreken hoe zij het uiteindelijke gedrag stap voor stap kunnen gaan bereiken. Reinforced practice Twee effectief bewezen behandelingen voor ADHD: 1. en daardoor een goede keuze uit de volgende maatregelen: 8. Operant classroom management Twee effectief bewezen behandelingen voor oppositionele gedragsproblemen: 1. 6. 2.Stuvia. Behandelt het zeflbeeld en de gedragsbeïnvloeding. Aanpak begint bij de ouders (angsten wegnemen en adviezen geven) 2. Laat de ouders een lijst opstellen van mogelijke positieve en negatieve versterkers. Geen generalisatieprobleem (nieuwe gedrag wordt direct aangeleerd) 3.1.1. Minder kans op terugval na een geslaagde behandeling. Geleerde basisvaardigheden:  Prijzen en affectie geven  Belonen en privileges geven  Differentiële aandacht geven  Negeren  Time-out toepassen  Belonen en privileges ontzeggen  Fyzieke straf geven  Gehoorzaamheid trainen 4.1 De oudercursus van Van London Pure gedragscursus: vijf avonden. Laat de ouders uit de door hen opgestelde lijst een enkel gedragsprobleem kiezen. 18 . Videotape modeling parent training 2. Moeder leert tijdens therapie nog meer (basisprincipes en algemene aanpak van kinderproblemen). Laat de ouders duidelijk vaststellen wat zij willen: het toenemen of afnemen van bepaald gedrag. beschrijven in observeerbare termen. Behandelt naast bovengenoemde ook de gespreksvaardigheden en het gezonde denken. Laat de ouders evenzo de situatie bespreken waarin het ongewenste gedrag niet mag voorkomen. 7.1 Mediatietherapie met ouders Ouders missen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor gedragsverandering. 3. Social lerning parent training 4. Laat de ouders nauwkeurig dit gedrag zoals dat op het moment voorkomt. Laat de ouders evenzo het gedrag dat zij wel wensen beschrijven. of beiden. 10.

4 Training aan huis volgens Hawkins Als rollenspel niet voldoende is. 19 .1. Het gebruik van vage formuleringen. Afsluiting van het programma 8. Exporatie versus geheidheidsgedrag (laten zien van contactzoekend gedrag en spel van het kind. Training van de moeder (met handgebaren de moeder trainen. Thema’s die behandeld worden: 1. maar nog niet mag Indicatie voor een token-aanpak (iets krijgen voor goed gedrag en iets moeten inleveren voor slecht gedrag):  Ouders komen met gedragsklachten die zij zeggen niet te kunnen veranderen  Als hanteringsmethode gebruiken de ouders alleen straf en onthouden van privileges  Het kind voelt zich ingeperkt en ziet zijn zelfstandigheid belemmerd door zijn ouders  De gezinsinteracties demonsteren het bovenstaande Problemen die zich voor kunnen doen met het opstellen van lijsten: 1. 4.com . Opstellen van een baseline (bepaling frequenties van gedrag) 4. C = kind aanraken en prijzen). Laat de ouders bespreken hoe zij ongewenst gedrag kunnen doen afnemen door vijf minuten timeout (negeren van het kind. 16. Kern van de aanpak: geven van positieve feedback op video=opnames van itneracties ouder-kind in thuissituatie. 17. 14.Stuvia. 3. Delen van gevoelens (aanmoedigen van affectieve afstemming op positieve en negatiefe emoties van het kind. leren empathie en begrip tonen).1. Opstellen van het token-programma 6. Spreken voor het kind (stimuleren van nauwkeurige waarneming van signalen van het kind door gezichtsuitdrukking en non-verbale communicatie. 2. alles moet concreet 3. A = kind laten stoppen met gedrag. 15. Uitleggen wat de bedoelingen zijn van het token-programma 5. 3. 4. Uitleggen welke reacties nodig zijn van ouders). Observatie van moeder en kind aan huis. 13. Positieve bekrachtiging als disciplinering). Hawkin’s Pionierscasus: 1. Laat de ouders bespreken hoe zij gewenst gedrag kunnen doen toenemen door een negatieve situatie na het gedrag meteen te stoppen. 2. Laat de ouders bespreken hoe zij ongewenst gedrag van hun kind kunnen doen afnemen door versterkers die erop volgden weg te laten. Gebaseerd op gehechtheidstheorie (Bowlby en Ainsworth) & coercion-theorie (Patterson). Laat de ouders de situatie bedenken waarin de kans het grootst is dat een bepaalde vorm of een bepaald gedeelte van het gewenste gedrag optreedt.1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 12. kan de therapeut de ouders van jongere kindere naan huis trainen in het anders omgaan met hun kind. Nameting Tegenwoordig is training aan huis meer in de vorm van videohometraining.3 Token-programma’s volgens Coe Drie lijstjes die gemaakt worden bij het token-programma: 1. Laat de ouders bespreken hoe zij ongewenst gedrag kunnen doen afnemen door een positieve versterker af te nemen. Controleren en bijsturen van het programma 7. Laat de ouders bespreken hoe zij gewenst gedrag kunnen doen toenemen door het onmiddellijk geven van een positieve versterker volgend op het gedrag. Een lijst van gedragingen waarvan iedereen wil dat het kind ze vertoont 2. Een lijst van gedragingen waarvan iedereen wil dat het kind ze niet vertoont 3. Time-out als disciplinering). Een lijst van dingen die het kind graag wil. 4. of kind de kamer uitzetten). B = kind naar zijn kamer brengen. Het is makkelijker negatieve gedragingen te formuleren dan positieve 2. 4. Niet te snel naar tokens (beloningen) grijpen. Sensitieve keten (signaal van het kind – respons ouder – reactie kind.5 Videofeedbackinterventie Videofeedbackinterventie is gericht op ouders van kinderen 1-3jr met lastig gedrag.

Gezinsbijeenkomst (eerste sessie waarbij kind ook aanwezig is) 8. Ouder wordt gecoacht via oortelefoontje. 4. Stimuleren door aanmoediging 2. boeiende activiteiten ondernemen. Na assessment startbijeenkomst om met ouders doelen op te stellen en behandelplan bedenken. Positief betrokken zijn Kinderen moeten gedeeltelijk thuis wonen met minimaal één vaste verzorger. Grenzen stellen 3.1. Alles wordt gevideotaped. Duurt 9-20wkn en 15 bijeenkomsten. Definiëren. Voorlichting en informatie via de media 2. met kinderen praten. positieve aandacht schenken.com . Gezinsinterventies bij ernstige gedragsproblemen Er wordt gebruik gemaakt van zeventien opvoedstrategieën. in te delen in vier groepen: 1. Assessment door interview met ouders.Stuvia. terugblik. Oudes worden getraind in kindgerichte interacties. Positieve berkachtiging. oefening en afsluiting (ouder wordt in therapeutrol geplaatst in rollenspel om te kijken wat de ouder allemaal geleerd heeft). Vijf niveaus: 1.1. Samen problemen oplossen 5. oudergericht spel en opruimen. Time-out from reinforcement 4. 2. Oudergecithe fase waarin ze leren opdrachten geven.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 4. Shaping en schoolprogramma 6. afname vragenlijst voor ernst gedragsproblemen en stressniveau van ouders te bepalen.6 Ouder-kindinteractietherapie (PCIT) Ouders en kinderen 2-7jr met gedragsproblemen. TRF. Ouder-kindinteractie in drie situaties: kindgericht spel. Assessment: afname vragenlijsten (CBCL. 4.9 Triple P Staat voor: Positief Pedagogische Programma. Laag frequent wangedrag 9. Compromissen 2 (oefenen met een yypothetisch probleem en daarna met een echt probleem) 12. 4-12jr met externaliserende gedragsproblemen. Week daarna belt therapeut 3x om te kijken of resultaten van PDR zich nog steeds voordoen.1. Ouder en kind worden wekelijks in spelkamer getraind. Korte individuele voorlichtingsgesprekken 3. 20 . reageren op medewerking of verzet en time-out gebruiken. Ouder leert positieve aandachtsvaardigheden en mild verstorend gedrag negeren. Compromissen 1 (stappen en regels voor het maken van compromissen) 11. 4. Vaardigheden. Aandacht geven en gepland negeren 5. 2. Zicht en toezicht houden 4.8 Parent Management Training volgens Kazdin Training van twaalf sessies en duur van zes maanden. Reprimandes (effectieve berisping combineert een clame verbale uiting van afkeuring met nonverbale frons) 10. Kinderen t/m 16jr met externaliserende of internaliserende problemen. NOSI) en afname Paraint Daily Report. puntenprogramma en prijzen 3. Drie fases: 1. 3. Gewenst gedrag bevorderen: prijzen en complimentjes geven. observeren en noteren van gedrag 2. 10-30 sessies leren ouders vijf groepen vaardigheden door rollenspel: 1. Terugblik en probleem oplossen 7. Positief contact bevorderen: tijd en aandacht geven.1. genegenheid tonen. De sessies: 1. Training in opvoedingsvaardigheden bij gedragsproblemen 5. Advies bij specifieke zorgen 4.7 Parent Management Training Oregon (PMTO) Van Patterson.

2. duidelijke instructies geven.11 Oplossingsgerichte oudercursus van Metcalf Ouders moeten ovoedingsvaardigheden uit probleemgerichte cursussen leren die aansluiten op hun persoonlijkheid. Vijf basisprincipes van positief opvoeden: 1. Verdergaan naar de volgende vaardigheid. Realistische verwachtingen hebben. Vieren dat het gelukt is. een oppas te regelen en goed voor jezelf te zorgen Zelfregulatie (bij ouders) omvat vijf aspecten bij Triple P: 1. Oplossingsgericht ouderschap (sterke en zwakke punten vinden). met aanmoediging om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen 3. 4. 2. De vaardigheid in videotermen omschirjven (kind zelf vertellen en uitleggen hoe het zich zal gedragen en wanener het de vaardigheid beheerst). Men moet het eens worden over de vaardigheid die geleerd moet worden. 15. Ongewenst gedrag hanteren: overdragen van bsisregels. 1.com . Doorgeven van geleerde vaardigheden aan anderen. passend bij de leeftijd 5. Omgeving stimuleert het kind. 4. Zorgen voor een ositieve leeromgeving. Behandel je kind zoals je een vriend zou behandelen. doe wat anders 21 . 12. ga ermee door 5. Zelfredzaamheid: vertrouwen op je eigen oordeel en je vermogen om zelf problemen op te lossen. 11. Ouders moeten een vriendelijke houding en benadering gebruiken in plaats van reageren om de controle te behouden.12 Oplossingsgerichte oudercursus van Selekman Acht bijeenkomsten van anderhalf uur met acht ouders. Een naam bedenken voor de vaardigheid. Ouders met kinderen 4-12jr. 14. gepast negeren. 7. waar en wanneer). Voordelen van de vaardigheid worden onderzocht. Leiding geven: zelf doelen en strategieën kiezen en je succescriteria. 5. Bestaat uit 15 stappen: 1.1. 4. Vertalen van het probleem in termen van een ontbrekende vaardigheid. en dat kunnen reflecteren op je aanpak. Steun mobiliseren door middel van totem figuur. 10.10 Kids’ Skills (van Ben Furman) Ontwikkeld vanuit oplossingsgerichte gedragstherapie. time-out toepassen. direct aanspreken. vragen vertellen en voordoen. Voor jezelf zorgen als ouder door op tijd rust te nemen. Persoonlijke effectiviteit: succeservaringen zien als resultaat van eigen inspanningen. 4.Stuvia. 3. 2.1. Een relatie vanuit je hart 4. met korte didactische presentaties. Maken van plannen om het gleerd hebben te gaan vieren. Bij voorbaat geheugensteuntjes bedenken (hoe wil het kind eraan herinnerd worden?). stilzitten. Steun mobiliseren door middel van supporters. reflectie en huiswerkexperimenten. Nieuwe vaardigheden aanleren: voorbeeld geven. Een methode waarmee kinderen op een positieve manier problemen overwinnen. Als het niet werkt. Kind treedt met oefenplan naar buiten. 9. Zelfsturing: een realistische inschatting kunnen maken van je eigen aandeel en dat van je kind. 3. logische consequenteis trekken. door nieuwe vaardigheden aan te leren. 4. 4. een pauze. 8. Problemen oplossen: je bent competent om het geleerde te vertalen naar thuis en buitenshuis.1. het schenken van aandacht aan emotionele behoeften en verminderen de weerstand en rebellie. 13. Een aansprekende discipline hanteren met consistente en voorspelbare regels 4. Oefenen van de vaardigheid (afspreken hoe.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 3. spontane leermomenten gebruiken. Als het werkt. 5. gedragskaarten gebruiken. vaardigheidsoefeningen. Steun mobiliseren door middel van het kind zelfvertrouwen geven. 6. Mik op kleine veranderingen 3. Een veilige en uitdagende omgeving creëren 2.

In laatste scenario hoeft er geen interventie te volgen. wordt ook naar de groepssamenstelling gekeken. 7. Is er een werkbare hulpvraag? 3. Het vieren van succes 4. Bij selectie van de kinderen die aan de training meedoen.en schoolsituatie. Zijn passende capaciteiten aanwezig om het probleem op te lossen? Hoofdstuk 6 Week 4 Bij individuele therapie met adolescenten moet er veel gebruik gemaakt worden van non-verbale aspecten en stiltes/aarzelingen.1. Wondervraag (na 21 minuten) 4. Child Behavioral Checklist (CBCL) geeft snel indicatie van de ernst van het probleemgedrag. Vervolggesprek met nieuwe boodschap (afhankelijk van hoe gesprek loopt) Hoofdstuk 7 Week 4 7.Individuele therapie met adolescenten kent een aantal verschillende stappen: 1. omdat niemand een hulpvraag heeft.Stuvia. De break 7. 7. Miniwondertjes 5.com . Is er een cliënt en een hulpvraag? 2. De boodschap 8. – : is er géén hulpvraag.1 Algemene informatie over groepstherapie met kinderen Actief betrekken van de ouders en leerkrachten bij de behandeling vergroot de kans op generalistaite van geleerde vaardigheden en cognities naar de thuis.1 Inleiding Groepstherapie wordt toegepast bij kinderen die problemen ervaren in het contact maken en onderhouden met hun omgeving.2 Aanmeldingsprocedure Aanmelding vindt plaats door ouder of verzorger van het kind. Het is van belang wie het initiatief heeft genomen voor de aanmelding.13 Oplossingsgerichte oudercursus van Furman Oudercursus moet kort en leuk zijn. 22 .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 6.2 Mediatietherapie op school Kan probleemgericht of oplossingsgericht gedaan worden. Stappen tot mogelijke interventie: 1. Pionier met nieuwe ouderschapstips (hulp van andere ouders krijgen) 8. Schalen 6.1. Mogelijke scenario’s met betrekking tot de vraag “wie is de cliënt?”: – – Leerling X X X – X – – – – Ouders X – X X X – – Leerkracht X X – X – X X = er is wél een hulpvraag. Samenwerken aan succes in grotere systemen 7. Onderwerpen:  Waardering geven  Kritiek als wensen formulieren  Met je partner op de goede manier over je kind praten  Kinderen vaardigheden en verantwoordelijkheid leren 4. Kennismaking 2. Doel onderhandeling 3.

 Er kunnen ook negatieve groepseffecten optreden. Individuele leerdoelen: het probleemgedrag van ieder kind afzonderlijk.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 7. In een oudergroep kunnen ouders verhalen uitwisselen. Steun van ouder is van groot belang hierbij.3 Intakegesprek met ouders en aangemeld kind Manier waarop ouders en kind samen over sociale problemen praten is een belangrijke bron van informatie voor het bepalen welk probleemgedrag moet worden aangepakt.4 Fases in de groepsbehandeling kindergroep Twee soorten leerdoelen bij groepsbehandeling: 1.1. als ze door de therapeut goed op de hoogte worden gehouden over de vorderingen. Sociaalfunctioneringsformulier helpt de therapeut om systematisch samen met de ouders en het kind de leerdoelen voor de bhenadeling met socialecompetentietraining te selecteren.  Saamhorigheidsgevoel en groepscohesie wordt verhoogd doordat ouders merken dat ze niet alleen staan.5 De oudergroep Kinderen kunnen het nieuw geleerde gedrag van hun kind thuis stimuleren. Algemene doelen: basisvaardigheden om het gorepsfunctioneren mogelijk te maken.  Ouders zien elkaar ook in de woonkamer. de basis waarop de kindertraining steunt.  Eerste bijeenkomst: bevordert saamhorigheid tussen de ouders. en drinken meestal gezamenlijk koffie om informeel voortgang van uun kinderen te overleggen (heet het “wachtkamereffect”).  Tweede fase (midden fase): het werken aan eigen problemen.1. Nadelen van oudergroepen:  Niet alle ouders passen bij elkaar. kan ertoe lijden dat het thuis niet zo goed gaat met hun kind als ze vertellen in de oudergroep. 7.  Eindfase (afbouwfase): herhalen van groepsdoelen en individuele doelen na een aantal weken geen behandeling.d. 7.1.  Ouders die zich onttrekken van wachtkamereffect. 2. 7.1.Stuvia. Ouders blijken veel baat te hebben bij pkratische training van de operante principes om gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag af te zwakken.6 Modificatietechnieken Technieken waarmee de therapeut het meeste mee werkt:  Modeling  Prompting  Shaping  Behavior rehersal  Feedback geven  Individuele en groepscontingenties 23 .com . Voordelen van oudergroepen:  Tijdbesparend in vergelijking met individuele oudergesprekken of mediategesprekken.  Herkennen zich in verhalen van anderen.).  Er kan soms verdeeldheid onstaan tussen ouderbegeleider en ouders vs groepstherapeut en kinderen.  Ouders kunnen vaardigheden bespreken of oefenen met elkaar (modeling. Fases in groepsbehandeling:  Eerste fase: nadruk is gelegd op het bereiken van de groepsdoelen (door middel van rollenspel e.  Ouderbegeleiding kost veel overlegtijd tussen ouderbegeleider en groepstherapeuten kinderen.  Andere bijeenkomsten vinden tegelijkertijd plaats met kinderbijeenkomsten. maar dan eens in de drie weken. Oudergroep wordt gezien als een voorlichtend met een algemeen informatief karakter.  Ouders leren van elkaar door onderlinge steun en bekrachtiging.

De start van elke sessie: het kringgesprek: kinderen vertellen wat ze afgelopen week hebben gedaan of mee gemaakt 2.2. Ook starten er twee groepen: grote groep (6 kinderen) en kleine groep (3 kinderen).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch   Videobanden Samenwerken in een groep 7. 7.2.com . Aanmeldingen kunnen via drie kanalen:  kinderen die de therapeut zelf in aanmerking vindt komen  via collega’s van het team waarin de therapeut werkt  verwezen worden vanaf andere instellingen Afstemmen oudertraining op groepstraining van het kind is erg belangrijk.2 Socialevaardigheidstraining in een groep 7. Operant en cognitief programma. Daarnaast nog individuele training.5 Draaiboek Draaiboek bestaat bij ekle bijeenkomst uit vijf vaste onderdelen: 1.3 Indicatiestelling Bronnen van informatie:  SCVT door kind ingevuld  Lijst met assertieve situaties door kind ingevuld  Oplossingsindicatieschaal door kind ingevuld  Herziene sociaal functioneringsformulier door kind ingevuld  CBCL ouders  Sociaal functioneringsformulier door ouders ingevuld  CBCL leerkracht Functies vragenlijsten:  Aanvulling interview  Evaluatieve: vergelijking scores met nameting  welk gedrag is hoe veranderd?  informatie over signalen die kunnen wijzen op het voorkomen van concentratieproblemen. Diversiteit is belangrijk: herkenning van problemen.2 Werving en intakeprocedure  Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) heeft twee startmomenten: na de zomer en na de kerst. Er wordt rekening gehouden met: géén sekseverdeling!!!  Teruggetrokken kinderen vs op de voorgrond tredend. aandachttrekkende kinderen (mengeling van beiden is goed)  Leeftijd (verschil is hooguit drie jaar)  Cognitieve niveau van een kind  Schoolachtergrond 7.4 Samenstelling van de groep Er is maar een beperkte mate van heterogeniteit.2. Om te kunnen generaliseren moet gedrag zoveel mogelijk geoefend worden (dus ook in verschillende situaties. Video-opnames worden gemaakt zodat kinderen kunnen terugzien wat hun vooruitgang is.1 Inleiding Kinderen 8-12jr die dagelijks problemen ondervinden in omgang met leeftijdgenoten. Ouders en/of leerkracht moet betrokken zijn bij kindergroepstraining. maar ook leren hoe iets anders kan. 7. 7. De groepsthermometer: groepsverrassing als alle kinderen stickervel vol hebben door middel van opdrachten waarmee ze naar de groep moeten komen 24 . hyperactiviteit of gedragsproblemen.2.Stuvia. leerproblemen. Algemeen kenmerk van deelnemers is een gebrek aan gevarieerde sociale cognities en vaardigheden. Intakeprocedure: interview met ouders en kind (sociaal functioneringsformulier is leidraad).2. daarom is betrekking ouder/leerkracht zo belangrijk).

Gevoelens en zelfwaardering 3. Korte en lange vragen stellen e. 7. Afsluiting: ontspanningsmogelijkheid voor kinderen. 10. 13. Oplossingsgerichte vragen: 1. 2. zoals spelletjes spelen. Onderlinge kennismaking en uitleg over de doelen en gedachtegang 2. Deel III: leerpunten voor de groep. Kort en bondig leren vertellen Na oefenen beginnen met moeilijkere deel: invoegen in groep spelende kinderen. Stappen: V: hoe VOEL ik me R: RELAX. 10 = maximaal resultaat. Het werkgedeelte: in het begin oefenen standaardsituaties (zoals complimenteren. Wat is je beste vak op school? Waar ben je goed in? Met wie vind je het leuk om om te gaan? Wat zijn je hobby’s? Wat vind je lekker om te eten? Welke computerspelletjes speel je graag? Met wie kun je goed praten en luistert naar jou? Welke vrienden/vriendinnen heb je? Hoe is het je gelukt om deze te maken? Wat doen je ouders/leerkrachten om je te helpen? Wat wil je dat ze doen. wat doen tegen pesters en plagers. De vierde stap: E 7. Hoe wij denken. 4. Klus bespreken voor de volgende keer: klussenblad meekrijgen. Luid en duidelijk praten d. De ander aankijken c.3 Vrienden voor het leven Vrienden voor het leven: meest bewezen succesvolle en kosteneffectief programma tegen angst en depressie. vragen stellen. 10 wekelijkse bijeenkomsten. 7. Op tienpuntsschaal aangeven in hoeverre ze denken/willen dat dat punt een doel is. 6. 3. De eerste twee stappen: V-R 5. 11. Dan komt er een doe-opdracht voor de volgende keer. algemene voorwaarden om specifieke vaardigheden uit te voeren. 12.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 3. oplossingen bedenken voor problemen. Hierop staat waar de bijeenkomst over ging en wat er gedaan/geleerd is. a. bepaalt hoe we ons voelen en gedragen 4. 8. niet vergeten EN: EN rustig blijven Bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd: 1. De derde stap: I 6. Stevig staan b. etc) leuk aan jou? Waar zijn ze trots op? Welk dier lijkt het meeste op jou wanneer het goed met je gaat? Wat doet dat dier dan? Deel II: probleemgedrag inventariseren en werkdoelen SOVA-training te concretiseren: 0 = item levert geen problemen op ? = er is geen informatie bekend over dit item 1 = er is een licht probleem op dit gebied 2 = er is een ernstig probleem op dit gebied Zinnen met drie mogelijke antwoorden.2. uitgedaagd worden. 5. 15. 7. Leren een moeilijke situatie op te delen en te komen tot een stappenplan (probleem-oplossingsplan): a. ouders moeten aangeven hoe sterk het is door middel van bovenstaande schaal.com .6 Het sociaal functioneringsformulier Deel I: Vijftien vragen om de spanning bij het kind en de ouders t verlagen en de werkrelatie soepel op te bouwen. 1 = geen resultaat. 5. 4. nee zeggen. ontspan I: IN jezelf denken E: EIGEN plan N: NETJES gedaan. 9. Wat is het probleem? 25 .Stuvia. 14. etc). dat ze nu niet doen? Welk verschil zou dat maken tussen jullie? Wat zou je beste vriend(in) noemen waar je goed in bent? Wat vindt je moeder (vader. dus beloon jezelf D: DOE je oefeningen. 2 nabijeenkomsten (1 mnd & 3 mnd). leerkracht.

sociale vaardigheden en morele keuzesituaties. 7. t/m 10. Socialevaardigheidstraining: samen denken en doen 2. Voer de beste oplossing uit f. 1. met welke beschrijving bereik je je doel. Helpen inzien dat het geleerde bruikbaar is in het echte elven en afsluiten met een feestje. b. De zesde en zevende stap: D-EN 10. en wat er dan anders was. Introductiebijeenkomst: achtergrond en afspraken 2. c. De vijfde stap: N 9. Wat kan ik er allemaal aan doen? c. i.  Tijdlijnoefening: lijn van geboorte tot dood. en een kruisje zetten bij moment van mishandeling: “de bom”. f. hoe los ik het op 3.en pubergroepen 7. Welke gevolgen zou elke mogelijke oplossing hebben? d. Training in het omgaan met kwaadheid. d. Cognitieve vaardigheidstraining: stop. Eerst de vragen “waarom overkomt mij dit” daarna zoeken naar momenten waarop het goed ging. 7. j. 7.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch b.1 De club van overlevers Voor overwinnen van seksueelmisbruik.6 Oplossingsgerichte kinder. c. Laten zien dat het een moment was in een zee van miljoenen momenten. Introductiebijeenkomst: de vier denkfouten a. k. b. 7. d. a. Introductiebijeenkomst: de twaal probleemnamen 4. Wederzijdse hulpbijeenkomsten: delen levensverhalen 5.5 Equip Voor delinquente jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. l. Kies de beste oplossing e. Hoe afstand creeëren van de bom. Egocentrisme Anderen de schuld geven Goed praten Uitgaan van het ergste Negatief zelfbeeld hebben Geen rekening houden met jezelf Geen rekening houden met anderen Problemen met autoriteit hebben Snel beledigd zijn Anderen uitlokken Anderen misleiden Goedgelovig zijn Alcohol-en drugsproblemen hebben Stelen Liegen Baldadig zijn 3. Maak van het misbruik een puntje/stipje ergens in de cirkel. Dit doordat jongeren in bijeenkomsten over hun problemen praten en elkaar aanspreken op mogelijke denkfouten. Agressieregulatietraining: hoe word ik boos Bevat ook ouderbijeenkomsten en ondersteuningsbrieven (voorafgaand en na kindergroepen). Werkte het goed genoeg of moet ik terug naar stap 2? 8.6. h.2 De woedegroep Situaties waarin de woede het van mij wint vs situaties waarin ik het van de woede win. g.  Spiegeltje spiegeltje aan de wand: stel je voor hoe je over een maand zou willen leven. Negatieve groepscultuur wordt omgebogen naar een cultuur van elkaar helpen en rekingen met elkaar houden. Gebeurtenissen in de juiste kolom plaatsen. hoe zou je jezelf zien als slachtoffer of overlever.4 Groepen voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek Behandelend Trainen van van Rijn en Vermeyden bespreekt drie vaardigheidstrainingen toegespits op kinderen met PDD-NOS of ADHD (8-13jr): 1. Schaal van 1 – 10 om woedebeheersing aan te geven (1 = totaal niet. 10 = goede woedebeheersing)  waar zit je? 26 .6.  Cirkeloefening: cirkel met alle minuten van je leven. e. Wederzijdse hulpbijeenkomsten: elkaar helpen bij opstellen individueel prestatieplan 6.com .Stuvia.

4.2 PratenOnline Praten helpt. Basis is integratei van psychoginamische principes. LSCI maakt mogelijke explosieve situatie onschadelijk: stoom afblazen. 4. Nieuwe vaardigheden: leer de benodigde nieuwe vaardigheden 6. Bepaal het centrale onderwerp en kies de juiste LSCI-strategie: a. Stressvol incident vindt plaats dat irrationele ideeën van jongere activeert (ik maak nooit iets goeds mee. Subdoelen: versterken motivatei voor gedragsverandering en vergroten van vertrouwen in volwassenen en zichzelf. dreigen en weigert te praten. Transfer: bereid de jongere voor op terugkeer in del eefsituatie 9. Gereedschappen: leer sociale vaardigheden aan jongeren die de juiste houding en doelen hebben. ze bieden kostenloze. Ideeën triggeren zijn gevoelens. 2. En die positieve aspecten benadrukken. Rode vlag: help jongeren inzien dat zijn boosheid op de verkeerde manier geuit wordt met ongewenst resultaat Werkelijkheidsconfrontatie: organiseer de werkelijkheid cq tijdlijn zo dat de schuldgevende jongere ziet hoe hij zijn probleem vergroot Symptoomvervreemding: maak het pestpatroon ongemakkelijk voor de pester die plezier haalt uit andersmans pijn. 3. die zijn gevoelens overneemt en zijn gedrag gaat speigelen door terug te schreeuwen of dreigen. 10 = goede reputatie).com . b. Gebaseerd op oplossingsgerichte methode. Waarden: geef de impulsieve jongere die zich achteraf schuldig voelt waarden om zijn zelfcontrole te vergroten. Conflictcirkel volgens LSCI: 1.1 Life space crisis intervention Life space: een grotere nabijheid tot de natuurlijke omgeving dan gebruikelijk bij klinische interviews. en langzaam op zoek gaan naar positieve punten in het leven. etc). 9. die maken dat hij gaat schreeuwen.6. Het is een online hulpprogramma. ODD. maar verkeerd gedrag. Negatieve reacties volwassene verhogen stress jongere en doen conflict escaleren tot vruchteloze machtsstrijd. Tijdlijn: ontdek wat er achteeenvolgens gebeurde vanuit zijn gezichtspunt 3.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 7. Hoofddoel: leren alternatieven voor zelfvernietigend denkpatroon en vaardigheden bijbrengen om eigen gedrag effectief en bevredigend te reguleren. Richt zich op het gebrek aan zelfcontrole van delinquente en agressieve kinderen en jeugdigen. laagdrempelige professionele hulp. Stadia LSCI: 1. situatie bekijken vanaf kant betrokkene. CD). d. Vooral voor depressief. Ongepaste gedrag windt de volwassene op. zodat zij je anders kunnen gaan zien. Crisistrainingsprogramma’s richten zich op veiligheid van de stafleden ipv crisis gebruiken om betrokkene inzicht en verantwoordelijkheid bij te brengen. Voor kinderen van 12-23jr. Hoofdstuk 9 Week 4 9. waar professionele mensen achter de chat zitten. Crisis: verminder emoties door gevoelens van jongere te erkennen 2. c. LSCI: geschikt voor kinderen 6-20jr die lichtgeraakt zijn. Hoe zou je willen dat het voor jou op school was? Schaal 1 – 10 voor reputatie op school (1 = hele slechte reputatie. hun emoties in stressvolle situaties niet kunnen beheersen en bij wie sprake is van gedragsstoornissen (ADHD. Manipulatie: verduidelijk de exploitatie voor de jongere die zhc door anderen laat manipuleren. volwassenen zijn oneerlijk. de betrokkene een begrepen en gerespecteerd gevoel geven. ontwikkelinstheorie en principes uit sociale leertheorie en cognitieve gedragstherapie. anonieme.3 De schoolgroep Praten over hoe je respect ka nrkijgen voor bepaalde mensen op school. e. Als de therapeut argumenten gaat 27 . f. Inzicht en doel: help de jongere zijn niet-werkende patroon te herkennen en veranderen 5. angstig of gespannen.3 Suïcide-interview In interview jeugdige met zelfmoordneigingen het verhaal laten vertellen.

Daarnaast is het moeilijk de verschillende soorten depressies te onderscheiden bij kinderen. Een negatief zelfbeeld komt maar liefst bij 97% van de depressieve kinderen voor. ervaringen wat betreft de socialisatie van het kind (ouder-kind interactie) en omgevingsfactoren die het gezin beïnvloeden. Bij optimale condities heeft het kind een gelijkmatig temperament. Motivatie: kinderen met een depressie hebben vaak de neiging zich sociaal terug te trekken en kunnen ideeën krijgen over zelfmoord. Daarnaast hebben ze vaak een zeer negatief beeld van zichzelf en voelen ze zich hierdoor hopeloos. Topic 7 Week 4 Orientation and overview De kindertijd hoort een vrolijke en zorgenloze periode te zijn van het menselijk leven. Echter. gaat de jongere argumenten geven voor de dood. Bij kinderen zijn de meest voorkomende symptomen:  verandering in eetlust of gewicht  slapeloosheid of teveel slaap  psychomotorische onrustigheid of achteruitgang  verlies van interesse of plezier in de normale activiteiten  verlies van energie  gevoelens van waardeloosheid/ overmatige of ongepaste schuldgevoelens  problemen met concentratie  herhaaldelijke gedachten over de dood Depressie komt vaak voor in combinatie met externaliserende problemen. bestaande uit drie factoren: temperament. gaat de jongere zelf redenen geven om door te gaan. een eerder vaak ondergewaardeerd gebied in vergelijking met externaliserende problematiek. Depressie en angststoornissen zijn het meest voorkomend op het gebied van internaliserende problemen. Depression Definition and prevalence Depressie wordt gedefinieerd als ‘een syndroom waarbij abnormaal teneergeslagen buien aanhoudend (persistent over tijd) voorkomen en die interfereren met het dagelijks functioneren’. (zie tabel blz. hoe ernstiger de depressie. De symptomen bij volwassenen en kinderen verschillen enigszins. nader onderzoek zal hier meer informatie over moeten geven. in een tijd waarin steeds veel meer gescheiden en alleenstaande ouders bestaan is het niet altijd gemakkelijk deze kindertijd zonder problemen door te komen. 367 in het boek) Over de prevalentie zijn veel verschillende getallen gepubliceerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch geven om in leven te blijven. verveling. irritatie en frustatie. wat vervolgens weer leidt tot een positieve sociaal-emotionele aanpassing. Ook is het aantal meisjes dat hiermee te maken krijgt bijna dubbel zo groot als het aantal jongens. A Developmental Framework for Internalizing Disorders Rubin en Mills (1991) maakte een model over de ontwikkeling van internaliserende problemen. Wel is duidelijk dat het aantal kinderen met depressie sterk stijgt van vroege adolescentie tot het middelpunt van de adolescentie. 28 . Characteristics and Symptoms Emotioneel: bij jonge mensen gaat het hierbij vooral om het verlies aan interesse voor activiteiten. Cognitief: depressieve kinderen hebben vaak moeite zich te concentreren en letten minder goed op op school. omdat de symptomen ervan veel op elkaar en andere stoornissen als ADHD en CD lijken. Maar als de therapeut worstcase-vragen gaat stellen. Het is daarom soms moeilijk te onderscheiden of het geïrriteerde gedrag wordt veroorzaakt door depressie of een externaliserende stoornis. zijn de ouders responsief en sensitief naar de behoeften van het kind en zijn er geen grote stressfactoren binnen het gezin aanwezig tijdens de jonge jaren van het kind. wat bij zich bij volwassenen voornamelijk uit in gevoelens van bedroefdheid. Dit leidt tot een goede hechting. Hoe meer en hoe vaker/langer verschillende gevoelens iemand ervaart.Stuvia. hulpeloos en ontmoedigt. Dit komt voornamelijk tot uiting door geïrriteerd gedrag.com . In dit hoofdstuk komen de internaliserende problemen aan bod.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Lichamelijk: deze meest gemakkelijk te observeren symptomen bestaan veelal uit chronische vermoeidheid. Erfelijkheid blijkt namelijk een grote rol te spelen in de ontwikkeling van depressie bij deze doelgroep. de kans op depressie is groter wanneer een ouder hier ook mee te kampen heeft gehad. Factoren die een rol spelen in het ontstaan van depressie zijn de volgende:  familiegeschiedenis. dit geldt vooral wanneer het kind voor zijn/haar pubertijd al in aanraking komt met depressie.com .  de leeftijd waarop de depressie is ontstaan. Dit zijn vaak twee types interventies: gefocust op het individuele kind of interventies die verschillende groepstechnieken gebruiken. Het gaat daarbij om toeschrijven van hulpeloosheid aan zichzelf (chronisch). zoals vriendschappen door blijven zitten of opname. Related disorders + Etiology and development Voorkomende problemen naast het bestaan van depressie zijn CD. nervositeit en slapeloosheid. negatieve schemata’s en cognitieve verdraaiing. Wanneer het echter gaat om een ernstigere vorm van depressie wordt verwezen naar medicatie. de causale relatie van dit model is echter nog niet vastgesteld. Dit sluit echter niet uit dat de omgeving hier ook van belang bij is. In beide gevallen wordt er zowel counseling gegeven als aandacht besteed aan het aanleren van oplossingsstrategieën. dit heeft invloed op de ernst van de depressie. De kans is dan groot dat er binnen de vijf jaar daarna nog een periode zal komen waarin depressie voorkomt.  een eerste depressie geeft aan dat er meerdere depressieve periodes kunnen komen. middelengebruik en angststoornissen. Ook problemen bij het slapen en eten zijn veel voorkomend. Deze blokkeren de heropname van de neurotransmitter serotonine in de hersenen. waarbij depressie niet erfelijk is. eetproblemen. hoofdpijn. omdat het individu passiever wordt binnen relaties wat kan resulteren in een dysforische staat. buikpijn en andere pijnen. geldt dit ook. Onderzoek heeft laten zien dat de relatie tussen dit model en depressie bestaat. cognitieve herstructurering. Dit alles leidt tot onderzelfwaardering. Bij kinderen zou volgens onderzoek alleen de opname van fluoxetine (Prozac) iets opleveren. Angststoornissen 29 . De meest gebruikte medicatie bij depressie en gerelateerde stoornissen zijn SSRI’s. waarna deze gedachten stabieler worden (schemata’s) en vervolgens schrijft het individu zich onrechtmatig nieuwe negatieve schema’s toe. De meest voorkomende bijwerkingen bij de medicatie zijn misselijkheid. hoofdpijn.Stuvia. een negatieve ervaring van de omgeving en het zien van een hopeloze toekomst. Cognitive Models: Seligman formuleerde een causale theorie met betrekking tot depressie op basis van concepten van geleerde hulpeloosheid en toeschrijvingen. Biopshysical Model: Binnen dit model komen theorieën aan bod betreft biochemie en erfelijkheid. Wanneer een jong kind te maken krijgt met depressie moet hij/zij vaak veel opgeven. Depressie zou ontstaan doordat het individu incorrect reageert op oncontroleerbare gevolgen. Dit betekent dat het individu eerst negatieve gedachten krijgt over zichzelf. Intervention and Treatment Psychotherapie versus medicatie. Dit heeft een mogelijke causale relatie met depressie. Bij volwassenen met een milde depressie is gebleken dat deze therapie beter helpt dan welke andere therapie dan ook (ook medicatie). Dit betekent namelijk tevens dat het individu moeite heeft met de vaardigheden sociale interacties uit te lokken. de wereld en de omgeving. Comprehensive Model: Uit onderzoek is gebleken dat de bovenstaande modellen het best samen kunnen worden genomen voor de behandeling. ook kan de depressie hierdoor ernstiger zijn. ontspanningstherapie en sociale vaardigheden. Deze laatste factor is voornamelijk van belang bij onderzoek over depressie bij kinderen. Behavioral Model: Binnen dit model wordt gezegd dat depressie ontstaat wanneer een individu er niet in slaagt positieve bekrachtiging te krijgen binnen sociale interacties. Over psychotherapie bij mensen bij depressie zijn de meningen nog verdeeld. Voor kinderen met een milde depressie. Een tweede cognitief model komt van Beck en is gebaseerd op drie gerelateerde concepten: cognitieve triade. Deze is hieronder beschreven. Schoolgebaseerde interventies.

maar onderzoek heeft uitgewezen dat genetischeen omgevingsfactoren een rol spelen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Net als met depressie wordt angst bij kinderen pas recent gezien als een klinisch syndroom dat behandeling behoeft. Prevalentie De prevalentie van angsstoornissen onder jongeren is onderzocht en de resultaten verschilden afhankelijk van de groep waaruit de steekproef genomen is.Stuvia. Paniekstoornis: discrete paniekaanvallen die onverwachts optreden en gekenmerkt worden door somatische en psychosomatische symptomen. dan zal het kind dit gedrag vaker vertonen. Over het algemeen wordt angst bij kinderen als normaal en van voorbijgaande aard beschouwt. En angst is een resultaat van de interactie tussen deze beide dingen. waardoor het de aandacht van professionals nodig heeft. (redding factoren).com . Beck heeft een model ontwikkeld dat pathologische angst van onrealistische percepties van gevaar verklaart. Neurobiologische theorie: Eysenck stelt dat ieder individu een eigen niveau van corticale arousement heeft en een eigen reactiviteit van zijn autonome zenuwstelsel. Posttraumatische stresstoornis: kan tot stand komen door een enkele traumatische gebeurtenis of na een trauma wat zich in een periode steeds herhaalt zoals bv psychisch of sexueel misbruik. De belangrijkste kenmerken van de stoornissen die worden besproken zijn: Scheidingsangst: overmatige angst om van ouders of andere personen waaraan men gehecht is te scheiden Angst en specifieke fobieën: specifieke. doelgerichte gedragingen en rituelen).  Onderschatting van wat men er aan kan doen. aanhoudende angst voor een bepaalde stimulus. Ook sociaal leren heeft invloed. Kenmerken zijn slapeloosheid. maar het kan intens en aanhoudend zijn. gedragstheorie en cognitieve theorie. geisoleerde. Uit veel studies blijkt dat angsstoornissen meer bij meisjes dan bij jongens voorkomt. Behavioristische en cognitieve theorieën: Volgens de operante conditionering wordt gedrag gevormd door positieve respons op het gedrag. (coping resources)  Onderschatting van wat anderen er aan kunnen doen. De meest voorkomende stoornissen zijn gegeneraliseerde angststoornis. terwijl studies waarbij gegevens van community based onderzoek een lagere prevalentie opleverden. Obsessief-complusieve stoornis: worden gekarakteriseerd door obsessies ( aanhoudende gedachten die als opdringerig en nutteloos worden ervaren) en compulsies (zich herhalende. 30 . Één of meer cognitieve errors zijn verantwoordelijk voor deze onrealistische percepties:  Overschatting van de waarschijnlijkheid van het zich voordoen van een event waarvoor men bang is  Overschatting van de ernst van het event waarvoor men bang is. Sommige onderzoekers denken dat een conditionering door stress in de omgeving een oorzaak is voor angststoornissen. Wanneer een kind bv een ander kind gebeten ziet worden door een hond kan dit kind een excessieve angst voor honden ontwikkelen. Omgevingsfactoren hebben ook invloed: door angstige kinderen en adolescenten worden vaker negatieve life-events gerapporteerd. Genetische en omgevingsstressoren Kinderen van ouders met angsstoornissen hebben vaker zelf last van een angststoornis. specifieke fobie en scheidingsangst. Angst wordt vaak gekarakteriseerd als een staat of een karaktertrek. Bij groepen die klinisch doorverwezen waren is de prevalentie voor angststoornissen hoog. Definitie en prevalentie Angst kan gedefinieerd worden als een aversieve of onplezierige staat waarbij een subjectieve beoordeling en een psychologische opwinding van een diffuse soort zijn betrokken. nachtmerries en flashbacks. Dus als een kind bang is en het dan veel sympathie krijgt of de taak niet uit hoeft te voeren. zich niet goed kunnen concentreren. Etiologie van angstig gedrag Men weet niet precies wat angststoornissen veroorzaakt. De theorieën die zich bezighouden met de verklaring van angsstoornissen zijn de neurobiologische theorie. angst. gegeneraliseerde angststoornis: overmatige angst die niet op een specifiek object of situatie gericht is en die ook niet te verklaren valt door een recente gebeurtenis.

Het verschilt van andere angsstoornissen aangezien de angst alleen op de scheiding gericht is en het verschilt van schoolfobie omdat het om alle scheidingsmomenten gaat. Interventie Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van modeling. Degenen met scheidingsangst (meestal meisjes. Dit gaat samen met een actieve vermijding van deze stimulus. Angst is een onderdeel van de normale ontwikkeling van kinderen en kunnen dus van tijdelijke aard zijn en een doel hebben. Conclusie: Ondanks dat conditioneringsprincipes bijdragen aan het ontwikkelen van angsten en fobieen. rollenspel. geloven onderzoekers ook dat genetische-. omgevings en cognitieve factoren ook een rol spelen. Schoolfobie vs scheidingsangst In angst op school bestaan twee groepen.com . lager ses.Stuvia. (Voor uitleg van de behandelingen lees blz 385). De duur van de angst (meer dan 2 jaar) en de intensiteit spelen een rol bij het onderscheid maken tussen gewone angst en angst die klinische aandacht nodig heeft. exposure en ontspanningstraining. Hier moet echter nog meer onderzoek naar worden gedaan. toiletten. Vaak begint het rond de leeftijd van 9 jaar en er zijn meer kinderen dan adolescenten die gediagnosticeerd worden. (voor veelvoorkomende fobieen lees tabel 9. waarbij het kind ouders is dan de leeftijd waarop dit nog als normaal gezien wordt. het doen van toetsen (meest voorkomend). 3. 2. cogitieve gedragstherapie en gezins angst management. Het leren van ontspanningstechnieken. Schoolfobie Karakteristieken 31 .8 op blz. Angsten en specifieke fobieen Karakteristieken De hoofdcomponent is dat er sprake is van een specifieke en aanhoudende angst voor een bepaalde stimulus. het veranderen van weer en dieren op weg naar school. Hierdoor kan men steeds aan een engere denken en toch ontspannen blijven. chronisch en het functioneren belemmeren is dat een probleem en kinderen die in een educatieve setting angst ervaren lopen het risico op een academische en sociale achterstand.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Deze percepties van gevaar worden omgezet in een ‘angst programma’ en cognitieve gedragstherapie kan gebruikt worden om dit weer te veranderen. hoger ses en in de pubertijd). ontspanningstraining. cognitieve gedragstherapie en ontspanningstraining. Scheidingsangst Karakteristieken Het hoofdonderdeel van deze stoornis is het hebben van overmatige angst om van ouders of andere personen waaraan men gehecht is te scheiden. 1 Het maken van een hierarchie van de angsten. lichamelijke activiteiten. Het verschil kun je zien door te letten van het aanwezig zijn van een stimulus die angst veroorzaakt of het verband houden met een persoon waaraan het kind gehecht is. Het koppelen van het ontspannen zijn aan de angsten in die hierarchie. Systematische desensibilisatie heeft 3 stappen. cognitieve gedragstherapie ism met modeling. voor pubertijd) en degenen met schoolfobie (meestal jongens. 386) Interventie Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van systematische desensibilisatie. Schoolgerelateerde angsten kunnen zijn”: spreken voor publek. Door ontspannen te zijn wanneer men aan de minst enge denkt. School-gerelateerde angsten en fobieen Karakteristieken Wanneer angsten intens. luide geluiden. Verder is er sprake van onrealistische bezorgheid en een aanhoudende nerveuze staat. leert men ermee om te gaan. Interventie Bij behandeling wordt gebruik gemaakt van desensibilisatie.

dingen controleren. (narrative exposure). Ook sociaal leren (modeling) en cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt maar vooral in samenwerking met een andere therapie. angst om zichzelf of iemand anders iets aan te doen. Onrealistische bezorgdheid voor de toekomst is een veelvoorkomende angst. modeling. doelgerichte gedragingen en rituelen).com . Interventie Cognitieve gdragstherapie. Kinderen met deze angststoornis zijn over het algemeen ouder dan kinderen met scheidingsangst. nachtmerries. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dit een interventie kan zijn. angst. Deze gebeurtenissen moeten buiten de normale ervaringen voor een mens vallen (bv mishandeling of misbruik. ordenen en herhalen.Stuvia. (functionele aanpak) Gegeneraliseerde angststoornis Karakteristieken De hoofdcomponent is een overmatige angst die niet op een specifiek object of situatie gericht is en die ook niet te verklaren valt door een recente gebeurtenis. Interventie Een cognitieve gedragstherapie ism met blootstelling aan de herinnering van het trauma. slechte concentratie. Farmacologisch: Antidepressiva. gezins angstmanagement. De meest voorkomende obsessies zijn angst voor besmetting. Uit een onderzoek is gebleken dat het beste resultaat bereikt wordt wanneer voor elk kind individueel bekeken wordt wat de beste aanpak voor diegene is. Behavioristisch: klassiek conditioneren (systematische desensibilisering en flooding). flashbacks. Somatische klachten komen veel voor en uiten zich vooral ’s ochtends voordat het kind naar school moet gaan. Het wordt door zowel de klassieke conditionering als door de operant conditioneringtheorie verklaard. De operante theorie stelt dat het thuisblijven van school zowel een positieve als negatieve bekrachtiging oplevert voor het kind (bv tv kijken en aandacht van ouders (positief) weg mogen blijven uit de klas (negatief) ) Interventie De interventies vallen in 2 categorieen. blootstelling en ontspannings-therapie. Bij misbruik is er een verband tussen hoe dicht de dader bij het slachtoffer staat tov het ontwikkelen van ptst. getuige zijn van geweld). Kinderen denken vaak dat zij zichzelf en anderen beschermen door dit te doen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Het hoofdkenmerk is dat het kind weigert om naar school te gaan en gaat samen met angst wanneer het aan school denkt. gewelddadige gedachten en somatische klachten. De helft van de volwassen met deze stoornis rapporteert het begin ervan in de kindheid of adolescentie. vermijding en lusteloosheid. Posttraumatische stressstoornis Karakteristieken De hoofdcomponent is aanhoudende angstsymptomen en inbreukmakende flashbacks van een eenmalig traumatische gebeurtenis of herhaalde traumatische gebeurtenissen. operant conditioneren. 32 . duurt langer en er is minder kans op herstel. aangezien zij nog niet de vaardigheden hiervoor hebben. Vergeleken met scheidingsangst is de gegeneraliseerde angstoornis zwaarder. De meest voorkomende compulsies zijn wassen en schoonmaken. Dit werd vroeger gedaan maar men weet nog niet of dit daadwerkelijk helpt. Symptomen bij kinderen zijn: slapeloosheid. Obsessief-complusieve stoornis Karakteristieken Deze stoornis wordt gekarakteriseerd door obsessies ( aanhoudende gedachten die als opdringerig en nutteloos worden ervaren) en compulsies (zich herhalende. Behavioristisch en farmacologisch. Interventie Farmacologisch en cognitieve gedragstherapie Men is bezorgd dat kinderen te jong zijn om aan cognitieve gedragstherapie deel te nemen. De klassieke conditionering zegt dat de angst ontstaat door een geconditioneerde respons op een stimulus op school of het scheiden van een ouder.

Er worden drie subtypen onderscheiden. Farmacologische therapie en cognitieve gedragstherapie wordt bij volwassenen ingezet. onverantwoordelijkheid en onnauwkeurigheid als gevolg kunnen optreden. Interventie Er is weinig informatie over de behandeling voor kinderen. alcoholmisbruik en conduct disorder. Het hebben van familie met een paniekstoornis is een risicofactor voor het krijgen ervan. Deze kinderen hebben vaak autoriteitsconflicten. De leeftijd waarop het begin zich voordoet ligt tussen de 15 en 19. Afleiding kan een externe of interne oorzaak hebben. het hyperactief-impulsieve type en het gecombineerde type. Op blz 395 staat een tabel waar alle stoornissen en de mogelijke behandeling in staan. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Prevalentie ADHD wordt gekenmerkt door aandachtstekort. wat verklaard wordt door problemen in de executive functies (zelfreguleren van gedrag. waarbij afleidbaarheid. Topic 8 Week 4 Introductie Het gedrag van kinderen met conduct disorders varieert van zorgelijk acting-out gedrag tot antisociaal en wetsovertredend gedrag. ADHD komt vaker voor bij jongens. maar hier zijn wel vaak beperkingen in. Bij het diagnosticeren van ADHD is het belangrijk om meerdere informanten/settings te gebruiken en te controleren voor co-morbide stoornissen. De prevalentie wordt geschat op 20%. Slechte schoolresultaten zijn te wijden aan onderprestatie door een 33 . Deze gedragingen worden vaak geassocieerd met hyperactiviteit en conduct disorders. Men is er nog niet uit of kinderen ook deze stoornis kunnen hebben. waarbij een reële schatting ligt op 3-5%.Stuvia. De symptomen zijn niet passend bij ontwikkelingsfase van kind en enkele moeten al zichtbaar zijn voor het 7e jaar. namelijk 6:1 in klinische settings en 3:1 in de maatschappij. die zich spontaan of onverwacht voordoen en zich kenmerken door intense angst of onbehagen. Voor de DSM-IV diagnose moet er aan 6 criteria voor aandachtstekort of 6 voor hyperactiviteit/impulsiviteit worden voldaan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Paniekstoornis karakteristieken Discrete paniekaanvallen die onverwachts optreden en gekenmerkt worden door somatische en psychosomatische symptomen. Hieronder enkele subgebieden Attending: Bij ADHD is er problemen in het selectieve en (sustained) continue aandacht. Het type met hyperactiviteid/gecombineert wordt verklaard door behavioral disinhibition. Dit gedrag vindt in meerdere settings plaats en valt vooral op tijdens activiteiten waarbij aandacht/concentratie nodig is. namelijk het aandachtstekorttype. Characteristics and symptoms Er is geen criteria voor het schoolsfunctioneren. Wanneer een kind zowel een angststoornis als een depressie heeft zijn de symptomen bij beide stoornissen ernstiger dan wanneer het kind slechts één van deze stoornissen heeft.com . gedachten en emotie). Er zijn nog geen causale verbanden bewezen tussen deze comorbiditeit. impulsiviteit en hyperactiviteit. waarbij de symptomen voor langer dan 6 mnd voorkomen en een significant disfunctioneren in tenminste 2 settings veroorzaakt. Comorbiditeit Bij kinderen en adolescenten met angststoornissen is er vaak sprake van meerdere angststoornissen en ook van een comorbiditeit met stoornissen zoals depressie (meestvoorkomend).

Etiology: environmental agents Hierbij wordt gedacht aan giftige stoffen en allergieën voor voedsel. alertness en motor activity). omgang met leeftijdsgenoten. groepsgrootte). EEG). IQ meting. Etiology: Brain-related factors Het meeste onderzoek is gedaan naar hersenstructuren.com . Deze kan dan een checklist over het zichtbare gedrag invullen. 3) observaties en scoring van gedrag. op generieke taken. Wel wordt er veronderstelt een negative attributional bias te bestaan waarbij kinderen met ADHD sneller geneigd zijn onschuldige signalen als vijandig op te vatten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch gebrek aan intrinsieke controle. bv bij geliefde activiteiten. Toch zit 43-47% van deze kinderen in een klas voor EBD problematiek. Vervolgens worden enkele specifieke gedragingen geselecteerd en nauwkeuriger gescoord op frequentie en situatie van voorkomen. Een typisch feit is echter dat soms de aandacht wel goed is. waarschijnlijk door de disinhibitie (intentional motor inhibition). Tot slot bepaalde familie variabelen (erfelijkheid 70%) vb: familiair antisociaal gedrag. Hyperactiviteit: Vaak is er sprake van verhoogde motor hyperactivity.Stuvia. dopamine: beïnvloedt aroual. namelijk 1) ontwikkelingsgeschiedenis. vooral die waarvoor repeteren en aandacht nodig zijn. 2) klinische onderzoeken. niet-meewerkend gedrag en altijd in discussie gaan. Tot slot kunnen medische problemen (waaronder tijdens de zwangerschap) van invloed zijn op het ontstaan van hyperactiviteit. situatie en duur. Er worden ook onderzoeken op cognitief/neurologisch gebied uitgevoerd (bv. 4) zoek uit wat de functie van het gedrag is inclusief adequaat gedrag. Bij klein percentage van hyperactieve kinderen is er duidelijk neurologische schade zichtbaar. aangezien er vaak sprake is van een subjectieve beoordeling van gedrag. Voor suikers en kleurstoffen bestaat geen bewijs dat deze hyperactiviteit veroorzaken. Het is van belang oog te hebben op de ontwikkelingsgeschiedenis omdat veel factoren (laag geboortegewicht. ADHD is geen speciale onderwijsgroep gezien het feit dat deze niet aan de IDEA criteria voldoen en geen intensieve begeleiding nodig hebben. Etiology De etiologie van ADHD wordt bekeken vanuit 1) hersenfactoren en genetische factoren. Ten vierde verminderd volume bepaalde hersendelen. Dit leidt tot problemen zowel op school als thuis. 3) observeer wanneer het wel/niet voordoet. alcoholisme en opvoedingsvaardigheden (mogelijk ook gevolg van ADHD ipv oorzaak). 5) zoek unieke aspecten van de casus en kijk welke docent/kind/ouder variabelen de behandeling beïnvloeden. Het is onduidelijk wat de oorzaak daar van is. Assessment procedures Er worden drie types assessment gedaan. niet op je beurt kunnen wachten enz). Ook is er een mogelijkheid dat zij niet goed in staat zijn om aangepaste reacties uit te voeren. Er wordt om getwist of ADHD nu een stoornis is of gewoon het uiterste punt op een glijdende schaal waarbij dit gedrag maatschappelijk wordt afgekeurd. Academic performance: Schoolproblemen zijn het onderpresteren gezien het verstandelijk niveau. Het is hiernaast belangrijk om gegevens van de docent te verkrijgen aangezien deze het kind vaak ziet op momenten waarbij concentratie en stilzitten gevraagd wordt. Ten tweede verminderde activiteit in de voorste kwabben (hypofrontality). Voorheen werd ADHD ‘minimal brain injury’ genoemd. 2) omgevingsfactoren. Tevens worden aandacht in impulsiviteit vaak beïnvloed door omgevingsfactoren (bv. 2) defineer specifiek gedrag en beoordeel frequentie. Hierbij is diagnosticeren tot slot ook nog lastig omdat de symptomen en manifestatie per individu verschillend zijn. Ten derde is er mogelijk een vertraagde ontwikkeling van de voorste kwabben (welke aandacht en concentratie reguleren). Impulsivity: Doen zonder eerst te denken. 34 . familiegeschiedenis van leerproblemen) hiervan zeer vaak samengaan met ADHD. waarbij school en thuis. Mogelijk lijdt loodvergiftiging tot hyperactiviteit (25-35%). Kinderen met ADHD hebben niet noodzakelijker wijs speciaal onderwijs nodig. Het is zeer lastig om ADHD te diagnosticeren. maar vooral ook binnen interpersoonlijke relaties (onderbreken. Hoff en collega’s (2002) stellen voor assessment: 1) zoek wat de grootste zorg is van de omgeving. Social interaction: Er blijkt sprake te zijn van problemen in de sociale vaardigheden. Op hersengebied lijken ten eerste vooral verstoringen te zijn binnen neurotransmitters (bv. Tevens is er vaak sprake van een co-morbide stoornis.

com . Ook hierbij. Tegenwoordig zijn er ook skinpatches voor personen die niet therapietrouw zijn. ontwikkeld. gedragsmanagement en cognitieve-gedrags therapieën Medicatie Medicatie vindt plaats in de vorm van stimulantia. Behavior Management Strategies Veel gedragsstrategiën zijn effectief in de behandeling van ADHD. Tot op heden zijn de werkzame mechanismen van medicatie nog onduidelijk. Combination of Treatments De meest voorkomende combinatie is het gebruik van stimulante medicatie met een vorm van gedragsmanagement. het is niet duidelijk of deze stoornissen een gezamelijke oorzakelijke factor hebben of dat het een het andere veroorzaakt. Cognitive-Behavioral Interventions Deze interventies zijn gebaseerd op een combinatie van zelfspraak. Tot slot zijn er ook nog andere redenen om terughoudend te zijn met medicatie. Over leerproblemen (80%) is echter niet duidelijk of deze een zelfde oorzaak hebben of het gevolg zijn van ADHD. Het doel van een dergelijk systeem is om het kind er in te trainen uiteindelijk zijn eigen gedrag te monitoren en bekrachtignen. zonder af te hangen van constante feedback van de leerkracht. De effectiviteit is bewezen voor programma’s die gebruik maken van positeve bekrachtiging en procedures om gedrag te verminderen. Dit kan komen door het verlies van interesse door de leerkracht om het programma voort te zetten. 35 . De leraar kan de kinderen helpen effectiever te funtioneren door meer duidelijkheid en orde in de omgeving aan te brengen. Tevens kan een kind psychologisch afhankelijk raken van medicatie en denken zichzelf niet te kunnen controleren wanneer de medicatie is vergeten. waarvan de meeste na een paar weken verdwijnen. vaardigheidstraining of een cognitieve gedragstechniek. de leerkracht te ondersteunen en versterken in zijn gedragsmanagement en instructievaardigheden (zie box 10. Dit is een interventiemodel om naast het verbeteren van het gedrag van de leerling. De resultaten over de toegevoegde waarde van een combinatie van behandelingen is wisselend. 303). zelf-monitoring en probleemoplossing. Een gevolg hiervan is dat het academisch functioneren wordt bevorderd. De voornaamste is Methylphenidate (Ritalin). hierover zijn echter geen betrouwbare onderzoeksgegevens bekend. Dit kan het gevolg zijn van verminderde zelfcontrole. welke de symptomen verminderen bij 70% (1990) tot zelfs 75-90% (2002).Stuvia. Wat betreft de conduct disorders is er een relatie tussen ADHD en verbale/fysieke agressie.2 voor een voorbeeld – blz. Om leekrachten te motiveren is het behavioral consultation. Stimulantia hebben korte termijn effecten zoals continue aandacht. inadequaatheden in het programma design en/of de gewenning van de bekrachtigers door de kinderen. vermindering van de impulsiviteit en het vergroten van juist gedrag in de klas. Bij kinderen met ADHD worden deze technieken vaak gebruikt om de aandacht te laten toenemen en de impulsiviteit te laten afnemen. Een hogere dosis vergroot het classroom behavior maar verkleint het leerpotentieel. Uit onderzoek bleek dat medicatie alléén. Een laatste zorg is dat het gewend zijn aan medicatiegebruik de kans op drugsmisbruik vergroot. Medicatie heeft uiteraard bijwerkingen. beter werkt dan een combinatie van psychosociale hulpverlening met medicatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Related conditons Vooral conduct disorders en leerproblemen zijn geassocieerd met ADHD. en vooral beter dan enkel psychosociale behandeling. Echter blijken de effecten te verschillen per dosis en per ‘target’ gedrag. Verder hebben kinderen met ADHD structuur en routine nodig. Hoewel veel programma’s oorspronkelijk effect laten zien worden deze niet altijd behouden. Er is bijvoorbeeld nog geen toestemming om kinderen onder de 5 jaar Ritalin voor te schrijven omdat dit mogelijk kan leiden tot abnormale hersenontwikkeling. Desondanks wordt het in de praktijk vaak gedaan. Intervention and treatment Bij behandeling kan worden gedacht aan medicatie. Een lagere dosis is echter vaak niet voldoende om het gedrag te controleren. Deze technieken worden vaak niet gegeneraliseerd naar andere situaties en verdwijnen over de tijd. Met strikte criteria voor de diagnose van leerproblemen heeft nog maar 10-20% van de kinderen met ADHD deze. Tot slot heeft 30-50% van de kinderen met ADHD een bijkomende angst of stemmingsstoornis.

Er kan zowel sprake zijn van openlijk agressief gedrag. normen en standaards van gepast gedrag richting anderen. als van verdoken. Er kunnen verschillende subgroepen binnen de conduct disorder worden onderscheiden. De leerkracht kan het leeftijdsongepaste gedrag als eerste signaleren. Er is een subgroep die als ongesocialiseerd of gebrek aan sociale hechting aan familie en vrienden kan worden beschreven. anderen de schuld geven voor hun fouten en andere irriteren. zoals vechten en vernielen. Openlijk: agressief gedrag en anderen tot slachtoffer maken (vechten) 3.com . Kinderen die voor hun 10de jaar een conduct disorder ontwikkeld hebben (life-course persistent) een grotere kans de gedragingen in volwassenheid ook te blijven vertonen dan individuen die de conduct disorder in de adolescentie ontwikkelen (adolescence-limited). observeren. Voor deze individuen hebben autoriteit en reciproque relaties met anderen weinig betekenis. treffend en onmiddelijk zijn  Respons cost bekrachtigingssystemen zijn bijzonder effectief  Er is constante feedback van de leerkracht nodig  Kleine verstoringen moeten genegeerd worden  Taken zullen interessant zijn en een betekenisvolle opbrengst hebben  Academische instructie en materialen zullen met de mogelijkheden van het kind moeten worden gematched  Er moet een goede supervisie op leswisselingen zijn  Ouders en leerkrachten moeten nauw contact onderhouden (vooral in de lagere klassen)  De verwachtingen van de leerkrachten moeten aangepast zijn op de gedrags. De leerkrachten moeten dan ook meer betrokken zijn bij de assessment en remediëring van ADHD dan bij andere internaliserende en externaliserende stoornissen. woedeaanvallen. Ook worden leerkrachten veel betrokken bij de behandeling van kinderen met ADHD. In verschillende contexten worden verschillende namen voor de stoornis gebruikt waaronder conduct disorder. Voorbeelden van oppositioneel opstandig gedrag zijn ruzie maken met volwassenen.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Implications for Teachers ADHD veroorzaakt in de klas de meeste problemen (in vergelijking met andere omgevingen). verzoeken van volwassenen weigeren. frequent. Ongehoorzaamheid: oppositioneel gedrag (ongehoorzaamheid) 36 . duidelijke regels en gescheiden tafels  Beloningen moeten consistent.en academische vaardigheden van het kind  Leerkrachten zullen onderwezen moeten zijn in ADHD en een gepast repertoire van interventies moeten ontwikkelen Conduct Disorders and Aggression Conduct Disorder is een verzamelnaam voor tal van ‘acting-out’. stelen) of zichzelf (middelenmisbruik) 2. Oppositioneel opstandig gedrag is minder serieus dan conduct disorder in dat ze de belangrijke normen van andere mensen minder schaden. Verder kunnen ze beschreven worden als werkend op een laag niveau van morele ontwikkeling. Verdoken: verborgen en gericht op eigendommen (vandalisme. Antisociale kinderen en jeugdigen volgen één of meer van de drie afzonderlijke paden in de ontwikkeling van conduct disorders: 1. Ze zijn niet zich niet bewust van en hebben een klein besef van goed en fout. bijwerkingen van de medicatie in de gaten houden en aangeven of het kind de goede dosering van mediacatie ontvangt. Goldstein geeft richtlijnen voor leerkrachten:  Klaslokalen moeten georganiseerd en gestructureerd zijn. socially maladjusted en delinquent. checklists invullen. agressieve en antisociale gedragingen. Het grootste probleem bij deze groep is het gebrek aan internalisatie van sociale regels. Definition and Prevalence Conduct Disorder kan het best begrepen worden als een apart patroon van antisociaal gedrag dat de rechten van anderen schendt. Leerkrachten vinden the respons cost strategy voor ongepast gedrag het meest geaccepteerd in de klas. met een voorspelbaar dagprogramma. zoals stelen en liegen.

Volgens deze hypothese. Ouders die falen in het bekrachtigen van gepast sociaal gedrag en/of blijven reageren op de coercion bevelen wordt er een intensiever coercion patroon van gedragingen en reacties in het werk gesteld. Wahler geloofd dat positieve bekrachtiging ook een rol kan spelen in de ontwikkeling van conductdisorderd gedrag. computer of videogames. Buurtkarakteristieken kunnen zowel risicofactoren als beschermende factoren zijn. Als kinderen ouder worden leert het grootste deel andere manieren om hun behoeften te laten vervullen. interne arousal. Deze modellen kunnen vrienden. loodvergiftiging en roken tijdens de zwangerschap zijn factoren die waarschijnlijk bijdragen aan de ontwikkeling van CD. Het agressieve en coercive gedrag zal het schoolpersoneel verleiden hier ook in mee te gaan Theories of development of aggression Social learning: Jonge kinderen leren agressief gedrag door imitatie van agressieve modellen. individuen in een film. cognities over de arousal en een gedragsreactie. Redenen waarom kinderen die thuis agressief en coercive gedrag vertonen geneigd zijn hetzelfde gedrag op school te vertonen: 1. Externe cues en gebeurtenissen spelen alleen een indirecte rol omdat de cognities en interne arousal uiteindelijk altijd betalen of een individu boos wordt. televisie en ouders (vooral die fysieke straffen gebruiken) zijn. Ondanks dat er minder onderzoek gedaan is naar conduct-disordered gedrag op school kunnen dezelfde principes zich in de leekracht-leerlingen interacties voordoen in de klas. Volgens Patterson hebben kleine kinderen een repertoire aan coercion gedragingen die zeer functioneel zijn in het shapen van de reacties van de ouders (bijvoorbeeld huilen als ze honger hebben). Behandelingen moeten zich dan ook richten op het veranderen van cognities en de probleemoplossingvaardigheden vergroten. Agressieve kinderen bedenken meer ‘actie-oplossingen’ dan verbale oplossingen. beïnvloed de ontwikkeling van CD directer. Cognitief perspectief: Boze reacties worden uitgelegd in termen van externe cues. Andere kenmerken van conduct disorders zijn slechte inter-persoonlijke relaties en academische problemen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Het specifieke pad kan om een andere behandelingsaanpak vragen. Boze arousal doet dan te waarschijnlijkheid op een agressieve reactie toenemen. Etiology Theories of etiology of conduct disorders Patterson heeft de coercion hypothesis ontwikkeld over de ontwikkeling en instandhouding van gedrag dat tot conduct disorders leidt. Als het agressieve gedrag van het kind thuis beloond wordt is het moeilijk om het op school anders te doen 3. Beschadiging van de hersenen (verworven). Over de tijd ontstaat er een escalerend coercion patroon tussen de ouder en het kind die uiteindelijk de manier van interactie tussen het kind en anderen bepaald. Agressieve kinderen nemen cues anders weer en maken andere attributies dan andere agressieve kinderen. Sociale factoren: Conduct disorders worden geassocieerd met armoede en buurtkarakteristieken. brengt verbale of fysieke aandacht van de ouder teweeg. vooral de frontale kwab. Deze invloed is indirect via cohesie en de mate van monitoring en supervisie van adolescenten door volwassenen.com . Types of aggression 37 . Verder hebben ze problemen met cognitieve probleemoplossingvaardigheden zoals perspectief nemen en het identificeren van alternatieve oplossingen voor interpersoonlijke problemen.Stuvia. Comprehensive Models: Cognitieve vertekeningen en defecten in sociale probleemoplossing interacteren om agressieve reacties aan te moedigen. perinatale factoren. Hierdoor wordt het gedrag onwillekeurig beloond. Biophysical factors: Gesloten hoofdletsel. Deze kinderen hebben agressieve methodes ontwikkeld om met problemen en confrontaties om te gaan en zullen deze gedragspatronen ook ergens anders laten zien 2.

Een onderschatte factor die gerelateerd is aan agressie en gedragproblemen is pesten. temperament en bindingproblemen. De incidentie van leerproblemen onder delinquenten is hoog. Impulsive: heeft een neurologische basis. Deze contradictie kan veroorzaakt worden door het feit dat de temperamentstudies gekoppeld zijn aan problemen in gedrag maar niet door gedragsproblemen an sich. 38 . vroeg gebruik van drugs. is onvoorspelbaar en uit zich vaak in korte periodes 3. Leerproblemen zijn erg voorkomend bij kinderen met gedragsproblemen.a. leerproblemen. gebrek aan anticipatie.a. Het wordt gebruikt om andere te intimideren en dwingen. Het is handig om te weten welk specifiek type agressie een kind vertoont om verdere interventies te kiezen. impulsiviteit) een directe invloed hebben op de ontwikkeling van delinquent gedrag.Stuvia. Pennington stelt dat juist lage autonome spanning geassocieerd is met antisociaal gedrag bij kinderen en volwassenen.com . gezien bij misbruikte kinderen) Gewelddadige periodes kunnen gevaarlijk en/of destructief zijn. Instrumental: het gebruik van agressieve technieken om misbruik (advantage) van anderen te maken of om de iemands zin te kregen. Studies hebben aangetoond dat antisociaal gedrag in de kindertijd een goede voorspeller is voor antisociaal gedrag in het nageslacht. gezien bij kinderen als ADHD) 2. Veel onderzoekers stellen dat individuen met gedragsproblemen een lage spanning van het autonome zenuwstelsel hebben (underarousal of the autonomic nervous system). Volgens de DSM-TR-IV is een moeilijk temperament een voorspellende factor voor de ontwikkeling van gedragsproblemen. Affective: veroorzaakt door boosheid en woede (wordt o. Predisposing factors Twee onweerlegbare feiten in de studie naar gedragsproblemen . Patterson’s coercive behavior model.de stoornis is stabiel over tijd. Predatory: gerelateerd aan gedachtestoornissen waarbij paranoia een rol speelt 5. De meeste kinderen zullen voor de niet-deelnemende positie kiezen de kinderen met gedragsproblemen nemen vaak de positie in van de pester. affiliatie met drugs gebruikende en deviante vrienden gedurende adolescentie. depressie en angst zijn gekoppeld aan gedragsproblemen. Het slachtoffer. . voornamelijk die van de moeder worden beïnvloedt door het temperament van het kind. Temperament is een aangeboren gedragsstijl die ook wordt beïnvloedt door de omgeving. Temperament en bindingsproblemen in de babytijd zijn geassocieerd met latere gedragsproblemen. Antisociaal gedrag bij grootouders is vaak een voorspeller is voor dit gedrag bij kleinkinderen. Overaroused: agressie als een bijwerking van een staat van verhoogde arousal en activiteiten level (wordt o. slechte hechting met de ouders.Susceptibility (gevoeligheid) theorie: stelt dat correlaten van leerproblemen (gebrek aan impulscontrole. De relatie tussen leerproblemen en zelfgerapporteerde delinquentie is significant.school failure theorie: stelt dat met leerproblemen een kettingreactie in werking wordt gesteld: leerproblemen leiden tot falen op school wat een motivatie is voor delinquent gedrag.het zit vaak in de familie Andere factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van de stoornis zijn. de patronen van familie-interactie wordt een routine en worden overgedragen van de ene generatie naar de volgende als er geen interventie plaats vindt. Andere verklaringen zijn gebaseerd op erfelijke factoren. de niet-deelnemer en de pester. en dat dit resulteert in het zoeken naar fysische spanningen (thrillseeking). Walker en collega’s onderscheiden 3 rollen in de pester-slachtoffer-interactie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Door Walker worden vijf verschillende types agressie onderscheiden: 1. Related conditions ADHD. en . en dit gedrag is een kans om de maatschappij voor het schoolfalen aan te pakken. 4. Er zijn twee theorieën over: . De meeste interventies zijn gericht op het verminderen van alle types agressie. Ouderlijk gedrag en reacties naar het kind toe.

Veelomvattende interventies moeten een groot aantal mensen omvatten die regelmatig interacteren met het kind met gedragproblemen in verschillende situaties en settings. deze omvat meestal het volgende:  functionele gedragstaxaties  de verandering van thuis. gebruik maken van positieve bekrachtiging.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Intervention and treatment De complexiteit van factoren die bijdragen aan de ontwikkeling en de instandhouding van de gedragproblemen vraagt om een evenzo complexe behandeling ervan. zonder heldere regels.  strenge en inconsistente discipline  niet weten waar het kind zich bevindt  weinig of geen interesse hebben in het leven van het kind  geen gebruik maken van positieve management strategieën  de onbekwaamheid om conflicten in de familie juist op te lossen Interventies met ouders moeten onder andere hierop gericht zijn. Families moeten hierin een grote rol spelen. heeft een step-by-step aanpak geformuleerd om ouders te betrekken bij het schoolprogramma van hun kind met gedragproblemen. het onderhandelen in het stellen van compromissen en het gebruik van milde straffen. Ouders moeten prosociale gedragingen aanleren. school. inconsistente consequenties en ineffectieve straffen.Stuvia. Parent involvement program Een vroege interventie die de gezins-school relatie aanpakt. PBS). Scholen moeten meer het functionele gedragstaxatie en positieve gedragsinterventies accentueren. Het doel is om de familieleden te laten begrijpen wat hun interactie onder elkaar betekenen en welk gedrag zij veroorzaken en om deze te veranderen in meer passende manieren om met elkaar te communiceren. Dit is een notie van het in hoofdstuk 7 al genoemde positieve gedragssteun (positive behavioral supports. Funtional family therapy Ook deze vorm van behandeling betrekt de hele familie. Walker et al. Parenting training in management skills Deze zijn gericht op het doorbreken van de cirkel van dwingende opvoedstijl en interacties tussen ouder en kind. Parent training is effectief gebleken in vergelijking tot andere behandelingen. Er is nog geen effectieve interventie gevonden die heldere en zekere implicaties heeft voor veranderingen van gedragproblemen op de lange termijn. en docent variabelen gebaseerd op de resultaten van de taxaties  heldere en duidelijke verwachtingen en routine  vaardighedentraining voor alternatief gedrag  precorrectie om fouten te voorkomen  differentiële bekrachtiging voor de promotie van goed gedrag  datagebaseerde beslissingen  straffen alleen wanneer dat nodig is 39 . Deze vaardigheden moeten worden toegepast in onder andere het stellen van heldere en duidelijke regels. er zijn 5 opvoedfactoren die in combinatie met andere factoren een voorspeller kunnen zijn voor gedragproblemen. Het is gebaseerd op een familie-systeem-aanpak die stelt dat het probleemgedrag van het kind een functie heeft in de familie en veroorzaakt wordt door de familie.  het inleiden en handhaven van positieve interacties door een variëteit van thuis-school communicantoren  gebruik maken van een geschreven probleemoplossende reeks om zo coöperatief oplossingen van problemen te vinden  het instellen van thuis-school kaarten en contracten  het helpen van ouders met disciplineren en managementstrategieën thuis School-based programming Velen stellen dat school en grote medewerker is van antiscoiaal gedrag omdat zij een dwingende en straffende omgeving scheppen voor de kinderen.com .

en peergerelateerde vaardigheden en het betrekken van peers in zowel de training als in reinforcement activities. een stabiele emotionele relatie met tenminste één volwassene 6. anderen dan in het gezin of familie Medication Er is geen medicinale oplossing voor gedragsstoornissen maar wel voor de vaakvoorkomende comorbide stoornissen: ADHD. Deze training beklemtoont dat docent. Need for early intervention Een vroege interventie bij gedragproblemen of een gedragsstoornis kan essentieel zijn.com . Voorwaarden: 40 .en vrienden-gerelateerde vaardigheden een component is vor de omvattende behandeling van deze populatie. Gresham heeft vastgesteld dat sociale vaardighedentraining niet altijd een goed effect heeft. sociale vaardigheden zijn een belangrijke aanvulling om gedragproblemen te reduceren. zullen deze programma’s geen effect hebben totdat de negatieve onstuimigheid eerst gedaald is. een gemiddeld niveau van intelligentie 3. Buurten waar de spanning hoog is en de middelen nagenoeg niet aanwezig zijn. sociale rejectie door leeftijdgenoten en docenten is een erg krachtige medewerker aan het proces waar antisociaal gedrag ontwikkeld in een gedragsstoornis 3. ervaringen die leiden tot zelfverzekerdheid en zelfstandigheid 4. Maar docenten kunnen ook een grote rol spelen in het gedrag van kinderen. Garbarino ans Kostelny identificeren 7 factoren die leiden tot het individu’s gezonde aanpassingsvermogen: 1. actief proberen om de spanning en stress te reduceren ipv erop te reageren 2. educatief klimaat en een positief ouderlijk model van copingstrategieën 7. 4. steunende. 1. sociale steun van volwassenen. een open. Implications foor teachers Het is duidelijk dat docenten primair gericht moeten zijn op het lesgeven van zijn/haar leerlingen. het leert alternatieve manieren om met mensen om te gaan dan de dwingende manier die ze hun hele leven al toepassen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch   applicaties van de school. Docenten kunnen ook sociale vaardighedentraining toepassen die gericht is op de docent. de moeilijkheden in de generalisatie en handhaving van nieuwe sociale vaardigheden is vastgesteld. positieve inter-persoonlijke relatievaardigheden 5. Neighborhood-Based programming Ook de wijk waarin iemand opgroeit heeft een invloed op het kind. 2. depressie en angsten. klaslokaal en individuele niveaus strategieën voor de betrokkenheid van ouders bij de school Social skills training Studenten met gedragproblemen hebben meestal slechte vrienden en docenten relaties.Stuvia. Dosen Hoofdstuk 7: Behandeling Week 5 Inleiding Volgorde vragen bij behandeling:  Wie? De persoon met zijn specifieke eigenschappen  Waarom? De diagnose van de stoornis en de indicatie  Wat? Welk aspect van de stoornis wordt behandeld  Hoe? Met welke methode wordt behandeld Behandeling: een specifieke benadering met als doelstelling om het algehele functioneren of bepaalde psychosociale functies en gedrag te beïnvloeden. er moet dus dagelijks geoefend worden.

Bepalen behandelingsstrategie en behandelingsmethode ( strategie wordt bepaald door integratieve diagnose).  Initiatief versus geremdheid: op het niveau van het impulsieve ego of bij stoornissen van emotionele ontwikkeling in desbetreffende fase. zoals de hulpverlener die vanuit zijn onderzoek en de diagnose beoordeelt (hulp aan de persoon in zijn totaliteit).1. 3. 7.1 Strategie van de behandeling Guidelines van AAMR stellen dat hulp aan de omgeving van de betrokken persoon en de interventies bij interactieproblemen tussen de persoon en zijn omgeving ruime aandacht krijgen. Een specialistische therapeutische aanpak van de stoornis.  De training van bepaalde functies: oefening van bepaalde functies (geen tijdsbestek). 2.1 Hulpvraag Hulpvraag is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de persoonlijkheid van de betrokken persoon (zijn basale behoeften).  Zelfvertrouwen versus minderwaardigheid: op het niveau van ontwikkeling van het morele ego of bij stoornissen ontstaan op dit niveau van de emotionele ontwikkeling.  Individuele benadering: een persoonlijke interactie met de hulpvragende. een doelstelling. Drie niveaus van aanpak individu (worden vaak tegelijkertijd aangepakt): 1. Hulpverlener moet aandacht besteden aan de reulatie van de essentiële vitale aspecten (fysiologische functies en basale psychosociale behoeften). een therapeutische methode en een tijdsbestek waarin het doel bereikt moet worden.  Affectiviteit: een positief affect van de behandelaar ten pzichte van de behandelde persoon. alsook van de aard van de psychische stoornis en het gedragsprobleem van de betrokkene. 7. zodanig dat het doel van de hulpvraag bereikt kan worden. Doelstelling: zorgen dat de stoornis verdwijnt. Integratieve behandeling van de stoornis: de manier van de therapeutische aanpak van de stoornis.  Verandering van gedrag: nodig voor sociale interactie en voor zinvolle communcatie. Er wordt aandacht besteed aan zowel de persoon als aan de omgeving. Methodes:  De simulatie van de ontwikkeling: adequate prikkeling en ondersteuning van het gewone ontwikkelingsproces van de persoon (geen tijdsbestek). personen en tijd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Voorbereiding en organisatie van omgeving. Aanpak omgeving is erop gericht de voorwaarden in het leefmileu van de persoon te creëren die noodzakelijk zijn voor de geplande behandeling van de persoon.  Strategie wordt bepaald door integratieve diagnose ( keuze van methodes is afhankelijk van de strategie).  Nabijheid: grootte van fysieke afstand tussen behandelaar en behandelde. 41   . Uiteindelijke doelstelling: het bereiken van een psychisch gezonde toestand van de betrokken persoon en een maximaal mogelijk kwalitatief leven. Interactionele aspecten zijn een richtlijn in het omgaan van de behandelaar met de betrokken persoon.  Autonomie versus afhankelijkheid: op het niveau van zefl-ander differentiatie of bij stoornissen in deze fase van emotionele ontwikkeling.  Confrontatie: pas mogelijk als de persoon tot inzicht is gekomen hoe hij zich anders zou meoten en kunnen gedragen. Vijf soorten hulpvragen:  Homeostase versus disregulatie: op het niveau van psychofysiologische homeostase of bij stoornissen die kenmerken vertonen van aantasting van deze laag. Hulpvraag: de behoefte aan hulp bij de betrokken persoon.  Vertrouwen versus wantrouwen: op het niveau van hechting en bij stoornissen die zijn ontstaan op grond van verstoring van de emotionele ontwikkeling in de fase van socialisatie. Behandelaar besteedt aandacht aan de stimulatie en begeleiding van de psychogosciel processen die nodig zijn voor een adequate ontwikkeling van persoonlijkheid en voor een adequaat psychisch functioneren.  De therapie van bepaalde afwijkingen: een duidelijke indicatie op basis van een diagnose van de stoornis.com .Stuvia.

Principes bij ontwikkelingsdynamische relatietherapie: o Strutuur. op training van controle van boosheid en worde en leren van technieken van relaxatie. personen en tijd o Optimalisering van intensiteit en frequentie van stimulatie o Geleidelijkheid van ontwikkeling  Gedragstherapieën: geïsoleerde gedragsproblematiek behandelen. werkomgeving. positief gedrag aan te leren. trachtend op grond van de positieve en vertrouwelijke relatie het gefixeerde gedrag los te weken en nieuw.  Begrenzing van sensorische.2. 7. Uitbreiding van gedragsrepertoire: leren om andere gedragingen in de interactie met de behandelaar en omgeving te gebruiken. Hierdoor is adequate stimulatie van buitenaf i nbepaalde levensperiodes van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de functies van de hersenen. Binnen deze gevoelige periode onstaat differentiatie en specialisatie van een bepaald hersengebied.com . aan de omgeving en aan de therapeut. zodanig dat de betrokken persoon een meer adequaat besef over zichzelf en de werkelijke wereld krijgt. o Tweede fase: opbouwen van een affectief positieve relatie tussen de therapeut en cliënt.  Psychotherapie: zoeken naar emotionele conflicten van de patiënt  Ontwikkelingsdynamische relatietherapie: inhaken op de actuele ervaringen van de cliënt in de situatie van het hier en nu o Eerste fase: werken aan de aanpassing van de cliënt. Doel: persoon tot rust brengen. o Derde fase: therapeut wordt actiever. Behandelaar: de persoon die binnen de behandelingssituatie deskundige hulp aan de betrokken persoon biedt. Men heeft een gevoelige periode voor ontvangkelijkheid van specifieke sensorische prikkels van bepaalde gebieden in de hersenen.1 Stimulatie en training Verstandelijke handicap: een ontwikkelingsfenomeen dat op verschillende manieren vanuit de omgeving in verschillende opzichten te beïnvloeden is. psycho-educatie en systeem therapie. adviseren. Milieu is omgeving (ouderlijk huis. eigen emoties.  Verantwoordelijkheid: kan gehanteerd worden als de persoon op het niveau van persoonlijkheidsontwikkeling funcioneert waarop morele en gewetensaspecten een rol spelen. denken.1. 42   . ruimte. Integratieve behandeling kent een vierdimensioneel model: biologische. willen en handelen. 7. 7.  Medicamenteuze therapie (biomedisch): vermindering van gedragsproblemen en voor behandeling van psychische stoornissen. Hulp wordt gericht op de stimulatie van de ontwikkeling van het kind met een verstandelijke handicap. sociaal. etc). en op de begeleiding van het gezin en de bredere omgeving van het kind.  Milieutherapie: informeren. psychologische en ontwikkelingsdimensie.2 Behandelingsmethoden 7.2 Therapie Bij therapie gaat het er om om veranderingen te verwezenlijken in het voelen. Oorzaken liggen vaak in het aanleren en bekrachtigen van maladaptief gedrag.2. sociale.  Cognitieve therapieën en trainingen (leertheoretisch): ontwikkeling van inzichten betreffende zichzelf. Therapie heeft als doel het herstellen van bepaalde psychische functies en van de psychische toestand.Stuvia. maar ook in afwijkende motivaties. Stimulatie en training van hersengebieden wordt vooral bekeken vanuit leertheoretische of behavioristische invalshoek. eigen meningen en overtuigingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Stimulering: prikkels geven met als doel het bereiken van een hoger niveau van functioneren.2 Integratieve behandeling van de stoornis Integratieve diagnose stelt indicatie voor nodige behandeling van psychopathologische processen. sociale en motisiche activiteiten: komt pas in aanmerking in gevallen waarin de persoon niet meer of moeilijk sensorische prikkels kan verwerken of moeite heeft om zijn sociale en motirische activiteiten onder controle te houden.

sociaal-cultureel) vormen samen de gewone opvoedingsomgeving.com . speelkamer en berging  Inrichting: kleuren moeten rust uitlokken Personale omgeving:  Leefgroep: omgang moet niet te groot zijn. dorp)  Macro-omgeving (land) Wonen moet voldoen aan de volgende eisen:  Een permanente huisvesting  Een plek om jezelf te zijn  Een basis in de samenleving  Mogelijkheden om ervaringen op te doen  Mogelijkheden om een sociaal netwerk op te bouwen  Toegang tot samenlevingsactiviteiten Personale omgeving: de personen in de fysieke omgeving (met name het gezin). boerderij)  Meso-omgeving (buurt. flat. Samenleven = omgang.en zitgedeelte. 7. Opvoeden: een gheeel van functionele omgang en intentionele ontwikkeling. bevestigend en stimulerend is niet in alle gevallen goed Hoofdstuk 5 5. samenstelling niet te wisselend  Sociale netwerk: wederopbouw van een sociaal netwerk van de bewoners is belangrijk voor behandeling Sociaal-culturele omgeving:  Relatie: vaak een intensieve relatie  Sfeer: gezellig.2 Orthopedagogische behandeling Bij orthopedagogische behandeling volgt meestal uithuisplaatsing van wege de ernst van de problemen. huiskamer met eet. bungalow. Deze behandeling vindt plaats in een speciale groep in een instituut. Drie omgevingen (fysiek.Stuvia. Samen handelen = ontwikkeling. Sociaal-culturele omgeving: het samenleven met personen in de fysieke omgeving en de invloed die deze personen bedoeld of onbedoeld uitoefenen op het kind of de jeugdige. Opvoeden is hier een functioneel gebeuren in het samen leven van jonge mensen met volwassen mensen.3. 7. Orthopedagogische behandeling: als er behoefte is aan een verdere accentuering van de gewone opvoeding en begeleiding. personaal. dat gericht is op de ontwikkeling van het handelen van de jonge mens.1 Geschiedenis Week 6 43 . Hierbij zijn de drie omgevingen anders: Fysieke omgeving  Locatie: gewoon mogelijke locatie  Ruimte: voldoende ruimte  Eigen kamer: eigen zitplaats  Indeling: keuken. stad. Opvoeden is hier een intentioneel (doelgericht) handelen van de opvoeder.3 Orthopedagogische behandeling Inleiding Orthopedagogische begeleiding: als er accenten worden gelegd op bepaalde aspecten van de gewone opvoeding.3.1 Opvoeding en begeleiding Fysieke omgeving kent drie niveaus:  Micro-omgeving (huis.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 7.

Spel verhoogt de motivatie voor therapie bij kinderen. 5.Stuvia. Moeilijke momenten uit de leergeschiedenis komen vanzelf in beeld.com . 5. Vijf domeinen van schema’s:  Onverbondenheid en afwijzing o Verlating/ervaren instabiliteit o Wantrouwen/misbruik o Emotioneel tekort o Tekortschieten/schaamte o Sociaal isolement/vervreemding  Verzwakte autonomie en verzwakt functioneren o Afhankelijkheid/incompetentie o Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar o Kluwen/onderontwikkeld zelf o Mislukken  Verzwakte grenzen o Veeleisend/grootsheid o Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline  Gerichtheid op anderen o Onderwerping o Zelfopoffering o Goedkeuring/erkenning zoeken  Overmatige waakzaamheid en inibitie o Negativisme/pessimisme o Emotionele inhibitie (moeite kwetsbaarheid te uiten) o Strenge normen/overkritisch zijn o Bestraffendheid (moeite vergeven) Schematherapie: met imaginaire en interpersoonlijke technieken ervaringen uit de vroege jeugd herevalueren tot ten slotte dat wat nog steeds leed veroorzaakt.2 Casus 5.3 De werkzame factoren van speltherapie Voor een kind is het een natuurlijke zaak uit te spelen wat hem bezighoudt en kan hij gemakkelijk voordoen hoe iets verliep in eerdere situaties. sociaal leren en mediatietherapie) naar het beïnvloeden van minder direct zichtbaar gedrag (de emoties. Exposure: bij spel stilstaan bij negatieve emotinele gebeurtenissen. Door te herhalen ontstaat de gelegenheid de situatie goed onder ogen te zien. alsnog losser kan worden gelaten (contraconditionering). begrijpende. waarin het kind kiest waar het mee wilt spelen.3. Klassieke speltherapie (zonder directieve elementen) geeft hechtingsgestoorde en misbruikte kinderen de gelegenheid eindeloos te spelen. samen met de therapeutische relatie het kind de veiligheid om stil te durven staan bij essentiële problematiek. cognities. Therapeut kan het beste directe met indirecte wijze combineren: dan bieden de therapiesituatie.3. terwijl ze daarin de pijnlijke ervaringen weten te vermijden en daar ook geen gesprekken over willen voeren.1 Schematherapie met kinderen In verbeeldend spel komen bij het in beeld brengen van kerncognities en een beladen representatie schema’s naar voren. waardoor herinterpretaties gemaakt kunnen worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Speltherapie begon met poppen laten voordoen hoe je ontstpannen zou kunnen blijven en wat je concreet zou kunnen doen in moeilijke situaties. 5.2 Nieuwe ontwikkelingen 44 . humorvolle therapeut. belevingen en fantasieën). terwijl dit eerder werd vermeden. Extinctie: bepaald spel herhalen totdat een kind hier zelf over is uitgespeeld. Kinderen die angstig zijn voor het contact is een stapsgewijze toenadering nodig. De controle zelf in handen mogen hebben geeft kinderen angstvermindering. Nadruk in gedragstherapie verschoof van veranderen van gedrag (met principes van operante conditionering. Daarnaast wordt deze motivatie ook verhoogd door een vriendelijke.

45 . autootjes.com . dus indirect ook eigen gevoelens). dartbord.Stuvia. rondje open kaart). naast de gespreks.d. Tekeningen en knipsels komen er ook in. poppenhuis en-kast. 5. bewust te leven en ieder moment te ervaren.en spelthema’s.3 Therapieboekje In eerste sessie krijgt het kind een “therapieboekje” waarin het doel van de therapie wordt geforumleerd.4.en zandbak.en bouwmaterialen.3 Wetenschappelijk onderzoek Kinderen die op jonge leeftijd goed intensief verbeeldend kunnen spelen. etc. Laat niet alles tegelijkertijd zichtbaar. doktersspullen. water. Therapie-uur moet goed gestructureerd zijn. Het speluur Afspraak bij voorkeur op een vaste tijd in de week. cowboyattributen.4 Spel en speelse middelen in cognitieve gedragstherapie 5. 5. Het bevordert ook het contact en de openheid. barbies. Interpersoonlijke gedragdtherapie: de therapeutische interactie staat centraal. Hierdoor leert het kind te communiceren over zijn gevoelens (gevoelens poppen e. en praktische trips en trucs voorhanden.4. komen in het boekje te staan. Cognitieve gedragstherapie is tot een veelomvattende. Het boekje blijft in de therapiekamer. winkeltje.1 Afstemming De therapeut moet ook aansluiten op de leeftijd en het cognitieve en sociaalemotionele niveau van het kind. axen.2 Spelkamer en spelsessies Inrichting en Materiaal Liefst ramen gericht op een tuin of ander rustig uitzicht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Mindfulness benadrukt het leren creëren van fundamentele rust in jezelf. Per keer wordt wat er is bijgeleerd samen genoteerd.4. stal met dieren. maar wordt wel eens gepakt om terug te lezen hoe ver het kind al gekomen is. 5.en hechtingsproblemen of te weinig of teveel zelfcontrole.3. boeken met verhalen met een therapeutische boodschap of metafoor. gezelschapsspelletjes en therapeutische spellen. poppenhoek met babyattributen. creatieve en cognitieve materialen Er bestaan ook therapeutische hulpmiddelen voor speltherapie: therapeutische spellen. uitnodigende inrichting: klassieke speelkamer met veel soorten speelgoed en knutsel. Therapeutische spellen Met therapeutische spellen wordt voordurend aangestuurd op het leren discrimineren en uiten van gevoelens. 5. Veranderen van disfunctionele interpretaties is slechts het loskoppelen van negatief denken (Brewin). Kind ervaart centraal te staan. Speelse. cognitieve werkbladen. make-up en verkleedkleren. genuanceerde banderingswijze uitgegroeid (gericht op intergratie van dat wat werkt). door met volle aandacht. kunnen later beter:  Flexibel en creatief redeneren  Veel verwijderde associaties beschikbaar krijgen  Nieuwe verbanden leggen en overdragen  Divergent denken  Snel en creatief problemen oplossen  Zich aanpassen  Toegang hebben tot (en ervaren van) gevoelensgeladen gedachten/beelden/fantasieën  Negatieve gevoelens verdragen (met meer cognitieve controle)  Sociale competentie en gevoel van eigenwaarde ontwikkelen  Strategieën gebruiken om nieuwe verbanden te leggen en depressieve stemmingen en stress te verminderen Kinderen die minder intensief hebben gespeeld. maar ook op kerngedachten opsporen en nadenken over alternatieven (vb: een doos vol gevoelens. hebben sneller gedrags.

zorgen. Klachten.4. anders individuele therapie. Mediatietherapie met ouders staat voorop. 3. beeldend materiaal Beeldende therapietechnieken kunnen ingang bieden bij kinderen die moeilijk direct kunnen uitleggen wat er niet goed gaat. speelse. Analyses van de functie en betekenis van klachten worden samen met ouders vastgesteld en van daaruit worden de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld. 2. cratieve. probleemoplos-. waarna de boodschap uit beide verhalen wordt nabesproken (samen verhaal vertellen of tekenen).5 Indicaties voor individuele cognitieve gedragsspeltherapie Mediatherapie met ouders staat voorop. vragen van ouders en kind zijn startpunt en bepalen het eerste doel. Verwerkingstherapie kan nodig zijn als ouders hun kind niet kunnen helpen. cratief bezig izjn Oefeningen en technieken op eigen leeftgijdsniveau Huiswerkpdrachten en –analyses 14-20 jaar: Technieken als bij volwassenen Adolescent neemt zelf verantwoordelijkheid en maakt eigen keuze Humor. 46 .4 Speltechnieken 5. 5.com . Dit kan ook door middel van al bestaande boeken (Het hoofd van Marieke of Pikkuhenkie). Getekende en vertelde verhalen Om beurten een verhaal vertellen zorgt ervoor dat de therapeut een tegenverhaal kan vertellen met een variatie op het tehma. oplossingsgerichte elementen Schemavaststelling met conceptualisatie 5. 4. Samen thuiswerk bedenken 12-16 jaar: Gesprek. Positieve en andere cognities als spel Visualiseren van gedachten kan ook als spel “hoe tekenen we wat jij tegen jezelf in je eigen hoofd zegt?”. In veel gewone kinderboeken zit vaak ook toevallig een therapeutische boodschap. Uitgangspunten bij cognitieve gedragstherapie: 1. omdat op deze manier wat geleerd wordt in de omgeving kan worden toegepast door de ouders. Psychologisch en medisch onderzoek van het kind met informatie van derden is liefst vooraf aanwezig (minimaal CBCL en TRF).5 Wat op welke leeftijd? 2-6 jaar: Verbeeldend spel en gesprekjes met therapieboek als rode draad Rollenspel Creatieve en verhalentechnieken Speelse vorm van cognitieve technieken 6-12 jaar: Gesprekken met het boekje Rollenspel Creatieve en verhalentechnieken Verbeeldingsoefeningen Gedragsexperimenten Zelfcontrole-.4. 5.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Werkbladen en gevisualiseerde hulpmiddelen Plaatjes brengen de bijbehorende oefeningen op gang met uit te spelen verhalen over verdrietige kabouters of dieren die niet tegen frustraties of vechtende soortgenoten kunnen en helpende gedachten door “wijze uilen” krijgen aangereikt (vb: leer samen spelen met tim en flapoor. rollenspel. Creatief. en emotieregulatietechnieken. Ouders registereren actief het concrete probleemgedrag en zoeken mee naar patronen. Hierdoor heeft therapeut vrijheid om zelf wending te kiezen die goed aansluit bij problematiek.Stuvia. omdat zij het traumatische voorval zelf niet goed hebben verwerkt. de rupsenclub en de hommels).

te begrijpen wat hij bedoelt en zegt en wat het niet zegt maar wel non-verbaal in zijn gedrag laat zien.5.6. 5. Ouders moeten leren met hun kind te praten. Speltherapie is slechts een van de keuzemogelijkheden. 5. Vraag in spel aan het kind water aan de hand is met een spelfiguur of suggereer iets.7 Therapeutvaardigheden De therapeut blijft er op gericht disfunctionele schema’s. Expliciete toestemming van ouders aan het kind is nodig bij de start. emotioneel en sociaal ontwikkelingsniveau van het kind. Angst om te praten of spontaan verbeeldend te spelen Zeggen dat er niet alleen maar gedamd mag worden en jij als therapeut ook de beurt krijgt te zeggen wat je nu wilt dat er gedaan wordt. die met directe technieken ontoegangeklijk blijven.6. totdat de heftige emotie die horen bij verwerking langzaam afnemen en lijken uit te doven. 5. representaties en kerngebeurtenissen uit het leven van het kind.6 Toepassingen 5.6.3 KOPP-problematiek Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek hebben vaak speltherapie in de vorm van boeken met een moraal erin (Pop en Oline het olifantie).1 Gestagneerde verwerking van traumatische gebeurtenissen Wordt vaak gewerkt met exposure. Door middel van traumadesensitatie:  Hiërarchie van anstgcues rond het trauma opstellen  Angstcues worden gedesensiteerd met imaginaire exposure  Bovenste twee stappen ook met stimuli die boosheid oproepen  Bovenste twee stappen ook met stimuli schaamte e nschuldgevoelens  Wordt stilgestaan bij het verdriet 5. vaak door visualiseren met tekeningen of verbeelding.3 Zorgen voor jezelf 47 .7. Daarna kan er rustig gesproken worden over de consequenties en mogelijkheden. PTST heeft geleidelijke blootstelling aan de gevreesde situatie nodig. ziekte) kan hiermee ook verholpen worden. en dat het kind er niks aan kan doen. Kenmerken die het KOPP-kind heeft komen zo aan het licht en kunnen opgelost worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 6. Dus dat de therapeut het kind zal helpen.2 Sympoliek en interactieknopen Therapeut kan veilig ingaan op terugkerende thema’s. Kinderen verwerken het verlies van hun gezondheid door alsnog hun fantasieën van “hoe het had moeten zijn” uit te spelen in verbeeldend spel.4 Chronische ziekten Speltherapie door middel van poppen of andere spelfiguren. 5.com . cognitief. Therapeut moet goed observeren hoe belangrijk het spel voor het kind lijkt en hierbij niet directief in te grijpen. Kies een techniek die duidelijk aansluit bij het probleem (zo direct mogelijk en het minst tijdrovend). 5.2 Hechtingsproblemen Wordt stapmatig opgelost 5.6.1 Combineren van individuele therapie en mediatietherapie De combinatie brengt vaak sneller een effectiever verandering op gang omdat het kind gemotiveerd wordt mee te werken aan veranderingen thuis.Stuvia. Problematiek van ouders (vb: scheiding. Dan begint therapeut over het kind.7. Traag tempo/emotioneel vlak blijven Rechtstreeks aankaarten dat je snapt dat het kind er liever niet over wilt praten.1 Oplossen van lastige situaties Angst bij start Kan opgevangen worden door het te benoemen.7. in beeld te krijgen. Techniek moet passen bij leeftijdsniveau. Er is immers genoeg exposure gaande en de schema’s veranderen daarmee. Praten op gang brengen via een poppenkastpop lukt soms goed. persoonlijke problemen. maar langzaam maar zeker gaat ouder ook eigen problematiek uiten. 5. Uit verhalen is af te leiden dat het niet de schuld van het kind is. 5. maar dat als er niet over gesproken wordt de problemen blijven. Dit gebeurt met veel herhaling en intensiteit.

Boek bestaat uit drie delen: 1. Aanpak is nog niet evidence based! Zijn aanpak kan opgevat worden als multisysteemtherapie en als mediathetherapie. Multi Systemic Therapy is twee keer zo duur als FFT. besteed tijd aan je relatie met familie en vrienden. schem ruimte in je werkkamer. Ook wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van terugval. school niet afmaken. Basis is het principe van ouderlijke aanwezigheid. risico op gewelddadige escalaties bij gezinnen die weigeren dit te besrpeken en ouders die door hun eigen problematiek geen minimaal toezicht kunnen garanderen. vol weerstand en disfunctioneel communicerend. Wordt het uitgangspunt van de gedragsveranderingsfase. Oplossing is niet in de psychologie maar in een sociaalpolitieke beandering. waarbij de ouders zich openlijk verzetten tegen het gewelddadige of zelfdestructieve gedrag. Interventies zijn: communicatietraining. Specifieke problemen (5hs) 8. Negatieve bejegeningen worden positief geheretiketteerd. Gezin is ongemotiveerd.8 Afronding van de speltherapie Het is belangrijk de relatie op een natuurlijke manier minder hecht te maken. Hoofdstuk 8 Week 6 8. Achtergronden van het model (4hs) 2.Stuvia. Vertrouwen op eigen mogelijkheden als gezin. vaardigheden en interventies die nodig zijn in elke fase. de werkomgeving en breng verandering aan in je taken als dat je kan helpen.1 Gedragsverandering in gezinnen Alfred Lange heeft het boek “Gedragsverandering in gezinnen” geschreven. Tips en uitleg aan ouders:  Aankondigen dat u niet met de huidige situatie verder wilt  Eind maken aan geheimhouding en regelt steun  Degenen die u steunen vragen om het kind te vertellen dat ze op de hoogte zijn van zijn gedrag  Sit-ins en telefoonrondes houden. Stel jezelf grenzen. maar tegelijkertijd het geweld te beteugelen en toewiding aan het kind uit te drukken. en waarmee rekening gehouden dient te worden zonder ze te willen veranderen.com . 2. Problemen worden geherdefineerd als uitdagingen. Er wordt gezocht naar minder schadelijke manieren van communiceren en handelen. het kind volgen en houdt zodanig een staking  Steun bij vrienden van uw kind en hun ouders 48 . conflicthantering en opvoedingsvaardigheden. Problemsolving. Term “functionele” komt van de functies die gezinsleden elkaar toekennen. Omer adviseert ouders grenzen te stellen en nabij te zijn. Drie fases FFT: 1. blowen of andermans eigendommen vernielen. Laatste sessie kan bijvoorbeeld een herinneringscadeau voor elkaar geknutseld worden. maar hierbij worden wel de risicofactoren en beschermende factoren geïdentificeerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Burn-out raken ligt meer op de loer dan soms wordt vermoed. 5. 8. Contra-indicaties: erngstige psychiatrische stoornissen van jeugdigen die opname noodzakelijk maken. 3.3 Geweldloos verzet in gezinnen Boek “geweldloos verzet in gezinnen” is bedoeld voor ouders met agressieve en intimiderende jongeren die het gezinsleven naar hun hand zetten. Technieken (7hs) 3. Clinical Services System wil de competentie van de therapeut vergroten door zijn aandacht gefocust te houden op de doelen. Verbinding en motivering: validatie en heretikettering. Blijf je bewust van het effect van je eigen fysieke en geestelijke gezondheid op de mogelijkheid je cliënten goed te helpen. Gedragsverandering: inadequaat uiten van boosheid wordt omgezet in het vertellen dat je boos bent en waarom. Opgewonden weglopen akn worden omgezet in het vertellen dat je even weggaat en wanneer je weer terug komt.2 Functionele gezinstherapie Bedoeld voor (delinquente) jongeren van 11 – 18 jaar met gedragsproblemen en hun gezinnen. Generalisatie: het geleerde wordt toegepast in situaties buiten het gezin.

Intrapsychische Focus: ziekte van de familie. Proces: De therapeut observeert het individu. Hiervoor waren complexere conceptuele modellen nodig. Het belangrijkste element van Familie therapie is niet het individu zien als het doel van interventie maar het familiesysteem als geheel. ipv één individu.Stuvia. Boodschap bestaat uit drie delen:  Complimenten waarbij het gezichtspunt van de cliënt erkend wordt  De reden waarom de taak zinvol lijkt  De taak om door de cliënt gevonden oplossingen toe te passen in de echte wereld Topic 3 Week 6 De familie heeft de meeste invloed en impact op alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. familie. als een lid van de familie. Verantwoordelijkheid: de therapeut is Verantwoordelijkheid: de therapeut is verantwoordelijk voor de genezing van het verantwoordelijk voor het welzijn van de totale individu. of verwijderen uit telefoon van kind) 3. Lineaire modellen van gedragsstoornissen waren niet in staat om de interactie processen binnen families te verklaren. Vragen van de therapeut zijn vooral bedoeld om uitzonderingen te vinden. dit is dan ook het behandelingsdoel. Basisassumptie over cliënt: cliënt heeft het begin van de oplossing al en dat blijkt uit de uitzonderingen op het probleem. Doelen: Diagnosticeren.4 Oplossingsgerichte gezinstherapie Gaat om het bouwen van oplossingen en niet om het oplossen van problemen.com . Telefoonronde (telefoonnummer van vrienden van kind vragen. Origins of Family Therapy De familie therapie benadering begon rond 1950 toen onderzoekers afstapten van het idee van individuele psychotherapie en de rol van familieprocessen begonnen te ontdekken in de ontwikkeling van symptomen bij individuen. Volgen (kind volgen om contact met kind te herstellen) 4. de familie. waarbij gedrag wordt gerelateerd aan interacties met familie. Individuele Therapie Familie Therapie Focus: ziekte van het individu. Bevelen weigeren als ouder 6.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch  Bemiddelaars erbij vragen  Diensten weigeren die u door dreigementen worden afgedwongen en taboes doorbreken  Verzoeningsgebaren naar het kind maken  Niet toegeven aan het kind  Niet reageren op provocaties Principes van geweldloos verzet zijn uitgewerkt in een aantal concrete interventies: 1. Belangrijkste vraag is “hoe zou je leven eruit zien als er een wonder gebeurt en het probleem weg is?”. 8. los Proces: De therapeut observeert de individuen van de sociale omgeving en familierelaties. Thuis blijven om manier te vinden om gezin uit deze situatie te halen) 5. Daarom moet behandeling van kinderen in de context van de familie plaatsvinden. analyseren en genezen Doelen: Bereiken van effectief familie van de individuele stoornis. Veel gedragsproblemen bij kinderen vinden dan ook de basis in het gebrek aan aanpassingsvermogen bij familieinteractie. dat er een keerpunt is aangebroken. Processen binnen storingen in het individu. Sit-in (kamer binnenlopen en blijven zitten totdat kind met oplossing komt) 2. zoals het familie model. Verzoeningsgebaren (uitingen van waardering of respect voor zijn talenten en kwaliteiten). Twee delen: eerst vragen stellen en daarna de boodschap geven. Staking (staking is overgangsritueel. functioneren en bereiken van gezonde 49 .

eigen ouders. Nathan Ackerman. Daarnaast kan men een familie evalueren in de context van een familielevencyclus. overtuigingen en waarden van de generaties na te gaan. redenen voor huwelijk.  In de tweede fase begint de evaluatie van de ouder-kind relaties en wijze waarop familieleden zich verhouden tot de interviewer. stabilisatie. Alle beweringen worden gewisseld en de interviewer krijgt zo een beeld van de patronen van schuld.Stuvia. Onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn: de tijd van kindertijd tot volwassenheid. Familie interview (Haley)  In de eerste fase (sociale fase) begint de interviewer een relatie te ontwikkelen met de familie en probeert alle familieleden zich op hun gemak te laten voelen. andere belangrijke familie gebeurtenissen. Een genogram omvat meestal drie tot vier generaties.  De tweede taak voor de familie is om iets samen te plannen. Om de geschiedenis van de familie overzichtelijk te maken. De therapeut kan de aard en mate van de Multi gênerationele invloeden en problemen evalueren door belangrijke gedragspatronen. inkorting. Ackerman ontwikkelde een psychodynamisch model voor familie therapie. de aard en mate van verleden en huidige relaties. kan men gebruik maken van een diagram van de familie. Deze bestaat uit het discussiëren over hoe de ouders elkaar hebben ontmoet. Chronologie van het leven van de familie (Satir) Hierbij wordt een interview gehouden om een gedetailleerde geschiedenis van de ontwikkeling van de familie over verschillende generaties te krijgen. definitieve partnerschap. Assessment of Families Er is geen eenzijdige benadering voor familie therapie assessment. 50 . Tijdens elke fasen worden families geconfronteerd met een periode van potentiële veranderingen of stressoren. Hierbij kijkt de interviewer of er bijvoorbeeld coalities ontstaan en wat de verschillende rollen binnen de familie zijn. Een belangrijk element is het familie proces.  De derde taak gebeurt zonder kinderen. geboorte en ontwikkeling van het kind. genogram. uitbreiding. Welke familie assessment techniek de therapeut gebruikt hangt af van de theoretische oriëntatie met zicht op de oorzaken van gedrag binnen de context van het familiesysteem. verdwijning van de familie.com . Deze is gelijk aan het gebruik van een genogram.  In de derde fase (probleem identificatie fase) begint de interviewer meer interactie tussen familieleden te ontlokken. Elk lid moet zijn perceptie geven van het probleem en veranderingen die zij zouden willen zien in de familie. hiermee worden processen bedoeld hoe families functioneren en de interactiepatronen binnen de familie. onderzoek en praktijk wist te overbruggen. Er zijn 7 fasen: verkering. aangezien het de familie in een ontwikkelingsperspectief plaatst. Gestructureerd familie interview (Watzlawick)  In de eerste taak vraagt de interviewer aan ieder familielid om het hoofdprobleem aan te geven. is een van de eerste individuen die het gat tussen theorie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch interacties tussen familieleden. Sommige families passeren de fasen goed en andere families blijven in een bepaalde fase hangen. De interviewer is geïnteresseerd in de wijze waarop beslissingen ontstaan en de rollen in de discussie. Elke familie gaat ongeveer door dezelfde fasen van een levenscyclus. een vroeg huwelijk. Daarna moet de familie discussiëren over het hoofdprobleem en consensus bereiken. waarbij de interviewer hen observeert.  De laatste fase bestaat uit het verduidelijken van de familiedoelen voor de therapie. Therapeuten moeten begrijpen dat hun eigen etnische en culturele identiteit hun overtuigingen en waarden kunnen beïnvloeden en hoe dit het therapieproces kan beïnvloeden. In de tabel op bladzijde 335 staan de ontwikkelingstaken bij deze fasen.  De laatste taak is om de hoofdfout van degene die links naast je zit op te schrijven. broertjes/zusjes.

Volgens de aanhangers van dit model is het onmogelijk om niet te communiceren. en proberen ze de manier waarop de familie communiceert te veranderen. Cotherapie Deze therapie omvat een mannelijke en vrouwelijke therapeut die samen participeren in de therapie sessies. deze moeten door de therapeut herkend worden en expliciet gemaakt worden door de familie. Het communicatie model Basisaanname: Het familiesysteem kan het best begrepen worden door de communicatiepatronen binnen de familie te onderzoeken. namelijk cohesie en aanpasbaarheid. Jackson (1957) introduceerde het concept ‘family homeostasis’. Aanpasbaarheid: mate waarin het familiesysteem flexibel is om de structuur en regels te veranderen als reactie op situationele en ontwikkelingsstress. Dit is het proces dat de interne balans van het familiefunctioneren behoudt. hij interpreteert de gedragspatronen van de individuen en de familie. Daarom richten ze zich op de manier waarop familieleden hun ‘berichten’ verzenden en ontvangen. Ze focussen op de interactieve processen binnen de familie. waardoor ze gestoord gedrag in bepaalde familieleden veroorzaken. Daarnaast zijn ze een model voor vele rolgedragingen van sekse. Er ontstaan problemen in een relatie als de metacommunicatie onduidelijk is of als het de inhoud tegenspreekt. De therapeut brengt zijn eigen professionele training naar voren om het familieproces te begrijpen. Een andere zelfrapportage schaal is de Family Environment Scale. Het voorziet in een aantal voordelen. Er is soms wel overlap tussen de modellen wat betreft de theoretische concepten en de uitvoering van de behandeling. De therapeuten binnen dit model geloven dat het veranderen van de communicatiepatronen kan zorgen voor de verandering van de relaties binnen het familiesysteem. Satir benadrukt de gevoelsaspecten van de communicatie. deze moeten ontdekt worden. Speigel (1982) noemt wel 3 basisaannames van alle familiebehandelingen: 1. Het gaat hier bijvoorbeeld om onopgeloste conflicten uit het verleden. Het beschrijft veranderingen in een familielid in relatie tot veranderingen van andere familieleden. 2. Jay Haley richt zich vooral op macht en controle. Het observeerbare gedrag van de familie geeft de onderliggende patronen zoals verstoorde interacties en communicaties weer. De rol van de therapeut is neutraal. Het gaat om dit model vooral om de geschiedenis van vroegere ervaringen.Stuvia. Deze beoordeelt de impact van de familie omgeving op het individueel en familie functioneren. Models of Family Therapy Er zijn verschillende modellen voor familietherapie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Daarnaast worden er ook gestandaardiseerde instrumenten gebruik. De therapeuten binnen dit model richten zich op de manier waarop intrapsychische conflicten van de individuele familieleden interacteren in het familiesysteem. deze moeten veranderd worden om de problemen op te lossen. Framo. Hiermee worden er twee dimensies gemeten. De therapeuten kunnen participant / observatoren zijn in het therapie proces. de emotionele veranderingen die plaatsvinden in familiesystemen. Er zijn twee aspecten van communicatie: de inhoud en de metacommunicatie. Daarnaast geeft het mogelijkheden voor gepaste methodes van communicatie voor de familie.com . Men kan objectief blijven. Belangrijke personen: Ackerman. 51 . 3. Cohesie: mate waarin familieleden emotioneel afgescheiden of verboden zijn aan hun familie. doordat de therapeuten ook met elkaar praten. Het psychodynamische model De familie wordt gezien als een dicht relatiesysteem waarin de familieleden worden beïnvloed door de psychologische of intrapsychische kenmerken van de andere leden. Een voorbeeld hiervan is Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES). volgens hem zijn deze centraal in het begrijpen van de communicatie binnen een familie. Er wordt vanuit gegaan dat communicatiepatronen ontstaan door familieregels.

Zo zouden er dus ook verschillende theoretische modellen geïntegreerd worden.com . Daarom kan dit gedrag het beste veranderd worden door de ‘consequenties (contingencies)’ in de omgeving te veranderen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ouders het goede gedrag van hun kind positief moeten bekrachtigen. Er is weinig tot geen bewijs voor de superioriteit van één bepaalde ‘school’ familie therapie. de structuur. 2. Duidelijke grenzen tussen de systemen zijn belangrijk voor een effectief familie functioneren. Multiple impact family therapy Dit is een korte. maar wordt er ook door beïnvloed. In het algemeen zijn de reviews van de familie therapie redelijk optimistisch over de effectiviteit. Deze structuur biedt de primaire sociale context waarin een individu functioneert. Het individu beïnvloedt deze context. Family Therapy Research Er zijn twee types onderzoek in de familie therapie: onderzoek naar de uitkomst van de therapie en onderzoek naar het proces. Multiple family therapy In deze behandeling krijgen meerdere families tegelijk therapie. Het doel van de structurele familie therapie is de verandering van de systematische structuur van de familie.Stuvia. Deze behandeling is voor families die zich in een crisissituatie bevinden. Familie therapie zorgt voor een verbeterde uitkomst in vergelijking met controlegroepen. maar intense vorm van familie therapie. Hij ziet de familie als een systeem dat geleid wordt door ‘onzichtbare’ eisen. Het communicatiemodel heeft bijvoorbeeld veel invloed in de praktijk. maar deze effecten zijn minder in vergelijking met data net na de behandeling. Verschillende niveaus van macht en verschillende types transactionele patronen worden geassocieerd met elk subsysteem. Er is weinig tot geen bewijs voor de superioriteit van familie therapie in vergelijk met andere therapieën (bijvoorbeeld individueel. Wel zijn sommige theoretische modellen minder onderzocht dan anderen. maar de verschillende referentiekaders te integreren. De laatste tijd worden deze twee vormen ook vaak gecombineerd. 4. Follow-up data laten zien dat familie therapie positieve effecten geeft op de lange termijn.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Het structurele model Dit model benadrukt het actieve georganiseerde geheel in een familiesysteem. Volgens velen is het efficiënt om niet vanuit één bepaald theoretisch model te werken. Dit model gaat ervan uit dat het gedrag van de individuele gezinsleden gevormd wordt en behouden blijft door gebeurtenissen in de natuurlijke omgeving. gevormd door één of meer gezinsleden. zodat ze beter met problemen om kunnen gaan. Een belangrijke onderzoeker in dit model is Minuchin. De time-out is ook een goed voorbeeld binnen deze behandeling. Ze zijn vaak een uitbreiding van de basismodellen van de familie therapie. Deze alternatieve vormen hoeven niet per se de hiervoor genoemde verschillende theoretische modellen te zijn. Algemeen kunnen er 8 conclusies vermeld worden over de reviews van de familie therapieën: 1. met medicijnen). Dit bevordert de oriëntatie op het probleem oplossen binnen de groep. Integrative Family Approaches Een recente trend is de poging om verschillende behandelingsstrategieën binnen de familie therapie te integreren. Het gedragsmodel Dit model is gebaseerd op de ‘social learning theory’. in groepen. Er zijn verschillende subsystemen binnen een gezin. maar er zijn bijna geen goede studies naar de effectiviteit. Social network therapy Deze behandeling helpt families een uitgebreid ondersteunend sociaal netwerk op te bouwen. 3. Variation in Family Treatment Er zijn verschillende variaties in de familie therapie. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij meer gespecialiseerde probleemgebieden. 52 . De grootste focus in deze behandeling is het veranderen van het gedrag van het kind door ouders te leren effectief gebruik te maken van ‘contingency management’.

2. kunnen er problemen ontstaan. 53 . Twee aspecten van communicatie:  Inhoud van wat er gezegd wordt  De boodschap die zorgt voor wat er inhoudelijk gezegd wordt (metacommunicatie) Therapeuten die werken volgens de communicatie-aanpak geloven dat het aanpassen van communicatiepatronen relaties binnen het familiesysteem kan veranderen. door ofwel veranderend gedrag van de patiënt. omdat het symptoom nu door de therapeut is voorgeschreven in plaats van de familie waarmee de macht of controle ook verplaatst naar de therapeut en helpt zo om het symptoom minder te benadrukken als een een bron van interpersoonlijke controle binnen de familie (bijvoorbeeld een situatie waarbij d therapeut een kind dat steelt. Twee basistechnieken van Jackson om de dysfunctionele communicatiepatronen te veranderen en de familie te helpen om de regels binnen de familie te verhelderen en te begrijpen: 1. Jay Haley.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch 5. ofwel de ontwikkeling van symptomatisch gedrag bij de andere familieleden. Her-labelen (relabeling) → positieve aspecten van gedrag benadrukken en daarmee mogelijke negatieve interpretatie van het gedrag te verminderen (bijvoorbeeld het her-labelen van te controlerend gedrag van een moeder als 'bezorgd zijn' om haar kinderen). Positieve resultaten van familie therapie verschijnen in een relatief korte tijd (minder dan 20 sessies). Wanneer de problemen gerelateerd zijn aan conflicten binnen de familie is familie therapie even effectief en misschien meer effectief dan behandelingen die niet gericht zijn op de familie. Met als resultaat: een druk van het systeem om terug te keren naar de vorige homeostase staat. Prescribing het symptoom → verplaatst de betekenis van het probleem/symptoom. met de intentie om de ouderlijke controle in werking te stellen).Stuvia. 6. Met homeostase wordt het proces bedoeld dat de interne balans van het familie functioneren in stand houdt. Doel van de therapie is dan ook om de familieregels te verhelderen. Dus: verandering in gedrag bij 1 familielid kan zorgen voor een disbalans van het systeem en daardoor het gedrag beïnvloeden van de andere familieleden in het systeem.com . Jackson beschrijft alle communicatie uitwisselingen als symmetrisch (de personen zijn gelijk en het maakt niet uit wie er begint) of complementair (een relatie waarbij een persoon de leiding heeft en de ander volgt). het is onmogelijk om niet te communiceren (ook stiltes of weigeren te antwoorden hebben een doel). daarom focussen ze op de manieren waarop familieleden 'berichten' zenden en ontvangen Binnen een familie zijn er expliciete en impliciete communicatieregels en wanneer deze onduidelijk of dubbelzinnig zijn. Op blz 338 en 339 staat een goed overzicht van de verschillende theoretische kaders! Communications Approach Namen bij deze aanpak: Don Jackson. Bewijs laat zien dat voor de positieve uitkomsten in het systeem niet altijd het hele gezin aanwezig hoeft te zijn bij de sessies. representeert communicatie. Al het gedrag. Het beschrijft de relaties van veranderingen bij 1 familielid met de veranderingen van van andere familieleden. De nadruk ligt op de relatie tussen de zender en ontvanger en niet op de inhoud van het bericht. waardoor een verbeterde communicatie en gewenst gedrag ontstaat. Familie therapie lijkt positieve effecten te hebben zowel op de ‘geïdentificeerde patiënt’ als op het familie systeem als geheel. Twee doelen van Jackson:  Het veranderen van de homeostase mechanismen die zorgen voor de dysfunctionele interactiepatronen in de familie  De regels die binnen een familiesysteem zijn verhelderen/verduidelijken Jackson richt zich op regels van het familiesysteem die voorschrijven hoe en met wie familieleden interacties hebben. 7. instrueert om door te gaan met stelen van zijn ouders. Jackson Naar aanleiding van zijn onderzoek bij schizofrenie patiënten en hun familie heeft Jackson het concept van familie homeostase geïntroduceerd. 8. Virginia Satir De basisaanname is dat het familiesysteem het best begrepen kan worden door de communicatiepatronen van familieleden te bestuderen. verbaal + nonverbaal.

Voor effectief familie functioneren is het belangrijk dat de grenzen van de subsystemen duidelijk zijn (dwz wie deelneemt en hoe deelname plaatsvindt in de subsystemen). Als de grenzen vervagen (bijvoorbeeld: kind mag in subsysteem ouders) dan kan de familie niet meer effectief functioneren. die zorgt voor de sociale context waarin een individu functioneert en het individu wordt beïnvloed door die sociale context. Elk subsysteem heeft andere niveaus van macht en verschillende soorten transactionele patronen. In plaats van de familie te helpen om effectiever te communiceren. Satir Zij benadrukt de gevoelsaspecten van communicatie en is vooral betrokken bij emotionele uitwisselingen die voorkomen in familiesystemen. Sculpting is een manier om familieleden te helpen leren over de patronen en emotionele relaties met elkaar. De aanpak van Haley wordt nu strategic family therapy genoemd. Dysfunctie komt voor bij families wanneer de communicatie incongruent (niet passend) is. met als resultaat dat de therapeut een actieve rol moet nemen in de sessies en methodes moet gebruiken die bestand zijn tegen de controlerende manoeuvres van de familie. Omdat de familie de controle wilt houden. Families proberen de therapeut te manipuleren om zo hun homeostase balans te behouden en daarmee verandering tegengaan. Doel therapie: familieleden leren om voor zichzelf te spreken en om zo duidelijk mogen te zeggen wat zij denken en voelen om zo meningsverschillen naar buiten te brengen. vervolgens wordt gevraagd wat iedereen van zijn plaats vindt en kan de therapeut de sculptor aanmoedigen om familieleden te verplaatsen naar plaatsen die zij graag willen en dan de redenen voor deze veranderingen bespreken. Dus familieleden moet leren om heldere berichten te geven & ontvangen. gevolgd door de reactie van de familieleden op deze veranderingen. is zijn doel in therapie om te helpen realiseren dat ze zich begeven in een machtsstrijd. De familieleden moeten dan bijvoorbeeld met behulp van foto's zichzelf en anderen letterlijk een plaats geven binnen de familie. maar bovenal de machtsstrijden binnen de relaties van familieleden. The Structural Approach Naam horend bij deze aanpak: Salvador Minuchin De structurele aanpak benadrukt de actief georganiseerde 'heelheid' (wholeness) van het familiesysteem.Stuvia. Minuchin gaat er vanuit dat familie een systeem is dat geleid wordt door een onzichtbare structuur. Macht en controle staat ook centraal in de therapeutische relatie. Haley gebruikt 2 soorten richtlijnen waarbij de therapeut specifieke taken toeschrijft aan de familie om buiten de sessies te volgen:  Therapeut vertelt de familie wat ze moeten doen. maar beïnvloedt de sociale context zelf ook. Volgens Haley is het essentieel voor de therapeut om de controle te houden als de familietherapie succesvol is. tussen de familie en de therapeut. Therapeut volgens Satir: leraar&rolmodel van effecteve communicatie. helpen om de familie te laten ontdekken wat de regels van communicatie zijn. om het ongelijk van de therapeut te bewijzen. 54 . hierbij wordt vaak verteld om een bepaald gedrag te stoppen  De familie vertellen wat ze moeten doen wanneer de therapeut niet wil dat ze de aanwijzingen volgen (dat wordt gegeven met de aanname dat de familie zich hiertegen zal verzetten en daardoor hun gedragspatronen zullen veranderen) Een voorbeeld ter verduidelijking: een familie met een kind met een schoolfobie. generatie etc. Subsystemen bevatten 1 of meer individuen (bijvoorbeeld vader/zoon. functioneren. Incongruente communicatie ontstaat wanneer de inhoud van het bericht en de metacommunicatie aspecten van het bericht niet overeenkomen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Haley Net als Jackson nadruk op communicatie binnen de familie. Familietherapie is volgens Haley een plek om familieleden andere methodes te leren om relaties te definiëren zodat symptomatische gedragingen verdwijnen.com .). omdat symptomen worden gezien als een strategie die familieleden gebruiken om met relaties in het systeem om te gaan. Echter. Haley zegt: het is beter als je thuis blijft van school omdat het fijn is als het kind gewoon lekker thuis is. Macht en controle staan centraal om communicatie te begrijpen. als grenzen te streng zijn dan is communicatie tussen de subsystemen moeilijk en is de familie niet meer een geheel. moeder/dochter of gebaseerd op interesse. zal deze het kind juist naar school sturen en zo wordt het gedrag veranderd.

The Behavioral Approach (gebaseerd op sociale leertheorie) Gedrag van individuele familieleden is gevormd en wordt in stand gehouden door gebeurtenissen in de omgeving en kan daardoor het best veranderd worden door de omgeving aan te passen. Er wordt ouders geleerd om de gebeurtenissen die voorafgaan aan negatief gedrag te veranderen om zo pro-sociaal gedrag te vergroten (bijvoorbeeld door minder bevelen te geven. 350 geeft een overzicht weer van de stappen die Weatherman en Liberman (1975) hebben ontwikkeld in een programma voor het helpen van families om in een korte tijd een contingentie contract op te stellen. Hierbij wordt de familie als hebbende de grootste controle over de omgeving van het kind. modeling. Therapeut wordt onderdeel van verschilende subsystemen 2.2 op blz. Dit soort contracten zijn zinvol. lage drempel voor conflicten op te lossen. Evaluatie van de familiestructuur 3. zodat ze constant in de gaten houden hoe effectief de training is. gedragsoefeningen en feedback. daardoor worden de ouders als co-therapeuten beschouwd. volgens Minuchin door 3 stappen: 1. stijfheid tussen de subsystemen. De ouder-training programma's zijn dus belangrijk binnen deze aanpak. Ouder-training technieken: instructie. daarom wordt er vaak gewerkt met een contingentie contract (wie wat doet tegen wie en onder welke omstandigheden de gedragingen voor moeten komen). Creëren van omstandigheden die transformatie van de structuur toestaan. Bij coercive relaties geven de familieleden negatief versterkende reacties om zo het gedrag van de anderen te controleren. Figuur 8. Vijf basiskarakteristieken die gevonden zijn bij families waarbij kinderen psychosomatische stoornissen hebben: verstrikt raken van familieleden. Basiscomponenten die in veel training programma's toegepast worden: ouders wordt geleerd om probleemgedrag objectief te definiëren om vervolgens de voorafgaande gebeurtenissen en vervolgen te analyseren (ABC). door de patronen van interacties van de familie aan te passen. Naast het contingentie contract is er ook een contracting game met de volgende stappen:  bespreken van specifieke ongewenste probleemgedragingen  voorstellen van gewenste gedragingen die in plaats van het ongewenste gedrag zouden kunnen worden geplaatst  contingente versterking van gewenste gedragingen  bijhouden van hoe vaak de ongewenste gedragingen nog voorkomen Variation in family treatment 55 . en een zwakke subsysteem grens die kinderen aanmoedigen om zich te bemoeien met ouderlijke conflicten. Bij ernstig disruptief gedrag wordt vaak een time-out gegeven (isoleren van het kind) als andere interventies niet gewerkt hebben.Verder leren ze om te monitoren en de frequentie of duur van het gedrag bij de houden. Bij adolescenten is het belangrijk om te weten dat zij actiever bij de therapie betrokken zijn. aangezien ze de verlangens en verwachtingen van de familieleden expliciteren. Door de cyclus van coercion en negatief gedrag te doorbreken. tijdens de therapie wordt de familie dan aangemoedigd om interacties met elkaar te hebben De familiestructuur kan ook aangepakt worden met behulp van taken. rollenspellen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Doel van structurele familietherapie: transformatie van de systematische structuur van de familie. Onaangepast gedrag wordt gezien als het resultaat van interacties van familieleden door coercive of reciprocal relaties.com . De training zelf benadrukt het belang van helder en duidelijk zijn en vooral consequent zijn. maar is het makkelijker voor de ouders om aandacht te geven aan gewenst gedrag). waarbij de familieleden huiswerk krijgen (bijvoorbeeld een kind dat de oudertaak op zich heeft gekregen moet naar de bioscoop met vrienden in plaats van op broertjes/zusjes te passen of een moeder die niet betrokken is bij haar dochter gaat haar dochter leren koken). terwijl bij reciprocale relaties 2 mensen elkaar positief versterken op een gelijke manier. verminderen de oppositionele en agressieve gedragingen. De belangrijkste techniek om meer verlangd gedrag te zien is om positief te bekrachtigen en dan vooral sociale versterkingen (bijvoorbeeld prijzen). overbeschermende ouders.Stuvia. hierdoor zal het negatieve gedrag niet meteen minder zijn.

omdat ze zien dat zij niet de enige zijn die problemen ervaren. Verder zouden families minder opkijken tegen de sessies.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Samenvatting Behandeling 2012: Boek Monch Het laatste decennium zijn er verschillende variaties van familietherapie ontwikkeld. veroorzaakt door interacties in plaats van individueel disfunctioneren. zoals inter-persoonlijke interacties. Er worden vervolgens een aantal reviews beschreven. buren. familietherapie: outcome research en process research. Multiple family therapy Vier tot zes families komen wekelijks bijeen voor een sessie. Gedurende een aantal maanden kan de familie hun problemen aan hen voorleggen.b. Onder andere het volgende wordt hierover geconcludeerd:  Er is weinig tot geen bewijs dat familietherapie beter werkt dan andere therapeutische vormen  Familietherapie toont positieve resultaten.Stuvia. maar deze positieve resultaten verminderen wanneer het vergeleken wordt met nametingen  Familie therapie heeft positieve effecten op zowel het individu waar het in eerste instantie om draait als de rest van de familie  Positieve resultaten ontstaan in redelijke korte tijd  Familie therapie is net zo effectief en mogelijk iets effectiever dan benaderingen die geen betrekking hebben op de rest van de familie 56 . Bij deze vorm van therapie worden familieleden.com . strategische. het veranderen van gedragsprocessen en cognitieve processen. Social network therapy Volgens sommige therapeuten kunnen disfunctionele familierelaties ontstaan door problemen in de adaptatie van snelle sociale veranderingen en door het niet ontvangen van steun uit de omgeving. bijeen gebracht om de familie te leren hun problemen op een goede manier op te lossen. Aan het eind van de tweede dag worden de observaties besproken en worden er aanbevelingen geven over hoe problemen in de toekomst door de familie opgelost kunnen worden. Pierce en Frankel (1989) suggereerden dat structurele. Family therapy research Twee typen van onderzoek m. vrienden. Multiple impact family therapy Multiple impact family therapy gaat er vanuit dat familieleden die een crisis ervaren er maximaal voor open staan om de disfunctionele gedragingen te veranderen. en familie gedragstherapieën hetzelfde zijn op bepaalde gebieden. Process research: onderzoekt wat er gebeurt tijdens de therapie.t. Outcome research: doel is het beantwoorden van vragen met betrekking tot wat er gebeurt met de familie na het afronden van de therapie. zowel met de gehele familie als met de individuen apart. mensen van school / werk etc. Op de eerste dag worden er interviews afgenomen. Voorstanders van deze benadering zijn van mening dat de families nieuwe strategieën leren om conflicten op te lossen door naar andere families te kijken. In deze methode werkt een multidisciplinair team 2 dagen met een familie. wat resulteert in een grotere betrokkenheid bij de therapie. Intergrative family approaches Een recente trend met betrekking tot familietherapie is een poging tot het integreren van interventiestrategieën van vergelijkbare theoretische modellen van familiebehandelingen. Deze benaderingen zijn een uitbreiding van de basismodellen die betrekking hebben op familietherapie en zijn ontwikkeld voor de meer specifieke probleemgebieden en cliënt populaties. Zij discussiëren dan over mogelijke oplossingen voor de problemen. ontstaan van problemen. huiswerk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->