P. 1
Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht"

Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht"

|Views: 26|Likes:
Published by Stuvia.com
dit is een samenvatting van het boek "De Kern van het Ondernemingsrecht" van Kroeze e.a. door middel van uitleg van wetsartikelen, aantekeningen van hc en werkgroepen is dit een goed leermiddel om je voor te bereiden op je tentamen ondernemingsrecht!
dit is een samenvatting van het boek "De Kern van het Ondernemingsrecht" van Kroeze e.a. door middel van uitleg van wetsartikelen, aantekeningen van hc en werkgroepen is dit een goed leermiddel om je voor te bereiden op je tentamen ondernemingsrecht!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/25/2013

$6.55

USD

pdf

Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht

"
door

HBOxRechten

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

SAMENVATTING ONDERNEMINGSRECHT
Gebaseerd op: De Kern van het Ondernemingsrecht, tweede druk. Hoorcolleges en Werkgroepen Ondernemingsrecht

Na de meeste artikelen schrijf ik de voorwaarden eronder. Deze zijn aangegeven met V1 etc.

HOOFDSTUK 1 – ONDERNEMINGSVORMEN.
In het ondernemingsrecht zijn drie hoofdthema‟s te vinden: - Hoe steekt de interne structuur van een onderneming in elkaar  organisatierecht. - Wie kunnen voor de onderneming transacties afsluiten  vertegenwoordiging. - Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming uitgewerkt. Ondernemingen zijn gericht op het behalen van economische voordelen: winst. Vooral rechtsvormen komen in aanmerking om de winst uit te delen aan de participanten in de onderneming. 1. De Besloten Vennootschap (BV) Artikel 2:175 BW geeft een omschrijving van een bv: De besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. V1 – een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal: kapitaalvennootschap. V2 – aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. V3 – aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor wat in de naam van de vennootschap wordt verricht. V4 – kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag boven het bedrag wat hij aan aandelen heeft. Bij de oprichting moet de bv een minimum kapitaal inbrengen: artikel 2:178 lid 2 BW. Het maatschappelijk en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan moeten bij de oprichting ten minste het minimumkapitaal bedragen dat bij koninklijk besluit is vastgesteld. V1 – het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste en het gestorte kapitaal samen moeten het minimumkapitaal bevatten. V2 – dit is bij KB vastgesteld, momenteel op €18,000

1

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Artikel 2:178 lid 1 BW stelt ook dat het in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal niet in 1 aandeel verdeeld mag zijn maar in meerdere moet. Het mag echter wel in handen zijn van één aandeelhouder: de eenpersoons-bv wordt dat genoemd. Aandelen vervullen een aantal belangrijke functies binnen een bv: - Een middel om vermogen aan te trekken.  een aandeelhouder brengt vermogen in de onderneming in ruil voor een of meerder aandelen tegen de nominale waarde of meer. De nominale waarde van een aandeel staat in de statuten vermeld. - Een aandeel bezitten geeft je stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.  artikel 2:228 BW. Het aandeel heeft dus een zeggenschapsfunctie. - Winstverdelingsfunctie.  ieder aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst van een BV (artikel 2:216 BW). Deze winst heeft dividend. Een BV is besloten  de door de BV uitgegeven aandelen staan op naam en de overdracht van deze aandelen kan niet zomaar plaatsvinden. (artikel 2:175 lid 1 tweede volzin BW). Artikel 2:195 BW bevat de blokkeringsregelingen met op welke wijze de overdracht van aandelen in een BV beperkt moeten worden. In artikel 2:194 BW staat: Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning op betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. V1 – een bv heeft een aandeelhoudersregister. V2 – daarin staan allerlei gegevens van de aandeelhouders. Zo weet de bv wie er allemaal aandeelhouder zijn in de bv. De rede dat veel mensen voor een bv kiezen is dat de aandeelhouders (en de bestuurders) in beginsel niet aansprakelijk zijn voor hetgeen in naam van de bv is verricht. (artikel 2:175 lid 1 BW) De wetsartikelen die betrekking hebben op de bv: - Artikel 2:175 t/m 2:274 BW – speciale bv bepalingen - Artikel 2:1 t/m 2:25 BW – algemene bepalingen - Artikel 2:308 t/m 2:359 BW – juridische fusie - Artikel 2:334a t/m 2:334ii BW – juridische splitsing - Artikel 2:335 t/m 2:359 BW – geschillen en enquête - Artikel 2:360 t/m 2:446 BW – bepalingen omtrent jaarrekeningen. Naast de wet wordt de bv ook geregeld in haar statuten. De statuten zijn door de oprichters/aandeelhouders van de bv zelf opgestelde regels voor haar organisatie. Bij de oprichting van de bv moeten de statuten worden vastgesteld: artikel 2:177 BW. “de akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap. De statuten van een bv liggen door iedere geïnteresseerde op het kantoor van het handelsregister ter inzage  artikel 2:180 BW. 2. De Naamloze Vennootschap (NV)
2

com . Stille en openbare vennootschap --4.000 en bij een nv is het €45.Artikel 2:118 BW – stemrecht “naamloze vennootschap” kan voor verwarring zorgen omdat een nv wel aandelen op naam kan uitgeven. (artikel 2:80a/191a BW). 3 . .De oprichting van een stille en openbare vennootschap is in beginsel vormvrij.Artikel 2:80 BW – aantrekken van vermogen . Regeling van de inbreng: . Deze beperking kan niet zodanig zijn dat zij de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken etc.Het nominale bedrag van een aandeel moet op het aandeel worden gestort (artikel 2:80/191 lid 1 BW). Het is voor een nv niet verplicht om een blokkeringsregeling te hebben. dit is de vinden in artikel 2:67 lid 2 BW: “het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal moeten ten minste het minimumkapitaal bedragen. namelijk €45. . zie artikel 2:82 BW: “de statuten bepalen of aandelen op naam of aan toonder luiden”. 3.  artikel 2:64/2:175 lid 2 BW. Verschillen in oprichting: . Het minimumkapitaal bedraagt vijfenveertig duizend euro. Verschillen tussen de nv/bv enerzijds en de stille/openbare vennootschap anderzijds. . (artikel 2:64 BW). Een nv kan aandelen verhandelen via Euronext Amsterdam mits de nv beursgenoteerd is.” Net als in een bv heeft een nv ook een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal  kapitaalassociatie. Op aandelen kan zowel in geld als in natura worden gestort. Euronext wil een beursnotering met aandelen die vrij overdraagbaar zijn (in tegenstelling dan bij een bv dus).Bij de stille en openbare vennootschap geldt geen strakke wettelijke regeling van de inbreng.” Er moet echter wel een register bijgehouden worden door het bestuur met de namen van de aandeelhouders van de aandelen op naam  artikel 2:85 BW. Het is wel zo dat elke vennoot iets moet inbrengen.000. Afspraken tussen de vennoten bepalen over de inbreng. Minimumkapitaal .Bij een bv is dat €18. Het minimum kapitaal voor een nv is hoger dan die van een bv.De oprichting van een nv of bv moet bij notariële akte geschieden en er is een verklaring van geen bezwaar nodig voor de MvJ.De stille en openbare vennootschap kennen geen minimale inbreng.Artikel 2:105 BW – winstverdeling .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er zijn in Nederland een stuk minder nv‟s dan bv‟s.000. Volgens artikel 2:87 BW:“bij de statuten kan de overdraagbaarheid van aandelen op naam worden beperkt. .Stuvia.

Een rechtspersoon kan ook vermogensrechtelijke handelingen verrichten. Jaarrekening . “de bepalingen van de vorige titel (titel 2: verenigingen) zijn. 5. De coöperatie is een ondernemingsvorm die tussen een nv en een bv en een stille en een openbare vennootschap in zit. Voor de stille en de openbare vennootschap geldt dit niet. Een rechtspersoon is dus net als een mens een rechtssubject. De coöperatie is opgezet als een vereniging. op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij van toepassing. o De schuldeisers moeten zich niet met succes verzetten tegen de terugbetaling. Maar deze aansprakelijkheid kan in de statuten geheel of gedeeltelijk worden weggeschreven.  artikel 2:56 lid 1 BW.De terugbetaling van bedragen die door een nv of bv op een uitgegeven aandeel zijn gestort is alleen toegestaan na drie stappen: o Een zware formele procedure: artikel 2:99/208 BW o Gepubliceerd in het handelsregister en in een landelijk dagblad: artikel 2:100/209 lid 1BW.  Artikel 2:26 lid 3 BW = een vereniging mag geen winst onder haar leden uitkeren. dat mag een coöperatie volgens artikel 2:53a BW wel. Een bv moet op zijn minst een aandeelhoudersvergadering en een bestuur hebben. Winstuitkering . . Combinatievormen: concern --7.Artikel 2:53 t/m 2:64j BW Een vereniging mag geen winst uitkeren.Stuvia.Een nv en een bv kunnen onder omstandigheden gemaakte winst niet uitkeren (artikel 2:105/216 lid 2 BW). Artikel 2:100/209 lid 2 t/m 6 BW. met uitzondering van artikel 2:26 lid 3 en artikel 44 lid 2 BW. 4 . Artikel 2:55 BW bepaald dat de leden van de coöperatie in geval van ontbinding aansprakelijk zijn tegenover de coöperatie voor haar tekort. Een rechtbank kan op vordering van een belanghebbende of het openbaar ministerie een coöperatie ontbinden.De nv en de bv moeten een jaarrekening opmaken. Tussenvormen: de coöperatie. In de statuten kan staan dat er ook een raad van commissarissen en een vergadering van een groep bijzondere aandeelhouders. Rechtspersoon Rechtspersoonlijkheid heeft als belangrijkste gevolg dat de rechtspersoon zelf drager van rechten en plichten is. (artikel 2:21 lid 3 BW). veststellen en openbaar maken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Terugbetaling van de inbreng . indien deze zich niet aan dit voorschrift houdt.  Artikel 44 lid 2 BW = bevoegdheden van het bestuur.com . 6.

NV en BV Verklaring van geen bezwaar = geschrapt. Publiekrechtelijke rechtspersonen: De Staat. Voor de stichting geldt een ledenverbod: artikel 2:285 lid 1 BW. De rechtspersoon kan wel naar de buitenwereld toetreden om contracten te sluiten uit naam van de onderneming zelf maar hij heeft hiervoor wel een vertegenwoordiger nodig die naar voren treed. 9. Dus als de onderneming dreigt failliet te gaan dan is de eigenaar aansprakelijk ook met zijn privévermogen. besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.Stuvia. De formele eisen voor het oprichten van een rechtspersoon: 5 . Eenmanszaak Een eenmanszaak is een onderneming waarbij de eigenaar van de onderneming aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming zowel privé als zakelijk. 8. 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het vermogen van een rechtspersoon is zijn eigen vermogen. De kern van dit hoofdstuk is dat privaatrechtelijke rechtspersonen in beginsel bij notariële akte dienen te worden opgericht. bezitten rechtspersoonlijkheid. naamloze vennootschappen. Artikel 2:1 t/m 2:3 BW melden wie allemaal rechtspersoon kan zijn. Het handelen van een rechtspersoon hangt uiteraard af van mensen van vlees en bloed. de gemeenten. Notariële akte van oprichting: artikel 2:64/175 lid 3 BW. coöperaties. Als de vereniging of stichting een winstuitkering doet in strijd met artikel 2:26 lid 3 en artikel 2:285 lid 3 BW dan kan op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende de stichting of vereniging ontbonden worden. Privaatrechtelijke rechtspersonen: Verenigingen. Vereniging en stichting De vereniging en de stichting zijn minder goed als ondernemingsvorm dan de hiervoor besproken vormen: de vereniging en de stichting mogen namelijk geen winst aan leden uitkeren. HOOFDSTUK 2 – OPRICHTING.com . de waterschappen. Het EVRM geldt ook voor rechtspersonen. Dat is uitsluitend verhaalsobject voor de schuldeisers van een rechtspersoon. alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend.  artikel 2:21 lid 3 BW. onderlinge waarborgmaatschappijen. de provincies.

2:177 BW) Een BV en een NV hebben een bankverklaring en een accountantsverklaring nodig als controle op het minimum te storten kapitaal: heeft de ondernemer dit geld wel in huis? o Artikel 2:93a BW o Artikel 2:203a BW - Bankverklaring = verklaring van de bank dat je daadwerkelijk het minimum kapitaal hebt gestort op de rekening van de onderneming. Artikel 2:93/203 BW probeert de vennootschap te beschermen tegen de verplichtingen die hij is aangegaan voor het moment van oprichten. o Inschrijving handelsregister voor een BV = artikel 2:180 BW o Inschrijving handelsregister voor een NV = artikel 2:69 BW o Artikel 5 Handelsregisterwet voor beide.o. Inhoudelijke eisen voor het oprichten van een rechtspersoon: .Er zijn geldige oprichtingshandelingen (handelsregister en statuten) o Statuten = regels die gelden voor de interne organisatie (doelomschrijving van een onderneming) Organisatie voldoet aan wettelijke voorwaarden = startkapitaal o NV = €45. Dit heet preconstitutief handelen. Accountantsverklaring = een verklaring van een accountant om te kijken of jij genoeg kapitaal hebt in natura zodat je het niet hoeft te storten maar toch je startkapitaal hebt. er is sprake van onbevoegde vertegenwoordiging  preconstitutief handelen.com . zoals een akte van oprichting of ze zijn nog niet ingeschreven in het handelsregister.000 o BV = €18. 6 . Voordat een onderneming is opgericht wordt er vaak gehandeld in naam van de nv of bv in oprichting (i.o.000 Statuten die voldoen aan wettelijke eisen (artikel 2:66 jo. terwijl hij nog niet tot stand is gekomen.. maar het is geen voorwaarde voor het ontstaan van een rechtspersoon. Op dat moment handelt men uit naam van de bv of nv i. NB – inschrijving in het handelsregister is verplicht. De eerste fase van preconstitutief handelen is dat er nog iets ontbreekt aan de nv of bv i.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Notariële akte van oprichting o Notariële akte NV = artikel 2:64 BW o Notariële akte BV = artikel 2:175 lid 2 BW o Notariële akte Coöperatie = artikel 2:53 BW o Notariële akte Stichting = artikel 2:286 BW Uitzondering: informele vereniging (vormvrij!)  artikel 2:26 lid 2 BW.).o.

kan de rechter desverzocht toestaan dat dit niet wordt vereffend.Stilzwijgend: uit de statuten blijkt dat de onderneming de handelingen bekrachtigd. Er zijn minstens twee personen nodig om een coöperatie op te richten.Uitdrukkelijk: het wordt aangegeven dat ze de handelingen bekrachtigen. 3. hier is echter wel rechtelijke toestemming voor vereist: “Indien alsnog een rechtspersoon wordt opgericht ter opvolging in het vermogen.  artikel 2:53 lid 1 BW en artikel 2:54 lid 1 BW. meerzijdige rechtshandeling tot stand worden gebracht  artikel 2:26 lid 2 BW.en een ontstaansgebrek: 1. aangaan van preconstitutieve rechtshandelingen bv doorstaat de periode in oprichting. Op dat moment bekrachtigd de onderneming deze handelingen . doch dat het in die rechtspersoon wordt ingebracht. Niet-bestaande rechtspersonen Volgens artikel 2:4 lid 1 BW is er geen sprake van een bestaande rechtspersoon als er een bij een notaris ondertekende notariële akte is.” Het verschil tussen een oprichtings. 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De tweede fase van het preconstitutieve handelen is dat de onderneming alles heeft wat hij nodig heeft: de notariële akte van oprichting is gepasseerd en hij staat ingeschreven in het handelsregister. (artikel 2:4 BW) 7 . Dus als er ondanks dat het een niet bestaande rechtspersoon of coöperatie is er kapitaal is opgebouwd.com . indien die rechtspersoon in een bij die akte gemaakte uiterste wilsbeschikking in het leven zou zijn geroepen. “Een rechtspersoon ontstaat niet bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte voor zover door de wet voor de totstandkoming vereist.o.Stuvia. “een stichting moet worden opgericht bij notariële akte”. . Coöperatie. Informele vereniging: een vereniging kan bij vormvrije. Vereniging en stichting De stichting dient bij notariële akte te worden opgericht (artikel 2:286 lid 1 BW). bekrachtiging van preconstitutief handelen periode van bv of nv i. Het ontbreken van kracht van authenticiteit aan een door een notaris ondertekende akte verhindert het ontstaan van de rechtspersoon slechts. 4. dan wordt de rechtspersoon of coöperatie behandeld alsof zij ontbonden is. Ontstaansgebreken. Een coöperatie moet worden opgericht door een meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte. Lid 5 biedt weer een uitweg voor het vereffenen van het vermogen.” Lid 4 zegt: “Het vermogen wordt vereffend als dat van een ontbonden rechtspersoon in de voorgewende rechtsvorm. Een coöperatie kan dus niet door een persoon worden opgericht.”.

Wilsovereenstemming is voldoende.  een pseudo rechtspersoon of vennootschap.v. Artikel 2:21 BW lid 1 sub a BW: .v. (artikel 2:21 BW) Er is sprake van een inbreuk op de inhoudelijke eisen dus de rechtspersoon bestaal wel. Het nieuwe bv-recht. Oprichtingsgebreken. 6.Vennootschap onder firma (artikel 16 e. Dit doet een vereffenaar. Waarschijnlijk wordt het minimumkapitaal van een bv uit artikel 2:178 lid 2 BW geschrapt en daarmee ook automatisch de bankverklaring van artikel 2:203a BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een notariële akte ontbreekt als hij verplicht was.Op verzoek ontbindt de rechtbank de rechtspersoon .Samenwerking . Er moet wel sprake zijn van: .Commanditaire vennootschap (art 16 e. 8 .Daarna vereffening van het vermogen (artikel 2:19 BW) NB: de rechtbank kan een termijn gunnen om het oprichtingsgebrek te herstellen (artikel 2:21 lid 2 BW)  “de rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet. Het zijn consensuele overeenkomsten. 5. vereniging of stichting is minder gecompliceerd dan die van een nv of een bv.Inbreng .com . Er is wel vermogen: Het vermogen wordt vereffent ex. 2. Er zijn 3 soorten personenvennootschappen: . Preconstitutief handelen bij andere rechtspersonen dan een nv of een bv. Personenvennootschap.Maatschap (7A:1655 BW) . indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet”. De wetgever verwacht gunstige economische effecten aangezien de hoge kosten die nu gepaard gaan met het oprichten van een bv verdwijnen. Er wordt dan ook veel minder preconstitutief gehandeld. De oprichting van een coöperatie. WvK) . artikel 2:4 BW Alle financiële en administratieve handelingen ga je afwikkelen.Verdeling van voordeel 7. dus de rechtspersoon bestaat niet.Stuvia. De vereffenaar gaat het gehele vermogen van de onderneming afwikkelen: hij zorgt dat de rechtspersoon doet wat hoorde. WvK) Het oprichten van een personenvennootschap is vormvrij.

1. Ingehouden winst. Niet volgestorte aandelen: Niet volgestorte aandelen is als de bv en de nemer afspreken dat niet direct de gehele nominale waarde gestort wordt. Dit kan omdat de vennootschap een rechtspersoon is die volgens artikel 2:5 BW met een natuurlijke persoon gelijk staat.00 de nemer en de bv komen overeen op €15. Als de bv en de nemer overeenkomen dat er meer dan het nominale bedrag gestort moet worden. zie artikel 2:204a en 204b BW. echt alleen als de vennootschap het ook wil. 9 . van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.Stuvia.00 wordt agioreserve.”. de €10. en de €5. Het bedrag dat de nemer op het aandeel stort is vanaf dan van de vennootschap. In de wet is niet geregeld welk orgaan bevoegd is om de niet volgestorte aandelen te innen.00 wordt eigen vermogen van de bv. dan is het bedrag boven het nominale bedrag de agio voor de bv. Bedongen kan worden dat een deel. In het geval van faillissement is de curator of de vereffenaar bevoegd om de niet gedane stortingen op aandelen uit te schrijven en deze ook te innen vermeld artikel 2:193 BW. Meestal is dit in de statuten van de bv vermeld. De aandeelhouder kan niet tegen de zin van de onderneming in de vorderingen met elkaar verrekenen. statuten vermelden de nominale waarde: €10. Volgens artikel 2:191 lid 2 BW is het toegestaan om tot een wilsovereenstemming tussen de nemer en de bv te komen. Dit kan in het geval dat de nemer zijn aandelen nog niet volgestort heeft en dat de bv de nemer nog geld verschuldigd is. In artikel 2:191 lid 1 BW staat: “Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. 2. Dit houdt in dat de nemer tenminste 25% van het nominale bedrag moet storten bij het aannemen van het aandeel.com .00 de €5. ten hoogste drie vierden. Als de bv rechthebbende is op het geld dan behoort het tot het eigen vermogen van de onderneming maar als de bv geld leent (bijvoorbeeld bij een bank of een niet afbetaalde leverancier) dan behoort het geld tot het vreemd vermogen. Stortingsplicht op aandelen bij een bv Een bv creëert voornamelijk eigen vermogen door het uitgeven van aandelen. Artikel 2:191a BW gaat er van uit dat er geld op de aandelen wordt gestort. Maar er kan ook in natura gestort worden. verduidelijkt artikel 2:191 lid 3 BW. Een nemer moet het nominale bedrag op een aandeel storten. Het nominale bedrag is het bedrag dat volgens de statuten van de onderneming op het aandeel staat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal HOOFDSTUK 3 – VERMOGENSSTRUCTUUR .00 boven de nominale waarde is agio. De nemer van een aandeel (later de aandeelhouder) dient op een aandeel te storten. Dit kan.

Meestal staat er in de statuten van een onderneming dat de winst wordt ingehouden in plaats van uitgekeerd aan de aandeelhouders.Vlottende activa = voorraden. Tenzij de statuten anders bepalen.  artikel 2:373 lid 1 sub e BW.”.  artikel 2:390 BW. De behaalde winst van een onderneming komt ten goed aan de aandeelhouders  artikel 2:216 lid 1 BW. de onderneming trekt vermogen aan.Vaste activa = gebouwen. Dit zijn de statutaire reserves. 3..en kapitaalbegrippen. machines etc. Soms is het zelfs in de wet geregeld dat een onderneming een deel van de winst opslaat als een reserve.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een andere bron van inkomsten van een vennootschap is het reserveren van de behaalde winsten. behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden. Ook in statuten kan staan dat een onderneming een deel als reserve moet opslaan. Met de omvang van de winst kan dus (als het goed is) niet gesjoemeld worden.  Een van die bepalingen is die uit artikel 2:374 BW: verplicht voorlopige voorzieningen op de balans plaatsen. De financiering van een onderneming is een continu proces.. De balans geeft inzicht in de vermogenspositie van de bv op de laatste dag van het boekjaar (meestal 31 december).  artikel 2:361 lid 1 BW. Artikel 2:373 t/m artikel 2:376 BW  hoe de passivazijde van de balans moet zijn opgebouwd.  De bepalingen betreffende de jaarrekening zijn te vinden in artikel 2:360 t/m artikel 2:446 BW. . Een balans is altijd in evenwicht.com . Het bedrag van de behaalde winst blijkt uit de jaarrekening  artikel 2:210 BW: “Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap. Dit betekend dat het gehele winstbedrag zonder overleg aan de aandeelhouders uitgekeerd moet worden tenzij de statuten anders bepalen. Deze winst komt dan als credit post op de balans en staat onder het kopje reserves. Artikel 2:365 t/m artikel 2:372 BW  hoe de bezittingen of de activa van de vennootschap moeten worden opgevoerd. Dit worden wettelijke reserves genoemd. . maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Een van die wettelijke reserves is bijvoorbeeld: de herwaarderingsreserve.Stuvia. met het vermogen kunnen ze investeren met de investeringen maken ze winst met de behaalde winst kan weer geinvesteerd worden . aandeelouders ect. Een balans is een onderdeel van de jaarrekening van een bv. 10 . Enige balans. vorderingen etc.

voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald. Extra-verplichtingen van een aandeelhouder.Stuvia. Vereniging. Gestort kapitaal = het deel van het geplaatste kapitaal dat daadwerkelijk is gestort op de reeds uitgegeven aandelen. --7. Vereniging. Het maatschappelijk kapitaal mag maximaal 20 keer het gestorte kapitaal zijn.en vermogensbescherming.000.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Maatschappelijk kapitaal = het maximum bedrag waarvoor de bv krachtens haar statuten aandelen mag uitgeven  artikel 2:178 lid 1 BW. Artikel 2:36 lid 3 BW vermeld dat een lidmaatschap per direct opgezegd kan worden als de zijn rechten of plichten zijn beperkt of zijn verzwaard. voor vragen aan haar leden. ten laste van haar leden verplichtingen aangaan. 4. Het gestorte kapitaal moet minimaal 25% van het geplaatst kapitaal zijn. Dit bedrag kan door statutenwijziging verhoogd worden. contributie. 6. Op grond van artikel 2:46 BW kan de vereniging. daar kan een vereniging geld. 11 . Verschillen met nv. 5. Coöperatie. Geplaatst kapitaal = het deel van het maatschappelijk kapitaal waarvoor daadwerkelijk aandelen zijn uitgegeven. coöperatie en stichting. “Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden”. artikel 2:67 lid 2 BW: het absolute minimum maatschappelijk kapitaal is voor de bv €18. De grondslag voor het heffen van contributie is te vinden in artikel 2:34a BW. ook niet door het wijzigen van de statuten. Kapitaal.  artikel 2:191 lid 1 BW Verder geldt natuurlijk nog steeds de wettelijke bepaling uit de artikelen 2:178 lid 2 jo.  Een vereniging kan bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap verbintenissen verbinden.000 en voor de nv is dat €45. Het geplaatste kapitaal moet minimaal 20% van het maatschappelijk kapitaal zijn  artikel 2:178 lid 4 BW. Activiteiten van een vereniging kosten geld. In de statuten moet wel de aard van de verbintenis te vinden zijn. Artikel 2:175 BW en artikel 2:192 BW vermelden dat een aandeelhouder niet tegen zijn wil enige verplichting boven de storting van het nominale bedrag worden opgelegd.

Leveringsformaliteiten c. Juridische gerechtigheid (eigendom) a. Slechts het genot (= gebruik) van goederen a.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De coöperatie bekostigt haar activiteiten uit het profijtelijk drijven van haar onderneming en het behalen van een batig saldo uit de transacties met de leden en derden  artikel 2:53 BW.Artikel 3:276 BW (& nemo plus regel) . Stichting.Geld . Ophogen inbreng / terugnemen: instemming vennoten WAT kan je inbrengen? (artikel 7A:1662 BW) .Arbeid NB: commandiet kan niet uitsluitend arbeid inbrengen. Het hebben of creëren van vermogen is voor de totstandkoming van een stichting niet verplicht. maar a.com .Privé-crediteurs kunnen aandeel vennoten niet uitwinnen . Een stichting zonder uitzicht op enig vermogen kan door de rechter krachtens artikel 2:301 BW worden ontbonden. Alleen uitkeringen voorzover overeengekomen (7A:1655 BW) 2. HOE kan je inbrengen? 1.geen verdeling vorderen . 8. Inbrengverplichting (artikel 7A:1655 BW) 1. Juridische gerechtigheid blijft bij inbrenger 3. Economische eigendom: als 2.niet beschikken over aandeel (HR 17 december 1993 NJ 1993/301) . Beschikkingsgebondenheid! Vennoten kunnen: . Personenvennootschap. maar: vennoot aansprakelijk voor schulden! 2. Commanditaire vennootschap 12 . Risico en waardeveranderingen komen voor rekening van de vennootschap Goederengemeenschap in een personenvennootschap 1. Na afloop waarde inbreng terug  HR 24 januari 1947 Rouma. Gebruiksrecht valt in gemeenschap bij OV / OVR (is VOF) b.Bij OVR & CVR volgt afgescheiden vermogen uit hun RPh 9. Het is voldoende als de stichting in de toekomst vermogen gaat ontwikkelen.Afgescheiden vermogen: exclusief verhaalsobject voor gemeenschapsschulden .Goederen . 2. Artikel 3:84 BW b. In beginsel eindig.Genot .Stuvia. Stichtingen beogen met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken  artikel 2:285 BW.

Het nieuwe bv recht. 1. gaan uit van een “one size fits all” aangezien dezelfde bepaling voor alle bv‟s geldt het maakt niet uit welk doel de bv heeft. Bij een bv zijn er twee dingen waar rekening mee gehouden moet worden: o Blokkeringsregeling o Voorschriften van aandelen Blokkeringsregeling. De uitgifte van nieuwe aandelen word emissie van aandelen genoemd. Een bestaand aandeel verkrijgen: iemand kan onder algemene titel een aandeel verkrijgen als erfgenaam bijvoorbeeld. 13 Artikel 2:195 lid 2 BW . De regels die nu de vermogensbescherming van een bv uitmaken. De bestuurders moeten dit gratis aan een aandeelhouder verstrekken als zij hier om vragen. De aandelen die door een bv uitgegeven worden zijn altijd op naam. Aandeelhouderschap bij een bv. de bv mag zijn eigen aandelen niet aannemen volgens artikel 2:205 BW. Artikel 2:195 lid 1 BW Een aandeelhouder kan zijn aandelen (voor zover in de statuten niet anders bepaald) vrij overdragen aan zijn echtgenoot. . Gevolgen van de flexibilisering van het bv-recht: .Een aandeel nemen: iemand verkrijgt een nieuw aandeel van de bv. Als het niet gaat om een overdracht zoals in lid 1 staat. Aandelen werven kan op verschillende manieren: .com . Er mogen geen aandelenbewijzen worden verstrekt. Je wordt aandeelhouder van een bv als je een aandeel verwerft.Het minimumkapitaal wordt afgeschaft dus er is ook geen bankverklaring of accountantsverklaring nodig. Maar meestal koopt de verkrijger het aandeel van iemand die tot dan toe rechthebbende was van het aandeel.Stuvia. dan moet er een blokkeringsregeling in de statuten te vinden zijn. aan zijn bloed en aanverwanten eerste en tweede graad. geregistreerde partner.De regel van artikel 2:204c BW kan worden geschrapt. (artikel 2:175 BW) In een door het bestuur bijgehouden register staan wie er allemaal aandeelhouders  artikel 2:194 BW. HOOFDSTUK 4 – AANDEELHOUDERSCHAP EN LIDMAATSCHAP.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal --10.

3:93 BW. het recht op dividend etc. De statuten van een nv bepalen of een nv aandelen aan toonder of aandelen op naam kan uitgeven  artikel 2:82 lid 1 BW. wanneer de wet dit bepaald). Bij het verkrijgen van aandelen onder algemene titel (door erfenis bijv. Leveringsvoorschriften: Voor de levering van aandelen ineen bv is tussenkomst van een notaris vereist.) is het wel vereist dat de bv de levering van de aandelen erkend. Ook een nv moet een aandeelhouders register bijhouden voor de aandelen op naam (artikel 2:85 BW). dit kan door inschrijven in het aandeelhoudersregister. Het is voor de overdracht van het aandeel geen vereiste dat de nieuwe aandeelhouder in het aandeelhoudersregister opgenomen wordt. Artikel 2:195 lid 5 BW In lid 4 staat “wil zij geldig zijn” dit betekend dus dat als er niet aan de goedkeurings. (de regels hiervoor staan in artikel 2:196a en 2:196b BW). Artikel 3:38 lid 3 BW zegt eigenlijk hetzelfde (alle andere rechten (aandelen) zijn slechts overdraagbaar.com . Aandeelhouderschap bij een nv. 2. De transactie moet binnen 3 maanden van die goedkeuring gebeuren. De rechten en plichten die aan het aandeel verbonden zijn staan op dit toonderpapier geschreven.Stuvia. Nog even de functies van een aandeel op een rijtje: Vermogensfunctie: 14 - Recht op winst  dividend . Aanbiedingsregeling: de aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil vervreemden moet deze eerst aanbieden aan zijn mede aandeelhouders.of aanbiedingsregeling is gehouden dat er geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Wel kan in de statuten staan dat een erfgenaam het eerst aan andere aandeelhouders moet aanbieden. Aandelen op naam kunnen volledig vrij overdraagbaar zijn (artikel 2:87 BW zegt dat de statuten een beperking op kan leggen). Bij aandelen aan toonder geeft de nv een bewijsstuk af. Levering van aandelen in een bv dien bij notariële akte plaats te vinden  artikel 2:196 lid 1 BW. Aandelen op naam is hetzelfde als bij een bv. Maar om de rechten van artikel 2:206a lid 1 BW uit te oefenen (stemrecht.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 2:195 lid 4 BW Goedkeuringsregeling: voor een geldige overdracht moet de aandeelhouder goedkeuring hebben van een bij statuten aangewezen orgaan. Als de bv dit niet doet dan kan de nieuwe aandeelhouder zelf laten zien dat hij recht heeft op de verbonden rechten door de notariële leveringsakte te laten zien.) zijn de blokkeringsregeling van artikel 2:195 en de leveringsvereisten van artikel 2:196 niet verplicht. De eigendom van een aandeel aan toonder gaat over via een overdracht aan de wederpartij. De houder van dit toonderpapier moet dus de plichten uitoefenen en kan zich beroepen op de rechten. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de vereisten van eigendomsoverdracht  artikel 3:84 jo.

in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overeenkomstig met artikel 341 overdraagt.De geschillenregeling .Stuvia. V3 – dit kunnen ze doen als de gedragingen van de aandeelhouder het belang van de vennootschap zodanig schaadt dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap niet meer kan worden getolereerd. V1 – een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 33% van het geplaatste kapitaal verschaffen. 4 en 5 van dit artikel worden overgenomen. Kunnen een uitstotingsvordering instellen. Bij de geschillenregeling kan weer onderscheid gemaakt worden tussen uitstoting (artikel 2:336 BW) en uittreding (artikel 2:343 BW).com . Uitstoting artikel 2:336 lid 1 BW: Een of meerdere houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen. V2 – ze kunnen vorderen dat de aandeelhouder zijn aandelen aan hun overdraagt. 15 .De uitkoopregeling De geschillenregeling geldt volgens artikel 2:335 BW voor de bv (lid 1) en voor de nv met een besloten karakter (lid 2). Voorbeeld: een aandeelhouder die met de kennis die hij als aandeelhouder heeft opgedaan de concurrentie inlicht. kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen et belang van de vennootschap zodanig schaadt. Er zijn ook twee regelingen die een uitzondering zijn op die stelling: . Uittreding artikel 2:343 lid 1 BW: De aandeelhouder die door gedragingen van een of meer mede aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. kan van die mede aandeelhouders in rechte vorderen dat zijn aandelen overeenkomstig de leden 3. V1 – elke aandeelhouder kan een uittredingsvordering instellen. Geschillenregeling en uitkoopregeling - Stemrecht in de AvA (evenredig aan kapitaaldeelname) „Vergaderrechten” (om stemrecht zinvol te kunnen uitoefenen) o Toegang(sbewijs) tot vergadering o Woord voeren o Uitgenodigd worden o Soms: bijeenroepen o Stemmen bij volmacht of op afstand EN: zonder aansprakelijkheid! De vorige paragrafen gingen er van uit dat de aandeelhouder zijn aandelen wilde verkopen. dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Recht op terugbetaling verschaft kapitaal (wat daarvan over is!!)  liquidatieoverschot Overdraagbaar vermogensrecht - Zeggenschapsfunctie: 3.

V3 – de enige eis is dat de aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% procent van de geplaatste kapitaal verschaft. in zeggenschap). . De uitkoopregeling geldt voor iedere bv en ook voor iedere nv.com . Uitkoop artikel 2:201a en 2:92a BW: Hij die als aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verschaft kan tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering instellen tot overdracht van kun aandelen aan de eiser. door OK aangewezen deskundigen Bij toonderaandelen publieke dagvaarding (artikel 4 Rv) 4. Dit is geregeld in de statuten.g. Prioriteitsaandelen: onderscheid in uitkering . V1 – een aandeelhouder die tenminste 95% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verschaft  voor eigen rekening! V2 – die aandeelhouder kan een vordering instellen tegen de minderheidsaandeelhouders strekkende tot overdracht van hun aandelen aan hem.(artikel 2:201 lid 3 en artikel 2:92 lid 3 BW) .Stuvia.Bijna altijd betreft dit de aandelen op naam.v.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal V2 – deze aandeelhouder kan van zijn mede aandeelhouders vorderen dat ze zijn aandelen overnemen. 16 . zeggenschap kunnen geven. vennootschap zelf en bij certificering: StAK) Gedrag resterende aandeelhouders niet van belang Contra-indicaties (lid 4) o Ernstige stoffelijke schade o Prioriteitsaandelen o Afstand van bevoegdheid o Prijsvaststelling o. V3 – dit kan hij doen als hij zodanig in zijn rechten of belang is geschaad door gedragingen van een of meerdere aandeelhouders zodat niet meer van hem kan worden verwacht dat hij nog aandeelhouder blijft. DUS: - - 95 % GPK kan rest gedwongen uitkopen Tegen ALLE resterende aandeelhouders instellen (incl. Hetzelfde geldt indien twee of meerder groepsmaatschappijen dit deel van het geplaatste kapitaal samen verschaffen en samen de vordering instellen tot overdracht aan een hunner.Aandelen op naam (een BV kan alleen aandelen op naam uitschrijven) .Aandelen aan toonder  vrij overdraagbaar.In beginsel zijn alle aandeelhouders gelijk maar in de statuten kan staan dat aandelen van een bepaalde soort zoals in de statuten omschreven.Geeft bepaalde bevoegdheden (bijv. Soorten aandelen Gewone aandelen: . . De uitkoopregeling is de vinden in artikel 2:92a en artikel 2:201a BW.

.Je betaald voor een “aandeel” maar je hebt geen zeggenschap in het bedrijf. Dit is een soort beschermingsconstructie. Het kan dus zo zijn dat als een bedrijf weinig winst maakt.als een contractuele verhouding. Zo kunnen de bedrijven de stemmen zelf uitbrengen en niet overlaten aan de aandeelhouders. o Artikel 2:242 BW. Certificaten van aandelen: . Opzegging is mogelijk vanuit het lid zelf (artikel 2:36 BW en artikel 2:60 BW) en door de vereniging of coöperatie (artikel 2:35 lid 3 onder b en d BW).(artikel 2:206a lid 2 en 2:96a lid 2 BW) . dat de gewone aandeelhouders geen dividend ontvangen aangezien eerst het afgesproken percentage naar de preferente aandeelhouders gaat. (nv zelf erbij toegevoegd.Stuvia. Dit zou in strijd zijn met: o Artikel 2:133 lid 2 en 2:243 lid 2 BW  oligarchische clausule.Deze aandelen hebben voorrang op dividend uitkering. BW Soms kan er aan de organisatiestructuur van de bv nog een raad van commissarissen en een ondernemingsraad worden toegevoegd.com . bijna hetzelfde) de aandeelhoudersvergadering = artikel 2:107 en artikel 2:217 e. De coöperatie houdt in: zowel een lidmaatschap. Preferente aandelen: onderscheid in zeggenschap . Bevoegdheidsverdeling bij een bv. Het nieuwe bv recht --- HOOFDSTUK 5 – DE ORGANISATIE. besluiten van de vereniging of coöperatie en artikel 2:8 BW. 17 .v. (ook artikel 2:33 en 2:34 BW zijn van toepassing) 6. Lidmaatschap van vereniging of coöperatie De inhoud van het lidmaatschap wordt bepaald door wet. . de statuten van de vereniging of coöperatie. 1. 5.Bij de uitgifte van deze aandelen is er geen voorkeursrecht (artikel 2:206a lid 3 BW en artikel 2:96a lid 3 BW).  het benoemen van bestuurders. BW de bv het bestuur = artikel 2:129 en artikel 2:239 e. Lidmaatschap bij de personenvennootschap 7. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten (artikel 2:33 BW en artikel 3:53a BW). het lidmaatschap is persoonlijk (artikel 2:34 BW en artikel 2:35 BW).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Het is niet zo dat er in de statuten kan staan dat de enige manier om bestuurder te worden is dat je prioriteitsaandelen bezit.v.De statuten kunnen bepalen dat een bepaald percentage van de behaalde winst in dividend eerst naar de preferente aandeelhouders gaat.

De verdeling van bevoegdheden tussen AvA en het bestuur moet gerespecteerd worden dus ze kunnen alleen instructies geven als ze dat willen.Stuvia. . . splitsing – 2:317 en 334m BW.Vaststellen jaarrekening – 2:210 lid 3 BW. dat de benoeming door de algemene vergadering zal geschieden uit een voordracht. . HR Forum-Bank Arrest.Wijzigen statuten – 2:231 BW. 2 – De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen. . Het benoemen van bestuurders kan gedaan worden door een voordracht.Benoemen en ontslaan van bestuurders – 2:242 en 2:244 BW. . De kernbevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering zijn meestal dwingend recht. o Artikel 2:189a BW  officieel geen orgaan van de vennootschap. Kan overgedragen worden aan een ander orgaan. 18 . die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Besturen in de zin van artikel 2:239 BW = het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in de door de bv gedreven onderneming.Verminderen van kapitaal – 2:208 BW.Fusie.Uitgeven aandelen – 2:206 BW. .com . Kernbevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering: .Benoemen commissarissen – 2:252 en 2:254 BW. . 3 – De vorige leden zijn niet van toepassing. Ten minste twee personen per bestuurslid moeten beslissen. o Artikel 2:153 lid 2 onder a t/m c  Het geplaatste kapitaal (met reserves) bedraagt ten minste €16 miljoen  Een ondernemingsraad is ingesteld krachtens wettelijke verplichting  Er zijn bij de vennootschap minimaal 100 personen werkzaam in Nederland. die ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat.Omzetting in andere rechtspersoonsvorm – 2:18 BW.  een RvC wordt ingesteld bij indien er drie achtereenvolgende jaren aan de criteria volgens het structuurregime. Om de voordracht te bekrachtigen moeten de stemmen van de algemene vergadering tenminste 2/3 van de stemmen zijn + die stemmen moeten meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de aandeelhouders van prioriteitsaandeelhouders kunnen bepaalde bevoegdheden krijgen: Artikel 2:243 BW 1 – Bij de statuten kan worden bepaald.Ontbinden – 2:19 BW. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  De ondernemingsraad (OR) wordt ingesteld bij ten minste 50 werknemers. Toch kan er in de statuten van afgeweken worden. indien de benoeming geschiedt door de raad van commissarissen. De aandeelhoudersvergadering kan aan het bestuur geen bindende aanwijzingen geven over hoe het bestuur zijn taak moet uitvoeren.

(artikel 2:239 lid 4 BW). “in het hem verleende stemrecht niet een recht in het beland van anderen is toevertrouwd. toezicht houden is de taak van de RvC. Nietigheid en vernietiging van besluiten 19 . Het is wel erg belangrijk dat de oproeping naar de agenda van de vergadering wordt verwezen anders kan daar ex. 4.Stuvia.  artikel 2:230 lid 4 BW.com . HR Wennex: een aandeelhouder is niet verplicht om in de aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn. doch een eigen recht is gegeven om zijn belang in de vennootschap te dienen”.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ABN amro holding: strategie bepalen is de taak van het bestuur. als hij wel zijn stemrecht uitoefent dan heeft hij daar in grote vrijheid. Ook de wet kan het quorumvereiste instellen. artikel 2:224 lid 1 en 2 BW niet geldig over worden beslist. 2. De opvattingen van de AvA zijn beperkt tot wettelijke en statutaire rechten. Stemrecht  artikel 2:228 BW Besluitvorming: Besluiten worden op een aandeelhoudersvergadering in beginsel goedgekeurd met een meerderheid maar soms schrijft de wet een “gekwalificeerde meerderheid” voor zoals bijvoorbeeld in artikel 2:330 lid 1 BW. 3.Preferente aandelen. Let op: een bestuurder is ook een werknemer dus het valt onder het arbeidsrecht. Beschermingsconstructies van een nv: . De AvA kan wel invloed op het bestuur uitoefenen door bestuurders te ontslaan  artikel 2:244 jo. Artikel 2:219 BW  het bestuur en de raad van commissarissen hebben de bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen. 2:242 BW. Aandeelhoudersvergadering en besluitvorming bij een bv. dit heet een quorum: artikel 2:230 lid 2 BW.Prioriteitsaandelen – waaraan het recht kan zijn verbonden een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van bestuurders . Nv Is bijna hetzelfde als bij een bv. Als het bestuur en de raad van commissarissen niet bijeen roept dan geven de artikelen 2:220 t/m 2:222 BW andere manieren om het bijeen te roepen. Deze constructies moeten de vennootschap beschermen tegen uitoefening van zeggenschap op de aandeelhoudersvergadering door buitenstaanders. Ook kan het bijeenroepen sinds 2007 volgens artikel 2:223 lid 3 BW via de elektronische manier. Van alle stemmen die uitgebracht worden in een aandeelhoudersvergadering wordt aantekening gemaakt. In de statuten kan daarnaast ook staan dat er een minimaal bedrag aan kapitaal achter het besluit staat.

het bestuur of een ander orgaan van een vennootschap kan gericht zijn op een bepaald rechtsgevolg  een rechtshandeling. wegens strijd met een reglement. dit wijkt echter wel af van de regeling in boek 3. nietigheid wel.  artikel 2:14 jo. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Derdenbescherming: Wist de derde niet. Vernietiging moet door de rechter plaatsvinden. die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. Daarom is er een vuistregel: . 2:15 jo.Als er niet is voldaan aan de voorgeschreven meerderheid van stemmen voor de besluitvorming  nietigheid. c.Stuvia. tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.Er is sprake van vernietigbaarheid als de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen in strijd is met de wet of de statuten. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld. Sub A maakt de scheidingslijn tussen nietig en vernietigbaar erg wazig. 2:16 BW Artikel 2:14 BW  nietig 1 – Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon. Uitzondering op deze vuistregel zijn: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een beslissing van de aandeelhoudersvergadering. en behoefde hij ook niet te weten dat het desbetreffende besluit nietig of vernietigbaar was. dan kan het door die ander worden bekrachtigd. onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde. Een vernietigbaar besluit is geldig totdat het is vernietigd door de rechter. dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.com .  artikel 2:16 lid 2 BW.Er is sprake van nietigheid als de inhoud van een besluit in strijd is met de wet of de statuten. 2 – Is een besluit nietig. Artikel 2:15 BW  vernietigbaar Vernietiging werkt niet van rechtswege. Een besluit van de aandeelhoudersvergadering om geen winst uit te keren omdat dat de onderneming zou redden maar eigenlijk is het voor eigen belang van de aandeelhouders. dan kan de vennootschap de nietigheid of vernietiging niet aan hem tegenwerpen. is nietig. omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen. vernietigbaar: a. dat in strijd is met de wet of de statuten. 1 – Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is. Een rechtshandeling in het rechtspersonenrecht kan ook vernietigbaar of nietig zijn. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist. b. 20 . . 3 – Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn.

Een coöperatie is verplicht een raad van commissarissen in te stellen als het voldoet aan dezelfde structuurregime eigenschappen die voor de bv en nv tellen. 53a BW. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt.Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet aan een van de andere organen zijn opgedragen  artikel 2:40 lid 1 jo. – minder dan de helft mag gekozen worden door anderen dan leden. 2. 3. coöperatie en stichting zijn verplicht om bij meer dan 50 werknemers een ondernemingsraad in te stellen. – het benoemen van bestuurders. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. Ook mogen de statuten zeggen dat de een niet zonder de ander mag handelen.com . Verdeling van bevoegdheden is ook te vergelijken met die van de nv en bv: . o Artikel 2:37 lid 3 jo. Aangezien het in het algemene deel van het BW staat. is onbeperkt en onvoorwaardelijk. voor zover uit de wet niet anders 21 . Zij kunnen voorts bepalen dat een bestuurder de vennootschap slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen.Het bestuur bestuurt  artikel 2:44 lid 1 jo. De vereniging. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder (iedere bestuurder in zijn eentje mag de BV ook vertegenwoordigen) toe. 2:53a BW. coöperatie en stichting De vereniging en de coöperatie hebben net als de nv en de bv een tweeledige organisatiestructuur. . 2:53a BW. HOOFDSTUK 6 – VERTEGENWOORDIGING 1. Vereniging. coöperatie en de stichting. Artikel 2:14 jo. Bij een stichting is het bestuur het enige verplichte orgaan aangezien de stichting geen leden mag hebben (en dus ook geen ledenvergadering). De statuten kunnen echter bepalen dat zij behalve aan het bestuur slechts toekomt aan een of meer bestuurders. 2:15 jo. 2:16 BW zijn ook van toepassing op de vereniging.Stuvia. De verplichte organen van de vereniging en de coöperatie zijn: de ledenvergadering en een bestuur. 53a BW. Uitzondering: de statuten kunnen het aan een of meerdere toekennen. Hoofdregel: iedere bestuurder is evenredig bevoegd tot vertegenwoordiging. .Specifieke bevoegdheden ledenvergadering: o Artikel 2:37 lid 2 jo. Nv en bv Kern van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de bestuurders is geregeld in artikel 2:130 BW (NV) en 2:240 BW (BV) 1.

toestemming van een ander) vertegenwoordiger: kan niet beperkt worden tegenover derden. Lid 3 zegt dat áls iemand vertegenwoordiger is. dan kan hij onbeperkt (m. 22 . van de interne bevoegdheidsbeperking op de hoogte was. Uitzondering lid 3: als de derde niet ter goede trouw is m.b.Stuvia. Hoofdregel lid 3: alleen interne werking. In lid 3 kan je onderscheid maken tussen “wel uit de wet voortvloeiend” en “niet uit de wet voortvloeiend”. Lid 2 voegt eraan toe dat ieder voor zich vertegenwoordiger kan zijn (kan in de statuten gewijzigd worden). indien hij ondanks de hem bekende interne bevoegdheidsbeperking toch deze overeenkomst aanging.com . Alleen intern kunnen bevoegdheden beperkt worden (in de statuten) en alleen intern kan hij bij overschrijding op het matje geroepen worden.b.t. Bibolini. 4. Tegenstrijdig belang De kern van het tegenstrijdig belang zijn de artikelen 2:146 en artikel 2:256 BW. Dat kan beperkt en voorwaardelijk zijn tegenover derden ALS het in het handelsregister is ingeschreven.t. HR Bibolini: in beginsel maakt het géén verschil of degene die met de vennootschap handelde. het sluiten van de overeenkomst (hij wist dat de onderneming inde problemen zou komen). 2. In de statuten kan bijvoorbeeld staan dat het hoofd boekhouding ook wc-papier mag kopen. Dit artikel staat uitzonderingen toe op de regel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan iedere bestuurder toekomt. een bedrag) en onvoorwaardelijk (m.t.b.Niet uit de wet voortvloeiend heeft betrekking op de interne aansprakelijkheid van het persoon dat de handeling verricht . . Lid 1 zegt dat het gehele bestuur aansprakelijk is.  de statuten kunnen ook beperkingen leggen op de onbeperktheid en onvoorwaardelijkheid van bestuurders. De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen Dit zijn procuratiehouders. Ook als de derde partij wist dat het bevoegdheidsoverschrijding was.Wel uit de wet vloeiend heeft betrekking op artikel 2:240 lid 2 BW. zich in de strijd met de goede trouw zou gedragen door de vennootschap aan de met deze gesloten overeenkomst te houden. In de omstandigheden van het geval dat degene die met de vennootschap handelde. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vennootschap worden ingeroepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal voortvloeit (slaat op lid 2). Zolang de bv of nv zich niet heeft beroepen op de vertegenwoordigingsonbevoegdheid van een van zijn bestuurders blijft de rechtsverhouding tussen de vennootschap en haar wederpartij in stand.

Stuvia. Als hier geen sprake van is dan is er ook geen sprake van een tegenstrijdig belang. HR Bruil: Voor de toepassing van art. De vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. Dus:  Bestuurder van bedrijf X is ook bestuurder van bedrijf Y en die twee sluiten een overeenkomst met elkaar.  Als het geen tegenstrijdig belang is dan is er sprake van parallele belangen. Betrokkenheid van een bestuurder met (het belang van) die derde kan tot een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW lijden.Kwalitatief tegenstrijdig belang Direct tegenstrijdig belang: In gevallen waar de bestuurder en de vennootschap met elkaar handelen is er sprake van direct tegenstrijdig belang ex artikel 2:256 BW. 2:256 is niet vereist dat zeker is dat de betrokken rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling van de vennootschap zal leiden. kan slechts worden beantwoord met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal “tenzij bij de statuten anders is bepaald. Dus:  De bestuurder en de vennootschap handelen met elkaar  Als partij en wederpartij = koper en verkoper Indirect tegenstrijdig belang: De vennootschap gaat een transactie aan met (of procedeert tegen) een derde. Dit is bijvoorbeeld als een bestuurder van een moedervennootschap ook bestuurder is van een dochtervennootschap. Er zijn drie soorten tegenstrijdig belang: . De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.Direct tegenstrijdig belang .  Het moet gaan om persoonlijke belangen zoals bedoeld in artikel 2:256 BW. doch is voldoende dat de bestuurder te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. Kwalitatief tegenstrijdig belang: Als een vennootschap een overeenkomst aangaat met een nv of een bv. Het gevolg van tegenstrijdig belang: 23 . Dus:  Er is betrokkenheid via familie / relaties  Bestuurder bij de ene partij en aandeelhouder bij de andere partij. wordt de vennootschap in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders. vertegenwoordigd door commissarissen.” Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang? HR Bruil: bij een tegenstrijdig belang is het zo dat er zich een conflict voordoet tussen een persoonlijk belang van de bestuurder en het vennootschappelijke belang dat de bestuurder dient te behartigen.com .Indirect tegenstrijdig belang . terwijl iemand bestuurder is van beide vennootschappen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De vennootschap wordt bij enig tegenstrijdig belang niet meer door de bestuurders vertegenwoordigt maar door commissarissen.Goede trouw van de wederpartij . dan wel behoorde te zijn” HR AMRO/Dijkema: in dit arrest werd de bovenstaande materie bevestigd door de HR maar ook voegde zij daaraan toe dat op de derde een zogenaamde onderzoeksplicht rust. NB: de artikelen gelden alleen voor vertegenwoordiging bij tegenstrijdige belangen.  artikel 3:11 BW.Regelend / dwingend recht in artikel 2:256 BW. dit betekend echter niet dat ze daarmee kunnen doen wat ze willen. 3. artikel 6:2 lid 2 BW  een tussen hen krachtens de wet. HR Mediasafe II: “een vennootschap kan de bevoegdheid van haar bestuurder aan derden tegenwerpen indien de daarin bedoelde tegenstrijdigheid tussen het belang van de vennootschap en dat van de betrokken bestuurders ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling aan de derde bekend was.Regelend / dwingend recht in artikel 2:256 BW. Artikel 2:8 en artikel 2:9 BW bepalen dat ze altijd in het belang van de vennootschap moeten handelen. Voor een geslaagd beroep op de tegenstrijdigheidsbelangregeling zal de vennootschap moeten aantonen dat de derde bekend was dan wel bekend had behoren te zijn met de werkelijke tegenstrijdigheid van de belangen.Stuvia. Dit houdt in dat de bestuurders voor de rechtshandeling of de procedure waarbij het tegenstrijdig belang speelt in hun vertegenwoordigingsbevoegdheid worden beperkt zij zijn dus onbevoegd. “redelijkerwijs kan worden gevergd van de derde. gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing. Aan vertegenwoordiging gaat meestal een besluitvormingsfase vooraf maar hier heeft boek 2 weinig regels over. die een transactie aangaat met de vennootschap en ten tijde daarvan aanleiding heeft te veronderstellen dat sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang.com . Vertegenwoordiging bij besluit 24 . . De eerste zin van artikel 2:256 is regelend recht  de statuten kunnen de tegenstrijdigheidsbelangregeling voor een belangrijk deel terzijde stellen. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatschaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. dat deze onderzoek verricht naar de mogelijke onbevoegdheid van de bestuurder van de vennootschap.” . De statuten kunnen aangeven dat de bestuurders ondanks het tegenstrijdig belang nog steeds bevoegd zijn. De tweede zin van artikel 2:256 is dwingend recht  de AvA is bij de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang steeds bevoegd een of meer personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de vennootschap.Goede trouw van de wederpartij: Jo. Extra aandacht verdiend: .

Doeloverschrijding De wet schrijft voor dat iedere rechtspersoon in zijn statuten een omschrijving van zijn doel dient te geven.Stichting = artikel 2:286 lid 4 onder b BW . Het gevolg van deze regeling is dat bestuurders van deze rechtspersonen in tegenstelling tot bij de vennootschappen minder vrijheid hebben in het handelsverkeer.Stuvia.  een derde ter goede trouw wordt dus beschermd door dit artikel. Hiervoor zijn de statuten nodig  artikel 2:45 lid 2 BW. Vereniging. Een indirect extern werkend besluit is een besluit dat nodig is om de rechtshandeling van een rechtspersoon geldig te laten worden. Een bestuurder is dus onbevoegd als hij dit wel doet. Zo neemt men wel aan dat het bestuur een aanbod kan doen of kan aanvaarden bij besluit. Wat de vertegenwoordiging betreft is de leer in betekenis teruggedrongen omdat in artikel 2:7 BW staat dat een rechtshandeling in strijd met het statutaire doel in beginsel geldig is.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vertegenwoordiging kan ook plaatsvinden bij besluit.Nv = artikel 2:66 lid 1 BW . . Vanuit de wet zijn niet de bestuurders afzonderlijk vertegenwoordigingsbevoegd. Dit heet een direct extern werkend besluit. coöperatie en stichting In een vereniging is het gehele bestuur vertegenwoordigingsbevoegd. Personenvennootschappen --- 6.Bv = artikel 2:177 lid 1 BW .Vereniging = artikel 2:27 lid 4 onder b BW . Als de AvA op grond van artikel 2:242 BW bestuurders benoemd dan wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd bij besluit. Daar is bij deze vormen ook minder behoefte aan. “de statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of meer bestuurders”.Onbeperkt en onvoorwaardelijk als bestuurder afzonderlijk via statuten vertegenwoordigingsbevoegd is ! 5. Zie artikel 2:53a jo 2:45 lid 2 BW voor de coöperatie en artikel 2:292 voor de stichting.Coöperatie = schakelbepaling artikel 2:53a BW Ultra vires-leer = een rechtspersoon mag in beginsel niet buiten zijn doel handelen. Het is vernietigbaar als de tegenpartij indien de tegenpartij wist dat het doel van de betrokken 25 . kende noch behoefde te kennen. 4.  het besluit is dan een vertegenwoordigingshandeling. Artikel 2:16 BW de nietigheid of vernietiging van besluiten kan niet aan de wederpartij worden tegengeworpen indien deze het gebrek dat aan het besluit kleefde. .

Transparant opstellen . Er is ex.  artikel 66 Wet op de RO.Stuvia. een rechtspersoon kan echter geen schuld op zich nemen (een van de voorwaarden om een onrechtmatige daad te toetsen) de schuld kan alleen gedragen worden door natuurlijke personen.Rekenschap afleggen .com . Dit kan alleen wanneer de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op verzoek van de betrokken aandeelhouders zo‟n onderzoek (of enquête) gelast. Het is dus niet noodzakelijk dat de handelende persoon een wettelijk orgaan (bestuur. 7.Fouten blootleggen 26 . Een schuld van een natuurlijk persoon kan echter wel aan een rechtspersoon worden toegerekend. een goed beleid en een goed bestuur.Uitleg geven . Daarnaast houdt verantwoordelijkheid vooral de verplichting in om rekenschap af te leggen en uitleg te geven over het gevoerde beleid. artikel 7 geen onderzoeksplicht voor de wederpartij. Verantwoordelijkheid kan ook lijden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. “bestuurders zijn altijd verantwoordelijk maar niet altijd aansprakelijk” Verantwoordelijkheid voor het beleid impliceert de taak om voor goed beleid zorg te dragen. Een onrechtmatige daad plegen is geen rechtshandeling. De ondernemingskamer is een belangrijk rechterlijk college. Het enquêterecht biedt ondermeer aandeelhouders de mogelijkheid het bestuursbeleid te laten onderzoeken. HOOFDSTUK 7 – VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID. 1. Verantwoordelijkheid bij een bv Een vennootschap is verantwoordelijk voor kwaliteit. raad van commissarissen. Onrechtmatige daad Vertegenwoordiging gaat over rechtshandelingen. belast met behandeling en beslissing van een aantal zaken op het terrein van het ondernemingsrecht. algemene vergadering) van de rechtspersoon is. Verantwoording afleggen is: . De vraag hier is dus of een rechtspersoon uit onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal rechtspersoon werd overschreden of dit zonder eigen onderzoek moest weten. HR Kleuterschool Babbel: Een rechtspersoon is aansprakelijk uit onrechtmatige daad als de gedraging van de handelende persoon in het maatschappelijk verkeer kan worden aangemerkt als gedraging van de rechtspersoon in kwestie.

artikel 2:391 BW een jaarverslag opgemaakt worden.Stuvia. Voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers gelden nog verdergaande regelingen dan bij die voor 50 werknemers. zo stelt artikel 2:393 lid 7 BW. (dit gebeurt niet automatisch  artikel 2:210 lid 3 BW.  artikel 2:217 lid 2 BW. Het bestuur moet verantwoording afleggen aan een ondernemingsraad.  artikel 31. artikel 2:393 BW moet een door de algemene vergadering uitgekozen accountant nakijken of de jaarrekening conform de wettelijke vereisten is ingericht. Ook moet er volgend artikel 2:210 tweede zin BW jo. 31a en 31b WOR. Het bestuur van een vennootschap moet ook verantwoording afleggen tegenover de RvC (als deze is ingesteld)  artikel 2:250 lid 2 BW. Om te beginnen moet het bestuur van een bv met een onderneming met ten minste 50 werknemers op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in bepaalde periodes aan de ondernemingsraad gegevens verstrekken. of tot gegevens die niet uit de jaarrekening blijken of niet anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn bekendgemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde. Alle inlichtingen die de AvA verlangt moeten gegeven worden door de bestuurders en commissarissen behalve als het een zwaarwegend belang is van de vennootschap.en verliesrekening met toelichting over het verstreken boekjaar.) HR Van de Ven arrest: In het bijzonder kan niet worden aanvaard dat een decharge zich ook zou uitstrekken tot informatie waarover een individuele aandeelhouder uit anderen hoofde – buiten het verband van de algemene vergadering van aandeelhouders– de beschikking heeft gekregen. Artikel 2:210 BW bepaald dat de jaarrekening uiteindelijk door de AvA vastgesteld moet worden. 27 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het bestuur van een rechtspersoon dient verantwoording af te leggen bij de AvA. Bij gewone vennootschappen komen soortgelijke statutaire bepalingen voor. De RvC zal vaak belangen moeten afwegen. een balans en winst.  artikel 2:361 lid 1 BW. De jaarrekening kan echter pas vastgesteld worden. Dit doet het bestuur een keer per jaar door middel van een jaarrekening. Wanneer de AvA de jaarrekening vaststelt zullen de bestuurders en commissarissen meestal vragen om decharge voor het door hen gevoerde beleid. Bij structuurvennootschappen heeft de RvC de bevoegdheid bestuurders te benoemen en te ontslaan  artikel 2:272 BW. Ex. Dit is een soort briefstuk van het bestuur waarin onder andere mededelingen worden gedaan over de te verwachten gang van zaken en de voornaamste risico‟s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd. Dit betekend dat ze ontheffing van hun verantwoordelijkheden krijgen. als de AvA kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring. De jaarrekening moet jaarlijks binnen vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgesteld worden  artikel 2:210 BW. dient zij goedkeuring te geven voor een groot aantal besluit van het bestuur  artikel 2:274 lid 1 BW.com . Hiermee probeert de HR te voorkomen dat bestuurders en commissarissen denken dat alles onder de decharge valt en zo de vennootschap zich in hun eigen vingers laat snijden.

op verzoek van anderen die aan de eisen van artikel 346 en 347 voldoen en door de advocaat generaal. o Bezwaren kenbaar maken  artikel 2:249 lid 1 BW o Vakbond moet OR raadplegen  artikel 2:249 lid 2 BW 1e Fase: enquête zelf  artikel 2:350 t/m artikel 353 BW. kan de ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers en.Aanloop tot enquête (anders niet ontvankelijk verklaring)  artikel 2:349 BW.000 bedragen (tenzij in de statuten minder staat). 28 - . Naast verplicht advies vragen bij de ondernemingsraad moet er in de gevallen zoals beschreven in artikel 27 lid 1 WOR instemming worden gevraagd. Voor hetzelfde besluit kan het dus zo zijn dat er advies van de ondernemingsraad en van de raad van commissarissen nodig is. o Taak onderzoeker: onderzoek beleid & gang van zaken o Bevoegdheden onderzoeker 2e Fase: de uitkomst van het onderzoek artikel 2:354 t/m artikel 2:357 BW. Artikel 2:347 BW  een vakbond die werknemers van de betrokken vennootschap onder haar leden telt.com . Veel van deze verplichte adviezen moeten ook aan de raad van commissarissen gevraagd worden  artikel 25 WOR jo. De enquêteprocedure verloopt als volgt: . o Indien wanbeleid: voorzieningen treffen zoals bedoel in artikel 2:356 BW.  artikel 2:349 lid 1 BW. De verzoekers (inclusief de AG) zijn niet ontvankelijk als zij als ze vantevoren geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt tegen het beleid of de gang van zaken aan het bestuur en de raad van commissarissen.  Het beleid van het bestuur  Gedragingen van de Raad van Commissarissen  Gedragingen van de Aandeelhoudersvergadering Wie kunnen een verzoek indienen bij de ondernemingskamer: 1. 2:274 lid 1 BW.  Artikel 2:355 BW – indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken. Artikel 2:346 sub b BW  een of meer aandeelhouders die tenminste 1/10e van het geplaatste kapitaal bezitten. Het gaat bij enquêteprocedures om een door de ondernemingskamer gelast onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. indien het verslag voor het ten inzage ligt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er moet over een groot aantal te nemen besluiten advies gevraagd worden. 3. Als de onderneming geen instemming krijgt voor een in dit artikel genoemd besluit dan is het besluit nietig na een schriftelijk beroep hierop door de ondernemingsraad (een maand binnen na mededeling van het besluit aan de OR). Artikel 2:345 lid 2 BW  de advocaat-generaal mits er redenen zijn die het openbare belang bedreigen 2. Voor het afleggen van verantwoording is ten slotte het enquêterecht van belang.Stuvia. Ook moet dat gemeenschappelijk kapitaal meer dan €225.

m. daardoor schoten de bestuurders en de raad van commissarissen tekort in hun toezichthoudende taak.v.  - - HR Bobel-enquête arrest: het bestuur van Bobel N.n. Wanbeleid op bedrijfseconomisch beleid. Doordat deze transactief niet goed doordacht waren leende Bobel te veel geld uit zonder daar iets voor terug te kunnen eisen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 2:356 BW – de voorzieningen bedoelt in het vorige artikel zijn *zie sub a t/m sub f* o Verhaal kosten onderzoek op verantwoordelijken Wanneer is er sprake van wanbeleid? “handelen in strijd met beginselen van het elementair ondernemerschap” Bijvoorbeeld: . Doel enquêteprocedure volgens wetsgeschiedenis en rechtspraak: 1.Fouten blootleggen (controle) Intern: ene orgaan aan andere o Bestuur  AvA o Bestuur  RvC 29 - Extern: rechtspersoon aan rechter o Enquêteprocedure o Art.Stuvia. Vaststellen verantwoordelijkheid voor wanbeleid 2.  dit leverde wanbeleid van de vennootschap op.com .V. Opening van zaken 2. schadevergoeding (in beginsel vonnis rechter vereist) . Landis Arrest: een moedermaatschappij moet in sommige een verzoek tot enquête in kunnen dienen.  als het bestuur de raad van commissarissen niet genoeg betrekt bij de gang van zaken. Interne aansprakelijkheid van bestuurders van een bv Eerst moet je verantwoordelijkheid van aansprakelijkheid kunnen onderscheiden: Verantwoordelijkheid = Rekenschap afleggen over gevoerde beleid (informatie & uitleg) . Herstel van juiste verhoudingen 3.  belangenverstrengeling (bijvoorbeeld o.Het niet voldoende gescheiden houden van privébelangen en het vennootschappelijk belang. dit geeft een ruime uitleg aan artikel 2:346 BW. 26 WOR-procedure Aansprakelijkheid = gehoudenheid om prestatie te leveren. artikel 2:146 of 2:246 BW) Het niet naleven van de in de wet en statuten neergelegde bevoegdheidsverdeling. verrichtte enige transacties zonder de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen.g. Verlamming van besluitvorming nadat er conflict is ontstaan tussen de bestuurders en aandeelhouders Onvoldoende opening van zaken. Aangezien het enquêterecht en de toepassing vaak toekomt aan de economische werkelijkheid is het wel van belang dat een moedermaatschappij naar de economische standaarden kan handelen.

’ Dus: alleen de vennootschap kan zich op de schade verhalen. 2:248 BW:  artikel 2:138 BW NV o Lid 1: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders jegens boedel bij faillissement door kennelijk onbehoorlijk bestuur 30 . In de meeste gevallen zal een onderneming (het bestuur) niet tegen een andere bestuurder gaan procederen maar de waarde van de aandelen zou wel kunnen dalen en een aandeelhouder wil de bestuurder op grond van artikel 6:162 lid 1 BW aansprakelijk stellen. etc. Artikel 2:9 BW is dwingend recht.com .  hij is dan in beginsel schadeplichtig in zijn relatie tot de vennootschap. zal. kijk hiervoor in artikel 2:25 BW. AH niet. een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen. - Interne aansprakelijkheid – artikel 2:9 BW Artikel 2:9 regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de vennootschap. Wel kan het artikel ontkracht worden door middel van decharge.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Interne aansprakelijkheid: jegens de rechtspersoon zelf Externe aansprakelijkheid: jegens betrokken derden zoals schuldeisers. maar vaak kan hier ook misbruik van worden gemaakt. beleggers. HR Poot/ABP: een bestuurder maakt een ernstige beleidsfout en hij is op grond van artikel 2:9 BW aansprakelijk tegenover de vennootschap. “de vermogensschade van de vennootschap. Artikel 2:5 BW zorgt er primair voor dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Artikel 2:248 BW geeft bijzondere regels over de aansprakelijkheid van bestuurders als de vennootschap failliet is gegaan. Als het zo is dat er meerdere bestuurders aansprakelijk kunnen zijn voor hetzelfde delict is iedere bestuurder voor het geheel aansprakelijk tenzij een bestuurder tegenover de vennootschap bewijst dat deze tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. behoudens individuele disculpatie. Als dit zo is dan zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. 3. Het gaat om een regel van interne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. Art. Dit arrest staat niet toe dat de desbetreffende aandeelhouder zijn waardeverminderingsschade rechtstreeks op grond van onrechtmatige daad op de bestuurder verhaalt. Omdat het dwingen recht is kan de interne aansprakelijkheid niet van te voren worden uitgesloten.Stuvia. Externe aansprakelijkheid van bestuurders van een bv. Om je te beroepen op artikel 2:9 BW moet er sprake zijn van ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur. zolang zij niet is vergoed.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de andere rechtspersonen Het vorige geldt ook voor de nv. Een stichting kent maar een orgaan. Art. In lid 2 staat dat als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat het automatisch gezien wordt als de oorzaak van het faillissement. 31 . zie artikel 2:344 lid 2 BW. 2:249 BW:  artikel 2:139 BW NV o Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders indien jaarrekening misleidende voorstelling toestand vennootschap geeft. maar deze niet aanwenden om de betrokken crediteur te betalen (annex de betalingsonwil). Een individuele bestuurder kan bewijzen dat hij er niets mee te maken had  bewijslast.com . De artikelen 2:297 BW en 2:298 BW bevatten een mogelijkheid tot controle op verzoek van het OM of een belanghebbende. NB: artikel 2:11 BW ! (extra doorbraakregel) - - - Artikel 6:162 BW: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad o Zinkend schip: Beklamel-arrest Aansprakelijkheid van de bestuurder die namens de vennootschap heeft gehandeld.  Hier geldt: wie stelt moet bewijzen  artikel 150 Rv. ook niet indien hij daarmee het belang van de in moeilijkheden verkerende vennootschap beoogt te dienen. Een bestuurder mag op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad niet onder alle omstandigheden transacties namens de vennootschap aangaan. Ook zou de onderneming geen verhaal kunnen bieden. De schuldeiser moet bewijzen dat degene die volledig zeggenschap had over de nalatige onderneming (de bestuurder) aannemelijk maakt dat de vennootschap niet wil betalen. o Lid 3: disculpatiemogelijkheid individuele bestuurder. vandaar dat er geen verantwoordingsplicht is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o Lid 2: omkering bewijslast.  Ook hier geldt: wie stelt moet bewijzen. o Frustratie van verhaal: Bobel-arrest (enquêtezaak) De tweede spreekt over het wel aanwezig zijn van financiën. Niet alleen de officiële bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden. De vennootschap moet bewijzen dat het niet zo is. Het enquêterecht is deels van toepassing. Voor de coöperatie geldt ook de voorschriften uit titel 2. voor faillissementsaansprakelijk  artikel 2:138 BW. o Lid 7: aansprakelijkheid medebeleidsbepaler. 4.Stuvia. anderen ook.9 BW. De schuldeiser moet aantonen dat toen ze de transactie deden dat de bestuurder als wist of behoorde te weten dat de onderneming het niet na zou kunnen komen. Voor overige verenigingen geldt artikel 2:48 BW. Voor verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter gelden onder bepaalde voorwaarden ook enkele verplichtingen  artikel 360 lid 3 BW.

Verkleining aandelenkapitaal .Statutenwijzing . HOOFDSTUK 8 – HERSTRUCTURERING.com . Lid 2 – het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Faillissementsaansprakelijkheid geldt pas indien de feitelijke situatie duidelijk maakt dat zij onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting (artikel 2:50a en 2:300a BW). 1.Vergroting aandelenkapitaal .Stuvia. Herstructurering.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Interne aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW en externe aansprakelijkheid zoals de onrechtmatigheidsdaden gelden ook voor verenigingen en stichtingen. Het vergroten van het aandelenkapitaal vind plaats door aandelenemissie. tenzij delegatie bestuur bij statuten artikel 2:96/206 BW Artikel 2:206 BW: Lid 1 – de vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de oprichting aandelen uitgeven.Omzetting in NV/BV: eerst ontbinden. Besluit AVA.Omzetting in ander type rechtspersoon  artikel 2:18 BW .Ontbinding 2.Wijziging vennootschapsovereenkomst: instemming alle vennoten (regelend recht) . De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen.Ontbinding  artikel 2:19 BW Herstructurering bij personenvennootschappen . Vergroten van het aandelenkapitaal De vergroting van het aandelenkapitaal is een structuurwijziging omdat zij leidt tot meet uitstaande aandelen en daarmee tot een andere kapitaalstructuur van de vennootschap. Herstructureringsmogelijkheden bij een bv of nv: . Voorkeursrecht bestaande aandeelhouders 2:96a/206a BW 32 . dan oprichting & inbreng in natura .Juridische fusie en splitsing – extra mogelijkheden artikel 2:308 en 2:334 BW Herstructureringsmogelijkheden bij alle rechtspersonen: .

Voor zover de statuten niet anders bepalen. ongelijk mag behandelen. of b. geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen. aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Voor zover de statuten niet anders bepalen. worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. 1. Vermindering van het aandelenkapitaal Kapitaalvermindering: Intrekking van aandelen  kapitaalvermindering kan plaatsvinden door het aantal uitstaande aandelen te verminderen 33 . 3. Met 1000 nieuwe aandelen heb je natuurlijk minder procent dan eerst. hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van andere aandelen dan de in lid 2 onder a en b omschreven soorten. Het voorkeursrecht kan. Uitsluiting van het voorkeursrecht houdt dus niet in dat een vennootschap aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. Voor zover de statuten niet anders bepalen. Hij heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. hebben houders van aandelen die a.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het voorkeursrecht beschermt de bestaande aandeelhouders dat hun aandelenbelang verwatert. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging. 4. 2. Voorkeursrecht kan statutair worden uitgesloten  artikel 2:206a lid 3 BW HR Verenigde Bootlieden: de vennootschap moet het gelijkheidsbeginsel uit artikel 2:201 lid 1 BW ook in acht nemen als het voorkeursrecht is uitgesloten. 3. hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen in een van de in het vorige lid onder a en b omschreven soorten. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend. voor zover de statuten niet anders bepalen. heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.Stuvia.com . telkens voor een enkele uitgifte. niet boven het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in een overschot na vereffening. de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing. Voor zover de statuten niet anders bepalen. behoudens de beide volgende leden. 5. niet boven een bepaald percentage van het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in de winst. 6.

Omzetting De rechtspersoon kan zich omzetten in een andere rechtsvorm  artikel 2:18 BW 1.Door de rechtbank in „noodgeval‟ (art. Voordat deze wijziging doorgaat moet er ook een akte van geen bezwaar zijn  artikel 2:125 en artikel 2:235 BW. 4. 2:43 BW) .Alleen als statuten dat toestaan (art.com . Om de statuten te wijzigen moet er wel voldaan zijn aan een quorum zoals deze is aangegeven in artikel 2:130/2:230 BW. Paragraaf 8 en 9: NB: bij vereniging: .met inachtneming vereisten besluit tot statutenwijziging . Notariële akte tot omzetting (lid 2 sub c) 34 . Onderscheid moet gemaakt worden: Een vennootschap kan eigen aandelen inkopen  het geplaatste kapitaal blijft gelijk Een vennootschap trekt aandelen in  het geplaatste kapitaal daalt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De reeds uitgegeven aandelen houden op te bestaan.Besluit Algemene Leden Vergadering met 2/3 uitgebrachte stemmen (art. 2:293 BW) . Besluit algemene ledenvergadering/AvA tot statutenwijzing (lid 2 sub b) 3. 2:42 BW) . 2:294 BW) 5.Aankondiging voorstel (art. in de statuten kan hier wel van afgeweken worden door bijvoorbeeld te zeggen dat de algemene vergadering van prioriteitsaandeelhouders ook voldoet.met 9/10 uitgebrachte stemmen. - Afstempelen  kapitaalvermindering kan ook plaatsvinden door het nominale bedrag van de aandelen te verlagen.Stuvia. hierdoor wordt een aandeelhouder nooit verrast dat hij ineens zijn aandelen kwijt is. Hiervoor is een statutenwijziging vereist aangezien het nominale bedrag in de statuten vermeld moet staan (artikel 2:178 lid 1 BW) Beide methoden hebben een besluit van de algemene vergadering ex. Besluit tot omzetting (lid 2 sub a) . Ook is het zo dat alle aandeelhouders op de algemene vergadering inzake de statutenwijziging aanwezig moeten zijn. Statutenwijziging De AvA is bevoegd tot statutenwijziging  artikel 2:121 en artikel 2:231 BW. artikel 2:99/208 lid 1 BW nodig. De wijziging moet plaatsvinden bij notariële akte  artikel 2:124 en artikel 2:234 BW. lid 2 niet voor BV ↔ NV 2.Formele vereniging: notariële akte (2:43 lid 5 BW) NB: bij stichting: . Volgens artikel 2:208 lid 2 BW kunnen alleen de aandelen of certificaten die de vennootschap zelf houdt ingetrokken worden.

com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Extra regels voor aantal bijzondere gevallen omzetting a) Stichting naar NV/BV .Rechterlijke machtiging vanwege ideële doel stichting b) Omzetting BV/NV naar andere rechtspersoon . Samengaan: Uiteengaan: Bedrijfsfusie: Bedrijfsfusie Aandelenfusie Juridische fusie Bedrijfssplitsing Ontvlechting van een concern Juridische splitsing Aandelenfusie: Juridische fusie: 35 . Juridische fusie en splitsing Een bedrijf kan samengaan en uiteengaan.Aandelen vervallen (= kapitaalvermindering): verzetsrecht crediteurs (2:100/209 BW) c) Omzetting andere rechtsvorm in een BV/NV .Accountantsverklaring .Verklaring van geen bezwaar 6.Aandeelhouders worden leden (tenzij stichting) .Stuvia.

De vennootschap blijft voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen. Zij geldt ook voor alle rechtspersonen uit boek 2 met uitzondering van de informele vereniging. bij de eerste niet. Artikel 2:334a BW laat twee manieren om te splitsen zien: . Een juridische fusie heeft de volgende effecten: . er gebeurt meer dan alleen een vermogensrechtelijke verandering.  artikel 2:310 lid 3 en 4 BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 308 t/m 334 BW regelen de juridische fusie. Schuldeisers hebben een verzetrecht ex artikel 2:316.De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen worden aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap  artikel 2:311 lid 2 BW.  het voorstel tot fusie  artikel 2:312 BW  er wordt een ruilverhouding gemaakt (met toelichting)  artikel 2:326 + 2:327 BW  er worden fairness opinions door accountants opgesteld  artikel 2:328 BW  en notariële akte (er kan ex artikel 2:331 BW besloten worden tot fusie). . of door de faillietverklaring of staat van insolventie artikel 173 Fw. De procedure loopt volgens artikel 2:312 BW e. vereffening en liquidatie is niet nodig. Dit geldt voor alle rechtspersonen uit (uitzondering van de informele vereniging). Bij de afsplitsing blijft de splitsende vennootschap bestaan. Artikel 2:309 BW kan op twee wijzen worden toegepast: fusie door overneming en fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. Ontbinding Artikel 2:19 BW is het basisartikel voor het beëindigen van een rechtspersoon. artikel 2:18 BW vereist is. 36 . Ontbinding.com .v. Er wordt gezorgd voor een structuurwijziging. Het kan dus zo zijn dat er eerst een omzetting ex. Voor procedure voorschriften wordt verwezen naar gelijke procedure voor juridische fusie.afsplitsing (lid 3). De artikelen 2:334a t/m 2:34ii BW regelen de splitsing. 7.Stuvia. Het moet gaan om twee of meer rechtspersonen met dezelfde vorm.De verdwijnende vennootschappen houden op te bestaan  artikel 2:311 lid 1 BW. De ontbinding vergt een besluit van de Algemene vergadering of komt tot stand als de statuten daartoe aanwijzing geven.Het vermogen van de verdwijnende vennootschap(pen) gaat onder algemene titel over naar de verkrijgende vennootschap  artikel 2:309 BW .zuivere splitsing (lid 2) en .

tenzij de vennootschap geen baten heeft. Schuldeisers kunnen in verzet komen ex artikel 2:23b BW.Artikel 20 BW  werkzaamheden of doel in strijd met de openbare orde . Na ontbinding zijn de vereffenaars belast met de vereffening van het vermogen van de vennootschap. het staken van de werkzaamheden en het niet voldoen aan het wettelijk vereiste minimumkapitaal. Een bijzondere bepaling is artikel 2:23c BW.com .Stuvia.Artikel 21 BW  oprichtingsgebreken . plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder artikel 2:23a BW. Tevens kan de rechtbank op verzoek van het OM of een belanghebbende een rechtspersoon ontbinden . zij regelt de herleving 37 . de aandeelhouders hebben een postconcurrente vordering op de ontbonden rechtspersoon.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De Kamer van Koophandel kan bij beschikking lege vennootschappen ontbinden artikel 2:19a BW. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden. Zowel de statuten als de rechter kan hier van afwijken  artikel 2:23 BW.Artikel 74/185 BW  het niet meer kunnen bereiken van het doel als gevolg van gebrek aan baten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->