P. 1
FM%20handleiding%20afstudeeronderzoek%202010-2011%202

FM%20handleiding%20afstudeeronderzoek%202010-2011%202

|Views: 386|Likes:
Published by Morriss09

More info:

Published by: Morriss09 on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2011

pdf

text

original

Handleiding Afstudeeronderzoek

2010-2011

p.

1

Handleiding Afstudeeronderzoek

p.

2

september 2010 Coördinator Afstudeeronderzoek Hans de Bruijn

Inhoudsopgave
Voorwoord Inleiding Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Procedure & fasering Taken en rollen AO-prijs Begrippen en definities Aanbevolen Literatuur Bijlagen p. 11 15 17 18 19 20 5 7 9

3

Voorwoord Het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek is de kroon op je studie Facility Management. procedures en beoordelingscriteria. de afstudeerprocedures en belangrijke tijdstippen / deadlines. komt tot uitdrukking wat je tijdens je studie aan kennis. Een regelmatige check is belangrijk! Den Haag. het schrijven van een rapport. De handleiding Afstudeeronderzoek is bedoeld om je te informeren over hoe je het laatste studieonderdeel van de opleiding Facility management succesvol kunt afronden. Het geeft informatie over de te realiseren competenties. Door deze verdieping kun je je profileren en de eerste stap naar een succesvolle carrière zetten. In je rapport dat je hierover schrijft. Het onderzoek geeft je de mogelijkheid je te verdiepen in een facet van het vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke belangstelling en/of voortbouwt op een thema van een van de door jouw gevolgde minoren. het te realiseren Hbo-niveau. De handleiding behandelt alle facetten van het afstudeertraject vanaf de start van de intervisiegroepen in september 2010 tot en met de publieke presentatie van de uitkomsten van je onderzoek in juni 2011. september 2010 Hans de Bruijn Coördinator Afstudeeronderzoek 4 . de vorm waarin de afstudeeropdracht kan plaatsvinden. zal gepubliceerd worden op het AO-platform. inzichten en vaardigheden hebt verworven en welke waarde je als young professional hebt voor het beroepenveld. te vinden op Blackboard. p. Veel actuele en relevante informatie met betrekking tot het doen van onderzoek.

Deze handleiding informeert je over de volgende zaken: • • • p. Het kan gaan om zowel een empirisch als een literatuuronderzoek en zowel praktijkgericht als theoretisch zijn.als inhoudelijke begeleider.Inleiding De major van de opleiding Facility Management wordt in het vierde jaar afgerond met het opzetten en uitvoeren van een afstudeeronderzoek. Met het schrijven van een adviesrapport laat je zien dat je Hbo-gekwalificeerd bent en beschikt over de negen landelijke beroepscompetenties. beroepscompetenties en Hbo-niveau de procedure rond het afstudeeronderzoek proces. Het onderwerp dat je kiest om op af te studeren moet in elk geval facilitair gerelateerd zijn. In het onderzoek staat een facilitaire beleidsvraag centraal en de uitkomsten ervan leiden tot beleidsadviezen voor de opdrachtgever óf tot een verdieping van kennis en inzicht op een specifiek deel van het facilitaire domein. die in het studiejaar 2010-211 hun afstudeeronderzoek willen uitvoeren. maar wel onder begeleiding. . Het afstudeeronderzoek bestaat uit het zelfstandig. in opdracht van een van de FM-minoren. de medebeoordelaars. Het begrip “onderzoek” kun je ruim opvatten. opdrachtgevers en bedrijfsmentoren. of een opdracht van een (groep) docent(en).en onderzoeksbegeleiding de beoordelingscriteria van afstudeerrapport en reflectieverslag de beoordelingscriteria voor de publieke presentatie 5 De handleiding is geschreven voor vierdejaars Facility Management studenten (zowel voltijd als deeltijd). En voor zowel proces. • • de te realiseren leerdoelen. op basis van persoonlijke belangstelling. facilitair relevant en zich op beleidsmatig en strategisch niveau afspelen. Dit houdt in dat het onderzoek uitgevoerd kan worden in opdracht van een facilitaire organisatie. Je kan ook zelf het initiatief nemen tot het formuleren van een onderzoeksvraag. opzetten en uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een rapport naar aanleiding van de uitkomsten ervan in de vorm van een scriptie.

ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. inrichten. toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie. door middel van een verslag te reflecteren op het behalen van het vereiste Hbo-niveau. normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. analyseren van de financiële en juridische aspecten. als wel de persoonlijke ontwikkeling tot een breed inzetbare beginnende professional. analyseren van beleidsvraagstukken. Je bewijst dat je over de vereiste Hbo-kwalificaties en beroepscompetenties beschikt door: • • • • • het opzetten en uitvoeren van óf een praktijk of een vergelijkend literatuuronderzoek. beheersen en verbeteren van bedrijfs. tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. zelfstandig en ondernemend. . tot het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een verbeteradvies te formuleren en hierover op een correcte wijze schriftelijk te rapporteren. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. het verzorgen van een publieke presentatie over de uitkomsten van het onderzoek. internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. uitvoeren en rapporteren over de uitkomsten van een onderzoek laat je zien dat je voldoet aan de algemene Hbo-kwalificatie en in staat bent: • • • • • • • • • • p. ontwikkelen. tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. om zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. tot het functioneren binnen een arbeidsorganisatie.of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. het realiseren van de FMcompetenties.q. interne processen en de bedrijfs. ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche. samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatieintern te communiceren op alle niveaus. op basis van dit onderzoek beleidsmatige aanbevelingen te formuleren.Doelstellingen afstudeeronderzoek: Hbo-niveau en beroepscompetenties Door middel van het opzetten. implementeren en evalueren van een veranderingsproces. 6 Verder laat je zien dat je over de volgende landelijke beroepscompetenties beschikt en daarmee in staat bent tot het: • • • • • • • • • initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele. inzichten en vaardigheden te verwerven. tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn.of organisatieprocessen. het plannen c. netwerken en ketens. ten behoeve van een organisatie. nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen. tot het zelfstandig uitvoeren taken van een beginnend beroepsbeoefenaar. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te passen. tot het stellen van realistische doelen. te integreren en te gebruiken. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen.

TSP. De Academie voor Facility Management realiseert zich dat kennis met betrekking tot de verandering van de instapdrempel voor velen te laat komt. na een check door zowel het examenbureau. het formuleren van een afstudeervoorstel. door jou aangepast. Voor het studiejaar 2010 – 2011 geldt daarom. Daarom adviseert de Academie met klem diegenen die een grotere achterstand hebben dan de genoemde 90%. ingedeeld in een intervisiegroep. bestaande uit maximaal twaalf studenten. Op uiterlijk 3 januari 2011 lever je een voorlopig voorstel afstudeeronderzoek in bij je procesbegeleider. jezelf te presenteren aan mogelijke opdrachtgevers. Eerder mag ook. november 2010. 1 december als peildatum voor een check op de instapdrempel. van Piet Kempen en Jimme Keizer (zie aanbevolen literatuur). Deze intervisiebijeenkomsten worden ingevuld volgens het tienstappenplan. het acquireren van een opdracht. . p. De rol van de procesbegeleider is vooral gericht op het begeleiden van de eerste vier stappen die je moet nemen om tot een goedgekeurd afstudeervoorstel te komen en het stimuleren van de uitwisseling van ideeën. het voeren van interviews met in. waar nodig.en managementstage Wanneer je aan deze instapdrempel voldoet word je. bij wijze van uitzondering. praktijkbureau en afstudeercoördinator. volledig gebruik te maken van de eerste herkansingsperiode. De procesbegeleider beoordeelt ook je reflectieverslag dat je inlevert samen met je afstudeerrapport. In het tweede semester komt de intervisiegroep in blok drie een keer bij elkaar om het werkplan met elkaar door te nemen en in blok vier om de publieke presentatie voor te bereiden. inzichten.en externe stakeholders. De definitieve versie van je afstudeervoorstel lever je uiterlijk op 10 februari 2011 in bij het praktijkbureau.Procedure en fasering Om te kunnen afstuderen moet je op eerste peildatum 10 september 2010 voldoen aan de volgende voorwaarden: • • moet je 90% van alle studiepunten uit jaar twee en drie behaald hebben inclusief de oriëntatie.en strategisch niveau te formuleren? is er sprake van urgentie? hoe vernieuwend is het onderwerp? 7 Binnen vijf werkdagen geeft de startcommissie uitsluitsel of het voorstel is goedgekeurd. Daarbij gaat het in het eerste semester om: • • • • • • • helder te krijgen waar je belangstelling en interesses liggen om mogelijkerwijze op af te studeren. Het succes van de intervisie bijeenkomsten wordt bepaald door de actieve inzet van alle studenten. Deze intervisiegroep wordt begeleid door een procesbegeleider en komt viermaal in het eerste semester bij elkaar. Dit definitieve voorstel wordt door de startcommissie beoordeeld op de volgende aspecten: • • • • • • is het onderzoek op Hbo-niveau? biedt het onderzoek de student de gelegenheid om de FM beroepscompetenties te realiseren? is het onderzoek FM-gerelateerd en FM-relevant? biedt het onderzoek de student de mogelijkheid om verbeteradviezen op beleids. Met deze goedkeuring ben je gerechtigd aan je afstudeeronderzoek te beginnen en krijg je een inhoudelijke begeleider toegewezen. ervaringen. het herkennen van facilitaire trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op je afstudeeronderwerp. Het doel van deze intervisiegroep is het stimuleren van het realiseren van je doelen ten aanzien van afstudeeronderzoek en het komen tot een afstudeervoorstel. Dit wordt in de laatste intervisiebijeenkomst van het eerste semester besproken en. oriëntatie op mogelijke externe opdrachtgevers of facilitaire thema’s.

De medebeoordelaar stemt dit af met je p. verbetersuggesties. inhoudelijke begeleider. met dien verstande dat het resultaat voldoende is. Dit verslag wordt beoordeeld door je procesbegeleider. waarvoor je een cijfer krijgt. gebeuren dat je er niet in slaagt om voor 10 februari een definitief afstudeervoorstel in te leveren. Dat kan dus zowel veld en/of desk onderzoek zijn. Het reflectieverslag lever je tegelijk met je afstudeerrapport in viervoud in bij het praktijkbureau. dat minstens een 6. om andere reden. Zij beoordelen het niveau en geven je. die in de eerste week van april aan je wordt gekoppeld. Dit concept bevat de volgende onderdelen: • • • • • • aanleiding en achtergrond van het onderzoek de context waarin dit onderzoek is uitgevoerd de probleemstelling van het onderzoek de beschrijving en uitkomsten van het onderzoek de voorlopige resultaten en conclusies en een schets van de aanbevelingen. 24 mei 2011 lever je vier exemplaren van het definitieve verslag en een PDF versie in bij het praktijkbureau. die kennis heeft van het onderwerp. Op basis van het onderzoeksthema. wanneer nodig. waaronder de inhoudelijke begeleider. Voor diegenen die dat betreft is de tweede datum ook 15 april 2011. als het gemiddelde van de 3 beoordelingen 6. het adviesrapport met minimaal een 6. Daarnaast is hij/zij ervaren op het gebied van het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. Het kan.0 moet zijn.0 beoordelen. 8 . Verder kun je voor nog meer specifieke kennis ook een beroep doen op docenten die betrokken zijn bij een minor of op docenten die doceren op een speciaal aandachtsgebied of deelnemen aan een expertisekring. inclusief de bedrijfskundige consequenties Je concept wordt gelezen en beoordeeld door je inhoudelijke begeleider en een medebeoordelaar. Hierbij hebben de beoordelingen van de drie beoordelaars een gelijk gewicht. De bedrijfsmentor beoordeelt op dezelfde criteria als je inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar je afstudeerrapport.Mocht de startcommissie twijfels hebben over een van de bovengenoemde punten. krijg je vanuit de opleiding een inhoudelijke begeleider toegewezen. ben je gerechtigd om opnieuw een afstudeervoorstel in te leveren op uiterlijk 15 april 2011.0 of hoger is en minimaal 2 van de 3 beoordelaars. Tussen 7 februari en de laatste week van april 2011 ben je bezig met het opzetten en uitvoeren van je onderzoek. Je kunt dan echter pas in oktober/november 2011 afstuderen. Op uiterlijk 26 april lever je een concept afstudeerrapport in bij je inhoudelijke begeleider.

achtergrond. De publieke presentatie vindt plaats in groepen van vier studenten. krijg je na drie weken een uitnodiging voor een publieke presentatie over de uitkomsten van je onderzoek.gericht op het opzetten en uitvoeren van onderzoek op locatie .mei 2001 . Bij deze publieke presentatie zijn aanwezig: • • • • • • • • je inhoudelijke begeleider medebeoordelaar een lid van het College van Toezicht je opdrachtgever/bedrijfsmentor je procesbegeleider belangstellenden uit het werkveld studenten uit de hoofdfase en mensen die je zelf graag wilt uitnodigen De publieke presentatie duurt 50 minuten.Twee weken na het inleveren van je afstudeerrapport en reflectieverslag worden je cijfers aan je bekend gemaakt en. Je wordt aangeraden om dat wat je onderzocht hebt vooral ook in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen en de bredere toepasbaarheid van je adviezen aan te geven.gericht op het verwerken van onderzoeksresultaten en formuleren van adviezen . uitkomsten van je onderzoek aangeeft en wat je verbeteradviezen zijn. Na de laatste presentatie trekken je inhoudelijke begeleider. de medebeoordelaar en het lid van het College van Toezicht zich terug om het cijfer voor dit onderdeel te bepalen. urgentie.geschatte tijdinvestering: 160 uur p. volgend na de laatste publieke presentatie en is gebaseerd op de volgende onderdelen: • afstudeerrapport (60%) • reflectieverslag (20%) • publieke presentatie (20%) Samengevat kan gezegd worden dat het afstudeerproces bestaat uit vier fasen: • voorbereidingsfase .met als resultaat een conceptverslag (2 intervisiebijeenkomsten) .met als resultaat een definitief afstudeerrapport .0 beoordeeld zijn.gericht op het formuleren van een voorlopig afstudeervoorstel (4 intervisiebijeenkomsten) . de medebeoordelaar en het lid van het college van toezicht je stellen. Je hebt maximaal 15 minuten de tijd voor een presentatie waarin je aanleiding.geschatte tijdinvestering: ± 560 uren • afwerkfase . context. mits rapport en verslag beide minstens met een 6.september – december 2010 .januari – april 2011 . Daarna heb je 30 minuten om in te gaan op vragen die je inhoudelijke begeleider. Daarna wordt je dit persoonlijk medegedeeld.geschatte tijdinvestering: ± 80 uren • werkfase . 9 . De laatste vijf minuten zijn voorbehouden aan de vragen van mensen uit het publiek. Het definitieve cijfer van het afstudeeronderzoek wordt vastgesteld in een bijeenkomst van de grote examencommissie.

geschatte tijdinvestering: 40 uur Gedurende het afstudeerproces wordt door de Academie minimaal op de volgende beslisdocumenten gestuurd: • afstudeervoorstel • concept afstudeerrapport • definitief afstudeerrapport • reflectieverslag p.• presentatiefase . 10 .juni 2011 .gericht op het voorbereiden van presentatie .

FM-relatie en FM-relevantie .beleids.urgentie van onderwerp .is aanwezig bij de publieke presentatie • competenties .en denkniveau en heeft een beslisfunctie op minstens tactisch niveau .helpen formuleren onderzoeksvraag en een voorlopige probleemstelling .beoordelen reflectieverslag (TSP stap 10) .helpen opzetten acquisitieplan . bijsturen. aanwezigheid wordt geregistreerd p.na goedkeuring afstudeervoorstel helpen formuleren werkplan .vernieuwend zijn van onderwerp • in de startcommissie hebben de vier minorcoördinatoren en de afstudeercoördinator (= voorzitter) zitting. Zij reageren binnen vijf werkdagen op een ingediend definitief afstudeervoorstel Taak & rol bedrijfsmentor • is een vertegenwoordiger van een organisatie uit het FM-werkveld • verstrekt de student een onderzoeksopdracht die past binnen de doelstellingen van het afstuderen • bespreekt met student en inhoudelijke begeleider probleemstelling en opzet van het onderzoek • begeleidt de student bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en voorziet hem van relevante informatie • evalueert regelmatig de voortgang van het onderzoek • beoordeelt de kwaliteit van het afstudeerrapport aan de hand van het beoordelingsformulier • functioneert op minimaal Hbo werk.helpen formuleren persoonlijke interesses. helpen en motiveren • intervisiebijeenkomsten zijn verplicht onderdeel van afstudeerproces.Taak en rollen Taak & rol procesbegeleider • taken .en strategische aspecten .formuleren onderzoeksvraag Rol intervisiegroepen • intervisie • van elkaar leren door middel van informatie uitwisseling • elkaar steunen.FM beroepscompetenties . belangstelling (TSP 0 t/m 4) .feedback geven .motiveren.Hbo-niveau .bewaken procesmatige voortgang afstuderen . 11 Taak & rol startcommissie • vooraf inhoudelijk beoordelen niveau afstuderen . coachen .helpen formuleren afstudeervoorstel .

neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport Taak & rol medebeoordelaar • beoordeelt concept en definitief afstudeerrapport als onafhankelijke partij • is aanwezig bij de publieke presentatie.Taak & rol inhoudelijke begeleider • adviseert bij opzet en uitvoering afstudeeronderzoek (TSP 5 t/m 10) • adviseert bij het selecteren.of extern) • verwijst bij specifieke inhoudelijke vragen door naar vakdocenten • is aanwezig bij de publieke presentatie. neemt deel aan het gesprek en is een van de beoordelaars • komt bij voorkeur uit het werkveld en wordt gezocht in het alumninetwerk en stagenetwerk Taak & rol college van toezicht • toezicht houden op procedures en gang van zaken tijdens publieke presentaties • vooraf lezen van afstudeerrapporten ter beoordeling van Hbo-niveau • beoordelen algemeen niveau van alle afstudeerrapporten • evalueren van procedures en niveau en adviseren van examencommissie ten aanzien van realisatie Hbo-niveau p. 12 . ordenen en verwerken van onderzoeksdata • beoordeelt werkplan. concept en definitief afstudeerrapport • onderhoudt contact met opdrachtgever (in.

bij de afstudeercoördinator. Een onafhankelijke jury. minor of docent) moet te kennen hebben gegeven dat de uitkomsten van het onderzoek van invloed zijn op bestaand beleid of een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het vakgebied.AO-prijs Ieder jaar wordt door de opleiding een prijs uitgereikt voor het beste afstudeerrapport van dat studiejaar. 13 . De voorzitter van de jury zorgt tijdens de diplomering. -. Deze prijs wordt tijdens de juli-diplomering uitgereikt en bedraagt €500. bestaande uit drie leden van de Beroepenveldcommissie. p. na presentatie van het jury rapport. voorzien van een toelichting op de bovenstaande criteria. De voordracht vindt plaats door schriftelijke aanmelding. voor de prijsuitreiking. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door hun inhoudelijke begeleider of door leden van het College van Toezicht. beoordeelt de genomineerde afstudeerrapporten en wijst de uiteindelijke winnaar aan.0 of hoger zijn • de aanpak moet multidisciplinair zijn en getuigen van originaliteit en creativiteit • het onderzoek moet voldoen aan alle voor het afstudeeronderzoek geldende doelstellingen (zie pagina …) • de opdrachtgever (externe. indien het afstudeerrapport voldoet aan de volgende criteria: • het cijfer moet een 8. De prijs is ingesteld om goede studenten een kans te geven zich naar het werkveld te profileren en de opleiding in staat te stellen met kwalitatief goede afstudeerprojecten naar buiten te treden. Na een eerste globale selectie worden de voorgedragen kandidaten genomineerd. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre het rapport mogelijkheden tot publicatie biedt.

14 .Begrippen en definities: Begrip Procesbegeleider Intervisiegroep Inhoudelijke begeleider Definitie Begeleider van de Intervisiegroepen. p. Medebeoordelaar Doorgaans afkomstig uit het werkveld. Mondelinge presentatie met verdediging van het onderzoek en het Afstudeerrapport door het beantwoorden van vragen van de Examencommissie en van het publiek. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie. Bedrijfsmentor Begeleider die optreedt als of namens de opdrachtgever. Hoofdbegeleider. Groep van 12 studenten die procesmatig begeleid worden. dus niet werkzaam bij de Academie FM. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport. Afstudeerrapport Publieke presentatie Het adviesrapport waarin verslag wordt gedaan van de uitgevoerde opdracht. werkzaam bij de Academie FM. Beoordeelt (mede) het Afstudeerrapport en de Publieke presentatie. Beoordeelt het reflectieverslag.

Boom. 15 Trietsch. Stenfert Kroese. H.. handboek voor duidelijk taalgebruik.: Basisboek Methoden en Technieken. Keizer J.R. J. Coutinho.Aanbevolen literatuur Baarda B. essays en papers. tweede druk. derde druk 2006 Oost. 2010 ..F. Handleiding bij het voorbereiden en verzorgen van informatieve en overtuigende presentaties. H. Haagse Hogeschool. 2005 p. 2003 Kempen J. Vriens J: Professioneel presenteren. Teunisse J. Gids voor het schrijven van scripties. 2008-09 Boeije. 1995 Oosterbaan. Academie voor Facility Management. W. vierde druk.: Handleiding schriftelijke rapportage. Noordhoff Uitgevers. tweede druk. Academic Services. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 2005 Hilgers F.: Snel afstuderen! Stap voor stap naar een geslaagde scriptie. Prometheus. 2009 Renkema.: Leesbare scripties.: Schrijfwijzer. : Hoe schrijf ik een betere scriptie? .. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 2005 Bouter R. E. SDU. vierde druk. Uitgeverij Contact. P. de Goede M. en Feijen. 2006 Baarda B.. de Goede M.: Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen.: Competent afstuderen.: Basisboek kwalitatief onderzoek.V. Stenfert Kroese..

Beoordelingsformulier publieke presentatie Overzicht belangrijke data Verzekeringen 33 35 37 Beoordelingsformulier reflectieverslag 31 Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek 27 Overeenkomst afstudeeronderzoek 25 Uitwerking FM beroepscompetenties te realiseren in afstudeeronderzoek Formulier afstudeervoorstel 23 21 16 Bijlage 9: Voorbeelden afstudeeropdrachten 39 .Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: p.

netwerken en ketens • Ontwikkelt een visie op facilitaire trends in relatie tot de organisatie en haar omgeving • Ontwikkelt een visie op facilitaire producten/diensten en facilitaire processen p. Competentie 1: Initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten.en extern draagvlak voor veranderingen van facilitaire concepten en dienstverleningsprocessen • Formuleert voorstellen t. vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming • Ontwikkelt strategisch facilitair beleid op basis van wensen en behoeften van (interne) klanten en opdrachtgever • Implementeert of draagt zorg voor implementatie van nieuw facilitair beleid • Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van klantonderzoeken • Ontwikkelt criteria ter beoordeling van effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening Competentie 4: Toepassen van HRM in het licht van de strategie van de organisatie • Implementeert sociaal en HRM beleid van de organisatie in eigen afdeling en geeft hier uitvoering aan • Stemt uitvoering HRM beleid af met en vakdeskundigen P&O afdeling • Adviseert t.a.v.v. marktpartijen en klanten Competentie 3: Analyseren van beleidsvraagstukken.a. het inzetten van personeelsinstrumenten en gebruikt deze zelf • Geeft op motiverende wijze leiding aan team van medewerkers ter optimalisering van hun inzet en professionele ontwikkeling • Reflecteert kritisch op eigen stijl van opereren en kan daardoor eigen leidinggevend gedrag optimaliseren 17 • .v. • Incorporeert internationale ontwikkelingen in deze visie Ontwikkelt en onderhoudt een in. strategisch facilitair beleid • Ontwikkelt voor opdrachtgever innovatieve facilitaire concepten en brengt deze op de (interne) markt • Adviseert t.a. een verandering Competentie 2: Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. ten behoeve van een organisatie • Onderzoekt effectiviteit en efficiency van facilitaire dienstverlening in het licht van organisatie-interne en maatschappelijke trends & ontwikkelingen • Formuleert voorstellen t.Uitwerking FM beroepscompetenties In deze bijlage vind je een overzicht van de landelijke beroepscompetenties.a. introductie van innovatieve facilitaire concepten • Draagt zorg voor in. Deze geven een indicatie op welk niveau jij moet kunnen denken en handelen en daar in je afstudeerrapport en je publieke presentatie blijk van geeft. Onder elke competentie vind je een zestal uitwerkingen op strategisch niveau.en extern communicatiebeleid • Communiceert met en adviseert alle hiërarchische niveaus in de organisatie.en extern netwerk • Behartigt zo goed mogelijk de belangen van de eigen organisatie • Ontwikkelt zelfstandig een in. zelfstandig en ondernemend.v.

contracten en contractbeheer • Formuleert bedrijfskundige consequenties van veranderingen in facilitaire producten/diensten en/of facilitair dienstverleningsproces Competentie 7: Ontwikkelen.a.Ambitie 18 • .Verantwoordelijkheidsbesef .Flexibiliteit .Reflecterend vermogen .en communicatiestructuren • Geeft leiding aan projectteam of heeft daar een verantwoordelijke positie in Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten.Ondernemingszin .Motiverend en stimulerend vermogen . de coördinatie van de uitvoering van facilitaire processen in het licht van planning & control • Ontwerpt en implementeert interne informatie. standaardisatie van werkprocessen • Implementeert maatregelen ter realisatie van optimalisatie van productiviteit en efficiency • Adviseert t. offertes.v.v. de keten “input-throughput-output” • Ontwikkelt en stelt kwaliteitseisen en –criteria van dienstverleningsproces vast • Ontwikkelt criteria t.v.a. • Managet (deel)projecten ter implementatie van nieuwe producten/diensten Initieert en coördineert veranderprocessen • Motiveert betrokkenen tot invoering van (complexe) veranderingen • Ontwerpt een structuur ter optimalisatie van kwaliteit van sturingsvermogen en besluitvorming van betrokken management • Ontwikkelt een plan ter evaluatie van succes van geïmplementeerde veranderingen Competentie 8 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk. het opstellen van een kosten/batenanalyse • Adviseert t.Analyserend en adviserend vermogen .Creativiteit FM Competentie 9 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk.v.Collegialiteit .v.Assertiviteit en zelfstandigheid .Stressbestendigheid .a. implementeren en evalueren van een veranderingproces • Ontwikkelt een infrastructuur voor continue vernieuwing van producten/diensten p.v. organisatie). beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen • Ontwerpt proces t.b.b. financiële haalbaarheid van facilitaire beleidsplannen • Adviseert t. • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: . beroepsbeoefenaar of professional): • Zet onderstaande persoonlijke kwaliteiten effectief in: .Competentie 5: Inrichten.a. interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken • Ontwerpt een systeem t.v.a. het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie indicatoren • Formuleert adviezen t.

contactgegevens .individuele subprobleemstelling .korte toelichting waarom eigen opdracht • in geval van een coproductie (twee of meerdere studenten. FM consultancy. logistiek.gegevens minorcoördinator / docent • in geval eigen opdrachtgever .) .W. branche eventueel afdeling naam.N. 19 • .gegevens afstudeerorganisatie    N.afstemming met opdrachtgever.afstemming met (groep) studenten. functie.W. verstrekt door een externe organisatie.gegevens minor . etc.afzonderlijke afstudeerrapporten • in geval van een afstudeeronderzoek in het buitenland . .De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Formulier afstudeervoorstel ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleverdatum voorlopig afstudeervoorstel 3 januari 2011 bij procesbegeleider.een gemeenschappelijke hoofdprobleemstelling . hiërarchische positie. services.gegevens opdrachtgever / begeleider  p.vooraf melden bij afstudeercoördinator . (groep) studenten en afstudeercoördinator .A. Algemeen • gegevens student . opdrachtgever en afstudeercoördinator .is de opdracht gerelateerd aan een van de gevolgde minoren? in geval interne opdrachtgever (minor) .korte aanduiding in welk FM-segment het onderzoek zal plaats vinden (huisvesting. opleiding . inkoop.gevolgde minoren • in geval van externe opdrachtgever . die werken aan een opdracht. een van de minoren of op eigen initiatief) . Definitief afstudeervoorstel bij Praktijkbureau 10 februari 2011.vooraf melden bij afstudeercoördinator .A.

faciliteiten Voorlopige probleemstelling • analyse van tot dan toe verzamelde informatie • formuleren knelpunten m.ontwikkelingen en mogelijke problemen binnen sector • informatie betreffende bedrijf .voor wie is het een probleem . afdeling waar opdracht zich afspeelt .t. klanten.wat is volgens opdrachtgever het probleem .b.Verslag oriëntatiefase • informatie betreffende sector waar organisatie actief is . leveranciers. diensten. marktpositie.hoe urgent is het probleem .vorm en omvang van begeleiding en contactmomenten (inclusief publieke presentatie) .wie zijn betrokken . concurrenten.is de opdrachtgever bereid volledig inzicht in aanleiding en achtergrond te verschaffen . organisatiestructuur. onderzoeksvraag • formuleren voorlopige probleemstelling .informatie betreffende onderzoeksopdracht . organisatiecultuur.zijn er middelen om probleem op te lossen . maximaal tien p.wat is de facilitaire relevantie van de onderzoeksopdracht • welke eisen worden door opdrachtgever gesteld en mogelijke afspraken .mogelijke subprobleemstellingen. 20 Relatie met FM-competenties • zijn de negen FM beroepscompetenties door middel van de onderzoeksopdracht te realiseren • in welke mate zijn deze te realiseren Voorlopige werkplanning • beschrijving te hanteren methoden van onderzoek • literatuurstudie & voorlopige literatuurlijst • vergelijkende interviews en bedrijfsbezoeken .producten.verwacht eindproduct: vorm & inhoud .

21 . p.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Overeenkomst afstudeeronderzoek Op Blackboard (AO-platform Nieuwe Stijl) is de overeenkomst te downloaden.

o v rv g u nvt tot het zelfstandig kunnen uitvoeren taken van een beginnende beroepsbeoefenaar. het plannen c. o v rv g u nvt tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen voorhanden zijn. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. 22 relevante kennis en (theoretische) inzichten. o v rv g u nvt in staat te zijn tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. o v rv g u nvt zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van p. o v rv g u nvt tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. normatieve en maatschappelijke vragen. . internationale en/of multidisciplinaire omgeving. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. o v rv g u nvt in staat te zijn tot het stellen van realistische doelen. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt en toegepast in de beroepssituatie.q.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier afstudeerrapport (60% eindcijfer) Naam inhoudelijke begeleider Naam medebeoordelaar Hbo-niveau (30%) van eindcijfer De student geeft blijk zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. o v rv g u nvt tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele.

p. 23 . o v rv g u nvt Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden.o v rv g u nvt tot het kunnen functioneren binnen een arbeidsorganisatie.

o v rv g u het analyseren van beleidsvraagstukken.of organisatieprocessen. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 24 o v rv g u het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces. interne processen en de bedrijfs. ten behoeve van een organisatie. NB 1: NB 2: De HRM competentie wordt in de afstudeeropdracht niet getoetst. zelfstandig en ondernemend. p. beheersen en verbeteren van bedrijfs. netwerken en ketens. o v rv g u Deelcijfer Geef per beoordelingsaspect een kwalitatieve toelichting in maximaal 20 trefwoorden. o v rv g u het analyseren van de financiële en juridische aspecten.FM beroepscompetenties (30% van eindcijfer afstudeerrapport) De student is in staat tot het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. dat is gebeurd in jaar drie middels de module LMV De sociaal communicatieve competenties (8 & 9) worden apart getoetst in het reflectieverslag .of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. o v rv g u het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. o v rv g u inrichten.

externe oriëntatie • gewenste situatie • conclusies • aanbevelingen • argumentatie • implementatieplan • bedrijfskundige consequenties . Bouter. (20%) vormtechnische + communicatieve aspecten • omslag • titelpagina • auteursreferaat • samenvatting • woord vooraf • inhoudsopgave • inleiding • indeling hoofdstukken en paragrafen • geraadpleegde bronnen • lay-out • taalgebruik • lezergerichtheid • 10% van eindcijfer afstudeerrapport o v rv g u Deelcijfer p. urgentie • probleemstelling • onderzoeksverantwoording • organisatieanalyse • probleemanalyse • theoretisch kader • veldonderzoek.organisatiestructuur o v rv g u Deelcijfer Gemiddeld cijfer: ≥ 6 .financieel . doelgroep. achtergrond. 25 inhoudsaspecten (30% van eindcijfer afstudeerrapport) • introductie.F. inleiding • aanleiding.personeel .Rapportage (10% van eindcijfer afstudeerrapport) Het afstudeerrapport is geschreven conform de richtlijnen zoals die verwoord zijn in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage” van R.

• je persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding en je afstuderen. • de gerealiseerde leerdoelen aan de hand van de landelijke beroepscompetenties 8 en 9. Het evaluatiegesprek met de opdrachtgever en de inhoudelijke begeleider vormt input voor het reflectieverslag. die je voorafgaande aan de start p. Beschrijf tenslotte waar je je verder in je ontwikkeling op wilt richten. Geef een beschrijving van je eigen profiel op competentie 8 en 9. Waar liggen voor jou de uitdagingen in het werkveld en wat heb jij het werkveld te bieden? o v rv g u 26 Cijfer: ≥ 6 In geval van een onvoldoende kan een herziene versie op 14 juni ingeleverd worden. Geef ook aan welke ervaringen van belang zijn geweest voor jouw ontwikkeling op elk van deze competenties. Het reflectieverslag wordt geschreven volgens de richtlijnen verwoord in de “Handleiding Schriftelijke Rapportage”. 24 mei 2011 In het verslag toont de student aan dat hij/ zij de 9 beroepscompetenties op Hbo. . Maak hierbij gebruik van ondersteunend materiaal zoals de evaluaties van eerdere praktijkmodules en het resultaat van feedbacksessies.beroepscompetenties een tot en met zeven.F. Beschrijf bij welke competenties jouw talent ligt en welke nog een uitdaging voor je vormen. R. Geef in het verslag een beschrijving van je ontwikkeling op FM.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier reflectieverslag (20% eindcijfer) Procesbegeleider: ± 1600 woorden (4 – 5 A4) Inleveren bij praktijkbureau en te beoordelen door procesbegeleider. Geef zicht op je eigen kwaliteiten en talenten die van belang zijn binnen het functieprofiel van een beginnende ME’er. Bouter en richt zich op drie thema’s: • het beeld dat je je tijdens de opleiding en je afstuderen hebt gevormd over het beroep.niveau beheerst. van je afstudeeronderzoek hebt geformuleerd. Geef zo concreet mogelijke voorbeelden van de ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt. gelijktijdig met inleveren definitief onderzoeksrapport.

• in hoeverre voor hem sprake was geweest tot het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische. vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. • het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties. ten behoeve van een organisatie. • het analyseren van beleidsvraagstukken. zelfstandig en ondernemend. het plannen c. internationale en/of multidisciplinaire omgeving. • nadenken over. normatieve en maatschappelijke vragen. inzichten en vaardigheden te hebben verworven. • inrichten. • in staat te zijn geweest tot het stellen van realistische doelen.q. 27 • • op welke wijze hij in staat is geweest tot creatief denken en handelen in situaties waar geen standaardtoepassingen .of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. • het analyseren van de financiële en juridische aspecten. • in staat te zijn geweest tot het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. samenhangend met de (toekomstige) beroepspraktijk. te hebben geïntegreerd en te hebben gebruikt. • zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk te hebben gedefinieerd en geanalyseerd op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen handelen. den en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen. • het samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie en organisatie-intern te communiceren op alle niveaus. planmatig aanpakken van werkzaamhep. beheersen en verbeteren van bedrijfs.De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Beoordelingsformulier publieke presentatie (20% eindcijfer) Inhoudelijke begeleider: Medebeoordelaar: Lid College van Toezicht Hbo-niveau De student geeft de presentatie blijk over het vereiste Hbo-niveau te beschikken door toe te lichten • zelfstandig gericht (wetenschappelijke) kennis. FM-competenties De student laat tijdens de presentatie zien in hoeverre hij in staat is geweest tot • het initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten. interne processen en de bedrijfs. het ontwikkelen van een beroepshouding en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche. • het ontwikkelen en implementeren van een veranderingsproces. netwerken en ketens.of organisatieprocessen. voorhanden waren. om verkregen kennis en ontwikkelde vaardigheden integraal in een beroepssituatie toe te hebben gepast. • op welke wijze hij in staat was geweest tot communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele.

slot .hand-outs p.taalgebruik .structuur . beoordelingscriteria Presentatie technieken • doelgroepgerichtheid • informatie .PowerPoint .inleiding .degelijke argumentatie.ontspannen presenteren • hulpmiddelen . 28 o Presentatie inhoud v rv g u • kennis en beheersing van de inhoud van het onderzoek • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • inzicht in bredere toepasbaarheid van het eindproduct • formuleren van toegevoegde waarde van het eindproduct o Discussie • beantwoording van vragen met betrekking tot presentatie en rapport • Hbo-niveau • relatie met de FM-competenties • reflectie op onderzoeksproces en eigen functioneren • het ontwikkelen van een visie op beroep • plaatsen van opdracht in bredere context o v rv g u v rv g u Cijfer Presentatie: ≥ 6 .aantrekkelijke verpakking .nieuwswaarde .conclusies • presentatietechnieken .non-verbaal gedrag .Publieke presentatie.kern . .duidelijkheid • overtuigen .aansprekende persoonlijkheid • presentatieopbouw .

De Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Belangrijke data met betrekking tot afstudeeronderzoek 2010 – 2011 10 september 2010 16 september Eerste peildatum instapdrempel Introductie afstudeeronderzoek Eerste bijeenkomst met procesbegeleider Week van 25 oktober Week van 29 november 1 december 3 januari 2011 Week van 3 januari 10 februari Tweede bijeenkomst met procesbegeleider Derde bijeenkomst procesbegeleider Tweede en laatste peildatum instapdrempel Inleveren voorlopig afstudeervoorstel bij procesbegeleider Vierde bijeenkomst procesbegeleider Inleveren definitief afstudeervoorstel praktijkbureau Vijfde bijeenkomst met procesbegeleider (in combinatie met expertise bijeenkomst) 17 februari Week van 14 februari Medio april 26 april Uitsluitsel startcommissie Toewijzing inhoudelijke begeleider Toewijzing medebeoordelaar Inleveren concept afstudeeronderzoek bij inhoudelijke begeleider en medebeoordelaar Week van 23 mei 24 mei 2011 Zesde en laatste bijeenkomst met procesbegeleider Inleveren definitieve versie afstudeerrapport (in viervoud en in PDF file) bij praktijkbureau Inleveren reflectieverslag bij procesbegeleider in viervoud 20 juni tot en met 6 juli 8 juli 2011 Vaststelling cijfer afstudeeronderzoek door grote examencommissie Diplomering (voltijd) Publieke presentaties p. 29 .

De dekkingen van sub a en b gelden uitsluitend wanneer de schade niet gedekt is op een andere polis. moet een beroep worden gedaan op de (eventuele) verzekering die door de student is afgesloten. zoekraken en verduistering. De polisvoorwaarden prevaleren te allen tijde boven deze tekst.a. Het eigen risico bedraagt in dit geval EUR 125. p. In het geval van het aanbrengen van schade door de stagiair(e) zal in eerste instantie een beroep moeten worden gedaan op de verzekering van het bedrijf. 30 c. Mocht ook dit niets opleveren. Wanneer blijkt dat deze verzekering in het voorkomende geval niet voorziet. Deze verzekering geldt ook voor studenten van de hogeschool voor hun stages in Nederland en in het buitenland.: a. Vervanging van een ondeugdelijke prestatie.000 per gebeurtenis en met een maximum van EUR 100.en materiële schade toegebracht door stagiair(e)s tijdens de stage. vermissing. met uitzondering van de VS en Canada. dat kan een beroep worden gedaan op de door de Haagse Hogeschool afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.000 per gebeurtenis en met een eigen risico van EUR 250.nl Tot slot Bovenstaande opsomming is maar een korte samenvatting van de feitelijke polis. dan kan contact worden opgenomen met de afdeling beheersondersteuning van het Facilitair Bedrijf van de Haagse Hogeschool. Je dient dus zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. Mochten er nog specifieke vragen zijn over verzekeringen. Voor stages in de VS en Canada dient een aparte aansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten. Niet gedekt zijn o. Daarnaast is het raadzaam de eigen ziektekostenverzekering gedurende de stage te handhaven. b. Ongevallenverzekering De Haagse Hogeschool heeft geen ongevallenverzekering voor studenten en stagiairs. • In afwijking van sub a geldt voor materiële schade aan zogenaamde goederen onder opzicht een verzekerd bedrag van maximaal EUR 50. Schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen.Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering De Haagse Hogeschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.57) of een email sturen naar: verzekeringen@hhs. in bewaring of ter behandeling onder zich heeft. Voor onjuistheden of vergissingen aanvaardt de Haagse Hogeschool geen aansprakelijkheid.000 per jaar. in beheer. met een maximum van EUR 2. Goederen onder opzicht zijn bijvoorbeeld zaken die de stagiair(e) in gebruik. Schade door diefstal. bereikbaar onder telefoonnummer: 070-4458012 (strip 1. .500. De belangrijkste condities van deze polis zijn: Gedekt zijn: • Letsel.

7. 31 6. zodat efficiënter omgegaan kan worden met het beschikbare aantal vierkante meter? p. kostenefficiëntie en klanttevredenheid behouden blijft voor Rabobank Gouwestreek? 5. Op welke wijze kan de Facilitaire dienst van de GGZ in Geest het negatieve imago wat er op dit moment heerst ombuigen naar positief imago binnen een tijdbestek van een half jaar? 4. het beheer ervan en de organisatie die gebruik maakt van dit vastgoed te classificeren en op welke wijze kan BREEAM In-Use een toegevoegde waarde worden voor Nederland. gesteld door Rabobank Nederland. rekening houdend met het rendement op korte en langere termijn? 2.Voorbeelden probleemstellingen afstudeeronderzoeken 2009-2010 1. van Johnson Controls. bij toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. waarbij de flexibiliteit van de dienstverlening op een voor de organisatie acceptabel niveau blijft en er een antwoord wordt gegeven op de vraag of de postkamer en de reprokamer uitbesteed wordt of in eigen beheer blijft 9. Op welke wijze dient het Facilitair Bedrijf van Rabobank Gouwestreek de fasen van het volwassenheidsmodel. Op welke wijze kan de afdeling Projects. Op welke wijze kunnen de processen binnen de postkamer en de reprokamer van Flora Holland effectiever en efficiënter ingericht worden om kostenreductie te realiseren. te doorlopen om te komen tot totale uitbesteding van haar diensten. In welke mate is BREEAM In-Use een bruikbare methode voor de huidige Nederlandse markt om duurzaamheid van bestaand vastgoed. met betrekking tot duurzame investeringen. Hoe kan Sodexo Altys op de locatie Shell in Den Haag haar contracten optimaal bewaken zodat er efficienter gewerkt wordt en er financiele voordelen behaald worden waarbij ook de afgesproken SLA (service level agreements) meegenomen worden. waarbij. In hoeverre is regie in de zorg toepasbaar? Deze vraag wordt opgesplitst in de volgende twee delen (zodat ieder van ons een eigen hoofdprobleemstelling heeft): Op welke wijze wordt er momenteel gedacht over het regiemodel in de zorg? Wat zijn de succesfactoren van het doorvoeren van regie in de zorg en waardoor is dit haalbaar? 3. . Welk huisvestingsbeleid past het best bij de ontwikkelingen van de Reinier de Graaf Groep. Hoe kan de afdeling interne ondersteuning van de gemeente Leidschendam-Voorburg meer inzicht en grip krijgen op het energieverbruik binnen de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg? 10. Op welke wijze kan de grote hoeveelheid openstaande werkopdrachten van de afdeling Medische Instrumentatie van het Sint Franciscus Gasthuis gereduceerd worden naar een acceptabel niveau en hoe kan dit in de toekomst beheerst worden? 8. inspelen op de behoefte van de (potentiële) klanten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->