P. 1
Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB)

Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB)

|Views: 382|Likes:
Published by Stuvia.com
Uitgebreide samenvatting van het tekstboek van de Algemene Opleiding Bankbedrijf van het NIBE SVV
Uitgebreide samenvatting van het tekstboek van de Algemene Opleiding Bankbedrijf van het NIBE SVV

More info:

Published by: Stuvia.com on Aug 13, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.65 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/19/2014

$6.65

USD

pdf

Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB

)
by

EvelienV

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting Algemene Opleiding Bankbedrijf – NIBE
1. Het Bankbedrijf..................................................................................................................................3 1.1. Activiteiten van banken...............................................................................................................3 1.2. Hoofdindeling naar klantengroepen.............................................................................................4 2. Particuliere dienstverlening................................................................................................................5 2.1. Particuliere klantsegmenten.........................................................................................................5 2.2. Financieren..................................................................................................................................5 2.3. Spaarproducten............................................................................................................................7 2.4. Betaaldiensten..............................................................................................................................8 2.5. Bemiddelings- en adviesdiensten aan particuliere relaties...........................................................8 3. Zakelijke dienstverlening..................................................................................................................11 3.1. Klantsegmenten.........................................................................................................................11 3.2. Zakelijke kredietverlening.........................................................................................................11 3.3. Beleggen van overtollige liquiditeiten.......................................................................................13 3.4. Betalen en cashmanagement......................................................................................................14 3.5. Bemiddelings- en adviesdiensten aan zakelijke klanten.............................................................16 4. Macro-economische analyse.............................................................................................................20 4.1. Economische groei.....................................................................................................................20 4.2. Inflatie.......................................................................................................................................22 4.3. Rente..........................................................................................................................................22 4.4. Wisselkoersen............................................................................................................................24 4.5. Gevolgen van macro-economische ontwikkelingen voor de beleggingscategoriën....................25 5. Monetair beleid van de Europese Centrale Bank..............................................................................27 5.1. Organisatie en taken van Europese Centrale Bank.....................................................................27 5.2. Werking van monetair beleid van de ECB.................................................................................27 6. Economisch belang van betalingsverkeer.........................................................................................29 6.1. Belang van betalingsverkeer voor economie..............................................................................29 6.2. Belang van tussenpersonen in het betalingsverkeer...................................................................29 7. Interbancaire afwikkeling van betalingen.........................................................................................32 7.1. Clearing en settlement van betalingen in Nederland..................................................................32 7.2. Europese instellingen en systemen voor clearing en settlement.................................................32 7.3. Correspondentbanken................................................................................................................35 7.4. Continuous Linked Settlement...................................................................................................36 7.5. SWIFT.......................................................................................................................................36 8. Regels en afspraken voor het Europese betalingsverkeer.................................................................38 8.1. Hoe kan het Europese betalingsverkeer efficiënter worden.......................................................38 8.2. Welke regels gelden voor grensoverschrijdende betalingen in euro?.........................................38 8.3. Hoe komt het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied tot stand?............................................38 8.4. Welke regels gelden voor een open en transparante betaalmarkt?.............................................40 9. Balans en resultatenrekening van een bank.......................................................................................42 9.1. Bankbalans................................................................................................................................42 9.2. Activa van banken.....................................................................................................................42 9.3. Passiva van banken....................................................................................................................45 9.4. Het eigen vermogen...................................................................................................................46 9.5. Off-balanceposten......................................................................................................................48 9.6. Resultatenrekening....................................................................................................................48 9.7. Overige financiële overzichten in jaarrekening..........................................................................49 9.8. Waarderingsgrondslagen...........................................................................................................49 10. Het renteresultaat............................................................................................................................50 10.1. Marktrentemethode..................................................................................................................50 10.2. Rentedragende bankproducten en verrekenrentes....................................................................51 11. Economic Capital...........................................................................................................................52

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

11.1. Rendement op eigen vermogen................................................................................................52 11.2. Risico, vermogen en rendementsmeetinstrumenten.................................................................52 11.3. De selectie van de activiteiten..................................................................................................53 12. Bancair risicobeleid........................................................................................................................54 12.1. Soorten risico’s bij banken.......................................................................................................54 12.2. Het risicomanagementproces...................................................................................................55 12.3. De centrale risicocommissies van de bank...............................................................................56 12.4. Recente ontwikkelingen...........................................................................................................57 13. Kredietrisico...................................................................................................................................58 13.1. Soorten kredietrisico................................................................................................................58 13.2. Indelen in risicoklassen en berekenen van risicofactoren.........................................................59 13.3. Omvang van het kredietrisico..................................................................................................60 13.4. Maatregelen om kredietrisico te beperken bij individuele tegenpartijen..................................61 13.5. Beheren van risico krediet.......................................................................................................63 14. Marktrisico.....................................................................................................................................65 14.1. Handelsactiviteiten in de dealingroom.....................................................................................65 14.2. Value at riskwaarde.................................................................................................................65 14.3. Backtesting..............................................................................................................................66 14.4. Stresstests................................................................................................................................66 14.5. Beheersen van marktrisico.......................................................................................................66 15. Renterisico en liquiditeitsrisico.......................................................................................................67 15.1. Mismatch.................................................................................................................................67 15.2. Vervalkalenders en gaprapportage...........................................................................................68 15.3. Renterisico...............................................................................................................................68 15.4. Liquiditeitsrisico......................................................................................................................68 16. Operationeel risico..........................................................................................................................71 16.1. Risicofactoren van operationeel risico.....................................................................................71 16.2. Verschillen in operationeel risico tussen bedrijfsonderdelen...................................................72 16.3. Meten van operationeel risico..................................................................................................73 16.4. Beheersen van operationeel risico............................................................................................74 17. Toezicht op het bankwezen.............................................................................................................77 17.1. Nederlands toezicht.................................................................................................................77 17.2. Europees toezicht.....................................................................................................................80 17.3. Europese wet- en regelgeving..................................................................................................81 17.4. Implementatie van Europese richtlijnen in nationale wetgeving..............................................82 18. Het raamwerk van Basel.................................................................................................................84 18.1. De drie pijlers van Bazel II......................................................................................................84 18.2. Pijler 2: Supervisory review.....................................................................................................87 18.3. Pijler 3: Bevorderen transparantie............................................................................................88 18.4. Van Bazel II naar Bazel III......................................................................................................88

Renteresultaat / Nettorentebaten: Het verschil tussen rentekosten en rente-inkomsten Liquiditeitsrisico: De kans dat geldgevers op grote schaal hun geld opvragen terwijl een deel van de uitzettingen lang vaststaat. Provisie: Beloning voor het verstrekken van advies en bemiddeling .Klanten in staat stellen gemakkelijk en veilig betalingen te doen. (De primaire functie van verzekeraars en pensioenfondsen is het verschaffen van een inkomens. Het Bankbedrijf Belangrijkste activiteiten van een bank . Banken zorgen ervoor dat betalingen en ontvangsten snel.) Transformatiefunctie op twee manieren: Transformatie naar risico: Kredietrisico: Het risico dat de tegenpartij niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie Vermogensmarkt: De markt waar vraag en aanbod van geld elkaar ontmoet Transformatie: Het omvormen van het aangetrokken vermogen om ervoor te zorgen dat vragers en aanbieders precies krijgen wat zij wensen. Transformatiefunctie is een primaire functie van de bank en een afgeleide functie voor verzekeraars en pensioenfondsen. 1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1.1. gemakkelijk en veilig kunnen plaatsvinden.2. Kredietportefeuille: Alle leningen die een bank verstrekt tezamen.1. Diensten op het gebied van betalingsverkeer Betalen: Het ruilen van geld voor een goed of dienst Betalingsverkeer: Het geheel aan betalingen en ontvangsten van contant.Optreden als intermediair waarbij ze partijen bij elkaar brengen om een transactie af te sluiten. De kans dat alle tegenpartijen gezamenlijk failliet gaan is nihil Transformatie naar looptijd: Banken transformeren kort beschikbare bedragen in langer durende leningen. Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening Intermediair: Het bij elkaar brengen van verschillende partijen zonder dat zijzelf met een van beide partijen een contract sluiten.1.1.of vermogenszekerheid door het dekken van financiële risico’s.3. Activiteiten van banken Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie Diensten op het gebied van betalingsverkeer Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening Handel op de financiële markten voor eigen rekening en risico 1.Stuvia. giraal en elektronisch geld. . Een bank kan dan niet aan de opvragingen voldoen. 1. .1. Activiteiten die samenhangen met de transformatiefunctie Het verstrekken van krediet aan zakelijke en particuliere klanten Gelde renderend uitzetten voor zakelijke en particuliere klanten 1.com .Geld aantrekken van huishoudingen met een overschot en geld uitzetten bij huishoudingen met een tekort aan geld.

Stuvia. 1. overheden en andere banken. Zakelijke klanten Zakelijke klanten: Rechtspersonen of natuurlijke personen die transacties doen uit hoofde van hun beroepsuitoefening.3. Professionele klanten Professionele klanten: Verzekeringsmaatschappijen. pensioenfondsen.2. .Corporaties 1.1.2.4.2.MKB . Particuliere klanten Particuliere klanten: Natuurlijke personen die transacties doen uit hoofde van hun privéomstandigheden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Provisiebedrijf: Dienstverlening bij effectentransacties Afsluiten van verzekeringen Begeleiding van fusies en overnames van ondernemingen Plaatsen van obligatieleningen of aandelen Overnemen van financiële risico’s Betaaldiensten van de bank 1. Vermogende particulier: Natuurlijke personen met een hoog inkomen of een groot vermogen. Handel op de financiële markten voor eigen rekening en risico Proprietary trading: Banken die handelen voor eigen rekening en risico in financiële producten.1.2. Hoofdindeling naar klantengroepen Particuliere klanten Zakelijke klanten Professionele klanten 1.com .2. .Grootbedrijf . Marktrisico: Het risico dat de koers van het product precies de tegenovergestelde beweging maakt dan de handelaar van de bank verwacht. 1.

Hypotheekrecht dient tot zekerheid voor alle vorderingen die de geldgever op de geldnemer heeft of zal krijgen . Particuliere dienstverlening 2. Vaste hypotheek: . Als de lening niet terugbetaald kan worden mag de geldgever de woning verkopen en de opbrengst gebruiken om de hoofdsom terug te krijgen. Hebben doorgaans behoefte aan meer ingewikkelde financiële producten en krijgen meer aandacht van de bank.Tijdens de looptijd .2.Woningfinanciering .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.Recht van hypotheek blijft bestaan Aflossingsvormen: .000 en hebben geen groot vermogen.Stuvia. Retail banking: Dienstverlening aan gewone particuliere relaties Vermogende relaties: Een inkomen boven €100.Wanneer de lening helemaal is afgelost heeft het hypotheekrecht geen waarde meer Bankhypotheek: .Hoofdsom. rentepercentage en aflossing worden in de akte opgenomen .Lening en hypotheek zijn aan elkaar gekoppeld .000 en/of een groot vermogen. Particuliere klantsegmenten Gewone particuliere relaties: Inkomen dat lager is dan €100.1.Consumptief krediet 2.In de hypotheekakte staat alleen het maximumbedrag .Ineens aan het einde van de looptijd .1. Financieren Twee hoofdvormen van particulier krediet: . Hebben doorgaans behoefte aan standaardproducten en doen veel zaken via internet of een callcenter.2.com .Voor de lening wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt . Woningfinanciering Hypothecaire lening: Geld lenen voor de aankoop van een woning waarbij de woning wordt ingezet als woningpand. Private banking: Dienstverlening aan vermogende relaties 2.

Doorlopend krediet . Rekening-courantkrediet: De bank staat de klant toe tot een bepaald maximumbedrag ‘rood’ te staan op zijn betaalrekening. Kredietlimiet: Maximale debetstand van de rekening. Aanbod banken: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aflossen tijdens de looptijd Annuïtaire aflossing: De klant betaalt maandelijks een vaste annuïteit bedrag wat bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. 5 en 10 jaar.Pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen 2. Aflossen ineens aan het einde van de looptijd De hoofdsom blijft gedurende de gehele looptijd bestaan.com . het aflossingsdeel blijft gelijk.2.Aflossen en opnemen tijdens looptijd tot kredietlimiet mogelijk.Aflopend krediet .2.Stuvia. Consumptief Krediet Consumptief krediet: Een lening voor de aanschaf van goederen en diensten door particuliere relaties. Bedoeld om tijdelijk saldotekort op een betaalrekening op te vangen. . Concurrerende aanbieders van woningfinancieringen .Aflossing annuïtair Doorlopend krediet: .Krediethypotheek Aflopend krediet: . Omdat de hoofdsom steeds kleiner wordt neemt het rentedeel geleidelijk af.Kredietsom wordt in één keer op de rekening gestort .Rekening-Courant krediet . Keuze voor een variabele rente waarbij de rente elke drie maanden aangepast wordt is ook mogelijk.Bank geeft aan de klant de mogelijkheid om tot een bepaald maximumbedrag rood te staan . De geldnemer bouwt vermogen op om alles ineens af te lossen aan het einde van de looptijd. met uitzondering van de aankoop van woningen.Banken . Lineaire aflossing: Het termijnbedrag loopt af gedurende de looptijd. Eenmaal afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw opgenomen worden. Levenshypotheek: Vermogensopbouw door middel van een levensverzekering Effectenhypotheek: Vermogensopbouw door middel van een beleggingsportefeuille Looptijd en rentevastperiode Gebruikelijke looptijd is 30 jaar Gebruikelijke rentevastperioden van 1.Klant lost in vaste termijnen af .

De rente staat gedurende de hele looptijd vast.com . Bijzondere spaarvormen Garantie van de ingelegde hoofdsom.en spaarproduct. Deze rekent hij later af met de houder van de klant. Spaarrekening met een vaste looptijd: Het spaargeld staat voor een bepaalde periode vast. Een langere looptijd betekend een hogere rente.Stuvia.Niet-direct opeisbare spaarproducten Direct opeisbare spaarproducten Spaartegoed is op elk moment vrij op te nemen. Rentevergoeding variabel. Creditcardmaatschappij: Een financiële instelling die betalingsverplichtingen overneemt van consumenten. Merkgebonden financieringsmaatschappij verstrekt uitsluitend leningen voor producten die door het moederconcern worden aangeboden. Internetspaarrekening: Variant op de spaarrekening.Soms ook verhandelbaar op de beurs .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Krediethypotheek: Klanten kunnen ervoor kiezen hun woning als onderpand te gebruiken bij een consumptief krediet. De creditcardmaatschappij voldoet de betaling vrijwel direct aan de winkelier. Combinatie van belegging.Ten allen tijde inwisselbaar bij de emittent.Onder een uitgifteprogramma doorlopend uitgegeven . Financieringsmaatschappijen Carduitgevende instellingen Financieringsmaatschappijen: Ondernemingen die zich hebben gespecialiseerd in de financiering van bepaalde projecten of goederen. die ze moet inkopen tegen een gangbare koers . Rentevergoeding laag door weinig zekerheid voor de bank. Alleen mogelijk wanneer de woning een hogere waarde heeft dan de hypotheek die daarop rust.Direct opeisbare spaarproducten . spaarbrieven en spaarbewijzen: Rentedragende waardepapieren die banken speciaal voor de particuliere markt uitgeven ter dekking van hun financieringsbehoefte. Spaarbewijzen vallen onder de Wet inzake spaarbewijzen . 2. Rendement hangt af van koersontwikkelingen. De consument betaald hiervoor geen rente. De winkelier betaald bij elke betaling een bepaald percentage aan de creditcardmaatschappij. Klant kan alleen opnames en stortingen doen via internet.In één bedrag aan het einde van de looptijd afgelost. Concurrerende aanbieders van consumptief krediet: Banken vertrekken ongeveer 45% van het verstrekte kredietvolume. 40% van de consumptieve kredieten. Bij kortlopende contracten tot één jaar wordt de rente uitbetaald als de hoofdsom vrijvalt. Spaarrekening : Geen minimum inleg en geen opnamekosten. de tegenrekening. Niet-direct opeisbare spaarproducten De bank en klant maken een afspraak over het tijdstip waarop de klant weer over zijn geld kan beschikken en over de rentevergoeding. Bankbrieven. De rente staat gedurende de hele looptijd vast. Stortingen en opnames lopen via een betaalrekening.3. Wanneer de consument gespreid wil terugbetalen wordt er wel rente berekend. Depositorekening: Het spaargeld staat voor een bepaalde periode vast. . Bedoeld voor grote spaarbedragen. Spaarproducten Particulieren kunnen overtollige middelen opzij zetten om een vermogen op te bouwen . Rente is iets hoger dan op de spaarrekening door de lage kosten voor de bank.

Computerserver. moeite en kosten die nodig zijn om het belegde geld om te zetten in giraal geld.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.5. Kasopname / dispositie : Omzetten van giraal naar chartaal geld 2. Giraal geld Geld dat op een betaalrekening staat. Betaaldiensten 2.en adviesdiensten aan particuliere relaties Bemiddelings. 2.4. Rendement: Verandering van de waarde van de belegging.2. 2. Wettig betaalmiddel: Chartale eurobankbiljetten en –munten door EU als wettig benoemd. Faillissement: Eerst de fiscus en schuldeisers.Verzekeren .com .en transactie-informatie ontvangen. .en adviesdiensten hebben betrekking op: .Stuvia.1. Rendement Risico: De kans dat het werkelijke rendement van een belegging afwijkt van het rendement dat een belegger op basis van historische gegevens kan verwachten. Tijd. Chartaal geld Alle bankbiljetten en munten.Financial Planning 2.Beleggingsinstellingen Aandelen Aandeel: Een bewijs van mede-eigendom van een onderneming. ontvangen en saldo. Soorten beleggingen . Elektronisch geld Opgeslagen geld op een virtuele rekening.Aandelen .4.3. Klant kan hiermee betalen. Bemiddelings. wat overblijft is voor de aandeelhouders. Bij het kiezen voor een bepaalde beleggingsvorm spelen drie factoren een rol: Liquiditeit: De mate waarin een belegger zijn vermogen desgewenst weer kan aanwenden voor consumptie. chip of een virtuele betaalrekening.1. De belegger kan zijn aandeel weer in geld omzetten door het aan een andere belegger te verkopen Koersrisico: De koers van het aandeel hangt af van de winstgevendheid en de vooruitzichten van de onderneming en het algemeen beursklimaat. Beleggen Rendement bestaat uit twee componenten: Dividend: Periodieke uitkering in de vorm van rente of een winstuitkering.Beleggen .4.5.Obligaties .4.

Beheren . .Belegger hoeft zich zelf niet actief met zijn beleggingen te bemoeien Bankdiensten op het gebied van beleggen De bank biedt de volgende producten en diensten aan: . De instelling belegt dit vermogen voor rekening en risico van de gezamenlijke vermogensverschaffers.Bewaren Bemiddelen Zorgplicht: . Vaak dochterondernemingen van banken die verschillende beleggingsfondsen beheren waarin een belegger zijn geld kan investeren. Beheren Wanneer de bank zelfstandig beleggingsbeslissingen neemt maar wel voor rekening en risico van de belegger geeft de bank geen advies maar treedt op als vermogensbeheerder.com . Adviseren Advies geven om de belegger te helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Kenmerk: .Stuvia.De verplichting om relevante informatie van de klant in te winnen om te bepalen of de gekozen beleggingsvorm wel geschikt is.De verplichting om relevante informatie over de verleende diensten transparant aan te bieden . Custody: Bewaardiensten van een bank .Gespreide belegging van het vermogen . dat op een bepaalde datum zal terugbetalen en dat hij jaarlijks een rentebedrag betaald: Couponrente Verhandelbaar op de beurs en kunnen gedurende de looptijd worden verkocht Beleggingsinstelling Beleggingsinstelling: Een organisatie die door het uitgeven van aandelen vermogen aantrekt.Analyseren .Bemiddelen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Obligatie Obligatie: Een schuldbewijs Een verklaring dat een onderneming geld heeft gelend. Bewaren Giraal effectendepot en administratieve beheer voor cliënten.Adviseren . Deze informatie neemt de adviseur mee in zijn advies. De gegeven informatie moet schriftelijk of elektronisch vastgelegd worden in het cliëntprofiel. Analyseren Een researchafdeling binnen de bank die analyseert hoe verschillende geografische gebieden. bedrijfstakken en ondernemingen zich ontwikkelen.Belegd met het samengevoegde bedrag van alle beleggers.

2.5. Financial Planning Financial Planning: Het adviseren van klanten bij het plannen van hun financiële toekomst . .Bankzaken. Zij vormen een verkooppunt voor de verzekeringsproducten van een andere instelling.3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2. Verzekeren Banken treden op als tussenpersoon of intermediair voor verzekeringen.com . pensioenen. verzekeringen en belastingen Financieel plan: Het financiële doel van een klant en voor elke levensfase de productmix waarmee hij dit doel kan bereiken. 2.Stuvia.5.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3. De klant hoeft alleen rente te betalen over de dagen dat de rekening debet staat De rente is hoog in vergelijking met andere zakelijke kredietproducten.en kleinbedrijf Grootbedrijf Corporates Midden. Klantsegmenten Midden. . Produceren meestal voor de lokale markt Hebben behoefte aan gestandaardiseerde diensten Accountmanagers MKB: Aanspreekpunt bij de bank MKB valt onder Retail banking Grootbedrijf: Middelgrote ondernemingen Produceren vaak niet alleen voor de lokale markt Hebben vaak een ingewikkelder betalingsverkeer Accountmanagers Grootbedrijf: Aanspreekpunt bij de bank Corporates: Grote. Korte kredietverlening Gebruikt om voorraden en het door hen verleende leverancierskrediet te financieren .Stuvia. Zakelijke kredietverlening Externe financiering: Het aantrekken van vermogen van externe partijen (aandelen.Rekening-courantkrediet .Middellange kredietverlening .1.2.Kredietfaciliteiten 3.com .en Kleinbedrijf: Het segment met de kleinste ondernemingen.Korte kredietverlening . veelal beursgenoteerde en internationale ondernemingen. obligaties) Bancaire financieringsproducten: .2. Meest ingewikkelde bedrijfsvoering Vaak vestigingen in meerdere landen Relationshipmanager: Eindverantwoordelijk voor alle contacten die de bank waar ook ter wereld heeft met de klant Wholesale banking: Dienstverlening aan corporates 3.Kasgeldlening Rekening-courantkrediet De bank en de klant komen een krediet limiet overeen.1. Zakelijke dienstverlening 3.

Stuvia. Economisch eigendom ligt bij de maatschappij. Het juridische eigendom blijft altijd in handen van de leasemaatschappij Financial lease: De leaser koopt een object en leent daarvoor geld bij de leasemaatschappij waarbij hij het object als onderpand geeft.com . mag gebruiken tegen betaling van een vergoeding. . liever niet. Projectfinanciering .Rentetypische looptijd: De periode waarvoor de rente vastligt Bij langere leningen kan de Liquiditeitstypische looptijd langer zijn dan de rentetypische looptijd. dat juridisch eigendom is van een leasemaatschappij. Naast de middellange lening bieden banken de volgende vormen aan: .Er worden geen eisen aan de balansverhoudingen of resultaten van de leaser gesteld . Syndicaatlening: Als een onderneming een zodanig grote kredietbehoefte heeft dat een individuele bank niet alleen in deze behoefte kan of wil voorzien wordt een lening door verschillende banken gezamenlijk verstrekt.Participaties Leasing Leasing: Een verzamelnaam voor alle overeenkomsten waarbij een partij een object.De enige eis van de geldverstrekker is dat het geleasde object als onderpand dient voor de financiering. Twee soorten looptijd: . hoge kosten voor de bank 3.000 Gefixeerde rente + opslag kredietrisico Daggeldlening: Kasgeldlening voor een periode van één dag.2. Het economisch eigendom ligt bij de leaser.2. Middellange kredietverlening Gebruikt om vaste activa te financieren Middellange leningen: Looptijd van 1 tot 15 jaar Ineens opnemen en aflossen in een overeengekomen schema of ineens Bulletlening: Ineens opnemen en aan het einde van de periode ineens aflossen Convenanten: Afspraken in de kredietovereenkomst dat bij bepaalde gebeurtenissen de lening teruggevorderd kan worden. Juridisch eigendom: Wie is de rechtmatige eigenaar van het object Operational lease: De leasemaatschappij koopt een object en verhuurt het aan de leaser.Projectfinanciering .Het leasecontract staat los van de overige financieringen van de onderneming Economisch eigendom: Wie is financieel aansprakelijk voor het onderhoud en de waardeverandering van het object. Aan het eind van de contractuele looptijd wordt het juridische eigendom overgedragen aan de leaser. Aantrekkelijk voor bedrijven: .Achtergestelde lening .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Kasgeldlening Leningen met vaste bedragen en een korte vaste looptijd (één week tot één jaar) Ineens opnemen en aan het eind van de looptijd ineens aflossen Omvang minimaal €500.Liquiditeitstypische looptijd: Een totale looptijd van eerste opname tot laatste aflossing .Leasing .

De lening wordt niet verstrekt op basis van onderliggende activa .1. 3. Participaties Participaties: Pakketten aandelen Participatiemaatschappijen: Dochterondernemingen die zich bezig houden met de aankoop van participaties Bij risicovolle maar kansrijke ondernemingen geven banken de voorkeur aan een participatie boven een bankkrediet.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Projectfinanciering: Financiering die wordt gebruikt voor een specifiek project .2. Gedurende de onderneming nog niet van de faciliteit gebruik maakt betaald zij commitment fee.3.Geldmarktfondsen 3. Voordeel voor beide partijen is dat de rente vaststaat > geen renterisico Calldeposito / Overnightdeposito : Deposito voor één dag.Daarnaast worden garanties van derde partijen zoals overheden gevraagd en een hogere rente berekend. Deposito’s Deposito: Een uitzetting van een partij bij een andere partij voor een vastgestelde looptijd tegen een vastgesteld tarief.3. Deze leningen worden verstrekt aan ondernemingen met goede vooruitzichten maar met een relatief klein eigen vermogen. . Kredietfaciliteiten Kredietfaciliteiten: Toezeggingen door een bank om in de toekomst aan een onderneming krediet te verlenen als deze daarom vraagt. Achtergestelde lening Achtergestelde lening: Een lening waarbij de bank haar geld pas terugkrijgt nadat de andere crediteuren betaald zijn.3. Beleggen van overtollige liquiditeiten Ondernemingen hebben te maken met korte perioden van liquiditeitsoverschotten.Banken lopen bij deze financieringen een groter risico.Deposito’s . Certificates of deposit . (Bijvoorbeeld bij een Leveraged Management Buyout) Als compensatie voor het hoge risico voor de bank wordt een hoge rente berekend.3.Stuvia. Banken bieden kortlopende beleggingen voor ondernemingen: . deze worden ingedekt door uitgebreide contracten en gedegen onderzoek.com . Mezzanine financiering: Zo wordt een achtergestelde lening ook wel genoemd omdat het een financieringsvorm is die tussen een normaal vermogen en een eigen vermogen ligt.Certificates / Deposit . 3. (meeprofiteren van succes) 3.2.

.Blanco overboeking . Bedrijven huren hier vaak een cashmanager voor in.Rendement is lager dan een alternatieve belggingsvorm 3. .Documentair krediet Blanco overboeking Blanco overboeking: De betaler geeft opdracht aan de bank om geld over te maken ten laste van zijn betaalrekening ten gunste van een andere rekening. Geldmarktfondsen Geldmarktfondsen: Beleggingsfondsen die beleggen in kortlopende schuldtitels van verschillende geldvragers. .Betaling na levering kan alleen als de solvabiliteit.Gemak > Automatische inleg bij overschot en aanzuivering bij tekortkoming mogelijk . De klant verleent hiertoe vooraf schriftelijk toestemming door het afgeven van een machtiging aan de onderneming.com .Naast de inleg krijgt zij ook het rendement over de betreffende periode uitgekeerd. . Betaalproducten zakelijke klanten: . Betalen en cashmanagement Ondernemingen worden geconfronteerd met veel betalingen. Banken bieden tegenwoordig ook uitgebreid advies op het gebied van cashmanagement. Documentair krediet Documentair krediet: Een beschikbaarstelling van geld.Stuvia.De onderneming is niet gebonden aan een bepaalde looptijd > altijd opneembaar . Betaalproducten Grote zakelijke klanten hebben behoefte aan specifieke betaalproducten om grote aantallen betalingen en ontvangsten efficiënte af te kunnen wikkkelen vanuit hun eigen administratieve systeem.Nadeel koersrisico 3.Er worden geen handelsdocumenten overlegd . 3. .Laag kredietrisico .4.Risico > als betaling na het leveren van de goederen plaatsvindt kan de schuldenaar weigeren te betalen/failliet zijn.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Certificates of deposit: Een kortlopend verhandelbaar waardepapier dat wordt uitgegeven door een bank. .3.Automatische incasso . ? Automatische incasso Automatische / Direct debit : Product waarbij een onderneming bedragen van de rekening van haar klanten naar eigen rekening kan laten overschrijven.Dezelfde zekerheid als een bankdeposito maar met de mogelijkheid om bij plotselinge liquiditeitsbehoefte het waardepapier te verkopen.De betaling kan zowel voor als na de levering geschieden .1.3.De bank beperkt zich tot het uitvoeren van betaalopdrachten van een afnemer aan een leverancier . .4. liquiditeit en betrouwbaar betaalgedrag in het verleden positief is.

en batchbetalinghen met vermelding van de gewenste verwerkingsdatum Online aanleveren van individuele incasso-opdrachten en incassobatches Online actuele saldo.Saldi op de verschillende betaalrekeningen worden automatisch geconcentreerd .De boekingen lopen via de centrale rekening Liquiditeitenbeheer Liquiditeitenbeheer: Het beheer van de liquiditeitsposities van een onderneming. Onherroepelijk documentair krediet: Geeft de koper deze gelegenheid niet.Zo laag mogelijk houden van de kosten .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .2.Exporteur heeft betaling nu zelf in de hand Herroepelijk documentair krediet: Geeft de koper de gelegenheid de voorzwaarden te wijzigen zonder vooroverleg of goedkeuring van de leverancier > weinig zekerheid.4.Zo hoog mogelijke renteopbrengsten Cashmanagementconsultant: Medewerkers van de bank fir cashmanagers adviseren bij hun werkzaamheden.Aan het eind van elke werkdag worden saldi van alle rekeningen op één na op 0 gezet . . Kerntaken cashmanager: .4.Zodanig sturen dat het renteresultaat wordt geoptimaliseerd . Online aanleveren van individuele. 3.com . Internetbankieren Internetbankieren: Computerpakketten waarmee ondernemingen betalingen kunnen doen en kunnen ontvangen via internet.Liquiditeitenbeheer . daarna volgt betaling .Cashmanagementconsulent helpt hiermee en biedt soms een cashpool aan Cashpool: Een cluster van betaalrekeningen van een of meerdere ondernemingen van hetzelfde moederbedrijf. .Geldstromenbeheer Saldobeheer Saldobeheer: Het dagelijks beheren van de saldi van de betaalrekeningen van een onderneming. . . Internationaal: Een documentair krediet is onherroepelijk tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.biedt meer zekerheid dan de blanco overboeking . nauwelijks gebruikt.Saldobeheer . Cashmanagement Cashmanagement: Het beheren van de rekeningsaldi en van de geldstromen van een onderneming .Op verzoek van de exporteur vraagt de importeur aan zijn bank om een bepaald bedrag voor de exporteur beschikbaar te houden.en transactie-informatie inzien Betaalgegevens automatisch downloaden naar de administratie Digitale rekeningafschriften ontvangen Zeer geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun betalingsverkeer willen beheersen 3.3.Beheren van de liquiditeitspositie .Stuvia.Exporteur moet bewijs van levering kunnen tonen aan de bank.

Cashmanagementconsulent adviseert over de gewenste looptijd van uitzettingen en aantrekkingen en over het compenseren van tegengestelde saldi. Adviserende rol investment bank.en adviesdiensten aan zakelijke klanten Naast traditionele bankdiensten bied de bank ook andere diensten: . Investment banking Investment banking/ merchant banking: Alle activiteiten van de bank op het gebied van emissies en introducties door zakelijke relaties en op het gebied van fusies en overnames.Aandelenemissie : het uitgeven van aandelen Beursintroductie: Een onderneming die voor het eerst aandelen op de beurs uitgeeft. Partijen hoeven op deze manier slechts het saldo van de tegengestelde betaalstromen te verrekenen Payment factory: Centrale afdeling die de crediteurenbetalingen van meerdere werkmaatschappijen uitvoert.Cashmanagementconsulent adviseert over de meest efficiënte betaalvormen en over aanpassingen van de organisatie van de onderneming om het betalingsverkeer te stroomlijnen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Investment banking .Vertragen van uitgaande betalingen en versnellen van binnenkomende betalingen .1. Nettingsysteem: Administratief systeem waarbij tegengestelde betaalstromen worden gecompenseerd.Vermogensbeheer .Commercial paper .Trustactiviteiten .Voor veel ondernemingen de belangrijkste vorm van eigen vermogen.Stuvia.Bedrijven geven leningen uit om zich te financieren.Sellers Aandelen .Verlagen van de transactiekosten per betaling . . 3.Verzekeringen .Obligaties .5. . Bemiddelings.Financieel risicobeheer 3.Aandelen .Advies om een nettingsysteem of payment factory op te zetten.Leadmanager . Obligaties . Verschillende vormen van waardepapieren: . Begeleiden van introducties en emissies Grote bedrijven financieren zich door het uitgeven van waardepapieren.Regelen van employee benefits .Underwriters .Verminderen van het aantal betalingen .com .5.Het gaat hier om liquiditeitsposities die gedurende langere tijd bestaan . Geldstromenbeheer Geldstromenbeheer: De organisatie van het betalingsverkeer van een onderneming .

Financieel instrument voor grote geldvragers .De emittent verkoopt alle waardepapieren aan de bank voor een vooraf overeengekomen prijs .Rentedragend waardepapier met een looptijd van maximaal twee jaar. Sellers: Banken die geen emissies overnemen maar alleen proberen om beleggers te interesseren voor de waardepapieren.Meerdere commercial papers gekoppeld aan een en dezelfde prospectus Voor alle hierboven genoemde emissies geldt dat er een prospectus moet worden opgesteld. Gedurende één a twee weken kunnen beleggers en particulieren opgeven hoeveel aandelen ze willen kopen voor welke prijs. (Staats + Bankobligaties) Door het vormen van een syndicaat loopt een bank minder risico en worden de plaatsingsmogelijkheden vergroot. . Prospectus: Document waarin uitvoerig financiële en andere relevante informatie wordt gegeven over de emitterende onderneming. .Trekking: Als een onderneming geld opneemt door notes uit te geven.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - Kosten voor het opstellen van een prospectus en het betalen van provisies aan de banken die het bedrijf ter zijde staan bij de uitgifte.v .com . Alle inschrijvingen samen vormen een ‘book’ waarin de leadmanager inzicht krijgt in de vraag naar aandelen. Book-building techniek: De leadmanager stelt vooraf een bandbreedte vast waarbinnen de uiteindelijke prijs zal vallen. Drie groepen banken Leadmanager: De bank die de onderhandelingen met de uitgevende instelling voert en de formaliteiten verzorgt.Voordeel voor de emittent is dat het relatief gemakkelijk is om met meerdere kleinere trekkingen de financieringsbehoefte gespreid te dekken.De bank plaatst de waardepapieren in de markt De vergoeding die de bank krijgt voor het overnemen van de emissie is et verschil tussen de prijs waarvoor ze de waardepapieren overneemt en de uitgiftekoers. Plaatsingsrisico: De bank loopt het risico dat zij niet alle waardepapieren kan verkopen Syndicaat: Bij veel emissies worden meerdere banken ingeschakeld. Underwriters: Banken die proberen de waardepapieren aan hun klanten te verkopen. Bank treedt alleen op als inschrijvingskantoor. Omdat een emittent zeker wil zijn van zijn opbrengst worden emissies vaak overgenomen: . Medium Term Notes: Langlopende rentedragende waardepapieren die worden uitgegeven onder een programma. Op basis hiervan wordt de uitgifteprijs vastgesteld.Omvang: Er wordt met de bank een maximum afgesproken wat tegelijkertijd uit mag staan. . Commercial paper . Zij verplichten zich hierbij om een bepaald bedrag aan waardepapieren over te nemen. .Verhandelbaarheid is minder goed dan die van obligaties waardoor beleggers een hogere rentevergoeding eisen. Guichetemissie: Geen enkele bank neemt de emissie over. .Stuvia. De leadmanager neemt altijd een deel van de emissie over.

Regelmatige toetsing van de afspraken uit het plan aan de veranderende economische omstandigheden. . Gebruikelijk om hier een verdeling voor te stellen tussen de verschillende beleggingscategorieën. Deelnemingsvrijstelling: De winsten die elders al worden belast. .2.3. Buitenlandse ondernemingen die een vestiging in NLD willen moeten zich inschrijven bij KVK .5.De administratie moet in Nederland worden gevoerd.4. Bij goedkeuring door de klant is de vmb gebonden aan de vastgelegde richtlijnen. Trustactiviteiten Trustactiviteiten: Activiteiten die gericht zijn op het voeren van de directie en de administratie van een andere onderneming. . Verzekeringen Zakelijke accountmanagers verkopen specifiek zakelijke verzekeringen. 3.Stuvia.5. .Bank geeft als tussenpersoon advies . Debiteurenrisico: Als de oorzaak van wanbetaling bij de afnemer ligt Landenrisico: Als do oorzaak van wanbetaling in externe omstandigheden ligt. Vermogensbeheer Vermogensbeheer: Het beheren van vermogens voor rekening en risico van zakelijke klanten.De onderneming moet een Nederlands postadres hebben .Inkomsten voor de bank: provisie op het advies en rente op het overbruggingskrediet 3.Provisie: De beheervergoeding Beleidsplan: Vmb stalt jaarlijks een plan op waarin hij met de zakelijke klant overeenkomt volgens welke lijnen het vermogen belegd moet worden.5.vermogensbeheer / asset management .en administratieve taken van uit aan een trustkantoor > vaak een bank. Om hieraan te voldoen besteden buitenlandse ondernemingen hun directie. Kredietverzekering: Dekt het risico dat een leverancier geen betaling ontvangt voor levering van goederen of diensten zonder dat hij zelf een wanprestatie levert. in Nederland niet nogmaals worden belast.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Fusies en overnames Fusie en overname: De zeggenschap in een onderneming gaat over in andere handen. 3.Verstrekt vaak een overbruggingskrediet . Risico kan verzekerd worden bij gespecialiseerde particuliere kredietverzekeraars (Atradius) Atradius de enige in staat het risico te nemen omdat de staat het risico volledig in herverzekering neemt als het bedrag of de termijn een bepaald limiet overschrijdt.com .De directie moet zich in Nederland zetelen .Buitenlandse ondernemingen willen vaak om belastingstechnische redenen een Nederlandse vestiging.

Transactierisico en Translatierisico Transactierisico: Het risico dat de winst van de onderneming wordt aangetast doordat de inkoop. Een onderneming loopt dit risico als bij import en export de betaling in vreemde valuta plaatsvindt.Analyseren van de employee benefits .of verkoopprijzen nadelig worden beïnvloed door schommelingen in de valutakoersen. Regelen van employee benefits Employee benefits: Verzamelnaam voor producten op het gebied van arbeidsvoorwaarden.5. Renterisico: Het risico dat schommelingen in het niveau van de rente een negatieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Een onderneming loopt dit risico wanneer zij activa heeft die in een bepaalde valuta luiden en daartegenover geen passiva heeft die in dezelfde valuta luiden. Financieel risicobeheer Financieel risicobeheer: Beheer van her valutarisico en renterisico Valutarisico: Het risico dat schommelingen in de koersen van vreemde valuta’s een negatieve invloed hebben op de onderneming.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3. Employeebenefitsspecialisten : .Voeren van vergelijkend prijsonderzoek .5.Verstrekken van informatie over juridische en fiscale zaken .Stuvia. . Translatierisico: Het risico dat valutaschommelingen de waarde van een onderneming nadelig beïnvloeden. Het risico treedt op wanneer van bepaalde liquiditeitsposities de toekomstige rentestromen niet vaststaan.5.Bieden bij voorkeur producten van de eigen bank aan 3.com .6.

Wereldhandel: Export van alle landen in de wereld bij elkaar opgeteld.com . 4. Productiecapaciteit Productiecapaciteit: De maximale productie die een land kan leveren Productiefactoren: Elementaire middelen die productie mogelijk maken . Aanbodfactoren: Bepalen de productiecapaciteit Productiecapaciteit: Maximale hoeveelheid producten die een land kan produceren Vraagcapaciteit: De mate waarin de productiecapaciteit gebruikt wordt. Wordt vaak uitgedrukt in BBP per hoofd van de bevolking. Investeringen private sector Vlottende kapitaalgoederen: Goederen en diensten die direct worden verbruikt Vaste kapitaalgoederen: Goederen die worden ingezet bij de productie Overheidsconsumptie en –investeringen Overheidsconsumptie: Uitgaven binnen de overheid Overheidsinvesteringen : Investeringen in Nederland Rijksbegroting – Begrotingsoverschot – Begrotingstekort Export en Import Export: Wanneer buitenlandse afnemers goederen kopen Import: Binnenlandse afnemers kopen goederen en diensten die in het buitenland zijn geproduceerd. Vraag naar producten Particuliere consumptie Vlottende consumptiegoederen: Goederen voor dagelijks gebruik Duurzame consumptiegoederen: Goederen die langere tijd meegaan. Reël: De stijging wordt gecorrigeerd met inflatie BBP: De totale waarde van goederen en diensten die in een land in een bepaald jaar worden geproduceerd.Stuvia.1. Welvaart: In welke mate mensen in een land in hun behoeftes kunnen voorzien. De groei van het BBP wordt per kwartaal gemeten en vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. Vormt samen de externe sector Open economie: Een land met een relatief groot aandeel in de externe sector > gevoeliger voor schokken in de wereldeconomie Handelsbalans: Overzicht van de export en import van goederen en diensten in een land. Macro-economische analyse 4. Economische groei Economische groei: Reële toename van het bruto binnenlands product.1.1.

V-vormig herstel: Consumptie en productie trekken sterk aan. De productie stijgt tot de productiecapaciteit volledig wordt benut. De vraag naar goederen herstelt en de werkgelegenheid trekt aan. Het kan jaren duren en er kan eerst nog een recessie optreden voordat de economie zich tot hoogconjunctuur ontwikkelt. (390 van de 1000 posities = 39 – 61 = -22 consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen: Maandelijks worden 1700 ondernemingen ondervraagd hoe zij oordelen over hun orderpositie.Stuvia. Cijfers economische groei CBS: Publicatie van gegevens die een indicatie geven van de economische ontwikkeling van een land. Recessie: Wanneer de groei twee kwartalen achtereen negatief is. In één beweging ontwikkelt de economie zich tot hoogconjunctuur. In deze fase herstelt de economie zich van een zwakke periode en neemt de economische groei toe. Conjunctuurcyclus: Groeitempo van de economie volgens een min of meer regelmatig patroon Opleving en hoogconjunctuur Opleving/ Hausse: Een opgaande fase in de conjunctuurcyclus.2.Overheden worden gedwongen om tijdens de voorafgaande recessie sterk gestegen overheidstekorten terug te dringen . Consumentenvertrouwen: CBS meet het consumentenvertrouwen door maandelijks 1000 mensen te vragen hoe zij oordelen over de economie en over hun eigen financiële situatie. W-vormig herstel: Het aanvankelijke herstel wordt gestopt doordat de groei van de bestedingen niet op gang komt.1.Oplopende inflatie kan de economische groei onder druk zetten. Leading indicators Leading indicators: De barometer van de economie. Oorzaken w-vormig herstel: . Economische groei wordt soms zelfs negatief. In deze fase is de economie over de top heen en gaan de groeicijfers dalen. de omvang van hun voorraden en hoe hun omzetverwachting voor de komende drie maanden eruit ziet. Recessie en depressie Baisse: Neergaande fase in de conjunctuur. In een recessie daalt de vraag waardoor de prijsstijgingen afvlakken.com . Deze samengestelde cijfers geven een vooruitblik op de economie . In elk land wordt maandelijks een gecombineerd cijfer gepubliceerd. De ondernemingen passen het aanbod aan wat een oplopende werkloosheid veroorzaakt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4.Toenemende werkloosheid / afnemend consumentenvertrouwen waardoor de consument minder te besteden heeft / wil . Depressie: Als de economische groei langdurig en sterk negatief is. Conjunctuur Conjuctuur: De fase waarin de economie van een land zich bevind.

1. Inflatie Inflatie: Een gemiddelde prijsstijging in een land. Economie wordt hierdoor afgeremd > prijzen stijgen minder hard. Geldhoeveelheid: Het totaal van chartaal en giraal geld.De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verslechtert door de hoge prijzen .3.3.2. 4.2. vergeleken met een voorgaande periode. Geldmarktrente Geldmarktrente: Rente voor leningen met een korte looptijd. 4.com .Een hoog renteniveau. Vraaggestuurde inflatie Wanneer de vraag naar goederen en diensten toeneemt kunnen de ondernemers hun productie opvoeren maar ook hun prijzen verhogen omdat de vragers toch wel kopen. De ondernemingen rekenen de gestegen kosten zo veel mogelijk door in de prijzen van hun producten. Grotendeel bepaald door de ECB. Deflatie: Een gemiddelde prijsdaling in een land. Kostengestuurde inflatie Tweede oorzaak van inflatie is een stijging van de productiekosten. De geldnemer betaald rente aan de geldgever.De waarde van spaartegoeden verminderd in een hoog tempo . Beleid is gericht op prijsstabiliteit.Stuvia. Rente Rente: De vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld.2. Hiermee wordt een tekort aan liquiditeiten gekweekt waardoor banken geld moeten lenen bij ECB . Consumentenprijsinflatie (CPI) : Het meten van de prijsmutaties van consumptiegoederen Producentenprijsinflatie: Stijging van de kosten die ondernemingen moeten maken om hun producten en diensten te fabriceren. Deze hoeveelheid kan groeien doordat zij meer giraal geld van spaarders en rekeninghouders mogen uitlenen dan dat zij binnenkrijgen. De ECB volgt de geldgroei daarom nauwlettend. 4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. 4.3. Rentedaling: Prijzen zullen eerder stijgen Reserveverplichting: Banken moeten een bepaald bedrag storten op een geblokkeerde rekening bij de CB. vergeleken met een voorgaande periode.1.2. Gevolgen van inflatie en deflatie Inflatie van 2% hoort bij een gezond groeiende economie Prijsstabiliteit volgens ECB : Een stijging van de consumentenprijsindex op jaarbasis van 2% Een hoge inflatie is niet goed voor de economie: . De toename van de geldhoeveelheid is een indicatie voor de verandering in de bestedings mogelijkheden van particulieren en ondernemingen. Rentestijging: Het wordt duurder om geld te lenen waardoor mensen minder geld te besteden hebben. 4. waardoor investeringen uitblijven Deflatie is echter ook niet goed omdat consumenten dan hun bestedingen uitstellen. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de productie kan vraaggestuurde inflatie ontstaan.2. ECB gebruikt rente als instrument om de inflatie te beïnvloeden.

Vlakke yieldcurve: Beleggers ontvangen op alle vastrenterende beleggingen met hetzelfde risicoprofiel ongeacht de looptijd hetzelfde rendement.Hoge rente komt vaak voor in periodes van economische groei. Deze komt tot stand door het spel van vraag en aanbod tussen partijen die voor lange tijd hun geld willen beleggen en partijen die voor lange tijd geld nodig hebben. . Steile yieldcurve: Als de tarieven voor langere looptijden fors hoger zijn dan die voor korte periodes.3.3. Draaiing van de yieldcurve: De verandering van de korte rentetarieven wijkt af van de verandering van de lange rentetarieven. De curve gaat minder stijl lopen en kan invers worden. Kapitaalmarktrente Kapitaalmarktrente: Rente voor leningen met een lange looptijd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Depositorente: Het laagste rentetarief van de ECB Marginale beleningsrente: Het hoogste rentetarief van de ECB.2. Vormen van yieldcurve Normale yieldcurve: Stijgend verloop als de rentetarieven voor langere periodes enigszins boven die van korte periode liggen. Banken die onderling bij elkaar lenen betalen elkaar een rente die tussen het hoogste en laagste rentetarief bij de ECB ligt. Yieldcurve Een grafische weergave van de relatie tussen de looptijd en het rendement van vastrentende waarden of de rente van financiële contracten uit dezelfde risicocategorie.4. . Beleggers verwachten een duidelijke stijging van de rentes. Loopt hiermee deels vooruit op de inflatie .Stuvia. Nominale rente: Contractueel afgesproken rente die is opgenomen in financiële contracten Reële rente: De nominale rente waarop de inflatie in mindering is gebracht. 4. Dalende yieldcurve: De geldmarkttarieven zijn hoger dan de kapitaalmarkttarieven. Beleggers verwachten een daling van de rente. Deze zal alleen in uitzonderingsgevallen sterk afwijken van de rentetarieven van de ECB.3. 4.De lange rente gaat omhoog als beleggers verwachten dat de inflatie in een land de komende periode gaat stijgen. Bewegingen yieldcurve Parallelle beweging naar boven / beneden : De rendementen stijgen of dalen op alle looptijden met hetzelfde percentage.com .3. Nominale en Reële rente Bij inflatie heeft een geldgever een groot deel van zijn rentevergoeding nodig om de koopkracht van zijn vermogen op peil te houden. Reële rente = nominale rente – inflatie 4. EURIBOR: Een gemiddelde van de rente die banken in het eurogebied onderling hanteren wordt gepubliceerd.

4. Interventies Als een regering of de CB van een land niet tevreden is met de wisselkoers kan dat leiden tot het in of verkopen van eigen valuta.4.De handelsbalans van een land met lage inflatie zal een overschot vertonen. . De kapitaal-stromen zijn meestal het gevolg van macro-economische cijfers waarop beleggers reageren. Oorzaken van langetermijnveranderingen in de wisselkoers Op lange termijn wordt de wisselkoers tussen twee valuta’s voornamelijk bepaald door verschillen in economische groei. Als de koers op een bepaald niveau is verkopen de speculanten de valuta weer en incasseren zij winst. . Cijfers macro-economsiche ontwikkeling Wisselkoersen reageren sterk op nieuws over de economische ontwikkeling in een land.4.Stuvia. Andere partijen krijgen dan de verwachting dat de koers verder zal stijgen waardoor dit ook gebeurd.4. Ook langdurige verschillen in de inflatieniveaus tussen landen zijn van invloed op de ontwikkeling van wisselkoersen op lange termijn.Deze stijging wordt veroorzaakt door toenemende vraag naar de valuta door een stijgende vraag naar investeringen en beleggingen in dat land. Wisselkoersen Wisselkoers: De verhouding tussen de waarde van twee valuta’s.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4.1.4. Oorzaken van kortetermijn-veranderingen in de wisselkoers Op korte termijn worden de wisselkoersen vooral bepaald door verschuivingen in de internationale kapitaalstromen.com .4. . . Speculatie Grote internationale partijen beïnvloeden de wisselkoersen zuiver voor eigen gewin.2. . 4. 4. Dit komt omdat voor de aankoop van aandelen lokale valuta nodig is waardoor de wisselkoers stijgt.De wisselkoers van valuta’s van andere landen met een blijvend lage inflatie stijgt p[ lange termijn van de valuta’s van andere landen met een hoge inflatie.4. 4.De vraag naar het geldaanbod is groter dan het aanbod. 4.5.4. Speculanten drijven de koers van een valuta op door deze massaal op te kopen.Als een land een hogere economische groei heeft dan een ander land stijgt de wisselkoers van die valuta geleidelijk ten opzichte van de andere valuta .3.

. (Uitzendbureau) Defensieve waarden: Aandelen van ondernemingen die nauwelijks op de conjunctuurgolven reageren. Gevolgen van macro-economische ontwikkelingen voor de beleggingscategoriën 4. Gevolgen van inflatie Inflatie is gunstig voor de aandelenbeleggingen. oplopende werkloosheid en dalende aandelenkoersen.5. Bij een toenemende economische groei stijgen over het algemeen de aandelenkoersen in een land. Een hoge inflatie zal samengaan met een hoge kapitaalmarktrente. .Onderneming kan haar marge vergroten . Gevolgen van economische groei Als de ECB de rentetarieven verhoogt om de kans op inflatie tegen te gaan is dit gunstig voor de rendementen op liquiditeiten. .De vraag naar kantoor. Indexatieclausule. Woonhuizen stijgen mat de jaarlijkse maximale huurstijging en op veel zakelijke contracten zit een clausule waardoor de huren met de inflatie meestijgen.Uitzondering: als de inflatie oploopt zonder economische groei.Stuvia.5. Vastgoedbeleggingen reageren gunstig op economische groei . Een stijgende lange rente zorgt voor een daling van lopende obligatiekoersen.1. Teruglopende winsten. Een hoge inflatie zorgt voor stijgende huren. (Voedingsmiddelenindustrie) Economische groei lijdt tot investeringen bij ondernemingen Om deze investeringen te financieren lenen ondernemingen geld Door toename van de vraag naar lang geld stijgt de lange rente. . . De obligatiekoersen dalen hierdoor.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4.De afzetprijzen stijgen . Nieuwe obligaties zullen een hogere coupon hebben terwijl bestaande obligaties niet meeprofiteren van de gestegen rente.2.5.De waarde neemt vaak toe met een percentage dat hoger is dan de inflatie.De huren stijgen oor schaarste en inflatie Reactie met enige vertraging door langlopende contracten 4.Ondernemingen zien hun afzet groeien . Cyclische waarden: Aandelen in ondernemingen in die sectoren die vrijwel meteen reageren op veranderingen in de conjunctuurgolf. Stagflatie: De prijzen nemen toe terwijl de aantallen in stuks dalen.Winstgevendheid van de onderneming stijgt.en bedrijfsruimte neemt toe en laat de prijzen stijgen.com .

Gevolgen van renteveranderingen Geldmarktrente Verhoging van de rente door de centrale bank is gunstig voor beleggers in vermogenstitels. 4. . Omdat Nederlandse ondernemingen relatief afhankelijk zijn van export heeft dit een negatief effect op de aandelenkoersen.5. Stijging van de rentetarieven door de CB levert op korte termijn geen voordeel op voor de prijsontwikkeling van onroerend goed. Een stijging van de wisselkoers heeft een negatief effect op de export. Kapitaalmarktrente Een stijging van de lange rente heeft geen direct effect op beleggingen in liquiditeiten Een stijgende lange lengte heeft een negatief effect op de investeringen die ondernemingen willen doen waardoor de winst daalt. Er is wel een indirect effect: de koersen van obligaties dalen door een verhoging van de rente van het ECB. Economische groei wordt hiermee afgeremd. Voor obligaties is een stijgende lange rente ongunstig. De beleggers eisen een hoger effectief rendement wat lijdt tot lagere koersen. Gevolgen van veranderingen in de wisselkoersen Een hoge wisselkoers betekent dat de export van producten duurder wordt. Een hoge lange rente is ongunstig voor beleggingen in onroerend goed. De rendementen op vermogenstitels stijgen hierdoor. zo wel is het negatief.5. Een stijging van de rentetarieven van de centrale bank is slecht voor beleggers in aandelen. Als de lange rente stijgt nemen financieringskosten toe waardoor de vraag naar vastgoed daalt en de prijzen zullen dalen. Effect van wisselkoers op buitenlandse beleggingen: Een daling van de wisselkoers kan het verwachte rendementsvoordeel op een belegging aanzienlijk onderuit halen.4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. De concurrentiepositie van de eurolanden verslechtert.3. de winsten van ondernemingen dalen en daarmee ook de aandelenkoersen De koers van obligaties hangt samen met de lange rente waardoor dit geen direct effect heeft voor de belegger.Stuvia. Deze hebben een winst in dollars die daalt als de euro-dollarkoers oploopt. Extra onzekerheid voor de belegger.com . Valutaontwikkelingen hebben gevolgen voor ondernemingen die internationaal actief zijn.

deposito’s met een oorspronkelijke looptijd van minder dan twee jaar / resterende looptijd van minder dan drie maanden. Organisatie en taken van Europese Centrale Bank Monetair beleid: Het gericht inzetten van financiële instrumenten en maatregelen om de economie te beïnvloeden. wordt beïnvloed door de commerciële rentetarieven van de banken 5.M3 mag per jaar niet meer groeien dan 4.2. Liquiditeitenmassa: Indicator die het niveau van de inflatie voorspelt. giraal geld. en daarmee de inflatie. Geldmarkttekort: Als het totale bankwezen debet staat bij de centrale bank Geldmarktoverschot: Als het totale bankwezen credit staat bij de centrale bank Banken hebben gezamenlijk een groot positief saldo op de rekening courant bij de NCB De ECB zorgt voor een kunstmatig tekort door een minimumbedrag op een ECB rekening courant te plaatsen waar niet meer vrij over beschikt mag worden. Beslissingen over het geldwezen in deze landen worden centraal genomen door één centraal orgaan. Liquiditeitenmassa: M3. verhandelbaar schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van minder dan twee jaar.2.Evenwichtige economische groei Pas als 1 bereikt is wordt aan twee gewerkt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 5.Stabiel prijsniveau (lage inflatie) . direct opeisbare spaartegoeden. Monetair beleid van de Europese Centrale Bank EMU: Europa de Economische en Monetaire Unie (EMU) 16 leden EU ESCB: Europees Stelsel van Centrale Banken. Verantwoordelijk voor het monetair beleid in het eurogebied.1. . Deze verplichte kasreserve is groter dan het positieve saldo bij de NCB’s. Twee hoofddoelstellingen: . ECB: Europese Centrale Bank. Bestaat uit chartaal geld.Stuvia.com . .1. Hoofddoel: Het handhaven van een stabiel prijsniveau 5. Permanent tekort op geldmarkt Geldmarktruimte: Het saldo dat de banken gezamenlijk aanhouden op hun betaalrekeningen bij de centrale bank. Belangrijkste oorzaak kredietverlening. Toename van liquiditeitenmassa > meer koopkracht > Grotere vraag > prijsopdrijvend effect Liquiditeitsvernietiging: Afname liquiditeitenmassa 5. Werking van monetair beleid van de ECB Centrale bank zorgt voor een kunstmatig tekort op de geldmarkt Centrale bank geeft de banken de mogelijkheid om het kunstmatige tekort weer bij haarzelf aan te vullen door middel van steunoperaties De commerciële rentetarieven van de banken volgen over het algemeen de tarieven van de centrale bank Het niveau van de economische bedrijvigheid.5% Liquiditeitscreatie: Toename liquiditeitenmassa.

Marginale beleningsrente .2. Steunoperaties Herfinancieringsfaciliteit : ECB biedt banken de mogelijkheid om het kunstmatige tekort aan te vullen door transacties met de ECB zelf. Hiervoor moet een onderpand gestort worden.com .Marginale depositorente Marginale beleningsrente: Banken kunnen geld lenen bij hun centrale bank. Marginale depositorente: Banken met overtollige liquiditeiten kunnen hun geld op een deposito bij hun Centrale Bank plaatsen. inflatie en economische groei ECB verhoogt de rente als zij de inflatie wil afremmen – banken volgen de renteverhoging – er wordt minder geleend – vraag daalt – deflatie Zonder inflatiegevaar houdt de ECB de rente het liefst zo laag mogelijk waardoor er meer geleend wordt en de economie groeit. Finetuning transacties / Structurele transacties : ECB kan de marktliquiditeit sturen in het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen. Basisherfinanciering: Repotransacties. In ruil daarvoor krijgen de banken de beschikking over extra liquide middelen tot het niveau van hun individuele kasreserve.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 5. Rentetarieven. Deze ligt 2% onder de marginale beleningsrente en dus 1% onder de herfinancieringrente . Officiële rentetarieven ECB: .Stuvia. Hiervoor ontvangen ze rente.3. / 1 week / drie maanden Herfinancieringsrente: De rente die banken moeten betalen voor de repotransacties. 5.2.2. Banken mogen tijdelijk waardepapieren verkopen aan de ECB. Rente ligt doorgaans 1% hoger dan herfinancieringrente. Plafond voor de geldmarktrente.

Kringloopmodel: Toelichting van het macro-economische belang Productiehuishouding: Omvat alle bedrijven die eindproducten voortbrengen. Banken Financiële instellingen die drie kernfuncties vervullen: .Creditcard maatschappijen .1. Belang van betalingsverkeer voor economie Betalen: Het verschaffen van geld in ruil voor goederen / diensten Geld: Een middel dat uitwisseling van goederen en diensten mogelijk maakt zonder directe ruil Betalingsverkeer: De organisatie van het geheel van betalingen Ruilhandel: Partijen ruilen goederen en diensten rechtstreeks tegen elkaar.2. Productie: Het resultaat van het combineren en transformeren van de productiemiddelen.Brengen geldaanbieders en geldvragers bij elkaar door zelf geld aan te trekken en dit in een andere vorm weer uit te zetten . De volgende instellingen: . en grond.EGI’s .Overige toezichthouders . Goed georganiseerd betalingsverkeer draagt dus bij aan de welvaart van een land.Bieden bemiddeling en advies aan geldvragers en –aanbieders .com . 6.1. Naarmate het efficiëntere gebruik van betalingsverkeer zijn er minder productiemiddelen nodig voor de productie van de betaaldiensten. Belang van tussenpersonen in het betalingsverkeer Tussenpersonen: Voeren betalingen efficiënt en veilig uit en dragen een deel van de risico’s. Dit overschot aan middelen kan weer worden gebruikt voor productie waardoor de welvaart verder kan toenemen.2. Consumptiehuishouding: Alle consumenten samen Consument: Leveren van arbeid in ruil voor geld waarmee zij de eindproducten betalen uit de productiehuishouding. kapitaal.Stuvia.Banken .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 6.Ze verzorgen het girale betalingsverkeer . arbie. Kosten en service niveaus zijn transparant.Clearing en settlementinstellingen . Totale waarde van jaarlijkse productie = gelijk aan het totaal van de verdiende inkomens Banken maken deel uit van de productiehuishouding met als product financiële dienstverlening.Payment Service Providers 6.Centrale banken . Economisch belang van betalingsverkeer 6.

Zorgen voor stabiele prijzen door het voeren van een monetair beleid .Toezicht houden op de solidariteit van banken en andere financiële instellingen > prudentieel toezicht.Onderhouden van betaalsystemen waarmee banken en effecteninstellingen onderlinge geldtransacties uitvoeren. Centrale banken Centrale banken: Zien toe op betrouwbaarheid & veiligheid van het betalingsverkeer.2. Overige toezichthouders Autoriteit Financiële Markten: Gedragstoezichthouder op de financiële markten Gedragstoezicht: Richt zich op de vraag of de professionele deelnemers aan de financiële markten hun klanten correct behandelen en juist en volledig informeren. . Doel: Het faciliteren van marktwerking en creëren van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in Nederland. Chipknip.Uitgeven van bankbiljetten . gemakkelijk en veilig kunnen plaatsvinden door: .Mogen geen kredieten verlenen 6.Licentie van Currence .EGI.vergunning bij DNB .De distributie en inname van munten en bankbiljetten .2.2. Currence: De eigenaar van een aantal Nederlandse collectieve betaalproducten: PIN.com .3. Banken die de betaalproducten van Currence willen aanbieden moeten voldoen aan: .Toezicht .2.4. EGI’s Electronischgeldinstelling: Instelling die elektronisch geld uitgeeft Electronisch geld: Een geldwaarde die is opgeslagen op een elektronische drager zoals de chip van een chipcard. oversight. Incasso en iDEAL.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Banken zorgen ervoor dat betalingen en ontvangsten snel.Vergunningen . Heeft de volgende taken: .Betaalproducten bieden waarmee klanten kunnen deelnemen aan het girale betalingsverkeer . Acceptgiro.Stuvia.Garantiestelsel 6. de harde schijf van een pc of een virtuele betaalrekening EGI’s moeten beschikken over: . 6.Betaalrekeningen voor klanten openen en beheren .Girale betaalopdrachten uitvoeren die leiden tot mutaties op betaalrekeningen Banken moeten beschikken over: .

Internetkassa: Combinatie van apparatuur en programmatuur waarmee de onderneming verschillende betaalmethoden in de webwinkel kan accepteren. sorteren en doorsturen van interbancaire betaalinformatie.2.2.en settlementinstellingen Clearinginstellingen: Clearing: Het verzamelen.com .Stuvia.6. Settlementinstelling: Afhandelen van de financiële verplichtingen van banken Settlement: De verrekening van verplichtingen tussen financiële instellingen. Door het uitvoeren van betaalopdrachten voor klanten en door het doen van betalingen voor eigen rekening ontstaan financiële verplichtingen tussen banken. Payment Service Providers Payment Service Providers: Specialisten met wie een onderneming een contract voor het installeren van een internetkassa kan afsluiten. . Paypal: Een bijzondere PSP omdat mensen hier een virtuele rekening kunnen openen. interbancaire betalingen 6. Clearing. Centrale banken van de eurolanden onderhouden een gezamenlijk settlementsysteem TARGET2 Target 2: Verzorgt een efficiënte en veilige afhandeling van hoogwaardige.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 6.5.

STEP1 en STEP2 7. Interbancaire afwikkeling van betalingen 7. Bevat alle transacties van alle banken samen.2. Europese instellingen en systemen voor clearing en settlement Euro Banking Association: Een samenwerkingsverband van banken dat is gericht op de bevordering van het betalingsverkeer binnen het eurogebied.Relatime verwerking . Clearing en settlement van betalingen in Nederland Equens: Verzorgt de verwerking van girale betalingen en kaartbetalingen binnen Nederland via Clearing en Settlement Systeem (CSS) .Banken leveren betaalopdrachten aan bij CSS van Equens Bulkbetalingen: Alle betalingen worden zo genoemd Clearing .1. Frankrijk.Stuvia.EBA connectie .com .2.Aansluiting bij TARGET2 Aanlevering en verwerking . Wordt vooral gebruikt voor hoogwaardige betalingen = €1 mio RGTS-Systeem Real-time Gross sattlement . Wordt gedurende een half uur verzameld en daarna bij TAGET2 systeem ter settlement aangeboden Tijdlijnen Cut-off tijd: Opdrachten die voor 16:00 CET zijn aangeleverd worden nog dezelfde dag verwerkt.Vis CSS stelt Equens de bedragen vast die banken namens hun rekeninghouders aan elkaar verschuldigd zijn.en incasso-opdrachten van banken en zakelijke rekeninghouders.1. Luxemburg en Verenigd Koninkrijk . Debetkavel: Bevat betalingen ten laste van één debetbank en ten gunste van meerdere creditbanken Een debetkavel wordt gedurende een halfuur verzameld. Gemeenschappelijk platform wat wordt beheerd doe Banque de France. DNB is gemachtigd de rekeningen in het TARGET2 systeem te debiteren en crediteren. Target 2 TARGET2:Settlementsysteem voor binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen. en bij het overschrijden van de kavelwaarde direct aangeboden bij het TARGET2 systeem ter settlement aangeboden Creditkavel: Bestaat uit betalingen ten laste en ten gunste van verschillende banken. Kavelsettlement Kavel: Bestaat uit meerdere batches betaal. EBA Clearing: Beheert drie clearingssystemen EURO1. Banca d’Italia en Deutsche Bundesbank.De Equens community (Duitsland.Netwerk van Europese clearing instellingen . 7.Brutosettlement .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7.

Normal voor normale betalingen Betalingen volgens highly urgent en urgent worden afgewikkeld volgens het FIFO-principe FIFO: First in.17 nationale banken van de eurolanden . Letland.com .125 .Dag van de arbeid .Tweede kerstdag Tarifering .Directe deelnemers: die een RTGS rekening aanhouden bij hun centrale bank .Tweede paasdag .Nieuwjaarsdag .Eerste kerstdag . Deze betaling is intrekbaar Openingstijden TARGET2 is actief van 7:00 tot 18:00 op doordeweekse dagen behalve: . Betaalopdrachten worden post voor post geboekt.Goede vrijdag .Maandelijks tarief van €100 voor het aanhouden van een rekening en 0.Stuvia.Maandelijks tarief van €1.80 per transactie . Deze worden vastgelegd in TARGET 2 en plaatst deze op de gewenste valutadatum in de wachtrij. Kans op systeemrisico kleiner Systeemrisico: Het risico dat liquiditeitsproblemen van een bank hun weerslag krijgen op een andere bank. Betalingen volgens Normal worden afgewikkeld volgens het FIFO by passing principe.Urgent voor spoedeisende betalingen .250 voor het aanhouden van een rekening en een op volume gebaseerd transactietarief tussen 0. Brutosettlement: Bij elke uitgaande betaling wordt het tegoed en het geleverde onderpand van de betalende bank gedebiteerd. wordt verwerkt. Deelnemers . First out : Opdrachten van een bank blijven in de wachtrij staan zolang een eerder aangeleverde opdracht wegens onvoldoende dispositieruimte nog niet is verwerkt.Europese Centrale Bank .60 en 0. Agendering: De opdrachtgever vult in de betaalopdracht een valutadatum op die tot vijf dagen in de toekomst ligt. Litouwen en Polen Naast banken ook krediet. Elke nieuwe opdracht waarvoor voldoende dispositieruimte is.Indirecte deelnemers die geen RTGS rekening aanhouden en een directe deelnemer inschakelen voor hun betalingen Prioriteitsklassen Drie prioriteitsklassen: .4 nationale centrale banken van Denemarken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Realtime verwerking: Alle uitgaande en binnenkomende betalingen worden onmiddellijk verwerkt.en clearinginstellingen .Highly urgent voor bijzonder spoedeisende betalingen . ook al staan er nog andere opdrachten in de wachtrij.

Andere banken moeten een clearingbank inschakelen om betaalopdrachten via EURO1 te laten verlopen. Hierdoor hebben de deelnemers slechts één uitstaande betalingsverplichting.com .Lid zijn van de EBA NL: ABN AMRO. . SWIFT en aangesloten banken: . .2.In het bezit zijn van een credit rating van minstens P2 .Deelnemende banken mogen in de loop van de dag niet meer dan 1 miljard overschot of tekort hebben.Clearingbanken .Minstens EUR 1. ING en Rabobank Nederland.Door het systeem verwerkte betaalopdrachten zijn onherroepelijk Openingstijden: Zelfde als TARGET2 Tarifering: Gerelateerd aan het gemiddelde aantal transacties van een bank. EURO1 Euro1: Een pan. . Betaalopdrachten worden direct verwerkt zolang de deelnemers binnen bepaalde financiële grenzen blijven. ECB.SWIFT Clearingbanken: Banken die betaalopdrachten via EURO1 mogen verzenden en ontvangen. Juridische basis TARGET 2: Single Obligation Structure > Deelnemers spreken af dat ze elkaar alleen netto uitstaande bedragen verschuldigd zijn.Europees clearingsysteem dat is gericht op individuele spoedeisende en hoogwaardige overboekingen tussen banken in €. .Onvoorwaardelijk instemmen met de regels en overeenkomsten van het TARGET2 systeem .2. ECB: Houdt in haar boeken een eurorekening aan op naam van EBA Clearing en verzorgt de dagelijkse verevening van de nettoposities van deelnemers.Direct toegang hebben tot TARGET2 .de ECB .25 miljard aan liquide middelen bezitten .Gebruikmaken van een van de clearingsystemen in hun thuisland .Stuvia. Net settlement:Debit en creditposities van de deelnemende banken worden aan het einde van de werkdag verevend.en creditposities van de banken. > elke duizend 2 cent minder beginnend op 18 cent.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7.Betalingen die deze cap’s overschrijden worden opgeschort. SWIFT: Verzorgd het berichtenverkeer tussen deelnemende banken.Hoofdvestiging hebben in een lidstaat van de Europese Unie of in een lidstaat van de OESO .Deelnemen aan het systeem vanuit een hoofdvestiging of kantoor binnen de Europese Unie. legt de betaalopdrachten vast en berekent de debet. Criteria clearingbank .Maximale debetstand (Debit cap) en creditstand (Credit cap) van iedere deelnemer wordt berekend aan de hand van transacties met andere deelnemers . Beveiliging Regels opgesteld door EBA Clearing. Deelnemers: .

STEP2 STEP2: Europees clearingsysteeem dat grote aantallen laagwaardige. Vergelijkbaar met systemen van nationale clearinginstellingen (CSS Equens) Maximumbedrag €50. STEP1 STEP1: Europees clearingsysteem dat individuele.4. Banken mogen geen tekortpositie hebben in STEP1 3. De rekening luid in de valuta van het land waar de correspondentbank gevestigd wordt.000 Vermelding IBAN & BIC Verzorgt diensten voor verwerking van eurobetalingsverkeer tussen aangesloten europese banken: .2.SEPA Core Direct Debit Service > Incassobetalingen door zakelijke en particuliere rekeningh. Deelnemers: . Correspondentbanken Bilaterale Settlement: De meeste mondiale betalingen worden onderling verrekend door de banken Correspondentbanken: Zo heten betrokken banken omdat banken vooral via de post met elkaar correspondeerden Grote en middelgrote banken houden hiervoor rekeningen aan bij banken die in andere landen zijn gevestigd.Indirecte deelnemers: Zijn niet aangesloten bij STEP1 / EURO1.Clearingbanken die deelnemen aan EURO1 .Stuvia. laagwaardige eurobetalingen verwerkt.SEPA B2B Direct Debit Service > Incassobetalingen door zakelijke rekeninghouders Ook gebruikt door Luxemburgse en Italiaanse banken Deelnemers: .3. Zij mogen rechtstreeks betaalopdrachten naar het systeem sturen en van het systeem ontvangen .SEPA Credit Transfer (SCT) Service > SEPA credit transfers . De criteria voor clearingbanken die gelden voor EURO1 zijn niet van toepassing op andere banken die deelnemen aan STEP1. Deze betalingen worden in bulkbestanden (Batches) bij STEP2 aangeleverd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7.com .2. Een bank die geen clearingbank is moet afspraken maken met een clearingbank die deelneemt aan EURO1 voor de afwikkeling van betaalopdrachten > Clearingbank = Stettlementbank 7.Credeuro (XCT) Service > Eurobetalingen . Nostrorekening: Rekening die een bank in Nederland bij een bank in het buitenland aanhoudt in lokale valuta (onze) Lororekening: Rekening die een van in het buitenland ben de bank in Nederland aanhoudt in lokale valuta (hun) . niet-spoedeisende eurobetalingen van banken en rekeninghouders gelijktijdig verwerkt. . 2.Directe deelnemers: Aangesloten bij STEP1 / EURO1. Zij moeten een directe deelnemer inschakelen voor het inschakelen van uitgaande en inkomende betalingen via STEP2 Meer indirecte deelnemers dan directe deelnemers 7.Andere banken met een vestiging in de EU 1.3.

4.Stuvia. Continuous Linked Settlement Systeem risico: Bij elke valutatransactie bestond het risico dat één bank aan haar verplichtingen voldeet maar de andere bank niet. verwerkingscentrales en effectenbeurzen.5.5.Rabobank : RABONL2U ( Eerste vier letters vormen de bank. Het bericht bestaat uit specifieke velden waaronder verzendende en ontvangende partij. Elk veld is genummerd met een veldcode BIC-code: Wereldstandaard om individuele banken te identificeren bij het gebruik van telecommunicatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. > Domino effect.ABN : ABNANL2A . vermogensbeheerders.Sub-leden Dochters van bij SWIFT aangesloten banken . Taken van SWIFT Het verzorgen van een wereldwijd beveiligd elektronisch communicatienetwerk voor financiële instellingen. Ondernemingen door zich aan te sluiten bij een closed user Group SWIFT valt onder toezicht van de centrale banken van de G10.5. . Settlement members: 60 banken die rechtstreeks deelnemen aan CLS (ING en Rabobank) Indirecte deelnemers: Moeten een settlement member inschakelen om een transactie in te brengen CLS Bank in Londen fungeert als tegenpartij van de handelende banken. de CLS stuurt dan een overzicht per bank wat in welke valuta’s moet worden betaald. De gedupeerde bank kon hierdoor zelf in de problemen komen omdat zij nieuwe verplichtingen was aangegaan op basis van de verwachte betaling.2. Levering en afrekening vinden hier tegelijkertijd plaats. Structuur van SWIFT berichten SWIFT berichten zijn gestandaardiseerd.Leden Aangesloten banken . Members kunnen op werkdagen tot 6:30 instructies sturen. effectendepost. Het mede ontwerpen van standaarden voor financiële berichten Deelnemers: .ING: INGBNL2A .com . 7. twee daarna het land en twee daarna de locatiecode van het kantoor) MT = Message type gevolgd door een driecijferig getal die een categorie aanduid.1. 7.Deelnemers Makelaars. valutadatum en bedrag. muntsoort. CLS Bank lost dit probleem op met het Payment-versus-Payment principe. CLS Bank verzorgt de settlement van transacties in zeventien valuta’s. . SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication opgericht 1973 7. De Nationale bank België is de leider van dit toezichtorgaan.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. Hierdoor in staat berichten met banken uit te wisselen SWIFTNet: . . Zij kunnen wel berichten uitwisselen met andere partijen door zich aan te sluiten bij een Member Administered Closed User Groups. Netwerken van SWIFT SWIFTNET: Netwerk dat wordt gebruikt door banken en andere financiële instellingen SCORE/MA-CUGs : Netwerk dat wordt gebruikt door niet bancaire bedrijven dankzij gesloten gebruikersgroepen. Berichten van onderneming > onderneming of bank naar bank is niet mogelijk via SCORE .berichtenstandaard worden uitgewisseld .com .SWIFTNet InterAct: Berichten op basis van XML-standaard voor internetberichten kunnen worden opgeslagen en op een afgesproken moment kunnen worden verzonden.Stuvia.5. Ondernemingen die contact willen onderhouden met verschillende banken moeten zich per bank aansluiten bij een aparte MA-CUG SCORE: Faciliteit waardoor deelnemende ondernemingen via één Closed User Group berichten met verschillende banken kunnen uitwisselen.SWIFTNet Browse: Berichtenverkeer via een webbrowser met andere SWIFTNet deelnemers wordt beveiligd MA-CUGs: Niet financiële instellingen mogen geen lid zijn van SWIFT.3.FIN: Berichten kunnen volgens traditionele MT.SWIFTNet File Act: Grote financiële bestanden verzenden .

Europese Economische Ruimte (EER): Alle lidstaten van de EU + Liechtenstein.000 .com . .Opdrachtgever moet IBAN en BIC vermelden . en voor opnames bij geldautomaten en pinbetalingen in binnen. 8. De Europese Commissie initieert maatregelen om de integratie te bevorderen.Stuvia. bedrijven en overheidsinstellingen in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen kunnen betalen 8. Reikwijdte en tijdlijnen SEPA geldt voor alle binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen in de EU. 8.3. . Hoe kan het Europese betalingsverkeer efficiënter worden De komst van de euro in een aantal Europese landen maakte het chartale betalingsverkeer al efficiënter en goedkoper. Europese verordening: Rechtstreeks bindend voor alle lidstaten van de EU.Bedrag moet worden gestort op een rekening in de EER . Implementatie formeel gestart in 2008 SEPA Credit Transfer: overschrijvingen SEPA Core Direct Debit & B2B DD: incassobetalingen (2009/2010) Komende jaren geleidelijke migratie nationale systemen (2013) . Europese gemeenschappelijke besluiten hebben betrekking op: . Integratie: De landen nemen op allerlei gebieden gemeenschappelijk besluiten. .Een open en transparante betaalmarkt.1. Noorwegen en IJsland.2. Hoe komt het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied tot stand? 2002 oprichting European Payments Council (EPC) De drie Europese bankassociaties en de Euro Banking Association (EBA) zijn hier ook bij aangesloten.Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied.Betalingen tot €50. Belangrijkste taak ECP: SEPA SEPA: Single Euro Payments Area. Noorwegen.1.Geen betrekking op valutawisselkosten en chequebetalingen Aanvullende voorwaarden voor overboekingen en incassobetalingen: . Welke regels gelden voor grensoverschrijdende betalingen in euro? Verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap: Bepaald dat aanbieders van betaaldiensten dezelfde tarieven in rekening brengen voor binnenlandse en grensoverschrijdende overboekingen en incassobetalingen. Liechtenstein.In € of nationale valuta van één van de EU-lidstaten. Monaco en Zwitserland.3.en buitenland. IJsland. Regels en afspraken voor het Europese betalingsverkeer 8. . Betalingsgebied waarbinnen consumenten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 8.Grensoverschrijdende betalingen in euro.Kostenomschrijving moet SHA zijn.

Opdrachten worden uiterlijk drie werkdagen na de dag van aanlevering verwerkt (Vanaf 2012 1 dag) Opdrachten die aangeleverd worden op papier krijgen 1 dag extra . standaarden en procedures die EPC voor SEPA heeft ontwikkeld.Betrokken organisaties: Adviescommissie betalingsverkeer.Concentreren zich op de werkzaamheden die nodig zijn zodat alle banken in Nederland inkomende Europese betaalproducten kunnen verwerken en er geleidelijk van Nederlandse naar Europese betaalproducten kan worden overgegaan: Reachability en Migratie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer: Om voldoende draagvlak te creëren vindt informatie uitwisseling en de afstemming met koepelorganisaties van Nederlandse gebruikers plaats. 8.Stuvia.3. standaarden en procedures op voor SEPA. Producten en systemen Twee europese betaalproductenwaar uitgangspunten en regels voor zijn opgesteld: .com .Volgt de voortgang en ontwikkelingen van SEPA en ziet toe op de kwaliteit van de implementatie Europese commissie: .2.Heeft de wettelijke basis voor SEPA gelegd in de vorm van Payment Services Directive . De bank van de opdrachtgever moet zijn BIC vermelden. 8. Stuurgroep SEPA NL en Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Stuurgroep SEPA NL: .3.Bestaat uit ECB en nationale centrale banken in het eurogebied .Opgericht door Europese banken als regelgevende en coördinerende instelling op het gebied van betalingsverkeer . Eurosysteem: . Kosten zijn gelijk aan een binnenlandse overschrijving. Daarmee is iedereen geïdentificeerd en kan de opdracht automatisch uitgevoerd worden.SEPA Direct Debit SEPA Cards Framework : Raamwerkovereenkomst voor betaalpassen en creditcards SEPA Credit Transfer SCF Europese overschrijving: Gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden voor eenmalige en periodieke overboekingen van euro’s.ECP stelt in rulebooks regels. Betrokken partijen European Payments Council Eurosysteem Europese Commissie European Payments Council: .Ordelijke overgang naar een europese betaalmarkt mogelijk maken .3. Bij SCF moet de opdrachtgever zijn IBAN en de IBAN & BIC van de begunstigde invullen.Ondersteuning implementatie van rulebooks door Europese banken. .SEPA Credit Transfer .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SEPA compliant: Producten en infrastructuur voor de verwerking van die producten voldoet aan de regels.

Veroorzaakt een toegankelijkere markt Nationale overheden hebben de richtlijn in nationale wetgeving verwerkt waardoor deze binden zijn voor Europese aanbieders van betaaldiensten. .De bank bereikbaar is voor alle andere banken in het uniforme betalingsgebied .4. MasterCard en V Pay . Europese banken zullen SCF-compliant betaalpassen gaan uitgeven. .Doel: het ontstaan van een uniforme betaalmarkt.Betaalpassen met een nieuw europees label PE-ACH/CSM Framework Raamwerkovereenkomst die de verwerking van SEPA-compliant betalingen mogelijk maakt.en betaalautomaten in het uniforme betalingsgebied.CSM (Clearing and Settlement mechanism) die SEPA-compliant betalingen verwerkt in een deel van het SEPA gebied . .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SEPA Direct Debit SDD Europese incasso: Gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden voor automatische incasso’s van euro’s in het uniforme betalingsgebied.Aanbieden en onderhouden van betaalrekeningen of virtuele rekeningen .Banken die eurobetalingen onderling of binnen een bankennetwerk verwerken .Bieden van mogelijkheden om chartaal geld op te nemen en te storten .en settlementinstellingen onderscheiden: .PE-ACH (Pan-European Automated Clearing House) die SEPA betalingen verwerkt in het uniforme betalingsgebied en waarvan het bestuur niet gebonden is aan één bepaald land.Betaalpassen van Meastro. Debiteur en incassant moeten hun IBAN en BIC van hun bank vermelden Debiteur heeft 56 dagen het recht om een geïncasseerd bedrag te laten terugboeken. SEPA B2B Direct Debit: Kan alleen worden gebruikt voor incasseren van betalingen bij bedrijven. SCF-compliant: Alle passen en cards moeten gebruikt kunnen worden bij alle geld. Welke regels gelden voor een open en transparante betaalmarkt? Payment Services Directive: Richtlijn die de juridische regels op het gebied van betalingsverkeer harmoniseert.Betaalpassen met zowel een nationaal merk als een internationaal merk : Co branding .Stuvia.Clearing.Uitvoeren van betalingstransacties . Betaaldiensten: .com . creditcardmaatschappijen en andere aanbieders van betaaldiensten met betrekking tot betaalpassen en creditcards. . Een bank is SEPA-compliant als: . Debiteur en incassant moeten hun IBAN en BIC van hun bank vermelden Debiteur heeft geen recht om geïncasseerd bedrag terug te boeken.De bank is als directe of indirecte deelnemer aangesloten bij een PE-ACH 8. .en settlementinstellingen die eurobetalingen van diverse partijen verwerken Twee soort clearing. SEPA Core Direct Debit: Incasseren van betalingen bij consumenten en bedrijven.De bank zelf alle andere banken in het uniforme betalinggebied kan bereiken . SEPA Cards Framework Raamwerkovereenkomst met richtlijnen voor banken.Dat er in elke EU-lidstaat dezelfde regels gelden voor het betalingsverkeer.

op papier één dag extra .Particuliere gebruikers van betaaldiensten moeten beter geïnformeerd worden over de aangeboden diensten.Niet bancaire partijen mogen een vergunning aanvragen om als betalingsinstelling op te treden waardoor de concurrentie op de markt toeneemt. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Reikwijdte PSD heeft betrekking op het betalingsverkeer in 30 landen PSD geldt ook voor het betalingsverkeer in nationale valuta’s van betrokken landen. Belangrijke regels: .Stuvia.Uitvoeringstermijn elektronisch aangeleverde betaalopdrachten 1 werkdag na de dag van aanlevering.com . Inhoud: Drie hoofdthema’s : .Kosten voor het verrichten van een betaling moeten apart in rekening worden gebracht en mogen niet van het overgemaakte bedrag mogen ingehouden .De betaler heeft een eigen risico van €150 bij verlies of diefstal van betaalmiddel . .Terugboekingtermijn particuliere incasso’s 56 dagen .Aanbieders van betaaldiensten moeten een gegarandeerd en geharmoniseerd niveau van dienstverlening en consumentenbescherming bieden.Het eerder stoppen of later starten van de rentevergoeding voor overgeboekte bedragen is voor Europese banken verboden. de kosten en de wederzijdse rechten en verplichtingen > transparantie .

Banken boeken het deze betaalrek.Vermogensmutatieoverzicht 9.Nadeel: levert voor de banken geen rente op .Balans . 9.Toelichting op balans en resultatenrekening . Bankbalans Momentopname van: Activa: Bezittingen Passiva: Verplichtingen Omvang eigen vermogen In vergelijking tot bedrijven hebben banken een relatief klein eigen vermogen Belangrijkste bezittingen: Kredietportefeuille en beleggingen Belangrijkste verplichtingen: Toevertrouwde middelen en spaargelden Banken zetten bovenaan in hun balans bezittingen en verplichtingen die het meest liquide zijn.Kasstroomoverzicht .2. Off-balance posten: Hebben betrekking op transacties die op het moment van aangaan nog niet tot een geldstroom leiden maar in de toekomst misschien wel. Kasmiddelen Aanwezige of direct beschikbare liquide middelen van een bank: . Deposito-run / Bank-run : De kans dat iedereen tegelijk naar de bank komt om zijn geld op te nemen.Girale tegoeden bij de Nederlandsche bank Munten en bankbiljetten .Meest liquide activa .1. Girale tegoeden bij de Nederlandsche Bank .Munten en bankbiljetten .1.Banken hebben behoefte aan een betaalrekening om geld over te boeken naar andere banken .2. op de activa zijde van de balans: Girale tegoeden bij DNB .com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Activa van banken Bezittingen 9.Bank kiest ervoor een minimumbedrag aan munten en bankbiljetten aan te houden. Balans en resultatenrekening van een bank Jaarrekening bestaat uit: .Resultatenrekening .Op grond van monetaire beleid ECB moet hier een minimumsaldo op staan: Kasreserve .

Een rekening die een bank aanhoudt bij een andere bank. .Lororekening: De bank waar de rekening wordt aangehouden .Met behulp van deze rekeningen kunnen banken hun klanten van dienst zijn bij buitenlandse transacties. .Niet-direct opeisbare tegoeden Interbancaire deposito’s .Post met een grote liquiditeit .Meest gebruikte rentetarief bij interbancaire transacties : EURIBOR .Handelaren van de bank verkopen waardepapieren om deze terug te kopen als de koers gedaald is.Nostrorekening: De rekeninghoudende bank .Stuvia. Bankiers Omvat alle vorderingen op banken behalve welke in vorm zijn van effecten: .Repurchase agreements .Op het bedrag aan kredieten wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.com .Banken sluiten korte leningen met elkaar waarbij een geldgevende bank in ruil voor het geleende geld waardepapieren terugkrijgt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. .Om de verkochte waardepapieren aan de koper te leveren moet hij ze tijdelijk lenen bij een andere partij .2. Kredieten .Risico wordt beperkt door interne limieten vast te stellen aan wat ze een andere bank wil uitlenen .Onder kredieten aan professionele tegenpartijen worden de repurchase agreements geboekt die banken afsluiten met institutionele beleggers .Deposito’s die banken afsluiten met andere banken om hun liquiditeitspositie te sturen. 9 maanden en 12 maanden Daggeld . .Deposito’s die banken met elkaar afsluiten om hun liquiditeitspositie in vreemde valuta te sturen . Correspondentierekeningen . 6 maanden Professionele beleggingstransacties . Deposito’s in vreemde valuta’s .3 maanden.Meest risicovolle post . 3 maanden. .Looptijd vaak korter dan twee weken .Banken met een overschot verstrekken geld aan banken die tekort komen .EONIA (EuroOverNightIndexAverage) Benchmark van de eurodaggeldrente .Belangrijkste actiefpost op de bankbalans .LIBOR-tarieven: London Interbank Offered Rate .3.Direct opeisbare tegoeden .2. 6 maanden.Daggeldrente / overnightrente / callrente .Wordt verlengd tot de handelaar de stukken terugkoopt.1 maand.Deposito met een looptijd van één dag . 9.Ligt normaalgesproken iets onder de Euribor > daalt en stijgt snel door wisselende behoefte.2.EURIBOR bepaald rentetarieven op andere markten .

9. Derivaten: Shortposities en derivaten. 9. Beleggingsportefeuille Financiële instrumenten die niet worden verworven of aangegaan om winst te genereren uit kortetermijnfluctuaties in prijzen of marges van handelaren.2.2. Deelnemingen Deelneming: Pakket aandelen van een andere onderneming met als doel om een duurzaam belang te creeren dat ten dienste staat van de eigen werkzaamheden > meestal financiële instelling.8. aandelen en derivaten. Doel: Versterken van de marktpositie of het verwerven van marktaandeel in een bepaald groeisegment van de financiële wereld. Overlopende activa .Negatieve marktwaarde van het derivaat Derivatencontract: De bank en de tegenpartij gaan een wederzijdse verplichting aan in de toekomst. Als een bank minder dan 50% van de aandelen van een andere bank of onderneming bezit boekt zij de aandelen onder de post deelnemingen.2. 9. Overige activa Vorderingen op de fiscus Edele metalen in eigendom van de bank Activa die de bank in economisch eigendom heeft in het kader van het bedrijf van leasemaatschappij 9. Handelsportefeuille Bestaat uit rentedragende waardepapieren. .5. Rentedragende waardepapieren: Verhandelbare vorderingen op overheden.Stuvia.2. Beleggingen gericht op de lange termijn.7. Voor eigen gebruik of als duurzame belegging Een bank kan ook een gebouw in eigendom krijgen als een debiteur die zijn bedrijfspand als zekerheid heeft gegeven failliet gaat.4. . Gedurende de looptijd kan de waarde van elkaar gaan afwijken. bedrijven of banken die recht geven op een rentebetaling en terugbetaling van de hoofdsom Aandelen: Aandelen en participaties. 9. computers etc.2. Bedrijfsmiddelen bestaan uit meubilair. Correctie op de omvang van de handelsportefuille. Op het moment van afsluiten zijn ze allebei evenveel waard en het contract per saldo geen waarde. Als een bank meer dan 50% van de aandelen heeft moet zij de balans van de deelneming in het geheel optellen bij haar eigen balans > consolideren 9.2.com .Positieve marktwaarde van derivatencontracten.6.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen De bank investeert voor haar bedrijfsuitvoering in onroerende zaken.

Een bank geeft FRN’s uit wanneer zij verwacht dat de korte rente gedurende de looptijd van een lening gemiddeld lager zal blijven dan het huidige niveau van de lange rente.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Passiva van banken Verplichtingen 9.3.Deposito’s die aan de bank zijn verstrekt door andere banken 9. 9. Warrant staat los van de obligatie en kan afzonderlijk van de obligatie worden verhandeld. Medium Term Notes MTN: Verhandelbaar schuldbewijs met een looptijd die doorgaans langer is dan één jaar. Banken hebben de mogelijkheid om de lening af te lossen op het moment dat de rente wordt herzien.com .3. Wordt uitgegeven onder een uitgifteprogramma hierdoor kan de bank tot een met de DNB afgesproken maximum steeds geld uit de markt kan halen. De rente is gebaseerd op de EURIBOR-tarieven.3. 9.2.1. Professionele effectentransacties: Repurchasetransacties waarbij de bank tijdelijk geld heeft geleend van niet-bancaire instellingen en daarbij als onderpand effecten heeft gegeven. Toevertrouwde middelen Spaargelden: alle tegoeden en deposito’s die particuliere cliënten bij de bank aanhouden Overige toevertrouwde middelen: Tegoeden op betaalrekeningen van particulieren. Couponrente wordt elke 10 jaar aangepast om niet teveel af te wijken van de marktrente. Certificates of deposit Certificate of deposit: Een door de bank uitgegeven verhandelbaar schuldbewijs met een looptijd tot twee jaar. Verhandelbaar op de onderhandse markt. Bankiers .3. Schuldbewijzen Verhandelbare vorderingen op de bank zelf Obligatieleningen Waardepapieren met een vast looptijd en een rente die gedurende de hele looptijd is gefixeerd. Perpetuele leningen: Obligaties die nooit afgelost hoeven te worden. Converteerbare obligatieleningen en warrantieleningen Convertible: Obligatie die de houder binnen een vastgestelde periode in een vooraf vastgestelde verhouding kan omwisselen in aandelen. ondernemingen en instellingen en deposito’s van ondernemingen en instellingen. De rente is laag omdat de houder naast de couponrente een calloptie krijgt.3. Warrant: Langlopende calloptie. Floating Rate Notes FRN: Obligaties met een variabele rente.Stuvia. Warrantlening: Obligatielening waarbij de belegger een warrant krijgt. Overige schulden Verplichtingen die voortvloeien uit de shortposities van de bank in waardepapieren . Bedoeld voor institutionele beleggers.4.3.

3.3. Het eigen vermogen is permanent beschikbaar.Converteerbare obligatielening uitgeven .1. Het eigen vermogen De waarde van de bank toekomend aan de aandeelhouders van de bank. Eigen vermogen op balans Drie componenten: .4.5. In deze post wordt het deel van de aandelen dat in handen is van derden opgenomen.3.Financieringsfunctie: gebruik om uitzettingen te financieren.8.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9.Stuvia. Hebben een afloopdatum waarop zij worden afgelost. De bank vergoedt over de achtergestelde schulden altijd rente 9. Belang van derden Het aandeel van derden in de vermogens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen.Uitgeven van personeelsopties aan management of personeel Rabobank groep heeft geen aandelen maar ledenkapitaal . Omdat de gehele balans van de andere bank in de balans opgenomen moet worden wordt de waarde overschat. Deze mag opgevoerd worden als kostenpost en daardoor aftrekbaar voor vennootschapsbelasting.Geplaatst aandelenkapitaal .Er mag niet bekend zijn wanneer de bank aan de verplichting moet voldoen 9. 9. Onderdeel van het Vreemd Vermogen. .Ingehouden winsten Geplaatst aandelenkapitaal: Nominale waarde van de aandelen die een bank heeft uitgegeven.6. Voorzieningen Reserves die een bank kan aanwenden om in de toekomst aan verplichtingen te voldoen.Dividend uitkeren in de vorm van aandelen (stockdividend) . Deze post wordt echter wel geheel of ten dele meegenomen onder het vermogen van de bank. Achtergestelde schulden Leningen die de bank in geval van faillissement pas hoeft te voldoen als zij aan al haar andere verplichtingen heeft voldoen. 9.4.7.Reserves .3.com .Er mag niet precies vaststaan hoeveel geld een bank kwijt zal zijn op grond van de verplichting . Overlopende passiva Lasten die worden toegerekend aan de verslagperiode maar waarvan de feitelijke betaling in een volgende periode plaatsvindt. (ondergeschikte rol) 9. Aandelenkapitaal opbouwen: . .De verplichting moet in het verleden zijn aangegaan .Bufferfunctie: zekerheid dat de bank onverwachte verliezen kan opvangen .

Met VV) Een te lage LR vergroot de kwetsbaarheid van een bank. Herwaarderingsreserve: Wanneer een belegging op de actiefzijde van de balans tegen een hogere of lagere actuele waarde wordt gewaardeerd dan de oorspronkelijke boekwaarde. Aansprakelijk groepsvermogen: Optelsom van EV. Als de omvang van de reserve die is opgebouwd een daling niet op kan vangen wordt deze verlaagd tot nul.Reserve koersverschillen . Toetsingsvermogen wordt berekend door Tier 1. deze VV worden geacht ook als buffer te kunnen fungeren. bezittingen of schulden van banken in andere valuta uitgedrukt in euro’s. Bij het toetsingsvermogen worden ook de perpetuele leningen en een deel van de achtergestelde leningen meegeteld.Agioreserve . De resterende daling wordt ten laste gebracht van de resultatenrekening.2. 9. Ingehouden winsten: Cumulatie van de nettowinst uit voorgaande perioden voor zover niet uitgekeerd in dividend. Overige reserves: Alle reserves die niet vallen onder de eerder genoemde reserves.Achtergestelde leningen met looptijd langer dan of gelijk aan vijf jaar Tier 3: .Algemene reserve . Toetsingsvermogen is onderverdeeld in drie Tiers: Tier 1: . LR = EV / Balanstotaal x 100% Normaal gesproken ligt de verhouding rond de 5%. Dit vermogen staat aan de bank ter beschikking als buffer voor moeilijke tijden. Een te hoge LR betekend dat de bank met te veel relatief duur EV is gefinancierd.2 en 3 op te tellen.Achtergestelde leningen met een looptijd van twee tot vijf jaar. belang van derden en achtergestelde leningen is verstrekt.Stuvia.Tier-3 vermogen mag alleen worden gebruikt voor het dekken van marktrisico .Gestort aandelenkapitaal .Herwaarderingsreserve .com . Risicotoetsing door middel van toetsingsvermogen Toetsingsvermogen: Het minimumvermogen dat banken moeten aanhouden om verliezen te kunnen opvangen zonder dat stabiliteit van de bank of van de financiële sector in het geding is.Als de omvang van Tier 1 lager is dan de omvang van Tier 2 en 3 samen telt het deel dat hierboven komt niet mee . .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Reserves: Agioreserve: Reserve die opgebouwd wordt wanneer bij emissies de uitgiftekoers hoger is dan de nominale waarde. Leverageration: De verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal.4. (bij coöperatief wordt de winst automatisch in zijn geheel aan de reserves toegevoegd) Reserves voor koersverschillen: De waardeverandering van vorderingen. Algemene reserve: Het ingehouden deel van de winst om de bank financieel sterker te maken.Perpetuele leningen Tier 2: . (95% gefin.

9. Deze worden als onherroepelijke faciliteit geboekt en er wordt geen rente op geïnd. Resultaat uit financiële transacties Het resultaat bestaat uit koersresultaten uit proprietary trading.2. Provisieresultaat De inkomsten van een bank voor door haar geleverde diensten. Vanaf het aangaan van de transactie loopt de bank namelijk wel een risico. 9.Stuvia.6.5. 9. Onherroepelijke faciliteiten: Verplichtingen die niet-herroepbaar zijn en in de toekomst tot een risico kunnen leiden. Stand-byfaciliteit: Verplichting van een bank om extra krediet te verlenen op het moment dat een klant daarom vraagt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Kapitaalrisico: De verhouding tussen de hoeveelheid toetsingsvermogen en het risico dat banken lopen. Netto-resultaat: Alle opbrengsten en kosten van zowel on.6.com . Voorwaardelijke schulden: . Een bank verplicht zich op verzoek van een importeur om een betaling te verrichten aan een buitenlandse leverancier als deze bepaalde documenten aan de bank overhandigt. 9. Veilig = 8% KR = Toetsingsvermogen / Totaalbedrag risico-equivalenten x 100% Toetsingsvermogen = EV + Achtergestelde leningen Totaalbedrag risico-equivalenten = kredietrisico + (marktrisico x correctiefactor x 12. Dekt niet alleen verwachte verliezen maar is ook bedoeld om de verliezen in tijden van calamiteiten te dekken. maar geen schuldovereenkomsten.3.6. . Naarmate dit risico toeneemt stijgt het economic capital.1. Basel II > Pijler 2 : Permanente risicoanalyse Banken moeten aan elke activiteit en voor elk meetbaar risico een bepaalde hoeveelheid buffervermogen toewijzen.als off-balance activiteiten worden gemeten. Economic capital is altijd groter dan het toetsingsvermogen.Door de bank verstrekte garantie dat de bank een bedrag betaald aan een derde partij wanneer een klant niet aan zijn verplichtingen tegenover deze partij kan voldoen . .De bank laat de klant een contragarantie tekenen waarin de klant verklaart dat de bank het betaalde bedrag weer op de klant mag verhalen. Resultatenrekening Resultatenrekening: Toont de waardemutatie van het eigen vermogen van een bank over een bepaald tijdvak. Wordt ook wel BIS-ratio genoemd. Renteresultaat Het saldo van alle rentebaten en rentelasten.6.5 ) Economic capital: De hoeveelheid kapitaal die banken zelf nodig verwachten te hebben om duurzaam te kunnen voortbestaan. Het saldo tussen beiden.Onherroepelijk documentair krediet. Ongetrokken kredietlijn: De kredietruimte die een bank aan een klant beschikbaar stelt die nog niet is opgenomen. Off-balanceposten Dit zijn verworven rechten of aangegane verplichtingen die in de toekomst tot geldstromen kunnen leiden. 9.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

9.6.4. Personeelskosten Arbeidsintensieve onderneming met relatief duur personeel. Daarnaast investeringen in informatietechnologie en kosten van bankfilialen zijn grote uitgavenposten.

9.7. Overige financiële overzichten in jaarrekening
Kasstroomoverzicht: Overzicht van het gebruik van geldmiddelen in een periode Vermogensmutatieoverzicht: Aansluiting tussen EV, kapitaalstortingen, de ingehouden winsten en dividenden.

9.8. Waarderingsgrondslagen
Wetten en richtlijnen bij het opstellen van de jaarrekening nationaal: - BW 2 titel 9 - WFT - Aanbevelingen DNB - Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving Wetten en richtlijnen bij het opstellen van de jaarrekening internationaal: - International Financial Reporting Standards (IFRS) Posten op de balans moeten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. FAIR VALUE + Getrouw beeld Waardes veranderen voordurend / Soms lastig te bepalen - International Accounting Standards Board (IASB)

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

10. Het renteresultaat
Belangrijkste bron van inkomsten van banken is het renteresultaat. - Uitzetten van middelen en het aantrekken van het vermogen om die middelen te financieren

10.1. Marktrentemethode
Marktrentemethode / Funds Transfer Pricing-methode: Renteresultaat aan bedrijfsonderdelen toerekenen door het splitsen in drie afzonderlijke resultaten - Commercieel resultaat (machted result) - Resultaat op niet-rentedragende activa en passiva - Transformatieresultaat (mismachted result) Totale renteres. = Commercieel renteres. + Res. Niet rentedragende items + transformatieres. 10.1.1. Commercieel resultaat, matched result Commercieel tarief krediet: Basistarief (matched opportunity rate) + Kredietopslag Basistarief: rente gebaseerd op interbancaire rentes Kredietopslag: naarmate het risico dat de bank loopt groter is hoe hoger het tarief. Commercieel tarief aantrekking (deposito): Basistarief + Afslag Afslag: hoogte hangt af van de commerciële kracht van de tegenpartij en belang voor de bank. Kredietopslag / afslag wordt commerciële marge genoemd. Commerciële marge krediet = klanttarief – matched opportunity rate Commerciële marge aantrekking = matched opportunity rate – klanttarief Totale commerciële resultaat = Commerciële marge krediet + Commerciële marge aantrekking Commercieel resultaat krediet = Commerciële marge krediet x omvang krediet Commerciële resultaat aantrekking= Comm. marge aantrekking x omvang aantrekking Resultaat op niet-rentedragende activa en passiva

10.1.2.

Banken kunnen passiva waarover zij geen rente hoeven te betalen rentedragend uitzetten. Banken hebben ook activa die geen rente inkomsten opleveren maar die zij wel moeten financieren. Renteopbrengsten uit niet-rentedragende passiva en de rentekosten van de niet-rentedragende activa vormen het resultaat op niet-rentdragende activa en passiva Resultaat niet rentedr. Posten = verrekenrente x omvang niet rentedr. posten 10.1.3. Transformatieresultaat, mismatched result Rentetypischemismatch: Rentelooptijd van de aantrekkingen is vaak korter dan de rentelooptijd van hun uitzettingen. Transformatieresultaat / mismatched result: Resultaat van mismatch bij normale yieldcurve Asset&Liability Commissie beslist over de omvang en samenstelling van de mismatch A&L verplicht de treasuryafdeling om de benodigde transacties uit te voeren. Als compensatie rekent de bank het transformatieresultaat toe aan de treasuryafdeling

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Bij het berekenen van het transformatieresultaat moet de bank rekening houden met solvabiliteitseisen van DNB. - DNB verplicht banken om een deel van hun uitzettingen te financieren met eigen vermogen - Kredieten 8% EV - Deposito’s 1,6% EV Transformatieresultaat = (gemiddelde verrekenrente activa – gemiddelde verrekenrente passiva) x omvang van de activa

10.2. Rentedragende bankproducten en verrekenrentes
10.2.1. Vastgestelde rentelooptijd, aflossing in één keer Bulletleningen & Termijndeposito’s Verrekenrente = de rente van een interbancaire transactie met een gelijke rentetypische looptijd. Verrekenrente driemaandstermijndeposito = driemaands EURIBOR Rente lange leningen variabele rente = zesmaands-EURIBOR 10.2.2. Vastgestelde rentelooptijd met aflossingsschema Veel kredieten hebben een vooraf vastgesteld aflossingsschema Voor het vaststellen van de verrekenrente: - Opdelen in tranches overeenkomend met aflossingen - Berekenen gemiddelde looptijd van alle tranches - Verrekenrente die hoort bij de berekende gemiddeld looptijd. 10.2.3. Producten met een optie-element Vastrenterend krediet met een offertetermijn van 6 maanden - Kredietnemer heeft 6 maanden het recht om een lening aan te gaan tegen afgesproken condities - Als de rente zich gunstig ontwikkelt vraagt hij een nieuwe offerte aan met een lager rentetarief Lening waarbij de kredietnemer de mogelijkheid heeft vervroegd af te lossen. - Als de rente daalt, maakt hij gebruik van dit recht en sluit hij een nieuw krediet met lagere rente Embedded options - Bank moet kosten maken om het risico ten gevolge van de eventuele uitoefening van de optie door de cliënt af te dekken. - Opslag in de verrekenrente

2. Onverwacht verlies wordt opgevangen door economic capital.1. stijgt ook het economic capital Winst op een risicovolle activiteit moet hoger zijn dan die van een minder risicovolle activiteit. vermogen en rendementsmeetinstrumenten Het totale eigen vermogen dient als buffer voor alle activiteiten samen 11.Souperen eigen vermogen . . Rentabiliteit op het toegewezen vermogen wordt gemeten op twee methodes: . Grote onverwachte verliezen hebben gevolgen voor de winst en vermogenspositie van een bank: .1. Risico. Rendement op eigen vermogen Rendement op eigen vermogen: Verhouding tussen de nettowinst van een bank en het eigen vermogen van een bank. REV/ROE = Netto winst / eigen vermogen x 100% 11.Return on Solvency: De bank gaat uit van het vermogen dat de toezichthouder verplicht stelt . Deze verliezen kunnen via risico-opslagen in de tarieven worden verrekend.com . Statistische kansberekening. binnen een gestelde tijdsperiode.Financiële toezichthouders verplichten de bank om voldoende vermogen aan te houden Extern gedreven reden Stabiliteit van het economische systeem bewaken > regulatory capital Economic capital: Minimale vermogensbuffer die nodig is om alle onverwachte verliezen te kunnen opvangen die kunnen worden veroorzaakt door de diverse risico’s waaraan een bank is blootgesteld.Verdwijning van een deel van de geplande winst .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 11. Wanneer het werkelijke verlies hoger is als het jaarlijks gemiddelde: Onverwachte verlies.Raken vreemd-vermogenverschaffers Om dit te voorkomen zal de bank ervoor zorgen dat de buffer dermate groot is dat de vreemdvermogenverschaffers buiten schot blijven. Economic Capital Rendement is de verhouding tussen de winst en het eigen vermogen van de bank Banken maken de afweging tussen rendement en eigen vermogen per activiteit Aan elke activiteit wordt een bepaalde hoeveelheid vermogen toegewezen Deze hoeveelheid = economic capital Naarmate het risico stijgt.Return on Risk Adjusted Capital: Bank gaat uit van economic capital 11. Omvang van het economic capital Elke portefeuille zal jaarlijks verliesposten kennen ten bedrage van een percentage van de portefeuilleomvang. Toewijzen van vermogen Twee redenen voor het aanhouden van een eigen vermogen-buffer: .Extreme onverwachte verliezen als gevolg van de risico’s absorberen Intern gedreven reden Minimale vermogenseis > economic capital . De faillissementskans is erg klein.2.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

11.2.2. Risk adjusted performance measures Door als bank het relatief schaarse eigen vermogen te investeren in activiteiten waarvan de opbrengsten zo gunstig mogelijk afsteken tegen het risico wat de klant loop. Meten van winstgevendheid door gebruikmaking van risk adjusted performance measurement Twee Risk Adjusted Performance Measures: - Return on Solvency (ROS) - Return On Risk Adjusted Capital (RORAC) Return On Solvency (ROS) Rendement op het door de toezichthouder verplicht gestelde eigen vermogen. ROS = Toegerekende nettowinst /Verplicht eigen vermogen op basis van solvabiliteitseis x 100% Hoe hoger het percentage hoe rendabeler Return On Risk Adjusted Capital (RORAC) Rendement op het door de toezichthouder verplicht gestelde eigen vermogen RORAC = Toegerekende nettowinst / Economic capital x 100% RORAC heeft het meest genuanceerde oordeel over de afweging van rendement en risico

11.3. De selectie van de activiteiten
Op basis van de berekening van het rendement moet een keuze worden gemaakt welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Afhankelijk van het rendement wat de bank minimaal wil maken. Om aandeelhouders tevreden te stellen moet een bank een rendement maken op het REV dat minimaal even hoog is als het rendement dat de aandeelhouders eisen. Aandeelhouderswaarde: Verschil tussen het rendement dat een bank maakt en het rendement dat de aandeelhouders eisen.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

12. Bancair risicobeleid
12.1. Soorten risico’s bij banken
12.1.1. Solvabiliteitsrisico Solvabiliteitsrisico: Het risico dat een bank onvoldoende middelen beschikbaar heeft om: - Te voldoen aan de minimum solvabiliteitseisen die in verschillende landen actief is om als bank te mogen opereren. - Haar credit rating te ondersteunen - Verwezenlijking van haar groei en haar strategische doelstellingen mogelijk te maken 12.1.2. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico: Het risico dat de bank niet in staat kan zijn om tijdig aan haar contractuele verplichtingen/ opvragingen kan voldoen. Banken moeten altijd een belangrijk deel van hun activa in de vorm van de meest liquide middelen aanhouden. Bank run: Klanten geven het vertrouwen in een specifieke bank snel op en willen abrupt tegoeden opnemen. Banken hebben niet voldoende kasmiddelen om alle opeisbare gelden per direct terug te geven. 12.1.3. Marktrisico Marktrisico: Het risico dat de inkomsten of het kapitaal van de bank negatief beïnvloed worden door verandering in niveau of beweeglijkheid van marktprijzen. De toekomstige resultaten van de bank kunnen lager uitvallen dan eerder verwacht wanneer marktomstandigheden verslechteren. - Rechtstreeks effect op de waarde van de handelsportefeuille - Indirect effect door afwaardering van minder liquide middelen - Banken worden vaak in perioden van stress gedwongen om liquiditeit te verbeteren. Dit kan leiden tot verplichte verkoop wat zorgt tot koersdruk en verdere verslechtering van de markt 12.1.4. Kredietrisico Kredietrisico: Het risico dat een afnemer, cliënt of tegenpartij van een bank niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet of dat er waardeverlies optreedt in het onderpand dat door de tegenpartij verstrekt is. - Komt voor uit leningen en voorschotten aan bedrijven en particulieren - Wanneer een downgrade van een entiteit waar de bank in investeert leidt tot verlies aan marktwaarde van de investeringen van een bank. - In tijden van economische neergang neemt kredietrisico toe. 12.1.5. Tegenpartijrisico Tegenpartijrisico: Banken gebruiken bij het afdekken van risico’s veel instrumenten waarin transacties worden afgesloten met andere met andere partijen uit de financiële sector. Als de tegenpartij in gebreke blijft, is het risico dat de bank beoogd had te dekken alsnog voor risico voor de bank zelf.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

12.1.6. Systeemrisico Wanneer de vertrouwensfunctie van één bank in gevaar komt kunnen klanten het vertrouwen in meerdere banken verliezen. Wanneer één enkele bank in de financiële problemen komt kan het probleem zich over meerdere banken uitspreiden. Herstattrisico: Vernoemd naar de Herstattcrisis van 1974 12.1.7. Renterisico Renterisico: Het risico dat het netto renteresultaat van de bank of de waarde van haar eigen vermogen nadelig wordt beïnvloed door veranderingen in de rente. 12.1.8. Juridisch risico Juridisch risico: Het risico dat een bank een vordering op een tegenpartij niet wettelijk kan afdwingen. Dit kan komen door fouten in het contract. 12.1.9. Operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat een onderneming loopt door het feit dat zij een bedrijfsvoering uitoefent. - Niet specifiek een bancair risico - Inadequate organisatie - Menselijk gedrag - Gebreken in systemen - Externe gebeurtenissen 12.1.10. Reputatierisico Reputatierisico: Het risico dat een bank door een gebeurtenis in haar goede naam wordt geschaad. - Ontstaat doordat een bank wordt geconfronteerd met verliezen uit hoofde van andere risico’s die zij loopt. - Klanten kunnen hierdoor het vertrouwen in de bank verliezen - Kan voor liquiditeitsproblemen zorgen 12.1.11. Strategisch risico Strategisch risico: Het risico van verkeerde strategische beslissingen.

12.2. Het risicomanagementproces
Risicobeheer: - Onderkennen van risico’s - Formuleren van beleid met betrekking tot risico’s - Vertalen van het beleid naar operationele maatregelen - Meten van risico’s

Onderkennen van risico’s Belangrijkst aspect van risicomanagement is het onderkennen van risico’s 12.3.2.Market Risk Commissie . Werkt goed bij marktrisico en kredietrisico.4.Bepalen van risk appetite: welke risico’s wil de bank aangaan en in welke mate . 12. De voorspellende waarde van historische gegevens voor het bepalen van het operationeel risico staat ter discussie. 12. Het meten van risico’s Meten van risico’s is erop gericht na te gaan hoe groot het risico is dat de bank loopt.2.Operational Risk Commissie .2.2.Inrichten van de organisatie van het risicomanagement .Asset & Liability Commissie . Als de bank de omvang van een risico kent kan ze bewust een keuze maken of zij dit risico wel of niet wil lopen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 12. Vertalen van het beleid naar operationele maatregelen Vaststellen van limieten: Stellen een grens aan de maximale omvang van het risico dat de bank wil lopen bij specifieke activiteiten Tegenpartijlimieten: Stellen een maximum aan de verplichtingen van een bepaalde tegenpartij tegenover de bank. Onverwachte verliezen: Verliezen die anders uitvallen dan het meest waarschijnlijk was. juridisch risico en strategisch risico niet in een bedrag uitdrukken.2. Handelslimieten: Geven een maximale omvang van de posities aan die handelaren of afdelingen mogen innemen wanneer zij handelen in aandelen of valuta.1. 12. Banken kunnen hun reputatierisico. De centrale risicocommissies van de bank Commissies: . Verwachte en onverwachte verliezen Verwachte verliezen: Verliezen die volgens kansberekening op basis van historische gegevens het meest waarschijnlijk.Concern Krediet Commissie .Stuvia. Formuleren van beleid met betrekking tot risico’s Elementen van risicobeleid: . liquiditeitsrisico.Keuze van de instrumenten waarvan gebruik gemaakt mag worden om de risico’s te beheersen.Keuze van de systemen waarmee de risico’s gemeten worden .com .3. Meetbaarheid van risico’s De risico’s worden meetbaar gemaakt door gebruik van historisch materiaal en statistische methodes.

3.Behandelen landenlimieten.3.Kwalitatief: door alle bedrijfsonderdelen zelf hun risico’s te laten benoemen en te rengschikken naar opklimmend bedrag . Market Risk Commissie Market Risk Commissie: Houdt zich bezig met nieuwe producten op de financiële markten en neemt beslissingen over de te gebruiken systemen en modellen om de waarde en de risico’s van deze producten te bepalen.3. .Stuvia.Maatschappelijke rol van banken Gaat over samenstelling.Bepalen van de samenstelling van de eigen funding 12.Zorgen voor een efficiënte afstemming van activa. Operational Risk Commissie Operational Risk Commissie: Platform waar de lijnen worden uitgezet om de operationele risico’s te beheersen.Financieren grote individuele kredieten 12. .1.4. deskundigheid.Riskgovernance . Concern Krediet Commissie Concern Krediet Commissie: Richt zich op kredietrisico’s.Risk management .4.Overall marktrisico’s van de handelsportefeuilles op conrecnbasis 12. Asset & Liability Commissie Asset & Liability Commissie: Beheerst de risico’s die samenhangen met de samenstelling van de bankbalans. Relatief veel tijd naar het ontwikkelen van manieren om de operationele risico’s te meten . het risicomanagement. de audit en het beloningsbeleid. ontwikkeling in de kwaliteit van de kredietportefeuille en de kredietmarge op de totale kredietportefeuille .2. limieten per bedrijfstak.Kwantitatief: door het opzetten van een database gevuld met schadegevallen als gevolg van operationele fouten 12.3.com . Recente ontwikkelingen Kredietcrisis heeft het belang van goed risicobeheer onderstreept. . . taak en werkwijze van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Najaar 2009 Code Banken geïntroduceerd: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 12.3.Toezicht houden op de treasuryactiviteiten . passiva en geldstromen .

Elk afzonderlijk contract waarbij een tegenpartij een verplichting aangaat wordt goedgekeurd door een bevoegde commissie binnen de bank .De omvang van de verplichting Met behulp van een computermodel wordt het verwacht kredietverlies en het onverwacht kredietverlies berekend. Tegenpartijrisico Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij bij transacties in de dealingroom niet aan zijn verplichtingen voldoet.Eenzijdig risico . Debiteurenrisico Debiteurenrisico: Het risico dat een kredietnemer de rentebetalingen en of aflossing van een krediet niet kan voldoen.Tegenpartijrisico . Soorten kredietrisico Kredietrisico: .Stuvia.Debiteurenrisico .Speelt alleen als het contract een positieve marktwaarde heeft .De bank stelt een maximum aan het risico dat zij op een bepaalde tegenpartij loopt . 13.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. .1.Wanneer een tegenpartij in moeilijkheden zit schakelt de accountmanager een aparte afdeling in om de belangen van de bank te beschermen 13. Risico loopt tussen het moment van afsluiten en de einddatum van het contract.Settlementrisico 13. Risico start bij het sluiten van de overeenkomst en eindigt op het moment van terugbetaling van het krediet.Het percentage van het te vorderen bedrag . Beperken van kredietrisico door: . Kredietrisico Kredietrisico: Het risico dat tegenpartijen van de bank niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.1.1.De bank eist bij het aangaan van een contract vaak zekerheden . Landenrisico: Bij kredieten aan het buitenland bestaat de kans dat de valuta van het land van de kredietnemer niet meer omgewisseld kan worden naar een gangbare valuta.1.com .Elke tegenpartij wordt gedurende de looptijd nauwkeurig gevolgd . Kredietrisico is qua omvang het belangrijkste risico voor de meeste banken Bepalen kredietrisico door het indelen van tegenpartijen in risicoklassen.2. Voor elke risicoklasse bepalen ze een inschatting van factoren die het risico bepalen: .De kans dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt .

Ratings van AAA naar AA naar A naar BBB etc.2.3. resultatenrekening.Risico dat particuliere klanten een lening niet terugbetalen Financiële positie klant Handelingsbekwaamheid kredietnemer Samenlevingsomstandigheden Leeftijd . Kortlopend risico 13.1. Indelen in risicoklassen en berekenen van risicofactoren Computermodel voor inschatting risico: .2.Gebruikmaken van externe ratings Opstellen van eigen risicoklassen Aan de hand van een aantal risicofactoren: . Indelen van tegenpartijen in risicoklassen Twee methoden: . Settlementrisico Settlementrisico: Tussen de einddatum van het contract en de werkelijke settlement nog een of meer werkdagen.com . Berekenen van de factoren die het kredietrisico bepalen Voor elke risicoklasse bepalen banken het risico dat zij lopen: .Loss given default .1.Berekenen van de factoren die het kredietrisico bepalen 13.2.Indelen tegenpartijen in risicoklassen .Risico dat zakelijke tegenpartijen een lening niet terugbetalen Financiële positie speelt een grote rol (Balans.Exposure at default .2.Stuvia.Opstellen van eigen risicoklassen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. De bank kan de aandelen al wel hebben betaald maar de tegenpartij kan failliet gaan en de aandelen niet leveren. Ratingbureaus geven ratings voor zowel de korte als de lange termijn. Nadeel van externe ratings is dat niet alle tegenpartijen een rating hebbem 13. solvabiliteit.Probability of default . liquiditeit en rentabiliteit) Kwaliteit van het management Monitoring/kredietbewaking: Banken beoordelen de kwaliteit niet alleen op het moment van verstrekken maar ook gedurende de looptijd. Gebruikmaken van externe ratings Gebruikmaking van ratings bepaald door ratingbureaus.

Om de PD in te schatten gebruiken banken rating agency’s historische gegevens van alle tegenpartijen. Ze berekenen voor elke ratingklasse een gemiddelde kans dat een tegenpartij in een bepaalde risicoklasse in default gaat.Stuvia.Achterstelling .com . Exposure van een lening of obligatie is de nominale waarde min eventuele aflossingen. Omvang van het kredietrisico Meten voor zowel afzonderlijke contracten als op portefeuilleniveau. .Omvang van EV bepalen dat zij willen reserveren als buffer tegen onverwachte kredietverliezen .De bank berekent de kans dat dit gebeurd over één jaar. 13.Wanneer een klant drie maanden achterstand heeft bij het nakomen van zijn verplichtingen .3. Als na het uitwinnen van de zekerheid nog een gedeelte van de vordering open blijft moet de bank in de rij van schuldeisers plaatsnemen. Recoverypercentage van achtergestelde leningen is lager dan dat van gewone leningen Prioritaire vorderingen Prioritaire vordering: Vorderingen die bij een default met voorrang worden terugbetaald. Loss given default Loss given default: Het verlies dat een bank lijdt als een van haar tegenpartijen in gebreke blijft.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Probability of default Probability of default /verlieskans: De kans dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet .3.Prioritaire vorderingen .2. Recovery rate: Het percentage dat de bank nog terugkrijgt als een van haar tegenpartijen in gebreke blijft.Zekerheden Achterstelling Achtergestelde lening: lening die een kredietnemer pas hoeft terug te betalen wanneer hij alle andere schuldeisers heeft betaald. Eisen van een onderpand. Recoverypercentage is hoog Zekerheden Zekerheid: Een waarborg dat de bank haar geld (deels) terugkrijgt wanneer de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Exposure at default Exposure of default: De waarde van de vordering op het moment dat de klant in gebreke blijft. 13. Uitgedrukt in een percentage en geeft aan welk deel van het uitstaande bedrag de bank verliest.Rentetarief voor een afzonderlijk contract . Hangt af van 3 factoren: . Senioriteit: De mate waarin een bank voorrang heeft bij het innen van een vordering.Omvang van benodigde voorzieningen vaststellen .

3.1.Gewenste betrouwbaarheidpercentage 13. Maximum loss: Worst case scenario Expected loss: Verticale lijnen waartussen het meest waarschijnlijke verlies wordt aangegeven Onverwachte verlies = worstcasekredietverlies – verwacht verlies. Verwachte verliezen op portefeuilleniveau Expected loss = Verlies dat banken het komende jaar verwachten op basis van statistische gegevens Credit loss = (PDi x LGDi x EADi) voor elk krediet PDi = Probability of default van partij i EADi = Exposure at default LGDi = Loss given default i 13.Aantal contracten binnen de portefeuille .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13.Spreiding van de portefeuille .Stuvia. Omvang van de Credit Value at Risk hangt ook af van: .3.4.3.Begeleiding 13. Maatregelen om kredietrisico te beperken bij individuele tegenpartijen Maatregelen hebben betrekking op: .3.Zekerheden die hij heeft bedongen Kredietvoorstel gaat naar de bevoegde commissie die het voorstel goedkeurt of afwijst . Acceptatie Strenge selectieprocedure voordat zij een krediet verstrekken Bij grote kredieten moet een relatiebeheerder een kredietvoorstel schrijven.Kredietbehoefte .Acceptatie .Zekerheden .Tegenpartijlimiet . Voor elke situatie % wel / geen defaultkans x elkaar = de kans dat die situatie zich exact voordoet.4. Individuele contracten Credit loss = PD x LGD x EAD PD = Probability of default LGD = loss given default EAD = exposure at default De waarde die hiermee berekend wordt is het verwacht verlies op dit krediet Dit verlies wordt als bedrag in een voorziening getroffen 13.Risicofactoren . Onverwachte verliezen Tabel opstellen: Uitrekenen van de samengestelde defaultkans.com .2.1. .

2. Derde partij heeft borg.com .Borgtocht of garantiestelling . Oneigenlijke zekerheden Oneigenlijke zekerheden: Beloften van de kredietnemer of van een derde partij zonder rechtsgeldige waarde.Stuvia.4. gecommitteerde kredietlijnen. .Hoofdelijke aansprakelijkheid Borgtocht of garantiestelling Overeenkomst tussen een derde partij en de bank waarbij de derde partij zich verplicht om de verplichtingen van een kredietnemer van de bank na te komen indien deze zijn verplichting zelf niet nakomt. De bank verkrijgt meer zekerheid door alle kredietnemers persoonlijk voor het totale bedrag aansprakelijk te stellen. Geldschieter loopt het risico dat er niets voor hem overblijft. Positieve en negatieve hypotheekverklaring Positieve hypotheekverklaring: Een verklaring waarin een kredietnemer verklaart om op het moment dat de bank daarom vraagt een bedrijfspand in hypotheek te geven. Pari-pasu) Als hij zekerheid aan andere kredietverleners verleent de bank naar evenredigheid in die zekerheid laat delen. een zakelijke kredietnemer en een andere geldschieter waarbij ze overeenkomen dat de vordering van de andere geldschieter pas wordt voldaan als de kredietnemer al zijn schulden aan de bank heeft betaald. (pos. Hoofdelijke aansprakelijkheid Bij kredietverlening aan meer dan één kredietnemer zijn kredietnemers in principe voor de deel aansprakelijk. Negatieve hypotheekverklaring: Een verklaring waarin de kredietnemer verklaart dat hij zijn registergoed niet zonder schriftelijke toestemming van de bank verder met hypotheek bezwaard. Pari-passuverklaring Pari-passuverklaring: Een belofte van de kredietnemer dat hij geen zekerheid aan andere kredietverstrekkers heeft gegeven.4. 13. Pari-pasu) . Persoonlijke zekerheden Persoonlijke zekerheid: Het recht om naast de kredietnemer een bepaalde natuurlijke of rechtspersoon tot betaling aan te spreken. Achterstelling Een afspraak tussen een bank. Tegenpartijlimiet Tegenpartijlimite / kredietlimiet: Een maximum aan de vorderingen op een tegenpartij .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. garanties en vorderingen die voortvloeien uit derivatentransacties. (neg. Zekerheden Zakelijke zekerheden Zakelijke zekerheid: Het recht om een zaak of vermogensrecht te verkopen wanneer de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet Vermogensrecht: Recht waarbij iemand een bepaalde aanspraak kan maken op een bezitting van iemand anders.Kredieten.3.

Letter of awareness: Holding verklaart dat zij zich ervan bewust is dat de bank aan een dochteronderneming krediet heeft verstrekt. Letter of comfort: Verklaart dat de moederonderneming zicht verantwoordelijk voelt voor een bepaalde dochteronderneming.4. Kredietderivaten Kredietderivaten: Financiële producten waarmee het kredietrisico op een derde partij verhandeld wordt. Bij faillissement wikkelt bijzonder beheer het krediet af 13. . Als een totaallimiet bereikt is mag geen enkele BU nog een krediet verstrekken met die tegenpartij 13.5.Stuvia.Informatie met betrekking tot benutting kredietlimiet .Vaststellen van kredietlimieten . Begeleiding Bijzonder beheer: Speciale afdeling voor als het echt de verkeerde kant op dreigt te gaan. .5.com . Beheren van risico krediet Concern Krediet Commissie (CKC): Formuleert beleid met betrekking tot de kredietverlening. Op grond van marktbewegingen mag bijgestort of afgenomen worden Nettingovereenkomsten Nettingclausule: Een afspraak tussen een bank en haar tegenpartij dat de positieve en negatieve waarden van alle transacties die zij hebben afgesloten in het geval van default van een van beide partijen gesaldeerd worden.4. Kredietexposure wordt hiermee verkleind. Marginbedrag: Minstens even groot als het risico dat de bank op het contract loopt. 13. Moedermaatschappij belooft om de betalingen van de dochtermaatschappij over te nemen in geval van betalingsproblemen. Marginverplichtingen Margin: Som geld of hoeveelheid effecten die een tegenpartij moet storten als buffer tegen het potentiële verlies van een derivatentransactie.Credit Default Swaps . Comfort letters Verklaringen door een moedermaatschappij van een onderneming waaraan de bank krediet heeft verleend.Total Return Swaps .Behandelen voorstellen BU om limieten te herzien Totaallimieten worden verdeeld over de business units. Taak = belang van de bank veiligstellen.1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Cross-defaultverklaring Cross-defaultverklaring: Verklaring van de kredietnemer die de bank het recht geen haar vordering onmiddellijk op te eisen als de kredietnemer niet meer voldoet aan zijn verplichtingen aan andere kredietverschaffers.

De overgenomen vorderingen gelden als onderpand voor de waardepapieren die SPV uitgeeft. Total return swap: Het totale economische risico van een lening of obligatie tussen twee partijen wordt geruild.Stuvia. Tegenpartij neemt alle lusten en lasten over 13.2. Deze middelen worden gebruikt om de bank te betalen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Credit default swap: Een contract tussen twee partijen waarbij een partij gedurende een bepaalde looptijd een premie betaalt en waarbij de andere partij de verplichting op zich neemt om een uitkering te doen als een derde partij in default raakt. Securisatie Securisatie: De bank verkoopt een deel van haar kredieten aan een derde partij. First loss: Bank staat garant voor een deel van de verliezen van SPV .5.com . Special purpose vehicle (SPV): Entiteit die aan haar middelen komt door vastrenterende waardepapieren uit te geven.

1. Time to close positon Time to close position: De tijd die een handelaar nodig heeft om zijn positie af te bouwen.Hangt af van marktliquiditeit en omvang van de positie Marktliquiditeit Liquide markten: Markten waar veel handel plaatsvindt.2. . 14. Value at riskwaarde Value-at-riskmethode: Het marktrisico van een handelsportefeuille of –positie uitgedrukt in één bedrag.2.1. Gekozen waarschijnlijkheidsinterval De Value-at-risk waarde hangt af van het gekozen waarschijnlijkheidspercentage.1.Gebaseerd op kansberekening . . Posities Positie: Een bezit of een schuld in een financiële waarde die een handelaar aangaat met de bedoeling op korte termijn winst te maken.Geeft een verliesbedrag aan die naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden overschreven. Openen: Aangaan van een positie Longpositie: Kopen met de hoop dat de koers omhoog gaat Shortpositie: Verkopen in de hoop dat de koers daalt 14. 14.com . Om dit te voorkomen worden deze vaak uitgesmeerd over een aantal handelsdagen. Marktrisico Marktrisico: het risico dat de waarde van een handelspositie verslechtert als gevolg van ongunstige koersbewegingen 14. 14.Stuvia.Het bedrag wordt de value-at-risk waarde genoemd.1.2. . Time-to-close position kort Omvang van de positie Grote transacties kunnen de koersen flink beïnvloeden. Risico van het aanhouden van een positie Marktrisico: Risico dat de koersen de andere kant opgaan dan de handelaar verwacht.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 14. Kans op gunstige koersbeweging even groot als de kans op een ongunstige koersbeweging. Normaalverdeling: Van de waarnemingen wordt het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald. De riskmanager rekent de waarde van de portefeuille door met koersmutaties van het worstcasescenario. . Volatility: De beweeglijkheid van koersen.2. . Grote beweeglijkheid versterkt het risico Riskmanagers: Hebben de taak om marktrisico’s van handelsposities te meten en hierover te rapporteren.1.Worstcasescenario wordt vaak bepaalde door koersbewegingen over een bepaalde historische periode op een rij te zetten en daaruit een koersmutatie te kiezen.2. Handelsactiviteiten in de dealingroom 14.

Backtesting Backtests: VaR-voorspellingen worden voor een achterliggende periode geconfronteerd met de werkelijke handelsresultaten.Kan vastgesteld worden voor gehele afdelingen of individuele handelaren Intradaylimiet: Hoe groot mag een positie maximaal zijn gedurende de dag Overnightlimiet: Hoe groot mag een positie maximaal zijn aan het eind van de dag Stop-loss-order: Een opdracht om de positie te sluiten wanneer een bepaald verlies dreigt te worden overschreden. op twee manieren ingrijpen: .omstandigheden maar niet voor uitkomsten in een gevarenzone. 14.4.Sluiten van een positie: Het marktrisico wordt geëlimineerd door een tegengestelde transactie in hetzelfde instrument.5. Stresstests VaR-methode is gebaseerd op historische gegevens.Onderzoeken het aantal keren dat het werkelijke verlies hoger was dan de berekende VaR-waarde .Gebruikmaken van historische gegevens bij historische financiële rampen .3. .Het werkelijke verlies met in principe niet meer dan het onwaarschijnlijkheidspercentage afwijken.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 14. . Negatieve uitschieters worden hierin niet meegenomen. Zodra winstgevendheid bewezen wordt gaat dit limiet omhoog. Beginnende handelaren mogen kleine posities innemen en krijgen lagere limieten toegekend.Hedge: Afsluiten van transacties in andere producten met een tegengesteld risico .Nadeel is dat gebeurtenissen uit het verleden zich in de toekomst niet identiek zullen voordoen. .Stuvia. Beheersen van marktrisico Belangrijkste manier is het stellen van handelslimieten Handelslimiet: Een bepaalde maximale omvang of een bepaald maximaal risico van een handelspositie. Bij overschreiding limiet positie verkleinen.Toekomstig rampscenario opstellen . Stresstesting: Kijken of de bank in staat is om uitzonderlijke schokken op de financiële markten op te vangen. 14. . VaR-methode biedt een uitkomst bij business-as-usual. Alleen intraday limieten.

.Echter als beide stijgen wordt de rente van de passiva eerder aangepast waardoor het rentemarge daalt.Waarde van rentegevoelige uitzettingen is groter dan de waarde van rentegevoelige verplichtingen.en passiefposten verschillen.Renterisico is klein Strategische rentetypische mismatch Strategische rentetypische mismatch: Het bewust innemen van een rentetypische mismatchpositie door een deel van hun lang uitgezette gelden te financieren met korte deposito’s of agressief aangetrokken rentegevoelige spaargelden. . Liquiditeitstypische mismatch Liquiditeitstypische mismatch: Contractuele vervaldatums van de actief. Asset & liability Commissie: Beslissingen nemen over de strategische mismatchpositie.Leidt bij een normale y-curve tot een positief renteresultaat. . Nettoactiefpositie: Gemiddeld zijn de resterende rentetypische looptijden van de activa langer dan die van de passiva. Renteveranderingen hebben een groter effect bij een langere looptijd waardoor renterisico ontstaat.Waardeverliezen op de beleggingen .Onzekerheid over de tijdstippen waarop kasstromen optreden . Mismatch: Het niet afgestemd zijn van de looptijden van de passiva van een bank op die van de activa van die bank.De correlatie tussen de korte en lange rente is niet perfect.De looptijd van uitzettingen is meestal langer dan de looptijd van de verplichtingen. Oorzaken: . .Tussentijdse herfinancieringen veroorzaken renterisico en liquiditeitsrisico Rentetypische mismatch Rentetypische mismatch: De situatie dat de rente op activa en passiva gemiddeld op verschillende horizonnen vastgelegd zijn. De waardeverandering van de verplichtingen is hierdoor niet gelijk aan de waardeverandering van de beleggingen.Stuvia. .De volatiliteit van de korte en lange rente is ongelijk.com . Hoe groter dit verschil is hoe groter het renterisico. Ontstaat door: . . Renterisico en liquiditeitsrisico 15.Verschillen in contractuele looptijden tussen activa en passiva . Een verschil in volatiliteit betekent een ongelijke waardeverandering voor de verplichtingen en de beleggingen. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 15.Onzekerheid over de omvang van de kasstromen die optreden . Mismatch Belangrijke functie van banken: toevertrouwde gelden met een korte looptijd omzetten naar gelden met een lange looptijd om lange financieringsbehoefte van cliënten te dekken.1.Tijdens een cyclus van uitlenen en terugontvangen van de activa zal de bank zich tussentijds moeten herfinancieren. Natuurlijke rentetypische mismatch Natuurlijke rentetypische mismatch: Rentepositie die voortvloeit uit de traditionele samenstelling van de bankbalans. .Herfinancieringrisico als gevolg van marktomstandigheden .

.Geeft voor verschillende toekomstige perioden aan voor welke bedragen een bank geconfronteerd wordt met nieuwe rentepercentages of liquiditeitsbehoeften.Saldo op betaal en spaarrekeningen klanten .2. Liquiditeitsrisico = totaal van kortlopende verplichtingen en het totaal van de middelen die een bank kan gebruiken om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen 15.1.com . (Rentegevoeligheid) %Waardeverandering waardepapier = modified duration x renteverandering x (-1) Rentegevoeligheid van het eigen vermogen Durationequivalent: De absolute rentegevoeligheid van een waardepapier of portefeuille uit in durationequivalenten.3. Resterende rentetypische looptijd: Hoe lang zit een bank nog vast aan de contractrente en kan dus niet vrij inspelen op ontwikkelingen in de rente 15. Interest at risk Renterisico/ Interest at risk: Het risico dat de nettorentebaten uit het bankboek dalen als gevolg van een renteverandering.3. . Renterisico Rentemarge: Het verschil tussen de ontvangen en de betaalde rente 15.1. Modified duration Modified duration: Geeft de procentuele verandering aan van de waarde als gevolg van een verandering in de rente. Equity at risk-analyse Equity at risk analyse: Berekenen de gevoeligheid van hun eigen vermogen voor renteschommelingen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico: Het risico dat een bank niet de beschikking kan krijgen over voldoende middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. 15.4. Vervalkalenders en gaprapportage Gap-analyse: Meten van het renterisico en liquiditeitsrisico in het bankboek.Stuvia. Op deze manier wordt een vervalkalender en gap-rapportage opgesteld.2.3.Acute liquiditeitsproblemen vormen een groter gevaar voor faillissement dan problemen met de solvabiliteit. Banken rangschikken hun activa en passiva naar rentetypische of liquiditeitstypische herzieningsdatum. Kortlopende verplichtingen Direct opvraagbare toevertrouwde middelen: . Durationequivalent = omvang portefeuille x modified duration 15.4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 15.

Garantie dat zij tegen een bepaald tarief en tot een afgesproken maximumbedrag geld mogen lenen van die andere bank.Aandelen Herfinancierings.Stuvia. Potentieel beschikbare middelen Aanwezige kasmiddelen Kasmiddelen: .Rekening-courant tegoeden bij een andere bank .4.De vaste kern van toevertrouwde middelen Non-core liabilities = balanstotaal – core liabilities .Risico dat een tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet waardoor ze zelf wel aan haar settlementverplichtingen moet voldoen. .Zonder onderpand geld aantrekken bij DNB onder permanente leenfaciliteit. * Nadeel is dat de banken een fee voor deze dienst moeten betalen * Werkt niet in een systeemcrisis waarbij meerdere banken liquiditeitsrisico hebben 15.Het eigen vermogen van een bank . Wordt berekend door de core-liabilities te bepalen Core-liabilities: .Roodstaan door klanten Verplichtingen die voortvloeien uit derivaten: .2. 15.Het vermogen dat een bank heeft aangetrokken door obligatieleningen of andere langlopende rentedragende waardepapieren uit te geven.4.Staatsobligaties . Non-core assets Non-core assets: Het gedeelte van de activa dat beschikbaar is om aan opvragingen te voldoen Wordt berekend door van elke balanspost het gedeelte te bepalen dat zij kan benutten om aan opvragingen te voldoen Core-assets : Het gedeelte van de activa dat een bank niet kan gebruiken om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Gecommitteerde kredietlijnen .com .Chartaal geld . Structurele liquiditeit Liquiditeitsrisico berekenen door de structurele liquiditeitspositie.Deposito’s met een korte looptijd Kredietfaciliteiten: .3. Non-core liabilities en core-liabilities Non-core liabilities: Het gedeelte van de passiefposten op de bankbalans dat direct opvraagbaar is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Op korte termijn vervallende passiefposten: .en leencapaciteit .Daggelddeposito’s Liquiditeit overige activa .Herfinancieringsfaciliteit van DNB door tijdelijk verhandelbare activa aan DNB te verkopen .

com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bepalen van de structurele liquiditeitspositie Basic surplus: Verschil tussen de non-core assets met de non-core liabilities Basis surplus = non-core assets – non-core liabilities Bij een positief getal kan de bank aan haar kortetermijnverplichtingen voldoen en heeft zij het liquiditeitsrisico onder controle. .

1.Groot verloop bij back-office en procesafdelingen . Grote belangstelling door: .assessments .Kunnen te maken hebben met privéomstandigheden / werkomstandigheden .Organisatie .Externe factoren 16.Medewerkers kunnen meer aandacht hebben voor het afsluiten van deals dan voor de administratieve afhandeling Gebrek aan deskundigheid .Operationeel risico meer in de belangstelling bij toezichthouders zoals Bazel II Operationeel risico: .Moedwil Slordigheden . Personeel Menselijke fouten kunnen het gevolg zijn van: .Slordigheden . 16.Key risk indicators 16. onvolkomenheden in de informatietechnologie of door nadelige externe gebeurtenissen.risk self assessments . Operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat een bank verlies lijdt door een inadequate organisatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 16.control self.Stuvia.com . Kwalitatief in kaart brengen: . Organisatie Verliezen bij banken worden vaak veroorzaakt door een gebrekkige organisatie.1.2.1. Risicofactoren van operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat er ergens iets misgaat in de bedrijfsvoering van een onderneming.Personeel . door onwenselijk menselijk gedrag.Gebrek aan deskundigheid .Informatietechnologie .audit reports Kwantitatief: .Grote verliezen afgelopen jaren bij financiële instellingen .1.Opzetten loss database .Rating agencys baseren ratings in toenemende mate door lacunes in administratieve organisatie .Banken werken dit in de hand doordat zij hun medewerkers stimuleren na korte tijd van functie te veranderen .

Aard van de activiteit Stabiliteit van het bedrijfsonderdeel Stabiel bedrijfsonderdeel heeft een lager risicoprofiel dan een bedrijfsonderdeel dat jaarlijks reorganiseert.1.Onvoldoende beveiliging .Vertrouwelijk zijn .Plegen van fraude door medewerkers .Verschillende bedrijfsonderdelen maken gebruik van verschillende computersystemen.Juist zijn . Locatie van de activiteit In landen met een slecht ontwikkelde betalingsinfrastructuur lopen banken meer risico dan in een land waar de betalingsinfrastructuur stabiel is.Onbevoegden kunnen vertrouwelijke informatie raadplegen / frauduleuze transacties plegen Onvoldoende flexibiliteit IT-applicaties .2.Integer zijn .Locatie van de activiteit . Fouten in de koppeling van systemen / programmatuur .Stabiliteit van het bedrijfsonderdeel .Tijdig worden aangeleverd Knelpunten in systemen: .com .Bewust bagatelliseren van risico’s van financiële producten waardoor zorgplicht niet nageleefd wordt. Externe factoren Criminaliteit is de belangrijkste externe factor die operationele risico’s kan veroorzaken Witwassen Wanneer een bank redelijkerwijs kon vermoeden dat dit geld door misdrijf verkregen is> vervolging 16. Voor het totaaloverzicht moeten de gegevens uit de verschillende systemen gekoppeld worden.3. Als deze interface niet goed werkt kunnen incorrecte gegevens overgenomen worden. Verschillen in operationeel risico tussen bedrijfsonderdelen Mate van operationeel risico: .Kunnen leiden tot verkeerde overboekingen / renteclaims 16.Bij het ontwikkelen van een apart programma voor een nieuwe productvariant bestaat het gevaar dat de conversie in gevaar komt. . 16.1.Stuvia. Informatietechnologie Om te kunnen vertrouwen op systemen moeten deze: .4. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Moedwil .Onvoldoende flexibiliteit .Fouten in de koppeling van systemen Onvoldoende beveiliging .

Operationeel risico kan toe-afnemen door veranderende regelgeving. Kwantitatief meten Loss databases en voorspellende modellen Key risk indicators Loss databases en voorspellende modellen Loss databases: Databanken waarin banken verpliezen registreren die voortvloeien uit operationele risico’s .Medewerkers weten zelf het beste welke risico’s de afdeling loopt . Kwalitatief meten Kwalitatief meten: In kaart brengen van de kwaliteit van de eigen organisatie.3.Controls elf-assessments .Oordeel wat audits geven in het rapport drukt een oordeel uit over de mate van risicobeheersing. 16. Meten van operationeel risico Kwalitatief meten van operationele risico’s Kwantitatief meten van operationele risico’s 16. . .Manager beoordeelt zichzelf door het invullen van een vragenlijst .2.Risk self-assessments . Audits: Interne accountants Audit rating: Oordeel wat de audits geven in hun rapport .Bank kan op basis van de database proberen een operationeel risico te kwantificeren In de toekomst moeten banken de omvang van hun operationele risico’s rapporteren aan toezichthouders.Stuvia.Aan de hand van de vragenlijst bepaald hij of alle procedures op de juiste manier plaatsvinden Audit Reports Audit Reports: Vormen de weergave van onderzoeken door de interne accountants. .com .3.Aan de hand van deze lijst zoeken medewerkers de oorzaken van de belangrijkste risico’s Control self-assessments CSA: Zelfbeoordelingen door het management van een afdeling.3.Hoofd van de afdeling heeft er het meeste belang bij om de risico’s te onderkennen .Resultaten worden samengevoegd in een gezamenlijke lijst. procedures en het personeel.Alle medewerkers worden gevraagd een lijst op te stellen van de grootste risico’s op de afdeling .Causecategorie . daarom wordt ingedeeld naar twee categorieën: .Audit reports Risk self-assessments RSA: Beoordeling van de risico’s van een afdeling door medewerkers van die afdeling. .1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aard van de activiteit Afdeling buitenlands betalingsverkeer loopt een groter risico dan binnenlands betalingsverkeer. 16.Eventcategorie .

Aan elke functie moeten de bevoegdheden toegekend worden om de functie uit te kunnen voeren .Taakstelling .Externe factoren Eventcategorie Eventcategorie: Soorten gebeurtenissen als gevolg van de oorzaken van operationeel risico.Bedrijfsuitval en uitvallen van computersystemen . .4. Key risk indicators Key risk indicators: Waarschuwingssignalen om eventuele problemen om in een vroeg stadium te onderkennen.Fouten in procedures bij inhuren van personeel .1.IT . Maatregelen op het gebied van de organisatie Elke onderneming moet een goede administratieve organisatie en een goed systeem van interne controle hebben. Om dit vorm te geven kunnen banken maatregelen treffen op de volgende gebieden: .Personeel .Fouten in werkprocedures .Stuvia.Interne fraude .Personeel .Controle .Other risk approval process Taakstelling .Informatietechnologie .De bank moet iedere medewerker duidelijke en haalbare doelstellingen opleggen en hem daarop afreken.Transparante taakstelling: Iedere medewerker moet weten wat er van hem/haar verwacht wordt en wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn. Bazel onderscheid de volgende eventcategorieën: .com . 16.4.Functiescheiding .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Causecategorie Causes: Oorzaken van operationeel risico Bazel onderscheidt vier oorzaken van operationeel risico: .Schade aan fysieke activa van de bank . .Organisatie .Procedures .Externe fraude .De organisatie . Beheersen van operationeel risico Wanneer banken hebben gemeten waar ze operationeel risico lopen kunnen zij maatregelen nemen om het operationeel risico te beheersen: Maatregelen op het gebied van: .Bank moet daarom alle functies duidelijk beschrijven .Externe factoren 16.Fouten in procedures bij vastlegging en afwikkeling van transacties Elke eventcategorie is het gevolg van één of meer causes.

Self-control . Maatregelen op het gebied van personeel Banken moeten ervoor zorgen dat medewerkers competent. Controle In een adequate organisatiestructuur vindt controle plaats op verschillende niveaus: . . Doel van ORAP: .Organiseren van compliance activiteiten .Dedicated control .Aanwijzen van back-upmedewerkers en job-rotation .Risicobewustzijn in de organisatie verhogen 1. gemotiveerd en integer blijven door: .Toezichthouders financiële markten . . Externe controle: Controle die wordt uitgeoefend door partijen buiten de bank.External control Self control: Afdelingen beoordelen zelf hun activiteiten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Procedures Een goede organisatiestructuur heeft procedures die ervoor zorgen dat alle werkzaamheden efficiënt en controleerbaar worden uitgevoerd. Belangrijke procedures: .com . WFT verplicht banken om ORAP’s uit te voeren bij grote veranderingen in hun organisatie 2. Procedures moeten worden vastgelegd en iedere werknemer moet ze kennen.Vragen van fiat bij transactie / limietoverschrijving .Stuvia.Management control . .DNM . Management control: Controle door het lijnmanagement.4.Vooraf operationele risico’s van een verandering in de organisatie inschatten.Aanbieden van opleidingen en trainingen . Uiteindelijk wordt een ORAP na ondertekening door alle betrokken partijen goedgekeurd door de Central Operational Risk Commissie 16. .Uitvoeren van een zorgvuldig aannamebeleid .Lijnmanager is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn bedrijfsonderdeel.Manager moet alle aspecten van de afdeling controleren Dedicated control: Controle door medewerkers of bedrijfsonderdelen die speciaal daarvoor zijn aangesteld.2.Vierogenprincipe / Dual control Functiescheiding Gebrek aan functiescheiding kan een voedingsbodem zijn voor het plegen van fraude Als iemand zijn eigen werk mag controleren wordt hij niet tegen zichzelf beschermd.AFM Other risk approval process ORAP: Gestructureerde beoordeling van operationele en reputatierisico’s als onderdeel van een businesscase.

Als deze medewerkers wegvallen bestaat de mogelijkheid dat de activiteit niet meer kan plaatsvinden .Grote fluctuaties in het personeelsbestand Om deze risico’s te voorkomen kan de bank voor iedere medewerker een back-up medewerker aanstellen.Verplicht tot het hebben van een intern meldpunt waaraan medewerkers van banken hun vermoeden van criminele transacties kunnen rapporteren.Kwaliteit van hun managementinformatie verbeteren door gebruik van een enterpriserisksysteem: . Compliance officer: Het voorkomen van gebruik van voorwetenschap. .Key staff exposure Sommige taken worden slechts door een aantal medewerkers uitgevoerd. 16.Veel aandacht besteden aan de beveiliging van computersystemen . ondersteunen en bijsturen. . Maatregelen op het gebied van de informatietechnologie .4.Stuvia. Door iedere medewerker breed op te leiden wordt dit voorkomen Uitvoeren van een zorgvuldig aannamebeleid Banken moeten hun werknemer zorgvuldig selecteren.Back-up systemen die ervoor zorgt dat de bank gewoon kan doordraaien .3. Hierdoor kunnen verschillende partijen elkaar niet controleren.Enterpriserisksysteem: Computersysteem voor risicorapportage dat door alle bedrijfsonderdelen binnen de bank kan worden gebruikt.4.Zorgen voor voldoende capaciteit om de toenemende volumes aan te kunnen .4. bestrijding van witwassen van gelden en de preventie van normafwijkend gedrag. Nederlandse Vereniging van Banken helpt hierbij door het opstellen van een integriteitscode Integriteitscode: Banken moeten nieuwe medewerkers voor indiensttreding onderwerpen aan een preemployment screening > onderzoek naar het verleden van de sollicitant Aanwijzen van back-upmedewerkers en job-rotation .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aanbieden van opleiding van training Vaak leiden banken personeel eenzijdig op. 16.com . Maatregelen op het gebied van externe factoren .In dienst hebben van veiligheidsmedewerkers om criminaliteit tegen te gaan. Organiseren van complianceactiviteiten Compliance: Het interne toezicht op het naleven van de interne (gedrags) regels en externe wettewn.

Zorgen voor een lage inflatie (geldontwaarding) 2. Zorgen voor veilig betalingsverkeer 3.De Nederlandse Bank voor het prudentieel toezicht .DNB ziet erop toe dat de solvabiliteit en de liquiditeit van banken voldoende zijn om stabiliteit van de sector te kunnen waarborgen. .Solvabiliteits. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 17. Prudentieel toezicht door DNB ‘Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector’ DNB voert die hoofdtaken uit: 1. Nederlands toezicht Sectoraal toezichtmodel: Het toezicht ingericht per sector. Solvabiliteits.Een bank die voldoet aan de solvabiliteitseisen beschikt over voldoende eigen vermogen om onverwachte verliezen op te vangen.Een bank die voldoet aan de liquiditeitseisen beschikt over voldoende financiële middelen om klanten die hun geld van de bank willen halen te bedienen. Nederland kende dit systeem .en liquiditeitstoezicht . Systeemtoezicht is erop gericht om systeemrisico te vermijden.Autoriteit Financiële Markten voor het gedragstoezicht 17. Nederland werkt nu met dit systeem Voor elke pijler hebben banken te maken met een aparte toezichthouder: .1.Verlenen van vergunningen .1.Toezicht op overnames Systeemtoezicht Systeemtoezicht/macroprudentieel toezicht: Het toezicht op het systeem van financiële instellingen en is gericht op de stabiliteit van het financiële systeem als geheel.DNB hield toezicht op de banken . Om deze belangen te beschermen in toezicht op de bancaire sector noodzakelijk 17.Stuvia.1.de Pensioen. Toezicht houden op de soliditeit en integriteit van financiële instellingen DNB houdt op vier manieren toezicht op soliditeit en integriteit van financiële instellingen: .WFT schrijft gedetailleerd voor hoeveel eigen vermogen een bank moet aanhouden voor haar kredietuitzettingen.com .Systeemtoezicht .en Verzekeringskamer hield toezicht op de verzekeraars en pensioenfondsen Functioneel toezichtmodel: Het toezicht gericht naar functie. . .en liquiditeitstoezicht . Toezicht op het bankwezen Bij het takenpakket van banken zijn publieke belangen gemoeid. Systeemrisico: Het risico dat een probleem bij één financiële instelling overslaat naar de andere instellingen.

Handhaaft regels voor uitgifte van effecten en openbare bedieningen voor financiële verslaggeving en voor accountants die de verslaggeving controleren. De informatie van banken dient feitelijk juist. betrouwbaar en integer zijn. zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten” AFM is actief op twee terreinen: .Banken moeten handelen in het belang van hun klant Kapitaalmarkten . .AFM wil eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten bevorderen.AFM ziet erop toe dat de informatie die banken aan klanten verstrekt correct.com . Deze wordt afgegeven door DNB en bij de vijf grootste banken van Nederland door de minister van financiën.Stuvia. .Zeggenschapsstructuur .Solvabiliteit en Liquiditeit Financiële ondernemingen die niet over een bankvergunning van de DNB beschikken mogen het woord bank niet voeren in hun naam. Niet elke financiële onderneming is een bank. alleen wanneer geld aangetrokken en uitgezet kan worden.Banken die financiële diensten verlenen moeten deskundig.1.Minimaal aantal leden van een raad van commissarissen . Gedragstoezicht door de AFM “Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen. begrijpelijk en niet misleidend te zijn. .Minimum eigen vermogen . mag dit alleen doen wanneer zij beschikt over een verklaring van geen bezwaar.Houdt toezicht op het verbod op marktmisbruik.Deskundigheid en betrouwbaarheid van de leiding .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Verlenen van vergunningen Belangrijkste taak van de DNB is het verlenen van vergunningen aan banken.Een bank die een ingewikkeld product aanbiedt is volgens de WFT verplicht om een financiële bijsluiter op te stellen.Integere bedrijfsuitvoering . .Erop toezien dat banken koersgevoelige informatie tijdig en correct naar buiten brengen .2. 17. Om een bankbedrijf uit te oefenen in Nederland is een vergunning vereist.Inrichting van de bedrijfsvoering . Informatieverstrekking . Toezicht op overnames Een partij die een andere bank wil overnemen.Kapitaalmarkten Financiële dienstverlening . Voorwaarden voor het verlenen van een bankvergunning: . .AFM wil zorgvuldige Financiële dienstverlening aan consumenten bevorderen.Financiële dienstverlening . . duidelijk en niet misleidend is.

Deel gedragstoezicht Financiële Ondernemingen .1.Kennis en ervaring . Transacties die vallen op de eerste twee categorieën zijn wel toegestaan wanneer de beweegredenen van degene die de transactie verricht ‘gerechtvaardigd‘ zijn.Een transactie te verrichten waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat naar de koers van een financieel instrument.Banken zijn wettelijk verplicht om een redelijk vermoeden van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie zo spoedig mogelijk te melden bij de AFM .Deel gedragstoezicht Financiële Markten 17.AFM verwacht dat medewerkers in kunnen schatten wanneer er sprake is van een ‘redelijk vermoeden’ 17.De bank moet als de ‘sterkere partij’ een zorgplicht in acht nemen tegenover de klant.Doelstellingen .Risicobereidheid Verbod op handel met voorwetenschap Verbod op handel met voorwetenschap: Het is zowel verboden om zelf te handelen op basis van voorwetenschap als om deze voorwetenschap aan een derde door te geven.Algemeen deel . Verbod op marktmanipulatie Het is verboden om: .4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Zorgplicht .Deel markttoegang Financiële Ondernemingen .Informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat naar de koers van een financieel instrument.Financiële positie . terwijl de verspreider van de informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze informatie onjuist of misleidend is.Een transactie te verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding . Zorgplicht: De bank moet bij het geven van advies informatie inwinnen over de klant en het advies baseren op de informatie die zij heeft ingewonnen.Stuvia. WFT schrijft voor dat een bank informatie inwint bij de klant over zijn: . . Nederlands toezichtrecht Wet op financieel toezicht: . .Een transactie te verrichten waarmee de koers van een financieel instrument op een kunstmatig hoog niveau wordt gehouden .com .3. . Anderzijds is het van belang dat de ondertoezichtgestelden rechtsbescherming genieten tegen de uitoefening van deze bevoegdheden. Bevoegdheden van toezichthouders Om effectief toezicht te kunnen houden moeten toezichthouders beschikken over bepaalde bevoegdheden.1.Wanneer een consument een overeenkomst aangaat met een bank moet de consument als zwakkere partij beschermd worden.Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen . Meldplicht .

European Banking Authority Houdt toezicht op banken. 17.Advies geven aan Europees Parlement.European Supervisory Authorities – ESA’s: Drie Europese toezichthouders. gevestigd in Londen .Opstellen en gebruik maken van richtlijnen voor het toezicht op instellingen die vooral op internationaal niveau opereren . één voor de effectensector en een voor de verzekeringssector .2. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Het algemeen deel van de wft verleend de volgende bevoegdheden: . .Nationale toezichthouders: Verantwoordelijk voor het toezicht in de individuele lidstaten. . Deze houdt de risico’s voor de economie als geheel en de stabiliteit van het hele financiële stelsel in de gaten.Bijdragen aan een gecoördineerde regeling voor crisismanagement en –afwikkeling .Indien het bezwaar wordt afgewezen kan de onderneming in beroep gaan bij de bestuursrechter.Opleggen van een last onder dwangsom .European Insurance and Occupational Pensions Authority Houdt toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen. Taken en bevoegdheden Europese toezichthouders De ESA’s bouwen aan een gezamenlijke toezichtcultuur en zien toe op een consistente toepassing en harmonisatie van de EU-wetgeving.Geven van een aanwijzing over een te volgen gedragslijn . Europees toezicht Per 01 januari 2011 is het European System of Financial Supervision (ESFS) opgericht. 17.Een financiële onderneming die een boete krijgt heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken bij de toezichthouder. Verrichten de volgende taken: .Bindende standaarden danwel aanbevelingen geven aan nationale toezichthouders . de Raad en de Europese Commissie.1. . European Supervisory Authorities Per 01 januari 2011zijn samenwerkende europese toezichthouders omgevormd tot Europese autoriteiten met eigen rechtspersoonlijkheid.2. .Zorgen voor een betere samenwerking van de nationale toezichthouders in de EU . Voordeel voor consumenten is dat hun vermogen beter gewaarborgd is. ESFS: .European Securities and Markets Authority Houdt toezicht op effectenwezen en financiële markten.Toezichtcolleges: Voor alle grensoverschrijdende financiële instellingen. Doel van dit toezichtraamwerk is de belangen van bedrijven en consumenten beschermen. één voor de banksector.Stuvia.com . . .Opleggen van een bestuurlijke boete Toezichthouders treden op als zelfstandig bestuursorgaan en zijn daardoor gebonden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.Bemiddeling en schikking bij geschillen tussen de nationale toezichthouders over toepassing van de EU-regels.Benoemen van een curator .European Systemic Risk Board (ESRB) Verantwoordelijk voor het systeemtoezicht op het financiële stelsel in de EU.Joint-Committee Een netwerk waarin drie sectorale toezichthouders sectoroverspannende consistentie in het Europese toezicht waarborgen . gevestigd in Frankfurt .

De naleving van de waarschuwingen en aanbevelingen monitoren volgens een ‘act-or-explain’ mechanisme. 17. waar nodig eventuele aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen en/of adviseren over regelgeving gericht op terugdringing van systeemrisico . . prioriteren en beoordelen van alle risico’s voor de financiële stabiliteit in de EU .Per geval en na consultatie van de Europese Raad kan de ESRB besluiten om waarschuwingen of aanbevelingen openbaar te maken. Samenloop van nationale toezichtregimes Een Nederlandse bank die voldoet aan de Nederlandse vereisten voldoet vaak ook aan de vereisten van andere landen.Aanbevelingen van de ESRB zijn niet bindend maar worden wel geacht een grote invloed uit te oefenen.Ontvangers van de aanbevelingen moeten verklaren aan de ESRB hoe zij de aanbevelingen hebben gevolgd of motiveren waarom er geen actie is ondernomen. Waakzaamheid geld met name voor de VS Organisaties in de VS zijn onderworpen aan striktere eisen.3.2.Verordeningen . 17. Joint Committee of the European Supervisory Authorities Opgericht om sectoroverstijgende consistentie te bevorderen in de toezichtpraktijk.4.2. Waarschuwingen en aanbevelingen . Westerse nationale toezichtregimes maken gebruik van elkaars ervaringen op het gebied van toezicht. Europese wet.Aanbevelingen en adviezen . 17. European Systemic Risk Board (ESRB) ESRB is een volledig nieuw orgaan bat belast is met het systeemtoezicht op het financiële stelsel in Europa Hoofdtaken ESRB: . .en regelgeving Artikel 249 van het EG-verdrag kent vier soorten besluiten: .2. Ontwikkeling van trainingstandaarden voor de financiële sector Behoeden van financiële markten voor instabiliteit als gevolg van buitensporige financiële activiteiten 17.Definiëren.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - Toezicht op productontwikkeling en integer handelen door financiële instellingen vanuit het perspectief van consumentenbescherming.2. Indien sprake is van meerdere toezichtregimes geldt dat de bank aan alle nationale vereisten moet voldoen.3.Beschikkingen .Europese raad en ESA’s hebben een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van de aanbevelingen. .Waarschuwen voor systeemrisico’s.com .Richtlijnen . verzamelen en analyseren van alle informatie benodigd voor het signaleren.

Bindende regeling .Effectief om rechtstreeks rechten of plichten op te leggen aan natuurlijke personen/rechtspersonen Aanbevelingen en adviezen: .Lidstaten zijn verplicht om binnen een bepaalde termijn het in de richtlijn voorgestelde resultaat te bereiken .Uitsluitend bindend voor degene tot wie ze zijn gericht .com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Europese verordeningen: .Bestaat uit presidenten van centrale banken.Banken kunnen op basis van één bankvergunning hun diensten aanbieden in andere lidstaten Thuislandbeginsel: . Implementatie van Europese richtlijnen in nationale wetgeving Europese Commissie neemt altijd het initiatief tot het opstellen van richtlijnen Europese Raad Stelt de richtlijnen vast Tweede coördinatierichtlijn inzake bankentoezicht .Stuvia.Bij een richtlijn is alleen het resultaat verplicht .Het Europese paspoort .De algemene strekking betekend dat de werking een onbepaalde reeks personen / situaties betreft .Moet geïmplementeerd worden in nationale regelgeving Europese beschikkingen: .Gaan vaak vooraf aan de voorbereiding van bindende wetgeving 17.Zijn niet juridisch bindend .Kan rechtstreeks rechten en plichten opleggen .Geldt voor het gehele toezicht met als uitzondering het liquiditeitstoezicht . .Zijn in Nederland geïmplementeerd in de WFT Bazels Comité.Worden vertegenwoordigd door hun centrale bank en de autoriteit die verantwoordelijk is voor het prudentieel toezicht . CRD en CAD Bazals Comité voor Bankentoezicht .Het thuislandbeginsel Europees paspoort: .4.Verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bijkantoren berust bij de toezichthouder in de lidstaat waar het hoofdkantoor van de bank is gevestigd.Opgericht in 1975 .Lidstaten mogen hier niet van afwijken . .Rechtstreeks toepasbaar Europese richtlijnen: .

com . Level playing field: Spelregels voor banken zijn in meerdere landen gelijk Bazel II: Toezicht ingedeeld in drie pilaren Pilaar I: Solvabiliteitseisen Pilaar II: Banken moeten permanente risico’s analyseren Pilaar III: Eisen die gesteld worden aan de uitgebreide publieke informatievoorziening.Coördinatie van het nationale toezicht .Implementeren van uniforme toezichtwetgeving Doet voorstellen voor de manier waarop centrale banken hun toezichttaken op elkaar moeten afstemmen of voor nieuwe toezichtwetgeving.Stuvia. Heeft geen formele bevoegdheden maar aanbevelingen worden over het algemeen wereldwijd toegepast. Bazel III: Kwaliteit en de hoogte van de kapitaalreserves te verbeteren .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Doelstellingen Bazels Comité: .

De drie pijlers van Bazel II Pijler I: Minimum kapitaaleisen Pijler II: Supervisory review Pijler III: Marktdiscipline 18. .Stuvia. .com . Het raamwerk van Basel 18.Marktrisico .Drie soorten tegenpartijen: Overheden.Objectiviteit .Onafhankelijkheid van kredietbeoordelaar Europese stelsel van financiële toezichthouders (ESFS): Toezicht op kredietbeoordelaars.1.Risicogewogen activa = Risicocategorie x hoofdsom Basel II stelt ook voorwaarden op waaraan een kredietbeoordelaar moet voldoen alvorens te worden erkend in het kader van de berekening van solvabiliteitseisen . Defaultkans x Exposure x LGD . Internal ratings-basedapproach . banken en bedrijven . .Standard approach .Kredietrisico .Bij de Advanced IRB mogen banken zelf de PD & LGD & EDL vaststellen. De LGD & EDL worden door de toezichthouder opgelegd.Banken mogen binnen zekere toezichtsnormen eigen ratings hanteren om de expected loss te bepalen.Operationeel risico Risicoequivalenten: Uitkomsten van de modellen voor het berekenen van risico’s Solvabiliteitsweging voor kredietrisico: Drie modellen: .1.Banken gebruiken ratings van externe bureaus en de PD-tabel van de toezichthouder voor de inschatting van de omvang van het expected loss.1.Foundation Internal Ratings-Based Approach .Transparantie . . Verplichting geldt voor: .Gedacht achter IRB is dat een bank beter dan wie dan ook in staat is om de kredietwaardigheid van haar debiteuren in te schatten.Bij de Foundation IRB schatten de banken zelf alleen de PD. Pijler I: Minimum kapitaaleisen Geregeld dat banken een bepaalde hoeveelheid toetsingsvermogen aan moeten houden omdat ze bepaalde risico’s lopen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 18.Advanced Internal Ratings-Based Approach Standard approach: .

Handelsafdeling moet een onafhankelijke afdeling voor risicomanagement hebben . .De bank moet ook solvabiliteit aanhouden voor calamiteiten VaR modellen gaan uit van normale marktomstandigheden. . .Uitgebreide dataverzameling. . .Op grond van de derde peiler moet informatie publiek gemaakt worden die derden helpte een oordeel te vormen van de kwaliteit van die modellen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bazel akkoord vormt: .Een sterke stimulans te werken aan kwaliteitsverbetering en uitbreiding van hun risicomanagementsystemen. Standaardrapportage: Het invullen van de nominale handelsposities.Binnen de bank moet goede interne controle plaatsvinden . .Om rekening te houden met extreme marktomstandigheden vermenigvuldigt DNB de VaRuitkomst van de interne modellen.Er ligt nadrukkelijke bewijslast om te laten zien dat de instelling nauwkeurig is bij het schatten .De leiding van een bank moet actief bij het risicobeheer betrokken zijn .Het maximale risico wordt hierdoor onderschat.Rapporteren op basis van interne VaR-modellen Grote banken rapporteren vaak op basis van VaR-modellen Banken met zeer kleine handelsportefeuilles zijn vrijgesteld van de toetsing van marktrisico.Binnen de bank moet regelmatig een stresstest worden uitgevoerd .Bij de standaard methode wordt geen rekening gehouden met eventuele correlaties tussen de verschillende handelsposities Risico-equivalent = Marktrisico x factor standaardrapportage Interne VaR-modellen: Mogen banken alleen doen als voldaan is aan de volgende voorwaarden: . Solvabiliteitsweging voor marktrisico .Op basis van de gerapporteerde posities wordt met behulp van een standaardmethode het risico berekend. Validatie: Voor het gebruik van IRB is toestemming van de toezichthouder vereist . .Gebruikmaken van standaardrapportages van de DNB .Expliciete kapitaaleis voor operationeel risico zal het bewustzijn van het risico versterken en een impuls geven aan de ontwikkeling van technieken om dit risico te beheersen.Bij interne schattingen moet voldoende rekening gehouden worden met perioden van economische neergang .Stuvia.Als uit backtest blijkt dat de risico’s goed worden ingeschat wordt factor 3 gebruikt.De bank moet het model testen door middel van back tests.en documentatieplicht .com . anders max. 4 Omvang Marktrisico = uitkomst VaR x factor DNB Risico equivalent = omvang marktrisico x factor standaardrapportage .

De bank heeft een operationeel riskmanagementsysteem geïmplementeerd . .Reserve koersverschillen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Solvabiliteitsweging voor operationeel risico .Nettobaten + overige baten . .Per business line wordt het operationeel risico berekend .Betafactor 18% = Corporate finance. Retail Brokery Advanced measurement approach: Banken mogen de uitkomsten van interne modellen rapporteren Om deze methode te gebruiken moeten banken aan een aantal criteria voldoen: . Toetsingsvermogen Toetsingsvermogen: Het vermogen dat volgens de baselse akkoorden wordt gezien als buffer voor statistisch te verwachten verliezen.5.Prudentieel toezicht dwingt hen dat hun kapitaalratio te verhogen.Standardised approach . kunnen banken geconfronteerd worden met waardedalingen van hun activa. Asset management.com .Percentage van de brutobaten van het bedrijfsonderdeel .Advanced measurement approach Basic indicator approach: Operatoneel risico wordt berekend als percentage van de gemiddelde brutobaten.Achtergestelde leningen met een looptijd langer dan vijf jaar Tier 3:Overig kapitaal . 18.Betafactor 12% = Retail Banking.Herwaarderingsreserve .Stuvia.Achtergestelde leningen met een looptijd van drie tot vijf jaar .Het management van de bank is actief betrokken bij het beheer van operationele risico’s . Payment and Settlement . Indien marktomstandigheden verslechteren. .Van drie jaren voorafgaande aan de rapportage .Perpetuele leningen Tier 2: Aanvullend kapitaal .1.Algemene reserve .Betafactor 15% = Commercial Banking.De bank heeft voldoende middelen ingezet om de controle en audit in de belangrijkste business Lines goed uit te voeren Risico-equivalent = berekent operationeel risico x factor 12.Basic indicator approach .Agioreserve . Provisiebedrijf .Gespannen markten kunnen het aantrekken van nieuw kapitaal tijdelijk onmogelijk maken waardoor de bank een deel van zijn activa moet verkopen.Alfa: Naam van het percentage.Gestort aandelenkapitaal . Vastgesteld op 15% Standardised approach: Gedifrencieerd naar verschillende bedrijfsonderdelen . Trading & Sales. Onderverdeeld in drie categoriën (Tiers): Tier 1: Kernkapitaal .2.Beta: Naam van het percentage .

Kapitaalrisico Kapitaalrisico: De verhouding tussen de hoeveelheid aanwezig toetsingsvermogen en het totaal aan risicoequivalenten voor kredtie-.Ingehouden winsten en andere gepubliceerde reserves .com . en operationeel risico.1. Kapitaalrisico = Toetsingsvermogen / Totaal bedrag risico equivalenten x 100% Kapitaalrisico = BIS risico.Actuele en vooruitkijkende informatie over de financiële gezondheid van individuele instellingen en de sector als geheel.2.Niet-aflosbare & langlopende achtergestelde leningen: Zijn niet geheel in eigendom van de bank Tier 3 kapitaal: Kortlopende achtergestelde schulden.Cumulatief preferente aandelen: Dividend wordt aan het einde in één keer uitgekeerd. kan pas bij faillissement worden benut. Macro-stresstesten: Geven inzicht in de markt DNB beoordeeld stresstesten aan de hand van de principes van het Bazels Comité Als DNB meent dat de scenario’s niet streng genoeg zijn wordt de ICAAP op dat punt afgekeurd . Pijler 2: Supervisory review Pijler 2: Het afstemmen van de omvang van het aan te houden kapitaal op het eigenlijke risicoprofiel van de bank. Tier 2 kapitaal: Herwaarderingsreserves en hybride vermogensinstrumenten .Stuvia. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP): Door de toezichthouder te beoordelen intern proces Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): Periodiek door de toezichthouder beoordeelde risicoanalyses . Toetsingsvermogen = Tier1 +Tier2 +Tier3 Als het Tier2 + Tier3 vermogen groter is dan Tier1 is het toetsingsvermogen Tier1 x 2 18.Hieruit vloeien afspraken voort tussen DNB en de instelling over de strategieën en procedures .5 ) 18. Veilig = 8% Toetsingsvermogen = EV + Achtergestelde leningen Totaalbedrag risico-equivalenten = kredietrisico + (marktrisico x correctiefactor x 12.Er is geen contractuele verplichting af te lossen .Gewone aandelenvermogen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Tier 1 kapitaal: Kapitaal wat de bank vrij ter beschikking heeft en wat verliezen op kan vangen .DNB voert jaarlijks voor elke onder toezicht staande instelling een SREP uit. .Geen belemmeringen om eventuele verliezen ten laste van dit kapitaal te brengen . . markt-.Doel hiervan is het beoordelen van de kapitaaltoereikendheid van de instelling.Er kan een hogere kapitaalafspraak worden gemaakt als de standaard 8% Stresstesting en scenarioanalyse Stress test: Analyse waarin voor financiële instellingen op individuele en op geaggregeerd niveau beoordeeld wordt hoe goed ze bestand zijn tegen economische teruggang. .Fonds voor algemene bankrisico’s Ten minste de helft van Tier 1 kapitaal dient onder Bazel 2 uit Core tier 1 bestanddelen te bestaan.Geen verplichting dividendbetalingen te doen Core tier 1: . .3.

De omvang van hun kredietrisico.Omvang en samenstelling van het kapitaal . income at risk en equity at risk en operationeel risico . .Materiële informatie zo snel mogelijk publiceren Strengere eisen aan de informatie die banken geven over: .De drie kapitaalcategorieën krijgen elk een aparte minimumeis . . Kwaliteit van het door banken aan te houden kapitaal .5%.Risicobeheersingmechanismen 18.3.Gefaseerde invoering .Toezichtregels worden dusdanig aangepast dat Core tier 1 kapitaal het grootste deel van het bancair kapitaal uitmaakt.5% risicogewogenactiva) Systeemrelevante banken Systeemrelevant: Met hun ondergang kan het financiële systeem ernstig ontwricht raken. . 1 Toezichthouders moeten de mogelijkheid hebben een hogere solvabiliteitseis op te leggen 2 Banken zijn verplicht goede controleprocedures te hebben.Striktere eisen in prudentieel toezicht op individueel bankniveau .Discussie of deze banken aan strengere toezichteisen moeten voldoen.Niet macroprudentieel toezicht Invoering leverage ratio Kwaliteit van het door vanken aan te houden kapitaal Systeemrelevante banken Installatie van liquiditeitentoezicht Invoering leverage ratio Leverage ratio: Kapitaal als percentage van de totale activa Omdat BIS ratio kan leiden tot risicobijziendheid Leverage risico stelt een grens aan de opbouw van een overmatige schuldpositie in tijden van economische bloei. marktrisico.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material DNB kan verhoogde kapitaaleisen opleggen Bazels Comité onderscheidt de volgende vier onderdelen binnen SREP: 1 Toezichthouders zien erop toe dat banken ruimschoots aan de kapitaaleisen voldoen. Dient om een reëler beeld van de hefboomwerking van leverage te krijgen.Januari 2019 volledig ingevoerd (tier1 2. . 18. 3 Toezichthouders moeten regelmatig interne controleprocedures evalueren 4 Toezichthouders moeten in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen.De mate waarin zij aan de eisen uit pijler 1 en 2 voldoen .De hoeveelheid kapitaal .4. Van Bazel II naar Bazel III Bazel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems Bazel III bevat het complete raamwerk van Bazel II met een aantal aanvullingen . Pijler 3: Bevorderen transparantie Derde pijler: Beoogd de werking van marktdicipline te bevorderen door instellingen publicatievereisten op te leggen.com . 10.

com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Stuvia.

Liquiditeit: De mate waarin een bank voldoende liquide middelen heeft om aan haar financierings. .Liquidity Coverage Ratio (LCR): Vereist dat een bank een relatief zwaar stress scenario overleefd waarbij deze gedurende een maand te maken heeft met substantiële gelduitvloeiingen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Surcharge: Mogelijkheid van extra kapitaaltoeslag voor deze systeembanken.Kan resulteren in oneerlijke concurrentie . .Risico’s van een instelling zijn moeilijker te beheersen naarmate zij groter worden.en terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen.com . In Bazel III: Kwalitatieve eisen voor het aanhouden van een liquiditeitsbuffer door banken en effecteninstellingen Principes en aanbevelingen opgesteld over de identificatie en meting van de liquiditeitsrisico’s: . Moral hazard gedrag: De bank en klanten anticiperen op een verwachte redding en nemer extra risico’s. Liquiditeitstoezicht Solvabiliteitstoezicht: Richt zich op de vraag of de bank voldoende eigen vermogen heeft om eventuele verliezen op te vangen.Stuvia. .Argument is dat banken met een spilfunctie een relatief grote kans heeft te worden gered.Net Stable Funding Ratio (NSFR): Bedoeld om financieringspatronen van banken bestand te maken tegen een stresscenario van een jaar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->