P. 1
gebedenboekje

gebedenboekje

|Views: 811|Likes:
Published by arisan47

More info:

Published by: arisan47 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

gebedenboekje

ik draag U in mijn hart Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen, om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik hoef mijn stem niet te verheffen, om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, U hoort mij toch: want U bent bij mij, ik draag U in mijn hart. Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig; ik heb me enkel stil te houden, in mijzelf te kijken en me niet te verwijderen van zo'n hoge gast. Als bij mijn broeder en beste vriend mag ik bij u vertoeven, U zeggen wat mij kwelt, en aan U vragen mij te helpen. Want ik weet, dat U mijn Vader bent en ik uw kind. Theresia van Avila (1515-1582) *** Weet U niet dat u Gods tempel bent? Paulus aan de christenen van Korinte

Morgengebed Mijn God, ik vraag uw zegen voor de komende dag. U, die mij het leven geeft, help mij om vandaag te doen wat U van mij vraagt. Mag ik ook in moeite of verdriet ervaren, dat U bij mij bent, dat U in mij bent om mij te troosten. Zegent U ook al die mensen, met wie ik mij in lief en leed verbonden voel. Leer ons voor elkaar te leven en geef uw liefde in ons hart. Door het geloof in Jezus, uw lieve Zoon, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen. *** Ál wat wij doen heeft zoveel waarde, als het van ons heeft gekregen door ons gebed in de vroege morgen wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars: nu en in het uur van onze dood, amen. *** God is liefdevol en goed, voor allen die in eerbied met Hem leven.

Geef ons heden ons dagelijks brood. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. in eeuwigheid. En vergeef ons onze schuld.onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt. en Ik zal je rust geven. *** Kom tot Mij. zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. en je zult rust vinden voor je ziel. allen die vermoeid en belast zijn. want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. uw Naam worde geheiligd. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Mat 11:28-30 . maar verlos ons van het kwaad. En leid ons niet in bekoring. Amen. uw Rijk kome.

wat was het lot? Het zou op niets gelijken. Ik geloof in de Heilige Geest. Geest van Liefde. Het maakt van armen rijken. En zij het leven kort of lang Gods Liefde maakt geen sterven bang. Van ontroering beven. Schepper van hemel en aarde. de derde dag verrezen uit de doden. Amen. de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Zonder liefde . de gemeenschap van de heiligen**." . Liefde is wat leven doet. zijn enige Zoon onze Heer. Liefde is alles. Liefde is God. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. en in Jezus Christus. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. is gekruisigd. dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. de vergeving van de zonden. dat Jezus de Heer is. Die opgestegen is ten hemel. zit aan de rechterhand van God. en in je hart gelooft. geboren uit de maagd Maria. Dan wachten wij ook ongestoord 't Einde zonder vrezen. Die neergedaald is in de hel*. zul je behouden worden Rom 10:9 "Liefde is het hoogste goed Aan de mens gegeven.ik geloof Ik geloof in God. de almachtige Vader. *bij de doden **gelovigen *** Als je met de mond belijdt. leid ons voort Doordring ons van uw wezen. die ontvangen is van de Heilige Geest. de almachtige Vader. gestorven en begraven. de heilige algemene kerk.

In uw antwoord op mijn gebed heeft U het beste met mij voor. Ik geloof in uw goedheid. precies zoals wij. Ik geloof in uw wijsheid. Ik geloof in uw macht: niets is voor U onmogelijk. *** Jezus. ik geloof in U. om ook in tegenslag en verdriet dit geloof niet te verlaten. Want Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. U kent mijn toestand beter dan ikzelf. o God mijn Vader.ik geloof Heer mijn God. Heb 4:15 . dat U mijn gebeden hoort en beantwoordt. die ik niet kan doorgronden. Ik geloof in uw trouw. ook al ervaar ik dat soms niet. Help mij. de Zoon van God: Hij is in staat mee te voelen met onze zwakheden. al uw handelen jegens mij is in liefde.

Kom o Geest. Geef ons vreugde. Kom o Geest. troost van de armen. oud pinkstergebed *** Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. leid wie de weg niet vindt. Joh 7:37 . vrede in de strijd. kom. kom. licht voor het hart. zachtheid die geneest. maak zacht wat is verstard. kom. reinig wat vuil is en onrein. kom.gebed tot de Geest Kom o Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. heel wat gewond is. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Kom o Geest. die niet vergaat.

Vader. ontferm U over mij. en jullie alles in herinnering brengen wat Ik gezegd heb. geef mij de kracht. Zoon en Heilige Geest. U ging tot aan het kruis. als ik dreig te vallen. Geest van God. God. mijn Vader. *** De Helper.Vader . Zoon en Heilige Geest God. Joh 14:25 . richt me telkens weer op. Amen. Zoon van God. ten einde toe te gaan. om ook mijn weg te gaan. en breng me terug wanneer ik afdwaal van Gods liefdeweg. blijf waakzaam mij nabij. Die de Vader jullie in mijn naam zal geven. draag mij in uw handen. zal jullie alles leren. en laat mij nooit alleen. voor mij gebaand. de Heilige Geest.

Richt mij weer op. altijd. eeuwig duurt uw trouw.gebed om vergeving Voor U. belijd ik mijn schuld. Heer. Maar U blijft mijn God. Vergeef mij en wees mij genadig. en U ziet de wegen die ik ga. Mat 6:14-15 . zal ook je Vader jouw overtredingen niet vergeven. *** Als jij de mensen hun fouten wilt vergeven. ontferm U. vernieuw mijn kracht en maak mij standvastig op de weg die U mij wijst. zal je hemelse Vader ook jou vergeven. mijn nalatigheid en mijn zonde. Maar als jij de mensen niet wilt vergeven. Doe mij zo elke dag iets dichter tot U komen. Amen. mijn God. U kent mij. Mijn daden zijn voor U niet verborgen. Uw liefdevolle goedheid kent geen grenzen.

wanneer U afwezig lijkt. U toch bent toch onze God. wij zien U niet. dat U er altijd bent. hopend dat U ons hoort. wij horen U niet. God. missen we houvast. Toch blijven wij tot U roepen. dreigt storm ons te ontwortelen.vol twijfels God. niemand van ons kan U aanraken. ik dank U. die met de mensen wilt zijn. wanneer het donker is. Doe in ons het vertrouwen groeien. en komen wij biddend en smekend naar U toe. Soms leven wij met een hart vol twijfels. en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden. elke dag weer. amen. Heb 12:1 . om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. *** Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof. ook wanneer het stormt.

voortdurend zijn mijn ogen op je gericht. Jesaja 49:14-16 . Je naam staat geschreven in mijn hand. beschaam ons vertrouwen niet. Richt ons weer op en doe ons herleven. op U hopen wij. Heer. Geef dat wij niet bezwijken onder onze last. in onze nood roepen wij tot U. *** De mensen zeggen: "God vergeet ons". Onze kracht is klein en onze schouders zijn te zwak voor het kruis dat wij moeten dragen. Laat ons niet alleen. Sterk ons met de kracht van uw Geest. Kan dan een moeder haar kind vergeten en niet langer bezorgd zijn? Zelfs al zou een moeder haar kind vergeten: Ik vergeet jou nooit.gebed in nood Heer Jezus Christus.

en om mij te verheugen: ook als U mij leert. Help mij om oneer te verdragen. Help mij. Mat 16:24 . God. om niet aldoor aan mijzelf te denken. tot in 't eeuwige leven. op U alleen. door uw Geest die U mij geeft. om langs de weg van vernedering te gaan. moet je Mij volgen door jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen. Laat mij op U vertrouwen.gebed om leiding Vader. *** Als je mijn volgeling wilt zijn. eeuwigdurend. geef mij de vreugde uw waarheid te zien. uw eigen Woord. Amen. om geen eer voor mijzelf te zoeken. waarin nooit meer verandering komt. loopt de wereld aan U voorbij. Door zelfzucht verblind.

Franciscus. Catharina. dat ik mijn plaats in 't leven vind. Bernardus. bid voor mij. bid voor mij. Antonius. Amen. om zelfdiscipline en de geest van gebed. bid voor mij. en sterven is voor mij winst. bid voor mij. om een zuiver harthart. dat ik mijn ongeduld overwin. bid voor mij. *** Voor mij is leven Christus. bid voor mij. bid voor mij. met U te leven. om ijver en vuur. om overgave aan Hem in alle kleine dingen. Naar U gaat mijn verlangen: met U te sterven. Jezus. geef mij uw vrede. om liefde zonder zelfzucht. dat ik los kan laten en arm zijn in de wereld. Johannes. Damiaan.gebed om voorspraak Maria. Paulus aan de kerk van Filippi 1:21 . bid voor mij. dat ik mijn God steeds in mijn gedachten heb. Theresia. temidden van alle moeite. Ignatius. bid voor mij.

wat wilt U dat ik doe? Ga uw eigen gang met mij. Maar ik geef mij over aan U. vreugde of smart: Ik wil het doen. ik leg mij geheel in uw handen. John Henry Newman *** De goede wil is in mij aanwezig. Ik wil zijn wat U van mij verlangt en alles wat U van mij maken wilt. doe met mij wat U wilt. U hebt mij geschapen voor U. Ik wil U volgen en bid alleen om kracht voor deze dag. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen U ook gaat.gebed om kracht Heer mijn God. opdat U mij altijd leidt. maar van U is de kracht om uit te voeren. Het moge zijn zoals altijd. want ik ben zwak. waarheen dat ook mag zijn. Rom 7:18 .

of hiervan af te zien: als U maar wordt geëerd. Want U zette mijn voeten op de weg van geloof. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof.verlangen om God te kennen HEER mijn God. mijn angst. waar bent U?" dan onderricht U mij en zegt: "Zou een moeder haar kind vergeten? "Al lijkt het. brengt U uw kinderen dichterbij. of mij te onthouden. 1Joh 5:3-4 . En stap voor stap. en hetgeen ik bij tijden volstrekt niet ervaar. Zelfs als ik ga twijfelen: "God. opdat zij toch een straaltje van uw liefde mogen ervaren. in eindeloos geduld. voor altijd. "om je te leiden en te beschermen. "Ik heb je immers geschapen?" Waar blijft dan mijn onzekerheid. dat houd ik niettemin stevig vast: met U ben ik verbonden. om te genieten. of Ik je niet hoor: "toch sta Ik aan je zijde. Uit mijzelf ben ik angstig en onzeker en bang voor het oordeel van de mensen. Hetgeen ik nu niet zie. mijn wanhoop zelfs? U leerde mij dit alles overwinnen. *** God liefhebben wil zeggen: zijn geboden onderhouden. U ziet mijn verlangen: om te spreken met U en om te zwijgen met U. Maar U geeft mij zekerheid en vertrouwen. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. om te handelen. want ieder die uit God geboren is overwint de wereld.

Mijn hart is verheugd en mijn binnenste juicht: zelfs mijn lichaam blijft veilig behouden. die rijk is aan ontferming. Amen. U zette mijn voeten op de weg naar het leven. Zelfs in mijn slaap leer ik Hem innerlijk verstaan. Maar zoeken zij elders hun heil. Onafgebroken denk ik aan mijn HEER. Ef 1:11 . U bent mijn erfdeel. Van Hem zijn mijn gemoedsrust en vertrouwen. voorgoed. mijn levenslot is veilig in uw hand.mijn enig goed Bewaar o HEER. mijn enig goed. heeft door de grote liefde. dan begeven zij zich in ellende. Het allerbeste deel: dat viel mij toe. O HEER. Mijn erfenis verheugt mij bovenmate. ik mag U voor eeuwig genieten. ik heb niets buiten U! Ieder die Hem toebehoort. Ik dank mijn HEER: Hij heeft mij onderwezen. uw kind dat bij U schuilt. Ik heb gezegd: U bent mijn HEER. psalm 16 *** God. zij zijn veilig. mijn bezitting. wordt deelgenoot van zijn heerlijkheid. Want mijn leven vindt geen einde bij de doden. nu vind ik mijn vreugde in kennis van U. U behoedt al uw geliefden. ons met Christus ten leven gewekt. waarmee Hij ons heeft liefgehad.

Mijn dagen gaan voorbij in tobben en verdriet. mijn lichaam kwijnt weg. maar U bent dezelfde. zij luisteren niet echt naar Mij. Zij verdwijnen als een jas. verdriet is alles wat ik ken. voor altijd. Mijn eten smaakt mij niet meer. ik roep tot U om hulp. En toch wil ik belijden: U bent mijn God. voor eeuwig! Uw Naam zal mij steeds in gedachten zijn. maar mijn volk heeft geen kennis. Amen. Jesaja 1:3 .eenzaamheid Luister naar mijn bidden. De hemel en de aarde. dat voor eeuwig bij U binnen mag gaan. HEER. ik zit in angst. Allen die U dienen: zij zijn 't volk. Bij U alleen is eeuwig leven. die men wegdoet. neem mij niet weg vóór mijn tijd. o mijn God en verbergt U zich niet voor mij. maar U bent en U was en U zult altijd zijn. het werk van uw handen: zij zullen vergaan. Ik voel me als een eenzame kraai in 't veld. halleluja. psalm 102 *** Een hond kent zijn baas en een paard de stal van zijn meester.

Ach. U verspreidde zoete geur. doorgloei mijn hele wezen! Augustinus *** Hoe hoog God jou aanslaat ga je pas begrijpen. en loop nu verlangend achter U aan. Ik mocht U proeven.laat heb ik U bemind Laat heb ik U bemind. en in mij is het verlangen naar uw vrede ontvlamd. Daar zocht ik U. U was binnenin. en ik was buiten. U was bij mij. O liefde. hielden mij ver van U weg. Al die voorbijgaande dingen. die altijd brandt en nooit zult doven. die niet eens zouden bestaan zonder U als Schepper. o heilige liefde. Bernardus van Clairvaux . laat heb ik U bemind. als je beseft wat Hij voor jou geworden is. die U hebt gemaakt. mijn God. en nu honger en dorst ik naar U. Door uw schoonheid hebt U mijn blindheid verjaagd. schoonheid zo oud en zo nieuw. ik heb U ingeademd. en begreep niet de zin van de mooie dingen. U hebt geroepen met luide stem en U hebt mijn doofheid doorbroken. U hebt mij geraakt. maar ik niet bij U.

maar laat door te bidden en te smeken en met dank aan God weten. wat je verlangen is. dan geeft U mij de vaste overtuiging dat U er bent. die alle verstand te boven gaat. Heer. Paulus aan de kerk van Filippi 4:6-7 . En de vrede van God. U zult er voor zorgen.vertrouwen op God Wat is het goed voor mij . zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. In U te geloven: hoe goed is dat voor mij! Als ik twijfel en niet verder kan. als ik met mijn verstand geen uitweg zie. Alexander Solzjenitsyn *** Wees in geen ding bezorgd. dat niet alle wegen voor mij afgesloten zijn. als de slimsten zelfs niet verder zien dan tot de avond van de dag en niet meer weten wat er morgen gedaan moet worden. om met U te leven.

een ootmoedig hart. Dag Hammarskjöld *** Toen ik mezelf vergat en U alleen zocht. Bewaar mij in uw liefde. zoals U wilt dat allen in uw liefde blijven. heb ik mezelf en U gevonden. dat ik U mag dienen. Mag heel mijn wezen U tot eer zijn. dat ik in U mag blijven. Geef mij een zuiver hart. mag ik dankbaar zijn voor alles wat mij ten deel valt. Mag ik uw weg bereiden. een hart vol geloof. Want ik ben in uw hand. Thomas à Kempis . in U is alle kracht en goedheid. dat ik U mag zien. U DIE BENT. een hart vol liefde. En laat mij nooit wanhopen. U die één van ons bent. mogen allen U zien. Mag ik nooit de ogen sluiten voor de nood van anderen.richt je leven op God U die boven ons bent. dat ik U mag horen. ook in mij.

en zicht op eeuwig leven. Vraag. door het geloof in Jezus. en je zult het ontvangen. voor de mensen in nood: dat U hun last zult verlichten. om U lief te hebben en voor U te leven. Amen. Joh 16:24 .voorbede Liefdevolle God en Vader. voor alle mensen van goede wil: dat wij de hoop levend houden U eenmaal te mogen ontmoeten in uw Koninkrijk. opdat je vreugde volkomen zal zijn. voor zieken: om troost en om kracht van geloof. die zich inzetten voor het geloof en voor uw Kerk: voor de jeugd: dat zij leren. voor hen die hun levenseinde voelen naderen: dat U hen vreugde geeft. voor wie eenzaam zijn: dat zij broeders en zusters mogen ontmoeten. uw Zoon en onze HEER. *** Wát je de Vader ook zult vragen: Hij zal het je geven in mijn naam. wij bidden U voor allen.

HEER mijn God. ik wil U danken! Voor eeuwig zal ik bij U zijn.psalmgebed Mijn God. en U verjoeg mijn angst. zin dan op wat boven is. Maar toen U zich verborg: toen was ik nergens meer. Ik riep tot U om hulp. Ik riep om hulp. psalm 30 *** Als je met Christus ten leven bent gewekt. opdat ik voor Hem zingen zou. Amen. help uw kind! Toen maakte U mijn klagen tot een lied. als ik verloren ga? Kan ik U dan nog eren. niet op het aardse. U bent alles voor mij! Steeds opnieuw richt U mij op. Kol 3:1 . In plaats van angst kwam vreugde in de HEER. U doet mij leven kennen. uw goedheid hield mij vast. ik smeekte om genade: Wat is er voor gewin. en nimmermeer verstommen. en spreken van uw trouw? O God. Ik leefde onbezorgd en dacht: "Zo zal het altijd blijven". wees mij genadig. O God. Zin op het hemelse. U richt mijn ziel op uit de dood. daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.

en Hij roept ons op Hem te vertrouwen.Breng dank aan God Breng dank aan God met hart en ziel. Die je leven redt van het graf. psalm 103 *** Laat de vrede van Christus heersen in je hart. Daartoe zijn jullie immers geroepen. Hij weet dat wij uit stof zijn gemaakt. Denk aan alles wat Hij voor je betekent: Die keer op keer je schuld vergeeft. zodat wij ons vernieuwen. Hij is mét ons. Innerlijk verstaan wij dat heel wel. als een vogel die zijn vederdos vernieuwt. Maar Gods liefdevolle goedheid zal blijven bestaan. als wij eensgezind zijn wil proberen te volbrengen. Kol 3:15 . als leden van één lichaam. wie zal dan tegen ons zijn? Hij geeft ons weer een nieuw begin. als wij eerbied voor Hem hebben. en vergankelijk is het werk van onze handen. Als God met ons is. De goedheid van God is ons deel voor altijd. en wees dankbaar. Hij noemt ons: 'mijn volk'.

Al keer ik U de rug toe: U verlaat mij niet.hallelujah ! Mijn God. U wil ik danken. maak mij los van angst om mijzelf en richt mijn aandacht op U. U te kennen is de belofte van eeuwig leven. Naar U gaat mijn verlangen. Mijn God. blijft Hij toch getrouw. Hallelujah! *** Als wij ontrouw zijn. U kunt niet anders. U hebt mij lief. Al schreeuw ik tegen U: U ziet de wanhoop in mijn hart en U blijft mij beschermen. Timóteus 2:12 . Al ben ik ontrouw: U blijft getrouw Met onuitputtelijk geduld blijft U zoeken naar mij. die het leven kan schenken. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. U alleen! U zult mij nooit vergeten. U te dienen is de grootste blijdschap. U dienen en eren.

U bent het eeuwige leven: bewonderenswaardige Heer. Franciscus van Assisi (1182-1226) *** De zachtmoedige is beter af dan de heerser. U bezit alle rijkdom zonder grens. almachtige God. onze hoop en onze liefde. onze bewaarder. U bent onze grote liefde. een en al liefdevolle goedheid. Amen. de nederigheid. onze verdediger. U bent de zachtmoedigheid. de wijsheid. de matigheid. de rust. Uit U is de zekerheid. de rechtvaardigheid. uit U is de liefde. de Heer. Redder. onze toevlucht en onze kracht. de voorzienigheid. U bent onze beschermer. is sterker dan de helden van de wereld spreuken 16:32 . de vreugde. U bent ons geloof.loflied U bent God. de hoop en de blijdschap. het geduld en de schoonheid. en wie zijn eigen geest beheerst.

wat wij uit uw hand ontvangen. HEER. Wij bidden U voor hen.tafelgebed God. opdat wij ons loon waardig zijn en U eenmaal mogen ontmoeten in uw Koninkrijk van vrede. Geef ons. *** Zalig wie hongeren en dorsten naar een rechtvaardige wereld want zij zullen verzadigd worden. wij danken U voor alles. die niets te eten hebben. U die leeft in eeuwigheid. Mat 5:4 . heel de schepping behoort U toe. ontferm U! Amen na het eten God. Zegent U deze maaltijd en geef ons uw vrede. amen. wij danken U. en U voedt ons en versterkt ons met de vruchten van uw aarde. om voor U te werken.

ik voel me steeds meer verliezer. voor allen om mij heen. Zo bid ik door het geloof in Jezus Christus. In deze dagen en uren van afscheid vraag ik U: wilt U hen zegenen. zoveel geliefde mensen moet ik loslaten. HEER. Tot U bid ik. Amen *** Als de aardse tent. dat ik steeds meer mag winnen bij U. Hoe ik ook vecht. waarin wij wonen. wordt afgebroken. 2 Kor 5:9 . de verrezen HEER. zoveel wat mij dierbaar is. hebben wij een huis van God in de hemel: niet met handen gemaakt. uw Zoon en onze broeder. Mag in mij het vertrouwen groeien dat met U het nieuwe leven al begonnen is Tot U bid ik. nu ik hier verlies. voor de mensen van wie ik houd. een eeuwige woning.afscheid God onze Vader. dat zij U mogen kennen.

avondgebed Schepper van licht en donker. Wij vragen U: blijf ons met uw zorg omgeven. zal in eeuwigheid niet sterven". zal je leven ook al sterf je. *** Ik ben de opstanding en het leven. wij danken U voor al uw weldaden. bewaar ons in de komende nacht en geef dat wij geborgen blijven in uw liefde. als je in Mij gelooft. Wij danken U voor alle mensen. en ieder die leeft en in Mij gelooft. Amen. met wie wij ons leven mogen delen. Joh 11:25 .

de mensen die macht hebben over anderen : dat zij hun macht ten goede aanwenden. de mensen die mij lief zijn. God. Zegen. God. de mensen die om mij geven. het werk van de mensen: dat zij werken ten dienste van anderen en niet alleen voor eigenbelang. God. God. Zegen hen allen. God. Amen. mijn kinderen: dat zij gelukkig kunnen zijn. Zegen.Zegen Zegen. zal de zegen van de HEER rusten op al je werkzaamheden. de mensen die het leven van alledag . God. *** Als je naar Hem luistert. omwille van Jezus Christus.bescheiden en eenvoudig gaande houden. Zegen. Zegen. de mensen die mij steunen met soms maar kleine dingen. God. uw Zoon en onze Heer. Deut 28 . de mensen om mij heen: buren en kennissen. Zegen. dat liefde en goedheid van hen uitgaat naar anderen.

Een vast gebed kan bij dit gewetensonderzoek helpen. Heer mijn God. in ontzag voor Hem die oordeelt over allen. met Jezus. Man of vrouw: ik zie de innerlijke mens: want de geest alleen is eeuwig. gekruisigd. voor ogen. Ik oordeel niemand en onthoud mij van kritiek.'s Avonds kijk je terug op de afgelopen dag en alles wat er is gepasseerd. en neem niet méér voor mijzelf dan nodig is. eeuwig leven. U bent alles voor mij. U bent alles voor mij. Ik hecht niet aan vergankelijke dingen. Ik ben niet beledigd en ik verdedig mij niet. Heer mijn God. Als ik goeddoe of afzie zal niemand 't weten: mijn God alleen wil ik behagen. Heer mijn God. om Hem te mogen ontmoeten: nederig en zachtmoedig. Heer mijn God. Ik bid voor wie mij kwaad doen en ik heb hen lief. U bent alles voor mij. U bent alles voor mij. Je vraagt om vergeving voor alle fouten en gebreken. U bent alles voor mij. . Heer mijn God.

maar eigenlijk is het nooit stil. horen we Jou. altijd. Altijd opnieuw. na een ziekte. Heer.. spannend. Als we echt luisteren. Bij elk begin wordt het leven nieuw. . Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. Wie in staat is te herbeginnen."In de stilte van deze morgen.. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Al geven we vaak iets op. opnieuw beginnen na een ruzie." Vaak vatten wij zo een gebed aan. je werk beginnen. een misverstand. Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. Heer. Zo krijgt ons leven gestalte.. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. Echte eenzaamheid bestaat niet. toch beginnen we altijd weer opnieuw. verwachting en belofte. overal. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal.. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. Ons leven is een voortdurend beginnen. aantrekkelijk. Een dag beginnen. is ook in staat te leven. Steeds ben Jij er. Jij spreekt tot ons.

maar ze bestaat." Bidden we dat er dit schooljaar veel hemelse dagen mogen zijn. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. "hier ligt de poort van de hel". fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. Je kijkt om: een mens die je toelacht. vergeef mij voor mijn opvliegendheid". Je hebt last met anderen of met jezelf. als het zingen van vogels. sprak de wijze. Maar vreugde is ook vergankelijk. ze komt en ze gaat. ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. als golven van de zee. "Ik ben generaal. of de tijd van het jaar. Om te weten wat vreugde is. "Daar ligt de poort van de hemel". moet je eerst weten wat verdriet is.Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze. dagen met hoofdpijn." "Hahaha!" lachte de wijze. "Excuseer mij.. zei de generaal die spijt had van zijn woorden. als de kleuren van een regenboog. Eén gedachtengang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. Je geeft dan de schuld aan het weer. Ze bestaan hier en nu. ongeluksdagen. ze geeft glans aan je leven. En dan plots is er de zon van de vreugde. als muziek. Vreugde geeft ons leven vleugels. "ik hak je in stukken!" "Wel." antwoordde de wijze terug rustig. . Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit. dat je niets dan pech hebt.. God. zeg je dan. altijd en overal.. ik ga met je mee". Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. God gaat altijd in mensen met je mee.. Ze is als een lopend vuur.

Heer God. Vergeet dat tikkeltje humor niet. en je hebt de zon van de dag ! . even goed als dagelijkse soep. Amen. een kans tot zoeken en bewonderen. Neem een grote portie goedheid. als een gave. maak onszelf tot nieuwe mensen. en zo mogelijk als een feest ! Sta 's morgens niet te laat op ! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf.Heer God. kun je ze zelf maken. een kans tot denken en danken. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach. doe er flink wat geduld in. geduld met anderen. en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen ! Als je de ingrediënten van de zon kent. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt... geduld met jezelf. laat deze dag voor ons een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. om de tegenvallers te verbeteren. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk.

Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. op de speelplaats. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. leren en ontdekken. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet. de kaart. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is. En tussenin. mee te tellen. Dan wordt alles anders. zijn de mooiste van zijn leven. je moet het aan den lijve ondervinden.. Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld. . 's morgens op de speelplaats je verhaal doen. 's avonds tevreden naar huis trekken. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen.Goed nieuws moet je niet alleen horen. aan bord of in een boek. een woord vol warmte een kaart op je verjaardag. Het is jezelf mogen zijn tussen klas. zowel van kinderen als volwassenen. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden. wordt je leven zinloos. op een website of op een sportveld.. woorden en waarden.en tochtgenoten. in de sporthal of in een labo. maar omdat er iemand is voor wie je meetelt. Je bent gelukkig met zo'n attentie niet om het geschenk. je moet het delen.

je hebt iets te zeggen. van je ijver. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn. en toch snakt je hart naar vriendschap. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. Je slaat je ogen neer. Een warme blik van iemand. een bemoedigend woord of een rake opmerking.in het gezelschap van vrienden. kunnen je dan weer doen opstaan. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je... sta op!" . Ze liggen in jezelf. opdat men je maar niets zou vragen. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. op het sportterrein. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. aan tafel. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er. van zomer en herfst. Als dat gebeurt. Het leven volgt het ritme van zon en maan. niet veel. van leven en sterven. fietsend door het gure weer. geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme. van je vreugde.

Mens. Voor heel veel meer: dank U wel. voor de gewoonste dingen. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. zoals Gij gebeden hebt. Dagelijks durven mensen bidden.. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen. in elk goed woord. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. uw Rijk kome. de vergiffenis om mijn stomme fout. de lach van mensen. vriend. familie van elkaar. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. de onverwachte glimlach van iemand. het woord dat me deugd doet. in elke genegenheid aan een ander gegeven. Dank. Heer. liefde is jouw verantwoordelijkheid.Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. de verrassende hulp. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is. welvaart en gerechtigheid voor iedereen." God. Goede Vader.. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. Als je in gebreke blijft. . mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. de oproep tot intens leven. in elk huis dat een thuis is. broeders en zusters. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd.

onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”. Heer. als ik honger heb. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. straks wordt het je bestemming. geef me iemand die me kleding vraagt. karakter. Elke dag opnieuw. Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. gekwetst. Laat uw wil mijn voedsel zijn. uw genade mijn sterkte. Vader. geef me iemand die te drinken vraagt. dorstig. Laat mijn leven een gave zijn aan u. als ik verdrietig ben. straks worden ze je gewoonten. als ik koud heb. straks worden ze je karakter. straks worden ze je daden. geef me iemand die voedsel vraagt. geef me iemand die ik moet opbeuren. gewoonten.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt. mocht iemand op mijn tederheid beroep doen. straks worden ze je woorden. als mijn last zwaar op mij drukt. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. tot de dag dat gij me roept tot u. daden. als ik nood heb aan tederheid. geef me de last van anderen te dragen. . als ik dorst heb.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. woorden.

Een oorlog wordt gestart en de grootmachten beweren dat er geen verborgen motieven voor zijn. vergeef het ons. durf ik meestal niet hardop te zeggen.God. Wat ik denk. Heer. Ik voel me daar zeer rot bij.. het is opnieuw stil geworden in het bos. arm en rijk. jong en oud. maar op wereldvlak mag en kan alles.. . We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Wij moeten eerlijk zijn. De hete zomer is voorbij. Samen gaan we op stap. Ze hoeven er helemaal niet te zijn. Dan zijn we als broers en zussen ondereen. ziek en gezond. plastic.. blikjes. Alleen de sporen blijven. om telkens opnieuw in mensen te blijven geloven.want iedereen zou me naïef vinden. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. Soms zit ik voor mezelf na te denken over de grote problemen van de wereld. en toch noemen wij ons beschaafd.. papier. Kernwapens zijn vernietigend. afval. Wat bezielt mensen om altijd de sterkste te willen zijn ? Kunnen wij alleen maar met elkaar praten met de wapens achter onze rug ? Help ons. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand.

Gebed van een Sioux indiaan . wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. opdat mijn geest. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. niet om mijn broeders te overtreffen. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. Maak mij wijs. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. ik ben klein en zwak. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. maar om mijn grootste vijand .mijzelf – te kunnen bestrijden. de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt.God. Ik verlang vurig naar kracht. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. Zie. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde Grote Geest.

geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Je trok met ze mee doorheen de dorheid van hun bestaan. Je openbaarde hen je naam. Laat niet toe. En telkens wisten ze van jou: Hij laat ons niet vallen. . doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. rechteloze mensen. je diepste wezen: ’ik ben er voor u’. God. Je daalde af in hun wereld. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. Hij niet. jij stond aan de kant van uitgesloten. Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen : mijn volk. Daarom willen wij in jou geloven door jouw weg te gaan en door jouw leven te leven.Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen.

Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. . Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. hoop voor de wanhopige. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. Zo bidden wij u God. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. ik ben niet het centrum van de wereld ik ben er. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. opdat bitterheid ka wijken voor mildheid. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. Soms lijkt het alsof wie gelooft.God. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. niet meer vrij is. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. niet alleen voor mezelf. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap.

dan kunnen we allebei eens iets kwijt. snikte hij. zeg ik. wees flink. zegt hij. mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid. en ik aan jou! De dood is over! Op mijn stoel zit een klein manneke. Nu. vraag ik. Ja. Een klein manneke komt binnen. ik denk aan jou. zeg het gauw! Ik denk aan jou. Hoe heet jij. roep ik. Het kleine leven. veel geluk en goede reis. Hé. vraag ik. kom binnen. ik denk aan jou. kleine leven. . Maar huilen is bij mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt. twee en een halve bloempot hoog. ze dansen als lichte sterretjes. zeg ik. Natuurlijk.Er wordt geklopt. aan wie denk je nu? Toe. je bent de kleine dood? Ja. zegt hij. schreeuw ik zo hard ik kan en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert. Zo. De deur gaat open. Hoe ga je dat doen. zeg ik. blijf maar wat bij mij. kleine dood. als opnieuw geboren door dat éne zinnetje. en wat ga je met dat kleine leven doen? Doden opwekken. hou op met die flauwe kul. Ja. Door te zeggen. vraag ik. roep ik nog harder en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus waarmee hij kan niezen. en ineens barst hij in tranen uit. tot ziens dan. Ik zie een klein manneke zitten. Nu had ik kunnen zeggen. ik denk aan jou. En op datzelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen. zegt hij. Zijn ogen zien er fris uit en zijn gezicht is opgetogen. Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood mij aankijkt en vlug vraagt. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. Hou me gezelschap dan kunnen we samen praten. ik denk aan jou. daar hebben ze mij niet meer nodig. en weer verandert hij en krijgt hij een echte huid en echte handen en een echt hart. Ja. Ja. zegt hij. zegt hij stil. roep ik bewuster. Wie ben je? Ik ben de kleine dood. Maar ik moet toch ook leven.

Zo bidden wij u God. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. vastberadenheid en een sterke wil. om te worden. in plaats van uitsluitend te wensen. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. God. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. . om een eind te maken aan de wanhoop. God. hoop voor de wanhopige. om vooroordelen uit te roeien. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. om kracht. We kunnen U niet domweg bidden. om aan de oorlog een einde te maken. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. om te doen. als we er maar een wijs gebruik van maken. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. God. opdat bitterheid gaat wijken voor mildheid. Wij kunnen U niet domweg bidden. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. in plaats van alleen maar te bidden. om een eind te maken aan de hongersnood. bij zichzelf en bij zijn naaste. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. God. God. We kunnen U niet domweg bidden. We kunnen U niet domweg bidden. als we er maar een juist gebruik van maken. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. Daarom bidden we U in plaats daarvan.Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens.

Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. paden van gerechtigheid en vrede. ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten.' 'Christendom ook. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. dromen. 'helpt alleen als het aangewend wordt. moeten.' De priester wees op een buitengewoon vuil kind. kunnen. en verwachten. en baas van velen. Heer. dat op straat in de modder speelde. Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed. God van liefde. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. zei de fabrikant. Er is nog steeds kwaad en er zijn nog steeds slechte mensen.Zeep. Ik zou sterk willen zijn. voelen nood. Woorden als vast en zeker en bewezen. kennen. . de mens om na te volgen. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. maar de wereld is er niet beter op geworden.' 'Zeep'. en merkte op: 'Zeep heeft niets bereikt. Een Portugese zeepfabrikant zei tegen de priester: 'Het christendom heeft niets bereikt. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. en willen botsen tegen zoeken.' antwoordde de priester. Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd. geborgen in Uw hand. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. zwak zijn.

Laten we mekaar zo ondersteunen dat de Duivel niemand van ons kan treffen. elk netjes geprijsd. gij die onze toekomst zijt. "Dat is de ontmoediging"." De prijs van ontmoediging was zo hoog.God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. "Waarom verkoop je het zo vreselijk duur?" vroeg hij. "Wat is dat voor iets?" vroeg iemand aan de duivel. Daarnaast lag nog een instrument. afgunst.. Op de verkoopdag stonden al zijn werktuigen mooi uitgestald: boosaardigheid. dat er onschuldig. wellust en bedrog. De duivel heeft het nog steeds in zijn bezit. maar veel gebruikt uitzag. Eenmaal ik erin geslaagd ben iemand te ontmoedigen. Grote uitverkoop! De duivel hield ermee op en verkocht al zijn gereedschap. haat. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. Het was hoger geprijsd dan alle andere werktuigen samen. Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. antwoordde hij. kan ik verder met hem doen wat ik maar wil. Alle instrumenten van het kwaad waren er. "Omdat dit instrument het meest van pas komt. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. jaloezie. . Als om ons heen een wereld ineenstort. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. Het beste instrument. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. Maar slechts weinigen weten dat het instrument aan mij toebehoort.. en gebruikt het nog altijd. dat het instrument nooit verkocht werd." "En waarom ziet het er zo veel gebruikt uit?" "Omdat ik het bij bijna iedereen gebruik. Ga voor ons uit. Ik kan het bij om het even wie gebruiken.

opdat anderen het goed mogen hebben.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt. zonder degene die hem schenkt armer te maken. En als de glimlach die je verdient je wordt geweigerd. maar durft prijsgeven. maar de herinnering eraan is soms onsterfelijk. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. Hij duurt maar één moment. rijker. maar heeft veel effect. De gave van het glimlachen De glimlach kost niets. . als degene die er geen kan geven aan anderen. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. Want niemand heeft een glimlach inderdaad zo erg nodig. Hij maakt die hem ontvangt. wees dan grootmoedig en geef de jouwe. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde.

de onverwachte glimlach van iemand. Ik beweeg mijn mond. een derde is ondernemend en zit vol plannen. de verrassende hulp. Voor heel veel meer: dank U wel. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. niemand kan uitleggen hoe. luisteren en spreken. Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. Ik kan zomaar een tekst voorlezen.Dank. de vergiffenis om mijn stomme fout. We staan er niet bij stil. Wij zien nog maar weinig wonderen. Iedereen bezit talenten. de lach van mensen. maar het is toch fantastisch. vorm een klank. voor de gewoonste dingen. eigen gaven. het woord dat me deugd doet. maar het wonder is al gebeurd. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar. We kunnen dit alles wel verklaren. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen. In mijn hoofd leeft een gedachte. God. de oproep tot intens leven. de andere is vindingrijk en behulpzaam. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. . en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze gemeenschap. onzichtbaar voor mijn oog. De ene heeft een fris en lachend gezicht. lachen en huilen.

Dat is best. Lees niet passief. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. Besta niet enkel. tussen de blikschade van wat eens een auto was. eenzaam. Besta niet alleen. Eerst komt het geschenk. er was verslagenheid en diepe pijn in een wenend mensenhart. maar zie.Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. maar denk na. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. Ik dacht: dit is toch het einde niet? . Ik dacht: dit is toch het einde niet? God. Heer. ik zag vallende bladeren van een boom veelkleurig in de najaarswind. maar voel. maar heb ook begrip. De dag is een geschenk. En ik hoorde een late zomervogel met een lied vol heimwee naar wat verdwenen is. maar luister. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. maar leef. Hoor niet slechts aan. Gebed rond leven en dood God. En luister niet alleen. ik zag een dode liggen. Er waren scherven. Kijk niet gewoon rond.

moeder van de Verlosser. jullie vooral die hier geleefd hebt. en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat het Rijk van God voltooid worden in ons en rondom ons. heiligen en gelukzaligen. die hier in onze stad de armen hebt gediend en getuigd hebt van het Evangelie. Schepper van hemel en aarde. Amen! . vernieuw het wonder van Pinksteren in uw Kerk. bid voor ons en zegen ons. Help ons om U te kennen. de Zoon en de Heilige Geest. U kent onze vreugde. Al eeuwen lang zijn vrouwen en mannen op zoek naar U om U te kennen en te beminnen. Raak hun hart. Almachtige en barmhartige God. kracht en moed. Open de poort van hun hart. vandaag. En jullie allen. die het Woord van God bestudeerd hebt. Leid hen naar uw lieve Zoon. Zegen allen die de waarheid zoeken. de vrouwen en de kinderen van deze stad toe. onze angst en ons verdriet. Maak ons ontvankelijk voor de gaven die U ons aanbiedt. Schenk aan allen die zich inzetten voor de komst van uw Rijk. luister naar het gebed van uw kinderen. Geest van liefde. in deze tijd. Schenk ons het verlangen naar het echte leven. opdat uw Zoon in hen kan wonen. laat uw licht schijnen over deze stad.God onze Vader. zoals het was in het begin. wij vertrouwen u de mannen. Eer aan de Vader. Heilige Geest. die onze Verlosser en Redder bent. Heer Jezus Christus. Heilige Maria.

Laat ze uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden. wij bidden U voor hen die nog altijd lijden omwille van het heengaan van een mens die hen dierbaar was. wanneer straks het gewone leven weer verder gaat. het was toch ook de schoonheid die zij vonden? uw schepping in alle pracht dat gaf hun menselijke kracht maar nu zij niet meer zijn in vlees en bloed smeek ik of u nu ook "mij" behoedt tpt aan het einde mijner dagen hier op aard tot ook ík de eeuwigheid aanvaard jubelend zal ik naar boven gaan. Mieke . Help ons te geloven dat de dood geen einde is. onze zonden. groter dan onze mooiste dromen op aarde. mijn vader.Voor wie wenen Heer God. mijn moeder. ik zie ze alreeds staan. Aan het graf van mijn ouders hier is de plaats waar het stof vergaat van de mens die zei: ik verlaat voor eeuwig en altoos zijn lichaam alreeds zo broos waar ter wereld kan ik vinden de man die ik het meest beminde de vrouw die mij moest baren en mij behoedde voor gevaren Mijn God is dit nu eeuwigheid of zijn zij juist bevrijd van alle aardse lasten. maar het begin van een geluk. Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij.

een meter. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden alleen het vertrouwen in uw Zoon. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. Heer. een vader of moeder.Allerzielen nadert Heer God. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. nu Allerzielen nadert. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. Amen. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. een broer of zus. . Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. die door zijn dood het Leven bracht. een vriend of vriendin.

Schrijven. Vermoeid valt ze neer. En toch schieten woorden ook vaak tekort. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. Kan je de zon niet zijn. Kan je geen boom zijn. wees dan een struik. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. Kan je geen snelweg zijn. wees dan een struik in het dal. wees dan een pad. Het gezicht verstart. iemand naar wie je opkijkt. . kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. God. Een laatste traan baant zich een weg en laat een wit spoor na op het zwarte gezichtje. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn.. dan ga je het proberen. een nieuw mens van je maken. getekend door de bittere strijd om te overleven. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. Verbitterd staren 2 glazige ogen je aan. Tranen leiden zich een weg door de bolle oogkassen over de neusheuvel tussen de lippen. maar je voelt dat elk woord té veel is. Ze moeten je tot leven wekken. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. Je zou het anders en beter willen zeggen. wees dan een ster.. de plooien drukken pijn uit. je houdt een bleke pop in je armen en je hart versteent van de koele wreedheid van deze wereld. en het lukt. zoals: "Je kunt wat. Munt uit. in wat je ook bent.Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots." Als iemand dat tegen je zegt. De man geloofde dat het kon en hij deed het.

sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. Maarten. die toen soldaat was. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. Hij droeg het deel van de mantel. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. met meer inzicht. De andere sloeg hij zelf weer om. Maar wat? Al wat hij nog had. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep. veel sterker dan een stortvloed van woorden. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. met gesloten lippen. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. dat de heilige aan de arme gegeven had. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. . Maar anderen. wilde als christen zelf iets voor de man doen. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. Maarten herkende het kleed. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er." Arm blijf je. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. maar allen gingen hem achteloos voorbij. was de soldatenmantel om zijn schouders. zag Maarten. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken.Tijdens een heel strenge winter. stilten zijn. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. waarin velen leden onder de ijzige kou.

of neen.. De zon scheen en de visser was gelukkig.. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. "laat mij dus maar rustig zitten!" ..... vinden. ruiken." "Ja.. Men probeert God te zoeken. dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen". God. zei de voorbijganger. "en dan.... Het is alsof de geuren. met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis......Daar is hij... Maar God." "En wat dan?" vroeg de visser... Je moet geloven dat God er is en dan pas. "En wat dan?" vroeg de visser. die is er altijd geweest.... weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede....." "Zo is het". en dan ?" "Dan verdien je meer". waarvan je niets wou te weten komen.. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel. ja. zei de visser. hij die er altijd...... "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen.... je eigen omgeving zijn. "Dan huur je een knecht.. Eens zat iemand te vissen aan het meer. God te.... God te voelen... die heeft je geduwd naar het goede..... zei de voorbijganger. die heeft je gedragen.. of ja toch wel. zelfs niet de geur van. het valt je niet op. hier is hij.. wel ja...... de geuren in je eigen kamer. daar was hij toch.. Maar je zult hem nooit voelen. maar dan ook altijd is geweest..... je eigen kleren. de geuren in je eigen huis..... dan ga je hem misschien voelen......" "En wat dàn?" "Wel. en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen. dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja... Die ruik je ook niet. dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen..

begrip en onbegrip. ik begrijp de dood niet. Geloof in jezelf en in het leven. ik wil graag vertrouwen.. zon. Bouw geen muren om je heen. Het leven is vergankelijk. het leven is zo kort. zien. Ik wil graag hopen... dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is. bomen. liefde en haat. ook niet als ik een dode zie. dat er vriendschap bestaat. ooit. Ik weet dat ik ook zal sterven. aan het einde rest enkel nog de herinnering. Heer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. maar begin eraan. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. En ik ben ook bang om ze te begrijpen.. maar die gedachte heeft nog geen inhoud voor mij. Het leven is een film die men afdraait. ruiken en voelen. want dan zie je het echte leven niet meer. dat mensen verliefd kunnen worden. ik wil graag leven! . ik wil graag geloven. vol met oneffenheden. tasten. Droom niet over wat zou kunnen. horen. maan en sterren zijn. wie weet wanneer. is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen. heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog. bergen en dalen. Uw woord belooft eeuwig leven..Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. maar ook fijn en uniek. een oorlog vol tegenstrijdigheden.. dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint. ja. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as.. als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Dat je kunt lopen. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. Het leven. Het leven is snel gestreden...

en je voelt een hand die vast is en warm. Een dag in de sleur. God. ik ga met je mee". dat je dag voorbij is. een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. God gaat altijd in mensen met je mee.. Kan het zijn dat. want het was maar "weer een dag". maar dat deed je niet. weer een dag. als je je leven deelt. zeg je dan. je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. daar waar ik leef. Je bent blij. als je 's avonds weer in je bed ligt. terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn.God. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden. maar dat ik er iets van zou waar maken. ogen die je moed geven. om echte vriendschap te delen.. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. Bah. om op te komen voor al wie uitgestoten wordt. dankbaar en vriendelijk en gelukkig. Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. denk je. soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. . Je kijkt om: een mens die je toelacht.

We stallen mooi hun beeldjes uit naast de kerstboom. maar ook bij ons staan Maria en Jozef nog vaak voor diezelfde gesloten deur. Wie anderen overwint. wilskrachtig en standvastig te worden. is sterk. help ons om rijk. zijn ze werkloos of invalide. is machtig.. is rijk. als je nog kunt liefhebben. was de herberg voor hen gesloten. ." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. Wie werkkracht toont. slapen ze in de metro en moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het bestaansminimum. Wie zich matigen kan.. als je nog kunt juichen omdat je leeft. Heer. is wijs. houdt stand. kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. als je je nog durft inzetten voor je ideaal.Wie de mensen kent. is verstandig. Wie zichzelf kent. Wie zichzelf overwint. heeft wil. staan ze in de klas aan de rand van de groep.. Misschien heten ze nu Fatima en Achmed. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. verstandig." Toen Maria en Jozef in Betlehem aankwamen. of ook gewoon Karla en Steven. Wie het juiste midden bewaart. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best.

maar toch nog het meeste van onszelf. een rommel van complexen. Het duizelelt ons. Heer.Heer. een wriemelende mierenhoop van onverdraagzame mensen vol hebzucht. . soms weten we het niet meer. en als wij U willen dienen. heerszucht en eerzucht. rimpelloos. met een kribbe die helemaal gevuld wordt door het eigen lieve "ik". Geef ons de kracht om mens te zijn voor anderen. ons hart lijkt soms een stal vol tegenstrijdige gevoelens. God.. maar doen het niet. dat weet Gij best. Waar staan we? Waar moeten we naartoe? Is er een begaanbare weg naar de toekomst? Help ons om in de chaos van stemmen uw stem te horen die ons houvast geeft en de richting wijst. We horen zoveel meningen door elkaar heen schreeuwen. Heer. of gewoon dat alles zo zou blijven. geef ons de moed om onze stal uit te mesten en plaats te maken voor U. een genezing. En iedereen komt weer met een andere oplossing aan voor de problemen van de wereld. Wij houden van de ander. En dag na dag ondervinden wij dat zelf. Leer ons. willen wij wel eerst de fooien : een goed examen. een gelukje. te leven in eerlijkheid en trouw. Wij willen het goede doen. maar… Heer.. rommel van macht en eerzucht. wij zijn geen heiligen. onze wereld lijkt soms een stal vol ezels en ossen. en houd ons pretentieloos-eenvoudig om te durven bekennen dat we nog dag na dag falen. Heer. In de advent worden de kerststalletjes en de beeldjes weer uit de kast gehaald.

zélf aanklagen. God. Verwachten is leven met open ogen en oren. iets tegemoet zien. Als je graag wint. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om het werk goed voor te bereiden. Als je denkt dat je verslagen bent. dan ben je al verloren. dan ben je het ook. dan durf je niet. ergens op rekenen. op de wereld en op de mens. is het bijna zeker dat je niet zal winnen. ergens naartoe leven. én zélf opbouwen. Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet'. . Verwachten! Een typisch menselijke bezigheid. Veel hangt van je instelling af. die door ons toedoen beter worden kan. Als je denkt dat je niet durft. Leven zonder verwachting is een doodlopende weg. iemand verwachten. maar toch zélf iets doen.Wij danken U. Als je denkt dat je zal verliezen. en zich nooit laten verdoven. op de dagtaak die de onze is. Geef ons de moed om elke dag opnieuw in eenvoud "ja" te zeggen op het leven dat het onze is. en voor de wereld. maar je denkt dat je het niet kan. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. voor alle goede mensen.

maar zeiden niets. Immers als wij beiden oud zijn. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. kwamen de broers elkaar midden op de akker tegen. ging naar zijn helft van de akker. Ze omhelsden elkaar en huilden. dat er op ieders deel van het veld evenveel schoven stonden. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. Ze spraken er niet over met elkaar. Daarom stond hij op. nam drie schoven en zette die bij de schoven van zijn broer. Ik ben vrijgezel en mijn broer moet met een gelijk deel vrouw en kinderen onderhouden. zullen mijn kinderen voor mij zorgen. die samen één akker bezaten. De oogsttijd kwam en na een dag van hard werken gingen beide broers naar bed. Toen begrepen ze wat er was gebeurd. Maar in de derde nacht. De oudste kon de slaap niet vatten. Toen ze de volgende morgen weer op hun akker kwamen waren ze stomverbaasd. Van de opbrengst kreeg ieder de helft. Hij dacht: het is niet eerlijk dat ik de helft van de opbrengst krijg. toen ze weer bezig waren hun schoven te verplaatsen. En weer stonden ze verbaasd. ging naar de helft van zijn akker. Toen God dit zag glimlachte en zegende Hij hen beiden. . Ook de daarop volgende morgen zagen ze dat er niets veranderd was. maar deden in de tweede nacht hetzelfde. maar wie zorgt dan voor mijn broer? Daarom stond hij op. Maar ook de jongste kon niet slapen.De twee broers Er waren eens twee broers.

Heer. Van tijd tot tijd keek ik om en zag de sporen van mijn levensloop neergedrukt langs het strand. zou hij eeuwen en eeuwen trotseren. die zich nog van geen gevaar bewust zijn. mijn vriend. En onze voetstappen vormden achter ons een spoor in het zand.. God heeft haar in de mens gelegd als een kleinood in zijde. was Jij er niet. Wat een naam. Hij zou alleen oxydatie en erosie kennen. zo kwetsbaar? Waarom is de mens zo'n teer ding en hangt ons geluk en ons leven aan die fijne draden van bloedbanen. Naast mij . Alleen op die manier kan zijn leven een verhaal van liefde worden. maar ook die van pijn en smart. Gedragen Ik droomde eens dat ik wandelde langs het strand van de zee. Als de mens gebeiteld zou zijn uit het hardste graniet of aaneengesmeed uit zuiver staal. maar geen ontroering. "waarom liet Je mij alleen op het zwaarste stuk van mijn levensweg?" Toen keek Hij mij liefdevol aan en zei: "Ik was er wel. Hij is benieuwd wat wij ermee gaan doen. zo kwetsbaar als een vogel. Waarom is de mens zo broos. of liever: wat een naamloosheid om zoveel menselijk verdriet toe te dekken. transparant en bijna heilig. want toen heb Ik jou gedragen. Maar toen ik naar het spoor van mijn moeilijkste dagen zocht vond ik slechts één paar voetstappen in het zand." . Liefde gaat altijd gepaard met iets dat heel teer is. Omdat een mens gemaakt is om bemind te worden en om te beminnen.wandelde de Heer. Jonge mensen die de grenzen van hun verlangens nog niet kennen.. maar liefde zou hem vreemd zijn. hersencellen en zenuwen? Waarom is de mens zo menselijk? Er kan maar één reden zijn.. Zo liepen we daar als volgden we mijn eigen levensweg. "Waarom. Daarom is hij zo teer als een bloem.Ze waren er zeker ook dit weekend: weekend-doden noemt men ze. Het was eb en de golven kabbelden zacht.zij aan zij .. De dagen van geluk en voorspoed. Daarom is liefde zo kostbaar. die even de roes van het leven willen proeven en dan plots de dood smaken. zo hulpeloos als een kind." vroeg ik aan mijn metgezel.

in ons verleden. Onwrikbaar en bestemd voor de eeuwigheid. Heer. En daar zitten ze dan.Opeengestapeld. maar 'ken' je daarom elkaar? Weet jij wat je vriend bezighoudt? Waar liggen zijn vreugde en pijn? Wat verwacht hij van 't leven? Wat verwacht hij van jou. en kom over ons Wij zeggen zo gemakkelijk dat we de ander kennen. waar woon je. We bouwen een muurtje rond onszelf en bepalen secuur wie binnen mag en wie niet. elk netjes in hun vakje : de toffe en de saaie. We zijn bang vrije mensen te zijn en durven niet door de muur heen te breken. Zo draaien we rond in ons eigen versteende wereldje. en zelfs voor hemzelf. wat doe je? Hoeveel gesprekken zijn er nodig eer die ander je vriend is? Iedere ontmoeting is een nieuwe ontdekking. een kapsel. onze medemensen. de domme en de slimme. . Ken jij je vriend of vriendin? Je kunt urenlang praten met elkaar. de rijke en de arme. onze tekorten en complexen. je ziet een jongen of een meisje. blok voor blok. een lichaam. zo zijn onze vooroordelen over anderen. nu vandaag? Je ontmoet iemand. een houding. Daarom: breek door de muur. onze afkomst. We zitten gevangen in onze angsten. ook naar het zwijgen van de ander. Pas dan zul je voelen wat het worden kan en zien wie die ander is. Daarom vragen we: Heer. luister goed. In elke mens leeft een geheim. Heer. een deel van hem zal vreemd blijven voor de ander. Je begint te praten: hoe heet je. Oordeel daarom nooit te vlug. help ons de juiste houding aan te nemen om vrienden te kunnen ontdekken. een gelaat. breek door de muur en kom over ons.

dan begrepen te worden liever te beminnen. ruimde alles netjes op. het is pijn". is de muur afbreken. Iemand vroeg aan een wijze: "Is het juist dat het christendom pijn. Vergeven is iemand bevrijden. zal vinden wie vergeeft. midden een lange stilte. zal ontvangen wie zichzelf vergeet. . offer. Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. bloemen te zetten. En hij begon in zijn sober huis de tafel te dekken. laat me het geloof brengen waar wanhoop is. Daarna vertelde hij wat hij voor anderen gedaan had en nog deed. laat me hoop brengen waar droefheid is. En toen. wil me gebruiken om uw vrede te brengen aan de mensen. dan getroost te worden liever te begrijpen. Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf. Vergeven is iemand de hand reiken Vergeven is zon brengen. Want: wie geeft. iemand weer kans geven nieuw te worden. is een brug bouwen. eten te bereiden. zal vergiffenis bekomen wie sterft. Waar haat is. ascese en inzet betekent?" En de wijze antwoordde: "Ja. zal verrijzen om eeuwig te leven. Hij ontstak de lamp. laat me vreugde brengen. laat me eendracht brengen waar dwaling is. zei hij: "Ja. Goede Meester. is terug contact opnemen. dan bemind te worden. het is vreugde". geef me de genade liever te troosten. laat me liefde brengen waar schuld is. laat me de waarheid brengen waar twijfel is. Vergeving vragen is de eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt.Mijn Heer en mijn God. laat me vergiffenis brengen waar onenigheid is. en na het maal speelde hij wat muziek.

Dan zijn wij een stapje dichter bij die wereld die Gij voor ons gedroomd hebt. Mijn wens is. God. iets dat je stil maakt. God. en het niet bij woorden alleen houden. je luisteren en je goedheid. danken en durven.. je spreken. God. iets dat je boeit. een lach.. iemand in wie je vertrouwen stelt... Laat ons dan solidair worden met wie onze solidariteit nodig heeft. bij wie je thuis kunt zijn. je vriendschap. een blik vol begrip. door je verschijning. Dan kan het Kerstmis worden: uw vrede op aarde. iets schoons. in wie je vertrouwen stelt. dat je minstens één mens gelukkig mag maken. iets waarbij je herademt. Gij die de wereld in onze handen hebt gelegd en ons de opdracht gaf die wereld bewoonbaar te maken? Hoe kijkt Gij nu tegen ons aan.. je aanwezigheid. uw veiligheid en bescherming voor mensen die dat van ons krijgen. alle deuren sluiten. iets dat je bidden doet. overleven. Mijn wens is dat je minstens elke dag. Mijn wens is. een ontmoeting. ons opsluiten? Gij. als wij nu onze grenzen sluiten voor mensen op de vlucht. om in die mensen Uw Zoon te herkennen. God. één fijn moment mag beleven. iets dat je ontroert. een uitgestoken hand.. dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent. . als wij uw wereld in stukken snijden en ons eigen stuk afgrendelen. iets goeds.Straks zitten we aan tafel. God. bij romantisch kaarslicht. menswaardig leven? Hoe kijkt Gij tegen ons aan. op zoek naar veiligheid. en ons voor die mensen in te zetten. vraagt ons.. opnieuw moed krijgt. waarbij je gaat zingen. maar misschien kunnen we ons afvragen: Hoe kijkt Gij tegen ons aan. Dan komt Gij in ons midden. bescherming.

Geef anderen de kans "nieuw" te zijn. Maak tijd om samen gelukkig te zijn. het kost niets. Wees een echt christen. een nieuwe kans om er iets van te maken. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. soms hebben we weinig nodig om veel te veroordelen. Dat gaat niet vanzelf. Waar het op aan komt. Maak vrienden. Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is en dat wie geeft. het is een hele klus. God. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. dat zijn daden. leef echt naar morgen toe. zodat we allen in deze wereld ongedwongen bij elkaar kunnen zijn. Daarom zijn we op zoek naar houvast. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. Zorg dat je niet in gisteren leeft. Het is een heel programma. Dat is vallen en opstaan. Naar momenten waarop we iets van U. naar het voorbeeld van uw Zoon. maar die ergens voor stáát. meer krijgt dan hij durft verwachten. Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.Heer God.. prik niemand vast op "gisteren". . niet alleen maar wensen en voornemens. meer begrip te hebben voor elkaar en minder achterdocht. maar we zijn zelf zo lichtgeraakt als anderen onze goede bedoelingen in twijfel trekken. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was. Elk jaar is een nieuw beginpunt.. ervaren. Leer ons. dingen uitproberen. Hou van mensen. God. Geef ons groeikracht.

de blauwe lucht. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het hoorde. Als dit tekstje over ons ging. een woord van waardering. Je ziet zoveel. het spel van de wind. en het gaat voorbij zonder dat je het voelde.Graag wens ik je een beetje tijd om te genieten van alles wat je gratis geschonken wordt: de zon. een bloem in het veld. de Zoon en de H. de glimlach van je vriend. dingen. Gewoon thuis Als ik met je zit te praten en je begrijpt waar ik om lach. een zoen. Zo maar kleine dingen die het leven kruiden.. Zo maar een mens. Geest.. Je ziet de schoonheid niet meer. een paard dat je aankijkt. het gegons van een insect. Als we elkaar aankijken en jij voelt wat ik voel dan hoef ik nergens meer heen om mijn geluk te zoeken. Je leeft gewoon verder. Zo maar een wonder. de liefde van onze God. gebeurtenissen. Je hoort zoveel. Zo maar. maar het is gewoon en het gaat voorbij zonder dat je het zag. een vogel op het dak. kinderogen. laten we het dan anders aanpakken . Als we samen werken en je snapt wat ik bedoel. Je voelt zoveel. (kruisteken) in de naam van de Vader. Je voelt zijn hart niet meer. Zo maar een bloem. maar het is gewoon. . mensen. Amen.

als jij dood bent. als ik dood ben. Het leek hem een grote opdracht. ben ik zwart. En dan noemen ze mij . Hij hanteerde de cimbalen. ben je geel. De man met de cimbalen is diezelfde avond stil naar huis gegaan en is gelukkig ingeslapen. hun naam stond 's anderendaags in de krant. word je rood. Als jij in de zon ligt. Parabel van de twee cimbalen.. word je bruin.. ben je wit.. Hij zag dat de koning naar hem keek en er stroomde een gevoel van geluk over hem. Er was eens een man die meespeelde in een groot orkest. als jij kwaad wordt. ben ik zwart.De visie van een zwarte: Als ik in de zon lig. als jij nijdig bent. als ik ziek ben. als jij kou hebt. ben ik zwart. een kleurling ! Laten wij inzien dat echte christenen niemand discrimineren. De koning van het land zou aanwezig zijn. De man met de cimbalen moest maar één keer toeslaan.. als jij ziek bent. Het orkest gaf een grote uitvoering. En toen was het grote moment gekomen. . ben ik zwart. Op het ogenblik van de uitvoering waren zijn handen klam van het zweet en zijn zenuwen tot het uiterste gespannen. ben ik zwart. Hij mocht namelijk geen fractie van een seconde te vroeg of te laat zijn. word je groen. Zijn kleine taak had hij op een grootse wijze volbracht en de Koning had het gezien. Hij sloeg zijn cimbalen op het goede ogenblik. als ik kou heb. Na de uitvoering gingen het applaus en de bloemen naar de dirigent en de soliste. Hij sloeg ze met hart en ziel. maar hij lag er nachten van wakker. ben je blauw. als ik kwaad ben.

In heel kleine dingen hebben wij U ontmoet, Heer, in het groen van de bomen, in vogelgezang, in adem en aarde, in zonsondergang. In heel kleine schoonheid hebben wij U ontmoet: in een lelie op het water, in een schelp op het strand, in bloemen op tafel, in een ring aan een hand. In heel kleine vreugde hebben wij U ontmoet: in een heldere maan, in een tedere moeder, in een trouwe vriend. In eenvoudige mensen hebben wij U ontmoet: in spelende kinderen, in jeugd die zich geeft, in een man die kan knielen, in een vrouw die vergeeft. In al deze gaven kwam U ons tegemoet, Heer, wees Gij nu de brug waardoor wij anderen ontmoeten. Geloven is een doe-woord een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan een groep waar het geknakte riet niet gebroken wordt, waar wie verlamd was weer kan opstaan, nieuwe kracht opdoet in handen en voeten om te leven voor anderen. Geloven is bouwen aan een groep die zout is in de wereld, licht in het donker, gist in het deeg. Geloven is een doe-woord, een opdracht die nooit af is. Het is doorgaan en volhouden, soms met velen, vaak ook alleen, tegen de hele wereld in, alleen met die zekerheid dat Iemand is voorgegaan, en ook nu met ons blijft meegaan.

Een verhaaltje Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, en toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag, mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende bitter en wenste dat ik hem alles gegeven had. Gebed voor een eenzame (en misschien zijn we dat zelf wel). God, lieve Heer, met al die heiligen en engelen om Je heen weet je misschien niet wat eenzaamheid is. Kijk dus eens extra naar die eenzame mens hier of daar, overtuig hem ervan dat hij nooit zo eenzaam is als hij denkt en soms vreest. Geef hem een stuk geloof in de mensen, ook al lijken die enorm veraf. Schenk hem het besef dat in alle eenzaamheid soms de mooiste wonderen kunnen open bloeien. En geef hem alsjeblieft de kracht en het vermogen om uiteindelijk uit zijn eenzaamheid te treden.

De ijskast stond de hele dag open. "Het wordt koud", zei hij. "Het is koud", zei hij. De kinderen zochten wat warmte bij de buren. Wat kunnen schemerlampen en elektrische feestverlichting aan zo'n koude verhelpen? Ze dachten: We praten ons warm, we discussiëren ons warm, we ontspannen ons warm, maar het bleef koud. Ze dachten: we halen vrienden in huis, we halen T.V. in huis, we halen psychologen en psychiaters in huis. Maar het bleef koud. Toen kwam er plots een hoopvolle gedachte: Als we ons hart eens openzetten en de ijskast dichtdeden? En het werd warm. Heer, maak dat ook wij daarin slagen. Om een nieuw gevoel voor taal bidden wij. Dat wij een scherp gehoor ontwikkelen voor de taal van profeten en bevrijders. Dat wij diep geraakt en wezenlijk veranderd worden door de noodroep van de machtelozen, door het stil protest van alle sprakelozen. Om een nieuw besef van tijd bidden wij. Dat wij onze geschiedenis omgekeerd waarderen: niet vanuit de overwinnaars, maar vanuit de overwonnenen, niet vanuit de meesters, maar vanuit de slaven. Dat wij leren van ons verleden door te luisteren naar hen die de dupe zijn van onze beschaving. Om een nieuw begrip van aardrijkskunde bidden wij. Dat wij de plaatsen van het onrecht kennen, dat wij weten waar vandaag Egypte ligt en waar de slaven wonen van de jongste farao's. Om een nieuwe kennis van de natuur bidden wij. Dat wij leren kiezen tussen scheppen en vernielen. Dat wij onze strijd niet staken voor een menswaardig milieu. Om een nieuwe methode van rekenen vragen wij. Dat wij ons oefenen en bekwamen in het vermenigvuldigen door te delen.

Je moet altijd met eerbied naar mensen kijken. De meeste zijn gebouwd in de loop van 200 jaar. neem er de tijd eens voor. denk ik aan de kathedralen die in de middeleeuwen gebouwd zijn. Als ik in een stemming van hopeloosheid ben en denk dat het allemaal zinloos is wat wij doen. Met woorden kun je alle kanten uit. vrienden en vriendinnen. kleine kinderen en oude mensen. Herken je dat ? Ook jij hebt een lichaamstaal. maar misschien zullen wij die ook niet klaar zien. je manier van gaan. Maar je lichaamstaal verraadt wie je bent. je handen. En toch gaan we door met hem te bouwen. leraars. ook al zullen we nooit in dat gebouw wonen.Kijk eens naar mensen. ze vertellen wie je bent. naar je gezinsleden. Je kunt er je helemaal achter verstoppen. anders zie je alleen het omhulsel. je oogopslag.. Je houding. Het is een boeiende ervaring. Verwondering in de ogen van een kind. of naar andere schoonheden van het werk waar zij hun leven aan besteedden. Zij hebben er nooit kunnen bidden. zachte ogen die je aankijken. Wij bouwen een kathedraal van vrede. De bouwers van die kathedralen hebben in grote meerderheid nooit het gebouw klaar gezien.. zij hebben nooit kunnen opkijken naar de ramen ervan. Een oud gezicht als een rimpelige vijver. waardoor je soms meer uitdrukt dan je in woorden zegt. Wij zullen sterven voordat die voltooid is.. .

Hoe vaak zagen we ze reeds op tv? Steeds dezelfde beelden van hongerige kinderen, hun buikje gezwollen. God, vergeef ons dat we reeds zo vaak onze hoofden draaiden bij het zien van die beelden, zonder ons hart te laten raken... zonder datgene te doen wat we met een kleine inspanning konden doen... Bijvoorbeeld, heel concreet, werk maken van onze sponsorlijst. Bidden wij dat we het weinige dat we kunnen doen voor de Derde Wereld, ook effectief doen. Dus, mensen, denk vandaag nog eens aan de sponsorlijst van jou of die van een klasgenoot... Gebed voor alle tieners. Lieve God, geef dat we niet àl te vlug volwassen zouden worden, die tijd komt vlug genoeg. Geef dat we geregeld een gekke inval zouden krijgen, waaraan zuurpruimen zich ergeren, maar waarmee anderen - onder wie Jij - goed kunnen lachen. Schenk ons een vriend of vriendin op wie we niet één, maar driè huizen kunnen bouwen: het huis van geloof, het huis van de hoop, en dit van de liefde. Help ons om behoedzaam om te gaan met de natuur, want we hebben geen plant, geen dier teveel. Geef dat we zouden beseffen dat de mode knettergek is en dat degene die ze in al haar grillen volgt, onvermijdelijk al even knettergek wordt. Maak dat we zouden inzien dat verliefd worden een heel normaal iets is, evenals... liefdes-verdriet. En schenk ons tenslotte diè unieke genade opdat de tiener in ons nooit volledig zou verdwijnen in de volwassene, die we aan het worden zijn. Tweeduizend jaar geleden zei Jezus: Er komt een dag, dat God vragen zal aan elk van jullie: 'Heb jij Mij opgenomen toen ik verstoten werd ?' Op die dag zullen velen verbaasd mompelen: 'Heer, wanneer hebben wij U verstoten gezien ?' Als de dag waarover Jezus sprak vandaag zou zijn, hoe verdwaasd zou jij dan staan kijken ?

Er was eens een rabbijn, die wonderen deed. Een kinderloze vrouw ging naar hem toe om hem te vragen dat zij vruchtbaar zou worden. Zij trof hem niet thuis, hij was elders. Maar toen zij daar aankwam was hij alweer in een volgende stad. De vrouw was arm en zij moest te voet gaan. En telkens als ze ergens aankwam was hij juist daar vertrokken. Maar eindelijk, na weken zwerven, vond zij hem. De rabbijn was getroffen door haar groot geloof. Hij zegende haar en een jaar later was zij moeder. Dit hoorde een andere vrouw, die in dezelfde omstandigheden verkeerde. Haar moeilijkheden om de heilige man te vinden waren even groot, maar toen ze hem ten slotte vond gaf hij haar die zegen niet en zij bleef onvruchtbaar. Zijn leerlingen vroegen hem de reden. De rabbijn antwoordde toen: 'De tweede kende het verhaal. De eerste niet.'

Geef mij één teken, één signaal dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat er aan het einde van de tunnel toch licht zal zijn... Ik vind geen vrede in een wereld waarin mensen genadeloos uit elkaar worden geslagen want liefde lijkt wel illegaal... Laat ons allen in stilte hopen zoals mijnwerkers die opgesloten zitten in een schacht en op de redding blijven wachten zolang speurhonden bovengronds blijven rondsnuffelen... tot ze één teken geven, één signaal dat er één deur niet eeuwig dicht zal zijn en dat voor elk van ons aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn.

In het examen van het leven schrijf je met de pen van je eigen mogelijkheden en zoek je antwoorden op ongestelde vragen. Met het examen van dit leven geef je aan anderen punten en kun je er zelf geen verdienen. Door het examen van dit leven kun je meer mens worden en ga je houden van dit bestaan kun je jezelf worden door jezelf weg te cijferen en ga je beseffen dat het leven geen examen is.

Geef ons, Heer, de kracht, om in alle rust de dingen te aanvaarden die onveranderlijk zijn. Geef ons de moed om de dingen te veranderen die moeten veranderd worden. En geef ons boven alles de wijsheid om deze dingen van elkaar te onderscheiden. Vandaag eens een alternatief gebed, een gebed om vrede dat geen kans maakt. Lieve God, ik lig al ongeveer drie jaar in ruzie met Ann. Jij weet dat ze een echt kreng is, iemand die twee straatstenen zou doen vechten tegen elkaar, een misbaksel, een pestkop en een stuk ongeluk. En ik hoop dat Je het met mij eens zult zijn, wanneer ik zeg dat zij het het eerst moet goedmaken, want het was niet mijn schuld dat er ruzie kwam. En voor de rest bid ik Je, lieve God, om vrede. Er wordt weer zoveel over een dreigende Derde Wereldoorlog gepraat en alle dagen worden er mensen doodgeschoten, gelukkig nog in verre landen, maar ja, je weet toch maar nooit... Amen. In tegenstelling tot gisteren, vandaag een gebed om vrede dat misschien wel een kans maakt. Lieve God, ik heb iets gruwelijks gezien in het nieuws op de t.v. Er waren jongelui die met stenen hadden gegooid naar andere jongelui, die uitgerust waren met moderne wapens... van de soort zoals wij er hier ook maken, in ons zogenaamd christelijk landje. De jongelui met de wapens pakten twee jongelui, die alleen maar stenen hadden om te vechten, in de kraag, en ze deden ze neerzitten op de grond. Die jongelui met de wapens namen stenen en sloegen ermee op de armen en benen van de jongelui die met stenen hadden gegooid. Het was de eerste keer in hun leven dat ze elkaar ontmoetten, en daar was zo'n afschuwelijke haat tussen hen beiden, dat de enen lachten terwijl de anderen het uitschreeuwden van de pijn. Ik kon er niet van slapen, God, en zeg jij me: wàt kan ik doen, opdat er eindelijk vrede zou zijn?

"heb je. Eigenlijk niet. Goede woorden zijn wolken over uitgedroogde grond: ze regenen zacht en brengen de aarde tot leven. noch nuttig is. Alleen de goede woorden zijn het uitspreken waard! Bij Socrates kwam eens een man. die zei: "Luister eens. sprak de wijze Socrates. Want roddel is een boemerang die steeds met geweld naar de roddelaar terugkeert.. en je afgevraagd of het nuttig is. Roddel is een steen die loskomt en steeds sneller naar beneden rolt. ze groeien. noch zeker waar. waar is?" "Dat niet". "Wacht even". wat je mij wil vertellen." "Maar dan heb je het toch wel door de tweede zeef laten gaan: de zeef van de goedheid?" De man kreeg een kleur en antwoordde: "Ik moet toegeven: neen". sprak de man. dat van mijn vriend aan mij te vertellen?" "Nuttig?. Overweeg je woorden.Over 'roddel' en 'goede woorden'. Woorden kunnen stenigen en doden. onderbrak de wijze hem. noch goed. ik moet je iets belangrijks over je vriend vertellen". "En heb je aan de derde zeef gedacht. "ik heb het maar van anderen gehoord. Goede woorden vermenigvuldigen zich. maar ze kunnen ook leven verwekken. die andere stenen losmaakt.. tot vele stenen een blinde stortvloed ontketenen. spreek nooit zonder nadenken. ontluiken als zaad en schieten op naar het licht. als datgene wat je me wil vertellen. ." "Kijk. Ben je ervan overtuigd dat alles wat je mij wil vertellen. hou het dan liever voor jezelf". door de drie zeven laten gaan?" "Welke drie zeven?" "Luister goed! De eerste is de zeef van de waarheid.

. veel geduld hebben met elkaar en weten dat mensen mensen nodig hebben. maar het scheppende vermogen dat daarvoor nodig is. Mijn God. wat maken we er een chaos van! Zo hebt Gij de wereld toch niet bedoeld: als een plek vol mislukkingen. Maar als het over God gaat. Hulpgoederen na een ramp die ergens ongebruikt gestrand zijn. betekent vrij zijn. Niet als de sterke arm die de orde in onze chaos brengt. maar waar moeten we beginnen in die puinhoop die het nieuws ons laat zien! We willen zo graag een hemel op aarde.. Zij voelen zich machteloos tegen oorlog en geweld. En toch kennen jongeren verdriet en blijdschap. Het is een zoeken naar grenzen en ze soms doorbreken. als je jong bent. Zij zijn kwetsbaar en gevoelig. God. heeft de toekomst. jong zijn. ontbreekt ons. Een psalm van nu Een bomaanslag op een overvolle markt. vindt vrijwel iedereen dat hij zijn zegje maar eens moet doen. elkaar vinden en samen op weg gaan. ook in degenen die geen interesse hebben. als een bron van angst? We willen het graag anders. Als je jong bent. Jong zijn. zullen zich ook niet mengen in een discussie over dit onderwerp. Jong zijn is ook leven met onzekerheden. Daarom wachten we op U. toch af en toe de vraag leeft: 'Is dit nou alles?' Jong zijn is een toverwoord op duizend manieren geschreven: wie jong is. Vergeldingsacties die een ravage aanrichten. rust en onrust. Brandstichting in een woning van een Turks gezin.Mensen die geen interesse hebben in bijvoorbeeld klassieke muziek. kent dus ook zijn grenzen. Dat komt omdat in alle mensen. ligt de wereld aan je voeten. tegen honger en onrecht. maar als Degene die ons de creativiteit geeft om de wereld beter te maken. . dan mag je veel.

Alles wat je hoort." Op een avond tijdens het tv-journaal. met de beste sociale voorzieningen. Ik heradem! Ik reikhals naar de doorbraak van de lente. sterker zonlicht. even voor het sportnieuws. "Ben je kwaad. Ik zag een oude man op het trottoir liggen. in een discussie gewikkeld. Ga vlug de straat op. Had niemand deze man zien vallen ? Waarom had niemand hem opgeraapt ? Dit is een publieke moord uit onverschilligheid ! Of was deze man voor zijn medemensen allang dood ? Zijn wij echt zo onverschillig geworden ? . ik zou weten wat te doen met deze wereld. als ik God was. Dit beeld laat me niet los! Dit is een beeld uit een dode decadente beschaving. Woedend roept de jongen uit: "Vader. heel even maar. werd ik geschokt door een beeld. dan kan je meteen beginnen. Eén grote troep is het allemaal! Als ik God was.Ietwat langere dagen. Vader springt overeind. is niets anders dan armoede en oorlog." De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken... Een beeld uit één van de rijkste landen ter wereld. zonder dat er iemand naar omkeek." zegt de vader. Tenslotte is een politiewagen gekomen. "Integendeel. een joodse rabbijn. Op deze nieuwe morgen wil ook ik mijn hart ontdoen van winterhardheid om mij te laten omarmen door uw warmte en liefde. milieuverontreiniging. "Ik ben blij. De reporter zei dat de man daar uren gelegen had. Heer. De man was dood. vader?" vraagt de jongen. sneeuwklokjes. waar van de wieg tot het graf voor iedereen gezorgd wordt. Op zekere dag raakt een jongen met zijn vader. ik zou. Ik zag er mensen voorbijgaan. Een beeld uit Zweden. Een beeld midden tussen de gewone dagelijkse beelden over oorlog en rampen. ziet en leest. Een beeld dat daar zomaar tussenkwam. werkloosheid. Geef God jouw stem en jouw handen. gaat de jas van zijn zoon halen en zet de voordeur wagenwijd voor hem open.

Maar als wij. Vader. mogen wij beseffen dat wij stekeblind zijn zolang wij mensen als dingen zien. Heer. het opgeven. Je bent wat je kunt. jonge mensen. het valt soms lastig om elke dag weer te moeten horen dat het zinloos is om te vergeven. zinloos om nog goed te willen zijn en zinloos om in U te geloven. steeds nieuwe ervaringen opdoen. Hij raakte hem de ogen aan en vroeg: 'Zie je al wat?' De man keek en zei: 'Ik denk dat ik mensen zie. Niet iedereen heeft immers gelijke kansen. Hoe meer kennis je vergaart en hoe meer vaardigheden je hebt.' Toen raakte Jezus hem nog eens aan.Meer en meer worden we uitgedaagd om ons eigen levensverhaal te schrijven.. we zouden het wel willen opgeven. . promotie maken. want de wereld kunnen wij niet veranderen. Geef ons dus de kracht. God. Het maakt je rijker. Scholen en bijscholen.. Nu zag hij duidelijk en was hij genezen. Het lijkt wel een wedstrijd. Er was niemand om hen te helpen. Sommige mensen hun potlood werd niet aangescherpt. en zinloos om je in te zetten voor anderen. Daarna zei de blinde man: 'Ik zie mensen'. maar het lijken wel bomen die rondlopen. wordt uw droom voor de mensen nooit waar. om in uw wereld te blijven geloven en eraan te werken. des te beter kan je je uit de slag trekken in dit leven. Al van in de wieg minder kansen om echt tot ontplooiing te komen. Of misschien kregen ze van in het begin een kleiner potlood. Jezus nam een blinde bij de hand en ging een heel eind met hem mee tot ver buiten het dorp. Maar aan dit verhaal schrijft niet iedereen mee. Heer.

rechten en plichten durven aanvaarden die voor jezelf en anderen ruimte geven. Vrijheid is een magisch woord. geven en ontvangen. Ik geloof dat elke mens kan liefhebben en open staat voor liefde.Ik geloof in mensen. Heer Jezus. Daar is de mens te groot voor. zich niet opsluiten. mensen van alle rassen. de weg te openen naar Uw Rijk. zichzelf waarmaken. Vrijheid. waarin menswaardig leven mogelijk is. doen wat je kan. Velen zeggen me dat het naïef is om in mensen te geloven. geloven in zichzelf. Gij verheugde U echter over het geloof van een Syrische vrouw en van een Romeins soldaat. gij zijt geboren uit een Joodse moeder. dus zonder dwang. Leven is er zijn voor de anderen. mijn verwachtingen de kop zijn ingeslagen. Maar kan een mens leven in een onbegrensde ruimte? Kan hij gelukkig zijn in een bestaan zonder bindingen? Echte vrijheid is in vrijheid. Soms vind ik dat ook wel. die U zochten. In elke mens is er iets dat echt en onaangetast is. Leven is aanvaarden wat niet te vermijden is. Inderdaad. hebt Gij vreugdevol ontvangen en Gij hebt toegelaten dat een Afrikaan uw kruis hielp dragen. weigeren aan tegenslagen ten onder te gaan. als mijn vertrouwen weer eens misbruikt is. vooral voor jonge mensen. openstaan. Grieken. helpen. Help ons. Leven is goed zichzelf kennen. . delen. de mens is niet geboren om in een kooi te leven of in boeien van welke aard ook. het beste ervan maken. de anderen beminnen. Maar altijd weer opnieuw begin ik met te geloven in de mens die tegenover me staat.

"Wat moet hij veel missen". Overigens. want hij heeft niet de gewoonte om veel te praten. Hij kocht alle grote musea op en het goud van Afrika. die hand in hand liepen langs de weg.) God? Mooie beloftes: Rijk van vrede en gerechtigheid. Toch vervulde beloftes? Ik zie je God. "Hoeveel willen jullie ervoor?" "We begrijpen je niet". Daarom kozen we vandaag voor dit gebed.. "Wat wil je kopen?" vroeg de jongen. soms even. Er zijn er tachtig die de schouders ophalen als die zeven iets doen. zuchtte het meisje. Hij reisde de wereld rond om alles te kopen wat hij zag. Eén van de zeven is het dan plotseling inwendig beu. een jongen en een meisje. Ik zie dat een mens opnieuw zijn rechten krijgt. fluisterde de jongen. soms even. Er zijn er twintig die discussiëren over wat die zeven doen.Mensen in getallen Er zijn er zeven die iets doen. "Ik koop het!" riep de miljardair. een multi-miljardair. Ik zie een huilende die wordt getroost. Vandaag is het Valentijnsdag. Ik zie het. Hij kocht de Eiffeltoren. . maar uitwendig behoudt hij de glimlach.. het atomium en Brussel erbij en alle petrolium putten te land en in zee.. en het witte Groenland en ook de naaldwouden van Siberië kocht hij. Toen zag hij twee mensen. Het komt mooi niet. hij heeft iets te doen. een hongerige die wordt gespijzigd.. "De glans in jullie ogen! De kracht die jullie verbindt! De tederheid waarmee je elkaar omvat!" "Arme miljardair". Er was eens een heel rijke man. zei het meisje. (En ze gaven mekaar een dikke zoen. En hij zwijgt. Het gebeurt dat één van de honderd de manier komt uitleggen aan één van de zeven hoe hij het zou moeten doen. Maar ik zie wel een stervende die met trouw wordt omgeven.

In zo'n antwoord herken je jezelf. Ik sta wel eens met mensen in de lift. en zit ook wel eens naast ze in de trein. Heb jij het ook gehoord ? Toen men aan die oude man van 70 jaar op tv vroeg wat het ergste was dat hem kon overkomen. laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt. Maar ze vraagt dat je loslaat wat je vertrouwd is en open komt voor het steeds vreemdere. dan verkilt het leven en voel je je koud. antwoordde hij : "Het ontbreken van menselijke warmte". blijft het maar behelpen. Laat ons nooit berusten in het onrecht. zeg een vriendelijk woord! Niemand kan je beletten een beetje warmte uit te stralen. dan denk ik wel eens even in een flits. Behoort dat niet per definitie tot "liefhebben" ? Die uitdijende beweging heeft overigens iets goddelijks. ontdooi die bevroren mensheid! Steek een hand uit naar een ander. We zouden voor elkaar iets kunnen zijn. Als die warmte ontbreekt.. In het leven kan men veel aan. maar zolang we stuk voor stuk zo schichtig kijken naar elkaar. op de vlucht is. "Wie ben jij voor de anderen ?" Stapje verder: "Wie ben jij voor de mensen die je niet zo goed kent ?" Nog verder: "Wie ben jij voor de mensen die je helemaal niet kent ?" Je liefde zo ver mogelijk laten uitdijen. Je kruipt dan weg in een klein hoekje om die ongastvrije wereld te vergeten. we zouden voor elkaar iets kunnen zijn. geen onderdak.God.. maar geef ons de kracht om er met alle middelen tegen te strijden. Mensen. als men zich gedragen weet door de genegenheid van anderen.. een handje helpen in elkaars verdriet.. dacht je niet? . geen vriendschap en geen warmte heeft.

miskenning.. een boeiende snuffeltijd in de rommelzolder van ons hart. kou. even de tijd stop zetten en bezinnen.. opdat alle mensen zouden hebben wat hun toekomt. maar een leven lang. is dat een lange tijd of een korte ? Het ligt er aan. Veertig dagen om aan al deze miserie een einde te stellen is een veel te korte tijd. kunnen laten leiden door Hem. Probeer het maar eens. ziekte.. Mensen die slechts ellende kennen: honger.. slafelijk werk.. De veertigdagentijd is een uitnodiging om eens van levensritme te veranderen. Schrijft God nog echt mee aan ons levensboek? Is het evangelie onze reisgids? Bidden we nog wel eens? De veertigdagentijd. is een eindeloze tijd. Gewoon blij zijn dat we zijn kinderen zijn en ons. een beetje nederigheid om de heilige waarden niet weg te duwen.Heer. geef aan iedereen in onze school: een beetje moed om wat verouderd is of holle woorden zijn. Zelfs vele jaren zullen daarvoor niet volstaan. een beetje kracht om minder af te breken en meer te bouwen aan een gemeenschap van mensen die worstelen om vrede en zo wat meer mens worden. Veertigdagentijd. Veertig dagen. Nieuwe energie en levenskracht opdoen. Veertig dagen lang in ellende zitten. net als een kind. een tijd om eens na te denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn.. foltering. Geen veertig dagen. achterwege te laten. geef ons allen voldoende eerlijkheid om te bekennen waar we nog maar staan en veel geloof en optimisme om elke dag opnieuw te proberen om verder te geraken. En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt. Over de zin van de vasten. . of met een knagende honger rondlopen. ons heroriënteren. uitbuiting. We zullen nog lang moeten werken. gevangenschap.

Misschien moeten we onze slangentong wat meer binnenhouden en ook aandacht hebben voor de "minder interessanten". Een stuk zon brengen in het leven van iemand die verdriet heeft. maar aan die verachting van het aardse ben ik echt niet toe. Heer.. geen dorp en geen gehucht. Vasten als zelfkwelling is zinloos. misschien betekent vasten wat meer respect hebben voor de anderen. kan voor een paar arme zigeuners geen dubbeltje worden gemist. Naar steeds weer andere landen. Geen stad waar ze mogen blijven. In landen zo rijk geworden dat het een schande is. ik vind bepaalde lessen en leraren (en leerlingen) niet zo tof.Zwarte ogen Soms zie je in drukke straten zigeunerkinderen staan.. Misschien kunnen wij toch wel vasten? . Ik schop wel eens tegen een boel geboden en verboden." Zo'n zin: echt iets voor de veertigdagentijd. Mijn verlangen naar het hemelse is niet zo groot en mijn verachting voor het aardse valt best mee. ze kijken de mensen aan. wij bidden U: laat ons het aardse verachten en naar het hemelse verlangen. Vasten! Wat is dat ? Ik weet alleen dat die grotendeels is afgeschaft. maar schijnbaar niets voor mij. Maar. de oorlog is lang ten einde maar zij zijn nog steeds op de vlucht. achter steeds weer een andere grens drijft men die met de zwarte ogen die niemand beschouwt als mens. Ze hebben verbijsterde ogen. En toch zitten we met die veertigdagentijd. Vasten is ruimte en sfeer brengen in het leven van anderen.

Je weet niet wat het is. "Maar wat dan?" vroegen de leerlingen. Als je ziek wordt. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Doe je tv weg en je radio. Het is. Je weet niet wat het is. Vervang je mooie kleren door wat vodden. Arm zijn. "Nee". je diepvries weg. als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. je koelkast. je stereo. zei de rabbi. Je mag geen slaapkamer hebben. leem of geperst karton. "Is dat als je van verre een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?" vroeg een ander.Arm zijn. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Doe je dagblad. Heer. Vervang je fauteuils en stoelen door banken en kisten. zoals miljoenen in de arme landen. Ik vrees dat dit aan het gebeuren is in vele landen. Breek je huis af en bouw een krot van eternitplaten. is er geen dokter. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt. het gas en de waterleiding. de telefoon. zou je dan kunnen houden van hen die dit alles in overvloed hebben en niet willen delen ? Je zou de rijken gaan haten. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: "Hoe kun je het moment bepalen. . Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus. waarin de nacht ten einde is en de dag begint?" Is dat het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? vroeg een van zijn leerlingen. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Als arm zijn zo is. geen apotheker en geen hospitaal. Sluit de elektriciteit af. zei de rabbi. "Nee". help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling.

van het gezag. Je voelt het zo sterk aan. Het zet ons meer aan de rand van hun leven dan er middenin. Kiezen voor de minsten. je voelt het zo sterk aan : het is een keuze. Het is een moeilijke keuze. Broederlijk delen doe je immers niet vanzelf. . van de groten. Iedereen weet dat wat jong is geleerd. Neem nu bijvoorbeeld broederlijk delen eens. om aan hun kant te gaan staan. om broederlijk te delen. Ons eten en ons wonen en ons slapen.. Je moet het van jongsaf leren. Het gesloten vuistje van een kind moet open komen tot een mensenhand die naar anderen wordt uitgestoken. bereid om te ontvangen en te geven. Het is een nieuwe manier om in het leven te staan. Wat in onze eigen vorming werd geprezen en waar we zelf zo dringend behoefte aan schenen te hebben. In alles wordt het duidelijk hoe ver we van een definitieve keuze afstaan. dikwijls het best bijblijft en ook oud wordt gedaan. En toch voelen we dat de andere keuze zich opdringt. Broederlijk delen: een ontmoeting van mensen: jong geleerd is oud gedaan.. We willen zo graag aan de kant gaan staan van de machtigen. Die regel geldt evengoed als het geloof en Kerk aangaat. om in niets méér te willen zijn dan zij. wordt nu dikwijls een hinderpaal om die keuze voor de armen te maken.De armoede waarover in het evangelie sprake is. een heel nederige manier. telkens opnieuw. ons denken en spreken.

.. Bij haar kun jij je zorgen kwijt. maar op sommige plaatsen viert men nog karnaval. dat het liefste en het mooiste is dat je ooit hebben kunt. zo is het goed. zo rationele masker van je waardoor je alle problemen en gevoelens kunt wegpraten. ons Beloofde Land? Waaraan zitten wij vast? Wat maakt ons echt vrij? En welke stappen moeten we daarvoor zetten? Of hebben we ons zo aangepast aan de "Egyptische levensstijl" dat 'uittocht' ons niets meer zegt? . Zoals je bent. Een echte vriend. dat eigen eerlijke gezicht. Het voelt vertrouwd. Hij is een vriend. Ze is een vriend. Ze is met jou begaan. Beloofde Land. Je hoeft bij hem niet bang te zijn. zijn: Waar is ons Egypte. dat kan af. Ze ziet jou tóch wel staan.. Dat mooie lieve masker van je waardoor je altijd zo sympathiek overkomt. zoals je . Een échte. Uittocht.Het is al wel vastentijd. Maskers af: omdat je jezelf wil zijn. Een échte. zijn meer dan begrippen of plaatsen uit een versleten verhaal. doe dat eens af ! Laat je eigen gezicht eens bovenkomen. dat stoere. Er is een band en wel een hele hechte. dan vindt hij dat beslist niet zwak of laf. onze uittocht. Een half woord is voor haar genoeg. plagende masker van je waardoor je altijd de plezantste bent van de hele troep. zoals God je gedroomd heeft toen Hij je naam schreef in de palm van zijn hand.hopelijk toch . Egypte. Jouw masker.geboetseerd bent door de liefde van je moeder en de zorg van je vader. Daarom de volgende tekst. Je hoeft bij haar niet stoer te doen. De vragen die we ons moeten stellen. Hij ziet jouw goeie kanten en hij accepteert de slechte. En als je huilt. dat zotte.

Laat ons bidden dat hij ooit beter mag worden van de proeven die jij straks aflegt.mijn moeder ruimde net de tafel af en zuchtte luidop: "Is die hesp nu nog niet op?" Wel. JIJ . En toen opeens.Lieve God. Jij wordt 's morgens wakker en krijgt kippevel omdat je niet zeker bent of je wel alles kent. Ik kon niet anders: ik heb mijn spaarpot leeggeschud voor een goed doel. .. Hij kijkt met glazige ogen. In onze wereld is naar school gaan nog steeds een luxe.. dag en nacht. Beetje zenuwachtig. Jouw maag trekt even samen wanneer de vragen worden uitgedeeld. vliegen kropen tot in hun neusgaten en ze hadden overal zweren. Hij keek naar mij. de botten steken eruit als gebeiteld door de beeldhouwershand van de honger. véél te groot en vooral té zwaar hoofd. Binnenkort proefwerken of grote herhalingen: "Laat me nu even met rust. maar de plank waarop het ligt. Jij kijkt gespannen uit naar de cijfers op je rapport. Zijn maag brult als een leeuw. die kreperen van honger . het waren weer de gewone dingen: mensachtige. dwars door tijd en ruimte heen. nee. gebarsten lippen. en een. die vergaat van honger en ik vraag u: laat ieder van die hongerlijders eens iemand van ons in de ogen kijken. keek één van hen me recht in de ogen. lieve God. gisteren heb ik op tv voor de zoveelste duizendste keer een hoop mensen gezien. als met een laserstraal. trage wezens met een wit geraamte nèt onder de donkere huid. lieve God. EN HIJ In jouw borstkas gaat het hart wat sneller slaan.. wil je ?" Op de accordeon van zijn borstkas kan je de ribben tellen. noch naar mijn zus aan mijn rechterkant. ziet alleen een brood. Hij slaapt niet en zijn huid is bleek en mager. voor hem. voor die éne mens. zo te zien. is hemelshoog. En zijn blik staat in mijn ogen gebrand. En nu bid ik je. hij keek niet naar mijn broer links van me..

dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat. Ben ik hier aan het goede adres?' Ze zeiden tegen haar: 'U bent beslist aan het verkeerde adres hier'. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden geleden. Terwijl ze steeds ongeloviger werden omdat niemand hen een definitie kon geven. Ervaar je dat dan niet?" De vissen die eerst erg opgejaagd leken. je groeit in het water. ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen over droefheid en ongeluk. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven. die hun vraag gehoord had: "Maar domme mensen toch. Maar waar ze ook kwam. ja God?" vroeg iedereen aan iedereen. op zoek naar het magische mosterdzaadje. en begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hun de laatste tijd waren overkomen. je leeft in het water. je groeit in God. In haar verdriet ging ze naar een heilige man en zei: 'Over welke gebeden. zei een oude vis. Terwijl de luchtbellen naar het wateroppervlak stegen. werden er stil van.' De vrouw ging meteen op pad. De mensen vroegen aan elkaar: "God. welke magische bezweringen beschikt u om mijn zoon weer levend te maken?' In plaats van haar weg te sturen of met haar te gaan praten zei hij tegen haar: 'Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. ja water?" vroeg iedereen aan iedereen.De vissen vroegen eens aan elkaar: "Water. die zelf ongelukkig ben'. zonder ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven. Ze bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet had gekend. je leeft in God. wat is dat?" "Water. Je ervaart Hem in je liefde voor elkaar!" Er was eens een vrouw wier enige zoon stierf. Eerst kwam ze bij een prachtig herenhuis. die de vraag gehoord had: "Maar domme vissen toch. wie is dat?" "God. je ademt in het water. zei een oude man. je ademt in God. . Ze klopte op de deur en zei: 'Ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. De vrouw zei bij zichzelf: 'Wie is beter in staat om deze arme ongelukkige mensen te helpen dan ik. in krotten of paleizen.

geladen met ongeveer 15 ton zand is gisteren van de weg afgeslipt en in een gracht terechtgekomen. Om de natie in orde te zetten.en reed door. Om de familie in orde te zetten Moeten wij ons persoonlijk leven eerst uitbouwen. De eerste automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. De tweede automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop. . Hij miste een afspraak. belust op een sensationeel verhaal dat hij straks thuis zou kunnen vertellen. Moeten we de familie eerst in orde zetten. zeg! Zou jij dat doen voor iemand die je niet kent? Om de wereld in orde te zetten. Wij moeten eerst beginnen met het goed zetten van onze eigen harten. Hij maakte zijn handen en kleren vuil. Hij moest nog eens komen om te getuigen.doodeng . De derde automobilist zag het wrak en dacht: stel je voor dat er nog iemand inzit . Wat een gedoe. moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe. Hij wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaargewonde naar buiten. De vierde automobilist zag het wrak in de berm en dacht helemaal niets. Moeten wij de natie eerst in orde zetten. De chauffeur heeft 4 uur lang geklemd gezeten in de cabine. mis ik mijn afspraak. De zesde automobilist zag het wrak en stopte. De vijfde automobilist zag het wrak in de berm en stopte.Een zware vrachtwagen.

heilige Petrus?" vroeg Willem. mijn zoon. Krijgt men vergiffenis. Want als men geeft…. Waar dwaling is. "Kijk maar door dat venster. waar haat is. . Dan om getroost te worden. Willem heette hij. Te begrijpen. Het waren allemaal lieve mensen." Het gebed van Sint Franciscus Heer. Waar verdeeldheid is. dan om bemind te worden.." Willem had nog nooit zoiets meegemaakt en hij liep naar Petrus toe. "Wanneer mag ik naar binnen in de hemel. vreugde brengen. tot vergeving stemmen. Laat me. want hij wilde nou eindelijk wel eens zien hoe de hemel eruitzag. Te beminnen. waarheid doen gelden." Willem kon zijn ogen niet geloven." zei Petrus. Er meer op uit zijn om te troosten. Maar of ze er gauw mee klaar zijn. liefde brengen. Kijk. licht ontsteken. En hij had . "Maar wanneer zijn ze dan klaar met de hemel?" Petrus haalde zijn schouders op. Je ziet wat ze ervan maken. Waar wanhoop is.erg zijn best gedaan om zo goed mogelijk te leven. "Nog niet. Waar twijfel is. die hem op een venster wees.Er was eens een oude man die doodging. dát is de vraag. hoop wekken. Waar onrecht is. En door te sterven. daar is de hemel. Hij keek weer naar Petrus en stamelde: "Maar.. De hemel is nog niet klaar. "Dat weet ik niet. Daarom steeg hij rechtstreeks op naar de hemel. Ontvangt men. dan om begrepen te worden." "Nog niet af?" vroeg Willem verbaasd en keek Petrus met grote. mijn zoon. eendracht stichten. Maak mij een werktuig van Uw Vrede.. Als men vergeeft. hij is nog niet af. Wordt men eeuwig geboren. Je ziet het. dat is de aarde. Waar duisternis is. ze zijn nog volop bezig. geloof vestigen. Waar droefheid is.gelukkig . Laat mij. kom zelf maar kijken. "nog niet. Petrus stond voor de hemelpoort met een grote groep mensen om zich heen. die maar al te graag naar binnen wilden. ongelovige ogen aan.

De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. en ik niet. er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. "Is dat nu de hemel?" vroeg hij aan God. Maar God zei: "Stil maar. De man knikte. maar wel bij die van hun overburen. zei God. De man begreep er niets van.Er was eens een man. Hij had altijd goed geleefd en gedaan wat God van hem vroeg. Vrijheid was het rijkst en op een dag merkte Gelijkheid dit op. stond God hem die gunst toe. De man zag een grote zaal met tafels vol met brood. En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol brood. Dat was de hemel. Ook daar was alles even prachtig en mooi en zag alles er heerlijk uit. Maar hij had één wens. maar deze mensen hadden allemaal stijve armen zodat ze niets van de heerlijke maaltijd naar binnen konden krijgen. Toen gingen ze naar de hemel. die zijn leven lang trouw de godsdienstige wetten had onderhouden. Gelijkheid koos voor het oosten en heeft het ook ver gebracht. En aan tafel zaten mensen. maar Gelijkheid zei: ‘Ik wil niet zijn zoals jij’. net zoals in de hel. En God nam hem mee en bracht hem bij een heel grote zaal. Hij begreep het. Dit was de hel. zijn wij niet meer gelijk. net zoals in de hel en al die mensen hadden stijve armen. Aan tafel zaten allemaal mensen. Maar wie heeft er nog iets gehoord van Broederschap? . Gelijkheid en Broederschap. Zij heetten Vrijheid. Hij zei: ‘Omdat jij rijk bent. wacht even". namelijk dat God hem tijdens zijn leven de hemel en de hel liet zien. Ze konden met hun stijve armen niet bij hun eigen mond komen.’ Vrijheid vond dat Gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen. En toen zag de man dat de mensen met hun stijve armen bij hun overburen het brood in de mond stopten. En omdat hij altijd zo goed geleefd had. Dat is de hel. Vrijheid trok naar het westen en werd de wereldmacht. Hij had het begrepen. Het eten zag er bijzonder lekker uit. De man knikte.

En als we al luisteren naar de anderen is dat niet altijd met ons hart..Wisselwerking Wanneer ben je echt jezelf? En wie ben je eigenlijk? Moeilijke vragen! Vaak weet je zelf niet goed wie je werkelijk bent. samen met anderen. een mens als ik. voor vrede. Hoor je het geluk van de anderen? Hoor je de pijn van de anderen? Weet jij wie er in deze klas gelukkig is? Weet jij wie er in deze klas pijn heeft? Weet jij of God bestaat? Wat komt "God" hier nu weer bij doen? Wel. Lang wil ik naar jou kijken nu. Daarmee ben je toch niet minder jezelf dan wanneer je alleen bent? Goeiemorgen ! Hoe gaat het met je? Een banale vraag. tot je mijn zus wordt. Meestal ook een banaal antwoord.. Pas als je geen 'nieuws' meer bent. Het zijn ook jouw kwaliteiten die bijdragen aan de groepssfeer. dat je daarmee je eigen identiteit zou verloochenen. pas dan schop je mijn geweten wakker. . Malawi. Lang wil ik naar jou kijken. je wanhoop..: een vrouw uit Somalië. geweld en onderdrukking. wat er ook van zij!' Dan stuur je me de straat op. uniek en onvervangbaar. maar zoveel te zeggen heeft. Soweto. Rwanda. voor oorlog. Als je met andere mensen bent. je vastberadenheid. We praten veel zonder iets te zeggen. Oeganda. Meestal verschijn je maar kort tussen het andere nieuws op tv.. onbekende zwarte vrouw. pas dan 'weet' ik: 'Dit kan niet! Dit mag niet. steeds weer op de vlucht voor honger. luister vandaag eens naar wie niets zegt. pas je je automatisch aan. jij jonge. maar die concrete zus van mij. tot ik je angst begin te voelen. je zorgen.. Maar dat zegt niet dat dit aanpassen tegen jezelf ingaat. Want in een bepaalde groep komt een bepaald aspect van jezelf meer tot uiting. met je kind op je rug gebonden.. Misschien ontmoet je God dan wel.. Zaïre. Soedan..

Zulke mensen zijn we vlug moe. zij geven het niet op met ons. ze vinden al onze daden slecht. Zijn we verdrietig. Maar zijn zusje was daar. Wat we ook zeggen. Hebben we fouten gemaakt. op de weg tussen school en thuis. er zijn barsten in de aarde en er komen bloempjes uit!" " 't Is juist. Maar er zijn ook mensen die altijd weer het positieve in ons zien.Er zijn mensen die anderen voortdurend de grond inboren. Hij gaat er geregeld heen en spreekt en tatert en vertelt aan zusje wat er thuis allemaal gebeurt. "zusje leeft!" Neen." zei hij. En het is zeker niet waar dat God dit zo gewild heeft! Neen. ze breken al onze woorden af. Het was in de lentetijd. ergens op een kerkhof." geloofde zijn moeder. zij vinden troostende woorden voor ons. Laten we bidden dat we vandaag en de komende dagen voor elkaar zulke mensen zullen zijn. het is niet waar! dat het nu eenmaal zo moest zijn dat er toch niets aan te doen is dat we het bijltje er beter kunnen bij neerleggen. de tijd dat alles vanuit de aarde tot leven komt. En hij weent omdat hij zijn moeder wenen zag. "Moeke. niet ver. blijgemutst. Wat we ook doen. Pasen is in zicht. Wij zijn dolgelukkig met deze mensen. En het is zeker niet waar dat de Kerk maar moet zwijgen hierover ! Neen. het is niet waar ! mensen kan je zomaar niet vertrappen kinderen kan je zomaar niet laten "verdwijnen" En als God op een goede morgen opstaat en vraagt: "Mens. Eens kwam hij thuis. Zij doen ons weer herrijzen. "zusje leeft! Ik heb het gezien. waar is je broer ?" zullen we Hem dan in de ogen durven kijken ? . Daarom volgend verhaaltje: Een kleine dreumes van vijf jaar liep op het kerkhof waar zijn zusje is begraven. het is niet waar ! dat honger en ellende onoverwinbaar zijn dat alleen groten en machtigen bepalen wat er gebeurt dat we onze ogen maar beter kunnen sluiten.

Heer. zouden mensen van heinde en verre komen om zich te verbazen. het gebed dat niemand ooit tevoren bad: "Vader. welvaart en gerechtigheid voor iedereen. open onze ogen voor uw Rijk van vrede. er genezing van verwachten en ervan willen leren over de schoonheid en hoe de wereld zou kunnen zijn. mag Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex. en het water dat daartussen heen en weer stroomt. Bij het begin van deze nieuwe dag willen wij U vragen.." God. laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een hemel op aarde. zoals Gij gebeden hebt. De mensen zouden het beschouwen als een heiligdom. Dagelijks durven mensen bidden. Ze zouden rondwandelen en zich verbazen over de grote en kleine waterplassen. en ergens één meter boven een veld zou drijven. Mensen zouden voor de aardbol door het vuur gaan omdat ze in de gaten zouden hebben dat ze niet zonder zouden kunnen. en ze zouden het beschermen zodat er niets mee zou kunnen gebeuren..Als de aarde maar een doorsnede van ongeveer vijf meter had. en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. De aardbol zou het grootste wonder zijn dat er bestond.. uw Rijk kome. omdat het uniek was. en over de wezens in het water. Bidden we dat wij in de onze vakantietijd respect kunnnen opbrengen voor de natuur. . vriend. Ze zouden zich verbazen over het dunne gaslaagje dat de aarde omgeeft en het water dat in het gas overgaat. vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U. Als de aarde hoogstens vijf meter in doorsnede was. komt er nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij. De mensen zouden zich verbazen over alle schepsels die op de aarde rondlopen.. en de mensen zouden het aanbidden.

met een lach. Geef ons ook niet teveel braafheid. maar toch staat hij op je neus. Geluk komt nooit langs de bankrekening. Geef ons niet teveel kracht. Heer. Als Gij ons maar helpt om vandaag gelukkig te zijn. Zo vlakbij. maar genoeg om van te leven en de mensen te verstaan. met een spel van een kind. als je blij kan zijn met een bloem. maar genoeg offerzin om onze plicht te doen. Meer licht zou de mens verblinden. Eén ding. . maar er geen plezier aan beleeft. Geef ons niet teveel succes. laten wij aan U over. geef ons niet teveel verstand..Gelukkig zijn. Heer. welke mengeling van geluk en lijden Gij ons wilt geven. maar genoeg om te kunnen leven en te helpen. Heer. is er juist zoveel licht als nodig om de volgende stap te zetten. Geluk is als een bril: je ziet hem niet. maar genoeg om te werken. Op het donkere pad waarlangs een mens op aarde moet gaan. vragen wij U zonder maat: geef ons altijd meer liefde. dan ben je rijker dan een miljonair die alles heeft wat hij zich dromen kan..

Zeggen dat je veel van je ouders houdt. Bidden voor een betere wereld is niet genoeg. Verbaasd vraagt Piet aan Anja: "Wat betekent dat?" Glunderend antwoordt Anja: "Dat je steeds het positieve moet onderlijnen!" Sommige christenen doen je denken aan een hobbelpaard: veel beweging maar geen vooruitgang. Kleine zus Anja bekijkt Piet met gefronst voorhoofd en denkt diep na. doe dat nog eens!" Wij vragen U. En toen de zon helemaal onder was en zij nog wat stilletjes naast elkaar zaten. . maar dan moet je zelf ook stappen daartoe ondernemen. Wiskunde met een vreemde logica: Piet tekent een groot minteken op een tekenblad en zegt tegen kleine zus: "Dit teken betekent negatief". toen zei ineens dat jongetje: "Papa. help ons wat bewuster te kijken naar het mooie in onze wereld. Vervolgens tekent hij naast het minteken een groot plusteken en zegt: "Dit teken betekent positief".Er was eens een jongetje dat mocht met zijn vader mee naar de zonsondergang gaan kijken. maar geen vooruitgang. je moet je ook durven inzetten. God. maakt van jou een hobbelpaard: veel beweging. maar thuis nooit een handje toesteken en steeds maar vitten over kleinigheden. Vragen aan God dat Hij je eerlijker zou maken is heel mooi. Dan neemt zij de stift in de hand en tekent een plusteken met daaronder een minteken.

Heer God.. Luisteren is nooit je mening opdringen. Geef dat wij leven vanuit het geloof. hou van hen. leer van hen. het koste wat het wil raad willen geven maar je inleven wat de andere denkt en voelt. .Laat ons deze dag beginnen met een Oud-Chinese wijsheid : Ga naar de mensen. begin met wat ze hebben. Luisteren zonder woorden. Luisteren is zonder woorden spreken maar wel zeggen met je ogen. dan zien we alles in een ander licht. Geef dat we leven vanuit de liefde. je glimlach en je gezicht: 'Jij bent belangrijk voor mij. Luisteren is de andere de talenten helpen ontdekken die hij of zij onvoldoende kent. leef van hen. dan zien we verder. geef dat wij leven vanuit de hoop. ik ben zo gelukkig dat jij er bent!' Luisteren is niet langer alleen met jezelf begaan zijn maar in het huis van je hart de andere Binnenlaten waar hij of zij zich thuis voelt. Luisteren is de andere geven wat een mens soms meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid. Luisteren is loslaten wat je persoonlijk bekommert om je tijd aan de andere te geven om met hem of haar op weg te gaan. dan zien we dieper. en bouw op wat ze weten..

.Mensen zijn door ontelbare technische mogelijkheden wereldwijd met elkaar verbonden. holle woorden over de hoofden van de mensen. vergiftigde vogels. Terwijl op de speelplaats blauwe vuilbakken staan voor recyclage. Iedereen wil het woord.. Ik kleef een sticker van Greenpeace op mijn boekentas. lees ik in de krant. Iedereen wil praten. stervende bomen aan de schuimende beek. Beelden van ontginning van het Regenwoud op tv. Maar in veel klassen vind je in de mand voor oud papier: kauwgom. en denk: 'Hoe halen ze het in hun hoofd?' Zwarte en gele fabrieksrook tegen de grijze lucht. In de gewone vuilbak worden nog altijd drankkartons en blikjes gegooid. Hoe halen wij het in ons hoofd ??? Het praten is "in" ! Het doen is "uit" ! Nooit is er zoveel gepraat als in onze tijd.. Maar weinigen hebben echt iets te zeggen omdat weinigen de stilte en de inspanning van het denken kunnen verdragen. Help ons onze snaren af te stemmen op elkaar en op U.. Communicatie lijkt evident. en daaronder: 'kernafval in de Noordzee'. een bericht over de dreigende uitroeiing van de Afrikaanse olifant. God. Ik zie het aan en denk: 'Hoe halen zij het in hun hoofd?' Iedereen weet: wat we niet recycleren. gaat naar de verbrandingsoven en uit die schouwpijp komen er schadelijke stoffen. Nooit kwam er zo'n lawine van lege. help ons om lang genoeg na te denken opdat het zinvol is wat we gaan zeggen. 'het gat in de ozonlaag wordt groter'... Heer. En toch. zitten we vaak niet op dezelfde golflengte. inktbuisjes en plastic verpakking van snoep. Iedereen wil inspraak.

Heer. Enkele weken later kreeg ik een brief terug waarin geschreven stond: "Hij is vlakbij. Vergeven is een kunst die Jezus ons willen leren heeft. Nu stond erop geschreven: "Luchtpost: 50 cent" Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Zeg mij waar ik God kan vinden. Vergeven is net als ademhalen: je moet kunnen loslaten. Ik ging naar buiten. maar ook daar zag ik niets.Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? Kun je vergiffenis schenken ? Het is een kunst die niemand kan leren. De postbode had erop geschreven: "Onbestelbaar. betekent stikken. De volgende dag lag die brief weer bij mij in de brievenbus. jezelf vrijmaken en ook anderen nieuwe kansen geven. geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en laten van mensen. maar zag niets dan leegte en stilte. Je moet van je geheugen geen computer maken waar je al de namen opslaat van wie je iets misdeden. Met je tanden op elkaar je adem inhouden. Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Antwoord mij waar Gij zijt". De volgende dag kreeg ik die brief terug." Ik schreef een brief met slechts deze woorden: "Waar kan ik Je vinden God?" en adresseerde hem aan de hemel. Opeens hoorde ik een stem die mij vroeg: "Wie of wat zoekt gij?" En ik antwoordde: "God. Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. Nader adres onbekend. uitademen om opnieuw verse zuurstof in te ademen." Ik keek om me heen. Je moet dingen kunnen loslaten. doe ons begrijpen dat wij Jou in alles en iedereen kunnen vinden. Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het verleden." en adresseerde hem aan de paus. maar achter mij stond iemand uit de buurt." Toen hernam de stem: "Hier is Hij. en adresseerde hem aan God." Verheugd draaide ik mij om. .

Geef ons groeikracht. Naar momenten waarop we iets van U. dingen uitproberen. . Dat gaat niet vanzelf. op een paradijs dat in deze wereld niet te vinden is? Neen. maar die ergens voor stáát. groter worden en je ontwikkelen tot iemand met een eigen mening en een eigen geloof. die de ellende onder ogen durven zien en het gevoel hebben dat ze er iets aan moeten doen. Is dit het feest van al die mensen die met hun hoofd in de wolken dromen over een hemel waar het beter is dan op aarde? Al die mensen die voorbijlopen aan het hier en nu door te hopen op later. het is een hele klus. ervaren. in het verhaal over Jezus Hemelvaart weerklinkt een stem die zegt: “Waarom staan jullie naar de hemel te staren?” Christenen zijn nuchterlingen die met beide benen op de grond staan. Help ons om iemand te worden die niet altijd voor de makkelijkste weg kiest. Dat is vallen en opstaan. God. God. Naar mensen die ons iets te zeggen hebben. Christenen zijn mensen die proberen een hemel op aarde te scheppen. Daarom zijn we op zoek naar houvast.Morgen vieren we de hemelvaart van Jezus. kijken hoe sterk je staat en worstelen met ideeën van toen je klein was.

Hij is onder ons aanwezig. in een zieke. niet met een grote titel. de Heer is met U.Jezus. bid voor ons. Pinkstergedachte De Geest van God is geen spookbeeld of hersenschim. . Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar of die hartelijke handdruk. een mens met wie we liefde delen. Wij moeten niet naar boven kijken. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Gij komt niet met een lichtkrans. nu en in het uur van onze dood. Heilige Maria. Heer. moeder Gods. Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen. vol van genade. maar rond ons. maar in elke mens die wij ontmoeten: in een mens die honger heeft. die mensen bij elkaar brengt en conflicten ombuigt in begrip en verzoening. Maria. Geef dat wij U herkennen.de levensadem van God die mensen bezielt en in beweging zet. Amen. Jezus. U kunnen we niet meer aanraken. Jij bent 'ten hemel opgenomen'. Je ziet hem in de mensen die verdraagzaam zijn en respectvol omgaan met elkaar. Het is de energie die bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt . in iemand die ons veel wil geven. Laten we in deze Mariamaand (mei) ook eens een Weesgegroet bidden: Wees gegroet. arme zondaars. De Geest van God is de scheppende kracht die bruggen slaat over de diepste kloven. voelbaar en tastbaar.

Maar. en de wasmachine kan of mag je .niet aanzetten. Nu zondag is het moederdag.Heer Jezus.. en je kan of mag . vriendelijker en fijngevoeliger verlopen.misschien . Gij hebt de doven de oren geopend en blinden doen zien.. Iedereen moet voor je springen en wanneer het je niet aanstaat.niet met de auto rijden.niet koken. Gij geeft ons lucht als we het niet meer zien zitten.misschien . wasserij. maar hopelijk is volgend tekstje voor niemand van deze (klas) toepasselijk! Wie denk je wel dat je bent ? Je stelt je eisen en je doet je zin." Heb je zoiets al meer gehoord ? Natuurlijk kun jij . . Je bent afhankelijk van je ouders. “Misschien” kan je eens een attentie geven??? . God. restaurant. Open ook nu de oren van mensen die doof zijn voor de roep die opklinkt uit miljoenen kelen om een menswaardig bestaan... Wilt Gij ons daarom uw kracht laten ervaren? Dan weten we weer dat Gij dichtbij zijt en ieder van ons persoonlijk draagt.. Die relatie is voor iedereen anders.kan één en ander wel wat vlotter. Leer ons zien wat Gij van ons verwacht en geef ons de kracht om het te vervullen...misschien .misschien . misschien ben je heel blij met haar. taxibedrijf of bank !. misschien ben je wel ontgoocheld in je moeder. "Wij zijn geen hotel. Uw Geest bezielt onze gedachten en ideeën. Gij zijt als een windvlaag die door ons leven waait en ons in beweging zet. God. merken we dat vaak niet op. Misschien een gelegenheid om ons te bezinnen over onze relatie met onze ouders. ben je uit je humeur. En toch.

die na de dood van Jezus over alle mensen is gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan.Dit weekend is het Pinksteren. waar blijf je? We kunnen je niet missen. niet de dienst van onze lippen. De heilige Geest is datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. Er was eens een piccolospeler. zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Geest: de effecten ervan zijn: liefde. vertrouwen. het liep mis en de dirigent riep: 'Hé. is wezenlijk voor het gebed. Jij fluit ons naar omhoog. Niet de woorden die wij spreken. en lekker lang weekend vrij met hopelijk mooi weer. Hij dacht bij zichzelf: 'Niemand zal het zien en horen als ik niet meedoe vandaag'. maar de mate waarin ons hart is afgestemd op wat achter de woorden schuilgaat. De Geest van God zelf is onzichtbaar. geduld.. goedheid. Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de Geest zien dan je eerst dacht. het bewustzijn dat wij spreken voor Zijn aangezicht. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. net als de wind of je adem. piccolo. Jij bent onze onmisbare vogel. Hij was er altijd tintelend bij en zat parmantig op de eerste rij. en ieder speelt het best zijn eigen lied. Maar het orkest speelde lam.. In elk geval tijd om weer wat op adem te komen. de Geest die van God komt. Nu wist iedereen het: elk heeft zijn rol.. daar. Of bij veel wind: heerlijk uitwaaien aan zee.. Hij voelde zich zo onnozel klein tegen die hoge bassisten naast hem en de ronde bolle bombardons. onmisbaar in het orkest van de dag. vriendelijkheid. Maar op een dag speelde hij niet.' En onze piccolospeler straalde van geluk. Zijn piccolo bleef in zijn hand liggen. vreugde. . Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind. hoog of laag. Bidden is. Met Pinksteren draait het om de heilige Geest.

waren samengebonden zo sterk als staal. zei de vader en probeer nu de hele bos takken te breken.. zei hun vader. voor kinderen. maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden. "Makkelijk". Wanneer je altijd voor jezelf vecht. uit dezelfde lucht. appels." Dat geldt voor stokken. En de appelboom maakte appels en de perenboom. tot ik op een dag het wonder zag ! Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond. De drie jongens maakten altijd ruzie. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. maakte de ene boom peren. . Zo'n wonder had ik nog nooit gezien.. "Zie je". van smaak. Bind nu alle stokken met een touw samen". zeiden de mensen. van geur. met hun hoofd in dezelfde lucht. "Neem nu ieder één tak". wat ze haalden uit dezelfde grond. in dezelfde zon en in dezelfde regen. En als je alleen bent. en de andere iets verder. zei de vader. maakte peren ! Heel normaal. En die zijn zo verschillend van kleur en vorm. "wat jullie met deze stokken doen. Met hetzelfde. 10 meter verder. Altijd maar vechten en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken. samen houden we stand. voor volwassenen. dezelfde zon en regen.Er was eens een man die drie zonen had." Ze probeerden het om de beurt. word je eenzaam. kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. "en probeer hem te breken". zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. afzonderlijk vallen we. kan ook met jullie gebeuren. 's morgens en 's avonds. maar ik kon mijn ogen niet geloven. Ik dacht dat ik ze kende.

o Heer. U hebt ons een groot voorrecht geschonken door ons te roepen voor de prediking van het evangelie van uw Gezalfde. laat uw kerk zich verbreiden en houd haar krachtig bijeen. U hebt de koren der engelen geschapen en alle hemelse machten. Zoon en heilige Geest. Vader. maak een einde aan de dwaling van drie sacrale talen. U bracht alle dingen van niet-zijn tot zijn en U luistert altijd naar de gebeden van hen. mijn God. Luister dan ook. Bewaar de gelovige kudde die U hebt toevertrouwd aan mij. uw geringe en onwaardige dienstknecht. Verenig uw volk in de belijdenis van hun geloof en verwarm hun harten met de waarheid van uw woord. en uw volk is bereid om uw goede werken te volbrengen. Bevrijd hen van de godloze en heidense kwaadwilligheid van hen die uw Naam lasteren. die uw wil volbrengen en die in vreze voor U uw voorschriften onderhouden. Degenen die U mij hebt toevertrouwd geef ik terug in uw handen – leid hen met uw sterke rechterhand en bescherm hen. naar mijn nederig gebed.O Heer. zodat allen uw heilige Naam prijzen en verheerlijken. . Amen.

Zij zijn met velen en zonder uw hulp zijn wij machteloos. bron van alle goedheid. Want aan U komt toe de glorie en de eer tot in eeuwigheid.Gebed voor Kerstmis Hemelse Vader. opdat wij zonen en dochters van God zouden worden. Eeuwige God. Wolven omringen ons en trachten uw liefde ongedaan te maken. en bescherm ons. o Prins van vrede. en die alle mannen en vrouwen helpt om goddeloosheid en wereldse hartstochten te verwerpen. worden ze deugdelijk en goddelijk. Lichaam van Christus. Amen. we verwachten uw hulp. hoe kunnen wij U genoeg danken voor uw oneindige liefde? Ontvang de dankbare hulde van onze harten! Verlicht ons met uw heilige Geest. brengt hij ons allen goede gaven. Wat een geweldige vreugde! Geboren voor allen. Leid ons naar onze Vader in de hemel. Zie neer op ons in uw liefde. Onze Redder. dag en nacht. O Heer Jezus Christus. rijk en arm. Door zo te handelen worden onze levens veranderd. U geeft redding. vreugde en kracht. grote God. O goede Herder. U stierf voor onze zonden. goede Herder. zie neer op ons uw kudde. Wij danken U dat U in uw welwillendheid ons herinnert aan de glorierijke dag van de geboorte van uw Zoon en dat U ons de kans geeft om Hem te zien met de ogen van ons geloof. Ziel van Christus. dat wij nooit uit onze herinnering bannen dat het Gods genade is die redding brengt. Wees onze voorspraak. heilig mij. Hij werd de Mensenzoon. mogen de hemelen U prijzen en moge ons op aarde vrede geschonken worden. red mij. Want wij weten dat U ons ongetwijfeld zult redden. . Jezus Christus. Amen. die ons voor altijd dichtbij wil houden.

Amen.Bloed van Christus. verhoor mij. Doordring ons met de dauw van uw Geest om vruchten te dragen van vrede en gerechtigheid. mannen en vrouwen. U gaf ons de aarde. Lijden van Christus. In het uur van mijn dood. Maak ons vrij als vogels. Maak ons vrij als vogels. Water uit de zijde van Christus. en bevestig hetgeen Gij in ons bewerkt hebt. Laat mij niet van U gescheiden worden. In uw wonden. Maak ons vrij als vogels. U heeft ons de ruimte gegeven om te worden wie wij zijn. Geef dat wij elkaar mogen vinden in vriendschap en verbondenheid. 154. God. God. Amen. was mij. O goede Jezus. Door Christus. Bewaar uw kerk in de liefde die Gij geschonken hebt. Gij geeft uw overvloed van gaven aan de mensen. . 152. sterk mij. Tegen de boze vijand. God. Amen. verblijd mij. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen Help ons het zo te doen dat zij een goede aarde blijft zodat wij er vrij kunnen leven. God. verberg mij. Geef ruimte aan alle mensen: jongens en meisjes. bescherm mij. roep mij en laat mij tot U komen om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. onze Heer.

. Amen. ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen. waartoe we in staat (gemaakt) zijn. zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat. En toch … hebben we allemaal de opdracht om te leven vanuit het geloof in de goedheid en de waardigheid in elke mens. hebben deze mensen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid leerden met God te maken. die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens. lieve God. Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet. We zijn er allen van overtuigd dat die goedheid en die waardigheid niet in de eerste plaats resultaat is van onze inzet of prestatie. Doe ons ook gedenken.Allerheiligen . dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten. Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood: in de waarden die wij verder leven. We zijn bijzonder dankbaar tegenover hen die ons de weg van goedheid en menswaardigheid op bijzondere wijze hebben voor getoond. in de troostende herinneringen. Een dag die we overslaan en in één adem noemen met Allerzielen. God. Ze komen uit een bron van liefde. dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. hen aan wie niemand (meer) denkt. Geef ons woorden en beelden. in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid.1 november Het lijkt zo levensvreemd: een dag van alle heiligen. We zijn allen overtuigd van het gegeven zijn van die goedheid. uit een verlangen naar leven. Allerzielen – 2 november Doe ons. Voor wie gelooft. onze gevoelens begrijpen als tekens. want heilig zijn alle mensen vanuit God die voor anderen een stimulans tot goedheid en menswaardigheid zijn.

momenten van geboren worden en doodgaan wisselen elkaar af. ongrijpbaar en oncontroleerbaar. Zo bid ik U in Jezus’ naam Amen. zich verspreidt en alle dingen aanraakt. 4. maar openheid naar het onverwachte en ruimte om stil te staan Gebed om licht Heer. Om levenskracht bidden wij voor de zieken uit ons midden voor hen die een partner verloren hebben. U die ons de levensadem hebt ingeblazen.. Om levenskracht bidden wij voor de kinderen van de wereld. sommigen opgegroeid gescheiden van hun vader of moeder. zoals het licht doorbreekt in de nacht. sommigen al vroeg uit werken gestuurd. zo breekt uw liefde voor mij dóór in donkere dagen. 2. Geef mij de kracht om het warme licht van uw liefde op te vangen en deze dag zal gezegend zijn. dat de dood hun niet het verlangen om te leven ontneemt. zodat ze hun levensdagen gelukkig en zorgeloos kunnen slijten.. dat niet de wanhoop overheerst. Levenskracht Leven. voor mensen in oorlogssituaties. niet de zucht naar controle en de krampachtigheid.Voorbeden. . dat er ruimte is om hun zorg te geven op het moment dat ze die nodig hebben. We bidden om levenskracht voor onszelf. hoor ons gebed. 1. 3. Om levenskracht bidden wij voor mensen op de vlucht. Om levenskracht bidden wij voor de ouderen in deze maatschappij. sommigen misbruikt in de prostitutie.

O God dat we iedere dag weer opnieuw ontvankelijk en nabij mogen zijn. o God een heel werkjaar lang niet. gewenning en verveling dreigen ons hart aan te tasten. dat ze mooie zinnen maken over vriendschap. dat het . O God als er elke dag. gerechtigheid en vrede. steunwoorden zoals: “altijd je vriend!”. iets mag gebeuren aan vriendschap en tederheid. ook deze eerste dagen van het nieuwe werkjaar. dat ze onze inzet voor mekaar liefdevol vertalen.bij ziekte . Dat wij eerst en vooral onze eigen innerlijke vernieuwing behartigen. Iets waarmee wij tonen dat wij er zijn voor elkaar. aan de collega’s. zegen ons lichaam. iets aan liefde. Iets o God waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming. Dat we niet gewoon geraken aan onze vrijwilligers.vele ‘naasten’ vindt. zinnen vol vakantie. Zegen onze gevoelens en emoties. aan de opdracht van onze beweging. iets van blijvende waarde. Zegen onze woorden. Zegen ons lichaam. Dat wij onze inzet voor anderen niet gewoon geraken. Aureel Chanterie. samen met mekaar. dat het mag juichen als het leven en de gezondheid meezitten. Bij het begin van een nieuw werkjaar Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. Amen. laat dan contacten ontstaan van compassie. die de genezing begeleiden. . een heel werkjaar lang staat dat te gebeuren. Zoveel eist ons op.Heer. En als het leven ‘beproeving’ wordt. medeleven en steun.

Daarom. al wat Gij doet heeft zin. Een taak mij toevertrouwd die Gij een ander niet kunt geven: mijn zending. Ik ben een schakel in de ketting. mij geschapen. Heer. Waar Gij mij zendt zal ik het goede doen. maak mij bereid alles te geven wat ik heb waar mijn hart vol van is wat mij zo dierbaar is waar ik hartstochtelijk van houd waar ik alles voor over heb waar ik het meest mezelf in ben ik. die door U word bemind. behulpzaam voor wie roept. die door U word gekend. Wat ik ook word. Ik bid in Jezus’ naam. God. vrede stichten en waarheid verspreiden . God. Gij hebt mij niet voor niets gemaakt. Amen.al besef ik het zelf maar half als ik uw gebod maar onderhoud. .Gebed van overgave Tot een welbepaalde dienst hebt Gij. God. wat mij mag overkomen: niets kan mij van U scheiden. die alle mensen met elkaar verbindt. mijn dag en mijn nacht mijn geloof en mijn onzekerheid mijn kracht en mijn zwakheid. Maar na dit leven legt Gij alles uit. Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit helemaal duidelijk zien. Amen. zo maakt U mij tot steun voor mensen om mij heen betrouwbaar voor wie aanklopt. Ik ben een schakel in uw ketting. die Vader zijt en Vriend. En Gij. waar ik ook ben. maak mij bereid te delen wat ik heb mijn vreugde en mijn verdriet. mijn woord en mijn stilte mijn liefde en mijn eenzaamheid ik. weet goed waarheen Gij met mij wilt. vertrouw ik op U. mijn God. Gebed in vriendschap God. Heer.

Wij vragen u. ver boven ons allen. dat de mens zo in elkaar zit dat hij of zij op eigen benen door het leven kan en mag gaan. Wij bidden u voor mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden. die steeds onderuit gaan. wij danken u. Gebed voor sterke benen God. om sterke benen. . waarheen ik mij ook richt. een kleine vlam die helder brandt. ver boven de hemelen.Gebeden voor jongeren Gebed van het licht Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt. niet alleen voor onszelf. dat in de wereld glanst. ver boven de hoogste de allerhoogste hemel: het is het Licht dat schijnt in ons hart. Gebed God maak mijn leven tot een licht. maar ook om anderen weer op de been te helpen.

verwarm ons met uw liefde. laat mij een instrument zijn van Uw vrede. waar wanhoop is. geef dat ze er altijd zullen zijn. waar onrecht is. waar duisternis. vreugde. Dank u voor het licht dat alles groeien doet. maak ons leven licht. wees voor ons als de zon. Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en warmte geven. Gebed van Franciscus God. dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt. dank u voor de warmte van de zon die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen. laat mij liefde zaaien. . die ons moed geven en gelukkig maken. vertrouwen.Dankgebed Goede God. eensgezindheid. waar twijfel is. geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen. waar droefheid is. Goede god. Dank u voor de positieve dingen in ons leven. vergeving schenken. waar haat heerst. hoop. waar ruzie is. geef dat we ze altijd zullen zien. licht.

wij danken U. maar verlos ons van het kwade. die in de hemel zijt. geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Uw Rijk kome. Amen . Onze Vader Onze Vader. wij danken u voor de rust van de nacht zonder zorgen. vol van genade. nu en in het uur van onze dood. en leid ons niet in bekoring. Heilige Maria. Wees Gegroet Maria Wees gegroet Maria. liefde en vrienden die U ons schenkt. voor gezondheid. God. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.Dankgebed als je wakker wordt Wij danken U. de Heer is met U. voor deze nieuwe morgen. Uw naam worde geheiligd. Wij danken u voor alles wat uw goedheid ons brengt. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. God in de hemel. bidt voor ons zondaars. moeder van God.

liefde straalt. De aller. De aller. te werken zonder beloning te verwachten. laten wij hiervoor dankbaar zijn. liefde wel. Armoe Armoe mag niet. Anderen hebben honger en niets te eten. De vrede groeit. allerkleinsten worden terugbetaald. liefde wint. leer mij vrijgevig te zijn: te geven zonder de kosten te tellen.Niet vergeten Wij hebben honger en hebben te eten. behalve dat ik weet dat ik Uw wil doe. allerminste zijn het meest in tel. allerarmsten zijn het meest Gods kind. . De aller. Wie heeft die deelt. laten we deze mensen niet vergeten. (Nel van Drie) Gebed van Ignatius Lieve God.

ieder met een eigen kleur. geef ons de rust om na te denken wie we willen zijn. Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. dan komen we tot ons recht.Gemaakt naar Uw beeld God. Geef ons de moed om nee te zeggen als we vinden dat dat moet. geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan als dat goed is. maar we zijn allemaal anders. Ik bewaar haar in mijn hart. wij zijn mensen naar Uw beeld. wij zijn mensen naar Uw beeld. God. oren en een mond. Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past. betere wereld. Dat wij ontdekken mogen wat God vandaag van ons verwacht en het doen in uw kracht (naar Paula Copray) . zo heeft U ons gemaakt met handen en voeten. Help ons om al die kleuren te gebruiken voor een vrolijke. Morgengebed Ik vouw mijn handen tot een schaal omhoog naar U: ik vang de levenskracht mij toevertrouwd. ogen. dan kunnen we worden wie we eigenlijk ook zijn.

maak mij sterk als ik mij zwak en klein voelen. maak mij sterk als ik soms bang zijn om verder te gaan. Geef mij kracht om te leven en wijsheid op mijn levensweg . God van al wat leeft. kom Geest van wind en vuur. Kom. Geest van God Kom Geest van God. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. Kom Geest van God. kom Geest van wind en vuur.Nog een morgengebed Wij vragen uw zegen over de komende dag. Geef ons kracht. geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth. Geef ons kracht om mensen te zijn zoals we zijn te midden van alle schepselen. om lief te hebben. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. als geweld en onrecht ons machteloos maken. Kom Geest van God. kom Geest van wind en vuur en sterk onze levenskracht om te groeien. houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt.

. U weet wat ik fijn vind en waar ik bang voor ben. als ik dingen moet doen waar ik erg tegenop zie. God.Gebed Goede God. Heb ik u verstaan in wat de dag mij bracht? Heb ik gedaan wat u van deze dag had verwacht ? (Paula Copray) Gebed om stilte Goede God. help mij. wat is het fijn om mij veilig te weten bij U. naar uw stem in de stilte. onder mij om mij op te vangen. U kent mij door en door. U U U U U bent bent bent bent bent altijd om mij heen. Ik dank u dat ik fouten mag maken en dat ik van mijn fouten mag leren. vóór mij om mij de weg te wijzen. naast mij als een vriend. achter mij om mij te beschermen. God. help ons af en toe even stil te zijn en dan te weten dat U altijd heel dicht bij ons bent. Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen wanneer er iets mislukt is. Avondgebed Ik leg mijn handen op mijn gezicht en luister als in een schelp naar ‘t gefluister van de zee. maak mij zo moedig dat ik moeilijke dingen onder ogen durf te zien. U kende mij al nog voordat ik werd geboren.

je raakt niet verloren. geef ons beschutting tegen de harde wind: een plek om op adem te komen.Gebed God. als alles overhoop gehaald wordt wat zeker en veilig leek. zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat. dat we af durven stormen op alles wat onrechtvaardig is. wees dan onze rots in de branding. als het stormt in ons leven. Hij bewaart je als de zon schijnt overdag en 's nachts als de maan schijnt. zelfs niet in het duister van het kwaad. Geef dat we niet constant de luwte zoeken in het leven. Psalm 32 God is niet een mens die in slaap valt. Hij gaat met je mee en blijft bij je. God zal je bewaren in leven en dood. tot in eeuwigheid. Amen . je raakt bij hem niet uit het oog. Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf. dat we niet bang zijn de wind van voren te krijgen maar opkomen voor iedereen die zich niet staande kan houden.

soms lijkt mijn hoofd wel een doolhof: ik kom er niet uit en loop maar te piekeren wat ik moet doen. God. leer ons genoeg te hebben van egoïsme. . nieuwer.God God. mooier. Wilt U mij dan helpen om rustig te blijven en stap voor stap een uitweg te zoeken voor wat me dwarszit? Soms zie ik een ander die loopt te verdwalen die ruzie heeft thuis of geen raad weet met een of ander probleem: wilt u mij dan helpen een vriendin te zijn en hand en hand een uitweg te vinden voor wat haar dwarszit. leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen: de kleuren en geuren van de bloemen het lied van de vogels in de lucht maak ons tevreden met vriendschap. Gebed om eenvoud We willen zoveel hebben. wij vragen U: help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven. liefde en aandacht van de mensen om ons heen. laat er mensen zijn Lieve God. en als we het hebben willen we weer iets anders: leer ons genoeg te hebben van dat willen naar groter. ruzie en gepest en van steeds meer. sneller.

niet als een onpersoonlijk wazig wezen." Vaak vatten wij zo een gebed aan.. Leer dat men zich over moet geven aan wat komt op zijn pad. Als we echt luisteren.Gebed God. In een intieme omgang met God zouden zo'n mensen andere ogen krijgen voor de dingen. horen we Jou. ergens in de verte. Hoe komt het dat sommige mensen zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen kunnen fluiten in de regen ? Hoe komt het dat er mensen zijn. en elke morgen een nieuw hart. . Laten we bidden dat velen God zo mogen kennen. Leer het vechten. Leer te begrijpen. altijd. maar eigenlijk is het nooit stil. Heer. Steeds ben Jij er. zonder gekat. als ze hun ogen open doen.. altijd iets verkeerds zien? Dat komt misschien omdat ze verkeerd denken over de zin van het leven en van de dingen! Misschien hebben ze God wel nodig. Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Echte eenzaamheid bestaat niet. Leer de mensen elkander te verstaan. Heer. die. leer de mensen elkander te verstaan. overal. maar als een persoonlijke vriend. Altijd opnieuw. (Monique) "In de stilte van deze morgen. niet het verslaan. Jij spreekt tot ons. Eerst dan kan men samen de weg op gaan. heel dichtbij.

Amen. Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. Wij bidden U. in Jezus' verrijzenis. maar waar ze nooit naar gaan kijken. Ze hebben genoeg aan hun kalender. opdat we ze zouden vermenselijken. Ze beleven het niet. Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. .De lente moet je proeven. niet vernietigen. Gij hebt ons de natuur in handen gegeven. Vader. opdat wij ze zouden ontginnen. Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden. beetje bij beetje. De lente? Pasen? Kerstmis? Allemaal data waar ze wel rekening mee houden. stap voor stap. totdat je duizelig wordt van zo'n mooie. God. Maar we weten wel dat er negatieve krachten werken in de wereld en ook ons geluk kunnen verpesten. dat wij de verantwoordelijkheid op ons mogen nemen om deze wereld nieuw te maken zodat menselijk leven mogelijk blijft op deze aarde. Gij hebt ons de aarde geschonken om gezond en wel te kunnen leven. de lente is van ons christen zijn. niet vergiftigen. Geef dat we ons richten op wat positief en goed is en laat uw Geest van liefde in ons altijd de bovenhand krijgen. we zijn te oud om te geloven in sprookjes over boze geesten die als spookgedaanten ronddwalen in onze wereld. Help ons daarom om ze te ontmaskeren. en zij kunnen ook niet begrijpen dat God. frisse en jonge natuur.

In de stilte worden grote dingen geboren. Geef hen de nodige arbeidsvreugde. Heer Jezus. Gij hebt de voeten gewassen van uw leerlingen. zie je geen andere mensen meer. vroeg hij. . maar je moet ze zelf ontdekken. er komt ruimte voor God en de mensen. zei hij. en bekrachtig onze pogingen om hun werk te waarderen en te respecteren. 's morgens vroeg als alles nog rustig ademt. het beste in jezelf komt boven. zei de rijkaard. En de rijkaard keek naar de straat. het venster is van glas en de spiegel is van glas. Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. Je leeft dan dicht bij de dingen. Wij bidden U voor alle mensen in onze omgeving die poetsen. en de dienstbaarheid hebt Gij opgetild tot een heel hoge waarde. Zoek eens een rustig plaatsje in de natuur en ga daar zitten. Het zilver van de spiegel Een rijke vrek kwam op bezoek bij een rabbi. leg je denken maar eens stil. eten bereiden en zoveel ander praktisch werk verrichten. 'Kijk eens naar buiten'. haal maar eens diep adem. Weer nam de rabbi hem bij de hand en bracht hem naar een spiegel.Het leven zit vol verrassingen. stilte in jezelf. 'Nu zie ik mijzelf'. zei de rijke vrek. 'Wat zie je nu?'. Loop eens onder een heldere sterrenhemel als alle geluiden zijn uitgestorven. De rabbi nam hem bij de hand en bracht hem naar het raam. maak jezelf rustig. je wordt nieuw. Loop volgende week eens door een bos. Heb je al eens geluisterd naar het geluid van de stilte? Stilte om je heen. maar alleen jezelf'. Toen zei de rabbi: 'Kijk. Zo gauw er zilver aan te pas komt. 'Ik zie mensen'.

niet jullie wachten. Je bent een mens. Alleen solidariteit is ontwapenend sterk. Nooit hetzelfde. God. Grandioos! Heer. Alleen solidariteit weegt op tegen macht. de verdrukker heeft altijd meer. heel mijn wondermacht. de uitbuiter heeft altijd meer. De kracht van armen kan alleen zitten in de solidariteit. Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik kunnen recht spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag van de schepping heb ik alles uit handen gegeven. wat een voorrecht. Je kon net zo goed een vuilnisemmer zijn. Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden. Bericht van God aan alle jonge mensen. De kracht van armen zit nooit in wapens. denk er maar eens aan. Een mens.De kracht van armen is nooit geld. heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten.. Neen. Iedere dag." . maar ik wacht op jullie wonder. bedankt voor ons leven… en als we het leven niet als een geschenk zouden zien. de wereld zal redden. De kracht van armen is nooit macht. heel mijn schepping. lieve jonge mens. een wonder. dat ik.. de overheerser heeft er altijd meer. wees blij. Leven. God. geef ons dan de kracht om door deze periode te komen. iedere seconde wat nieuws. Ook al lijkt het alsof je leven in stukken breekt. maar als een zware opdracht. "Ik.

Help ons langs die weg van liefde naar elkaar toe. .Heer maak van de wereld iets mooi geef ons vreugde en geen verdriet heer laten we in elkaar geloven laat ons vriendelijk voor elkaar zijn zo kunnen wij een mooi leven tegemoet gaan. ook als het niet in één keer goed gaat. AMEN Goede God. Zou ’t niet een fijne houding zijn als ieder zo denken zou: ‘Jij weet iets goeds van mij. Help ons vandaag zo te leven dat er niets zal zijn waar we spijt van krijgen als we vanavond weer gaan slapen. ook als mensen vervelend zijn. onze hoop niet te verliezen als het moeilijk gaat en het leren lastig is. Je hebt ons liefgehad opdat ook wij voor elkaar goed en verdraagzaam zouden zijn. naar jou toe te gaan. help ons vandaag de hele dag door onze kalmte niet te verliezen. ik weet iets goeds van jou!’ Heer Jezus. ons geduld niet te verliezen. toen je langs onze weg liep was je begaan met mensen: Je hoorde en zag wat hen bezighield. ik weet iets goeds van jou!’ Zou het leven niet blijer zijn als men het goede steeds prijzen zou! Want werkelijk bij al ’t kwaad is zoveel goeds in mij en jou. Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: ‘Ik weet iets goeds van jou!” Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zou zeggen van harte en oprecht gemeend: ‘Zeg kind. Je zag veel verder. hun ware geluk. en ik.

Met fitness en spinning om in vorm te blijven. Wie heeft er al niet eens gezegd: "Was ik daar maar nooit aan begonnen" ? Als we aan iets nieuws beginnen. help je me dan om de moed niet te verliezen. Kunnen wij nog iets met geloof of idealen? Met de vluchtige windvlaag van de Geest van God? Met een kracht die uitstijgt boven lijf en spullen. Al geven we vaak iets op. vrede en geluk? Een dag beginnen. Elk begin draagt enigszins de vervulling van wat het belooft. Niemand die iets tegen me zegt. is ook in staat te leven. We leven in een tijd waarin het lichaam centraal staat. verwachting en belofte. Met aandacht voor fysieke schoonheid en plastische chirurgie.Vraag voor deze tijd We leven in een wereld van spullen en prullen. opnieuw beginnen na een ruzie. Ons leven is een voortdurend beginnen. Om te kijken naar anderen die misschien ook eenzaam zijn? Amen . Ik sta er maar tussen en voel me Klein en eenzaam. Soms ben ik in een grote groep En dan voel ik me toch erg alleen Om me heen gelach en gepraat. Van materiële rijkdom zoals huizen en auto’s met de nieuwste snufjes op technologisch gebied. van shoppen voor de fun en kopen voor de kick. valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen.. aantrekkelijk. Bij elk begin wordt het leven nieuw. toch beginnen we altijd weer opnieuw. spannend. Zo krijgt ons leven gestalte. Wie in staat is te herbeginnen. Elk begin wordt gekenmerkt door hoop. Ik hoor er dan soms niet bij en daar word ik verdrietig van. een misverstand. Goede God. maar over elk begin werpt ook de onzekerheid haar schaduw. na een ziekte. Goede God.. Om zelf naar andere mensen toe te stappen. die ons brengt bij liefde.

Had iemand hem weer neergelegd omdat hij spijt had? Angst voor een gesprek of verkeerd verbonden? God wist wie had gebeld.Bij God gaat regelmatig de telefoon. Jij bent de stuwende kracht die langzaam Elk grassprietje laat groeien. "Excuseer mij.. Er was eens een generaal die vroeg aan een wijze: "Bestaan er eigenlijk dingen als de hemel en de hel?" "Wat is uw beroep?" vroeg de wijze." antwoordde de wijze terug rustig. Hij weet exact wat er wordt gezegd. "Daar ligt de poort van de hemel". "Hemel en hel zijn geen plaatsen die plots verschijnen als men doodgaat. Je bent als de onzichtbare wind die dingen beweegt. Hij knikte en zei lankmoedig met een stem van een volmaakte receptioniste: "Hij heeft tenminste gebeld". Eén gedachten gang volstaat om de poorten van hemel en hel te laten opengaan. alsof je aan het geluid kan horen wie het is. altijd en overal. "welke idioot heeft u dat postje bezorgd? U lijkt meer op een slager dan wat anders!" "Wablief!!!" riep de generaal woedend. ." Bidden we dat er dit jaar veel hemelse dagen mogen zijn. "Ik ben generaal. vergeef mij voor mijn opvliegendheid"." "Ha ha ha!" lachte de wijze. "ik hak je in stukken!" "Wel.. "hier ligt de poort van de hel". Dank U. sprak de wijze. vederlicht En toch zalig warm en beschermend.. Groot en klein. God hoeft niet op te nemen. En zo is het ook. Hij rinkelt daar heel vrolijk. Jij bent de grond onder mijn voeten Die me behoedt voor een val in het lege. zei de generaal die spijt had van zijn woorden.. Ze bestaan hier en nu. Dit keer ging de telefoon heel kort. en vaker nog: verzwegen. Jij bent als een donsdeken.

Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er, ik ga met je mee". Je kijkt om: een mens die je toelacht, ogen die je moed geven en je voelt een hand die vast is en warm. God, zeg je dan, fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God gaat altijd in mensen met je mee.

Jij opent de deur, die gesloten lijkt. Je wandelt met me mee. Je stelt me gerust. En samen, samen gaan we op pad. Op pad naar nieuwe momenten, Nieuwe ervaringen, Op pad naar nieuwe mensen, om te helpen, om te troosten Om getroost te worden, samen overwinnen we alle obstakels Door te geloven dat jouw pad het juiste is, door de wandelen met eigen hart en voeten en te blijven groeien.

Om te weten wat vreugde is, moet je eerst weten wat verdriet is. Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit, dat je niets dan pech hebt, dagen met hoofdpijn, ongeluksdagen. Je geeft dan de schuld aan het weer, of de tijd van het jaar. Je hebt last met anderen of met jezelf. En dan plots is er de zon van de vreugde, ze geeft glans aan je leven. Ze is als een lopend vuur, als de kleuren van een regenboog, als het zingen van vogels, als muziek. Maar vreugde is ook vergankelijk, ze komt en ze gaat, als golven van de zee, maar ze bestaat. Vreugde geeft ons leven vleugels.

Heer God, laat deze dag voor ons leven een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen, een kans tot zoeken en bewonderen, een kans tot denken en danken. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. Heer God, maak onszelf tot nieuwe mensen... Amen.

God, Ik noem je graag “God van vrede” Maar hoe zit dat dan met deze wereld? Ik zag op het nieuws beelden van een overval. Waarom doen ze dat toch? Het maakt mij bang. Mogen wij bidden dat wij goede mensen ontmoeten Die wij kunnen vertrouwen? Help ons over onze bangheid heen en geef ons de kracht om sterk te zijn. Geef ons dat niet alleen aan ons Maar ook aan allen die op het verkeerde spoor zitten. Goede God, U hebt ons handen gegeven blanke handen of zwarte gele handen of rode eigenlijk maakt dat niks uit. U wil alleen dat we ze goed gebruiken om elkaar te helpen en elkaar gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden. Zo zendt u ons naar elkaar elke dag opnieuw. Een man uit India vertelt over het christendom... Ik zat bij een Himalaya-rivier, ik nam uit het water een mooie kei, hard en rond, en glad. Die kei had lang in het water gelegen, maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Zo gedragen zich de mensen in Europa. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. Zij leven in het christendom, maar het christendom doordringt hen niet, leeft niet binnen in hen. Dat is niet de fout van het christendom. Hun hart is te hard. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave, en zo mogelijk als een feest! Sta 's morgens niet te laat op! Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, en zeg "goedemorgen" tegen jezelf dan ben je een beetje geoefend om het ook tegen anderen te zeggen! Als je de ingrediënten van de zon kent, kun je ze zelf maken, even goed als dagelijkse soep. Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in, geduld met jezelf, geduld met anderen. Vergeet dat tikkeltje humor niet, om de tegenvallers te verbeteren. Meng er een behoorlijke dosis werklust in en giet over alles een gulle lach, en je hebt de zon van de dag!

Goed nieuws moet je niet alleen horen, je moet het delen, je moet het aan den lijve ondervinden. Goed nieuws is er wanneer mensen aan elkaar goede ervaringen meedelen. Goed nieuws klinkt er wanneer mensen positief van zich laten horen. Het is jezelf mogen zijn tussen klas- en tochtgenoten, 's morgens op de speelplaats je verhaal doen, 's avonds tevreden naar huis trekken. En tussenin... leren en ontdekken, woorden en waarden, aan bord of in een boek, op een website of op een sportveld; in de sporthal of in een labo, op de speelplaats.

Help ons, Heer, opdat onze leefgemeenschap één wordt niet alleen in prettige, maar ook in moeilijke dagen. Help ons eerlijk en oprecht te zijn tegenover elk van onze klasgenoten zonder ook maar iemand uit te sluiten. Dan wordt onze leefgemeenschap een tweede thuis, waar het goed is voor iedereen.

Als iemand zegt: "Ik vind je lief" dan verandert heel de wereld, zowel van kinderen als volwassenen. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid. Het is een diep menselijk verlangen om aanvaard te worden, mee te tellen. Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent: als dàt er niet is, wordt je leven zinloos. De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet, zijn de mooiste van zijn leven. Dan wordt alles anders. Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden. Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik, een woord vol warmte, een kaart op je verjaardag. Je bent gelukkig met zo’n attentie niet om het geschenk, de kaart, maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.

Dank. Als je in gebreke blijft. als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs. de oproep tot intens leven. je hebt iets te zeggen. Mens. Je slaat je ogen neer. opdat men je maar niets zou vragen. Voor heel veel meer: dank U wel. God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd. broeders en zusters. Goede Vader. in elk goed woord. in elke genegenheid aan een ander gegeven. in elk huis dat een thuis is. kun je God niet ter verantwoording roepen voor de ellende in deze wereld. Warmte komt niet van de centrale verwarming en tederheid niet van een romantische film. en toch snakt je hart naar vriendschap. Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach. het woord dat me deugd doet. voor de gewoonste dingen. Ze liggen in jezelf. Wie je bent is soms heel anders dan wie je denkt te zijn Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs. liefde is jouw verantwoordelijkheid. Er ligt een stukje paradijs in elke oase waar de liefde bloeit en waar mensen voor mensen weer "mens" zijn geworden. . de verrassende hulp. de vergiffenis om mijn stomme fout. de lach van mensen. de onverwachte glimlach van iemand.Hoeveel dingen doe je niet uit schrik om wat anderen zullen zeggen of denken? Je klaagt dat onze maatschappij zo hard en meedogenloos is! Je zoekt een veilig plaatsje waar je ongestoord alleen kunt zijn. familie van elkaar. Er ligt een stukje paradijs in elk hart dat een haven is.

Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voren. En telkens wisten ze van jou : Hij laat ons niet vallen. het op afstand al kon lezen. zodat wie er maar in de buurt kwam. Waarom werd niet gemeld. schreef zij het eenvoudige woord 'alleen'. De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje 'nooit' tussen. doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn. je diepste wezen : 'Ik ben er voor u'. Je daalde af in hun wereld. Achter het ingelaste woord 'nooit'. 's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende en Godlasterende tekst zou laten wegnemen. rechteloze mensen. door jouw leven te leven In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Daardoor werd het totale opschrift nu: "GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE". Het kon er heet aan toe gaan. doorheen de dorheid van hun bestaan. De burgemeester was dat niet van plan. waarover veel mensen zo boos geworden waren. Je openbaarde hen je naam. zodat er te lezen stond: "GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE". Je zag hun pijn en hun ellende en je noemde hen: mijn volk. Met een stuk houtskool begon ze te schrijven. Je trok met ze mee. Hij niet ! Daarom willen wij in Jou geloven door jouw weg te gaan.Jij stond aan de kant van uitgesloten. Met duidelijke letters. . Iedereen wachtte vol spanning. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis gekalkt: GOD ZORGT VOOR VREDE.

Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen.. hou er toch maar van...... Als dat gebeurt. onlogisch.Nadenkertje. Het is de stille geschiedenis die zich afspeelt in de klas. maar weigeren geholpen te worden... Mensen hebben echt hulp nodig. wees toch maar eerlijk en oprecht! De grootste mensen met de verstandigste ideeën. van je ijver. oogst toch maar succes! Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar. van leven en sterven. doe toch maar goed! Als je succes hebt. van je vreugde. kunnen je dan weer doen opstaan.. Een warme blik van iemand. help ze toch maar! Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren. niet veel.in het gezelschap van vrienden. Mensen zijn soms onredelijk. een bemoedigend woord of een rake opmerking. bouw dan toch maar voort. zullen anderen je beschuldigen van eigenbelang.. daar kan je werk in één nacht vernietigd worden.... aan tafel. sta op!" . dan krijg je valse vrienden en ware vijanden. groeit er langzaam openheid voor het woord van de Heer: "Ik zeg je. Als je goed doet. kunnen neergeschoten worden door de domste mensen met de domste ideeën. je kijkt zo sip ?" En verbaasd stel je vast dat er inderdaad iets gebroken is in je. doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar! Het leven volgt het ritme van zon en maan. Je voelt het of iemand anders merkt het en vraagt je: "Wat scheelt er. op het sportterrein. fietsend door het gure weer...... geen dramatische elementen: iets van je enthousiasme.. denk toch maar ruim.... van zomer en herfst..... egocentrisch.

Het is zo'n beetje als kauwgom: eens geproefd is de smaak eraf. stiekem lachen om de pastoor met zijn bevende handen en met Pasen alleen maar aan de eitjes denken. Elke dag opnieuw. gewoonten. dorstig. ga dan toch door te geloven! Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd. straks worden ze je karakter. straks worden ze je gewoonten. gekwetst. droom weer en droom verder tot aan de morgen! Waak Waak Waak Waak Waak over over over over over je je je je je gedachten. straks wordt het je bestemming. geloven. straks worden ze je daden. Ach. Dom Helder Camara sprak volgende woorden: “Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig. Af en toe een kruisje maken. is jezelf te verliezen in het dienen van anderen”.. Maar het blijft wel kleven ! Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten. onderdrukt of benadeeld door het leven moesten. gebedje zeggen.Albert Einstein zei ooit: “Enkel een leven geleefd ten dienste van anderen is het waard geleefd te worden.” Jezus heeft 2000 jaar geleden een oproep gedaan om te dienen: naastenliefde. . straks worden ze je woorden. karakter. ga dan toch door en blijf hopen! Als je een spoor van de liefde na wilde laten dat werd vertrapt. ga dan nog verder met de liefde! Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt.” Mahatma Gandhi zei het als volgt: “De beste manier om jezelf te vinden. daden. woorden..

Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je samen mag gaan. Het gebed van vandaag gaat over dit thema van samenleven in vrede. Gij komt ons tegemoet in mensen wees er dan in de mensen die wij ontmoeten. We vergeven elkaars fouten en delen het brood en de wijn met elkaar. Dat gevoel dat er iemand op je wacht.Als wij zoeken naar begrip en troost. Maar hoeveel keer merk je niets van dit alles? Willen we elkaar liever slaan dan omhelzen? Vergeten we dat we andere mensen broodnodig hebben? God. Dat gevoel dat ‘samen’ deugd doet. jong en oud. Samen Heb je dat gevoel wel eens? Dat gevoel dat er nog iemand is. zoals wij soms elkaars fouten vergeven en help ons om steeds te bouwen aan wat de hemel kan zijn. Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken. Dan zijn we als broers en zussen ondereen.. Wees er bij alles wat we zoeken en wees er .in ons voor anderen. Op weg Heb jij dat gevoel ook wel eens? Dat gevoel dat je verwacht wordt. arm en rijk. God wees dan de Ander die wij zoeken. heb je al gemerkt dat wij hier op aarde af en toe reeds kunnen proeven van wat de hemel kan zijn? Mensen geven elkaar de hand.. God. vergeef het ons. ziek en gezond. . Als we wachten op antwoord wees dan de stem die antwoord geeft. Als we zoeken naar vaste grond wees dan de weg waarop we mogen gaan. Samen gaan we op stap.

' Tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. tot de dag dat gij me roept tot u.. als ik dorst heb. omdat Hijzelf de Vrede was in persoon. met heel ons hart danken wij U voor onze grootouders en voor de mensen in de derde leeftijd. Iets kostbaars laten zij ons na de wijsheid om goed te leven.. als ik koud heb. Wij bidden u zegen de bejaarden om alles wat wij van hen mogen ontvangen. Hij maakte barmhartigheid en vergeving tot steunpilaren van een echte vrede. als ik honger heb.. als ik verdrietig ben geef me iemand die ik moet opbeuren. Veel van zijn woorden zijn spreekwoordelijk geworden: Bemin uw vijanden.. Op onze beurt willen wij zorgdragen voor hen. Laat uw wil mijn voedsel zijn uw genade mijn sterkte. Bewaar ze nog lange jaren in onze liefde . geef me iemand die me kleding vraagt.. als ik nood heb aan tederheid mocht iemand op mijn tederheid beroep doen.. Vrede was de utopie waarvoor Jezus zich inzette met woord en daad. geef me iemand die voedsel vraagt. geef me iemand die te drinken vraagt..' Hij kon en mocht over vrede spreken.' Keer ook je andere wang toe.Heer. als mijn last zwaar op mij drukt geef me de last van anderen te dragen. Lat mijn leven een gave zijn aan u. God..' Ga je eerst met je broeder verzoenen. Vader.

maar om mijn grootste vijand . de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt. niet om mijn broeders te overtreffen. wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt. ik heb uw kracht en wijsheid nodig Doe mij in schoonheid leven En laat mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. tot U kan komen zonder zich te moeten schamen. . Maak mij wijs. ik ben klein en zwak.mijzelf – te kunnen bestrijden. verhoor mij! Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de hele wereld leven schenkt. Ik verlang vurig naar kracht. Gebed van een Sioux indiaan Goede God wees ons nabij in onze liefste wensen in onze diepste momenten in dat waar we samen nog van dromen. opdat ik de dingen kennen kan die Gij mijn volk geleerd hebt. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt en laat mijn oren uw stem horen. Laat niet toe. opdat mijn geest. God dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor elkaar. Wees ons nabij God in alle gewone dingen in de vanzelfsprekende dingen in de dagelijkse taak waar wij voor staan. Maak dat ik steeds bereid ben met reine handen en met eerlijke ogen tot U te komen. Zie.Grote Geest. geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons hen. Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan.

vrij te zijn en daarom te geloven in de anderen en in Jou. God. om te doen. want U hebt ons de macht al gegeven om de sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. als we er maar een juist gebruik van maken. alleen maar een uitnodiging om jou te zoeken en daarom om te kijken naar anderen. om kracht.We kunnen U niet domweg bidden. om een eind te maken aan de wanhoop. God. als we er maar een wijs gebruik van maken. bij zichzelf en bij zijn naaste. want U hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. Maar als ik dan in Jezus' boodschap geen enkel gebod vind. vastberadenheid en een sterke wil. als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. Wij kunnen U niet domweg bidden. niet meer vrij is. want U hebt ons de middelen al gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden. in plaats van uitsluitend te wensen. God. God. die me zegt: ik ben niet het centrum van de klas. God. . om een eind te maken aan de hongersnood. niet alleen voor mezelf. in plaats van alleen maar te bidden. Kan ik geloven dat Jij er bent? Kan ik met Je praten? Soms lijkt het of het geloof in Jou neerkomt op allerhande verplichtingen. om vooroordelen uit te roeien. ik ben er voor elke andere en zo ben ik er voor Jou. We kunnen U niet domweg bidden. om aan de oorlog een einde te maken. Daarom bidden we U in plaats daarvan. ik ben er. ook al stijgt de examenkoorts elke dag met een graad of tien. ik ben niet het centrum van de wereld. want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt. Soms lijkt het alsof wie gelooft. dan weet ik: dat is een eerlijke boodschap. God. ik ben onzeker en heb moeite om Jou te vinden. We kunnen U niet domweg bidden. om te worden.

Alleen God is licht. Zegen met uw licht heel ons menselijk bestaan opdat er troost is voor de verdrietige. maar jij kan anderen die weg wijzen. Alleen God heeft genoeg aan zichzelf. Alleen God is de weg. wantrouwen vlucht voor vertrouwen. . maar jij kan doen wat mogelijk is. Zegen met uw licht onze handen opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. maar jij kan leren de ander lief te hebben. Zegen met uw licht onze monden opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. Alleen God kan liefde geven. maar Hij rekent liever op jou. Zegen met uw licht onze voeten opdat zij wegen gaan van gerechtigheid en van zorg voor mensen. Alleen God is het leven. Zegen met uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel opdat zij bescherming vinden en heel worden. maar jij kan het laten schrijnen in ieders ogen. hoop voor de wanhopige.Jij rekent op ons Alleen God kan het geloof schenken. maar jij kan anderen terug levensmoed geven. opdat bitterheid kan wijken voor mildheid. maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen. Zegen met uw licht onze ogen opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. Alleen God kan hoop geven. maar jij kan vertrouwen op je medebroeders en – zusters. Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt. maar jij kan er getuigenis van afleggen. Zo bidden wij u God. maar jij kan eenheid bewerken. Alleen God kan kracht geven. Alleen God kan vrede brengen.

van wie mij werd verteld. jij werkt in de wereld. moeten. Ik zou sterk willen zijn. onze Heer. kennen. een ziel ? een kern ? een pit ? Mijn moeder zei: "Het is God. geborgen in Uw hand. de herschepping van alle dingen in Christus. en wij zullen het onthouden met alles wat nog onvoltooid is in ons en om ons heen. dromen. Maar ik voel me soms zo leeg en onze lieve Heer. zwak zijn. Woorden als vast en zeker en bewezen. Anderzijds twijfel ik aan Uw bestaan. Ik weet niet hoe het heet. Amen. mijn moeder had gelijk ! ENERZIJDS EN ANDERZIJDS Enerzijds zou ik zoveel willen weten. Maar ik voel me zwak en diepgeworteld in onmacht. had mijn bestaan geen zin. voelen nood. en baas van velen. Heer. die ergens in ons zit". kunnen. Maar als ik op een dag. onopvallend. er zit iets in... maar onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer opschiet. . Wij zullen het aandurven alles te doen wat Jij ons te hopen geeft: de nieuwe mens. God. en willen botsen tegen zoeken. een kop op een karkas.Als ik alleen maar was. goddank. Scherp onze aandacht voor de wonderen zonder naam. dan denk ik telkens weer. vind ik dan nergens meer. wat naar de bloemen kijk. en verwachten. Anderzijds vind ik het allemaal niet zo belangrijk. enerzijds voel ik me geroepen door Uw liefde. Laat ons horen en zien hoe Jij overal werkzaam bent in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.

een "goeie dag". Leer ons voor elkaar te leven en met elkaar. Dat er van ons samenwerken een kracht uitgaat die mensen beter maakt en het leven goddelijk goed.God van liefde. god van leven wij bidden u: stuur ons op weg in de geest van Jezus. en door blij te zijn. een begrijpend woord. gij die onze toekomst zijt. . Laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar standhouden in alle onzekerheid. Dat wij het leven leefbaar helpen maken te beginnen in deze stad waar wij wonen. Heer. Help ons om iedere dag opnieuw het beste van onszelf te geven. brengt gij een nieuwe schepping tot stand. God gij zijt altijd groter dan wij durven te verwachten: gij doet nieuwe en ongehoorde dingen. Leer ons geloven dat gij uw liefde toont aan de mensen. Maak ons aandachtig voor uw werkzaamheid in deze tijd. dat wij niet blijven staan bij wat voorbij is en u niet zoeken waar gij niet zijt. Dat wij nieuwe wegen van liefde banen. vriend zijn voor wie naast ons leven. Dezelfde kracht die uitging van Jezus in wiens naam wij samen verder gaan. Laat ons een mens zijn voor al onze medemensen. de mens om na te volgen. Maar geef ons de zekerheid dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt door Christus onze heer. leer ons samen door het leven gaan. Ga voor ons uit. door ons: in een glimlach. paden van gerechtigheid en vrede. Als om ons heen een wereld ineenstort. door te luisteren.

voor onszelf. maar durft prijsgeven. hoop en liefde drie-in-één blijven. Blijf bij ons in hoop. Kom ons tegemoet wanneer ongeloof ons parten speelt. Amen. in anderen en in U Het is een lange. kan hij niet vermoeden wat het is een mens te mogen zijn op aarde. Liefde Een hart vol liefde. geloof en liefde. Schenk ons uw Geest Omdat er altijd een vlammetje in ons mag blijven branden. Lieve God. Zolang een mens niet poogt de andere lief te hebben als zichzelf. moeilijke weg. hopen en liefhebben Onszelf. Geloof Geloven in onszelf. . voor anderen en voor U Leer ons elkaar beminnen met oneindige liefde Schenk ons uw liefde Opdat wij lief zouden zijn voor de ander Opdat geloof. Geloven. Lieve God. U bracht ons door Paulus drie prachtige woorden: Geloof. Hoop Hopen op de goedheid van de mens. opdat anderen het goed mogen hebben. anderen en U Een opgave voor het leven. De vreugde van het leven Uw woord van eeuwig leven. hoop en liefde.Helemaal mens word je pas als je je bestaan niet voor jezelf behoudt.

Dat het goede wint van kwaad Dat de liefde wint van haat Met hart en ziel belijd ik mijn geloof Ik geloof in een God die liefde is Ik geloof daarom in verrijzenis Daarom breng ik mijn verhaal. Laat me niet vragen om vervulling van al mijn wensen maar laat me zien wat ik nog niet ken laat me niet worden zoals vele mensen maar laat me blijven wie ik ben. Weer een ander kan stil zijn en bewonderen. Al deze gaven samen zijn als het ware de delen van het lichaam van onze “klas”. Laat de liefde mij overstromen zodat ik warmte altijd voel laat me niet worden als die dromer die een leven leidt zonder doel. . en een vijfde legt gemakkelijk ruzies bij. Laat me helder zijn als het water om te kunnen kijken door mezelf heen laat me niet worden als hater die zijn haat verspreid na menigeen. de andere is vindingrijk en behulpzaam.Ik geloof in het goede van de mens Ik geloof. De ene heeft een fris en lachend gezicht. een derde is ondernemend en zit vol plannen. eigen gaven. dit is niet alleen een wens. Laat iedereen verstaan Ik geloof ik geloof ik geloof In deze “klas” bezit iedereen talenten. Bidden wij dat wij er willen zijn voor elkaar.

Ik beweeg mijn mond. In mijn hoofd leeft een gedachte. de onverwachte glimlach van iemand. maar het wonder is al gebeurd. lachen en huilen. De dag is een geschenk. voor de gewoonste dingen. Wij zien nog maar weinig wonderen. Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen. maar het is toch fantastisch. het woord dat me deugd doet. vorm een klank. We staan er niet bij stil. de oproep tot intens leven. Jij vangt die op met je oor en je begrijpt alles. de vergiffenis om mijn stomme fout. luisteren en spreken. Ik kan zomaar een tekst voorlezen. niemand kan uitleggen hoe. en dan pas zie je wat je ermee kunt doen. God.Geloof jij in wonderen? Eigenlijk is alles een wonder. maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien. de verrassende hulp. Voor heel veel meer: dank U wel. onzichtbaar voor mijn oog. We kunnen dit alles wel verklaren. de lach van mensen. . Dank. Eerst komt het geschenk. Dat is best. omdat we niet verwonderd meer zijn over de gewone dingen ! We kunnen lopen en bewegen.

Ik denk aan jou en jij aan mij Laten we even praten in alle stilte De stilte van ons hart De stilte van ons gevoel Goedemorgen God Bedankt dat jij er altijd bent Ook al vergeet ik dat soms . Besta niet enkel. maar leef. die blijven helpen Geef me voeten. maar luister. Geef me een lach. Maar nu is het eventjes ons moment. Hoor niet slechts aan. Het is weer een tijdje geleden dat ik tegen je Gesproken heb. Ik vraag en blijf maar vragen Misschien is dit net iets te veel Laat me gewoon beginnen Met je te bedanken voor wat ik al heb En nu ik dat gedaan heb voel ik dat de rest Stapje voor stapje komt Bedankt God voor het feit dat ik danken kan! Besta niet alleen.God. maar heb ook begrip. Heer. Lees niet passief.. die altijd opkomt voor de zwakken Geef me. En luister niet alleen. die nooit stopt met lachen Geef me een oor Dat altijd kan blijven luisteren naar de mensen Geef me handen.. Goeiemorgen God! Ik weet het. wij bidden U dat wij deze raad in daden zouden omzetten. die me naar alle plaatsen brengen Waar ik moet zijn om te kunnen helpen Geef me een mond. maar voel. Kijk niet gewoon rond. maar denk na. maar zie...

zeg ik wel eens "hoe wreed" en "och arme" maar ik lig er niet van wakker. leef jij ook ten koste van anderen. ook al heb je de mond vol van. Dat raakt me niet. Als echter een jonge man uit mijn straat door een ongeval om het leven komt. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft.. we hebben met hem gepraat. Iemand verliezen. praat je mee met wat ze allemaal zeggen. we voelen mee met zijn ouders en familie. en dat jij toch ook maar één keer leeft.. Elk ogenblik sterft ergens een mens. ben ik als aan de grond genageld en sta ik er met de hele buurt verslagen bij: "Gisteren stapte hij hier nog voorbij!" We kennen die jongen. . Vroeg of laat staan we allen voor die werkelijkheid. laat ons op dat moment uw steunende werkelijkheid ervaren. Door dit heengaan ─ omdat het ons zo nabij is ─ zijn we ‘geraakt'. Maar tenslotte spreekt men slechts van 'iemand verliezen' als persoonlijke banden losgerukt worden. als diegene die heengaat ons nauw aan het hart lag. WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. als ons eigen leven een deel van zijn zin verloren heeft zonder dié mens. God. Als radio of krant berichten brengen van ongevallen en rampen. kiezen voor de zwaksten. dat het ieder voor zich is in het leven.WEES WAAKZAAM Want voor je het beseft. zijn je vragen verstomd en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat en ben je mooi aangepast aan wat "de gewone gang van zaken" heet.

Wij willen dit doen zonder verbittering in ons hart. maar slechts mijn oog raakt hier verleid. Help ons geloven dat onze overledenen voortaan in uw nabijheid leven. willen wij ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar waren: een peter. een vriend of vriendin. een broer of zus. de schuifelende voeten nu voel ik dat er een diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en telkens weer zal ik je tegenkomen we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei. een meter. Sereen het beeld. een vader of moeder. Mijn hart blijft onberoerd en koel bij commerciële liefde rond het graf tentoongespreid. Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is. Uw liefde tot de mens laat niet toe dat zij in het niets zijn verdwenen. herfst overpareld en bewebd. ik zal nog altijd grapjes met je maken we zullen samen door het stille landschap gaan nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijk aan. vind ik niet! Vergeef de kilte van mijn hart dat slechts naar ware liefde vraagt wanneer het schijngevoel der massa aan mij knaagt . Voor die verhoopte toekomst hebben we geen precieze woorden. Heer. Gaat het om diegene die hier ligt of eerder wat een ander ziet? Immer verlaten doden komen nu in volle licht maar hun naam.nu Allerzielen nadert. Amen. Gij geeft toekomst aan hen die Gij opneemt in uw goedheid. die door zijn dood het Leven bracht. omdat we geloven dat de dood niet het einde is. onder chrysanten. Stervende bloemen in een kerkhofnevel. ik mis de échtheid in gevoel. alleen het vertrouwen in uw Zoon.

leer ons dan rontgenfoto's maken. wees dan een pad. zodat we elke avond heel wat foto's kunnen bekijken.. en het lukt. geef ons een fijngevoelig oog om dat wat we zien op de juiste manier te zien. luisteren en vooral liefhebben." Dit las ik op een verloren stukje papier. zoals: "Je kunt wat. een nieuw mens van je maken. zoveel mogelijk. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden.. Kan je geen snelweg zijn... Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. Als we dat kunnen. Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de weg. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. "Je ogen zijn als foto-apparaten. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. Schrijven. wees dan een ster. Munt uit. Kan je geen boom zijn. De man geloofde dat het kon en hij deed het. voelen. dan ga je het proberen. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. is de volgende gedachte: Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots." Als iemand dat tegen je zegt. . kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. maar je voelt dat elk woord té veel is. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". God. doorzien.. Geef ons daarvoor een hart dat kan zien. in wat je ook bent. Kan je de zon niet zijn. En toch schieten woorden ook vaak tekort. Ze moeten je tot leven wekken. Groot of klein zijn maakt voor slagen niets uit. Onze ogen maken inderdaad vele foto's op een dag en ontwikkelen ze onmiddellijk. Heer. wees dan een struik.Zeker voor diegenen van wie het de voorbije twee maanden wat tegenviel. Heer.. maar eigenlijk voor iedereen. wees dan een struik in het dal. Je zou het anders en beter willen zeggen. iemand naar wie je opkijkt.

We staan er nog veraf. maar allen gingen hem achteloos voorbij. Maar anderen. Hij droeg het deel van de mantel. Maarten. was de soldatenmantel om zijn schouders. Deze smeekte de voorbijgangers om medelijden. met meer inzicht. dat de heilige aan de arme gegeven had." Vorige vrijdag werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Maar wat? Al wat hij nog had. bij de poort van een stadje in Frankrijk een armzalig geklede man. Waartoe heeft dit mensen gebracht? Elk punt van de aardbol ligt in de greep van atoomwapens. Wetenschapsmensen worden betaald om te zoeken naar meer vernietigende wapensystemen. daarom vandaag een tekst over vrede. maar in de eerste plaats van het beheersen van conflicten. Hij trok het zwaard waarmee hij omgord was. De andere sloeg hij zelf weer om. betreurden diep dat zij niet hetzelfde gedaan hadden en de arme een kleed gegeven. die toen soldaat was. In de loop van de volgende nacht verscheen Christus aan Maarten in zijn slaap. . zag Maarten. Toch spreekt iedereen over vrede. temeer daar zij eigenlijk rijk genoeg waren. waarin velen leden onder de ijzige kou. In die situatie zijn we terechtgekomen : de politiek van de mogelijke vernietiging. Vele omstanders begonnen om hem te lachen omdat hij er in een halve mantel maar potsierlijk bijliep.Tijdens een heel strenge winter. wilde als christen zelf iets voor de man doen. maar het is verheugend dat zoveel mensen ernaar op zoek zijn. Maarten herkende het kleed. Met vrede moet men onophoudelijk bezig zijn. De rest had hij reeds bij andere gelegenheden weggeschonken. die zag dat de anderen geen erbarmen toonden. bereid je dan voor op de oorlog!" Dat was de leuze. Dan hoorde hij Jezus duidelijk zeggen tot de engelen die Hem omringden: "Maarten heeft mij met deze mantel gekleed. "Indien je vrede wil. sneed zijn mantel middendoor en gaf de ene helft aan de arme man. Volgens sommigen zitten we in het laatste stadium van de beschaving. Wat is vrede voor vele landen? Vrede is geen kwestie van wapens.

stilten zijn. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. water en vuur. we kennen alles. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. warmte drukken we uit in calorieën.God. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. met gesloten lippen. Die er altijd voor je zijn. behalve onszelf. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. Neen. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. veel sterker dan een stortvloed van woorden. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. bang. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. de man die de macht had over donder en bliksem. Arm blijf je. Nee. We hebben geleerd alles te verklaren. ziek of ontgoocheld bent. in welke omstandigheden dan ook. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. vuur wordt een oxidatie. maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. God. iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. . Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. vroeger was je de "dreigende onbekende".

.. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. zelfs niet de geur van.... die heeft je geduwd naar het goede. hij die er altijd.. aan het einde rest enkel nog de herinnering. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn.... hier is hij. vol met oneffenheden.... dan ga je hem misschien voelen... maar dan ook altijd is geweest. Die ruik je ook niet. die is er altijd geweest. Alles wat goed en mooi is dat komt van God.. vinden. liefde en haat... Overal waar liefde en vrede is daar is God . Maar God. je eigen omgeving zijn.... maar ook fijn en uniek. Het leven is snel gestreden. Maar je zult hem nooit voelen. je eigen kleren. Men probeert God te zoeken. het leven is zo kort. God te.. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. Het leven is een film die men afdraait. het valt je niet op. of neen..... ruiken.. begrip en onbegrip... een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as.. daar was hij toch. die heeft je gedragen.. de geuren in je eigen huis. waarvan je niets wou te weten komen. God te voelen. Het is alsof de geuren. Het leven is vergankelijk. een oorlog vol tegenstrijdigheden.. bergen en dalen.Daar is hij. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij. Het leven. of ja toch wel. de geuren in je eigen kamer. Je moet geloven dat God er is en dan pas. God. ja...

dat u een vriend bent die ons niet in de steek laat. Schijn een licht. dat u er echt bent. amen. altijd. U bent een bedenksel. Wijs de weg. Ik zit hier alleen. zegt de filosoof. Maar mijn moeder zei. . En abraham zei dat. hoop voor de toekomst.en Jezus. U bent de dood. Die schuilplaats dragen we met ons mee. We kunnen altijd in die schuilplaats terecht. dat is belangrijk om te weten. Bedankt Heer. U bent inerlijke energie. zegt de therapeut. Geef kracht om door te gaan. zegt de psychiater. Maar ik mis soms het vertrouwen. en Mozes. Verstaat u mij? Weet u wat er leeft in mijn hart? Ik wil met u praten zoals ik dat doe met een goede vriend of vriendin.Heer. Wilt u iedereen zegenen en bemoedigen die deze woorden leest. U bent een schuilplaats Heer. rust om uit te rusten. ik dank u voor uw trouw. Niemand is als u.God en noem voorzichtig uw naam. En ik zou het in ieder geval ook willen. Help ons in ons leven om het goede te doen. voor uw liefde. een schouder om te huilen en een glimlach om aan op te trekken.

Vader. maar het is zo waar. Jezus laat ik mijn gebed maar niet al te lang maken. Jezus het spijt me. en genezen worden. maar ja. . en ik wou dat ik er mee op kon houden maar alleen U kunt dat doen. U bent mijn leven. dit word zo vaak gebeden dat het vaak zonder enige betekenis word uitgesproken. maar wat zij niet zien is dat ik vaak doe wat juist is omdat ik juist wil zijn en niet omdat ik juist wil zijn voor U. Dank dat ik mag weten dat U mij veranderen zult van binnenuit met Uw Geest Vaak vind ik dat U te langzaam werkt in mij. ik kan niet opeens ervoor kiezen te verlangen om U naam verheerlijkt te zien. niemand anders ziet dit en kijkt daarom naar mij op wanneer ik woorden van Uw wijsheid spreek of laat zien in wat voor heiligheid ik leef. en dan zie ik zoveel vuiligheid. Ik ben waarschijnlijk niet eens dankbaar genoeg maar zelfs dat heeft U volbracht. en niet omdat ik uit liefde graag mensen tot U zie komen. mijn alles. ik blijf altijd maar zo egoïstisch zijn. Ik dank U dat U van mij houd zoals ik ben. het is gewoon vaak zo moeilijk om geduldig te zijn. ik kan er ook niet mee ophouden. Ik wil grote wonderen en tekenen doen omdat ik dat wil en niet om U naam te verheerlijken. Ik hou van U Jezus. Ik zie dat dingen in mij vaak om mij draaien en niet om U. ik kan niet ophouden liefdeloos te zijn. Ik wil U gewoon danken dat U mij kent en toch van mij blijft houden. Dank U Vader dat U elke dag weer in liefde naar mij kijkt en mij niet veroordeeld om mij vaak duistere hart. als U het op dit tempo doet dan zal het wel het beste zijn. En weet U Vader. soms heb ik het moeilijk met U maar toch zal ik met alles wat ik heb en ben u liefhebben. vinden mensen hier waarschijnlijk niet fijn. ik bid straks op mijn kamer wel verder. U vult mij met Uw licht waardoor ik in mijn hart kan kijken.

Want de pijn is niet makkelijk om te verdragen. Wij bidden in uw naam. Dank U. Met uw te gaan is overwinnen. en heelt alles. niet voor dit leven alleen. Smekend sta ik voor U om al dat leed te verzachten. Amen. mijn ziel ontbloot. Leid ons leven door uw Zoon. Geef uw kracht want dat is leven. Want zonder uw kracht is het niet te doen. Zijn liefde overwint alles.Ik voel verzoekingen van alle kanten. Waar zie ik weer Uw Goddelijk licht schijnen? Glorie aan God de Almachtige. Veel komt op de weg van dit leven dat door geen mens te dragen is. Geef kracht om te leven zo uw het wil. Heer God. blijf ons mensen genadig. bedekt alles. Waarom oh waarom voel ik mij dan niet blij. maar voor eeuwig. . Vader. Amen Ik dank U dat U mijn leven zo leidt dat ik steeds met de goede mensen op het goede moment in contact kom. Mijn strijdbijl begraven. en leer ons zien naar de grote dag waar we te samen zijn. Ik ben verward want Uw Geest doet zoveel ontwaken. Ook wil ik U vragen de mensen sterkte te geven die het erg moeilijk hetzij lichamelijk of psychisch hebben. Geef hen de kracht Heer. het is het kwade dat uw kinderen ten onder wil zien gaan. door hun tranen heen de toekomst te zien die U met hen voor ogen hebt. Ik wil U vragen al diegenen om mij heen te beschermen die door U op mijn levenspad gezonden worden.

. en als een bootje dobberend op de wereldzee.allen verenigd . Ook al ben ik nog zoekende in wat ik wil met geloven.. Ik prijs U om alle liefde die we van U mogen zien . Uw Stem in de Bijbel. Ik kan geen woorden vinden om uitdrukking te geven aan mijn verdriet en wanhoop. Leer ons daartoe bidden. maar U kent van verre mijn gedachten. voor Zijn werk in onze harten .. onze Heer in eeuwigheid. Mijn kerkgang is betreurenswaardig maar mijn band met U verdiept zich meer en meer. Ik ben u meer dan dankbaar voor al hetgeen U steeds weer uit genade laat zien. eenzaam. Dat U ZO veel van ons houdt .klaar zijn als Uw bruid. Gedenk ook mijn medemensen in welke nood dan ook. die liefde die we soms ook mogen ervaren.. dat voel ik soms.. Dan zullen wij beter in staat zijn om Uw Blijde Boodschap te verkondigen en Diezelfde Boodschap te leven en EENS zullen wij . Lieve Vader in de Hemel.Lieve Heer. U lacht mij toe en omringt mij met Uw liefde. Ontferm U en leid mij naar het juiste pad voor mijn leven. dat U Uw eigen Zoon schonk. Leer ons luisteren naar Uw Stem . Uw Stem door onze broeders en zusters. De wonderen die U in mijn leven heeft gedaan zijn ontelbaar. Heer. zodat Hij ons meer van Uw Liefde kan laten zien. Goede God... en breng licht en aanvaarding in ons aller bestaan. wees er voor mij!!! Amen Vader in de hemel. Dat bid ik U. door Christus. Ik voel me verlaten.Met mijn diepste respect vraag ik U geef mij een roeping. Ik dank U voor alle liefde die U mij dagelijks toezendt. van ELK van ons . Laat me weten wat U denkt in mijn geval te kunnen veranderen. Ook in anderen zie ik Uw gelaat oh Heer. met en door U. Want ik wil zeker veranderen voor. Amen. Amen. Leer ons werken aan onze relatie met U.. ik vraag U: maak ons ontvankelijk voor Uw Heilige Geest. .. Heer u bent altijd bij mij.. Ik dank U dat U NU al DOOR Uw Zoon Jezus Christus een relatie met ons hebben wilt.

Een ding is zeker, ik geloof in u. Wilt u mij helpen om de juiste weg te vinden om met geloven om te gaan. Ik wil u danken voor mijn gezin, de warmte die ik voel als ik aan hen denk. Aan al mijn vrienden en dat ik werk voor de kerk mag en kan doen. Samen staan we sterk. Ik geniet te weinig, terwijl ik een goed leven heb. Ik hoop dat mensen in moeilijkheden uw licht mogen zien en u mogen voelen. Raak ons aan en blijf dit doen, zodat wij u blijven gedenken. Amen.

De Rozenkrans (met de 5 blijde, 5 Droeve en 5 Glorievolle Geheimen) Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleidend gebed: Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd

Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen en de visser was gelukkig. Er kwam iemand langs die vroeg: "Waarom gebruik je niet meer dan één hengel, dan kan je meer vangen?" De visser zei: "Ja, en dan ?" "Dan verdien je meer", zei de voorbijganger. "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog meer te vangen." "Ja, ja... en wat dan?" "Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen." "En wat dan?" vroeg de visser. "Dan huur je een knecht, met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis." "En wat dàn?" "Wel, dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen", zei de voorbijganger, "en dan, wel ja, dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen." "Zo is het", zei de visser, "laat mij dus maar rustig zitten!"

Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou? Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren zijn, heb je daar ooit bij stil gestaan? Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft? Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren worden? Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een stuk leven dat je gegeven wordt. Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet meer. Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Geloof in jezelf en in het leven. Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.

Bah, weer een dag, denk je. Een dag in de sleur, een dag zoals er dertien in een dozijn zijn. En je hijst je 's morgens op en sleept je door de "afschuwelijke dag" heen. Je bent blij, als je 's avonds weer in je bed ligt, dat je dag voorbij is, terwijl je diezelfde dag blij kon geweest zijn, dankbaar en vriendelijk en gelukkig, maar dat deed je niet, want het was maar "weer een dag".

God, soms vraag ik mij af hoe ik van mijn leven iets waardevols kan maken. Kan het zijn dat, als je je leven deelt, je dan ook gelukkiger wordt ? Maak mij bereid om in het voetspoor van Jezus te treden, om op te komen voor al wie uitgestoten wordt, om echte vriendschap te delen. Geef mij een hart dat aandachtig is voor de nood van medemensen en dankbaarheid voor alles wat ik zomaar krijg. En geef mij ook iets van die vreugde van het evangelie: dat ik de blijde boodschap niet voor mezelf zou houden, maar dat ik er iets van zou waar maken, daar waar ik leef.

Je kijkt om: een mens die je toelacht. als je nog eerlijk door 't leven kunt gaan. als je nog kunt juichen omdat je leeft. En toch schieten woorden ook vaak tekort. iedereen zou het willen kunnen: je gevoelens toevertrouwen aan papier en zo helpen dat anderen zichzelf herkennen in jouw woorden. dan ga je het proberen." Dan kun je zeggen: "Ik geef gestalte aan de droom van God met de wereld. Misschien zijn er wel woorden die je doen geboren worden. Jezus zei tot de man met de lamme arm: "Steek je hand uit". . Je zou het anders en beter willen zeggen. iemand naar wie je opkijkt. God gaat altijd in mensen met je mee. een nieuw mens van je maken. Ze moeten je tot leven wekken. Als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag." Schrijven. als je je nog durft inzetten voor je ideaal." Als iemand dat tegen je zegt. als je nog kunt liefhebben. maar je voelt dat elk woord té veel is. geef dat we zulke woorden af en toe eens mogen horen. kracht in je opwekken die je nooit vermoed had. ik ga met je mee".. De man geloofde dat het kon en hij deed het. en het lukt. ogen die je moed geven. Zo kan één enkel woord richting geven aan je verder leven. zeg je dan. en je voelt een hand die vast is en warm.. Woorden zouden "scheppend" moeten zijn. fijn dat je meegaat want alleen ben ik te klein en te bang. God. als je elke avond kunt zeggen: "Ik deed mijn best. God.Je voelt een hand op je schouders en je hoort een stem die zegt: 'Ik ben er. zoals: "Je kunt wat.

een kans tot denken en danken. Die kei had lang in het water gelegen. laat deze dag. Als je denkt dat je niet durft.. een kans tot zoeken en bewonderen. Hun hart is te hard. Al eeuwen lang zijn ze ondergedompeld in het christendom en zijn zegeningen. maak onszelf tot nieuwe mensen. een dag van nieuwe kansen zijn: een kans tot luisteren en begrijpen. Veel hangt van je instelling af. dan durf je niet. dan ben je al verloren. ik nam uit het water een mooie kei. Laat ons er dit jaar voor zorgen dat die man geen gelijk heeft. Als je denkt dat je verslagen bent. Een man uit India vertelt over het christendom. en glad. Want in het leven ontdek je dat succes begint bij de wil van een mens. Amen. Vul deze dag met nieuwe dingen en met oude dingen die weer worden ontdekt. Als je graag wint. ... Ik zat bij een Himalaya-rivier. Zo gedragen zich de mensen in Europa. maar je denkt dat je het niet kan. leeft niet binnen in hen. Zij leven in het christendom. dan ben je het ook. maar het christendom doordringt hen niet. is het bijna zeker dat je niet zal winnen.Heer God. Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om de proefwerken goed voor te bereiden. Dat is niet de fout van het christendom.. hard en rond. maar het water had de kei van binnen niet nat gemaakt. Als je denkt dat je zal verliezen.

Amen. aangezien ik. die trachten zalig te worden. en te leven gelijk Hij geleefd heeft. moet men zich toeleggen om Hem te kennen. door de liefde en door de navolging van Jezus Christus christenen zijn. de grootheid van uw persoon en de verhevenheid van uw geheimen te onderzoeken en te kennen. Hem te beminnen en Hem te volgen. en om door de eer welke men Hem bewijst. De gevaarlijkste van alle ijdelheden is aan de Zaligmaker te willen behagen door een verheven kennis van zijn Godheid te bezitten. zich van de plichten van ware christen te kwijten. met uw geboden te onderhouden en uw deugden na te volgen. aangezien zij alleen door de kennis.Over de navolging van Christus en afzien van alle ijdelheden der wereld Oefening Om Jezus Christus volmaakt te eren. dit is volstrekt noodzakelijk voor alle christenen. en welke ik hoop dat Gij mij zult verlenen. zonder zich toe te leggen om zijn voorbeeld te volgen. moet weten en doen wat Gij geleerd en gedaan hebt. om te kunnen zalig worden. Gebed Mijn Jezus! Wat zal het mij baten. wanneer ik niet alles aanwend om mij er de verdiensten en de vruchten van toe te voegen. dat is te zeggen: mijn godsdienst kennen en uitoefenen? Dit is de genade die ik verzoek. o mijn Zaligmaker. .

maar wel over wat ik gedaan en verzuimd heb te doen om zalig te worden. zegt de H. die zonder onderzoek of enige twijfel gelooft al wat God wil dat wij geloven.Niet te hoog van zichzelf denken Oefening Dwaas en vruchteloos. is de wetenschap van de mens. o Heer! Dat zij dit leven leren kennen en hoogachten. welke zonder dit geloof. . Gij zult mij niet oordelen over wat ik geweten heb. versmaad en onbekend leven! O leven dat verborgen is in God met Jezus Christus! Welk uitmuntend middel besluit gij in uzelf om de christenen heilig en zalig te maken! Maar hoe weinig zijt gij in het christendom gekend en gevolgd! Verleen aan alle stervelingen. en niet mijzelf te verachten en te haten. Het is mij onmogelijk U te leren kennen en U niet te bewonderen. Gebed Mijn Zaligmaker! Genees in mij de al te grote begeerte die ik heb van alles te weten. het hart verdorren en voor de zaligheid van een christen vruchteloos zijn. wanneer hij zich niet beijvert om God te kennen en te beminnen. de geest verhovaardigen. is beter dan alle goddelijke en menselijke wetenschappen. en die in zijn hart gesteld is om alles te doen wat God wil dat wij doen om zalig te worden. en zichzelf te vergeten en te haten. maar tevens is het mij ook onmogelijk mijzelf wèl te leren kennen. beminnen en omhelzen.Schrift. genees mijn onachtzaamheid in het volbrengen van wat ik voor mijn zaligheid moet doen. Het eenvoudig en levendig geloof van een mens. O. Amen.

niet zozeer om ze te kennen dan in het werk te stellen. geheel mijn wetenschap stelle in u te behagen. er smaak in te vinden en in het werk te mogen stellen. in uw hart te winnen en mij waardig te maken om uw liefde in de tijd en in de eeuwigheid te genieten. zonder nochtans mijn hart te raken of te veranderen. de goddelijke Ingever. daar ik zo weinig verricht om zalig te worden. welke ik lees. van ze te mogen verstaan. Geest. Gebed Spreek. ziedaar wat de wetenschap der christenen moet uitmaken. mij toelegge om ze in alles te volgen. in U te beminnen. de regel van mijn gedrag worde. Gebed O. van alles onthecht en in alles niets zoekende dan U alleen. eerbied en leerzaamheid. te weten: lees ze om daarin de waarheid te vinden. . en het werkdadig maken. en dat alzo wat Gij mij leert. wat meer tot het hart dan tot de geest spreekt. een christelijk hart en een christelijk leven. mijn God! Spreek tot mijn hart om het te veranderen. Schriftuur met geloof. Schriftuur en de godvruchtige boeken met de geest waarin zij geschreven zijn. bij een christelijke geest. maar wel zij. Heer! Die het rijk der hemelen zullen binnentreden. ootmoed. die ons geleerd hebt dat zij het niet zijn die zeggen: Heer. Bid de H.Over de leer der waarheid Oefening De waarheden leren. mijn geest treffen en overtuigen. Geef mij de genade dat ik. om u te stichten en om een oprecht christelijk leven te leiden. algen mij. om u te onderwijzen. die de nieuwsgierigheid van mijn geest strelen. terwijl de waarheden. die de wil van uw Vader volbrengen en hun leven volgens hun geloof schikken! Stort in ons. en het verdriet mij zoveel te weten en zoveel te horen spreken over de eeuwige waarheden en over mijn zaligheid. Lees de H. Het lezen der Heilige Schrift Oefening Lees de H. weten wat ter zaligheid nodig is. De bespiegelende kennissen. Amen. Maak dat ik in uw wet en aangaande uw wil. Amen. door het lezen van goede boeken onderwezen. mijn Jezus. het eeuwig woord aanhoren.

en de personen te verzoenen tussen welke men tweedracht heeft verwekt. die ons doet zorgen om deze in niets te kwetsen. aangezien dit gebod volstrekt noodzakelijk is ter zaligheid. en wanneer men iets van de evenmens gehoord zou hebben. Men mag dan niets overdragen of de aantijgingen niet geloven. Geef mij tezelfdertijd die omzichtigheid in de liefde. Gebed Maak. met mijn broeders enig leed te veroorzaken. en men over deze zonden de vergiffenis van God niet kan bekomen. . tenzij men er een goede biecht over spreekt en men voornemens zij het kwaad te herstellen dat men heeft veroorzaakt.Over de voorzichtigheid in handel en wandel Oefening Niets is tegenstrijdiger met de liefde en schadelijker ter zaligheid. onenigheden veroorzaken. wanneer men de evennaaste beledigt. o mijn Zaligmaker! Dat ik nauwkeurig het gebod van liefde jegens mijn evennaaste onderhoude. men de appel van uw oog kwetst. de harten ontroeren. de haat vermeerderen. mag men er aan niemand over spreken. aangezien Gij gezegd hebt dat. Geef dat ik uw hart geen ongenoegen toebrenge. dat Gij ons hebt gegeven wanneer Gij ons geboodt de evennaaste te beminnen gelijk Gij ons bemind hebt. aangezien zij de gemoederen verbitteren. Amen. dan de ware of valse aantijgingen die de een de ander doet.

Gebed Geef ons. tot aan een bepaald uur. hoe meer weerstand wij daaraan bieden. na de genade Gods. immers. en onze geest en ons hart in uw liefde behoudt. Heer. hoe minder zij ons zullen lastig vallen. die gerustheid van geweten. voel je dat er meer is. integendeel. die alle gedachten te boven gaat. . het grootste goed. hoe minder wij tevreden zullen zijn. de rede aan het geloof en geheel de mens aan zijn God. houdt dan alles op ? Was dat handvol jaren de bedoeling van mijn bestaan ? Als je er even over nadenkt. en wij moeten niets ontzien om deze in ons te voeden. Doch wij kunnen die vrede der ziel noch vinden noch behouden. en welke Gij alleen ons geven kunt.Over de ongeregelde begeerten Oefening De vrede des harten is. welke ons vol betrouwen uw goedheid verzekert en ons getrouw maakt om daaraan te beantwoorden . die inwendige. vrede.die vreze Gods. jawel. dat de God van hemel en aarde met zijn kostbaarste en geliefde schepsel andere bedoelingen heeft dan alleen luttele jaren leven op een aarde waar vrijwel altijd onvrede en tegenstrijdigheid heerst. dan in het verzet tegen onze driften en tegen de ongerechtigheden van onze begeerten. Als ik mijn ogen sluit. door de kloekmoedigheid. welke Gij ons zult geven om ze te overwinnen. hoe meer wij die bevechten. een uitzichtloze gedachte. en houdt alles dan plotseling op ? Dat heb ik wel eens gedacht. hoe meer wij deze willen voldoen. Amen. Ik heb mij wel eens afgevraagd : ben ik hier maar tot een bepaalde dag. stilte. Bedaar de stormen en de beroerten van onze driften. hoe meer zij ons in vrede zullen laten. Geef dat onze begeerlijkheid aan de rede onderworpen zij.

Misplaatst vertrouwen en misplaatste trots Oefening Steun niet dan op Hem die niet kan ontroerd worden. die zich niet dan het kwaad toeschrijven. hier is hij. het valt je niet op. waarmede wij uw barmhartigheid zullen verwerven. die niets dan bedrog.. waarvan je niets wou te weten komen.. maar geef in alles en voor alles de eer aan God. weggetrokken van het slechte en weer meegesleurd naar het goede. te weten: op God. die is er altijd geweest. . Gebed Heer! Wijl Gij alleen hen haat en versmaadt. Maar je zult hem nooit voelen. God te voelen. Die ruik je ook niet. maar dan ook altijd is geweest. Daar is hij. zelfs niet de geur van. Amen. de geuren in je eigen kamer. die door een inwendig behagen over zichzelf in uw tegenwoordigheid zich durven verheffen. Wil u noch over uw goede werken.. je eigen kleren.. Je moet geloven dat God er is en dan pas..God. noch over uw bekwaamheid verheffen. genees in ons die hoogmoed en die ijdelheid van een opgeblazen en hovaardige geest. Maar God... aan U toe-eigenen: geef ons die inwendige ootmoedigheid des harten. ruiken. op wie men alleen moet rekenen. Men probeert God te zoeken.vinden. arglist en leugentaal voor zich heeft. die ons tot U doet naderen en uw liefde doet bekomen. of neen. dan ga je hem misschien voelen. die heeft je geduwd naar het goede.. die ons van U verwijdert en uw haat doet oplopen.. en het goed dat zij doen. het is een gewoonte geworden je bent eraan gewend dat hij.. want niets is er zwakker. Het is alsof de geuren. onzekerder en onstandvastiger dan de mens.. of ja toch wel. hij die er altijd. en dat Gij dezulken eert en bemint. de geuren in je eigen huis. je eigen omgeving zijn.. God te. die heeft je gedragen.. aan wie ze alleen toekomt. en geef ons een ootmoedig. en niets van uzelf noch van anderen.. Verwacht dus alles van God. daar was hij toch. onderworpen en leerzaam hart om uw heilige wil te kennen....

niet dan uit God levende. want indien ik U in de tijd niet bemin. O beminnende God! O God. o mijn Jezus! Dat ik U meer bemin dan mijn ouders. werpt haar in gevaarlijke gelegenheden van zonde en brengt haar allang in de ongeregeldheid. mag ik hopen dat ik U altijd zal beminnen. ik geen gevaar lope. dat is met een liefde waarvoor alles. een onberispelijk leven leiden. de onnodige gesprekken. om U te beminnen. is het te vrezen dat ik U in de eeuwigheid niet beminnen zal. die ik nooit bemind zou hebben. wat in mij is.Geen te grootte vertrouwelijkheid Oefening Vermijd de wereldse gezelschappen. Dat uw vrienden uitschijnen door de godsvrucht. Gebed Geef. meer dan mijn vrienden. en integendeel. want dit alles verstrooit een ziel. dat ik doe wat mogelijk is om U te kennen. indien ik nu alles aanwend om U te beminnen. mij aan U gewennende en mij naar U schikkende. wijkt! Amen. die zijn plichten en zaligheid behartigt en die. opdat hun voorbeeld u tot de deugd aanmoedigen en u van de ondeugd verwijderen. die alle liefde waardig zijt! Geef dat ik U bemin. wat hij in de eeuwigheid zal vervorderen. de uitstortingen en neigingen des harten. hier in de tijd begint te verrichten. en dat ik U als God bemin. beneemt haar de godsvrucht en de inwendige geest. die zich niet ophoudt dan met Jezus Christus. die zo noodzakelijk is ter zaligheid. die door de liefde Gods noch geregeld. en dat zij een geregeld. trekt haar van God af. meer dan mijzelf. om U na te volgen. Gelukkig de christen. noch bestuurd worden. gelijk zoveel christenen. . na mijn dood voor een onbekende God te verschijnen. opdat.

die ik heb van u te behagen en om in alles en altijd uw heilige wil te volbrengen. door mijn regel en door mijn oversten gebiedt? En hoe zou ik aan de tegenzin en de last kunnen toegeven. zonder deze te beminnen en te oefenen? Zou ik U. en de werken met spoedig. Amen. zonder mij met ijver toe te leggen om nauwkeurig te onderhouden al wat Gij mij door uw ingevingen. Maar hiertoe wordt verzocht dat de geest. ziende dat Gijzelf aan uw beulen gehoorzaam zijt geweest. die zijn plaats bekleden! Hoe verdienstig is de volstandige oefening der gehoorzaamheid. dat ik in de gehoorzaamheid aantrof. Gebed O mijn Zaligmaker! Zou ik U de onafhankelijkheid van een God aan de gehoorzaamheid kunnen zien slachtofferen. het hart met ze te beminnen. wanneer zij geboden U te kruisigen? O mijn Jezus! Geef dat ik mij aan de gehoorzaamheid onderwerpe om de uwe na te volgen. edelmoedig en standvastig de gehoorzaamheid te beoefenen. het hart en de werken samenspannen om ons de gehoorzaamheid te doen oefenen: de geest namelijk met ze goed te keuren. van verzaken aan zichzelf. Het is de gehoorzaamheid die de uitmuntendheid. uw Moeder. het geluk en de verdienste van het christelijk en kloosterlijk leven uitmaakt. van de volmaakte liefde Gods. Jozef kunnen zien gehoorzamen.Gehoorzaam zijn en niet zijn eigen zin door willen drijven Oefening Welk geluk van niet af te hangen dan van God in de persoon der oversten. aangezien zij een aanhoudend werk is van verloochening. stipt in alles aan de H. . om de begeerte te tonen. Maagd. gedurende dertig jaren. en aan de H. en die God de volkomen meester van onze harten maakt.

door vergankelijke vermaken. Amen. Een ziel die te veel met de mensen omgaat. wanneer gij u door geschapen voorwerpen. en een bezigheid voor welke alles in mijn hart wijkt. welke Gij wegens mijn ziel hebt. is een voortreffelijk middel om een inwendig mens te worden. verstrooide en dolende ziel. vindt niet veel smaak in God. maar geef dat het onder uw ogen leve. maar een aandenken dat alles regelt. zegt de H. opdat Gij in eeuwigheid zijn aandeel moogt wezen. O mijn God! Het verdriet mij als banneling buiten uw tegenwoordigheid te leven en zo weinig op het aanzien van uw grootheid getroffen te worden. die mij aandachtig maakt op de inzichten. houdt zich niet veel met het gebed bezig en oefent weinig de meditatie. Gebed Heer! Geef mij die inwendige geest. en dat uw tegenwoordigheid in mij het vervolg van uw leven en de vertroosting van mijn ziel zij. dat in u is en alleen u genoegen kan geven. door de meditatie. door tijdelijke goederen tracht te voldoen? Zoek in uzelf. Augustinus. dat ik niets onderneem om daaraan te behagen. . die gans werelds is en zich met beuzelingen ophoudt. het waarachtige en het Opperste Goed. Wat kan ik in de hemel en op de aarde aantreffen. in het Evangelie. die geest van overweging en ingetogenheid. en om zich innig met God te verenigen. Wat doet gij. om zijn zaligheid te verzekeren. om de zuiverheid des harten en de vrede van het geweten te behouden. om aan de bekoring te weerstaan. Weinig tot de schepselen en veel tot God spreken. niet hake dan naar het geluk van U in dit leven te behagen. en mij aan uw genaden getrouw doet worden. ofschoon deze dingen tot de zaligheid der christenen zo voordelig en zo noodzakelijk zijn. aan een christen geeft om de zonde te vluchten. zijn tong niet gebruiken dan om goede en nuttige dingen te zeggen. Maak dat het eerbiedig aandenken aan uw tegenwoordigheid de gedurige bezigheid van mijn geest zij. en dat het altijd in uw tegenwoordigheid zijnde. de overtollige en nieuwsgierige gesprekken vermijden. dat bij U vergeleken kan worden? Gij zijt de God van mijn hart.Geen overbodige gesprekken Oefening Waken en bidden is het eenvoudig middel dat Jezus Christus.

het verdelen. de eigenliefde. alzo is er ook niets bekwamer om ons een ware rust van geweten te geven. en in alle gelegenheden wederstand te bieden aan de ongeregelde begeerten van ons hart. die zorg. indien ik. dit deed wat ik zonder ophouden doe om mijn driften en de verzoeken van mijn eigenliefde te bevredigen! Gedoog niet. Leg u dus ernstig toe om aan uzelf te sterven. dan onophoudelijk onze kwade neigingen te bevechten en te overwinnen. dan zich aan de kwade lusten over te geven en zich van deze de slaaf en het slachtoffer te maken. Mijn hart is gans voor U. dit heilig geweld. Amen. Laat niet toe dat de ijdelheid. de gramschap -die vreemde goden. Breek mijn ketenen en verlos mij uit de onrechtvaardige en wrede slavernij. . om het geluk van dit leven uit te maken. en die oplettendheid. welke volstrekt tot uw zaligheid nodig zijn. om in alles uw eigen wil te verzaken. om onze zaligheid te verzekeren. wanneer ik mijn hart tussen U en mij verdeel. zullen u in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig maken. mijn Al! O God van mijn hart! Wees mijn aandeel in eeuwigheid. om aan uw rechtvaardigheid door de boetvaardigheid. om alles wat u weerstaat. dat ik het U onttrek en dat Gij van mij alles of niets eist. Gebed O mijn Zaligmaker! Hoe gelukkig. en komen tot geestelijke groei? Oefening Evenals er niets tegenstrijdiger is met de ware vrede. met het geluk en de rust van dit leven. tevreden en zeker van mijn zaligheid zou ik niet zijn.Hoe vinden wij vrede. aangezien er geen ware vrede van geweten noch enige verdienste te vinden is dan in wat men voor God en tegen zichzelf doet. te overwinnen. waarin ik door mijn begeerlijkheden geboeid lig. de wellust. aan uw liefde door de getrouwheid te voldoen. om aan de vurigheid van uw driften te weerstaan. Heer! Dat ik een andere meester dien dan U. de vadsigheid. of eerder het aan de macht uwer liefde onttrekken. want ik gevoel. O mijn God.

met het mijne niet te ontzien. zegt de Wijze Man. verre van mij te verwijderen van U. waaraan het wederstaat. zo zouden wij voor de evenmens niets hebben dan een natuurlijke verkleefdheid om de overeenstemming van gemoederen. niets dan een menselijke erkentenis en een inwendig behagen jegens onszelf. opdat wij hen alleen ten opzichte van Hem zouden beminnen en omdat Hij het gebiedt. welke onze eigenliefde verlangt en zich zo dikwijls inbeeldt te verdienen. Maar God wil dat wij overal tegenspraak. Gelukkig is het hart. die deze zuivert en ze bovennatuurlijk in ons doet ontstaan. .Het nut van de tegenspoed Oefening Men moet de tegenspoed aanzien als een proef de liefde aangedaan. mij meer dan ooit aan u vasthechten. dat door tegenspoed beproefd en door bekoringen. gezuiverd wordt: het is hierdoor. en gedoog niet dat zij in mij de liefde voor de evennaaste of mijn getrouwheid jegens U verminderen. Indien eenieder de achting en het ontzag voor ons had. dat het waardig wordt met God te zijn en bekwaam om aan de verlangens van zijn Hart te beantwoorden. Spaar uw hart. en maak dat de bekoringen. die Gij toelaat dat mij overgezonden worden en die Gij wilt dat ik zal onderstaan. onverwachte toevallen en wederstand ontmoeten en lijden van hen met wie wij leven. Amen. Gebed Heer! Ondersteun mij in zwarigheid en tegenspraak. door mij dringend en voortdurend de noodzakelijkheid van uw hulp te doen inzien.

. bergen en dalen. Amen. dat Gij mij wilt ondersteunen tegen de geweldigste aanvallen van mijn driften. in gevaar ben van verloren te gaan. Maar ik weet ook dat Gij kunt. die wij in onszelf dragen. zeg ik tot U: Heer! Behoed mij! Ik ben op het punt van te vergaan. Gebed Heer! Ik gevoel in de grote bekoringen dat ik niets uit mijzelf kan dan U vergrammen. ja. met ons het gewicht van onze ellenden te doen gevoelen. Het leven is een kaars die langzaam opbrandt tot er niets meer rest. door de neiging tot het kwaad vervoerd.Het weerstaan. Petrus. een oorlog vol tegenstrijdigheden. en uw Apostel verzekert mij. laten we er daarom van genieten en gelukkig zijn. en geheel mijn vertrouwen in U stellende. Ik zal mijn hand. en met ons te verplichten van op God alleen te steunen. met ons van alle voldoening een afkeer te geven. Zij dienen daarenboven nog. Het leven is een vooraf uitgestippelde weg. en dat ik. een nietig onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as... begrip en onbegrip. om ons te verootmoedigen door de beproeving van onze zwakheden en door het gevoel van de wortel van verdorvenheid. Het leven is een film die men afdraait. maar ook fijn en uniek. standvastigheid in verzoekingen Oefening De bekoringen dienen om ons te zuiveren van de geheime geneigdheid tot de ijdelheid en tot de eigenliefde. tot U uitreiken. Het leven is snel gestreden. Het leven is vergankelijk. en ik hoop dat Gij mij niet zult laten vergaan. aan het einde rest enkel nog de herinnering. gelijk de H. Zij dienen eindelijk om ons te onderrichten over onze machteloosheid. Het leven. Aldus mistrouw ik mijzelf. . zonder de hulp van God. liefde en haat. het leven is zo kort. vol met oneffenheden. zowel om iets goeds te doen als om ons van de zonde te bevrijden. alsook van het vertrouwen in onszelf.

Arm blijf je. Onze eigenliefde brengt gewoonlijk teweeg. en denkt niet aan haarzelf dan voor God: en terwijl zij tracht haar eigen hart te bewaren. of in alles onwetend zijnde. Gebed O mijn God! Wanneer zal ik. dat getrouw is aan de beweging van zijn genade. Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er. als wij meerder verblind zijn op de onze. vergeeft zij niets aan haarzelf en alles aan anderen. O mijn Zaligmaker! Laat niet toe dat ik iets anders kenne. mijn hart en mijn ogen alléén op U. vrij van alle geneigdheid tot het schepsel en van alle vooringenomenheid tot mijzelf. op mijn plichten en op mijn zaligheid gevestigd houden? Maak. wat ik niet moet kennen of onderhouden. en dat wij zoveel te scherpzinniger zijn op de gebreken van de evennaaste. . dan door het licht van onze geest. Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt dat je met gevouwen handen beter handelen kan dan met veel gebaren. en een ootmoedige toestemming in al wat Gij verlangt. veel sterker dan een stortvloed van woorden. Boezem mijn hart een vurige begeerte in om U te behagen. stilten zijn. een ziel. die op de goddelijke tegenwoordigheid aandachtig is. Een geest. dat wij in onszelf goedkeuren wat wij in anderen veroordelen. Heer! Dat ik alles vergetende. aldus met God bezig en Hem aangekleefd. Amen. zolang je niet ontdekt dat je niet met open ogen het scherpst ziet. houdt zich in haarzelf niet op dan met God. die alle dingen ver overtreft. en een hart. mijn geest.Niet lichtvaardig oordelen Oefening Wij oordelen meer door de genegenheid van ons hart. met gesloten lippen. beminnen of bezitte dan U. niet leve dan in U en voor U.

Alles voor U. voor zoveel zij bezield zijn met de begeerte om Hem aangenaam te wezen. welke men dikwijls vernieuwt. en dikwijls zo ongevoelig te zijn voor U. wat wij in de eeuwigheid zullen vervorderen. en dat men veel doet. alles tot uw dienst. dan wel uit hoe grote liefde het werk voortkomt. Amen. Gebed Het spijt mij grotelijks. druk daarin de gedurige tederheid en die innige en vurige begeerte van U te behagen en in alles en boven alles U te zoeken. dat God zozeer niet aanziet hoeveel men doet. o mijn God! Dat ik zoveel tijd overbreng zonder mijn geest met uw tegenwoordigheid en mijn hart met uw liefde bezig te houden! Welke schande voor mij. al wat gij doet. zo weinig aan een God te denken. Doet. die gedurig aan mij denkt. Deze levende en werkende liefde. maakt de verdienste van onze goede werken uit. Trachten wij dan God te beminnen in al wat wij doen. wanneer men veel bemint: dit is: dat onze werken aan God slechts waarlijk behagen.Werken uit liefde verricht Oefening Men kan niet genoeg deze woorden van de schrijver aanhalen. o Heer! Die altijd door het vuur der liefde brandt. Dit moet ons hart onophoudelijk zeggen en doen om een bovennatuurlijk en verdienstelijk leven te leiden. zegt de H. namelijk. o Heer! Alles in U. geen geluk. Paulus. het geloof zelf is zwak en kwijnend in ons. en alles te doen in de liefde Gods. indien het niet bezield is door de liefde en door een tedere godsvrucht voor de Heer. en om in de tijd te beginnen. opdat ik geen rust. . door ingeving en beweging van de liefde Gods. die ons deze waarheden veropenbaard heeft. noch enige ware voldoening meer vinde dan in U. en voor zoveel ze met de zegel der liefde bestempeld zijn. Gedoog niet dat ik één ogenblik leve zonder U te beminnen: en aangezien Gij het middelpunt van mijn hart zijt.

Amen. Gedoog niet. voordelig is voor een christen. want alles te gevoelen zonder iets in te volgen. Wij moeten dan al wat uit de inborst van de evennaaste voortkomt. en dat wij de wet van Christus zullen volbrengen. stil te zwijgen als het hart getroffen is. dit is onze nodigste oefening en het zekerste teken van een ware christelijke deugd. van zachtmoedigheid en verduldigheid. en niets is rechtvaardiger dan van anderen te verdragen wat wij willen dat men van ons verdrage. dat wij elkanders last moeten dragen. beproeft en volmaakt. Het is alzo. aangezien hij in hem de deugd zuivert..Verdraagzaamheid tegenover andermans gebreken Oefening De zwakheden welke wij niet kunnen verbeteren. dan het gevoel van onze ellenden. Maar gij weet hoe lastig ons die beproevingen vallen. Dit verhopen wij van uw oneindige goedheid.. zich te wederhouden als men op het punt is van uit te barsten. volgens de H. verduldig verdragen en niemand iets van onze eigen aard doen lijden. Paulus. want daar is niets geschikter om ons te verootmoedigen en ons voor God te vernederen. dit liefdewerk is een voortreffelijk middel om ons de hemel te doen bekomen. die het eeuwig leven verdient. maar geef dat wij haar slachtofferen voor het geluk van U te behagen. en hoe gevoelig wij zijn over wat onze begeerten tegenstaat. Maar wie ben ik voor God? Wat vindt God van mij? . Soms vraag ik mij af: Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Waarom leven wij? Wie is God voor mij? Moeilijke vragen. Gebed Hoe waar is het. die een wet van liefde is. in onszelf en in anderen te verdragen. dat wij onze gevoeligheid involgen. o mijn God. dit is voorwaar een zeer heilige oefening. o Heer! Dat de tegenstand met ootmoed en onderwerping gedragen.

iemand die klaarstond om alles en iedereen te straffen. de maan of de halogeenverlichting op je kamer. ziek of ontgoocheld bent. en het levenswater is niet te vatten in een scheikundige formule. behalve onszelf. God. Maar nu gaat onze wetenschap er snel op vooruit en we hebben je niet meer nodig. Zo kan je ook een lichtpunt zijn voor anderen. bang. licht ervaar je in je leven wanneer je weet dat er mensen zijn die om je geven. en het vuur van de liefde heeft niets met oxidatie te maken. maar we weten geen weg met het mysterie van ons bestaan. . leer ons inzien dat het leven meer is dan een hoop welbepaalde formules en wetten. Neen. We hebben geleerd alles te verklaren. Het is belangrijk dat je licht en donker kan delen met mensen. vuur wordt een oxidatie. Donker is niet zozeer de zwarte kleur of wanneer je naar boven kijkt rond 10 uur op een regenachtige decemberavond. vroeger was je de "dreigende onbekende". in welke omstandigheden dan ook. Nee. Die er altijd voor je zijn. water en vuur. de man die de macht had over donder en bliksem. Licht is niet zozeer de prachtige sterrenhemel. Maar de warmte van het hart kan je niet uitdrukken in calorieën. dat het leven heel wat rijker is dan wij mensen kunnen begrijpen. we kennen alles. warmte drukken we uit in calorieën. We leren alles te verklaren en water wordt H2O. donker ervaar je in je leven wanneer je verdrietig.God. Het donkere drukt uit waar je je niet goed bij voelt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->