P. 1
Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

|Views: 44|Likes:
Published by Stuvia.com
Dit is een samenvatting van het boek 'Cognitieve Sociale Psychologie' voor het vak 'Beoordeling en Beïnvloeding' voor de opleiding psychologie in Leiden. De samenvatting bevat 86 pagina's en geeft een volledig overzicht van het gehele boek. Het kan dus ook voor andere opleidingen gebruikt worden, die gebruik maken van dit boek!
Dit is een samenvatting van het boek 'Cognitieve Sociale Psychologie' voor het vak 'Beoordeling en Beïnvloeding' voor de opleiding psychologie in Leiden. De samenvatting bevat 86 pagina's en geeft een volledig overzicht van het gehele boek. Het kan dus ook voor andere opleidingen gebruikt worden, die gebruik maken van dit boek!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.25 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/22/2014

$5.25

USD

pdf

Sections

 • 1.1 Inleiding
 • 1.2 Uitgangspunten van de sociale psychologie De actieve waarnemer
 • 1.3 De cognitieve benadering in de sociale psychologie
 • 1.4 Cognitieve sociale psychologie
 • 2.1 Inleiding
 • 2.2 Experimenteel laboratoriumonderzoek
 • 2.3 Manipuleren
 • 2.4 Het meten van cognities
 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Jones en Davis’ theorie van correspondente gevolgtrekkingen
 • 3.3 Kelley’s attributietheorie
 • 3.4 Weiners prestatie-attributie-theorie
 • 3.5 Zelfwaarnemingstheorie
 • 3.6 Spontane attributies
 • 3.7 Vertekeningen in attributies
 • 4.2 Wat zijn schema’s?
 • 4.3 Kenmerken van schema’s
 • 4.4 Wat doen schema’s?
 • 5.1 Inleiding
 • 5.2 Categorisatie: de oorsprong van stereotypen
 • 5.4 Het gebruik van stereotypen
 • 5.5 Stereotypen-verandering
 • 6.1 Inleiding
 • 6.2 Impressievorming
 • 6.3 Asymmetrieën in impressievorming
 • 7.1 Inleiding
 • 7.2 Automaticiteit
 • 7.3 Controle
 • 8.1 Inleiding
 • 8.2 De psychologie van beslissen
 • 8.3 De fundamenten van beslissingen: verwachte waarden van uitkomsten
 • 8.4 Frequentie- en kansschattingen
 • 8.5 Beslisstrategieën: kiezen uit verschillende mogelijkheden
 • 9.1 Inleiding
 • 9.2 Wat is affect?
 • 9.3 De invloed van cognitie op affect
 • 9.4 De invloed van affect op cognitie
 • 9.5 De invloed van affect op gedrag

Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

door

S0904988

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 1: Sociale psychologie en sociale cognitie Pagina 11 t/m 27 1.1 Inleiding Mensen kunnen uit een paar woorden veel meer informatie halen dan dat er expliciet in een tekst staat beschreven. Dit komt doordat we onze eigen kennis aan de tekst toevoegen. Daarnaast zullen we ook een deel van de informatie als onbelangrijk zien. Welke informatie dit uit een tekst is, hangt onder andere af van de doelstellingen van de lezer. Dus: als we iets waarnemen, maken we een selectie uit de beschikbare informatie. 1.2 Uitgangspunten van de sociale psychologie De actieve waarnemer Een belangrijk uitgangspunt van de psychologie: we spelen een actieve rol bij het waarnemen van onze omgeving. We geven zelf betekenis aan wat we waarnemen. We voeren eerst een selectie uit op bepaalde informatie, die we vervolgens aanvullen met onze eigen kennis. Er is dus een wisselwerking tussen de waarnemer en de stimulus. De vraag of de kennis accuraat is, is hierbij niet van belang. De kennis van de waarnemer ligt opgeslagen in cognitieve schema’s. Op het moment dat we iets waarnemen, wordt zo’n schema opgeroepen. Welke schema’s we toepassen is afhankelijk van onze doelstellingen. De kennis en doelstellingen bevinden is binnen de waarnemer; de stimulus erbuiten. Deze komen samen als mentale representatie in het hoofd van de waarnemer. Gevolg hiervan is, dat zodra de stimulus verdwenen is, de waarnemer nog steeds de mentale representatie op kan roepen. Deze representatie voegt zich tenslotte bij de eigen kennis van de waarnemer. Ook dit is weer een wisselwerking tussen de waarnemer en een (nieuwe) stimulus. Cognities: tussen stimulus en respons De manier waarop de informatie wordt verwerkt, is van invloed op het gedrag van de waarnemer. De cognities die zich tussen de stimulus en de respons bevinden, zijn voor diverse personen verschillend. Dat leidt ook tot verschillende gedragsreacties  tweede uitgangspunt: het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities die zij hebben over hun omgeving. Mensen reageren dus niet op ‘objectieve’ kenmerken van een stimulus, maar op hun interpretatie daarvan. De behavioristische ‘black box’ heeft hier dus weinig nut. Volgens deze benadering hebben wetenschappers geen toegang tot datgene wat zich tussen de stimulus en de respons afspeelt, omdat het niet direct observeerbaar is. Volgens sociaal psychologen zijn juist de nietobserveerbare processen van essentieel belang om het gedrag van mensen te kunnen begrijpen, want het zijn die onzichtbare cognities die het gedrag van mensen bepalen. De persoon en de situatie In de sociale psychologie wordt dus onderzocht hoe mensen informatie verwerken over hun sociale omgeving en hoe dit vervolgens hun gedrag beïnvloedt. Een zeer

1

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

groot deel van deze sociale omgeving wordt gevormd door andere mensen. Daarnaast kan het ook gaan om ‘dingen’ en gebeurtenissen die gedachten oproepen aan andere mensen. Een derde belangrijke uitgangspunt: sociaal-psychologen gaan ervan uit dat het gedrag, het denken en het voelen van mensen sterk onderhevig is aan situationele invloeden. 1.3 De cognitieve benadering in de sociale psychologie Op grond van de drie uitgangspunten, kunnen we het volgende concluderen: sociaalpsychologen gaan ervan uit dat mensen actief betekenis geven aan hun omgeving en dat hun gedrag sterk wordt beïnvloed door de cognities die op deze manier ontstaan over de sociale situatie waarin zij zich bevinden. Mensen kunnen dus verschillend op situaties reageren. Deze variatie heeft wel grenzen, doordat mensen een bepaald beeld hebben van zichzelf en streven naar enige consistentie tussen hun gedrag en dat zelfbeeld. Een sociaal-psycholoog zal deze consistentie eerder toeschrijven aan het zelfbeeld van de persoon, terwijl een persoonlijkheidspsycholoog dit eerder zal toeschrijven aan vastliggende persoonlijkheidstrekken. Omdat in de sociale psychologie zo’n grote nadruk wordt gelegd op cognities, is er sprake van een sterke cognitieve benadering. Hiervoor zullen drie bekende sociaal psychologische theorieën worden besproken. (1) Asch: persoonlijkheidsindrukken Asch onderzocht de vraag hoe mensen op basis van losse stukjes informatie een totaalindruk kunnen vormen van iemands persoonlijkheid. Hiervoor had hij twee opvattingen: Averaging model: per eigenschap bepaal je hoe positief of negatief deze is en dan neem je ongeveer het gemiddelde van de verschillende eigenschappen. Change-of-meaning model: je bekijkt de eigenschappen niet afzonderlijk van elkaar, maar hoe deze met elkaar in verband staan. Hierbij beïnvloeden de eigenschappen elkaars betekenis. Asch vond bewijs voor de tweede opvatting. Ook vond hier het primacy-effect plaats: zo bleken eigenschappen die in het begin van een reeks genoemd worden, meer invloed te hebben op het oordeel dan eigenschappen aan het einde van een reeks. Asch concludeerde dat het geheel meer is dan de som (of het gemiddelde) der delen. Dit sluit aan bij de Gestalt-psychologische gedachte dat we op een constructieve manier betekenis geven aan wat we waarnemen. Dus wat we waarnemen is afhankelijk van de context. Dit idee, dat een stimulus en de context waarin deze zich bevindt tezamen een specifieke Gestalt vormen in onze waarneming, ligt ook ten grondslag aan de hedendaagse cognitieve sociale psychologie. (2) Festinger: cognitieve dissonantie De theorie van Festinger gaat over de onderlinge relaties tussen de verschillende cognities die een persoon op een bepaald moment kan hebben. Een eerste cognitie: ‘de lift gaat niet omhoog’. De cognitie ‘de voorzitter van de

2

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

vergadering was vandaag erg humeurig’ is irrelevant ten opzicht van de eerste cognitie. De cognitie ‘de lift gaat naar beneden’ is consonant met de eerste cognitie. De cognitie ‘de lift waar ik niet in stond is net omhoog gegaan’ is dissonant met de cognitie ‘de lift waar ik wel in stond ging niet omhoog. Als twee cognities dissonant zijn van elkaar, ontstaat er volgens Festinger cognitieve dissonantie: een onaangename toestand van spanning (arousal). Bijvoorbeeld op het moment dat iemand een dure televisie koopt, die een week later ergens anders veel goedkoper is, kan deze persoon cognitieve dissonantie ervaren. Festinger stelt dat mensen deze dissonantie willen reduceren (dissonantie-reductie). Dit kunnen ze onder andere doen door hun gedrag te veranderen. Ook kunnen ze cognities toevoegen die de relatie tussen de dissonante cognities beïnvloeden. Een andere manier om dissonantie te reduceren, is door één van de twee strijdige cognities zodanig aan te passen dat deze niet meer dissonant is. Tenslotte is het ook nog mogelijk om één van de cognities te trivialiseren (een minder belangrijke plaats te geven in het eigen stelsel van opvattingen of in het zelfbeeld). De cognitie blijft dus wel dissonant, maar krijgt een triviale plaats. ‘1 en 20 dollar experiment’: Personen voerden een saaie taak uit en moesten daarna aan andere mensen vertellen dat deze taak heel leuk was. De ene helft van de groep kreeg $1,- als ze dit zouden zeggen en de andere helft kreeg $20,- als ze dit zouden zeggen. De 1-dollar-groep was veel positiever dan de 20-dolaar-groep. Dit kwam doordat een lage of zelfs geen beloning meer dissonantie oproept dan een hoge beloning. De 1-dollar-groep moest één van de twee cognities bijstellen, om de dissonantie te verminderen, en stelden daardoor de eerste bij: de taak was wél heel leuk. Dit is het ‘less-leads-to-more’-effect. Een andere interpretatie van dit effect is puur cognitief en veronderstelt geen mediërende rol van ‘arousal’ of motivatie. Deze zal worden besproken in 3.5.2. Een beperking van Festingers theorie is dat mensen vaak niet zoveel last hebben van dissonante cognities in situaties waar Festinger dat wel zou voorspellen. Dat is vooral het geval wanneer ze zich niet zelf verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de dissonantie of wanneer ze de betreffende cognities niet zo belangrijk vinden. (3) Heider: attributie Heider deed onderzoek naar de vraag hoe mensen attribueren (oorzaken toeschrijven aan gebeurtenissen). Dit kan om echte gebeurtenissen gaan, of bijvoorbeeld om iemands gedrag. Er zijn in het algemeen drie mogelijke oorzaken van een gebeurtenis: (1) het zelf, dat wil zeggen, de persoon die het gedrag uitgevoerd heeft, (2) een andere persoon en (3) toeval of, volgens Heider, ‘het lot’. Wat betreft de eerste oorzaak merkte Heider op dat het uitvoeren van een bepaalde handeling twee dingen vereist: ability (vermogen om iets goed uit te voeren) en effort (de inspanning moet geleverd kunnen worden). Ability is een stabiele, oncontroleerbare oorzaak, terwijl inspanning/effort meestal een instabiele en controleerbare oorzaak is. Ook is er vaak sprake van de fundamentele attributiefout of correspondentievertekening. Dit is de neiging om de invloed van de situatie te onderschatten en

3

gingen onderzoekers zich steeds meer specialiseren. Dit doen we. (c) attitudes. wat een indicatie gaf voor wat er daarbinnen gebeurd was. 4 . Hoewel dat niet mogelijk is. scripts en prototypen. die zijn omgeving analyseert op een weliswaar onvolkomen manier.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gebeurtenissen toe te schrijven aan de karaktertrekken van de handelende persoon. De invloed van de situatie achten we dan minder belangrijk.Stuvia. maar ze konden wel de tijd tussen stimulus en respons meten. komen onderzoekers door de functieleer wel steeds dichterbij. impliciete persoonlijkheidstheorieën. (d) sociale cognitie of cognitieve sociale psychologie. maar niet echt anders dan ‘echte’ wetenschappers dat doen. De belangrijkste deelgebieden binnen de sociale psychologie zijn: (a) groepsdynamica. Het liefste zouden sociaal-psychologen toegang hebben tot de black box. waarin de belangrijkste vraag is hoe dyadische relaties (bijv. Door conclusies te trekken op basis van iemands gedrag over stabiele.com . Het onderzoek van sociaal-psychologen werd ook steeds meer gekenmerkt door harde laboratoriumexperimenten in een sterk gecontroleerde omgeving. tussen vrienden of partners) ontstaan. (b) interpersoonlijke relaties. frames.4 Cognitieve sociale psychologie Er zijn twee ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ‘cognitieve sociale psychologie’. hoe die houding kan worden beïnvloed middels overredende boodschappen en hoe die houding zich uit in gedrag. (1) Naarmate het vakgebied groeide. Dit komt precies overeen met de gedachte van de sociaal-psychologen. inferential sets. verlopen en eindigen. in dit geval door een causale analyse te plegen: volgens Heider krijgen gebeurtenissen pas een betekenis als we hun oorzaken hebben vastgesteld. De sociaal-psychologen hadden een nieuwe naam gevonden voor hypothesen. Neisser zei dat mensen alleen datgene waarnemen waar ze schema’s voor hebben. waarin de nadruk ligt op het gedrag van mensen in groepen en op wederzijdse beïnvloeding. Er werden ook steeds vaker theorieën uit de functieleer overgenomen. en de rest negeren. vastliggende disposities van de betrokkene. Ze konden nog steeds niet de inhoud van de black box zien. theorieën. De term schema’s werd gebruikt voor de cognitieve structuren die de binnenkomende informatie ordenen. waarin de vraag centraal staat hoe mensen informatie verwerken over hun sociale omgeving. Net als Asch en Festinger zegt dus ook Heider dat we actief betekenis willen geven aan waarnemingen. omdat we in zo’n situatie op de handelende persoon letten. scheppen we continuïteit in allerlei losse waarnemingen. Daar ontstond in de jaren ’60 onvrede met de black box-benadering. met onder andere de introductie van geheugenmaten en reactietijden. Er moet dus goed gelet worden op de situatie die tot iemands gedrag leidt! 1. (2) Deze ontwikkeling deed zich voor in de functieleer/psychonomie. waarin het gaat om de evaluatieve grondhouding van mensen ten opzichte van bepaalde objecten of gebeurtenissen. Heider ziet de mens ook als ‘naïeve wetenschapper’.

Bij een oorzaak-gevolg-hypothese wordt vereist dat (a) het verschil wordt getoetst tussen de gemiddelden in twee verschillende groepen en dat (b) de twee groepen in alle andere opzichten gelijk zijn. meer diverse bevolkingsgroepen. Ze zitten dan achter een computer. de gedachten van de proefpersoon als reactie op bepaalde stimulusinformatie. Dit zijn ‘cognitieve responsen’.Het verwoorden van de eigen gedachten kan alweer invloed hebben op de gedachten. Deze methode werd vroeger veel gebruikt. Om toch nog iets met deze methode te kunnen doen. Bij survey-onderzoek moeten de resultaten generaliseerbaar zijn naar díe populatie waarover men een uitspraak wil doen. Daarvoor moet het experimenteel valide zijn. Dit onderzoek zou herhaalbaar zijn. i.2 Experimenteel laboratoriumonderzoek Ieder experimenteel onderzoek heeft zo zijn beperkingen. Er zijn echter verschillende bezwaren: . Hierdoor is dit onderzoek vaak niet ecologisch valide. Het behaviorisme is ontstaan als gevolg van deze beperking. wat wel vereist is bij het schatten van populatieparameters. . mist het experimentele validiteit.Mensen blijken vaak weinig inzicht te hebben in de gedachten die hen tot bepaalde oordelen en beslissingen brengen. is aan de proefpersoon vragen wat hij denkt. In de sociale cognitie worden bijna alleen maar causale hypothesen getoetst. en moeten taken uitvoeren door op knoppen te drukken.com . als het op een objectieve manier te kwantificeren is. omdat het niet voldoet aan een van de belangrijkste eisen aan wetenschappelijk onderzoek: repliceerbaarheid.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden: tussen de oren van de sociale waarnemer Pagina 31 t/m 76 2. Om te voorkomen dat in een laboratorium een situatie helemaal uit elkaar wordt getrokken en waarbij iedere mogelijke factor apart wordt onderzocht (dus geen 5 . We zouden wel aan de proefpersoon kunnen vragen slechts de gedachten te verwoorden. We vragen dan dus eigenlijk de proefpersoon introspectie te plegen.1 Inleiding De meest voor de hand liggende methode om de inhoud van de black box duidelijk te krijgen. Longitudinaal onderzoek: gedurende langere tijd metingen doen bij dezelfde groep op dezelfde plek.v. worden proefpersonen tegenwoordig individueel in een laboratorium geplaatst. ‘echte’ stimuli.p.p. Als aan de tweede (b) niet wordt voldaan. en het gebruik van papier en stimuli via een beeldscherm i. omdat ze proberen de cognities van mensen over hun sociale omgeving te verklaren en niet alleen te beschrijven. Een voordeel hiervan is dat de omgeving kunstmatig gemanipuleerd kan worden.v. 2. maar tegenwoordig bijna niet meer. Bij sociale cognitieonderzoek is dit bijvoorbeeld het gebruik van veel studenten.

Om informatie goed te verwerken. niet zal plaatsvinden. of het oordeel kan veel consequenties hebben voor anderen). (3) De toestand van de proefpersoon. of zich niet bewust van het effect van de priming. Als ze zich afhankelijk van hem voelden zagen ze hem als individu en beoordeelden ze hem dus positiever dan wanneer ze zich niet afhankelijk van hem voelden. moeten mensen gemotiveerd zijn en daarnaast voldoende gelegenheid hebben om de informatie te overdenken. Sommige instructies zorgen ervoor dat mensen op een bepaald aspect gericht zijn. Proefpersoon wordt hierbij zelf in een bepaalde situatie gebracht. zelfwaardering of stemming te manipuleren.uitkomst-afhankelijkheid (er wordt gezegd dat men later een zal uitvoeren voor een extra bonus. zijn er beperkingen aan de generaliseerbaarheid van de resultaten. 2. Mensen zijn zich dan of niet bewust van de prime zelf. Een andere vorm van stimulusinformatie is de sociale categorie waartoe een stimuluspersoon behoort of het uiterlijk van een stimuluspersoon. Voorbeeld: Neuberg en Fiske: proefpersoon moest met een fictief schizofreen persoon (Frank) samenwerken.3 Manipuleren Zes voorbeelden van manipulaties: (1) Doelstellingen en verwachtingen. waarbij bepaalde schema’s of kenmerken worden geactiveerd. Instructies die motivatie-verhogend zijn: . Deze wordt gemanipuleerd. Hierbij wordt op het gedrag zelf gemanipuleerd of de persoon op wie het gedrag is gericht. kunnen combinaties worden gemaakt van condities. Bijvoorbeeld door flitsen te laten zien waarin een bepaald woord verwerkt is (Nisbett en Wilson). door zelfbewustzijn. Omdat de situaties buiten het laboratorium enorm divers zijn. terwijl anderen de motivatie van de proefpersoon beïnvloeden om de informatie goed te verwerken. waaruit blijkt dat datgene wat aangekondigd is. Een speciaal geval hierbij is priming. (4) Stimulusinformatie.com .Stuvia. Voorbeeld: Gilbert e. Dan lieten ze het stereotype schizofreen invloed hebben op hun oordeel.verwachte interactie (er wordt gezegd dat men later zal interacteren met een stimuluspersoon). zodat de proefpersoon meet geneigd is deze later toe te passen op de aangeboden informatie. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Gestalt). waarbij interactieeffecten worden onderzocht. de aangekondigde taak zit zo in elkaar dat het gedrag van de stimuluspersoon van invloed is op de opbrengsten van de proefpersoon). De instructie die vooraf bij een experiment wordt gegeven kan bepalend zijn voor de manier waarop de proefpersoon de informatie verwerkt.a.: mensen met weinig verwerkingscapaciteit maken een veel sterkere correspondentie-vertekening dan mensen die alle aandacht voor een bepaalde gebeurtenis hebben. . 6 . of door een ‘overload’-situatie te creëren. Na de metingen vindt de ‘debriefing’ plaats.accountability (later zal de proefpersoon het oordeel moeten verantwoorden. Dit kan gemanipuleerd worden door de tijd te beïnvloeden die de persoon voor een taak heeft. Dit wordt wel van tevoren getest in een vooronderzoek. (2) Informatieverwerkingscapaciteit.

Bij de manipulatie van het tijdsinterval wordt vaak gebruik gemaakt van een ‘filler’ -taak (iets wat de tijd tussen de stimulus en de reactie opvult. 2. De specifieke combinatie komt voort uit de hypothese die men wil toetsen. In de praktijk worden bijna altijd combinaties van deze manipulaties toegepast. waarbij uitvoeriger afwegingen en interpretaties worden gemaakt. Bij manipulatie van de volgorde kan het gaan om de volgorde waarin de informatie over een stimulus wordt aangeboden. Er vindt al informatieverwerking plaats voordat er sprake is van bewuste waarneming. kan de informatie nog bewerkt worden zonder dat we dat merken. Soms wordt er slechts op simpel niveau geëncodeerd: man/vrouw. Dit leidt uiteindelijk tot de mentale representatie van de waargenomen stimulus. (6) Tijdsintervallen en volgorde. het toekennen van een of meer betekenisvolle codes aan de informatie. Tijdens de verwerking zijn de relaties tussen verschillende stukjes informatie overdacht. Bijvoorbeeld uitspraken over ‘Donald’. of wanneer een stimulus wordt aangeboden in een context van andere stimuli. Mentale representaties kunnen we ook in het algemeen aanduiden als geheugen. Dit kan gaan over de situatie waarin bepaalde gedragingen zijn vertoond. Soms gaan we er echter dieper op in. Dit hoort bij elaboratie (overdenken). of variaties in het moment waarop een bepaalde experimentele ingreep wordt geïntroduceerd. Daarin zijn er verschillende soorten. het evalueren en het identificeren van de betekenis van gebeurtenissen zijn deel van het proces van encoderen (lett. waarmee deze in het geheugen kan worden opgeslagen). Ook als men zich eenmaal bewust is van de stimulus.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (5) Contextuele informatie.4 Het meten van cognities Hier bekijken we kort de verschillende componenten en deelprocessen van het cognitieve proces waarmee de waarnemer zich een beeld vormt van een stimulus. Als men eerst uitspraken van arrogante mensen had gelezen. De informatie wordt gecategoriseerd en de ‘winnende’ categorisatie dringt door tot het bewustzijn. Het categoriseren van stimuli.Stuvia. In deze voorbewuste fase worden uit allerlei sensorische signalen delen gefilterd en gestructureerd die voor perceptie in aanmerking komen. werd Donald als positiever gewaardeerd dan wanneer men eerst uitspraken van niet-arrogante mensen had gelezen. Tijdens een uitgebreide elaboratie kunnen nog veel cognitieve processen optreden. Voorbewuste verwerking kan plaatsvinden als men zich volledig onbewust is van de stimulus of als men de stimulus wel waarneemt. omdat ze latere uitspraken met eerdere vergeleken. Tezamen met de evaluatie wordt een corresponderend affect opgeroepen. De betekenis van deze informatie wordt voor een deel al voorbewust geïdentificeerd en beoordeeld. maar er niet aandachtig mee bezig is. Dit is alle kennis die in ons brein is opgeslagen over een stimulus. Deze informatie is dus voor een deel bewust en voor een deel onbewust verwerkt. Belangrijk is het onderscheid tussen 7 . 2 soorten: het tijdsinterval tussen de verschillende gebeurtenissen en de volgorde van gebeurtenissen in een experiment. waarbij deze contextstimuli worden gevarieerd (dus de informatie vooraf is anders).

Expliciet: alles wat een persoon als kennis of herinnering kan noemen. moet de persoon waarschijnlijk terug in zijn geheugen om te bedenken wat hij ook alweer van iets vond ( memory-based) voordat hij het ook daadwerkelijk kan vertellen. waaronder: . zien. .com . etc.Antwoordtijden: hoe sneller een persoon antwoord. zullen we waarschijnlijk nooit alle gedachten te horen krijgen. des te waarschijnlijker is het dat de persoon daar al spontaan (on-line) over na heeft gedacht tijdens de informatieverwerking.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal expliciet en impliciet: . De mens categoriseert alle stimuli uit de omgeving (bewust of onbewust). De ‘wie zegt-wat’-methode of de name-matching-methode is specifiek gericht op de vraag hoe mensen andere personen categoriseren. en over hoe we dingen doen. Eenmaal opgeslagen kennis kan bewust of onbewust weer worden teruggehaald.Episodisch: herinneringen van concrete gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en concrete stimuli die je hebt waargenomen. Bij deze taak krijgt een proefpersoon eerst een korte beschrijving van een persoon. publieke figuren.Semantisch: meer abstracte gebeurtenissen over kenmerken en eigenschappen van mensen.Cued-recall taken: is gebaseerd op het principe van encoderings-specificiteit en houdt in dat (1) de specifieke wijze waarop een stimulus wordt geëncodeerd tijdens de verwerking bepaalt hoe informatie over de stimulus wordt opgeslagen in het geheugen en dat (2) de wijze waarop de informatie is opgeslagen bepaalt hoe de informatie later kan worden teruggevonden in het geheugen. onszelf. voorzover we ons daar niet van bewust zijn. Om spontane gevolgtrekkingen tijdens de informatieverwerking te bepalen. We encoderen de informatie over anderen niet alleen op basis van de categorie waartoe een persoon behoort. waarbij de proefpersoon niet precies kan onthouden wie wat heeft gezegd. Na afloop moet de proefpersoon zeggen wie welke uitspraak heeft gedaan. Er worden hierbij door verschillende personen meerdere uitspraken gedaan. Als het wat langer duurt.Stuvia.Impliciet: alles wat we hebben opgeslagen over onze omgeving. Ze doen dit pas op het moment dat daarnaar gevraagd wordt. lezen etc. Dan wordt er nagegaan welke stimuluspersonen met elkaar zijn verward. Dat komt veel vaker voor binnen seksecategorieën. . zijn uiteenlopende methoden beschikbaar. maar ook op basis van de betekenis van hun gedrag of hun uitspraken. Uit onderzoek blijkt dat men geen spontane causale attributies maken. over de betekenis van woorden. Ook kunnen we onderscheid maken tussen episodisch en semantisch: . omdat deze voor een deel onbewust zijn geweest. . waarna een korte filler- 8 . Onbewust zorgt er vaak voor dat het gedrag wordt beïnvloed. Als we een proefpersoon dan vragen naar de eerste gedachten op het moment dat ze een uitspraak lezen. Activatie betekent dat bewust of onbewust bepaalde gebeurtenissen een eerder gevormde representatie activeren. op het moment dat ze iets horen.

maar met eigenschappen. Die sporen zijn impliciet. Het is dus onbewust.leestijden: hierbij wordt gekeken hoeveel aandacht bepaalde informatie krijgt. De onderzoeker zorgt hierbij voor controle over de variabelen die op de leestijd van invloed kunnen zijn. Hierbij zoeken proefpersonen vooral naar informatie die hun voorlopige hypothese ondersteunt. Dit duidt erop dat het afleiden van eigenschappen uit gedrag min of meer vanzelf optreedt.Andere ‘impliciete geheugen’-taken: de lexicale beslissingstaak. (2) Verwarrings-taak: er wordt een lange serie persoonseigenschappen aangeboden. waarvan sommigen iets met een van de foto’s te maken hadden. zonder dat de proefpersonen dit zelf doorhebben.t.de vrije herinneringstaak: het geheugen als associatief netwerk. i. nu zonder beschrijvingen of eigenschappen en de persoon moet aangeven welke eigenschap bij iedere foto hoort. (4) Geheugen-taak: alle foto’s worden nogmaals getoond. Bij elke foto staat een gedragsbeschrijving. bij de andere helft niet.de dichotische luistertaak: uit deze taak blijkt onverwachte informatie over een persoon de aandacht te trekken. Hierbij bleek dat persoonlijkheidseigenschappen als cue veel nuttiger waren dan cues die een sterke associatie hadden met de zin zelf. (b) welke informatie de proefpersoon opvraagt. . de word stam completion-taak. bestaande uit vier taken: (1) introductie-taak.com . . nu zonder gedragsbeschrijvingen. als de proefpersoon daar zelf geen weet van heeft. Na deze taak krijgt de proefpersoon een aantal cues die moeten helpen bij het terugvinden van de informatie van de eerste taak.‘Impliciete geheugen’-taken: hierbij wordt niet expliciet naar informatie gevraagd. maar ze vergemakkelijken het leren. waarbij aan proefpersonen wordt gevraagd om een begin van een woord af te maken.Stuvia. en anderen helemaal niet. Het effect blijkt ook op te treden. (3) Leer-taak: De foto’s worden opnieuw gepresenteerd. De proefpersoon moet nu onthouden welke eigenschap bij welke foto hoort. Bij uitgebreide. Dit effect is onafhankelijk van de van tevoren gekregen instructie. Bijvoorbeeld het relearningparadigma. . Enkele methoden die worden gebruikt om na te gaan waar mensen hun aandacht op richten en ik welke omstandigheden de informatie over een stimulus wordt onderworpen aan een grondige verwerking (elaboratie): . de vorige twee manieren. waarbij proefpersonen zo snel mogelijk moeten aangeven of bepaalde letterreeksen een bestaand woord vormen of niet. Het savings-effect: de eerder gemaakte gevolgtrekking heeft sporen achtergelaten in het geheugen. en wordt onderzocht hoe informatie is opgeslagen.het zoeken van informatie: hetzelfde als de dichotische luistertaak. Bij de ene helft corresponderen de eigenschap en de beschrijving.t. . 9 . . Leestijd = de tijd tussen de aanbieding van een item en een teken van de proefpersoon dat het volgende item gepresenteerd kan worden. De onderzoeker kijkt in dit geval (a) of de proefpersoon überhaupt extra informatie vraagt en zo ja.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal taak volgt. maar de proefpersoon mag nu zelf naar verdere informatie vragen. waarbij een reeks foto’s van verschillende personen wordt getoond.

Mensen onthouden beter hun eigen conclusies. vormt associatieve verbindingen met andere knooppunten. Daarvoor zijn twee manieren. Er blijkt vaak geen verband te zijn tussen oordeel en vrije herinnering. Het aantal herinnerde items geeft inzicht in de manier waarop de informatie is verwerkt. informatie leveren over indringers (toegevoegde eigen kennis aan de herinneringen). Dan kan het volgende knooppunt worden geactiveerd. Het person memory-onderzoek werd even gezien als apart stroming binnen de sociale cognitie. waarvan de eerste ook buiten de sociale cognitie gebruikt wordt. dan de feiten waarop deze gebaseerd zijn. omdat mensen zich dan vaak meer herinneren dan dat ze het van tevoren wisten. en moet je dus terug in je geheugen om je oordeel te vormen.com .en kansschattingen. Ook de volgorde kan van belang zijn. Het expliciete en episodische geheugen worden gemeten. Zodra er 1 wordt geactiveerd. en uit een algehele evaluatie van de stimulus als ‘goed’ of ‘slecht’ (of iets daartussen). Als het oordeel memory-based wordt gevormd. De mate waarin verbanden worden gelegd. Dan ga je pas een oordeel vormen op het moment dat de vraag aan je wordt gesteld. Men legt dan ook meer associaties. en toch negatiever oordelen dan een ander persoon met meer negatieve herinneringen.Stuvia. Memory-based oordelen komen haast niet voor.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal grondige verwerking wordt de stimulusinformatie overdacht in relatie tot andere informatie. De beoordelingsschalen gebruiken een meerpunts-antwoordschaal. Dit betekent dat de correlatie tussen oordeel en vrije herinnering informatie verschaft over de manier waarop een oordeel tot stand is gekomen. komt alle bijbehorende informatie in het bewustzijn. uit diverse gevolgtrekkingen die zijn gemaakt. Dit komt doordat dit oordeel afzonderlijk van de feiten in het semantisch geheugen worden geplaatst. Of we iets herinneren is niet afhankelijk van de moeite die we er op dat moment voor doen. Een vrije herinneringstaak wordt vrijwel altijd onaangekondigd gehouden. Je kunt meer positieve herinnering aan iemand hebben dan negatieve. Informatie die in verband wordt gebracht met reeds aanwezige kennis. kan hierdoor onderzocht worden. behalve bij frequentie. Ook kunnen eventuele clusters onderzocht worden (groepen van opgeslagen informatie). is er wel een verband met de herinneringen. omdat dat de specifieke inhoud van de associaties weergeeft. maar van de moeite die we ervoor hebben gedaan om de informatie op te slaan. door een reeks beschrijvingen van gedrag aan te bieden en daarna zonder enige cue de proefpersoon alles te laten vertellen wat in hem/haat opkomt. Deze oordelen kunnen ook nog gemeten worden. Een mentale representatie bestaat uit de herinnering van de waargenomen informatie. Soms kan deze taak (met als resultaat een herinneringsprotocol). Een proefpersoon beschrijft of evalueert een stimulus aan de hand van één of meer voorgelegde 10 . waarin werd gezocht naar hoe mensen de onderlinge relaties tussen de verschillende kenmerken van een persoon waarnemen. Overal in ons geheugen liggen knooppunten.

Met behulp van factoranalyse kunnen de oordelen worden gereduceerd tot drie algemene beoordelingsdimensies. De proefpersoon antwoordt dan door een waarde aan te kruisen. omdat ze erg langer over doen. omdat het vaak in het impliciete geheugen wordt opgeslagen. waarbij deze meerpunts-schaal een rol speelt: (1) De semantische differentiaal. door elkaar. Ook kan het zelfinzicht van de respondent tekortschieten. namelijk evaluatie. en moet de proefpersoon rechts drukken bij een allochtone naam en links bij een autochtone naam. Die variëren van algemene constructen tot meer specifieke kenmerken. zoals donker-licht. Bij een autochtone of positieve naam moeten ze rechts drukken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal kenmerken. waarbij een stimulus wordt beoordeeld op een reeks schalen waarvan de extremen verwijzen naar tegenstellingen. Deze vierde fase blijkt moeilijker. en anders links. nogmaals getoond. (2) Impliciete representaties. Er zijn meer specifieke technieken. De proefpersoon moet van een reeks letters zeggen of het wel of niet een bestaand woord vormt. anders links. potentie en activiteit. Ze zijn zich soms niet bewust van hun eigen opvattingen. Hierbij wordt een breed spectrum van tegenstellingen gebruikt. Er wordt dan eerst een reeks allochtone namen en vervolgens een reeks autochtone namen gepresenteerd (of andersom). maar dan met alle woorden én alle namen.Stuvia. De stimuli zijn dan incongruent.com . Daarna wordt het proces nog een keer herhaald. Dit hele proces wordt herhaald. zowel evaluatief als semantisch. Ook de impliciete associatie test kan gebruikt worden. Dan wordt de reactietijd opgenomen. Als bijvoorbeeld het stereotype ‘voetbalsupporter’ wordt geprimed. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de primed lexical decisions-taak gebruikt. Als laatste wordt het proces een vierde keer herhaald. maar nu moet de proefpersoon bij een autochtone naam of negatief woord rechts drukken. maar dan met algemene positieve en negatieve woorden. dan zou een proefpersoon eerder het woord ‘agressief’ herk ennen uit een reeks letters. 11 . Dit wordt echter vooraf gegaan door een prime van een stereotype (subliminaal of supraliminaal). Vervolgens worden de namen. Bij beoordelingsschalen worden mensen vaak beïnvloed door sociale wenselijkheid. Dit moet foutloos en zo snel mogelijk gedaan worden. Stel dat we willen weten of een proefpersoon een negatieve houding heeft tegenover allochtonen.

hangt af van een aantal factoren. Er zijn ook niet-correspondente gevolgtrekkingen: hierbij corresponderen de attributies niet direct met het gedrag.com . Als iemand is per ongeluk doet.2 Jones en Davis’ theorie van correspondente gevolgtrekkingen De term correspondente gevolgtrekking verwijst naar het verband tussen iemands gedrag en een onderliggende dispositie of attitude. De oorzaak van een gebeurtenis kan in drie soorten factoren gezocht worden: (1) De persoon zelf. (1) Sociale wenselijkheid: hoe hoger de sociale wenselijkheid. dus de persoon die een bepaalde gedraging vertoont. moeten we weten wat de intentie van een persoon is. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de eerste factor enerzijds en de tweede en derde factor anderzijds: persoonsattributie of interne attributie versus situationele of externe attributie. Of we een correspondente gevolgtrekking maken. Daarnaast zijn er nog attributies aan externe factoren. (3) Omstandigheden/toeval. is er weinig twijfel mogelijk over de eigenschap die eraan ten grondslag ligt. (2) Een andere persoon. Om een gevolgtrekking te kunnen maken. Correspondente gevolgtrekking = de afgeleide eigenschap heeft een sterke correspondentie met het gedrag. dus meer dan gemiddeld. omdat we overal de oorzaak van willen weten. (3) Een implicatie dat de waarnemer redelijk zeker is dat de persoon die eigenschap heeft: doordat het gedrag een duidelijke implicatie heeft. We maken de gehele dag door attributies. (2) Er wordt geconcludeerd dat de persoon deze eigenschap in extreme mate. De persoonsattributie kan dus correspondent en niet-correspondent zijn.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 3: Attributie Pagina 77 t/m 141 3. Een correspondente gevolgtrekking wordt gekenmerkt door drie onderling gerelateerde aspecten: (1) Een sterke relatie tussen het waargenomen gedrag van een persoon en de gevolgtrekking over de onderliggende eigenschap van de persoon. maakt de theorie van Jones en Davis primair onderscheid tussen een correspondente en niet-correspondente gevolgtrekking. kan er geen enkele intentie worden afgeleid en dus ook geen correspondente gevolgtrekking worden gemaakt.1 Inleiding Welke factoren bepalen wat als oorzaak van een gebeurtenis wordt gezien? Maken verschillende mensen verschillende attributies? Attributie is het toeschrijven van oorzaken aan gebeurtenissen of gedragingen. hoe groter de kans dat 12 . heeft. Hoewel er vrij veel onduidelijkheden zijn over wanneer er een externe of interne factor van belang is. 3.

Het gebeurt niet vaak dat we een complete analyse kunnen maken. omdat er geen enkele andere reden is om out-of-role gedrag te vertonen. kunnen we juist wel een conclusie trekken. We beoordelen out-of-role gedrag ook als eerlijker dan in-role gedrag.Stuvia. De waarnemer neemt aan dat de effecten die alleen zijn geassocieerd met het gekozen alternatief door de persoon gewenst worden.p. kan het vertoonde gedrag ook veroorzaakt zijn door deze druk. Dat geeft namelijk duidelijke informatie over de onderliggende dispositie. Keuzevrijheid Een tweede factor: de mate waarin de persoon een keuze kon maken. hoe sterker de correspondente gevolgtrekking die de waarnemer maakt. is er nog een derde factor van belang. namelijk de effecten van het gedrag dat de persoon kiest en de effecten van alternatieve gedragingen die de persoon had kunnen kiezen. omdat die de meeste informatie leveren. is het hoog in personalisme. en dat effecten die alleen zijn geassocieerd met de niet-gekozen alternatieven voor de persoon ongewenst of onbelangrijk zijn. is het laag in personalisme. Men wijdt het gedrag van de persoon dan toch voor een deel toe aan dispositionele factoren. i. Als iemand onder druk staat. Uit die intentie kan een eigenschap of attitude worden afgeleid. Hoe hoger deze relevantie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal iedereen dit gedrag zou vertonen in dezelfde situatie en des te kleiner de kans dat een correspondente gevolgtrekking wordt gemaakt. Jones en Davis noemen dit out-of-role. Hedonische relevantie Het gedrag van de persoon is hedonisch relevant voor de waarnemer. Hoe meer keuzevrijheid.v. De waarnemer let op de effecten die uniek zijn voor een bepaalde keuze. Toch blijft men de invloed van de omgeving onderschatten als in een experiment wordt gezegd dat de persoon geen keuze had. Volgens Jones en Davis is het enige voordeel van out-of-role gedrag: ‘the satisfaction of expressing one’s true nature’. Als een gedraging echter maatschappelijk onwenselijk is. Gedrag dat overeenkomt met de sociale normen noemen ze in-role. kan de waarnemer een bepaalde intentie afleiden. Als het gedrag daarentegen gericht is op mensen in het algemeen of als de invloed op de waarnemer slechts een neveneffect is. omdat we niet alle effecten weten. des te zekerder is de waarnemer dat de gekozen handeling een onderliggende dispositie weerspiegelt. Gedrag dat onder vrije keuze wordt uitgevoerd is dus informatiever voor de waarnemer dan gedrag dat onder externe druk wordt uitgevoerd. als het gedrag de belangen van de waarnemer beïnvloedt. door dispositionele factoren. op grond van de keuze van de persoon.com . Er zijn dus hoog-personalistische hedonisch relevante gedragingen en laag-personalistische 13 . Als het gedrag specifiek op de waarnemer is gericht. Dus. Analyse van effecten Als er sprake is van keuzevrijheid.

3 Kelley’s attributietheorie Bij de vorige theorie hebben we gekeken naar gevolgtrekkingen op basis van een enkele gedragsepisode. Een ‘entiteit’ verwijst naar de stimulus ten opzichte waarvan het gedrag wordt 14 . dan ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk bij de actor zelf. nemen we aan dat we drie verschillende soorten informatie hebben: . Bijvoorbeeld 3 verschillende discotheken waar de gebeurtenis plaats zou kunnen vinden. dan maken we een persoonsattributie. hoge consensus (alle actoren vertoonden hetzelfde gedrag) en een hoge distinctiviteit (1 object/entiteit). Kelley’s attributietheorie richt zich op de vraag hoe waarnemers dit soort aanvullende informatie gebruiken bij het maken van attributies. Bij hoog personalisme worden nog sterkere gevolgtrekkingen gemaakt dan bij laag personalisme. Persoons-attributies De attributie die de waarnemer maakt. Ook kan consistentie in modaliteit plaats vinden. lage distinctiviteit (verschillende objecten/entiteiten) en een lage consensus (alleen de actor zelf vertoonde het gedrag).Stuvia.Consensus-informatie betreft het gedrag van andere actoren. .Consistentie-informatie verwijst naar het gedrag van dezelfde actor op verschillende momenten. dan is de kans groter dat hij dat deze keer ook weer doet (hoge distinctiviteit). kunnen we ervan uit gaan dat de oorzaak voor deze gebeurtenis bij de actor zelf ligt. Als deze gebeurtenis al (meerdere) keren eerder (herhaling in tijd) is voorgekomen. Als de actor haast altijd naar 1 bepaalde discotheek gaat. Als de actor de enige persoon is die zich in de gebeurtenis op een bepaalde manier gedraagt. Drie attributie-dimensies Om hier iets over te kunnen zeggen. Maar soms is er meer informatie beschikbaar die bruikbaar kan zijn bij het maken van attributies. . hangt af van de specifieke combinatie van informatie. Deze dimensie is dus relatief ten opzichte van de gedraging waar het om gaat.com . Als een actor een cd koopt van een bepaalde artiest. dan maken we een entiteits-attributie. Entiteits-attributie Bij een hoge consistentie (zelfde gedrag van actor op verschillende momenten). maar in het eerste geval is het ‘persoonlijk bedoeld’. De oorzaak van het gedrag lag vooral bij de entiteit. kan ook consistentie blijken uit het feit dat de actor ook andere cd’s van deze artiest heeft gekocht. Als er sprake is van een hoge consistentie (zelfde gedrag van actor op verschillende momenten).Distinctiviteits-informatie verwijst naar verschillende objecten (entiteiten) ten opzichte waarvan het gedrag kan worden vertoond.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal hedonisch relevante gedragingen. In beide gevallen worden de belangen van de waarnemer beïnvloed. 3.

of een bepaalde gebeurtenis. Persoon x entiteits-attributies Hierbij is een lage consensus (de actor is de enige persoon die het gedrag vertoont. Causale schema’s Het attributie-proces. zoals een tentamen. dat het onmogelijk is.com . Heel vaak hebben we er gewoon geen zin in of we hebben zo weinig informatie. Bij alle entiteits-attributies wordt de oorzaak van het gedrag buiten de actor zelf gelegd (externe attributie). Verwerking van onvolledige of tegenstrijdige informatie In de voorafgaande analyse gingen we ervan uit dat de informatie volledig was. een hoge consistentie (het gedrag van de actor is op verschillende momenten hetzelfde) en een hoge distinctiviteit (1 object/entiteit). hoge distinctiviteit (meerdere objecten/entiteiten) en lage consensus (de actor is de enige die het gedrag vertoont). Zo kan informatie tussen verschillende dimensies tegenstrijdig zijn. of een andere persoon. Soms is het ook nog zo dat de waarnemer bij ontbrekende informatie nagaat wat hij daar zelf van zou vinden. Dit kan een object zijn. zoals beschreven door Kelley. Er is hierbij op alle drie dimensies sprake van verschillen. maar het is een beschrijving van wat we als waarnemer zouden moeten doen als we op een rationele manier te werk zouden gaan. Als laatste zou de waarnemer zelf op zoek kunnen gaan naar informatie. 15 . De oorzaak zou toeval kunnen zijn. een andere persoon en toeval. Hierbij zijn meerdere oorzaken te bedenken. of de informatie van een dimensie helemaal ontbreken. Vaak is dat echter niet het geval. maar wordt 1 oorzaak vaak al voldoende gevonden. is niet iets wat we altijd zo uitgebreid doen. en schrijven we daarom toe aan omstandigheden. Nu zijn er op twee dimensies verschillen. Deze indeling komt overeen met die van Heider: persoon. Die kennis is in ons geheugen opgeslagen in causale schema’s (bijvoorbeeld het multiple-sufficient cause-schema.Stuvia. Dan is de oorzaak van het gedrag dus onduidelijk. waardoor conclusies minder zeker worden. Dan maken we vaak gebruik van bestaande kennis en vuistregels over causale relaties. De waarnemer zou ook zelf ontbrekende informatie aan kunnen vullen. met als gevolg het discounting-principe: de rol van een bepaalde oorzakelijke factor wordt genegeerd als er ook andere aannemelijke oorzaken zijn). entiteit en omstandigheden met de actor zelf. in overeenstemming met de wel aanwezige informatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vertoond. Wat doet de waarnemer dan? De waarnemer zou meer voorzichtige attributies kunnen maken. Omstandigheden-attributies Een lage consistentie (het gedrag van de actor verschilt over de momenten).

Bij gematigde gedragingen maakt een waarnemer gebruik van een multiple sufficient causes-schema. Hierbij wordt de rol van een oorzakelijke factor als kleiner beoordeeld zodra andere faciliterende oorzaken aanwezig zijn. Het centrale idee in deze theorie is dat de motivatie om een goede prestatie te leveren wordt beïnvloed door attributies die men heeft gemaakt bij eerdere successen en mislukkingen. kunnen de attributies verschillend zijn. Bij instabiele oorzaken is het juist waarschijnlijker dat ze op een later tijdstip afwezig zijn. Het tegenovergestelde van het augmentation-principe is het discounting-principe. Er zijn ook factoren die een gedraging juist remmen. 3.com . De mate waarin iemand geneigd is veel intern of extern te attribueren. evenals de gevoelens en verwachtingen van de verschillende personen. In de komende theorieën staat de vraag centraal hoe mensen hun eigen gedrag attribueren en wat de gevolgen zijn van deze zelfattributies. In de afgelopen theorieën stond de vraag centraal hoe mensen het gedrag van andere mensen attribueren. Bij een succes of mislukking vraagt men zich af waarom deze uitkomst is opgetreden: ze plegen een causale analyse bij hun uitkomsten. worden vaker geïnterpreteerd volgens een multiple necessary causes-schema: dan moeten er wel meer oorzaken zijn om tot zo’n heftig gevolg te komen. net als de entiteits-attributie van Kelley. Verschillende soorten oorzaken De oorzaken ‘andere personen’ en ‘omstandigheden’ van Heider zijn externe factoren. 16 . Dit gebeurt in principe op dezelfde manier als wanneer ze dat bij het gedrag van andere mensen doen. Het augmentation-principe ligt ook impliciet besloten in de beschrijving van Jones en Davis over de effecten van sociaal ongewenst en out-of-role gedrag. Faciliterende versus remmende oorzaken Faciliterende oorzaken: oorzaken die het gedrag vergemakkelijken (faciliteren). en zullen dus bij een volgende gelegenheid weer aanwezig zijn. Het augmentation-principe (versterkings-principe) (Kelley): de invloed van faciliterende oorzaken wordt als groter beoordeeld wanneer remmende oorzaken aanwezig zijn dan wanneer ze afwezig zijn. Extreme gedragingen die veel consequenties hebben. Ook hun gedragsreactie is daardoor verschillend. Stabiele oorzaken veranderen niet.Stuvia. Dit wordt vooral vaak bij prestatie-attributies gebruikt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een ander causaal schema: het multiple necessary causes-schema. Ook zijn er stabiele en juist instabiele oorzaken. Het onderscheid tussen intern en extern wordt ook wel gemaakt door de term locus. wordt de locus of control genoemd. De waarnemer neemt dan juist aan dat er meerdere oorzaken nodig zijn om tot het gedrag te leiden.4 Weiners prestatie-attributie-theorie Als verschillende personen precies dezelfde gebeurtenis meemaken.

Er is echter nog een belangrijk verschil tussen deze twee oorzaken. Alle eerdergenoemde indelingen hebben daarnaast invloed op de soort emotie en de mate ervan. hebben een vierde onderscheid gemaakt: globale vs. ook attributies van het gedrag van anderen zijn van belang voor de gevoelens die we tegenover die anderen hebben (bijvoorbeeld iemand die op straat in nood is). Globale interne attributies zijn bij falen veel schadelijker voor het welbevinden dan specifieke interne attributies. en ‘geen affiniteit met het vak’ is specifiek. terwijl specifieke alleen in bepaalde gevallen gevolgen hebben. Bij succes zijn globale interne attributies juist goed voor het zelfbeeld. Ook externe factoren kunnen variëren in globaliteit. De gevolgen van een attributie worden niet bepaald door de specifieke oorzaak die iemand aanwijst. Attributies hebben niet alleen invloed op affect als het de eigen prestaties betreft.Stuvia.a. terwijl bekwaamheid maar voor een klein deel door de persoon kan worden bepaald (bijvoorbeeld ziekte). Bijvoorbeeld de oorzaak ‘te weinig intelligentie’ is globaal. maar door de positie van die oorzaak zoals deze door de betrokkene wordt waargenomen (eerdergenoemde indelingen). Abramson e. Attributies en verwachtingen Verwachtingen over de toekomst worden beïnvloed door prestaties uit het verleden. Het geeft bijvoorbeeld een gevoel van trots of juist van een mislukkeling te zijn. Externe attributies leiden tot woede of juist dankbaarheid wanneer iemand ons helpt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Weiner heeft dit locus-onderscheid en stabiliteitsonderscheid met elkaar gekruist. Daarom is er onderscheid gemaakt tussen controleerbare versus oncontroleerbare factoren.com . Deze dimensie kan niet op een consistente manier over de tabel verdeeld worden. 17 . Volgens sommige mensen is bijvoorbeeld ziekte wel controleerbaar. Een speciale categorie van controleerbare. specifieke oorzaken. interne. zodat een taxonomie ontstond van causale verklaringen voor succes en falen: Intern Bekwaamheid Inzet Extern Taakmoeilijkheid Toeval Stabiel Instabiel De beide interne oorzaken (bekwaamheid en inzet) komen overeen met de eerdergenoemde voorwaarden die beide nodig waren om een goede prestatie te leveren. Attributies en affect Interne attributies van succes of falen beïnvloeden de zelfwaardering. Sommige affecten zijn volgens Weiner uitkomst-afhankelijk: ze treden onmiddellijk op na succes of falen en staan los van attributies. namelijk dat inzet vooral door de persoon zelf wordt bepaald. Globale hebben een breed scala van gevolgen. bij studeren). omdat externe factoren haast nooit controleerbaar zijn. Andere emoties zijn volgens hem attributie-afhankelijk: deze hangen systematisch samen met bepaalde attributies. instabiele oorzaken is het toeschrijven van een uitkomst aan de strategie die je hebt gebruikt (bijv.

v.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal maar ook door de attributies die men maakt bij successen en mislukkingen. maar een attributie aan controleerbare oorzaken leidt tot probleem-oplossend gedrag. 3. Ook bij goede prestaties blijkt het soms beter de oorzaak toe te schrijven aan de eigen inzet. Individuele verschillen Mensen verschillen in de attributies die ze maken en de manier waarop ze die attributies plaatsen op dimensies als stabiliteit en controleerbaarheid. gevoelens en drijfveren (ze hebben moeite met introspectie). zal die de volgende keer waarschijnlijk geen rol spelen. Als een oorzaak instabiel is. een lage prestatiemotivatie.Stuvia. Als je op basis van een attributie een positieve verwachting hebt van de toekomst. Als het falen wordt toegeschreven aan een stabiele oorzaak. De stabiliteit van de waargenomen oorzaak is hierbij vooral belangrijk. Hierbij speelt vooral de controleerbaarheids-dimensie een belangrijke rol. geneigd zijn succes aan interne factoren toe te schrijven en falen aan instabiele factoren (bij laag: succes aan extern en falen aan stabiel). die op hun beurt weer invloed hebben op gedrag. Daarbij is het van belang of je je eigen gedrag toeschrijft aan interne of aan externe oorzaken. Dit wordt vooral bepaald door de stabiliteit van de geattribueerde oorzaken bij het falen.m. Attributies zijn ook van invloed op de manier waarop mensen met problemen omgaan (coping). afnemen. 18 . Zelf-attributie van motivatie en voorkeuren Over-justification: wanneer mensen extrinsiek worden beloond voor bepaald gedrag. Deze instabiele oorzaak hoeft namelijk de volgende keer niet aanwezig te zijn. Hulpeloosheid is ook een belangrijke factor. Dit leidt ertoe dat mensen succes aan externe factoren of interne oncontroleerbare factoren toeschrijven.v.5 Zelfwaarnemingstheorie Deze theorie van Bem is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen vaak geen accuraat inzicht hebben in hun eigen gedachten. Dan zou de intrinsieke motivatie namelijk toenemen i. Dit blijkt ook echt het doorzettingsvermogen te verbeteren. Bem zegt dat we bij het beoordelen van ons eigen gedrag hetzelfde proces doorlopen als bij het beoordelen van anderen: we gaan na hoe we ons de afgelopen tijd hebben gedragen. Het idee niets aan een probleem te kunnen doen leidt tot vermijdingsgedrag en verhoogde stress.com . blijk je beter te gaan presteren. Weiner veronderstelt dat mensen met een hoge prestatie-motivatie.p. i. Alle andere indelingen spelen hierbij geen rol. Dit hangt samen met doorzettingsvermogen. dan aan een stabiele oorzaak als intelligentie. Attributional retraining is een methode waarbij men andere attributies leert maken. zal men eerder opgeven dan wanneer het wordt toegeschreven aan een instabiele oorzaak. Zo’n hulpeloze attributiestijl kan gemakkelijk leiden tot gevoelens van depressie. Attributies en gedrag Het model van Weiner geeft aan dat attributies invloed hebben op affect en verwachting.

neem je aan dat je het heel graag wilde. Zanna en Cooper hebben door middel van verschillende experimenten aangetoond dat Festinger gelijk had. Volgens Bem maakten de proefpersonen een attributie bij hun eigen gedrag. Volgens Bem beseffen de proefpersonen niet dat ze van mening veranderd zijn. De proefpersonen die 20 dollar kregen. waardoor andere mogelijke (interne) oorzaken worden genegeerd. omdat ze voor het experiment ook al geen toegang hadden tot hun eigen attitude. schreven hun gedrag toe aan een externe factor. De rol van cognitieve dissonantie bleek afhankelijk van de mate waarin de verdedigde stelling afwijkt van de eigen attitude. terwijl deze toestand volgens Festinger wel een essentiële rol speelt. De persoon weet dan dus in principe niet zoveel als een buitenstaander. Festinger zei dat hierbij dissonantie-reductie optrad.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal nemen ze aan dat ze het gedrag vertonen vanwege de beloning en niet omdat ze het uit zichzelf ook wel zouden doen. zodat ze konden concluderen dat het gedrag niets zei over hun werkelijke attitude. De 1-dollar groep schreef hun gedrag toe aan interne factoren. Als men een stelling verdedigt die niet helemaal met de eigen attitude overeenkomt. Het was een 2x3-experiment: geen keuze vs vrije keuze en 3 pil-condities: ontspanner/spanner/placebo. Het belangrijkste verschil tussen deze twee theorieën is dat er volgens de zelfwaarnemingsverklaring geen sprake is van de onaangename toestand van fysiologische spanning (arousal) die cognitieve dissonantie genoemd wordt. De centrale afhankelijke variabele was de eigen attitude. Zelf-attributie van emoties Emotie-theorie van Schachter: net als theorie van Bem gebaseerd op het idee van zelf-attributie. omdat de beloning zo klein was. Zij leidden dus uit hun eigen gedrag af dat ze het eens waren met de verdedigde mening omdat er geen andere plausibele verklaring was voor hun gedrag. Als men dan een mening moet geven over dat onderwerp. maar die men wel aanvaardbaar windt. gaat de persoon bij zichzelf na hoe hij zich de afgelopen tijd gedragen heeft.com . Ook is hier sprake van het augmentation-principe: als je ergens veel moeite voor hebt gedaan. ervaart men geen dissonantie. Zelf-attributie treedt ook op wanneer men nog geen duidelijke attitude heeft over een onderwerp. Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die 1 dollar kregen na afloop het meer eens waren met het verdedigde standpunt dan de proefpersonen die 20 dollar kregen. waarbij de proefpersonen 1 óf 20 dollar kregen om een bepaald standpunt te verdedigen. Zelf-attributie van attitudes (gebeurt onbewust) De zelfwaarnemingstheorie werpt een ander beeld op het ‘1 of 20 dollar’-experiment. Er treedt dan wel attitudeverandering op (zelfattributie). Centraal staat dat de ervaring van een emotie het resultaat is van een samenspel tussen een verhoogde lichamelijke reactie (arousal) en een cognitieve 19 . anders zou je immers niet bereid zijn geweest om de remmende factoren te overwinnen. Dit hebben ze gedaan door de door Bem beschreven principes van zelf-attributie te gebruiken.Stuvia. Kelley zou hier spreken van discounting: er is een plausibele oorzaak voor het gedrag aanwezig (een externe oorzaak).

Een derde methode: antwoordtijden. Wanneer mensen waaromvragen stellen Er zijn een aantal manieren om dit te onderzoeken. Voorbeeld gegeven door Jones en Davis: een correspondente gevolgtrekking impliceert dat een eigenschap wordt toegeschreven.6 Spontane attributies Veel theorieën zijn gebaseerd op het feit dat mensen regelmatig causale analyses pleegt. terecht). Er wordt in onderzoeken dan ook bijna altijd gevraagd naar de oorzaak van een gedraging of gebeurtenis. De Kelley en Weiner zijn hier vooral op gericht. De niet correct geïnformeerde en helemaal niet geïnformeerde epinefrine-injectie groep hadden geen externe oorzaak van hun verhoogde opwinding en verklaarden dit daarom aan de hand van het gedrag van de handlanger. dus of ze spontaan causale attributies maken. omdat als we een eigenschap toeschrijven aan iemand. De aanvulling wordt gescoord als een oorzaak of als een andere aanvulling. Bij negatieve of onverwachte gedragingen werd de helft met een causale verklaring aangevuld. wat informatie oplevert die we niet hebben over andere mensen. attitudes en voorkeuren langs introspectieve manieren te kennen. (2) attributies in de zin van het toeschrijven van eigenschappen aan een persoon op grond van diens gedrag of prestaties. of door gesprekken af te luisteren en op te nemen. Dergelijke attributies kunnen consequenties hebben. Er zijn twee soorten spontane attributies: (1) causale attributies: het beantwoorden van de vraag ‘wat is de oorzaak?’.Stuvia. terwijl dit bij positieve en verwachte gedragingen veel minder vaak gebeurt. Experiment van Schachter en Singer: 4 condities: epinefrine-injectie (wel correct/niet correct/helemaal niet geïnformeerd) of placebo-injectie (ook hier geen informatie over het middel. gaan we ervan uit dat dit ook de oorzaak is van het getoonde gedrag. Dit kon dus verklaard worden door zelf-attributie. De theorieën van Bem en Schachter zijn later enigszins genuanceerd: in extreme gevallen zijn we wel degelijk in staat onze emoties.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal interpretatie daarvan.com . Bijvoorbeeld door te kijken naar geschreven en gesproken teksten uit het dagelijks leven (bijv. Het idee hierbij is dat mensen sneller 20 . Er zijn situaties waarin mensen de oorzaak van verhoogde lichamelijke activatie verkeerd inschatten (mis-attribueren) en in die situaties zullen de emoties die ze ervaren passen bij hun verkeerde inschatting en niet bij de werkelijke oorzaak. Kritiek hierop is dat we helemaal niet weten of mensen dit zich normaal gesproken zelf ook afvragen. Het lijkt misschien een vaag onderscheid. Toch is dit onderscheid van groot belang. de krant). Daaruit bleek dat uitspraken waarin een causale analyse werd gepleegd of waarin naar de oorzaak van iets werd gevraagd opvallend vaak voorkwamen: ± 15% van alle uitspraken. Een andere methode: sentence completion-taak: een proefpersoon moet een zin afmaken. In meer gematigde gevallen hadden Bem en Schachter wel gelijk. 3.

Dit noemen we de toegankelijke constructen: persoonlijkheidstermen die een centrale rol spelen in je oordelen over 21 . Bij gewone dagelijkse observaties stellen we onszelf geen waaromvragen. Dan kunnen we proberen de situatie onder controle te krijgen. Als we bepaald gedrag observeren. Twee soorten: (a) iemand doet iets wat tegen zijn rol ingaat (out-of-role) (kan ook negatief gedrag zijn) (b) het gedrag druist in tegen de indruk die men van iemand heeft opgebouwd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal antwoorden bij vragen waarvan ze het antwoord al eerder in hun gedachten hadden gehad (online) en langzamer bij memory-based vragen. Resultaten zouden duiden op weinig causale analyses als het om eenvoudige gedragsbeschrijvingen gaat. Dat is vooral zo wanneer gebeurtenissen de normale routinematige informatieverwerking doorbreken. (3) als iemand iets doet wat we niet van die persoon verwacht hadden. Er zijn drie situaties waarin we wel causale attributies maken: (1) als een persoon heel erg belangrijk voor ons is. Stereotypen kunnen een rol spelen. Dit type automatische gevolgtrekkingen noemen we spontaneous trait inference (STI): een gevolgtrekking die wordt gemaakt zonder dat een externe factor daar aanleiding toe geeft. Dit lijkt niet alleen voor anderen te gelden. (2) STI’s worden eerder gemaakt als het waargenomen gedrag overeenkomt met de verwachting die men heeft van een persoon. leiden we daar gelijk een eigenschap of emotie uit af.com . worden STI’s onderdrukt. Als iemands gedrag afwijkt van de verwachting. maar met eerder gedrag van die persoon. (3) STI’s worden vergemakkelijkt wanneer mensen het gedrag duidelijk voor zich zien of wanneer ze een goed beeld hebben van hoe de actor eruit ziet. maar ook voor het eigen gedrag (bijvoorbeeld een onvoldoende halen). Spontane gevolgtrekkingen Het ligt heel anders als het gaat om attributies in de betekenis van trait inferences: het toeschrijven van eigenschappen aan personen is een activiteit die juist onderdeel is van de normale routine. (2) als er iets negatiefs gebeurt.Stuvia. Een aantal factoren die STI’s kunnen bevorderen of verzwakken: (1) waargenomen gedrag: een STI wordt eerder gemaakt als het waargenomen gedrag duidelijke implicaties heeft. Dan willen we een zo volledig mogelijk beeld van die persoon en zullen we vaker nadenken over de oorzaken van zijn of haar gedrag. Dit gaat vanzelf. gaan we spontaan nadenken over de oorzaken ervan. we hebben er geen intentie toe. Dan is het niet strijdig met de rolverwachting. dus wanneer het gedrag echt iets zegt over de persoon. Dan probeert men juist eerder de oorzaak te bepalen. In beide gevallen is het dus functioneel om de oorzaak te weten. (4) kenmerken van de waarnemer: voor iedere waarnemer zijn er bepaalde eigenschappen belangrijk en andere juist niet. We kunnen dus stellen dat causale analyse optreedt wanneer dat functioneel is.

Als een persoon een beschrijving geeft van een ander persoon. is de STI volledig automatisch. hoeven we dus niet altijd te zeggen dat die persoon ook onbeleefd is. Uit onderzoek blijken gevolgtrekkingen niet een conclusie over de oorzaak van het gedrag te zijn. maar als het gedrag verwacht is of als de waarnemer helemaal geen verwachtingen heeft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal anderen. Als dat zo is. waardoor STI’s soms onterecht met meerdere personen worden geassocieerd die toevallig in de buurt zijn. leidt de waarnemer gedachteloos eigenschappen af uit het gedrag. maar een identificatie of samenvatting van het gedrag. waardoor de onderliggende eigenschap wordt geïdentificeerd. worden ze ‘afgetrokken’ van de eerder gemaakte attributie. Van iemand die onbeleefd gedrag vertoont. Het automatisme zelf is volledig onbewust. waarin geen plaats is voor causale analyses. Vaak is er echter niet genoeg tijd om de situationele correctie te maken. (2) dispositionele gevolgtrekking: de geïdentificeerde eigenschap wordt toegeschreven aan de actor. Het relearning-paradigma laat zien dat STI’s geassocieerd worden met de persoon die het gedrag vertoont. maar men moet bij een situationele correctie meer cognitieve inspanning verrichten. Als gedrag onverwacht is. (3) situationele correctie: er wordt nagegaan of er ook externe factoren in het spel waren. STI’s leiden minimaal tot een associatie tussen de afgeleide eigenschap en de actor. ga je die beschrijving toch onbewust associëren met de actor. Dit treedt dus als laatste in het proces op. 22 . omdat ze heel veel tijd en inspanning kosten. Dit wordt spontaneous trait transference genoemd. De fasen in deze theorieën zijn: (1) identificatie van het gedrag: gedrag wordt bijvoorbeeld geïdentificeerd als onbeleefd. Als gedrag bij iemand onmiddellijk een persoonlijkheidsconstruct activeert (zoals eerlijkheid of behulpzaamheid). Samenhangend hiermee zijn meerfase theorieën ontwikkeld. Associaties tussen STI en persoon De stap van (1) naar (2) wordt niet altijd gemaakt.com . Het toeschrijven van eigenschappen vindt dus ook meestal plaats zonder het maken van causale analyses. (1) en (2) treden vrijwel direct en automatisch op (alleen bij gedrag dat verwacht wordt). en alleen het resultaat is zichtbaar. In het laatste geval stellen ze vast wat dat dan is. Meerfasetheorieën over attributie Van de vorige theorieën was het idee dat mensen zich eerst afvragen of iemands gedrag wordt veroorzaakt door ‘iets in de situatie’ of ‘iets in de persoon zelf’. Er wordt geconcludeerd dat de actor onbeleefd is. Deze automatische processen hebben een hele sterke invloed op de waarneming. maken we wel een causale analyse. Onderzoek naar STI’s geeft aan dat mensen vaak eigenschappen aan andere mensen toeschrijven zonder waaromvragen te stellen. Gevolgtrekkingen over eigenschappen zijn het resultaat van een causale attributie.Stuvia. Dit gebeurt vaak quick and dirty.

(1) We moeten weten in welke situatie de persoon zich bevindt. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Deze vertekening kan echter ook optreden bij het voorspellen van toekomstig gedrag. (2) Ook moeten we accurate verwachtingen hebben over hoe de meeste mensen zich gedragen in die situatie. In deze vier fases zou er iets mis kunnen gaan. terwijl in andere culturen wordt gedacht dat gedrag wordt beïnvloed door de situatie. De culturele verschillen hangen mogelijk samen met het feit dat in westerse culturen gedrag veel meer wordt gezien als gedreven door individuele drijfveren die van binnenuit het gedrag bepalen. Ook hebben we gezien dat afgeleide eigenschappen soms met de verkeerde persoon geassocieerd raken.Stuvia.Kinderen verklaren gedrag veel minder in dispositionele termen en meer in gedragstermen. maar dat is erg riskant omdat (1) mensen op hun eigen cognities reageren in de situatie (we moeten dus weten hoe de actor de situatie waarneemt). Hierbij kan een paradoxaal verschijnsel optreden: we zien hebben gemaakt. Deze fout treedt zo vaak op. Hierbij proberen we ons vaak voor te stellen hoe wij onszelf zouden gedragen in de situatie.Ook blijkt dat leden van niet-westerse culturen. De situatie wordt dan niet leidt tot een extreme gevolgtrekking. Factoren die de correspondentie-vertekening reduceren De vertekening is heel sterk. omdat er nogal wat voor nodig is om een attributie te maken die recht doet aan de invloed van de situatie. wat er precies aan de hand is. gecorrigeerd. De correspondentie-vertekening (of fundamentele attributiefout) Hierbij worden externe invloeden op het gedrag onderschat. .com .Correspondentie-vertekeningen treden in alle culturen op. wat (4) Tenslotte moeten we onze interpretatie van het gedrag vergelijken met wat de meeste mensen volgens ons zouden doen in die situatie.7 Vertekeningen in attributies Hedonische relevantie (dispositionele factoren worden overschat wanneer het gedrag van een actor de waarnemer zelf beïnvloedt) en het verkeerd inschatten van de oorzaak van eigen gedrag zijn al eerder besproken. (2) mensen van elkaar verschillen waardoor niet iedereen hetzelfde reageert en (3) we vaak niet eens goed weten wat wij zelf zouden doen in een situatie totdat we die echt mee (3) Het gedrag van de persoon die in deze situatie zit moeten we op een bepaalde manier identificeren. wat we verwachten te zien. maar worden in nietwesterse culturen sterk gereduceerd als situationele invloeden onder de aandacht worden gebracht. het gedrag van anderen minder vaak dispositioneel en meer situationeel verklaren. Als we nu inderdaad kunnen concluderen dat de situatie invloed had op het gedrag. Daardoor treedt een inflatie op in onze identificatie van het gedrag. moeten we onze identificatie van het gedrag corrigeren voor de invloed van de situatie. waardoor de vertekening optreedt. Dit gebeurt echter niet altijd. omdat we het vaak te druk hebben. maar niet universeel. bij causale attributies. Pas aan het eind van de jeugd neemt dit toe. . Maar ook binnen de westerse cultuur zijn er omstandigheden waarin de correspondentie-vertekening niet of in mindere mate optreedt: 23 .

Het actor-observer-verschil is het verschil tussen de attributies van het eigen gedrag en dat van anderen. Dit laat ook zien dat we normaal gesproken gevolgtrekkingen maken over personen. omdat de meeste factoren die hierbij van belang zijn.als de persoon ervan wordt verdacht verborgen bedoelingen (ulterior motives) te hebben. zodat een situationele correctie veel waarschijnlijker wordt. niet van toepassing zijn bij de interpretatie van ons eigen gedrag (we zijn bijvoorbeeld altijd goed op de hoogte van de situatie). dan maken we daar exact dezelfde fout! Dan moeten we naderhand corrigeren voor de persoon i. Dan wordt het automatisme doorbroken en gaat men een causale analyse plegen. We raken dan in een toestand van verdenking (suspicion): we verdenken de persoon ervan dat hij een verborgen motief heeft. Twee factoren: (1) mensen zien zichzelf als causale agenten.de onverwachtheid van het gedrag zet mensen ook aan het denken. Het actor-observer-verschil De correspondentie-vertekening is veel sterker als het om gedrag van anderen gaat dan van onszelf. Als we er uiteindelijk niet uit komen. personen die dingen tot stand brengen/veroorzaken. . Het eigen gedrag wordt vaker aan de situatie of andere externe factoren toegeschreven dan het gedrag van anderen. Correspondentie-vertekening bij zelfwaarneming De vertekening kan in bepaalde gevallen ook plaatsvinden bij attributies van ons eigen gedrag.p.Mensen die in een slechte bui zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat het verschil verdwijnt als men het eigen gedrag waarneemt door de ogen van de observator. waardoor de correspondentievertekening vermindert.Stuvia. Vooral als mensen al vaker contact met elkaar hebben gehad.com . voorkeuren of emoties toe aan onszelf. zijn ze geneigd hun eigen gedrag te zien als een reactie op de ander. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . zijn we zeer gematigd in ons oordeel.v. Daardoor gaan we alle beschikbare informatie goed overdenken en gaan we dus veel zorgvuldiger te werk dan bij de gebruikelijke spontane gevolgtrekkingen. want een slechte bui brengt met zich mee dat men grondiger informatie gaat verwerken. We verklaren het gedrag van anderen zelfs dispositioneel als wij zelf de oorzaak zijn van dat gedrag. Dan overschatten we de invloed van de situatie. zullen de invloed van externe factoren op gedrag meer in overweging nemen. De belangrijkste oorzaak van het actor-observer-verschil zit in het besef van de situatie. Zijn we namelijk gericht op de situatie. Daarbij schrijven we bepaalde attitudes.wanneer we proberen ons een beeld te vormen van de situatie en niet van de persoon. Door middel van empathie bereiken we 24 . We onderschatten de invloed van de oorzaak ‘toeval’ op onze keuzen en beslissingen. (2) mensen hebben vaak een gebrekkig inzicht in hoe hun gedrag door situationele krachten wordt beïnvloed. terwijl het gedrag van de ander wordt gezien als resultaat van diens persoonlijkheid. zonder daarbij de invloed van de situatie te betrekken. de situatie. .

doordat dit de behoefte verhoogt om steun te zoeken voor datgene waarin men zelf gelooft. Hier dient dit effect dus als dissonantie-reductiestrategie. Het idee van de verschillende perspectieven is enerzijds perceptueel (als actor zie je nu eenmaal andere dingen dan als observator) en anderzijds informationeel (actoren kennen hun eigen bedoelingen en weten welke factoren van invloed zijn geweest op deze bedoelingen). (3) onze eigen opvattingen en gedragingen zien we als normaal.com . Want hoe zekerder je ergens van bent. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de behoefte erbij te horen genoeg bevredigd is en men het gevoel krijgt dat men teveel opgaat in de groep en de eigen individualiteit verliest. Bij overspel bijvoorbeeld zal de persoon die het overspel pleegt eerder de partner verdenken van vergelijkbaar gedrag. namelijk bij negatief beoordeelde gedragingen. Zo kunnen mensen zich in positieve zin onderscheiden van anderen. Als ik ‘ja’ zeg. omdat dit onze zelfwaardering beschermt. (5) Het effect heeft nog een andere motivationele functie. maar ook op die van kennissen. Dit effect wordt door een aantal factoren veroorzaakt: (1) onze eigen opvattingen en gedragingen zijn voor ons meer toegankelijk en beter bekend dan die van anderen. Het komt vooral voor bij capaciteiten waarin men zichzelf uitzonderlijk goed acht. Het false-uniqueness effect: hierbij onderschat men het aantal mensen dat de eigen gedragingen en meningen deelt.Stuvia. Omgekeerd kan het effect ook worden versterkt door een bedreiging van de eigen overtuigingen. We houden er dan geen rekening mee dat we voornamelijk contact hebben met anderen die op ons lijken en die zich dus op dezelfde manier gedragen. Het false-consensus-effect Volgens Kelley’s attributietheorie zouden we informatie over consistentie. Het gedrag van anderen heeft vaak minder invloed op attributies dan de theorie voorspelt. des te meer zal je aannemen dat iedereen er zo over denkt. distinctiviteit en consensus moeten gebruiken om de oorzaak van bepaald gedrag te bepalen. Dit is het false-consensus-effect: de veronderstelling dat andere mensen onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier reageren als de waarnemer zelf. Het false-consensus-effect: men ziet zichzelf als iemand die ‘erbij hoort’: men wijkt immers niet af van anderen in de groep. (2) vaak gaan we niet alleen op onze eigen ervaring af. 25 . dan dat ik ‘nee’ zeg. want daarmee lijkt het bedrog meer gelegitimeerd. Waarschijnlijk hanteren we onszelf als norm in plaats van anderen bij de beoordeling van een ander persoon. Het blijkt dat we het consensus-criterium weinig gebruiken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal juist het omgekeerde. (4) zekerheid over de eigen mening versterkt het effect. ga ik ervan uit dat er meer mensen ‘ja’ zeggen. goed en gepast.

(3) Men heeft in veel gevallen simpelweg geen informatie over de bijdrage van de ander. De egocentrische vertekening Dit houdt in dat menen hun eigen bijdrage of hun eigen verantwoordelijkheid bij een gezamenlijke activiteit of collectieve besluitvorming overschatten. Dit is precies hetzelfde als het actor-observer-verschil. Het kan hierbij gaan om zowel positieve als negatieve bijdragen. Zelf-dienende attributies Men is zich bij het eigen gedrag beter bewust van de omgeving. Dit kan zowel chronisch als tijdelijk zijn. Attributies van het eigen gedrag zijn dus haast nooit belangeloos. Ook dit is een automatisch proces. maar daarnaast is het ook zo dat psychologisch gezonde mensen een positief beeld van zichzelf hebben en dat graag zo willen houden. (2) Men zal mede door de verhoogde aandacht een betere herinnering hebben aan de eigen bijdrage. De zelf-attributies gebeuren op twee manieren: (1) Self-defense: mensen zoeken de oorzaak van negatieve gebeurtenissen niet bij zichzelf. treden zowel (1) als (2) niet op. Verschillende verklaringen: (1) het is makkelijker om de eigen bijdrage waar te nemen dan die van iemand anders. Dit zorgt ervoor dat we de oorzaak van gedrag bij de stimulus zoeken (die trekt immers de aandacht). Depressieve attributiestijl: het systematisch toeschrijven van mislukkingen aan jezelf. (4) De mate waarin de stimulus afwijkt van de verwachting. (2) Self-enhancement: mensen zoeken de oorzaak van positieve uitkomsten juist wel bij zichzelf. Dit is de self-serving bias. vriendelijk en ‘goed’ zijn. doordat men er meer aandacht aan besteedt. die sterker is bij mannen dan bij vrouwen. (2) De mate waarin de stimulus zich onderscheidt van de context: bijvoorbeeld één vrouw in een groep mannen.com . Een stimulus kan om vier redenen saillant zijn: (1) De levendigheid van de stimulus: bijvoorbeeld veel bewegen of hard praten. (3) Wat voor de waarnemer belangrijk is: wat van belang is voor de waarnemer valt op. Er is namelijk geen controle over en geen bewuste intentie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Overschatting door saillantie Mensen zoeken de oorzaak van gebeurtenissen vooral bij de meest saillante stimuli. Een persoon wijkt af als hij zich (a) anders gedraagt dan hij normaal gesproken doet. Defensieve attributies en uitkomst-vertekeningen Een defensieve attributie houdt in dat mensen meer verantwoordelijkheid 26 . Als de actor met een persoon werkt waarmee hij een band voelt.Stuvia. (b) iets doet wat niet bij zijn rol past of (c) als zijn gedrag afwijkt van de algemene verwachting dat de meeste mensen aardig. Stimuli die saillant zijn trekken de aandacht.

waarin de relatie tussen iemands gedrag en de onderliggende eigenschap wordt overschat). Deze vertekening treedt soms ook op bij positieve gebeurtenissen.Stuvia. omdat men zich hiermee beschermt tegen een moeilijk verdraagbare gedachte: de gedachte dat onaangename gebeurtenissen die ernstige gevolgen hebben toevallig totstandkomen en dat het dus ook jou kan overkomen zonder dat je daar controle over hebt. 27 . terwijl we zelf vooraf niet wisten dat het kon gebeuren. Bij uitkomst-vertekening onderschat men de invloed van externe en toevallige factoren op de uitkomst. Hierbij zeggen we achteraf dat de actor de gebeurtenis wel had kunnen zien aankomen. Bij correspondentie-vertekening onderschat men de invloed van externe en toevallige factoren op het gedrag. Men neemt aan dat negatieve uitkomsten worden verkregen door negatief gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal toeschrijven aan een ander naarmate het gedrag van die ander tot ernstiger gevolgen leidt. Dit noemen we uitkomstvertekeningen: de neiging om de correspondentie tussen uitkomsten van het gedrag en kenmerken van de actor te overschatten (merk op: anders dan correspondentievertekening.com . Deze vertekening verklaart ook voor een deel onrealistisch optimisme: mensen denken dat onaangename gebeurtenissen eerder een ander zullen overkomen dan henzelf. en men denkt zelf dat gedrag te kunnen vermijden. Door de schuld overduidelijk bij de persoon te leggen. Bijvoorbeeld het verschil in straf wanneer iemand onder invloed een kind aanrijdt of onder invloed van de weg raakt. Dit wordt defensief genoemd. Mensen lijken anderen vaak te beoordelen op de uitkomst van hun daden en niet op de daden zelf. kunnen we de situatie voor onszelf als vermijdbaar beschouwen.

zoals ruimte en tijd. Als je daaraan denkt. We brengen een orde aan in onze waarnemingen. maar is toch functioneel. ontstaat er een cognitieve kaart. Het zijn hypothetische constructen: ze zijn niet objectief aanwijsbaar. Schema’s zijn er niet alleen voor plaatsen en objecten. Bijvoorbeeld het universiteitsgebouw. terwijl de huidige schema juist worden opgebouwd door ervaringen met een stimulus (a posteriori). Sinds de jaren ’60 en ’70 kwamen de schema’s steeds meer in beeld. Ieder schema is in feite een cognitieve kaart.2 Wat zijn schema’s? Een schema is een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een categorie van stimuli. Schema’s beïnvloeden je gedrag en mening.1 Inleiding Onze waarneming wordt beïnvloed door schema’s. zijn vaak ook niet belangrijk. tijd en causaliteit zijn hele rudimentaire schema’s. waarin de associaties tussen de elementen in het geheugen werden gezien als aangeleerd. Dingen die minder duidelijk zijn. 28 . 4. maar we veronderstellen dat ze bestaan.com . Dat zorgt voor een voortdurende wisselwerking tussen omgeving en waarnemer. Alles wat we waarnemen. omdat we zonder die constructen veel verschijnselen niet kunnen verklaren. Deze komt haast nooit exact overeen met de werkelijkheid. maar de schema’s hoeven niet altijd juist en accuraat te zijn. Dit mentale overzicht is in de loop der tijd ontstaan door ervaringen met de ‘stimulus’ (het gebouw). is dat de schema’s van Kant al bestaan voor de zintuiglijke waarneming (a priori). Het zijn elementaire cognitieve elementen. Eerst was er het behaviorisme. Hierdoor wordt kennis vermeerderd of gecorrigeerd. Ook causaliteit is een ordeningsprincipe: we gaan ervan uit dat alles een oorzaak heeft en dat oorzaken in de tijd voorafgaan aan hun effecten en niet omgekeerd. maar ook voor procedures. Wat was er nu eerst? De nieuwe informatie of de schema’s? Kant zegt dat het menselijk brein (het kenvermogen) uitgerust is met enkele ordeningsprincipes die al aanwezig zijn voordat er iets wordt waargenomen. waarin we weten waar alles is gelokaliseerd. die wordt gebruikt bij het verwerken van informatie over die stimulus of over andere stimuli uit die categorie. Ruimte.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 4: Schema’s Pagina 143 t/m 194 4. terwijl het ding an si ch geen orde kent.Stuvia. plaatsen we in ruimte en tijd. te ordenen. Het verschil tussen deze schema’s en de schema die we tegenwoordig bestuderen. We hebben een plattegrondje in ons hoofd. Ze worden gebruikt om informatie te selecteren. aan te vullen en op te slaan. De term schema verwijst naar alle kennis en verwachtingen die we gebruiken om betekenis te geven aan informatie die ze waarnemen.

hebben we al een schema over die persoon. Sommige stereotypen overschrijden de landsgrenzen (bijv. Het gaat vooral om kenmerken die centraal staan in ons zelfbeeld: zelf-schematische kenmerken. (4) Zelf-schema: dit gebruiken we om informatie over onszelf te verwerken. (b) instance-based: gebaseerd op ervaringen met concrete voorbeelden of exemplaren. wordt het schema deels beïnvloed door stereotypen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als je een verhaal leest met veel gebeurtenissen. Er zijn vijf soorten schema’s die in de sociale cognitie van groot belang zijn: (1) Scripts: schema’s over gebeurtenissen. Rol-schema’s zijn stereotypen die aan bepaalde maatschappelijke rollen zijn gekoppeld en hebben vaak een sterk normatief element. (2) Stereotypen: ontstaan doordat mensen onderscheid maken (letterlijk: discrimineren) tussen sociale categorieën en zich een beeld vormen van hoe de meeste leden van zo’n categorie zijn (vaak heeft het een negatieve lading). gaan we ervan uit dat het gemiddelde. hoe minder we gebruik maken van stereotypen. prototypische lid van die groep over dit kenmerk beschikt. We spreken van een schema als onze kennis over een persoon meer omvat dan alleen stereotypegerelateerde kenmerken en een globaal evaluatief oordeel. is dat lastig te onthouden.Stuvia. Scripts worden dus gebruikt om de inhoud van een verhaal te begrijpen. Wanneer een kenmerk met een groep wordt geassocieerd. Zo ontstaan vooroordelen. maar toch hebben we een bepaald beeld van ze. Stereotypen zijn simplificaties. sekse-stereotypen). of de massamedia. Een misverstand over het type script dat we moeten gebruiken om een verhaal te begrijpen. Een stereotype is echter niets meer dan een schema over een sociale groep. en kunnen daarom leiden tot verkeerde conclusies. Het is in principe hetzelfde als dat we informatie over anderen verwerken. Ook als we iemand oppervlakkig kennen. 29 . (3) Individu-schema’s: impressies. verschilt per persoon. Welk thema dat is. Dankzij scripts weten we bijvoorbeeld wat we naar bepaalde gelegenheden aan moeten trekken. We kennen de meeste personen van een groep niet. Hoe zelf-schematisch mensen zijn over een bepaald kenmerk. vormen we ons een indruk (impressie) van die ene persoon. Daarnaast bevat het stereotype variatie van het kenmerk. is van invloed op details in je herinnering van het verhaal. Deze stereotypen vorm je zelf en kennen de meeste variabiliteit. Het zijn allerlei kenmerken. Stereotypen worden overgedragen via familie en vrienden. Als we nog niet genoeg kennis van iemand hebben. Twee soorten: (a) abstraction-based: gebaseerd op een geabstraheerde tegel over hoe de leden van een groep zijn). Hoe beter we iemand kennen. Als we iemand beter leren kennen. Stereotypen zijn vooral negatief als ze over groepen gaan waar we zelf niet toe behoren. tenzij je er een thema omheen bedenkt. negatief of gemengd. Ze hebben sterke effecten op de waarneming doordat ze worden gebruikt om allerlei ‘gaten’ in de beschikbare informatie op te vullen. Bijvoorbeeld dat we bij ‘Er was eens…’ een happy end verwachten. evenals een inzicht in de onderlinge relaties tussen die kenmerken. en de inhoud van dat schema is positief. leidt al snel tot grote verwarring. maar ze leveren ook bepaalde verwachtingen en normen over de manier waarop een verhaal wordt verteld.com .

Hiernaast hebben we ook behavior-trait-schema’s: kennis over het gedrag dat bij bepaalde eigenschappen hoort. Het zelf-schema bevat ook verschillende toekomstige zelven. Hoe minder toekomstige zelfbeelden. De eigenschappen worden nooit allemaal in exact dezelfde mate geactiveerd door een gedraging.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Deze schema’s gebruiken we niet alleen voor kennis over eigenschappen. Sommige persoonlijkheidseigenschappen zijn in ons geheugen sterk geassocieerd met bepaald gedrag. een schema over welke persoonlijkheidseigenschappen wel en niet met elkaar samengaan. Androgynie kan gezien worden als een manifestatie van meerdere zelven. werk). komen in ons bewustzijn. Onze impliciete persoonlijkheidstheorie bevat kennis over de associaties tussen eigenschappen onderling. Vooral minderheidsgroepen zijn hierin belangrijk. impressies en het zelf-schema bevatten informatie over associaties tussen personen en eigenschappen. Eigenlijk bestaat het zelf-schema dus uit meerdere zelven (meervoudige zelf). Androgynie is in feite dus niets anders dan een specifieke variant van het meervoudige zelf. Dit ligt aan de mate van associatie tussen de eigenschap en het gedrag. (6) Chronische toegankelijke constructen: een speciale categorie van schema’s over persoonlijkheidseigenschappen: eigenschappen die voor een persoon centraal staan in zijn denken over anderen en over zichzelf. raken een groot deel van hun zelfwaardering kwijt op het moment dat die rol vervalt (bijv. ontslag). meningen en de verschillende rollen die we vervullen. Dan bepaalt de mate waarin die verschillende eigenschappen in het geheugen in een staat van activatie verkeren. welke eigenschap we op het gedrag plakken. en die daardoor toegankelijk zijn in het geheugen. maar ook over gedragingen en interesses. Ook bevat het informatie over de sociale groepen waartoe we behoren.Stuvia. Het idee van de correspondente gevolgtrekkingen is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen dit vermogen hebben. Maar vaak kan een gedraging op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Deze mensen kunnen zich volgens Bem gewoon heel makkelijk aanpassen aan situaties.com . (5) Schema’s over persoonlijkheidseigenschappen. Recentheid kan geprimed worden door een willekeurige onafhankelijke gebeurtenis vlak voor deze gebeurtenis. Mensen die hun hele zelfbeeld ophangen aan één rol (bijv. Hiermee kunnen we dus uit één eigenschap meerdere eigenschappen afleiden. maar alleen de eigenschappen waarvan het activatieniveau al eerder was verhoogd en nu wordt overschreden. Op basis van een eigenschap kunnen we het gedrag van een persoon voorspellen. hoe kwetsbaarder men is. Bij een gedraging kunnen vaak veel verschillende eigenschappen worden geplakt. Stereotypen. Omgekeerd kunnen we hiermee ook eigenschappen uit gedrag afleiden. wordt bepaald door recency (recent geactiveerd) of frequency (al vaker geactiveerd). doordat onze behavior-trait-schema’s een sterke associatie tussen eigenschap en gedrag bevatten. De verschillende zelven worden in verschillende sociale situaties en rollen opgeroepen. Deze beïnvloeden onze doelstellingen en ons gedrag in het heden. Welke eigenschappen van tevoren al waren verhoogd. 30 .

maar ook de ervaringen die je in de loop van je even opdoet met mensen die belangrijk voor je zijn. Sommigen zijn gekoppeld aan bepaalde episoden in je leven. Deze zorgt ook enigszins voor ordening in het schema. en kunnen wegzakken door een verandering in je sociale leven. Welke eigenschappen chronisch toegankelijk zijn. Schema’s over personen bevatten soms verschillende 31 . als eerste in het bewustzijn zodra men iets waarneemt dat met zo’n eigenschap te maken heeft. Er is dus een relatie tussen verschillende schema’s en binnen een bepaald schema zijn er relaties tussen de verschillende elementen van dat schema. (2) de kennis die in schema’s is vervat. ruimtelijk en sequentieel (in de tijd geordend). Bij schema’s over personen en eigenschappen is de ordening op basis van gelijkenis/covariantie-relaties. Ook heuristieken (vuistregels die mensen gebruiken om tot een oordeel te komen) zijn hierin niet opgenomen. Omdat de schema’s een inhoudsdomein hebben. maar kunnen ook gedrag betreffen of stereotypen. Die verzameling kan heel groot of klein zijn. dankzij hun verhoogde activatieniveau. Die regels hebben geen betrekking op een speciaal domein. met daar omheen de specifieke exemplaren die reiken tot aan de fuzzy boundary (vage grens) van het schema. In de loop der tijd gaat deze toegankelijkheid zich versterken. worden in dit geval de causale schema’s van Kelley niet meegenomen. deels niet in het schema. Als een stereotype chronisch toegankelijk is. Kennis van de wereld moet echter aan drie voorwaarden voldoen om van een schema te kunnen spreken. met daarbij een prototypisch exemplaar: een geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle kenmerken heeft die bij een bepaald schema horen (vooral van belang bij stereotypen). 4.com . Chronisch toegankelijke constructen zijn niet beperkt tot persoonlijkheidseigenschappen.Stuvia. Schema’s bevatten naast kennis over de kenmerken van een stimuli ook exemplaren (specifieke voorbeelden van dat domein). Exemplaren die op deze grens liggen passen deels wel. is onder meer afhankelijk van de (sub-)cultuur waarin met leeft. Bij schema’s over gebeurtenissen zijn de relaties tussen de verschillende scriptelementen logisch. is op een of andere manier georganiseerd in het geheugen. Dit is een automatisch proces.3 Kenmerken van schema’s Onder schema’s vallen dus veel verschillende typen kennis. Dit prototypisch exemplaar staat in het midden van het schema. Een schema is: (1) een verzameling kennis over een stimulus of een categorie van stimuli – dat wil zeggen dat schema’s een inhoudsdomein hebben. Daarnaast zijn er grote individuele verschillen. zal de persoon mensen snel naar dit stereotype indelen. Het is dus onduidelijk waar een schema begint en waar deze ophoudt. omdat het hierbij gaat om regels of principes waarmee waarnemers de oorzaak van een gebeurtenis bepalen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Chronisch toegankelijke eigenschappen komen dus. Het zelf-schema heeft hier invloed op. Het is niet zo dat toegankelijke constructen voor de rest van je leven vastliggen als ze eenmaal zijn gevormd.

waarbij de waarneming wordt gestuurd door waarneembare informatie (waarneming beïnvloedt schema). of theory-driven. Zo kan ook een stereotype uit min of meer onafhankelijke clusters bestaan. Dan zijn de verschillende kenmerken georganiseerd rond bepaalde situaties of thema’s. Dit hangt samen met perceptual readiness: mensen zijn meer ontvankelijk voor wat ze verwachten te zien. beoordeling en uiteindelijk gedrag beïnvloeden. Iemand kan bijvoorbeeld heel goed twee kenmerken tegelijk vertonen. 4. moeten we het via de effecten ervan aan kunnen tonen. een ‘zoeklicht’. ruimtelijke en logische relaties. maar die alle cognitieve zeilen bijzet en veel aandacht schenkt aan alle beschikbare informatie op het moment dat er veel van afhangt.v. ze kunnen de waargenomen betekenis van die informatie beïnvloeden. wordt de mens (rond de jaren ‘70) gezien als cognitief vrek (cognitive miser): iemand die zuinig omgaat met zijn cognitieve middelen en daardoor doet wat het makkelijkst is: zich laten leiden door schema’s. Door schema’s nemen we onze omgeving selectief waar. Deze zijn echter niet altijd makkelijk te onderscheiden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal clusters van eigenschappen. De organisatie van een schema is deels afhankelijk van de complexiteit van het schema. en data-driven verwerking.4 Wat doen schema’s? Er zijn verschillende fasen in het proces van informatieverwerking: (1) aandacht. Zo kunnen veel schema’s subcategorieën zijn van één alomvattend schema. Een schema/theorie belicht alleen die informatie die relevant is voor het schema. Door de nadruk op schema-gestuurde verwerking. Schema’s zijn bijvoorbeeld hiërarchisch georganiseerd. die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Deze zijn op verschillende momenten waarneembaar: schema’s kunnen de aandacht sturen zodat bepaalde informatie wordt geselecteerd. In de jaren ’80 verandert dit beeld in een gemotiveerde strateeg (motivated tactician) of pragmaticus: iemand die terugvalt op schema’s als het niet zo heel belangrijk is. (3) deze kennis wordt gebruikt bij het verwerken van nieuwe informatie over de betreffende stimulus of over andere stimuli in die categorie. informatie waarbij de waarneming wordt gestuurd door de verwachting (schema beïnvloedt waarneming). maar ook meer compact dan andere schema’s: ze vergen minder mentale capaciteit van de waarnemer. De afwijking die we accepteren van gelijkenisrelaties is groter dan van sequentiële.Stuvia.com . Door de grondige organisatie ervan zijn ze niet alleen complex. en de herinnering. De effecten van scripts op de waarneming zijn daarom sterker en fundamenteler dan die van andere sociale schema’s. Tussen schema’s zijn er dus ook relaties. Expert-schema’s worden opgebouwd als iemand veel kennis vergaart over een bepaald inhoudsdomein. gaten opvullen in ontbrekende informatie. Omdat de schema’s zelf niet waarneembaar zijn. Een persoon kan namelijk in meerdere schema’s tegelijk vallen. hetgeen impliceert dat schema’s effecten hebben op informatieverwerking. Er is een verschil tussen schema-gestuurde. Het onopgemerkt voorbij laten gaan van schema- 32 .m. d. Van al deze processen zijn we ons niet bewust.

beschouwen tal van hun eigen gedragingen als een bevestiging van die eigenschap. zal het schema sekse eerder worden geactiveerd. Dit wijkt namelijk af van de verwachtingen. en hoe groter de kans dat het opvalt. de auto waarin de persoon rijdt. De context waarin je de persoon waarneemt activeert bepaalde schema’s/categorieën. Dit komt weer voort uit perceptual readiness: je ziet wat je verwacht te zien a. Schema-relevante informatie trekt meer aandacht dan irrelevante informatie. Daarnaast is er ook nog schema-irrelevante informatie. Zelf-schema’s kunnen interpretaties van het gedrag van anderen dus beïnvloeden via zelfschematische eigenschappen. Deze fit is sterk.) en hoe deze informatie wordt gecategoriseerd. 33 . als alle 4 de docenten dezelfde mening hebben en alle 4 de studenten ook dezelfde mening hebben. etc. Zo werken schema’s ook. bepalen onze schema’s waar we op letten (bijvoorbeeld sekse. en valt dus op.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal afwijkende informatie treedt vooral op bij sterk geautomatiseerde handelingen die we gedachteloos kunnen uitvoeren (zoals lezen). is alleen van invloed als het gedrag op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. krijgen de verschillende elementen een ordening die overeenkomt met de ordening binnen het schema. Hierbij wordt je student-docent categorisatie geactiveerd. Als een verzameling stimuli met behulp van een schema wordt waargenomen. Stel: een discussie tussen 4 docenten en 4 studenten over het onderwijs. Mensen die zelf-schematisch zijn voor een bepaalde eigenschap. Als je bijvoorbeeld een vrouwelijk persoon ziet tussen een groep mannen. Niet alleen schema’s over personen en eigenschappen. huidskleur. Er zijn twee soorten schema-relevante informatie: schema-consistente en schemainconsistente informatie. Als we een persoon voor het eerst zien. Hoe groter de afwijking. en binnen de categorie schema-relevante informatie trekt schema-inconsistente informatie vaak meer aandacht dan consistente informatie. Als een persoon eenmaal gestereotypeerd is. zorgt ervoor dat bepaalde kenmerk al verhoogd geactiveerd zijn.v.d. Bij een klein verzoek maakt het bijvoorbeeld niet uit wat de reden is. maar ook via eigenschappen die men in zichzelf ontkent of onderdrukt (omdat deze dan juist toegankelijker worden). (2) Encoderen. het stereotype. er wordt gedachteloos mee ingestemd zonder naar de reden te luisteren. De fit is zwak. Dit levert een betere herinnering op dan wanneer de losse elementen zonder organisatie onthouden moeten worden. beroep.h. Voor een deel is dit ook een priming-effect: dat wat we verwachten te zien.v.Stuvia. kan dit de verdere encodering beïnvloeden. Deze categorisatie is vooral bruikbaar als er een sterke fit is met de uitspraken van de verschillende personen. Dit hele verhaal over stereotypen en toegankelijke constructen. als 2 docenten en 2 studenten samen eenzelfde mening hebben t.o. Sommige categorisatie-dimensies (zoals sekse en etniciteit) zijn standaard meer prominent aanwezig dan andere schema’s. de andere 2 docenten en 2 studenten. Ook het zelf-schema kan hierbij van invloed zijn.com . hoe strijdiger met de verwachting. Hier is het verschil alleen dat we bepaalde dingen gewoon helemaal niet opmerken. maar ook scripts en zelf schema beïnvloeden de interpretaties van het gedrag van anderen.

maar ze leiden juist tot een onderbreking wanneer de informatie het schema tegenspreekt. Het invullen van de default-opties gebeurt tijdens het encoderen.com . zodat we onze aandacht op meer ingewikkelde informatie kunnen richten. Schema’s kunnen op een later tijdstip een invulling geven aan ontbrekende informatie. Als er dus ‘missing values’ zijn. en kon zich dus naderhand veel minder herinneren van het verhaal. Dus: schema’s bevorderen de snelheid van informatieverwerking – vergeleken met situaties waarin we geen schema hebben over een stimulus –. Schema’s beïnvloeden dus óf we attributies maken. Dit gebeurt dus van persoon naar categorie. Dit nemen we aan zolang we geen verdere informatie hebben.: een groep studenten die opvallend stil boodschappen doet). dan kunnen we deze zeer snel en automatisch verwerken. maar ze beïnvloeden ook wélke attributies we maken. Komt de informatie wel overeen. Dit kost vaak enkele milliseconden. omdat de schema’s losser zijn georganiseerd. In een experiment kregen twee groepen een verhaal te horen.m. We hoeven alleen te elaboreren als de informatie die we waarnemen niet met onze schema’s overeenkomt.Stuvia. We proberen namelijk altijd nog een dusdanige oorzaak te vinden die ervoor zorgt dat we ons schema nog wel in stand kunnen houden. bestaande kennis. leveren schema’s de ‘default’-waarden waarmee de ontbrekende waarden kunnen worden ingevuld. Als uit verdere informatie blijkt dat de relatie tussen twee eigenschappen niet klopt. Meestal gaat het dan ook om kenmerken die op dat moment niet zo belangrijk zijn. Daarnaast doen stereotypen dit ook: zodra we weten tot welke groep iemand behoort. zonder verdere gevolgen. Het effect van scripts op ontbrekende gaten is groter dan dat van schema’s over personen. zoals het maken van attributies (vb. d.v. diskwalificeren we dat 34 . worden er causale attributies opgeroepen (waarom gebeurde dat?).: mogelijk verband tussen de aanschaf van fruit en een ontgroening). maar op basis van de impliciete persoonlijkheidstheorie ook van eigenschap naar eigenschap (hij is onafhankelijk. verwijderen we dit gewoon uit ons systeem. Schema-inconsistente informatie doorbreekt dus het automatisme van encoderen en zorgt ervoor dat we overschakelen naar een meer gecontroleerde manier van denken die meer cognitieve capaciteit vergt (vb. Schema’s maken de informatieverwerking dus makkelijk. Op het moment dat bepaalde informatie een geactiveerd schema tegenspreekt. Dit bepaalt bijvoorbeeld ook of we inconsistent gedrag van een persoon bij de persoon zelf zoeken of als oorzaak van de omgeving.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Scripts zijn vooral de schema’s die de gaten in informatie opvullen. Elaboratie kan op veel manieren plaatsen.: bedenken dat een van de moeders misschien de hand heeft gehad in de selectie van boodschappen) en het leggen van verbanden tussen de verschillende dingen die men weet over een stimulus (vb. kunnen we allerlei kenmerken van die persoon invullen. De ene groep kreeg van te voren te horen welk stereotype bij de stimuluspersoon hoorde en kon die informatie dus veel sneller verwerken waardoor er tijd overbleef om alle andere details van het verhaal te onthouden. Uitzonderingen: (a) als een schema over een individu wordt tegengesproken. De andere groep had geen informatie vooraf gehad. (3) Elaboratie. dus waarschijnlijk ook eerlijk en zelfverzekerd).

geassocieerd met de kern én met andere schemarelevante (zowel inconsistente als consistente) informatie. hoe beter de informatie kan worden teruggevonden. .over de informatie heeft geëlaboreerd. en hoeven we dus niet ons hele schema te verwijderen. Inconsistente informatie raakt. Informatie wordt beter onthouden als men: . In een schema over een persoon. Dit geldt echter weer niet voor mensen die een chronisch toegankelijk construct hebben over de eigenschap waarop de inconsistentie betrekking heeft (zowel consistente als inconsistente informatie wordt snel verwerkt) of mensen die een expert-schema hebben over de betreffende stimulus (dit schema is zo rijk en gedifferentieerd dat er veel verschillende soorten informatie in passen). dan zul je proberen het inconsistente gedrag in verband te brengen met andere dingen die je weet over de persoon. Er wordt dan vooral gekeken naar schema-consistente informatie i.de waarnemer moet in staat zijn na te denken over de inconsistentie. Door deze twee soorten schema’s kan dus altijd inconsistente informatie worden verwerkt. of als de informatie relevant is voor het zelf: het self-reference effect. . Zo ontstaat een subschema. Als een persoon afwijkt van het schema over die persoon.er tijdens de waarneming veel aandacht aan heeft besteed.Stuvia.Bolstering verzwakt het superior-recall effect juist. inconsistente. Ook het zelf-schema kan de herinnering bevorderen. Er is namelijk variabiliteit in stereotypen. trekt het wel de aandacht. (4) Herinnering. als informatie daarmee in verband wordt gebracht.p. maken we óf een externe attributie. óf we vinden het stereotype-afwijkende gedrag juist heel informatief over de persoon. wanneer we gebruik hebben gemaakt van een schema. ongeacht tijd/aandacht.de aard van het schema waarmee de informatie inconsistent is: gaat het schema over één individu (impressie) of over een groep (stereotype). waardoor je herinnering beter wordt. De inconsistente informatie wordt in dit geval niet beter onthouden.de informatie dusdanig heeft geëncodeerd dat deze is verankerd in reeds bestaande schema’s. Het superior-recall effect is dus zwakker bij stereotypen dan bij impressies. Hierbij wordt achteraf op een dusdanige manier over iemand nagedacht dat het bestaande schema wordt versterkt. Als dit niet zo is. bestaat de kern uit de belangrijkste kenmerken. Daaromheen wordt consistente informatie gekoppeld. .com . Over het algemeen kunnen we informatie dus ook beter onthouden. 35 . . De waarnemer moet er ook toe gemotiveerd zijn om na te denken over de inconsistentie. (b) Als het gedrag van een persoon afwijkt van een stereotype.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal schema en maken we een ‘persoon x situatie’-attributie. maar wordt het niet als probleem gezien. wordt vooral schema-consistente informatie onthouden. doordat het elaboratie oproept. Hoe meer associatieve paden. omdat het ‘out-of-role’ is. is afhankelijk van een aantal factoren: . Als informatie inconsistent is met een stereotype. Hij/zij moet tijd en aandacht hebben om te kunnen elaboreren.v. zodat associatieve verbindingen in het geheugen zijn ontstaan. Het superior-recall effect is dat inconsistente informatie beter wordt onthouden.

We herinneren ons dat. maar worden dat nu wel. zodat ze beter bij dat script passen. Als in een herinneringstaak ná een beschrijving een stereotype wordt geactiveerd (die wordt verteld door de onderzoeksleider). hoe zwakker het superior-recall effect. Soms herinneren we ons zelfs dingen die helemaal niet gebeurd zijn. doordat iemand anders erover heeft verteld. Dit komt niet alleen door de 36 . gebeurt vooral bij herinneringstaken die diep ingaan op een voorafgaande situatie. Dit zou kunnen komen doordat zij meer aan bolstering doen. waarbij een schema wordt geactiveerd. Als hiervoor wordt gecorrigeerd. Het kan ook gebeuren dat de volgorde van gebeurtenissen in de herinnering verandert. De twee situaties waren oorspronkelijk niet aan elkaar gerelateerd. Je zou je dan daarna kunnen herinneren dat je eerst het verkeersongeluk zag. Ook dit is in rechtszaken weer van groot belang. Als er slechts om bijvoorbeeld een mening over die situatie wordt gevraagd. Ook certainty orientation: de behoefte zekerheid te hebben over dingen. Bijvoorbeeld need for cognition: de behoefte en de neiging na te denken over wat men waarneemt. Schema’s kunnen ook achteraf gaten in informatie opvullen. en er niet goed tegen kunnen als dingen onduidelijk zijn. Je ziet bijvoorbeeld eerst een ambulance en daarna een verkeersongeluk. Ze vullen niet alleen gaten op. Hoe sterker deze behoefte. Dat is soms onterecht. omdat deze informatie overeenkomt met het bijbehorende schema.Stuvia. is er geen verschil meer met vrije herinneringstaken. en daarna de ambulance. zul je je na een tijdje vaak alleen nog de informatie uit het verhaal herinneren die overeenkwam met dat stereotype. Inconsistente beschrijvingen worden minder vaak herkend. De effecten van schema’s op een herinneringstaak weerspiegelen een retrievalmechanisme en niet een encoding-mechanisme: ze zeggen weinig over de manier waarop de informatie in eerste instantie is verwerkt. Script-gestuurde aanvullingen (bij gebeurtenissen) worden zowel tijdens de encodering als tijdens de retrieval gemaakt. Hoe sterker deze behoefte. om tot afgeronde conclusies te komen. Dit gebeurt vaak als je je iets moet herinneren (herinneringstaak). omdat ze niet in het schema passen.com . blijkt door schema-gestuurd gokken te komen. terwijl je normaal gesproken altijd met iemand anders gaat). Dat schema’s achteraf gaten opvullen. Dat we in gecuede herinneringstaken meer consistente informatie herinneren. In alle andere gevallen wordt inconsistente informatie beter herinnerd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alléén bij bolstering is er sprake van een betere herinnering van consistente informatie. maar zorgen er ook voor dat elementen uit een gebeurtenis worden geherorganiseerd in overeenstemming met het script (bijvoorbeeld eenmalig met een vriend naar de bioscoop. Dit kan van groot belang zijn in bijv. treedt dit effect niet op. hoe beter de herinnering aan inconsistente informatie.individuele verschillen. . rechtszaken. Schema-consistente beschrijvingen worden relatief vaak herkend. Je herinnering is dus bijgesteld.

Daarnaast helpen ze ons via onze impliciete persoonlijkheidstheorie de link te leggen naar andere eigenschappen. En hoe meer mensen aan deze standaard moeten voldoen. Juist dit geeft de doorslaggevende invloed op indrukken van personen die tot een bepaalde categorie behoren. Ook het gebruik van stereotypen kunnen leiden tot beoordelingsfouten. Bijvoorbeeld het schema agressie. Schema’s kunnen ook het gedrag beïnvloeden door het affect dat het s chema oproept. en handelen naar die oorzaak. bedenken ons wat de waarschijnlijke oorzaak daarvan is (hartaanval of dronken). (6) Gedrag. kan de beoordeling beïnvloeden. zo doen ze dat bij onszelf ook. Schema’s over individuen en groepen kunnen leiden tot self-fulfilling prophecy 37 . We zien bijvoorbeeld een persoon die valt.Stuvia. Dit affect zal de verdere beoordeling van de persoon in hoge mate beïnvloeden. zul je daar ver vandaan blijven. wordt een bepaalde gedragsreactie in verhoogde activatie gebracht. Ook het affect bij een persoon die sterk lijkt op iemand anders. Door toegankelijke constructen. We houden rekening met wat anderen van ons verwachten. Zoals schema’s de beoordeling van andermans gedrag beïnvloeden. Dit kan zelfs gebeuren als we al aan deze persoon (of een bepaalde eigenschap) denken. Als een persoon negatief affect oproept. Tegen bejaarden praten we bijvoorbeeld wat harder dan normaal. Sommige schema’s. een standaard waaraan mensen behoren te voldoen. Dit betekent dat we het gedrag van anderen gedachteloos imiteren. Een ander voorbeeld is ideo-motor-gedrag. Het vertellen van zo’n herinnering is al genoeg. We onthouden vaak onze eigen oordelen en conclusies. zijn sterk beladen met een positief of negatief affect. Door verschillende uiterlijke kenmerken kunnen we personen snel in een hokje plaatsen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal invloed van schema’s. Scripts en stereotypen hebben een normatieve component. Dit gaat automatisch. (5) Beoordeling. Schema’s kunnen ook rechtstreeks gedrag oproepen. Schema’s kunnen het gedrag ook via attributies beïnvloeden. dus is niet goed controleerbaar. Dit kan natuurlijk wel leiden tot beoordelingsfouten. Als dit wordt geactiveerd.com . waardoor de kans groter wordt dat mensen dit gedrag ook echt gaan uitvoeren. Dit gedrag is dan aan het schema gekoppeld. Schema’s kunnen in eerste instantie helpen om on-line een oordeel te vellen. Schema’s helpen ons rekening te houden met de gevoelens van anderen. We kunnen namelijk op deze manier de verkeerde eigenschappen bij een persoon bedenken. Zo vinden we een Mexicaan eerder schuldig dan een Amerikaan. stereotypen en schema’s kunnen we alle informatie samenvatten. Ze helpen ons tijdens de gebeurtenis alle feitjes te organiseren. Ook stereotypen en individu-schema’s kunnen hier handig zijn. en niet de feiten waarop die oordelen zijn gebaseerd. vooral stereotypen. Ook kunnen ze leiden tot een bepaalde benaderingsreactie. des te strenger worden ze beoordeeld op het moment dat ze hier niet aan voldoen. waardoor we veel makkelijker een oordeel kunnen vellen.

Daardoor zullen we altijd proberen ons te gedragen naar hoe we onszelf zien en willen zijn. terwijl hij zelf geen kans krijgt om iets anders te vertellen en dat beeld te ontkrachten. Je stelt aan een boekhouder op een feestje bepaalde vragen. Door in eerste instantie in te stemmen met een klein verzoek. gaan ze zich zelf ook agressief gedragen. De self-fulfilling prophecy werkt ook via vragen stellen. Ook het gedrag van de waarnemer wordt door sociale regels beïnvloed. waardoor we later ook instemmen met een groot verzoek. Hierin worden je verwachtingen vaak bevestigd. waardoor de verwachting niet doorbroken wordt. We willen ons gedragen naar ons zelf-schema. waardoor het beeld van hem wordt versterkt.Stuvia. verandert het zelfbeeld. 38 . Het zelf-schema creëert zelf-consistent gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (kinderen op school behandelen als laatbloeiers  kregen zoveel aandacht dat ze ook echt beter gingen presteren). Het ideo-motor-effect kan ook bijdragen aan de self-fulfilling prophecy: als mensen van een zwart persoon verwachten dat deze agressief is. omdat dat zorgt voor een goed zelfbeeld. is het deel wat instemt nog veel groter. Dat is een soort ongeschreven regel.com . Dit lijkt op de confirmation bias. neem je dit op in je zelfbeeld en probeer je je daarnaar te gedragen. omdat de andere persoon aan je verwachtingen wil voldoen. waardoor de zwarte persoon inderdaad agressief wordt. Als het kleine verzoek consistent is met het grote verzoek. Stereotypen kunnen zichzelf dan op den duur bevestigen. Het foot-in-the-door-effect heeft hiermee te maken. Ook als een kenmerk je door iemand anders wordt toegeschreven.

In de meeste gevallen categoriseren we onvermijdelijk ook onszelf. Je kunt iemand bekijken tegen een achtergrond van je stereotypen van een groep. was al genoeg. of je kunt iemand als individu zien en daar een impressie van vormen. heeft dat direct gevolgen. De neiging tot categoriseren staat aan de basis van stereotypen.com . zowel met personen als andere stimuli (bijv. Ingroup-leden worden bevoordeeld als het gaat om de verdeling van middelen: ingroup-favoritisme. delen we personen in een bepaald hokje in.2 Categorisatie: de oorsprong van stereotypen Op basis van schema’s die in een bepaalde situatie worden geactiveerd. Als een groep mensen op willekeurige wijze in twee groepen worden verdeeld.1 Inleiding Stereotypen bestaan uit algemene regels en kenmerken van een prototypisch persoon en daarnaast een aantal specifieke voorbeelden. Mensen vinden hun eigen groep vaak beter. We zijn geneigd de verschillen tussen categorieën te overschatten en de verschillen binnen categorieën te onderschatten. Zodra een persoon in een 39 .Stuvia. Ingroup-favoritisme kan worden ondermijnd door de aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand. voedsel of meubilair). De uiteindelijk verklaring voor het optreden van ingroup-favoritisme in de ‘minimale groepen’-situatie werd gevonden in de sociale identiteitstheorie (Tajfel). terwijl de groepen eigenlijk op niets zijn gebaseerd. Er zijn hierbij twee verschillen: centrale tendentie en waargenomen variatie. er zal altijd een categorie ontstaan waar je zelf ook bij hoort: ingroup versus outgroup. maar het verschijnsel blijkt ook vaak op te treden bij een vergelijking tussen groepen die een gelijke status hebben of zelfs wanneer de ingroup minder macht heeft dan de outgroup. maar niet noodzakelijk. Categorisatie zorgt er dus voor dat we het ding an sich niet helemaal waarnemen zoals het is: de kenmerken van en stimulus worden geassimileerd naar de categorie waartoe de stimulus hoort. blijkt er al rivaliteit te ontstaan. en gecontrasteerd met andere categorieën. Hoe je de wereld ook indeelt. Zo zou het label ‘man’ versus ‘vrouw’ ertoe leiden dat verschillen in lengte tussen mannen en vrouwen worden overschat. Zodra we beginnen met categoriseren. Een andere verklaring is de conflict-of-interest-theorie (Sherif) die stelde dat vijandigheid tussen groepen wordt veroorzaakt door tegenstrijdige belangen (kamp met twee groepen jongens).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 5: Stereotypen Pagina 195 t/m 248 5. Een belangentegenstelling is voldoende voor het ontstaan van wederzijdse vijandigheid tussen groepen. We hebben een natuurlijke neiging om alles wat we zien in te delen in categorieën. Alleen het naampje bij een groep te horen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Mensen zijn gevoelens van frustratie en agressie afreageren op leden van andere groepen. 5. Zo brengen we ordening in één grote chaos van stimuli. en ieder lid daarna anoniem punten moet verdelen tussen het eigen team en het andere team.

Er zijn dus nog andere factoren. en daarna vormen we pas een stereotype. als we meer contact krijgen met leden van een andere groep. en om negatief gedrag van ingroup-leden juist in meer specifieke termen te beschrijven.We horen zelf tot de ingroup en zien onszelf sowieso als uniek en anders dan alle andere mensen. . Dit effect is veel zwakker bij kunstmatige groepen. Abstractionbased is vaak homogener dan instance-based.v. maar we benadrukken de verschillen tussen leden als we zelf tot een categorie (gaan) behoren.Stereotypen over de outgroup zijn vaak abstraction-based: we kennen vaak eerst de algemene abstractie.Stuvia. bouwt deze persoon gelijk een sociale identiteit op (het deel van het zelfbeeld dat wordt ontleend aan het lidmaatschap van een bepaalde sociale categorie). Mensen schatten de variatie binnen hun eigen groep hoger in dan binnen andere groepen.We hebben vaak veel meer kennis over onze eigen groep. Mensen maken ook gebruik van negatieve stereotypen over minderheden wanneer hun gevoel van zelfwaardering wordt bedreigd. kan men het standpunt van de outgroup diskwalificeren: ‘zij lijken op elkaar. voordat we de individuele leden van de groep leren kennen. Daardoor hebben ingroup en outgroup veelal verschillende meningen. .com .Er zijn vaak belangentegenstellingen tussen groepen.’ 40 . Het outgroup-homogeniteitseffect betreft de variabiliteit van stereotypen. en v. dan bij echte bestaande groepen. De outgroup wordt dus als homogener gezien.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal team is ingedeeld. gaan we verschillen tussen die leden zien. Het is echter niet zo dat meer contact met een groep het outgroup-homogeniteits-effect altijd ongedaan maakt. Stereotypen over de ingroup zijn juist vaak instance-based: we kennen (een deel van) de leden van de groep. Hierdoor nemen we aan dat er heel veel verschillen zijn binnen onze eigen groep. dus is het logisch dat ze allemaal dezelfde mening hebben. waardoor de heterogeniteit groter wordt. Door de outgroup te devalueren kunnen ze hun zelfwaardering tijdelijk oppeppen. Volgens de theorie streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een gevoel van zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe ze horen. Normaal overschatten we dus de overeenkomsten tussen leden van een bepaalde groep. Door aan te nemen dat de leden van de outgroup sterk op elkaar lijken.. Ondanks het vele contact denken mannen bijvoorbeeld onderling meer te verschillen dan vrouwen.Vaak. Wij hebben ook eenzelfde mening binnen de groep. . . Bij ingroup-favoritisme kunnen ook attributie-vertekeningen optreden. Daarom proberen ze hun eigen groep positief te onderscheiden van de andere groep. Er zijn verschillende oorzaken: . Een andere uitingsvorm van ingroup-favoritisme is de linguistic intergroup bias: mensen zijn geneigd om positief gedrag van ingroup-leden in meer abstractere termen te beschrijven dan hetzelfde gedrag van outgroup-leden. We hebben over de ingroup een veel complexer schema met veel meer subgroepen dan over de outgroup. maar dat is uitzonderlijker omdat we zoveel van elkaar verschillen.

Groep B (12 p. maar de stereotypen ook bevestigen en versterken als ze eenmaal bestaan.Stuvia. doordat de distinctieve informatie in overeenstemming is met de verwachting. Als de stereotypering ook tot uiting komt in het gedrag doordat verschillende groepen verschillend worden behandeld. Het illusoire correlatie effect wordt versterkt door de bestaande verwachtingen die men heeft over een groep. Als in het voorgaande experiment groep B het label ‘allochtoon’ krijgt. Mensen nemen een verband waar tussen het groepslidmaatschap (A of B) en de kenmerken van de groepsleden. dan kan het de beoordeling ook niet beïnvloeden. Automatische activatie Devine zegt dat stereotype automatisch en oncontroleerbaar zijn. Zouden we groep B het label ‘autochtoon’ geven.com . distinctieve stimuli zijn aan elkaar gekoppeld) of shared infrequency (twee dingen die allebei weinig voorkomen vallen samen). Proefopzet: Groep A (24 p. Wanneer het specifiek gaat om stereotypen over minderheden. omdat (a) men in het algemeen minder vaak leden van minderheden dan van meerderheden tegenkomt. In dit experiment spreken we van distinctiveness-based illusory correlation: het aantal leden van een minderheidsgroep die een kenmerk hebben die weinig voorkomt. Hier is sprake van een onderschatting van de variatie tussen leden van een andere groep. 5. Dit verklaart negatieve stereotypen over minderheden.). Dagelijks worden culturele stereotypen bevestigd. moet deze eerst geactiveerd zijn. Het illusoire correlatie effect kan negatieve stereotypen over minderheden niet alleen veroorzaken. dan is het effect heel zwak of helemaal niet aanwezig. wordt het effect versterkt. Om een stereotype te kunnen gebruiken. 24 positieve en 12 negatieve beschrijvingen: iedereen beoordelen. namelijk het illusoire correlatie-effect. Als die twee dus samen komen. wordt overschat. is er nog een ander verschijnsel dat ertoe leidt dat deze stereotypen vaak negatief zijn. andere diersoorten) en op het microniveau van individuen (zelf vs. spreken we van discriminatie.). waardoor ze verankerd zijn in ons hoofd en ze 41 . is dat opvallend.3 Activatie van stereotypen Er is sprake van stereotypering als we een persoon waarnemen en beoordelen volgens het stereotype waartoe die persoon hoort. andere personen). Er is sprake van paired distinctiveness (twee opvallende.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het outgroup-homogeniteits-effect treedt ook op op het macroniveau van soorten (mens vs. We zijn geneigd het verschil tussen mens en dier te overschatten en de verschillen tussen andere diersoorten te onderschatten. De oorzaak van dit effect is dat de leden van groep B en de negatieve beschrijvingen beide in de minderheid zijn. Gebeurt dat niet. en (b) negatief gedrag minder vaak voorkomt dan positief gedrag. Het voorgaande verklaart waarom veel stereotypen een negatieve lading hebben. Dat verband is in feite helemaal niet aanwezig. Op microniveau is er sprake van een onderschatting van de variatie binnen andere personen: we zien onze eigen persoonlijkheid als meer gevarieerd dan die van anderen.

maar deze mensen proberen de stereotypen zoveel mogelijk te onderdrukken. Bij laag-bevooroordeelde mensen worden stereotypen dus ook geactiveerd. Meerdere categorieën of één tegelijk? Wat gebeurt er als je iemand op meerdere manieren kan stereotyperen? Er zijn ruwweg twee mogelijkheden: (1) We activeren alle relevante stereotypen.com . Hoe toegankelijker. wordt bepaald door de omstandigheden. maar in het gebruik ervan. Een doel dat niets te maken heeft met persoonswaarneming leidt niet tot activatie van een stereotype. is een uitzondering. Welke normen je ook handhaaft. De toegankelijkheid van stereotypen heeft hier ook mee te maken. hoewel er wel een persoon waargenomen wordt. Dit proces zou voor iedereen gelijk zijn.Stuvia. Daar komt nog bij dat sommige stereotypen wel eens tegengestelde implicaties kunnen hebben.of hoogbevooroordeeld zijn. Zodra deze mensen cognitief worden belast. zal het stereotype zwarte mensen opkomen. Alles wat hiervan afwijkt. Welke het meest overheerst. (2) Er wordt één stereotype geactiveerd ten koste van de andere. is dit dus het eerste wat wordt geactiveerd. Mensen zijn in het dagelijks leven eigenlijk altijd bezig met persoonswaarneming en er zijn dus ongewone experimentele ingrepen nodig om te bereiken dat personen ergens anders op letten. Uit deze onderzoeken blijkt echter dat stereotypen worden geactiveerd in die omstandigheden waarin men gericht is op het waarnemen van personen – en dat zijn natuurlijk dezelfde omstandigheden waarin de negatieve effecten van stereotypen zich kunnen wreken. zorgt ervoor dat een bijbehorend stereotype wordt geactiveerd. Op de eerste claim. maar bij het zien van een witte vrouw. Uit onderzoek blijkt dat het stereotype wordt geactiveerd. Als we het woord ‘persoon’ horen. dat van tevoren al door de omgeving in verhoogde activatie verkeerde. Ook bleek dat het niet-geactiveerde stereotype werd onderdrukt: wanneer een stereotype wordt geactiveerd. heteroseksuele man te zijn van een jaar of 30-40. Ze lachen dan bijvoorbeeld om een racistische grap. Het verschil tussen laag. Het doel waarmee je informatie verwerkt is bepalend voor stereotype-activatie. Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk. namelijk dat stereotypen automatisch en oncontroleerbaar zijn. zal het stereotypen vrouwen opkomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal geactiveerd worden wanneer we een persoon zien die in een bepaalde categorie hoort. worden andere mogelijke stereotypen juist minder actief dan onder normale omstandigheden. De stereotype-activatie is dus niet volledig automatisch. Normaal gesproken zullen stereotypen dus altijd geactiveerd worden. 42 . zit hem dan ook niet in de activatie van stereotypen. Bij het zien van een zwarte man. bij iedereen worden dezelfde stereotypen automatisch geactiveerd wanneer ze een (lid van een) bepaalde groep waarnemen. blijkt dat ze dit niet meer zo goed kunnen. We stereotyperen en categoriseren juist om het onszelf makkelijker te maken. hoe makkelijker geactiveerd. De ‘default’-optie van ‘een persoon’ blijkt een witte.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vooroordelen misschien veel meer invloed hebben op onze oordelen en ons gedrag tegenover anderen dan descriptieve stereotypen. Er zijn dus 3 mogelijke effecten van stereotypen op beoordelingen van een individu: (1) een stereotype wordt gebruikt en leidt tot assimilatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Stereotypen kunnen ook tijdelijk toegankelijk worden door een bepaalde situatie of context. activeren we eigenlijk die kenmerken die met een categorie geassocieerd zijn. Eigenschappen waarvan de centrale tendentie in een categorie hoog en de variabiliteit laag is. (3) een stereotype wordt niet gebruikt. zodat het oordeel juist naar de andere kant schiet. zal er geen associatie gemaakt worden. bijvoorbeeld doordat het stereotype onderdrukt wordt. bij het waarnemen van een persoon.88m wordt nog langer geschat. worden juist onderdrukt. hoe groter de kans dat het zien van een groepslid leidt tot activatie van dat kenmerk. Welke eigenschap associëren we dan het sterkst met een categorie? Hierbij zijn centrale tendentie en variabiliteit van belang. (2) een stereotype wordt gebruikt en leidt tot contrast. De evaluatieve component noemen we een vooroordeel. kan dat verschillende effecten hebben: . maar er wordt ook een algehele goed-slecht-evaluatie over die groep geactiveerd.com .assimilatie: de informatie over een persoon wordt zodanig waargenomen dat deze convergeert met het stereotype. In geval (3) wordt een vrouw van 1. maar een vrouw van 1. Een eigenschap wordt met een groep geassocieerd wanneer die eigenschap beter bij de groep past dan bij één of meer andere groepen waarmee deze groep vaak wordt vergeleken. zijn het sterkst geassocieerd met een categorie.contrast: de informatie over een persoon wordt gezien als afwijkend van het stereotype.88m. Wat activeren we precies? Wanneer we een stereotype activeren. 5. Dit gaat bijvoorbeeld om hoe negatief een stereotype is. en dus in de kenmerken die worden geactiveerd. Ook distinctiviteit is van belang. Hoe sterker de associatie. Hierin zitten wel grote individuele verschillen.Stuvia.4 Het gebruik van stereotypen Activatie van een stereotype betekent niet meteen dat stereotypering ook plaatsvindt. en/of de centrale tendentie laag.88m als even lang gezien als een man van 1. De activatie van vooroordelen We activeren. Tenslotte zijn er ook nog individuele verschillen in de inhoud van stereotypen. 43 . Bijvoorbeeld een man van 1. Als een stereotype wel gebruikt wordt. Kenmerken die tegenstrijdig zijn met het stereotype. niet alleen stereotypen over bepaalde eigenschappen. Wanneer de variabiliteit hoog is. Er is dus zowel een descriptieve als een evaluatieve component bij stereotypen. .88m wordt als normaal gezien.

de subjectief ervaren beoordeelbaarheid groter wordt. hoe meer interpretatieruimte er overblijft. van het herkennen van een grote meerderheid van aangeboden objecten. maar alleen iets aan dénkt te hebben. De kwaliteit van een essay wordt vaak hoger ingeschat als men denkt dat een man het heeft geproduceerd. Mensen zullen dus eerder vertrouwen 44 . want hoe minder informatie. dan wanneer een vrouw het heeft geproduceerd. Ook is het zo dat door de extra informatie. Een voorbeeld van de invloed van stereotypen op identificatie: een ambigue schouderklop wordt eerder gezien als teken van agressie als de betrokkene een zwarte man is. hoe minder stereotypering. Ook de uiteindelijke beoordeling van personen wordt beïnvloed door stereotypen. Informatie wordt zodanig geïdentificeerd en aangevuld dat deze past bij het stereotype over de betreffende categorie. kan extra informatie stereotypering juist versterken. hoewel irrelevant. Dat proces kan volledig onbewust zijn en ook zeer diffuus. en mislukkingen vaker aan gebrek aan capaciteit en mislukkingen van de man vaker aan de moeilijkheid van de taak. In een ander experiment werden succesvolle prestaties van een vrouw vaker toegeschreven aan geluk. dan bleek het succesvolle resultaat vaker aan toeval toegeschreven te worden als de stimuluspersoon een vrouw was. een grotere inspanning of zelfs bedrog. maar ook de hoeveelheid informatie is van belang. hoe groter de kans dat een stereotype-afwijkende gebeurtenis verklaard kan worden. Niet alleen de ambiguïteit.com . Een voorbeeld van de invloed van een stereotype op attributies: er werd gevraagd in hoeverre de prestatie. Als de reeks gereedschap betrof. Je kunt zelfs stellen dat assimilatie/stereotypering de meest gebruikelijke vorm van waarneming is. Hoe minder informatie er is. werd het vaker aan capaciteiten toegeschreven. Het lijkt bijvoorbeeld zo te zijn dat een negatiever oordeel over de prestatie van een vrouw vaker voorkomt naarmate men minder informatie heeft over het gedrag van de persoon. Bij de herkenning van huishoudelijke artikelen trad het omgekeerde effect niet op. Een geactiveerd stereotype zorgt voor een ‘prime’ waar informatie naartoe wordt getrokken. Om informatie te kunnen categoriseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een situatie op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Informatie over een persoon wordt zodanig geïnterpreteerd dat het past bij het stereotype. Mensen worden dus minder terughoudend in hun beoordeling.Stuvia. Hierdoor zou je af kunnen leiden dat: hoe meer informatie. was beïnvloed door capaciteit dan wel toeval. Als de stimuluspersoon een man was. Als de beschikbare informatie echter irrelevant is voor de beoordeling. Het kost een persoon meer inspanning om iemand waar te nemen zonder gebruik te maken van stereotypen of andere schema’s.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Assimilatie: wanneer stereotypen overheersen Assimilatie-effecten kunnen optreden in verschillende deelaspecten van het informatieverwerkingsproces. Eigenlijk is er hier sprake van pseudo-informatie: informatie waar de waarnemer in feite niet heeft. moet er echter wel voldoende interpretatievrijheid zijn.

Te veel van iets positief wordt dus al snel negatief. Een extreem oordeel is vaker negatief dan een gematigd oordeel. maar daar juist tegen gecontrasteerd. Wanneer stereotypen geen invloed hebben Hierbij is noch sprake van assimilatie.Veel stereotypen hebben een normatief element. Als echter de niet-vrouwelijke eigenschappen worden benadrukt. Een vrouw wordt bijvoorbeeld extreem assertief. . Zulk ‘mannelijk’ gedrag van vrouwen wordt opvallend gevonden. en wordt daarom niet aangepast aan een geactiveerd stereotype.gedragsbeschrijvingen.Stuvia. wat leidt tot meer correspondente gevolgtrekkingen. Een van de belangrijkste kritiekpunten op deze resultaten. Een assertieve vrouw wordt ook als assertiever beoordeeld dan een assertieve man. Contrast: wanneer stereotype-inconsistente informatie het oordeel overheerst Van een vrouw (Ann Hopkins) wordt er normaal gesproken verwacht dat ze meegaand en passief is. maar ook normen over hoe zij zich behoren te gedragen. om 2 redenen: . Daardoor zullen contrast-effecten vaker negatief dan positief uitpakken. maar juist van het overdrijven van niet-vrouwelijke eigenschappen (contrast).v.informatie over persoonlijkheidstrekken. De gevonden krachtige effecten van een gedragsbeschrijving bleken vooral op te treden wanneer het oordeel dat gegeven moet worden sterk gerelateerd (diagnostisch) is aan de beschrijving. status. irrelevante beschrijving kregen een persoon.com . beroep of uiterlijke kenmerken. niet 45 . Contrast-effecten kunnen soms wel positief uitpakken voor de betrokkene. . Het gedrag is ‘out-of-role’.h. De invloed van sekse-stereotypen kan teniet gedaan worden door: . Een donkere man met een bepaald cv kan als bekwamer worden gezien dan een blanke man met hetzelfde cv. is er geen sprake van assimilatie. Vaak pakken ze echter negatief uit. Sekse-stereotypen bevatten bijvoorbeeld niet alleen verwachtingen over gedrag. noch van contrast. dat deze verwachting inderdaad hun oordelen beïnvloedde (assimilatie) wanneer ze alleen een niet-informatie.Een contrast-effect impliceert vaak een extreem oordeel. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. stereotypen. doordat het gewoonlijk een overmatige dosis van een bepaald kenmerk impliceert  teveel van het goede: zelfvertrouwen leidt dan bijvoorbeeld tot arrogantie. Het stereotype fungeert in dit geval als beoordelingsstandaard: een achtergrond waartegen de persoon wordt afgezet. Diagnostische informatie is (a) duidelijk. is dat deze onderzoekers verbaasd zijn dat mensen uiteindelijk toch hun oordeel op de beschikbare informatie baseren. maar dat de beschrijving van één enkele informatieve gedraging voldoende was om te bereiken dat het stereotype de oordelen niet meer beïnvloedde. Uit onderzoek bleek dat mensen wel degelijk verwachtingen hebben a. zoals initiatiefrijk en kordaat.d.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal op hun stereotypen als hun cognitieve capaciteit onder druk staat of als ze niet erg gemotiveerd zijn zich een accuraat beeld te vormen van een persoon.

hoe minder er gebruik wordt gemaakt van stereotypen. is het stereotype over mannen diagnostisch. In het dagelijks leven krijgen we veel meer informatie over een persoon dan wat we willen weten om een oordeel te geven. (3) We moeten voldoende tijd en cognitieve capaciteit hebben om de informatie over de persoon te overdenken. We kunnen een persoon ook als individu zien. Hoe duidelijker deze relatie aanwezig is. Daarom wordt individuatie ook wel piecemeal integration genoemd. studieadvies) en (d) wanneer het gedrag van de persoon gevolgen voor onszelf kan hebben. Deze mensen zijn afhankelijk van elkaar. Wat betreft (d) is het begrip coöperatieve afhankelijkheid van belang: twee personen hebben dezelfde belangen en de doelen van de een worden beter bereikt naarmate die van de ander ook beter worden bereikt. Voor de vraag of iemand zelfvertrouwen heeft. tegen de achtergrond van het gehanteerde stereotype.Stuvia. De informatie die over de persoon beschikbaar komt. vergeleken met andere informatie die men over de persoon heeft. Vaak hebben we het meeste aan verschillende kenmerken van een persoon die samen moeilijk te categoriseren zijn. omdat de uitkomsten van de een direct invloed hebben op de ander. waardoor deze geen invloed meer hebben. (2) De informatie moet niet categoriseerbaar zijn.bij competitieve afhankelijkheid zijn de belangen van twee of meer personen tegengesteld: als de een wint. verliest de ander. Hierbij 46 . moet zorgvuldig geanalyseerd worden en geïntegreerd tot een coherente indruk. Hier verdwijnt de beoordelingscontext die wordt gevormd door stereotypen. maar niet wanneer de vraag is of iemand optimistisch is. wanneer we ons afhankelijk voelen van de persoon.com . Een stereotype kan op dezelfde wijze meer of minder diagnostisch zijn voor een bepaald oordeel. Stereotypen gebruiken we dus als er teveel informatie is. (c) wanneer ons oordeel ingrijpende gevolgen kan hebben voor de betreffende persoon (bijv. In het dagelijks leven komt dit vaak voor. Dan spreken we van individuatie. Men moet de persoon hierbij volledig ‘blanco’ tegemoet treden. In zulke complexe gevallen zullen we ons toch weer gauw op stereotypen verlaten. Dit kost veel meer energie dan dat we gebruik maken van stereotypen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ambigu en (b) sterk gerelateerd aan datgene wat men wil weten. Dit effect treedt ook op bij andere vormen van afhankelijkheid: . of juist als er te weinig informatie over de persoon is. Stereotypen zijn dus sterker van invloed op een oordeel naarmate ze meer diagnostisch zijn voor dat oordeel. Daarvoor zijn vier omstandigheden: (a) wanneer we ons oordeel over een persoon moeten verantwoorden (accountability). Een persoon kan als lid van een bepaalde groep waargenomen worden. (4) We moeten gemotiveerd zijn ons een accuraat beeld van de persoon te vormen en even stil te staan bij wat we over de persoon weten. We doen het dus alleen als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: (1) We moeten voldoende individuerende informatie hebben over de persoon: informatie die meer zegt dan alleen tot welke categorie de persoon hoort. zodat assimilatie of contrast op kan treden. (b) wanneer we een verder contact met de persoon verwachten (anticipated interaction).

Maar waarom eigenlijk niet? De contact-hypothese Doordat we weinig weten van de outgroup. Deze variabiliteit zorgt ervoor dat mensen vaak bereid zijn te concluderen dat een persoon afwijkt van het stereotype.com . De ondergeschikte zal in dit geval veel energie steken in het leren kennen van de leidinggevende.5 Stereotypen-verandering Als we een persoon waarnemen die niet voldoet aan een geactiveerd stereotype. Er moet sprake zijn van een duidelijke tegenspraak met het stereotype. Door de opsomming van al deze factoren maken mensen met macht méér gebruik van stereotypen bij het beoordelen van ondergeschikten. Hoe meer contact we hebben. omdat stereotypen voor een deel inaccuraat zijn. Ook zou het zo zijn dat mensen met macht menen in staat te zijn om op basis van weinig informatie een oordeel over iemand te geven: de subjectief ervaren beoordeelbaarheid is groter. Variabiliteit van stereotypen is hierbij een groot obstakel. (2) Daarnaast moet het stereotype-inconsistent gedrag gegeneraliseerd worden naar de gehele groep. De leidinggevende voelt zich namelijk minder afhankelijk.bij asymmetrische afhankelijkheid heeft de ene persoon de macht om de uitkomsten of het gedrag van de andere persoon te beïnvloeden. De hardnekkigheid van stereotypen Zelfs als het contact vrijwillig is. en ze ondervinden hinder van wanneer hun oordelen inaccuraat blijken te zijn. Het contact met de leden van een andere groep moet aan veel voorwaarden voldoen. anders werkt het alleen maar averechts. terwijl dit andersom haast niet gebeurt. Dit is de contact-hypothese. zou meer contact met leden van die gestereotypeerde groep ertoe moeten leiden dat het stereotype wordt aangepast aan de werkelijkheid. maar ook. 5. Die variabiliteit zorgt er ook voor dat de informatie over het afwijkende groepslid niet wordt gegeneraliseerd naar 47 . wil het leiden tot een verandering: Het is essentieel dat de groepen een gelijke status hebben en dat ze een gemeenschappelijk belang hebben. We gaan de outgroup dus aardiger vinden als we er meer mee in contact mee komen. gaan we de groep als homogeen zien. Anders wordt het gedrag slechts geassimileerd. maar niet over de gehele groep. anders wordt het stereotype door het contact alleen maar bevestigd. Bijvoorbeeld leidinggevende vs. .Stuvia. én gaan we de groep negatief waarderen (‘onbekend maakt onbemind’). Helaas is het niet zo simpel. zodat er geen competitie is tussen de groepen. Mensen gaan soms wel positiever denken over bepaalde leden van een groep. zien we dat als uitzondering en veranderen we ons stereotype dus niet. ondergeschikte.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gaat het om interpersoonlijke competitie en niet om intergroeps-competitie. de leidinggevende heeft nog veel meer ondergeschikten en dus geen tijd om een gedifferentieerd beeld van ieder op te bouwen. Ook moet het contact vrijwillig zijn. hoe aardiger we iemand gaan vinden: het mere-exposure effect. hoeven stereotypen nog niet te veranderen. (1) De outgroup-leden moeten inconsistenties vertonen met het stereotype.

Vriendschap leidt echter ook tot individuatie: de persoon wordt gezien als individu en niet als lid van een bepaalde groep. Ze kunnen worden beïnvloed door bekende persoonlijkheden die het stereotype over hun groep duidelijk ontkrachten. zullen stereotypen standhouden bij een matige afwijking. Maar bij subtypering gaat het altijd om een lagere-orde-categorie. Als iemand het juist bevestigd. Bij ieder groepslid die het stereotype ontkracht. Er zijn drie theoretische modellen over hoe dit proces zou kunnen verlopen: (1) het conversie-model: stereotype-afwijkende informatie moet extreem zijn. (3) het lijkt erop dat negatieve ideeën over andere groepen vooral beïnvloed worden door vriendschappelijke contacten met leden van die groepen. Daardoor gaat de associatie met de groep verloren. zonder er al te veel over na te denken. of er worden hele nieuwe subtypen ontwikkeld. om het stereotype echt te veranderen. Hoe meer stereotype-afwijkende leden. Door wat we al eerder hebben gezien. Bij hercategorisatie in het algemeen kan dit een hele andere categorie zijn. verandert het weer een klein beetje terug. Meer contact zal leiden tot een verhoogde waargenomen variatie van de groep. Zulke personen worden echter vaak als uitzondering gezien. ons algehele stereotype verandert. Het lijkt echter juist zo te zijn dat subtypering wordt gebruikt om het stereotype in 48 . mits er voorzieningen worden getroffen om de generaliseerbaarheid naar de gehele groep te bevorderen. Of ons model bij ieder afwijkend lid een beetje verandert. (3) het subtyperings-model: mensen die van het stereotype afwijken. creëren samen een subcategorie. valt te betwijfelen. (2) het boekhoudmodel: mensen zouden in hun hoofd een soort boekhouding hebben van de verschillende leden van een groep waarover ze informatie krijgen. Eén enkele ontkrachting is effectiever dan een verspreiding van matige ontkrachtingen over verschillende groepsleden. Het lijkt wel zo te zijn dat bij veel stereotype-afwijkende leden. verandert het stereotype een klein beetje. hoe meer het stereotype zal veranderen.com . Dit model lijkt van toepassing te zijn bij negatieve stereotypen over minderheden. Mensen blijken dit heel snel te doen. Er moeten echter heel veel stereotype-afwijkende personen zijn en weinig consistente personen. Dat is een specifieke vorm van hercategorisatie: de waargenomen persoon wordt in een nieuwe categorie ondergebracht. Mensen worden ingedeeld in al bestaande subtypen. De positieve indruk van de persoon generaliseert zich dan dus niet tot de gehele groep.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal de groep als geheel. Effecten van stereotype-inconsistente informatie Stereotypen kunnen onder bepaalde omstandigheden veranderen wanneer ze worden ontkracht door de waarneming van stereotype-inconsistente groepsleden. waardoor het moeilijker wordt om de (negatieve) centrale tendentie van het stereotype nog te veranderen.Stuvia. of een hogere-orde-categorie. Bij drastische afwijking wordt echter een drempelwaarde overschreden. en juist dat kan leiden tot stereotype-verandering: het stereotype wordt hiërarchisch opgesplitst in deelverzamelingen.

Daardoor zijn ze minder atypisch dan een groepslid dat alleen inconsistente kenmerken heeft. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen wel tijdelijk stereotypen kan 49 . Subtypen zijn hierboven beschreven: atypische deelcategorieën. Er zijn meerdere verschillen tussen de patronen die het effect kunnen veroorzaken.Stuvia. Het is van beland of de stereotype-inconsistente kenmerken binnen een groep geconcentreerd zijn onder bepaalde leden.negatieve stereotypen bevatten vaak kenmerken die heel moeilijk te ontkrachten zijn doordat het tegendeel van die kenmerken niet erg informatief wordt gevonden. en daardoor geen invloed meer hebben. Als we van een groep denken dat ze eerlijk zijn. Als we bijvoorbeeld van een groep denken dat ze oneerlijk zijn.positieve stereotypen zijn veel makkelijker te veranderen. hoe groter de variatie. maar is hierin misschien wat optimistisch.buiten het onderzoekslaboratorium hebben we weinig invloed op de informatie die mensen krijgen over de leden van een gediscrimineerde groep.de inconsistente leden in de verspreide conditie hebben óók consistente kenmerken. Hoe meer subgroepen.com . maar houdt het stereotype juist in stand. en dus generalisatie kunnen bevorderen: . kunnen de groepsleden dus het beste zowel consistente als inconsistente kenmerken hebben. Het bevorderen van generalisatie We moeten dus voorkomen dat stereotype-afwijkende leden worden gesubtypeerd. Het onderdrukken van stereotypen Stereotypen zijn erg hardnekkig. Er kan met een verspreid patroon dus meer verandering optreden dan met een geconcentreerd patroon. maar het slechts specificeren. of verspreid zijn over meerdere leden.in de verspreide conditie zijn er meet groepsleden met inconsistente kenmerken dan in de geconcentreerde conditie. Fiske zegt dat stereotypering ontmoedigd kan worden. . Hierdoor wordt subtypering lastiger. . Subtypering leidt dus helemaal niet tot verandering. Maar aanhangers zeggen dat een stereotype op den duur wordt ‘opgebroken’ wanneer er veel subtypen ontstaan. Bij een geconcentreerd patroon blijkt er sprake te zijn van subtypering. De ontkrachtbaarheid van stereotypen Er zijn naast de hiervoor genoemde obstakels nog meer problemen: . Bij een verspreid patroon blijkt er ondersteuning te zijn voor het boekhoudmodel. . Het blijkt echter juist te zijn dat de subtypen worden afgesloten van het stereotype zelf.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal stand te houden. dus om stereotypen tegen te gaan kunnen we ons beter afvragen of het gebruik ervan te beïnvloeden is. kunnen ze dit door een paar oneerlijke handelingen alweer helemaal veranderen. Als we een stereotype willen veranderen. In deze zin zijn subtypen anders dan subgroepen. is dat heel moeilijk te ontkrachten door juist eerlijk te zijn. Subgroepen zijn deelcategorieën die niet afwijken van het stereotype.

ergernis over speciale maatregelen voor allochtonen. Mensen zullen niet snel zeggen dat ze gediscrimineerd worden. Modern racisme of seksisme geeft het verschil aan tussen de attitudes die worden gerapporteerd en het feitelijk gedrag van mensen. Dit zou komen doordat laagbevooroordeelden vaak spontaan stereotypen onderdrukken. De verschillen tussen ouderwets en modern racisme zijn nihil. 50 . maar dat ze daarna des te harder naar voren kwamen.com . . Ten slotte: verborgen vooroordeel en discriminatie Alhoewel het uitspreken van stereotypen steeds minder wordt. Kenmerken: . blijkt uit het gedrag vaak nog steeds hoe mensen er echt over denken. Als er een maatschappelijke norm is tegen een stereotype (bijv.de overtuiging dat een negatieve beoordeling van leden van minderheidsgroepen niet gebaseerd is op stereotypen maar op het gedrag van de betrokkene. zal deze vaker spontaan onderdrukt worden. . vrouwen). Het is alleen veel moeilijker te bestrijden. Dit is het rebound-effect. omdat ze dit door de mixed motives niet goed aan kunnen tonen en het risico lopen extra negatief beoordeeld te worden. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat hoog-bevooroordeelden wel het rebound-effect vertoonden. Het dagelijks leven is echter een aaneenschakeling van mixed-motive-gevallen.ontkenning dat er sprake is van discriminatie tegen minderheden. Discriminatie komt ook onder de mensen voor die de beste bedoelingen hebben.Stuvia. Waarschijnlijk is de aard van de stereotypen die onderdrukt moeten worden ook van belang. maar laag-bevooroordeelden niet. terwijl het bij veel andere mensen een gewoonte is die onderdrukt moet worden (net als een dag niet roken). .vijandigheid tegenover de claim op gelijke rechten door leden van minderheidsgroepen. Dit is echter alleen onderzocht bij sterk negatieve stereotypen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal onderdrukken.

Als we toekomstig gedrag willen voorspellen. Een niet-correspondente gevolgtrekking impliceert dat er een betekenisverandering optreedt: je verandert de betekenis van het gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 6: De waarneming van personen Pagina 249 t/m 285 6. moet je eigenlijk altijd overgaan tot ‘piecemeal’ integratie.m.Hoe worden de verschillende kenmerken en gedraging van die persoon geïntegreerd tot een indruk? Bij impressievorming wordt een individu-schema gecreëerd. Welke factoren bepalen in welke richting de betekenisverandering loopt? Volgens Asch zijn warm en koud zogenoemde centrale eigenschappen: ze bepalen de gestalt van de impressie volgens het principe ‘het geheel is meer dan de som der delen’.Hoe vormen mensen zich een indruk van iemand op basis van informatie?.com . Dit wordt weergegeven in een meerdimensionele afbeelding. Bij een stereotype over een groep kunnen we inconsistenties oplossen d. Als het gedrag van een persoon niet klopt met je indruk van die persoon. Door de grote hoeveelheid informatie verdwijnt de invloed van stereotypen (als je tenminste genoeg tijd hebt voor de verwerking). 51 . maak je een niet-correspondente gevolgtrekking die weinig invloed heeft op je indruk.2 Impressievorming Onderzoek naar: . Dat betekent niet dat inconsistente informatie ook een sterkere invloed heeft op het oordeel over een persoon. Eigenschappen die op elkaar lijken liggen dicht bij elkaar en die niet op elkaar lijken juist ver van elkaar af.v. 6. We zien een persoon als een psychologische eenheid. We kunnen hooguit verschil maken tussen situaties. maar binnen een persoon kan dat niet: een persoon kan niet een subtype van zichzelf zijn. moeten we weten waarom dit zo is. want er is bij on-line oordeelvorming een zwak verband tussen herinnering en oordeel.1 Inleiding Als er over een persoon een grote hoeveelheid individuerende informatie wordt gegeven. . Welke factoren bepalen dan of een eigenschap centraal is? Impliciete persoonlijkheidstheorieën Hierbij wordt gekeken naar de gelijkenisrelaties die mensen waarnemen tussen eigenschappen onderling (door proefpersonen te vragen naar de gelijkenis). De assen in de afbeelding zijn vaak valentie (+/-) en potentie (zwak/sterk). Informatie die inconsistent is het een individu-schema roept in veel omstandigheden cognitieve elaboratie op en wordt daardoor goed onthouden.Stuvia. zodat deze toch in je indruk past. Volgens Asch speelt dit een centrale rol bij de integratie van informatie. subtypering. Zo beïnvloedt de ene eigenschap de betekenis van de andere. Verandering van betekenis Eigenschappen worden in hun onderlinge relatie waargenomen.

waardoor deze meer als individu wordt gezien. Maar het blijkt zo te zijn dat dat komt doordat mensen veel meer tijd besteden aan eerdere informatie dan aan latere. Als de eerste indruk eenmaal is gevormd. dan nemen we aan dat de rest van de persoon ook wel goed zal zijn. heeft betekenisverandering vaak de vorm van specificatie. schrijven we nog meer positieve kenmerken aan die persoon toe. Door extra. weten we iets negatiefs. Dit zou kunnen komen doordat mensen bij het geven van oordelen. Dit pleit dus tegen het change of meaningmodel van Asch. als we maar één of twee kenmerken van de persoon weten. Het dilution-effect wordt sterker wanneer waarnemers extra goed hun best doen zich een accuraat beeld van een persoon te vormen. Het geheel versus de som der delen Wat het model van Asch wel ondersteunt: het oordeel over een combinatie van twee of meer kenmerken kan niet altijd voorspeld worden uit oordelen over de afzonderlijke kenmerken. Specificatie en differentiatie van impressies Het geheel is iets anders dan de som der delen doordat ieder kenmerk van een persoon de Gestalt van de totale impressie kan veranderen. die in feite helemaal zegt over het te geven oordeel.com . Het linguistic expectancy-model is vergelijkbaar: gedrag dat afwijkt van de 52 . De aandacht verslapt namelijk. zal men proberen nieuwe informatie daarin te passen. Bovendien krijgt de persoon door de extra informatie wat meer profiel. Dit effect heeft vaak invloed op het onderzoek naar betekenisverandering. Het is logisch dat dan betekenisverandering optreedt. niet-relevante informatie (naast zeer relevante informatie) wordt de gelijkenis tussen het prototype en de beschreven persoon kleiner.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het halo-effect en het primacy-effect Het halo-effect: wanneer we eenmaal iets positiefs weten over een persoon. gebruikmaken van schema’s en prototypen. Bij een positief beeld zal een negatief kenmerk als meer neutraal worden gezien en bij een negatief beeld zal een positief kenmerk als meer neutraal worden gezien. Als er dus een rijtje met ambigue kenmerken wordt gegeven met daarin één duidelijk positief kenmerk. Als informatie over een persoon in strijd is met de bestaande indruk. Het dilution-effect Door toevoeging van extra informatie. We zijn geneigd om mensen als compleet goede of compleet slechte mensen te zien. Bijvoorbeeld uit het oordeel over ‘onverantwoordelijk’ en het woord ‘moeder’ kan niet het oordeel over een ‘onverantwoordelijke moeder’ af worden geleid. Er wordt bijvoorbeeld een bepaalde situatie op het kenmerk geplakt. Ook kan een combinatie van negatieve en sterke kenmerken meer negatief beoordeeld worden dan een combinatie van negatieve en zwakke kenmerken. Het primacy-effect: Asch toonde aan dat de eerste informatie die waarnemers krijgen over een persoon meet invloed heeft op hun oordelen dan latere informatie.Stuvia. wordt het oordeel meer gematigd. dan leiden we daar nog meer negatieve kenmerken uit af.

dan zullen we onze indruk bijstellen. terwijl gedrag dat overeenkomt met de verwachtingen juist meer abstract wordt beschreven.Stuvia. Het negativiteitseffect kan omkeren wanneer de positieve informatie extremer is dan de negatieve. hoe gedifferentieerder onze impressie is. Eerdere informatie heeft meer invloed dan latere informatie. Door die differentiatie ontstaan ‘subimpressies’ over hoe de persoon is in verschillende situaties. dan zullen we de indruk veranderen. We verwachten van mensen immers niets anders dan normaal gedrag. dan zullen we de indruk handhaven. we kunnen besluiten dat de eerste indruk in de meeste situaties klopt of we kunnen onze eerste indruk aanpassen. Impressie-verandering De eerste indruk kan of zo blijven. Hoe beter we iemand kennen. ondanks de volgorde waarin de informatie wordt aangeboden of welke informatie in de meerderheid is. Het psychologische middelpunt Normaal gedrag is gematigd positief gedrag. (3) Sommige gedragingen en eigenschappen zijn informatiever dan andere. en de minderheidsinformatie wordt weg-genegeerd of ondergaat een betekenisverandering of specificatie. is de latere informatie juist van meer invloed. Deze wegen meer. Maar waarom zijn sommige eigenschappen en gedragingen nu informatiever dan anderen? 6. Echter als er een tijdsinterval is tussen de observatie van twee tegenstrijdige kenmerken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal verwachtingen wordt door waarnemers beschreven in meer specifieke termen.com . Hebben we juist veel meer ontkrachtende informatie. waardoor ze onze algehele indruk van een persoon overheersen. Dus: de meerderheidsinformatie is van belang. Als we deze vorm van informatie krijgen en het is tegenstrijdig met de eerste indruk. Negatief gedrag en extreem positief gedrag wijken 53 .3 Asymmetrieën in impressievorming Negativiteitseffecten In het algemeen heeft negatieve informatie meer invloed op impressies en oordelen dan positieve. zal impressie-differentiatie meestal pas optreden als de inconsistentie tussen twee of meer kenmerken te groot is om ze met elkaar te verenigen. Specificatie van een eigenschap kan ervoor zorgen dat de indruk van een persoon wordt gedifferentieerd: twee tegenstrijdige kenmerken worden met verschillende levensdomeinen in verband gebracht. Als we iemand minder goed kennen. (2) de volgorde waarin we de verschillende kenmerken van een persoon leren kennen. Welke factoren bepalen wat er met de eerste indruk gebeurt? (1) als we veel meer informatie hebben die de aanvankelijke verwachting bevestigt dan informatie die de verwachting ontkracht. Extremiteitseffecten Extreme informatie heeft meer invloed dan gematigde informatie.

gematigd of extreem. Als een gematigde en een extreme eigenschap gecombineerd worden. Aardig en moreel correct gedrag hoeft dus niets te 54 . Gemiddeld worden negatieve gedragingen en eigenschappen extremer beoordeeld dan positieve eigenschappen en gedragingen. Het middelpunt is strikt gesproken 0. maar alleen extreem positief gedrag wijkt naar de andere kant af. wijkt af. Alleen als de positieve informatie extremer is dan de negatieve. waardoor we dat niet echt informatief vinden. maar het psychologisch middelpunt ligt veel dichter bij 1. We weten ook dat positief gedrag niet als echt is. om 3 redenen: (1) één negatief kenmerk kan voldoende zijn om de gehele stimulus tot een potentieel gevaar te maken. Bij een stroop-taak zijn we bij negatieve woorden dan ook minder snel met het benoemen van de kleur dan bij positieve woorden. Dit geeft aan dat we gemiddeld positief gedrag van mensen verwachten.com . Daarom is het vermijden van negatieve stimuli is urgenter dan het benaderen van positieve stimuli. zodat ze makkelijk de betekenis aannemen van de eigenschappen waar ze mee samengaan. Ambiguïteit van gedrag Ook bij gedrag geldt dat negatief en extreem gedrag minder ambigu is dan positief en gematigd gedrag. krijgt deze meer gewicht. Dit hangt samen met de behavior-trait-schema’s die kennis bevatten over de associaties tussen eigenschappen en gedrag. Automatische waakzaamheid Ook uit evolutionair oogpunt is het van belang negatieve informatie snel op te pikken. Volgens een functionele verklaring van negativiteitseffecten kan een stimulus met negatieve kenmerken het eigen welzijn aantasten. We beseffen dat aardig en moreel correct gedrag het gevolg kan zijn van manipulatie of aanpassing aan sociale normen. heeft een extreme eigenschap minder mogelijke betekenissen en bepaalt dus welke betekenis de gematigde eigenschap krijgt. (3) de gevolgen van negatieve gebeurtenissen zijn vaak onomkeerbaar. (2) het vermijden van negatieve uitkomsten vereist vaak een snellere reactie dan het bereiken van positieve uitkomsten. In het geval van eigenschappen heeft dat rechtstreeks te maken met de mogelijkheid tot betekenisverandering: ambigue eigenschappen kunnen meerdere betekenissen hebben.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal af van onze verwachting over hoe mensen zich normaal gesproken gedragen. Op een schaal van -3 tot 3 zou positief gedrag dus dichter bij de nul liggen dan negatief gedrag. omdat extreme eigenschappen teveel zijn van iets en daardoor vaak negatief worden. Dit laat zien dat negativiteit en extremiteit vaak samengaan. Het is van overlevingswaarde om aan zo’n dreiging meet prioriteit te geven dan aan positieve informatie. Al het negatieve gedrag.Stuvia. Negatief gedrag heeft dus veel meer gewicht dan positief gedrag. Ambiguïteit van eigenschappen Een derde reden waarom negatieve informatie meer weegt dan positieve: negatieve en extreme eigenschappen en gedragingen zijn minder ambigu dan positieve.

com . Er is bewijs gevonden voor de gedachte dat de waargenomen relaties tussen gedrag en eigenschappen een grote rol spelen bij negativiteits. Hoe extremer iemands gedrag. Daarom treden er op deze as ook geen negativiteitseffecten op: er kan niemand mee geschaad worden. Het is echter wel nuttig om te letten op mensen die capaciteiten hebben (functioneel/evolutionair). zoals fysiek. maar ze in een bepaalde gebeurtenis niet uit. Prestaties zijn informatief. Andersom is het veel minder waarschijnlijk. Other-profitable eigenschappen: eigenschappen die te maken hebben met hoe aardig of moreel een persoon is hebben vooral gevolgen voor degenen met wie deze persoon omgaat. maar ook op de impressie-verandering. waardoor we het op meerdere manieren kunnen opvatten. Impressie-verandering De vier hiervoor beschreven mechanismen hebben invloed op de impressievorming. hoe kleiner het gebied van mogelijke gevolgtrekkingen. Er is in feite maar één extreem immorele of onaardige gedraging voor nodig.en extremiteitseffecten. waardoor veel eerder een correspondente gevolgtrekking wordt gemaakt.Stuvia. Iemand die bijvoorbeeld dom is. is dat heel informatief. Een hele andere visie op de positiviteitseffecten: de functionele benadering. want mensen kunnen zich niet bekwamer voordoen dan ze zijn. Bij het beoordelen van positief gedrag blijkt de situatie veel invloed te hebben. Dit valt samen met de evaluatie-as. Als iemand blijk geeft van bepaalde capaciteiten. Mensen beseffen dus dat er geen een-op-een relatie is tussen gedrag en eigenschap. je moet het ook echt kunnen laten zien. heeft daar zelf meer last van dan anderen. Iemand zal zich niet onaardiger of immoreler voordoen dan hij werkelijk is. kan dat door allerlei oorzaken komen. Het is ambigu. Als iemand bekend is met bepaalde capaciteiten. Positiviteitseffecten Als we iemands bekwaamheden beoordelen. Dit effect treedt op bij al het gedrag waar bepaalde vaardigheden voor nodig zijn. maar ook sociaal. maar bij negatief gedrag veel minder. Voor extreem versus gematigd gedrag geldt hetzelfde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal zeggen over de onderliggende eigenschap. 55 . Het is hierbij niet effectief om te zeggen dat je een bepaalde kwaliteit hebt. De relatie tussen het gedrag en de onderliggende eigenschap is duidelijk. Self-profitable eigenschappen betreffen competentie en potentie. dus is het ook niet functioneel om erop te letten. Een positieve impressie is net als een positief stereotype makkelijker te veranderen dan een negatieve impressie (of negatief stereotype) omdat het makkelijker te ontkrachten is. heeft positieve informatie juist meer invloed dan negatieve. Volgens deze benadering is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen eigenschappen die voordelig of nadelig zijn voor andere mensen en eigenschappen die voordelig of nadelig zijn voor de persoon zelf.

Vloeit voort uit de behoefte aan een positief zelfbeeld en uit de behoefte aan goedkeuring van anderen. Motivationeel: nadruk ligt op belangen en motieven van de waarnemer: men geeft meer gewicht aan informatie die erop wijst dat een persoon het welzijn van andere mensen kan beïnvloeden.de voorkeur voor een positieve indruk van de ander. . vooral als dat in negatieve zin is. of impression management staat tegenover persoonswaarneming of impressievorming. Mens is een sociale waarnemer die zinnig nagaat wat bepaalde informatie betekent. . Vooral de gevolgen. De behoefte ‘erbij te horen’ en de angst om verstoten te 56 . Vaak komt dit gedrag automatisch tot stand. We willen tot een positief beeld van iemand komen. Omdat we veel persoonlijkheidskenmerken. wat kan leiden tot motivationele vertekeningen.4 Zelfpresentatie Zelfpresentatie. Cognitief: het psychologisch middelpunt en de geringe ambiguïteit van negatieve en extreme eigenschappen en gedragingen.Volgens socioloog Goffman: zelfpresentatie is een basisconditie van alle sociale interactie. Zo denken we langer na over informatie die onze nagestreefde conclusie tegenspreekt. Zo worden er minder stereotypen gebruikt. waardoor de negativiteitseffecten ook zwakker zijn. Het fungeert om de ander duidelijk te maken welke rol je van plan bent te vervullen. Motieven voor zelfpresentatie Motieven voor zelfpresentatie: . maar gezien de functionele waarde van negativiteitseffecten juist niet. laten we onze stereotypen gaan en gaan we over tot individuatie en ‘piecemeal’ integratie. Na het aannemen van zo’n rol.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het negativiteitseffect wordt versterkt wanneer negatieve en sterke kenmerken samengaan in dezelfde persoon. kunnen we bij een eerste ontmoeting bepaalde kenmerken benadrukken en anderen juist onderdrukken.com . die het proces van impressievorming kunnen sturen. Gemotiveerde gedachten Er is een globaal verschil tussen cognitieve en motivationele factoren als oorzaken van asymmetrieën in impressievorming. Als iemand belangrijk voor ons is. Iedereen doet dit in bepaalde mate. Soms kan dit negatief uitpakken. 6. en niet de oorzaken. Er zijn echter nog andere effecten: . is het moeilijk eruit te stappen. Wat we precies benadrukken dan wel onderdrukken hangt af van de situatie en onze doelstellingen.Stuvia. We moeten er namelijk wel op bedacht zijn dat andere mensen ons kunnen schaden. maar lang niet altijd. Zo kunnen we invloed uitoefenen. Overigens kan gemotiveerde waarneming andere vertekeningen juist ongedaan maken.we hebben zo onze eigen voorkeuren: impressie-preferenties. Soms is daarbij sprake van bedrog. Door zelfpresentatie proberen we invloed te hebben op de indruk die anderen van ons vormen.we willen de ander graag aardig vinden. van dat gedrag zijn belangrijk. In het licht van de self-fulfilling prophecy is dit erg handig. . zelfs mensen die zeggen dat ze in iedere situatie zichzelf zijn. interesses en meningen hebben.

Zelfpresentatie-gedrag kan echter ook herkend worden zonder uitvoerige 57 . lijken mensen zich goed bewust te zijn van de zogenoemde paradox van de zelfpromotor: hoe meer je jezelf presenteert als bekwaam en deskundig. Weet de ander echter dat je op bepaalde punten niet zo hoog scoort. Dit ligt op de sociale dimensie van persoonswaarneming. Zelfpresentatie kan dus ook dienen om een bepaalde indruk te herstellen. hoe groter de kans dat je naderhand niet kunt voldoen aan de geclaimde talenten en wordt gezien als een opschepper. des te eerder zal men worden verdacht van vleierij als men aardig doet tegen die persoon. Bij het vormen van een indruk moeten we ook rekening houden met iemands zelfpresentatie. In bepaalde situaties lijken we erg goed te zijn in het ontdekken van iemands zelfpresentatie-motieven.zelfpresentatie kan worden gezien als een instrument waarmee men het gedrag van anderen kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld extra aardig doen tegen een ander die in de put zit. en (b) je oordeel over de persoon opschorten tot je meer zekerheid hebt over diens motieven.zelfpromotie: ervoor zorgen dat je competent gevonden wordt.Zelfpresentatie dient niet zozeer het eigenbelang. Vooral playing dumb wordt hier vaak voor gebruikt. bijvoorbeeld iemand anders een vervelend klusje voor je laten doen. Zelfs als er voor ons niets te winnen is. Als het gaat om zelfpresentatie op het gebied van bekwaamheden. .com . dan zul je je op die punten bescheiden presenteren.Stuvia. We houden vaak te weinig rekening met het feit dat het gedrag van mensen niet altijd correspondeert met hun werkelijke bedoelingen. . maar het belang van een ander. . Deze ligt op de bekwaamheidsdimensie. des te groter de behoefte om door die persoon aardig gevonden te worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal worden zijn zeer fundamenteel. Er zijn twee vormen van zelfpresentatie die beduidend vaker voorkomen dan anderen: . De waarneming van zelfpresentatie-gedrag Het vormen en het presenteren van indrukken hebben veel met elkaar te maken. .mensen hebben naast de behoefte aan een positief zelfbeeld ook de behoefte aan een accuraat zelfbeeld.ingratiation: zorgen dat je aardig gevonden wordt. mar hoe groter de afhankelijkheid. probeer je je zo gunstig mogelijk te presenteren. Persoonswaarneming en zelfpresentatie Zelfpresentatie is alleen effectief als mensen een adequate inschatting kunnen maken van de ander en van hoe ze door de ander worden waargenomen. Ook bij ingratiation zijn er valkuilen: het ingratiater’s dilemma: hoe meer je afhankelijk bent van een persoon. Als de ander weinig over je weet. In dit soort gevallen wordt de correspondentievertekening overwonnen door beter na te denken. In zulke situaties ga je (a) de beschikbare informatie grondiger overdenken. willen we nog aardig gevonden worden.

Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overdenkingen: namelijk door schema’s. 58 .com . We hebben duidelijke schema’s voor bijvoorbeeld ‘hielenlikkers’.

conditionering.Stuvia.ze onbewust verlopen. Ze moesten niets hebben van een term als ‘onbewust’. kreeg enorm veel aandacht.2 Automaticiteit Geschiedenis van automaticiteitsonderzoek Twee onderzoekstradities zijn belangrijk geweest: (1) Het aanleren van vaardigheden (skill acquisition).com . Shiffrin en Schneider hebben hierin een grote rol gespeeld. Zij zeiden dat automatische processen geen aandacht kostten en parallel lopen aan andere processen. Alle processen waren óf automatisch óf gecontroleerd.ze niet intentioneel tot stand komen. De aandacht voor de automaticiteit van mentale processen keerde terug tijdens de cognitieve revolutie. waarna alles zich automatisch voltrekt. Freud zei zelfs dat we dingen beter doen als ze automatisch gaan. Ook de snelheid waarmee we vaardigheden automatiseren is verrassend (bijv. hoe vaker we ruimte hebben voor dingen die we bewust moeten doen. Psychologische processen zijn volledig automatisch als: . en kunnen niet parallel aan andere gecontroleerde processen plaatsvinden. gevoelens en een groot deel van ons gedrag komen zonder onze aandacht tot stand.dit gebeurde vanuit een heel ander perspectief (!).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 7: Automaticiteit en controle Pagina 287 t/m 320 7. zonder interesse in mentale processen. . Dus hoe meer we automatisch doen. Na Freud en James gingen de behavioristen de psychologie domineren. mede omdat mensen dan het idee hadden bijna geen controle meer te hebben. 59 . Halverwege jaren ’70 werd er verschil gemaakt tussen automatische en gecontroleerde processen. Gecontroleerde processen vergen wél aandacht. Er gebeurden twee dingen: . Nu zien mensen het nut van automatisme in.ze moeilijk te sturen of te controleren zijn. De capaciteit van ons bewustzijn is beperkt: het kan eigenlijk maar één ding tegelijk. . .v.de manier waarop gedrag (aan)geleerd werd. Onze gedachten. Vaak is het niet noodzakelijk dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Ze toonden aan dat gecontroleerde processen na oefening automatisch konden worden. We zijn ons er vaak niet eens van bewust. Het andere doen we automatisch.1 Inleiding We kunnen twee dingen tegelijk doen. verhuizen en je nieuwe route naar school automatiseren). en voor ieder proces moest dit achterhaald worden.m. 7. Vroeger wilde men niets van het automatisme weten. We hoeven alleen aan het begin een beslissing te nemen.ze geen aandacht vergen. omdat slechts één van de twee onze aandacht nodig heeft. Behavioristen ‘maakten’ gedrag d. . Mensen gaan vaardigheden die ze vaak nodig hebben zelf automatiseren.

die nog een tijdje door sudderen in je onderbewuste en je nog wel degelijk beïnvloeden. Dus: verwerking van informatie vindt voor een belangrijk deel automatisch plaats. Het gaat om dingen waarvan je je al niet meer bewust bent. Andere informatie wordt tot op zekere hoogte wel verwerkt. Tot op zekere hoogte wordt alle informatie verwerkt. Dus een proximale stimulus én bewustzijn zijn nodig. Veel voorbewuste waarnemingsprocessen komen dan ook voort uit chronische toegankelijkheid van bepaalde categorieën of eigenschappen. Drie soorten: (1) Voorbewuste automaticiteit: meest pure vorm. De waarnemer reageert op een stimulus.com . Het bewustzijn zet dan onbewuste processen in gang. Voor Broadbent en Treisman dacht men dat waarneming een functie was van externe factoren. maar als je de persoon kent. Het tip-of-the-tongue verschijnsel is hier ook een voorbeeld van. Onder volledige narcose blijken we toch woorden te verwerken. schema’s. hoor je hem/haar lopen. dat ze chronisch toegankelijk zijn geworden. Soms bereikt de informatie het bewustzijn. verwachtingen en behoeften. Bijvoorbeeld sociale categorieën die we zo vaak gebruiken. Alleen een ‘proximale stimulus’ is hiervoor nodig. Door ervaring wordt onbewuste waarneming dus veel effectiever. een filter hebben die alle irrelevante gebeurtenissen blokkeert. Je hoort bijvoorbeeld iemand lopen op de trap. De andere twee 60 . Broadbent zei hierover dat we. Zelf-relevantie is hierin een bijzonder geval. terwijl je onbewust toch verder gaat met zoeken en uiteindelijk de naam toch weet te herinneren. maar ook doelen. heeft invloed op het oordeel wat gevormd wordt over een nieuw persoon. Drie soorten automaticiteit Er zijn verschillende soorten automaticiteit.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) Selectieve aandacht: onderzoek hiernaar is gebaseerd op het uitgangspunt dat informatie onbewust waargenomen en verwerkt kan worden. Priming met positieve of juist negatieve woorden. zoals je eigen naam horen. Nu blijkt dat ook kenmerken van de waarnemer van groot belang zijn: (1) waarneming en verwerking worden gestuurd door allerlei tijdelijke of contextuele factoren. (3) Doelafhankelijke automaticiteit: Dit is de minst zuivere vorm. makkelijker wordt waargenomen en verwerkt. Treisman liet echter zien dat er gaten in zulke filters zitten (dichotische luistertaak). maar treden pas op als de stimulus het bewustzijn heeft bereikt. Ook oordelen over anderen worden vaak beïnvloed door nabewuste automaticiteit. maar meestal niet.Stuvia. Deze vorm van automaticiteit treedt het meest op. (2) Nabewuste automaticiteit: deze hebben hetzelfde effect als voorbewust. ook onbewust. Het gaat dan om het feit dat je besluit te stoppen met zoeken in je geheugen. bijv. (2) waarneming en verwerking worden ook gestuurd door de ervaringen van de waarnemer. op het moment dat we onze aandacht ergens op richten. en er zijn verschillende criteria waarmee je automatische en niet-automatische processen kunt onderscheiden. terwijl hij hier zichzelf niet eens van bewust is. Je zou kunnen zeggen dat alles wat op een bepaald moment relevant is.

Deze 3 vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden: twee verwerkingsprocessen met dezelfde uitkomst. (b) het vergt aandacht. Waarneming staat dus niet altijd gelijk aan bewuste waarneming. we nemen ze helemaal waar. Fietsen is bijvoorbeeld intentioneel. Zo kan het effect van geactiveerde eigenschappen ook voorbewust tot stand komen. zijn doelafhankelijk. kunnen op hele verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Daarom heeft Bargh voorgesteld het als een continuüm te zien. hoe dan ook. waarbij een proces meer automatisch is naarmate het meer voldoet aan de vier volgende criteria: (1) Bewustzijn. Doelafhankelijke automaticiteit is echter wel conditioneel. Veel automatische waarnemingsprocessen zijn wel niet-intentioneel. Veel gedrag. is efficiënt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vormen zijn niet-conditioneel: na een stimulus treden de automatische processen altijd op. zoals fietsen. Eigenlijk zijn er drie soorten stimuli. zoals gezichten herkennen. Deze vorm van onderzoek wordt het meest gebruikt voor efficiëntie. als je daar niet naartoe hoeft.Stuvia. oftewel afhankelijk van een doel of een bepaalde context. en had de volgende kenmerken: (a) je bent je ervan bewust. (2) Efficiëntie. zou je altijd. We hoeven onze aandacht er niet op te richten. en beoordeelde de vrouw naderhand als meer nerveus dan de eerste groep. óf we nemen ze onbewust waar. omdat het bepaalt of we dingen parallel kunnen doen aan iets anders. Niet-efficiënte processen gaan niet samen. We nemen dus eigenlijk constant heel veel dingen subliminaal waar. Veel gedrag dat wel aan criterium (1) en (2) voldoet. voldoet niet aan deze.com . De ene helft kon de film gewoon kijken. Een proces wordt efficiënt genoemd als we er niet of nauwelijks aandacht voor nodig hebben. We nemen stimuli helemaal niet waar. Er zijn twee soorten onbewuste processen: je kan je niet bewust zijn van (de gevolgen van) een stimulus. Dit is perceptie die onder de bewustzijnsdrempel blijft. maar niet van de gevolgen ervan (subliminale perceptie). (c) en is dus cognitief inefficiënt. (3) Intentie. is belangrijk. De meeste processen blijken echter een combinatie te zijn van gecontroleerd en automatisch. (d) het is intentioneel en (e) oncontroleerbaar. Of een proces efficiënt is.: een experiment waarin mensen naar een film van een vrouw moesten kijken die nerveus was. Er werd aan iedereen verteld dat ze nerveus was. Bijv. links afslaan. De laatste groep paste daardoor minder situationele correctie toe. Als het niet conditioneel was. inclusief hun gevolgen. Vier criteria voor automaticiteit Een gecontroleerd proces was in de jaren ’70 de tegenhanger van een automatisch proces. Een proces is intentioneel als het het gevolg is van de ‘wil’. Dit geldt ook voor veel fundamentele waarnemingsprocessen. maar vaak ben je je wel bewust van een stimulus. 61 . terwijl de andere helft tegelijkertijd sinterklaasgedichten moest verzinnen. terwijl je deze route normaal gesproken automatisch fietst. omdat ze vragen moest beantwoorden over seks. Bijvoorbeeld ineens ergens anders naartoe moeten fietsen: dan ga je niet meer linksaf om naar de universiteit te gaan. Ook categorieën en eigenschappen die niet chronisch maar tijdelijk toegankelijk zijn.

De stimulus kan dus ook subliminaal meerdere keren getoond zijn.v.o. We hebben geen bewuste processen nodig om het uit te voeren.v.). terwijl ze die wel positiever beoordeelden. i. Zajonc veronderstelde dat we stimuli sneller evalueren dan dat we ze bewust begrijpen (het woord ‘graf’ als negatief evalueren. Het mere exposure-effect is niet afhankelijk van bewuste verwerking. Automaticiteit in gedrag Er zijn drie vormen van automatisch gedrag: (1) Gewoontegedrag: gedrag dat geautomatiseerd is nadat we het vaak hebben uitgevoerd. mits je dit vaak doet. Dit ondersteunt Zajonc’s stelling dat affect (beoordelen op goed-slecht dimensie) los staat van cognitie (herkennen van een stimulus). Als we ons eenmaal bewust zijn van gedrag.com . incongruent.v. de fiets en eventuele andere vervoersmiddelen moeten 62 . Als processen niet te stoppen of te sturen zijn. Vaak is bewustzijn een voorwaarde voor controle. Het onbewuste wordt aangetoond in onderzoek naar subliminale affectieve priming. Uit andere onderzoeken bleek dit ook: mensen bleken bijvoorbeeld sneller een tweede woord als positief of negatief te evalueren als het eerste woord congruent was. Wordt negatieve informatie dan misschien sneller en meer automatisch waargenomen dan positieve informatie? Mensen blijken een boos gezichtje in een groep blije gezichtjes sneller te herkennen dan andersom. Mensen zouden dan namelijk iedere dag hun attitude t. voordat je weet wat het betekent). zelfs als ze subliminaal worden aangeboden. Automaticiteit in evaluatie en affect Het snel en accuraat evalueren van stimuli is van groot belang voor ieder individu. We beoordelen dus niet alleen of een stimulus goed of slecht is. dan zijn ze oncontroleerbaar. Het effect blijkt efficiënt en onbewust te zijn. Na een vrolijk gezichtje blijkt de beoordeling van het daarop gepresenteerde Chinese karakter positiever te zijn dan na een verdrietig gezichtje. Vaak probeert men dit te verklaren met behulp van attitudes (t.p. is een voorbeeld. Fietsen naar de universiteit. met direct daarna een chinees karakter. Dit is evolutionair functioneel. Negatieve informatie heeft vaak meer invloed dan positieve informatie. Ook wekken verdrietige gezichtjes arousal op. Maar dit blijkt maar een matige voorspeller te zijn. maar er volgt ook vaak een onmiddelijke gedragsreactie.o.Stuvia. Hij baseerde dit op het mere exposure-onderzoek: mensen gaan een stimulus positiever waarderen en beoordelen naarmate ze deze vaker tegengekomen zijn (als ze niet al meteen een negatieve reactie oproepen). Onze evolutionaire geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat we snel kunnen zien of we een stimulus kunnen benaderen of juist beter kunnen vermijden. de fiets bijv. Proefpersonen kregen subliminaal een afbeelding te zien van een vrolijk of verdrietig gezichtje.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (4) Controle. Proefpersonen bleken in een experiment stimuli niet te herkennen. is het tot op zekere hoogte controleerbaar. Dit heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een eenmaal in gang gezet proces.

mits je wel verband legt tussen de bejaarde en de traagheid. De meeste processen zijn ‘enigszins’ controleerbaar. (2) Het onderdrukken van gedachten. Gewoontegedrag is wél onbewust en efficiënt. Drie grote klassieke onderzoekslijnen hierin zijn: (1) Aandacht. Mensen willen graag hun eigen functioneren onder controle hebben. te verwerken in een tekst). fietsen in juli vaak harder dan normaal. Aandacht kan naar buiten gericht zijn. Wat betreft stress kan het niet kunnen onderdrukken van gedachten 63 . spring je niet meteen op je fiets. Ze beïnvloeden dus automatisch het gedrag. (3) Ideo-motorisch gedrag. Dit doen we maar af en toe. Als we iemand iets zien doen. Complex gedrag waarvan we ons bewust zijn. Het voorspellen van toekomstig gedrag gaat veel beter op basis van gedrag uit het verleden dan op basis van attitudes. Door onbewust doelen bij mensen te activeren (door ze bijv.Stuvia. Geschiedenis van onderzoek naar controle Controleprocessen zijn alle processen waarbij we proberen bewuste (maar ook onbewuste) invloed uit te oefenen. Dit zie je vervolgens ook terug in je gedrag. Mensen die graag naar de Tour de France kijken.com . Als je bijvoorbeeld denkt aan bejaarden.3 Controle Uit de invloed van automaticiteit blijkt dat we weinig controle hebben over het grootste gedeelte van ons gedrag. (2) Auto-motieven. zoals Freud. Dit is een rechtstreeks gevolg van de waarneming. Dit betreft naar binnen gerichte aandacht. Uit onderzoek hiernaar blijkt dat doelen automatisch geactiveerd kunnen worden. Succesvolle controle van aandacht is veel meer afhankelijk van het tweede dan van het eerste. Zij waren geïnteresseerd hoe mensen ongewenste emoties en driften probeerden te onderdrukken. Uit onderzoek van Treisman blijkt ook dat we onze aandacht vaak behoorlijk goed kunnen controleren. hoewel dat minder makkelijk is. Gewoontegedrag is een vorm van doelafhankelijke automaticiteit. maar ook naar binnen (bijv.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overdenken om tot de conclusie te komen dat ze toch gaan fietsen. Dan ga je er ook echt langzamer van lopen. gaan ze daarnaar handelen. cognitief efficiënt en niet-intentioneel. In onderzoek wordt vaak onze wil onderzocht. komen er associaties met traagheid in je op. James vond het feit dat wij tot op zekere hoogte kunnen kiezen waarop we onze aandacht richten kenmerkend voor onze ‘wil’. Het richten van je aandacht en andere stimuli tegelijkertijd negeren. We kunnen ook irrelevante stimuli negeren. Je hoeft gedrag niet letterlijk en fysiek waar te nemen om het na te doen. zijn twee verschillende processen. Dat doe je alleen als je doel is om naar de universiteit toe te gaan. Onderzoek hiernaar komt vooral voort uit psychoanalytici. Gewoonten ontstaan door frequentie. 7. jezelf in slaap praten). is vaak makkelijk te controleren. ontstaat automatisch de (onbewuste) tendens om dit na te doen. Als je over de universiteit leest. Deze effecten verlopen onbewust.

Ook hier trad hetzelfde rebound-effect op. de hele tijd gedachten aan hun ex zijn blijven onderdrukken (ook toen ze aan hun ex moesten denken) om te voorkomen dat ze zich ellendig zouden gaan voelen of in het bijzijn van de onderzoeker in tranen zouden uitbarsten. komt dat later juist extra vaak en makkelijk terug in je bewustzijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal rampzalig zijn. Een mogelijke verklaring is dat deze mensen. Ook hanteren ze verschillende normen. Mensen die in eerste instantie een stereotype moeten onderdrukken. is er niets aan de hand. Het model van Wegner (later besproken) is gebaseerd op dit onderzoek.Stuvia. zullen we iemand anders als gemener beoordelen dan iemand die zelf niet bot wil overkomen. maar werd alleen een verhoogde emotionele activiteit geconstateerd. Zolang het operating-proces voor voldoende andere gedachten zorgt. De processen die hierbij een rol spelen. Mensen streven allerlei doelen na. maar naderhand sterker gebruik van dat stereotype dan andere mensen. Hieruit bleek dat het reboundeffect: wanneer je in eerste instantie iets moet onderdrukken. Het onderdrukken van cognities. (3) Zelfregulatie: is een speciale vorm van controle en heeft vooral betrekking op de controle van gedrag. 64 . trad geen rebound-effect op. Ander gedrag kan dan vrij spel krijgen (zoals door de omgeving opgewekt agressief gedrag). (b) Affect: het onderdrukken van emotioneel geladen gedachten. Het monitoring-proces let juist op de te onderdrukken gedachte: het zoekt naar de te onderdrukken stimulus om na te gaan of het onderdrukken goed lukt en om een signaal te geven als er onverhoopt een gedachte aan de ‘verboden’ stimulus opduikt. Veel onderzoek hiernaar is dus ook gedaan door klinisch psychologen. gevoelens en gedrag 1987: Wegner begon hiernaar onderzoek te doen. Maar het probleem is dat het monitoringproces automatisch is en het operating-proces niet. Ook is het fenomeen defensieve projectie onderzocht: we zijn geneigd om op anderen die eigenschappen en motieven te projecteren die we in onszelf ontkennen of onderdrukken. Zijn verklaring: om iets te onderdrukken worden twee processen in gang gezet: een operating-proces en een (ironic) monitoring-proces. Het idee is dat. De verhoogde toegankelijkheid van de eigenschap ‘gemeen’ leidt ertoe dat die eigenschap al gauw als interpretatiekader in het bewustzijn opduikt. gedrag niet meer gestuurd wordt door doelen of normen. Het operating-proces werkt niet goed als men tijdens het onderdrukken een andere taak moet doen die de aandacht vraagt. Hetzelfde idee als het witte-beren onderzoek. Als we zelf bijvoorbeeld niet gemeen willen overkomen. maar alleen bij proefpersonen die niet meer terugverlangden naar hun oude vlam. Het operating-proces zoekt naar stimuli die niets met de te onderdrukken gedachte te maken hebben. vallen onder de noemer zelfregulatie. tegen de instructies in. Bij degenen die hun ex eigenlijk liever terug wilden. Het is dus niet efficiënt. Dit laatste proces zorgt volgens Wegner voor het rebound-effect.com . Deze ideeën zijn toegepast op verschillende domeinen: (a) Cognities: het onderdrukken van stereotypen. maar nu voor een oude vlam. wanneer zelfregulatie wegvalt of slecht functioneert.

terwijl het monitoring-proces automatisch doorgaat. Rebound-effecten zorgen er dus vaak voor dat het omgekeerde gebeurt van wat we willen. Carver en Scheier hebben een model ontwikkeld om te verklaren hoe zelfbewustzijn van invloed is op zelfregulatie. Ook een verhoogd zelfbewustzijn kan het gebruik van stereotypen verminderen. Wegner past zijn theorie ook toe op insomnia (slapeloosheid).com . maar ook op zichzelf en op hun doelen en normen (intern). Dit effect kan zelfs tijdens het onderdrukken al optreden. kan je een taak veel minder lang volhouden dan zonder honger. De meeste mensen beschouwen stereotypering als iets dat zoveel mogelijk vermeden moet worden. mits ze natuurlijk op grond van hun eigen normen vinden dat stereotypering verkeerd is. Zelfregulatie zou dus kunnen leiden tot verminderd gebruik van stereotypen. doordat men zich dan ook meer bewust is van de eigen doelen en normen. Mensen hoeven dus voor het onderdrukken van stereotypen niet per sé specifiek de opdracht te krijgen. wat verklaart kan worden doordat het operating-proces bij wilde muziek geen kans heeft. die beide wilskracht eisen. Dit proces werkt beter naarmate men meer zelfbewust is. We mogen aannemen dat een stereotype wel (automatisch) wordt geactiveerd. maar dat het gebruik ervan onder invloed van zelfregulatie werd onderdrukt.Stuvia. Die wilskracht raakt vrij makkelijk uitgeput. zul je één van de twee minder goed voltooien. Mensen hebben zo’n thermostaat voor hun eigen doelen en normen. Dit blijkt ook te kloppen. gedachten en gedragingen. hoe meer het gedrag onderhevig is aan zelfregulatie: men probeert in sterkere mate doelen te verwezenlijken en de eigen normen en waarden na te leven. waardoor het vermogen tot zelfregulatie beperkt is. tegelijk bezig bent. 65 . en daarnaast ’s avonds naar een cassette luisteren met wel/geen instructies om te gaan slapen en daarnaast wilde/rustige muziek (2x2). bij extern gerichte aandacht juist laag. Ook dit laat een rebound-effect zien. Als je bijvoorbeeld honger hebt. Bij naar binnen gerichte aandacht is het zelfbewustzijn hoog. De instructie om in slaap te vallen werkte bij rustige muziek. Hoe meer aandacht naar binnen gericht is. maar bij wilde muziek bleven deze mensen extra lang wakker. Mensen moesten een dagboek bijhouden. Zelfregulatie als beperkte bron Wilskracht stuurt dus het reguleren en onderdrukken van de eigen gevoelens. als onze aandacht door iets anders wordt getrokken. Het vermogen om jezelf iets op te leggen raakt uitgeput. Zelfregulatie zorgt ervoor dat we onze eigen normen naleven. Als je dus met twee inspannende taken. Zelfregulatie en zelfbewustzijn Zelfbewustzijn: datgene waarop de aandacht is gericht: mensen kunnen hun aandacht richten op de omgeving (extern). Zo blijven ze juist extra lang wakker.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (c) Gedrag. Zelfregulatie kan worden vergeleken met een thermostaat.

Stuvia.com . Een laag zelfbewustzijn leidt vaak tot anti-normatief gedrag terwijl een hoog zelfbewustzijn leidt tot meer normatief gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Bij allerlei gedrag geldt dat zelfbewustzijn ertoe leidt dat mensen zich meer richten op hun normen en waarden. 66 . Zelfregulatie heeft dus een grote controlerende invloed op ons gedrag.

Hij noemde dit purposive behaviorism. Soms is er maar één actiemogelijkheid (bijv. Als de persoon dit pad al vaker heeft bewandeld. Om een nieuwe weg te vinden. (3) Hierna wordt een inschatting gemaakt van de kansen of waarschijnlijkheden van uitkomsten. Het lichaam staat in contact met de buitenwereld en levert zintuiglijke indrukken af aan de geest. De keuze bepaalt hoe we het betreffende doel gaan bereiken. In de psychologie is er naar beslissen nog niet veel onderzoek gedaan.Stuvia.1 Inleiding Over belangrijke keuzeproblemen denken we vaak diep na. (4) Deze kansen en waarden worden per gedragsalternatief geïntegreerd tot een oordeel: de verwachte waarde wanneer het gedrag uitgevoerd zou worden. vormen we ons bijvoorbeeld een cognitieve kaart. vanwege de invloed van de behavioristische benadering. Het beslisproces wanneer de beslisser volledig rationeel zou denken: (1) Activatie van een doel: een discrepantie tussen de feitelijke situatie en de toestand die men wil bereiken zorgt ervoor dat een doel wordt geactiveerd. geassocieerd met de actiemogelijkheden. Ook stelde hij dat de verwachting van beloning een bepaalde waarde voor het organisme vertegenwoordigt en het organisme aanzet tot bepaald gedrag. Het beslisproces: van doelactivatie naar keuze-implementatie We maken keuzes om doelen te bereiken. Die kan denken en heeft een eigen wil. die daarop weer besluiten kan afstemmen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 8: Beslissen en kiezen Pagina 321 t/m 365 8. Volgens een behaviorist kiest een persoon het gedrag dat geassocieerd is geraakt met een beloning. maar de geest overtreedt deze wetten. Niet veel mensen zijn het met deze benadering eens. Het lichaam gehoorzaamt aan de wetten van de natuur. De behaviorist Tolman had al ontdekt dat leren mogelijk is zonder beloning.com . Men vraagt zich dus af: (a) wat de kans is dat deze uitkomst optreedt en (b) hoeveel deze uitkomst waard is. terwijl we minder belangrijke keuzes worden gemaakt als resultaat van een vluchtige inschatting of simpelweg routine. waarmee hij wilde aangeven dat veel gedrag doelgericht is. kunnen de mogelijkheden uit het geheugen worden opgehaald. 8. De 67 . Bij een nieuw probleem zullen andere bronnen geraadpleegd worden. Wat de geest heeft bedacht. (2) Actiemogelijkheden genereren: om het doel te bereiken. stoppen met roken). beïnvloedt het functioneren van het lichaam. Verwachting en waarde spelen een cruciale rol bij het maken van beslissingen. De keuze bestaat uit een aantal stappen die min of meer serieel verlopen.2 De psychologie van beslissen Descartes maakten een sterk onderscheid tussen lichaam en geest. De keuze voor een specifieke gedraging wordt bepaald door (a) de verwachting dat het gedrag tot een bepaalde uitkomst leidt en (b) de waarde die aan de uitkomst wordt toegekend.

Stuvia. Vaak gebruiken ze vuistregels en sluiproutes om keuzes te vereenvoudigen. EV = de verwachte waarde. (b) welke waarde men hecht aan die uitkomst. subjectieve processen. Deze manier van keuzes maken is heel erg rekenkundig. zal een keuze dus vaak bepaald worden door een mentale voorstelling van de verwachte waarde van die handeling. (6) De gekozen actie wordt geïmplementeerd. Als een doel wordt geactiveerd. Daardoor kunnen we ons iets voorstellen van wat ons te wachten staat. Mensen gebruiken haast nooit het 6-stappen schema in zijn geheel. 68 . m = het aantal verschillende uitkomsten die in de beslissing betrokken wordt. Dan hoeft er met kans geen rekening gehouden te worden. Dan kan het implementatieplan de kans vergroten dat de gekozen actie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. wanneer en hoe wordt gespecificeerd. Soms zijn de alternatieven even waarschijnlijk. en kan hij gewoon de informatie verwerken over waarden van uitkomsten van de alternatieven. Het feitelijke gedrag van mensen zal nogal eens afwijken van rationele beslisregels als gevolg van de invloed van psychologische. In formule: ∑ Waarbij: pj = de kans dat een bepaalde uitkomst j optreedt. Mentale representaties kunnen de keuze beïnvloeden zonder dat daar een uitvoerige informatie-verzameling en – verwerking aan voorafgaat. Het uitvoeren van de gekozen actie kan uiteindelijk weer informatie opleveren voor volgende beslissingen. 8. Afhankelijkheid van de tevredenheid kunnen inschattingen en oordelen aangepast worden. Deze stap wordt uitgesteld totdat de juiste gelegenheid zich voordoet. Verder worden veel keuzes op basis van gewoonte of routine uitgevoerd.3 De fundamenten van beslissingen: verwachte waarden van uitkomsten Verwachte waarde: kans x waarde Voor het nemen van een rationele beslissing.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gedragsoptie met de hoogste verwachte waarde wordt gekozen. Géén beslissing nemen is ook een keuze. moet je weten: (a) wat de kans is dat een handeling tot een bepaalde uitkomst leidt. In de bovengenoemde formule kan dit op drie plaatsen gebeuren: (1) de waarde van de uitkomst is een subjectief begrip. (5) De keuze wordt gemaakt. Dan leidt de activatie van het doel (stap 1) dus direct tot implementatie (stap 6). Waar. vj = de waarde die aan uitkomst j verbonden is.com . We maken echter meer gebruik van cognitieve schema’s bij het maken van keuzes.

net als het SEU-model. Volgens de prospecttheorie komt dit door de subjectieve waarde van winsten en verliezen.Stuvia. 69 . Bij een willekeurige beslissing kan je geen goede voorspelling maken. omdat je niet goed weet wat je voor de variabelen in moet vullen. Psychologische waarden I: het reflectie-effect Beide theorieën nemen aan dat een stijging in winst steeds minder subjectieve waarde heeft. Het enige verschil is dat de prospecttheorie specifiek beschrijft waarom en hoe psychologische waarden en kansen afwijken van objectieve waarden en kansen. In de economie heet dit de wet van de afnemende meeropbrengst. Deze theorie veronderstelt. (3) bij de uiteindelijke beoordeling van de verwachte waarde kunnen kansen en waarden verschillend wegen in het eindoordeel. Men kiest dus bij verlies eerder voor een onzeker groot verlies dan voor een zeker klein verlies. Dit model wordt het subjective expected utility-model genoemd. 0 naar 500 euro.com . maar bij winst eerder voor een zekere kleine winst dan voor een onzekere grote winst. verklaren en voorspellen dit in hun prospecttheorie. Kansen van uitkomsten zijn niet altijd vast te stellen door de relatieve frequentie van die uitkomst te berekenen. Mensen hebben het idee dat en relatief meer waarde wordt gewonnen/verloren van bijv. Zo wordt een beslissing over de nabije toekomst het meest beïnvloed door de kans op succes. Psychologische waarden en kansen blijken op een systematische manier af te wijken van objectieve waarden en kansen. Kahneman en Tversky beschrijven. De subjectieve waarde die iemand hecht aan bijvoorbeeld geld wordt utiliteit of nut genoemd. Prospecttheorie Het subjective expected utility (SEU) -model beschrijft of verklaart niet precies hoe de afwijkingen tussen objectieve en subjectieve oordelen totstandkomen. Door rekening te houden met subjectieve waarden en kansen ontstaat een aangepaste versie van de eerdergenoemde formule. Men zal eerder kiezen voor een kleine maar zekere winst dan voor een grote maar onzekere winst. terwijl een beslissing over de latere toekomst het meest beïnvloed wordt door de waarde van een optie. vooral omdat sommige uitkomsten nog nooit of slechts één keer zijn voorgekomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) kansen worden vaak op een subjectieve manier vastgesteld. De prospecttheorie zegt dat dit leidt tot risicomijdend gedrag bij een mogelijke winst. Wanneer het gaat om verliezen gebeurt het omgekeerde. dat het fundament van beslissingen wordt gevormd door psychologische waarden en kansen. dan van 500 naar 1000 euro. Een objectieve toename leidt tot een steeds kleinere toename in de psychologische waarde. De relatie tussen geld en psychologische waarde is een logaritmische functie. Dan kiest men eerder voor de kans dan voor de zekerheid. Dan wordt ‘waarde’ vervangen door ‘utiliteit’ en ‘waarschijnlijkheid’ door ‘subjectieve kans’.

Psychologische waarden II: loss aversion De waarde-curve voor verlies verloopt steiler dan die voor winst.com . Verliezen worden dus extremer gewaardeerd en als ‘intenser’ ervaren dan winsten. Onrealistisch optimisme: mensen onderschatten een bepaalde kans als het om zichzelf gaat. dan geldt weer het omgekeerde. dan kiest men voor de 0. terwijl ze bij een kleine kans op verlies juist risicomijdend gedrag vertonen. is dat in het dagelijks leven kansen niet of heel moeilijk te bepalen zijn.Stuvia. Een ander probleem wat hier nog bij komt. Bedrijven die producten aanbieden op proefbasis profiteren hiervan. dan gaan mensen risicomijdend gedrag vertonen. worden ze op een subjectieve manier gewogen.1% kans om 5000 euro te winnen of een zekere winst van 5 euro. Voor verlies geldt juist dat de laagste uitkomst het meest wordt gekozen. Door kansen te schatten. Beslissingen zullen dus altijd afwijken van de modellen.en kansschattingen Inleiding Als waarden en kansen eenmaal bekend zijn. Dit zorgt ervoor dat voorkeuren worden beïnvloed door de manier waarop een keuzeprobleem wordt gepresenteerd (het framing-effect: precies dezelfde keuze kan worden geformuleerd (geframed) in termen van winst of juist verlies). False concensus: mensen overschatten de frequentie van hun eigen bezigheden en voorkeuren. Worden de mogelijke uitkomsten gepresenteerd als winst. dan wanneer deze niet in eigen bezit is. komen er veel vertekeningen. Zowel bij winst als verlies krijgt een kleine kans dus meer gewicht. dan gaat men juist risico zoekend handelen. Reflectie-effect: de omslag van risicomijdend naar risico zoekend gedrag. de loterij). Gaat het om verlies. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij precies hetzelfde keuzeprobleem verschillende beslissingen neemt. afhankelijk van hoe het probleem wordt gepresenteerd.1% kans. 8. zal het meest worden gekozen. Dit is omdat een verlies sterker wordt gevoeld dan een winst. waardoor ze ook de kans overschatten dat hun liefhebberijen en 70 .4 Frequentie. Als men moet kiezen tussen 0. Een persoon zal de verkoopwaarde van een pen hoger schatten als die pen in eigen bezit is. Het endowment-effect is een gevolg van loss aversion: de subjectieve waarde van een product neemt toe zodra het onderdeel vormt van iemands persoonlijk bezit. Als de uitkomst als een verlies wordt gepresenteerd. Bij een kleine winst gaan mensen zich risico zoekend gedragen (bijv. Dat leidt tot loss aversion: mensen geven over het algemeen de voorkeur aan het vermijden van verlies boven het verkrijgen van winst. Het alternatief dat dan het hoogst uitkomt. Psychologische kansen De prospecttheorie beschrijft ook de subjectieve waarden van uitkomsten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Men moet aan de hand van de figuur bij deze theorie subjectieve waarde met winst vermenigvuldigen. De theorie zegt dat mensen aan kleine kansen relatief veel gewicht geven en aan middelmatige tot grote kansen relatief weinig gewicht.

Vertekeningen bij het subjectief vaststellen van waarschijnlijkheden en frequentieschattingen komen ook zo tot stand.Stuvia. Vaak zal de afstand dan goed geschat worden. een inhoudsdomein.com .: (a) Initiële waarschijnlijkheden/base-rates. bijv. Op basis van een beschrijving zijn we geneigd om een bepaalde conjunctie als waarschijnlijker te zien dan één van de twee elementen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal voorkeuren door een willekeurig ander worden gedeeld. maar het gaat erom hoe het gebruikt wordt. (2) A kan een resultaat of en uitkomst zijn en B een proces dat tot een bepaalde uitkomst leidt. waarmee ze op een snelle manier kansen en frequenties kunnen bepalen. Een heuristiek is een vuistregel die in principe op ieder inhoudsdomein toegepast kan worden. Het representatieve element spring eruit. Er bestaan ook cognitieve illusies en vertekeningen. Bij verkeerd gebruik kunnen vertekeningen en beoordelingsfouten het gevolg zijn. Met de heuristiek zelf is nooit zoveel mis. heuristieken. Ook de Ponzoillusie (balkjes met perspectief) is en beoordelingsfout naar aanleiding van de ‘kleiner is verder weg’-vuistregel.t. Het schatten van kansen is erg lastig. en B een categorie. Bijvoorbeeld het waarnemen van een object en daarbij de afstand moeten bepalen. gaat men de kans op deze gebeurtenis overschatten. zijn verder weg’. Deze heuristiek is echter over het algemeen heel erg functioneel. Die factoren zijn o. Hierbij zijn er drie van belang: . Schema’s hebben. We gebruiken deze heuristiek wanneer we een waarschijnlijkheidsoordeel moeten vormen over de vraag of A representatief is voor B. Naarmate er in de beschrijving van een 71 . Daarbij gebruiken we de heuristiek: ‘Objecten die kleiner zijn. De conjunctie (het samenvallen) van twee gebeurtenissen kan per definitie niet waarschijnlijker zijn dan de kans op iedere afzonderlijke gebeurtenis. waarbij de kans op de oorzaak of het gevolg moet worden geschat. Deze worden bij de representativiteitsheuristiek genegeerd: de base-rate fallacy: het ten onrechte negeren van initiële waarschijnlijkheden. (b) Conjunctieve gebeurtenissen. i. Dan wordt de kans beoordeeld dat A lid is van B. Dat komt doordat de vuistregel voorbijgaat aan enkele factoren die van groot belang zijn bij het maken van kansschattingen. Ook een ingewikkeld beslisprobleem kan vereenvoudigd worden door gebruik te maken van schema’s. als je een object voor iets anders aanziet. We kunnen hierdoor met weinig inspanning redelijke kansschattingen maken. mede omdat mensen vaak te weinig inzicht hebben. maar soms kan deze vuistregel leiden tot beoordelingsfouten. en krijgt meer aandacht. Daarnaast maken mensen ook gebruik van heuristieken.a. Als één van de twee elementen van een conjunctieve gebeurtenis sterk representatief is. (3) A kan een oorzaak zijn en B een gevolg.De representativiteitsheuristiek: hoe meer kenmerken een stimulus A gemeen heeft met een stimulus B. waarbij de vraag is of A lid is van B.t. Deze zijn het gevolg van het ten onrechte toepassen van vuistregels. Dan moet men de kans schatten dat A het resultaat is van B. A en B kunnen hierbij naar drie verschillende stimuli verwijzen: (1) A kan een exemplaar zijn. des te waarschijnlijker is het dat A en B bij elkaar horen.

Grotere steekproeven geven betere voorspellingen dan kleinere steekproeven. maar tegelijkertijd wel representatiever en dus subjectief waarschijnlijker. want het is natuurlijk zo dat iets wat je je snel herinnert.com . wordt de categorie statistisch steeds minder waarschijnlijk. waarschijnlijk ook vaker voorkomt. Dit zou kunnen komen doordat we ons sterker laten leiden door levendige informatie over concrete gevallen. Er is dus een verband tussen de hoeveelheid voorbeelden die je je herinnert en het subjectief ervaren gemak waarmee je je die voorbeelden herinnert. omdat die meer saillant zijn. Hier komt nog eens bij dat de feiten over opa ook veel meer cognitief beschikbaar zijn dan die over roken in het algemeen: . Deze misvatting over toeval wordt de gambler’s fallacy genoemd. Ook bij goed getrainde onderzoekers treedt deze fout op. Dit gemak betreft niet alleen het ophalen van eerder geregistreerde voorbeelden. des te frequenter is dat voorval. Dit komt door het gemak en de snelheid waarmee je bepaalde informatie uit je geheugen kunt halen. (d) De omvang van de steekproef. hoe kleiner de kans dat een volgende persoon afwijkt van het gemiddelde van die steekproef. Als er 8 keer rood is gevallen. Door een aantal factoren kan deze heuristiek echter ook tot vergissingen leiden: .De mate van bekendheid met een bepaald domein kan ertoe leiden dat 72 . Deze heuristiek zal toch ook vaak leiden tot accurate oordelen. Ook bij deze heuristiek is weinig cognitieve arbeid nodig. Zelfs met de kennis over deze heuristiek gaan de meeste mensen bij een experiment nog de fout in. maar ook het zich voorstellen van een gebeurtenis. of op het gemak? Uit onderzoek blijkt dit het gemak te zijn. terwijl de kans in werkelijkheid op rood nog net zo groot is als op zwart. maar door het toepassen van de representativiteitsheuristiek let men met name op de verhouding en niet op de grootte van de steekproef.Stuvia. maar mensen maken vaak de fout dat ze 4 van de 5 als zekerder inschatten dan 30 van de 50. zelfs al vormen die anderen een grotere steekproef. moet het balletje nu wel op zwart vallen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal categorie meer details worden gegeven.De beschikbaarheidsheuristiek: hoe makkelijker de voorbeelden van een voorval me te binnen schieten. worden als waarschijnlijker beoordeeld dan andere gebeurtenissen. Gebeurtenissen die makkelijk voor te stellen zijn. Mensen verwachten vaak dat een sequentie van gebeurtenissen die op willekeurige manier tot stand is gekomen de typische kenmerken van willekeurigheid bezit. Ook hier worden ‘base-rates’ genegeerd. en spreken we van de conjunction-fallacy. Die ene vitale opa is saillanter dan de saaie statistieken over de effecten van het roken. Maar baseert de heuristiek zich op de hoeveelheid. De fout zit hem in het feit dat mensen bij een korte reeks volledige willekeurigheid aannemen. (c) Kansen en willekeurigheid. zelfs als dit een korte reeks is. terwijl dit alleen bij veel langere reeksen echt volledig willekeurig is. Hoe groter de steekproef. Vaak worden de eigen ervaringen representatiever gevonden dan die van anderen. want dat is representatiever voor toeval.

com . Deze verklaring is echter niet waarschijnlijk. Omdat de ankerwaarde 50 is. (2) Beoordelaars gebruiken de ankerwaarde als startpunt voor aanpassing. Bijvoorbeeld in een experiment eerder goedkope automerken herkennen dan dure wanneer een lage ankerwaarde was gegeven. alleen wordt het vaak op een verkeerde manier gebruikt. Ze dachten bijvoorbeeld zelf aan een getal tussen de 100 en 250. en gaat daarna zijn antwoord daaraan aanpassen. Levendige gebeurtenissen trekken meer aandacht en worden beter onthouden. ga je voor jezelf verklaringen zoeken voor hetgeen gezegd wordt. waardoor ze ook beter worden herinnerd en de frequentie ervan wordt overschat. De beoordelaar neemt eerst de ankerwaarde in overweging. Daardoor wordt de toegankelijkheid voor anker-consistente informatie in het geheugen verhoogd. die ook door deze heuristiek wordt veroorzaakt. maar ook kwantitatieve oordelen en de schattingen van kansen en waarderingen van bepaalde loterijen en weddenschappen. Beoordelaars krijgen bijvoorbeeld een vraag over het aantal restaurants. met als ankerwaarde 50. Als je dan naderhand is leest wat compleet het tegenovergestelde is van het vorige. gaan ze bedenken wat hun minimum waarde is (100). Gebeurtenissen zijn levendig als er veel concrete details waarneembaar zijn of als ze een emotionele reactie oproepen. en geven ze dus als antwoord 100.Stuvia. 73 . omdat mensen deze fout ook maken als ze weten dat de ankerwaarde niet relevant is (bijvoorbeeld aan een rad draaien). . Een hele andere vergissing. De beoordelaars zouden veronderstellen dat iemand alleen een vraag stelt over een bepaalde waarde als er verschil van mening over bestaat of de accurate waarde daarboven of daaronder ligt. Zelfs als de ankerwaarde wordt geleverd door iemand die totaal niet van belang is bij de gebeurtenis. Deze heuristiek geeft hiermee ook een verklaring voor het false-concensus effect.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal waarschijnlijkheidsoordelen vertekend worden. . omdat je daar al voor jezelf verklaringen voor had gevonden. zul je het eerste toch geloven. Ook deze heuristiek is op zich weer heel goed bruikbaar. (3) Het Selective Accessability Model (SAM): mensen toetsen bij het vergelijkende oordeel de voorlopige hypothese dat het juiste antwoord gelijk is aan de ankerwaarde en gebruiken daarbij een confirmatieve teststrategie (de confirmation bias). Het effect verdwijnt niet als mensen vooraf worden gewaarschuwd. Er zijn 4 verklaringen: (1) De conversational-hint verklaring stelt dat er en suggestie uitgaat van de vraag naar het vergelijkende oordeel.Ankering en aanpassing Ankering: kwantitatieve schattingen assimileren in de richting van een of ander beschikbaar vergelijkingsgetal (de ankerwaarde). Gedachten die in de persoon opkomen zullen dus in verband staan met de ankerwaarde. Ankerwaarden beïnvloeden schattingen van hoeveelheden. is de neiging om te volharden in onjuiste ideeën. Als je iets leest. is het effect nog duidelijk zichtbaar.De levendigheid van gebeurtenissen is een andere factor die de accuraatheid van frequentieschattingen kan beïnvloeden. Ook zintuiglijke nabijheid en nabijheid in tijd en plaats spelen een rol. Daardoor krijgt de ankerwaarde teveel gewicht.

Hierbij wordt proefpersonen een apparaat op de ogen gezet waarmee verschillende aspecten kunnen worden gemeten die indicatief zijn voor de wijze waarop informatie is verzameld en gebruikt tijdens het oplossen van het keuzeprobleem. Bijvoorbeeld als het vergelijkende oordeel heel snel en onder tijdsdruk gegeven moet worden. (2) oogbewegingen registreren.5 Beslisstrategieën: kiezen uit verschillende mogelijkheden Beslisstrategieën zijn strategieën die mensen in complexe keuzesituaties gebruiken om tot een beslissing te komen. Dat wordt vastgelegd op een geluidsband. De informatie blijft dan in beeld totdat de persoon een ander vakje opent. Deze procedure heeft als nadeel dat ze zeer arbeidsintensief zijn. kan ook ankering wel degelijk leiden tot een accuraat oordeel. Het traceren van beslisstrategieën Er zijn hiervoor verschillende onderzoekstechnieken: (1) ‘hardop denken’-procedure: proefpersonen worden gevraagd om gedurende het oplossen van het keuzeprobleem al hun gedachten uit te spreken. totdat je een beslissing hebt 74 . (3) het informatiezoek-bord is een stuk minder arbeidsintensief. Ook kan de instructie om hardop te denken tijdens de taak het beslisproces verstoren. Ook gebruiken mensen een eerste getal in een reeks als ankerwaarde: bij de berekening van 1x2x3x4x5x6x7x8 antwoord men gemiddeld met een veel lager getal dan bij 8x7x6x5x4x3x2x1. Men ziet een tabel met in de rijen de keuzemogelijkheden en in de kolommen de uitkomsten. Als de ankerwaarde relevant is voor de schatting. Ook is deze methode niet meer te gebruiken als er teveel informatie op een te kleine oppervlakte wordt aangeboden. Dan is deze waarde wel al geactiveerd als één van de mogelijke antwoorden bij de uiteindelijke schatting. De ankerwaarde hoeft echter niet per se als een vraag te worden gepresenteerd. maar in sommige omstandigheden wordt het wel zwakker.Stuvia. of wanneer er niet om een vergelijkend oordeel werd gevraagd en de ankerwaarde op een andere manier wordt geïntroduceerd. Er is dus iedere keer maar één cel tegelijk geopend. Deze techniek vereist veel technische precisie. bijvoorbeeld bij onderhandelingen over het salaris. De proefpersoon kan de informatie in iedere cel zelf opvragen. waardoor een andere strategie wordt gevolgd dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. Deze priming is heel robuust.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (4) ‘numerieke priming’-theorie: de schatting van een hoeveelheid of een kans is een complexe geheugentaak waarbij onbewust en oncontroleerbaar getallen worden geactiveerd die volgens de beoordelaar mogelijk zijn als antwoord op de gevraagde schatting. Beoordelaars kunnen zelf ook een ankerwaarde kiezen.com . en gaat daarna pas bedenken of het ook echt zo is. De informatie in de cellen is afgedekt. Men accepteert de ankerwaarde als ‘waar’(gebaseerd op Spinoza). Je kan net zolang verschillende vakjes (meerdere keren) openen. 8. De uiteindelijke schatting is een gewogen gemiddelde van de geactiveerde getallen.

Als een uitkomst buiten die norm valt. omdat een slechte score op een uitkomst niet gecompenseerd kan worden door een goede score op een andere uitkomst. om aan te geven dat beslissers de cognitieve arbeid beperken en het beslistraject verkorten. (c) de volgorde waarin informatie wordt opgevraagd.com . Hierbij worden alternatieven één voor één bekeken. Deze regel kan ook meer noodgedwongen worden gebruikt (bijv. De waarde van iedere uitkomst wordt vergeleken met van tevoren vastgestelde normen. Het belangrijkste kenmerk. Het eerste alternatief dat voldoet aan de normen wordt gekozen. Het alternatief dat men als eerste tegenkomt heeft dus een grotere kans om te worden gekozen dan een alternatief dat men later tegenkomt. om de opties optimaal met elkaar te kunnen vergelijken. die al deze beslisregels gemeen hebben. wordt meteen het complete alternatief verworpen. Een compensatorische beslisstrategie vereist dat voor alle keuzealternatieven informatie over dezelfde verwachte uitkomsten wordt verzameld. (1) De satisficing-regel. Weloverwogen beslissen: de compensatorische beslisstrategie Je gaat er hierbij vanuit dat een slechte score op een bepaalde uitkomst van een keuzemogelijkheid kan worden gecompenseerd door een goede score op een andere uitkomst van diezelfde keuzemogelijkheid. Een vluchtige analyse van het keuzeprobleem: de non-compensatorische beslisstrategie Deze worden ook wel heuristische strategieën genoemd. Bij het kiezen van een vakantie zou bijvoorbeeld de relatief hoge prijs kunnen worden gecompenseerd door de zeer goede kwaliteit van het zeewater.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal genomen. Deze manier van versimpeling is non-compensatorisch.Stuvia. verwerkt en gecombineerd. bij een kamer zoeken). is dat een keuzealternatief onmiddellijk wordt verworpen wanneer deze een slechte waarde op een belangrijke uitkomst heeft. Het missen van informatie betekent dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat die optie beter of slechter is dan een andere. (b) het soort informatie. Er worden ruwweg twee strategieën onderscheiden: de compensatorische strategie en de noncompensatorische strategie. Dit idee komt overeen met de aanname (afkomstig van de ‘verwachte waarde’-modellen) dat de mens streeft naar het maximaliseren van nut (utiliteit) en bereid is zich mentaal uit te sloven om dat te bereiken. Het probleem kan enigszins worden vereenvoudigd door alleen de belangrijke uitkomsten van alle keuzealternatieven te betrekken in het keuzeproces. wat niet per se het beste resultaat hoeft te zijn. ongeacht de waarde op andere uitkomsten. De onderzoeker krijgt zo inzicht in: (a) de hoeveelheid informatie die wordt gevraagd. Dit zegt bij elkaar iets over het type beslisstrategie. 75 . We nemen vaak genoegen met een voldoende resultaat. Mensen bekijken vaak niet alle informatie bij een complexe beslistaak.

Het keuzeproces wordt hierbij volledig overgeslagen. Daarvoor wordt een drempelwaarde vastgesteld. ook als deze niet zo handig zijn. wordt dit proces vervolgd op een andere uitkomst. of als men weinig tijd heeft. Kiezen zonder nadenken: de habituele beslissing Bij zowel compensatorische als non-compensatorische strategieën blijft er in bepaalde mate denkwerk nodig. mensen heuristische. Ander onderzoek toont aan dat het afleggen van verantwoording mensen motiveert om meer compensatorische strategieën te gebruiken. omdat daarbij het beslistraject niet helemaal afgewerkt kan worden. Beide soorten beslisstrategieën worden vaak door elkaar gebruikt. Als er dan meer dan één alternatief overblijft.com . of gewoontegedrag. non-compensatorische. net zolang totdat er één alternatief overblijft. Vooral als mensen onder tijdsdruk staan. Uit onderzoek blijkt dat bij complexe keuzesituaties met veel alternatieven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) De elimination by aspect-regel. Dit is habitueel. 76 . Ook deze strategieën kunnen via het informatiezoek-bord worden achterhaald.screening-fase: een non-compensatorische regel wordt gebruikt om uit een set van mogelijke alternatieven tot een eerste selectie te komen. vallen ze vaak terug in routines. . Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de ‘screening-fase’ en de ‘overwegingsfase’: . prijs. en alternatieven die onder die drempelwaarde uitkomen worden geëlimineerd. Soms is deze strategie toch het meest bruikbaar: als men bijvoorbeeld een duidelijk randvoorwaarde heeft. Bij de keuzes die bij dit gedrag gemaakt worden. Deze regel wordt vooral gebruikt wanneer bepaalde waardes van uitkomsten saillant of belangrijk zijn of worden gemaakt. strategieën gebruiken in plaats van de compensatorische strategie. dus een keuze die niet de hoogste utiliteit heeft. hoeven we op een gegeven moment niet meer na te denken. Hierbij begint men met vaststellen wat de belangrijkste uitkomst is. bijv. Wanneer welke strategie? Vaak leidt een non-compensatorische strategie tot een suboptimale keuze. maar niet als bij keuzes die we al een keer hebben gemaakt.overwegingsfase: om een uiteindelijke keuze te maken uit de overgebleven opties gaat men daarna verder met een compensatorische regel. We hebben dus vaak niet de cognitieve capaciteit of de motivatie om een compensatorische strategie te gebruiken. maar in de praktijk zullen we die nooit allemaal overwegen. In het dagelijks leven kunnen we vaak uit veel actiemogelijkheden kiezen om onze doelen te bereiken. Onder tijdsdruk blijken non-compensatorische strategieën een even goede of soms zelfs betere beslissing op te leveren dan de compensatorische strategieën.Stuvia.

Volgens Frijda is een kenmerk van emoties dat ze een actiebereidheid met zich meebrengen. Gevoel en verstand zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor zijn ze over het algemeen kort van duur. Opnieuw door het behaviorisme. verstorend en disfunctioneel. Emoties Een kenmerk van emoties is dat ze een duidelijk object hebben. Affectieve toestanden zijn dus eigenlijk drijfveren die ons gedrag sturen. Vaak zullen we de actietendensen onderdrukken en ervoor zorgen dat we het specifieke emotionele gedrag niet vertonen. die het gevolg is van een bepaalde appraisal (inschatting of beoordeling) van een situatie door degene die de emoties ervaart.2 Wat is affect? Affect is de meest algemene term en verwijst naar een subjectieve evaluatie van iets op een positief-negatief dimensie. De waarde die we aan een uitkomst toekennen wordt deels bepaald door het gevoel wat we verwachten te ervaren op het moment dat die uitkomst optreedt (in termen van het ‘verwachte uitkomst’-model). Er is een verschil tussen ‘emotie’. Affect heeft naast invloed op cognities. omdat onze emotie ons juist naar het object toestuurt. Descartes) werden emoties gezien als hinderlijk. 9. Van die belangen zijn we ons meestal niet bewust. Daarnaast laten mensen zich ook leiden door de anticipatie van emoties (gedachten over emoties die ze op een later moment kunnen ervaren. ‘affect’ en ‘stemming’. Bij de actietendensen gaat het om de toegenomen of juist afgenomen motivatie om iets te doen. omdat door het ervaren van een emotie onze belangen meestal in het geding zijn. is de ervaring van de impuls tot handelen wel een typisch onderdeel van een 77 . Daardoor gaan emoties gepaard met bepaalde emotie-specifieke actietendensen om de belangen die in het geding zijn te behartigen. verdwijnt de emotie. Als onze focus van aandacht verandert. Emoties zijn meestal relatief intens.com .Stuvia. duurde het tot aan de jaren tachtig voordat de relatie tussen affect en cognitie werd onderzocht. vanwege sociale normen. Het omvat dus zowel emoties als stemmingen. De ratio diende te waken en te regeren over de grillige emoties die ons psychologisch evenwicht ontregelen en onaangepast gedrag veroorzaken. ook invloed op gedrag (ook op de langere termijn).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 9: Affect en cognitie Pagina 367 t/m 403 9. Bij de meeste actietendensen is de motivatie toegenomen. Dat is vaak wel moeilijk. Zajonc heeft hiertoe de aanzet gegeven. Aristoteles. De relatie tussen gevoel en verstand Vaak wordt in het dagelijks leven aangenomen dat de emotionele ervaring het nuchter denken in de weg staat.1 Inleiding Vroeger (Plato. Ze kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het zijn affectieve toestanden die ergens over gaan. Hoewel actietendensen niet altijd tot gedrag leiden.

zoals blijdschap en triestheid. als de focus op de externe stimulus (het object) verdwijnt. om het gedrag van anderen te beïnvloeden. kunnen ze veel verschillende processen beïnvloeden. die ons informeren over hoe het ervoor staat met onze belangen en doelen. omdat ze (a) geen object hebben. Als laatste gaan ze vaak ook gepaard met specifieke gedachten. Zodra een emotie wordt geactiveerd. communicatieve functie. dan resulteert dat in een emotie. Je kan je emoties overdrijven. worden automatisch bepaalde gedragspatronen geactiveerd. en daarom kan je nog wel eens reageren op een ‘vals alarm’. moet er ook een actietendens aanwezig zijn. omdat ze een adaptieve functie hebben. Het ervaren van affectieve gevoelens betekent echter niet dat we emotie ervaren. (3) affectieve gevoelens. Gevoelens zijn een onderdeel van een emotie. maar niet altijd. Een emotie is dus een affectieve ervaring die ergens over gaat. Er is geen tijd om te twijfelen. die ons informeren over onze kennis over iets. motivationele functie hebben emoties ook een sociale. We ervaren emoties. maar kunnen ook omgekeerd zelf gedachten opwekken. Dus: een stemming is een algemene affectieve toestand die positief of negatief van aard is. net als actietendensen. Naast deze adaptieve. De affectieve gevoelens lijken een noodzakelijke voorwaarde voor een emotie te zijn. Emoties kunnen overgaan in stemmingen.com . Na een 78 . Gevoelens zijn vaak affectief van aard. Verschillende emoties kunnen niet alleen onderscheiden worden op basis van specifieke actietendensen. Een laatste functie van emoties is een strategische functie. (2) cognitieve gevoelens. Emoties en stemmingen hebben toch ook veel gemeen. Drie soorten gevoelens op basis van de informatie die door deze gevoelens wordt overgebracht: (1) lichamelijke gevoelens.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal emotionele beleving. (b) minder heftig zijn (het zijn affectieve toestanden) en (c) niet gepaard gaan met actietendensen en gedachten. Als er iets gebeurt. De eerste reactie op een stimulus is vaak affectief. dat gevolgen heeft voor ons welzijn. Emoties kunnen veroorzaakt worden door gedachten. die niet een eenduidige oorzaak heeft en waarin geen duidelijk begin en eind te onderscheiden is. niet cognitief. De emotie is dan een belangenbehartiger door de specifieke actietendensen die ze oproept. die ons informeren over onze lichamelijke toestand. Ook het uiten van emoties heeft een overlevingswaarde. maar ook op grond van de gevoelens die opgeroepen worden. Stemmingen kunnen wel op andere manieren cognities en gedrag beïnvloeden. Stemmingen Stemmingen zijn anders dan emoties. of zelfs simuleren. Om van emotie te spreken. zoals verbazing en verwarring.Stuvia. zoals honger en lichamelijke opwinding. Bijvoorbeeld spijt betuigen. Omdat ze zo algemeen en diffuus zijn. Door emoties geven we dus prioriteit aan gedragingen die onze belangen dienen.

je rent weg.t. maar gewoon rond blijft zweven. kan het weer tot gevoelens en zelfs emoties leiden. is er toch een minimum aan betekenisgeving (appraisal) nodig. moet een emotie snel en direct optreden na een stimulus. Als de aanleiding anders is. Volgens James is er geen beoordeling nodig om een emotie te ervaren. James). (bijvoorbeeld beer in dierentuin  geen emotie. Toch is het soms ook zo dat affectieve reacties totstandkomen als reactie op cognitieve processen en. processen. maar ook snelle. De emotie ontstaat dus doordat je een bepaalde attributie maakt bij de lichamelijke verandering die je ervaart. beer in stad  wel emotie). 79 .3 De invloed van cognitie op affect Volgens Zajonc zijn affect en cognitie bijna onafhankelijk van elkaar. bewuste cognitieve processen zijn. maar dat gaat volgens hem als volgt: je ziet een beer. omdat we vluchten. Dan zul je de arousal aan de beer toeschrijven en angst voelen. (2) Deze theorie geeft niet aan waarom bepaalde stimuli het vermogen hebben om emoties op te wekken en andere niet. die niet toegeschreven wordt aan de gebeurtenis. Als deze ervaring weer in verband wordt gebracht met de gebeurtenis. Door experimenten werd Schachters theorie bevestigd. terwijl ze dat eerst niet deden. De perceptie van de beer en de automatische gedragsreactie is voldoende.t. en je interpreteert daarna waarom je lichaam ‘aroused’ is. Volgens Arnold zit er nog een stap tussen perceptie en emotie: appraisal (beoordeling of inschatting) van situatie of stimulus. min of meer onbewuste.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal emotie blijft er wel een aspecifieke affectieve ervaring hangen. Om een belangenbehartiger te zijn.Stuvia. De emotie ontstaat doordat we ons bewust zijn van onze lichamelijke verandering. zou je een hele andere emotie kunnen voelen. terwijl dat eerst niet zo was). Volgens Arnold zijn met dit idee twee problemen: (1) De theorie kan niet verklaren hoe het komt dat sommige stimuli het vermogen krijgen om emoties op te roepen.com . 9. De arousal is dus aspecifiek (i. Deze appraisals kunnen uitgebreide. (bijvoorbeeld de ex met Paco Rabanne  alleen de geur wekt negatief gevoel op. Schachters cognitieve emotietheorie Ook volgens Stanley Schachter vindt er tussen de perceptie van lichamelijke veranderingen en het ervaren van emoties een cognitieve beoordeling plaats. hangt af van hoe een persoon de situatie inschat. zonder dat er eerst cognitieve overwegingen worden gemaakt. hoewel die vaak heel elementair zijn. wat weer afhangt van de belangen en ervaringen van die persoon. Of en welke emotie wordt ervaren. maar de lichamelijke arousal hetzelfde. Appraisal James stelde dat emoties slechts een epifenomeen (bijproduct) zijn van de lichamelijke veranderingen die een stimulus kan oproepen: we worden bang voor een beer.

komen gedachten aan hoe het anders had kunnen gaan heel makkelijk bij ons op. Er wordt ook haast geen aandacht meer besteed aan fysieke arousal. en welke dimensies dat zijn. Ze doen echter geen uitspraak over hoe deze beoordelingen precies totstandkomen. Deze heuristiek kan gebruikt worden bij het schatten van zowel de waarschijnlijkheid van toekomstige gebeurtenissen als de kans dat een gebeurtenis die al voorbij is anders had kunnen verlopen. Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd dan negatieve emoties. irritatie en walging. ervaren we triestheid en frustratie. Die vindt als eerste plaats. en wanneer we zelf de veroorzaker zijn: trots. en dat specifieke emoties een gevolg zijn van specifieke uitkomsten van dit proces. . De attributietheorie van Weiner is op deze appraisal-dimensie (verantwoordelijkheid) van toepassing.Stuvia. en wordt ook wel ‘primary appraisal’. die juist bij James en Schachter zo’n grote rol speelde. Het verschil is dat huidige theorieën ervan uitgaan dat situaties op een aantal criteria wordt beoordeeld. De vraag is hierbij dus hoeveel dimensies/criteria we nodig hebben om alle emoties van elkaar te onderscheiden. schaamte of spijt en als we anderen verantwoordelijk achten vooral boosheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Moderne appraisal-theorieën De meer recente theorieën gaan uit van Arnolds idee dat de beoordeling of inschatting van een situatie cruciaal is bij het ontstaan van emoties. Als we omgevingsfactoren als verantwoordelijk zien. Het gemak waarmee een gebeurtenis mentaal gereconstrueerd of gesimuleerd kan worden wordt gezien als indicatie voor de waarschijnlijkheid dat die gebeurtenis ook echt op had kunnen treden. minachting. Contrafeitelijk denken Wanneer wordt afgeweken van een gewone routine en er iets onverwachts gebeurt.de nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis. De simulatieheuristiek is nauw verwant aan de eerder besproken beschikbaarheidsheuristiek: deze heuristiek verwijst naar het in gedachten reconstrueren van gebeurtenissen of het construeren van alternatieve gebeurtenissen. Als we onszelf verantwoordelijk achten. . Die vormen samen de ‘secondary appraisal’. Daardoor lijkt dit onverwachte (bijv. Dimensies die in veel theorieën terugkomen: . wordt contrafeitelijk denken genoemd. en maakt onderscheid tussen positief en negatief. De valentie blijkt het belangrijkste te zijn. worden de andere dimensies beoordeeld.com . afhankelijk van hoe een situatie wordt beoordeeld. 80 . Na een positieve beoordeling zijn we vaak vooral blij.‘agency’: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis. Als het negatief wordt beoordeeld. een ongeluk) erger dan wanneer precies hetzelfde was gebeurd tijdens de dagelijkse routine.de valentie of plezierigheid van een gebeurtenis. dan ervaren we vaak schuld. Al deze theorieën beschrijven wanneer welke emotie wordt ervaren. Het denken over hoe het anders had kunnen gaan.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Het gebruik van deze heuristiek heeft gevolgen voor de emoties die de betrokkene ervaart. Zo zullen negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt bedenken de negatieve emoties versterken. Counterfactual thinking: het cognitieve proces waarin gebeurtenissen mentaal gesimuleerd worden en mentaal ongedaan gemaakt worden door factoren in die simulatie te veranderen. Wanneer er makkelijk counterfactuals bedacht kunnen worden die positiever zijn dan de verkregen uitkomst, zal de affectieve reactie op een negatieve uitkomst versterkt worden. Het omgekeerde geldt voor positieve uitkomsten, maar de versterking van affectieve reacties door contrafeitelijk denken is sterker bij negatieve uitkomsten, doordat er dan meer contrafeiten gegenereerd worden. Voorbeeld: zilver/brons winnen: mensen die brons winnen zijn blijer, omdat de meeste opvallende andere mogelijkheid de vierde plaats is en dus geen prijs. Met contrafeiten kan het verschil gemaakt worden tussen ‘slecht’ doen en ‘slecht’ zijn en het verschil tussen de emoties spijt en teleurstelling. Het mentaal simuleren van een gebeurtenis en het in die simulatie ongedaan maken van een uitkomst is van invloed op de intensiteit van affectieve reacties. Datgene wat er in dit proces veranderd wordt bepaalt welke specifieke emotie ervaren wordt. Dus verschillende vormen van contrafeitelijk denken leiden tot verschillende emoties. 9.4 De invloed van affect op cognitie Om de invloed van affect op een systematische manier te onderzoeken wordt vaak gebruikgemaakt van methoden om experimenteel stemming of emoties te induceren. Het verschil tussen het opwekken van deze beide affectieve toestanden is kleiner dan het lijkt. Het onderzoek heeft zich echter vooral gericht op stemmingen. Stemmingsinductiemethoden Er zijn veel manieren om iemand in een bepaalde stemming te brengen, bijv. de Velten-techniek. Een proefpersoon moet een aantal uitspraken, die over de proefpersoon zelf gaan, hardop lezen. De persoon moet dan proberen het gevoel op te roepen dat bij de uitspraak past. Twee condities: positief en negatief. Een neutrale stemming creëren is eventueel ook mogelijk. Ook wordt het vertonen van een stuk film of het lezen van een verhaal dat emotioneel geladen is vaak gebruikt. Andere methoden zijn facial expression en posturing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat bepaalde lichamelijke uitingen een stemming kunnen opwekken. Proefpersonen wordt hierbij gevraagd een bepaalde gezichtsuitdrukking of lichaamshouding aan te nemen. Om het verband tussen de uitdrukking of houding en de stemming dan te vertroebelen, wordt bijvoorbeeld aan de personen gevraagd een potlood tussen hun lippen of tanden te houden. Er zijn verschillende criteria die bepalen welke methode het meest geschikt is om een stemming te induceren, bijv. de intensiteit van de opgewekte stemming die de onderzoeker nastreeft. Ook duur, specificiteit (alleen positief/negatief of daarbinnen ook nog een specifieke emotie), gevoeligheid voor demand characteristics (zijn toestanden echt of weet de persoon wat er van hem verwacht wordt), en ethiek (met

81

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

name bij negatieve stemming: is de methode ethisch verantwoord). Er zijn twee manieren waarop affect van invloed kan zijn op cognitieve processen. (1) Affect-priming, wat inhoudt dat affect, net als andere primes, invloed heeft op de gedachten die bij ons opkomen en op de wijze waarop we externe informatie verwerken. (2) ‘Affect-als-informatie’: ontstaat doordat onze gevoelens en stemmingen zelf ook als een bron van informatie over onze omgeving kunnen worden opgevat. Affect-priming Onze affectieve toestanden zijn van invloed op wat we denken. Een stemming kan als prime dienen die de toegankelijkheid van negatief geëvalueerde informatie in het geheugen vergroot. Die prime kan er op drie manieren toe leiden dat oordelen over een stimulus congruent zijn met de stemming waarin men verkeert (dus men beoordeelt een stimulus positiever als men in een positieve stemming is). (1) Via selectieve herinnering: door de (negatieve) stemming herinnert men zich iets (negatiefs), over bijvoorbeeld een persoon, dat overeenkomt met die stemming. (2) Via selectieve aandacht: we beperken ons tot een klein deel van de informatie bij het vormen van een evaluatief oordeel, omdat we niet alle informatie kunnen gebruiken. Onze aandacht is dus selectief. Onze affectieve toestand kan onze aandacht sturen: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affectincongruente informatie. (3) Via selectieve encodering: doordat bepaalde constructen meer toegankelijk zijn in bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt om nieuwe informatie te interpreteren. In al deze drie gevallen heeft de affectieve toestand indirect invloed op beoordelingen, beslissingen en gedragingen. Affect als bron van informatie Emoties geven een signaal dat iets in de omgeving van belang is en dat we moeten reageren. Daardoor vormen emoties en andere affectieve ervaringen op zichzelf een bron van informatie, die een meer directe invloed heeft op oordelen. Je oordeel zal mede gebaseerd zijn op het gevoel dat je ergens bij hebt. Mensen onthouden vaak niet alle details bij een stimulus, maar vooral of ze iets ‘goed’ of ‘slecht’ vinden. Daardoor is het affect dat geassocieerd is met een stimulus vaak de belangrijkste bron van informatie wanneer men een oordeel moet geven over die stimulus. Mensen zijn alleen niet altijd even goed in staat om onderscheid te maken tussen hun affectieve toestand van dat moment en het affect dat door een stimulus opgeroepen wordt. Stemmingen zijn niet gekoppeld aan een bepaald object, maar ze kunnen wel (ten onrechte) daaraan gekoppeld raken. Er is dan sprake van misattributie. Emoties worden dus niet alleen bepaald door de situatie, zoals door appraisaltheorieën wel wordt benadrukt: emoties verschaffen de persoon informatie over de situatie en worden gebruikt om de situatie te interpreteren. Mensen bleken in een

82

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

onderzoek tevredener te zijn met hun leven op zonnige dagen dan op regenachtige dagen, maar dit effect verdween op het moment dat er daarvoor terloops werd gevraagd wat voor weer het was. Invloed van affect op diepte van informatieverwerking Affect heeft ook invloed op de wijze waarop we denken, dus op de informatieverwerking. Mensen in een positieve stemming verwerken informatie relatief oppervlakkig, terwijl mensen in een negatieve stemming juist grondiger en ‘dieper’ verwerken. Daardoor worden cognitieve vertekeningen sterker onder invloed van een goede stemming. Zo maken ze bijvoorbeeld meer gebruik van stereotypen. Er zijn verschillende verklaringen voor: (1) Een affectieve toestand informeert ons of de huidige situatie in orde is of niet. Als we in een positieve stemming zijn, betekent dat dat de situatie in orde is en we dus niet per se iets hoeven veranderen. Een negatieve stemming zorgt ervoor dat we iets aan de situatie moeten veranderen en deze dus goed moeten overdenken. Daardoor leidt een negatieve stemming tot meer uitgebreide verwerking van informatie. (2) Elke activiteit die de positieve stemming kan veranderen wordt vermeden, dus ook het grondig nadenken over aangeboden informatie (gebaseerd op het mood maitenance-principe: mensen die in een positieve stemming zijn, willen dit graag zo houden). Iemand in een negatieve stemming zal juist alle informatie overdenken, op tot een oplossing te komen. Mensen in een goede stemming hebben dus een verminderde motivatie om informatie grondig te verwerken. (3) Mensen in een goede stemming hebben een verminderde cognitieve capaciteit. Omdat positieve herinneringen en constructen meer divers en verspreid in het geheugen opgeslagen zijn dan negatieve informatie, is er dus meer cognitieve capaciteit nodig om die informatie terug te halen. Bij een positieve stemming wordt alle cognitieve capaciteit aangewend om stemmingscongruent materiaal uit het geheugen op te halen. Uit onderzoek bleek dat proefpersonen in een positieve stemming wél meer te verwerken als zij daarvoor ruim de tijd kregen zodat hun cognitieve capaciteit niet meer beperkt is. Andere onderzoeken ondersteunen echter de tweede verklaring. De motivationele en de cognitieve verklaring zijn niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Effecten van stemming versus emotie Stemmingen kunnen makkelijk invloed hebben op bijvoorbeeld oordelen, omdat ze zo algemeen zijn. Emoties daarentegen zijn duidelijk op een object gericht en zullen daardoor minder gauw generaliseren naar andere objecten. De effecten van emoties zijn dus (a) beperkter en (b) specifieker dan die van stemmingen. Het beheersen van doodsangst Iedereen wordt op een gegeven moment geconfronteerd met de zeer basale emotie ‘angst voor de dood’. Ieder organisme heeft een ingebakken neiging tot zelfbehoud, een instinct om de eigen dood te voorkomen ten koste van alles. De mens is er zich (i.t.t. alle andere dieren) van bewust dat de eigen dood onafwendbaar is. Volgens de

83

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

‘terror management’-theorie zou deze combinatie van het besef van de eigen sterfelijkheid en het instinct tot zelfbehoud een alles overheersende, verlammende angst moeten creëren. Dat we die angst niet voortdurend voelen, komt door een buffer die we op hebben gebouwd in onze cultuur, en die bestaat uit twee componenten: (1) Culturele wereldvisie. Een verzameling van binnen een cultuur gedeelde overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit. Die overtuigingen geven een gevoel van zin en betekenis, een idee van continuïteit en stabiliteit, een stelsel van normen en waarden en een idee van onsterfelijkheid (symbolisch). Dit zou samenhangen met de behoefte ‘erbij te horen’. Zo voelen we ons onschendbaar. (2) Zelfwaardering. Dit is niets anders dan de mate waarin men het gevoel heeft dat men voldoet aan de standaard van de culturele wereldvisie. De illusie van onschendbaarheid kan ook ontleend worden aan het gevoel dat men bijzonder is en superieur. Mensen met een hoge zelfwaardering blijken ook minder tekenen van deze angst te vertonen wanneer ze geconfronteerd worden met beelden van de dood. Zij lijken beter in staat te zijn om constructen die aan de dood gerelateerd zijn te onderdrukken. De angst voor de eigen dood en het streven om de buffer tegen die angst in stand te houden en te beschermen, heeft invloed op cognitieve processen. Saillantie van de dood leidt bijvoorbeeld tot strengere straffen voor mensen die de normen schaden. Ook het false-consensus-effect wordt sterker door de confrontatie met de dood: men wil immers het idee hebben dat de eigen wereldvisie correspondeert met die van de groep, want dat schept vertrouwen in de eigenwaarde. Daardoor wordt de waargenomen consensus voor de eigen opvattingen overschat. Ook wordt de neiging tot ingroup-favoritisme sterker. Mensen nemen fysiek afstand van outgroup-leden. 9.5 De invloed van affect op gedrag Affect en hulpvaardig gedrag Mensen in een negatieve affectieve toestand kunnen minder hulpvaardig zijn, maar dat is niet altijd zo. Van belang is hoe mensen hun negatieve affectieve toestand interpreteren, dus hoe de situatie beoordeeld wordt of welke attributies er worden gemaakt. Als mensen zichzelf als slachtoffer zien van een negatieve gebeurtenis, zullen ze niet snel een ander helpen. Mensen die zichzelf echter als oorzaak zien van die negatieve gebeurtenis, zullen zich verantwoordelijk voelen en juist wel extra hulp aanbieden. Aan het laatste geval kunnen twee processen ten grondslag liggen: (1) Mensen kunnen zich schuldig gaan voelen. Dat leidt tot een verhoogd zelfbewustzijn en dat leidt weer tot een verhoogde gevoeligheid voor sociale normen. Die normen stellen dat je anderen moet helpen, dus dat zul je dan ook doen. (2) Mensen in een negatieve stemming helpen eerder anderen omdat ze weten dat dit een goed gevoel geeft. Door anderen te helpen, komen ze zelf in een betere stemming. Over het algemeen zijn mensen in een positieve stemming eerder geneigd om

84

Niet alleen de verwachting van uitkomst-informatie zorgt ervoor dat we rekening houden met mogelijke gevoelens achteraf. maar juist versterkt. wordt de instelling van de persoon niet hulpvaardiger. Dat doen ze echter alleen als ze er zeker van zijn dat hierdoor hun goede stemming niet wordt bedorven. maar ook met toekomstige gevoelens. Als je moet kiezen tussen A en B. We maken keuzes die de mogelijke spijt minimaliseren. De hulp hoeft niet per se effectief te zijn. het gewicht van deze gevoelens vergroot tijdens het beslisproces. als je er maar geen schade aan over houdt als het niet effectief is. Ook blijkt dat mensen in een positieve stemming over het algemeen minder risico nemen dan mensen in een neutrale stemming. Effect van geanticipeerde emoties: spijt Bij het nemen van beslissingen houden mensen rekening met hun gevoelens van dat moment. Ook hebben we eerder al gezien dat verwachtingen en waarden twee cruciale begrippen zijn in de psychologische besliskunde. Affect en beslissingen Bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes worden we vaak beïnvloed door onze emoties en stemmingen. Emoties worden hierdoor dus beïnvloed. Mensen in een positieve stemming blijken de kans op gewenste uitkomsten te overschatten en die op ongewenste uitkomsten te onderschatten. richten de aandacht op de goede kant van de mens en leiden tot extra hulpbereidheid. Een andere voorwaarde voor het geven van hulp bij een goede stemming wordt beschreven door het social outlook-principe: positieve stemmingen die door een interpersoonlijke gebeurtenis opgewekt worden. maar ook het feit dat we nadenken over de spijt die we achteraf kunnen voelen kan ons gedrag sturen. Uit onderzoek blijkt dat het saillant maken van gevoelens die achteraf ervaren kunnen worden. Ze anticiperen op de emoties die ze later kunnen ervaren. De spijttheorie: een theorie over de rol van spijt bij het maken van keuzen onder onzekerheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal mensen te helpen. We zijn dan wat luchtiger en komen sneller op nieuwe ideeën. Je zou bijvoorbeeld bij het kiezen tussen twee verschillende banen rekening kunnen houden met de mogelijke spijt achteraf. dan is de kans groot dat je B niet kiest. Mensen kunnen uiteindelijk ook helemaal niets kiezen. en de anticipatie op die mogelijke spijt beïnvloedt de beslissing. waardoor we alternatieve mogelijkheden over het hoofd zien. zeker wanneer je tijdens B iedere keer met het gemis van A wordt geconfronteerd. omdat juist spijt een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen verschillende mogelijkheden in het dagelijks leven. Wanneer we in een positieve stemming zijn. Die twee variabelen worden beïnvloed door de stemming van de beslisser. blijken we creatiever problemen op te lossen en flexibeler informatie te integreren. 85 . Als de gebeurtenis niet sociaal is. en daarmee het gedrag beïnvloedt. In negatieve stemmingen is onze aandacht iets meer geconcentreerd.Stuvia.com . Ze blijken tegelijkertijd negatieve uitkomsten onplezieriger te vinden dan mensen in een neutrale stemming. en je wilt A maar daar ben je te laat voor. omdat ze bang zijn achteraf spijt te krijgen.

maar staan er niet bij stil dat in die periode ons afweersysteem in actie komt. omdat we tijdens de vakantie ergernissen een rol laten spelen in de beoordeling. Ze worden vooral bepaald door de ‘piek en einde’-regel: de leukste momenten en het moment van vertrek. Deze kunnen zelfs betrekking hebben op ervaring die we al eens hebben gehad. 86 . dan denken we dat we ons weken rot zullen voelen. Als je bijvoorbeeld hoog scoort op neuroticisme. omdat we het als persoon zelf niet zien. wanneer ze zich herinneren wat hun emoties op een bepaald moment waren. Gilbert noemt dit het onzichtbare schild. Het is onzichtbaar. Als je relatie stopt. Ook houd je niet genoeg rekening met andere gebeurtenissen tijdens de tussenperiode.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het voorspellen van toekomstig affect Beslissingen zijn dus vaak gebaseerd op verwachte toekomstige affectieve toestanden. Volgens Gilbert zijn er verschillende redenen waarom we de duur van onze affectieve reacties kunnen overschatten. Als we na een vervelende gebeurtenis nadenken over hoe we ons over een maand zouden voelen. Dit noemen we het rosy effect: een te rooskleurige kijk op hoe we ons later zullen voelen of ons hebben gevoeld. Maar in hoeverre zijn we in staat om onze gevoelens accuraat te voorspellen? Het komt maar heel soms voor dat onze verwachte gevoelens lijnrecht tegenover onze werkelijke gevoelens staan. mede doordat herinneringen aan affectieve toestanden uit het verleden niet altijd betrouwbaar zijn. zal dat voor een deel je herinneringen bepalen. (4) Specifiek voor negatieve gevoelens: bij het voorspellen van hun gevoelens houden mensen geen rekening met het psychologische afweersysteem waar ze over beschikken.Stuvia. vaak meer gebruikmaken van heuristieken over het effect van bepaalde gebeurtenissen. met name de duur. Durability bias (duurzaamheidsvertekening): we denken vooraf dat onze ellende veel langer zal aanhouden dan feitelijk het geval is. Dit schild kan ook verklaren waarom we overschatten hoe lang het duurt voordat we een negatieve gebeurtenis hebben verwerkt. maar nog veel vaker overschatten we het. (3) Onvoldoende correctie. Maar ook negatieve gevoelens worden vaak overschat. moet je daar op dit moment niet aan denken. Ook worden herinneringen vertekent doordat mensen. We vergissen ons wel vaak in de intensiteit en duur van onze gevoelens. Soms onderschatten we dit. maar ook van verkeerde herinneringen achteraf: Mensen zijn vooraf en achteraf veel positiever dan tijdens de vakantie. Als we denken aan het zakken voor een tentamen. Daardoor gaan we harder studeren en het tentamen halen. (1) we hebben onjuiste theorieën over wat ons blij of verdrietig maakt. Bijvoorbeeld bij vakanties is er sprake van het verkeerd voorspellen van de eigen gevoelens. dan corrigeren we vaak onvoldoende voor de tijd (vergelijkbaar met het ankereffect). maar nadat het gebeurd is. maar naderhand vergeten we die.com . (2) we hebben er soms baat bij onszelf een beetje in de maling te nemen. Je leert dan dus niet altijd van je fouten. ga je jezelf indekken door gedachten als ‘ik niet toch niet zoveel van hem’. We denken dat we er nog heel lang last van zullen hebben.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->