P. 1
Communicatiehandboek

Communicatiehandboek

|Views: 1|Likes:
Published by Stuvia.com
H1 t/m 13
H1 t/m 13

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $4.60 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/03/2014

$4.60

USD

pdf

Communicatiehandboek

door

jildou

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Samenvatting Communicatiehandboek.
1.1 Communicatie
Communicatie Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meerdere ontvangers. De drie visies van Betteke Ruler 1. Eenrichtingsverkeer 2. Gecontroleerd eenrichtingsverkeer 3. Tweerichtingsverkeer Informeren Eenrichting bekendmaken Dialogiseren Tweerichting Bekendmaken Overreden Eenrichting Beinvloeden Formeren Tweerichting Beinvloeden

1.2 basismodel voor communicatie
ZBMO-model       Zender Boodschap Middel Ontvanger Feedback Terugkoppeling

Feedback De reactie van de ontvanger op de verzonden boodschap Terugkoppeling Als de zender weer reageert op het gegeven feedback van de ontvanger Ruis Factoren die het communicatieproces verstoren Redunantie Het geven van overtollige informatie Functionele redunantie Voorlichting, het herhalen of samenvatten om de boodschap beter te onthouden

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Disfunctionele redunantie storende, onnodige herhalingen, irriteert de ontvanger Vier aspecten van de boodschap: 1. Zakelijk = Beschrijving feiten 2. Expressief = Gevoel & emotie 3. Relationeel = De relatie tussen zender en ontvanger 4. Appellerend = Invloed uit willen oefenen Encoderen De zender die zijn gedachten omzet in een voor de ontvanger begrijpelijke boodschap Decoderen Om een boodschap te begrijpen, moet de ontvanger deze omzetten in eigen gedachten Referentiekader Het geheel van gewoonten, regels, ervaringen en normen & waarden waarop de ontvanger zijn denken en handelen baseert.

1.3 soorten communicatie

Metacommunicatie communicatie over de communicatie. Vb. je tekst heeft een rommelige structuur.

1.4 Communicatiemodaliteiten
Een communicatiemodaliteit is een communicatiewijze die zich onderscheidt van andere vormen van communicatie.

   

Informatie Voorlichting Public Relations Propaganda

= neutrale vorm van feitelijke informatie = Bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming = Het versterken van imago van organisatie bij publieksgroepen = Beïnvloeden

Mate van beïnvloeding van de ontvanger: Voorlichting - Public Relations – Reclame – Propaganda

Uses-and-gratificatietheorie De injectienaaldtheorie De injectienaald theorie gaat ervan uit dat de zender alleen maar hoeft te communiceren en dat de ontvangers de informatie passief aannemen. . Intra. Kennisklooftheorie 4.step.persoonlijke communicatie Communicatie die een persoon met zichzelf voert. De zender en ontvanger zijn dan een één persoon. Theorieën over de macht van de media 1. Two-step-flow theorie 3.5 Massacommunicatie en inter-persoonlijke communicatie Massacommunicatie Massacommunicatie is openbare.Stuvia. voor iedereen toegankelijke communicatie die wordt verspreid door technische verspreidingsmiddelen als Radio. Inter-persoonlijke communicatie Direct contact tussen de communicerende partijen.com .flow theorie De Two step Flow theorie gaat ervan uit dat communicatie plaatsvindt via twee stappen: Massamedia en vervolgens via invloedrijke mensen dit door opinieleiders. Agendasettingtheorie 5. TV en kranten. De injectienaaldtheorie (stimulus-responstheorie) 2. Myceliummodeltheorie 6.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. Two.

Cognitieve dissonantie Een ongemakkelijke spanning die wordt veroorzaakt door een handeling die in strijd is met iemands positieve zelfbeeld.com . De massamedia bepalen niet wat we denken maar wel waarover we denken. Myceliummodeltheorie Het publiek bepaalt zijn standpunt op grond van onderlinge communicatie.Stuvia. Selectieve perceptie De ontvanger selecteert en interpreteert informatie die hem aanspreekt.  Door je cognities te veranderen waardoor je je gedrag kunt rechtvaardige  Door nieuwe cognities toe te voegen zodat je je gedrag kunt rechtvaardigen . presenteren en interpreteren aan de hand van bepaalde kaders. Informele communicatie is belangrijker dan formele communicatie Uses-and-gratificatietheorie Legt nadruk op de actieve rol van de ontvanger. Het confronteert je met het verschil dat tussen wie je denkt te zijn en wie je bent. omdat ze de gespreksonderwerpen van de mensen bepalen. Dissonantie reduceren:  Gedrag zo te veranderen dat het overeenkomt met je zelfbeeld. dit zet niet aan tot daden. Framing Inkaderen. theorieën over framing gaan uit van het idee dat mensen situaties en informatie construeren. De balanstheorie Individuen die constant inconsequenties in hun houding proberen te vermijden en daarom streven naar evenwicht en consistentie in hun houding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Agendasetting theorie Agenda settings theorie gaat ervan uit dat de massamedia heel belangrijk zijn.

De manier waarop mensen informatie aan elkaar overdragen (bewust of onbewust) .  Concern communicatie Gericht op de beeldvorming van de gehele organisatie op lange termijn  Interne communicatie De communicatie binnen een organisatie  Marketing.com . Communicatie is: .communicatie Gericht op het verkopen van producten of diensten .Stuvia.Het vak van de communicatiekundige die organisatie helpt doelbewust te communiceren Ontwikkeling van het vak communicatie:  Uitvoering ( de ontvanger met informatie beïnvloeden )  Planning ( Stelselmatige aanpak van communicatie )  Relatie ( Besef dat de organisatie afhankelijk is van de omgeving )  Strategie (Aansluiting van communicatie bij het algemene beleid en de strategie van de organisatie) Geïntegreerde communicatie: Vanuit één visie en aanpak de concern-. interne en marketingcommunicatie samensmeden tot één geheel. Plaatsbepaling Communicatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2.

1 Identiteit Concerncommunicatie Gericht op de beeldvorming van de gehele organisatie op lange termijn  Omgeving centraal  PR  Basis voor input Vijf kerntaken:      Dichten van de kloof tussen identiteit en imago Lading geven als organisatie aan een merk Organiseren van de totale communicatie van de organisatie Bepalen centrale boodschap Bepalen van de visuele identiteit en zorgen voor eenheid in vorm en uitstraling .com .Stuvia. Concerncommunicatie 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Plaats van de communicatie: Communicatie als staffunctie: Als de afdeling communicatie rechtstreeks onder de directie valt en daaraan rapporteert Communicatie als lijnfunctie: Als de afdeling communicatie onder een bepaalde dienst of sector binnen de organisatie valt Wat doet een communicatiemedewerker:      Adviseren en beleidsmatig Concerncommunicatie Marketingcommunicatie Interne communicatie Productie van communicatiemiddelen Hoofdstuk 3.

bewijs en toonzetting 2. Het is de ziel. Verschil tussen visie en missie: Een visie is een kijk op de wereld en missie is wat de organisatie wil bereiken.com . Factoren voor imagovorming:     Informele. Communicatie Communicatie is een goed middel op de persoonlijkheid van de organisatie te testen. verleden en toekomst van een organisatie omschreven. 3. de overtuiging en de opvattingen van de organisatie Missie De missie beschrijft welk doel de organisatie wil bereiken. Een sterke identiteit ontstaat onder andere door:     Een sterke persoonlijkheid Een speciale visie op de ‘mens’ of branche Externe communicatie die intern trots maakt De trots op eigen prestaties Persoonlijkheid van de organisatie is wat de organisatie karakteriseert. inter-persoonlijke communicatie Eigen ervaring Berichten in de media Betaalde communicatie Visie De visie is het referentiekader. Gedrag De meest bepalende uiting van de persoonlijkheid van een organisatie is meestal gedrag .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Identiteit Wat de organisatie is. het gedrag en de symboliek. en wat zij uitstraalt. Collectieve ambitie Wat inspireert en motiveert een organisatie (personeel) Corporate story Het heden.Stuvia. (kernwaarden) Voor het toetsen van de kernwaarden gebruik je de BBT-formule: BBT. het unieke. Imago Het beeld dat de publieksgroepen van de organisatie hebben.formule Belofte. Corporate identitymix De corporate identitymix is de persoonlijkheid die zich uit in de communicatie.

1 Issuemanagement Issuemanagement Kwestie waarbij ssprake is van een maatschappelijk schilpunt waarover een discussie wordt gevoerd Issueanalyse Analyseren van belangrijke en maatschappelijke thema’s die van invloed kunnen zijn op de organisatie (antennefunctie en monitoring) 4. elk product heeft een eigen merknaam en zelfstandig in hun communicatie. Symboliek Zorgt voor ‘het beeld’ van een organisatie en geeft aan waar een organisatie voor staat of voor wil staan. identiteit blijft zichtbaar (achmea & Unilever)  Monolitische identiteit Alles is één. signering.  Endorsed identiteit Moeder en dochterbedrijf. architectuur. kleding.Stuvia. Hoofdstuk 4. verpakking.com . . het logo. licht. de website etc. organisatie voert één merk en huisstijil voor de hele organisatie  Huisstijl De vorm die gegeven wordt aan de identiteit Vier huisstijl elementen:     Naam / Logo Kleur Typografie Beeldgebruik Huisstijldragers Website. geluid. Concerncommunicatie 4.2 Public affairs Public affairs Het managen van publieke ontwikkelingen en beïnvloeden van politieke besluitvormingen. interieur. Ontwikkelen van een corporate identity mix:     Staat in lijn met de missie & visie van de organisatie Sluit aan bij de kernactiviteit van de organisatie Authentiek en onderscheidend Spreekt verschillende doelgroepen aan Identiteitsstructuur Sluit aan bij de kernactiviteit van de organisatie  Branded identiteit Alles apart.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4. Symboliek bestaat uit zaken als de huisstijl.

) 4.4 Community relations Community relations Communicatie gericht op de directe omgeving van de organisatie (Gemeente. verenigingen etc.com . omwonenden.5 Crisiscommunicatie Crisiscommunicatie Communicatie rondom een acuut probleem dat kan leiden tot reputatieschade * belangrijkste doelgroep: De pers.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4.Organisatie adviseren Actoren De belanghebbende partijen die bij een issue betrokken zijn Factoren Zaken en ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie Lobbyen Relaties opbouwen met personen die invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen 4.Stuvia. Aanpak crisis  Crisisplan  Logboek  Contracten Middelen bij crisis       Persbericht Persconferentie Interviews Publieksinformatienummer Aparte website Q&A lijst (lijst met mogelijke vragen en antwoorden) .Ontwikkelingen in de samenleving signaleren .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Taken Public Affairs .Afwegingen maken of deze ontwikkelingen kansen of bedreigingen vormen voor de organisatie .

Zelfde niveau . Interne communicatie 5.com .Topdown – Bottom up .1 Interne communicatie Interne communicatie Een management instrument om bepaalde doelen te bereiken Hoofddoel interne communicatie Informeren en motiveren van medewerkers Belang interne communicatie     Sociale en technologische ontwikkelingen Goede werksfeer Flexibilisering Ziekteverzuim Gevolgen slechte interne communicatie:  Spanningen en conflicten  Geruchtencircuit  Trage terugkoppeling van werkvloer en leiding Interne publieksgroepen:         Directie Management Medewerkers Tijdelijke medewerkers Ondernemingsraad Commissarissen Partners Gepensioneerden 5.Lijncommunicatie .Stuvia.2 Communicatiestromen Communicatiestromen:      Verticaal Horizontaal Diagonaal Parallel Informeel .Niet langs vastgelegde structuur .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 5.Niet volgens officiële lijn .

Financiële communicatie Bouwen en onderhouden van relaties met kapitaalverschaffers.com .6 Middelen voor interne communicatie Soorten interne communicatie:       Intranet Personeelsblad Nieuwsbrief Mededelingenbord Directiebrief Sociaal jaarverslag Communicatie audit Onderzoek naar huidige communicatie waarbij ingezette middelen op hun effect en doelmatigheid worden geanalyseerd. regelingen en arbeidsvoorwaarden Motiverende informatie Is een positief werkklimaat realiseren 5.5 Communicatie bij veranderingen Communicatie bij veranderingen:  Strategie verandering  Structuurverandering  Cultuurverandering .Informatie Motiverende informatie Taakinformatie Zorgt ervoor dat de activiteiten op het juiste moment door de juiste persoon wordt gedaan.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5.Gemeenschappelijke normen en waarden veranderen 5. .3 Soorten informatie Soorten interne communicatie     Taakinformatie Beleidsinformatie P&O.Een wijziging in de opbouw van de organisatie .Stuvia.Een nieuw beleid dat van toepassing is op de koers van de organisati .informatie Informatie over procedures. *Werkschema’s Beleidsinformatie Betreft informatie over de gang van zaken in de organisatie en de plannen voor de toekomst * Doelen & strategie bedenken P&O.

Marketing.1 Marketingmix vijf P’s Marketingcommunicatie De consument tot aankoop aanzetten. 4.Merkbekendheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Arbeidsmarktcommunicatie Communicatie met potentiële medewerkers en partijen die voor het aantrekken van personeel van belang zijn.Aankoop.Merkkennis.Communicatie 6.Stuvia. 3. 5. De marketingmix bestaat uit 4 p’s :     Prijs Product Plaats Promotie  Personeel Stadia bij aankoop van een product 1.Tevredenheid . Hoofdstuk 6. 2. Merkvoorkeur.com .

. -> Merkvoorkeur creëren Volwassenheidsfase De vraag stagneert en de groei van de omzet neemt af. -> Merkkennis Groeifase De omzet en concurrentie stijgen snel. productvarianten.Stuvia. om aankopen te stimuleren op korte termijn.com .     Introductiefase Groeifase Volwassenheidsfase Eindfase Introductiefase Product wordt op de markt gezet . Het wordt zo sterk door de producent gepromoot bij winkeliers en vakhandel dat ze besluiten het te bestellen) Themacommunicatie Communicatie die wordt ingezet om de kennis en houding van de doelgroep op lange termijn positief te beïnvloeden. Er is nog geen sprake van hoge omzet en concurrentie. Actiecommunicatie Communicatie die gericht is op directe gedragsbeïnvloeding. Belangrijk is om het product goed te positioneren op de markt vergeleken met de concurrenten. Communicatie gericht op verbetering product. Pullstrategie De communicatie richt zich rechtstreeks op de eindgebruikers Pushstrategie De organisatie richt zich vooral op de tussenhandel bij communicatie (Een product/merk wordt door een kanaal naar afnemers geduwd. nieuwe verpakkingen en prijsverlagingen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6.2 Productontwikkeling Bestaande markt Nieuwe markt Bestaande producten Marktpenetratie Marktontwikkeling Nieuwe producten Productontwikkeling Diversificatie Productlevenscyclus Producten die verschillende fasen doorlopen.

Stuvia. DMU (Decision making unit): Tijdelijke of vaste groep mensen in een organisatie die zich bezig houdt met de beslissing over een grote aankoop. Merkpositionering Een match tussen identiteit (Merk) .business communicatie (b-to-b) Hierbij gaat het om de communicatie van een organisatie die gericht is op andere organisaties.To.4 Merken Basisfuncties van een merknaam:  Zorgt voor bekendheid  Opbouwen van een emotionele band  Het herinnert klanten eraan om het opnieuw te kopen Branding Het consistent uitdragen van de gewenste merkidentiteit 6.B communicatie Business.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. Mate van belangrijkheid communicatie instrumenten: Consumentenmarkt Reclame Sales promotion Persoonlijke verkoop Public relations B-to.com . functionele eigenschappen benadrukt Transformationele positionering Bij transformationele positionering wordt een merk verbonden met waarden.B. emoties of een levensstijl van de consument . relevantie(Doelgroep) en onderscheid(Concurrentie) Vormen van positionering:     Informationele positionering Transformationele positionering Tweezijdige positionering Uitvoeringspositionering Informationele positionering Bij informationele positionering worden de concrete.markt Persoonlijke verkoop Sales promotion Reclame Public relations 6.5 positionering Positionering Het zoeken naar een onderscheidende plaats voor de consument.to.3 B.

kleinschalig en gericht toe met acties die impact hebben. (Internal branding betekent dat de organisatie intern marktgericht wordt gemaakt om de externe positie te versterken) 6. . Ook intern moet het merk lading krijgen. helderheid. Free publicity bij guerrillamarketing Bij guerrillamarketing is het essentieel dat je een foto of filmpje van de actie maakt en naar verschillende media stuurt.mondreclame. Guerrillamarketing moet een vertaling zijn van de kernwaarden van het merk naar de juiste doelgroep. Doel: Free Publicity en mond.bereik. Medewerkers moeten fan zijn van hun eigen organisatie.6 Internal Branding Internal branding Een merk moet niet alleen extern beleefd worden.7 Guerrillamarketing Guerrillamarketing Bij guerrillamarketing sla je eenmalig.com . relevantieDe vijf o’s van guerrillamarketing van Wil Michels:      Origineel Onverwacht Opmerkelijk Onvergetelijk Onconventioneel (zoekt nieuwe vormen .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Uitvoeringspositionering Uitvoeringspositionering creëert onderscheid door de uitvoering van de campagne 6.Stuvia.op.

De vijf P’s en de marketingcommunicatiemix Internet Direct marketing Sales Promotion Persoonlijke verkoop Beurzen Winkelcommunicatie Sponsoring Marketing-PR Marketingmix Product Plaats Promotie Prijs Personeel MarketingCommunicatiemix Crossmediaal Mediastrategie waarbij de ontvanger van een communicatiemiddel naar het andere wordt gelokt. 7.1 De instrumenten Marketingcommunicatiemix De middelen die ingezet kunnen worden om de marketingcommunicatie in te vullen.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7.com . Marketing.2 Reclame Reclame Betaald ruimte inkopen bij een medium . 7.communicatie instrumenten.

actueel.Stuvia. SIRE Corporate advertising De beeldvorming van de organisatie staat centraal. Negatieve berichten worden door de pers extra benadrukt. De teksten en acteurs worden aangepast. wereldwijd en 24 uur per dag beschikbaar. .Efteling kaartjes bij ah. Dit is nodig omdat 2 soorten corporate advertising: Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie haar standpunt geeft over een actueel onderwerp (bestrijden files) Advocay advertising Hierbij verdedigt de organisatie zich (Legt issue uit) 7.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Doel van reclame Top of awareness opbouwen (Als eerste of tweede merknaam in een productcatogorie bij de consument opkomt)  Merkbekendheid  Merkvoorkeur  Merktrouw Reclame strategieën  De globale strategie  De adaptie strategie  De differentiatie strategie De globale strategie Communicatie door een organisatie waarbij in alle landen wordt gekozen voor hetzelfde concept De adaptie strategie Het basisconcept is gelijk. Differentiatie strategie Het creatieve concept en de uitwerking is per land anders Soorten reclame  Collectieve reclame  Combinatie reclame  Ideële reclame Aanbieders of een bedrijfstak ontwikkelen samen één campagne Twee merken die niet met elkaar concurreren maken samen reclame vb. daarom moet de organisatie ook zelf adverteren.com .3 Internet Internet Internet is snel. Maatschappelijk verantwoorde reclame vb.

4 Direct marketing Direct marketing Communicatie die meteen wordt afgestemd op de doelgroep (zonder tussenschakels)     Direct mail Telefonisch verkoop E-mail SMS Direct mail Een op naam gestelde brief. Customer relationship management.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Functies van internet:      Uitwisseling van informatie Verkooptransacties Distributie Informatieproducten Ontspanning Een goede website bezit:     Logische domeinnaam Past binnen het creatieve concept Persoonlijke website Interactieve website Voordelen internet Nadelen internet Interactiviteit mogelijk Onderhoud kost tijd en geld Combi informatie opvragen.Stuvia. Het onderhouden en versterken van klantrelaties . Voordelen direct mail Besparing op de kosten Goede afstemming op wensen van de klant Direct zicht op de resultaten Nadelen direct mail De kwaliteit van het adressenbestand bepaalt het succes Opzetten en bijhouden databestand is arbeidsintensief Verwerken van Response neemt veel tijd CRM .com .commerce Kopen en verkopen via internet 7. bestellen en betalen Zender is afhankelijk van het zoekgedrag van de ontvanger Snel en actueel Altijd beschikbaar en te raadplegen in eigen tempo E.

 Potentiële klanten benaderen  Bestaande relaties onderhouden .7 Beurzen Beurzen Evenementen waarbij de organisatie tegen betaling een standruimte huurt om haar product of dienst te presenteren. Winkelverkoop Duurdere consumentaankopen (auto’s & keukens) B-to-B Nadelen persoonlijke verkoop Hoge kosten per product Arbeidsintensief Succes is afhankelijk van accountmanager Voordelen persoonlijke verkoop Informatie afstemmen op individu Weerstanden zijn gemakkelijk weg te nemen Mogelijkheid tot beïnvloeding 7.5 Sales promotion Sales promotion Een meestal tijdelijk prijsvoordeel of een tijdelijke verhoging van de waarde of extra inhoud Doel sales promotion De omzet op korte termijn verhogen  Price promotion (prijsverlaging)  Product promotion (Inhoud verhogen voor dezelfde prijs)  Joint promotion ( Sales promotion door twee of meer organisaties tegelijk) Voordelen Sales promotion Verhoogt snel de naamsbekendheid Resultaat is meetbaar Stimuleert probeeraankopen Nadelen Sales promotion Veel prijsacties tasten het merk aan Minder marge op de producten Succes is van korte duur 7.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Kernelementen CRM  Database  Marketing  Organisatie & Communicatie 7.6 persoonlijke verkoop Persoonlijke verkoop Direct contact tussen onderneming en afnemer.com .Stuvia.

9 Sponsoring Sponsoring Zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor in ruil voor (financiële) middelen communicatiemogelijkheden van de gesponsorde krijgt Doel van sponsoring      Naamsbekendheid verhogen Versterken van het imago Opbouwen en onderhouden van relaties Tonen van maatschappelijke betrokkenheid Motiveren van eigen medewerkers Soorten sponsoring  Sportsponsoring  Kunst. 7.PR Marketing-PR Gratis promotie verkrijgen .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Soorten beurzen:     Horizontale beurzen Verticale beurzen Publieksbeurzen Trade marts (één branche vb. Autorai) (Verschillende branches vb. Huishoudbeurs) (Permanente exposities met een breed aanbod) 7.en cultuursponsoring  Sociale sponsoring Voordelen sponsoring Het geeft een merk lading (Voetbal) (Heineken Music hall) (Ronald Mcdonald huis) Nadelen sponsoring Werkt indirect door op de verkoop Effect is moeilijk meetbaar Fundraising Een actie de een onderneming onderneemt met het doel geld bijeen te brengen voor het realiseren van een bepaald doel.Horecava) (doelgroep en aanbod heel divers vb.8 Winkelcommunicatie Winkelcommunicatie Staat voor alle vormen van marketingcommunicatie in en om een winkel Voordelen winkelcommunicatie Communicatie op het punt waar aankopen plaatsvinden Nadelen winkelcommunicatie Consument krijgt een overload aan informatie 7.com . meestal met een sociaal of cultureel karakter.10 Marketing.

com .en externe analyse.1 Interne analyse . 9. Communicatieonderzoek.Persconferentie Doel: Positieve media aandacht Voordelen Marketing-PR Geloofwaardig Lage kosten Groot bereik Nadelen Marketing.PR Effecten zijn moeilijk meetbaar Organisatie is afhankelijk van berichten in de pers Hoofdstuk 8.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Middelen: .Persbericht . Interne.Stuvia. Hoofdstuk 9.

Bepalend voor de structuur:  De mate van centralisatie ( Centrale of decentrale planning)  De mate van formalisatie ( Veel of weinig regels en procedures)  De mate van specialisatie ( Veel of weinig sub-taken en groepen) 3 Soorten organisatiestructuren:  De lijnorganisatie  De projectorganisatie  De matrixorganisatie (Medewerker heeft één directe leidinggevende door wie hij wordt aangestuurd) ( Wanneer projectmatig werken in een structuur wordt vastgelegd) ( Organisatievorm waarbij medewerkers aansturing krijgen van meer dan één leidinggevende) Leiderschapsstijl Bepalend voor de organisatiecultuur en de wijze van communiceren Leiderschapsstijlen     Autoritaire stijl (Medewerkers hebben weinig tot geen invloed) Consultatieve stijl (Het management vraagt advies aan een aantal medewerkers) Management by objectives (Het management bemoeit zich niet met details Situationeel leiderschap (Manager past zich aan. Organisatiestructuur Geheel van waarden en normen die organisatie gemeenschappelijk heeft.Analyse Sterkte.2 Externe analyse Marktposities:  Monopolie  Oligopolie  Volledige mededinging ( Één aanbieder op de markt) (Enkele aanbieders die de markt domineren) ( Veel aanbieders) SWOT.3 Organisatiestructuur.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 9. 9. aan de situatie) . kansen en bedreigingen. Confrontatiemix De confrontatiemix geeft een overzicht van mogelijke strategieën aan de hand van de SWOT-analyse. Benchmarketing Regelmatig vergelijken van de eigen prestaties met die van de toonaangevende concurrenten of van leidende organisaties in andere sectoren.Stuvia. zwakte.

10. houding en gedrag) . marktaandeel en concurrentie) ( Gericht op kennis.3 Vaste onderdelen communicatieplan Doelgroepen Analyse Doelstellingen Boodschap Strategie Concept Communicatiemiddelen Tijdsplanning Evaluatie Budget 10.Stuvia.5 Doelgroepen Doelgroep Publieksgroepen heb je.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 10.1 vierfasen model     Analyse Strategie Uitvoering Evalueren (wat is het communicatieprobleem) (Hoe wil je het aanpakken) (Hoe ga je het doen) (Wat is het effect) 10.com . (Doel van de organisatie bereiken) (Gericht op omzet. doelgroepen kies je Segmenteren Het verder onderverdelen van doelgroepen       Geografie Demografie Socio. Communicatieplan.economie Psychografie Fase in de levenscyclus Naar gebruik/verbruik Doelstellingen  Ondernemingsdoelstellingen  Marketingdoelstellingen  Communicatiedoelstellingen Communicatie-effecten  Kennis  Houding  Gedrag Communicatiestrategie Keuzes over en met welke boodschap en met welke middelen aan wie wordt gecommuniceerd en wanneer.

Middelen .Planning Communicatiekruispunt vvan Betteke Ruler Informeren Eenrichting bekendmaken Dialogiseren Tweerichting Bekendmaken Overreden Eenrichting Beinvloeden Formeren Tweerichting Beïnvloeden Boodschap Wat je wilt overbrengen op je doelgroep Propositie De belofte aan de klant. en wat kunnen we volgende x beter doen .doelgroep . Soorten concepten     Het effectenconcept Het vergelijkingsconcept Het explicatieconcept Het associatieconcept .Stuvia. geeft weer wat het merk voor de afnemer kan betekenen.Kritisch kijken naar hoe alles is verlopen .Resultaat na aankoop product .Boodschap .Wat is het effect geweest.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vragen:     Met wie wil je communiceren Wat ga je communiceren Hoe wil je communiceren Wanneer ga je wat communiceren .com .Verband leggen tussen merk en iets anders (parfum en vrouwen) Evaluatie  Effectenevaluatie  Procesevaluatie  Centrale vragen . (op één aspect de nadruk leggen)     Overtuigend Onderscheidend Geloofwaardig Maatschappelijk aanvaardbaar Concept Een creatief idee dat het uitgangspunt vormt voor een communicatie uiting.Bepalen wat met communicatie bereikt is .Merken tegen elkaar afzetten .

Trouw etc) . NRC Next.Stuvia.(tijdschrift) 12.1 Medialandschap Medialandschap  Visuele media  Auditieve media  Audio visuele media 12. Telegraaf.2 Persbureaus Persbureaus Een persbureau verkoopt informatie aan zijn klanten. (Spits.3 Dagbladen en huis-aan-huisbladen Dagbladen Landelijke dagbladen zijn gratis en worden over het hele land verspreid.com . Media. 12.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 12.

bioscoop en radio Televisie Snel middel om naamsbekendheid te creëren en een grote doelgroep te bereiken Bioscoop Sterk middel om doelgericht te communiceren Radio Goed inzetbaar om de naamsbekendheid te vergroten .5 Televisie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Huis-aan-huisbladen Verschijnen eenmaal per week. 12.Stuvia.com . Ze worden gratis verspreid binnen een beperkt gebied.4 Tijdschriften en vakbladen Tijdschriften Richten zich op specifieke interessegebieden en hobby’s Vakbladen Richten zich op een speciaal onderwerp of vakgebied 12. (lokaal nieuws) Via huis-aan-huisbladen bereik je ook mensen die geen krant lezen.

com .Merk komt in beeld tijdens programma .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Reclame buiten de reclameblokken om:      Billboarding Product placement Inscript sponsoring Price sponsoring Programma participatie tuin. eigen huis en .Merk stelt de prijzen voor een spelprogramma beschikbaar – programma wordt samen met het merk gemaakt. vb.Korte vermelding voor of na programma sponsor . .Stuvia.Merk maakt deel uit van het script .

De mate waarin het medium in staat is een specifieke boodschap .Reclame op bussen en treinen  Evenementgebonden media.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Buitenmedia  Vaste buitenmedia .Abri.8 Crossmedia Crossmedia Via een communicatiemiddel lok je de doelgroep naar een ander medium. Kosten per duizend .Kosten per duizend mensen 5. Communicatievermogen . sponsoring 12. 12. Oplage .Aantal mensen die een medium lezen/ kijken 3. Bereik . Vijf G’s van Virals:      Gek Grof Geil Grappig Gewelddadig 12.Stuvia.Aantal exemplaren 2.9 Mediaselectie Criteria voor mediaselectie (Keuze van media die voor een campagne worden ingezet) 1. Dekking .Stadionborden.com .7 Digitale media Virals Online filmpjes die door de doelgroep naar elkaar worden gestuurd. bushokjes met reclame  Bewegende buitenmedia .Aantal bereikte mensen delen door je gehele doelgroep 4.

vooraf testen . vanwege montage .  Maak afspraken over of je het interview vooraf mag lezen Radio-/tv-interview:  Woordkeuze & stemgeluid zijn erg bepalend. internet External facing De ontvanger van de boodschap heeft geen invloed op het tempo en de volgorde waarin hij de boodschap ontvangt.achteraf effect meten .vooraf en achteraf testen Internal facing De ontvanger bepaalt zelf de tijd en het tempo waarmee hij de boodschap ontvangt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. Bioscoop.3 Interview Telefonisch interview: Interview over de telefoon brengt veel risico’s met zich mee:  Je wordt overvallen op een moment dat je met andere zaken bezig bent. Budget Testen en evalueren  Pretest  Posttest  Nulmeting over te brengen.Stuvia. Hoofdstuk 13. Omgaan met de pers 13. Contractfrequentie 7.com .  Verpak de kernboodschap in ieder antwoord. 1 nieuwswaarde d 13. .Het aantal malen dat de doelgroep in aanraking komt met het medium in een bepaalde periode .  Ook weet je niet zeker wie er aan de andere kant van de lijn zit Tips:  Vraag de naam van de journalist + telefoonnummer en zeg dat je zo snel mogelijk terugbelt  Vraag om een persoonlijk gesprek. zo kun je zien of de journalist begrijpt wat je zegt.

com .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal .Stuvia.com .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->