Jongsocialisten (Animo) StuGent Debattraining deel 1: theorie

Debattraining deel 1: theorie
● ● ● ● ●

Debatteren: wat, hoe, waarom? Argumenteren Debattechnieken O ertuig het !ubliek "i!s en tricks

#i$on s% &enned'

Debatteren: wat, hoe, waarom?

Debatteren s% !ubliek s!reken
– – –

Je bent niet alleen (e!erkt in ti)d Andere orm

● ● ●

*aar en wanneer: o eral+ *aarom: allerlei redenen *ie: )i)

Debatteren: wat, hoe, waarom?

*,l enkele essenti-le conce!ten uit .!ubliek s!reken/ die o ereind bli) en:
– – – – – –

"aal(gebruik) 0ichaamstaal (eeld en erhaal 1nteractie Stem Oogcontact

Argumenteren

(reng structuur in )e betoog: inleiding, argumenten, slot 1nleiding:

Start met een knal: een errassende statistiek, citaat, krantenko!, %%% Stelling die )e 2al toelichten *aarom )e stelling klo!t Gebruik concrete oorbeelden, maar ook niet t, eel S341: State, 3$!lain, 1llustrate


Argumenten:
– – –

Argumenteren

S341: State, 3$!lain, 1llustrate
– –

State: samen atting an )e stelling (ti)dens inleiding) 3$!lain: waarom is )e stelling geldig en waarom is dit belangri)k 1llustrate: licht )e stelling toe met een oorbeeld, 5eiten, statistieken, %%%

Argumenteren

Slot:
– – – –

(reng g,,n nieuwe argumenten aan 6erhaal )e belangri)kste argument(en) 6erhaal )e stelling Doe een call7to7action

Argumenteren

6erhaling 8rimac' en recenc': mensen onthouden de eerste en laatste woorden het beste *at )e niet ertelt, is niet geweten Gebruik kern2innen:

.6un stelling is heel duideli)k, maar daarom nog niet correct/ .9i)n argument 4 toont duideli)k de ongeldigheid an : aan/

Argumenteren

Gebruik kern2innen:

.6un stelling is heel duideli)k, maar daarom nog niet correct/ .9i)n argument 4 toont duideli)k de ongeldigheid an : aan/ .1edereen is het ero er eens dat%%%/ .Onder2oek toont aan dat%%%/

– –

Gebruik sti)l5iguren, ermi)d drogredeneringen (alhoewel)

Debattechnieken
● ●

Oe5en )e erhaal, 2o breng )e het lot Onts!an )e: leer het !ubliek en de ruimte kennen, wees 2eker an )e2el5 door te oe5enen Glimlach 6aal concrete oorbeelden aan uit )e eigen er aring, en erbind 2o het !ubliek met )ou Ji) denkt niet, het is 2o en iedereen indt dat+

● ●

O ertuig het !ubliek

O ertuig het !ubliek
● ● ●

O ertuig niet )e tegens!reker, maar het !ubliek *ees ooral o ertuigd an )e2el5 1nhoudeli)k

De waarde an het argument telt, 2eker bi) een .slim/ !ubliek <icht )e tot het !ubliek als )e een !unt wil maken =oek (oog)contact en )e glimlachende rienden :7) Slaag in )e o!2et als team, niet alleen als indi idu

;ormeli)k
– – –

O ertuig het !ubliek

6aal )e tegenstander onderuit

6eckle: korte o!merking die het serieux uit het debat haalt en>o5 de tegenstander an 2?n stuk brengt 8oint o5 in5ormation: raag het woord en breng kort e$tra in5ormatie aan Gelaatsuitdrukking en geluiden

– –

"i!s en tricks

*ees o ertuigd an )e2el5 en )e boodscha!% #iet twi)5elen+ ;erontschuldig )e niet oor 5outen o5 2enuwen% Dur5 )e tegenstander onderuit halen 6ou goed ast aan )e structuur

● ● ●

;ragen?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful