Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager. Kijk. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt. Nee.nibud.ig om te vergelijken. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. maar tan wel haar bovenlijfbewegen. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken. Oak kan z:ij praten. De robots zljn. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien.asus.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. kan dat d.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'.• www.bankingtools. • Bran: Telegraaf .6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren.nl naar is. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. "Geldzaken in d. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van. zodat er een 3D-beeld ontstaat. 1. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat.a. Wellastigvoor brildragers. Intel Corei7-processor. .zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. De lS. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). niet zo'n.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud.nl • www. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd.. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.95 • www.€39.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan.899. Qua gewicht (3.3 kilo) en qua configura tie (o. Wie oak alles op een rijtje wil.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. De 'actroid' . Het is in aile opzichten eenzwaar notebook.

llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli.ker.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. da t werkoemers up d. VoJgens TheWall Street Journal. Het moest er tach maar eens van komen. _ 0 ~. de aanschaf vaneen nieuwe pc. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. is de naam ookal bekend: Nexus One. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr.95 www. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend..gl).it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. uri's Goo.a.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet.me) en Google (goog. levensverhaal. gadget. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. 78 90 59052062 • e 17.ntjs 021. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd.2010 c . Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. e-mail. 1 TB harde schijt.vIsualsteps. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit.ISBN. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden.nl/verteluwve. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. 4 GB ram. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. internet. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . omputerldee. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien.het volrooien van her album. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co. krijgen concurrentie www . En die een paar jaar laire albumprogramma is.gheid ontging ens ten ene male. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. Hema en TNT Post). de G I. mijn vrlendin.. vanaf het download en tot <ian.

Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. want t het 'heel klein' in her Frans. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. Rikiki.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. e 149. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft.(250 GB).. Het is licht. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. • c 79.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN .(500 GB). • bit. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. Geschikt voor pc en Mac . kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Nti kan het nag niet. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje.. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. Het schijfje meet 11 em bij 7. e 119. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel.(640 GB) volgens laCie beteken - .DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes.

Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac.nos.. • www. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen.nl/natuurijs geel.ixquick. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. blauw.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. • www. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. Erben Wemlemars heett zijn Twi.- De zosksnde intemetter bez. waarin maar lielst 21.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen..thuisbezorgd. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware. twitteraars via Live Messenger. Turner heeft zijn creatie. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Christmas Light Hera genoemd. kan dat via onderstaande schakelen. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine.€69. Wei zelf de pagina verversen .jelfin. • www. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen.• 021201O . er 360 graden mee het is u scrollen.268lichtjes verwerkt :zift'en...nl/elfstedentocht 1 www. green en roze.nl/twitter . • bit.nl . 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden. is de integratie met sociale netwerken.gaagle. . • www.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] .vpro. Klik steeds op een stad. Behalve nieuws· berichtan.95 • www. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt. Een grijze 6 muls met esn tin! dus .nl de faad Tracker gelanceerd. sommige camera's standaard Inbegrepen. Mouseis er in rood. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u . Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt..$34. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. • schaatsen.knsb. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt. maar een rnuis van fabrikant Ielfin. • bit.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd. volbrachten.comput€ridee.

.. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .. Handlg.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt.. downloadwinkel van Nederland..com publicalies over informatietechnologie.I~ ~1f.r. Boekje lezen.nl verkooprzowel Nederlands.-8I'I. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.ll:llUJ!]l ~:7.eom. tljdschrifren en dagbJaden aan. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn.IIrI. Feedbooks.~\ .com vele ander-e aanbieders op in. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn.P. Manybooks..als Engelstallge boeken..J-""'1'I:tJ .fl'l'. E. ~~*.nl.com. De Onlin. nl. Let .. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. bedrijf sneJ wa t aa. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. Mobipoeket. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt.eboekenbon en lezen. Libris en ebook. om c en Epubbooks... nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig."".n R<:. waarvan u het bedrag zelf bepaalt.net dar zo'n 25. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal.r. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen . org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.:1~h'l~t·~~ Llli.boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien. De bon.nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren.. kopje thee erbij... com.It. Ebook.lgens over op uw reader.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. sruurt u per post of email.. maar aan bod is beperkt. rut Bbooks.J..000 e-readers verkocht. Zo vindt ubi) Bookboon... Wat literatuur betreft.G"'~ "_ . Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is. maar daar gaat het. maar ookEngelstalige boeken. Studon.. e • r rn t . Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen."'.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg...n veranderen. Van Stockum.com. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'.o.com.*...Maar wat als het buiten ijzig koud.. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Fictionwise . als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.

EIoIIIlP<"" .0 3 . Te vinden Magaztne..~~lI!1151!1 . Video's. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie. geluid. interieur-. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch.nl c • 02 1201. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine.n1. maar die zijn helaas nogal schaars. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van.n1 in elkaar. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof. JfIymagazine. Wie €len mobieltje heeft van Samsung. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. Een genet om naar te kijken en am het te lezen. reis-.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. Poodinsplratlonmagazlne. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd... Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet. Elke maand staan veiligop internet winkelt.. com. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen . want er zrtten ware juweeltjes russell. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. de aan bieder van vakantlehuizen.. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. Noem iets en he! ligt er. En terecht. KLMen Marktplaats.. roddel-. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden.en uiteraard cornputerbladen. Het spel russen tekst. zeals Bal.. HousaVlsion.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. www. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. In . zeals voorbereidingtips. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken.nl.marktplaats. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in. Hier. crnputeridee. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert..nl.. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne. kook.• ex handige klustips in.000 Bourgondiers wordt gelezen. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in..

In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. dynamische werkomgeving. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. 14 www. harde schijf ofmobiele telefcon.lll. Foto's bijsnijden. Facebook of YouTube.O . Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. Facebook enYouTube. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. alsook dvd's en cd's.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. . PSP of mobiele telefoon.en audlobestanden af. Afhankelijk van de appllcarle die u start. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. werkt hetgebruiksvriendel ijk.teridee. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. Multimediapakket€ 69.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo.. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. Daartegenover staat wei dat u audio.- **** schieren ze van IdeUI. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. geheugenkaart.corel. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen.ondersteunt. schaduw. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug.compu. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. Grafischziet het er goed uit en. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. dvd's.i ewe r.akkelijk in gebruik. Info www. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. kunt u video's en foro's importeren van een camera. MetWinDVO speelt u alle video. CorelVideoStudio 20) 0. start met de Instant V. 20 zet u uw fotocollages. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . Het enige wat mist. De exportmogelijkheden ziJn rutm. opeenenkele tunctts na. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio. DVD Factory 2. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen. verwijdert of in her geval van video en audio.sprijs 69.Instant Viewer Elke applicatie. bekijken en ordenen. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. op WlnDVD na. een preview bekijkt.02 I20!l. Om een tnultimediabesrand te bewerken. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk.nl Acivie. rnoet u erop dubbelklikken. maar te beperkt Spelen met foto's. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. Dit systeem had beter gemogen. dynamiscbe interface.

alleeo UPCis TV-ontvanger €149. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter.nl. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven.Everywhere. Te meer sorns compleet verkeerd zijn. afhankelijk van uw breedbandverbinding.. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren.computeridee. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden. Er was maar tv. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. goedkoper en simpeler alrerna tief. Muzrek. Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Het is geschikt voar zowel hd.f-secure. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes. zou u denken. 02 I 2010 15 ..de FloppyDTV van Digital. Gps€200.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren.lp Inst.In tegenstelling tot dleasngtlte. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. Info www:mio.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY. Beter kan dus niet.nl Attviesprljs€ 149. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag. net als bij een normals settopbox . Geen nood. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. De hceveelheid rulmte is onbeperkt. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic.ontvanger die dat mogelijk maakte .n1 krijgt een Naderlandse installatie. namelijkdeA2 en A27. maar wei 8 It··d·l· .ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. Ook de rijbaanbegeleiding is handig.. Info www. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen... www.. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden.. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. IJ . her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is. Fijn. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. De Installatie daarvan was relatief com plex.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's..- ***** niet mogelijk. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet.com Adviesprijs c 59. stations en hd-zen- van een onllne dienst. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. Info www. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie. zeals die van F-Secure.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk.firedtv.nl AdvlespriJs € 200. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan. maar manlfesteert zich onvoldoende.handleldlng. Vervo Igens bewaart u.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk.-m~lI:IC'I:I'~ n<t. Dit is bij Mio gratis. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. Digitale televisie van Digite nne.

hoge afdrukkwa· liteit.d betreft. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. Oat isveel. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter. AII-in-one printer e 199. Goed Snel. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.extra schijf'plaatst. oftewel gescheiden patronenen printkoppen.·. Dit is alleen het geval wanneer 1. Als dat nogniet genoeg is. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan.in-een printer.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde. conform de geldende i50norm.computerJdee. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk.ONZE MENING.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. De patronen zijn nietecht goedkoop.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. Hoe compleett Nou. Hij is best prijzig voor eerralles. ondersteuning voor een B02.nl Adviesprijs€ 199.hp. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. Sterkel nag.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. Die positie is echter al lang met meer terecht. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. groat aanraakscherm voor bediening. een kleurenscherm met aanraakbediening. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.lexmark. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen. functies. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. Veel mogelijkheden dus.- 1 www.in de prijsl presratieverhaudlng. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. Oak her stroomverbruik valt regen. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. Geheu. Op de foto ziet hij er best groat uir.1 een. Info www. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). kunt afspelen. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk.11 n draadloos netwerk. veel mogelij'kheden. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. A£gedmkte tekstis eveneens scherp. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee.nl 02 12010 . Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. Adviesprijs € 499.

De nieuwste loot aan de Creative. wat audloliefhebbers zal bekoren.nl. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. Bovendlen hebben ze als groot voordeel. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen.de AdviespriJs € 95.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit.Her bedrijf is langer dan de jPod. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. verschijnen steeds vaker in de winkel.ereative.dell. De repeater is geschikt voorzowel 802.. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. Dit is niet uniek.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. De prijs maakt eehter veel goed. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos .Fi technologie. aantrekkelijke prijs.11g-uetwerken. matige mp4-speler RepeaterC 90. maar oak via usb. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek.avm. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is.boom heet ZEN X-Pi 2.com Adviesprijs € 150. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. dvi of hdmi.nl 0212010 7 . Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed.nl Adviesprijs€ 359. ze- Draagbare mediaspeler CI50. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. als de naam aangeeft.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit.computeridee. maar de videomogelijkheden blijven achter.Un. naarvoorbeeld van de Apple iMac. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. bruikte technologie. Into www. Info www. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Dat is leuk. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. www. taaklijst. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. Het is een bijzonder Monitor C 359.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet. veel audioformaten.als 802. Info www. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. kalender). X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten.

:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr....""""""....~.. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I.. ~~ljnt.. Pleats van handelingen Hoofdstukken... kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:."'II«J.r~:JM~ _...¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ .." ""..r..lde .t. Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in. S<t. III 8fo... Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1...f"1I.iraDr. ·-=. Laat dit 'masterplan' eens liggen..·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--.JJII~I"'lNf ~_'~::__J ..ret...t.. Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter.019 - . Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt. """Ioot»-'I<'i.. ko " II"·. "'011""Pc.. Binnen brandtgezellig dekachel . Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel. we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen . ~-=~.. • Bta8T rQ..i NW....I!!.n.Ie._ .. • • So. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr....!01'''''''_ .. ~ wail: ~tI~If~~i Won... Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten..~~ .. nloH<ljte< __ l!!de_ ..0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K.. . Maaktv.oed!e ..L~':.Maar het komt er noon van.. Personen.. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt..m es-.. J.... ... De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot...'InW.. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.!H_m Tlle.'W'Jift. AI!"..l Ue:l~fi!.:..._~ J~tt:~frrif.. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word.... U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden. gp~n..an ~ JiOOOI!"E!tI~..... ~ ~...tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f.proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a. ..-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten.Tik dan Titel en druk op Enter..~f'"r'iltJd.nl 021201. B<o ._""..Mb!lil"ll.datlE~f<~ BtOfIf"I(.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8.Q~." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • .~IIo:t • .computeridee. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen...1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! .n Buitenis het koud en donker. ord.... plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen.II: 1 Kv~~. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H.li!i<... Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek..:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l..Id .e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken..i~~.. huJ.at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters. w. • _. Geen tijd.. Zi:I. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen.. Plot. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en.Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.I!liil"l o • .. --1.. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus..-ert$.. de hoofdpersonen.ui!.. • . Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen...~' Kieseen apmaak. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger..

s t!!"!l~~:5i ''''_=·..sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is.""~~.nljke OlanjO rakke.:I!I~bI4.:r.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene."i~1Y. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum.]''--_1 it.l'..1 r= I' r- _03'_~ p.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in. Downloadhet programma van hltJylcid5to . en . A1s alles naar wens is k.j.Als de invullingwat u betreftklaar is. Oak zijn een datum.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren. Klik totslotop 0 K.o. n IIgt al esn h a. varierend van (hoofd) personen tot scenes.nl . Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen..ije.~""'~. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek.. No rrnaal gas ~ro k. acti.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen.w:. Zijn de persoonsgegevens ingevuld.ybnuk en doorloop de installatlewizard.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1. &. Klik in het menu File up Preferences. Klik op het tabblad Personages en 1. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. • .""I)"D'Q.lfl.tale tijd . Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~.. klalr OP to n aCI11w. :t I!II:lImCI'. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli. . di. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .rOili. 'Honl~sluk 'Stalu. 1: LNouH.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam.. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen.(:o!trputeridee. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten.I~fI. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln."pong om liM he en. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.likt U op OK.en tijdstip (erghandig b..of sterfdag vaneen personage invullen.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen. Voeg scenes toe Alge rna on '0 .M ':$i ~~~-------- .~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. dan klikt U op OK. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check...ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk....III!II" .H."".. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. WWW..Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken ... Ilk: I Oeat .w. perkgeldt: wie schrijft.nd I. ~ gerust hart ideeen toe. rna ar d~"" ochl.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties.I __ ~~.oal "lot net 9""aL lljd dus voo. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven.. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl.I!2 . is bet tijd om tegaan sohrijven. II Ookinhet digi.g~IX139t.. Tik dan de details over de eerste plek van handeling. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.. selectee! er een en klik op Nieuw.I on!wa""n van B. WiI<t"'IIiD ~lMI.. Nieuwproject sa rnerl'l. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte..

.1-Je.ndt 1I een pictogram met een pennetje.....--.::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' .. kanten op. dat is bewerkbaar in Word....~. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:.=...lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.... 1'"... Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a.fh .Tm!I' I 2: H60r.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook.t~"Ii:...t sii"li!de J.._~ --Io..~.:...i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=..r- . Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk..d ~ Ilo..:.L----. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen..-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H .in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken.......... Herhaal dlt vcor de overige scenes.. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a .:. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.d$ru~ :1.b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook. dan kopieert II simpelweg de scenereksten... Hoo'rostu~3" Oe. . (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.u.naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub._.31:: ....... In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.. Rechtsboven aan een scenetegel vi...Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven..iQ "f~~.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken.. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen..."""T"" . met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop. ons voorbeeld niet no dig. I ~1f1._. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven.iJlt.~_ csv~e:l. .I~n 3. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft.". fIt .s.n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~.... .~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet.. Dat exporteren doet u door . II_LII!.. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe.a.rmlTla.. Neem daarvoor een kijkje op btl. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument."t!'!'t'. .

maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn.. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld.~~1 .. -:__ ~~ -4InI~J.w ..j~ . U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden.u:tI.htm onder het 2 www. oo1IlI. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring . Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe.. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.exe.chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities...""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~. P-l'. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master.. maar dat is met verplicht......:-...1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft..parritinn-tuol... Wilt u een bestaande. -. ga dan door naar Stap STAPI Klik op www.kan redelijk fataal zijn.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten. Partition Master A .nl 02 I 2010 . rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken.. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install. De C. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram..c. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst. De G.. --.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.~.. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement). Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden.~' ..cornputerldee.. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.. t.-s....l1C. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies. wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. Om Easeus Partition Master te starten..... . comrdewnlead.. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup.".~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •.u . is het tijd am aan de slag te gaan.~~ "'-1-...om maar watte noemen.besturingssystem en. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard..IIII~ tb!III~I.. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits..

'-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac..... (G '" 1 2"C. in oris voorbeel.- ilMtl:!ltlll'''' l . Mo Ell .0212010 23 . klik dan oak alleen nag opOK..2 .~ . compu j Res I. uu. .. _. software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.. te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf..op OK.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (.nl ...'I~ . Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<. De opdracht wordt nog niet uitgevoerd. zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2).IU"! "'~~ .. ".. i"J.nn: 10.Ii) te- .. ~... Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition.... maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2). Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2).lf1oo! I~ ~~ . 1 ~IIICIIC'In'. .. . t~""p. .lItlon i$ CUi'r!tI.omputl:' idter chenqes i5re. .. "'" bil1i.u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl.III ".. De overige instellingen bat u voor wat ze zljn..computeridee.d:t ---".Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--.._ 3 0p"toUon..rl.bDll.:J ._ . Kies geen A ofB. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen./M 011."-' . ..!IIn ... ~"-7 t._jl"."'II1II iKlJ6A . Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik. Partition Size (3). .a ...'n_. ••• IIDe:C(Im) _... Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen."" . """ ._ . ""<ldr"g J "" DLolc.eIH~~ )"00 . deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www...:J..d dus G. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1). l1:1_. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien.."" . dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren). Selecteer nu de partitie die u wilt wissen...... .~ Gl*L~I~~ ~_~. t=oLIo 4: . partitiein twee srukken te verdelen.- .!nding.-I~.._!gGl !. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie.. op OK.-~.Uy Apply <h.... .3 Apply Chang IIII II I I p... .. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen.. .2 J Sol L'bel runG) I:".. " U. Klik ills u tevreden bent op de knop OK... . Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.. H d us in ons geva1.... . U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf.~7 GI' hilt.. ~ ~ ~ :."pplu~od. es 1 opel"..L ~ Si 2..

likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc..zi]n in orde).=.... . ~"(. Klik dan op OK.4I..wPrX. Master oak partities kopieren. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move. Werken met een program. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk . Copy Wi za rd l $. J_III!.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten .J:Ollfd.3...bw}-our.Ln.0 GB Wac."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'.I! IZf:tIGl ~. &Wi!:..\ ..[. ~ --- ~EtJ!.-.iiu'b!1or~mo.pel1 o N.IIi:~I_~ 2S..!I!& [ - vi ~.. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd. weer..f[.: '. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend).!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr. ~"'''''''7 f~I~ . I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode. . Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen. stuknaar rechts en klik op OK.1. I fTj.(1. • schijf willen geven.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd. Selecteer daarvoor eerst de tweeds.44.ot)on. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III . -~ . naast station G: is er nu ook een station H:.~ "" 1..s& G 13 Sf &.~t-p~Hdup._.Ut:ln.. I~'~·w II I Siu.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan.. C. ~(L6TGB" (iB SP~fIII .nl 024" 2010 .computeridee. IfI'o"'P ..:'i ti 01) p~ti l·.op Next in de Partition CopyWizard..~ l.I Tcure gfOGtte BeKhikb...Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen. www. ter C.oW<l!ijf..16 \0. rige stap.11 (ill 983. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.II!'9adiUO" nN"F..rO:rj: :i~lflllp.r L.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. dan selecteert D zelf het gewenste doel... Ttl!!:" L. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k.ttt.. Sleep de lillkerkant van de balk. tri. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt. 11~." orlhc. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations.~ T~I. We zien daar ou een schijfstation extra. ~ 12.-.0 the Par ti t ion t jon.1iB 25.• Welcome P'l e:~ 1.:ltl'lll . I'z'. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 .dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik.nIl 0: DX:s Di. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn. UA "Il-- .{j.':tMId ij.il'liLmn. • C! ." 6a.:ng. Dan HOgeven op Apply en. een &Wlt.f'>rti~.i~s."" I!I ~40~' ilO.....~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0.. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd.~ ~ ~ ~ ~ thillot". zekerals de partities groot zijn.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide.a~n..~i!!ilyou tw..3J.··eLI . kleinere partitie (H:.. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk.S1 1 t:hep. .1.1I«I.d spc~ of the: scl«ttd .lm P~:I~~s.14) ~''''. Pakhet einde van deze balk.c.~SI~~ n••• l •• UY SIU f. Ill. ~MO'I. ""I!:r.f.. 1'F1uF7 " 330. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije.p~rotltJn.Hlm-~d F. Het kopieren kan wat langer duren.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move..'Il'I9(1'f~tht:p.

want de prijzen 10- pen sterk ulteen. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. !nmiddels hebben beide merken ook een. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. de Mino illt:raHD. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag.. Ben 'echte' digitalevideocamera. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden.. Samsung een HMX. Het loont overlgens de moeite rond te kijken.UIOR en Kodak een Zi8. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes.OIder an uit aan een aantal polttici. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot.·· eenFlip. dat beduidend duurder is dan sd. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. Om de vergeJijking compleet te rnaken. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype.. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. Creative Vado gen.. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum.computeridee. Die worden nietmeegeleverd.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. NC stuurde een Piesio GC-FMl.ca. een Sony DSC. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen.nl 021. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen.. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. De Flip is een compact apparaatje. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren.I s -en • tsvoo rn. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. een lens aan de voorkant. heugenkaarten. en een uitklappend \cd -schetrn. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. mC.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. nl) . die rond de 200 euro kosten.2010 .ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. ook in deze markt gestapt. en zijn. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen.pauwen wi ttem anblog. sen videofragment opnemen en online publiceren. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. Bij de Creative Vado RD.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. HD .

lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. De Cam. . maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung.nl 02 I 2010 27 .snoppen. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. voor het geval dat. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. tuinen keukengebruik. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. niet alleen is de helderheid gebrekkig. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. het beste van de deelnemers. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. pas na heel veel keren op deverkeerde. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. Mocht er iets mee gebeuren. zoals ik. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. Het is leuk dat de functie er ep zit.computeridee. maar heeft een beperkte kijkhoek.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. Er is er niet een slecht. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie.

wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. Ofwel. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker.. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. Dat is jammer. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. Moderne hd. De Samsung is een goede tweede. Apple jPod Nano 28 www. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. datis prettig. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens.. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. te weren de modellen Vall lVC. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. . de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. De modellen Vall Creative. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . Verre Vall dat zelfs. Dat redt Toshiba net niet. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. kiest dan ook beter voor deze stand. ofwel 1280x720 beeldpunten. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk.hebben alls een vergelijkbare compressie. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. Kodak en Samsung. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit.nl js 02 I 2011) .computsndee. Video kij. Dat zijn de Crea tive Vado HD. maar . Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. maar wei een maoie test voor de camara's..CG 10. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft.. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. maar dat de ene lens de andere niet is. De KodakZi8 produceert . )VC en Toshiba bieden dit. De Sanyo overtuigt eveneens. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid.

OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.kwali· teit hebben. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's.9 min. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176. Conclusie: erg leuk als extra.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9. Lithium-ion Mpe.35cm ~--~.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest.rnogalljkheden. Het 3./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol.BMbitis 6.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. De opnames zijn. Opnames in 720p-formaat l. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat..9 rnegaplxel 5.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2.53 Sd(Seeure O.08cm 153600 €203.5 rnln.6 mega pixel 6.gonaal 100 gram 1'a 0.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .nI02 I 2010 .90 Sd (Secure Drgital) €1B1.igital) 1l5gram Ja 1.264 afwe! mpeg4 ave. Uthium-ion mov 12. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten . HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.5min.1'Mbit/s 15 min. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden. Het bestandstype bepaalt mede door we.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. gedetailleerd en haarscherp. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's.7 megapixel 5.computeridee. Daarrnee houden de overeenkomsterrop.Aan de andere kant. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens. Sony DSC-WX1. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) .08cm 153600 188 gram J'a 10. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een. Oat is zeker niet zander meer het geval.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. als u ook van deaxtra functls van een be. Oat komt door de gebruikte codec. Flip en Samsung. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost..7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. 30 www.6 megapixel 7.5 Mbitis 15 min.75 Mbitls 15. verbazingwekkend goed.16 Sd (Secure .Digital) €214.ijn mogelijk. Het handigste zi]n Creative.1 Mbit/s 15mln. oudere programma's kunnen niet overweg met H . zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype.2 Mbitis 1l. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven). zijn de beelden kleurecht. Lithium-ion Ja Ja 9. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware.2 megapixel 5.

26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. Gebruik deze apparaten eohter ni. dus full -hd. te beperkt." beeldkwaliteh stelrteleur.et voor het serieuze werk. hebben een videocamera. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik.5 min. 720p of lOSOp. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. LIthium-ion 10 Mbitls 13. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu. De NC Picsio is een aardig product.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt .5 min. wij preferen de laarste. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. Mobieltjes.jd op YouTube scherm is beter. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. Wie een zo compact mogelij k model wtl. Wilt II 00 k full. moet opletten: alle cameras nemen op met29. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . Deze levert goede beeldkwaliteit. voou. de zwaargewichten veer de professional. l o 02 2010 1 . de nieuwe iPod nano. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht. en nu zelts oak.4 gram 0. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft.. Wilt u een optische zoornlens. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief.6 MbiVs 52. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit.es ULRIC ROLDANUS (45). deden dit dan oak vooral voor de prijs.. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray.• een www.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. Of het nu avi-. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. Welke ideaal voor u is. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst.5 Mbit/s 15 min. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei.nykrijgt u een ba.O1 Intern flash· geheugen 36. een grater led en veel meer instelmogelijkheden. hangt erg afvan uw wensen.ray wil zetten. Daarvoor zJjn ze .05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9.of mp4 -bestanden zljn. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. bij de camcorders vanSanyo en So.computeridee. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro .i8910HD €554.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj. Ja(4x) Jal . Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven.39clTI 230400 Apple iPodNano €183.Sony DSC-WXl €300. WatoverbllJ.lieht op te vangen. maar hl] is ook tors groter .het beeld- gemiddelde prijs. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. rnov.3 megapixel 5.namalijk.970 of 30 beelden per seconde. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2.. Mag her wat grater zij n.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung .tterijlader.

Tot slot. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden.ongeacht het kennisniveau en interesse . 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. terwijl ik nu alles op de computer heb staan. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. Wat helaas ook in 2010 doorzet. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik." TOM ERISMAN (54).lk koop nu al zowat alles via het net.es vertelt wat er stuk is:' .000 naar meer dan 200. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten.ande community uit te breiden. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. Vooral witgoed. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink.els. zeker op 8-locaties. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn.000 groeit. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander.willen we dat ons ledenaantal van 135. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. Neem de film.

Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen.breekt dit product in 2010 door. Wat eveneens erg duur is. is de blu-rayschijf. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. kan ik jammer genoeg niet voorspellen.. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. Ais dat het geval zou zijn . Oat is veel te duur.ik zag er laatst eentje voor 89 euro .en het ziet er gewoon veel gelikter ult. dat van mij oak gerust mag flop pen. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. Dez. geen games bijvoorbeeld. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. Sterker nag. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. Op een usbstick." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. Alles komt op flash te staan. Ik ben er meer dan tevraden over."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv." . die steeds meer ruimte biedt. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall.lk vind het een onzinnig opslagmedium. helaas niet JEF DE VRIES (20). Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Daarom is mijn computer. Spelers worden steeds goedkoper . Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. die ik recent heb aangeschaft." "Wat ons te wachten staat.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden.en dat verwacht ik eigenlljk . maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7.

com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer.zip :'nl. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. een tip van Jenny Roozeboom.com:lNXEU.nl/producten/mill7basis. een tip van Ives van Hoome.t. Niet dus! Da. en program _ setup. de long kennen we nu een leuk.lJI. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie.devicedoctor. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig . zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes.computeridee. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494. "I· .exe www.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.queeky.II Inde. maar u kunt ookDevice Doctor draaien. nl 02 I 2010 .i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.antipodemap.-~Van :!I~v~"='.. olleverfjes. li1U9Glc.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. video. Uw wa- www.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje.. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen.I~'" e:.'IIi. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken..miI17..en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld. Met by. -kB gramm a's. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine..G. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr.III""""~ .boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe..en geluidskaart. Laura.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen. . Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t. Annie had het mis: Abeitje.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken. DeviceDoctor _Setup.IIi ~_lIi!!'pMIII':. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt.l.nexonel.. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint.op gratis software. inkorusten en uitgaven.com www. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol. In Combat Arms.nkzij Erik.ngen. Ho -kB Opschiet. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden.c. :879MB een verscheidenheld aan arena's. t "=:~-o. spat her helernaal gratis. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. want die werkt hier niet. meneer Tump en juffrouw KLater- www.

netJutils/run_as_date.. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot..99 Deze usb-stlek MuseScore-O.maar dat llgt minder voor de hand) .a. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic.. ----_...'!. ..0""'~ &<n f. MuseScore B rlde r emer AWlS ..compu. maar [e moet er spullen voor kopen.nl.nl t U82.Knutselvreu.incredibots2...dres.ore_org/nl a 20M rent. dus we geven geen succesgaranue.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet. Do« /. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten ..n'irsoft.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat. met handige houder voor de dop. Vergeet 'niet uw " . -_Ho . in. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven. Oat kanechter een sruk handlger. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken.enter. www.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to."...een tip van Sijmen Schoon. <Jioro9o the.gd H'eel wat mensen knutselen als hobby .nl· 0212010 7· .5... Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad._. misschien levert uw tip u een p.Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre.. maar het is bestjammer dat sorn.. Kijk voor meer info opWWW.. I<\~"''''\o. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make".ijk te veranderen. gebondenaan de natuurwetten die be- MW . £~I. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie...V.. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.9.rij50p! draagbaarheid ..nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www.gingen van dit scort.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde.de Vries OIlS weten. he~ zorgt vaak voor romrnel. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.. houdbaar zijn. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving.computeridee.:tip . teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s..d"""~ to the".. setup..~_ """". Nee.. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t.w. www.e. zeals het transporteren van een object van A naar 8.. met maar..com :-:k8 '\pacc.P)lcllr.. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ."..tijl. Alhoewel nag niet toe aan versle 1. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten.kB . Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ . 22kB moet U opdrachten uitvoeren..De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-. am en a. Leuk.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel. dan IncrediBots 2.. www.teridee. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt._ .. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel.. xe e www.0 is het nu al een topper.musesc. zo lie! H . onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.' 1.d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt..image.CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren.exe www.

Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt. news.org/info/ nl-charters.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. mise.__-_ -:_.vcetbal.sport. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur.medla. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen. soc en talk.html. Dit in tegenstelling tot de.. U herkent ze aan de oevoegingnl. sci. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. rec. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. ·discLIssies!. corrupte bsstanden ofspam tegen.-. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet.. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven. U bekijkt de volledige !ljst op www. _. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . -_-. Deze worden wel netjes hijgehouden.de rnerikaanse Duke univeriteit. De bekendste is de alt-hierarchie.' :. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt."()Ig._.. ~ • ~ <_ ~_.auto. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek.nl. tenties. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen.-~. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk.--.. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen.krant en nl.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. die contactmaakt met of een . Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan.newsadmin._~. nl. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. namelijk: cornp. humanities. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. Zeker alsu een specifieke interesse hebt.•. zodat er een logische indelingbestaat.

de auteur en de datum dat herls gepost...k opeen nieuwsgroep.. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres. foO. Als u iets hebt gevonden.:I. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie.""' Jc.... Dubbel- • Moi«I E. Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar. abonneert u zich.."~_~"~I""".\O_.blnaries4all.. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent. meerdere nieuwsgroepenservers... Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw....I'" ...L. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in.010 9 ._. "" een toplcwaru kentvan internetfora.~ II"lII!lItlr~"..1!m'I.. reageren op berich ten.. waar zijn de mogelijkheden be0~_~....""_ .::q. Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.......ao.. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b.. Wells· DD.dSollo'O>\)..b!D< _~I f_d =---- kli.. VuJ bij Email een adres in. De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen..In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam.!'L~tnl ~r~~t"""I~. zoals Outlook Expre. wanneer u de berichten wtltlezen.!!_ t.... e-matladrss U configureert Outlook Express. .... (NHI'" . .... U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t. zoo en nieuwsserver in.t.. ~ - --~ ~ Op de website www. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.cJ ~ .computeridee. Is her een grate groep.. U bevestigt metJa._ 4.. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.nl 02 2. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur . Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft.. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.... indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird..II'II~~ 1 ""-... Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt. .... den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www.... OHTr. iJ ....II-'o. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.ri1l1' '1:-' r. Vul achtereenvolgens uw naam.. Iht ._ .. ...'''' . U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht... Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles ... Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay. Het bevat oak lntormane over her onderwerp.. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website.exe.!L 01.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI . . U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.. __ maar de basis is in principe hetzalfde. I 0-:::1 .. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen..MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n. U komt vervolgens in her Setup menu terecht.w~ .U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag .E:!!J ~ "'W........ waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt.... ""!!M!!.... die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse. :t._ ..Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma. Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. [naarnvanu wprovlder] _ nl. r-~ ~. ..... . l:an.1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden.. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen.. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip. want u start bet direct metXnews. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. wat enige tijd kan duren. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd..1~~ftI .. Ck>\iI»~lobw~. "' _ U.-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen. N ._~I 1~~eI.. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan.. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New. zodat u direct aan de slag kunt. . aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen.... a!vorens u het selecteert bij Signature file..eenvoudig. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!. """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews.. waarmee u wilt op spam . I- "-'I !:8l. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.ss. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak.". Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist..'_ . I... Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news..AJs. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens.... u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil. Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers.. Verder vereist de so ftware geen installarie.

..iegene niet meer ziet.lk.. .. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren. waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt). ......"IIIiIl._~ JlIIII..tIl+JItD !... _ ~ 71 l! .... .. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten.. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten...J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen. Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.. . " • ..gl~""IIIIi~ nl. . _!rnI'i'Il! De zoekglg..HII~_"".. 1Ioi.In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan.~]r-Gl... Bepaal zelf of u de quotes I -..I'c~" . i:lj~ ~ .jI"'IIL R-~~ >.'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:...... hoewel . U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep..:P::C:!..de interface.... .... Veel groepen .. ...r'.nl 02._... Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.-~ ......~w~' " ..~ . O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .er irrita nb) gebruikers.tdLtllirlbwMtt..II.. " .sporlYu..I-iwI..!lIIi~ ....I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!... binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!..J~ n~ III"IIibl. het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.. VeT- • R. .:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d.!.'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan..bo-I. .... dan --"-"..J --".. ---.!· ~1"!1!1&1~~:s........l_~"''f1:...~ ..... 6. die via u browser vcltedig berelkbaar is.i<. maakt.. " " .. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats..=-=_"'. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d.._ r..--=. . :... ~-~ . Nege. Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle ."*"" . brujker wiltnegeren...t!i. ".....! .... i'liiJ!l'l'~Itt... Het is een aanrader om fl.I.. Zorg In ieder geval vear goede argumenten.. ~'tf~+~ .. Eventueelmaakt u.J..V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)".. " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn... ijp(JltnI&IlI:II... Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e. 11 nieuw via Group en Refresh Headers.:jii M_:il i: I"" .:::--.rrI!II!~ conrroleren. ... Het program- ~L>-oro.M6'. Natuur- )O. .-I'Iil'<_ ••• __ .. ".lbal ~£:~....2010 . zodat uw reactie ztchtbaar word!..Nmii-II II . ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver. .. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan ... ~~ fI.. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep.'ii"f'SlIt ..-1 dIII"'I wnf... t))J~ ~~~"~l.mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database.... aij Spedal en geblokkeerd. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. eIwet..mall naar de afzender vall een berieht..iitii~I""~~ rd.. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. .lll!UJ '. Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- ....1DIIIK"I'l!u-L " groep...D. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster.." .._t-. ....... .p (.1.. waaraan discussies.. Het is zelfs moge.....-~ . ~-~ -"" ..& Haal alle onderwerpen =....-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse.l . -" ..computeridee.bltlloI:IIII.....':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp.dill ~) W ... ... Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks. I. Er opent een nieuw venster.. Ga. Rechtsonder selecteert u de juiste server...."'-:::....I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " . ~ ~ .. k1ikmet de I-:"":..1IiII~ ...:II.ail:! .. 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d. waarin U Bell tekst typt.. . .. ~ r.• 4 www.." "'" "'" "'" "'" "'" .. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden. Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup. _ .. ~Woliil!l!'o -" . ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep.".. ~~4."'-~... Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop. "'~~' RII"UI~ Alt:II-.iiil_.DiC:IiiD.....-'NII .~ ~~I .wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen...... !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C. ... ... Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging.... _~ rOI.Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep...~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message. __ I\..iegene Ie maken wilt krijgen. ... _' ~ " ..-l. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht.. . " .. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen. _lit . -II! _Ill "" _'" _!I:it "..or.. 6........ in he! menu naar en kies Post co Newsgroup. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle.. == Q. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud ......

: Een fragment u it de beroemde Zuiderz.95) Videomontage NexGen (€ 39..-::"". Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten.. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd . Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29.com -. _--. . ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer..lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D. maar die tijd komt niet weer .- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49.-::-::::. het grootste Nederlandse museum. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www. Meer informatie: www. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.j.. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen._..van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark.==~:..nl 02 2010 I' ..----_. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien.. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype. computeridee. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010.easycomputing.95).95) 16000 Lettertypen (€: 19. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen. Waarde €180.. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. in lelystad? lucht. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.school? Welk deel.. Postbus 1931..eeballade over de jongste provincie van het land.nll prijspuzzel.computeridee.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.95) System Mechanic (€ 39. 2.

Halle W~ ~.d.ublie. bericht Chrome p.."'ffzf:. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.. Zodraueen web!og hebt aangemaakt..anac'U: d"".'llo'Il'TW! bltt_.nn!n wotdm.. U kunt er op heel veel manieren een maken.Zonder kennis van programmeertalen.&Jl 'biuverri.ra:ni.Wilt u meer invloed face..&lll! I !S)""Jldu"on.nm~til~ .nl 0-21201.Word Press we A berichren 0.iI: !lU If .= M:C(I~IIL rh:t vt'e. Het is 4 www. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt... Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken. zijn . waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem.computer:idee. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.lllte' ft .com..and "'Ch[~' DO. Web·log. III en Punt.> .sHrd 'lm..[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.'.<>ca!.be5cll." . bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!. :.. op de beginpagina een aantal u.hUle. 1 ~ . . maakt u evengoed prachtige ontwerpen. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren. .0 . "" het Nederlands beschlkbaar. De website is grotendeels 'V~1 in A: i... t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel. gebrulkmakend van standaardsjablonen. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.c!:'_brprw. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen.. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.I: ~M.MIl'1 8 . Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit.. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in..(IIJl.udll!!~mplJ.\l. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress. is bijWordPress aan het goede adres.dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l.w ru'ltt".t.lJ. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.l 4 beta ~ 1oI:II1I. ..i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt.~~I.cl/1. ill.lkb'Ur~He'tiood. q "·Ql)'r ~el:!li d.r"k&f~II'Iu ~ kttj."': J . Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<. w n Z. is dit de standaard inter- onder andere Blogger...I'CNiellws ..~tnjgll1ll'1o bee!den.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa. brO" II< Wto \I. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst..tHdJ.ilop 'r-.i~~ru. Ter lnspiratie hebt u .iJIIg eee to WIIIf.com.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I.t. 0""".BIl"nclJ. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest.I <JI! Do nntmldoill"s""" d..~ . • -_ -'JI ....l!.!ill n:n:l~ vier ij nu p. Orndat u het laat hosten door Word· Press.. H.:lft wereldl I!.c= I:Il~1V1 durvan .iI:l1l Il'. ]=.d.et iJ nal .!i'ft. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.m1'l'L 1'h. bJid!\ijUITJ g.dPtI!!.' ~ .:Iln aDMit sf£! . helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen. Coo. .!l..~!.A-..

.1 itlijnopties. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. GODiI~111. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe. 0. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd..... Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes..ulilokb_ . bevar de applicarte diverse opmaaktools.m b!~. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu.iJ.computeridee.enquetes en PowerPoint-bestanden toe. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan.JiIs . . die sorns goed verborgen zijn. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan... Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen. ~m ... U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden.. N""rn~ . borl". zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema).. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. _. Blogrollen Blogger. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie... wanneer uklaar bent met her bericht. zeals: Llvelournal.. Wanneer u een thema aanklikt.~WI'ti''''''"'""-'' . U hebt helaas geen invloed op het le ttertype. ~ d. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk.". Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken.. Het is nag ~_~ ~ www.. Om uwtekst extra kracht bij te zetren.. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. zoals een kalender. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's.. zeals contactgegevens. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn...:ill 5 OIIJ' ."'n~r .!<l'fI<Il""'". D. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties.. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven.nl '02... Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link.. allneas en 1.1k. Doet u trekken.boo""'" ~ . want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn... ..II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen... Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave. .. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan.. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken. Deze bestandee uploadt u vanaf de computer..i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. filrnpjes..2010 _ .. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom..1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. geef dan rechten aan personen die willen meewerken. 10m. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel. nu d.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht. Hierbij ziet 1. Leef u Oink uit. Hnl"... 1oOi... Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud. >ltn . """tIl""L wll .. • I~- .. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen. Als u extra informatie wilt toevoegen. zodar niemand uw probeersels ziet.. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt. tI.beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. Wilt u een be- dat niet. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. vind t u op de beginpagi. -_ Andere mogelijkheden '_" ::. Uiteraard zi] n er ook mogelijk..d . Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi.""@ ne ol~ d. Om een teksr te typen. KLik rectus op de knop Publlceer. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T.

. zo'P~ ~lt~DAlDlr!L .. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam.3 en MySQL 4.r1Q"~'PtI~~ .. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord.::r. server. waarmee toegang krijgt tot uw webserver. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins. ~".. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '.. wachtwoord in. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder..tl!un. rrsr l~~.od~~~. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf .=":l·:::-c·.. . Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.php en open bet bestand met het programma Kladblok.. gebruikersnaam en het script te lnstalleren.. pakt u bet zip-bestand ult. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn..rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel...i8CnllllUdldN.o':nri!ll~U·. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.-d ~. ~~~.. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma.. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg. .r. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE. Als II een ander webadres in gedachte had...I....iIII. antl-spamfilters.n. .. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt..M~ "'~ <..~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt. Surf daarna naar de [ulste webpagina.iII\lr Camma.''"'' .o cl~ o GooHl:.~~t.. downloadt u her bestand naar uwcomputer.IIII':' ~~"'~"~~I~III.. ~~~.~~ Ho!.~.Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden.. ~ ~- --~..-.• www.nM~ a. • voldoende mogeJijk.QImIdurI1bni-rr..n oft..ttI .· .iU.._ ¥ r=.na \ \\ .n Aut. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's.__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt...1 Ja .**~M1. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen. ten ZeUgehoste weblog l....t..:... zet u de interface volledlg naar uw hand. aj"'Ih"'lIJfih.. ~~UlI"-=. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar.. soclale netwerksites. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt.als hobbywebsites geschikt..!I_ ''4.~ . ~ ..!I-. ... omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen.. Op de webpagi.:1.. "~~. WordPress is zuwel voor commerciele.:.. ( .ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn. tIa...1t ~c:' nia..-. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak.._..php naar wp-config.!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~...0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt.CQmplJteridee.* •• 'I. " .) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren..... ~t1.."tc~"""~t"'Jjo server. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre. ~-"~H"~IM"""'dJ.-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins.*". Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press.lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .... . In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.o.II"ILI:a~1:I! ~M.tI!IIiI~~. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver.'" Door de opmaaksjablunen te bewerken. Daar staan weI wat voordelen tegenover.heden bied tom met behu.ss.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G.I--~""'_ tnq) ...:::-.. ven en een contacrformuller toe. .. . Als uiets moois bebt gevo 0den. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!. adverrenties....I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!..":. Zet het vervolgens op de webserver.iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n. De uri wordt dan . alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg.dat diegene beheerderrech krijgr.nl 02 1201. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website..~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ . ~ wcrlr'.XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n.._.DllIi. ~~=::"'-. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre. Wanneer u met deze gegevens inlogt.. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics. EIoi:tlil'rj. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4..ot I 'Soem 'J{en I S~. U hebt dan echrer weI .~ .0 .~ __ ... 18I1!iII. ill HI:Ib jI fIoikt..

Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. want als die harde schijfkapot gaat. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken.2S GB ~u ~J 00£. Inclusief'persoonlijke instellingen. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. ~en waarvan u een kopie wil opslaan.bo".kelijk van de totale bestandsgroorre.". wtlfdtf'l opgt:n_. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad.. Dir bespaart u veel tijd. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft.. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities.. klikt u op Backup startan. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken..en Enterprise versies een functie om Ins te maken. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. zeals in dit A. Intimate.-"1' "" >I. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. afhan.l9-.. waaroververderop meer. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen. InstaUeer eerst all'esoftware. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. op een externe datadrager.'If'I.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-.h•• dl! Silk. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. [g·U·2OC/i 16-. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken.f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's.computerldee. Overigens." of computet nlel meer ~b. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www.omtn.S. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. IF1J IMI. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. Enterprise. bent u alsnog alles kwijt.. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm. voordat u een systeemkopie maakt. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. I~a_1M) M_ Op I •. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. maken. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig.4 "'.nl 02 I 2010 .. Het proces neem t enlge tijdin beslag.. Zodra u een keuze hebt gemaakt. of IB5. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. vcordat u een backup maakt. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:..."lIvcl'. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie.. klikt U op Volgeude.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. Bij de meeste computers is dither Cvstation.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom.

!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1. Persaonlijk.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat. tIItI ...1)cf1Cn.rnf .u. Systeem Bog .m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .ll'V11~~1t. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.I . r..u.. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.r'Io U'ii' b~_dl!l\. U If.t"lhl ~ .. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers. ndbi.L\J(vn1"'f'1'I11'11""'.. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten . ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- .~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC..tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door.up ~etI~l1I.tJ'l'l. Vervolgens Iciest u de juiste map.(Q...rdgJ maken op een externe harde schijf cd.Misschien vindr u dateen on handige djd.. . Cip da:.p 1iI(11).O~. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.tI.. .. het 4l'I'.. Klik op de blauwe Iink Backup in- ... dvd ofusb-stick. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken..:...:~"~wan:I. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f.tjc. Ga naar het Co n. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d.. ~ ma ~"YI:p Y... Erverschljnteen nleuw scherm .nl 02 2010 • . bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie..1:t ~~~~I"'~IM gcm.oNl"f'I"'r r:--J.11:19' [-19 ~ r.M! tJ'. Klik op de knop Volgende. WelLE !rpt... U hebt nu twee mogelijkbeden. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _..el bdrufpv. ·1 =:I srellen.. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk....PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie..l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.compllteridee.t. waar u de gegevens wilt bewaren.lw.1fl..=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer.~uuw~ifTI. TI\ :r'.d4.wb.op.rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie.SdeaRr lUd'1I eon gwv.ie! 'SdQ:k~ tid...I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7. ~~ d:!l\JiYcn om i.If! '"'...... ~.\D.tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen.!! n:lri m!!tr ". i. jimdJl f. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.en4sr! .Kles vervolgens de juiste Iocatie.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI..~ tl'~ar'I'I'rII"".1""".. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen.'.. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat. Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen..liI!-avo~d. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken... maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.ysteI!m kopie die u _der hebt gema. ttfl ~~mhp-~. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens .!o. is het verstandiger am voor de twee- gende locade. itl~ . L. ~.tb1f die noG"9 ti)-n. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations.dM.l ru:crrde ""rslelmmhode . Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.dl~ nog 1IK!dt..1!!m hKt ..) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi. Jl ~. 11·L·"""~1S v-'.!!"~n.e documenten :JtAtfJlna: .l~~ -"""9< ""._.dt!~.. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n . ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.cCl'fl.1 H·_'.~ D:~~I. vaG van dit II kI www. Pob. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer.1Dj301I!m1Ulr. 0111niet decontrole te verliezen...liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer.lJlh diXl. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ ..g. "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If .llIIIO~ 1.lok1 cp.I) Irt1'l.• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten. dag en tijd van de backups..reUen mel een :..mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i.ii" ~ OGtfP-iO~C niil..~ra. Oi~DctwrrwptQl r....! Hym". bij- ulrvoeren.~ i!'l:lblt. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie.. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden._o""'.

1 0 installeren'. Hebtu war..Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix.nl 02 I 2010 .Netbook -Remix 9. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m.opfrisslng nodig. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar.hestand en selecreer de usb-stick. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. 1Ge de use-stick en druk op enter.. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl.0MB Hoell.computeridee. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. Ga via Systeem. Kunt u daarrnee leven... Klik daarna op 'Ubun tu. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. selecteer het lso. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren.rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop.. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". Im. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken.. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien... Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. Oat kan perfect. 4 www.. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd. U dat oplossenmet een exteme speier.. \!II!""" .150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. zU I. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. 7-. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.ken slagmedium u wiJr opstarten... Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.1"' ..ge-besumd 1. tenminste als het scherm groot genoeg is... U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.".

l 'lelfl5til lleerde syst .ufIillCl(uLJI~"I~Po!. I Ides de ta..l r.II1'I"'l. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows. Wol1lt oo~ d•• 1iI.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf... Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International.II~I:Ia.no ~umi lIIt.0 9 .nl 02 • 201. t ".ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven....--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q.ontol ~"''J'!'1 r \1e. -_ o persoonlijke map..chilr ~11111'1 lo. maar u kunl rut nog wijzlgen.. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt.'" Goell'l'O Go.. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ".. krijgt u een melding ..j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .. tl..I~ M r1tiiP""' • . A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. staat de taal hier al op Nedetlands.n worden.:.".. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd.n a"". staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. rdtiIalvoor ~. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.l U """ .WJ!a Ol'OCIm'e'. Ides dan voor .ij fers) en een wachtwoord. fmno.~J II4IiI a.ntw<>illlIltee!t.... Ziet 1I een foul... Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling.l veor MII""Il!II. na uw keuze opvoorun.~"prKn. Wannear de j nstallatie voltooid is. m. g. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties..s1lU"& p..I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick.ll""t>.. klikt 1I op lnstalleren.E.. loginnaam (met aileen kleine letters en c. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika..do..'l1eid . Hrv.'"'' PiJ'tltlKn.ko' . op Voorui. dan keert u terug mel de knop Terug.. De eerste op tle is meestal vo ldoende...t~Ia<rI"''"'IIrI'u~. ltall. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. K1ik daama op Vooruit.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu. Als alles in orde lijkt.t. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt. Geef ook uw computer een naam. VODr optie.l"l10 I(l~! 0.*I~fl. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem. KLik.. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt." te lJ1Stall@".. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.nl ZD<tr.computeridee. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren. . Hetinstallatie- :u.lsIc.o. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen. of de partltles hand matig specfficeren. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. -.Kliki II op Nu www. o. Klikop Vooruit.I WQnJ<:n. cd gobrul~ k. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam. ~ Welkom Ell'!k.

blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1... de. ~I 'I.rI#".ItAen_~""''''l<Iij.hsrstarten of drukt U op enter..fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" . De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan...erl'i'I:'~ . Alles staat tach wat op een andere plaats.. 'u .. dan wordt het Installatteprogramma afgesloten.II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond. bet geluid. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook. deze map sleept.ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d.~"'T. enzoveorr. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers..mik!n...lI-....computeridee.h&J1Y . Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- . F-Spot.!1I!1."' . Nl'P. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx.. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One. mm. Evolution.. 1n:~'t.'_IOII. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen. enzovoorr.. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.l'UI)' CNtPr'IJIiIf . de datum en tijd.Uiteraard ""t.a!f"*h ildspell!!liL Installeren. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .org 5 www.nl.tr lll'lbi q.-.~._ ". J~bber:.II1n'II..I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .. De eerste keer dat u dit opstart.'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.ubuntu. en andersom. Als u eehter een programma start.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie. II ~g.II~dl~scsa ~.. Rhytbmbox... -• . Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One..geteasypeasy.... ~ Klaar om te installeren.. maar ook nota's voor het programma Tomboy..." . lD..0212010 ..... Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad.w ti:Jj"lJ1f:.. ~~ . Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging..Qm 1>&1111 atl ~ '1". . waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts.S(9II~_QOIloOolols .Bl dIl-=anilli de In.org.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl.. Met lJbuntu One kuru u nietalleen .. .." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~. barterijstaIus. mdol!ltl:l.·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR."'.. het netwerk.~r.~ .. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www.mlJlaUi!' (.com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone.....10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu... Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip.". vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'... registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden.':" .. de . . OpenOffice.ubuntu.o. wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen.ubuntu..com Moblin moblin. waar u een gratis account kuru aanmaken. & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One..• Canonlcalheeft in Ubuntu 9.. Klikt u erop en kiest u Verbinden. Als u een programma in UNR start.. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox.J . In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""". n -IOO'k. Her GNOjl.com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www. _<1 vorieten van UN R. Empathy. dan verandert het icoontje in een wolk. wordt hiervan een . dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu..

ind len u een persoonllj k antwoord wenst. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen.roblemen. verzorging en huisvesting.hon den [orum. Knaasdieren Op www.. Sommige rnensen 5 www. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken. anatomie.raadv an beheer.1l1 02120. Onder andere cavia's.dekatten slte. De wallpapers. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. Op www. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid.hamsterland.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. surft u naar www. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen.mailadressen. voorzien van een persoon- lijke boodschap. U maakt hier eenvoudig een weblog.nl leest u er alIes over. een huwelijk of verjaardag. Logisch.nl.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. rassoorren.nl. U zet op die '--.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. weetjesoverkauen.bu n nybunch .dogblog. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. columns. gezondheid en ontwikkeling. HoeweJ de website W\VW. opvoeding. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam.hondenpla1l3.10 . Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers.kauenkaartje. degrotecavla. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. bijvoorbeeld Kerstmis. lezersverhalen. Wanneer uw hond war mankeert. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. Als u het baasje van een hamster bent. u leest aile benodigde infermarie op deze website. . Voor e.. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. zoals de naam al doerverrnoeden. Op dewebsite www. VaJentijnsdag.nl. ziektes. weblog. Leukis de website www. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. ziektes en butpdieosten. zoekt u naar het ziektebeeld. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden.nl. waardoor ualles te weten komt. bekenden en famllie. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p. Maar ook website. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. U zeals: oorsprong. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. Nag een aanrader is www. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden.computerldee.

. Zo heeftwww.com.uaforum. Kijk ook eens op www.._ - . ren hebben ze juist als hulsdler. I II! -.'II~~~ ~n..zooeasy. broeden.nl. Laarsrgencemde groep kan terecht op www.m~~ !1JIo1.animalsta~ker5.De software mag u dertig dagen proberen.aquaiorum..l(iUG .l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden.informetie op het gebled van terrariums. terrarlumdJcren.mulzenpagtna.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen. zijn voeding.parkletenfreak. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen. 1IJ'. .. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen ..)J!lll'Hmllll. Daar bek. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren. reptielen en amflbieen..nl. Oak op www. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .'I5.lukkig word t er verwezen . waar zelfs een groep parkieren via.:G. Op www..m. '1 .. zijn erg bang voor muizen en ande- .oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort .. Vooreen licentie betaalt u 49 auro..Il. • Software voor dieren. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.v.. . Vissen.rklplaals..ijkt u. A1su parkieten houdt.I I I I I II I mcn.nl zijn. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.orum..nL 1.. . Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde.nl.ni.. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.--'--.1I. tamheid.... Hen populair onderdeel is het Fotnalbum...II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- . lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www. U kunt gratis een demoversie proberen.voor al uwvragen kunr u terecht.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij... slsngen en leguanen. exetlcanlmels. Dent u het gekwette. iJq.. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar.. Op IVWW.lenf.lacerta.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op..parldeteu-onllne.. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.'lti~~ IJIII.~ ~..op het actieve forum. Vogels bars hun trots laten zien.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen.. zeals schildpadden.25 euro. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt..ot.·iital~~ tt. ceo webeam is te volgen.vogelma.. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden.nl bekljkr u de nodige.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y. naar www.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www. moat u bij www. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is.aquarix. Nieuwe technieken.de/en kunnen aquarianen hun ei kw...~ --. dan surftu naar www. U leest h jer op welke manieren 1..reptie. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt.__ lri.ijt.dem edernepapegaai. -. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben. . Op www.. maar ge.vogelpreble. Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.1 het beesqe opamaal verzorgt. waarna u het eventueel aanschaft voor . Halaas is er geen forum aanwezig...Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten. kweken en ziekren . zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. zeals waterstanden en anderhoudschema's.

oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www.~ .BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu....**....289~12_ I -.i. ..ctt... iI~"'O . ..<II' ~ )nl!ct..--. _ . . U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2).. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan. ...o\'linstaJ Tao! ona! deb... II. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.-~...... Maar ......... HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop...._..EXE met weeki...-~.. De netbook die.... T.'I. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7.....ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool. Wat Is de oplossingt Roel.. Kan dit worden "......bnlt·J)·-tlntine.. did 'FrIi!....-"" -.. .computeridee..J...L!II Bo+:MII:Ilo1J . Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren.._. .014 720 ~I 2..nl 0212010 5 ..• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men..... moei u hebla.com). yoIJ" CDmIJUW..De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen..l. r~ _ ~-.\ .o"""u..lk kri. zie ik hoe groat de bestanden zijn. . Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd. ~ '" . Oat werkt met meer en nu netbook minder is.. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook.:t ~ ~ ._~.Zl8 byles) . INTERNET . de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben.. ""- )U"ll!IImlil" =U14....'11.~c.BEVEILlG1NG .....__ " . ".'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.. Jl-w. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2. FAQrnan. . - ~l"""""iDL~III... We twijfelen nu.... De batterijduur van die netbook zou wei 5.. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt.. Er dat SETUP. Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE ._...~ aHIMIUl~ ._.. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1).<L e. w. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr..... help! FAQ I. still remaineO 01'1 Items. Merk op dat Gob""".1J.511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4. II ~L-l- www. Dat werkt prima.....r. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds.h'.. Hoe meermAh (miJli ampere hour). Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner....' l ..aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer. Locotio· GrooOle: G'O<Mt. _j~1Ii _w dtoio' !.~ ..:: 253101B [2S6..•.d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.D - ~ . "'.jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn... want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern..-..oWIII_y... .. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista....: ......nl/faqtaal.....I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen.__ -.... c.. boeJanger de batterij meegaat....computerldee..clQ)::I!IiIIIt nlll!l-....._.... ".. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. -" C...... De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V.. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll.bijna _ altijd als beste uit de bus rolt. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www... WINDOWS VISTA . ~rotlol --~ -.o"_. ._ 0-.. L.

maar geen tcp-poorten.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007.OVERIGE . Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk ..TELEFONIE heb.met norrnale middelen ...SaicS .~..computeridee.. " .com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet. v. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand.. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. zij het comrnerciele... Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE . Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar.BFC1-08002BE 10318)..A1s Ik die programma's heb weggegooid.. 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen.Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer..-ho """__ iTI.. 'J <iorJ<ri.-. boi. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE ..""'""al-d~"' _ . via de web browser en via de Windows Verkenner. . U zegt datu een nas hebt. 5 www.Ao."" R.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d.y.helaas niet werken.._Flo ~ [J .installeert. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.ook naast mljn bestaande nas."....opnieuw .-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een. Surf naarwww.csc...calpnly. Opmer..n! 02 I 2010 . Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk...OPSLAG 4. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s. dan is downloaden voordeliger.4...microsuft.. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt.3. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo.. bentu er namelljk ook.formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie.. want dat gebeurt maar keer... Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) . pal voordat u her besrurlngssy teem ...u-.. Api:IIo ... Wat oak werkt. CIIqI N c:. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen.L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965. NETWERK .. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern .~"""N. Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn.I'CS"1<>I ..! door _ z. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA.. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www. want daar vindt u een prima. Ga eventueel naar users..~p.bullguard. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren.n.het Windows-register... De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. Kijk ook even bij \~ ..e u/hfrlesen voor het leuke DirSize..Ftxit . U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie.eeleaner. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE .or __ rlOn~_~"' __ go~ .com. dan scheelt dat enorm! . maar dat geldtniervoor alle protocols._""" __ " ". Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd. cnmn"Unkid=9 45377. 20 niet.E325-] I CE...OFFICE kennlssen.. Anders gaat het . dan de Register-editor erbij nemen. virusscanner... Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald... Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows.Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen. die u vmdt op go.I-secure..·. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten." Mit r.. A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren.

Genieten van de nieuwtjes.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren.bleven tot respectieveliJk 52. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg. 6.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . A1s u dat hebtgedaan. Kljk.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET .OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan.ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit .BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I.ii~il~~~~~r ~ Men "b. petje-oppetje-af.lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. genieten van de workshops. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. want gelooftu mi. Toen de ankers . Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN.U werkt offline . Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen.e quiz . Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009. maar vaoral genieten van de bezoekers. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. maar dar is een keuze.U kent dat wei. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. Ik rij overigens in een dicht busje .dus hij was al wat zenuwachtlg geworden. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters .nt 02 2010 . Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .voor een oranje stoplicht met flitspaal .Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. want het was weer eens ouderwets genieten. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.FAQman prive r.. De lezer vraagt. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. de FAQman draait. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. precies op tljd van start. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). De presentatie ging.56 en 62 vragen staan! Toegegeven.Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken.altfjd volgeladen met troep. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. Aile bestaande verbindingen u weggooien... genieten van de koopjes. Makkelijk beginnen. Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. Mochten de tips van .computerldee. dan hebt u toch echt wat gemist.te laatvan huis athalen. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii.de winnaars dus . dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. Kijkgoed. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest... zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar. Graag dlt venster even schoonmaken. maar dat maakt de prestatie er niet minder om.5. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders. nee. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS .. Men wilde. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon.•: De verbinding is gewoon aanwezig. Theo Bruin Oplosslng:. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. ik nog natrlliend. dus zo gezegd zo gedaan.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje. Eerlijk is eerlijk. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd... men etste Windows 7 en niets anders. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak.. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. als u de Window Verkenner gebrulkt.

Kan ik dit nu zomaar utrvceren. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. Even am te laten zien.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) .• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET . Op de pc wordt de film. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE .MSC. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser.0091fc Bbergen All. In Windows Movie Maker.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . maar dat is een detail (atbeclding 7). Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. oak gratis! .uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd..oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista.. is Nero Recede. meteen goed afgespeeld.7. Nee. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege).E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. wan Ihet is typisch iets voor een virus. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien.. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru.OVERIGE Gebruikersconfiguratie. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus .Z6 precies moet de dvd re booten. Bebeersj ablonen. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. dan krijg ik de melding' . want daar gaat het slechts am. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.nl/faqtaal. Alldl'eWassink Oplo. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO. maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen.. Met de re hten waar u over spreekt.CD/DVD BRAN DEN Halla..'>1AH00616. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. 5 www. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. Netwerk en Netwerkverbindingan. nietrneer. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. Wei even opgelet. .heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker.ssing: Oat treft.nt 02 2010 . lk heb de andere bestandjes verwijderd.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen.8. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. omdat ik net een full. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden.hdvideocamera heb gekocbt. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.). lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet.computer)dee. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt..leeg te maken.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key.computeridee. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.

I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave.com/sherlock-codec-detectlve. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE... - www..Ii!III..91~..de hesr Burgers zel f ondervond rekenen.t:I_.xtension...'I... enz.JI" J.com) gratis demo..denda.com). I~ ~ . 'I.u Ii I . Even simpel als handlg dus..vervelender nog ..• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www.. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.. extensles.. M..waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.computeridee.o- WIt: """"-. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.L.. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .._. hiervoo r her starrmenu..II(:I.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory.. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools.). Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden. T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.-1 b~ .tlnyurl. t. .com S~IIitM!~tD. webbugs.. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen.ridee.~ I ~i:r~IIIJ-O.. ~~tflOl I.II:""'~~ ..IF Gr:.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I.: L M NOli Q~ S..~rduQH ~tm~~ .lIi"'-. com/dbrtract). [lash local.. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform.~i(. ~.aca!lI'IIIl!MIIIIlb.hn . .~ 1l'rW'r. versle).recoverytoolbox. • :.ir4 oI. AJs u dat wensr. I.frl maeallan) .. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co. Open....com zijn geluldsprcblernen op te lassen. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.. Maak kal1s op de game M.org{vlc): als die bet weI doer.a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest... PavorieLen.. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express . . __ .nl.'§itillJl. Downloads.mpute.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.tiJ'IDf~ Goo ~ ...updalcxp.i1'!IC"1'II1!1iIiIir1. 'II fI~ n&!i 01. Misschien levert uw tip u een prijs op.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' .1a..(.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum.I"IIii""'.Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge.-4! s.org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen.u·ce- . Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere. 1"i1'q:II:'. maar gratis vers!e van DBXtract (www.:f'I\I'III!I....~~.G.ap/lt:1 Jl1... Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.l)I...ltiUIII. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt. objects..r~Qi.ll"lJU.. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue . Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www. enz. ~ t. L ~ ./!.r . Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom. ~".fD.'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ.ti)'o: 1'\IA.videlan. ~ . ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-.computeridee.nl etaferen lezers hun computerkennis .ADTfFl. openwhh. on] uiste of corru pte codec af te codecs. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~.nl 02 2010 9 ..). Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www..ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt..hlm I).

r ....... .. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing.r u naar office.. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _..I. ...weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan......... ~"'''''''''''*''..''''''''''''''''..:!LI .. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen.bij Zoeken in Webcollecties. is Playlist Creator I 1-- _ .. 1.. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als . En ... _~ " UQp:IC . ~qrthll8 '... Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij..Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten.t.NtlI'iIIJIM""".".st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.... Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden.))f)ftii'H&ibSa... zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven...iIoc~M_ .. f'ICII -ell ... .. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).....::::~. evenals de gewenste taal. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office...:....IGIoh~~_~"1I'II!tuzn...1nI .. waama u bet via Ctrl.. Wanneer u.....nu.. Med iaspelers als ITunes. Alt.. u kunt deze E. ..m~ =...w -*. Mic rosoft Office Online kiest..'I'_. Dat geldt oak voor de extensie m3u....V in uw document plakr..!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan...'" .O'~~~IIi.~~ .com/ul-nl/cllpart... hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals ).._'''''''''W!lFhIIt:aillial*..!H'" .. l. een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden.ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen. RM 1C1'P'Ii .c-omputeridee._. mers bevatten.I~ ~.~:.. .. Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen .. u a'" .IDmr .. Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen... Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).~ IItr~ ... Even later ontvangt u een bevestigingsmail... i n Windows Vi ta en .. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice...nII~ • ....org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).~!... Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen...-li~*"i'I_ sen.....MIl Ct~. Oitmaal het pls-bestand......com/ea-us/cllpart surft. tt. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.. 6 www...:.een perregel.. .. maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word.::::.En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus). Ten slotte stipt u Standaardversie aan...)- r:. .._ .~ . ·lr... Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In ...oekmachine maken.I"CIf1I!II.. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.o! < -"..... ~-. __ ilI:'".__ ......-'~ 'I":ll.. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.. '.i1Wo~ti4:I '_'~~II.=... ~ MicrosoftOfilce jes...~~ ~·~SIII.. duizendentypen bestanden.. meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z. ~ . wannee... .:':~:.....J~~ -_ .. gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie...mlcrcscft... O ~"'''''~..Jw... Surf naar account ...lIIIiII. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten.... u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.- .. Bevestig met Voltooien...zIJ '~~Nn~~ai) ~. De Verkenner.r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult... !IIK.. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk). Er zijn O .~~-ba~ '...~~· ~r....t:~ ~t .n.... Een pls-bestand verwijst I IU·(JII..hiIIII'_~ II~ .nl 02 12010 . ~DIIII~ - ".n ~~~. j "'~. m lcrooft.

e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen..com) omtoverenin een handlge audtostreamer..nl.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ . Kijk. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen. U he'bt een nieuwe pc .:J~~ r.ip geocaching. andere..!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu.eenvoudiger nog . niet vanuit het Windows Configuratiescherm.o: gratis versie voor nietgebroik) .. angeschaft a en wee! niet goed wa. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ .J . Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen.fIB.uaN~. ..v1best. g::. DoneTen iseen 'optie. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan .). enz.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /.:J1)'IIuIfII :.nl 02 I l010 1 .. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren.. ... Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. I hfS... •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. l~ ~.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo ... Start de browser.J~1~ ..aarom uw pc dan niet omturnen tot web.. ook via het internet.. ~~ 1II . toevoegt of uitschakelt..I is hfervoor een uitgelezen tool. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~. . al dan.. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •. www. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \. B~:'~. ""'" !!J::=I.·-~ ~ 7.1 r.. met het begr. Hat gratis Freenas ( ..~.Il---~ ::r1).ot. Een zinvolhergebruik van uw oude pc.. of . Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www.. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen.STIPSVOOR ••• -.... open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent...t met deoude aan te vangen. :I'I:~ :J_~ .I voorspelling vindt kunnen verbeteren.- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item. Meld u bij de service aan.eamer. V0 Igen d numme r. ttltl~_ ffJIItr.CHlll~~"'" .J~~~ ..'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . Verder bevat de tab Script enkel. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas). kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt.. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug... Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander.en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t . JI:lII. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt..computeridee..zonder risico voor uw huidige systeem....C . Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng. w. Wespeuren het alfabet.' lPo . ._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :.c.. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis..die ook versleuteldetransfers 00.. nodige software.. zander handen! Wist u dat .T. Op 1 u de .. surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt. ". tal • .. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap.

kUk op kolomleuer H. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D.computeridee. _1li_ '1S 19 l'l 11 -. ~ -W<.1J. met hun puruen rnaast. Houdt u van een spel de scores bii.ALS(A:A..12 6 (Odr. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat.. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3)."~ 45<1_ B _1'\101".D3.50).ALS(D: D.G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J).B:B)... typ een puntkornma. Deze form u le zoekt in kolom A. Wilt u heel kolorn D ultvlooien. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2).ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. Typ esnm... 1.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. ••• '-lS<A. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen.. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen.ALS heeft een korte en ceo lange versie. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden.. ryp 50 en druk op Enter... Het haakje-sluiten krijgt u kado.. Zoals IImerkt."Petra"..ALS(D:D. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld). 101110. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug. Met =SOM. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen.. 7 _~_ .ALS(D:D.1If'I I 14. druk op Enter en 11 hebt =SOM .. s ... maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. BedragenopteUen die bi._ Anes optellen groterdan •.. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. aan k1e- met=SOM. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM.">50"). en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. a _'"... A Met SOM. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.".~ 14)m l' 1._ . u hebt een ledealijst.<_B 51 =50" AU(AA os.06. A 1 IM• .FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.. Uw formule word! dan ~SOM . Pe~a =50.. ALS vertelt het. B:B).">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager. De ver- enzovoort. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. I . Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens.ALS(A:A. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM.nl 0212010 . dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3.. dan telt SOM. tl'l'l f.a B.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto. Al5(AA03B ~rl!!: .alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O.. bijvoorbeeld =SOM.alst in E3." AUI"J. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum.tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI . Stel. 9 . VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen. ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • .~ 21_ 3 !H. klik op kolomletter A klik op eelD3. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H. Typ in HZ de formule 6 www. ALS(D:D. "~.' 1 .ALS de bedragen per rubriek op.S B. het tanken 1 UA _ U.

:tvlAX (A:A). O:~. Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A.i..8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI". in de keuzelijst bij categorie voor Alles en.:. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. . gebruiken SOM. En met =SOMALS(A. in op regel5.Al...ALS(A:A. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl. en de bedragen in kolom B worden opgeteld. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t..">=l -6-2009".ALS(A:A. 12.=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).te besctlrllYino. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen. Optelbereik.computeridee.e datum opteUen U kunt met SOM . eon categorle.G2:F:P}.lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't.. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep. ALS(A:A.l.lJurgllm~nt~n 1::=========. ~1=SOM. of in een bepaalde peri ode.A.ALS(D:D. B t'I.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr.D6.B:B). en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.. Deze zoakt in kelorn D.. Nu steli u de Iormule samen in bet venster..AlS (2:2. B:B) -SaM . (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.. B2.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld.rl!ik [II: II OJ Typ een ". Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6). ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK."Petl'3".Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat..1 van: 21 24 SOM. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix.. maar is altijd de hoogste van kolom A.B2..!"".Ats ook zoeken naar datums. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen).2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl. lilies ~Iecteer """ fUllCb.• Bedragen met dezelfd. zoekt naar de rubriek van G2..". 6 9 .ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld. ">-= 1-6-2009". ALS ook invoeren met Functie invoegen.ill 9 fo 11 ~~~~ .. Ofneem =SOM.. De functie SOM. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.../ Punlen: 3.tste datum.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan._~~~-..-----.A). Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst. dan geeft u met =SOM... die SOM.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM.aantal rondes verzamelen.(A.._llde met d"twn ol"ell . AU. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 ... ~ selectee.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) . dan gebruikt u Functie invoegen. 5 .ALSlA:A. Hierin is kolorn A de zoekkolom..ALS meteeo venster lnvoeren. _ 1'3 14 15 .Kllk in hetvak blj =SOM. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. www.ALS werkt ook horizoruaal. ( )(.rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ . dus btnnen regels. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.. als ze naast slkear staan. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen. We nemen als voorbeeld de scores.: SCM. SCM .. nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6..ALS(B2:R2. Kies in her venster dat open gaat. a[beeldlng 4).... dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule.B:Bl .e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM. .... O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX.IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni . Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa.. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt.. "'UkuntSOM.nl 0212010 3 .. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum. De rneest recente datum verandsrt steeds. Met bijvoorbeeld =SOM. ">B-6-2009". de meest recente datum. naam daar al staat.ALS (A:A. zoals u in de formulebaIk kunt zien.

zeals de abonnementenadrnmrstrahs. Ma rtl n G'lzemliter.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen.computeridee.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i. Postbus3389. lets voor u? Wij onderzochten het. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). tft-monitoren in. Hank van Ess. Jeroen Nleuwolt.loon. Erwin Suvaal.ck van de Schmal .ol www. Sonoma U. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www. Een lilarabonnement kost € 55. Fax: 023-5359627.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. Horhngs. 2001 OJ Haarlern. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.. John Van· derasr Jaap Veenstra.nllor more infor· mation. E.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s.nl onder Service. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 .nllabonneren of www. Laurens lam- mers.tgevers. Postbus 3389.nl [·mail: sales@hub. Marco den Teuhng. m.nl M>onnementenadminist. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. HWI.en een halflaarabonnement € 28. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan.€ te corngeren of te verwllderen. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. samen mel hun mtormaue over u. Sanders Puzzelboeken. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. 2001 DJ Haarl em.hub. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant.wllllk@hub.!rancken@llub.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. Art den Boer.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar.nl 02 2010 5 . zoa I5 n aa m.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. Mira nda M ettes. [·mail:saleS®hub. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu.g geselecleerde parllien ler besch. Janet Robben (senior). Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik. G Sf Elska rn p. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. Pieter Dhael6. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. IStockphoto.edacti e Computer Idee Postbus 1912. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv. Michie! Heernske rk. Maar .mail: markehng@hub. Raymond Ullers. TanjaEkel.nl. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten.50.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. United Photos. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. Please contact Danny Francken at d.m.023·543 0021 Advertenties: HU8 U.Jeremy Noya (online). In Seigle leveren wll via Partner Press. Postbus 3389. Wim de Groot. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. www.hunstore.hubstore. Haarlem.s.rtentle--aanl everi "If.vd. Tel.Peter Keizer. Verhuizlng. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R.. Ronald Smit.ratie Ingnd vander Aar.computeridee.. D.· tingstlld. de verantwoordslhke voor uw gegevens.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar. Toonvan Oaele.. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. Ap de Smits.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Tav A bonnementen. Web: "Up:! ladverteten. Malkel Diikl1uizen. schrilven aa n HUB Ultgevers. Kees Krick. Xander Hoose. Jeroen Adve. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. Judith Slurk. 023-543 0000 .

een nl-dornein gekocht. Per aflevering sraat een personage centraal. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.nl. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld.com.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. I!. Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet.zoen. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden.DutchLost. Ie kunt nlet zomaar insrappen. Het klopt allernaal. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. maar toch iets persoonlijks wordt.nl 02 I 2010 ." Lost-fansite Wat doe it.nl Egmond Wordt betlaatste se." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ .nl 6 www. dat aanZee yond dat hi. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen.computerldee. I . zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr.nl •• Nww. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien.o sten in de VS. com. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag. \'. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden. Wie weet komt in Computer Idee. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. via Twitterfeed.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . Als je ervan houdt natuurlijk.e als de serie ophou.zonder te pammen natuurlijk.yourinterviews. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner.nl. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. "Op bermomenrnletzo veel. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. omdat het een doorlopend verhaal is. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful