P. 1
Fritel Quality BM1600 Man

Fritel Quality BM1600 Man

|Views: 113|Likes:
Published by sperbermarc9719

More info:

Published by: sperbermarc9719 on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • A. LCD scherm B. Menu
 • E. Timer (uitgesteldestart)
 • F. Start/stop toets
 • I. DESCRIPTION DU PRODUIT
 • II. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD
 • III. LISTE DES PROGRAMMES
 • IV. AVANT USAGE
 • V. USAGE
 • VI. NETTOYAGE ETENTRETIEN
 • VII. PROBLEMES &SOLUTIONS
 • VIII. CONSEILS UTILES EN CAS DEDEREGLEMENT
 • IX. CONDITIONS DEGARANTIE
 • X. ENVIRONNEMENT
 • XI. LIABILITIES
 • XII. REZEPTE

FULL AUTOMATIC BREAD MAKER

BM 1600

Profici at, u kocht zonet een fantastische broodb akmachin e, een hoogwaardig en betrouwb aar product uit ons FRITEL Quality gamma. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vooraleer u deze broodbakmachine in gebruik neemt ! *** Félicitations, vous venez d’acheter la machine à pain fantastique, un produit haut de gamma et fiable de notre assortiment FRIT EL Quality. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine à pain et conservez-le soigneusement ! *** Congratulations, you have just bought a fantastic breadmaker, a reliable and high-quality product from our FRITEL Quality range. Read this instruction manual before you put the breadmaker into use and save it well ! *** Wir gratulieren Ihnen zum Kau f dieses phantastischen Brotback automat, ein zuverlässiges und Qualitativ hochwertiges Produkt aus dem FRIT EL Quality-Sortiment. Lesen Sie die Gebrauchs anweisung au fmerksam und bewahren Sie diese Gebrauchs anweisung gut au f ! 1

I. PRODUCTOMSCHRIJVING 1. Afneemb aar deks el 2. Bedieningspaneel 3. Ventilatiegaatjes 4. Elektrisch snoer 5. Kijkvenster 6. Kneedh aak 7. Bakvorm 8. Maatbeker 9. Maatlepel 10. Kneedh aak verwijderaar 11. Toevoegbakje

De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en andere wijzigingen aan te breng en. II. UITLEG BIJ HET BEDIENINGSDEEL ENLCD SCHERM  LCD SCHERM Als u de stekker insteekt zal u een geluidsignaal horen en gaat eveneens onderstaand standaard LCD scherm branden. 1) 2) 3) 4) 5) Broodfo rmaat: 500-750-1000 gr Baktijd van het geselecteerde prog ramma Korstkleur: light-medium-dark-rapid Programmakeuze: 10 programma’s Huidig stadium van het bakproces: T ijdens de verschillende stadia van het broodbakpro ces toont een pijl op het LCD scherm aan wat het huidige stadium is. De verschillende st adia in het broodb akproces zijn: voorverwarmen, kned en, rusten, rijzen, bakk en warm houden (1uur), einde. Om de duur van een programma te kennen, ga naar punt V.6.

 BEDIENINGSPANEEL A. LCD scherm B. Menu De “ Menu” toets dient om één v an de 10 aanwezige p rogramma’s te selecteren. (programmalijst zie punt III.) C. Broodformaat Voor de programma’s 1,2,3,4 en 6 kan u uit 3 broodformaten kiezen, nl. 500gr, 750gr o f 1000gr. Het gesel ecteerd e brood formaat wordt aangeduid op het LCD scherm, evenals de bijhorende baktijd. D. Korstkleur Voor de programma’s 1,2,3 en 6 kan u uit 3 korstkleuren kiezen, nl. Light, Medium en Dark. De geselecteerde korstkleur verschijnt op het LCD scherm. U kan deze toets ook gebruiken om het bakproces van programma’s 1,2,3 en 6 te versnellen dmv de “ Rapid” stand. Wanneer u voor de “Rapid” stand kiest, wordt de baktijd met +/- 1uur verminderd, door een inkorting van het gistingsproces. 2

E. Timer (uitgestelde start) U kan deze timer gebruiken om de starttijd van het gekozen programma uit te stellen. Dit is mogelijk voor de programma’s 1,2,3,4,5 en 6. Door op de pijltjes te drukken, verlaagt of verhoogt u de tijd telkens met 10 minuten. (Zie ook punt V.6.d) Baktijd verlengen: Bij programma 10 ‘Bakoe’ kan u de baktijd verlengen met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30. F. Start/stop toets Signaallamp: Deze licht rood op van zodra de broodbakmachine ingesch akeld wordt. III. PROGRAMMA OVERZICHT Dit toestel beschikt over 10 programma’s: 1. Basic (basis) = Basisprogramma voor standaard brooddeeg 2. French (Frans ) = Programma voo r brod en van witte, proteïn erijke bloem naar Franse stijl en voor lichte broden met een krokante korst. 3. Whole wheat (volkoren) = Programma voo r brod en met een hoog geh alte aan volkoren tarwe, haver, zemelen, … Dit programma b eschikt over een wachttijd, zodat de granen voldoend e kunnen weken. Deze broden zijn in het algemeen kleiner en compacter. 4. Sweet (zo et) = Programma voor zoet brood, broden met extra suiker, rozijnen of chocolade. 5. Quick (snel) = Dit programma verkort de baktijd met +/- 1u20 door een 2de rijs- en rusttijd over te slaan. Dit maakt het brood iets compacter en vaster. 6. Italian (Italiaans) = Programma voo r het mak en v an lichte broden naar Italiaanse stijl, meestal met olij f olie en kruiden zoals oregano o f tijm 7. Gluten free (glutenvrij) = Apart programma voor glutenv rij brood (zonder kleefsto ffen), aangezien dit zowel qua smaak, als qua structuur sterk afwijkt van een standaard brood. Raadpleeg eerst uw arts indien u glutenvrij brood (dieet) voor uw g ezondheid maakt. Volg de volgende richtlijnen stipt op. Voor dit programma advis eren wij u het geb ruik van de “ NO GLUT EN” mix van REVOGAN. Er best aan glutenarme mixen en glutenvrije mixen. Raadpleeg uw arts om te bepalen wat voor u de juiste mix is. Het brood dient op een koele en droge plaats bewaard te worden en binnen de 2 dagen volledig opgegeten te worden. Indien u het brood langer wenst te bewaren kan u het brood in diepvrieszakjes invriezen. Wij kunnen niet verantwoo rdelijk gesteld worden voor eventuel e schade als gevolg van het gebruik van ingrediënt en waarvoor niet op voorhand to estemming werd g evraagd aan de arts, noch voor eventuele sch ade die het gevolg is van het niet volledig correct opvolgen van de richtlijnen, het recept, de houdbaarheid, … 8. Dough (deeg) = Programma om gistdeeg voor b roodjes, gebak o f pi zza te maken. Het deeg wo rdt verwarmd opdat het zou kunnen rijzen, maar h et wordt niet geb akken. Na h et kneden k an u het deeg in een traditionele oven bakken. 9. Pasta(pasta) = Programma om deeg voo r pasta, wafeldeeg, koekjesdeeg, taartdeeg ... te maken, zonder te rijzen en zonder te bakk en. Het deeg wordt enkel gemengd en gekneed. 10. Bake only (Bakken) = Programma dat enkel bakt. U kan dit programma gebruiken voor een brood dat op een van de andere programma’s nog niet volledig naar wens gebakken werd of voor een deeg dat nog niet gebakken werd. U kan dit programma indien gewenst verschillende keren na elkaar gebruiken. IV. VOOR GEBRUIK 1. Veiligheidsvoorschriften - De broodbakmachine enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom - Het toestel steeds op een hittebestendige, droge en vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel, zodat het toestel niet kan kantelen ofschuiven. - Controleer steeds o f het deksel en de bakvorm correct gemonteerd werden. - Plaats NOOIT iets op minder dan 10 cm van het toestel. Plaats het to estel ook STEEDS op MINIMUM 10 CM van de muur of andere elektrisch e apparaten o f brandb are zaken. - Gebruik het toestel NOOIT buitenshuis, in de directe nabijheid van warmtebronnen o f in ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad. - Plaats het toestel NOOIT op of vlak naast een fornuis, oven, … zelfs niet indien er een afzuigsysteem voorzien is. - De broodbakmachine, het elektrisch snoer en de stekk er NOOIT met droge handen aanrak en en deze ook NOOIT in of onder water (o f enige andere vloeistof) dompelen. Enk el reinigen met een vochtige doek. Indien h et toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. - Kinderen en mindervaliden zijn zich NIET ALTIJD bewust van de gevaren die het gebruik van elekt rische apparaten met zich mee kunnen breng en. Laat kinderen en mindervaliden NOOIT met de broodbakmachine werken. 3

- Laat het toestel NOOIT zonder toezicht als het in werking is en verplaats het NOOIT wanneer het in werking is. - T ijdens gebruik worden kijkvenster en b akvorm zeer warm. Geb ruik dan ook steeds hands choen en om het kijkvenster aan te raken en geb ruik STEEDS handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en om het brood uit de bakvorm te halen. Wees ook voorzichtig bij het uitnemen van het kneedmes. - Gebruik de bakvorm NOOIT om andere producten in te bewaren. - Het toestel enkel aanzetten indien het gevuld is met ingrediënten of deeg om oververhitting te voorkomen. - Om morsen te voorkomen, haal de bakvorm uit het toestel om deze te vullen. - Gebruik NOOIT accessoires of onderdelen van andere apparaten of andere merk en. - NOOIT aan het elektrisch snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken. - Gebruik NOOIT verlengsnoeren en rol het elektrisch snoer volledig uit. Gebruik het toestel en het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, ovens, verwarming, … - Het elektris ch snoer NOOIT rond het toestel draaien als het in werking is. Plooi het elektrisch snoer NOOIT en knijp er NOOIT in. - Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aan recht hangen. - Gebruik het toestel NOOIT indien het elektris ch snoer b eschadigd is. In dat gev al het toestel onmiddellijk binnenbrengen bij een erk ende hersteller. - Haal de bakvorm NOOIT uit het toestel en trek de stekker NOOIT uit terwijl het toestel in werking is. - De ventilatiegaatjes tijdens gebruik NOOIT aanraken, blokkeren of afdekk en. - Houd de bakvorm en het kneedmes STEEDS proper, zodat de programma’s correct uitgevoerd kunnen worden. - Het toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. - Gebruik het toestel enkel en alleen waarvoo r het bedoeld is, nl. maken van brood en deeg. - Personen die deze gebruiks aanwijzing NIET gelezen hebben, mogen het toestel NIET gebruiken. - De broodbakmachine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken *na gebruik ofwann eer het toestel NIET in gebruik is. *indien de broodbakmachine NIET goed functioneert *bij reiniging van het toestel 2. Voor het eerste gebruik In de verp akking treft u de broodb akmachine, de bakvorm, de kneedh aak, de maatbek er, de maatlep el, kneedhaakverwijderaar en de gebruiksaan wijzing met recepten aan. Voord at u het toestel voor d e eerste keer gebruikt, raden wij u aan om de bakvo rm, de kneedh aak, de m aatbek er en maatlep el in een heet sopje af te wass en, zonder g ebruik van schuu rmiddelen, teneinde de anti-aanbaklaag niet te bes chadigen. Vervolgens plaatst u de kneedhaak in d e b akvorm en plaatst u de bakvo rm vast in h et toestel door h et neerwaarts op d e daartoe voorziene openingen te duwen. Om het toestel te demonteren volgt u de omgekeerde volgorde. V. GEBRUIK ALGEMEEN: Het resultaat dat u bekomt met d eze broodbakm achine h angt van v eel factoren af. Zo rg er STEEDS voor dat alle ingrediënten vers zijn, op kamertemperatuur zijn en gebruik de juiste hoeveelheden. 1. De ingrediënten Bloem: Bloem is het hoofdbestanddeel van brood en g eeft kleefsto ffen af, die ervoor zorg en dat het brood kan rijzen en geeft eveneens substantie aan het brood. Controleer steeds op de verpakking o f de blo em wel geschikt is om brood te bakken. Het gewicht van bloem verschilt sterk van soort tot soort. Het is dus uiterst noodzakelijk om de juiste hoeveelheid af te wegen met een weegschaal. Gist: Gist zorgt ervoor dat het deeg kan rijzen en dat u een licht en makkelijk verteerbaar brood krijgt. Wij raden aan om droge gist (kant-en-klaar) te gebruiken aangezien deze langer houdbaar is en een bet er en constanter resultaat geeft dan verse gist. Zout: Zout verrijkt de bloem en versterkt de kleefsto ffen in de bloem voor een beter rijzingproces. Boter/olie: Boter/olie zorgt voor een betere smaak van het brood en maakt het brood zachter. Ook dit ingrediënt dient op kamertemperatuur te zijn. Suiker: Suiker is de voeding voor d e gist en is dus ess entieel voor het rijzingpro ces. U k an zowel witte, als bruine suiker geb ruiken, maar ook honing o f siroop. Suiker g eeft zachtheid aan de sm aak v an h et brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Water: Aang eraden wordt om gewoon leidingwater te gebruik en. Zorg er echt er voor dat het water niet te koud is, want dan start het gistingsproces niet. Zorg er eveneens voo r d at het water niet te warm is, want d an v erloopt het gistingsproces te snel (= wel aan te raden indien u het programma Quick gekozen heeft).

4

aangezien deze in belangrijke mate zal bepalen o f het brood zal rijzen. zoals eieren. dan in een hoek v an de bakvorm een kuiltje mak en en het zout toevoeg en.. verhogen de voedingswaard e en zorg en voor die mooie bruine korst. 5. De hoev eelheid melk die u g ebruikt dient afg etrokken te worden v an de ho eveelheid water die het recept aangeef TIP: Gebruik geen melk als u voorprogrammeert. . kruiden. Korstkleur: Gebruik de “COLOR” toets om de gewenste korstkleur t e selecteren (light. a. Vergeet ten slotte de suiker niet. verse gist zal niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Sluit het deksel g. dark en eventueel rapid). Broodformaat: Gebruik de “ LOAF” toets om het gewenste brood formaat te selecteren (500g r-750gr-1000gr). Er wordt ni et steeds vermeld ho eveel gist aan zo’n broodmix werd toegevo egd. zemelen. OPGELET: Hou u aan de aangegev en hoeveelheden en overschrijdt deze NOOIT. Andere ingrediënten: Sommige recepten zullen ook andere ingrediënten toevoegen. een and er kuiltje in de teg enoverg estelde hoek van de bakvorm maken en hier de gist toevoegen. Broodmix met gist: Doe de broodmix in de bakvorm en voeg water toe. zonnebloempitten. gedroogd fruit. … Week deze eerst. Gebruik hiertoe de meegeleverd e maatbeker en maatlepel (Hoop de ingrediënten niet op in de maatlepel. OPGELET: Zorg ervoor dat er geen ingrediënten in de bakkamer vallen o f druppen. De selectie wo rdt aangegeven dmv een streepje boven aan h et LCD scherm. . (Uitzondering indien u voor Quick kiest. tarwekiemen. Plaats alle ingrediënten in de b akvorm. het kuiltje dichtmaken. boter. Verzeker u erv an dat u niets in de bakkamer gemorst heeft en dat niets in aanraking komt met de verwarmingselementen.3. Ingrediënten afmeten . 3. Plaats de bakvorm in het toestel tot deze goed vast zit. 2. Uw to estel sch akelt nu aan. e.2. Broodmix met aparte gist: Doe eerst de gist in de bakvorm. c.Indien u roggebloem gebruikt. OPGELET: Hou de buitenkant van de bakvorm proper en zorg ervoor dat de verwarmingselem enten NOOIT in contact komen met deeg of ingredi ënten. Deze selectie is beschikbaar voor de programma’s 1. Gebruik a. medium.3 en 6. dan de g ekozen soort o f soorten bloem. h et rod e signaallampje gaat branden en toont u zijn basis LCD scherm. Haal de bakvorm uit het toestel b. c. t. dus u zal misschien wat moeten experimenteren om tot het beste resultaat te komen.Meet alle ingrediënten correct af. Het deeg voorbereiden . (1-10 programma’s) b. vervolgens de broodmix en dan pas het water. dan mag het water warmer zijn) . dep ze droog en voeg ze dan p as toe. zal u een geluidsignaal horen ter bevestiging. TIP: U kan uw brood nog l ekkerder m aken doo r and ere ingrediënt en toe t e voeg en.Melk: Melk en andere zuivelproduct en verb eteren de smaak.Gebruik enkel droge gist. Programma: Gebruik de “MENU” toets om het gewenste programma te kiezen. Plaats de propere kneedh aak op de daartoe voorziene ass en as in de bakvorm. af te wegen. zoals vermeld onder punt “ 5. 5 . Programmakeu ze Iedere keer als u op een toets drukt. noten. maar strijk de ingrediënten af zodat ze gelijk met de rand van de maatlepel komen) en gebruik een weegs chaal om de bloem. f. Houd u aan de aanbevolen hoev eelhed en van het recept. Verzek er u ervan dat de buitenkant van de bakvorm volledig proper is. Deze s electie is beschikb aar voor de programma’s 1. houd er dan rekening mee dat dit deeg niet veel rijst. 4. Vervolgens de boter versnipperen en overal in stukjes toevoegen.. Er is een hoog risico dat de melk zuur zal worden.4 en 6. laat een geluidsignaal horen.Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. U bent klaar voor de programmakeuze! 6. Stop de stekker in h et stopcontact. het kuiltje dichtmaken. Gebruik steeds verse ingrediënten. Gebruik om die reden minstens 30% tarwebloem en maximum 70% roggebloem. Volgorde van de ingrediënten ”. Volgorde van de ingrediënten Eerst leidingwater aan de bakvorm to evoegen. d. zoals ro zijnen. Kies voor programma 1: Basic en ki es een fo rmaat ov ereenkomstig de inhoud v an de b roodmix.2. De selectie wo rdt aangeg even dmv een streepje onderaan het LCD scherm. zodat zout en gist zich zeker niet onmiddellijk zouden mengen. Kies het programma dat overeenstemt met het soort bloem dat uw broodmix bevat.

eieren.d.French (Frans) 750 gr L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 1000 gr 500 gr 3.Whole Wheat (Volkoren/tarwe…) 750 gr 1000 gr 4. T rek hiervan 3u48 baktijd af = 5u42.8. U hebt gekozen voor prog ramma 3 (1000 gr).Quick (Snel) 1000 gr 6 .Sweet (Zoe t) 500 gr 750 gr 1000 gr 5. maar pas binnen enkel e uren. room. Deze selectie is niet beschikbaar voor de prog ramma’s 7.… Hieronder tref u een overzicht van de programma’s. WERKWIJZE: Noteer h et huidige uur. het uur waarop h et brood geb akken dient te zijn en d e b aktijd nodig voor het geko zen p rogramma. U dient de timer dus op 5u40 in te stellen dmv van de pijltjes toetsen. de tijden en de instellingen die mogelijk zijn. t Korst* 1 Rapid* 2 Uitgestelde start *3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Totale tijd Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm houden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. Lichte korst dat 3u48 duurt => T ussen 20u30 en 06u00 liggen 9u30. Het is nu 20u30 en u wenst dat uw b rood klaar is om 06u00.Basic (Ba sis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. kaas. dan kan u te timer instellen dmv de pijltjes toetsen. OPGELET: Gebruik deze functie NOOIT met ingrediënten zoals melk.9 en 10. Timer (uitgestelde start): Indien u wenst dat het to estel niet onmiddellijk start. Vb.

eerst de “ST OP” toets indrukken. Laat h et geb akken b rood NOOIT langer d an 1 uur in h et toestel na het einde van het bakp roces. rozijnen. . Indien gewenst kan u op dat moment nog wat extra ingrediënten toevoegen LET OP: Om ingrediënten toe te voegen. fruit.Italian (Italiaans) 750 gr 1000 gr 7. Van zodra er een elektriciteitsonderb reking is na de eerste kneedfase zal het bakproces volledig stopgezet worden. Programma starten . Einde van het bakproces Aan het einde van het bakproces zal u verschillende geluidsignalen horen en zal het scherm 0:00 aanduiden. . Dit zou rookontwikkeling kunnen veroorzaken als het deeg over de rand van de bakvorm rijst en met de verwa rmingselementen in aanraking komt. Indien deze in de bakvorm zijn blijven steken en u deze niet kan verwijderen. … gebruiken Tijd kan verlengd worden met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30 T oevoegbakje voor het automatisch toevoegen van extra ingrediënten aan de bakvorm (zie ook punt 8. TIP: Maak het brood indien nodig los van de bakvormrand met een houten spatel.De stand van het bakp roces en d e selectie van p rogramma wordt onthouden indien de elektriciteit ev en wordt onderbrok en (max. want d an zal het brood zijn krokantheid verliezen.Dough (Deeg) 9. blokkeren of afdekken. Laat het brood afkoel en op een rooster. 7 . eieren. hou het deksel dicht om vlammen te voorkomen of om reeds ontstane vla mmen te doven. druk NOOIT op stop. Bij de meeste programma’s zal het toestel automatisch overgaan naar de warmhoudfun ctie en dit gedurende 1uur.) tijdens uitgestelde start of tijdens het verwarmingsproces. Maak vervolgens de kneedh aak los door middel van de kneedh aakverwijderaar. Gebruik v ervolgens handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en het brood uit de bakvorm te halen. vervolgens de stekker uit het stopcontact trekk en en dan kan u h et deks el open en. Indien er rook ontstaat in de bakkamer o mdat er deeg in aanraking is gekomen met de verwarmingselementen. jam. Draai de bakvorm vervolgens om en sla voorzichtig op de onderkant van de bakvorm om het brood los te maken.Duw op de “ST ART /ST OP” toets om het bakproces te starten.1 uur verminderd Bij gebruik van uitgestelde start: geen melk.3 en 4 weerklinkt na +/. Gluten free 8. deeg uit het toestel te halen. Na afloop van het uur zal het toestel trouwens geluidsignalen versp reiden om de 5 minuten. Indien deze in het brood zijn blijven steken. plaats de bakvorm dan in warm water om te laten weken en probeert u het nog eens. Programma starten) 7.Bake only (Bakken) / / / / L M D R L M D R L M D R / / / / / / 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● / / / / / / / / / / / / *1 *2 *3 *4 *5 Korst: Light – Medium – Dark Rapid: tijd wordt met +/. 15 min. Doof smeulend deeg in het toestel NOOIT met water. want dan zet u het integrale bakproces stop.500 gr 6. 8.EXTRA INGREDIENT EN T OEVOEGEN via het toevoegbakje: Bij de programma’s 1. room. … toegevoegd worden. gezien nu geen goed resultaat meer bekomen kan word en. Druk op de STOP toets en trek de s tekker uit het stopcontact.Pasta (P asta) 10. probeer d eze dan pas t e verwijderen n adat h et brood volledig afg ekoeld is. Om het brood.20 minuten een geluidsignaal wanneer de extra ingrediënten zoals noten. . De timer zal aftellen.OPGELET: De ventilatiegaa tjes tijdens gebruik NOOIT aanraken.

(De kwaliteit van kleef ffen sto kan variëren afhank elijk van de temperatuur. Indien dit voorvalt ONMIDDELLIJK op de ST OP toets drukken. agressieve reinigingsmiddelen o fvloeistoffen zoals alcohol.Het toestel zelf kan u reinigen met een vochtige doek. probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. Leg nooit zware o f harde voorwerpen bovenop het toestel. aceton.  U hebt te veel zout of te weinig suiker gebruikt.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.  De kleefsto ffen in de gebruikte bloem zijn niet van goede kwaliteit of u hebt geen hard e bloem gebruikt.  Hardere bloem met een hoger bestanddeel aan proteïne neemt meer water op dan andere bloem.  Controleer o f u de ingrediënten volgens de aanwijzingen en in de juiste volgorde in de bakvorm hebt gedaan waarbij water en vloeistoffen eerst zijn toegevoegd. hoe de bloem wordt bewaard en de period e waarin het is geoogst)  probeer eens een and ere soort.  Controleer o f de andere ingrediënten niet al zout en suiker bevatten.  Uw bloem is niet van goede kwaliteit.  U hebt te veel vloeistofgebruikt. bakvorm met antiaanbaklaag kan u reinigen in een zeepsopj e. om het toestel of delen ervan te reinigen. kneedhaak. . Het verwarmingselement mag NOOIT in contact komen met water of enige and ere vloeistof. Deze soort gist hoeft niet voor te rijzen  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud  Gebruik het meegelev erde maatlepeltje. propere en droge plaats. probeer 10-20 ml water toe te voegen. 8 Mijn brood rijst niet De bovenkant van mijn brood is niet egaal Mijn brood zit vol luchtgaten Mijn brood lijkt te zijn ingezakt na het rijzen . NOOIT in of onder water (o f enig e ander vloeisto f) dompelen.  U hebt te veel gist gebruikt. Dit betekent dat h et toestel te warm is (+55°C). een ander merk o f een andere partij bloem  Het deeg is te hard geworden omdat u niet genoeg vloeistof gebruikt. VII.  Probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken.  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.De kneedhaak. Gebruik geen schuurmiddelen om de antiaanbaklaag niet te beschadigen.  Probeer eens een ander merk bloem.Schakel het toestel uit. . buiten het bereik van kinderen. . petroleum. .OPGELET: U kan..  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.Berg het toestel op in een vorstvrije.Gebruik NOOIT schuursponsjes. maatbeker zijn NIET vaatwasserbestendig. maatlepel. REINIGING EN ONDERHOUD . onmiddellijk na het einde van het vorige bakprogramma. . de bakvorm met ingrediënten verwijderen en het toestel volledig laten afkoelen. . De bakvorm.  U hebt te weinig zout gebruikt. VI. een nieuw programma opstart en.Laat het toestel volledig opdrogen alvorens het opnieuw te gebruiken. trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel en zijn onderdelen volledig afkoelen alvorens u aan de reiniging begint. TROUBLESHOOTING Probleem Oorzaak  Actie  U gebruikt niet de juiste soort gist  Gebruik droge gist uit een zakje waarop ‘kant-en-klare gist’ staat. (bewaar deze in de koelkast)  De gist is voor het kneden in contact gekomen met de vloeistof. vochtigheid. vloeistofis te warm.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.. Controleer de vervaldatum van de gist. Het is echter mog elijk dat u op het LCD scherm E01 o f E00 zal zien verschijnen van zodra u op de “ ST ART “toets drukt.

Waarom zijn de ingrediënten van mijn brood niet goed gemengd? .  T e vochtig of te hoge kamertemperatuur.  U gebruikt te veel extra ingrediënten. probeer eens 10-20 ml meer water te gebruiken.  U moet het brood uit de bakvorm halen verwijderen en opnieuw beginnen met nieuwe ingrediënten. gedroogd fruit.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  Er is een stroomstoring geweest. siroop.  De geweekte ingrediënten zijn nog te nat  Zorg dat de geweekte ingredi ënten voldoende worden droog ged ept.  U gebruikt niet genoeg vloeistof  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  Er is een stroomstoring geweest.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de meegelev erde maatlepel (gist) of met behulp van de meegelev erd e maatbeker (water).  Het deksel is te lang open geweest tijdens het bakproces.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud / vervallen.  U hebt te veel bloem gebruikt ofniet genoeg vloeistof.  U hebt de kneedhaak niet / niet correct in de bakvorm geplaatst.  U hebt te weinig zout gebruikt. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).  U hebt te veel gist gebruikt.  Plaats de kneedhaak in de bakvorm voordat u de ingrediënten erin doet. zoals noten.  U gebruikt te veel suiker  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U kunt misschien het brood laten doorgaan maar het resultaat kan 9 Het brood is te droog en te vast Brood is te donker Het brood is nog niet klaar en nog nat in het midden De onderkant en de zijkanten van mijn brood zijn met teveel bloem bedekt.  U hebt te warm water gebruikt  Zorg dat het water niet te warm is.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal voor de bloem of met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.  Stel de juiste korstkleur in voordat u begint te bakken. …  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal o f met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.Mijn brood is te veel gerezen Waarom is mijn brood zo licht en plakkerig?  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U hebt niet genoeg bloem gebruikt.  Weeg de bloem zorgvuldig af met behulp van een weegsch aal.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  Controleer o f andere ingrediënten niet ook al water bevatten. boter.  Zorg dat u bakt in een goed geventileerde ruimte  U hebt te veel water /gist gebruikt.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is oud.  Laat het deksel tijdens het bakproces niet te lang open.  U hebt de verkeerd e korstkleur stand ingesteld.

U hebt het brood te lang in de bakvorm gelaten nadat het bakken voltooid was. Plaats eerst het mes.  Om uw brood knapperiger te maken kunt u de optie ‘French’ proberen of de optie ‘dark’ voor de kleur van de korst.  Neem het brood na het bakken onmiddellijk uit het apparaat. Het kneedmes ratelt Ik ruik brandlucht tijdens het bakken van het brood Er komt rook uit het stoomgat Het kneedmes blijft in het brood zitten als ik het uit de bakvorm haal. probeer nu 10-20 ml extra water toe te voegen. Verwijder dit zodra de machine is afgeko eld.  probeer eens 10-20 ml minder water o f de hel ft minder suiker te gebruiken om de hoeveelheid damp te verminderen. Wendt u onmiddellijk tot uw verkooppunt of neem contact op met de NV van RAT INGEN. uw toestel even eens onmiddellijk bij uw verkooppunt binnen breng en. U kunt proberen het deeg in uw oven te bakken als het al gerezen is. Met de ‘DOUGH’-optie wordt niet gebakken. (contactg egev ens achteraan).  Laat uw brood op een rekje afkoel en voordat u het gaat snijden zodat de damp kan ontsnappen. GARANTIEBEPALINGEN De garantie loopt vanafde aankoopd atum.  T ijdens het mengen kan er soms een kleine hoeveelheid bloem. kneedhaak. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. Hoe kan ik de korst van mijn brood knapperig houden Mijn brood is knapperig en ik kan geen gelijkmatige plakken snijden VIII. IX. U bent vergeten het kneedmes in het apparaat te plaatsen. Bij beschadiging van het snoer. U kunt ook het brood 5-10 minuten extra bakken in de oven op 200°C of gasstand 6. U kan ook steeds cont act opn emen m et de NV van RAT INGEN (contactgeg evens acht eraan) HET TOESTEL IS ONTWORPEN VOORHUISHOUDELIJK GEBRUIK. U hebt de ‘DOUGH’-optie geselecteerd.  Er zijn misschien ingrediënten op de weerstand terechtg ekomen. krenten o f andere ingrediënten uit de bakvorm worden geworp en. De korst wordt rimpelig en wordt zacht als het brood afkoelt.         Zorg dat het kneedmes goed vastzit. Er is een stroomstoring geweest. Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  Er hebben zich korsten onder het mes opgehoopt  Was het kneedmes na elk gebruik af. DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGENTEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.  Het deeg is een beetje te stijf  Laat het brood helemaal afko elen voordat u het mes voorzichtig uit het brood haalt. het toestel niet gebruiken. kan naar de korst gaan waardoor die wat zachter wordt. Duur van de garantie: 2 jaar  De waarborg dekt defect en van de motorblok die door onze technisch e diensten als dusdanig beschouwd word en.  Het brood was te warm toen u het sneed. tegenvallen als het kneden al was gestart.  De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker. De toebehoren vallen niet onder de waarborg zijnde: bakvorm en. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN. maatlep el. kneedhaakverwijderaar. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN Bij een storing aan de broodbakmachine.  De damp die na het bakken in het brood vrijkomt. 10 . maatbeker.Mijn brood is niet gebakken Mijn brood is aan de zijkanten ingezakt en de onderkant is vochtig.

260 ml water . zowel naar d e geb ruiker(s) als naar alle derden. RECEPTEN OPMERKING: Eetlepel = afgestrek en maatlepel (groot) Koffielep el = af gestreken maatlepel (klein) Wit brood (1000 gr) .2 koffielepels gedroogde gist . oneigenlijk of abnormaal gebruik.600 gr witte bloem . de fab rikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.25 gr boter .  bij verwijderen en/of veranderen van de identif icatienummers.2 eetlepels suiker Italiaans brood (750 gr) .330 ml water . AANSPRAKELIJKHEID Alle aansp rakelijkheden. XI.  bij onvoldoende ofverkeerd onderhoud. X. witte bloem . o f welk e p ersoon ook die d eze v eiligheidsvoorschri ften niet heeft nag eleefd. XII. die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze g ebruiksaanwijzing vermeld e veiligheidsvoorschrift en.1. Bij niet-naleving v an d eze veiligheidsvoors chri ften vrijwaart d e g ebruiker van de friteuse.25 gr boter .  De garantie wordt enk el en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoop factuur.400 gr.1 koffielepel zout .5 eetlepel olijfolie Volkorenbrood (750 gr) 250 ml water 300 gr witte bloem 100 gr volkoren bloem 1 koffielepel zout 1.1 koffielepel zout .400 gr witte bloem .2 koffielepels gedroogde gist .1 eetlepel suiker Volkoren brood (1000 gr) . kunnen onder geen enkel beding ten laste worden g elegd van d e fabrik ant. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper. te hoge elektrische spanning:  bij verkeerd.200 gr volkoren bloem . Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.1.5 koffielepel gedroogde gist 20 gr boter 1 eetlepel suiker Volkorenbrood (750 gr) 310 ml water 500 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Italiaans brood met rozemari jn en rozijnen (750gr) 2 medium eieren 175 ml water 1 koffielepel gedroogde gist 400 gr tarwebloem 1 koffielepel zout 3 eetlepels gedroogde rozemarijn 1 eetlepel fijne kristalsuiker 4 eetlepels olijfolie. MILIEU Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. extra vergine 125 gr rozijnen 11 . zowel het opsturen als het afhalen. vb.1 koffielepel gedroogde gist . maar lever het in op een offi cieel verzam elpunt om het telaten recyclen.5 koffielepel zout .  bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden. De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:  bij verkeerde aansluiting.330 ml water .

2 eetlepels suiker 9 granenbrood (750 gr) .200 gr witte bloem .1 koffielepel zout .2 eetlepels suiker .330 ml water .450 gr no gluten bakmengeling Revogan ( ijzer of vezels) .250 ml melk .1 koffielepel zout .1 koffielepel zout .100 gr 9 granenbloem .1 ei .3 koffielepels gedroogde gist .300 gr witte bloem .1 eetlepel suiker Notenbrood (750 gr) .1 eetlepel suiker .2 koffielepels gedroogde gist .65 gr noten naar keuze Glutenvrij brood (1000 gr) .25 gr boter .330 ml water .400 gr grijze bloem .20 gr boter .1 ei Chocoladebrood (1000 gr) .400 gr witte bloem .2 koffielepels gedroogde gist .1 eetlepel suiker .100 gr volkorenbloem .250 ml water .5 koffielepel gedroogde gist .100 gr fondant chocolade (druppels) Roggebrood (1000 gr) 500 gr roggebloem 310 ml water 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 15 gr boter 9 granenbrood (1000 gr) 330 ml water 400 gr witte bloem 200 gr 9 granenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Maïsbrood (1000 gr) 300 ml water 350 gr witte bloem 150 gr maïsmeel 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 1 koffielepel suiker 2 eetlepels olijfolie Ro zijnenbrood (1000 gr) 330 ml water 600 gr witte bloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 2 eetlepels suiker 250 gr rozijnen Spekbrood (1250 gr) 200 gr gerookt spek (aangebakken) 1 ui (lichtjes aangebakken ) 250 ml water 300 gr witte bloem 300 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 1 eetlepel suiker 2 koffielepels gedroogde gist 12 .1 koffielepel zout .2 eetlepels olijfolie .25 gr boter .1 koffielepel zout .Grijs brood (1000 gr) .2 koffielepels gedroogde gist .250 ml water .25 gr boter .1.500 gr 9 granen bloem .

3 koffielepels gedroogde gist .500 gr bloem .50 gr lichte rozijnen .2 eetlepels suiker Aardbeienjam . Meer recepten vindt u op www.5 koffielepels gedroogde gist 300 ml water 2 koffielepels zout 1 potje pesto 1 blikje tomaten 20 groene olijven 1 teentje knoflook Geraspte kaas of plakken kaas * Oven voorverwarmen.50 gr gehakte walnoten .Panettone (1000 gr) .fritel.500 gr aardbeien .5 koffielepels gedroogde gist .250 gr suiker .1 koffielepel zout .1 koffielepel anijspoeder . 20 min op 220° afbakken.250 ml water .2.3 eetlepels citroensap (vers) . Pizza met tonijn 500 gr tarwebloem 2.50 gr gedroogd of gekonfijt fruit (naar smaak) Pistolets .500 gr witte bloem .20 gr boter in stukjes .com 13 . 20 min op 220° afbakken.1 middelgroot ei .1 ei .175 ml melk .60 gr boter .1.1 eetlepel citroensap (geconcentreerd ) Italiaans brood (1000 gr) 300 ml water 500 gr bloem Frans krokant 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 2 eetlepels olijfolie 1 eetlepel gedroogde oregano (naar smaak) Pizza * Oven 240 ml water 450 gr witte bloem 1 koffielepel gist 1 koffielepel zout 2 eetlepels olijfolie voorverwarmen.1 koffielepel zout .5 eetlepel suiker .

Ecran LCD B. 2. Le trait sur l’écran LCD vous indique la couleur sélectionnée. Couvercle amovible 2. pétrissage. Vous pouvez également vous 14 . Light. Moule 8. Dispensateur MODE D’EMPLOI II. 500gr. et 1000 gr Le trait sur l’écran LCD .3 et 6 vous pouvez choisir entre 3 couleu rs pour l a croût e de votre p ain. Hublot 6. Poids du pain Pour les programmes 1.6)  PANNEAU DE COMMANDE A. c.4 et 6 vous pouvez choisir entre 3 poids pour votre pain. Panneau de commande 3. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD  ECRAN LCD Lorsque vous insérez la prise vous entendrez un signal sonore et l’écran standard s’illuminera. Ventilation 4. Afin de connaître la durée de ch aque programme. vous verrez une fl èche indiquant quelle est l’étappe en cou rs.à. Enlève-p étrisseur 11. C.d. tenir au chaud(1h eure). D. 1) 2) 3) 4) 5) Poids du pain : 500-750-1000 gr T emps de cuisson Couleur de croûte : light-medium-dark-rapid Programme choisi : 10 programmes Etappe actuelle du processus de cuisson : Lors des différentes étap es du processus de cuisson. Pétrisseur 7. Cuillère doseur 10. 3. Menu La touche « Menu » sert à sélectionner un des 10 programmes (liste voir III). fin.d. DESCRIPTION DU PRODUIT 1. 2. Couleur de croûte Pour les programmes 1. indique le poids sélectionné et ajuste automatiquement le temps de cuisson.FR I. Medium ou Dark. 750 gr. c. repos. Cordon électrique 5. Gobelet doseur 9. voir ci-dessous. voire V. cuisson. Les différent es étappes sont : préchau ffag e.à. fermentation.

bake only : 1. 4. Bake only (Cuire) = programme qui cuit uniquement. LISTE DES PROGRAMMES Cette machine à pain dispose de 10 p rogrammes. 9. Vous pouvez utiliser ce programmes plusieurs fois d’affilé si vous le souhaitez. Quick (rapide) = ce p rogramme raccou rcit le t emps de cuisson de +/. en gén éral avec d e l’huile d’olives et des herbes comme origan et thym. la recette. vous diminuez ou augmentez le temps de 10 minutes. nous vous conseillons d’utiliser le mix ‘NO GLUT EN’ de REVOGAN. p âte pou r des gau fres. C’est possible pour les programmes 1. Lorsque vous sélectionnez cette position. Ceci rend le pain un peu plus compact et ferme. Pour prolonger l e temps d e cuisson : avec l e prog ramme 10 vous pouv ez p rolonger le temps de cuisson en appuyant sur la touche du minuteur d’un heure à maximum 1h30. (voir également sous V. 6. mais n’est pas cuite. Prescriptions de sécurité .Ne placez JAMAIS d’objets à moins de 10 cm de l’appareil. de la pâtisserie. Whole wheat (complet) = programme pou r pains avec un t aux él evé d e froment. . c'est-à-dire : basic. Vous pouvez utiliser ce programme pour un pain qui n’est pas entièrement cuit lors d’un aut re programme ou pour d e la pâte qui n’a p as encore été cuite. Pour ce programme. gluten free. Suivez rigoureusem ent les conseils. 2. afin que l’appareil ne puisse pas glisser ou basculer. ni pour d’éventuels dommages dû au fait que vous n’ayez pas suivis les conseils.N’utilisez la machine à pain qu’avec 230V courant alternati f. Basic (base) = programme de base pour pâte à pain standard 2. Italian (italien)= Programme pour faire des pains légers à la façon italienne. quick. Pasta (pâtes) = programme pour faire la p âte pour des pâtes. des pains avec plus de sucre. du cak e ou des pizzas. 3. 15 . Sweet (sucré) = programme pour des pains sucrés. III. Consultez votre médecin afin de déterminer qu el est le mélange le plus approprié pour vous.servir de cette touche pour accél érer le processus des programmes 1. Après le pétrissag e vous pouvez cuire la pâte dans un fou r traditionnel.… 8. F.1h20 en p assant un s econd temps d e fermentation et de repos. Nous ne pouvons pas être tenus responsable de dommages éventuels caus é par l’utilisation d’ingrédients pour lesquels vous n’avez p as dem andé l’autorisation à votre médecin. comme une tablette de cuisine ou une table. son. . 10. french. Minuteur départ retardé Vous pouvez retarder le démarrage du programme choisi en utilisant ce minuteur. 5. Consultez d’abord votre méd ecin si vous faites un p ain sans gluten (régime) pou r votre santé. 2. d’autre appareils électriques ou d’objets inflammables. dough. .Placez toujours l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.… sans fermentation et sans cuisson. sèch e et stable. Marche/Arrêt Cette touche met en marche et arrêt e le programme Lampe témoin : La lampe témoin s’illumine dès que la machine est branchée.6. avoine. La pâte est uniquement mélangée et pétrie. whole wheat. à ce moment-là vous sélectionnez la position « Rapid » . AVANT USAGE 1. sweet.Assurez-vous du montage correct du couvercle et du moule. Placez également TOUJOURS l’appareil à MINIMUM 10 cm d’un mur. E. italian. Chaque fois que vous appuy ez sur l es flèch es. le temps de cuisson est diminué de +/. les dates de péremptions.d). Dough (pâte) = programme pour faire les pâtes fermentées pour des petits pains.3 et 6.5 et 6. grâce à une réduction du temps de ferment ation. raisins ou chocolat. L a pâte est chau ffée pour qu’elle puisse ferm enter. Gluten free (sans gluten) = programme pour un pain sans gluten (sans adhésif vu que ceci di ffère fo rtement ) de goût et de structu re d’un pain normal.… Ce programme dispose d’un temps pour permettre aux grain es de m acérer su ff isamment. Il existe des m élanges p auvre en gluten et sans gluten. French (français)= programme pour p ains à bas e de farine blan che et riche en protéines à la façon française et pour pains légers avec croûte croquante. Si vous souhaitez conserver le pain pendant plus longtemps. pâte à tarte. 4. 3. Le pain doit être conservé à un end roit sec et frais et doit être consommé endéans les 2 jours. pasta. 7. pât e à biscuits. vous pouvez le conserv er dans le congélateu r dans des sachets en plastic. IV.1 heure. Ces pains sont en général plus compacts et plus fermes.

qui permettent au pain d e ferment er et donnent égal ement du co rps au pain. le pétrisseur. car ceci accél ère la fermentation (= uniquement conseillé avec le programme ’quick’. ajoutez p. Sortez le moule de l’appareil pour le remplir af d’éviter de faire des crasses. N’enroulez JAMAIS le cordon électriqu e au tour de l’appareil lorsque celui-ci est en marche. Eau : nous conseillons d’utiliser de l’eau du robinet. des œu fs. le gobelet doseur et la cuillère doseu r à l’eau savonneus e. Ne placez JAMAIS l’appareil sur ou à coté d’une cuisinière. La quantité de lait utilisée doit être déduite de l a quantité d’eau mentionnée dans la recette. Lait : Le lait et autres produits laitiers améliorent le goût. Lors de l’utilisation le hublot ainsi que le moule à p ain deviennent très chauds.ex. Utilisez toujours des ingrédients frais. afin de ne pas endommager la cou che antiadhésiv e. le gobelet doseur. sans utiliser des abrasifs. Nous conseillons d’utiliser de la levure sèche car celle-ci se conserve plus longtemps et donne un meilleur résultat et plus constant que d e la levu re fraîche. Soyez également prudent lorsque vous enlevez le pétrisseur. répétez en sens inverse. du son. fours. in N’utilisez JAMAIS d’accessoires ou de pièces d’autres appareils ou d’autres marques. Cet ingrédient doit être à température ambiante. … même pas s’il y a une hotte. augmentent la valeur nutritive en donnent une belle croûte dorée. Le poids de la farine di ffère d e sorte en sort e. Il est don c indispensable d e pes er l es quantités co rrectes avec une balance. des g raines de tournesol. USAGE GENERAL : Le résultat obtenu d épend fortem ent de plusieurs facteu rs. Levure : permet au pain de fermenter et d’obtenir un pain léger et facile à digérer. le moule. etc. enlevez immédiatement le cordon électrique de la prise. le cordon électrique et la prise avec les mains mouillées et ne l’immergez JAMAIS dans de l’eau ou un autre liquide. Avant le premier usage Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain. Vous pouvez utiliser du sucre raffiné. … 16 . AST UCE : n’utilisez pas de produits laitiers pour les programmes avec départ ret ardé. et utilisez les quantités prescrites. Utilisez don c TOUJOURS des gants de cuisine pour toucher le hublot et utilisez TOUJOURS des gants d e cuisine pour sortir l e moule de l’appareil et le pain du moule. à température ambiante. pétrisseur. …Macérerez-les d’abord. Ne touchez JAMAIS la machine à p ain.- N’utilisez JAMAIS l’appareil dehors. d’un four. ni trop chaude. N’utilisez JAMAIS le moule pour garder d’autres objets. Ne laissez JAMAIS utiliser l a machine à p ain par des en fants ou des personnes handicap ées. Pour démonter l’appareil. Ne laissez JAMAIS l’appareil sans surveillance et ne le déplacez JAMAIS lorsqu’il est en marche. Beurre/huile : donne un meilleur goût au pain et rend le pain plus tendre. augment e la v aleur nutritive et permet au pain de conserver plus longtemps. V. Ne tirez JAMAIS sur le cordon électrique. séchez-les et ensuite ajoutez-les. Ensuite placez le pétrisseur dans le moule et fix ez le moule dans la machine en le pl açant d ans les ouvertures prévu es. Sucre : le sucre est la nourriture d e la levu re et donc essentiel pour l a fermentation. Ne mettez l’appareil en marche Q UE lorsqu’il est rempli d’ingrédients ou de pâte afin d’éviter une surchau ffe. des noix. de la casson ade. 2. près d’une source d e chaleur ou dans une pièce av ec un deg ré d’humidité élevé. ASTUCE : pour rendre votre pain encore meilleur. Contrôlez toujours sur l’emballage si la farine convient à cui re du p ain. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. pour débran cher l’appareil. N’utilisez JAMAIS l’appareil et le cordon électrique p rès d’une surface chaud e. des germes de blé. Les en fants et les personnes handicapées ne sont PAS TOUJOURS conscient du danger que les appareils électriques peuv ent impliquer. Les ingrédients Farine : la farine est l’élément principal du pain et d égag e des agglutinants. Assurez-vous que l’eau ne soit ni trop froide. Afin d’utiliser la machine à pain pour la première fois. des herbes. N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de prise de t able et déroul ez l a prise entièrement. des fruits secs. Au cas où l’appareil serait mouillé ou humide. nous vous conseillons de laver le moule. 1. ceci empêche la ferment ation. la cuillère doseur. Sel : le sel enrichit la farine et ren fo rce les agglutinants dans la farine pour une meilleure ferm entation. l’enlève-pétrisseur et le mod e d’emploi avec recettes. comme les plaques de cuisson. Assurez-vous toujours que l es ingrédients soient frais. Le sucre adoucit le goût du pain. Ceux-ci pourraient tourner. mais également du miel ou du sirop. Autres ingrédients : certaines recettes ajoutent d es ingrédi ents comme des raisins.

Assurez-vous que tous les ingrédients soient à température ambiante (excepté pour l e programme ‘quick’. ou l’eau peut être plus chaude) . Programme: Utilisez la touche “ MENU” pour choisir un programme (10 programmes au total). 2. 6. Ensuite ajoutez le beurre (en petits morceaux ). Pour cette raison. Medium. Format du pain : Utilisez la touche “ LOAF” pour sélectionner le format souhaité (500-750gr-1000gr). Respectez l es quantités conseillées dans la recette.Si vous utilisez de la farine d e seigle. Doser les ingrédients . 4 et 6 c. Couleur de croûte: Utilisez la touche “ COLOR” pour sélectionner la couleur de croûte souhaitée (Light. Cette sélection n’est pas disponible pour les programmes 7. Minuteur (départ retardé): Si vous souhaitez que l’appareil ne se mette pas en marche tout de suite. la levure fraîch e ne donnera pas toujours le meilleur résultat. Ensuite faites un p etit trou dans un coin du moule. car celui-ci déterminera considérablem ent si le pain ferm entera. afin qu e le s el et l a levure n e se m élangent p as tout de suite. La sélection est indiquée par un tiret en haut de l’écran LCD.Utilisez uniquement de la levure sèche. ATTENTION: Gardez l’extérieur du moule p ropre et assurez-vous que l es éléments d e ch auffe n’entrent JAMAIS en contact avec la pâte ou autres ingrédients. Fermez le couvercle g. a. refermez le trou. 3.ex. 30% de farine de froment et max. Faites un petit trou dans le coin opposé et ajoutez la levure. 8. d. Déduisez 3h48 h de cuisson = 05h42. et éventuellem ent Rapid). 9 et 10. Cette sélection est disponible pourles programmes 1. utilisez le gobelet doseur et l a cuillère doseur (utilisez toujours un doseu r rase) et utilisez une balan ce pour peser la farin e. couleur Light. ajoutez le sel et referm ez le trou.ex. La s élection est indiquée par un tiret en bas de l’écran LCD.Dosez tous les ingrédi ents correctem ent. … 5. ne les dépassez JAMAIS. Préparer la pâte . 70% de farine de seigle. a. Vous avez choisi le programme 3 (1000 g r). Assurez-vous que vous n’avez ri en fait tomber d ans la ch ambre de cuisson et qu’au cun ingrédient ne rentre en contact avec les éléments de chau ffe. Dark. b. Usage Retirez le moule de l’appareil Placez le pétrisseur propre sur les axes prévus dans le moule. utilisez min. Ajoutez tous les ingrédients au moule (voir point 5). 4. Cette sélection est disponible pour les programmes 1. e. P. 2.3. b. vous entendrez un signal sonore (con firmation). A cet effet. vous entendez un signal sonore. il est 20h30 et vous voulez que le pain soit prêt à 06h00. Assurez-vous que l’extérieur du moule soit propre. ensuite le(s) type(s) de farine choisi(s). ATTENTION : Ne laissez pas tomber/goutter des ingrédients dans la chambre de cuisson. Mélange pour pâte à pain avec levure séparée : Mettez la l evure dans le moule. N’oubliez pas le sucre.Mélange pour pâte à pain avec levure incorporée : Mettez le mél ange d ans le moule et ajoutez d e l’eau. Choisissez le programme correspondant le mieux au type de farine utilisé. le beurre. Façon de p rocéd er : Notez l’heure actuelle. qui dure 3h48 => entre 20h30 et 06h00 il y a 09h30. Ordre des ingrédients Ajoutez d’abord d e l’eau du robin et au moule. Il n’est pas toujours indiqué la quantité de levure sur l’emballage. l’heure à laqu elle le pain doit être prêt et le t emps de cuisson nécessaire pour le programme choisi. f. ensuite l e mélang e et puis l’eau. ATTENTION: Respectez les quantités indiquées. d. utilisez les touches fléch ées. c. la lampe témoin s’illumine et vous montre l’écran de base Vous êtes prêt à choisir un programme ! 7. Choisissez le programme 1 ‘basic’ et un fo rmat de pain équiv alent au cont enu du mélange. Choix de programme Chaque fois que vous appuyez sur une touche. tenez en compte qu e cette pât e ne fermente p as beaucoup. Vous devez donc programmer le minuteur sur 05h40 moyennant les 17 . il faudra donc peut être exp érimenter un peu avant d’obtenir le meilleur résultat. Votre appareil fonctionne. Branchez la prise. Fixez le moule dans l’appareil. .3 et 6. que dans quelques heu res. mais p.

n’utilisez JAMAIS des ingrédients comme du lait. Whole Wheat (complet.…) 750 gr 1000 gr 500 gr 4. Italian (italien) 750 gr / / 1000 gr / / 18 . de la crème. des œu fs. les temps de cuisson et les fonctions disponibles. Basic (Base) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. du fromage. Quick (rapide) 1000 gr 500 gr 6. Croûte* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Départ retardé* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Temps Total 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 Distributeur *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tenir au chaud ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. Sweet (sucré) 750 gr 1000 gr 5. French (Français) 750 gr 1000 gr 500 gr 3. AT T ENTION : pour cette fonction. … Veuillez trouver ci-après un aperçu des programmes.touches fléchées.

ASTUCE: Au besoin. le 19 . Ceci signi fie que l’appareil est en core trop chaud (+55°C). la cuillère doseur et le gobel et doseur doivent être nettoyés dans de l’eau savonneuse. Dough (pâte) 9.Avant le nettoyage.) Pour enlever le p ain. P asta (P âtes) 10. Le moule. T outefois. le processus de cuisson sera entièrement arrêté. Appuyez la touche Arrêt et retirez la prise de la fiche.1h30 Dispensateur pour ajouter automatiquement des ingrédients supplémentaires au moule (voir ci-après : point 8 ‘Départ du programme’) 8.1h Usage du départ retard é: ne pas utiliser de produits laitiers. Au bout d’une heure. NETTOYAGE ET ENTRETIEN . retirez la prise de la fiche et laissez entièrement refroidir l’appareil et ses pièces. Le minuteur commence à compter. placez le moule dans de l’eau chaude pour tremper et réessay ez. 9.3 et 4 l’appareil émettra un signal sonore après +. N’utilisez JAMAIS d’abrasifs pour ne pas endommager la couche antiadh ésive. car vous arrêt ez ainsi le p rocessus de cuisson. Départ du programme . Si ceux-ci sont restés coincés dans le pain. Ne laissez JAMAIS le pain plus d’une heure dans l’appareil après la fin du processus de cuisson. … ATTENTION: pour ajouter des ingrédients. détachez le pain du moule avec une spatule en bois. débranch ez l’appareil. VI. . après quoi vous pouvez ajouter d es ingrédients supplémentai res comme d es noix. appuyer immédiatem ent sur l a touch e Arrêt. L’élément de chau ffe ne peut JAMAIS entrer en contact avec de l’eau ou autre liquide. Ensuite tournez le moule et frapp ez doucement sur le bas du moule pour détacher le pain. n’ouvrez pas le couvercle pour éviter de créer des flammes et pour étouffer des flammes déjà ex istantes. ATTENTION: Ne JAMAIS toucher. enl evez le moule et ses ingrédients et laissez entièrement ref roidir l’appareil. pressez d’abord la touche Arrêt. des raisins. . attend ez que le p ain soit refroidi pour les retirer.Appuyez sur la touche March e/Arrêt pour faire démarrer le processus de cuisson.Veuillez nettoyer l’appareil même avec un chiffon humide.Le pétrisseu r. ensuite retirer la p rise de la fi che et ouvrez le couvercle. 15 min. il se peut que l’écran LCD affich e E01 ou E00 dès qu e vous appuyer sur la touch e Marche.AJOUT ER DES INGREDIENT S SUPPLEMENT AIRES: pour les programmes 1.20 min. puisque le pain perdra ainsi son aspect croustillant. Si la panne d’électricité survient après la première phase de p étrissage. . vu qu’un bon résultat est maintenant exclu.La phase du pro cessus de cuisson et de sélection de programme sont retenus en cas de courte p anne d’électricité (max. le moule avec couch e antiadhésiv e. Si les pétrisseurs restent coincés dans le moule et vous n’arrivez pas à les enlever. Pour la plupart des programmes l’appareil passera automatiquement à la phase ‘tenir au chaud’ et ceci durant 1h. œufs. Dans ce cas. Ne JAMAIS immerger dans de l’eau ou autre liquide. vous entendrez un signal sonore (toutes les 5 min. Ne JAMAIS étouffer de la pâte couvant avec de l’eau. Gluten free 8. . Bake only (cuire) / / / / / / / / / / / / / / / / 2:10 1:30 0:14 1:00 * 4 / ● / / ● / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Croûte: Light – Medium – Dark Rapid: le temps est réduit de +. Ceci pourrait causer de la fumée si la pâte fermente pardessus les bords du moule et entre en contact av ec les él éments de chauffe. Si toutefois ceci arrive. Enlevez ensuite les p étrisseurs en utilisant l’enlève-pétrisseu r. Fin du processus de cuisson A la fin du processus de cuisson vous entendrez plusieurs signales sonores et l’écran affi chera 0:00. la con fiture. Laissez le pain refroidir sur une grille. Utilisez d es gants de cuisine pour retirer le moule de l’appareil et le pain du moule.) durant ‘départ retard é’ ou durant la phase d’échau ffement. bloquer ou recouvrir les ouvertures de ventilation.7. la pâte de l’appareil. ATTENTION: Vous pouvez commencer un nouveau prog ramme immédiatement ap rès le prog ramme précédent. ne jamais press er la touch e Arrêt. des fruits. … Le temps peut être prolongé de 1 h.

propre et à l’abri du gel.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la 20 Le pain ne fermente pas Le dessus du pain n’est pas égal Le pain est plein de trous Le pain s’est effondré après la levure Le pain a trop ferment é .Rangez l’appareil dans un endroit sec.  Contrôlez si vous avez mis les ingrédients dans le moule selon les instructions et selon l’ordre correct. .  Une farine dure avec un taux de protéines plus élevé absorbe plus d’eau qu’une autre farine. des nettoyants agressifs ou des liquides comme de l’alcool.  Vous avez utilisé trop de levure.  Essayez une autre marque. PROBLEMES & SOLUTIONS Problème Cause => Action  Vous n’utilisez pas le type correcte de levure  Utilisez de la levure sèche ‘prêt à l’usage’. Ne placez JAMAIS des objets lourds ou durs sur l’appareil.  Les agglutinants dans la farine utilisée ne sont pas de bonne qualité (la qualité des agglutinants peu varier selon la température. ou le liquide est trop chaud  Certaines sortes de farine abso rbent plus d’eau que d’autres. Ce type de levure ne doit pas pré ferment er.  Vous avez utilisé trop ou trop peu de sel. hors portée des enfants. essayez d’ajouter 10-20 ml d’eau  Vous avez utilisé trop de levure. la période de récolte)  Essayez un autre type de farin e. la levure est expirée  Utilisez la cuillère doseur livré. du pétrole.N’utilisez JAMAIS d’éponge à récurer.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur.pétrisseur. la façon de conserv er. où l’eau et les liquides doivent être ajoutés en premier. essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau  La farine n’est pas de bonne qualité.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. .  Vous avez utilisé trop d’eau/de levure.  Utilisez la machine à pain dans une pièce bien ventilée. … pour nettoyer l’appareil ou des pièces.  Le couvercle est resté ouvert trop longtemps durant le processus de cuisson (pour ajouter d’autres ingrédients). la levure est entrée en contact av ec un liquide.  Vous avez utilisé trop peu de sel.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes à l’aide de la cuillère doseur  Contrôlez si les autres ingrédients ne contiennent pas trop de sel ou de sucre. Contrôlez la date d’expiration de la levure (gardez celle-ci au réfrigérateu r)  Avant le pétrissage. .  Vous n’utilisez pas assez de levure.  Il fait trop humide ou il fait trop chaud. une autre marque ou un autre lot  La pâte est trop dure parce que vous n’avez pas utilisé assez de liquide.  Ne laissez pas le couvercle ouvert trop longtemps.Laissez séch er entièrement l’appareil avant de le réutiliser.  Vous avez utilisé trop de liquide  Essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau. VII.  Vous avez utilisé trop de liquide. de l’acétone.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. l’humidité. la cuillère doseur et le gobelet doseur ne peuvent pas être lavés au lave-v aisselle.

Choisissez la couleur correct e Vous utilisez trop d’ingrédients supplémentaires. du sirop. Pesez la farine co rrectement avec une balance. (à conserver au frigo). Contrôlez toujours la date d’expiration de la levure. Retirez le pain du moule et recommencez avec des nouveaux ingrédients. Vous n’avez pas correctement placé le pétrisseur dans le moule. comme des noix. Certains types de farin e absorbent plus d’eau que d’autres. Utilisez la cuillère doseur assortie. des fruits secs. Vous pouvez continuer le processus de cuisson mais le résultat pourrait être décevant si le pétrissage avait déjà commencé. Contrôlez si d’autres ingrédients contiennent également de l’eau L’eau utilisée est trop chaude N’utilisez pas d’eau trop chaude Vous n’avez pas utilisé assez de farine. 21 Le pain n’est pas cuit Le pain s’est enfoncé sur les cotés et le dessous est humide Le pétrisseur crépite Il y a une odeur de brûlé durant la cuisson . Placez le pétrisseur dans le moule avant d’ajouter les ingrédients. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Vous avez choisi la couleur de croûte incorrecte. Il se peu que des ingrédients soient entrés en contact avec l’élément de chau ffe. (à conserver dans le frigo) Il y a eu une panne d’électricité. … Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Il y a eu une panne d’électricité. Vous n’utilisez pas assez de liquide. Utilisez la cuillère doseur assortie. Retirez le pain de l’appareil après la cuisson. ou trop peu de liquide. essayez d’utiliser 10-20 ml plus d’eau. Essayez de cuire la pâte dans le four si celle-ci est déjà fermentée. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Séchez su ffisamment les ingrédients trempés. Contrôlez la date d’expiration de la levure. Vous avez utilisé trop peu de sel. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Placez d’abord le pétrisseur. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Vous avez oublié de placer le pétrisseur dans l’appareil. Assurez-vous que le pétrisseur soit bien fixé. Vous avez laissé le pain dans le moule trop longtemps après la cuisson. Vous avez utilisé trop de farine.       Le pain est trop léger et collant     Le pain est trop sec et trop f erme     Le pain est trop foncé                          Le pain n’est pas encore prêt et trop humide au centre Il y a trop de f arine sur de dessous et les cotés du pain Les ingrédients ne sont pas bien mélangés cuillère doseur. Vous utilisez trop de sucre Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Les raisins trempés sont encore trop mouillés. Vous avez sélectionné le programme ‘DOUGH’ Le programme ‘DOUGH’ ne cuit pas Il y a eu une panne électrique.

Il y a de la fumée sortant du trou vapeur Le pétrisseur reste coincé dans le pain en retirant le pain du moule  Durant le pétrissage. CONSEILS UTILES EN CAS DE DEREGLEMENT En cas d e d érègl ement. LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVECEFFET IMMEDIAT. ainsi. La garantie ne peut être appliquée quesur présentation de la facture d’achat. … soient expulsés du moule. . Adressez-vous à votre point de vente ou cont actez la SA van RAT INGEN (voire données de contact à l’arrière). EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL. La garantie n’est pas d’application dans les cas suivants: . mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie prend cours à la date d’achat. ne peuvent à au cune condition être inculpées au fabriquant.en cas de réparation ou modification réalisées par un tiers non agrée. . Vous pouvez également cuire le pain 5-10 min. Certains types de farine absorb ent plus d’eau que d’autres.branch ement incorrect. l’enlève-pétrisseur.en cas d’entretien insuffisant ou incorrect. Nous avons ledroit d’apporter des changements techniques. .  Pour rendre votre pain plus croustillant. Enlevez-les des que la machine est refroidie.en cas d’utilisation incorrecte. les pétrisseurs. Les accessoires. Essayez d’ajouter 10-20 ml plus d’eau. en plus dans un four à 200°C ou sur la position 6 (four à gaze). ce qui la rend plus molle. il se peu qu’un peu de farine. . qui résulteraient du nonrespect de toutes les prescriptions de s écurité p rescrites dans ce mode d’emploi.  La pâte est un peu trop dure  Laissez refroidir entièrement le pain avant d’enlever le pétrisseur du moule. à protéger l’environnement.  La vapeur libérée après la cuisson.  Lavez le pétrisseu r après chaqu e usage. préserve le fab riquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant. qui ne sont pas couverts par la garantie sont : le moule. La croûte devient molle après refroidissement du pain Comment gardez la croûte du pain croustillante? Je n’arrive pas à couper des tranches régulières VIII.La garantie couvre le remplacem ent du bloc-moteur reconnu défectueux p ar notre service techniqu e.  Laissez d’abord refroidir votre pain sur un grill avant de le couper. RESPONSABILITÉS T outes les responsabilités.en cas de disparition et / ou modification des numéros d’identification. X.  Le pain était trop chaud en le coupant. CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQ UE.  Essayez d’utilisez 10-20 ml moins d’eau ou la moitié de sucre pour réduire la quantité de vapeur. XI. En cas de non -resp ect d e ces p rescriptions de sécurité. inadéquate ou anormal e.La garantie n’est valable que pour le premier utilisateur. ne p as utiliser la m achine à p ain. par exemple trop haute tension électrique. IX. ou toute autre personn e ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité. l’utilisateur de l a friteuse. Durée de la garantie: 2 ans . ENVIRONNEMENT Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères. Vous aiderez. vous pouvez utiliser le programme ‘French’ ou l’option ‘dark’ pour la couleur de la croûte. 22 . raisins. . aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’env ers tous les tiers.Les frais de transport sont TOUJOURS à charge de l’acheteur tant pour l’envoi que pour le retour. peut se poser sur la croûte. la cuillère doseur et le gobelet doseur .  Il y a des morceaux de croûte accumulés sous le pétrisseur. LES DEGATS ET/OUENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESP ECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE.

330 ml d’eau 250 ml d’eau .25 gr de beurre .330 ml d’eau 310 ml d’eau .65 gr de noix au choix Pain de seigle (1000 gr) 500 gr de farine de seigle 310 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 cuillère à café de levure sèche 15 gr de beurre (pas d’huile!) Pain 9-grains (1000 gr) 330 ml d’eau 400 gr de farine blanche 200 gr de farine 9-grains 1 cuiller à café sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain au mais (1000 gr) 300 ml d’eau 350 gr de farine blanche 150 gr de farine de mais 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sucre 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 23 .1 cuiller à soupe de sucre 20 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain complet (1000 gr) Pain complet (750 gr) .330 ml d’eau .1 cuiller à café de sel .2 cuillers à café de levure sèche .300 gr de farine blanche .400 gr de farine .1.200 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel .25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre .400 gr de farine blanche 500 gr de farine complète .310 ml d’eau .100 gr de farine 9-grains .1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche .5 cuiller à café de sel 400 gr de farine de froment .XII.25 gr de beurre .2 cuillers à soupes de sucre Pain 9-grains (750 gr) .1.1 cuiller à soupe de sucre .1 Cuiller à café de levure sèche 2 œufs medium .600 gr de farine blanche 300 gr de farine blanche .1 cuiller à café de sel 100 gr de farine complète .260 ml d’eau 1 cuiller à café de levure sèche .20 gr de beurre .2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre .1 cuiller à café sel .250 ml d’eau .1 cuiller à soupe de sucre Pain au noix (750 gr) .500 gr de farine 9-grains .2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel . RECETTES Remarque : Cuiller à café = cuiller doseur rase (petit) Cuiller à soupe = cuiller doseur rase (grand) Pain blanc (1000 gr) Pain complet (750 gr) .200 gr de farine blanche .25 gr de beurre 2 cuillers à café de levure sèche .1.5 cuiller à café de levure sèche .2 cuillers à soupes de sucre Pain italien (750 gr) Pain italien avec romarin et raisins (750gr) .1 cuiller à café de sel .5 cuiller à soupe d’huile d’olives 1 cuiller à café de sel 3 cuillers à soupse de romarin séché 1cuiller à soupe de sucre semoule 4 cuillers à soupes d’huile d’olive extra vergine 125 gr de raisins Pain gris (1000 gr) .2 cuillers à café de levure sèche .400 gr de farine blanche 175 ml d’eau .

3 cuillers à café de levure sèche .1 œuf . cuire environs 20 min.1 cuiller à soupe de jus de citron concentré Pain au raisins (1000 gr) 330 ml d’eau 600 gr de farine blanche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr beurre 2 cuillers à soupes de sucre 250 gr de raisins Pain au lard (1250 gr) 200 gr de lard fumé(cuit) 1 oignon (légèrement cuit) 250 ml d’eau 300 gr de farine blanche 300 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel 1 cuiller à soupe de sucre 2 cuillers à café de levure sèche Pain italien (1000 gr) 300 ml d’eau 500 gr de farine 2 cuillers à café de sel 1 cuiller à café de levure sèche 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 1 cuillers à soupe d’origan séché Pizza 240 ml d’eau 450 gr de farine blanche 1 cuiller à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à soupes d’huile d’olive * Préchauffer le four à 220°.175 ml de lait .2 cuillers à soupes de sucre Confiture fraises .50 gr de fruits séchés ou confits Pistolets (1000 gr) .250 gr de sucre .1 cuiller à café de sel .500 gr de fraises . cuire environs 20 min.1.com 24 . Vous trouverez des recettes supplémentaires sur www.Pain sans gluten (1000 gr) .400 gr de farine blanche .2 cuillers à soupes de sucre .5 cuillers à café de levure sèche 300 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 petit pot de pesto 1 boîte de tomates Des olives vertes 1 gousse d’ail Fromage râpé * Préchauffer le four à 220°.1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel .1 cuiller à soupe de sucre .1 œuf . Pizza au ton 500 gr de farine de froment 2.2 cuillers à café de levure sèche .250 ml de lait .fritel.5 cuiller à soupe de sucre .50 gr de raisins clairs .50 gr de noix hachées .25 gr de beurre .20 gr de beurre en petits morceaux .250 ml d’eau .60 gr de beurre .100 gr de chocolat fondant (gouttes) Panettone (1000 gr) .3 cuillers à café de levure sèche .2.1 cuiller à café de poudre d’anis .5 cuiller à café de levure sèche .3 cuillers à soupes de jus de citron frais .500 gr de farine .1 œuf moyen .2 cuillers à soupes d’huile d’olive + 1 œuf Pain au chocolat (1000 gr) .450 gr de mélange No Gluten Revogan (fer ou fibres) .100 gr de farine complète .500 gr de farine blanche .1 cuiller à café de sel .330 ml d’eau .

as well as the corresponding baking time. Dispenser 6. EXPLANATION ON THE CONTROL PANEL AND LCD SCREEN  LCD SCREEN When plugging in the appliance you will hear a signal and the LCD screen will light up. the arrow on the display shows the current stage.2. knead.  CONTROL PANEL A. rest. LCD screen B. Removable lid 2. Crust color For the programs 1. 3 and 6 you can choose from 3 crust colors.3. T he select ed loaf size is displayed on th e LCD screen. Loaf size For the programs 1. 750gr or 1000g r.6. and end.4 and 6 you can choose from 3 loaf sizes.) C. warm (1h). rise. T he different stag es in the baking process are: pre-h eat.GB I. Control panel 3. PRODUCT DESCRIPTION APPLIANCE 1. Bowl 8. bake. 1) 2) 3) 4) 5) Loafsize : 500-750-1000 gr Baking time of the selected program Crust color: light-medium-dark-rapid Program choice: 10 different programs Current stage of the baking process: During the different stages o f the baking process. Measuring spoon 10. The selected crust color is displayed on the LCD 25 . Menu With the “Menu” button you can select one of the 10 di fferent programs. namely Light. D. Ventilation holes 4. (Program list: point III. 2. Viewing window 5. Measuring cup 9. II. Medium and Dark. Kneading hook 7. Kneading hook remover USER MANUAL T he manufacturer reserv es the right to apply technical or other modifications at all times. namely 500gr. In order to know the duration of a program please go to point V.

E. Safety prescriptions . protein-ri ch flour after French style and fo r light bread with a crispy crust. Pasta = Program fo r making dough fo r pasta. T his program can be used several times in a row. T he bread needs to be stored in a dry and cool place and be eaten entirely within 2 days. You can also use this button to accelerate the baking process o f programs 1.3. the storag e life… 8. 9. Dough = Program to prepare yeast dough fo r rolls. you will increase or decrease the time by 10 min.NEVER place any object within 10 cm from the appliance.6. T his is possible for the p rograms 1. (See point IV. III. If you wish to k eep the bread long er you can freeze it in a freezer b ag. You can also use this program for bread that was not bak ed enough or yet or for a dough that has not yet been baked. other appliances. nor for any dam age as a result o f non-obs erving the guidelines. 26 . near heat sources or in rooms with a high humidity level. .4. 6.1 h.NEVER touch the bread maker.and rest time. with extra sugar. waffl es. NEVER let children or disabled persons work with the bread maker. Whole wheat = Program for b read with a high content o f whole wheat. the recipe. Control lamp: T his lamp will turn red as soon as the bread maker is being plugged. by means ofthe “Rapid” position. 2. F. This makes the bread slightly firmer and more compact. chocolate. French = program for bread m ade o f white. . BEFORE USE 1. 3 and 6. mostly with olive oil and herbs like oregano and thyme. T here are gluten low and gluten free mixes. but it won’t be baked. Italian = Program for b aking light. 2. . cookies. dry and stable surface. pastry or pizza. 10. since this kind o f bread devi ates strongly from a standard bread as for taste and structure. . Consult your doctor to see which one is most appropriate for you. or inflammable items. T he dough is only being mixed and kneaded. Only clean these parts with a d amp cloth. . Follow the instructions strictly. Timer delayed start You can use this timer to delay the start o f the selected program. the baking time is reduced by +. Quick = T his program shortens the baking time by 1h20 by skipping a second rise. by shortening the yeasting process. Basic = Basic program for standard bread dough 2. Gluten free = Program esp ecially for gluten free bread. Should the appliance still get wet. By pressing on the arrows. IV. ALWAYS place the appliance at least 10 cm from the wall. such as a kitchen counter or table. immediately remove the plug. . 7.d) Prolong the baking time: For the program 10 ‘Bake’ you can prolong the baking time by means of the timer button from 1h – 1. By selecting the “Rapid” position.PROGRAM LIST T his appliance disposes of 10 programs: 1.NEVER place the appliance on or next to a stove. We cannot be held responsible fo r any d amage caused as a result o f using ingredi ents fo r which no p ermission was received from the doctor. Consult your doctor first i f you are making gluten free bread fo r your health.Check that the lid and baking tin are correctly mounted.screen. For this program. so that the appliance cannot tilt or slip. T he dough is heated so that it can rise. 4. T hese breads are generally smaller and more compact. raisins.5 and 6. Start/stop This button starts and stops the program.Children and disabled persons are not always aware o f the dangers that could be caus ed by electrical appliances. Italian style bread. pie … without rising or baking. oat …T his program disposes o f a ‘hold’ time. so that the grains can suffici ently soak. 3.30 h. Bake only = Program f baking only. the power cord or plug with wet hands and never immerse these parts in water (or any other liquid). we advise you to use th e “ NO GLUT EN” mix f rom REVOGAN.NEVER use the appliance outside the house. After the kneading process you can bake the dough in a traditional oven. oven … not even if there is a cooker hood. … 5.ALWAYS place the bread mak er on a heat-p roof. Sweet = Program for sweet bread.Only use the bread maker with 230 Volt alternating current .

. in ord er not to d amage the non -stick co ating. immediately return the appliance to a registered repair service. . 27 . Butter/oil: Butter/oil improves the taste of the bread and makes it softer. a dough hook remover and the user manual with recipes. . USE GENERAL: The final result dep ends on sev eral factors. which allow the b read to rise and which gives substance to the bread. T o dismount the appliance.Immediately switch off the appliance and disconnect the plug : *after use or when the appliance is not in use *if the appliance is not functioning well *when cleaning the appliance 2. . Make sure that the ingredients are fresh. we advise you to clean the baking tin. Never bend or squeeze the power co rd.NEVER use accessories or parts from other appliances or other brands. a measuring spoon.Only switch on the appliance when it is filled with ingredients or dough in order to prevent overheating. but also honey or syrup. V.NEVER use the baking tin for storage of ingredients. .ALWAYS keep the baking tin and dough hook clean. measuring cup and measuring spoon in warm water with detergent. T hen place the dough hooks inside the baking tin and fix the baking tin in the appliance. Yeast: Yeast allows the dough to rise and makes the bread light and easy to digest.NEVER touch.Only use the appliance what it is destined for. . (= only advised i f you sel ect the ‘quick’ program). temperature and always resp ect the prescrib ed quantities. Sugar: Sugar is the nutrition ofthe yeast and so essential f r the rising process.T he appliance is only meant for Household use. . Before using the appliance fo r the f irst time.NEVER use extension cords and roll out entirely the power cord. Water: We advise to use t ap wat er. so that the programs can be executed correctly.T o avoid spilling. at room 1. Salt: Salt enriches the flour and rein forces the gluten in the flour for a better rising process. Make sure that it is not too cold. without using any abrasives. Before using the appliance In the packaging you will find the bread mak er. namely making bread or dough. . Always ch eck the p ack aging to see i f the flour is suited for baking bread. . Also beware when removing the dough hooks from the baking tin. the baking tin. . T he flour weight varies much from type to type. . So it is extremely important to weigh the correct amount on a scale. dough hooks. .NEVER turn the power cord around the appliance when it is in use. Make sure that it is not too warm. the nut ritional value and p roduce a nice brown crust. T his ingredient should be at room temperature. otherwise the yeasting process will go too fast. Sugar softens the taste of the bread. .Never let the power cord hang over the edge o f the table or counter. . a measuring cup.. two dough hooks. Milk: Milk and other dai ry produ cts enhance the taste. You can use refined sugar or brown o sugar. .NEVER leave the appliance without supervision when it is functioning and NEVER move the appliance when it is functioning. Ingredients Flour: Flour is the main ingredient of bread and rel eases gluten. T he dairy products could go bad.NEVER pull the power cord to disconnect the plug. T he quantity of milk used should be dedu cted from the amount o f water mentioned in the recipe. otherwise the yeasting pro cess will not start. . TIP: Do not use milk or other dairy products if you use the ‘timer delayed start’.During the baking process. .NEVER remove the baking tin from the appliance and NEVER disconnect the plug while the appliance is in use. enhances the nutritional value and helps the bread to keep longer. pl ease follow thes e steps in reverse order. We advise to use dry yeast (ready-to-use) as this type keeps much longer and gives a better and more constant result than f resh yeast. block or cover the ventilation holes while the appliance is in use.NEVER use the applian ce i fit is d amaged. ALWAYS use oven gloves to touch the viewing window and to remove the bread from the baking tin. the viewing window and baking tin get really hot. In th at case. remove the baking tin from the appliance to fill it.Persons who have not read this manual cannot use this appliance.

Example: it is now 20h30 and the bread should be ready at 6h00 (so within 9h30). Deduct 3h48 baking time from 9h30 = 5h48.9 and 10. T he bread mix does not always mention how much yeast is included so you might have to experiment a little before obtaining the best result. g. Remove the baking tin from the appliance b. … Bread mix with yeast (included): Pour the bread mix in the baking tin and add water to it. T he selected baking prog ram is nr. d. butter. the red control l amp will burn and the LCD screen will be activated. Use the accompanying measuring cup and measuring spoon. Dark and possibly Rapid).Only use dry yeast. the time that your bread should be ready. T his selection is not available for programs 7.e. ATTENTION: Never use this function with ingredients such as milk.3. and the baking time o f the s elect ed program. Medium. Timer (delayed start): If you wish the appliance to start at a later time. Add th e yeast and close the hole so that salt and yeast do not mix immediately. dried fruit. wheat germs. sunf lower seed. then dry and then add them. in that case the water may be a little warmer) . TIP: You can make you r bread even more tasteful by adding ingredients such as eggs. Program selection Each button Press will be confirmed by a sound signal.4 and 6.2. Select the program acco rding to the type of flour in your bread mix. d.). Add the butter in small chunks.3 and 6. a. T his selection is available for programs 1. herbs. Put all the ingredients in the b aking tin as mentioned und er point 5 “ order of th e ingredi ents”. Set the timer at 5h40 by means of the arrows. fresh yeast will not always lead to the desired result. since this will considerably in fluence the rising result of the bread. T he selection is indicated by means o f a little bar at the bottom o f the LCD screen.Other ingredients: some recipes will add other ingredients such as. ATTENTION: Keep the outside o f the baking tin clean and mak e sure that the h eating el ements do not come into contact with the dough or ingredients. .Measure all ingredients correctly. take into account that this dough doesn’t rise much.If you are using rye flour.2. Stick to the recommended quantities of the recipe. Use a. 70% rye flour. e. Plug in the appliance. Your applian ce will now switch on. and takes 3h48 h. Make sure that the outside of the baking tin is clean. Procedure: Note the actual time. 3 (1000 gr. 3. T his selection is available f prog rams 1.8. Place the clean dough hooks on the axes in the baking tin. or c. … 5. Preparing the dough . Do not spill any ingredients into the baking chamber and keep them away from the heating elements. raisins. eggs. ATTENTION: Make sure not to spill any ingredients in the baking chamber. Loaf size: use the “ LOAF” button to select a loafsize (500-gr-750gr-1000gr). Program: Use the “ MENU” button to select a program (1-10 program) b. emit a sound signal. For that reason. nuts. 4. Close the hole and make anoth er hole in th e opposite corn er. Measuring ingredients . You are now ready to make your program selection! 7. . 28 . Between 20h30 and 06h00 there are 9h30. c. … First soak. Crust colour: Use th e “ COLOR” button to select a crust color (Light. i. and then the type(s) of flour. ATTENTION: Stick to the recommended quantities and do not exceed them. use at least 30% wheat flour and max. Select program 1 ‘Basic’ and choose a loaf size according to the content o fthe bread mix. then the bread mix and then the water. cheese. T he selection is indicated by means of a little bar at the top ofthe LCD screen. 6. Place the baking tin in the appliance and make sure that it is well fixed. you can use the ‘arrow’ buttons. Do not forget the sugar.Make sure that all ingredients are at room temperature (except when you select the ‘quick’ program. f Close the lid. Bread mix with separate yeast: First put the yeast in the baking tin. in a few hours.… as they could go bad. Make a little hole in one corner o f th e baking tin and add the s alt. (do not pile up the ingredients in the measuring spoon but make sure to have a flat spoon) and use a scale to weigh flour. Order of the ingredients First add tap water to the baking tin. with light crust. Always use fresh ingredients.

times and options.Sweet 750gr 1000 gr 5.Basic 750gr 1000 gr 500gr 2. Crust* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Delayed start* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Total time 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Keeping warm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500gr 1. Gluten free / / / / / 29 .French 750gr 1000 gr 500gr 3.You will find hereaft er an overview of the programs.Quick 1000 gr 500gr 6.Whole Wheat 750gr 1000 gr 500gr 4.Italian 750gr / / 1000 gr 7.

ATTENTION: NEVER touch. If the kneading hooks got stuck in the bread. remove the plug and open the lid. ATTENTION: You can start a new program immediately after the previous one. remove the bread from the rim o f the baking tin with a wooden spoon. Remove the kneading hooks by using the kneading hook remover. out of reach o f children. CLEANING AND MAINTENANCE -Switch off the appliance. because this will stop the entire baking process. Let the bread cool off on a grid. If an electricity breakdown o ccurs after the first kneading phas e. T hen turn over the baking tin and slap gently on the bottom side ofthe baking tin to remove the bread. never Press ST OP. T he baking tin. NEVER let the b aked bread longer than 1 h in the appliance aft er th e end of the baking p rocess. Never put heavy or hard objects on top of it. Starting a program . aceton e.3 and 4 the appliance will emit a sound signal after +/. TIP: If n ecessary. Do NOT use any abrasives to avoid damaging the non-stick coating. T o remove bread. to remind you to add additional ingredients such as nuts. -T he appliance itsel f can b e cleaned with a damp cloth.20 min. measuring cup. aggressive cleaning produ cts or liquids such as alcohol. … to clean the appliance or parts o f it. NEVER put out smouldering dough with water.T he stage of the baking pro cess and the s elect ed program are memorized in case o f an electricity breakdown (max.Pasta 10. Ifthis occurs. .Press the “ST ART /STOP” button to start the baking process. -NEVER use s courers. After 1 h the appliance will emit sound signals every 5 min.8. fi rst press the ST OP button. VI.Dough 9. 9. the baking process will bestopped entirely since a good result cannot be obtained anymore. IMMEDIATELY press the ST OP button. If there is smoke in the baking chamber because the dough came in contact with the heating element. 30 . cream. End of the baking process At the end of the baking process you will hear different sound signals and the screen will display 0:00. measuring spoon.15 min. If the kn eading hooks got stuck in the baking tin and you cannot remove them. pull out the plug and let the appliance and accessories completely cool o ff b efore cleaning them. keep the lid closed to avoid flames or to put out flames. For most of the programs. Use oven gloves to remove the baking tin from the applian ce and to remov e the bread from the baking tin. Press the STOP button and pull out the plug.Adding extra ingredients: for the programs 1. block or cover the ventilation holes. . -Store the appliance in a clean. T he heating element may NEVER come into contact with water or any other liquid. the appliance will automatically start the‘keeping warm’ phase. T he timer will count down. eggs.1 hour Delayed start: do not use milk. during ‘delayed start’ or during the warming process. and this during about 1 h. dry and frost free place. raisins. place the baking tin in warm water to let it soak and try again. NEVER immerse in water or any other liquid.). … Time can be prolonged with 1 h – 1h30 Dispenser f r adding automatically extra ingredients to the baking tin (see point 8 ‘starting a program) o 8. dough from the appliance. are NOT dishwasher proof. jam. pet rol.Bake only / / / / / / / / / / / / 1:30 0:14 1:00 *4 ● / / / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Crust : Light – Medium – Dark Rapid: time is reduced by +/. baking tin with non-stick coating can be cleaned in warm wat er with deterg ent. But it is possible that the LCD screen displays E01 or E00 wh en you press ST ART . as the bread will lose its crustiness. remove the baking tin with ingredients and let the applian ce cool off . only try to remove them aft er the bread h as completely cooled off. -Let the appliance dry entirely befo re using it again. kneading hook. T his means that the appliance is still too hot (+55°C). fruit… ATTENTION: T o add ingredients. This could cause smoke development if the dough rises over the baking tin and touches the heating element. -T he kneading hook.

humidity.  You used too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  Check the recipe and measu re the right quantities by using the supplied measuring spoon.  T he lid has been opened for too long during the baking process  Do not let the lid open too long during the baking process . brand or lot offlour  T he dough is too firm because you didn’t use enough liquid. Check the expiry date of the yeast (keep it in the fridge).  T he air is too humid or it is too warm  Make sure to bake in a well aired room  You used too much water/yeast.  Some types offlour absorb more water than others. the yeast has come into contact with the liquid. try using 10-20 ml less water  Your f lour is not of a good quality  T ry using another brand of flour. TROUBLESHOOTING Problem Cause => action  You are not using the right type of yeast  Use dry yeast mentioning ‘ready-to-use’.  T ry using 10-20 ml less water.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the 31 T he bread does not rise T he top of the bread is not even T he bread if full of air holes T he bread has collapsed after the rising phase T he bread has risen too much . T his kind of yeast does not have to pre-rise.VII. meaning the water and other liquids are to be added f irst.  Weigh the flour precisely by using a scale  You used too little salt.  Check if the other ingredients do not already contain salt or sugar.  Solid flour with a higher amount of proteins absorbs more water than other flour.  You used too much salt or too little sugar.  You used too much liquid.  Check if you added the ingredients to the baking tin according to the instructions and in the right order.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the supplied measuring spoon or measuring cup.  You have used too much liquid.  T he adhesives in the flour used are not o fgood quality or you did not use solid flour. the storage of the f lour and the period it was harvested )  T ry another type. try adding 10-20 ml  You are using too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  Check if the other ingredients do not already contain water.  T he water used was too warm  Make sure the water is not too warm  You did not use enough flour. or the liquid is too warm.  You are not using enough yeast or the yeast used is too old  Use the supplied measuring spoon. T he quality of adhesives can vary dep ending of temperature.  You used too little salt  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  Befo re kneading.

such as nuts. Make sure the kneading hooks are well fixed inside the baking tin. T he kneading hook is stuck in the bread when trying to remove the bread from the supplied measuring spoon You are not using enough yeast or the yeast you are using is too old/expired. it could happen that asmall amount of flour. dried fruit.  During the mixing. You forgot to place the kneading hooks inside the baking tin. … Check the recipe and adjust the right quantity by means of a scale or by using the measuring cup. Check the expiry date ofthe yeast (keep in the fridg e) T here was a power breakdown Remove the bread from the baking tin and start again with fresh ingredients. Remove these ingredients as soon as the machine has cooled off.  You might have spilled ingredients on the heating element. raisins.Why is the bread so light and sticky?     T he bread is too dry and too firm     T he bread is too dark                        T he bread is not ready yet. Why are the ingredients not well mixed? T he bread has not risen T he bread collapsed on the sides and the bottom is moist T he kneading hook rattles T here is a burnt smell during the baking process T here is smoke coming from the steam hole. butter. You can continue the baking process but the result might be disappointing. Use the supplied measuring spoon. Place the hook inside the baking tin before adding the ingredients T here has been a power breakdown. Use the supplied measuring spoon. You are using too much additional ingredients. T he soaked raisins are still too wet Make sure that the soaked ingredients are suffi ciently dried. If the dough is already risen you can try baking it in your over. moist in the middle T he bottom and the sides are covered with too much flour. Place the kneading hooks first You left the bread fo r too long in the baking tin after the baking process is finished . syrup. Check the expiry date of the yeast (keep in fridge) You are using too much sugar Check the recipe and measu re the right quantity by means ofthe supplied measuring spoon You chose the wrong crust colour Choose the right colour before baking. … end up in the baking chamber. You selected the ‘DOUGH’-function T he ‘DOUGH’-fun ction does not bake T here has been a power breakdown. Remove the bread from the baking machine immediately after the baking process has ended.  T he dough is too stiff  Let the bread cool off entirely before removing the kneading hook from the bread. You are not using enough yeast or the yeast used is too old. Some types of flou r absorb more water than others: 32 . You are not using enough liquid. if the kneading has already started. Some kinds of flour absorb more water than others: try using 10-20 ml more water. You have used too much flour or not enough liquid. Check the recipe and measu re the right quantity by using a scale or the supplied measuring cup You have not correctly mounted the kneading hook inside the baking tin.

• Abnormal use or misuse handling. (contact details at the back). • T he guarantee is only valid for the original user. both ways.g. the user of the deep fryer. but hand it in at an o fficial collection point for recycling. • When reference numbers altered or removed. ENVIRONMENT Do not throw the applian ce away with the norm al household waste at the end o f its life. professional). • Carriage. How do I get a crusty crust? I cannot cut even slices try using 10-20 ml extra water next time. could go to the crust and make it softer. GUARANTEE CONDITIONS Your guarantee starts on the day o f purchase and is valid fo r 2 y ears and will only apply after submitting the purchasing invoice. By doing this you will help to preserve the environment. or any other p erson not having observed these safety regulations. XI. kneading hooks and kneading hook remover.  T o make your bread crustier you can use the ‘French’ function or the ‘dark’ function for the crust colour.  Clean the kneading hook after every use  T he vapor released inside the bread after the baking. T he guarantee expires in the following cases : • Incorrect connection. e. • Lack o f care. X. electric voltages. is for the purch aser’s account. PRACTICAL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS Do not use the appliance in case o f a mal fun ction o f when th e power co rd is damaged. You can bake your bread additionally for 5-10 min. DEFECTS AND/OF DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE. T he guarantee do es not cov er the replacement of th e baking tin.  T ry using 10-20 ml less water o fhal f the sugar to reduce the amount of vapor. IV. towards both consumer(s) and third parties. measuring cup and spoon. 33 .baking tin T he crust is wrinkly and gets soft when the bread cools o ff. Please address to your sales point or contact NV van RAT INGEN. We are entitled to make technical modifications at all times. at 200°C or gas position 6. THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. construction or material. In case o f non-observation o f these safety regul ations. LIABILITIES All liabilities. • Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as manufacturer. that could result from not observing all the safety regulations pres cribed in this user m anual.  Let your bread cool off on a grid before slicing it VIII. protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE. can under no circumstan ces b e charg ed to the manu facturer.  Crusts are piling up underneath the kneading hook. Determination o f the guarantee • T he guarantee covers ev ery rep air and/or replacement free o f charg e o f the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manu facture.e.  T he bread was still too warm. T he guarantee will expire irrevocably and immediately when th e applian ce is used fo r purposes other than domestic (i.

330 ml water .300 gr plain flour .1 table spoon sugar .200 gr whole-wheat flour .5 table spoon olive oil Whole-wheat bread (750 gr) 250 ml water 300 gr plain flour 100 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 1.5 tea spoon salt .2 table spoons sugar 9 grain bread (750 gr) .5 tea spoon dried yeast .1.260 ml water .400 gr.25 gr butter .1 tea spoon salt .200 gr plain flour .310 ml water .100 gr 9 grain flour .400 gr plain flour .1 tea spoon salt .2 tea spoons dried yeast .600 gr plain flour .1 tea spoon salt .500 gr 9 grain flour . plain flour .2 tea spoons dried yeast .2 table spoons sugar Italian bread (750 gr) .20 gr butter .25 gr butter . RECIPES Remark : T able spoon = flat measuring spoon (large) T ea spoon = f measuring spoon (small) lat White bread (1000 gr) . raisins Rye bread (1000 gr) 500 gr rye flour 310 ml water 2 tea spoons salt 1 tea spoons dried yeast 15 gr butter Brown bread (1000 gr) .1 tea spoon salt .65 gr nuts 9 grain bread (1000 gr) 330 ml water 400 gr plain flour 200 gr 9 grain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Corn bread (1000 gr) 300 ml water 350 gr plain flour 150 gr corn flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 1 tea spoon sugar 2 table spoons olive oil 34 .1.25 gr butter .1 tea spoon dried yeast .XII.1 table spoon sugar Whole-wheat bread (1000 gr) .1 tea spoon salt .2 tea spoons dried yeast .1 table spoon sugar Nut bread (750 gr) .1.2 tea spoons dried yeast .250 ml water .330 ml water .400 gr brown flour .330 ml water .25 gr butter .5 tea spoon dried yeast 20 gr butter 1 table spoon sugar Whole-wheat bread (750 gr) 310 ml water 500 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Italian bread with rosemary and raisins (750gr) 2 medium eggs 175 ml water 1 tea spoon dried yeast 400 gr wheat flour 1 tea spoon salt 3 table spoons dried rosemary 1 table spoon granulated sugar 4 table spoons extra vergine olive oil 125 gr.

3 tea spoons dried yeast .50 gr light raisins .2 table spoon olive oil .175 ml milk .1 table spoon lemon juice (concentrated) Raisin bread (1000 gr) 330 ml water 600 gr plain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 2 table spoons sugar 250 gr raisins Bacon bread (1250 gr) 200 gr smoked bacon (baked) 1 onion (slightly baked) 250 ml water 300 gr plain flour 300 gr whole wheat flour 1 tea spoon salt 1 table spoon sugar 2 tea spoons dried yeast Italian bread (1000 gr) 300 ml water 500 gr flour French 2 tea spoon salt 1 tea spoon dried yeast 2 table spoons olive oil 1 table spoon dried oregano Pizza 240 ml water 450 gr plain flour 1 tea spoon dried yeast (5gr) 1 tea spoon salt 2 table spoons olive oil * Preheat oven and bake +.400 gr plain flour .1 medium egg .500 gr flour .25 gr butter .500 gr strawberries .1 tea spoon salt .330 ml water .fritel.250 ml milk .3 table spoons lemon juice (fresh) . at 220° Please visit www.1 tea spoon salt .450 gr No Gluten breadmix Revogan ( iron or fibres) .20 min.1.2 tea spoons dried yeast .5 tea spoons dried yeast 300 ml water 2 tea spoons salt 1 can of pesto 1 tin tomatoes 20 green olives 1 garlic clove Grated cheese * Preheat oven and bake +.3 tea spoons dried yeast .2 table spoons sugar Strawberry jam .Gluten free bread (1000 gr) .2 table spoons sugar .1 egg . at 220° Pizza with tuna 500 gr wheat flour 2.1 egg .100 gr whole wheat flour .500 gr plain flour .50 gr chopped walnuts .60 gr butter .com for additional recipes 35 .1 tea spoon of aniseed (powder) .50 gr dried or candied fruit Rolls (1000 gr) .1 tea spoon salt .1 egg Chocolate bread (1000 gr) .20 gr butter in small pieces .5 table spoon of sugar .1 table spoon sugar .2.5 tea spoons dried yeast .1 tea spoon salt .100 gr dark chocolate (drop)s Panettone (1000 gr) .250 ml water .250 gr sugar .20 min.

Die verschied enen Brotbackstadien sind: vorwärmen. warm halten (1 Stunde).2.6. Schau fenster 6. ERKLÄRUNG ZUM BEDIENTEIL UND LCD SCHIRM  LCD SCHIRM Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken. ruhen lassen. LCD Schirm brennen. Spender GEBRAUCHSANLEITUNG Der Herst eller behält sich das Recht vor. 36 . Menu Mit der “ Menu” T aste wählen Sie ein der 10 Programme aus (siehe Programmliste. End e. 1) 2) 3) 4) 5) Brotf orm at : 500-750-1000 gr Backzeit des gewählten Programms Krusten farbe : light-medium-dark-rapid Programmwahl : 10 verschiedene Programme Brotbackstadium: Während der verschieden en Brotb ackstadien zeigt ein Pfeil au fs LCD Schirm das h eutige Stadium. 500Gr750Gr oder 1000 Gr. Lüftungsklapp en 4. Back form 8.D I. d. Abnehmbarer Deckel 2. Der Dauer j edes Programms find en Sie unter Punkt V.3. hören Sie ein T onsignal und wird u. kneten. Brotformat Für die Programme 1.g. au fgeh en. Knethaken Ent ferner 11. wie auch die Backzeit. II. Knethaken 7. Das ausg ewählte Brot fo rmat ers cheint au fs LCD Schirm. Messlöffel 10. Messbecher 9. Elektroschnur 5. Punkt III) C.h. backen. Bedienteil 3.4 und 6 wählen Sie aus 3 Brotformaten. PRODUKTBESCHREIBUNG GERÄT 1.  BEDIENTEIL A. am gerät technische oder andere Änderung en vorzunehm en. LCD Schirm B.

vermindern oder erhöh en Sie die Z eit mit 10 Min. PROGRAMM LISTE Dieses Gerät verfügt über 10 Programme. . Dough (T eig) = Programm zur Bereitung von Hef eig für Brötch en. Timer Aufschub Start Mit diesem Timer schieben Sie die Startzeit des gewählten Programms au f. sodass das Gerät nicht kippen oder schieben kann. meistens mit Olivenöl und Gewürze wie Origano und T hymian 7. das Rezept. French. 37 . III.1 Stunde. Dieses Programm können Sie nach Wunsch verschiedene Malen nach einander einstellen.D.3 und 6 wählen Sie aus 3 Krustenfarben. Waffeln. 6. Nach dem Kneten können Sie das Brot weiter im Ofen backen. Diese Funktion kann gebraucht werden fü r die Programme 1. Konsultieren Sie Ihren Arzt für die richtige Wahl. Light. Kleie. wird die Backzeit vermindert mit +. 1. Gluten free (Gluten frei) = Separates Programm für Gluten frei Brot (ohne Kleber). Italian = Programm zur Bereitung von leichtem Brot nach italienischem Stil. Das T eig wird nur gemischt und geknetet. French (Französisch ) = Programm für Brot mit weißem. . basic. andere Elektrogeräte oder brennbare Sachen platzieren. dough. Pasta (T eigware) = Programm zur Bereitung von T eig f T eigware.5 und 6.30 U) F. Cake.NIEMALS etwas innerh alb von 10 cm des Gerätes plat zieren.1. 9.2. Dieses Programm können Sie g ebrauchen für Brot dass mit einem anderen Programm noch nicht komplett gebacken war oder für Teig dass noch nicht gebacken wurde. Falls Sie das Brot länger aufb ewah ren möchten. Beachten Sie bitte genau die folg enden Richtlinien. wird aber nicht geback en. Das Gerät au ch IMMER min. Kontrolllampe: Diese Lampe brennt rot sobald die Brotbackmaschine eingeschaltet wird. gluten free.2. Medium und Dark. 10. T orte. Quick (schn ell) = Dieses Programm verkürzt die Backzeit mit +/. Rosinen. 4. Krustenfarbe Für die Programme 1. durch eine Verkürzung des Gärungsp rozesses. proteinreichem Mehl nach Französisch em Stil und fü r leichtes Brot mit knuspriger Kruste. sodass die Getreiden ausreich end au fweich en können. Durch au f die P feile zu drü cken.6. d. quick. Gebäck. Gebäck. Konsultieren Sie Ihr Arzt falls Sie Gluten frei es Brot für Ihre Gesundh eit backen.h. VOR GEBRAUCH 1.20 U durch eine zweite Au fgeh.3 und 6 mittels der “Rapid” Funktion. Basic (Basis)= Basisprogramm für standard Brotteig 2.Kontrollieren Sie immer ob die Backfo rm und Deckel korrekt montiert wurden. und bake only. … 5. Hafer.h. was den Geschmack und Struktur betrifft. pasta. Das Brot soll in einem kühlen und trocknen Raum aufbewah rt werden und innerh alb von 2 T agen komplett au fgegessen werden.Das Gerät immer au fein en festen. Das T eig wird et erwärmt sodass es aufgeh en kann. Start/Stop Diese T aste startet und stoppt das Programm. können Sie es in Gefrierb eutel ein frieren.… 8. whole wheat. Dieses Brot ist allgemein kleiner und kompakter. Diese T aste können Sie auch geb rauch en zum bes chleunigen d er Programme 1. da dieses Brot stark abweicht von einem standard Brot. Sicherheitsvorschriften .2. sweet. italian. Brot mit extra Zucker. Pizza. trockn en und hitzebeständigen Untergrund stellen. Dieses Brot ist allgemein fester und kompakter. … ohne ür au fzugehen und ohne zu backen. Die ausgewählte Krusten farbe ers cheint au fs LCD Schi rm. IV. noch für ev entuelle Schaden in folge das nicht korrekt beachten der Richtlinien. die Haltbarkeit. 10 cm vom Wand.d) Backzeit verlängern: Fürs Programm 10 ‘Bake’ können Sie die Back zeit verlängern mit der T imer T aste (max. Wenn Sie die “ Rapid” Funktion wählen. 11. Wir sind nicht v erantwo rtlich für ev entuelle Sch aden infolg e des Geb rauch von Zutat en wofü r weder vorab keine Zustimmung vom Arzt gegeben wurde. Bake only (Back en) = Programm dass nur backt. 3.3. Sweet (süß) = Programm für süßes Brot. Es gibt gluten arme und gluten frei e Mischungen.4.Die Brotbackmaschine nur gebrauch en mit 230 Volt Wechselstrom . d. wie ein T isch oder Anricht e. … Dieses Programm verfügt über eine Wartezeit.und Ruhezeit zu überschlag en. Whole wheat (Vollkorn) = Programm für Brot mit einem großen Gehalt an Vollkorn Weizen. (siehe auch Punkt IV. Für dieses Programm empfehlen wir den Gebrauch des “NO GLUT EN” Mischung von REVOGAN. E. Schokolade.

NIEMALS Zubehöre oder T eile von anderen Gerät en oder andere Mark en gebrau chen. zwei Kneth aken.Das Gerät nur gebrauch en wo f es bestimmt ist. Gebrauchen Sie keine Schauermitter da dies die Anti-Anbackschicht bes chädigen könnten.Die Schnur NIEMALS über den T isch oder Anrichte hängen lassen. Es ist also notwendig die richtige Meng e ab zuwiegen mit einer Waage.Lassen Sie das Gerät NIEMALS ohne Aufsicht wann es in Betrieb ist und stellen Sie es NIEMALS um wann es in Betrieb ist.Das Gerät NIEMALS außer Hause g ebrau chen. Falls das Gerät trotzdem nass oder feucht ist. . Bitte immer Backformhands chuhe anzieh en um das Schau fenster anzu rühren und immer Back formhands chuhe an ziehen um die Back fo rm vom Gerät zu entfern en.Das Gerät NIEMALS au f oder ganz neb en einen Küchenh erd..Während dem Gebrau ch sind das Schaufenster und Back form sehr warm. Salz: Salz bereichert das Mehl und verstärkt die Kleber im Mehl für ein besseres Au fgehpro zess.NIEMALS der Back form aus dem Gerät herausholen und NIEMALS der Stecker ent fern en während dem Gerät in Betrieb ist. Vor dem ersten Gebrauch emp fehlen wir die Backform. . blockieren oder abdecken. Danach montieren Sie die Knethaken im Backform und stellen Sie dieBack form im Gerät.NIEMALS das Gerät g ebrau chen wenn die Schnur b eschädigt ist. . . . nämlich Brot undT eig. . ein Knethaken Ent fern er und eine Gebrauchs anweisung mit Rezepten.Die Brotbackmaschine gleich aussch alten und den Stecker ausziehen: *nach Betrieb oder wenn das Gerät NICHT in Betrieb ist *wenn diese nicht gut f unktioniert *während der Reinigung 2. Diese Zutaten müssen auf Zimmertemperatu r sein. . und um das Brot vom Backform zu ent fernen. Kontrollieren Sie immer au f der Verpackung ob das Mehl geeignet ist zum Brotbacken.Der Back fo rm NIEMALS gebrauchen zu r Bewahrung von anderen Produkten. .NIEMALS Verlängerungsschnure gebrauch en. Sorgen Sie dafür dass alle Zutaten frisch sind. In diesem Fall sofort d as Gerät von einem anerk annten Servicedi enst prüfen lassen. . bitte der Backform aus dem Gerät ziehen um diese zu füllen mit Zutaten. . . Lassen Sie Kinder und Behinderten NIEMALS mit der Brotbackmaschine arb eiten.NIEMALS am Schnur ziehen um den Stecker aus die Steckdose zu ziehen.Die Lüftungsklapp en während dem Gebrau ch NIEMALS an fass en. Nur reinigen mit einem feu chten T uch. . die Back form. . Hefe: Durch die Hefe k ann das Brot aufgeh en und bekommen Sie ein leichtes und leichtverd auliches Brot. zwei Kn ethaken.Das Gerät nur einsch alten falls es gefüllt ist mit Zutaten oder T eig um Übererhitzung zu vermeiden.Personen die diese Gebrau chsanleitung nicht gelesen haben. ein Messbecher. Zutaten Mehl: Mehl ist der Hauptbestandteil von Brot und gibt Kleber ab sodass d as Brot aufgeh en kann und es gibt auch Substanz am Brot. gleich den Stecker ausziehen. . Das Gewicht von Mehl ist von Art zu Art verschied en. . au f Zimmertemperatur. ein Messlöffel. .Um kleckern zu vermeid en. Die Schnur NIEMALS falten oder in die Schnur kneif en. sodass die Programme korrekt ausgeführt werd en können. Messbech er und Messlöffel zu reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. V. Ofen.Kinder und Behinderten sind sich nicht immer bewusst vom Gefahr die Elektrogeräte verursachen können. in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad. . und die Schnur immer komplett ausrollen wenn das Gerät in Betrieb ist. . GEBRAUCH ALLGEMEIN: Das Ergebnis hängt ab von vers chieden en Faktoren.Die Brotbackmaschine und die Schnur NIEMALS mit nassen Händen berühren und diese auch NIEMALS ins Wasser (oder and ere Flüssigkeiten) tauchen.Der Back fo rm und Knethaken immer sauber halten.… platzieren. dürfen dieses Gerät nicht gebrauchen. Wir emp f ehlen trockne Hefe zu gebrau chen (fertig) da diese l änger h altbar ist und ein besseres und gleichbl eibendes Resultat gibt als frische Heb e. 38 . Butter/Öl: Butter/Öl gibt einen besseren Geschm ack am Brot und macht es auch weicher. . Achtung beim herausziehen des Knethak en. Vor dem ersten Gebrauch Im Verp ackung finden Sie die Brotbackmaschin e. 1. ür .Das Gerät darf nur für haushaltszweck e gebrau cht werden. Demontieren Sie das Gerät in umgekehrter Folge. und gebrauchen Sie die richtigen Mengen.

… Diese Zutaten zuerst weich en. Folge der Zutaten). 5. Butter. Sonnenblumenkernen. Das Deck el schließen. Verg essen Sie den Zu cker nicht da dies er in wichtigem Masse bestimmen wird ob das Brot au fgeht oder nicht. Die Back form aus dem Gerät herausholen b. Kleie. sonst startet das Aufg ehprozess nicht. Folge der Z ten uta Zuerst Leitungswasser am Backform hinzu füg en. Sorgen Sie dafür dass die Auß enseite der Back form saub er ist. Sorgen Sie dafür dass das Wasser nicht zu kalt ist. erhöhen die Näh rwert und bewirken eine schöne Brotrinde. Die Meng e Milch gebraucht soll vom Menge Wasser (im Rezept angeg eben ) abgezogen werd en. Es ist nicht immer erwähnt wie viel Hefe eine Brotmehlmischung enthält. danach in einer Ecke der Back form eine Mulde machen und das Salz hinzu fügen. Alle Zutaten am Back fo rm hinzu fügen (sieh e Punkt 5. Zutaten abwiegen . … Brotmehlmischung mit Hefe (einbegriffen): Die Brotmehlmischung im Back form tun und Wasser hinzu fügen. f. Sie müssen also vielleicht etwas experimentieren bevor Sie das beste Resultat bekommen. wie Eier. Sorgen Sie dafü r dass Sie k eine Zutat en im Back zimmer kleckern und dass dies e nicht in Kontakt kommen mit den Heizelem enten.Nur trockne Hefe gebrauchen. d.Zu cker: Zu cker ist die Nahrung der Hebe und also wes entlich fü r das Aufgehp rozess. Andere Zutaten: Manch e Rezept e vermeld en auch andere Zutaten wie Rosinen. Immer frische Zutaten gebrau chen.Alle Zutaten genau abwiegen. bitte damit rechnen dass dieses T eig nicht stark aufgeht. Dann im gegenüberliegend en Ecke auch eine Mulde mach en und die Hefe hinzufügen. Die Mulden zum achen. Wählen Sie ein Programm gemäß dem Art Mehl in Ihrem Brotmehlmischung.Wenn Sie Roggenmehl gebrauchen. TIP: Das Brot könn en Sie noch leckerer machen du rch andere Zutaten hin zuzu f en. dann die Brotmehlmischung und nur dann das Wasser. sodass Sal z und Hefe sich nicht direkt mengen können. ACHTUNG: Die Außens eite der Back form saub er halten und die Zutaten nicht in Kontakt lassen kommen mit dem Heizel ement. 70% Roggenmehl. dann das Mehl. Sie können sowohl Weiß zucker als b rauner Zu cker gebrauch en. Gebrauch a. Gebrauchen Sie hierzu die beigefügten Messbecher und Messlö ffel (die Zutaten in Messlöffel immer abstreich en!) und gebrau chen Sie eine Waage um Mehl. ACHTUNG: Die angegeb enen Mengen anh alten und diese NIEMALS überschreiten. 6. TIP: Keine Molkereiprodukte gebrauch en zum Programm ‘Aufschub Start’. Deshalb bitte mindestens 30% Weizenmehl gebrauchen und max. Wasser: Wir emp fehl en L eitungswasser zu g ebrauch en. üg Weizenkeime. . erhöht die Nährwert und hilft das Brot länger aufzubewahren. Danach die Butter in Stückchen hinzu füg en. Sorg en Sie auch dafü r d ass das Wasser ni cht zu warm ist. Die empfohlen en Mengen im Rezept einhalten.Alle Zutaten müssen auf Zimmertemperatur sein (Ausnahme: für das ‘Quick’ Programm darfdas Wasser etwas warmer sein) . Diese Produkte könnten sauer werden. aber au ch Honig oder Sirup. Nüsse. Brotmehlmischung mit Hefe (separat): Zuerst die Hefe im Backform tun. Vorbereitung des Teiges . … abzuwiegen. Die sauberen Kn ethaken im Back form stellen c. Milch: Milch und andere Molkereiprodukte verbessern den Geschm ack. Das Programm 1 (“Basic”) wählen. abtup fen und nur d ann hinzu fügen. ACHTUNG: Keine Zutaten im Backzimmer kleckern. und ein Brotformat gem äß dem Inhalt des Brotmehlmischung wählen. Würzen. sonst verlau ft das Au fgehpro zess zu schnell (=empfohlen bei Gebrauch des Programm „Quick“). T rockenobst. Die Back form im Gerät stellen. e. frisch e Hefe wird nicht immer das beste Resultat geben. 3. 39 . 4. Zuck er gibt Milde am Ges chmack.

die Zeiten und verfügbare Funktionen. aber nur in z. Arbeitsweise: Notieren Sie die heutige Uhr. Sie hören ein T onsignal. Dauer 3.Basic (Basis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. Programmwahl Jedes Mahl dass Sie auf eine T aste drücken. hören Sie ein Tonsignal zur Bestätigung. Kruste* L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R 1 Rapid* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 500 gr 1. Sie haben das Programm 3 gewählt (1000 Gr). 3. Zwischen 20. und die Backzeit des gewählten Programms. Ziehen Sie hiervon 3.40 Stunden mittels diePfeilch en. medium.30 U und 06. Programm: Drucken Sie au f die “ MENU” T aste zum Auswählen des gewünschten Programms (10 Programme) 2. Sahne.2.3 und 6. Krustenfarbe: Drucken Sie au f die “ COLOR” T aste zum Auswählen d es gewünschten Krustenfarb es light. dark und eventuell Rapid). 4. Diese Funktion ist nicht verfügbar für die Programme 7. die rote Kontrolllampe brennt und zeigt Ihnen das LCDSchirm.48 Stunden. Beispiel: Es ist jetzt 20.30 U.00 U gibt es 9. Eier.g.French (Französisch) 750 gr 1000 gr Aufschub 3 Start* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● T otale Zeit 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 Spender *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm halten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 40 . einigen Stunden. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. 1.8.2.B. Käse. ACHTUNG: Diese Funktion niemals gebrauch en mit Zutaten wie Milch. Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen obenan das LCD Schirm. Stellen Sie den T imen ein auf 5. können Sie diePfeilch en T asten gebrauch en. die Uhr dass das Brot gebacken sein sollte. Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen untenan das LCD Schirm.30 Stunden). Diese Funktion ist verfügb ar für die Programme 1. Den Stecker in die Steckdose stecken. Timer (Aufschub Start): Wenn Sie wollen dass das Gerät nicht sofort startet. Diese Funktion ist verf ügbar fü r die Programme 1. … Hiernach bekommen Sie eine Übersicht mit den Programmen.3.30 Stunden. Alles ist jetzt fertig für die Programmwahl! 7.4 und 6.00 U f ertig sein mit backen (also in 9.42 Stunden. Brotformat: Dru cken Sie au f die “ LOAF” T aste zum Auswählen des g ewünscht en Brot formats (500GR750Gr-1000Gr).48 Stunden ab = 5.9 und 10. das Gerät muss um 06.

Die Phase des Backprozess es und die Auswahl der Programme werden behalten im Fall einer Strompanne (max.20 Min. 15 min.Bake only (nur backen) *1 *2 *3 *4 *5 / / / / / / / / / / / / / ● / / Kruste: Light – Medium – Dark Rapid: Zeit wird mit +.Pasta (Teigware) 10. Gluten free 8. . ein gekürzt Aufschub Start: kein Milch. Sahne. – 1. dann stoppt das Backprozess sofo rt. Eier. . Fruchte.EXTRA ZUTAT EN hinzufügen: Für die Programme 1.3 und 4 hören Sie nach +. Spender zum automatischen Hinzu fügen von extra Zutaten wie Nüsse.Quick (schnell) 6.Dough (T eig) 9.Sweet (süß) 750 gr 1000 gr 5. niemals auf ST OP drucken. … hinzuzufügen. ein T onsignal dass Sie daran erinnert die extra Zutaten wie Nüsse. da dann das ganze Backpro zess stoppt.) während „Au fschub Start“ oder während der Au fwärmung.Whole Wheat (Vollkorn.500 gr 3.30 St. Rosinen. … am Backform (siehe au ch Punkt 8 ‚Das Programm starten‘) 8. 41 . da jetzt ein gutes Resultat nicht mehr möglich ist. Rosinen.Drucken Sie au f die “ST ART /ST OP” Taste um das Backprozess zu starten. Der T imer wird jetzt abzählen.1 St.Italian (italienisch) 1000 gr 500 gr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● 750 gr / / 1000 gr / / 7.…) 750 gr 1000 gr L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 500 gr 4. … gebrauchen Zeit kann mit dem Timer T aste verlängert werden von 1 St. ACHTUNG: Fürs Hinzufügen der Zutaten. Wenn die Strompann e gescheht n ach d er ersten Knetphase. Das Programm starten .

Dann der Back form umdrehen und vorsichtig aufden Unters eite klopfen um das Brot loszumachen. Kontrollieren Sie den Verfalltag der Hefe (im Kühlschrank au fbewahren). die Backform mit Zutaten entfernen und das Gerät komplett abkühlen lassen. Bei den meisten Programme geht das Gerät automatisch über au f die Warmhaltfunktion wäh rend ungefähr 1 Stunde.  Sie gebrauch nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt. ACHTUNG: Sie können gleich n ach Ende des vo rigen Programms gleich ein neu es Programm starten. Backform mit Anti-Anbackschicht können Sie reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. Wenn diese im Back form festsitzen bleiben und Sie diese nicht entfernen können. Diese Hefe muss nicht vorau fgehen. TROUBLESHOOTING Problem Ursach e  Aktion  Sie gebrauchen nicht die richtige Hefe  Gebrauchen Sie trockne Hefe (Fertiggeri cht).  Die Hefe ist vor dem Kneten in Kontakt gekommen mit 42 .  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel. . Das Heizelement darf NIEMALS mit Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt kommen. sonst verliert das Brot seine Knusprigkeit. Dass könnte Rauchentwicklung verursa chen wenn das Teig über die Ba ckformrand aufgeht und mit den Heizelementen in Kontakt kommt.… gebrauchen um das Gerät oder Bestandteile zu reinigen. außer Bereich von Kinder. Gebrauch en Sie IMMER Back formhandschuh e um die Back f rm aus dem o Gerät und das Brot aus dem Backfo rm zu holen. aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol. T eig. Es ist aber möglich dass au f das LCD Schirm die Meldung E01 oder E00 ersch eint sobald Sie au f die ST ART Taste drücken. sauberen und trocknen Raum. VII. den Deckel nicht öffnen somit Flammen zu vermeiden oder schon bestehenden Flammen zu löschen. Bitte keine Scheuermittel gebrauchen da diese die Anti-Anbackschicht besch ädigen könnten. den Stecker auszieh en und das Gerät und Zubehöre komplett abkühlen lassen bevor Reinigung. Petroleum. Marmelade.Das Gerät aufräumen in einem frost frei en. Wenn es Rauch im Backz immer gibt nach Kontakt zwis chen Teig und Heizelementen.Das Gerät aussch alten. Nach Ablauf der Stunde verbreitet das Gerät jede 5 Minute T onsignale. versu chen Sie dann diese nur zu ent fernen n ach Abkühlung d es Brotes.NIEMALS Back formkratzer. NIEMALS schwere oder hart e Gegenstände au f das Gerät legen. Lassen Sie das Brot NIEMALS läng er als 1 Stunde im Gerät nach End e des B ackprozesses. Messlöffel und Messbecher sind NICHT Geschirrspüler sicher.Das Gerät selber können Sie reinigen mit einem feucht en T uch. NIEMALS ins Wasser (oder andere Flüssigkeiten) tauchen. Drucken Sie auf die STOP Taste und ziehen Sie den Stecker aus die Steckdose. REINIGUNG UND PFLEGE . erst die ST OP T aste eindrucken. 9. Das bed eutet dass das Gerät noch zu warm ist (+55°C).Der Kneth aken. dann den Steck er ausziehen und dann d en Deckel ö ffnen. Wenn diese im Brot festsitzen. blockieren oder abdecken. In di esem Fall SOFORT auf die ST OP T aste drücken. Knethaken. . . weich en Sie die Backform dann in warmem Wasser und versuchen Sie es nochmals. TIP: Wenn nötig das Brot vom Back formrand losmachen mit einem Holzspatel. .Das Gerät komplett trocknen lassen bevor es wieder zu geb rauch en. Um das Brot. Lassen Sie das Brot abkühlen auf einem Rost. Entfernen Sie dann di e Kneth aken mittels den Knethak en Ent ferner. Ende des Backprozesses Am Ende des Backprozesses hören Sie verschiedene T onsignale und zeigt sich auf das Schirm 0:00. Der Back form. Löschen Sie schwelendes Teig im Gerät NIEMALS mit Wasser. . Aceton. VI. aus dem Gerät zu ent fern en.ACHTUNG: Die Lüftungsklappen während dem Betrieb NIEMALS anfassen.

Das Brot geht nicht au f Die Oberseite des Brotes ist nicht egal Das Brot hat viele Luftlöch er Das Brot ist zusammengebrochen nach dem Au fgehpro zess Das Brot ist zu viel au fgeg angen Das Brot ist so leicht und klebrig Flüssigkeiten.  Gebrauchen Sie das mitgelieferte Messlö ff Kontrollieren Sie den el.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Salz oder Zucker befassen.  Kontrollieren Sie ob die Zutaten laut der Anweisungen und in der richtigen Folge am Backform hinzugefügt wurden.  Sorgen Sie dafür dass das Raum gut gelüftet ist. Versuchen Sie 10-20 Ml Wasser zuzu füg en.  Sie gebrauchen zu viel Hefe  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Wasser befassen. Marke oder Partie Mehl  Das Teig ist zu hart geworden weil Sie nicht genug Flüssigkeiten gebraucht haben.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel und Messbech er.  Das Mehl ist nicht von guter Qualität  Versuch en Sie es mal mit einer anderen Marke Mehl. Erntezeit des Mehls)  Probieren Sie mal eine andere Art.  Sie haben zu viel Wasser/Hefe gebrau cht.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt/verfallen.  Sie gebrauchen zu viel Flüssigkeit oder die Flüssigkeit ist zu warm.  Der Deckel wurde zu lange geö ffnet wäh rend des Backpro zesses. (Die Qualität der Kleber hängt ab von : T emperatur.  Härteres Mehl mit einer höheren Menge Proteine nimmt mehr Wasser au f als anderes Mehl.  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Sie haben zu viel Hefe gebrau cht.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.  Die Kleber im Mehl sind nicht von guter Qualität oder Sie haben kein hartes Mehl gebraucht.  Sie haben zu warmen Wasser gebrau cht  Gebrauchen Sie nicht zu warmen Wasser  Sie haben nicht genug Mehl gebraucht  Wiegen Sie das Mehl gut ab mit einer Waage. Feuchtigkeit. Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank aufbewahren)  Es gab eine Strompanne.  Holen Sie das Brot aus dem Backform und fangen Sie au fs Neue an 43 .  Der Deckel während des Backprozesses nicht zu lange offen lassen.  Zu feuchte oder zu hohe Zimmertemperatur.  Sie haben zu viel Flüssigkeit gebraucht. wobei Wasser /Flüssigkeiten am ersten hinzugefügt werden. Weise von Aufbewah rung des Mehls.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Sie haben zu viel Salz oder zu wenig Zucker gebraucht.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen mittels den Messlöffel.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht. Versuchen Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.

 Die geweichten Zutat en sind noch zu nass. Manche Brote nehmen mehr Wasser au f als andere. …  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer. Rosinen.  Während dem Kneten könnte eine kleine Menge Mehl.  Das Brot sofort nach Ende des Backpro zess aus dem Gerät holen.  Es gab eine Strompanne.  Das Brot ist zu lange im Backfo rm geblieben nach Ende des Backprozess.  Sie haben die verkehrte Krusten farb e eingestellt.Das Brot ist zu trocken und zu fest mit neuen Zutaten.  Versich ern Sie sich dass den Knethaken gut festsitzt.  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt.  Mit der ‘DOUGH ‘Funktion wird nicht gebacken. wie Nüsse.  Reinigen Sie den Knethaken nach jedem Gebrau ch.  T rocknen Sie die geweichten Zutaten ausreich end. Kontrollieren Sie den Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank au fbewahren)  Sie gebrauchen zu viel Zucker  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel. T rockenobst.  Sie haben vergessen den Knethaken im Backfo rm zu stellen. Sirup.  Sie gebrauchen zu viel extra Zutaten.  Sie können das Programm weiter laufen lassen.  Krusten haben sich unter den Knethaken au fgeh äu f t. Bitte ent fernen sobald das Gerät abgekühlt ist.  Der Knethak en wurde nicht/ nicht korrekt im Backform gestellt.  Der Damp f der nach dem Backen im Brot freikommt. kann zu die 44 Das Brot ist zu dunkel Das Brot ist noch nicht fertig und noch nass in der Mitte Die Unterseite und Seiten des Brotes sind mit zu viel Mehl bedeckt Die Zutaten des Brotes sind nicht gut gemengt Das Brot ist nicht geback en Das Brot ist an die Seiten zusammengebrochen und an die Unterseite noch feucht Der Knethak en rasselt Es gibt Brandgeruch während dem Back en Es kommt Rauch aus dem Dampflo ch Der Knethak en bleibt im Brot festsitzen Die Kruste wird weich nach Abkühlung .  Sie haben zu viel Mehl oder nicht genug Flüssigkeit.  Sie gebrauchen nicht genug Flüssigkeit  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Stellen Sie zuerst den Knethaken. Butter. Versuchen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen. oder andere Zutaten aus dem Back form geworfen werden. das Resultat kann aber enttäusch en wenn das Kneten schon angefang en hat.  Wenn das Brot schon aufg egangen ist können Sie es weiter im Ofen backen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Sie haben die ‘DOUGH’ Funktion ausgewählt.  Das Teig ist zu steif  Lassen Sie das Brot komplett abkühlen bevor Sie das Messer vorsichtig aus dem Brot herausholen.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel.  Stellen Sie den Knethaken im Backfo rm bevor die Zutaten hinzuzu fügen. versu chen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen.  Vielleicht haben Sie Zutaten auf das Hei zelement gekleckert.  Es gab eine Strompanne.  Stellen Sie die richtige Krustenfarb e ein vor das Backen.

 Lassen Sie das Brot aufeinen Rost abkühlen bevor es zu schneiden sodass den Dampf entgeh en kann. Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen zu machen. VIII. Dauer der Garantie: 2 Jahre .Geräte die von nicht-anerkannt en Dritten veränd ert oder repariert wurd en. Di e Garantie deckt k ein Zubehö r wi e Back form. Die Garantie gilt nur nach Vo rlage der. So helfen Sie die Umwelt zu schützen. geht au f keinen Fall zu Laste d es Fabrikanten.Wie bleibt die Brotkruste knusprig? Ich kann keine egalen Schnitte schneiden Kruste gehen wodurch diese weicher wird. BEI PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODERBESCHÄDIGUNGEN INFOLGE NICHT FOLGEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG.Fehlende oder falsch e Pfleg e.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser oder die Hälfte wenig er Zucker zu geb rauch en um die Menge Dampf zu reduzieren. UMWELT Setzen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensd auer nicht beim normalen Hausmüll. extra backen im Ofen au f 200°C oder Gasstand 6. . Wenden Sie sich an Ihren Verk äu fer.Nicht normaler oder zweckwidrig er Gebrauch oder Behandlung.Die Portokosten für den hin. übermäßige Netzspannungsschwankung en.Geräte deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden. REZEPTE Bemerkung : Suppenlöffel = abgestrichener Messlöffel (Groß) Kaffeelöffel = abgestrichenerMesslöffel (klein) 45 . bringen Sie auch unmittelbar das Gerät zu Ihre Verk au fsstelle.Nicht korrekter Anschluss. . Bei nicht f olgen der Sicherheitshinweise schützt der Gebrau cher di eses Gerätes oder die Person die die Sicherheitshinweise nicht gefolgt hat den Fabrikanten gegen Haftp flicht. .  Das Brot war noch zu warm. PRAKTISCHE HINWEISE ZU STÖRUNGEN Falls einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht meh r gebrauch en. aber geben Sie es ab in einem offi ziellen Sammelpunkt zur Recycling. XII. Sie können das Brot auch 5-10 Min.B. Knethaken Ent ferner. . Messb echer und Messlö ffel.  Um das Brot knuspriger zu machen können Sie die Funktion ‘French’ probieren oder die Funktion ‘dark’(Krustenfarbe).Die Garantie d eckt d en E rsatz d es Motorblocks. Knethak en. DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT. z. Im Fall von Beschädigung der Elektroschnur.und Rückversand gehen zu Lasten des Käu fers. durch den Verkäufer beim Verkauf ordnungsmäßig ausgefüllten Garantiebescheinigung oder der Verkaufsrechnung. . XI. GARANTIEBEDINGUNGEN Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag. falls er von uns erer technischen Abteilung als d efekt anerkannt wird.Die Garantie gilt nur für den Erstkäu fer . HAFTUNG Alle Haftung ebenso nach Benutzer als auch n ach allen Dritten die erwachs en sollten durch ni cht Folgen dieser Gebrau chsanweisung. X. IX. Die Garantie ist hinfällig bei: .

1 Kaffeelöffel Salz .) 500 Gr.) 250 ml Wasser 300 Gr.1. Butter .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 20 Gr.) .2 Suppenlöffel Zucker 9 Getreide Brot (750 Gr.1 Kaffeelöffel Trockenhefe . Roggenmehl 310 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 15 Gr. 9 Getreide Mehl .5Kaffeelöffel Salz . Butter .400 Gr.1 Kaffeelöffel Salz . Butter .200 Gr. Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.65 Gr.400 gr.400 Gr. Weißmehl .100 Gr.310 ml Wasser .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .Weissmehl 150 Gr.2 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot (750 gr) .) .1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (1000 Gr. Vollkorn Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 1.1.500 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .5 Kaffeelöffel Trockenhefe . Graumehl .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .Weissmehl . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Maisbrot (1000 Gr.) 330 ml Wasser 400 Gr.) .1 Suppenlöffel Zucker Nüssebrot (750 Gr. Nüsse 9 Getreide Brot (1000 Gr.Weissmehl 200 Gr.Weissmehl 100 Gr. Vollkorn Mehl .1. 9 Getreide Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.200 Gr. Maismehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 1 Kaffeelöffel Zucker 2 Suppenlöffel Olivenöl 46 .25 Gr.) . Weißmehl .2 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot mit Rosmarin und Rosinen (750gr) 2 medium Eier 175 ml Wasser 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 400 grWeizenmehl 1Kaffeelöffel Salz 3 Suppenlöffel Trockenrosmarin 1Suppenlöffel Kristallzucker 4 Suppenlöffel extra vergine Olivenöl 125 gr.330 ml Wasser .) 300 ml Wasser 350 Gr. Weißmehl .) .1 Kaffeelöffel Salz .250 ml Wasser .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .330 ml Wasser .25 Gr. Butter (kein Öl) Graubrot (1000 Gr. 9 Getreide Mehl .20 Gr.600 Gr.5 Suppenlöffel Olivenöl Vollkornbrot (750 Gr.300 Gr.25 Gr. Butter .1 Suppenlöffel Zucker .25 Gr. Butter .Weißbrot (1000 Gr.330 ml Wasser . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (750 Gr.) 310 ml Wasser 500 Gr. Weißmehl . Rosinen Roggenbrot (1000 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .260 ml Wasser .

kleingehackte Walnüsse .250 ml Milch . Weitere Rezepten finden Sie au fwww.2 Kaffeelöffel Trockenhefe .50 Gr.2 Suppenlöffel Zucker . Rosinen . Fondant Schokolade Panettone (1000 Gr.1 Suppenlöffel Zitronensaft (konzentriert) Rosinenbrot (1000 Gr.20 Gr.) 300 ml Wasser 500 Gr.450 Gr.Weissmehl 1 Kaffeelöffel Hefe(5Gr.500 Gr.) .1.50 Gr.2 Suppenlöffel Zucker Erdbeerema rmelade .Gluten freies Brot (1000 Gr.Weissmehl 300 Gr.1 Suppenlöffel Zucker . Mehl (Französisch)t 2 Kaffeelöffels Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 2 Suppenlöffel Olivenöl 1 Suppenlöffel getrockneter Oregano (narr Geschma ck) Pizza * Ofen 240 ml Wasser 450 Gr.1 medium Ei . Räucherspeck (gebacken ) 1 Zwiebel (leicht gebacken) 250 ml Wasser 300 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Salz . backen auf 220° Pizza mit Thunfisch 500 Gr.25 Gr.Weissmehl .) .1 Ei .500 Gr. Butter .3 Suppenlöffel Zitronensaft (frisch) . fritel.100 Gr.175 ml Milch .50 Gr. Butter 2 Suppenlöffel Zucker 250 Gr.No Gluten Backmischung Revogan ( Eisen oder Faser) .1 Kaffeelöffel Salz .100 Gr. Vollkornmehl .5 Suppenlöffel Zucker .) 250 ml Wasser 600 Gr.com 47 .500 Gr.3 Kaffeelöffel Trockenhefe .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 300 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Töpfchen Pesto 1 Dose Tomaten 20 grüne Oliven 1 Knoblauchzehe Gerieben er Käse * Ofen vorwärmen.1 Kaffeelöffel Anispulver .330 ml Wasser .1 Ei Schokoladebrot (1000 Gr. getrocknete oder kandierte Fruchte Brötchen (1000 Gr. Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 1 Suppenlöffel Zucker 2 Kaffeelöffel Trockenhefe Italiens Brot (1000 Gr.2.250 ml Wasser . Mehl . 20 Min.60 Gr. Zucker .) 1 Kaffeelöffel Salz 2 Suppenlöffel Olivenöl vorwärmen.2 Suppenlöffel Olivenöl .) . Rosinen Speckbrot (1250 Gr.1 Ei .1 Kaffeelöffel Salz .250 Gr. 20 Min.400 Gr.3 Kaffeelöffel 1 Kaffeelöffel Salz . Erdbeere .Weissmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.Weissmehl .5 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter in Stückchen . backen auf 220°.) 200 Gr. Weizenmehl 2.) .

vanratingen.B-3500 Hasselt E-Mail : info@vanratingen.com / Website : www.Voor verdere inlichtingen / POURTOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRE / For all further information / FÜR WEITERE INFORMATIONEN NV J.com 48 . van RAT INGEN Stadsheide 11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->