eit iVersit un

Van

sbu hanne Jo

rg

12 aadse rospektus 20 r Voorg pbaanp Loo
itgawe aanse u afrik

UJ se Visie en Missie
die visie van die universiteit is om ‘n belangrike, omvattende afrika stadsuniversiteit te wees wat ‘n mengsel akademiese en beroepsprogramme aanbied wat vryheid, demokrasie, gelykheid en menswaardigheid as hoë ideale van die mens bevorder deur middel van voortreflike vakkundigheid, uitnemendheid in onderrig, agtenswaardige navorsing en innovasie, en deur intellektuele kapitaal in te span. In sy missie is die UJ verbind tot die volgende: • Gehalte-onderrig • Die aanvoer, uitdaag, skep en ontginning van kennis • Die ondersteuning van toegang tot ’n wye spektrum akademiese en tegnologiese onderrig, leer en navorsing • Vennootskappe met ons gemeenskappe • Bydrae tot nasionale doelwitte rakende vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei Die waardes wat alle Universiteitsaktiwiteite rig, sluit in: • Akademiese uitnemendheid • Integriteit en respek vir diversiteit en menswaardigheid • Akademiese vryheid en toerekenbaarheid • Individuele en kollektiewe onderneming • Vernuwing Ten einde uitvoering te gee aan ons visie om ’n uitnemende Suid-Afrikaanse en Afrika universiteit te wees, het die UJ tien strategiese doelwitte bepaal. Ons prioriteite is om: • ’n agtenswaardige handelsnaam te bou • uitnemendheid in onderrig en leer te bevorder • internasionaal mededingende navorsing te doen • ’n betrokke universiteit te wees • ons intellektuele kapitaal te maksimeer • institusionele doeltreffendheid en effektiwiteit te verseker • ’n kultuur van transformasie te kweek • ’n voorkeurervaring aan studente te bied • op die Gauteng stadstreke te fokus • mededingende hulpbronverkryging te verseker en bevorder

Inhoud
01 boodskap van die Visekanselier en rektor 02 uJ kampuslewe Vier unieke kampusse Onderrigmedium Akademiese ontwikkeling en ondersteuning Sielkundige dienste en loopbaanontwikkeling (PsyCaD) Rekenaarlaboratoria en internetkafeetipe kubersentrums Sentrum vir Tegnologies Ondersteunde Leer (CenTAL) Biblioteek en Inligtingsentrum (UJBIS) Studente-inskrywingsentrum (SEC) 03 Sport Kuns en Kultuur Kampusgesondheidsdienste Beskermingsdienste Gerieflike inkopies Waar om te bly 04 geldsake Beurse Merietebeurse Addisionele beurse vir studente in die Fakulteit Opvoedkunde Leierskapsbeurse Vakolimpiades Kultuur- en sportbeurse Alumni Beurse en Afslag Lenings Nasionale Studente Finansiële Hulpskema (NSFAS-studielenings) Edu-loan 05 nasionale senior sertifikaat Vereistes Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) vereistes Erkende Nasionale Senior Sertifikaatvakke 06 Programaanbiedings en vereistes 07 Nasionale Normtoetse vereistes 09 aansoeke Nasionale Studente 10 Internasionale Studente 11 programme wat aangebeid word Nege fakulteite, baie geleenthede Hoe om jou TP-telling te bereken 12 Afkortings 13 Fakulteite 13 • Fakulteit Kuns, Ontwerp en Argitektuur 17 • Fakulteit Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe 21 • Fakulteit Opvoedkunde 23 • Fakulteit Ingenieurswese en die Bou- omgewing 27 • Fakulteit Gesondheidswetenskappe 31 • Fakulteit Geesteswetenskappe 35 • Fakulteit Regsgeleerdheid 37 • Fakulteit Bestuur 43 • Fakulteit Natuurwetenskappe 55 kampusligging (kaarte)

1

Boodskap van die Visekanselier en Rektor
Dear Prospective Student
What an exciting time lies ahead for you! Your school career is nearly at an end and you are about to decide on your future career – one of the most important decisions you will ever make. It will not only determine your further education and career, but will also influence your personal development and growth as an individual. Moreover, it will equip you to play your part in creating a stronger and better South Africa for all. Our youth and their education – in an all-embracing sense – lie very close to the heart of the University of Johannesburg (UJ). The UJ is a premier African city university. With nearly 50 000 students, we are one of the largest residential universities in the country, reflecting more choices, more opportunities and greater diversity. The University offers a comprehensive range of learning programmes – from career-oriented and traditional academic to professional and postgraduate qualifications – including a host of sports, arts and cultural activities. At the UJ we strive to graduate informed, reflective thinking and well-rounded pioneers and builders of our nation. Here students have the opportunity to develop their potential to the full. We invite you to enrol at one of the foremost higher education institutions on the African continent! prof ihron rensburg Vice-Chancellor and Principal

Moithuti yo a holofetšwego yo a rategago
Naa ga se yona nako ya maikutlo a a thabišago ye e lego pele ga gago! Lenaneo la mošomo wa gago wa sekolo le tloga le fihla mafelelong, gomme o kgauswi le go tšea sephetho ka tša mošomo wa gago wa ka moso – e lego se sengwe sa diphetho tše bohlokwa tšeo o tlago di tšea bophelong bja gago. Sephetho se se ka se be le seabe fela tšwetšong pele ya dithuto tša gago le go tša mošomo, eupša se tla ba le khuetšo go boitšwetšong pele gammogo le go goleng ga gago bjalo ka motho yo a ikemego. Go feta fao, se tla go hlama ka bokgoni bja go tšea karolo go ageng Afrika Borwa ya go tia gape ye kaone, ya bohle. Bafsa ba rena le thuto ya bona - ka kgopolo yeo e tletšego – ke morero wo bohlokwa wa Yunibesithi ya Johannesburg (UJ). UJ ke Yunibesithi ya Afrika ya ketapele yeo e lego toropongkgolo. Ka palo ya baithuti ba 50 000, re tloga re le ye nngwe ya diyunibesithi tše kgolo tša bodulo ka mo nageng, yunibesithi ye e bonagatšago dikgetho tše dintši, dibaka tše dintši gammogo le pharologano ya mehutahuta. Yunibesithi e aba molokoloko wo o kwešišegago wa mananeo a thuto - go tloga go ao a lebanego le tša mešomo le a dithuto tša setlwaedi - go ya go a boithutelo bja mošomo le dithuto tša ka godimo ga ditikrii tša mathomo – go akaretšwa le bontši bja dipapadi, mešomo ya bokgabo le setšo. Mo Yunibesithi ya Johannesburg re phegelela go aloša baithuti bao ba nago le tsebo ye e tseneletšego, boikgopolelo, go nagana gammogo le diketapele tšeo di phethagetšego le baakanyetši ba setšhaba sa rena. Mo baithuti ba na le sebaka sa go hlabolla mabokgoni a bona ka phethagalo. Re go laletša go tla go ingwadiša go ye nngwe ya diinstitšhušene tša pelepele tša thuto ya godimo mo kontinenteng ya Afrika! prof ihron rensburg Motlatšamokhanseliri gape e le Hlogo ya Yunibesithi

Mfundi ozayo
Kwaze kwayisikhathi esinentokozo lesi eniphokophele kuso! Isikhathi senu esikoleni sesiya ngasemaphethelweni. Senizoqala nicabange ngemisebenzi enizoyenza esikhathini esizayo – okuyizinqumo ezibaluleke kakhulu eniyoke nizenze ezimpilweni zenu. Azibhekeli kuphela ukuqhuba ezemfundo kanye nemisebenzi enizoyenza, kodwa zinomthelela nasekuthuthukeni kwenu uqobo nasekukhuleni njengabantu. Ngaphezu kwalokho, lezi zinqumo zizonilungiselela ukuthi nibambe iqhaza ekwenzeni iNingizimu Afrika enamandla nengcono yabo bonke abantu abahlala kuyo. Selilonke – intsha yethu kanye nemfundo yayo kuyinto ebaluleke kakhulu eNyuvesi yaseJohannesburg (UJ). Inyuvesi yaseJohannesburg iyinyuvesi enkulu esedolobheni elikhulu e-Afrika. Ngabafundi abacishe bafinyelele kuzi40 000, singenye yamanyuvesi anezindawo zokuhlala enkulu kakhulu ezweni, okukhombisa ukhetho oluningi, amathuba amaningi kanye nokwahlukahluka kwabantu okuningi. Inyuvesi ihlinzeka ngezinhlelo zezifundo ezahlukene ngokubanzi – kusukela eziqwini ezigxile emisebenzini kanye nokufunda ngendlela endala ejwayelekile ukuya eziqwini zemisebenzi yobungcweti kanye neziqu ezingaphezu kwezokuqala – futhi nesixuku esikhulu sezemidlalo, ezobuciko kanye namasiko. Kule Nyuvesi yaseJohannesburg silwela ukuthwesa iziqu kumavulandlela anolwazi, abonisisayo, acabangayo naphelele jikelele kanye nabakhi besizwe sethu. Lapha abafundi banethuba lokuthuthukisa lokho abanokukwazi ukukwenza ngokuphelele. Siyanimema bafundi ukuthi nibhalise kwesinye sezikhungo ezihamba phambili emfundweni ephakeme ezwenikazi laseAfrika! solwazi ihron rensburg USeskela-Shansela Nonhloko

Beste Voornemende Student
Wat ‘n opwindende tyd lê vir jou voor! Jou skoolloopbaan is amper verby en jy moet nou oor jou toekomstige loopbaan besluit - een van die belangrikste besluite wat jy ooit sal neem. Dit sal nie net jou verdere opleiding en loopbaan beïnvloed nie, maar ook jou persoonlike ontwikkeling as ‘n individu. Dit sal jou ook toerus om mee te help om ‘n sterker en beter Suid-Afrika vir almal te skep. Die jeug en hul opleiding lê die Universiteit van Johannesburg (UJ) na aan die hart. Die UJ is ‘n vooraanstaande Afrika stadsuniversiteit. Met ongeveer 50 000 studente is ons een van die grootste residensiële universiteite, wat meer keuses, meer geleenthede en groter diversiteit beteken. Die Universiteit bied ‘n omvattende verskeidenheid leerprogramme - vanaf loopbaangerigte en tradisionele akademiese tot professionele en nagraadse kwalifikasies - en ‘n magdom sport-, kuns- en kulturele aktiwiteite aan. Aan die Universiteit van Johannesburg streef ons daarna om ingeligte, denkende en goed afgeronde baanbrekers en bouers van ons nasie te laat gradueer. Hier het studente die geleentheid om hul potensiaal ten volle te ontwikkel. Ons nooi jou uit om by een van die mees vooraanstaande hoëronderwysinstellings op die Afrika kontinent in te skryf! prof ihron rensburg Visekanselier en Rektor

UJ Kampuslewe
Vier unieke kampusse
Die Universiteit van Johannesburg het vier kampusse, naamlik die Auckland Park Buntingweg (APB), Auckland Park Kingsway (APK), Doornfontein (DFC) en Soweto (SWC) kampusse. Elke kampus het ‘n unieke identiteit en geskiedenis, maar ons stel ons ten doel om onderrig en dienste van’n hoë gehalte aan al ons studente op die verskillende kampusse te lewer. Jy sal lesings op die kampus waar die kwalifikasie aangebied word, bywoon. Indien jy vir ‘n kwalifikasie registreer wat op verskillende kampusse aangebied word, woon jy die lesings op die kampus van jou keuse by. Ten opsigte van elke student met ’n gestremdheid onderneem die Kantoor: Persone met Gestremdhede die volgende: • Om spesifieke behoeftes te bepaal en dan te poog om praktiese oplossings (onderhewig aan praktiese haalbaarheid) vir die behoeftes te vind. • Om oor toeganklikheidskwessies met fakulteite, IT, gesondheidsdienste, veiligheids- en sekuriteitsdienste en koshuise te skakel • Om hulp met toegang tot leerhulpmiddels te verskaf, bv. Braille studiemateriaal Gespesialiseerde werkomgewing toegerus met ondersteunende tegnologie wat spesiaal ontwerpte programmatuur insluit vir persone met visuele gestremdhede.

Onderrigmedium
Die Universiteit van Johannesburg is ‘n meertalige instelling wat die voorkeurtale van die Gauteng provinsie, naamlik Engels, Afrikaans, Zoeloe en Noord-Sotho ondersteun. Tans is Engels die onderrigtaal op die Doornfontein, Auckland Park Buntingweg en Soweto kampusse, terwyl onderrig in Engels en Afrikaans op die Auckland Park Kingsway kampus geskied in sover dit prakties haalbaar is.

Rekenaarlaboratoria en internetkafeetipe kubersentrums
Verskillende rekenaarlaboratoria en die ultramoderne internetkafeetipe kubersentrums gee studente toegang tot opvoedkundige programmatuur, die internet en e-pos.

Akademiese ontwikkeling en ondersteuning
Ons wil hê jy moet suksesvol wees in jou studie en om jou hiermee te help, bied ons die volgende dienste en fasiliteite om jou te ondersteun:

Sentrum vir Tegnologies Ondersteunde Leer (CenTAL)
Die Sentrum gee woema aan leer deur die professionele ontwikkeling van dosente en studente met die oog op die effektiewe en geïntegreerde gebruik van opvoedkundige tegnologieë. Hulle voorsien ook studente- en stelselondersteuning met betrekking tot die gebruik van rekenaars en die aanlynleeromgewing @ UJ (Edulink).

Sielkundige dienste en loopbaanontwikkeling (PsyCaD)
Dienste is beskikbaar op al vier die kampusse en sluit die volgende in: eerstejaarstudente word ondersteun om by die akademiese, emosionele en sosiale eise van die universiteitslewe aan te pas. Hierdie dienste word gratis aan ons studente gelewer. Loopbaanontwikkeling aan graad 11- en 12-leerders en ingeskrewe studente • Loopbaanassessering om voornemende en ingeskrewe studente by te staan in hul studie- en loopbaanbesluitneming. Terugvoergesprekke word waargeneem deur sielkundiges, wat ervare in loopbaanvoorligting is. • ’n Volledig toegeruste Loopbaansentrum waar kliënte toegang tot ‘n verskeidenheid gedrukte en elektroniese loopbaan- en maatskappy-inligtingsbronne kan verkry. • Jaarlikse werwingsprogram vir graduandi wat deur top nasionale en internasionale maatskappye ondersteun word. • Aanlynwerwingspoort waar studente hul CV’s kan registreer, en maatskappye werwingsadvertensies gemik op UJstudente en graduandi kan plaas. ‘n Ideale ontmoetingspunt tussen UJ-graduandi wat die arbeidsektor betree en maatskappye wat UJ-studente wil werf vir vakansie- of deeltydse werk, of voltydse indiensneming na graduering. • Besoek ons webwerf by http://www.uj.ac.za of skakel 011 559 3324.

Biblioteek en Inligtingsentrum (UJBIS)
Daar is biblioteke op al ons kampusse om in studente se akademiese en navorsingsbehoeftes te voorsien. Die biblioteke bied toegang tot inligting in boeke, tydskrifte, elektroniese databasisse en die internet. Kundige personeel is beskikbaar om studente op te lei om die inligtingsbronne te gebruik. Vir meer inligting, besoek die biblioteek se webblad by http://www.uj.ac.za/EN/Library/Pages/default.aspx Die webblad gee ook toegang tot die biblioteekkatalogus (UJLink) en die elektroniese databasisse.

Studente-inskrywingsentrum (SEC)
Die Studente-inskrywingsentrum bied ’n samehangende eenstopdiens aan. kontaksentrum • Die gesentraliseerde oproepsentrum en die inligtingstoonbank op APK word deur inligtingsdienspunte op die ander drie kampusse ondersteun: Auckland Park Buntingweg (APB), Doornfontein (DFC) en Soweto (SWC). • Inligtingstoonbank: myfuture@uj.ac.za • Oproepsentrum: 011 559 4555 studente-inskrywings • Biografiese afdeling verwerk aansoeke vir toelating • Keuringsafdeling keur plaaslike kandidate • Internasionale afdeling bied ondersteuning aan en keur buitelandse kandidate

Die Kantoor: Persone met Gestremdhede
gee oorhoofs aandag aan die posisie van studente met gestremdhede en dien as die sentrale punt waar studente met gestremdhede om hulp kan aanklop.

2

3

Sport
UJ-Sport bestaan uit die akademiese Departement Sporten Bewegingstudies én die Sportburo. Hierdie twee groter eenhede verskaf akademiese en deelnamegeleenthede aan studente op sportgebied. Die samewerking tussen die twee eenhede in UJ-Sport stel studente wat sport studeer en aan sport deelneem in staat om toegang tot hoëprestasiesportwetenskapprogramme, die beheerde toegang tot gimnasiums, en monitering en rehabilitasie van sportbeserings te kry. Hierdie studente kan ook gevorderde navorsing in sportprestasieverbetering onderneem en die resultate daarvan benut. Studente kan uit 23 sportkodes kies en op drie vlakke meeding, naamlik hoë prestasie (klub/provinsiaal/ nasionaal/ internasionaal), kompeterend (kampusliga) of rekreasie.

Beskermingsdienste
Personeel van Beskermingsdienste is 24 uur per dag aan diens om na die veiligheid en welstand van studente, personeel en besoekers op die kampusse om te sien en die verkeer en parkering te beheer. Beskermingsdienste is ook verantwoordelik vir noodbystand, brandwaarskuwings en noodhulp op die kampusse.

Gerieflike inkopies
Ons kampusse is amper soos ‘n onafhanklike dorpie in die stad met hul gesellige kuierplekke, restaurante of kafeterias, ontspanningsfasiliteite en selfs winkels vir jou gerief! Van die studentesentrums het banke, boekwinkels, ‘n mediese dokter, haarkapper, geskenkwinkels, PostNet en ‘n supermark. Maar een ding is seker, op watter kampus jy jou ook al bevind jy hoef nooit op ‘n leë maag te leer (en speel) nie. Ons weet dat om ‘n toebroodjie met iemand spesiaal te deel ‘n ervaring kan wees wat jou lewe vir altyd verander!

Navrae:

011 559 3068/1308

Kuns en Kultuur
In jou hart is jy ‘n aktrise, maar jou kop (en ouers) dink jy behoort jou eerder as rekenmeester te bekwaam. Miskien wil jy net sing en dans, maar jy weet om ‘n ingenieur te word, is ’n meer verantwoordelike keuse. Moenie slapelose nagte hieroor hê nie - die UJ-Kunsteakademie het die oplossing. Die Universiteit kan jou die beste van beide wêrelde bied, want hier word ‘n wye verskeidenheid kunsprogramme aangebied. By die UJ kan jy jou akademiese ambisies en jou kunsdrome verwesenlik. Daar is fasiliteite op al ons kampusse wat studente die geleentheid gee om by die kunste betrokke te raak. UJ het van dans- en dramagroepe tot kore en tromsessies, van gedigvoorlesings tot baldanse en nog vele meer. Die Studenteraadslid vir Kuns en Kultuur op die onderskeie kampusse en die kultuurbeampte sal jou meer hieroor kan vertel. Benewens bogenoemde geleenthede bied die UJKunsteakademie intensiewe en gespesialiseerde opleiding in drama, musiekteater, dans en koorsang by die Kingsway kampus se Kunstesentrum aan. UJ-studente kan aansluit by die UJ Koor, die Song and Dance Company, die Dramageselskap en die Dansgeselskap. Oudisies vir die onderskeie groepe vind jaarliks vroeg in Februarie plaas. Die UJ-Kunsgalery hou studente op die hoogte van die nuutste tendense en verwikkelings op die gebied van die kontemporêre kuns. Die galery, teater en repetisielokale maak deel uit van die moderne UJ-Kunstesentrum. Die teater word ook as ‘n professionele teater bedryf en ‘n verskeidenheid buiteproduksies word hier aangebied.

Waar om te bly
’n Koshuis is ’n gemeenskap waarin jy ‘n verskeidenheid uiteenlopende studente ontmoet en lewenslange vriendskappe smee. Ten einde die universiteitslewe ten volle te ervaar, hoekom nie op die kampus bly nie? Die Universiteit van Johannesburg bied aan studente ’n wye keuse van gerieflike verblyf, wat strek van verskillende tipes koshuise tot ten volle toegeruste woonstelle. Om in ’n koshuis van die Universiteit van Johannesburg te bly, is ’n verlenging van jou opvoeding, en jy kan baat by al die fasiliteite en dienste wat ook bronne van sosiale verryking is, soos studiesentrums, kampusbiblioteek, kafeterias, restaurante, sport, binne loopafstand van lesinglokale, lewensvaardighede en portuurtutorprogramme. Jy sal omring word deur eendersdenkende studente van oor die hele land, wat almal jou vriende kan word. Naas ons akademiese program, bied ons buitemuurse aktiwiteite soos die eerstejaarskonsert, debat, poësiesessies, inheemse speletjies, sangfees, toneelfees, gemeenskapsdiens en baie sosiale aktiwiteite om ’n lewendige koshuislewe te skep. Indien jy wil aansoek doen om op die kampus te bly, vul asseblief die toepaslike gedeelte van die algemene aansoekvorm in en stuur dit so gou as moontlik in, aangesien plasings net gedoen word by ontvangs van ’n aansoek. Jy kan net op die kampus bly waar jy lesings bywoon. Aansoeke moet die Universiteit nie later as 31 Augustus bereik. Die koshuisaansoekdeposito is R750.00. Let asseblief daarop dat toelating tot die Universiteit nie outomaties toelating tot ’n koshuis verseker nie. Die Universiteit sal jou skriftelik in kennis stel indien jou aansoek suksesvol was.

Navrae:
UJ-Kunsteakademie: 011 559 3058 UJ-Kunsgalery: 011 559 2099

Kampusgesondheidsdienste
Voltydse verpleegkundiges in ons Gesondheidsdienste is gekwalifiseer om ‘n wye verskeidenheid mediese probleme te hanteer. Die dienste sluit primêre gesondheidsorg, gesondheidsopvoeding, die sifting en monitering van kroniese toestande, reproduktiewe gesondheidsorg, bv. gesinsbeplanning en gratis en vertroulike MIV-berading en -toetsing in.

Koshuisnavrae
auckland park kingsway kampus (apk) Dameskoshuise: 011 559 2092 Manskoshuise: 011 559 2863 auckland park buntingweg kampus (apb) Dameskoshuise: 011 559 1566 Manskoshuise: 011 559 1566 doornfontein kampus (dFC) Dameskoshuise: 011 559 2542/6552 Manskoshuise: 011 559 2542/6552 soweto kampus (sWC) Dameskoshuise: 011 559 4959 Manskoshuise: 011 559 4959

Geldsake
By die UJ wil ons hê jy moet die kursus van jou keuse volg en jou beroepsdrome ‘n werklikheid maak. Daarom bied ons ‘n wye verskeidenheid beurse en lenings aan alle studente, ongeag hul studierigting, om hulle finansieel by te staan.

kultuur- en sportbeurse
Die Universiteit bied nie net baie kulturele en sportgeleenthede nie, maar ook verskeie beurse. Beurse word aan sportpresteerders vir prestasie op provinsiale of ‘n hoër vlak toegeken. Aansoeke vir kultuur- en sportbeurse moet op die voorgeskrewe beursaansoekvorm ingevul word, wat onderskeidelik by die Kultuurkantoor en Sportburo beskikbaar is. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September.

Beurse
Merietebeurse
Akademiese merietebeurse word jaarliks toegeken op grond van uitsonderlike akademiese prestasie. Dit word bepaal volgens die punte van die sewe beste vakke op die matrikulasiesertifikaat. Hierdie beurse word gewaarborg en studente hoef nie vir merietebeurse aansoek te doen nie. Jou finale senior sertifikaat sal jou eerstejaarsbeurs bepaal. Beurse vir tweede- en derdejaar se studie word bepaal ooreenkomstig die gemiddeld wat in die Junie en Desember universiteitseksamens behaal is. tpt (toelatingspunt-telling) Onder 39 39 40-42 43-45 46 Hoër as 46 beurswaarde * Geen beurse nie 30% 50% 75% 100% 100% + R5 000

Navrae:
Kultuurbeurse: Sportbeurse: 011 559 2034 011 559 2252

alumni beurse en afslag
1. Toegang tot beurse ter waarde van R80 000 (per jaar) vir Alumni lede en hul kinders (beurs aansoek moet voltooi en ingehandig word by die Alumni Kantoor) 2. ‘n 10%-afslag op koshuis- en klasgelde vir alle kinders van betalende alumnilede wat vir voorgraadse kurriulêre kursusse by UJ registreer (aparte aansoek moet elke jaar voltooi en ingehandig word by die Alumni Kantoor)

Navrae:
011 559 2431

Lenings
nasionale studente Finansiële hulpskema (nsFas-studielenings)
Studielenings verskil na gelang van die gesin se inkomste. Die werklike koste van studie word beskikbaar gestel aan voorgraadse studente wat tot die Universiteit toegelaat is. Aansoeke vir NSFAS-lenings moet op die voorgeskrewe aansoekvorm ingevul word wat by die Afdeling Beurse en Lenings beskikbaar is.

* Let wel: Beurswaardes is gegrond op ’n spesifieke kurrikulum se klasgeld. Die TPT word net bereken volgens die 7 beste graad 12-vakke.

addisionele beurse vir studente in die Fakulteit opvoedkunde
Beurse van R5 000 tot R8 000 is beskikbaar. Skakel die Beurskantoor vir meer inligting oor die kriteria wat van toepassing is en vir aansoekvorms.

Navrae:
auckland park buntingweg kampus: 011 559 1193/ / 1250 / 1173 / 1594 auckland park kingsway kampus: 011 559 3642/3906/ 4035 / 3768 / 3575 doornfontein kampus: 011 559 6451/6412/6063 soweto kampus: 011 559 5507/5508 Of e-pos nsfas@uj.ac.za

Navrae:
011 559 3769 / financialaid@uj.ac.za

Leierskapsbeurse
Die president, visepresident, sekretaris en tesourier van hoërskole wat by die Universiteit inskryf, sal ‘n beurs van R1 500 ontvang.

edu-loan
Studielenings is beskikbaar vir ingeskrewe studente.

Vakolimpiades
Deelname aan Afrikaans, Engels, Wiskunde, Geskiedenis, Rekeningkunde en Tegnologie olimpiades op nasionale vlak (slegs in gr 12) Wenner Silwer medaljehouers R5 000 R3 500

Navrae:
Edu-loan hulplyn: 011 559 3552 of 086 055 5544

4

5

Nasionale Senior Sertifikaat Vereistes
NSS Vereistes
Om vir ’n baccalaureusgraad te studeer, is die minimum toelatingsvereiste ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met ’n prestasietelling van 4 (Toereikende Prestasie 50-59%) of beter in vier vakke gekies uit die volgende erkende 20-krediet NSS-vakke (wat bekend sal staan as die aangewese vaklys): • • • • • • • • • • • • • • • Geografie Visuele Kunste Besigheidstudies Dramatiese Kunste Ekonomie Geskiedenis Religiestudies Ingenieursgrafika en -ontwerp Inligtingstegnologie Landbouwetenskappe Lewenswetenskappe Musiek Fisiese Wetenskappe Rekeningkunde Tale (een taal van leer en onderrig aan ‘n hoëronderwysinstelling en twee ander erkende taalvakke) • Verbruikerstudies • Wiskunde • Wiskundige Geletterdheid

GROEP A
Amptelike huistale en eerste addisionele vlak
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Afrikaans Huistaal Afrikaans Eerste Addisionele Taal Engels Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal IsiNdebele Huistaal IsiNdebele Eerste Addisionele Taal IsiXhosa Huistaal IsiXhosa Eerste Addisionele Taal IsiZulu Huistaal IsiZulu Eerste Addisionele Taal Sepedi Huistaal Sepedi Eerste Addisionele Taal Sesotho Huistaal Sesotho Eerste Addisionele Taal Setswana Huistaal Setswana Eerste Addisionele Taal SiSwati Huistaal SiSwati Eerste Addisionele Taal Tshivenda Huistaal Tshivenda Eerste Addisionele Taal Xitsonga Huistaal Xitsonga Eerste Addisionele Taal

Wiskundige Wetenskap
• Wiskundige Geletterdheid • Wiskunde

Erkende Nasionale Senior Sertifikaatvakke
Onderworpe aan hierdie beleid word die volgende Nasionale Seniorsertifikaatvakke erken vir toelating tot ’n Hoër Sertifikaat, Diploma of Baccalaureusgraad. Elk van die gelyste vakke het ’n kredietwaarde van 20, behalwe Lewensoriëntering (10).

Menslike en Sosiale Studies
• Lewensoriëntering

GROEP B
Landbou
• • • • • • • • Landboubestuurspraktyke Landbouwetenskappe Landboutegnologie Dansstudies Dramatiese Kunste Musiek Ontwerp Visuele Kunste

Kultuur en Kunste

Sake-, Handel- en Bestuurstudies
• Besigheidstudies • Ekonomie • Rekeningkunde

Menslike en Sosiale Studies
• Geografie • Geskiedenis • Religiestudies

Amptelike tale op tweede addisionele vlak, en nie-amptelike tale
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Afrikaans Tweede Addisionele Taal Engels Tweede Addisionele Taal IsiNdebele Tweede Addisionele Taal IsiXhosa Tweede Addisionele Taal IsiZulu Tweede Addisionele Taal Sepedi Tweede Addisionele Taal Sesotho Tweede Addisionele Taal Setswana Tweede Addisionele Taal SiSwati Tweede Addisionele Taal Tshivenda Tweede Addisionele Taal Xitsonga Tweede Addisionele Taal Arabies Tweede Addisionele Taal Duits Huistaal Duits Tweede Addisionele Taal Frans Tweede Addisionele Taal Gujarati Huistaal Gujarati Eerste Addisionele Taal Gujarati Tweede Addisionele Taal Hebreeus Tweede Addisionele Taal Hindi Huistaal Hindi Eerste Addisionele Taal Hindi Tweede Addisionele Taal Italiaans Tweede Addisionele Taal Latyn Tweede Addisionele Taal Portugees Huistaal Portugees Eerste Addisionele Taal Portugees Tweede Addisionele Taal Spaans Tweede Addisionele Taal Tamil Huistaal Tamil Eerste Addisionele Taal Tamil Tweede Addisionele Taal Telegu Huistaal Telegu Eerste Addisionele Taal Telegu Tweede Addisionele Taal Urdu Huistaal Urdu Eerste Addisionele Taal Urdu Tweede Addisionele Taal Elektriese Tegnologie Ingenieursgrafika en -ontwerp Meganiese Tegnologie Siviele Tegnologie

Natuur-, Wiskundige, Rekenaar- en Lewenswetenskappe
• • • • Inligtingstegnologie Lewenswetenskappe Fisiese Wetenskappe Rekenaartoepassingstegnologie

Dienste

• Gasvryheidstudies • Toerisme • Verbruikerstudies

Programaanbiedings en -vereistes:
Om in staat te wees om toegang tot ‘n fakulteit en spesifieke programme te verkry, word daar van aansoekers vereis om die nodige kombinasie van erkende NSS-vakke asook sekere vlakke van prestasie in die vakke, soos vasgestel, te behaal. Let wel: Voldoening aan die minimum vereistes waarborg nie toelating nie, aangesien die Universiteit ’n spesifieke aantal plekke het wat deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding vir nuwe voorgraadse eerstejaarstudente goedgekeur is. Voorlopige toelating is gegrond op die uitslae wat in die graad 11-eksamen behaal is. Finale toelating is gegrond op die finale graad 12-uitslae. Aansoekers moet aan die kriteria wat deur fakulteite gestel is met betrekking tot hul gekose akademiese vakke voldoen. Daar moet ook aan alle addisionele kriteria vir spesifieke leerareas en/of spesifieke vakmetodologieë voldoen word. Daar kan ook van aansoekers verwag word om ‘n toelatings-/ plasingstoets vir alle kwalifikasies te skryf. Die Universiteit van Johannesburg en sy fakulteite het die reg om die vereistes van ‘n spesifieke studieveld te verander. ‘n Beperkte aantal studente word in sekere studievelde aanvaar. Buiten die algemene minimum toelatingsvereistes, kan spesifieke programtoelatingsvereistes ook van toepassing wees.

Ingenieurswese en Tegnologie

6

7

Nasionale word Normtoetse vereis!
Alle studente wat in 2012 aan die Universiteit van Johannesburg wil studeer, moet hul uitslae van die Nasionale Normtoetse (NBT’s) indien. Hierdie uitslae gee aan ons bykomende inligting oor ons nuwelinge en help ons doseerpersoneel om jou akademiese behoeftes en jou vlak van leer op skool te verstaan. Die meeste universiteite in Suid-Afrika sal vereis dat applikante hierdie toetse skryf. Die NBT’s kan landswyd in die tweede helfte van 2011 geskryf word. Inligting oor datums, plekke, toetsregistrasie en koste is op die NBT-webwerf beskikbaar by www.nbt.ac.za of by die NBT-oproepsentrum by 021 650 3523. Jyself sal jou uitslae ontvang en terselfdertyd sal jou uitslae outomaties deurgestuur word na enige universiteit waarby jy aansoek gedoen het. Jy hoef nie self die uitslae by die universiteit(e) in te dien nie. Daar is twee normtoetse: die toets in akademiese en kwantitatiewe geletterdheid, wat alle applikante sal skryf; en die Wiskunde-toets, wat net vereis word vir applikante in sekere fakulteite of vir sekere kwalifikasies. (Skryf asseblief net die Wiskunde-toets indien jy Wiskunde by jou NSS-vakke ingesluit het. Moet nie die Wiskunde-toets skryf indien jy Wiskundige Geletterdheid vir jou NSS geskryf het nie.) Bestudeer die volgende lys sorgvuldig om vas te stel of jy een of twee toetse moet skryf.

Nasionale Normtoetse vereistes vir toelating tot UJ (2012)
Studente wat vir die volgende kwalifikasies wil registreer, moet sowel die Akademiese Kwantitatiewe Geletterdheidstoets as die Wiskunde Nasionale Normtoets skryf. Fakulteit kwalifikasies Alle Baccalaureus Scientiae grade ND: Analitiese Chemie ND: Biotegnologie ND: Voedseltegnologie Alle verlengde grade en diplomas BIng: Elektries en Elektronies BIng: Meganies BIng: Siviel BIng: Elektries en Elektronies: Inligtingstegnologie BIng: Meganies: Inligtingstegnologie Alle verlengde BIng-grade ND: Bouwerk ND: Ingenieurswese: Siviel ND: Ingenieurswese: Chemies ND: Ingenieurswese: Rekenaarstelsels ND: Ingenieurswese: Elektries: Elektroniese Ingenieurswese ND: Ingenieurswese: Elektries: Kragingenieurswese ND: Ingenieurswese: Elektries: Instrumentasietegnologie ND: Ekstraksiemetallurgie ND: Ingenieurswese: Nywerheid ND: Ingenieurswese: Meganies ND: Ingenieurswese: Metallurgie ND: Mineraalopmeting ND: Myningenieurswese ND: Stads- en streeksbeplanning Alle verlengde diplomas BCom: Rekeningkunde BCom: Ekonomie en Ekonometrie BCom: Finansies BCom: Monetêre Ekonomie Bogenoemde BCom-grade word as verlengde grade aangebied net indien Wiskunde as ’n NSS-vak geneem is! ND: Argitektuurstegnologie ND: Biomediese Tegnologie ND: Chiropraktyk BTech: Podiatrie BTech: Mediese Noodsorg ND: Homeopatie BOptometrie BSc: Sportwetenskap BCom: Sportbestuur BEd met ’n hoofvak in enige wetenskapdissipline

Fakulteit Natuurwetenskappe

Fakulteit Ingenieurswese en die Bou-omgewing

Fakulteit Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe

Fakulteit Kuns, Ontwerp en Argitektuur

Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Fakulteit Opvoedkunde

Studente wat vir die volgende kwalifikasies wil registreer, moet net die Nasionale Normtoets in Akademiese en Kwantitatiewe Geletterdheid skryf. Fakulteit Fakulteit Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe kwalifikasies ND: Rekeningkunde ND: Bankwese ND: Kredietbestuur ND: Finansiële Inligtingstelsels Verlengde BCom-grade: indien Wiskunde nie as ’n NSS-vak geneem is nie. ND: Skakelwese en Kommunikasie Verlengde ND Alle BA-grade Alle BA (verlengde) -grade Baccalaureus in Maatskaplike Werk BA: Regte LLB BCom: Regte BA : Kommunikasie Ontwerp ND: Kledingbestuur ND: Modeontwerp ND: Beeldende Kuns ND: Interieurontwerp ND: Juweliersontwerp en -vervaardiging ND: Multimedia ND: Driedimensioneleontwerp *ND: Menslikehulpbronbestuur ND: Gasvryheidsbestuur ND: Inligtingstegnologie (Programmatuurontwikkeling) ND: Inligtingstegnologie (IS-Tegnologiebestuur) *ND: Logistiek *ND: Bestuur *ND: Bestuursdienste ND: Bemarking ND: Bedryfsbestuur ND: Kleinhandelsakebestuur *ND: Kleinsakebestuur ND: Toerismebestuur *ND: Vervoerbestuur Bogenoemde met ‘n * as ‘n verlengde ND BA Menslikehulpbronbestuur BA Inligtingsbestuur *BCom Algemeen BCom: Menslikehulpbronbestuur BCom: Bedryfsielkunde BCom: Inligtingsbestuur BCom: Intrapreneursbestuur BCom: IT-bestuur BCom: Logistieke Bestuur BCom: Bemarkingsbestuur BCom: Vervoerekonomie Bogenoemde met ‘n * as ’n verlengde graad Alle BEd-grade ND: Radiografie ND: Somatologie ND: Omgewingsgesondheid BCur: Verpleegkunde ND: Sportbestuur BA: Sportsielkunde BA: Sportkommunikasie BA: Sportontwikkeling

Fakulteit Geesteswetenskappe

Fakulteit Regsgeleerdheid

Fakulteit Kuns, Ontwerp en Argitektuur

Fakulteit Bestuur

Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Gesondheidswetenskappe

8

9

Aansoeke
NASIONALE STUDENTE
Aansoekvereistes
Raadpleeg asseblief die spesifieke kursusbrosjures asook UJ webtuiste vir die vereistes. Spesiale toelatingsprosedures vir programme sluit assessering in met die oog op die Nasionale Normtoetsing, leiding, evaluering en plasing; onderhoude; indiening van portefeuljes van werk asook verpligte vakke en die minimum TP-telling.

Verwysing op die depositostrokie
• Dui asseblief jou volledige voorletters en van aan, EN die woord “Aansoeke”. • Indien ‘n SWIFT-kode versoek word, kan jy die volgende inligting verskaf: ABSA ZAJJ

Die volgende moet jou aansoekvorm vergesel
• Aansoekgeld van R350 • Gewaarmerkte afskrif van die eerste bladsy van jou ID • Gewaarmerkte afskrif van jou graad 11-uitslae of van jou nasionale senior sertifikaat of gelykwaardige kwalifikasie • Indien jy vir verblyf aansoek doen, moet ’n deposito van R750 jou aansoek vergesel. • *Let wel: Gelde en deposito’s is onderworpe aan verandering.

Sluitingsdatum
Die sluitingsdatum vir aansoeke vir voorgraadse programme is om 12:00 die laaste Vrydag van Oktober van die jaar voor die akademiese jaar waarin ‘n student wil begin studeer, met die uitsondering van die volgende: Gesondheidswetenskappe sluit 12:00 - laaste Vrydag van Julie Regsgeleerdheid sluit 12:00 - laaste Vrydag van Augustus Ekonomiese- en Finansiële- Wetenskappe sluit 12:00 die laaste Vrydag van September Akkomodasie aansoeke sluit 12:00 - laaste Vrydag van Augustus Sluitingsdatums wat op vakansiedae val, word na die vorige dag verskuif.

Stuur jou aansoek na
Studente-inskrywingsentrum Auckland Park Kingsway Kampus Universiteit van Johannesburg Posbus 524 2006 Auckland Park

Aansoekgeld
Wanneer jy by die UJ aansoek doen, moet die aansoekgeld van r350 in die UJ-bankrekening betaal word. Heg asseblief die oorspronklike betalingsbewys by die ander dokumentasie aan wanneer jy jou aansoekvorm by die Universiteit indien. Maak ‘n afskrif van die depositostrokie en bewaar dit op ‘n veilige plek. Verblyf deposito: r 750

Die bankbesonderhede is soos volg
Universiteit van Johannesburg Bank: ABSA Rekeningnommer: 3240141018 Takkode: 632005

INTERNASIONALE STUDENTE
Studente wat vir ’n graad wil studeer
Ten einde vir ’n Suid-Afrikaanse graad te studeer, het jy die ekwivalent van ’n Suid-Afrikaanse Senior Sertifikaat/ hoërkoolsertifikaat met matrikulasievrystelling of buitelandse voorwaardelike vrystelling nodig. Jou finale skooleindsertifikaat moet daarom deur die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (HOSA) geëvalueer word. Jy moet self die SA Matrikulasieraad kontak en ’n gewaarmerkte afskrif van jou skooleindsertifikaat per pos of faks indien. ’n Bedrag kan gehef word. Aan die Universiteit het verskillende fakulteite verskillende TPT en M-tellingvereistes vir toegang en toelating. Dit is belangrik dat wanneer jy by die Universiteit aansoek doen om ’n gewaarmerkte afskrif van jou akademiese rekord saam met die vrystellingsbevestigingsbrief van die SA Matrikulasieraad in te sluit.

Kontakbesonderhede – Matrikulasieraad
UNISA Sunnyside Kampus Gebou 3 , Vlak 1 h.v. Rissik- & Mearsstraat Sunnyside Pretoria 0132 Tel.no.: +27 12 481 2847/8 Faks.no.: +27 12 481 2922 E-pos: exemption@hesa-enrol.ac.za Webwerf: www.hesa-enrol.ac.za

Kontak ons
Vir verdere inligting met betrekking tot internasionale studente kan u die Universiteit se webwerf besoek by www.uj.ac.za of die Internasionale Kantoor se tuisblad by www.uj.ac.za/international auckland park buntingweg kampus (apb) Tel.no: +27 11 559 1027 E-posadres: mampoum@uj.ac.za / tsepangm@uj.ac.za auckland park kingsway kampus (apk) Tel.no: +27 11 559 4517 E-posadres: international@uj.ac.za doornfontein kampus (dFC) Tel.no: +27 11 559 6037 E-posadres: tshepangm@uj.ac.z

Tegnologiese programme (Nasionale Diploma, Sertifikaat)
Indien jy vir ’n sertifikaat- of nasionale diploma-program aansoek doen, moet jou finale hoërskoolsertifikaat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid geëvalueer word.

10

11

Programme wat aangebied word
Nege fakulteite, vele geleenthede
Die Universiteit van Johannesburg bied internasionaal erkende sertifikate, diplomas en grade op voor- en nagraadse vlak. Met sowat 200 voorgraadse programme om van te kies, is daar beslis iets vir elke smaak. Programme word in die volgende nege fakulteite aangebied: • Bestuur • Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe • Geesteswetenskappe • Gesondheidswetenskappe • Ingenieurswese en die Bou-omgewing • Kuns, Ontwerp en Argitektuur • Natuurwetenskappe • Opvoedkunde • Regsgeleerdheid

Hoe bereken ek my TP-telling?
skoolvak Eerste taal (Taal van onderrig en leer) Ander erkende taal Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering Rekeningkunde Geskiedenis Aardrykskunde totaal punte 65% 71% 61% 54% 68% 81% 86%

Punte word toegeken vir die sewe simbole op jou graad 11- of graad 12-rapport volgens die onderstaande skaal. Voorbeeld: tpt 5 6 5 2* 5 7 7 37 ’n Nuwe toelatingspunt-telling (TPT) wat hieronder uiteengesit is, is ontwikkel vir die NSS gegrond op prestasiegradering van elke vak. Die TPT is basies die som van die prestasiegradering van die sewe skoolvakke, met inagneming dat die prestasiegradering wat vir Lewensoriëntering behaal is, deur twee gedeel moet word. Toelatingsvereistes vir studente wat die NSS In 2012 of daarna verwerf het : tptelling 7 6 5 4 3 2 1 nss % 80-100 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 0-29 nuwe nuwe nssnsss nsss gradering gewone hoër vlak vlak 7 6 5 4 3 2 1 A B C 1 2 3 4 nuwe ieb 7 6 5 4 3 2 1

*Lewensoriëntering moet deur twee gedeel word in die berekeninge vir die tpt-gradering.

Programafkortings:
Programmes
ndip btech Mtech ba bCom bCur bed bing boptom bsc LLb apb apk dFC sWC tpt a-vlak as-vlak higCse ib ieb igCse M-telling nss o-vlak Nasionale Diploma Baccalaureusgraad in Tegnologie Magistergraad in Tegnologie Baccalaureusgraad in Geesteswetenskappe Baccalaureusgraad in Handelswetenskappe Baccalaureusgraad in Verpleegkunde Baccalaureusgraad in Opvoedkunde Baccalaureusgraad in Ingenieurswese Baccalaureusgraad in Optometrie Baccalaureusgraad in Natuurwetenskappe Baccalaureusgraad in Regte Auckland Park Buntingweg Kampus Auckland Park Kingsway Kampus Doornfontein Kampus Soweto Kampus Toelatingspunt-telling Gevorderde vlak Gevorderde aanvullende vlak Hoër Internasionale Algemene Sertifikaat van Sekondêre Onderwys Internasionale baccalaureaat Onafhanklike Eksamenraad Internasionale Algemene Sertifikaat van Sekondêre Onderwys Matrikulasietelling, slegs 2008 Nasionale Senior Sertifikaat Gewone vlak

Kampusse:

NSS-afkortings:

12

13

Fakulteit Kuns, Ontwerp en Argitektuur
telefoon 011 559 1098 | e-pos web-fada@uj.ac.za | www.uj.ac.za/fada
Die Fakulteit Kuns, Ontwerp en Argitektuur is verbind tot die bevordering van kreatiewe en professionele uitnemendheid in kuns- en ontwerponderrig. Ongeveer 1 200 studente studeer en werk in die doel-ontwerpte gebou van die Fakulteit wat op die Auckland Park Buntingweg kampus geleë is. ‘n Aantal gespesialiseerde werkwinkels, ateljees, rekenaarlaboratoria, algemene lesinglokale, ‘n ouditorium, galery en biblioteek is gerieflik binne die gebou beskikbaar. Heelwat van die fakulteit se gegradueerdes is in Suid-Afrika sowel as in die buiteland in uiteenlopende nywerhede werksaam, of as vryskutontwerpers, argitekstegnoloë of onafhanklike kunstenaars. As ‘n direkte gevolg van kreatiewe en entrepreneurskapsontwikkeling (sleutelaspekte van die programme wat aangebied word), is hulle deeglik opgeleide beroepslui in hulle onderskeidelike dissiplines. Die Fakulteit werk ten nouste met die nywerheidswêreld saam, ten einde te verseker dat die programme relevant bly en om studente deurlopend op hoogte te hou van veranderings wat in die beoefening van kuns en ontwerp plaasvind. Gedurende die jaar word erkende nasionale en internasionale kunstenaars, ontwerpers en akademici genooi om studente toe te spreek. Die Fakulteit se galery bied ’n verskeidenheid uitsonderlike uitstallings gedurende die jaar aan, terwyl die jaarlikse studente-uitstallings die beste studentewerk vir openbare besigtiging vertoon. ‘n Verskeidenheid driejaar- Nasionale Diploma (NDip) programme word deur die Fakulteit aangebied (soos hieronder aangedui). BTechgrade, wat een bykomende voltydse studiejaar na die Nasionale Diploma insluit, word ook aangebied in Argitektuurtegnologie: Bestuur; Argitektuurtegnologie: Toegepaste Ontwerp; Kledingsbestuur; Modeontwerp; Beeldende Kuns; Grafiese Ontwerp; Nywerheidsontwerp; Interieurontwerp; Juweliersontwerp en -vervaardiging; en Multimedia. Meesterstegnologie-grade (MTech) word in ses van hierdie studierigtings aangebied. Die BA-graad in Ontwerp met spesialisasie in Kommunikasie-ontwerp word vanaf 2011 aangebied. Programplasings is beperk en daar is ook bykomende vereistes, soos assesseringsessies vir toelating en voorgeskrewe portefeuljes. Voornemende studente word dus aangemoedig om so vroeg moontlik aansoek te doen. Neem kennis dat alle programme in Engels aangebied word.

graadprograM
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
koMMunikasieontWerpI

Minimum TPT 25 met Wiskunde of 26 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Kommunikasie-ontwerpers is kreatiewe denkers en probleem oplossers wat ‘n verskeidenheid metodes en tegnieke gebruik om professionele kommunikasiemiddele te ontwerp, insluitend plakkate, boeke, tydskrifte, korporatiewe identiteite, verpakking en webwerwe, individueel en as lede van ’n span.

Kampus APB

ba-graad in ontwerp (3 jaar) 5 4 3 4 4 4 4 3

nasionaLe dipLoMa prograMMe
nasionale diploma (3 jaar) Nie aanvaarbaar nie
argitektuurtegnoLogie H

23

4

4

4

4

3

3

3

Professionele argitekte ontwerp geboue en die ruimtes tussen en rondom geboue

APB

kLedingbestuur H

20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid 20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid 19 met Wiskunde OF 20 met Wiskundige Geletterdheid 20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid 20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid

4

4

3

4

4

2

2

3

Kledingsbestuur graduandi kan betrokke wees in die sakevervaardiging- kleinhandel- en kwaliteits-versekeringsaspekte van die klerebedryf Mode-ontwerpers interpreteer modeneigings tot nuwe klerasie en kan betrokke wees by alle ander gebiede van die modebedryf Visuele kunstenaars werk as praktiserende kunstenaars, as kunsonderwysers, in kuratoriese bestuur en in kunsprojekbestuur Interieurontwerpers ontwerp die ruimtelike uitleg, afwerkings en konstruksie binne geboue vir estetiese aantreklikheid en menslike gerief Ontwerpers en vervaardigers van juweliersware omskep edelmetale en ander materiale in funksionele juweliersitems

APB

ModeontWerp H

4

4

3

4

4

2

2

3

APB

beeLdende kuns H

4

3

2

3

4

3

3

2

APB

interieurontWerp H

4

3

3

4

4

3

3

2

APB

JuWeLiersontWerp en -VerVaardiging H

4

4

3

4

4

2

2

3

APB

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

14

15

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
MuLtiMediaI

Minimum TPT 20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 22 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Multimedia-ontwerpers produseer en verwerk digitale video, animasie en interaktiewe inhoud

Kampus APB

nasionale diploma (3 jaar) 4 3 3 4 4 3 3 2

driediMensioneLe ontWerp (nyWerheidsontWerp)*I

4

4

4

5

4

2

2

3

Nywerheidsontwerpers verbeter die estetika en funksionaliteit van massa-geproduseerde produkte soos selfone, kombuis-toebehore en meubels

APB

*Hierdie program, sowel as die ooreenkomstige minimum toelatingsvereistes, is onderhewig aan verandering. Voornemende studente word dus versoek om www.uj.ac.za/industrial vir meer inligting te besoek.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

Program H NDip: Argitektuurtegnologie H NDip: Kledingbestuur H NDip: Mode-ontwerp H NDip: Beeldende Kuns H NDip: Interieurontwerp H NDip: Juweliersontwerp en –vervaardiging I BA: Ontwerp (Kommunikasie-ontwerp) I NDip: Multimedia I NDip: Driedimensionele ontwerp

Bykomende vereistes: Portefeulje- en/of toelatingsassessering Alle aansoekers wat aan die minimum vereistes vir elke skoolvak voldoen, word genooi om ‘n toelatingsassesseringsessie by te woon en om ‘n voorgeskrewe portefeulje in te dien.

Alle aansoekers wat aan die minimum vereistes vir elke skoolvak voldoen, word genooi om ‘n voorgeskrewe portefeulje vir assessering in te dien.

Besonderhede van die toelatingsassesseringsessie en portefeuljevereistes word aangestuur sodra die aansoekvorm verwerk is. Toelatingspunt-tellings (TPT’s) word in die huidige Suid-Afrikaanse Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) struktuur gebruik. Indien die aansoeker se skoolverlatersertifikaat nie by hierdie struktuur inpas nie, word ‘n minimum M-telling van hom/haar vereis om vir toelating tot die program aansoek te kan doen. Besoek www.uj.ac.za/fada vir meer inligting.

16

17

Fakulteit Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe
telefoon 011 559 2492 | e-pos lnuku@uj.ac.za
Die Fakulteit Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe bied verskeidenheid BCom-grade en diplomas aan, gemik op die groeiende vraag na vaardighede in die rekeningkundige, ekonomie en ekonometrie en finansies. Die Fakulteit word hoog aangeslaan op grond van die volgende redes: • Nasionale leier in die verskaffing van geoktrooieerde rekenmeesterskandidate en geoktrooieerde bestuursrekenmeesters • Die verskaffing van mededingende programme in die finansiële bestuur, finansiële beplanning en beleggingsbestuur • Toepaslike opleiding van ekonome en ekonometriste met relevante kwantitatiewe en finansiële vaardighede • Markverwante reeks diplomas in rekeningkunde, kredietbestuur, finansiële inligtingstelsels en bankwese. Die Fakulteit het lank bestaande verhoudings met verskeie professionele instansies. Sekere van die Fakulteit se programme is geakkrediteer deur professionele instansies, soos volg: • BCom Rekeningkunde en die toepaslike Honeurs programme – geakkrediteer deur die “South African Institute of Chartered Accountants” (saiCa). • Bcom Finansies en die toepaslike Honeurs programme – geakkrediteer deur die “Chartered Institute of Management Accountants” (CiMa) en die “Financial Planning Institute of Southern Africa” (Fpi).

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal** OF Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering Wiskunde Groep B

Taal van Onderrig en Leer**

Vak 1

Vak 2

Program
rekeningkunde ekonoMie en ekonoMetrie

Minimum TPT-Skaal 30

Vak 3

Loopbaan Finansiële bestuurder, rekenmeester, ouditeur Ekonoom, ekonometris, ekonomiese analis, ekonomiese beplanner, vooruitskatter Finansiële bestuurder, aandelemakelaar, rekenmeester, finansiële konsultant, koste- en bestuursrekenmeester, beleggingsadviseur, effektehandelaar, portefeuljebestuurder, finansiële beplanner

Kampus APK

bCom-graad (3 jaar) 4 2 4 3 4* 4* 3*

30

4

2

4 Nie aanvaarbaar nie

3

4*

4*

3*

APK

Finansies

30

4

2

4

3

4*

4*

3*

APK

*Indien die ander erkende taal met ‘n gradering van 4 of meer geslaag word, dan moet slegs een van die vakke uit Groep B met ‘n gradering van 4 of meer geslaag word om aan die 4x4-baccalaureusvereistes te voldoen. **Engels met ‘n gradering van 4 of meer is ‘n vereiste vir beide die Taal van Onderrig en Leer of die ander erkende taal. Nota 1: Om aan die Fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, sal nie noodwendig toelating tot die program waarborg nie, aangesien spesifieke keurings-kriteria toegepas kan word. neem kennis dat die aanbiedingsterrein (kampus) kan verander. Nota 2: Die programme word in Afrikaans en Engels aangebied. tpt-skaal persentasie 7 80-100% 6 70-79% 5 60-69% 4 50-59% 3 40-49% 2 30-39% 1 0-29%

18

19

VerLengde prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal** OF Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering Wiskunde Groep B

Taal van Onderrig en Leer**

Vak 1

Vak 2

Program
rekeningkunde

Minimum TPT-Skaal 27 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid 27 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid 27 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Finansiële bestuurder, rekenmeester, ouditeur

Kampus APK SWC

bCom verlengde graad (4 jaar) 4 2 3 6 3 4* 4* 3*

ekonoMie en ekonoMetrie

4

2

3

6

3

4*

4*

3*

Ekonoom, ekonometris, ekonomiese analis, ekonomiese beplanner, vooruitskatter Finansiële bestuurder, aandelemakelaar, rekenmeester, finansiële konsultant, koste en bestuursrekenmeester, beleggingsadviseur, effektehandelaar, portefeuljebestuurder, finansiële beplanner

APK SWC

Finansies

4

2

3

6

3

4*

4*

3*

APK SWC

* Indien Wiskunde en/of die ander erkende taal met ‘n gradering van 4 of meer geslaag word, kan minder van die vakke uit Groep B met ‘n gradering van 4 of meer geslaag word, op voorwaarde dat daar aan die baccalaureus 4x4 graadvereistes voldoen word. ** Engels met ‘n gradering van 4 of meer is ‘n vereiste vir beide Taal van Leer en Onderrig of die ander erkende taal. Nota 1: Om aan die Fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, sal nie noodwendig toelating tot die program (of ‘n spesifieke kampus) waarborg nie, aangesien spesifieke keurings-kriteria toegepas kan word. neem kennis dat die aanbiedingsterrein (kampus) kan verander. Nota 2: Die eerste jaar van studie bestaan uit funderingsmodules. Die 2de, 3de en 4de jaar van studie is dieselfde as die 1ste, 2de en 3de jaar van studie van die gewone graad. Op APK word die eerste jaar slegs in Engels aangebied, en die res van die jare in Engels en Afrikaans. Op SWC word die programme slegs in Engels aangebied.

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal** Taal van Onderrig en Leer-Engels OF Wiskundige Geletterdheid Lewensoriëntering Wiskunde Groep B

Vak 1

Vak 2

Program
rekeningkunde

Minimum TPT-Skaal 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Rekeningkundige beampte, boekhouer, kosterekenmeester Bankier

Kampus SWC

nasionale diploma (3 jaar) 3 2 3 5 3 3* 3* 2*

bankWese

3

2

3

5

3

3*

3*

2*

SWC

kredietbestuur

3

2

3

5

3

3*

3*

2*

Kredietbestuurder, kontroleur, klerk, administrateur Finansiële analis, rekeningkundige beampte, boekhouer

SWC

FinansiëLe inLigtingsteLseLs

3

2

3

5

3

3*

3*

2*

SWC

* Indien Wiskunde en/of die ander erkende taal met ‘n gradering van 3 of meer geslaag word, kan een van die vakke uit Groep B met ‘n gradering van 3 of meer geslaag word. Nota 1: Om aan die Fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, sal nie noodwendig toelating tot die program waarborg nie, aangesien spesifieke keurings-kriteria toegepas kan word. neem kennis dat die aanbiedingsterrein (kampus) kan verander. Nota 2: Die programme word slegs in Engels aangebied.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

20

21

Fakulteit Opvoedkunde
telefoon 011 559 3263 | e-pos christinem@uj.ac.za
Sorgsaam, Dinamies, Betrokke Die Universiteit van Johannesburg (UJ), Fakulteit Opvoedkunde is betrokke by en dinamies in die bevordering van onderwys as professionele praktyk en veld van vakkundige ondersoek deur uitnemendheid in onderrig, navorsing en gemeenskapsdiens. Alhoewel ons Konseptuele Raamwerk vir onderig en leer as die rigtinggewende beginsels dien in die ontwerp en uitvoering van al ons leerprogramme, word die raamwerk die duidelikste uitgebeeld in ons drie IPETprogramme (Aanvanklike Professionele onderwyser Onderrig), naamlik: • Baccalaureus Educationis (BEd) – Grondslagfase (Graad R - 3) • Baccalaureus Educationis (BEd) – Senior Fase (Graad 7-9) • Baccalaureus Educationis (BEd) VOO – Verdere Onderwys en Opleiding (Graad 10-12) Dit is nie bloot “hoe om onderrig te gee”-programme nie. Die fokus in hierdie programme is nie op teorieë of die verskaffing van riglyne oor “die oordrag van kennis” nie. Dit is eerder ontwerp om ons studente voor te berei om kritiese denkers te wees wat in staat is tot deurlopende evaluering van hul eie bydraes tot onderwys, asook tot die groter gemeenskap. Daarbenewens is hierdie programme, deur die keuse van leerinhoud en die manier waarop die student se leer begelei en ondersteun word, daarop gerig om ons studente te inspireer tot sorgsaamheid met betrekking tot diegene wat hulle moet onderrig, oor wat hulle onderrig, asook die manier waarop hulle leerders se wêreld kan verander.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
grondsLagFase graad r - 3

Minimum TPT 24 met Wiskunde OF 25 met Wiskundige geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Opvoeder in die Grondslagfase

Kampus SWC

bed-graad – grondslagfase (4 jaar) 4 4 2 3 4 4 4 4

bed-graad senior Fase (4 jaar)
senior Fase graad 7 – 9

24 met Wiskunde OF 25 met Wiskundige geletterdheid

4

4

2

3

4

4

4

4

Opvoeder in die Seniorfase met spesialisering in die volgende leerareas: Wiskunde, Ekonomiese en Bestuurwetenskap, Tale, Lewensoriëntering, Natuurwetenskap, Tegnologie, Kuns en Kultuur, Sosialewetenskappe

APK

bed-graad Verdere onderwys en opleiding (4 jaar)
Verdere onderWys en opLeiding – (Voo) (skooLFase) graad 10 - 12

24 met Wiskunde OF 25 met Wiskundige geletterdheid

4

4

2

3

4

4

4

4

Opvoeder in die Skoolfase in twee van die volgende vakke: Afrikaans, Afrikatale, Arabies, Besigheidstudies, Duits, Ekonomie, Engels, Frans, Gasvryheidstudies, Geografie, Geskiedenis, Godsdienskunde, Grieks/Latyn Inligtingstegnologie, Islamkunde, Lewensoriëntering, Lewenswetenskappe, Fisiese Opvoedkunde, Fisiese Wetenskappe, Rekenaartoepassingstegnologie, Rekeningkunde, Religiestudies, Toerisme, Verbruikerwetenskap, Wiskunde, Wiskundige, Geletterdheid, Visuele Kunste, Ontwerp

APK

Aansoekers moet aan die kriteria voldoen wat deur ander fakulteite gestel word ten opsigte van hulle gekose akademiese vakke. Daar moet aan alle bykomende kriteria vir spesifieke leerareaspesialisasie en/of spesifieke vakmetodologieë voldoen word.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

22

23

Fakulteit Ingenieurswese en die Bou-omgewing
telefoon dFC 011 559 6588 apk 011 559 2599 | www.uj.ac.za/engineering
Die Fakulteit Ingenieurswese en die Bou-omgewing van die Universiteit van Johannesburg (UJ) is nou een van die grootste en bes toegeruste fakulteite in Suider-Afrika. Met die groot aanvraag na ingenieurs in ons snelontwikkelende land, is die Fakulteit ‘n vooraanstaande verskaffer van goedtoegeruste en geakkrediteerde ingenieurs, tegnoloë en tegnici vir die bedryf. Die Fakulteit is wyd bekend vir sy hoë standaard van onderrig en navorsing en bied programme aan wat by die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) geakkrediteer is. Die geskiedenis van die begrip “ingenieurswese” spruit vanaf die vroegste tye toe mense slim uitvindings gemaak het, soos die katrol, hefboom of wiel. Die presiese etimologie van die woord ingenieur behels egter ’n persoon wat beroepsmatig by die bestudering, ontwerp en implementering van enjins betrokke is. Die woord “enjin” is van die Latynse ingenium afgelei, wat aangebore eienskap, veral verstandelike vermoë, dus ’n slim uitvinding, beteken. Daarom is ’n ingenieur hoofsaaklik iemand wat bruikbare of praktiese uitvindings maak. Ingenieurswese is die dissipline om wetenskaplike en tegniese kennis te verwerf en op die ontwerp, ontleding en/of konstruksie van werke vir praktiese doeleindes toe te pas. Dit kan ook omskryf word as die kreatiewe toepassing van wetenskaplike beginsels om strukture, masjiene en vervaardigingsprosesse te ontwerp en ontwikkel; of om dit alles te konstrueer of in werking te stel ten einde die ontwerp ten volle te optimeer. ’n Ingenieur maak ook seker dat alles wat hy of sy doen nie net ’n beoogde funksie vervul nie, maar dat hulle dit ekonomies en veilig doen.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B Fisiese Wetenskappe

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 2

Program
siVieLe ingenieursWese

Minimum TPT 30

Vak 3

Loopbaan Professionele siviele ingenieurswese, beplanning, ontwerp en konstruksie van infrastruktuur Elektroniese ontwerp, programmatuur-stelselontwerp

Kampus APK

blng-graad (4 jaar) 4 4 5 4 5 4 4

eLektriese en eLektroniese ingenieursWese Met ’n inLigtingstegnoLogieendosseMent Meganiese ingenieursWese

30

4

4

5

Nie aanvaarbaar nie

eLektriese en eLektroniese ingenieursWese

30

4

4

5

4

5

4

4

APK

4

5

4

4

Elektroniese ontwerp, kragstelselontwerp

APK

30

4

4

5

4

5

4

4

Ontwerp, vervaardiging en instandhouding van masjiene

APK

‘n Beperkte aantal plekke is in die program beskikbaar en om aan al die minimum toelatingsvereistes te voldoen, is nie ‘n waarborg van aanvaarding tot die program nie. *Voltooiing van ‘n graad in Ingenieurswese kan tot die registrasie as ‘n professionele ingenieur by die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) lei, afhangende van toepaslike ervaring. Ingenieursweseprogramme word in Engels aangebied.

VerLengde graadprograM
Verlengde blng-graad (5 jaar)
eLektriese en eLektroniese ingenieursWese Meganiese ingenieursWese siVieLe ingenieursWese

26

4

4

4 Nie aanvaarbaar nie

4

4

4

4

Elektroniese ontwerp, programmatuur-stelselontwerp Ontwerp, vervaardiging en instandhouding van masjiene Professionele siviele ingenieurswese, beplanning, ontwerp en konstruksie van infrastruktuur

APK

26

4

4

4

4

4

4

4

APK

26

4

4

4

4

4

4

4

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

24

25

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B Fisiese Wetenskappe

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 2

Program
bouWerk

Minimum TPT 26

Vak 3

Loopbaan Werk as bourekenetegnici en konstruksietoesighouers op konstruksiepersele Chemiese ingenieurs ontwerp en bestuur chemiese nywerheidsprosesse in die vervaardigingsektor Siviele ingenieurs werk in verskillende sektore van ingenieurswese, insluitend grondtoetsing, munisipaliteite en konstruksiemaatskappye Rekenaarstelselstegnici werk in ‘n verskeidenheid rekenaarverwante omgewings Elektriese ingenieurs ontwerp, vervaardig, installeer en hou toerusting in stand wat elektriese krag genereer of gebruik Ingenieursmetallurge bepaal die geskiktheid van metale vir gebruik in metaalgoedere Ekstraksiemetallurge bestuur metallurgiese aanlegte wat ontwerp is om metale of ander waardevolle elemente in mynerts te herwin en suiwer Nywerheidsingenieurs ontwerp en implementeer stelsels in organisasies om produksie te maksimeer Meganiese ingenieurs ontwerp, vervaardig en hou nywerheidsmasjiene en –enjins in stand Myningenieurs kies en bestuur die korrekte metode van ontginning in spesifieke geologiese omgewings Mynopmeters adviseer opmetingsingenieurs oor geologiese gebiede wat winsgewend ontgin kan word Die werk van ‘n stads- en streeksbeplanner behels die toekennings- en ruimtelike organisasie van grondgebruik om gekoördineerde en harmonieuse ontwikkeling te verseker en om suksesvolle en volhoubare menslike nedersettings te skep

Kampus DFC

nasionale diploma (3 jaar) 4 4 4 4 4 4 4

CheMiese ingenieursWese

26

4

4

4

4

4

4

4

DFC

siVieLe ingenieursWese

26

4

4

4

4

4

4

4

DFC

rekenaarsteLseLsingenieursWese eLektriese ingenieursWese

26

4

4

4

4

4

4

4

DFC

26

4

4

4

4

4

4

4

DFC

ingenieursMetaLLurgie ekstraksieMetaLLurgie

21

3

4

4

4

4

2

2

DFC

21

3

4

4

Nie aanvaarbaar nie

4

4

2

2

DFC

nyWerheidsingenieursWese Meganiese ingenieursWese MyningenieursWese

25

3

4

4

4

4

3

3

DFC

26

4

4

4

4

4

4

4

DFC

21

3

4

4

4

4

2

2

DFC

MineraaLopMeting

21

3

4

4

4

4

2

2

DFC

stads- en streeksbepLanning

22

4

4

3

4

3

3

3

DFC

*Voltooiing van ‘n ingenieursweseprogram kan tot registrasie as ’n tegnikus by die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) lei, afhangende van die toepaslike ervaring.

VerLengde nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B Fisiese Wetenskappe

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 2

Program
bouWerk

Minimum TPT 24

Vak 3

Loopbaan Werk as bourekentegnici en konstruksietoesighouers op konstruksiepersele Ingenieursmetallurge bepaal die geskiktheid van metale vir gebruik en metaalgoedere Nywerheidsingenieurs ontwerp en implementeer stelsels in organisasies om produksie te maksimeer Meganiese ingenieurs ontwerp, vervaardig en hou nywerheidsmasjiene en –enjins in stand

Kampus DFC

Verlengde nasionale diploma (ingenieurs tegnologie) (4 jaar) 3 4 3 4 4 4 4

ingenieursMetaLLurgie bedryFsingenieursWese

19

3

4

3 Nie aanvaarbaar nie

4

3

2

2

DFC

19

3

4

3

4

3

2

2

DFC

Meganiese ingenieursWese

19

3

4

3

4

3

2

2

DFC

‘n Beperkte aantal plekke is in die program beskikbaar en om aan al die minimum toelatingsvereistes te voldoen, is nie ‘n waarborg van aanvaarding tot die program nie. Benewens die toelatingstelling vir toelating tot die Fakulteit, kan die Fakulteit ander kriteria toepas vir toelatingsdoeleindes, bv. finale graad 11-punte, punte vir sleutelvakke of ander departemente spesifieke kriteria. tpt-skaal persentasie 7 80-100% 6 70-79% 5 60-69% 4 50-59% 3 40-49% 2 30-39% 1 0-29%

26

27

Fakulteit Gesondheidswetenskappe
telefoon 011 559 6223 | e-pos lduness@uj.ac.za
Nasionaal en internasionaal erken, bied die Universiteit van Johannesburg se Fakulteit Gesondheidswetenskappe ‘n kombinasie van studierigtings aan, wat gewoonlik by die Gesondheidsberoepsraad van Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, saam met komplementêre gesondheidsdissiplines, asook Sport- en bewegingstudies inskakel. Die Fakulteit bied innoverende metodes van opleiding, met die fokus op probleemgebaseerde opleiding gekomplementeer deur geskikte fasiliteite, insluitend goedtoegeruste ontledingsfasiliteite en laboratoriums. Op die terrein is ‘n Gesondheidsopleidingsentrum wat verseker dat studente ‘n wye reeks relevante ondervinding onder die toesighouding van gekwalifiseerde praktisyns, gekomplementeer met die plasing in relevante dienste wat fasiliteite bied, ontvang. Die Fakulteit se gespesialiseerde en hoogs opgeleide dosente berei studente voor vir loopbane in Biomediese Tegnologie, Chiropraktisyn, Mediese Noodsorg, Omgewingsgesondheid, Homeopatie, Verpleegkunde, Optometrie, Podiatrie, Radiografie, Somatologie en Sporten Bewegingstudies.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
bCur

Minimum TPT 29 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Verpleegkundiges is verantwoordelik vir die bepaling van die behoeftes van pasiënte en die beplanning van ‘n verpleegplan vir elke pasiënt

Kampus APK

baccalaureus Verpleegkunde (4 jaar) 5 5 4 5 5 4 4 4

Toelating tot die BCur-program word deur die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging gereguleer. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Julie vir die volgende jaar. ‘n Beperkte aantal plekke is beskikbaar in die program, en nakoming van al die minimum toelatingsvereistes is nie ‘n waarborg van aanvaarding in die program nie. baccalaureus optometrie (4 jaar) Nie aanvaarbaar nie
boptoM

31

5

4

5

4

5^

5#

5

Optometriste ondersoek oë vir gesigsprobleme, siektes en ander abnormale toestande en skryf dan lense en/of behandeling voor, indien nodig

APK

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Julie vir die volgende jaar. ‘n Beperkte aantal plekke is beskikbaar in die program, en nakoming van al die minimum toelatingsvereistes is nie ‘n waarborg van aanvaarding in die program nie. bCom-graad (3 jaar) in die departement sport- en bewegingstudies
sportbestuur

bsc-graad (3 jaar) in die departement sport- en bewegingstudies Fisiese Wetenskappe 5
sportWetenskap

27

4

4

4 Nie aanvaarbaar nie

Nie aanvaarbaar nie

25

4

4

4

4

4

4

3

Sportbestuur, sportbemarking, sportadministrasie, sportbyeenkoms-organiseerder, sport promoter, afrigter . Spesialisering op honneursvlak in Biokinetika, Sportwetenskap of Sportbestuur

APK

4

4

4

Afrigter, sportwetenskaplike, navorser. Spesialisering op honneursvlak in Biokinetika, Sportwetenskap of Sportbestuur

APK

ba-graad (3 jaar) in die departement sport- en bewegingstudies
ba sportsieLkunde

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

4

4

4

4

3

Afrigter, sielkundespesialis, navorser, oefen-wetenskaplike. Spesialisering op honneursvlak in Biokinetika, Sportwetenskap of Sportbestuur Sport Kommentator, sportjoernalis, sportaanbieder, navorser, afrigter, oefenwetenskaplike Spesialisering op honneursvlak in Biokinetika, Sportwetenskap of Sportbestuur

APK

ba sportkoMMunikasie

5

4

3

4

4

4

4

3

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

28

29

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
ba sportontWikkeLing

Minimum TPT 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Sportontwikkelingsbeampte, navorser, afrigter oefenwetenskaplike. Spesialisering op honneursvlak in Biokinetika, Sportwetenskap of Sportbestuur

Kampus APK

ba-graad (3 jaar) in die departement sport- en bewegingstudies 5 4 3 4 4 4 4 3

Mtech-graad (5 jaar)
Chiropraktyk

27

5

4

4 Nie aanvaarbaar nie

5

4^

4#

4

Chiropraktisyns behandel toestande en beserings wat senuwee-, spier- of litverwant is Homeopate pas ‘n holistiese metode van genesing toe vir die behandeling van menslike siektes en aandoenings

DFC

hoMeopatie

27

5

4

4

5

4^

4#

4

DFC

btech-graad (4 jaar)
Mediese noodsorg

28 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

4

6

5

4^

4#

4

Noodsorgpraktisyns is spesialiste op die gebied van voorhospitaalnoodversorging en redding en fokus op bestuur van kritieke siek of beseerde pasiënte

DFC

Aansoekers moet ‘n fiksheidsassessering, fobie-evaluering en die mediese ondersoek slaag om toelating tot die program te verkry.
podiatrie

27 met Wiskunde OF 28 met Wiskundige Geletterdheid

4

4

4

5

5

4^

4#

4

Podiatriste verskaf raad oor en behandel voet- en laerledemaattoestande

DFC

^ ‘n Minimum vereiste in Fisiese Wetenskappe # ‘n Minimum vereiste in Lewenswetenskappe

nasionaLe dipLoMa prograMMe
nasionale diploma (3 jaar) Nie aanvaarbaar nie
bioMediese tegnoLogie

26

4

4

4

4

4^

4#

4

Biomediese tegnoloë ontleed kliniese monsters wat aan laboratoria deur mediese praktisyns voorgelê word en interpreteer die resultate Radiografie gebruik X-straal toerusting om beelde te produseer wat help met die diagnose van beserings en abnormaliteite

DFC

radiograFie: diagnosties

26 met Wiskunde OF 27 met Wiskundige Geletterdheid

4

4

4

5

4

4*

4

4

DFC

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
radiograFie: kerngeneeskunde

Minimum TPT 26 met Wiskunde OF 27 met Wiskundige Geletterdheid 26 met Wiskunde OF 27 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 20 met Wiskunde OF 21 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Kerngeneeskunde is die gebruik van radio isotope in die diagnose en behandeling van sekere siektes. Radioterapeute is deel van die onkologie span wat hoe energie X-strale aanwend in die behandeling van kanker Somatoloë (Gesondheiden velsorgterapeut) behandel ‘n verskeidenheid vel- en liggaamsprobleme op ‘n holistiese en gesondheidsverwante wyse

Kampus DFC

nasionale diploma (3 jaar) 4 4 4 5 4 4* 4 4

radiograFie terapie

4

4

4

5

4

4*

4

4

DFC

soMatoLogie

4

4

3

4

4

4^

4#

4

DFC

oMgeWingsgesondheid

4

4

3

4

4

4** 4** 4** Omgewingsgesondheidspraktisyns doen navorsing oor en identifiseer, evalueer en beheer moontlike omgewingsgesondheidsgevare 3 3 3 Sportadministrateur, fasiliteitsbestuur, afrigter, fiksheidsinstrukteur, sportbemarker, sportborgskapbestuurders, geleentheidsbestuurder en bemarker

DFC

sportbestuur

3

3

3

4

4

APB

*Minimum vereiste in Fisiese en Lewenswetenskappe. ^’n Minimum vereiste in Fisiese Wetenskappe. #’n Minimum vereiste in Lewenswetenskappe. **Ten minste een van die vakke moet uit Geografie, Lewenswetenskappe of Fisiese Wetenskappe gekies word.

30

31

Fakulteit Geesteswetenskappe
telefoon 011 559 2197 | e-pos humanities@uj.ac.za
Die Fakulteit Geesteswetenskappe bestaan uit negentien akademiese departemente, wat van antieke tale tot sosiale wetenskappe strek. Die Fakulteit bied meer as twintig voorgraadse programme aan, wat voorsiening maak vir ‘n wye verskeidenheid studie- en loopbaangeleenthede. Voorts is daar binne elke program genoegsame keuses wat studente in staat stel om die inhoud van hul programme by hul belangstellings en behoeftes aan te pas. Die modules binne elke program bevat inligting, ontledings en teorieë wat relevant, op datum en van die hoogste akademiese standaard is. Akademiese departemente bied ook nagraadse programme tot op doktorale vlak aan. Intellektueel is die Fakulteit kreatief, met sterk navorsingsuitsette, verskeie openbare seminare en ‘n gesonde debatstradisie. Studente word aangemoedig om te bevraagteken en te verken, en om kennisparadigmas eerder te ondersoek as om dit eenvoudig te aanvaar. ‘n Belangrike doelwit van die fakulteit is om gegradueerdes te lewer wat in staat is tot gevorderde analitiese en kritiese denkvaardighede, onafhanklike en progressiewe denke, wat hulle toegang gee tot alle vorme van mensekennis en daartoe bydra, en om dinamiese intervensies in hul gekose beroepe te maak. Geesteswetenskaplik gegradueerdes behaal gereeld openbare prominensie, en dra by tot maatskaplike verandering wat gemik is op maatskaplike welvaart.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
oudioVisueLe koMMunikasie

Minimum TPT 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Regisseur, vervaardiger, draaiboekskrywer, produksiespan

Kampus APK

ba-graad (3 jaar) 5 4 3 4 4 4 4 3

geMeenskapsontWikkeLing en Leierskap

5

4

3

4

4

4

4

3

Munisipaliteit, Staatsdepartemente (bv. Departement Maatskaplike Ontwikkeling en vrywillige organisasies (fokus op ontwikkelingswerk))

SWC

korporatieWe koMMunikasie

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

4

4

4

4

3

Skakelwerk, bemarking, menslike hulpbronne

APK

ontWikkeLingstudies

5

4

3

4

4

4

4

3

Ontwikkelingsbeplanner, ontwikkelings-administrateur of navorser, werk vir NRO’s, staatsdiens of privaat sektor

APK

geestesWetenskappe

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

4

4

4

4

3

Antropoloog, joernalis, etikus, maatskaplikeverantwoordelikheidsbeampte, bestuurder van multikulturele en geslagsake, hoofbestuurder, onderwyser, menslikehulpbronontwikkeling, openbare bestuur, staatsdiens Staatsdiens: Departemente Buitelandse Sake, Handel en Nywerheid, internasionale organisasies

APK

JoernaListiek

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

Nie aanvaarbaar nie

internasionaLe studies

25

5

4

3

4

4

4

3

APK

4

4

4

4

3

Joernalistiek, kopieskryf, korporatiewe joernalistiek

APK

taaLpraktisyns

5

4

3

4

4

4

4

3

Vertalers, tolke, taalbeplanners, kopieskrywers, kopieredigeerders, literêre resente, visuele of literêre spesialiste, taalonderwysers

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

32

33

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
taLe

Minimum TPT 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25

Vak 3

Loopbaan Joernalistiek, kopieskryf en korporatiewe joernalistiek

Kampus APK

ba-graad (3 jaar) 5 4 3 4 4 4 4 3

poLitieke studies

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid Wiskunde

5

4

3

Nie aanvaarbaar nie

beMarkingskoMMunikasie

5

4

3

4

4

4

3

Rekeningbestuurder, strategiebeplanner, mediabeplanner, handelsmerkbestuurder, bemarkingskommunikasiepraktisyn, kommunikasienavorser kommunikasiekonsultant Politikus, diplomaat, analis

APK

4

4

4

4

3

APK

sieLkunde

OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

Nie aanvaarbaar nie

poLitiek, FiLosoFie en ekonoMie

5

4

3

4

4

4

3

Politiek, joernalistiek, finansiële sektor

APK

4

4

4

4

3

Sielkundige (nagraadse studies word vereis) Openbare bestuurders in staatsdepartemente, provinsiale departemente en munisipaliteite, openbare, privaat en NRO-sektor, administratiewe en bestuursposisie Marknavorsing

APK

openbare bestuur en regeerkunde

5

4

3

4

4

4

5

5

APK, SWC

MaatskapLike en beMarkingsnaVorsing toerisMeontWikkeLing*

25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

5

4

3

4

4

4

4

3

APK

5

4

3

4

4

4

4

3

Toerismeontwikkelingsbeampte en bestuurder, toerismeontwikkelingsbeleidsbeplanner Omgewingsimpakbepaling en omgewingsbestuur, markanalise, verspreidingsontwerp

APK

geograFie

5

4

3

4

4

4

4

3

APK

Vakke wat buite die Fakulteit Geesteswetenskappe geneem word, moet aan die toelatingsvereistes van die onderskeie tuisfakulteite voldoen. *Die program sal vanaf 2012 deur die Fakulteit: Bestuur aangebied word.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
MaatskapLike Werk

Minimum TPT 25 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Maatskaplike werker in privaat sektor, welsynsorganisasies en staats- of niestaatsorganisasies

Kampus APK

ba-graad (4 jaar) 5 4 3 4 4 4 4 3

VerLengde graadprograM
Verlengde ba-graad (4 jaar)
geestes Wetenskappe

22 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid

4

4

2

3

4

4

4

2

Antropoloog, joernalis, etikus, maatskaplikeverantwoordelikheidsbeampte, bestuurder van multikulturele en geslagsake, hoofbestuurder, onderwyser, menslikehulpbronontwikkeling, openbare bestuur, staatsdiens

APK

Onderhoude sal met individuele aansoekers gevoer word.

nasionaLe dipLoMa prograMMe
nasionale diploma (3 jaar)
skakeLWerk en koMMunikasie

19 met Wiskunde OF 20 met Wiskundige Geletterdheid

4*

3

2

3

4

3

3

2

‘n Skakelbeampte is betrokke by ‘n organisasie se kommunikasiestrategie

APK

*Studente met ‘n minimum gradering van 3 kan in aanmerking geneem word ALLEENLIK na voltooiing van die PTEEP-toets en op aanbeveling van die Leersentrum.

VerLengde nasionaLe dipLoMa prograM
Verlengde nasionale diploma (4 jaar)
skakeLWerk en koMMunikasie

18 met Wiskunde OF19 met Wiskundige Geletterdheid

3

2

2

3

4

3

3

2

‘n Skakelbeampte is betrokke in ‘n organisasie se kommunikasiestrategie

DFC 1ste jaar APB 2de- 4de jaar

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

34

35

Fakulteit Regsgeleerdheid
telefoon 011 559 2141 | e-pos ebooysen@uj.ac.za
Die Fakulteit Regsgeleerdheid is ‘n trotse fakulteit met ‘n reputasie van akademiese uitnemendheid. Alhoewel die Fakulteit relatief klein is, is die geakkrediteerde navorsingsuitset jaarliks van die hoogste onder regsfakulteite in die land. Dosente in die Fakulteit is op ‘n deurlopende basis betrokke by die skryf, bywerking en/of redigering van regsboeke, benewens die artikels in regstydskrifte en referate op internasionale konferensies waarvoor hulle verantwoordelik is. Die Fakulteit het ook sy “eie” regstydskrif, die tsar (tydskrif vir die suid-afrikaanse reg), wat reeds vir die afgelope 35 jaar gepubliseer word. Die Fakulteit ken jaarlikse die grade BA (Regte), BCom (Regte), LLB, LLM en LLD toe. Benewens hierdie grade het die Fakulteit ook ‘n baie sterk buitekurrikulêre afdeling wat nagraadse diplomas, sertifikate en kort kursusse aanbied in gespesialiseerde rigtings soos belastingreg, insolvensiereg, nakomingsbestuur, strafregpleging en forensiese ondersoeke, sportreg, kuberreg, arbeidsreg, sosiale sekerheidsreg, omgewingsreg, opstel van kontrakte en vermaaklikheidsreg. Die Fakulteit Regsgeleerdheid beskik verder oor verskeie navorsingsinstitute en -sentrums wat by nuwe wetgewing en regsontwikkeling betrokke is. Studente by die fakulteit se drie regsklinieke op die Witwatersrand lewer gratis regsdienste aan lede van die publiek. ‘n Graad in die regte bied verskeie opwindende en uitdagende beroepsmoontlikhede. Die studente van die Fakulteit Regsgeleerdheid is gesog in die regs- en sakewêreld en vorm deel van ‘n ryke tradisie en van ‘n studentekorps wat trots is op hulle verbintenis met ’n fakulteit van formaat.

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
LLb

Minimum TPT 27 met Wiskunde OF 28 met Wiskundige Geletterdheid 27 met Wiskunde OF 28 met Wiskundige Geletterdheid 27

Vak 3

Loopbaan Advokaat, prokureur, staatsadvokaat, regsadviseur, landdros, staatsaanklaer Regsadviseur, loopbaan in publieke administrasie

Kampus APK

b-graad (3-4 jaar) 5* 4 3 4 5 4 4 4

ba (regte)

5*

4

3

4

5

4

4

4

APK

Aansoekers moet ook aan die toelatingsvereistes van die tuisfakulteit voldoen. *Minimum gradering in Afrikaans of Engels. Aansoekers met ’n punt van 4 in ’n onderrigtaal kan na goeddunke van die Fakulteit voorwaardelik toegelaat word. Voorgestelde vakke: Rekeningkunde, Ekonomie, ‘n derde taal, Geografie, Geskiedenis, Inligtingstegnologie, Lewenswetenskappe, Fisiese Wetenskappe.

het jy geweet?
• Die UJ Fakulteit Regsgeleerdheid is trots op die kwalifikasies van hulle personeel (alle professore en mede-professore is houers van doktorsgrade, alle senior lektore het LLM-grade, terwyl sommiges ook oor LLD-grade beskik). • Die UJ Fakulteit Regsgeleerdheid waarborg ’n unieke eerstejaarervaring vir studente, insluitende dat elke eerstejaarregsstudent geneem word om die laer-, hoër- en konstitusionele howe te gaan besoek. • Die Fakulteit Regsgeleerdheid maak dit moontlik vir elke finalejaarregstudent om die module Toegepaste Regskunde te voltooi wat praktiese opleiding insluit deur middel van gratis kliniekwerk met behoeftige kliënte uit die publiek. Die Fakulteit beskik oor die enigste doelmatig-ontwerpte en -geboude regskliniek in die land wat studente in staat stel om toegepaste kliniese werk te verrig.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

Nie aanvaarbaar nie

bCoM (regte)

5*

4

3

5

4

4

4

Regsadviseur, loopbaan in die handelsektor

APK

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

36

37

Fakulteit Bestuur
telefoon 011 559 2105 | www.uj.ac.za/management
‘n Wêreldklasfakulteit van uitnemendheid en vakkundigheid ‘n Fakulteit van voortreflikheid en bestuursuitnemendheid wat nuwe kennisterreine ondersoek en innoverende, sosiaal verantwoordelike leiers ontwikkel wat toegerus vir ‘n geïntegreerde wêreldsakemark is. Die Fakulteit Bestuur bied ‘n verskeidenheid bestuurskwalifikasies, insluitend diplomas en sertifikate asook honneurs-, meesters- en doktorsgrade op die volgende terreine, aan: • • • • • • • • • Bedryfsielkunde en Mensbestuur Bemarkingsbestuur Besigheidsinligtingstegnologie Entrepreneurskap Inligting- en Kennisbestuur Kwaliteit- en Bedryfsbestuur Ondernemingsbestuur Toerisme- en Gasvryheidsbestuur Vervoer- en Toevoerkettingbestuur

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program ba-graad (3 jaar)
MensLikehuLpbronbestuur

Minimum TPT Wiskunde 28 Wiskunde Geletterdheid 30 *Behalwe as Bedryfsielkunde geneem word Wiskunde 28 Wiskunde Geletterdheid 30

Vak 3

Loopbaan Menslike Hulpbron Bestuurder Personeelbestuurder Opleidingsbestuurder Werwing- en keuringsbeampte Diensverhoudingsbeampte Menslike Hulpbron Navorser Inligtingsbestuur loopbaan: Inligtingsbestuur, Rekordsbestuurder, Besigheidsintelligensie, Analise inligting, Konsultant inligtingsbestuur, Webbestuurder, Inligtingsmakelaar

Kampus APK

4

3

4

5

4

4

4

3

inLigtingsbestuur

4

3

4

6

4

4

4

3

APK

bCom-graad (3 jaar)
bCoM aLgeMeen

28

4

3

4

4

4

4

3

Opleidingsbestuurder, MHB-bestuurder, Arbeidsverhoudingebestuurder, Produkontwikkelingstakbestuurder, Hoofbestuurder, Bestuurskonsultant, Veranderingsfasiliteerder, Entrepreneur, Sake-innoveerder Bemarkingsbestuurder, Bestuurskonsultant, Besigheidsbestuur, Finansiele bestuurder Inligtingsbestuurder, kennisbestuurder, navorser Menslikehulpbronpraktisyns wat werknemersverwante aangeleenthede in ‘n onderneming hanteer, navorser Webwerfontwerper, Internetprogrammeerder, IT-projekbestuurder, Netwerkkundige Psigometris, spesialismannekragpraktisyns wat probleme of uitdagings in werknemers se verhoudinge tot die werk en werksomgewing hanteer

SWC

intrapreneurs bestuur

28

4

3

4

4

4

4

3

APK

inLigtingsbestuur MensLikehuLpbronbestuur

28 28

4 4

3 3

4 4

Nie aanvaarbaar nie

4 4

4 4

4 4

3 3

APK APK

it-bestuur

29

4

3

5

4

4

4

3

APK

bedryFsieLkunde

28

4

3

4

4

4

4

3

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

38

39

graadprograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
Logistieke bestuur

Minimum TPT 28

Vak 3

Loopbaan Logistiekebestuurder, konsultant, produksiebestuurder Bemarkingsbestuurder, bemarkingsnavorser, verkoopsbestuurder Distribusiebestuurder, depotbestuur, vlootbestuurder, konsultasiediens

Kampus APK

bCom-graad (3 jaar) 4 3 4 4 4 4 3

beMarkingsbestuur

28

4

3

4

Nie aanvaarbaar nie

4

4

4

3

APK

VerVoerekonoMie

28

4

3

4

4

4

4

3

APK

VerLengde graadprograMMe
Verlengde bCom-graad (4 jaar)
bCoM aLgeMeen

27 met Wiskunde OF 30 met Wiskundige Geletterdheid

4

2

3

6

3

4

4

3

Bestuursgeleenthede in verskeie ondernemings op eerste- en/of middelvlakbestuur, opleidingsbestuurder, MHO-bestuurder, diensverhoudingebestuurder, produkontwikkelingsbestuurder, tak- en hoofbestuurder, veranderingsfasiliteerder, bestuurskonsultant, entrepreneur, sake-innoveerder

SWC

Let wel: Aansoekers moet aan die minimum TPT voldoen asook die minimum kriteria vir Groep A en Groep B. Aansoekers wat aan die minimum kriteria voldoen, word nie outomaties toegang gewaarborg nie.

nasionaLe dipLoMa prograMMe
nasionale diploma (3 jaar)
gasVryheidsbestuur

24 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

4

2

3

5

4

3

3

3

Die kwalifikasie berei studente voor in aspekte van bedryfsen bestuursvaardighede om toe te pas in maatskappye en eie ondernemings binne die gasvryheidsbedryf Hierdie loopbaan rus ondernemers toe met die nodige vaardighede om ‘n besigheid te begin, bestuur en laat groei Menslikehulpbronpraktisyns wat werknemerverwante aangeleenthede in ‘n onderneming hanteer

APB

kLeinsakebestuur

22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 24 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

4

2

3

5

3

3

3

3

SWC

MensLikehuLpbronbestuur

4

2

3

5

4

3

3

3

SWC

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
Logistiek

Minimum TPT 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 24 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid 22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Koopbestuurders hanteer die koopaspekte in die bedryf van ‘n besigheid, pakhuisbestuur

Kampus APB

nasionale diploma (3 jaar) 4 2 3 5 3 3 3 3

bestuur

4

2

3

5

3

3

3

3

Bestuurders hou toesig oor die gladde bestuur van ‘n sakeonderneming

SWC

bestuursdienste

4

2

3

5

3

3

3

3

Bestuursdiensspesialiste gee raad oor die verbetering van doeltreffendheid en produktiwiteit in ‘n organisasie Bemarkers bepaal die behoeftes van verbruikers en voorsien in verbruikersbehoeftes

APB

beMarking

4

2

3

5

4

3

3

3

APB

bedryFsbestuur

4

2

3

5

3

3

3

3

Hierdie loopbaan rus jou toe om produksie- aktiwiteite in ‘n organisasie te beplan, organiseer en beheer Kleinhandelsakebestuur berei jou voor vir beroepe in die kleinhandelbedryf

APB

kLeinhandeLsakebestuur

4

2

3

5

3

3

3

3

APB,

toerisMebestuur

4

2

3

5

3

3

3

3

Die kwalifikasie berei studente voor in aspekte van bedryfsen bestuurs-vaardighede om in ‘n verskeidenheid toerismeverwante sektore te werk Vervoerbestuurders hanteer ‘n verskeidenheid vervoerverwante sake in ‘n besigheid of institusionele onderneming

APB

VerVoerbestuur

22 met Wiskunde OF 24 met Wiskundige Geletterdheid

4

2

3

5

3

3

3

3

APB

studentegetalle vir elke nasionale diploma-program is beperk. kandidate word gekies op grond van akademiese meriete en prestasie. Let wel: Engels word as die Taal van Onderrig en Leer beskou. Aansoekers moet aan die minimum TPT voldoen asook die minimum kriteria vir Groep A en Groep B. Aansoekers wat aan die minimum kriteria voldoen, word nie outomaties toegang gewaarborg nie.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

40

41

VerLengde nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program
kLeinsakebestuur

Minimum TPT 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid 21 met Wiskunde OF 23 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Hierdie loopbaan rus ondernemers toe met die nodige vaardighede om ‘n besigheid te begin, bestuur en te groei Menslikehulpbronpraktisyns hanteer werknemersverwante aangeleenthede in ‘n onderneming Koopbestuurders hanteer die koopaspekte in die bedryf van ‘n besigheid, pakhuisbestuur Bestuurders hou toesig oor die gladde bestuur van ‘n sakeonderneming

Kampus SWC

Verlengde nasionale diploma (4 jaar) 4 2 3 4 3 3* 3 3

MensLikehuLpbronbestuur

4

2

3

4

3

3*

3

3

SWC

Logistiek

4

2

3

5

3

3*

3

3

DFC

bestuur

4

2

3

5

3

3*

3

3

SWC

bestuursdienste

4

2

3

5

3

3*

3

3

Bestuursdienspesialiste gee raad oor die verbetering van doeltreffendheid en produktiwiteit in ‘n organisasie Vervoerbestuurders hanteer ‘n verskeidenheid vervoerverwante sake in ‘n besigheid of institusionele onderneming

DFC

VerVoerbestuur

4

2

3

5

3

3*

3

3

DFC

studentegetalle vir elke verlengde nd-program is beperk. kandidate word gekies op grond van akademiese meriete en prestasie. Let wel: Engels word as die Taal van Onderrig en Leer beskou. Aansoekers moet aan die minimum TPT voldoen asook die minimum kriteria vir Groep A en Groep B. Aansoekers wat aan die minimum kriteria voldoen, word nie outomaties toegang gewaarborg nie.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

dipLoMa prograM
Groep A Tale Ander erkende taal Wiskunde Wiskundige Geletterdheid OF Groep B

Lewensoriëntering

Taal van Onderrig en Leer

Vak 1

Vak 2

Program diploma (3 jaar)
onderneMingsinLigtingstegnoLogie

Minimum TPT 24 met Wiskunde OF 26 met Wiskundige Geletterdheid

Vak 3

Loopbaan Inligtingstegnologiepraktisyns bied oplossings vir besigheidsprobleme deur die toepassing van rekenaargebaseerde tegnologie en tegnieke

Kampus APB

4

2

3

6

4

3

3

3

nasionaLe sertiFikaat (beroepsgerig) toeLating
Studente met ’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) (NSB) sal slegs vir toelating tot die BCom- en ND-programme oorweeg word met die volgende program-spesifieke vereistes: Vir toelating tot ‘n bCom-graad is die volgende minimum kriteria van toepassing: • ’n NSB (vlak 4) wat deur die Raad vir Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding uitgereik word. • ’n Prestasie van minstens 70% vir 5 van die 7 vakke – fundamentele en beroepskategorieë. • ’n Prestasie van minstens 70% in Engels as Taal van Onderrig en Leer / Eerste Addisionele Taal. • ’n Prestasie van minstens 70% in Wiskunde – wat as fundamentele vak geneem is. • Alle aansoekers moet die Nasionale Normtoets (NNT) voor toelating aflê. Die uitslag van die NNT sal besluite oor die plasing van ’n student ten grondslag lê. Vir toelating tot ’n diploma is die volgende minimum kriteria van toepassing: • ’n NSB (vlak 4) wat deur die Raad vir Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding uitgereik word • ’n Prestasie van minstens 60% vir 5 van die 7 vakke – fundamentele en beroepskategorieë. • ’n Prestasie van minstens 60% in Engels as Taal van Onderrig en Leer / Eerste Addisionele Taal. • ’n Prestasie van minstens 60% in Wiskunde of 70% in Wiskundige Geletterdheid – wat as fundamentele vakke geneem is. • Vir die Diploma in Besigheidsinligtingstegnologie: ’n prestasie van minstens 70% in Wiskunde en 80% in Wiskundige Geletterdheid wat as fundamentele vak geneem is. • Alle aansoekers moet die NNT voor toelating aflê. Die uitslag van die NNT sal besluite wat oor die plasing van ’n student geneem word, ten grondslag lê.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

42

43

Fakulteit Natuurwetenskappe
telefoon 011 559 2459 | e-pos tshulin@uj.ac.za | www.uj.ac.za/science
Die Fakulteit Natuurwetenskappe is ‘n energieke, dinamiese en diverse gemeenskap wetenskaplikes wat daarna streef om die leerervaring van ons studente, die navorsingsprofiel van die Fakulteit en so ook die akademiese, sosiale en ekonomiese impak van die Fakulteit se onderrig- en navorsingsprogramme uit te brei. Innoverende onderrig, internasionaal mededingende navorsing en gemeenskapsontwikkeling word tot ‘n dinamiese sinergie geïntegreer. Ons is verbind tot uitnemende diens aan ons studentekorps met betrekking tot onderrigprogramme, onderrigfasiliteite, indiensopleiding en ‘n onderrigklimaat wat bevorderlik vir lewenslange leer is. Die Fakulteit se vier jaar programme dien as ’n alternatiewe toelatingsroete vir studente waar nodig. Akademiese ondersteunings- en mentorprogramme is beskikbaar vir studente wat addisionele leiding en hulp nodig het. Ons studente word opgeraap deur die beroepsektor en lewer waardevolle bydraes in die industrie. Die Fakulteit is aktief betrokke by ‘n wye netwerk nasionale en internasionale vennootskappe en samewerkingsooreenkomste. ‘n Voorbeeld hiervan is ‘n gesamentlike PhD-program met die gesogte Universiteit van St. Andrews in Skotland. Wat ons voorgraadse programme betref, is ons trots daarop dat UJ akkreditasie van die British Computer Society gekry het vir sy BSc-graad in Inligtingstegnologie. Hierdie asook ander internasionale vennootskappe met toonaangewende instansies is bewys van die hoë aansien wat ons personeel, studente en programme in die internasionale omgewing geniet. Elke jaar geniet die personeel en studente nasionale en internasionale erkenning vir hul navorsing en ander akademiese prestasies. Die Fakulteit spog met ‘n unieke gesofistikeerde analitiese fasiliteit waar die analitiese apparaat van die Fakulteit onder een dak gehuisves word. Uit bogenoemde is dit duidelik dat die Fakulteit verbind is tot die beoefening van wetenskap en tegnologie met die uitsluitlike doel om bepaalde uitsette te lewer wat noodsaaklik vir die bevordering van sy ideale is. neem asseblief kennis Benewens die formele toelatingsvereistes: • kan beperkings in sekere programme die aantal studente wat aanvaar kan word, bepaal; en • daar kan van voornemende studente verwag word om ‘n toelatingstoets af te lê.

graadprograMMe
Groep A Ander erkende taal Wiskunde ❖ Groep B

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program
ingLigtingstegnoLogie bsit01

Minimum APS 27

Vak 3

Loopbaan Stelselanalis, Netwerk-bestuurder, Programmeerder, Webontwikkelaar, Webbestuurder, Databasisadministrateur, Programmatuuringenieur, Rekenaargrafikaontwerper, Inligtingstegnologiebestuurder, Navorser Stelselanalis, Netwerkbestuurder, Programmeerder, Webontwikkelaar, Webbestuurder, Databasisadministrateur, Programmatuuringenieur, Rekenaargrafikaontwerper, Inligtingstegnologiebestuurder, Navorser Elektriese en Elektroniese Ingenieur, Rekenaaringenieur

Kampus APK

bsc-graad (inligtingstegnologie) (3 jaar) 4 5 Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 27 (30 vir BSIT03) te bereken.

rekenaarWetenskap en inForMatika bsit02

27

4

5

APK

inLigtingstegnoLogie (eLektriese ingenieursWese) bsit03

30

4

5

APK

❖ Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. ✪ Indien Chemie 1A en/of Fisika 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Fisiese Wetenskap vereis. Indien Chemie 1C en/of Fisika 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis. nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

44

45

graadprograMMe
Groep A Groep B

Wiskunde ❖◆

Fisiese Wetenskap ✪

Ander erkende taal

Engels

Vak 1

Program
bioCheMie en pLantkunde bsLe01 pLantkunde en CheMie bsLe02 pLantkunde en oMgeWingsbestuur bsLe03 pLantkunde en geograFie bsLe04 pLantkunde en dierkunde bsLe06

Minimum APS 27

Vak 2

Loopbaan

Kampus APK

bsc-graad (Lewens- en omgewingswetenskappe) (3 jaar) 4 4/5 4/5 Analis, Tegnoloog, Navorser by: Sasol, Farmaseutiese maatskappye, Eskom, gesondheidsbedryf, mynmaatskappye Bioloog, Plantkundige, Natuurbewaringswetenskaplike, Forensiese Wetenskaplike, Ekoloog Bioloog, Aardrykskundige, Streeksbeplanner, Omgewingsbewaring, Plantkundige Bioloog, Aardrykskundige, Streeksbeplanner, Omgewingsbewaarder, Plantkundige Bioloog, Natuurbewaarder, Omgewingskundige, Etnoplantkundige, Ekoloog, Entomoloog, Patoloog, Parasitoloog, Genetikus, Voedseltegnoloog, Dierkundige Dierkundige, Biochemikus, Natuurbewaarder, Omgewingskundige, Ekoloog, Entomoloog, Patoloog, Parasitoloog, Genetikus, Voedseltegnoloog Dierkundige, Chemiese Tegnoloog, Navorser Geodierkundige, Bevolkingsgenetikus omgewingsekoloog en –spesialis

27

4

5

4/5

APK

27

4

4

4

APK

27

4

4/5

4/5 Die oorblywende 3 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 27 te bereken.

APK

27

4

4/5

4/5

APK

dierkunde en bioCheMie bsLe07

27

4

4/5

4/5

APK

dierkunde en CheMie bsLe08 dierkunde en oMgeWingsbestuur bsLe09 dierkunde en geograFie bsLe10

27

4

5

4/5

APK

27

4

4

4

APK

27

4

4/5

4/5

Geodierkundige, Bevolkingsgenetikus, Omgewingsekoloog en –spesialis

APK

graadprograMMe
Groep A Groep B

Wiskunde ❖◆

Fisiese Wetenskap ✪

Ander erkende taal

Engels

Vak 1

Program
dierkunde en MensLike FisioLogie bsLe12 MensLike FisioLogie en sieLkunde bsLe13 MensLike FisioLogie en bioCheMie bsLe14 bioCheMie en sieLkunde bsLe15 sportWetenskap bsLe16 geoLogie en geograFie bsLe17 geograFie en oMgeWingsbestuur bsLe18 oMgeWingsbestuur en geoLogie bsLe19

Minimum APS 27

Vak 2

Loopbaan

Kampus APK

bsc-graad (Lewens- en omgewingswetenskappe) (3 jaar) 4 4/5 4/5 Dierkundige, Forensiese Patoloog, Genetikus, Parasitoloog

27

4

4/5

4/5

Sielkundige, Forensiese Patoloog, Navorser

APK

27

4

4/5

4/5 Die oorblywende 3 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 27 te bereken.

Biochemikus, Navorser, Forensiese Analis, Biotegnoloog

APK

27

4

4/5

4/5

Biochemikus, Navorser, Konsultant in sielkunde Sportwetenskap-navorser, Onderwyser, Oefenkundige Geograaf, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Liggingsanalis, Geo-inligtingspesialis Liggingsanalis, Streeksbeplanner, Geo-inligtingspesialis, Omgewingsrehabilitasiebestuurder, Geomorfoloog Aardrykskundige, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Terreinontleder, GIS-spesialis

APK

27 27

4 4

4/5 4

4/5 4/5

APK APK

27

4

4/5

4

APK

27

4

4

4

APK

❖ Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. ◆ ✪ Indien Wiskunde 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Wiskunde vereis. Indien Wiskunde 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Wiskunde vereis. Indien Chemie 1A en/of Fisika 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Fisiese Wetenskap vereis. Indien Chemie 1C en/of Fisika 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

46

47

graadprograMMe
Groep A Ander erkende taal Wiskunde ❖ Groep B

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program
toegepaste Wiskunde en rekenaarWetenskap bsMa01 toegepaste Wiskunde en Wiskundige statistiek bsMa02 toegepaste Wiskunde en Wiskunde bsMa03 berekeningsWetenskap bsMa04 FinansiëLe Wiskunde bsMa05 Wiskundige statistiek en rekenaarWetenskap bsMa06 Wiskundige statistiek en ekonoMie (Met FinansiëLe orientering) bsMa07 Wiskunde en rekenaarWetenskap bsMa08 Wiskunde en ekonoMie (Met FinansiëLe orientering) bsMa09 Wiskunde en inForMatika bsMa10 Wiskunde en Wiskundige statistiek bsMa11

Minimum APS 28

Vak 3

Loopbaan Rekenaar-programmeerder, Stelselanalis

Kampus APK

bsc-graad (Wiskundige Wetenskappe) (3 jaar) 4 5

28

4

5

Wiskundige dataversamelaar, datasamesteller, datainterpreteerder, Biometrikus

APK

28

4

5

Wiskundige adviseur

APK

30

4

6

Programmatuurspesialis in hoëtegnologieindustrie, ontwerp van mediese monitors Risiko- en Portefeuljebestuurder, Kwantitatiewe Analis Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 28 of 30 (soos aangedui) te bereken. Rekenaarprogrammeerder, Stelselanalis, Dataversamelaar en Analis

APK

30

4

7

APK

28

4

5

APK

30

4

5

Ekonometris, Beleggingsekonoom, Biometrikus, Ekonomiese Joernalis

APK

28

4

5

Rekenaar-programmeerder, Stelselanalis, Wiskundige Adviseur

APK

30

4

5

Ekonometrikus, Beleggingsekonoom, Konsultant

APK

28

4

5

Rekenaar-programmeerder, Stelselanalis

APK

28

4

5

Finansiële Analis, Ekonometris

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

graadprograMMe
Groep A Ander erkende taal Wiskunde ❖ Groep B

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program

Minimum APS 30

Vak 3

Loopbaan

Kampus APK

bsc-graad (Wiskundige Wetenskappe) (3 jaar)
Wiskunde en Wiskundige statistiek (Met FinansiëLe orientering) bsMa12 Wiskunde en sieLkunde bsMa13

4

5 Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 28 of 30 (soos aangedui) te bereken.

Wiskundige, datainterpreteerder, Navorsingstatistikus, Wiskundige Adviseur

28

4

5

Wiskundige, Navorser, Sielkundige

APK

❖ ✪

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. Indien Chemie 1A en/of Fisika 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Fisiese Wetenskap vereis. Indien Chemie 1C en/of Fisika 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

48

49

graadprograMMe
Groep A Fisiese Wetenskap ✪ Groep B

Wiskunde ❖◆

Ander erkende taal

Engels

Vak 1

Program
bioCheMie en CheMie bsph01 CheMie en Wiskunde bsph02 CheMie en Fisika bsph03 geoLogie en toegepaste geoLogie bsph04 geoLogie en CheMie bsph05 geoLogie en Wiskunde bsph06 geoLogie en Fisika bsph07 Fisika en toegepaste Wiskunde bsph08 Fisika en Wiskunde bsph10

Minimum APS 28

Vak 2

Loopbaan Wetenskaplikes op die gebied van voedsel- en waternavorsing, Biomediese navorser, Biotegnologiese en landbousektor Chemiese navorser, Tegnoloog, Probleemoplosser Fisikus, Navorser, Chemiese Tegnoloog, Forensiese navorser

Kampus APK

bsc-graad (Fisiese Wetenskappe) (3 jaar) 4 5 4/5

28

4

5

5

APK

28 28

4 4

5 5

5 4/5 Die oorblywende 3 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 28 te bereken.

APK APK

Geograaf, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Liggingsanalis, Geo-inligtingspesialis Geochemikus, Geoloog, Forensiese wetenskaplike, Eksplorasiekundige Geowiskundige, Geoloog, Probleemanalis

28

4

5

4/5

APK

28

4

5

4/5

APK

28

4

5

5

Fisikus, Geofisikus, Geohidroloog, Geoloog Probleemoplosser, Navorser in astronomie en energiebronne

APK

28

4

5

5

APK

28

4

5

5

Probleemoplosser, Navorser in astronomie en energiebronne

APK

❖ ◆ ✪

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. Indien Wiskunde 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Wiskunde vereis. Indien Wiskunde 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Wiskunde vereis. Indien Chemie 1A en/of Fisika 1A in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 5 vir Fisiese Wetenskap vereis. Indien Chemie 1C en/of Fisika 1C in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

graadprograMMe
Groep A Ander erkende taal Wiskunde ❖ Groep B

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program
rekenaarWetenskap bsite1

Minimum APS 25

Vak 3

Loopbaan Stelselontleder, Netwerkbestuurder, Programmeerder, Webontwikkelaar, Webbestuurder, Databasisadministrateur, Programmatuuring Ingenieur, Rekenaargrafika-ontwerper, Inligtingstegnologiebestuurder, Navorser

Kampus APK

bsc-graad (inligtingstegnologie) (4 jaar) 4 4 Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 25 te bereken.

❖ Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. ✪ ‘n Minimum telling van 4 word vir Fisiese Wetenskap vereis. nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings. bsc-graad (Lewens- en omgewingswetenskappe) (4 jaar)
pLantkunde en bioCheMie LeX001 pLantkunde en CheMie LeX002 pLantkunde en oMgeWingsbestuur LeX003 pLantkunde en geograFie LeX004 pLantkunde en dierkunde LeX006

25

4

4

Analis, Tegnoloog, Navorser by: Sasol, Farmaseutiese maatskappye, Eskom, gesondheidsbedryf, mynmaatskappye Bioloog, Plantkundige, Natuurbewaringswetenskaplike, Forensiese Wete-nskaplike, Ekoloog Bioloog, Aardrykskundige, Streeksbeplanner, Omgewingsbewaring, Plantkundige Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 25 te bereken. Bioloog, Aardrykskundige, Streeksbeplanner, Omgewingsbewaarder, Plantkundige Bioloog, Natuurbewaarder, Omgewingskundige, Etnoplantkundige, Ekoloog, Entomoloog, Patoloog, Parasitoloog, Genetikus, Voedseltegnoloog, Dierkundige Dierkundige, Biochemikus, Natuurbewaarder, Omgewingskundige, Ekoloog, Entomoloog, Patoloog, Parasitoloog, Genetikus, Voedseltegnoloog Dierkundige, Chemiese Tegnoloog, Navorser

APK

25

4

4

APK

25

4

4

APK

25

4

4

APK

25

4

4

APK

dierkunde en bioCheMie LeX007

25

4

4

APK

dierkunde en CheMie LeX008

25

4

4

APK

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

50

51

graadprograMMe
Groep A Groep B

Ander erkende taal

Wiskunde ❖

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program
dierkunde en oMgeWingsbestuur LeX009 dierkunde en geograFie LeX010 dierkunde en MensLike FisioLogie LeX012 MensLike FisioLogie en sieLkunde LeX013 MensLike FisioLogie en bioCheMie LeX014 bioCheMie en sieLkunde LeX015 sportWetenskap LeX016 geograFie en geoLogie LeX017 geograFie en oMgeWingsbestuur LeX018 oMgeWingsbestuur en geoLogie LeX019

Minimum APS 25

Vak 3

Loopbaan Geodierkundige, Bevolkingsgenetikus omgewingsekoloog en –spesialis

Kampus APK

bsc-graad (Lewens- en omgewingswetenskappe) (4 jaar) 4 4

25

4

4

Geodierkundige, Bevolkingsgenetikus, Omgewingsekoloog en –spesialis Dierkundige, Forensiese Patoloog, Genetikus, Parasitoloog

APK

25

4

4

APK

25

4

4

Sielkundige, Forensiese Patoloog, Navorser

APK

25

4

4

25

4

4

Die oorblywende 4 NSS Biochemikus, Navorser, Forensiese Analis, vakke (Lewensoriëntering Biotegnoloog uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 25 Biochemikus, Navorser, Konsultant in te bereken. sielkunde Sportwetenskapnavorser, Onderwyser, Oefenkundige Geograaf, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Liggingsanalis, Geo-inligtingspesialis Liggingsanalis, Streeksbeplanner, Geo-inligtingspesialis, Omgewingsrehabilitasiebestuurder, Geomorfoloog Aardrykskundige, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Terreinontleder, GISspesialis

APK

APK

25 25

4 4

4 4

APK APK

25

4

4

APK

25

4

4

APK

❖ ✪

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. Indien Chemie en/of Fisika in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

graadprograMMe
Groep A Groep B

Ander erkende taal

Wiskunde ❖

Vak 1 ✪

Engels

Vak 2

Program
bioCheMie en CheMie phX001 CheMie en Wiskunde phX002 CheMie en Fisika phX003 geoLogie en toegepaste geoLogie phX004 geoLogie en CheMie phX005 geoLogie en Wiskunde phX006 geoLogie en Fisika phX007 Fiskika en toegepaste Wiskunde phX008 Fisika en Wiskunde phX010

Minimum APS 25

Vak 3

Loopbaan Wetenskaplikes op die gebied van voedselen waternavorsing, Biomediese navorser, Biotegnologiese en landbousektor Chemiese navorser, Tegnoloog, Probleemoplosser Fisikus, Navorser, Chemiese Tegnoloog, Forensiese navorser Geograaf, Geoloog, Mineraloog, Streeksbeplanner, Liggingsanalis, Geo-inligtingspesialis

Kampus APK

bsc-graad (Fisiese Wetenskappe) (4 jaar) 4 4

25

4

4

APK

25 25

4 4

4 4

APK APK

25

4

4

25

4

4

Die oorblywende 4 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 25 te bereken.

Geochemikus, Geoloog, Forensiese wetenskaplike, Eksplorasiekundige Geowiskundige, Geoloog, Probleemanalis Fisikus, Geofisikus, Geohidroloog, Geoloog Probleemoplosser, Navorser in astronomie en energiebronne

APK

APK

25

4

4

APK

25

4

4

APK

25

4

4

Probleemoplosser, Navorser in astronomie en energiebronne

APK

❖ ✪

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog. Indien Chemie en/of Fisika in die studieprogram ingesluit word, word ‘n minimum van 4 vir Fisiese Wetenskap vereis.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

52

53

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Groep B

Ander erkende taal

Wiskunde ❖

Fisiese Wetenskap

Engels

Vak 1

Program
anaLitiese CheMie* 344-3 biotegnoLogie 349-1

Minimum APS 25

Vak 2

Loopbaan ‘n Analitiese chemikus ontleed grondstowwe en eindprodukte om die gehaltevlakke te meet ‘n Biotegnoloog manipuleer lewende selle vir toepassing op die bak-, brouery-, chemiese, landbouen farmaseutiese gebiede ‘n Voedseltegnoloog ondersoek die produksie, prosessering, reservering, verpakking en verspreiding van voedsel

Kampus DFC

nasionale diploma (3 jaar) 4 4 4 4 Die oorblywende 3 NSS vakke (Lewensoriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 25 te bereken.

25

4

4

4

4

DFC

VoedseLtegnoLogie 348-1

25

4

4

4

4

DFC

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog.

note 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. note 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings. * Hierdie program word hersien en mag moontlik in ‘n vier jaar program geherstruktureer word.

tpt-skaal persentasie

7 80-100%

6 70-79%

5 60-69%

4 50-59%

3 40-49%

2 30-39%

1 0-29%

nasionaLe dipLoMa prograMMe
Groep A Groep B

Ander erkende taal

Wiskunde ❖

Fisiese Wetenskap

Engels

Vak 1

Program
anaLitiese CheMie ndaC1e biotegnoLogie ndbte1

Minimum APS 22

Vak 2

Loopbaan ‘n Analitiese chemikus ontleed grondstowwe en eindprodukte om die gehaltevlakke te meet ‘n Biotegnoloog manipuleer lewende selle vir toepassing op die bak-, brouery-, chemiese, landbouen farmaseutiese gebiede ‘n Voedseltegnoloog ondersoek die produksie, prosessering, preservering, verpakking en verspreiding van voedsel

Kampus DFC

nasionale diploma (4 jaar) 4 4 3 3 Die oorblywende 2 NSS vakke (Lewens-oriëntering uitgesluit) word saam met die Groep A vakke getel om ‘n minimum TPT van 22 te bereken.

22

4

3

3

3

DFC

VoedseLtegnoLogie ndFte1

22

4

3

3

3

DFC

Wiskunde Vraestel 3 uitslae sal as addisionele krediet bygetel word om die TPT te verhoog.

nota 1: Alle programme in die Fakulteit Natuurwetenskappe word slegs in Engels aangebied. nota 2: Om aan die fakulteit se minimum toelatingsvereistes vir ‘n bepaalde program te voldoen, waarborg nie noodwendig toelating tot die program nie, as gevolg van ruimtebeperkings.

toeLatingsVereistes Vir aansoekers Met ‘n nasionaLe sertiFikaat (beroepsopLeiding) (nsb)
Toelating tot ‘n bsc-graad (4 jaar) vereis die volgende: • ‘n NSB (vlak 4) uitgereik deur die Raad vir Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding • ‘n Minimum van 70% vir 5 van die 7 vakke – fundamentele en beroepsgerigte kategorieë. • ‘n Minimum van 70% vir Engels (as taal van onderrig of as ander erkende taal). • ‘n Minimum van 70% vir Wiskunde (as fundamentele vak). • Vir alle BSc 4-jaar grade in die Fisiese Wetenskappe programgroep asook die Lewens- en Omgewingswetenskappe programgroep word ‘n minimum van 70% vir Fisiese Wetenskap (as fundamentele vak) vereis. • Alle aansoekers moet voor toelating die Nasionale Normtoets aflê. Die uitslag van die toetse sal toelating en plasing van die aansoeker bepaal. Toelating tot ‘n nasionale diploma (4 jaar) vereis die volgende: • ‘n NSB (vlak 4) uitgereik deur die Raad vir Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding • ‘n Minimum van 60% vir 6 van die 7 vakke – fundamentele en beroepsgerigte kategorieë. • ‘n Minimum van 70% vir Engels (as taal van onderrig of as ander erkende taal) • ‘n Minimum van 60% vir Wiskunde en Fisiese Wetenskap (as fundamentele vakke). • Vir die 4-jaar Nasionale Diplomas in Biotegnologie of Voedseltegnologie, word ‘n minimum van 60% vir Lewenswetenskap (as fundamentele vak) vereis. • Alle aansoekers moet voor toelating die Nasionale Normtoets aflê. Die uitslag van die toetse sal toelating en plasing van die aansoeker bepaal.

54

55

56

b die d Teken as

14

ei 2011 M
uit om n daarna

atum aan

:

Ons sie

jou op o

6:00 09:00 – 1 i! ien in Me usse te s ns kamp

herdeFinieer akadeMie. herontdek JouseLF. www.uj.ac.za Kontak- en Inligtingsentrum: 011 559 4555 / 086 10000 UJ