P. 1
Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB)

Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB)

|Views: 382|Likes:
Published by Stuvia.com
Uitgebreide samenvatting van het tekstboek van de Algemene Opleiding Bankbedrijf van het NIBE SVV
Uitgebreide samenvatting van het tekstboek van de Algemene Opleiding Bankbedrijf van het NIBE SVV

More info:

Published by: Stuvia.com on Aug 13, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.65 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/19/2014

$6.65

USD

pdf

Samenvatting NIBE SVV Algemene opleiding bankbedrijf (AOB

)
by

EvelienV

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Samenvatting Algemene Opleiding Bankbedrijf – NIBE
1. Het Bankbedrijf..................................................................................................................................3 1.1. Activiteiten van banken...............................................................................................................3 1.2. Hoofdindeling naar klantengroepen.............................................................................................4 2. Particuliere dienstverlening................................................................................................................5 2.1. Particuliere klantsegmenten.........................................................................................................5 2.2. Financieren..................................................................................................................................5 2.3. Spaarproducten............................................................................................................................7 2.4. Betaaldiensten..............................................................................................................................8 2.5. Bemiddelings- en adviesdiensten aan particuliere relaties...........................................................8 3. Zakelijke dienstverlening..................................................................................................................11 3.1. Klantsegmenten.........................................................................................................................11 3.2. Zakelijke kredietverlening.........................................................................................................11 3.3. Beleggen van overtollige liquiditeiten.......................................................................................13 3.4. Betalen en cashmanagement......................................................................................................14 3.5. Bemiddelings- en adviesdiensten aan zakelijke klanten.............................................................16 4. Macro-economische analyse.............................................................................................................20 4.1. Economische groei.....................................................................................................................20 4.2. Inflatie.......................................................................................................................................22 4.3. Rente..........................................................................................................................................22 4.4. Wisselkoersen............................................................................................................................24 4.5. Gevolgen van macro-economische ontwikkelingen voor de beleggingscategoriën....................25 5. Monetair beleid van de Europese Centrale Bank..............................................................................27 5.1. Organisatie en taken van Europese Centrale Bank.....................................................................27 5.2. Werking van monetair beleid van de ECB.................................................................................27 6. Economisch belang van betalingsverkeer.........................................................................................29 6.1. Belang van betalingsverkeer voor economie..............................................................................29 6.2. Belang van tussenpersonen in het betalingsverkeer...................................................................29 7. Interbancaire afwikkeling van betalingen.........................................................................................32 7.1. Clearing en settlement van betalingen in Nederland..................................................................32 7.2. Europese instellingen en systemen voor clearing en settlement.................................................32 7.3. Correspondentbanken................................................................................................................35 7.4. Continuous Linked Settlement...................................................................................................36 7.5. SWIFT.......................................................................................................................................36 8. Regels en afspraken voor het Europese betalingsverkeer.................................................................38 8.1. Hoe kan het Europese betalingsverkeer efficiënter worden.......................................................38 8.2. Welke regels gelden voor grensoverschrijdende betalingen in euro?.........................................38 8.3. Hoe komt het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied tot stand?............................................38 8.4. Welke regels gelden voor een open en transparante betaalmarkt?.............................................40 9. Balans en resultatenrekening van een bank.......................................................................................42 9.1. Bankbalans................................................................................................................................42 9.2. Activa van banken.....................................................................................................................42 9.3. Passiva van banken....................................................................................................................45 9.4. Het eigen vermogen...................................................................................................................46 9.5. Off-balanceposten......................................................................................................................48 9.6. Resultatenrekening....................................................................................................................48 9.7. Overige financiële overzichten in jaarrekening..........................................................................49 9.8. Waarderingsgrondslagen...........................................................................................................49 10. Het renteresultaat............................................................................................................................50 10.1. Marktrentemethode..................................................................................................................50 10.2. Rentedragende bankproducten en verrekenrentes....................................................................51 11. Economic Capital...........................................................................................................................52

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

11.1. Rendement op eigen vermogen................................................................................................52 11.2. Risico, vermogen en rendementsmeetinstrumenten.................................................................52 11.3. De selectie van de activiteiten..................................................................................................53 12. Bancair risicobeleid........................................................................................................................54 12.1. Soorten risico’s bij banken.......................................................................................................54 12.2. Het risicomanagementproces...................................................................................................55 12.3. De centrale risicocommissies van de bank...............................................................................56 12.4. Recente ontwikkelingen...........................................................................................................57 13. Kredietrisico...................................................................................................................................58 13.1. Soorten kredietrisico................................................................................................................58 13.2. Indelen in risicoklassen en berekenen van risicofactoren.........................................................59 13.3. Omvang van het kredietrisico..................................................................................................60 13.4. Maatregelen om kredietrisico te beperken bij individuele tegenpartijen..................................61 13.5. Beheren van risico krediet.......................................................................................................63 14. Marktrisico.....................................................................................................................................65 14.1. Handelsactiviteiten in de dealingroom.....................................................................................65 14.2. Value at riskwaarde.................................................................................................................65 14.3. Backtesting..............................................................................................................................66 14.4. Stresstests................................................................................................................................66 14.5. Beheersen van marktrisico.......................................................................................................66 15. Renterisico en liquiditeitsrisico.......................................................................................................67 15.1. Mismatch.................................................................................................................................67 15.2. Vervalkalenders en gaprapportage...........................................................................................68 15.3. Renterisico...............................................................................................................................68 15.4. Liquiditeitsrisico......................................................................................................................68 16. Operationeel risico..........................................................................................................................71 16.1. Risicofactoren van operationeel risico.....................................................................................71 16.2. Verschillen in operationeel risico tussen bedrijfsonderdelen...................................................72 16.3. Meten van operationeel risico..................................................................................................73 16.4. Beheersen van operationeel risico............................................................................................74 17. Toezicht op het bankwezen.............................................................................................................77 17.1. Nederlands toezicht.................................................................................................................77 17.2. Europees toezicht.....................................................................................................................80 17.3. Europese wet- en regelgeving..................................................................................................81 17.4. Implementatie van Europese richtlijnen in nationale wetgeving..............................................82 18. Het raamwerk van Basel.................................................................................................................84 18.1. De drie pijlers van Bazel II......................................................................................................84 18.2. Pijler 2: Supervisory review.....................................................................................................87 18.3. Pijler 3: Bevorderen transparantie............................................................................................88 18.4. Van Bazel II naar Bazel III......................................................................................................88

gemakkelijk en veilig kunnen plaatsvinden.Stuvia.1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 1. Activiteiten die samenhangen met de transformatiefunctie Het verstrekken van krediet aan zakelijke en particuliere klanten Gelde renderend uitzetten voor zakelijke en particuliere klanten 1.of vermogenszekerheid door het dekken van financiële risico’s. Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie Vermogensmarkt: De markt waar vraag en aanbod van geld elkaar ontmoet Transformatie: Het omvormen van het aangetrokken vermogen om ervoor te zorgen dat vragers en aanbieders precies krijgen wat zij wensen.Klanten in staat stellen gemakkelijk en veilig betalingen te doen.Geld aantrekken van huishoudingen met een overschot en geld uitzetten bij huishoudingen met een tekort aan geld. Provisie: Beloning voor het verstrekken van advies en bemiddeling . giraal en elektronisch geld. Banken zorgen ervoor dat betalingen en ontvangsten snel.2.3.Optreden als intermediair waarbij ze partijen bij elkaar brengen om een transactie af te sluiten.1. De kans dat alle tegenpartijen gezamenlijk failliet gaan is nihil Transformatie naar looptijd: Banken transformeren kort beschikbare bedragen in langer durende leningen.) Transformatiefunctie op twee manieren: Transformatie naar risico: Kredietrisico: Het risico dat de tegenpartij niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Het Bankbedrijf Belangrijkste activiteiten van een bank . Een bank kan dan niet aan de opvragingen voldoen. Diensten op het gebied van betalingsverkeer Betalen: Het ruilen van geld voor een goed of dienst Betalingsverkeer: Het geheel aan betalingen en ontvangsten van contant. 1. (De primaire functie van verzekeraars en pensioenfondsen is het verschaffen van een inkomens. 1.1.com . Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening Intermediair: Het bij elkaar brengen van verschillende partijen zonder dat zijzelf met een van beide partijen een contract sluiten.1. Transformatiefunctie is een primaire functie van de bank en een afgeleide functie voor verzekeraars en pensioenfondsen. . . Renteresultaat / Nettorentebaten: Het verschil tussen rentekosten en rente-inkomsten Liquiditeitsrisico: De kans dat geldgevers op grote schaal hun geld opvragen terwijl een deel van de uitzettingen lang vaststaat. Activiteiten van banken Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie Diensten op het gebied van betalingsverkeer Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening Handel op de financiële markten voor eigen rekening en risico 1.1. Kredietportefeuille: Alle leningen die een bank verstrekt tezamen.

1. Marktrisico: Het risico dat de koers van het product precies de tegenovergestelde beweging maakt dan de handelaar van de bank verwacht. 1. Particuliere klanten Particuliere klanten: Natuurlijke personen die transacties doen uit hoofde van hun privéomstandigheden.2.MKB . overheden en andere banken. 1. Hoofdindeling naar klantengroepen Particuliere klanten Zakelijke klanten Professionele klanten 1. Vermogende particulier: Natuurlijke personen met een hoog inkomen of een groot vermogen. pensioenfondsen.Corporaties 1. Professionele klanten Professionele klanten: Verzekeringsmaatschappijen.Grootbedrijf .Stuvia.3.2. . Zakelijke klanten Zakelijke klanten: Rechtspersonen of natuurlijke personen die transacties doen uit hoofde van hun beroepsuitoefening.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Provisiebedrijf: Dienstverlening bij effectentransacties Afsluiten van verzekeringen Begeleiding van fusies en overnames van ondernemingen Plaatsen van obligatieleningen of aandelen Overnemen van financiële risico’s Betaaldiensten van de bank 1.4.2.2. Handel op de financiële markten voor eigen rekening en risico Proprietary trading: Banken die handelen voor eigen rekening en risico in financiële producten. .1.2.com .

Particuliere dienstverlening 2. Woningfinanciering Hypothecaire lening: Geld lenen voor de aankoop van een woning waarbij de woning wordt ingezet als woningpand.Woningfinanciering . Particuliere klantsegmenten Gewone particuliere relaties: Inkomen dat lager is dan €100.2.Lening en hypotheek zijn aan elkaar gekoppeld .Consumptief krediet 2.Tijdens de looptijd . Als de lening niet terugbetaald kan worden mag de geldgever de woning verkopen en de opbrengst gebruiken om de hoofdsom terug te krijgen.Hoofdsom. Hebben doorgaans behoefte aan meer ingewikkelde financiële producten en krijgen meer aandacht van de bank. rentepercentage en aflossing worden in de akte opgenomen .Recht van hypotheek blijft bestaan Aflossingsvormen: .Wanneer de lening helemaal is afgelost heeft het hypotheekrecht geen waarde meer Bankhypotheek: . Private banking: Dienstverlening aan vermogende relaties 2.000 en hebben geen groot vermogen.Voor de lening wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt .1. Financieren Twee hoofdvormen van particulier krediet: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.com .2. Hebben doorgaans behoefte aan standaardproducten en doen veel zaken via internet of een callcenter.Stuvia.Hypotheekrecht dient tot zekerheid voor alle vorderingen die de geldgever op de geldnemer heeft of zal krijgen . Vaste hypotheek: .1.Ineens aan het einde van de looptijd .In de hypotheekakte staat alleen het maximumbedrag .000 en/of een groot vermogen. Retail banking: Dienstverlening aan gewone particuliere relaties Vermogende relaties: Een inkomen boven €100.

Lineaire aflossing: Het termijnbedrag loopt af gedurende de looptijd.com . Consumptief Krediet Consumptief krediet: Een lening voor de aanschaf van goederen en diensten door particuliere relaties. Concurrerende aanbieders van woningfinancieringen .Klant lost in vaste termijnen af .Aflopend krediet . De geldnemer bouwt vermogen op om alles ineens af te lossen aan het einde van de looptijd.Aflossing annuïtair Doorlopend krediet: .Doorlopend krediet . Rekening-courantkrediet: De bank staat de klant toe tot een bepaald maximumbedrag ‘rood’ te staan op zijn betaalrekening.Bank geeft aan de klant de mogelijkheid om tot een bepaald maximumbedrag rood te staan . 5 en 10 jaar. Bedoeld om tijdelijk saldotekort op een betaalrekening op te vangen. het aflossingsdeel blijft gelijk.Pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen 2. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aflossen tijdens de looptijd Annuïtaire aflossing: De klant betaalt maandelijks een vaste annuïteit bedrag wat bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel.Stuvia.Kredietsom wordt in één keer op de rekening gestort .Banken .Krediethypotheek Aflopend krediet: .Aflossen en opnemen tijdens looptijd tot kredietlimiet mogelijk. Aflossen ineens aan het einde van de looptijd De hoofdsom blijft gedurende de gehele looptijd bestaan. Keuze voor een variabele rente waarbij de rente elke drie maanden aangepast wordt is ook mogelijk. Omdat de hoofdsom steeds kleiner wordt neemt het rentedeel geleidelijk af. Levenshypotheek: Vermogensopbouw door middel van een levensverzekering Effectenhypotheek: Vermogensopbouw door middel van een beleggingsportefeuille Looptijd en rentevastperiode Gebruikelijke looptijd is 30 jaar Gebruikelijke rentevastperioden van 1.2. Aanbod banken: .Rekening-Courant krediet . Kredietlimiet: Maximale debetstand van de rekening. Eenmaal afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw opgenomen worden. met uitzondering van de aankoop van woningen.2.

De rente staat gedurende de hele looptijd vast.com .3.Stuvia. de tegenrekening. Rentevergoeding laag door weinig zekerheid voor de bank. Rentevergoeding variabel. Depositorekening: Het spaargeld staat voor een bepaalde periode vast. Stortingen en opnames lopen via een betaalrekening. Wanneer de consument gespreid wil terugbetalen wordt er wel rente berekend. Bankbrieven. Een langere looptijd betekend een hogere rente. 40% van de consumptieve kredieten. spaarbrieven en spaarbewijzen: Rentedragende waardepapieren die banken speciaal voor de particuliere markt uitgeven ter dekking van hun financieringsbehoefte. De winkelier betaald bij elke betaling een bepaald percentage aan de creditcardmaatschappij. Spaarrekening : Geen minimum inleg en geen opnamekosten. Niet-direct opeisbare spaarproducten De bank en klant maken een afspraak over het tijdstip waarop de klant weer over zijn geld kan beschikken en over de rentevergoeding.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Krediethypotheek: Klanten kunnen ervoor kiezen hun woning als onderpand te gebruiken bij een consumptief krediet. Bedoeld voor grote spaarbedragen. Concurrerende aanbieders van consumptief krediet: Banken vertrekken ongeveer 45% van het verstrekte kredietvolume. Bij kortlopende contracten tot één jaar wordt de rente uitbetaald als de hoofdsom vrijvalt.In één bedrag aan het einde van de looptijd afgelost. Deze rekent hij later af met de houder van de klant. Klant kan alleen opnames en stortingen doen via internet. die ze moet inkopen tegen een gangbare koers . Combinatie van belegging. De creditcardmaatschappij voldoet de betaling vrijwel direct aan de winkelier.Soms ook verhandelbaar op de beurs .Direct opeisbare spaarproducten . Bijzondere spaarvormen Garantie van de ingelegde hoofdsom. 2. De rente staat gedurende de hele looptijd vast. Rente is iets hoger dan op de spaarrekening door de lage kosten voor de bank. Internetspaarrekening: Variant op de spaarrekening.Niet-direct opeisbare spaarproducten Direct opeisbare spaarproducten Spaartegoed is op elk moment vrij op te nemen. Financieringsmaatschappijen Carduitgevende instellingen Financieringsmaatschappijen: Ondernemingen die zich hebben gespecialiseerd in de financiering van bepaalde projecten of goederen. Alleen mogelijk wanneer de woning een hogere waarde heeft dan de hypotheek die daarop rust. Creditcardmaatschappij: Een financiële instelling die betalingsverplichtingen overneemt van consumenten. Spaarproducten Particulieren kunnen overtollige middelen opzij zetten om een vermogen op te bouwen .en spaarproduct. De consument betaald hiervoor geen rente.Ten allen tijde inwisselbaar bij de emittent. Rendement hangt af van koersontwikkelingen. Spaarrekening met een vaste looptijd: Het spaargeld staat voor een bepaalde periode vast.Onder een uitgifteprogramma doorlopend uitgegeven . . Merkgebonden financieringsmaatschappij verstrekt uitsluitend leningen voor producten die door het moederconcern worden aangeboden. Spaarbewijzen vallen onder de Wet inzake spaarbewijzen .

Obligaties .en adviesdiensten aan particuliere relaties Bemiddelings. Soorten beleggingen . Rendement: Verandering van de waarde van de belegging. .en transactie-informatie ontvangen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2. Wettig betaalmiddel: Chartale eurobankbiljetten en –munten door EU als wettig benoemd. wat overblijft is voor de aandeelhouders.4. 2.2.Stuvia. moeite en kosten die nodig zijn om het belegde geld om te zetten in giraal geld.5. Giraal geld Geld dat op een betaalrekening staat.Beleggingsinstellingen Aandelen Aandeel: Een bewijs van mede-eigendom van een onderneming. Bemiddelings.Financial Planning 2. Chartaal geld Alle bankbiljetten en munten. Computerserver.Verzekeren . Klant kan hiermee betalen. Faillissement: Eerst de fiscus en schuldeisers.Aandelen .4.1. Bij het kiezen voor een bepaalde beleggingsvorm spelen drie factoren een rol: Liquiditeit: De mate waarin een belegger zijn vermogen desgewenst weer kan aanwenden voor consumptie.5.Beleggen . Beleggen Rendement bestaat uit twee componenten: Dividend: Periodieke uitkering in de vorm van rente of een winstuitkering. Rendement Risico: De kans dat het werkelijke rendement van een belegging afwijkt van het rendement dat een belegger op basis van historische gegevens kan verwachten. De belegger kan zijn aandeel weer in geld omzetten door het aan een andere belegger te verkopen Koersrisico: De koers van het aandeel hangt af van de winstgevendheid en de vooruitzichten van de onderneming en het algemeen beursklimaat.com .3.en adviesdiensten hebben betrekking op: . Elektronisch geld Opgeslagen geld op een virtuele rekening. 2.4. ontvangen en saldo.1. Kasopname / dispositie : Omzetten van giraal naar chartaal geld 2. Tijd. chip of een virtuele betaalrekening.4. Betaaldiensten 2.

Bewaren Bemiddelen Zorgplicht: .Adviseren .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Obligatie Obligatie: Een schuldbewijs Een verklaring dat een onderneming geld heeft gelend.Bemiddelen . Adviseren Advies geven om de belegger te helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De gegeven informatie moet schriftelijk of elektronisch vastgelegd worden in het cliëntprofiel. dat op een bepaalde datum zal terugbetalen en dat hij jaarlijks een rentebedrag betaald: Couponrente Verhandelbaar op de beurs en kunnen gedurende de looptijd worden verkocht Beleggingsinstelling Beleggingsinstelling: Een organisatie die door het uitgeven van aandelen vermogen aantrekt. Beheren Wanneer de bank zelfstandig beleggingsbeslissingen neemt maar wel voor rekening en risico van de belegger geeft de bank geen advies maar treedt op als vermogensbeheerder.Stuvia.De verplichting om relevante informatie over de verleende diensten transparant aan te bieden . bedrijfstakken en ondernemingen zich ontwikkelen. Custody: Bewaardiensten van een bank .Gespreide belegging van het vermogen .com . Vaak dochterondernemingen van banken die verschillende beleggingsfondsen beheren waarin een belegger zijn geld kan investeren.De verplichting om relevante informatie van de klant in te winnen om te bepalen of de gekozen beleggingsvorm wel geschikt is. Analyseren Een researchafdeling binnen de bank die analyseert hoe verschillende geografische gebieden.Belegger hoeft zich zelf niet actief met zijn beleggingen te bemoeien Bankdiensten op het gebied van beleggen De bank biedt de volgende producten en diensten aan: . . De instelling belegt dit vermogen voor rekening en risico van de gezamenlijke vermogensverschaffers.Analyseren . Kenmerk: . Bewaren Giraal effectendepot en administratieve beheer voor cliënten. Deze informatie neemt de adviseur mee in zijn advies.Beheren .Belegd met het samengevoegde bedrag van alle beleggers.

pensioenen.Bankzaken.5. 2.3. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2.2.com . Zij vormen een verkooppunt voor de verzekeringsproducten van een andere instelling. Financial Planning Financial Planning: Het adviseren van klanten bij het plannen van hun financiële toekomst .Stuvia. Verzekeren Banken treden op als tussenpersoon of intermediair voor verzekeringen.5. verzekeringen en belastingen Financieel plan: Het financiële doel van een klant en voor elke levensfase de productmix waarmee hij dit doel kan bereiken.

Rekening-courantkrediet .com .1.Stuvia. Zakelijke kredietverlening Externe financiering: Het aantrekken van vermogen van externe partijen (aandelen. obligaties) Bancaire financieringsproducten: . De klant hoeft alleen rente te betalen over de dagen dat de rekening debet staat De rente is hoog in vergelijking met andere zakelijke kredietproducten. Korte kredietverlening Gebruikt om voorraden en het door hen verleende leverancierskrediet te financieren .Korte kredietverlening . Klantsegmenten Midden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3.2.Kredietfaciliteiten 3.en Kleinbedrijf: Het segment met de kleinste ondernemingen.Kasgeldlening Rekening-courantkrediet De bank en de klant komen een krediet limiet overeen. veelal beursgenoteerde en internationale ondernemingen.2. Zakelijke dienstverlening 3. .en kleinbedrijf Grootbedrijf Corporates Midden. Produceren meestal voor de lokale markt Hebben behoefte aan gestandaardiseerde diensten Accountmanagers MKB: Aanspreekpunt bij de bank MKB valt onder Retail banking Grootbedrijf: Middelgrote ondernemingen Produceren vaak niet alleen voor de lokale markt Hebben vaak een ingewikkelder betalingsverkeer Accountmanagers Grootbedrijf: Aanspreekpunt bij de bank Corporates: Grote.1.Middellange kredietverlening . Meest ingewikkelde bedrijfsvoering Vaak vestigingen in meerdere landen Relationshipmanager: Eindverantwoordelijk voor alle contacten die de bank waar ook ter wereld heeft met de klant Wholesale banking: Dienstverlening aan corporates 3.

Er worden geen eisen aan de balansverhoudingen of resultaten van de leaser gesteld . Het economisch eigendom ligt bij de leaser. Juridisch eigendom: Wie is de rechtmatige eigenaar van het object Operational lease: De leasemaatschappij koopt een object en verhuurt het aan de leaser.Het leasecontract staat los van de overige financieringen van de onderneming Economisch eigendom: Wie is financieel aansprakelijk voor het onderhoud en de waardeverandering van het object.Rentetypische looptijd: De periode waarvoor de rente vastligt Bij langere leningen kan de Liquiditeitstypische looptijd langer zijn dan de rentetypische looptijd.Projectfinanciering . dat juridisch eigendom is van een leasemaatschappij.Stuvia.000 Gefixeerde rente + opslag kredietrisico Daggeldlening: Kasgeldlening voor een periode van één dag. Aantrekkelijk voor bedrijven: . Aan het eind van de contractuele looptijd wordt het juridische eigendom overgedragen aan de leaser.com . Naast de middellange lening bieden banken de volgende vormen aan: .De enige eis van de geldverstrekker is dat het geleasde object als onderpand dient voor de financiering. Economisch eigendom ligt bij de maatschappij. Projectfinanciering .2.Achtergestelde lening . . Syndicaatlening: Als een onderneming een zodanig grote kredietbehoefte heeft dat een individuele bank niet alleen in deze behoefte kan of wil voorzien wordt een lening door verschillende banken gezamenlijk verstrekt. liever niet. mag gebruiken tegen betaling van een vergoeding. hoge kosten voor de bank 3. Het juridische eigendom blijft altijd in handen van de leasemaatschappij Financial lease: De leaser koopt een object en leent daarvoor geld bij de leasemaatschappij waarbij hij het object als onderpand geeft.Participaties Leasing Leasing: Een verzamelnaam voor alle overeenkomsten waarbij een partij een object.2. Twee soorten looptijd: .Liquiditeitstypische looptijd: Een totale looptijd van eerste opname tot laatste aflossing .Leasing . Middellange kredietverlening Gebruikt om vaste activa te financieren Middellange leningen: Looptijd van 1 tot 15 jaar Ineens opnemen en aflossen in een overeengekomen schema of ineens Bulletlening: Ineens opnemen en aan het einde van de periode ineens aflossen Convenanten: Afspraken in de kredietovereenkomst dat bij bepaalde gebeurtenissen de lening teruggevorderd kan worden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Kasgeldlening Leningen met vaste bedragen en een korte vaste looptijd (één week tot één jaar) Ineens opnemen en aan het eind van de looptijd ineens aflossen Omvang minimaal €500.

Banken lopen bij deze financieringen een groter risico.Certificates / Deposit . 3. Deze leningen worden verstrekt aan ondernemingen met goede vooruitzichten maar met een relatief klein eigen vermogen. deze worden ingedekt door uitgebreide contracten en gedegen onderzoek.3.3. Participaties Participaties: Pakketten aandelen Participatiemaatschappijen: Dochterondernemingen die zich bezig houden met de aankoop van participaties Bij risicovolle maar kansrijke ondernemingen geven banken de voorkeur aan een participatie boven een bankkrediet. Certificates of deposit . Banken bieden kortlopende beleggingen voor ondernemingen: . (Bijvoorbeeld bij een Leveraged Management Buyout) Als compensatie voor het hoge risico voor de bank wordt een hoge rente berekend. 3.2.1. Gedurende de onderneming nog niet van de faciliteit gebruik maakt betaald zij commitment fee. Voordeel voor beide partijen is dat de rente vaststaat > geen renterisico Calldeposito / Overnightdeposito : Deposito voor één dag.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Projectfinanciering: Financiering die wordt gebruikt voor een specifiek project .Stuvia.2. Beleggen van overtollige liquiditeiten Ondernemingen hebben te maken met korte perioden van liquiditeitsoverschotten.3.Daarnaast worden garanties van derde partijen zoals overheden gevraagd en een hogere rente berekend. .3. Achtergestelde lening Achtergestelde lening: Een lening waarbij de bank haar geld pas terugkrijgt nadat de andere crediteuren betaald zijn.Deposito’s . (meeprofiteren van succes) 3.Geldmarktfondsen 3.De lening wordt niet verstrekt op basis van onderliggende activa . Kredietfaciliteiten Kredietfaciliteiten: Toezeggingen door een bank om in de toekomst aan een onderneming krediet te verlenen als deze daarom vraagt. Deposito’s Deposito: Een uitzetting van een partij bij een andere partij voor een vastgestelde looptijd tegen een vastgesteld tarief. Mezzanine financiering: Zo wordt een achtergestelde lening ook wel genoemd omdat het een financieringsvorm is die tussen een normaal vermogen en een eigen vermogen ligt.com .

.4. Banken bieden tegenwoordig ook uitgebreid advies op het gebied van cashmanagement.Dezelfde zekerheid als een bankdeposito maar met de mogelijkheid om bij plotselinge liquiditeitsbehoefte het waardepapier te verkopen.Automatische incasso .3. De klant verleent hiertoe vooraf schriftelijk toestemming door het afgeven van een machtiging aan de onderneming.Laag kredietrisico . .4. Betaalproducten zakelijke klanten: . Geldmarktfondsen Geldmarktfondsen: Beleggingsfondsen die beleggen in kortlopende schuldtitels van verschillende geldvragers.De betaling kan zowel voor als na de levering geschieden .Nadeel koersrisico 3. Documentair krediet Documentair krediet: Een beschikbaarstelling van geld.Documentair krediet Blanco overboeking Blanco overboeking: De betaler geeft opdracht aan de bank om geld over te maken ten laste van zijn betaalrekening ten gunste van een andere rekening. 3.Rendement is lager dan een alternatieve belggingsvorm 3.Risico > als betaling na het leveren van de goederen plaatsvindt kan de schuldenaar weigeren te betalen/failliet zijn.Er worden geen handelsdocumenten overlegd .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Certificates of deposit: Een kortlopend verhandelbaar waardepapier dat wordt uitgegeven door een bank. Betalen en cashmanagement Ondernemingen worden geconfronteerd met veel betalingen.3. Bedrijven huren hier vaak een cashmanager voor in. Betaalproducten Grote zakelijke klanten hebben behoefte aan specifieke betaalproducten om grote aantallen betalingen en ontvangsten efficiënte af te kunnen wikkkelen vanuit hun eigen administratieve systeem.Blanco overboeking . . liquiditeit en betrouwbaar betaalgedrag in het verleden positief is. ? Automatische incasso Automatische / Direct debit : Product waarbij een onderneming bedragen van de rekening van haar klanten naar eigen rekening kan laten overschrijven. . .com .De onderneming is niet gebonden aan een bepaalde looptijd > altijd opneembaar .Naast de inleg krijgt zij ook het rendement over de betreffende periode uitgekeerd.Stuvia.Gemak > Automatische inleg bij overschot en aanzuivering bij tekortkoming mogelijk . . .1.De bank beperkt zich tot het uitvoeren van betaalopdrachten van een afnemer aan een leverancier .Betaling na levering kan alleen als de solvabiliteit.

3.Liquiditeitenbeheer .Geldstromenbeheer Saldobeheer Saldobeheer: Het dagelijks beheren van de saldi van de betaalrekeningen van een onderneming.Zo hoog mogelijke renteopbrengsten Cashmanagementconsultant: Medewerkers van de bank fir cashmanagers adviseren bij hun werkzaamheden.Saldobeheer .en batchbetalinghen met vermelding van de gewenste verwerkingsdatum Online aanleveren van individuele incasso-opdrachten en incassobatches Online actuele saldo.Aan het eind van elke werkdag worden saldi van alle rekeningen op één na op 0 gezet .Cashmanagementconsulent helpt hiermee en biedt soms een cashpool aan Cashpool: Een cluster van betaalrekeningen van een of meerdere ondernemingen van hetzelfde moederbedrijf.Exporteur heeft betaling nu zelf in de hand Herroepelijk documentair krediet: Geeft de koper de gelegenheid de voorzwaarden te wijzigen zonder vooroverleg of goedkeuring van de leverancier > weinig zekerheid. Internetbankieren Internetbankieren: Computerpakketten waarmee ondernemingen betalingen kunnen doen en kunnen ontvangen via internet.biedt meer zekerheid dan de blanco overboeking .4.Zodanig sturen dat het renteresultaat wordt geoptimaliseerd . .Zo laag mogelijk houden van de kosten . .com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .De boekingen lopen via de centrale rekening Liquiditeitenbeheer Liquiditeitenbeheer: Het beheer van de liquiditeitsposities van een onderneming.Saldi op de verschillende betaalrekeningen worden automatisch geconcentreerd .Beheren van de liquiditeitspositie .4.3.en transactie-informatie inzien Betaalgegevens automatisch downloaden naar de administratie Digitale rekeningafschriften ontvangen Zeer geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun betalingsverkeer willen beheersen 3. .Exporteur moet bewijs van levering kunnen tonen aan de bank. .Op verzoek van de exporteur vraagt de importeur aan zijn bank om een bepaald bedrag voor de exporteur beschikbaar te houden. Kerntaken cashmanager: . daarna volgt betaling . Cashmanagement Cashmanagement: Het beheren van de rekeningsaldi en van de geldstromen van een onderneming . Online aanleveren van individuele.Stuvia. nauwelijks gebruikt. Onherroepelijk documentair krediet: Geeft de koper deze gelegenheid niet. Internationaal: Een documentair krediet is onherroepelijk tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.2.

Leadmanager .Stuvia.Bedrijven geven leningen uit om zich te financieren.Aandelenemissie : het uitgeven van aandelen Beursintroductie: Een onderneming die voor het eerst aandelen op de beurs uitgeeft.Trustactiviteiten .Advies om een nettingsysteem of payment factory op te zetten. .com . Geldstromenbeheer Geldstromenbeheer: De organisatie van het betalingsverkeer van een onderneming .Obligaties .Aandelen . Begeleiden van introducties en emissies Grote bedrijven financieren zich door het uitgeven van waardepapieren. Adviserende rol investment bank.Cashmanagementconsulent adviseert over de gewenste looptijd van uitzettingen en aantrekkingen en over het compenseren van tegengestelde saldi. Obligaties .Sellers Aandelen . Verschillende vormen van waardepapieren: .Verzekeringen .Vermogensbeheer . .5. 3. Investment banking Investment banking/ merchant banking: Alle activiteiten van de bank op het gebied van emissies en introducties door zakelijke relaties en op het gebied van fusies en overnames.Investment banking .Vertragen van uitgaande betalingen en versnellen van binnenkomende betalingen .Regelen van employee benefits .Underwriters .Voor veel ondernemingen de belangrijkste vorm van eigen vermogen. Nettingsysteem: Administratief systeem waarbij tegengestelde betaalstromen worden gecompenseerd.1.en adviesdiensten aan zakelijke klanten Naast traditionele bankdiensten bied de bank ook andere diensten: .Verlagen van de transactiekosten per betaling .Commercial paper . Bemiddelings.Het gaat hier om liquiditeitsposities die gedurende langere tijd bestaan .Verminderen van het aantal betalingen .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Financieel risicobeheer 3.Cashmanagementconsulent adviseert over de meest efficiënte betaalvormen en over aanpassingen van de organisatie van de onderneming om het betalingsverkeer te stroomlijnen .5. Partijen hoeven op deze manier slechts het saldo van de tegengestelde betaalstromen te verrekenen Payment factory: Centrale afdeling die de crediteurenbetalingen van meerdere werkmaatschappijen uitvoert.

Commercial paper . Drie groepen banken Leadmanager: De bank die de onderhandelingen met de uitgevende instelling voert en de formaliteiten verzorgt. Prospectus: Document waarin uitvoerig financiële en andere relevante informatie wordt gegeven over de emitterende onderneming. . Gedurende één a twee weken kunnen beleggers en particulieren opgeven hoeveel aandelen ze willen kopen voor welke prijs. Alle inschrijvingen samen vormen een ‘book’ waarin de leadmanager inzicht krijgt in de vraag naar aandelen. De leadmanager neemt altijd een deel van de emissie over. Book-building techniek: De leadmanager stelt vooraf een bandbreedte vast waarbinnen de uiteindelijke prijs zal vallen. (Staats + Bankobligaties) Door het vormen van een syndicaat loopt een bank minder risico en worden de plaatsingsmogelijkheden vergroot.Verhandelbaarheid is minder goed dan die van obligaties waardoor beleggers een hogere rentevergoeding eisen. Plaatsingsrisico: De bank loopt het risico dat zij niet alle waardepapieren kan verkopen Syndicaat: Bij veel emissies worden meerdere banken ingeschakeld.Voordeel voor de emittent is dat het relatief gemakkelijk is om met meerdere kleinere trekkingen de financieringsbehoefte gespreid te dekken. Op basis hiervan wordt de uitgifteprijs vastgesteld.com . Guichetemissie: Geen enkele bank neemt de emissie over. . . Omdat een emittent zeker wil zijn van zijn opbrengst worden emissies vaak overgenomen: . Underwriters: Banken die proberen de waardepapieren aan hun klanten te verkopen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - Kosten voor het opstellen van een prospectus en het betalen van provisies aan de banken die het bedrijf ter zijde staan bij de uitgifte.Trekking: Als een onderneming geld opneemt door notes uit te geven. Medium Term Notes: Langlopende rentedragende waardepapieren die worden uitgegeven onder een programma.Meerdere commercial papers gekoppeld aan een en dezelfde prospectus Voor alle hierboven genoemde emissies geldt dat er een prospectus moet worden opgesteld. .De emittent verkoopt alle waardepapieren aan de bank voor een vooraf overeengekomen prijs .v . Bank treedt alleen op als inschrijvingskantoor.Rentedragend waardepapier met een looptijd van maximaal twee jaar.Omvang: Er wordt met de bank een maximum afgesproken wat tegelijkertijd uit mag staan. .Financieel instrument voor grote geldvragers .Stuvia. Zij verplichten zich hierbij om een bepaald bedrag aan waardepapieren over te nemen.De bank plaatst de waardepapieren in de markt De vergoeding die de bank krijgt voor het overnemen van de emissie is et verschil tussen de prijs waarvoor ze de waardepapieren overneemt en de uitgiftekoers. Sellers: Banken die geen emissies overnemen maar alleen proberen om beleggers te interesseren voor de waardepapieren.

Buitenlandse ondernemingen die een vestiging in NLD willen moeten zich inschrijven bij KVK .Verstrekt vaak een overbruggingskrediet . .Buitenlandse ondernemingen willen vaak om belastingstechnische redenen een Nederlandse vestiging. Bij goedkeuring door de klant is de vmb gebonden aan de vastgelegde richtlijnen.2. Verzekeringen Zakelijke accountmanagers verkopen specifiek zakelijke verzekeringen. Kredietverzekering: Dekt het risico dat een leverancier geen betaling ontvangt voor levering van goederen of diensten zonder dat hij zelf een wanprestatie levert. Trustactiviteiten Trustactiviteiten: Activiteiten die gericht zijn op het voeren van de directie en de administratie van een andere onderneming.com .3.vermogensbeheer / asset management . in Nederland niet nogmaals worden belast.Provisie: De beheervergoeding Beleidsplan: Vmb stalt jaarlijks een plan op waarin hij met de zakelijke klant overeenkomt volgens welke lijnen het vermogen belegd moet worden. .5.De directie moet zich in Nederland zetelen . Gebruikelijk om hier een verdeling voor te stellen tussen de verschillende beleggingscategorieën. Debiteurenrisico: Als de oorzaak van wanbetaling bij de afnemer ligt Landenrisico: Als do oorzaak van wanbetaling in externe omstandigheden ligt.De onderneming moet een Nederlands postadres hebben . Vermogensbeheer Vermogensbeheer: Het beheren van vermogens voor rekening en risico van zakelijke klanten. Risico kan verzekerd worden bij gespecialiseerde particuliere kredietverzekeraars (Atradius) Atradius de enige in staat het risico te nemen omdat de staat het risico volledig in herverzekering neemt als het bedrag of de termijn een bepaald limiet overschrijdt.Bank geeft als tussenpersoon advies . Om hieraan te voldoen besteden buitenlandse ondernemingen hun directie.De administratie moet in Nederland worden gevoerd.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Fusies en overnames Fusie en overname: De zeggenschap in een onderneming gaat over in andere handen.4. Regelmatige toetsing van de afspraken uit het plan aan de veranderende economische omstandigheden. . .Stuvia. 3.5. Deelnemingsvrijstelling: De winsten die elders al worden belast. 3.5.Inkomsten voor de bank: provisie op het advies en rente op het overbruggingskrediet 3.en administratieve taken van uit aan een trustkantoor > vaak een bank.

Het risico treedt op wanneer van bepaalde liquiditeitsposities de toekomstige rentestromen niet vaststaan.6. Transactierisico en Translatierisico Transactierisico: Het risico dat de winst van de onderneming wordt aangetast doordat de inkoop.Bieden bij voorkeur producten van de eigen bank aan 3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 3.com .Voeren van vergelijkend prijsonderzoek .5.Analyseren van de employee benefits . Regelen van employee benefits Employee benefits: Verzamelnaam voor producten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. . Een onderneming loopt dit risico als bij import en export de betaling in vreemde valuta plaatsvindt. Employeebenefitsspecialisten : . Financieel risicobeheer Financieel risicobeheer: Beheer van her valutarisico en renterisico Valutarisico: Het risico dat schommelingen in de koersen van vreemde valuta’s een negatieve invloed hebben op de onderneming. Renterisico: Het risico dat schommelingen in het niveau van de rente een negatieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat.5.Verstrekken van informatie over juridische en fiscale zaken . Translatierisico: Het risico dat valutaschommelingen de waarde van een onderneming nadelig beïnvloeden.Stuvia. Een onderneming loopt dit risico wanneer zij activa heeft die in een bepaalde valuta luiden en daartegenover geen passiva heeft die in dezelfde valuta luiden.5.of verkoopprijzen nadelig worden beïnvloed door schommelingen in de valutakoersen.

De groei van het BBP wordt per kwartaal gemeten en vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vormt samen de externe sector Open economie: Een land met een relatief groot aandeel in de externe sector > gevoeliger voor schokken in de wereldeconomie Handelsbalans: Overzicht van de export en import van goederen en diensten in een land. Wordt vaak uitgedrukt in BBP per hoofd van de bevolking. Welvaart: In welke mate mensen in een land in hun behoeftes kunnen voorzien.Stuvia. Wereldhandel: Export van alle landen in de wereld bij elkaar opgeteld. Vraag naar producten Particuliere consumptie Vlottende consumptiegoederen: Goederen voor dagelijks gebruik Duurzame consumptiegoederen: Goederen die langere tijd meegaan.1.1. 4. Macro-economische analyse 4.com . Aanbodfactoren: Bepalen de productiecapaciteit Productiecapaciteit: Maximale hoeveelheid producten die een land kan produceren Vraagcapaciteit: De mate waarin de productiecapaciteit gebruikt wordt. Economische groei Economische groei: Reële toename van het bruto binnenlands product. Reël: De stijging wordt gecorrigeerd met inflatie BBP: De totale waarde van goederen en diensten die in een land in een bepaald jaar worden geproduceerd.1. Productiecapaciteit Productiecapaciteit: De maximale productie die een land kan leveren Productiefactoren: Elementaire middelen die productie mogelijk maken .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. Investeringen private sector Vlottende kapitaalgoederen: Goederen en diensten die direct worden verbruikt Vaste kapitaalgoederen: Goederen die worden ingezet bij de productie Overheidsconsumptie en –investeringen Overheidsconsumptie: Uitgaven binnen de overheid Overheidsinvesteringen : Investeringen in Nederland Rijksbegroting – Begrotingsoverschot – Begrotingstekort Export en Import Export: Wanneer buitenlandse afnemers goederen kopen Import: Binnenlandse afnemers kopen goederen en diensten die in het buitenland zijn geproduceerd.

Depressie: Als de economische groei langdurig en sterk negatief is. In één beweging ontwikkelt de economie zich tot hoogconjunctuur. Recessie: Wanneer de groei twee kwartalen achtereen negatief is. Het kan jaren duren en er kan eerst nog een recessie optreden voordat de economie zich tot hoogconjunctuur ontwikkelt. Cijfers economische groei CBS: Publicatie van gegevens die een indicatie geven van de economische ontwikkeling van een land. In een recessie daalt de vraag waardoor de prijsstijgingen afvlakken. Oorzaken w-vormig herstel: .com . Consumentenvertrouwen: CBS meet het consumentenvertrouwen door maandelijks 1000 mensen te vragen hoe zij oordelen over de economie en over hun eigen financiële situatie. Conjunctuurcyclus: Groeitempo van de economie volgens een min of meer regelmatig patroon Opleving en hoogconjunctuur Opleving/ Hausse: Een opgaande fase in de conjunctuurcyclus. In deze fase herstelt de economie zich van een zwakke periode en neemt de economische groei toe. (390 van de 1000 posities = 39 – 61 = -22 consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen: Maandelijks worden 1700 ondernemingen ondervraagd hoe zij oordelen over hun orderpositie. In elk land wordt maandelijks een gecombineerd cijfer gepubliceerd. Economische groei wordt soms zelfs negatief.1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. Leading indicators Leading indicators: De barometer van de economie.Stuvia.2. W-vormig herstel: Het aanvankelijke herstel wordt gestopt doordat de groei van de bestedingen niet op gang komt. V-vormig herstel: Consumptie en productie trekken sterk aan. de omvang van hun voorraden en hoe hun omzetverwachting voor de komende drie maanden eruit ziet. Recessie en depressie Baisse: Neergaande fase in de conjunctuur. De vraag naar goederen herstelt en de werkgelegenheid trekt aan. De productie stijgt tot de productiecapaciteit volledig wordt benut. Deze samengestelde cijfers geven een vooruitblik op de economie .Oplopende inflatie kan de economische groei onder druk zetten. Conjunctuur Conjuctuur: De fase waarin de economie van een land zich bevind.Toenemende werkloosheid / afnemend consumentenvertrouwen waardoor de consument minder te besteden heeft / wil . In deze fase is de economie over de top heen en gaan de groeicijfers dalen.Overheden worden gedwongen om tijdens de voorafgaande recessie sterk gestegen overheidstekorten terug te dringen . De ondernemingen passen het aanbod aan wat een oplopende werkloosheid veroorzaakt.

Rente Rente: De vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de productie kan vraaggestuurde inflatie ontstaan. 4. Vraaggestuurde inflatie Wanneer de vraag naar goederen en diensten toeneemt kunnen de ondernemers hun productie opvoeren maar ook hun prijzen verhogen omdat de vragers toch wel kopen.2. Deflatie: Een gemiddelde prijsdaling in een land. Consumentenprijsinflatie (CPI) : Het meten van de prijsmutaties van consumptiegoederen Producentenprijsinflatie: Stijging van de kosten die ondernemingen moeten maken om hun producten en diensten te fabriceren. Inflatie Inflatie: Een gemiddelde prijsstijging in een land. Deze hoeveelheid kan groeien doordat zij meer giraal geld van spaarders en rekeninghouders mogen uitlenen dan dat zij binnenkrijgen. Grotendeel bepaald door de ECB. Rentestijging: Het wordt duurder om geld te lenen waardoor mensen minder geld te besteden hebben.2.com . vergeleken met een voorgaande periode.De waarde van spaartegoeden verminderd in een hoog tempo .1.Stuvia. Geldmarktrente Geldmarktrente: Rente voor leningen met een korte looptijd.3.3.1. 4.Een hoog renteniveau. ECB gebruikt rente als instrument om de inflatie te beïnvloeden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. De ondernemingen rekenen de gestegen kosten zo veel mogelijk door in de prijzen van hun producten. De ECB volgt de geldgroei daarom nauwlettend. Geldhoeveelheid: Het totaal van chartaal en giraal geld. 4. De toename van de geldhoeveelheid is een indicatie voor de verandering in de bestedings mogelijkheden van particulieren en ondernemingen. Rentedaling: Prijzen zullen eerder stijgen Reserveverplichting: Banken moeten een bepaald bedrag storten op een geblokkeerde rekening bij de CB.De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verslechtert door de hoge prijzen . Hiermee wordt een tekort aan liquiditeiten gekweekt waardoor banken geld moeten lenen bij ECB . Kostengestuurde inflatie Tweede oorzaak van inflatie is een stijging van de productiekosten. Beleid is gericht op prijsstabiliteit.2. waardoor investeringen uitblijven Deflatie is echter ook niet goed omdat consumenten dan hun bestedingen uitstellen. Economie wordt hierdoor afgeremd > prijzen stijgen minder hard. Gevolgen van inflatie en deflatie Inflatie van 2% hoort bij een gezond groeiende economie Prijsstabiliteit volgens ECB : Een stijging van de consumentenprijsindex op jaarbasis van 2% Een hoge inflatie is niet goed voor de economie: . 4.2.3.2. vergeleken met een voorgaande periode. De geldnemer betaald rente aan de geldgever. 4.

2. Dalende yieldcurve: De geldmarkttarieven zijn hoger dan de kapitaalmarkttarieven. Draaiing van de yieldcurve: De verandering van de korte rentetarieven wijkt af van de verandering van de lange rentetarieven. De curve gaat minder stijl lopen en kan invers worden. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Depositorente: Het laagste rentetarief van de ECB Marginale beleningsrente: Het hoogste rentetarief van de ECB. 4.3. Loopt hiermee deels vooruit op de inflatie . Steile yieldcurve: Als de tarieven voor langere looptijden fors hoger zijn dan die voor korte periodes. Reële rente = nominale rente – inflatie 4. Kapitaalmarktrente Kapitaalmarktrente: Rente voor leningen met een lange looptijd.De lange rente gaat omhoog als beleggers verwachten dat de inflatie in een land de komende periode gaat stijgen. Vlakke yieldcurve: Beleggers ontvangen op alle vastrenterende beleggingen met hetzelfde risicoprofiel ongeacht de looptijd hetzelfde rendement. Nominale rente: Contractueel afgesproken rente die is opgenomen in financiële contracten Reële rente: De nominale rente waarop de inflatie in mindering is gebracht.3. 4.3. Vormen van yieldcurve Normale yieldcurve: Stijgend verloop als de rentetarieven voor langere periodes enigszins boven die van korte periode liggen. Beleggers verwachten een daling van de rente. Nominale en Reële rente Bij inflatie heeft een geldgever een groot deel van zijn rentevergoeding nodig om de koopkracht van zijn vermogen op peil te houden. .com . Bewegingen yieldcurve Parallelle beweging naar boven / beneden : De rendementen stijgen of dalen op alle looptijden met hetzelfde percentage.Stuvia. Beleggers verwachten een duidelijke stijging van de rentes.4. Deze zal alleen in uitzonderingsgevallen sterk afwijken van de rentetarieven van de ECB. Deze komt tot stand door het spel van vraag en aanbod tussen partijen die voor lange tijd hun geld willen beleggen en partijen die voor lange tijd geld nodig hebben. EURIBOR: Een gemiddelde van de rente die banken in het eurogebied onderling hanteren wordt gepubliceerd.Hoge rente komt vaak voor in periodes van economische groei. Yieldcurve Een grafische weergave van de relatie tussen de looptijd en het rendement van vastrentende waarden of de rente van financiële contracten uit dezelfde risicocategorie.3. Banken die onderling bij elkaar lenen betalen elkaar een rente die tussen het hoogste en laagste rentetarief bij de ECB ligt.

4. 4. Als de koers op een bepaald niveau is verkopen de speculanten de valuta weer en incasseren zij winst.4.De wisselkoers van valuta’s van andere landen met een blijvend lage inflatie stijgt p[ lange termijn van de valuta’s van andere landen met een hoge inflatie.3. Speculatie Grote internationale partijen beïnvloeden de wisselkoersen zuiver voor eigen gewin.De handelsbalans van een land met lage inflatie zal een overschot vertonen. Cijfers macro-economsiche ontwikkeling Wisselkoersen reageren sterk op nieuws over de economische ontwikkeling in een land. Dit komt omdat voor de aankoop van aandelen lokale valuta nodig is waardoor de wisselkoers stijgt. De kapitaal-stromen zijn meestal het gevolg van macro-economische cijfers waarop beleggers reageren.Deze stijging wordt veroorzaakt door toenemende vraag naar de valuta door een stijgende vraag naar investeringen en beleggingen in dat land.5. Ook langdurige verschillen in de inflatieniveaus tussen landen zijn van invloed op de ontwikkeling van wisselkoersen op lange termijn.4. 4. 4.De vraag naar het geldaanbod is groter dan het aanbod. .com .Stuvia.2. Oorzaken van langetermijnveranderingen in de wisselkoers Op lange termijn wordt de wisselkoers tussen twee valuta’s voornamelijk bepaald door verschillen in economische groei. . Wisselkoersen Wisselkoers: De verhouding tussen de waarde van twee valuta’s.4. Speculanten drijven de koers van een valuta op door deze massaal op te kopen. . Interventies Als een regering of de CB van een land niet tevreden is met de wisselkoers kan dat leiden tot het in of verkopen van eigen valuta.Als een land een hogere economische groei heeft dan een ander land stijgt de wisselkoers van die valuta geleidelijk ten opzichte van de andere valuta . .4. 4. Andere partijen krijgen dan de verwachting dat de koers verder zal stijgen waardoor dit ook gebeurd.1. 4.4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. Oorzaken van kortetermijn-veranderingen in de wisselkoers Op korte termijn worden de wisselkoersen vooral bepaald door verschuivingen in de internationale kapitaalstromen. .4.

Gevolgen van economische groei Als de ECB de rentetarieven verhoogt om de kans op inflatie tegen te gaan is dit gunstig voor de rendementen op liquiditeiten. .Stuvia.1. Teruglopende winsten. oplopende werkloosheid en dalende aandelenkoersen. . (Uitzendbureau) Defensieve waarden: Aandelen van ondernemingen die nauwelijks op de conjunctuurgolven reageren.De vraag naar kantoor.De huren stijgen oor schaarste en inflatie Reactie met enige vertraging door langlopende contracten 4. Woonhuizen stijgen mat de jaarlijkse maximale huurstijging en op veel zakelijke contracten zit een clausule waardoor de huren met de inflatie meestijgen. . . Een stijgende lange rente zorgt voor een daling van lopende obligatiekoersen.De afzetprijzen stijgen . .Ondernemingen zien hun afzet groeien .Uitzondering: als de inflatie oploopt zonder economische groei.Onderneming kan haar marge vergroten . Stagflatie: De prijzen nemen toe terwijl de aantallen in stuks dalen.com . Gevolgen van macro-economische ontwikkelingen voor de beleggingscategoriën 4.5. Indexatieclausule. Een hoge inflatie zal samengaan met een hoge kapitaalmarktrente. Gevolgen van inflatie Inflatie is gunstig voor de aandelenbeleggingen.5.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. (Voedingsmiddelenindustrie) Economische groei lijdt tot investeringen bij ondernemingen Om deze investeringen te financieren lenen ondernemingen geld Door toename van de vraag naar lang geld stijgt de lange rente.en bedrijfsruimte neemt toe en laat de prijzen stijgen. De obligatiekoersen dalen hierdoor. Cyclische waarden: Aandelen in ondernemingen in die sectoren die vrijwel meteen reageren op veranderingen in de conjunctuurgolf. Een hoge inflatie zorgt voor stijgende huren.De waarde neemt vaak toe met een percentage dat hoger is dan de inflatie. Vastgoedbeleggingen reageren gunstig op economische groei . Bij een toenemende economische groei stijgen over het algemeen de aandelenkoersen in een land. Nieuwe obligaties zullen een hogere coupon hebben terwijl bestaande obligaties niet meeprofiteren van de gestegen rente.5.Winstgevendheid van de onderneming stijgt.2.

De rendementen op vermogenstitels stijgen hierdoor. Voor obligaties is een stijgende lange rente ongunstig. Er is wel een indirect effect: de koersen van obligaties dalen door een verhoging van de rente van het ECB. zo wel is het negatief. Een stijging van de wisselkoers heeft een negatief effect op de export. De beleggers eisen een hoger effectief rendement wat lijdt tot lagere koersen.4. Valutaontwikkelingen hebben gevolgen voor ondernemingen die internationaal actief zijn. Gevolgen van renteveranderingen Geldmarktrente Verhoging van de rente door de centrale bank is gunstig voor beleggers in vermogenstitels. Een stijging van de rentetarieven van de centrale bank is slecht voor beleggers in aandelen. De concurrentiepositie van de eurolanden verslechtert.3. Een hoge lange rente is ongunstig voor beleggingen in onroerend goed.com .5. de winsten van ondernemingen dalen en daarmee ook de aandelenkoersen De koers van obligaties hangt samen met de lange rente waardoor dit geen direct effect heeft voor de belegger. Deze hebben een winst in dollars die daalt als de euro-dollarkoers oploopt. . Extra onzekerheid voor de belegger. Als de lange rente stijgt nemen financieringskosten toe waardoor de vraag naar vastgoed daalt en de prijzen zullen dalen. 4. Kapitaalmarktrente Een stijging van de lange rente heeft geen direct effect op beleggingen in liquiditeiten Een stijgende lange lengte heeft een negatief effect op de investeringen die ondernemingen willen doen waardoor de winst daalt. Stijging van de rentetarieven door de CB levert op korte termijn geen voordeel op voor de prijsontwikkeling van onroerend goed. Omdat Nederlandse ondernemingen relatief afhankelijk zijn van export heeft dit een negatief effect op de aandelenkoersen. Economische groei wordt hiermee afgeremd.Stuvia. Gevolgen van veranderingen in de wisselkoersen Een hoge wisselkoers betekent dat de export van producten duurder wordt.5. Effect van wisselkoers op buitenlandse beleggingen: Een daling van de wisselkoers kan het verwachte rendementsvoordeel op een belegging aanzienlijk onderuit halen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4.

Twee hoofddoelstellingen: . Organisatie en taken van Europese Centrale Bank Monetair beleid: Het gericht inzetten van financiële instrumenten en maatregelen om de economie te beïnvloeden. Verantwoordelijk voor het monetair beleid in het eurogebied.com . Monetair beleid van de Europese Centrale Bank EMU: Europa de Economische en Monetaire Unie (EMU) 16 leden EU ESCB: Europees Stelsel van Centrale Banken.2. Toename van liquiditeitenmassa > meer koopkracht > Grotere vraag > prijsopdrijvend effect Liquiditeitsvernietiging: Afname liquiditeitenmassa 5.1. . direct opeisbare spaartegoeden.Stabiel prijsniveau (lage inflatie) .5% Liquiditeitscreatie: Toename liquiditeitenmassa. Beslissingen over het geldwezen in deze landen worden centraal genomen door één centraal orgaan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 5. Permanent tekort op geldmarkt Geldmarktruimte: Het saldo dat de banken gezamenlijk aanhouden op hun betaalrekeningen bij de centrale bank.Stuvia.M3 mag per jaar niet meer groeien dan 4. Geldmarkttekort: Als het totale bankwezen debet staat bij de centrale bank Geldmarktoverschot: Als het totale bankwezen credit staat bij de centrale bank Banken hebben gezamenlijk een groot positief saldo op de rekening courant bij de NCB De ECB zorgt voor een kunstmatig tekort door een minimumbedrag op een ECB rekening courant te plaatsen waar niet meer vrij over beschikt mag worden. . Liquiditeitenmassa: Indicator die het niveau van de inflatie voorspelt. en daarmee de inflatie. Deze verplichte kasreserve is groter dan het positieve saldo bij de NCB’s. Hoofddoel: Het handhaven van een stabiel prijsniveau 5. Werking van monetair beleid van de ECB Centrale bank zorgt voor een kunstmatig tekort op de geldmarkt Centrale bank geeft de banken de mogelijkheid om het kunstmatige tekort weer bij haarzelf aan te vullen door middel van steunoperaties De commerciële rentetarieven van de banken volgen over het algemeen de tarieven van de centrale bank Het niveau van de economische bedrijvigheid. Liquiditeitenmassa: M3. ECB: Europese Centrale Bank.2. giraal geld. Belangrijkste oorzaak kredietverlening.1. Bestaat uit chartaal geld. deposito’s met een oorspronkelijke looptijd van minder dan twee jaar / resterende looptijd van minder dan drie maanden. verhandelbaar schuldpapier met een oorspronkelijke looptijd van minder dan twee jaar.Evenwichtige economische groei Pas als 1 bereikt is wordt aan twee gewerkt. wordt beïnvloed door de commerciële rentetarieven van de banken 5.

Deze ligt 2% onder de marginale beleningsrente en dus 1% onder de herfinancieringrente .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 5. Basisherfinanciering: Repotransacties. Hiervoor ontvangen ze rente. Steunoperaties Herfinancieringsfaciliteit : ECB biedt banken de mogelijkheid om het kunstmatige tekort aan te vullen door transacties met de ECB zelf. Finetuning transacties / Structurele transacties : ECB kan de marktliquiditeit sturen in het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen. Banken mogen tijdelijk waardepapieren verkopen aan de ECB. Plafond voor de geldmarktrente.2. 5. In ruil daarvoor krijgen de banken de beschikking over extra liquide middelen tot het niveau van hun individuele kasreserve. Rente ligt doorgaans 1% hoger dan herfinancieringrente.Marginale beleningsrente . inflatie en economische groei ECB verhoogt de rente als zij de inflatie wil afremmen – banken volgen de renteverhoging – er wordt minder geleend – vraag daalt – deflatie Zonder inflatiegevaar houdt de ECB de rente het liefst zo laag mogelijk waardoor er meer geleend wordt en de economie groeit.Stuvia. Marginale depositorente: Banken met overtollige liquiditeiten kunnen hun geld op een deposito bij hun Centrale Bank plaatsen.Marginale depositorente Marginale beleningsrente: Banken kunnen geld lenen bij hun centrale bank. Hiervoor moet een onderpand gestort worden.3. Rentetarieven. Officiële rentetarieven ECB: . / 1 week / drie maanden Herfinancieringsrente: De rente die banken moeten betalen voor de repotransacties.com .2.2.

Creditcard maatschappijen . Kringloopmodel: Toelichting van het macro-economische belang Productiehuishouding: Omvat alle bedrijven die eindproducten voortbrengen.Clearing en settlementinstellingen . en grond.Payment Service Providers 6. Goed georganiseerd betalingsverkeer draagt dus bij aan de welvaart van een land. Productie: Het resultaat van het combineren en transformeren van de productiemiddelen.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 6.Banken .Centrale banken .2. Belang van betalingsverkeer voor economie Betalen: Het verschaffen van geld in ruil voor goederen / diensten Geld: Een middel dat uitwisseling van goederen en diensten mogelijk maakt zonder directe ruil Betalingsverkeer: De organisatie van het geheel van betalingen Ruilhandel: Partijen ruilen goederen en diensten rechtstreeks tegen elkaar.Overige toezichthouders . Kosten en service niveaus zijn transparant.com .EGI’s . Consumptiehuishouding: Alle consumenten samen Consument: Leveren van arbeid in ruil voor geld waarmee zij de eindproducten betalen uit de productiehuishouding.Ze verzorgen het girale betalingsverkeer . Belang van tussenpersonen in het betalingsverkeer Tussenpersonen: Voeren betalingen efficiënt en veilig uit en dragen een deel van de risico’s.Brengen geldaanbieders en geldvragers bij elkaar door zelf geld aan te trekken en dit in een andere vorm weer uit te zetten . Naarmate het efficiëntere gebruik van betalingsverkeer zijn er minder productiemiddelen nodig voor de productie van de betaaldiensten. 6. Dit overschot aan middelen kan weer worden gebruikt voor productie waardoor de welvaart verder kan toenemen. kapitaal.Bieden bemiddeling en advies aan geldvragers en –aanbieders . Economisch belang van betalingsverkeer 6.1. Totale waarde van jaarlijkse productie = gelijk aan het totaal van de verdiende inkomens Banken maken deel uit van de productiehuishouding met als product financiële dienstverlening. Banken Financiële instellingen die drie kernfuncties vervullen: . arbie.1. De volgende instellingen: .2.

6.3.Toezicht . Centrale banken Centrale banken: Zien toe op betrouwbaarheid & veiligheid van het betalingsverkeer. Acceptgiro. oversight. EGI’s Electronischgeldinstelling: Instelling die elektronisch geld uitgeeft Electronisch geld: Een geldwaarde die is opgeslagen op een elektronische drager zoals de chip van een chipcard.2. Banken die de betaalproducten van Currence willen aanbieden moeten voldoen aan: .2.De distributie en inname van munten en bankbiljetten . Overige toezichthouders Autoriteit Financiële Markten: Gedragstoezichthouder op de financiële markten Gedragstoezicht: Richt zich op de vraag of de professionele deelnemers aan de financiële markten hun klanten correct behandelen en juist en volledig informeren.Betaalrekeningen voor klanten openen en beheren . . Heeft de volgende taken: .Vergunningen . Doel: Het faciliteren van marktwerking en creëren van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in Nederland.2.Girale betaalopdrachten uitvoeren die leiden tot mutaties op betaalrekeningen Banken moeten beschikken over: .Zorgen voor stabiele prijzen door het voeren van een monetair beleid . Chipknip.Uitgeven van bankbiljetten .Betaalproducten bieden waarmee klanten kunnen deelnemen aan het girale betalingsverkeer . de harde schijf van een pc of een virtuele betaalrekening EGI’s moeten beschikken over: .Stuvia.Onderhouden van betaalsystemen waarmee banken en effecteninstellingen onderlinge geldtransacties uitvoeren.vergunning bij DNB . Currence: De eigenaar van een aantal Nederlandse collectieve betaalproducten: PIN.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Banken zorgen ervoor dat betalingen en ontvangsten snel.Licentie van Currence .Garantiestelsel 6.Mogen geen kredieten verlenen 6.2.com . gemakkelijk en veilig kunnen plaatsvinden door: . Incasso en iDEAL.EGI.4.Toezicht houden op de solidariteit van banken en andere financiële instellingen > prudentieel toezicht.

sorteren en doorsturen van interbancaire betaalinformatie.6. interbancaire betalingen 6. Payment Service Providers Payment Service Providers: Specialisten met wie een onderneming een contract voor het installeren van een internetkassa kan afsluiten.2. Settlementinstelling: Afhandelen van de financiële verplichtingen van banken Settlement: De verrekening van verplichtingen tussen financiële instellingen.com . Door het uitvoeren van betaalopdrachten voor klanten en door het doen van betalingen voor eigen rekening ontstaan financiële verplichtingen tussen banken.en settlementinstellingen Clearinginstellingen: Clearing: Het verzamelen.Stuvia. Clearing.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 6. Internetkassa: Combinatie van apparatuur en programmatuur waarmee de onderneming verschillende betaalmethoden in de webwinkel kan accepteren. Centrale banken van de eurolanden onderhouden een gezamenlijk settlementsysteem TARGET2 Target 2: Verzorgt een efficiënte en veilige afhandeling van hoogwaardige.2. .5. Paypal: Een bijzondere PSP omdat mensen hier een virtuele rekening kunnen openen.

Banca d’Italia en Deutsche Bundesbank.Netwerk van Europese clearing instellingen . DNB is gemachtigd de rekeningen in het TARGET2 systeem te debiteren en crediteren. Frankrijk. Gemeenschappelijk platform wat wordt beheerd doe Banque de France. en bij het overschrijden van de kavelwaarde direct aangeboden bij het TARGET2 systeem ter settlement aangeboden Creditkavel: Bestaat uit betalingen ten laste en ten gunste van verschillende banken.com . Wordt gedurende een half uur verzameld en daarna bij TAGET2 systeem ter settlement aangeboden Tijdlijnen Cut-off tijd: Opdrachten die voor 16:00 CET zijn aangeleverd worden nog dezelfde dag verwerkt.1.Aansluiting bij TARGET2 Aanlevering en verwerking . Debetkavel: Bevat betalingen ten laste van één debetbank en ten gunste van meerdere creditbanken Een debetkavel wordt gedurende een halfuur verzameld. EBA Clearing: Beheert drie clearingssystemen EURO1. STEP1 en STEP2 7. Kavelsettlement Kavel: Bestaat uit meerdere batches betaal. Target 2 TARGET2:Settlementsysteem voor binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen. Bevat alle transacties van alle banken samen.Vis CSS stelt Equens de bedragen vast die banken namens hun rekeninghouders aan elkaar verschuldigd zijn. Luxemburg en Verenigd Koninkrijk .2. Clearing en settlement van betalingen in Nederland Equens: Verzorgt de verwerking van girale betalingen en kaartbetalingen binnen Nederland via Clearing en Settlement Systeem (CSS) . Europese instellingen en systemen voor clearing en settlement Euro Banking Association: Een samenwerkingsverband van banken dat is gericht op de bevordering van het betalingsverkeer binnen het eurogebied.EBA connectie .Banken leveren betaalopdrachten aan bij CSS van Equens Bulkbetalingen: Alle betalingen worden zo genoemd Clearing .1.2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. Wordt vooral gebruikt voor hoogwaardige betalingen = €1 mio RGTS-Systeem Real-time Gross sattlement .Relatime verwerking .De Equens community (Duitsland.en incasso-opdrachten van banken en zakelijke rekeninghouders. 7. Interbancaire afwikkeling van betalingen 7.Stuvia.Brutosettlement .

Elke nieuwe opdracht waarvoor voldoende dispositieruimte is.125 . Betaalopdrachten worden post voor post geboekt.Goede vrijdag .Stuvia.Tweede paasdag . Brutosettlement: Bij elke uitgaande betaling wordt het tegoed en het geleverde onderpand van de betalende bank gedebiteerd.com .250 voor het aanhouden van een rekening en een op volume gebaseerd transactietarief tussen 0. Litouwen en Polen Naast banken ook krediet. ook al staan er nog andere opdrachten in de wachtrij. wordt verwerkt.4 nationale centrale banken van Denemarken. Kans op systeemrisico kleiner Systeemrisico: Het risico dat liquiditeitsproblemen van een bank hun weerslag krijgen op een andere bank.Maandelijks tarief van €1.Eerste kerstdag .17 nationale banken van de eurolanden .Urgent voor spoedeisende betalingen .Directe deelnemers: die een RTGS rekening aanhouden bij hun centrale bank .Nieuwjaarsdag . Agendering: De opdrachtgever vult in de betaalopdracht een valutadatum op die tot vijf dagen in de toekomst ligt. Deze betaling is intrekbaar Openingstijden TARGET2 is actief van 7:00 tot 18:00 op doordeweekse dagen behalve: .80 per transactie . Betalingen volgens Normal worden afgewikkeld volgens het FIFO by passing principe.Europese Centrale Bank .Indirecte deelnemers die geen RTGS rekening aanhouden en een directe deelnemer inschakelen voor hun betalingen Prioriteitsklassen Drie prioriteitsklassen: .Maandelijks tarief van €100 voor het aanhouden van een rekening en 0. Letland. Deze worden vastgelegd in TARGET 2 en plaatst deze op de gewenste valutadatum in de wachtrij. Deelnemers .60 en 0. First out : Opdrachten van een bank blijven in de wachtrij staan zolang een eerder aangeleverde opdracht wegens onvoldoende dispositieruimte nog niet is verwerkt.Dag van de arbeid .Tweede kerstdag Tarifering .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Realtime verwerking: Alle uitgaande en binnenkomende betalingen worden onmiddellijk verwerkt.en clearinginstellingen .Highly urgent voor bijzonder spoedeisende betalingen .Normal voor normale betalingen Betalingen volgens highly urgent en urgent worden afgewikkeld volgens het FIFO-principe FIFO: First in.

Deelnemende banken mogen in de loop van de dag niet meer dan 1 miljard overschot of tekort hebben.de ECB .Door het systeem verwerkte betaalopdrachten zijn onherroepelijk Openingstijden: Zelfde als TARGET2 Tarifering: Gerelateerd aan het gemiddelde aantal transacties van een bank. SWIFT: Verzorgd het berichtenverkeer tussen deelnemende banken.com . legt de betaalopdrachten vast en berekent de debet.25 miljard aan liquide middelen bezitten . .Betalingen die deze cap’s overschrijden worden opgeschort. Net settlement:Debit en creditposities van de deelnemende banken worden aan het einde van de werkdag verevend.Minstens EUR 1. ING en Rabobank Nederland. . > elke duizend 2 cent minder beginnend op 18 cent. .Stuvia.Hoofdvestiging hebben in een lidstaat van de Europese Unie of in een lidstaat van de OESO . Beveiliging Regels opgesteld door EBA Clearing.Europees clearingsysteem dat is gericht op individuele spoedeisende en hoogwaardige overboekingen tussen banken in €. Juridische basis TARGET 2: Single Obligation Structure > Deelnemers spreken af dat ze elkaar alleen netto uitstaande bedragen verschuldigd zijn.2. SWIFT en aangesloten banken: .en creditposities van de banken.SWIFT Clearingbanken: Banken die betaalopdrachten via EURO1 mogen verzenden en ontvangen. Hierdoor hebben de deelnemers slechts één uitstaande betalingsverplichting. EURO1 Euro1: Een pan.Direct toegang hebben tot TARGET2 .Onvoorwaardelijk instemmen met de regels en overeenkomsten van het TARGET2 systeem .Deelnemen aan het systeem vanuit een hoofdvestiging of kantoor binnen de Europese Unie. Andere banken moeten een clearingbank inschakelen om betaalopdrachten via EURO1 te laten verlopen. Deelnemers: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7.2.Maximale debetstand (Debit cap) en creditstand (Credit cap) van iedere deelnemer wordt berekend aan de hand van transacties met andere deelnemers .Lid zijn van de EBA NL: ABN AMRO. Criteria clearingbank .In het bezit zijn van een credit rating van minstens P2 . ECB.Gebruikmaken van een van de clearingsystemen in hun thuisland . Betaalopdrachten worden direct verwerkt zolang de deelnemers binnen bepaalde financiële grenzen blijven. ECB: Houdt in haar boeken een eurorekening aan op naam van EBA Clearing en verzorgt de dagelijkse verevening van de nettoposities van deelnemers.Clearingbanken . .

Clearingbanken die deelnemen aan EURO1 . STEP1 STEP1: Europees clearingsysteem dat individuele.Andere banken met een vestiging in de EU 1.SEPA Credit Transfer (SCT) Service > SEPA credit transfers .SEPA Core Direct Debit Service > Incassobetalingen door zakelijke en particuliere rekeningh.Stuvia. Nostrorekening: Rekening die een bank in Nederland bij een bank in het buitenland aanhoudt in lokale valuta (onze) Lororekening: Rekening die een van in het buitenland ben de bank in Nederland aanhoudt in lokale valuta (hun) . De criteria voor clearingbanken die gelden voor EURO1 zijn niet van toepassing op andere banken die deelnemen aan STEP1.000 Vermelding IBAN & BIC Verzorgt diensten voor verwerking van eurobetalingsverkeer tussen aangesloten europese banken: .Credeuro (XCT) Service > Eurobetalingen .com . Zij moeten een directe deelnemer inschakelen voor het inschakelen van uitgaande en inkomende betalingen via STEP2 Meer indirecte deelnemers dan directe deelnemers 7. Deelnemers: . Correspondentbanken Bilaterale Settlement: De meeste mondiale betalingen worden onderling verrekend door de banken Correspondentbanken: Zo heten betrokken banken omdat banken vooral via de post met elkaar correspondeerden Grote en middelgrote banken houden hiervoor rekeningen aan bij banken die in andere landen zijn gevestigd.SEPA B2B Direct Debit Service > Incassobetalingen door zakelijke rekeninghouders Ook gebruikt door Luxemburgse en Italiaanse banken Deelnemers: .2. Banken mogen geen tekortpositie hebben in STEP1 3. De rekening luid in de valuta van het land waar de correspondentbank gevestigd wordt. Vergelijkbaar met systemen van nationale clearinginstellingen (CSS Equens) Maximumbedrag €50. Een bank die geen clearingbank is moet afspraken maken met een clearingbank die deelneemt aan EURO1 voor de afwikkeling van betaalopdrachten > Clearingbank = Stettlementbank 7.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. niet-spoedeisende eurobetalingen van banken en rekeninghouders gelijktijdig verwerkt.3. .3.4. STEP2 STEP2: Europees clearingsysteeem dat grote aantallen laagwaardige. 2.Indirecte deelnemers: Zijn niet aangesloten bij STEP1 / EURO1.Directe deelnemers: Aangesloten bij STEP1 / EURO1. laagwaardige eurobetalingen verwerkt. Zij mogen rechtstreeks betaalopdrachten naar het systeem sturen en van het systeem ontvangen .2. Deze betalingen worden in bulkbestanden (Batches) bij STEP2 aangeleverd.

7. Ondernemingen door zich aan te sluiten bij een closed user Group SWIFT valt onder toezicht van de centrale banken van de G10. Structuur van SWIFT berichten SWIFT berichten zijn gestandaardiseerd.4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. Het mede ontwerpen van standaarden voor financiële berichten Deelnemers: . de CLS stuurt dan een overzicht per bank wat in welke valuta’s moet worden betaald. Het bericht bestaat uit specifieke velden waaronder verzendende en ontvangende partij.5. twee daarna het land en twee daarna de locatiecode van het kantoor) MT = Message type gevolgd door een driecijferig getal die een categorie aanduid. De Nationale bank België is de leider van dit toezichtorgaan.ABN : ABNANL2A .Sub-leden Dochters van bij SWIFT aangesloten banken . Continuous Linked Settlement Systeem risico: Bij elke valutatransactie bestond het risico dat één bank aan haar verplichtingen voldeet maar de andere bank niet. verwerkingscentrales en effectenbeurzen. vermogensbeheerders. valutadatum en bedrag. 7.1. > Domino effect.Deelnemers Makelaars. SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication opgericht 1973 7. CLS Bank verzorgt de settlement van transacties in zeventien valuta’s. Taken van SWIFT Het verzorgen van een wereldwijd beveiligd elektronisch communicatienetwerk voor financiële instellingen. .2.5.5. .Leden Aangesloten banken . Members kunnen op werkdagen tot 6:30 instructies sturen. CLS Bank lost dit probleem op met het Payment-versus-Payment principe. Settlement members: 60 banken die rechtstreeks deelnemen aan CLS (ING en Rabobank) Indirecte deelnemers: Moeten een settlement member inschakelen om een transactie in te brengen CLS Bank in Londen fungeert als tegenpartij van de handelende banken. effectendepost.com .Stuvia. muntsoort. De gedupeerde bank kon hierdoor zelf in de problemen komen omdat zij nieuwe verplichtingen was aangegaan op basis van de verwachte betaling. Levering en afrekening vinden hier tegelijkertijd plaats.ING: INGBNL2A .Rabobank : RABONL2U ( Eerste vier letters vormen de bank. Elk veld is genummerd met een veldcode BIC-code: Wereldstandaard om individuele banken te identificeren bij het gebruik van telecommunicatie.

Netwerken van SWIFT SWIFTNET: Netwerk dat wordt gebruikt door banken en andere financiële instellingen SCORE/MA-CUGs : Netwerk dat wordt gebruikt door niet bancaire bedrijven dankzij gesloten gebruikersgroepen.com . .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 7. Zij kunnen wel berichten uitwisselen met andere partijen door zich aan te sluiten bij een Member Administered Closed User Groups. Berichten van onderneming > onderneming of bank naar bank is niet mogelijk via SCORE .berichtenstandaard worden uitgewisseld .5.FIN: Berichten kunnen volgens traditionele MT.SWIFTNet InterAct: Berichten op basis van XML-standaard voor internetberichten kunnen worden opgeslagen en op een afgesproken moment kunnen worden verzonden. Hierdoor in staat berichten met banken uit te wisselen SWIFTNet: .Stuvia. Ondernemingen die contact willen onderhouden met verschillende banken moeten zich per bank aansluiten bij een aparte MA-CUG SCORE: Faciliteit waardoor deelnemende ondernemingen via één Closed User Group berichten met verschillende banken kunnen uitwisselen.3.SWIFTNet File Act: Grote financiële bestanden verzenden .SWIFTNet Browse: Berichtenverkeer via een webbrowser met andere SWIFTNet deelnemers wordt beveiligd MA-CUGs: Niet financiële instellingen mogen geen lid zijn van SWIFT.

en buitenland. Europese gemeenschappelijke besluiten hebben betrekking op: .Geen betrekking op valutawisselkosten en chequebetalingen Aanvullende voorwaarden voor overboekingen en incassobetalingen: .Kostenomschrijving moet SHA zijn. 8. Liechtenstein. Betalingsgebied waarbinnen consumenten. Hoe komt het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied tot stand? 2002 oprichting European Payments Council (EPC) De drie Europese bankassociaties en de Euro Banking Association (EBA) zijn hier ook bij aangesloten. en voor opnames bij geldautomaten en pinbetalingen in binnen. Europese Economische Ruimte (EER): Alle lidstaten van de EU + Liechtenstein. . .Bedrag moet worden gestort op een rekening in de EER . Integratie: De landen nemen op allerlei gebieden gemeenschappelijk besluiten.Betalingen tot €50. De Europese Commissie initieert maatregelen om de integratie te bevorderen. Regels en afspraken voor het Europese betalingsverkeer 8. Monaco en Zwitserland.Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied. 8. .1. bedrijven en overheidsinstellingen in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen kunnen betalen 8. Hoe kan het Europese betalingsverkeer efficiënter worden De komst van de euro in een aantal Europese landen maakte het chartale betalingsverkeer al efficiënter en goedkoper. Noorwegen. IJsland. . Noorwegen en IJsland.Opdrachtgever moet IBAN en BIC vermelden .Een open en transparante betaalmarkt.3. Welke regels gelden voor grensoverschrijdende betalingen in euro? Verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de gemeenschap: Bepaald dat aanbieders van betaaldiensten dezelfde tarieven in rekening brengen voor binnenlandse en grensoverschrijdende overboekingen en incassobetalingen.com .3.Stuvia. Europese verordening: Rechtstreeks bindend voor alle lidstaten van de EU.In € of nationale valuta van één van de EU-lidstaten. Belangrijkste taak ECP: SEPA SEPA: Single Euro Payments Area.1. Reikwijdte en tijdlijnen SEPA geldt voor alle binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen in de EU. Implementatie formeel gestart in 2008 SEPA Credit Transfer: overschrijvingen SEPA Core Direct Debit & B2B DD: incassobetalingen (2009/2010) Komende jaren geleidelijke migratie nationale systemen (2013) .Grensoverschrijdende betalingen in euro.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 8.000 .2.

Opgericht door Europese banken als regelgevende en coördinerende instelling op het gebied van betalingsverkeer . Producten en systemen Twee europese betaalproductenwaar uitgangspunten en regels voor zijn opgesteld: . 8. standaarden en procedures die EPC voor SEPA heeft ontwikkeld. Daarmee is iedereen geïdentificeerd en kan de opdracht automatisch uitgevoerd worden.3. 8.Concentreren zich op de werkzaamheden die nodig zijn zodat alle banken in Nederland inkomende Europese betaalproducten kunnen verwerken en er geleidelijk van Nederlandse naar Europese betaalproducten kan worden overgegaan: Reachability en Migratie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer: Om voldoende draagvlak te creëren vindt informatie uitwisseling en de afstemming met koepelorganisaties van Nederlandse gebruikers plaats. Eurosysteem: .Heeft de wettelijke basis voor SEPA gelegd in de vorm van Payment Services Directive .3. Betrokken partijen European Payments Council Eurosysteem Europese Commissie European Payments Council: . De bank van de opdrachtgever moet zijn BIC vermelden.com . Kosten zijn gelijk aan een binnenlandse overschrijving.Volgt de voortgang en ontwikkelingen van SEPA en ziet toe op de kwaliteit van de implementatie Europese commissie: . .Ondersteuning implementatie van rulebooks door Europese banken.Ordelijke overgang naar een europese betaalmarkt mogelijk maken . Bij SCF moet de opdrachtgever zijn IBAN en de IBAN & BIC van de begunstigde invullen. standaarden en procedures op voor SEPA.Betrokken organisaties: Adviescommissie betalingsverkeer.SEPA Direct Debit SEPA Cards Framework : Raamwerkovereenkomst voor betaalpassen en creditcards SEPA Credit Transfer SCF Europese overschrijving: Gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden voor eenmalige en periodieke overboekingen van euro’s.2.Stuvia.SEPA Credit Transfer . Opdrachten worden uiterlijk drie werkdagen na de dag van aanlevering verwerkt (Vanaf 2012 1 dag) Opdrachten die aangeleverd worden op papier krijgen 1 dag extra .3.Bestaat uit ECB en nationale centrale banken in het eurogebied .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SEPA compliant: Producten en infrastructuur voor de verwerking van die producten voldoet aan de regels. Stuurgroep SEPA NL en Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Stuurgroep SEPA NL: .ECP stelt in rulebooks regels.

Veroorzaakt een toegankelijkere markt Nationale overheden hebben de richtlijn in nationale wetgeving verwerkt waardoor deze binden zijn voor Europese aanbieders van betaaldiensten.Banken die eurobetalingen onderling of binnen een bankennetwerk verwerken .Bieden van mogelijkheden om chartaal geld op te nemen en te storten .com . Europese banken zullen SCF-compliant betaalpassen gaan uitgeven. SEPA B2B Direct Debit: Kan alleen worden gebruikt voor incasseren van betalingen bij bedrijven.en settlementinstellingen onderscheiden: .Stuvia. creditcardmaatschappijen en andere aanbieders van betaaldiensten met betrekking tot betaalpassen en creditcards.De bank bereikbaar is voor alle andere banken in het uniforme betalingsgebied . Debiteur en incassant moeten hun IBAN en BIC van hun bank vermelden Debiteur heeft 56 dagen het recht om een geïncasseerd bedrag te laten terugboeken.PE-ACH (Pan-European Automated Clearing House) die SEPA betalingen verwerkt in het uniforme betalingsgebied en waarvan het bestuur niet gebonden is aan één bepaald land.Dat er in elke EU-lidstaat dezelfde regels gelden voor het betalingsverkeer.CSM (Clearing and Settlement mechanism) die SEPA-compliant betalingen verwerkt in een deel van het SEPA gebied . .Uitvoeren van betalingstransacties . Welke regels gelden voor een open en transparante betaalmarkt? Payment Services Directive: Richtlijn die de juridische regels op het gebied van betalingsverkeer harmoniseert. SCF-compliant: Alle passen en cards moeten gebruikt kunnen worden bij alle geld. SEPA Core Direct Debit: Incasseren van betalingen bij consumenten en bedrijven.Aanbieden en onderhouden van betaalrekeningen of virtuele rekeningen .Betaalpassen met een nieuw europees label PE-ACH/CSM Framework Raamwerkovereenkomst die de verwerking van SEPA-compliant betalingen mogelijk maakt. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material SEPA Direct Debit SDD Europese incasso: Gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden voor automatische incasso’s van euro’s in het uniforme betalingsgebied.en settlementinstellingen die eurobetalingen van diverse partijen verwerken Twee soort clearing. .4.De bank is als directe of indirecte deelnemer aangesloten bij een PE-ACH 8.en betaalautomaten in het uniforme betalingsgebied.Betaalpassen van Meastro. . Een bank is SEPA-compliant als: . Debiteur en incassant moeten hun IBAN en BIC van hun bank vermelden Debiteur heeft geen recht om geïncasseerd bedrag terug te boeken.Betaalpassen met zowel een nationaal merk als een internationaal merk : Co branding .Doel: het ontstaan van een uniforme betaalmarkt. MasterCard en V Pay .Clearing. SEPA Cards Framework Raamwerkovereenkomst met richtlijnen voor banken. . Betaaldiensten: .De bank zelf alle andere banken in het uniforme betalinggebied kan bereiken .

.com .De betaler heeft een eigen risico van €150 bij verlies of diefstal van betaalmiddel .Het eerder stoppen of later starten van de rentevergoeding voor overgeboekte bedragen is voor Europese banken verboden.Aanbieders van betaaldiensten moeten een gegarandeerd en geharmoniseerd niveau van dienstverlening en consumentenbescherming bieden.Terugboekingtermijn particuliere incasso’s 56 dagen .Niet bancaire partijen mogen een vergunning aanvragen om als betalingsinstelling op te treden waardoor de concurrentie op de markt toeneemt. de kosten en de wederzijdse rechten en verplichtingen > transparantie .Kosten voor het verrichten van een betaling moeten apart in rekening worden gebracht en mogen niet van het overgemaakte bedrag mogen ingehouden .Uitvoeringstermijn elektronisch aangeleverde betaalopdrachten 1 werkdag na de dag van aanlevering.Stuvia.Particuliere gebruikers van betaaldiensten moeten beter geïnformeerd worden over de aangeboden diensten. Belangrijke regels: . Inhoud: Drie hoofdthema’s : .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Reikwijdte PSD heeft betrekking op het betalingsverkeer in 30 landen PSD geldt ook voor het betalingsverkeer in nationale valuta’s van betrokken landen. . op papier één dag extra .

Off-balance posten: Hebben betrekking op transacties die op het moment van aangaan nog niet tot een geldstroom leiden maar in de toekomst misschien wel. Activa van banken Bezittingen 9.Girale tegoeden bij de Nederlandsche bank Munten en bankbiljetten .Balans . Kasmiddelen Aanwezige of direct beschikbare liquide middelen van een bank: .Toelichting op balans en resultatenrekening .1. Balans en resultatenrekening van een bank Jaarrekening bestaat uit: .2. 9.Banken hebben behoefte aan een betaalrekening om geld over te boeken naar andere banken .Munten en bankbiljetten .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9.Op grond van monetaire beleid ECB moet hier een minimumsaldo op staan: Kasreserve .Stuvia.com .Resultatenrekening . Girale tegoeden bij de Nederlandsche Bank .Meest liquide activa . op de activa zijde van de balans: Girale tegoeden bij DNB .Bank kiest ervoor een minimumbedrag aan munten en bankbiljetten aan te houden. Deposito-run / Bank-run : De kans dat iedereen tegelijk naar de bank komt om zijn geld op te nemen.Banken boeken het deze betaalrek.Kasstroomoverzicht .1.Vermogensmutatieoverzicht 9.2. Bankbalans Momentopname van: Activa: Bezittingen Passiva: Verplichtingen Omvang eigen vermogen In vergelijking tot bedrijven hebben banken een relatief klein eigen vermogen Belangrijkste bezittingen: Kredietportefeuille en beleggingen Belangrijkste verplichtingen: Toevertrouwde middelen en spaargelden Banken zetten bovenaan in hun balans bezittingen en verplichtingen die het meest liquide zijn.Nadeel: levert voor de banken geen rente op .

Meest gebruikte rentetarief bij interbancaire transacties : EURIBOR .Een rekening die een bank aanhoudt bij een andere bank. .Banken sluiten korte leningen met elkaar waarbij een geldgevende bank in ruil voor het geleende geld waardepapieren terugkrijgt.Belangrijkste actiefpost op de bankbalans . .Handelaren van de bank verkopen waardepapieren om deze terug te kopen als de koers gedaald is.3.2.Looptijd vaak korter dan twee weken . Kredieten .Lororekening: De bank waar de rekening wordt aangehouden .Stuvia.1 maand. 3 maanden.3 maanden. 9 maanden en 12 maanden Daggeld . 6 maanden Professionele beleggingstransacties .Met behulp van deze rekeningen kunnen banken hun klanten van dienst zijn bij buitenlandse transacties.Daggeldrente / overnightrente / callrente .Deposito’s die banken afsluiten met andere banken om hun liquiditeitspositie te sturen. 6 maanden.EONIA (EuroOverNightIndexAverage) Benchmark van de eurodaggeldrente .Repurchase agreements .Risico wordt beperkt door interne limieten vast te stellen aan wat ze een andere bank wil uitlenen .Deposito met een looptijd van één dag .Om de verkochte waardepapieren aan de koper te leveren moet hij ze tijdelijk lenen bij een andere partij . .Nostrorekening: De rekeninghoudende bank .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Bankiers Omvat alle vorderingen op banken behalve welke in vorm zijn van effecten: .Direct opeisbare tegoeden . Deposito’s in vreemde valuta’s . 9.Deposito’s die banken met elkaar afsluiten om hun liquiditeitspositie in vreemde valuta te sturen .2.Ligt normaalgesproken iets onder de Euribor > daalt en stijgt snel door wisselende behoefte.Post met een grote liquiditeit .2.Meest risicovolle post .Wordt verlengd tot de handelaar de stukken terugkoopt.Banken met een overschot verstrekken geld aan banken die tekort komen . .com .Onder kredieten aan professionele tegenpartijen worden de repurchase agreements geboekt die banken afsluiten met institutionele beleggers . .EURIBOR bepaald rentetarieven op andere markten . Correspondentierekeningen .LIBOR-tarieven: London Interbank Offered Rate .Op het bedrag aan kredieten wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.Niet-direct opeisbare tegoeden Interbancaire deposito’s .

Gedurende de looptijd kan de waarde van elkaar gaan afwijken. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen De bank investeert voor haar bedrijfsuitvoering in onroerende zaken.2. .2. Overige activa Vorderingen op de fiscus Edele metalen in eigendom van de bank Activa die de bank in economisch eigendom heeft in het kader van het bedrijf van leasemaatschappij 9.7. Als een bank minder dan 50% van de aandelen van een andere bank of onderneming bezit boekt zij de aandelen onder de post deelnemingen. Bedrijfsmiddelen bestaan uit meubilair. 9.Negatieve marktwaarde van het derivaat Derivatencontract: De bank en de tegenpartij gaan een wederzijdse verplichting aan in de toekomst.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. computers etc. aandelen en derivaten. Beleggingsportefeuille Financiële instrumenten die niet worden verworven of aangegaan om winst te genereren uit kortetermijnfluctuaties in prijzen of marges van handelaren.2. 9.6. Derivaten: Shortposities en derivaten.Positieve marktwaarde van derivatencontracten. . Handelsportefeuille Bestaat uit rentedragende waardepapieren. Op het moment van afsluiten zijn ze allebei evenveel waard en het contract per saldo geen waarde.5. 9. Overlopende activa .2. Doel: Versterken van de marktpositie of het verwerven van marktaandeel in een bepaald groeisegment van de financiële wereld. Als een bank meer dan 50% van de aandelen heeft moet zij de balans van de deelneming in het geheel optellen bij haar eigen balans > consolideren 9.4. Correctie op de omvang van de handelsportefuille. Rentedragende waardepapieren: Verhandelbare vorderingen op overheden.Stuvia.9. Voor eigen gebruik of als duurzame belegging Een bank kan ook een gebouw in eigendom krijgen als een debiteur die zijn bedrijfspand als zekerheid heeft gegeven failliet gaat.com . Beleggingen gericht op de lange termijn. bedrijven of banken die recht geven op een rentebetaling en terugbetaling van de hoofdsom Aandelen: Aandelen en participaties.2.2. Deelnemingen Deelneming: Pakket aandelen van een andere onderneming met als doel om een duurzaam belang te creeren dat ten dienste staat van de eigen werkzaamheden > meestal financiële instelling.8.

Passiva van banken Verplichtingen 9.3.3. Certificates of deposit Certificate of deposit: Een door de bank uitgegeven verhandelbaar schuldbewijs met een looptijd tot twee jaar. Een bank geeft FRN’s uit wanneer zij verwacht dat de korte rente gedurende de looptijd van een lening gemiddeld lager zal blijven dan het huidige niveau van de lange rente. ondernemingen en instellingen en deposito’s van ondernemingen en instellingen.3.1. Warrant staat los van de obligatie en kan afzonderlijk van de obligatie worden verhandeld. Wordt uitgegeven onder een uitgifteprogramma hierdoor kan de bank tot een met de DNB afgesproken maximum steeds geld uit de markt kan halen. Converteerbare obligatieleningen en warrantieleningen Convertible: Obligatie die de houder binnen een vastgestelde periode in een vooraf vastgestelde verhouding kan omwisselen in aandelen. Floating Rate Notes FRN: Obligaties met een variabele rente.Deposito’s die aan de bank zijn verstrekt door andere banken 9. Warrantlening: Obligatielening waarbij de belegger een warrant krijgt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Perpetuele leningen: Obligaties die nooit afgelost hoeven te worden.Stuvia. Professionele effectentransacties: Repurchasetransacties waarbij de bank tijdelijk geld heeft geleend van niet-bancaire instellingen en daarbij als onderpand effecten heeft gegeven. Couponrente wordt elke 10 jaar aangepast om niet teveel af te wijken van de marktrente. De rente is gebaseerd op de EURIBOR-tarieven. Schuldbewijzen Verhandelbare vorderingen op de bank zelf Obligatieleningen Waardepapieren met een vast looptijd en een rente die gedurende de hele looptijd is gefixeerd.2. 9. Toevertrouwde middelen Spaargelden: alle tegoeden en deposito’s die particuliere cliënten bij de bank aanhouden Overige toevertrouwde middelen: Tegoeden op betaalrekeningen van particulieren.com . Banken hebben de mogelijkheid om de lening af te lossen op het moment dat de rente wordt herzien. 9. Bankiers . Verhandelbaar op de onderhandse markt.3. Bedoeld voor institutionele beleggers.3.4. Overige schulden Verplichtingen die voortvloeien uit de shortposities van de bank in waardepapieren . Warrant: Langlopende calloptie. Medium Term Notes MTN: Verhandelbaar schuldbewijs met een looptijd die doorgaans langer is dan één jaar.3. De rente is laag omdat de houder naast de couponrente een calloptie krijgt.

Reserves . Onderdeel van het Vreemd Vermogen.com . Omdat de gehele balans van de andere bank in de balans opgenomen moet worden wordt de waarde overschat. .7.5. Eigen vermogen op balans Drie componenten: .3.3.Bufferfunctie: zekerheid dat de bank onverwachte verliezen kan opvangen .4. (ondergeschikte rol) 9.8. .Er mag niet bekend zijn wanneer de bank aan de verplichting moet voldoen 9. Achtergestelde schulden Leningen die de bank in geval van faillissement pas hoeft te voldoen als zij aan al haar andere verplichtingen heeft voldoen. 9.1.3.3.4. Belang van derden Het aandeel van derden in de vermogens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen.Converteerbare obligatielening uitgeven .Geplaatst aandelenkapitaal .Er mag niet precies vaststaan hoeveel geld een bank kwijt zal zijn op grond van de verplichting .Dividend uitkeren in de vorm van aandelen (stockdividend) . Het eigen vermogen De waarde van de bank toekomend aan de aandeelhouders van de bank.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 9. Aandelenkapitaal opbouwen: .De verplichting moet in het verleden zijn aangegaan . De bank vergoedt over de achtergestelde schulden altijd rente 9.Financieringsfunctie: gebruik om uitzettingen te financieren. Voorzieningen Reserves die een bank kan aanwenden om in de toekomst aan verplichtingen te voldoen.6. Deze post wordt echter wel geheel of ten dele meegenomen onder het vermogen van de bank.Stuvia. Het eigen vermogen is permanent beschikbaar. 9. In deze post wordt het deel van de aandelen dat in handen is van derden opgenomen. Overlopende passiva Lasten die worden toegerekend aan de verslagperiode maar waarvan de feitelijke betaling in een volgende periode plaatsvindt.Uitgeven van personeelsopties aan management of personeel Rabobank groep heeft geen aandelen maar ledenkapitaal . Hebben een afloopdatum waarop zij worden afgelost.Ingehouden winsten Geplaatst aandelenkapitaal: Nominale waarde van de aandelen die een bank heeft uitgegeven. Deze mag opgevoerd worden als kostenpost en daardoor aftrekbaar voor vennootschapsbelasting.

Ingehouden winsten: Cumulatie van de nettowinst uit voorgaande perioden voor zover niet uitgekeerd in dividend. Bij het toetsingsvermogen worden ook de perpetuele leningen en een deel van de achtergestelde leningen meegeteld. Dit vermogen staat aan de bank ter beschikking als buffer voor moeilijke tijden.Stuvia. . Overige reserves: Alle reserves die niet vallen onder de eerder genoemde reserves. (95% gefin.2. Toetsingsvermogen wordt berekend door Tier 1. Risicotoetsing door middel van toetsingsvermogen Toetsingsvermogen: Het minimumvermogen dat banken moeten aanhouden om verliezen te kunnen opvangen zonder dat stabiliteit van de bank of van de financiële sector in het geding is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Reserves: Agioreserve: Reserve die opgebouwd wordt wanneer bij emissies de uitgiftekoers hoger is dan de nominale waarde.Reserve koersverschillen . (bij coöperatief wordt de winst automatisch in zijn geheel aan de reserves toegevoegd) Reserves voor koersverschillen: De waardeverandering van vorderingen. Met VV) Een te lage LR vergroot de kwetsbaarheid van een bank. Leverageration: De verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal.4.Achtergestelde leningen met een looptijd van twee tot vijf jaar. LR = EV / Balanstotaal x 100% Normaal gesproken ligt de verhouding rond de 5%. Algemene reserve: Het ingehouden deel van de winst om de bank financieel sterker te maken. Aansprakelijk groepsvermogen: Optelsom van EV. belang van derden en achtergestelde leningen is verstrekt.Tier-3 vermogen mag alleen worden gebruikt voor het dekken van marktrisico .Perpetuele leningen Tier 2: .2 en 3 op te tellen. deze VV worden geacht ook als buffer te kunnen fungeren. 9. Toetsingsvermogen is onderverdeeld in drie Tiers: Tier 1: . Herwaarderingsreserve: Wanneer een belegging op de actiefzijde van de balans tegen een hogere of lagere actuele waarde wordt gewaardeerd dan de oorspronkelijke boekwaarde.Als de omvang van Tier 1 lager is dan de omvang van Tier 2 en 3 samen telt het deel dat hierboven komt niet mee . Een te hoge LR betekend dat de bank met te veel relatief duur EV is gefinancierd. Als de omvang van de reserve die is opgebouwd een daling niet op kan vangen wordt deze verlaagd tot nul. De resterende daling wordt ten laste gebracht van de resultatenrekening. bezittingen of schulden van banken in andere valuta uitgedrukt in euro’s.Agioreserve .Algemene reserve .com .Gestort aandelenkapitaal .Achtergestelde leningen met looptijd langer dan of gelijk aan vijf jaar Tier 3: .Herwaarderingsreserve .

6.2. Off-balanceposten Dit zijn verworven rechten of aangegane verplichtingen die in de toekomst tot geldstromen kunnen leiden.Door de bank verstrekte garantie dat de bank een bedrag betaald aan een derde partij wanneer een klant niet aan zijn verplichtingen tegenover deze partij kan voldoen .als off-balance activiteiten worden gemeten. Het saldo tussen beiden.De bank laat de klant een contragarantie tekenen waarin de klant verklaart dat de bank het betaalde bedrag weer op de klant mag verhalen. 9. Wordt ook wel BIS-ratio genoemd. . Renteresultaat Het saldo van alle rentebaten en rentelasten. Provisieresultaat De inkomsten van een bank voor door haar geleverde diensten. Economic capital is altijd groter dan het toetsingsvermogen. Naarmate dit risico toeneemt stijgt het economic capital. Voorwaardelijke schulden: .3.6.6. 9.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Kapitaalrisico: De verhouding tussen de hoeveelheid toetsingsvermogen en het risico dat banken lopen. Dekt niet alleen verwachte verliezen maar is ook bedoeld om de verliezen in tijden van calamiteiten te dekken.5 ) Economic capital: De hoeveelheid kapitaal die banken zelf nodig verwachten te hebben om duurzaam te kunnen voortbestaan.5. maar geen schuldovereenkomsten. Netto-resultaat: Alle opbrengsten en kosten van zowel on.Onherroepelijk documentair krediet. 9. Ongetrokken kredietlijn: De kredietruimte die een bank aan een klant beschikbaar stelt die nog niet is opgenomen.Stuvia. Vanaf het aangaan van de transactie loopt de bank namelijk wel een risico. Resultaat uit financiële transacties Het resultaat bestaat uit koersresultaten uit proprietary trading. Resultatenrekening Resultatenrekening: Toont de waardemutatie van het eigen vermogen van een bank over een bepaald tijdvak.6. . 9.com . Stand-byfaciliteit: Verplichting van een bank om extra krediet te verlenen op het moment dat een klant daarom vraagt. 9. Een bank verplicht zich op verzoek van een importeur om een betaling te verrichten aan een buitenlandse leverancier als deze bepaalde documenten aan de bank overhandigt. Basel II > Pijler 2 : Permanente risicoanalyse Banken moeten aan elke activiteit en voor elk meetbaar risico een bepaalde hoeveelheid buffervermogen toewijzen. Deze worden als onherroepelijke faciliteit geboekt en er wordt geen rente op geïnd.1. Onherroepelijke faciliteiten: Verplichtingen die niet-herroepbaar zijn en in de toekomst tot een risico kunnen leiden. Veilig = 8% KR = Toetsingsvermogen / Totaalbedrag risico-equivalenten x 100% Toetsingsvermogen = EV + Achtergestelde leningen Totaalbedrag risico-equivalenten = kredietrisico + (marktrisico x correctiefactor x 12.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

9.6.4. Personeelskosten Arbeidsintensieve onderneming met relatief duur personeel. Daarnaast investeringen in informatietechnologie en kosten van bankfilialen zijn grote uitgavenposten.

9.7. Overige financiële overzichten in jaarrekening
Kasstroomoverzicht: Overzicht van het gebruik van geldmiddelen in een periode Vermogensmutatieoverzicht: Aansluiting tussen EV, kapitaalstortingen, de ingehouden winsten en dividenden.

9.8. Waarderingsgrondslagen
Wetten en richtlijnen bij het opstellen van de jaarrekening nationaal: - BW 2 titel 9 - WFT - Aanbevelingen DNB - Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving Wetten en richtlijnen bij het opstellen van de jaarrekening internationaal: - International Financial Reporting Standards (IFRS) Posten op de balans moeten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. FAIR VALUE + Getrouw beeld Waardes veranderen voordurend / Soms lastig te bepalen - International Accounting Standards Board (IASB)

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

10. Het renteresultaat
Belangrijkste bron van inkomsten van banken is het renteresultaat. - Uitzetten van middelen en het aantrekken van het vermogen om die middelen te financieren

10.1. Marktrentemethode
Marktrentemethode / Funds Transfer Pricing-methode: Renteresultaat aan bedrijfsonderdelen toerekenen door het splitsen in drie afzonderlijke resultaten - Commercieel resultaat (machted result) - Resultaat op niet-rentedragende activa en passiva - Transformatieresultaat (mismachted result) Totale renteres. = Commercieel renteres. + Res. Niet rentedragende items + transformatieres. 10.1.1. Commercieel resultaat, matched result Commercieel tarief krediet: Basistarief (matched opportunity rate) + Kredietopslag Basistarief: rente gebaseerd op interbancaire rentes Kredietopslag: naarmate het risico dat de bank loopt groter is hoe hoger het tarief. Commercieel tarief aantrekking (deposito): Basistarief + Afslag Afslag: hoogte hangt af van de commerciële kracht van de tegenpartij en belang voor de bank. Kredietopslag / afslag wordt commerciële marge genoemd. Commerciële marge krediet = klanttarief – matched opportunity rate Commerciële marge aantrekking = matched opportunity rate – klanttarief Totale commerciële resultaat = Commerciële marge krediet + Commerciële marge aantrekking Commercieel resultaat krediet = Commerciële marge krediet x omvang krediet Commerciële resultaat aantrekking= Comm. marge aantrekking x omvang aantrekking Resultaat op niet-rentedragende activa en passiva

10.1.2.

Banken kunnen passiva waarover zij geen rente hoeven te betalen rentedragend uitzetten. Banken hebben ook activa die geen rente inkomsten opleveren maar die zij wel moeten financieren. Renteopbrengsten uit niet-rentedragende passiva en de rentekosten van de niet-rentedragende activa vormen het resultaat op niet-rentdragende activa en passiva Resultaat niet rentedr. Posten = verrekenrente x omvang niet rentedr. posten 10.1.3. Transformatieresultaat, mismatched result Rentetypischemismatch: Rentelooptijd van de aantrekkingen is vaak korter dan de rentelooptijd van hun uitzettingen. Transformatieresultaat / mismatched result: Resultaat van mismatch bij normale yieldcurve Asset&Liability Commissie beslist over de omvang en samenstelling van de mismatch A&L verplicht de treasuryafdeling om de benodigde transacties uit te voeren. Als compensatie rekent de bank het transformatieresultaat toe aan de treasuryafdeling

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Bij het berekenen van het transformatieresultaat moet de bank rekening houden met solvabiliteitseisen van DNB. - DNB verplicht banken om een deel van hun uitzettingen te financieren met eigen vermogen - Kredieten 8% EV - Deposito’s 1,6% EV Transformatieresultaat = (gemiddelde verrekenrente activa – gemiddelde verrekenrente passiva) x omvang van de activa

10.2. Rentedragende bankproducten en verrekenrentes
10.2.1. Vastgestelde rentelooptijd, aflossing in één keer Bulletleningen & Termijndeposito’s Verrekenrente = de rente van een interbancaire transactie met een gelijke rentetypische looptijd. Verrekenrente driemaandstermijndeposito = driemaands EURIBOR Rente lange leningen variabele rente = zesmaands-EURIBOR 10.2.2. Vastgestelde rentelooptijd met aflossingsschema Veel kredieten hebben een vooraf vastgesteld aflossingsschema Voor het vaststellen van de verrekenrente: - Opdelen in tranches overeenkomend met aflossingen - Berekenen gemiddelde looptijd van alle tranches - Verrekenrente die hoort bij de berekende gemiddeld looptijd. 10.2.3. Producten met een optie-element Vastrenterend krediet met een offertetermijn van 6 maanden - Kredietnemer heeft 6 maanden het recht om een lening aan te gaan tegen afgesproken condities - Als de rente zich gunstig ontwikkelt vraagt hij een nieuwe offerte aan met een lager rentetarief Lening waarbij de kredietnemer de mogelijkheid heeft vervroegd af te lossen. - Als de rente daalt, maakt hij gebruik van dit recht en sluit hij een nieuw krediet met lagere rente Embedded options - Bank moet kosten maken om het risico ten gevolge van de eventuele uitoefening van de optie door de cliënt af te dekken. - Opslag in de verrekenrente

1.Return on Risk Adjusted Capital: Bank gaat uit van economic capital 11. vermogen en rendementsmeetinstrumenten Het totale eigen vermogen dient als buffer voor alle activiteiten samen 11. Onverwacht verlies wordt opgevangen door economic capital. Wanneer het werkelijke verlies hoger is als het jaarlijks gemiddelde: Onverwachte verlies. Deze verliezen kunnen via risico-opslagen in de tarieven worden verrekend. REV/ROE = Netto winst / eigen vermogen x 100% 11. stijgt ook het economic capital Winst op een risicovolle activiteit moet hoger zijn dan die van een minder risicovolle activiteit. Risico.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 11.2. . Rentabiliteit op het toegewezen vermogen wordt gemeten op twee methodes: . Economic Capital Rendement is de verhouding tussen de winst en het eigen vermogen van de bank Banken maken de afweging tussen rendement en eigen vermogen per activiteit Aan elke activiteit wordt een bepaalde hoeveelheid vermogen toegewezen Deze hoeveelheid = economic capital Naarmate het risico stijgt. Rendement op eigen vermogen Rendement op eigen vermogen: Verhouding tussen de nettowinst van een bank en het eigen vermogen van een bank.Return on Solvency: De bank gaat uit van het vermogen dat de toezichthouder verplicht stelt .Souperen eigen vermogen . Omvang van het economic capital Elke portefeuille zal jaarlijks verliesposten kennen ten bedrage van een percentage van de portefeuilleomvang. binnen een gestelde tijdsperiode. Toewijzen van vermogen Twee redenen voor het aanhouden van een eigen vermogen-buffer: .com .Raken vreemd-vermogenverschaffers Om dit te voorkomen zal de bank ervoor zorgen dat de buffer dermate groot is dat de vreemdvermogenverschaffers buiten schot blijven.Extreme onverwachte verliezen als gevolg van de risico’s absorberen Intern gedreven reden Minimale vermogenseis > economic capital .1.Financiële toezichthouders verplichten de bank om voldoende vermogen aan te houden Extern gedreven reden Stabiliteit van het economische systeem bewaken > regulatory capital Economic capital: Minimale vermogensbuffer die nodig is om alle onverwachte verliezen te kunnen opvangen die kunnen worden veroorzaakt door de diverse risico’s waaraan een bank is blootgesteld.2.Verdwijning van een deel van de geplande winst . Grote onverwachte verliezen hebben gevolgen voor de winst en vermogenspositie van een bank: . Statistische kansberekening. De faillissementskans is erg klein.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

11.2.2. Risk adjusted performance measures Door als bank het relatief schaarse eigen vermogen te investeren in activiteiten waarvan de opbrengsten zo gunstig mogelijk afsteken tegen het risico wat de klant loop. Meten van winstgevendheid door gebruikmaking van risk adjusted performance measurement Twee Risk Adjusted Performance Measures: - Return on Solvency (ROS) - Return On Risk Adjusted Capital (RORAC) Return On Solvency (ROS) Rendement op het door de toezichthouder verplicht gestelde eigen vermogen. ROS = Toegerekende nettowinst /Verplicht eigen vermogen op basis van solvabiliteitseis x 100% Hoe hoger het percentage hoe rendabeler Return On Risk Adjusted Capital (RORAC) Rendement op het door de toezichthouder verplicht gestelde eigen vermogen RORAC = Toegerekende nettowinst / Economic capital x 100% RORAC heeft het meest genuanceerde oordeel over de afweging van rendement en risico

11.3. De selectie van de activiteiten
Op basis van de berekening van het rendement moet een keuze worden gemaakt welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Afhankelijk van het rendement wat de bank minimaal wil maken. Om aandeelhouders tevreden te stellen moet een bank een rendement maken op het REV dat minimaal even hoog is als het rendement dat de aandeelhouders eisen. Aandeelhouderswaarde: Verschil tussen het rendement dat een bank maakt en het rendement dat de aandeelhouders eisen.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

12. Bancair risicobeleid
12.1. Soorten risico’s bij banken
12.1.1. Solvabiliteitsrisico Solvabiliteitsrisico: Het risico dat een bank onvoldoende middelen beschikbaar heeft om: - Te voldoen aan de minimum solvabiliteitseisen die in verschillende landen actief is om als bank te mogen opereren. - Haar credit rating te ondersteunen - Verwezenlijking van haar groei en haar strategische doelstellingen mogelijk te maken 12.1.2. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico: Het risico dat de bank niet in staat kan zijn om tijdig aan haar contractuele verplichtingen/ opvragingen kan voldoen. Banken moeten altijd een belangrijk deel van hun activa in de vorm van de meest liquide middelen aanhouden. Bank run: Klanten geven het vertrouwen in een specifieke bank snel op en willen abrupt tegoeden opnemen. Banken hebben niet voldoende kasmiddelen om alle opeisbare gelden per direct terug te geven. 12.1.3. Marktrisico Marktrisico: Het risico dat de inkomsten of het kapitaal van de bank negatief beïnvloed worden door verandering in niveau of beweeglijkheid van marktprijzen. De toekomstige resultaten van de bank kunnen lager uitvallen dan eerder verwacht wanneer marktomstandigheden verslechteren. - Rechtstreeks effect op de waarde van de handelsportefeuille - Indirect effect door afwaardering van minder liquide middelen - Banken worden vaak in perioden van stress gedwongen om liquiditeit te verbeteren. Dit kan leiden tot verplichte verkoop wat zorgt tot koersdruk en verdere verslechtering van de markt 12.1.4. Kredietrisico Kredietrisico: Het risico dat een afnemer, cliënt of tegenpartij van een bank niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet of dat er waardeverlies optreedt in het onderpand dat door de tegenpartij verstrekt is. - Komt voor uit leningen en voorschotten aan bedrijven en particulieren - Wanneer een downgrade van een entiteit waar de bank in investeert leidt tot verlies aan marktwaarde van de investeringen van een bank. - In tijden van economische neergang neemt kredietrisico toe. 12.1.5. Tegenpartijrisico Tegenpartijrisico: Banken gebruiken bij het afdekken van risico’s veel instrumenten waarin transacties worden afgesloten met andere met andere partijen uit de financiële sector. Als de tegenpartij in gebreke blijft, is het risico dat de bank beoogd had te dekken alsnog voor risico voor de bank zelf.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

12.1.6. Systeemrisico Wanneer de vertrouwensfunctie van één bank in gevaar komt kunnen klanten het vertrouwen in meerdere banken verliezen. Wanneer één enkele bank in de financiële problemen komt kan het probleem zich over meerdere banken uitspreiden. Herstattrisico: Vernoemd naar de Herstattcrisis van 1974 12.1.7. Renterisico Renterisico: Het risico dat het netto renteresultaat van de bank of de waarde van haar eigen vermogen nadelig wordt beïnvloed door veranderingen in de rente. 12.1.8. Juridisch risico Juridisch risico: Het risico dat een bank een vordering op een tegenpartij niet wettelijk kan afdwingen. Dit kan komen door fouten in het contract. 12.1.9. Operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat een onderneming loopt door het feit dat zij een bedrijfsvoering uitoefent. - Niet specifiek een bancair risico - Inadequate organisatie - Menselijk gedrag - Gebreken in systemen - Externe gebeurtenissen 12.1.10. Reputatierisico Reputatierisico: Het risico dat een bank door een gebeurtenis in haar goede naam wordt geschaad. - Ontstaat doordat een bank wordt geconfronteerd met verliezen uit hoofde van andere risico’s die zij loopt. - Klanten kunnen hierdoor het vertrouwen in de bank verliezen - Kan voor liquiditeitsproblemen zorgen 12.1.11. Strategisch risico Strategisch risico: Het risico van verkeerde strategische beslissingen.

12.2. Het risicomanagementproces
Risicobeheer: - Onderkennen van risico’s - Formuleren van beleid met betrekking tot risico’s - Vertalen van het beleid naar operationele maatregelen - Meten van risico’s

Operational Risk Commissie .Inrichten van de organisatie van het risicomanagement . Banken kunnen hun reputatierisico.2. Handelslimieten: Geven een maximale omvang van de posities aan die handelaren of afdelingen mogen innemen wanneer zij handelen in aandelen of valuta.Market Risk Commissie .Asset & Liability Commissie .Keuze van de instrumenten waarvan gebruik gemaakt mag worden om de risico’s te beheersen.Concern Krediet Commissie . Vertalen van het beleid naar operationele maatregelen Vaststellen van limieten: Stellen een grens aan de maximale omvang van het risico dat de bank wil lopen bij specifieke activiteiten Tegenpartijlimieten: Stellen een maximum aan de verplichtingen van een bepaalde tegenpartij tegenover de bank. Verwachte en onverwachte verliezen Verwachte verliezen: Verliezen die volgens kansberekening op basis van historische gegevens het meest waarschijnlijk. Als de bank de omvang van een risico kent kan ze bewust een keuze maken of zij dit risico wel of niet wil lopen. Werkt goed bij marktrisico en kredietrisico. Onderkennen van risico’s Belangrijkst aspect van risicomanagement is het onderkennen van risico’s 12. De centrale risicocommissies van de bank Commissies: . juridisch risico en strategisch risico niet in een bedrag uitdrukken.2. 12. 12.Stuvia.3.2. De voorspellende waarde van historische gegevens voor het bepalen van het operationeel risico staat ter discussie.3.Bepalen van risk appetite: welke risico’s wil de bank aangaan en in welke mate .1.4. Onverwachte verliezen: Verliezen die anders uitvallen dan het meest waarschijnlijk was.2.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 12.Keuze van de systemen waarmee de risico’s gemeten worden . Meetbaarheid van risico’s De risico’s worden meetbaar gemaakt door gebruik van historisch materiaal en statistische methodes. liquiditeitsrisico. Formuleren van beleid met betrekking tot risico’s Elementen van risicobeleid: . Het meten van risico’s Meten van risico’s is erop gericht na te gaan hoe groot het risico is dat de bank loopt. 12.2.

.Bepalen van de samenstelling van de eigen funding 12. . deskundigheid.4. de audit en het beloningsbeleid.3.Overall marktrisico’s van de handelsportefeuilles op conrecnbasis 12.Kwalitatief: door alle bedrijfsonderdelen zelf hun risico’s te laten benoemen en te rengschikken naar opklimmend bedrag . ontwikkeling in de kwaliteit van de kredietportefeuille en de kredietmarge op de totale kredietportefeuille .Maatschappelijke rol van banken Gaat over samenstelling.3.Behandelen landenlimieten. . Asset & Liability Commissie Asset & Liability Commissie: Beheerst de risico’s die samenhangen met de samenstelling van de bankbalans.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 12.3.Risk management . Najaar 2009 Code Banken geïntroduceerd: . Concern Krediet Commissie Concern Krediet Commissie: Richt zich op kredietrisico’s.Toezicht houden op de treasuryactiviteiten . passiva en geldstromen .3. taak en werkwijze van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Recente ontwikkelingen Kredietcrisis heeft het belang van goed risicobeheer onderstreept.Zorgen voor een efficiënte afstemming van activa. Relatief veel tijd naar het ontwikkelen van manieren om de operationele risico’s te meten . het risicomanagement.Stuvia. Operational Risk Commissie Operational Risk Commissie: Platform waar de lijnen worden uitgezet om de operationele risico’s te beheersen.Riskgovernance .Kwantitatief: door het opzetten van een database gevuld met schadegevallen als gevolg van operationele fouten 12.2.4. Market Risk Commissie Market Risk Commissie: Houdt zich bezig met nieuwe producten op de financiële markten en neemt beslissingen over de te gebruiken systemen en modellen om de waarde en de risico’s van deze producten te bepalen. .Financieren grote individuele kredieten 12. limieten per bedrijfstak.1.3.com .

1. Kredietrisico Kredietrisico: Het risico dat tegenpartijen van de bank niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.Wanneer een tegenpartij in moeilijkheden zit schakelt de accountmanager een aparte afdeling in om de belangen van de bank te beschermen 13. Tegenpartijrisico Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij bij transacties in de dealingroom niet aan zijn verplichtingen voldoet.com .Debiteurenrisico . Landenrisico: Bij kredieten aan het buitenland bestaat de kans dat de valuta van het land van de kredietnemer niet meer omgewisseld kan worden naar een gangbare valuta. Debiteurenrisico Debiteurenrisico: Het risico dat een kredietnemer de rentebetalingen en of aflossing van een krediet niet kan voldoen.1. Risico loopt tussen het moment van afsluiten en de einddatum van het contract.Elke tegenpartij wordt gedurende de looptijd nauwkeurig gevolgd .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. Voor elke risicoklasse bepalen ze een inschatting van factoren die het risico bepalen: .Elk afzonderlijk contract waarbij een tegenpartij een verplichting aangaat wordt goedgekeurd door een bevoegde commissie binnen de bank . Soorten kredietrisico Kredietrisico: .Stuvia.1. .1.Het percentage van het te vorderen bedrag . Kredietrisico is qua omvang het belangrijkste risico voor de meeste banken Bepalen kredietrisico door het indelen van tegenpartijen in risicoklassen. Beperken van kredietrisico door: .Speelt alleen als het contract een positieve marktwaarde heeft .De bank stelt een maximum aan het risico dat zij op een bepaalde tegenpartij loopt . Risico start bij het sluiten van de overeenkomst en eindigt op het moment van terugbetaling van het krediet. 13.Eenzijdig risico .De kans dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt .Settlementrisico 13.2.De omvang van de verplichting Met behulp van een computermodel wordt het verwacht kredietverlies en het onverwacht kredietverlies berekend.Tegenpartijrisico .De bank eist bij het aangaan van een contract vaak zekerheden .

Ratingbureaus geven ratings voor zowel de korte als de lange termijn.2.Gebruikmaken van externe ratings Opstellen van eigen risicoklassen Aan de hand van een aantal risicofactoren: . Berekenen van de factoren die het kredietrisico bepalen Voor elke risicoklasse bepalen banken het risico dat zij lopen: . Ratings van AAA naar AA naar A naar BBB etc. Indelen in risicoklassen en berekenen van risicofactoren Computermodel voor inschatting risico: . De bank kan de aandelen al wel hebben betaald maar de tegenpartij kan failliet gaan en de aandelen niet leveren.Stuvia.Risico dat zakelijke tegenpartijen een lening niet terugbetalen Financiële positie speelt een grote rol (Balans.2. resultatenrekening. Settlementrisico Settlementrisico: Tussen de einddatum van het contract en de werkelijke settlement nog een of meer werkdagen.1.Indelen tegenpartijen in risicoklassen . liquiditeit en rentabiliteit) Kwaliteit van het management Monitoring/kredietbewaking: Banken beoordelen de kwaliteit niet alleen op het moment van verstrekken maar ook gedurende de looptijd.com . Indelen van tegenpartijen in risicoklassen Twee methoden: .3.Opstellen van eigen risicoklassen .2. Nadeel van externe ratings is dat niet alle tegenpartijen een rating hebbem 13.Risico dat particuliere klanten een lening niet terugbetalen Financiële positie klant Handelingsbekwaamheid kredietnemer Samenlevingsomstandigheden Leeftijd .Berekenen van de factoren die het kredietrisico bepalen 13.Exposure at default .1.Loss given default .2.Probability of default . Gebruikmaken van externe ratings Gebruikmaking van ratings bepaald door ratingbureaus.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. Kortlopend risico 13. solvabiliteit.

Exposure at default Exposure of default: De waarde van de vordering op het moment dat de klant in gebreke blijft.Rentetarief voor een afzonderlijk contract .Omvang van benodigde voorzieningen vaststellen . Loss given default Loss given default: Het verlies dat een bank lijdt als een van haar tegenpartijen in gebreke blijft. 13. Senioriteit: De mate waarin een bank voorrang heeft bij het innen van een vordering. Recoverypercentage is hoog Zekerheden Zekerheid: Een waarborg dat de bank haar geld (deels) terugkrijgt wanneer de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet.Stuvia.Achterstelling . Ze berekenen voor elke ratingklasse een gemiddelde kans dat een tegenpartij in een bepaalde risicoklasse in default gaat. Omvang van het kredietrisico Meten voor zowel afzonderlijke contracten als op portefeuilleniveau. Eisen van een onderpand. Als na het uitwinnen van de zekerheid nog een gedeelte van de vordering open blijft moet de bank in de rij van schuldeisers plaatsnemen.3. Uitgedrukt in een percentage en geeft aan welk deel van het uitstaande bedrag de bank verliest. . 13.2. Recovery rate: Het percentage dat de bank nog terugkrijgt als een van haar tegenpartijen in gebreke blijft. Exposure van een lening of obligatie is de nominale waarde min eventuele aflossingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Probability of default Probability of default /verlieskans: De kans dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet .Wanneer een klant drie maanden achterstand heeft bij het nakomen van zijn verplichtingen .3.com . Om de PD in te schatten gebruiken banken rating agency’s historische gegevens van alle tegenpartijen. Hangt af van 3 factoren: .Prioritaire vorderingen .De bank berekent de kans dat dit gebeurd over één jaar. Recoverypercentage van achtergestelde leningen is lager dan dat van gewone leningen Prioritaire vorderingen Prioritaire vordering: Vorderingen die bij een default met voorrang worden terugbetaald.Zekerheden Achterstelling Achtergestelde lening: lening die een kredietnemer pas hoeft terug te betalen wanneer hij alle andere schuldeisers heeft betaald.Omvang van EV bepalen dat zij willen reserveren als buffer tegen onverwachte kredietverliezen .

Individuele contracten Credit loss = PD x LGD x EAD PD = Probability of default LGD = loss given default EAD = exposure at default De waarde die hiermee berekend wordt is het verwacht verlies op dit krediet Dit verlies wordt als bedrag in een voorziening getroffen 13.Zekerheden .Gewenste betrouwbaarheidpercentage 13.1.3.2.Stuvia.4.Aantal contracten binnen de portefeuille .1.Risicofactoren .Kredietbehoefte .Tegenpartijlimiet .Zekerheden die hij heeft bedongen Kredietvoorstel gaat naar de bevoegde commissie die het voorstel goedkeurt of afwijst . Acceptatie Strenge selectieprocedure voordat zij een krediet verstrekken Bij grote kredieten moet een relatiebeheerder een kredietvoorstel schrijven. Voor elke situatie % wel / geen defaultkans x elkaar = de kans dat die situatie zich exact voordoet.3.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. .4. Maximum loss: Worst case scenario Expected loss: Verticale lijnen waartussen het meest waarschijnlijke verlies wordt aangegeven Onverwachte verlies = worstcasekredietverlies – verwacht verlies.Begeleiding 13. Verwachte verliezen op portefeuilleniveau Expected loss = Verlies dat banken het komende jaar verwachten op basis van statistische gegevens Credit loss = (PDi x LGDi x EADi) voor elk krediet PDi = Probability of default van partij i EADi = Exposure at default LGDi = Loss given default i 13. Omvang van de Credit Value at Risk hangt ook af van: .3.Acceptatie .3.com .Spreiding van de portefeuille . Onverwachte verliezen Tabel opstellen: Uitrekenen van de samengestelde defaultkans. Maatregelen om kredietrisico te beperken bij individuele tegenpartijen Maatregelen hebben betrekking op: .

Borgtocht of garantiestelling . 13. gecommitteerde kredietlijnen. Pari-pasu) Als hij zekerheid aan andere kredietverleners verleent de bank naar evenredigheid in die zekerheid laat delen. (neg. Tegenpartijlimiet Tegenpartijlimite / kredietlimiet: Een maximum aan de vorderingen op een tegenpartij . . garanties en vorderingen die voortvloeien uit derivatentransacties. Geldschieter loopt het risico dat er niets voor hem overblijft.2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 13. Negatieve hypotheekverklaring: Een verklaring waarin de kredietnemer verklaart dat hij zijn registergoed niet zonder schriftelijke toestemming van de bank verder met hypotheek bezwaard. Achterstelling Een afspraak tussen een bank. Persoonlijke zekerheden Persoonlijke zekerheid: Het recht om naast de kredietnemer een bepaalde natuurlijke of rechtspersoon tot betaling aan te spreken. Positieve en negatieve hypotheekverklaring Positieve hypotheekverklaring: Een verklaring waarin een kredietnemer verklaart om op het moment dat de bank daarom vraagt een bedrijfspand in hypotheek te geven.Hoofdelijke aansprakelijkheid Borgtocht of garantiestelling Overeenkomst tussen een derde partij en de bank waarbij de derde partij zich verplicht om de verplichtingen van een kredietnemer van de bank na te komen indien deze zijn verplichting zelf niet nakomt. Derde partij heeft borg.Stuvia.4.4. een zakelijke kredietnemer en een andere geldschieter waarbij ze overeenkomen dat de vordering van de andere geldschieter pas wordt voldaan als de kredietnemer al zijn schulden aan de bank heeft betaald. (pos. De bank verkrijgt meer zekerheid door alle kredietnemers persoonlijk voor het totale bedrag aansprakelijk te stellen.Kredieten. Oneigenlijke zekerheden Oneigenlijke zekerheden: Beloften van de kredietnemer of van een derde partij zonder rechtsgeldige waarde.com . Hoofdelijke aansprakelijkheid Bij kredietverlening aan meer dan één kredietnemer zijn kredietnemers in principe voor de deel aansprakelijk. Pari-passuverklaring Pari-passuverklaring: Een belofte van de kredietnemer dat hij geen zekerheid aan andere kredietverstrekkers heeft gegeven.3. Pari-pasu) . Zekerheden Zakelijke zekerheden Zakelijke zekerheid: Het recht om een zaak of vermogensrecht te verkopen wanneer de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet Vermogensrecht: Recht waarbij iemand een bepaalde aanspraak kan maken op een bezitting van iemand anders.

5.5. Marginverplichtingen Margin: Som geld of hoeveelheid effecten die een tegenpartij moet storten als buffer tegen het potentiële verlies van een derivatentransactie.1.Stuvia.Informatie met betrekking tot benutting kredietlimiet . Kredietderivaten Kredietderivaten: Financiële producten waarmee het kredietrisico op een derde partij verhandeld wordt. .4. Beheren van risico krediet Concern Krediet Commissie (CKC): Formuleert beleid met betrekking tot de kredietverlening. Moedermaatschappij belooft om de betalingen van de dochtermaatschappij over te nemen in geval van betalingsproblemen. Bij faillissement wikkelt bijzonder beheer het krediet af 13. Op grond van marktbewegingen mag bijgestort of afgenomen worden Nettingovereenkomsten Nettingclausule: Een afspraak tussen een bank en haar tegenpartij dat de positieve en negatieve waarden van alle transacties die zij hebben afgesloten in het geval van default van een van beide partijen gesaldeerd worden. 13. Marginbedrag: Minstens even groot als het risico dat de bank op het contract loopt. Letter of comfort: Verklaart dat de moederonderneming zicht verantwoordelijk voelt voor een bepaalde dochteronderneming.4.Credit Default Swaps . Als een totaallimiet bereikt is mag geen enkele BU nog een krediet verstrekken met die tegenpartij 13. Letter of awareness: Holding verklaart dat zij zich ervan bewust is dat de bank aan een dochteronderneming krediet heeft verstrekt.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Cross-defaultverklaring Cross-defaultverklaring: Verklaring van de kredietnemer die de bank het recht geen haar vordering onmiddellijk op te eisen als de kredietnemer niet meer voldoet aan zijn verplichtingen aan andere kredietverschaffers. Begeleiding Bijzonder beheer: Speciale afdeling voor als het echt de verkeerde kant op dreigt te gaan. .Behandelen voorstellen BU om limieten te herzien Totaallimieten worden verdeeld over de business units. Kredietexposure wordt hiermee verkleind.com .Vaststellen van kredietlimieten .Total Return Swaps . Comfort letters Verklaringen door een moedermaatschappij van een onderneming waaraan de bank krediet heeft verleend. Taak = belang van de bank veiligstellen.

De overgenomen vorderingen gelden als onderpand voor de waardepapieren die SPV uitgeeft.5.2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Credit default swap: Een contract tussen twee partijen waarbij een partij gedurende een bepaalde looptijd een premie betaalt en waarbij de andere partij de verplichting op zich neemt om een uitkering te doen als een derde partij in default raakt. First loss: Bank staat garant voor een deel van de verliezen van SPV . Securisatie Securisatie: De bank verkoopt een deel van haar kredieten aan een derde partij.com . Tegenpartij neemt alle lusten en lasten over 13. Special purpose vehicle (SPV): Entiteit die aan haar middelen komt door vastrenterende waardepapieren uit te geven. Total return swap: Het totale economische risico van een lening of obligatie tussen twee partijen wordt geruild.Stuvia. Deze middelen worden gebruikt om de bank te betalen.

Normaalverdeling: Van de waarnemingen wordt het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald. .1.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 14.1. .2. . Risico van het aanhouden van een positie Marktrisico: Risico dat de koersen de andere kant opgaan dan de handelaar verwacht. Time-to-close position kort Omvang van de positie Grote transacties kunnen de koersen flink beïnvloeden.1. Kans op gunstige koersbeweging even groot als de kans op een ongunstige koersbeweging. . Om dit te voorkomen worden deze vaak uitgesmeerd over een aantal handelsdagen.Stuvia.Het bedrag wordt de value-at-risk waarde genoemd.2. Openen: Aangaan van een positie Longpositie: Kopen met de hoop dat de koers omhoog gaat Shortpositie: Verkopen in de hoop dat de koers daalt 14. 14.2. . Value at riskwaarde Value-at-riskmethode: Het marktrisico van een handelsportefeuille of –positie uitgedrukt in één bedrag. 14.Gebaseerd op kansberekening .1.Geeft een verliesbedrag aan die naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden overschreven.1. Marktrisico Marktrisico: het risico dat de waarde van een handelspositie verslechtert als gevolg van ongunstige koersbewegingen 14. De riskmanager rekent de waarde van de portefeuille door met koersmutaties van het worstcasescenario. Volatility: De beweeglijkheid van koersen.2.Worstcasescenario wordt vaak bepaalde door koersbewegingen over een bepaalde historische periode op een rij te zetten en daaruit een koersmutatie te kiezen.Hangt af van marktliquiditeit en omvang van de positie Marktliquiditeit Liquide markten: Markten waar veel handel plaatsvindt.2. Posities Positie: Een bezit of een schuld in een financiële waarde die een handelaar aangaat met de bedoeling op korte termijn winst te maken. Handelsactiviteiten in de dealingroom 14. 14. Time to close positon Time to close position: De tijd die een handelaar nodig heeft om zijn positie af te bouwen. Grote beweeglijkheid versterkt het risico Riskmanagers: Hebben de taak om marktrisico’s van handelsposities te meten en hierover te rapporteren. Gekozen waarschijnlijkheidsinterval De Value-at-risk waarde hangt af van het gekozen waarschijnlijkheidspercentage.

14. .Onderzoeken het aantal keren dat het werkelijke verlies hoger was dan de berekende VaR-waarde .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 14.5. Stresstesting: Kijken of de bank in staat is om uitzonderlijke schokken op de financiële markten op te vangen.4.Het werkelijke verlies met in principe niet meer dan het onwaarschijnlijkheidspercentage afwijken. Negatieve uitschieters worden hierin niet meegenomen.Kan vastgesteld worden voor gehele afdelingen of individuele handelaren Intradaylimiet: Hoe groot mag een positie maximaal zijn gedurende de dag Overnightlimiet: Hoe groot mag een positie maximaal zijn aan het eind van de dag Stop-loss-order: Een opdracht om de positie te sluiten wanneer een bepaald verlies dreigt te worden overschreden.Hedge: Afsluiten van transacties in andere producten met een tegengesteld risico . op twee manieren ingrijpen: . . . 14.3. .com .Nadeel is dat gebeurtenissen uit het verleden zich in de toekomst niet identiek zullen voordoen.Sluiten van een positie: Het marktrisico wordt geëlimineerd door een tegengestelde transactie in hetzelfde instrument.Toekomstig rampscenario opstellen . Zodra winstgevendheid bewezen wordt gaat dit limiet omhoog.omstandigheden maar niet voor uitkomsten in een gevarenzone. VaR-methode biedt een uitkomst bij business-as-usual.Stuvia. Beginnende handelaren mogen kleine posities innemen en krijgen lagere limieten toegekend. Stresstests VaR-methode is gebaseerd op historische gegevens. Alleen intraday limieten. Backtesting Backtests: VaR-voorspellingen worden voor een achterliggende periode geconfronteerd met de werkelijke handelsresultaten. Bij overschreiding limiet positie verkleinen.Gebruikmaken van historische gegevens bij historische financiële rampen . Beheersen van marktrisico Belangrijkste manier is het stellen van handelslimieten Handelslimiet: Een bepaalde maximale omvang of een bepaald maximaal risico van een handelspositie.

Echter als beide stijgen wordt de rente van de passiva eerder aangepast waardoor het rentemarge daalt. Oorzaken: . Renteveranderingen hebben een groter effect bij een langere looptijd waardoor renterisico ontstaat.en passiefposten verschillen. Ontstaat door: . Asset & liability Commissie: Beslissingen nemen over de strategische mismatchpositie.Tijdens een cyclus van uitlenen en terugontvangen van de activa zal de bank zich tussentijds moeten herfinancieren. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 15.1.Renterisico is klein Strategische rentetypische mismatch Strategische rentetypische mismatch: Het bewust innemen van een rentetypische mismatchpositie door een deel van hun lang uitgezette gelden te financieren met korte deposito’s of agressief aangetrokken rentegevoelige spaargelden.Herfinancieringrisico als gevolg van marktomstandigheden .Waardeverliezen op de beleggingen .Leidt bij een normale y-curve tot een positief renteresultaat. Hoe groter dit verschil is hoe groter het renterisico. .De looptijd van uitzettingen is meestal langer dan de looptijd van de verplichtingen. . Mismatch: Het niet afgestemd zijn van de looptijden van de passiva van een bank op die van de activa van die bank. . Nettoactiefpositie: Gemiddeld zijn de resterende rentetypische looptijden van de activa langer dan die van de passiva. .De volatiliteit van de korte en lange rente is ongelijk. Natuurlijke rentetypische mismatch Natuurlijke rentetypische mismatch: Rentepositie die voortvloeit uit de traditionele samenstelling van de bankbalans. De waardeverandering van de verplichtingen is hierdoor niet gelijk aan de waardeverandering van de beleggingen.Stuvia.Waarde van rentegevoelige uitzettingen is groter dan de waarde van rentegevoelige verplichtingen. Een verschil in volatiliteit betekent een ongelijke waardeverandering voor de verplichtingen en de beleggingen.Onzekerheid over de omvang van de kasstromen die optreden . Renterisico en liquiditeitsrisico 15.Tussentijdse herfinancieringen veroorzaken renterisico en liquiditeitsrisico Rentetypische mismatch Rentetypische mismatch: De situatie dat de rente op activa en passiva gemiddeld op verschillende horizonnen vastgelegd zijn.De correlatie tussen de korte en lange rente is niet perfect. . . Liquiditeitstypische mismatch Liquiditeitstypische mismatch: Contractuele vervaldatums van de actief.Onzekerheid over de tijdstippen waarop kasstromen optreden .Verschillen in contractuele looptijden tussen activa en passiva . . Mismatch Belangrijke functie van banken: toevertrouwde gelden met een korte looptijd omzetten naar gelden met een lange looptijd om lange financieringsbehoefte van cliënten te dekken.com .

15.3.3. Banken rangschikken hun activa en passiva naar rentetypische of liquiditeitstypische herzieningsdatum. Interest at risk Renterisico/ Interest at risk: Het risico dat de nettorentebaten uit het bankboek dalen als gevolg van een renteverandering.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 15. Op deze manier wordt een vervalkalender en gap-rapportage opgesteld.2. Vervalkalenders en gaprapportage Gap-analyse: Meten van het renterisico en liquiditeitsrisico in het bankboek.4. Renterisico Rentemarge: Het verschil tussen de ontvangen en de betaalde rente 15.4. . Equity at risk-analyse Equity at risk analyse: Berekenen de gevoeligheid van hun eigen vermogen voor renteschommelingen. Liquiditeitsrisico = totaal van kortlopende verplichtingen en het totaal van de middelen die een bank kan gebruiken om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen 15. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico: Het risico dat een bank niet de beschikking kan krijgen over voldoende middelen om aan haar verplichtingen te voldoen.com . . Kortlopende verplichtingen Direct opvraagbare toevertrouwde middelen: .Stuvia. Durationequivalent = omvang portefeuille x modified duration 15.1.Geeft voor verschillende toekomstige perioden aan voor welke bedragen een bank geconfronteerd wordt met nieuwe rentepercentages of liquiditeitsbehoeften. Modified duration Modified duration: Geeft de procentuele verandering aan van de waarde als gevolg van een verandering in de rente. Resterende rentetypische looptijd: Hoe lang zit een bank nog vast aan de contractrente en kan dus niet vrij inspelen op ontwikkelingen in de rente 15.2.3.1.Acute liquiditeitsproblemen vormen een groter gevaar voor faillissement dan problemen met de solvabiliteit.Saldo op betaal en spaarrekeningen klanten . (Rentegevoeligheid) %Waardeverandering waardepapier = modified duration x renteverandering x (-1) Rentegevoeligheid van het eigen vermogen Durationequivalent: De absolute rentegevoeligheid van een waardepapier of portefeuille uit in durationequivalenten.

4.De vaste kern van toevertrouwde middelen Non-core liabilities = balanstotaal – core liabilities .Deposito’s met een korte looptijd Kredietfaciliteiten: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Op korte termijn vervallende passiefposten: . * Nadeel is dat de banken een fee voor deze dienst moeten betalen * Werkt niet in een systeemcrisis waarbij meerdere banken liquiditeitsrisico hebben 15.Risico dat een tegenpartij niet aan haar verplichtingen voldoet waardoor ze zelf wel aan haar settlementverplichtingen moet voldoen.en leencapaciteit . 15. . Wordt berekend door de core-liabilities te bepalen Core-liabilities: .Garantie dat zij tegen een bepaald tarief en tot een afgesproken maximumbedrag geld mogen lenen van die andere bank.Rekening-courant tegoeden bij een andere bank .3.Staatsobligaties .Herfinancieringsfaciliteit van DNB door tijdelijk verhandelbare activa aan DNB te verkopen .Het vermogen dat een bank heeft aangetrokken door obligatieleningen of andere langlopende rentedragende waardepapieren uit te geven. Potentieel beschikbare middelen Aanwezige kasmiddelen Kasmiddelen: .2.Roodstaan door klanten Verplichtingen die voortvloeien uit derivaten: .4. Non-core liabilities en core-liabilities Non-core liabilities: Het gedeelte van de passiefposten op de bankbalans dat direct opvraagbaar is.Zonder onderpand geld aantrekken bij DNB onder permanente leenfaciliteit. Structurele liquiditeit Liquiditeitsrisico berekenen door de structurele liquiditeitspositie.Het eigen vermogen van een bank .Daggelddeposito’s Liquiditeit overige activa . Gecommitteerde kredietlijnen .Chartaal geld .Stuvia.Aandelen Herfinancierings.com . Non-core assets Non-core assets: Het gedeelte van de activa dat beschikbaar is om aan opvragingen te voldoen Wordt berekend door van elke balanspost het gedeelte te bepalen dat zij kan benutten om aan opvragingen te voldoen Core-assets : Het gedeelte van de activa dat een bank niet kan gebruiken om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.

com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bepalen van de structurele liquiditeitspositie Basic surplus: Verschil tussen de non-core assets met de non-core liabilities Basis surplus = non-core assets – non-core liabilities Bij een positief getal kan de bank aan haar kortetermijnverplichtingen voldoen en heeft zij het liquiditeitsrisico onder controle. .Stuvia.

onvolkomenheden in de informatietechnologie of door nadelige externe gebeurtenissen.1.2. door onwenselijk menselijk gedrag.Grote verliezen afgelopen jaren bij financiële instellingen .risk self assessments .Key risk indicators 16.1.Gebrek aan deskundigheid .Organisatie .Opzetten loss database .com .Stuvia.Moedwil Slordigheden .control self.assessments . Kwalitatief in kaart brengen: .1.audit reports Kwantitatief: . 16.Kunnen te maken hebben met privéomstandigheden / werkomstandigheden .Groot verloop bij back-office en procesafdelingen .Operationeel risico meer in de belangstelling bij toezichthouders zoals Bazel II Operationeel risico: . Organisatie Verliezen bij banken worden vaak veroorzaakt door een gebrekkige organisatie.Personeel .Medewerkers kunnen meer aandacht hebben voor het afsluiten van deals dan voor de administratieve afhandeling Gebrek aan deskundigheid .Rating agencys baseren ratings in toenemende mate door lacunes in administratieve organisatie . Risicofactoren van operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat er ergens iets misgaat in de bedrijfsvoering van een onderneming.Informatietechnologie .Banken werken dit in de hand doordat zij hun medewerkers stimuleren na korte tijd van functie te veranderen .Externe factoren 16. Personeel Menselijke fouten kunnen het gevolg zijn van: . Grote belangstelling door: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 16. Operationeel risico Operationeel risico: Het risico dat een bank verlies lijdt door een inadequate organisatie.1.Slordigheden .

Verschillen in operationeel risico tussen bedrijfsonderdelen Mate van operationeel risico: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Moedwil .2. Als deze interface niet goed werkt kunnen incorrecte gegevens overgenomen worden.1. Externe factoren Criminaliteit is de belangrijkste externe factor die operationele risico’s kan veroorzaken Witwassen Wanneer een bank redelijkerwijs kon vermoeden dat dit geld door misdrijf verkregen is> vervolging 16.Aard van de activiteit Stabiliteit van het bedrijfsonderdeel Stabiel bedrijfsonderdeel heeft een lager risicoprofiel dan een bedrijfsonderdeel dat jaarlijks reorganiseert. .Stuvia.Onvoldoende flexibiliteit .Juist zijn .Stabiliteit van het bedrijfsonderdeel .Bewust bagatelliseren van risico’s van financiële producten waardoor zorgplicht niet nageleefd wordt.Integer zijn .Bij het ontwikkelen van een apart programma voor een nieuwe productvariant bestaat het gevaar dat de conversie in gevaar komt.Vertrouwelijk zijn .Tijdig worden aangeleverd Knelpunten in systemen: .3.Locatie van de activiteit .Kunnen leiden tot verkeerde overboekingen / renteclaims 16.com . Informatietechnologie Om te kunnen vertrouwen op systemen moeten deze: . Fouten in de koppeling van systemen / programmatuur . Locatie van de activiteit In landen met een slecht ontwikkelde betalingsinfrastructuur lopen banken meer risico dan in een land waar de betalingsinfrastructuur stabiel is.Plegen van fraude door medewerkers .Onvoldoende beveiliging .1.Onbevoegden kunnen vertrouwelijke informatie raadplegen / frauduleuze transacties plegen Onvoldoende flexibiliteit IT-applicaties . .Verschillende bedrijfsonderdelen maken gebruik van verschillende computersystemen. Voor het totaaloverzicht moeten de gegevens uit de verschillende systemen gekoppeld worden. 16.Fouten in de koppeling van systemen Onvoldoende beveiliging .4.

Stuvia.3. .2. 16.Alle medewerkers worden gevraagd een lijst op te stellen van de grootste risico’s op de afdeling .com . Meten van operationeel risico Kwalitatief meten van operationele risico’s Kwantitatief meten van operationele risico’s 16.Aan de hand van de vragenlijst bepaald hij of alle procedures op de juiste manier plaatsvinden Audit Reports Audit Reports: Vormen de weergave van onderzoeken door de interne accountants.Bank kan op basis van de database proberen een operationeel risico te kwantificeren In de toekomst moeten banken de omvang van hun operationele risico’s rapporteren aan toezichthouders. daarom wordt ingedeeld naar twee categorieën: . Kwalitatief meten Kwalitatief meten: In kaart brengen van de kwaliteit van de eigen organisatie.Medewerkers weten zelf het beste welke risico’s de afdeling loopt .Audit reports Risk self-assessments RSA: Beoordeling van de risico’s van een afdeling door medewerkers van die afdeling. Operationeel risico kan toe-afnemen door veranderende regelgeving.Causecategorie .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aard van de activiteit Afdeling buitenlands betalingsverkeer loopt een groter risico dan binnenlands betalingsverkeer.Risk self-assessments . .Controls elf-assessments .Eventcategorie .3. .Resultaten worden samengevoegd in een gezamenlijke lijst. 16. procedures en het personeel. .3.Hoofd van de afdeling heeft er het meeste belang bij om de risico’s te onderkennen .Aan de hand van deze lijst zoeken medewerkers de oorzaken van de belangrijkste risico’s Control self-assessments CSA: Zelfbeoordelingen door het management van een afdeling. Kwantitatief meten Loss databases en voorspellende modellen Key risk indicators Loss databases en voorspellende modellen Loss databases: Databanken waarin banken verpliezen registreren die voortvloeien uit operationele risico’s .Oordeel wat audits geven in het rapport drukt een oordeel uit over de mate van risicobeheersing. Audits: Interne accountants Audit rating: Oordeel wat de audits geven in hun rapport .1.Manager beoordeelt zichzelf door het invullen van een vragenlijst .

Fouten in procedures bij vastlegging en afwikkeling van transacties Elke eventcategorie is het gevolg van één of meer causes.Other risk approval process Taakstelling .Personeel .IT .Aan elke functie moeten de bevoegdheden toegekend worden om de functie uit te kunnen voeren .Interne fraude .De organisatie .1.Organisatie .Functiescheiding .De bank moet iedere medewerker duidelijke en haalbare doelstellingen opleggen en hem daarop afreken. .com .4.Controle .Informatietechnologie .Taakstelling . . 16.Externe factoren Eventcategorie Eventcategorie: Soorten gebeurtenissen als gevolg van de oorzaken van operationeel risico.Externe factoren 16. Bazel onderscheid de volgende eventcategorieën: .Fouten in procedures bij inhuren van personeel .Schade aan fysieke activa van de bank . Maatregelen op het gebied van de organisatie Elke onderneming moet een goede administratieve organisatie en een goed systeem van interne controle hebben. Om dit vorm te geven kunnen banken maatregelen treffen op de volgende gebieden: . Key risk indicators Key risk indicators: Waarschuwingssignalen om eventuele problemen om in een vroeg stadium te onderkennen.Personeel .Externe fraude .Bedrijfsuitval en uitvallen van computersystemen .Fouten in werkprocedures .Transparante taakstelling: Iedere medewerker moet weten wat er van hem/haar verwacht wordt en wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn.4.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Causecategorie Causes: Oorzaken van operationeel risico Bazel onderscheidt vier oorzaken van operationeel risico: . Beheersen van operationeel risico Wanneer banken hebben gemeten waar ze operationeel risico lopen kunnen zij maatregelen nemen om het operationeel risico te beheersen: Maatregelen op het gebied van: .Bank moet daarom alle functies duidelijk beschrijven .Procedures .

.Management control . Doel van ORAP: .Risicobewustzijn in de organisatie verhogen 1. . Externe controle: Controle die wordt uitgeoefend door partijen buiten de bank.Aanwijzen van back-upmedewerkers en job-rotation .Manager moet alle aspecten van de afdeling controleren Dedicated control: Controle door medewerkers of bedrijfsonderdelen die speciaal daarvoor zijn aangesteld. Controle In een adequate organisatiestructuur vindt controle plaats op verschillende niveaus: .External control Self control: Afdelingen beoordelen zelf hun activiteiten. WFT verplicht banken om ORAP’s uit te voeren bij grote veranderingen in hun organisatie 2. Maatregelen op het gebied van personeel Banken moeten ervoor zorgen dat medewerkers competent.com .Vragen van fiat bij transactie / limietoverschrijving .Organiseren van compliance activiteiten . gemotiveerd en integer blijven door: .Toezichthouders financiële markten .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Procedures Een goede organisatiestructuur heeft procedures die ervoor zorgen dat alle werkzaamheden efficiënt en controleerbaar worden uitgevoerd. . Procedures moeten worden vastgelegd en iedere werknemer moet ze kennen.Self-control .Stuvia.AFM Other risk approval process ORAP: Gestructureerde beoordeling van operationele en reputatierisico’s als onderdeel van een businesscase.Vierogenprincipe / Dual control Functiescheiding Gebrek aan functiescheiding kan een voedingsbodem zijn voor het plegen van fraude Als iemand zijn eigen werk mag controleren wordt hij niet tegen zichzelf beschermd. Belangrijke procedures: .Lijnmanager is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn bedrijfsonderdeel. Uiteindelijk wordt een ORAP na ondertekening door alle betrokken partijen goedgekeurd door de Central Operational Risk Commissie 16.2.Dedicated control .Uitvoeren van een zorgvuldig aannamebeleid .Aanbieden van opleidingen en trainingen .Vooraf operationele risico’s van een verandering in de organisatie inschatten.DNM .4. Management control: Controle door het lijnmanagement. .

Organiseren van complianceactiviteiten Compliance: Het interne toezicht op het naleven van de interne (gedrags) regels en externe wettewn. bestrijding van witwassen van gelden en de preventie van normafwijkend gedrag.Stuvia.Grote fluctuaties in het personeelsbestand Om deze risico’s te voorkomen kan de bank voor iedere medewerker een back-up medewerker aanstellen.Verplicht tot het hebben van een intern meldpunt waaraan medewerkers van banken hun vermoeden van criminele transacties kunnen rapporteren. . Hierdoor kunnen verschillende partijen elkaar niet controleren.Key staff exposure Sommige taken worden slechts door een aantal medewerkers uitgevoerd. 16. Maatregelen op het gebied van externe factoren . Als deze medewerkers wegvallen bestaat de mogelijkheid dat de activiteit niet meer kan plaatsvinden . Maatregelen op het gebied van de informatietechnologie . ondersteunen en bijsturen.4.4. Door iedere medewerker breed op te leiden wordt dit voorkomen Uitvoeren van een zorgvuldig aannamebeleid Banken moeten hun werknemer zorgvuldig selecteren. .Back-up systemen die ervoor zorgt dat de bank gewoon kan doordraaien . Nederlandse Vereniging van Banken helpt hierbij door het opstellen van een integriteitscode Integriteitscode: Banken moeten nieuwe medewerkers voor indiensttreding onderwerpen aan een preemployment screening > onderzoek naar het verleden van de sollicitant Aanwijzen van back-upmedewerkers en job-rotation .3.Enterpriserisksysteem: Computersysteem voor risicorapportage dat door alle bedrijfsonderdelen binnen de bank kan worden gebruikt.Kwaliteit van hun managementinformatie verbeteren door gebruik van een enterpriserisksysteem: .com . Compliance officer: Het voorkomen van gebruik van voorwetenschap.In dienst hebben van veiligheidsmedewerkers om criminaliteit tegen te gaan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aanbieden van opleiding van training Vaak leiden banken personeel eenzijdig op.4.Zorgen voor voldoende capaciteit om de toenemende volumes aan te kunnen . 16.Veel aandacht besteden aan de beveiliging van computersystemen .

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 17.com . Zorgen voor een lage inflatie (geldontwaarding) 2. Prudentieel toezicht door DNB ‘Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector’ DNB voert die hoofdtaken uit: 1.1.DNB hield toezicht op de banken .en Verzekeringskamer hield toezicht op de verzekeraars en pensioenfondsen Functioneel toezichtmodel: Het toezicht gericht naar functie. Solvabiliteits. Toezicht op het bankwezen Bij het takenpakket van banken zijn publieke belangen gemoeid. Systeemtoezicht is erop gericht om systeemrisico te vermijden.DNB ziet erop toe dat de solvabiliteit en de liquiditeit van banken voldoende zijn om stabiliteit van de sector te kunnen waarborgen.Autoriteit Financiële Markten voor het gedragstoezicht 17. Systeemrisico: Het risico dat een probleem bij één financiële instelling overslaat naar de andere instellingen. .Een bank die voldoet aan de solvabiliteitseisen beschikt over voldoende eigen vermogen om onverwachte verliezen op te vangen. .Stuvia.1.en liquiditeitstoezicht .Toezicht op overnames Systeemtoezicht Systeemtoezicht/macroprudentieel toezicht: Het toezicht op het systeem van financiële instellingen en is gericht op de stabiliteit van het financiële systeem als geheel. Zorgen voor veilig betalingsverkeer 3.1.Verlenen van vergunningen .De Nederlandse Bank voor het prudentieel toezicht . . Nederland kende dit systeem .Een bank die voldoet aan de liquiditeitseisen beschikt over voldoende financiële middelen om klanten die hun geld van de bank willen halen te bedienen.en liquiditeitstoezicht . Nederlands toezicht Sectoraal toezichtmodel: Het toezicht ingericht per sector. Toezicht houden op de soliditeit en integriteit van financiële instellingen DNB houdt op vier manieren toezicht op soliditeit en integriteit van financiële instellingen: .WFT schrijft gedetailleerd voor hoeveel eigen vermogen een bank moet aanhouden voor haar kredietuitzettingen. Nederland werkt nu met dit systeem Voor elke pijler hebben banken te maken met een aparte toezichthouder: . Om deze belangen te beschermen in toezicht op de bancaire sector noodzakelijk 17.Systeemtoezicht .Solvabiliteits. .de Pensioen.

Stuvia.Banken die financiële diensten verlenen moeten deskundig.Handhaaft regels voor uitgifte van effecten en openbare bedieningen voor financiële verslaggeving en voor accountants die de verslaggeving controleren.Een bank die een ingewikkeld product aanbiedt is volgens de WFT verplicht om een financiële bijsluiter op te stellen. Toezicht op overnames Een partij die een andere bank wil overnemen.Banken moeten handelen in het belang van hun klant Kapitaalmarkten .Houdt toezicht op het verbod op marktmisbruik. 17.com .Integere bedrijfsuitvoering . Informatieverstrekking .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Verlenen van vergunningen Belangrijkste taak van de DNB is het verlenen van vergunningen aan banken.Minimaal aantal leden van een raad van commissarissen .Solvabiliteit en Liquiditeit Financiële ondernemingen die niet over een bankvergunning van de DNB beschikken mogen het woord bank niet voeren in hun naam. Deze wordt afgegeven door DNB en bij de vijf grootste banken van Nederland door de minister van financiën. . duidelijk en niet misleidend is. Gedragstoezicht door de AFM “Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen. zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten” AFM is actief op twee terreinen: . begrijpelijk en niet misleidend te zijn. betrouwbaar en integer zijn. . alleen wanneer geld aangetrokken en uitgezet kan worden.Inrichting van de bedrijfsvoering .Deskundigheid en betrouwbaarheid van de leiding . Om een bankbedrijf uit te oefenen in Nederland is een vergunning vereist. .Minimum eigen vermogen .Zeggenschapsstructuur .Financiële dienstverlening . .AFM wil zorgvuldige Financiële dienstverlening aan consumenten bevorderen.2. mag dit alleen doen wanneer zij beschikt over een verklaring van geen bezwaar.AFM wil eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten bevorderen.Kapitaalmarkten Financiële dienstverlening .Erop toezien dat banken koersgevoelige informatie tijdig en correct naar buiten brengen . . De informatie van banken dient feitelijk juist. . Voorwaarden voor het verlenen van een bankvergunning: . Niet elke financiële onderneming is een bank.AFM ziet erop toe dat de informatie die banken aan klanten verstrekt correct.1.

Doelstellingen .Een transactie te verrichten waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat naar de koers van een financieel instrument. Zorgplicht: De bank moet bij het geven van advies informatie inwinnen over de klant en het advies baseren op de informatie die zij heeft ingewonnen.Banken zijn wettelijk verplicht om een redelijk vermoeden van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie zo spoedig mogelijk te melden bij de AFM .Informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat naar de koers van een financieel instrument.1. Meldplicht .Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen .Een transactie te verrichten waarmee de koers van een financieel instrument op een kunstmatig hoog niveau wordt gehouden . terwijl de verspreider van de informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze informatie onjuist of misleidend is. Transacties die vallen op de eerste twee categorieën zijn wel toegestaan wanneer de beweegredenen van degene die de transactie verricht ‘gerechtvaardigd‘ zijn. Bevoegdheden van toezichthouders Om effectief toezicht te kunnen houden moeten toezichthouders beschikken over bepaalde bevoegdheden. WFT schrijft voor dat een bank informatie inwint bij de klant over zijn: . .4.Wanneer een consument een overeenkomst aangaat met een bank moet de consument als zwakkere partij beschermd worden.AFM verwacht dat medewerkers in kunnen schatten wanneer er sprake is van een ‘redelijk vermoeden’ 17.Algemeen deel . Verbod op marktmanipulatie Het is verboden om: .Kennis en ervaring .Risicobereidheid Verbod op handel met voorwetenschap Verbod op handel met voorwetenschap: Het is zowel verboden om zelf te handelen op basis van voorwetenschap als om deze voorwetenschap aan een derde door te geven.1.3.Een transactie te verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Zorgplicht .com .Deel gedragstoezicht Financiële Ondernemingen . Nederlands toezichtrecht Wet op financieel toezicht: .Financiële positie . Anderzijds is het van belang dat de ondertoezichtgestelden rechtsbescherming genieten tegen de uitoefening van deze bevoegdheden.Deel gedragstoezicht Financiële Markten 17.Deel markttoegang Financiële Ondernemingen . .Stuvia. .De bank moet als de ‘sterkere partij’ een zorgplicht in acht nemen tegenover de klant.

2.Bijdragen aan een gecoördineerde regeling voor crisismanagement en –afwikkeling .Opstellen en gebruik maken van richtlijnen voor het toezicht op instellingen die vooral op internationaal niveau opereren . Europees toezicht Per 01 januari 2011 is het European System of Financial Supervision (ESFS) opgericht.Een financiële onderneming die een boete krijgt heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken bij de toezichthouder. Doel van dit toezichtraamwerk is de belangen van bedrijven en consumenten beschermen. ESFS: .Toezichtcolleges: Voor alle grensoverschrijdende financiële instellingen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Het algemeen deel van de wft verleend de volgende bevoegdheden: .Joint-Committee Een netwerk waarin drie sectorale toezichthouders sectoroverspannende consistentie in het Europese toezicht waarborgen . . Verrichten de volgende taken: . .European Insurance and Occupational Pensions Authority Houdt toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen.Opleggen van een bestuurlijke boete Toezichthouders treden op als zelfstandig bestuursorgaan en zijn daardoor gebonden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. 17.Opleggen van een last onder dwangsom .Advies geven aan Europees Parlement. .2. .Stuvia. gevestigd in Londen .European Securities and Markets Authority Houdt toezicht op effectenwezen en financiële markten. Taken en bevoegdheden Europese toezichthouders De ESA’s bouwen aan een gezamenlijke toezichtcultuur en zien toe op een consistente toepassing en harmonisatie van de EU-wetgeving. . .com .Zorgen voor een betere samenwerking van de nationale toezichthouders in de EU .European Banking Authority Houdt toezicht op banken. gevestigd in Frankfurt . de Raad en de Europese Commissie. één voor de effectensector en een voor de verzekeringssector .Bemiddeling en schikking bij geschillen tussen de nationale toezichthouders over toepassing van de EU-regels. Voordeel voor consumenten is dat hun vermogen beter gewaarborgd is.Nationale toezichthouders: Verantwoordelijk voor het toezicht in de individuele lidstaten.Benoemen van een curator . .Bindende standaarden danwel aanbevelingen geven aan nationale toezichthouders .European Supervisory Authorities – ESA’s: Drie Europese toezichthouders. Deze houdt de risico’s voor de economie als geheel en de stabiliteit van het hele financiële stelsel in de gaten. 17.Indien het bezwaar wordt afgewezen kan de onderneming in beroep gaan bij de bestuursrechter.Geven van een aanwijzing over een te volgen gedragslijn .European Systemic Risk Board (ESRB) Verantwoordelijk voor het systeemtoezicht op het financiële stelsel in de EU. één voor de banksector.1. European Supervisory Authorities Per 01 januari 2011zijn samenwerkende europese toezichthouders omgevormd tot Europese autoriteiten met eigen rechtspersoonlijkheid.

17.Stuvia.Europese raad en ESA’s hebben een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van de aanbevelingen.Beschikkingen .2.Per geval en na consultatie van de Europese Raad kan de ESRB besluiten om waarschuwingen of aanbevelingen openbaar te maken. Waakzaamheid geld met name voor de VS Organisaties in de VS zijn onderworpen aan striktere eisen. 17.2.com . 17. Samenloop van nationale toezichtregimes Een Nederlandse bank die voldoet aan de Nederlandse vereisten voldoet vaak ook aan de vereisten van andere landen.en regelgeving Artikel 249 van het EG-verdrag kent vier soorten besluiten: . Ontwikkeling van trainingstandaarden voor de financiële sector Behoeden van financiële markten voor instabiliteit als gevolg van buitensporige financiële activiteiten 17.2.3. verzamelen en analyseren van alle informatie benodigd voor het signaleren.3.4.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material - Toezicht op productontwikkeling en integer handelen door financiële instellingen vanuit het perspectief van consumentenbescherming. waar nodig eventuele aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen en/of adviseren over regelgeving gericht op terugdringing van systeemrisico . prioriteren en beoordelen van alle risico’s voor de financiële stabiliteit in de EU .2. Indien sprake is van meerdere toezichtregimes geldt dat de bank aan alle nationale vereisten moet voldoen.Definiëren.Richtlijnen .De naleving van de waarschuwingen en aanbevelingen monitoren volgens een ‘act-or-explain’ mechanisme. Westerse nationale toezichtregimes maken gebruik van elkaars ervaringen op het gebied van toezicht. Europese wet. Waarschuwingen en aanbevelingen . Joint Committee of the European Supervisory Authorities Opgericht om sectoroverstijgende consistentie te bevorderen in de toezichtpraktijk. European Systemic Risk Board (ESRB) ESRB is een volledig nieuw orgaan bat belast is met het systeemtoezicht op het financiële stelsel in Europa Hoofdtaken ESRB: .Verordeningen .Ontvangers van de aanbevelingen moeten verklaren aan de ESRB hoe zij de aanbevelingen hebben gevolgd of motiveren waarom er geen actie is ondernomen.Waarschuwen voor systeemrisico’s.Aanbevelingen van de ESRB zijn niet bindend maar worden wel geacht een grote invloed uit te oefenen. .Aanbevelingen en adviezen . . .

Gaan vaak vooraf aan de voorbereiding van bindende wetgeving 17.Moet geïmplementeerd worden in nationale regelgeving Europese beschikkingen: .Het thuislandbeginsel Europees paspoort: .Rechtstreeks toepasbaar Europese richtlijnen: .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Europese verordeningen: .Bestaat uit presidenten van centrale banken.Bij een richtlijn is alleen het resultaat verplicht .Het Europese paspoort .Bindende regeling .Lidstaten zijn verplicht om binnen een bepaalde termijn het in de richtlijn voorgestelde resultaat te bereiken .De algemene strekking betekend dat de werking een onbepaalde reeks personen / situaties betreft .Verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bijkantoren berust bij de toezichthouder in de lidstaat waar het hoofdkantoor van de bank is gevestigd.com .Opgericht in 1975 . Implementatie van Europese richtlijnen in nationale wetgeving Europese Commissie neemt altijd het initiatief tot het opstellen van richtlijnen Europese Raad Stelt de richtlijnen vast Tweede coördinatierichtlijn inzake bankentoezicht .Uitsluitend bindend voor degene tot wie ze zijn gericht .Zijn in Nederland geïmplementeerd in de WFT Bazels Comité. .4.Geldt voor het gehele toezicht met als uitzondering het liquiditeitstoezicht .Zijn niet juridisch bindend .Effectief om rechtstreeks rechten of plichten op te leggen aan natuurlijke personen/rechtspersonen Aanbevelingen en adviezen: . CRD en CAD Bazals Comité voor Bankentoezicht .Lidstaten mogen hier niet van afwijken .Worden vertegenwoordigd door hun centrale bank en de autoriteit die verantwoordelijk is voor het prudentieel toezicht .Kan rechtstreeks rechten en plichten opleggen . .Banken kunnen op basis van één bankvergunning hun diensten aanbieden in andere lidstaten Thuislandbeginsel: .Stuvia.

Implementeren van uniforme toezichtwetgeving Doet voorstellen voor de manier waarop centrale banken hun toezichttaken op elkaar moeten afstemmen of voor nieuwe toezichtwetgeving. Bazel III: Kwaliteit en de hoogte van de kapitaalreserves te verbeteren . Heeft geen formele bevoegdheden maar aanbevelingen worden over het algemeen wereldwijd toegepast.com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Doelstellingen Bazels Comité: .Coördinatie van het nationale toezicht . Level playing field: Spelregels voor banken zijn in meerdere landen gelijk Bazel II: Toezicht ingedeeld in drie pilaren Pilaar I: Solvabiliteitseisen Pilaar II: Banken moeten permanente risico’s analyseren Pilaar III: Eisen die gesteld worden aan de uitgebreide publieke informatievoorziening.

.Foundation Internal Ratings-Based Approach . . Defaultkans x Exposure x LGD . banken en bedrijven .Stuvia. De LGD & EDL worden door de toezichthouder opgelegd.Bij de Foundation IRB schatten de banken zelf alleen de PD.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 18.Standard approach . Pijler I: Minimum kapitaaleisen Geregeld dat banken een bepaalde hoeveelheid toetsingsvermogen aan moeten houden omdat ze bepaalde risico’s lopen.Kredietrisico . .Bij de Advanced IRB mogen banken zelf de PD & LGD & EDL vaststellen.Objectiviteit .Operationeel risico Risicoequivalenten: Uitkomsten van de modellen voor het berekenen van risico’s Solvabiliteitsweging voor kredietrisico: Drie modellen: .Marktrisico . .com .1. De drie pijlers van Bazel II Pijler I: Minimum kapitaaleisen Pijler II: Supervisory review Pijler III: Marktdiscipline 18.Onafhankelijkheid van kredietbeoordelaar Europese stelsel van financiële toezichthouders (ESFS): Toezicht op kredietbeoordelaars.1.Transparantie .Banken gebruiken ratings van externe bureaus en de PD-tabel van de toezichthouder voor de inschatting van de omvang van het expected loss. Verplichting geldt voor: .Banken mogen binnen zekere toezichtsnormen eigen ratings hanteren om de expected loss te bepalen. Internal ratings-basedapproach . Het raamwerk van Basel 18.Gedacht achter IRB is dat een bank beter dan wie dan ook in staat is om de kredietwaardigheid van haar debiteuren in te schatten.Risicogewogen activa = Risicocategorie x hoofdsom Basel II stelt ook voorwaarden op waaraan een kredietbeoordelaar moet voldoen alvorens te worden erkend in het kader van de berekening van solvabiliteitseisen .1.Advanced Internal Ratings-Based Approach Standard approach: .Drie soorten tegenpartijen: Overheden.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bazel akkoord vormt: .Er ligt nadrukkelijke bewijslast om te laten zien dat de instelling nauwkeurig is bij het schatten . Solvabiliteitsweging voor marktrisico . . Validatie: Voor het gebruik van IRB is toestemming van de toezichthouder vereist .com .Bij de standaard methode wordt geen rekening gehouden met eventuele correlaties tussen de verschillende handelsposities Risico-equivalent = Marktrisico x factor standaardrapportage Interne VaR-modellen: Mogen banken alleen doen als voldaan is aan de volgende voorwaarden: .Bij interne schattingen moet voldoende rekening gehouden worden met perioden van economische neergang .Rapporteren op basis van interne VaR-modellen Grote banken rapporteren vaak op basis van VaR-modellen Banken met zeer kleine handelsportefeuilles zijn vrijgesteld van de toetsing van marktrisico.Gebruikmaken van standaardrapportages van de DNB .De leiding van een bank moet actief bij het risicobeheer betrokken zijn . anders max.Binnen de bank moet regelmatig een stresstest worden uitgevoerd . Standaardrapportage: Het invullen van de nominale handelsposities. . .Als uit backtest blijkt dat de risico’s goed worden ingeschat wordt factor 3 gebruikt.De bank moet ook solvabiliteit aanhouden voor calamiteiten VaR modellen gaan uit van normale marktomstandigheden.Op basis van de gerapporteerde posities wordt met behulp van een standaardmethode het risico berekend.De bank moet het model testen door middel van back tests.Op grond van de derde peiler moet informatie publiek gemaakt worden die derden helpte een oordeel te vormen van de kwaliteit van die modellen.Stuvia.Om rekening te houden met extreme marktomstandigheden vermenigvuldigt DNB de VaRuitkomst van de interne modellen. . .Het maximale risico wordt hierdoor onderschat. .Handelsafdeling moet een onafhankelijke afdeling voor risicomanagement hebben . 4 Omvang Marktrisico = uitkomst VaR x factor DNB Risico equivalent = omvang marktrisico x factor standaardrapportage . .Uitgebreide dataverzameling.Expliciete kapitaaleis voor operationeel risico zal het bewustzijn van het risico versterken en een impuls geven aan de ontwikkeling van technieken om dit risico te beheersen.Binnen de bank moet goede interne controle plaatsvinden .Een sterke stimulans te werken aan kwaliteitsverbetering en uitbreiding van hun risicomanagementsystemen.en documentatieplicht .

Stuvia.Reserve koersverschillen .Percentage van de brutobaten van het bedrijfsonderdeel . kunnen banken geconfronteerd worden met waardedalingen van hun activa. Payment and Settlement .1.Betafactor 15% = Commercial Banking. Onderverdeeld in drie categoriën (Tiers): Tier 1: Kernkapitaal .Algemene reserve .Het management van de bank is actief betrokken bij het beheer van operationele risico’s . .Alfa: Naam van het percentage.Beta: Naam van het percentage .De bank heeft een operationeel riskmanagementsysteem geïmplementeerd . Trading & Sales.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Solvabiliteitsweging voor operationeel risico .Advanced measurement approach Basic indicator approach: Operatoneel risico wordt berekend als percentage van de gemiddelde brutobaten.Agioreserve .Standardised approach . . 18.com . Provisiebedrijf .Betafactor 18% = Corporate finance. Toetsingsvermogen Toetsingsvermogen: Het vermogen dat volgens de baselse akkoorden wordt gezien als buffer voor statistisch te verwachten verliezen.2.Achtergestelde leningen met een looptijd langer dan vijf jaar Tier 3:Overig kapitaal . Vastgesteld op 15% Standardised approach: Gedifrencieerd naar verschillende bedrijfsonderdelen . Asset management.Perpetuele leningen Tier 2: Aanvullend kapitaal .Achtergestelde leningen met een looptijd van drie tot vijf jaar .Van drie jaren voorafgaande aan de rapportage .Nettobaten + overige baten .Per business line wordt het operationeel risico berekend .5.Betafactor 12% = Retail Banking.Gespannen markten kunnen het aantrekken van nieuw kapitaal tijdelijk onmogelijk maken waardoor de bank een deel van zijn activa moet verkopen.Gestort aandelenkapitaal . .De bank heeft voldoende middelen ingezet om de controle en audit in de belangrijkste business Lines goed uit te voeren Risico-equivalent = berekent operationeel risico x factor 12. Retail Brokery Advanced measurement approach: Banken mogen de uitkomsten van interne modellen rapporteren Om deze methode te gebruiken moeten banken aan een aantal criteria voldoen: .Herwaarderingsreserve . Indien marktomstandigheden verslechteren.Basic indicator approach .Prudentieel toezicht dwingt hen dat hun kapitaalratio te verhogen.

Veilig = 8% Toetsingsvermogen = EV + Achtergestelde leningen Totaalbedrag risico-equivalenten = kredietrisico + (marktrisico x correctiefactor x 12. .Ingehouden winsten en andere gepubliceerde reserves . . Tier 2 kapitaal: Herwaarderingsreserves en hybride vermogensinstrumenten .Hieruit vloeien afspraken voort tussen DNB en de instelling over de strategieën en procedures .Fonds voor algemene bankrisico’s Ten minste de helft van Tier 1 kapitaal dient onder Bazel 2 uit Core tier 1 bestanddelen te bestaan.Niet-aflosbare & langlopende achtergestelde leningen: Zijn niet geheel in eigendom van de bank Tier 3 kapitaal: Kortlopende achtergestelde schulden.1.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Tier 1 kapitaal: Kapitaal wat de bank vrij ter beschikking heeft en wat verliezen op kan vangen .DNB voert jaarlijks voor elke onder toezicht staande instelling een SREP uit. .Gewone aandelenvermogen .Cumulatief preferente aandelen: Dividend wordt aan het einde in één keer uitgekeerd.Actuele en vooruitkijkende informatie over de financiële gezondheid van individuele instellingen en de sector als geheel.5 ) 18. Toetsingsvermogen = Tier1 +Tier2 +Tier3 Als het Tier2 + Tier3 vermogen groter is dan Tier1 is het toetsingsvermogen Tier1 x 2 18.3. Kapitaalrisico = Toetsingsvermogen / Totaal bedrag risico equivalenten x 100% Kapitaalrisico = BIS risico.Er is geen contractuele verplichting af te lossen . Macro-stresstesten: Geven inzicht in de markt DNB beoordeeld stresstesten aan de hand van de principes van het Bazels Comité Als DNB meent dat de scenario’s niet streng genoeg zijn wordt de ICAAP op dat punt afgekeurd . .Stuvia. en operationeel risico.Doel hiervan is het beoordelen van de kapitaaltoereikendheid van de instelling. Kapitaalrisico Kapitaalrisico: De verhouding tussen de hoeveelheid aanwezig toetsingsvermogen en het totaal aan risicoequivalenten voor kredtie-.Geen belemmeringen om eventuele verliezen ten laste van dit kapitaal te brengen . markt-.Er kan een hogere kapitaalafspraak worden gemaakt als de standaard 8% Stresstesting en scenarioanalyse Stress test: Analyse waarin voor financiële instellingen op individuele en op geaggregeerd niveau beoordeeld wordt hoe goed ze bestand zijn tegen economische teruggang. Pijler 2: Supervisory review Pijler 2: Het afstemmen van de omvang van het aan te houden kapitaal op het eigenlijke risicoprofiel van de bank.2.com .Geen verplichting dividendbetalingen te doen Core tier 1: . Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP): Door de toezichthouder te beoordelen intern proces Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): Periodiek door de toezichthouder beoordeelde risicoanalyses . kan pas bij faillissement worden benut.

Toezichtregels worden dusdanig aangepast dat Core tier 1 kapitaal het grootste deel van het bancair kapitaal uitmaakt.Risicobeheersingmechanismen 18.De omvang van hun kredietrisico.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material DNB kan verhoogde kapitaaleisen opleggen Bazels Comité onderscheidt de volgende vier onderdelen binnen SREP: 1 Toezichthouders zien erop toe dat banken ruimschoots aan de kapitaaleisen voldoen.De drie kapitaalcategorieën krijgen elk een aparte minimumeis .5%. 1 Toezichthouders moeten de mogelijkheid hebben een hogere solvabiliteitseis op te leggen 2 Banken zijn verplicht goede controleprocedures te hebben.Stuvia. 3 Toezichthouders moeten regelmatig interne controleprocedures evalueren 4 Toezichthouders moeten in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen.De hoeveelheid kapitaal .Niet macroprudentieel toezicht Invoering leverage ratio Kwaliteit van het door vanken aan te houden kapitaal Systeemrelevante banken Installatie van liquiditeitentoezicht Invoering leverage ratio Leverage ratio: Kapitaal als percentage van de totale activa Omdat BIS ratio kan leiden tot risicobijziendheid Leverage risico stelt een grens aan de opbouw van een overmatige schuldpositie in tijden van economische bloei. . Dient om een reëler beeld van de hefboomwerking van leverage te krijgen.com .4. . Van Bazel II naar Bazel III Bazel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems Bazel III bevat het complete raamwerk van Bazel II met een aantal aanvullingen .Striktere eisen in prudentieel toezicht op individueel bankniveau .Discussie of deze banken aan strengere toezichteisen moeten voldoen.Januari 2019 volledig ingevoerd (tier1 2. income at risk en equity at risk en operationeel risico .De mate waarin zij aan de eisen uit pijler 1 en 2 voldoen .Omvang en samenstelling van het kapitaal . Pijler 3: Bevorderen transparantie Derde pijler: Beoogd de werking van marktdicipline te bevorderen door instellingen publicatievereisten op te leggen. marktrisico. .3.Materiële informatie zo snel mogelijk publiceren Strengere eisen aan de informatie die banken geven over: . . 18.5% risicogewogenactiva) Systeemrelevante banken Systeemrelevant: Met hun ondergang kan het financiële systeem ernstig ontwricht raken. 10. Kwaliteit van het door banken aan te houden kapitaal .Gefaseerde invoering .

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .com .Stuvia.

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Bedoeld om financieringspatronen van banken bestand te maken tegen een stresscenario van een jaar.Risico’s van een instelling zijn moeilijker te beheersen naarmate zij groter worden.Stuvia.com .en terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit: De mate waarin een bank voldoende liquide middelen heeft om aan haar financierings.Liquidity Coverage Ratio (LCR): Vereist dat een bank een relatief zwaar stress scenario overleefd waarbij deze gedurende een maand te maken heeft met substantiële gelduitvloeiingen . . . Liquiditeitstoezicht Solvabiliteitstoezicht: Richt zich op de vraag of de bank voldoende eigen vermogen heeft om eventuele verliezen op te vangen. In Bazel III: Kwalitatieve eisen voor het aanhouden van een liquiditeitsbuffer door banken en effecteninstellingen Principes en aanbevelingen opgesteld over de identificatie en meting van de liquiditeitsrisico’s: . Moral hazard gedrag: De bank en klanten anticiperen op een verwachte redding en nemer extra risico’s. .Argument is dat banken met een spilfunctie een relatief grote kans heeft te worden gered.Kan resulteren in oneerlijke concurrentie .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Surcharge: Mogelijkheid van extra kapitaaltoeslag voor deze systeembanken.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->