P. 1
Fritel Quality BM1600 Man

Fritel Quality BM1600 Man

|Views: 113|Likes:
Published by sperbermarc9719

More info:

Published by: sperbermarc9719 on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • A. LCD scherm B. Menu
 • E. Timer (uitgesteldestart)
 • F. Start/stop toets
 • I. DESCRIPTION DU PRODUIT
 • II. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD
 • III. LISTE DES PROGRAMMES
 • IV. AVANT USAGE
 • V. USAGE
 • VI. NETTOYAGE ETENTRETIEN
 • VII. PROBLEMES &SOLUTIONS
 • VIII. CONSEILS UTILES EN CAS DEDEREGLEMENT
 • IX. CONDITIONS DEGARANTIE
 • X. ENVIRONNEMENT
 • XI. LIABILITIES
 • XII. REZEPTE

FULL AUTOMATIC BREAD MAKER

BM 1600

Profici at, u kocht zonet een fantastische broodb akmachin e, een hoogwaardig en betrouwb aar product uit ons FRITEL Quality gamma. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vooraleer u deze broodbakmachine in gebruik neemt ! *** Félicitations, vous venez d’acheter la machine à pain fantastique, un produit haut de gamma et fiable de notre assortiment FRIT EL Quality. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine à pain et conservez-le soigneusement ! *** Congratulations, you have just bought a fantastic breadmaker, a reliable and high-quality product from our FRITEL Quality range. Read this instruction manual before you put the breadmaker into use and save it well ! *** Wir gratulieren Ihnen zum Kau f dieses phantastischen Brotback automat, ein zuverlässiges und Qualitativ hochwertiges Produkt aus dem FRIT EL Quality-Sortiment. Lesen Sie die Gebrauchs anweisung au fmerksam und bewahren Sie diese Gebrauchs anweisung gut au f ! 1

I. PRODUCTOMSCHRIJVING 1. Afneemb aar deks el 2. Bedieningspaneel 3. Ventilatiegaatjes 4. Elektrisch snoer 5. Kijkvenster 6. Kneedh aak 7. Bakvorm 8. Maatbeker 9. Maatlepel 10. Kneedh aak verwijderaar 11. Toevoegbakje

De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en andere wijzigingen aan te breng en. II. UITLEG BIJ HET BEDIENINGSDEEL ENLCD SCHERM  LCD SCHERM Als u de stekker insteekt zal u een geluidsignaal horen en gaat eveneens onderstaand standaard LCD scherm branden. 1) 2) 3) 4) 5) Broodfo rmaat: 500-750-1000 gr Baktijd van het geselecteerde prog ramma Korstkleur: light-medium-dark-rapid Programmakeuze: 10 programma’s Huidig stadium van het bakproces: T ijdens de verschillende stadia van het broodbakpro ces toont een pijl op het LCD scherm aan wat het huidige stadium is. De verschillende st adia in het broodb akproces zijn: voorverwarmen, kned en, rusten, rijzen, bakk en warm houden (1uur), einde. Om de duur van een programma te kennen, ga naar punt V.6.

 BEDIENINGSPANEEL A. LCD scherm B. Menu De “ Menu” toets dient om één v an de 10 aanwezige p rogramma’s te selecteren. (programmalijst zie punt III.) C. Broodformaat Voor de programma’s 1,2,3,4 en 6 kan u uit 3 broodformaten kiezen, nl. 500gr, 750gr o f 1000gr. Het gesel ecteerd e brood formaat wordt aangeduid op het LCD scherm, evenals de bijhorende baktijd. D. Korstkleur Voor de programma’s 1,2,3 en 6 kan u uit 3 korstkleuren kiezen, nl. Light, Medium en Dark. De geselecteerde korstkleur verschijnt op het LCD scherm. U kan deze toets ook gebruiken om het bakproces van programma’s 1,2,3 en 6 te versnellen dmv de “ Rapid” stand. Wanneer u voor de “Rapid” stand kiest, wordt de baktijd met +/- 1uur verminderd, door een inkorting van het gistingsproces. 2

E. Timer (uitgestelde start) U kan deze timer gebruiken om de starttijd van het gekozen programma uit te stellen. Dit is mogelijk voor de programma’s 1,2,3,4,5 en 6. Door op de pijltjes te drukken, verlaagt of verhoogt u de tijd telkens met 10 minuten. (Zie ook punt V.6.d) Baktijd verlengen: Bij programma 10 ‘Bakoe’ kan u de baktijd verlengen met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30. F. Start/stop toets Signaallamp: Deze licht rood op van zodra de broodbakmachine ingesch akeld wordt. III. PROGRAMMA OVERZICHT Dit toestel beschikt over 10 programma’s: 1. Basic (basis) = Basisprogramma voor standaard brooddeeg 2. French (Frans ) = Programma voo r brod en van witte, proteïn erijke bloem naar Franse stijl en voor lichte broden met een krokante korst. 3. Whole wheat (volkoren) = Programma voo r brod en met een hoog geh alte aan volkoren tarwe, haver, zemelen, … Dit programma b eschikt over een wachttijd, zodat de granen voldoend e kunnen weken. Deze broden zijn in het algemeen kleiner en compacter. 4. Sweet (zo et) = Programma voor zoet brood, broden met extra suiker, rozijnen of chocolade. 5. Quick (snel) = Dit programma verkort de baktijd met +/- 1u20 door een 2de rijs- en rusttijd over te slaan. Dit maakt het brood iets compacter en vaster. 6. Italian (Italiaans) = Programma voo r het mak en v an lichte broden naar Italiaanse stijl, meestal met olij f olie en kruiden zoals oregano o f tijm 7. Gluten free (glutenvrij) = Apart programma voor glutenv rij brood (zonder kleefsto ffen), aangezien dit zowel qua smaak, als qua structuur sterk afwijkt van een standaard brood. Raadpleeg eerst uw arts indien u glutenvrij brood (dieet) voor uw g ezondheid maakt. Volg de volgende richtlijnen stipt op. Voor dit programma advis eren wij u het geb ruik van de “ NO GLUT EN” mix van REVOGAN. Er best aan glutenarme mixen en glutenvrije mixen. Raadpleeg uw arts om te bepalen wat voor u de juiste mix is. Het brood dient op een koele en droge plaats bewaard te worden en binnen de 2 dagen volledig opgegeten te worden. Indien u het brood langer wenst te bewaren kan u het brood in diepvrieszakjes invriezen. Wij kunnen niet verantwoo rdelijk gesteld worden voor eventuel e schade als gevolg van het gebruik van ingrediënt en waarvoor niet op voorhand to estemming werd g evraagd aan de arts, noch voor eventuele sch ade die het gevolg is van het niet volledig correct opvolgen van de richtlijnen, het recept, de houdbaarheid, … 8. Dough (deeg) = Programma om gistdeeg voor b roodjes, gebak o f pi zza te maken. Het deeg wo rdt verwarmd opdat het zou kunnen rijzen, maar h et wordt niet geb akken. Na h et kneden k an u het deeg in een traditionele oven bakken. 9. Pasta(pasta) = Programma om deeg voo r pasta, wafeldeeg, koekjesdeeg, taartdeeg ... te maken, zonder te rijzen en zonder te bakk en. Het deeg wordt enkel gemengd en gekneed. 10. Bake only (Bakken) = Programma dat enkel bakt. U kan dit programma gebruiken voor een brood dat op een van de andere programma’s nog niet volledig naar wens gebakken werd of voor een deeg dat nog niet gebakken werd. U kan dit programma indien gewenst verschillende keren na elkaar gebruiken. IV. VOOR GEBRUIK 1. Veiligheidsvoorschriften - De broodbakmachine enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom - Het toestel steeds op een hittebestendige, droge en vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel, zodat het toestel niet kan kantelen ofschuiven. - Controleer steeds o f het deksel en de bakvorm correct gemonteerd werden. - Plaats NOOIT iets op minder dan 10 cm van het toestel. Plaats het to estel ook STEEDS op MINIMUM 10 CM van de muur of andere elektrisch e apparaten o f brandb are zaken. - Gebruik het toestel NOOIT buitenshuis, in de directe nabijheid van warmtebronnen o f in ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad. - Plaats het toestel NOOIT op of vlak naast een fornuis, oven, … zelfs niet indien er een afzuigsysteem voorzien is. - De broodbakmachine, het elektrisch snoer en de stekk er NOOIT met droge handen aanrak en en deze ook NOOIT in of onder water (o f enige andere vloeistof) dompelen. Enk el reinigen met een vochtige doek. Indien h et toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. - Kinderen en mindervaliden zijn zich NIET ALTIJD bewust van de gevaren die het gebruik van elekt rische apparaten met zich mee kunnen breng en. Laat kinderen en mindervaliden NOOIT met de broodbakmachine werken. 3

- Laat het toestel NOOIT zonder toezicht als het in werking is en verplaats het NOOIT wanneer het in werking is. - T ijdens gebruik worden kijkvenster en b akvorm zeer warm. Geb ruik dan ook steeds hands choen en om het kijkvenster aan te raken en geb ruik STEEDS handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en om het brood uit de bakvorm te halen. Wees ook voorzichtig bij het uitnemen van het kneedmes. - Gebruik de bakvorm NOOIT om andere producten in te bewaren. - Het toestel enkel aanzetten indien het gevuld is met ingrediënten of deeg om oververhitting te voorkomen. - Om morsen te voorkomen, haal de bakvorm uit het toestel om deze te vullen. - Gebruik NOOIT accessoires of onderdelen van andere apparaten of andere merk en. - NOOIT aan het elektrisch snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken. - Gebruik NOOIT verlengsnoeren en rol het elektrisch snoer volledig uit. Gebruik het toestel en het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, ovens, verwarming, … - Het elektris ch snoer NOOIT rond het toestel draaien als het in werking is. Plooi het elektrisch snoer NOOIT en knijp er NOOIT in. - Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aan recht hangen. - Gebruik het toestel NOOIT indien het elektris ch snoer b eschadigd is. In dat gev al het toestel onmiddellijk binnenbrengen bij een erk ende hersteller. - Haal de bakvorm NOOIT uit het toestel en trek de stekker NOOIT uit terwijl het toestel in werking is. - De ventilatiegaatjes tijdens gebruik NOOIT aanraken, blokkeren of afdekk en. - Houd de bakvorm en het kneedmes STEEDS proper, zodat de programma’s correct uitgevoerd kunnen worden. - Het toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. - Gebruik het toestel enkel en alleen waarvoo r het bedoeld is, nl. maken van brood en deeg. - Personen die deze gebruiks aanwijzing NIET gelezen hebben, mogen het toestel NIET gebruiken. - De broodbakmachine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken *na gebruik ofwann eer het toestel NIET in gebruik is. *indien de broodbakmachine NIET goed functioneert *bij reiniging van het toestel 2. Voor het eerste gebruik In de verp akking treft u de broodb akmachine, de bakvorm, de kneedh aak, de maatbek er, de maatlep el, kneedhaakverwijderaar en de gebruiksaan wijzing met recepten aan. Voord at u het toestel voor d e eerste keer gebruikt, raden wij u aan om de bakvo rm, de kneedh aak, de m aatbek er en maatlep el in een heet sopje af te wass en, zonder g ebruik van schuu rmiddelen, teneinde de anti-aanbaklaag niet te bes chadigen. Vervolgens plaatst u de kneedhaak in d e b akvorm en plaatst u de bakvo rm vast in h et toestel door h et neerwaarts op d e daartoe voorziene openingen te duwen. Om het toestel te demonteren volgt u de omgekeerde volgorde. V. GEBRUIK ALGEMEEN: Het resultaat dat u bekomt met d eze broodbakm achine h angt van v eel factoren af. Zo rg er STEEDS voor dat alle ingrediënten vers zijn, op kamertemperatuur zijn en gebruik de juiste hoeveelheden. 1. De ingrediënten Bloem: Bloem is het hoofdbestanddeel van brood en g eeft kleefsto ffen af, die ervoor zorg en dat het brood kan rijzen en geeft eveneens substantie aan het brood. Controleer steeds op de verpakking o f de blo em wel geschikt is om brood te bakken. Het gewicht van bloem verschilt sterk van soort tot soort. Het is dus uiterst noodzakelijk om de juiste hoeveelheid af te wegen met een weegschaal. Gist: Gist zorgt ervoor dat het deeg kan rijzen en dat u een licht en makkelijk verteerbaar brood krijgt. Wij raden aan om droge gist (kant-en-klaar) te gebruiken aangezien deze langer houdbaar is en een bet er en constanter resultaat geeft dan verse gist. Zout: Zout verrijkt de bloem en versterkt de kleefsto ffen in de bloem voor een beter rijzingproces. Boter/olie: Boter/olie zorgt voor een betere smaak van het brood en maakt het brood zachter. Ook dit ingrediënt dient op kamertemperatuur te zijn. Suiker: Suiker is de voeding voor d e gist en is dus ess entieel voor het rijzingpro ces. U k an zowel witte, als bruine suiker geb ruiken, maar ook honing o f siroop. Suiker g eeft zachtheid aan de sm aak v an h et brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Water: Aang eraden wordt om gewoon leidingwater te gebruik en. Zorg er echt er voor dat het water niet te koud is, want dan start het gistingsproces niet. Zorg er eveneens voo r d at het water niet te warm is, want d an v erloopt het gistingsproces te snel (= wel aan te raden indien u het programma Quick gekozen heeft).

4

Programmakeu ze Iedere keer als u op een toets drukt. Gebruik a. zonnebloempitten.Indien u roggebloem gebruikt. het kuiltje dichtmaken. het kuiltje dichtmaken.Meet alle ingrediënten correct af. … Week deze eerst. . De selectie wo rdt aangeg even dmv een streepje onderaan het LCD scherm. dus u zal misschien wat moeten experimenteren om tot het beste resultaat te komen. dan de g ekozen soort o f soorten bloem. Sluit het deksel g. zoals ro zijnen. Deze s electie is beschikb aar voor de programma’s 1. c. 3. laat een geluidsignaal horen. Korstkleur: Gebruik de “COLOR” toets om de gewenste korstkleur t e selecteren (light. Er wordt ni et steeds vermeld ho eveel gist aan zo’n broodmix werd toegevo egd. Uw to estel sch akelt nu aan. zemelen. Kies voor programma 1: Basic en ki es een fo rmaat ov ereenkomstig de inhoud v an de b roodmix. Kies het programma dat overeenstemt met het soort bloem dat uw broodmix bevat.3. Plaats de propere kneedh aak op de daartoe voorziene ass en as in de bakvorm. verhogen de voedingswaard e en zorg en voor die mooie bruine korst. d.. houd er dan rekening mee dat dit deeg niet veel rijst. Plaats alle ingrediënten in de b akvorm. af te wegen. De hoev eelheid melk die u g ebruikt dient afg etrokken te worden v an de ho eveelheid water die het recept aangeef TIP: Gebruik geen melk als u voorprogrammeert. Plaats de bakvorm in het toestel tot deze goed vast zit. e. Broodmix met aparte gist: Doe eerst de gist in de bakvorm. zoals vermeld onder punt “ 5. Broodformaat: Gebruik de “ LOAF” toets om het gewenste brood formaat te selecteren (500g r-750gr-1000gr). c. 5 . (Uitzondering indien u voor Quick kiest. 2. Gebruik steeds verse ingrediënten.2. Volgorde van de ingrediënten Eerst leidingwater aan de bakvorm to evoegen. 5. dark en eventueel rapid). Stop de stekker in h et stopcontact. Houd u aan de aanbevolen hoev eelhed en van het recept. h et rod e signaallampje gaat branden en toont u zijn basis LCD scherm. maar strijk de ingrediënten af zodat ze gelijk met de rand van de maatlepel komen) en gebruik een weegs chaal om de bloem. zoals eieren. een and er kuiltje in de teg enoverg estelde hoek van de bakvorm maken en hier de gist toevoegen. OPGELET: Zorg ervoor dat er geen ingrediënten in de bakkamer vallen o f druppen. dan mag het water warmer zijn) .Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. 4. Er is een hoog risico dat de melk zuur zal worden. TIP: U kan uw brood nog l ekkerder m aken doo r and ere ingrediënt en toe t e voeg en. OPGELET: Hou u aan de aangegev en hoeveelheden en overschrijdt deze NOOIT.. tarwekiemen. verse gist zal niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. zodat zout en gist zich zeker niet onmiddellijk zouden mengen. Deze selectie is beschikbaar voor de programma’s 1. Broodmix met gist: Doe de broodmix in de bakvorm en voeg water toe. gedroogd fruit.2. Programma: Gebruik de “MENU” toets om het gewenste programma te kiezen. Volgorde van de ingrediënten ”. Haal de bakvorm uit het toestel b. zal u een geluidsignaal horen ter bevestiging. Verzek er u ervan dat de buitenkant van de bakvorm volledig proper is. Verzeker u erv an dat u niets in de bakkamer gemorst heeft en dat niets in aanraking komt met de verwarmingselementen. Het deeg voorbereiden . Gebruik om die reden minstens 30% tarwebloem en maximum 70% roggebloem.4 en 6. t. OPGELET: Hou de buitenkant van de bakvorm proper en zorg ervoor dat de verwarmingselem enten NOOIT in contact komen met deeg of ingredi ënten. f.3 en 6. .Melk: Melk en andere zuivelproduct en verb eteren de smaak. aangezien deze in belangrijke mate zal bepalen o f het brood zal rijzen. Gebruik hiertoe de meegeleverd e maatbeker en maatlepel (Hoop de ingrediënten niet op in de maatlepel. boter. Andere ingrediënten: Sommige recepten zullen ook andere ingrediënten toevoegen. U bent klaar voor de programmakeuze! 6. vervolgens de broodmix en dan pas het water. dep ze droog en voeg ze dan p as toe.Gebruik enkel droge gist. medium. noten. (1-10 programma’s) b. Vergeet ten slotte de suiker niet. Ingrediënten afmeten . dan in een hoek v an de bakvorm een kuiltje mak en en het zout toevoeg en. a. De selectie wo rdt aangegeven dmv een streepje boven aan h et LCD scherm. Vervolgens de boter versnipperen en overal in stukjes toevoegen. kruiden.

Timer (uitgestelde start): Indien u wenst dat het to estel niet onmiddellijk start.French (Frans) 750 gr L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 1000 gr 500 gr 3.Basic (Ba sis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2.Whole Wheat (Volkoren/tarwe…) 750 gr 1000 gr 4. Het is nu 20u30 en u wenst dat uw b rood klaar is om 06u00. het uur waarop h et brood geb akken dient te zijn en d e b aktijd nodig voor het geko zen p rogramma.8. Lichte korst dat 3u48 duurt => T ussen 20u30 en 06u00 liggen 9u30. eieren. T rek hiervan 3u48 baktijd af = 5u42.Sweet (Zoe t) 500 gr 750 gr 1000 gr 5. maar pas binnen enkel e uren. WERKWIJZE: Noteer h et huidige uur.… Hieronder tref u een overzicht van de programma’s.d. room. kaas. OPGELET: Gebruik deze functie NOOIT met ingrediënten zoals melk. dan kan u te timer instellen dmv de pijltjes toetsen. U dient de timer dus op 5u40 in te stellen dmv van de pijltjes toetsen.Quick (Snel) 1000 gr 6 . Vb. Deze selectie is niet beschikbaar voor de prog ramma’s 7. t Korst* 1 Rapid* 2 Uitgestelde start *3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Totale tijd Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm houden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. U hebt gekozen voor prog ramma 3 (1000 gr). de tijden en de instellingen die mogelijk zijn.9 en 10.

8. 15 min. 7 . De timer zal aftellen.EXTRA INGREDIENT EN T OEVOEGEN via het toevoegbakje: Bij de programma’s 1. Om het brood. Bij de meeste programma’s zal het toestel automatisch overgaan naar de warmhoudfun ctie en dit gedurende 1uur.De stand van het bakp roces en d e selectie van p rogramma wordt onthouden indien de elektriciteit ev en wordt onderbrok en (max. Na afloop van het uur zal het toestel trouwens geluidsignalen versp reiden om de 5 minuten. Gebruik v ervolgens handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en het brood uit de bakvorm te halen.Bake only (Bakken) / / / / L M D R L M D R L M D R / / / / / / 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● / / / / / / / / / / / / *1 *2 *3 *4 *5 Korst: Light – Medium – Dark Rapid: tijd wordt met +/. Draai de bakvorm vervolgens om en sla voorzichtig op de onderkant van de bakvorm om het brood los te maken.1 uur verminderd Bij gebruik van uitgestelde start: geen melk.OPGELET: De ventilatiegaa tjes tijdens gebruik NOOIT aanraken. druk NOOIT op stop. eieren. vervolgens de stekker uit het stopcontact trekk en en dan kan u h et deks el open en. probeer d eze dan pas t e verwijderen n adat h et brood volledig afg ekoeld is. Druk op de STOP toets en trek de s tekker uit het stopcontact. eerst de “ST OP” toets indrukken. room. Indien deze in de bakvorm zijn blijven steken en u deze niet kan verwijderen. Dit zou rookontwikkeling kunnen veroorzaken als het deeg over de rand van de bakvorm rijst en met de verwa rmingselementen in aanraking komt. Doof smeulend deeg in het toestel NOOIT met water.Dough (Deeg) 9. rozijnen. plaats de bakvorm dan in warm water om te laten weken en probeert u het nog eens. want d an zal het brood zijn krokantheid verliezen.3 en 4 weerklinkt na +/. jam. … toegevoegd worden. Programma starten . blokkeren of afdekken.500 gr 6. . Van zodra er een elektriciteitsonderb reking is na de eerste kneedfase zal het bakproces volledig stopgezet worden. Einde van het bakproces Aan het einde van het bakproces zal u verschillende geluidsignalen horen en zal het scherm 0:00 aanduiden. TIP: Maak het brood indien nodig los van de bakvormrand met een houten spatel. fruit. Indien deze in het brood zijn blijven steken. want dan zet u het integrale bakproces stop. gezien nu geen goed resultaat meer bekomen kan word en. hou het deksel dicht om vlammen te voorkomen of om reeds ontstane vla mmen te doven.Duw op de “ST ART /ST OP” toets om het bakproces te starten.) tijdens uitgestelde start of tijdens het verwarmingsproces. Laat h et geb akken b rood NOOIT langer d an 1 uur in h et toestel na het einde van het bakp roces. Indien gewenst kan u op dat moment nog wat extra ingrediënten toevoegen LET OP: Om ingrediënten toe te voegen. deeg uit het toestel te halen. Indien er rook ontstaat in de bakkamer o mdat er deeg in aanraking is gekomen met de verwarmingselementen. Laat het brood afkoel en op een rooster. … gebruiken Tijd kan verlengd worden met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30 T oevoegbakje voor het automatisch toevoegen van extra ingrediënten aan de bakvorm (zie ook punt 8.20 minuten een geluidsignaal wanneer de extra ingrediënten zoals noten. . Programma starten) 7.Pasta (P asta) 10. Gluten free 8. . Maak vervolgens de kneedh aak los door middel van de kneedh aakverwijderaar.Italian (Italiaans) 750 gr 1000 gr 7.

 U hebt te veel gist gebruikt. propere en droge plaats. . VI. vloeistofis te warm.  Probeer eens een ander merk bloem. maatlepel. de bakvorm met ingrediënten verwijderen en het toestel volledig laten afkoelen. Controleer de vervaldatum van de gist. 8 Mijn brood rijst niet De bovenkant van mijn brood is niet egaal Mijn brood zit vol luchtgaten Mijn brood lijkt te zijn ingezakt na het rijzen . .  Probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. Het verwarmingselement mag NOOIT in contact komen met water of enige and ere vloeistof. TROUBLESHOOTING Probleem Oorzaak  Actie  U gebruikt niet de juiste soort gist  Gebruik droge gist uit een zakje waarop ‘kant-en-klare gist’ staat.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.  Uw bloem is niet van goede kwaliteit.Berg het toestel op in een vorstvrije.Het toestel zelf kan u reinigen met een vochtige doek.  De kleefsto ffen in de gebruikte bloem zijn niet van goede kwaliteit of u hebt geen hard e bloem gebruikt. .  Controleer o f de andere ingrediënten niet al zout en suiker bevatten. vochtigheid.  U hebt te veel zout of te weinig suiker gebruikt.  Hardere bloem met een hoger bestanddeel aan proteïne neemt meer water op dan andere bloem.Schakel het toestel uit. onmiddellijk na het einde van het vorige bakprogramma. (bewaar deze in de koelkast)  De gist is voor het kneden in contact gekomen met de vloeistof. agressieve reinigingsmiddelen o fvloeistoffen zoals alcohol. Indien dit voorvalt ONMIDDELLIJK op de ST OP toets drukken. hoe de bloem wordt bewaard en de period e waarin het is geoogst)  probeer eens een and ere soort. petroleum. om het toestel of delen ervan te reinigen. Deze soort gist hoeft niet voor te rijzen  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud  Gebruik het meegelev erde maatlepeltje. . kneedhaak. Het is echter mog elijk dat u op het LCD scherm E01 o f E00 zal zien verschijnen van zodra u op de “ ST ART “toets drukt. bakvorm met antiaanbaklaag kan u reinigen in een zeepsopj e. trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel en zijn onderdelen volledig afkoelen alvorens u aan de reiniging begint.OPGELET: U kan.  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere. . VII.De kneedhaak.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.Laat het toestel volledig opdrogen alvorens het opnieuw te gebruiken. probeer 10-20 ml water toe te voegen.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel. NOOIT in of onder water (o f enig e ander vloeisto f) dompelen.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel. Leg nooit zware o f harde voorwerpen bovenop het toestel.. probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. (De kwaliteit van kleef ffen sto kan variëren afhank elijk van de temperatuur. een nieuw programma opstart en.  U hebt te weinig zout gebruikt. een ander merk o f een andere partij bloem  Het deeg is te hard geworden omdat u niet genoeg vloeistof gebruikt.  Controleer o f u de ingrediënten volgens de aanwijzingen en in de juiste volgorde in de bakvorm hebt gedaan waarbij water en vloeistoffen eerst zijn toegevoegd. . Gebruik geen schuurmiddelen om de antiaanbaklaag niet te beschadigen. REINIGING EN ONDERHOUD .. maatbeker zijn NIET vaatwasserbestendig.Gebruik NOOIT schuursponsjes. De bakvorm. aceton. buiten het bereik van kinderen. Dit betekent dat h et toestel te warm is (+55°C).

 Laat het deksel tijdens het bakproces niet te lang open.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is oud.  U hebt te veel gist gebruikt.  Controleer o f andere ingrediënten niet ook al water bevatten. gedroogd fruit.  U kunt misschien het brood laten doorgaan maar het resultaat kan 9 Het brood is te droog en te vast Brood is te donker Het brood is nog niet klaar en nog nat in het midden De onderkant en de zijkanten van mijn brood zijn met teveel bloem bedekt.Mijn brood is te veel gerezen Waarom is mijn brood zo licht en plakkerig?  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  U hebt niet genoeg bloem gebruikt. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal voor de bloem of met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de meegelev erde maatlepel (gist) of met behulp van de meegelev erd e maatbeker (water). siroop.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud / vervallen.  T e vochtig of te hoge kamertemperatuur.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  U gebruikt niet genoeg vloeistof  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  U hebt de verkeerd e korstkleur stand ingesteld.  Weeg de bloem zorgvuldig af met behulp van een weegsch aal.  Stel de juiste korstkleur in voordat u begint te bakken. zoals noten. Waarom zijn de ingrediënten van mijn brood niet goed gemengd? .  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Er is een stroomstoring geweest.  Er is een stroomstoring geweest.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  U hebt te weinig zout gebruikt.  De geweekte ingrediënten zijn nog te nat  Zorg dat de geweekte ingredi ënten voldoende worden droog ged ept.  U hebt te veel bloem gebruikt ofniet genoeg vloeistof.  U gebruikt te veel extra ingrediënten.  Het deksel is te lang open geweest tijdens het bakproces. probeer eens 10-20 ml meer water te gebruiken.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U moet het brood uit de bakvorm halen verwijderen en opnieuw beginnen met nieuwe ingrediënten.  U hebt de kneedhaak niet / niet correct in de bakvorm geplaatst. …  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal o f met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren). boter.  U hebt te warm water gebruikt  Zorg dat het water niet te warm is.  Zorg dat u bakt in een goed geventileerde ruimte  U hebt te veel water /gist gebruikt.  U gebruikt te veel suiker  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  Plaats de kneedhaak in de bakvorm voordat u de ingrediënten erin doet.

DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGENTEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. IX. kan naar de korst gaan waardoor die wat zachter wordt. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. GARANTIEBEPALINGEN De garantie loopt vanafde aankoopd atum. Hoe kan ik de korst van mijn brood knapperig houden Mijn brood is knapperig en ik kan geen gelijkmatige plakken snijden VIII. U bent vergeten het kneedmes in het apparaat te plaatsen. Bij beschadiging van het snoer. het toestel niet gebruiken.  Er zijn misschien ingrediënten op de weerstand terechtg ekomen. Wendt u onmiddellijk tot uw verkooppunt of neem contact op met de NV van RAT INGEN.  Er hebben zich korsten onder het mes opgehoopt  Was het kneedmes na elk gebruik af. uw toestel even eens onmiddellijk bij uw verkooppunt binnen breng en. U kunt proberen het deeg in uw oven te bakken als het al gerezen is. Het kneedmes ratelt Ik ruik brandlucht tijdens het bakken van het brood Er komt rook uit het stoomgat Het kneedmes blijft in het brood zitten als ik het uit de bakvorm haal.Mijn brood is niet gebakken Mijn brood is aan de zijkanten ingezakt en de onderkant is vochtig. Met de ‘DOUGH’-optie wordt niet gebakken. krenten o f andere ingrediënten uit de bakvorm worden geworp en. Verwijder dit zodra de machine is afgeko eld. Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.         Zorg dat het kneedmes goed vastzit. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN Bij een storing aan de broodbakmachine. U kan ook steeds cont act opn emen m et de NV van RAT INGEN (contactgeg evens acht eraan) HET TOESTEL IS ONTWORPEN VOORHUISHOUDELIJK GEBRUIK. 10 .  Neem het brood na het bakken onmiddellijk uit het apparaat. Er is een stroomstoring geweest. U hebt het brood te lang in de bakvorm gelaten nadat het bakken voltooid was. De korst wordt rimpelig en wordt zacht als het brood afkoelt. Plaats eerst het mes. Duur van de garantie: 2 jaar  De waarborg dekt defect en van de motorblok die door onze technisch e diensten als dusdanig beschouwd word en.  Laat uw brood op een rekje afkoel en voordat u het gaat snijden zodat de damp kan ontsnappen.  Het deeg is een beetje te stijf  Laat het brood helemaal afko elen voordat u het mes voorzichtig uit het brood haalt. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN. U kunt ook het brood 5-10 minuten extra bakken in de oven op 200°C of gasstand 6.  De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.  Om uw brood knapperiger te maken kunt u de optie ‘French’ proberen of de optie ‘dark’ voor de kleur van de korst. maatbeker.  probeer eens 10-20 ml minder water o f de hel ft minder suiker te gebruiken om de hoeveelheid damp te verminderen. De toebehoren vallen niet onder de waarborg zijnde: bakvorm en. tegenvallen als het kneden al was gestart.  T ijdens het mengen kan er soms een kleine hoeveelheid bloem. probeer nu 10-20 ml extra water toe te voegen. kneedhaakverwijderaar. kneedhaak.  Het brood was te warm toen u het sneed. maatlep el. U hebt de ‘DOUGH’-optie geselecteerd. (contactg egev ens achteraan).  De damp die na het bakken in het brood vrijkomt.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:  bij verkeerde aansluiting.1 eetlepel suiker Volkoren brood (1000 gr) . Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.2 koffielepels gedroogde gist .1.  bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.1 koffielepel zout . vb.1 koffielepel gedroogde gist .330 ml water .  bij onvoldoende ofverkeerd onderhoud. kunnen onder geen enkel beding ten laste worden g elegd van d e fabrik ant. o f welk e p ersoon ook die d eze v eiligheidsvoorschri ften niet heeft nag eleefd.  bij verwijderen en/of veranderen van de identif icatienummers.5 koffielepel zout . extra vergine 125 gr rozijnen 11 . MILIEU Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil.600 gr witte bloem . de fab rikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden. te hoge elektrische spanning:  bij verkeerd.25 gr boter . XI.2 eetlepels suiker Italiaans brood (750 gr) .1.330 ml water . oneigenlijk of abnormaal gebruik.400 gr witte bloem .  De garantie wordt enk el en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoop factuur. maar lever het in op een offi cieel verzam elpunt om het telaten recyclen.5 eetlepel olijfolie Volkorenbrood (750 gr) 250 ml water 300 gr witte bloem 100 gr volkoren bloem 1 koffielepel zout 1. witte bloem .260 ml water . zowel het opsturen als het afhalen. X.200 gr volkoren bloem . zowel naar d e geb ruiker(s) als naar alle derden.400 gr.5 koffielepel gedroogde gist 20 gr boter 1 eetlepel suiker Volkorenbrood (750 gr) 310 ml water 500 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Italiaans brood met rozemari jn en rozijnen (750gr) 2 medium eieren 175 ml water 1 koffielepel gedroogde gist 400 gr tarwebloem 1 koffielepel zout 3 eetlepels gedroogde rozemarijn 1 eetlepel fijne kristalsuiker 4 eetlepels olijfolie.25 gr boter . XII. die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze g ebruiksaanwijzing vermeld e veiligheidsvoorschrift en.1 koffielepel zout . RECEPTEN OPMERKING: Eetlepel = afgestrek en maatlepel (groot) Koffielep el = af gestreken maatlepel (klein) Wit brood (1000 gr) . De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper.2 koffielepels gedroogde gist . Bij niet-naleving v an d eze veiligheidsvoors chri ften vrijwaart d e g ebruiker van de friteuse. AANSPRAKELIJKHEID Alle aansp rakelijkheden.

1 eetlepel suiker .100 gr volkorenbloem .100 gr fondant chocolade (druppels) Roggebrood (1000 gr) 500 gr roggebloem 310 ml water 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 15 gr boter 9 granenbrood (1000 gr) 330 ml water 400 gr witte bloem 200 gr 9 granenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Maïsbrood (1000 gr) 300 ml water 350 gr witte bloem 150 gr maïsmeel 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 1 koffielepel suiker 2 eetlepels olijfolie Ro zijnenbrood (1000 gr) 330 ml water 600 gr witte bloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 2 eetlepels suiker 250 gr rozijnen Spekbrood (1250 gr) 200 gr gerookt spek (aangebakken) 1 ui (lichtjes aangebakken ) 250 ml water 300 gr witte bloem 300 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 1 eetlepel suiker 2 koffielepels gedroogde gist 12 .1 ei .330 ml water .1 koffielepel zout .2 koffielepels gedroogde gist .5 koffielepel gedroogde gist .65 gr noten naar keuze Glutenvrij brood (1000 gr) .2 eetlepels suiker 9 granenbrood (750 gr) .300 gr witte bloem .250 ml water .20 gr boter .1.25 gr boter .250 ml melk .3 koffielepels gedroogde gist .400 gr witte bloem .2 eetlepels suiker .1 eetlepel suiker .1 ei Chocoladebrood (1000 gr) .1 koffielepel zout .1 koffielepel zout .2 koffielepels gedroogde gist .1 koffielepel zout .500 gr 9 granen bloem .1 koffielepel zout .100 gr 9 granenbloem .450 gr no gluten bakmengeling Revogan ( ijzer of vezels) .250 ml water .400 gr grijze bloem .2 koffielepels gedroogde gist .25 gr boter .2 eetlepels olijfolie .200 gr witte bloem .25 gr boter .330 ml water .Grijs brood (1000 gr) .1 eetlepel suiker Notenbrood (750 gr) .

500 gr bloem .20 gr boter in stukjes .1 ei .5 koffielepels gedroogde gist .3 eetlepels citroensap (vers) .1 koffielepel anijspoeder .Panettone (1000 gr) .com 13 .500 gr witte bloem .175 ml melk .50 gr lichte rozijnen .2 eetlepels suiker Aardbeienjam .500 gr aardbeien .250 gr suiker .60 gr boter .250 ml water . 20 min op 220° afbakken.5 koffielepels gedroogde gist 300 ml water 2 koffielepels zout 1 potje pesto 1 blikje tomaten 20 groene olijven 1 teentje knoflook Geraspte kaas of plakken kaas * Oven voorverwarmen.2.50 gr gedroogd of gekonfijt fruit (naar smaak) Pistolets .1.5 eetlepel suiker . Pizza met tonijn 500 gr tarwebloem 2.1 koffielepel zout .3 koffielepels gedroogde gist .1 middelgroot ei . 20 min op 220° afbakken.1 eetlepel citroensap (geconcentreerd ) Italiaans brood (1000 gr) 300 ml water 500 gr bloem Frans krokant 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 2 eetlepels olijfolie 1 eetlepel gedroogde oregano (naar smaak) Pizza * Oven 240 ml water 450 gr witte bloem 1 koffielepel gist 1 koffielepel zout 2 eetlepels olijfolie voorverwarmen.50 gr gehakte walnoten .fritel. Meer recepten vindt u op www.1 koffielepel zout .

Menu La touche « Menu » sert à sélectionner un des 10 programmes (liste voir III). cuisson. Gobelet doseur 9.6)  PANNEAU DE COMMANDE A. voir ci-dessous. Les différent es étappes sont : préchau ffag e. 1) 2) 3) 4) 5) Poids du pain : 500-750-1000 gr T emps de cuisson Couleur de croûte : light-medium-dark-rapid Programme choisi : 10 programmes Etappe actuelle du processus de cuisson : Lors des différentes étap es du processus de cuisson. Enlève-p étrisseur 11.à.3 et 6 vous pouvez choisir entre 3 couleu rs pour l a croût e de votre p ain. Cuillère doseur 10. Poids du pain Pour les programmes 1. Moule 8. 3.à. 2. Hublot 6. c. Afin de connaître la durée de ch aque programme. Vous pouvez également vous 14 . 750 gr. Le trait sur l’écran LCD vous indique la couleur sélectionnée. Ventilation 4. fermentation. fin.FR I. vous verrez une fl èche indiquant quelle est l’étappe en cou rs. 2. repos. C. voire V. Couleur de croûte Pour les programmes 1. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD  ECRAN LCD Lorsque vous insérez la prise vous entendrez un signal sonore et l’écran standard s’illuminera. D. Cordon électrique 5. 500gr. Ecran LCD B. indique le poids sélectionné et ajuste automatiquement le temps de cuisson. pétrissage. tenir au chaud(1h eure). c. Light. Couvercle amovible 2. Dispensateur MODE D’EMPLOI II. DESCRIPTION DU PRODUIT 1. et 1000 gr Le trait sur l’écran LCD .d. Panneau de commande 3. Pétrisseur 7.4 et 6 vous pouvez choisir entre 3 poids pour votre pain.d. Medium ou Dark.

raisins ou chocolat. mais n’est pas cuite. pâte à tarte. du cak e ou des pizzas. Bake only (Cuire) = programme qui cuit uniquement. pasta. 6. 5. Ces pains sont en général plus compacts et plus fermes. Ceci rend le pain un peu plus compact et ferme. Chaque fois que vous appuy ez sur l es flèch es. 7. le temps de cuisson est diminué de +/. Prescriptions de sécurité . Nous ne pouvons pas être tenus responsable de dommages éventuels caus é par l’utilisation d’ingrédients pour lesquels vous n’avez p as dem andé l’autorisation à votre médecin.… Ce programme dispose d’un temps pour permettre aux grain es de m acérer su ff isamment. 3. Whole wheat (complet) = programme pou r pains avec un t aux él evé d e froment. 15 . Pour prolonger l e temps d e cuisson : avec l e prog ramme 10 vous pouv ez p rolonger le temps de cuisson en appuyant sur la touche du minuteur d’un heure à maximum 1h30. Le pain doit être conservé à un end roit sec et frais et doit être consommé endéans les 2 jours. ni pour d’éventuels dommages dû au fait que vous n’ayez pas suivis les conseils. la recette. des pains avec plus de sucre. L a pâte est chau ffée pour qu’elle puisse ferm enter. . Pour ce programme. French (français)= programme pour p ains à bas e de farine blan che et riche en protéines à la façon française et pour pains légers avec croûte croquante. 4.6. bake only : 1.1 heure. Si vous souhaitez conserver le pain pendant plus longtemps. son. comme une tablette de cuisine ou une table. Pasta (pâtes) = programme pour faire la p âte pour des pâtes. C’est possible pour les programmes 1. c'est-à-dire : basic. grâce à une réduction du temps de ferment ation. 2. Suivez rigoureusem ent les conseils. pât e à biscuits.… 8. vous diminuez ou augmentez le temps de 10 minutes.Assurez-vous du montage correct du couvercle et du moule. Dough (pâte) = programme pour faire les pâtes fermentées pour des petits pains. Après le pétrissag e vous pouvez cuire la pâte dans un fou r traditionnel. sweet. à ce moment-là vous sélectionnez la position « Rapid » . d’autre appareils électriques ou d’objets inflammables.Placez toujours l’appareil sur une surface résistante à la chaleur. Lorsque vous sélectionnez cette position. IV.1h20 en p assant un s econd temps d e fermentation et de repos. . nous vous conseillons d’utiliser le mix ‘NO GLUT EN’ de REVOGAN. F. . italian. 9. Consultez votre médecin afin de déterminer qu el est le mélange le plus approprié pour vous. Vous pouvez utiliser ce programmes plusieurs fois d’affilé si vous le souhaitez. AVANT USAGE 1. Marche/Arrêt Cette touche met en marche et arrêt e le programme Lampe témoin : La lampe témoin s’illumine dès que la machine est branchée. 2. Sweet (sucré) = programme pour des pains sucrés.d). Gluten free (sans gluten) = programme pour un pain sans gluten (sans adhésif vu que ceci di ffère fo rtement ) de goût et de structu re d’un pain normal. 10. de la pâtisserie.N’utilisez la machine à pain qu’avec 230V courant alternati f. dough. quick. Il existe des m élanges p auvre en gluten et sans gluten. vous pouvez le conserv er dans le congélateu r dans des sachets en plastic. french. E. Minuteur départ retardé Vous pouvez retarder le démarrage du programme choisi en utilisant ce minuteur. gluten free. III. avoine. les dates de péremptions. Placez également TOUJOURS l’appareil à MINIMUM 10 cm d’un mur. p âte pou r des gau fres. Quick (rapide) = ce p rogramme raccou rcit le t emps de cuisson de +/. afin que l’appareil ne puisse pas glisser ou basculer. sèch e et stable.Ne placez JAMAIS d’objets à moins de 10 cm de l’appareil. LISTE DES PROGRAMMES Cette machine à pain dispose de 10 p rogrammes.… sans fermentation et sans cuisson. Vous pouvez utiliser ce programme pour un pain qui n’est pas entièrement cuit lors d’un aut re programme ou pour d e la pâte qui n’a p as encore été cuite.5 et 6. Basic (base) = programme de base pour pâte à pain standard 2. 4. (voir également sous V. Consultez d’abord votre méd ecin si vous faites un p ain sans gluten (régime) pou r votre santé.3 et 6. 3. La pâte est uniquement mélangée et pétrie. Italian (italien)= Programme pour faire des pains légers à la façon italienne. en gén éral avec d e l’huile d’olives et des herbes comme origan et thym. whole wheat.servir de cette touche pour accél érer le processus des programmes 1.

la cuillère doseur. afin de ne pas endommager la cou che antiadhésiv e. Afin d’utiliser la machine à pain pour la première fois. AST UCE : n’utilisez pas de produits laitiers pour les programmes avec départ ret ardé. Vous pouvez utiliser du sucre raffiné. du son. N’utilisez JAMAIS l’appareil et le cordon électrique p rès d’une surface chaud e. ajoutez p. qui permettent au pain d e ferment er et donnent égal ement du co rps au pain. Contrôlez toujours sur l’emballage si la farine convient à cui re du p ain. pour débran cher l’appareil. Assurez-vous que l’eau ne soit ni trop froide. ni trop chaude. ceci empêche la ferment ation. … 16 . Nous conseillons d’utiliser de la levure sèche car celle-ci se conserve plus longtemps et donne un meilleur résultat et plus constant que d e la levu re fraîche. … même pas s’il y a une hotte. augmentent la valeur nutritive en donnent une belle croûte dorée. V. sans utiliser des abrasifs. et utilisez les quantités prescrites. 2. car ceci accél ère la fermentation (= uniquement conseillé avec le programme ’quick’. Ne placez JAMAIS l’appareil sur ou à coté d’une cuisinière. Pour démonter l’appareil. …Macérerez-les d’abord. le cordon électrique et la prise avec les mains mouillées et ne l’immergez JAMAIS dans de l’eau ou un autre liquide. Les en fants et les personnes handicapées ne sont PAS TOUJOURS conscient du danger que les appareils électriques peuv ent impliquer. Ne mettez l’appareil en marche Q UE lorsqu’il est rempli d’ingrédients ou de pâte afin d’éviter une surchau ffe. Il est don c indispensable d e pes er l es quantités co rrectes avec une balance. fours. Levure : permet au pain de fermenter et d’obtenir un pain léger et facile à digérer. le gobelet doseur. le moule. Au cas où l’appareil serait mouillé ou humide. Sucre : le sucre est la nourriture d e la levu re et donc essentiel pour l a fermentation. de la casson ade. Ceux-ci pourraient tourner. séchez-les et ensuite ajoutez-les. in N’utilisez JAMAIS d’accessoires ou de pièces d’autres appareils ou d’autres marques. Sortez le moule de l’appareil pour le remplir af d’éviter de faire des crasses.ex. La quantité de lait utilisée doit être déduite de l a quantité d’eau mentionnée dans la recette. mais également du miel ou du sirop. N’enroulez JAMAIS le cordon électriqu e au tour de l’appareil lorsque celui-ci est en marche. Le sucre adoucit le goût du pain. Ne tirez JAMAIS sur le cordon électrique. des fruits secs. comme les plaques de cuisson. USAGE GENERAL : Le résultat obtenu d épend fortem ent de plusieurs facteu rs. l’enlève-pétrisseur et le mod e d’emploi avec recettes. des germes de blé.- N’utilisez JAMAIS l’appareil dehors. augment e la v aleur nutritive et permet au pain de conserver plus longtemps. Soyez également prudent lorsque vous enlevez le pétrisseur. 1. près d’une source d e chaleur ou dans une pièce av ec un deg ré d’humidité élevé. Assurez-vous toujours que l es ingrédients soient frais. des g raines de tournesol. N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de prise de t able et déroul ez l a prise entièrement. le gobelet doseur et la cuillère doseu r à l’eau savonneus e. Ensuite placez le pétrisseur dans le moule et fix ez le moule dans la machine en le pl açant d ans les ouvertures prévu es. N’utilisez JAMAIS le moule pour garder d’autres objets. à température ambiante. Ne laissez JAMAIS l’appareil sans surveillance et ne le déplacez JAMAIS lorsqu’il est en marche. d’un four. Utilisez don c TOUJOURS des gants de cuisine pour toucher le hublot et utilisez TOUJOURS des gants d e cuisine pour sortir l e moule de l’appareil et le pain du moule. Le poids de la farine di ffère d e sorte en sort e. Eau : nous conseillons d’utiliser de l’eau du robinet. des noix. Avant le premier usage Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain. Lors de l’utilisation le hublot ainsi que le moule à p ain deviennent très chauds. enlevez immédiatement le cordon électrique de la prise. Ne laissez JAMAIS utiliser l a machine à p ain par des en fants ou des personnes handicap ées. des œu fs. répétez en sens inverse. Lait : Le lait et autres produits laitiers améliorent le goût. Utilisez toujours des ingrédients frais. pétrisseur. Cet ingrédient doit être à température ambiante. nous vous conseillons de laver le moule. le pétrisseur. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. etc. Beurre/huile : donne un meilleur goût au pain et rend le pain plus tendre. Autres ingrédients : certaines recettes ajoutent d es ingrédi ents comme des raisins. Ne touchez JAMAIS la machine à p ain. Les ingrédients Farine : la farine est l’élément principal du pain et d égag e des agglutinants. Sel : le sel enrichit la farine et ren fo rce les agglutinants dans la farine pour une meilleure ferm entation. des herbes. ASTUCE : pour rendre votre pain encore meilleur.

couleur Light. f. N’oubliez pas le sucre. Assurez-vous que vous n’avez ri en fait tomber d ans la ch ambre de cuisson et qu’au cun ingrédient ne rentre en contact avec les éléments de chau ffe. ensuite le(s) type(s) de farine choisi(s). il faudra donc peut être exp érimenter un peu avant d’obtenir le meilleur résultat. Ensuite faites un p etit trou dans un coin du moule. la levure fraîch e ne donnera pas toujours le meilleur résultat. le beurre. Usage Retirez le moule de l’appareil Placez le pétrisseur propre sur les axes prévus dans le moule. vous entendez un signal sonore. Format du pain : Utilisez la touche “ LOAF” pour sélectionner le format souhaité (500-750gr-1000gr). 30% de farine de froment et max. utilisez min. 2. a. A cet effet. Vous avez choisi le programme 3 (1000 g r). 6. Il n’est pas toujours indiqué la quantité de levure sur l’emballage. ajoutez le sel et referm ez le trou. utilisez les touches fléch ées. vous entendrez un signal sonore (con firmation). 8. l’heure à laqu elle le pain doit être prêt et le t emps de cuisson nécessaire pour le programme choisi. d. Ordre des ingrédients Ajoutez d’abord d e l’eau du robin et au moule. refermez le trou. et éventuellem ent Rapid). ou l’eau peut être plus chaude) . Choisissez le programme 1 ‘basic’ et un fo rmat de pain équiv alent au cont enu du mélange. Minuteur (départ retardé): Si vous souhaitez que l’appareil ne se mette pas en marche tout de suite. Préparer la pâte . tenez en compte qu e cette pât e ne fermente p as beaucoup.ex. Mélange pour pâte à pain avec levure séparée : Mettez la l evure dans le moule. Façon de p rocéd er : Notez l’heure actuelle. que dans quelques heu res. mais p. e. Pour cette raison. il est 20h30 et vous voulez que le pain soit prêt à 06h00. Fixez le moule dans l’appareil. Branchez la prise. d. b. 4. Dark. Faites un petit trou dans le coin opposé et ajoutez la levure. Cette sélection est disponible pour les programmes 1. … 5.Dosez tous les ingrédi ents correctem ent. ATTENTION : Ne laissez pas tomber/goutter des ingrédients dans la chambre de cuisson. . Choix de programme Chaque fois que vous appuyez sur une touche. 2. Fermez le couvercle g. Déduisez 3h48 h de cuisson = 05h42. Respectez l es quantités conseillées dans la recette.Si vous utilisez de la farine d e seigle. Vous devez donc programmer le minuteur sur 05h40 moyennant les 17 . utilisez le gobelet doseur et l a cuillère doseur (utilisez toujours un doseu r rase) et utilisez une balan ce pour peser la farin e. 9 et 10. afin qu e le s el et l a levure n e se m élangent p as tout de suite. Programme: Utilisez la touche “ MENU” pour choisir un programme (10 programmes au total). 4 et 6 c. c. Medium. La sélection est indiquée par un tiret en haut de l’écran LCD. ensuite l e mélang e et puis l’eau. car celui-ci déterminera considérablem ent si le pain ferm entera. Cette sélection est disponible pourles programmes 1. la lampe témoin s’illumine et vous montre l’écran de base Vous êtes prêt à choisir un programme ! 7. Doser les ingrédients . a. qui dure 3h48 => entre 20h30 et 06h00 il y a 09h30.Assurez-vous que tous les ingrédients soient à température ambiante (excepté pour l e programme ‘quick’.3 et 6.Utilisez uniquement de la levure sèche. ATTENTION: Gardez l’extérieur du moule p ropre et assurez-vous que l es éléments d e ch auffe n’entrent JAMAIS en contact avec la pâte ou autres ingrédients. P. Ensuite ajoutez le beurre (en petits morceaux ). Couleur de croûte: Utilisez la touche “ COLOR” pour sélectionner la couleur de croûte souhaitée (Light.3. Assurez-vous que l’extérieur du moule soit propre. ATTENTION: Respectez les quantités indiquées.Mélange pour pâte à pain avec levure incorporée : Mettez le mél ange d ans le moule et ajoutez d e l’eau. Ajoutez tous les ingrédients au moule (voir point 5). Cette sélection n’est pas disponible pour les programmes 7. La s élection est indiquée par un tiret en bas de l’écran LCD. b. ne les dépassez JAMAIS. 3. Votre appareil fonctionne.ex. 70% de farine de seigle. Choisissez le programme correspondant le mieux au type de farine utilisé.

Italian (italien) 750 gr / / 1000 gr / / 18 . des œu fs. de la crème. les temps de cuisson et les fonctions disponibles. n’utilisez JAMAIS des ingrédients comme du lait. du fromage.…) 750 gr 1000 gr 500 gr 4. Quick (rapide) 1000 gr 500 gr 6. French (Français) 750 gr 1000 gr 500 gr 3. Basic (Base) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. … Veuillez trouver ci-après un aperçu des programmes. Whole Wheat (complet.touches fléchées. Sweet (sucré) 750 gr 1000 gr 5. AT T ENTION : pour cette fonction. Croûte* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Départ retardé* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Temps Total 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 Distributeur *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tenir au chaud ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1.

Dough (pâte) 9. P asta (P âtes) 10. Départ du programme . appuyer immédiatem ent sur l a touch e Arrêt. ensuite retirer la p rise de la fi che et ouvrez le couvercle. puisque le pain perdra ainsi son aspect croustillant. 15 min. des raisins. Le minuteur commence à compter.Le pétrisseu r. Si toutefois ceci arrive. 9.7.Avant le nettoyage. Appuyez la touche Arrêt et retirez la prise de la fiche. Enlevez ensuite les p étrisseurs en utilisant l’enlève-pétrisseu r. retirez la prise de la fiche et laissez entièrement refroidir l’appareil et ses pièces. Dans ce cas. Ceci signi fie que l’appareil est en core trop chaud (+55°C). T outefois. placez le moule dans de l’eau chaude pour tremper et réessay ez. Bake only (cuire) / / / / / / / / / / / / / / / / 2:10 1:30 0:14 1:00 * 4 / ● / / ● / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Croûte: Light – Medium – Dark Rapid: le temps est réduit de +. ASTUCE: Au besoin. Fin du processus de cuisson A la fin du processus de cuisson vous entendrez plusieurs signales sonores et l’écran affi chera 0:00.Appuyez sur la touche March e/Arrêt pour faire démarrer le processus de cuisson. car vous arrêt ez ainsi le p rocessus de cuisson. ATTENTION: Ne JAMAIS toucher. Ne JAMAIS immerger dans de l’eau ou autre liquide. Si ceux-ci sont restés coincés dans le pain. enl evez le moule et ses ingrédients et laissez entièrement ref roidir l’appareil. après quoi vous pouvez ajouter d es ingrédients supplémentai res comme d es noix. Ensuite tournez le moule et frapp ez doucement sur le bas du moule pour détacher le pain.20 min.La phase du pro cessus de cuisson et de sélection de programme sont retenus en cas de courte p anne d’électricité (max. la cuillère doseur et le gobel et doseur doivent être nettoyés dans de l’eau savonneuse. la pâte de l’appareil. Laissez le pain refroidir sur une grille. L’élément de chau ffe ne peut JAMAIS entrer en contact avec de l’eau ou autre liquide. le moule avec couch e antiadhésiv e. Utilisez d es gants de cuisine pour retirer le moule de l’appareil et le pain du moule. le 19 . ATTENTION: Vous pouvez commencer un nouveau prog ramme immédiatement ap rès le prog ramme précédent. détachez le pain du moule avec une spatule en bois. Si la panne d’électricité survient après la première phase de p étrissage.) durant ‘départ retard é’ ou durant la phase d’échau ffement. Le moule. il se peut que l’écran LCD affich e E01 ou E00 dès qu e vous appuyer sur la touch e Marche. Au bout d’une heure. débranch ez l’appareil. .Veuillez nettoyer l’appareil même avec un chiffon humide. N’utilisez JAMAIS d’abrasifs pour ne pas endommager la couche antiadh ésive. attend ez que le p ain soit refroidi pour les retirer.1h Usage du départ retard é: ne pas utiliser de produits laitiers. la con fiture. vous entendrez un signal sonore (toutes les 5 min.) Pour enlever le p ain. vu qu’un bon résultat est maintenant exclu. œufs. … Le temps peut être prolongé de 1 h. Ne JAMAIS étouffer de la pâte couvant avec de l’eau. n’ouvrez pas le couvercle pour éviter de créer des flammes et pour étouffer des flammes déjà ex istantes. pressez d’abord la touche Arrêt. Pour la plupart des programmes l’appareil passera automatiquement à la phase ‘tenir au chaud’ et ceci durant 1h.AJOUT ER DES INGREDIENT S SUPPLEMENT AIRES: pour les programmes 1. . … ATTENTION: pour ajouter des ingrédients. Si les pétrisseurs restent coincés dans le moule et vous n’arrivez pas à les enlever. NETTOYAGE ET ENTRETIEN . des fruits. Ceci pourrait causer de la fumée si la pâte fermente pardessus les bords du moule et entre en contact av ec les él éments de chauffe. Ne laissez JAMAIS le pain plus d’une heure dans l’appareil après la fin du processus de cuisson. . bloquer ou recouvrir les ouvertures de ventilation.3 et 4 l’appareil émettra un signal sonore après +. Gluten free 8. le processus de cuisson sera entièrement arrêté. ne jamais press er la touch e Arrêt.1h30 Dispensateur pour ajouter automatiquement des ingrédients supplémentaires au moule (voir ci-après : point 8 ‘Départ du programme’) 8. VI. .

de l’acétone. VII.  Vous avez utilisé trop ou trop peu de sel.  Il fait trop humide ou il fait trop chaud. ou le liquide est trop chaud  Certaines sortes de farine abso rbent plus d’eau que d’autres. Ne placez JAMAIS des objets lourds ou durs sur l’appareil. hors portée des enfants. la façon de conserv er.  Vous avez utilisé trop de liquide  Essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau.  Utilisez la machine à pain dans une pièce bien ventilée. la levure est expirée  Utilisez la cuillère doseur livré.  Vous avez utilisé trop d’eau/de levure. .Rangez l’appareil dans un endroit sec. du pétrole.N’utilisez JAMAIS d’éponge à récurer.  Vous avez utilisé trop de liquide. . la cuillère doseur et le gobelet doseur ne peuvent pas être lavés au lave-v aisselle. Ce type de levure ne doit pas pré ferment er.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la 20 Le pain ne fermente pas Le dessus du pain n’est pas égal Le pain est plein de trous Le pain s’est effondré après la levure Le pain a trop ferment é . une autre marque ou un autre lot  La pâte est trop dure parce que vous n’avez pas utilisé assez de liquide. essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau  La farine n’est pas de bonne qualité. propre et à l’abri du gel.pétrisseur.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. … pour nettoyer l’appareil ou des pièces.  Essayez une autre marque.  Une farine dure avec un taux de protéines plus élevé absorbe plus d’eau qu’une autre farine.  Vous n’utilisez pas assez de levure.  Ne laissez pas le couvercle ouvert trop longtemps.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Contrôlez la date d’expiration de la levure (gardez celle-ci au réfrigérateu r)  Avant le pétrissage.  Le couvercle est resté ouvert trop longtemps durant le processus de cuisson (pour ajouter d’autres ingrédients). où l’eau et les liquides doivent être ajoutés en premier.  Contrôlez si vous avez mis les ingrédients dans le moule selon les instructions et selon l’ordre correct. la levure est entrée en contact av ec un liquide.  Les agglutinants dans la farine utilisée ne sont pas de bonne qualité (la qualité des agglutinants peu varier selon la température.  Vous avez utilisé trop peu de sel.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes à l’aide de la cuillère doseur  Contrôlez si les autres ingrédients ne contiennent pas trop de sel ou de sucre.Laissez séch er entièrement l’appareil avant de le réutiliser. la période de récolte)  Essayez un autre type de farin e. PROBLEMES & SOLUTIONS Problème Cause => Action  Vous n’utilisez pas le type correcte de levure  Utilisez de la levure sèche ‘prêt à l’usage’. des nettoyants agressifs ou des liquides comme de l’alcool. . l’humidité.  Vous avez utilisé trop de levure. essayez d’ajouter 10-20 ml d’eau  Vous avez utilisé trop de levure.

du sirop. Vous avez laissé le pain dans le moule trop longtemps après la cuisson. Vous avez utilisé trop de farine. comme des noix. Utilisez la cuillère doseur assortie. (à conserver au frigo). Assurez-vous que le pétrisseur soit bien fixé. ou trop peu de liquide. Vous utilisez trop de sucre Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Il se peu que des ingrédients soient entrés en contact avec l’élément de chau ffe. Retirez le pain de l’appareil après la cuisson. Utilisez la cuillère doseur assortie. Placez le pétrisseur dans le moule avant d’ajouter les ingrédients. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Contrôlez toujours la date d’expiration de la levure. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Choisissez la couleur correct e Vous utilisez trop d’ingrédients supplémentaires. Séchez su ffisamment les ingrédients trempés. Certains types de farin e absorbent plus d’eau que d’autres.       Le pain est trop léger et collant     Le pain est trop sec et trop f erme     Le pain est trop foncé                          Le pain n’est pas encore prêt et trop humide au centre Il y a trop de f arine sur de dessous et les cotés du pain Les ingrédients ne sont pas bien mélangés cuillère doseur. Placez d’abord le pétrisseur. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. essayez d’utiliser 10-20 ml plus d’eau. Il y a eu une panne d’électricité. Vous avez choisi la couleur de croûte incorrecte. Vous avez sélectionné le programme ‘DOUGH’ Le programme ‘DOUGH’ ne cuit pas Il y a eu une panne électrique. (à conserver dans le frigo) Il y a eu une panne d’électricité. Vous avez utilisé trop peu de sel. Retirez le pain du moule et recommencez avec des nouveaux ingrédients. Vous pouvez continuer le processus de cuisson mais le résultat pourrait être décevant si le pétrissage avait déjà commencé. Essayez de cuire la pâte dans le four si celle-ci est déjà fermentée. Pesez la farine co rrectement avec une balance. Vous n’utilisez pas assez de liquide. Contrôlez la date d’expiration de la levure. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Contrôlez si d’autres ingrédients contiennent également de l’eau L’eau utilisée est trop chaude N’utilisez pas d’eau trop chaude Vous n’avez pas utilisé assez de farine. Les raisins trempés sont encore trop mouillés. Vous n’avez pas correctement placé le pétrisseur dans le moule. Vous avez oublié de placer le pétrisseur dans l’appareil. des fruits secs. … Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. 21 Le pain n’est pas cuit Le pain s’est enfoncé sur les cotés et le dessous est humide Le pétrisseur crépite Il y a une odeur de brûlé durant la cuisson .

en cas d’utilisation incorrecte. . peut se poser sur la croûte. ainsi. Adressez-vous à votre point de vente ou cont actez la SA van RAT INGEN (voire données de contact à l’arrière). LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVECEFFET IMMEDIAT. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie prend cours à la date d’achat. ce qui la rend plus molle. Durée de la garantie: 2 ans . . mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage.La garantie n’est valable que pour le premier utilisateur. par exemple trop haute tension électrique.  Lavez le pétrisseu r après chaqu e usage.La garantie couvre le remplacem ent du bloc-moteur reconnu défectueux p ar notre service techniqu e. ou toute autre personn e ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité.  Il y a des morceaux de croûte accumulés sous le pétrisseur. 22 . X. .en cas de disparition et / ou modification des numéros d’identification. La garantie n’est pas d’application dans les cas suivants: .  Laissez d’abord refroidir votre pain sur un grill avant de le couper. EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL. CONSEILS UTILES EN CAS DE DEREGLEMENT En cas d e d érègl ement.en cas de réparation ou modification réalisées par un tiers non agrée. qui ne sont pas couverts par la garantie sont : le moule. RESPONSABILITÉS T outes les responsabilités. ne peuvent à au cune condition être inculpées au fabriquant. la cuillère doseur et le gobelet doseur . les pétrisseurs. En cas de non -resp ect d e ces p rescriptions de sécurité. La garantie ne peut être appliquée quesur présentation de la facture d’achat.Les frais de transport sont TOUJOURS à charge de l’acheteur tant pour l’envoi que pour le retour. ENVIRONNEMENT Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères. . Les accessoires. Essayez d’ajouter 10-20 ml plus d’eau.branch ement incorrect. en plus dans un four à 200°C ou sur la position 6 (four à gaze).  Pour rendre votre pain plus croustillant. … soient expulsés du moule. préserve le fab riquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant. vous pouvez utiliser le programme ‘French’ ou l’option ‘dark’ pour la couleur de la croûte. l’enlève-pétrisseur. XI.  La pâte est un peu trop dure  Laissez refroidir entièrement le pain avant d’enlever le pétrisseur du moule. ne p as utiliser la m achine à p ain.Il y a de la fumée sortant du trou vapeur Le pétrisseur reste coincé dans le pain en retirant le pain du moule  Durant le pétrissage. IX. La croûte devient molle après refroidissement du pain Comment gardez la croûte du pain croustillante? Je n’arrive pas à couper des tranches régulières VIII.  Le pain était trop chaud en le coupant. aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’env ers tous les tiers. Certains types de farine absorb ent plus d’eau que d’autres. LES DEGATS ET/OUENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESP ECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE. CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQ UE. il se peu qu’un peu de farine. à protéger l’environnement. Vous pouvez également cuire le pain 5-10 min. . qui résulteraient du nonrespect de toutes les prescriptions de s écurité p rescrites dans ce mode d’emploi. inadéquate ou anormal e.en cas d’entretien insuffisant ou incorrect. raisins. Vous aiderez. Nous avons ledroit d’apporter des changements techniques.  Essayez d’utilisez 10-20 ml moins d’eau ou la moitié de sucre pour réduire la quantité de vapeur. l’utilisateur de l a friteuse.  La vapeur libérée après la cuisson. Enlevez-les des que la machine est refroidie.

1 cuiller à café de sel 100 gr de farine complète .500 gr de farine 9-grains .1.330 ml d’eau 250 ml d’eau .2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel .2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre .25 gr de beurre .260 ml d’eau 1 cuiller à café de levure sèche .XII.25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre .1.330 ml d’eau 310 ml d’eau .5 cuiller à café de levure sèche .1 cuiller à soupe de sucre 20 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain complet (1000 gr) Pain complet (750 gr) .5 cuiller à café de sel 400 gr de farine de froment .400 gr de farine blanche 175 ml d’eau .25 gr de beurre .1 Cuiller à café de levure sèche 2 œufs medium .65 gr de noix au choix Pain de seigle (1000 gr) 500 gr de farine de seigle 310 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 cuillère à café de levure sèche 15 gr de beurre (pas d’huile!) Pain 9-grains (1000 gr) 330 ml d’eau 400 gr de farine blanche 200 gr de farine 9-grains 1 cuiller à café sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain au mais (1000 gr) 300 ml d’eau 350 gr de farine blanche 150 gr de farine de mais 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sucre 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 23 .2 cuillers à café de levure sèche .100 gr de farine 9-grains .2 cuillers à soupes de sucre Pain italien (750 gr) Pain italien avec romarin et raisins (750gr) .1. RECETTES Remarque : Cuiller à café = cuiller doseur rase (petit) Cuiller à soupe = cuiller doseur rase (grand) Pain blanc (1000 gr) Pain complet (750 gr) .400 gr de farine .1 cuiller à soupe de sucre Pain au noix (750 gr) .310 ml d’eau .2 cuillers à soupes de sucre Pain 9-grains (750 gr) .1 cuiller à café de sel .20 gr de beurre .1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche .250 ml d’eau .200 gr de farine blanche .300 gr de farine blanche .200 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel .400 gr de farine blanche 500 gr de farine complète .330 ml d’eau .1 cuiller à soupe de sucre .2 cuillers à café de levure sèche .25 gr de beurre 2 cuillers à café de levure sèche .5 cuiller à soupe d’huile d’olives 1 cuiller à café de sel 3 cuillers à soupse de romarin séché 1cuiller à soupe de sucre semoule 4 cuillers à soupes d’huile d’olive extra vergine 125 gr de raisins Pain gris (1000 gr) .1 cuiller à café sel .600 gr de farine blanche 300 gr de farine blanche .

100 gr de chocolat fondant (gouttes) Panettone (1000 gr) .com 24 .50 gr de raisins clairs .60 gr de beurre .1 cuiller à soupe de jus de citron concentré Pain au raisins (1000 gr) 330 ml d’eau 600 gr de farine blanche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr beurre 2 cuillers à soupes de sucre 250 gr de raisins Pain au lard (1250 gr) 200 gr de lard fumé(cuit) 1 oignon (légèrement cuit) 250 ml d’eau 300 gr de farine blanche 300 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel 1 cuiller à soupe de sucre 2 cuillers à café de levure sèche Pain italien (1000 gr) 300 ml d’eau 500 gr de farine 2 cuillers à café de sel 1 cuiller à café de levure sèche 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 1 cuillers à soupe d’origan séché Pizza 240 ml d’eau 450 gr de farine blanche 1 cuiller à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à soupes d’huile d’olive * Préchauffer le four à 220°. Pizza au ton 500 gr de farine de froment 2.1 œuf .50 gr de fruits séchés ou confits Pistolets (1000 gr) .1.1 œuf moyen .450 gr de mélange No Gluten Revogan (fer ou fibres) .400 gr de farine blanche .3 cuillers à soupes de jus de citron frais .3 cuillers à café de levure sèche .1 œuf .50 gr de noix hachées .5 cuiller à soupe de sucre .25 gr de beurre .175 ml de lait .250 ml de lait .2 cuillers à soupes d’huile d’olive + 1 œuf Pain au chocolat (1000 gr) .5 cuiller à café de levure sèche .100 gr de farine complète .Pain sans gluten (1000 gr) .500 gr de fraises . Vous trouverez des recettes supplémentaires sur www.3 cuillers à café de levure sèche .fritel.1 cuiller à soupe de sucre .500 gr de farine .5 cuillers à café de levure sèche 300 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 petit pot de pesto 1 boîte de tomates Des olives vertes 1 gousse d’ail Fromage râpé * Préchauffer le four à 220°.20 gr de beurre en petits morceaux . cuire environs 20 min.1 cuiller à café de poudre d’anis .250 ml d’eau .500 gr de farine blanche .2 cuillers à soupes de sucre .2 cuillers à café de levure sèche .330 ml d’eau .2.250 gr de sucre .1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel .2 cuillers à soupes de sucre Confiture fraises . cuire environs 20 min.1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel .

namely 500gr. Viewing window 5. LCD screen B. knead. Kneading hook remover USER MANUAL T he manufacturer reserv es the right to apply technical or other modifications at all times.) C. rest.6. Kneading hook 7. T he select ed loaf size is displayed on th e LCD screen.4 and 6 you can choose from 3 loaf sizes. Removable lid 2. Menu With the “Menu” button you can select one of the 10 di fferent programs. and end. Bowl 8. Control panel 3. Crust color For the programs 1. EXPLANATION ON THE CONTROL PANEL AND LCD SCREEN  LCD SCREEN When plugging in the appliance you will hear a signal and the LCD screen will light up.3. PRODUCT DESCRIPTION APPLIANCE 1. rise. namely Light.  CONTROL PANEL A. bake. Measuring spoon 10. In order to know the duration of a program please go to point V. Medium and Dark. Measuring cup 9. The selected crust color is displayed on the LCD 25 . warm (1h). (Program list: point III. the arrow on the display shows the current stage.GB I. 3 and 6 you can choose from 3 crust colors. 1) 2) 3) 4) 5) Loafsize : 500-750-1000 gr Baking time of the selected program Crust color: light-medium-dark-rapid Program choice: 10 different programs Current stage of the baking process: During the different stages o f the baking process. Dispenser 6.2. T he different stag es in the baking process are: pre-h eat. Ventilation holes 4. Loaf size For the programs 1. II. 2. 750gr or 1000g r. as well as the corresponding baking time. D.

pastry or pizza. Timer delayed start You can use this timer to delay the start o f the selected program. mostly with olive oil and herbs like oregano and thyme. with extra sugar. T hese breads are generally smaller and more compact. by shortening the yeasting process. so that the grains can suffici ently soak. or inflammable items. . Only clean these parts with a d amp cloth. waffl es. F. Consult your doctor first i f you are making gluten free bread fo r your health.NEVER touch the bread maker. If you wish to k eep the bread long er you can freeze it in a freezer b ag. 26 .6. ALWAYS place the appliance at least 10 cm from the wall. Safety prescriptions . IV. Dough = Program to prepare yeast dough fo r rolls. Start/stop This button starts and stops the program.screen. Gluten free = Program esp ecially for gluten free bread.3. . You can also use this button to accelerate the baking process o f programs 1. oven … not even if there is a cooker hood. T he dough is only being mixed and kneaded.Check that the lid and baking tin are correctly mounted. oat …T his program disposes o f a ‘hold’ time. T his program can be used several times in a row.Only use the bread maker with 230 Volt alternating current . other appliances. raisins. Control lamp: T his lamp will turn red as soon as the bread maker is being plugged.1 h. Sweet = Program for sweet bread. we advise you to use th e “ NO GLUT EN” mix f rom REVOGAN. … 5. near heat sources or in rooms with a high humidity level. This makes the bread slightly firmer and more compact.ALWAYS place the bread mak er on a heat-p roof. Basic = Basic program for standard bread dough 2.30 h. .5 and 6. French = program for bread m ade o f white. Italian style bread. 2. T he dough is heated so that it can rise. pie … without rising or baking. the power cord or plug with wet hands and never immerse these parts in water (or any other liquid). nor for any dam age as a result o f non-obs erving the guidelines. Pasta = Program fo r making dough fo r pasta. 4. T his is possible for the p rograms 1. NEVER let children or disabled persons work with the bread maker. since this kind o f bread devi ates strongly from a standard bread as for taste and structure. you will increase or decrease the time by 10 min. Italian = Program for b aking light. 3 and 6.d) Prolong the baking time: For the program 10 ‘Bake’ you can prolong the baking time by means of the timer button from 1h – 1. dry and stable surface. Follow the instructions strictly. III.NEVER use the appliance outside the house. BEFORE USE 1. . but it won’t be baked. 9.and rest time. Consult your doctor to see which one is most appropriate for you. so that the appliance cannot tilt or slip.NEVER place the appliance on or next to a stove. (See point IV.Children and disabled persons are not always aware o f the dangers that could be caus ed by electrical appliances. cookies. such as a kitchen counter or table.PROGRAM LIST T his appliance disposes of 10 programs: 1. For this program. T here are gluten low and gluten free mixes. T he bread needs to be stored in a dry and cool place and be eaten entirely within 2 days. immediately remove the plug. Bake only = Program f baking only. You can also use this program for bread that was not bak ed enough or yet or for a dough that has not yet been baked. the recipe. the baking time is reduced by +. Whole wheat = Program for b read with a high content o f whole wheat. the storag e life… 8. . 7. by means ofthe “Rapid” position. After the kneading process you can bake the dough in a traditional oven. Quick = T his program shortens the baking time by 1h20 by skipping a second rise. chocolate. 2. By selecting the “Rapid” position. 6. By pressing on the arrows. We cannot be held responsible fo r any d amage caused as a result o f using ingredi ents fo r which no p ermission was received from the doctor. protein-ri ch flour after French style and fo r light bread with a crispy crust. 10.NEVER place any object within 10 cm from the appliance. 3.4. Should the appliance still get wet. . E.

TIP: Do not use milk or other dairy products if you use the ‘timer delayed start’. Make sure that it is not too warm. the viewing window and baking tin get really hot. . a measuring spoon. the nut ritional value and p roduce a nice brown crust.NEVER use accessories or parts from other appliances or other brands. a dough hook remover and the user manual with recipes.. T o dismount the appliance.NEVER pull the power cord to disconnect the plug.Never let the power cord hang over the edge o f the table or counter. . . We advise to use dry yeast (ready-to-use) as this type keeps much longer and gives a better and more constant result than f resh yeast. ALWAYS use oven gloves to touch the viewing window and to remove the bread from the baking tin. Sugar softens the taste of the bread. but also honey or syrup. we advise you to clean the baking tin. . which allow the b read to rise and which gives substance to the bread. . a measuring cup. Ingredients Flour: Flour is the main ingredient of bread and rel eases gluten.T he appliance is only meant for Household use. V. T he quantity of milk used should be dedu cted from the amount o f water mentioned in the recipe. the baking tin. In th at case.NEVER use the applian ce i fit is d amaged.NEVER remove the baking tin from the appliance and NEVER disconnect the plug while the appliance is in use. Never bend or squeeze the power co rd. Milk: Milk and other dai ry produ cts enhance the taste. T he flour weight varies much from type to type.NEVER use extension cords and roll out entirely the power cord. dough hooks. T his ingredient should be at room temperature. You can use refined sugar or brown o sugar. Before using the appliance In the packaging you will find the bread mak er. (= only advised i f you sel ect the ‘quick’ program). . two dough hooks. T he dairy products could go bad. pl ease follow thes e steps in reverse order.ALWAYS keep the baking tin and dough hook clean. Always ch eck the p ack aging to see i f the flour is suited for baking bread. T hen place the dough hooks inside the baking tin and fix the baking tin in the appliance. without using any abrasives.Only use the appliance what it is destined for. Also beware when removing the dough hooks from the baking tin.Persons who have not read this manual cannot use this appliance. Make sure that it is not too cold. . Make sure that the ingredients are fresh. . measuring cup and measuring spoon in warm water with detergent. . 27 . USE GENERAL: The final result dep ends on sev eral factors.T o avoid spilling. otherwise the yeasting pro cess will not start. Salt: Salt enriches the flour and rein forces the gluten in the flour for a better rising process. enhances the nutritional value and helps the bread to keep longer. . block or cover the ventilation holes while the appliance is in use.NEVER touch.During the baking process. So it is extremely important to weigh the correct amount on a scale. namely making bread or dough. . Sugar: Sugar is the nutrition ofthe yeast and so essential f r the rising process.NEVER use the baking tin for storage of ingredients. Water: We advise to use t ap wat er.NEVER leave the appliance without supervision when it is functioning and NEVER move the appliance when it is functioning. immediately return the appliance to a registered repair service. .Only switch on the appliance when it is filled with ingredients or dough in order to prevent overheating. remove the baking tin from the appliance to fill it. in ord er not to d amage the non -stick co ating. temperature and always resp ect the prescrib ed quantities. so that the programs can be executed correctly. . .NEVER turn the power cord around the appliance when it is in use. . Before using the appliance fo r the f irst time.Immediately switch off the appliance and disconnect the plug : *after use or when the appliance is not in use *if the appliance is not functioning well *when cleaning the appliance 2. otherwise the yeasting process will go too fast. Yeast: Yeast allows the dough to rise and makes the bread light and easy to digest. . Butter/oil: Butter/oil improves the taste of the bread and makes it softer. at room 1. .

in that case the water may be a little warmer) . since this will considerably in fluence the rising result of the bread. T his selection is available for programs 1. Close the hole and make anoth er hole in th e opposite corn er. … First soak. the red control l amp will burn and the LCD screen will be activated. ATTENTION: Stick to the recommended quantities and do not exceed them.Make sure that all ingredients are at room temperature (except when you select the ‘quick’ program. 28 . Program: Use the “ MENU” button to select a program (1-10 program) b. Place the clean dough hooks on the axes in the baking tin. Medium. you can use the ‘arrow’ buttons. 6. Plug in the appliance. eggs. and the baking time o f the s elect ed program.Other ingredients: some recipes will add other ingredients such as. 3 (1000 gr. Procedure: Note the actual time.e. nuts. f Close the lid. Put all the ingredients in the b aking tin as mentioned und er point 5 “ order of th e ingredi ents”. c. and takes 3h48 h. 4.2. then dry and then add them. Add the butter in small chunks.9 and 10. Timer (delayed start): If you wish the appliance to start at a later time. i. Deduct 3h48 baking time from 9h30 = 5h48. herbs. Make sure that the outside of the baking tin is clean. .4 and 6. Do not spill any ingredients into the baking chamber and keep them away from the heating elements. T he bread mix does not always mention how much yeast is included so you might have to experiment a little before obtaining the best result. 3. with light crust. d.If you are using rye flour. emit a sound signal. Place the baking tin in the appliance and make sure that it is well fixed. … Bread mix with yeast (included): Pour the bread mix in the baking tin and add water to it. wheat germs. ATTENTION: Make sure not to spill any ingredients in the baking chamber.3. Crust colour: Use th e “ COLOR” button to select a crust color (Light. Preparing the dough . Bread mix with separate yeast: First put the yeast in the baking tin. Do not forget the sugar.8. T his selection is not available for programs 7. You are now ready to make your program selection! 7. then the bread mix and then the water. ATTENTION: Keep the outside o f the baking tin clean and mak e sure that the h eating el ements do not come into contact with the dough or ingredients. fresh yeast will not always lead to the desired result. g.Only use dry yeast. and then the type(s) of flour. Add th e yeast and close the hole so that salt and yeast do not mix immediately. 70% rye flour. (do not pile up the ingredients in the measuring spoon but make sure to have a flat spoon) and use a scale to weigh flour. Program selection Each button Press will be confirmed by a sound signal. the time that your bread should be ready. For that reason. Use the accompanying measuring cup and measuring spoon. T he selected baking prog ram is nr. in a few hours. Your applian ce will now switch on. sunf lower seed. a.2. … 5. T his selection is available f prog rams 1. cheese. Dark and possibly Rapid). Measuring ingredients . Example: it is now 20h30 and the bread should be ready at 6h00 (so within 9h30). T he selection is indicated by means of a little bar at the top ofthe LCD screen. Loaf size: use the “ LOAF” button to select a loafsize (500-gr-750gr-1000gr).). Always use fresh ingredients. e. use at least 30% wheat flour and max. Set the timer at 5h40 by means of the arrows.3 and 6. Select the program acco rding to the type of flour in your bread mix. d. Use a. take into account that this dough doesn’t rise much. Order of the ingredients First add tap water to the baking tin. or c. Make a little hole in one corner o f th e baking tin and add the s alt. Stick to the recommended quantities of the recipe. Remove the baking tin from the appliance b. . butter. Between 20h30 and 06h00 there are 9h30. raisins.Measure all ingredients correctly. dried fruit.… as they could go bad. TIP: You can make you r bread even more tasteful by adding ingredients such as eggs. Select program 1 ‘Basic’ and choose a loaf size according to the content o fthe bread mix. T he selection is indicated by means o f a little bar at the bottom o f the LCD screen. ATTENTION: Never use this function with ingredients such as milk.

Whole Wheat 750gr 1000 gr 500gr 4.Quick 1000 gr 500gr 6.Sweet 750gr 1000 gr 5. times and options.Basic 750gr 1000 gr 500gr 2. Crust* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Delayed start* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Total time 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Keeping warm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500gr 1. Gluten free / / / / / 29 .Italian 750gr / / 1000 gr 7.You will find hereaft er an overview of the programs.French 750gr 1000 gr 500gr 3.

). fruit… ATTENTION: T o add ingredients.Pasta 10. cream. Never put heavy or hard objects on top of it.Bake only / / / / / / / / / / / / 1:30 0:14 1:00 *4 ● / / / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Crust : Light – Medium – Dark Rapid: time is reduced by +/. -Store the appliance in a clean. T his means that the appliance is still too hot (+55°C).15 min. raisins. … Time can be prolonged with 1 h – 1h30 Dispenser f r adding automatically extra ingredients to the baking tin (see point 8 ‘starting a program) o 8. -T he appliance itsel f can b e cleaned with a damp cloth.3 and 4 the appliance will emit a sound signal after +/. baking tin with non-stick coating can be cleaned in warm wat er with deterg ent. Starting a program . remove the baking tin with ingredients and let the applian ce cool off . After 1 h the appliance will emit sound signals every 5 min. because this will stop the entire baking process. For most of the programs.1 hour Delayed start: do not use milk. pet rol. and this during about 1 h. End of the baking process At the end of the baking process you will hear different sound signals and the screen will display 0:00. keep the lid closed to avoid flames or to put out flames. NEVER let the b aked bread longer than 1 h in the appliance aft er th e end of the baking p rocess. never Press ST OP. TIP: If n ecessary. But it is possible that the LCD screen displays E01 or E00 wh en you press ST ART . If an electricity breakdown o ccurs after the first kneading phas e.20 min.Dough 9. Do NOT use any abrasives to avoid damaging the non-stick coating. during ‘delayed start’ or during the warming process.Adding extra ingredients: for the programs 1. Remove the kneading hooks by using the kneading hook remover. Let the bread cool off on a grid. kneading hook. as the bread will lose its crustiness. -T he kneading hook. place the baking tin in warm water to let it soak and try again. ATTENTION: You can start a new program immediately after the previous one. out of reach o f children. T o remove bread. 9. remove the bread from the rim o f the baking tin with a wooden spoon. This could cause smoke development if the dough rises over the baking tin and touches the heating element. -Let the appliance dry entirely befo re using it again. T hen turn over the baking tin and slap gently on the bottom side ofthe baking tin to remove the bread. the baking process will bestopped entirely since a good result cannot be obtained anymore. If the kn eading hooks got stuck in the baking tin and you cannot remove them. to remind you to add additional ingredients such as nuts. measuring cup. CLEANING AND MAINTENANCE -Switch off the appliance. T he heating element may NEVER come into contact with water or any other liquid. are NOT dishwasher proof. T he timer will count down. aceton e. If there is smoke in the baking chamber because the dough came in contact with the heating element. only try to remove them aft er the bread h as completely cooled off. ATTENTION: NEVER touch. IMMEDIATELY press the ST OP button. . aggressive cleaning produ cts or liquids such as alcohol. dough from the appliance. -NEVER use s courers. Press the STOP button and pull out the plug. eggs. dry and frost free place.T he stage of the baking pro cess and the s elect ed program are memorized in case o f an electricity breakdown (max. 30 . Ifthis occurs.Press the “ST ART /STOP” button to start the baking process. pull out the plug and let the appliance and accessories completely cool o ff b efore cleaning them. . the appliance will automatically start the‘keeping warm’ phase. measuring spoon.8. fi rst press the ST OP button. VI. block or cover the ventilation holes. T he baking tin. remove the plug and open the lid. jam. NEVER immerse in water or any other liquid. If the kneading hooks got stuck in the bread. NEVER put out smouldering dough with water. … to clean the appliance or parts o f it. Use oven gloves to remove the baking tin from the applian ce and to remov e the bread from the baking tin.

 Some types offlour absorb more water than others.  T ry using 10-20 ml less water.  T he air is too humid or it is too warm  Make sure to bake in a well aired room  You used too much water/yeast.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the supplied measuring spoon or measuring cup. try using 10-20 ml less water  Your f lour is not of a good quality  T ry using another brand of flour.  T he water used was too warm  Make sure the water is not too warm  You did not use enough flour. the storage of the f lour and the period it was harvested )  T ry another type.  You used too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. TROUBLESHOOTING Problem Cause => action  You are not using the right type of yeast  Use dry yeast mentioning ‘ready-to-use’.  You have used too much liquid.  Befo re kneading.  Check if the other ingredients do not already contain water.  Check the recipe and measu re the right quantities by using the supplied measuring spoon.  You used too much liquid.  Weigh the flour precisely by using a scale  You used too little salt.  Check if the other ingredients do not already contain salt or sugar.VII.  T he lid has been opened for too long during the baking process  Do not let the lid open too long during the baking process . or the liquid is too warm.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the 31 T he bread does not rise T he top of the bread is not even T he bread if full of air holes T he bread has collapsed after the rising phase T he bread has risen too much .  Solid flour with a higher amount of proteins absorbs more water than other flour. the yeast has come into contact with the liquid. meaning the water and other liquids are to be added f irst. T his kind of yeast does not have to pre-rise. try adding 10-20 ml  You are using too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. T he quality of adhesives can vary dep ending of temperature.  Check if you added the ingredients to the baking tin according to the instructions and in the right order. humidity. Check the expiry date of the yeast (keep it in the fridge).  T he adhesives in the flour used are not o fgood quality or you did not use solid flour.  You used too much salt or too little sugar. brand or lot offlour  T he dough is too firm because you didn’t use enough liquid.  You used too little salt  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  You are not using enough yeast or the yeast used is too old  Use the supplied measuring spoon.

raisins. if the kneading has already started. You are not using enough liquid. Place the kneading hooks first You left the bread fo r too long in the baking tin after the baking process is finished . Use the supplied measuring spoon. … Check the recipe and adjust the right quantity by means of a scale or by using the measuring cup. You are using too much additional ingredients. Why are the ingredients not well mixed? T he bread has not risen T he bread collapsed on the sides and the bottom is moist T he kneading hook rattles T here is a burnt smell during the baking process T here is smoke coming from the steam hole. Make sure the kneading hooks are well fixed inside the baking tin. Check the expiry date ofthe yeast (keep in the fridg e) T here was a power breakdown Remove the bread from the baking tin and start again with fresh ingredients. You forgot to place the kneading hooks inside the baking tin. You can continue the baking process but the result might be disappointing.  You might have spilled ingredients on the heating element. You selected the ‘DOUGH’-function T he ‘DOUGH’-fun ction does not bake T here has been a power breakdown. Remove these ingredients as soon as the machine has cooled off. Remove the bread from the baking machine immediately after the baking process has ended. T he soaked raisins are still too wet Make sure that the soaked ingredients are suffi ciently dried. Check the recipe and measu re the right quantity by using a scale or the supplied measuring cup You have not correctly mounted the kneading hook inside the baking tin.Why is the bread so light and sticky?     T he bread is too dry and too firm     T he bread is too dark                        T he bread is not ready yet. You have used too much flour or not enough liquid. butter. it could happen that asmall amount of flour. dried fruit.  T he dough is too stiff  Let the bread cool off entirely before removing the kneading hook from the bread. If the dough is already risen you can try baking it in your over. You are not using enough yeast or the yeast used is too old.  During the mixing. Check the expiry date of the yeast (keep in fridge) You are using too much sugar Check the recipe and measu re the right quantity by means ofthe supplied measuring spoon You chose the wrong crust colour Choose the right colour before baking. Some kinds of flour absorb more water than others: try using 10-20 ml more water. moist in the middle T he bottom and the sides are covered with too much flour. such as nuts. T he kneading hook is stuck in the bread when trying to remove the bread from the supplied measuring spoon You are not using enough yeast or the yeast you are using is too old/expired. Place the hook inside the baking tin before adding the ingredients T here has been a power breakdown. Some types of flou r absorb more water than others: 32 . … end up in the baking chamber. Use the supplied measuring spoon. syrup.

T he guarantee will expire irrevocably and immediately when th e applian ce is used fo r purposes other than domestic (i. You can bake your bread additionally for 5-10 min. X.g. In case o f non-observation o f these safety regul ations.  T o make your bread crustier you can use the ‘French’ function or the ‘dark’ function for the crust colour. T he guarantee do es not cov er the replacement of th e baking tin.  Clean the kneading hook after every use  T he vapor released inside the bread after the baking. construction or material. THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. • Carriage. e. How do I get a crusty crust? I cannot cut even slices try using 10-20 ml extra water next time.  Crusts are piling up underneath the kneading hook. 33 . PRACTICAL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS Do not use the appliance in case o f a mal fun ction o f when th e power co rd is damaged. can under no circumstan ces b e charg ed to the manu facturer. GUARANTEE CONDITIONS Your guarantee starts on the day o f purchase and is valid fo r 2 y ears and will only apply after submitting the purchasing invoice. measuring cup and spoon. By doing this you will help to preserve the environment. at 200°C or gas position 6. ENVIRONMENT Do not throw the applian ce away with the norm al household waste at the end o f its life. professional).  T he bread was still too warm.baking tin T he crust is wrinkly and gets soft when the bread cools o ff. or any other p erson not having observed these safety regulations. protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged. could go to the crust and make it softer. IV. • Abnormal use or misuse handling. but hand it in at an o fficial collection point for recycling. • T he guarantee is only valid for the original user. T he guarantee expires in the following cases : • Incorrect connection.  Let your bread cool off on a grid before slicing it VIII. DEFECTS AND/OF DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE. • Lack o f care. Determination o f the guarantee • T he guarantee covers ev ery rep air and/or replacement free o f charg e o f the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manu facture. the user of the deep fryer. towards both consumer(s) and third parties. that could result from not observing all the safety regulations pres cribed in this user m anual. XI.e. both ways. LIABILITIES All liabilities. • Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as manufacturer. (contact details at the back). electric voltages. Please address to your sales point or contact NV van RAT INGEN. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE. • When reference numbers altered or removed. is for the purch aser’s account. kneading hooks and kneading hook remover.  T ry using 10-20 ml less water o fhal f the sugar to reduce the amount of vapor. We are entitled to make technical modifications at all times.

2 tea spoons dried yeast .330 ml water .310 ml water .1 table spoon sugar .2 tea spoons dried yeast .25 gr butter .100 gr 9 grain flour . plain flour .5 tea spoon dried yeast .200 gr plain flour .5 tea spoon salt .2 tea spoons dried yeast .25 gr butter .330 ml water .250 ml water .1.1 table spoon sugar Whole-wheat bread (1000 gr) .1 tea spoon dried yeast .330 ml water . RECIPES Remark : T able spoon = flat measuring spoon (large) T ea spoon = f measuring spoon (small) lat White bread (1000 gr) .1 table spoon sugar Nut bread (750 gr) .1 tea spoon salt .1.XII.1 tea spoon salt .25 gr butter . raisins Rye bread (1000 gr) 500 gr rye flour 310 ml water 2 tea spoons salt 1 tea spoons dried yeast 15 gr butter Brown bread (1000 gr) .1 tea spoon salt .25 gr butter .200 gr whole-wheat flour .65 gr nuts 9 grain bread (1000 gr) 330 ml water 400 gr plain flour 200 gr 9 grain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Corn bread (1000 gr) 300 ml water 350 gr plain flour 150 gr corn flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 1 tea spoon sugar 2 table spoons olive oil 34 .1 tea spoon salt .2 tea spoons dried yeast .20 gr butter .400 gr plain flour .2 table spoons sugar 9 grain bread (750 gr) .300 gr plain flour .400 gr.260 ml water .5 tea spoon dried yeast 20 gr butter 1 table spoon sugar Whole-wheat bread (750 gr) 310 ml water 500 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Italian bread with rosemary and raisins (750gr) 2 medium eggs 175 ml water 1 tea spoon dried yeast 400 gr wheat flour 1 tea spoon salt 3 table spoons dried rosemary 1 table spoon granulated sugar 4 table spoons extra vergine olive oil 125 gr.1.500 gr 9 grain flour .2 table spoons sugar Italian bread (750 gr) .5 table spoon olive oil Whole-wheat bread (750 gr) 250 ml water 300 gr plain flour 100 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 1.1 tea spoon salt .600 gr plain flour .400 gr brown flour .

1 tea spoon salt .250 gr sugar .500 gr flour .50 gr light raisins .250 ml water .fritel.5 tea spoons dried yeast .500 gr strawberries .250 ml milk .1 egg .1 tea spoon salt .2.1 tea spoon salt .3 tea spoons dried yeast .20 min.5 tea spoons dried yeast 300 ml water 2 tea spoons salt 1 can of pesto 1 tin tomatoes 20 green olives 1 garlic clove Grated cheese * Preheat oven and bake +.1 medium egg .1 egg Chocolate bread (1000 gr) .Gluten free bread (1000 gr) .1 table spoon sugar .1 tea spoon of aniseed (powder) .5 table spoon of sugar .60 gr butter .50 gr dried or candied fruit Rolls (1000 gr) .3 table spoons lemon juice (fresh) .500 gr plain flour .175 ml milk .1 tea spoon salt . at 220° Pizza with tuna 500 gr wheat flour 2.450 gr No Gluten breadmix Revogan ( iron or fibres) .2 table spoons sugar . at 220° Please visit www.330 ml water .400 gr plain flour .100 gr whole wheat flour .1.3 tea spoons dried yeast .20 gr butter in small pieces .2 tea spoons dried yeast .2 table spoon olive oil .2 table spoons sugar Strawberry jam .100 gr dark chocolate (drop)s Panettone (1000 gr) .25 gr butter .1 egg .1 table spoon lemon juice (concentrated) Raisin bread (1000 gr) 330 ml water 600 gr plain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 2 table spoons sugar 250 gr raisins Bacon bread (1250 gr) 200 gr smoked bacon (baked) 1 onion (slightly baked) 250 ml water 300 gr plain flour 300 gr whole wheat flour 1 tea spoon salt 1 table spoon sugar 2 tea spoons dried yeast Italian bread (1000 gr) 300 ml water 500 gr flour French 2 tea spoon salt 1 tea spoon dried yeast 2 table spoons olive oil 1 table spoon dried oregano Pizza 240 ml water 450 gr plain flour 1 tea spoon dried yeast (5gr) 1 tea spoon salt 2 table spoons olive oil * Preheat oven and bake +.50 gr chopped walnuts .20 min.com for additional recipes 35 .

Abnehmbarer Deckel 2. Knethaken 7. End e. Das ausg ewählte Brot fo rmat ers cheint au fs LCD Schirm. wie auch die Backzeit. LCD Schirm brennen. Schau fenster 6. ERKLÄRUNG ZUM BEDIENTEIL UND LCD SCHIRM  LCD SCHIRM Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken. warm halten (1 Stunde). PRODUKTBESCHREIBUNG GERÄT 1. II.6. Die verschied enen Brotbackstadien sind: vorwärmen.g. 500Gr750Gr oder 1000 Gr. hören Sie ein T onsignal und wird u. LCD Schirm B. Menu Mit der “ Menu” T aste wählen Sie ein der 10 Programme aus (siehe Programmliste. d.2. Messbecher 9. Knethaken Ent ferner 11.D I. Messlöffel 10. Punkt III) C. au fgeh en. Brotformat Für die Programme 1. Spender GEBRAUCHSANLEITUNG Der Herst eller behält sich das Recht vor.h.4 und 6 wählen Sie aus 3 Brotformaten. kneten. backen.  BEDIENTEIL A.3. Lüftungsklapp en 4. am gerät technische oder andere Änderung en vorzunehm en. Back form 8. ruhen lassen. 1) 2) 3) 4) 5) Brotf orm at : 500-750-1000 gr Backzeit des gewählten Programms Krusten farbe : light-medium-dark-rapid Programmwahl : 10 verschiedene Programme Brotbackstadium: Während der verschieden en Brotb ackstadien zeigt ein Pfeil au fs LCD Schirm das h eutige Stadium. Der Dauer j edes Programms find en Sie unter Punkt V. Elektroschnur 5. Bedienteil 3. 36 .

Für dieses Programm empfehlen wir den Gebrauch des “NO GLUT EN” Mischung von REVOGAN.NIEMALS etwas innerh alb von 10 cm des Gerätes plat zieren. Das Brot soll in einem kühlen und trocknen Raum aufbewah rt werden und innerh alb von 2 T agen komplett au fgegessen werden. IV. VOR GEBRAUCH 1. pasta. trockn en und hitzebeständigen Untergrund stellen. Konsultieren Sie Ihren Arzt für die richtige Wahl. (siehe auch Punkt IV. proteinreichem Mehl nach Französisch em Stil und fü r leichtes Brot mit knuspriger Kruste. Diese T aste können Sie auch geb rauch en zum bes chleunigen d er Programme 1.1 Stunde.Die Brotbackmaschine nur gebrauch en mit 230 Volt Wechselstrom .3 und 6 mittels der “Rapid” Funktion. Quick (schn ell) = Dieses Programm verkürzt die Backzeit mit +/. meistens mit Olivenöl und Gewürze wie Origano und T hymian 7. Gluten free (Gluten frei) = Separates Programm für Gluten frei Brot (ohne Kleber). Start/Stop Diese T aste startet und stoppt das Programm. Kontrolllampe: Diese Lampe brennt rot sobald die Brotbackmaschine eingeschaltet wird. das Rezept. und bake only. Wir sind nicht v erantwo rtlich für ev entuelle Sch aden infolg e des Geb rauch von Zutat en wofü r weder vorab keine Zustimmung vom Arzt gegeben wurde.4. Light. Konsultieren Sie Ihr Arzt falls Sie Gluten frei es Brot für Ihre Gesundh eit backen. Italian = Programm zur Bereitung von leichtem Brot nach italienischem Stil. basic. wird die Backzeit vermindert mit +. Kleie. 37 . d. . Beachten Sie bitte genau die folg enden Richtlinien. wird aber nicht geback en. Hafer. d. Es gibt gluten arme und gluten frei e Mischungen. Diese Funktion kann gebraucht werden fü r die Programme 1. Rosinen. sodass die Getreiden ausreich end au fweich en können.D. gluten free. Das Gerät au ch IMMER min. Falls Sie das Brot länger aufb ewah ren möchten. Bake only (Back en) = Programm dass nur backt. Dieses Brot ist allgemein fester und kompakter. Pizza. können Sie es in Gefrierb eutel ein frieren. Krustenfarbe Für die Programme 1. whole wheat. 10 cm vom Wand.2. Durch au f die P feile zu drü cken. Brot mit extra Zucker.30 U) F. Whole wheat (Vollkorn) = Programm für Brot mit einem großen Gehalt an Vollkorn Weizen. Gebäck. Schokolade. 10. 4.1. Dough (T eig) = Programm zur Bereitung von Hef eig für Brötch en. … Dieses Programm verfügt über eine Wartezeit. durch eine Verkürzung des Gärungsp rozesses.Das Gerät immer au fein en festen. 6. dough. 9. Pasta (T eigware) = Programm zur Bereitung von T eig f T eigware.2. 3. Waffeln. Sicherheitsvorschriften . Medium und Dark.h.2. French.6. wie ein T isch oder Anricht e. … ohne ür au fzugehen und ohne zu backen.und Ruhezeit zu überschlag en.h.5 und 6. 11. italian.3. was den Geschmack und Struktur betrifft. Dieses Programm können Sie g ebrauchen für Brot dass mit einem anderen Programm noch nicht komplett gebacken war oder für Teig dass noch nicht gebacken wurde. 1.… 8.20 U durch eine zweite Au fgeh. vermindern oder erhöh en Sie die Z eit mit 10 Min.3 und 6 wählen Sie aus 3 Krustenfarben. French (Französisch ) = Programm für Brot mit weißem.d) Backzeit verlängern: Fürs Programm 10 ‘Bake’ können Sie die Back zeit verlängern mit der T imer T aste (max. E. da dieses Brot stark abweicht von einem standard Brot. andere Elektrogeräte oder brennbare Sachen platzieren. … 5. Dieses Programm können Sie nach Wunsch verschiedene Malen nach einander einstellen. Gebäck. Basic (Basis)= Basisprogramm für standard Brotteig 2. Dieses Brot ist allgemein kleiner und kompakter. sodass das Gerät nicht kippen oder schieben kann. quick. die Haltbarkeit. Nach dem Kneten können Sie das Brot weiter im Ofen backen. Cake.Kontrollieren Sie immer ob die Backfo rm und Deckel korrekt montiert wurden. noch für ev entuelle Schaden in folge das nicht korrekt beachten der Richtlinien. III. . Das T eig wird nur gemischt und geknetet. Die ausgewählte Krusten farbe ers cheint au fs LCD Schi rm. Timer Aufschub Start Mit diesem Timer schieben Sie die Startzeit des gewählten Programms au f. T orte. Das T eig wird et erwärmt sodass es aufgeh en kann. Wenn Sie die “ Rapid” Funktion wählen. sweet. PROGRAMM LISTE Dieses Gerät verfügt über 10 Programme. Sweet (süß) = Programm für süßes Brot.

bitte der Backform aus dem Gerät ziehen um diese zu füllen mit Zutaten. Butter/Öl: Butter/Öl gibt einen besseren Geschm ack am Brot und macht es auch weicher. Messbech er und Messlöffel zu reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. Falls das Gerät trotzdem nass oder feucht ist. Es ist also notwendig die richtige Meng e ab zuwiegen mit einer Waage.Um kleckern zu vermeid en. .NIEMALS am Schnur ziehen um den Stecker aus die Steckdose zu ziehen.Das Gerät NIEMALS au f oder ganz neb en einen Küchenh erd. Sorgen Sie dafür dass alle Zutaten frisch sind. Kontrollieren Sie immer au f der Verpackung ob das Mehl geeignet ist zum Brotbacken. ür . ein Knethaken Ent fern er und eine Gebrauchs anweisung mit Rezepten. . Diese Zutaten müssen auf Zimmertemperatu r sein. . . .Das Gerät nur gebrauch en wo f es bestimmt ist. zwei Kneth aken. . nämlich Brot undT eig. . . und die Schnur immer komplett ausrollen wenn das Gerät in Betrieb ist. .Die Brotbackmaschine und die Schnur NIEMALS mit nassen Händen berühren und diese auch NIEMALS ins Wasser (oder and ere Flüssigkeiten) tauchen. Nur reinigen mit einem feu chten T uch. blockieren oder abdecken.Kinder und Behinderten sind sich nicht immer bewusst vom Gefahr die Elektrogeräte verursachen können. Die Schnur NIEMALS falten oder in die Schnur kneif en.NIEMALS das Gerät g ebrau chen wenn die Schnur b eschädigt ist.NIEMALS der Back form aus dem Gerät herausholen und NIEMALS der Stecker ent fern en während dem Gerät in Betrieb ist. .Die Lüftungsklapp en während dem Gebrau ch NIEMALS an fass en.Die Brotbackmaschine gleich aussch alten und den Stecker ausziehen: *nach Betrieb oder wenn das Gerät NICHT in Betrieb ist *wenn diese nicht gut f unktioniert *während der Reinigung 2. ein Messlöffel. . Wir emp f ehlen trockne Hefe zu gebrau chen (fertig) da diese l änger h altbar ist und ein besseres und gleichbl eibendes Resultat gibt als frische Heb e. . Demontieren Sie das Gerät in umgekehrter Folge.Personen die diese Gebrau chsanleitung nicht gelesen haben.Lassen Sie das Gerät NIEMALS ohne Aufsicht wann es in Betrieb ist und stellen Sie es NIEMALS um wann es in Betrieb ist.NIEMALS Verlängerungsschnure gebrauch en. In diesem Fall sofort d as Gerät von einem anerk annten Servicedi enst prüfen lassen. in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad. und gebrauchen Sie die richtigen Mengen. zwei Kn ethaken.Die Schnur NIEMALS über den T isch oder Anrichte hängen lassen. . gleich den Stecker ausziehen. .NIEMALS Zubehöre oder T eile von anderen Gerät en oder andere Mark en gebrau chen. Gebrauchen Sie keine Schauermitter da dies die Anti-Anbackschicht bes chädigen könnten.. Das Gewicht von Mehl ist von Art zu Art verschied en. und um das Brot vom Backform zu ent fernen.Der Back fo rm und Knethaken immer sauber halten. .Der Back fo rm NIEMALS gebrauchen zu r Bewahrung von anderen Produkten.… platzieren. . au f Zimmertemperatur. GEBRAUCH ALLGEMEIN: Das Ergebnis hängt ab von vers chieden en Faktoren. Achtung beim herausziehen des Knethak en. Vor dem ersten Gebrauch emp fehlen wir die Backform. Hefe: Durch die Hefe k ann das Brot aufgeh en und bekommen Sie ein leichtes und leichtverd auliches Brot. Danach montieren Sie die Knethaken im Backform und stellen Sie dieBack form im Gerät. . . 1. sodass die Programme korrekt ausgeführt werd en können. Ofen. ein Messbecher.Das Gerät darf nur für haushaltszweck e gebrau cht werden. Lassen Sie Kinder und Behinderten NIEMALS mit der Brotbackmaschine arb eiten.Das Gerät nur einsch alten falls es gefüllt ist mit Zutaten oder T eig um Übererhitzung zu vermeiden.Während dem Gebrau ch sind das Schaufenster und Back form sehr warm. Zutaten Mehl: Mehl ist der Hauptbestandteil von Brot und gibt Kleber ab sodass d as Brot aufgeh en kann und es gibt auch Substanz am Brot. 38 . dürfen dieses Gerät nicht gebrauchen.Das Gerät NIEMALS außer Hause g ebrau chen. Salz: Salz bereichert das Mehl und verstärkt die Kleber im Mehl für ein besseres Au fgehpro zess. . Bitte immer Backformhands chuhe anzieh en um das Schau fenster anzu rühren und immer Back formhands chuhe an ziehen um die Back fo rm vom Gerät zu entfern en. V. Vor dem ersten Gebrauch Im Verp ackung finden Sie die Brotbackmaschin e. die Back form.

Die Mulden zum achen. Brotmehlmischung mit Hefe (separat): Zuerst die Hefe im Backform tun. Dann im gegenüberliegend en Ecke auch eine Mulde mach en und die Hefe hinzufügen. d.… Diese Zutaten zuerst weich en. 39 . Es ist nicht immer erwähnt wie viel Hefe eine Brotmehlmischung enthält. frisch e Hefe wird nicht immer das beste Resultat geben. T rockenobst. Die sauberen Kn ethaken im Back form stellen c.Wenn Sie Roggenmehl gebrauchen. danach in einer Ecke der Back form eine Mulde machen und das Salz hinzu fügen. Sie müssen also vielleicht etwas experimentieren bevor Sie das beste Resultat bekommen. e. ACHTUNG: Keine Zutaten im Backzimmer kleckern. Die Back form im Gerät stellen. 3. Sonnenblumenkernen. Folge der Zutaten). Kleie.Nur trockne Hefe gebrauchen. Sorgen Sie dafü r dass Sie k eine Zutat en im Back zimmer kleckern und dass dies e nicht in Kontakt kommen mit den Heizelem enten. 5. Zutaten abwiegen . sonst startet das Aufg ehprozess nicht. erhöhen die Näh rwert und bewirken eine schöne Brotrinde. Sorgen Sie dafür dass das Wasser nicht zu kalt ist. abtup fen und nur d ann hinzu fügen. bitte damit rechnen dass dieses T eig nicht stark aufgeht. Sorgen Sie dafür dass die Auß enseite der Back form saub er ist. sonst verlau ft das Au fgehpro zess zu schnell (=empfohlen bei Gebrauch des Programm „Quick“). Wasser: Wir emp fehl en L eitungswasser zu g ebrauch en. Vorbereitung des Teiges . Sorg en Sie auch dafü r d ass das Wasser ni cht zu warm ist.Alle Zutaten müssen auf Zimmertemperatur sein (Ausnahme: für das ‘Quick’ Programm darfdas Wasser etwas warmer sein) . Deshalb bitte mindestens 30% Weizenmehl gebrauchen und max. Wählen Sie ein Programm gemäß dem Art Mehl in Ihrem Brotmehlmischung. Danach die Butter in Stückchen hinzu füg en. Butter. 4. Diese Produkte könnten sauer werden. . 70% Roggenmehl. wie Eier. dann das Mehl. Gebrauchen Sie hierzu die beigefügten Messbecher und Messlö ffel (die Zutaten in Messlöffel immer abstreich en!) und gebrau chen Sie eine Waage um Mehl. Folge der Z ten uta Zuerst Leitungswasser am Backform hinzu füg en. sodass Sal z und Hefe sich nicht direkt mengen können. Andere Zutaten: Manch e Rezept e vermeld en auch andere Zutaten wie Rosinen. Die Meng e Milch gebraucht soll vom Menge Wasser (im Rezept angeg eben ) abgezogen werd en. TIP: Keine Molkereiprodukte gebrauch en zum Programm ‘Aufschub Start’. … Brotmehlmischung mit Hefe (einbegriffen): Die Brotmehlmischung im Back form tun und Wasser hinzu fügen. Die empfohlen en Mengen im Rezept einhalten. Das Deck el schließen. Das Programm 1 (“Basic”) wählen. aber au ch Honig oder Sirup. 6. erhöht die Nährwert und hilft das Brot länger aufzubewahren. Milch: Milch und andere Molkereiprodukte verbessern den Geschm ack. üg Weizenkeime. f.Zu cker: Zu cker ist die Nahrung der Hebe und also wes entlich fü r das Aufgehp rozess. Verg essen Sie den Zu cker nicht da dies er in wichtigem Masse bestimmen wird ob das Brot au fgeht oder nicht. und ein Brotformat gem äß dem Inhalt des Brotmehlmischung wählen. Gebrauch a.Alle Zutaten genau abwiegen. TIP: Das Brot könn en Sie noch leckerer machen du rch andere Zutaten hin zuzu f en. … abzuwiegen. Würzen. Zuck er gibt Milde am Ges chmack. Alle Zutaten am Back fo rm hinzu fügen (sieh e Punkt 5. Die Back form aus dem Gerät herausholen b. dann die Brotmehlmischung und nur dann das Wasser. Immer frische Zutaten gebrau chen. Nüsse. ACHTUNG: Die Außens eite der Back form saub er halten und die Zutaten nicht in Kontakt lassen kommen mit dem Heizel ement. Sie können sowohl Weiß zucker als b rauner Zu cker gebrauch en. ACHTUNG: Die angegeb enen Mengen anh alten und diese NIEMALS überschreiten.

4. Stellen Sie den T imen ein auf 5. Arbeitsweise: Notieren Sie die heutige Uhr. die rote Kontrolllampe brennt und zeigt Ihnen das LCDSchirm. einigen Stunden.40 Stunden mittels diePfeilch en. Krustenfarbe: Drucken Sie au f die “ COLOR” T aste zum Auswählen d es gewünschten Krustenfarb es light.30 U. Sahne. … Hiernach bekommen Sie eine Übersicht mit den Programmen. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Sie haben das Programm 3 gewählt (1000 Gr).3. Programmwahl Jedes Mahl dass Sie auf eine T aste drücken. ACHTUNG: Diese Funktion niemals gebrauch en mit Zutaten wie Milch.9 und 10.2. Beispiel: Es ist jetzt 20.2. das Gerät muss um 06.30 Stunden. Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen obenan das LCD Schirm. Alles ist jetzt fertig für die Programmwahl! 7.4 und 6. die Uhr dass das Brot gebacken sein sollte. Käse. Sie hören ein T onsignal. Eier.30 U und 06.48 Stunden.00 U f ertig sein mit backen (also in 9. Kruste* L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R 1 Rapid* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 500 gr 1. dark und eventuell Rapid).Basic (Basis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2.8. Brotformat: Dru cken Sie au f die “ LOAF” T aste zum Auswählen des g ewünscht en Brot formats (500GR750Gr-1000Gr). Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen untenan das LCD Schirm. Zwischen 20.48 Stunden ab = 5. aber nur in z. können Sie diePfeilch en T asten gebrauch en. Dauer 3. Den Stecker in die Steckdose stecken.g. Timer (Aufschub Start): Wenn Sie wollen dass das Gerät nicht sofort startet.3 und 6.30 Stunden).42 Stunden. Programm: Drucken Sie au f die “ MENU” T aste zum Auswählen des gewünschten Programms (10 Programme) 2. medium.00 U gibt es 9. hören Sie ein Tonsignal zur Bestätigung. 1. Diese Funktion ist nicht verfügbar für die Programme 7. 3. Diese Funktion ist verfügb ar für die Programme 1. die Zeiten und verfügbare Funktionen. Diese Funktion ist verf ügbar fü r die Programme 1.B. Ziehen Sie hiervon 3.French (Französisch) 750 gr 1000 gr Aufschub 3 Start* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● T otale Zeit 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 Spender *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm halten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 40 . und die Backzeit des gewählten Programms.

Sahne. Wenn die Strompann e gescheht n ach d er ersten Knetphase. Das Programm starten .1 St.500 gr 3. … am Backform (siehe au ch Punkt 8 ‚Das Programm starten‘) 8.) während „Au fschub Start“ oder während der Au fwärmung. da jetzt ein gutes Resultat nicht mehr möglich ist.Pasta (Teigware) 10.Bake only (nur backen) *1 *2 *3 *4 *5 / / / / / / / / / / / / / ● / / Kruste: Light – Medium – Dark Rapid: Zeit wird mit +. ein T onsignal dass Sie daran erinnert die extra Zutaten wie Nüsse. niemals auf ST OP drucken. dann stoppt das Backprozess sofo rt. … gebrauchen Zeit kann mit dem Timer T aste verlängert werden von 1 St. Rosinen. da dann das ganze Backpro zess stoppt.EXTRA ZUTAT EN hinzufügen: Für die Programme 1. Spender zum automatischen Hinzu fügen von extra Zutaten wie Nüsse.3 und 4 hören Sie nach +. 15 min. Rosinen. … hinzuzufügen.30 St. Eier. Fruchte.Sweet (süß) 750 gr 1000 gr 5.Italian (italienisch) 1000 gr 500 gr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● 750 gr / / 1000 gr / / 7. ACHTUNG: Fürs Hinzufügen der Zutaten.Dough (T eig) 9. ein gekürzt Aufschub Start: kein Milch.Drucken Sie au f die “ST ART /ST OP” Taste um das Backprozess zu starten. .Whole Wheat (Vollkorn. Gluten free 8.…) 750 gr 1000 gr L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 500 gr 4.Quick (schnell) 6. Der T imer wird jetzt abzählen.20 Min. 41 .Die Phase des Backprozess es und die Auswahl der Programme werden behalten im Fall einer Strompanne (max. – 1. .

TIP: Wenn nötig das Brot vom Back formrand losmachen mit einem Holzspatel. Diese Hefe muss nicht vorau fgehen. ACHTUNG: Sie können gleich n ach Ende des vo rigen Programms gleich ein neu es Programm starten. den Stecker auszieh en und das Gerät und Zubehöre komplett abkühlen lassen bevor Reinigung. versu chen Sie dann diese nur zu ent fernen n ach Abkühlung d es Brotes.Das Gerät aufräumen in einem frost frei en. erst die ST OP T aste eindrucken. T eig. außer Bereich von Kinder.Der Kneth aken. Nach Ablauf der Stunde verbreitet das Gerät jede 5 Minute T onsignale. aus dem Gerät zu ent fern en.ACHTUNG: Die Lüftungsklappen während dem Betrieb NIEMALS anfassen. blockieren oder abdecken. NIEMALS ins Wasser (oder andere Flüssigkeiten) tauchen. Dass könnte Rauchentwicklung verursa chen wenn das Teig über die Ba ckformrand aufgeht und mit den Heizelementen in Kontakt kommt.  Die Hefe ist vor dem Kneten in Kontakt gekommen mit 42 . Lassen Sie das Brot NIEMALS läng er als 1 Stunde im Gerät nach End e des B ackprozesses. . Drucken Sie auf die STOP Taste und ziehen Sie den Stecker aus die Steckdose. 9. Wenn es Rauch im Backz immer gibt nach Kontakt zwis chen Teig und Heizelementen. sonst verliert das Brot seine Knusprigkeit. VII. die Backform mit Zutaten entfernen und das Gerät komplett abkühlen lassen. Wenn diese im Brot festsitzen.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel. Petroleum. REINIGUNG UND PFLEGE . VI.… gebrauchen um das Gerät oder Bestandteile zu reinigen. Das Heizelement darf NIEMALS mit Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt kommen. . Kontrollieren Sie den Verfalltag der Hefe (im Kühlschrank au fbewahren). Bitte keine Scheuermittel gebrauchen da diese die Anti-Anbackschicht besch ädigen könnten. In di esem Fall SOFORT auf die ST OP T aste drücken. den Deckel nicht öffnen somit Flammen zu vermeiden oder schon bestehenden Flammen zu löschen. Messlöffel und Messbecher sind NICHT Geschirrspüler sicher. Wenn diese im Back form festsitzen bleiben und Sie diese nicht entfernen können. Entfernen Sie dann di e Kneth aken mittels den Knethak en Ent ferner. Löschen Sie schwelendes Teig im Gerät NIEMALS mit Wasser. Dann der Back form umdrehen und vorsichtig aufden Unters eite klopfen um das Brot loszumachen.NIEMALS Back formkratzer. Ende des Backprozesses Am Ende des Backprozesses hören Sie verschiedene T onsignale und zeigt sich auf das Schirm 0:00. Um das Brot.  Sie gebrauch nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt.Das Gerät selber können Sie reinigen mit einem feucht en T uch. Backform mit Anti-Anbackschicht können Sie reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. . Das bed eutet dass das Gerät noch zu warm ist (+55°C).Das Gerät komplett trocknen lassen bevor es wieder zu geb rauch en. aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol. weich en Sie die Backform dann in warmem Wasser und versuchen Sie es nochmals. Es ist aber möglich dass au f das LCD Schirm die Meldung E01 oder E00 ersch eint sobald Sie au f die ST ART Taste drücken. Knethaken. sauberen und trocknen Raum. Der Back form. Lassen Sie das Brot abkühlen auf einem Rost. NIEMALS schwere oder hart e Gegenstände au f das Gerät legen. . TROUBLESHOOTING Problem Ursach e  Aktion  Sie gebrauchen nicht die richtige Hefe  Gebrauchen Sie trockne Hefe (Fertiggeri cht). dann den Steck er ausziehen und dann d en Deckel ö ffnen. Marmelade. . Bei den meisten Programme geht das Gerät automatisch über au f die Warmhaltfunktion wäh rend ungefähr 1 Stunde. Aceton.Das Gerät aussch alten. Gebrauch en Sie IMMER Back formhandschuh e um die Back f rm aus dem o Gerät und das Brot aus dem Backfo rm zu holen.

 Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen mittels den Messlöffel.  Sie haben zu viel Hefe gebrau cht.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel und Messbech er.  Zu feuchte oder zu hohe Zimmertemperatur.  Die Kleber im Mehl sind nicht von guter Qualität oder Sie haben kein hartes Mehl gebraucht.  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Sie gebrauchen zu viel Hefe  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel. Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank aufbewahren)  Es gab eine Strompanne.  Gebrauchen Sie das mitgelieferte Messlö ff Kontrollieren Sie den el.  Sie haben zu warmen Wasser gebrau cht  Gebrauchen Sie nicht zu warmen Wasser  Sie haben nicht genug Mehl gebraucht  Wiegen Sie das Mehl gut ab mit einer Waage.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.Das Brot geht nicht au f Die Oberseite des Brotes ist nicht egal Das Brot hat viele Luftlöch er Das Brot ist zusammengebrochen nach dem Au fgehpro zess Das Brot ist zu viel au fgeg angen Das Brot ist so leicht und klebrig Flüssigkeiten. wobei Wasser /Flüssigkeiten am ersten hinzugefügt werden.  Sie haben zu viel Salz oder zu wenig Zucker gebraucht. Marke oder Partie Mehl  Das Teig ist zu hart geworden weil Sie nicht genug Flüssigkeiten gebraucht haben.  Der Deckel während des Backprozesses nicht zu lange offen lassen.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt/verfallen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel. Weise von Aufbewah rung des Mehls.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Wasser befassen.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.  Sie gebrauchen zu viel Flüssigkeit oder die Flüssigkeit ist zu warm.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Salz oder Zucker befassen.  Sie haben zu viel Wasser/Hefe gebrau cht.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel.  Sie haben zu viel Flüssigkeit gebraucht. Versuchen Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen. (Die Qualität der Kleber hängt ab von : T emperatur.  Kontrollieren Sie ob die Zutaten laut der Anweisungen und in der richtigen Folge am Backform hinzugefügt wurden. Feuchtigkeit.  Holen Sie das Brot aus dem Backform und fangen Sie au fs Neue an 43 .  Sorgen Sie dafür dass das Raum gut gelüftet ist.  Das Mehl ist nicht von guter Qualität  Versuch en Sie es mal mit einer anderen Marke Mehl. Versuchen Sie 10-20 Ml Wasser zuzu füg en.  Der Deckel wurde zu lange geö ffnet wäh rend des Backpro zesses. Erntezeit des Mehls)  Probieren Sie mal eine andere Art.  Härteres Mehl mit einer höheren Menge Proteine nimmt mehr Wasser au f als anderes Mehl.

 Stellen Sie den Knethaken im Backfo rm bevor die Zutaten hinzuzu fügen.  Wenn das Brot schon aufg egangen ist können Sie es weiter im Ofen backen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Sie gebrauchen nicht genug Flüssigkeit  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere. Versuchen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen.  Das Brot sofort nach Ende des Backpro zess aus dem Gerät holen.  Sie haben die verkehrte Krusten farb e eingestellt.  Reinigen Sie den Knethaken nach jedem Gebrau ch.  Der Damp f der nach dem Backen im Brot freikommt.  Versich ern Sie sich dass den Knethaken gut festsitzt. Kontrollieren Sie den Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank au fbewahren)  Sie gebrauchen zu viel Zucker  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel. …  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Es gab eine Strompanne.  Vielleicht haben Sie Zutaten auf das Hei zelement gekleckert.  Sie haben zu viel Mehl oder nicht genug Flüssigkeit.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel. Butter. versu chen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen.  Der Knethak en wurde nicht/ nicht korrekt im Backform gestellt. Bitte ent fernen sobald das Gerät abgekühlt ist.  Während dem Kneten könnte eine kleine Menge Mehl. das Resultat kann aber enttäusch en wenn das Kneten schon angefang en hat. Sirup. Rosinen.  Das Teig ist zu steif  Lassen Sie das Brot komplett abkühlen bevor Sie das Messer vorsichtig aus dem Brot herausholen.  Sie können das Programm weiter laufen lassen.  Die geweichten Zutat en sind noch zu nass.  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt.  Mit der ‘DOUGH ‘Funktion wird nicht gebacken.  Krusten haben sich unter den Knethaken au fgeh äu f t. wie Nüsse. T rockenobst. Manche Brote nehmen mehr Wasser au f als andere.  Das Brot ist zu lange im Backfo rm geblieben nach Ende des Backprozess.  T rocknen Sie die geweichten Zutaten ausreich end.  Es gab eine Strompanne.  Stellen Sie die richtige Krustenfarb e ein vor das Backen.  Stellen Sie zuerst den Knethaken. kann zu die 44 Das Brot ist zu dunkel Das Brot ist noch nicht fertig und noch nass in der Mitte Die Unterseite und Seiten des Brotes sind mit zu viel Mehl bedeckt Die Zutaten des Brotes sind nicht gut gemengt Das Brot ist nicht geback en Das Brot ist an die Seiten zusammengebrochen und an die Unterseite noch feucht Der Knethak en rasselt Es gibt Brandgeruch während dem Back en Es kommt Rauch aus dem Dampflo ch Der Knethak en bleibt im Brot festsitzen Die Kruste wird weich nach Abkühlung .Das Brot ist zu trocken und zu fest mit neuen Zutaten. oder andere Zutaten aus dem Back form geworfen werden.  Sie haben die ‘DOUGH’ Funktion ausgewählt.  Sie gebrauchen zu viel extra Zutaten.  Sie haben vergessen den Knethaken im Backfo rm zu stellen.

BEI PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODERBESCHÄDIGUNGEN INFOLGE NICHT FOLGEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG. Die Garantie ist hinfällig bei: .  Um das Brot knuspriger zu machen können Sie die Funktion ‘French’ probieren oder die Funktion ‘dark’(Krustenfarbe). Di e Garantie deckt k ein Zubehö r wi e Back form.Wie bleibt die Brotkruste knusprig? Ich kann keine egalen Schnitte schneiden Kruste gehen wodurch diese weicher wird. XI. Knethaken Ent ferner. GARANTIEBEDINGUNGEN Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag. . z. extra backen im Ofen au f 200°C oder Gasstand 6.Nicht korrekter Anschluss. HAFTUNG Alle Haftung ebenso nach Benutzer als auch n ach allen Dritten die erwachs en sollten durch ni cht Folgen dieser Gebrau chsanweisung. PRAKTISCHE HINWEISE ZU STÖRUNGEN Falls einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht meh r gebrauch en.  Lassen Sie das Brot aufeinen Rost abkühlen bevor es zu schneiden sodass den Dampf entgeh en kann.Die Portokosten für den hin. .Fehlende oder falsch e Pfleg e.Die Garantie d eckt d en E rsatz d es Motorblocks. Messb echer und Messlö ffel. durch den Verkäufer beim Verkauf ordnungsmäßig ausgefüllten Garantiebescheinigung oder der Verkaufsrechnung.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser oder die Hälfte wenig er Zucker zu geb rauch en um die Menge Dampf zu reduzieren.Geräte die von nicht-anerkannt en Dritten veränd ert oder repariert wurd en. Im Fall von Beschädigung der Elektroschnur. Dauer der Garantie: 2 Jahre . aber geben Sie es ab in einem offi ziellen Sammelpunkt zur Recycling. Die Garantie gilt nur nach Vo rlage der.Geräte deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden. geht au f keinen Fall zu Laste d es Fabrikanten. VIII. . UMWELT Setzen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensd auer nicht beim normalen Hausmüll. .  Das Brot war noch zu warm. Knethak en. REZEPTE Bemerkung : Suppenlöffel = abgestrichener Messlöffel (Groß) Kaffeelöffel = abgestrichenerMesslöffel (klein) 45 . Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen zu machen.B. .Nicht normaler oder zweckwidrig er Gebrauch oder Behandlung. Sie können das Brot auch 5-10 Min. bringen Sie auch unmittelbar das Gerät zu Ihre Verk au fsstelle. So helfen Sie die Umwelt zu schützen. Bei nicht f olgen der Sicherheitshinweise schützt der Gebrau cher di eses Gerätes oder die Person die die Sicherheitshinweise nicht gefolgt hat den Fabrikanten gegen Haftp flicht. übermäßige Netzspannungsschwankung en.Die Garantie gilt nur für den Erstkäu fer . Wenden Sie sich an Ihren Verk äu fer.und Rückversand gehen zu Lasten des Käu fers. X. falls er von uns erer technischen Abteilung als d efekt anerkannt wird. IX. XII. DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT.

260 ml Wasser . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Maisbrot (1000 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .400 gr.200 Gr.) 250 ml Wasser 300 Gr.) 500 Gr.5 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter (kein Öl) Graubrot (1000 Gr.25 Gr. 9 Getreide Mehl .25 Gr.) .) .600 Gr.) 300 ml Wasser 350 Gr.1.2 Kaffeelöffel Trockenhefe .) 330 ml Wasser 400 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .1 Suppenlöffel Zucker Nüssebrot (750 Gr.330 ml Wasser .) .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .65 Gr. Weißmehl . Maismehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 1 Kaffeelöffel Zucker 2 Suppenlöffel Olivenöl 46 . Vollkorn Mehl . 9 Getreide Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.5 Suppenlöffel Olivenöl Vollkornbrot (750 Gr.1 Kaffeelöffel Trockenhefe .Weissmehl 200 Gr.200 Gr. Butter . Vollkorn Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 1. Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.25 Gr.330 ml Wasser . Rosinen Roggenbrot (1000 Gr.1.Weißbrot (1000 Gr.1 Suppenlöffel Zucker .) .1 Kaffeelöffel Salz .400 Gr. Weißmehl .2 Suppenlöffel Zucker 9 Getreide Brot (750 Gr.2 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter .100 Gr. Butter .) . Nüsse 9 Getreide Brot (1000 Gr.Weissmehl 100 Gr. Butter .25 Gr. Weißmehl .20 Gr.Weissmehl 150 Gr.5Kaffeelöffel Salz . Roggenmehl 310 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 15 Gr.1 Kaffeelöffel Salz . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot mit Rosmarin und Rosinen (750gr) 2 medium Eier 175 ml Wasser 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 400 grWeizenmehl 1Kaffeelöffel Salz 3 Suppenlöffel Trockenrosmarin 1Suppenlöffel Kristallzucker 4 Suppenlöffel extra vergine Olivenöl 125 gr.5 Kaffeelöffel Trockenhefe 20 Gr. Graumehl .400 Gr. Weißmehl .1.250 ml Wasser .1 Kaffeelöffel Salz . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (750 Gr.1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (1000 Gr.2 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot (750 gr) .Weissmehl . Butter .300 Gr. 9 Getreide Mehl .) 310 ml Wasser 500 Gr.330 ml Wasser .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .310 ml Wasser .500 Gr.

330 ml Wasser .2 Suppenlöffel Zucker Erdbeerema rmelade .400 Gr. 20 Min. backen auf 220° Pizza mit Thunfisch 500 Gr.1 Ei Schokoladebrot (1000 Gr.250 ml Milch . Mehl (Französisch)t 2 Kaffeelöffels Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 2 Suppenlöffel Olivenöl 1 Suppenlöffel getrockneter Oregano (narr Geschma ck) Pizza * Ofen 240 ml Wasser 450 Gr.50 Gr. Rosinen Speckbrot (1250 Gr.100 Gr.1 Ei .) 1 Kaffeelöffel Salz 2 Suppenlöffel Olivenöl vorwärmen. backen auf 220°. Zucker .1 Kaffeelöffel Salz . 20 Min.50 Gr.20 Gr. Erdbeere .Weissmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.1 Ei .com 47 . fritel.) .175 ml Milch .Weissmehl 300 Gr. Butter in Stückchen .) 250 ml Wasser 600 Gr.3 Kaffeelöffel 1 Kaffeelöffel Salz . Mehl .Weissmehl .60 Gr.500 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Anispulver .450 Gr.) . Räucherspeck (gebacken ) 1 Zwiebel (leicht gebacken) 250 ml Wasser 300 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .Weissmehl 1 Kaffeelöffel Hefe(5Gr. Rosinen .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 300 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Töpfchen Pesto 1 Dose Tomaten 20 grüne Oliven 1 Knoblauchzehe Gerieben er Käse * Ofen vorwärmen.5 Kaffeelöffel Trockenhefe .2 Suppenlöffel Zucker . Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 1 Suppenlöffel Zucker 2 Kaffeelöffel Trockenhefe Italiens Brot (1000 Gr.1 Suppenlöffel Zucker .100 Gr. kleingehackte Walnüsse .25 Gr.2.250 ml Wasser .1 Kaffeelöffel Salz . Weizenmehl 2. Fondant Schokolade Panettone (1000 Gr.Weissmehl .) .1 Suppenlöffel Zitronensaft (konzentriert) Rosinenbrot (1000 Gr. Butter 2 Suppenlöffel Zucker 250 Gr.2 Suppenlöffel Olivenöl .1.No Gluten Backmischung Revogan ( Eisen oder Faser) . getrocknete oder kandierte Fruchte Brötchen (1000 Gr.1 medium Ei . Weitere Rezepten finden Sie au fwww.500 Gr.5 Suppenlöffel Zucker .3 Kaffeelöffel Trockenhefe .500 Gr.2 Kaffeelöffel Trockenhefe .Gluten freies Brot (1000 Gr.3 Suppenlöffel Zitronensaft (frisch) . Butter .50 Gr.) 300 ml Wasser 500 Gr.250 Gr. Vollkornmehl .) .) 200 Gr.

com 48 .com / Website : www.B-3500 Hasselt E-Mail : info@vanratingen. van RAT INGEN Stadsheide 11 .vanratingen.Voor verdere inlichtingen / POURTOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRE / For all further information / FÜR WEITERE INFORMATIONEN NV J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->