14e Jaargang • nummer 659 • donderdag 7 april 2011

Gratis huis aan huis blad met nieuws en advertenties uit Hoek van Holland
De Hoekse Krant

The Hookers
gehuldigd

Strandwachtpost
krijgt facelift

Fietsenstalling
geopend

Jessie van Vugt
kampioen van
Zuid Holland
en nog
veel meer... I
n

d
e
z
e

H
o
e
k
s
e

K
r
a
n
t
:
v.d. Kasteelestraat 20, ’s-Gravenzande
Hortensiastraat 2, Monster
S))«
z
/·í.:!.;..
Optie-Lease
Uw bril gespreid betalen zonder
extra kosten. Vraag naar
informatie in onze winkel
Prins Hendrikstraat 250
Hoek van Holland - Tel. 0174-384138
www.henkdevisser.nl
Opticiën
Henk de Visser
Oogadviseur
Mevrouw Kortsmit-Steeman heeft
afgelopen zaterdag uit handen van
deelraadsvoorzitter Hestia Reukema
de Hoek van Holland speld ontvan-
gen. De uitreiking gebeurde tijdens
de viering van de 80ste verjaardag van
mevrouw Kortsmit, welke werd ge-
houden in Hoeve de Viersprong.
“Het dagelijks bestuur van de deelge-
meente Hoek van Holland heeft beslo-
ten om mevrouw M.A. Kortsmit-Stee-
man te onderscheiden met de zilveren
Hoek van Holland-speld vanwege het
vele vrijwilligerswerk dat zij heeft
verricht voor de Hoekse gemeenschap.
Zo is mevrouw Kortsmit-Steeman
jarenlang vrijwilligster geweest bij
de voormalige voetbalvereniging VV
Hoek van Holland, de tennisvereni-
ging VT De Hoek, de nationale ver-
eniging De Zonnebloem en het vakan-
tieschip Henri Dunant van het Rode
Kruis. Met veel enthousiasme heeft zij
op vele terreinen haar betrokkenheid
getoond. Mevrouw Kortsmit-Steeman
staat altijd voor iedereen klaar en niets
is, en was, haar te veel”, aldus Hestia
Reukema namens de deelgemeente.
De Hoek van Holland-speld wordt
uitgereikt aan mensen die een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd voor de
Hoekse samenleving of aan mensen
die al meer dan 10 jaar belangeloos
vrijwilligerswerk verrichten.
Hoek van Holland speld voor
mevrouw Kortsmit
Afgelopen zaterdag 2 april opende
Jon Meijer, Directeur Schone Stad,
Roteb samen met Wim de Groot,
portefeuillehouder Buitenruimte
en Economie van de deelgemeente
het nieuwe Milieupark in Hoek van
Holland.
Het milieupark in Hoek van Holland is
verhuisd van het terrein van Gemeen-
tewerken aan de Prins Hendrikweg 56
naar Zekkenweg 100a. Ten opzichte
van de andere milieuparken wordt
in Hoek van Holland minder afval
gebracht en was het terrein van het
milieupark te groot. Daarnaast waren
er praktische problemen met de open-
stelling van het Milieupark, dat voort-
aan nog maar drie dagen in de week
geopend is. Wim de Groot maakte
tijdens de opening duidelijk dat het ei-
genlijk de bedoeling was geweest het
milieupark in Hoek van Holland hele-
maal op te heffen, maar dat er geluk-
kig overeenstemming over de kosten
was bereikt. “We hebben beiden wat
water bij de wijn moeten doen” beves-
tigde Jon Meijer.
Overigens zullen er nog aanpassingen
worden gedaan op het milieupark, zo
is het onderkomen van het personeel
alleen nog met een kleine container
geregeld en zal in de nabije toekomst
waarschijnlijk de naastgelegen loods
ook voor het park beschikbar komen
en zal Rotterdam Schoon daar haar in-
trek nemen.
Op het nieuwe milieupark kunnen in-
woners van Hoek van Holland terecht
met restafval, bruin- en witgoed, puin,
groen, hout, asbest, metaal, Klein
Chemisch Afval (KCA), dakafval en
vlakglas. Voor grofvuil kunnen in-
woners online een afspraak maken
op www.rotterdam.nl/roteb of 14 010
bellen. Het milieupark is drie dagen
in de week geopend: op woensdag en
vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Voor
wie het nieuwe milieupark nog niet
weet te vinden: Op de Prins Hendrik-
weg tussen Gemeentewerken en Auto
Schoenmeijer rechts af, dan rij je er
recht op af.
Nieuwe milieupark geopend
Wim de Groot en Jon Meijer openden
het milieupark
Op 11 april a.s. start een nieuw on-
derzoek van de GGD Rotterdam-
Rijnmond om de gezondheid van
de jeugd van 4 tot 12 jaar in kaart
te brengen. Het onderzoek wordt
gehouden in Rotterdam en de re-
giogemeenten. Ook de ouders/
verzorgers van kinderen uit de
deelgemeente Hoek van Holland
worden door de GGD benaderd
met behulp van een steekproef uit
het bevolkingsregister.
De ouders/verzorgers worden ver-
zocht een vragenlijst in te vullen.
Bij het verwerken van de antwoor-
den worden naam en adresgegevens
vernietigd, zodat antwoorden niet
meer gekoppeld kunnen worden
aan persoonsgegevens. Onderwer-
pen die aan de orde komen zijn de
gezondheid en opvoeding van hun
kind, leefgewoonten en voorzie-
ningen die ouders missen voor hun
kind. De GGD is wettelijk verplicht
gegevens te verzamelen over de ge-
zondheid van kinderen en jongeren
en doet dit in opdracht van de ge-
meente. De uitkomsten van het on-
derzoek ‘Jeugd Rijnmond in Beeld’
dragen bij aan de invulling van het
gemeentelijk jeugdbeleid. Zo kan
het nodig blijken meer hulp te bie-
den aan bepaalde groepen kinderen
of extra voorzieningen op te zetten
in een gemeente of wijk. De GGD
hoopt op veel reacties. Directeur
Onno de Zwart: “Hoe meer ouders
de vragenlijst invullen, des te meer
gegevens worden verzameld en hoe
betrouwbaarder het beeld is van de
gezondheid van de kinderen in een
gemeente. Meedoen is dus heel be-
langrijk. Ook als het allemaal goed
gaat met een kind of als een kind in
zorg is”. Meer informatie is te vin-
den op www.ggd.rotterdam.nl.
Nieuw onderzoek GGD:
Jeugd Rijnmond in Beeld
Fietsen verwijderd
Medewerkers van Stadstoezicht heb-
ben tien fietsen bij de fietsenstalling
in de Rietdijkstraat verwijderd. De rij-
wielen waren al geruime tijd van een
sticker voorzien waarop stond dat de
rijwielen, als ze niet naar de nieuwe
stalling verplaatst werden, verwijderd
zouden worden.
Dief na brutale
diefstal gepakt
Een bewoner van de Schelpweg
die bezig was met een verbou-
wing had verleden week dins-
dag zeven radiatoren buiten ge-
plaatst, met de bedoeling deze
later terug te hangen.
Op een gegeven moment kwamen
twee Bulgaren hem vragen of zij de
radiatoren mochten hebben, waar-
op de man ontkennend antwoord-
de. Toen de man even weg was en
later weer terug kwam, bleken de
radiatoren verdwenen te zijn.
Donderdag zag de man het busje
van de Bulgaren voor zich op de
Dirk van den Burgweg rijden en
waarschuwde direct de politie.
Deze kon de bestuurder staande
houden en er bleek in de laadruim-
te nog een gestolen radiator te lig-
gen. De Bulgaar is aangehouden.
De politie wijst er op dat mensen,
indien zij iets verdachts constate-
ren, altijd kunnen bellen met 112.
Moderne
50 plussers zijn
levensgenieters
Om dat lang vol te houden biedt
De Boetzelaer 50+ AEROBICS, elke
maandag- en dinsdagmorgen om 11:00 uur
Voor meer informatie www.deboetzelaer.nl
Madeweg 36 te Monster
Telefoon 0174-28 66 10
Neem eens een kijkje op
www.deboetzelaer.nl
voor het aanbod
12
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 2
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke begeleiding
Henk van der Kruijk
Jolanda Sonneveld - Tijhof
Zandeveltweg 75 • 2692 AS `s-Gravenzande.
Tel. 0174-412230
E-mail: gmeer@caiway.nl
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Gedipl. pedicure
& manicure
Laura Dekkers

Hèt adres
voor hand- en
voetverzorging
0174 - 387283
b.g.g. 06 - 45750535
Nog geen 2 weken meer!

Alles voor uw dierbenodigdheden!
Ri etdi j kstraat 80 • Hoek van Hol l and
Sociaal emotioneel
weerbaarheidstraining
Voor kinderen die zich “natuurlijk”
weer sterk en blij willen voelen!
www.ankher-kindercounseling.nl
Hoek van Holland. Tel.: 06-38166104
"Als ik kon toveren"
Na een paar moeilijke laatste maanden, van een
overigens gelukkig leven, overleed op 3 april 2011
mijn innig geliefde man, lieve dappere vader, zoon,
broer, schoonzoon en onze oom
Paul van Eijk
in de leeftijd van 61 jaar.
Greta Noordewier
Yannick van Eijk
Mevrouw J.H. Steenhoek
Mevrouw G. Noordewier-Vos
Marjan van der Does
Ruud
Eveline en Tuy
Joke Groeneweg
Sjoerd, Lars, Yara Noordewier
Chrysantstraat 9
3135 HG Vlaardingen
Paul is thuis.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aula
van crematorium "Hofwijk", Delftweg 230 te
Rotterdam-Overschie op vrijdag 8 april om 15.00 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Vrijwilligers gevraagd!
Er zijn al aanmeldingen, maar we kunnen nog vrijwilligers gebruiken!
VVV Hoek van Holland zoekt informatrices/
informateurs voor één à twee dagen in de week
Doel van de functie is het verstrekken van actuele in-
formatie aan inwoners en (zakelijke) toeristen over
toeristische en recreatieve mogelijkheden in Hoek
van Holland en omgeving.
De werkzaamheden
• Het verstrekken van informatie en advies aan de balie,
per telefoon en per e-mai.
• Bemiddelen en boeken van overnachtingen
• Verkoop en kassa afhandeling van winkelartikelen en
geschenkbonnen
We zoeken
• Iemand die het toeristisch product Hoek van Holland een
warm hart toedraagt
• Zelfstandig kan werken
• Kennis van de Duitse en Engelse taal heeft
• Dienstverlenend en flexibel is
Voor aanmelden en/of informatie kunt u contact opnemen
met Annie van den Bos, VVV Store / Stichting Get Hoekt!,
Prins Hendrikstraat 281, 3151 AK Hoek van Holland,
tel: 0174-519575 mailadres annie@hoekvanholland.nl
Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Lilly ter Laak
Tel. dag/nacht (0174) 623456
horizon@kabelfoon.nl
www.horizonuitvaart.nl
”Naar
mijn hart”
Want wat is er
persoonlijker dan
een uitvaart?
ûijkweg 109, 2671 LX NaaIdwijk · SweeIinckIaan 75, 2692 88 's-6ravenzande
Nu ace bij Amanda’s Nails!
Wegens opening van mijn nieuwe
nagelstudio, de hele maand april
een nieuwe set gelnagels
voor maar € 35,- !!
(incl. nailart of french).
Amanda’s Nails
Oudelandstraat 101 • 2691 CD ’s-Gravenzande
06 24769443
Ook voor manicure, voetbehandelingen en bruidsnagels.
De organisatie van Body Beauty en Fashion Beurs
wil de volgende bedrijven en personen die de meta-
morfoses hebben mogelijk gemaakt tijdens de beurs
bedanken voor hun inzet:
Het gehele team van: Team Kapsalon Hoek van Holland;
Mariska vd Brug; Annie vd Pluym van Oriflame, Sandra
van Uffelen visagie; Charme Mode; Flirt Mode & Accessories;
Gezellige Party.nl; Alle metamorfose kandidaten: Petra,
Desire, Rita, Lilian, Ria, Elly, Cindy en Tonny. Zonder jullie
allemaal was het nooit zo’n groot succes geworden
Super Girls
Danique Wolfs,
Mariska vd Brug, Jennifer
Dominigos, Iris Wevers en
Dominique den Hoedt
Jullie zijn allemaal kanjers,
bedankt voor jullie hulp
achter de schermen van de
Body, Beauty en
Fashion Beurs, zonder jullie
is het niet te doen!
Monique Theunissen
Bliek Schilders
v o o r k l e u r & k wa l i t e i t
W
Schi l derwerk
W
Wandaf werki ng
Hoek van Holland
0174 - 38 59 29
info@bliekschilders.nl
voor
STEUNZOLEN,
CORRECTIEZOLEN
EN PEDICUREN

Margreet Lohman
Joh. Mauritsstraat 89
tel 385213
Ja, Ja het is echt
waar
Willem Pronk
is 50 jaar
van harte
gefeliciteerd van je
3 vrouwen
Sabine, Natasja,
Mandy
door haar dierbaren omringd op weg gegaan
met in de prille nacht haar laatste ademtocht
is vredig van ons heengegaan
onze lieve Moeder en Oma
Elizabeth de Kan-Vlot
weduwe van Anthony de Kan
5 juni 1923 2 april 2011
Rien (in liefdevolle herinnering) en Joke
Arie
Eva
Loes
Wim en Yolanda
Marieke en Rens
Bob en Bibiche
Romko en Margriet
Marja en Pieter-Jan, Norah
Anton en Marieke
Jelle (in dierbare herinnering)
Albert en Gerda
Correspondentie-adres:
Matrice Uitvaartbegeleiding
t.a.v. Familie de Kan
Postbus 399, 3100 AJ Schiedam
Vrijdag 8 april komen wij om 13.00 uur samen in de
aula bij de begraafplaats, Kerkhofweg 8
te Hoek van Holland.
Aansluitend begeleiden we moeder naar haar laatste
rustplaats, waarna er gelegenheid is tot condoleren in
de ontvangstruimte bij de begraafplaats.

Daarna nodigen wij u uit om wat langer samen te zijn
op een nader te bepalen locatie.
ja ja het is echt waar vandaag wordt
Rene Tillemans
70 jaar!
van harte gefeliciteerd
Martijn
Voor €5,- per maand brengt
u zieke kinderen en hun ouders
dicht bij elkaar.
Word nu donateur van
het Ronald McDonald
Kinderfonds.
www.kinderfondsknuffels.nl
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 3
HOME DECORATIONS
Your Home is your Castle
Yvonne van Luyk & Hans Tersteege
Zuidwind 27 • 2691 RV ’s-Gravenzande
(0174) 417344 • www.home-decorations.org
G
ordijnen
gratis
m
eten
en
gratis
gem
aakt
Erkend RDW-inleveradres
voor uw sloopauto, -bus

AUTOBEDRIJF DE VOEGHT
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,
de Honsel Noord, Tel. 0174-630938
www.devoeght.nl
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs ! !
Hans Ooms
adres Marnixlaan 2
2692 DS
’s-Gravenzande
telefoon (0174) 41 49 85
e-mail info@hansooms.nl
website hansooms.nl
Belastingadvies- en Administratiekantoor
• Belastingaangiften
• Boekhoudingen
• Erfbelasting
• Jaarrekeningen
• Loonadministraties
• Startersbegeleiding
• Snelle service
• Geen voorrijkosten
• Ruim 25 jaar ervaring
• Ook levering nieuwe apparaten
• Bosch/Siemens service partner
Herman Brouwer
Storingopgave op:
witgoedservicewestland.nl
0174-712805
Huis en Boedel ”Westland”
TE KOOP GEVRAAGD:
NETTE INBOEDEL
Wij kopen vooral eiken meubels.
Ook voor uw verhuizingen
of leeg opleveren van uw woning.
Telefoon: 06-55832654
ADVOCATEN & PROCUREURS
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging
te Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht,
Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht
U GAAT TOCH
OOK LIEVER
NAAR DE
SCHARREL-
SLAGER.
Als u van vlees houdt en
om dieren geeft kunt u niet
om scharrelvlees heen. Dan
kiest u natuurlijk voor een
diervriendelijk geprodu-
ceerd stukje scharrelvlees.
Eet smakelijk en bewust
Wij weten er aIIes van
UW $CHARREL$LAGER
TEL. J8242J
Prins Hendrikstraat 254
HDEK VAN HDLLAND
Westenwind tuinarchitectuur
Hoveniers Groep Nederland
Landelijk erkend Hoveniersbedrijf
• Aanleg en onderhoud van tuinen
• (Sier)bestrating/natuursteen
• Grondverzet
• Ontwerpen van tuinen
• Beplantingsplannen
• Snoeiwerkzaamheden
• Houtbewerking, erfafscheidingen
en vlonders
Van ontwerp tot complete realisatie!
Adriaan van der Kloosterstraat 68
3151 JB Hoek van Holland
Voor de scherpste offerte belt u met
Tel. 0174-387048 - Mobiel 06-24317498
Westenwind Hoveniers
TOYOTA
Intern Transport Service Westland
Lierweg 75 • 2678 CT De Lier
Telefoon 0174 - 52 11 96 • Fax 0174 - 52 18 85
Mobiel 06 - 22 49 16 26
www.itswestland.nl
u
i
t

v
o
o
r
r
a
a
d

t
e

h
u
u
r
Harwichweg (nabij station)
Hoek van Holland
tel 0174 - 385166
Sliptong 500 gram 7,00 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00
Gebakken sliptong 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00
Vraag niet hoe het kan, profiteer er van!
Ook voor uw heerlijke salades: Zalm - Haring - Tonijn - Gamba’s in Dille - Krab etc.
Diverse gebakken vis, zo uit de pan!
Superharing, gesneden waar u bij staat!
Alléén
vrijdag en
zaterdag
VANAF 1 APRIL TE KOOP: goed onderhouden extra
grote garagebox aan de Johan Mauritsstraat. Box is
aangesloten op elektriciteitsnet .
Voor informatie mail naar: josephi@softhome.net
Iets om in uw agenda te zetten!
Ha-Ra milieu vriendelijk schoonmaaksysteem.
Wegens het beëindigen als Ha-Ra consulente:
Dinsdag 12 april a.s. laatste
Ha-Ra inloopdag
bij Nienke Jekel,
van 9.30 tot 16.00 uur, Spechtstraat 12,
3145 XK Maassluis. Info: 010-5918797.
jekel@kabelfoon.nl
OLIVET TO CALVARY
J.H. MAUNDER
uitgevoerd door zangvereniging
C r e s c e n d o
uit Hoek van Holland
op zondag 10 april 2011 in de UNIEKERK
Langestraat 181 ‘s Gravenzande
m.m.v. Jean-Léon Klostermann tenor
Matthijs Mesdag bariton
Ton Kos orgel
Wim de Korver alg. leiding
Aanvang: 16.00 uur - Kerk open: 15.30 uur
TOEGANG GRATIS
Drukkerij SK
Zekkenstraat 36 - 3151 XP Hoek v. Holland
Tel. 0174 - 38 52 52 - Fax 0174 - 38 53 52
info@drukkerijsk.nl - www.drukkerijsk.nl
Wij maken druk werk van uw drukwerk
Kleintje erbij...?
Regel dan op tijd uw geboortekaartjes.
Vraag naar onze uitgebreide collectie
geboortekaartjes.
Het is weer zover TUINONDERHOUD
Knippen snoeien, bladruimen en gezonbemesting enz.
Alle voorkomende werkzaamheden van uw tuin door
een 40 jaar ervaren tuinman.
Vraag een vrijblijvende prijsopgave
Na. 18.00 uur tel. 06-20559121
SNACKBAR WILLEMPIE
Huydecoperstraat 23A
tel. 0174-385450
ZOEKT
PERSONEEL
zowel fulltime als parttime
Zondag, 10 april zal “Cres-
cendo” in de Uniekerk in de
Langestraat 181 te ‘s-Gra-
venzande, de passiecantate
“Olivet to Calvary” van de
Engelse componist John Hen-
ry Maunder uitvoeren.
De componist John Henry
Maunder heeft dit prachtige
stuk geschreven. Zijn Olivet to
Calvary zag hij als een” heilige
cantate, die een aantal gebeur-
tenissen uit de laatste dagen
van het leven van de Verlosser
op aarde in onze herinnering
oproept” Voor de tekst koos hij
voor verzen uit het Mattheus en
het Johannes evangelie en ge-
dichten van tijdgenoten.
Deze Anglicaanse cantate, die
in Engeland traditioneel jaar-
lijks overal uitgevoerd wordt,
is een aangrijpende en wellui-
dende geestelijke cantate. Het
verhaal neemt ons mee terug
naar de turbulente gebeurtenis-
sen tijdens de laatste dagen van
Jezus op aarde.
Het werk dat ongeveer een uur
duurt bestaat uit twee delen.
In het eerste deel wordt be-
schreven hoe Jezus naar Jeru-
zalem komt om het Pascha te
vieren. Hoe de menigte Hem
ontvangt en Hem vervolgens in
de steek laat als hij zijn eenza-
me stille weg van uiterste ver-
nedering gaat op de Olijfberg.
Het tweede deel opent met het
avondmaal waarbij Jezus de
voeten wast van de discipelen
en hen een nieuw gebod mee-
geeft: dat gij elkander liefheb,
gelijk ik u hebt liefgehad.
De stemming wordt grimmiger.
De menigte is vijandig. Jezus
verhaal wordt gevolgd van zijn
eenzaamheid in de hof van Ge-
thsemane, het verhaal en het
vonnis, tot aan de kruisiging op
Golgotha. De dood van Jezus is
niet het einde van het verhaal.
Een prachtig gezongen geloofs-
belijdenis besluit dit magistrale
werk.
Het koor staat onder leiding
van haar vaste dirigent Wim de
Korver en verder zullen tenor
Jean-Léon Klostermann, bari-
ton Matthijs Mesdag en orga-
nist Ton Kos hun medewerking
aan dit concert verlenen.
Het concert begint om 16.00
uur. De kerk gaat open om
15.30 uur.
De Toegang is gratis. (bij de
uitgang is er een collecte ter be-
strijding van de onkosten).
Crescendo brengt Passie-
cantate Olivet to Calvary
Ter afsluiting van het Kinder-
theaterseizoen organiseert de
Hoekstee in samenwerking met
Stichting Kinderspelen haar
laatste Kinderevenement van
dit seizoen: Paasevent.
Dit nieuwe evenement vindt
plaats op woensdagmiddag
20 april en start om 14.00 uur
in de Hoekstee. De Paashaas
gaat met de een groep kinde-
ren naar de zonneweide van het
zwembad om daar de eieren te
zoeken. De andere groep gaat
paasmanden knutselen en daar-
na wisselen de groepen. Om
16.00 uur zal in de Grote zaal
een verrassingsshow zijn en die
duurt tot 17.00 uur. Bij slecht
weer is overigens ook het paas-
eieren zoeken in de Hoekstee.
Voor dit nieuwe evenement
moet vooraf worden ingeschre-
ven, want er kunnen maximaal
300 kinderen meedoen.
De inschrijfformulieren zijn
te verkrijgen bij de Hoekstee
en bij de VVV store Hoek van
Holland op het Brinkplein.
Deelname kost 3,50 en moet
direct worden voldaan bij het
inleveren van het inschrijf-
formulier aan de balie van de
Hoekstee. Telefoon of via de
mail reserveren is niet moge-
lijk.
Paasevent voor kinderen
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 4

Hoofdstraat 89 • 2678 CG De Lier
Telefoon (0174) 420470 • Fax (0174) 420503
www.juwelier-nederlof.nl
Hoofdstraat 89 • 2678 CG De Lier
Telefoon (0174) 420470 • Fax (0174) 420503
www.juwelier-nederlof.nl
Trouwringen ACTIE!
NU Herenring grats bij aanschaf van
damesring met min. 0,04ct briljant.
*Vraag naar de voorwaarden - Acte loopt tot 30 april 2011.
Bedienings personeel gezocht (M/V)
Voor ons restaurant ‘Badzande’ op vakantiepark
Vlugtenburg in ’s-Gravenzande zijn wij per direct
op zoek naar parttime bedieningspersoneel.
Interesse in een leuke vakantiebaan?
Bel 06-44088508 of mail naar info@badzande.nl
’s-Gravenzande | Wateringen | Honselersdijk
0174 225 195 | www.vmvnetwerknotarissen.nl | www.evsadvocaten.nl
VMV Netwerk Notarissen en Everts Vogelaar Spijer Advocaten
werken samen vanuit drie vestigingen in het Westland:
Oudelandstraat 1 | 2691 CB ’s-Gravenzande
Huydecoperstraat 17
3151 NC Hoek van Holland
Telefoon 0174 -384 149
Nu ook voor:
Levering en
plaatsen van
alle soorten
glas, ook
dubbel glas
Ook voor advies en service
Behang • Verfwaren • Zonwering
Inbouwkasten • hout- en plaatmaterialen
Electra - Sanitair • Gereedschap
IJzerwaren • Specie’s
ME T E I G E N K L U S D I E N S T
Bel de
KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)
Blijf niet
rondlopen
met uw vragen
over kanker
’s-GRAVENZANDE
K
i
j
k
h
i
e
r
n
o
u
!
Nieuwe aardappelen, 5 kilo .......................... 4,99
Lekkers uit de Westlandse kassen!
kas-bloemkool, kas-bonen, kas-raapstelen,
kas-postelein, kas-andijvie, kas-aardbeien
Nieuwe oogst asperges
Westlandse kas-aubergine, 2 voor maar ...... 1,00
Saint Remy stoofperen, 2 kilo ............................................ 1,00
Jonagold appels, 2 kilo ........................................................ 1,50
Honingzoete ananas, extra groot ................................. 0,99
Steun de leontien.nl foundation Leontiensalade, 100 gram . 1,35
Hortensia, van 11,99 voor ......................................... 5,99
DONDERDAG +VRIJDAG + ZATERDAG
Champignons, hagelwit, doos ............................... 0,79
MAANDAG EN DINSDAG
Snijbonen, 500 gram, gratis gesneden .......... 1,99
Westlandse kasandijvie, heel kilo .................................. 0,99
MAANDAG EN DINSDAG
Westlandse kas-postelein,
heel kilo, ............... 2,50
Kon. Wilhelminastraat 1,
D. v.d. Kasteeleplein 2,
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 5
Hestia Reukema (VVD), voorzitter
deelgemeente Hoek van Holland:
“Een van de belangrijkste bespreek-
punten was de veiligheid rondom de
uitgaansavonden. We willen niet dat
het uitgaansleven overlast veroor-
zaakt in de woonwijken. Het was
daarom wenselijk om aan de Zee-
kant opnieuw het SUS team in te
zetten. De naam zegt het al, het SUS
team tracht beginnende irritaties tus-
sen personen in een vroeg stadium te
sussen. De kosten van het SUS team
behoren echter niet bij de deelge-
meente te liggen en worden daarom
nu betaald door de strandexploitan-
ten. Nieuw daarbij is de inzet van
Stadstoezicht. Van 21.00 tot 23.00
uur lopen zij in de dorpskern om de
veiligheid te handhaven, om vervol-
gens van 23.00 tot 03.00 uur op de
looproutes van en naar het strand te
surveilleren. De medewerkers van
Stadstoezicht hebben de bevoegd-
heid om verbaliserend op te treden.
Daar waar nodig verleent de politie
back up. Politie, Stadstoezicht en
het SUS team gaan zich nu gemeen-
schappelijk en onder regie van de
politie samen met het beveiligings-
personeel van de strandexploitanten
inzetten op de drukke uitgaansavon-
den.“
“Daarnaast moet een gewijzigde
taxiregime een einde maken aan de
onduidelijkheid op de vrijdag- en
zaterdagavond en moet deze zor-
gen voor een goede aan- en afvoer
van bezoekers. De aanrijdroute van
taxi’s gaat vanaf nu via de Rivier-
kant, zodat de taxi’s zich achter de
slagbomen op het Zeeplein kunnen
opstellen. Het ophalen van publiek
aan de Zeekant Noord is tot 24.00
uur mogelijk.”
“Verder is de infrastructuur op de
Badweg / Zeekant besproken. Zo is
de rijrichting niet optimaal, omdat
de verkeersstromen elkaar kruisen.
Ook daar zijn aanpassingen voor no-
dig, maar helaas ontbreekt het nog
aan financiële middelen hiervoor.
Het is uiteindelijk wel onze wens
om dit te realiseren. Gelukkig is
de munitiezeefinstallatie inmiddels
verwijderd, waardoor het fiets- en
voetpad op de Badweg kan worden
hersteld. Ook dit komt ten goede aan
de veiligheid”, aldus de deelraad-
voorzitter.
“Ook is het parkeerregime onder de
loep genomen. Vlak na de vaststel-
ling door de deelraad op 7 april gaat
een nieuw parkeerregime in, waarbij
is uitgegaan van een kostendekken-
de situatie en praktische uitvoerbaar-
heid.”
“Op het gebied van vergunningen
constateerden we dat er diverse
strandexploitaties zijn met een in-
middels overdekt terras. In veel
gevallen bleek hiervoor geen ver-
gunning te zijn aangevraagd. Na
inventarisatie zijn nu alle exploitan-
ten aangeschreven, zodat dit alsnog
volgens de geldende wet- en regel-
geving en voorschriften kan wor-
den vergund. Volgens de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur
willen wij de geldende rechtsregels
juist en consequent toepassen, zodat
iedereen weet wat er verlangd wordt.
Ten aanzien van de strandexploitan-
ten in Hoek van Holland was dit he-
laas niet altijd het geval. In overleg
met hen gaan we ook kijken naar de
grote differentiatie aan soorten ex-
ploitatievergunningen en zijn we in
een vergevorderd stadium met een
lokaal evenementenbeleidsplan, zo-
dat ook meer maatwerk ontstaat bij
evenementenvergunningen.”
“Om elkaar scherp te houden wordt
periodiek een horecaoverleg tussen
deelgemeente, politie en horecaon-
dernemers ingesteld.”
“Met al deze stappen zijn verant-
woordelijkheden en bevoegdheden
goed in kaart gebracht en zijn er al
veel maatregelen ter verbetering
ingevoerd. We mogen concluderen
dat met dit intensieve traject veel
belangrijke resultaten zijn behaald,”
aldus Hestia Reukema.
Verdere verbeteringen
veiligheidssituatie strand
Hoek van Holland
Een prachtig kinderdorp waar 125
kinderen liefdevol worden opgevan-
gen. Ze hebben het geluk dat er op een
professionele wijze gewerkt wordt om
ze een betere toekomst te geven. Ook
voor Pasindu, een jongetje van 4 jaar.
Zijn vader is weggelopen en onvind-
baar. Zijn moeder is naar het buiten-
land vertrokken om een nieuw leven
te beginnen. De kinderbescherming
heeft hem opgevangen en zijn opa
heeft hem in het weeshuis afgeleverd.
Hij was erg verlegen met alle aandacht
die hij bij binnenkomst kreeg, maar
ook hij krijgt weer alle kansen en
liefde zoals elk kind in het Somawathi
weeshuis. Binnen kort worden er nog
meer kinderen verwacht en zal ook het
laatste van de 19 paviljoens in gebruik
genomen worden.
Op de laatste dag van hun bezoek wer-
den Joop en Jeanine tijdens de lunch
met de kinderen door de manager be-
dankt voor hun inzet in de afgelopen 6
jaar. Twee schitterend geklede meisjes
kwamen naar voren en zij overhandig-
den een cadeau namens de kinderen
wat ze zelf gemaakt hadden. Daarna
bedankte Joop alle kinderen, zorg-
moeders en stafmedewerkers en sprak
de veelzeggende woorden “ Ons werk
als vrijwilliger zit er hier in Sri Lanka
op, jullie kunnen het heel goed zelf en
daarin voegen wij niets meer toe. Wij
gaan ons richten op fondsenwerving in
Nederland om de continuïteit van dit
weeshuis te garanderen”.
Het verzamelde sponsorgeld hebben
ze weer zorgvuldig, in overleg met
de staf, rechtstreeks besteed en het is
iedere keer weer verbazingwekkend
hoeveel je met een paar Euro’s kan
doen.
Dank zij sponsors uit Lelystad hebben
ze 153 lakens en slopen, 124 paar slip-
pers en sandalen, 40 schooltassen, de
waterleiding naar de groentetuin, een
donatie aan de kindervereniging, rap-
port cadeautjes, batik frames en batik
artikelen kunnen kopen. Zelf hebben
ze (mede dank zij de actie een boek uit
De Hoek) een omroepinstallatie over
het 45.000m2 terrein, waterkokers,
een nieuwe deksel op een van de wa-
terputten, 8 dvd schrijvers/lezers voor
de computers in de IT leslokalen, 13
nieuwe deursloten, 20 schooltassen,
een naaimachine en een hele stapel
afgedrukte foto’s kunnen aanschaffen.
Alle sponsors worden hartelijk be-
dankt voor hun bijdrage. De actie “een
boek uit De Hoek” krijgt een vervolg
op 23 april, 11 juni en 12 augustus
a.s. op het Brinkplein. Als u 2e hands
boeken kwijt wilt, kunt u bellen naar
0174-397069.
Somawathi Weeshuis Sri Lanka
Joop en Jeanine Kühn uit Hoek van Holland zijn weer terug uit Sri Lanka.
Na de tsunami op 26 december 2004 zijn ze als vrijwilligers ieder jaar be-
hulpzaam geweest in het Somawathi weeshuis in Habaraduwa. Dank zij de
Stichting Weeshuis Sri Lanka en vooral dank zij de locale manager Mr. Has-
hana, die zijn taak op een uitstekende manier op zich heeft genomen, staat
er na 6 jaar een volwassen organisatie die er wezen mag.
Dit jongetje werd op de laatste dag
dat Joop en Jeanine in Sri Lanka
waren, door zijn opa bij het weeshuis
afgeleverd.
Wat betreft 1 aprilgrappen heeft de
Van Rijckevorselschool een rijke his-
torie. Ook uw verslaggever trapte een
jaar of veertig terug als kind zijnde in
een grap toen er door zijn leraar ge-
zegd werd dat Stuif es In in het toen-
malige Hotel America zou komen.
Ook dit jaar was er ween een sterke
grap, al moet je vandaag de dag van
hoge huize komen willen mensen het
geloven, maar dat lukt.
Via de Deelgemeente kwam er zoge-
naamd een brief binnen, dat de Top-
pers Hoek van Holland en met name
Beach Club Royal hadden uitgekozen
voor het maken van een promotiefilm-
pje voor het vinden van de vijfde Top-
per. Voor dit filmpje zochten zij nog
figuranten. Als er kinderen waren die
hieraan mee wilde werken, zouden
die dan vrijdag 1 april in het zilver en
veel bling bling naar school moeten
komen. Er zouden die dag dan vijf
gelukkigen uitgekozen worden. Niet
alleen kinderen , maar ook veel ouders
trapte in de grap. Maar iedereen kon er
gelukkig wel om lachen, en de school?
Die leek die dag wel een hele gezellige
disco.
1 April grap geslaagd
Op woensdag 13 april 2011 van
18.30 tot 21.00 uur en donderdag 14
april 2011 van 08.30 uur tot 13.00
uur is in “het Schip” aan De Cor-
desstraat 27-29 in Hoek van Hol-
land de voorjaarsinzamelingsactie
voor Roemenië. Niet alleen uit Hoek
van Holland, maar ook uit de regio
worden steeds mooie en bruikbare
spullen aangeleverd.
Op donderdag 14 april 2011 tussen
09.30 uur en 14.00 uur zijn nog enkele
vrijwilligers nodig, die willen helpen
met het inpakken of verzendklaar ma-
ken en inladen van de dozen. Ook een
paar sterke armen, dus! Vooral jonge
mensen die kunnen helpen aan het
begin van de middag met het inladen
van de dozen zijn hard nodig. Je kunt
je telefonisch aanmelden bij mevrouw
Maria de Munck-van der Veer, tele-
foon 38 56 68 of gewoon rond één ’s
middags langs komen om te helpen.
Wilt u dit vrijwilligersproject op een
andere wijze steunen of helpen belt u
dan met Gottfried Gelaudemans (0174
– 383707), Elvire ten Berge-de Ridder
(0174-383848) of Marleen Reukema
(0174-387351). De transportkosten
zijn door de stijgende brandstofprijzen
ook weer hoger dan vorig jaar. Een
bijdrage in de collectebus die daarvoor
op 21 en 22 april klaar staat is dus
erg welkom. U kunt ook een bijdrage
overmaken naar 32.32.69.257 t.n.v.
Parochiebestuur Hoek van Holland
onder vermelding van Gift Comand u.
Kledinginzameling voor
Comandau
Passie-Paas-
bijeenkomst
Ook dit jaar organiseren de ge-
zamenlijke kerken van Hoek van
Holland weer een gezellige Passie-
Paasbijeenkomst in De Hoekstee
aan de Mercatorweg. Deze vindt
plaats op donderdag 14 april van
16.00 tot 18.00 uur. In de tweede
pauze is er een broodmaaltijd. Me-
dewerking wordt verleend door het
Ouderenkoor onder leiding van de
heer G.v.d.Zijden sr. De pianobe-
geleiding wordt verzorgd door me-
vrouw N.Ouwens-Vermeulen. Voor
meer informatie kunt u bellen met
de dames: Nelly van Heijningen tel.
382844, Reina Pranger tel. 383303
of Nel Verkerk tel. 385524.
Het strand van Hoek van Holland heeft weliswaar de afgelopen jaren
een enorme ontwikkeling doorgemaakt, toch zijn er nog een flink aan-
tal knelpunten. Zo bestaat er onduidelijkheid over vergunningen van
strandexploitanten, is de veiligheid rondom uitgaansavonden en de af-
voer van het uitgaanspubliek nog niet optimaal, heerst er onvrede over
het parkeerbeleid en laat de verkeerssituatie op de Badweg / Zeekant
nog te wensen over. Voldoende reden voor de deelgemeente om samen
met de strandexploitanten en alle betrokken diensten om de tafel te
gaan zitten om zo de ontstane zaken te corrigeren en te verbeteren.
Op 13 april aanstaande organiseren
CDA fracties uit de regio voor CDA-
kiezers en andere belangstellenden
een bijeenkomst in het Deltahotel te
Vlaardingen met betrekking tot de
plannen van de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding.
De zes fracties uit Maassluis, Vlaar-
dingen, Schiedam, Midden-Delfland,
Hoek van Holland en Delft maken
zich grote zorgen over de inpassing
van de Blankenburgtunnel. Zij willen
u graag informeren over de gevolgen
voor u en uw omgeving. Wat gebeurt
er met Midden-Delfland gebied, de
Zuidbuurt, de Surfplas? Het geluid en
de drukte op de A20? Kan het Kethel-
plein nog meer verkeer verwerken?
Hét alternatief is de Oranjetunnel.
Verschillende sprekers zullen het pro-
ces en de gevolgen van een Oeverver-
binding toelichten. Cees Oosterom,
wethouder Vlaardingen en Ellen Ver-
koelen, CDA -Statenlid Zuid Holland
zullen over het bestuurlijke traject en
de gevolgen voor natuur en omgeving
spreken. Ook zijn er toelichtingen
over het proces naar het uiteindelijke
besluit en zal een presentatie over tun-
neltechniek gegeven worden.
Er zal ruimte zijn tot het stellen van
vragen over de Nieuwe Westelijke Oe-
ververbinding. Als afsluiting zullen de
CDA-fracties hun standpunt voor de
Oranjetunnel uiteenzetten.
Kabels gestolen
Bij de loods van Roteb aan de Bad-
weg, is vorige week maandag 70 me-
ter stroomkabel gestolen. De daders
gingen brutaal te werk, want er stond
nog stroom op de kabel. Ook bij de
Egbertuskerk werd die nacht drie me-
ter stroomkabel gestolen. Waarschijn-
lijk gaat het de dieven om de koperen
kernen in de kabels. Personeel van de
Roteb is verbaasd dat na het wegha-
len van de containers aan de Badweg,
ook de hekwerken rond de loods weg-
gehaald zijn, waardoor dieven nu erg
makkelijk toegang hebben.
Open CDA bijeenkomst
“Oranjetunnel JA!”
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 6
Deelgemeente
Hoek van Holland
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 161
3151 AE Hoek van Holland
Postadres: Postbus 10
3150 AA Hoek van Holland
E-mail: dghvh@hoekvanholland.
rotterdam.nl
Telefonische bereikbaarheid
Wilt u rechtstreeks contact opne-
men met een bestuurslid of een
medewerker van kunt u bel-
len met het deelgemeentehuis:
(0174) 31 51 51. Voor alle ove-
rige vragen of het melden van
klachten is het telefoonnummer
14 010 beschikbaar dat u 24-uur
per dag kunt bellen.
Openingstijden Stadswinkel /
Burgerzakenproducten
maandag 09.00 - 15.00 uur
dinsdag 09.00 - 13.00 uur
woensdag 09.00 - 15.00 uur
18.00 - 20.00 uur
donderdag 09.00 - 15.00 uur
vrijdag 09.00 - 15.00 uur
VraagWijzer Hoek van Holland
Voor al uw vragen op het gebied
van zorg, welzijn en wonen.
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat
161 (deelgemeentehuis)
Bezoektijden: ma, di en do van
08.30 - 14.30 uur en wo van
18.00 - 20.00 uur
Telefoon: 0174-315122
E-mail: vraagwijzer@hoekvanhol-
land.rotterdam.nl
Informatie politieke partijen
VVD: www.vvdhvh.nl
PvdA:
www.hoekvanholland.pvda.nl
CDA: www.hoekvanholland.cda.nl
Leefbaar Rotterdam:
www.leefbaarrotterdam.nl
Hoekse Zaken:
www.hoeksezaken.nl
Gemeentewerken Werf Hoek
van Holland
Klachtentelefoonnummer 14 010.
Informatiepunt Asbest
0800 - 024 44 20 (gratis).
Klachtennummer
openbare ruimte
Voor uw klachten over de open-
bare ruimte (openbare verlichting,
illegale stortingen, onderhoud
groen en/of paden, hondenpoep,
etc.) kunt u terecht op telefoon-
nummer 14010 of op de website
www.rotterdam.nl/meldingen.
Afdeling Vergunningen
Telefonisch spreekuur op maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 – 11.00
uur, telefoon: (010) 489 64 37.
Inloopspreekuur op woensdag
van 09.00 - 10.00 uur uur in de
Stadswinkel.
Klachten abri’s
De abri’s in Hoek van Holland zijn
in onderhoud bij CBS Outdoor. Dit
bedrijf heeft een gratis 24-uurs
bereikbaar schadenummer: 0800
- 0228080. Na een schademel-
ding wordt zorggedragen voor
reparatie en zonodig het oprui-
men van glasresten.
Lokaal Zorgnetwerk (LZN)
Voor persoonlijke - of gezins-
problematiek kunt u zich wenden
tot de Coördinator LZN Hoek van
Holland. Aanmelden kan via de
receptie van de GGD Rotterdam,
(010) 433 97 44.
Milieubrengstation
Hoek van Holland
Voor o.a. grofvuil en
chemisch afval.
Prins Hendrikweg 56,
3151 AE Hoek van Holland
Telefoon: (0174) 38 99 29
Klachtentelefoon: 14 010
Openingstijden: woensdag en
vrijdag van 12.00 - 16.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
Melden milieuklachten
Voor het melden van milieuklach-
ten en vliegtuiglawaai, 24 uur per
dag via de meldkamer van DCMR.
Telefoon: (010) 473 33 33 of via
de website www.dcmr.nl.
Spreekuur Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
• Donderdagochtend van 09.30 -
11.30 uur in kamer 4
Buiten deze tijd kunt u contact
opnemen met Saskia Heirath
van SoZaWe, telefoonnummer
(010) 498 21 49.

Spreekuur aanvragen
individuele verzorging en Wmo
• maandagmiddag van
15.00 - 15.45 uur in kamer 4
• vrijdagochtend van
11.00 - 12.00 uur in kamer 4

Spreekuur Bijzondere
Bijstand 65+
• woensdagmiddag van
13.30- 15.00 uur in kamer 4
Buiten deze tijd kunt u contact
opnemen met de heer A. Hofblij
van SoZaWe, telefoonnummer
(010) 498 4900.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is niet normaal,
het melden wel! Bel 7 dagen
per week, 24 uur per dag met
het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld op telefoonnummer 010-
4438444.
Anoniem melden van misdrijven
Voor anonieme meldingen over
zware misdrijven zoals moord
en doodslag, overvallen, bedrei-
gingen, brandstichting, inbraken,
(auto)diefstallen, mishandeling,
drugshandel, mensenhandel,
vrouwenhandel, verkrachting,
oplichting, fraude. Tel. 0800 -
7000 (gratis)
Melden probleemjongeren
(DOSA)
Overlast van hangjongeren,
probleemsituatie in het gezin,
mishandeling, alcohol- en drugs-
misbruik, spijbelen, vernielingen,
en ander ongewenst gedrag van
jongeren kun u melden bij de
Deelgemeentelijke Organisatie
Sluitende Aanpak (DOSA), tel.
0174-315152 of 315150.
Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg Stadsregio
Rotterdam is de instelling waar
jeugdigen, ouders en verwijzers
terecht kunnen met vragen of
problemen op het gebied van
opvoeding, ontwikkeling en ver-
zorging. Voor meer informatie,
een informatief gesprek of een
afspraak kunt u contact opnemen
met mevrouw R. Vreugdenhil’. Zij
is te bereiken op telefoonnummer
(010) 434 88 99.
Mededelingen
Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente Hoek van Holland maakt
bekend dat een beslissing is geno-
men voor:
- het plaatsen van een
nieuw kozijn of bestaand kozijn /
gevelpaneel veranderen aan de
Adriaan van der Kloosterstraat 17
(verleend, omv.11.01.00091, ver-
zonden 4 april 2011);
- het plaatsen van reclame
aan de Prins Hendrikstraat 183a
(verleend, omv.10.12.00033, ver-
zonden 31 januari 2011).
Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit binnen zes weken na datum
van verzending ervan een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij
het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente. Het bezwaarschrift moet
worden gezonden aan het dagelijks
bestuur, Prins Hendrikstraat 161,
3151 AE te Hoek van Holland. U
kunt, indien u een bezwaarschrift
bij het dagelijks bestuur heeft inge-
diend, een verzoek om voorlopige
voorziening (o.a. schorsing) indie-
nen bij de Rechtbank Rotterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is grif-
fierecht verschuldigd.
Werkzaamheden Rietdijkhof
In verband met de aankomende
uitbreiding van Albert Heijn begint
Gemeentewerken op maandag
11 april 2011 met werkzaamhe-
den ter plaatse van de Rietdijkhof.
De werkzaamheden bestaan uit
grondonderzoek, het vervangen
van de riolering en het gedeelte-
lijk verwijderen van de verharding
van de Rietdijkhof. Tevens wordt
een klein deel van de aangren-
zende parkeerplaats verwijderd.
De werkzaamheden duren onge-
veer drie weken. De Rietdijkstraat
blijft tijdens de werkzaamheden
gewoon berijdbaar. De Rietdijkhof
is vanaf dat moment niet langer
toegankelijk voor doorgaand ver-
keer. De verkeersmaatregelen
worden door middel van borden
en afzettingen aangegeven. Voor
meer informatie, vragen of klach-
ten, kunt u contact opnemen met
de heer E. Vermeulen, directie
van de afdeling Ingenieursbureau
Gemeentewerken Rotterdam (tele-
foonnummer 010 - 2310860,
bereikbaar op werkdagen tus-
sen 8.00 en 16.00 uur), of de
heer A. Muller, toezichthouder
van de afdeling Ingenieursbureau
Gemeentewerken Rotterdam (tele-
foonnummer 010 – 2310860,
bereikbaar op werkdagen tussen
8.00 en 16.00 uur).
Beplanting Hoekse Hillweg
Naar aanleiding van de aanplant
aan de Hoekse Hillweg zijn er vra-
gen gekomen over de soorten die
worden aangeplant. Wij noemen
de beplanting hier niet uitputtend,
maar de meest gezichtsbepalende
beplanting vindt u in de onder-
staande opsomming. Gelet op
het klimaat en de grondsoort in
Hoek van Holland, is de keuze
van beplanting beperkt, toch is er
sprake van een gevarieerd aan-
bod. Voor de bomen is gekozen
voor een assortiment bestaan-
de uit onder andere Haagbeuk
(boomvorm), Veldesdoorn, Els
(twee soorten), Tamme Kastanje,
Meidoorn (bloei), Es (soort met
een opvallende herfstkleur),
Sierkers (bloei), Sierpeer (bloei),
Krentenboom (bloei), een groen-
blijvende Eikensoort en Lijsterbes
(bloei en in de herfst bessen).
De bomen met een opvallende
sierwaarde door bloei en/of herfst-
kleur staan op de meer prominente
plekken zoals de gazons. De wat
minder opvallende bomen, met
wat meer waarde voor bijvoorbeeld
vogels worden geplant in het stuk
bosplantsoen grenzend aan het
oude voetbalveld.
Voor de heesters is gekozen voor
onder andere de roodbladige
berberis, de struikvorm van het
Krentenboompje. Beide hebben
een opvallende herfstkleur en het
krentenboompje bloeit bovendien
prachtig in het voorjaar. Verder
wordt er wintergroene struikkam-
perfoelie en halfwintergroene ligus-
ter geplant. Ook zullen in de winter
de rode takken van Cornus zicht-
baar zijn. Voor de kleur en bloei in
de zomer worden er vlinderstruik
(lila) en Weigela (roze) en een
botanische (roze) rozen geplant.
Als onderbeplanting worden in de
meeste groenvakken in de buurt
van de bebouwing her en der win-
tergroene varens geplant en voor-
jaarsbolletjes, zoals sneeuwklokjes
en daslook.
Bij de Griffioenstraat wordt boven-
dien in een groot deel van het
gazon met een crocusmengsel
beplant. Langs de rand van de
Hoekse Hillweg worden tenslotte
her en der tussen de beplanting
extra groepjes narcissen geplant.
Aan de westzijde van de Hoekse
Hillweg groenvakken komen het
gazon en de bloembollen weer
terug op de oude plek, met het-
zelfde crocusmengsel als verder
op de Hoekse Hillweg.
Werkzaamheden
Gemeentewerken
De secretaris van de deelgemeente
Hoek van Holland maakt bekend dat
een aanvraag om vergunning is inge-
diend voor:
• het organiseren van Koninginnedag
op het Brinkplein, de Rietdijkstraat
en de Prins Hendrikstraat op 30 april
2011.
Voor informatie over deze aanvraag
kunt u tijdens kantooruren con-
tact opnemen met de receptie in de
Stadswinkel van de deelgemeente
Hoek van Holland. Op telefonisch ver-
zoek kan bovendien inzage worden ver-
kregen in deze aanvraag. Gedurende
twee weken kunnen belanghebbenden
op- en aanmerkingen geven over deze
aanvraag. Correspondentie naar aan-
leiding van deze kunt u richten aan
het dagelijks bestuur van de deelge-
meente, Postbus 10, 3150 AA Hoek
van Holland.
Aanvraag evenemen-
tenvergunning
Informatieavond
inrichtingsplan
Stationsweg
De afgelopen periode is er, onder
leiding van het Project Management
Bureau Rotterdam (PMBR), door de
dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
(dS+V) gewerkt aan een inrichtings-
plan voor de inrichting van de open-
bare woonomgeving rond de geplande
nieuwbouw aan de Stationsweg. Dit
inrichtingsplan wordt gepresenteerd
tijdens een speciale informatieavond
op dinsdag 12 april 2011 om 20.00
uur in het deelgemeentehuis aan de
Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van
Holland. Een ieder is van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn.
Spreekuur Bijzondere
Bijstand 65+
Spreekuur dagelijks
bestuur
Hoekse Raet
Het Havenbedrijf op
tournee
Ontwerpbesluit
bouwvergunning met
ontheffing
Beslissing omge-
vingsvergunning
Tot nader bericht vindt er geen spreek-
uur Bijzondere Bijstand 65+ plaats op
de woensdag. Voor aanvragen wordt u
verwezen naar het spreekuur aanvra-
gen Individuele Verzorging en WMO van
maandagmiddag (15.00 - 15.45 uur)
en van vrijdagochtend (11.00 - 12.00
uur).
In verband met de doop van het nieu-
we vrachtschip van de Stena Line, waar
het voltallige dagelijks bestuur voor
is uitgenodigd, komt het wekelijkse
spreekuur van het dagelijks bestuur op
14 april 2011 van 11.30 tot 12.30 uur
te vervallen.
De deelraad komt op donderdag 7 april
2011 om 20.00 uur in vergadering
bijeen ter behandeling van de volgende
punten:
1. Tarieven strandparkeren (debatte-
rend, besluitvormend)
2. Beheer Van Dixhoorndriehoek
(debatterend, besluitvormend)
3. Benoeming plaatsvervangend grif-
fier (besluitvormend)
U bent van harte welkom op deze
avond aanwezig te zijn! Voor meer
informatie over de deelraadsvergade-
ring of het inspreekrecht kunt u terecht
bij de afdeling griffie, bereikbaar via
telefoonnummer 0174-315143. U
kunt ook terecht op de website van
de deelraad www.deelraadhoekvanhol-
land.nl.
Heeft u een vraag over luchtkwaliteit,
de aanleg van een Nieuwe Westelijke
Oeververbinding, veiligheid, de ontwik-
keling van de haven op de lange termijn,
een ander havengerelateerd onder-
werp? Kom dan naar de informatie-
markt van het Havenbedrijf Rotterdam
op donderdag 14 april 2011 van 17.30
tot 21.00 uur in het deelgemeentehuis
aan de Prins Hendrikstraat 161 te
Hoek van Holland.
Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente Hoek van Holland maakt
bekend voornemens te zijn met toe-
passing van artikel 3.23 lid 1 van de
Wet ruimtelijke ordening ontheffing en
bouwvergunning te verlenen voor:
• het plaatsen van een aanbouw aan
de zijgevel van de woning gelegen
aan het Orteliuspad 68 (Geobarnr
2010/00-0763/41/01);
• het plaatsen van een aanbouw aan
de zijgevel van de woning gelegen
aan het Orteliuspad 37 (Geobarnr
2010/00-0762/41/01).
De aanvraag en de bijbehorende stuk-
ken liggen voor een periode van zes
weken, met ingang van vrijdag 8 april
2011 tot en met donderdag 19 mei
2011, gedurende openingstijden ter
inzage bij de Stadswinkel Hoek van
Holland. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden op het voorne-
men tot het verlenen van de bouwver-
gunning met ontheffing een zienswijze
geven. Zienswijzen op schrift dient u te
richten aan het dagelijks bestuur van
de deelgemeente, Postbus 10, 3150
AA te Hoek van Holland.
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 7
De nieuwe fietsenstalling aan de Pas-
toor Onderwaterhof is inmiddels al
weer een tijdje in gebruik, maar uiter-
aard wilde de deelgemeente dit bijzon-
dere initiatief van de Hoekse jongeren
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wethouder Louwes van de gemeente
Rotterdam is daarom speciaal op don-
derdag 31 maart in de vroege uurtjes
naar Hoek van Holland gekomen om
de fietsenstalling samen met de voor-
zitter van de deelgemeente, Hestia
Reukema (VVD), en de leden van de
Jongerenraad Hoek van Holland offici-
eel in gebruik te nemen.
Hestia Reukema: “Voorheen waren er
bij station Hoek van Holland te wei-
nig voorzieningen om alle fietsen een
goede stallingsplek te bieden. Hier-
door was het een rommeltje rondom
de fietsenstallingen met her en der
verspreide fietsen. Dit was niet pret-
tig voor de fietseneigenaren, niet goed
voor de fietsen zelf en niet bevorderlijk
voor de eerste indruk die toeristen van
Hoek van Holland krijgen. De Jonge-
renraad onderkende dit probleem en
benaderde de deelgemeente. Dergelij-
ke initiatieven om de situatie in Hoek
van Holland te verbeteren en om Hoek
van Holland een stukje mooier te ma-
ken, juichen wij als dagelijks bestuur
natuurlijk van harte toe. Samen met
Pro Rail en Gemeentewerken hebben
we het idee dan ook gelijk opgepakt,
met als resultaat een prachtige en
functionele fietsenstalling aan de Pas-
toor Onderwaterhof.” Ook wethouder
Louwes was zeer te spreken over het
initiatief van de Jongerenraad Hoek
van Holland. De fietsenstalling sluit
volgens haar helemaal aan bij de ambi-
ties van de stad om Rotterdam, en dus
ook Hoek van Holland, verder te ont-
wikkelen als aantrekkelijke woon- en
werkstad, waarbij duurzaamheid een
belangrijke rol speelt.
Deelraadsvoorzitter Hestia Reukema kwam uiteraard ook op de fiets
Effectiever
en efficiënter
beheer open-
baar groen
De deelgemeente Hoek van Holland
moet net als andere gemeenten fors
bezuinigingen. Dit komt met name
door de daling van de algemene uitke-
ring uit het Gemeentefonds, die door
de gemeente Rotterdam aan de deel-
gemeente wordt doorberekend. De
deelgemeente is daarom genoodzaakt
kritisch te kijken naar haar uitgaven-
beleid, zo ook die voor het openbaar
groen. Het dagelijks bestuur heeft nu
besloten om de bedrijfsvoering en het
beheer van de buitenruimte effectie-
ver en efficiënter te organiseren zon-
der dat dit te veel ten koste gaat van
het kwaliteitsniveau van het groen in
Hoek van Holland.
Het dagelijks bestuur wil onder andere
kostenbesparingen realiseren door op
een aantal locaties in Hoek van Hol-
land de bestaande beplanting om te
vormen naar gras of andere beplan-
ting, die goedkoper in onderhoud zijn.
Daarnaast wil het dagelijks bestuur
het maairegime veranderen (minder
maaien) op locaties waar dat mogelijk
is. Ook heeft het dagelijks bestuur be-
sloten om op een aantal locaties te pro-
beren het beheer over te laten nemen
door bewoners. Zo willen zij enkele
bloemenschalen / plantenschalen niet
meer in onderhoud nemen, maar deze
overdragen aan omwonenden. Mocht
daar geen animo voor zijn dan worden
de schalen gratis ter beschikking ge-
steld aan inwoners, scholen, bedrijven
en/of verenigingen.
Wat vindt wanneer plaats?
De omvormingen van het groen
vinden plaats aan de Harwichweg,
Duinweg, Strandweg, Stationsweg,
Dirk van den Burgweg, Nieuwlandse
Dijk, Scheepvaartpad, Prins Hen-
drikweg, Mustangstraat, De Cordes-
straat, Columbusstraat, President van
Heelstraat, Tasmanhof, President J.
van Wierdsmastraat en in het Roomse
Duin. Direct omwonenden worden
via een brief persoonlijk op de hoogte
gesteld van de omvormingen van het
groen in hun omgeving (inclusief de
bijbehorende planning). Tevens wor-
den alle werkzaamheden gecommu-
niceerd via de deelgemeentepagina in
De Hoekse Krant.
Klassieke
Volvo’s komen
naar de Hoek
Op zondag 10 april zal er bij Unicum
Expo aan de Koningin Emmaboule-
vard een grote groep klassieke Volvo’s
te bezichtigen zijn. Op deze dag or-
ganiseert het Volvo 240-260 Register
namelijk zijn jaarlijkse Voorjaarsrit.
Het Volvo 240-260 Register stelt zich
ten doel om de Volvo 240/260-serie in
stand te houden.
Tevens probeert deze vereniging het
gebruik van en de interesse in deze au-
tomobielen te bevorderen. Vanaf 16.00
uur zullen hier tientallen Volvo’s uit de
240/260-serie van clubleden te bewon-
deren zijn. Iedereen is van harte wel-
kom om deze karakteristieke stoere
Volvo’s te bekijken en er bestaat uiter-
aard de gelegenheid om vragen te stel-
len over deze auto’s en het Volvo 240-
260 Register. Voor belangstellenden is
er een info stand in het gebouw van
Unicum Expo aanwezig, welke te be-
zoeken is tot 17.00 uur. Maurice Kla-
ver van het volvo register zal u graag
helpen met informatie en advies. Ook
is er documentatie beschikbaar. Voor
de kinderen zijn er bouwpakketten.
Hiermee kunnen ze zelf hun eigen
volvo bouwen. Voor meer informatie
over het Volvo 240/260 Register en
de Volvo 240/260-serie kunt u de site
www.volvo240-260register.nl raad-
plegen.
Eerder was er sprake van dat de
Strandwachtpost aan de Rech-
testraat afgebroken en door tij-
delijke huisvesting vervangen zou
worden, inmiddels is dat bericht
achterhaald. De post wordt voorlo-
pig opgeknapt en de planning is dat
in een tijdsbestek van drie tot vijf
jaar een nieuwe strandwachtpost
gerealiseerd zal worden. Reden van
het uitstel van de nieuwbouw is on-
der meer bezuinigingen, maar ook
de schade die is aangebracht bij de
inbraak twee maanden terug.
“Dat is een kostenpost geworden van
bijna meer dan 20.000 euro. Er wer-
den talloze zaken gestolen, een AED
apparaat, portofoons, een marifoon,
verrekijkers, zuurstofapparaten, een
waterkoeler, vernielingen, en zo kan
ik nog wel even doorgaan. Het is maar
afwachten wat de verzekering er van
uit betaald.”, somt Rob Lange, com-
mandant van de brandweer in Hoek
van Holland, waar de strandwacht
onder de VeiligheidsRegio Rijnmond
onder valt, op. Maar ook bij de Veilig-
heidsregio spelen bezuinigingen een
rol. “Er kan minder geïnvesteerd wor-
den. Er zijn twee nieuwe voertuigen
nodig, de twee quads komen voorlopig
niet terug omdat w de reparaties zelf
moesten betalen hoog opliepen en dat
geld hebben we gewoon niet werden
ze aangeboden voor overname, maar
dat zou een slechte investering zijn.
De bedoeling was dat de Strandwacht-
post deze dagen gesloopt zou gaan
worden, maar dat gaat dus niet door.
“De sloopvergunning is ingetrokken”,
aldus Lange.
Nu wordt er geïnvesteerd in het op-
knappen van de oude post. “Dat is
goedkoper dan tijdelijke huisvesting,
dat zou rond de 1 25.000 euro kosten
voor vijf maanden per jaar, terwijl de
sloop zelf ook rond de 25.000 euro zou
kosten. In samenspraak met de dis-
trictscommandant, Olav Strotmann, is
nu besloten de zaak op te gaan knap-
pen. Zo zal er op het gebied van hy-
giëne het een en ander gebeuren. De
douches worden aangepast, er komt
een aparte kleedkamer voor dames en
er zal een nieuw keukenblok worden
geplaatst”, vervolgt Lange, die aan-
geeft dat alle werkzaamheden door
zelfwerkzaamheid zullen gebeuren.
Daarnaast zal de post geverfd worden
en wel in de kleuren als vanouds: oran-
je met blauw en zullen de rolluiken
aan de buitenkant vervangen worden
door houten luiken. Overigens zullen
alle nieuwe zaken die gekocht worden
voor de strandwachtpost, zoals kasten
en eventueel meubilair, met het oog
op duurzaamheid gekocht worden. Al
dat soort zaken moet straks mee kun-
nen naar de nieuwe post”, aldus Lange
die er van uit gaat dat alles voor de
opening van het nieuwe strandseizoen
klaar is.
Strandwachtpost
krijgt facelift
Lezing over
maritieme
kunst in
Torpedoloods
Containerschepen, zeilboten, mari-
nefregatten en beeldende kunst, geïn-
spireerd door de zee. Ze staan centraal
tijdens een inspirerende avond over
maritieme kunst op dinsdag 19 april
om 20.00 uur in de Torpedoloods aan
de Stationsweg.
Twee kunstenaars vertellen over hun
werk. Ingrid Dingjan uit Zoetermeer
is gefascineerd door scheepvaart.
Beeldend kunstenaar Ageeth van den
Oever uit Katwijk wordt beïnvloed
door de zee. Hoe ontstond hun passie?
Welke ontwikkeling maakten zij door?
Welke technieken gebruiken zij? Voor-
beelden en lichtbeelden ondersteunen
hun verhaal. De lezingen worden af-
gewisseld met muziek door saxofoon-
kwartet Sax4You en een nieuw gedicht
over de ramp met de Berlin in 1907.
De avond wordt georganiseerd door
Stichting Torpedo Cultureel, als op-
maat voor KUnSTPLAATS, een kuns-
troute op 21 en 22 mei door Hoek van
Holland. De kosten bedragen 6,50,
inclusief een kopje koffie bij binnen-
komst (vanaf 19.30 uur). Kaartverkoop
aan de zaal. Meer informatie: Gemma
van Steekelenburg: 384979 en Ed van
Berkel: 385298. Mailen kan ook: tor-
pedocultureel@kpnmail.nl of kijk op
www.stichtingtorpedocultureel.nl.
Computerles
voor 50 plussers
De Senioren Computer Club Hoek
van Holland start op maandag 2 mei
a.s. weer met een nieuwe cursus voor
beginners. De cursus omvat zes lessen
waarin u de eerste beginselen van de
computer onder de knie leert krijgen,
en wat tekstverwerking is. De laatste
twee lessen zullen worden besteed aan
internet en e-mail. De lessen worden
gegeven op de maandagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur. Bent u 50plus en
heeft u belangstelling? Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar! Voor even-
tuele nadere informatie kunt u terecht
bij de secretaris: mevr, Y.v.d.Meer, te-
lefoonnummer 384767.
Mededelingen
vervolg
Het dagelijks bestuur van de
deelgemeente Hoek van Holland
maakt bekend dat een vergun-
ning is aangevraagd voor:
• het onderhoud van de
Berghaven, onder andere de
vervanging van (steiger)objec-
ten, het aanbrengen van vei-
ligheids- en informatievoorzie-
ningen, het opruimen van een
olietank en het ophogen van de
onderweg aan de Berghaven
1 (omv. 11.03.000102 , ont-
vangst 3 maart 2011);
• het verbreden van de
Maasgeul (aanlooproute
voor de Rotterdamse Haven)
door middel van een ‘berm’
aan de noordzijde voor het
in- en uitgaande verkeer
aan de Zeekant 23 (omv.
11.030.0144, ontvangst 7
maart 2011);
• het kappen van twee bomen
aan de Schelpweg 56 (omv.
11.03.00188, ontvangst 9
maart 201);
• het plaatsen van brandmelders
aan het Nieuw Oranjekanaal
139 (Informatiecentrum
Maesl antkeri ng) (omv.
11.03.00194, ontvangst 10
maart 2011);
• het plaatsen van een onder-
grondse container voor
bedrijfsafval aan de Zeekant
103 (omv. 11.03.00221, ont-
vangst 10 maart 2011);
• het vergroten van de bestaan-
de woning aan de Haakweg
43 (omv. 11.03.000273, ont-
vangst 15 maart 2011);
• het plaatsen van twee dakkapel-
len aan de Willem Barentsstraat
29 11.03.00255, ontvangst
14 maart 2011);
• het plaatsen van een carport
aan de Dokter Diamantstraat
40 (omv. 11.03.00290, ont-
vangst 14 maart 2011);
• het vergroten van een huis-
je aan de Electrostraat 3
op Recreatieoord Hoek van
Holland aan de Wierstraat 100
(omv. 11.03.00445, ontvangst
14 maart 2011);
• het vergroten van de woning
aan de Dirk van den Burgweg
85 (omv. 11.03.00396, ont-
vangst 24 maart 2011);
• het kappen van een boom
aan de Dirk van den Burgweg
69 (omv. 11.03.00214, ont-
vangst 22 februari 2011);
• het kappen van een esdoorn
aan de Kaapweg / Wierstraat
100 (omv. 11.03.00222, ont-
vangst 22 februari 2011);
• het plaatsen van twee dak-
kapellen aan de Valkastraat
1 (omv. 11.02.000940, ont-
vangst 7 februari 2011);
• het kappen van twee bomen
aan de Planciusstraat 34 (omv.
11.03.00466, ontvangst 30
maart 2011).
Wilt u meer informatie over deze
aanvragen of wilt u een aanvraag
komen inzien, dan kunt u op
werkdagen van 9.00 - 15.00
uur contact opnemen met de
medewerkers van de stadswin-
kel via telefoonnummer 0174
- 315151.
Aanvragen
omgevings-
vergunning
Wethouder Louwes opende nieuwe fietsen-
stalling station Hoek van Holland Haven
“De fietsenstalling bij het treinstation
Hoek van Holland Haven, kan dat
nou niet anders?”, vroeg de Jonge-
renraad Hoek van Holland zich vorig
jaar af. Op verzoek van de deelge-
meente is Pro Rail vervolgens met de
vraag aan de slag gegaan.
NVVH-Vrouwen-
netwerk
Tijdens de contactmiddag van NVVH-
Vrouwennetwerk, afdeling West-
land op woensdag 13 april a.s. komt
mevrouw B. van Rijswijk een lezing
houden over de geschiedenis van
het Franse Chanson. De contactmid-
dag wordt gehouden in gebouw De
Kiem, Julianaweg te ‘s-Gravenzande,
aanvang 14.00 uur. U bent van harte
welkom”
Gratis recreatief
zwemmen
Alle kinderen die bij De Boetzelaer
in Monster op zwemles zitten of op
de wachtlijst staan voor diploma A
mogen op vertoon van een geldige
leskaart gratis recreatief zwemmen.
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 8
Bakje
sellerie-salade
100 gram
€0.98
Malse
riblappen
500 gram
€4.49
Special van de week:
Varkenshaas
op stok
3 stuks
€6.00
(H)eerlijke
achterham
van het huis
(lekker voor bij de asperges)
100 gram
€1.79
Uit onze kaashoek:
Jong belegen
kaas
500 gram
€3.99
Fers Specialiteiten slagerij
Koningin Julianaweg 106
’s-Gravenzande
telefoon 419194
Weekendaanbiedingen voor vrijdag en zaterdag
van don. 7-4 t/m woe. 13-4
Heerlijke
procureurlappen
naturel of gemarineerd
500 gram
€2.99
Procureurrollade
± 5 kwartier in braadpan of oven.
500 gram
€3.99
Halskarbonade
500 gram
€2.49
rosbief
gebraden gehakt
gegrilde kiprollade
alles 100 gram
€4.89
Top 3
Fers knaller
Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs
Hoofdstraat 86
2678 CM De Lier
T (0174) 52 67 67
E mondy@hemelraadenkeijzer.nl
I www.hemelraadenkeijzer.nl
Boutkan Assurantiën
Kwintrum 4
2295 HZ Kwintsheul
T (0174) 29 26 50
E info@boutkan.nl
I www.boutkan.nl
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX Honselersdijk
T (0174) 63 04 90
E info@vandermeerverzekeringen.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
B. van der Ende Assurantiën
Prins Hendrikstraat 183-A
3151 AG Hoek van Holland
T (0174) 38 57 52
E info@bvdende.nl
I www.bvdende.nl
Altijd een
aantrekkelijke
spaarrente.
Wij zijn uw bank.
Kom
langs of doe de
Rentevergelijker
op regiobank.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
2,0%
2,5%
3,0%
n
o
v
s
e
p
j
u
l
m
e
i
m
r
t
j
a
n
d
e
c
o
k
t
a
u
g
j
u
n
a
p
r
f
e
b
RegioBank Spaar-op-Maat Vrij
Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000
Rabobank InternetLoyaalSparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland
Bron: MoneyView(2010)
Feestje?
Receptie?
Zakenlunch?
C AT E R I NG
Wij hebben:
• Belegde broodjes
• Diverse buffetten en salades
• Receptiehapjes
• High Tea
• Barbecue
(alles in vis én vlees)
Meer informatie? Kijk in de inspiratiemap in de winkel.
Gravenstraat 4
2691 AL ’s-Gravenzande
Tel./fax: 0174 - 418064
Uw gebit verdient de
zorg van de tandprotheticus
• vergoeding via uw
zorgverzekeraar
• kunstgebit ook op implantaten
• reparaties
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
E.G.C. Veringmeier
Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
tel. (010) 471 13 20
Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
tel. (010) 426 14 17
e-mail: vmeier@hetnet.nl
www. kl i kgebi t schi edam. nl
Voor klokken en sieraden
naar De Lier
www.juwelier-nederlof.nl
HOEK VAN HOLLAND
Blokdijk Tuinaanleg
BEL VRIJBLIJVEND: 0174-310720
www.blokdijktuinaanleg.nl
Tuinontwerp, aanleg- en onderhoud van uw tuin
• sierbestrating • tevens voor uw snoeiwerkzaamheden •
KMT Techniek
El ektro- , a utoma ti seri ngs- en bev ei l i gi ngstechni ek
U kunt bij ons terecht voor o.a.
CCTV en IP camera bewaking, Alarminstallaties, Brandmeldinstallaties,
Toegangscontrole, Telecominstallaties, Netwerkinstallaties
...en andere elektrotechnische werkzaamheden.
Neem voor een vrijblijvende offerte
contact met ons op !
Bel 010-3100 208 of kijk op kmttechniek.nl
E L E K T R O - T E C H N I S C H B U R E A U
Voor snelle en vakkundige reparatie aan huis van uw
-WASAUTOMAAT
- DROGER,
-VAATWASSER
-KOELKAST,
-KOOKPLAAT ENZ. ENZ.
Tel. 641010 / 0651 68 89 41
J.A.Koenen
ELEKTRA*
*HOLLAND
Ook voor nieuwe apparatuur en gespecialiseerd
in vervanging op maat van inbouwapparatuur.
TEVENS ERKEND MIELE SERVICEMONTEUR
Dus ook voor de gratis service die geldt
voor de houders van een
Miele Servicecertificaat van 5 of 10 jaar.
info@epoqueness.nl • www.epoqueness.nl
EPOQUENESS
Autorijsschool
Bel voor een afspraak met Teo Bujoczek:
Wij bieden:
• R.I.S. rijopleidingen
• Reguliere autorijlessen
• Bovag Faalangstrijlessen
• Begeleiden naar theorie
examen mogelijk
• 1e tien lessen: ....... 400,-
• R.I.S. autorijles: ....... 42,-
• Praktijkexamen: .... 200,-
• Herexamen: .......... 185,-
U KIEST TOCH EEN
BOVAG AUTORIJSCHOOL
VOOR KWALITEIT?
/
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Schoonm
aken
bij oudere
m
ensen thuis
in het
Westland.
thuiszorginholland.nl
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 9
Met de komst van een nieuwe kasre-
gister kan de Wereldwinkel in de Prins
Hendrikstraat gerust zeggen weer he-
lemaal up-to-date te zijn.
Na de verhuizing van de wereldwin-
kel werd de winkel zelf al van een
modern interieur voorzien. “We hiel-
den echter de inkoop en uitgave nog
in een schrift bij en dat was natuurlijk
niet meer van deze tijd. Bovendien
gaf het moeite met de inkoop. Met het
nieuwe systeem is dat nu gekoppeld”,
aldus voorzitter Ineke Hanemaaijer.
Een nieuw kassasysteem is natuurlijk
behoorlijk kostbaar maar gelukkig kon
de Wereldwinkel rekenen op finan-
ciële steun. Verleden jaar doordat de
businessclub het eerste vaatje haring
per opbod tijdens de Haringparty ver-
kocht, daarnaast een bijdrage van het
DeltaPort Donatiefonds en een cheque
van de deelgemeente bij de viering
van het 35 jaar bestaan van de Wereld-
winkel.
Zaterdag heette Ineke Hanemaaijer
de genodigden. Waaronder deelraads-
voorzitter Hestia Reukema en Jeroen
Appel namens de Businessclub Hoek
van Holland welkom en ging in op de
noodzaak van de modernisering. “We-
reldwinkel is twee maal cadeauwinkel
van het jaar geworden. Ondertussen is
het accent, dat vroeger op de foodpro-
ducten lag, verlegd naar cadeauartike-
len, omdat steeds meer mensen food-
produkten in de supermarkt kunnen
kopen, en dat is natuurlijk een goede
zaak”. Hanemaaijer merkte overigens
op dat dat niet inhield dat de omzet
van de foodprodukten bij de wereld-
winkel was teruggelopen. “Die is ge-
lijk gebleven, wat betekent dat steeds
meer mensen fair Trade producten
kopen”.
Ook ging de voorzitster in op het feit
dat de Wereldwinkel over twee jaar
geen subsidie meer krijgt. “Dat be-
tekent dat we onszelf moeten gaan
bedruipen. Een systeem als dit is dan
heel belangrijk”.
Het bestuur van de Wereldwinkel
ging, nadat bekend was dat de finan-
ciën toereikend waren,. Op pad en
kwam uiteindelijk in leiden uit. “Het is
een systeem dat eenvoudig is en door
iedereen te bedienen. De vrijwilligers
hebben uren achter de computer door-
gebracht om het systeem in de vingers
te krijgen. Er zaten mensen tussen die
nog nooit met een computer hebben
gewerkt, bewondering daarvoor”.
Vervolgens hadden Jeroen Appel en
Hestia Reukema de eer het systeem
officieel in werking te stellen door
het inscannen van een fles wijn en een
zakje chocolade-eitjes.
Wereldwinkel up-to-date
Opbrengst
voor “Een
school voor
Naigobya”
Van half december 2010 t/m half
maart 2011 zijn er bij het inlever-
punt van de flessen emballagebon-
nen verzameld. Naast de emballa-
gebonnen hebben ook mensen giften
in het daarvoor bestemde kistje ge-
daan.Gerrit en Trydie Benard wil-
len iedereen bedanken voor haar of
zijn bijdrage. De totale opbrengst
is daardoor 1357,95 geworden en
komt in zijn geheel ten goede aan
het project “Een school voor Naigo-
bya”.
“In juli reizen we naar Naigobya. Een
dorp midden in Oeganda. De mensen
hier zijn arm. Er is geen stromend wa-
ter en geen elektriciteit. De gezinnen
zijn er groot. We zullen samen met de
plaatselijke bevolking verder bouwen
aan de Nursery- en Primaryschool”,
aldus Gerrit en Trudie.
“Deze zomer kunnen we weer een he-
leboel doen om de school op te bou-
wen: Twee nieuwe lokalen( P6 en P7
) , Slippers voor alle kinderen, School-
kleding ( gemaakt door de plaatselijke
kleermaker), Lesmateriaal ( boeken
en kaarten), Bijbels, Muziekinstru-
menten, Maïspap voor een heel jaar
( iedere dag krijgen de kinderen een
maaltijd) Hygiënische waterafvoer
van de wasruimtes en betaling leer-
krachten (krijgen momenteel weinig
betaald) Natuurlijk zijn uw giften nog
steeds welkom. Uiteindelijk moet er
ook een boardingschool komen waar (
wees) kinderen kunnen blijven slapen.
Ons uitgangspunt zal blijven : Leer de
mensen vissen in plaats van ze vissen
te geven.” Als u Gerrit en Trudie wilt
steunen kunt u uw gift overmaken op
girorekening 3931841 t.n.v. G.H.C.
Benard-Kuperus o.v.v. “Een school
voor Naigobya “.
Loswal
De Bonnen
draagt bij aan
vleugelpiano
EHAV
Het bestuur van de Eerste Hoekse Ac-
cordeon Vereniging (EHAV) mocht
afgelopen vrijdagavond 1 april de ge-
lukkige ontvanger zijn van maar liefst
5.000 van de Stichting Loswal “De
Bonnen” voor de aanschaf van een
vleugelpiano. De huidige vleugelpia-
no in het Lokaal Cultuur Centrum ‘De
Hoekstee’ verkeert in een deplorabele
staat en vooral bij de organisatie van
de korenfestivals en de Muziekdag
Hoek van Holland, waaraan de EHAV
een belangrijke bijdrage levert, wordt
het instrument zeer intensief gebruikt.
Voor het bestuur van de stichting Los-
wal ‘De Bonnen’ was het feit, dat de
EHAV het voornemen heeft om het
gebruik van de vleugelpiano te delen
met de overige huurders van LCC ‘De
Hoekstee’, doorslaggevend om aan de
EHAV het volledig aangevraagde be-
drag toe te kennen. Immers, de komst
van een nieuwe vleugelpiano is voor
geheel cultureel-minnend Hoek van
Holland een belangrijke aanwinst. Het
instrument is op het komende concert
van de EHAV, dat op zaterdagavond
16 april 2011 gehouden wordt in
LCC ‘De Hoekstee’ helaas nog niet
te bewonderen, want er moet gewacht
worden op de uitkomst van nog een
aanvraag bij het DeltaPORT Donatie-
fonds voordat het instrument aange-
kocht kan worden. Wel beluisterd kan
worden de nieuwe Weltmeister basac-
cordeon, die met behulp van het VSB-
fonds kon worden verworven. De
entree van het concert is gratis, maar
ter bestrijding van de onkosten zal een
deurcollecte worden gehouden. U bent
van harte welkom bij de grootste ac-
cordeonvereniging van Nederland.
Jeroen Appel en Hestia Reukema
verrichtten de officiële ingebruikname
van het nieuwe kassysteem.
Voor alle ouders/verzorgers met
kinderen tussen 2 en 4 jaar orga-
niseren de drie basisscholen, de
Jozefschool voor Katholiek basis-
onderwijs, O.B.S. Van Rijckevor-
sel en P.C.B.S. De Driemaster sa-
men met Peuterspeelzaal/BSO Het
Kompas, Kinderdagverblijf Zee-
baboe van 0 tot 4 jaar, Kinderdag-
verblijf/NSO Satu van 0 tot 4 jaar
en Kinderdagverblijf Beregoed
van 0 tot 4 jaar, een inloopochtend.
Op deze ochtend kunt u bij de kin-
deropvang kennis maken met de
pedagogische medewerkers en de
wijze waarop de kinderen opge-
vangen worden.
Bij de drie basisscholen zijn de
lokalen toegankelijk om te bekij-
ken , hoe het onderwijs wordt ge-
geven. Zowel bij de basisscholen
als de kinderopvang, zal er een
aanspreekpunt zijn voor eventuele
vragen.
Er wordt om 9.00 uur begonnen
bij Het Kompas in de Hoekstee.
U kunt ook zelf bij de scholen en
de kinderopvang vrij inlopen tot
11.30 uur.
De scholen en eventueel de tijden
Jozefschool voor RK BaO:
Planciusstraat 36
O.B.S. Van Rijckevorsel:
Mercatorweg 155
P.C.B.S. De Driemaster:
Steven van der Haghenstraat 26
Het Kompas: tot 11.00 uur
Mercatorweg 50a
Zeebaboe Tasmanweg 180
Satu Strandweg 32
Beregoed Harwichweg 205
Inloopochtend bij Kinder-
opvang en basisonderwijs
Basisonderwijs en kinderdagop-
vang slaan de handen ineen bij
inloopochtenden.
Winnaars
‘knutselen voor
het goede doel’
bekend
Stichting Hoeks Doen heeft voor een
activiteit t.b.v het Sterrenfonds ,welke
in juni plaats gaat vinden, begin maart
knutselplaten uitgedeeld. Heel veel
kinderen hebben hier enthousiast aan
mee gedaan. ‘Het is nog best moeilijk
om uit al die mooie inzendingen de
beste te zoeken.’ vinden de meiden van
Stichting Hoeks Doen. ‘We willen alle
kinderen bedanken voor hun mooie
knutselwerken.’
Niet alle knutselplaten konden “grote
winnaars” zijn maar alle kunstwerken
zullen wel te zien te zijn tijdens de
KUnSTPLAATS, deze kunste en ater-
lierroute gaat plaats vinden op 21 en
22 mei. Op onze site www.hoeksdoen.
com zullen foto’s van de winnende
knutselplaten komen te staan.
Te veel
gedronken
Een 57 jarige inwoner van Hoek van
Holland werd vrijdag rond 01.05 uur
bij het Orteliuspad aangehouden. De
man bleek tijdens een alcoholcontrole
285 Ugl te blazen en dat was te veel.
Het leverde hem een rijverbod en een
proces verbaal op.
Man onwel
Een 61 jarige inwoner van Vlaardin-
gen kreeg vrijdag in de Prins Hendrik-
straat last van hartklachten. Personeel
van de ambulancedienst onderzocht
de man en die bleek een hartslag van
190 te hebben, wat de vermoedelijke
oorzaak van zijn klachten was. Wat er
verder met de man is gebeurd, vertelt
het verhaal niet.
Kinderhulp zet zich al meer dan 50
jaar in, voor tienduizenden kinderen
in Nederland, die niet in een “norma-
le” thuissituatie kunnen opgroeien.
Via instellingen voor jeugdzorg pro-
beert het fonds wat meer kleur te
brengen in het bestaan van kinderen
in Nederland die het in hun leven
niet gemakkelijk hebben. Kinder-
hulp financiert met de opbrengst van
de collecte bijvoorbeeld een schom-
mel of trampoline bij een kinderte-
huis, een fiets of het lidmaatschap
van een sportclub voor kinderen in
de pleegzorg.
De collecte wordt gehouden van 11
tot en met 16 april 2011.
Kunnen de kinderen op uw steun re-
kenen? Laat de collectant dan niet
voorbij gaan! Heel hartelijk dank,
namens alle kinderen!
U kunt ook extra helpen door te col-
lecteren, neem dan contact op met
telefoonnummer 516123.
Zaterdagmiddag begon voor de op-
stappers van de KNRM als een ge-
wone oefenmiddag, waarbij bijboot
“Brutus” gebruikt zou worden. Op
zee werd onder de kust een kajakker
gevraagd om als oefenobject/persoon
mee te werken, iets wat hij graag wilde
doen.
Bij het starten van de oefening rond
14.15 uur kwam een kite-zeil zonder
persoon voorbij waaien, wat gelijk een
waardevolle oefening bleek voor de
bijboot. Tijdens het te water laten van
de bijboot gebaarde de meewerkende
kajakker uit de verte dat er iets loos
was. Met de KNRM reddingboot werd
die richting opgevaren en op aanwij-
zingen van de kajakker zagen de red-
ders verderop een surfer drijven. De
surfer had problemen met zijn mast-
voet en kon niet verder surfen en heeft
ongeveer 5 tot 8 minuten in het water
gelegen. De jongeman werd met zijn
materiaal aan boord genomen. Hoe-
wel de jonge surfer het koud had was
hij niet onderkoeld. De redders voeren
onder de kust naar waar de jongeman
was vertrokken en daar alle opgeviste
spullen en de surfer met de Brutus
weer naar het strand gebracht. Ook
de eigenaar van het opgeviste kite-zeil
kwam zich gelukkig melden. De oefe-
ning met de kajakker werd wegens de
verstreken tijd geschrapt maar de red-
ders konden terugkijken op een goede
bestede zaterdag.
Baldadigheid
Twee Hoekse jongens van 16 en 17
jaar zijn zaterdag aangehouden omdat
zij onder aan de Maasdijk verkeers-
bakens omtrapten. Het omtrappen is
overigens niet zonder gevaar, verleden
week nog raakte een meisje gewond
toen zij met haar scooter over een om-
getrapt verkeersbaken reed en ten val
kwam.
Oefening
werd hulpverlening
Collecte Nationaal Fonds
Kinderhulp
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 10
De Selectiegroepen van Balletschool
Domingos deden mee aan de wedstrijd
Firez Dance Event in Haarlem op zon-
dag 27 maart.
De meisjes en jongens waren al vroeg
op, want ze moesten door de zomertijd
erg vroeg op pad. Om 9 uur vertrok-
ken de groepen naar Haarlem, waar ze
om half 11 naar binnen mochten om
zich om te kleden. De meiden waren
om 12 uur helemaal klaar en kon-
den niet wachten om te gaan dansen.
De jongste Selectie: Lisa Cozzuto,
Carmen van der Laag, Nikki van der
Meer en Wieke van der Steen, deden
de dans helemaal gelijk en wat waren
ze schattig. De 2e groep: Elke Bus-
chman, Romy van der Burg, Fleur
van Dijk, Isabele Spapé, Serena Vos,
deden de dans helemaal gelijk en
foutloos. Na heel wat wachten moch-
ten de Selectie Tieners dan eindelijk;
Franny den Breejen, Romy Bosman,
Samara Drop, Eva Huysman, Gina
Ibeawuchi, Lisa Otte, Teddy van der
Reek en Romy Romeijn lieten een
spectaculaire dans zien en ook zij wa-
ren foutloos. De laatste was Selectie
16+: Guido Bos, Simone Brobbel,
Lynette van der Giessen, Carmen van
Noort, Denise Poortman, Sharif San-
toe en Gwendolyn van Zwieten. Ze
lieten een moderne dans zien en deze
ging ook foutloos. Alle groepen heb-
ben het perfect gedaan en kregen dan
ook mooie complimenten. Gelukkig
hoefden we niet lang meer te wachten
op de prijsuitreiking. De Selectie 16+
werd 2e van de 9e. We mogen terug
kijken op een mooie en enerverende
dag. Helaas zijn niet alle groepen in de
prijzen gevallen, maar bij de volgende
wedstrijd hopen we met nog mooiere
uitslagen terug te komen. Alle ouders
die reden: bedankt voor deze dag!
Balletschool Domingos tweede op Firez
Dance Event
Rapunzel in
Hoekstee
Woensdag 13 pril vindt alweer de laat-
ste filmvoorstelling van De Hoekstee
van dit seizoen plaats. Dit keer Rapun-
zel. Het verhaal over Prinses Rapun-
zel, die als baby is gestolen uit het pa-
leis van haar ouders en door een heks
genaamd Mother Gothel wordt opge-
sloten in een verborgen hoge toren,
waar ze onmogelijk uit kan ontsnap-
pen. De aanvang van de film is 14.00
uur de entree 2,50. De film is geschikt
voor kinderen van zes jaar en ouder en
is Nederlands gesproken.
Comedynight bij
The Bing
Bij The Bing aan de Zeekant is het
elke derde zaterdag van de maand
Comedynight. Zaterdag 16april is het
weer zo ver. Ook nu weer drie stand-
up comedians die u zullen vermaken:
Adam Fields (Eng), Jasper Valstar en
Soula Notos (Gri). De entree berdaagt
12,50 inloop is mogelijk tot 21.00 uur.
Body-
Beauty- en
Fashion-
beurs weer
geslaagd
Afgelopen vrijdag werd in de Hoek-
stee voor de tweede maal de Body-
Beauty- en Fashionbeurs gehouden.
Ook deze tweede editie kan de boeken
in als geslaagd. De organisatie had
ook dit jaar weer voor schitterende
stands gezorgd, die doorliepen tot in
de foyer. Voor het publiek was er voor
elk wat wils. Van modeshows tot de-
monstraties van Balletschool Domin-
go’s, Polefitness en Free Spirit Yoga.
Van tuinbaden tot modeaccessoires,
van Stichting Kinderspelen Hoek van
Holland tot kleding en een complete
metamorfose. Kortom weer een com-
pleet programma, waar het publiek
met volle teugen van genoot.
Programma
Zaterdag 9 april
14.30: Loosduinen – HVC’10
12.45: FC ’s-Gravenzande 4 – HVC’10 2
15.15: Zestienhoven 3 – HVC’10 3
12.45: HVC’10 4 – Monster 3
14.30: HVC’10 5 – Monster 4
14.30: Monster 5 – HVC’10 6
12.45: HVC’10 7 – RFC 2000 5
12.45: HVC’10 VE1 – Die Haghe VE 2
damesvoetbal
14.30: HVC’10 ds1 – Naaldwijk ds2
UITSLAGEN EN STANDEN
Zaterdag 2 april
Derde klasse C
KMD - Westlandia 5- 0
Die Haghe - VDL 2- 1
Monster - SEV 2- 1
Honselersdijk - GDA 3- 1
MSV’71 - Loosduinen 1- 3
Naaldwijk - PGS/VOGEL 4- 0
stand
HVC’10 21-47 P2
Monster 20-41
Naaldwijk 21-40 P1
VDL 21-32
Westlandia 20-31
MSV’71 21-28
Loosduinen 21-28
Honselersdijk 20-27
Die Haghe 20-24
SEV 20-23
KMD 21-23
GDA 21-19
Semper Altius 21-17
PGS/VOGEL 20-13
Voetbal-
programma
en uitslagen
B.C. Europoort

Maandagmiddag
1 Malestein J 43 59
2 Spronsen v G 42 58
3 Vroonland L 42 53
4 Eeden v M 41 51
5 Bakker Th 42 50
6 Ploeg v d D 42 46
7 Neef de A 42 45
8 Waas J 42 44
9 Siersma M 42 43
10 Grootveld L 42 43
11 Diepstraten J 42 42
12 Martens W 43 42
13 Jansen W 41 41
14 Klein P 41 39
15 Ooijen v M 43 38
16 Berg v.d. P 40 36
17 Heulen v G 37 35
18 Tiegelaar N 42 35
19 Schoute J 38 34
20 Velzen v F 43 34
21 Muis J 39 32
22 Asperen v F 22 18
23 Grootegoed D 40 14

Dinsdagmiddag
1 Roo de K 39 48
2 Radder A 40 47
3 Reijn v K 36 46
4 Hoff v d M 38 46
5 Roo de J 39 46
6 Heiden v d T 38 42
7 Schimmer A 39 42
8 Verheij W 34 39
9 Vink H 37 39
10 Buchmesser H 38 37
11 Bogt v d P 36 36
12 Groenewegen.E 37 35
13 Swaaf de J 37 35
14 Kooi v d D 22 34
15 Tuyl v A 33 34
16 Vries de A 39 32
17 Dunant J.B. 36 30
18 Gijzen v A 38 30
19 Leerdam C 35 28
20 Hozee M 20 20
21 Pattikawa W 18 8
22 Rij v H 15 6
23 Hoogervorst L 0 0
24 Böneker B 2 0

Donderdagmorgen
1 Grootendorst P 41 61
2 Horians A 41 57
3 Huisman J 41 54
4 Rossen van C 41 51
5 Kramer W 41 48
6 Peters B 42 48
7 Hoogenraad G 42 48
8 Spier J 41 46
9 Oosten van H 42 44
10 Rombouts J 41 43
11 Ophof L 40 42
12 Sliep A 39 40
13 Voskamp A 40 34
14 Breederveldt T 41 34
15 Koppe D 42 34
16 Vonk A 38 32
17 Hom A 41 32
18 Bruinings J 24 28
19 Jager T 34 28
20 Leerdam F 28 26
21 Groen N 23 18
22 Berberich F 32 18
23 Werff v d F 40 14
24 Bos v d A 12 12
Aardewerk producten uit Java
De werkplaatsen van de twee In-
donesische producenten Benya Art
Craft en Jopan Ceramics bevinden
zich in de omgeving van Yogyakarta,
Midden-Java. In 2009/2010 zijn er
op beide lokaties, met hulp en kre-
diet van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels en het Hivos biogas-
installaties gebouwd die de handge-
stookte ovens vervangen. Dit heeft
een grote reductie tot gevolg van
ongeveer 220 ton CO2 uitstoot per
installatie. Een echte win-win situ-
atie: boeren brengen koeienmest
en krijgen er het afvalproduct- een
veel vruchtbaarder stof- voor terug.
Het oerwoud wordt gespaard en
het aardewerk wordt op een meer
gelijkmatige en hogere temperatuur
gebakken met veel minder breuk tot
gevolg.
Benya Art Craft is gespecialiseerd
in modern vormgegeven schalen,
vazen en ander aardewerk. De ei-
genaar, Adnan, heeft een afgeronde
opleiding aan de Academy of Arts in
Yokyakarta. Samen met de designers
van Wisnu , worden voortdurend
nieuwe lijnen ontwikkeld die op de
westerse markt met veel succes ver-
kocht worden. Als uitbreiding op de
mozaïekschalen wordt nu een nieu-
we lijn geintroduceerd van diepere
schalen met fijnere stukjes mozaiek
en glas er in verwerkt. Najaar 2010
is dit besproken en in de afgelopen
maanden gerealiseerd. Wanneer
de spullen dan verscheept worden,
duurt het zeker een maand voor ze
hier zijn. In maart zijn deze schalen
aangekomen in Culemborg.
Jopan Ceramics is een meer traditio-
nele producent die zich vooral richt
op Boeddhabeelden, Javaanse beel-
den en authentiek ander aardewerk
afkomstig uit deze regio. De twee
producenten vullen elkaars assorti-
ment goed aan en voorzien Wisnu
in Culemborg van een kwalitatief
hoogwaardig en gevarieerd aanbod.
Bij beide producenten verdienen
arbeiders een goed loon waarvoor
onderdak, voedsel, medische zorg
en de school voor de kinderen van
betaald wordt. Met een fraai product
uit de werelwinkel doet u niet alleen
u zelf een plezier, maar werkt u mee
aan een beter bestaan voor mensen
uit ontwikkelingslanden. Een cadeau
met meerwaarde! Wereldwinkel
Hoek van Holland vindt u in de Prins
Hendrikstraat 257 en is geopend
van dinsdag t/m zaterdag van 10.00
-17.00 uur. Kijk ook eens rond op
onze website: www.wereldwinkel-
hvh.nl
AANBIEDING APRIL
Pandanrijst of Zilvervliesrijst
van 1,49 voor ............................................................................................. 1,19
Basmatirijst van 1,69 voor ........................................................ 1,35
Kooksaus (Kaapse Kerrie, Peppersweet of Bobotie)
van 2,59 voor ............................................................................................ 2,07
Monster
nadert
HVC’10
Langzaam maar zeker nadert voet-
balvereniging Monster de koplo-
per van de 3e klasse C: HVC’10.
Nadat de Westlanders afgelopen
zaterdag met 2-1 van SEV won-
nen, staat de club nu nog op zes
punten van de koploper en een
wedstrijd minder gespeeld. Het
belooft dus spannende slot van
de competitie te worden. Monster
speelt nog de volgende wedstrij-
den: zaterdag uit tegen MSV’71,
16 april thuis tegen GDA, 23 april
uit tegen Honselersdijk 7 mei uit
tegen KMD, 14 mei thuis tegen
Die Haghe. Daarnaast moet de
ploeg nog inhalen tegen Westlan-
dia.
HVC’10 speelt zaterdag uit tegen
Loosduinen, 16 april thuis tegen
PGS/Vogel, 23 april uit tegen
Semper Altius, 7 mei thuis tegen
Naaldwijk en 14 mei uit tegen
MSV’71.
Bingo bij
HVC’10
Aanstaande zaterdag 9 april is het weer
bingotijd bij HVC’10. Michel,Bianca
en Claudia heten u weer van harte wel-
kom en laten de balletjes vanaf 20.00
uur weer rollen.
Vroege Vogel-
excursie in
Staelduinse Bos
Op zondag 10 april kunt u in het Stael-
duinse Bos een wandeling maken on-
der leiding van een natuurgids van de
“Vrienden van het Staelduinse Bos”.
Het thema van de tocht is: “Vogels”.
In deze tijd zijn de vogels druk bezig
hun territorium veilig te stellen. Ze
roepen dus voortdurend naar elkaar.
Voor ons is dit het prachtige voorjaars-
geluid van de vele zingende vogels.
Aangezien vogels vooral ’s morgens
vroeg zingen, vertrekt onze natuurgids
met u om 8.00 u vanaf bezoekerscen-
trum d’ Oude Koestal. U bent dan ca.
1½ uur onderweg. Er zijn geen kosten
aan deze excursie verbonden, vooraf
aanmelden is gewenst en kan bij fam.
van Drongelen, tel: 0174 - 631 427 of
aatendiek@caiway.nl
Schaakkampioenschappen
Traditioneel wordt het schaakseizoen afgesloten met de Westlandse Schaak-
kampioenschappen (WSK) bij zowel de jeugd als de volwassenen.
Dit jaar vindt het WSK plaats in het gebouw “De Kiem” te ‘s-Gravenzande,
Koningin Julianaweg 91, tel. 0174-413780. Er worden 7 ronden gespeeld, op
de maandagen 18 april, 2, 9, 16, 23 en 30 mei, en 6 juni.
Bij de jeugd zijn er twee leeftijdsgroepen, de eerste t/m 12 jaar en de tweede
van 13 jaar t/m 16 jaar. De jeugd speelt van 18.45u – 19.45u, behalve de eer-
ste en de laatste avond, want dan begint men om 18.30 uur. De volwassenen
beginnen om 20.00 uur, behalve de eerste en laatste avond, want dan beginnen
zij om 19.45 uur. In de hoofdgroep wordt gestreefd naar een zwitserse inde-
ling, daarbij kan in de eerste drie ronden een bye worden opgenomen. In de
overige groepen kan een partij worden verzet in overleg met de tegenstander
en wedstrijdleider. Men kan zich t/m 12 april aanmelden bij de wedstrijdlei-
der André Duijvesteijn, aduijvesteijn@kabelfoon.net, tel. 06-34310213. Het
inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt 7,50, voor de volwassenen 12,50 en
voor 65-plussers 10,00.
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 11
Daarvoor waren natuurlijk niet alleen
de leden naar de schitterende kantine
gekomen, maar ook veel genodigden,
waaronder veel oud-rugbyspelers, al
bestaan die eigenlijk niet want eens
een rugbyspeler, altijd een rugbyspe-
ler. Daarnaast was ook deelraadsvoor-
zitter Hestia Reukema aanwezig en
Gerard Kemps, voorzitter van de Ne-
derlandse rugbybond.
Hookers voorzitter Marius Troost
blikte terug op de totstandkoming van
het kampioenschap dat volgens hem
juist door onderlinge samenwerking
tot stand is gekomen. “Waar een klein
clubje aan het strand, stil en verlaten
toe in staat is”. Troost gaf ook aan dat
het om succes te behouden de jeugd
van groot belang is. Vervolgens ont-
hulde de voorzitter een foto van het
kampioensteam die bijna levensgroot
de kantine siert.
Gerard Kems van de Nederlandse
Rugbybond was nog steeds verbaasd:
“Het kan niet dat we hier staan, wie
had dat een paar maanden geleden ver-
wacht”. Kems ging ook in op de moei-
lijke periode die The Hookers gaat
krijgen. “Volharding zullen jullie nog
hebben, jullie krijgen het biet makke-
lijk, maar zwaar. In de eerklasse wor-
den hoge eisen gesteld. Er zijn clubs
die er na een jaar weer uitvallenmaar
ook clubs die drie jaar geleden in de
ereklasse kwamen zijn nu kampioen
kijk maar naar de Dukes, maar daar
speelden al spelers in de ereklasse. Het
plan van The Hookers is echter beter.
Ik ben er van overtuigd dat jullie heel
gaan betkenen in de ereklasse en dat
sponsors aan zullen haken, maar jul-
lie moeten heet met elkaar doen, met
de hele vereniging. Doe me echter een
lol: zet niet het team vol met buiten-
landers zoals andere clubs, Hookers
wil het echter op eigen kracht doen
en ik weet zeker dat jullie het gaan
redden”. Captain bas Krommenhoek
kreeg een speciale rugbybal aangebo-
den als kampioenstrofee.
Deelraadsvoorzitter Hestia Reukema
feliciteerde de vereniging. “Het is niet
een prestatie van één jaar, er zijn veel
jaren aan vooraf gegaan. De visie die
jullie hebben gehad en de structuur die
de vereniging heeft met betrekking tot
de jeugdplannen heeft zich uitbetaald.
Dat is kracht en dynamiek die je in het
hele dorp vindt. Dit is een geweldig
resultaat op sportief niveau, we zijn
ongelooflijk trots dat jullie Hoek van
Holland zo op sportief gebied op de
kaart hebben gezet”. Ook Reukema
brak een lans voor sponsors: “Die zijn
keihard nodig om jullie te behouden
voor de ereklasse. Ook betekent het
dat er meer bezoekers komen en meer
parkeerplaatsen nodig zijn, daar wordt
aan gewerkt”.
Reukema overhandigde vervolgens
captain Bas Krommenhoek een grote
magnum champagne.
The Godfather van the Hookers, presi-
dent Jan van Burg nam vervolgens op
de stamtafel plaats om zijn toespraak
te houden. “Hier staat een gelukkige
president. Fantastisch wat de afgelo-
pen jaren gepresteerd is”, aldus Van
Burg die de spelers de twee verloren
wedstrijden vergaf. “Dit jaar zijn ein-
delijk de ouderen verdwenen uit het
eerste team” lachte de president. Dat
krijg je alleen met jeugd, jeugd en
nog eens jeugd voor elkaar. Om dat
te bereiken zijn veel mensen nodig,
gelukkig hebben we heel veel vrijwil-
ligers, waaronder de oud spelers die
de jeugd begeleiden”. Ook trainer Sil-
vester Ramaker werd door Van Burg
extra in het zonnetje gezet voor zijn
prestatie. “Dat heb je fantastisch voor
elkaar gekregen. Gezien de kracht die
we hebben en het spel dat we vertoond
hebben, met de wil en deze trainer ben
ik er van overtuigd dat we de ereklasse
vast gaan houden”.
Na een korte pauze ging Van Burg ver-
der en werd, bijna op z’n Amerikaans,
elke selectiespeler naar voren geroe-
pen en kreeg een paar regels te horten
over zijn inzet en spel. Daarbij kreeg
elke speler ook een speciaal gemaakte
kampioensring. Om met de woorden
van Jan van Burg te spreken: “Een
hele foute ring”, maar fout of niet, wel
eentje die door de spelers bijzonder
gewaardeerd werd. Jan van Burg gaf
en passent nog even een spiksplinter-
nieuwe scrumbok cadeau aan de ver-
eniging.
Als afsluiting mocht Bas Krommen-
hoek uit handen van de twee jongste
rugbyleden, de zaterdag net 7 jaar
geworden tweeling Gijs en Melle van
Duijvenboode, zoons van oud eerste
speler Peppijn van Duijvenboode die
nu de zaagvisjes traint, een reusach-
tige beker in ontvangst nemen. Daarna
kon het feest weer losbarsten en met
veel oudleden, waarvan sommigen
dertig jaar niet bij de rugby waren ge-
weest, bleef het nog lang gezellig aan
de Rondgang.
Hookers officieel
gehuldigd
Een maand geleden schreef rugbyclub The Hookers geschiedenis. Voor het
eerst in de historie van de club bereikte het eerste team de eredivisie, het
hoogste rugbyplatform van Nederland. Dat betekende al een aantal keren
feest aan de Rondgang, maar afgelopen zondag gebeurde dat met een of-
ficieel tintje. De kampioensploeg werd natuurlijk met trainer Silvester Ra-
maker gehuldigd.
de speciale kampioenring die de
spelers kregen
President Jan van Burg hield zijn
speech vanaf de stamtafel
Girl with a
Pearl
Earring bij
Boek & Bios
Op woensdag 13 maart is al weer de
laatste Boek & Bios voorstelling van dit
seizoen. Girl with a Pearl Earring sluit
het seizoen af. Het is een Engels histo-
risch drama over de intriges en jaloezie
rond de totstandkoming van Johannes
Vermeers beroemde schilderij van het
Meisje met de Parel. De aanvang is
10.00 uur de entree berdaagt 2,50. Op
vertoon van uw bibliotheekpas krijgt u
een euro korting.
Jessie van Vugt
Zuid-Hollands
Kampioen
Ook dit weekend mocht Jessie van
Vugt van HSV 1946 weer haar turn-
kunsten vertonen aan de jury. Trainers,
familie en turnmaatjes waren meege-
komen naar Amsterdam, om Jessie
van Vugt na elke oefening van hard
gegil en applaus te voorzien.
En of het heeft geholpen….
Jessie had het nadeel om op de altijd
dunne balk te moeten beginnen.
Ijzersterk wist zij haar zenuwen on-
der controle te houden en hoewel de
oefening wat ingetogen was, wist zij
de oefening toch zonder vallen en met
weinig wiebels tot een mooi eind te
brengen. Hierna mocht zij haar vloer-
oefening tonen. Nu dachten wij vorig
weekend dat ze vrijwel op de top van
haar kunnen zat, toch wist zij er nóg
een tandje bij te zetten. Verdiend een
mooie eerste plek op dit onderdeel.
Twee sprongen over de kast vertonen,
stond hierna op het programma en ook
dit ging keurig. Als een liniaal zo recht
vloog zij over de kast heen. Een mooie
score was het gevolg.
Zij mocht de wedstrijd afsluiten op
brug en deed dit met een fenomenale
oefening. Met deze oefening ging zij
de burgscores van al haar concurren-
ten ruimschoots voorbij. Erg span-
nend was het hierna toch wel tijdens
het wachten op de prijsuitreiking. Het
ging erg goed, maar op balk zagen wij
toch wel een hoop hogere scores voor-
bij komen. Zou het genoeg zijn? Ze-
nuwachtig begon Jessie dan ook aan
de opmars voor de prijsuitreiking.
Opgelucht, trots en tot ieders verras-
sing werd Jessie van Vugt uitgenodigd
op de hoogste trede van het podium.
Zuid-Hollands Kampioen!
Jammer genoeg kan de geweldige sup-
portersclub volgend weekend niet in
zijn geheel mee naar Dalen. Toch ho-
pen zij van harte dat Jessie weer net zo
gaat knallen op het Nederlands Kam-
pioenschap turnen in de Derde Divi-
sie. Zet hem op!
Auto gestolen
Onbekenden hebben donderdag een
VW Transport gestolen welke in de
Cordesstraat geparkeerd stond. De
wagen was twee weken geleden ook al
doelwit van inbrekers of dieven.
Fleur Zweistra en Serena Koning wa-
ren in ronde twee aan de beurt. Door
de zenuwen werden er een paar kleine
foutjes gemaakt, maar de dames heb-
ben erg hun best gedaan. Vooral het
onderdeel sprong ging beiden erg
goed af! Bij de prijsuitreiking bleek
dat Fleur de 18e plek had behaald en
Serena net naast de medaille greep, zij
eindigde op een mooie zesde plaats.
Ook in ronde drie waren er HSV-
turnsters aan de beurt, dit keer Rukh-
sana Lachman en Luka Wagemakers.
Hoewel de dames totaal niet tevreden
waren over hun prestaties (vooral de
brug) mochten zij de eerste en derde
plek van het podium bestijgen. Uit de
cijfers bleek zelfs dat Luka het beste
cijfer had op minitramp en lange mat
en Rukhsana op balk en brug!
In ronde vier waren Kelly Keij en
Lisanne Bruggeman aan de beurt om
hun kunsten te vertonen. Ook deze
meiden kunnen beiden erg goed sprin-
gen en dat was te zien! Lisanne had
zelfs zoveel vaart, dat ze in haar twee-
de sprong van de mat af vloog! Toch
kon de jury dit wel waarderen, en de
meiden hadden dan ook de hoogste
cijfers op sprong van hun categorie.
Helaas ging de brug wat minder, maar
ook deze dames hebben de andere
onderdelen erg netjes geturnd. Een
mooie achtste en elfde plaats was het
resultaat!
Ronde vijf had vijf deelneemsters van
HSV. Iza Immerzeel, Anouk van den
Bos, Seline Nagtegaal en Iris Zwei-
stra mochten beginnen op de brug.
Voor sommige meiden ook gelijk het
moeilijkste onderdeel. Hier was af en
toe wat hulp bij nodig, en helaas kost
dat punten. Gelukkig gingen de ande-
re onderdelen wel goed en alle dames
hebben zich aan de afspraak gehou-
den, er is niemand van de balk geval-
len! Vier prachtig balkcijfers waren
het resultaat. Evika van Vuuren mocht
beginnen bij de sprong en maakte een
prachtige overslag. Een goed begin!
Helaas moest ze de balk twee keer ver-
laten en had ze de moed al opgegeven
voordat de prijsuitreiking was begon-
nen. Tot haar grote verbazing, had ze
toch zo goed geturnd dat ze een zilve-
ren medaille kreeg omgehangen! Ook
Iris Zweistra had erg goed geturnd, en
zij kreeg een gouden medaille!
In de laatste ronde was Melanie Prins
aan de beurt. Dat het haar eerste turn-
wedstrijd was, was helemaal niet te
zien. Ze turnde erg netjes en behaalde
zelfs de hoogste cijfers bij de lange
mat en de minitramp! Bij de prijs-
uitreiking bleek dan ook dat ze een
mooie zevende plaats had behaald en
kreeg ze een bronzen medaille omge-
hangen.
Zeven medailles voor HSV
Op 2 april werden de jaarlijkse recreatieturnwedstrijden weer gehouden in
de sporthal in de Lier. Natuurlijk was HSV ook weer van de partij, dit jaar
met 17 deelnemers. In de eerste ronde was het de beurt aan Natasja Pronk,
Lisa van Dam, Nylani Melo, Semmie Hayes, Lisa Smit en Lindsey Torrente
Calo. Deze dames moesten vroeg beginnen, maar dat was geen probleem.
Ondanks de zenuwen hebben alle dames erg netjes geturnd. Natasja en
Lindsey mochten zelfs een medaille in ontvangst nemen!
Op zaterdag 9 april geeft Harmonie-
vereniging Rotterdam aan Zee haar
om 20.00 uur voorjaarsconcert in LCC
De Hoekstee. Op deze avond zullen
drie onderdelen van deze bloeiende
muziekvereniging weer een gevari-
eerd programma ten gehore brengen.
Als eerste treedt het leerlingenorkest
op onder leiding van dirigent Ellen van
den Berg. Het leerlingenorkest werd in
april 2009 opgericht met als doel het
leren samenspelen in orkestverband en
om de leerlingen voor te bereiden op
het meespelen in de Marching Band
en/of Concert Band. Sinds de start zijn
er grote vorderingen gemaakt met als
gevolg dat er steeds leukere muziek
gespeeld kan gaan worden. Een voor-
beeld hiervan is Can’t Get You Out of
My Head van Kylie Minogue, dat op
het concert door het leerlingenorkest
uitgevoerd gaat worden.
Na het leerlingenorkest zal de Mar-
ching Band het podium betreden. On-
der leiding van Joop de Ruiter speelt
de band veel bekende muziek, zoals:
The Winner Takes it All, The Lion
Sleeps Tonight, Hey Jude en Don’t
Stop Believin’. De MB percussiegroep
zal ook apart van zich laten horen in
het werk Allegria.
Na de pauze gaat de Concert Band
verder onder leiding van dirigent El-
len van den Berg. Dit orkest brengt
een afwisselend programma met wat
klassiek getinte werken zoals Toccata
in D-minor en Antonin’s New World,
maar ook muziek uit de film Forrest
Gump, van de Rolling Stones en A
Brand New Day uit The Wizard of
Oz zullen de revue passeren. Al met
al weer genoeg ingrediënten voor een
boeiende muzikale avond, die overi-
gens gratis toegankelijk is. Wel wordt
na afloop een uitgangscollecte gehou-
den. Het concert begint om 20.00 uur
en vanaf 19.30 uur is de zaal geopend
voor publiek. Meer informatie over
het programma van het concert kunt
u binnenkort lezen op www.rotterda-
maanzee.nl.
Voorjaarsconcert
Harmonievereniging
Hoekse schaat-
sers reden laatste
seizoenswedstrijd
Zondagavond 27 maart werden in Thi-
alf ijsstadion de kampioensschappen
HVHW verreden. Dat Leo Schoen-
meijer bij deze wedstrijden vaak in de
prijzen rijd is bekend, lange tijd was
na Nico Olsthoorn en zijn zoon, hij de
enige rijder uit Hoek van Holland.
Nu reed echter de 14 jarige Josse Ver-
brugge ook mee met deze wedstrijden.
Josse is pas 2 jaar lid van de vereni-
ging, en reed zich in de kijker bij de
500 en de 1000 meter. Laten we hopen
dat er in Hoek van Holland met Josse
een nieuw talent opstaat.
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 12
WATERSTANDEN
Hoogwater Laagwater

Vr. 8 april 06.15 18.31 01.54 14.14 23.50
Za. 9 april 06.48 19.08 12.09 ---.---
Zo. 10 april 07.25 19.55 00.35 14.40
Ma. 11 april 08.19 20.55 01.35 15.14
di. 12 april 09.44 22.46 02.54 16.14
Wo. 13 april 11.14 23.55 04.05 18.57
Do. 14 april 12.25 ---.--- 05.15 20.45
Uw activiteit in deze rubriek: hk.nieuws@thuisbladen.nl
■ Redding- en Veerdienst-
museum Jan Lels. Badweg 2a
Zaterdag en zondag van het
eerste weekend van de maand
open van 13.30 tot 16.30 uur en ie-
dere woensdagmiddag van 13.00
tot 16.30 uur.
Groepsbezoeken buiten de ope-
ningstijden zijn mogelijk. Info:
0174-383802. In december en
januari is het museum gesloten.
■ Atlantikwall museum:
1e zo. april-nov. rondleidingen
voor meer info en openingen
zie www.atlantikwall-museum.nl
■ Fort a.d. Hoek van Holland
zie www.forthvh.nl
■ Keringhuis Publiekscentrum
Water bij Stormvloedkering
Toegang gratis. Geopend ma t/m
vr 10.00 - 16.00 uur, zat-, zon- en
feestdagen 11.00 tot 17.00 uur.
Tijden van de rondleidingen on-
der voorbehoud. Prijs voor insta-
prondleidingen: 4,00 euro p.p. en
2,00 per kind (4 t/m 12 jaar).
Voor informatie en reserveringen:
Tel. 0174-511222 of www.kering-
huis.nl: LET OP: Het restaurant
Keringhuis tot 1 maart weer alleen
geopend tijdens de weekends.
Instaprondleidingen: zaterdag 9
april 13.30 uur Zondag 10 april
15.00 uur.
■ Museum RockArt
Elke do/vr/za van 13.00 – 17.00.
Elke 1e zondag vd maand: 13.00-
17.00. toegangsprijs 5 euro. In
Schoolvakantie ook op woensdag-
middag geopend. Groepen op af-
spraak. www.rockart.nl, Zekkenstr.
42. Huidig expositie: John Lennon:
Imagine
■ Vrijdagen t/m 27 mei
Muv 22 en 29 april
Workshop Dikke Dames schilderen
bij El van Leersum
Info: 386558 of 0610924485
■ Vrijdag 8 april
20.00 uur entree gratis
Dansavond in foyer Hoekstee
■ Zaterdag 9 april
20.00 entree gratis. voorjaarscon-
cert Rotterdam aan Zee in Hoek-
stee
■ 8,9 en 10 april
Eerste Tuin- en Jacuzzi expo bij
Home & Graden aan de Dirk vd.
Burgweg 54., entree gratis.
■ Zondag 10 april
Aanv. 16.00 uur entree gratis
Uitvoering Crescendo in Uniekerk
in ‘s-Gravenzande
■ Woensdag 13 april
10.00 uur entree 2,50. ovv Bieppas
1,50. Boek en Bios in Hoekstee
Film: Girl with a Pearl Earring
14.00 uur entree 2,50
kinderfilm Rapunzel in Hoekstee
Uit in
Hoek van
Holland
Kerkdiensten
RK.Kerk H.Egbertus • De Cordesstraat 25
Zondag 10 april
11.00: Hoogmis
Pastoor J.Steenvoorden
PKN gemeente ªDorpskerk
Prins Hendrikstraat 191
Zondag 10 april
10.00: ds. P.v.d.Ende
10.00: Jeugdkerk
Ev.Gemeente • De Bazuin
Hoekstee, Mercatorweg 50
zondag 10 april
10.00 uur: A. van Rijn
Zij is geboren en getogen
Nederlandse, maar ook deels
Hongaars en een groot deel van
haar familie woont daar dan
ook. Het Hongaarse heeft ze
van haar vader, de man is helaas
veel te vroeg overleden. Maar
contact met de familie blijft zo
veel als mogelijk bestaan. Eind
februari bracht ze weer een be-
zoek en begin maart vloog ze
terug van Boedapest naar Am-
sterdam.
“En je weet hoe dat gaat als je
alleen reist: wachten op een
vliegveld in Boedapest, dus je
raakt op een gegeven moment
aan de praat met medepassa-
giers die ook zitten te wachten”,
vertelt ze.
“Ik raakte in gesprek met een
vrouw die naast mij zat, terwijl
een man die naast ons stond
meeluisterde. Beiden waren
Hongaars”, vervolgt ze. “De
vrouw vertelde dat zij naar
haar zoon in Hilversum ging en
vroeg waar ik vandaan kwam.
Ik antwoordde natuurlijk Hoek
van Holland. Op een gegeven
moment kwam de man naar mij
toe: “Hoek van Holland kwam
jij vandaan?” vroeg hij. Ik ant-
woordde bevestigend. “Daar
ken ik iemand van vroeger,
misschien ken jij hem: Gyuri”.
Ik schrok me rot want dat was
mijn vader! Ik legde de man
uit dat mijn vader overleden
was, iets waarvan de man weer
schrok. We raakten verder aan
de praat en het bleek dat de
man mijn vader kende van voor
de Hongaarse Opstand in 1956.
Ze hadden twee jaar samen ge-
werkt en de man kende dan ook
onze familie, was ook in die tijd
bij hen in het dorp geweest. De
man, die Sandor heet, had ook
nog foto’s van hem en mijn va-
der”.
Ze moest even op adem ko-
men, want het vertellen van het
verhaal raakte haar toch weer.
“Als je er over nadenkt is het
eigenlijk bizar”, vervolgde ze
even later. “Mijn vader en San-
dor zijn beiden onafhankelijk
van elkaar tijdens de opstand in
1956 naar Nederland gevlucht
en hier is een ieder zijn eigen
weg gegaan. En nu 55 jaar la-
ter ontmoeten wij elkaar door
stom toeval op het vliegveld”,
Ze zwijgt even, nog steeds on-
der de indruk van het gebeuren.
“Ondertussen is er ook hier in
Nederland contact en heeft hij
contact met mijn familie in Hon-
garije waar hij eerdaags ook op
bezoek gaat”. Weer zweeg ze
even, haar hoofd nog steeds vol
ongeloof schuddend. “Dat kun
je toch geen toeval meer noe-
men, dat is gewoon ,.... ja wat
eigenlijk: wonderlijk”.
De Uiktyk
Postbus 24, 3140 AA Maassluis ....................................... 010- 59122823
T. van Ooijen, Planciushof 14, 3151 GC Hoek van Holland
Telefoon .................................................................................... 0174 - 385081
Fax ................................................................................................ 0842 - 299513
Email ............................................................... hk.nieuws@thuisbladen.nl
Aanleveren Redaktionele artikelen uiterlijk maandag voor 16.00 uur
Telefoon ..................................................................................... 0174 - 280921
Fax ............................................................................................... 0174 - 280922
Email ..................................................... hk.advertentie@thuisbladen.nl
Aanleveren advertenties ............. uiterlijk tot dinsdag voor 12.00 uur
Advertentietarieven (los) ......................................................... 0,30 per mm
Contractprijzen op aanvraag
Inleveren Hoekzoekers dinsdag voor 10.00 uur. (uitsluitend à
contant) Foto Quickly, Prins Hendrikstraat 259
www.thuisbladen.nl
Haal de krant bij Foto Quickly Pr. Hendrik straat 259 én geef het door
aan Broos Verspreiding .......................................... 0174 - 514508
of bezorginghoeksekrant@gmail.com
Colofon De Hoekse Krant
■ Uitgever en Administratie pieterdeGroot/druk bv
■ Redaktie
■ Advertenties
■ Hoekzoekers
■ Hoekse Krant op internet
■ Geen krant ontvangen...
‘t Kraayenest
Soms zijn er van die dingen
die lijken voorbestemd of voor
sommigen misschien wel een won-
der. Toeval bestaat niet wordt er
wel eens gezegd. Ik dacht dat ook,
maar heb daar soms toch wel m’n twijfels over. Zeker na wat
een goede kennis van ons overkwam.