P. 1
Onderzoek naar groepsdynamiek

Onderzoek naar groepsdynamiek

|Views: 3,049|Likes:
Published by motormuisje

More info:

Published by: motormuisje on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2010

pdf

text

original

Samen staan we sterk!

Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Door: Tetske Dammers Van der Helststraat 23 1816 CS Alkmaar E-mail:tetskedammers@gmail.com Studentnummer: 2113856 Begeleider: Nancy Helder Datum: mei 2009 Opleidingstraject: Master SEN, gespecialiseerde leraar te Amsterdam Praktijkwerkstuk in het kader van het Fontys opleidingscentrum voor speciale onderwijszorg Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen Tilburg

Synopsis
Achtergrond en onderzoeksvraag In mijn klas lijkt het alsof de leerlingen een vast rollenpatroon hebben ontwikkeld waarin de interactie en de gedragingen vast liggen. Ik merk ook dat er leerlingen in mijn klas last hebben van dit vaste patroon. Het lijkt een vicieuze cirkel waar we niet uitkomen. Deze situatie heeft alles te maken met de groepsdynamiek in mijn klas. Mijn klas is constant in beweging, toch lijken er een aantal constante factoren aanwezig te zijn. Heel veel invloed op het groepsproces kan ik niet meer hebben. De groep is al geruime tijd bij elkaar en heeft de eerste drie groepsvormingfasen al doorlopen. De rollen en doelen zijn bepaald. De interactie die hiermee gepaard gaat is duidelijk aanwezig en wordt niet altijd als positief ervaren. Deze situatie heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: Welke invloed heeft het rollenpatroon op de interacties van de leerlingen onderling in mijn klas en hoe kan ik die beïnvloeden? Om deze vraag te beantwoorden heb ik deze vraag in deelvragen verdeeld, zodat ik gerichter onderzoek kan plegen. De deelvragen zijn als volgt: 1. Is mijn klas een neutrale, positieve of negatieve groep? 2. Welke rollen zijn er in mijn klas? En hoe worden die ingevuld door de leerlingen? 3. Hoe verloopt de interactie tussen de leerlingen onderling? 4. Welke interventies kan ik uitvoeren om invloed op het groepsproces te kunnen uitoefenen? Theorie Om als leerkracht meer invloed op deze dynamiek te kunnen uitoefenen, moet ik eerst meer weten over de theorie achter de ontwikkeling van een groep. Ik heb daarvoor de volgende vragen opgesteld: 1. Wat is een groep? Ik sluit mij aan bij de definitie van Hare (1976) Hij stelt dat er bij het ontstaan van een groep altijd sprake moet zijn van interactie. Daarnaast laat een groep naast het kenmerk interactie altijd 4 andere kenmerken zien: (Remmerswaal, 2008) 1. De leden delen één of enkele motieven of doelen, die richting geven aan de groep. 2. De leden ontwikkelen een reeks van normen, die grenzen aangeeft ten aanzien van de relaties tussen de groepsleden en ten aanzien van de groepsactiviteit. 3. Bij langdurende interactie kristalliseert een reeks rollen uit en gaat de nieuwe groep zich onderscheiden van andere groepen. 4. Er ontstaat een netwerk van interpersoonlijke attracties op basis van de sympathieën en antipathieën voor elkaar. 2. Hoe verloopt een groepsproces? Volgens Tuckman (Smith, 2005) doorloopt elke groep vijf fasen, in eigen tempo. De fasen zijn: forming, norming, storming, performing en adjouring. 3. Wat zijn de rollen in een groep? Voor de verdeling van rollen in een groep maken Remmerswaal (2008) en van Engelen (2007) allebei een eigen indeling van rollen in groepen. De indeling volgens van Remmerswaal (Remmerswaal, 2008) : De rollen in een groep zijn onder te verdelen in: 1. Taakrollen: van belang voor het uitvoeren van de groepstaak 2. Groepshandhaving- en groepsvormingsrollen (procesrollen): vooral gericht op het verbeteren van het sociaal-emotionele klimaat in de groep. 3. Disfunctionele rollen: die vooral bestaan uit zelfgericht gedrag, dat ingaat tegen constructieve participatie aan de groep. De indeling volgens Van Engelen (Engelen van, 2007):
2
Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Van Engelen maakt bij de rolverdeling een onderscheid in leidinggevende rollen en overige groepsleden. De leidinggevenden nemen vaak het initiatief, organiseren en bewaken de goede gang van zaken. Bij de overige groepsleden zien we verschillende rollen en taken. Van Engelen stelt dat de rolverdeling anders is ingedeeld bij een positieve groep dan bij een negatieve groep. 4. Hoe vindt de interactie in een groep plaats? Een van de meest bekende en goed toepasbare communicatiemodellen om interacties tussen groepsleden te beschrijven is de “Roos van Leary”. Leary gaat uit van de veronderstelling dat de reactie van iemand bepaald wordt door de daaraan voorafgaande opstelling, opmerking of handeling van de gesprekspartner. Methoden Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag zal ik gebruik maken van kwalitatief onderzoek. Allereerst houd ik een nulmeting, aan het eind van het onderzoek houd ik dezelfde meting. Deze resultaten geven mij informatie over de invloed van de interventies. Voor de metingen maak ik gebruik van de volgende instrumenten: het sociogram, de klassenklimaatschaal, BOTS-vragenlijst, observaties en rolkaarten. Resultaten en uitvoering Uit deze verschillende analysen van de nulmeting kan ik opmerken dat deze klas duidelijk een klas is op weg naar een positieve groep. Er worden een aantal leerlingen naar voren geschoven voor bepaalde rollen, maar de rolverdeling in vooral de leiderschapsrollen zijn niet altijd aanwezig. Dit kan wijzen op een neutrale groep Hieruit is gebleken dat de interventies voornamelijk gericht moeten zijn op: - De ontwikkeling van nieuwe waarden en normen en positieve leiderschapsrollen, gezien de neutrale groep. - Roldoorbrekend gedrag voor individuele leerlingen, gezien de BOTS-vragenlijst. - De rumoerigheid van de klas, gezien de klimaatschaal. Door interventies op deze vlakken uit te voeren, probeer ik de groepsdynamiek positief te beïnvloeden, wel met inachtneming van een externe rol. Uit de resultaten van de eindmeting is gebleken dat er sprake is van een positieve verandering en dus beïnvloeding van de groepsdynamiek. Toch moet ik wel een kanttekening plaatsen. De groep had namelijk al bestaande positieve normen, hier heb ik geen wijzigingen in hoeven aanbrengen. Het “ophalen” van deze normen heeft wel positief gewerkt op de groep. Met mijn interventies heb ik mij alleen maar moeten richten op de interacties tussen de leerlingen en de rollen die in de groep gevormd zijn. Ik heb door het gebruik van deze aanpak de huidige situatie uitgebouwd en versterkt, waardoor de kinderen zich bewust werden welk effect hun gedrag kan hebben.. Het aanleren van de nieuwe vaardigheden, zoals het gebruik van de “Roos van Leary” m.b.t. de invulling van de verschillende rollen, hebben geleid tot de ontwikkeling van een positieve groep. Conclusie Terugkomend op mijn onderzoeksvraag, kan ik concluderen dat ik met mijn onderzoek heb aangetoond dat een leerkracht met een gerichte aanpak de groepsdynamiek positief kan versterken door uit te gaan van bestaande kwaliteiten en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

3

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

En voor het opvangen van al mijn emotionele “stressbuien”. voor het laten inzien van nieuwe inzichten en het geven van zelfvertrouwen. Via deze weg wil ik ze graag bedanken voor hun steun. Ook heeft ze zich ingezet om het onderzoek te beoordelen Mijn medestudenten Danne Noë. wanneer ik klaar ben met mijn studie. En gelukkig het huishouden op zich heeft genomen. voor het doorlezen van mijn stukken en mij hierop feedback gaven. En natuurlijk niet te vergeten de eindeloze telefoongesprekken en e-mails om mij te steunen. De leerlingen uit groep 7. feedback en support is het mij gelukt dit onderzoek af te ronden. Mijn studiebegeleider Nancy Helder. die het geduld hebben gehad om alle leuke afspraken met mij een jaar te verplaatsen. Mijn vriend Lonee. Zij hebben heel goed meegewerkt aan dit onderzoek en feedback gegeven op de oefeningen die ik met ze heb uitgevoerd. terwijl hij tussendoor ook nog mijn werk als “critical friend” doorlas. Natasja Vermeulen en Jetske Kaandorp wil ik bedanken voor het creëren van “ons veilige intervisiegroepje” en het doorlezen van mijn werk als “critical friend”. 4 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Al mijn vrienden. Bedankt allemaal! Met jullie hulp.Erkentelijkheidpagina Dit onderzoek is mede tot stand gekomen met de hulp van een aantal mensen. Mijn ouders Jan en Ria en zus Djoeke. . voor de ondersteuning. Ik ben trots op het onderzoek wat ik heb gemaakt. die mij vaak hele dagen niet heeft gezien doordat ik in de studeerkamer zat te werken. En voor het doorlezen en het geven van feedback op mijn onderzoek. Mijn collega‟s die mij de mogelijkheid hebben gegeven dit onderzoek uit te voeren op school en die mij altijd zelfvertrouwen gaven om door te gaan.

............ Blz................................................. Blz......... Blz....... 37 o 4..... 38 o 4...............1 Privacy .... 8 o 2...... Blz. Blz.................................................. 21 o 3......... 20 Hoofdstuk 3: Het onderzoek ........ 40  4..................................5 Observatie .................4................................2 Een groep ............2 Plan van aanpak ............1 De aandachtspunten ....................................................... 44  4.........................3 Onderzoeksmiddelen ................................................... 50 o 4............. Blz.....................................................2 BOTS-vragenlijst .......................... 7 Hoofdstuk 2: De situering .... Blz..... Blz................................................................................. Blz..5 Observatie ..5............ Blz.........5.... 9 o 2................................................................1 De situering ........5.... Blz.......................................................... Blz............................................................ Blz.............. Blz.......... 39  4...........................................................2 Positieve leiderschapsrollen ontwikkelen ................2 Nulmeting ...............................................3 De Roos van Leary ..................6 Maatschappelijke relevantie ............................................. 24 Hoofdstuk 4: Datapresentatie en analyse ............................. Blz..................3 De klimaatschaal ............. Blz........ 45  4..................................1 Het sociogram .............................. Blz.....2.............................................................................................. Blz..... ................ Blz....................................................................4 Rolkaarten .................. 21 o 3........... Blz......2. 8 o 2............................................... Blz........ 22 o 3..................................4..................................... 42  4........................... Blz............................. 27  4.............8 Tot slot .....Inhoudsopgave Synopsis ...... Blz.................................................4..............1 Normen stellen............................................................................... 38  4................. 21 o 3....... 19 o 2.... Blz......................................4 De uitvoering ........................................................................................5............................................ Blz................2.................................................. Blz..1Onderzoeksvraag en deelvragen................3 De interventies........ Blz................................... Blz.................3 De klimaatschaal .. 25 o 4......... 20 o 2..........................................2.. 37  4......................................7 Onderzoeksvraag ........................ 4 Hoofdstuk 1: Inleiding ........................ 31  4....6 Tot slot ..............................6 Algemene analyse .............................. 39  4.................................. 33  4........... Blz............................ 25  4.....2 BOTS-vragenlijst ................. Blz................... Blz..... 42  4.....................................2................................1 Het sociogram ..... Blz...... 2 Erkentelijkheidspagina ...................................5 Interactie ......... Blz.....................3 Het groepsproces ..4 Tot slot ................................... 15 o 2...................................... Blz......... Blz. 11 o 2.............................................................................................4 Rolkaarten ................5 Eindmeting .................... 41 o 4.....3........................................................................................... 44  4........4 Rollen in de klas ......... Blz.. Blz................ Blz............................2 Kwalitatief onderzoek ............................................ 25 o 4..................2......................................... 18 o 2..........5.................. 51 5 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas........... Blz......... Blz.................. 38  4................ 25  4............................................................................................3...........

.............. Blz..........................1 Deelvragen ................................... Blz........................... “Kleurencollage” .. Blz................................................................. 113 o 18..................................... Plattegronden van de klas ......................... Blz... 117 o 21.... Blz...........................Hoofdstuk 5: Eindconclusie ............... 52 o 5........................................................ Handelingsplan “waarschuwingskaartjes” ... Blz............ 73 o 7.. 53 o 5.............. Blz............................... 104 o 16...................... 84 o 12..................... “Je mag niet meedoen” ......... Blz.... Tabel Rollen ............................. Blz........................................ Blz............................4 Terugblik ..................................en eindmeting naast elkaar ................................... Tabellen sociogram nulmeting ................ 77 o 8.............3 Aanbevelingen ..... “Introductie Roos van Leary” ............ 123 6 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas............. 116 o 20...................................... 79 o 9. 63 o 5........ Motivatie rollen eindmeting ................................... 56 o 1.................... Blz.... “Groepstekening maken” ................ 59 o 3................................................. “Wie ben ik”............... 57 o 2................................................................................................... Blz............................ Puntenverdeling klimaatschaal .................... Blz...... Blz............................................... 100 o 15............................. 55 Bijlagen . 54 Literatuurlijst ......................................................................... 52 o 5................ 61 o 4.................................. 70 o 6... Blz...........2 Eindconclusie ...... Observatieverslag “dorp bouwen” eindmeting ......... 96 o 13.............. Blz................................ Blz......... 82 o 11........ Observatieverslag “toren bouwen” nulmeting ......................................................................... Blz....................................................... Rolkaarten ...................... .................. 115 o 19......................................................................................... 54 o 5...... Blz............................................................ 97 o 14......................................................... Klimaatschaal . Blz.................... Motivatie rollen nulmeting ........................... “Complimenten van een groep” ..... Blz....... Tabellen sociogram eindmeting ........................................ 111 o 17.......... 80 o 10...................... “Situaties uitspelen” ........................ Blz............................................................... Blz............................................... Blz.............................. Blz........... Blz.............. Blz................ Blz.................................. Nul.................... “Letters en cijfers maken” ..........

gespecialiseerde leraar aan de Fontys hogeschool te Amsterdam. waardoor leerlingen elkaar niet altijd respecteren en serieus nemen in de reacties. sociaalemotionele vorming en cultuur in de breedste zin van het woord. heb ik besloten mijn onderziek te relateren aan dit onderwerp te houden. Humor is een belangrijk onderdeel in de dagelijkse omgang met elkaar. Maar ik merk dat de leerlingen bepaalde gedragingen en interacties laten zien. Zowel de kinderen uit de klas als ik houden van een gezellige. Al met al is het een bruisende klas die met veel plezier naar school toe gaat. juist doordat ik de leerlingen nu voor het tweede jaar lesgeef. In de bovenbouw wordt gewerkt met zelfstandig werk taken. zodat er een nog beter pedagogisch leerklimaat ontstaat. wat weer gevolgen heeft voor het groepsklimaat. en zich samen inzetten voor de ontwikkeling van een positieve groep. waar de kinderen zelf aangeven wat zij die dag gaan doen. De titel “Samen staan we sterk!” staat symbool voor het onderzoek dat ik heb uitgevoerd.Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt mijn onderzoek. We trachten een zo goed mogelijke verhouding te creëren tussen cognitieve vakken. Omdat ik mij nog verder wil ontwikkelen en bekwamen op dit gebied. Ik vind dat een goed pedagogisch leerklimaat een voorwaarde is. ontspannen sfeer. In de tijd dat ik werkzaam ben in het onderwijs heeft de “gedragskant” van leerlingen mij het meest geïnteresseerd. Ik ken de leerlingen goed en heb in deze tijd een goede band met de leerlingen opgebouwd. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd op de school waar ik werkzaam ben. In de onderbouw wordt gewerkt door middel van een kiesbord. Dit kan zijn uitwerking hebben op de omgang met elkaar. “samen staan we sterk!”. In dit onderzoek ga ik op zoek naar de groepsdynamiek in mijn klas en hoe ik die kan beïnvloeden. Dit is een reguliere school in Bergen. Ik geef dit schooljaar les aan groep 7. De school heeft een leerlingenpopulatie van 200 kinderen en de prognose is dat dit alleen maar toe zal nemen. waarin de kinderen elkaars eigenschappen en kwaliteiten accepteren. Toch valt mij ook iets op aan deze klas. MIA staat voor Meervoudige Intelligentie Adaptief. De school werkt volgens het principe MIA onderwijs. Het lijkt alsof we na de zomervakantie gewoon in de sfeer en de omgang met elkaar zijn doorgegaan. die niet altijd een positieve uitwerking hebben op het groepsklimaat. . die ik vorig jaar ook al heb gehad in groep 6. Deze eerste waarnemingen hebben geleid tot het onderzoek dat voor u ligt. opdat een kind zich ten volle kan ontwikkelen. waar we voor de vakantie waren gebleven. Het lijkt soms alsof sommige leerlingen “vastzitten” in een bepaald rollenpatroon. Ik geef hier voor het zesde jaar les en heb altijd in de bovenbouw gewerkt. Dit onderzoek heb ik ontwikkeld in het kader van de opleiding Master SEN. De titel staat voor de meerwaarde van een positieve groepsdynamiek in de klas. 7 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Deze situatie heeft alles te maken met de groepsdynamiek in mijn klas. Ik verdeel de klas in groepjes en volg de gebeurtenissen van één groepje.00 uur. Mijn klas is constant in beweging. Het valt mij op dat de leerlingen anders op elkaar reageren. hartelijk gelachen wordt. maar ook negatieve uitwerkingen hebben. waarvan 16 jongens en 9 meisjes in de leeftijd van 10 á 11 jaar. Ik vertel de leerlingen over 2 vrienden van mij die ruzie hebben. Ralf kijk geïrriteerd en zegt: “wat kinderachtig!” (De namen uit de beschrijving zijn gefingeerd) §2. Wat zijn de rollen in een groep? 4. Ik geef een rekeninstructie aan de klas. doet hij dit. Ik heb deze situaties regelmatig proberen te beïnvloeden. terwijl er om „Denise‟. Het lijkt een vicieuze cirkel waar we niet uitkomen.1 De situatie Ik geef les aan groep 7. Pim komt erbij staan en zegt dat ze het niet goed doet. De groepsleden kijken op en moeten er hartelijk om lachen. die bijna op hetzelfde ogenblik een grap maakt. Iedere klas laat een verschillende groepsdynamiek zien. Ik merk ook dat er leerlingen in mijn klas last hebben van dit vaste patroon. Het groepje stemt hier meteen mee in. Het lijkt alsof de leerlingen een vast rollenpatroon hebben ontwikkeld waarin de interactie en de gedragingen vast liggen. De andere leerlingen geven daarentegen aan dat ze het gedrag van Ralf niet als prettig ervaren. Laurens staat te kijken naar het groepje. Kim pakt de bordliniaal om de zwembaden op te meten. Dick komt meteen met een voorstel: Hij stelt voor om eerst maar eens de maten van de zwembaden op te meten. De meeste leerlingen uit deze groep zitten al 7 jaar bij elkaar in de klas. „Ralf‟ vindt het niet prettig zoals er op hem gereageerd wordt. De andere groepsleden kijken verstoord op en zuchten geërgerd. De groep gaat verder met meten als opeens Denise langs komt lopen met het zwembadje als hoed op. Om als leerkracht meer invloed op deze dynamiek te kunnen uitoefenen.Hoofdstuk 2 De situering Het is maandagochtend 9. Hij voert niets uit en kijkt alleen maar. Ik vraag de leerlingen het probleem voor mij op te lossen. Hoe verloopt een groepsproces? 3. De situatie die ik hierboven beschreven heb. Ik geef deze leerlingen voor het tweede jaar les. Ik heb daarvoor de volgende vragen opgesteld: 1. Hij pakt de liniaal over en gaat verder met meten. Dit is goed te merken in bovenstaande situatie. Dick en Pim staan samen te overleggen wat ze moeten doen. die bestaat uit 25 leerlingen. Dit kan positieve. komt regelmatig voor in mijn klas. „Ralf‟ maakt een grapje en de leerlingen reageren erg negatief op hem. Als Pim hem vraagt het tweede zwembadje te pakken. toch lijken er een aantal constante factoren aanwezig te zijn. toch lijkt er niet veel te veranderen. Kim pakt direct een stift om de gegevens die Pim doorgeeft meteen op het bord te schrijven. moet ik eerst meer weten over de theorie achter de ontwikkeling van een groep. Ralf gaat in het zwembadje zitten en doet net of hij verdrinkt. Hoe vindt de interactie in een groep plaats? 8 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. terwijl ze dezelfde gedragingen vertonen. . Wat is een groep? 2. Dit zullen andere leerkrachten herkennen vanuit hun eigen situatie. Ze vinden allebei dat ze het grootste zwembad hebben. zodat ik dit kan vertellen aan mijn vrienden en ze geen ruzie meer hebben. het moet anders.

4. 2.§2. Een groep kan omschreven worden als een sociale eenheid die uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen. pp. door zich te verenigen. (Remmerswaal. Mijn klas. . De leden delen één of enkele motieven of doelen. De leden ontwikkelen een reeks van normen. De definities vind ik te summier omschreven. 4. Een groep kan omschreven worden als een verzameling individuen die op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar zijn. 3. Deze wederzijdse beïnvloeding vormt het belangrijkste kenmerk van een groep. Er ontstaat een netwerk van interpersoonlijke attracties op basis van de sympathieën en antipathieën voor elkaar. 2. een bepaalde persoonlijke behoefte tracht te bevredigen.2 Een groep Wat is een groep? Het beantwoorden van deze vraag. 2008. Ik sluit mij aan bij de definitie van Hare (1976) Hij stelt dat er bij het ontstaan van een groep altijd sprake moet zijn van interactie. 3. dat is toch een groep. Er vindt een constante interactie plaats in mijn klas. Volgens deze definitie kunnen we pas van een groep spreken als de betrokkenen zichzelf als een deel van een groep beschouwen. In de zeven verschillende definities die de sociologen geven. 5. Een groep kan gedefinieerd worden als een verzameling individuen die. De leerlingen hebben in ieder geval een gezamenlijk doel. 9 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Een groep kan omschreven worden als een verzameling individuen die directe contacten met elkaar onderhouden. Bij langdurende interactie kristalliseert een reeks rollen uit en gaat de nieuwe groep zich onderscheiden van andere groepen. Toch ligt het antwoord iets ingewikkelder. Individuen vormen alleen een groep als zij door een persoonlijke reden gemotiveerd worden een groep te vormen. lijkt heel gemakkelijk. 1. 6. namelijk de lesstof volgen. 47) De definitie van een groep is helder omschreven. die grenzen aangeeft ten aanzien van de relaties tussen de groepsleden en ten aanzien van de groepsactiviteit. Volgens deze omschrijving is er geen sprake van een groep als er geen interactie plaatsvindt. Mijn klas kan ik helemaal herkennen in deze omschrijving. Een groep kan omschreven worden als een verzameling individuen die elkaar beïnvloedt. We kunnen pas van een groep spreken als de interacties tussen individuen door rolomschrijving en normen gestructureerd worden. Daarnaast laat een groep naast het kenmerk interactie volgens van Hare (1976) altijd 4 andere kenmerken zien: 1. zit allemaal een kern van waarheid. Volgens deze definitie is er sprake van een groep als een bepaalde gebeurtenis niet alleen één individu maar ook de andere individuen beïnvloedt. groep 7 om specifiek te zijn. 7. Een groep kan gedefinieerd worden als een verzameling mensen die gezamenlijk een bepaald doel willen bereiken. 46. die richting geven aan de groep. Een groep kan gedefinieerd worden als een verzameling individuen waarvan de interacties door een aantal rollen en normen gestructureerd worden. zowel verbaal als nonverbaal. In het boek Groepsdynamica (Johnson & Johnson. 2006) worden er zeven verschillende definities gegeven.

In een 10 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Leerlingen die hier niet aan toe zijn oefenen geen invloed uit binnen de groep en vinden het al geweldig dat ze geaccepteerd worden. Ze willen dat hun mening serieus wordt genomen. en de normen die ze zelf bepaald hebben. Je wilt niet voor gek staan en buitengesloten worden. Samen kunnen leerlingen komen tot creatieve prestaties. Hierin kan een groep voorzien. De groep biedt zekerheid er zijn vaste normen. terwijl Ralf dit niet is. Als er in voldoende mate is voorzien aan de behoeften uit de eerste drie lagen kan de groep een bijdrage leveren in de behoeften uit de vierde laag. De rollen die in een groep ontstaan zijn ook bij mijn klas aanwezig. Als groep sta je sterk. . Het vormen en ontwikkelen van een groep is erg belangrijk in het onderwijs. Daarnaast is er zekerheid omdat de rollen vaststaan. Ze willen gewaardeerd worden. In het vervullen van de eerste en tweede laag voorziet voornamelijk het gezin. Dit kun je terugzien in de situatiebeschrijving van de rekenles. denk aan de schoolregels. Er zijn hele duidelijke attracties tussen de leerlingen. Het leren gaat het beste als een leerling zich vooral in de bovenste laag van de piramide bevindt. weliswaar niet allemaal positief. Er is wel een duidelijk verschil tussen de normen die zijn opgelegd.Daarnaast zijn er ook normen en grenzen ontwikkeld. komt de mens toe aan de volgende laag. Ook het laatste kenmerk is terug te vinden in mijn groep. Denise is duidelijk geaccepteerd als de grappenmaker. 2007) vervult een groep behoeften uit de behoeftepiramide van Maslow (1954): Zelfrealisatie Waardering Sociale acceptatie Zekerheid/veiligheid Fysiologische behoeften De behoeftepiramide van Maslow (1954) Pas als er voldaan is aan een laag. je wilt gerespecteerd en geaccepteerd worden. maar er zijn ook leerlingen die elkaar niet zo aardig vinden. In een groep hoor je erbij. maar de leerlingen weten wel waar ze aan toe zijn. Volgens van Engelen (Engelen van. Kinderen willen ook invloed uitoefenen binnen een groep. sociale acceptatie en waardering. Ook de derde laag wordt vooral door leeftijdsgenoten vervuld. er zijn leerlingen die duidelijk vrienden zijn. Leerlingen kunnen elkaar helpen met bepaalde leerstof. Omdat deze normen veiligheid bieden zijn ze moeilijk te beïnvloeden als de groep eenmaal gevormd is. In een negatief klimaat wordt ook voldaan aan de behoefte zekerheid. dit kan bijdragen aan zelfrealisatie. Je eigen talenten ontwikkelen en verbreden. Tenslotte is er de behoefte aan zelfrealisatie. Een klas heeft invloed op het vervullen van de behoeften aan veiligheid. Het is als leerkracht belangrijk om te weten dat deze behoeften niet altijd positief worden ingekleurd. Bij de tweede laag is ook een rol weggelegd voor leeftijdsgenoten. je bent groepslid.

Toch ontstaan deze groepen niet spontaan. de andere modellen zijn meer geschikt voor therapeutische doeleinden.3 Het groepsproces Hoe verloopt een groepsproces? Remmerswaal (Remmerswaal. Spiraalmodel 2. Volgens Tuckman doorloopt elke groep vijf fasen. Forming “Groups initially concern themselves with orientation accomplished primarily through testing. bewustwording Het individu Intrapersoonlijk Individueel en relationeel Groepsvoortgang Tijdsperspectief Groepsdoel door middel van Nadruk op: Observatiebasis Centraal procesaspect Overzicht van de drie besproken modellen voor groepsontwikkeling (Banet 1967) Het lineaire model is het meest gericht op het onderwijs. (Linge van. 2008) spreekt over drie modellen hoe groepen ontstaan: 1. 2008): 1. 2006) Lineair model Progressief Toekomst Leren sociale vaardigheden De groep Interpersoonlijk Groep Spiraalmodel Regressief Verleden Genezen persoonlijkheidsintegratie De groep Historisch Contextueel Polariteitenmodel Cyclisch Heden Groeien. Such testing serves to identify the boundaries of both interpersonal and task behaviors. Polariteitenmodel 3. Wat voor soort groep een klas is. §2. in eigen tempo. Hieronder de gereviseerde versie (Engelen van. Konig. In onderstaand figuur zijn de verschillende modellen schematisch weergegeven. De groepen worden samengesteld door de school. Daarom kies ik ervoor het lineaire model verder uit te werken. Klassen in een school passen binnen deze definitie en zijn dus groepen.negatieve groep is de rolverdeling ook bepaald. wordt bepaald door het groepsproces dat zij doorloopt. Hoe dit verloopt. & Lap. maar is wel voorspelbaar. In het lineaire model wordt uitgegaan van de sociaal-emotionele aspecten in relatie tot de taken die uitgevoerd moeten worden. 2007) (Gielis. Lineaire model Bij het spiraalmodel wordt de groepsvorming voornamelijk bepaald door de ervaringen uit het verleden van de verschillende groepsleden. Hij heeft dit model ontworpen in 1965 en gereviseerd in 1977. Coincident with testing in the interpersonal realm is the establishment of 11 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. In de definitie en de behoeftepiramiden wordt duidelijk gemaakt wat een groep is. zodat het veiligheid biedt voor de leerlingen. . beantwoord ik in de volgende vraag. dit heeft geen positieve uitwerking. leren zelfverwezenlijking. Bij het polariteitenmodel gaat men ervan uit dat het groepsproces gebaseerd is op spanningen en conflicten die regelmatig terugkeren.

De klas wordt een negatieve groep waarin concurrentie en machtsstrijd de boventoon voeren. and new roles are adopted. De groep neigt naar positieve waarden en normen. Eerst voorzichtig en aftastend. De uitkomsten van de stormingsfase kunnen verschillend zijn: 1. Het opnieuw verkennen van een bestaande groep is dan minder nodig. Storming “The second point in the sequence is characterized by conflict and polarization around interpersonal issues. 4. Leerlingen kiezen vaak voor de rol die het beste bij hen past. 3) Tijdens de stormingsfase is het heel onrustig in de klas. dit komt doordat de leerlingen als ze ouder worden de zomervakantie als minder intensief qua mentale en fysieke groei ervaren. we have the stage of norming” (Smith. 3. De klas is verdeeld in een hoofdgroep en enkele outsiders. De grenzen in de groep worden duidelijk. dit doel 12 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De rolverdeling wordt in de stormingsfase vastgelegd.dependency relationships with leaders. with concomitant emotional responding in the task sphere. soms proberen ze de mening van de meerderheid weer te geven en ook schrijven ze bewust hun eigen ideeën aan de groep voor. De doelen worden bepaald. p. 3) In deze fase komt een nieuwe groep bij elkaar. p. Er is neiging naar negatieve normen. maar “van binnen” is het heel onrustig en ongemakkelijk voor de leerlingen. dit kunnen ook meerdere rollen tegelijk zijn. positief samenwerkende groep. testing and dependence constitute the group process of formin”. later met meer nadruk. It may be said that orientation. . 2005. new standards evolve. Dit leidt vaak tot conflicten. 2005. Soms zijn deze leiders zich niet bewust van hun positie. Er ontwikkelen zich twee of drie subgroepen die ieder een eigen groepsproces ingaan. De leerlingen gedragen zich heel rustig in deze fase. Ze vragen zich af wat er van hun verwacht wordt. intimate. vaak is dat doel voor de groep positief. 2. De leiders van de groep bepalen deze normen. De groep pakt de situatie zoals voor de zomervakantie gemakkelijker op. (Smith. ondanks dat ze elkaar al kennen. Er wordt kennis gemaakt met elkaar en met de leerkracht. de leerlingen gaan op zoek naar erkenning en proberen hun positie in de klas te verwerven. Deze outsiders lopen bij een negatieve hoofdgroep het risico de zondebok te worden. 2005. These behaviors serve as resistance to group influence and task requirements and may be labeled as storming.” (Smith. In the task realm. 3) De normen van de groep worden vastgesteld in de derde fase. De klas wordt niet één groep. 3. other group members. Norming “Resistance is overcome in the third stage in which in-group feeling and cohesiveness develop. Ze bekijken wie de andere groepsleden zijn en hoe die zich gedragen. Afhankelijk van zijn behoeften zal het ene kind zich sterker profileren dan het andere. Iedere subgroep kan zich hierbij zowel positief als negatief ontwikkelen. In de bovenbouw duurt de stormingfase heel kort. personal opinions are expressed. Ieder schooljaar doorlopen de leerlingen deze fase. or pre-existing standards. Toch wil ieder kind in de groep ruimte om keuzes te maken. De hiërarchie in de klas begint geleidelijk zijn vorm aan te nemen. Dit kan zich in deze periode nog sterk afwisselen. p. De leerlingen nemen een afwachtende houding aan. Er groeit een samenhangende. 2. Thus.

Performing is de langstdurende fase. Groepsverantwoordelijkheid In hoeverre voelen de groepsleden zich medeverantwoordelijk voor het wel en wee van de groep als geheel? b. This stage can be labeled as performing. hij duurt bijna het gehele schooljaar. zowel positief als negatief zijn af te meten aan vijf groepskenmerken die gerelateerd zijn aan het leefklimaat: a. Structural issues have been resolved. Problemen aanpakken Hoe gaat de groep om met problemen? Deze vijf kenmerken geven veel inzicht hoe de ongeschreven normen worden gehanteerd in de groep. Als de relatie met de leerkracht ook positief is heerst er een prettig leef. Dit komt omdat de groep meer aandacht moet schenken aan het leefklimaat. p. kunnen ze verschillende inzichten geven.particularly where the dissolution is unplanned (ibid. Besluitvorming Hoe zit het met ieders inbreng als er een beslissing wordt genomen? e. . and structure can now become supportive of task performance. 4.: 88). Gaat het in volledige harmonie of hebben een aantal leerlingen het voor het zeggen? Als je de vijf kenmerken apart van elkaar bekijkt. dan werken de leerlingen goed samen. Naast het doel worden ook de normen en waarden van de groep vastgesteld.hoeft niet altijd positief te zijn voor de leerkracht. 5. and group energy is channeled into the task. Er heerst een constante machtstrijd tussen de leerlingen onderling. Vanaf nu staan de normen van de groep vast en zijn de groepsnormen nauwelijks veranderbaar. als het doel gezelligheid is. Samenwerken Is er sprake van samenwerking. is dat een positief doel. 3) 13 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 2005.Adjouring “ Adjourning involves dissolution.” (Smith. conflicten worden snel opgelost en de doelen waaraan gewerkt wordt zijn positief. 2005. Een negatieve groep daarentegen is veel minder bezig met het leerklimaat. waarbij ieders inbreng welkom is? Of wordt het klimaat bepaald door onderlinge concurrentie? d. Denk aan gezellig door de les heen praten. Wederzijds respect In welke mate geven de groepsleden elkaar de kans om zichzelf te zijn. en in hoeverre voelen zij zich gedwongen zich anders te uiten en te gedragen dan ze zijn? c. de leerlingen zijn veel minder productief. Deze normen. p. maar niet gunstig voor het leerklimaat. Als de groep uit de vorige fasen als een positieve groep is gekomen. Roles become flexible and functional. the completion of tasks and reduction of dependency (Forsyth 1990: 77).en leerklimaat waarin de leerlingen productief zijn.” (Smith. Some commentators have described this stage as 'mourning' given the loss that is sometimes felt by former participants. Performing “The group attains the fourth stage in which interpersonal structure becomes the tool of task activities. It entails the termination of roles. The process can be stressful . 3) In de uitvoerende fase worden de doelen die in de eerdere fasen zijn vastgesteld nagestreefd.

a. De leerlingen organiseren veel activiteiten om het afscheid zoveel mogelijk uit te stellen. In de andere jaren weten de leerlingen dat ze elkaar na de zomervakantie weer zien. Hierdoor wordt de groep minder gezellig en is het afscheid makkelijker. Iedere leerling moet zich door de leerkracht geaccepteerd voelen en de leerkracht moet persoonlijke interesse tonen. Een ander verschijnsel is het “klitten”. Bij een positieve groep kunnen er problemen ontstaan tijdens deze fase. situaties te scheppen waarin normen tot stand komen en positieve normen laten ervaren en de leerlingen hiervan bewust maken. Konig.Deze fase treedt op als het einde van de groep in zicht is. De groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor het functioneren van de eigen groep b. Dit kan hij doen door modelgedrag te vertonen. reünies e. De leerlingen vinden het niet erg om afscheid van de groep te nemen. begeleiding heel veel invloed uitoefenen op de verschillende fasen. Dit betekent dat de leerlingen de positieve sfeer gaan relativeren. Deze fase treedt op de basisschool alleen op de voorgrond aan het eind van groep 8. Dit kan leiden tot drie verschillende gedragingen. Suggesties hiervoor staan o. De groep kan gaan “vitten”.d. De laatste gedraging is de “normvervaging”. Tegelijkertijd moet de leerkracht anticiperen op de norming. 2007) Door de begeleiding hebben de leerlingen een sfeer geproefd die berust op positieve normen. De leerlingen ervaren de groep als positief en gaan niet graag uit elkaar. De groepsleden tonen respect voor elkaar voor elkaars mening en karakter en zijn bereid naar elkaar te luisteren c. Deze begeleiding is gericht op een positief groepsklimaat wat kan leiden tot de aanvaarding van groepsregels die feitelijk de vijf groepskenmerken positief invullen en die samen garant staan voor een positief groepsklimaat. Allereerst is het belangrijk om de forming goed te faciliteren. Ten slotte biedt hij veiligheid. Dan is er een stevig fundament gelegd voor het groepsklimaat dat meestal stand kan houden 14 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Problemen worden niet verdoezeld maar besproken Om deze begeleiding goed te faciliteren kun je veel begeleide oefeningen doen. Alleen in deze fase is het mogelijk een groep tot positieve normen te laten komen. De leerlingen beschermen zichzelf tegen de teleurstelling van het uiteen gaan van de groep. 2008) Fase 1&2: Bij de start van de groep kan begeleiding doorslaggevend zijn.v. De leerkracht kan d. (Engelen van. Omdat de groep toch uit elkaar gaat is het niet meer belangrijk om de groep gezellig te houden. Dit kan door een goede begeleiding tijdens de normingfase al zoveel mogelijk voor de stormingsfase plaats te laten vinden. (Gielis. in “Grip op de groep”. Denk hierbij aan klassenfeesten. e. & Lap. De leerkracht helpt de leerlingen veilig met elkaar kennis te maken van oppervlakkig naar diepgaand. Bij een negatieve groep wordt deze fase als bevrijdend gezien. Bovengenoemde fasen zijn beschreven zoals ze verlopen zonder begeleiding van een leerkracht.a. In dit geval bepaalt de groep vaak de uitkomst. De leerlingen houden zich niet meer aan de groepsregels en gaan minder respectvol met elkaar om.m. De groepsleden zijn bereid met elkaar samen te werken d. . Beslissingen die de groep moet nemen komen aan zoveel mogelijk wensen van groepsleden tegemoet.

de groepsgeschiedenis laten herleven. Toch zijn niet alle rollen in mijn klas allemaal herkenbaar. Fase 5: Wat kan de leerkracht doen om de afsluiting positief te laten verlopen?: . Het is belangrijk dat de leerkracht zich niet teveel bemoeit met de rolverdeling. Er kunnen onderhuids toch factoren spelen die andere normen inbrengen. moet ik eerst meer weten over rollen in de klas. Dit om niet alleen aan de laatste maand te denken .Bewust maken van de verschijnselen normvervaging.en leefklimaat in de klas. de groepsidentiteit te versterken en het bevorderen van onderlinge contacten.Terugblikken. omdat Remmerswaal een heel uitgebreide indeling geeft en Van Engelen zijn rolverdeling alleen toegespitst heeft op een groep in de basisschool. Ik vind deze indeling iets te beperkt.in de storming. Belangrijk is hierbij dat deze begeleiding begint vanaf de eerste dag na de zomervakantie. „Denise‟ is duidelijk geaccepteerd als grappenmaker.Helpen de situatie realistisch onder ogen te zien . 15 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Dit leidt tot de volgende vraag.4 Rollen in de klas Welke rollen zijn er in een klas? “Al datgene wat men van je meemaakt en aan je ontdekt. Het stimuleren kan d. Fase 3: In deze fase is de taak van de leerkracht de leerlingen te helpen herinneren aan hun eigen groepsregels die zij eerder zelf bedacht en opgesteld hebben. De eerste twee fasen kunnen alleen een succes vormen als de leerkracht tijdens deze fasen permanent aanwezig is. hierdoor verliest de leerkracht namelijk het vertrouwen van de groep.m. en „Dick‟ is de leider van de groep.” (Lente van. samenwerkingsopdrachten. Voor mijn onderzoek betekent dit dat ik rekening moet houden met de normen en rollen zoals ze al vastgesteld staan. klitten en vitten als ze aan de orde zijn . Fase 4: De begeleiding van deze fase doet de leerkracht door samen met de groep regelmatig het groepsklimaat nader te bekijken en te stimuleren.v. In de situatieschets van de rekenles herken ik al een rolverdeling. 1997. Dit is het verwachtingpatroon dat in deze groep aan jou gekoppeld raakt en het is te omschrijven als je rol. 83) Voor de verdeling van rollen in een groep maken Remmerswaal (2008) en van Engelen (2007) allebei een eigen indeling van rollen in groepen. Ik bespreek beide indelingen. §2. . gaat gepaard met “dit kunnen we dus van deze persoon verwachten” en dat gaat men dan ook écht verwachten.Een gedenkteken te laten maken Door de begeleiding tijdens het groepsproces heeft de leerkracht meer invloed op het leer. Om meer inzicht in het rollenpatroon te verkrijgen. p. Belangrijk hierbij is dat alleen de normen die de leerlingen zelf bedenken en/ of eigen maken stand houden.

2007): Van Engelen maakt bij de rolverdeling een onderscheid in leidinggevende rollen en overige groepsleden. dit is verdeeld naar de leiderschapsstijl. erkenning zoeken (altijd op zoek naar aandacht). geven van een mening (uitspreken van mening over waardevolheid en niet zo zeer over inhoud). Alle genoemde rollen zijn allemaal ook leiderschapsfuncties. kalmeren). luisterpubliek). coördineren (aantonen van verbanden. stokpaardjes (alleen voorstellen inbrengen die hun eigen favoriete ideeën ondersteunen). dat ingaat tegen constructieve participatie aan de groep. zelfbelijdenissen (vertelt altijd over eigen ervaringen wat niets te maken heeft met groepsdoel). formuleren van de regels en procedures (deze kunnen gebruikt worden voor keuze van het gespreksonderwerp of evalueren van groepsbesluiten. suggesties. demonstratief terugtrekken (ongeïnteresseerd of passief gedrag).De indeling volgens van Remmerswaal (Remmerswaal. anders ordenen van materiaal). blokkeren (voortgang van de groep dwarsbomen). organiseren en bewaken de goede gang van zaken. Groepshandhaving. compromissen voorstellen). Meerdere groepsleden kunnen tegelijkertijd dezelfde rol vervullen. meningen en voorstellen samenbrengen) samenvatten (samenvatten van inhoud en meningen. hoe zal een voorstel uitpakken). zoeken van informatie (verhelderende vragen) .als procesrollen: evalueren (groepsbesluiten toetsen aan procedures en regels. vertelt de regels als een besluit in contradictie is met de regels). spanning verminderen (uitlaat vinden voor overheersende gevoelens bijv. verbinden aan eigen ervaringen. verheldering geven). humor. deuropener of wegbereider zijn(zorgt ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen). geven van informatie( bieden van feiten. Disfunctionele rollen: die vooral bestaan uit zelfgericht gedrag. uitwerking (verhelderen. problemen anders aanpakken. . de groepsactiviteiten en eventuele weerstanden. De procesrollen zijn: aanmoedigen (vriendelijk. Taakrollen: van belang voor het uitvoeren van de groepstaak 2.en groepsvormingsrollen (procesrollen): vooral gericht op het verbeteren van het sociaal-emotionele klimaat in de groep. Disfunctionele rollen: agressief gedrag( eigen status proberen te vergroten door het bekritiseren van anderen vijandige positie innemend). De indeling volgens Van Engelen (Engelen van. betekenissen ontwikkelen. analyseren van blokkades).v. d. de clown uithangen (niet serieus kunnen doen). problemen opnieuw definiëren. Zowel taak. openlijk instemmen). wil de beste in alles zijn). zoeken van meningen(vragen aan anderen wat ze denken/voelen verheldering vragen). conclusie trekken). warmte. Bij de overige groepsleden zien we verschillende rollen en taken. sympathie zoeken (klagen en zielig doen om sympathie van andere groepsleden te verkrijgen). onder woorden brengen van het groepsgevoel(samenvatten wat het gevoel is van de groep. 2008) : De rollen in een groep zijn onder te verdelen in: 1. beschrijven van (onbewuste) reacties). 3. diagnosticeren (vaststellen van moeilijkheden. De leidinggevenden nemen vaak het initiatief. De taakrollen zijn: initiatief en activiteit (voorspellen van oplossingen. nieuwe ideeën. hoe staat het met het groepsdoel?). rivaliteit (altijd met anderen aan het wedijveren.m. waardering uitspreken. bemiddelen (harmoniseren. consensus uitproberen (vraagt of er een algemene overeenstemming kan worden bereikt). volgen (meegaan met groepsbesluiten. Van 16 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Hij zorgt voor een grote mate van relativering in de groep. Appellant De appellant is de laagste in de hiërarchie van de groep. Hij bewaakt de sfeer in de groep en het welzijn van de groepsleden. 5. Hij appelleert aan gevoelens van zorgzaamheid en mededogen. Organisator Een organisator regelt alles. Bij conflicten grijpt de sociaal werker op een positieve wijze in. Je kunt de organisator duidelijk herkennen bij samenwerkingsopdrachten. dan grijpt de gezagsdrager in. Hoewel het lijkt alsof de joker niet serieus wordt genomen. Hij verdeelt taken en bewaakt of ze gedaan worden. kan de joker met een relativerende opmerking de groep 17 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. al is het niet het hoogste gezag. hierdoor zijn de verkenners directe concurrenten van de organisatoren. Joker De rol van de joker is heel belangrijk. 6. Als er spanningen zijn in de groep. Hij geeft de directe leiding aan de andere groepsleden. Ze bevinden zich in de hiërarchie net onder de organisator. Wat de gezagsdrager zegt of aangeeft wordt echter wel direct opgepakt door de rest van de groep. Toch kan deze rol niet ontbreken in een groep. via de gezagsdrager wil. De organisator zorgt ervoor dat de hiërarchie binnen de groep in stand wordt gehouden. De verschillen tussen de groepsleden worden geaccepteerd. 3. hij moet zich houden aan de gevestigde opvattingen binnen de groep. Sociaal werker Diegene die deze rol vervult heeft vooral interesse in mensen en relaties. Als de organisator fouten maakt of wegvalt. de sociaal werker komt met compromissen aan wanneer de groep er niet uitkomt. Dit maakt dat de macht van de organisator afhankelijk is van de loyaliteit van de volgers. De positieve groep kent de volgende zeven rollen: Leidinggevenden 1. zorgt de joker er juist voor dat zaken niet te serieus worden en uit de hand lopen. Ze zetten hun gezag in om de sfeer in de groep te bewaken en positief te houden. niet de haantje de voorste of degene met de grote mond. Een gezagsdrager vormt de mening van de groep en bewaakt het groepsdoel. Verkenner Verkenners nemen vaak initiatieven op het moment dat het duidelijk is wat de bedoeling is. . maar deze is niet bedreigend. nemen de verkenners deze positie over. van verantwoordelijkheid voor de groep. Binnen de positieve groep kan er onderlinge concurrentie zijn. Door zijn rol kan hij gevoelens van mededogen van de andere groepsleden oproepen. De sociaal werker heeft gezag in de groep.Engelen stelt dat de rolverdeling anders is ingedeeld bij een positieve groep dan bij een negatieve groep. 2. De gezagsdrager kan niet gewoon zijn gang gaan. Een organisator behandelt hierdoor zijn volgers altijd goed. Overige groepsleden 4. 7. Als een ander groepslid met een voorstel komt dat indruist tegen het groepsdoel. Gezagsdrager Dit is vaak niet de opvallendste persoon in een klas. mits hij een bijdrage levert aan wat de groep. Dit kan door een mentale of fysieke zwakte of handicap. Volger Volgers voeren de initiatieven van de andere groepsleden trouw uit.

Het slachtoffer van de gezamenlijke vijand. De hiërarchie wisselt van week tot week en kan zich daardoor niet vastzetten. 1998. 3. maar ondergaat de invloed van de eigenschappen van de groepsleden. De nadruk ligt op de macht en minder op het vervullen van de verschillende rollen. Hij stelt negatieve doelen en probeert daardoor de groep bijeen te houden en zo een soort saamhorigheid te creëren. er zijn continue aanvallen op zijn positie. Ze zijn blij als hun leerkracht hen helpt. zullen zij niet het slachtoffer worden. beantwoord ik in mijn volgende vraag. Intrigant Zij proberen onder de overige groepsleden (meelopers) voldoende aanhang te verwerven om een leidinggevende positie te verwerven. Overige groepsleden 2. Hoe deze interactie verloopt. pesten. Dictator De dictator geniet geen natuurlijk gezag. De rolverdeling in een groep ontstaat in de formingsfase van het groepsproces. . Hij creëert een gezamenlijke vijand door leerlingen uit de groep als slachtoffer van zijn negatieve doelen te maken. Konig. 28) 18 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.laten lachen. Deze rollen ontstaan mede door de interactie van de groepsleden onderling. Bij een neutrale groep is de rol van gezagsdrager nog wisselend. Gielis (Gielis. Je kunt een neutrale groep het beste omschrijven als een groep die zijn nog weg zoekt in de hiërarchie en het stellen van doelen. De leerling die aan het begin van het jaar een grap maakt. §2. De dictator moet constant op zijn hoede zijn. Deze aanvallen komen van de intriganten. Rollen in een negatieve groep: Leidinggevenden 1. Hierdoor laat de sociaal werker het er regelmatig “bij zitten”. De neutrale groep wil graag goed doen. omdat er telkens verwarring heerst over de positie van de groepsleden. krijgt vaak voor het hele jaar deze rol toebedeeld. In een negatieve groep is de hiërarchie erg sterk. Zondebok De zondebok is diegene die constant wordt gepest.” (Oudenhoven van. 2008) vult deze onderverdeling nog aan met de neutrale groep. omkoping). & Lap. p. Zolang dat gebeurt. De middelen die gebruikt worden zijn negatief (roddelen. Deze groep komt het meest voor in het onderwijs. Hij doorbreekt de regels en de hiërarchie. 4. dit omdat er nog verschillende doelen aan de orde zijn. vooral als er conflicten uitbreken.5 Interactie Hoe vindt de interactie in groepen plaats? “Communicatie vindt niet in het luchtledige plaats. Meeloper De meelopers wanen zich veilig zolang ze maar een intrigant en/of dictator ondersteunen. Daarom moet ook hier de gezagsdrager met kracht zijn gezag doen gelden. de aard van de taak of de kenmerken van de groep. Zijn positie staat bloot aan concurrentie. maar hun saamhorigheid komt niet echt van de grond. intrigeren.

De leerlingen moeten inschatten welke interactie past bij hun rol in een specifieke situatie.boven en onder voor leiden tegenover ondergeschikt gedrag. in heterogene groepen functioneren en het curriculum volgen.” (Franke. . Zo zal een gezagsdrager meer gedragingen laten zien uit de boven. samen-gedrag roept samen-gedrag op) op elkaar kunnen reageren. ongeacht hun achtergrond. §2. opmerking of handeling van de gesprekspartner. boven. Het communicatiemodel van Leary heeft ook zijn invloed op het ontstaan van rollen. dezelfde scholen bezoeken. dat alle leerlingen. Leary gaat uit van de veronderstelling dat de reactie van iemand bepaald wordt door de daaraan voorafgaande opstelling. 2008) 19 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Iedere leerkracht heeft er mee te maken.Een van de meest bekende en goed toepasbare communicatiemodellen om interacties tussen groepsleden te beschrijven is de “Roos van Leary”.samen en tegen voor samenwerkend tegenover tegenwerkend gedrag. Zie onderstaand figuur: Roos van Leary Deze roos laat zien welk gedragingen elkaar oproepen en hoe gedrag te beïnvloeden is. Dit betekent dat een rol met verschillende soorten gedragingen ingevuld kan worden. Leary gaat ervan uit dat mensen complementair (bijv. Deze ontwikkeling is een eerste stap naar “Inclusief onderwijs”.6 Maatschappelijke relevantie Het belang van kennis van groepsdynamica is duidelijk naar voren gekomen in bovenstaande vragen. Deze manier van interactie kan ingezet worden bij de verschillende rollen in de groep. De organisatie inclusief scholen geeft de volgende definitie voor inclusief onderwijs: “Inclusief onderwijs betekent. De reacties van mensen zijn daarbij in te delen volgens twee tegenovergestelde lijnen (Itasc): . Vanaf 2011 wordt er in Nederland “passend onderwijs” ingevoerd. Leary heeft nog een verdere indeling gemaakt.gedrag roept onder-gedrag op) en symmetrisch (bijv. en de invloed van de groepsdynamiek wordt in de toekomst alleen maar meer van belang. . dat afgestemd is op hun eigen mogelijkheden.samen sector en veel minder gedragingen uit de onder-tegen sector. Als een andere leerling dan voornamelijk gedrag laat zien uit de onder-samen sector geeft hij hiermee duidelijk aan dat hij een volger is.

respect voor verschillen en de waarde daarvan. De rollen en doelen zijn bepaald. Een school die leert dat in principe niemand wordt buitengesloten. is er ruimte voor iedereen binnen eenzelfde onderwijs.Dit betekent dat de diversiteit in de klassen alleen maar toeneemt. Het leren van deze waarden is het belangrijkste voordeel voor leerlingen zonder handicap. De interactie die hiermee gepaard gaat is duidelijk aanwezig en wordt niet altijd als positief ervaren. De groep is al geruime tijd bij elkaar en heeft de eerste drie fasen al doorlopen.” (Visie. Als leerlingen geleerd hebben om elkaar in al hun verschillen te accepteren. 2005) §2.8 Tot slot In dit hoofdstuk heb ik duidelijk gemaakt wat groepsdynamica inhoudt en wat het kan betekenen voor het onderwijs. Het begeleiden van het groepsproces neemt dan een steeds grotere rol in. Stichting Inclusief onderwijs zegt hier het volgende over: “De beste manier om dit in de praktijk te brengen is door de klas open te stellen voor leerlingen met een handicap. Dit heeft de interesse naar mijn eigen klassensituatie alleen maar vergroot. 20 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Tolerantie. . verantwoordelijkheid voor elkaar. wordt op een duidelijke. hanteerbare manier in de dagelijkse praktijk gebracht. Deze situatie heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: Welke invloed heeft het rollenpatroon op de interacties van de leerlingen onderling in mijn klas en hoe kan ik die beïnvloeden? §2. bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Heel veel invloed op het groepsproces kan ik niet meer hebben. Leerlingen met een handicap profiteren daarnaast in cognitief en sociaal opzicht van hun omgeving met niet-gehandicapte leerlingen. zo is inmiddels ruimschoots aangetoond.7 Onderzoeksvraag De informatie uit dit hoofdstuk heeft mijn inzicht in de theorie over groepsdynamiek vergroot. In hoofdstuk drie zal ik nader ingaan op mijn onderzoeksvraag en de onderzoeksmethoden.

. vast in gestandaardiseerde instrumenten. Gezamenlijk vormt de informatie een algeheel beeld. De onderzoeksgegevens worden verkregen door directe waarneming. Welke rollen zijn er in mijn klas? En hoe worden die ingevuld door de leerlingen? 3. De verschillende gegevens die in mijn onderzoek naar voren komen. gebeurtenissen en personen te beschrijven en te interpreteren. deze leg ik o. Goede de.Hoofdstuk 3 Het onderzoek In het vorige hoofdstuk is de theorie over groepsdynamica beschreven. § 3. & Teunissen. maar zijn gebaseerd op mijn eigen interpretatie. & Teunissen. Dit vierde kenmerk is erg belangrijk voor de interpretatie van mijn onderzoek. de onderzoeker is zelf het onderzoeksinstrument. 2000) Het onderzoek vindt plaats in alledaagse situaties.2 Kwalitatief onderzoek Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag zal ik gebruik maken van kwalitatief onderzoek.a. 21 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. er wordt weinig gewerkt met gestandaardiseerde instrumenten. p. positieve of negatieve groep? 2. Welke interventies kan ik uitvoeren om invloed op het groepsproces te kunnen uitoefenen? § 3. 2000. controleren zowel mijn duopartner als mijn LIO-stagiaire mijn onderzoeksgegevens. Kwalitatief onderzoek legt verbanden tussen alle facetten die meespelen bij een probleem. De deelvragen zijn als volgt: 1. neem ik deze mee in mijn datapresentatie en analyse. zijn geen op zich zelfstaande onderdelen. Voor het onderzoek maak ik voornamelijk gebruik van mijn eigen waarneming.” (Baarda. Als zij een andere interpretatie van de resultaten hebben.1 Onderzoeksvraag en deelvragen Mijn onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft het rollenpatroon op de interacties van de leerlingen onderling in mijn klas en hoe kan ik die beïnvloeden? Om deze vraag te beantwoorden heb ik deze vraag in deelvragen verdeeld. Goede de. de Goede & Teunissen geven de volgende definitie over kwalitatief onderzoek: “Onderzoek waarbij je overwegend gebruik maakt van gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties. Is mijn klas een neutrale. Hoe verloopt de interactie tussen de leerlingen onderling? 4. Ik ben er terdege van bewust dat de onderzoeksresultaten subjectief zullen zijn. In dit hoofdstuk zal ik beschrijven welke onderzoeksmethoden ik ga gebruiken om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. De resultaten zullen gebaseerd zijn op mijn eigen interpretatie en aan de resultaten en situaties zal ik mijn eigen betekenis verlenen. Het onderzoek is subjectief en betekenisverlening. Om het onderzoek meer betrouwbaarheid te geven. In dit onderzoek betekent dit dat ik uitga van de dagelijkse activiteiten die ik met de leerlingen uitvoer. Baarda. 25) De reden dat ik kies voor kwalitatief onderzoek heeft te maken met de kenmerken van deze vorm: (Baarda. zodat ik gerichter onderzoek kan plegen.

Deze rol zullen de leerlingen uit de klas innemen. Zij zijn op de hoogte van de theorie achter het onderzoek en kennen de klas goed. Tijdens deze aanpak is het belangrijk om constant naar de uitwerking van deze interventies te kijken. In deze situatie zullen de leerlingen zich als informant opstellen.Ook controleer ik mijn gegevens bij de leerlingen uit de klas d. onderzoeksmethoden vraag ik naar hun mening. Hij heeft een goed inzicht in de te onderzoeken situatie en geeft hierdoor veel informatie aan de onderzoeker.L Moreno. De theorieën die ik ontwikkel vanuit dit onderzoek zullen gebaseerd zijn op de onderzoekssituatie zoals hij nu is en zal subjectief kunnen zijn. Gerichte begeleiding om in de groep positief sociaal gedrag te stimuleren d. waardoor de beginsituatie van de groepsdynamiek vastgesteld wordt. De theorie speelt een grote rol. Deze deelnemer geeft informatie over zichzelf m. 2000) Allereerst de informant. Mijn LIO-stagiaire en duopartner zullen ten tijde van het onderzoek de rol van sleutelinformant kunnen innemen. In het onderzoek dat ik uitvoer baseer ik mij op de theorie zoals beschreven in hoofdstuk 2. Alkema en Tjerkstra geven een duidelijke werkwijze aan: (Alkema & Tjerkstra. Goede de. Deze resultaten geven mij informatie over de invloed van de interventies. de respondent. . Na analyse van deze gegevens volgen er interventies en geef ik groepsbegeleiding. (Baarda. deze deelnemer geeft informatie over personen of zaken buiten zichzelf. § 3. Kloppen de gegevens met wat we zien? Bijvoorbeeld: is de leerling ook echt geïsoleerd? c. De laatste rol is voor dit onderzoek voornamelijk van belang. Deze aanpak sluit subjectiviteit niet uit.b. zodat ik tijdig kan signaleren of de aanpak de juiste is. Baarda. de situatie.t. de Goede & Teunissen spreken over drie rollen. 1995) a. Hierdoor kunnen zij mij veel informatie geven over de klas als ik niet aanwezig ben. Hij kan als vertegenwoordiger van de groep worden gezien.v. 22 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De deelnemers aan kwalitatief onderzoek kunnen verschillende rollen hebben. Aan het eind van het onderzoek houd ik dezelfde meting. Bij voorkeur 2 sociogrammen maken aan het begin b. ook gebruik ik deze theorie op mijn onderzoeksresultaten te verklaren. ook vraag ik een enkele keer hun mening over andere leerlingen. Voor de metingen maak ik gebruik van de volgende instrumenten: Het Sociogram Het sociogram is gebaseerd op de sociometrische methode van J. Kwalitatief onderzoek wordt op een theorie gebaseerd en/of verklaard vanuit theorie of is gericht op het ontwikkelen van theorie. Het verzamelen van de gegevens en de analyse wisselen elkaar het hele onderzoek af.3 Onderzoeksmiddelen Eerder in dit hoofdstuk heb ik vermeld dat het doen van een nulmeting noodzakelijk is.m. Er is een integratie van dataverzameling en analyse Tijdens mijn onderzoek is er een samenspel tussen het verzamelen van gegevens en het interpreteren van deze resultaten. & Teunissen. De leerlingen geven voornamelijk informatie over zichzelf. Afsluiten met nog een sociogram om te kijken of interventies zin hebben gehad. Het verschaft meer inzicht in de onderlinge relaties in een groep en de plaats van een kind in de klas. Een observatieplan opstellen. Allereerst zal ik een nul-meting houden. De tweede rol is de sleutelinformant. Dit wordt ook wel een cyclisch-iteratief proces genoemd. de uitkomst blijft subjectief en geeft alleen een beeld van deze klas.

Rolkaarten Met de voorgaande methodieken kan ik bekijken hoe de rollen zijn verdeeld over de groep. (Onderwater.Ik sluit mij aan bij deze werkwijze. ook dan zal ik observeren. Op basis van de weergegeven patronen kan de leraar of groepsleider de groepsdynamiek beïnvloeden en over langere tijd zien of de invloed heeft gewerkt. waarbij duidelijk het onderwerp van mijn onderzoek naar voren komt. In de bijlage (1) zijn de rolkaarten opgenomen. 2006) . p.” (Jeninga. Ik heb een kaartensysteem ontwikkeld. In paragraaf 3. (“blinde vlekken”) Ook is het mogelijk om met deze lijst bepaalde vermoedens die men heeft met betrekking tot gesignaleerde problemen te onderzoeken. waarop per kaart een positieve groepsrol (Engelen van. Voor het invullen van het sociogram maak ik gebruik van de applicatie op het internet. Een andere keer biedt zich een situatie aan. Met wie speel je graag?. . 23 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. (Verstegen & Lodewijks.affiliatie ( het zich tot elkaar aangetrokken voelen) Jeninga zegt het volgende over de klimaatschaal: “Deze vragenlijst biedt de mogelijkheid de leerlingen zelf aan het woord te laten en als leraar feedback te ontvangen op het eigen handelen. In een individueel interview met de leerlingen geven de leerlingen aan welke rol ze bij welke klasgenoot vinden passen. De vragenlijst geeft informatie over de volgende onderwerpen: (Jeninga. 2006. Tijdens het leggen van de kaartjes leggen ze de reden van hun keuzes aan mij uit. Hierdoor kan ik de situatie terugkijken en vergroot dit de betrouwbaarheid van mijn observaties. Met behulp van subvragenlijsten wordt een totaaloverzicht in kaart gebracht van de sterkte en zwakte van de verschillende interactionele posities. met wie speel je niet graag?.leraar . De geplande observaties neem ik op video.” (Onderwater.de onderlinge leerlingrelaties .2 heb ik aangegeven dat ik ook de mening van de leerlingen vraag. 2006) De klassenklimaatschaal De klassenklimaatschaal is een individuele vragenlijst om meer inzicht te krijgen in het klassenklimaat en de rol van de leerkracht. 2006) Observaties De observaties vinden plaats in de alledaagse situaties. In deze analyse wordt uitgegaan van een wisselwerking waarbij de kans bestaat dat interactionele cirkels zichzelf in stand houden. 2006) In dit programma worden de leerlingen vier vragen gesteld. 2007) staat afgebeeld. om thuis mijn bevindingen te controleren.de organisatie in de klas . Soms zijn deze van te voren gepland en gericht op een bepaald onderwerp. met wie werk je graag? en met wie werk je niet graag? De makers beweren het volgende over het sociogram: “Het resultaat is een overzichtelijk beeld van de relaties en interacties in de klas. BOTS analyseert de beheersing van de sociale vaardigheden. 89) BOTS-vragenlijst De BOTS (Boven-Onder-Tegen-Samen) vragenlijst is gerelateerd aan de Roos van Leary.relatie leerlingen. De observaties zal ik beschrijven en bijvoegen in de bijlage.

Ik zal dan ook verder ingaan op de interventies die ik zal plegen.§ 3. In het volgende hoofdstuk presenteer ik de data en analyseer ik de gegevens. 24 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Naar aanleiding van informatie uit de nulmeting kan ik bepalen welke manier van interventies ik moet toepassen.4 Tot Slot De onderzoeksmethodologie verschaft mij informatie over de groepsdynamiek van de klas. .

In onderstaande tabellen zijn alleen de gegevens opgenomen van hoe vaak de kinderen gekozen zijn. De code bestaat uit drie letters. In dit hoofdstuk zal ik het onderzoeksproces beschrijven en de data presenteren. De instrumenten die voor deze meting gebruikt worden. maak ik eerst een nulmeting. Met wie werk je graag? 4. heb ik de namen van de kinderen veranderd in codes. Totaal neg. Hierdoor kan ik mijn bevindingen staven met objectieve onderzoeksmiddelen. Om dit vast te kunnen stellen. §4. Deze meting gebruik ik om achteraf vast te kunnen stellen of de groepsdynamiek is veranderd. (Onderwater. twee hoofdletters en een kleine letter.2 Nulmeting Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen of ik de groepsdynamiek in mijn klas kan beïnvloeden. Zij gaven antwoord op de vragen: 1. De eerste twee hoofdletters staan voor initialen van de leerlingen en derde letter staat voor het geslacht van de leerling. neem ik aan het eind van mijn onderzoek weer af.Hoofdstuk 4 Datapresentatie en analyse In het vorige hoofdstuk is beschreven welke methodologie ik ga gebruiken om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. In mijn onderzoek wisselen onderzoek en analyse zich snel af. In de bijlage (2) is de uitgebreide tabel opgenomen. Om deze reden zal de datapresentatie en de analyse als een rode draad door elkaar lopen. §4. Een voorbeeld: PBj kan staan voor Pieter Bakker en is een jongen.1 Privacy Om de privacy van de leerlingen uit mijn klas te kunnen waarborgen. j voor een jongen en m voor een meisje. Met wie werk je niet graag? Uit deze vragen heb ik twee sociogrammen gemaakt met een tweedeling in werken en spelen. §4. zowel positief als negatief. Met wie speel je graag? 2. NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj MJj OLj EDj RBj YTj JBj . Sociogram spelen MLm 2 1 MBm 2 5 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. 5 4 2 4 4 0 3 4 4 1 3 5 2 3 3 1 3 4 5 0 3 3 5 3 0 2 0 1 13 0 0 0 3 4 3 16 2 2 11 2 0 1 3 0 0 3 25 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.1 Het sociogram Ik ben de nulmeting begonnen met het afnemen van een sociogram.2. Met wie speel je niet graag? 3. 2006) De leerlingen hebben de vragen op de computer ingevuld.

3 5 1 8 4 0 2 4 9 5 2 4 1 1 3 0 1 3 3 1 5 3 3 2 0 13 0 1 7 2 0 0 2 4 2 16 4 3 9 3 0 2 1 0 0 0 Na analyse van deze tabellen vallen een aantal punten op. omdat de leerlingen voornamelijk voor hun eigen sekse kiezen. RBj en YTj zijn vaak “storend” aanwezig. doordat zij in beide tabellen vaak negatief gekozen worden. maar is jong in zijn gedragingen. Als de meisjes groepjes maken. Een andere opvallende leerling is OLj. Ze kunnen goed luisteren naar andere kinderen. Bij spelen heeft er niemand positief voor haar gekozen. YTj en RBj vallen voornamelijk op. NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ OLj AAj MJj EDj RBj YTj JBj . In het sociogram spelen zijn geen duidelijke populaire kinderen. dat zichzelf vaak “zielig” vindt. Alleen AAj. en bij werken maar één keer. Dit zijn EDj en MJj. Totaal neg. Hij is een echte grappenmaker en vindt het lastig om serieus te werken zonder afgeleid te worden. maar dit is om een andere reden. Zij houden zich niet aan de afspraken en regels in de klas.Sociogram werken MLm 2 1 MBm 2 3 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. vul ik voor de meest opvallende kinderen de BOTS (Verstegen & Lodewijks. De uitkomst van het sociogram sluit aan bij mijn eigen waarnemingen. Dit zijn rustige jongens die serieus met hun werk bezig zijn. Ze wordt door de andere meiden nog wel eens buitengesloten en ze zoekt uit zichzelf ook niet veel contact. Een aantal leerlingen vallen zowel bij spelen als bij werken duidelijk op. Aangezien er in de klas meer jongens dan meisjes zijn. JCm valt op doordat zij in beide tabellen bijna niet gekozen wordt. Hij heeft vaak het idee dat anderen “het op hem gemunt hebben”. Er zijn inderdaad geen duidelijke populaire leerlingen aan te wijzen. OLj en JGm ook bij de leerlingen die vaker positief gekozen zijn. Hij is rustig in de klas. daarentegen bij werken. LMj. wat niet heel hoog is. RWj. is een score van vijf aanzienlijk hoger bij de meisjes dan bij de jongens. wordt JCm vaak “vergeten”. De interactie naar deze jongens toe is vaak negatief geladen. Er wordt heel gelijkmatig gekozen. Hij wordt maar één keer positief en drie keer negatief gekozen bij spelen. Dit is vrij regelmatig verdeeld. Voor de meisjes is de score naar verhouding hoger dan bij de jongens. DWj wordt vaak negatief gekozen bij werken. EBm en NJm halen een hogere score. 26 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. hebben goede ideeën en vinden het niet erg als anderen deze uitvoeren. De score vijf keer negatief gekozen in het sociogram spelen voor MBm is erg hoog in vergelijking met de rest van de meisjes. scoort hij veel positiever. maar in het sociogram werken heeft hij dertien negatieve keuzes. LMj wordt ook vaak negatief gekozen. Met een score van vijf horen CBj. Ze wordt daarentegen ook niet vaak negatief gekozen. Hier is een groot verschil op te merken. 2006)vragenlijst in. Om de waarnemingen uit het sociogram beter in kaart te brengen. Deze score is vijf. Zij is een wat teruggetrokken meisje. terwijl dit vaak niet zo is. JCm lijkt te zijn vergeten door de leerlingen tijdens het kiezen. Hij wordt snel boos en kan dan agressief reageren. Bij het sociogram werken zijn wel duidelijk twee leerlingen vaker gekozen dan de andere leerlingen. DWj valt niet op in het sociogram spelen. maar liefst vijf positieve keuzes. EDj en MJj krijgen veel positieve keuzes bij het werken.

Ook trekt hij zich niet vaak terug. Hij strijdt veel en wil ook graag winnen. Dit zorgt ervoor dat andere leerlingen het RBj moeilijk maken om voor anderen te zorgen. RBj laat een duidelijk tekort zien in het onder vlak. . YTj YTj laat een duidelijke exces zien op het vlak tegen. Hij bedoelt het vaak goed. Dit is juist een grote tegenstelling. maar neemt juist initiatieven.2 BOTS-vragenlijst Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de interacties tussen de leerlingen. Ze zoeken niet het aangename contact op van RBj. Toch reageren de leerlingen op dit gedrag vrij neutraal. Hieronder zijn de grafieken opgenomen. RBj RBj laat excessen zien in het boven-tegen vlak. Daarom heb ik alleen de BOTS vragenlijst kind-andere kinderen ingevuld. In samenwerkingsopdrachten vinden ze het niet erg als RBj de leiding neemt. Hij vindt het moeilijk om af te wachten en reageert vaak meteen.§ 4. Daarentegen laat hij een waarschijnlijk exces zien in het zorgen voor anderen. Hij protesteert en strijdt vaak. 27 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hij volgt niet vaak en trekt zich ook niet zo snel terug. Hij volg niet vaak. maar irriteren zich wel aan hem.2. maar ze kunnen hem wel eens negeren. De meeste leerlingen zijn niet bang voor hem. Veel kinderen zijn bang voor hem. maar bepaalt zijn eigen weg. Hij laat daarentegen een tekort zien op onder vlak. vooral de meisjes en ze reageren vaak geïrriteerd op hem. onder de grafiek maak ik een korte analyse van de meest opvallende excessen en tekorten. omdat hij vaak erg aanwezig is. Ze vergeten hem niet. De andere leerlingen reageren voornamelijk neutraal op deze tekorten. alleen de handeling past niet bij de intentie. die duidelijk aanwezig is bij deze jongen.

Ze vindt het wel moeilijk om te volgen. JCm laat tekort actief zien dat ze voor andere zorgt. het is altijd de schuld van de ander en regelmatig wordt “het zwart voor zijn ogen” en slaat en schopt hij om zich heen. Andere leerlingen proberen haar er wel bij te betrekken. Hij strijdt vaak. alleen als de leerkracht erbij is. waardoor LMj denkt dat iedereen tegen hem is. JCm JCm heeft voornamelijk excessen in het onder vlak. hij is wat rigide hierin. maar vindt het nog moeilijk om hier leiding in te nemen. als niet haar idee wordt uitgevoerd. 28 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Dit zorgt ervoor dat andere leerlingen soms bang voor hem zijn. Soms weigert ze dan om verder samen te werken. maar blijft hier vaak wel in hangen. maar meestal laten ze hem juist met rust. De andere leerlingen vinden dit gedrag soms irritant. Hij zorgt niet vaak voor andere leerlingen. Hij kan agressief reageren. Ze voelt zich als dat gebeurt vaak alleen staan en protesteert dan in non-verbale communicatie. de andere keer vinden ze het zielig voor haar. Hij vindt het lastig om met conflicten om te gaan. omdat ze weten dat hij dan weer rustig wordt. ze accepteren het ook niet als LMj wel de leiding neemt. protesteert veel als het niet gaat zoals hij wil en hij kan niet tegen zijn verlies. Andere kinderen reageren geïrriteerd op hem. Ze neemt zelf geen initiatieven richting de groep en wacht tot andere leerlingen naar haar toekomen. Ze laat duidelijk met haar houding weten dat ze iets niet prettig vindt.LMj LMj laat duidelijk excessen zien op het tegen vlak. LMj laat tekorten zien op het samen vlak. Hij vindt het ook nog lastig om de groep te volgen. Ze heeft duidelijk haar voorkeuren in de groep en laat dit aan de andere leerlingen merken. Ze trekt zich vaak terug van de groep en plaatst zichzelf vaak buiten de groep. Hij leidt niet vaak en geeft bijna nooit advies aan andere kinderen. . Ze heeft wel haar eigen ideeën. De andere leerlingen gaan er niet vanuit dat LMj snel zal instemmen. maar in groepssituaties wordt JCm ook vaak vergeten.

terwijl hij naar buiten staart. maar op sommige momenten irriteren ze zich eraan. De waarschijnlijke excessen bevinden zich in het onder vlak. EDj heeft een wat afwachtende houding. heeft dit geen vervelende gevolgen. EDj EDj laat ook geen duidelijk excessen zien. EDj is helemaal niet competitief ingesteld. de andere kant van de medaille is. Hij laat een tekort zien op het tegen-boven vlak. De andere leerlingen vinden het voornamelijk vervelend tijdens het samenwerken. Aangezien de andere leerlingen zich heel neutraal naar hem opstellen. en ze luisteren naar hem als hij wat te zeggen heeft. . Hij is altijd aanwezig en bedenkt aan één stuk door grappen. maar weet eigenlijk niet hoe hij dat in goede banen moet leiden.DWj DWj heeft geen duidelijk excessen. De andere leerlingen vinden dit aan de ene kant heel grappig. dat EDj het nog lastig vindt om voor zichzelf op te komen. Hij laat wel een duidelijk tekort zien in het onder-tegen vlak. en trekt zich ook wel terug in zijn eigen wereld. ook al neemt hij daar de tijd voor om over na te denken. Hij heeft veel ideeën en is aanwezig. Hij laat alleen een waarschijnlijk exces zien op het boven samen vlak. Hij kan heerlijk zitten wegdromen. DWj kan zich niet terugtrekken. 29 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Ze accepteren EDj zoals hij is.

Hierin wordt duidelijk gemaakt waar aan gewerkt kan worden. Andere leerlingen kunnen hier nog wel eens geïrriteerd op reageren en gaan dan de strijd aan met MBm. MBm laat verder geen tekorten zien. In de beschrijving van de interventies die ik naar aanleiding van de nulmeting ga uitvoeren. MBm MBm laat ook een heel gelijkmatig beeld zien. Alleen op het tegen-boven vlak zijn waarschijnlijke excessen te zien. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de leerlingen zo graag met hem samenwerken. Ze wil graag dat het gaat zoals ze zelf wil. Andere leerlingen vermijden het contact als er samen gespeeld wordt en MBm zich bazig gedraagt.MJj MJj laat een heel gelijkmatig beeld zien. Dit resulteert nog wel eens in bazig gedrag. en zet de andere vaardigheden op de juiste momenten in. . kom ik hier op terug. Hij heeft geen excessen en tekorten. Het analyseren van de BOTS vragenlijst geeft veel inzichten in de interactie tussen de leerlingen. Ze reageren dan ook vaak heel gepast op de reacties van MJj. 30 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. MBm gaat nog wel eens de strijd aan en ze vindt het ook belangrijk om te winnen.

affiliatie (samenhang) en het algemene welbevinden. Dit betekent dat de leerlingen tevreden zijn over het groepsklimaat. De leerlingen vullen een vragenlijst in van 28 vragen. onderlinge relaties. neem ik de klimaatschaal (Jeninga. .2. 56) (max. De kinderen zijn percentueel gezien het minst tevreden over het onderdeel organisatie en daarna het onderdeel affiliatie. des te beter is het groepsklimaat. Organisatie in de klas (max. 16) 1 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 Relatie leraarleerling (max. 22) 4 6 3 5 6 2 2 8 4 2 6 3 5 5 5 2 7 2 2 2 5 5 6 2 4 Onderlinge leerlingrelaties (max. De klimaatschaal maakt een onderverdeling in organisatie in de klas. 12) 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 Affiliatie Welbevinden (samenhang) (max.§4. maar definieert ook het groepsklimaat. 2006) af. Na analyse van de verschillende vragen. Hoe lager de score. Om te onderzoeken hoe de leerlingen over het pedagogisch leerklimaat denken. 31 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 14) 4 1 1 3 4 0 2 3 1 0 5 4 2 2 4 0 3 0 2 0 1 1 2 0 3 8 8 5 8 13 2 4 16 5 2 7 8 9 9 9 2 15 3 5 2 9 7 9 2 7 Naam JBj MBm MLm AAj RBj RWj CBj YTj LMj NJm AAm MJj JGm JCm TMj DWj EDj RMj OLj OHj MTj LRm EBm MHj CVm Algemeen gezien zijn de scores erg laag. en neem ik mee als aandachtspunt voor mijn onderzoek. relatie leraar-leerling. Vooral over de onderdelen onderlinge relaties en de relatie met de leerkracht zijn de leerlingen percentueel gezien het meest tevreden. In onderstaande tabel zijn de scores in deze onderdelen uitgesplitst.3 De klimaatschaal De groepsdynamiek heeft niet alleen invloed op de interacties tussen de leerlingen onderling. In de bijlage (3) zijn deze vragen opgenomen. kwamen de volgende vragen onder een 80% score.

11en 28. 15. De vragen die waarop hij 2 punten behaalde zijn: 8. Hij geeft in deze vragenlijst aan dat hij zelf de organisatie omtrent het werken juist niet prettig vind. De meeste leerlingen in onze klas vinden dat we een aardige leerkracht hebben. Naar aanleiding van de afname van de klimaatschaal kan ik opmerken dat er in de klas een positief pedagogisch klimaat heerst. Opmerkelijk is dat alle drie deze leerlingen ook opvallend uit het sociogram naar voren kwamen. De vragen waarbij hij 1 punt behaalde zijn: 9. YTj en RBj kwamen naar voren als minst populair. Een score van 14. Een aantal leerlingen had bij deze opgave een opmerking geschreven. De vragen waarbij hij 1 punt behaalde zijn: 1. In de tabel vallen drie leerlingen met hun hogere scores erg op. * Vraag 20. De vragen waarbij hij 1 punt behaalde zijn: 3. Dit is een duidelijk kenmerk van een positieve groep. 21 en 25 (In de bijlage (3) is de vragenlijst opgenomen). RBj haalt duidelijk hoge scores op alle onderdelen. Er wordt in deze klas veel lawaai gemaakt tijdens de lessen. 2007) 32 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 12 en 28. Een score van 45 (max. Een score van 12 (max. YTj en EDj. (max. 8. Volgens mij maken de leerlingen in deze klas vaak leuke grapjes over de leerkracht. 50) * Vraag 11. 10. Een leerling schreef er het volgende bij: “Maar dat doen we alleen. 50) * Vraag 18. 11. 50) De volgende vragen scoorden een 100% score. YTj haalt voornamelijk hogere scores op de onderdelen organisatie in de klas. Volgens mij zitten veel leerlingen in onze klas zich te vervelen. . Voor en na schooltijd praten de leerlingen van onze klas vaak met elkaar. 7. 50) * Vraag 15. 15. behalve op het onderdeel relatie leraarleerling. 19 en 22 (In de bijlage (3) is de vragenlijst opgenomen). 3. 10. 27 en 28. Onze leerkracht heeft meestal een goede bui. (max.* Vraag 28. 10. relatie leraarleerling en het algemeen welbevinden. dat ze dat juist heel positief vonden. EDj haalt alleen een hogere score op de onderdelen organisatie en het algemeen welbevinden. 12. 50) * Vraag 22. omdat we u aardig vinden!” Een score van 11 (max. EDj kwam juist positief naar voren bij het werken. De vragen die waarop hij 2 punten behaalde zijn: 2. 50) * Vraag 14. de score op de klimaatschaal past bij deze bevindingen. Ze wilden bij deze opgaven aangeven. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen vraag ik de leerlingen naar hun mening over de rolverdeling in de klas. Dit zijn RBj. (Engelen van. * Vraag 24. Ik gebruik voor de rolkaarten de rollen die horen bij een positieve groep. De vragen die waarop hij 2 punten behaalde zijn: 5. 15 en 21 (In de bijlage (3) is de vragenlijst opgenomen). Als er in onze klas iets gedaan moet worden wil bijna niemand dat doen. De leerlingen van onze klas gaan ook na schooltijd met elkaar om. Een score van 13. In onze klas zijn de leerlingen meestal goed bezig. 18. * Vraag 26. Een score van 0 (max. Alle leerlingen antwoorden positief op deze vraag door te antwoorden met “Soms” of “Ja” op deze vraag. 4. 17.

CBj is veel meer aanwezig en voert duidelijk het woord. In de bijlage (4) is een tabel opgenomen van de motivaties.v. Gezagsdrager 6 5 4 3 2 1 0 EDj MLm RBj CBj RMj MBm CVm JCm Organisator 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CBj RWj RBj MBm RMj TMj EBm NJm OHj Als gezagsdrager wordt duidelijk EDj naar voren geschoven. EDj bracht ideeën aan en was als stille leider aanwezig. In onderstaande grafieken is per rol aangegeven hoeveel keer er voor een leerling gekozen is. In een één op één gesprek met de leerling geven de leerlingen hun keuze en de motivering hiervoor aan. . Deze twee jongens zijn vrienden en kunnen goed samenwerken.§ 4. 33 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Dit plan kan mede van invloed zijn geweest op de uitslag.4 Rolkaarten De leerlingen geven d. de rolkaarten aan welke leerling ze bij de verschillende rollen plaatsen.2. dit voornamelijk in de combinatie met CBj als organisator. voornamelijk op de combinatie van deze twee jongens. Ze bedenken samen plannen en voeren die ook uit. Tijdens het onderzoek hebben ze het plan bedacht om samen met de klas een film te gaan maken.m.

Ze zorgt ervoor dat iedereen in de klas erbij betrokken wordt. maar wordt door andere leerlingen bij de verkennersrol geplaatst. Dit is ook te zien in de grafiek van sociaal werker. CBj. De leerlingen zien in haar een zorgzame leidersrol. Ook is zij een aantal keer genoemd bij de rol als gezagsdrager. Het meest opvallend is RBj. Dat de leerlingen hem in het leiderschapsrol plaatsen is overduidelijk. RMj en MBm worden ook bij allebei de leidersrollen genoemd. Sociaal werker 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 JCm LRm CBj MLm CVm EDj NJm MTj JGm JBj MBm MLm wordt duidelijk aangewezen als de sociaal werker. 34 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Opvallend is dat er voornamelijk veel meisjes als sociaal werker worden aangewezen. Vooral CBj wordt vaak genoemd. Verkenner 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 JBj OLj YTj AAj MHj MLm RBj MTj MBm MJj EDj RWj AAm RMj CVm LMj TMj OHj EBm NJm Er werden in de gesprekken veel verschillende leerlingen als verkenner aangewezen. . Hij komt niet heel erg positief uit het sociogram. waar hij weer genoemd wordt. maar hij wordt wel een aantal keer genoemd bij allebei de leidersrollen. Hij kwam ook al naar voren bij de leidersrollen. Duidelijk is dat RBj duidelijk initiatief laat zien aan de klas.Opvallend is dat RBj ook hier weer duidelijk naar voren komt. Zij wordt aangemerkt als een leerling die altijd aan iedereen denkt.

Deze bevindingen sluiten aan bij de uitslag van het sociogram en de BOTS-lijst. Toch gaven een aantal leerlingen duidelijk specifieke leerlingen aan bij deze rol. Met een duidelijke meerderheid kwam JCm naar voren.5 1 0. . of er een leerling in de klas is.5 2 1. De meeste leerlingen gaven de rest van de klas op bij deze rolkaart. Ik heb aan de leerlingen gevraagd. Dit zijn vrienden van elkaar en zijn rustig aanwezig in de klas. Appellant 16 14 12 10 8 6 4 2 0 RWj JCm LMj TMj RBj LRm Tijdens het bespreken heb ik van te voren aangegeven dat de rol van appellant verschillend wordt ingevuld. 35 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. waar hij als meest gekozen leerling bij werken opviel. MJj kwam ook al naar voren in het sociogram. Iedereen moet wel eens getroost of verzorgd worden. Vooral MJj en MTj kwamen hierbij naar voren. Dit maakt haar voor de leerlingen een duidelijke appellant.5 0 MJj MTj JGm RMj CVm EDj TMj LMj LRm CBj EBm In deze grafiek had ik bijna de hele klas kunnen plaatsen. De leerlingen geven zelf aan dat JCm meer betrokken moet worden bij de klas dan andere leerlingen.Volger 2. waar vaker voor gezorgd moet worden dan anderen.

LRm. AAj. RMj.Joker 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 CBj NJm DWj EBm RBj YTj Voor de rol van joker wordt met een grote meerderheid gekozen voor DWj. JBj. Kinderen geven aan dat hij altijd hele leuke grapjes maakt. EDj. In onderstaande tabel zijn deze indelingen af te lezen. De indeling van de kinderen is hierboven duidelijk beschreven. waardoor het vervelend wordt. AAm. TMj. LMj. RWj. Indeling volgens LIOstagiare CBj. NJm. AAj. RMj. Rollen Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner Volger Appellant Joker Indeling volgens mijzelf MHj CVm. RBj. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat hij negatief gekozen wordt bij het werken in het sociogram. MTj. Ook heb ik zelf een indeling gemaakt. MJj. MHj. JCm. LRm. CVm. RBj. MTj. EBm. LRm. . OLj. MLm CBj. JGm. TMj. MBm. MLm. De leerlingen zeggen over hem dat hij altijd precies de goede grappen op het juiste moment maakt. JCm. Ik heb mijn LIO-stagiaire ook gevraagd om een indeling te maken. OHj. MJj. EDj. JBj. OHj. YTj. DWj. 36 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. RWj. vinden DWj vaak te veel grapjes maakt op het verkeerde moment. Ook bij deze rol wordt CBj weer aangewezen. JGm. MBm. YTj. en het moeilijk vindt om serieus te doen. DWj. De leerlingen die voor CBj kiezen. EBm. LMj. LMj. AAm. Hij wordt gezien als de clown van de klas. OLj. CVm. NJm.

AAj neemt initiatieven. Een aantal leerlingen valt ook individueel op. RMj probeert de leidersrol op zich nemen. tikken ritmes met de staafjes. Allereerst wordt door de hele klas het blokje opleggen en de toren bouwen heel serieus genomen. . Om een nog duidelijker beeld te krijgen heb ik de klas een opdracht gegeven. 2008). MHj neemt in het begin veel initiatief en is degene die begint met het bouwen van de toren. Dit komt doordat iedere leerkracht zijn eigen invloed heeft op de groepsdynamiek van de klas. zijn ze voornamelijk andere activiteiten aan het doen. & Lap. De leerlingen moesten gezamenlijk een toren van Kapla bouwen. Zij houden de toren goed in de gaten en geven tussendoor ook aanwijzingen. maar heeft geen leidersrol. maar de rolverdeling in vooral de leiderschapsrollen zijn niet altijd aanwezig. door de meetlat over te nemen en vanuit deze positie aanwijzingen te geven. Deze verschillen zijn af te leiden.2. § 4. er wordt niet naar hem geluisterd. Er wordt goed samengewerkt. maar ze mogen elkaar ook op gedrag aanspreken. Hij wordt in deze rol niet geaccepteerd door de groep. verzinnen een liedje. Ook ik merk dit tijdens de lessen. De toren moest precies 98 cm. hoog zijn en iedere leerling moest in ieder geval één steentje hebben neergelegd. Meer regels en afspraken werden niet afgesproken. Niemand gaat op zijn voorstellen in. doordat sommige leerlingen zich anders gedragen bij mijn LIO-stagiaire als bij mij. Als de leerlingen in de kring moeten wachten op hun beurt. (Gielis. Er worden een aantal leerlingen naar voren geschoven voor bepaalde rollen. er wordt niet naar haar geluisterd. Een aantal leerlingen zijn wel veel meer bezig met de toren. maar worden er niet op aangesproken. zodat ik gericht kon observeren. Ik merk dat de leerlingen het moeilijk vinden om een duidelijk rolverdeling in de groep aan te brengen. terwijl ze staan te wachten . § 4. & Lap.2. MHj en TMj doorbreken de ongeschreven groepsregels door tussendoor staafjes neer te leggen. In de bijlage (5) is een uitgebreid observatieverslag opgenomen. RBj en OHj. RWj. wordt er wel geluisterd. Dit zijn MHj. Dit wordt geaccepteerd door de rest van de groep. Ze maken een dansje. zodra ze een staafje mogen neerleggen. Uit deze verschillende analysen kan ik opmerken dat deze klas duidelijk een klas is op weg naar een positieve groep. AAj. maar naar hem wordt niet geluisterd. TMj.In onze indelingen zijn zowel overlappingen als verschillen te zien. In een neutrale groep zijn de rol van de 37 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. voornamelijk over de vordering van de bouw en het maken van een plan. 2008) Het is dus logisch dat de rollen bij ons anders worden ingevuld. maar de meeste leerlingen zijn alleen heel aandachtig met de toren bezig.5 Observatie Voor een groot deel sluiten de bevindingen aan bij mijn waarnemingen. RMj. Hij lijkt in deze situatie de rol van gezagshouder toebedeeld hebben gekregen. Na het lezen van het observatieverslag vallen er een aantal leerlingen en situaties op. Van deze activiteiten zegt niemand iets. RBj neemt veel initiatief. Konig. Zij volgen elkaar in hun acties. Dit kan wijzen op een neutrale groep. (Gielis. Hij neemt de rol van verkenner op zich. extra staafjes neerleggen. RWj en TMj zijn een duidelijke combinatie. MBm neemt het initiatief om de rij netjes te houden. als MLm zich ermee gaat bemoeien. RBj neemt in het begin een soort neutrale leidersrol in. kletsen met elkaar en verzinnen grapjes.6 Algemene analyse In de vorige paragrafen zijn de onderdelen van de nulmeting apart besproken. Konig. Het zijn allemaal jongens. OHj neemt veel initiatieven.

Ook moeten conflicten en botsingen worden opgelost. waardoor ik makkelijk uit de klas kan.De rumoerigheid van de klas. § 4. Belangrijk in de omgang met een neutrale groep is om de groep meer zichzelf te laten zijn. Hierdoor ben ik gevraagd om op maandag en dinsdag voor groep 8 te staan en tevens mijn LIO-stagiaire in groep 7 te begeleiden op deze dagen. Om dit te stimuleren kan de leerkracht situaties scheppen waarin de leerlingen nieuwe. probeer ik de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. 2008) Deze handreikingen voor de omgang met een neutrale groep neem ik mee voor de interventies die ik ga uitvoeren. dat ik op maandag en dinsdag kinderen individueel kan begeleiden en eventuele groepsopdrachten ga uitvoeren.3. . Het begeleiden van de individuele leerlingen is hierdoor voor een groot deel komen te vervallen.3 De interventies Uit de nulmeting is gebleken dat de klas een neutrale groep is. heeft dit zijn weerslag op het onderzoek. waardoor ik een paar extra ogen en handen heb om de kinderen te kunnen begeleiden. heb ik tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie op de maandagen ruim een uur vervanging in groep 8 gekregen. Op de woensdag ben ik vrij en kan ik mijn observaties en bevindingen documenteren. Dit leidt er alleen maar toe dat deze rollen steeds minder aan de orde komen.2 Plan van aanpak Het aanpakken van de aandachtspunten resulteert in een plan van aanpak. . Belangrijk is dat de leerkracht zoveel mogelijk extern handelt. wel met inachtneming van een externe rol.3. neemt de leerkracht vaak deze rollen over. zij moet geen functie in de groep ambiëren en normen en waarden opleggen.De ontwikkeling van nieuwe waarden en normen en positieve leiderschapsrollen. gezien de BOTS-vragenlijst. Allereerst is het idee. Helaas is dit plan van aanpak niet doorgegaan. De donderdag en vrijdag kan ik intensief gebruiken om de resultaten van de interventies te observeren. Door interventies op deze vlakken uit te voeren.gezagsdrager en de sociaal werker niet sterk ontwikkeld. waardoor zij een positieve uitwerking hebben op de groep. gezamenlijke normen ontdekken. & Lap. Deze factor zal ik meenemen in mijn eindmeting en eindconclusie. Op deze maandagen voer ik mijn groepsopdrachten uit.1 De aandachtspunten De interventies die ik ga uitvoeren.Roldoorbrekend gedrag voor individuele leerlingen. De leerkracht moet meer aandacht geven aan de verborgen gezagsdrager en sociaal werker. Konig. 38 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hieruit is gebleken dat de interventies voornamelijk gericht moeten zijn op: . § 4. met daarbij steeds terugkomend op de nieuwe normen. Om mijn onderzoek niet geheel in het gedrang te laten komen. vinden hun oorsprong in de aandachtspunten uit de nulmeting. (Gielis. § 4. gezien de neutrale groep. . gezien de klimaatschaal. Dit is mogelijk doordat mijn LIO-stagiaire deze dagen voor de groep staat. Doordat de situatie in de plan van aanpak aangepast is. Doordat deze rollen niet goed uit de verf komen. Tijdens de groepsopdrachten kan mijn LIO-stagiaire mede observeren. Een leerkracht in groep 8 ging met zwangerschapsverlof en er was geen geschikte vervanging voor haar te krijgen. Deze aandachtspunten zal ik meenemen in het bepalen van de interventies. waardoor ik tijd heb gekregen voor mijn onderzoek in groep 7. aangezien ik dan zelf hele dagen voor de klas sta.

b. Hier hadden ze hulp bij nodig. wat bij mij het geval is.1 Normen stellen Hoe gaan we met elkaar om? Het bepalen van de normen en waarden is één van de aandachtspunten. Alle kinderen waren erg enthousiast om hun handtekening te zetten. Hierdoor kan ik mijn interventies niet staven met bestaande literatuur hierover. Ik begin de uitvoering met een kringactiviteit. . De leerlingen definiëren deze stelling. heb ik namelijk aan alle kinderen toestemming gevraagd om deze op te schrijven.t. Op een groot vel staat in het midden het “Hoe gaan we met elkaar om?”. en hoe je die kan beïnvloeden. In de vorige activiteit hebben ze als norm gesteld dat “we goed naar elkaar moeten 39 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. de rolverdeling. In onderstaand figuur is het web opgenomen. De leerlingen vonden het moeilijk om de normen positief te stellen.4 De uitvoering Er is veel geschreven over de vorming van groepen.§ 4. 2007) voor het vormen van een positieve groep. Ik heb daarom gekozen om de uitvoering te baseren op eigen bedachte lessen. wel maak ik gebruik van lessuggesties uit “Grip op de groep” (Engelen van.4. Na het stellen van een norm. Aan het eind van de activiteit moest iedereen op de achterkant zijn handtekening zetten als ze van plan zijn zich aan de normen te houden en het er mee eens zijn. zodra de groep gevormd is. Ik heb in de literatuur weinig gevonden over de aanpak van de groepsdynamiek m. ze mogen alleen positief geformuleerde normen noemen. Het zijn positieve normen en iedereen is het hier mee eens. § 4. De waarschuwingskaartjes Uit de klimaatschaal komt duidelijk naar voren dat de leerlingen het te lawaaierig vinden in de groep. Opvallend is dat de leerlingen hele goede normen hebben gesteld.

moeten kijken hoe de andere groepjes de beloning uitvoeren. 75). 79). p. Voor de invoering van de kaartjes heb ik een groepshandelingsplan geschreven.2 Positieve leiderschapsrollen ontwikkelen Letters en cijfers maken De volgende activiteiten zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van positieve leidersrollen. Een uitwerking van de les is te vinden in de bijlage (8). Ook geven de leerlingen aan dat dit niet alleen voor nieuwe leerlingen geldt. Als een leerling uit een groepje ongewenst gedrag vertoont. Elk groepje krijgt 1 rode kaart met daarop 3 groene kaarten. De leerlingen schrijven op een briefje een omschrijving van hun karakter. Uit deze activiteiten is gebleken dat de leerlingen positieve normen kunnen opstellen. zonder dat daarbij gepraat mag worden. In het kort komt het werken met de waarschuwingskaartjes hierop neer: De klas wordt opgedeeld in de vijf tafelgroepjes. Wie ben ik? Een vervolgactiviteit op “de normen bepalen”. Deze is in de bijlage (6) opgenomen. gebaseerd op het Amerikaanse programma: “The Good Behavior Game”) voor te komen. In de bijlage (7) is een overzicht van de briefjes opgenomen en een lesbeschrijving. maar ook voor de omgang tussen de leerlingen onderling. Ieder blokuur beginnen de groepjes weer met een nieuwe stapel kaarten. Aan het eind van een blokuur wordt gekeken welke groepjes nog een groene kaart boven hebben liggen. In de dagelijkse omgang spreken de leerlingen elkaar vaker aan op het gedrag. p. 2007. Vooral CBj. De leerlingen spelen dit goed en in het nagesprek wordt duidelijk hoe dit moet gebeuren. MLm en NJm nemen hier vaak het voortouw in.luisteren”. . Ik heb ooit eens van een soortgelijk idee gehoord op een studiedag en een dergelijke variant schijnt bij “Taakspel” (Taakspel is ontwikkeld door de CED groep. Deze groepjes mogen meedoen aan de max. pakt de leerkracht een groene kaart van de stapel. voer ik waarschuwingskaartjes in. 40 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De leerlingen moeten gezamenlijk een letter vormen. Ook kunnen ze het in oefeningen laten zien. De leerlingen stellen positieve normen op. De groepjes die een rode kaart boven hebben liggen. De leerlingen spelen een aantal keer het rollenspel waarbij een leerling voor het eerst wordt ontvangen op school. Deze briefjes worden in de kring voorgelezen en de leerlingen moeten raden welke leerling omschreven wordt. is het spel “Wie ben ik” (Engelen van. § 4. Voor het eerst op een nieuwe school De laatste activiteit om de normen te stellen is het rollenspel “voor het eerst op een nieuwe school” (Engelen van. Om tegemoet te komen aan deze norm. Een eerste activiteit is het gezamenlijk “letters en cijfers maken” (Engelen van.4. 2007. zodra dit buiten de normen valt zoals deze door de klas gesteld zijn. Hierdoor leren de leerlingen elkaar beter kennen en kunnen de kinderen inschatten of hun eigen beeld klopt met het idee dat de andere leerlingen van hen hebben. 5 minuten beloning die de kinderen zelf hebben verzonnen. p. 2007. 76).

41 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. In de bijlage (9) is beschreven hoe het de groepjes verging. 2007. merk ik op dat heel weinig leerlingen de leiding willen nemen bij activiteiten. Voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteit verwijs ik naar de bijlage (11). Om dit duidelijk te maken heb ik de roos uit “De interactiewijzer” (Verstegen & Lodewijks. Roos van Leary volgens de interactiewijzer Winnen Leiding en advies geven Zorgen Strijden Protesteren Volgen Zich terugtrekken Afwachten §4. Om de leerlingen dit duidelijk te maken. Hierin wordt het verhaal verteld van Chris en Klaas. Je mag niet meedoen Deze activiteit is gebaseerd op een lessuggestie uit “Grip op de groep” (Engelen van. Na het oefenen van activiteiten die centraal staan om positieve leiderschapsrollen. p. 2007. 87). waardoor die weer een gedraging vertoont.4. In de bijlage (10) is een lesbeschrijving opgenomen.(zie foto) Tijdens de introductie worden er ook rollenspellen gespeeld. zodat de leerlingen ook echt in een segment kunnen gaan staan. 36. 37). De leerlingen geven aan de ze bang zijn dat ze te veel de baas spelen. Ik gebruik deze karakters om rollenspellen mee uit te spelen. Dit doe ik om de link naar de rollen in de klas te maken. Ook tijdens de “gewone” lessen heeft het leiderschap een nare bijklank gekregen.3 De roos van Leary Introductie roos van Leary In deze activiteit leg ik aan de kinderen uit. dat gedrag altijd een reactie oproept bij de ander. Ik vertel de kinderen dat je ook de leiding kan nemen zonder de baas te moeten spelen. ga ik gebruik maken van “De roos van Leary” zoals beschreven in “De interactiewijzer” (Verstegen & Lodewijks. pp. De bedoeling is dat ze in het groepje een complimentenblad gaan maken voor een ander groepje (Engelen van. 2006) in het groot nagemaakt op een stuk zeil. Ze moeten van te voren een plan van aanpak bedenken en een leider in het groepje aanwijzen.Complimenten van een groep Tijdens deze activiteit moeten de leerlingen goed samenwerken om de opdracht te kunnen uitvoeren. . 2006). Ik leg uit dat er acht verschillende manieren gedragingen zijn.

In de bijlage (12) is de beschrijving van de les opgenomen. Ze moeten de “theorie” in de praktijk in gaan zetten. De leerlingen worden in zes groepjes opgedeeld. In de bijlage (16) is de uitgebreide tabel opgenomen.5. De kleurencollage is de laatste activiteit van de uitvoeringsfase. zoals ze zich tijdens de opdracht alleen maar mogen gedragen. Dit doe ik zodat ik de gegevens goed met elkaar kan vergelijken. Om te kijken of de interventies geleid hebben tot een verandering in de groepsdynamiek neem ik de eindmeting af.Situaties uitspelen In de vorige activiteit is de interactieroos helemaal uitgelegd aan de kinderen. Hier komen ze tijdens het uitvoeren van de opdracht achter. In de bijlage (13) is te lezen hoe het de groepjes is vergaan en zijn de kaartjes van de segmenten opgenomen. 2006).5 Eindmeting Voor de eindmeting gebruik ik dezelfde instrumenten als bij de nulmeting. zowel positief al negatief. De leerlingen weten van te voren niet welk segment de ander heeft. In de onderstaande tabellen zijn alleen de gegevens opgenomen van hoe vaak de kinderen gekozen zijn. In de groepjes krijgen ze per leerling een segment toebedeeld. Kleurencollage Deze activiteit is de laatste opdracht voor dit onderzoek. Sociogram spelen MLm 3 1 MBm 2 4 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. De uitslagen van de nulmeting en de eindmeting zijn in de bijlage (15) overzichtelijk naast elkaar opgenomen.1 Het sociogram Ik start de eindmeting met het afnemen van het sociogram (Onderwater. Ze spelen situaties uit en bespreken de rollenspellen. In de bijlage (14) is de beschrijving van de uitvoering opgenomen. In deze activiteit gaan ze oefenen met de verschillende segmenten. In deze groepjes moeten ze een kleurencollage maken In de samenwerking en interactie met elkaar moeten ze rekening houden met de positieve rollen in een groep. § 4. In deze groepjes moeten ze gezamenlijk één grote tekening maken. Groepstekening maken De leerlingen worden opgedeeld in drie groepen. NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ MJj AAj OLj EDj RBj YTj JBj . De leerlingen moeten in deze activiteit alle aangeboden handreikingen laten zien. zonder dat ze een gerichte opdracht mee krijgen. en de interactieroos. 1 4 4 5 6 1 5 5 3 1 2 4 1 5 3 0 1 2 3 1 2 6 5 8 1 2 1 1 13 1 0 0 5 6 1 12 1 8 7 0 1 1 0 0 0 1 42 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. § 4. Totaal neg.

Zij hebben regelmatig initiatief getoond en dit werd positief ontvangen. Ook JGm is meer naar voren gekomen. Toch zijn er ook een aantal opvallende verschuivingen opgetreden. maar is bij werken nog maar vijf keer negatief gekozen. CBj is heel duidelijk naar voren gestapt tijdens het onderzoek. OHj en TMj hebben tijdens het onderzoek veel initiatief genomen. RBj wordt bij beide onderdelen minder vaak negatief gekozen. CBj en JGm hebben hiervan geprofiteerd en zijn vaker positief gekozen. en ze doen graag hun eigen zin. Bij de nulmeting kwamen YTj. maar vindt het heel lastig om zijn “rem” te vinden. LMj wordt nog steeds vaak negatief gekozen bij spelen. Je ziet dat leerlingen hun keuzes positief en negatief veranderen t. Voor OHj en TMj hebben de leerlingen veel vaker negatief gekozen in de eindmeting dan bij de eerste afname. Allebei stellen ze zich in deze rol erg bazig op. mede doordat hij door zijn gedrag regelmatig een waarschuwingskaartje in moest leveren. Zij nam een enkele keer de rol als sociaal werker over. Andere leerlingen irriteren zich hieraan. RMj en LRm hebben van deze verschuiving geprofiteerd. zijn er een aantal punten nagenoeg onveranderd gebleven. kinderen zien haar kwaliteiten in. Er hebben meer leerlingen positief voor hen gekozen. Totaal neg. de leerlingen die nu in hun tafelgroepje zitten. Voor YTj is minder vaak negatief gekozen bij spelen. Hij heeft veel te vertellen.v.a. Ze stellen veel eisen aan de andere leerlingen. NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ OLj AAj MJj EDj RBj YTj JBj . JBj. maar helaas vaker negatief gekozen bij werken. Hierin zijn veranderingen aan te merken. In de bijlage (17) zijn de plattegronden van de klas opgenomen ten tijde van de eerste en tweede meting. LRm heeft meer de verzorgende kant van zich laten zien. LMj en RBj opvallend naar voren bij beide onderdelen. en zelfs één keer positief. Na de eerste meting zijn de leerlingen van plaats verwisseld in de klas. De leerlingen zijn nog positiever over hem gaan denken. en wilde graag de leiding op zich nemen. Bij het sociogram werken kwamen bij de nulmeting EDj en MJj heel duidelijk positief naar voren. Vooral MJj heeft in populariteit moeten inleveren. Hieronder analyseer ik deze veranderingen. AAj is ten tijde van het onderzoek heel duidelijk naar de voorgrond getreden.Sociogram werken MLm 3 2 MBm 3 1 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. Dit is een duidelijke vooruitgang. In de nulmeting hoorde hij bij de populaire leerlingen. YTj heeft heel veel moeite om zich te concentreren op zijn werk. RBj heeft een aantal keer goede feedback gehad over zijn leiderschap van zijn klasgenoten. Vooral AAj valt hierin op. 43 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. in de eindmeting valt hij op doordat er juist acht keer negatief voor hem gekozen is. en gaat vaak “klieren” Dit is tijdens het onderzoek niet veranderd. Wel zijn een aantal leerlingen minder populair geworden. 1 7 0 5 5 1 4 4 3 3 2 5 0 3 3 0 2 5 2 1 5 4 4 3 1 11 0 0 5 0 2 1 4 2 1 13 2 4 16 2 0 1 2 0 2 0 Na een vergelijking van het sociogram uit de nulmeting met het sociogram uit de eindmeting. Dit kan komen doordat JBj en RMj ten tijde van het onderzoek positiever naar voren zijn gekomen. Er komen uit het sociogram spelen wederom geen duidelijk populaire kinderen naar voren. Als laatst is er nog een heel duidelijk aanwijsbare reden voor verschuivingen.

doordat de keuzes voornamelijk nog steeds bij dezelfde sekse blijven. Ook heb ik door de verandering in mijn werksituatie niet individueel met deze leerlingen kunnen werken. Toch vind ik het wel opvallend. In de bijlage (3) is de vragenlijst opgenomen. . neem ik de klimaatschaal (Jeninga. Hoe lager de score. Dit kan mede komen. 2006) af. 14) 1 5 0 4 2 0 2 3 2 0 1 2 1 3 3 1 1 0 0 0 4 1 2 1 2 6 7 5 9 11 4 4 16 4 2 8 9 6 9 14 5 6 2 0 1 7 8 6 4 7 Naam JBj MBm MLm AAj RBj RWj CBj YTj LMj NJm AAm MJj JGm JCm TMj DWj EDj RMj OLj OHj MTj LRm EBm MHj CVm 44 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 22) 5 1 5 5 6 3 2 8 1 2 5 4 3 4 9 3 4 1 0 1 2 4 3 3 3 Onderlinge leerlingrelaties (max. § 4. In onderstaande tabel zijn de scores per onderdeel uitgesplitst. De veranderingen zullen namelijk minimaal zijn. des te beter is het groepsklimaat. 56) (max.De veranderingen in het sociogram sluiten aan bij mijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek.5. Organisatie in de klas (max. 2006) niet nogmaals in te vullen.2 BOTS-vragenlijst Ik heb er voor gekozen om de BOTS-vragenlijst (Verstegen & Lodewijks. 16) 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 2 4 0 1 0 Relatie leraarleerling (max. § 4.5. Het tijdspad is te kort om een echte gedragsverandering te zien bij de leerlingen. 12) 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 Affiliatie Welbevinden (samenhang) (max.3 De klimaatschaal Om te onderzoeken of de leerlingen anders zijn gaan denken over het groepsklimaat. dat er nog steeds geen duidelijke populaire leerlingen naar voren komen.

Deze groep bevond zich voor de aanvang van het onderzoek in de performingsfase.4 Rolkaarten De kinderen hebben al een keer gewerkt met de kaarten.Uit deze resultaten kun je opmaken dat de leerlingen nog steeds heel positief zijn over het groepsklimaat. . 18. In deze fasen is het logisch dat er vaker conflicten optreden. Deze is in de tweede meting gezakt tot een totaalscore van 6. Uit een vergelijking tussen de verschillende tabellen zijn geen hele grote verschillen op te maken. Hierin werd hij vaker negatief gekozen als in de eerste meting. Bij de nulmeting kwam vraag 28: “Er wordt in deze klas veel lawaai gemaakt tijdens lessen” met een score van 45 (max. hierdoor neem ik deze niet af in een één op één gesprek. hierdoor kan ik voor de rolkaarten weer de rollen voor een positieve groep gebruiken. Na uitgebreide analyse zijn er wel degelijk veranderingen aan te wijzen. 15. 15. De groep is niet anders over het groepsklimaat gaan denken. (Engelen van. Vraag 23: “de leerlingen in onze klas maken veel ruzie met elkaar” is toegenomen van 2 naar 7 punten. in deze vragenlijst aangeduid als straf krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat deze vraag bijna gehalveerd is in de score. 2007) § 4. Een andere leerling die opvalt is TMj. Ook dit heeft te maken met de waarschuwingskaartjes. Deze stijging valt samen met de uitslag uit het sociogram. EDj had in de eerste meting een opvallend hoge totaalscore. De leerlingen hebben het afnemen van een groene kaart. De vraag heeft nu nog maar een score van 28 punten. 50) als meest negatief gescoord naar voren. Door deze uitslag heb ik de waarschuwingskaartjes ingevoerd. Tot slot wil ik nog twee individuele leerlingen bespreken. Deze is in de bijlage (19) opgenomen.5. Doordat ik met mijn onderzoek aan de groepsdynamiek van de klas werk. (In de bijlage (18) is de puntenverdeling per vraag opgenomen.) Vraag 3: “Leerlingen krijgen in onze klas vaak straf” is van 4 naar 12 punten gestegen. 45 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Ook de anderen opvallende vragen. In onderstaande grafieken is per rol aangegeven hoeveel keer er voor een leerling gekozen is. plaats ik de groep terug in de stormingsen normingsfase. evenals een uitgebreide tabel met de motivatie van de leerlingen (20). maar vullen de leerlingen een tabel in. Waarschijnlijk heeft deze verandering in interactie ervoor gezorgd dat hij negatiever over het groepsklimaat is gaan denken. Dit kan verklaard worden vanuit de theorie over groepsdynamica. en 11 zijn iets gezakt in hun puntenaantal. Hij gaat van een totaalscore 9 naar een score van 14 punten. Hij vindt voornamelijk dat het onderdeel organisatie in de klas een stuk verbeterd is.

.Gezagsdrager 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CBj EDj RWj RBj RMj TMj AAm CVm JCm MLm MBm Organisator 14 12 10 8 6 4 2 0 AAj RWj CBj RBj DWj RMj JBj YTj MHj AAm MJj LRm OLj MLm OHj MBm 46 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

De leerlingen zijn het erover eens. MLm heeft juist ten tijde van het onderzoek een stap terug gedaan. goede ideeën heeft en ook nog eens humoristisch is. Zijn rol is steeds meer uitgekristalliseerd. dat hij in ieder geval een leiderspositie inneemt. Je ziet dat de leerlingen een duidelijk beeld hebben gekregen van de leiders van de groep.v. Ze vinden dat hij een goede leider is. Dit verneem ik uit de argumentatie die ze voor hun keuze geven. i. CVm en JGm worden naar voren geschoven. Ook is zij deze periode vaker de appellant geweest.m. LRm. . omdat hij zorgzaam is. de scheiding van haar ouders. Dit kan een verklaring zijn voor de verschuivingen.Sociaal werker 12 10 8 6 4 2 0 CBj MTj OLj CVm EBm JCm JGm LRm MLm MBm NJm Het onderzoek heeft duidelijk zijn invloed gehad op de leiderschapsrollen. Ze geeft aan het niet prettig te vinden in de belangstelling te staan. hierdoor trok ze zich wat meer terug in deze rol. Wel vinden ze het nog lastig om een onderscheid te maken tussen de organisator en de gezagsdrager. goed kan luisteren. Bij de sociaal werker heeft nog steeds MLm een duidelijke voorkeur. maar ook NJm. RWj is ook naar voren geschoven bij de gezagsdrager. CBj wordt duidelijk naar voren geschoven als organisator. Dit is mede gekomen doordat deze leerlingen meer als sociaal werker naar voren zijn gestapt. en de leerlingen vinden dit goede eigenschappen in een leider van de klas. CBj heeft dit alles in zich. Hij heeft meerdere malen tijdens het onderzoek het leiderschap op zich genomen. Hij wordt dan ook bij de sociaal werker. 47 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. verkenner en joker genoemd. Ook zijn manier van werken vinden de leerlingen positief. maar ook als gezagsdrager.

EDj geeft zelf ook aan een volger te zijn. Toch heeft hij ook goede ideeën die hij vertelt aan andere leerlingen. nu is dit meer gelijkmatig verdeeld. Alleen EDj komt iets duidelijker naar voren. 48 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.Verkenner 6 5 4 3 2 1 0 AAj RMj CBj TMj MTj YTj MHj AAm MJj EBm OLj JGm OHj MLm RWj MBm RBj NJm Volger 7 6 5 4 3 2 1 0 EDj RBj JBj TMj LMj YTj MTj EBm MHj JCm MJj JGm OLj MBm RWj NJm Je ziet een grote spreiding over de verschillende leerlingen bij de verkennersrol. Er zijn veel leerlingen die initiatief tonen. Dit sluit aan bij mijn eigen bevindingen. deze rol is erg wisselend. dit waarderen de kinderen aan EDj. Bij de eerste meting kwam RBj nog duidelijk naar voren. . Ook bij de volgers is de spreiding gelijkmatig verdeeld.

Hij gebruikt deze rol ook om anderen op te vrolijken. Haar gedrag is tijdens het onderzoek niet veranderd. Joker 25 20 15 10 5 0 CBj DWj MHj RBj AAm Ebm De rol van joker ligt nog steeds bij DWj. 49 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hij is het hier zelf mee eens. Ook de interactie met de andere leerlingen is niet veranderd. en vindt het niet vervelend om deze rol op zich te nemen. dit wordt zeer gewaardeerd door de leerlingen.Appellant 16 14 12 10 8 6 4 2 0 AAj LMj OLj OHj TMj JCm LRm JCm komt nog steeds als appellant naar voren. . Hij is de clown van de klas en wordt als zodanig geaccepteerd. de leerlingen geven aan dat hij meer aandacht nodig heeft en dus in deze rol past. Nieuw bij deze rol is AAj.

Dit kan mede komen. NJm. DWj is duidelijk de joker van de klas. MJj. JGm. Hij is erg sterk in het toepassen van verschillende segmenten van de roos van Leary. Volgens mijn LIO-stagiaire hebben er weinig verschuivingen plaats gevonden. Indeling volgens LIOstagiare CBj. NJm en MLm. LRm. RWj. Ik heb hierdoor het gedrag van de leerlingen beter kunnen observeren. RBj en RMj. LMj. doordat ik op mijn eigen dagen veel actiever aan het onderzoek heb gewerkt. Hij houdt de doelen van de klas in de gaten en heeft veel gezag binnen de groep. MLm. Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner Volger Appellant Joker Indeling volgens mijzelf CBj. dit versterkt zijn rol als gezagsdrager. AAm. MTj.De indeling van de kinderen is hierboven duidelijk beschreven. YTj. Hij wil ook wel eens de rol als organisator. 50 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. In onderstaande tabel zijn deze indelingen af te lezen. JBj. In de bijlage (21) is een uitgebreid observatieverslag opgenomen. RWj. EBm. MLm. MBm. Meer regels en afspraken worden niet afgesproken. JBj. is wat hij vaak zegt. zij hebben goede ideeën en brengen die ook in. LMj. LRm. In het dorp moet in ieder geval een kerk. Zijn rol is niet altijd even duidelijk afgebakend. “Ik leef voor grapjes”. MTj. CBj is als duidelijkst naar voren gekomen als gezagsdrager. NJm. sociaal werker en joker op zich nemen. DWj en CBj. De leerlingen moeten gezamenlijk een dorp met Kapla staafjes bouwen. CVm. Er zijn leerlingen die heel duidelijk gedrag vertonen dat past bij hun rol. RBj en RMj hierin het voortouw. MBm. MHj. (CBj). . AAj. De rol van organisator kan nog wel eens wisselen. EDj. Ik bekijk een laatste keer of mijn bevindingen aansluiten bij het gedrag van de leerlingen. toch nemen RWj. EDj. TMj. OHj. TMj. De verkenners zijn ook heel actief bezig in de groep. AAm. YTj. MJj. boerderij.5 Observatie Voor deze eindobservatie heb ik de klas een laatste opdracht gegeven. AAj. OHj. Na het lezen van het observatieverslag is op te merken dat de leerlingen goed samenwerken. aantal huizen en rondlopende mensen aanwezig zijn. Ik heb wel degelijk veranderingen gezien. OLj. Ook hebben mijn LIOstagiaire en ik wederom een indeling gemaakt. DWj is duidelijk de joker aan het spelen. § 4. JGm. OLj. MHj. Ze accepteren het leiderschap van RWj en stappen bewust op hem af.5. EBm. JCm. RMj. LMj. CVm. RMj. RBj. DWj. JCm.

Ook geef ik aanbevelingen voor een eventueel vervolg op dit onderzoek. JCm neemt halverwege de opdracht de rol aan van appellant.door in het dorp te spelen met de poppetjes en andere leerlingen hierin te betrekken. Er lijkt geen aanleiding duidelijke aanleiding te zijn voor dit gedrag. . Ook MTj en EBm ondernemen acties vanuit deze rol. en waakt over de groepsnormen. 51 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. toch heeft hij geen invloed op het leiderschap. TMj vormt een duidelijke duo met RWj. Er zijn wel leerlingen die door dit gedrag JCm aandacht geven.6 Tot slot De bevindingen tijdens het uitvoeringsproces en de resultaten uit het eindonderzoek hebben mij veel informatie gegeven. Tijdens een conflict tussen OHj en TMj neemt CBj duidelijk zijn rol als gezagsdrager op. In het volgende hoofdstuk kom ik terug op deze bevindingen en beschrijf ik welke conclusies ik daarop baseer. YTj neemt de rol als verkenner op zich door het organiseren van een leider. § 4.

Is mijn klas een neutrale. Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de eigen groep. Welke rollen zijn er in mijn klas? En hoe worden die ingevuld door de leerlingen? De rollen die horen bij een positieve groep worden allemaal ingevuld door de leerlingen. De leerlingen nemen tijdens het werken in subgroepen vrij makkelijk een rol over. Ook de joker en de appellant zijn uitgekristalliseerd. 2. Groepsleden zijn bereid tot samenwerking. De leerlingen hebben zich deze verschillende manieren van interactie nog niet eigen gemaakt. p. zoals beschreven door Van Engelen (Engelen van. Leerlingen die er buiten dreigen te vallen. De leerlingen zijn heel gedreven om het gezamenlijke groepsdoel te behalen. positieve of negatieve groep? Uit de beginmeting is heel duidelijk naar voren gekomen dat mijn groep een neutrale groep was. De meeste leerlingen zijn flexibel genoeg om hun rol in het subgroepje aan te passen. Hiervoor werken de leerlingen goed samen en waarderen ze de inbreng van een ander. maar kunnen in situaties wel teruggrijpen naar de aangeleerde segmenten. Naar aanleiding van de eindmeting is te zien dat de leerlingen een grote stap vooruit hebben gezet.1 Deelvragen 1. die in de gehele groep door iemand anders wordt uitgeoefend. § 5. Vooral de leidinggevende rollen zijn beter bepaald. . De groep heeft zich steeds meer gevormd tot een positieve groep. De leden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid. Vooral de verkenners nemen in de subgroepjes een leidinggevende rol aan. op weg naar een positieve groep. zijn deze kenmerken goed terug te vinden. Deze manier van invullen vindt voornamelijk zijn oorsprong in het karakter van het kind en heeft ook betrekking op de “Roos van Leary”. Dit leidt ik af uit de kenmerken van een positieve groep. heb ik in hoofdstuk 3 de onderzoeksvraag in deelvragen opgesplitst. 3. een dorp bouwen. Hoe verloopt de interactie tussen de leerlingen onderling? Je kunt merken dat de leerlingen veel baat hebben gehad aan het werken met de Roos van Leary. 2007. Bij de eindobservatie “Een dorp bouwen”. 23): Kenmerken van een positieve groep: De leden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te halen. en andere leerlingen het leuk vinden om ondertussen grapjes te maken. waar ik bij de volgende deelvraag dieper op inga. worden weer bij de samenwerking betrokken. Ook accepteren de leerlingen dat sommige leerlingen liever alleen werken. De leerlingen vullen geheel op eigen wijze deze rollen in. 52 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.Hoofdstuk 5 Eindconclusie Met het uitvoeren van dit onderzoek heb ik getracht antwoord te geven op de vraag: Welke invloed heeft het rollenpatroon op de interacties van de leerlingen onderling in mijn klas en hoe kan ik die beïnvloeden? Om deze vraag te beantwoorden.

Deze leerlingen hebben naar aanleiding van het onderzoek inderdaad meer aansluiting bij de groep gekregen.2 Eindconclusie In de literatuur wordt het volgende geschreven over het beïnvloeden van de groepsdynamiek: “Als de groep zich gevormd heeft (de performingsfase). gebaseerd op de uitslag van de BOTS-vragenlijst (Verstegen & Lodewijks. is het te laat.b. o. Deze leerlingen hebben een individueel plan van aanpak nodig. Dit had voornamelijk gevolgen voor een aantal leerlingen die buiten de groep kwam te staan. Uit de resultaten van de eindmeting is gebleken dat dit is gelukt. Welke interventies kan ik uitvoeren om invloed op het groepsproces te kunnen uitoefenen? Er zijn geen kant en klare interventies voor de aanpak van de groepsdynamiek. maar dit is geheel aan de groep zelf te danken. 59) Als ik van dit bovenstaande citaat uit was gegaan.Ik ben dit onderzoek gestart omdat de interactie duidelijk aanwezig was in mijn klas. de invulling van de verschillende rollen. “ (Engelen van. was mijn onderzoek gedoemd te mislukken. dit is pakweg de periode van de eerste vijf tot zeven weken van een schooljaar. kunnen deze leerlingen een nieuwe ingang vinden om aansluiting te maken bij de groep. maar kunnen dit niet accepteren. 2006).. kan ik concluderen dat ik met mijn onderzoek heb aangetoond dat een leerkracht met een gerichte aanpak de groepsdynamiek positief kan versterken door uit te gaan van bestaande kwaliteiten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zolang deze leerlingen hun deviante gedrag niet veranderen. 4. Opvallend is dat de desbetreffende leerlingen (JCm. Het is mogelijk dat een andere aanpak meer effect kan hebben. zoals het gebruik van de “Roos van Leary” m.t. De uiteindelijke interventies heb ik zelf verzonnen. p. Ik heb door het gebruik van deze aanpak de huidige situatie uitgebouwd en versterkt. Ik wilde proberen om wel degelijk invloed uit te oefenen. De groep had namelijk al bestaande positieve normen. hebben geleid tot de ontwikkeling van een positieve groep. 53 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De groepsnormen bieden veiligheid. Door de groepsdynamiek aan te pakken. Om de interventies te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te weten waaraan er in de groep gewerkt moet worden. 2007. LMj. De groep probeert hun gedrag te respecteren. Hun gedrag sluit niet aan bij de groepsnormen zoals ze gesteld zijn. .a. hier heb ik geen wijzigingen in hoeven aanbrengen. Toch moet ik wel een kanttekening plaatsen. In de eerste drie fases kan er door de leerkracht wel degelijk invloed uitgeoefend worden. § 5. maar niet altijd als positief werd ervaren. RBj) zelf nog steeds deviant gedrag vertonen. De interventies die ik uitgevoerd heb. waardoor de kinderen zich bewust werden welk effect hun gedrag kan hebben. zullen ze voor een gedeelte buiten de groep blijven staan. Met mijn interventies heb ik mij alleen maar hoeven richten op de interacties tussen de leerlingen en de rollen die in de groep gevormd zijn. Terugkomend op mijn onderzoeksvraag. zodra deze al gevormd is. Het aanleren van de nieuwe vaardigheden. zijn gericht geweest op de aandachtspunten uit de nulmeting. YTj. gebaseerd op suggesties uit de literatuur. Het “ophalen” van deze normen heeft wel positief gewerkt op de groep. Dan liggen de groepsnormen vast en zal de groep zich niet of moeilijk op andere gedachten laten brengen.

De klas vindt het erg prettig om te werken met rollenspellen. Toch wil ik daarbij ook een aanbeveling maken naar de hele school. Ik kan spreken van een belangrijk onderzoek. niet alleen voor de leerlingen uit mijn groep. § 5. 54 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. gedrag bij kinderen is vaak al erg ingeslepen en moeilijk te veranderen. Goed preventief handelen zou volgens mij zijn: Vanaf het begin (groep ½) moeten de leerkrachten zich bewust zijn van de ontwikkeling van de groepsdynamiek. Belangrijk is dat de leerlingen begeleid zullen worden in een goed verloop van deze fase. Voorkomen is beter dan genezen! Aan het begin van het schooljaar ga ik in het vervolg veel aandacht geven aan het doorlopen van de verschillende fasen. Ik kan gedrag van leerlingen beter verklaren. Hierdoor kan ik preventief handelen. In groep 8 zullen de leerlingen geconfronteerd worden met de “adjouringsfase”. Belangrijk is dat de leerkrachten regelmatig stil staan bij de groepsnormen. maar nog meer voor de ontwikkeling van mijzelf als gespecialiseerd leerkracht. Een schoolafspraak over de aanpak en het vormen van de groep in het begin van het schooljaar zou hiervoor een uitkomst zijn. Door de kennis en inzichten uit dit onderzoek. . Voor de toekomst zou ik graag een andere aanpak zien. Ook in dat jaar zullen de leerkrachten profijt hebben van de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld in de groep. sta ik anders voor de klas. heeft dit zijn uitwerking op de gehele schoolperiode. deze manier van werken kan ingezet worden om de aanpak te continueren. Gedrag in zijn algemeenheid heeft mij altijd al het meest geïnteresseerd. groepen beter begeleiden in hun proces en andere leerkrachten hier beter over adviseren.3 Aanbevelingen Volgend jaar gaat deze klas naar groep 8 toe. Ik werk voornamelijk in de bovenbouw.§ 5. rollen in de klas en de interactie tussen de leerlingen. Door dit onderzoek heb ik mijn kennis over dit onderwerp gerelateerd aan groepsdynamica uitgebreid. Ik ben in staat om hier in de toekomst mijn voordeel mee te doen.4 Terugblik Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. Als leerlingen gewend zijn om vanaf het begin van hun schoolloopbaan te werken aan een positief pedagogisch leerklimaat.

. Assen: Van Gorcum. . Infed. Lente van. van Competentietest: http://www.. (2006). Opgeroepen op Januari 2009. (1997). Engelen van. (2008). Theorie en praktijk van het lesgeven in de basisschool. (2005). Houten: Stenfert Kroese. Groeps (team) ontwikkelingsmodellen. Begeleiden van de groep. (p. J. Kwalitatief onderzoek. Itasc. Groningen: Wolters-Noordhoff. R.org. Goede de. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. (2006).V.org/thinkers/tuckman.infed. W. (2006). (2000). Groepsdynamica.php 55 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. J. R.nl Oudenhoven van.) Amsterdam: Pearson Eduction. Opgeroepen op januari 2009.competentietest. Grip op de groep. De kunst met groepen te werken. J.com/trainotheek/ob/Leary. & Lap. Groepsdynamica. J. Smith. M. Linge van. Remmerswaal.. Innoveren in de gezondheidszorg. W. M. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Geluk.nl/visie. (2008).Literatuurlijst Alkema. Baarn: Uitgeverij H. P. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Meer dan onderwijs. & Johnson. (1998). Baarda. Samenhang en spanningen in de klas. Baarn: Uitgeverij Bekadidact.. E. J. G. R. & Teunissen. D. (2007).inclusievescholen. Utrecht: Het Spectrum. Opgeroepen op Januari 2009. van Inclusief onderwijs: http://www. In R. P. Interactiewijzer. Onderwater. Inclusieve scholen.. Vert. (2008). Relaties binnen en tussen groepen. R. Professioneel omgaan met gedragsproblemen. Theorie en vaardigheden. van www. Franke. (2006). Linge van. & Lodewijks. (1995).. Handboek groepsdynamica.inclusiefonderwijs. Nelissen B. van http://www. Konig. (H. Opgeroepen op Januari 2009. F. A. Assen : Van Gorcum. M. Johnson. Houten: EPN. Oktober). van Sociogram: www.htm Verstegen. Baarn: HBuitgevers. Opgeroepen op januari 2009. H. D.. De groep. Theorie..nl/ Gielis. Itasc. praktijk en onderzoek. Visie. Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. & Tjerkstra.sociogram. (2006. K. P.pdf Jeninga. (sd). (2005). 83).

.............. 97 14.................... 84 12.................... Blz.............................. .... Blz.............. Observatieverslag “toren bouwen” nulmeting ............ Blz........ Rolkaarten ................................................................................................ “Situaties uitspelen”............................................................................. 79 9......... 82 11................................................. 116 20..................................... 111 17............ Tabel Rollen .................. Motivatie rollen nulmeting......... 77 8.. 61 4....... Blz................................... Blz....... “Groepstekening maken” ............................... “Je mag niet meedoen” .................Bijlagen 1...... 59 3................ “Complimenten van een groep” ..................... 73 7........... Blz................................................................. Motivatie rollen eindmeting ............ “Introductie Roos van Leary” ................................................................ Blz................. Blz................................................................... Puntenverdeling klimaatschaal . Blz.............. Blz...................................................................... 113 18... Blz...................................... “Letters en cijfers maken”...................... 63 5............................... 117 21..................................... “Wie ben ik” .. 96 13........... Klimaatschaal ................................................................... 80 10..... Blz............... 104 16........................... Blz........................................... Blz... Tabellen sociogram nulmeting ......en eindmeting naast elkaar .................. Blz....................................................................................................................................................................... 115 19........................ Tabellen sociogram eindmeting ...... Handelingsplan “waarschuwingskaartjes” .................. 57 2....................... “Kleurencollage” .............................. Blz......................................................................... Blz.................... Observatieverslag “dorp bouwen” eindmeting ................................................................. 100 15................ Blz... Blz............. 70 6............. 123 56 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.... Plattegronden van de klas ......................................... Blz.......................... Nul................................................. Blz........

.Bijlage 1: Rolkaarten Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner 57 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

.Volger Appellant Joker 58 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Bijlage 2: Tabellen sociogram nulmeting Sociogram spelen MLm MBm X 2 5 AAm CVm LRm EBm JGm JCm AAj CBJ DWj EDj JBj LMj MTj MHj MJj OLj OHj RWj RBj RMj TMj YTj AAm CVm EBm JCm JGm LRm MLm MBm NJm Totaal pos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 3 4 0 2 2 4 0 4 1 0 13 3 0 4 0 4 0 1 3 3 4 5 3 2 16 3 2 3 2 1 11 3 2 4 0 5 1 0 3 3 0 3 0 2 1 5 3 59 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. NJm DWj MHj RWj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj OLj MJj EDj RBj YTj JBj . Totaal neg.

NJm DWj MHj RWj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj OLj MJj EDj RBj YTj JBj . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 2 5 0 1 13 8 0 4 1 0 7 2 2 4 0 9 0 5 2 2 4 4 2 1 16 1 4 3 3 0 9 1 3 3 0 3 2 1 1 5 0 3 0 2 1 3 0 60 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Totaal neg.Sociogram werken MLm MBm X 2 3 AAm CVm LRm EBm JGm JCm AAj CBJ DWj EDj JBj LMj MTj MHj MJj OLj OHj RWj RBj RMj TMj YTj AAm CVm EBm JCm JGm LRm MLm MBm NJm Totaal pos.

Voor en na schooltijd praten de leerlingen van onze klas vaak met elkaar 21. Ik denk dat de leerlingen in deze klas elkaar wel aardig vinden 22. De leerlingen in onze klas plagen en pesten vaak gemeen 20. Volgens mij besteedt de leerkracht voldoende tijd aan alle leerlingen 7.Bijlage 3: Klassenklimaatschaal Klimaatschaal Naam leerling:………………………………………………………………………. 2. . Volgens mij duurt het lang voordat een leerling zich thuis voelt in deze klas 13. De leerlingen zijn trots op onze klas 9. Ik vind dat de lessen bij de leerkracht wat rommelig verloopt 17. De leerlingen van onze klas gaan ook na schooltijd met elkaar om 15. Volgens mij zijn er in onze klas maar weinig leerlingen echte vrienden van elkaar 8. Als er in onze klas iets gedaan moet worden wil bijna niemand dat doen 12. 3. In onze klas zijn de leerlingen meestal goed bezig 19. Vraag 1. Ik vind dat de leerkracht weinig praten met de leerlingen in deze klas 14. Volgens mij weet de leerkracht wel wat de leerlingen willen 11. 5. 4. In onze klas moet je vaak wachten voordat de leerkracht je helpt 18. Als een leerling aan klasgenoten om hulp vraagt dan zijn er genoeg die hem/haar willen helpen 10. Volgens mij maken de leerlingen in deze klas vaak leuke grapjes over de leerkracht 61 Antwoord: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Groep:……………………… Datum:……………………………………. Leerlingen in de klas helpen elkaar vaak Ik vind dat we in de klas genoeg leuke dingen doen Leerlingen in onze klas krijgen vaak straf De leerkracht heeft vaak ruzie met iemand uit de klas De leerkracht wil graag weten of je ergens problemen mee hebt 6. Volgens mij zitten veel leerlingen in onze klas zich te vervelen 16.

23. Er wordt in deze klas veel lawaai gemaakt tijdens de lessen Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? ? ? ? ? ? Nee Nee Nee Nee Nee Nee 62 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. In deze klas zijn de meeste leerlingen goede vrienden van elkaar 28. Onze leerkracht heeft meestal een goede bui 25. In deze klas is de beurtverdeling tijdens de lessen goed: alle leerlingen krijgen regelmatig een opdracht 26. . De leerlingen in onze klas maken veel ruzie met elkaar 24. De meeste leerlingen in onze klas vinden dat we een aardige leerkracht hebben 27.

CBj: Hij weet precies wanneer hij een grapje moet maken en wanneer niet. maar zegt ze niet in het openbaar. Organisator Verkenner EDj heeft ideeën JBj. MBm MLm: Zij heeft veel ideeën. Ze schreeuwt het niet door de klas. LRm: Kan RBj: Hij durft iemand goed het heel goed te helpen. MBm: ook hier vind ik mijzelf passen. De rest. CVm: Zij is heel De rest. DWj is veel meer storend en dus niet geen joker. MHj. Hij regelt Ik snap altijd wel veel. . MBm: Ik vind mijzelf ook hier bij passen. liedjesinbreng en het bedenken van filmpjes. MLm 63 RBj: Iedereen CBj: Hij RMj: Hij regelt AAm: Zij heeft bijvoorbeeld met gym meer kleren mee. Ook heeft ze bij knutselen heel veel ideeën. OLj MLm: Heeft hele goede ideeën. EDj. Volger De rest. JCm: Zij moet vaak geholpen worden. LRm: Zij helpt altijd andere kinderen. maar niet de moed om ze hardop te zeggen en te regelen. heel goed wat ze bijvoorbeeld met uitlegt. MHj. LMj en JCm: Ze DWj: Hij is Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. YTj. RWj: Bij activiteiten denkt hij er ook aan om spullen voor anderen mee te nemen. Joker CBj: Hij maakt grapjes als het kan.Bijlage 4: Motivatie rolkaarten nulmeting Naam MHj Gezagsdrager EDj: Heeft ideeën. maar is laat het niet soms wel wat altijd zo merken. ruw. Appellant RWj: Is snel verdrietig. en CBj regelt RBj en MBm. Sociaal werker JCm: Zorgt voor anderen. zodat iedereen dit kan dragen als je je gymkleren bent vergeten. het. JCm: wordt vaak geplaagd. NJm: Zij is ontzettend grappig. Ze huilt sneller en heeft meer aandacht nodig. maar zeggen. maar vertelt de grapjes tegen de meiden. De rest.

MTj en JGm: Die doen eigenlijk altijd gewoon wat er gezegd wordt. Als hij geen grapjes zou maken. OHj CBj: Hij weet veel. EBm: Zij doet wat ze zelf wilt. MHj: Luistert goed naar anderen. DWj: Als we bijvoorbeeld een filmpje kijken. Als je inbreng hebt en het is een goede reden.Naam LRm Gezagsdrager luistert naar hem. CBj: Hij is op hele rare momenten heel 64 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. CVm: Als je valt. RBj. dan luistert hij en vindt hij het goed dat je inbreng hebt. DWj: Hij maakt heel veel grapjes. Verkenner creatief en gezellig. zou dat heel raar zijn. DWj: Roept er vaak doorheen. JBj. TMj: Hij regelt de ideeën van RMj. juist op de momenten dat het heel spannend is. ze mag niet altijd meedoen met de meiden. MJj. JCm: Zij is heel somber. Ze zijn ook veel stiller in de groep. EBm en CBj: maken echt leuke grappen. MHj. maar blèrt ze niet door de klas. OLj en AAj. CBj: Hij helpt altijd andere mensen. een grapje. Sociaal werker probeert het leuk te huiden in de klas. Volger RBj: Hij praat veel door de klas. CBj: Hij heeft hele goede ideeën. Is er niet in onze klas. De rest. Hij houdt er niet van als er ruzie is. CVm en EDj: Zij helpen je altijd. Hij maakt ze alleen niet altijd op de goede momenten. Joker duidelijk de grappenmaker. Als iemand buiten gevallen is. AAj en MLm. . LRm: Ik vind dat ik zelf ook initiatief neem. ook als je iets niet snapt. maakt hij. Appellant betrekken zichzelf niet bij de groep en moeten er dus altijd bij betrokken worden. gaat hij altijd mee naar binnen om te helpen. MLm: Ik vind het niet leuk als kinderen worden buitengesloten. maar heeft wel heel goede ideeën. RWj RMj: Hij zegt veel dingen. De rest. MLm. vraagt ze altijd hoe het met je is. TMj: Hij durft zijn eigen mening te geven. JCm: Zij zit eigenlijk altijd alleen. Organisator veel dingen. RWj: Ik weet eigenlijk niet waarom. maar zegt het niet altijd. maar regelt het niet.

ze zijn heel zorgzaam. DWj: Hij maakt veel leuke grapjes. Er zijn ook nog anderen. voetballen. MTj: Doordat we goede vrienden zijn. MTj en MJj: Ze zijn er het type voor. hij is wat ruwer. Weet ik niet. De rest. TMj: let ook goed op anderen. Organisator MBm: MLm en MBm zijn goede vriendinnen. Ze nemen iets mee als dat handig is. Is er niet. Is er niet. maar ze kan wel bazig doen. schoolplein of bijvoorbeeld het maken van een film. CBj: heeft veel Ik weet dat ze er leuke ideeën. MBm: Zij De rest. zijn. Appellant JCm: Zij is heel licht geraakt en moet vaak getroost worden. MLm: Zij staat altijd voor iedereen klaar.Naam DWj Gezagsdrager MLm: Zij is een goede leider. maar zegt ze niet altijd. Joker grappig. Verkenner CVm. vaak een bal maar volgt ook mee naar school de ideeën van om te CVm op. MJj. DWj: Het wordt altijd tegen mij gezegd. Volger De rest. LMj CBj: Past bij hem. TMj: Bij het werken aan de verrijkingsbladen heeft hij altijd even een steuntje in de rug nodig. . maar ik weet niet zo goed wie. Iedereen wil altijd wel naar haar luisteren. Er wordt dan door 65 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. maar ze worden niet altijd grappig gevonden. LMj: Hij zit bij mij in het RBj: Hij maakt veel grapjes. Sociaal werker EDj en CBj: Die zeggen altijd: “doe je ook mee?”. maar vertelt die aan anderen. Het leidt me alleen wel af dat ik altijd grapjes maak. RWj: Verzint dingen voor een hele groep. MBm: Ze leidt veel. RBj: Hij heeft RBj: Hij neemt goede ideeën. Ze kunnen goed samen werken. MJj JCm: Zij heeft veel ideeën. maar ik verzint spelletjes weet niet zo voor op het goed wie. Als je valt vraagt ze of het met je gaat. RMj CVm: Ze heeft goede ideeën. DWj: Hij maakt altijd grapjes. maar praat niet veel. NJm: Zij zegt vaak: “doe je ook mee?”.

ze mag van de meiden niet altijd meedoen. MLm. De rest. MLm: Is veel met anderen bezig. EBm: Zij regelt bijvoorbeeld met uitvoeringen dat iedereen kleding heeft. JCm: Zij zit vaak alleen in een hoekje. RBj: Hij regelt dat iedereen goed mee kan doen. JCm: Ze is stil en EBm: Ze is niet Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. ze zijn niet altijd grappig. Soms wil ze wel/ niet meedoen als we het vragen. maar wordt ook wel gepest. . Anders neemt ze het zelf mee. EBm: Zij zegt TMj. LMj: Hij mag meedoen. CBj: EDj vertelt zijn ideeën tegen CBj en die voert ze uit. Verkenner Volger Appellant groepje en is altijd heel verlegen. CBj: Hij heel leuke grapjes. En ze zegt tegen de klas dat ze rustig met diegene moeten doen. JBj JBj: Ik heb ideeën. alleen CBj weet het beste zijn grappen te plaatsen. DWj: Hij heeft vaak flauwe grapjes . JCm: Zij is stil en met buiten spelen zit ze vaak in een hoekje. denkt niet alleen aan zichzelf. LMj wordt buitengesloten. maar een ander zegt het hardop. maar heeft goede ideeën en zegt deze ook. De rest. Joker de kinderen zijn naam zeurderig geroepen. AAm EDj: Hij is heel serieus en dus luister je beter naar hem dan naar een grappenmaker. CBj: Hij heeft RBj: Hij neemt altijd een bal mee om te kunnen voetballen. NJm 66 EDj: Hij is stil. NJm: Als iemand niet lekker is. EDj: Hij is stil.Naam Gezagsdrager Sociaal werker Organisator is soms wat bazig. De rest. maar heeft wel goede ideeën. DWj en CBj: Ze zijn grappig.MTj en veel door de klas MHj. DWj: Iedereen vindt hem grappig. MBm. blijft NJm bij diegene binnen. heen. JGm: Ze is stil.

RMj. Appellant mag wel verwend worden. TMj en YTj. TMj RWj: Hij vertelt RMj en LMj. LMj. Het is nu minder. DWj en CBj: Zijn allebei grappig. MBm. Joker altijd de grappenmaker. RBj. soms is dat irritant maar meestal goed. JGm: Zij is dit soms ook wel een beetje. MBm. MTj Is er niet. Organisator ook zelf een eigen mening. Is er niet. NJm: Zij praat meer over haar ideeën. Is er niet. DWj: Hij maakt veel grapjes. CBj MBm: Kan goed MLm en JBj: leiding geven. TMj: Hij speelt vaak met CBj en doet dan goed mee. De rest. RBj. DWj: Hij maakt veel leuke grapjes maak Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Soms is het ook wisselend wie deze rol is. zorgen dat mensen 67 RMj: Hij zegt vaak: “goed idee. zijn ideeën aan mij. behulpzaam en duidelijk. . De rest. Niet één iemand. meestal een vriend van diegene die de ideeën bedenkt. LRm: Zij denkt er altijd aan of iedereen mee kan doen. omdat RBj minder vervelend doet. laten we dat gaan doen” en dan regelt hij dat. MLm: Ze is erg zorgzaam. EBm. hij wil graag grappig zijn. JCm: Ze is erg stil. RWj. Niet iedereen zegt tegen haar: “kom mee”. Vroeger RBj. De rest. DWj:Hij maakt goede grappen op het goede moment. Volger CVm CBj: Het past bij MLm: Ze is erg hem. EDj RMj: Hij komt MLm: Zij is vaak met ideeën. CBj: Hij heeft hele gepaste grapjes.Naam Gezagsdrager maar heeft wel goede ideeën. Is er niet. maar haar grapjes zijn wel om te lachen. Bijna iedereen. JCm: Ze is vaak verdrietig en wordt buitengesloten. MJj. behulpzaam. nu minder. LRm. Verkenner AAm. Sociaal werker maar denkt aan iedereen.

Joker kan wel irritant zijn voor juf. maar DWj het grappigst. AAj 68 CBj: Hij krijgt NJm: Zij OHj: Als RWj: Hij neemt De rest. MLm: Zij zorgt voor iedereen.Naam Gezagsdrager Sociaal werker meedoen met alles. JCm: Ze is stil en DWj: Hij heeft niet zo vrolijk. RBj en AAj. EBm YTj JCm EDj: Hij is de stille leider. . LRm: Ze is heel beleefd. Wisselend. dan vult CBj dit aan met zijn eigen ideeën en dan wordt het nog leuker. veel humor. JCm: Ze is stil en DWj: Hij is durft niet veel te grappig en lacht vragen. Hij is de clown van de klas. CBj en DWj: Ze Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. RBj. NJm en OHj: Zij De rest. Is er niet. De rest. YTj. Ze wordt ook wel buitengesloten. CBj: Hij kan goed dingen regelen. nemen initiatieven van de gezagsdrager over en proberen mee te helpen. JCm: Zij krijgt niet altijd aandacht. LMj: Hij heeft vaak ruzie en dan moet ik hem helpen. CBj: Als EDj een idee heeft. JCm en EDj. OHj en CBj: Er wordt vaak aandacht aan hun gegeven. DWj en YTj: Wij zijn grappig. MBm en MLm: Zij zorgen voor mensen en vinden dat ook leuk om te doen. NJm: Zij loopt met iedereen mee die pijn heeft. vraagt zij altijd nog netjes: “Mag ik ook meedoen? Is er niet. De rest. Ook ik ben het wel eens. CBj: Hij is ook grappig. Maar voor ons is het wel leuk. veel. maar hij weet dat zelf niet. De rest. De klas luistert wel naar hem. DWj: Hij is altijd grapjes aan het maken. hij denk er niet bij na. Verschillend. Organisator Verkenner Volger Appellant RBj Ikzelf denk ik. RMj: Hij bedenkt wat en dan wordt zijn idee overgenomen. Als er wordt gezegd dat iedereen mee mag doen.

. RWj: Hij weet goed wanneer hij iets moet doen. Sociaal werker probeert iedereen te helpen. 69 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. dan gaat hij dat regelen. CBj: Hij regelt altijd alles en zorgt dat het goed komt. Verkenner altijd iets mee wat van pas kan komen. MLm: Zij wil ervoor zorgen dat niemand buitengesloten wordt. maar is dat wel stil. LRm: Ze wil dat niemand buitengesloten wordt.Naam JGm Gezagsdrager vaak de leiding en heeft goede ideeën. Volger Appellant De rest JCm: De huilt altijd heel snel. RBj: Hij wil graag leiden. Joker maken bijna altijd leuke grappen. maar ook niet leuke grapjes. Organisator iemand een idee heeft. DWj: Hij maakt altijd grapjes.

CBj en AAm gaan nog door met bouwen. De enige voorwaarde die gesteld wordt over de samenwerking. Niemand reageert op dit voorstel. waarop AAj reageert: “ja jongens. YTj legt meerdere blokjes tegelijk neer. 70 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Vooral de meisjes en YTj zitten buiten de kring te kletsen. De rest van de leerlingen die nog door zit te bouwen gaan ook in de rij staan. MHj kijkt nog even op de meetlat waar 98 cm zit en overlegt hierover met RBj. Er gebeurt niets. De leerlingen die na hem aan de beurt zijn doen dit ook. Dit gebeurt. Nu is de kring helemaal rond en er gebeurt niets. Niemand zegt hier wat van. MJj. Maar nu roept ook MTj door de groep: “Waar is het einde van de rij?!”. OHj legt na een tijdje ook meerdere blokjes neer (meer als voorgaande leerlingen) en daar wordt hij door TMj op aangesproken. Toch gaat het neerleggen van de blokjes wel gewoon via de goede volgorde door. De rol van de leerkracht: De leerkracht is observator. Ik grijp niet in en geef geen tips of begeleiding. maar er ontstaat geen rij. RWj kijkt naar mij en heeft niet in de gaten dat hij aan de beurt is. EDj. Toch weten de leerlingen wel wie er aan de beurt is. OLj. Zij leggen op hun beurt één blokje neer. Hierop wordt niet gereageerd. alleen maar een ruimere kring. OHj assisteert bij het neerzetten en gaat daarna in de kring staan. AAm die achter RWj staat legt nu een blokje neer.Bijlage 5: Observatieverslag “Toren bouwen” nulmeting Opdracht: De leerlingen moeten gezamenlijk een toren van kapla bouwen die precies 98 centimeter hoog moet zijn. De volgende leerlingen in de rij doen hetzelfde. is dat alle leerlingen in ieder geval 1 staafje moeten hebben neergelegd. en wacht ieder tot hij aan de beurt is. Observatie OHj roept door de groep dat er een plan moet worden gemaakt. Daarna gaat hij ook in de rij staan. Daarna legt AAm weer een blokje neer. als jullie nu iets naar achteren gaan?”. OHj roept nog wel door de groep: “let op schuin gaan!”. MHj. De meeste leerlingen volgen deze aanwijzing op en er wordt een rij gemaakt. Op hetzelfde moment pakt RBj de meetlat en zet die naast de toren. waar is de rij?!”. De rij is lang en vormt langzaam een ruime kring om de toren heen. Dan roept RWj: “Allemaal in een rij gaan staan!”. De eerste uit de rij (NJm)gaat een blokje neerleggen en pakt daarna een nieuw blokje en gaat hiermee achterin de rij staan. Iedereen pakt een aantal blokjes uit de bak. RWj heeft dit door en legt daarop ook een blokje neer. RBj blijft de meetlat vasthouden die naast de toren staat. . allemaal in de rij!!”. OHj. hallo. In de kring pakken alle leerlingen alvast meer blokjes. Alleen MHj. RWj. RBj en JCm zitten op de grond in een klein kringetje de toren te bouwen. MBm roept door de groep: “Hé. De volgorde herpakt zich. De volgende die aan de beurt zijn. De kring wordt weer iets kleiner en er ontstaat onduidelijkheid over wie er aan de beurt is. MLm zegt hierop terwijl ze een groepje kinderen aankijkt: “Jongens. zijn OLj en DWj. AAj ziet dit en stelt voor aan de groep om allemaal 2 blokjes neer te leggen. JCm legt daarop volgend 2 blokjes neer. De andere kinderen kijken er naar. MHj en RBj beginnen met het neerleggen van de eerste blokjes. MBm roept na een tijdje: “Jongens!” en maakt met handgebaren duidelijk dat er een rij moet komen.

. blokjes neer. YTj en JGm staan buiten die kring. De 1e rang bestaat uit: AAj. maar hij reageert niet op RWj.Na 6 minuten is AAj aan de beurt en legt steentjes neer. De leerlingen dringen weer naar voren en er ontstaat weer een kleinere kring. MBm en RMj blokjes aan het pakken zijn. TMj wordt door RWj op zijn gedrag aangesproken. JGm gaat akkoord en RMj neemt de meetlat over. MLm zegt tegen de leerlingen dat ze meer naar achteren moeten en geleid de leerlingen met haar arm naar achteren. AAj. Er worden op dit moment helemaal geen steentjes neergelegd. volgt dit voorbeeld en legt ook blokjes neer. LMj. Als er op een gegeven moment niets wordt neergelegd. De rest houdt de volgorde aan. De toren is klaar. een rij. Het kringetje wordt kleiner en meer kinderen staan nu buiten de kring. RWj roept door de groep: “Jongens. MBm roept vanaf een afstandje: “We zijn klaar!”. MHj roept: “Jongens. vanaf zijn eigen plek in de kring. JBj. ziet dit en gaat ook blokjes neerleggen. MHj roept: “Hij is klaar!”. gaven aan dat ze dit deden. JGm pakt de meetlat aan. maar dat niemand dit oppikte. LRm draait zich om en ziet het gat. zegt tegen AAj dat hij nog niet aan de beurt is. “Nee”. Zodra de toren bijna 98 cm hoog is ontstaat er opeens een kleinere kring om het bouwsel heen. 71 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. waarop ze langs de toren loopt en haar blokjes neerlegt. De volgorde is nu niet helemaal duidelijk. DWj en AAj leggen er nog wat steentjes bij. MHj en DWj. weer op een andere plek in de kring. waarop TMj antwoordt: “Maar hij moet toch hoger”. er gebeurt niets. AAj legt zijn steentjes neer en gaat weer terug naar zijn plek. gewoon een nette rij!. Hij vraagt aan haar of zij de meetlat over wil nemen. omdat toch niemand een steentje oplegde. De leerlingen leggen de steentjes gewoon op volgorde van de kring neer. wat wel zo is. Informatie uit de nabespreking samen met de kinderen: * De leerlingen vonden het goed gaan. * De leerlingen die tussendoor steentjes oplegden. RBj. Alleen MLm. “er moet er nog eentje bij”. Na 8 minuten kijkt RBj acht zich en ziet JGm staan. De kring wordt groter en EBm en NJm komen aanlopen. EBm. Ondertussen ontstaat in de kring een gat. RMj ziet dit gebeuren en vraagt op zijn beurt weer aan JGm of hij de meetlat mag vast houden. Hij stopt wel met neerleggen. RWj. NJm. RBj. aan de overkant van de kring. maar hij blijft wachten. Ze sluit weer aan in de kring. AAm. Eigenlijk is RWj nu aan de beurt. RMj zegt: “Nee jongens. Door deze leerlingen worden een aantal blokjes in willekeurige volgorde neergelegd.p. LMj en AAm. MJj. MLm.v. legt TMj weer een steentje neer. MHj ziet TMj steentjes tussendoor neerleggen en legt ook 1 blokje neer. Deze volgorde wordt opeens weer aangehouden door de leerlingen. AAj legt hem erbij. OHj. die achter hem in de kring staat. Zij staan als een soort 2e rang. TMj die ergens anders in de rij staat. Ik vraag hierop aan RMj: “Is de toren precies 98 cm?. JCm probeert ook in de kleine kring te komen en er ontstaat een wat grotere kring. Daarop zegt DWj: “Hij is klaar!”. De andere leerlingen proberen de toren ook te zien. zegt RMj. omdat LRm. legt een steentje neer. alleen vonden ze het niet prettig dat er opeens een kring ontstond i. stop!”. MTj loopt uit de kring naar deze leerlingen toe. RWj volgt zijn voorbeeld. niet zo dringen!” en loopt buiten de kring. In de kring staan RWj. * RBj merkt op dat RMj wel de leider wilde zijn. RMj. MTj. TMj vraagt aan mij of de toren klaar is. OHj. JCm. TMj legt nog als enige. MHj. Er is nu geen vaste volgorde meer. De kinderen volgen en er ontstaat weer een grotere kring.

. omdat iedereen initiatieven nam. hij was bang dat hij te bazig zou zijn. * Een aantal leerlingen vonden het lastig om één iemand als leider te zien.* Een aantal leerlingen vonden in het begin RBj de leider. dus naar wie moet je dan luisteren? 72 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. * De meeste leerlingen vonden dat er eigenlijk helemaal geen leider was. * RBj wilde zelf de leider niet zijn. Het werd een beetje onduidelijk toen RMj zijn rol overnam. Er was namelijk van te voren niets afgesproken en dat hadden ze wel prettig gevonden.

Ze reageren altijd.30-10. heeft iemand anders er altijd nog een grap overheen. . zodat andere leerlingen geen last van hen hebben. . Dan verdeel ik de klas in vijf groepen (dit zijn de groepjes zoals gevormd in de klassenopstelling). te weten: 9. . Fase 1: Allereerst werken we in twee bloktijden.De leerlingen kunnen tijdens het samenwerken fluisteren. Aan het eind van de bloktijden kunnen de leerlingen een beloning van max. met maximaal 2 waarschuwingen van de leerkracht.50. worden de bloktijden uitgebreid. Ik werk met een beloningssysteem.50 en 13. Ik kies voor deze eerste opzet. Als de klas een week lang een 80% score haalt in het bereiken van de doelen. 5 minuten verdienen. . Lange termijn doelen: .De leerlingen kunnen tijdens de zelfstandig werklessen rustig werken.De leerlingen kunnen per dagdeel (de dagen zijn in 3 stukken gedeeld) rustig (samen) werken. 10.De leerlingen wijzen elkaar op goed gedrag. Voor het behalen van de doelen. Om de doelen te behalen. en waarschuwen elkaar wanneer er niet rustig gewerkt wordt. zonder dat de leerkracht hierbij hoeft te helpen. Dit zijn de tijden waarop de kinderen aan hun zelfstandig werkblad werken.00 uur. De leerlingen vinden zelf ook dat er teveel lawaai wordt gemaakt tijdens de lessen. maak ik de kinderen zelf verantwoordelijk. . en kletsen graag met elkaar. Fase 2: De bloktijden worden nu uitgebreid naar 3 delen. dat wil zeggen dat elk groepje minimaal 8 keer een beloning heeft verdiend. omdat deze groep daar erg gevoelig voor is.30-11. Vooraf vindt er een gesprek plaats. en niet alleen als leerkracht hoef te waarschuwen. en daar graag nog wat harder voor wil werken. maar dat de leerlingen dit onderling ook doen.De leerlingen kunnen hun vinger opsteken. met maximaal 2 waarschuwingen van de leerkracht. ook meedoen bij het behalen van de doelen.30-11. op fluisterniveau.00 en 10. omdat deze tijden het makkelijkst zijn te behalen voor de kinderen. te weten: 8. Per groepje zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en die van hun groepsgenoten. worden er tussendoelen bepaald. en op hun beurt wachten zodra ze wat willen zeggen/reageren. Nadat iemand een grapje maakt. waarin ik het modelgedrag laat zien. Dit betekent dat de klassikale lessen. Als de klas een maand lang Beginsituatie Doelen Inhouden 73 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.00.Bijlage 6: Handelingsplan “waarschuwingskaartjes” De leerlingen zijn rumoerig tijdens de lessen. Ook worden in deze tijden aan kleine groepjes instructie gegeven.00-10. De moeilijkheid voor de leerlingen zal bij deze lessen voornamelijk zijn `het voor je beurt door de klas roepen`. Dit doe ik om de betrokkenheid te vergroten.15-15. Korte termijn doelen: . Als ze wat willen zeggen/reageren steken de leerlingen netjes hun vinger op.De leerlingen kunnen hun reactie uitstellen totdat zij de beurt krijgen.

5 minuten beloningen die de leerlingen van te voren zelf verzonnen hebben. want ook dit is ongewenst gedrag. De groepjes voeren hun beloning uit. Ik heb van deze methodiek gehoord op een studiedag. Elk groepje krijgt 1 rode kaart met daarop 3 groene kaarten. De leerkracht legt de kaarten aan het begin van een blokuur in de groepjes klaar. Aan het eind van een blokuur wordt gekeken welke groepjes nog een groene kaart boven hebben liggen. Voor het uitvoeren van het handelingsplan wordt er gebruik gemaakt van een waarschuwingen. Aan het eind van een blokuur kijkt de leerkracht welke groepjes nog een groene kaart hebben liggen. De leerkracht laat aan de desbetreffende leerling de kaart zien. De leerlingen laten gewenst gedrag zien. dan kost dat het groepje weer een groene kaart. Methodieken Middelen Organisatie 74 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De groepjes die een rode kaart boven hebben liggen. Mochten andere leerlingen hierop negatief reageren.B.een 80% score haalt in het bereiken van de doelen. en heb er mijn eigen draai aan gegeven. * Een blik vol met max. Hierdoor heeft de leerling meer waarschuwingen voor zichzelf. moeten kijken hoe de andere groepjes de beloning uitvoeren. Deze groepjes mogen meedoen aan de max. waardoor er tegemoet gekomen wordt in zijn behoefte aan een langere leercurve. waardoor het groepje nooit tot bijna nooit aan zijn beloning toekomt. niet-taakgericht gedrag of bijv. De beloning wordt door de leerkracht uit het beloningenblik “gegrabbeld”. dat wil zeggen dat elk groepje minimaal 12 keer een beloning per week heeft verdiend. worden de waarschuwingskaarten verminderd. zodra de leerlingen ongewenst gedrag laten zien. pakt de leerkracht een groene kaart van de stapel. N. 5 minuten beloning die de kinderen zelf hebben verzonnen. Onderop ligt de rode kaart en daarbovenop liggen 3 groene kaarten. *Per groepje 3 groene geplastificeerde kaarten en 1 rode geplastificeerde kaart. Deze groepjes mogen meedoen met de beloning. . Mocht een leerling heel veel moeite hebben om zich aan de afgesproken regels te houden. Het groepje daarentegen heeft hierdoor een eerlijke kans om de doelen te behalen. Als een leerling uit een groepje ongewenst gedrag vertoont. dan krijgt deze leerling zijn eigen setje kaarten. Ieder blokuur beginnen de groepjes weer met een nieuwe stapel kaarten. Het origineel zou komen uit de methodieken van Taakspel.en beloningssysteem. In een volgend handelingsplan kan gewerkt worden aan de lange termijndoelen. De klas wordt opgedeeld in vijf groepjes. De leerkracht houdt toezicht op de andere groepjes. hard praten. dan neemt de leerkracht zonder iets te zeggen een groene kaart van de stapel.

Als aansluiting op het gesprek mochten de leerlingen beloningen bedenken die maximaal 5 minuten mogen duren.achterstevoren op je stoel zitten . Ik vertelde dat ik hiervoor een plan heb bedacht. Bij de evaluatie wordt gelet op de volgende punten: . welke moeten volgende keer anders aangepakt worden.Welke onderdelen werkten goed. 75 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. en ze werden heel enthousiast. . De kinderen konden mij dit goed vertellen.met je taak bezig zijn en bijvoorbeeld niet je pen uit elkaar halen (dit fenomeen was vrij populair om te doen) . Na het gesprek en het bedenken van de beloningen is het kaartensysteem meteen van start gegaan. Na uitleg van het kaartensysteem heb ik aan de leerlingen gevraagd wat gewenst gedrag precies inhoud. AAj zei: “oh juf. Ik heb een aantal groene kaarten afgepakt.enz.In hoeverre zijn de doelen bereikt? Welke vaardigheden beheersen de leerlingen? . waaronder één voor het reageren op het afpakken van een kaart. Dit deed ik om meteen duidelijk aan te geven wat ik onder gewenst gedrag versta.Heeft de methodiek de gewenste uitwerking gehad? .galgje spelen .tekenen . .alleen door de klas lopen als je iets nodig hebt . Zij gaven ook in dit gesprek aan dat ze het heel lastig vonden om stil te werken.dansen op een liedje .filmpje kijken op het smartboard‟ .Welke leerlingen vonden het gemakkelijk om de doelen te bereiken? Uitvoering van het plan Naar aanleiding van het afnemen van de klimaatschaal heb ik de uitslag met de kinderen besproken.communiceren via het blokje .moppen tappen . Een aantal voorbeelden van de beloningen die ze bedachten: .de polonaise lopen . Ik heb de doelen van het plan aan de kinderen laten weten. dat gaan we helemaal fiksen!!!!Dat komt goed!!!”. In dit eerste blokuur was ik heel streng.staan op je stoel . Zoals gewoonlijk waren de leerlingen heel betrokken en vol moed om het plan te gaan uitvoeren. De leerlingen waren heel goed aan het werk en de beloning werd door iedereen gehaald.als je een loopje nodig hebt. In dit gesprek heb ik het plan uitgelegd en de verwachtingen duidelijk gemaakt. ga je even naar de wc om een slokje water te drinken Nadat deze punten naar voren waren gekomen.fluisteren als je samenwerkt . De eerste keer ging uitstekend. Zo werd voor iedereen meteen duidelijk wat ik van hen verwacht. heb ik een groepje gevraagd het gewenste gedrag voor te doen. .Evaluatie Na 2 maanden wordt het handelingsplan geëvalueerd.Welke leerlingen vonden het lastig om de doelen te bereiken? .

Er zijn nog geen kinderen die een eigen kaartensysteem hebben. Het zou kunnen zijn dat het die leerlingen niet meer uitmaakt. niet méér ongewenst gedrag laten zien. . Opvallend is dat de groepjes die een rode kaart boven hebben liggen. 76 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. nu ze geen beloning meer kunnen verdienen. Er zijn ook momenten geweest waarop er rode kaarten boven kwamen te liggen. toch is een enkele waarschuwing genoeg om weer gewenst gedrag te laten zien. Toch werkt dit systeem zo goed dat de leerlingen nog steeds heel gedreven zijn om de groene kaart te laten liggen.In de volgende blokuren haalden niet alle groepjes de beloning.

Ra. MTj: Aardig Leuk Grappig Sportief Soms druk Niet snel boos Hou van muziek Vriendelijk MLm: Behulpzaam Aardig Soms wat snel boos Vaak mijn werk af Maak mij zorgen om iemand anders Hou van lol maken Ik vind het irritant als er iemand door de klas roept NJm: Gevoel voor mode Sportief Zorgzaam Gezellig Soms best wel lullig Vriendelijk 77 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. gek. ra wie is dit? De leerlingen weten meteen dat ik dit zelf ben. soms streng en heeft altijd een luisterend oor. gezellig. vergeetachtig. aardig. Maar mijn zwakste punt is rekenen. Ik geef de kinderen de opdracht een kaartje te maken over zichzelf en vertel hen dat ik die later in de kring ga voorlezen. druk. Maar ik ben ook wel sportief en muzikaal. De leerlingen mogen raden welke leerkracht het is. De leerlingen mogen alleen karaktereigenschappen opschrijven. De leerlingen maakten de volgende kaartjes: MBm: Kan brutaal zijn Giechel veel Hou van grappen maken en klooien Val op jongens met bruin haar AAj: Sportief Flexibel Vergeetachtig Een beetje gek Aardig OHj: Sportief Aardig Soms chagrijnig Veel ideeën RBj: (doorgestreept: is als iemand tegen hem aardig is ook aardig) Schreeuwt soms door de klas Houdt van kattenkwaad Heeft soms ruzie Altijd een goed humeur YTj: Aardig Grappig Lief (soms) Vergeetachtig AAm: Druk Vrolijk Behulpzaam Vergeetachtig Aardig Gezellig Beetje gek Lief Nooit chagrijnig CVm: Lief Vrolijk Druk (buiten) Creatief Behulpzaam Aardig RMj: Sportief Kan boos zijn Soms een beetje fanatiek Behulpzaam Stil Gezellig Soms druk JGm: Vrolijk Behulpzaam Aardig Lief Sportief Rustig Gezellig Beetje bang soms CBj: Vrolijk Leergierig Humoristisch Spontaan Lui Sportief (als ik verlies) EBm: Sportief Aardig Grappig Lief Vriendelijk Gezellig Gek! OLj: Ik ben technisch en best wel ongeduldig. bijna nooit chagrijnig. .Bijlage 7: “Wie ben ik?” Ik vertel de kinderen dat ik een leerkracht van onze school ga omschrijven. Ik omschrijf het volgende: Deze leerkracht is vrolijk. sportief. dus geen hobby‟s en uiterlijke kenmerken. flexibel. zodat de andere kinderen kunnen raden.

LMj: Aardig Erg stil Druk Oplettend Gek Behulpzaam Slim

EDj: Rustig Sportief Raar Teruggetrokken

RWj: Ik ben aardig, grappig, sportief, gezellig, ongeduldig, onrustig, slim, gek, toegankelijk, leuk. JCm: Soms verlegen Snel boos Vrolijk Sportief Stoer Niet snel bang

MHj: Slim Vrolijk Sportief

DWj: Gek Aardig Blij Maandagochtend gevoel Grappig Haat kappers

LRm: Behulpzaam Houdt van lachen en klooien Lief Gevoelig Sportief Valt op jongens met bruin haar

Als de kaartjes worden voorgelezen kunnen de leerlingen het snel van elkaar raden. Dit komt ook omdat ze goed kijken naar de reacties van de kinderen zodra er een kaartje wordt voorgelezen. De meeste leerlingen geven aan het eind van de les aan dat ze het lastig vonden om het kaartje te schrijven. Alleen OHj, CBj, YTj, RMj en LMj geven aan het niet lastig te vinden. Opvallend is dat de kaartjes veel overlappingen hebben. Ook werd door andere leerlingen tussendoor aangegeven dat ze eigenschappen misten op kaartjes die wel heel kenmerkend zijn voor de leerling. Een voorbeeld wordt gegeven over YTj. MBm geeft aan dat zij het woord „druk‟ mist op het kaartje. YTj geeft aan dat hij die inderdaad vergeten is, want hij vind het wel bij hem passen. Op de vraag; “hoe vind je het als je kaartje wordt voorgelezen?” komen de volgende antwoorden: AAm: “Niet zo erg, dacht al dat ze me kende.” AAj: “Raar, toen AAm haar kaartje werd voorgelezen dacht ik dat ik het zelf was, terwijl ik eigenlijk wist wat er op mijn kaartje stond.” MBm: “Genant, raar of eigenlijk alsof ik eigendunk had. Bang dat andere kinderen reageren met waarom zeg je dat? Hahaha.”. “Dit gebeurde gelukkig niet”. JCm: “Ik voelde er eigenlijk niets bij. Ik vond het neutraal.” LRm: “Raar, CVm haar beschrijving leek op die van mij.” MTj: “Grappig, maar ik werd wel helemaal rood!” RBj: “Ik voelde me onzeker.” De leerlingen vonden het een leuke activiteit om uit te voeren. Over het algemeen klopt het beeld dat ze van zichzelf hebben, met het beeld dat anderen van hen hebben. Er zijn kaartjes bij, waarop leerlingen zichzelf heel doeltreffend hebben omschreven zoals RBj, EDj, CBj JCm, RWj, NJm, MLm en OLj. Deze kinderen werden daardoor erg makkelijk geraden.

78

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Bijlage 8: “Letters en cijfers maken”
Voor deze oefening deel ik de klas in drie groepen. Ik vraag de eerste groep naar voren en vertel hen dat zij gezamenlijk de letter A moeten vormen, maar dat ze er niet bij mogen praten. Voor de rest geef ik geen aanwijzingen of opdrachten AAj gaat meteen op de grond liggen. Andere kinderen wachten af en kijken wat er gebeurt. Ze communiceren met elkaar via handen en armen. Met hun armen beelden ze uit wat er moet gebeuren. Langzamerhand gaat iedereen op de grond liggen en wordt de letter A gevormd. In het nagesprek met de klas vraag ik aan de leerlingen wat er gebeurde. De leerlingen vertellen dat er eigenlijk twee groepjes ontstond, maar dat het uiteindelijk één groep werd. Dit gebeurde d.m.v. gebaren. Ook vraag ik aan de leerlingen of er een duidelijke leider was. Dit was niet echt het geval, alleen CBj en MJj namen een beetje de leiding. Ik vraag aan hen of het handig is om in dit geval een leider te hebben. De kinderen geven aan dat dit inderdaad handig is, omdat er dan één iemand aangeeft en de rest volgt. Met dit nagesprek in ogenschouw nemend, vraag ik de tweede groep naar voren te komen. Zij moeten eerst een leider aanwijzen. Iemand wijst OLj aan. Die wil liever niet, en RWj geeft aan de leider te willen zijn. Dit wordt geaccepteerd door de groep. Ze moeten de letter C maken. RWj legt de kinderen goed en buigt ze op de juiste manier. Hij doet met zijn eigen lichaam de bewegingen voor. Tot slot gaat hij ook zelf in de juiste vorm liggen. In het nagesprek komt heel duidelijk naar voren, dat de leerlingen het heel prettig vinden werken met een leider. RWj was wel wat ruw, maar ook heel duidelijk. Dat MTj ook initiatieven nam, werd als prettig ervaren. De derde groep moet het cijfer 8 vormen. De leerlingen wijzen MBm als leider aan. MBM wil dit wel, maar ziet ook dat OHj zijn vinger opsteekt. Daarop geeft MBm haar leidersschap over aan OHj. Hij loopt naar het bord en tekent hierop hoe hij de leerlingen wil hebben liggen. Hij tekent een digitale 8. De leerlingen zien dit en gaan meteen volgens het plaatje liggen. Ook OHj neemt op het laatst zijn plaats in. In het nagesprek wordt besproken dat het erg handig is dat OHj op het bord tekent. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk wat de bedoeling is. De leerlingen “luisteren” goed naar de leider, waardoor het cijfer snel gevormd werd. Als laatste gaan de leerlingen een wedstrijdje tegen elkaar doen. De leerlingen gaan in dezelfde groepen uiteen en moeten gezamenlijk het woord KIP vormen. Allereerst moeten ze een leider kiezen. Het kiezen gaat heel sociaal. Zinnen als: “oh, als jij het wilt zijn, mag dat ook hoor” waren regelmatig te horen. De leerlingen moeten in deze eindopdracht de tips uit de nagesprekken meenemen in de uitvoering. Dit is duidelijk te merken, want er wordt duidelijk leiding gegeven en de leerlingen zijn heel snel klaar met de opdracht.

79

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Bijlage 9: “Complimenten van een groep”
Groep 1: Bestaande uit AAj, AAm, RBj, TMj, JGm, EDj. AAm wil graag de leiding en praat dwars door iedereen heen. Ze luistert niet naar anderen en wil graag haar idee uitvoeren. Anderen hebben ook ideeën, maar daar wordt niet naar geluisterd. Het gevolg is dat AAm heel veel aan het woord is, maar dat de anderen haar niet als leider accepteren en dus niet luisteren. AAm probeert het wel democratisch op te lossen, maar dit lijkt niet te lukken. Na 15 min. is er nog niets gebeurd. Er komen kinderen uit het groepje klagen dat er niets gebeurt. Uiteindelijk besluit ik om te gaan helpen. Ik vraag aan AAm om goed te luisteren naar de andere leerlingen. Uiteindelijk komt RBj met een goed idee, waar iedereen het mee eens is. Na nog wat strubbelingen gaat het groepje aan de slag en tot het einde verliep het verder goed en uiteindelijk was iedereen tevreden. Groep 2: Bestaande uit MHj, EBm, CBj, NJm, YTj, MTj. Dit groepje begint met het kiezen van een leider. CBj wordt als leider aangewezen. Ze hebben bedacht welke taken er allemaal uitgevoerd moest worden en hebben van te voren de taken verdeeld. Iedereen bedacht mee met de complimenten en ondertussen waren ze hun eigen taak, zoals versieren, schrijven, plan voor het grote blad ontwerpen e.d. bezig. Van te voren wilde er graag twee verschillende leerlingen schrijven, NJm en EBm, maar dit werd goed opgelost doordat er voor één van de twee een andere taak werd bedacht. De leerlingen ervaren de samenwerking als positief en hebben prettig aan de taak gewerkt. Groep 3: Bestaande uit OHj, RWj, DWj, OLj, LRm, JBj, OLj, MLm. In dit groepje wil graag bijna iedereen de leider zijn. Ze zijn heel lang aan het discussiëren over dit punt. Ze komen er niet uit en gaan over op het spelletje “ienemiemut”. Hieruit wordt uiteindelijk JBj als leider aangewezen. Aangezien anderen ook de leider willen zijn, accepteren zij niet JBj als leider. Iedereen gaat zijn eigen gang en “doet maar wat”. YTj wordt aangesproken op het feit dat hij niet meedoet. YTj wil hierop wat zeggen, maar dit wordt niet meer gehoord. Hierdoor wordt YTj alleen maar meer gedemotiveerd, waardoor hij helemaal niets meer uitvoert. Uiteindelijk zijn de complimenten wel samen verzonnen, doordat men die hardop vertelde. Groep 4: Bestaande uit MBm, RMj, JCm, CVm, MJj, LMj. Dit groepje maakt van te voren geen afspraken, maar de samenwerking en rolverdeling verloopt wel heel natuurlijk. MBm neemt een leiderschapsrol op zich en voor de rest werkt iedereen goed mee. Iedereen schreef één compliment voor een leerling op en er waren een aantal kinderen die dit in het net gingen opschrijven en de anderen versierden het blad. De leerlingen beleven de samenwerking als prettig en doelgericht. Het ging heel gemakkelijk en er werd niet gediscussieerd.

80

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

.Hieronder is een foto van de complimentenbladen opgenomen. 81 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

positief ingestelde jongen die aan anderen denkt. rot op. . ik ben Klaas! Ik ben hier net komen wonen. Het lijkt wel of hij zich nog nooit zo rot heeft gevoeld. De andere kinderen wachten af wat Chris zal zeggen. Ze zijn van zijn leeftijd. en ik wil aan de anderen laten zien wat dit voor effect heeft op een kind. Wat voor types zijn Klaas. Ik vraag aan de kinderen wie er 82 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Chris. Dat was leuk. Buiten ziet Klaas de vijf kinderen staan die hij vanuit zijn nieuwe kamer had gezien. 'Hoi. Hij heeft alle dozen uitgepakt en zijn nieuwe kamer helemaal ingericht. Langzaam loopt hij naar zijn nieuwe achtertuin. Dan probeert hij het nog eens: 'Mag ik met jullie meespelen?' Chris kijkt Klaas onderzoekend aan. Hieronder staat het verhaal uitgeschreven. Chris en de andere kinderen in het verhaal? Wat valt je op in het verhaal? De kinderen vinden vooral de houding van Chris niet goed. Misschien mag hij niet meedoen of pesten ze hem. Zal hij buitenspelen? Hij ziet een paar kinderen lopen. gaat hij zitten. 2007 p. Al zijn vriendjes staan erop. verstoppertje. hij heeft snel zijn jas aangedaan en rent naar buiten. Zonder dat hij het wil. Ze zullen vast op zijn nieuwe school zitten. Hij is met zijn ouders verhuisd naar een nieuwe stad. je kent hier toch niemand?' Maar Klaas hoort het al niet meer. 83) Klaas Klaas vindt het spannend. ik ga buiten spelen! Hoe laat moet ik thuis zijn?' Zijn moeder antwoordt: 'Om half zes. Ze hebben veel lol. 'Het gaat je geen reet aan hoe wij heten. 0 ja. (Engelen. Hoepel op. Er komen uit het verhaal drie rollen naar voren. Dan zegt Chris: 'Nee. Zijn diso's staan op de bovenste plank van zijn nieuwe kast. Op de plank daaronder staat een foto van zijn oude klas. Klaas. de jongen in het midden. Zij nemen het gedrag van anderen over. Ook bespreken we nog een vierde rol. buitenspelen. dat was altijd leuk! Hij loopt snel naar beneden en roept naar zijn moeder: 'Mam. ]ij hoort niet bij ons. en de derde rol is de meeloper. Kom op jongens. Klaas besluit dat hij naar buiten gaat en zal vragen of hij mee mag doen. Klaas krijgt een heel vervelend gevoel in zijn buik. Chris kijkt Klaas met een vies gezicht aan. Daar zou hij graag aan mee willen doen. Maar dan denkt hij aan zijn oude vrienden. de vrolijke. In het nagesprek benoemen we de verschillende rollen in dit verhaal. waar niemand hem kan zien.Bijlage 10: “Je mag niet meedoen” Ik begin de les met het voorlezen van het verhaal Klaas.' Klaas weet even niet wat hij moet zeggen. Hij is echt heel onaardig. Ik doe dit omdat bijvoorbeeld JCm vaak wordt buitengesloten. Hij vindt het spannend. Ze hadden ook altijd veel lol samen. Dikke tranen rollen over zijn wangen. Ik bespreek de rol van iemand die vaak wordt buitengesloten. moet hij huilen. en natuurlijk zaten ze vaak achter de computer! Dan had je contact met elkaar en kon je moppen doorsturen. Klaas mist zijn vrienden. Achter het schuurtje. Wie zijn jullie?' Vier van de kinderen kijken nieuwsgierig naar Klaas en daarna naar Chris. Hij moet weer denken aan zijn vrienden uit zijn oude straat. wegwezen!' Chris en de andere kinderen lopen hard weg. Ik ga hier morgen ook naar school. Met die vriendjes speelde hij altijd buiten: voetballen. de onaardige leider. Hij kijkt naar buiten. Maar hoezo. Ze spelen verstoppertje of zoiets. cowboytje.

MJj. NJm geeft aan dat ze het prettig vond om Klaas te spelen. het vaak op vechten uitliep. Klaas en meeloper te gaan staan. negatief uit het sociogram komen en bij dit spel aangeven inderdaad “Chris gedrag” te vertonen. Klaas. 83 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hierna vraag ik de kinderen ook om als een Chris. De leerlingen kunnen dit goed. We gaan bekijken wat dat voor gevolgen heeft op de situatie. JCm. In het eindgesprek heb ik de rollen uit het spel naar de werkelijkheid gehaald en gevraagd in welke speler zij zich het beste herkennen. Hij zal waarschijnlijk ook een onzekere houding aannemen en erg terughoudend reageren. Sommige leerlingen voelden dit als heel bedreigend. . CBj.Wie speelde welke rol? . Ik vraag door over hun gevoel daarbij. Ik vraag hen om te gaan staan en de houding aan te nemen van iemand die vaak wordt buitengesloten. zodra er meer dan één Chris aanwezig was in het spel. JBj. Hoe gaat zo iemand zich dan gedragen? De kinderen denken dat diegene heel onzeker wordt. Soms Chris en soms Klaas: OHj. meeloper of buitengesloten) ze spelen.wel eens buitengesloten is geweest. Ze moeten van te voren eerst zelf bedenken welke van de rollen (Chris. Ze krijgen de opdracht om met drie leerlingen buiten te spelen en één leerling moet vragen of hij mee mag doen. CVm. maar sommige vinden het geen prettige houding. EBm. De andere leerlingen bekijken het rollenspel en analyseren aan het einde de situatie. Aan het eind geven de leerlingen aan dat ze het vooral heel leuk vonden om Chris te spelen. “Het voelt goed om voor iemand op te komen!”. Ze leven zich goed ik en kunnen de rollen goed neerzetten. De meeste leerlingen gaven aan dat zij zich het beste herkennen in Klaas. Na dit gesprek deel ik de kinderen op in subgroepjes. Ze moeten de volgende vragen beantwoorden: . dus wel heel leuk is om een keer te spelen. Ze geven aan dat diegene gedrag vertoont dat eigenlijk niet mag en niet goed is. Opvallend is dat zowel RBj en YTj. Veel kinderen steken hun hand op. als Chris eerst nee had gezegd.Wat voor invloed hadden die rollen op de situatie? De kinderen vinden het erg leuk om de rollenspellen te spelen. en niet meer zo snel op iemand af zal stappen. We bespreken de verschillende houdingen van de leerlingen. Meeloper: EDj Tussen meeloper en Klaas in: LRm. Dit sluit aan bij de punten die ikzelf waarneem. Je merkte ook dat Klaas het opnam voor degene die mee wilde spelen. Chris: YTj. Ook viel het de leerlingen op dat. MTj gaf zelfs aan het heel moeilijk te vinden om met een Chris om te gaan. Zodra er meerdere “Klaassen” in het spel aanwezig waren. werd het veel vrolijker en leuker om samen te spelen. En bespreek wat de gevolgen kunnen zijn als je vaker wordt buitengesloten. In deze groepen gaan de leerlingen rollenspellen spelen. AAm. Er waren ook uitzonderingen. RBj. In het spel vond hij het moeilijk om zelf een Chris te spelen. Een opmerking van een leerling is: “ik word er een beetje somber van!”.

leeft zich in in andere kinderen. Hieronder is deze beschrijving opgenomen. . durft competitie aan te gaan. . kan zich onafhankelijk opstellen. In het kaartje leiding geven. vertrouwt op andere kinderen. kan zich afhankelijk opstellen. Strijden: Is duidelijk over wat hem niet zint. Op deze kaartjes staat een uitspraak van een leerling over een potje voetbal. stelt eisen en grenzen aan kinderen. Ik rol de grote roos uit op de grond en ga per segment langs wat deze inhoudt. Dit kunnen de leerlingen goed aangeven. kan teleurstelling laten merken. andere kinderen kunnen overtuigen in hun belang. Dit is de neutrale plek. kan kritiek leveren gericht op de persoon. kan zich kwetsbaar opstellen. geeft soms steken onder water. Winnen: Wijst op gemaakte fouten.Vanuit leiding en advies geven: “Wil je op mijn feestje komen”. Volgen: geeft anderen de ruimte. maakt zich kwaad naar andere kinderen. kan naar kritiek luisteren. trekt zich uit contacten terug. grenst af door te zwijgen.Bijlage 11: “Introductie Roos van Leary” In deze les introduceer ik de roos. houdt zich aan de regels. kijkt eerst de kat uit de boom. Sommige kaartjes vonden de leerlingen moeilijk te plaatsen. Na de uitleg over de roos.Je geeft een feestje voor je verjaardag. Na deze oefening houden we korte rollenspellen. dit is één van de beste segmenten om het te regelen.” . vertrouwt op zichzelf. Ik vraag een leerling om midden in de cirkel te gaan staan. Protesteren: Vertrouwt niet zomaar. het belang van de groep voor ogen.Vanuit strijden: “Je moet op mijn feestje komen. kan initiatieven afwachten. anders ben je niet meer mijn vriend. . positieve houding. Hoe ga je de mensen uitnodigen? . ik blijf afwachten en neem geen initiatief. Achter de lesbeschrijving zijn de kaartjes en de A4 bladen opgenomen. kan ontevredenheid uiten maar wel op bedekte wijze. goedbedoelde raad. Afwachten: Stelt zich bescheiden op. Zorgen: Zorgzaam. Hiervoor heb ik de kaartjes op A4 formaat afgedrukt. kan van zich afbijten en zich verdedigen. Zich terugtrekken: Is terughoudend. kan inbreng van anderen in twijfel brengen zonder zelf het heft in handen te nemen. kan aangeven wat hij van een ander verlangt.” Ook de lichaamshouding is aanvallend. "vraagt" om hulp en steun. Voor het plaatsen van de kaartjes gebruiken ze termen uit de omschrijving van het segment. is op zijn hoede. Bijvoorbeeld bij het kaartje voor volgen zegt AAj: “Hij geeft andere kinderen de ruimte om ook keeper te zijn”. zodat de leerling daadwerkelijk met de uitspraak in het segment kan gaan staan. zit bijvoorbeeld ook iets van zorgen. benadrukt positieve kanten van andere kinderen. moedigt aan. meedenken en zoeken naar oplossingen. 84 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Ook geef ik voorbeelden aan. Op het bord staan de beschrijvingen uitgeschreven.Vanuit afwachten: “Dit kan niet. probeert af te schrikken met een aanvallende houding. maar niemand weet er nog vanaf. doet wat de leiders of de meerderheid wil. De leerlingen moeten de kaartjes bij het juiste segment plaatsen. Leiden en advies geven: Organiseren en regelen voor andere kinderen. deel ik aan de leerlingen kaartjes uit. Er zaten soms overlappingen in de uitspraken.

85 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. je pen is afgepakt. In een volgend rollenspel spelen we situaties uit zoals. en iemand staat je uit te schelden.” Hieruit kwam de volgende indeling: Leiding en advies geven: CBj. . AAm. YTj. . . In dit gesprek haal ik de roos meer naar de realiteit. maar nu gaan tegelijkertijd twee leerlingen in de cirkel staan. heb ik helemaal geen zin in!”. Winnen: TMj. CVm. JGm. alleen wordt door de tweede leerling een reactie gegeven vanuit verschillende segmenten. Zorgen: NJm. RBj. en misschien eens een keer vanuit een ander segment willen reageren dan ze gewend zijn. RWj. ook een passende reactie. Na de rollenspelen spreken we de situaties en de reacties door met elkaar. MHj.reactie vanuit strijden: “Nou eigenlijk niet. Opvallend is wel dat ze ook niet bij de andere segmenten gaat staan. Terugtrekken: AAj. EBm. zodra hij in dit segment gaat staan. Strijden: MBm.reactie vanuit zorgen: “Ja leuk. Ik benadruk hierbij dat je goed moet bedenken vanuit welke segmenten je gaat reageren. AAj heeft namelijk juist heel veel moeite met terugtrekken en gaat vaak de confrontatie aan. De eerste leerling nodigt de ander uit vanuit segment leiding en advies geven. MJj. komt er reactie vanuit de klas. zij voelt zelf niet echt de noodzaak om erbij te gaan staan. OHj. Ik sluit de les af met de vraag of ze in de dagelijkse omgang met elkaar ook rekening willen houden met de roos. Ik sluit af met de vraag: “Vanuit welk taartpunt reageer je in het dagelijks leven het meeste? Je mag in dat taartpunt gaan staan als je dat wilt. Hijzelf heeft dit idee niet. Volgen: LMj. Afwachten: LRm. EDj. Protesteren: MTj. is een passen reactie. leuk”. dit is niet echt een passende reactie. De meeste leerlingen vinden terugtrekken helemaal niet bij AAj passen. zal ik dan wat ballonnen meenemen?”. .We houden deze oefening aan. JCm. De groep zegt dat MLm er ook moet gaan staan.reactie vanuit volgen: “Ja. Ik begrijp de reactie van de andere kinderen.

Hieronder is een foto van de grote Roos van Leary opgenomen. . 86 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

ik vind tikkertje leuker.. Hij fluit vet vaak!!Nee hoor dat wil ik niet. . Nou kom maar op!!Ik ga Hé jongens.Ach ja voetbal…. dan kan Frits de scheidsrechter zijn. Maar als iemand anders wil. Wat moet ik doen? Ja. zullen we een echt winnen!!!Ik hou alle partijtje voetballen? ballen tegen!!!Kom op Als we nou 4 partijen team!!Ik verwacht wel dat maken? Dan kan iedereen jullie er 100% voor gaan meedoen! hoor!!! 87 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.ik kijk eerst wel even hoe het gaat. Hij is altijd zo goed met fluiten. die houdt alle ballen tegen! Voetballen.Hè voetbal. dat is leuk. Vind ik best. goed idee. dan ga ik wel op keep. Nou okee voetbal. En Piet kan wel op keep. …. Okee. mag dat ook hoor. maar Frits is echt niet de scheids. Leuk hoor voetballen.

.Hé jongens. zullen we een partijtje voetballen? Als we nou 4 partijen maken? Dan kan iedereen meedoen! 88 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Ja. . dan kan Frits de scheidsrechter zijn. goed idee. En Piet kan wel op keep. die houdt alle ballen tegen! 89 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hij is altijd zo goed met fluiten.

dat is leuk. Okee. Maar als iemand anders wil. Vind ik best. dan ga ik wel op keep. . mag dat ook hoor. 90 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.Voetballen.

Leuk hoor voetballen. Wat moet ik doen? 91 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. .

ik kijk eerst wel even hoe het gaat.…. . 92 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas..Ach ja voetbal….

Hè voetbal. ik vind tikkertje leuker. . 93 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

maar Frits is echt niet de scheids. 94 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. .Nou okee voetbal. Hij fluit vet vaak!!Nee hoor dat wil ik niet.

.Nou kom maar op!!Ik ga echt winnen!!!Ik hou alle ballen tegen!!!Kom op team!!Ik verwacht wel dat jullie er 100% voor gaan hoor!!! 95 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Iedereen leeft zich goed in. Speler A en B werken samen aan een rekenopdracht. Er valt een beker melk om. 5. Voor de eindopdracht van de les. Speler A. .Bijlage 12: “Situaties uitspelen” De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van zes leerlingen. speler B is aan het dansen. Ze gebruiken deze informatie bij het volgende rollenspel. Ze kiezen geschikte combinaties uit. Speler A past een paar schoenen. 2. B en c zijn samen tikkertje aan het spelen. en ziet speler A. De voorgelegde situaties zijn gebaseerd op dagelijkse situaties: 1. Speler A en B zijn samen aan het winkelen. verdeel ik over de zes groepen de verschillende situaties. De andere leerlingen kijken naar het toneelspel en reflecteren aan het einde op de situatie. Opvallend is dat de leerlingen heel goed de juiste segmenten bij de situaties kunnen plaatsen. in zijn rol. Er is een feestje. 6. Speler A speelt vals. Daarna spelen ze de situatie uit. 3. De leerlingen moeten raden vanuit welke segmenten er gespeeld wordt. Speler B vindt ze verschrikkelijk lelijk. Ze bedenken voordat ze gaan spelen. eerst voor zichzelf vanuit welk segment ze gaan reageren. Hierdoor ontstaan er echt lijkende situaties. Ze spelen deze uit stukjes uit voor de hele groep. B. Twee leerlingen (A en B) hebben ruzie. Ze moeten een toneelstukje voorbereiden. Speler A staat aan de kant. De leerlingen zijn erg enthousiast over de voorgelegde situaties. In elke situatie wordt het aantal spelers aangegeven. en C blijven samen over. speler C ziet dit. 4. Speler A. en of deze combinaties handig zijn. waarbij ze gebruik maken van geschikte segmenten. Aan het einde van een toneelstuk spreken ze de situatie goed door. 96 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Een situatie wordt meerdere keren door verschillende leerlingen en vanuit verschillende segmenten gespeeld. Speler A snapt de som niet.

Hij zegt tegen mij dat ze niet luisteren. en hij neemt veel meer de leiding. Hij blijft zitten en doet niets. MLm: Protesteren AAm: Winnen MBm: Strijden MHj:Volgen TMj: Afwachten OHj: Zorgen LMj: Terugtrekken YTj weet niet wat hij met zijn segment aan moet. Hij helpt hem met zijn tekening. YTj wacht nog steeds af en doet niets. TMj is normaal heel aanwezig met groepsactiviteiten. Aan het eind werken de groepsleden goed samen. EBm zit een tijdje niets te doen. ze geeft aan dat ze zich verveelt en gaat uit zichzelf tekenen. Hij vraagt wat RBj wil gaan tekenen en spoort hem aan dit te doen.Bijlage 13: “Groepstekening maken” Groep 1 YTj: Leiding en advies geven. maar tekenen niet zelf. Pas later in de oefening gaat hij wat meer strijden. Ik neem YTj apart en leg hem nog een keer uit wat er van hem verwacht wordt. Er wordt wel heel veel gediscussieerd tussen MLm. MBm keurt alle ideeën af en zegt overal “nee” op. Doordat hij meer de leiding neemt. Hierdoor komt er schot in de zaak en YTj neemt iets meer de leiding op zich. AAm is heel duidelijk aanwezig en probeert dingen te regelen. 97 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Dit past niet helemaal bij haar segment. gaan steeds meer leerlingen naar hem luisteren en komen er ook leerlingen naar hem toe voor hulp. Alleen JBj heeft wat moeite met leiding nemen. maar wacht nu goed af. Hij gaat dichterbij en neemt veel meer de leiding. AAm en MBm. OHj is alleen één op één met groepsgenoten bezig. AAm leefde zich goed in in haar rol. JBj en RMj zijn zo met hun rol bezig dat ze zelf helemaal niet tekenen. Ze was duidelijk aanwezig en heeft ervoor gezorgd dat haar idee werd uitgekozen. RBj zit stil op zijn plek en betrekt zichzelf er niet bij. Hij doet dit ook bij DWj. maar wil wel dat het allemaal op haar manier gebeurd. Er gebeurt een hele tijd niets in dit groepje. Aangezien het doel van de oefening het uitvoeren van het segment is. RWj is nog best een lieve strijder. MJj: Protesteren JGm: Winnen RWj: Strijden EDj:Volgen EBm en RBj: Afwachten RMj: Zorgen DWj: Terugtrekken Iedereen in dit groepje leeft zich heel erg goed in in zijn rol. maar wel bij haar als persoon. Ze zorgen ervoor dat iedereen meedoet. en is er een mooie tekening uit gekomen. ik wijs hem op de plek waar hij zit. grijp ik in. Hij zit ver van het groepje en zegt niet veel. Ze blijven goed bij het segment. . Hij wacht af en kijkt gewoon om zich heen. Ik neem zijn plek in en doe het een keer voor. Groep 2 JBj: Leiding en advies geven. Later neemt ze ook het initiatief om plakband te pakken als er een stukje tekening scheurt. Ook OHj neemt een grotere rol in en zorgt ervoor dat TMj en LMj ook meedoen. Dit sterkt YTj in zijn rol. Maar zegt niets in de groep zelf. Hij laat dit gedrag alleen zien op momenten dat er strijd nodig is. RMj ziet dit en gaat naar hem toe.

Ik heb bijvoorbeeld van JGm en DWj erg genoten. Het is heel mooi en leuk om te zien dat iedere leerling zijn segment weer anders invult. Hij laat hiermee duidelijk zien dat hij het er niet mee eens is. JGm laat met duidelijke blikken zien. Dit groepje is goed met de opdracht bezig en laat de tekening ondergeschikt zijn aan het uitspelen van de segmenten. 98 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Ze gebruiken hier heel goed hun lichaamstaal voor. De meeste leerlingen speelden heel goed hun segment uit. Het groepje werkt heel rustig. dat ze bepaald gedrag van een ander niet wil hebben. en iedereen heeft hier zijn aandeel in gehad. Ze geeft ook haar krijtjes niet af aan de ander. Vooral NJm. en JCm zijn erg aanwezig. Ik vond het erg leuk om te zien. DWj heel erg rustig en JGm heel erg goed voor zichzelf opkomend. Deze rollen werden ingevuld door meer introverte leerlingen. waren heel luidruchtig aanwezig. DWj leeft zich heel goed in in zijn rol. alleen doet hij dit een stuk minder aardig. Alleen AAj heeft moeite met het uitvoeren van zijn rol. Deze rollen werden door extroverte leerlingen gespeeld. en protesteert in stilte. Hij geeft zelf aan niet zo goed raad te weten met het segment zorgen. Sommige leerlingen vonden het heel erg moeilijk om vanuit hun segment te moeten spelen. Zij ruziën heel wat af en schreeuwen daar heel hard bij. Groep 3 CVm: Leiding en advies geven. Tijdens deze opdracht is hij heel erg stil en trekt hij zich goed terug. De andere leerlingen geven echt alles. . De leerlingen hebben de tekening afgekregen. Ook OLj spoort ze aan om te werken. NJm: Protesteren OLj: Winnen JCm: Strijden LRm:Volgen CBj: Afwachten AAj: Zorgen MTj: Terugtrekken De leerlingen uit dit groepje leven zich allemaal heel sterk in in hun rol.MJj en JGm protester en winnen in stilte. en pakt bijvoorbeeld snel het doosje krijtjes voor een ander weg. CVm probeert deze ruzies te sussen en dit lukt haar ook. Als hij naar de wc moet. gesloten houding. De andere leerlingen worden door CVm ook in de gaten gehouden. maar gaan niet schreeuwen. Deze oefening was een leerzame ervaring voor zowel de leerlingen als voor mijzelf. In deze oefening heb ik aan de kinderen laten zien. Ze houden zich aan hun rol. dat je karakter heel erg meespeelt in de uitvoering van een segment. Hij is normaal heel erg aanwezig en maakt aan één stuk door grapjes. OLj. In groep 2 waren deze leerlingen veel rustiger. omdat zij een totaal andere kant van zichzelf lieten zien. MJj gaat op een gegeven moment op een stoel zitten in een boze. Zij spoort ze aan om te tekenen en vraagt wat ze nodig hebben. blijft hij zelfs op de gang in zijn rol. Algemene observatie De leerlingen vonden het erg leuk om deze oefening uit te voeren. winners en protesteerders uit groep 1 en vooral uit groep 3. De strijders. Toch volgt er altijd wel weer een nieuwe ruzie op. voornamelijk als deze tegenstrijdig was met hun voorkeurssegment. wat dit deed met de leerlingen.

kan wat de leiders of de meerderheid zich afhankelijk opstellen. kan naar kritiek luisteren. kan zich onafhankelijk opstellen. stelt eisen en grenzen aan kinderen. kan aangeven wat hij van een ander verlangt. kan inbreng van anderen in twijfel brengen zonder zelf het heft in handen te nemen. kijkt eerst de kat uit de boom. durft competitie aan te gaan. kan zich kwetsbaar opstellen. probeert af te schrikken met een aanvallende houding. Afwachten: Stelt zich bescheiden Volgen: geeft anderen de ruimte. positieve houding. op. doet "vraagt" om hulp en steun. grenst af door te zwijgen.Kaartjes segmenten Leiden en advies geven: Organiseren en regelen voor andere kinderen. andere kinderen kunnen overtuigen in hun belang. moedigt aan. . kan teleurstelling laten merken. Protesteren: Vertrouwt niet zomaar. maakt zich kwaad naar andere kinderen. Winnen: Wijst op gemaakte fouten. Zich terugtrekken: Is terughoudend. het belang van de groep voor ogen. willen. is op zijn hoede. meedenken en zoeken naar oplossingen. geeft soms steken onder water. houdt zich aan de regels. Strijden: Is duidelijk over wat hem niet zint. Zorgen: Zorgzaam. leeft zich in in andere kinderen in. kan ontevredenheid uiten maar wel op bedekte wijze. kan kritiek leveren gericht op de persoon. kan van zich afbijten en zich verdedigen. benadrukt positieve kanten van andere kinderen. trekt zich uit contacten terug. vertrouwt op andere kinderen. kan initiatieven afwachten. goedbedoelde raad. vertrouwt op zichzelf. 99 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

De andere drie leerlingen zitten heel rustig in de tijdschriften naar de kleur groen te zoeken en scheuren deze uit. ben ik een tijdje bij een groepje gaan zitten. Opvallend is dat YTj na een kwartier werken toch weer in zijn oude gedrag vervalt. Hij wordt hier wel op aangesproken door de rest van zijn groepsgenoten. MTj. Een andere kleur mag er niet op te zien zijn. Op dat moment legt OHj zijn systeem uit aan RBj. OHj probeert wat meer structuur hierin te krijgen en deelt het blad in vieren. Hij stelt het woord “geluk” voor. “Ja”. maar later gaat hij toch weer “klieren”. Groep 1: YTj. OHj zegt dat hij dat hetzelfde vind als vrolijk. “Blij”. YTj laat eerst ter goedkeuring zijn plaatje zien aan EBm en scheurt hem dan pas uit. 100 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. De andere groepsgenoten laten hem. Hij zegt tegen zijn groepsgenoten dat ze maar één vlak per persoon moeten vullen. zegt RBj. hij gaat op zoek naar nieuwe tijdschriften en luistert niet meer naar OHj. gaat grappige plaatjes opzoeken en is aan het “klieren” met andere leerlingen. JBj en AAm komen hierover bij mij klagen en ik geef hen het advies om RBj vanuit een ander segment aan te spreken op zijn gedrag. OHj gaat verder met zijn werk. Er wordt heel positief gesproken naar elkaar. maar komt niet verder dan “vrolijk” en “liefde”. RBj reageert afwijzend: “Hè nee!”. die ze associëren met die kleur. RBj schrijft dit op en OHj geeft hem advies over de manier en de plek van opschrijven. “Okee. maar denkt ook zelf verder na. EBm. zoekt grappige plaatjes uit in tijdschriften en houdt zich niet meer bezig met zijn taak. JBj protesteert hier tegen. . Hij loopt weg van zijn werk. en gaan zelf verder met hun opdracht. Toch kan hij zijn “streken” tijdens het werken niet helemaal laten. Dit werkt en RBj toont meer betrokkenheid bij het werk. en iedereen werkt verder rustig aan de opdracht. antwoordt AAm. Hij vraagt de rest van zijn groepsgenoten om hulp. In het begin ging het heel goed in het groepje. en dit heeft als gevolg dat hij weer een tijdje meedoet. Je kan zien dat ze reageren vanuit verschillende segmenten. Hij gaat rondlopen door de klas. RBj is ergens anders een stukje aan het uitscheuren en komt terug om zijn stukje aan OHj te geven. alleen loopt JBj tijdens de discussie weg. Hij vindt het gezelliger als ze gewoon alles samen doen. Alle leerlingen uit deze groep scheuren de kleuren uit en plakken deze ook op het grote vel. RBj gaat woorden in het roze tussen de gescheurde stukjes opschrijven (dit hoort bij de opdracht). Ook moeten ze woorden erbij schrijven. Hij valt net zoals YTj (van groep 1) ook in zijn oude valkuil. OHj gaat hierop met JBj in discussie. Ze moeten voor één kleur kiezen en scheuren deze kleur uit tijdschriften. Deze momenten heb ik hieronder per groep beschreven. CVm. ze geven elkaar aanwijzingen en complimenten. Groep 2: AAm. RBj. JBj. Ze werken vanuit de juiste segmenten samen en EBm heeft een soort natuurlijk leiderschap op zich genomen. Zij overlegt wel met de andere leerlingen over het totaalbeeld. De leerlingen uit deze groep passen goed het geleerde in de praktijk. Toch gaat het halverwege dit groepje ook niet goed met RBj. dan doen we niet met kanten”. zegt OHj. Aangezien het onmogelijk is om alle leerlingen tegelijkertijd te observeren.Bijlage 14: “Kleurencollage” De leerlingen krijgen de opdracht een kleurencollage te maken. OHj. EBm plakt alle gescheurde papiertjes op en de rest geeft aan.

p. “Ik schrijf ze wel mooi op”. De samenwerking en interactie wordt als heel prettig ervaren blijkt uit het nagesprek. Op dat moment komt RMj aan met een stukje dat overduidelijk oranje is. geen oranje”. JCm aanvaart dit en hierdoor werken de leerlingen heel prettig samen verder. CBj. Ze spreekt de andere groepsleden al snel aan op hun gedrag en OLj JGm volgen haar adviezen op. ja”. Op een gegeven moment ziet RWj een stukje dat volgens hem de kleur oranje heeft. Ze communiceren veel met elkaar. MJj antwoord: “Ja. dat groen moet er wel tussenuit hoor. MJj vraagt aan RWj of hij even een tijdje wil gaan lijmen. MJj: “Ja donker geel. zegt JCm. JCm zegt hierop: “Ik weet niet hoor. Als ik me bij dit groepje voeg. RWj ziet dit en zegt: “oh ja. zegt CBj. MJj heeft gekozen voor het segment zorgen door aan te geven dat het stukje ook wel weg mag. maar dat dat niet helpt. MJj. Ze zegt ook dat ze hem al meerdere malen daarop heeft aangesproken. OLj vraagt ook aan JCm waar hij een stukje moet plakken en geeft dit aan JCm. Waarop LMj antwoordt: “Nou als jij er zo over 101 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. RMj komt naar het groepje toegelopen en zegt tegen MJj: “Hé. Ze zijn de woorden aan het opschrijven. JGm plakt een stukje op en vraagt aan JCm of dit goed is. Daarop loopt MBm naar LMj toe en zegt: “Je bent helemaal niets aan het uitvoeren. Mede door dit soort communicatie verliep de samenwerking zonder conflicten en werd ongenoegen goed uitgesproken. dan is dat stukje donkergeel”. maar CBj antwoord: “nee hoor. Vervolgens geven MJj en RMj plaatjes aan en MLm en RWj plakken deze op. dat is pas oranje. als RWj dit liever heeft. ik plak ook. dan lachen we even en gaan weer aan het werk”. . maar nog niet helemaal hun voorkeurssegment kunnen loslaten. JCm vraagt of ze serieus willen doen en ze doen dit meteen. Er wordt rustig gewerkt en OLj en CBj zitten samen te lachten. hoor dat doe ik”. RWj vindt de soorten geel allemaal door elkaar erg leuk staan. RWj. en gaat dit meteen doen. maar als ik een leuk plaatje zie dan laat ik dat even zien aan OLj. MBm. JCm. niet helemaal los kan laten. Groep 5: MHj. maar het strijden wat ze normaal veel doet. Hij zegt: “Is het de bedoeling dat er oranje tussen zit?”. wil je wel even wat gaan doen!”. CBj wil graag letters uitknippen i. “Ja. MLm: “nee dat is donker geel.v. JGm. LRm. zegt RMj. Zoals in dit geval bij het stukje donkergeel. JCm reageert niet op dit antwoord en iedereen werkt weer rustig verder. wij hebben geel!. LMj. RMj knipt een kuikentje uit. maar blijven wel positief. dat is heel leuk!”. RWj zegt tegen hem: “Hé. RMj. JCm zegt dat dit teveel tijd kost en vindt het geen goed plan. vertelt LRm net aan haar groepsgenoten dat ze vind dat LMj niets doet. maar we kunnen het er nog wel uit halen hoor!”. Groep 4: MLm. maar JGm en ik zijn volgens mij de enige die plakken!”. kijk dat kuikentje past goed bij het woord blij!”. Alleen CBj spreekt haar tegen en komt voor zichzelf op.Groep 3: OLj. MLm reageert hier bevestigend op. Ook MJj reageert: “Ja. OLj: “Oh okee”. Deze groep is rustig aan het werk. Ook geven ze aan heel duidelijk vanuit bepaalde segmenten te hebben gereageerd. Hij zegt ja. MLm is de woorden aan het opschrijven. Dit groepje is heel doelbewust aan het werk. Opvallend in dit groepje is dat JCm een leiderspositie inneemt. opschrijven. “Okee”. Je kunt zien dat ze bewust bezig zijn met de segmenten.

MHj luistert hiernaar. Het maakt MHj niet uit en hij zegt dat LRm dat wel mag kiezen. ik verwacht dat je wat meer plaatjes gaat uitscheuren en wat minder rondloopt”. je kon namelijk merken dat LMj het niet prettig vond zoals hij werd aangesproken. “En van NJm mogen er geen twee dezelfde stukjes op. TMj geeft de suggestie om een ander segment te proberen. zegt LMj. Op een gegeven moment verzint LRm “boos”. dan doe ik vanaf nu ook helemaal niets”. Hij is stil. en LRm gaat door met andere suggesties. MBm loopt naar LMj toe en zegt: “Ik zag dat je het vervelend vond. AAj zit ook in dit groepje. Ik weet dat EDj kleurenblind is. “Misschien winnen?”. en liet geen andere segmenten zien dan afwachten en terugtrekken. “dat is hem”. stelt hij voor. De groepsleden weten niet wat ze met deze reactie aan moeten. Ze werkten vooral samen met zijn drieën en accepteerden dat LMj weinig heeft toegevoegd. NJm gaat dit proberen en loopt op DWj af. Dan vraagt LRm. “Is dit goed?”.denkt. . EDj. Hij is het niet eens met de suggesties. LRm maakt uiteindelijk zelf de beslissingen en kleurt de woorden in. Ze doet haar beklag tegen TMj dat DWj niets uitvoert. LRm helpt hem op weg door suggesties te geven. “Ja!”. Een ander groepje kwam erachter doordat hij dacht een bladzijde groen aan het groepje te geven. maar zit al een hele tijd in de tijdschriften te lezen. 102 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Het groepje is al een lange tijd bezig. NJm is alle stukjes die worden aangeleverd aan het opplakken. EDj heeft tot dat moment helemaal niets gezegd. De groepsleden kiezen ervoor om om de beurt te plakken en de anderen zoeken en scheuren dan. wat ze ook probeert. later gaven ze dit op. Hierop overlegt LRm met MBm over de manier van inkleuren van de woorden. TMj komt met een stukje paars aanlopen. Het maakt MBm niet uit hoe ze worden ingekleurd. MHj geeft per woord een reactie. MHj vindt het lastig om een woord te bedenken. als ik me bij hen voeg om gericht te observeren. maar gaat meteen aan de slag met de tijdschriften en komt even later met de kleur paars aanlopen. Groep 6: AAj. In de confrontatie ging hij vaak de strijd aan of protesteerde hij. vertelt hij tegen mij. Hij was weinig aanwezig bij het groepje en stond veel bij de tijdschriftentafel met andere kinderen te kletsen. Niemand van de groepsleden merkt dit op. Van te voren heb ik een aantal keren DWj langs zien lopen. Hij heeft getracht het te camoufleren door te gaan vegen. NJm. Hij bladerde wel in de tijdschriften en een heel enkele keer kwam hij met een stukje rood naar het groepje terug. Iedereen moet één emotie bedenken om op te schrijven als woord. DWj zegt niets. Hij gedroeg zich zoals altijd. Zij pakt hem aan en plakt het stukje op. alleen LMj reageerde niet echt anders. wat ik zei. Dit was zijn aandeel aan het werk. vraagt hij aan NJm. TMj. maar zou je alsjeblieft kleuren uit willen gaan scheuren? “Ja”. Je merkte dat ze in de samenwerking met LMj wel probeerden om verschillende segmenten in te zetten. NMj te helpen en kleuren voor andere groepjes uit te zoeken die hij wel herkende. “waar wil je hem hebben op het papier?”. maar was dit ten tijde van de opdracht helemaal vergeten. Op dat moment komt NJm naar mij toegelopen en zegt dat EDj de kleur paars niet ziet. maar zoekt niet naar de kleur paars. ze zegt: “DWj. De rest van de groep probeerde hem in het begin er bij te betrekken en aan het werk te zetten. die voornamelijk grapjes met iedereen aan het maken was. Hij krijgt de tijd om hierover na te denken. “Vanuit dat segment kun je eisen stellen”. Hij leest een artikel. DWj. dus deze moet weg”. of zegt er wat van. Ik geef de suggestie om LMj vanuit een ander segment aan te spreken dan ze al hebben gedaan. maar merkt op dat zo‟n zelfde stukje er al op zit. In dit groepje viel LMj een beetje buiten de samenwerking. roept MHj.

In dit groepje neem NJm duidelijk de leiding. maar is hier wel wat bazig in. EDj vertoont ook heel herkenbaar gedrag. TMj en NJm werken goed samen.p. dat hij iemand vertelt over zijn kleurenblindheid en het feit dat hij de kleur paars niet kan herkennen. . DWj en AAj gedragen zich zoals ze altijd doen. en hierdoor kwamen we erachter dat EDj deze opdracht helemaal niet kan uitoefenen. hierdoor verdiept hij zich helemaal in een tijdschrift.alleen was de hele bladzijde rood. Dit gedrag wordt wel geaccepteerd door de rest van de groep. en kan niet goed de rem vinden. Alle leerlingen weten dat EDj kleurenblind is. Hij kiest er voor om zich terug te trekken en af te wachten i. EDj is door zijn kleurenblindheid de appellant geworden en de andere groepsleden ontfermen zich goed over hem. AAj is snel afgeleid en gek op lezen.v. DWj is grapjes aan het maken. Hieronder is een foto van de kleurencollage opgenomen. Hij mag gaan plakken en de groepsleden geven de stukjes op de goede manier aan. Ook DWj en AAj doen nu actief mee. Deze ontdekking leidt tot een omslag in het groepje. en TMj geeft een goede suggestie aan NJm over het gebruik van de segmenten. 103 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. met de kleur paars naar boven.

NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj MJj OLj EDj RBj YTj JBj NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ OLj AAj MJj EDj RBj YTj JBj NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ OLj AAj MJj EDj RBj YTj JBj NJm MHj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ OLj AAj MJj EDj RBj YTj JBj . Totaal neg. Totaal neg.Bijlage 15: Nul. 3 5 1 8 4 0 2 4 9 5 2 4 1 1 3 0 1 3 3 1 5 3 3 2 0 13 0 1 7 2 0 0 2 4 2 16 4 3 9 3 0 2 1 0 0 0 Eindmeting MLm 3 2 MBm 3 1 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. Totaal neg. Totaal neg. 1 7 0 5 5 1 4 4 3 3 2 5 0 3 3 0 2 5 2 1 5 4 4 3 1 11 0 0 5 0 2 1 4 2 1 13 2 4 16 2 0 1 2 0 2 0 104 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 5 4 2 4 4 0 3 4 4 1 3 5 2 3 3 1 3 4 5 0 3 3 5 3 0 2 0 1 13 0 0 0 3 4 3 16 2 2 11 2 0 1 3 0 0 3 Eindmeting MLm 3 1 MBm 2 4 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos. 1 4 4 5 6 1 5 5 3 1 2 4 1 5 3 0 1 2 3 1 2 6 5 8 1 2 1 1 13 1 0 0 5 6 1 12 1 8 7 0 1 1 0 0 0 1 Tabel werken Nulmeting MLm 2 1 MBm 2 3 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos.en eindmeting naast elkaar Het sociogram Tabel spelen Nulmeting MLm 2 1 MBm 2 5 AAm CVm LRm EBm JGm DWj RWj JCm Totaal pos.

12) 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 Affiliatie (samenhang) (max. 14) 4 1 1 3 4 0 2 3 1 0 5 4 2 2 4 0 3 0 2 0 1 1 2 0 3 Welbevinden (max. 22) 5 1 5 5 6 3 2 8 1 2 5 4 3 4 9 3 4 1 0 1 2 4 3 3 3 Onderlinge leerlingrelaties (max. 16) 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 2 4 0 1 0 Relatie leraarleerling (max. 12) 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 Affiliatie (samenhang) (max. 22) 4 6 3 5 6 2 2 8 4 2 6 3 5 5 5 2 7 2 2 2 5 5 6 2 4 Onderlinge leerlingrelaties (max. .De klimaatschaal Nulmeting Naam JBj MBm MLm AAj RBj RWj CBj YTj LMj NJm AAm MJj JGm JCm TMj DWj EDj RMj OLj OHj MTj LRm EBm MHj CVm Organisatie in de klas (max. 14) 1 5 0 4 2 0 2 3 2 0 1 2 1 3 3 1 1 0 0 0 4 1 2 1 2 Welbevinden (max. 56) 8 8 5 8 13 2 4 16 5 2 7 8 9 9 9 2 15 3 5 2 9 7 9 2 7 Eindmeting Naam JBj MBm MLm AAj RBj RWj CBj YTj LMj NJm AAm MJj JGm JCm TMj DWj EDj RMj OLj OHj MTj LRm EBm MHj CVm Organisatie in de klas (max. 56) 6 7 5 9 11 4 4 16 4 2 8 9 6 9 14 5 6 2 0 1 7 8 6 4 7 105 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. 16) 1 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 Relatie leraarleerling (max.

Rolkaarten Nulmeting Eindmeting

Gezagsdrager
10 10 8 6 4 2 0 EDj MLm RBj CBj RMj MBm CVm JCm CBj AAm

Gezagsdrager

8
6 4 2 0

EDj CVm

RWj JCm

RBj MLm

RMj MBm

TMj

Nulmeting

Eindmeting

Organisator
14 12 10 8 6 4 2 0 CBj TMj RWj EBm RBj NJm MBm OHj RMj 14 12 10 8 6 4 2 0 AAj RWj CBj RBj

Organisator

DWj RMj

JBj YTj

MHj AAm

MJj LRm

OLj MLm

OHj MBm

70

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Nulmeting

Eindmeting

Sociaal werker
12 10 8 6 4 2 0 JCm NJm LRm MTj CBj JGm MLm JBj CVm MBm EDj 12 10 8 6 4 2 0 CBj JGm

Sociaal werker

MTj LRm

OLj MLm

CVm MBm

EBm NJm

JCm

Nulmeting

Eindmeting

Verkenner
8

Verkenner
8 6 4 2 0

6 4 2 0
JBj CVm MJj YTj TMj RWj MHj EBm RMj RBj OLj LMj MBm AAj OHj EDj MLm NJm AAm MTj

AAj OHj AAm

CBj RWj EBm

MTj RBj JGm

MHj RMj MLm

MJj TMj MBm

OLj YTj NJm

71

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Nulmeting

Eindmeting

Volger
8 6 4 2 0 MJj TMj MTj LMj JGm LRm RMj CBj CVm EBm EDj 8 6 4

Volger

2
0 EDj OLj JCm JBj RWj JGm LMj RBj MBm MTj TMj NJm MHj YTj MJj EBm

Nulmeting

Eindmeting

Appellant
20 15 10 5 0 RWj JCm LMj TMj RBj LRm 20 15 10 5 0 AAj LMj

Appellant

OLj

OHj

TMj

JCm

LRm

72

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

.Nulmeting Eindmeting Joker 25 20 15 10 5 25 20 15 10 5 Joker 0 CBj NJm DWj EBm RBj YTj 0 CBj DWj MHj RBj AAm Ebm 73 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

JBj. CVm. MBm. TMj. EDj. EBm. MLm. MLm. RWj. DWj en CBj. OLj. DWj. JCm. RMj. JGm. OHj. NJm. CVm. MBm. NJm. AAm. MJj. OHj. OLj. LMj. EBm. MTj. JGm. CVm. YTj. LRm. LMj. MBm. LRm. MHj. EDj. MJj. RBj. AAj. RWj. JGm. JBj. NJm. RBj. AAj. OHj. JBj. JGm. MJj. MLm. RBj. RMj. RWj. AAm. RMj. MTj. AAm. . OLj. Indeling volgens LIOstagiare CBj. LRm. YTj. TMj. EDj. NJm en MLm. LMj. RMj. EBm. AAj. OHj. TMj. LMj. (CBj). LMj. AAm. MBm. DWj.Indeling volgens leerkrachten Nulmeting Rollen Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner Volger Appellant Joker Indeling volgens mijzelf MHj CVm. JCm. MLm CBj. OLj. JBj. JCm. MTj. DWj. AAj. YTj. NJm. RBj en RMj. Eindmeting Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner Volger Appellant Joker Indeling volgens mijzelf CBj. MJj. Indeling volgens LIOstagiare CBj. EBm. JCm. LRm. EDj. 74 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. YTj. TMj. LRm. MTj. RWj. MHj. MHj. LMj. CVm.

Totaal neg. NJm DWj MHj RWj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj OLj MJj EDj RBj YTj JBj . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 8 4 1 4 2 5 1 6 1 1 13 5 1 5 0 3 0 1 5 2 6 4 1 1 12 5 1 3 8 0 7 1 0 2 1 3 1 1 0 2 0 6 0 3 1 5 1 75 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.Bijlage 16: Tabellen sociogram eindmeting Sociogram spelen MLm MBm X 2 4 AAm CVm LRm EBm JGm JCm AAj CBJ DWj EDj JBj LMj MTj MHj MJj OLj OHj RWj RBj RMj TMj YTj AAm CVm EBm JCm JGm LRm MLm MBm NJm Totaal pos.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 3 7 1 0 11 5 0 5 0 1 5 4 0 4 2 3 1 3 4 2 2 5 1 0 13 3 2 3 4 0 16 2 2 5 0 2 1 1 2 5 0 4 2 3 2 4 0 76 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Totaal neg. NJm DWj MHj RWj RMj LMj MTj TMj OHj CBJ AAj OLj MJj EDj RBj YTj JBj .Sociogram werken MLm MBm X 3 1 AAm CVm LRm EBm JGm JCm AAj CBJ DWj EDj JBj LMj MTj MHj MJj OLj OHj RWj RBj RMj TMj YTj AAm CVm EBm JCm JGm LRm MLm MBm NJm Totaal pos.

Bijlage 17: Plattegrond Plattegrond kerstvakantie t/m voorjaarsvakantie NJm JGm MHj RBj OHj YTj EDj MTj CBj AAj RWj OLj JCm LRm EBm JBj MJj DWj LMj MLm CVm MBm AAm RMj TMj 77 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. .

Plattegrond voorjaarsvakantie t/m meivakantie MLm JBj MBm RMj RBj AAj OLj LRm JCm CVm MJj LMj JGm AAm RWj MHj EBm TMj EDj OHj DWj CBj NJm YTj MTj 78 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. .

Bijlage 18 Puntenverdeling klimaatschaal
Puntenverdeling over de verschillende vragen. Vraag Aantal punten nulmeting (Max. 50 punten per vraag) 2 5 4 1 3 3 2 9 5 8 12 7 1 0 13 1 4 14 4 0 2 1 2 0 3 0 3 45 Aantal punten eindmeting (max. 50 punten per vraag) 3 3 12 4 3 4 5 8 3 8 10 2 1 1 9 4 9 10 4 2 2 14 7 0 1 0 3 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

79

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Bijlage 19: Tabel rollen
Sociaal werker Verkenner Organisator Volger Appellant Joker

Gezagsdrager Rollen

Welke leerlingen plaats je bij welke rol en waarom?

Waar plaats je jezelf en waarom?

116

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

Bijlage 20: Motivatie rolkaarten eindmeting
Naam MHj Gezagsdrager EDj: Hij heeft vaak goede ideeën, maar dat zegt hij dan tegen de organisator. Sociaal werker JCm: Want zij zorgt vaak voor anderen. Organisator CBj: Hij organiseert de dingen van de gezagsdrager. Verkenner De rest. Volger De rest en ikzelf: Omdat ik meestal andere kinderen volg. Appellant LRm: Zij heeft soms wat meer aandacht nodig. Joker CBj: Hij maakt grapjes op een goed moment. Ikzelf: Ik vind dat ikzelf ook soms wel leuke grapjes maak. DWj en CBj: Ze maken vaak goede grappen op de juiste plaats.

OLj

RWj: Hij is een goede leider.

NJm, MBm en MLm: Zij betrekken iedereen erbij.

JBj: Hij komt met een goed idee.

MLm.

MBm

MLm: Ze heeft altijd goede plannen.

CVm en JGm: Ze willen altijd iedereen helpen.

MLm

CBj en ikzelf: Iedereen luistert naar ons.

OLj en ikzelf: We willen altijd dat iedereen ergens aan meedoet. MLm: Ze zorgt

LRm en ikzelf: Als je een idee hebt, wil zij dat altijd wel goed organiseren. RMj: Hij wil graag dingen voor elkaar krijgen.

AAm: Ze heeft altijd wel iets om mee te nemen. De rest.

De rest van de klas want die willen ook wel vaak mee leuke dingen doen. Ikzelf: ze komen vaak met goede ideeën en die volg ik. De rest.

JCm en LRm: Ze zijn best vaak verdrietig en daarom vind ik ze een appellant.

De rest.

LRm
117

CBj: Hij heeft altijd

RBj: Hij weet

OHj: Hij doet

Iedereen is wel

LMj: Hij kan zich niet altijd goed betrekken bij de rest. Ook soms TMj. JCm: Omdat ze zichzelf niet vaak bij de groep betrekt. LMj: Hij is altijd stil. JCm en LMj: Ze

RBj: Hij maakt altijd leuke grapjes.

DWj: Hij maakt altijd leuke grapjes.

CBj en DWj:

Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas.

AAj. De rest. Organisator altijd leuke dingen te doen. CBj en RWj: Zij De rest. vrolijk ik hem/haar op met mijn grapjes. RWj CBj en TMj: Zij nemen altijd het initiatief om iets te organiseren. MBm: Zij zorgt voor anderen.Naam Gezagsdrager goede ideeën. MJj:Hij heeft goede ideeën. OLj. RWj: Hij weet altijd wel iets leuks te verzinnen. TMj: Hij De rest. Geen idee. Sociaal werker er altijd voor dat iedereen iets kan doen. MLm en CBj: Ze organiseren het plan goed. JCM: Zij is soms erg verdrietig en moet dan even geholpen worden. CVm: Zij denkt vaak aan anderen. De rest. Ikzelf: Soms heb ik ook goede ideeën. Ikzelf: Als iemand verdrietig is. Joker Ze maken soms hele leuke grapjes en DWj kijkt altijd zo grappig. Appellant zitten altijd alleen. en OHj: Zij hebben wat meer verzorging nodig. JCm: Ze heeft vaak hulp nodig DWj. Ikzelf: Volgens mij zorg ik ook altijd wel goed voor iemand. JGm: Zij is altijd zorgzaam. denken vooruit. CBj en ikzelf: Dit is typisch ons. CBj: Heeft vaak ideeën CBj: Hij is een aardig leider en het is prettig om naar hem te luisteren. . DWj: Hij maakt leuke grapjes 118 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. heel vaak voor Ikzelf: ik organiseer veel CBj: Hij past ook dingen toe. CBj en MHj: Ze zijn heel grappig. Ikzelf: Ik maak bijna altijd grapjes en andere vinden dat ook. OHj DWj LMj RWj en MBm: Zij hebben veel ideeën. Volger eens een volger. RMj CVm: Ze heeft vaak NJm: De zorgt hele goede ideeën. Ikzelf: ik sta altijd achter iemand. De rest. bedenkt altijd wel een leuk spel als ik bij hem speel. DWj: Hij maakt vaak grapjes. Verkenner wat hij zelf wilt. MLm: Zij helpt iemand altijd. DWj: Hij is de echte joker van de klas! Is er niet. MTj en CBj. TMj. JCm: Ik vind haar altijd een beetje stil.

CVm RWj: Hij is een goed leider. MHj en MLm: Ze kunnen goede ideeën inbrengen. CVm en LRm: Ze zien gelijk of er wat mis is met je. behalve JCm die doet het een beetje stil. EBm. CBj: Hij kan alles goed regelen. De rest. MLm: Zij is altijd heel behulpzaam. maar altijd goede anderen zeggen. dan neemt hij de bal mee. CBj: Hij heeft altijd wat goeds te vertellen. MLm: Zij zorgt goed voor iedereen. RBj. NJm. Organisator dingen. . 119 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. JGm. voor zichzelf grappige opkomen. AAm LRm en NJm: Ze zorgen altijd voor anderen en ze nemen meestal voor anderen wat mee. Joker op een goed moment. JCm. Ikzelf: ik ben echt een stille leider. MTj. LMj: Hij heeft veel moeite met dingen. De rest. MJj MBm. worden. RMj en RWj: Zij zijn goede leiders en dat laten ze ook zien. veel.Naam Gezagsdrager Sociaal werker anderen. maar hij heeft goede ideeën. grapjes. grapjes. EBm: Zij neemt voor anderen wat mee. dingen. EBm. JBj CBj en DWj: Zij verzinnen veel dingen. RMj: Hij zegt altijd wel wat we mee kunnen nemen. CBj en YTj: Zij regelen eigenlijk best wel veel. YTj en MTj. iemand bijvoorbeeld op het pannaveldje wil voetballen. RWj: Hij neemt vaak de leiding. OLj en DWj en CBj: LMj: Zij doen Zij maken soms heel zielig. CBj en JCm: MTj en CBj: Ik Die doen vaak zie hen vaak gezagsdragerachtige mensen helpen. Ikzelf JCm: Ze is altijd DWj: Hij maakt ook: Ik volg wat heel stil. soms kan ze wel grapjes op een eens verwend goed moment. RBj en DWj: Zij zijn het grappigste van de klas. Verkenner Volger Appellant met dingen. CBjen RMj: Zij vertellen wat mensen moeten doen op een rustige manier. EDj en ikzelf: JCm en AAj: Ze CBj en DWj: We wachten kunnen meestal Ze maken altijd eerst af wat er niet zo goed van die gaat gebeuren. maar DWj wel wat flauwere dan CBj. LRm: Zij helpt altijd wel met dingen klaarzetten. MHj. bijvoorbeeld bij de playbackshow. goede grappen op het juiste moment. NJm EDj: Hij is best wel stil. YTj: Als De rest. EDj: Hij doet JCm: Zij is bijna CBj: Hij maakt bijna alles wat altijd alleen en altijd best wel iemand anders ze huilt best grappige zegt.

LRm: Zij zegt altijd alles door aan OLj. Vooral de rest Niemand. LRm: Zij is erg bezorgd en MBm: Ze organiseert meestal de feestjes. LRm en NJm: Ze komen voor de anderen kinderen op en zorgen dat iedereen meedoet. En ze regelen het ook goed TMj RMj: Hij is meestal de leider achter een goed idee. MBm en MJj: Ik hoor meestal van hun wat we gaan doen. RBj.Naam Gezagsdrager Sociaal werker Organisator Verkenner EDj RMj: Hij is meestal de leider van een goed idee. MTj CVm en RWj: Zij zijn goede leiders. DWj: Hij maakt meestal goede grappen. Niemand. Ikzelf: Ik neem wel eens TMj. JGm. MBm. MHj. TMj. OHj en RBj. EDj. maar het die ze bekend meest: MHj. EBm: 120 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Ikzelf: Ik kom niet vaak met een idee op de proppen en ik ga gewoon met de stroom mee. Joker CBj: Hij maakt goede grappen op de goede momenten. CBj: Hij helpt altijd goed en hij helpt degene die hulp nodig heeft ook altijd positief te blijven. en JCm want ze kunnen goed luisteren en volgen de leiders goed. AAj: Als hij wat zegt. . RWj. meestal ook op het idee om iets mee te nemen. maar niet alles. zegt DWj: Hij maakt altijd grappen op het goede moment. LMj. MTj. NJm. CBj: Hij kan goed dingen besluiten. MBm: Ze komt De rest. MLm: Ze kan goed met andere kinderen opschieten en ze helpt vaak. RMj: Hij is erg duidelijk. OLj. YTj. JCm: Zij is altijd heel stil. MBm. en OHj: ze die ik niet hebben vaak opgeschreven goede ideeën heb. JBj willen maken. Volger Appellant Ikzelf: Ik doe wat anderen zeggen. MLm: Zij is erg aardig.

NJm. CVm en LRm: OHj. Ikzelf: altijd iedereen alleen TMj hoor Ik vind mijzelf een erbij. OLj. LMj. maar vinden veel problemen. CBj. MHj en ikzelf. MHj en YTj. JBj: Hij is erg serieus. Ikzelf: Als iemand bijvoorbeeld zegt: “Laten we dit gaan doen!”. DWj: Hij maakt JCm 121 AAm: Ze heeft wel CBj: Hij is een JGm: Z doet Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Dit verschilt een DWj: Hij maakt altijd leuke grapjes en geen flauwe! DWj en ikzelf: Veel kinderen moeten vaak om ons lachen. EDj. AAm: Ze is leuk en lief. MHj. De rest. hebben vaak ideeën.Naam Gezagsdrager CBj RBj EBm Organisator iedereen. JGm. MTj. RBj: Hij praat er vaak doorheen. JCm: Zij doet soms een beetje zielig. AAj. De rest en ikzelf: als iemand iets zegt. Niemand. DWj: Hij maakt hele leuke grapjes. AAm. AAj: Hij doet JBj. LMj. Joker Zij is erg grappig. JCm: Ze heeft veel hulp nodig. Weet ik niet. JCm: Zij wordt vaak buitengesloten. CBj. dan vertel ik dat verder. maar dat is wel zielig. Volger Appellant iedereen altijd: Aàààrnèèè`. EDj. MJj. doe ik het meestal wel. DWj: Ik vind zijn grappen leuk. YTj RMj: Hij neemt vaker het initiatief. en in de klas. wel met veel kinderen. Verkenner het initiatief als dat niet gevraagd aan me is. MTj: Hij komt altijd met goede ideeën. MBm en MLm: Zij zijn heel behulpzaam. omdat deze en ikzelf: Deze meiden altijd kinderen voor je zorgen. RMj. RWj: Hij kan goed NJm: ze helpt CBj: Hij neemt leiding geven. OLj. MJj. AAm. TMj: Omdat ik dat MLm en CVm: RWj: Hij werkt merk op het plein Zij betrekken samen met TMj. je minder en goede leider. Sociaal werker zorgzaam. De rest. dat anderen met hun de leiding. . ideeën. RWj hoor je veel vaker. MLm: Ze helpt CBj. TMj en EBj: Deze doen een beetje mee met de anderen. OHj: Deze kinderen willen graag iets meebrengen. RWj. NJm.

dan nemen we het mee. het meeste meisjes. CBj: Hij regelt altijd alles en zorgt ervoor dat het goed komt. DWj: Hij maakt echt altijd grapjes. JGm RBj: Hij wil wel leiden. Appellant beetje. AAj CBj: Hij krijgt vaak de leiding. MLm: Zij wil altijd zorgen dat iedereen erbij hoort. RWj: Hij weet goed wanneer hij iets moet doen als dat nodig is. Volger bijna altijd wat anderen willen. Weet ik niet. Joker veel en vaak grapjes. Ikzelf: Ik doe gewoon met de rest van de groep mee. OHj: Als iemand een idee heeft. RWj en ikzelf: Als we iets hebben dat van pas kan komen. Sociaal werker andere kinderen vaak en is erg meelevend. maar dan zegt hij soms niets. Soms ook geen leuke. Organisator goede leider en organiseert vaak dingen.Naam Gezagsdrager leuke ideetjes. LRm: Zij zorgt ervoor dat niemand buitengesloten wordt. dus een stille leider. gaat hij bijna alles regelen. AAj: Hij huilt ook snel en wil vaak geholpen worden. LMj: Hij is altijd heel stil en hij volgt andere kinderen. CBj en DWj: Ze maken bijna altijd leuke grappen. maar hij heeft soms wel wat op te merken. OLj: Hij geeft altijd anderen de ruimte. 122 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. EDj: Hij reageert bijna altijd als een volger. NJm: Ze probeert iedereen te helpen. En ikzelf: Ik vind dat ik anderen help. JCm: Zij huilt altijd heel snel. Verkenner wel mee. maar heb ook iets wat ook nog anders kan. .

Hij krijgt geen antwoord. RWj het is aan jou”. vraagt hij wat ze aan het bouwen zijn. NJm en DWj: Boerderij. AAj en LMj: Huis van een dierenverzamelaar. Meer regels en afspraken worden niet afgesproken. Niemand steekt zijn vinger op. boerderij. De leerlingen moeten gezamenlijk een dorp met Kapla staafjes bouwen. TMj blijft in zijn buurt. “Nee!”. Klas: “Ja. AAm. Hij gaat voor de klas staan en roept iedereen bij zich. Aan een groepje dat daar dicht bij zit te bouwen. Een heleboel leerlingen reageren: “CBj!”. TMj overlegt daarna wat hij met RWj zal gaan bouwen. MBm en MLm: Herberg. RMj en JBj: Appartementen met zwembaden. OHj. MHj en YTj: Bunker annex dierenbeschermingshuisje. RWj: “Als iedereen nou zijn eigen huisje bouwt?”. het is RWj. OLj: Appartementengebouw. OHj. Hieronder is een uitgebreid observatieverslag van deze opdracht. EBm vraagt meteen of zij de boerderij mag gaan maken en pakt meteen Kapla. LRm. MJj en MTj: Kerk (met kerkhof) en eenpersoonshuis. AAj: “En dan verdeel jij gewoon die verplichte dingen”. leuk” en CBj maakt meteen plaats zodat ze erbij kunnen. Weer weinig vingers. RWj loopt in het rond met zijn handen in zijn zakken. YTj: “Wie stemt er voor AAj?”. CBj en EDj: Villa.Bijlage 21: “Observatieverslag “dorp bouwen” eindmeting. De groepjes zijn als volgt verdeeld (dit is natuurlijk gegaan en niet vooraf ingedeeld): JCm: Huisje en speeltuin. LRm steken hun vinger op. YTj: “Wie stemt er voor OHj. “Ja. Vervolgens gaat iedereen uiteen in kleine groepjes en ze nemen allemaal een flinke hand Kapla mee naar hun eigen plek. reageren een aantal leerlingen. De leerlingen bouwen allemaal heel serieus aan het bouwwerk. RWj neemt het woord. Heel weinig vingers. “Wie wil er een leider zijn?”. De klas reageert met: “aaaahhhh”. Hij wil niet. aantal huizen en rondlopende mensen aanwezig zijn. RWj geeft MTj meteen het woord. midden in het dorp en legt zijn idee uit aan RWj. Ytj neem het initiatief om eerst een leider te kiezen. CVm en JGm: Herberg annex huis voor de Koning. dus daarom gaat YTj door (In een later gesprek met CBj geeft hij aan niet goed te weten wat hij met deze opdracht aan moest. . “Misschien kunnen we iedereen blokjes geven en daar dan wat mee maken”. Mtj steekt zijn vinger op. ja”. 123 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. AAj. YTj: “Wie stemt er voor RWj?”. YTj: “Voor wie moet ik nog meer stemmen?”. loopt RWj naar het midden. Nadat TMj zijn idee aan RWj heeft uitgelegd. RWj. “Iemand anders kan hem dan beter leiden dan ik” is wat hij antwoordde). Hij heeft een idee voor een paleis voor de koning. TMj en RWj: Kasteel voor de Koning. hij kijkt hierbij naar CBj. Hierop gaat hij het plan van het paleis uitleggen. Anderen brengen ook nog ideeën in en weer anderen lopen op RWj af om toestemming te vragen iets te gaan bouwen. Er gaan en heleboel vingers omhoog. EBm. Waarop dan YTj vraagt: “Wie stemt er voor MTj?”. YTj: “Okee. RMj roept nog tussendoor: “rolverdeling!” en ook MTj komt er tussendoor: “ik heb een idee!”. In het dorp moet in ieder geval een kerk.

RWj vraagt aan JCm wat haar tweede bouwsel is. Op een gegeven moment vindt DWj een bouwsel wat iets verder staat en vraagt: “Is er ook iemand die deze blokjes gebruikt?”. RWj reageert: “Nee. CBj vraagt aan JCm of haar toren vastgemaakt mag worden aan hun bouwsel. Ook TMj bemoeit zich met dit voorstel. RWj “Ja dat weet ik” en loopt mee naar de boerderij. De leerlingen in de groepjes werken samen en overleggen goed. maar sommige mensen 124 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Hij ziet die liggen bij RMj. die en die”. sorry!”. AAm zegt: “Ja. Ook RWj vindt dieren voor de boerderij en geeft ze af. AAj antwoordt dat het een speeltuin is. Ze bouwen de kerk en hij is nog niet af. DWj is tijdens het bouwen héél véél grapjes aan het maken. Hij vraagt aan haar waar zij ze voor nodig heeft. RWJ: “Ja. Ze doen allemaal actief mee. die. Met CVm en hij vraagt of zij het huis voor de koning willen maken. Zij hebben de meeste dieren verzameld. MJj en MTj lopen rond. want dan hebben we bijna geen gewone huisjes meer. MBm komt later haar beklag doen. dat hun bouwsel af is. LMj een AAj kijken in het rond. dit is een wip en dat is een glijbaan”. nu de blokjes op zijn. EBm loopt naar RWj toe en zegt: “De blokjes zijn op”. die was van mij!”. alleen willen andere groepjes ook wat van die dieren. Er wordt in de klas gepraat over dat de blokjes op zijn. mag het niet. Hij vraagt of hij ze mag hebben voor het paleis. Toch krijgen AAm en MBm wat dieren mee. Ze willen ze niet afgeven. RWj kijkt ernaar maar zegt niets. Sommige leerlingen besluiten. Ze kijken naar hun bouwsel en gaan een ander plan maken om wel een goede kerk te bouwen. DWj zit in deze groep en maakt grapjes met de dieren die hij vindt. TMj en OHj: “Jawel. Iedereen is ondertussen aan het bouwen. Op dat moment haakt JCm in “Nee AAj. TMj: “Oh. we moeten nog poppetjes voor het rondlopen in het dorp”. maar de staafjes Kapla zijn op. RWj probeert de groep te vertellen dat er nog mensen door het dorp moeten lopen. AAj: “Ja.MBm en MLm helpen de boerderijgroep zoeken naar dieren. . niet doen!”. zegt JCm. zo naast het paleis. waarop AAj zegt: “Oh. TMj pakt het bouwsel op en wil hem naar het andere bouwsel toe slepen. AAm roept door de groep: “Jongens. oh”. TMj overlegt met het groepje naast hem. er zijn niet genoeg poppetjes”. RMj geeft er een paar af. “Ja”. JCm zegt: “Nee. JCm verbouwt haar tweede bouwsel tot een speeltuin. De anderen vragen veel aan haar en ook toestemming als ze iets aan het plan willen veranderen. want er is toch al een boerderij. En wil de blokjes dichter naar zijn groepje schuiven. RWj loopt weg. In het groepje van de boerderij is EBm wel heel duidelijk de leider van het groepje. “Kijk. AAm komt weer haar beklag doen over de dieren bij RWj. Er wordt door MLm en AAm en RWj gekeken naar de boerderij en gevraagd of ze niet wat dieren kunnen hebben voor het rondlopen. Hier zijn ze het niet helemaal mee eens. RWj loopt rond en is op zoek naar blokjes die nog niet gebruikt worden. JCm:”Nee. Niemand reageert en het lijkt zelfs alsof er niemand luistert. ( Wat meer een kasteel is geworden) Rond het groepje van de boerderij wordt het wat onrustig. wij”. maar we hebben niet genoeg poppetjes”.

Hij vraagt AAj: “Van wie zijn die blokjes?”. of een hond. DWj gaat verder in het dorp met spelen. DWj is weer naar JCm toegegaan en hij speelt dat hij een geit lanceert van de wip. Soms maakt hij nog een opmerking naar een andere leerling over het bouwen. Ze kijkt alsof ze heel verdrietig en “zielig” is. Ook JCm is klaar met bouwen en staat alleen langs de kant. AAj: “Van JCm. Hij vraagt TMj om hulp. Oh nee. maar doet alsof ze heel verdrietig is. vervolgens gaat hij trommelen op het krat. die naast de speeltuin van JCm zit. CBj loopt naar AAj toe. Niemand besteed hier aandacht aan. JCm laat haar speeltuin zien.” (Die ligt ook als dier bij de boerderij) OLj is klaar met bouwen en zit alleen aan de kant. JCm vindt het een leuk spelletje en gaat meespelen. Hij houdt er ook een paar zelf. CBj grijpt in en legt aan OHj uit wat de bedoeling was van TMj. Hij probeert haar op te vrolijken (dit heeft hij mij later verteld) door net te doen alsof het diertje in de speeltuin aan het spelen is. Dan mag hij wel helpen van OHj. JCm probeert haar lach te onderdrukken. OHj wist niet dat TMj gevraagd was om te helpen. Hij kijkt rond met zijn armen over elkaar. CBj legt de situatie uit aan TMj. maar ook ons (CBj en EDj). AAj vindt een leeg krat en zet hem op zijn hoofd als hoed. RWj deelt de dieren uit aan MTj en MJJ. YTj luistert en loopt daarna weg. AAm en MLm zijn klaar met bouwen en zitten aan de kant niets te doen. RWj gaat hier even bij zitten. Hij kijkt. maar doet niets. Behalve DWj. Uiteindelijk besluit de boerderijgroep toch nog wat dieren af te geven aan RWj. Ze vertellen dit tegen RWj. YTj ziet dit en vraagt: “Wat heb je gebouwd?”. hij gaat spelen in het dorp. JCm schermt zichzelf af en kijkt AAj en CBj niet aan. CBj gaat weer naar TMj toe en vraagt wederom om zijn hulp. Dit wil TMj niet geven. maar laat wel een kleine glimlach zien. Ook CVm en JGm zijn klaar met bouwen en gaan aan de kant staan. Ze gaat zitten en neemt een hele “zielige” houding aan. CBj en OHj en EDj komen er niet uit met bouwen en breken hun bouwsel af om opnieuw te beginnen. die pakt daarop wat blokjes. Ik geef de leerlingen nog zeven minuten. Dit doet hij. Hij denkt dat TMj de blokken gaat afpakken en hij zegt dat TMj er vanaf moet blijven. of een vis. Hierop zegt CBj: “Je doet hiermee niet alleen OHj pijn. MBm. Ook AAj gaat meespelen. TMj vraagt hem wat over hun bouwsel. EBm komt erachter dat AAj allemaal dieren in zijn huis heeft gezet die je niet ziet. De boerderijgroep is ook klaar en gaat aan de kant zitten. . Toch gaat TMj niet helpen en houdt vast aan de gedachte dat het 125 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. Er wordt niet om gelachen en CBj vraagt of hij hem af kan doen. dat is een wip en dat is een glijbaan”. JCm draait iets bij met haar lichaam en kijkt hoe DWj aan het spelen is. Toch wil hij nog niet helpen. CBj komt erachter dat ze nog een hele bouwsel in die tijd moeten opbouwen. DWj ziet JCm zitten en gaat met een diertje naar de speeltuin. TMj doet dit en draait zich om. DWj en AAj lopen weg. dat is een beetje een grote vis.wonen op het platteland en hebben daar ook gewoon geitjes ofzo rondlopen.

AAj mag zijn dieren op het dak zetten. AAj weigert dit. terwijl een heleboel dieren niets staan te doen in het huisje van AAj. Hij eist van AAj dat hij zijn dieren eruit haalt. LRm zegt tegen RWj dat ze het niet leuk vindt dat ze dieren moet weggeven van de boerderij. CBj laat het gaan en gaat verder met bouwen. AAj is het hier niet mee eens en houdt hem tegen. “AAj.B. AAj blijft nee zeggen. RWj: “Als je nou alleen even het dak eraf haalt?”AAj stemt toe. 126 Samen staan we sterk! Een onderzoek over de beïnvloeding van de groepsdynamiek in een klas. dat heb je expres gedaan!”. haal ze eruit!”. je hebt echt te veel dieren in je huis. TMj gaat verder spelen met DWj. Hierop gaat RWj naar AAj zijn bouwsel en probeert de dieren er uit te halen. het dorp is af! N. RBj was niet aanwezig tijdens deze eindobservatie. RWj: “oh.niet mocht van TMj. nee het dak is drie lagen dik. RWj probeert op allerlei manieren (verschillende segmenten) om de dieren eruit te krijgen. . De tijd is om. Ondertussen maken de meeste leerlingen nog een aanpassing aan hun bouwsel. anders had hij zijn dieren er niet uitgehaald.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->