TAÁT CAÛ CAÙC MACH ÑIEÄN : MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN & MAÏCH ÑOÄNG LÖÏC CUÛA CAÙC THIEÁT BÒ LAÏNH

( LYÙ THUYEÁT

- Ño R,C,S cuûa BLOCK , chaïy thöû TUÏ NGAÄM : - Ño caùc daây QUAÏT , chaïy thöû QUAÏT : Xaùc ñònh CAÙC DAÂY QUAÏT - Ño coâng taéc chia - Kieåm tra caùc phaàn töû coøn laïi - Raùp maïch theo sô ñoà - K.tra nguoäi , chaïy thöû CAÙCH ÑO BLOCK : C , R , S 1. Ño 3 laàn : - CR : nhoû OHM nhaát : Suy ra : S - CS : OHM trung bình - RS : Lôùn OHM nhaát

MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ NGAÄM KEÙP ) MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ QUAÏT & LOÁC RIEÂNG BIEÄT ) CHUNG

2.

Laáy s ño vôùi 2 daây coøn laïi :
- daây naøo : Lôùn OHM nhaát laø R

CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY QUAÏT 2 , 3 TOÁC ÑOÄ
1. Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laøm chuaån ) 2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laøm chuaån ) 3- 4 , 3-5 ( 3 laøm chuaån ) CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùc DAÂY SOÁ 2. Noái R – S vôùi tuï quaït chaïy thöû :

- Quay ÑUÙNG chieàu : laø R - Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S

3. xaùc ñònh caùc daây soá : - Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu , maïnh , vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,L

THÖÏC TAÄP THÖÏC TEÁ MAÙY ÑHKK 2 CUÏM 1. ÑO BLOCK : C , R , S

Noái R vaø S vaøo 2 ñaàu tuï lôùn

Noái 2 nguoàn ñieän vaøo R –C ( Ño OHM : cho chaïy thöû LOÁC ) 2. Ño 4 DAÂY QUAÏT DAØN NOÙNG : * Xaùc ñònh daây R –S : ( Khoâng coù daây 5 thì boû böôùc cuoái : 1-5 , 2-5 , 3- 5 )
Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laøm chuaån ) 2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laøm chuaån ) 3- 4 , 3- 5 ( 3 laøm chuaån ) CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùc DAÂY SOÁ

TRONG 2 DAÂY SOÁ 1 DAÂY COØN LAÏI queït vaøo daây R hoaëc S (cuûa

Noái 2 daây R – S vaøo TUÏ QUAÏT , chaïy thöû : Laáy 1 trong 2 daây ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH CAÂU VAØO 1

2 daây ñaõ noái vaøo tuï quaït ) - Quay ÑUÙNG chieàu : laø R - Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S 3. xaùc ñònh caùc daây soá : Laáy 1 trong 2 daây ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH daây R

CAÂU VAØO

böôùc 2 xong )

(vöøa xaùc ñònh ôû

- Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu , maïnh , vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,L 4. Ño coâng taéc chia : Laáu daây chung laøm chuaån ( Coïc naèm rieâng 1 mình ? ) Ñeå ON : Ño 4 laàn : - Coù OHM laø QUAÏT ( C cuûa QUAÏT DAØN LAÏNH ) BAÄT 1 NAÁC : Ño 4 daây : - Quaït vaãn leân OHM - Thöù 2 leân OHM laø LOÁC ( Daây töø boä chia voâ thernostat ñi tôùi daây C cuûa Loác ? ) XAÙC ÑÒNH 3 TOÁC ÑOÄ : - Daây LOÁC luoân coù OHM - Baäc tieáp 1 naác : coù OHM daàu tieân laø L - Baäc tieáp 1 naác : coù OHM tieáp laø M ?

1 DAÂY COØN LAÏI queït vaøo 1 trong caùc daây soá

Laép raùp maïch ñieän TUÛ LAÏNH : DUØNG TIMER 3 DAÂY ( Xaõ ÑAÙ = GA NOÙNG )

VAØ THÖÏC TAÄP THÖÏC TEÁ )

2)- Laép raùp maïch ñieän TUÛ QUAÏT

4)- Laép raùp maïch ñieän KIEÅM SOAÙT SÖÏ COÁ ÑEØN VAØ CHUOÂNG BAÙO