P. 1
Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht"

Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht"

|Views: 26|Likes:
Published by Stuvia.com
dit is een samenvatting van het boek "De Kern van het Ondernemingsrecht" van Kroeze e.a. door middel van uitleg van wetsartikelen, aantekeningen van hc en werkgroepen is dit een goed leermiddel om je voor te bereiden op je tentamen ondernemingsrecht!
dit is een samenvatting van het boek "De Kern van het Ondernemingsrecht" van Kroeze e.a. door middel van uitleg van wetsartikelen, aantekeningen van hc en werkgroepen is dit een goed leermiddel om je voor te bereiden op je tentamen ondernemingsrecht!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/25/2013

$6.55

USD

pdf

Samenvatting "De Kern van het Ondernemingsrecht

"
door

HBOxRechten

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

SAMENVATTING ONDERNEMINGSRECHT
Gebaseerd op: De Kern van het Ondernemingsrecht, tweede druk. Hoorcolleges en Werkgroepen Ondernemingsrecht

Na de meeste artikelen schrijf ik de voorwaarden eronder. Deze zijn aangegeven met V1 etc.

HOOFDSTUK 1 – ONDERNEMINGSVORMEN.
In het ondernemingsrecht zijn drie hoofdthema‟s te vinden: - Hoe steekt de interne structuur van een onderneming in elkaar  organisatierecht. - Wie kunnen voor de onderneming transacties afsluiten  vertegenwoordiging. - Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming uitgewerkt. Ondernemingen zijn gericht op het behalen van economische voordelen: winst. Vooral rechtsvormen komen in aanmerking om de winst uit te delen aan de participanten in de onderneming. 1. De Besloten Vennootschap (BV) Artikel 2:175 BW geeft een omschrijving van een bv: De besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. V1 – een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal: kapitaalvennootschap. V2 – aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. V3 – aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor wat in de naam van de vennootschap wordt verricht. V4 – kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag boven het bedrag wat hij aan aandelen heeft. Bij de oprichting moet de bv een minimum kapitaal inbrengen: artikel 2:178 lid 2 BW. Het maatschappelijk en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan moeten bij de oprichting ten minste het minimumkapitaal bedragen dat bij koninklijk besluit is vastgesteld. V1 – het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste en het gestorte kapitaal samen moeten het minimumkapitaal bevatten. V2 – dit is bij KB vastgesteld, momenteel op €18,000

1

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Artikel 2:178 lid 1 BW stelt ook dat het in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal niet in 1 aandeel verdeeld mag zijn maar in meerdere moet. Het mag echter wel in handen zijn van één aandeelhouder: de eenpersoons-bv wordt dat genoemd. Aandelen vervullen een aantal belangrijke functies binnen een bv: - Een middel om vermogen aan te trekken.  een aandeelhouder brengt vermogen in de onderneming in ruil voor een of meerder aandelen tegen de nominale waarde of meer. De nominale waarde van een aandeel staat in de statuten vermeld. - Een aandeel bezitten geeft je stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.  artikel 2:228 BW. Het aandeel heeft dus een zeggenschapsfunctie. - Winstverdelingsfunctie.  ieder aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst van een BV (artikel 2:216 BW). Deze winst heeft dividend. Een BV is besloten  de door de BV uitgegeven aandelen staan op naam en de overdracht van deze aandelen kan niet zomaar plaatsvinden. (artikel 2:175 lid 1 tweede volzin BW). Artikel 2:195 BW bevat de blokkeringsregelingen met op welke wijze de overdracht van aandelen in een BV beperkt moeten worden. In artikel 2:194 BW staat: Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning op betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. V1 – een bv heeft een aandeelhoudersregister. V2 – daarin staan allerlei gegevens van de aandeelhouders. Zo weet de bv wie er allemaal aandeelhouder zijn in de bv. De rede dat veel mensen voor een bv kiezen is dat de aandeelhouders (en de bestuurders) in beginsel niet aansprakelijk zijn voor hetgeen in naam van de bv is verricht. (artikel 2:175 lid 1 BW) De wetsartikelen die betrekking hebben op de bv: - Artikel 2:175 t/m 2:274 BW – speciale bv bepalingen - Artikel 2:1 t/m 2:25 BW – algemene bepalingen - Artikel 2:308 t/m 2:359 BW – juridische fusie - Artikel 2:334a t/m 2:334ii BW – juridische splitsing - Artikel 2:335 t/m 2:359 BW – geschillen en enquête - Artikel 2:360 t/m 2:446 BW – bepalingen omtrent jaarrekeningen. Naast de wet wordt de bv ook geregeld in haar statuten. De statuten zijn door de oprichters/aandeelhouders van de bv zelf opgestelde regels voor haar organisatie. Bij de oprichting van de bv moeten de statuten worden vastgesteld: artikel 2:177 BW. “de akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap. De statuten van een bv liggen door iedere geïnteresseerde op het kantoor van het handelsregister ter inzage  artikel 2:180 BW. 2. De Naamloze Vennootschap (NV)
2

” Er moet echter wel een register bijgehouden worden door het bestuur met de namen van de aandeelhouders van de aandelen op naam  artikel 2:85 BW.Artikel 2:105 BW – winstverdeling . Het minimumkapitaal bedraagt vijfenveertig duizend euro.Bij de stille en openbare vennootschap geldt geen strakke wettelijke regeling van de inbreng. . 3. Minimumkapitaal . Volgens artikel 2:87 BW:“bij de statuten kan de overdraagbaarheid van aandelen op naam worden beperkt. dit is de vinden in artikel 2:67 lid 2 BW: “het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal moeten ten minste het minimumkapitaal bedragen. Stille en openbare vennootschap --4.000. Deze beperking kan niet zodanig zijn dat zij de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken etc.000 en bij een nv is het €45. .com . Verschillen tussen de nv/bv enerzijds en de stille/openbare vennootschap anderzijds. Het minimum kapitaal voor een nv is hoger dan die van een bv. Een nv kan aandelen verhandelen via Euronext Amsterdam mits de nv beursgenoteerd is. 3 .000. (artikel 2:80a/191a BW).De stille en openbare vennootschap kennen geen minimale inbreng.” Net als in een bv heeft een nv ook een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal  kapitaalassociatie. Verschillen in oprichting: .Stuvia. zie artikel 2:82 BW: “de statuten bepalen of aandelen op naam of aan toonder luiden”.Artikel 2:118 BW – stemrecht “naamloze vennootschap” kan voor verwarring zorgen omdat een nv wel aandelen op naam kan uitgeven.Artikel 2:80 BW – aantrekken van vermogen . Het is voor een nv niet verplicht om een blokkeringsregeling te hebben. namelijk €45.Het nominale bedrag van een aandeel moet op het aandeel worden gestort (artikel 2:80/191 lid 1 BW). Regeling van de inbreng: . Het is wel zo dat elke vennoot iets moet inbrengen. Euronext wil een beursnotering met aandelen die vrij overdraagbaar zijn (in tegenstelling dan bij een bv dus). (artikel 2:64 BW).De oprichting van een nv of bv moet bij notariële akte geschieden en er is een verklaring van geen bezwaar nodig voor de MvJ. . .Bij een bv is dat €18.  artikel 2:64/2:175 lid 2 BW.De oprichting van een stille en openbare vennootschap is in beginsel vormvrij. Afspraken tussen de vennoten bepalen over de inbreng.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er zijn in Nederland een stuk minder nv‟s dan bv‟s. Op aandelen kan zowel in geld als in natura worden gestort.

Maar deze aansprakelijkheid kan in de statuten geheel of gedeeltelijk worden weggeschreven.Artikel 2:53 t/m 2:64j BW Een vereniging mag geen winst uitkeren. op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij van toepassing. Rechtspersoon Rechtspersoonlijkheid heeft als belangrijkste gevolg dat de rechtspersoon zelf drager van rechten en plichten is. indien deze zich niet aan dit voorschrift houdt. dat mag een coöperatie volgens artikel 2:53a BW wel. Artikel 2:100/209 lid 2 t/m 6 BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Terugbetaling van de inbreng . 4 . Een rechtspersoon is dus net als een mens een rechtssubject. Combinatievormen: concern --7. veststellen en openbaar maken.Stuvia. met uitzondering van artikel 2:26 lid 3 en artikel 44 lid 2 BW. Artikel 2:55 BW bepaald dat de leden van de coöperatie in geval van ontbinding aansprakelijk zijn tegenover de coöperatie voor haar tekort.De terugbetaling van bedragen die door een nv of bv op een uitgegeven aandeel zijn gestort is alleen toegestaan na drie stappen: o Een zware formele procedure: artikel 2:99/208 BW o Gepubliceerd in het handelsregister en in een landelijk dagblad: artikel 2:100/209 lid 1BW. Een rechtspersoon kan ook vermogensrechtelijke handelingen verrichten.  Artikel 44 lid 2 BW = bevoegdheden van het bestuur. Winstuitkering . De coöperatie is opgezet als een vereniging. 5. “de bepalingen van de vorige titel (titel 2: verenigingen) zijn. Tussenvormen: de coöperatie.  Artikel 2:26 lid 3 BW = een vereniging mag geen winst onder haar leden uitkeren. Voor de stille en de openbare vennootschap geldt dit niet. De coöperatie is een ondernemingsvorm die tussen een nv en een bv en een stille en een openbare vennootschap in zit.Een nv en een bv kunnen onder omstandigheden gemaakte winst niet uitkeren (artikel 2:105/216 lid 2 BW).  artikel 2:56 lid 1 BW. Een bv moet op zijn minst een aandeelhoudersvergadering en een bestuur hebben. Jaarrekening . (artikel 2:21 lid 3 BW).De nv en de bv moeten een jaarrekening opmaken.com . Een rechtbank kan op vordering van een belanghebbende of het openbaar ministerie een coöperatie ontbinden. 6. . o De schuldeisers moeten zich niet met succes verzetten tegen de terugbetaling. In de statuten kan staan dat er ook een raad van commissarissen en een vergadering van een groep bijzondere aandeelhouders.

Vereniging en stichting De vereniging en de stichting zijn minder goed als ondernemingsvorm dan de hiervoor besproken vormen: de vereniging en de stichting mogen namelijk geen winst aan leden uitkeren.  artikel 2:21 lid 3 BW. 1. Voor de stichting geldt een ledenverbod: artikel 2:285 lid 1 BW. coöperaties. bezitten rechtspersoonlijkheid. Als de vereniging of stichting een winstuitkering doet in strijd met artikel 2:26 lid 3 en artikel 2:285 lid 3 BW dan kan op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende de stichting of vereniging ontbonden worden. Notariële akte van oprichting: artikel 2:64/175 lid 3 BW. Dat is uitsluitend verhaalsobject voor de schuldeisers van een rechtspersoon. Privaatrechtelijke rechtspersonen: Verenigingen. de provincies. besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid. de waterschappen. onderlinge waarborgmaatschappijen. Eenmanszaak Een eenmanszaak is een onderneming waarbij de eigenaar van de onderneming aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming zowel privé als zakelijk.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het vermogen van een rechtspersoon is zijn eigen vermogen. Artikel 2:1 t/m 2:3 BW melden wie allemaal rechtspersoon kan zijn. Het EVRM geldt ook voor rechtspersonen. NV en BV Verklaring van geen bezwaar = geschrapt. Dus als de onderneming dreigt failliet te gaan dan is de eigenaar aansprakelijk ook met zijn privévermogen. alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. Publiekrechtelijke rechtspersonen: De Staat. Het handelen van een rechtspersoon hangt uiteraard af van mensen van vlees en bloed. 9.Stuvia. De kern van dit hoofdstuk is dat privaatrechtelijke rechtspersonen in beginsel bij notariële akte dienen te worden opgericht. naamloze vennootschappen. 8. HOOFDSTUK 2 – OPRICHTING. De rechtspersoon kan wel naar de buitenwereld toetreden om contracten te sluiten uit naam van de onderneming zelf maar hij heeft hiervoor wel een vertegenwoordiger nodig die naar voren treed.com . de gemeenten. De formele eisen voor het oprichten van een rechtspersoon: 5 .

Stuvia. 6 . 2:177 BW) Een BV en een NV hebben een bankverklaring en een accountantsverklaring nodig als controle op het minimum te storten kapitaal: heeft de ondernemer dit geld wel in huis? o Artikel 2:93a BW o Artikel 2:203a BW - Bankverklaring = verklaring van de bank dat je daadwerkelijk het minimum kapitaal hebt gestort op de rekening van de onderneming. De eerste fase van preconstitutief handelen is dat er nog iets ontbreekt aan de nv of bv i. Dit heet preconstitutief handelen.o. terwijl hij nog niet tot stand is gekomen.Er zijn geldige oprichtingshandelingen (handelsregister en statuten) o Statuten = regels die gelden voor de interne organisatie (doelomschrijving van een onderneming) Organisatie voldoet aan wettelijke voorwaarden = startkapitaal o NV = €45.o. Voordat een onderneming is opgericht wordt er vaak gehandeld in naam van de nv of bv in oprichting (i.. o Inschrijving handelsregister voor een BV = artikel 2:180 BW o Inschrijving handelsregister voor een NV = artikel 2:69 BW o Artikel 5 Handelsregisterwet voor beide. Inhoudelijke eisen voor het oprichten van een rechtspersoon: . Accountantsverklaring = een verklaring van een accountant om te kijken of jij genoeg kapitaal hebt in natura zodat je het niet hoeft te storten maar toch je startkapitaal hebt. NB – inschrijving in het handelsregister is verplicht.o.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Notariële akte van oprichting o Notariële akte NV = artikel 2:64 BW o Notariële akte BV = artikel 2:175 lid 2 BW o Notariële akte Coöperatie = artikel 2:53 BW o Notariële akte Stichting = artikel 2:286 BW Uitzondering: informele vereniging (vormvrij!)  artikel 2:26 lid 2 BW.000 Statuten die voldoen aan wettelijke eisen (artikel 2:66 jo. zoals een akte van oprichting of ze zijn nog niet ingeschreven in het handelsregister. er is sprake van onbevoegde vertegenwoordiging  preconstitutief handelen.).000 o BV = €18. maar het is geen voorwaarde voor het ontstaan van een rechtspersoon.com . Op dat moment handelt men uit naam van de bv of nv i. Artikel 2:93/203 BW probeert de vennootschap te beschermen tegen de verplichtingen die hij is aangegaan voor het moment van oprichten.

Stilzwijgend: uit de statuten blijkt dat de onderneming de handelingen bekrachtigd.Uitdrukkelijk: het wordt aangegeven dat ze de handelingen bekrachtigen. 2. Dus als er ondanks dat het een niet bestaande rechtspersoon of coöperatie is er kapitaal is opgebouwd. “Een rechtspersoon ontstaat niet bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte voor zover door de wet voor de totstandkoming vereist. 4. Ontstaansgebreken. Vereniging en stichting De stichting dient bij notariële akte te worden opgericht (artikel 2:286 lid 1 BW).” Lid 4 zegt: “Het vermogen wordt vereffend als dat van een ontbonden rechtspersoon in de voorgewende rechtsvorm.en een ontstaansgebrek: 1. doch dat het in die rechtspersoon wordt ingebracht. Op dat moment bekrachtigd de onderneming deze handelingen .” Het verschil tussen een oprichtings. 3. kan de rechter desverzocht toestaan dat dit niet wordt vereffend. Een coöperatie kan dus niet door een persoon worden opgericht. bekrachtiging van preconstitutief handelen periode van bv of nv i.  artikel 2:53 lid 1 BW en artikel 2:54 lid 1 BW. indien die rechtspersoon in een bij die akte gemaakte uiterste wilsbeschikking in het leven zou zijn geroepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De tweede fase van het preconstitutieve handelen is dat de onderneming alles heeft wat hij nodig heeft: de notariële akte van oprichting is gepasseerd en hij staat ingeschreven in het handelsregister. aangaan van preconstitutieve rechtshandelingen bv doorstaat de periode in oprichting. Het ontbreken van kracht van authenticiteit aan een door een notaris ondertekende akte verhindert het ontstaan van de rechtspersoon slechts. Coöperatie. hier is echter wel rechtelijke toestemming voor vereist: “Indien alsnog een rechtspersoon wordt opgericht ter opvolging in het vermogen. Niet-bestaande rechtspersonen Volgens artikel 2:4 lid 1 BW is er geen sprake van een bestaande rechtspersoon als er een bij een notaris ondertekende notariële akte is. Informele vereniging: een vereniging kan bij vormvrije. Er zijn minstens twee personen nodig om een coöperatie op te richten.com .”. . “een stichting moet worden opgericht bij notariële akte”.Stuvia. (artikel 2:4 BW) 7 . Een coöperatie moet worden opgericht door een meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte. Lid 5 biedt weer een uitweg voor het vereffenen van het vermogen.o. meerzijdige rechtshandeling tot stand worden gebracht  artikel 2:26 lid 2 BW. dan wordt de rechtspersoon of coöperatie behandeld alsof zij ontbonden is.

WvK) . 6.Stuvia. artikel 2:4 BW Alle financiële en administratieve handelingen ga je afwikkelen. dus de rechtspersoon bestaat niet.v. Er is wel vermogen: Het vermogen wordt vereffent ex. Personenvennootschap. Het nieuwe bv-recht.v.Commanditaire vennootschap (art 16 e. Het zijn consensuele overeenkomsten. WvK) Het oprichten van een personenvennootschap is vormvrij. Preconstitutief handelen bij andere rechtspersonen dan een nv of een bv. Wilsovereenstemming is voldoende. indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet”. Er zijn 3 soorten personenvennootschappen: . Oprichtingsgebreken. vereniging of stichting is minder gecompliceerd dan die van een nv of een bv.Samenwerking .  een pseudo rechtspersoon of vennootschap. Waarschijnlijk wordt het minimumkapitaal van een bv uit artikel 2:178 lid 2 BW geschrapt en daarmee ook automatisch de bankverklaring van artikel 2:203a BW. De oprichting van een coöperatie.com . Dit doet een vereffenaar. 2. De vereffenaar gaat het gehele vermogen van de onderneming afwikkelen: hij zorgt dat de rechtspersoon doet wat hoorde.Inbreng . (artikel 2:21 BW) Er is sprake van een inbreuk op de inhoudelijke eisen dus de rechtspersoon bestaal wel.Op verzoek ontbindt de rechtbank de rechtspersoon .Verdeling van voordeel 7.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een notariële akte ontbreekt als hij verplicht was.Maatschap (7A:1655 BW) .Vennootschap onder firma (artikel 16 e. De wetgever verwacht gunstige economische effecten aangezien de hoge kosten die nu gepaard gaan met het oprichten van een bv verdwijnen. Artikel 2:21 BW lid 1 sub a BW: . 5.Daarna vereffening van het vermogen (artikel 2:19 BW) NB: de rechtbank kan een termijn gunnen om het oprichtingsgebrek te herstellen (artikel 2:21 lid 2 BW)  “de rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet. Er wordt dan ook veel minder preconstitutief gehandeld. Er moet wel sprake zijn van: . 8 .

verduidelijkt artikel 2:191 lid 3 BW. Maar er kan ook in natura gestort worden. Stortingsplicht op aandelen bij een bv Een bv creëert voornamelijk eigen vermogen door het uitgeven van aandelen. zie artikel 2:204a en 204b BW.00 boven de nominale waarde is agio. Het nominale bedrag is het bedrag dat volgens de statuten van de onderneming op het aandeel staat.00 wordt agioreserve. Bedongen kan worden dat een deel.00 de €5.”. Artikel 2:191a BW gaat er van uit dat er geld op de aandelen wordt gestort.Stuvia. 1. dan is het bedrag boven het nominale bedrag de agio voor de bv. van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.00 wordt eigen vermogen van de bv. Als de bv rechthebbende is op het geld dan behoort het tot het eigen vermogen van de onderneming maar als de bv geld leent (bijvoorbeeld bij een bank of een niet afbetaalde leverancier) dan behoort het geld tot het vreemd vermogen. Ingehouden winst. Dit houdt in dat de nemer tenminste 25% van het nominale bedrag moet storten bij het aannemen van het aandeel. Dit kan omdat de vennootschap een rechtspersoon is die volgens artikel 2:5 BW met een natuurlijke persoon gelijk staat. 9 .com . Het bedrag dat de nemer op het aandeel stort is vanaf dan van de vennootschap. De aandeelhouder kan niet tegen de zin van de onderneming in de vorderingen met elkaar verrekenen. en de €5. Een nemer moet het nominale bedrag op een aandeel storten. Dit kan. De nemer van een aandeel (later de aandeelhouder) dient op een aandeel te storten. Meestal is dit in de statuten van de bv vermeld. ten hoogste drie vierden. Dit kan in het geval dat de nemer zijn aandelen nog niet volgestort heeft en dat de bv de nemer nog geld verschuldigd is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal HOOFDSTUK 3 – VERMOGENSSTRUCTUUR . echt alleen als de vennootschap het ook wil. Volgens artikel 2:191 lid 2 BW is het toegestaan om tot een wilsovereenstemming tussen de nemer en de bv te komen.00 de nemer en de bv komen overeen op €15. In de wet is niet geregeld welk orgaan bevoegd is om de niet volgestorte aandelen te innen. In het geval van faillissement is de curator of de vereffenaar bevoegd om de niet gedane stortingen op aandelen uit te schrijven en deze ook te innen vermeld artikel 2:193 BW. statuten vermelden de nominale waarde: €10. de €10. In artikel 2:191 lid 1 BW staat: “Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. 2. Als de bv en de nemer overeenkomen dat er meer dan het nominale bedrag gestort moet worden. Niet volgestorte aandelen: Niet volgestorte aandelen is als de bv en de nemer afspreken dat niet direct de gehele nominale waarde gestort wordt.

 artikel 2:373 lid 1 sub e BW..”.Vaste activa = gebouwen. Artikel 2:373 t/m artikel 2:376 BW  hoe de passivazijde van de balans moet zijn opgebouwd. met het vermogen kunnen ze investeren met de investeringen maken ze winst met de behaalde winst kan weer geinvesteerd worden .  artikel 2:361 lid 1 BW. De behaalde winst van een onderneming komt ten goed aan de aandeelhouders  artikel 2:216 lid 1 BW. Met de omvang van de winst kan dus (als het goed is) niet gesjoemeld worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een andere bron van inkomsten van een vennootschap is het reserveren van de behaalde winsten. Het bedrag van de behaalde winst blijkt uit de jaarrekening  artikel 2:210 BW: “Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap. machines etc. Soms is het zelfs in de wet geregeld dat een onderneming een deel van de winst opslaat als een reserve.  Een van die bepalingen is die uit artikel 2:374 BW: verplicht voorlopige voorzieningen op de balans plaatsen. Dit worden wettelijke reserves genoemd. . aandeelouders ect. Artikel 2:365 t/m artikel 2:372 BW  hoe de bezittingen of de activa van de vennootschap moeten worden opgevoerd. Een van die wettelijke reserves is bijvoorbeeld: de herwaarderingsreserve.en kapitaalbegrippen. behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden. Deze winst komt dan als credit post op de balans en staat onder het kopje reserves. de onderneming trekt vermogen aan. Ook in statuten kan staan dat een onderneming een deel als reserve moet opslaan. Een balans is altijd in evenwicht. Enige balans.com . Dit betekend dat het gehele winstbedrag zonder overleg aan de aandeelhouders uitgekeerd moet worden tenzij de statuten anders bepalen. De financiering van een onderneming is een continu proces.Stuvia. . 3. Meestal staat er in de statuten van een onderneming dat de winst wordt ingehouden in plaats van uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een balans is een onderdeel van de jaarrekening van een bv. maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De balans geeft inzicht in de vermogenspositie van de bv op de laatste dag van het boekjaar (meestal 31 december).Vlottende activa = voorraden.. Dit zijn de statutaire reserves.  De bepalingen betreffende de jaarrekening zijn te vinden in artikel 2:360 t/m artikel 2:446 BW. Tenzij de statuten anders bepalen.  artikel 2:390 BW. vorderingen etc. 10 .

5. voor vragen aan haar leden.en vermogensbescherming. In de statuten moet wel de aard van de verbintenis te vinden zijn. ten laste van haar leden verplichtingen aangaan. Artikel 2:175 BW en artikel 2:192 BW vermelden dat een aandeelhouder niet tegen zijn wil enige verplichting boven de storting van het nominale bedrag worden opgelegd. 4. voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald. Kapitaal.com . Gestort kapitaal = het deel van het geplaatste kapitaal dat daadwerkelijk is gestort op de reeds uitgegeven aandelen. Extra-verplichtingen van een aandeelhouder. Verschillen met nv. contributie.Stuvia.000. Artikel 2:36 lid 3 BW vermeld dat een lidmaatschap per direct opgezegd kan worden als de zijn rechten of plichten zijn beperkt of zijn verzwaard.000 en voor de nv is dat €45. daar kan een vereniging geld. ook niet door het wijzigen van de statuten. coöperatie en stichting. Vereniging. Dit bedrag kan door statutenwijziging verhoogd worden. 6. Het gestorte kapitaal moet minimaal 25% van het geplaatst kapitaal zijn. Het maatschappelijk kapitaal mag maximaal 20 keer het gestorte kapitaal zijn.  Een vereniging kan bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap verbintenissen verbinden. De grondslag voor het heffen van contributie is te vinden in artikel 2:34a BW. Op grond van artikel 2:46 BW kan de vereniging. Het geplaatste kapitaal moet minimaal 20% van het maatschappelijk kapitaal zijn  artikel 2:178 lid 4 BW. Coöperatie. --7. artikel 2:67 lid 2 BW: het absolute minimum maatschappelijk kapitaal is voor de bv €18.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Maatschappelijk kapitaal = het maximum bedrag waarvoor de bv krachtens haar statuten aandelen mag uitgeven  artikel 2:178 lid 1 BW. 11 .  artikel 2:191 lid 1 BW Verder geldt natuurlijk nog steeds de wettelijke bepaling uit de artikelen 2:178 lid 2 jo. Vereniging. Geplaatst kapitaal = het deel van het maatschappelijk kapitaal waarvoor daadwerkelijk aandelen zijn uitgegeven. Activiteiten van een vereniging kosten geld. “Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden”.

Alleen uitkeringen voorzover overeengekomen (7A:1655 BW) 2.Artikel 3:276 BW (& nemo plus regel) .Genot . Juridische gerechtigheid blijft bij inbrenger 3.niet beschikken over aandeel (HR 17 december 1993 NJ 1993/301) . Stichting. maar a. 2.com . Een stichting zonder uitzicht op enig vermogen kan door de rechter krachtens artikel 2:301 BW worden ontbonden. Het is voldoende als de stichting in de toekomst vermogen gaat ontwikkelen. Economische eigendom: als 2.Stuvia. Artikel 3:84 BW b.Privé-crediteurs kunnen aandeel vennoten niet uitwinnen . Risico en waardeveranderingen komen voor rekening van de vennootschap Goederengemeenschap in een personenvennootschap 1.Arbeid NB: commandiet kan niet uitsluitend arbeid inbrengen. Het hebben of creëren van vermogen is voor de totstandkoming van een stichting niet verplicht. maar: vennoot aansprakelijk voor schulden! 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De coöperatie bekostigt haar activiteiten uit het profijtelijk drijven van haar onderneming en het behalen van een batig saldo uit de transacties met de leden en derden  artikel 2:53 BW.geen verdeling vorderen .Bij OVR & CVR volgt afgescheiden vermogen uit hun RPh 9. Personenvennootschap.Afgescheiden vermogen: exclusief verhaalsobject voor gemeenschapsschulden . Stichtingen beogen met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken  artikel 2:285 BW.Geld . Gebruiksrecht valt in gemeenschap bij OV / OVR (is VOF) b. Leveringsformaliteiten c. Commanditaire vennootschap 12 . Juridische gerechtigheid (eigendom) a. Ophogen inbreng / terugnemen: instemming vennoten WAT kan je inbrengen? (artikel 7A:1662 BW) . Slechts het genot (= gebruik) van goederen a. 8. In beginsel eindig. Beschikkingsgebondenheid! Vennoten kunnen: . Na afloop waarde inbreng terug  HR 24 januari 1947 Rouma.Goederen . HOE kan je inbrengen? 1. Inbrengverplichting (artikel 7A:1655 BW) 1.

Artikel 2:195 lid 1 BW Een aandeelhouder kan zijn aandelen (voor zover in de statuten niet anders bepaald) vrij overdragen aan zijn echtgenoot. Maar meestal koopt de verkrijger het aandeel van iemand die tot dan toe rechthebbende was van het aandeel. De bestuurders moeten dit gratis aan een aandeelhouder verstrekken als zij hier om vragen. Gevolgen van de flexibilisering van het bv-recht: . Er mogen geen aandelenbewijzen worden verstrekt. aan zijn bloed en aanverwanten eerste en tweede graad. Een bestaand aandeel verkrijgen: iemand kan onder algemene titel een aandeel verkrijgen als erfgenaam bijvoorbeeld. Aandelen werven kan op verschillende manieren: . Het nieuwe bv recht.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal --10. Bij een bv zijn er twee dingen waar rekening mee gehouden moet worden: o Blokkeringsregeling o Voorschriften van aandelen Blokkeringsregeling. 1. geregistreerde partner. (artikel 2:175 BW) In een door het bestuur bijgehouden register staan wie er allemaal aandeelhouders  artikel 2:194 BW. HOOFDSTUK 4 – AANDEELHOUDERSCHAP EN LIDMAATSCHAP.Een aandeel nemen: iemand verkrijgt een nieuw aandeel van de bv. . 13 Artikel 2:195 lid 2 BW . Als het niet gaat om een overdracht zoals in lid 1 staat. Aandeelhouderschap bij een bv. De uitgifte van nieuwe aandelen word emissie van aandelen genoemd. De regels die nu de vermogensbescherming van een bv uitmaken. dan moet er een blokkeringsregeling in de statuten te vinden zijn. Je wordt aandeelhouder van een bv als je een aandeel verwerft.Het minimumkapitaal wordt afgeschaft dus er is ook geen bankverklaring of accountantsverklaring nodig. gaan uit van een “one size fits all” aangezien dezelfde bepaling voor alle bv‟s geldt het maakt niet uit welk doel de bv heeft.Stuvia. de bv mag zijn eigen aandelen niet aannemen volgens artikel 2:205 BW.De regel van artikel 2:204c BW kan worden geschrapt.com . De aandelen die door een bv uitgegeven worden zijn altijd op naam.

Artikel 3:38 lid 3 BW zegt eigenlijk hetzelfde (alle andere rechten (aandelen) zijn slechts overdraagbaar. Aandelen op naam kunnen volledig vrij overdraagbaar zijn (artikel 2:87 BW zegt dat de statuten een beperking op kan leggen). het recht op dividend etc.) is het wel vereist dat de bv de levering van de aandelen erkend. wanneer de wet dit bepaald). Ook een nv moet een aandeelhouders register bijhouden voor de aandelen op naam (artikel 2:85 BW). Aandeelhouderschap bij een nv. Het is voor de overdracht van het aandeel geen vereiste dat de nieuwe aandeelhouder in het aandeelhoudersregister opgenomen wordt. Maar om de rechten van artikel 2:206a lid 1 BW uit te oefenen (stemrecht. (de regels hiervoor staan in artikel 2:196a en 2:196b BW). Aanbiedingsregeling: de aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil vervreemden moet deze eerst aanbieden aan zijn mede aandeelhouders. Nog even de functies van een aandeel op een rijtje: Vermogensfunctie: 14 - Recht op winst  dividend . Bij aandelen aan toonder geeft de nv een bewijsstuk af.of aanbiedingsregeling is gehouden dat er geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. 2. Levering van aandelen in een bv dien bij notariële akte plaats te vinden  artikel 2:196 lid 1 BW. Wel kan in de statuten staan dat een erfgenaam het eerst aan andere aandeelhouders moet aanbieden. Leveringsvoorschriften: Voor de levering van aandelen ineen bv is tussenkomst van een notaris vereist.com .) zijn de blokkeringsregeling van artikel 2:195 en de leveringsvereisten van artikel 2:196 niet verplicht. De rechten en plichten die aan het aandeel verbonden zijn staan op dit toonderpapier geschreven. De statuten van een nv bepalen of een nv aandelen aan toonder of aandelen op naam kan uitgeven  artikel 2:82 lid 1 BW. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de vereisten van eigendomsoverdracht  artikel 3:84 jo. De houder van dit toonderpapier moet dus de plichten uitoefenen en kan zich beroepen op de rechten. 3:93 BW. De eigendom van een aandeel aan toonder gaat over via een overdracht aan de wederpartij.Stuvia. De transactie moet binnen 3 maanden van die goedkeuring gebeuren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 2:195 lid 4 BW Goedkeuringsregeling: voor een geldige overdracht moet de aandeelhouder goedkeuring hebben van een bij statuten aangewezen orgaan. dit kan door inschrijven in het aandeelhoudersregister. Aandelen op naam is hetzelfde als bij een bv. Als de bv dit niet doet dan kan de nieuwe aandeelhouder zelf laten zien dat hij recht heeft op de verbonden rechten door de notariële leveringsakte te laten zien. Artikel 2:195 lid 5 BW In lid 4 staat “wil zij geldig zijn” dit betekend dus dat als er niet aan de goedkeurings. Bij het verkrijgen van aandelen onder algemene titel (door erfenis bijv.

Geschillenregeling en uitkoopregeling - Stemrecht in de AvA (evenredig aan kapitaaldeelname) „Vergaderrechten” (om stemrecht zinvol te kunnen uitoefenen) o Toegang(sbewijs) tot vergadering o Woord voeren o Uitgenodigd worden o Soms: bijeenroepen o Stemmen bij volmacht of op afstand EN: zonder aansprakelijkheid! De vorige paragrafen gingen er van uit dat de aandeelhouder zijn aandelen wilde verkopen. Voorbeeld: een aandeelhouder die met de kennis die hij als aandeelhouder heeft opgedaan de concurrentie inlicht.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Recht op terugbetaling verschaft kapitaal (wat daarvan over is!!)  liquidatieoverschot Overdraagbaar vermogensrecht - Zeggenschapsfunctie: 3. kan van die mede aandeelhouders in rechte vorderen dat zijn aandelen overeenkomstig de leden 3. Uittreding artikel 2:343 lid 1 BW: De aandeelhouder die door gedragingen van een of meer mede aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. V3 – dit kunnen ze doen als de gedragingen van de aandeelhouder het belang van de vennootschap zodanig schaadt dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap niet meer kan worden getolereerd.com . 4 en 5 van dit artikel worden overgenomen. 15 .De geschillenregeling . Uitstoting artikel 2:336 lid 1 BW: Een of meerdere houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen. Kunnen een uitstotingsvordering instellen. V1 – elke aandeelhouder kan een uittredingsvordering instellen. dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Bij de geschillenregeling kan weer onderscheid gemaakt worden tussen uitstoting (artikel 2:336 BW) en uittreding (artikel 2:343 BW). V2 – ze kunnen vorderen dat de aandeelhouder zijn aandelen aan hun overdraagt.Stuvia. kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen et belang van de vennootschap zodanig schaadt.De uitkoopregeling De geschillenregeling geldt volgens artikel 2:335 BW voor de bv (lid 1) en voor de nv met een besloten karakter (lid 2). in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overeenkomstig met artikel 341 overdraagt. Er zijn ook twee regelingen die een uitzondering zijn op die stelling: . V1 – een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 33% van het geplaatste kapitaal verschaffen.

zeggenschap kunnen geven. Uitkoop artikel 2:201a en 2:92a BW: Hij die als aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verschaft kan tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering instellen tot overdracht van kun aandelen aan de eiser. Dit is geregeld in de statuten. Soorten aandelen Gewone aandelen: . Hetzelfde geldt indien twee of meerder groepsmaatschappijen dit deel van het geplaatste kapitaal samen verschaffen en samen de vordering instellen tot overdracht aan een hunner. De uitkoopregeling is de vinden in artikel 2:92a en artikel 2:201a BW. .In beginsel zijn alle aandeelhouders gelijk maar in de statuten kan staan dat aandelen van een bepaalde soort zoals in de statuten omschreven.(artikel 2:201 lid 3 en artikel 2:92 lid 3 BW) .com .v.Aandelen aan toonder  vrij overdraagbaar. door OK aangewezen deskundigen Bij toonderaandelen publieke dagvaarding (artikel 4 Rv) 4. V3 – dit kan hij doen als hij zodanig in zijn rechten of belang is geschaad door gedragingen van een of meerdere aandeelhouders zodat niet meer van hem kan worden verwacht dat hij nog aandeelhouder blijft. V3 – de enige eis is dat de aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% procent van de geplaatste kapitaal verschaft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal V2 – deze aandeelhouder kan van zijn mede aandeelhouders vorderen dat ze zijn aandelen overnemen. Prioriteitsaandelen: onderscheid in uitkering . De uitkoopregeling geldt voor iedere bv en ook voor iedere nv. . vennootschap zelf en bij certificering: StAK) Gedrag resterende aandeelhouders niet van belang Contra-indicaties (lid 4) o Ernstige stoffelijke schade o Prioriteitsaandelen o Afstand van bevoegdheid o Prijsvaststelling o. V1 – een aandeelhouder die tenminste 95% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verschaft  voor eigen rekening! V2 – die aandeelhouder kan een vordering instellen tegen de minderheidsaandeelhouders strekkende tot overdracht van hun aandelen aan hem. in zeggenschap).Geeft bepaalde bevoegdheden (bijv.g. 16 .Aandelen op naam (een BV kan alleen aandelen op naam uitschrijven) .Stuvia. DUS: - - 95 % GPK kan rest gedwongen uitkopen Tegen ALLE resterende aandeelhouders instellen (incl.Bijna altijd betreft dit de aandelen op naam.

Preferente aandelen: onderscheid in zeggenschap . . De coöperatie houdt in: zowel een lidmaatschap.De statuten kunnen bepalen dat een bepaald percentage van de behaalde winst in dividend eerst naar de preferente aandeelhouders gaat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Het is niet zo dat er in de statuten kan staan dat de enige manier om bestuurder te worden is dat je prioriteitsaandelen bezit. besluiten van de vereniging of coöperatie en artikel 2:8 BW. Bevoegdheidsverdeling bij een bv.v. Het kan dus zo zijn dat als een bedrijf weinig winst maakt. Dit is een soort beschermingsconstructie. Dit zou in strijd zijn met: o Artikel 2:133 lid 2 en 2:243 lid 2 BW  oligarchische clausule. de statuten van de vereniging of coöperatie. BW Soms kan er aan de organisatiestructuur van de bv nog een raad van commissarissen en een ondernemingsraad worden toegevoegd. Lidmaatschap van vereniging of coöperatie De inhoud van het lidmaatschap wordt bepaald door wet.  het benoemen van bestuurders. Nieuwe leden worden door het bestuur toegelaten (artikel 2:33 BW en artikel 3:53a BW).Stuvia.Je betaald voor een “aandeel” maar je hebt geen zeggenschap in het bedrijf. het lidmaatschap is persoonlijk (artikel 2:34 BW en artikel 2:35 BW).v. . Certificaten van aandelen: . BW de bv het bestuur = artikel 2:129 en artikel 2:239 e. o Artikel 2:242 BW. 1. (ook artikel 2:33 en 2:34 BW zijn van toepassing) 6.Deze aandelen hebben voorrang op dividend uitkering. (nv zelf erbij toegevoegd. 17 . Lidmaatschap bij de personenvennootschap 7. bijna hetzelfde) de aandeelhoudersvergadering = artikel 2:107 en artikel 2:217 e.(artikel 2:206a lid 2 en 2:96a lid 2 BW) . dat de gewone aandeelhouders geen dividend ontvangen aangezien eerst het afgesproken percentage naar de preferente aandeelhouders gaat.Bij de uitgifte van deze aandelen is er geen voorkeursrecht (artikel 2:206a lid 3 BW en artikel 2:96a lid 3 BW). Zo kunnen de bedrijven de stemmen zelf uitbrengen en niet overlaten aan de aandeelhouders.als een contractuele verhouding. 5. Het nieuwe bv recht --- HOOFDSTUK 5 – DE ORGANISATIE.com . Opzegging is mogelijk vanuit het lid zelf (artikel 2:36 BW en artikel 2:60 BW) en door de vereniging of coöperatie (artikel 2:35 lid 3 onder b en d BW).

Benoemen en ontslaan van bestuurders – 2:242 en 2:244 BW.Omzetting in andere rechtspersoonsvorm – 2:18 BW. . o Artikel 2:153 lid 2 onder a t/m c  Het geplaatste kapitaal (met reserves) bedraagt ten minste €16 miljoen  Een ondernemingsraad is ingesteld krachtens wettelijke verplichting  Er zijn bij de vennootschap minimaal 100 personen werkzaam in Nederland. Toch kan er in de statuten van afgeweken worden. 2 – De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen. Om de voordracht te bekrachtigen moeten de stemmen van de algemene vergadering tenminste 2/3 van de stemmen zijn + die stemmen moeten meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  De ondernemingsraad (OR) wordt ingesteld bij ten minste 50 werknemers. De verdeling van bevoegdheden tussen AvA en het bestuur moet gerespecteerd worden dus ze kunnen alleen instructies geven als ze dat willen.Uitgeven aandelen – 2:206 BW.Benoemen commissarissen – 2:252 en 2:254 BW. Kernbevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering: . . splitsing – 2:317 en 334m BW. Kan overgedragen worden aan een ander orgaan. 3 – De vorige leden zijn niet van toepassing. . die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. . 18 .com . Bijvoorbeeld de aandeelhouders van prioriteitsaandeelhouders kunnen bepaalde bevoegdheden krijgen: Artikel 2:243 BW 1 – Bij de statuten kan worden bepaald.Wijzigen statuten – 2:231 BW. indien de benoeming geschiedt door de raad van commissarissen. o Artikel 2:189a BW  officieel geen orgaan van de vennootschap.Verminderen van kapitaal – 2:208 BW. .Vaststellen jaarrekening – 2:210 lid 3 BW. De aandeelhoudersvergadering kan aan het bestuur geen bindende aanwijzingen geven over hoe het bestuur zijn taak moet uitvoeren. .Stuvia.  een RvC wordt ingesteld bij indien er drie achtereenvolgende jaren aan de criteria volgens het structuurregime. HR Forum-Bank Arrest.Ontbinden – 2:19 BW. Het benoemen van bestuurders kan gedaan worden door een voordracht. dat de benoeming door de algemene vergadering zal geschieden uit een voordracht. . die ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat. . Ten minste twee personen per bestuurslid moeten beslissen. Besturen in de zin van artikel 2:239 BW = het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken in de door de bv gedreven onderneming.Fusie. De kernbevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering zijn meestal dwingend recht.

2. De opvattingen van de AvA zijn beperkt tot wettelijke en statutaire rechten. Nv Is bijna hetzelfde als bij een bv. De AvA kan wel invloed op het bestuur uitoefenen door bestuurders te ontslaan  artikel 2:244 jo.Preferente aandelen.  artikel 2:230 lid 4 BW. Artikel 2:219 BW  het bestuur en de raad van commissarissen hebben de bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen. als hij wel zijn stemrecht uitoefent dan heeft hij daar in grote vrijheid. In de statuten kan daarnaast ook staan dat er een minimaal bedrag aan kapitaal achter het besluit staat. 3. Van alle stemmen die uitgebracht worden in een aandeelhoudersvergadering wordt aantekening gemaakt. “in het hem verleende stemrecht niet een recht in het beland van anderen is toevertrouwd. Let op: een bestuurder is ook een werknemer dus het valt onder het arbeidsrecht. Het is wel erg belangrijk dat de oproeping naar de agenda van de vergadering wordt verwezen anders kan daar ex. 4. HR Wennex: een aandeelhouder is niet verplicht om in de aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn. Ook kan het bijeenroepen sinds 2007 volgens artikel 2:223 lid 3 BW via de elektronische manier. 2:242 BW. artikel 2:224 lid 1 en 2 BW niet geldig over worden beslist. Aandeelhoudersvergadering en besluitvorming bij een bv. doch een eigen recht is gegeven om zijn belang in de vennootschap te dienen”. Deze constructies moeten de vennootschap beschermen tegen uitoefening van zeggenschap op de aandeelhoudersvergadering door buitenstaanders. Ook de wet kan het quorumvereiste instellen. (artikel 2:239 lid 4 BW).com . Nietigheid en vernietiging van besluiten 19 .Prioriteitsaandelen – waaraan het recht kan zijn verbonden een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van bestuurders . toezicht houden is de taak van de RvC. dit heet een quorum: artikel 2:230 lid 2 BW. Stemrecht  artikel 2:228 BW Besluitvorming: Besluiten worden op een aandeelhoudersvergadering in beginsel goedgekeurd met een meerderheid maar soms schrijft de wet een “gekwalificeerde meerderheid” voor zoals bijvoorbeeld in artikel 2:330 lid 1 BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ABN amro holding: strategie bepalen is de taak van het bestuur. Als het bestuur en de raad van commissarissen niet bijeen roept dan geven de artikelen 2:220 t/m 2:222 BW andere manieren om het bijeen te roepen.Stuvia. Beschermingsconstructies van een nv: .

Daarom is er een vuistregel: . 2 – Is een besluit nietig. dan kan het door die ander worden bekrachtigd.Als er niet is voldaan aan de voorgeschreven meerderheid van stemmen voor de besluitvorming  nietigheid. 3 – Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn. wegens strijd met een reglement. Een besluit van de aandeelhoudersvergadering om geen winst uit te keren omdat dat de onderneming zou redden maar eigenlijk is het voor eigen belang van de aandeelhouders. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist. c.Er is sprake van vernietigbaarheid als de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen in strijd is met de wet of de statuten. omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen. vernietigbaar: a. 2:15 jo. Uitzondering op deze vuistregel zijn: . het bestuur of een ander orgaan van een vennootschap kan gericht zijn op een bepaald rechtsgevolg  een rechtshandeling. Artikel 2:15 BW  vernietigbaar Vernietiging werkt niet van rechtswege. onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde. is nietig. Vernietiging moet door de rechter plaatsvinden. 1 – Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is. dit wijkt echter wel af van de regeling in boek 3. Sub A maakt de scheidingslijn tussen nietig en vernietigbaar erg wazig. nietigheid wel. die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. Een vernietigbaar besluit is geldig totdat het is vernietigd door de rechter. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld.com . en behoefde hij ook niet te weten dat het desbetreffende besluit nietig of vernietigbaar was. dat in strijd is met de wet of de statuten. Derdenbescherming: Wist de derde niet. Een rechtshandeling in het rechtspersonenrecht kan ook vernietigbaar of nietig zijn. dan kan de vennootschap de nietigheid of vernietiging niet aan hem tegenwerpen.  artikel 2:16 lid 2 BW.Stuvia. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. b. 20 . tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.  artikel 2:14 jo.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een beslissing van de aandeelhoudersvergadering. . 2:16 BW Artikel 2:14 BW  nietig 1 – Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon.Er is sprake van nietigheid als de inhoud van een besluit in strijd is met de wet of de statuten.

Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt. Uitzondering: de statuten kunnen het aan een of meerdere toekennen. o Artikel 2:37 lid 3 jo.Stuvia. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder (iedere bestuurder in zijn eentje mag de BV ook vertegenwoordigen) toe. De vereniging. Bij een stichting is het bestuur het enige verplichte orgaan aangezien de stichting geen leden mag hebben (en dus ook geen ledenvergadering). HOOFDSTUK 6 – VERTEGENWOORDIGING 1.Het bestuur bestuurt  artikel 2:44 lid 1 jo. De statuten kunnen echter bepalen dat zij behalve aan het bestuur slechts toekomt aan een of meer bestuurders. Een coöperatie is verplicht een raad van commissarissen in te stellen als het voldoet aan dezelfde structuurregime eigenschappen die voor de bv en nv tellen.com . 3. Aangezien het in het algemene deel van het BW staat. Zij kunnen voorts bepalen dat een bestuurder de vennootschap slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen. Nv en bv Kern van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de bestuurders is geregeld in artikel 2:130 BW (NV) en 2:240 BW (BV) 1. 2:53a BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. Artikel 2:14 jo. 2:15 jo. Vereniging. 53a BW. 2. De verplichte organen van de vereniging en de coöperatie zijn: de ledenvergadering en een bestuur. voor zover uit de wet niet anders 21 . . is onbeperkt en onvoorwaardelijk. – het benoemen van bestuurders. Verdeling van bevoegdheden is ook te vergelijken met die van de nv en bv: . 2:16 BW zijn ook van toepassing op de vereniging. coöperatie en stichting zijn verplicht om bij meer dan 50 werknemers een ondernemingsraad in te stellen. 53a BW.Specifieke bevoegdheden ledenvergadering: o Artikel 2:37 lid 2 jo. – minder dan de helft mag gekozen worden door anderen dan leden. coöperatie en stichting De vereniging en de coöperatie hebben net als de nv en de bv een tweeledige organisatiestructuur. 2:53a BW. Ook mogen de statuten zeggen dat de een niet zonder de ander mag handelen. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Hoofdregel: iedere bestuurder is evenredig bevoegd tot vertegenwoordiging. .Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet aan een van de andere organen zijn opgedragen  artikel 2:40 lid 1 jo. coöperatie en de stichting.

zich in de strijd met de goede trouw zou gedragen door de vennootschap aan de met deze gesloten overeenkomst te houden. indien hij ondanks de hem bekende interne bevoegdheidsbeperking toch deze overeenkomst aanging.Stuvia. In de omstandigheden van het geval dat degene die met de vennootschap handelde. van de interne bevoegdheidsbeperking op de hoogte was. dan kan hij onbeperkt (m.  de statuten kunnen ook beperkingen leggen op de onbeperktheid en onvoorwaardelijkheid van bestuurders. 2. Tegenstrijdig belang De kern van het tegenstrijdig belang zijn de artikelen 2:146 en artikel 2:256 BW.b.t. . Dat kan beperkt en voorwaardelijk zijn tegenover derden ALS het in het handelsregister is ingeschreven. Lid 3 zegt dat áls iemand vertegenwoordiger is.com . De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen Dit zijn procuratiehouders. Uitzondering lid 3: als de derde niet ter goede trouw is m.t. een bedrag) en onvoorwaardelijk (m. In lid 3 kan je onderscheid maken tussen “wel uit de wet voortvloeiend” en “niet uit de wet voortvloeiend”. Bibolini. Lid 2 voegt eraan toe dat ieder voor zich vertegenwoordiger kan zijn (kan in de statuten gewijzigd worden). 22 . Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vennootschap worden ingeroepen.b. toestemming van een ander) vertegenwoordiger: kan niet beperkt worden tegenover derden. Lid 1 zegt dat het gehele bestuur aansprakelijk is. Alleen intern kunnen bevoegdheden beperkt worden (in de statuten) en alleen intern kan hij bij overschrijding op het matje geroepen worden. Zolang de bv of nv zich niet heeft beroepen op de vertegenwoordigingsonbevoegdheid van een van zijn bestuurders blijft de rechtsverhouding tussen de vennootschap en haar wederpartij in stand. Hoofdregel lid 3: alleen interne werking. het sluiten van de overeenkomst (hij wist dat de onderneming inde problemen zou komen). HR Bibolini: in beginsel maakt het géén verschil of degene die met de vennootschap handelde. In de statuten kan bijvoorbeeld staan dat het hoofd boekhouding ook wc-papier mag kopen.Wel uit de wet vloeiend heeft betrekking op artikel 2:240 lid 2 BW.t. Ook als de derde partij wist dat het bevoegdheidsoverschrijding was. Dit artikel staat uitzonderingen toe op de regel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan iedere bestuurder toekomt. 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal voortvloeit (slaat op lid 2).b.Niet uit de wet voortvloeiend heeft betrekking op de interne aansprakelijkheid van het persoon dat de handeling verricht .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal “tenzij bij de statuten anders is bepaald. doch is voldoende dat de bestuurder te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. Dit is bijvoorbeeld als een bestuurder van een moedervennootschap ook bestuurder is van een dochtervennootschap. Het gevolg van tegenstrijdig belang: 23 .” Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang? HR Bruil: bij een tegenstrijdig belang is het zo dat er zich een conflict voordoet tussen een persoonlijk belang van de bestuurder en het vennootschappelijke belang dat de bestuurder dient te behartigen. kan slechts worden beantwoord met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.  Als het geen tegenstrijdig belang is dan is er sprake van parallele belangen. HR Bruil: Voor de toepassing van art. Dus:  De bestuurder en de vennootschap handelen met elkaar  Als partij en wederpartij = koper en verkoper Indirect tegenstrijdig belang: De vennootschap gaat een transactie aan met (of procedeert tegen) een derde. Als hier geen sprake van is dan is er ook geen sprake van een tegenstrijdig belang. 2:256 is niet vereist dat zeker is dat de betrokken rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling van de vennootschap zal leiden.Direct tegenstrijdig belang .com . Dus:  Bestuurder van bedrijf X is ook bestuurder van bedrijf Y en die twee sluiten een overeenkomst met elkaar. terwijl iemand bestuurder is van beide vennootschappen. Betrokkenheid van een bestuurder met (het belang van) die derde kan tot een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 BW lijden. vertegenwoordigd door commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.  Het moet gaan om persoonlijke belangen zoals bedoeld in artikel 2:256 BW.Stuvia. Kwalitatief tegenstrijdig belang: Als een vennootschap een overeenkomst aangaat met een nv of een bv. Dus:  Er is betrokkenheid via familie / relaties  Bestuurder bij de ene partij en aandeelhouder bij de andere partij. De vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. wordt de vennootschap in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders.Indirect tegenstrijdig belang . Er zijn drie soorten tegenstrijdig belang: .Kwalitatief tegenstrijdig belang Direct tegenstrijdig belang: In gevallen waar de bestuurder en de vennootschap met elkaar handelen is er sprake van direct tegenstrijdig belang ex artikel 2:256 BW.

 artikel 3:11 BW. De eerste zin van artikel 2:256 is regelend recht  de statuten kunnen de tegenstrijdigheidsbelangregeling voor een belangrijk deel terzijde stellen. dan wel behoorde te zijn” HR AMRO/Dijkema: in dit arrest werd de bovenstaande materie bevestigd door de HR maar ook voegde zij daaraan toe dat op de derde een zogenaamde onderzoeksplicht rust.Goede trouw van de wederpartij . Aan vertegenwoordiging gaat meestal een besluitvormingsfase vooraf maar hier heeft boek 2 weinig regels over. dit betekend echter niet dat ze daarmee kunnen doen wat ze willen. “redelijkerwijs kan worden gevergd van de derde. Dit houdt in dat de bestuurders voor de rechtshandeling of de procedure waarbij het tegenstrijdig belang speelt in hun vertegenwoordigingsbevoegdheid worden beperkt zij zijn dus onbevoegd.Goede trouw van de wederpartij: Jo. Artikel 2:8 en artikel 2:9 BW bepalen dat ze altijd in het belang van de vennootschap moeten handelen.” .Regelend / dwingend recht in artikel 2:256 BW. Vertegenwoordiging bij besluit 24 . .Stuvia. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatschaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. die een transactie aangaat met de vennootschap en ten tijde daarvan aanleiding heeft te veronderstellen dat sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang. 3.Regelend / dwingend recht in artikel 2:256 BW. De statuten kunnen aangeven dat de bestuurders ondanks het tegenstrijdig belang nog steeds bevoegd zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De vennootschap wordt bij enig tegenstrijdig belang niet meer door de bestuurders vertegenwoordigt maar door commissarissen. Extra aandacht verdiend: . gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing. HR Mediasafe II: “een vennootschap kan de bevoegdheid van haar bestuurder aan derden tegenwerpen indien de daarin bedoelde tegenstrijdigheid tussen het belang van de vennootschap en dat van de betrokken bestuurders ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling aan de derde bekend was. De tweede zin van artikel 2:256 is dwingend recht  de AvA is bij de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang steeds bevoegd een of meer personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de vennootschap.com . artikel 6:2 lid 2 BW  een tussen hen krachtens de wet. NB: de artikelen gelden alleen voor vertegenwoordiging bij tegenstrijdige belangen. dat deze onderzoek verricht naar de mogelijke onbevoegdheid van de bestuurder van de vennootschap. Voor een geslaagd beroep op de tegenstrijdigheidsbelangregeling zal de vennootschap moeten aantonen dat de derde bekend was dan wel bekend had behoren te zijn met de werkelijke tegenstrijdigheid van de belangen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vertegenwoordiging kan ook plaatsvinden bij besluit. Doeloverschrijding De wet schrijft voor dat iedere rechtspersoon in zijn statuten een omschrijving van zijn doel dient te geven. Zie artikel 2:53a jo 2:45 lid 2 BW voor de coöperatie en artikel 2:292 voor de stichting. Wat de vertegenwoordiging betreft is de leer in betekenis teruggedrongen omdat in artikel 2:7 BW staat dat een rechtshandeling in strijd met het statutaire doel in beginsel geldig is. . Personenvennootschappen --- 6. 4. kende noch behoefde te kennen.Stuvia. Zo neemt men wel aan dat het bestuur een aanbod kan doen of kan aanvaarden bij besluit. coöperatie en stichting In een vereniging is het gehele bestuur vertegenwoordigingsbevoegd. Een indirect extern werkend besluit is een besluit dat nodig is om de rechtshandeling van een rechtspersoon geldig te laten worden. . Vanuit de wet zijn niet de bestuurders afzonderlijk vertegenwoordigingsbevoegd.  een derde ter goede trouw wordt dus beschermd door dit artikel. Een bestuurder is dus onbevoegd als hij dit wel doet.  het besluit is dan een vertegenwoordigingshandeling. “de statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of meer bestuurders”.Bv = artikel 2:177 lid 1 BW . Het is vernietigbaar als de tegenpartij indien de tegenpartij wist dat het doel van de betrokken 25 . Het gevolg van deze regeling is dat bestuurders van deze rechtspersonen in tegenstelling tot bij de vennootschappen minder vrijheid hebben in het handelsverkeer.Stichting = artikel 2:286 lid 4 onder b BW . Als de AvA op grond van artikel 2:242 BW bestuurders benoemd dan wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd bij besluit.Nv = artikel 2:66 lid 1 BW .com . Artikel 2:16 BW de nietigheid of vernietiging van besluiten kan niet aan de wederpartij worden tegengeworpen indien deze het gebrek dat aan het besluit kleefde.Vereniging = artikel 2:27 lid 4 onder b BW . Daar is bij deze vormen ook minder behoefte aan. Vereniging.Coöperatie = schakelbepaling artikel 2:53a BW Ultra vires-leer = een rechtspersoon mag in beginsel niet buiten zijn doel handelen. Dit heet een direct extern werkend besluit.Onbeperkt en onvoorwaardelijk als bestuurder afzonderlijk via statuten vertegenwoordigingsbevoegd is ! 5. Hiervoor zijn de statuten nodig  artikel 2:45 lid 2 BW.

Fouten blootleggen 26 . Er is ex. belast met behandeling en beslissing van een aantal zaken op het terrein van het ondernemingsrecht. Verantwoording afleggen is: .Rekenschap afleggen . Het is dus niet noodzakelijk dat de handelende persoon een wettelijk orgaan (bestuur. artikel 7 geen onderzoeksplicht voor de wederpartij. een goed beleid en een goed bestuur. Een onrechtmatige daad plegen is geen rechtshandeling. HR Kleuterschool Babbel: Een rechtspersoon is aansprakelijk uit onrechtmatige daad als de gedraging van de handelende persoon in het maatschappelijk verkeer kan worden aangemerkt als gedraging van de rechtspersoon in kwestie. De vraag hier is dus of een rechtspersoon uit onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn. HOOFDSTUK 7 – VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID. 7. “bestuurders zijn altijd verantwoordelijk maar niet altijd aansprakelijk” Verantwoordelijkheid voor het beleid impliceert de taak om voor goed beleid zorg te dragen. Daarnaast houdt verantwoordelijkheid vooral de verplichting in om rekenschap af te leggen en uitleg te geven over het gevoerde beleid. een rechtspersoon kan echter geen schuld op zich nemen (een van de voorwaarden om een onrechtmatige daad te toetsen) de schuld kan alleen gedragen worden door natuurlijke personen. raad van commissarissen. De ondernemingskamer is een belangrijk rechterlijk college.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal rechtspersoon werd overschreden of dit zonder eigen onderzoek moest weten. Het enquêterecht biedt ondermeer aandeelhouders de mogelijkheid het bestuursbeleid te laten onderzoeken.Uitleg geven .Stuvia. Een schuld van een natuurlijk persoon kan echter wel aan een rechtspersoon worden toegerekend. Verantwoordelijkheid kan ook lijden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.  artikel 66 Wet op de RO. Verantwoordelijkheid bij een bv Een vennootschap is verantwoordelijk voor kwaliteit. 1.Transparant opstellen . Dit kan alleen wanneer de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op verzoek van de betrokken aandeelhouders zo‟n onderzoek (of enquête) gelast. algemene vergadering) van de rechtspersoon is.com . Onrechtmatige daad Vertegenwoordiging gaat over rechtshandelingen.

als de AvA kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring.en verliesrekening met toelichting over het verstreken boekjaar. Dit doet het bestuur een keer per jaar door middel van een jaarrekening.Stuvia. Het bestuur moet verantwoording afleggen aan een ondernemingsraad. De jaarrekening moet jaarlijks binnen vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgesteld worden  artikel 2:210 BW. Dit is een soort briefstuk van het bestuur waarin onder andere mededelingen worden gedaan over de te verwachten gang van zaken en de voornaamste risico‟s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd.  artikel 2:361 lid 1 BW. Wanneer de AvA de jaarrekening vaststelt zullen de bestuurders en commissarissen meestal vragen om decharge voor het door hen gevoerde beleid. Bij gewone vennootschappen komen soortgelijke statutaire bepalingen voor. Bij structuurvennootschappen heeft de RvC de bevoegdheid bestuurders te benoemen en te ontslaan  artikel 2:272 BW. De RvC zal vaak belangen moeten afwegen. of tot gegevens die niet uit de jaarrekening blijken of niet anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn bekendgemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde.com . Ex. (dit gebeurt niet automatisch  artikel 2:210 lid 3 BW. Voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers gelden nog verdergaande regelingen dan bij die voor 50 werknemers. 27 . De jaarrekening kan echter pas vastgesteld worden. een balans en winst. dient zij goedkeuring te geven voor een groot aantal besluit van het bestuur  artikel 2:274 lid 1 BW. artikel 2:391 BW een jaarverslag opgemaakt worden. Alle inlichtingen die de AvA verlangt moeten gegeven worden door de bestuurders en commissarissen behalve als het een zwaarwegend belang is van de vennootschap. Ook moet er volgend artikel 2:210 tweede zin BW jo. Hiermee probeert de HR te voorkomen dat bestuurders en commissarissen denken dat alles onder de decharge valt en zo de vennootschap zich in hun eigen vingers laat snijden.) HR Van de Ven arrest: In het bijzonder kan niet worden aanvaard dat een decharge zich ook zou uitstrekken tot informatie waarover een individuele aandeelhouder uit anderen hoofde – buiten het verband van de algemene vergadering van aandeelhouders– de beschikking heeft gekregen. Dit betekend dat ze ontheffing van hun verantwoordelijkheden krijgen. Het bestuur van een vennootschap moet ook verantwoording afleggen tegenover de RvC (als deze is ingesteld)  artikel 2:250 lid 2 BW. 31a en 31b WOR. zo stelt artikel 2:393 lid 7 BW. Artikel 2:210 BW bepaald dat de jaarrekening uiteindelijk door de AvA vastgesteld moet worden. Om te beginnen moet het bestuur van een bv met een onderneming met ten minste 50 werknemers op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in bepaalde periodes aan de ondernemingsraad gegevens verstrekken.  artikel 2:217 lid 2 BW.  artikel 31.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het bestuur van een rechtspersoon dient verantwoording af te leggen bij de AvA. artikel 2:393 BW moet een door de algemene vergadering uitgekozen accountant nakijken of de jaarrekening conform de wettelijke vereisten is ingericht.

000 bedragen (tenzij in de statuten minder staat). o Indien wanbeleid: voorzieningen treffen zoals bedoel in artikel 2:356 BW. Ook moet dat gemeenschappelijk kapitaal meer dan €225. De verzoekers (inclusief de AG) zijn niet ontvankelijk als zij als ze vantevoren geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt tegen het beleid of de gang van zaken aan het bestuur en de raad van commissarissen. kan de ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers en.  Artikel 2:355 BW – indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken. De enquêteprocedure verloopt als volgt: .  Het beleid van het bestuur  Gedragingen van de Raad van Commissarissen  Gedragingen van de Aandeelhoudersvergadering Wie kunnen een verzoek indienen bij de ondernemingskamer: 1. o Taak onderzoeker: onderzoek beleid & gang van zaken o Bevoegdheden onderzoeker 2e Fase: de uitkomst van het onderzoek artikel 2:354 t/m artikel 2:357 BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er moet over een groot aantal te nemen besluiten advies gevraagd worden.Aanloop tot enquête (anders niet ontvankelijk verklaring)  artikel 2:349 BW. Artikel 2:346 sub b BW  een of meer aandeelhouders die tenminste 1/10e van het geplaatste kapitaal bezitten.  artikel 2:349 lid 1 BW. o Bezwaren kenbaar maken  artikel 2:249 lid 1 BW o Vakbond moet OR raadplegen  artikel 2:249 lid 2 BW 1e Fase: enquête zelf  artikel 2:350 t/m artikel 353 BW. Voor het afleggen van verantwoording is ten slotte het enquêterecht van belang. indien het verslag voor het ten inzage ligt. Veel van deze verplichte adviezen moeten ook aan de raad van commissarissen gevraagd worden  artikel 25 WOR jo. Het gaat bij enquêteprocedures om een door de ondernemingskamer gelast onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. Als de onderneming geen instemming krijgt voor een in dit artikel genoemd besluit dan is het besluit nietig na een schriftelijk beroep hierop door de ondernemingsraad (een maand binnen na mededeling van het besluit aan de OR). Voor hetzelfde besluit kan het dus zo zijn dat er advies van de ondernemingsraad en van de raad van commissarissen nodig is. 3. Naast verplicht advies vragen bij de ondernemingsraad moet er in de gevallen zoals beschreven in artikel 27 lid 1 WOR instemming worden gevraagd. op verzoek van anderen die aan de eisen van artikel 346 en 347 voldoen en door de advocaat generaal.Stuvia. Artikel 2:347 BW  een vakbond die werknemers van de betrokken vennootschap onder haar leden telt. Artikel 2:345 lid 2 BW  de advocaat-generaal mits er redenen zijn die het openbare belang bedreigen 2. 2:274 lid 1 BW. 28 - .com .

Herstel van juiste verhoudingen 3. Doel enquêteprocedure volgens wetsgeschiedenis en rechtspraak: 1.  dit leverde wanbeleid van de vennootschap op. daardoor schoten de bestuurders en de raad van commissarissen tekort in hun toezichthoudende taak. Vaststellen verantwoordelijkheid voor wanbeleid 2. Verlamming van besluitvorming nadat er conflict is ontstaan tussen de bestuurders en aandeelhouders Onvoldoende opening van zaken.v. Wanbeleid op bedrijfseconomisch beleid.n. m. 26 WOR-procedure Aansprakelijkheid = gehoudenheid om prestatie te leveren. Doordat deze transactief niet goed doordacht waren leende Bobel te veel geld uit zonder daar iets voor terug te kunnen eisen. dit geeft een ruime uitleg aan artikel 2:346 BW.com .Het niet voldoende gescheiden houden van privébelangen en het vennootschappelijk belang.V.Stuvia. artikel 2:146 of 2:246 BW) Het niet naleven van de in de wet en statuten neergelegde bevoegdheidsverdeling.  als het bestuur de raad van commissarissen niet genoeg betrekt bij de gang van zaken. Aangezien het enquêterecht en de toepassing vaak toekomt aan de economische werkelijkheid is het wel van belang dat een moedermaatschappij naar de economische standaarden kan handelen.  - - HR Bobel-enquête arrest: het bestuur van Bobel N. Landis Arrest: een moedermaatschappij moet in sommige een verzoek tot enquête in kunnen dienen. Opening van zaken 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 2:356 BW – de voorzieningen bedoelt in het vorige artikel zijn *zie sub a t/m sub f* o Verhaal kosten onderzoek op verantwoordelijken Wanneer is er sprake van wanbeleid? “handelen in strijd met beginselen van het elementair ondernemerschap” Bijvoorbeeld: .g. schadevergoeding (in beginsel vonnis rechter vereist) .  belangenverstrengeling (bijvoorbeeld o. verrichtte enige transacties zonder de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen. Interne aansprakelijkheid van bestuurders van een bv Eerst moet je verantwoordelijkheid van aansprakelijkheid kunnen onderscheiden: Verantwoordelijkheid = Rekenschap afleggen over gevoerde beleid (informatie & uitleg) .Fouten blootleggen (controle) Intern: ene orgaan aan andere o Bestuur  AvA o Bestuur  RvC 29 - Extern: rechtspersoon aan rechter o Enquêteprocedure o Art.

etc. Als het zo is dat er meerdere bestuurders aansprakelijk kunnen zijn voor hetzelfde delict is iedere bestuurder voor het geheel aansprakelijk tenzij een bestuurder tegenover de vennootschap bewijst dat deze tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. beleggers. AH niet. Als dit zo is dan zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Wel kan het artikel ontkracht worden door middel van decharge.’ Dus: alleen de vennootschap kan zich op de schade verhalen. Om je te beroepen op artikel 2:9 BW moet er sprake zijn van ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur. Dit arrest staat niet toe dat de desbetreffende aandeelhouder zijn waardeverminderingsschade rechtstreeks op grond van onrechtmatige daad op de bestuurder verhaalt. behoudens individuele disculpatie.  hij is dan in beginsel schadeplichtig in zijn relatie tot de vennootschap. Het gaat om een regel van interne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. - Interne aansprakelijkheid – artikel 2:9 BW Artikel 2:9 regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de vennootschap. een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen. zal. Artikel 2:248 BW geeft bijzondere regels over de aansprakelijkheid van bestuurders als de vennootschap failliet is gegaan. Artikel 2:9 BW is dwingend recht. maar vaak kan hier ook misbruik van worden gemaakt. Externe aansprakelijkheid van bestuurders van een bv. Art. 2:248 BW:  artikel 2:138 BW NV o Lid 1: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders jegens boedel bij faillissement door kennelijk onbehoorlijk bestuur 30 . zolang zij niet is vergoed. 3. HR Poot/ABP: een bestuurder maakt een ernstige beleidsfout en hij is op grond van artikel 2:9 BW aansprakelijk tegenover de vennootschap. kijk hiervoor in artikel 2:25 BW. In de meeste gevallen zal een onderneming (het bestuur) niet tegen een andere bestuurder gaan procederen maar de waarde van de aandelen zou wel kunnen dalen en een aandeelhouder wil de bestuurder op grond van artikel 6:162 lid 1 BW aansprakelijk stellen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Interne aansprakelijkheid: jegens de rechtspersoon zelf Externe aansprakelijkheid: jegens betrokken derden zoals schuldeisers.com . Artikel 2:5 BW zorgt er primair voor dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Omdat het dwingen recht is kan de interne aansprakelijkheid niet van te voren worden uitgesloten.Stuvia. “de vermogensschade van de vennootschap.

Stuvia. Ook zou de onderneming geen verhaal kunnen bieden. Art. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de andere rechtspersonen Het vorige geldt ook voor de nv. o Lid 3: disculpatiemogelijkheid individuele bestuurder. Niet alleen de officiële bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden.com . zie artikel 2:344 lid 2 BW. voor faillissementsaansprakelijk  artikel 2:138 BW. Een bestuurder mag op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad niet onder alle omstandigheden transacties namens de vennootschap aangaan. Een stichting kent maar een orgaan. Voor de coöperatie geldt ook de voorschriften uit titel 2. anderen ook. 4.  Ook hier geldt: wie stelt moet bewijzen. Voor overige verenigingen geldt artikel 2:48 BW. Het enquêterecht is deels van toepassing. De schuldeiser moet aantonen dat toen ze de transactie deden dat de bestuurder als wist of behoorde te weten dat de onderneming het niet na zou kunnen komen. Voor verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter gelden onder bepaalde voorwaarden ook enkele verplichtingen  artikel 360 lid 3 BW. maar deze niet aanwenden om de betrokken crediteur te betalen (annex de betalingsonwil). De schuldeiser moet bewijzen dat degene die volledig zeggenschap had over de nalatige onderneming (de bestuurder) aannemelijk maakt dat de vennootschap niet wil betalen. 2:249 BW:  artikel 2:139 BW NV o Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders indien jaarrekening misleidende voorstelling toestand vennootschap geeft. o Lid 7: aansprakelijkheid medebeleidsbepaler. vandaar dat er geen verantwoordingsplicht is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o Lid 2: omkering bewijslast. De artikelen 2:297 BW en 2:298 BW bevatten een mogelijkheid tot controle op verzoek van het OM of een belanghebbende. In lid 2 staat dat als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat het automatisch gezien wordt als de oorzaak van het faillissement. 31 . ook niet indien hij daarmee het belang van de in moeilijkheden verkerende vennootschap beoogt te dienen. De vennootschap moet bewijzen dat het niet zo is. Een individuele bestuurder kan bewijzen dat hij er niets mee te maken had  bewijslast.9 BW. o Frustratie van verhaal: Bobel-arrest (enquêtezaak) De tweede spreekt over het wel aanwezig zijn van financiën. NB: artikel 2:11 BW ! (extra doorbraakregel) - - - Artikel 6:162 BW: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad o Zinkend schip: Beklamel-arrest Aansprakelijkheid van de bestuurder die namens de vennootschap heeft gehandeld.  Hier geldt: wie stelt moet bewijzen  artikel 150 Rv.

voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen.Juridische fusie en splitsing – extra mogelijkheden artikel 2:308 en 2:334 BW Herstructureringsmogelijkheden bij alle rechtspersonen: .com . 1.Omzetting in ander type rechtspersoon  artikel 2:18 BW .Ontbinding  artikel 2:19 BW Herstructurering bij personenvennootschappen . tenzij delegatie bestuur bij statuten artikel 2:96/206 BW Artikel 2:206 BW: Lid 1 – de vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de oprichting aandelen uitgeven. Herstructurering.Vergroting aandelenkapitaal . Besluit AVA. HOOFDSTUK 8 – HERSTRUCTURERING. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Interne aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW en externe aansprakelijkheid zoals de onrechtmatigheidsdaden gelden ook voor verenigingen en stichtingen.Statutenwijzing . dan oprichting & inbreng in natura . maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Voorkeursrecht bestaande aandeelhouders 2:96a/206a BW 32 . Faillissementsaansprakelijkheid geldt pas indien de feitelijke situatie duidelijk maakt dat zij onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting (artikel 2:50a en 2:300a BW). Vergroten van het aandelenkapitaal De vergroting van het aandelenkapitaal is een structuurwijziging omdat zij leidt tot meet uitstaande aandelen en daarmee tot een andere kapitaalstructuur van de vennootschap.Ontbinding 2. Herstructureringsmogelijkheden bij een bv of nv: . Lid 2 – het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Het vergroten van het aandelenkapitaal vind plaats door aandelenemissie.Verkleining aandelenkapitaal .Wijziging vennootschapsovereenkomst: instemming alle vennoten (regelend recht) .Omzetting in NV/BV: eerst ontbinden.Stuvia.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend. behoudens de beide volgende leden. 3. 3. Hij heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. telkens voor een enkele uitgifte. worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Vermindering van het aandelenkapitaal Kapitaalvermindering: Intrekking van aandelen  kapitaalvermindering kan plaatsvinden door het aantal uitstaande aandelen te verminderen 33 . 2.Stuvia. Voor zover de statuten niet anders bepalen. Voor zover de statuten niet anders bepalen. aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen in een van de in het vorige lid onder a en b omschreven soorten.com . geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen. Voor zover de statuten niet anders bepalen. 1. 4. ongelijk mag behandelen. Met 1000 nieuwe aandelen heb je natuurlijk minder procent dan eerst. Voor zover de statuten niet anders bepalen. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging. de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing. hebben houders van aandelen die a. 5. Voorkeursrecht kan statutair worden uitgesloten  artikel 2:206a lid 3 BW HR Verenigde Bootlieden: de vennootschap moet het gelijkheidsbeginsel uit artikel 2:201 lid 1 BW ook in acht nemen als het voorkeursrecht is uitgesloten. niet boven het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in een overschot na vereffening. Het voorkeursrecht kan. Uitsluiting van het voorkeursrecht houdt dus niet in dat een vennootschap aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. voor zover de statuten niet anders bepalen. of b. niet boven een bepaald percentage van het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in de winst.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het voorkeursrecht beschermt de bestaande aandeelhouders dat hun aandelenbelang verwatert. hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van andere aandelen dan de in lid 2 onder a en b omschreven soorten. 6.

De wijziging moet plaatsvinden bij notariële akte  artikel 2:124 en artikel 2:234 BW. artikel 2:99/208 lid 1 BW nodig. Notariële akte tot omzetting (lid 2 sub c) 34 . Hiervoor is een statutenwijziging vereist aangezien het nominale bedrag in de statuten vermeld moet staan (artikel 2:178 lid 1 BW) Beide methoden hebben een besluit van de algemene vergadering ex. Voordat deze wijziging doorgaat moet er ook een akte van geen bezwaar zijn  artikel 2:125 en artikel 2:235 BW. Omzetting De rechtspersoon kan zich omzetten in een andere rechtsvorm  artikel 2:18 BW 1.Stuvia. 2:293 BW) . - Afstempelen  kapitaalvermindering kan ook plaatsvinden door het nominale bedrag van de aandelen te verlagen. Besluit algemene ledenvergadering/AvA tot statutenwijzing (lid 2 sub b) 3.Alleen als statuten dat toestaan (art. Ook is het zo dat alle aandeelhouders op de algemene vergadering inzake de statutenwijziging aanwezig moeten zijn. 2:42 BW) . Besluit tot omzetting (lid 2 sub a) . Om de statuten te wijzigen moet er wel voldaan zijn aan een quorum zoals deze is aangegeven in artikel 2:130/2:230 BW. Onderscheid moet gemaakt worden: Een vennootschap kan eigen aandelen inkopen  het geplaatste kapitaal blijft gelijk Een vennootschap trekt aandelen in  het geplaatste kapitaal daalt.Besluit Algemene Leden Vergadering met 2/3 uitgebrachte stemmen (art.Formele vereniging: notariële akte (2:43 lid 5 BW) NB: bij stichting: . in de statuten kan hier wel van afgeweken worden door bijvoorbeeld te zeggen dat de algemene vergadering van prioriteitsaandeelhouders ook voldoet. 4. lid 2 niet voor BV ↔ NV 2.Aankondiging voorstel (art.com . Volgens artikel 2:208 lid 2 BW kunnen alleen de aandelen of certificaten die de vennootschap zelf houdt ingetrokken worden. hierdoor wordt een aandeelhouder nooit verrast dat hij ineens zijn aandelen kwijt is. 2:43 BW) .met inachtneming vereisten besluit tot statutenwijziging . Paragraaf 8 en 9: NB: bij vereniging: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De reeds uitgegeven aandelen houden op te bestaan. Statutenwijziging De AvA is bevoegd tot statutenwijziging  artikel 2:121 en artikel 2:231 BW. 2:294 BW) 5.Door de rechtbank in „noodgeval‟ (art.met 9/10 uitgebrachte stemmen.

Juridische fusie en splitsing Een bedrijf kan samengaan en uiteengaan.Accountantsverklaring .Aandeelhouders worden leden (tenzij stichting) .Verklaring van geen bezwaar 6.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Extra regels voor aantal bijzondere gevallen omzetting a) Stichting naar NV/BV .Aandelen vervallen (= kapitaalvermindering): verzetsrecht crediteurs (2:100/209 BW) c) Omzetting andere rechtsvorm in een BV/NV .Stuvia.com .Rechterlijke machtiging vanwege ideële doel stichting b) Omzetting BV/NV naar andere rechtspersoon . Samengaan: Uiteengaan: Bedrijfsfusie: Bedrijfsfusie Aandelenfusie Juridische fusie Bedrijfssplitsing Ontvlechting van een concern Juridische splitsing Aandelenfusie: Juridische fusie: 35 .

Het vermogen van de verdwijnende vennootschap(pen) gaat onder algemene titel over naar de verkrijgende vennootschap  artikel 2:309 BW . 7. Zij geldt ook voor alle rechtspersonen uit boek 2 met uitzondering van de informele vereniging.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artikel 308 t/m 334 BW regelen de juridische fusie. De procedure loopt volgens artikel 2:312 BW e. De ontbinding vergt een besluit van de Algemene vergadering of komt tot stand als de statuten daartoe aanwijzing geven. artikel 2:18 BW vereist is.  artikel 2:310 lid 3 en 4 BW. De vennootschap blijft voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen.  het voorstel tot fusie  artikel 2:312 BW  er wordt een ruilverhouding gemaakt (met toelichting)  artikel 2:326 + 2:327 BW  er worden fairness opinions door accountants opgesteld  artikel 2:328 BW  en notariële akte (er kan ex artikel 2:331 BW besloten worden tot fusie). .com .De verdwijnende vennootschappen houden op te bestaan  artikel 2:311 lid 1 BW.zuivere splitsing (lid 2) en .afsplitsing (lid 3).De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen worden aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap  artikel 2:311 lid 2 BW. Het kan dus zo zijn dat er eerst een omzetting ex. Een juridische fusie heeft de volgende effecten: . 36 . Voor procedure voorschriften wordt verwezen naar gelijke procedure voor juridische fusie. er gebeurt meer dan alleen een vermogensrechtelijke verandering. Ontbinding. Artikel 2:309 BW kan op twee wijzen worden toegepast: fusie door overneming en fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap. Ontbinding Artikel 2:19 BW is het basisartikel voor het beëindigen van een rechtspersoon. De artikelen 2:334a t/m 2:34ii BW regelen de splitsing.Stuvia. vereffening en liquidatie is niet nodig.v. Dit geldt voor alle rechtspersonen uit (uitzondering van de informele vereniging). of door de faillietverklaring of staat van insolventie artikel 173 Fw. Schuldeisers hebben een verzetrecht ex artikel 2:316. bij de eerste niet. Het moet gaan om twee of meer rechtspersonen met dezelfde vorm. Bij de afsplitsing blijft de splitsende vennootschap bestaan. Er wordt gezorgd voor een structuurwijziging. Artikel 2:334a BW laat twee manieren om te splitsen zien: .

Na ontbinding zijn de vereffenaars belast met de vereffening van het vermogen van de vennootschap.Artikel 21 BW  oprichtingsgebreken .Artikel 20 BW  werkzaamheden of doel in strijd met de openbare orde . Tevens kan de rechtbank op verzoek van het OM of een belanghebbende een rechtspersoon ontbinden . Een bijzondere bepaling is artikel 2:23c BW. tenzij de vennootschap geen baten heeft. plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder artikel 2:23a BW. Zowel de statuten als de rechter kan hier van afwijken  artikel 2:23 BW.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De Kamer van Koophandel kan bij beschikking lege vennootschappen ontbinden artikel 2:19a BW.Stuvia. de aandeelhouders hebben een postconcurrente vordering op de ontbonden rechtspersoon. Schuldeisers kunnen in verzet komen ex artikel 2:23b BW. het staken van de werkzaamheden en het niet voldoen aan het wettelijk vereiste minimumkapitaal. zij regelt de herleving 37 .com .Artikel 74/185 BW  het niet meer kunnen bereiken van het doel als gevolg van gebrek aan baten. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->