P. 1
Vlindermessen en djonko's

Vlindermessen en djonko's

|Views: 4|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jan 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.85 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/01/2014

$1.85

USD

pdf

Vlindermessen en djonko's

door

Paupie

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

.Stuvia. 8edenen voor de toename in dit tijdsvak 6 7ooral voor vermogens6 en drugsdelicten. . in 2020 is et aantal jeugdige verdac ten toe genomen In 2003 was 334 van alle verdac ten tussen 22 en 25 en in 2007 314 van alle verdac ten 22 tot 25. Een onderzoek is pas compleet als er ook met de jongeren zel! wordt gesproken. mis andeling. Individuele leden van de groepsleden waren langer in beeld bij de politie maar de groep kwam pas in een later stadia in beeld )Poortmangroep'ntwikkelingscriminologie% et deel wat zic in de criminologie ric t op risico!actoren. ook politiek en media. &scendenten rond levensdelicten. Er is een toename bij geweldsmisdrijven. na een sloopincident kwamen zij in een klap in beeld.et draagvlak voor een arde aanpak van jeugdcriminaliteit is gegroeid.ier wordt gesproken over de gelegen eidst eorie% criminele die sneller overgaan tot criminaliteit naarmate er sprake is van een gemotiveerde dader. o! doodstra!. 6 :oegenomen dic t eid van et aantal leerlingen in et secundair onderwijs. de . via een contact een andere persoon te spreken die vermoedelijk wel wat wilde vertellen. 6 .idmaatsc ap van een jeugdgroep is een sterke voorspeller van toekomstig crimineel gedrag.lom dat dit verklaard moet worden door de inspanningen van de opsporingsdiensten.enaderen van de jongeren via een sneewbalmet ode. jeugdwerkers. vernieling en verstoring van openbare orde.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Vlindermessen en djonko’s H1 inleiding. bijvoorbeeld de aanpak van drugskoeriers op 9c ip ol en de )vooral onder alloc tone. een slec t be eerder openbare ruimte en de aanwezig eid van makkelijke doelwitten )slac to!!er o! buit-. gemeente ambtenaars. stellen 7an der . in 2007 werden 5 jongens opgepakt die in een leegstaand gebouw vernielingen en overlast pleegden. (e groepen maken nog al wat teweeg bij publiek als beroepsgroepen )politiemannen. mensen voelen zic toc vaak ongemakkelijk als er een groepjes jongens op straat staan. Enkele begrippen uit et eerste oo!dstuk die worden uitgelegd" #eugdgroepens$steem% de politie wilt met dit s$steem in &msterdam zic t ouden op problematisc e jeugdgroepen.aan en . dit wordt ook bevestigd in buurten*u+tes. dus minder sociale controle.jeugdcriminaliteit. 'ok al zorgt een groep voor weinig problemen. zo is er na justitiedossiers en ulpverlenersin!ormatie ook contact met de jongeren gezoc t. in een klap in beeld In dit boek staat de Poortmangroep centraal. 6 'ok een a!name van in!ormeel toezic t in publieke ruimte. Personen met zel! een criminele ac tergrond% desisters. poging op moord. #eugdgroepen zeggen iets over de gemeensc ap.com . #eugdgroepen versterken et gevoel van onveilig eid. . H2 aanpak jeugdcriminaliteit: de laatste mode Jeugdcriminaliteit een trendbreuk /riminaliteit in 0ederland in de jaren 10 a!genomen. vermogens6 en drugsdelicten. 7ana! 2002 een !linke stijging van et aantal jeugdige verdac ten voor misdrijven met bedreiging. 6 :oename van jeugdgeweld door de gegroeide aandac t van de politie en justitie. 'ngeveer twintig jongens en twee mesjes. de buurt en de samenleving.

com . . Er zijn zel!s vaak meerdere probleemde!inities en verklaringen centraal die in de tijd kunnen veranderen. als jeugdgeweld meer aandac t krijgt. ?abriel van den . Evi 7erdronck deed in 2022 een onderzoek onder 7laamse jongeren en ier bleek dat vooral de groep jongeren die zel! misdrijven plegen positie! staan tegenover geweld. Er is niet maar een enkele verklaring voor jeugdcriminaliteit en zo is er ook niet maar een oplossing voor jeugdcriminaliteit.dan is een situatie van maatsc appelijk ac terstelling criminaliteit in de and kan werken .aan stelt dat geweldplegers vaak overreageren op sc ijnbare !utiele gebeurtenissen. dat is 3procentpunt lager dan in 2005. 6 8esultaat van de opvoeding waarin assertiviteit belangrijk gevonden wordt. .et zel!rapportageonderzoek van van .et belangrijkste motie! van publiek geweld is et zic beledigd voelen van daders o! un indruk niet serieus genomen te worden.rink en /ees 9c u$t willen in 2003 een onderzoek naar geweld en o! er een cultuur van geweld bestaat met alle gewelddadige !ilm sen computerspelletjes op tv. dan zal er ook meer worden vastgelegd in politie s$stemen. (e daadwerkelijke omvang van )jeugd-criminaliteit kennen we nooit door et =dark number>. /amera>s worden geassocieerd met een arde aanpak )privac$ van mensen wordt aangetast-. 0iet alle misdrijven zijn bekend bij de politie. @illem de .geweld.in 2020 ga! een derde aan een o! meerdere delicten te ebben gepleegd. de groepsnorm moet worden ge and aa!d. (e stijging van jeugdcriminaliteit kunnen doorgezet zijn omdat de oorzaken nog steeds actueel zijn. dan kan er een oplossing worden gesteld. 'orzaken 6 7olgens politici en wetensc appers" de maatsc appelijke ac terstand en marginalisering zijn in verband met de oververtegenwoordiging van bepaalde etnisc e minder eden in de jeugdcriminaliteit 6 &ndere mensen menen dat )sub-cultuur als voorname oorzaak van de problemen geldt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal sc aalvergroting van et middelbaar onderwijs met grote sc olengemeensc appen.Stuvia.lom laten ook een daling zien )van 226 27jaar. &ls er duidelijk is welke oorzaak een probleem ee!t. :oc zegt een studie van et /. &ls et positieve zel!beeld wordt bedreigd ontstaat in veel gevallen )eAtreem. 0aast dit mogelijke regristatie6e!!ect is et de vraag o! er ec t sprake is van een trendmatige a!name o! van toeval. en registratie is ook een inspaning door politie en justitie. Een verinnerlijkt cultuurcon!lict bij etnisc e groeperingen )leven tussen culturen. de samenleving en op speci!ieke oplossingen die in een bepaald tijdvak dominant zijn. een reden om geweld te gebruiken is eigenric ting. <aatregelen verraden snel de kijk op et probleem. daar moet wel bij worden gezegd dat et niet uitsgesloten is dat de invoering van nieuwe regristatie s$temen bij de politie en et '< ebben bijgedrage aan een a!name in de registratie in politie en justitiestatestieken van et aantal aange ouden verdac ten en stra!rec telijke daders in 2020. Zo de wind waait… (e manier waarop jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast wordt bestreden zegt veel over de maatsc appelijke en politieke tijdsgeest. En buurtparticipatie wordt gezien als een so!te aanpak.aan en .9 uit 2022 dat et aantal jeugdigen verdac ten is a!genomen. 'ver een jaar kan er niet een conclusie worden getrokken. Er blijkt met name daling in vermogens!eiten en wapenbezit.

o! etnisc 6cultureel van aard )<arokkaanse. (aders zijn zel! verantwoordelijk en dienen langdurig te worden opgesloten en daarmee verwijderd uit de samenleving.oo!dcommissarissen aandac t gevraagd voor bestuurlijke preventie en de rol van anderen dan de politie en gemeenten )ondernemers. and aving van de rec tsorde.waarin probleemjongeren sc ri!telijk a!spraken maakt met de gemeente over gedragsverbetering. woningcorporaties. Populistisc e politieke stromingen ebben daar invloed op ge ad.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6 9ociaal democratisc e politieke stromingen" zien veel voorkomende criminaliteit de a!gelopen jaren in de regel als misdaad van de onderklasse. &ntiliaanse cultuur. <eer nadruk op repressie. veilig eid ligt niet alleen maar op et bordje van de politie. een justieBle aanpak zou de over eid ac ter de !eiten aanlopen. Er wordt nog steeds gezoc t naar een werkend veilig eidsbeleid en ook e!!ectieve maatregelen waarmee jeugdcriminaliteit kan worden bestreden. Er wordt gepleit voor persoonsgeric te. In 2022 is dit al weer overgewaaid. Inmiddels veilig eidsbeleid wettelijk vastgelegd.diende te worden aangepakt. vanuit de rationele keuzebenadering wordt wordt gestree!d naar meer zic tbare and aving en een klimaat van veilig eid met gelegen eidsreductie en a!sc rikking.. plaatsen en tijden.een interventieteam. Integrale veilig eidsbenadering. Zes trends (e criminaliteitsbestrijding is tegenwoordig nadrukkelijker dan vroeger geric t op personen. maar diversiteit van ministeries stellen dat veilig eid breder wordt opgevat dan een aangelegen eid van politie en justitie. (it sluit t eoretisc aan bij de gedac te dat onveilig eid waar mogelijk zo vroeg mogelijk )preventie!. groepen.iberale politieke visie wordt de nadruk sterker gelegd op de eigen wil en keuzevrij eid van et individu.9lac to!!ers verdienen meer begrip. dan zijn dit religieuze )Islam. In 2002 wordt door de 8aad van . banken en verzekeringswezen.otspot benaderingen. Er is een ontwikkeling te zien. . &ls anderen ook et aandeel oppakken en tegengaan en bestrijden van onveilig eid kan de politie zic bezig ouden met kerntaken. et is nauw verwant aan een probleemgeorienteerde aanpak waarin er meerdere veilig eidspartijen wordt steeds naar et concentreren van aandac t en dus capaciteit op bepaalde veilig eidst ema>s en locaties. (iverse over eidsinstanties werkten met elkaar . preventieve aanpak )en dus ook preventie.en de aanpak van jeugdgroepen zijn resultaten daarvan. 'ok in Geist )200H.moeten een rol van de gemeenten worden. (e populisten stellen dat als de criminaliteit zic buiten de dader zel! bevind. daders moeten niet worden be andeld als slac to!!ers. 7oorbeelden zijn EE Fappe bevel )8otterdam. 9kogan en Er$dill gaven in 2005 aan dat e!!ectie! dat politiewerk. die als slac to!!ers van uitsluiting en ac terstelling gezien moeten worden 6 . 'ok lokaal moet et gemeentebestuur werk maken van veilig eid. Eocused policing wordt dit genoemd. :oc is preventie nooit elemaal uit et zic t verdwenen. de openbare orde en et verlenen van nood ulp. &! ankelijk van politieke meerder eid krijgt de ene periode een preventieve aanpak de voorkeur en de andere periode meer een stra!rec telijke repressie. dat concentreren van toezic t en and aving op tijden plaatsen en personen vruc ten a!werpt. &!gelopen jaren in 0ederland meer accent op de repressie. welzijnsorganisatie. en elke gemeente ee!t een coDrdinator openbare orde en veilig eid.com . &lleen met and aving en stra!!en. persoonsgeric te aanpak )P?&.die een rol ebben bij et opwerpen van de de barriCre tegen misdaad. 'ok veilig eid uizen )later meer uitleg. dit werkte eel goed.Stuvia.bij risicojongeren.

.angplek o!wel #'P )jongerenontmoetingsplaats. preventie en voorkomen dat jongeren verder in de criminaliteit vallen. overlast gevende o! criminele jeugdgroep. dan wordt vaak de wijkagent bedoeld en nood ulpdienst moet proberen in contact te komen met de jeugd. 8ic t zic op jeugdgroepen met als doel de overlast te beperken. ?roepen jongeren als individuen worden actie! benaderd. Gij zien et problematisc e karakter van angplekken.et net werd rondom de jongeren gesloten en er kon geric t worden aangepakt-.criminele carriCre. Inmiddels is de groepsaanpak volgens deze met odiek de . 7ragenlijsten waarmee politiemensen jeugdgroepen in de buurt mee kunnen inventariseren. straat oekwerk en jongerenwerk )soms aangevuld met verslavingszorg. ze worden zelden daarin gestuurd. <aar de aanpak was e!!ectie! en et interventieteam was een sc rike!!ect onder de jongeren. er is t eoretisc e en praktisc e en politieke aanleiding toe. #e aalt groepen uit de anonimiteit Praktijkvoorbeeld van een groepsaanpak is die van #P: 6K jeugdpreventie team.ans 9c aas!sma. (at is een groot gemis volgens . Gelden wordt de rec erc e bedoeld.Stuvia. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal samen en wisselde gegevens aan. de jongeren kiezen zel! de plek uit. (eelname aan een jeugdgroep is een voorspeller voor een )gewelddadige. ambtenaren legde uisbezoeken a! om jongeren en !amilies te con!ronteren. et zijn volgens en grotendeels laaggesc oolde jeugd )en vooral in stedenalloc tone jongeren. Er is namelijk een verband tussen jeugdgroepen en criminaliteit. Er kan zel!s worden gekeken o! er sprake is van en straatgroep o! jeugdbende.et werkt niet om voor de jongeren een overdekte angplek in te ric ten. &ls er politie wordt genoemd rondom de jeugdproblematiek.com . . ?egevens worden aangevuld met politiecij!ers. Er ontstaan domeincon!licten met omwonende en politie )die vinden dat de jongeren rekening moet ouden met de omgeving. &andac t voor jeugdgroepen is niet vreemd.ekeJ!erwerda6 met ode genoemd" naast een inventarisatie model ook een stappenplan om van in!ormatie tot een gezamenlijke aanpak te komen. riskante gewoonten en delict gedrag van de groep en de score bepaald vervolgens o! sprake is van een inderlijke. 2 2 3 5 5 H &andac t voor groepen en angplekken (e zoektoc t naar werkzame bestanddelen )w at w orksI<eetbare doelstellingen &andac t voor jeugdige veel plegers (e introductie van veilig eids uizen en jeugdcasus overleg ?eric t eid op risico!actoren :rend 2 aandac t voor groepen en angplekken . is een wijk en praktijkgeric te aanpak door !rontlijnwerkers van politie.is voor jongeren een zone voor vrij eid o!wel un eigen stek.etten bv op dagelijkse bezig eden.angjongeren zoeken elkaar op volgens een selectiemec anisme )soort zoekt soortprincipe. volgens . (at jeugdcrimininaliteit en en groepsvorming met elkaar verbonden zijn is et voor de politie andig om voordurend zic t te ouden op de aard en omgeving van et aantal problematisc e jongeren. 7olgens 0oorda en 7eenbas is rond angen niet een onsc uldig tijdverdrij!. (e privac$wetgeving werd ier wel mee gesc onden. 'ndertussen is daar de s ortlistmet odiek. aantallen antecedenten maar ook geregistreerde misdrijven en overlast die aan de groep kan worden gekoppeld. Er wordt doorverwezen naar de ulpverlening en gemotiveerd om mee te doen aan trainingen. ).onder voorzittersc ap van een ambtenaar van de gemeente. ?eLnvesteerd in et opzetten van communicatie tussen buurtorganisaties bewoners en jongeren instellingen. Een angplek is de meest zic tbare kanten van jeugdproblematiek.

7ooral stra!!en die niet enkel op de jongere zel!.com . (e zaken worden in de ogen van de rec erc eurs vaak als !lutzaken gezien en krijgen daardoor vaak et onderspit. 'nterec t volgens 9c aa!sma.Stuvia. 7anuit de wetensc ap bekeken lijkt et criminaliteitsbeleid van de over eid soms natte vingerwerk. met name <arokkaanse en &ntiliaanse jeugd. In gemeenten wordt a!gesproken dat inderlijke groepen voor de gemeente en jongerenwerk zijn. (at ee!t als resultaat dat sommige partijen op momenten denken dat ac teroverleunen geoorloo!d is. 9oms botsen de werelden van beleid. veel roo!overvallen worden door jeugd gepleegd. multis$steemt erapie. 'ver eid opereert vaak vanuit een politieke druk om wat op korte termijn te doen. soms ook als et uitkomt als bestaan beleid wordt bevestigd en ondersteund.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal em mag de rec erc e best wat meer aandac t ebben voor jeugdzaken. :rend 2" de zoektoc t naar werkzame bestanddelen )w at w orksI@anneer er iets niet wetensc appelijk is bewezen dat et elpt bij vermindering van de criminaliteit wordt er liever niet aan begonnen stellen onderzoekers. anders loopt de zaak stuk. Er zijn een aantal aangrijpingspunten die nadruk leggen op jeugdzorg en t erapie.ij gerezen orde problemen is snel optreden van de politie nodig. 5 . :oegenomen be oe!ten aan wetensc appelijke kennis over wat werkt ee!t een aantal redenen" 2 Fostene!!icienc$.ier zijn positieve resultaten wat betre!t de werking. Fennis!undant 8isicojeugd van et @'(/ is bedoeld voor beleidsmakers en pro!essionals die zic ric ten op jeugdcriminaliteit. Er zijn al veel !outen gemaakt en daarom is wettensc appelijke kennis wat wel e!!iciBnt is meer dan welkom. praktijk en wetensc ap met elkaar. .et zal dan sneller goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. . :en slotte waarsc uwt 9c aa!sma voor et politieke spanningsveld waarin s ortlistmet odiek onbedoeld terec t is gekomen. oudertrainingen. maar ook op zijn omgeving. er gaat veel geld verloren aan interventies waarvan niets bewezen is o! zel!s dat ze elemaal niet werken. . maar er zit wel degelijk een denkwijze ac ter.eleidsmakers ontlenen een zekere status aan wetensc appelijke goedkeuring. @ijkagenten sc atten een groep in en worden ingesc akeld voor deze met ode. Fennis is toegenomen door meta6anal$se en zonde om die kennis niet te gebruiken. !unctionele gezinst erapie. #e kunt je beter ric ten op interventies waarvan je op grond van onderzoek weet dat ze werken. #ongerenwerkers vinden soms dat voetballen met jongens elpt bij et maken van contact.ij introduceren van beleidsmaatregelen zijn politieke ideologie vaak belangrijker dan wetensc ap. maar zij ebben maar een beperkt beeld van wat er op un kerkstok zit. geld kun je maar een keer uitgeven. . 3 Er is steeds meer bekend over wat werkt vergeleken met aantal jaar geleden. maar opsporingswerk daar moeten de problemen soms voort blijven sudderen. in een justitieel kader e!!ectie! kunnen zijn. Fennis!undant staat voor een doordac te en zoveel mogelijk op t eorie gebaseerde beleidsontwikkeling voor. overlastgevende groepen voor politie en gemeente en de criminele groepen voor justitie en politie. 'nderzoekers geven aan dat stra!!en waarin ulpverlening )be andeling. maar dit is nooit bewezen tegen criminaliteitsreductie. (an is er te weinig tijd om bewijslast tegen groepsleden te verzamelen om daadwerkelijk tot een vervolging over te gaan. 9 ortlistmet odiek aalt de jongeren uit de anonimiteit en dat is winst volgens 9c aa!sma. <aar geen pasklare oplossing. tijdelijke2 plaatsing in een t erapeutisc pleeggezin en tijdelijke plaatsing in een gezinsvervangend te uis. .aan de orde is. 2 'ver eid staat onder grote politieke6maatsc appelijke druk om de jeugdproblematiek e!!iciBnt aan te pakken. @el moeten politiemensen zic bewust zijn dat orde and aving en opsporing bij jeugdgroepen elkaar soms bijten. (e rec erc e zou een beter en in elk geval aanvullend beeld ebben.

'ntwikkelingscriminiologie zegt dat recidive van jongeren a!neemt tussen et twintigste en vij!entwintigste levensjaar. waardoor een groot beslag gelegd wordt op de sc aarste uitvoeringscapaciteit en maatregelen niet worden gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van tac tig6twintig principe. veroordelen en korte. M04 van de criminaliteit zou worden veroorzaakt door 204 van de daderpopulatie.Stuvia. 7olgns onderzoek is et wel groot risico om langdurige opsluiting zonder meer toe te passen op jeugdige recidivisten. 'ok dreigt in veel gemeente een overmatige bureaucratisc e controle. :rend 5 &andac t voor jeugdige veel plegers . . :rend 3" <eetbare doelstellingen 7oor een waren er mooie beleidsplannen maar zonder sc erp a!gebakende doelen en onderlingen ver oudingen tussen de doelstellingen. . en willen worden be andeld. (e geric t eid op jeugdige veelplegers is onderdeel van de alge ele aandac t voor veelplegers en recidive in et justitiebeleid. &ls meerdere )internationale. duidelijk aangeven welke tec nieken en strategieBn worden gebruikt tijdens be andeling. . bv gezin o! op sc ool-. Fenmerken van e!!ectieve interventies zijn t eoretisc e onderbouwing.et lijkt o! de samenleving beter a! is als de veelpleger is opgesloten. &uto en woninginbraak liggen dertig procent lager van 200762020.eleids!iloso!ie bestaat sinds die tijd uit" snel aan ouden.et is dus onverstandig om jongeren voor die tijd langdurig op te sluiten en isoleren van de omgeving. met een maAimum van twee jaar. aanpakken van et probleemgedrag in de omgeving waarin et normaliter optreedt )ecologisc e validiteit. Er zijn tegenbewegingen die menen dat de krac t van meta6anal$se niet moet worden oversc at. Pro!essionaliteit is belangrijk maar dat is geen reden om meta6evaluaties dan maar ac terwegen te laten. &nder gevaar is dat et beleid een soort rekenkunde wordt en cij!ers a!leiden van et ogere doel% een veiligere gemeente. :egenwoordig is et de trend om et beleid 9<&8: te !ormuleren. perverse reacties met zic meebrengt. !ocus van de doelen en de interventie. want de werkrelaties en opleidingen zullen worden verstoord. . lie!st uitgedrukt in cij!ers o! percentages ?evaar is dat er te veel doelen bij gemeenten zijn.angdurige opsluiting van volwassen veelplegers is e!!ectie! blijkt uit studie van . stevige stra!. in de )jeugd. 7erder ook bekend dat doelen meetbaar maken gepaard gaat met prestatie6indicatoren en prestatiea!spraken. Flassieke veelplegers zijn uitgestorven omdat ze vastzitten wegens de I9(6 aanpak )instelling stelsmatige dader. Ge wac ten volgns 7ollaard zel! ook op un eigen opsluiting. :rend 5" opkomst van veilig eid uizen.gevangenis zijn er mogelijk eden om de vaardig eden en kennis uit te wisselen rond et plegen van criminaliteit.deze aanpak kunnen veelplegers worden ingesloten en be andeld.onderzoeken wijzen op )in-e!!ectiviteit van een interventie. &angaan van maatsc appelijke bindingen speelt daarbij een doorslaggevende rol.com . uitvoeren van interventie laten aansluiten bij de jongeren )bv wat betre!t zwaarte-. (eze kunnen sc aden als ze zonder kennis worden ingezet.et betekend niet dat et ook een positie! e!!ect kan zijn om jongeren op te sluiten. is et onverstandig om die kennis zomaar ter zijde te sc uiven en niet te gebruiken voor beleid. (oelen moeten concreet en meetbaar zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 0iet e!!ectie! zijn volgens et kennis!undament bijvoorbeeld bootcamps en reguliere reclasseringstoezic t.et controleren o! doelstellingen zijn ge aald en voordurende verantwoording levert eAtra papierwerk op en dat gaat ten koste van de uitvoering. @el oppassen voor et crime6sc ool e!!ect. . .en 7ollaard uit 2020.

tegen angers vinden dat de over eid de privac$belangen van de ondergesc ikt maakt en de kinderen en jongeren met risico!actoren worden gebrandmerkt. (oor zijn onderzoek is gebleken dat er een recidive a!name is bij veilig eids uizen. In veilig eids uizen word vaak gekeken naar risico!actoren in cliBntdossiers omdat zo de kans wordt ingesc at dat een bepaalde jeugdige cliBnt blij!t recidiveren )terugvallen-. In ontwikkelingscriminologie proberen onderzoekers risico!actoren te ac ter alen voor toekomstig crimineel gedrag. Intelligentie en een lie!devol gezin met veel aandac t voor de kinderen. 6 8isico!actoren worden aangetro!!en op vier niveau>s. (e meeste veilig eids uizen ebben een bestuurlijke aansturing vanuit een o! meerdere gemeenten. maar er zijn ook uizen waarbij '< een trekker is. #eugdgroepen zijn geen nieuw versc ijnsel en zij beperken zic zeker niet tot de oo!dstad. <aar deze persoon wordt dan gebrandmerkt als potentiBle jeugdcriminelen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (at zijn samenwerkingsverbanden van organisaties op lokaal niveau in de aanpak van onveilig. . <et veilig eids uizen sc ieten ook lic tere varianten uit de grond zoals casusoverleg rond jeugdproblematiek.Stuvia.aandac t voor veilig eidsproblemen lijdt er toe dat de inzet van partijen a!neemt. om een criminele carriCre tegen te gaan.et is wel zo dat de uizen veel inspanning moeten leveren om deze resultaten inderdaad te realiseren.com . vriendengroep en wijdere sociale omgeving.en et kleine deel van de jeugd waar et mogelijk gaat om een criminele carriCre. Er bestaan tegenwoordig in 0ederlandse gemeente /entrum #eugd en ?ezin. beleidsmakers en wetensc appers van recente datum. Er wordt een ondersc eid gemaakt tussen jeugdcriminaliteit als aspect van et opgroeigedrag )grenzen verkenen. . Politieke discussies blijkt dat bij kinddossiers de risico!actoren erg gevoelig liggen. zo blijkt uit et rapport :ussen !laneren en . :rend H" aandac t voor risico!actoren In een zo vroeg mogelijk stadium de jeugdcriminaliteit aanpakken. en et welzijn van de cliBnten zou er op vooruit gaan. jeugdige zel!. gezin. #eugdgroepen oeven geen probleem te zijn. er wordt nadrukkelijk gekeken naar risico!actor. Fennis!undant 8isicojeugd gaat in op deze !actoren% zowel bevorderende als belemmerende !actoren bij jeugdcriminaliteit. door een groot aantal evaluatieonderzoeken eens in een mataanal$se te onderzoeken op patronen. Ge ouden zic voornamelijk bezig met et opstellen van persoonsgeric te plannen van aanpak voor bijvoorbeeld veelplegers en jeugddelin*uenten. /#?>s verlenen ondersteuning aan ouders en jongeren met vragen over opvoeding maar nemen ook initiatieven als jongeren en ouders niet zel! met vragen komen en ulp wel urgent is om verdere problemen tegen te gaan.. spijkbelt en met verkeerde vrienden omgaat moet in de gaten worden ge ouden. (e veilig eids uizen moesten een antwoord bieden op de be oe!ten aan een duidelijke regie op et veilig eidsbeleid. wel is de !ocus op jeugdgroepen door politiemensen. 7ooral middelbare sc ooljeugd met slec te sc oolprestaties die ook rookt. H3 Kijk op jeugdgroepen #eugdgroepen spreken tot de verbeelding en wakkeren gevoelens aan van angst en onbe agen bij omwonenede en voorbijgangers. 'ok a!name van )politieke.en 8overs ield een evaluatie in 2022. voorkomen dat partijen langs elkaar een werken en voorzien in een goede praktisc e a!stemming. 6 8isico!actoren als opvoedingsproblemen een lage intelligentie en agressie in et gezin tegenover positieve tegen angers als een conse*uente opvoedstijl. als partner van et veilig eids uis.

onderlinge steun en beperkte alternatieven voor de straat. Een verklaring is dat er in Ntrec t veel jongeren wonen. Gestig tot negentig procent van alle criminaliteit past in groepsverband.rink zegt dat in onze oogassertieve samenleving de jeugdgroepen lastiger zijn geworden en de tolerantiegrenzen van de buurt tegelijkertijd zijn a!genomen. . misdaad levert vaak nieuws op. 'p een geogra!isc e kaart blijkt dat met name in de provinci Nrtec t veel criminele jeugdgroepen voor komen. 9ommige jongeren angen op straat vanwege verveling en ontbinding met et gezin en sc ool en zouden daardoor gemakkelijker inlaten met overlast en criminaliteit. :egenwoordig is er meer in!ormatie over de aantallen problematisc e jeugdgroepen in 0ederland. #eugdcriminaliteit kan pas ec t worden begrepen als zic t is op groepsvorming en de invloed van groepen op jeugdcriminaliteit. 6 niet raar dat de aandac t er nooit eerder was. 7olgens et eerder genoemde 8<' rapport moeten we waken voor onnodige criminalisering. . 'verlast is ongrijpbaarder dan criminaliteit. Ge zijn niet automatisc crimineel o! overlastgevend. Er wordt meer dan vroeger gesc reven over jeugdcriminaliteit.ij inderlijk en overlastgevend gedrag komt et geregeld aan op wat anderen van de jeugdgroepen tolereren. <aar dat is niet waarsc ijnlijk. dan is et ook logisc om groepen in de gaten te ouden. . ee!t te maken met 0ederlands stra!rec t. bendes en gangs. Gijn er nu meer jeugdgroepen dan vij!tig jaar terug o! is er meer aandac t voor in de media. .en met welk doel wordt dit bijge ouden. zodat er sneller een vorming van jeugdgroepen mogelijk is. 7olgens onderzoekers is er sprake van een daling van et aantal problematisc e jeugdgroepen ten opzic te van 2001 van 23 procent.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal sc o!!eren van de 8aad voor de <aatsc appelijke 'ntwikkeling )8<'.Stuvia. <aar rond angen ee!t ook te maken met et zoeken naar identiteit. . )=@e kunnen nergens anders een>-.uit 200M.et ligt aan de buurtbewoner oe zij et opvatten. <aar ook inderlijke en overlastgevende groep is voor de buurt be oorlijk irritant en bedreigend. en wie telt )de wijkagent met subjectieve beoordeling.et is wel een jeugdgroep maar niet per de!initie een problematisc e jeugdgroep o! bende o! gang. Jeugdcriminaliteit in groepsverband Eind jaren negentig komt de belangstelling voor groepswerken was ec t tot stand. (e media ee!t documentaires gemaakt met 0ederlandse groepen vals voorbeeld van &merikaanse gangs. En de groepen oeven dan niet eens iets te doen wat ec t bedreigend is. .ij criminaliteit anteren we et uitgangspunt dat alle gedrag dat tegen et @etboek van 9tra!rec t ingaat en dus criimineel is.ij betoogt dat jeugdcriminaliteit en groepsvorming onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. namelijk vooral geric t op de individuele dader en niet o! nauwelijks op jeugdgroepen. 6 verband dat uit veel veilig eidsen*u+tes naar voren komt tussen jeugdgroepen en onveilig eids gevoel onder buurtbewoners. 9c u$t was de eerste in 2113 die onderzoek naar jeugdcriminaliteit op de kaart zette. .et is ook de vraag wat nu eigenlijk telt als een jeugdgroep. Pas als er overlast wordt veroorzaakt en jeugdcriminaliteit om de oek komt kijken is er meer aan de and.com . ?abriel van den . stigmatisisering en problemerig van angjeugd. @aarom nu opeens meer aandac t voor jeugdcriminaliteit vergeleken met vroegerI 6 raar omdat% et is al langer bekend vanuit criminologisc e t eorieBn en onderzoeken dat groepsvorming onlosmakelijk verbonden is met jeugdcriminaliteit en overlast. maar o! et meer is dan vroeger is lastig te zeggen. ontspanning. (e aantrekkingskrac t van criminaliteit is voor veel media moeilijk te mistaan.

(e aanwezig eid van een enkele risico!actor zegt niet veel over de kans op een criminele carriCre. ?eweld en jeugdgroepen zijn volgens @illem de . 7eel tieners plegen soms een o! enkele stra!bare !eiten om er daarna weer snel mee op te ouden.oezo willen jongeren ergens bij orenI (rie mec anismen volgens Erank @eerman. 6 rationele keuze t eorie% samen ben je sterk tegen de boze buitenwerken en je kunt ook gemakkelijker stra!bare !eiten plegen.oewel er volgens de politie ook meidengroepen in beeld komen.ij anteert daarbij ook de groepsvorming. ?emiddeld een IO van 73. (it onderzoek maakt duidelijk dat er een relatie is tussen jeugdgroepen. 8ond angen gaat vaak samen met regeloversc rijdend gedrag ?roepen ontstaan toevallig. veelplegers en risico!actoren. Er is sprake van groepsdruk als gevolg van de zogenaamde groepsd$namiek. 'ver et aandeel van meisjes is geen duidelijk eid. . 7erlengde van deze mec anisme speelt volgens onderzoekers ook et belang naar kapitaal een rol. . Erank van 9trijen zegt ook dat vooral mannelijke. wat betekend dat deli*uente jongeren zic vanzel! opzoeken. Relatie tussen geweld. in groepsverband. 'ok is bij veelplegers vaak et eerste politiecontact rond de 23 jaar. masculiene oorsprong ebben. aloue soort6zoekt6soort principe.als resultaat van et selectiemec anisme. jeugdgroepen en risicofactoren Ido @eijers publiceerde in 2020 een eigen onderzoek naar jeugdige veelplegers.ij sommige jeugdigen is er ec ter kans op aan oudende criminele carriCre. 7aak zijn et =de vriendinnetjes van>. et criminele pad op gaan en overlast plegenI 7olgens een onderzoek van &l!red . veelplegers vooral in groepsverband pleegden en een laag IO ebben. . Nitmaken van een zoals ij dat noemt jeugdbende angt in et verlengde daarvan samen met ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit. (it zijn wel jongeren met risico!actoren en die daar langere tijd aan bloot staan.com . en veelpleger geworden omdat zij gedurende tijd bloot ebben gestaan aan diverse risico!actoren in de kindertijd en adolescentie. (e jeugdgroep biedt een uitgelezen kans om collectie! te overleven in marginale situaties.akkert ee!t rond angen vooral te maken met een armoedige vrijetijdsbesteding van vooral laaggesc oolde jongeren. ze specialiseren zic niet ec t in een bepaalde criminaliteitsvorm maar ebben meerdere soorten misdrijven op un naam staan. . 7ormen van een groep !aciliteerd dan als et ware de criminaliteit. <eerdere vormen van groepsdruk )onbewuste aanpassing. . #ongren willen nu eenmaal graag ergens bij oren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal @at verklaard nu dat jongeren met elkaar.Stuvia. impliciete groepsdruk en eApliciete groepsdruk6 selectie mec anisme. #eugdige veelpleger zijn vaak lid van een jeugdgroep. op et eerste gezic t lijken jongen vde jeugdgroepen te domineren. Er is een toename in meisjescriminialiteit. . 9amen plegen komt neer op sociale ruil. #ongeren zoeken elkaar op )gewelddadige delin*uenten jongeren dus ook. 'ntwikkelingscriminologen gaan uit van een cumulatieve e!!ectt eorie.oger gesc oolden zouden wat vaker bijbaantjes ebben o! lid zijn van bijvoorbeeld een sportvereniging. 6 di!!erentiBle associatiet eorie% die uitgaat van et leren van et aanleren van verkeerd gedrag door et meedoen met de verkeerde vrienden. meisjes spelen vooral de rol van c eerleader. omdat ze bij elkaar in de buurt wonen en naar dezel!de sc ool gaan.aas met elkaar verbonden. #ongeren plegen samen delicten omdat ze materiBle en immateriBle beloning nasteven. ij merkte dat et omgaan met delin*uenten lee!tijdgenoten een krac tige voorspeller is van later gewelddadig gedrag. Nit zijn studie blijkt dat juegdige veelplegers meestal generalisten zijn.

En straatcultuur zou zic nadrukkelijk a!zetten tegen die burgercultuur.mee speelt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De culturele component: jeugdcultuur.Stuvia. seksuele ontsporing en criminaliteit zijn uitgewassen van deze tegencultuur. migrantenjongeren 8isico!actoren die kunnen leiden tot een criminele carriCre kunnen evengoed van culturele aard zijn. nog eens aangezet door de commercie. respect moet in un ogen worden verdiend en niet automatisc gegeven worden als je iemand nog niet kent. '! et straatcultuur en jeugdcultuur ec t zoveel a!wijken is de vraag. lo$aliteit tegenover de groep. antiautoritair. 7an 9trijen vindt dat de media en internet een grote rol spelen bij et uitdijen van een bepaalde jeugdcultuur. gebruik van straattaal. ?eweld tegen anderen etnisc e polarisatie. straatcultuur en sc oolcultuur. 7eel jongeren blijken immers eel conventionele doelen na te streven want veel jongeren geven aan op zoekt te zijn naar uisje. (us et zou niet moeten worden verward. 7olgens 9c u$t. @erdmDlder merkt in zijn studie dat <arokkaanse jongens et goed te verdedigen vinden om )verbaal.jeugd wordt gecon!ronteerd met een pedagogisc e drie oek van t uiscultuur. (oor leerplic t volgen jongeren langere tijd onderwijs. . waardoor er ruimte ontstond voor een aparte jeugd!ase. #ongeren kregen meer geld en . gabbers en de wat rec ts6nationalistisc e georiBnteerde londsdale groepen was de bereid eid om geweld tegen =buitenlanders> te gebruiken. underdoggevoel en overleven.eeuwen maakt geen ondersc eid. boompje. In sommige jeugdculturen wordt geweld aangemoedigd om bijvoorbeeld respect en status te verdienen. normen en waardepatronen tussen deze drie culturen tegengesteld zijn aan elkaar ontstaan opvoedproblemen.com . 'm mannelijk eid te tonen en respect a! te dwingen is et niet vreemd om een vuurwapen bij zic te dragen.addioui stelt dat )alloc tone. 7olgens Erank van 9trijen zijn enkele kenmerken van de straatcultuur% masculiene cultuur. werk. Illias El . wij6cultuur. op et gebied van onderwijs. @aarom zou de straatcultuur alleen voorbe ouden zijn aan jeugdgroepen en niet bijvoorbeeld aan volwassen daklozen. (e buitenwereld is niet6relevant. .zic a!zetten tegen de burgercultuur. en deze vloeien volgens de . wapenbezit tot op zekere oogte goedkeuren. straatcultuur. van . .eeuw weer vooruit uit ontwikkelingen in de samenleving na @'2.ij sommige skin eadgroepen. straatjunks en prostitueesI 9traatcultuur is toc eerst en vooral een jeugdaangelegen eid. iBrarc ie )ge oorzamen aan de leider-.et versc ijnsel jeugdgroep angt samen met de ontwikkeling van jeugdculturen. ?eweld. @aar eisen. 9oms speelt een etnisc e cultuur een rol. <arjon van 9an een onderzoek van 211M blijkt dat etnisc e groepering in normen kunnen leven die geweld. speci!iek taalgebruik eer en eergevoel. is jeugdcultuur een onderdeel van de burgercultuur. =9treetcredibilit$> staan oog in et vaandel. beestje. toegenomen !inanciBle middelen.et is maar de vraag de vraag o! er voor onderd procent etnisc e6culturele mec anismen aan et werk zijn en niet ook de jeugdcultuur )o! straatcultuur. dan blij!t de tolerantie van onmaatsc appelijk gedrag door een bepaalde gemeensc ap relevant en ook de rol van ouders staat dan centraal. (enk ook aan et belang van een buurt waarin een armoedecultuur eerst en jongeren worden blootgesteld aan risico!actoren zoals geweld en jeugdgroepen.geweld te gebruiken tegen onbekenden. wantrouwen. #eugd en straatcultuur wordt vaak door elkaar gebruikt en niet in combinatie met een verwijzing naar de etnisc e cultuur waaain jongeren zijn grootgebrac t.

sociale disorganisatie )a!gekal!de sociale instituties gebrekkige bindingen. 0iet elke jeugdgroep is een jeugdbende. #eugdgroepen zijn geregeld et brandpunt van etnisc e polartisaties tussen alloc tonen en autoc tonen. H4 De groep: buurt en achtergrond . een groep Europese wetensc appers die zic bezig ouden met onderzoeken naar jeugdbendes met Europese conteAt. Ge trekken een wissel op de publieke ruimte als omstanders lastig worden gevallen. gaat ze er wel vanuit dat etniciteit bepalend is voor versc illende jeugdculturen in 0ederland van nu. In veel westerse landen zijn a!gelopen jaren spanningen tussen autoc tone en alloc tone bevolkingsgroepen geweest. 7ooral moslims veel ter discussie gekomen. (e plusvarianten kenmerken zic onder andere door een ec te groepsstructuur en een gesloten iBrarc isc e structuur. (e s$mpat isanten van de Eurogang vinden dat ook dat groepen met een minder ec te structuur en iBrarc ie soms al de noemer jeugdbende zouden mogen oren.maar vooral culturele dimensies )etnisc e cultuur en jeugdcultuurP zouden de relatie tussen gangs. 7olgens aar is er geen sterk verband tussen etniciteit en criminaliteit. 9inds eind jaren negentig bestaat Eurogang. : uis krijgen zij te weinig ruimte )grote migranten!amilies in kleine woningen-. 'nduidelijk over et versc il van een normale jeugdgroep en jeugdbende. Internationale ontwikkelingen )terroristisc e aanslagen etc. :oc domineren de migrantenjongeren de jeugdgroepen. Eurogangmet ode waarmee de aard en omvang van Europese bendewezen kan vastgesteld worden. 0o6go6area voor de over eid en brave burgers. 8oanne van 7oorst ging in 2000 in op jeugdculturen van onder de alloc tone jeugd.vaardig eden. busc au!!eurs en de politie. (e .eke6 onderzoekers maken et ondersc eid tussen jeugdgroepen en jeugdbendes niet voor niets. In bendes maken de leden gebruik van elkaars )criminele. winkeliers. Jeugdgroepen en gangs In onderzoek naar jeugdgroepen gaat altijd speciale aandac t uit naar jeugdbendes )gangs-. In de politiek van @ilders wordt niet voor niets et !alen van de multiculturele samenleving in verband gebrac t met <arokkaanse straatterroristen en relmarokkanen.Stuvia.com . openlijk con!rontatie gezoc t wordt met de bewoners. In de Eurogang6publicatie wordt aangegeven dat niet sociaal kapitaal maar etnisc e identi!icatie de belangrijkste verklaring is voor groepsvorming. In de s ortlistmet ode worden jeugd en straatbendes gezien als plusvarianten.ij et begrijpen van jeugdcultuur moet men kijken naar immigratie en etniciteit. ?roeiende !ricties van die volgens betrokkenen en de media waren te erleiden tot culturele en religieuze versc illen. straatreputatie en van elkaars straatcontacten. Jeugdgroepen en Franse buitenwijkproblematiek #eugdgroepen oeven niet perse alleen een voedingsbodem te zijn voor criminaliteit. ook openbare orde wordt ook geregeld bedreigd door deze groepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal vrije tijd om zic als adolescent te mani!esteren en daarbij a! te zetten tegen alles wat zij ouderwets vonden en wat riekte naar gezag. sloppenwijken waarop over eidsdiensten in et bijzonder de politie geen vat meer op lijken te ebben. . etniciteit en migratie verklaren los van plaats en tijd. zic zel! bepaalde plekken in de wijk toe6eigenen met als doel anderen weg te treiteren. (e culturele uiting speelt nog meer een rol bij bendes dan bij groepen. (e jeugdbende is een plusvariant van de criminele jeugdgroep en de straatbende van de overlastgevende jeugdgroep en de straatbende van de overlastgevende jeugdgroep. een term voor ac terbuurten. Fansenstructuren )economisc en sociaal-.ebben wellic t bijgedragen aan deze polarisatie.

%peenstapeling van risico&s (e ardkernjongens tonen over et algemeen weinig spijt en empat ie met slac to!!ers. (e nadruk lag op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering.ulpvereners geven aan dat jongeren bijna altijd ontkennen dat zij deel uitmaken van een jeugdgroep. .ijvoorbeeld de politie moet en altijd ebben en de maatsc appij die de pik op en ee!t. die ebben bijgedragen aan de reputatie van de buurt. door politie. &an de andere kant voelen de ouders. maar buurtgenoten en lotgneoten die elkaar opzoeken uit pure vereleing. 7olgens gesproke jongeren is et niet eens zo dater sprake is van een vriendegroep. In &msterdam zouden incidenten een uiting zijn van ernstige sociale problemen. politie en '<.zware criminitaliteit-. samen met overige bewoners zic in de steek gelaten door de oge oren. politiek en ook onderzoekers. .ulpverlening op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. onder alloc tone stadsbewoners en volgens sommige zel!s een mislukte integratie. onderleiding van een netwerkcoDrdinator. (at betekend niet dat iedereen bij een straatgroep een stra!blad ee!t. de ta!eltekening die zo ideaal leek ebben er bij bijgedragen dat er onveilig eidsgevoelens en sociale problematiek. maar er zijn ook incidenten in @est voorgedaan waar niet om een kan worden gekeken. dat komt deels door dat ze denken dat de oorzaak buiten un is. Hangjongeren. Ge denken niet in vastomlijnde jeugdgroepen. drugsgeld witwassen )Gwa/ri. (e gemeente )stadsdeel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal &msterdam @est wordt vaak in een adem genoemd met overlast en criminaliteit door vooral alloc tone. (e aanpak van een jeugdgroep kan de politie niet alleen. 'penbaar <inisteire en de Fetenunit )voormalig veilig eids uiseleid van !et stadsdeel" wegstoppen naar benoemen 0etwerksaanpak van stadsdeel. 7aak zijn de ouders van de alloc tone jongeren onzic tbaar. en dan vooral <arokkaanse. &msterdam6 @est zou ge eel worden opgeknapt. Er werd geric t op individuele jongeren.com . Een link tussen jeugdproblematiek en drugs andel. jongerenwerk en )jeugd. maar de ontkenning ee!t ook vaak te maken met een versc il in belevin!g.wordt bij aanpak zel!s vaak geac t de regie te ebben. er zijn ketenpartners nodig. ze komen niet naar ouderavonden ebben geen zic t op et spijbelen van un kind en ebben maar geringe kennis van de 0ederlandse samenleving. laat staan bevestigen dat zij een prominente rol vervullen. eerder van losvaste verbanden en buurtnetwerkjes van jongeren. ze willen niet in de problemen komen door te zegen dat zij bij een jeugdgroep oren. groepen aen ook op plekken in et stadsdeel waar veel problemen waren met overlast en criminaliteit. (e media aandac t ebben de a!gelopen jaren ongetwij!eld over $pet.Stuvia. 9ubdrie oek wordt et gezamelijke veilig eidsbeleid bepaald. #ennismaken met de $oortmangroep . jongeren. autokraken en drugs 7olgens jongerenwerkers. Gij vinden et overdreven en onterec t. <et name de alloc tone bewoners van &msterdam @est balen van et negatieve imago en de aandac t van journalisten . politie. In et plan van aanpak worden teams ge!ormuleerd van in ieder geval stadsdeel. straat oekwerkers en politiemensen oren jongeren met een stra!blad bij een straatgroepjes. Integraal samenwerken was con!orm aan de landelijke trend tussen instanties.

politie en justitie. (it versc ijnsel lijkt op et zoge eten omstanderse!!ect uit de sociale ps$c ologie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal H De kerkstok: ge!eld in groeps"erband (e Poortmangroep werd voor et slooppand incident soms door de wijk waargenomen. ier wordt rationalisatie bespeurd. o! iemands vrienden dan is geweld volgens de voormalige jongeren een legitiem middel. maar er werd weinig aandac t besteed aan deze jongeren als groep. 7aak maken deze jongeren deel uit van een omgeving waarin bv so!tdrugsgebruik als volstrekt normaal wordt gezien. wat wil zeggen dat mensen niet ingrijpen omdat zij zic mogelijk sc amen voor de oordelen van anderen. (oor geweld te gebruiken wordt de groepsnorm ge and aa!d. Per saldo doet dan niemand wat. . de kapitein: een sluwe leider. teleurgesteld in de samenleving .en zorg6 en ulpinstanties. :en tweede is volgens de literatuur sprake van sociale invloed. De vaste metge(el: akir.ij reactiepatronen maken we een basisondersc eid tussen de buut. tenzij omstanders rec tstreeks en indidividueel worden aangesproken en gevraagd om op te treden. <aar niet in iedere groep wordt er zo laat ingegrepen.com . et rec tvaardigen van de misdaad.et goedpraten van et criminele gedrag is in criminologisc e t eorievorming rationalisatie )goedpraten ac tera!. E*uip training is een trainting sociale vaardig eden. 'riminaliteit in groepsverband . (e relatie met vrienden blijkt daarin doorslaggevend te zijn. dat zie je aan oe de voorouders lee!den. veel stra!bare !eiten komen immers nooit aan et lic t.amid zegt dat ij straa!roven pleegden omdat er weinig geld was t uis. :en slotte is er sprake van zoge eten in ibitie.Stuvia. maar bij <arokkanen wordt een leider niet geaccepteerd vanwege de . Het grote voorbeeld #arim: sc!ieten tijdens een buurtfeestje (e alloc tone jongeren ebben toegenomen !rustratie over de 0ederlandse samenleving. Er is sprake van een soort groepsdruk die maar moeilijk wordt doorbroken. politiemensen. zijn !amilie en moeder adden geld nodig. H# De buurt op scherp: reactiepatronen Elke stad met jeugdproblematiek ee!t zijn eigen Poortmangroep. Een eerste versc ijnsel is de verspreiding van verantwoordelijk eid. . )ijn moeder !eeft geld nodig* . (aar wordt alles op a!gereageerd. de strijd van de eld &bdelkrim tegen de 9panjaarden en ook in groepen op straat. . vaak ook omdat gedupeerde bang zijn om aangi!ten te doen.et geweld was elemaal niet zinloos in ogen van jongeren-.et topje van de ijsberg wordt slec ts belic t. Hamid. ?esproken jongeren beamen dit. 7erdonck zegt dat jeugdgeweld ook een soort eigenric ting is. gro! geweld door te wijzen op ervaren onrec t. 0iemand voelt zic geroepen om zel! te andelen. geweld met de paplepel ingegoten 9oms is de gordijnen dic t doen letterlijk en !iguurlijk voor veel mensen een uitkomst. jongerenwerkers en buurtconciBrges. met name als et zel!respect wordt aangetast van iemand. .ij &ntilianen en :urken eb je vaak een duidelijke leider. gemeente )stadsdeel.o! neutralisatie )in et kort dat delin*uenten voora!gaand aan et misdrij! un gedrag voor zic zel! ebben gerec tvaardigd. zij willen niemand boven zic . 7olgens onderzoek uit 2022 zouden vmbo6sc olieren meer genotsmiddelen gebruiken dan avo o! vwo6sc olieren. oe zij omgaan met alloc tonen.erberse ac tergrond van de jongeren.

. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal +e(amenlijke aanpak: beter laat dan nooit Een groepsaanpak betekend dat et jongerenwerk geric t wordt ingezet om de ulpbe oe!ten van de groep in beeld te krijgen en dat de politie protocollen anteert over registratie en identiteitscontrole voor et geval dat zij de groep op straat aantre!t. In veel gemeenten zijn stadsdeelbestuurder minder tevreden met de aanduiding crimineel o! jeugdbendes o! gangs. 'ok et <ediumprogramma is bedoeld voor jeugdige delin*uenten in de vorm van een dagprogramma. de risicojongeren en lic t criminele jongeren over een kam zouden worden gesc oren met de veelplegers en arde kernjeugd. (e leerstra! bestaat vaak uit een e*uip6 training. $olitie en justitie: een onaangename verassing &ls er een jeugdgroep is die veel aandac t vraagt )de Poortmangroep. die dan in de loop der tijd meer bekend wordt na et doorzoeken van de s$stemen naar boven wordt bijgesteld. bij de jeugdgroep betrokken organisaties onder regie van et stadsdeel waarin de groep zic bevind en de Fetenunit )veilig eid uis.ij enkele gevallen is bij Poortmanjongeren een PI# maatregel overwonnen )Plaatsing in een Inric ting voor #eugdigen. &anpak moet gezinnen een structuur bieden met als motto een gezien6een6plan. (e gedi!!erentieerde aanpak van de Poortmangroep werd ook van de gezinsvoogden verwac t dat zij rekening ielden met et aandeel van un a!zonderlijke cliBnten binnen deze groep. (e uitkomst van s ortlistmet odiek wordt gezien als de mate waarin de vlag er in de gemeente bij angt.com .et is volgens en de kunst om zo min mogelijk jeugdgroepen binnen de stadsdeelgrenzen te ebben. Een groep wordt pas geBtiketteerd als crimineel als er op basis van politiegegevens aangetoond is. (e groepsaanpak was een aanpak van een verzameling van individuele aanpakken. Een taakstra! wordt vaak aanvullend opgelegd in de voor van leer6 o! werkstra!. liep oe dan ook met een rode draad door de aanpak. . Nit veldwerk studie blijkt dat et voor betrokken partijen niet bepaald makkelijk is om een groep goed in te kunnen sc atten. . is et niet vanzel!sprekend dat een rec ter rekening oudt met et groepskarakter van veel jeugdcriminaliteit.jeugddetentie.ascule onder toezic t van reclasseringsa!deling van bureau #eugdzorg. En als aanvulling op een )voormalige.van et '< samen een plan van aanpak opstelt.et betekend ook dat de.is er weinig oog voor andere opkomende jeugdgroepen. (ie zic vooral op de kinderen van et gezin ric t olv een gezinsmanager. )multiprobleemgezin-. Individuele trainingen en groepstrainingen zijn onderdeel van et programma. . (at was de opmaat naar et uidige &msterdamse <P? aanpak.9-.et komt volgens geLnterviewde politiemensen bij regionale coDrdinatie #eugd en veelplegers van et korps vaak voor dat er een onbekende groep eerst de laagste insc aling krijgt. 'ok broertjes en zusjes werd door de zorgcomponent van de groepsaanpak op geric t. 'ok kunnen leerstra!!en 9eksualiteit zijn. 7oorkomen moest worden dat met een ridie weinig maatwerkgeric te aanpak. jeugdgroepen en zeker de zwaardere worden geac t et imago van de gemeente te sc ade. (e jongens uit de anonimiteit alen en de groep uiteendrijven.Stuvia. (oor et individue geric te 0ederlandse stra!rec t. door de . een sociale vaardig edentraining. de groep wordt eerder te lic t dan te zwaar ingesc at omdat betrokkenen pro!essionals vaak niet et complete beeld ebben van de groep en zijn gesc iedenis. een opvolger van jeugd :. (e sova>s )sociale vaardig edentrainingzijn gevolg van et gewelddadige karakter van de groepsleden en en wordt dan geleerd om beter met de agressie om te gaan.

tadsdeel: de partijen bijeen Een gezinsvoogd.dit kan door et '< worden opgelegd bij een voorwaardelijk sepot. <aar bij de Poortmangroep groeide de stra!!en niet mee met de mate van recidive. werk. )individueel begeleidingstraject. o! door de rec ter bij een sc orsing uit de voorlopige ec tenis o! bij et vonnis. 6 9tra!mat leek niet aan te passen bij de recidive. Er wordt gestree!d naar een een6op6een begeleiding door jeugdreclasseerders.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (e begeleiding door de jeugdreclassering van jeugdzorg kan zel!s in justitieel kader toc nog min o! meer vrijwillig plaatsvinden..ulp en 9teun )<. . (at geld voor et signaleren van de goede a!loop van een interventie. 6 #ongeren recidiveerden tijdens de proe!tijd. <aAimaal zes maanden en kan een keer worden verlengd. (eze maatregel kan door de rec ter maAimaal drie maanden worden opgelegd aan niet6westerse alloc tone jongeren tussen 2262M jaar die voor et eerst een misdrij! ebben begaan o! enkele lic te !eiten ebben gepleegd. namelijk de <aatregel .ij de Poortmangroep vielen drie aspecten op in de dossiers van de jongeren" 6 zaken werden geregeld gesponeerd door gebrek aan bewijs en dan met name getuigenverklaringen  er werd daardoor eengevoel van onaantastbaar eid bij politiemensen ontwikkeld. als er wordt gerecidiveerd dan wordt de voorwaardelijke stra! ten uitvoer gelegd. /8IE<. (an isvaak ook niet duidelijk dat in!ormatie o! dossierkennis die voor de ene pro!essional weinig waarde ee!t voor de ander van cruciaal belang kan zin.et wordt door de kinderrec ter opgelegd.I .deze maatregel wordt uitgevoerd in de periode voora!gaand aan de stra!zitting en na jeugddetentie. 0iet nakomen betekend alsnog jeugddetentie. in verband met nazorg. (at wordt inmiddels olle ulpverleningstermen die al snel zonder deugdelijke diagnose worden gebruikt. I:. (e maatregel I:.. buurtregisseur en jongerenwerker kunnen vaak met dezel!de jongere aan de slag zijn. ):Q.arde Fern is een programma waar alloc tone jongeren die vaker met justitie in aanraking zijn geweest o! ernstige delicten ebben gepleegd. maar als aan a!spraken wordt ge ouden wordt dit stap voor stap terugverdiend. In et stra!rec t kan de rec ter maAimaal twee jaar proe!tijd oplegt. (e jongeren wordt gedurende een al! jaar intensie! begeleid door de jeugdreclasseerder .  stapelen van vonnissen en ambitie van de rec terlijke mac t kwam niet goed uit de ver!. vaak zijn er ook nog problemen op sc ool.et is eel moeilijk voor ulpverleners om de criminele staat van de clienten in te sc atten. de bedoeling is dat stra!!en in 0ederland zwaarder word naarmate er meer is gerecidiveerd. (e maatregel ee!t et leven tussen twee culturen en de problemen die dat met zic meebrengt als uitgangspunt. (e maatregel ric t zic op et sociale netwerk van de jeugdige. is er ook ulpverlening die wel degelijk in een meer gedwongen kader plaatsvindt.9. maar ebben vanuit un rol vaak een ander beeld van de jongere en leggen andere accenten. verslaving o! relatie met de ouders.Stuvia. Nit onderzoek van 7an @ijk en 9c oenmakers in 200M is geconstateerd dat ulpverleners regelmatig aangeven dat un cliBnt besc ikt over een slec t ontwikkeld sc uldbese! en een weinig ontwikkeld geweten. 0aast :Q. staat voor individuele traject begeleiding voor criminaliteit in relatie tot de integratie van etnisc e minder eden. omgang met geld. . de kinderrec ter legde bij de uitspraak geregeld een proe!tijd op voor voorwaardelijke deel van de stra!.com . . &!spraken tussen de jongere en de jeugdreclasseerder worden gemaakt en in een contract vastgesteld wat door beide wordt ondertekend. (an wordt gesproken over toezic t en begeleiding. (e eerste drie maanden ee!t de jongere weinig vrij eden. .

(e be andeling ric t zic op gezinnen waarvan een o! meerdere kinderen in aanraking zijn geweest met justitie o! gezinnen waarvan kinderen met justitie in aanraking dreigen te komen. 7oorwaarde om deel te nemen is dat de jongeren geen veelplegers o! arde kern jongeren zijn. (e jongerenwerkers gingen meer de straat op om te groepen te inventariseren en de dagbesteding te ontdekken.Stuvia. sc ilden maken sc oon. .ulpverlening kan verplic t opgelegd worden. (oel is om et gezin beter te laten !unctioneren en daarmee kans op recidive bij jongeren kleiner te maken. #ongerenwerk ric tte zic op et aanbieden van activiteiten en laagdrempelige ulp. 9oms wordt de grens voor uitzonderingen opgetrokken naar 23 jaar. Ease 2% t erapeut elpt gezin om moeilijk eden als gezamenlijk probleem onder ogen te zien. 'ngeveer twee onderd arde kern jongeren worden begeleid. 'nder vrijwillige ulpverlening vallen instanties die zic bezig ouden met et vinden van werk. :otaal duurt de t erapie negen maanden. 7oor Eirst o!!enders zijn er preventieprogramma>s. .v Eunctional Eamil$ : erap$ )EE:een s$steemgeric te be andeling. uisvestiging en inkomen. .!ulpverlening: als we dat !adden geweten <et welzijn en zorg werd geprobeerd de groepsleden te bereiken en een gedragsverandering te realiseren. ric tte op individuele ulpverlening. 7rijwillige ulpverlening vind plaats op verzoek van de jongere zel!. ouders o! beide. 'ok gezinst erapie is een optie van ulpverlening. Er is sprake van overleg met de jongeren en zijn oudersJverzorgers. 7oor jeugdige veelplegers en arde kern jongeren is 0ieuwe Perspectieven niet altijd een gepasseerd station. werk en vrijetijdsbesteding.et verbeteren van onderlinge relaties in et gezin werd als oplossing gezien voor et deviante gedrag van et kind. #ongere die geen duidelijke dagbesteding adden werden actie! gestimuleerd om bij de laagdrempelige ulpverlening o! andere instanties die en op weg kunnen elpen in de wereld van werk. sc oling. zowel vrijwillig als in justieel kader. <ulti 9$steem : erapie is ook een t erapievorm. 7oornamelijk geric t op lic t criminelen. Ease 2% gezinsleden leren om problemen samen op te lossen door op een ander manier met elkaar om te gaan en daarover a!spraken met elkaar te maken. stra!rec telijk minderjarig. repareren. wanneer ze et advies niet willen opvolgen en de jeugd ulpverlening meent dat dit tot een onverantwoorde situatie zal leiden. 0evendoel is om jongeren met diverse etniciteiten in contact te brengen met elkaar.bestaat sinds 2000. 0P ric t zic samen met jongeren en oudere op een verbeterde lee!situatie. . (oor verwijzers zijn Fetenunits. 'pknappen van tweede ands spullen bv sc oolmeubilair voor <arokko. en een positieve levens ouding onder de jeugd moet worden gestimuleerd. (e Eunctional Eamil$ Parole 9ervices )EEP9-.com . toe lijden naar sc oling en bieden van opvoedondersteuning. is een met odiek voor gezinsgeric t casemanagment. (e jeugd ulpverlening zoals #eugdzorg. ook irritaties voorkomen in plaats van en uit te laten barsten Ease 3% geleerde toepassen aan de nieuwe situatie. &ls een jongeren aangee!t dat et geod gaat wordt dit niet altijd nagetrokken. opgelegd door de rec ter. onderwijs. Programma betrekt jongeren bij werkzaam eden die ten goede omen aan mensen in un land van erkomst. 7oorbeeld vrijwillige ulpverlening is project 0ieuwe Perspectieven )0P. (oor beperkte tijd konden gezinsvoogden niet altijd langs gaan en besc ikken instanties over geen o! beperkte in!ormatie o! onbetrouwbare in!ormatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Jongerenwerk en -jeugd. onderwijs en leerplic tambtenaar. &nder voorbeeld van vrijwillige ulpverlening is En 0u Iets :e Positie! )E0IPR. (e verric ten klussen.een korte intensieve begeleiding van ongeveer twaal! weken voor jongeren tot 22 jaar die meervoudige probleemsituatie verkeren. #ongeren tussen 2262M jaar oud. er is plek voor H0 gezinnen per jaar. 0azorg van maAimaal twaal! weken wordt geboden speciaal voor jongeren die net uit detentie zijn.

#ongeren en !amilies kunnen te maken krijgen met jeugdbesc erming o! ulpverlening in een civielrec telijk kader. gemeente. politie. Instanties werden letterlijk de deur geweigerd. Een nadeel is wel dat et vrijblijvende karakter van de ulpverlening et voor gezinnen eel gemakkelijk maakt om voorttijdig te stoppen. met een maAimaal woongenot.. . . de ouders krijgen tijdelijke ulp en toezic t bij de opvoeding van et minderjarige kind. (ie strategie is gebaseerd op et op e!!en van anonimiteit. )?riek eerst veel last van de jongeren en vroeg o! ze niks te doen adden. In dat onderzoek wordt een criminologisc e wijs eid onderstreept dat sociale bindingen een bu!!er zijn tegen een aan oudende criminele carriCre. uit angst voor represailles van de angjongeren. (oel" ouders zel! leren de kinderen op te voeden. er versc ijnsel van stoppen met de criminele carriCre. et verplic t de ouders om aan de aanwijzingen van de gezinsdvoogd te ouden van . <aAimaal 2 jaar en kan worden verlengd. 'uders maakten zic al langer zorgen over de slec te invloed van de vriendengroep )di!!erentiBle associatiet eorie. Fan uitlopen op een uit uisplaatsing. (e gezinnen moeten zoveel mogelijk opgezoc t worden in de eigen lee!omgeving en dus t uis.et leggen van nadruk door de over eid op een eigen verantwoordlijk eid van de buurt )waaronder melden van overlast en aangeven.Probleem is dat de buurt voor zic zel! vaak geen rol ziet weggelegd voor een oplossing liever naar de lokale over eid kijkt ) et stadsdeel. 'ndertoezic tstelling )':9.o! voogdijmaatregel. 'uders blijven zel! verantwoordlijk en ouden et gezag.ureau #eugdzorg.(e buurt eist een veilige lee!omgeving die vrij is van criminaliteit en overlast. De +riek: werk genoeg in de snijkeuken 9oms werkt et om de buurt en jongeren met elkaar in contact te brengen.com . ze mogen er niet in o! werden agressie! bejegend waardoor ze liever niet uisbezoeken a!namen. waardoor beelden kunnen worden bijgesteld.os iervan ebben gezinsvoogden een beperkt aantal contacturen per maand voor uisbezoeken. <aar vanwege angst voor un kinderen was et a!leggen van een verklaring tegen un kind toc een brug te ver. waardoor men gemakkelijker aan te spreken is. De buurt: angst en ontkenning 7olgens politie durven bewoners niet geregeld de politie te bellen voor een melding o! om een aangi!ten te doen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal (e genoemde gezinst erapieBn zijn wetensc appers naar ver ouding positie! over..epalend zijn bijvoorbeeld trouwen.elpt dan niet zonder meer. /el of niet ontmanteld 'nderzoek naar desistance. 9oms worden gezinsvoogden niet in contact te komen.Stuvia. kinderen krijgen en et aangaan van vriendsc appen met niet6criminele vrienden. gemeente o! andere partij nodig en voelt de buurt al insticnctie! aan dat et beter is om elkaar te kennen. . Nitblijven van aangi!ten. ':9 wordt door de kinderrec ter uitgesproken. '! ze dac ten dat et toc geen nut ad omdat er niks aan gedaan zou worden volgens en. 'uders ebben vaak vanuit sc aamte geen enkele be oe!te aan ulp van buitena! en ze ontkende de problemen met de kinderen. naast levensgebeurtenissen als overlijden van ouders en et rijpen van de geest. .ulpvrlening moet langdurig en intensie! zijn. 9oms is bij dat contact eelmaal geen politie. meldingen en getuigenverklaringen leidt tot vrijspraak en sepots in de criminele carriCres en zet aan tot et plegen van nieuwe misdrijven. de ulp dient geric t te zijn op et ele gezin als sociaal s$steem en niet slec ts op et individu. dat bleek toen nam ij een aantal in dienst en nu ee!t ij altijd een aantal angjongeren  dit lijkt een uitzondering dan een regel.en wilden wel mee werken met instanties. .

arbeids6 en vrijetijdscariere van jongeren )in Ntrec t-. .olt zegt dat oude vriendengroepen zel!den elemaal uit elkaar vallen.et is makkelijk terug te vallen zeker als je nu met een gewone baan en sc ulden niet erg breed ebt. om andere jongeren te laten stoppen met et plegen van misdrijven. 7eel oudgedienden geven aan dat ze als et ware moesten a!kicken van de criminele gewoonte. . . Gij raken overtuigd dat ze zel! de baas zijn van et geluk en ongeluk niet steeds te wijten valt aan van anderen. ?ideon .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7olgens ?eenen zijn er ook innerlijke veranderingsprocessen bij desister )a!sc eid nemen van criminele carriCre.com . ze zoeken oude vrienden in de oude buurt op. /onclusie is dat jongeren uit niet6westerse gzinnen in ac terstandswijken een grotere kans lopen om bij een ver uizing weer in een ac terstandswijk terec t komen dan andere jongeen. onderwijs6.Stuvia. 7eel vinden dat ze wat goed te maken ebben met de samenleving en spannen zic in als bv jongerenwerker.olt sc ree! in 2022 een onderzoeksrapport waar wordt ingegaan op de e!!ecten van gedwongen ver uizingen op de woon6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->