P. 1
Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

Ratings:
(0)
|Views: 44|Likes:
Published by Stuvia.com
Dit is een samenvatting van het boek 'Cognitieve Sociale Psychologie' voor het vak 'Beoordeling en Beïnvloeding' voor de opleiding psychologie in Leiden. De samenvatting bevat 86 pagina's en geeft een volledig overzicht van het gehele boek. Het kan dus ook voor andere opleidingen gebruikt worden, die gebruik maken van dit boek!
Dit is een samenvatting van het boek 'Cognitieve Sociale Psychologie' voor het vak 'Beoordeling en Beïnvloeding' voor de opleiding psychologie in Leiden. De samenvatting bevat 86 pagina's en geeft een volledig overzicht van het gehele boek. Het kan dus ook voor andere opleidingen gebruikt worden, die gebruik maken van dit boek!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.25 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/22/2014

$5.25

USD

pdf

Sections

 • 1.1 Inleiding
 • 1.2 Uitgangspunten van de sociale psychologie De actieve waarnemer
 • 1.3 De cognitieve benadering in de sociale psychologie
 • 1.4 Cognitieve sociale psychologie
 • 2.1 Inleiding
 • 2.2 Experimenteel laboratoriumonderzoek
 • 2.3 Manipuleren
 • 2.4 Het meten van cognities
 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Jones en Davis’ theorie van correspondente gevolgtrekkingen
 • 3.3 Kelley’s attributietheorie
 • 3.4 Weiners prestatie-attributie-theorie
 • 3.5 Zelfwaarnemingstheorie
 • 3.6 Spontane attributies
 • 3.7 Vertekeningen in attributies
 • 4.2 Wat zijn schema’s?
 • 4.3 Kenmerken van schema’s
 • 4.4 Wat doen schema’s?
 • 5.1 Inleiding
 • 5.2 Categorisatie: de oorsprong van stereotypen
 • 5.4 Het gebruik van stereotypen
 • 5.5 Stereotypen-verandering
 • 6.1 Inleiding
 • 6.2 Impressievorming
 • 6.3 Asymmetrieën in impressievorming
 • 7.1 Inleiding
 • 7.2 Automaticiteit
 • 7.3 Controle
 • 8.1 Inleiding
 • 8.2 De psychologie van beslissen
 • 8.3 De fundamenten van beslissingen: verwachte waarden van uitkomsten
 • 8.4 Frequentie- en kansschattingen
 • 8.5 Beslisstrategieën: kiezen uit verschillende mogelijkheden
 • 9.1 Inleiding
 • 9.2 Wat is affect?
 • 9.3 De invloed van cognitie op affect
 • 9.4 De invloed van affect op cognitie
 • 9.5 De invloed van affect op gedrag

Samenvatting Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie.

door

S0904988

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 1: Sociale psychologie en sociale cognitie Pagina 11 t/m 27 1.1 Inleiding Mensen kunnen uit een paar woorden veel meer informatie halen dan dat er expliciet in een tekst staat beschreven. Dit komt doordat we onze eigen kennis aan de tekst toevoegen. Daarnaast zullen we ook een deel van de informatie als onbelangrijk zien. Welke informatie dit uit een tekst is, hangt onder andere af van de doelstellingen van de lezer. Dus: als we iets waarnemen, maken we een selectie uit de beschikbare informatie. 1.2 Uitgangspunten van de sociale psychologie De actieve waarnemer Een belangrijk uitgangspunt van de psychologie: we spelen een actieve rol bij het waarnemen van onze omgeving. We geven zelf betekenis aan wat we waarnemen. We voeren eerst een selectie uit op bepaalde informatie, die we vervolgens aanvullen met onze eigen kennis. Er is dus een wisselwerking tussen de waarnemer en de stimulus. De vraag of de kennis accuraat is, is hierbij niet van belang. De kennis van de waarnemer ligt opgeslagen in cognitieve schema’s. Op het moment dat we iets waarnemen, wordt zo’n schema opgeroepen. Welke schema’s we toepassen is afhankelijk van onze doelstellingen. De kennis en doelstellingen bevinden is binnen de waarnemer; de stimulus erbuiten. Deze komen samen als mentale representatie in het hoofd van de waarnemer. Gevolg hiervan is, dat zodra de stimulus verdwenen is, de waarnemer nog steeds de mentale representatie op kan roepen. Deze representatie voegt zich tenslotte bij de eigen kennis van de waarnemer. Ook dit is weer een wisselwerking tussen de waarnemer en een (nieuwe) stimulus. Cognities: tussen stimulus en respons De manier waarop de informatie wordt verwerkt, is van invloed op het gedrag van de waarnemer. De cognities die zich tussen de stimulus en de respons bevinden, zijn voor diverse personen verschillend. Dat leidt ook tot verschillende gedragsreacties  tweede uitgangspunt: het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities die zij hebben over hun omgeving. Mensen reageren dus niet op ‘objectieve’ kenmerken van een stimulus, maar op hun interpretatie daarvan. De behavioristische ‘black box’ heeft hier dus weinig nut. Volgens deze benadering hebben wetenschappers geen toegang tot datgene wat zich tussen de stimulus en de respons afspeelt, omdat het niet direct observeerbaar is. Volgens sociaal psychologen zijn juist de nietobserveerbare processen van essentieel belang om het gedrag van mensen te kunnen begrijpen, want het zijn die onzichtbare cognities die het gedrag van mensen bepalen. De persoon en de situatie In de sociale psychologie wordt dus onderzocht hoe mensen informatie verwerken over hun sociale omgeving en hoe dit vervolgens hun gedrag beïnvloedt. Een zeer

1

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

groot deel van deze sociale omgeving wordt gevormd door andere mensen. Daarnaast kan het ook gaan om ‘dingen’ en gebeurtenissen die gedachten oproepen aan andere mensen. Een derde belangrijke uitgangspunt: sociaal-psychologen gaan ervan uit dat het gedrag, het denken en het voelen van mensen sterk onderhevig is aan situationele invloeden. 1.3 De cognitieve benadering in de sociale psychologie Op grond van de drie uitgangspunten, kunnen we het volgende concluderen: sociaalpsychologen gaan ervan uit dat mensen actief betekenis geven aan hun omgeving en dat hun gedrag sterk wordt beïnvloed door de cognities die op deze manier ontstaan over de sociale situatie waarin zij zich bevinden. Mensen kunnen dus verschillend op situaties reageren. Deze variatie heeft wel grenzen, doordat mensen een bepaald beeld hebben van zichzelf en streven naar enige consistentie tussen hun gedrag en dat zelfbeeld. Een sociaal-psycholoog zal deze consistentie eerder toeschrijven aan het zelfbeeld van de persoon, terwijl een persoonlijkheidspsycholoog dit eerder zal toeschrijven aan vastliggende persoonlijkheidstrekken. Omdat in de sociale psychologie zo’n grote nadruk wordt gelegd op cognities, is er sprake van een sterke cognitieve benadering. Hiervoor zullen drie bekende sociaal psychologische theorieën worden besproken. (1) Asch: persoonlijkheidsindrukken Asch onderzocht de vraag hoe mensen op basis van losse stukjes informatie een totaalindruk kunnen vormen van iemands persoonlijkheid. Hiervoor had hij twee opvattingen: Averaging model: per eigenschap bepaal je hoe positief of negatief deze is en dan neem je ongeveer het gemiddelde van de verschillende eigenschappen. Change-of-meaning model: je bekijkt de eigenschappen niet afzonderlijk van elkaar, maar hoe deze met elkaar in verband staan. Hierbij beïnvloeden de eigenschappen elkaars betekenis. Asch vond bewijs voor de tweede opvatting. Ook vond hier het primacy-effect plaats: zo bleken eigenschappen die in het begin van een reeks genoemd worden, meer invloed te hebben op het oordeel dan eigenschappen aan het einde van een reeks. Asch concludeerde dat het geheel meer is dan de som (of het gemiddelde) der delen. Dit sluit aan bij de Gestalt-psychologische gedachte dat we op een constructieve manier betekenis geven aan wat we waarnemen. Dus wat we waarnemen is afhankelijk van de context. Dit idee, dat een stimulus en de context waarin deze zich bevindt tezamen een specifieke Gestalt vormen in onze waarneming, ligt ook ten grondslag aan de hedendaagse cognitieve sociale psychologie. (2) Festinger: cognitieve dissonantie De theorie van Festinger gaat over de onderlinge relaties tussen de verschillende cognities die een persoon op een bepaald moment kan hebben. Een eerste cognitie: ‘de lift gaat niet omhoog’. De cognitie ‘de voorzitter van de

2

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

vergadering was vandaag erg humeurig’ is irrelevant ten opzicht van de eerste cognitie. De cognitie ‘de lift gaat naar beneden’ is consonant met de eerste cognitie. De cognitie ‘de lift waar ik niet in stond is net omhoog gegaan’ is dissonant met de cognitie ‘de lift waar ik wel in stond ging niet omhoog. Als twee cognities dissonant zijn van elkaar, ontstaat er volgens Festinger cognitieve dissonantie: een onaangename toestand van spanning (arousal). Bijvoorbeeld op het moment dat iemand een dure televisie koopt, die een week later ergens anders veel goedkoper is, kan deze persoon cognitieve dissonantie ervaren. Festinger stelt dat mensen deze dissonantie willen reduceren (dissonantie-reductie). Dit kunnen ze onder andere doen door hun gedrag te veranderen. Ook kunnen ze cognities toevoegen die de relatie tussen de dissonante cognities beïnvloeden. Een andere manier om dissonantie te reduceren, is door één van de twee strijdige cognities zodanig aan te passen dat deze niet meer dissonant is. Tenslotte is het ook nog mogelijk om één van de cognities te trivialiseren (een minder belangrijke plaats te geven in het eigen stelsel van opvattingen of in het zelfbeeld). De cognitie blijft dus wel dissonant, maar krijgt een triviale plaats. ‘1 en 20 dollar experiment’: Personen voerden een saaie taak uit en moesten daarna aan andere mensen vertellen dat deze taak heel leuk was. De ene helft van de groep kreeg $1,- als ze dit zouden zeggen en de andere helft kreeg $20,- als ze dit zouden zeggen. De 1-dollar-groep was veel positiever dan de 20-dolaar-groep. Dit kwam doordat een lage of zelfs geen beloning meer dissonantie oproept dan een hoge beloning. De 1-dollar-groep moest één van de twee cognities bijstellen, om de dissonantie te verminderen, en stelden daardoor de eerste bij: de taak was wél heel leuk. Dit is het ‘less-leads-to-more’-effect. Een andere interpretatie van dit effect is puur cognitief en veronderstelt geen mediërende rol van ‘arousal’ of motivatie. Deze zal worden besproken in 3.5.2. Een beperking van Festingers theorie is dat mensen vaak niet zoveel last hebben van dissonante cognities in situaties waar Festinger dat wel zou voorspellen. Dat is vooral het geval wanneer ze zich niet zelf verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de dissonantie of wanneer ze de betreffende cognities niet zo belangrijk vinden. (3) Heider: attributie Heider deed onderzoek naar de vraag hoe mensen attribueren (oorzaken toeschrijven aan gebeurtenissen). Dit kan om echte gebeurtenissen gaan, of bijvoorbeeld om iemands gedrag. Er zijn in het algemeen drie mogelijke oorzaken van een gebeurtenis: (1) het zelf, dat wil zeggen, de persoon die het gedrag uitgevoerd heeft, (2) een andere persoon en (3) toeval of, volgens Heider, ‘het lot’. Wat betreft de eerste oorzaak merkte Heider op dat het uitvoeren van een bepaalde handeling twee dingen vereist: ability (vermogen om iets goed uit te voeren) en effort (de inspanning moet geleverd kunnen worden). Ability is een stabiele, oncontroleerbare oorzaak, terwijl inspanning/effort meestal een instabiele en controleerbare oorzaak is. Ook is er vaak sprake van de fundamentele attributiefout of correspondentievertekening. Dit is de neiging om de invloed van de situatie te onderschatten en

3

(1) Naarmate het vakgebied groeide. inferential sets.Stuvia. De invloed van de situatie achten we dan minder belangrijk. Er werden ook steeds vaker theorieën uit de functieleer overgenomen. impliciete persoonlijkheidstheorieën. frames. scripts en prototypen. De sociaal-psychologen hadden een nieuwe naam gevonden voor hypothesen. (d) sociale cognitie of cognitieve sociale psychologie. Dit doen we. Neisser zei dat mensen alleen datgene waarnemen waar ze schema’s voor hebben. Het onderzoek van sociaal-psychologen werd ook steeds meer gekenmerkt door harde laboratoriumexperimenten in een sterk gecontroleerde omgeving. Net als Asch en Festinger zegt dus ook Heider dat we actief betekenis willen geven aan waarnemingen. waarin de vraag centraal staat hoe mensen informatie verwerken over hun sociale omgeving. Het liefste zouden sociaal-psychologen toegang hebben tot de black box. omdat we in zo’n situatie op de handelende persoon letten. vastliggende disposities van de betrokkene. De term schema’s werd gebruikt voor de cognitieve structuren die de binnenkomende informatie ordenen. theorieën. die zijn omgeving analyseert op een weliswaar onvolkomen manier.com . Hoewel dat niet mogelijk is. hoe die houding kan worden beïnvloed middels overredende boodschappen en hoe die houding zich uit in gedrag. komen onderzoekers door de functieleer wel steeds dichterbij. Dit komt precies overeen met de gedachte van de sociaal-psychologen. waarin het gaat om de evaluatieve grondhouding van mensen ten opzichte van bepaalde objecten of gebeurtenissen. Daar ontstond in de jaren ’60 onvrede met de black box-benadering.4 Cognitieve sociale psychologie Er zijn twee ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ‘cognitieve sociale psychologie’. (b) interpersoonlijke relaties. Er moet dus goed gelet worden op de situatie die tot iemands gedrag leidt! 1. in dit geval door een causale analyse te plegen: volgens Heider krijgen gebeurtenissen pas een betekenis als we hun oorzaken hebben vastgesteld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gebeurtenissen toe te schrijven aan de karaktertrekken van de handelende persoon. verlopen en eindigen. Door conclusies te trekken op basis van iemands gedrag over stabiele. De belangrijkste deelgebieden binnen de sociale psychologie zijn: (a) groepsdynamica. waarin de nadruk ligt op het gedrag van mensen in groepen en op wederzijdse beïnvloeding. tussen vrienden of partners) ontstaan. maar ze konden wel de tijd tussen stimulus en respons meten. gingen onderzoekers zich steeds meer specialiseren. Ze konden nog steeds niet de inhoud van de black box zien. 4 . met onder andere de introductie van geheugenmaten en reactietijden. wat een indicatie gaf voor wat er daarbinnen gebeurd was. (c) attitudes. maar niet echt anders dan ‘echte’ wetenschappers dat doen. en de rest negeren. scheppen we continuïteit in allerlei losse waarnemingen. Heider ziet de mens ook als ‘naïeve wetenschapper’. (2) Deze ontwikkeling deed zich voor in de functieleer/psychonomie. waarin de belangrijkste vraag is hoe dyadische relaties (bijv.

wat wel vereist is bij het schatten van populatieparameters. Het behaviorisme is ontstaan als gevolg van deze beperking.Het verwoorden van de eigen gedachten kan alweer invloed hebben op de gedachten. Daarvoor moet het experimenteel valide zijn. ‘echte’ stimuli.com . 2. Als aan de tweede (b) niet wordt voldaan. Hierdoor is dit onderzoek vaak niet ecologisch valide. We vragen dan dus eigenlijk de proefpersoon introspectie te plegen. Bij survey-onderzoek moeten de resultaten generaliseerbaar zijn naar díe populatie waarover men een uitspraak wil doen. Om te voorkomen dat in een laboratorium een situatie helemaal uit elkaar wordt getrokken en waarbij iedere mogelijke factor apart wordt onderzocht (dus geen 5 . omdat ze proberen de cognities van mensen over hun sociale omgeving te verklaren en niet alleen te beschrijven.p. meer diverse bevolkingsgroepen. Dit zijn ‘cognitieve responsen’. en het gebruik van papier en stimuli via een beeldscherm i.1 Inleiding De meest voor de hand liggende methode om de inhoud van de black box duidelijk te krijgen. als het op een objectieve manier te kwantificeren is. en moeten taken uitvoeren door op knoppen te drukken. i.Mensen blijken vaak weinig inzicht te hebben in de gedachten die hen tot bepaalde oordelen en beslissingen brengen.2 Experimenteel laboratoriumonderzoek Ieder experimenteel onderzoek heeft zo zijn beperkingen. In de sociale cognitie worden bijna alleen maar causale hypothesen getoetst. Deze methode werd vroeger veel gebruikt. Dit onderzoek zou herhaalbaar zijn. omdat het niet voldoet aan een van de belangrijkste eisen aan wetenschappelijk onderzoek: repliceerbaarheid.v. . mist het experimentele validiteit. Bij sociale cognitieonderzoek is dit bijvoorbeeld het gebruik van veel studenten. Longitudinaal onderzoek: gedurende langere tijd metingen doen bij dezelfde groep op dezelfde plek. de gedachten van de proefpersoon als reactie op bepaalde stimulusinformatie. maar tegenwoordig bijna niet meer.Stuvia. worden proefpersonen tegenwoordig individueel in een laboratorium geplaatst. Bij een oorzaak-gevolg-hypothese wordt vereist dat (a) het verschil wordt getoetst tussen de gemiddelden in twee verschillende groepen en dat (b) de twee groepen in alle andere opzichten gelijk zijn. Er zijn echter verschillende bezwaren: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden: tussen de oren van de sociale waarnemer Pagina 31 t/m 76 2. is aan de proefpersoon vragen wat hij denkt.v. We zouden wel aan de proefpersoon kunnen vragen slechts de gedachten te verwoorden. Een voordeel hiervan is dat de omgeving kunstmatig gemanipuleerd kan worden. Ze zitten dan achter een computer. Om toch nog iets met deze methode te kunnen doen.p.

Na de metingen vindt de ‘debriefing’ plaats. 2.Stuvia. Voorbeeld: Gilbert e. . Dan lieten ze het stereotype schizofreen invloed hebben op hun oordeel. door zelfbewustzijn. zijn er beperkingen aan de generaliseerbaarheid van de resultaten. . of het oordeel kan veel consequenties hebben voor anderen). Mensen zijn zich dan of niet bewust van de prime zelf. Proefpersoon wordt hierbij zelf in een bepaalde situatie gebracht. Deze wordt gemanipuleerd. zodat de proefpersoon meet geneigd is deze later toe te passen op de aangeboden informatie. Voorbeeld: Neuberg en Fiske: proefpersoon moest met een fictief schizofreen persoon (Frank) samenwerken. (4) Stimulusinformatie. Hierbij wordt op het gedrag zelf gemanipuleerd of de persoon op wie het gedrag is gericht. of door een ‘overload’-situatie te creëren. de aangekondigde taak zit zo in elkaar dat het gedrag van de stimuluspersoon van invloed is op de opbrengsten van de proefpersoon).a. 6 . Instructies die motivatie-verhogend zijn: . De instructie die vooraf bij een experiment wordt gegeven kan bepalend zijn voor de manier waarop de proefpersoon de informatie verwerkt. waarbij bepaalde schema’s of kenmerken worden geactiveerd. Bijvoorbeeld door flitsen te laten zien waarin een bepaald woord verwerkt is (Nisbett en Wilson). Dit kan gemanipuleerd worden door de tijd te beïnvloeden die de persoon voor een taak heeft. Een speciaal geval hierbij is priming.com . Een andere vorm van stimulusinformatie is de sociale categorie waartoe een stimuluspersoon behoort of het uiterlijk van een stimuluspersoon. Als ze zich afhankelijk van hem voelden zagen ze hem als individu en beoordeelden ze hem dus positiever dan wanneer ze zich niet afhankelijk van hem voelden.3 Manipuleren Zes voorbeelden van manipulaties: (1) Doelstellingen en verwachtingen.: mensen met weinig verwerkingscapaciteit maken een veel sterkere correspondentie-vertekening dan mensen die alle aandacht voor een bepaalde gebeurtenis hebben. of zich niet bewust van het effect van de priming. waarbij interactieeffecten worden onderzocht. Sommige instructies zorgen ervoor dat mensen op een bepaald aspect gericht zijn. waaruit blijkt dat datgene wat aangekondigd is.uitkomst-afhankelijkheid (er wordt gezegd dat men later een zal uitvoeren voor een extra bonus. moeten mensen gemotiveerd zijn en daarnaast voldoende gelegenheid hebben om de informatie te overdenken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Gestalt).accountability (later zal de proefpersoon het oordeel moeten verantwoorden. (3) De toestand van de proefpersoon.verwachte interactie (er wordt gezegd dat men later zal interacteren met een stimuluspersoon). (2) Informatieverwerkingscapaciteit. Omdat de situaties buiten het laboratorium enorm divers zijn. terwijl anderen de motivatie van de proefpersoon beïnvloeden om de informatie goed te verwerken. Dit wordt wel van tevoren getest in een vooronderzoek. zelfwaardering of stemming te manipuleren. kunnen combinaties worden gemaakt van condities. Om informatie goed te verwerken. niet zal plaatsvinden.

maar er niet aandachtig mee bezig is. Tezamen met de evaluatie wordt een corresponderend affect opgeroepen. Ook als men zich eenmaal bewust is van de stimulus. Bij de manipulatie van het tijdsinterval wordt vaak gebruik gemaakt van een ‘filler’ -taak (iets wat de tijd tussen de stimulus en de reactie opvult. Dit kan gaan over de situatie waarin bepaalde gedragingen zijn vertoond. 2. Bij manipulatie van de volgorde kan het gaan om de volgorde waarin de informatie over een stimulus wordt aangeboden. Belangrijk is het onderscheid tussen 7 . kan de informatie nog bewerkt worden zonder dat we dat merken. De informatie wordt gecategoriseerd en de ‘winnende’ categorisatie dringt door tot het bewustzijn. waarbij uitvoeriger afwegingen en interpretaties worden gemaakt. waarbij deze contextstimuli worden gevarieerd (dus de informatie vooraf is anders). De betekenis van deze informatie wordt voor een deel al voorbewust geïdentificeerd en beoordeeld. Soms gaan we er echter dieper op in. Er vindt al informatieverwerking plaats voordat er sprake is van bewuste waarneming. 2 soorten: het tijdsinterval tussen de verschillende gebeurtenissen en de volgorde van gebeurtenissen in een experiment. In de praktijk worden bijna altijd combinaties van deze manipulaties toegepast. Dit hoort bij elaboratie (overdenken). Dit leidt uiteindelijk tot de mentale representatie van de waargenomen stimulus.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (5) Contextuele informatie. of variaties in het moment waarop een bepaalde experimentele ingreep wordt geïntroduceerd. Dit is alle kennis die in ons brein is opgeslagen over een stimulus. Soms wordt er slechts op simpel niveau geëncodeerd: man/vrouw.Stuvia. Mentale representaties kunnen we ook in het algemeen aanduiden als geheugen. Als men eerst uitspraken van arrogante mensen had gelezen. Bijvoorbeeld uitspraken over ‘Donald’. (6) Tijdsintervallen en volgorde. of wanneer een stimulus wordt aangeboden in een context van andere stimuli. omdat ze latere uitspraken met eerdere vergeleken. Voorbewuste verwerking kan plaatsvinden als men zich volledig onbewust is van de stimulus of als men de stimulus wel waarneemt. In deze voorbewuste fase worden uit allerlei sensorische signalen delen gefilterd en gestructureerd die voor perceptie in aanmerking komen. het toekennen van een of meer betekenisvolle codes aan de informatie. waarmee deze in het geheugen kan worden opgeslagen). Het categoriseren van stimuli. Daarin zijn er verschillende soorten. werd Donald als positiever gewaardeerd dan wanneer men eerst uitspraken van niet-arrogante mensen had gelezen. De specifieke combinatie komt voort uit de hypothese die men wil toetsen. Tijdens een uitgebreide elaboratie kunnen nog veel cognitieve processen optreden. Tijdens de verwerking zijn de relaties tussen verschillende stukjes informatie overdacht. Deze informatie is dus voor een deel bewust en voor een deel onbewust verwerkt. het evalueren en het identificeren van de betekenis van gebeurtenissen zijn deel van het proces van encoderen (lett.4 Het meten van cognities Hier bekijken we kort de verschillende componenten en deelprocessen van het cognitieve proces waarmee de waarnemer zich een beeld vormt van een stimulus.

De mens categoriseert alle stimuli uit de omgeving (bewust of onbewust).Expliciet: alles wat een persoon als kennis of herinnering kan noemen.Stuvia. Ze doen dit pas op het moment dat daarnaar gevraagd wordt.Antwoordtijden: hoe sneller een persoon antwoord. waaronder: . Om spontane gevolgtrekkingen tijdens de informatieverwerking te bepalen. . op het moment dat ze iets horen. voorzover we ons daar niet van bewust zijn. Er worden hierbij door verschillende personen meerdere uitspraken gedaan.com . waarbij de proefpersoon niet precies kan onthouden wie wat heeft gezegd. De ‘wie zegt-wat’-methode of de name-matching-methode is specifiek gericht op de vraag hoe mensen andere personen categoriseren. Eenmaal opgeslagen kennis kan bewust of onbewust weer worden teruggehaald. zien. omdat deze voor een deel onbewust zijn geweest. Dat komt veel vaker voor binnen seksecategorieën. des te waarschijnlijker is het dat de persoon daar al spontaan (on-line) over na heeft gedacht tijdens de informatieverwerking. We encoderen de informatie over anderen niet alleen op basis van de categorie waartoe een persoon behoort. maar ook op basis van de betekenis van hun gedrag of hun uitspraken. en over hoe we dingen doen. . Uit onderzoek blijkt dat men geen spontane causale attributies maken. lezen etc. .Cued-recall taken: is gebaseerd op het principe van encoderings-specificiteit en houdt in dat (1) de specifieke wijze waarop een stimulus wordt geëncodeerd tijdens de verwerking bepaalt hoe informatie over de stimulus wordt opgeslagen in het geheugen en dat (2) de wijze waarop de informatie is opgeslagen bepaalt hoe de informatie later kan worden teruggevonden in het geheugen.Impliciet: alles wat we hebben opgeslagen over onze omgeving. Als we een proefpersoon dan vragen naar de eerste gedachten op het moment dat ze een uitspraak lezen. zijn uiteenlopende methoden beschikbaar. zullen we waarschijnlijk nooit alle gedachten te horen krijgen. Dan wordt er nagegaan welke stimuluspersonen met elkaar zijn verward. Als het wat langer duurt. Bij deze taak krijgt een proefpersoon eerst een korte beschrijving van een persoon. Onbewust zorgt er vaak voor dat het gedrag wordt beïnvloed. onszelf. over de betekenis van woorden. Activatie betekent dat bewust of onbewust bepaalde gebeurtenissen een eerder gevormde representatie activeren. etc. Ook kunnen we onderscheid maken tussen episodisch en semantisch: .Episodisch: herinneringen van concrete gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en concrete stimuli die je hebt waargenomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal expliciet en impliciet: . Na afloop moet de proefpersoon zeggen wie welke uitspraak heeft gedaan. moet de persoon waarschijnlijk terug in zijn geheugen om te bedenken wat hij ook alweer van iets vond ( memory-based) voordat hij het ook daadwerkelijk kan vertellen.Semantisch: meer abstracte gebeurtenissen over kenmerken en eigenschappen van mensen. publieke figuren. waarna een korte filler- 8 .

Stuvia.t. waarbij proefpersonen zo snel mogelijk moeten aangeven of bepaalde letterreeksen een bestaand woord vormen of niet. de word stam completion-taak.de vrije herinneringstaak: het geheugen als associatief netwerk. Leestijd = de tijd tussen de aanbieding van een item en een teken van de proefpersoon dat het volgende item gepresenteerd kan worden.Andere ‘impliciete geheugen’-taken: de lexicale beslissingstaak. nu zonder beschrijvingen of eigenschappen en de persoon moet aangeven welke eigenschap bij iedere foto hoort. De proefpersoon moet nu onthouden welke eigenschap bij welke foto hoort. Hierbij zoeken proefpersonen vooral naar informatie die hun voorlopige hypothese ondersteunt. nu zonder gedragsbeschrijvingen. (4) Geheugen-taak: alle foto’s worden nogmaals getoond. Enkele methoden die worden gebruikt om na te gaan waar mensen hun aandacht op richten en ik welke omstandigheden de informatie over een stimulus wordt onderworpen aan een grondige verwerking (elaboratie): . . waarvan sommigen iets met een van de foto’s te maken hadden. . Bij uitgebreide. bij de andere helft niet. waarbij een reeks foto’s van verschillende personen wordt getoond.het zoeken van informatie: hetzelfde als de dichotische luistertaak. De onderzoeker kijkt in dit geval (a) of de proefpersoon überhaupt extra informatie vraagt en zo ja. Die sporen zijn impliciet. Het is dus onbewust. (2) Verwarrings-taak: er wordt een lange serie persoonseigenschappen aangeboden. Bij de ene helft corresponderen de eigenschap en de beschrijving.leestijden: hierbij wordt gekeken hoeveel aandacht bepaalde informatie krijgt. (3) Leer-taak: De foto’s worden opnieuw gepresenteerd. (b) welke informatie de proefpersoon opvraagt. maar ze vergemakkelijken het leren. Bij elke foto staat een gedragsbeschrijving. 9 . als de proefpersoon daar zelf geen weet van heeft.de dichotische luistertaak: uit deze taak blijkt onverwachte informatie over een persoon de aandacht te trekken. . en anderen helemaal niet. waarbij aan proefpersonen wordt gevraagd om een begin van een woord af te maken. zonder dat de proefpersonen dit zelf doorhebben.t. Dit duidt erop dat het afleiden van eigenschappen uit gedrag min of meer vanzelf optreedt. . . Dit effect is onafhankelijk van de van tevoren gekregen instructie. Hierbij bleek dat persoonlijkheidseigenschappen als cue veel nuttiger waren dan cues die een sterke associatie hadden met de zin zelf.com . Bijvoorbeeld het relearningparadigma. Het savings-effect: de eerder gemaakte gevolgtrekking heeft sporen achtergelaten in het geheugen. bestaande uit vier taken: (1) introductie-taak. de vorige twee manieren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal taak volgt. Het effect blijkt ook op te treden. Na deze taak krijgt de proefpersoon een aantal cues die moeten helpen bij het terugvinden van de informatie van de eerste taak. maar met eigenschappen. maar de proefpersoon mag nu zelf naar verdere informatie vragen. De onderzoeker zorgt hierbij voor controle over de variabelen die op de leestijd van invloed kunnen zijn. i.‘Impliciete geheugen’-taken: hierbij wordt niet expliciet naar informatie gevraagd. en wordt onderzocht hoe informatie is opgeslagen.

Overal in ons geheugen liggen knooppunten. is er wel een verband met de herinneringen. De mate waarin verbanden worden gelegd. en toch negatiever oordelen dan een ander persoon met meer negatieve herinneringen. door een reeks beschrijvingen van gedrag aan te bieden en daarna zonder enige cue de proefpersoon alles te laten vertellen wat in hem/haat opkomt. informatie leveren over indringers (toegevoegde eigen kennis aan de herinneringen). kan hierdoor onderzocht worden. Dit komt doordat dit oordeel afzonderlijk van de feiten in het semantisch geheugen worden geplaatst.com . maar van de moeite die we ervoor hebben gedaan om de informatie op te slaan. Zodra er 1 wordt geactiveerd. Informatie die in verband wordt gebracht met reeds aanwezige kennis. Deze oordelen kunnen ook nog gemeten worden. Mensen onthouden beter hun eigen conclusies. Je kunt meer positieve herinnering aan iemand hebben dan negatieve. en moet je dus terug in je geheugen om je oordeel te vormen. waarvan de eerste ook buiten de sociale cognitie gebruikt wordt. Dan kan het volgende knooppunt worden geactiveerd. en uit een algehele evaluatie van de stimulus als ‘goed’ of ‘slecht’ (of iets daartussen).Stuvia. dan de feiten waarop deze gebaseerd zijn. Als het oordeel memory-based wordt gevormd. Het person memory-onderzoek werd even gezien als apart stroming binnen de sociale cognitie. uit diverse gevolgtrekkingen die zijn gemaakt. vormt associatieve verbindingen met andere knooppunten. Dan ga je pas een oordeel vormen op het moment dat de vraag aan je wordt gesteld. Men legt dan ook meer associaties. Het aantal herinnerde items geeft inzicht in de manier waarop de informatie is verwerkt. Een vrije herinneringstaak wordt vrijwel altijd onaangekondigd gehouden. Ook kunnen eventuele clusters onderzocht worden (groepen van opgeslagen informatie). Soms kan deze taak (met als resultaat een herinneringsprotocol). behalve bij frequentie. De beoordelingsschalen gebruiken een meerpunts-antwoordschaal. omdat mensen zich dan vaak meer herinneren dan dat ze het van tevoren wisten. Memory-based oordelen komen haast niet voor.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal grondige verwerking wordt de stimulusinformatie overdacht in relatie tot andere informatie. Of we iets herinneren is niet afhankelijk van de moeite die we er op dat moment voor doen. Dit betekent dat de correlatie tussen oordeel en vrije herinnering informatie verschaft over de manier waarop een oordeel tot stand is gekomen. Ook de volgorde kan van belang zijn. omdat dat de specifieke inhoud van de associaties weergeeft. Een proefpersoon beschrijft of evalueert een stimulus aan de hand van één of meer voorgelegde 10 . Een mentale representatie bestaat uit de herinnering van de waargenomen informatie. komt alle bijbehorende informatie in het bewustzijn.en kansschattingen. Daarvoor zijn twee manieren. waarin werd gezocht naar hoe mensen de onderlinge relaties tussen de verschillende kenmerken van een persoon waarnemen. Het expliciete en episodische geheugen worden gemeten. Er blijkt vaak geen verband te zijn tussen oordeel en vrije herinnering.

Bij beoordelingsschalen worden mensen vaak beïnvloed door sociale wenselijkheid. Die variëren van algemene constructen tot meer specifieke kenmerken. Bij een autochtone of positieve naam moeten ze rechts drukken. anders links. potentie en activiteit. Vervolgens worden de namen. Ook kan het zelfinzicht van de respondent tekortschieten. maar dan met algemene positieve en negatieve woorden. maar nu moet de proefpersoon bij een autochtone naam of negatief woord rechts drukken. Dit hele proces wordt herhaald. en moet de proefpersoon rechts drukken bij een allochtone naam en links bij een autochtone naam. De proefpersoon moet van een reeks letters zeggen of het wel of niet een bestaand woord vormt. door elkaar. De proefpersoon antwoordt dan door een waarde aan te kruisen. omdat ze erg langer over doen. Ook de impliciete associatie test kan gebruikt worden. Met behulp van factoranalyse kunnen de oordelen worden gereduceerd tot drie algemene beoordelingsdimensies. Als laatste wordt het proces een vierde keer herhaald. (2) Impliciete representaties. omdat het vaak in het impliciete geheugen wordt opgeslagen. Dan wordt de reactietijd opgenomen.Stuvia. Als bijvoorbeeld het stereotype ‘voetbalsupporter’ wordt geprimed. en anders links. zoals donker-licht. Stel dat we willen weten of een proefpersoon een negatieve houding heeft tegenover allochtonen. waarbij deze meerpunts-schaal een rol speelt: (1) De semantische differentiaal.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal kenmerken. maar dan met alle woorden én alle namen. dan zou een proefpersoon eerder het woord ‘agressief’ herk ennen uit een reeks letters. Er wordt dan eerst een reeks allochtone namen en vervolgens een reeks autochtone namen gepresenteerd (of andersom). Dit moet foutloos en zo snel mogelijk gedaan worden. De stimuli zijn dan incongruent. Deze vierde fase blijkt moeilijker. Ze zijn zich soms niet bewust van hun eigen opvattingen. Hierbij wordt een breed spectrum van tegenstellingen gebruikt. Dit wordt echter vooraf gegaan door een prime van een stereotype (subliminaal of supraliminaal). nogmaals getoond. zowel evaluatief als semantisch. Daarna wordt het proces nog een keer herhaald. waarbij een stimulus wordt beoordeeld op een reeks schalen waarvan de extremen verwijzen naar tegenstellingen. Er zijn meer specifieke technieken. namelijk evaluatie.com . 11 . Hiervoor wordt bijvoorbeeld de primed lexical decisions-taak gebruikt.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 3: Attributie Pagina 77 t/m 141 3. (2) Een andere persoon. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de eerste factor enerzijds en de tweede en derde factor anderzijds: persoonsattributie of interne attributie versus situationele of externe attributie. Als iemand is per ongeluk doet. We maken de gehele dag door attributies. omdat we overal de oorzaak van willen weten. Om een gevolgtrekking te kunnen maken. Daarnaast zijn er nog attributies aan externe factoren.1 Inleiding Welke factoren bepalen wat als oorzaak van een gebeurtenis wordt gezien? Maken verschillende mensen verschillende attributies? Attributie is het toeschrijven van oorzaken aan gebeurtenissen of gedragingen. maakt de theorie van Jones en Davis primair onderscheid tussen een correspondente en niet-correspondente gevolgtrekking. moeten we weten wat de intentie van een persoon is. 3. hangt af van een aantal factoren. dus de persoon die een bepaalde gedraging vertoont. Hoewel er vrij veel onduidelijkheden zijn over wanneer er een externe of interne factor van belang is. (1) Sociale wenselijkheid: hoe hoger de sociale wenselijkheid. kan er geen enkele intentie worden afgeleid en dus ook geen correspondente gevolgtrekking worden gemaakt. Er zijn ook niet-correspondente gevolgtrekkingen: hierbij corresponderen de attributies niet direct met het gedrag. (2) Er wordt geconcludeerd dat de persoon deze eigenschap in extreme mate. Of we een correspondente gevolgtrekking maken.Stuvia. Correspondente gevolgtrekking = de afgeleide eigenschap heeft een sterke correspondentie met het gedrag. (3) Een implicatie dat de waarnemer redelijk zeker is dat de persoon die eigenschap heeft: doordat het gedrag een duidelijke implicatie heeft. dus meer dan gemiddeld.com . is er weinig twijfel mogelijk over de eigenschap die eraan ten grondslag ligt. hoe groter de kans dat 12 . heeft. De oorzaak van een gebeurtenis kan in drie soorten factoren gezocht worden: (1) De persoon zelf. Een correspondente gevolgtrekking wordt gekenmerkt door drie onderling gerelateerde aspecten: (1) Een sterke relatie tussen het waargenomen gedrag van een persoon en de gevolgtrekking over de onderliggende eigenschap van de persoon. De persoonsattributie kan dus correspondent en niet-correspondent zijn.2 Jones en Davis’ theorie van correspondente gevolgtrekkingen De term correspondente gevolgtrekking verwijst naar het verband tussen iemands gedrag en een onderliggende dispositie of attitude. (3) Omstandigheden/toeval.

Dat geeft namelijk duidelijke informatie over de onderliggende dispositie. en dat effecten die alleen zijn geassocieerd met de niet-gekozen alternatieven voor de persoon ongewenst of onbelangrijk zijn. We beoordelen out-of-role gedrag ook als eerlijker dan in-role gedrag.v. Men wijdt het gedrag van de persoon dan toch voor een deel toe aan dispositionele factoren. i. als het gedrag de belangen van de waarnemer beïnvloedt. Volgens Jones en Davis is het enige voordeel van out-of-role gedrag: ‘the satisfaction of expressing one’s true nature’. Hoe meer keuzevrijheid. Hedonische relevantie Het gedrag van de persoon is hedonisch relevant voor de waarnemer.p. namelijk de effecten van het gedrag dat de persoon kiest en de effecten van alternatieve gedragingen die de persoon had kunnen kiezen. Het gebeurt niet vaak dat we een complete analyse kunnen maken. Keuzevrijheid Een tweede factor: de mate waarin de persoon een keuze kon maken. Als iemand onder druk staat. Dus. omdat die de meeste informatie leveren. kan de waarnemer een bepaalde intentie afleiden. Gedrag dat overeenkomt met de sociale normen noemen ze in-role. omdat er geen enkele andere reden is om out-of-role gedrag te vertonen. De waarnemer let op de effecten die uniek zijn voor een bepaalde keuze. hoe sterker de correspondente gevolgtrekking die de waarnemer maakt. Als een gedraging echter maatschappelijk onwenselijk is.com .Stuvia. Er zijn dus hoog-personalistische hedonisch relevante gedragingen en laag-personalistische 13 . Gedrag dat onder vrije keuze wordt uitgevoerd is dus informatiever voor de waarnemer dan gedrag dat onder externe druk wordt uitgevoerd. Als het gedrag specifiek op de waarnemer is gericht. kan het vertoonde gedrag ook veroorzaakt zijn door deze druk. Hoe hoger deze relevantie. kunnen we juist wel een conclusie trekken. Uit die intentie kan een eigenschap of attitude worden afgeleid. Jones en Davis noemen dit out-of-role. Analyse van effecten Als er sprake is van keuzevrijheid. omdat we niet alle effecten weten. Toch blijft men de invloed van de omgeving onderschatten als in een experiment wordt gezegd dat de persoon geen keuze had.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal iedereen dit gedrag zou vertonen in dezelfde situatie en des te kleiner de kans dat een correspondente gevolgtrekking wordt gemaakt. des te zekerder is de waarnemer dat de gekozen handeling een onderliggende dispositie weerspiegelt. is het laag in personalisme. Als het gedrag daarentegen gericht is op mensen in het algemeen of als de invloed op de waarnemer slechts een neveneffect is. op grond van de keuze van de persoon. De waarnemer neemt aan dat de effecten die alleen zijn geassocieerd met het gekozen alternatief door de persoon gewenst worden. door dispositionele factoren. is het hoog in personalisme. is er nog een derde factor van belang.

dan is de kans groter dat hij dat deze keer ook weer doet (hoge distinctiviteit). Deze dimensie is dus relatief ten opzichte van de gedraging waar het om gaat. Als de actor de enige persoon is die zich in de gebeurtenis op een bepaalde manier gedraagt. Bijvoorbeeld 3 verschillende discotheken waar de gebeurtenis plaats zou kunnen vinden. . Maar soms is er meer informatie beschikbaar die bruikbaar kan zijn bij het maken van attributies. Entiteits-attributie Bij een hoge consistentie (zelfde gedrag van actor op verschillende momenten). Bij hoog personalisme worden nog sterkere gevolgtrekkingen gemaakt dan bij laag personalisme. In beide gevallen worden de belangen van de waarnemer beïnvloed. nemen we aan dat we drie verschillende soorten informatie hebben: . Ook kan consistentie in modaliteit plaats vinden. Als de actor haast altijd naar 1 bepaalde discotheek gaat. kunnen we ervan uit gaan dat de oorzaak voor deze gebeurtenis bij de actor zelf ligt. Kelley’s attributietheorie richt zich op de vraag hoe waarnemers dit soort aanvullende informatie gebruiken bij het maken van attributies. De oorzaak van het gedrag lag vooral bij de entiteit. Persoons-attributies De attributie die de waarnemer maakt. Als er sprake is van een hoge consistentie (zelfde gedrag van actor op verschillende momenten).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal hedonisch relevante gedragingen. Als een actor een cd koopt van een bepaalde artiest.Consensus-informatie betreft het gedrag van andere actoren. Als deze gebeurtenis al (meerdere) keren eerder (herhaling in tijd) is voorgekomen. 3. hangt af van de specifieke combinatie van informatie. dan maken we een persoonsattributie. dan ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk bij de actor zelf. dan maken we een entiteits-attributie. Drie attributie-dimensies Om hier iets over te kunnen zeggen.Distinctiviteits-informatie verwijst naar verschillende objecten (entiteiten) ten opzichte waarvan het gedrag kan worden vertoond.Consistentie-informatie verwijst naar het gedrag van dezelfde actor op verschillende momenten.com . Een ‘entiteit’ verwijst naar de stimulus ten opzichte waarvan het gedrag wordt 14 . lage distinctiviteit (verschillende objecten/entiteiten) en een lage consensus (alleen de actor zelf vertoonde het gedrag). hoge consensus (alle actoren vertoonden hetzelfde gedrag) en een hoge distinctiviteit (1 object/entiteit).Stuvia. kan ook consistentie blijken uit het feit dat de actor ook andere cd’s van deze artiest heeft gekocht. maar in het eerste geval is het ‘persoonlijk bedoeld’.3 Kelley’s attributietheorie Bij de vorige theorie hebben we gekeken naar gevolgtrekkingen op basis van een enkele gedragsepisode. .

Causale schema’s Het attributie-proces. zoals een tentamen. 15 . Wat doet de waarnemer dan? De waarnemer zou meer voorzichtige attributies kunnen maken. of de informatie van een dimensie helemaal ontbreken. maar het is een beschrijving van wat we als waarnemer zouden moeten doen als we op een rationele manier te werk zouden gaan. hoge distinctiviteit (meerdere objecten/entiteiten) en lage consensus (de actor is de enige die het gedrag vertoont). dat het onmogelijk is. Omstandigheden-attributies Een lage consistentie (het gedrag van de actor verschilt over de momenten). Persoon x entiteits-attributies Hierbij is een lage consensus (de actor is de enige persoon die het gedrag vertoont. Verwerking van onvolledige of tegenstrijdige informatie In de voorafgaande analyse gingen we ervan uit dat de informatie volledig was. of een bepaalde gebeurtenis. met als gevolg het discounting-principe: de rol van een bepaalde oorzakelijke factor wordt genegeerd als er ook andere aannemelijke oorzaken zijn). Zo kan informatie tussen verschillende dimensies tegenstrijdig zijn. Als laatste zou de waarnemer zelf op zoek kunnen gaan naar informatie. in overeenstemming met de wel aanwezige informatie. waardoor conclusies minder zeker worden. is niet iets wat we altijd zo uitgebreid doen.Stuvia. Heel vaak hebben we er gewoon geen zin in of we hebben zo weinig informatie. Bij alle entiteits-attributies wordt de oorzaak van het gedrag buiten de actor zelf gelegd (externe attributie). Soms is het ook nog zo dat de waarnemer bij ontbrekende informatie nagaat wat hij daar zelf van zou vinden. Dan is de oorzaak van het gedrag dus onduidelijk. Er is hierbij op alle drie dimensies sprake van verschillen. een hoge consistentie (het gedrag van de actor is op verschillende momenten hetzelfde) en een hoge distinctiviteit (1 object/entiteit). Nu zijn er op twee dimensies verschillen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vertoond. De oorzaak zou toeval kunnen zijn. entiteit en omstandigheden met de actor zelf. Die kennis is in ons geheugen opgeslagen in causale schema’s (bijvoorbeeld het multiple-sufficient cause-schema. Dit kan een object zijn. maar wordt 1 oorzaak vaak al voldoende gevonden. De waarnemer zou ook zelf ontbrekende informatie aan kunnen vullen. en schrijven we daarom toe aan omstandigheden. Dan maken we vaak gebruik van bestaande kennis en vuistregels over causale relaties. een andere persoon en toeval. Vaak is dat echter niet het geval. Deze indeling komt overeen met die van Heider: persoon.com . of een andere persoon. zoals beschreven door Kelley. Hierbij zijn meerdere oorzaken te bedenken.

Dit wordt vooral vaak bij prestatie-attributies gebruikt. net als de entiteits-attributie van Kelley. Bij gematigde gedragingen maakt een waarnemer gebruik van een multiple sufficient causes-schema. Ook hun gedragsreactie is daardoor verschillend.Stuvia. In de afgelopen theorieën stond de vraag centraal hoe mensen het gedrag van andere mensen attribueren. Ook zijn er stabiele en juist instabiele oorzaken. en zullen dus bij een volgende gelegenheid weer aanwezig zijn. Dit gebeurt in principe op dezelfde manier als wanneer ze dat bij het gedrag van andere mensen doen. wordt de locus of control genoemd. worden vaker geïnterpreteerd volgens een multiple necessary causes-schema: dan moeten er wel meer oorzaken zijn om tot zo’n heftig gevolg te komen.4 Weiners prestatie-attributie-theorie Als verschillende personen precies dezelfde gebeurtenis meemaken. Er zijn ook factoren die een gedraging juist remmen. Faciliterende versus remmende oorzaken Faciliterende oorzaken: oorzaken die het gedrag vergemakkelijken (faciliteren). Het onderscheid tussen intern en extern wordt ook wel gemaakt door de term locus. 16 . Het tegenovergestelde van het augmentation-principe is het discounting-principe. kunnen de attributies verschillend zijn. Het augmentation-principe ligt ook impliciet besloten in de beschrijving van Jones en Davis over de effecten van sociaal ongewenst en out-of-role gedrag. Extreme gedragingen die veel consequenties hebben. In de komende theorieën staat de vraag centraal hoe mensen hun eigen gedrag attribueren en wat de gevolgen zijn van deze zelfattributies. Het centrale idee in deze theorie is dat de motivatie om een goede prestatie te leveren wordt beïnvloed door attributies die men heeft gemaakt bij eerdere successen en mislukkingen. evenals de gevoelens en verwachtingen van de verschillende personen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een ander causaal schema: het multiple necessary causes-schema. Stabiele oorzaken veranderen niet. Het augmentation-principe (versterkings-principe) (Kelley): de invloed van faciliterende oorzaken wordt als groter beoordeeld wanneer remmende oorzaken aanwezig zijn dan wanneer ze afwezig zijn. Bij een succes of mislukking vraagt men zich af waarom deze uitkomst is opgetreden: ze plegen een causale analyse bij hun uitkomsten. Hierbij wordt de rol van een oorzakelijke factor als kleiner beoordeeld zodra andere faciliterende oorzaken aanwezig zijn. Bij instabiele oorzaken is het juist waarschijnlijker dat ze op een later tijdstip afwezig zijn.com . De waarnemer neemt dan juist aan dat er meerdere oorzaken nodig zijn om tot het gedrag te leiden. 3. Verschillende soorten oorzaken De oorzaken ‘andere personen’ en ‘omstandigheden’ van Heider zijn externe factoren. De mate waarin iemand geneigd is veel intern of extern te attribueren.

Stuvia. instabiele oorzaken is het toeschrijven van een uitkomst aan de strategie die je hebt gebruikt (bijv. omdat externe factoren haast nooit controleerbaar zijn. interne. terwijl bekwaamheid maar voor een klein deel door de persoon kan worden bepaald (bijvoorbeeld ziekte). De gevolgen van een attributie worden niet bepaald door de specifieke oorzaak die iemand aanwijst. Andere emoties zijn volgens hem attributie-afhankelijk: deze hangen systematisch samen met bepaalde attributies. terwijl specifieke alleen in bepaalde gevallen gevolgen hebben. Attributies en affect Interne attributies van succes of falen beïnvloeden de zelfwaardering. Het geeft bijvoorbeeld een gevoel van trots of juist van een mislukkeling te zijn. Globale hebben een breed scala van gevolgen. Attributies en verwachtingen Verwachtingen over de toekomst worden beïnvloed door prestaties uit het verleden. Bij succes zijn globale interne attributies juist goed voor het zelfbeeld. Daarom is er onderscheid gemaakt tussen controleerbare versus oncontroleerbare factoren. en ‘geen affiniteit met het vak’ is specifiek. Attributies hebben niet alleen invloed op affect als het de eigen prestaties betreft. Een speciale categorie van controleerbare.com . specifieke oorzaken. hebben een vierde onderscheid gemaakt: globale vs. bij studeren). Sommige affecten zijn volgens Weiner uitkomst-afhankelijk: ze treden onmiddellijk op na succes of falen en staan los van attributies. Globale interne attributies zijn bij falen veel schadelijker voor het welbevinden dan specifieke interne attributies.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Weiner heeft dit locus-onderscheid en stabiliteitsonderscheid met elkaar gekruist. Alle eerdergenoemde indelingen hebben daarnaast invloed op de soort emotie en de mate ervan. 17 . Ook externe factoren kunnen variëren in globaliteit. ook attributies van het gedrag van anderen zijn van belang voor de gevoelens die we tegenover die anderen hebben (bijvoorbeeld iemand die op straat in nood is). Volgens sommige mensen is bijvoorbeeld ziekte wel controleerbaar. maar door de positie van die oorzaak zoals deze door de betrokkene wordt waargenomen (eerdergenoemde indelingen). Er is echter nog een belangrijk verschil tussen deze twee oorzaken.a. Bijvoorbeeld de oorzaak ‘te weinig intelligentie’ is globaal. namelijk dat inzet vooral door de persoon zelf wordt bepaald. Deze dimensie kan niet op een consistente manier over de tabel verdeeld worden. Abramson e. Externe attributies leiden tot woede of juist dankbaarheid wanneer iemand ons helpt. zodat een taxonomie ontstond van causale verklaringen voor succes en falen: Intern Bekwaamheid Inzet Extern Taakmoeilijkheid Toeval Stabiel Instabiel De beide interne oorzaken (bekwaamheid en inzet) komen overeen met de eerdergenoemde voorwaarden die beide nodig waren om een goede prestatie te leveren.

Dit hangt samen met doorzettingsvermogen. zal men eerder opgeven dan wanneer het wordt toegeschreven aan een instabiele oorzaak.Stuvia. Daarbij is het van belang of je je eigen gedrag toeschrijft aan interne of aan externe oorzaken. Als je op basis van een attributie een positieve verwachting hebt van de toekomst. Individuele verschillen Mensen verschillen in de attributies die ze maken en de manier waarop ze die attributies plaatsen op dimensies als stabiliteit en controleerbaarheid. Zo’n hulpeloze attributiestijl kan gemakkelijk leiden tot gevoelens van depressie.m.com . 3. Attributies en gedrag Het model van Weiner geeft aan dat attributies invloed hebben op affect en verwachting. blijk je beter te gaan presteren. Dit wordt vooral bepaald door de stabiliteit van de geattribueerde oorzaken bij het falen. zal die de volgende keer waarschijnlijk geen rol spelen. Ook bij goede prestaties blijkt het soms beter de oorzaak toe te schrijven aan de eigen inzet.5 Zelfwaarnemingstheorie Deze theorie van Bem is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen vaak geen accuraat inzicht hebben in hun eigen gedachten. Attributional retraining is een methode waarbij men andere attributies leert maken. geneigd zijn succes aan interne factoren toe te schrijven en falen aan instabiele factoren (bij laag: succes aan extern en falen aan stabiel). dan aan een stabiele oorzaak als intelligentie. Als het falen wordt toegeschreven aan een stabiele oorzaak.p. Alle andere indelingen spelen hierbij geen rol.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal maar ook door de attributies die men maakt bij successen en mislukkingen. 18 . Dit leidt ertoe dat mensen succes aan externe factoren of interne oncontroleerbare factoren toeschrijven. Deze instabiele oorzaak hoeft namelijk de volgende keer niet aanwezig te zijn. Hierbij speelt vooral de controleerbaarheids-dimensie een belangrijke rol. De stabiliteit van de waargenomen oorzaak is hierbij vooral belangrijk. i. een lage prestatiemotivatie. Als een oorzaak instabiel is.v. Het idee niets aan een probleem te kunnen doen leidt tot vermijdingsgedrag en verhoogde stress. die op hun beurt weer invloed hebben op gedrag. Dit blijkt ook echt het doorzettingsvermogen te verbeteren. Weiner veronderstelt dat mensen met een hoge prestatie-motivatie. maar een attributie aan controleerbare oorzaken leidt tot probleem-oplossend gedrag. Attributies zijn ook van invloed op de manier waarop mensen met problemen omgaan (coping). gevoelens en drijfveren (ze hebben moeite met introspectie). Hulpeloosheid is ook een belangrijke factor. afnemen. Zelf-attributie van motivatie en voorkeuren Over-justification: wanneer mensen extrinsiek worden beloond voor bepaald gedrag. Dan zou de intrinsieke motivatie namelijk toenemen i.v. Bem zegt dat we bij het beoordelen van ons eigen gedrag hetzelfde proces doorlopen als bij het beoordelen van anderen: we gaan na hoe we ons de afgelopen tijd hebben gedragen.

Stuvia. Zelf-attributie treedt ook op wanneer men nog geen duidelijke attitude heeft over een onderwerp. Ook is hier sprake van het augmentation-principe: als je ergens veel moeite voor hebt gedaan. Het was een 2x3-experiment: geen keuze vs vrije keuze en 3 pil-condities: ontspanner/spanner/placebo. omdat de beloning zo klein was. Er treedt dan wel attitudeverandering op (zelfattributie). De proefpersonen die 20 dollar kregen. Volgens Bem maakten de proefpersonen een attributie bij hun eigen gedrag. Zij leidden dus uit hun eigen gedrag af dat ze het eens waren met de verdedigde mening omdat er geen andere plausibele verklaring was voor hun gedrag. Het belangrijkste verschil tussen deze twee theorieën is dat er volgens de zelfwaarnemingsverklaring geen sprake is van de onaangename toestand van fysiologische spanning (arousal) die cognitieve dissonantie genoemd wordt. Dit hebben ze gedaan door de door Bem beschreven principes van zelf-attributie te gebruiken. Zelf-attributie van emoties Emotie-theorie van Schachter: net als theorie van Bem gebaseerd op het idee van zelf-attributie. Zelf-attributie van attitudes (gebeurt onbewust) De zelfwaarnemingstheorie werpt een ander beeld op het ‘1 of 20 dollar’-experiment. Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die 1 dollar kregen na afloop het meer eens waren met het verdedigde standpunt dan de proefpersonen die 20 dollar kregen. Kelley zou hier spreken van discounting: er is een plausibele oorzaak voor het gedrag aanwezig (een externe oorzaak). De rol van cognitieve dissonantie bleek afhankelijk van de mate waarin de verdedigde stelling afwijkt van de eigen attitude. Volgens Bem beseffen de proefpersonen niet dat ze van mening veranderd zijn. De 1-dollar groep schreef hun gedrag toe aan interne factoren. anders zou je immers niet bereid zijn geweest om de remmende factoren te overwinnen. neem je aan dat je het heel graag wilde. Centraal staat dat de ervaring van een emotie het resultaat is van een samenspel tussen een verhoogde lichamelijke reactie (arousal) en een cognitieve 19 . De centrale afhankelijke variabele was de eigen attitude. zodat ze konden concluderen dat het gedrag niets zei over hun werkelijke attitude. ervaart men geen dissonantie.com . waarbij de proefpersonen 1 óf 20 dollar kregen om een bepaald standpunt te verdedigen. Zanna en Cooper hebben door middel van verschillende experimenten aangetoond dat Festinger gelijk had. Festinger zei dat hierbij dissonantie-reductie optrad. Als men een stelling verdedigt die niet helemaal met de eigen attitude overeenkomt. maar die men wel aanvaardbaar windt. waardoor andere mogelijke (interne) oorzaken worden genegeerd. omdat ze voor het experiment ook al geen toegang hadden tot hun eigen attitude. terwijl deze toestand volgens Festinger wel een essentiële rol speelt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal nemen ze aan dat ze het gedrag vertonen vanwege de beloning en niet omdat ze het uit zichzelf ook wel zouden doen. gaat de persoon bij zichzelf na hoe hij zich de afgelopen tijd gedragen heeft. Als men dan een mening moet geven over dat onderwerp. schreven hun gedrag toe aan een externe factor. De persoon weet dan dus in principe niet zoveel als een buitenstaander.

Dergelijke attributies kunnen consequenties hebben.com . Wanneer mensen waaromvragen stellen Er zijn een aantal manieren om dit te onderzoeken. De niet correct geïnformeerde en helemaal niet geïnformeerde epinefrine-injectie groep hadden geen externe oorzaak van hun verhoogde opwinding en verklaarden dit daarom aan de hand van het gedrag van de handlanger.Stuvia. 3. Bijvoorbeeld door te kijken naar geschreven en gesproken teksten uit het dagelijks leven (bijv. In meer gematigde gevallen hadden Bem en Schachter wel gelijk. Er wordt in onderzoeken dan ook bijna altijd gevraagd naar de oorzaak van een gedraging of gebeurtenis. Er zijn twee soorten spontane attributies: (1) causale attributies: het beantwoorden van de vraag ‘wat is de oorzaak?’. Er zijn situaties waarin mensen de oorzaak van verhoogde lichamelijke activatie verkeerd inschatten (mis-attribueren) en in die situaties zullen de emoties die ze ervaren passen bij hun verkeerde inschatting en niet bij de werkelijke oorzaak. Dit kon dus verklaard worden door zelf-attributie. Het lijkt misschien een vaag onderscheid. De theorieën van Bem en Schachter zijn later enigszins genuanceerd: in extreme gevallen zijn we wel degelijk in staat onze emoties. dus of ze spontaan causale attributies maken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal interpretatie daarvan. attitudes en voorkeuren langs introspectieve manieren te kennen. gaan we ervan uit dat dit ook de oorzaak is van het getoonde gedrag. wat informatie oplevert die we niet hebben over andere mensen. Experiment van Schachter en Singer: 4 condities: epinefrine-injectie (wel correct/niet correct/helemaal niet geïnformeerd) of placebo-injectie (ook hier geen informatie over het middel. terwijl dit bij positieve en verwachte gedragingen veel minder vaak gebeurt. De aanvulling wordt gescoord als een oorzaak of als een andere aanvulling. Een andere methode: sentence completion-taak: een proefpersoon moet een zin afmaken. Daaruit bleek dat uitspraken waarin een causale analyse werd gepleegd of waarin naar de oorzaak van iets werd gevraagd opvallend vaak voorkwamen: ± 15% van alle uitspraken. de krant). (2) attributies in de zin van het toeschrijven van eigenschappen aan een persoon op grond van diens gedrag of prestaties. terecht). De Kelley en Weiner zijn hier vooral op gericht. Een derde methode: antwoordtijden. Toch is dit onderscheid van groot belang. Bij negatieve of onverwachte gedragingen werd de helft met een causale verklaring aangevuld. Het idee hierbij is dat mensen sneller 20 .6 Spontane attributies Veel theorieën zijn gebaseerd op het feit dat mensen regelmatig causale analyses pleegt. Voorbeeld gegeven door Jones en Davis: een correspondente gevolgtrekking impliceert dat een eigenschap wordt toegeschreven. Kritiek hierop is dat we helemaal niet weten of mensen dit zich normaal gesproken zelf ook afvragen. of door gesprekken af te luisteren en op te nemen. omdat als we een eigenschap toeschrijven aan iemand.

com . leiden we daar gelijk een eigenschap of emotie uit af. Er zijn drie situaties waarin we wel causale attributies maken: (1) als een persoon heel erg belangrijk voor ons is. Dit type automatische gevolgtrekkingen noemen we spontaneous trait inference (STI): een gevolgtrekking die wordt gemaakt zonder dat een externe factor daar aanleiding toe geeft. Dit noemen we de toegankelijke constructen: persoonlijkheidstermen die een centrale rol spelen in je oordelen over 21 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal antwoorden bij vragen waarvan ze het antwoord al eerder in hun gedachten hadden gehad (online) en langzamer bij memory-based vragen. Dat is vooral zo wanneer gebeurtenissen de normale routinematige informatieverwerking doorbreken. Als iemands gedrag afwijkt van de verwachting. Resultaten zouden duiden op weinig causale analyses als het om eenvoudige gedragsbeschrijvingen gaat. Dan is het niet strijdig met de rolverwachting. gaan we spontaan nadenken over de oorzaken ervan. (2) STI’s worden eerder gemaakt als het waargenomen gedrag overeenkomt met de verwachting die men heeft van een persoon. we hebben er geen intentie toe. dus wanneer het gedrag echt iets zegt over de persoon. Bij gewone dagelijkse observaties stellen we onszelf geen waaromvragen. Stereotypen kunnen een rol spelen. Als we bepaald gedrag observeren. (3) STI’s worden vergemakkelijkt wanneer mensen het gedrag duidelijk voor zich zien of wanneer ze een goed beeld hebben van hoe de actor eruit ziet. In beide gevallen is het dus functioneel om de oorzaak te weten. Spontane gevolgtrekkingen Het ligt heel anders als het gaat om attributies in de betekenis van trait inferences: het toeschrijven van eigenschappen aan personen is een activiteit die juist onderdeel is van de normale routine. (4) kenmerken van de waarnemer: voor iedere waarnemer zijn er bepaalde eigenschappen belangrijk en andere juist niet. Dan probeert men juist eerder de oorzaak te bepalen.Stuvia. Dan kunnen we proberen de situatie onder controle te krijgen. Een aantal factoren die STI’s kunnen bevorderen of verzwakken: (1) waargenomen gedrag: een STI wordt eerder gemaakt als het waargenomen gedrag duidelijke implicaties heeft. We kunnen dus stellen dat causale analyse optreedt wanneer dat functioneel is. Twee soorten: (a) iemand doet iets wat tegen zijn rol ingaat (out-of-role) (kan ook negatief gedrag zijn) (b) het gedrag druist in tegen de indruk die men van iemand heeft opgebouwd. Dan willen we een zo volledig mogelijk beeld van die persoon en zullen we vaker nadenken over de oorzaken van zijn of haar gedrag. Dit gaat vanzelf. maar ook voor het eigen gedrag (bijvoorbeeld een onvoldoende halen). (3) als iemand iets doet wat we niet van die persoon verwacht hadden. maar met eerder gedrag van die persoon. Dit lijkt niet alleen voor anderen te gelden. (2) als er iets negatiefs gebeurt. worden STI’s onderdrukt.

Dit gebeurt vaak quick and dirty. In het laatste geval stellen ze vast wat dat dan is.com . Het toeschrijven van eigenschappen vindt dus ook meestal plaats zonder het maken van causale analyses. omdat ze heel veel tijd en inspanning kosten. Als een persoon een beschrijving geeft van een ander persoon. waardoor STI’s soms onterecht met meerdere personen worden geassocieerd die toevallig in de buurt zijn. Als dat zo is. Meerfasetheorieën over attributie Van de vorige theorieën was het idee dat mensen zich eerst afvragen of iemands gedrag wordt veroorzaakt door ‘iets in de situatie’ of ‘iets in de persoon zelf’.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal anderen. 22 . Het automatisme zelf is volledig onbewust. Als gedrag onverwacht is. ga je die beschrijving toch onbewust associëren met de actor. waarin geen plaats is voor causale analyses. De fasen in deze theorieën zijn: (1) identificatie van het gedrag: gedrag wordt bijvoorbeeld geïdentificeerd als onbeleefd. Samenhangend hiermee zijn meerfase theorieën ontwikkeld. en alleen het resultaat is zichtbaar. (1) en (2) treden vrijwel direct en automatisch op (alleen bij gedrag dat verwacht wordt). is de STI volledig automatisch. Dit treedt dus als laatste in het proces op. Er wordt geconcludeerd dat de actor onbeleefd is. Onderzoek naar STI’s geeft aan dat mensen vaak eigenschappen aan andere mensen toeschrijven zonder waaromvragen te stellen. maar als het gedrag verwacht is of als de waarnemer helemaal geen verwachtingen heeft. (2) dispositionele gevolgtrekking: de geïdentificeerde eigenschap wordt toegeschreven aan de actor. Gevolgtrekkingen over eigenschappen zijn het resultaat van een causale attributie. Associaties tussen STI en persoon De stap van (1) naar (2) wordt niet altijd gemaakt. maar men moet bij een situationele correctie meer cognitieve inspanning verrichten. Het relearning-paradigma laat zien dat STI’s geassocieerd worden met de persoon die het gedrag vertoont. maken we wel een causale analyse. Uit onderzoek blijken gevolgtrekkingen niet een conclusie over de oorzaak van het gedrag te zijn. hoeven we dus niet altijd te zeggen dat die persoon ook onbeleefd is. Van iemand die onbeleefd gedrag vertoont. worden ze ‘afgetrokken’ van de eerder gemaakte attributie. maar een identificatie of samenvatting van het gedrag. Vaak is er echter niet genoeg tijd om de situationele correctie te maken. leidt de waarnemer gedachteloos eigenschappen af uit het gedrag. (3) situationele correctie: er wordt nagegaan of er ook externe factoren in het spel waren. Deze automatische processen hebben een hele sterke invloed op de waarneming. Als gedrag bij iemand onmiddellijk een persoonlijkheidsconstruct activeert (zoals eerlijkheid of behulpzaamheid). waardoor de onderliggende eigenschap wordt geïdentificeerd. STI’s leiden minimaal tot een associatie tussen de afgeleide eigenschap en de actor.Stuvia. Dit wordt spontaneous trait transference genoemd.

(2) mensen van elkaar verschillen waardoor niet iedereen hetzelfde reageert en (3) we vaak niet eens goed weten wat wij zelf zouden doen in een situatie totdat we die echt mee (3) Het gedrag van de persoon die in deze situatie zit moeten we op een bepaalde manier identificeren.Correspondentie-vertekeningen treden in alle culturen op. omdat we het vaak te druk hebben. Factoren die de correspondentie-vertekening reduceren De vertekening is heel sterk.7 Vertekeningen in attributies Hedonische relevantie (dispositionele factoren worden overschat wanneer het gedrag van een actor de waarnemer zelf beïnvloedt) en het verkeerd inschatten van de oorzaak van eigen gedrag zijn al eerder besproken. . In deze vier fases zou er iets mis kunnen gaan. (2) Ook moeten we accurate verwachtingen hebben over hoe de meeste mensen zich gedragen in die situatie. Als we nu inderdaad kunnen concluderen dat de situatie invloed had op het gedrag. Daardoor treedt een inflatie op in onze identificatie van het gedrag. . De situatie wordt dan niet leidt tot een extreme gevolgtrekking.Kinderen verklaren gedrag veel minder in dispositionele termen en meer in gedragstermen. maar dat is erg riskant omdat (1) mensen op hun eigen cognities reageren in de situatie (we moeten dus weten hoe de actor de situatie waarneemt). De culturele verschillen hangen mogelijk samen met het feit dat in westerse culturen gedrag veel meer wordt gezien als gedreven door individuele drijfveren die van binnenuit het gedrag bepalen.com . Maar ook binnen de westerse cultuur zijn er omstandigheden waarin de correspondentie-vertekening niet of in mindere mate optreedt: 23 . wat (4) Tenslotte moeten we onze interpretatie van het gedrag vergelijken met wat de meeste mensen volgens ons zouden doen in die situatie. gecorrigeerd. wat we verwachten te zien. wat er precies aan de hand is. .Stuvia. waardoor de vertekening optreedt. Hierbij proberen we ons vaak voor te stellen hoe wij onszelf zouden gedragen in de situatie. moeten we onze identificatie van het gedrag corrigeren voor de invloed van de situatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. De correspondentie-vertekening (of fundamentele attributiefout) Hierbij worden externe invloeden op het gedrag onderschat. maar niet universeel.Ook blijkt dat leden van niet-westerse culturen. bij causale attributies. het gedrag van anderen minder vaak dispositioneel en meer situationeel verklaren. Ook hebben we gezien dat afgeleide eigenschappen soms met de verkeerde persoon geassocieerd raken. Dit gebeurt echter niet altijd. terwijl in andere culturen wordt gedacht dat gedrag wordt beïnvloed door de situatie. Hierbij kan een paradoxaal verschijnsel optreden: we zien hebben gemaakt. Deze fout treedt zo vaak op. (1) We moeten weten in welke situatie de persoon zich bevindt. Pas aan het eind van de jeugd neemt dit toe. omdat er nogal wat voor nodig is om een attributie te maken die recht doet aan de invloed van de situatie. Deze vertekening kan echter ook optreden bij het voorspellen van toekomstig gedrag. maar worden in nietwesterse culturen sterk gereduceerd als situationele invloeden onder de aandacht worden gebracht.

zonder daarbij de invloed van de situatie te betrekken. Correspondentie-vertekening bij zelfwaarneming De vertekening kan in bepaalde gevallen ook plaatsvinden bij attributies van ons eigen gedrag. zijn ze geneigd hun eigen gedrag te zien als een reactie op de ander. Door middel van empathie bereiken we 24 .wanneer we proberen ons een beeld te vormen van de situatie en niet van de persoon. terwijl het gedrag van de ander wordt gezien als resultaat van diens persoonlijkheid.v.p. Dit laat ook zien dat we normaal gesproken gevolgtrekkingen maken over personen.Mensen die in een slechte bui zijn. Zijn we namelijk gericht op de situatie. zodat een situationele correctie veel waarschijnlijker wordt. De belangrijkste oorzaak van het actor-observer-verschil zit in het besef van de situatie. Dan overschatten we de invloed van de situatie. .com . Vooral als mensen al vaker contact met elkaar hebben gehad. Als we er uiteindelijk niet uit komen.de onverwachtheid van het gedrag zet mensen ook aan het denken. Uit onderzoek blijkt ook dat het verschil verdwijnt als men het eigen gedrag waarneemt door de ogen van de observator.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal . We onderschatten de invloed van de oorzaak ‘toeval’ op onze keuzen en beslissingen. voorkeuren of emoties toe aan onszelf. Daardoor gaan we alle beschikbare informatie goed overdenken en gaan we dus veel zorgvuldiger te werk dan bij de gebruikelijke spontane gevolgtrekkingen.als de persoon ervan wordt verdacht verborgen bedoelingen (ulterior motives) te hebben. zijn we zeer gematigd in ons oordeel. Het actor-observer-verschil De correspondentie-vertekening is veel sterker als het om gedrag van anderen gaat dan van onszelf. Twee factoren: (1) mensen zien zichzelf als causale agenten.Stuvia. Daarbij schrijven we bepaalde attitudes. niet van toepassing zijn bij de interpretatie van ons eigen gedrag (we zijn bijvoorbeeld altijd goed op de hoogte van de situatie). de situatie. omdat de meeste factoren die hierbij van belang zijn. . We verklaren het gedrag van anderen zelfs dispositioneel als wij zelf de oorzaak zijn van dat gedrag. Het eigen gedrag wordt vaker aan de situatie of andere externe factoren toegeschreven dan het gedrag van anderen. . waardoor de correspondentievertekening vermindert. zullen de invloed van externe factoren op gedrag meer in overweging nemen. (2) mensen hebben vaak een gebrekkig inzicht in hoe hun gedrag door situationele krachten wordt beïnvloed. personen die dingen tot stand brengen/veroorzaken. Het actor-observer-verschil is het verschil tussen de attributies van het eigen gedrag en dat van anderen. We raken dan in een toestand van verdenking (suspicion): we verdenken de persoon ervan dat hij een verborgen motief heeft. Dan wordt het automatisme doorbroken en gaat men een causale analyse plegen. want een slechte bui brengt met zich mee dat men grondiger informatie gaat verwerken. dan maken we daar exact dezelfde fout! Dan moeten we naderhand corrigeren voor de persoon i.

Want hoe zekerder je ergens van bent. des te meer zal je aannemen dat iedereen er zo over denkt. Het gedrag van anderen heeft vaak minder invloed op attributies dan de theorie voorspelt. doordat dit de behoefte verhoogt om steun te zoeken voor datgene waarin men zelf gelooft. Bij overspel bijvoorbeeld zal de persoon die het overspel pleegt eerder de partner verdenken van vergelijkbaar gedrag. want daarmee lijkt het bedrog meer gelegitimeerd. Als ik ‘ja’ zeg. omdat dit onze zelfwaardering beschermt.com . Het idee van de verschillende perspectieven is enerzijds perceptueel (als actor zie je nu eenmaal andere dingen dan als observator) en anderzijds informationeel (actoren kennen hun eigen bedoelingen en weten welke factoren van invloed zijn geweest op deze bedoelingen). Waarschijnlijk hanteren we onszelf als norm in plaats van anderen bij de beoordeling van een ander persoon. (2) vaak gaan we niet alleen op onze eigen ervaring af. Omgekeerd kan het effect ook worden versterkt door een bedreiging van de eigen overtuigingen. (4) zekerheid over de eigen mening versterkt het effect. Het false-uniqueness effect: hierbij onderschat men het aantal mensen dat de eigen gedragingen en meningen deelt. ga ik ervan uit dat er meer mensen ‘ja’ zeggen. (3) onze eigen opvattingen en gedragingen zien we als normaal. distinctiviteit en consensus moeten gebruiken om de oorzaak van bepaald gedrag te bepalen. dan dat ik ‘nee’ zeg.Stuvia. Zo kunnen mensen zich in positieve zin onderscheiden van anderen. Dit effect wordt door een aantal factoren veroorzaakt: (1) onze eigen opvattingen en gedragingen zijn voor ons meer toegankelijk en beter bekend dan die van anderen. 25 . Het blijkt dat we het consensus-criterium weinig gebruiken. namelijk bij negatief beoordeelde gedragingen. Het komt vooral voor bij capaciteiten waarin men zichzelf uitzonderlijk goed acht. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de behoefte erbij te horen genoeg bevredigd is en men het gevoel krijgt dat men teveel opgaat in de groep en de eigen individualiteit verliest. We houden er dan geen rekening mee dat we voornamelijk contact hebben met anderen die op ons lijken en die zich dus op dezelfde manier gedragen. Het false-consensus-effect: men ziet zichzelf als iemand die ‘erbij hoort’: men wijkt immers niet af van anderen in de groep. maar ook op die van kennissen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal juist het omgekeerde. Dit is het false-consensus-effect: de veronderstelling dat andere mensen onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier reageren als de waarnemer zelf. (5) Het effect heeft nog een andere motivationele functie. Het false-consensus-effect Volgens Kelley’s attributietheorie zouden we informatie over consistentie. goed en gepast. Hier dient dit effect dus als dissonantie-reductiestrategie.

(2) Men zal mede door de verhoogde aandacht een betere herinnering hebben aan de eigen bijdrage. die sterker is bij mannen dan bij vrouwen. (2) De mate waarin de stimulus zich onderscheidt van de context: bijvoorbeeld één vrouw in een groep mannen. Het kan hierbij gaan om zowel positieve als negatieve bijdragen. Dit kan zowel chronisch als tijdelijk zijn.com . Een stimulus kan om vier redenen saillant zijn: (1) De levendigheid van de stimulus: bijvoorbeeld veel bewegen of hard praten. (4) De mate waarin de stimulus afwijkt van de verwachting. Er is namelijk geen controle over en geen bewuste intentie. Attributies van het eigen gedrag zijn dus haast nooit belangeloos. (3) Men heeft in veel gevallen simpelweg geen informatie over de bijdrage van de ander. Dit is de self-serving bias. Depressieve attributiestijl: het systematisch toeschrijven van mislukkingen aan jezelf. Verschillende verklaringen: (1) het is makkelijker om de eigen bijdrage waar te nemen dan die van iemand anders. Defensieve attributies en uitkomst-vertekeningen Een defensieve attributie houdt in dat mensen meer verantwoordelijkheid 26 . Zelf-dienende attributies Men is zich bij het eigen gedrag beter bewust van de omgeving. vriendelijk en ‘goed’ zijn. maar daarnaast is het ook zo dat psychologisch gezonde mensen een positief beeld van zichzelf hebben en dat graag zo willen houden. treden zowel (1) als (2) niet op. Als de actor met een persoon werkt waarmee hij een band voelt. (b) iets doet wat niet bij zijn rol past of (c) als zijn gedrag afwijkt van de algemene verwachting dat de meeste mensen aardig. Ook dit is een automatisch proces.Stuvia. Stimuli die saillant zijn trekken de aandacht. Dit is precies hetzelfde als het actor-observer-verschil. De egocentrische vertekening Dit houdt in dat menen hun eigen bijdrage of hun eigen verantwoordelijkheid bij een gezamenlijke activiteit of collectieve besluitvorming overschatten. De zelf-attributies gebeuren op twee manieren: (1) Self-defense: mensen zoeken de oorzaak van negatieve gebeurtenissen niet bij zichzelf.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Overschatting door saillantie Mensen zoeken de oorzaak van gebeurtenissen vooral bij de meest saillante stimuli. (3) Wat voor de waarnemer belangrijk is: wat van belang is voor de waarnemer valt op. (2) Self-enhancement: mensen zoeken de oorzaak van positieve uitkomsten juist wel bij zichzelf. Een persoon wijkt af als hij zich (a) anders gedraagt dan hij normaal gesproken doet. Dit zorgt ervoor dat we de oorzaak van gedrag bij de stimulus zoeken (die trekt immers de aandacht). doordat men er meer aandacht aan besteedt.

27 . Bijvoorbeeld het verschil in straf wanneer iemand onder invloed een kind aanrijdt of onder invloed van de weg raakt. Dit wordt defensief genoemd. Deze vertekening verklaart ook voor een deel onrealistisch optimisme: mensen denken dat onaangename gebeurtenissen eerder een ander zullen overkomen dan henzelf. Dit noemen we uitkomstvertekeningen: de neiging om de correspondentie tussen uitkomsten van het gedrag en kenmerken van de actor te overschatten (merk op: anders dan correspondentievertekening. Bij uitkomst-vertekening onderschat men de invloed van externe en toevallige factoren op de uitkomst.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal toeschrijven aan een ander naarmate het gedrag van die ander tot ernstiger gevolgen leidt. Door de schuld overduidelijk bij de persoon te leggen. Deze vertekening treedt soms ook op bij positieve gebeurtenissen. waarin de relatie tussen iemands gedrag en de onderliggende eigenschap wordt overschat).com . Men neemt aan dat negatieve uitkomsten worden verkregen door negatief gedrag.Stuvia. en men denkt zelf dat gedrag te kunnen vermijden. Mensen lijken anderen vaak te beoordelen op de uitkomst van hun daden en niet op de daden zelf. omdat men zich hiermee beschermt tegen een moeilijk verdraagbare gedachte: de gedachte dat onaangename gebeurtenissen die ernstige gevolgen hebben toevallig totstandkomen en dat het dus ook jou kan overkomen zonder dat je daar controle over hebt. terwijl we zelf vooraf niet wisten dat het kon gebeuren. Hierbij zeggen we achteraf dat de actor de gebeurtenis wel had kunnen zien aankomen. Bij correspondentie-vertekening onderschat men de invloed van externe en toevallige factoren op het gedrag. kunnen we de situatie voor onszelf als vermijdbaar beschouwen.

omdat we zonder die constructen veel verschijnselen niet kunnen verklaren. ontstaat er een cognitieve kaart. is dat de schema’s van Kant al bestaan voor de zintuiglijke waarneming (a priori). We hebben een plattegrondje in ons hoofd. Als je daaraan denkt.2 Wat zijn schema’s? Een schema is een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een categorie van stimuli. Ook causaliteit is een ordeningsprincipe: we gaan ervan uit dat alles een oorzaak heeft en dat oorzaken in de tijd voorafgaan aan hun effecten en niet omgekeerd. Ruimte. plaatsen we in ruimte en tijd. Bijvoorbeeld het universiteitsgebouw. De term schema verwijst naar alle kennis en verwachtingen die we gebruiken om betekenis te geven aan informatie die ze waarnemen. terwijl de huidige schema juist worden opgebouwd door ervaringen met een stimulus (a posteriori). Eerst was er het behaviorisme. Dit mentale overzicht is in de loop der tijd ontstaan door ervaringen met de ‘stimulus’ (het gebouw). waarin de associaties tussen de elementen in het geheugen werden gezien als aangeleerd. Hierdoor wordt kennis vermeerderd of gecorrigeerd. maar ook voor procedures.com . Deze komt haast nooit exact overeen met de werkelijkheid. 28 . te ordenen. maar is toch functioneel. terwijl het ding an si ch geen orde kent. aan te vullen en op te slaan. Sinds de jaren ’60 en ’70 kwamen de schema’s steeds meer in beeld. We brengen een orde aan in onze waarnemingen. maar we veronderstellen dat ze bestaan. Ze worden gebruikt om informatie te selecteren. Schema’s beïnvloeden je gedrag en mening. Schema’s zijn er niet alleen voor plaatsen en objecten. zijn vaak ook niet belangrijk. 4. Het zijn hypothetische constructen: ze zijn niet objectief aanwijsbaar. Wat was er nu eerst? De nieuwe informatie of de schema’s? Kant zegt dat het menselijk brein (het kenvermogen) uitgerust is met enkele ordeningsprincipes die al aanwezig zijn voordat er iets wordt waargenomen.Stuvia. Dat zorgt voor een voortdurende wisselwerking tussen omgeving en waarnemer. Ieder schema is in feite een cognitieve kaart. Het verschil tussen deze schema’s en de schema die we tegenwoordig bestuderen. maar de schema’s hoeven niet altijd juist en accuraat te zijn. Het zijn elementaire cognitieve elementen. zoals ruimte en tijd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 4: Schema’s Pagina 143 t/m 194 4. die wordt gebruikt bij het verwerken van informatie over die stimulus of over andere stimuli uit die categorie. Dingen die minder duidelijk zijn. tijd en causaliteit zijn hele rudimentaire schema’s. Alles wat we waarnemen.1 Inleiding Onze waarneming wordt beïnvloed door schema’s. waarin we weten waar alles is gelokaliseerd.

evenals een inzicht in de onderlinge relaties tussen die kenmerken. Als we nog niet genoeg kennis van iemand hebben. Stereotypen worden overgedragen via familie en vrienden. Als we iemand beter leren kennen.com . sekse-stereotypen). Het zijn allerlei kenmerken. is van invloed op details in je herinnering van het verhaal. Er zijn vijf soorten schema’s die in de sociale cognitie van groot belang zijn: (1) Scripts: schema’s over gebeurtenissen. Rol-schema’s zijn stereotypen die aan bepaalde maatschappelijke rollen zijn gekoppeld en hebben vaak een sterk normatief element. Stereotypen zijn vooral negatief als ze over groepen gaan waar we zelf niet toe behoren. (3) Individu-schema’s: impressies. Ze hebben sterke effecten op de waarneming doordat ze worden gebruikt om allerlei ‘gaten’ in de beschikbare informatie op te vullen. prototypische lid van die groep over dit kenmerk beschikt. is dat lastig te onthouden. Daarnaast bevat het stereotype variatie van het kenmerk. (2) Stereotypen: ontstaan doordat mensen onderscheid maken (letterlijk: discrimineren) tussen sociale categorieën en zich een beeld vormen van hoe de meeste leden van zo’n categorie zijn (vaak heeft het een negatieve lading). Bijvoorbeeld dat we bij ‘Er was eens…’ een happy end verwachten. en de inhoud van dat schema is positief. hoe minder we gebruik maken van stereotypen. Hoe zelf-schematisch mensen zijn over een bepaald kenmerk. Zo ontstaan vooroordelen. gaan we ervan uit dat het gemiddelde. Een stereotype is echter niets meer dan een schema over een sociale groep. Welk thema dat is. Sommige stereotypen overschrijden de landsgrenzen (bijv. Stereotypen zijn simplificaties. 29 . Scripts worden dus gebruikt om de inhoud van een verhaal te begrijpen. vormen we ons een indruk (impressie) van die ene persoon. en kunnen daarom leiden tot verkeerde conclusies. Deze stereotypen vorm je zelf en kennen de meeste variabiliteit. negatief of gemengd. hebben we al een schema over die persoon. Het is in principe hetzelfde als dat we informatie over anderen verwerken. maar ze leveren ook bepaalde verwachtingen en normen over de manier waarop een verhaal wordt verteld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als je een verhaal leest met veel gebeurtenissen. We kennen de meeste personen van een groep niet. leidt al snel tot grote verwarring. Hoe beter we iemand kennen. tenzij je er een thema omheen bedenkt. Het gaat vooral om kenmerken die centraal staan in ons zelfbeeld: zelf-schematische kenmerken. wordt het schema deels beïnvloed door stereotypen.Stuvia. Twee soorten: (a) abstraction-based: gebaseerd op een geabstraheerde tegel over hoe de leden van een groep zijn). Ook als we iemand oppervlakkig kennen. (4) Zelf-schema: dit gebruiken we om informatie over onszelf te verwerken. We spreken van een schema als onze kennis over een persoon meer omvat dan alleen stereotypegerelateerde kenmerken en een globaal evaluatief oordeel. Een misverstand over het type script dat we moeten gebruiken om een verhaal te begrijpen. maar toch hebben we een bepaald beeld van ze. Dankzij scripts weten we bijvoorbeeld wat we naar bepaalde gelegenheden aan moeten trekken. verschilt per persoon. Wanneer een kenmerk met een groep wordt geassocieerd. of de massamedia. (b) instance-based: gebaseerd op ervaringen met concrete voorbeelden of exemplaren.

Vooral minderheidsgroepen zijn hierin belangrijk. Hoe minder toekomstige zelfbeelden.com . een schema over welke persoonlijkheidseigenschappen wel en niet met elkaar samengaan. Het zelf-schema bevat ook verschillende toekomstige zelven. raken een groot deel van hun zelfwaardering kwijt op het moment dat die rol vervalt (bijv. Bij een gedraging kunnen vaak veel verschillende eigenschappen worden geplakt. meningen en de verschillende rollen die we vervullen. Omgekeerd kunnen we hiermee ook eigenschappen uit gedrag afleiden. maar ook over gedragingen en interesses. 30 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Deze schema’s gebruiken we niet alleen voor kennis over eigenschappen. (5) Schema’s over persoonlijkheidseigenschappen. wordt bepaald door recency (recent geactiveerd) of frequency (al vaker geactiveerd). Recentheid kan geprimed worden door een willekeurige onafhankelijke gebeurtenis vlak voor deze gebeurtenis. ontslag). Androgynie kan gezien worden als een manifestatie van meerdere zelven. impressies en het zelf-schema bevatten informatie over associaties tussen personen en eigenschappen. hoe kwetsbaarder men is. Welke eigenschappen van tevoren al waren verhoogd. Eigenlijk bestaat het zelf-schema dus uit meerdere zelven (meervoudige zelf). Hiermee kunnen we dus uit één eigenschap meerdere eigenschappen afleiden. komen in ons bewustzijn. Stereotypen. Op basis van een eigenschap kunnen we het gedrag van een persoon voorspellen. De verschillende zelven worden in verschillende sociale situaties en rollen opgeroepen. doordat onze behavior-trait-schema’s een sterke associatie tussen eigenschap en gedrag bevatten. Mensen die hun hele zelfbeeld ophangen aan één rol (bijv. welke eigenschap we op het gedrag plakken. De eigenschappen worden nooit allemaal in exact dezelfde mate geactiveerd door een gedraging. Ook bevat het informatie over de sociale groepen waartoe we behoren. Sommige persoonlijkheidseigenschappen zijn in ons geheugen sterk geassocieerd met bepaald gedrag.Stuvia. en die daardoor toegankelijk zijn in het geheugen. Deze mensen kunnen zich volgens Bem gewoon heel makkelijk aanpassen aan situaties. Dan bepaalt de mate waarin die verschillende eigenschappen in het geheugen in een staat van activatie verkeren. Het idee van de correspondente gevolgtrekkingen is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen dit vermogen hebben. Maar vaak kan een gedraging op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. (6) Chronische toegankelijke constructen: een speciale categorie van schema’s over persoonlijkheidseigenschappen: eigenschappen die voor een persoon centraal staan in zijn denken over anderen en over zichzelf. werk). maar alleen de eigenschappen waarvan het activatieniveau al eerder was verhoogd en nu wordt overschreden. Dit ligt aan de mate van associatie tussen de eigenschap en het gedrag. Hiernaast hebben we ook behavior-trait-schema’s: kennis over het gedrag dat bij bepaalde eigenschappen hoort. Androgynie is in feite dus niets anders dan een specifieke variant van het meervoudige zelf. Deze beïnvloeden onze doelstellingen en ons gedrag in het heden. Onze impliciete persoonlijkheidstheorie bevat kennis over de associaties tussen eigenschappen onderling.

Het zelf-schema heeft hier invloed op. Schema’s bevatten naast kennis over de kenmerken van een stimuli ook exemplaren (specifieke voorbeelden van dat domein). Een schema is: (1) een verzameling kennis over een stimulus of een categorie van stimuli – dat wil zeggen dat schema’s een inhoudsdomein hebben. (2) de kennis die in schema’s is vervat. Het is niet zo dat toegankelijke constructen voor de rest van je leven vastliggen als ze eenmaal zijn gevormd. omdat het hierbij gaat om regels of principes waarmee waarnemers de oorzaak van een gebeurtenis bepalen. Daarnaast zijn er grote individuele verschillen. Dit is een automatisch proces. maar kunnen ook gedrag betreffen of stereotypen. Kennis van de wereld moet echter aan drie voorwaarden voldoen om van een schema te kunnen spreken. dankzij hun verhoogde activatieniveau.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Chronisch toegankelijke eigenschappen komen dus. Die verzameling kan heel groot of klein zijn. zal de persoon mensen snel naar dit stereotype indelen. Bij schema’s over personen en eigenschappen is de ordening op basis van gelijkenis/covariantie-relaties. Er is dus een relatie tussen verschillende schema’s en binnen een bepaald schema zijn er relaties tussen de verschillende elementen van dat schema.3 Kenmerken van schema’s Onder schema’s vallen dus veel verschillende typen kennis. met daarbij een prototypisch exemplaar: een geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle kenmerken heeft die bij een bepaald schema horen (vooral van belang bij stereotypen). Als een stereotype chronisch toegankelijk is. Het is dus onduidelijk waar een schema begint en waar deze ophoudt. is onder meer afhankelijk van de (sub-)cultuur waarin met leeft. en kunnen wegzakken door een verandering in je sociale leven. met daar omheen de specifieke exemplaren die reiken tot aan de fuzzy boundary (vage grens) van het schema. deels niet in het schema. In de loop der tijd gaat deze toegankelijkheid zich versterken. is op een of andere manier georganiseerd in het geheugen. Schema’s over personen bevatten soms verschillende 31 . 4. Exemplaren die op deze grens liggen passen deels wel. Omdat de schema’s een inhoudsdomein hebben. Sommigen zijn gekoppeld aan bepaalde episoden in je leven. Welke eigenschappen chronisch toegankelijk zijn. Deze zorgt ook enigszins voor ordening in het schema.Stuvia. worden in dit geval de causale schema’s van Kelley niet meegenomen. Die regels hebben geen betrekking op een speciaal domein. maar ook de ervaringen die je in de loop van je even opdoet met mensen die belangrijk voor je zijn. ruimtelijk en sequentieel (in de tijd geordend). Ook heuristieken (vuistregels die mensen gebruiken om tot een oordeel te komen) zijn hierin niet opgenomen. Bij schema’s over gebeurtenissen zijn de relaties tussen de verschillende scriptelementen logisch. als eerste in het bewustzijn zodra men iets waarneemt dat met zo’n eigenschap te maken heeft.com . Chronisch toegankelijke constructen zijn niet beperkt tot persoonlijkheidseigenschappen. Dit prototypisch exemplaar staat in het midden van het schema.

Schema’s zijn bijvoorbeeld hiërarchisch georganiseerd. Een persoon kan namelijk in meerdere schema’s tegelijk vallen. wordt de mens (rond de jaren ‘70) gezien als cognitief vrek (cognitive miser): iemand die zuinig omgaat met zijn cognitieve middelen en daardoor doet wat het makkelijkst is: zich laten leiden door schema’s. en data-driven verwerking. Er is een verschil tussen schema-gestuurde. In de jaren ’80 verandert dit beeld in een gemotiveerde strateeg (motivated tactician) of pragmaticus: iemand die terugvalt op schema’s als het niet zo heel belangrijk is. De effecten van scripts op de waarneming zijn daarom sterker en fundamenteler dan die van andere sociale schema’s. maar die alle cognitieve zeilen bijzet en veel aandacht schenkt aan alle beschikbare informatie op het moment dat er veel van afhangt. De afwijking die we accepteren van gelijkenisrelaties is groter dan van sequentiële. Door schema’s nemen we onze omgeving selectief waar. ruimtelijke en logische relaties. Zo kunnen veel schema’s subcategorieën zijn van één alomvattend schema. 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal clusters van eigenschappen. ze kunnen de waargenomen betekenis van die informatie beïnvloeden. Deze zijn echter niet altijd makkelijk te onderscheiden. waarbij de waarneming wordt gestuurd door waarneembare informatie (waarneming beïnvloedt schema). een ‘zoeklicht’. Zo kan ook een stereotype uit min of meer onafhankelijke clusters bestaan.m. beoordeling en uiteindelijk gedrag beïnvloeden. Omdat de schema’s zelf niet waarneembaar zijn. Dit hangt samen met perceptual readiness: mensen zijn meer ontvankelijk voor wat ze verwachten te zien. Expert-schema’s worden opgebouwd als iemand veel kennis vergaart over een bepaald inhoudsdomein. Dan zijn de verschillende kenmerken georganiseerd rond bepaalde situaties of thema’s. Door de nadruk op schema-gestuurde verwerking. Tussen schema’s zijn er dus ook relaties. en de herinnering.v. (3) deze kennis wordt gebruikt bij het verwerken van nieuwe informatie over de betreffende stimulus of over andere stimuli in die categorie. gaten opvullen in ontbrekende informatie. De organisatie van een schema is deels afhankelijk van de complexiteit van het schema. maar ook meer compact dan andere schema’s: ze vergen minder mentale capaciteit van de waarnemer. Iemand kan bijvoorbeeld heel goed twee kenmerken tegelijk vertonen. Het onopgemerkt voorbij laten gaan van schema- 32 . informatie waarbij de waarneming wordt gestuurd door de verwachting (schema beïnvloedt waarneming).Stuvia. die eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. hetgeen impliceert dat schema’s effecten hebben op informatieverwerking.com . of theory-driven. d. Deze zijn op verschillende momenten waarneembaar: schema’s kunnen de aandacht sturen zodat bepaalde informatie wordt geselecteerd.4 Wat doen schema’s? Er zijn verschillende fasen in het proces van informatieverwerking: (1) aandacht. Een schema/theorie belicht alleen die informatie die relevant is voor het schema. moeten we het via de effecten ervan aan kunnen tonen. Door de grondige organisatie ervan zijn ze niet alleen complex. Van al deze processen zijn we ons niet bewust.

Dit wijkt namelijk af van de verwachtingen. als alle 4 de docenten dezelfde mening hebben en alle 4 de studenten ook dezelfde mening hebben. Bij een klein verzoek maakt het bijvoorbeeld niet uit wat de reden is. (2) Encoderen.d. huidskleur.v. en binnen de categorie schema-relevante informatie trekt schema-inconsistente informatie vaak meer aandacht dan consistente informatie.com . Voor een deel is dit ook een priming-effect: dat wat we verwachten te zien. Sommige categorisatie-dimensies (zoals sekse en etniciteit) zijn standaard meer prominent aanwezig dan andere schema’s. Daarnaast is er ook nog schema-irrelevante informatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal afwijkende informatie treedt vooral op bij sterk geautomatiseerde handelingen die we gedachteloos kunnen uitvoeren (zoals lezen). Zelf-schema’s kunnen interpretaties van het gedrag van anderen dus beïnvloeden via zelfschematische eigenschappen. Hoe groter de afwijking. Stel: een discussie tussen 4 docenten en 4 studenten over het onderwijs. bepalen onze schema’s waar we op letten (bijvoorbeeld sekse. Deze categorisatie is vooral bruikbaar als er een sterke fit is met de uitspraken van de verschillende personen. maar ook via eigenschappen die men in zichzelf ontkent of onderdrukt (omdat deze dan juist toegankelijker worden). als 2 docenten en 2 studenten samen eenzelfde mening hebben t. er wordt gedachteloos mee ingestemd zonder naar de reden te luisteren. Niet alleen schema’s over personen en eigenschappen. maar ook scripts en zelf schema beïnvloeden de interpretaties van het gedrag van anderen. Hierbij wordt je student-docent categorisatie geactiveerd. Ook het zelf-schema kan hierbij van invloed zijn. is alleen van invloed als het gedrag op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. het stereotype. etc. Schema-relevante informatie trekt meer aandacht dan irrelevante informatie. Mensen die zelf-schematisch zijn voor een bepaalde eigenschap. Als een persoon eenmaal gestereotypeerd is. Hier is het verschil alleen dat we bepaalde dingen gewoon helemaal niet opmerken. De context waarin je de persoon waarneemt activeert bepaalde schema’s/categorieën. zorgt ervoor dat bepaalde kenmerk al verhoogd geactiveerd zijn. en valt dus op. de andere 2 docenten en 2 studenten.o. Dit komt weer voort uit perceptual readiness: je ziet wat je verwacht te zien a. hoe strijdiger met de verwachting. De fit is zwak. beroep. krijgen de verschillende elementen een ordening die overeenkomt met de ordening binnen het schema.Stuvia. Als we een persoon voor het eerst zien. en hoe groter de kans dat het opvalt. Dit hele verhaal over stereotypen en toegankelijke constructen. Dit levert een betere herinnering op dan wanneer de losse elementen zonder organisatie onthouden moeten worden. de auto waarin de persoon rijdt.v. zal het schema sekse eerder worden geactiveerd. beschouwen tal van hun eigen gedragingen als een bevestiging van die eigenschap. Deze fit is sterk. Er zijn twee soorten schema-relevante informatie: schema-consistente en schemainconsistente informatie. Als een verzameling stimuli met behulp van een schema wordt waargenomen.) en hoe deze informatie wordt gecategoriseerd. Als je bijvoorbeeld een vrouwelijk persoon ziet tussen een groep mannen. kan dit de verdere encodering beïnvloeden. 33 .h. Zo werken schema’s ook.

Het invullen van de default-opties gebeurt tijdens het encoderen. Schema’s beïnvloeden dus óf we attributies maken.v. Als uit verdere informatie blijkt dat de relatie tussen twee eigenschappen niet klopt. Op het moment dat bepaalde informatie een geactiveerd schema tegenspreekt. Komt de informatie wel overeen. worden er causale attributies opgeroepen (waarom gebeurde dat?). leveren schema’s de ‘default’-waarden waarmee de ontbrekende waarden kunnen worden ingevuld. omdat de schema’s losser zijn georganiseerd.m. dus waarschijnlijk ook eerlijk en zelfverzekerd). We proberen namelijk altijd nog een dusdanige oorzaak te vinden die ervoor zorgt dat we ons schema nog wel in stand kunnen houden. diskwalificeren we dat 34 .Stuvia. Dit bepaalt bijvoorbeeld ook of we inconsistent gedrag van een persoon bij de persoon zelf zoeken of als oorzaak van de omgeving.: een groep studenten die opvallend stil boodschappen doet). Schema-inconsistente informatie doorbreekt dus het automatisme van encoderen en zorgt ervoor dat we overschakelen naar een meer gecontroleerde manier van denken die meer cognitieve capaciteit vergt (vb. zonder verdere gevolgen. Dit gebeurt dus van persoon naar categorie. Daarnaast doen stereotypen dit ook: zodra we weten tot welke groep iemand behoort. (3) Elaboratie. maar ze leiden juist tot een onderbreking wanneer de informatie het schema tegenspreekt. De andere groep had geen informatie vooraf gehad. bestaande kennis. maar ze beïnvloeden ook wélke attributies we maken.com . Schema’s kunnen op een later tijdstip een invulling geven aan ontbrekende informatie. dan kunnen we deze zeer snel en automatisch verwerken.: bedenken dat een van de moeders misschien de hand heeft gehad in de selectie van boodschappen) en het leggen van verbanden tussen de verschillende dingen die men weet over een stimulus (vb. Dit kost vaak enkele milliseconden. maar op basis van de impliciete persoonlijkheidstheorie ook van eigenschap naar eigenschap (hij is onafhankelijk.: mogelijk verband tussen de aanschaf van fruit en een ontgroening). Dus: schema’s bevorderen de snelheid van informatieverwerking – vergeleken met situaties waarin we geen schema hebben over een stimulus –. verwijderen we dit gewoon uit ons systeem. kunnen we allerlei kenmerken van die persoon invullen. De ene groep kreeg van te voren te horen welk stereotype bij de stimuluspersoon hoorde en kon die informatie dus veel sneller verwerken waardoor er tijd overbleef om alle andere details van het verhaal te onthouden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Scripts zijn vooral de schema’s die de gaten in informatie opvullen. d. en kon zich dus naderhand veel minder herinneren van het verhaal. zodat we onze aandacht op meer ingewikkelde informatie kunnen richten. Dit nemen we aan zolang we geen verdere informatie hebben. In een experiment kregen twee groepen een verhaal te horen. Het effect van scripts op ontbrekende gaten is groter dan dat van schema’s over personen. Meestal gaat het dan ook om kenmerken die op dat moment niet zo belangrijk zijn. Uitzonderingen: (a) als een schema over een individu wordt tegengesproken. Schema’s maken de informatieverwerking dus makkelijk. Elaboratie kan op veel manieren plaatsen. We hoeven alleen te elaboreren als de informatie die we waarnemen niet met onze schema’s overeenkomt. Als er dus ‘missing values’ zijn. zoals het maken van attributies (vb.

Door deze twee soorten schema’s kan dus altijd inconsistente informatie worden verwerkt. als informatie daarmee in verband wordt gebracht.de aard van het schema waarmee de informatie inconsistent is: gaat het schema over één individu (impressie) of over een groep (stereotype).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal schema en maken we een ‘persoon x situatie’-attributie. zodat associatieve verbindingen in het geheugen zijn ontstaan. (b) Als het gedrag van een persoon afwijkt van een stereotype. Zo ontstaat een subschema. Het superior-recall effect is dat inconsistente informatie beter wordt onthouden.over de informatie heeft geëlaboreerd. omdat het ‘out-of-role’ is. Als dit niet zo is.Stuvia. Inconsistente informatie raakt.Bolstering verzwakt het superior-recall effect juist. waardoor je herinnering beter wordt. óf we vinden het stereotype-afwijkende gedrag juist heel informatief over de persoon. 35 . (4) Herinnering. doordat het elaboratie oproept. Hierbij wordt achteraf op een dusdanige manier over iemand nagedacht dat het bestaande schema wordt versterkt. Het superior-recall effect is dus zwakker bij stereotypen dan bij impressies. De waarnemer moet er ook toe gemotiveerd zijn om na te denken over de inconsistentie. Ook het zelf-schema kan de herinnering bevorderen. of als de informatie relevant is voor het zelf: het self-reference effect. Er wordt dan vooral gekeken naar schema-consistente informatie i. Dit geldt echter weer niet voor mensen die een chronisch toegankelijk construct hebben over de eigenschap waarop de inconsistentie betrekking heeft (zowel consistente als inconsistente informatie wordt snel verwerkt) of mensen die een expert-schema hebben over de betreffende stimulus (dit schema is zo rijk en gedifferentieerd dat er veel verschillende soorten informatie in passen). . .p. .v. maar wordt het niet als probleem gezien. Als informatie inconsistent is met een stereotype. Informatie wordt beter onthouden als men: .de waarnemer moet in staat zijn na te denken over de inconsistentie. Als een persoon afwijkt van het schema over die persoon. geassocieerd met de kern én met andere schemarelevante (zowel inconsistente als consistente) informatie. De inconsistente informatie wordt in dit geval niet beter onthouden. Over het algemeen kunnen we informatie dus ook beter onthouden. dan zul je proberen het inconsistente gedrag in verband te brengen met andere dingen die je weet over de persoon. hoe beter de informatie kan worden teruggevonden.com . Er is namelijk variabiliteit in stereotypen. Hij/zij moet tijd en aandacht hebben om te kunnen elaboreren. Hoe meer associatieve paden. is afhankelijk van een aantal factoren: . trekt het wel de aandacht. maken we óf een externe attributie. inconsistente. Daaromheen wordt consistente informatie gekoppeld. In een schema over een persoon. en hoeven we dus niet ons hele schema te verwijderen.er tijdens de waarneming veel aandacht aan heeft besteed. bestaat de kern uit de belangrijkste kenmerken. wanneer we gebruik hebben gemaakt van een schema. ongeacht tijd/aandacht. .de informatie dusdanig heeft geëncodeerd dat deze is verankerd in reeds bestaande schema’s. wordt vooral schema-consistente informatie onthouden.

waarbij een schema wordt geactiveerd. Als er slechts om bijvoorbeeld een mening over die situatie wordt gevraagd. Als in een herinneringstaak ná een beschrijving een stereotype wordt geactiveerd (die wordt verteld door de onderzoeksleider). terwijl je normaal gesproken altijd met iemand anders gaat). De effecten van schema’s op een herinneringstaak weerspiegelen een retrievalmechanisme en niet een encoding-mechanisme: ze zeggen weinig over de manier waarop de informatie in eerste instantie is verwerkt. Dit zou kunnen komen doordat zij meer aan bolstering doen. We herinneren ons dat. Bijvoorbeeld need for cognition: de behoefte en de neiging na te denken over wat men waarneemt. Het kan ook gebeuren dat de volgorde van gebeurtenissen in de herinnering verandert. zul je je na een tijdje vaak alleen nog de informatie uit het verhaal herinneren die overeenkwam met dat stereotype. hoe zwakker het superior-recall effect. Hoe sterker deze behoefte. Je herinnering is dus bijgesteld. Ook dit is in rechtszaken weer van groot belang. Als hiervoor wordt gecorrigeerd. omdat ze niet in het schema passen. Dat we in gecuede herinneringstaken meer consistente informatie herinneren. Script-gestuurde aanvullingen (bij gebeurtenissen) worden zowel tijdens de encodering als tijdens de retrieval gemaakt. en daarna de ambulance. gebeurt vooral bij herinneringstaken die diep ingaan op een voorafgaande situatie. Je zou je dan daarna kunnen herinneren dat je eerst het verkeersongeluk zag. Ze vullen niet alleen gaten op. om tot afgeronde conclusies te komen. doordat iemand anders erover heeft verteld. Ook certainty orientation: de behoefte zekerheid te hebben over dingen. Dat is soms onterecht. Dit kan van groot belang zijn in bijv. Inconsistente beschrijvingen worden minder vaak herkend.individuele verschillen. maar worden dat nu wel. maar zorgen er ook voor dat elementen uit een gebeurtenis worden geherorganiseerd in overeenstemming met het script (bijvoorbeeld eenmalig met een vriend naar de bioscoop. rechtszaken. De twee situaties waren oorspronkelijk niet aan elkaar gerelateerd. is er geen verschil meer met vrije herinneringstaken. Soms herinneren we ons zelfs dingen die helemaal niet gebeurd zijn. Dit komt niet alleen door de 36 . en er niet goed tegen kunnen als dingen onduidelijk zijn. Dat schema’s achteraf gaten opvullen. blijkt door schema-gestuurd gokken te komen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alléén bij bolstering is er sprake van een betere herinnering van consistente informatie. In alle andere gevallen wordt inconsistente informatie beter herinnerd. Schema-consistente beschrijvingen worden relatief vaak herkend. Je ziet bijvoorbeeld eerst een ambulance en daarna een verkeersongeluk. Hoe sterker deze behoefte.Stuvia. hoe beter de herinnering aan inconsistente informatie.com . . omdat deze informatie overeenkomt met het bijbehorende schema. Schema’s kunnen ook achteraf gaten in informatie opvullen. treedt dit effect niet op. Dit gebeurt vaak als je je iets moet herinneren (herinneringstaak). zodat ze beter bij dat script passen.

We zien bijvoorbeeld een persoon die valt. Schema’s kunnen ook rechtstreeks gedrag oproepen. We kunnen namelijk op deze manier de verkeerde eigenschappen bij een persoon bedenken. (6) Gedrag. Schema’s kunnen ook het gedrag beïnvloeden door het affect dat het s chema oproept. en handelen naar die oorzaak. Het vertellen van zo’n herinnering is al genoeg. Schema’s over individuen en groepen kunnen leiden tot self-fulfilling prophecy 37 . een standaard waaraan mensen behoren te voldoen. dus is niet goed controleerbaar. Tegen bejaarden praten we bijvoorbeeld wat harder dan normaal. Zoals schema’s de beoordeling van andermans gedrag beïnvloeden. Door verschillende uiterlijke kenmerken kunnen we personen snel in een hokje plaatsen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal invloed van schema’s. bedenken ons wat de waarschijnlijke oorzaak daarvan is (hartaanval of dronken). Als dit wordt geactiveerd. zo doen ze dat bij onszelf ook. waardoor de kans groter wordt dat mensen dit gedrag ook echt gaan uitvoeren. Sommige schema’s. zul je daar ver vandaan blijven. zijn sterk beladen met een positief of negatief affect. Juist dit geeft de doorslaggevende invloed op indrukken van personen die tot een bepaalde categorie behoren. Zo vinden we een Mexicaan eerder schuldig dan een Amerikaan. Dit gaat automatisch. Ook stereotypen en individu-schema’s kunnen hier handig zijn. Schema’s helpen ons rekening te houden met de gevoelens van anderen. stereotypen en schema’s kunnen we alle informatie samenvatten. Bijvoorbeeld het schema agressie. Daarnaast helpen ze ons via onze impliciete persoonlijkheidstheorie de link te leggen naar andere eigenschappen.com . Als een persoon negatief affect oproept. Ze helpen ons tijdens de gebeurtenis alle feitjes te organiseren. Dit kan natuurlijk wel leiden tot beoordelingsfouten. Dit kan zelfs gebeuren als we al aan deze persoon (of een bepaalde eigenschap) denken. We houden rekening met wat anderen van ons verwachten. vooral stereotypen. wordt een bepaalde gedragsreactie in verhoogde activatie gebracht. Dit betekent dat we het gedrag van anderen gedachteloos imiteren. (5) Beoordeling. Een ander voorbeeld is ideo-motor-gedrag. Schema’s kunnen het gedrag ook via attributies beïnvloeden. En hoe meer mensen aan deze standaard moeten voldoen.Stuvia. des te strenger worden ze beoordeeld op het moment dat ze hier niet aan voldoen. Ook kunnen ze leiden tot een bepaalde benaderingsreactie. en niet de feiten waarop die oordelen zijn gebaseerd. Door toegankelijke constructen. Ook het gebruik van stereotypen kunnen leiden tot beoordelingsfouten. kan de beoordeling beïnvloeden. Scripts en stereotypen hebben een normatieve component. waardoor we veel makkelijker een oordeel kunnen vellen. Schema’s kunnen in eerste instantie helpen om on-line een oordeel te vellen. Dit gedrag is dan aan het schema gekoppeld. We onthouden vaak onze eigen oordelen en conclusies. Dit affect zal de verdere beoordeling van de persoon in hoge mate beïnvloeden. Ook het affect bij een persoon die sterk lijkt op iemand anders.

Stuvia. verandert het zelfbeeld. Het foot-in-the-door-effect heeft hiermee te maken. neem je dit op in je zelfbeeld en probeer je je daarnaar te gedragen. Als het kleine verzoek consistent is met het grote verzoek. Door in eerste instantie in te stemmen met een klein verzoek. 38 . Dit lijkt op de confirmation bias. omdat de andere persoon aan je verwachtingen wil voldoen. Dat is een soort ongeschreven regel. waardoor de verwachting niet doorbroken wordt. Daardoor zullen we altijd proberen ons te gedragen naar hoe we onszelf zien en willen zijn. Ook als een kenmerk je door iemand anders wordt toegeschreven. gaan ze zich zelf ook agressief gedragen. omdat dat zorgt voor een goed zelfbeeld. is het deel wat instemt nog veel groter. Het ideo-motor-effect kan ook bijdragen aan de self-fulfilling prophecy: als mensen van een zwart persoon verwachten dat deze agressief is. Je stelt aan een boekhouder op een feestje bepaalde vragen. Hierin worden je verwachtingen vaak bevestigd. terwijl hij zelf geen kans krijgt om iets anders te vertellen en dat beeld te ontkrachten. waardoor de zwarte persoon inderdaad agressief wordt. We willen ons gedragen naar ons zelf-schema. Ook het gedrag van de waarnemer wordt door sociale regels beïnvloed. waardoor we later ook instemmen met een groot verzoek. Het zelf-schema creëert zelf-consistent gedrag. waardoor het beeld van hem wordt versterkt. De self-fulfilling prophecy werkt ook via vragen stellen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (kinderen op school behandelen als laatbloeiers  kregen zoveel aandacht dat ze ook echt beter gingen presteren). Stereotypen kunnen zichzelf dan op den duur bevestigen.com .

Ingroup-leden worden bevoordeeld als het gaat om de verdeling van middelen: ingroup-favoritisme.com . Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Alleen het naampje bij een groep te horen. delen we personen in een bepaald hokje in. Zo zou het label ‘man’ versus ‘vrouw’ ertoe leiden dat verschillen in lengte tussen mannen en vrouwen worden overschat.2 Categorisatie: de oorsprong van stereotypen Op basis van schema’s die in een bepaalde situatie worden geactiveerd. Als een groep mensen op willekeurige wijze in twee groepen worden verdeeld. Mensen zijn gevoelens van frustratie en agressie afreageren op leden van andere groepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 5: Stereotypen Pagina 195 t/m 248 5. We zijn geneigd de verschillen tussen categorieën te overschatten en de verschillen binnen categorieën te onderschatten. maar niet noodzakelijk. Een belangentegenstelling is voldoende voor het ontstaan van wederzijdse vijandigheid tussen groepen.Stuvia. was al genoeg. blijkt er al rivaliteit te ontstaan. Zo brengen we ordening in één grote chaos van stimuli. Categorisatie zorgt er dus voor dat we het ding an sich niet helemaal waarnemen zoals het is: de kenmerken van en stimulus worden geassimileerd naar de categorie waartoe de stimulus hoort. Ingroup-favoritisme kan worden ondermijnd door de aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand. Een andere verklaring is de conflict-of-interest-theorie (Sherif) die stelde dat vijandigheid tussen groepen wordt veroorzaakt door tegenstrijdige belangen (kamp met twee groepen jongens). heeft dat direct gevolgen. We hebben een natuurlijke neiging om alles wat we zien in te delen in categorieën. In de meeste gevallen categoriseren we onvermijdelijk ook onszelf. of je kunt iemand als individu zien en daar een impressie van vormen. Er zijn hierbij twee verschillen: centrale tendentie en waargenomen variatie. terwijl de groepen eigenlijk op niets zijn gebaseerd. Hoe je de wereld ook indeelt. voedsel of meubilair). en ieder lid daarna anoniem punten moet verdelen tussen het eigen team en het andere team. 5. De uiteindelijk verklaring voor het optreden van ingroup-favoritisme in de ‘minimale groepen’-situatie werd gevonden in de sociale identiteitstheorie (Tajfel). Zodra we beginnen met categoriseren. Je kunt iemand bekijken tegen een achtergrond van je stereotypen van een groep. er zal altijd een categorie ontstaan waar je zelf ook bij hoort: ingroup versus outgroup.1 Inleiding Stereotypen bestaan uit algemene regels en kenmerken van een prototypisch persoon en daarnaast een aantal specifieke voorbeelden. en gecontrasteerd met andere categorieën. maar het verschijnsel blijkt ook vaak op te treden bij een vergelijking tussen groepen die een gelijke status hebben of zelfs wanneer de ingroup minder macht heeft dan de outgroup. De neiging tot categoriseren staat aan de basis van stereotypen. Zodra een persoon in een 39 . zowel met personen als andere stimuli (bijv. Mensen vinden hun eigen groep vaak beter.

Hierdoor nemen we aan dat er heel veel verschillen zijn binnen onze eigen groep. We hebben over de ingroup een veel complexer schema met veel meer subgroepen dan over de outgroup. Door aan te nemen dat de leden van de outgroup sterk op elkaar lijken. De outgroup wordt dus als homogener gezien. . Mensen maken ook gebruik van negatieve stereotypen over minderheden wanneer hun gevoel van zelfwaardering wordt bedreigd. Dit effect is veel zwakker bij kunstmatige groepen. Er zijn verschillende oorzaken: . bouwt deze persoon gelijk een sociale identiteit op (het deel van het zelfbeeld dat wordt ontleend aan het lidmaatschap van een bepaalde sociale categorie). kan men het standpunt van de outgroup diskwalificeren: ‘zij lijken op elkaar. Ondanks het vele contact denken mannen bijvoorbeeld onderling meer te verschillen dan vrouwen. waardoor de heterogeniteit groter wordt. Daardoor hebben ingroup en outgroup veelal verschillende meningen. dan bij echte bestaande groepen.com .’ 40 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal team is ingedeeld.Vaak.Stereotypen over de outgroup zijn vaak abstraction-based: we kennen vaak eerst de algemene abstractie. Wij hebben ook eenzelfde mening binnen de groep. en daarna vormen we pas een stereotype. maar dat is uitzonderlijker omdat we zoveel van elkaar verschillen. Volgens de theorie streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een gevoel van zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe ze horen. Normaal overschatten we dus de overeenkomsten tussen leden van een bepaalde groep.Er zijn vaak belangentegenstellingen tussen groepen.v. Er zijn dus nog andere factoren. . Het is echter niet zo dat meer contact met een groep het outgroup-homogeniteits-effect altijd ongedaan maakt. Daarom proberen ze hun eigen groep positief te onderscheiden van de andere groep. .Stuvia. en om negatief gedrag van ingroup-leden juist in meer specifieke termen te beschrijven. Het outgroup-homogeniteitseffect betreft de variabiliteit van stereotypen. gaan we verschillen tussen die leden zien.We horen zelf tot de ingroup en zien onszelf sowieso als uniek en anders dan alle andere mensen. Door de outgroup te devalueren kunnen ze hun zelfwaardering tijdelijk oppeppen.We hebben vaak veel meer kennis over onze eigen groep. . maar we benadrukken de verschillen tussen leden als we zelf tot een categorie (gaan) behoren. dus is het logisch dat ze allemaal dezelfde mening hebben. Een andere uitingsvorm van ingroup-favoritisme is de linguistic intergroup bias: mensen zijn geneigd om positief gedrag van ingroup-leden in meer abstractere termen te beschrijven dan hetzelfde gedrag van outgroup-leden. Stereotypen over de ingroup zijn juist vaak instance-based: we kennen (een deel van) de leden van de groep. en v. als we meer contact krijgen met leden van een andere groep.. voordat we de individuele leden van de groep leren kennen. Abstractionbased is vaak homogener dan instance-based. Bij ingroup-favoritisme kunnen ook attributie-vertekeningen optreden. Mensen schatten de variatie binnen hun eigen groep hoger in dan binnen andere groepen.

24 positieve en 12 negatieve beschrijvingen: iedereen beoordelen. spreken we van discriminatie. Wanneer het specifiek gaat om stereotypen over minderheden.Stuvia. 5. andere personen).3 Activatie van stereotypen Er is sprake van stereotypering als we een persoon waarnemen en beoordelen volgens het stereotype waartoe die persoon hoort. Proefopzet: Groep A (24 p. Het illusoire correlatie effect wordt versterkt door de bestaande verwachtingen die men heeft over een groep. Dat verband is in feite helemaal niet aanwezig.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het outgroup-homogeniteits-effect treedt ook op op het macroniveau van soorten (mens vs. Als die twee dus samen komen. Hier is sprake van een onderschatting van de variatie tussen leden van een andere groep. In dit experiment spreken we van distinctiveness-based illusory correlation: het aantal leden van een minderheidsgroep die een kenmerk hebben die weinig voorkomt. dan kan het de beoordeling ook niet beïnvloeden. andere diersoorten) en op het microniveau van individuen (zelf vs. distinctieve stimuli zijn aan elkaar gekoppeld) of shared infrequency (twee dingen die allebei weinig voorkomen vallen samen). De oorzaak van dit effect is dat de leden van groep B en de negatieve beschrijvingen beide in de minderheid zijn. waardoor ze verankerd zijn in ons hoofd en ze 41 . Het voorgaande verklaart waarom veel stereotypen een negatieve lading hebben. is er nog een ander verschijnsel dat ertoe leidt dat deze stereotypen vaak negatief zijn. Dagelijks worden culturele stereotypen bevestigd. is dat opvallend. Om een stereotype te kunnen gebruiken. maar de stereotypen ook bevestigen en versterken als ze eenmaal bestaan. wordt het effect versterkt. doordat de distinctieve informatie in overeenstemming is met de verwachting. Het illusoire correlatie effect kan negatieve stereotypen over minderheden niet alleen veroorzaken. namelijk het illusoire correlatie-effect.). wordt overschat. dan is het effect heel zwak of helemaal niet aanwezig. Mensen nemen een verband waar tussen het groepslidmaatschap (A of B) en de kenmerken van de groepsleden. moet deze eerst geactiveerd zijn. Groep B (12 p. Er is sprake van paired distinctiveness (twee opvallende. We zijn geneigd het verschil tussen mens en dier te overschatten en de verschillen tussen andere diersoorten te onderschatten. Als de stereotypering ook tot uiting komt in het gedrag doordat verschillende groepen verschillend worden behandeld.com . Op microniveau is er sprake van een onderschatting van de variatie binnen andere personen: we zien onze eigen persoonlijkheid als meer gevarieerd dan die van anderen. omdat (a) men in het algemeen minder vaak leden van minderheden dan van meerderheden tegenkomt.). Gebeurt dat niet. Automatische activatie Devine zegt dat stereotype automatisch en oncontroleerbaar zijn. en (b) negatief gedrag minder vaak voorkomt dan positief gedrag. Zouden we groep B het label ‘autochtoon’ geven. Als in het voorgaande experiment groep B het label ‘allochtoon’ krijgt. Dit verklaart negatieve stereotypen over minderheden.

Mensen zijn in het dagelijks leven eigenlijk altijd bezig met persoonswaarneming en er zijn dus ongewone experimentele ingrepen nodig om te bereiken dat personen ergens anders op letten. Het verschil tussen laag. De stereotype-activatie is dus niet volledig automatisch. Meerdere categorieën of één tegelijk? Wat gebeurt er als je iemand op meerdere manieren kan stereotyperen? Er zijn ruwweg twee mogelijkheden: (1) We activeren alle relevante stereotypen.Stuvia. maar in het gebruik ervan. hoewel er wel een persoon waargenomen wordt. namelijk dat stereotypen automatisch en oncontroleerbaar zijn. Welke normen je ook handhaaft. wordt bepaald door de omstandigheden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal geactiveerd worden wanneer we een persoon zien die in een bepaalde categorie hoort. Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk. Hoe toegankelijker. Normaal gesproken zullen stereotypen dus altijd geactiveerd worden. zal het stereotypen vrouwen opkomen. Ze lachen dan bijvoorbeeld om een racistische grap. maar bij het zien van een witte vrouw. Uit onderzoek blijkt dat het stereotype wordt geactiveerd. De ‘default’-optie van ‘een persoon’ blijkt een witte. Zodra deze mensen cognitief worden belast. Bij laag-bevooroordeelde mensen worden stereotypen dus ook geactiveerd. maar deze mensen proberen de stereotypen zoveel mogelijk te onderdrukken. Ook bleek dat het niet-geactiveerde stereotype werd onderdrukt: wanneer een stereotype wordt geactiveerd.of hoogbevooroordeeld zijn. heteroseksuele man te zijn van een jaar of 30-40. Als we het woord ‘persoon’ horen. Dit proces zou voor iedereen gelijk zijn. zal het stereotype zwarte mensen opkomen. dat van tevoren al door de omgeving in verhoogde activatie verkeerde. is een uitzondering. Alles wat hiervan afwijkt. 42 . Welke het meest overheerst. zit hem dan ook niet in de activatie van stereotypen. Bij het zien van een zwarte man. De toegankelijkheid van stereotypen heeft hier ook mee te maken. Op de eerste claim. zorgt ervoor dat een bijbehorend stereotype wordt geactiveerd. Uit deze onderzoeken blijkt echter dat stereotypen worden geactiveerd in die omstandigheden waarin men gericht is op het waarnemen van personen – en dat zijn natuurlijk dezelfde omstandigheden waarin de negatieve effecten van stereotypen zich kunnen wreken. Daar komt nog bij dat sommige stereotypen wel eens tegengestelde implicaties kunnen hebben. (2) Er wordt één stereotype geactiveerd ten koste van de andere.com . Een doel dat niets te maken heeft met persoonswaarneming leidt niet tot activatie van een stereotype. bij iedereen worden dezelfde stereotypen automatisch geactiveerd wanneer ze een (lid van een) bepaalde groep waarnemen. worden andere mogelijke stereotypen juist minder actief dan onder normale omstandigheden. hoe makkelijker geactiveerd. is dit dus het eerste wat wordt geactiveerd. blijkt dat ze dit niet meer zo goed kunnen. We stereotyperen en categoriseren juist om het onszelf makkelijker te maken. Het doel waarmee je informatie verwerkt is bepalend voor stereotype-activatie.

88m wordt nog langer geschat. Er is dus zowel een descriptieve als een evaluatieve component bij stereotypen. en/of de centrale tendentie laag. Wat activeren we precies? Wanneer we een stereotype activeren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Stereotypen kunnen ook tijdelijk toegankelijk worden door een bepaalde situatie of context. en dus in de kenmerken die worden geactiveerd. zal er geen associatie gemaakt worden.88m.assimilatie: de informatie over een persoon wordt zodanig waargenomen dat deze convergeert met het stereotype. Dit gaat bijvoorbeeld om hoe negatief een stereotype is. (3) een stereotype wordt niet gebruikt.88m wordt als normaal gezien. Er zijn dus 3 mogelijke effecten van stereotypen op beoordelingen van een individu: (1) een stereotype wordt gebruikt en leidt tot assimilatie. Hierin zitten wel grote individuele verschillen. Eigenschappen waarvan de centrale tendentie in een categorie hoog en de variabiliteit laag is. zijn het sterkst geassocieerd met een categorie. (2) een stereotype wordt gebruikt en leidt tot contrast. Hoe sterker de associatie. Ook distinctiviteit is van belang. Een eigenschap wordt met een groep geassocieerd wanneer die eigenschap beter bij de groep past dan bij één of meer andere groepen waarmee deze groep vaak wordt vergeleken. Kenmerken die tegenstrijdig zijn met het stereotype. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vooroordelen misschien veel meer invloed hebben op onze oordelen en ons gedrag tegenover anderen dan descriptieve stereotypen. hoe groter de kans dat het zien van een groepslid leidt tot activatie van dat kenmerk.contrast: de informatie over een persoon wordt gezien als afwijkend van het stereotype. Welke eigenschap associëren we dan het sterkst met een categorie? Hierbij zijn centrale tendentie en variabiliteit van belang. maar een vrouw van 1. Wanneer de variabiliteit hoog is. Als een stereotype wel gebruikt wordt. 5. activeren we eigenlijk die kenmerken die met een categorie geassocieerd zijn. bij het waarnemen van een persoon. bijvoorbeeld doordat het stereotype onderdrukt wordt.com .4 Het gebruik van stereotypen Activatie van een stereotype betekent niet meteen dat stereotypering ook plaatsvindt. Tenslotte zijn er ook nog individuele verschillen in de inhoud van stereotypen. niet alleen stereotypen over bepaalde eigenschappen.Stuvia. zodat het oordeel juist naar de andere kant schiet. 43 . . worden juist onderdrukt. maar er wordt ook een algehele goed-slecht-evaluatie over die groep geactiveerd. kan dat verschillende effecten hebben: . De evaluatieve component noemen we een vooroordeel. In geval (3) wordt een vrouw van 1.88m als even lang gezien als een man van 1. De activatie van vooroordelen We activeren. Bijvoorbeeld een man van 1.

Het kost een persoon meer inspanning om iemand waar te nemen zonder gebruik te maken van stereotypen of andere schema’s. en mislukkingen vaker aan gebrek aan capaciteit en mislukkingen van de man vaker aan de moeilijkheid van de taak. kan extra informatie stereotypering juist versterken. moet er echter wel voldoende interpretatievrijheid zijn. maar ook de hoeveelheid informatie is van belang. Ook is het zo dat door de extra informatie. hoe minder stereotypering. Informatie over een persoon wordt zodanig geïnterpreteerd dat het past bij het stereotype. Niet alleen de ambiguïteit. werd het vaker aan capaciteiten toegeschreven. De kwaliteit van een essay wordt vaak hoger ingeschat als men denkt dat een man het heeft geproduceerd. Een voorbeeld van de invloed van een stereotype op attributies: er werd gevraagd in hoeverre de prestatie. Een geactiveerd stereotype zorgt voor een ‘prime’ waar informatie naartoe wordt getrokken. Het lijkt bijvoorbeeld zo te zijn dat een negatiever oordeel over de prestatie van een vrouw vaker voorkomt naarmate men minder informatie heeft over het gedrag van de persoon.Stuvia. hoe groter de kans dat een stereotype-afwijkende gebeurtenis verklaard kan worden. dan bleek het succesvolle resultaat vaker aan toeval toegeschreven te worden als de stimuluspersoon een vrouw was. Een voorbeeld van de invloed van stereotypen op identificatie: een ambigue schouderklop wordt eerder gezien als teken van agressie als de betrokkene een zwarte man is. Ook de uiteindelijke beoordeling van personen wordt beïnvloed door stereotypen. Om informatie te kunnen categoriseren. hoe meer interpretatieruimte er overblijft. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een situatie op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Mensen worden dus minder terughoudend in hun beoordeling. Mensen zullen dus eerder vertrouwen 44 . In een ander experiment werden succesvolle prestaties van een vrouw vaker toegeschreven aan geluk. Hoe minder informatie er is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Assimilatie: wanneer stereotypen overheersen Assimilatie-effecten kunnen optreden in verschillende deelaspecten van het informatieverwerkingsproces. want hoe minder informatie. Bij de herkenning van huishoudelijke artikelen trad het omgekeerde effect niet op. Hierdoor zou je af kunnen leiden dat: hoe meer informatie. hoewel irrelevant. maar alleen iets aan dénkt te hebben. dan wanneer een vrouw het heeft geproduceerd. een grotere inspanning of zelfs bedrog. Informatie wordt zodanig geïdentificeerd en aangevuld dat deze past bij het stereotype over de betreffende categorie. Eigenlijk is er hier sprake van pseudo-informatie: informatie waar de waarnemer in feite niet heeft. de subjectief ervaren beoordeelbaarheid groter wordt. Als de reeks gereedschap betrof. van het herkennen van een grote meerderheid van aangeboden objecten. was beïnvloed door capaciteit dan wel toeval. Dat proces kan volledig onbewust zijn en ook zeer diffuus. Als de stimuluspersoon een man was.com . Je kunt zelfs stellen dat assimilatie/stereotypering de meest gebruikelijke vorm van waarneming is. Als de beschikbare informatie echter irrelevant is voor de beoordeling.

h. noch van contrast. Contrast: wanneer stereotype-inconsistente informatie het oordeel overheerst Van een vrouw (Ann Hopkins) wordt er normaal gesproken verwacht dat ze meegaand en passief is. maar daar juist tegen gecontrasteerd. Een assertieve vrouw wordt ook als assertiever beoordeeld dan een assertieve man. Zulk ‘mannelijk’ gedrag van vrouwen wordt opvallend gevonden.com .gedragsbeschrijvingen. Het stereotype fungeert in dit geval als beoordelingsstandaard: een achtergrond waartegen de persoon wordt afgezet.Een contrast-effect impliceert vaak een extreem oordeel. Een donkere man met een bepaald cv kan als bekwamer worden gezien dan een blanke man met hetzelfde cv. en wordt daarom niet aangepast aan een geactiveerd stereotype. doordat het gewoonlijk een overmatige dosis van een bepaald kenmerk impliceert  teveel van het goede: zelfvertrouwen leidt dan bijvoorbeeld tot arrogantie. Te veel van iets positief wordt dus al snel negatief. Diagnostische informatie is (a) duidelijk. zoals initiatiefrijk en kordaat. Een extreem oordeel is vaker negatief dan een gematigd oordeel. beroep of uiterlijke kenmerken. maar juist van het overdrijven van niet-vrouwelijke eigenschappen (contrast). status. De invloed van sekse-stereotypen kan teniet gedaan worden door: . Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. irrelevante beschrijving kregen een persoon. is dat deze onderzoekers verbaasd zijn dat mensen uiteindelijk toch hun oordeel op de beschikbare informatie baseren. Vaak pakken ze echter negatief uit.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal op hun stereotypen als hun cognitieve capaciteit onder druk staat of als ze niet erg gemotiveerd zijn zich een accuraat beeld te vormen van een persoon. maar ook normen over hoe zij zich behoren te gedragen. Als echter de niet-vrouwelijke eigenschappen worden benadrukt. Het gedrag is ‘out-of-role’. om 2 redenen: . maar dat de beschrijving van één enkele informatieve gedraging voldoende was om te bereiken dat het stereotype de oordelen niet meer beïnvloedde. Wanneer stereotypen geen invloed hebben Hierbij is noch sprake van assimilatie. Contrast-effecten kunnen soms wel positief uitpakken voor de betrokkene. Daardoor zullen contrast-effecten vaker negatief dan positief uitpakken. Een van de belangrijkste kritiekpunten op deze resultaten. . dat deze verwachting inderdaad hun oordelen beïnvloedde (assimilatie) wanneer ze alleen een niet-informatie.d. . Uit onderzoek bleek dat mensen wel degelijk verwachtingen hebben a. stereotypen. Een vrouw wordt bijvoorbeeld extreem assertief. Sekse-stereotypen bevatten bijvoorbeeld niet alleen verwachtingen over gedrag. wat leidt tot meer correspondente gevolgtrekkingen.Veel stereotypen hebben een normatief element. niet 45 .informatie over persoonlijkheidstrekken. is er geen sprake van assimilatie.v. De gevonden krachtige effecten van een gedragsbeschrijving bleken vooral op te treden wanneer het oordeel dat gegeven moet worden sterk gerelateerd (diagnostisch) is aan de beschrijving.

Een stereotype kan op dezelfde wijze meer of minder diagnostisch zijn voor een bepaald oordeel. tegen de achtergrond van het gehanteerde stereotype. In het dagelijks leven komt dit vaak voor. of juist als er te weinig informatie over de persoon is. Dit kost veel meer energie dan dat we gebruik maken van stereotypen.com . Daarvoor zijn vier omstandigheden: (a) wanneer we ons oordeel over een persoon moeten verantwoorden (accountability). studieadvies) en (d) wanneer het gedrag van de persoon gevolgen voor onszelf kan hebben. vergeleken met andere informatie die men over de persoon heeft. Hier verdwijnt de beoordelingscontext die wordt gevormd door stereotypen. In zulke complexe gevallen zullen we ons toch weer gauw op stereotypen verlaten. Deze mensen zijn afhankelijk van elkaar. (b) wanneer we een verder contact met de persoon verwachten (anticipated interaction). Een persoon kan als lid van een bepaalde groep waargenomen worden. moet zorgvuldig geanalyseerd worden en geïntegreerd tot een coherente indruk.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ambigu en (b) sterk gerelateerd aan datgene wat men wil weten. zodat assimilatie of contrast op kan treden. De informatie die over de persoon beschikbaar komt.bij competitieve afhankelijkheid zijn de belangen van twee of meer personen tegengesteld: als de een wint. (2) De informatie moet niet categoriseerbaar zijn. verliest de ander. We kunnen een persoon ook als individu zien. We doen het dus alleen als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: (1) We moeten voldoende individuerende informatie hebben over de persoon: informatie die meer zegt dan alleen tot welke categorie de persoon hoort. Hoe duidelijker deze relatie aanwezig is. Wat betreft (d) is het begrip coöperatieve afhankelijkheid van belang: twee personen hebben dezelfde belangen en de doelen van de een worden beter bereikt naarmate die van de ander ook beter worden bereikt. (4) We moeten gemotiveerd zijn ons een accuraat beeld van de persoon te vormen en even stil te staan bij wat we over de persoon weten. Stereotypen gebruiken we dus als er teveel informatie is. (c) wanneer ons oordeel ingrijpende gevolgen kan hebben voor de betreffende persoon (bijv.Stuvia. In het dagelijks leven krijgen we veel meer informatie over een persoon dan wat we willen weten om een oordeel te geven. omdat de uitkomsten van de een direct invloed hebben op de ander. Dit effect treedt ook op bij andere vormen van afhankelijkheid: . maar niet wanneer de vraag is of iemand optimistisch is. hoe minder er gebruik wordt gemaakt van stereotypen. Men moet de persoon hierbij volledig ‘blanco’ tegemoet treden. (3) We moeten voldoende tijd en cognitieve capaciteit hebben om de informatie over de persoon te overdenken. is het stereotype over mannen diagnostisch. waardoor deze geen invloed meer hebben. Stereotypen zijn dus sterker van invloed op een oordeel naarmate ze meer diagnostisch zijn voor dat oordeel. Dan spreken we van individuatie. Voor de vraag of iemand zelfvertrouwen heeft. Daarom wordt individuatie ook wel piecemeal integration genoemd. Vaak hebben we het meeste aan verschillende kenmerken van een persoon die samen moeilijk te categoriseren zijn. wanneer we ons afhankelijk voelen van de persoon. Hierbij 46 .

(1) De outgroup-leden moeten inconsistenties vertonen met het stereotype. terwijl dit andersom haast niet gebeurt. hoe aardiger we iemand gaan vinden: het mere-exposure effect. maar ook.bij asymmetrische afhankelijkheid heeft de ene persoon de macht om de uitkomsten of het gedrag van de andere persoon te beïnvloeden. zou meer contact met leden van die gestereotypeerde groep ertoe moeten leiden dat het stereotype wordt aangepast aan de werkelijkheid. Variabiliteit van stereotypen is hierbij een groot obstakel. De hardnekkigheid van stereotypen Zelfs als het contact vrijwillig is. maar niet over de gehele groep. Helaas is het niet zo simpel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gaat het om interpersoonlijke competitie en niet om intergroeps-competitie. 5. wil het leiden tot een verandering: Het is essentieel dat de groepen een gelijke status hebben en dat ze een gemeenschappelijk belang hebben. Er moet sprake zijn van een duidelijke tegenspraak met het stereotype. en ze ondervinden hinder van wanneer hun oordelen inaccuraat blijken te zijn. gaan we de groep als homogeen zien. zodat er geen competitie is tussen de groepen. (2) Daarnaast moet het stereotype-inconsistent gedrag gegeneraliseerd worden naar de gehele groep. Ook moet het contact vrijwillig zijn. Ook zou het zo zijn dat mensen met macht menen in staat te zijn om op basis van weinig informatie een oordeel over iemand te geven: de subjectief ervaren beoordeelbaarheid is groter. én gaan we de groep negatief waarderen (‘onbekend maakt onbemind’). zien we dat als uitzondering en veranderen we ons stereotype dus niet. Deze variabiliteit zorgt ervoor dat mensen vaak bereid zijn te concluderen dat een persoon afwijkt van het stereotype. Die variabiliteit zorgt er ook voor dat de informatie over het afwijkende groepslid niet wordt gegeneraliseerd naar 47 . . De ondergeschikte zal in dit geval veel energie steken in het leren kennen van de leidinggevende. anders wordt het stereotype door het contact alleen maar bevestigd. Het contact met de leden van een andere groep moet aan veel voorwaarden voldoen. Maar waarom eigenlijk niet? De contact-hypothese Doordat we weinig weten van de outgroup. Door de opsomming van al deze factoren maken mensen met macht méér gebruik van stereotypen bij het beoordelen van ondergeschikten.com . de leidinggevende heeft nog veel meer ondergeschikten en dus geen tijd om een gedifferentieerd beeld van ieder op te bouwen. Anders wordt het gedrag slechts geassimileerd. hoeven stereotypen nog niet te veranderen. Hoe meer contact we hebben. Bijvoorbeeld leidinggevende vs.5 Stereotypen-verandering Als we een persoon waarnemen die niet voldoet aan een geactiveerd stereotype. Dit is de contact-hypothese. Mensen gaan soms wel positiever denken over bepaalde leden van een groep. We gaan de outgroup dus aardiger vinden als we er meer mee in contact mee komen. De leidinggevende voelt zich namelijk minder afhankelijk.Stuvia. omdat stereotypen voor een deel inaccuraat zijn. ondergeschikte. anders werkt het alleen maar averechts.

(3) het subtyperings-model: mensen die van het stereotype afwijken. creëren samen een subcategorie. zullen stereotypen standhouden bij een matige afwijking. (3) het lijkt erop dat negatieve ideeën over andere groepen vooral beïnvloed worden door vriendschappelijke contacten met leden van die groepen.com . hoe meer het stereotype zal veranderen. Als iemand het juist bevestigd. zonder er al te veel over na te denken. (2) het boekhoudmodel: mensen zouden in hun hoofd een soort boekhouding hebben van de verschillende leden van een groep waarover ze informatie krijgen. Ze kunnen worden beïnvloed door bekende persoonlijkheden die het stereotype over hun groep duidelijk ontkrachten. Maar bij subtypering gaat het altijd om een lagere-orde-categorie. Het lijkt wel zo te zijn dat bij veel stereotype-afwijkende leden. Vriendschap leidt echter ook tot individuatie: de persoon wordt gezien als individu en niet als lid van een bepaalde groep. Er moeten echter heel veel stereotype-afwijkende personen zijn en weinig consistente personen. Eén enkele ontkrachting is effectiever dan een verspreiding van matige ontkrachtingen over verschillende groepsleden. of een hogere-orde-categorie. Mensen blijken dit heel snel te doen. Mensen worden ingedeeld in al bestaande subtypen. Of ons model bij ieder afwijkend lid een beetje verandert. Door wat we al eerder hebben gezien. ons algehele stereotype verandert. Er zijn drie theoretische modellen over hoe dit proces zou kunnen verlopen: (1) het conversie-model: stereotype-afwijkende informatie moet extreem zijn.Stuvia. Meer contact zal leiden tot een verhoogde waargenomen variatie van de groep. om het stereotype echt te veranderen. Zulke personen worden echter vaak als uitzondering gezien. waardoor het moeilijker wordt om de (negatieve) centrale tendentie van het stereotype nog te veranderen. Hoe meer stereotype-afwijkende leden. en juist dat kan leiden tot stereotype-verandering: het stereotype wordt hiërarchisch opgesplitst in deelverzamelingen. verandert het stereotype een klein beetje. verandert het weer een klein beetje terug. valt te betwijfelen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal de groep als geheel. Bij ieder groepslid die het stereotype ontkracht. Bij drastische afwijking wordt echter een drempelwaarde overschreden. of er worden hele nieuwe subtypen ontwikkeld. Het lijkt echter juist zo te zijn dat subtypering wordt gebruikt om het stereotype in 48 . De positieve indruk van de persoon generaliseert zich dan dus niet tot de gehele groep. Dit model lijkt van toepassing te zijn bij negatieve stereotypen over minderheden. mits er voorzieningen worden getroffen om de generaliseerbaarheid naar de gehele groep te bevorderen. Effecten van stereotype-inconsistente informatie Stereotypen kunnen onder bepaalde omstandigheden veranderen wanneer ze worden ontkracht door de waarneming van stereotype-inconsistente groepsleden. Daardoor gaat de associatie met de groep verloren. Bij hercategorisatie in het algemeen kan dit een hele andere categorie zijn. Dat is een specifieke vorm van hercategorisatie: de waargenomen persoon wordt in een nieuwe categorie ondergebracht.

Fiske zegt dat stereotypering ontmoedigd kan worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal stand te houden. Er zijn meerdere verschillen tussen de patronen die het effect kunnen veroorzaken. Bij een geconcentreerd patroon blijkt er sprake te zijn van subtypering. De ontkrachtbaarheid van stereotypen Er zijn naast de hiervoor genoemde obstakels nog meer problemen: . Subtypen zijn hierboven beschreven: atypische deelcategorieën. Subgroepen zijn deelcategorieën die niet afwijken van het stereotype.buiten het onderzoekslaboratorium hebben we weinig invloed op de informatie die mensen krijgen over de leden van een gediscrimineerde groep.com . Het blijkt echter juist te zijn dat de subtypen worden afgesloten van het stereotype zelf.in de verspreide conditie zijn er meet groepsleden met inconsistente kenmerken dan in de geconcentreerde conditie.de inconsistente leden in de verspreide conditie hebben óók consistente kenmerken. Hoe meer subgroepen. dus om stereotypen tegen te gaan kunnen we ons beter afvragen of het gebruik ervan te beïnvloeden is. maar het slechts specificeren. Het onderdrukken van stereotypen Stereotypen zijn erg hardnekkig. en dus generalisatie kunnen bevorderen: . Bij een verspreid patroon blijkt er ondersteuning te zijn voor het boekhoudmodel. Het is van beland of de stereotype-inconsistente kenmerken binnen een groep geconcentreerd zijn onder bepaalde leden.Stuvia. . of verspreid zijn over meerdere leden. Als we bijvoorbeeld van een groep denken dat ze oneerlijk zijn. Subtypering leidt dus helemaal niet tot verandering. Maar aanhangers zeggen dat een stereotype op den duur wordt ‘opgebroken’ wanneer er veel subtypen ontstaan. is dat heel moeilijk te ontkrachten door juist eerlijk te zijn. en daardoor geen invloed meer hebben. Daardoor zijn ze minder atypisch dan een groepslid dat alleen inconsistente kenmerken heeft. hoe groter de variatie. . maar is hierin misschien wat optimistisch. kunnen de groepsleden dus het beste zowel consistente als inconsistente kenmerken hebben. maar houdt het stereotype juist in stand. . Er kan met een verspreid patroon dus meer verandering optreden dan met een geconcentreerd patroon. In deze zin zijn subtypen anders dan subgroepen. Hierdoor wordt subtypering lastiger.negatieve stereotypen bevatten vaak kenmerken die heel moeilijk te ontkrachten zijn doordat het tegendeel van die kenmerken niet erg informatief wordt gevonden. Als we een stereotype willen veranderen.positieve stereotypen zijn veel makkelijker te veranderen. Als we van een groep denken dat ze eerlijk zijn. Het bevorderen van generalisatie We moeten dus voorkomen dat stereotype-afwijkende leden worden gesubtypeerd. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen wel tijdelijk stereotypen kan 49 . kunnen ze dit door een paar oneerlijke handelingen alweer helemaal veranderen.

terwijl het bij veel andere mensen een gewoonte is die onderdrukt moet worden (net als een dag niet roken). zal deze vaker spontaan onderdrukt worden. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat hoog-bevooroordeelden wel het rebound-effect vertoonden.com . . vrouwen). Als er een maatschappelijke norm is tegen een stereotype (bijv.Stuvia. Discriminatie komt ook onder de mensen voor die de beste bedoelingen hebben. blijkt uit het gedrag vaak nog steeds hoe mensen er echt over denken. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal onderdrukken. maar dat ze daarna des te harder naar voren kwamen. omdat ze dit door de mixed motives niet goed aan kunnen tonen en het risico lopen extra negatief beoordeeld te worden. Dit is het rebound-effect.ontkenning dat er sprake is van discriminatie tegen minderheden. Waarschijnlijk is de aard van de stereotypen die onderdrukt moeten worden ook van belang.ergernis over speciale maatregelen voor allochtonen. . Ten slotte: verborgen vooroordeel en discriminatie Alhoewel het uitspreken van stereotypen steeds minder wordt. Dit is echter alleen onderzocht bij sterk negatieve stereotypen. Modern racisme of seksisme geeft het verschil aan tussen de attitudes die worden gerapporteerd en het feitelijk gedrag van mensen. 50 . Dit zou komen doordat laagbevooroordeelden vaak spontaan stereotypen onderdrukken. Mensen zullen niet snel zeggen dat ze gediscrimineerd worden. De verschillen tussen ouderwets en modern racisme zijn nihil. Kenmerken: . Het is alleen veel moeilijker te bestrijden.de overtuiging dat een negatieve beoordeling van leden van minderheidsgroepen niet gebaseerd is op stereotypen maar op het gedrag van de betrokkene. maar laag-bevooroordeelden niet.vijandigheid tegenover de claim op gelijke rechten door leden van minderheidsgroepen. Het dagelijks leven is echter een aaneenschakeling van mixed-motive-gevallen.

zodat deze toch in je indruk past. Als het gedrag van een persoon niet klopt met je indruk van die persoon. maar binnen een persoon kan dat niet: een persoon kan niet een subtype van zichzelf zijn. De assen in de afbeelding zijn vaak valentie (+/-) en potentie (zwak/sterk). want er is bij on-line oordeelvorming een zwak verband tussen herinnering en oordeel. Als we toekomstig gedrag willen voorspellen. Bij een stereotype over een groep kunnen we inconsistenties oplossen d. Welke factoren bepalen in welke richting de betekenisverandering loopt? Volgens Asch zijn warm en koud zogenoemde centrale eigenschappen: ze bepalen de gestalt van de impressie volgens het principe ‘het geheel is meer dan de som der delen’. Welke factoren bepalen dan of een eigenschap centraal is? Impliciete persoonlijkheidstheorieën Hierbij wordt gekeken naar de gelijkenisrelaties die mensen waarnemen tussen eigenschappen onderling (door proefpersonen te vragen naar de gelijkenis). Dat betekent niet dat inconsistente informatie ook een sterkere invloed heeft op het oordeel over een persoon. Dit wordt weergegeven in een meerdimensionele afbeelding. 51 .Stuvia. maak je een niet-correspondente gevolgtrekking die weinig invloed heeft op je indruk. moeten we weten waarom dit zo is.2 Impressievorming Onderzoek naar: . Zo beïnvloedt de ene eigenschap de betekenis van de andere. Informatie die inconsistent is het een individu-schema roept in veel omstandigheden cognitieve elaboratie op en wordt daardoor goed onthouden. subtypering. . Eigenschappen die op elkaar lijken liggen dicht bij elkaar en die niet op elkaar lijken juist ver van elkaar af. moet je eigenlijk altijd overgaan tot ‘piecemeal’ integratie.Hoe worden de verschillende kenmerken en gedraging van die persoon geïntegreerd tot een indruk? Bij impressievorming wordt een individu-schema gecreëerd. Verandering van betekenis Eigenschappen worden in hun onderlinge relatie waargenomen. Een niet-correspondente gevolgtrekking impliceert dat er een betekenisverandering optreedt: je verandert de betekenis van het gedrag.v. We kunnen hooguit verschil maken tussen situaties.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 6: De waarneming van personen Pagina 249 t/m 285 6.com . We zien een persoon als een psychologische eenheid. 6.1 Inleiding Als er over een persoon een grote hoeveelheid individuerende informatie wordt gegeven.m. Volgens Asch speelt dit een centrale rol bij de integratie van informatie. Door de grote hoeveelheid informatie verdwijnt de invloed van stereotypen (als je tenminste genoeg tijd hebt voor de verwerking).Hoe vormen mensen zich een indruk van iemand op basis van informatie?.

gebruikmaken van schema’s en prototypen. Het is logisch dat dan betekenisverandering optreedt. Dit zou kunnen komen doordat mensen bij het geven van oordelen. wordt het oordeel meer gematigd. zal men proberen nieuwe informatie daarin te passen. Er wordt bijvoorbeeld een bepaalde situatie op het kenmerk geplakt.Stuvia. schrijven we nog meer positieve kenmerken aan die persoon toe. De aandacht verslapt namelijk. niet-relevante informatie (naast zeer relevante informatie) wordt de gelijkenis tussen het prototype en de beschreven persoon kleiner. Het primacy-effect: Asch toonde aan dat de eerste informatie die waarnemers krijgen over een persoon meet invloed heeft op hun oordelen dan latere informatie. Door extra. Bijvoorbeeld uit het oordeel over ‘onverantwoordelijk’ en het woord ‘moeder’ kan niet het oordeel over een ‘onverantwoordelijke moeder’ af worden geleid. Het dilution-effect wordt sterker wanneer waarnemers extra goed hun best doen zich een accuraat beeld van een persoon te vormen. Het linguistic expectancy-model is vergelijkbaar: gedrag dat afwijkt van de 52 . die in feite helemaal zegt over het te geven oordeel. Dit effect heeft vaak invloed op het onderzoek naar betekenisverandering. Het dilution-effect Door toevoeging van extra informatie. Specificatie en differentiatie van impressies Het geheel is iets anders dan de som der delen doordat ieder kenmerk van een persoon de Gestalt van de totale impressie kan veranderen. waardoor deze meer als individu wordt gezien. Als de eerste indruk eenmaal is gevormd. weten we iets negatiefs. heeft betekenisverandering vaak de vorm van specificatie.com . Het geheel versus de som der delen Wat het model van Asch wel ondersteunt: het oordeel over een combinatie van twee of meer kenmerken kan niet altijd voorspeld worden uit oordelen over de afzonderlijke kenmerken. dan nemen we aan dat de rest van de persoon ook wel goed zal zijn. Als er dus een rijtje met ambigue kenmerken wordt gegeven met daarin één duidelijk positief kenmerk. dan leiden we daar nog meer negatieve kenmerken uit af. Maar het blijkt zo te zijn dat dat komt doordat mensen veel meer tijd besteden aan eerdere informatie dan aan latere. als we maar één of twee kenmerken van de persoon weten. Ook kan een combinatie van negatieve en sterke kenmerken meer negatief beoordeeld worden dan een combinatie van negatieve en zwakke kenmerken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het halo-effect en het primacy-effect Het halo-effect: wanneer we eenmaal iets positiefs weten over een persoon. We zijn geneigd om mensen als compleet goede of compleet slechte mensen te zien. Als informatie over een persoon in strijd is met de bestaande indruk. Dit pleit dus tegen het change of meaningmodel van Asch. Bij een positief beeld zal een negatief kenmerk als meer neutraal worden gezien en bij een negatief beeld zal een positief kenmerk als meer neutraal worden gezien. Bovendien krijgt de persoon door de extra informatie wat meer profiel.

is de latere informatie juist van meer invloed. Eerdere informatie heeft meer invloed dan latere informatie. Als we deze vorm van informatie krijgen en het is tegenstrijdig met de eerste indruk. Het negativiteitseffect kan omkeren wanneer de positieve informatie extremer is dan de negatieve. (2) de volgorde waarin we de verschillende kenmerken van een persoon leren kennen. zal impressie-differentiatie meestal pas optreden als de inconsistentie tussen twee of meer kenmerken te groot is om ze met elkaar te verenigen. terwijl gedrag dat overeenkomt met de verwachtingen juist meer abstract wordt beschreven. we kunnen besluiten dat de eerste indruk in de meeste situaties klopt of we kunnen onze eerste indruk aanpassen. Extremiteitseffecten Extreme informatie heeft meer invloed dan gematigde informatie. dan zullen we de indruk handhaven. Deze wegen meer. (3) Sommige gedragingen en eigenschappen zijn informatiever dan andere. Negatief gedrag en extreem positief gedrag wijken 53 . Door die differentiatie ontstaan ‘subimpressies’ over hoe de persoon is in verschillende situaties. Hebben we juist veel meer ontkrachtende informatie. Impressie-verandering De eerste indruk kan of zo blijven. Echter als er een tijdsinterval is tussen de observatie van twee tegenstrijdige kenmerken. dan zullen we onze indruk bijstellen. en de minderheidsinformatie wordt weg-genegeerd of ondergaat een betekenisverandering of specificatie. dan zullen we de indruk veranderen. Hoe beter we iemand kennen. Specificatie van een eigenschap kan ervoor zorgen dat de indruk van een persoon wordt gedifferentieerd: twee tegenstrijdige kenmerken worden met verschillende levensdomeinen in verband gebracht.3 Asymmetrieën in impressievorming Negativiteitseffecten In het algemeen heeft negatieve informatie meer invloed op impressies en oordelen dan positieve. hoe gedifferentieerder onze impressie is. Het psychologische middelpunt Normaal gedrag is gematigd positief gedrag. Maar waarom zijn sommige eigenschappen en gedragingen nu informatiever dan anderen? 6.Stuvia.com . ondanks de volgorde waarin de informatie wordt aangeboden of welke informatie in de meerderheid is. Welke factoren bepalen wat er met de eerste indruk gebeurt? (1) als we veel meer informatie hebben die de aanvankelijke verwachting bevestigt dan informatie die de verwachting ontkracht. We verwachten van mensen immers niets anders dan normaal gedrag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal verwachtingen wordt door waarnemers beschreven in meer specifieke termen. Dus: de meerderheidsinformatie is van belang. waardoor ze onze algehele indruk van een persoon overheersen. Als we iemand minder goed kennen.

gematigd of extreem. om 3 redenen: (1) één negatief kenmerk kan voldoende zijn om de gehele stimulus tot een potentieel gevaar te maken. Bij een stroop-taak zijn we bij negatieve woorden dan ook minder snel met het benoemen van de kleur dan bij positieve woorden. Het middelpunt is strikt gesproken 0. Al het negatieve gedrag. Dit hangt samen met de behavior-trait-schema’s die kennis bevatten over de associaties tussen eigenschappen en gedrag.Stuvia. (3) de gevolgen van negatieve gebeurtenissen zijn vaak onomkeerbaar. Daarom is het vermijden van negatieve stimuli is urgenter dan het benaderen van positieve stimuli. Volgens een functionele verklaring van negativiteitseffecten kan een stimulus met negatieve kenmerken het eigen welzijn aantasten. (2) het vermijden van negatieve uitkomsten vereist vaak een snellere reactie dan het bereiken van positieve uitkomsten. Als een gematigde en een extreme eigenschap gecombineerd worden. In het geval van eigenschappen heeft dat rechtstreeks te maken met de mogelijkheid tot betekenisverandering: ambigue eigenschappen kunnen meerdere betekenissen hebben. krijgt deze meer gewicht. zodat ze makkelijk de betekenis aannemen van de eigenschappen waar ze mee samengaan. Op een schaal van -3 tot 3 zou positief gedrag dus dichter bij de nul liggen dan negatief gedrag. We weten ook dat positief gedrag niet als echt is. heeft een extreme eigenschap minder mogelijke betekenissen en bepaalt dus welke betekenis de gematigde eigenschap krijgt. Alleen als de positieve informatie extremer is dan de negatieve. Het is van overlevingswaarde om aan zo’n dreiging meet prioriteit te geven dan aan positieve informatie. Ambiguïteit van eigenschappen Een derde reden waarom negatieve informatie meer weegt dan positieve: negatieve en extreme eigenschappen en gedragingen zijn minder ambigu dan positieve. maar alleen extreem positief gedrag wijkt naar de andere kant af. Aardig en moreel correct gedrag hoeft dus niets te 54 . omdat extreme eigenschappen teveel zijn van iets en daardoor vaak negatief worden. Automatische waakzaamheid Ook uit evolutionair oogpunt is het van belang negatieve informatie snel op te pikken. Dit laat zien dat negativiteit en extremiteit vaak samengaan. Gemiddeld worden negatieve gedragingen en eigenschappen extremer beoordeeld dan positieve eigenschappen en gedragingen. wijkt af. Dit geeft aan dat we gemiddeld positief gedrag van mensen verwachten. Negatief gedrag heeft dus veel meer gewicht dan positief gedrag. We beseffen dat aardig en moreel correct gedrag het gevolg kan zijn van manipulatie of aanpassing aan sociale normen. maar het psychologisch middelpunt ligt veel dichter bij 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal af van onze verwachting over hoe mensen zich normaal gesproken gedragen.com . Ambiguïteit van gedrag Ook bij gedrag geldt dat negatief en extreem gedrag minder ambigu is dan positief en gematigd gedrag. waardoor we dat niet echt informatief vinden.

Als iemand bekend is met bepaalde capaciteiten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal zeggen over de onderliggende eigenschap. is dat heel informatief. Er is bewijs gevonden voor de gedachte dat de waargenomen relaties tussen gedrag en eigenschappen een grote rol spelen bij negativiteits. Iemand die bijvoorbeeld dom is. Er is in feite maar één extreem immorele of onaardige gedraging voor nodig. zoals fysiek. Het is ambigu.Stuvia. Impressie-verandering De vier hiervoor beschreven mechanismen hebben invloed op de impressievorming. waardoor we het op meerdere manieren kunnen opvatten. Een positieve impressie is net als een positief stereotype makkelijker te veranderen dan een negatieve impressie (of negatief stereotype) omdat het makkelijker te ontkrachten is. Bij het beoordelen van positief gedrag blijkt de situatie veel invloed te hebben. maar ook op de impressie-verandering. Positiviteitseffecten Als we iemands bekwaamheden beoordelen. Daarom treden er op deze as ook geen negativiteitseffecten op: er kan niemand mee geschaad worden. kan dat door allerlei oorzaken komen.en extremiteitseffecten. Als iemand blijk geeft van bepaalde capaciteiten. maar bij negatief gedrag veel minder. Dit valt samen met de evaluatie-as. De relatie tussen het gedrag en de onderliggende eigenschap is duidelijk. Het is echter wel nuttig om te letten op mensen die capaciteiten hebben (functioneel/evolutionair). je moet het ook echt kunnen laten zien. maar ook sociaal. Hoe extremer iemands gedrag. Voor extreem versus gematigd gedrag geldt hetzelfde. dus is het ook niet functioneel om erop te letten. Dit effect treedt op bij al het gedrag waar bepaalde vaardigheden voor nodig zijn. Volgens deze benadering is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen eigenschappen die voordelig of nadelig zijn voor andere mensen en eigenschappen die voordelig of nadelig zijn voor de persoon zelf.com . hoe kleiner het gebied van mogelijke gevolgtrekkingen. Self-profitable eigenschappen betreffen competentie en potentie. Andersom is het veel minder waarschijnlijk. 55 . heeft daar zelf meer last van dan anderen. Iemand zal zich niet onaardiger of immoreler voordoen dan hij werkelijk is. Het is hierbij niet effectief om te zeggen dat je een bepaalde kwaliteit hebt. want mensen kunnen zich niet bekwamer voordoen dan ze zijn. heeft positieve informatie juist meer invloed dan negatieve. Prestaties zijn informatief. maar ze in een bepaalde gebeurtenis niet uit. waardoor veel eerder een correspondente gevolgtrekking wordt gemaakt. Mensen beseffen dus dat er geen een-op-een relatie is tussen gedrag en eigenschap. Other-profitable eigenschappen: eigenschappen die te maken hebben met hoe aardig of moreel een persoon is hebben vooral gevolgen voor degenen met wie deze persoon omgaat. Een hele andere visie op de positiviteitseffecten: de functionele benadering.

Het fungeert om de ander duidelijk te maken welke rol je van plan bent te vervullen. laten we onze stereotypen gaan en gaan we over tot individuatie en ‘piecemeal’ integratie. Door zelfpresentatie proberen we invloed te hebben op de indruk die anderen van ons vormen.com . maar gezien de functionele waarde van negativiteitseffecten juist niet. van dat gedrag zijn belangrijk. In het licht van de self-fulfilling prophecy is dit erg handig. vooral als dat in negatieve zin is. De behoefte ‘erbij te horen’ en de angst om verstoten te 56 . kunnen we bij een eerste ontmoeting bepaalde kenmerken benadrukken en anderen juist onderdrukken. Mens is een sociale waarnemer die zinnig nagaat wat bepaalde informatie betekent. Soms kan dit negatief uitpakken. of impression management staat tegenover persoonswaarneming of impressievorming. . Iedereen doet dit in bepaalde mate.we hebben zo onze eigen voorkeuren: impressie-preferenties. is het moeilijk eruit te stappen.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het negativiteitseffect wordt versterkt wanneer negatieve en sterke kenmerken samengaan in dezelfde persoon.we willen de ander graag aardig vinden. die het proces van impressievorming kunnen sturen. Vaak komt dit gedrag automatisch tot stand. wat kan leiden tot motivationele vertekeningen. Gemotiveerde gedachten Er is een globaal verschil tussen cognitieve en motivationele factoren als oorzaken van asymmetrieën in impressievorming. Soms is daarbij sprake van bedrog. zelfs mensen die zeggen dat ze in iedere situatie zichzelf zijn. Overigens kan gemotiveerde waarneming andere vertekeningen juist ongedaan maken. Motivationeel: nadruk ligt op belangen en motieven van de waarnemer: men geeft meer gewicht aan informatie die erop wijst dat een persoon het welzijn van andere mensen kan beïnvloeden. We moeten er namelijk wel op bedacht zijn dat andere mensen ons kunnen schaden. . Er zijn echter nog andere effecten: . Cognitief: het psychologisch middelpunt en de geringe ambiguïteit van negatieve en extreme eigenschappen en gedragingen. Omdat we veel persoonlijkheidskenmerken. waardoor de negativiteitseffecten ook zwakker zijn. Vooral de gevolgen. 6. Na het aannemen van zo’n rol. maar lang niet altijd. Als iemand belangrijk voor ons is. Wat we precies benadrukken dan wel onderdrukken hangt af van de situatie en onze doelstellingen. We willen tot een positief beeld van iemand komen.Vloeit voort uit de behoefte aan een positief zelfbeeld en uit de behoefte aan goedkeuring van anderen. Zo kunnen we invloed uitoefenen.4 Zelfpresentatie Zelfpresentatie. en niet de oorzaken. . Zo denken we langer na over informatie die onze nagestreefde conclusie tegenspreekt.de voorkeur voor een positieve indruk van de ander. Motieven voor zelfpresentatie Motieven voor zelfpresentatie: . Zo worden er minder stereotypen gebruikt.Volgens socioloog Goffman: zelfpresentatie is een basisconditie van alle sociale interactie. interesses en meningen hebben.

willen we nog aardig gevonden worden. . We houden vaak te weinig rekening met het feit dat het gedrag van mensen niet altijd correspondeert met hun werkelijke bedoelingen. hoe groter de kans dat je naderhand niet kunt voldoen aan de geclaimde talenten en wordt gezien als een opschepper.zelfpromotie: ervoor zorgen dat je competent gevonden wordt. . Ook bij ingratiation zijn er valkuilen: het ingratiater’s dilemma: hoe meer je afhankelijk bent van een persoon. Zelfpresentatie-gedrag kan echter ook herkend worden zonder uitvoerige 57 . lijken mensen zich goed bewust te zijn van de zogenoemde paradox van de zelfpromotor: hoe meer je jezelf presenteert als bekwaam en deskundig. Zelfpresentatie kan dus ook dienen om een bepaalde indruk te herstellen. De waarneming van zelfpresentatie-gedrag Het vormen en het presenteren van indrukken hebben veel met elkaar te maken. Als de ander weinig over je weet. mar hoe groter de afhankelijkheid.Stuvia.ingratiation: zorgen dat je aardig gevonden wordt. des te eerder zal men worden verdacht van vleierij als men aardig doet tegen die persoon. Vooral playing dumb wordt hier vaak voor gebruikt. Bij het vormen van een indruk moeten we ook rekening houden met iemands zelfpresentatie. probeer je je zo gunstig mogelijk te presenteren. maar het belang van een ander. . Deze ligt op de bekwaamheidsdimensie. Weet de ander echter dat je op bepaalde punten niet zo hoog scoort. Er zijn twee vormen van zelfpresentatie die beduidend vaker voorkomen dan anderen: . en (b) je oordeel over de persoon opschorten tot je meer zekerheid hebt over diens motieven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal worden zijn zeer fundamenteel. In zulke situaties ga je (a) de beschikbare informatie grondiger overdenken. Persoonswaarneming en zelfpresentatie Zelfpresentatie is alleen effectief als mensen een adequate inschatting kunnen maken van de ander en van hoe ze door de ander worden waargenomen. Bijvoorbeeld extra aardig doen tegen een ander die in de put zit. Zelfs als er voor ons niets te winnen is. In dit soort gevallen wordt de correspondentievertekening overwonnen door beter na te denken. In bepaalde situaties lijken we erg goed te zijn in het ontdekken van iemands zelfpresentatie-motieven. . des te groter de behoefte om door die persoon aardig gevonden te worden.zelfpresentatie kan worden gezien als een instrument waarmee men het gedrag van anderen kan beïnvloeden. Dit ligt op de sociale dimensie van persoonswaarneming.com .Zelfpresentatie dient niet zozeer het eigenbelang. Als het gaat om zelfpresentatie op het gebied van bekwaamheden.mensen hebben naast de behoefte aan een positief zelfbeeld ook de behoefte aan een accuraat zelfbeeld. bijvoorbeeld iemand anders een vervelend klusje voor je laten doen. dan zul je je op die punten bescheiden presenteren.

com . 58 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overdenkingen: namelijk door schema’s.Stuvia. We hebben duidelijke schema’s voor bijvoorbeeld ‘hielenlikkers’.

We hoeven alleen aan het begin een beslissing te nemen. 7. Vaak is het niet noodzakelijk dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. en voor ieder proces moest dit achterhaald worden. Nu zien mensen het nut van automatisme in. Freud zei zelfs dat we dingen beter doen als ze automatisch gaan. gevoelens en een groot deel van ons gedrag komen zonder onze aandacht tot stand. mede omdat mensen dan het idee hadden bijna geen controle meer te hebben. . Na Freud en James gingen de behavioristen de psychologie domineren.dit gebeurde vanuit een heel ander perspectief (!). Behavioristen ‘maakten’ gedrag d. kreeg enorm veel aandacht. hoe vaker we ruimte hebben voor dingen die we bewust moeten doen. Ook de snelheid waarmee we vaardigheden automatiseren is verrassend (bijv. en kunnen niet parallel aan andere gecontroleerde processen plaatsvinden. Mensen gaan vaardigheden die ze vaak nodig hebben zelf automatiseren.Stuvia. Ze moesten niets hebben van een term als ‘onbewust’. Dus hoe meer we automatisch doen. Onze gedachten.ze geen aandacht vergen. 59 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 7: Automaticiteit en controle Pagina 287 t/m 320 7. We zijn ons er vaak niet eens van bewust. waarna alles zich automatisch voltrekt.1 Inleiding We kunnen twee dingen tegelijk doen.ze niet intentioneel tot stand komen.m. Het andere doen we automatisch. De capaciteit van ons bewustzijn is beperkt: het kan eigenlijk maar één ding tegelijk.ze moeilijk te sturen of te controleren zijn. . De aandacht voor de automaticiteit van mentale processen keerde terug tijdens de cognitieve revolutie.2 Automaticiteit Geschiedenis van automaticiteitsonderzoek Twee onderzoekstradities zijn belangrijk geweest: (1) Het aanleren van vaardigheden (skill acquisition). Gecontroleerde processen vergen wél aandacht. verhuizen en je nieuwe route naar school automatiseren). Er gebeurden twee dingen: .com . Psychologische processen zijn volledig automatisch als: . zonder interesse in mentale processen.v. . conditionering. Shiffrin en Schneider hebben hierin een grote rol gespeeld. Zij zeiden dat automatische processen geen aandacht kostten en parallel lopen aan andere processen. Vroeger wilde men niets van het automatisme weten.de manier waarop gedrag (aan)geleerd werd. Halverwege jaren ’70 werd er verschil gemaakt tussen automatische en gecontroleerde processen. Alle processen waren óf automatisch óf gecontroleerd.ze onbewust verlopen. . Ze toonden aan dat gecontroleerde processen na oefening automatisch konden worden. omdat slechts één van de twee onze aandacht nodig heeft.

dat ze chronisch toegankelijk zijn geworden. Bijvoorbeeld sociale categorieën die we zo vaak gebruiken. terwijl hij hier zichzelf niet eens van bewust is.Stuvia. hoor je hem/haar lopen. Het bewustzijn zet dan onbewuste processen in gang. terwijl je onbewust toch verder gaat met zoeken en uiteindelijk de naam toch weet te herinneren. Dus een proximale stimulus én bewustzijn zijn nodig. (2) waarneming en verwerking worden ook gestuurd door de ervaringen van de waarnemer. Priming met positieve of juist negatieve woorden. Andere informatie wordt tot op zekere hoogte wel verwerkt. Soms bereikt de informatie het bewustzijn. De waarnemer reageert op een stimulus. een filter hebben die alle irrelevante gebeurtenissen blokkeert. Drie soorten: (1) Voorbewuste automaticiteit: meest pure vorm. Veel voorbewuste waarnemingsprocessen komen dan ook voort uit chronische toegankelijkheid van bepaalde categorieën of eigenschappen. schema’s. heeft invloed op het oordeel wat gevormd wordt over een nieuw persoon. Dus: verwerking van informatie vindt voor een belangrijk deel automatisch plaats. zoals je eigen naam horen. Je zou kunnen zeggen dat alles wat op een bepaald moment relevant is. Tot op zekere hoogte wordt alle informatie verwerkt. Alleen een ‘proximale stimulus’ is hiervoor nodig. maar ook doelen. De andere twee 60 .com . die nog een tijdje door sudderen in je onderbewuste en je nog wel degelijk beïnvloeden. verwachtingen en behoeften.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) Selectieve aandacht: onderzoek hiernaar is gebaseerd op het uitgangspunt dat informatie onbewust waargenomen en verwerkt kan worden. en er zijn verschillende criteria waarmee je automatische en niet-automatische processen kunt onderscheiden. bijv. ook onbewust. (3) Doelafhankelijke automaticiteit: Dit is de minst zuivere vorm. Ook oordelen over anderen worden vaak beïnvloed door nabewuste automaticiteit. Nu blijkt dat ook kenmerken van de waarnemer van groot belang zijn: (1) waarneming en verwerking worden gestuurd door allerlei tijdelijke of contextuele factoren. Treisman liet echter zien dat er gaten in zulke filters zitten (dichotische luistertaak). Door ervaring wordt onbewuste waarneming dus veel effectiever. op het moment dat we onze aandacht ergens op richten. Je hoort bijvoorbeeld iemand lopen op de trap. makkelijker wordt waargenomen en verwerkt. Broadbent zei hierover dat we. Deze vorm van automaticiteit treedt het meest op. Het tip-of-the-tongue verschijnsel is hier ook een voorbeeld van. Drie soorten automaticiteit Er zijn verschillende soorten automaticiteit. Het gaat om dingen waarvan je je al niet meer bewust bent. Het gaat dan om het feit dat je besluit te stoppen met zoeken in je geheugen. maar meestal niet. (2) Nabewuste automaticiteit: deze hebben hetzelfde effect als voorbewust. Onder volledige narcose blijken we toch woorden te verwerken. maar treden pas op als de stimulus het bewustzijn heeft bereikt. maar als je de persoon kent. Voor Broadbent en Treisman dacht men dat waarneming een functie was van externe factoren. Zelf-relevantie is hierin een bijzonder geval.

Ook categorieën en eigenschappen die niet chronisch maar tijdelijk toegankelijk zijn. Vier criteria voor automaticiteit Een gecontroleerd proces was in de jaren ’70 de tegenhanger van een automatisch proces. waarbij een proces meer automatisch is naarmate het meer voldoet aan de vier volgende criteria: (1) Bewustzijn. zijn doelafhankelijk. Veel gedrag. zou je altijd. Bijv. (d) het is intentioneel en (e) oncontroleerbaar. omdat ze vragen moest beantwoorden over seks. Eigenlijk zijn er drie soorten stimuli. Waarneming staat dus niet altijd gelijk aan bewuste waarneming. als je daar niet naartoe hoeft. Er zijn twee soorten onbewuste processen: je kan je niet bewust zijn van (de gevolgen van) een stimulus. 61 . óf we nemen ze onbewust waar. De meeste processen blijken echter een combinatie te zijn van gecontroleerd en automatisch. Niet-efficiënte processen gaan niet samen. Fietsen is bijvoorbeeld intentioneel. (3) Intentie. zoals gezichten herkennen. (2) Efficiëntie. Bijvoorbeeld ineens ergens anders naartoe moeten fietsen: dan ga je niet meer linksaf om naar de universiteit te gaan. (b) het vergt aandacht. en had de volgende kenmerken: (a) je bent je ervan bewust. voldoet niet aan deze. maar vaak ben je je wel bewust van een stimulus. kunnen op hele verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Daarom heeft Bargh voorgesteld het als een continuüm te zien. We nemen stimuli helemaal niet waar. en beoordeelde de vrouw naderhand als meer nerveus dan de eerste groep. zoals fietsen. Als het niet conditioneel was. We hoeven onze aandacht er niet op te richten. Veel automatische waarnemingsprocessen zijn wel niet-intentioneel. Dit geldt ook voor veel fundamentele waarnemingsprocessen. Dit is perceptie die onder de bewustzijnsdrempel blijft.Stuvia. Er werd aan iedereen verteld dat ze nerveus was. oftewel afhankelijk van een doel of een bepaalde context. Veel gedrag dat wel aan criterium (1) en (2) voldoet. terwijl je deze route normaal gesproken automatisch fietst. Een proces wordt efficiënt genoemd als we er niet of nauwelijks aandacht voor nodig hebben. links afslaan. Of een proces efficiënt is. maar niet van de gevolgen ervan (subliminale perceptie).com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vormen zijn niet-conditioneel: na een stimulus treden de automatische processen altijd op.: een experiment waarin mensen naar een film van een vrouw moesten kijken die nerveus was. (c) en is dus cognitief inefficiënt. De laatste groep paste daardoor minder situationele correctie toe. Deze 3 vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden: twee verwerkingsprocessen met dezelfde uitkomst. De ene helft kon de film gewoon kijken. terwijl de andere helft tegelijkertijd sinterklaasgedichten moest verzinnen. omdat het bepaalt of we dingen parallel kunnen doen aan iets anders. is efficiënt. Een proces is intentioneel als het het gevolg is van de ‘wil’. Deze vorm van onderzoek wordt het meest gebruikt voor efficiëntie. We nemen dus eigenlijk constant heel veel dingen subliminaal waar. Doelafhankelijke automaticiteit is echter wel conditioneel. we nemen ze helemaal waar. hoe dan ook. inclusief hun gevolgen. Zo kan het effect van geactiveerde eigenschappen ook voorbewust tot stand komen. is belangrijk.

p. i. De stimulus kan dus ook subliminaal meerdere keren getoond zijn. Ook wekken verdrietige gezichtjes arousal op.). Vaak is bewustzijn een voorwaarde voor controle.Stuvia. dan zijn ze oncontroleerbaar. met direct daarna een chinees karakter. Vaak probeert men dit te verklaren met behulp van attitudes (t. We beoordelen dus niet alleen of een stimulus goed of slecht is.v. Dit heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een eenmaal in gang gezet proces. is een voorbeeld. mits je dit vaak doet. Mensen zouden dan namelijk iedere dag hun attitude t. Als we ons eenmaal bewust zijn van gedrag. Automaticiteit in gedrag Er zijn drie vormen van automatisch gedrag: (1) Gewoontegedrag: gedrag dat geautomatiseerd is nadat we het vaak hebben uitgevoerd.v. incongruent. zelfs als ze subliminaal worden aangeboden. Proefpersonen kregen subliminaal een afbeelding te zien van een vrolijk of verdrietig gezichtje. Na een vrolijk gezichtje blijkt de beoordeling van het daarop gepresenteerde Chinese karakter positiever te zijn dan na een verdrietig gezichtje.com . Als processen niet te stoppen of te sturen zijn. Fietsen naar de universiteit. Uit andere onderzoeken bleek dit ook: mensen bleken bijvoorbeeld sneller een tweede woord als positief of negatief te evalueren als het eerste woord congruent was. Maar dit blijkt maar een matige voorspeller te zijn. terwijl ze die wel positiever beoordeelden. Hij baseerde dit op het mere exposure-onderzoek: mensen gaan een stimulus positiever waarderen en beoordelen naarmate ze deze vaker tegengekomen zijn (als ze niet al meteen een negatieve reactie oproepen). Negatieve informatie heeft vaak meer invloed dan positieve informatie. We hebben geen bewuste processen nodig om het uit te voeren. Het effect blijkt efficiënt en onbewust te zijn.v. de fiets bijv. is het tot op zekere hoogte controleerbaar. Proefpersonen bleken in een experiment stimuli niet te herkennen. Onze evolutionaire geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat we snel kunnen zien of we een stimulus kunnen benaderen of juist beter kunnen vermijden. Dit is evolutionair functioneel. Wordt negatieve informatie dan misschien sneller en meer automatisch waargenomen dan positieve informatie? Mensen blijken een boos gezichtje in een groep blije gezichtjes sneller te herkennen dan andersom. Dit ondersteunt Zajonc’s stelling dat affect (beoordelen op goed-slecht dimensie) los staat van cognitie (herkennen van een stimulus). Het mere exposure-effect is niet afhankelijk van bewuste verwerking. Zajonc veronderstelde dat we stimuli sneller evalueren dan dat we ze bewust begrijpen (het woord ‘graf’ als negatief evalueren.o. voordat je weet wat het betekent).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (4) Controle. Automaticiteit in evaluatie en affect Het snel en accuraat evalueren van stimuli is van groot belang voor ieder individu. de fiets en eventuele andere vervoersmiddelen moeten 62 . maar er volgt ook vaak een onmiddelijke gedragsreactie. Het onbewuste wordt aangetoond in onderzoek naar subliminale affectieve priming.o.

mits je wel verband legt tussen de bejaarde en de traagheid. Gewoontegedrag is wél onbewust en efficiënt. Succesvolle controle van aandacht is veel meer afhankelijk van het tweede dan van het eerste. Als je bijvoorbeeld denkt aan bejaarden. (2) Auto-motieven. ontstaat automatisch de (onbewuste) tendens om dit na te doen. zoals Freud. Dit is een rechtstreeks gevolg van de waarneming. James vond het feit dat wij tot op zekere hoogte kunnen kiezen waarop we onze aandacht richten kenmerkend voor onze ‘wil’. is vaak makkelijk te controleren. We kunnen ook irrelevante stimuli negeren. Zij waren geïnteresseerd hoe mensen ongewenste emoties en driften probeerden te onderdrukken. Complex gedrag waarvan we ons bewust zijn.com . Ze beïnvloeden dus automatisch het gedrag. (3) Ideo-motorisch gedrag. zijn twee verschillende processen. jezelf in slaap praten). Aandacht kan naar buiten gericht zijn. komen er associaties met traagheid in je op. cognitief efficiënt en niet-intentioneel. te verwerken in een tekst). Als we iemand iets zien doen. maar ook naar binnen (bijv. Geschiedenis van onderzoek naar controle Controleprocessen zijn alle processen waarbij we proberen bewuste (maar ook onbewuste) invloed uit te oefenen. hoewel dat minder makkelijk is. Gewoonten ontstaan door frequentie. Wat betreft stress kan het niet kunnen onderdrukken van gedachten 63 . Gewoontegedrag is een vorm van doelafhankelijke automaticiteit. Uit onderzoek hiernaar blijkt dat doelen automatisch geactiveerd kunnen worden. Het voorspellen van toekomstig gedrag gaat veel beter op basis van gedrag uit het verleden dan op basis van attitudes.Stuvia. gaan ze daarnaar handelen. Onderzoek hiernaar komt vooral voort uit psychoanalytici. In onderzoek wordt vaak onze wil onderzocht. fietsen in juli vaak harder dan normaal.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal overdenken om tot de conclusie te komen dat ze toch gaan fietsen. Dat doe je alleen als je doel is om naar de universiteit toe te gaan. Als je over de universiteit leest. Uit onderzoek van Treisman blijkt ook dat we onze aandacht vaak behoorlijk goed kunnen controleren. Het richten van je aandacht en andere stimuli tegelijkertijd negeren. Deze effecten verlopen onbewust. Mensen willen graag hun eigen functioneren onder controle hebben. (2) Het onderdrukken van gedachten. Door onbewust doelen bij mensen te activeren (door ze bijv. De meeste processen zijn ‘enigszins’ controleerbaar. Je hoeft gedrag niet letterlijk en fysiek waar te nemen om het na te doen. 7. Dit betreft naar binnen gerichte aandacht. Drie grote klassieke onderzoekslijnen hierin zijn: (1) Aandacht. Dit zie je vervolgens ook terug in je gedrag. Dit doen we maar af en toe. Mensen die graag naar de Tour de France kijken.3 Controle Uit de invloed van automaticiteit blijkt dat we weinig controle hebben over het grootste gedeelte van ons gedrag. spring je niet meteen op je fiets. Dan ga je er ook echt langzamer van lopen.

gedrag niet meer gestuurd wordt door doelen of normen. Veel onderzoek hiernaar is dus ook gedaan door klinisch psychologen. maar alleen bij proefpersonen die niet meer terugverlangden naar hun oude vlam. tegen de instructies in. Het monitoring-proces let juist op de te onderdrukken gedachte: het zoekt naar de te onderdrukken stimulus om na te gaan of het onderdrukken goed lukt en om een signaal te geven als er onverhoopt een gedachte aan de ‘verboden’ stimulus opduikt. Het operating-proces werkt niet goed als men tijdens het onderdrukken een andere taak moet doen die de aandacht vraagt. maar werd alleen een verhoogde emotionele activiteit geconstateerd. Hieruit bleek dat het reboundeffect: wanneer je in eerste instantie iets moet onderdrukken. Het idee is dat. Ook hanteren ze verschillende normen. Het onderdrukken van cognities. Deze ideeën zijn toegepast op verschillende domeinen: (a) Cognities: het onderdrukken van stereotypen. Bij degenen die hun ex eigenlijk liever terug wilden. Mensen die in eerste instantie een stereotype moeten onderdrukken. vallen onder de noemer zelfregulatie. De verhoogde toegankelijkheid van de eigenschap ‘gemeen’ leidt ertoe dat die eigenschap al gauw als interpretatiekader in het bewustzijn opduikt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal rampzalig zijn. Als we zelf bijvoorbeeld niet gemeen willen overkomen. Maar het probleem is dat het monitoringproces automatisch is en het operating-proces niet. Zijn verklaring: om iets te onderdrukken worden twee processen in gang gezet: een operating-proces en een (ironic) monitoring-proces. wanneer zelfregulatie wegvalt of slecht functioneert. komt dat later juist extra vaak en makkelijk terug in je bewustzijn. Het is dus niet efficiënt. (b) Affect: het onderdrukken van emotioneel geladen gedachten.Stuvia. de hele tijd gedachten aan hun ex zijn blijven onderdrukken (ook toen ze aan hun ex moesten denken) om te voorkomen dat ze zich ellendig zouden gaan voelen of in het bijzijn van de onderzoeker in tranen zouden uitbarsten. Zolang het operating-proces voor voldoende andere gedachten zorgt. Dit laatste proces zorgt volgens Wegner voor het rebound-effect. Hetzelfde idee als het witte-beren onderzoek. is er niets aan de hand. 64 . Ook hier trad hetzelfde rebound-effect op. Het model van Wegner (later besproken) is gebaseerd op dit onderzoek. gevoelens en gedrag 1987: Wegner begon hiernaar onderzoek te doen. maar naderhand sterker gebruik van dat stereotype dan andere mensen. Ook is het fenomeen defensieve projectie onderzocht: we zijn geneigd om op anderen die eigenschappen en motieven te projecteren die we in onszelf ontkennen of onderdrukken. maar nu voor een oude vlam. trad geen rebound-effect op. zullen we iemand anders als gemener beoordelen dan iemand die zelf niet bot wil overkomen. Mensen streven allerlei doelen na. De processen die hierbij een rol spelen. (3) Zelfregulatie: is een speciale vorm van controle en heeft vooral betrekking op de controle van gedrag.com . Ander gedrag kan dan vrij spel krijgen (zoals door de omgeving opgewekt agressief gedrag). Het operating-proces zoekt naar stimuli die niets met de te onderdrukken gedachte te maken hebben. Een mogelijke verklaring is dat deze mensen.

Zelfregulatie als beperkte bron Wilskracht stuurt dus het reguleren en onderdrukken van de eigen gevoelens. maar bij wilde muziek bleven deze mensen extra lang wakker. De meeste mensen beschouwen stereotypering als iets dat zoveel mogelijk vermeden moet worden. gedachten en gedragingen. Rebound-effecten zorgen er dus vaak voor dat het omgekeerde gebeurt van wat we willen. Zelfregulatie kan worden vergeleken met een thermostaat. Wegner past zijn theorie ook toe op insomnia (slapeloosheid). Het vermogen om jezelf iets op te leggen raakt uitgeput. Mensen moesten een dagboek bijhouden. en daarnaast ’s avonds naar een cassette luisteren met wel/geen instructies om te gaan slapen en daarnaast wilde/rustige muziek (2x2). als onze aandacht door iets anders wordt getrokken. maar ook op zichzelf en op hun doelen en normen (intern). Dit blijkt ook te kloppen. Als je dus met twee inspannende taken.com . Die wilskracht raakt vrij makkelijk uitgeput. We mogen aannemen dat een stereotype wel (automatisch) wordt geactiveerd. Hoe meer aandacht naar binnen gericht is. Bij naar binnen gerichte aandacht is het zelfbewustzijn hoog. zul je één van de twee minder goed voltooien. maar dat het gebruik ervan onder invloed van zelfregulatie werd onderdrukt. Zo blijven ze juist extra lang wakker. tegelijk bezig bent. Dit proces werkt beter naarmate men meer zelfbewust is. 65 . kan je een taak veel minder lang volhouden dan zonder honger. Ook dit laat een rebound-effect zien. waardoor het vermogen tot zelfregulatie beperkt is. Dit effect kan zelfs tijdens het onderdrukken al optreden. die beide wilskracht eisen. doordat men zich dan ook meer bewust is van de eigen doelen en normen. Zelfregulatie zorgt ervoor dat we onze eigen normen naleven. wat verklaart kan worden doordat het operating-proces bij wilde muziek geen kans heeft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (c) Gedrag. mits ze natuurlijk op grond van hun eigen normen vinden dat stereotypering verkeerd is. Ook een verhoogd zelfbewustzijn kan het gebruik van stereotypen verminderen. Zelfregulatie zou dus kunnen leiden tot verminderd gebruik van stereotypen. Carver en Scheier hebben een model ontwikkeld om te verklaren hoe zelfbewustzijn van invloed is op zelfregulatie. Mensen hebben zo’n thermostaat voor hun eigen doelen en normen. Mensen hoeven dus voor het onderdrukken van stereotypen niet per sé specifiek de opdracht te krijgen. Zelfregulatie en zelfbewustzijn Zelfbewustzijn: datgene waarop de aandacht is gericht: mensen kunnen hun aandacht richten op de omgeving (extern). bij extern gerichte aandacht juist laag. Als je bijvoorbeeld honger hebt.Stuvia. terwijl het monitoring-proces automatisch doorgaat. De instructie om in slaap te vallen werkte bij rustige muziek. hoe meer het gedrag onderhevig is aan zelfregulatie: men probeert in sterkere mate doelen te verwezenlijken en de eigen normen en waarden na te leven.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Bij allerlei gedrag geldt dat zelfbewustzijn ertoe leidt dat mensen zich meer richten op hun normen en waarden. 66 . Zelfregulatie heeft dus een grote controlerende invloed op ons gedrag.Stuvia.com . Een laag zelfbewustzijn leidt vaak tot anti-normatief gedrag terwijl een hoog zelfbewustzijn leidt tot meer normatief gedrag.

beïnvloedt het functioneren van het lichaam. Volgens een behaviorist kiest een persoon het gedrag dat geassocieerd is geraakt met een beloning. waarmee hij wilde aangeven dat veel gedrag doelgericht is. maar de geest overtreedt deze wetten. Wat de geest heeft bedacht. die daarop weer besluiten kan afstemmen. (3) Hierna wordt een inschatting gemaakt van de kansen of waarschijnlijkheden van uitkomsten. Om een nieuwe weg te vinden. Men vraagt zich dus af: (a) wat de kans is dat deze uitkomst optreedt en (b) hoeveel deze uitkomst waard is. stoppen met roken). Niet veel mensen zijn het met deze benadering eens. vanwege de invloed van de behavioristische benadering. Soms is er maar één actiemogelijkheid (bijv. Hij noemde dit purposive behaviorism. Het beslisproces wanneer de beslisser volledig rationeel zou denken: (1) Activatie van een doel: een discrepantie tussen de feitelijke situatie en de toestand die men wil bereiken zorgt ervoor dat een doel wordt geactiveerd. Het lichaam staat in contact met de buitenwereld en levert zintuiglijke indrukken af aan de geest. vormen we ons bijvoorbeeld een cognitieve kaart. terwijl we minder belangrijke keuzes worden gemaakt als resultaat van een vluchtige inschatting of simpelweg routine. De keuze bestaat uit een aantal stappen die min of meer serieel verlopen. De keuze voor een specifieke gedraging wordt bepaald door (a) de verwachting dat het gedrag tot een bepaalde uitkomst leidt en (b) de waarde die aan de uitkomst wordt toegekend. Het beslisproces: van doelactivatie naar keuze-implementatie We maken keuzes om doelen te bereiken. Verwachting en waarde spelen een cruciale rol bij het maken van beslissingen. De 67 .Stuvia.com . Als de persoon dit pad al vaker heeft bewandeld.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 8: Beslissen en kiezen Pagina 321 t/m 365 8. geassocieerd met de actiemogelijkheden. (4) Deze kansen en waarden worden per gedragsalternatief geïntegreerd tot een oordeel: de verwachte waarde wanneer het gedrag uitgevoerd zou worden. In de psychologie is er naar beslissen nog niet veel onderzoek gedaan. Ook stelde hij dat de verwachting van beloning een bepaalde waarde voor het organisme vertegenwoordigt en het organisme aanzet tot bepaald gedrag.1 Inleiding Over belangrijke keuzeproblemen denken we vaak diep na. De behaviorist Tolman had al ontdekt dat leren mogelijk is zonder beloning. (2) Actiemogelijkheden genereren: om het doel te bereiken. De keuze bepaalt hoe we het betreffende doel gaan bereiken. kunnen de mogelijkheden uit het geheugen worden opgehaald. 8. Die kan denken en heeft een eigen wil. Het lichaam gehoorzaamt aan de wetten van de natuur.2 De psychologie van beslissen Descartes maakten een sterk onderscheid tussen lichaam en geest. Bij een nieuw probleem zullen andere bronnen geraadpleegd worden.

In de bovengenoemde formule kan dit op drie plaatsen gebeuren: (1) de waarde van de uitkomst is een subjectief begrip. m = het aantal verschillende uitkomsten die in de beslissing betrokken wordt. (6) De gekozen actie wordt geïmplementeerd. Deze stap wordt uitgesteld totdat de juiste gelegenheid zich voordoet. Mentale representaties kunnen de keuze beïnvloeden zonder dat daar een uitvoerige informatie-verzameling en – verwerking aan voorafgaat. 8. wanneer en hoe wordt gespecificeerd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal gedragsoptie met de hoogste verwachte waarde wordt gekozen. subjectieve processen. Daardoor kunnen we ons iets voorstellen van wat ons te wachten staat. Het uitvoeren van de gekozen actie kan uiteindelijk weer informatie opleveren voor volgende beslissingen. Dan kan het implementatieplan de kans vergroten dat de gekozen actie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vaak gebruiken ze vuistregels en sluiproutes om keuzes te vereenvoudigen. zal een keuze dus vaak bepaald worden door een mentale voorstelling van de verwachte waarde van die handeling.Stuvia. en kan hij gewoon de informatie verwerken over waarden van uitkomsten van de alternatieven. We maken echter meer gebruik van cognitieve schema’s bij het maken van keuzes. Dan hoeft er met kans geen rekening gehouden te worden. In formule: ∑ Waarbij: pj = de kans dat een bepaalde uitkomst j optreedt. Verder worden veel keuzes op basis van gewoonte of routine uitgevoerd. Dan leidt de activatie van het doel (stap 1) dus direct tot implementatie (stap 6). Mensen gebruiken haast nooit het 6-stappen schema in zijn geheel. Het feitelijke gedrag van mensen zal nogal eens afwijken van rationele beslisregels als gevolg van de invloed van psychologische. Géén beslissing nemen is ook een keuze.com . Als een doel wordt geactiveerd. EV = de verwachte waarde. Afhankelijkheid van de tevredenheid kunnen inschattingen en oordelen aangepast worden. vj = de waarde die aan uitkomst j verbonden is. (b) welke waarde men hecht aan die uitkomst.3 De fundamenten van beslissingen: verwachte waarden van uitkomsten Verwachte waarde: kans x waarde Voor het nemen van een rationele beslissing. Deze manier van keuzes maken is heel erg rekenkundig. Soms zijn de alternatieven even waarschijnlijk. Waar. moet je weten: (a) wat de kans is dat een handeling tot een bepaalde uitkomst leidt. (5) De keuze wordt gemaakt. 68 .

Een objectieve toename leidt tot een steeds kleinere toename in de psychologische waarde. verklaren en voorspellen dit in hun prospecttheorie. dat het fundament van beslissingen wordt gevormd door psychologische waarden en kansen. Zo wordt een beslissing over de nabije toekomst het meest beïnvloed door de kans op succes. Dan kiest men eerder voor de kans dan voor de zekerheid. Dan wordt ‘waarde’ vervangen door ‘utiliteit’ en ‘waarschijnlijkheid’ door ‘subjectieve kans’. Kahneman en Tversky beschrijven. Het enige verschil is dat de prospecttheorie specifiek beschrijft waarom en hoe psychologische waarden en kansen afwijken van objectieve waarden en kansen.Stuvia. In de economie heet dit de wet van de afnemende meeropbrengst. Mensen hebben het idee dat en relatief meer waarde wordt gewonnen/verloren van bijv. dan van 500 naar 1000 euro. Wanneer het gaat om verliezen gebeurt het omgekeerde. net als het SEU-model.com . Men kiest dus bij verlies eerder voor een onzeker groot verlies dan voor een zeker klein verlies. 69 . Dit model wordt het subjective expected utility-model genoemd. De prospecttheorie zegt dat dit leidt tot risicomijdend gedrag bij een mogelijke winst. De subjectieve waarde die iemand hecht aan bijvoorbeeld geld wordt utiliteit of nut genoemd. Psychologische waarden I: het reflectie-effect Beide theorieën nemen aan dat een stijging in winst steeds minder subjectieve waarde heeft. Door rekening te houden met subjectieve waarden en kansen ontstaat een aangepaste versie van de eerdergenoemde formule. Deze theorie veronderstelt. Bij een willekeurige beslissing kan je geen goede voorspelling maken. Kansen van uitkomsten zijn niet altijd vast te stellen door de relatieve frequentie van die uitkomst te berekenen. 0 naar 500 euro. Men zal eerder kiezen voor een kleine maar zekere winst dan voor een grote maar onzekere winst. terwijl een beslissing over de latere toekomst het meest beïnvloed wordt door de waarde van een optie. Prospecttheorie Het subjective expected utility (SEU) -model beschrijft of verklaart niet precies hoe de afwijkingen tussen objectieve en subjectieve oordelen totstandkomen. (3) bij de uiteindelijke beoordeling van de verwachte waarde kunnen kansen en waarden verschillend wegen in het eindoordeel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) kansen worden vaak op een subjectieve manier vastgesteld. Volgens de prospecttheorie komt dit door de subjectieve waarde van winsten en verliezen. vooral omdat sommige uitkomsten nog nooit of slechts één keer zijn voorgekomen. De relatie tussen geld en psychologische waarde is een logaritmische functie. omdat je niet goed weet wat je voor de variabelen in moet vullen. Psychologische waarden en kansen blijken op een systematische manier af te wijken van objectieve waarden en kansen. maar bij winst eerder voor een zekere kleine winst dan voor een onzekere grote winst.

Verliezen worden dus extremer gewaardeerd en als ‘intenser’ ervaren dan winsten. Bedrijven die producten aanbieden op proefbasis profiteren hiervan. Een persoon zal de verkoopwaarde van een pen hoger schatten als die pen in eigen bezit is. zal het meest worden gekozen. Dit zorgt ervoor dat voorkeuren worden beïnvloed door de manier waarop een keuzeprobleem wordt gepresenteerd (het framing-effect: precies dezelfde keuze kan worden geformuleerd (geframed) in termen van winst of juist verlies). dan geldt weer het omgekeerde. Beslissingen zullen dus altijd afwijken van de modellen. dan gaan mensen risicomijdend gedrag vertonen. Onrealistisch optimisme: mensen onderschatten een bepaalde kans als het om zichzelf gaat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Men moet aan de hand van de figuur bij deze theorie subjectieve waarde met winst vermenigvuldigen. Door kansen te schatten.com . Voor verlies geldt juist dat de laagste uitkomst het meest wordt gekozen. False concensus: mensen overschatten de frequentie van hun eigen bezigheden en voorkeuren. dan wanneer deze niet in eigen bezit is. De theorie zegt dat mensen aan kleine kansen relatief veel gewicht geven en aan middelmatige tot grote kansen relatief weinig gewicht. dan kiest men voor de 0. de loterij).4 Frequentie. Dit is omdat een verlies sterker wordt gevoeld dan een winst. terwijl ze bij een kleine kans op verlies juist risicomijdend gedrag vertonen. Reflectie-effect: de omslag van risicomijdend naar risico zoekend gedrag.en kansschattingen Inleiding Als waarden en kansen eenmaal bekend zijn. Worden de mogelijke uitkomsten gepresenteerd als winst.Stuvia. Zowel bij winst als verlies krijgt een kleine kans dus meer gewicht. Gaat het om verlies. Dat leidt tot loss aversion: mensen geven over het algemeen de voorkeur aan het vermijden van verlies boven het verkrijgen van winst. waardoor ze ook de kans overschatten dat hun liefhebberijen en 70 . Psychologische waarden II: loss aversion De waarde-curve voor verlies verloopt steiler dan die voor winst. Psychologische kansen De prospecttheorie beschrijft ook de subjectieve waarden van uitkomsten. Een ander probleem wat hier nog bij komt. worden ze op een subjectieve manier gewogen. Het alternatief dat dan het hoogst uitkomt.1% kans om 5000 euro te winnen of een zekere winst van 5 euro. afhankelijk van hoe het probleem wordt gepresenteerd. is dat in het dagelijks leven kansen niet of heel moeilijk te bepalen zijn. Als de uitkomst als een verlies wordt gepresenteerd. 8. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij precies hetzelfde keuzeprobleem verschillende beslissingen neemt. Bij een kleine winst gaan mensen zich risico zoekend gedragen (bijv. Het endowment-effect is een gevolg van loss aversion: de subjectieve waarde van een product neemt toe zodra het onderdeel vormt van iemands persoonlijk bezit. komen er veel vertekeningen. Als men moet kiezen tussen 0.1% kans. dan gaat men juist risico zoekend handelen.

Een heuristiek is een vuistregel die in principe op ieder inhoudsdomein toegepast kan worden. Deze zijn het gevolg van het ten onrechte toepassen van vuistregels. i. (2) A kan een resultaat of en uitkomst zijn en B een proces dat tot een bepaalde uitkomst leidt. maar soms kan deze vuistregel leiden tot beoordelingsfouten. Daarnaast maken mensen ook gebruik van heuristieken.Stuvia.De representativiteitsheuristiek: hoe meer kenmerken een stimulus A gemeen heeft met een stimulus B. waarmee ze op een snelle manier kansen en frequenties kunnen bepalen. Vaak zal de afstand dan goed geschat worden. waarbij de kans op de oorzaak of het gevolg moet worden geschat. Bij verkeerd gebruik kunnen vertekeningen en beoordelingsfouten het gevolg zijn. We kunnen hierdoor met weinig inspanning redelijke kansschattingen maken. en krijgt meer aandacht. gaat men de kans op deze gebeurtenis overschatten. heuristieken. mede omdat mensen vaak te weinig inzicht hebben. Schema’s hebben. (b) Conjunctieve gebeurtenissen. als je een object voor iets anders aanziet. A en B kunnen hierbij naar drie verschillende stimuli verwijzen: (1) A kan een exemplaar zijn. Deze heuristiek is echter over het algemeen heel erg functioneel. des te waarschijnlijker is het dat A en B bij elkaar horen. Daarbij gebruiken we de heuristiek: ‘Objecten die kleiner zijn.: (a) Initiële waarschijnlijkheden/base-rates. een inhoudsdomein. Vertekeningen bij het subjectief vaststellen van waarschijnlijkheden en frequentieschattingen komen ook zo tot stand. Dan moet men de kans schatten dat A het resultaat is van B. Naarmate er in de beschrijving van een 71 . (3) A kan een oorzaak zijn en B een gevolg. Met de heuristiek zelf is nooit zoveel mis. We gebruiken deze heuristiek wanneer we een waarschijnlijkheidsoordeel moeten vormen over de vraag of A representatief is voor B. Ook de Ponzoillusie (balkjes met perspectief) is en beoordelingsfout naar aanleiding van de ‘kleiner is verder weg’-vuistregel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal voorkeuren door een willekeurig ander worden gedeeld. bijv. Die factoren zijn o. Er bestaan ook cognitieve illusies en vertekeningen.com . Dan wordt de kans beoordeeld dat A lid is van B.a. Op basis van een beschrijving zijn we geneigd om een bepaalde conjunctie als waarschijnlijker te zien dan één van de twee elementen.t. en B een categorie. Deze worden bij de representativiteitsheuristiek genegeerd: de base-rate fallacy: het ten onrechte negeren van initiële waarschijnlijkheden. Bijvoorbeeld het waarnemen van een object en daarbij de afstand moeten bepalen. Dat komt doordat de vuistregel voorbijgaat aan enkele factoren die van groot belang zijn bij het maken van kansschattingen. Het representatieve element spring eruit. Als één van de twee elementen van een conjunctieve gebeurtenis sterk representatief is. maar het gaat erom hoe het gebruikt wordt. waarbij de vraag is of A lid is van B.t. zijn verder weg’. Hierbij zijn er drie van belang: . De conjunctie (het samenvallen) van twee gebeurtenissen kan per definitie niet waarschijnlijker zijn dan de kans op iedere afzonderlijke gebeurtenis. Ook een ingewikkeld beslisprobleem kan vereenvoudigd worden door gebruik te maken van schema’s. Het schatten van kansen is erg lastig.

zelfs als dit een korte reeks is. maar door het toepassen van de representativiteitsheuristiek let men met name op de verhouding en niet op de grootte van de steekproef. terwijl dit alleen bij veel langere reeksen echt volledig willekeurig is. De fout zit hem in het feit dat mensen bij een korte reeks volledige willekeurigheid aannemen. Ook hier worden ‘base-rates’ genegeerd. Hoe groter de steekproef. maar mensen maken vaak de fout dat ze 4 van de 5 als zekerder inschatten dan 30 van de 50.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal categorie meer details worden gegeven. moet het balletje nu wel op zwart vallen. maar tegelijkertijd wel representatiever en dus subjectief waarschijnlijker. want het is natuurlijk zo dat iets wat je je snel herinnert. Vaak worden de eigen ervaringen representatiever gevonden dan die van anderen. Dit komt door het gemak en de snelheid waarmee je bepaalde informatie uit je geheugen kunt halen.Stuvia. Maar baseert de heuristiek zich op de hoeveelheid. wordt de categorie statistisch steeds minder waarschijnlijk. want dat is representatiever voor toeval. des te frequenter is dat voorval. Als er 8 keer rood is gevallen. Hier komt nog eens bij dat de feiten over opa ook veel meer cognitief beschikbaar zijn dan die over roken in het algemeen: . Deze misvatting over toeval wordt de gambler’s fallacy genoemd. Mensen verwachten vaak dat een sequentie van gebeurtenissen die op willekeurige manier tot stand is gekomen de typische kenmerken van willekeurigheid bezit.De beschikbaarheidsheuristiek: hoe makkelijker de voorbeelden van een voorval me te binnen schieten. Er is dus een verband tussen de hoeveelheid voorbeelden die je je herinnert en het subjectief ervaren gemak waarmee je je die voorbeelden herinnert. (c) Kansen en willekeurigheid. maar ook het zich voorstellen van een gebeurtenis. en spreken we van de conjunction-fallacy. Ook bij deze heuristiek is weinig cognitieve arbeid nodig. Door een aantal factoren kan deze heuristiek echter ook tot vergissingen leiden: . Deze heuristiek zal toch ook vaak leiden tot accurate oordelen. terwijl de kans in werkelijkheid op rood nog net zo groot is als op zwart. (d) De omvang van de steekproef. Grotere steekproeven geven betere voorspellingen dan kleinere steekproeven. zelfs al vormen die anderen een grotere steekproef.com . Dit gemak betreft niet alleen het ophalen van eerder geregistreerde voorbeelden. of op het gemak? Uit onderzoek blijkt dit het gemak te zijn. Ook bij goed getrainde onderzoekers treedt deze fout op. Die ene vitale opa is saillanter dan de saaie statistieken over de effecten van het roken. Dit zou kunnen komen doordat we ons sterker laten leiden door levendige informatie over concrete gevallen.De mate van bekendheid met een bepaald domein kan ertoe leiden dat 72 . waarschijnlijk ook vaker voorkomt. omdat die meer saillant zijn. worden als waarschijnlijker beoordeeld dan andere gebeurtenissen. hoe kleiner de kans dat een volgende persoon afwijkt van het gemiddelde van die steekproef. Gebeurtenissen die makkelijk voor te stellen zijn. Zelfs met de kennis over deze heuristiek gaan de meeste mensen bij een experiment nog de fout in.

Het effect verdwijnt niet als mensen vooraf worden gewaarschuwd. met als ankerwaarde 50. Ze dachten bijvoorbeeld zelf aan een getal tussen de 100 en 250. is de neiging om te volharden in onjuiste ideeën. Ankerwaarden beïnvloeden schattingen van hoeveelheden.com . maar ook kwantitatieve oordelen en de schattingen van kansen en waarderingen van bepaalde loterijen en weddenschappen.De levendigheid van gebeurtenissen is een andere factor die de accuraatheid van frequentieschattingen kan beïnvloeden. Als je dan naderhand is leest wat compleet het tegenovergestelde is van het vorige. omdat mensen deze fout ook maken als ze weten dat de ankerwaarde niet relevant is (bijvoorbeeld aan een rad draaien). 73 . die ook door deze heuristiek wordt veroorzaakt. De beoordelaar neemt eerst de ankerwaarde in overweging. Er zijn 4 verklaringen: (1) De conversational-hint verklaring stelt dat er en suggestie uitgaat van de vraag naar het vergelijkende oordeel. Een hele andere vergissing. gaan ze bedenken wat hun minimum waarde is (100). Daardoor wordt de toegankelijkheid voor anker-consistente informatie in het geheugen verhoogd. waardoor ze ook beter worden herinnerd en de frequentie ervan wordt overschat. (2) Beoordelaars gebruiken de ankerwaarde als startpunt voor aanpassing.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal waarschijnlijkheidsoordelen vertekend worden. Gedachten die in de persoon opkomen zullen dus in verband staan met de ankerwaarde. . Omdat de ankerwaarde 50 is. alleen wordt het vaak op een verkeerde manier gebruikt. Zelfs als de ankerwaarde wordt geleverd door iemand die totaal niet van belang is bij de gebeurtenis. Gebeurtenissen zijn levendig als er veel concrete details waarneembaar zijn of als ze een emotionele reactie oproepen. is het effect nog duidelijk zichtbaar. Deze heuristiek geeft hiermee ook een verklaring voor het false-concensus effect. (3) Het Selective Accessability Model (SAM): mensen toetsen bij het vergelijkende oordeel de voorlopige hypothese dat het juiste antwoord gelijk is aan de ankerwaarde en gebruiken daarbij een confirmatieve teststrategie (de confirmation bias). De beoordelaars zouden veronderstellen dat iemand alleen een vraag stelt over een bepaalde waarde als er verschil van mening over bestaat of de accurate waarde daarboven of daaronder ligt. Bijvoorbeeld in een experiment eerder goedkope automerken herkennen dan dure wanneer een lage ankerwaarde was gegeven.Ankering en aanpassing Ankering: kwantitatieve schattingen assimileren in de richting van een of ander beschikbaar vergelijkingsgetal (de ankerwaarde). en geven ze dus als antwoord 100. ga je voor jezelf verklaringen zoeken voor hetgeen gezegd wordt. Daardoor krijgt de ankerwaarde teveel gewicht. Deze verklaring is echter niet waarschijnlijk. Als je iets leest. en gaat daarna zijn antwoord daaraan aanpassen. Ook zintuiglijke nabijheid en nabijheid in tijd en plaats spelen een rol. . Levendige gebeurtenissen trekken meer aandacht en worden beter onthouden. zul je het eerste toch geloven.Stuvia. Ook deze heuristiek is op zich weer heel goed bruikbaar. Beoordelaars krijgen bijvoorbeeld een vraag over het aantal restaurants. omdat je daar al voor jezelf verklaringen voor had gevonden.

Ook is deze methode niet meer te gebruiken als er teveel informatie op een te kleine oppervlakte wordt aangeboden. De uiteindelijke schatting is een gewogen gemiddelde van de geactiveerde getallen. Je kan net zolang verschillende vakjes (meerdere keren) openen. (2) oogbewegingen registreren. De proefpersoon kan de informatie in iedere cel zelf opvragen. Dat wordt vastgelegd op een geluidsband. De informatie in de cellen is afgedekt. 8. De informatie blijft dan in beeld totdat de persoon een ander vakje opent. Het traceren van beslisstrategieën Er zijn hiervoor verschillende onderzoekstechnieken: (1) ‘hardop denken’-procedure: proefpersonen worden gevraagd om gedurende het oplossen van het keuzeprobleem al hun gedachten uit te spreken. Ook kan de instructie om hardop te denken tijdens de taak het beslisproces verstoren. kan ook ankering wel degelijk leiden tot een accuraat oordeel. Deze techniek vereist veel technische precisie. De ankerwaarde hoeft echter niet per se als een vraag te worden gepresenteerd.com . Als de ankerwaarde relevant is voor de schatting. (3) het informatiezoek-bord is een stuk minder arbeidsintensief. Er is dus iedere keer maar één cel tegelijk geopend. Men accepteert de ankerwaarde als ‘waar’(gebaseerd op Spinoza).5 Beslisstrategieën: kiezen uit verschillende mogelijkheden Beslisstrategieën zijn strategieën die mensen in complexe keuzesituaties gebruiken om tot een beslissing te komen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (4) ‘numerieke priming’-theorie: de schatting van een hoeveelheid of een kans is een complexe geheugentaak waarbij onbewust en oncontroleerbaar getallen worden geactiveerd die volgens de beoordelaar mogelijk zijn als antwoord op de gevraagde schatting. Bijvoorbeeld als het vergelijkende oordeel heel snel en onder tijdsdruk gegeven moet worden. totdat je een beslissing hebt 74 .Stuvia. Ook gebruiken mensen een eerste getal in een reeks als ankerwaarde: bij de berekening van 1x2x3x4x5x6x7x8 antwoord men gemiddeld met een veel lager getal dan bij 8x7x6x5x4x3x2x1. Dan is deze waarde wel al geactiveerd als één van de mogelijke antwoorden bij de uiteindelijke schatting. Deze procedure heeft als nadeel dat ze zeer arbeidsintensief zijn. Hierbij wordt proefpersonen een apparaat op de ogen gezet waarmee verschillende aspecten kunnen worden gemeten die indicatief zijn voor de wijze waarop informatie is verzameld en gebruikt tijdens het oplossen van het keuzeprobleem. Men ziet een tabel met in de rijen de keuzemogelijkheden en in de kolommen de uitkomsten. maar in sommige omstandigheden wordt het wel zwakker. of wanneer er niet om een vergelijkend oordeel werd gevraagd en de ankerwaarde op een andere manier wordt geïntroduceerd. bijvoorbeeld bij onderhandelingen over het salaris. Deze priming is heel robuust. en gaat daarna pas bedenken of het ook echt zo is. Beoordelaars kunnen zelf ook een ankerwaarde kiezen. waardoor een andere strategie wordt gevolgd dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

Het belangrijkste kenmerk. Bij het kiezen van een vakantie zou bijvoorbeeld de relatief hoge prijs kunnen worden gecompenseerd door de zeer goede kwaliteit van het zeewater. Hierbij worden alternatieven één voor één bekeken. 75 . ongeacht de waarde op andere uitkomsten. Het missen van informatie betekent dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat die optie beter of slechter is dan een andere. (b) het soort informatie. Het alternatief dat men als eerste tegenkomt heeft dus een grotere kans om te worden gekozen dan een alternatief dat men later tegenkomt. omdat een slechte score op een uitkomst niet gecompenseerd kan worden door een goede score op een andere uitkomst. (1) De satisficing-regel. Een compensatorische beslisstrategie vereist dat voor alle keuzealternatieven informatie over dezelfde verwachte uitkomsten wordt verzameld. Er worden ruwweg twee strategieën onderscheiden: de compensatorische strategie en de noncompensatorische strategie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal genomen. wordt meteen het complete alternatief verworpen. om aan te geven dat beslissers de cognitieve arbeid beperken en het beslistraject verkorten. Deze manier van versimpeling is non-compensatorisch. die al deze beslisregels gemeen hebben.com . De onderzoeker krijgt zo inzicht in: (a) de hoeveelheid informatie die wordt gevraagd. Deze regel kan ook meer noodgedwongen worden gebruikt (bijv. is dat een keuzealternatief onmiddellijk wordt verworpen wanneer deze een slechte waarde op een belangrijke uitkomst heeft. Het probleem kan enigszins worden vereenvoudigd door alleen de belangrijke uitkomsten van alle keuzealternatieven te betrekken in het keuzeproces. bij een kamer zoeken). Een vluchtige analyse van het keuzeprobleem: de non-compensatorische beslisstrategie Deze worden ook wel heuristische strategieën genoemd. om de opties optimaal met elkaar te kunnen vergelijken. Als een uitkomst buiten die norm valt. wat niet per se het beste resultaat hoeft te zijn. We nemen vaak genoegen met een voldoende resultaat. Mensen bekijken vaak niet alle informatie bij een complexe beslistaak. De waarde van iedere uitkomst wordt vergeleken met van tevoren vastgestelde normen. (c) de volgorde waarin informatie wordt opgevraagd. Weloverwogen beslissen: de compensatorische beslisstrategie Je gaat er hierbij vanuit dat een slechte score op een bepaalde uitkomst van een keuzemogelijkheid kan worden gecompenseerd door een goede score op een andere uitkomst van diezelfde keuzemogelijkheid. Dit idee komt overeen met de aanname (afkomstig van de ‘verwachte waarde’-modellen) dat de mens streeft naar het maximaliseren van nut (utiliteit) en bereid is zich mentaal uit te sloven om dat te bereiken.Stuvia. Dit zegt bij elkaar iets over het type beslisstrategie. Het eerste alternatief dat voldoet aan de normen wordt gekozen. verwerkt en gecombineerd.

Uit onderzoek blijkt dat bij complexe keuzesituaties met veel alternatieven. Daarvoor wordt een drempelwaarde vastgesteld. non-compensatorische. maar in de praktijk zullen we die nooit allemaal overwegen. of gewoontegedrag. In het dagelijks leven kunnen we vaak uit veel actiemogelijkheden kiezen om onze doelen te bereiken. Beide soorten beslisstrategieën worden vaak door elkaar gebruikt. Het keuzeproces wordt hierbij volledig overgeslagen. en alternatieven die onder die drempelwaarde uitkomen worden geëlimineerd. Wanneer welke strategie? Vaak leidt een non-compensatorische strategie tot een suboptimale keuze. Hierbij begint men met vaststellen wat de belangrijkste uitkomst is. net zolang totdat er één alternatief overblijft. Dit is habitueel. strategieën gebruiken in plaats van de compensatorische strategie. Kiezen zonder nadenken: de habituele beslissing Bij zowel compensatorische als non-compensatorische strategieën blijft er in bepaalde mate denkwerk nodig. 76 . Ook deze strategieën kunnen via het informatiezoek-bord worden achterhaald. hoeven we op een gegeven moment niet meer na te denken.screening-fase: een non-compensatorische regel wordt gebruikt om uit een set van mogelijke alternatieven tot een eerste selectie te komen. dus een keuze die niet de hoogste utiliteit heeft. mensen heuristische. ook als deze niet zo handig zijn. Bij de keuzes die bij dit gedrag gemaakt worden.overwegingsfase: om een uiteindelijke keuze te maken uit de overgebleven opties gaat men daarna verder met een compensatorische regel. Ander onderzoek toont aan dat het afleggen van verantwoording mensen motiveert om meer compensatorische strategieën te gebruiken. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de ‘screening-fase’ en de ‘overwegingsfase’: . bijv. Soms is deze strategie toch het meest bruikbaar: als men bijvoorbeeld een duidelijk randvoorwaarde heeft. Deze regel wordt vooral gebruikt wanneer bepaalde waardes van uitkomsten saillant of belangrijk zijn of worden gemaakt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (2) De elimination by aspect-regel.Stuvia. Vooral als mensen onder tijdsdruk staan. wordt dit proces vervolgd op een andere uitkomst. of als men weinig tijd heeft. . omdat daarbij het beslistraject niet helemaal afgewerkt kan worden. prijs. maar niet als bij keuzes die we al een keer hebben gemaakt. We hebben dus vaak niet de cognitieve capaciteit of de motivatie om een compensatorische strategie te gebruiken. Onder tijdsdruk blijken non-compensatorische strategieën een even goede of soms zelfs betere beslissing op te leveren dan de compensatorische strategieën.com . Als er dan meer dan één alternatief overblijft. vallen ze vaak terug in routines.

Stuvia.1 Inleiding Vroeger (Plato. Daardoor zijn ze over het algemeen kort van duur. Affect heeft naast invloed op cognities. verstorend en disfunctioneel. Het omvat dus zowel emoties als stemmingen.2 Wat is affect? Affect is de meest algemene term en verwijst naar een subjectieve evaluatie van iets op een positief-negatief dimensie. omdat door het ervaren van een emotie onze belangen meestal in het geding zijn. Affectieve toestanden zijn dus eigenlijk drijfveren die ons gedrag sturen. Gevoel en verstand zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. 9.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal S&O: Beoordeling en Beïnvloeding Samenvatting Hoofdstuk 9: Affect en cognitie Pagina 367 t/m 403 9. Hoewel actietendensen niet altijd tot gedrag leiden. Emoties Een kenmerk van emoties is dat ze een duidelijk object hebben. De relatie tussen gevoel en verstand Vaak wordt in het dagelijks leven aangenomen dat de emotionele ervaring het nuchter denken in de weg staat. Dat is vaak wel moeilijk. Bij de meeste actietendensen is de motivatie toegenomen. Descartes) werden emoties gezien als hinderlijk. Het zijn affectieve toestanden die ergens over gaan. De ratio diende te waken en te regeren over de grillige emoties die ons psychologisch evenwicht ontregelen en onaangepast gedrag veroorzaken.com . Ze kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. duurde het tot aan de jaren tachtig voordat de relatie tussen affect en cognitie werd onderzocht. Zajonc heeft hiertoe de aanzet gegeven. Aristoteles. die het gevolg is van een bepaalde appraisal (inschatting of beoordeling) van een situatie door degene die de emoties ervaart. Bij de actietendensen gaat het om de toegenomen of juist afgenomen motivatie om iets te doen. vanwege sociale normen. Opnieuw door het behaviorisme. De waarde die we aan een uitkomst toekennen wordt deels bepaald door het gevoel wat we verwachten te ervaren op het moment dat die uitkomst optreedt (in termen van het ‘verwachte uitkomst’-model). Als onze focus van aandacht verandert. ‘affect’ en ‘stemming’. Daarnaast laten mensen zich ook leiden door de anticipatie van emoties (gedachten over emoties die ze op een later moment kunnen ervaren. ook invloed op gedrag (ook op de langere termijn). Emoties zijn meestal relatief intens. Van die belangen zijn we ons meestal niet bewust. Vaak zullen we de actietendensen onderdrukken en ervoor zorgen dat we het specifieke emotionele gedrag niet vertonen. omdat onze emotie ons juist naar het object toestuurt. Daardoor gaan emoties gepaard met bepaalde emotie-specifieke actietendensen om de belangen die in het geding zijn te behartigen. Er is een verschil tussen ‘emotie’. Volgens Frijda is een kenmerk van emoties dat ze een actiebereidheid met zich meebrengen. verdwijnt de emotie. is de ervaring van de impuls tot handelen wel een typisch onderdeel van een 77 .

Dus: een stemming is een algemene affectieve toestand die positief of negatief van aard is. Een laatste functie van emoties is een strategische functie. Om van emotie te spreken. Stemmingen Stemmingen zijn anders dan emoties. Emoties en stemmingen hebben toch ook veel gemeen. Er is geen tijd om te twijfelen. Stemmingen kunnen wel op andere manieren cognities en gedrag beïnvloeden. De emotie is dan een belangenbehartiger door de specifieke actietendensen die ze oproept. Door emoties geven we dus prioriteit aan gedragingen die onze belangen dienen. We ervaren emoties. Drie soorten gevoelens op basis van de informatie die door deze gevoelens wordt overgebracht: (1) lichamelijke gevoelens. maar kunnen ook omgekeerd zelf gedachten opwekken. en daarom kan je nog wel eens reageren op een ‘vals alarm’. zoals blijdschap en triestheid. niet cognitief. dan resulteert dat in een emotie. Als er iets gebeurt. Emoties kunnen overgaan in stemmingen. Na een 78 . als de focus op de externe stimulus (het object) verdwijnt. Gevoelens zijn een onderdeel van een emotie. net als actietendensen. (b) minder heftig zijn (het zijn affectieve toestanden) en (c) niet gepaard gaan met actietendensen en gedachten. omdat ze een adaptieve functie hebben. of zelfs simuleren. die ons informeren over onze lichamelijke toestand. kunnen ze veel verschillende processen beïnvloeden. Zodra een emotie wordt geactiveerd. om het gedrag van anderen te beïnvloeden. De affectieve gevoelens lijken een noodzakelijke voorwaarde voor een emotie te zijn. Gevoelens zijn vaak affectief van aard. worden automatisch bepaalde gedragspatronen geactiveerd. Ook het uiten van emoties heeft een overlevingswaarde. omdat ze (a) geen object hebben. Omdat ze zo algemeen en diffuus zijn. zoals verbazing en verwarring. die niet een eenduidige oorzaak heeft en waarin geen duidelijk begin en eind te onderscheiden is. maar ook op grond van de gevoelens die opgeroepen worden. Als laatste gaan ze vaak ook gepaard met specifieke gedachten.Stuvia. Het ervaren van affectieve gevoelens betekent echter niet dat we emotie ervaren. dat gevolgen heeft voor ons welzijn. die ons informeren over hoe het ervoor staat met onze belangen en doelen. Een emotie is dus een affectieve ervaring die ergens over gaat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal emotionele beleving. Bijvoorbeeld spijt betuigen. Je kan je emoties overdrijven. Naast deze adaptieve. Verschillende emoties kunnen niet alleen onderscheiden worden op basis van specifieke actietendensen. communicatieve functie. maar niet altijd. (3) affectieve gevoelens. (2) cognitieve gevoelens.com . De eerste reactie op een stimulus is vaak affectief. moet er ook een actietendens aanwezig zijn. motivationele functie hebben emoties ook een sociale. die ons informeren over onze kennis over iets. zoals honger en lichamelijke opwinding. Emoties kunnen veroorzaakt worden door gedachten.

De emotie ontstaat dus doordat je een bepaalde attributie maakt bij de lichamelijke verandering die je ervaart. Deze appraisals kunnen uitgebreide. De perceptie van de beer en de automatische gedragsreactie is voldoende. Of en welke emotie wordt ervaren. (2) Deze theorie geeft niet aan waarom bepaalde stimuli het vermogen hebben om emoties op te wekken en andere niet. James). processen.t. terwijl ze dat eerst niet deden. Volgens James is er geen beoordeling nodig om een emotie te ervaren. Appraisal James stelde dat emoties slechts een epifenomeen (bijproduct) zijn van de lichamelijke veranderingen die een stimulus kan oproepen: we worden bang voor een beer. terwijl dat eerst niet zo was). Toch is het soms ook zo dat affectieve reacties totstandkomen als reactie op cognitieve processen en. je rent weg.com . zou je een hele andere emotie kunnen voelen. maar de lichamelijke arousal hetzelfde. beer in stad  wel emotie). hoewel die vaak heel elementair zijn. is er toch een minimum aan betekenisgeving (appraisal) nodig. Schachters cognitieve emotietheorie Ook volgens Stanley Schachter vindt er tussen de perceptie van lichamelijke veranderingen en het ervaren van emoties een cognitieve beoordeling plaats. (bijvoorbeeld beer in dierentuin  geen emotie. zonder dat er eerst cognitieve overwegingen worden gemaakt. bewuste cognitieve processen zijn. moet een emotie snel en direct optreden na een stimulus. kan het weer tot gevoelens en zelfs emoties leiden. Volgens Arnold zijn met dit idee twee problemen: (1) De theorie kan niet verklaren hoe het komt dat sommige stimuli het vermogen krijgen om emoties op te roepen. Dan zul je de arousal aan de beer toeschrijven en angst voelen.Stuvia. Als deze ervaring weer in verband wordt gebracht met de gebeurtenis. maar gewoon rond blijft zweven. 79 .t. Volgens Arnold zit er nog een stap tussen perceptie en emotie: appraisal (beoordeling of inschatting) van situatie of stimulus. wat weer afhangt van de belangen en ervaringen van die persoon. Om een belangenbehartiger te zijn. maar ook snelle. maar dat gaat volgens hem als volgt: je ziet een beer. hangt af van hoe een persoon de situatie inschat. en je interpreteert daarna waarom je lichaam ‘aroused’ is. (bijvoorbeeld de ex met Paco Rabanne  alleen de geur wekt negatief gevoel op. min of meer onbewuste.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal emotie blijft er wel een aspecifieke affectieve ervaring hangen. omdat we vluchten. die niet toegeschreven wordt aan de gebeurtenis. Door experimenten werd Schachters theorie bevestigd. Als de aanleiding anders is. 9. De arousal is dus aspecifiek (i.3 De invloed van cognitie op affect Volgens Zajonc zijn affect en cognitie bijna onafhankelijk van elkaar. De emotie ontstaat doordat we ons bewust zijn van onze lichamelijke verandering.

De attributietheorie van Weiner is op deze appraisal-dimensie (verantwoordelijkheid) van toepassing. Het denken over hoe het anders had kunnen gaan.Stuvia. De simulatieheuristiek is nauw verwant aan de eerder besproken beschikbaarheidsheuristiek: deze heuristiek verwijst naar het in gedachten reconstrueren van gebeurtenissen of het construeren van alternatieve gebeurtenissen. en maakt onderscheid tussen positief en negatief. Contrafeitelijk denken Wanneer wordt afgeweken van een gewone routine en er iets onverwachts gebeurt. ervaren we triestheid en frustratie. Al deze theorieën beschrijven wanneer welke emotie wordt ervaren. 80 . en wanneer we zelf de veroorzaker zijn: trots. dan ervaren we vaak schuld.de nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis. .com . Er wordt ook haast geen aandacht meer besteed aan fysieke arousal. die juist bij James en Schachter zo’n grote rol speelde. Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd dan negatieve emoties. Ze doen echter geen uitspraak over hoe deze beoordelingen precies totstandkomen. en wordt ook wel ‘primary appraisal’. irritatie en walging. en welke dimensies dat zijn. Na een positieve beoordeling zijn we vaak vooral blij. Als het negatief wordt beoordeeld. een ongeluk) erger dan wanneer precies hetzelfde was gebeurd tijdens de dagelijkse routine. afhankelijk van hoe een situatie wordt beoordeeld. wordt contrafeitelijk denken genoemd. Als we onszelf verantwoordelijk achten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Moderne appraisal-theorieën De meer recente theorieën gaan uit van Arnolds idee dat de beoordeling of inschatting van een situatie cruciaal is bij het ontstaan van emoties. en dat specifieke emoties een gevolg zijn van specifieke uitkomsten van dit proces. Die vormen samen de ‘secondary appraisal’. komen gedachten aan hoe het anders had kunnen gaan heel makkelijk bij ons op. worden de andere dimensies beoordeeld. Deze heuristiek kan gebruikt worden bij het schatten van zowel de waarschijnlijkheid van toekomstige gebeurtenissen als de kans dat een gebeurtenis die al voorbij is anders had kunnen verlopen. . Dimensies die in veel theorieën terugkomen: . schaamte of spijt en als we anderen verantwoordelijk achten vooral boosheid. minachting. Het gemak waarmee een gebeurtenis mentaal gereconstrueerd of gesimuleerd kan worden wordt gezien als indicatie voor de waarschijnlijkheid dat die gebeurtenis ook echt op had kunnen treden. Die vindt als eerste plaats. De vraag is hierbij dus hoeveel dimensies/criteria we nodig hebben om alle emoties van elkaar te onderscheiden. De valentie blijkt het belangrijkste te zijn.de valentie of plezierigheid van een gebeurtenis. Daardoor lijkt dit onverwachte (bijv. Als we omgevingsfactoren als verantwoordelijk zien. Het verschil is dat huidige theorieën ervan uitgaan dat situaties op een aantal criteria wordt beoordeeld.‘agency’: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Het gebruik van deze heuristiek heeft gevolgen voor de emoties die de betrokkene ervaart. Zo zullen negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt bedenken de negatieve emoties versterken. Counterfactual thinking: het cognitieve proces waarin gebeurtenissen mentaal gesimuleerd worden en mentaal ongedaan gemaakt worden door factoren in die simulatie te veranderen. Wanneer er makkelijk counterfactuals bedacht kunnen worden die positiever zijn dan de verkregen uitkomst, zal de affectieve reactie op een negatieve uitkomst versterkt worden. Het omgekeerde geldt voor positieve uitkomsten, maar de versterking van affectieve reacties door contrafeitelijk denken is sterker bij negatieve uitkomsten, doordat er dan meer contrafeiten gegenereerd worden. Voorbeeld: zilver/brons winnen: mensen die brons winnen zijn blijer, omdat de meeste opvallende andere mogelijkheid de vierde plaats is en dus geen prijs. Met contrafeiten kan het verschil gemaakt worden tussen ‘slecht’ doen en ‘slecht’ zijn en het verschil tussen de emoties spijt en teleurstelling. Het mentaal simuleren van een gebeurtenis en het in die simulatie ongedaan maken van een uitkomst is van invloed op de intensiteit van affectieve reacties. Datgene wat er in dit proces veranderd wordt bepaalt welke specifieke emotie ervaren wordt. Dus verschillende vormen van contrafeitelijk denken leiden tot verschillende emoties. 9.4 De invloed van affect op cognitie Om de invloed van affect op een systematische manier te onderzoeken wordt vaak gebruikgemaakt van methoden om experimenteel stemming of emoties te induceren. Het verschil tussen het opwekken van deze beide affectieve toestanden is kleiner dan het lijkt. Het onderzoek heeft zich echter vooral gericht op stemmingen. Stemmingsinductiemethoden Er zijn veel manieren om iemand in een bepaalde stemming te brengen, bijv. de Velten-techniek. Een proefpersoon moet een aantal uitspraken, die over de proefpersoon zelf gaan, hardop lezen. De persoon moet dan proberen het gevoel op te roepen dat bij de uitspraak past. Twee condities: positief en negatief. Een neutrale stemming creëren is eventueel ook mogelijk. Ook wordt het vertonen van een stuk film of het lezen van een verhaal dat emotioneel geladen is vaak gebruikt. Andere methoden zijn facial expression en posturing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat bepaalde lichamelijke uitingen een stemming kunnen opwekken. Proefpersonen wordt hierbij gevraagd een bepaalde gezichtsuitdrukking of lichaamshouding aan te nemen. Om het verband tussen de uitdrukking of houding en de stemming dan te vertroebelen, wordt bijvoorbeeld aan de personen gevraagd een potlood tussen hun lippen of tanden te houden. Er zijn verschillende criteria die bepalen welke methode het meest geschikt is om een stemming te induceren, bijv. de intensiteit van de opgewekte stemming die de onderzoeker nastreeft. Ook duur, specificiteit (alleen positief/negatief of daarbinnen ook nog een specifieke emotie), gevoeligheid voor demand characteristics (zijn toestanden echt of weet de persoon wat er van hem verwacht wordt), en ethiek (met

81

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

name bij negatieve stemming: is de methode ethisch verantwoord). Er zijn twee manieren waarop affect van invloed kan zijn op cognitieve processen. (1) Affect-priming, wat inhoudt dat affect, net als andere primes, invloed heeft op de gedachten die bij ons opkomen en op de wijze waarop we externe informatie verwerken. (2) ‘Affect-als-informatie’: ontstaat doordat onze gevoelens en stemmingen zelf ook als een bron van informatie over onze omgeving kunnen worden opgevat. Affect-priming Onze affectieve toestanden zijn van invloed op wat we denken. Een stemming kan als prime dienen die de toegankelijkheid van negatief geëvalueerde informatie in het geheugen vergroot. Die prime kan er op drie manieren toe leiden dat oordelen over een stimulus congruent zijn met de stemming waarin men verkeert (dus men beoordeelt een stimulus positiever als men in een positieve stemming is). (1) Via selectieve herinnering: door de (negatieve) stemming herinnert men zich iets (negatiefs), over bijvoorbeeld een persoon, dat overeenkomt met die stemming. (2) Via selectieve aandacht: we beperken ons tot een klein deel van de informatie bij het vormen van een evaluatief oordeel, omdat we niet alle informatie kunnen gebruiken. Onze aandacht is dus selectief. Onze affectieve toestand kan onze aandacht sturen: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affectincongruente informatie. (3) Via selectieve encodering: doordat bepaalde constructen meer toegankelijk zijn in bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt om nieuwe informatie te interpreteren. In al deze drie gevallen heeft de affectieve toestand indirect invloed op beoordelingen, beslissingen en gedragingen. Affect als bron van informatie Emoties geven een signaal dat iets in de omgeving van belang is en dat we moeten reageren. Daardoor vormen emoties en andere affectieve ervaringen op zichzelf een bron van informatie, die een meer directe invloed heeft op oordelen. Je oordeel zal mede gebaseerd zijn op het gevoel dat je ergens bij hebt. Mensen onthouden vaak niet alle details bij een stimulus, maar vooral of ze iets ‘goed’ of ‘slecht’ vinden. Daardoor is het affect dat geassocieerd is met een stimulus vaak de belangrijkste bron van informatie wanneer men een oordeel moet geven over die stimulus. Mensen zijn alleen niet altijd even goed in staat om onderscheid te maken tussen hun affectieve toestand van dat moment en het affect dat door een stimulus opgeroepen wordt. Stemmingen zijn niet gekoppeld aan een bepaald object, maar ze kunnen wel (ten onrechte) daaraan gekoppeld raken. Er is dan sprake van misattributie. Emoties worden dus niet alleen bepaald door de situatie, zoals door appraisaltheorieën wel wordt benadrukt: emoties verschaffen de persoon informatie over de situatie en worden gebruikt om de situatie te interpreteren. Mensen bleken in een

82

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

onderzoek tevredener te zijn met hun leven op zonnige dagen dan op regenachtige dagen, maar dit effect verdween op het moment dat er daarvoor terloops werd gevraagd wat voor weer het was. Invloed van affect op diepte van informatieverwerking Affect heeft ook invloed op de wijze waarop we denken, dus op de informatieverwerking. Mensen in een positieve stemming verwerken informatie relatief oppervlakkig, terwijl mensen in een negatieve stemming juist grondiger en ‘dieper’ verwerken. Daardoor worden cognitieve vertekeningen sterker onder invloed van een goede stemming. Zo maken ze bijvoorbeeld meer gebruik van stereotypen. Er zijn verschillende verklaringen voor: (1) Een affectieve toestand informeert ons of de huidige situatie in orde is of niet. Als we in een positieve stemming zijn, betekent dat dat de situatie in orde is en we dus niet per se iets hoeven veranderen. Een negatieve stemming zorgt ervoor dat we iets aan de situatie moeten veranderen en deze dus goed moeten overdenken. Daardoor leidt een negatieve stemming tot meer uitgebreide verwerking van informatie. (2) Elke activiteit die de positieve stemming kan veranderen wordt vermeden, dus ook het grondig nadenken over aangeboden informatie (gebaseerd op het mood maitenance-principe: mensen die in een positieve stemming zijn, willen dit graag zo houden). Iemand in een negatieve stemming zal juist alle informatie overdenken, op tot een oplossing te komen. Mensen in een goede stemming hebben dus een verminderde motivatie om informatie grondig te verwerken. (3) Mensen in een goede stemming hebben een verminderde cognitieve capaciteit. Omdat positieve herinneringen en constructen meer divers en verspreid in het geheugen opgeslagen zijn dan negatieve informatie, is er dus meer cognitieve capaciteit nodig om die informatie terug te halen. Bij een positieve stemming wordt alle cognitieve capaciteit aangewend om stemmingscongruent materiaal uit het geheugen op te halen. Uit onderzoek bleek dat proefpersonen in een positieve stemming wél meer te verwerken als zij daarvoor ruim de tijd kregen zodat hun cognitieve capaciteit niet meer beperkt is. Andere onderzoeken ondersteunen echter de tweede verklaring. De motivationele en de cognitieve verklaring zijn niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Effecten van stemming versus emotie Stemmingen kunnen makkelijk invloed hebben op bijvoorbeeld oordelen, omdat ze zo algemeen zijn. Emoties daarentegen zijn duidelijk op een object gericht en zullen daardoor minder gauw generaliseren naar andere objecten. De effecten van emoties zijn dus (a) beperkter en (b) specifieker dan die van stemmingen. Het beheersen van doodsangst Iedereen wordt op een gegeven moment geconfronteerd met de zeer basale emotie ‘angst voor de dood’. Ieder organisme heeft een ingebakken neiging tot zelfbehoud, een instinct om de eigen dood te voorkomen ten koste van alles. De mens is er zich (i.t.t. alle andere dieren) van bewust dat de eigen dood onafwendbaar is. Volgens de

83

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

‘terror management’-theorie zou deze combinatie van het besef van de eigen sterfelijkheid en het instinct tot zelfbehoud een alles overheersende, verlammende angst moeten creëren. Dat we die angst niet voortdurend voelen, komt door een buffer die we op hebben gebouwd in onze cultuur, en die bestaat uit twee componenten: (1) Culturele wereldvisie. Een verzameling van binnen een cultuur gedeelde overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit. Die overtuigingen geven een gevoel van zin en betekenis, een idee van continuïteit en stabiliteit, een stelsel van normen en waarden en een idee van onsterfelijkheid (symbolisch). Dit zou samenhangen met de behoefte ‘erbij te horen’. Zo voelen we ons onschendbaar. (2) Zelfwaardering. Dit is niets anders dan de mate waarin men het gevoel heeft dat men voldoet aan de standaard van de culturele wereldvisie. De illusie van onschendbaarheid kan ook ontleend worden aan het gevoel dat men bijzonder is en superieur. Mensen met een hoge zelfwaardering blijken ook minder tekenen van deze angst te vertonen wanneer ze geconfronteerd worden met beelden van de dood. Zij lijken beter in staat te zijn om constructen die aan de dood gerelateerd zijn te onderdrukken. De angst voor de eigen dood en het streven om de buffer tegen die angst in stand te houden en te beschermen, heeft invloed op cognitieve processen. Saillantie van de dood leidt bijvoorbeeld tot strengere straffen voor mensen die de normen schaden. Ook het false-consensus-effect wordt sterker door de confrontatie met de dood: men wil immers het idee hebben dat de eigen wereldvisie correspondeert met die van de groep, want dat schept vertrouwen in de eigenwaarde. Daardoor wordt de waargenomen consensus voor de eigen opvattingen overschat. Ook wordt de neiging tot ingroup-favoritisme sterker. Mensen nemen fysiek afstand van outgroup-leden. 9.5 De invloed van affect op gedrag Affect en hulpvaardig gedrag Mensen in een negatieve affectieve toestand kunnen minder hulpvaardig zijn, maar dat is niet altijd zo. Van belang is hoe mensen hun negatieve affectieve toestand interpreteren, dus hoe de situatie beoordeeld wordt of welke attributies er worden gemaakt. Als mensen zichzelf als slachtoffer zien van een negatieve gebeurtenis, zullen ze niet snel een ander helpen. Mensen die zichzelf echter als oorzaak zien van die negatieve gebeurtenis, zullen zich verantwoordelijk voelen en juist wel extra hulp aanbieden. Aan het laatste geval kunnen twee processen ten grondslag liggen: (1) Mensen kunnen zich schuldig gaan voelen. Dat leidt tot een verhoogd zelfbewustzijn en dat leidt weer tot een verhoogde gevoeligheid voor sociale normen. Die normen stellen dat je anderen moet helpen, dus dat zul je dan ook doen. (2) Mensen in een negatieve stemming helpen eerder anderen omdat ze weten dat dit een goed gevoel geeft. Door anderen te helpen, komen ze zelf in een betere stemming. Over het algemeen zijn mensen in een positieve stemming eerder geneigd om

84

Wanneer we in een positieve stemming zijn. De spijttheorie: een theorie over de rol van spijt bij het maken van keuzen onder onzekerheid. Ook blijkt dat mensen in een positieve stemming over het algemeen minder risico nemen dan mensen in een neutrale stemming. Emoties worden hierdoor dus beïnvloed. zeker wanneer je tijdens B iedere keer met het gemis van A wordt geconfronteerd. We zijn dan wat luchtiger en komen sneller op nieuwe ideeën. 85 . en je wilt A maar daar ben je te laat voor. Dat doen ze echter alleen als ze er zeker van zijn dat hierdoor hun goede stemming niet wordt bedorven. en de anticipatie op die mogelijke spijt beïnvloedt de beslissing. wordt de instelling van de persoon niet hulpvaardiger. als je er maar geen schade aan over houdt als het niet effectief is. Uit onderzoek blijkt dat het saillant maken van gevoelens die achteraf ervaren kunnen worden. De hulp hoeft niet per se effectief te zijn. Ze blijken tegelijkertijd negatieve uitkomsten onplezieriger te vinden dan mensen in een neutrale stemming. blijken we creatiever problemen op te lossen en flexibeler informatie te integreren. Een andere voorwaarde voor het geven van hulp bij een goede stemming wordt beschreven door het social outlook-principe: positieve stemmingen die door een interpersoonlijke gebeurtenis opgewekt worden.Stuvia. dan is de kans groot dat je B niet kiest. Mensen kunnen uiteindelijk ook helemaal niets kiezen. Die twee variabelen worden beïnvloed door de stemming van de beslisser. Ook hebben we eerder al gezien dat verwachtingen en waarden twee cruciale begrippen zijn in de psychologische besliskunde. We maken keuzes die de mogelijke spijt minimaliseren. maar ook met toekomstige gevoelens. In negatieve stemmingen is onze aandacht iets meer geconcentreerd. Als de gebeurtenis niet sociaal is. en daarmee het gedrag beïnvloedt. Affect en beslissingen Bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes worden we vaak beïnvloed door onze emoties en stemmingen. Je zou bijvoorbeeld bij het kiezen tussen twee verschillende banen rekening kunnen houden met de mogelijke spijt achteraf. omdat ze bang zijn achteraf spijt te krijgen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal mensen te helpen. richten de aandacht op de goede kant van de mens en leiden tot extra hulpbereidheid. maar juist versterkt. omdat juist spijt een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen verschillende mogelijkheden in het dagelijks leven. waardoor we alternatieve mogelijkheden over het hoofd zien.com . Niet alleen de verwachting van uitkomst-informatie zorgt ervoor dat we rekening houden met mogelijke gevoelens achteraf. Als je moet kiezen tussen A en B. Mensen in een positieve stemming blijken de kans op gewenste uitkomsten te overschatten en die op ongewenste uitkomsten te onderschatten. het gewicht van deze gevoelens vergroot tijdens het beslisproces. maar ook het feit dat we nadenken over de spijt die we achteraf kunnen voelen kan ons gedrag sturen. Ze anticiperen op de emoties die ze later kunnen ervaren. Effect van geanticipeerde emoties: spijt Bij het nemen van beslissingen houden mensen rekening met hun gevoelens van dat moment.

dan corrigeren we vaak onvoldoende voor de tijd (vergelijkbaar met het ankereffect). 86 . omdat we het als persoon zelf niet zien. maar ook van verkeerde herinneringen achteraf: Mensen zijn vooraf en achteraf veel positiever dan tijdens de vakantie. omdat we tijdens de vakantie ergernissen een rol laten spelen in de beoordeling. vaak meer gebruikmaken van heuristieken over het effect van bepaalde gebeurtenissen. ga je jezelf indekken door gedachten als ‘ik niet toch niet zoveel van hem’. Als we na een vervelende gebeurtenis nadenken over hoe we ons over een maand zouden voelen. Ook houd je niet genoeg rekening met andere gebeurtenissen tijdens de tussenperiode. Deze kunnen zelfs betrekking hebben op ervaring die we al eens hebben gehad. (3) Onvoldoende correctie. dan denken we dat we ons weken rot zullen voelen. Daardoor gaan we harder studeren en het tentamen halen. We vergissen ons wel vaak in de intensiteit en duur van onze gevoelens. Als je relatie stopt. Soms onderschatten we dit.com . met name de duur. Durability bias (duurzaamheidsvertekening): we denken vooraf dat onze ellende veel langer zal aanhouden dan feitelijk het geval is. Dit noemen we het rosy effect: een te rooskleurige kijk op hoe we ons later zullen voelen of ons hebben gevoeld. zal dat voor een deel je herinneringen bepalen. Maar ook negatieve gevoelens worden vaak overschat. Gilbert noemt dit het onzichtbare schild. Bijvoorbeeld bij vakanties is er sprake van het verkeerd voorspellen van de eigen gevoelens. Ze worden vooral bepaald door de ‘piek en einde’-regel: de leukste momenten en het moment van vertrek. (1) we hebben onjuiste theorieën over wat ons blij of verdrietig maakt. (4) Specifiek voor negatieve gevoelens: bij het voorspellen van hun gevoelens houden mensen geen rekening met het psychologische afweersysteem waar ze over beschikken. (2) we hebben er soms baat bij onszelf een beetje in de maling te nemen. moet je daar op dit moment niet aan denken. Je leert dan dus niet altijd van je fouten. We denken dat we er nog heel lang last van zullen hebben. Volgens Gilbert zijn er verschillende redenen waarom we de duur van onze affectieve reacties kunnen overschatten. wanneer ze zich herinneren wat hun emoties op een bepaald moment waren. mede doordat herinneringen aan affectieve toestanden uit het verleden niet altijd betrouwbaar zijn. Als je bijvoorbeeld hoog scoort op neuroticisme. maar nog veel vaker overschatten we het.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het voorspellen van toekomstig affect Beslissingen zijn dus vaak gebaseerd op verwachte toekomstige affectieve toestanden. Dit schild kan ook verklaren waarom we overschatten hoe lang het duurt voordat we een negatieve gebeurtenis hebben verwerkt. Het is onzichtbaar. maar staan er niet bij stil dat in die periode ons afweersysteem in actie komt. maar naderhand vergeten we die. maar nadat het gebeurd is. Maar in hoeverre zijn we in staat om onze gevoelens accuraat te voorspellen? Het komt maar heel soms voor dat onze verwachte gevoelens lijnrecht tegenover onze werkelijke gevoelens staan.Stuvia. Als we denken aan het zakken voor een tentamen. Ook worden herinneringen vertekent doordat mensen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->