Schenkingsakte

Naam schenker , hier na te noemen schenker, verklaart te hebben geschonken aan naam, namens naam museum, hierna te noemen de begiftigde, de hierna genoemde voorwerpen: xx xx

en zulks onder de navolgende bepalingen: • • • • • Deze overeenkomst van schenking is aangegaan om niet. De genoemde voorwerpen gaan op de begiftigde over in de staat, waarin deze zich heden bevinden. De schenker verklaart door deze schenking volledig afstand te hebben gedaan van de genoemde voorwerpen. (Eventueel) De begiftigde kan vrij over de genoemde voorwerpen beschikken(Eventueel) De begiftigde verplicht zich bij expositie van de genoemde voorwerpen te vermelden: 'Schenking van ….

De geschonken objecten zijn heden ter plaatse in eigendom geleverd en aanvaard. Aldus in duplo opgemaakt en getekend te plaatsnaam, datum:

handtekening schenker

handtekening begiftigde