P. 1
gebedenboekje

gebedenboekje

|Views: 808|Likes:
Published by arisan47

More info:

Published by: arisan47 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

gebedenboekje

ik draag U in mijn hart Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen, om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik hoef mijn stem niet te verheffen, om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, U hoort mij toch: want U bent bij mij, ik draag U in mijn hart. Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig; ik heb me enkel stil te houden, in mijzelf te kijken en me niet te verwijderen van zo'n hoge gast. Als bij mijn broeder en beste vriend mag ik bij u vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, en aan U vragen mij te helpen. Want ik weet, dat U mijn Vader bent en ik uw kind. Theresia van Avila (1515-1582) *** Weet U niet dat u Gods tempel bent? Paulus aan de christenen van Korinte

Morgengebed Mijn God, ik vraag uw zegen voor de komende dag. U, die mij het leven geeft, help mij om vandaag te doen wat U van mij vraagt. Mag ik ook in moeite of verdriet ervaren, dat U bij mij bent, dat U in mij bent om mij te troosten. Zegent U ook al die mensen, met wie ik mij in lief en leed verbonden voel. Leer ons voor elkaar te leven en geef uw liefde in ons hart. Door het geloof in Jezus, uw lieve Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen. *** Ál wat wij doen heeft zoveel waarde, als het van ons heeft gekregen door ons gebed in de vroege morgen wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars: nu en in het uur van onze dood, amen. *** God is liefdevol en goed, voor allen die in eerbied met Hem leven.

*** Kom tot Mij. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. uw Naam worde geheiligd.onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt. want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Geef ons heden ons dagelijks brood. En leid ons niet in bekoring. zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. maar verlos ons van het kwaad. En vergeef ons onze schuld. in eeuwigheid. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. allen die vermoeid en belast zijn. Mat 11:28-30 . en Ik zal je rust geven. uw Rijk kome. en je zult rust vinden voor je ziel. Amen.

zul je behouden worden Rom 10:9 "Liefde is het hoogste goed Aan de mens gegeven. gestorven en begraven. dat Jezus de Heer is." . Ik geloof in de Heilige Geest. de almachtige Vader. Die opgestegen is ten hemel. Liefde is alles. de almachtige Vader. Die neergedaald is in de hel*. de gemeenschap van de heiligen**. Amen. Van ontroering beven. de heilige algemene kerk.wat was het lot? Het zou op niets gelijken. is gekruisigd. Liefde is wat leven doet. geboren uit de maagd Maria. Dan wachten wij ook ongestoord 't Einde zonder vrezen. en in je hart gelooft. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. leid ons voort Doordring ons van uw wezen. Het maakt van armen rijken.ik geloof Ik geloof in God. de vergeving van de zonden. zit aan de rechterhand van God. die ontvangen is van de Heilige Geest. en in Jezus Christus. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. En zij het leven kort of lang Gods Liefde maakt geen sterven bang. *bij de doden **gelovigen *** Als je met de mond belijdt. de derde dag verrezen uit de doden. zijn enige Zoon onze Heer. dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Zonder liefde . Schepper van hemel en aarde. Geest van Liefde. Liefde is God.

o God mijn Vader. Ik geloof in uw goedheid.ik geloof Heer mijn God. precies zoals wij. ik geloof in U. om ook in tegenslag en verdriet dit geloof niet te verlaten. al uw handelen jegens mij is in liefde. ook al ervaar ik dat soms niet. de Zoon van God: Hij is in staat mee te voelen met onze zwakheden. Ik geloof in uw macht: niets is voor U onmogelijk. In uw antwoord op mijn gebed heeft U het beste met mij voor. U kent mijn toestand beter dan ikzelf. Ik geloof in uw trouw. Want Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Help mij. dat U mijn gebeden hoort en beantwoordt. *** Jezus. die ik niet kan doorgronden. Ik geloof in uw wijsheid. Heb 4:15 .

kom. licht voor het hart. die niet vergaat. kom.gebed tot de Geest Kom o Geest. maak zacht wat is verstard. kom. heel wat gewond is. oud pinkstergebed *** Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Kom o Geest. Joh 7:37 . vrede in de strijd. Kom o Geest. Geef ons vreugde. reinig wat vuil is en onrein. leid wie de weg niet vindt. kom. troost van de armen. zachtheid die geneest. Kom o Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.

Joh 14:25 . zal jullie alles leren. en laat mij nooit alleen. Die de Vader jullie in mijn naam zal geven. blijf waakzaam mij nabij. mijn Vader. Geest van God. *** De Helper. richt me telkens weer op. geef mij de kracht. en jullie alles in herinnering brengen wat Ik gezegd heb. draag mij in uw handen. voor mij gebaand. Zoon en Heilige Geest God. U ging tot aan het kruis. als ik dreig te vallen.Vader . Vader. en breng me terug wanneer ik afdwaal van Gods liefdeweg. de Heilige Geest. ontferm U over mij. Zoon en Heilige Geest. ten einde toe te gaan. God. om ook mijn weg te gaan. Zoon van God. Amen.

zal je hemelse Vader ook jou vergeven. U kent mij. zal ook je Vader jouw overtredingen niet vergeven. Heer. *** Als jij de mensen hun fouten wilt vergeven. Mijn daden zijn voor U niet verborgen. Maar als jij de mensen niet wilt vergeven. Richt mij weer op. ontferm U. en U ziet de wegen die ik ga. Vergeef mij en wees mij genadig. belijd ik mijn schuld. Doe mij zo elke dag iets dichter tot U komen. Maar U blijft mijn God. Mat 6:14-15 . Uw liefdevolle goedheid kent geen grenzen. eeuwig duurt uw trouw. mijn nalatigheid en mijn zonde. altijd. Amen. vernieuw mijn kracht en maak mij standvastig op de weg die U mij wijst. mijn God.gebed om vergeving Voor U.

ook wanneer het stormt. hopend dat U ons hoort. elke dag weer. dat U er altijd bent. niemand van ons kan U aanraken. die met de mensen wilt zijn. God. U toch bent toch onze God. Soms leven wij met een hart vol twijfels. amen. en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden. Heb 12:1 . missen we houvast. Doe in ons het vertrouwen groeien. wanneer het donker is. ik dank U. wanneer U afwezig lijkt.vol twijfels God. wij horen U niet. wij zien U niet. Toch blijven wij tot U roepen. om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. dreigt storm ons te ontwortelen. *** Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof. en komen wij biddend en smekend naar U toe.

in onze nood roepen wij tot U. *** De mensen zeggen: "God vergeet ons". Laat ons niet alleen. Jesaja 49:14-16 . op U hopen wij.gebed in nood Heer Jezus Christus. Onze kracht is klein en onze schouders zijn te zwak voor het kruis dat wij moeten dragen. Geef dat wij niet bezwijken onder onze last. beschaam ons vertrouwen niet. Richt ons weer op en doe ons herleven. voortdurend zijn mijn ogen op je gericht. Heer. Je naam staat geschreven in mijn hand. Kan dan een moeder haar kind vergeten en niet langer bezorgd zijn? Zelfs al zou een moeder haar kind vergeten: Ik vergeet jou nooit. Sterk ons met de kracht van uw Geest.

tot in 't eeuwige leven. moet je Mij volgen door jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen. om langs de weg van vernedering te gaan. om niet aldoor aan mijzelf te denken.gebed om leiding Vader. uw eigen Woord. Mat 16:24 . geef mij de vreugde uw waarheid te zien. Door zelfzucht verblind. Help mij om oneer te verdragen. God. loopt de wereld aan U voorbij. Amen. waarin nooit meer verandering komt. Help mij. op U alleen. en om mij te verheugen: ook als U mij leert. Laat mij op U vertrouwen. door uw Geest die U mij geeft. eeuwigdurend. om geen eer voor mijzelf te zoeken. *** Als je mijn volgeling wilt zijn.

temidden van alle moeite.gebed om voorspraak Maria. om liefde zonder zelfzucht. Johannes. bid voor mij. bid voor mij. Paulus aan de kerk van Filippi 1:21 . Damiaan. dat ik mijn plaats in 't leven vind. bid voor mij. Antonius. om ijver en vuur. bid voor mij. en sterven is voor mij winst. om zelfdiscipline en de geest van gebed. Catharina. bid voor mij. bid voor mij. Franciscus. bid voor mij. dat ik los kan laten en arm zijn in de wereld. Amen. dat ik mijn ongeduld overwin. Naar U gaat mijn verlangen: met U te sterven. bid voor mij. om overgave aan Hem in alle kleine dingen. om een zuiver harthart. Ignatius. *** Voor mij is leven Christus. geef mij uw vrede. bid voor mij. met U te leven. Jezus. Bernardus. Theresia. dat ik mijn God steeds in mijn gedachten heb.

want ik ben zwak. wat wilt U dat ik doe? Ga uw eigen gang met mij. Rom 7:18 . opdat U mij altijd leidt. U hebt mij geschapen voor U. Ik wil zijn wat U van mij verlangt en alles wat U van mij maken wilt. vreugde of smart: Ik wil het doen. ik leg mij geheel in uw handen. John Henry Newman *** De goede wil is in mij aanwezig. waarheen dat ook mag zijn. Het moge zijn zoals altijd. Ik wil U volgen en bid alleen om kracht voor deze dag. Maar ik geef mij over aan U.gebed om kracht Heer mijn God. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen U ook gaat. doe met mij wat U wilt. maar van U is de kracht om uit te voeren.

in eindeloos geduld. Uit mijzelf ben ik angstig en onzeker en bang voor het oordeel van de mensen. om te handelen. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. dat houd ik niettemin stevig vast: met U ben ik verbonden. 1Joh 5:3-4 . want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. "om je te leiden en te beschermen. voor altijd. om te genieten. mijn wanhoop zelfs? U leerde mij dit alles overwinnen. Hetgeen ik nu niet zie. of Ik je niet hoor: "toch sta Ik aan je zijde. En stap voor stap.verlangen om God te kennen HEER mijn God. brengt U uw kinderen dichterbij. Maar U geeft mij zekerheid en vertrouwen. of hiervan af te zien: als U maar wordt geëerd. opdat zij toch een straaltje van uw liefde mogen ervaren. waar bent U?" dan onderricht U mij en zegt: "Zou een moeder haar kind vergeten? "Al lijkt het. "Ik heb je immers geschapen?" Waar blijft dan mijn onzekerheid. Zelfs als ik ga twijfelen: "God. of mij te onthouden. en hetgeen ik bij tijden volstrekt niet ervaar. U ziet mijn verlangen: om te spreken met U en om te zwijgen met U. Want U zette mijn voeten op de weg van geloof. *** God liefhebben wil zeggen: zijn geboden onderhouden. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. mijn angst.

Van Hem zijn mijn gemoedsrust en vertrouwen. die rijk is aan ontferming. heeft door de grote liefde. zij zijn veilig. Want mijn leven vindt geen einde bij de doden. Amen. U zette mijn voeten op de weg naar het leven. O HEER. Ik dank mijn HEER: Hij heeft mij onderwezen. waarmee Hij ons heeft liefgehad. nu vind ik mijn vreugde in kennis van U. dan begeven zij zich in ellende. wordt deelgenoot van zijn heerlijkheid.mijn enig goed Bewaar o HEER. mijn bezitting. Onafgebroken denk ik aan mijn HEER. Maar zoeken zij elders hun heil. U bent mijn erfdeel. Mijn erfenis verheugt mij bovenmate. psalm 16 *** God. Zelfs in mijn slaap leer ik Hem innerlijk verstaan. Ef 1:11 . U behoedt al uw geliefden. voorgoed. uw kind dat bij U schuilt. Ik heb gezegd: U bent mijn HEER. ik mag U voor eeuwig genieten. Het allerbeste deel: dat viel mij toe. mijn levenslot is veilig in uw hand. ons met Christus ten leven gewekt. Mijn hart is verheugd en mijn binnenste juicht: zelfs mijn lichaam blijft veilig behouden. mijn enig goed. ik heb niets buiten U! Ieder die Hem toebehoort.

Mijn eten smaakt mij niet meer.eenzaamheid Luister naar mijn bidden. verdriet is alles wat ik ken. die men wegdoet. En toch wil ik belijden: U bent mijn God. voor altijd. voor eeuwig! Uw Naam zal mij steeds in gedachten zijn. ik roep tot U om hulp. neem mij niet weg vóór mijn tijd. mijn lichaam kwijnt weg. Jesaja 1:3 . Ik voel me als een eenzame kraai in 't veld. dat voor eeuwig bij U binnen mag gaan. maar U bent dezelfde. maar U bent en U was en U zult altijd zijn. HEER. ik zit in angst. zij luisteren niet echt naar Mij. Allen die U dienen: zij zijn 't volk. o mijn God en verbergt U zich niet voor mij. De hemel en de aarde. Mijn dagen gaan voorbij in tobben en verdriet. Amen. halleluja. Bij U alleen is eeuwig leven. Zij verdwijnen als een jas. psalm 102 *** Een hond kent zijn baas en een paard de stal van zijn meester. maar mijn volk heeft geen kennis. het werk van uw handen: zij zullen vergaan.

en nu honger en dorst ik naar U. U hebt mij geraakt. die niet eens zouden bestaan zonder U als Schepper. maar ik niet bij U. doorgloei mijn hele wezen! Augustinus *** Hoe hoog God jou aanslaat ga je pas begrijpen. Bernardus van Clairvaux . en in mij is het verlangen naar uw vrede ontvlamd. o heilige liefde. Daar zocht ik U. en begreep niet de zin van de mooie dingen. die altijd brandt en nooit zult doven. Door uw schoonheid hebt U mijn blindheid verjaagd. Ach. en ik was buiten. U hebt geroepen met luide stem en U hebt mijn doofheid doorbroken. U verspreidde zoete geur. hielden mij ver van U weg. laat heb ik U bemind.laat heb ik U bemind Laat heb ik U bemind. O liefde. ik heb U ingeademd. als je beseft wat Hij voor jou geworden is. U was bij mij. Ik mocht U proeven. die U hebt gemaakt. U was binnenin. mijn God. en loop nu verlangend achter U aan. schoonheid zo oud en zo nieuw. Al die voorbijgaande dingen.

Paulus aan de kerk van Filippi 4:6-7 . U zult er voor zorgen. Alexander Solzjenitsyn *** Wees in geen ding bezorgd. dat niet alle wegen voor mij afgesloten zijn. als ik met mijn verstand geen uitweg zie. Heer. zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. In U te geloven: hoe goed is dat voor mij! Als ik twijfel en niet verder kan.vertrouwen op God Wat is het goed voor mij . En de vrede van God. als de slimsten zelfs niet verder zien dan tot de avond van de dag en niet meer weten wat er morgen gedaan moet worden. die alle verstand te boven gaat. om met U te leven. maar laat door te bidden en te smeken en met dank aan God weten. wat je verlangen is. dan geeft U mij de vaste overtuiging dat U er bent.

Mag ik nooit de ogen sluiten voor de nood van anderen.richt je leven op God U die boven ons bent. een ootmoedig hart. En laat mij nooit wanhopen. een hart vol liefde. ook in mij. Mag ik uw weg bereiden. dat ik U mag dienen. dat ik U mag zien. heb ik mezelf en U gevonden. U DIE BENT. zoals U wilt dat allen in uw liefde blijven. Thomas à Kempis . Dag Hammarskjöld *** Toen ik mezelf vergat en U alleen zocht. dat ik U mag horen. een hart vol geloof. dat ik in U mag blijven. mogen allen U zien. mag ik dankbaar zijn voor alles wat mij ten deel valt. Geef mij een zuiver hart. Bewaar mij in uw liefde. Want ik ben in uw hand. Mag heel mijn wezen U tot eer zijn. U die één van ons bent. in U is alle kracht en goedheid.

opdat je vreugde volkomen zal zijn. voor zieken: om troost en om kracht van geloof. Amen. *** Wát je de Vader ook zult vragen: Hij zal het je geven in mijn naam. door het geloof in Jezus. Joh 16:24 .voorbede Liefdevolle God en Vader. voor wie eenzaam zijn: dat zij broeders en zusters mogen ontmoeten. en je zult het ontvangen. voor hen die hun levenseinde voelen naderen: dat U hen vreugde geeft. uw Zoon en onze HEER. voor alle mensen van goede wil: dat wij de hoop levend houden U eenmaal te mogen ontmoeten in uw Koninkrijk. wij bidden U voor allen. Vraag. en zicht op eeuwig leven. voor de mensen in nood: dat U hun last zult verlichten. om U lief te hebben en voor U te leven. die zich inzetten voor het geloof en voor uw Kerk: voor de jeugd: dat zij leren.

Ik riep om hulp. daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Ik riep tot U om hulp.psalmgebed Mijn God. In plaats van angst kwam vreugde in de HEER. Ik leefde onbezorgd en dacht: "Zo zal het altijd blijven". opdat ik voor Hem zingen zou. U doet mij leven kennen. en nimmermeer verstommen. als ik verloren ga? Kan ik U dan nog eren. wees mij genadig. Amen. Maar toen U zich verborg: toen was ik nergens meer. HEER mijn God. en spreken van uw trouw? O God. zin dan op wat boven is. niet op het aardse. Kol 3:1 . O God. uw goedheid hield mij vast. help uw kind! Toen maakte U mijn klagen tot een lied. ik smeekte om genade: Wat is er voor gewin. ik wil U danken! Voor eeuwig zal ik bij U zijn. Zin op het hemelse. U richt mijn ziel op uit de dood. en U verjoeg mijn angst. psalm 30 *** Als je met Christus ten leven bent gewekt. U bent alles voor mij! Steeds opnieuw richt U mij op.

Hij is mét ons. Maar Gods liefdevolle goedheid zal blijven bestaan. Hij noemt ons: 'mijn volk'. als een vogel die zijn vederdos vernieuwt. De goedheid van God is ons deel voor altijd. zodat wij ons vernieuwen. en Hij roept ons op Hem te vertrouwen. Hij weet dat wij uit stof zijn gemaakt. Daartoe zijn jullie immers geroepen. Die je leven redt van het graf. Kol 3:15 . psalm 103 *** Laat de vrede van Christus heersen in je hart. als wij eerbied voor Hem hebben. wie zal dan tegen ons zijn? Hij geeft ons weer een nieuw begin. Denk aan alles wat Hij voor je betekent: Die keer op keer je schuld vergeeft. als leden van één lichaam. Als God met ons is. als wij eensgezind zijn wil proberen te volbrengen. Innerlijk verstaan wij dat heel wel.Breng dank aan God Breng dank aan God met hart en ziel. en vergankelijk is het werk van onze handen. en wees dankbaar.

Al schreeuw ik tegen U: U ziet de wanhoop in mijn hart en U blijft mij beschermen. Al keer ik U de rug toe: U verlaat mij niet. Hallelujah! *** Als wij ontrouw zijn. U alleen! U zult mij nooit vergeten. Naar U gaat mijn verlangen. Timóteus 2:12 . die het leven kan schenken.hallelujah ! Mijn God. U te dienen is de grootste blijdschap. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. U kunt niet anders. U hebt mij lief. maak mij los van angst om mijzelf en richt mijn aandacht op U. U dienen en eren. blijft Hij toch getrouw. U wil ik danken. Al ben ik ontrouw: U blijft getrouw Met onuitputtelijk geduld blijft U zoeken naar mij. Mijn God. U te kennen is de belofte van eeuwig leven.

het geduld en de schoonheid. de rust. onze toevlucht en onze kracht. onze bewaarder. Uit U is de zekerheid. de matigheid. Redder. de Heer. de wijsheid. Franciscus van Assisi (1182-1226) *** De zachtmoedige is beter af dan de heerser. is sterker dan de helden van de wereld spreuken 16:32 . uit U is de liefde. almachtige God. U bent de zachtmoedigheid. een en al liefdevolle goedheid. onze hoop en onze liefde.loflied U bent God. Amen. U bent ons geloof. de rechtvaardigheid. onze verdediger. de hoop en de blijdschap. U bezit alle rijkdom zonder grens. de nederigheid. U bent het eeuwige leven: bewonderenswaardige Heer. en wie zijn eigen geest beheerst. U bent onze beschermer. U bent onze grote liefde. de voorzienigheid. de vreugde.

opdat wij ons loon waardig zijn en U eenmaal mogen ontmoeten in uw Koninkrijk van vrede. amen. wij danken U voor alles. *** Zalig wie hongeren en dorsten naar een rechtvaardige wereld want zij zullen verzadigd worden. ontferm U! Amen na het eten God. om voor U te werken. Wij bidden U voor hen. wat wij uit uw hand ontvangen. en U voedt ons en versterkt ons met de vruchten van uw aarde. HEER. heel de schepping behoort U toe. Geef ons. U die leeft in eeuwigheid. Zegent U deze maaltijd en geef ons uw vrede. Mat 5:4 . die niets te eten hebben.tafelgebed God. wij danken U.

wordt afgebroken. Amen *** Als de aardse tent.afscheid God onze Vader. HEER. zoveel wat mij dierbaar is. Zo bid ik door het geloof in Jezus Christus. Tot U bid ik. hebben wij een huis van God in de hemel: niet met handen gemaakt. voor allen om mij heen. uw Zoon en onze broeder. ik voel me steeds meer verliezer. waarin wij wonen. zoveel geliefde mensen moet ik loslaten. nu ik hier verlies. 2 Kor 5:9 . dat ik steeds meer mag winnen bij U. In deze dagen en uren van afscheid vraag ik U: wilt U hen zegenen. Hoe ik ook vecht. Mag in mij het vertrouwen groeien dat met U het nieuwe leven al begonnen is Tot U bid ik. een eeuwige woning. dat zij U mogen kennen. de verrezen HEER. voor de mensen van wie ik houd.

Amen. Wij danken U voor alle mensen. wij danken U voor al uw weldaden.avondgebed Schepper van licht en donker. *** Ik ben de opstanding en het leven. bewaar ons in de komende nacht en geef dat wij geborgen blijven in uw liefde. als je in Mij gelooft. en ieder die leeft en in Mij gelooft. zal in eeuwigheid niet sterven". met wie wij ons leven mogen delen. zal je leven ook al sterf je. Wij vragen U: blijf ons met uw zorg omgeven. Joh 11:25 .

Amen. Zegen. zal de zegen van de HEER rusten op al je werkzaamheden. Zegen. Zegen hen allen.bescheiden en eenvoudig gaande houden. de mensen om mij heen: buren en kennissen. omwille van Jezus Christus. Zegen. *** Als je naar Hem luistert. God. God. de mensen die om mij geven. God. God. dat liefde en goedheid van hen uitgaat naar anderen. God. het werk van de mensen: dat zij werken ten dienste van anderen en niet alleen voor eigenbelang. de mensen die mij lief zijn. de mensen die mij steunen met soms maar kleine dingen. God. Zegen. mijn kinderen: dat zij gelukkig kunnen zijn. de mensen die het leven van alledag . de mensen die macht hebben over anderen : dat zij hun macht ten goede aanwenden.Zegen Zegen. Zegen. God. uw Zoon en onze Heer. Deut 28 .

in ontzag voor Hem die oordeelt over allen. Ik oordeel niemand en onthoud mij van kritiek.'s Avonds kijk je terug op de afgelopen dag en alles wat er is gepasseerd. Man of vrouw: ik zie de innerlijke mens: want de geest alleen is eeuwig. Heer mijn God. om Hem te mogen ontmoeten: nederig en zachtmoedig. voor ogen. Je vraagt om vergeving voor alle fouten en gebreken. Heer mijn God. U bent alles voor mij. met Jezus. Heer mijn God. U bent alles voor mij. en neem niet méér voor mijzelf dan nodig is. Heer mijn God. Ik ben niet beledigd en ik verdedig mij niet. Als ik goeddoe of afzie zal niemand 't weten: mijn God alleen wil ik behagen. U bent alles voor mij. Een vast gebed kan bij dit gewetensonderzoek helpen. Ik hecht niet aan vergankelijke dingen. Heer mijn God. U bent alles voor mij. U bent alles voor mij. gekruisigd. . eeuwig leven. Ik bid voor wie mij kwaad doen en ik heb hen lief.

Heer. Een dag beginnen. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. Bij elk begin wordt het leven nieuw.. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen."In de stilte van deze morgen. Jij spreekt tot ons. horen we Jou. . Steeds ben Jij er. Echte eenzaamheid bestaat niet. Al geven we vaak iets op. is ook in staat te leven. na een ziekte.. maar eigenlijk is het nooit stil. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Altijd opnieuw. je werk beginnen. overal." Vaak vatten wij zo een gebed aan. opnieuw beginnen na een ruzie. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. verwachting en belofte. Wie in staat is te herbeginnen. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Heer. Zo krijgt ons leven gestalte... spannend. Ons leven is een voortdurend beginnen. aantrekkelijk. toch beginnen we altijd weer opnieuw. Als we echt luisteren. altijd. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. een misverstand.

maar ze bestaat. Om te weten wat vreugde is. Eén gedachtengang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. dat je niets dan pech hebt. Je geeft dan de schuld aan het weer. God gaat altijd in mensen met je mee. als de kleuren van een regenboog. als golven van de zee." antwoordde de wijze terug rustig. God. sprak de wijze. moet je eerst weten wat verdriet is. ongeluksdagen. Vreugde geeft ons leven vleugels. "Daar ligt de poort van de hemel". "hier ligt de poort van de hel". zei de generaal die spijt had van zijn woorden. dagen met hoofdpijn. als het zingen van vogels. ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm.. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit. ik ga met je mee". fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. altijd en overal. Ze is als een lopend vuur.. of de tijd van het jaar. Maar vreugde is ook vergankelijk. als muziek. vergeef mij voor mijn opvliegendheid".. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. ze komt en ze gaat.Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. "Excuseer mij. En dan plots is er de zon van de vreugde." "Hahaha!" lachte de wijze. "ik hak je in stukken!" "Wel. "Ik ben generaal. Ze bestaan hier en nu. zeg je dan. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. ze geeft glans aan je leven.. . Je hebt last met anderen of met jezelf." Bidden we dat er dit schooljaar veel hemelse dagen mogen zijn. Je kijkt om: een mens die je toelacht.

een kans tot zoeken en bewonderen. om de tegenvallers te verbeteren. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt.Heer God. kun je ze zelf maken. maak onszelf tot nieuwe mensen. even goed als dagelijkse soep. geduld met anderen. laat deze dag voor ons een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. en je hebt de zon van de dag ! . Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach. Vergeet dat tikkeltje humor niet. en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen ! Als je de ingrediënten van de zon kent... en zo mogelijk als een feest ! Sta 's morgens niet te laat op ! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf. Neem een grote portie goedheid. geduld met jezelf. als een gave. Amen. doe er flink wat geduld in. Heer God. een kans tot denken en danken.

Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld. maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.. woorden en waarden. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. En tussenin. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen. in de sporthal of in een labo. leren en ontdekken. Je bent gelukkig met zo'n attentie niet om het geschenk. de kaart.. op de speelplaats. je moet het aan den lijve ondervinden. wordt je leven zinloos. mee te tellen.en tochtgenoten. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid.Goed nieuws moet je niet alleen horen. op een website of op een sportveld. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet. . aan bord of in een boek. Dan wordt alles anders. Het is jezelf mogen zijn tussen klas. zowel van kinderen als volwassenen. 's morgens op de speelplaats je verhaal doen. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is. je moet het delen. 's avonds tevreden naar huis trekken. een woord vol warmte een kaart op je verjaardag. zijn de mooiste van zijn leven.

op het sportterrein. aan tafel. een bemoedigend woord of een rake opmerking. Je slaat je ogen neer. Als dat gebeurt. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme.. van leven en sterven. van je ijver. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn. en toch snakt je hart naar vriendschap. kunnen je dan weer doen opstaan. opdat men je maar niets zou vragen. Het leven volgt het ritme van zon en maan. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er.in het gezelschap van vrienden. niet veel. sta op!" . Een warme blik van iemand. van zomer en herfst. je hebt iets te zeggen. fietsend door het gure weer. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je..Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. van je vreugde. Ze liggen in jezelf.

in elk huis dat een thuis is. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. de vergiffenis om mijn stomme fout. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. de lach van mensen. Goede Vader. Als je in gebreke blijft." God. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. de onverwachte glimlach van iemand.Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is.. de verrassende hulp. Heer. in elk goed woord. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. Voor heel veel meer: dank U wel. voor de gewoonste dingen. het woord dat me deugd doet. in elke genegenheid aan een ander gegeven. de oproep tot intens leven. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. Dank. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. familie van elkaar.. broeders en zusters. uw Rijk kome. Mens. welvaart en gerechtigheid voor iedereen. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. liefde is jouw verantwoordelijkheid. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. zoals Gij gebeden hebt. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. vriend. Dagelijks durven mensen bidden. .

droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. Vader. straks worden ze je daden.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. woorden. geef me iemand die me kleding vraagt. als mijn last zwaar op mij drukt. straks wordt het je bestemming. geef me iemand die voedsel vraagt. straks worden ze je woorden. dorstig.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. Laat mijn leven een gave zijn aan u. als ik dorst heb. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd. uw genade mijn sterkte. Elke dag opnieuw. als ik verdrietig ben. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. straks worden ze je karakter. gewoonten. geef me de last van anderen te dragen. als ik nood heb aan tederheid. gekwetst. als ik honger heb. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. geef me iemand die ik moet opbeuren. als ik koud heb. tot de dag dat gij me roept tot u. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. Laat uw wil mijn voedsel zijn. daden. karakter. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. . straks worden ze je gewoonten. geef me iemand die te drinken vraagt. Heer.

arm en rijk. jong en oud. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Heer. afval. Wat ik denk. Soms zit ik voor mezelf na te denken over de grote problemen van de wereld. blikjes.... Een oorlog wordt gestart en de grootmachten beweren dat er geen verborgen motieven voor zijn. ziek en gezond. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. papier. .want iedereen zou me naïef vinden. vergeef het ons. plastic. Kernwapens zijn vernietigend. om telkens opnieuw in mensen te blijven geloven. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. durf ik meestal niet hardop te zeggen..God. maar op wereldvlak mag en kan alles. en toch noemen wij ons beschaafd. het is opnieuw stil geworden in het bos. De hete zomer is voorbij. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. Wat bezielt mensen om altijd de sterkste te willen zijn ? Kunnen wij alleen maar met elkaar praten met de wapens achter onze rug ? Help ons. Ze hoeven er helemaal niet te zijn. Ik voel me daar zeer rot bij. Wij moeten eerlijk zijn. Samen gaan we op stap. Alleen de sporen blijven.

tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. ik ben klein en zwak. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. Maak mij wijs. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. Zie. Gebed van een Sioux indiaan . verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt.mijzelf – te kunnen bestrijden. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. opdat mijn geest. niet om mijn broeders te overtreffen.God. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Ik verlang vurig naar kracht. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. maar om mijn grootste vijand . Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde Grote Geest.

Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen : mijn volk. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. je diepste wezen: ’ik ben er voor u’. rechteloze mensen. Je daalde af in hun wereld. Laat niet toe. Hij niet. En telkens wisten ze van jou: Hij laat ons niet vallen. . Daarom willen wij in jou geloven door jouw weg te gaan en door jouw leven te leven. Je trok met ze mee doorheen de dorheid van hun bestaan.Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. jij stond aan de kant van uitgesloten. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. Je openbaarde hen je naam. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. God.

Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen.God. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. ik ben niet het centrum van de wereld ik ben er. Zo bidden wij u God. niet alleen voor mezelf. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. . opdat bitterheid ka wijken voor mildheid. Soms lijkt het alsof wie gelooft. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. niet meer vrij is. hoop voor de wanhopige. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas.

zeg ik. zegt hij. Door te zeggen. ik denk aan jou. Een klein manneke komt binnen. wees flink. kom binnen. kleine dood. zegt hij. twee en een halve bloempot hoog. en weer verandert hij en krijgt hij een echte huid en echte handen en een echt hart. . Maar huilen is bij mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt. ze dansen als lichte sterretjes. Ja. blijf maar wat bij mij. Wie ben je? Ik ben de kleine dood. veel geluk en goede reis. Nu had ik kunnen zeggen. roep ik nog harder en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus waarmee hij kan niezen. Natuurlijk. Maar ik moet toch ook leven. dan kunnen we allebei eens iets kwijt. Ik zie een klein manneke zitten. Ja. zegt hij. je bent de kleine dood? Ja. Ja. mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid. ik denk aan jou. Hé. roep ik bewuster. roep ik. Hoe heet jij. ik denk aan jou. hou op met die flauwe kul. En op datzelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen. vraag ik. en ik aan jou! De dood is over! Op mijn stoel zit een klein manneke. schreeuw ik zo hard ik kan en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert. vraag ik. zegt hij stil. zeg het gauw! Ik denk aan jou. zeg ik. als opnieuw geboren door dat éne zinnetje. Ja. Nu. kleine leven. Hou me gezelschap dan kunnen we samen praten. Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood mij aankijkt en vlug vraagt. Zo. en wat ga je met dat kleine leven doen? Doden opwekken. zeg ik. Hoe ga je dat doen. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. Het kleine leven. snikte hij. zegt hij.Er wordt geklopt. ik denk aan jou. aan wie denk je nu? Toe. daar hebben ze mij niet meer nodig. vraag ik. De deur gaat open. Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. en ineens barst hij in tranen uit. tot ziens dan.

in plaats van uitsluitend te wensen. bij zichzelf en bij zijn naaste. om een eind te maken aan de hongersnood. God. Wij kunnen U niet domweg bidden. vastberadenheid en een sterke wil. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. We kunnen U niet domweg bidden. Daarom bidden we U in plaats daarvan. We kunnen U niet domweg bidden. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. opdat bitterheid gaat wijken voor mildheid. om te doen. om te worden. als we er maar een wijs gebruik van maken. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. om vooroordelen uit te roeien. om een eind te maken aan de wanhoop. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. . als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. God. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. hoop voor de wanhopige. om aan de oorlog een einde te maken. God.Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. God. We kunnen U niet domweg bidden. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. God. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. als we er maar een juist gebruik van maken. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. om kracht. in plaats van alleen maar te bidden. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. Zo bidden wij u God.

god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. zei de fabrikant. en verwachten. en willen botsen tegen zoeken.' De priester wees op een buitengewoon vuil kind. God van liefde.' antwoordde de priester. Een Portugese zeepfabrikant zei tegen de priester: 'Het christendom heeft niets bereikt. 'helpt alleen als het aangewend wordt. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. voelen nood. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. maar de wereld is er niet beter op geworden. ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten.' 'Christendom ook. en merkte op: 'Zeep heeft niets bereikt. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen.' 'Zeep'. paden van gerechtigheid en vrede.Zeep. geborgen in Uw hand. Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. kennen. zwak zijn. moeten. de mens om na te volgen. dromen. Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld. en baas van velen. Woorden als vast en zeker en bewezen. Ik zou sterk willen zijn. Heer. . dat op straat in de modder speelde. Er is nog steeds kwaad en er zijn nog steeds slechte mensen. kunnen. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed.

en gebruikt het nog altijd. dat er onschuldig. jaloezie. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. Daarnaast lag nog een instrument. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. Op de verkoopdag stonden al zijn werktuigen mooi uitgestald: boosaardigheid. dat het instrument nooit verkocht werd. Alle instrumenten van het kwaad waren er. antwoordde hij. Laten we mekaar zo ondersteunen dat de Duivel niemand van ons kan treffen. Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. gij die onze toekomst zijt. "Wat is dat voor iets?" vroeg iemand aan de duivel. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. maar veel gebruikt uitzag. . elk netjes geprijsd.God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. Ik kan het bij om het even wie gebruiken. haat. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. Het beste instrument. Eenmaal ik erin geslaagd ben iemand te ontmoedigen. Maar slechts weinigen weten dat het instrument aan mij toebehoort. wellust en bedrog.. Ga voor ons uit. Grote uitverkoop! De duivel hield ermee op en verkocht al zijn gereedschap. De duivel heeft het nog steeds in zijn bezit." De prijs van ontmoediging was zo hoog. afgunst.. "Dat is de ontmoediging". "Omdat dit instrument het meest van pas komt. Het was hoger geprijsd dan alle andere werktuigen samen. "Waarom verkoop je het zo vreselijk duur?" vroeg hij. kan ik verder met hem doen wat ik maar wil." "En waarom ziet het er zo veel gebruikt uit?" "Omdat ik het bij bijna iedereen gebruik. Als om ons heen een wereld ineenstort.

maar de herinnering eraan is soms onsterfelijk. opdat anderen het goed mogen hebben. rijker. wees dan grootmoedig en geef de jouwe. als degene die er geen kan geven aan anderen. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. maar heeft veel effect. Want niemand heeft een glimlach inderdaad zo erg nodig. Hij duurt maar één moment. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. De gave van het glimlachen De glimlach kost niets. Hij maakt die hem ontvangt. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. . maar durft prijsgeven. zonder degene die hem schenkt armer te maken. En als de glimlach die je verdient je wordt geweigerd.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt.

omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen. onzichtbaar voor mijn oog. We kunnen dit alles wel verklaren. maar het is toch fantastisch. Iedereen bezit talenten. de oproep tot intens leven. niemand kan uitleggen hoe. maar het wonder is al gebeurd. God. Ik beweeg mijn mond. In mijn hoofd leeft een gedachte. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. de andere is vindingrijk en behulpzaam.Dank. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. . We staan er niet bij stil. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. de verrassende hulp. Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. Wij zien nog maar weinig wonderen. De ene heeft een fris en lachend gezicht. eigen gaven. luisteren en spreken. vorm een klank. voor de gewoonste dingen. een derde is ondernemend en zit vol plannen. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. lachen en huilen. het woord dat me deugd doet. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze gemeenschap. de lach van mensen. de onverwachte glimlach van iemand. de vergiffenis om mijn stomme fout. en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Voor heel veel meer: dank U wel.

wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. ik zag een dode liggen. Kijk niet gewoon rond. er was verslagenheid en diepe pijn in een wenend mensenhart. Dat is best. Heer. Eerst komt het geschenk. maar heb ook begrip. maar denk na. Er waren scherven. Besta niet enkel. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. De dag is een geschenk. Ik dacht: dit is toch het einde niet? God. eenzaam. En ik hoorde een late zomervogel met een lied vol heimwee naar wat verdwenen is. tussen de blikschade van wat eens een auto was. maar voel. Besta niet alleen.Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. Lees niet passief. Hoor niet slechts aan. Ik dacht: dit is toch het einde niet? . maar zie. maar leef. maar luister. Gebed rond leven en dood God. En luister niet alleen. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. ik zag vallende bladeren van een boom veelkleurig in de najaarswind.

onze angst en ons verdriet. heiligen en gelukzaligen. wij vertrouwen u de mannen. luister naar het gebed van uw kinderen. Leid hen naar uw lieve Zoon. Help ons om U te kennen. Almachtige en barmhartige God. vandaag. die het Woord van God bestudeerd hebt. Geest van liefde. vernieuw het wonder van Pinksteren in uw Kerk. zoals het was in het begin. Schenk ons het verlangen naar het echte leven. opdat uw Zoon in hen kan wonen. Heilige Geest. jullie vooral die hier geleefd hebt. Maak ons ontvankelijk voor de gaven die U ons aanbiedt. Schepper van hemel en aarde. kracht en moed. laat uw licht schijnen over deze stad. Heilige Maria. Laat het Rijk van God voltooid worden in ons en rondom ons. die onze Verlosser en Redder bent. Schenk aan allen die zich inzetten voor de komst van uw Rijk. moeder van de Verlosser. de Zoon en de Heilige Geest. Amen! . en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Heer Jezus Christus.God onze Vader. Open de poort van hun hart. de vrouwen en de kinderen van deze stad toe. bid voor ons en zegen ons. Zegen allen die de waarheid zoeken. En jullie allen. Raak hun hart. die hier in onze stad de armen hebt gediend en getuigd hebt van het Evangelie. in deze tijd. Eer aan de Vader. Al eeuwen lang zijn vrouwen en mannen op zoek naar U om U te kennen en te beminnen. U kent onze vreugde.

Aan het graf van mijn ouders hier is de plaats waar het stof vergaat van de mens die zei: ik verlaat voor eeuwig en altoos zijn lichaam alreeds zo broos waar ter wereld kan ik vinden de man die ik het meest beminde de vrouw die mij moest baren en mij behoedde voor gevaren Mijn God is dit nu eeuwigheid of zijn zij juist bevrijd van alle aardse lasten. mijn moeder. Mieke . Laat ze uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden. Help ons te geloven dat de dood geen einde is. wanneer straks het gewone leven weer verder gaat. mijn vader.Voor wie wenen Heer God. maar het begin van een geluk. wij bidden U voor hen die nog altijd lijden omwille van het heengaan van een mens die hen dierbaar was. het was toch ook de schoonheid die zij vonden? uw schepping in alle pracht dat gaf hun menselijke kracht maar nu zij niet meer zijn in vlees en bloed smeek ik of u nu ook "mij" behoedt tpt aan het einde mijner dagen hier op aard tot ook ík de eeuwigheid aanvaard jubelend zal ik naar boven gaan. ik zie ze alreeds staan. Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij. onze zonden. groter dan onze mooiste dromen op aarde.

. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. die door zijn dood het Leven bracht. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. Heer. een vriend of vriendin. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. Amen. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. nu Allerzielen nadert. een vader of moeder. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. een broer of zus. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden alleen het vertrouwen in uw Zoon. een meter.Allerzielen nadert Heer God. omdat we geloven dat de dood niet het einde is.

Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". wees dan een ster. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. Je zou het anders en beter willen zeggen. De man geloofde dat het kon en hij deed het. Een laatste traan baant zich een weg en laat een wit spoor na op het zwarte gezichtje. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. een nieuw mens van je maken. en het lukt.. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. wees dan een pad. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. Kan je geen boom zijn. Het gezicht verstart. Munt uit. Ze moeten je tot leven wekken. maar je voelt dat elk woord té veel is. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. God. Verbitterd staren 2 glazige ogen je aan. . Kan je de zon niet zijn." Als iemand dat tegen je zegt. wees dan een struik in het dal. in wat je ook bent. zoals: "Je kunt wat. dan ga je het proberen. Vermoeid valt ze neer. Schrijven. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. En toch schieten woorden ook vaak tekort. je houdt een bleke pop in je armen en je hart versteent van de koele wreedheid van deze wereld. getekend door de bittere strijd om te overleven. Tranen leiden zich een weg door de bolle oogkassen over de neusheuvel tussen de lippen.Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots. wees dan een struik.. Kan je geen snelweg zijn. de plooien drukken pijn uit. iemand naar wie je opkijkt.

temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. De andere sloeg hij zelf weer om. met gesloten lippen. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. veel sterker dan een stortvloed van woorden. stilten zijn. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. Maarten herkende het kleed. Maarten." Arm blijf je. Maar wat? Al wat hij nog had. zag Maarten.Tijdens een heel strenge winter. dat de heilige aan de arme gegeven had. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. Hij droeg het deel van de mantel. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. wilde als christen zelf iets voor de man doen. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. maar allen gingen hem achteloos voorbij. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. was de soldatenmantel om zijn schouders. Maar anderen. waarin velen leden onder de ijzige kou. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. . die toen soldaat was. met meer inzicht.

. of neen.. Maar je zult hem nooit voelen. Men probeert God te zoeken... hier is hij. met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis.. Je moet geloven dat God er is en dan pas... die is er altijd geweest... Eens zat iemand te vissen aan het meer.Daar is hij....... weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja. Het is alsof de geuren... het valt je niet op. dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen. die heeft je gedragen.... dan ga je hem misschien voelen.. of ja toch wel.. hij die er altijd. ja.. zei de voorbijganger.. ruiken.." "Ja.. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij... de geuren in je eigen huis... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen. dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen". maar dan ook altijd is geweest.. "Dan huur je een knecht." "En wat dàn?" "Wel..... Maar God... God... "en dan.. wel ja. "En wat dan?" vroeg de visser..... "laat mij dus maar rustig zitten!" ....... je eigen kleren... zelfs niet de geur van... die heeft je geduwd naar het goede. God te.. God te voelen..... vinden. je eigen omgeving zijn.. en dan ?" "Dan verdien je meer". zei de visser.. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen.. De zon scheen en de visser was gelukkig. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel. Die ruik je ook niet.. zei de voorbijganger. daar was hij toch." "Zo is het".... waarvan je niets wou te weten komen... de geuren in je eigen kamer.." "En wat dan?" vroeg de visser.

ruiken en voelen. En ik ben ook bang om ze te begrijpen. dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint.. dat mensen verliefd kunnen worden. dat er vriendschap bestaat. tasten. horen. zien. Heer. vol met oneffenheden. ook niet als ik een dode zie. maan en sterren zijn.Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. ik wil graag vertrouwen. Het leven is een film die men afdraait. Bouw geen muren om je heen. Ik weet dat ik ook zal sterven. dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is.. het leven is zo kort. liefde en haat. aan het einde rest enkel nog de herinnering.. maar begin eraan. ik wil graag geloven. een oorlog vol tegenstrijdigheden.. Uw woord belooft eeuwig leven. Dat je kunt lopen.. Het leven is vergankelijk. ik wil graag leven! . bomen. Het leven. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. Ik wil graag hopen. maar die gedachte heeft nog geen inhoud voor mij. Geloof in jezelf en in het leven... is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen. ik begrijp de dood niet. begrip en onbegrip. ooit.. Het leven is snel gestreden.. maar ook fijn en uniek. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. wie weet wanneer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Droom niet over wat zou kunnen. want dan zie je het echte leven niet meer. bergen en dalen. heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog. zon. ja. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as.

fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. Je kijkt om: een mens die je toelacht. . Kan het zijn dat. terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn. maar dat ik er iets van zou waar maken. daar waar ik leef. Bah. God.. God gaat altijd in mensen met je mee. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. als je 's avonds weer in je bed ligt. dankbaar en vriendelijk en gelukkig.God. als je je leven deelt. Een dag in de sleur. Je bent blij. ik ga met je mee". een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. denk je. zeg je dan. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden. want het was maar "weer een dag". weer een dag. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden. dat je dag voorbij is.. en je voelt een hand die vast is en warm. om echte vriendschap te delen. ogen die je moed geven. soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. maar dat deed je niet. om op te komen voor al wie uitgestoten wordt.

als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. verstandig. Wie anderen overwint. is machtig. . Wie zich matigen kan. We stallen mooi hun beeldjes uit naast de kerstboom. als je je nog durft inzetten voor je ideaal. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. staan ze in de klas aan de rand van de groep. is wijs. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. Wie zichzelf overwint. als je nog kunt liefhebben. was de herberg voor hen gesloten." Toen Maria en Jozef in Betlehem aankwamen. Wie werkkracht toont. is rijk.. houdt stand. Heer. is sterk. zijn ze werkloos of invalide.. Wie het juiste midden bewaart. Misschien heten ze nu Fatima en Achmed.Wie de mensen kent. maar ook bij ons staan Maria en Jozef nog vaak voor diezelfde gesloten deur. als je nog kunt juichen omdat je leeft. heeft wil. help ons om rijk.. Wie zichzelf kent. slapen ze in de metro en moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het bestaansminimum. wilskrachtig en standvastig te worden. kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. is verstandig." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. of ook gewoon Karla en Steven.

maar… Heer. Het duizelelt ons. soms weten we het niet meer. een wriemelende mierenhoop van onverdraagzame mensen vol hebzucht. dat weet Gij best. heerszucht en eerzucht. en als wij U willen dienen. of gewoon dat alles zo zou blijven. met een kribbe die helemaal gevuld wordt door het eigen lieve "ik".Heer. In de advent worden de kerststalletjes en de beeldjes weer uit de kast gehaald. Heer. .. een genezing. onze wereld lijkt soms een stal vol ezels en ossen. een rommel van complexen. En dag na dag ondervinden wij dat zelf. En iedereen komt weer met een andere oplossing aan voor de problemen van de wereld. God. en houd ons pretentieloos-eenvoudig om te durven bekennen dat we nog dag na dag falen. te leven in eerlijkheid en trouw. We horen zoveel meningen door elkaar heen schreeuwen. Geef ons de kracht om mens te zijn voor anderen. rommel van macht en eerzucht. willen wij wel eerst de fooien : een goed examen. maar doen het niet. ons hart lijkt soms een stal vol tegenstrijdige gevoelens.. wij zijn geen heiligen. Wij willen het goede doen. Leer ons. Heer. Wij houden van de ander. rimpelloos. Heer. een gelukje. maar toch nog het meeste van onszelf. geef ons de moed om onze stal uit te mesten en plaats te maken voor U. Waar staan we? Waar moeten we naartoe? Is er een begaanbare weg naar de toekomst? Help ons om in de chaos van stemmen uw stem te horen die ons houvast geeft en de richting wijst.

maar toch zélf iets doen. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om het werk goed voor te bereiden. Als je denkt dat je zal verliezen. dan ben je al verloren. én zélf opbouwen. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. op de dagtaak die de onze is. dan ben je het ook. voor alle goede mensen. . Als je graag wint. op de wereld en op de mens. iets tegemoet zien. iemand verwachten. en zich nooit laten verdoven. Als je denkt dat je verslagen bent. zélf aanklagen. Leven zonder verwachting is een doodlopende weg. Verwachten! Een typisch menselijke bezigheid. is het bijna zeker dat je niet zal winnen. Veel hangt van je instelling af. Als je denkt dat je niet durft. maar je denkt dat je het niet kan.Wij danken U. ergens op rekenen. die door ons toedoen beter worden kan. dan durf je niet. Verwachten is leven met open ogen en oren. Geef ons de moed om elke dag opnieuw in eenvoud "ja" te zeggen op het leven dat het onze is. Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet'. God. en voor de wereld. ergens naartoe leven.

Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. En weer stonden ze verbaasd. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. kwamen de broers elkaar midden op de akker tegen. zullen mijn kinderen voor mij zorgen. maar wie zorgt dan voor mijn broer? Daarom stond hij op. Ze omhelsden elkaar en huilden. Maar in de derde nacht. . Toen begrepen ze wat er was gebeurd. Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen waren ze stomverbaasd. maar deden in de tweede nacht hetzelfde.De twee broers Er waren eens twee broers. De oudste kon de slaap niet vatten. Ze spraken er niet over met elkaar. Toen God dit zag glimlachte en zegende Hij hen beiden. ging naar de helft van zijn akker. toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen. Van de opbrengst kreeg ieder de helft. Maar ook de jongste kon niet slapen. Ook de daarop volgende morgen zagen ze dat er niets veranderd was. maar zeiden niets. De oogsttijd kwam en na een dag van hard werken gingen beide broers naar bed. dat er op ieders deel van het veld evenveel schoven stonden. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. Daarom stond hij op. Ik ben vrijgezel en mijn broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden. Immers als wij beiden oud zijn. die samen één akker bezaten. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. ging naar zijn helft van de akker.

De dagen van geluk en voorspoed. die even de roes van het leven willen proeven en dan plots de dood smaken. God heeft haar in de mens gelegd als een kleinood in zijde.zij aan zij . was Jij er niet. Hij zou alleen oxydatie en erosie kennen. Wat een naam. zo kwetsbaar? Waarom is de mens zo'n teer ding en hangt ons geluk en ons leven aan die fijne draden van bloedbanen. zo hulpeloos als een kind.. Als de mens gebeiteld zou zijn uit het hardste graniet of aaneengesmeed uit zuiver staal. Hij is benieuwd wat wij ermee gaan doen. maar liefde zou hem vreemd zijn. Waarom is de mens zo broos. Het was eb en de golven kabbelden zacht. "Waarom. Liefde gaat altijd gepaard met iets dat heel teer is. En onze voetstappen vormden achter ons een spoor in het zand. Van tijd tot tijd keek ik om en zag de sporen van mijn levensloop neergedrukt langs het strand. Daarom is liefde zo kostbaar. maar geen ontroering. maar ook die van pijn en smart. of liever: wat een naamloosheid om zoveel menselijk verdriet toe te dekken. Naast mij . Omdat een mens gemaakt is om bemind te worden en om te beminnen. want toen heb Ik jou gedragen. Maar toen ik naar het spoor van mijn moeilijkste dagen zocht vond ik slechts één paar voetstappen in het zand. Jonge mensen die de grenzen van hun verlangens nog niet kennen. Daarom is hij zo teer als een bloem. Heer. zou hij eeuwen en eeuwen trotseren. "waarom liet Je mij alleen op het zwaarste stuk van mijn levensweg?" Toen keek Hij mij liefdevol aan en zei: "Ik was er wel.wandelde de Heer. die zich nog van geen gevaar bewust zijn. Gedragen Ik droomde eens dat ik wandelde langs het strand van de zee." .. hersencellen en zenuwen? Waarom is de mens zo menselijk? Er kan maar één reden zijn. Zo liepen we daar als volgden we mijn eigen levensweg. mijn vriend.." vroeg ik aan mijn metgezel. zo kwetsbaar als een vogel.Ze waren er zeker ook dit weekend: weekend-doden noemt men ze. Alleen op die manier kan zijn leven een verhaal van liefde worden. transparant en bijna heilig..

Heer. Daarom: breek door de muur. . Ken jij je vriend of vriendin? Je kunt urenlang praten met elkaar. Pas dan zul je voelen wat het worden kan en zien wie die ander is. in ons verleden. luister goed. je ziet een jongen of een meisje. Onwrikbaar en bestemd voor de eeuwigheid. onze tekorten en complexen. elk netjes in hun vakje : de toffe en de saaie. een lichaam. de rijke en de arme. We bouwen een muurtje rond onszelf en bepalen secuur wie binnen mag en wie niet. een gelaat. blok voor blok. Zo draaien we rond in ons eigen versteende wereldje. maar 'ken' je daarom elkaar? Weet jij wat je vriend bezighoudt? Waar liggen zijn vreugde en pijn? Wat verwacht hij van 't leven? Wat verwacht hij van jou. onze medemensen. onze afkomst. We zitten gevangen in onze angsten. In elke mens leeft een geheim. een kapsel. de domme en de slimme. Oordeel daarom nooit te vlug. Je begint te praten: hoe heet je. Daarom vragen we: Heer. help ons de juiste houding aan te nemen om vrienden te kunnen ontdekken. breek door de muur en kom over ons. Heer. waar woon je. en zelfs voor hemzelf. wat doe je? Hoeveel gesprekken zijn er nodig eer die ander je vriend is? Iedere ontmoeting is een nieuwe ontdekking.Opeengestapeld. nu vandaag? Je ontmoet iemand. zo zijn onze vooroordelen over anderen. en kom over ons Wij zeggen zo gemakkelijk dat we de ander kennen. En daar zitten ze dan. een deel van hem zal vreemd blijven voor de ander. We zijn bang vrije mensen te zijn en durven niet door de muur heen te breken. een houding. ook naar het zwijgen van de ander.

Waar haat is. laat me de waarheid brengen waar twijfel is. midden een lange stilte. . Want: wie geeft. dan getroost te worden liever te begrijpen. wil me gebruiken om uw vrede te brengen aan de mensen. laat me liefde brengen waar schuld is. ascese en inzet betekent?" En de wijze antwoordde: "Ja. zal ontvangen wie zichzelf vergeet. zal vergiffenis bekomen wie sterft. dan bemind te worden. is een brug bouwen. Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt. Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf. zei hij: "Ja. zal vinden wie vergeeft. het is pijn". En hij begon in zijn sober huis de tafel te dekken. Goede Meester. iemand weer kans geven nieuw te worden. zal verrijzen om eeuwig te leven. Iemand vroeg aan een wijze: "Is het juist dat het christendom pijn. Vergeven is iemand de hand reiken Vergeven is zon brengen.Mijn Heer en mijn God. eten te bereiden. dan begrepen te worden liever te beminnen. laat me vergiffenis brengen waar onenigheid is. Daarna vertelde hij wat hij voor anderen gedaan had en nog deed. offer. Hij ontstak de lamp. is terug contact opnemen. geef me de genade liever te troosten. laat me het geloof brengen waar wanhoop is. laat me vreugde brengen. Vergeven is iemand bevrijden. is de muur afbreken. laat me eendracht brengen waar dwaling is. En toen. en na het maal speelde hij wat muziek. het is vreugde". Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. laat me hoop brengen waar droefheid is. bloemen te zetten. ruimde alles netjes op.

Gij die de wereld in onze handen hebt gelegd en ons de opdracht gaf die wereld bewoonbaar te maken? Hoe kijkt Gij nu tegen ons aan. een ontmoeting. waarbij je gaat zingen. iemand in wie je vertrouwen stelt. bescherming. dat je minstens één mens gelukkig mag maken. Mijn wens is. in wie je vertrouwen stelt. Dan komt Gij in ons midden. een uitgestoken hand. opnieuw moed krijgt. iets dat je stil maakt. God.. maar misschien kunnen we ons afvragen: Hoe kijkt Gij tegen ons aan. een blik vol begrip. danken en durven. je vriendschap. als wij nu onze grenzen sluiten voor mensen op de vlucht. God. en het niet bij woorden alleen houden. God.Straks zitten we aan tafel. vraagt ons. Dan zijn wij een stapje dichter bij die wereld die Gij voor ons gedroomd hebt... door je verschijning. om in die mensen Uw Zoon te herkennen. God.. iets dat je ontroert. je aanwezigheid. Mijn wens is. alle deuren sluiten.. iets goeds. iets dat je bidden doet. iets schoons. menswaardig leven? Hoe kijkt Gij tegen ons aan. dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent. bij wie je thuis kunt zijn. iets waarbij je herademt. je spreken. als wij uw wereld in stukken snijden en ons eigen stuk afgrendelen.. een lach.. op zoek naar veiligheid. Dan kan het Kerstmis worden: uw vrede op aarde. iets dat je boeit. overleven. Mijn wens is dat je minstens elke dag. en ons voor die mensen in te zetten. God. uw veiligheid en bescherming voor mensen die dat van ons krijgen. . bij romantisch kaarslicht. Laat ons dan solidair worden met wie onze solidariteit nodig heeft. je luisteren en je goedheid. ons opsluiten? Gij. één fijn moment mag beleven.

meer begrip te hebben voor elkaar en minder achterdocht. Wees een echt christen. Leer ons. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was.. maar die ergens voor stáát. zodat we allen in deze wereld ongedwongen bij elkaar kunnen zijn.. Daarom zijn we op zoek naar houvast. prik niemand vast op "gisteren". Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. Maak tijd om samen gelukkig te zijn. naar het voorbeeld van uw Zoon. een nieuwe kans om er iets van te maken. Waar het op aan komt. . Geef anderen de kans "nieuw" te zijn. Zorg dat je niet in gisteren leeft. Geef vriendschap in plaats van dure geschenken. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. Het is een heel programma. maar we zijn zelf zo lichtgeraakt als anderen onze goede bedoelingen in twijfel trekken. het kost niets. Maak vrienden. meer krijgt dan hij durft verwachten. soms hebben we weinig nodig om veel te veroordelen.Heer God. dingen uitproberen. God. het is een hele klus. Geef ons groeikracht. Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is en dat wie geeft. Dat gaat niet vanzelf. dat zijn daden. Naar momenten waarop we iets van U. God. Hou van mensen. niet alleen maar wensen en voornemens. ervaren. Dat is vallen en opstaan. leef echt naar morgen toe. Elk jaar is een nieuw beginpunt.

het gegons van een insect. Als we samen werken en je snapt wat ik bedoel. Zo maar een mens. en het gaat voorbij zonder dat je het voelde. kinderogen. dingen. Zo maar kleine dingen die het leven kruiden. laten we het dan anders aanpakken . Je hoort zoveel. een vogel op het dak. de Zoon en de H. Je voelt zijn hart niet meer. Zo maar een bloem. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde. Amen. gebeurtenissen.. maar het is gewoon. Als dit tekstje over ons ging. het spel van de wind. Zo maar. . Je ziet zoveel. Als we elkaar aankijken en jij voelt wat ik voel dan hoef ik nergens meer heen om mijn geluk te zoeken. (kruisteken) in de naam van de Vader. mensen. Je ziet de schoonheid niet meer. Gewoon thuis Als ik met je zit te praten en je begrijpt waar ik om lach.. een zoen. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het zag. Je leeft gewoon verder. de blauwe lucht. de liefde van onze God. Zo maar een wonder. Je voelt zoveel. een woord van waardering.Graag wens ik je een beetje tijd om te genieten van alles wat je gratis geschonken wordt: de zon. de glimlach van je vriend. Geest. een paard dat je aankijkt. een bloem in het veld.

als ik ziek ben. ben ik zwart. Hij hanteerde de cimbalen.. als jij dood bent. als jij ziek bent.. als ik dood ben. De man met de cimbalen moest maar één keer toeslaan. Zijn kleine taak had hij op een grootse wijze volbracht en de Koning had het gezien. als ik kwaad ben. als jij nijdig bent. ben ik zwart. ben ik zwart. . ben je geel. als ik kou heb. Als jij in de zon ligt. word je groen. ben ik zwart. Er was eens een man die meespeelde in een groot orkest. hun naam stond 's anderendaags in de krant.. ben je blauw. Na de uitvoering gingen het applaus en de bloemen naar de dirigent en de soliste. En dan noemen ze mij .. Hij zag dat de koning naar hem keek en er stroomde een gevoel van geluk over hem. ben je wit. een kleurling ! Laten wij inzien dat echte christenen niemand discrimineren. De koning van het land zou aanwezig zijn. Op het ogenblik van de uitvoering waren zijn handen klam van het zweet en zijn zenuwen tot het uiterste gespannen. Het orkest gaf een grote uitvoering. De man met de cimbalen is diezelfde avond stil naar huis gegaan en is gelukkig ingeslapen. als jij kwaad wordt. Parabel van de twee cimbalen. word je bruin. maar hij lag er nachten van wakker.De visie van een zwarte: Als ik in de zon lig. En toen was het grote moment gekomen. word je rood. Hij sloeg ze met hart en ziel. Hij mocht namelijk geen fractie van een seconde te vroeg of te laat zijn. Het leek hem een grote opdracht. Hij sloeg zijn cimbalen op het goede ogenblik. als jij kou hebt. ben ik zwart.

In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang. In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: in een lelie op het water, in een schelp op het strand, in bloemen op tafel, in een ring aan een hand. In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: in een heldere maan, in een tedere moeder, in een trouwe vriend. In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: in spelende kinderen, in jeugd die zich geeft, in een man die kan knielen, in een vrouw die vergeeft. In al deze gaven kwam U ons tegemoet, Heer, wees Gij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten. Geloven is een doe-woord een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen. Geloven is bouwen aan een groep die zout is in de wereld, licht in het donker, gist in het deeg. Geloven is een doe-woord, een opdracht die nooit af is. Het is doorgaan en volhouden, soms met velen, vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

Een verhaaltje Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, en toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag, mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende bitter en wenste dat ik hem alles gegeven had. Gebed voor een eenzame (en misschien zijn we dat zelf wel). God, lieve Heer, met al die heiligen en engelen om Je heen weet je misschien niet wat eenzaamheid is. Kijk dus eens extra naar die eenzame mens hier of daar, overtuig hem ervan dat hij nooit zo eenzaam is als hij denkt en soms vreest. Geef hem een stuk geloof in de mensen, ook al lijken die enorm veraf. Schenk hem het besef dat in alle eenzaamheid soms de mooiste wonderen kunnen open bloeien. En geef hem alsjeblieft de kracht en het vermogen om uiteindelijk uit zijn eenzaamheid te treden.

De ijskast stond de hele dag open. "Het wordt koud", zei hij. "Het is koud", zei hij. De kinderen zochten wat warmte bij de buren. Wat kunnen schemerlampen en elektrische feestverlichting aan zo'n koude verhelpen? Ze dachten: We praten ons warm, we discussiëren ons warm, we ontspannen ons warm, maar het bleef koud. Ze dachten: we halen vrienden in huis, we halen T.V. in huis, we halen psychologen en psychiaters in huis. Maar het bleef koud. Toen kwam er plots een hoopvolle gedachte: Als we ons hart eens openzetten en de ijskast dichtdeden? En het werd warm. Heer, maak dat ook wij daarin slagen. Om een nieuw gevoel voor taal bidden wij. Dat wij een scherp gehoor ontwikkelen voor de taal van profeten en bevrijders. Dat wij diep geraakt en wezenlijk veranderd worden door de noodroep van de machtelozen, door het stil protest van alle sprakelozen. Om een nieuw besef van tijd bidden wij. Dat wij onze geschiedenis omgekeerd waarderen: niet vanuit de overwinnaars, maar vanuit de overwonnenen, niet vanuit de meesters, maar vanuit de slaven. Dat wij leren van ons verleden door te luisteren naar hen die de dupe zijn van onze beschaving. Om een nieuw begrip van aardrijkskunde bidden wij. Dat wij de plaatsen van het onrecht kennen, dat wij weten waar vandaag Egypte ligt en waar de slaven wonen van de jongste farao's. Om een nieuwe kennis van de natuur bidden wij. Dat wij leren kiezen tussen scheppen en vernielen. Dat wij onze strijd niet staken voor een menswaardig milieu. Om een nieuwe methode van rekenen vragen wij. Dat wij ons oefenen en bekwamen in het vermenigvuldigen door te delen.

Je kunt er je helemaal achter verstoppen.. zij hebben nooit kunnen opkijken naar de ramen ervan.. je oogopslag. Je moet altijd met eerbied naar mensen kijken. waardoor je soms meer uitdrukt dan je in woorden zegt. Zij hebben er nooit kunnen bidden. Met woorden kun je alle kanten uit. Wij zullen sterven voordat die voltooid is.Kijk eens naar mensen. Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent. zachte ogen die je aankijken. denk ik aan de kathedralen die in de middeleeuwen gebouwd zijn. naar je gezinsleden. vrienden en vriendinnen. leraars. je manier van gaan. kleine kinderen en oude mensen. ook al zullen we nooit in dat gebouw wonen. ze vertellen wie je bent.. anders zie je alleen het omhulsel. neem er de tijd eens voor. . Als ik in een stemming van hopeloosheid ben en denk dat het allemaal zinloos is wat wij doen. De meeste zijn gebouwd in de loop van 200 jaar. maar misschien zullen wij die ook niet klaar zien. En toch gaan we door met hem te bouwen. De bouwers van die kathedralen hebben in grote meerderheid nooit het gebouw klaar gezien. Een oud gezicht als een rimpelige vijver. Wij bouwen een kathedraal van vrede. je handen. of naar andere schoonheden van het werk waar zij hun leven aan besteedden. Het is een boeiende ervaring. Herken je dat ? Ook jij hebt een lichaamstaal. Je houding. Verwondering in de ogen van een kind.

Hoe vaak zagen we ze reeds op tv? Steeds dezelfde beelden van hongerige kinderen, hun buikje gezwollen. God, vergeef ons dat we reeds zo vaak onze hoofden draaiden bij het zien van die beelden, zonder ons hart te laten raken... zonder datgene te doen wat we met een kleine inspanning konden doen... Bijvoorbeeld, heel concreet, werk maken van onze sponsorlijst. Bidden wij dat we het weinige dat we kunnen doen voor de Derde Wereld, ook effectief doen. Dus, mensen, denk vandaag nog eens aan de sponsorlijst van jou of die van een klasgenoot... Gebed voor alle tieners. Lieve God, geef dat we niet àl te vlug volwassen zouden worden, die tijd komt vlug genoeg. Geef dat we geregeld een gekke inval zouden krijgen, waaraan zuurpruimen zich ergeren, maar waarmee anderen - onder wie Jij - goed kunnen lachen. Schenk ons een vriend of vriendin op wie we niet één, maar driè huizen kunnen bouwen: het huis van geloof, het huis van de hoop, en dit van de liefde. Help ons om behoedzaam om te gaan met de natuur, want we hebben geen plant, geen dier teveel. Geef dat we zouden beseffen dat de mode knettergek is en dat degene die ze in al haar grillen volgt, onvermijdelijk al even knettergek wordt. Maak dat we zouden inzien dat verliefd worden een heel normaal iets is, evenals... liefdes-verdriet. En schenk ons tenslotte diè unieke genade opdat de tiener in ons nooit volledig zou verdwijnen in de volwassene, die we aan het worden zijn. Tweeduizend jaar geleden zei Jezus: Er komt een dag, dat God vragen zal aan elk van jullie: 'Heb jij Mij opgenomen toen ik verstoten werd ?' Op die dag zullen velen verbaasd mompelen: 'Heer, wanneer hebben wij U verstoten gezien ?' Als de dag waarover Jezus sprak vandaag zou zijn, hoe verdwaasd zou jij dan staan kijken ?

Er was eens een rabbijn, die wonderen deed. Een kinderloze vrouw ging naar hem toe om hem te vragen dat zij vruchtbaar zou worden. Zij trof hem niet thuis, hij was elders. Maar toen zij daar aankwam was hij alweer in een volgende stad. De vrouw was arm en zij moest te voet gaan. En telkens als ze ergens aankwam was hij juist daar vertrokken. Maar eindelijk, na weken zwerven, vond zij hem. De rabbijn was getroffen door haar groot geloof. Hij zegende haar en een jaar later was zij moeder. Dit hoorde een andere vrouw, die in dezelfde omstandigheden verkeerde. Haar moeilijkheden om de heilige man te vinden waren even groot, maar toen ze hem ten slotte vond gaf hij haar die zegen niet en zij bleef onvruchtbaar. Zijn leerlingen vroegen hem de reden. De rabbijn antwoordde toen: 'De tweede kende het verhaal. De eerste niet.'

Geef mij één teken, één signaal dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat er aan het einde van de tunnel toch licht zal zijn... Ik vind geen vrede in een wereld waarin mensen genadeloos uit elkaar worden geslagen want liefde lijkt wel illegaal... Laat ons allen in stilte hopen zoals mijnwerkers die opgesloten zitten in een schacht en op de redding blijven wachten zolang speurhonden bovengronds blijven rondsnuffelen... tot ze één teken geven, één signaal dat er één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat voor elk van ons aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn.

In het examen van het leven schrijf je met de pen van je eigen mogelijkheden en zoek je antwoorden op ongestelde vragen. Met het examen van dit leven geef je aan anderen punten en kun je er zelf geen verdienen. Door het examen van dit leven kun je meer mens worden en ga je houden van dit bestaan kun je jezelf worden door jezelf weg te cijferen en ga je beseffen dat het leven geen examen is.

Geef ons, Heer, de kracht, om in alle rust de dingen te aanvaarden die onveranderlijk zijn. Geef ons de moed om de dingen te veranderen die moeten veranderd worden. En geef ons boven alles de wijsheid om deze dingen van elkaar te onderscheiden. Vandaag eens een alternatief gebed, een gebed om vrede dat geen kans maakt. Lieve God, ik lig al ongeveer drie jaar in ruzie met Ann. Jij weet dat ze een echt kreng is, iemand die twee straatstenen zou doen vechten tegen elkaar, een misbaksel, een pestkop en een stuk ongeluk. En ik hoop dat Je het met mij eens zult zijn, wanneer ik zeg dat zij het het eerst moet goedmaken, want het was niet mijn schuld dat er ruzie kwam. En voor de rest bid ik Je, lieve God, om vrede. Er wordt weer zoveel over een dreigende Derde Wereldoorlog gepraat en alle dagen worden er mensen doodgeschoten, gelukkig nog in verre landen, maar ja, je weet toch maar nooit... Amen. In tegenstelling tot gisteren, vandaag een gebed om vrede dat misschien wel een kans maakt. Lieve God, ik heb iets gruwelijks gezien in het nieuws op de t.v. Er waren jongelui die met stenen hadden gegooid naar andere jongelui, die uitgerust waren met moderne wapens... van de soort zoals wij er hier ook maken, in ons zogenaamd christelijk landje. De jongelui met de wapens pakten twee jongelui, die alleen maar stenen hadden om te vechten, in de kraag, en ze deden ze neerzitten op de grond. Die jongelui met de wapens namen stenen en sloegen ermee op de armen en benen van de jongelui die met stenen hadden gegooid. Het was de eerste keer in hun leven dat ze elkaar ontmoetten, en daar was zo'n afschuwelijke haat tussen hen beiden, dat de enen lachten terwijl de anderen het uitschreeuwden van de pijn. Ik kon er niet van slapen, God, en zeg jij me: wàt kan ik doen, opdat er eindelijk vrede zou zijn?

ze groeien. noch nuttig is. Goede woorden vermenigvuldigen zich." "Kijk. Eigenlijk niet.. Ben je ervan overtuigd dat alles wat je mij wil vertellen. Overweeg je woorden. "En heb je aan de derde zeef gedacht. onderbrak de wijze hem. spreek nooit zonder nadenken. maar ze kunnen ook leven verwekken. die andere stenen losmaakt. noch zeker waar. en je afgevraagd of het nuttig is. Alleen de goede woorden zijn het uitspreken waard! Bij Socrates kwam eens een man.. Want roddel is een boemerang die steeds met geweld naar de roddelaar terugkeert. door de drie zeven laten gaan?" "Welke drie zeven?" "Luister goed! De eerste is de zeef van de waarheid. "heb je. "ik heb het maar van anderen gehoord. waar is?" "Dat niet". ik moet je iets belangrijks over je vriend vertellen". . sprak de wijze Socrates. wat je mij wil vertellen. dat van mijn vriend aan mij te vertellen?" "Nuttig?. hou het dan liever voor jezelf". Woorden kunnen stenigen en doden. Roddel is een steen die loskomt en steeds sneller naar beneden rolt. Goede woorden zijn wolken over uitgedroogde grond: ze regenen zacht en brengen de aarde tot leven." "Maar dan heb je het toch wel door de tweede zeef laten gaan: de zeef van de goedheid?" De man kreeg een kleur en antwoordde: "Ik moet toegeven: neen". tot vele stenen een blinde stortvloed ontketenen.Over 'roddel' en 'goede woorden'. "Wacht even". als datgene wat je me wil vertellen. ontluiken als zaad en schieten op naar het licht. noch goed. die zei: "Luister eens. sprak de man.

vindt vrijwel iedereen dat hij zijn zegje maar eens moet doen. Mijn God. Daarom wachten we op U. Dat komt omdat in alle mensen. maar als Degene die ons de creativiteit geeft om de wereld beter te maken. Vergeldingsacties die een ravage aanrichten. toch af en toe de vraag leeft: 'Is dit nou alles?' Jong zijn is een toverwoord op duizend manieren geschreven: wie jong is. als je jong bent. dan mag je veel. Hulpgoederen na een ramp die ergens ongebruikt gestrand zijn. elkaar vinden en samen op weg gaan. ontbreekt ons. zullen zich ook niet mengen in een discussie over dit onderwerp.. Maar als het over God gaat. heeft de toekomst. Het is een zoeken naar grenzen en ze soms doorbreken. veel geduld hebben met elkaar en weten dat mensen mensen nodig hebben. kent dus ook zijn grenzen.Mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld klassieke muziek. als een bron van angst? We willen het graag anders.. . Zij voelen zich machteloos tegen oorlog en geweld. Zij zijn kwetsbaar en gevoelig. En toch kennen jongeren verdriet en blijdschap. jong zijn. Brandstichting in een woning van een Turks gezin. ook in degenen die geen interesse hebben. betekent vrij zijn. Jong zijn is ook leven met onzekerheden. tegen honger en onrecht. Niet als de sterke arm die de orde in onze chaos brengt. Jong zijn. maar waar moeten we beginnen in die puinhoop die het nieuws ons laat zien! We willen zo graag een hemel op aarde. Als je jong bent. Een psalm van nu Een bomaanslag op een overvolle markt. wat maken we er een chaos van! Zo hebt Gij de wereld toch niet bedoeld: als een plek vol mislukkingen. rust en onrust. maar het scheppende vermogen dat daarvoor nodig is. God. ligt de wereld aan je voeten.

Ietwat langere dagen. Alles wat je hoort. gaat de jas van zijn zoon halen en zet de voordeur wagenwijd voor hem open.. Woedend roept de jongen uit: "Vader. zonder dat er iemand naar omkeek. werkloosheid. is niets anders dan armoede en oorlog.. Ik zag er mensen voorbijgaan. Een beeld dat daar zomaar tussenkwam. met de beste sociale voorzieningen. Tenslotte is een politiewagen gekomen. werd ik geschokt door een beeld. Ga vlug de straat op." De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken. ik zou. Een beeld midden tussen de gewone dagelijkse beelden over oorlog en rampen. Een beeld uit één van de rijkste landen ter wereld. milieuverontreiniging. "Ben je kwaad. Op zekere dag raakt een jongen met zijn vader. Op deze nieuwe morgen wil ook ik mijn hart ontdoen van winterhardheid om mij te laten omarmen door uw warmte en liefde. sneeuwklokjes. sterker zonlicht. Vader springt overeind. dan kan je meteen beginnen. "Integendeel." Op een avond tijdens het tv-journaal. een joodse rabbijn. vader?" vraagt de jongen." zegt de vader. "Ik ben blij. Dit beeld laat me niet los! Dit is een beeld uit een dode decadente beschaving. Eén grote troep is het allemaal! Als ik God was. Geef God jouw stem en jouw handen. ziet en leest. Een beeld uit Zweden. in een discussie gewikkeld. Had niemand deze man zien vallen ? Waarom had niemand hem opgeraapt ? Dit is een publieke moord uit onverschilligheid ! Of was deze man voor zijn medemensen allang dood ? Zijn wij echt zo onverschillig geworden ? . ik zou weten wat te doen met deze wereld. heel even maar. De reporter zei dat de man daar uren gelegen had. Ik heradem! Ik reikhals naar de doorbraak van de lente. De man was dood. als ik God was. waar van de wieg tot het graf voor iedereen gezorgd wordt. Heer. even voor het sportnieuws. Ik zag een oude man op het trottoir liggen.

mogen wij beseffen dat wij stekeblind zijn zolang wij mensen als dingen zien.Meer en meer worden we uitgedaagd om ons eigen levensverhaal te schrijven. wordt uw droom voor de mensen nooit waar. . Daarna zei de blinde man: 'Ik zie mensen'.' Toen raakte Jezus hem nog eens aan. God. want de wereld kunnen wij niet veranderen. Het lijkt wel een wedstrijd. Hoe meer kennis je vergaart en hoe meer vaardigheden je hebt. Je bent wat je kunt. en zinloos om je in te zetten voor anderen. maar het lijken wel bomen die rondlopen. Vader. Sommige mensen hun potlood werd niet aangescherpt. Of misschien kregen ze van in het begin een kleiner potlood. des te beter kan je je uit de slag trekken in dit leven. steeds nieuwe ervaringen opdoen. Scholen en bijscholen. Niet iedereen heeft immers gelijke kansen. Maar als wij. Er was niemand om hen te helpen. Heer. we zouden het wel willen opgeven. Hij raakte hem de ogen aan en vroeg: 'Zie je al wat?' De man keek en zei: 'Ik denk dat ik mensen zie... zinloos om nog goed te willen zijn en zinloos om in U te geloven. Maar aan dit verhaal schrijft niet iedereen mee. Nu zag hij duidelijk en was hij genezen. Jezus nam een blinde bij de hand en ging een heel eind met hem mee tot ver buiten het dorp. Geef ons dus de kracht. jonge mensen. het opgeven. Al van in de wieg minder kansen om echt tot ontplooiing te komen. het valt soms lastig om elke dag weer te moeten horen dat het zinloos is om te vergeven. Heer. Het maakt je rijker. om in uw wereld te blijven geloven en eraan te werken. promotie maken.

vooral voor jonge mensen. geven en ontvangen. doen wat je kan. Maar kan een mens leven in een onbegrensde ruimte? Kan hij gelukkig zijn in een bestaan zonder bindingen? Echte vrijheid is in vrijheid. openstaan. hebt Gij vreugdevol ontvangen en Gij hebt toegelaten dat een Afrikaan uw kruis hielp dragen. Leven is aanvaarden wat niet te vermijden is. geloven in zichzelf. dus zonder dwang. Grieken. de weg te openen naar Uw Rijk. zich niet opsluiten. waarin menswaardig leven mogelijk is. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. mensen van alle rassen. die U zochten. rechten en plichten durven aanvaarden die voor jezelf en anderen ruimte geven. als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is. Help ons. de mens is niet geboren om in een kooi te leven of in boeien van welke aard ook. gij zijt geboren uit een Joodse moeder. zichzelf waarmaken. Heer Jezus. Inderdaad. de anderen beminnen. In elke mens is er iets dat echt en onaangetast is. delen.Ik geloof in mensen. Gij verheugde U echter over het geloof van een Syrische vrouw en van een Romeins soldaat. Soms vind ik dat ook wel. helpen. Maar altijd weer opnieuw begin ik met te geloven in de mens die tegenover me staat. Leven is goed zichzelf kennen. het beste ervan maken. mijn verwachtingen de kop zijn ingeslagen. Vrijheid is een magisch woord. Daar is de mens te groot voor. Vrijheid. Ik geloof dat elke mens kan liefhebben en open staat voor liefde. Leven is er zijn voor de anderen. . weigeren aan tegenslagen ten onder te gaan.

"Ik koop het!" riep de miljardair. Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen. een hongerige die wordt gespijzigd. want hij heeft niet de gewoonte om veel te praten. Ik zie dat een mens opnieuw zijn rechten krijgt. Toch vervulde beloftes? Ik zie je God. Toen zag hij twee mensen. "Hoeveel willen jullie ervoor?" "We begrijpen je niet"... "Wat moet hij veel missen". zuchtte het meisje. "De glans in jullie ogen! De kracht die jullie verbindt! De tederheid waarmee je elkaar omvat!" "Arme miljardair". (En ze gaven mekaar een dikke zoen. Eén van de zeven is het dan plotseling inwendig beu. Overigens. het atomium en Brussel erbij en alle petrolium putten te land en in zee. Het gebeurt dat één van de honderd de manier komt uitleggen aan één van de zeven hoe hij het zou moeten doen. Ik zie het. hij heeft iets te doen. Daarom kozen we vandaag voor dit gebed. Hij reisde de wereld rond om alles te kopen wat hij zag. . een multi-miljardair. Ik zie een huilende die wordt getroost. Vandaag is het Valentijnsdag. maar uitwendig behoudt hij de glimlach. Het komt mooi niet. soms even. Hij kocht de Eiffeltoren. fluisterde de jongen.. "Wat wil je kopen?" vroeg de jongen. Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen. een jongen en een meisje. Maar ik zie wel een stervende die met trouw wordt omgeven. En hij zwijgt. zei het meisje.) God? Mooie beloftes: Rijk van vrede en gerechtigheid.Mensen in getallen Er zijn er zeven die iets doen. Er was eens een heel rijke man. en het witte Groenland en ook de naaldwouden van Siberië kocht hij. Hij kocht alle grote musea op en het goud van Afrika. die hand in hand liepen langs de weg.. soms even.

antwoordde hij : "Het ontbreken van menselijke warmte". Behoort dat niet per definitie tot "liefhebben" ? Die uitdijende beweging heeft overigens iets goddelijks. maar zolang we stuk voor stuk zo schichtig kijken naar elkaar. en zit ook wel eens naast ze in de trein.. Laat ons nooit berusten in het onrecht. Heb jij het ook gehoord ? Toen men aan die oude man van 70 jaar op tv vroeg wat het ergste was dat hem kon overkomen. dan verkilt het leven en voel je je koud.. laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt. dacht je niet? . we zouden voor elkaar iets kunnen zijn.God. op de vlucht is. "Wie ben jij voor de anderen ?" Stapje verder: "Wie ben jij voor de mensen die je niet zo goed kent ?" Nog verder: "Wie ben jij voor de mensen die je helemaal niet kent ?" Je liefde zo ver mogelijk laten uitdijen. geen onderdak. Mensen. dan denk ik wel eens even in een flits. als men zich gedragen weet door de genegenheid van anderen.. geen vriendschap en geen warmte heeft. Maar ze vraagt dat je loslaat wat je vertrouwd is en open komt voor het steeds vreemdere. ontdooi die bevroren mensheid! Steek een hand uit naar een ander. Als die warmte ontbreekt. zeg een vriendelijk woord! Niemand kan je beletten een beetje warmte uit te stralen.. maar geef ons de kracht om er met alle middelen tegen te strijden. blijft het maar behelpen. In het leven kan men veel aan. We zouden voor elkaar iets kunnen zijn. Ik sta wel eens met mensen in de lift. In zo'n antwoord herken je jezelf. Je kruipt dan weg in een klein hoekje om die ongastvrije wereld te vergeten. een handje helpen in elkaars verdriet.

foltering. Veertig dagen om aan al deze miserie een einde te stellen is een veel te korte tijd. geef aan iedereen in onze school: een beetje moed om wat verouderd is of holle woorden zijn. net als een kind. maar een leven lang. gevangenschap. een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart.Heer. Nieuwe energie en levenskracht opdoen. ons heroriënteren.. kunnen laten leiden door Hem. miskenning. is dat een lange tijd of een korte ? Het ligt er aan. slafelijk werk. een beetje kracht om minder af te breken en meer te bouwen aan een gemeenschap van mensen die worstelen om vrede en zo wat meer mens worden. Probeer het maar eens. Over de zin van de vasten. De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen. Veertig dagen lang in ellende zitten. . een beetje nederigheid om de heilige waarden niet weg te duwen. Mensen die slechts ellende kennen: honger.. Zelfs vele jaren zullen daarvoor niet volstaan. kou. een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn.. achterwege te laten. Veertigdagentijd... opdat alle mensen zouden hebben wat hun toekomt. even de tijd stop zetten en bezinnen. is een eindeloze tijd. En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt. ziekte. Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek? Is het evangelie onze reisgids? Bidden we nog wel eens? De veertigdagentijd. of met een knagende honger rondlopen. We zullen nog lang moeten werken. Veertig dagen. uitbuiting.. Geen veertig dagen. geef ons allen voldoende eerlijkheid om te bekennen waar we nog maar staan en veel geloof en optimisme om elke dag opnieuw te proberen om verder te geraken. Gewoon blij zijn dat we zijn kinderen zijn en ons.

Misschien moeten we onze slangentong wat meer binnenhouden en ook aandacht hebben voor de "minder interessanten". ik vind bepaalde lessen en leraren (en leerlingen) niet zo tof. Geen stad waar ze mogen blijven. ze kijken de mensen aan. Een stuk zon brengen in het leven van iemand die verdriet heeft. Ze hebben verbijsterde ogen. Maar. kan voor een paar arme zigeuners geen dubbeltje worden gemist. En toch zitten we met die veertigdagentijd. Vasten als zelfkwelling is zinloos. maar schijnbaar niets voor mij. Vasten is ruimte en sfeer brengen in het leven van anderen. achter steeds weer een andere grens drijft men die met de zwarte ogen die niemand beschouwt als mens. Ik schop wel eens tegen een boel geboden en verboden. geen dorp en geen gehucht. de oorlog is lang ten einde maar zij zijn nog steeds op de vlucht.. Naar steeds weer andere landen. Heer. misschien betekent vasten wat meer respect hebben voor de anderen.Zwarte ogen Soms zie je in drukke straten zigeunerkinderen staan.." Zo'n zin: echt iets voor de veertigdagentijd. Mijn verlangen naar het hemelse is niet zo groot en mijn verachting voor het aardse valt best mee. maar aan die verachting van het aardse ben ik echt niet toe. In landen zo rijk geworden dat het een schande is. Vasten! Wat is dat ? Ik weet alleen dat die grotendeels is afgeschaft. Misschien kunnen wij toch wel vasten? . wij bidden U: laat ons het aardse verachten en naar het hemelse verlangen.

de telefoon. zoals miljoenen in de arme landen. als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. het gas en de waterleiding. Als arm zijn zo is. Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus. . Vervang je fauteuils en stoelen door banken en kisten. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. waarin de nacht ten einde is en de dag begint?" Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? vroeg een van zijn leerlingen. "Nee". je koelkast. "Nee". Vervang je mooie kleren door wat vodden. Arm zijn. Als je ziek wordt. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: "Hoe kun je het moment bepalen. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. leem of geperst karton. Breek je huis af en bouw een krot van eternitplaten. Doe je dagblad. is er geen dokter. zou je dan kunnen houden van hen die dit alles in overvloed hebben en niet willen delen ? Je zou de rijken gaan haten. help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. zei de rabbi. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Je mag geen slaapkamer hebben. zei de rabbi. Doe je tv weg en je radio. "Maar wat dan?" vroegen de leerlingen. Het is. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. geen apotheker en geen hospitaal. je stereo. Je weet niet wat het is. "Is dat als je van verre een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?" vroeg een ander. Je weet niet wat het is. Ik vrees dat dit aan het gebeuren is in vele landen. Sluit de elektriciteit af. Heer. je diepvries weg.Arm zijn.

van het gezag. Wat in onze eigen vorming werd geprezen en waar we zelf zo dringend behoefte aan schenen te hebben. Neem nu bijvoorbeeld broederlijk delen eens. bereid om te ontvangen en te geven. Je moet het van jongsaf leren.. van de groten. Broederlijk delen doe je immers niet vanzelf. We willen zo graag aan de kant gaan staan van de machtigen. om in niets méér te willen zijn dan zij.. om broederlijk te delen. ons denken en spreken. Kiezen voor de minsten. Die regel geldt evengoed als het geloof en Kerk aangaat. telkens opnieuw. Broederlijk delen: een ontmoeting van mensen: jong geleerd is oud gedaan. wordt nu dikwijls een hinderpaal om die keuze voor de armen te maken. een heel nederige manier. je voelt het zo sterk aan : het is een keuze. Je voelt het zo sterk aan. . Iedereen weet dat wat jong is geleerd. En toch voelen we dat de andere keuze zich opdringt. Het is een moeilijke keuze. om aan hun kant te gaan staan. Het gesloten vuistje van een kind moet open komen tot een mensenhand die naar anderen wordt uitgestoken. Het zet ons meer aan de rand van hun leven dan er middenin.De armoede waarover in het evangelie sprake is. Ons eten en ons wonen en ons slapen. Het is een nieuwe manier om in het leven te staan. In alles wordt het duidelijk hoe ver we van een definitieve keuze afstaan. dikwijls het best bijblijft en ook oud wordt gedaan.

zoals God je gedroomd heeft toen Hij je naam schreef in de palm van zijn hand. Een echte vriend.. Zoals je bent. Maskers af: omdat je jezelf wil zijn. Een half woord is voor haar genoeg. Bij haar kun jij je zorgen kwijt.. Een échte.geboetseerd bent door de liefde van je moeder en de zorg van je vader. dat stoere. zijn meer dan begrippen of plaatsen uit een versleten verhaal. onze uittocht. Daarom de volgende tekst. zo is het goed. Je hoeft bij hem niet bang te zijn. Hij ziet jouw goeie kanten en hij accepteert de slechte.Het is al wel vastentijd. Ze ziet jou tóch wel staan. plagende masker van je waardoor je altijd de plezantste bent van de hele troep. dat zotte. Egypte. ons Beloofde Land? Waaraan zitten wij vast? Wat maakt ons echt vrij? En welke stappen moeten we daarvoor zetten? Of hebben we ons zo aangepast aan de "Egyptische levensstijl" dat 'uittocht' ons niets meer zegt? . En als je huilt. Jouw masker. dat kan af. Dat mooie lieve masker van je waardoor je altijd zo sympathiek overkomt. Hij is een vriend. zoals je . Beloofde Land. dat het liefste en het mooiste is dat je ooit hebben kunt. Ze is met jou begaan. Ze is een vriend. dan vindt hij dat beslist niet zwak of laf. zijn: Waar is ons Egypte.. zo rationele masker van je waardoor je alle problemen en gevoelens kunt wegpraten. Een échte. maar op sommige plaatsen viert men nog karnaval. De vragen die we ons moeten stellen. Er is een band en wel een hele hechte. dat eigen eerlijke gezicht. Je hoeft bij haar niet stoer te doen. doe dat eens af ! Laat je eigen gezicht eens bovenkomen. Uittocht. Het voelt vertrouwd.hopelijk toch .

Lieve God. Zijn maag brult als een leeuw. . Binnenkort proefwerken of grote herhalingen: "Laat me nu even met rust. zo te zien. wil je ?" Op de accordeon van zijn borstkas kan je de ribben tellen. dwars door tijd en ruimte heen. dag en nacht. maar de plank waarop het ligt. die kreperen van honger . Ik kon niet anders: ik heb mijn spaarpot leeggeschud voor een goed doel. En nu bid ik je.mijn moeder ruimde net de tafel af en zuchtte luidop: "Is die hesp nu nog niet op?" Wel. voor hem. EN HIJ In jouw borstkas gaat het hart wat sneller slaan. Hij slaapt niet en zijn huid is bleek en mager. Jij kijkt gespannen uit naar de cijfers op je rapport. trage wezens met een wit geraamte nèt onder de donkere huid. is hemelshoog. noch naar mijn zus aan mijn rechterkant. lieve God. véél te groot en vooral té zwaar hoofd. als met een laserstraal. JIJ . Hij kijkt met glazige ogen. En toen opeens. Laat ons bidden dat hij ooit beter mag worden van de proeven die jij straks aflegt.. hij keek niet naar mijn broer links van me. lieve God. vliegen kropen tot in hun neusgaten en ze hadden overal zweren.. ziet alleen een brood. Jij wordt 's morgens wakker en krijgt kippevel omdat je niet zeker bent of je wel alles kent. Hij keek naar mij. gebarsten lippen. nee. In onze wereld is naar school gaan nog steeds een luxe. Jouw maag trekt even samen wanneer de vragen worden uitgedeeld. de botten steken eruit als gebeiteld door de beeldhouwershand van de honger. gisteren heb ik op tv voor de zoveelste duizendste keer een hoop mensen gezien.. keek één van hen me recht in de ogen. die vergaat van honger en ik vraag u: laat ieder van die hongerlijders eens iemand van ons in de ogen kijken. het waren weer de gewone dingen: mensachtige. voor die éne mens.. Beetje zenuwachtig. en een. En zijn blik staat in mijn ogen gebrand.

Je ervaart Hem in je liefde voor elkaar!" Er was eens een vrouw wier enige zoon stierf. Ze klopte op de deur en zei: 'Ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. zei een oude man.De vissen vroegen eens aan elkaar: "Water. die zelf ongelukkig ben'. je leeft in het water. Ervaar je dat dan niet?" De vissen die eerst erg opgejaagd leken. je ademt in het water. Ze bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet had gekend.' De vrouw ging meteen op pad. ja God?" vroeg iedereen aan iedereen. in krotten of paleizen. je groeit in God. Terwijl ze steeds ongeloviger werden omdat niemand hen een definitie kon geven. op zoek naar het magische mosterdzaadje. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven. Eerst kwam ze bij een prachtig herenhuis. en begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hun de laatste tijd waren overkomen. Terwijl de luchtbellen naar het wateroppervlak stegen. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden geleden. welke magische bezweringen beschikt u om mijn zoon weer levend te maken?' In plaats van haar weg te sturen of met haar te gaan praten zei hij tegen haar: 'Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. De mensen vroegen aan elkaar: "God. werden er stil van. . In haar verdriet ging ze naar een heilige man en zei: 'Over welke gebeden. je ademt in God. wie is dat?" "God. Ben ik hier aan het goede adres?' Ze zeiden tegen haar: 'U bent beslist aan het verkeerde adres hier'. wat is dat?" "Water. die hun vraag gehoord had: "Maar domme mensen toch. dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat. ja water?" vroeg iedereen aan iedereen. die de vraag gehoord had: "Maar domme vissen toch. Maar waar ze ook kwam. zonder ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven. zei een oude vis. De vrouw zei bij zichzelf: 'Wie is beter in staat om deze arme ongelukkige mensen te helpen dan ik. ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen over droefheid en ongeluk. je groeit in het water. je leeft in God.

De eerste automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. De chauffeur heeft 4 uur lang geklemd gezeten in de cabine. De vijfde automobilist zag het wrak in de berm en stopte. Om de natie in orde te zetten.Een zware vrachtwagen. De zesde automobilist zag het wrak en stopte. belust op een sensationeel verhaal dat hij straks thuis zou kunnen vertellen. geladen met ongeveer 15 ton zand is gisteren van de weg afgeslipt en in een gracht terechtgekomen. Om de familie in orde te zetten Moeten wij ons persoonlijk leven eerst uitbouwen. Moeten wij de natie eerst in orde zetten. mis ik mijn afspraak. Wij moeten eerst beginnen met het goed zetten van onze eigen harten. De derde automobilist zag het wrak en dacht: stel je voor dat er nog iemand inzit . Hij miste een afspraak. Hij maakte zijn handen en kleren vuil. Moeten we de familie eerst in orde zetten. De tweede automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. Wat een gedoe. . Hij moest nog eens komen om te getuigen. zeg! Zou jij dat doen voor iemand die je niet kent? Om de wereld in orde te zetten.en reed door. De vierde automobilist zag het wrak in de berm en dacht helemaal niets. moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe.doodeng . Hij wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaargewonde naar buiten.

. Kijk. dan om bemind te worden. waarheid doen gelden. heilige Petrus?" vroeg Willem. "Kijk maar door dat venster.erg zijn best gedaan om zo goed mogelijk te leven. Petrus stond voor de hemelpoort met een grote groep mensen om zich heen." Willem had nog nooit zoiets meegemaakt en hij liep naar Petrus toe. Waar droefheid is. "nog niet. hoop wekken. Laat mij. waar haat is. Het waren allemaal lieve mensen. dan om begrepen te worden.Er was eens een oude man die doodging. "Wanneer mag ik naar binnen in de hemel.. Waar duisternis is. "Dat weet ik niet." zei Petrus. Maak mij een werktuig van Uw Vrede. Want als men geeft…. Waar wanhoop is. geloof vestigen. hij is nog niet af. . want hij wilde nou eindelijk wel eens zien hoe de hemel eruitzag. dát is de vraag." Willem kon zijn ogen niet geloven. die hem op een venster wees. tot vergeving stemmen. De hemel is nog niet klaar. "Nog niet.. En door te sterven. Je ziet wat ze ervan maken. Waar twijfel is. Waar dwaling is. dat is de aarde. die maar al te graag naar binnen wilden. Als men vergeeft. "Maar wanneer zijn ze dan klaar met de hemel?" Petrus haalde zijn schouders op." Het gebed van Sint Franciscus Heer. Daarom steeg hij rechtstreeks op naar de hemel. Er meer op uit zijn om te troosten. mijn zoon." "Nog niet af?" vroeg Willem verbaasd en keek Petrus met grote. Willem heette hij. Waar onrecht is. Te beminnen. Waar verdeeldheid is. Hij keek weer naar Petrus en stamelde: "Maar. Dan om getroost te worden. daar is de hemel. liefde brengen. Wordt men eeuwig geboren. Laat me. ongelovige ogen aan. Te begrijpen. kom zelf maar kijken. Ontvangt men. Je ziet het. eendracht stichten. ze zijn nog volop bezig. Maar of ze er gauw mee klaar zijn. En hij had . mijn zoon. vreugde brengen. licht ontsteken. Krijgt men vergiffenis.gelukkig .

Maar God zei: "Stil maar. En God nam hem mee en bracht hem bij een heel grote zaal. Ze konden met hun stijve armen niet bij hun eigen mond komen. Hij had altijd goed geleefd en gedaan wat God van hem vroeg. zei God. Aan tafel zaten allemaal mensen. Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. wacht even". Dit was de hel. Vrijheid trok naar het westen en werd de wereldmacht. Het eten zag er bijzonder lekker uit.’ Vrijheid vond dat Gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen. En toen zag de man dat de mensen met hun stijve armen bij hun overburen het brood in de mond stopten. en ik niet. namelijk dat God hem tijdens zijn leven de hemel en de hel liet zien. De man knikte. Hij had het begrepen. Gelijkheid en Broederschap. En omdat hij altijd zo goed geleefd had. Hij zei: ‘Omdat jij rijk bent. Dat was de hemel. net zoals in de hel en al die mensen hadden stijve armen. maar Gelijkheid zei: ‘Ik wil niet zijn zoals jij’. stond God hem die gunst toe. De man knikte. De man begreep er niets van. maar deze mensen hadden allemaal stijve armen zodat ze niets van de heerlijke maaltijd naar binnen konden krijgen. Maar wie heeft er nog iets gehoord van Broederschap? . Vrijheid was het rijkst en op een dag merkte Gelijkheid dit op. zijn wij niet meer gelijk. net zoals in de hel. Ook daar was alles even prachtig en mooi en zag alles er heerlijk uit. "Is dat nu de hemel?" vroeg hij aan God. De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. die zijn leven lang trouw de godsdienstige wetten had onderhouden. En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol brood. De man zag een grote zaal met tafels vol met brood. Gelijkheid koos voor het oosten en heeft het ook ver gebracht. Zij heetten Vrijheid. En aan tafel zaten mensen. Maar hij had één wens. Hij begreep het. Toen gingen ze naar de hemel. maar wel bij die van hun overburen.Er was eens een man. Dat is de hel.

uniek en onvervangbaar. tot ik je angst begin te voelen. Misschien ontmoet je God dan wel. pas je je automatisch aan. voor oorlog. Meestal verschijn je maar kort tussen het andere nieuws op tv. je vastberadenheid. maar zoveel te zeggen heeft. We praten veel zonder iets te zeggen. tot je mijn zus wordt.. geweld en onderdrukking.. Malawi.. met je kind op je rug gebonden.Wisselwerking Wanneer ben je echt jezelf? En wie ben je eigenlijk? Moeilijke vragen! Vaak weet je zelf niet goed wie je werkelijk bent. pas dan schop je mijn geweten wakker. je wanhoop. En als we al luisteren naar de anderen is dat niet altijd met ons hart.. Meestal ook een banaal antwoord. Rwanda. Hoor je het geluk van de anderen? Hoor je de pijn van de anderen? Weet jij wie er in deze klas gelukkig is? Weet jij wie er in deze klas pijn heeft? Weet jij of God bestaat? Wat komt "God" hier nu weer bij doen? Wel. Het zijn ook jouw kwaliteiten die bijdragen aan de groepssfeer.. Lang wil ik naar jou kijken nu. wat er ook van zij!' Dan stuur je me de straat op.. Als je met andere mensen bent. Daarmee ben je toch niet minder jezelf dan wanneer je alleen bent? Goeiemorgen ! Hoe gaat het met je? Een banale vraag. pas dan 'weet' ik: 'Dit kan niet! Dit mag niet. maar die concrete zus van mij.: een vrouw uit Somalië.. Want in een bepaalde groep komt een bepaald aspect van jezelf meer tot uiting. Maar dat zegt niet dat dit aanpassen tegen jezelf ingaat. je zorgen. Soedan. samen met anderen. jij jonge. voor vrede. Soweto. . een mens als ik. dat je daarmee je eigen identiteit zou verloochenen. steeds weer op de vlucht voor honger. Oeganda. luister vandaag eens naar wie niets zegt. Lang wil ik naar jou kijken.. Pas als je geen 'nieuws' meer bent. onbekende zwarte vrouw. Zaïre.

Hij gaat er geregeld heen en spreekt en tatert en vertelt aan zusje wat er thuis allemaal gebeurt. ze breken al onze woorden af. waar is je broer ?" zullen we Hem dan in de ogen durven kijken ? . Zijn we verdrietig." zei hij.Er zijn mensen die anderen voortdurend de grond inboren. Het was in de lentetijd. ergens op een kerkhof. Zij doen ons weer herrijzen. En het is zeker niet waar dat de Kerk maar moet zwijgen hierover ! Neen. Zulke mensen zijn we vlug moe. Hebben we fouten gemaakt. zij vinden troostende woorden voor ons. En het is zeker niet waar dat God dit zo gewild heeft! Neen. "zusje leeft! Ik heb het gezien. Daarom volgend verhaaltje: Een kleine dreumes van vijf jaar liep op het kerkhof waar zijn zusje is begraven. Wat we ook zeggen. Laten we bidden dat we vandaag en de komende dagen voor elkaar zulke mensen zullen zijn. het is niet waar! dat het nu eenmaal zo moest zijn dat er toch niets aan te doen is dat we het bijltje er beter kunnen bij neerleggen. de tijd dat alles vanuit de aarde tot leven komt. Maar zijn zusje was daar. er zijn barsten in de aarde en er komen bloempjes uit!" " 't Is juist." geloofde zijn moeder. Wat we ook doen. zij geven het niet op met ons. Eens kwam hij thuis. blijgemutst. ze vinden al onze daden slecht. Wij zijn dolgelukkig met deze mensen. Maar er zijn ook mensen die altijd weer het positieve in ons zien. op de weg tussen school en thuis. "zusje leeft!" Neen. het is niet waar ! mensen kan je zomaar niet vertrappen kinderen kan je zomaar niet laten "verdwijnen" En als God op een goede morgen opstaat en vraagt: "Mens. "Moeke. En hij weent omdat hij zijn moeder wenen zag. het is niet waar ! dat honger en ellende onoverwinbaar zijn dat alleen groten en machtigen bepalen wat er gebeurt dat we onze ogen maar beter kunnen sluiten. niet ver. Pasen is in zicht.

en ze zouden het beschermen zodat er niets mee zou kunnen gebeuren. Ze zouden rondwandelen en zich verbazen over de grote en kleine waterplassen.. uw Rijk kome." God. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. Ze zouden zich verbazen over het dunne gaslaagje dat de aarde omgeeft en het water dat in het gas overgaat. en ergens één meter boven een veld zou drijven. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. zoals Gij gebeden hebt. en de mensen zouden het aanbidden. en het water dat daartussen heen en weer stroomt. welvaart en gerechtigheid voor iedereen. Heer. . zouden mensen van heinde en verre komen om zich te verbazen. open onze ogen voor uw Rijk van vrede.. Als de aarde hoogstens vijf meter in doorsnede was. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. De mensen zouden het beschouwen als een heiligdom. er genezing van verwachten en ervan willen leren over de schoonheid en hoe de wereld zou kunnen zijn.. Bidden we dat wij in de onze vakantietijd respect kunnnen opbrengen voor de natuur.Als de aarde maar een doorsnede van ongeveer vijf meter had. Mensen zouden voor de aardbol door het vuur gaan omdat ze in de gaten zouden hebben dat ze niet zonder zouden kunnen. omdat het uniek was. De aardbol zou het grootste wonder zijn dat er bestond. De mensen zouden zich verbazen over alle schepsels die op de aarde rondlopen. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. Dagelijks durven mensen bidden. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. en over de wezens in het water. vriend..

maar genoeg offerzin om onze plicht te doen.. dan ben je rijker dan een miljonair die alles heeft wat hij zich dromen kan. Heer. Op het donkere pad waarlangs een mens op aarde moet gaan. Zo vlakbij. Geef ons niet teveel succes. Geluk is als een bril: je ziet hem niet. met een spel van een kind. is er juist zoveel licht als nodig om de volgende stap te zetten. vragen wij U zonder maat: geef ons altijd meer liefde. laten wij aan U over. maar genoeg om van te leven en de mensen te verstaan. Heer. Eén ding.. welke mengeling van geluk en lijden Gij ons wilt geven. Geef ons niet teveel kracht. maar toch staat hij op je neus.Gelukkig zijn. Geluk komt nooit langs de bankrekening. Als Gij ons maar helpt om vandaag gelukkig te zijn. Geef ons ook niet teveel braafheid. . als je blij kan zijn met een bloem. maar genoeg om te kunnen leven en te helpen. met een lach. Meer licht zou de mens verblinden. Heer. maar genoeg om te werken. maar er geen plezier aan beleeft. geef ons niet teveel verstand.

je moet je ook durven inzetten. God. Vragen aan God dat Hij je eerlijker zou maken is heel mooi. help ons wat bewuster te kijken naar het mooie in onze wereld. En toen de zon helemaal onder was en zij nog wat stilletjes naast elkaar zaten. maakt van jou een hobbelpaard: veel beweging. Verbaasd vraagt Piet aan Anja: "Wat betekent dat?" Glunderend antwoordt Anja: "Dat je steeds het positieve moet onderlijnen!" Sommige christenen doen je denken aan een hobbelpaard: veel beweging maar geen vooruitgang. Wiskunde met een vreemde logica: Piet tekent een groot minteken op een tekenblad en zegt tegen kleine zus: "Dit teken betekent negatief". Bidden voor een betere wereld is niet genoeg. toen zei ineens dat jongetje: "Papa. maar dan moet je zelf ook stappen daartoe ondernemen. doe dat nog eens!" Wij vragen U. Vervolgens tekent hij naast het minteken een groot plusteken en zegt: "Dit teken betekent positief". Dan neemt zij de stift in de hand en tekent een plusteken met daaronder een minteken. Kleine zus Anja bekijkt Piet met gefronst voorhoofd en denkt diep na. maar thuis nooit een handje toesteken en steeds maar vitten over kleinigheden. maar geen vooruitgang.Er was eens een jongetje dat mocht met zijn vader mee naar de zonsondergang gaan kijken. . Zeggen dat je veel van je ouders houdt.

dan zien we dieper. geef dat wij leven vanuit de hoop.Laat ons deze dag beginnen met een Oud-Chinese wijsheid : Ga naar de mensen. Luisteren is loslaten wat je persoonlijk bekommert om je tijd aan de andere te geven om met hem of haar op weg te gaan. Geef dat we leven vanuit de liefde. Geef dat wij leven vanuit het geloof. hou van hen. Luisteren is de andere geven wat een mens soms meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid. het koste wat het wil raad willen geven maar je inleven wat de andere denkt en voelt. leer van hen. leef van hen. Luisteren is zonder woorden spreken maar wel zeggen met je ogen. Luisteren zonder woorden. dan zien we alles in een ander licht. je glimlach en je gezicht: 'Jij bent belangrijk voor mij. Heer God. dan zien we verder. . ik ben zo gelukkig dat jij er bent!' Luisteren is niet langer alleen met jezelf begaan zijn maar in het huis van je hart de andere Binnenlaten waar hij of zij zich thuis voelt.. begin met wat ze hebben. Luisteren is de andere de talenten helpen ontdekken die hij of zij onvoldoende kent.. en bouw op wat ze weten. Luisteren is nooit je mening opdringen.

Ik zie het aan en denk: 'Hoe halen zij het in hun hoofd?' Iedereen weet: wat we niet recycleren.Mensen zijn door ontelbare technische mogelijkheden wereldwijd met elkaar verbonden.. Help ons onze snaren af te stemmen op elkaar en op U. 'het gat in de ozonlaag wordt groter'. vergiftigde vogels. Hoe halen wij het in ons hoofd ??? Het praten is "in" ! Het doen is "uit" ! Nooit is er zoveel gepraat als in onze tijd. Communicatie lijkt evident. een bericht over de dreigende uitroeiing van de Afrikaanse olifant. Maar weinigen hebben echt iets te zeggen omdat weinigen de stilte en de inspanning van het denken kunnen verdragen. help ons om lang genoeg na te denken opdat het zinvol is wat we gaan zeggen. En toch. Heer. holle woorden over de hoofden van de mensen. inktbuisjes en plastic verpakking van snoep. Terwijl op de speelplaats blauwe vuilbakken staan voor recyclage... lees ik in de krant. stervende bomen aan de schuimende beek. gaat naar de verbrandingsoven en uit die schouwpijp komen er schadelijke stoffen. . Iedereen wil praten.. Beelden van ontginning van het Regenwoud op tv. In de gewone vuilbak worden nog altijd drankkartons en blikjes gegooid. zitten we vaak niet op dezelfde golflengte. Iedereen wil inspraak. Ik kleef een sticker van Greenpeace op mijn boekentas. God. Iedereen wil het woord. Nooit kwam er zo'n lawine van lege. Maar in veel klassen vind je in de mand voor oud papier: kauwgom. en daaronder: 'kernafval in de Noordzee'.. en denk: 'Hoe halen ze het in hun hoofd?' Zwarte en gele fabrieksrook tegen de grijze lucht.

Opeens hoorde ik een stem die mij vroeg: "Wie of wat zoekt gij?" En ik antwoordde: "God. Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het verleden." Ik keek om me heen." Verheugd draaide ik mij om. De postbode had erop geschreven: "Onbestelbaar." en adresseerde hem aan de paus." Toen hernam de stem: "Hier is Hij. geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en laten van mensen." Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Waar kan ik Je vinden God?" en adresseerde hem aan de hemel. Heer. doe ons begrijpen dat wij Jou in alles en iedereen kunnen vinden. De volgende dag kreeg ik die brief terug. en adresseerde hem aan God. De volgende dag lag die brief weer bij mij in de brievenbus. Enkele weken later kreeg ik een brief terug waarin geschreven stond: "Hij is vlakbij. Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. Je moet van je geheugen geen computer maken waar je al de namen opslaat van wie je iets misdeden. betekent stikken.Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? Kun je vergiffenis schenken ? Het is een kunst die niemand kan leren. Vergeven is net als ademhalen: je moet kunnen loslaten. Met je tanden op elkaar je adem inhouden. Je moet dingen kunnen loslaten. maar zag niets dan leegte en stilte. Nu stond erop geschreven: "Luchtpost: 50 cent" Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Zeg mij waar ik God kan vinden. Vergeven is een kunst die Jezus ons willen leren heeft. maar ook daar zag ik niets. maar achter mij stond iemand uit de buurt. . Ik ging naar buiten. jezelf vrijmaken en ook anderen nieuwe kansen geven. uitademen om opnieuw verse zuurstof in te ademen. Nader adres onbekend. Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Antwoord mij waar Gij zijt".

God. Dat gaat niet vanzelf. Geef ons groeikracht. Is dit het feest van al die mensen die met hun hoofd in de wolken dromen over een hemel waar het beter is dan op aarde? Al die mensen die voorbijlopen aan het hier en nu door te hopen op later. in het verhaal over Jezus Hemelvaart weerklinkt een stem die zegt: “Waarom staan jullie naar de hemel te staren?” Christenen zijn nuchterlingen die met beide benen op de grond staan. het is een hele klus. Christenen zijn mensen die proberen een hemel op aarde te scheppen. God. op een paradijs dat in deze wereld niet te vinden is? Neen. Daarom zijn we op zoek naar houvast. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. maar die ergens voor stáát. Dat is vallen en opstaan. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. .Morgen vieren we de hemelvaart van Jezus. dingen uitproberen. ervaren. Naar momenten waarop we iets van U. die de ellende onder ogen durven zien en het gevoel hebben dat ze er iets aan moeten doen. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest.

een mens met wie we liefde delen. nu en in het uur van onze dood. maar in elke mens die wij ontmoeten: in een mens die honger heeft.de levensadem van God die mensen bezielt en in beweging zet.Jezus. Amen. Laten we in deze Mariamaand (mei) ook eens een Weesgegroet bidden: Wees gegroet. Hij is onder ons aanwezig. in iemand die ons veel wil geven. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jij bent 'ten hemel opgenomen'. Gij komt niet met een lichtkrans. . in een zieke. moeder Gods. Het is de energie die bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt . bid voor ons. Heer. De Geest van God is de scheppende kracht die bruggen slaat over de diepste kloven. Heilige Maria. die mensen bij elkaar brengt en conflicten ombuigt in begrip en verzoening. voelbaar en tastbaar. U kunnen we niet meer aanraken. Je ziet hem in de mensen die verdraagzaam zijn en respectvol omgaan met elkaar. Geef dat wij U herkennen. Pinkstergedachte De Geest van God is geen spookbeeld of hersenschim. Maria. arme zondaars. Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar of die hartelijke handdruk. maar rond ons. de Heer is met U. vol van genade. niet met een grote titel. Jezus. Wij moeten niet naar boven kijken. Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen.

misschien . maar hopelijk is volgend tekstje voor niemand van deze (klas) toepasselijk! Wie denk je wel dat je bent ? Je stelt je eisen en je doet je zin. Maar." Heb je zoiets al meer gehoord ? Natuurlijk kun jij . Je bent afhankelijk van je ouders.Heer Jezus.niet met de auto rijden. God. Gij hebt de doven de oren geopend en blinden doen zien.niet aanzetten. Gij geeft ons lucht als we het niet meer zien zitten. ben je uit je humeur. en je kan of mag ... "Wij zijn geen hotel. Die relatie is voor iedereen anders. restaurant. Iedereen moet voor je springen en wanneer het je niet aanstaat. Gij zijt als een windvlaag die door ons leven waait en ons in beweging zet. misschien ben je wel ontgoocheld in je moeder. ..misschien . Uw Geest bezielt onze gedachten en ideeën. vriendelijker en fijngevoeliger verlopen... merken we dat vaak niet op.kan één en ander wel wat vlotter. En toch. misschien ben je heel blij met haar.misschien .misschien .. Nu zondag is het moederdag. Misschien een gelegenheid om ons te bezinnen over onze relatie met onze ouders. Open ook nu de oren van mensen die doof zijn voor de roep die opklinkt uit miljoenen kelen om een menswaardig bestaan. God. Wilt Gij ons daarom uw kracht laten ervaren? Dan weten we weer dat Gij dichtbij zijt en ieder van ons persoonlijk draagt. “Misschien” kan je eens een attentie geven??? . en de wasmachine kan of mag je .niet koken. taxibedrijf of bank !. wasserij.. Leer ons zien wat Gij van ons verwacht en geef ons de kracht om het te vervullen.

goedheid. het bewustzijn dat wij spreken voor Zijn aangezicht. en lekker lang weekend vrij met hopelijk mooi weer. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de Geest zien dan je eerst dacht.' En onze piccolospeler straalde van geluk. vreugde. net als de wind of je adem.Dit weekend is het Pinksteren. maar de mate waarin ons hart is afgestemd op wat achter de woorden schuilgaat. Bidden is. vertrouwen. Met Pinksteren draait het om de heilige Geest. en ieder speelt het best zijn eigen lied. hoog of laag. Hij was er altijd tintelend bij en zat parmantig op de eerste rij. onmisbaar in het orkest van de dag. In elk geval tijd om weer wat op adem te komen. vriendelijkheid. Er was eens een piccolospeler. Jij fluit ons naar omhoog. Jij bent onze onmisbare vogel. waar blijf je? We kunnen je niet missen. niet de dienst van onze lippen. De Geest van God zelf is onzichtbaar. is wezenlijk voor het gebed. Niet de woorden die wij spreken.. Maar op een dag speelde hij niet. Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind. . Maar het orkest speelde lam.. Hij voelde zich zo onnozel klein tegen die hoge bassisten naast hem en de ronde bolle bombardons.. het liep mis en de dirigent riep: 'Hé. Zijn piccolo bleef in zijn hand liggen. Nu wist iedereen het: elk heeft zijn rol. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij dacht bij zichzelf: 'Niemand zal het zien en horen als ik niet meedoe vandaag'. zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde. die na de dood van Jezus over alle mensen is gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan. De heilige Geest is datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. geduld. daar. de Geest die van God komt.. piccolo. Of bij veel wind: heerlijk uitwaaien aan zee.

met hun hoofd in dezelfde lucht. uit dezelfde lucht.Er was eens een man die drie zonen had. "Neem nu ieder één tak". "Zie je". voor kinderen.. 's morgens en 's avonds. kan ook met jullie gebeuren. maar ik kon mijn ogen niet geloven. maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden. waren samengebonden zo sterk als staal. dezelfde zon en regen. ." Dat geldt voor stokken. Wanneer je altijd voor jezelf vecht. maakte peren ! Heel normaal. appels. van geur. En als je alleen bent. "wat jullie met deze stokken doen. "en probeer hem te breken". wat ze haalden uit dezelfde grond. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. zei hun vader. De drie jongens maakten altijd ruzie. Zo'n wonder had ik nog nooit gezien. en de andere iets verder. En de appelboom maakte appels en de perenboom. maakte de ene boom peren. En die zijn zo verschillend van kleur en vorm. kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. "Makkelijk". word je eenzaam. Met hetzelfde. afzonderlijk vallen we. Altijd maar vechten en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken. zeiden de mensen. 10 meter verder." Ze probeerden het om de beurt. zei de vader en probeer nu de hele bos takken te breken. in dezelfde zon en in dezelfde regen. samen houden we stand. van smaak.. tot ik op een dag het wonder zag ! Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond. Bind nu alle stokken met een touw samen". zei de vader. Ik dacht dat ik ze kende. voor volwassenen.

Degenen die U mij hebt toevertrouwd geef ik terug in uw handen – leid hen met uw sterke rechterhand en bescherm hen. U hebt ons een groot voorrecht geschonken door ons te roepen voor de prediking van het evangelie van uw Gezalfde. en uw volk is bereid om uw goede werken te volbrengen. Zoon en heilige Geest. . mijn God. U bracht alle dingen van niet-zijn tot zijn en U luistert altijd naar de gebeden van hen. uw geringe en onwaardige dienstknecht. zodat allen uw heilige Naam prijzen en verheerlijken. Bevrijd hen van de godloze en heidense kwaadwilligheid van hen die uw Naam lasteren. die uw wil volbrengen en die in vreze voor U uw voorschriften onderhouden. o Heer. laat uw kerk zich verbreiden en houd haar krachtig bijeen. naar mijn nederig gebed. maak een einde aan de dwaling van drie sacrale talen. Verenig uw volk in de belijdenis van hun geloof en verwarm hun harten met de waarheid van uw woord. Luister dan ook.O Heer. Amen. Bewaar de gelovige kudde die U hebt toevertrouwd aan mij. Vader. U hebt de koren der engelen geschapen en alle hemelse machten.

Want aan U komt toe de glorie en de eer tot in eeuwigheid. en bescherm ons. we verwachten uw hulp. hoe kunnen wij U genoeg danken voor uw oneindige liefde? Ontvang de dankbare hulde van onze harten! Verlicht ons met uw heilige Geest. opdat wij zonen en dochters van God zouden worden. goede Herder. en die alle mannen en vrouwen helpt om goddeloosheid en wereldse hartstochten te verwerpen. Onze Redder. Wat een geweldige vreugde! Geboren voor allen. . Lichaam van Christus. Door zo te handelen worden onze levens veranderd. Eeuwige God. Want wij weten dat U ons ongetwijfeld zult redden. Wij danken U dat U in uw welwillendheid ons herinnert aan de glorierijke dag van de geboorte van uw Zoon en dat U ons de kans geeft om Hem te zien met de ogen van ons geloof. Wolven omringen ons en trachten uw liefde ongedaan te maken. grote God. brengt hij ons allen goede gaven. dat wij nooit uit onze herinnering bannen dat het Gods genade is die redding brengt. Hij werd de Mensenzoon. Zij zijn met velen en zonder uw hulp zijn wij machteloos. Jezus Christus. worden ze deugdelijk en goddelijk. O goede Herder. Wees onze voorspraak. U geeft redding. Amen. o Prins van vrede. zie neer op ons uw kudde. Amen. O Heer Jezus Christus. Leid ons naar onze Vader in de hemel. Zie neer op ons in uw liefde. bron van alle goedheid. vreugde en kracht. heilig mij. rijk en arm.Gebed voor Kerstmis Hemelse Vader. U stierf voor onze zonden. red mij. dag en nacht. die ons voor altijd dichtbij wil houden. Ziel van Christus. mogen de hemelen U prijzen en moge ons op aarde vrede geschonken worden.

God.Bloed van Christus. en bevestig hetgeen Gij in ons bewerkt hebt. In uw wonden. Lijden van Christus. Maak ons vrij als vogels. Amen. 154. 152. U heeft ons de ruimte gegeven om te worden wie wij zijn. In het uur van mijn dood. verblijd mij. Laat mij niet van U gescheiden worden. bescherm mij. Door Christus. Maak ons vrij als vogels. Geef dat wij elkaar mogen vinden in vriendschap en verbondenheid. U gaf ons de aarde. Geef ruimte aan alle mensen: jongens en meisjes. . mannen en vrouwen. Amen. Amen. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen Help ons het zo te doen dat zij een goede aarde blijft zodat wij er vrij kunnen leven. sterk mij. God. Water uit de zijde van Christus. O goede Jezus. onze Heer. verhoor mij. roep mij en laat mij tot U komen om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. was mij. Bewaar uw kerk in de liefde die Gij geschonken hebt. Tegen de boze vijand. Maak ons vrij als vogels. God. verberg mij. God. Gij geeft uw overvloed van gaven aan de mensen. Doordring ons met de dauw van uw Geest om vruchten te dragen van vrede en gerechtigheid.

ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen. Allerzielen – 2 november Doe ons. dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten. onze gevoelens begrijpen als tekens. Doe ons ook gedenken. Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet. in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid. We zijn bijzonder dankbaar tegenover hen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid op bijzondere wijze hebben voor getoond. zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat. God. En toch … hebben we allemaal de opdracht om te leven vanuit het geloof in de goedheid en de waardigheid in elke mens. die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens. want heilig zijn alle mensen vanuit God die voor anderen een stimulans tot goedheid en menswaardigheid zijn. in de troostende herinneringen. uit een verlangen naar leven.Allerheiligen . dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. Geef ons woorden en beelden. hen aan wie niemand (meer) denkt. Ze komen uit een bron van liefde. waartoe we in staat (gemaakt) zijn. .1 november Het lijkt zo levensvreemd: een dag van alle heiligen. lieve God. We zijn er allen van overtuigd dat die goedheid en die waardigheid niet in de eerste plaats resultaat is van onze inzet of prestatie. hebben deze mensen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid leerden met God te maken. Amen. We zijn allen overtuigd van het gegeven zijn van die goedheid. Een dag die we overslaan en in één adem noemen met Allerzielen. Voor wie gelooft. Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood: in de waarden die wij verder leven.

.Voorbeden. zodat ze hun levensdagen gelukkig en zorgeloos kunnen slijten. Om levenskracht bidden wij voor mensen op de vlucht. U die ons de levensadem hebt ingeblazen. ongrijpbaar en oncontroleerbaar. niet de zucht naar controle en de krampachtigheid. dat er ruimte is om hun zorg te geven op het moment dat ze die nodig hebben. momenten van geboren worden en doodgaan wisselen elkaar af. maar openheid naar het onverwachte en ruimte om stil te staan Gebed om licht Heer. sommigen opgegroeid gescheiden van hun vader of moeder. . zich verspreidt en alle dingen aanraakt. 2. dat niet de wanhoop overheerst. Zo bid ik U in Jezus’ naam Amen. zo breekt uw liefde voor mij dóór in donkere dagen. 3. 4. zoals het licht doorbreekt in de nacht.. Om levenskracht bidden wij voor de kinderen van de wereld. Levenskracht Leven. 1. hoor ons gebed. dat de dood hun niet het verlangen om te leven ontneemt. voor mensen in oorlogssituaties. sommigen misbruikt in de prostitutie. Om levenskracht bidden wij voor de zieken uit ons midden voor hen die een partner verloren hebben. Om levenskracht bidden wij voor de ouderen in deze maatschappij. Geef mij de kracht om het warme licht van uw liefde op te vangen en deze dag zal gezegend zijn. sommigen al vroeg uit werken gestuurd. We bidden om levenskracht voor onszelf.

iets van blijvende waarde. Zoveel eist ons op. Iets o God waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming. gewenning en verveling dreigen ons hart aan te tasten. O God als er elke dag. Dat wij onze inzet voor anderen niet gewoon geraken. Bij het begin van een nieuw werkjaar Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. Zegen ons lichaam.Heer. aan de collega’s. iets aan liefde. ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar. gerechtigheid en vrede. En als het leven ‘beproeving’ wordt. . dat het . Zegen onze gevoelens en emoties. iets mag gebeuren aan vriendschap en tederheid. Amen. Iets waarmee wij tonen dat wij er zijn voor elkaar. Dat we niet gewoon geraken aan onze vrijwilligers. Aureel Chanterie. aan de opdracht van onze beweging. Dat wij eerst en vooral onze eigen innerlijke vernieuwing behartigen. medeleven en steun. Zegen onze woorden. een heel werkjaar lang staat dat te gebeuren. dat ze mooie zinnen maken over vriendschap. steunwoorden zoals: “altijd je vriend!”.vele ‘naasten’ vindt. die de genezing begeleiden. O God dat we iedere dag weer opnieuw ontvankelijk en nabij mogen zijn. dat het mag juichen als het leven en de gezondheid meezitten. zinnen vol vakantie. dat ze onze inzet voor mekaar liefdevol vertalen. o God een heel werkjaar lang niet. samen met mekaar. laat dan contacten ontstaan van compassie.bij ziekte . zegen ons lichaam.

Waar Gij mij zendt zal ik het goede doen. En Gij. zo maakt U mij tot steun voor mensen om mij heen betrouwbaar voor wie aanklopt. Heer. die alle mensen met elkaar verbindt. God. vertrouw ik op U. mijn dag en mijn nacht mijn geloof en mijn onzekerheid mijn kracht en mijn zwakheid. behulpzaam voor wie roept. Wat ik ook word.al besef ik het zelf maar half als ik uw gebod maar onderhoud. God. Ik ben een schakel in uw ketting. Ik ben een schakel in de ketting. Gij hebt mij niet voor niets gemaakt. Een taak mij toevertrouwd die Gij een ander niet kunt geven: mijn zending. waar ik ook ben. maak mij bereid te delen wat ik heb mijn vreugde en mijn verdriet. weet goed waarheen Gij met mij wilt. Amen. Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit helemaal duidelijk zien. mijn God. mij geschapen. Daarom. Maar na dit leven legt Gij alles uit. vrede stichten en waarheid verspreiden . Heer. al wat Gij doet heeft zin. Ik bid in Jezus’ naam. God. die door U word gekend. maak mij bereid alles te geven wat ik heb waar mijn hart vol van is wat mij zo dierbaar is waar ik hartstochtelijk van houd waar ik alles voor over heb waar ik het meest mezelf in ben ik. wat mij mag overkomen: niets kan mij van U scheiden. die door U word bemind.Gebed van overgave Tot een welbepaalde dienst hebt Gij. . Amen. Gebed in vriendschap God. die Vader zijt en Vriend. mijn woord en mijn stilte mijn liefde en mijn eenzaamheid ik.

ver boven de hemelen. wij danken u. maar ook om anderen weer op de been te helpen. . Gebed voor sterke benen God. die steeds onderuit gaan. ver boven ons allen. ver boven de hoogste de allerhoogste hemel: het is het Licht dat schijnt in ons hart.Gebeden voor jongeren Gebed van het licht Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt. dat de mens zo in elkaar zit dat hij of zij op eigen benen door het leven kan en mag gaan. Wij vragen u. Gebed God maak mijn leven tot een licht. om sterke benen. dat in de wereld glanst. Wij bidden u voor mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden. niet alleen voor onszelf. waarheen ik mij ook richt. een kleine vlam die helder brandt.

. dank u voor de warmte van de zon die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen. vergeving schenken. waar ruzie is. geef dat ze er altijd zullen zijn. laat mij liefde zaaien. Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en warmte geven. waar twijfel is. waar droefheid is. waar duisternis. licht. waar wanhoop is. Goede god. hoop. waar onrecht is. eensgezindheid. waar haat heerst. Dank u voor de positieve dingen in ons leven. maak ons leven licht. vertrouwen. wees voor ons als de zon. verwarm ons met uw liefde. Dank u voor het licht dat alles groeien doet. dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt. vreugde. Gebed van Franciscus God. die ons moed geven en gelukkig maken. geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen. laat mij een instrument zijn van Uw vrede. geef dat we ze altijd zullen zien.Dankgebed Goede God.

de Heer is met U. liefde en vrienden die U ons schenkt. wij danken U. geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.Dankgebed als je wakker wordt Wij danken U. Heilige Maria. Wees Gegroet Maria Wees gegroet Maria. God. Uw naam worde geheiligd. maar verlos ons van het kwade. vol van genade. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Amen . wij danken u voor de rust van de nacht zonder zorgen. Wij danken u voor alles wat uw goedheid ons brengt. God in de hemel. bidt voor ons zondaars. en leid ons niet in bekoring. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. die in de hemel zijt. voor gezondheid. Uw Rijk kome. Onze Vader Onze Vader. nu en in het uur van onze dood. voor deze nieuwe morgen. moeder van God.

Niet vergeten Wij hebben honger en hebben te eten. allerarmsten zijn het meest Gods kind. Armoe Armoe mag niet. De aller. . liefde wint. laten we deze mensen niet vergeten. liefde wel. liefde straalt. allerkleinsten worden terugbetaald. laten wij hiervoor dankbaar zijn. behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe. leer mij vrijgevig te zijn: te geven zonder de kosten te tellen. De aller. De vrede groeit. allerminste zijn het meest in tel. te werken zonder beloning te verwachten. De aller. Wie heeft die deelt. (Nel van Drie) Gebed van Ignatius Lieve God. Anderen hebben honger en niets te eten.

dan komen we tot ons recht. Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. Geef ons de moed om nee te zeggen als we vinden dat dat moet. Help ons om al die kleuren te gebruiken voor een vrolijke. dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn. geef ons de rust om na te denken wie we willen zijn. geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan als dat goed is. zo heeft U ons gemaakt met handen en voeten.Gemaakt naar Uw beeld God. maar we zijn allemaal anders. Morgengebed Ik vouw mijn handen tot een schaal omhoog naar U: ik vang de levenskracht mij toevertrouwd. wij zijn mensen naar Uw beeld. Ik bewaar haar in mijn hart. oren en een mond. Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past. ogen. wij zijn mensen naar Uw beeld. ieder met een eigen kleur. betere wereld. Dat wij ontdekken mogen wat God vandaag van ons verwacht en het doen in uw kracht (naar Paula Copray) . God.

Geef ons kracht. maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. Geef mij kracht om te leven en wijsheid op mijn levensweg . kom Geest van wind en vuur. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Kom Geest van God. kom Geest van wind en vuur en sterk onze levenskracht om te groeien. houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. kom Geest van wind en vuur. Geef ons kracht om mensen te zijn zoals we zijn te midden van alle schepselen. maak mij sterk als ik mij zwak en klein voelen. Geest van God Kom Geest van God. geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. om lief te hebben. maak mij sterk als ik soms bang zijn om verder te gaan. Kom Geest van God. God van al wat leeft. Kom.Nog een morgengebed Wij vragen uw zegen over de komende dag. als geweld en onrecht ons machteloos maken.

U weet wat ik fijn vind en waar ik bang voor ben. als ik dingen moet doen waar ik erg tegenop zie. Avondgebed Ik leg mijn handen op mijn gezicht en luister als in een schelp naar ‘t gefluister van de zee. Heb ik u verstaan in wat de dag mij bracht? Heb ik gedaan wat u van deze dag had verwacht ? (Paula Copray) Gebed om stilte Goede God. naar uw stem in de stilte. . help ons af en toe even stil te zijn en dan te weten dat U altijd heel dicht bij ons bent. Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen wanneer er iets mislukt is. wat is het fijn om mij veilig te weten bij U. maak mij zo moedig dat ik moeilijke dingen onder ogen durf te zien. God. Ik dank u dat ik fouten mag maken en dat ik van mijn fouten mag leren. U U U U U bent bent bent bent bent altijd om mij heen. U kende mij al nog voordat ik werd geboren. vóór mij om mij de weg te wijzen. help mij. onder mij om mij op te vangen. achter mij om mij te beschermen. God. U kent mij door en door.Gebed Goede God. naast mij als een vriend.

je raakt niet verloren. dat we niet bang zijn de wind van voren te krijgen maar opkomen voor iedereen die zich niet staande kan houden. Hij bewaart je als de zon schijnt overdag en 's nachts als de maan schijnt. wees dan onze rots in de branding. Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf. Hij gaat met je mee en blijft bij je. zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat. Geef dat we niet constant de luwte zoeken in het leven. tot in eeuwigheid. Amen . je raakt bij hem niet uit het oog. dat we af durven stormen op alles wat onrechtvaardig is. zelfs niet in het duister van het kwaad. als alles overhoop gehaald wordt wat zeker en veilig leek. geef ons beschutting tegen de harde wind: een plek om op adem te komen. Psalm 32 God is niet een mens die in slaap valt. God zal je bewaren in leven en dood.Gebed God. als het stormt in ons leven.

liefde en aandacht van de mensen om ons heen. ruzie en gepest en van steeds meer. wij vragen U: help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven. God. laat er mensen zijn Lieve God. leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen: de kleuren en geuren van de bloemen het lied van de vogels in de lucht maak ons tevreden met vriendschap. en als we het hebben willen we weer iets anders: leer ons genoeg te hebben van dat willen naar groter. leer ons genoeg te hebben van egoïsme.God God. nieuwer. mooier. sneller. Gebed om eenvoud We willen zoveel hebben. Wilt U mij dan helpen om rustig te blijven en stap voor stap een uitweg te zoeken voor wat me dwarszit? Soms zie ik een ander die loopt te verdwalen die ruzie heeft thuis of geen raad weet met een of ander probleem: wilt u mij dan helpen een vriendin te zijn en hand en hand een uitweg te vinden voor wat haar dwarszit. . soms lijkt mijn hoofd wel een doolhof: ik kom er niet uit en loop maar te piekeren wat ik moet doen.

Leer te begrijpen. Leer de mensen elkander te verstaan. Leer dat men zich over moet geven aan wat komt op zijn pad.. Als we echt luisteren. altijd iets verkeerds zien? Dat komt misschien omdat ze verkeerd denken over de zin van het leven en van de dingen! Misschien hebben ze God wel nodig. maar als een persoonlijke vriend. Jij spreekt tot ons. ergens in de verte. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Echte eenzaamheid bestaat niet. als ze hun ogen open doen. niet als een onpersoonlijk wazig wezen. maar eigenlijk is het nooit stil. Eerst dan kan men samen de weg op gaan." Vaak vatten wij zo een gebed aan. altijd. zonder gekat. overal. Hoe komt het dat sommige mensen zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen kunnen fluiten in de regen ? Hoe komt het dat er mensen zijn. .. Altijd opnieuw. horen we Jou. Heer. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. heel dichtbij. (Monique) "In de stilte van deze morgen. In een intieme omgang met God zouden zo'n mensen andere ogen krijgen voor de dingen. leer de mensen elkander te verstaan. Heer. niet het verslaan. en elke morgen een nieuw hart. Steeds ben Jij er. die.Gebed God. Leer het vechten.

Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden. frisse en jonge natuur. Ze beleven het niet. Gij hebt ons de aarde geschonken om gezond en wel te kunnen leven. God. niet vergiftigen. Maar we weten wel dat er negatieve krachten werken in de wereld en ook ons geluk kunnen verpesten. niet vernietigen. Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. . beetje bij beetje. Wij bidden U. dat wij de verantwoordelijkheid op ons mogen nemen om deze wereld nieuw te maken zodat menselijk leven mogelijk blijft op deze aarde. Ze hebben genoeg aan hun kalender. in Jezus' verrijzenis. en zij kunnen ook niet begrijpen dat God. Vader. Help ons daarom om ze te ontmaskeren. totdat je duizelig wordt van zo'n mooie. maar waar ze nooit naar gaan kijken. Gij hebt ons de natuur in handen gegeven. Amen. de lente is van ons christen zijn.De lente moet je proeven. opdat wij ze zouden ontginnen. opdat we ze zouden vermenselijken. Geef dat we ons richten op wat positief en goed is en laat uw Geest van liefde in ons altijd de bovenhand krijgen. De lente? Pasen? Kerstmis? Allemaal data waar ze wel rekening mee houden. we zijn te oud om te geloven in sprookjes over boze geesten die als spookgedaanten ronddwalen in onze wereld. stap voor stap.

maar alleen jezelf'. 'Wat zie je nu?'. maar je moet ze zelf ontdekken. zei hij. zei de rijkaard. Heb je al eens geluisterd naar het geluid van de stilte? Stilte om je heen. je wordt nieuw. In de stilte worden grote dingen geboren. maak jezelf rustig. Geef hen de nodige arbeidsvreugde. . Zoek eens een rustig plaatsje in de natuur en ga daar zitten. En de rijkaard keek naar de straat. en de dienstbaarheid hebt Gij opgetild tot een heel hoge waarde. het venster is van glas en de spiegel is van glas. Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. De rabbi nam hem bij de hand en bracht hem naar het raam. vroeg hij. 'Nu zie ik mijzelf'. stilte in jezelf. haal maar eens diep adem. Gij hebt de voeten gewassen van uw leerlingen. Je leeft dan dicht bij de dingen. 's morgens vroeg als alles nog rustig ademt. Toen zei de rabbi: 'Kijk. Wij bidden U voor alle mensen in onze omgeving die poetsen. zie je geen andere mensen meer. Heer Jezus.Het leven zit vol verrassingen. er komt ruimte voor God en de mensen. zei de rijke vrek. eten bereiden en zoveel ander praktisch werk verrichten. Loop volgende week eens door een bos. Loop eens onder een heldere sterrenhemel als alle geluiden zijn uitgestorven. Weer nam de rabbi hem bij de hand en bracht hem naar een spiegel. leg je denken maar eens stil. 'Ik zie mensen'. 'Kijk eens naar buiten'. Zo gauw er zilver aan te pas komt. Het zilver van de spiegel Een rijke vrek kwam op bezoek bij een rabbi. het beste in jezelf komt boven. en bekrachtig onze pogingen om hun werk te waarderen en te respecteren.

de overheerser heeft er altijd meer. Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden. de verdrukker heeft altijd meer. De kracht van armen zit nooit in wapens. heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten. maar ik wacht op jullie wonder. God. wees blij. Alleen solidariteit weegt op tegen macht. Bericht van God aan alle jonge mensen.. Nooit hetzelfde. bedankt voor ons leven… en als we het leven niet als een geschenk zouden zien. niet jullie wachten. de wereld zal redden. Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik kunnen recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag van de schepping heb ik alles uit handen gegeven." . Neen. Alleen solidariteit is ontwapenend sterk. Iedere dag.De kracht van armen is nooit geld. iedere seconde wat nieuws. Grandioos! Heer. De kracht van armen is nooit macht. heel mijn wondermacht.. Je bent een mens. lieve jonge mens. Leven. Je kon net zo goed een vuilnisemmer zijn. heel mijn schepping. wat een voorrecht. geef ons dan de kracht om door deze periode te komen. denk er maar eens aan. een wonder. De kracht van armen kan alleen zitten in de solidariteit. God. Een mens. Ook al lijkt het alsof je leven in stukken breekt. de uitbuiter heeft altijd meer. maar als een zware opdracht. dat ik. "Ik.

ons geduld niet te verliezen. ik weet iets goeds van jou!’ Heer Jezus. Help ons vandaag zo te leven dat er niets zal zijn waar we spijt van krijgen als we vanavond weer gaan slapen.Heer maak van de wereld iets mooi geef ons vreugde en geen verdriet heer laten we in elkaar geloven laat ons vriendelijk voor elkaar zijn zo kunnen wij een mooi leven tegemoet gaan. Je hebt ons liefgehad opdat ook wij voor elkaar goed en verdraagzaam zouden zijn. Zou ’t niet een fijne houding zijn als ieder zo denken zou: ‘Jij weet iets goeds van mij. naar jou toe te gaan. hun ware geluk. ik weet iets goeds van jou!’ Zou het leven niet blijer zijn als men het goede steeds prijzen zou! Want werkelijk bij al ’t kwaad is zoveel goeds in mij en jou. ook als mensen vervelend zijn. onze hoop niet te verliezen als het moeilijk gaat en het leren lastig is. Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: ‘Ik weet iets goeds van jou!” Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zou zeggen van harte en oprecht gemeend: ‘Zeg kind. ook als het niet in één keer goed gaat. Help ons langs die weg van liefde naar elkaar toe. AMEN Goede God. toen je langs onze weg liep was je begaan met mensen: Je hoorde en zag wat hen bezighield. Je zag veel verder. en ik. help ons vandaag de hele dag door onze kalmte niet te verliezen. .

valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Goede God. Bij elk begin wordt het leven nieuw. verwachting en belofte. na een ziekte.. een misverstand.Vraag voor deze tijd We leven in een wereld van spullen en prullen. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Met aandacht voor fysieke schoonheid en plastische chirurgie. Ons leven is een voortdurend beginnen. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. Ik sta er maar tussen en voel me Klein en eenzaam. Soms ben ik in een grote groep En dan voel ik me toch erg alleen Om me heen gelach en gepraat. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. opnieuw beginnen na een ruzie. Om te kijken naar anderen die misschien ook eenzaam zijn? Amen . Wie in staat is te herbeginnen. Ik hoor er dan soms niet bij en daar word ik verdrietig van. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen.. van shoppen voor de fun en kopen voor de kick. Kunnen wij nog iets met geloof of idealen? Met de vluchtige windvlaag van de Geest van God? Met een kracht die uitstijgt boven lijf en spullen. Zo krijgt ons leven gestalte. Al geven we vaak iets op. is ook in staat te leven. spannend. We leven in een tijd waarin het lichaam centraal staat. die ons brengt bij liefde. vrede en geluk? Een dag beginnen. Goede God. Van materiële rijkdom zoals huizen en auto’s met de nieuwste snufjes op technologisch gebied. help je me dan om de moed niet te verliezen. Niemand die iets tegen me zegt. Met fitness en spinning om in vorm te blijven. aantrekkelijk. Om zelf naar andere mensen toe te stappen. toch beginnen we altijd weer opnieuw.

sprak de wijze. Dank U. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. "Daar ligt de poort van de hemel".Bij God gaat regelmatig de telefoon. vederlicht En toch zalig warm en beschermend. en vaker nog: verzwegen. .. "Ik ben generaal. God hoeft niet op te nemen. Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. Jij bent de stuwende kracht die langzaam Elk grassprietje laat groeien. Hij rinkelt daar heel vrolijk. Eén gedachten gang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan." antwoordde de wijze terug rustig.. alsof je aan het geluid kan horen wie het is." Bidden we dat er dit jaar veel hemelse dagen mogen zijn. Jij bent de grond onder mijn voeten Die me behoedt voor een val in het lege. vergeef mij voor mijn opvliegendheid". Had iemand hem weer neergelegd omdat hij spijt had? Angst voor een gesprek of verkeerd verbonden? God wist wie had gebeld. Dit keer ging de telefoon heel kort. altijd en overal. Ze bestaan hier en nu. Groot en klein. Hij knikte en zei lankmoedig met een stem van een volmaakte receptioniste: "Hij heeft tenminste gebeld". En zo is het ook. Jij bent als een donsdeken." "Ha ha ha!" lachte de wijze. "Excuseer mij. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. "ik hak je in stukken!" "Wel. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. Hij weet exact wat er wordt gezegd. "hier ligt de poort van de hel"... Je bent als de onzichtbare wind die dingen beweegt.

Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er, ik ga met je mee". Je kijkt om: een mens die je toelacht, ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. God, zeg je dan, fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God gaat altijd in mensen met je mee.

Jij opent de deur, die gesloten lijkt. Je wandelt met me mee. Je stelt me gerust. En samen, samen gaan we op pad. Op pad naar nieuwe momenten, Nieuwe ervaringen, Op pad naar nieuwe mensen, om te helpen, om te troosten Om getroost te worden, samen overwinnen we alle obstakels Door te geloven dat jouw pad het juiste is, door de wandelen met eigen hart en voeten en te blijven groeien.

Om te weten wat vreugde is, moet je eerst weten wat verdriet is. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit, dat je niets dan pech hebt, dagen met hoofdpijn, ongeluksdagen. Je geeft dan de schuld aan het weer, of de tijd van het jaar. Je hebt last met anderen of met jezelf. En dan plots is er de zon van de vreugde, ze geeft glans aan je leven. Ze is als een lopend vuur, als de kleuren van een regenboog, als het zingen van vogels, als muziek. Maar vreugde is ook vergankelijk, ze komt en ze gaat, als golven van de zee, maar ze bestaat. Vreugde geeft ons leven vleugels.

Heer God, laat deze dag voor ons leven een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen, een kans tot zoeken en bewonderen, een kans tot denken en danken. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. Heer God, maak onszelf tot nieuwe mensen... Amen.

God, Ik noem je graag “God van vrede” Maar hoe zit dat dan met deze wereld? Ik zag op het nieuws beelden van een overval. Waarom doen ze dat toch? Het maakt mij bang. Mogen wij bidden dat wij goede mensen ontmoeten Die wij kunnen vertrouwen? Help ons over onze bangheid heen en geef ons de kracht om sterk te zijn. Geef ons dat niet alleen aan ons Maar ook aan allen die op het verkeerde spoor zitten. Goede God, U hebt ons handen gegeven blanke handen of zwarte gele handen of rode eigenlijk maakt dat niks uit. U wil alleen dat we ze goed gebruiken om elkaar te helpen en elkaar gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden. Zo zendt u ons naar elkaar elke dag opnieuw. Een man uit India vertelt over het christendom... Ik zat bij een Himalaya-rivier, ik nam uit het water een mooie kei, hard en rond, en glad. Die kei had lang in het water gelegen, maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Zo gedragen zich de mensen in Europa. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Zij leven in het christendom, maar het christendom doordringt hen niet, leeft niet binnen in hen. Dat is niet de fout van het christendom. Hun hart is te hard. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave, en zo mogelijk als een feest! Sta 's morgens niet te laat op! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen! Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken, even goed als dagelijkse soep. Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, geduld met jezelf, geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet, om de tegenvallers te verbeteren. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach, en je hebt de zon van de dag!

Goed nieuws moet je niet alleen horen, je moet het delen, je moet het aan den lijve ondervinden. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. Het is jezelf mogen zijn tussen klas- en tochtgenoten, 's morgens op de speelplaats je verhaal doen, 's avonds tevreden naar huis trekken. En tussenin... leren en ontdekken, woorden en waarden, aan bord of in een boek, op een website of op een sportveld; in de sporthal of in een labo, op de speelplaats.

Help ons, Heer, opdat onze leefgemeenschap één wordt niet alleen in prettige, maar ook in moeilijke dagen. Help ons eerlijk en oprecht te zijn tegenover elk van onze klasgenoten zonder ook maar iemand uit te sluiten. Dan wordt onze leefgemeenschap een tweede thuis, waar het goed is voor iedereen.

Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld, zowel van kinderen als volwassenen. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden, mee te tellen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is, wordt je leven zinloos. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet, zijn de mooiste van zijn leven. Dan wordt alles anders. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik, een woord vol warmte, een kaart op je verjaardag. Je bent gelukkig met zo’n attentie niet om het geschenk, de kaart, maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.

Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. opdat men je maar niets zou vragen. Goede Vader. liefde is jouw verantwoordelijkheid. Als je in gebreke blijft.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. in elk goed woord. familie van elkaar. de vergiffenis om mijn stomme fout. Mens. in elke genegenheid aan een ander gegeven. Dank. de onverwachte glimlach van iemand. Ze liggen in jezelf. het woord dat me deugd doet. voor de gewoonste dingen. je hebt iets te zeggen. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. de oproep tot intens leven. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. . Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. de lach van mensen. broeders en zusters. de verrassende hulp. en toch snakt je hart naar vriendschap. Je slaat je ogen neer. in elk huis dat een thuis is. Voor heel veel meer: dank U wel.

Met een stuk houtskool begon ze te schrijven. . Iedereen wachtte vol spanning. Je daalde af in hun wereld. zodat er te lezen stond: "GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE". schreef zij het eenvoudige woord 'alleen'. 's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende en Godlasterende tekst zou laten wegnemen. En telkens wisten ze van jou : Hij laat ons niet vallen. Hij niet ! Daarom willen wij in Jou geloven door jouw weg te gaan. zodat wie er maar in de buurt kwam.Jij stond aan de kant van uitgesloten. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. Achter het ingelaste woord 'nooit'. rechteloze mensen. De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje 'nooit' tussen. Met duidelijke letters. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis gekalkt: GOD ZORGT VOOR VREDE. Waarom werd niet gemeld. Je openbaarde hen je naam. Het kon er heet aan toe gaan. Daardoor werd het totale opschrift nu: "GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE". het op afstand al kon lezen. door jouw leven te leven In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voren. De burgemeester was dat niet van plan. doorheen de dorheid van hun bestaan. waarover veel mensen zo boos geworden waren. Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen: mijn volk. Je trok met ze mee. je diepste wezen : 'Ik ben er voor u'.

. Mensen zijn soms onredelijk. dan krijg je valse vrienden en ware vijanden. Als dat gebeurt. fietsend door het gure weer. sta op!" .Nadenkertje. zullen anderen je beschuldigen van eigenbelang.. oogst toch maar succes! Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar. van zomer en herfst. egocentrisch. een bemoedigend woord of een rake opmerking. Mensen hebben echt hulp nodig... Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er. van leven en sterven. daar kan je werk in één nacht vernietigd worden. Een warme blik van iemand. help ze toch maar! Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren. maar weigeren geholpen te worden. van je ijver. hou er toch maar van.in het gezelschap van vrienden. doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar! Het leven volgt het ritme van zon en maan. kunnen neergeschoten worden door de domste mensen met de domste ideeën.. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. niet veel..... bouw dan toch maar voort..... je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je... Als je goed doet. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme... van je vreugde.... op het sportterrein.. wees toch maar eerlijk en oprecht! De grootste mensen met de verstandigste ideeën.. kunnen je dan weer doen opstaan.. Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen.. denk toch maar ruim. onlogisch.. doe toch maar goed! Als je succes hebt. aan tafel..

straks worden ze je karakter. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. gewoonten. karakter.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. Maar het blijft wel kleven ! Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. Af en toe een kruisje maken. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. Het is zo'n beetje als kauwgom: eens geproefd is de smaak eraf.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. gekwetst. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. straks worden ze je daden. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. Elke dag opnieuw. stiekem lachen om de pastoor met zijn bevende handen en met Pasen alleen maar aan de eitjes denken. . geloven. daden. gebedje zeggen. straks worden ze je gewoonten. Ach.. dorstig.. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. straks worden ze je woorden.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. woorden. straks wordt het je bestemming.

ziek en gezond. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. Op weg Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je verwacht wordt. . Samen Heb je dat gevoel wel eens? Dat gevoel dat er nog iemand is.in ons voor anderen. Het gebed van vandaag gaat over dit thema van samenleven in vrede. Dat gevoel dat ‘samen’ deugd doet. Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken.. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand. Als we zoeken naar vaste grond wees dan de weg waarop we mogen gaan. Dat gevoel dat er iemand op je wacht. vergeef het ons. God. Gij komt ons tegemoet in mensen wees er dan in de mensen die wij ontmoeten. Samen gaan we op stap.Als wij zoeken naar begrip en troost. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. arm en rijk. God wees dan de Ander die wij zoeken. jong en oud. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Als we wachten op antwoord wees dan de stem die antwoord geeft. Wees er bij alles wat we zoeken en wees er . Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je samen mag gaan..

Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. Veel van zijn woorden zijn spreekwoordelijk geworden: Bemin uw vijanden.. Hij maakte barmhartigheid en vergeving tot steunpilaren van een echte vrede. als ik koud heb. God.Heer... Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde . Laat uw wil mijn voedsel zijn uw genade mijn sterkte. als mijn last zwaar op mij drukt geef me de last van anderen te dragen.' Keer ook je andere wang toe. als ik honger heb. Lat mijn leven een gave zijn aan u.' Tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. geef me iemand die me kleding vraagt. tot de dag dat gij me roept tot u.. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. als ik nood heb aan tederheid mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. Vrede was de utopie waarvoor Jezus zich inzette met woord en daad.' Ga je eerst met je broeder verzoenen.. geef me iemand die voedsel vraagt. als ik verdrietig ben geef me iemand die ik moet opbeuren. als ik dorst heb.. Vader. geef me iemand die te drinken vraagt. omdat Hijzelf de Vrede was in persoon.. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd.. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen.' Hij kon en mocht over vrede spreken.

Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan.mijzelf – te kunnen bestrijden. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen.Grote Geest. . niet om mijn broeders te overtreffen. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. Gebed van een Sioux indiaan Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. ik ben klein en zwak. Laat niet toe. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. opdat mijn geest. Ik verlang vurig naar kracht. Maak mij wijs. maar om mijn grootste vijand . Zie.

om een eind te maken aan de wanhoop. om te worden. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. ik ben niet het centrum van de wereld. om een eind te maken aan de hongersnood. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. Daarom bidden we U in plaats daarvan. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. om aan de oorlog een einde te maken. niet meer vrij is. niet alleen voor mezelf. God. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. bij zichzelf en bij zijn naaste. in plaats van uitsluitend te wensen. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. als we er maar een wijs gebruik van maken.We kunnen U niet domweg bidden. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. We kunnen U niet domweg bidden. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. als we er maar een juist gebruik van maken. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. God. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. vastberadenheid en een sterke wil. in plaats van alleen maar te bidden. ik ben er. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. . God. Wij kunnen U niet domweg bidden. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. om te doen. God. om kracht. God. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. God. Soms lijkt het alsof wie gelooft. We kunnen U niet domweg bidden. om vooroordelen uit te roeien. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou.

maar jij kan anderen die weg wijzen. Alleen God kan liefde geven. Alleen God kan hoop geven. maar jij kan eenheid bewerken. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. opdat bitterheid kan wijken voor mildheid. Alleen God kan vrede brengen. maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen. maar jij kan het laten schrijnen in ieders ogen. Alleen God kan kracht geven. Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt. Alleen God is licht. Zo bidden wij u God. Alleen God heeft genoeg aan zichzelf. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. maar jij kan doen wat mogelijk is. maar jij kan vertrouwen op je medebroeders en – zusters. maar Hij rekent liever op jou. Alleen God is de weg. Alleen God is het leven. maar jij kan anderen terug levensmoed geven. maar jij kan leren de ander lief te hebben. . Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. hoop voor de wanhopige. maar jij kan er getuigenis van afleggen. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden.Jij rekent op ons Alleen God kan het geloof schenken. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen.

jij werkt in de wereld. een ziel ? een kern ? een pit ? Mijn moeder zei: "Het is God. dan denk ik telkens weer. geborgen in Uw hand. moeten. en verwachten. er zit iets in. Woorden als vast en zeker en bewezen.. vind ik dan nergens meer. mijn moeder had gelijk ! ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten. kennen. van wie mij werd verteld. die ergens in ons zit". Ik zou sterk willen zijn. God. de herschepping van alle dingen in Christus. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk.Als ik alleen maar was. Maar als ik op een dag. wat naar de bloemen kijk. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. en willen botsen tegen zoeken. en baas van velen. . en wij zullen het onthouden met alles wat nog onvoltooid is in ons en om ons heen. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. zwak zijn. Laat ons horen en zien hoe Jij overal werkzaam bent in bevrijdende woorden en vruchtbare daden. Heer. Amen.. onze Heer. goddank. had mijn bestaan geen zin. een kop op een karkas. kunnen. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. dromen. voelen nood. Maar ik voel me soms zo leeg en onze lieve Heer. Wij zullen het aandurven alles te doen wat Jij ons te hopen geeft: de nieuwe mens. Scherp onze aandacht voor de wonderen zonder naam. Ik weet niet hoe het heet. onopvallend. maar onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer opschiet.

Leer ons voor elkaar te leven en met elkaar. paden van gerechtigheid en vrede. Ga voor ons uit. de mens om na te volgen. vriend zijn voor wie naast ons leven. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. Leer ons geloven dat gij uw liefde toont aan de mensen. God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. Als om ons heen een wereld ineenstort. door ons: in een glimlach. . Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. Help ons om iedere dag opnieuw het beste van onszelf te geven. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed. Laat ons een mens zijn voor al onze medemensen.God van liefde. gij die onze toekomst zijt. leer ons samen door het leven gaan. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. en door blij te zijn. een begrijpend woord. door te luisteren. Heer. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. een "goeie dag". Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen.

hoop en liefde. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. voor onszelf. geloof en liefde. opdat anderen het goed mogen hebben. anderen en U Een opgave voor het leven. Geloof Geloven in onszelf. De vreugde van het leven Uw woord van eeuwig leven. hoop en liefde drie-in-één blijven. Lieve God. Lieve God. moeilijke weg. voor anderen en voor U Leer ons elkaar beminnen met oneindige liefde Schenk ons uw liefde Opdat wij lief zouden zijn voor de ander Opdat geloof. Schenk ons uw Geest Omdat er altijd een vlammetje in ons mag blijven branden. Kom ons tegemoet wanneer ongeloof ons parten speelt. . maar durft prijsgeven. Amen. hopen en liefhebben Onszelf. Liefde Een hart vol liefde. Hoop Hopen op de goedheid van de mens. U bracht ons door Paulus drie prachtige woorden: Geloof.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. in anderen en in U Het is een lange. Blijf bij ons in hoop. Geloven. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde.

en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. De ene heeft een fris en lachend gezicht. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze “klas”. eigen gaven. Dat het goede wint van kwaad Dat de liefde wint van haat Met hart en ziel belijd ik mijn geloof Ik geloof in een God die liefde is Ik geloof daarom in verrijzenis Daarom breng ik mijn verhaal. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. Laat iedereen verstaan Ik geloof ik geloof ik geloof In deze “klas” bezit iedereen talenten. .Ik geloof in het goede van de mens Ik geloof. de andere is vindingrijk en behulpzaam. dit is niet alleen een wens. een derde is ondernemend en zit vol plannen. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben.

Ik beweeg mijn mond. de verrassende hulp. lachen en huilen. vorm een klank. Eerst komt het geschenk. de vergiffenis om mijn stomme fout. Dat is best. De dag is een geschenk. de oproep tot intens leven. de lach van mensen. de onverwachte glimlach van iemand. . God. Dank. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. onzichtbaar voor mijn oog. Voor heel veel meer: dank U wel. maar het wonder is al gebeurd. Wij zien nog maar weinig wonderen. maar het is toch fantastisch. Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen.Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. We staan er niet bij stil. het woord dat me deugd doet. We kunnen dit alles wel verklaren. voor de gewoonste dingen. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. niemand kan uitleggen hoe. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. luisteren en spreken. In mijn hoofd leeft een gedachte.

Maar nu is het eventjes ons moment.God. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. Goeiemorgen God! Ik weet het. maar denk na. maar luister. maar zie. maar voel. Hoor niet slechts aan. Besta niet enkel. Heer. Lees niet passief. die blijven helpen Geef me voeten. En luister niet alleen. maar heb ook begrip.. Ik denk aan jou en jij aan mij Laten we even praten in alle stilte De stilte van ons hart De stilte van ons gevoel Goedemorgen God Bedankt dat jij er altijd bent Ook al vergeet ik dat soms . Geef me een lach. Ik vraag en blijf maar vragen Misschien is dit net iets te veel Laat me gewoon beginnen Met je te bedanken voor wat ik al heb En nu ik dat gedaan heb voel ik dat de rest Stapje voor stapje komt Bedankt God voor het feit dat ik danken kan! Besta niet alleen... Kijk niet gewoon rond. die altijd opkomt voor de zwakken Geef me.. die me naar alle plaatsen brengen Waar ik moet zijn om te kunnen helpen Geef me een mond. Het is weer een tijdje geleden dat ik tegen je Gesproken heb. maar leef. die nooit stopt met lachen Geef me een oor Dat altijd kan blijven luisteren naar de mensen Geef me handen.

WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. Elk ogenblik sterft ergens een mens. en dat jij toch ook maar één keer leeft. ben ik als aan de grond genageld en sta ik er met de hele buurt verslagen bij: "Gisteren stapte hij hier nog voorbij!" We kennen die jongen. Door dit heengaan ─ omdat het ons zo nabij is ─ zijn we ‘geraakt'. we voelen mee met zijn ouders en familie. Maar tenslotte spreekt men slechts van 'iemand verliezen' als persoonlijke banden losgerukt worden. God. ook al heb je de mond vol van.WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. we hebben met hem gepraat. Dat raakt me niet. dat het ieder voor zich is in het leven. laat ons op dat moment uw steunende werkelijkheid ervaren.. als ons eigen leven een deel van zijn zin verloren heeft zonder dié mens. als diegene die heengaat ons nauw aan het hart lag. zeg ik wel eens "hoe wreed" en "och arme" maar ik lig er niet van wakker. Vroeg of laat staan we allen voor die werkelijkheid. Iemand verliezen. praat je mee met wat ze allemaal zeggen.. Als echter een jonge man uit mijn straat door een ongeval om het leven komt. kiezen voor de zwaksten. zijn je vragen verstomd en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat en ben je mooi aangepast aan wat "de gewone gang van zaken" heet. . Als radio of krant berichten brengen van ongevallen en rampen. leef jij ook ten koste van anderen.

een meter. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. vind ik niet! Vergeef de kilte van mijn hart dat slechts naar ware liefde vraagt wanneer het schijngevoel der massa aan mij knaagt . Amen. alleen het vertrouwen in uw Zoon. ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. een vriend of vriendin. herfst overpareld en bewebd. ik mis de échtheid in gevoel.nu Allerzielen nadert. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. Stervende bloemen in een kerkhofnevel. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei. maar slechts mijn oog raakt hier verleid. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. een broer of zus. Gaat het om diegene die hier ligt of eerder wat een ander ziet? Immer verlaten doden komen nu in volle licht maar hun naam. Heer. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. een vader of moeder. onder chrysanten. Sereen het beeld. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. die door zijn dood het Leven bracht. Mijn hart blijft onberoerd en koel bij commerciële liefde rond het graf tentoongespreid.

Heer. iemand naar wie je opkijkt. zodat we elke avond heel wat foto's kunnen bekijken. in wat je ook bent...Zeker voor diegenen van wie het de voorbije twee maanden wat tegenviel. en het lukt. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. "Je ogen zijn als foto-apparaten. Ze moeten je tot leven wekken. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. doorzien. luisteren en vooral liefhebben. dan ga je het proberen. Als we dat kunnen. zoals: "Je kunt wat. Geef ons daarvoor een hart dat kan zien.. Kan je geen boom zijn. zoveel mogelijk.. De man geloofde dat het kon en hij deed het. een nieuw mens van je maken. maar je voelt dat elk woord té veel is. . geef ons een fijngevoelig oog om dat wat we zien op de juiste manier te zien. maar eigenlijk voor iedereen. voelen.. Schrijven. Heer. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden." Als iemand dat tegen je zegt. God. Onze ogen maken inderdaad vele foto's op een dag en ontwikkelen ze onmiddellijk. wees dan een pad. wees dan een ster. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had." Dit las ik op een verloren stukje papier. wees dan een struik in het dal. is de volgende gedachte: Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots. Kan je de zon niet zijn. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit.. Je zou het anders en beter willen zeggen. En toch schieten woorden ook vaak tekort. Kan je geen snelweg zijn. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". leer ons dan rontgenfoto's maken. Munt uit. wees dan een struik.

. die toen soldaat was. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. Hij droeg het deel van de mantel. bereid je dan voor op de oorlog!" Dat was de leuze. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. In die situatie zijn we terechtgekomen : de politiek van de mogelijke vernietiging. Volgens sommigen zitten we in het laatste stadium van de beschaving. was de soldatenmantel om zijn schouders. Maar anderen. Met vrede moet men onophoudelijk bezig zijn." Vorige vrijdag werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht. dat de heilige aan de arme gegeven had. waarin velen leden onder de ijzige kou. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. zag Maarten. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man.Tijdens een heel strenge winter. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. maar in de eerste plaats van het beheersen van conflicten. Waartoe heeft dit mensen gebracht? Elk punt van de aardbol ligt in de greep van atoomwapens. Wat is vrede voor vele landen? Vrede is geen kwestie van wapens. Maarten herkende het kleed. We staan er nog veraf. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. met meer inzicht. maar het is verheugend dat zoveel mensen ernaar op zoek zijn. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. Wetenschapsmensen worden betaald om te zoeken naar meer vernietigende wapensystemen. Maar wat? Al wat hij nog had. maar allen gingen hem achteloos voorbij. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. De andere sloeg hij zelf weer om. Toch spreekt iedereen over vrede. "Indien je vrede wil. Maarten. wilde als christen zelf iets voor de man doen. daarom vandaag een tekst over vrede.

maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. vroeger was je de "dreigende onbekende". zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. water en vuur. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. warmte drukken we uit in calorieën. Nee. . Neen. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. God. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. de man die de macht had over donder en bliksem. We hebben geleerd alles te verklaren. bang. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. vuur wordt een oxidatie. we kennen alles. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. Die er altijd voor je zijn. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. veel sterker dan een stortvloed van woorden. Arm blijf je. behalve onszelf.God. met gesloten lippen. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. stilten zijn. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. ziek of ontgoocheld bent. in welke omstandigheden dan ook. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten.

je eigen kleren... de geuren in je eigen huis. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. Het leven. je eigen omgeving zijn... Maar je zult hem nooit voelen. die is er altijd geweest.. begrip en onbegrip..... Je moet geloven dat God er is en dan pas.. Overal waar liefde en vrede is daar is God . God te voelen.. een oorlog vol tegenstrijdigheden...... God.. die heeft je gedragen. het leven is zo kort.Daar is hij.. waarvan je niets wou te weten komen.. Het leven is snel gestreden. Het leven is vergankelijk.. Alles wat goed en mooi is dat komt van God. Het leven is een film die men afdraait. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. of neen. liefde en haat. Die ruik je ook niet.... Het is alsof de geuren. Men probeert God te zoeken. zelfs niet de geur van.. daar was hij toch.. Maar God. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. vol met oneffenheden. aan het einde rest enkel nog de herinnering. vinden.. bergen en dalen... hier is hij.. de geuren in je eigen kamer. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. dan ga je hem misschien voelen. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest.... of ja toch wel.. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. maar ook fijn en uniek. ruiken. het valt je niet op. maar dan ook altijd is geweest. ja. God te. hij die er altijd. die heeft je geduwd naar het goede.

een schouder om te huilen en een glimlach om aan op te trekken. amen. dat is belangrijk om te weten.God en noem voorzichtig uw naam.en Jezus. Maar ik mis soms het vertrouwen. . We kunnen altijd in die schuilplaats terecht. Maar mijn moeder zei. U bent een schuilplaats Heer. En ik zou het in ieder geval ook willen. Help ons in ons leven om het goede te doen. Verstaat u mij? Weet u wat er leeft in mijn hart? Ik wil met u praten zoals ik dat doe met een goede vriend of vriendin. Geef kracht om door te gaan. zegt de filosoof. dat u er echt bent. En abraham zei dat. Schijn een licht. altijd. U bent een bedenksel. Die schuilplaats dragen we met ons mee.Heer. zegt de psychiater. voor uw liefde. ik dank u voor uw trouw. Niemand is als u. Wilt u iedereen zegenen en bemoedigen die deze woorden leest. hoop voor de toekomst. U bent inerlijke energie. zegt de therapeut. Wijs de weg. en Mozes. U bent de dood. rust om uit te rusten. Bedankt Heer. Ik zit hier alleen. dat u een vriend bent die ons niet in de steek laat.

maar wat zij niet zien is dat ik vaak doe wat juist is omdat ik juist wil zijn en niet omdat ik juist wil zijn voor U. mijn alles. Jezus laat ik mijn gebed maar niet al te lang maken. Ik zie dat dingen in mij vaak om mij draaien en niet om U. Ik wil U gewoon danken dat U mij kent en toch van mij blijft houden. en dan zie ik zoveel vuiligheid. Ik ben waarschijnlijk niet eens dankbaar genoeg maar zelfs dat heeft U volbracht. . U bent mijn leven. U vult mij met Uw licht waardoor ik in mijn hart kan kijken. dit word zo vaak gebeden dat het vaak zonder enige betekenis word uitgesproken. het is gewoon vaak zo moeilijk om geduldig te zijn. En weet U Vader. Ik wil grote wonderen en tekenen doen omdat ik dat wil en niet om U naam te verheerlijken. en ik wou dat ik er mee op kon houden maar alleen U kunt dat doen. niemand anders ziet dit en kijkt daarom naar mij op wanneer ik woorden van Uw wijsheid spreek of laat zien in wat voor heiligheid ik leef. ik kan niet opeens ervoor kiezen te verlangen om U naam verheerlijkt te zien. ik bid straks op mijn kamer wel verder. en niet omdat ik uit liefde graag mensen tot U zie komen. ik blijf altijd maar zo egoïstisch zijn. soms heb ik het moeilijk met U maar toch zal ik met alles wat ik heb en ben u liefhebben. Jezus het spijt me. Dank dat ik mag weten dat U mij veranderen zult van binnenuit met Uw Geest Vaak vind ik dat U te langzaam werkt in mij. en genezen worden. Dank U Vader dat U elke dag weer in liefde naar mij kijkt en mij niet veroordeeld om mij vaak duistere hart. Ik hou van U Jezus.Vader. als U het op dit tempo doet dan zal het wel het beste zijn. Ik dank U dat U van mij houd zoals ik ben. ik kan niet ophouden liefdeloos te zijn. vinden mensen hier waarschijnlijk niet fijn. maar ja. maar het is zo waar. ik kan er ook niet mee ophouden.

maar voor eeuwig. Veel komt op de weg van dit leven dat door geen mens te dragen is. mijn ziel ontbloot. het is het kwade dat uw kinderen ten onder wil zien gaan. Ook wil ik U vragen de mensen sterkte te geven die het erg moeilijk hetzij lichamelijk of psychisch hebben. Waar zie ik weer Uw Goddelijk licht schijnen? Glorie aan God de Almachtige. en heelt alles. . Want zonder uw kracht is het niet te doen. Heer God. door hun tranen heen de toekomst te zien die U met hen voor ogen hebt. bedekt alles. blijf ons mensen genadig. Ik ben verward want Uw Geest doet zoveel ontwaken. Mijn strijdbijl begraven. Ik wil U vragen al diegenen om mij heen te beschermen die door U op mijn levenspad gezonden worden. Amen.Ik voel verzoekingen van alle kanten. Geef uw kracht want dat is leven. Zijn liefde overwint alles. Want de pijn is niet makkelijk om te verdragen. Wij bidden in uw naam. Amen Ik dank U dat U mijn leven zo leidt dat ik steeds met de goede mensen op het goede moment in contact kom. Geef hen de kracht Heer. Met uw te gaan is overwinnen. Leid ons leven door uw Zoon. Vader. Geef kracht om te leven zo uw het wil. Smekend sta ik voor U om al dat leed te verzachten. Waarom oh waarom voel ik mij dan niet blij. niet voor dit leven alleen. Dank U. en leer ons zien naar de grote dag waar we te samen zijn.

Ook in anderen zie ik Uw gelaat oh Heer.. en als een bootje dobberend op de wereldzee.. wees er voor mij!!! Amen Vader in de hemel. Dat bid ik U... Leer ons luisteren naar Uw Stem . Leer ons werken aan onze relatie met U. Ontferm U en leid mij naar het juiste pad voor mijn leven. dat voel ik soms. Want ik wil zeker veranderen voor. Ik prijs U om alle liefde die we van U mogen zien . Gedenk ook mijn medemensen in welke nood dan ook. . Amen.. Ik ben u meer dan dankbaar voor al hetgeen U steeds weer uit genade laat zien.Met mijn diepste respect vraag ik U geef mij een roeping. voor Zijn werk in onze harten .. van ELK van ons . maar U kent van verre mijn gedachten.. ik vraag U: maak ons ontvankelijk voor Uw Heilige Geest.klaar zijn als Uw bruid. met en door U. Dat U ZO veel van ons houdt .. Ik dank U voor alle liefde die U mij dagelijks toezendt. Ik kan geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan mijn verdriet en wanhoop. Heer. Lieve Vader in de Hemel.. eenzaam. U lacht mij toe en omringt mij met Uw liefde. Amen. Ik dank U dat U NU al DOOR Uw Zoon Jezus Christus een relatie met ons hebben wilt. door Christus. De wonderen die U in mijn leven heeft gedaan zijn ontelbaar. zodat Hij ons meer van Uw Liefde kan laten zien. Uw Stem door onze broeders en zusters. Leer ons daartoe bidden. Goede God.Lieve Heer. Mijn kerkgang is betreurenswaardig maar mijn band met U verdiept zich meer en meer. en breng licht en aanvaarding in ons aller bestaan. Heer u bent altijd bij mij. Uw Stem in de Bijbel. die liefde die we soms ook mogen ervaren. Ik voel me verlaten. Dan zullen wij beter in staat zijn om Uw Blijde Boodschap te verkondigen en Diezelfde Boodschap te leven en EENS zullen wij .allen verenigd . dat U Uw eigen Zoon schonk. onze Heer in eeuwigheid.. Laat me weten wat U denkt in mijn geval te kunnen veranderen. Ook al ben ik nog zoekende in wat ik wil met geloven.

Een ding is zeker, ik geloof in u. Wilt u mij helpen om de juiste weg te vinden om met geloven om te gaan. Ik wil u danken voor mijn gezin, de warmte die ik voel als ik aan hen denk. Aan al mijn vrienden en dat ik werk voor de kerk mag en kan doen. Samen staan we sterk. Ik geniet te weinig, terwijl ik een goed leven heb. Ik hoop dat mensen in moeilijkheden uw licht mogen zien en u mogen voelen. Raak ons aan en blijf dit doen, zodat wij u blijven gedenken. Amen.

De Rozenkrans (met de 5 blijde, 5 Droeve en 5 Glorievolle Geheimen) Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleidend gebed: Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd

Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen en de visser was gelukkig. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel, dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja, en dan ?" "Dan verdien je meer", zei de voorbijganger. "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen." "Ja, ja... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen." "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan huur je een knecht, met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis." "En wat dàn?" "Wel, dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen", zei de voorbijganger, "en dan, wel ja, dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen." "Zo is het", zei de visser, "laat mij dus maar rustig zitten!"

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn, heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Bah, weer een dag, denk je. Een dag in de sleur, een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Je bent blij, als je 's avonds weer in je bed ligt, dat je dag voorbij is, terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn, dankbaar en vriendelijk en gelukkig, maar dat deed je niet, want het was maar "weer een dag".

God, soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. Kan het zijn dat, als je je leven deelt, je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden, om op te komen voor al wie uitgestoten wordt, om echte vriendschap te delen. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden, maar dat ik er iets van zou waar maken, daar waar ik leef.

dan ga je het proberen. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. zeg je dan. Je zou het anders en beter willen zeggen." Als iemand dat tegen je zegt. als je je nog durft inzetten voor je ideaal. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. als je nog kunt liefhebben. Je kijkt om: een mens die je toelacht. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had.. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. En toch schieten woorden ook vaak tekort. en het lukt. God. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. . Ze moeten je tot leven wekken.. ik ga met je mee". iemand naar wie je opkijkt. een nieuw mens van je maken. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. ogen die je moed geven." Schrijven. zoals: "Je kunt wat. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. maar je voelt dat elk woord té veel is. God. als je nog kunt juichen omdat je leeft. en je voelt een hand die vast is en warm.Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". De man geloofde dat het kon en hij deed het. God gaat altijd in mensen met je mee.

Een man uit India vertelt over het christendom. is het bijna zeker dat je niet zal winnen.. Ik zat bij een Himalaya-rivier. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. . Als je denkt dat je verslagen bent. Als je graag wint. Zo gedragen zich de mensen in Europa. ik nam uit het water een mooie kei. Hun hart is te hard. Zij leven in het christendom. hard en rond. maar het christendom doordringt hen niet. Als je denkt dat je niet durft. dan durf je niet.Heer God. leeft niet binnen in hen. Dat is niet de fout van het christendom. dan ben je het ook. Amen. een kans tot zoeken en bewonderen.. dan ben je al verloren.. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om de proefwerken goed voor te bereiden. maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt.. een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. Laat ons er dit jaar voor zorgen dat die man geen gelijk heeft. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. een kans tot denken en danken. maar je denkt dat je het niet kan. en glad. Die kei had lang in het water gelegen. Veel hangt van je instelling af. maak onszelf tot nieuwe mensen. Als je denkt dat je zal verliezen. laat deze dag.

wanneer ik niet alles aanwend om mij er de verdiensten en de vruchten van toe te voegen. door de liefde en door de navolging van Jezus Christus christenen zijn. en te leven gelijk Hij geleefd heeft. Gebed Mijn Jezus! Wat zal het mij baten. zonder zich toe te leggen om zijn voorbeeld te volgen. Amen. en welke ik hoop dat Gij mij zult verlenen. aangezien ik. aangezien zij alleen door de kennis. met uw geboden te onderhouden en uw deugden na te volgen. o mijn Zaligmaker.Over de navolging van Christus en afzien van alle ijdelheden der wereld Oefening Om Jezus Christus volmaakt te eren. . om te kunnen zalig worden. de grootheid van uw persoon en de verhevenheid van uw geheimen te onderzoeken en te kennen. moet weten en doen wat Gij geleerd en gedaan hebt. moet men zich toeleggen om Hem te kennen. Hem te beminnen en Hem te volgen. dit is volstrekt noodzakelijk voor alle christenen. De gevaarlijkste van alle ijdelheden is aan de Zaligmaker te willen behagen door een verheven kennis van zijn Godheid te bezitten. dat is te zeggen: mijn godsdienst kennen en uitoefenen? Dit is de genade die ik verzoek. die trachten zalig te worden. zich van de plichten van ware christen te kwijten. en om door de eer welke men Hem bewijst.

wanneer hij zich niet beijvert om God te kennen en te beminnen. . maar tevens is het mij ook onmogelijk mijzelf wèl te leren kennen. die zonder onderzoek of enige twijfel gelooft al wat God wil dat wij geloven.Niet te hoog van zichzelf denken Oefening Dwaas en vruchteloos. de geest verhovaardigen. het hart verdorren en voor de zaligheid van een christen vruchteloos zijn. Gebed Mijn Zaligmaker! Genees in mij de al te grote begeerte die ik heb van alles te weten. o Heer! Dat zij dit leven leren kennen en hoogachten. Amen. O. zegt de H. Gij zult mij niet oordelen over wat ik geweten heb. welke zonder dit geloof. genees mijn onachtzaamheid in het volbrengen van wat ik voor mijn zaligheid moet doen. Het is mij onmogelijk U te leren kennen en U niet te bewonderen. versmaad en onbekend leven! O leven dat verborgen is in God met Jezus Christus! Welk uitmuntend middel besluit gij in uzelf om de christenen heilig en zalig te maken! Maar hoe weinig zijt gij in het christendom gekend en gevolgd! Verleen aan alle stervelingen. maar wel over wat ik gedaan en verzuimd heb te doen om zalig te worden.Schrift. en die in zijn hart gesteld is om alles te doen wat God wil dat wij doen om zalig te worden. is beter dan alle goddelijke en menselijke wetenschappen. beminnen en omhelzen. Het eenvoudig en levendig geloof van een mens. en niet mijzelf te verachten en te haten. en zichzelf te vergeten en te haten. is de wetenschap van de mens.

geheel mijn wetenschap stelle in u te behagen. daar ik zo weinig verricht om zalig te worden. die de nieuwsgierigheid van mijn geest strelen. . Geest. zonder nochtans mijn hart te raken of te veranderen. Bid de H. Gebed Spreek. ziedaar wat de wetenschap der christenen moet uitmaken. Lees de H. om u te onderwijzen. Het lezen der Heilige Schrift Oefening Lees de H. mijn Jezus. weten wat ter zaligheid nodig is. een christelijk hart en een christelijk leven.Over de leer der waarheid Oefening De waarheden leren. van alles onthecht en in alles niets zoekende dan U alleen. Amen. bij een christelijke geest. mij toelegge om ze in alles te volgen. niet zozeer om ze te kennen dan in het werk te stellen. de goddelijke Ingever. terwijl de waarheden. van ze te mogen verstaan. en dat alzo wat Gij mij leert. die ons geleerd hebt dat zij het niet zijn die zeggen: Heer. in U te beminnen. ootmoed. Schriftuur met geloof. Heer! Die het rijk der hemelen zullen binnentreden. wat meer tot het hart dan tot de geest spreekt. eerbied en leerzaamheid. algen mij. Schriftuur en de godvruchtige boeken met de geest waarin zij geschreven zijn. Geef mij de genade dat ik. er smaak in te vinden en in het werk te mogen stellen. Gebed O. door het lezen van goede boeken onderwezen. en het werkdadig maken. maar wel zij. Maak dat ik in uw wet en aangaande uw wil. het eeuwig woord aanhoren. De bespiegelende kennissen. te weten: lees ze om daarin de waarheid te vinden. welke ik lees. in uw hart te winnen en mij waardig te maken om uw liefde in de tijd en in de eeuwigheid te genieten. Amen. de regel van mijn gedrag worde. en het verdriet mij zoveel te weten en zoveel te horen spreken over de eeuwige waarheden en over mijn zaligheid. mijn God! Spreek tot mijn hart om het te veranderen. die de wil van uw Vader volbrengen en hun leven volgens hun geloof schikken! Stort in ons. om u te stichten en om een oprecht christelijk leven te leiden. mijn geest treffen en overtuigen.

dan de ware of valse aantijgingen die de een de ander doet. o mijn Zaligmaker! Dat ik nauwkeurig het gebod van liefde jegens mijn evennaaste onderhoude. Geef dat ik uw hart geen ongenoegen toebrenge. . tenzij men er een goede biecht over spreekt en men voornemens zij het kwaad te herstellen dat men heeft veroorzaakt. die ons doet zorgen om deze in niets te kwetsen. mag men er aan niemand over spreken. de haat vermeerderen. men de appel van uw oog kwetst. en wanneer men iets van de evenmens gehoord zou hebben. Geef mij tezelfdertijd die omzichtigheid in de liefde. Amen. en de personen te verzoenen tussen welke men tweedracht heeft verwekt. onenigheden veroorzaken. met mijn broeders enig leed te veroorzaken. de harten ontroeren. Men mag dan niets overdragen of de aantijgingen niet geloven. Gebed Maak. wanneer men de evennaaste beledigt. dat Gij ons hebt gegeven wanneer Gij ons geboodt de evennaaste te beminnen gelijk Gij ons bemind hebt. aangezien dit gebod volstrekt noodzakelijk is ter zaligheid. en men over deze zonden de vergiffenis van God niet kan bekomen.Over de voorzichtigheid in handel en wandel Oefening Niets is tegenstrijdiger met de liefde en schadelijker ter zaligheid. aangezien Gij gezegd hebt dat. aangezien zij de gemoederen verbitteren.

houdt dan alles op ? Was dat handvol jaren de bedoeling van mijn bestaan ? Als je er even over nadenkt. en welke Gij alleen ons geven kunt. en onze geest en ons hart in uw liefde behoudt. integendeel. hoe meer wij die bevechten. hoe meer wij deze willen voldoen. na de genade Gods. de rede aan het geloof en geheel de mens aan zijn God. Ik heb mij wel eens afgevraagd : ben ik hier maar tot een bepaalde dag. dat de God van hemel en aarde met zijn kostbaarste en geliefde schepsel andere bedoelingen heeft dan alleen luttele jaren leven op een aarde waar vrijwel altijd onvrede en tegenstrijdigheid heerst. een uitzichtloze gedachte. . hoe minder zij ons zullen lastig vallen. immers. Doch wij kunnen die vrede der ziel noch vinden noch behouden. Geef dat onze begeerlijkheid aan de rede onderworpen zij. hoe minder wij tevreden zullen zijn. voel je dat er meer is. vrede.Over de ongeregelde begeerten Oefening De vrede des harten is. die inwendige. die gerustheid van geweten. welke Gij ons zult geven om ze te overwinnen. hoe meer zij ons in vrede zullen laten. Als ik mijn ogen sluit. Bedaar de stormen en de beroerten van onze driften. Gebed Geef ons.die vreze Gods. en houdt alles dan plotseling op ? Dat heb ik wel eens gedacht. Amen. die alle gedachten te boven gaat. jawel. het grootste goed. hoe meer weerstand wij daaraan bieden. dan in het verzet tegen onze driften en tegen de ongerechtigheden van onze begeerten. welke ons vol betrouwen uw goedheid verzekert en ons getrouw maakt om daaraan te beantwoorden . stilte. en wij moeten niets ontzien om deze in ons te voeden. tot aan een bepaald uur. door de kloekmoedigheid. Heer.

het valt je niet op..... Verwacht dus alles van God. je eigen kleren.. Men probeert God te zoeken. en het goed dat zij doen. Je moet geloven dat God er is en dan pas. op wie men alleen moet rekenen. en geef ons een ootmoedig... onderworpen en leerzaam hart om uw heilige wil te kennen. of ja toch wel. die door een inwendig behagen over zichzelf in uw tegenwoordigheid zich durven verheffen. en dat Gij dezulken eert en bemint.. en niets van uzelf noch van anderen.. onzekerder en onstandvastiger dan de mens. Daar is hij.. hier is hij. . God te. dan ga je hem misschien voelen.. of neen. genees in ons die hoogmoed en die ijdelheid van een opgeblazen en hovaardige geest. die ons van U verwijdert en uw haat doet oplopen. de geuren in je eigen kamer. de geuren in je eigen huis. die is er altijd geweest.. ruiken.God. Wil u noch over uw goede werken.. hij die er altijd. die niets dan bedrog. zelfs niet de geur van. Die ruik je ook niet. je eigen omgeving zijn. te weten: op God. arglist en leugentaal voor zich heeft. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij.Misplaatst vertrouwen en misplaatste trots Oefening Steun niet dan op Hem die niet kan ontroerd worden. die heeft je geduwd naar het goede. waarmede wij uw barmhartigheid zullen verwerven. Gebed Heer! Wijl Gij alleen hen haat en versmaadt. die heeft je gedragen. daar was hij toch. maar dan ook altijd is geweest. want niets is er zwakker. Amen.. die ons tot U doet naderen en uw liefde doet bekomen.. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. God te voelen. maar geef in alles en voor alles de eer aan God.vinden.. die zich niet dan het kwaad toeschrijven.. Het is alsof de geuren. Maar je zult hem nooit voelen. aan U toe-eigenen: geef ons die inwendige ootmoedigheid des harten. waarvan je niets wou te weten komen. Maar God. noch over uw bekwaamheid verheffen. aan wie ze alleen toekomt.

die zich niet ophoudt dan met Jezus Christus. en dat ik U als God bemin. die ik nooit bemind zou hebben. O beminnende God! O God. noch bestuurd worden. . beneemt haar de godsvrucht en de inwendige geest. de uitstortingen en neigingen des harten. werpt haar in gevaarlijke gelegenheden van zonde en brengt haar allang in de ongeregeldheid. die door de liefde Gods noch geregeld. de onnodige gesprekken. Gelukkig de christen. die zo noodzakelijk is ter zaligheid. meer dan mijzelf. want indien ik U in de tijd niet bemin. niet dan uit God levende. want dit alles verstrooit een ziel. wat in mij is. opdat. mag ik hopen dat ik U altijd zal beminnen. een onberispelijk leven leiden. indien ik nu alles aanwend om U te beminnen. dat ik doe wat mogelijk is om U te kennen. gelijk zoveel christenen. die zijn plichten en zaligheid behartigt en die. o mijn Jezus! Dat ik U meer bemin dan mijn ouders.Geen te grootte vertrouwelijkheid Oefening Vermijd de wereldse gezelschappen. om U na te volgen. wat hij in de eeuwigheid zal vervorderen. opdat hun voorbeeld u tot de deugd aanmoedigen en u van de ondeugd verwijderen. is het te vrezen dat ik U in de eeuwigheid niet beminnen zal. trekt haar van God af. Dat uw vrienden uitschijnen door de godsvrucht. om U te beminnen. mij aan U gewennende en mij naar U schikkende. na mijn dood voor een onbekende God te verschijnen. die alle liefde waardig zijt! Geef dat ik U bemin. en dat zij een geregeld. Gebed Geef. en integendeel. meer dan mijn vrienden. hier in de tijd begint te verrichten. wijkt! Amen. dat is met een liefde waarvoor alles. ik geen gevaar lope.

van verzaken aan zichzelf. zonder deze te beminnen en te oefenen? Zou ik U. Jozef kunnen zien gehoorzamen. die ik heb van u te behagen en om in alles en altijd uw heilige wil te volbrengen. . door mijn regel en door mijn oversten gebiedt? En hoe zou ik aan de tegenzin en de last kunnen toegeven.Gehoorzaam zijn en niet zijn eigen zin door willen drijven Oefening Welk geluk van niet af te hangen dan van God in de persoon der oversten. van de volmaakte liefde Gods. Gebed O mijn Zaligmaker! Zou ik U de onafhankelijkheid van een God aan de gehoorzaamheid kunnen zien slachtofferen. Amen. ziende dat Gijzelf aan uw beulen gehoorzaam zijt geweest. aangezien zij een aanhoudend werk is van verloochening. wanneer zij geboden U te kruisigen? O mijn Jezus! Geef dat ik mij aan de gehoorzaamheid onderwerpe om de uwe na te volgen. het hart en de werken samenspannen om ons de gehoorzaamheid te doen oefenen: de geest namelijk met ze goed te keuren. en die God de volkomen meester van onze harten maakt. Maagd. Het is de gehoorzaamheid die de uitmuntendheid. gedurende dertig jaren. het hart met ze te beminnen. en de werken met spoedig. edelmoedig en standvastig de gehoorzaamheid te beoefenen. uw Moeder. het geluk en de verdienste van het christelijk en kloosterlijk leven uitmaakt. Maar hiertoe wordt verzocht dat de geest. stipt in alles aan de H. zonder mij met ijver toe te leggen om nauwkeurig te onderhouden al wat Gij mij door uw ingevingen. die zijn plaats bekleden! Hoe verdienstig is de volstandige oefening der gehoorzaamheid. en aan de H. dat ik in de gehoorzaamheid aantrof. om de begeerte te tonen.

Geen overbodige gesprekken Oefening Waken en bidden is het eenvoudig middel dat Jezus Christus. Weinig tot de schepselen en veel tot God spreken. Amen. die geest van overweging en ingetogenheid. niet hake dan naar het geluk van U in dit leven te behagen. Wat kan ik in de hemel en op de aarde aantreffen. opdat Gij in eeuwigheid zijn aandeel moogt wezen. maar geef dat het onder uw ogen leve. door tijdelijke goederen tracht te voldoen? Zoek in uzelf. verstrooide en dolende ziel. Augustinus. dat in u is en alleen u genoegen kan geven. ofschoon deze dingen tot de zaligheid der christenen zo voordelig en zo noodzakelijk zijn. de overtollige en nieuwsgierige gesprekken vermijden. maar een aandenken dat alles regelt. door vergankelijke vermaken. het waarachtige en het Opperste Goed. dat bij U vergeleken kan worden? Gij zijt de God van mijn hart. in het Evangelie. en dat het altijd in uw tegenwoordigheid zijnde. en om zich innig met God te verenigen. om zijn zaligheid te verzekeren. aan een christen geeft om de zonde te vluchten. is een voortreffelijk middel om een inwendig mens te worden. houdt zich niet veel met het gebed bezig en oefent weinig de meditatie. zegt de H. en een bezigheid voor welke alles in mijn hart wijkt. dat ik niets onderneem om daaraan te behagen. welke Gij wegens mijn ziel hebt. die mij aandachtig maakt op de inzichten. en dat uw tegenwoordigheid in mij het vervolg van uw leven en de vertroosting van mijn ziel zij. . om de zuiverheid des harten en de vrede van het geweten te behouden. die gans werelds is en zich met beuzelingen ophoudt. zijn tong niet gebruiken dan om goede en nuttige dingen te zeggen. Een ziel die te veel met de mensen omgaat. Maak dat het eerbiedig aandenken aan uw tegenwoordigheid de gedurige bezigheid van mijn geest zij. Gebed Heer! Geef mij die inwendige geest. wanneer gij u door geschapen voorwerpen. Wat doet gij. om aan de bekoring te weerstaan. O mijn God! Het verdriet mij als banneling buiten uw tegenwoordigheid te leven en zo weinig op het aanzien van uw grootheid getroffen te worden. door de meditatie. en mij aan uw genaden getrouw doet worden. vindt niet veel smaak in God.

om het geluk van dit leven uit te maken. de gramschap -die vreemde goden. Leg u dus ernstig toe om aan uzelf te sterven. en komen tot geestelijke groei? Oefening Evenals er niets tegenstrijdiger is met de ware vrede. tevreden en zeker van mijn zaligheid zou ik niet zijn. of eerder het aan de macht uwer liefde onttrekken. om onze zaligheid te verzekeren. Amen. mijn Al! O God van mijn hart! Wees mijn aandeel in eeuwigheid. Laat niet toe dat de ijdelheid. aan uw liefde door de getrouwheid te voldoen. aangezien er geen ware vrede van geweten noch enige verdienste te vinden is dan in wat men voor God en tegen zichzelf doet. dit heilig geweld. waarin ik door mijn begeerlijkheden geboeid lig. wanneer ik mijn hart tussen U en mij verdeel. alzo is er ook niets bekwamer om ons een ware rust van geweten te geven. met het geluk en de rust van dit leven. . O mijn God. Heer! Dat ik een andere meester dien dan U. dan zich aan de kwade lusten over te geven en zich van deze de slaaf en het slachtoffer te maken. en die oplettendheid. om in alles uw eigen wil te verzaken.het verdelen. om alles wat u weerstaat. dit deed wat ik zonder ophouden doe om mijn driften en de verzoeken van mijn eigenliefde te bevredigen! Gedoog niet.Hoe vinden wij vrede. dat ik het U onttrek en dat Gij van mij alles of niets eist. de eigenliefde. Mijn hart is gans voor U. de wellust. dan onophoudelijk onze kwade neigingen te bevechten en te overwinnen. zullen u in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig maken. en in alle gelegenheden wederstand te bieden aan de ongeregelde begeerten van ons hart. Breek mijn ketenen en verlos mij uit de onrechtvaardige en wrede slavernij. om aan de vurigheid van uw driften te weerstaan. welke volstrekt tot uw zaligheid nodig zijn. om aan uw rechtvaardigheid door de boetvaardigheid. want ik gevoel. indien ik. de vadsigheid. die zorg. Gebed O mijn Zaligmaker! Hoe gelukkig. te overwinnen.

onverwachte toevallen en wederstand ontmoeten en lijden van hen met wie wij leven. door mij dringend en voortdurend de noodzakelijkheid van uw hulp te doen inzien. dat door tegenspoed beproefd en door bekoringen. opdat wij hen alleen ten opzichte van Hem zouden beminnen en omdat Hij het gebiedt. dat het waardig wordt met God te zijn en bekwaam om aan de verlangens van zijn Hart te beantwoorden. Gebed Heer! Ondersteun mij in zwarigheid en tegenspraak. welke onze eigenliefde verlangt en zich zo dikwijls inbeeldt te verdienen. Spaar uw hart. met het mijne niet te ontzien. die deze zuivert en ze bovennatuurlijk in ons doet ontstaan. . zo zouden wij voor de evenmens niets hebben dan een natuurlijke verkleefdheid om de overeenstemming van gemoederen. Gelukkig is het hart. Maar God wil dat wij overal tegenspraak. verre van mij te verwijderen van U. en maak dat de bekoringen. die Gij toelaat dat mij overgezonden worden en die Gij wilt dat ik zal onderstaan. waaraan het wederstaat. en gedoog niet dat zij in mij de liefde voor de evennaaste of mijn getrouwheid jegens U verminderen.Het nut van de tegenspoed Oefening Men moet de tegenspoed aanzien als een proef de liefde aangedaan. gezuiverd wordt: het is hierdoor. Amen. mij meer dan ooit aan u vasthechten. Indien eenieder de achting en het ontzag voor ons had. zegt de Wijze Man. niets dan een menselijke erkentenis en een inwendig behagen jegens onszelf.

maar ook fijn en uniek. vol met oneffenheden. het leven is zo kort.. in gevaar ben van verloren te gaan. Ik zal mijn hand. Het leven is een film die men afdraait. standvastigheid in verzoekingen Oefening De bekoringen dienen om ons te zuiveren van de geheime geneigdheid tot de ijdelheid en tot de eigenliefde. die wij in onszelf dragen. bergen en dalen. gelijk de H. Petrus. Het leven is snel gestreden.. en geheel mijn vertrouwen in U stellende. . met ons het gewicht van onze ellenden te doen gevoelen. zonder de hulp van God. en met ons te verplichten van op God alleen te steunen. Zij dienen daarenboven nog. liefde en haat. met ons van alle voldoening een afkeer te geven. en dat ik. Zij dienen eindelijk om ons te onderrichten over onze machteloosheid. Het leven is vergankelijk. Aldus mistrouw ik mijzelf. om ons te verootmoedigen door de beproeving van onze zwakheden en door het gevoel van de wortel van verdorvenheid. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as. zowel om iets goeds te doen als om ons van de zonde te bevrijden. en uw Apostel verzekert mij. dat Gij mij wilt ondersteunen tegen de geweldigste aanvallen van mijn driften.. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg.Het weerstaan. een oorlog vol tegenstrijdigheden. tot U uitreiken. Amen. zeg ik tot U: Heer! Behoed mij! Ik ben op het punt van te vergaan. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. Maar ik weet ook dat Gij kunt. en ik hoop dat Gij mij niet zult laten vergaan. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Het leven. Gebed Heer! Ik gevoel in de grote bekoringen dat ik niets uit mijzelf kan dan U vergrammen. door de neiging tot het kwaad vervoerd. alsook van het vertrouwen in onszelf. ja. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. begrip en onbegrip.

die op de goddelijke tegenwoordigheid aandachtig is. Een geest. aldus met God bezig en Hem aangekleefd. dat wij in onszelf goedkeuren wat wij in anderen veroordelen. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. Arm blijf je. beminnen of bezitte dan U.Niet lichtvaardig oordelen Oefening Wij oordelen meer door de genegenheid van ons hart. Boezem mijn hart een vurige begeerte in om U te behagen. wat ik niet moet kennen of onderhouden. Onze eigenliefde brengt gewoonlijk teweeg. op mijn plichten en op mijn zaligheid gevestigd houden? Maak. en denkt niet aan haarzelf dan voor God: en terwijl zij tracht haar eigen hart te bewaren. Heer! Dat ik alles vergetende. O mijn Zaligmaker! Laat niet toe dat ik iets anders kenne. dan door het licht van onze geest. of in alles onwetend zijnde. Amen. veel sterker dan een stortvloed van woorden. vrij van alle geneigdheid tot het schepsel en van alle vooringenomenheid tot mijzelf. met gesloten lippen. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. mijn geest. dat getrouw is aan de beweging van zijn genade. mijn hart en mijn ogen alléén op U. en een ootmoedige toestemming in al wat Gij verlangt. en een hart. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. een ziel. . die alle dingen ver overtreft. Gebed O mijn God! Wanneer zal ik. als wij meerder verblind zijn op de onze. houdt zich in haarzelf niet op dan met God. vergeeft zij niets aan haarzelf en alles aan anderen. niet leve dan in U en voor U. en dat wij zoveel te scherpzinniger zijn op de gebreken van de evennaaste. stilten zijn.

Trachten wij dan God te beminnen in al wat wij doen. opdat ik geen rust. druk daarin de gedurige tederheid en die innige en vurige begeerte van U te behagen en in alles en boven alles U te zoeken. en dikwijls zo ongevoelig te zijn voor U. zegt de H. noch enige ware voldoening meer vinde dan in U. en om in de tijd te beginnen. indien het niet bezield is door de liefde en door een tedere godsvrucht voor de Heer. die ons deze waarheden veropenbaard heeft. zo weinig aan een God te denken. alles tot uw dienst. al wat gij doet. die gedurig aan mij denkt. welke men dikwijls vernieuwt. namelijk. Gedoog niet dat ik één ogenblik leve zonder U te beminnen: en aangezien Gij het middelpunt van mijn hart zijt. door ingeving en beweging van de liefde Gods. Paulus. voor zoveel zij bezield zijn met de begeerte om Hem aangenaam te wezen. o mijn God! Dat ik zoveel tijd overbreng zonder mijn geest met uw tegenwoordigheid en mijn hart met uw liefde bezig te houden! Welke schande voor mij. Deze levende en werkende liefde. Gebed Het spijt mij grotelijks. Doet. wat wij in de eeuwigheid zullen vervorderen. en alles te doen in de liefde Gods. wanneer men veel bemint: dit is: dat onze werken aan God slechts waarlijk behagen. maakt de verdienste van onze goede werken uit. het geloof zelf is zwak en kwijnend in ons.Werken uit liefde verricht Oefening Men kan niet genoeg deze woorden van de schrijver aanhalen. geen geluk. en voor zoveel ze met de zegel der liefde bestempeld zijn. . o Heer! Alles in U. Dit moet ons hart onophoudelijk zeggen en doen om een bovennatuurlijk en verdienstelijk leven te leiden. dan wel uit hoe grote liefde het werk voortkomt. Alles voor U. en dat men veel doet. o Heer! Die altijd door het vuur der liefde brandt. dat God zozeer niet aanziet hoeveel men doet. Amen.

o Heer! Dat de tegenstand met ootmoed en onderwerping gedragen. stil te zwijgen als het hart getroffen is. Dit verhopen wij van uw oneindige goedheid. aangezien hij in hem de deugd zuivert. beproeft en volmaakt. Maar gij weet hoe lastig ons die beproevingen vallen. die een wet van liefde is. Amen.. en niets is rechtvaardiger dan van anderen te verdragen wat wij willen dat men van ons verdrage. Gebed Hoe waar is het. Het is alzo. dit liefdewerk is een voortreffelijk middel om ons de hemel te doen bekomen. volgens de H. dit is voorwaar een zeer heilige oefening. Wij moeten dan al wat uit de inborst van de evennaaste voortkomt. maar geef dat wij haar slachtofferen voor het geluk van U te behagen. o mijn God.Verdraagzaamheid tegenover andermans gebreken Oefening De zwakheden welke wij niet kunnen verbeteren. Paulus. dan het gevoel van onze ellenden. in onszelf en in anderen te verdragen. want alles te gevoelen zonder iets in te volgen. Maar wie ben ik voor God? Wat vindt God van mij? . dat wij elkanders last moeten dragen. want daar is niets geschikter om ons te verootmoedigen en ons voor God te vernederen. van zachtmoedigheid en verduldigheid. die het eeuwig leven verdient. Soms vraag ik mij af: Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Waarom leven wij? Wie is God voor mij? Moeilijke vragen. zich te wederhouden als men op het punt is van uit te barsten. dat wij onze gevoeligheid involgen.. verduldig verdragen en niemand iets van onze eigen aard doen lijden. Gedoog niet. en dat wij de wet van Christus zullen volbrengen. en hoe gevoelig wij zijn over wat onze begeerten tegenstaat. voordelig is voor een christen. dit is onze nodigste oefening en het zekerste teken van een ware christelijke deugd.

Neen. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. Die er altijd voor je zijn. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. de man die de macht had over donder en bliksem. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. God. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. We hebben geleerd alles te verklaren. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. water en vuur. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond.God. warmte drukken we uit in calorieën. in welke omstandigheden dan ook. . Nee. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. behalve onszelf. we kennen alles. vuur wordt een oxidatie. maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. vroeger was je de "dreigende onbekende". de maan of de halogeenverlichting op je kamer. bang. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. ziek of ontgoocheld bent.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->