P. 1
Strategisch Marketingplanning - Alsem

Strategisch Marketingplanning - Alsem

|Views: 113|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.95 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/25/2013

$3.95

USD

pdf

Strategisch Marketingplanning Alsem

by

Lizeb

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting – Strategisch Marketing Management – Alsem
Leerstof: H 1 t/m 10 en 12 Hoofdstuk 1 – Het strategisch marketing planningsproces 1.1 Inleiding De omgevingstrends:

Marketingstrategie -> commerciële koers van een onderneming -> verwezenlijken van doelstelling -> gebaseerd op afstemming tussen externe omgeving en beleid van de organisatie. Cruciaal hierbij:  Opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel  Afstemming op veranderingen in de externe omgeving Strategische planning heeft 2 belangrijke eigenschappen:  Een externe oriëntatie – macro en meso  Een lange termijn oriëntatie Alle functionele gebieden binnen een organisatie moeten op elkaar worden afgestemd:

1.2 Marketing De marketing hiërarchie:

De 3 C‟s van concurrentievoordeel:  Company .Wat geeft ons voordeel op de langere termijn en wat is moeilijk te imiteren. Duurzaam concurrentievoordeel . maar ook om eventueel mee samen te werken) (competitor orientation)  De lange termijn en relaties  Andere belangengroepen binnen en buiten de organisatie en dus ook voor andere functionele gebieden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onderneming met een strategisch marketing concept moet sterke aandacht hebben voor:  Afnemers (customer orientation)  Concurrenten (niet alleen om beter te zijn.Stuvia. Een onderneming moet een balans zoeken tussen de wensen van doelgroepen en de eigen gewenste merkidentiteit.3 Niveaus in een onderneming Strategiebepaling op 3 niveaus:  Concernstrategie -> strategie van de gehele onderneming  Onderneming niveau -> marketingstrategie voor business units (SBU‟s)  Operationeel niveau -> product en marketinginstrumenten (marketingplan voor product Y en een marketingplan voor product X) Een combinatie van een product en een doelgroep = product-markt combinatie (PMC) De onderneming/concern strategie: groeirichting en waarde strategie. (interfunctional coordination) Ontwikkelingen in de marketing: Op dit moment de Engagement revolutie. Deze associaties zijn aspecten waar een onderneming voor staat en dat is doorgaans ook de belofte aan de doelgroep. 1. De marketingstrategie: doelgroep en positionering. Vaak gebaseerd op de sterktes. Merkidentitieit – een unieke set van associaties die een onderneming wenst te creëren en te behouden. core competence van een organisatie.waar zijn we goed in (sterktes) .com .

niet als het slecht gaat want dan is het te laat.. U – Uitdagend – het moet niet een te lage doelstelling zijn. bijv. Doel van een missie is drieledig:  Bezinning over de activiteit. Leapfrogging – Indien de concurrentie in staat is een nog betere technologie te hanteren. Stap 1 – de vertrekpunten Hoofdstuk 2 – Missie. o Intern sociaal beleid – aandacht voor het personeel.  Geloofwaardigheid – de mate waarin consumenten geloven dat een onderneming deskundig is. een motiverende ambitie. S – Specifiek (bijv. Marketing audit – controle op vaste tijden. Belangrijk instrument voor het creëren van interne ondernemingsstructuur en externe ondernemingsidentiteit.Stuvia. o Sociaal maatschappelijke projecten – ondersteunen van maatschappelijke organisaties. die richting geeft aan het streven. te vertrouwen is en aardig is. Het Ashridge Mission model – Een goede missie bestaat uit 4 elementen:  Doel  Strategie  Gedragsstandaarden. Visie – de „schijnbaar‟ onmogelijke droom. het creëren van een bepaald imago. Doelstellingen – zowel de doelstellingen op organisatie als marketing niveau formuleren. De doelstellingen moeten SMUR PC worden geformuleerd. zoveel % van. staat de klant centraal?  Maatschappelijk verantwoord ondernemen – bestaat uit 3 externe en 1 intern facet: o Duurzaamheid – milieuvriendelijke wijze ondernemen.  Klantgerichtheid – houding van het personeel. waardoor jou concurrentievoordeel ineens over is en zelfs kan omslaan in een nadeel. binnen een jaar) .  Externe functie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   Customers – wat is het belang voor de afnemers Competitors – waar zijn de concurrenten minder goed in en ook moeilijk om goed in te worden. motiveren van het personeel. ) M – Meetbaar ( tijd. het gewenste gedrag  Waarden Het corporate image bestaat uit vier dimensies:  Productassociaties – ondernemingen kunnen associaties oproepen die sterk gerelateerd zijn aan de instrumentele of emotionele waarden van de producten. waardoor de motivatie kan afnemen.er moet worden nagegaan of de doelstelling is gehaald. waarde strategie en marktafbakening Missie – gewenste rol en ambities van de organisatie in een afgebakend werkterrein.com . R – Realistisch (het moet kunnen) P – Prioriterend . what business are we in?  Interne functie.

Stap 2 – Externe analyse Hoofdstuk 4 – Afnemersanalyse S – Segmentation T – Targeting P – Positioning 4.2 Segmentatieonderzoek Segment – homogene groep (potentiele) klanten met dezelfde wensen en behoeften. De verschillende doelgroepen beschrijven. de overige technologieën is wat de concurrent op dit moment doet en waar naar toe gegroeid kan worden. psychografisch en gedragscriteria.Stuvia.  Wat? De behoeften De behoeften van de afnemersgroepen op basis van de piramide van Maslow.3 De marktafbakening Op SBU-niveau volgens het Abell-Model:  Wie? De afnemersgroepen Segmenteren op basis van: demografisch. geografisch.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material C – Consistent 2. buiten de kubus is waar de groeimogelijkheden liggen. Eisen aan segmenten:  Homogeniteit  Voldoende omvang  Meetbaar/identificeerbaar . De assen hoe en wie hoeft niet op volgorde! Dichtstbij de as is wat jij hebt. 2. Vervolgens aangeven welke combinaties van producten en doelgroepen op dit moment voor de organisatie actueel zijn. 3.com . Eerst worden alle producten op een rijtje gezet -> omschrijving producten.  Hoe? Technologieën Wat doet de onderneming zelf op dit moment om de behoeften te vervullen. Voor een marktafbakening op product/merkniveau moeten de volgende stappen worden genomen (PMC‟s): 1.

com . Het model gaat er van uit dat een product op te splitsen is in afzonderlijke benoembare eigenschappen. merkentrouw) In combi met Demo of Geo  Beschrijven van de segmenten Tegenwoordig verdient achterwaartse segmentatie de voorkeur. Het is noodzakelijk om klanten gegevens te verzamelen over gedrags. daardoor wordt je gewaardeerd door je omgeving (waarde of motivatie). Laagvetgehalte (attribuut) toetje kopen. is er geen optimale kwaliteit. In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk. omdat mensen steeds minder „voorspelbaar‟ gedrag vertonen. wordt bepaald door het belang dat hij hecht aan bepaalde producteigenschappen en de score van een merk op die eigenschappen.Stuvia.en achtergrondskenmerken.  Analyse van de gegevens.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material  Bereikbaar voor de marketinginspanningen De segmentatieanalyse bestaat uit 3 fasen:  Verzamelen van de gegevens -> zoveel mogelijk inzicht krijgen in de motivaties. Aantal dimensies van dienstenkwaliteit:  Betrouwbaarheid van de aanbieder  Zekerheid dat verwachtingen uitkomen . zoals het Mentality Model van Motivaction. omdat het men slank houdt (gevolg). 4. attitudes en gedrag van de afnemers. Sommige marktonderzoekbureaus hebben een eigen. Het klantwaarde model of de doel-middelketen: De essentie van het model is te weten wat de motivatie van de mensen is om producten te kopen. persoonlijkheid) In combi met Demo of Geo o Gedragscriteria (koopgedrag. algemeen segmentatie model gecreëerd. op basis van de segmentatiecriteria: o Demografische criteria o Geografische criteria o Psychografische criteria (levensstijl. Als tussen de twee een kloof (gap) zit.3 Modellen van klantpercepties Het Multi-attribuut model: De waarde (het nut) dat een klant ontleent aan een product. Het SERVQUAL-model: De kwaliteit van dienstverlening wordt gedefinieerd als het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde (waargenomen) dienstverlening.

2.4 Onderzoek naar klantwensen en klantpercepties Doel:  Inzicht krijgen in wat klanten belangrijk vinden  Inzicht krijgen in hoe goed de verschillende merken in die behoeften voorzien.com . 4. Er moet gezocht worden naar de product gebonden waarden van consumenten. Het belang dat een klant hecht aan een waarde zegt iets over zijn behoeften.Stuvia. Wensen van klanten zijn dus nooit stabiel. Eerst dient te worden vastgesteld welke de belangrijkste gebruikssituaties zijn.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material    Tastbaarheden van de dienst Inlevingsvermogen van de aanbieder Responsiviteit van de aanbieder Naarmate klanten meer en langer goede ervaringen hebben gaan de eisen omhoog. Grafische weergave van score van merken op bepaalde eigenschappen. kan een succes bepalende factor zijn in een markt. . Een eigenschap die belangrijk wordt geacht. 3.  Conjuncte analyse -> methode om het belang van producteigenschappen vast te stellen. Er worden drie stappen onderscheiden: 1. Een concurrentievoordeel valt te behalen op een eigenschap die afnemers van belang vinden. Twee methoden voor het vaststellen van klantwaarden:  Directe methode -> rechtstreeks naar het belang vragen. Meten van merkwaarde  Merkbekendheid: o TOMA o Spontaan o Geholpen  Merkassociatie o Sterkte o Relevantie o Onderscheidenheid  Merktrouw o Gedragscomponent o Emotionele component Kwantitatieve methode Multidimensionale-schaalanalyse: Andere kwantitatieve methode is de Semantische Differentiaal. Er moet dus telkens worden „geleerd‟ wat zij wel en niet kunnen verwachten -> innovatie. Inzicht krijgen in wat men in algemene zijn belangrijk vindt in de gebruikssituatie.

4. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Naast te weten wat klanten op dit moment belangrijk vinden is het ook noodzakelijk om te weten wat er in de toekomst gebeurd:  Bronnen raadplegen over trends in klantbehoeften.7 Primair onderzoek .6 Individuele klantgegevens Permission marketing – je kunt pas een directe relatie met een klant aangaan als hij daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. metingen in de loop der tijd.Het marktaandeel van de klant. 4.  Merkwaarde – financiële waarde van het merk voor de onderneming. het aandeel van de merkomzet in de categorie aankopen van de klant.Stuvia. zijn er de volgende hulpmiddelen om de gegevens te analyseren: De klantenpiramide De klantportfolio analyse . 2. 3.  Gegevens uit afnemersanalyse en andere bronnen gezamenlijk tot een prognose komen. De mate waarin de klant een „zware gebruiker‟ in de productcategorie is. 4. 5.De omvang van de (potentiele) klant.com . Merkbekendheid – feit dat mensen gehoord hebben van een merk en er enige kennis van hebben (TOMA). Emotionele merkassociaties – de abstracte waarden van het merk. 1. Uniekheid – merkassociaties dienen uniek te zijn. Instrumentele merkassociaties – de functionele eigenschappen van het merk. in verschillende dimensies zoals de bekendheid en imago. bij directe verkoop aan de klant is dit gemakkelijker. Nadat er klantgegevens zijn verzameld.5 Het meten van merksterkte Twee soorten merksterktes:  Merkkracht – kracht van het merk in de ogen van de kant. Merkvoorkeur 4.  Trackinggegevens.

 Opzet (hoe?). 5.Bij bedrijfstak kijkt naar concurrentiekrachten op een markt.3 Bij de macro-omgevingsfactoren moeten de volgende punten centraal staan:  Kans of bedreiging – voor de ene is de omgevingsfactor een kans voor de andere een bedreiging.Bij concurrentie gaat het om analyse en voorspelling van het gedrag en de reacties van de concurrent.v.2 Doel en opbouw van de bedrijfstakanalyse Het doel is inzicht krijgen in:  De aantrekkelijkheid van de markt  Kansen en bedreigingen vanuit de bedrijfstak Factoren die van invloed zijn op de marktaantrekkelijkheid:  Macro-omgevingsfactoren – DESTEP. .m. veldwerk.Stuvia. Er zijn twee vormen van onderzoek:  Kwalitatief  Kwantitatief Er kunnen ook secundaire bronnen worden geraadpleegd. wijze van vraagstelling. men moet trachten de bedreiging om te zetten naar een kans. Hoofdstuk 5 – Bedrijfstakanalyse Verschil tussen de concurrentieanalyse en de bedrijfstakanalyse: . niet beheersbaar en niet beïnvloedbaar  Geaggregeerde marktfactoren – factoren die betrekking hebben op de marktvraag en die direct de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. steekproef.  Bedrijfstakstructuur factoren – factoren die de intensiteit van de concurrentie op een markt bepalen.com . bij wie moet het onderzoek worden uitgevoerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Primaire gegevens – gegevens die door een organisatie zelf zijn verzameld d. gegevensverzameling. .  Gewenste informatie en keuze kwantitatief of kwalitatief onderzoek (wat?). 5. door in te spelen op de ontwikkeling. Keuze die bij een marktonderzoek gemaakt moeten worden:  Keuze van de doelgroep (wie?). zoals marktgroei.

 De mate van productdifferentiatie. substituten (alternatieven) De interne factoren Intensiteit concurrentie – wordt bepaald door de volgende factoren:  Het aantal aanbieders op de markt. Volwassenheidsfase – groei van de afzet neemt af 4. Neergangfase – afzet gaat sterk dalen 5.  Er weinig productdifferentiatie is.Stuvia. de mate waarin de aanbieders/producten van elkaar verschillen. . grote gevoeligheid is een minder aantrekkelijke markt De productlevenscyclus: 1. zal de concurrentie heviger zijn.” De externe factoren: Dreiging van nieuwe toetreders  Wanneer de toetredingsdrempels laag zijn. een gehele macro analyse is niet continu nodig. Vervolgens per punt een conclusie schrijven “de markt is onaantrekkelijk/ aantrekkelijk te noemen. Voor ieder punt Ga je na wat de macht of dreiging is. promotionele acties) en verhoogt zo de kosten. nieuwe toetreders Rivaliteit intensiteit concurrentie Macht v.en seizoensgevoeligheid. Dreiging v. toeleveranciers Dreiging v. Voorspellen en scenario‟s – beschrijving van een mogelijke omgevingstoestand..d.d..The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   Continue analyse – environmental scanning.  Er een gemakkelijke toegang is tot de distributiekanalen Macht v. Indien men Uitgaat van een enge marktdefinitie. Verzadigingsfase – afzet daalt langzaam 5. Introductie – langzaam groeiende afzet 2. afnemer Dreiging van substituten Dit hangt af van de breedte van de definitie van de markt.5 Bedrijfstakstructuur factoren Een sterke concurrentie leidt tot verhoogde marketingactiviteit (reclame. Het definiëren hiervan is pas zinvol als men tevens aangeeft hoe de onderneming in dergelijke situatie dient te reageren. zijn er naar verhouding veel substituten Macht van de toeleveranciers is sterk als  Hun macht sterk is geconcentreerd  Zij niet erg prijsgevoelig zijn  Er weinig productdifferentiatie is (weinig alternatieven). het continu aftasten van de omgeving op basis van de relevante factoren. 5 krachten-model van Porter: Bepalen van de marktaantrekkelijkheid.com . een contingency plan.  De (verwachte) marktgroei en de (fase in) productlevenscyclus  Conjunctuur.4 Geaggregeerde marktfactoren:  De (potentiele) marktomvang: bediende markt (huidige markt) potentiele markt (maximaal haalbaar zou zijn). Indien er in de ogen van de consument weinig verschillen zijn. 5. Groeifase – steeds sneller groeiende afzet 3. groter aantal aanbieders zorgt vaak voor meer concurrentie.

Verder zijn er nog enkele andere elementen die van invloed zijn op het concurrentiegedrag van anderen:  De ontwikkeling van de primaire vragen (marktomvang).  Emotionele factoren. bij een sterke concentratie kunnen gemakkelijker marktafspraken worden gemaakt en zal de concurrentie doorgaans minder intensief zijn.  De onzekerheid met betrekking tot de productietechnologie. dan iemand die zijn neven activiteiten op die bedrijfstak verricht. zal er harder worden gevochten om deze terug te verdienen. Barriers to exit:  Sociale factoren: de wettelijk voorgeschreven procedures inzake ontslag.  De strategische inzet van ondernemingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   De concentratiegraad van de aanbieders.20  Prijsgevoeligheid x 0. Indien de vaste kosten in de bedrijfstak hoog zijn.  De minimaal noodzakelijke schaal voor capaciteitsuitbreiding. „motorfietsen nieuw‟ en „helmen‟. zoals gehechtheid aan een product. MA – marktaantrekkelijkheid  Marktgroei x 0. het bestaan van afspraken of andere samenwerkingsvormen tussen concurrenten beïnvloedt de marktorganisatie en dus ook de mate van concurrentie. weerstand van het personeel die hun baan dreigen te verliezen.25  Marktomvang x 0. indien nieuw zal de concurrentie intenser zijn. Hoe hoger des te langer gaan ondernemingen door op die markt wat zorgt voor fellere concurrentie.  Sterk gespecialiseerde activa: liquidatiewaarde van een sterk gespecialiseerde machine is vaak lager dan de gebruikswaarde.10 Geef aan ieder criteria een score dat in totaal 100 moet zijn.25  Winstgevendheid x 0.  De samenhang van een bepaald product met andere producten.Stuvia.25  Mate van concurrentie x 0. zal die harder vechten.com .  De uittredingsdrempels.  De verhouding vaste/variabele kosten. Als een onderneming haar hoofdactiviteit in een bepaalde bedrijfstak verricht. De criteria mogen zelf gekozen worden. Samenwerking binnen een markt. Veel markten zijn in Nederland verzadigd wat zorgt voor een sterke concurrentie.  Overheidssteun Barriers to enter:  Hoge kosten  Veel concurrentie  Moeilijk toetreden in de distributiekanalen MABA – analyse PMC‟s/SBU‟s plaatsen in de MABA bijv. .

dienen vooral te worden gezocht in de zwakke punten van de concurrenten.com . Deze bieden aanknopingspunten voor eigen concurrentievoordelen. .Stuvia. (relatiemarketing op micro niveau is een relatie met de afnemer). Doelstellingen van concurrentenanalyse:  Inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van concurrenten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material BA – Business position Assessment (positieschatting)  Marges  Imago  Knowhow  Communicatie Hoofdstuk 6 – Concurrentieanalyse Kansen die de onderneming kan verwachten. waar tegen gevochten moet worden. Concurrenten vanuit 2 invalshoeken:  Rivalen.  Inzicht krijgen in het toekomstig gedrag (de verwachte strategieën) van concurrenten.  Samenwerkingspartners -> relatiemarketing op macro niveau.

3. Concurrentie georiënteerde methoden – vooral geschikt om op ondernemingsniveau de concurrentie te bepalen.  Merkwisselingen – als er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat een huishouden telkens wisselt tussen product B.  Direct identificatieonderzoek bij afnemers – rechtstreeks vragen naar concurrenten of productgebruiksassociaties.  Door vast te stellen hoe belangrijk een product is voor een concurrent. Zelf identificeren van de concurrentie aan de hand van gegevens over de concurrenten.Stuvia.com .3 Doelstellingen van concurrenten  Wat wil de concurrent?  Hoe graag wil hij dat? Identificatie over wat de concurrent wil. meten in omzet. kan men concluderen dat deze merken concurrenten van elkaar zijn.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 6. .  Door het toepassen van een portfolioanalyse van de concurrent.  Positioneringsonderzoek – multidimensionale schalings methoden zie H. 2. De concurrentie wordt geanalyseerd vanuit het standpunt van de afnemers. duiden op een groeistrategie? 6. De methoden die bij de identificatie van concurrenten kunnen worden gebruikt: 1. Productcategorie concurrentie – concurrentie tussen producten met vergelijkbare eigenschappen.  Strategische groepen – groep van ondernemingen die soortgelijke strategieën hanteren. Merken concurrentie – concurrentie tussen merken die zijn gericht op hetzelfde marktsegment.  Door bestudering van de marketinginstrumenten van de concurrent in de loop der tijd. D en E. winst of aantal werknemers. Zou een verlaging van de prijs en hoge reclame kosten. Generieke concurrentie – producten die tegemoetkomen aan dezelfde behoeften van consumenten.2 Stap 1 Identificatie en keuze van concurrenten Concurrentieniveaus 1. Behoeften concurrentie – concurrentie op basis van verschillende behoeften van de consument. door te vragen welk product/merk zij zouden kopen indien de voorkeursproduct niet beschikbaar is. Bijv. Concurrentie om het geld van de consument.4 Huidige strategieën van concurrenten  De marketingstrategie: keuze van de doelgroep (segmenten) en de gekozen positionering.  Managementoordeel – marktkennis van een manager. 2.  De hantering van de marketinginstrumenten. Binnen de strategische groepen zal de concurrentie het grootst zijn. Afnemer georiënteerde methoden (customer based) – geschikt om concurrerende producten te identificeren.4 Bij de eerste selectie van de concurrenten spelen twee factoren een belangrijke rol: marktaandeel en gelijkenis met het eigen product/eigen onderneming. 4. kan op de volgende manieren:  Door vergelijking van de doelstellingen van de concurrent met de huidige resultaten. Dit bijv. 6.

com . wat zijn de succesbepalende factoren? De checklist om deze te bepalen: o Door de kenmerken van succesvolle en minder succesvolle ondernemingen in eigen bedrijfstak te vergelijken kan men inzicht krijgen in de karakteristieken die verantwoordelijk zijn voor succes. De keuze van het distributiekanaal. Vergelijken van de bedrijfsprocessen waardoor men inzicht krijgt in de eigen performance en die van de concurrentie en mogelijke verbeterpunten.Stuvia. zowel verticaal als horizontaal.  Mesoniveau – Distributiestructuur in binnen een tussenschakel. 7. zijn over het algemeen tevens factoren die van groot belang zijn in de bedrijfstak  Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrenten? o Benchmarking -> wat doet de concurrent beter dan wij. internet. De invulling van het (dagelijkse) marketingbeleid.en leveranciersanalyse 7.5 Identificatie van succesbepalende factoren en sterke en zwakke punten van concurrenten  Welke middelen en vaardigheden in de markt zijn belangrijk. Hoofdstuk 7 – Distributie. KSF – Kritische Succes Factoren  Noodzakelijk factoren om te overleven in de markt  Onderscheidende factoren in de markt Vervolgens kijken welke factoren de concurrentie bezit -> externe analyse Welke KSFen bezit de organisatie -> interne analyse 6. factoren die het voor een potentiele aanbieder moeilijk maken toe te treden.1 Doel en opzet van een distributieanalyse Distributieanalyse vindt plaats op 3 aggregatieniveaus:  Macroniveau – in kaart brengen van de gehele distributiekolom.  Microniveau – strategieën en wensen van afzonderlijke distribuanten. Indirecte levering – met inschakeling van intermediairs a. bijv. Er kan gebruik worden gemaakt van subjectieve voorspellingsmethoden zoals het Delphi-onderzoek (in een aantal rondes met deskundigen in het bedrijf tot een prognose zien te komen) Competitive intelligence – verzamelen van gegevens over concurrenten. Directe levering – zonder tussenkomst van intermediairs. Analyse van de distributie intensiteit. o Toetredingsdrempels.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Inzicht in de marketingstrategie wordt verkregen door observatie en analyse van de marketinginstrumenten. Vervolgens kan men ook proberen om de strategie van de concurrent zoveel mogelijk te evalueren. Kort kanaal – uitsluitend via detaillisten. gaat het goed? 6.2 Distributieanalyse op macroniveau Het gaat hierbij om twee dimensies:  Het aantal niveaus in de distributie kolom -> verticaal -> lengte van het kanaal  Het type tussenschakels in 1 niveau -> horizontaal -> breedte van het kanaal Wat betreft de lengte van het kanaal bestaan er twee mogelijkheden: 3. .6 Verwachte strategieën van concurrenten In deze fase moet er uit alle voorgaande informatie een soort „conclusie‟ worden getrokken over het verwachte gedrag van de concurrent. o Achterhalen wat de afnemer belangrijk vindt. o Analyseren van de waardeketen zoals die „gemiddeld‟ in de bedrijfstak geldt. Hier kan men vervolgens de strategie vanuit afleiden. 4.

4 Distributieanalyse op microniveau Management richting de distribuanten is inspelen op de wensen van de distribuanten.  Selectie indicator – Als de selectie indicator grote is dan 1. facings (aantal zichtbare plaatsen). Bij de distributieanalyse moet men inzicht krijgen in:  Het belang en rol van de distribuant.  Zeggen iets over de distributiepositie van het merk in de markt als geheel. Lang kanaal – in alle andere gevallen. maar ook van het belang van elke soort tussenschakel.  Sterkke en zwakke punten en verwachte strategie van de distribuant. Gemiddelde omzet van winkels waar het merk ligt / gemiddelde omzet van alle winkels in de markt. Directe levering past bij de waarde strategie Customer Intimacy. 7. Structuur – organisatie structuur. toch is e-commerce voor fabrikanten lastig te implementeren:  Een fabrikant is namelijk zelf verantwoordelijk voor de levering. Bij de analyse gaat het niet alleen om het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden.  Marktaandeel – positie van het merk in de totale markt. . het kan zijn dat zij producten van fabrikanten niet meer in de schappen willen hebben. ligt het eigen merk in relatief grote winkels en omgekeerd. bijv. Welke eisen en soorten inkoop er worden gekozen hangt sterk af van de gekozen strategie. computer systemen die er worden gebruikt. Stap 3 – Interne analyse Hoofdstuk 3 Interne analyse Intern bestaat uit:  Organisatie audit – 7s model van Mc Kinsey/ Value chain van Porter  Marketing audit – De marketing mix beoordelen  Financiële audit – financiële kengetallen Organisatie audit Het 7s-model van McKinsey.com . Twee soorten sterktes: sterktes die voor elke fabrikant interessant zijn en fabrikant specifieke sterktes. 7.  Omzetaandeel – positie van het merk binnen de winkels waar het merk aanwezig is. bij tussenkomst van een groothandel. Iedere S afsluiten met een oordeel.  De positie van het merk bij de distribuant -> schapruimte. Centraal staat hierbij relatiemanagement.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material b.3 Distributieanalyse op mesoniveau De distributie kengetallen -> distributie intensiteit van een merk. Systems – bijv. Meerdere kanalen is een multi-channel strategie.Stuvia. Verkoop via internet is sterk gegroeid. strategie en wensen van de distribuant. 7.  Andere probleem is de mogelijke reactie van retailers.  Doelstellingen.  Ongewogen distributie – het percentage winkels waar het merk verkrijgbaar is. hij zal een eigen logistiek systeem moeten opzetten. met als doel een goede plaatst in het schap krijgen en veel een positieve aandacht van de verkopers in de persoonlijke verkoop richting de finale klant.5 Analyse van leveranciers Een goede relatie met de leverancier kan een bron voor een concurrentievoordeel zijn. ofwel de dekking van de markt. een korte conclusie. deze kan mee worden genomen in de SWOT. omzet van het merk bij de distribuant.  Gewogen distributie – het marktaandeel van de winkels waar het merk verkrijgbaar is. omdat zij zich gepasseerd voelen.

Staff – waar bestaat het personeel uit. des te minder fouten er worden gemaakt waardoor de winst/toegevoegde waarde groter zal zijn. Marketing audit Het is een onafhankelijke „doorlichting‟ van alle marketingactiviteiten in de onderneming of in de SBU. Soorten doelstellingen: de Balanced Scorecard (BSC) . Shared Values – normen en waarden binnen de organisatie. Het is verder een instrument in het planningsproces. manier van leidinggeven. Financiële audit Zie boekje kengetallen van ABN-AMRO De doelstellingen moeten SMURPC worden geformuleerd. External linkages – communicatie stromingen naar je klanten en leveranciers. De waardeketen van Porter: Internal linkages – communicatie stromingen tussen de verschillende afdelingen/onderdelen. Des te beter de linkages/waarde keten wordt uitgevoerd. Het is een leidraad voor wat men bereiken wil. Skills – vaardigheden en opleidingsniveau. Style – management stijl.Stuvia.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Strategie – de strategie die er wordt gehanteerd.

namelijk kosten en opbrengsten. concrete nieuwe productplannen. Wat betekent het voor de organisatie vanuit de strategie gezien bijv. midden en hoger management voor vier velden. klantentrouw. De doelen hebben betrekking op efficiency en personeel. Het kunnen ook doelstellingen zijn met betrekking tot de bouwstenen van de winst.o.Stuvia. koers etc.v.com . imago aspecten. omzet en marktaandeel zijn. aandelen. investeringen  Omzetsnelheid  Debiteurentermijn  Liquiditeit  Overheadkosten  Verlaging van de kostprijs Maatstaven voor tevredenheid van personeel:  Werksfeer en moraal  Persoonlijke ontwikkeling  Personeelsverloop  Ziekteverzuim  Omzet per werknemer Innovatie doelen Innovatie is de basis van succes. Financiële doelen 2. Maar ook „zachte‟ doelen zoals klanttevredenheid. TOMA. Afnemersgerichte doelen Vanuit de afnemer gezien. Het kunnen „harde‟ doelen als afzet. omzet uit nieuwe producten. merktrouw. Interne doelen Het gaat om het intern effectief en efficiënt functioneren. Parfitt-Collins-analyse:  De penetratiegraad – percentage huishoudens dat het product ooit gekocht heeft. brutomarge. 1. Innovatiedoelen Financiële doelen Winst. Afnemersgerichte doelen 3. Interne doelen -> efficiency 4. voorraadsystemen. De invulling hiervan hangt sterk af van de gekozen strategie op lange termijn -> Porter of Tracey en Wiersema. . Wat gaan we innoveren om de strategie te bereiken bijv.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De methode houdt in dat er tussen lager. bij operational excellence de voorraad terugdringen. operational excellence. cashflow. doelen worden gesteld. Maatstaven efficiency:  Omzet t. Maatstaven kunnen zijn: percentage geslaagde productinnovaties.

. Stap 4 – Strategische analyse Hoofdstuk 8 – van analyse naar marketing strategie 8. Het identificeren van sterktes en zwaktes heeft als belangrijkste doel een mogelijk concurrentievoordeel vinden. uniek en exclusief I – Imitate. Concurrentievoordeel moet hier aan voldoen: V – Valuable.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material   Het percentage herhalingsaankopen – de mate waarin na aankoop van een merk datzelfde merk weer wordt gekocht. patronen uit het verleden worden doorgetrokken naar de toekomst. PE * HA * VI * 100% = marktaandeel De hoogte van de verschillende percentages. is het waardevol? R – Rare.  De ervaringscurve van de concurrenten -> geeft het verband weer tussen de cumulatieve afzet en de gemiddelde kosten per eenheid product. en met name de verschillen ertussen vormen een belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van marketinginstrumentdoelstellingen. Benchmarken is het vergelijken van de eigen prestaties met die van de concurrenten:  Analyse van de inzet van middelen van concurrenten en wat die oplevert.1 Voorspelmethoden Extrapolatiemethoden Uitsluitend gegevens gebruikt over de variabele zelf. moeilijk te imiteren O – Organisation. zeldzaam. -> kwantitatief.Stuvia.  Een kostenanalyse van concurrenten. Verbruiksintensiteitsindex .mate waarin kopers van het merk mee of minder van de betreffende productgroep gebruiken. wordt het ondersteund door de organisatie.

Bepaal ze in relatie tot de concurrentie. formuleer vanuit de perceptie in de markt.  Emotie-innovatie -> versterken van de emotionele waarden van het merk. Intentieonderzoek In het onderzoek wordt aan respondenten gevraagd aan te geven wat hun plannen zijn met betrekking tot hun eigen gedrag.com .  Menselijk spoor – het stimuleren van leren in de organisatie.3 SWOT –analyse Sterktes en zwaktes – intern Kansen en bedreigingen – extern Het verschil tussen een kans en een bedreiging is dat een kans een positieve ontwikkeling is bij ongewijzigd beleid. Confrontatiematrix .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Causale methoden Relaties leggen tussen het verloop van de te voorspellen variabele en andere (verklarende) variabelen. Opinieonderzoek Er wordt aan een of meerdere „deskundige‟ gevraagd wat hij denkt dat er gaat gebeuren in een situatie waarop hij zelf geen directe invloed heeft.Stuvia. Formuleer het neutraal. rangschik ze in volgorde van belangrijkheid. In het strategisch planningsproces moeten de volgende vier variabelen worden voorspeld:  Het gedrag van de concurrenten  Relevante macro-omgevingsvariabelen  De marktomvang/marktgroei  De eigen afzet 8. Om tot innovatie te komen is het managen van kennis essentieel.2 Innovatie en creativiteit Vormen van innovatie:  Productinnovatie  Diensteninnovatie -> op een betere manier klanten relaties proberen aan te gaan. Ook wel koop-intentieonderzoek genoemd. 8. Een bedreiging kan uiteindelijk wel worden omgezet naar een kans. niet in termen van opties. een bedreiging een negatieve ontwikkeling. Bij sterktes en zwaktes. Voorspellen van mogelijke verbanden. Ander onderzoek is de scenario analyse. kijken naar de verwachting van verschillende ontwikkelingen binnen verschillende segmenten. Kennismanagement:  IT-spoor – ontwikkelingen van uitstekende informatietechnologie. maar niet in de SWOT. verbeteren van de distributie of verpakking. Start met een opsomming van de belangrijkste factoren. beschrijving van een omgevingstoestand met daarbij de resulterende voorspelling. Andere onderzoeken zijn segmentatie.  Kosteninnovatie -> kostenbesparing dankzij een procesverbetering/innovatie.  Gemaksinnovatie -> ook vorm van procesinnovatie. bijv.

. Portfolio analyses zijn:  BCG matrix  MABA analyse .com .. Key issues/strategische issues De belangrijkste punten uit de SWOT/confrontatiematrix.. S-B en Z – B..o. vormt key issue 1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Vervolgens wordt er een confrontatiematrix gemaakt. Portfoliomethoden bestaan uit 2 dimensies:  De aantrekkelijkheid van de markt – dit geeft aan in welke mate kasmiddelen benodigd zijn.. Z-K . Portfolio analyse is een vervolg op de SWOT-analyse...  Een – of – als een zwakte in toenemende mate van belang is/wordt versterkt door een bedreiging of een sterkte wordt geneutraliseerd.2 De portfolio analyse Een onderneming met verschillende producten streeft naar een evenwichtige combinatie van PMC‟s . Evenwicht houdt in dat totale gebruik van financiële middelen in balans is met de opbrengsten van de product-marktcombinaties. De punten met een ++ of een – Combinaties kunnen zijn: S-K . 0. Centraal probleem De key issues leiden uiteindelijk tot het centraal probleem. Oorzaak:. Producten met een sterke marktpositie hebben een aantal voordelen t.. versus het feit dat . Dus de voornaamste interne ontwikkelingen tegenover de voornaamste externe ontwikkelingen. Formuleer: Het feit dat . +.v.. kleinere concurrenten.  De marktpositie van de producten – dit geeft aan in welke mate kasmiddelen beschikbaar komen.. Zonder extra investeringen op een groeide markt zal het marktaandeel gaan dalen. Gevolg: bij ongewijzigd beleid.  Geef per ceel ++. -.Stuvia.  Een 0 als het niet duidelijk is of het positief of negatief is. Uiteindelijk wordt een conclusie geformuleerd.. Het maakt duidelijk welk effect de wijzigingen in de externe omgeving hebben op de concurrentiepositie van de organisatie. een kans elkaar versterken of als een zwakte wordt geneutraliseerd door een kans.. Hoofdstuk 9 – Ondernemingsdoelstellingen en ondernemingsstrategieën 9. -Een + of ++ als een sterkte en bijv. waarbij de sterktes en zwaktes met kansen en bedreigingen worden geconfronteerd.

Stuvia. met name in question marks. Op basis van een portfolio analyse kunnen de volgende investeringsstrategieën worden gekozen:  Groei (build)  Handhaven positie (hold)  Oogsten/melken (harvest)  Liquidatie (terminate) De MABA – analyse Trajectanalyse Het analyseren van het huidige portfolio en het samenstellen van een nieuw portfolio met daarin de nieuwe activiteiten.  Dogs – laag marktaandeel op een weinig groeiende markt. Ze leveren weinig op. maar vragen ook weinig investeringen. De grenswaarde ligt bij 1: een waarde groter dan 1 geeft aan dat men het grootste marktaandeel heeft.  Question marks – laag marktaandeel in een sterk groeiende markt. Vaak past een dog ook binnen het assortiment. Maken van een portfolio analyse met de huidige positie van de SBU‟s 2. meer en minder dan 10% groei per jaar. Voorspelling maken van de portfolio posities bij ongewijzigd beleid.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De BCG-matrix Marktgroei de as is verdeeld in 2en. terwijl ze weinig investeringen vragen. indien er geen verschil is kan de huidige .com . Het relatieve marktaandeel Het eigen marktaandeel gedeeld door het marktaandeel van de grootste concurrent. Zij leveren veel kasmiddelen op. 1. maar vragen veel kasmiddelen. gebruikte en benodigde lasmiddelen zijn beide hoog en daardoor in balans. men is dan marktleider. Als ze hun positie versterken kunnen ze op den duur een star worden wanneer de marktgroei afneemt een cash cow. Wanneer de groei afneemt kunnen stars veranderen in cash cows. Geld kan in anderen SBU‟s worden geï nvesteerd.  Cash cows – hoog marktaandeel op een weinig groeiende markt. De uitkomsten worden vervolgens vergeleken met de doelstellingen. Er kunnen vier soorten producten worden onderscheiden:  Stars – hoog marktaandeel in een sterk groeiende markt. Ze leveren weinig op. Marktgroei staat voor marktaantrekkelijkheid. Dog niet zo snel afstaan want de klanten van een dog kunnen uiteindelijk doorstromen naar een star.

met de huidige activiteiten maar ook met de eventuele nieuwe activiteiten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3. Na de SWOT analyse en de Portfolio analyse worden de opties gekozen: -> stencil Uiteindelijk worden vanuit de belangrijkste issues ideeën voor de marketingstrategie bedacht. overheid. waarbij er een geheel nieuw product wordt ontwikkeld op een nieuwe markt.  Marktverdieping – meer verkopen aan je eigen klanten. past de optie bij de sterktes. omwonenden. vakbond etc. gemeten aan de hand van de groei van de markt of van het merk (indien er maar op 1 markt wordt geopereerd).com . die in een beslissingsmatrix beoordeeld worden aan de hand van 3 criteria:  Suitability – geschiktheid.Stuvia. Zodra er voor een groeiontwikkeling is gekozen zal er nagedacht moeten worden of men de groei via eigen ontwikkeling wil realiseren (intern) of via „anderen‟ (extern) door samenwerking over overname. Diversificatie: de moeilijkste strategie van allemaal. een strategie. is de optie intern realiseerbaar (FOETSJE). op ondernemingsniveau zijn de groeistrategieën van Ansoff. Stap 5 – Bepalen van de marketingstrategie Uiteindelijk zal er op basis van de SWOT en de Portfolio analyse een bepaalde richting worden gekozen. .  De toetredingsdrempels. zwaktes. acceptatie en aanvaardbaarheid voor stakeholders: personeel. Marktontwikkeling kan ook 2 vormen aannemen:  Aanboren van nieuwe geografische marken met het bestaande aanbod. Is de optie extern haalbaar: hoe zal de concurrentie reageren. Is er wel een verschil dan moet de volgende stap worden ondernomen.  Acceptability – aanvaardbaarheid. door veranderingen en risico‟s. Marktpenetratie bestaat eigenlijk uit 2 strategieën:  Marktverbreding – nieuwe klanten werven door mensen van concurrentie of non-users naar jou toe trekken. Groeistrategieën: Een korte termijn strategie. strategie worden doorgevoerd. kansen en bereidingen? Past de optie goed in de doelstelling van het bedrijf? Lost de optie het centrale probleem van het bedrijf goed op?  Feasibility – haalbaarheid. Conclusie: er zijn drie dimensies van belang bij de keuze van een ontwikkelingsrichting voor merken:  De marktaantrekkelijkheid.  De positie van het merkt op de markt . klanten. De onderneming stelt het gewenste portfolio vast.  Bewerken van geheel andere marktsegmenten met het bestaande aanbod. Productontwikkeling: nieuwe producten naast of in plaats van de huidige producten voor de huidige afnemers. aan de hand van het marktaandeel.

uniek zijn. make them irrelevant. VB: Mercedes. Stap 6 – Ontwikkelen van een marketingplan Hoofdstuk 10 – marketingdoelstellingen en marketingstrategieën De keuze voor marketingdoelstellingen hangt af van de volgende factoren:  Aantrekkelijkheid van de segmenten  Fase in de productlevenscyclus  De concurrentie  Ondernemingsdoelstellingen en strategieën  Financiële middelen  Langetermijndoelstellingen . McDonalds. Dit kan een lage prijs betekenen maar ook minste inspanningen om het product te kopen (convenience) of het steeds op tijd leveren. Blue Ocean Strategy – je gaat uit de markt waar zich veel concurrentie bevindt (Red Ocean) en trekt je eigen koers. Cirque du Soleil alles wat de concurrent doet vooral niet doen! Don‟t compete with the rivals.com. Apple. Het uitblinken in het goed en efficiënt uitvoeren van de bedrijfsprocessen.Stuvia. VB: Amazon.  Operational Excellence – leider in lage kosten voor de klant. Uitblinken in efficiency. Dell computers.  Customer Intimacy – individuele klantenbenadering.  Breed doelgebied – veel segmenten  Focusstrategie – zich richten met een van de bovenste strategieën maar dan op 1 of enkele segmenten of een niche. De waarde strategieën van Tracey en Wiersema:  Product leadership – ontwikkelen van innovatieve en waarde toevoegende producten. Bijv. VB: Ikea.  Kostenleiderschap – streven naar het laagste kostenniveau in de bedrijfstak. dat er uiteindelijk toe leidt dat de klant zo weinig mogelijk „kosten‟ hoeft te maken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Ontwikkelen van marketingstrategie:  De generieke concurrentiestrategieën van Michael Porter  Waarde strategieën van Tracey & Wiersema De generieke concurrentiestrategieën:  Differentiatie – zich onderscheiden van de concurrentie.com . Het verkrijgen van een „intieme‟ relatie met de klant door het leveren van producten op maat en/of door een beleid dat helemaal is gericht op aandacht voor de individuele klant en klantentrouw. Bentley.

Selectie van de doelgroep Voor het selecteren van marktsegmenten worden 3 mogelijke segmentatie strategieën genoemd:  Geconcentreerde marketingstrategie ofwel focus.  Selectieve marketing – selectie van enkele segmenten. Kiezen van marktdoelgroepen – bepalen van de kenmerken op basis waarvan men de aantrekkelijkheid van elk segment wil vaststellen en het kiezen van de segmenten die men wil betreden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 10. Er is meer sprake van reclame associaties. Bij de keuze voor een positionering kunnen 4 positionering strategieën worden gevolgd:  Informationele positionering  Transformationele positionering  Tweezijdige positionering  Uitvoeringspositionering Het merk wordt gepositioneerd vanuit de uitvoering (executie) van de campagne. Centraal bij positioneren staat het selecteren van de waarden waarvoor geldt dat:  De doelgroep die belangrijk vindt.Stuvia. Voordeel kan zijn dat op dit segment weinig concurrentie is.  De concurrenten er minder sterk in zijn. Merken vervullen voor klanten verschillende functies:  Identificeerbaarheid – merken maken producten en diensten herkenbaar. c.  Symbolische functie – door aankoop van merken laten mensen zien wie ze zijn of willen zijn.com . Positionering De persoonlijkheid die het merk wil zijn wordt de identiteit genoemd.  Volledige marktbewerking – alle afnemersgroepen op de markt proberen te bedienen. Positioneren houdt in dat een merk tracht met zijn identiteit een plaats te veroveren „in het hoofd van de klant‟. er zijn geen risico‟s. b. Criteria om een merknaam te kiezen zijn:  Betekenisvolheid .of niche strategie – 1 doelgroep op de markt kiezen. Dit kan door een groot aantal verschillende merken/producten op de markt te brengen. Geringer risico door spreiding van de activiteiten.  De eigen organisatie of het eigen merk er sterk in is.2 Segmentatie en doelgroep keuze a. Marktsegmentatie – opdelen van de markt in kopersgroepen die mogelijk verschillende producten en andere marketingmix strategieën vereisen. Productpositionering – het vinden van een duidelijke „plaats‟ van het product in de hoofd en van de afnemers en in relatie tot de concurrenten. een risico is dat men afhankelijk is van slecht 1 doelgroep.  Vertrouwen en kwaliteit – je weet wat je kunt verwachten. Het resultaat van positioneren wordt het imago genoemd: het merkbeeld dat de doelgroep daadwerkelijk heeft. van wie het komt.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material    Onderscheidenheid Acceptatie Beschermbaarheid Merkextensies – onder een bestaande merknaam nieuwe producten op de markt brengen buiten de categorie van het moedermerk. Hoofdstuk 12 – Organisatie en uitvoering marketing .com .Stuvia. Lijnextensies – assortimentsuitbreiding onder een bestaand merk binnen de oorspronkelijke categorie. Hierbij gaat het om de introductie van variëteiten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->