P. 1
Vlindermessen en djonko's

Vlindermessen en djonko's

|Views: 4|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jan 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.85 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/01/2014

$1.85

USD

pdf

Vlindermessen en djonko's

door

Paupie

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

de . Personen met zel! een criminele ac tergrond% desisters. 'ngeveer twintig jongens en twee mesjes. 6 . o! doodstra!. in 2020 is et aantal jeugdige verdac ten toe genomen In 2003 was 334 van alle verdac ten tussen 22 en 25 en in 2007 314 van alle verdac ten 22 tot 25. vermogens6 en drugsdelicten. 6 :oename van jeugdgeweld door de gegroeide aandac t van de politie en justitie. dus minder sociale controle. . mis andeling.jeugdcriminaliteit. de buurt en de samenleving. Een onderzoek is pas compleet als er ook met de jongeren zel! wordt gesproken. 'ok al zorgt een groep voor weinig problemen. .Stuvia. vernieling en verstoring van openbare orde. 6 :oegenomen dic t eid van et aantal leerlingen in et secundair onderwijs. in een klap in beeld In dit boek staat de Poortmangroep centraal. via een contact een andere persoon te spreken die vermoedelijk wel wat wilde vertellen. een slec t be eerder openbare ruimte en de aanwezig eid van makkelijke doelwitten )slac to!!er o! buit-. H2 aanpak jeugdcriminaliteit: de laatste mode Jeugdcriminaliteit een trendbreuk /riminaliteit in 0ederland in de jaren 10 a!genomen. stellen 7an der . na een sloopincident kwamen zij in een klap in beeld.et draagvlak voor een arde aanpak van jeugdcriminaliteit is gegroeid. Individuele leden van de groepsleden waren langer in beeld bij de politie maar de groep kwam pas in een later stadia in beeld )Poortmangroep'ntwikkelingscriminologie% et deel wat zic in de criminologie ric t op risico!actoren. 8edenen voor de toename in dit tijdsvak 6 7ooral voor vermogens6 en drugsdelicten. &scendenten rond levensdelicten. gemeente ambtenaars. Enkele begrippen uit et eerste oo!dstuk die worden uitgelegd" #eugdgroepens$steem% de politie wilt met dit s$steem in &msterdam zic t ouden op problematisc e jeugdgroepen.ier wordt gesproken over de gelegen eidst eorie% criminele die sneller overgaan tot criminaliteit naarmate er sprake is van een gemotiveerde dader. poging op moord. Er is een toename bij geweldsmisdrijven. zo is er na justitiedossiers en ulpverlenersin!ormatie ook contact met de jongeren gezoc t. in 2007 werden 5 jongens opgepakt die in een leegstaand gebouw vernielingen en overlast pleegden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vlindermessen en djonko’s H1 inleiding. ook politiek en media.enaderen van de jongeren via een sneewbalmet ode. #eugdgroepen versterken et gevoel van onveilig eid. #eugdgroepen zeggen iets over de gemeensc ap. mensen voelen zic toc vaak ongemakkelijk als er een groepjes jongens op straat staan.lom dat dit verklaard moet worden door de inspanningen van de opsporingsdiensten. 6 'ok een a!name van in!ormeel toezic t in publieke ruimte. jeugdwerkers. 7ana! 2002 een !linke stijging van et aantal jeugdige verdac ten voor misdrijven met bedreiging.idmaatsc ap van een jeugdgroep is een sterke voorspeller van toekomstig crimineel gedrag. bijvoorbeeld de aanpak van drugskoeriers op 9c ip ol en de )vooral onder alloc tone. (e groepen maken nog al wat teweeg bij publiek als beroepsgroepen )politiemannen. .aan en . dit wordt ook bevestigd in buurten*u+tes.com .

<aatregelen verraden snel de kijk op et probleem.9 uit 2022 dat et aantal jeugdigen verdac ten is a!genomen. dan zal er ook meer worden vastgelegd in politie s$stemen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal sc aalvergroting van et middelbaar onderwijs met grote sc olengemeensc appen. Er zijn zel!s vaak meerdere probleemde!inities en verklaringen centraal die in de tijd kunnen veranderen.com .aan stelt dat geweldplegers vaak overreageren op sc ijnbare !utiele gebeurtenissen. (e daadwerkelijke omvang van )jeugd-criminaliteit kennen we nooit door et =dark number>. daar moet wel bij worden gezegd dat et niet uitsgesloten is dat de invoering van nieuwe regristatie s$temen bij de politie en et '< ebben bijgedrage aan een a!name in de registratie in politie en justitiestatestieken van et aantal aange ouden verdac ten en stra!rec telijke daders in 2020.aan en .et belangrijkste motie! van publiek geweld is et zic beledigd voelen van daders o! un indruk niet serieus genomen te worden.Stuvia. dan kan er een oplossing worden gesteld. en registratie is ook een inspaning door politie en justitie. 0aast dit mogelijke regristatie6e!!ect is et de vraag o! er ec t sprake is van een trendmatige a!name o! van toeval. En buurtparticipatie wordt gezien als een so!te aanpak.geweld. 0iet alle misdrijven zijn bekend bij de politie. de groepsnorm moet worden ge and aa!d. ?abriel van den . Een verinnerlijkt cultuurcon!lict bij etnisc e groeperingen )leven tussen culturen. 'orzaken 6 7olgens politici en wetensc appers" de maatsc appelijke ac terstand en marginalisering zijn in verband met de oververtegenwoordiging van bepaalde etnisc e minder eden in de jeugdcriminaliteit 6 &ndere mensen menen dat )sub-cultuur als voorname oorzaak van de problemen geldt. .rink en /ees 9c u$t willen in 2003 een onderzoek naar geweld en o! er een cultuur van geweld bestaat met alle gewelddadige !ilm sen computerspelletjes op tv. dat is 3procentpunt lager dan in 2005. als jeugdgeweld meer aandac t krijgt. de samenleving en op speci!ieke oplossingen die in een bepaald tijdvak dominant zijn. Er is niet maar een enkele verklaring voor jeugdcriminaliteit en zo is er ook niet maar een oplossing voor jeugdcriminaliteit. /amera>s worden geassocieerd met een arde aanpak )privac$ van mensen wordt aangetast-. (e stijging van jeugdcriminaliteit kunnen doorgezet zijn omdat de oorzaken nog steeds actueel zijn. . Zo de wind waait… (e manier waarop jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast wordt bestreden zegt veel over de maatsc appelijke en politieke tijdsgeest. :oc zegt een studie van et /. 6 8esultaat van de opvoeding waarin assertiviteit belangrijk gevonden wordt. &ls er duidelijk is welke oorzaak een probleem ee!t.et zel!rapportageonderzoek van van . 'ver een jaar kan er niet een conclusie worden getrokken. een reden om geweld te gebruiken is eigenric ting. Er blijkt met name daling in vermogens!eiten en wapenbezit. @illem de .dan is een situatie van maatsc appelijk ac terstelling criminaliteit in de and kan werken . Evi 7erdronck deed in 2022 een onderzoek onder 7laamse jongeren en ier bleek dat vooral de groep jongeren die zel! misdrijven plegen positie! staan tegenover geweld.in 2020 ga! een derde aan een o! meerdere delicten te ebben gepleegd.lom laten ook een daling zien )van 226 27jaar. &ls et positieve zel!beeld wordt bedreigd ontstaat in veel gevallen )eAtreem.

preventieve aanpak )en dus ook preventie. die als slac to!!ers van uitsluiting en ac terstelling gezien moeten worden 6 . vanuit de rationele keuzebenadering wordt wordt gestree!d naar meer zic tbare and aving en een klimaat van veilig eid met gelegen eidsreductie en a!sc rikking. &ls anderen ook et aandeel oppakken en tegengaan en bestrijden van onveilig eid kan de politie zic bezig ouden met kerntaken. &! ankelijk van politieke meerder eid krijgt de ene periode een preventieve aanpak de voorkeur en de andere periode meer een stra!rec telijke repressie.otspot benaderingen. plaatsen en tijden. 9kogan en Er$dill gaven in 2005 aan dat e!!ectie! dat politiewerk. In 2002 wordt door de 8aad van . 7oorbeelden zijn EE Fappe bevel )8otterdam. daders moeten niet worden be andeld als slac to!!ers. &!gelopen jaren in 0ederland meer accent op de repressie. (iverse over eidsinstanties werkten met elkaar . Er wordt gepleit voor persoonsgeric te. 'ok lokaal moet et gemeentebestuur werk maken van veilig eid. Inmiddels veilig eidsbeleid wettelijk vastgelegd. dat concentreren van toezic t en and aving op tijden plaatsen en personen vruc ten a!werpt. <eer nadruk op repressie. (e populisten stellen dat als de criminaliteit zic buiten de dader zel! bevind.waarin probleemjongeren sc ri!telijk a!spraken maakt met de gemeente over gedragsverbetering.o! etnisc 6cultureel van aard )<arokkaanse. Er is een ontwikkeling te zien. Populistisc e politieke stromingen ebben daar invloed op ge ad. &lleen met and aving en stra!!en.Stuvia. en elke gemeente ee!t een coDrdinator openbare orde en veilig eid. In 2022 is dit al weer overgewaaid. de openbare orde en et verlenen van nood ulp. &ntiliaanse cultuur. persoonsgeric te aanpak )P?&. welzijnsorganisatie.bij risicojongeren. Integrale veilig eidsbenadering.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6 9ociaal democratisc e politieke stromingen" zien veel voorkomende criminaliteit de a!gelopen jaren in de regel als misdaad van de onderklasse. 'ok in Geist )200H.oo!dcommissarissen aandac t gevraagd voor bestuurlijke preventie en de rol van anderen dan de politie en gemeenten )ondernemers. veilig eid ligt niet alleen maar op et bordje van de politie. woningcorporaties. and aving van de rec tsorde.moeten een rol van de gemeenten worden. (aders zijn zel! verantwoordelijk en dienen langdurig te worden opgesloten en daarmee verwijderd uit de samenleving.een interventieteam. groepen.die een rol ebben bij et opwerpen van de de barriCre tegen misdaad. Zes trends (e criminaliteitsbestrijding is tegenwoordig nadrukkelijker dan vroeger geric t op personen. Eocused policing wordt dit genoemd. maar diversiteit van ministeries stellen dat veilig eid breder wordt opgevat dan een aangelegen eid van politie en justitie. :oc is preventie nooit elemaal uit et zic t verdwenen. een justieBle aanpak zou de over eid ac ter de !eiten aanlopen. et is nauw verwant aan een probleemgeorienteerde aanpak waarin er meerdere veilig eidspartijen wordt steeds naar et concentreren van aandac t en dus capaciteit op bepaalde veilig eidst ema>s en locaties.9lac to!!ers verdienen meer begrip. .. banken en verzekeringswezen.en de aanpak van jeugdgroepen zijn resultaten daarvan. dan zijn dit religieuze )Islam. 'ok veilig eid uizen )later meer uitleg. dit werkte eel goed.diende te worden aangepakt. Er wordt nog steeds gezoc t naar een werkend veilig eidsbeleid en ook e!!ectieve maatregelen waarmee jeugdcriminaliteit kan worden bestreden. (it sluit t eoretisc aan bij de gedac te dat onveilig eid waar mogelijk zo vroeg mogelijk )preventie!.iberale politieke visie wordt de nadruk sterker gelegd op de eigen wil en keuzevrij eid van et individu.

<aar de aanpak was e!!ectie! en et interventieteam was een sc rike!!ect onder de jongeren. ze worden zelden daarin gestuurd. Gelden wordt de rec erc e bedoeld. aantallen antecedenten maar ook geregistreerde misdrijven en overlast die aan de groep kan worden gekoppeld. 7ragenlijsten waarmee politiemensen jeugdgroepen in de buurt mee kunnen inventariseren. preventie en voorkomen dat jongeren verder in de criminaliteit vallen. 2 2 3 5 5 H &andac t voor groepen en angplekken (e zoektoc t naar werkzame bestanddelen )w at w orksI<eetbare doelstellingen &andac t voor jeugdige veel plegers (e introductie van veilig eids uizen en jeugdcasus overleg ?eric t eid op risico!actoren :rend 2 aandac t voor groepen en angplekken .criminele carriCre. Er kan zel!s worden gekeken o! er sprake is van en straatgroep o! jeugdbende.etten bv op dagelijkse bezig eden. (at jeugdcrimininaliteit en en groepsvorming met elkaar verbonden zijn is et voor de politie andig om voordurend zic t te ouden op de aard en omgeving van et aantal problematisc e jongeren. ). ?eLnvesteerd in et opzetten van communicatie tussen buurtorganisaties bewoners en jongeren instellingen. er is t eoretisc e en praktisc e en politieke aanleiding toe. ambtenaren legde uisbezoeken a! om jongeren en !amilies te con!ronteren.et net werd rondom de jongeren gesloten en er kon geric t worden aangepakt-. is een wijk en praktijkgeric te aanpak door !rontlijnwerkers van politie. de jongeren kiezen zel! de plek uit. ?egevens worden aangevuld met politiecij!ers.com . Gij zien et problematisc e karakter van angplekken. Er ontstaan domeincon!licten met omwonende en politie )die vinden dat de jongeren rekening moet ouden met de omgeving. #e aalt groepen uit de anonimiteit Praktijkvoorbeeld van een groepsaanpak is die van #P: 6K jeugdpreventie team. 8ic t zic op jeugdgroepen met als doel de overlast te beperken. (at is een groot gemis volgens .ekeJ!erwerda6 met ode genoemd" naast een inventarisatie model ook een stappenplan om van in!ormatie tot een gezamenlijke aanpak te komen. straat oekwerk en jongerenwerk )soms aangevuld met verslavingszorg. 7olgens 0oorda en 7eenbas is rond angen niet een onsc uldig tijdverdrij!. volgens . ?roepen jongeren als individuen worden actie! benaderd. riskante gewoonten en delict gedrag van de groep en de score bepaald vervolgens o! sprake is van een inderlijke. &ls er politie wordt genoemd rondom de jeugdproblematiek.Stuvia. 'ndertussen is daar de s ortlistmet odiek. (e privac$wetgeving werd ier wel mee gesc onden. Er wordt doorverwezen naar de ulpverlening en gemotiveerd om mee te doen aan trainingen. overlast gevende o! criminele jeugdgroep. (eelname aan een jeugdgroep is een voorspeller voor een )gewelddadige.is voor jongeren een zone voor vrij eid o!wel un eigen stek. Inmiddels is de groepsaanpak volgens deze met odiek de .onder voorzittersc ap van een ambtenaar van de gemeente. . et zijn volgens en grotendeels laaggesc oolde jeugd )en vooral in stedenalloc tone jongeren. . Er is namelijk een verband tussen jeugdgroepen en criminaliteit. dan wordt vaak de wijkagent bedoeld en nood ulpdienst moet proberen in contact te komen met de jeugd. &andac t voor jeugdgroepen is niet vreemd.ans 9c aas!sma.et werkt niet om voor de jongeren een overdekte angplek in te ric ten.angjongeren zoeken elkaar op volgens een selectiemec anisme )soort zoekt soortprincipe.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal samen en wisselde gegevens aan. Een angplek is de meest zic tbare kanten van jeugdproblematiek. .angplek o!wel #'P )jongerenontmoetingsplaats.

7ooral stra!!en die niet enkel op de jongere zel!. 2 'ver eid staat onder grote politieke6maatsc appelijke druk om de jeugdproblematiek e!!iciBnt aan te pakken. Er zijn al veel !outen gemaakt en daarom is wettensc appelijke kennis wat wel e!!iciBnt is meer dan welkom. :en slotte waarsc uwt 9c aa!sma voor et politieke spanningsveld waarin s ortlistmet odiek onbedoeld terec t is gekomen. met name <arokkaanse en &ntiliaanse jeugd. maar ook op zijn omgeving. geld kun je maar een keer uitgeven. maar opsporingswerk daar moeten de problemen soms voort blijven sudderen. Fennis is toegenomen door meta6anal$se en zonde om die kennis niet te gebruiken. #ongerenwerkers vinden soms dat voetballen met jongens elpt bij et maken van contact. 7anuit de wetensc ap bekeken lijkt et criminaliteitsbeleid van de over eid soms natte vingerwerk. 5 . in een justitieel kader e!!ectie! kunnen zijn. (at ee!t als resultaat dat sommige partijen op momenten denken dat ac teroverleunen geoorloo!d is.ij introduceren van beleidsmaatregelen zijn politieke ideologie vaak belangrijker dan wetensc ap. . .et zal dan sneller goedkeuring krijgen van de gemeenteraad.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal em mag de rec erc e best wat meer aandac t ebben voor jeugdzaken. 'nterec t volgens 9c aa!sma. 9 ortlistmet odiek aalt de jongeren uit de anonimiteit en dat is winst volgens 9c aa!sma. #e kunt je beter ric ten op interventies waarvan je op grond van onderzoek weet dat ze werken. tijdelijke2 plaatsing in een t erapeutisc pleeggezin en tijdelijke plaatsing in een gezinsvervangend te uis. multis$steemt erapie. :oegenomen be oe!ten aan wetensc appelijke kennis over wat werkt ee!t een aantal redenen" 2 Fostene!!icienc$. veel roo!overvallen worden door jeugd gepleegd. @el moeten politiemensen zic bewust zijn dat orde and aving en opsporing bij jeugdgroepen elkaar soms bijten.ier zijn positieve resultaten wat betre!t de werking. . Fennis!undant staat voor een doordac te en zoveel mogelijk op t eorie gebaseerde beleidsontwikkeling voor. <aar geen pasklare oplossing. overlastgevende groepen voor politie en gemeente en de criminele groepen voor justitie en politie. (e rec erc e zou een beter en in elk geval aanvullend beeld ebben.eleidsmakers ontlenen een zekere status aan wetensc appelijke goedkeuring.aan de orde is. (an is er te weinig tijd om bewijslast tegen groepsleden te verzamelen om daadwerkelijk tot een vervolging over te gaan. oudertrainingen. er gaat veel geld verloren aan interventies waarvan niets bewezen is o! zel!s dat ze elemaal niet werken. (e zaken worden in de ogen van de rec erc eurs vaak als !lutzaken gezien en krijgen daardoor vaak et onderspit.com .ij gerezen orde problemen is snel optreden van de politie nodig. !unctionele gezinst erapie. soms ook als et uitkomt als bestaan beleid wordt bevestigd en ondersteund. 3 Er is steeds meer bekend over wat werkt vergeleken met aantal jaar geleden. Er zijn een aantal aangrijpingspunten die nadruk leggen op jeugdzorg en t erapie. 'nderzoekers geven aan dat stra!!en waarin ulpverlening )be andeling. praktijk en wetensc ap met elkaar. In gemeenten wordt a!gesproken dat inderlijke groepen voor de gemeente en jongerenwerk zijn. :rend 2" de zoektoc t naar werkzame bestanddelen )w at w orksI@anneer er iets niet wetensc appelijk is bewezen dat et elpt bij vermindering van de criminaliteit wordt er liever niet aan begonnen stellen onderzoekers. . 9oms botsen de werelden van beleid.Stuvia. anders loopt de zaak stuk. maar dit is nooit bewezen tegen criminaliteitsreductie. @ijkagenten sc atten een groep in en worden ingesc akeld voor deze met ode. maar er zit wel degelijk een denkwijze ac ter. maar zij ebben maar een beperkt beeld van wat er op un kerkstok zit. Fennis!undant 8isicojeugd van et @'(/ is bedoeld voor beleidsmakers en pro!essionals die zic ric ten op jeugdcriminaliteit. 'ver eid opereert vaak vanuit een politieke druk om wat op korte termijn te doen. .

onderzoeken wijzen op )in-e!!ectiviteit van een interventie. !ocus van de doelen en de interventie. 7olgns onderzoek is et wel groot risico om langdurige opsluiting zonder meer toe te passen op jeugdige recidivisten. . M04 van de criminaliteit zou worden veroorzaakt door 204 van de daderpopulatie.eleids!iloso!ie bestaat sinds die tijd uit" snel aan ouden. lie!st uitgedrukt in cij!ers o! percentages ?evaar is dat er te veel doelen bij gemeenten zijn. in de )jeugd. &uto en woninginbraak liggen dertig procent lager van 200762020. . waardoor een groot beslag gelegd wordt op de sc aarste uitvoeringscapaciteit en maatregelen niet worden gerealiseerd. aanpakken van et probleemgedrag in de omgeving waarin et normaliter optreedt )ecologisc e validiteit. uitvoeren van interventie laten aansluiten bij de jongeren )bv wat betre!t zwaarte-.et controleren o! doelstellingen zijn ge aald en voordurende verantwoording levert eAtra papierwerk op en dat gaat ten koste van de uitvoering. 'ok dreigt in veel gemeente een overmatige bureaucratisc e controle.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 0iet e!!ectie! zijn volgens et kennis!undament bijvoorbeeld bootcamps en reguliere reclasseringstoezic t. . met een maAimum van twee jaar.gevangenis zijn er mogelijk eden om de vaardig eden en kennis uit te wisselen rond et plegen van criminaliteit. bv gezin o! op sc ool-. :rend 5" opkomst van veilig eid uizen. 7erder ook bekend dat doelen meetbaar maken gepaard gaat met prestatie6indicatoren en prestatiea!spraken. (e geric t eid op jeugdige veelplegers is onderdeel van de alge ele aandac t voor veelplegers en recidive in et justitiebeleid. Pro!essionaliteit is belangrijk maar dat is geen reden om meta6evaluaties dan maar ac terwegen te laten. (eze kunnen sc aden als ze zonder kennis worden ingezet. &ls meerdere )internationale.en 7ollaard uit 2020.et betekend niet dat et ook een positie! e!!ect kan zijn om jongeren op te sluiten. &angaan van maatsc appelijke bindingen speelt daarbij een doorslaggevende rol. 'ntwikkelingscriminiologie zegt dat recidive van jongeren a!neemt tussen et twintigste en vij!entwintigste levensjaar. veroordelen en korte. .deze aanpak kunnen veelplegers worden ingesloten en be andeld. :egenwoordig is et de trend om et beleid 9<&8: te !ormuleren.et lijkt o! de samenleving beter a! is als de veelpleger is opgesloten. en willen worden be andeld.angdurige opsluiting van volwassen veelplegers is e!!ectie! blijkt uit studie van . Flassieke veelplegers zijn uitgestorven omdat ze vastzitten wegens de I9(6 aanpak )instelling stelsmatige dader. . Fenmerken van e!!ectieve interventies zijn t eoretisc e onderbouwing. duidelijk aangeven welke tec nieken en strategieBn worden gebruikt tijdens be andeling. :rend 5 &andac t voor jeugdige veel plegers . want de werkrelaties en opleidingen zullen worden verstoord.com . (oelen moeten concreet en meetbaar zijn. perverse reacties met zic meebrengt. :rend 3" <eetbare doelstellingen 7oor een waren er mooie beleidsplannen maar zonder sc erp a!gebakende doelen en onderlingen ver oudingen tussen de doelstellingen. &nder gevaar is dat et beleid een soort rekenkunde wordt en cij!ers a!leiden van et ogere doel% een veiligere gemeente. Er zijn tegenbewegingen die menen dat de krac t van meta6anal$se niet moet worden oversc at.et is dus onverstandig om jongeren voor die tijd langdurig op te sluiten en isoleren van de omgeving. Ge wac ten volgns 7ollaard zel! ook op un eigen opsluiting. is et onverstandig om die kennis zomaar ter zijde te sc uiven en niet te gebruiken voor beleid. @el oppassen voor et crime6sc ool e!!ect.Stuvia. Er wordt uitgegaan van tac tig6twintig principe. . stevige stra!.

. door een groot aantal evaluatieonderzoeken eens in een mataanal$se te onderzoeken op patronen. H3 Kijk op jeugdgroepen #eugdgroepen spreken tot de verbeelding en wakkeren gevoelens aan van angst en onbe agen bij omwonenede en voorbijgangers. Intelligentie en een lie!devol gezin met veel aandac t voor de kinderen. /#?>s verlenen ondersteuning aan ouders en jongeren met vragen over opvoeding maar nemen ook initiatieven als jongeren en ouders niet zel! met vragen komen en ulp wel urgent is om verdere problemen tegen te gaan.com . In veilig eids uizen word vaak gekeken naar risico!actoren in cliBntdossiers omdat zo de kans wordt ingesc at dat een bepaalde jeugdige cliBnt blij!t recidiveren )terugvallen-. <aar deze persoon wordt dan gebrandmerkt als potentiBle jeugdcriminelen. en et welzijn van de cliBnten zou er op vooruit gaan. (e meeste veilig eids uizen ebben een bestuurlijke aansturing vanuit een o! meerdere gemeenten. 6 8isico!actoren worden aangetro!!en op vier niveau>s. er wordt nadrukkelijk gekeken naar risico!actor. om een criminele carriCre tegen te gaan. voorkomen dat partijen langs elkaar een werken en voorzien in een goede praktisc e a!stemming. In ontwikkelingscriminologie proberen onderzoekers risico!actoren te ac ter alen voor toekomstig crimineel gedrag.en 8overs ield een evaluatie in 2022. Fennis!undant 8isicojeugd gaat in op deze !actoren% zowel bevorderende als belemmerende !actoren bij jeugdcriminaliteit. zo blijkt uit et rapport :ussen !laneren en . wel is de !ocus op jeugdgroepen door politiemensen. Er bestaan tegenwoordig in 0ederlandse gemeente /entrum #eugd en ?ezin..De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (at zijn samenwerkingsverbanden van organisaties op lokaal niveau in de aanpak van onveilig. <et veilig eids uizen sc ieten ook lic tere varianten uit de grond zoals casusoverleg rond jeugdproblematiek. jeugdige zel!.en et kleine deel van de jeugd waar et mogelijk gaat om een criminele carriCre. Ge ouden zic voornamelijk bezig met et opstellen van persoonsgeric te plannen van aanpak voor bijvoorbeeld veelplegers en jeugddelin*uenten. vriendengroep en wijdere sociale omgeving. tegen angers vinden dat de over eid de privac$belangen van de ondergesc ikt maakt en de kinderen en jongeren met risico!actoren worden gebrandmerkt. Politieke discussies blijkt dat bij kinddossiers de risico!actoren erg gevoelig liggen. 6 8isico!actoren als opvoedingsproblemen een lage intelligentie en agressie in et gezin tegenover positieve tegen angers als een conse*uente opvoedstijl. (e veilig eids uizen moesten een antwoord bieden op de be oe!ten aan een duidelijke regie op et veilig eidsbeleid. Er wordt een ondersc eid gemaakt tussen jeugdcriminaliteit als aspect van et opgroeigedrag )grenzen verkenen.et is wel zo dat de uizen veel inspanning moeten leveren om deze resultaten inderdaad te realiseren. gezin. 7ooral middelbare sc ooljeugd met slec te sc oolprestaties die ook rookt. (oor zijn onderzoek is gebleken dat er een recidive a!name is bij veilig eids uizen.aandac t voor veilig eidsproblemen lijdt er toe dat de inzet van partijen a!neemt. 'ok a!name van )politieke. . #eugdgroepen oeven geen probleem te zijn. #eugdgroepen zijn geen nieuw versc ijnsel en zij beperken zic zeker niet tot de oo!dstad. spijkbelt en met verkeerde vrienden omgaat moet in de gaten worden ge ouden. :rend H" aandac t voor risico!actoren In een zo vroeg mogelijk stadium de jeugdcriminaliteit aanpakken. beleidsmakers en wetensc appers van recente datum. maar er zijn ook uizen waarbij '< een trekker is.Stuvia. als partner van et veilig eids uis.

'verlast is ongrijpbaarder dan criminaliteit. #eugdcriminaliteit kan pas ec t worden begrepen als zic t is op groepsvorming en de invloed van groepen op jeugdcriminaliteit. onderlinge steun en beperkte alternatieven voor de straat.uit 200M. . Er wordt meer dan vroeger gesc reven over jeugdcriminaliteit. @aarom nu opeens meer aandac t voor jeugdcriminaliteit vergeleken met vroegerI 6 raar omdat% et is al langer bekend vanuit criminologisc e t eorieBn en onderzoeken dat groepsvorming onlosmakelijk verbonden is met jeugdcriminaliteit en overlast.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal sc o!!eren van de 8aad voor de <aatsc appelijke 'ntwikkeling )8<'. maar o! et meer is dan vroeger is lastig te zeggen. ontspanning. . 6 verband dat uit veel veilig eidsen*u+tes naar voren komt tussen jeugdgroepen en onveilig eids gevoel onder buurtbewoners. (e aantrekkingskrac t van criminaliteit is voor veel media moeilijk te mistaan.ij betoogt dat jeugdcriminaliteit en groepsvorming onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ee!t te maken met 0ederlands stra!rec t. stigmatisisering en problemerig van angjeugd.en met welk doel wordt dit bijge ouden. 7olgens et eerder genoemde 8<' rapport moeten we waken voor onnodige criminalisering. namelijk vooral geric t op de individuele dader en niet o! nauwelijks op jeugdgroepen. En de groepen oeven dan niet eens iets te doen wat ec t bedreigend is. bendes en gangs. <aar rond angen ee!t ook te maken met et zoeken naar identiteit. Jeugdcriminaliteit in groepsverband Eind jaren negentig komt de belangstelling voor groepswerken was ec t tot stand. zodat er sneller een vorming van jeugdgroepen mogelijk is. 9ommige jongeren angen op straat vanwege verveling en ontbinding met et gezin en sc ool en zouden daardoor gemakkelijker inlaten met overlast en criminaliteit.ij inderlijk en overlastgevend gedrag komt et geregeld aan op wat anderen van de jeugdgroepen tolereren.rink zegt dat in onze oogassertieve samenleving de jeugdgroepen lastiger zijn geworden en de tolerantiegrenzen van de buurt tegelijkertijd zijn a!genomen. <aar dat is niet waarsc ijnlijk. Ge zijn niet automatisc crimineel o! overlastgevend. Een verklaring is dat er in Ntrec t veel jongeren wonen. Gestig tot negentig procent van alle criminaliteit past in groepsverband.et is ook de vraag wat nu eigenlijk telt als een jeugdgroep. .com . .et is wel een jeugdgroep maar niet per de!initie een problematisc e jeugdgroep o! bende o! gang. Pas als er overlast wordt veroorzaakt en jeugdcriminaliteit om de oek komt kijken is er meer aan de and.Stuvia. misdaad levert vaak nieuws op. 'p een geogra!isc e kaart blijkt dat met name in de provinci Nrtec t veel criminele jeugdgroepen voor komen. )=@e kunnen nergens anders een>-. .ij criminaliteit anteren we et uitgangspunt dat alle gedrag dat tegen et @etboek van 9tra!rec t ingaat en dus criimineel is. ?abriel van den . Gijn er nu meer jeugdgroepen dan vij!tig jaar terug o! is er meer aandac t voor in de media.et ligt aan de buurtbewoner oe zij et opvatten. dan is et ook logisc om groepen in de gaten te ouden. en wie telt )de wijkagent met subjectieve beoordeling. . . 9c u$t was de eerste in 2113 die onderzoek naar jeugdcriminaliteit op de kaart zette. :egenwoordig is er meer in!ormatie over de aantallen problematisc e jeugdgroepen in 0ederland. <aar ook inderlijke en overlastgevende groep is voor de buurt be oorlijk irritant en bedreigend. 6 niet raar dat de aandac t er nooit eerder was. (e media ee!t documentaires gemaakt met 0ederlandse groepen vals voorbeeld van &merikaanse gangs. 7olgens onderzoekers is er sprake van een daling van et aantal problematisc e jeugdgroepen ten opzic te van 2001 van 23 procent.

Er is sprake van groepsdruk als gevolg van de zogenaamde groepsd$namiek. 'ntwikkelingscriminologen gaan uit van een cumulatieve e!!ectt eorie. #ongeren plegen samen delicten omdat ze materiBle en immateriBle beloning nasteven. 'ver et aandeel van meisjes is geen duidelijk eid.ij anteert daarbij ook de groepsvorming. 7ormen van een groep !aciliteerd dan als et ware de criminaliteit.ij sommige jeugdigen is er ec ter kans op aan oudende criminele carriCre. 7aak zijn et =de vriendinnetjes van>.aas met elkaar verbonden. veelplegers vooral in groepsverband pleegden en een laag IO ebben. 6 di!!erentiBle associatiet eorie% die uitgaat van et leren van et aanleren van verkeerd gedrag door et meedoen met de verkeerde vrienden.als resultaat van et selectiemec anisme. ij merkte dat et omgaan met delin*uenten lee!tijdgenoten een krac tige voorspeller is van later gewelddadig gedrag. 8ond angen gaat vaak samen met regeloversc rijdend gedrag ?roepen ontstaan toevallig.akkert ee!t rond angen vooral te maken met een armoedige vrijetijdsbesteding van vooral laaggesc oolde jongeren. Relatie tussen geweld.oezo willen jongeren ergens bij orenI (rie mec anismen volgens Erank @eerman. impliciete groepsdruk en eApliciete groepsdruk6 selectie mec anisme. . aloue soort6zoekt6soort principe. ze specialiseren zic niet ec t in een bepaalde criminaliteitsvorm maar ebben meerdere soorten misdrijven op un naam staan. (it zijn wel jongeren met risico!actoren en die daar langere tijd aan bloot staan. #ongren willen nu eenmaal graag ergens bij oren. Nit zijn studie blijkt dat juegdige veelplegers meestal generalisten zijn. Nitmaken van een zoals ij dat noemt jeugdbende angt in et verlengde daarvan samen met ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit. . (e aanwezig eid van een enkele risico!actor zegt niet veel over de kans op een criminele carriCre. omdat ze bij elkaar in de buurt wonen en naar dezel!de sc ool gaan. #eugdige veelpleger zijn vaak lid van een jeugdgroep. 'ok is bij veelplegers vaak et eerste politiecontact rond de 23 jaar. veelplegers en risico!actoren. . #ongeren zoeken elkaar op )gewelddadige delin*uenten jongeren dus ook. ?eweld en jeugdgroepen zijn volgens @illem de .oewel er volgens de politie ook meidengroepen in beeld komen. wat betekend dat deli*uente jongeren zic vanzel! opzoeken. . ?emiddeld een IO van 73.oger gesc oolden zouden wat vaker bijbaantjes ebben o! lid zijn van bijvoorbeeld een sportvereniging. . 6 rationele keuze t eorie% samen ben je sterk tegen de boze buitenwerken en je kunt ook gemakkelijker stra!bare !eiten plegen. et criminele pad op gaan en overlast plegenI 7olgens een onderzoek van &l!red . . Er is een toename in meisjescriminialiteit. in groepsverband. jeugdgroepen en risicofactoren Ido @eijers publiceerde in 2020 een eigen onderzoek naar jeugdige veelplegers. en veelpleger geworden omdat zij gedurende tijd bloot ebben gestaan aan diverse risico!actoren in de kindertijd en adolescentie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal @at verklaard nu dat jongeren met elkaar. op et eerste gezic t lijken jongen vde jeugdgroepen te domineren. <eerdere vormen van groepsdruk )onbewuste aanpassing. (it onderzoek maakt duidelijk dat er een relatie is tussen jeugdgroepen. masculiene oorsprong ebben. meisjes spelen vooral de rol van c eerleader. (e jeugdgroep biedt een uitgelezen kans om collectie! te overleven in marginale situaties. Erank van 9trijen zegt ook dat vooral mannelijke. 9amen plegen komt neer op sociale ruil.Stuvia.com . 7eel tieners plegen soms een o! enkele stra!bare !eiten om er daarna weer snel mee op te ouden. 7erlengde van deze mec anisme speelt volgens onderzoekers ook et belang naar kapitaal een rol.

normen en waardepatronen tussen deze drie culturen tegengesteld zijn aan elkaar ontstaan opvoedproblemen. <arjon van 9an een onderzoek van 211M blijkt dat etnisc e groepering in normen kunnen leven die geweld. underdoggevoel en overleven. respect moet in un ogen worden verdiend en niet automatisc gegeven worden als je iemand nog niet kent. werk. 7olgens Erank van 9trijen zijn enkele kenmerken van de straatcultuur% masculiene cultuur. straatjunks en prostitueesI 9traatcultuur is toc eerst en vooral een jeugdaangelegen eid. gabbers en de wat rec ts6nationalistisc e georiBnteerde londsdale groepen was de bereid eid om geweld tegen =buitenlanders> te gebruiken. '! et straatcultuur en jeugdcultuur ec t zoveel a!wijken is de vraag. toegenomen !inanciBle middelen.zic a!zetten tegen de burgercultuur.Stuvia.eeuwen maakt geen ondersc eid. 9oms speelt een etnisc e cultuur een rol.eeuw weer vooruit uit ontwikkelingen in de samenleving na @'2. 7olgens 9c u$t. wantrouwen.mee speelt. @erdmDlder merkt in zijn studie dat <arokkaanse jongens et goed te verdedigen vinden om )verbaal. en deze vloeien volgens de . is jeugdcultuur een onderdeel van de burgercultuur. (e buitenwereld is niet6relevant. #eugd en straatcultuur wordt vaak door elkaar gebruikt en niet in combinatie met een verwijzing naar de etnisc e cultuur waaain jongeren zijn grootgebrac t. lo$aliteit tegenover de groep.com . boompje. Illias El .et is maar de vraag de vraag o! er voor onderd procent etnisc e6culturele mec anismen aan et werk zijn en niet ook de jeugdcultuur )o! straatcultuur. #ongeren kregen meer geld en . (oor leerplic t volgen jongeren langere tijd onderwijs. 7eel jongeren blijken immers eel conventionele doelen na te streven want veel jongeren geven aan op zoekt te zijn naar uisje. (us et zou niet moeten worden verward. straatcultuur. op et gebied van onderwijs. iBrarc ie )ge oorzamen aan de leider-.addioui stelt dat )alloc tone. wapenbezit tot op zekere oogte goedkeuren. 7an 9trijen vindt dat de media en internet een grote rol spelen bij et uitdijen van een bepaalde jeugdcultuur. (enk ook aan et belang van een buurt waarin een armoedecultuur eerst en jongeren worden blootgesteld aan risico!actoren zoals geweld en jeugdgroepen. wij6cultuur. =9treetcredibilit$> staan oog in et vaandel. van . waardoor er ruimte ontstond voor een aparte jeugd!ase. migrantenjongeren 8isico!actoren die kunnen leiden tot een criminele carriCre kunnen evengoed van culturele aard zijn.et versc ijnsel jeugdgroep angt samen met de ontwikkeling van jeugdculturen.jeugd wordt gecon!ronteerd met een pedagogisc e drie oek van t uiscultuur. @aar eisen. seksuele ontsporing en criminaliteit zijn uitgewassen van deze tegencultuur. antiautoritair.ij sommige skin eadgroepen. . beestje. nog eens aangezet door de commercie. ?eweld. 'm mannelijk eid te tonen en respect a! te dwingen is et niet vreemd om een vuurwapen bij zic te dragen. . dan blij!t de tolerantie van onmaatsc appelijk gedrag door een bepaalde gemeensc ap relevant en ook de rol van ouders staat dan centraal.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De culturele component: jeugdcultuur. ?eweld tegen anderen etnisc e polarisatie. gebruik van straattaal. .geweld te gebruiken tegen onbekenden. @aarom zou de straatcultuur alleen voorbe ouden zijn aan jeugdgroepen en niet bijvoorbeeld aan volwassen daklozen. straatcultuur en sc oolcultuur. In sommige jeugdculturen wordt geweld aangemoedigd om bijvoorbeeld respect en status te verdienen. En straatcultuur zou zic nadrukkelijk a!zetten tegen die burgercultuur. speci!iek taalgebruik eer en eergevoel.

sloppenwijken waarop over eidsdiensten in et bijzonder de politie geen vat meer op lijken te ebben. 9inds eind jaren negentig bestaat Eurogang.ij et begrijpen van jeugdcultuur moet men kijken naar immigratie en etniciteit. Eurogangmet ode waarmee de aard en omvang van Europese bendewezen kan vastgesteld worden. Ge trekken een wissel op de publieke ruimte als omstanders lastig worden gevallen.Stuvia. een groep Europese wetensc appers die zic bezig ouden met onderzoeken naar jeugdbendes met Europese conteAt. Fansenstructuren )economisc en sociaal-. (e s$mpat isanten van de Eurogang vinden dat ook dat groepen met een minder ec te structuur en iBrarc ie soms al de noemer jeugdbende zouden mogen oren. In de s ortlistmet ode worden jeugd en straatbendes gezien als plusvarianten.eke6 onderzoekers maken et ondersc eid tussen jeugdgroepen en jeugdbendes niet voor niets. 8oanne van 7oorst ging in 2000 in op jeugdculturen van onder de alloc tone jeugd. een term voor ac terbuurten. zic zel! bepaalde plekken in de wijk toe6eigenen met als doel anderen weg te treiteren. . ook openbare orde wordt ook geregeld bedreigd door deze groepen. : uis krijgen zij te weinig ruimte )grote migranten!amilies in kleine woningen-. #eugdgroepen zijn geregeld et brandpunt van etnisc e polartisaties tussen alloc tonen en autoc tonen. 7olgens aar is er geen sterk verband tussen etniciteit en criminaliteit.ebben wellic t bijgedragen aan deze polarisatie. In de Eurogang6publicatie wordt aangegeven dat niet sociaal kapitaal maar etnisc e identi!icatie de belangrijkste verklaring is voor groepsvorming. (e culturele uiting speelt nog meer een rol bij bendes dan bij groepen. Jeugdgroepen en gangs In onderzoek naar jeugdgroepen gaat altijd speciale aandac t uit naar jeugdbendes )gangs-. 0iet elke jeugdgroep is een jeugdbende. (e jeugdbende is een plusvariant van de criminele jeugdgroep en de straatbende van de overlastgevende jeugdgroep en de straatbende van de overlastgevende jeugdgroep.com . winkeliers. H4 De groep: buurt en achtergrond . straatreputatie en van elkaars straatcontacten. :oc domineren de migrantenjongeren de jeugdgroepen.maar vooral culturele dimensies )etnisc e cultuur en jeugdcultuurP zouden de relatie tussen gangs. busc au!!eurs en de politie. (e plusvarianten kenmerken zic onder andere door een ec te groepsstructuur en een gesloten iBrarc isc e structuur. etniciteit en migratie verklaren los van plaats en tijd. In veel westerse landen zijn a!gelopen jaren spanningen tussen autoc tone en alloc tone bevolkingsgroepen geweest. gaat ze er wel vanuit dat etniciteit bepalend is voor versc illende jeugdculturen in 0ederland van nu. (e . ?roeiende !ricties van die volgens betrokkenen en de media waren te erleiden tot culturele en religieuze versc illen. Internationale ontwikkelingen )terroristisc e aanslagen etc. 'nduidelijk over et versc il van een normale jeugdgroep en jeugdbende. Jeugdgroepen en Franse buitenwijkproblematiek #eugdgroepen oeven niet perse alleen een voedingsbodem te zijn voor criminaliteit. openlijk con!rontatie gezoc t wordt met de bewoners.vaardig eden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vrije tijd om zic als adolescent te mani!esteren en daarbij a! te zetten tegen alles wat zij ouderwets vonden en wat riekte naar gezag. sociale disorganisatie )a!gekal!de sociale instituties gebrekkige bindingen. In de politiek van @ilders wordt niet voor niets et !alen van de multiculturele samenleving in verband gebrac t met <arokkaanse straatterroristen en relmarokkanen. In bendes maken de leden gebruik van elkaars )criminele. 7ooral moslims veel ter discussie gekomen. 0o6go6area voor de over eid en brave burgers.

maar buurtgenoten en lotgneoten die elkaar opzoeken uit pure vereleing.ulpverlening op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. onder alloc tone stadsbewoners en volgens sommige zel!s een mislukte integratie.Stuvia.zware criminitaliteit-. Ge denken niet in vastomlijnde jeugdgroepen.ijvoorbeeld de politie moet en altijd ebben en de maatsc appij die de pik op en ee!t. onderleiding van een netwerkcoDrdinator. die ebben bijgedragen aan de reputatie van de buurt. &msterdam6 @est zou ge eel worden opgeknapt. de ta!eltekening die zo ideaal leek ebben er bij bijgedragen dat er onveilig eidsgevoelens en sociale problematiek. 9ubdrie oek wordt et gezamelijke veilig eidsbeleid bepaald. . 7aak zijn de ouders van de alloc tone jongeren onzic tbaar. politie en '<. Gij vinden et overdreven en onterec t.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal &msterdam @est wordt vaak in een adem genoemd met overlast en criminaliteit door vooral alloc tone. <et name de alloc tone bewoners van &msterdam @est balen van et negatieve imago en de aandac t van journalisten . dat komt deels door dat ze denken dat de oorzaak buiten un is. In et plan van aanpak worden teams ge!ormuleerd van in ieder geval stadsdeel.com . politie. (at betekend niet dat iedereen bij een straatgroep een stra!blad ee!t. Hangjongeren. en dan vooral <arokkaanse. In &msterdam zouden incidenten een uiting zijn van ernstige sociale problemen. Er werd geric t op individuele jongeren. &an de andere kant voelen de ouders. politiek en ook onderzoekers. door politie.ulpvereners geven aan dat jongeren bijna altijd ontkennen dat zij deel uitmaken van een jeugdgroep. Integraal samenwerken was con!orm aan de landelijke trend tussen instanties. ze willen niet in de problemen komen door te zegen dat zij bij een jeugdgroep oren. 7olgens gesproke jongeren is et niet eens zo dater sprake is van een vriendegroep. (e aanpak van een jeugdgroep kan de politie niet alleen. er zijn ketenpartners nodig. ze komen niet naar ouderavonden ebben geen zic t op et spijbelen van un kind en ebben maar geringe kennis van de 0ederlandse samenleving. Een link tussen jeugdproblematiek en drugs andel. jongeren. maar er zijn ook incidenten in @est voorgedaan waar niet om een kan worden gekeken. eerder van losvaste verbanden en buurtnetwerkjes van jongeren. maar de ontkenning ee!t ook vaak te maken met een versc il in belevin!g.wordt bij aanpak zel!s vaak geac t de regie te ebben. samen met overige bewoners zic in de steek gelaten door de oge oren. . laat staan bevestigen dat zij een prominente rol vervullen. (e nadruk lag op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering. 'penbaar <inisteire en de Fetenunit )voormalig veilig eids uiseleid van !et stadsdeel" wegstoppen naar benoemen 0etwerksaanpak van stadsdeel. drugsgeld witwassen )Gwa/ri. #ennismaken met de $oortmangroep . jongerenwerk en )jeugd. (e media aandac t ebben de a!gelopen jaren ongetwij!eld over $pet. autokraken en drugs 7olgens jongerenwerkers. %peenstapeling van risico&s (e ardkernjongens tonen over et algemeen weinig spijt en empat ie met slac to!!ers. straat oekwerkers en politiemensen oren jongeren met een stra!blad bij een straatgroepjes. groepen aen ook op plekken in et stadsdeel waar veel problemen waren met overlast en criminaliteit. (e gemeente )stadsdeel.

geweld met de paplepel ingegoten 9oms is de gordijnen dic t doen letterlijk en !iguurlijk voor veel mensen een uitkomst.ij reactiepatronen maken we een basisondersc eid tussen de buut. gro! geweld door te wijzen op ervaren onrec t. 'riminaliteit in groepsverband . 0iemand voelt zic geroepen om zel! te andelen. oe zij omgaan met alloc tonen. maar er werd weinig aandac t besteed aan deze jongeren als groep. (oor geweld te gebruiken wordt de groepsnorm ge and aa!d. veel stra!bare !eiten komen immers nooit aan et lic t. De vaste metge(el: akir.erberse ac tergrond van de jongeren. H# De buurt op scherp: reactiepatronen Elke stad met jeugdproblematiek ee!t zijn eigen Poortmangroep. vaak ook omdat gedupeerde bang zijn om aangi!ten te doen. ier wordt rationalisatie bespeurd. (aar wordt alles op a!gereageerd. ?esproken jongeren beamen dit. de strijd van de eld &bdelkrim tegen de 9panjaarden en ook in groepen op straat.com . )ijn moeder !eeft geld nodig* .et goedpraten van et criminele gedrag is in criminologisc e t eorievorming rationalisatie )goedpraten ac tera!. Een eerste versc ijnsel is de verspreiding van verantwoordelijk eid. (it versc ijnsel lijkt op et zoge eten omstanderse!!ect uit de sociale ps$c ologie. :en slotte is er sprake van zoge eten in ibitie. et rec tvaardigen van de misdaad. . de kapitein: een sluwe leider. wat wil zeggen dat mensen niet ingrijpen omdat zij zic mogelijk sc amen voor de oordelen van anderen. teleurgesteld in de samenleving . gemeente )stadsdeel. zij willen niemand boven zic . jongerenwerkers en buurtconciBrges.Stuvia. politie en justitie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal H De kerkstok: ge!eld in groeps"erband (e Poortmangroep werd voor et slooppand incident soms door de wijk waargenomen. zijn !amilie en moeder adden geld nodig.en zorg6 en ulpinstanties.o! neutralisatie )in et kort dat delin*uenten voora!gaand aan et misdrij! un gedrag voor zic zel! ebben gerec tvaardigd. (e relatie met vrienden blijkt daarin doorslaggevend te zijn. Hamid. <aar niet in iedere groep wordt er zo laat ingegrepen. 7olgens onderzoek uit 2022 zouden vmbo6sc olieren meer genotsmiddelen gebruiken dan avo o! vwo6sc olieren. Er is sprake van een soort groepsdruk die maar moeilijk wordt doorbroken. met name als et zel!respect wordt aangetast van iemand. dat zie je aan oe de voorouders lee!den. .ij &ntilianen en :urken eb je vaak een duidelijke leider. o! iemands vrienden dan is geweld volgens de voormalige jongeren een legitiem middel. tenzij omstanders rec tstreeks en indidividueel worden aangesproken en gevraagd om op te treden. 7aak maken deze jongeren deel uit van een omgeving waarin bv so!tdrugsgebruik als volstrekt normaal wordt gezien. maar bij <arokkanen wordt een leider niet geaccepteerd vanwege de . Per saldo doet dan niemand wat. . 7erdonck zegt dat jeugdgeweld ook een soort eigenric ting is. E*uip training is een trainting sociale vaardig eden. .amid zegt dat ij straa!roven pleegden omdat er weinig geld was t uis. politiemensen.et topje van de ijsberg wordt slec ts belic t. :en tweede is volgens de literatuur sprake van sociale invloed. Het grote voorbeeld #arim: sc!ieten tijdens een buurtfeestje (e alloc tone jongeren ebben toegenomen !rustratie over de 0ederlandse samenleving.et geweld was elemaal niet zinloos in ogen van jongeren-.

'ok kunnen leerstra!!en 9eksualiteit zijn. door de . de risicojongeren en lic t criminele jongeren over een kam zouden worden gesc oren met de veelplegers en arde kernjeugd. (e sova>s )sociale vaardig edentrainingzijn gevolg van et gewelddadige karakter van de groepsleden en en wordt dan geleerd om beter met de agressie om te gaan. &anpak moet gezinnen een structuur bieden met als motto een gezien6een6plan. .et betekend ook dat de.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal +e(amenlijke aanpak: beter laat dan nooit Een groepsaanpak betekend dat et jongerenwerk geric t wordt ingezet om de ulpbe oe!ten van de groep in beeld te krijgen en dat de politie protocollen anteert over registratie en identiteitscontrole voor et geval dat zij de groep op straat aantre!t. is et niet vanzel!sprekend dat een rec ter rekening oudt met et groepskarakter van veel jeugdcriminaliteit. Individuele trainingen en groepstrainingen zijn onderdeel van et programma. een sociale vaardig edentraining. (at was de opmaat naar et uidige &msterdamse <P? aanpak.ascule onder toezic t van reclasseringsa!deling van bureau #eugdzorg. 7oorkomen moest worden dat met een ridie weinig maatwerkgeric te aanpak.ij enkele gevallen is bij Poortmanjongeren een PI# maatregel overwonnen )Plaatsing in een Inric ting voor #eugdigen. . (ie zic vooral op de kinderen van et gezin ric t olv een gezinsmanager. (e gedi!!erentieerde aanpak van de Poortmangroep werd ook van de gezinsvoogden verwac t dat zij rekening ielden met et aandeel van un a!zonderlijke cliBnten binnen deze groep.9-. liep oe dan ook met een rode draad door de aanpak. 'ok et <ediumprogramma is bedoeld voor jeugdige delin*uenten in de vorm van een dagprogramma. $olitie en justitie: een onaangename verassing &ls er een jeugdgroep is die veel aandac t vraagt )de Poortmangroep. (oor et individue geric te 0ederlandse stra!rec t. de groep wordt eerder te lic t dan te zwaar ingesc at omdat betrokkenen pro!essionals vaak niet et complete beeld ebben van de groep en zijn gesc iedenis. Nit veldwerk studie blijkt dat et voor betrokken partijen niet bepaald makkelijk is om een groep goed in te kunnen sc atten.jeugddetentie. een opvolger van jeugd :.et komt volgens geLnterviewde politiemensen bij regionale coDrdinatie #eugd en veelplegers van et korps vaak voor dat er een onbekende groep eerst de laagste insc aling krijgt. . (e uitkomst van s ortlistmet odiek wordt gezien als de mate waarin de vlag er in de gemeente bij angt. jeugdgroepen en zeker de zwaardere worden geac t et imago van de gemeente te sc ade.et is volgens en de kunst om zo min mogelijk jeugdgroepen binnen de stadsdeelgrenzen te ebben. . 'ok broertjes en zusjes werd door de zorgcomponent van de groepsaanpak op geric t. bij de jeugdgroep betrokken organisaties onder regie van et stadsdeel waarin de groep zic bevind en de Fetenunit )veilig eid uis.Stuvia. .van et '< samen een plan van aanpak opstelt. Een groep wordt pas geBtiketteerd als crimineel als er op basis van politiegegevens aangetoond is. (e groepsaanpak was een aanpak van een verzameling van individuele aanpakken.is er weinig oog voor andere opkomende jeugdgroepen. (e jongens uit de anonimiteit alen en de groep uiteendrijven. )multiprobleemgezin-. Een taakstra! wordt vaak aanvullend opgelegd in de voor van leer6 o! werkstra!. die dan in de loop der tijd meer bekend wordt na et doorzoeken van de s$stemen naar boven wordt bijgesteld. (e leerstra! bestaat vaak uit een e*uip6 training.com . In veel gemeenten zijn stadsdeelbestuurder minder tevreden met de aanduiding crimineel o! jeugdbendes o! gangs. En als aanvulling op een )voormalige.

dit kan door et '< worden opgelegd bij een voorwaardelijk sepot. de kinderrec ter legde bij de uitspraak geregeld een proe!tijd op voor voorwaardelijke deel van de stra!. is er ook ulpverlening die wel degelijk in een meer gedwongen kader plaatsvindt.ij de Poortmangroep vielen drie aspecten op in de dossiers van de jongeren" 6 zaken werden geregeld gesponeerd door gebrek aan bewijs en dan met name getuigenverklaringen  er werd daardoor eengevoel van onaantastbaar eid bij politiemensen ontwikkeld. (e eerste drie maanden ee!t de jongere weinig vrij eden. o! door de rec ter bij een sc orsing uit de voorlopige ec tenis o! bij et vonnis. /8IE<.deze maatregel wordt uitgevoerd in de periode voora!gaand aan de stra!zitting en na jeugddetentie.et wordt door de kinderrec ter opgelegd. Er wordt gestree!d naar een een6op6een begeleiding door jeugdreclasseerders. .I .arde Fern is een programma waar alloc tone jongeren die vaker met justitie in aanraking zijn geweest o! ernstige delicten ebben gepleegd. (e maatregel ee!t et leven tussen twee culturen en de problemen die dat met zic meebrengt als uitgangspunt.9. . 6 #ongeren recidiveerden tijdens de proe!tijd. &!spraken tussen de jongere en de jeugdreclasseerder worden gemaakt en in een contract vastgesteld wat door beide wordt ondertekend. )individueel begeleidingstraject. vaak zijn er ook nog problemen op sc ool.. 0aast :Q. (e maatregel ric t zic op et sociale netwerk van de jeugdige. als er wordt gerecidiveerd dan wordt de voorwaardelijke stra! ten uitvoer gelegd.et is eel moeilijk voor ulpverleners om de criminele staat van de clienten in te sc atten. werk.tadsdeel: de partijen bijeen Een gezinsvoogd. staat voor individuele traject begeleiding voor criminaliteit in relatie tot de integratie van etnisc e minder eden. in verband met nazorg.com . (e jongeren wordt gedurende een al! jaar intensie! begeleid door de jeugdreclasseerder .  stapelen van vonnissen en ambitie van de rec terlijke mac t kwam niet goed uit de ver!. (an wordt gesproken over toezic t en begeleiding. (e maatregel I:. omgang met geld. Nit onderzoek van 7an @ijk en 9c oenmakers in 200M is geconstateerd dat ulpverleners regelmatig aangeven dat un cliBnt besc ikt over een slec t ontwikkeld sc uldbese! en een weinig ontwikkeld geweten. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (e begeleiding door de jeugdreclassering van jeugdzorg kan zel!s in justitieel kader toc nog min o! meer vrijwillig plaatsvinden. ):Q. verslaving o! relatie met de ouders. maar ebben vanuit un rol vaak een ander beeld van de jongere en leggen andere accenten. de bedoeling is dat stra!!en in 0ederland zwaarder word naarmate er meer is gerecidiveerd.ulp en 9teun )<. .Stuvia. I:. 0iet nakomen betekend alsnog jeugddetentie. (at geld voor et signaleren van de goede a!loop van een interventie. maar als aan a!spraken wordt ge ouden wordt dit stap voor stap terugverdiend. 6 9tra!mat leek niet aan te passen bij de recidive. (an isvaak ook niet duidelijk dat in!ormatie o! dossierkennis die voor de ene pro!essional weinig waarde ee!t voor de ander van cruciaal belang kan zin.. <aAimaal zes maanden en kan een keer worden verlengd. buurtregisseur en jongerenwerker kunnen vaak met dezel!de jongere aan de slag zijn. <aar bij de Poortmangroep groeide de stra!!en niet mee met de mate van recidive. (at wordt inmiddels olle ulpverleningstermen die al snel zonder deugdelijke diagnose worden gebruikt. In et stra!rec t kan de rec ter maAimaal twee jaar proe!tijd oplegt. (eze maatregel kan door de rec ter maAimaal drie maanden worden opgelegd aan niet6westerse alloc tone jongeren tussen 2262M jaar die voor et eerst een misdrij! ebben begaan o! enkele lic te !eiten ebben gepleegd. namelijk de <aatregel .

:otaal duurt de t erapie negen maanden. opgelegd door de rec ter. (e jeugd ulpverlening zoals #eugdzorg. sc oling. repareren. .et verbeteren van onderlinge relaties in et gezin werd als oplossing gezien voor et deviante gedrag van et kind. 'ngeveer twee onderd arde kern jongeren worden begeleid. 9oms wordt de grens voor uitzonderingen opgetrokken naar 23 jaar. en een positieve levens ouding onder de jeugd moet worden gestimuleerd. zowel vrijwillig als in justieel kader.ulpverlening kan verplic t opgelegd worden. 'pknappen van tweede ands spullen bv sc oolmeubilair voor <arokko. <ulti 9$steem : erapie is ook een t erapievorm. 7oorwaarde om deel te nemen is dat de jongeren geen veelplegers o! arde kern jongeren zijn.Stuvia. ric tte op individuele ulpverlening. 7rijwillige ulpverlening vind plaats op verzoek van de jongere zel!. ook irritaties voorkomen in plaats van en uit te laten barsten Ease 3% geleerde toepassen aan de nieuwe situatie. werk en vrijetijdsbesteding. 0evendoel is om jongeren met diverse etniciteiten in contact te brengen met elkaar. is een met odiek voor gezinsgeric t casemanagment. . toe lijden naar sc oling en bieden van opvoedondersteuning.com . &ls een jongeren aangee!t dat et geod gaat wordt dit niet altijd nagetrokken. 0azorg van maAimaal twaal! weken wordt geboden speciaal voor jongeren die net uit detentie zijn. (oor beperkte tijd konden gezinsvoogden niet altijd langs gaan en besc ikken instanties over geen o! beperkte in!ormatie o! onbetrouwbare in!ormatie. (oel is om et gezin beter te laten !unctioneren en daarmee kans op recidive bij jongeren kleiner te maken. Ease 2% gezinsleden leren om problemen samen op te lossen door op een ander manier met elkaar om te gaan en daarover a!spraken met elkaar te maken. onderwijs. #ongere die geen duidelijke dagbesteding adden werden actie! gestimuleerd om bij de laagdrempelige ulpverlening o! andere instanties die en op weg kunnen elpen in de wereld van werk. onderwijs en leerplic tambtenaar. . 0P ric t zic samen met jongeren en oudere op een verbeterde lee!situatie. (e Eunctional Eamil$ Parole 9ervices )EEP9-. &nder voorbeeld van vrijwillige ulpverlening is En 0u Iets :e Positie! )E0IPR. 7oorbeeld vrijwillige ulpverlening is project 0ieuwe Perspectieven )0P. er is plek voor H0 gezinnen per jaar. #ongeren tussen 2262M jaar oud. 'ok gezinst erapie is een optie van ulpverlening. stra!rec telijk minderjarig.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Jongerenwerk en -jeugd. . Er is sprake van overleg met de jongeren en zijn oudersJverzorgers. 7oornamelijk geric t op lic t criminelen. 7oor Eirst o!!enders zijn er preventieprogramma>s. (e jongerenwerkers gingen meer de straat op om te groepen te inventariseren en de dagbesteding te ontdekken.v Eunctional Eamil$ : erap$ )EE:een s$steemgeric te be andeling.bestaat sinds 2000. Programma betrekt jongeren bij werkzaam eden die ten goede omen aan mensen in un land van erkomst. (e verric ten klussen. (e be andeling ric t zic op gezinnen waarvan een o! meerdere kinderen in aanraking zijn geweest met justitie o! gezinnen waarvan kinderen met justitie in aanraking dreigen te komen. (oor verwijzers zijn Fetenunits. wanneer ze et advies niet willen opvolgen en de jeugd ulpverlening meent dat dit tot een onverantwoorde situatie zal leiden. Ease 2% t erapeut elpt gezin om moeilijk eden als gezamenlijk probleem onder ogen te zien. sc ilden maken sc oon. uisvestiging en inkomen. 'nder vrijwillige ulpverlening vallen instanties die zic bezig ouden met et vinden van werk. ouders o! beide.een korte intensieve begeleiding van ongeveer twaal! weken voor jongeren tot 22 jaar die meervoudige probleemsituatie verkeren.!ulpverlening: als we dat !adden geweten <et welzijn en zorg werd geprobeerd de groepsleden te bereiken en een gedragsverandering te realiseren. 7oor jeugdige veelplegers en arde kern jongeren is 0ieuwe Perspectieven niet altijd een gepasseerd station. #ongerenwerk ric tte zic op et aanbieden van activiteiten en laagdrempelige ulp.

meldingen en getuigenverklaringen leidt tot vrijspraak en sepots in de criminele carriCres en zet aan tot et plegen van nieuwe misdrijven. Fan uitlopen op een uit uisplaatsing. waardoor men gemakkelijker aan te spreken is. (oel" ouders zel! leren de kinderen op te voeden. uit angst voor represailles van de angjongeren. . '! ze dac ten dat et toc geen nut ad omdat er niks aan gedaan zou worden volgens en. dat bleek toen nam ij een aantal in dienst en nu ee!t ij altijd een aantal angjongeren  dit lijkt een uitzondering dan een regel. Nitblijven van aangi!ten. 9oms is bij dat contact eelmaal geen politie. kinderen krijgen en et aangaan van vriendsc appen met niet6criminele vrienden.elpt dan niet zonder meer. In dat onderzoek wordt een criminologisc e wijs eid onderstreept dat sociale bindingen een bu!!er zijn tegen een aan oudende criminele carriCre. Een nadeel is wel dat et vrijblijvende karakter van de ulpverlening et voor gezinnen eel gemakkelijk maakt om voorttijdig te stoppen.(e buurt eist een veilige lee!omgeving die vrij is van criminaliteit en overlast.et leggen van nadruk door de over eid op een eigen verantwoordlijk eid van de buurt )waaronder melden van overlast en aangeven. et verplic t de ouders om aan de aanwijzingen van de gezinsdvoogd te ouden van .en wilden wel mee werken met instanties. <aar vanwege angst voor un kinderen was et a!leggen van een verklaring tegen un kind toc een brug te ver.Stuvia.com . gemeente o! andere partij nodig en voelt de buurt al insticnctie! aan dat et beter is om elkaar te kennen.ulpvrlening moet langdurig en intensie! zijn. )?riek eerst veel last van de jongeren en vroeg o! ze niks te doen adden. er versc ijnsel van stoppen met de criminele carriCre. . (e gezinnen moeten zoveel mogelijk opgezoc t worden in de eigen lee!omgeving en dus t uis. naast levensgebeurtenissen als overlijden van ouders en et rijpen van de geest. waardoor beelden kunnen worden bijgesteld..Probleem is dat de buurt voor zic zel! vaak geen rol ziet weggelegd voor een oplossing liever naar de lokale over eid kijkt ) et stadsdeel. ze mogen er niet in o! werden agressie! bejegend waardoor ze liever niet uisbezoeken a!namen. 9oms worden gezinsvoogden niet in contact te komen. . gemeente. (ie strategie is gebaseerd op et op e!!en van anonimiteit. 'uders ebben vaak vanuit sc aamte geen enkele be oe!te aan ulp van buitena! en ze ontkende de problemen met de kinderen. #ongeren en !amilies kunnen te maken krijgen met jeugdbesc erming o! ulpverlening in een civielrec telijk kader. met een maAimaal woongenot. De +riek: werk genoeg in de snijkeuken 9oms werkt et om de buurt en jongeren met elkaar in contact te brengen. De buurt: angst en ontkenning 7olgens politie durven bewoners niet geregeld de politie te bellen voor een melding o! om een aangi!ten te doen.os iervan ebben gezinsvoogden een beperkt aantal contacturen per maand voor uisbezoeken.ureau #eugdzorg. Instanties werden letterlijk de deur geweigerd. ':9 wordt door de kinderrec ter uitgesproken. politie. <aAimaal 2 jaar en kan worden verlengd.o! voogdijmaatregel. de ulp dient geric t te zijn op et ele gezin als sociaal s$steem en niet slec ts op et individu.. de ouders krijgen tijdelijke ulp en toezic t bij de opvoeding van et minderjarige kind. /el of niet ontmanteld 'nderzoek naar desistance. 'uders blijven zel! verantwoordlijk en ouden et gezag. 'ndertoezic tstelling )':9.epalend zijn bijvoorbeeld trouwen. . . 'uders maakten zic al langer zorgen over de slec te invloed van de vriendengroep )di!!erentiBle associatiet eorie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (e genoemde gezinst erapieBn zijn wetensc appers naar ver ouding positie! over.

/onclusie is dat jongeren uit niet6westerse gzinnen in ac terstandswijken een grotere kans lopen om bij een ver uizing weer in een ac terstandswijk terec t komen dan andere jongeen. om andere jongeren te laten stoppen met et plegen van misdrijven.olt zegt dat oude vriendengroepen zel!den elemaal uit elkaar vallen.olt sc ree! in 2022 een onderzoeksrapport waar wordt ingegaan op de e!!ecten van gedwongen ver uizingen op de woon6.com . . onderwijs6. 7eel vinden dat ze wat goed te maken ebben met de samenleving en spannen zic in als bv jongerenwerker. ze zoeken oude vrienden in de oude buurt op. Gij raken overtuigd dat ze zel! de baas zijn van et geluk en ongeluk niet steeds te wijten valt aan van anderen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7olgens ?eenen zijn er ook innerlijke veranderingsprocessen bij desister )a!sc eid nemen van criminele carriCre. 7eel oudgedienden geven aan dat ze als et ware moesten a!kicken van de criminele gewoonte.Stuvia. arbeids6 en vrijetijdscariere van jongeren )in Ntrec t-. . ?ideon .et is makkelijk terug te vallen zeker als je nu met een gewone baan en sc ulden niet erg breed ebt. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->