P. 1
Verandermanagement

Verandermanagement

|Views: 68|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.95 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/22/2013

$3.95

USD

pdf

Verandermanagement

door

ReneeSleegers

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Verandermanagement
Hoofdstuk 1: inleiding verandermanagement
Organisatiekunde = houdt zich bezig met de vraag welk organisatieontwerp is het meest geschikt om het (strategische) beleid van de organisatie uit te voeren om zodoende haar doelen te realiseren. Organisatieontwikkeling = het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan externe ontwikkelingen die voor haar continuïteit belangrijk zijn. Organisatieontwikkelingen kenmerkt zich door een aantal elementen:  Veranderingen vinden plaats als gevolg van de wisselwerking tussen organisatie en omgeving  Veranderingen vinden geleidelijk en procesmatig plaats  Er is niet altijd sprake van duidelijk omschreven doelen en veranderstrategie  Er is veel minder zekerheid over het halen van de gewenste situatie dan bij een projectmatig geregisseerd veranderproces Organisatieaanpassing = wordt vaak gebruikt wanneer een organisatie een evenwicht zoekt in haar functies (vb. enerzijds centrale aansturing en anderzijds het bevorderen van zelfstandigheid, zelfregulerend en innoverend vermogen). Organisatieverandering = wordt vaak geassocieerd met het in korte tijd ingrijpend wijzigen van processen en ondersteunende structuur van een arbeidsorganisatie, centraal aangestuurd door het management. Het kenmerkt zich vaak door een doelgerichte, planmatige aanpak. 2 belangrijke hoofdvragen: 1. Hoe moeten we dit aanpakken? 2. Wat moet er veranderd worden binnen de organisatie? Kenmerken veranderprocessen: 1. Kennen een projectmatige of procesmatige aanpak 2. Ze betreffen de gehele organisatie of een belangrijk deel ervan 3. Maken gebruik van kennis en ervaringen uit de organisatiekunde en de sociale wetenschappen 4. Ze betreffen interne verandering op het gebeid van structuren, systemen, processen en het samenwerken van mensen 5. Zijn dikwijls gericht op verbetering van de effectiviteit van de organisatie (klantgerichtheid) en/of op efficiëntieverhoging (de doelmatigheid van processen) 6. Managementvaardigheden en –technieken worden gebruikt om het veranderproces te initiëren en te begeleiden Verandermanagement/veranderkunde/’chance management’ = verandermanagement is het effectief en planmatig of procesmatig sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen. Planned chance (VS) ook wel planned organizational chance(POC) Vooraf geplande veranderingen, geen organisatieontwikkeling als continu proces. Deze theorie(en) handelen over methoden en technieken om adequaat ondersteuning te geven aan mensen in veranderprocessen. 1. Kurt Lewin mogen we beschouwen als de grondlegger van de planned chance. Deze stroming koestert de veronderstelling dat de prestaties van organisatie voornamelijk bepaald worden door het gedrag van de samenstellende individuen. Het gedrag van mensen in een werksituatie is een soort evenwicht, het resultaat van enerzijds ‘dynamische krachten’ en anderzijds ‘restraining forces’ (= krachten die veranderingen tegenhouden). Er zou minder weerstand bij de medewerkers ontstaan als de restraining forces weggenomen zouden worden; het ebstaande evenwicht moest doorbroken worden. In zijn planned chance-model hanteert Lewin een drietal fasen: 1. Unfreezing: bij ‘unfreezing’ gaat het er volgens hem vooral om aan de leden van een organisatie het verschil te laten zien tussen het gewenste gedrag en het gedrag dat zij op dat moment vertonen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor informatie.

-

-

-

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Moving: nadat de organisatie is ‘ontdooid’, kan de beweging, de verandering ingezet worden. In deze fase moet het gedrag van de organisatieleden op een ander niveau worden getild. Het is vooral gericht op nieuw gedrag met ander waarden en een andere beroepshouding. 3. Refreezing: na het veranderproces moet een nieuw evenwicht worden gevonden en moet het nieuwe gedrag verankerd worden in de organisatie. We noemen dit ook wel institutionaliseren. Het bestendigen van het nieuwe gedrag kan gescheiden door informatie- en trainingsmethoden om de acceptatiegraad van de verandering te vergroten en door werkwijzen vast te leggen. R. Chin en K.D. Benne: veranderstrategieën waarin de gedragsbeïnvloeding van organisatieleden centraal staat. 1. Macht-dwangstrategie. Gebruikmaken van (centrale) macht om organisatieveranderingen af te dwingen 2. Overtuigingsstrategie. De organisatiemedewerker is een rationeel denkend en handelend wezen en is daarom bereid een handelwijze te volgen wanneer hij overtuigd is dat het gedrag in eigen belang is. 3. Houdingsstrategie. Organisatieverandering gaat het best bij verandering van normen en waarden van betrokkenen. Conclusies planned change: 1. Planned change schonk expliciet aandacht aan een gefaseerde aanpak van veranderprocessen 2. Het is opmerkelijk dat planned cange bedoeld was om adequaat ondersteuning te geven aan mensen in veranderprocessen, terwijl in de modellen er vooral aandacht was voor strategieën om weerstand om te buigen naar bereidheid. 3. Planned change had vooral aandacht voor gedragsverandering. Planned change was niet gericht op integrale verandering. Organizational Transformation (OT) = vooral gericht is op de juiste samenhang tussen verschillende facetten van de organisatie die moeten worden veranderd. Bij OT gaat om de juiste ‘fit’ tussen leiderschapsstijl, structuur, cultuur en processen. 1. T.G. Cummings: De kloof tussen IST (= de huidige situatie) en SOLL (= de gewenste situatie). Het startpunt ligt volgens hem bij de strategische kwesties, waarin de onderneming moet beslissen welke PMC’s (product/marktcombinaties) zij wil gaan exploiteren om vervolgens de juiste ‘fit’ te verkrijgen in de aspecten structuur, technologie en human resources. (Cummings heeft hiermee de aanzet gegeven tot) de algemeen geaccepteerde uitgangspunten van het huidige verandermanagement: 1. De strategie van de organisatie vormt meestal het uitgangspunt 2. Integrale aanpak van veranderingen gericht op onderlinge samenhang 3. Het toepassen van een adequate veranderstrategie en bijbehorende interventiemethoden. Business process reengineering/redesign – BPR: De ‘fit’ tussen de strategie en de PMC’s leidt tot het analyseren en (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen om de uitvoering van de gekozen strategie mogelijk te maken. Bij deze aanpak worden bedrijfsprocessen op een systematische en betrouwbare wijze grondig doorlicht en weer opnieuw geconstrueerd. Peter Senge  had kritiek op de bestaande veranderstrategieën. Hij introduceerde de ‘lerende organisatie’. Lerende organisatie = een organisatie- en functioneringsconcept, waarin communicatie, informatie en kennis(opbouw) een belangrijke rol spelen, en dat voorwaarden en activiteiten aangeeft, met behulp waarvan een organisatie effectief op externe ontwikkelingen kan inspelen. Léon de Caluwé en Hans Vermaak  bij een bepaalde kleurorganisatie hoort een bepaalde kleuraanpak = kleurdenken. Geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukdenken en witdrukdenken. Steven ten Have warme en koude organisatie en veranderingen combineren geeft 4 veranderstrategieen: interveniëren, transformeren, implementeren (actief veranderen) en vernieuwen (proactief veranderen).

maar leg het bij verantwoordelijkheden en onderscheidende factor van je de laagste teams en niet bij bevoegdheden zo laag mogelijk organisatie en ga individuen. in de organistei leggen. Aanwezige talenten van sleutelfiguren in de 2. Netwerkorganisatie: zoek de empowerment. De lerende organisatie: bedrijven met zo weinig trend verkopen en terug naar bedrijven en mensen leren niet mogelijk managementlagen. Verplatting van organisaties: 4. Resultaatverantwoordelijke leren ook leren. concurrentie en klanten worden in het middelpunt van het strategieproces gezet. De markt. planmatige strategie (23%). oven werkt niet.Stuvia. Een succesvolle organisatie past zich dus voortdurend aan. Stakeholders zijn de externe belanghebbenden en vallen onder de directe omgeving van een organisatie. maar 2. Kernbekwaamheden/kerncompetenties = unieke en voor de markt relevante bekwaamheden die de essentie van concurrentievoordeel op markten vormen. Bestaande knelpunten en conflicten organisatie - - - . Organiseren rond 9. Het uitgangspunt: een effectieve organisatie in evenwicht in al haar functies. Figuur 1. De outside-in-benadering  een organisatie wordt van buitenaf beïnvloed bij de vaststelling van haar strategisch beleid. interactieve strategie (21%). De organisatie stelt na enige tijd vast dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van een specifieke expertise en keert terug naar de originele. Operationele problemen verwachtingen 5. teams: principe van de 8.com . programmatische strategie (25%). Stappen aanpassingsproces: 1. de product-marktcombinaties en de inrichting van haar structuren. Sterke en zwakke punten van de organisatie 2. ‘empowerment’: taken. De belangrijkste actuele organisatieontwikkelingen: 1. op processtromen niet op de functionele indeling. Virtuele organisatie: organisatie met organisatie die dezelfde processtromen: alles is gericht zonder fysieke plek. Kerncompetenties (kernbekwaamheden) Interne ambitie en mogelijkheden van de organisatie zijn hier sterk bepalend: 1. Dit wordt getoetst met de volgende interne aspecten: 1. samenwerkingsverbanden aan 6. In kaart brengen van de trends concurrentiepositie 5. Samenwerking op internationaal Duurzaam en maatschappelijk traditionele media en mondiaal niveau verantwoord ondernemen Trends hebben een cyclisch karakter. Het model van de kerncompetenties stelt de capaciteiten van het bedrijf centraal.p. onderhandelingsstrategie (18%). In kaart brengen van de gekozen PMC’s De inside-out-benadering  gaat bij de vaststelling van strategisch beleid en de inrichting van de organisatie uit van de unieke kwaliteiten van de organisatie. Heersende opvattingen een 4. 3. het ‘oude’. Strategische interne ambitie 3. In kaart brengen van concurrenten en algemene omgeving hun strategische bewegingen 2. Besturingsfilosofie 4. hebben. allen van hun fouten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Jaap Boonstra  5 strategieën waar de voorkeur aan werd gegeven (bleek uit zijn onderzoek): machtsstrategie (13%). Inventariseren van de ontwikkelingen in de 3.1 De belangrijkste issues voor het bedrijfsleven: Doelgroepen vervagen Levenscyclus product wordt Consumenten vragen om korte korter levertijden Sneller nieuwe producten ontwikkelen Lagelonenlanden  prijsconcurrentie Ontwikkelingen informatietechnologie - - Nieuwe media i. Daarnaast heb je ook nog de algemene omgeving van een organisatie. Inventariseren van marktontwikkelingen en 4. Chaostheorie: ordening van 5.v. ‘back to the core business’: een 7. cultuur en processen.

Het moet de verbinding leggen tussen de verschillende te onderscheiden fases in de aanpak van vraagstukken op het gebied van verandermanagement. Nu worden de KSF’s (kritische succesfactoren) bepaald. geografisch gebied. markt.not-for-profit-onlyorganisaties . Het model moet aanwijzingen bevatten voor de operationele uitvoering van veranderingen.com . Interne analyse/interne diagnose/ organisatiediagnose: uit deze analyse komt de IST-situatie. 5.en SOLL-situatie kan de ‘gap analysis’ (kloofanalyse) gemaakt worden.5 een geïntegreerd model voor geplande verandering Het geïntegreerd model voor geplande verandering Zie: hoofdstuk 1. Elementaire eisen van een geïntegreerd model voor verandermanagement: 1. Deze geven aan hoe de organisatie ingericht moet zijn en als samenwerkingsverband dient te functioneren om haar strategische doelstellingen te halen. Henk Kleijn & Fred Rorink - - - Modellen zijn een uitstekend communicatiemiddel tussen gebruikers. Besturingsfilosofie  hier worden de bestuurlijke uitgangspunten van een organisatie vastgelegd en daarmee wordt de wijze waarop het management het bedrijf en de bedrijfsonderdelen wil besturen bepaald. 1.Stuvia. vaak de oorzaak van veranderingen. Vervolgens komt de a) Veranderaanpak: bij een ontwikkelingsgerichte verandering en/of b) Veranderplan: bij een geplande verandering. Hoe wenst het management te sturen op een mix van input (middelen). bladzijde 15. De verschillende (hoofd)ondernemingsfuncties moeten in het model aanwezig zijn. De integratie met strategische beleidsvorming. 3. Uit interne en externe analyse wordt de confrontatieanalyse afgeleid en vormt de input voor mogelijke strategische opties. Deze strategische beleidsopties worden beoordeeld op een tweetal criteria: 1. moet duidelijk zijn.profitorganisaties. 4. Henk Kleijn & Fred Rorink 1. bladzijde 13.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - 3. Is de strategische optie haalbaar en uitvoerbaar? De definitieve strategie is de input voor de SOLL-situatie. 2. Externe analyse/omgevingsdiagnose 2. 7. Mogelijkheden en onmogelijkheden van systemen Interne ambities worden in kaart gebracht ten aanzien van algemene en individuele doelen en de gewenste organisatieontwikkeling. Lost de strategische beleidsoptie het centrale probleem van de organisatie op? 2. 6. 3. Wijze van leidinggeven en besturen 6. verandermanagement. 4. Zie hoofdstuk 1. Te maken keuzes: 1. Uit deze analyse komt hoe de organisatie eruit moet zien om de nieuwe strategie te kunnen uitvoeren. Hier worden ze met elkaar geconfronteerd. Hoe worden hierbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden ge(de)centraliseerd en de taakuitvoering ge(de)concentreerd? Welke indelingsvorm wordt primair gekozen voor de organisatie (gericht op product. functioneel)? De inside-out en de ouside-in-benadering wordt in samenhang gehanteerd. Het is een leidraad voor de analyse en verandering/verbetering van een organisatie en haar prestaties. De organisatie is gedwongen te reageren op veranderingen. Na het beschrijven van de IST. wil ze blijven bestaan. De SOLL-situatie + organisatie-aangrijpingspunten  keuze veranderstrategie(ën) en interventiemethodes (veranderinstrumenten). Hoofdstuk 2: externe analyse . Hierin staat de veranderstrategie: o De activiteiten o De actoren o De fases van het o De interventies o De sturing veranderproces Non-profitorganisaties . throughput (proces) en output (resultaten)? 2. management en medewerkers van een organisatie. verandermanagement.

met de daarin genoemde doelstellingen. Analyse algemene (marco-)omgeving  DESTEP-factoren = demografische. klanten. de wijze van beïnvloeding. deze worden beschreven in marktomvang. Primaire belanghebbenden = aandeelhouders. waarden en overtuigingen (welke 2. ecologische en politiek-juridische. hoeveel zal de algemene prijsstijging zijn. 3. kosten en winst e) Geef aan welke strategische en beleidsacties hiervoor nodig zijn. hoe reageert het marktaandeel daarop enz. op basis van de PMT’s (producten. fase in de productlevenscyclus (PLC). media. - - Hoofdstuk 3: interne analyse . te realiseren. Secundaire belanghebbenden = lokale gemeenschap. Een missie met de daarbij behorende elementen 2. marktgroei.com . concurrenten. De uitkomst (beïnvloedingsmogelijkheden) kan later in een veranderproces gericht ingezet worden. De fases van het onderzoek van de marktanalyse: a) Het segmenteren van de markt in relevante marktsegmenten. analyse van de directe concurrenten e) Concurrentieanalyse. Betekenis voor stakeholders (wat willen normen. verandermanagement. Externe analyse  analyse algemene omgeving en analyse directe omgeving. sociaalmaatschappelijke. Normen. Analyse directe omgeving  1. actiegroep. 2. wat is de invloed op de marktomvang in afzet. waarden en overtuigingen staan we betekenen voor wie) centraal in ons handelen) 3. De missie en de visie kunnen door een veranderende omgeving onderhevig zijn aan aanpassingen. De belangengroepen. c) Afnemersanalyse en klantwaardeanalyse d) Concurrentenanalyse. Missie = de verklaring van de bestaansreden en de bedoeling van de organisatie. de mate van conjunctuur. Analyse marktomgeving: richt zich vooral op het niveau van de bedrijfstak (mesoniveau). Henk Kleijn & Fred Rorink (figuur 2. technologische. 2. bladzijde 28.en seizoensgevoeligheid. technologieën) b) Analyse van marktsegmenten. De laatste stap is de impactanalyse. om de mogelijke kansen en bedreigingen voor een onderneming in beeld te brengen en vooral te kwalificeren. Zie: hoofdstuk 2. Alle externe ontwikkelingen en strategische wijzigingen worden beoordeeld op hun effect voor de organisatie. Hieruit komen de relevante ontwikkelingen dit voor de organisatie van belang zijn in termen van kansen en bedreigingen.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - - Strategisch management stelt de ‘formele reactie’ op = formuleren en communiceren van: 1. Werkterrein (wie zijn we. Wat zijn onze langetermijndoelen ontwikkelingen De visie van een organisatie kan leiden tot herformuleren van de missie. vakbonden. 3. Welke opvattingen hebben we over 2. wat doen we) 4. bedrijfstak structuurfactoren. de aard van het belang. interne factoren (marktvorm+concurrentie) en externe factoren (5 concurrentiekrachten). markten. analyse van de felheid van de concurrentie: het vijfkrachtenmodel van Micheal E. Porter is een veelgebruikt instrument om deze analyse te maken. Een visie op externe ontwikkelingen en de aanpassingsmoeilijkheden van de organisatie 3. in waarvoor we staan) welke behoeften voorzien onze producten) Visie = een ambitieus beeld van de gewenste en in potentie haalbare toekomst van de organisatie  kernbekwaamheden: 1. a) Benoem het verschijnsel (kans/bedreiging) b) Kwantificeer het verschijnsel. Bestaansrecht (wie zijn onze klanten. medewerkers.3 pagina 28). Intenties an ambities (wat is de opdracht 5. Wat is onze identiteit 3. economische. c) Geef de ontwikkelingen over de komende 3 jaren weer d) Vertaal de ontwikkelingen naar omzet. Strategisch beleid om de missie en visie. 5 elementen: 1.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Het overbruggen van de kloof tussen de IST en de SOLL vormt het uitgangspunt voor de veranderstrategie en de aangrijpingspunten voor interventie. verandermanagement. De ondernemersfase.  Non-profitorganisaties  diensten in ‘algemeen maatschappelijk belang’. Hoofddoelstelling. bladzijde 36. Rohrbaugh. worden ook wel not-fot-profitorganisaties genoemd. richting te bepalen van een aantal functionele organisatiegebieden: stijl van leidinggeven.com . 2. De curatieve doorlichting.v. Hoe is de organisatie ingericht: op flexibiliteit of op beheersing? Zie: hoofdstuk 3. op een systematische wijze. Het onderzoek sterkt zich uit over alle aspecten van de organisatie en vooral de onderlinge samenhang 3. de focus van interne processen en het innovatief vermogen in combinatie met klantwaardestrategieën. Externe ontwikkelingen worden in ogenschouw genomen als deze de organisatie en haar beleid direct beïnvloeden. ANWB. Waar ligt de focus van de organisatie: intern of extern? 2. 3. het opensysteemmodel is congruent met een complexe en dynamische omgeving. De formalisatiefase.. Het internprocesmodel is eenvoudig en heeft een stabiele omgeving. de waarden van het internprocesmodel dominant zijn. Organisaties die niet van de overheid zijn. 4. het human-relations. Quinn & J.b. Deze vorm richt zich op het opsporen van reed bestaande .en het opensysteemmodel zijn dominant. De structuurfase. Het ‘concurrerende waardemodel’ van Robert E. 2. ze hebben geen winstoogmerk.q. De preventieve doorlichting. Dit helpt latent aanwezige problemen te onderkennen en manifeste problemen te analyseren om vervolgens hier adequaat te kunnen reageren. De collectiviteitfase.Stuvia. De interne organisatie is onderwerp van onderzoek 2. Het concurrerende waardemodel is een handig model om de samenhang c. bedrijfscontinuïteit. Deze zijn verbonden aan ontwikkelingsfases: 1. Manieren om organisaties in te delen: 1. Deze vorm heeft als doel het tijdig. het opensysteemmodel is dominant. ongewenste functioneringssituaties en/of ontwikkelingen (intern en extern). de waarden van het opensysteemmodel zijn dominant. Belangrijke kenmerken curatieve doorlichting: 1. 2. Organisatiediagnose = een systematisch (gefaseerd) onderzoek dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren en de prestaties van een (deel van een) organisatie. - - - . maar ook een duidelijk maatschappelijk doel (vb. Henk Kleijn & Fred Rorink - - - De modellen staan in principe tegenover elkaar: human-relations-model = congruent met een complexe en stabiele omgeving en het rationeeldoelmodel = congruent met een complexe en stabiele omgeving.  Not-for-profit-only-organisaties  hebben een winstoogmerk. maar door de overheid gesubsidieerd worden. 2 soorten organisatiediagnoses/2 vormen van doorlichting: 1. energiebedrijven). in kaart brengen van de huidige situatie (de nulmeting) inzake externe ontwikkelingen en sterke en zwakke punten van de organisatie. hierin zin 3 organisaties:  Profitorganisaties  doelstelling = winst maken t. Hierin worden de belangrijkste 4 managementtheorieën verbonden:  Rationeeldoeltheorie  Internprocestheorie  Human-relationstheorie  Opensysteemtheorie De relatie tussen de theorieën worden weergegeven in 2 dimensies: 1. De structurele contigentietheorie gaat ervan uit dat bij een bepaalde omgeving de waarden uit een bepaald perspectief dominant (moeten zijn). organisatiestructuur en –cultuur.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - 4.com . Het is een richtlijn voor hun toekomstig handelen. 7 hoofdaspecten die van groot belang zijn voor het efficiënt en effectief functioneren van een organisatie (Peters en Waterman) oftewel de 7 S’en: 1. gerag.en functieomschrijvingen of een verantwoordelijkheidsverdeling c) De informatie-. verandermanagement. de inrichting van de organisatie  vb. Integrale organisatiediagnose = een systematisch onderzoek naar het functioneren van alle aspecten van een organisatie in onderlinge samenhang. Ook hierbij gaat het zowel om het huidig als het (zo mogelijk) toekomstig functioneren. Deze S heeft een harde kant ( kennis. Als er iets moet veranderen aan de organisatiecultuur. attitude. Er zijn meerdere manier om leiding te geven.  het gaat om een specifiek deel van de organisatie Het 7S-model van McKinsey zie hoofdstuk 3. Henk Kleijn & Fred Rorink.) 3. De diagnosesystematiek 4. selectiecreteria. Systems  Informatiesystemen. Het diagnoseproces Het diagnosemodel is vaak een bestaand model dat gekozen wordt uit beschikbare en relevante organisatiemodellen en –theorieën. Aanpak organisatiediagnose: 1. Na identificatie van bedrijfsinterne problemen volgt vaak gerichte actie. Bij dit model gaat het erom dat er bij elke ‘S’ geinventariseerd wordt welke sterktes en zwaktes er zijn m. 4. Skills  Sleutelvaardigheden/bekwaamheden (kennis. morivatie. Deze keuze wordt gebaseerd op de voorlopige probleemstelling of onderzoeksveld. ervaring ect. Het management stel de missie op als reactie op het beleid en de voorgenomen maatregelen van concurrenten. dit is ook terug te zien in de organisatiecultuur. Zulke modellen hebben in het algemeen als functie de gegevens te structureren en te interpreteren. Het gaat hierbij zowel om het huidig en (zo mogelijk) het toekomstig functioneren. organogram b) Taak. inzicht. Style  Managementstijl/stijl van leidinggeven.b. zal er ook wat moeten verander aan de manier van leidinggeven.  het gaat om alle aspecten van de organisatie 2. communicatie en interactie ect. 7. Strategy  Strategie (en beleid) = een georganiseerde weergave van het behalen van de missie van de organisatie. Structure  De organisatiestructuur. Hierbij zijn ook begrippen als corporate identity en corporate image van belang.) en een zachte kant (moreel. innovatie van de procestechnologie. bladzijde 43. marketing knowhow. overleg en communicatieprocedures d) Belangrijke procedures 6. het organisatieniveau en/of afdelingsniveau en of de S’en in evenwicht zijn. het probleem te verduidelijken en de communicatie tussen betrokkenen te bevorderen. 2. opleiding. klantenservice. Shared Values + Superordinate  Gemeenschappelijke waarden en doelen (=missie) op organisatieniveau. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in: a) Informatiesystemen om de externe oriëntatie (strategievorming) van de organisatie optimaler te maken  koersbepaling. Zorgt voor de samenhang van/het evenwicht tussen de omhangende S’en. Partiële organisatiediagnose = een systematisch onderzoek naar het functioneren van een specifiek functioneel gebeid van een organisatie. Het (conceptuele) diagnosemodel 3. Andersoortige systemen: deze worden ingezet om de missie en de doelstellingen ze effectief en efficiënt mogelijk te behalen. Centrale vraag = wat is de organisatiekenmerkende kennis en kunde? - - - . Staff  Staf/personeel. vaardigheden) vb. Deze moeten goed op elkaar afgestemd worden. maar ook voor evenwicht met de externe omgeving. 5. beloning.t. De diagnosetechnieken 2.Stuvia. overheid en maatschappelijke ontwikkelingen. Interne analyse: 1. b) Informatiesystemen gericht op de interne aansturing van bedrijfsprocessen. Dit betreft: a) De vormgeving.

2. weinig of geen adequate functieomschrijvingen. gezondheidszorg. de organisatie denkt dat hij het zelf het beste kan bepalen wat goed is voor de klanten. De resultaten van de organisatie 9. De organisatieontwikkelingsfase 4. De zachte S’en staan voor de organisatiedeelnemers en de manier waarop zij samenwerken 4. De tevredenheid van de klanten 7. 5 organisatieontwikkelingsfases binnen het INK-model worden aangegeven: 1. maar kan na de analyse ook gebruikt worden als besturingsmodel. doelen en waarden van de organisatie die van belang zijn. Henk Kleijn & Fred Rorink Voor een profitorganisatie is het van belang te leren en te verbeteren. De mate van turbulentie in de omgeving van de organisatie 3. De aard van de primaire processen Het INK-model = het model Instituut Nederlandse Kwaliteit. de meerwaarde van de organisatie voor de samenleving De eerste 5 aspecten uit bovengenoemd lijstje (= voorwaarden) leiden naar de 4 laatstgenoemde aspecten (= het resultaat). De tevredenheid van de medewerkers 8. maar komt in een aantal S’en terug: shared Values. Factoren waardoor deze situatie wordt bepaald: 1.als kwaliteitszorgmodel. Zie: hoofdstuk 3. style en formele en informele communicatie/besluitvorming binnen de organisatie. Het is een managementmodel die op de praktijk gericht is.com . . Structuur: is de organisatie gecentraliseerd of gedecentraliseerd? Hoe zelfstandig is de medewerker? Zijn alleen de taken (T) en verantwoordelijkheden (V) of ook een aantal bevoegdheden (B) gedelegeerd? Is er sprake van integraal management? Het aspect cultuur is niet verwerkt in het 7S model. De harde S’en staan voor de formele richting en wijze van inrichting van de organisatie 3. In het model zie je heel duidelijk welke aspecten doorwerken op andere aspecten. Centraal staan output en productassortiment. Eigenlijk laat dit model zien dat je alles vanuit een geheel moet benaderen. Dit kom je bijvoorbeeld tegen bij organisatieadviesbureaus. In een praktijksituatie worde dit model toegepast om organisatie te beschrijven en te analyseren waar voornamelijk de zwakkere plekken liggen. medewerkers wachten opdrachten af. Het afnemen van deze vragenlijsten en interviews leidt tot de informatie over de ontwikkelfase waarin het bedrijf zich verkeerd. verandermanagement. Omdat informatie/gegevens een belangrijke rol spelen bij zowel de S van system als de S van structure. Als de aspecten van dit model goed op elkaar worden afgestemd. 5. 7. Deze handelingen samen heten een quick scan. De 9 hoofdaspecten van het INK-model: 1.v. Het is in eerste instantie een analysemodel. zullen ze een bevredigend resultaat behalen. De middelen 6. Onderwerpen als de visie van het topmanagement op vooral externe ontwikkelingen.m. Configuratietheorie van Henry Mintzberg: de organisatiestructuur wordt bepaald door de situatie waarin de organisatie zich bevindt. zul je daar overlapping tegenkomen. Het 7S-model is toepasbaar op elke configuratie van de configuratietheorie van Mintzberg. Productgericht/aanbodgericht  de organisatie houdt niet genoeg rekening met de behoeftes van de klanten. Het nut. 8. Het leiderschap 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - - - - Bij organisatieveranderingen is het van belang de verouderde sleutelvaardigheden te laten verdwijnen op een zorgvuldig begeleide wijze. Beleid en strategie 3.Stuvia. worde met alleen de relaties van dit zwakke S-aspect met de 6 andere S-aspecten te beschrijven. 6. Het is dus zowel een verbeter. De houding van het management van een organisatie kan d. De processen 5. Als deze gevonden is. De omvang van de organisatie 2. bladzijde 68. (Standaard) vragenlijsten en interviews leveren de invulling van het model. Vb. Management ben medewerkers (personeelsmanagement) 4. Denk hierbij ook aan de ‘defreeze’ van Kurt Lewis.

De organisatie wil dus wel. de producten als de klanten. Motivatie naar medewerkers toe en beïnvloeding door hen 3. Een organisatie kan in meerdere fases tegelijk zitten. Businessportfolioanalyses: met welke specifieke producten is de organisatie actief in specifieke marktsegmenten. binnen de normen en mogelijkheden van de keten. Emoties en conflicten op de werkvloer Hersey Blanchard  situationeel leiderschap. McKinsey/General Electric-matrix (GE-matrix) BCG-matrix  portfolioanalyse. Punten van beoordeling door medewerkers over leidinggevende: 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. er moet openheid en inzicht zijn in ieders werkzaamheden. De inkoopfunctie wordt herwaardeerd en verzwaard. Procesgericht  in deze fase wordt het voortbrengingsproces en het zo efficiënt mogelijk verloop hiervan als het belangrijkst ervaren. Kenmerken organisaties die in deze fase verkeren: aan de ene kant is de organisatie klantgericht. De producten maakt met de grondstoffen van de leverancier de producten waar de klant naar vraagt. stars. Boston Consulting Group-matrix/growth-share-matrix (BCG-matrix) 2. Systeemgericht  beheersen van processen binnen de organisatie staat in deze fase centraal. afnemers en markten Het doel is vaststellen of de organisatie de informatie over en het contact met de marktomgeving goed heeft georganiseerd. De organisatie is wel bezig met de klanten. centraal staat de tevredenheid van de klant/gebruiker. Hoe beslissingen worden genomen 4. Op basis van metingen en kennis van processen vinden verbeteringen plaats. Voorbeeldgedrag van de leidinggevende 2. maar van de andere kant wil de organisatie zich zo integraal mogelijk richten op het vinden van manieren waarop hun producten zo doelmatig en beheersbaar mogelijk kunnen worden vervaardigd. 3. cash cows en dogs. de laatste 4 aspecten staan voor de resultaten (van het functioneren) van de organisatie. 1.. De kwaliteitsverbetering en –bewaking hebben betrekking op het primaire proces. Alleen klantgericht zijn is als organisatie niet genoeg om lang voort te kunnen bestaan. Dit komt niet alleen tot uiting de producten. Ketengericht  de producent is maar 1 schakel in het gehele proces. maar zit zich nog te weinig in om te inventariseren of de klant (on)tevreden is. milieuvervuiling). Alle processen worden ‘front-officeprocessen’ = alle werknemers moeten ondernemend en klachtgericht denken en handelen. functie-inhouden zijn beschreven. maar aan de totale maatschappij. de eerste 5 aspecten van de lijst zijn de voorwaarden voor functioneren. er moet rekening gehouden worden met de gehele omgeving. In de matrix wordt op de verticale as de marktgroei afgezet en op de horizontale as het relatieve marktaandeel. Er zijn 4 verschillende groepen waar producten nu onder kunnen vallen: question marks. Aan het einde van deze fase heeft de organisatie zijn best gedaan wat betreft de toetsing van de kwaliteit. Maatschappijverbonden (de gehele kwaliteitszorg)  organisaties in deze fase hebben een visie en beleid die mede gericht is op verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij. maar ook in het gedrag (leesbaar jaarverslag) en neveneffecten (vb. maar bepaalt uiteindelijk zelf aan de hand van bedrijfskundige normen en kengetallen in welke mate de producten en de fabricageprocessen aangepast worden aan de productspecificaties/-wensen van de (grote) klant. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats van bedrijfseconomische. personele en maatschappelijke belangen binnen de organisatie (totale zorg). 5. Hier wordt dit niet alleen aan de klanten en de omgeving gedacht. - - - - . 4.com . Interne analyse  marketing.Stuvia. Er wordt een winwinsituatie gecreëerd voor zowel de leveranciers.

Stijleffectiviteit = de mate waarin een manager de meest adequate stijl van leidinggeven kan hanteren. verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden door de leidinggevende overgedragen aan het team.Stuvia. Ondersteunen (coachen) is samen beslissen over hoe en wat. Taken. De manager bepaalt uiteindelijk en bewaakt de uitvoering. Controleurs 1. Delegeren : Draag verantwoordelijkheid voor beslissingen en uitvoering M4: medewerker is bekwaam en gemotiveerd S4: De beste stijl van leidinggeven is hier delegeren/observeren  weinig taakgericht en weinig relatiegericht. Inzicht in uzelf en anderen 2. De medewerker is zelfstandig genoeg. Uit de vragenlijst voor dit model komen 2 componenten voor de stijl van leidinggeven: 1. Deze vier categorieën kunnen we plaatsen op de X/Y-lijn. maar heeft weinig motivatie/zelfvertrouwen S3: De beste stijl van leidinggeven is hier ondersteunen/participeren  weinig taakgericht en vooral relatiegericht. 2. Controleren va het collectief functioneren . Effectief communiceren 3. Aan de Y-kant komen we de hoogste taakvolwassenheid (M4) en aan de X-kant de laagste mate van taakvolwassenheid (M1) tegen. 3. Kenmerken hiervan zijn het samen bespreken van het wat en hoe van de taak. De situaties die je hieruit kan afleiden: 1.com . pagina 84. Leven met verandering 2. en houd streng toezicht op de geleverde prestaties M1: Medewerker is niet bekwaam en niet gemotiveerd (onwillig) S1: De beste stijl van leidinggeven is hier instrueren/opdragen  taakgericht en niet echt relatiegericht. Het is niet de bedoeling dat de medewerkers bij deze stijl agressief worden benaderd. Ontwikkeling van ondergeschikten 3. Overtuigen : Licht besluiten toe en geef gelegenheid tot stellen van vragen M2: medeweker is tamelijk bekwaam. heeft genoeg kennis en motivatie om zijn taak goed te vervullen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - Taakvolwassenheid = de bereidheid en de kundigheid om verantwoordelijkheid in een situatie voor een bepaalde taak. ‘M’ verwijst naar ‘mature’ (de mate van volwassenheid) en daar hoort een ‘S’ bij en die verwijst naar de effectiefste stijl van leidinggeven. wordt deze stijl van leidinggeven ineffectief. Overleggen : Opper denkbeelden en stimuleer het nemen van besluiten M3: medewerker is bekwaam. maar er vervolgens niets mee doet. Het kan ook overslaan in bemoederen/betuttelen. Is effectief als het gaat om vakinhoudelijk richting geven en bij goed te structureren opdrachten. Als hij wel vraagt naar inbreng van de medewerker. Controleren van het functioneren van de organisatie 3. Zie: hoofdstuk 3. Stijlslexibiliteit = de mate waarin een manager verschillende stijlen van leidinggeven kan hanteren. Instrueren : Geef specifieke instructies. Creatief denken 2. maar heeft wel motivatie S2: De beste stijl van leidinggeven is hier overleggen/overtuigen  taakgericht en relatiegericht. er worden geen bevelen gegeven. Henk Kleijn & Fred Rorink Hierin zijn 8 managementrollen te onderscheiden met elk 3 hoofdtaken: 1. 2. Quinn  concurrerendewaardemodel. Robert E. Management van verandering 3. Mentor 1. Innovator 1. Controleren van het eigen functioneren 2. Uitleg figuur zie hoofdstuk 3. pagina 82: verandermanagement: Henk Kleijn & Fred Rorink : We kunnen vier categorieën taakvolwassenheid van medewerkers onderscheiden. verandermanagement. dit is ineffectief. 4.

- . Voordelen: o Functies worden niet geïsoleerd gezien o Kloven en overlappingen worden voorkomen o Het is betrekkelijk eenvoudig uit te voeren o Flexibel bevoegdheden veranderen binnen een organisatie is mogelijk Een belangrijk punt in het verandermanagement = het op tijd aanleren van nieuwe attitude. verantwoordelijkheden en bevoegdheden) in te richten: 1. welke functie zit op welk niveau van de organisatie. specifiek.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - 4. Quinn en Hersey & Blanchard kunnen gebruikt worden bij de interne analyse. Manieren om TVB’s (taken. Conflict management 2. Dus voor een organisatie die flexibel wil zijn.com . Bemiddelaar 1. beïnvloedbaar door managers. Nadelen: o Deze zijn niet flexibel (ook niet wat betreft salariëring). Participerende besluitvorming gebruiken 6.en stressmanagement 2. van de relevante resultaatgebieden (= gebieden waarop de organisatie meetbare en gewenste output moet bereiken om haar functies te realiseren). ook wel TVB-matrix. Crossfunctioneel management Tabel 3. o Sommige verantwoordelijkheden zullen door functieomschrijvingen tussen wal en schip vallen of elkaar juist overlappen. Een machtsbasis opbouwen en handhaven 3. Producent 1. plannen en doelen stellen 3. outputbeschrijvend en de output moet meetbaar zijn. Een visie hebben. Bezit het management van de organisatie de vereiste competenties of hij in staat deze te ontwikkelen? 2. Taakgerichte organisatie  functieomschrijving de taken en beperkt verantwoordelijkheden en bevoegdheden. is de stijl van leidinggeven in de situatie waarin de onderneming zich bevindt effectief? Een organogram is om inzicht te geven in afdelingen en aansturingslijnen. De modellen van Robert E. o Taken zijn inhoudsgericht en resultaatgebieden zijn resultaatgericht. dit staat totaal tegenover elkaar. Een productieve werkomgeving 8.Stuvia. Tijd.  Output-/prestatiegerichte organisatie  bevoegdheidsverdeling.4 zie: hoofdstuk 3. pagina 85. de managementrollen en de belangrijkste focus. Stimulator 1. Teambuilding 3. Bestuurder 1. Ideeën presenteren 2. Effectief delegeren 2. Productief werken 3. Taken ontwerpen 2. is het niet handig. Wordt er in de organisatie goed gemanaged. verandermanagement. om de opbouw schematisch te maken. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzicht van de concurrerende waarden. Coördinator 1. kennis en vaardigheden door betrokken medewerkers en dit ook echt in de praktijk toepassen. met een verandering moeten deze aangepast worden. Projectmanagement 3. Hierbij is het van belang om 2 vragen te beantwoorden: 1. Deze resultaatgebieden moeten volledig zijn. Onderhandelen over inzet en overeenkomst 7. Ontwerpen en organiseren 5.

Deskundigheid staat hoog in het vaandel en samenwerking is van belang als dat wat bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van het werk. Vb. Cultuurtypologie van M. 3. procesdenken - - - . Primaire processen: hierbij moet je denken aan de processen binnen de (industriële en handels)onderneming (R&D. Secundaire/ondersteunende processen: deze ondersteunen de uitvoering van de primaire processen (administratie. het structureren en optimaliseren van processen binnen organisaties. Henk Kleijn & Fred Rorink. Communicatie. Organisatiecultuur = alle opvattingen over normen & waarden. De medewerkers in deze cultuur zijn pragmatisch en laten zich wat betreft de coördinatie leiden door de eisen die het werk stelt. Beheersing vindt plaats door procedures. productie. financieel management & control. 2. Harrison. 2. Dit zie je vooral bij de grotere. en de resultaten van de verschillende soorten processen beïnvloeden weer de besluitvorming.I. regels en functiebeschrijvingen. waarmee een arbeidsorganisatie het functioneren te bewaken en te verbeteren op intern en extern gebied. De kennis. pagina 100. wat soms lastig is bij de coördinatie. Dit zie je vooral bij kleinere familiebedrijven. Taakcultuur (netwerk): de hoogste waarde is dat het werk zo goed mogelijk wordt gedaan. Facility management.com . Henk Kleijn & Fred Rorink. 4. verandermanagement. vaardigheden en attitude van managers en bedrijfskundigen spelen een steeds belangrijkere rol bij o.a.I. Hierin vind je de verschillen tussen de 4 genoemde cultuurtypologieën aan de hand van een 5-tal karakteristieken. pagina 97.6 de cultuurtypologie van Harrison in combinatie met de configuraties van Mintzberg. De inhoud en juistheid/nauwkeurigheid van besluiten van managers en medewerkers is hier sterk afhankelijk van. hoofdstuk 3. Bedrijfsmodel = alle methodes en technieken met betrekking tot de voorbereiding/planning.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - Het veranderen van een organisatiestructuur gaat veel makkelijker dan het veranderen van een bedrijfs-/afdelingscultuur. ziekenhuizen. Resultaten betekent succes en individuele prestaties zijn belangrijker dan samenwerking. Harrison  4 soorten organisatieculturen: 1. Er zijn hier ook vaak niet veel regels. inzicht.5 Karakteristieken van de cultuurtypologieën van M. Dit zie je vooral bij organisaties met veel zelfstandige medewerkers (professionals).en informatieprocessen: deze processen komen terug in andere processen. Planning & control). inkoop. Rolcultuur (Griekse tempel): orde en regelmaat zijn bij deze cultuur belangrijk. Het is belangrijk dat een organisatie zo efficiënt mogelijk werkt om hun doelstellingen te behalen. bureaucratische organisaties met veel ‘mechanistische’ kenmerken.Stuvia. Persooncultuur (cluster. 3. hoofdstuk 3. Personeel & Organisatie). Besturende processen: alle processen die het primaire proces op de ondernemingsniveau aansturen (Logistiek management. marketing en sales). doelstellingen en verwachtingen die toonaangevend zijn binnen een organisatie en het gedrag van de medewerkers dat hieruit voortkomt. Zie tabel 3. verandermanagement. Er is een samenhang tussen de organisatiecultuur en de –structuur . Besluitvormingsprocessen: besluitvorming bepaalt de inhoud en de manier van uitvoering. sterrenhemel): het individuele belang en de individuele ontwikkeling is erg belangrijk binnen deze cultuur. uitvoering en evaluatie van processen en middelen/faciliteiten. Slagvaardigheid en flexibiliteit wordt als minder belangrijk beschouwd dan het perfectioneren van het systeem. De beheersing vindt plaats vanuit 1 centraal punt waar dus de macht ligt. De relatie tussen de organisatiestructuur en –cultuur. Organisatiedenken vs. vaststelling. Processen voor de organisatiediagnose: 1. 4. Persoonlijk belang wordt ook als belangrijker ervaren dan het organisatiebelang. Dit zie je vooral bij organisaties die voornamelijk projectmatig werken met veel ‘organistische’ kenmerken. 5. Zie tabel 3. Machtscultuur (spin in het web): er is weinig bureaucratie. klantenservice. hogescholen/universiteiten.

Deze moeten wel tegelijk ontworpen zijn. productie. De functionele indeling (F-indeling) is de basis voor elke organisatiestructuur. Soorten benchmarking:  Operationele benchmark. Dit zorgt ervoor dat voor elke functie een managementlaag aanwezig is. dan komt de ondersteuning (mensen en middelen) en daaronder staat de uitvoering/primaire processen (bij een productiebedrijf  inkoop. in een andere branche/markt. het tegenover elkaar stellen van de prestatievermogens en functionaliteit van vergelijkbare processen. o Interne audit: de organisatie voert deze toets zelf uit om de werknemers te motiveren en te stimuleren tot verbetering/leren.  .  Brown paper process mapping: bij deze methode wordt het proces visueel gemaakt. op een bepaald gebied. Henk Kleijn & Fred Rorink. Afdelingsgrenzen zijn niet geheel duidelijk. Technieken en hulpmiddelen om processen te beschrijven:  Proces-stroomlijning: om het huidige prestatievermogen te evalueren en de bestaande processen te optimaliseren kan deze techniek gebruikt worden  Process mapping: hier worden processen in porcesdiagrammen uitgebeeld. er is sprake van multidisciplinaire teams.  Waardeanalyse: waardeketen van Micheal E. Er wordt hier dus gekeken naar dezelfde functionaliteit. Prestatiemeetsystemen zijn: o Het INK-model o Operationele benchmarking  prestaties van interne processen worden hierbij vergeleken.  Prestatiemeting: richt zich op het definiëren van (kwantitatieve en kwalitatieve) indicatoren in een organisatie waarop het operationele management kan sturen. Porter  Processimulaties Benchmarking is het systematisch vergelijken van organisatorische processen en prestaties met die van leidende organisaties/bedrijven (best practices). beslismomenten en informatiebronnen in een proces zijn te onderscheiden. Hierin worden de hoofdfuncties van een organisatie afgebeeld.  Deze twee manieren van denken/structuren kunnen ook samen in een organisatie aanwezig zijn. het tegenover elkaar stellen van bedrijven welke leidend zijn. Zie hoofdstuk 3. Hiervoor wordt een gecertificeerde instantie ingezet.  Comparative benchmark. o Balanced scorecard (BSC) is een instrument met financiële en operationele indicatoren. behandeling. Het proces wordt hier ‘bepaald’ door de wensen van de klant en de keten. Deze moet je synchroon laten lopen met de hoofdprocessen om ervoor te zorgen dat er geen afdelingen zijn ‘zonder proces’ en aan de andere geen afdelingen met een dubbele functie. nazorg). het wordt op een groot vel gezet en geeft heel precies weer welke steppen. planning en control).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - (Traditioneel) organisatiedenken: deze organisatie is verticaal georganiseerd. interfaces.com . maar het kan wel een ander soort bedrijf zijn. anders lopen ze langs elkaar heen en kantelt uiteindelijk de organisatie. de organisatiestructuur gekoppeld aan de processtructuur. Technieken en hulpmiddelen om processen te meten en te beoordelen:  Audit: ook wel een procestoets is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een proces.  Procesdenken: de organisatie is horizontaal georganiseerd. Deze kan intern en extern uitgevoerd worden. De externe audit heeft betrekking op het toetsen van de gestelde nomen van een organisatie. Het moet medewerkers het gevoel geven dat ze een stukje verder komen. Naar aanleiding van de resultaten wordt een uitspraak gedaan over het functioneren van het bedrijf(sonderdeel). verkoop.Stuvia. Bovenaan begint de organisatie met zijn besturing (management. o Externe audit: een goed opgezette interne audit kan functioneren als de basis voor de externe audit. Medewerkers zijn functiegericht niet letten niet op het totale prestatievermogen van de organisatie. Bij een dienstverlenend bedrijf  intake. pagina 105: Verandermanagement.

Henk Kleijn & Fred Rorink. het tegenover elkaar stellen van de beste concurrent in dezelfde branche/markt.  Hoofdstuk 4: Strategie SWOT: hier worden de kansen & bedreigingen (extern) en de sterktes & zwaktes (intern) geanalyseerd. moet het op een bepaald moment fundamenteel het productassortiment/de portfolio veranderen. Verandermanagement. Verandermanagement: Henk Kleijn & Fred Rorink. Hij onderscheidt 4 groeistrategieën: 1. Verandermanagement. pagina 114. Zie hoofdstuk 3. maar gaat deze bewerken met (voor de organisatie) nieuwe producten. Hoofdstuk 5: SOLL-situatie 2 dingen zijn noodzakelijk voor het vaststellen van de SOLL-situatie (de gewenste situatie) van de organisatie en de functionele gebieden daarvan:  De uitkomsten van de interne analyse. Zie: hoofdstuk 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - Competitive benchmark. Henk Kleijn & Fred Rorink. de klant beoordeelt wie de beste is en waarom. Deze methode is belangrijk om de organisatie ‘lerende’ te houden. Zie: hoofdstuk 4. pagina 126. 3. doelmatigheidsverbetering. Een andere manier om te groeien is samenwerking aangaan met andere ondernemingen. 4. de organisatiediagnose . Henk Kleijn & Fred Rorink. Zie: hoofdstuk 3. Hier gaat het om het vergelijken van het prestatievermogen van de indicatoren van ondernemingen die ook in concurrentie met elkaar opereren op dezelfde markt. pagina 127. pagina 113. Overhead value analysis (OVA) McKinsey: een gedetailleerde analyse en erg arbeidsintensief. Bestaand product Nieuw product Bestaande markt Marktpenetratie Productontwikkeling Extra sales promotion Non-users bereiken Klanten afsnoepen Nieuwe markt Marktontwikkeling Productverbetering Productvariatie Productinnovatie Nieuw merk introduceren Diversificatie - - Nieuw segment Geografisch nieuw gebied Zie: hoofdstuk 4. De performance-indicatoren (prestatievermogen-indicatoren)  deze werden gebruikt om na het uitzetten van een strategie de vorderingen te meten. Vernadermanagement. Henk Kleijn & Fred Rorink. maar van de andere kant ook de kansen. Diversificatie  organisatie kiest voor nieuwe producten op nieuwe markten. de gebruikerswensen. De Geus: als een bedrijf wil overleven en doorgroeien. 2. Er wordt gekeken naar de ondersteunende activiteiten op detailniveau.com .Stuvia. Hieruit wordt vervolgens een confrontatiematrix afgeleid en daaruit volgen de strategische opties. Verandermanagement. Marktpenetratie/marktaandeelvergroting  omzet/marktaandeel vergroten door meer van de bestaande producten op bestaande markten af te zetten. Marktontwikkeling  organisatie biedt bestaande producten op nieuwe marktsegmenten aan. Je vergelijk het met andere bedrijven uit de sector en dan voornamelijk met bedrijven die goed presteren. Strategische opties:  Groeistrategieën van Anshoff: makkelijk en bruikbaar. pagina 112. In het proces van Benchmarking kunnen 5 stappen worden onderscheiden. Productontwikkeling  organisatie blijft op huidige markt. Hierbij zijn de risico’s erg groot.  Customer benchmark.

operationeel of tactisch). Het klantenperspectief: de klanten van een organisatie bepalen wat er geleverd mag worden. Overeenkomsten en verschillen INK-model en BSC  zie: hoofdstuk 5.com . kunnen er uitspraken gedaan worden over de waarde van bepaalde inspanningen. verandermanagement. Deze PI’s worden afgeleid van de KSF. Norton = een krachtige ‘tool’ om doelstellingen op diverse niveaus in de onderneming te vertalen naar gerichte verbeteracties. de noodzakelijke ondersteuning en de fasering. resultaten en verbeteracties. pagina 143.q.  Wat de meeteenheid per prestatie-indicator is.of organisatieniveau. wat de prijs en de toelaatbare marges op de geleverde producten zijn.  Er ontstaat helderheid over de haalbaarheid van veranderingen. Dat heeft een tweetal redenen.  Zet strategie om in operationele planning. pagina 147. afdelings.  Het zet aan tot een fundamentele discussie in de organisatie over de kern van de (reden van de) verandering c. geformuleerde strategie en organisateidoelen. Henk Kleijn & Fred Rorink. Het leer. Bij dit model worden de prestaties van de organisatie vanuit de prestatie-indicatoren (PI) financiën. Het is ook van belang zo eenduidig mogelijk aan te geven:  Op welk niveau de BSC betrekking heeft: team-.  Zorgt ervoor dat het management en de medewerkers nadenken over prioriteitstellingen.  Aan wie en op welke wijze gerapporteerd moet worden  De doelstellingen die met het hanteren van de BSC worden beoogd  Op welke wijze de prestaties worden gemeten en wie verantwoordelijk is voor de metingen  Hoe frequent de prestaties gemeten worden Het BSC:  Legt een verband tussen de verschillende perspectieven (vooral het financiële en de 3 niet financiële perspectieven).  Het niveau waarop de doelstelling betrekking heeft (strategisch. Het financiële perspectief: door resultaten in de gemeenschappelijke waarde ‘geld’ weer te geven. Een organisatie moet namelijk wat doen met verandering binnen zijn interne en externe omgeving als ze wil voortbestaan. De Balanced scorecard (BSC) is een uitstekend instrument voor organisatieontwikkeling. De samenhang tussen de elementen van de BSC: Zie: hoofdstuk 5. kunnen de SOLL-situiatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -  Een (mogelijke) nieuwe missie. De formulering van doelstellingen wordt beïnvloed door:  De periode waarvoor het doel wordt geformuleerd. pagina 145. Het interne-processenperspectief: een organisatie kan adequaat reageren op de vraag van de markt en kan het gewenste financiële resultaat bereiken als ze haar processen onder controle heeft. Balanced scorecard (BSC). interne processen en groei & leren gemeten. visie. Voordelen van het formuleren van beide onderdelen:  Er ontstaat inzicht met betrekking tot de betrokkenheid. - - - - - - . klanten. wat de kwaliteitseisen zijn. verandermanagement. Henk Kleijn & Fred Rorink. verandermanagement.en groeiperspectief: dit perspectief is gericht op continuïteit op langertermijn. het verandertraject. Als dit bekend is. Robert S. de rol van ‘innovators’ en de mogelijke weerstand. de veranderdoelen en de verbeteracties opgesteld worden. Henk Kleijn & Fred Rorink. Zie: hoofdstuk 5. PI = meetbare maatstaven waaraan een kwantitatieve score kan worden toegekend.Stuvia. Je formuleert doel SMART. Kaplan en David P.

Greiner)  deze toont de veranderende eisen voor het management van een groeiende organisatie. 5. Is het verantwoordelijke management in staat om de organisatiedoelen en het verbeterbeleid te formuleren? 2. de stad en de werkvloer voldoende taakvolwassen zijn om de gedelegeerde TVB te kunnen dragen en naar behoren te kunnen uitvoeren.  - - . met andere woorden: naar buiten gericht. Hierbij is het belangrijk dat het middenkader.  Het model is een unieke mogelijkheid om strategische doelen te vertalen in operationele verbeteractiviteiten. Excellente ondernemingen  Peters en Waterman zijn na hun onderzoek tot de conclusie gekomen dat een excellente organisatie klantgericht is. Persoonlijke inzet en waardebewustzijn: managers brengen relatief veel tijd door met de medewerkers om hen naar de gewenste richting te sturen en hen te stimuleren. Hierbij leer je als organisatie van je fouten  ‘do it. Is het verantwoordelijke management in staat het veranderproces te initiëren en te begeleiden? 3. uitstappen naar een andere branche werkt niet. Zorg dat je flexibel en klantgericht blijft. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) constateerde dat belangrijke kenmerken van excellente organisatie zijn:  Transparante processen binnen de organisatie  Resultaatgerichtheid  Leiders hebben lef  Continu bezig met verbeteren  Er wordt goed samengewerkt Met betrekking tot management en leiderschap zijn er een drietal aspecten: 1. Dit kun je toepassen op productgroep in een bepaalde fase van de productlevenscyclus of op het management van een business unit. (excelleren is een kenmerk van fase 5 van het INK-model): 1. Eenvoudige organisatie met een kleine staf: een groot bedrijf betekent niet automatisch een beter of sterker bedrijf. 7. Vrijheid in gebondenheid: een goede samenhang van strakke leiding en individuele autonomie. als je maar wat doet.Stuvia. Hierdoor worden de organisatiefuncties in samenhang ontwikkeld. Actiegerichtheid: het gaat er niet om hoe je het doet. Autonomie en ondernemerschap: intern ondernemerschap en het nemen van nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. In succesvolle bedrijven is een taakcultuur te vinden. try it. Er zijn weinig modellen die dat voor elkaar krijgen. 4. talent en inzet wordt meer gewaardeerd dan gezag en anciënniteit.  Het organisatieontwikkelingsmodel (Larry E. 8. Is het verantwoordelijke management in staat zijn rol in de nieuwe situatie bij een nieuwe strategie effectief te vervullen? De strategische richting te combineren met het gewenste leiderschapsgedrag:  Bij de fases van de productslevenscylcus in de BCG-portfolioanalyse zijn er een aantal leiderschapskenmerken beschreven.com . fix it’ 2. 6. Klantgerichtheid: hier zijn twee factoren belangrijk:  Verleen snelle en adequate service  Luisteren naar (de wensen van) de klant Hier zoekt een organisatie marktsegmenten waarin de ze beter producten en/of diensten kan leveren dan de concurrenten op dat marktsegment. Een excellente organisatie moet voldoen aan 8 belangrijke kenmerken/randvoorwaarden/ksf. Werknemers worden zowel materieel als immaterieel beloond voor extra prestaties. Productiviteit door mensen: het succes van de organisatie wordt bepaald door de bekwaamheid en de inzet van de werknemers. Kernactiviteiten: voortbouwen op eigen competenties. 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Het model wordt (gelukkig) niet alleen gestuurd door financiële indicatoren maar ook door nietfinanciële (operationele) indicatoren.

samen met de focus van de organisatie en de 3 klantwaarde strategieën van Treacy en Wiersma. verandermanagement. 3 MbO-varianten: 1. dan zal deze bijscholing krijgen. pagina 159.  Het MbO heeft een systematische manier van sturing  coördinatiemechanismen. Bij het MbO wordt het managementproces bewust gehanteerd: 1. dit kan problemen opleveren bij de bestuurbaarheid van de organisatie en de bij de planning ( deze kan moeilijker worden aangepast door de leiding). De van de doelstelling afgeleide prestatienormen bepalen 3. maar de bevoegdheden niet als de doelstellingen in de top van de organisatie worden geformuleerd en er lager in de organisatie geen afwijking mag ontstaan. Doelstellingen bepalen 2.com . pagina 158. 3. De beoordeling van de resultaten 7. de afdeling of het team die doelen het beste denkt te bereiken. worden geformuleerd en in overleg onderling overeengekomen.  Schiet een medewerker ergens te kort (een resultaat is niet behaald). De managementrollen van Quinn in relatie met de klantwaarde strategieën van Treacy en Wiersma Zie: hoofdstuk 5. maar ook de manier waarop de organisatie. Quinn. Het plan uitvoeren 6. deze zijn gericht op een rationele manier gestelde doelen realiseren. Neutrale variant: de doelen zijn richtinggevend voor de prestatie die geleverd moeten worden. Henk Kleijn & Fred Rorink.Stuvia. moet de oorzaak gevonden worden. Samenwerkingsvariant: de doelen/prestatie die gerealiseerd moeten worden.  Resultaatgericht  MbO gaat uit van participatie van medewerkers bij het opstellen van de doelen en bijhorende resultaten. 2. Leidinggeven is niet alleen het realiseren van doelen. Hier is duidelijk af te leiden in welke situatie je wel stijl van leidinggeven het best kunt hanteren. Henk Kleijn & Fred Rorink. verandermanagement. Nadelen MbO:  Verantwoordelijkheden worden wel gedecentraliseerd. Managementtechnieken:  Management by Delegation  delegeren  Management by Systems  organisatie als systemen  Management by Break through  veranderingen in de organisatie  Management by Exception  optredende uitzondering  Management by Motivation  motivatie  Management by Ideas  ideaalvoorbeelden  Management by Walking around  rondlopen op de werkvloer  Management by Objectives (MbO) adequate managementtechniek.  De leiding zal voor een deel afstand moeten doen van bevoegdheden.  . Autoritaire variant: de prestatiedoelen worden concreet gevormd en worden van bovenaf opgelegd. Vaststellen wat er verbeterd moet worden en start van een nieuwe cyclus Zie: hoofdstuk 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - - - - Managementrollen van Robert E.  Als resultaten niet worden behaald. De wijze van controleren over een bepaalde periode 4. Resultaatgericht leidinggeven: het vergroten van de arbeidsmotivatie van medewerkers kan door middel van: o mede formuleren doelen o werkwijzen ter realisatie Kenmerken MbO:  MbO wordt voornamelijk in gedecentraliseerde organisaties gebruikt  integraal management. Een actieplan opstelling 5.

. throughput (proces) en output (resultaten)?  Op welke wijze worden daarbij de taakuitvoering ge(de)concentreerd en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ge(de)centraliseerd?  Welke indelingsvorm wordt voor de organisatie primair gekozen.Stuvia. Bij de besturingsfilosofie staat het maken van een aantal keuzes centraal:  Op welke wijze wil het management sturen op een mix van input (middelen). pagina 87. o Projectmanagement kan een goed alternatief zijn. Voordelen BU’s: o flexibel op de markt inspelen (eigen PMC’s). Nadelen BU’s: o mogelijkheid onderlinge concurrentie en geldverspilling.com . Henk Kleijn & Fred Rorink. zie: hoofdstuk 3. geografisch gebied of functioneel? Horizontaal versus verticaal organiseren. een indelingsvorm gericht op product.  Delegatie van TVB naar lagere niveaus komt voor bij: o Een productieorganisatie die werkt met een velstructuur. de wens van de klanten heeft een grote invloed op de organisatie(structuur). o autonomie maakt BU’s minder beheersbaar vanuit concern. Unit management = managementstijl + organisatievorm gericht op decentralisatie van ondernemerschap binnen een organisatie. pagina 168. dit is gericht op het effectief sturen en het is statusverhogend. o samenwerking BU’s leidt vaak tot competentieproblemen. o Als er meer vrijheid en verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de inhoudelijk deskundigen. markt. o meer overlap ondersteunende afdelingen. Zie: hoofdstuk 5. Decentralisatie wordt ingezet om een meer klantgerichte. Verkokering: managementlagen wegsnijden vermindert de langzame besluitvaardigheid. voorbeeld organigram met diversies en business units. - - De besturingsfilosofie: bepaalt de wijze waarop het management het bedrijf en de bedrijfsonderdelen wil sturen. verandermanagement. zie: hoofstuk 5. o Je kunt volgens veel deskundigen niet in de onderste managementlaag snijden. ook wel organisatiestructuur versus processtructuur. Klassieke organisatiestructuren met een functionele lijn/stafindeling op meerdere hiërarchische niveaus maken plaats voor flexibele. Kostenreductie. 2. verandermanagement. pagina 161. verandermanagement. o slechtere communicatie tussen BU’s. Henk Kleijn & Fred Rorink.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  Door persoonlijke doelen kan de effectieve werking van de theorie in de praktijk negatief beïnvloed worden. meer projectmatige en klantgerichte structuren:  Verplatting van organisaties. o Iedere manager heeft de neiging om het aantal direct ondergeschikte lijnmanagers/staffunctionarissen uit te breiden. o financiële risicospreiding op concernniveau. geeft een reden aan om managementlagen weg te snijden: 1. ondernemende en flexibele organisatie te genereren.de bureaucratie. de lange communicatiekanalen en de geringe marktgerichtheid. Voorbeeld marktgerichte organogram. o eenvoudiger financieel aan te sturen (organisatie totaal).  Decentralisatie en business units (BU’s). de lage veranderbereidheid. Henk Kleijn & Fred Rorink. Business Units = organisatorische eenheden binnen de arbeidsorganisatie die binnen de centraal geformuleerde beleidskaders in grote mate zelfstandig de ondernemersfunctie met betrekking tot bepaalde productmarktcombinaties mogen vervullen. o Managementlagen verwijderen betekent niet altijd dat het aantal managers afneemt. zijn er minder managementlagen nodig.

Business process reengineering (BPR)  hierbij gaat het in principe om alle processen die zich in organisaties afspelen. communicatie.Stuvia. Zes innovatie aandachtspunten:  Toekomstvisie: herformulering missie. personeelsbeleid. TVB-verdeling. R. De concurrentiekracht van een onderneming wordt bepaald door het vermogen tot vernieuwing. Productinnovatie = het veranderen van karakteriserende eigenschappen van een bestaand product of het op de markt brengen van een nieuw product. samenwerking. organistisch) . Procesmanagement legt de focus op het verbeteren van de hele levenscyclus van de bedrijfsprocessen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal   - Een strategie van customer intimacy (beslissingbevoegdheid zit bij mensen die het dichts bij de klant zitten. Henk Kleijn & Fred Rorink. het is een integrale aanpas en een continue procesverbetering. productassortiment  Productinnovatie  Procesinnovatie  Verbetering service / zorg in het algemeen  Doelmatigheidverhoging  Uitvoeringsorganisatie (structuur. mentaliteit. Henk Kleijn & Fred Rorink. cultuur. Productinnovatie-procesinnovatiedillema Innovatiebeleid = de verbindende schakel tussen strategisch beleid en het veranderplan. Henk Kleijn & Fred Rorink. standaardiseren. BPR streeft naar het bewerkstelligen van meerdere belangrijke doelstellingen tegelijk:  verbetering van de productkwaliteit en service  efficiëntieverhoging  continuïteit/stabiliteit  verspillingen in (met name) de productie verminderen  verhoging van de klantgerichtheid Business process management (BPM) is een procesmanagement en gaat verder dan BPR. competentieniveau. In de literatuur gaat de meeste aandacht uit naar het herontwerpen van de primaire processen. o Een strategie van product leaderschip Profit centers Shared service centers o Structuur-cultuurdillema: kies je bij de verandering van je organisatie voor het accent op de organisatiecultuur (waarden en normen. Zie: hoofdstuk 5. intrapreneurship) of –structuur (organisatie-indeling. Kiest een organisatie voor efficiëntie (kostenbeheersing. processturing via account management en service level management). verandermanagement. econoom. verandermanagement. mechanistisch) of effectiviteit (marktgerichtheid. verandermanagement. maatwerk leveren. kwaliteit. pagina 173. pagina 179. Naast het structuur-cultuurdillema is er het efficiëntie-effectiviteitsdillema. Schumpeter.com . Proces(technologie)innovatie = het vernieuwe/verbeteren van de bedrijfsprocessen en de organisatie eromheen. managementstijl. en dergelijke) Disciplines om continu in te bekwamen als medewerker volgens de ‘de lerende organisatie’:  Persoonlijke groei  Toenemend inzicht  Analytisch denken - - - - - - - . Quinn managementdeskundige). Voor het bepalen van de gewenste focus van de interne processen in combinatie met efficiëntie en effectiviteit de klantwwaardestartegieen van Treacy en Wiersma  zie: hoofdstuk 5. pagina 179. hiërarchie. het innovatievermogen (J. overleg en communicatie)? Zie: hoofdstuk 5.

bepalen het adsorptievermogen van de organisatie. Als het leervermogen/-tempo van een onderneming kleiner is dan de snelheid/dynamiek van ontwikkelingen/veranderingen in de omgeving.  Exploitatievermogen gericht op verbeteren nieuwe kennis wordt toegevoegd aan bestaande kennis binnen de organisatie. mogelijkheden om nieuwe kennis binnen de organisatie te ontwikkelen. Pc-netwerken en informatiedatabanken vergroten het distributievermogen als ze niet alleen statistische kengetallen bevatten en produceren. Distributievermogen. Interne aspect lerende organisatie: efficiëntieverhoging (bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk ontwikkelen en uitvoeren) . . de missie en de strategie van de organisatie).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - -  Kennis en vaardigheden  Hebben en uitdragen gemeenschappelijke visie Een verandering is geïntegreerd als het terug is te zien in gedrag (missie en organisatiecultuur).  Informeel: wandelgangencircuit. het vermogen om nieuwe kennis/informatie in de organisatie op te nemen. Soms zijn er zelfs speciale afdelingen voor. of ga je door met het verfijnen van je product en breng je je product later dan je concurrent op de markt? Competentiemanagement: denken in termen van competenties (van leidinggevenden. 4.com . Competentie = het vermogen om in een bepaalde context effectief gedrag te vertonen. Voor de top van een organisatie is het belangrijk om te beschikken over genoeg exploitatievermogen.Stuvia. themadagen. Absorptievermogen. In elke organisatie vindt ontwikkeling van kennis en kunde plaats. 2. dan zal de onderneming zich niet staande houden. conferenties. 4 aandachtspunten die het lerenvermogen van een organisatie beïnvloeden: 1. werken met autonome taakgroepen) De informatie die opgenomen kan worden door een organisatie komt zowel van buiten (extern) als binnen (intern).  Exploitatievermogen gericht op vernieuwen  (een deel van) de bestaande kennis wordt vervangen door de nieuwe kennis. Daarnaast vergroten ook arbeidsmotivatieverhogende instrumenten het distributievermogen. De taakvolwassenheid van de betrokkenen en de mate waarin de organisatie werkelijk leerprocessen van betrokkenen faciliteert. interne cursussen. Exploitatievermogen (benutten van kennis). brainstormsessies. maar ook de mogelijkheid hebben om gegevens te combineren. In de praktijk blijkt dat uitwisseling en overdracht van beschikbare kennis in veel organisaties een onderbelichte taak is. Voorbeelden van het verspreiden van kennis:  Formeel: infobulletins. analysetechnieken. Deze twee zijn met elkaar vervonden. want uiteindelijk wordt alle extra informatie opgenomen om de missie zo goed mogelijk na te streven. verkregen kennis selecteren. Organisatie hebben vaak ook niet veel kennis met betrekking tot dit punt. in staat om aanwezige kennis toe te passen. teams en medewerkers die in het verlengde liggen van de visie op externe en interne ontwikkelingen. Er bestaan verschillende plannen om de juiste doelgroepen op het juiste moment in te lichten met betrekking tot:  Marktontwikkeling (marktpenetratie)  Uitvoering van de arbowet  Kwaliteitsverbetering (verbetering van bijvoorbeeld apparatuur en werkopstelling)  Productontwikkeling (R&D)  Procesinnovatie (verbeteren van werkmethodieken. Het is met betrekking tot het opnemen van de kennis/informatie belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de missie van de organisatie. Breng je een product nog niet helemaal perfect op de markt en vang je alvast geld (kennis moet zo snel mogelijk worden omgezet in geld). 3. Generatievermogen (kennisontwikkeling). opslaan en tijdig binnen de organisatie verspreiden. Externe aspect lerende organisatie: de juiste producten op tijd aan de juiste klant leveren.

Hierbij willen betrokkenen eerst anders dan beter. Organisatievernieuwing. 1. opeens  Voortdurend. ‘tijdelijk’ en ‘revolutionair’. Verbeteren Vernieuwen  Om te verbeteren  Om te innoveren  Synergie bevorderen  Transformeren  Preventief  Curatief  Incrementeel. 2.Stuvia. Organisatieverbetering. allen  Even. Bij verbeteren willen betrokkenen het morgen weer beter doen. Verandermanagement. geleidelijk  Schiksgewijs. Organisatieontwikkeling betreft het continu werken aan verbeteringen van de gehele organisatie of onderdelen daarvan. De geplande versus de ontwikkelingsgerichte verandering. plaatselijk. Bij organisatieverbetering horen de woorden ‘iedereen’. Elementen:  interne veranderingen als gevolg van veelal externe ontwikkelingen  betreft meestal de gehele organisatie  managementvaardigheden in begeleiding  projectmatige of procesmatige aanpak  gericht op het verbeteren van de effectiviteit (klantgerichtheid) en/of efficiëntieverhoging (de doelmatigheid van processen) Er zijn twee hoofdvormen van organisatieverandering te onderkennen: 1. enkelen  Eerste-orde-oplossingen  Tweede-orde-oplossingen  Meer van hetzelfde  Niet beter. Henk Kleijn & Fred Rorink.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 6: Veranderstrategie en interventies Verandermanagement is het effectief sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen.com . Bij organisatievernieuwing horen woorden als ‘schoksgewijs’. maar anders  Het kan altijd anders  Zo kan het niet langer Zie: hoofdstuk 6. Geplande verandering is op een bewuste wijze sturing geven aan veranderingen op het niveau van de organisatie. 2. de groep en/of individueel niveau. ‘voortdurend’ en ‘geleidelijk’. Geplande verandering Ontwikkelingsgerichte verandering  Gericht op marktvraag  Doelgericht sociaal systeem  Medewerkers ter realisatie  Mensen als creatieve personen van doelen  Managers gebruiken  Managers gebruiken positie bij overredingskracht. ook al ging het vandaag goed. overal. pagina 241. samenwerking sturing van veranderingen  Consultants als procesbegeleider  Consultants kennisdeskundigen  Organisatie als bron ervaring  Organisatie als bron gebreken  Kwaliteit van arbeid  Economische prestatienormen  Uitvoeren bottom-up  Aansturing top-down  Probleemgerichte aanpak  Oplossingsgerichte aanpak  Continue verandering  Verandering met stabiele  Emergente verandering eindsituatie  Veranderproces: planning De keuze is situationeel bepaald en afhankelijk van factoren zoals: • Wat is de aanleiding voor de verandering? • Hoeveel tijd hebben we? - - - .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal • • • • Welke verandering past het best bij het type organisatie.com . bijv. tussen top en werkvloer. onderlinge loyaliteit en solidariteit. personeelsbeleid. enz. pagina 225. Veranderbereidheid betrokkenen  het gaat hier om de acceptatie onder de werknemers. omgaan met weerstand en het stimuleren van actieve participatie)  Veranderstrategieën  Verandercapaciteit (het vermogen om te veranderen: het kunnen) De 3 belangrijkste componenten zijn: 1. enzovoort? Welke verandering past het best bij de leiderschapsstijl en de mate van delegatie binnen de organisatie? Op welk niveau (organisatie. een homogene cultuur. een duidelijke structuur en decentralisatie o goede contacten tussen managers en medewerkers o gewenningstijd o duidelijke uitspraken over werkgelegenheidseffecten o een goede voorbereiding o bijsturingsmogelijkheden tijdens de rit o de aanwezigheid van duidelijke doelstellingen o één verandering tegelijkertijd Maar naast deze factoren. groep. interne mobiliteit. de betrokkenheid bij de vetbetering c) Verantwoordelijkheden durven accepteren en nemen. Zie: hoofdstuk 6. Sturingsvermogen  het sturingsmanagement werkt door naar drie andere hoofddimensies: a) In staat zijn organisatieveranderingen te initiëren en te begeleiden (als dan niet ondersteund door staffunctionarissen) b) De motivatie. zijn er ook factoren die de veranderbereidheid negatief kunnen beïnvloeden: o het deel uitmaken van een grotere organisatie o de aanwezigheid van cultuurkloven. 2. tussen staf en lijn. Verandercapaciteit  hierbij moet gedacht worden aan soort communicatie (open/informeel/negatieve). tussen generaties van werknemers. het innovatievermogen. etc o het wekken van hoge verwachtingen o heterogeniteit in de kwaliteit en de aard van het management . de cultuur van de organisatie. 3. welke consequenties heeft dat voor de snelheid van innovaties/implementaties? De belangrijkste factoren die veranderbereidheid bevorderen zijn: o vertrouwen vooraf o de aanwezigheid van offensieve ondernemingsstrategieën. zien zij die (voor zichzelf en voor de organisatie of afdeling) als een kans of als een bedreiging? o Met welke consequenties worden betrokkenen geconfronteerd? o Hoe zit het met de weerstand tegen verandering bij de betrokkenen. externe druk en noodzaak)  Interventiemethoden  Organisatiemodellen (om de functionele onderdelen van een organisatie te veranderen)  Het sturingsvermogen (management)  Gedrag van mensen (de bereidheid van de mensen. o Hoe kijken betrokkenen tegen de voorgestelde innovaties aan. Verandermanagement. intermenselijke samenwerken binnen de organisatie. individu) zijn veranderingen/verbeteringen noodzakelijk? Welke ervaringen heeft de organisatie met veranderprocessen en zijn deze succesvol geweest? - - Componenten van verandermanagement voor succesvol veranderen:  Externe omstandigheden (vb.Stuvia. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een schema met aandachtspunten bij veranderen.

Institutionaliseren van veranderen. volgorde. rollen.  Coachende opstelling van manager/organisatie adviseur als procesbegeleider Organizational Transformation (OT): Integrale en vaak fundamentele en snelle organisatieverandering (vooral structuur en processen). verbetering. gebruikmakend van interventies en daarbij zo min mogelijk weerstand veroorzaken. Moving / change .  Communicatie (interactie. aanleiding.Huidig (werk-)gedrag afleren en rijp maken voor verandering  Fase 2.  Fase 1: Unfreeze . richting. Uitgangspunten klassieke veranderstrategieën:  Gebruik maken van (centrale) macht om organisatieveranderingen af te dwingen  de machts-/dwangstrategie  De organisatiemedewerker is een rationeel denkend en handelend wezen en is daarom bereid een handelswijze te volgen wanneer men hem overtuigd heeft dat het gedrag in het eigen belang is  de overtuigingsstrategie  Organisatieverandering gaat het best bij verandering van normen en waarden van betrokkenen  houdingsstrategie Planned Change – Kurt Lewin: Planmatige aanpak organisatieverandering en het verlagen van drempels ten aanzien van verandering bij betrokkenen. beklijven nieuw evenwicht Organizational Development (OD): Het incrementeel (stapje voor stapje) veranderen van alle functioneringsaspecten van de organisatie gericht op het vergroten van de effectiviteit van de organisatie gebruikmakend van inzichten uit de gedragswetenschappen. Gericht op vermijden en verbeteren Veranderstrategie = een doelgerichte beleidsmatige aanpak in het uitvoeren van organisatieveranderingen. sociale dimensie)  Historie (oorzaak. visie en ondernemerschap  Begeleiden van individueel en groepsgedrag. innovatie). begeleiding)  Actoren (betrokkenen. partijen. resultaten. culturele aspecten)  Fasen (stappen. houding en gedrag  Fase 3. Aandachtspunten  De kritische succesfactoren van de organisatie. acties. met name innovatie. organisatiecultuur. dit kunnen medewerkers zijn of ongewenste resultaten maar ook stakeholders. Gericht op innovatie en vernieuwing 2. Aandachtspunten  Een zorgvuldige organisatiediagnose/probleemidentificatie - - - - - - - . noodzaak. inhoudelijke aspecten) De oorzaken van een verandering worden meestal door middel van een diagnose in kaart gebracht en kunnen liggen in:  eerdere ervaringen met veranderingen in de organisatie (veranderproces en resultaat)  veranderingen van de organisatie zelf  veranderingen in de algemene omgeving  veranderingen in de markt en concurrentieverhoudingen Naast een oorzaak moet er ook een aanleiding zijn tot veranderen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o o o - complexe organisatiestructuren een te lange onzekerheid over het al dan niet doorgaan van een proces interacties met partijen uit de ‘omgeving’ van de organisatie De elementen van een geplande verandering zijn complementair en vullen elkaar aan:  Sturing (coördinatie. diagnose)  Uitkomsten (doelen. Er zijn twee soorten aanleidingen: 1. Refreeze .com .Verandering van mentaliteit.Stuvia.

is de typering koud in deze context allerminst als slecht of slechter dan warm bedoeld. fasegewijs ontwikkelen van de organisatie Minder directief.Stuvia. Verandermanagement.com . Hieruit volgen de vier veranderstrategieen van Bereschot. Zie hoofdstuk 6. Verandermanagement. werken aan commitment Langdurig ontwikkelingsproces Houdingsstrategie OT Vernieuwen Het fundamenteel en snel aanpassen van de organisatie Directief. gemeenschappelijkheid en sociale interactie worden gewaardeerd. pagina 229. Interne betrokkenheid is hier de drijvende kracht en de organisatie wordt meer gedreven door bijvoorbeeld autonomie en zelfsturing dan door sturing van het management. Zie hoofdstuk 6. De veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak: De verschillen in clusters hebben te maken met de wijze van communiceren.  Witdrukdenken: in dit denken vindt verandering voornamelijk autonoom plaats. Problem solving. Dat komt omdat men totaal andere concepten hanteert met betrekking tot veranderen. Het wij-gevoel is hier sterk ontwikkeld. meer bottom up Teambuilding. Het moet aantrekkelijk en aangenaam worden gemaakt om te veranderen.  Warme en koude veranderingen: o Een koude verandering  een organisatieverandering wordt geboren vanuit urgentie en vanuit een vaak zeer ongunstige uitgangssituatie.  Geeldrukdenken: is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties. Henk Kleijn & Fred Rorink. coaching. waarbij belangen. Als mensen van verschillende clusters met elkaar praten. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzicht van veranderstrategieën. Ondanks wellicht een negatieve lading. o Bij warme veranderingen  de motivatie voor een warme verandering wordt vaak geboren vanuit de eigen ambitie van de organisatie. conflicten en macht een belangrijke rol spelen.en faalfactoren).en strafmiddelen. Henk Kleijn & Fred Rorink. o Binnen warme organisaties  zaken als samenwerking. Machtsvorming = een veranderingsproces. . Verandermanagement. Veranderingen laten zich matig voorspellen. De vier veranderkwadranten van Berenschot hanteert warme en koude veranderingen en warme en koude organisaties. de onderlinge interactie. pagina 228. ‘crisis is kans’ is hier van toepassing. Mensen en organisaties veranderen zelf en voortdurend. pagina 229. centrale regie Herontwerpen van structuren en processen Relatief kort transformatieproces Machts-/dwangstrategie Stroming Visie Aansturing Instrumenten - - - Tijdsduur Omgaan met weerstand Zie: hoofdstuk 6. mensen doen iets als ze er iets voor terugkrijgen. De verschillende kleuren:  Rooddrukdenken: mensen veranderen onder invloed van lok.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal    Bepalen van de doelen en veranderingen Reductie van weerstand tegen verandering Effectieve implementatiestrategie en (veelal) projectmatige uitvoering OD Verbeteren Het geleidelijk. dan verloopt de communicatie heel erg stroef. In één(zelfde) cluster verloopt de communicatie over veranderen vrij moeiteloos: mensen begrijpen elkaar en men zit vaak op één lijn. Per veranderstrategie zijn er situationele kenmerken (succes.  Warme en koude organisaties: o Een koude organisatie  een organisatie die onder andere gekenmerkt wordt door een zakelijk en resultaatgericht karakter met vastgestelde doelen.

Verhuizen 3. politiek proces.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Blauwdrukdenken: is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Doorduwen 2. Planmatige strategie: deze strategie heeft een laat verandervermogen. 3. weinig participatie. Kenmerken zijn: initiatief bij de top. inbreng partijen. De ‘juiste’ wijze van veranderen en interveniëren wordt afgeleid van de variabelen in de situatie. In het proces naar het resultaat kan er worden bijgestuurd om deze te halen.Stuvia. inbreng controllers. De uitkomst van de verandering laat zich moeilijk voorspellen. Henk Kleijn & Fred Rorink. toekomstgericht. Vanuit bedreigingen uit de omgeving wordt een geplande verandering ingezet.  Halve escalatie: onderhandelen is noodzakelijk  Hoge escalatie: argumenten helpen niet meer en er moet gearbitreerd of krachtdadig ingegrepen worden. Voor welk tijdstip moet iets opgelost zijn? 2. Ontdekken Zie hoofdstuk 6. De waarden van alle situatievariabelen zijn van invloed op de interventiekeuze. geen participatie.  Groendrukdenken: mensen veranderen vindt plaats door ze te motiveren om te leren (bewust onbekwaam te maken). doelgericht. Kenmerken zijn: participatief. Er zijn twee situatievariabelen: 1. De doelen van de verandering 2. Tijdsdruk  de veranderkwadranten van Berenschot heeft het hier over een koude of warme verandering. Programmatische strategie: deze strategie heeft een beperkt verandervermogen. inbreng adviseurs. Projectmatig werken is een opvallende representant hiervan. Functieafhankelijkheid  heeft een verandering bij de een gevolgen voor de ander. hoe snel en op welkek wijze mensen leren. dialoog en conflict. Managers proberen ontwikkelingen in de omgeving te voorzien en hierop in te spelen. Machtsverschil  is er een machtscentrum of is er evenwicht tussen de partijen? 4. Onderhandelingsstrategie: deze strategie heeft een gering veranderingsvermogen. Het resultaat moet zorgvuldig omschreven zijn en is maximaal voorspelbaar. reëducatief. Vijf strategieën van Boonstra  de uitkomst van het onderzoek laat zien dat de beste manier van veranderen niet bestaat. veel participatie. Situatie = het verband waarbinnen de verandering plaatsvindt. Machtstrategie: deze strategie heeft een zeer laat verandervermogen. Trekken 5. De acht situatievariabelen zijn: 1. pagina 244.com . rationeel-empirisch. Mensen hebben genoeg mogelijkheden om te veranderen. Onderhandelen 4. indirecte macht. samen optrekken. Kenmerken zijn: interactief. verbeeldingskracht. De dominante kenmerken van de situatie Vuistregels van Otto met betrekking tot samenhang van situatievariabelen en de mate waarin een aantal veranderstrategieën mogelijk zijn. Verandermanagement. onderhandeling. legitieme macht. omdat een en ander afhankelijke is van hoeveel. Interactieve strategie: deze strategie heeft een hoog verandervermogen. resultaatgericht. als dit maar goed aangestuurd wordt. 1. Kenmerken zijn: meer partijen. Escalatie  hoe hoog is de spanning tussen de partijen opgelopen?  Geen escalatie: het is mogelijk om met inhoudelijke argumenten te komen. dan is er een hoge functieafhankelijkheid. macht-dwang. inbreng medewerker. positiemacht. veel interactie. doelgericht. Kenmerken zijn: sturing door de top.  - - . probleemgericht. rationeel redeneren is mogelijk. Hierbij is het idee dat mensen gemotiveerd worden als er iets van eigenbelang bij zit en dat veranderingen dus tot stand komen als deze eigenbelangen zichtbaar worden. expertmacht.

6.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5.  Het betreft effectiviteit: ze zijn erop gericht om resultaat te hebben. INK model Organisatie en groep Inrichting van het werk Groep en individueel - .  Het betreft (veelal geplande) veranderingen. Interventies worden gebruikt om de organisatie en vooral het gedrag van mensen binnen de organisatie te beïnvloeden.  Het betreft een activiteit of een serie van activiteiten. Voorbeelden van interventies: Interventie Interventieniveau Management & leiderschap Balanced Scorecard Organisatie en groep Coaching Groep en individueel Intervisie Individueel Managementtechnieken Organisatie en groep Management by Objectives Organisatie en groep Management by speech Organisatie en groep Open space bijeenkomsten Organisatie en groep Sensitivity training Individueel Strategisch management Organisatie Organisatiestructuur Differentiatie/integratie Organisatie Business Process Management Organisatie Business Process Redesign Organisatie Business Unit structuur Organisatie Empowerment Organisatie en groep Profit centers Organisatie Projectmanagement Organisatie en groep Taakverrijking/taakverbreding Groep en individueel Verplatten van de organisatie Organisatieniveau Organisatiecultuur Cultuurverandering Organisatie en groep Heilige huisjes afbreken Organisatie Intensive clinics Organisatie en groep Open-space bijeenkomsten Organisatie en groep Rituelen en mystiek Organisatie Sociale activiteiten Organisatie en groep Teambuilding Groep Teamrollen Groep en individueel Zelfsturende teams Groep Interne processen Balanced Scorecard Organisatie en groep Benchmarking (operational) Organisatie en groep Business Process Management Organisatie en groep Business Process Redesign Organisatie en groep TQM. Beschikbare kennis en kunde  moet er externe kennis en kunde ingeschakeld worden? Interventies = één of een serie vooraf geplande veranderactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit en het functioneren van de organisatie te vergroten.com . Reflectievermogen op het eigen (individueel en collectief) gedrag  is deze groot of beperkt aanwezig. Aanwezige regelgeving aanwezige regels of procedures om tot besluitvorming te komen. of ontbreekt dit? 8. Identificatie met de organisatie  de veranderkwadranten van Berenschot heeft het hier over een koude of warme organisatie.Stuvia. 7.

Verbeteringen handhaven/verstevigen (consolideren) en meer verandering tot stand brengen  het is van belang dat de vaart in de verandering blijft. zorgt voor de verbinding. Verandermanagement. Henk Kleijn & Fred Rorink. onderscheidt een achttal fasen in het veranderproces: 1. Zie hoofdstuk 6: pagina 258. Een breed draagvlak voor de verandering creëren  betrek medewerkers bij het invullen van de verandering en beloon ook de initiatieven die passen binnen de gewenste verandering. Verandermanagement.com . 6. 2. Dus zowel intern als extern.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Kwaliteitscirkels Organisatie en groep Procesconsultatie Groep (task force) Procesoverleg Groep Training on the job Groep en individueel Werkoverleg Groep Innovatie en lerend vermogen Beloningssystemen Groep en individueel Carriëreplanning en -ontwikkeling Individueel Continu leren Individueel Feedback gesprekken Groep en individueel Functioneringsgesprekken Individueel Lerende organisatie Groep en individueel Mobiliteit Individueel Parallelle leerstructuren Groep Teambuilding Groep Zelfvernieuwende organisatie Organisatie en groep Financiën Activity based costing Organisatie Balanced Scorecard Organisatie en groep Benchmarking Organisatie en groep Doorlichting/auditing Organisatie en groep Overhead Value Analysis Organisatie Planning & control cyclus Organisatie en groep (Kerntaken) budgettering Organisatie en groep Voor nog meer voorbeelden zie: hoofdstuk 6.Stuvia. John P. Het moet ingebed worden en aan de nieuwkomers worden overgedragen. 5. een interne stafmedewerker en een organisatieadviseur van buitenaf. De leidende coalitie vormen  een sterk en krachtig leidend team is onmisbaar. Korte termijnsuccessen genereren  toon de zichtbare en meetbare verbeteringen aan. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzicht van interventies in negen categorieën. Dit geeft de richting aan. Nieuwe ideeën en technieken worden binnengebracht en dat ‘vreemde ogen dwingen’. 8. pagina 248. A force for change. De redenen om externe change agents (consultant) in te huren zijn onder andere: - - - . how leadership differs from management. 3. De veranderingsvisie communiceren  dit begunstigd het veranderingsklimaat. inspireert en brengt de verandering op gang. Urgentiebesef vestigen  als mensen de noodzaak voelen. motiveert. Een visie en strategie ontwikkelen  de richting en doelen moeten herkenbaar zijn voor de medewerkers. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur  de verandering is niet tijdelijk. Change agents (Zaltman en Duncan 1977) kan een manager zijn. zijn ze pas bereid te veranderen. Het grote voordeel van een externe ‘change agent’ is dat hierdoor bedrijfsblindheid wordt voorkomen. Kotter (1990). 4. 7.

Lippitt (1958) definieert weerstand als: 'any force directed away from the change objective'. De mate waarin de weerstand openlijk (gedrag) en/of verborgen is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - de organisatie heeft behoefte aan externe legitimering van de veranderingen naar stakeholders  de organisatie beschikt niet over de noodzakelijke personele capaciteit  de aard van het veranderproces maakt de begeleiding door externen wenselijk.  Psychologische barrières. bijvoorbeeld bij interne conflicten of cultuurveranderingen  de organisatie wil in het veranderproces een ‘friskijker’  de organisatie beschikt niet over de vereiste competenties  de leiding van de organisatie wil een zekere onafhankelijkheid bewaken Met betrekking tot een consultant bij organisatieverandering wordt er een tweedeling in veranderaanpak gehanteerd:  Participatieve aanpak. Zaltman en R. Duncan (1977) schetsen mogelijke oorzaken van weerstand op individueel niveau en ontwikkelen een weerstandsmodel. Weerstand staat in verbinding met allerlei verandersituaties:  De verandermanager  De fase van het veranderproces. de adviseur in interactie met velen en in direct contact met elkaar. G. ontwerpfase. kan het doelgerichter met de werkvloer communiceren. 2 hoofdvariabelen die belangrijk zijn bij het identificeren en classificeren van vormen van weerstand: 1. De 3 niveaus binnen een organisatie waarop de vormen van weerstand zich kunnen voordoen:  Organisatieniveau  Groepsniveau  Individueel niveau Zie hoofdstuk 6. pagina 269. startfase. 2. zal er weerstand ontstaan.com .  Sociale en groepsbarrières  Organisatorische barrières Als het hogere management meer zicth heeft op de weerstandsfactoren. Verandermanagement. de adviseur als expert met een beperkte groep en vanachter het bureau. emotioneel. invoeringsfase  Het type verandering.B. In zijn visie bestaat in ieder veranderingsproces een tegenstelling tussen:  'change forces' = veranderkrachten  'resistance forces' weerstandskrachten G. complex of simpel  Het cliëntsysteem (degenen die veranderd moeten worden)  - - - - - . Zaltman (1977) definieert weerstand tegen verandering als: 'iedere actie die zich tegen de verandering keert en dient om de status quo te handhaven'. Wanneer de complexiteit en snelheid van innovatie groter is dan de menselijke capaciteit tot anticiperen.  Expertmatige aanpak.Stuvia. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzich van de uitingen van weerstand op de 3 niveaus van Anderson. Motieven om weerstand te vertonen:  Angsten  Schuld  Behoefte  Twijfel  Bedreiging  Vervreemding  Persoonlijk nadeel R.

Er zit geen verplichting aanvast. Als deze strategie niet werkt. Er wordt door de manager duidelijk gemaakt dat de veranderingen onontkoombaar zijn.b. De manager verstrekt passief informatie. De manager moet hier nagaan wat het is dat het team gedaan wil krijgen en wat hij daarvoor in ruil wil geven. hier kan ook nog gebruik gemaakt worden van lokkertjes (voordelen/kansen worden gemaximaliseerd en nadelen/risico’s worden geminimaliseerd).of pressiestrategie Verandering opleggen. pagina 280.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal -  Het type organisatie. er is sprake van een tijdelijk autoritair leiderschap. Manager krijgt zicht op weerstanden doordat hij zich mengt in de gesprekken van de werkvloer (personeelsuitje). het verminderen van de allergrootste weerstand heeft. inzicht geven en van mening doen veranderen. De manager moet hier uiteraard over genoeg inhoudelijke en beleidsmatige deskundigheid beschikken. Deze stijl is effectief bij team met onzekere (werk-)situatie en bij cultuurveranderingen. Kennis kan mensen overtuigen. wat is onderhandelbaar en wat niet?  5.  (1. Zie hoofdstuk 6. meer of minder weerstandsgevoelig Weerstandsmodel van Ezerman: 6 weerstandsverminderingsstrategieën in volgorde met betrekking op het inzetten van de strategieën. is het last om nog over te stappen naar een andere strategie als managerzijde (dit betekent gezagsverlies).  4. Met behulp van intimidatie. De 6 fases:  1. Er wordt geprobeerd een sfeer te creëren die vertrouwen schept. planmatige ondersteuning van de betrokkenen  de ondersteuningsstap 3.5 Faciliteren) Gedurende veranderingsproces worden immateriële voorwaarden geschapen waardoor verandering gemakkelijker gaat. Bewust ontwijken Deze strategie wordt toegepast door een manager die nauwelijks idee van de mogelijke vormen van weerstand bij betrokkenen. Hoe minder druk het management zet op de noodzaak van de verandering en hoe minder overtuigings.Stuvia. Dit kan mislukken al de manager zich niet goed genoeg kan verplaatsen in de andere partij. hij wacht op externe factoren. zowel positieve (promotie) als negatieve (ontslag). eisen stellen. Medewerkers worden onder druk gezet door een tijdslimiet en consequenties. .  2.en machtsstrategieën toegepast worden in de eerdere fases van het veranderproces. rationeel en zakelijk ingesteld team. domineren wordt er geprobeerd de medewerkers te beïnvloeden. dwang. Het belang van informatieverschaffing wordt sterk onderschat. en des te meer bereidheid er zal ontstaan om na te denken over de wenselijkheid van de verandering en welke voordelen en kansen de verandering hun kan bieden. Managers gaan er vaak zelfs vanuit dat de werkvloer wel weet wat er speelt. Ondersteunende/educatieve strategieën Teams worden verplicht opgeleid / begeleid / gecoacht.  6.com . Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzicht van het weerstandsmodel van Ezerman. kan het management beginnen met een meer structurele. Deze stijl past bij een hoog opgeleid. Onderhandelen Team gaat niet ineens mee.  3. Het is van belang informatie tijdig te verstrekken. des te eerder men kan verwachten dat mensen gaan twijfelen aan hun eigen opstelling. aangeven alternatieven en consequenties. Informeren Informatie geven over ontwikkelingen. Overtuigen Werknemers over de streep trekken met behulp van argumenten en logica. Verandermanagement. Macht-.t. De medewerkers kunnen weigeren en zo pressie uitoefenen op het management. de weerstand wordt hier bespreekbaar gemaakt. maar medewerking is wel noodzakelijk. Als de medewerkers bij zijn gekomen van de eerste schrik en de facilitatiestap de eerste effecten m.

Voorbereidingsfase 5. er is een doel 2. het ontwerpen en inrichten van interbestuurlijke ketens e. De middelen die ter beschikking staan. Organizational Development. veranderprocessen en het faciliteren en ondersteunen van meerdere partijen . positionering van het veranderplan. Ontwerpfase 4. De fasering en de planning van het veranderproces. Definitiefase 3. De mogelijke consequenties die aan de verandering vastzitten voor de medewerkers. De relevante slaag. f. g. c. e. Een inventarisatie van de belangrijkste oorzaken waarom het plan is opgesteld. b. d. er is altijd een beperkte hoeveelheid tijd en geld Aandachtspunten/planelementen voor een veranderplan: a. De status. er is een groep mensen 3. Initiatiefase 2. Deze methode wordt toegepast: a.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7: Implementatie van veranderingen Twee manieren waarop een verandering geïmplementeerd kan worden in een organisatie:  Projectmanagement  Procesmanagement Projectmanagement  dit is een geschikte uitvoeringsmethodiek bij een geplande verandering. vaak inter-organisatorische. Organizational Transformation.en faalfactoren. De aanleiding voor verandering. Projecten kenmerken zich door vier aspecten: 1. de kosten van de interventiemethoden en de projectinfrastructuur. er is meer of minder onzekerheid of het allemaal wel gaat lukken 4. Realisatiefase 6. De 6 fases van het projectmanagement: 1.com .Stuvia. de beoogde effecten die met de organisatieverandering worden beoogd/verwacht. bij een omvangrijke reorganisatie b. Projectmanagement is het coördineren van het geheel van activiteiten. Dit heeft te maken met het formeel vaststellen van het veranderplan en nagaan in hoeverre het veranderplan het referentiekader vormt voor andere plannen. in geval van crisis of stagnatie in een groot project d. uit te voeren door meerdere specialistische groepen in een tijdelijk samenwerkingsverband. Procesmanagement is het begeleiden van complexe. de vorming van een fusie of een strategische alliantie - - . nazorgfase De 5 parameters waarop een projectmanager zijn project stuurt  GOKIT:  Geld  Organisatie  Kwaliteit  Informatie  Tijd Procesmanagement  bij ontwikkelingsgerichte veranderingen is deze manier geschikt. de totstandkoming van een publiek-private samenwerking c. De doelstellingen. dat gericht is op een duidelijk gespecificeerd resultaat dat binnen een begrensde tijd en met begrensde middelen bereikt dient te worden.

straffen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Kenmerken van de werkwijze van procesmanagement: a. Verandermanagement. samenwerken We moeten het samen maken We weten (nog) niet of we iets samen willen Management Met behulp van GOKIT Met behulp van faciliteren en blokkeren Zie hoofdstuk 7. misschien Actoren t. Het proces start met scenarioanalyse een analyse van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen door alle betrokkenen. de aard van de veranderingen en de veranderstrategie. - - - - . pagina 316.com . onzeker. de situatievariabelen. tevoren bepaald Tijdelijk.v. Henk Kleijn & Fred Rorink voor overzicht van de slaagfactoren per fase van het veranderproces. Elementen waar onderscheid in wordt gemaakt bij organisatieveranderingen:  Het (verander)management  De mensen in de organisatie en de communicatie tussen hen  Het veranderproces  De veranderdoelen  De interventiemethoden gericht op het effectief beïnvloeden van gedrag  De veranderstrategieën Zie hoofdstuk 7. beheersen. Veranderingen worden geleidelijk gerealiseerd en de organisatieleden zijn betrokken bij alle fasen van veranderingen Bij projectmanagement staat het doel centraal en bij procesmanagement wordt per definitie gekeken vanuit het geheel van partijen en belangen en bepaalt dan de taak en de aanpak. complex Afhankelijk. Soms is het begrip procesmanagement zo ongedefinieerd dat betrokkenen ook niet weten wat zij ermee bedoelen. om faciliteren. b. hangt af van de opdrachtgever.Stuvia. Onderzoek bij een aantal bedrijven naar veranderbereidheid leverde de volgende conclusies op:  De mate van veranderbereidheid (waarneembare bereidheid van medewerkers om mee te werken aan aanpassingen) van werknemers vormt geen knelpunt bij het doorvoeren van veranderingen. motiveren. Aan het eind van elk proces is het resultaat een stuk(je) helderder. beslissen. Het gaat bij procesmanagement o. begeleiden en belonen. 3 processen van projectmanagement: faseren. eenmalig. met een niet te voorspellen einde Gericht op Vooraf bepaald resultaat (On)mogelijke volgende stap Besluitvorming Per fase gebaseerd op Ad hoc: zodra mogelijk beslisdocumenten Plan van aanpak (proces) Gefaseerd in logische stappen Alleen de huidige stap voorzien Uitkomst Uniek.a.a. Verandermanagement. coachen. pagina 305. Projectmanagement is een uniek complex van activiteiten die zijn gericht op een vooraf met elkaar overeengekomen resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. inspireren. Henk Kleijn & Fred Rorink voor een overzicht van de verschillen tussen projectmanagement en procesmanagement gerangschikt naar een 7-tal aspecten. Aspect Object Projectmanagement Procesmanagement Tijdhorizon Eindig. Bij procesmanagement wordt gedacht aan begrippen als:  Ketenregie  Stakeholdersmanagement  Interactieve en participatieve beleidsvorming  Publiek-private samenwerking Of verandermanagement of procesmanagement het meest adequaat is.

 Stel vooraf een goede werkplanning op. orden en analyseer de informatie 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Er is opvallend veel verandergezindheid (een actieve. maar eerder aan een betere smering. Stel de zaken niet mooier voor dan ze zijn en wees bereid fouten en/of onhandigheden toe te geven  Draag zorg voor een goede (technische) voorbereiding en besteed aandacht aan opleidingszaken.”  Communiceer regelmatig de algemene lijn van het veranderproces en de voortgang die gemaakt is. anticiperende en zelfaanpassende instelling) aanwezig. Stel als management vast van elke afdelingen personeel nodig si voor de evaluatiegroep 3. maar ook voor de informatie overdracht.en het middenkader. Kies vervolgens bewust een veranderstrategie die past bij de uitgangssituatie en bij de aard van de verandering. moet je niet direct denken aan langzamer rijden. Stel als management de evaluatiedoelen en -opdracht helder vast 2.com . minder goed en/of goed is gegaan (het veranderplan is een belangrijk referentiekader!) 6. Wat moet precies worden geëvalueerd? 3.Stuvia. Formuleer verbetervoorstellen 7. geen donderslagen bij heldere hemel’ o Duidelijke doelen met uitvoerige toelichting o Mogelijkheden voor inspraak en bijsturing o Echte communicatie intentie en procedure o Ruimte voor eigen invulling van mensen. vaak zijn deze groepen de scharnierpunten van het veranderingsproces.  Hoofdstuk 8: Evaluatie van veranderingen 3 cruciale vragen voor er begonnen kan worden met evalueren: 1. “Als de wagen piept.  Beperk u als het maar enigszins mogelijk is tot één veranderproces tegelijkertijd.  Als er onderweg moeilijkheden ontstaan dient u meestal over te schakelen op een hogere informatie-intensiteit. Verzamel. management geeft daarbij het kader aan Aanbevelingen:  Analyseer zorgvuldig in wat voor soort uitgangssituatie u zich bevindt (interne analyse) en om welk type veranderproces het gaat. Laat uw mensen meeleven met succes en teleurstellingen. Hoe. niet alleen voor de (technische) voorbereiding en uitvoering. Maak de taken duidelijk.  Geen van de (onderzochte) managementteams hanteerde expliciet geformuleerde veranderstrategieën.  Let erop dat het vertrouwen vooraf en tijdens de rit aanwezig is en gehandhaafd blijft en zorg voor goede persoonlijke contacten. Benut de kwaliteiten van de mensen. Bepaal per afdeling wie in aanmerking komt voor deelname aan de evaluatiegroep 4. Breng rapport aan de opdrachtgever uit - . dat wil zeggen met behulp van welke criteria.  De communicatie tussen management en werkvloer blijkt hét grote probleem te zijn bij veranderprocessen. Alle onderzochte organisaties hebben zich hierop verkeken. Welke doelstellingen worden met de evaluatie nagestreefd? 2.  Besteed bijzondere aandacht aan het lagere. methodieken/technieken en meetinstrumenten kan de organisatieverandering het beste worden geëvalueerd? Mogelijke procesgang van de werkwijze van een evaluatiegroep: 1.  Maak zo mogelijk gebruik van het systeem van multidisciplinaire teams voor verandering en vernieuwing. maar deze wordt te weinig benut. Een goede veranderstrategie kenmerkt zich door de volgende elementen: o Zaken worden vooraf ‘in de week gelegd. Bepaal wat slecht.

dat wil zeggen prestatie-indicatoren (PI) en bijbehorende normen.b. registreren en evalueren)  Act (correcties doorvoeren. bijsturen) Het is een cyclisch proces. evaluatiefase). het primaire proces van organisaties. Henk Kleijn & Fred Rorink.com . De vier deelprocessen van de Deming-cirkel:  Plan (voorbereiding. Effectief risicomanagement heeft een positief effect op de concurrentiepositie en winstgevendheid van een onderneming.t.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - - De Balanced scorecard wordt veel gebruikt m. Verandermanagement. moet hij verbeterd worden. - - - - - Van pagina 327 tot en moet 333 is een begrippenlijst te vinden. Zie hoofdstuk 8. . ontwikkeling)  Do (uitvoering)  Check (meten. evaluatie en bijsturing van beleid niet alleen vanuit het financiële perspectief maar vanuit meerdere perspectieven moet worden gekeken. Belangrijke aandachtspunten binnen risicoanalyse:  Klanttevredenheid  Aantrekken en behouden van goede werknemers  Financiële verantwoording Een goede risicoanalyse verkleint het risico op negatieve effecten van een ongewenste gebeurtenis  schadebeperking. De Balanced scorecard geeft aan dat voor een effectieve en efficiënte uitvoering. Zo wordt elk deeltraject goed bekeken en als deze niet voldoet aan de eisen. De deming-cirkel kan ook per deelfase van een verandertraject worden toegepast (voorbereidingsfase.Stuvia. Zie hoofdstuk 8. maar kan ook dienen als hulpmiddel voor het meten van de voortgang en resultaten van verandertrajecten. implementatiefase.pagina 325. Edwards Deming): de evaluaties vormen een standaardonderdeel van het proces van kwaliteitsborging. Verandermanagement. Henk Kleijn & Fred Rorink voor de DEming-cirkel. pagina 322. Deming-cirkel (W. Voor het meten van de resultaten met behulp van een balanced scorecard kan een dashboard worden opgesteld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->