Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

. De 'actroid' . zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat.bankingtools.€39. Oak kan z:ij praten. 1. Wellastigvoor brildragers. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand.• www. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen.nl • www.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager.899. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. Intel Corei7-processor. • Bran: Telegraaf . laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. zodat er een 3D-beeld ontstaat.3 kilo) en qua configura tie (o. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien.ig om te vergelijken. Nee. kan dat d.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. "Geldzaken in d. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.asus. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van.nl naar is. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. niet zo'n. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt.nibud. maar tan wel haar bovenlijfbewegen. De robots zljn. Qua gewicht (3. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . Kijk. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken..nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. De lS. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. Wie oak alles op een rijtje wil.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de.a.95 • www.

Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland.ker. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. Hema en TNT Post). 1 TB harde schijt.nl/verteluwve. 4 GB ram. krijgen concurrentie www .bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. uri's Goo. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit. de aanschaf vaneen nieuwe pc.vIsualsteps.ntjs 021.. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. En die een paar jaar laire albumprogramma is. de G I. omputerldee.het volrooien van her album. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd.. e-mail. VoJgens TheWall Street Journal.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. vanaf het download en tot <ian.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht.gheid ontging ens ten ene male. da t werkoemers up d. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. internet. Het moest er tach maar eens van komen. mijn vrlendin. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan. levensverhaal. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google.2010 c . • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma.a.me) en Google (goog. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. is de naam ookal bekend: Nexus One. gadget.ISBN. _ 0 ~.gl). Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. 78 90 59052062 • e 17. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar.95 www.

In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. want t het 'heel klein' in her Frans. e 149. • bit. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. Het is licht..(640 GB) volgens laCie beteken - .ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . • c 79. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. Nti kan het nag niet. e 119. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Het schijfje meet 11 em bij 7. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. Geschikt voor pc en Mac . Rikiki.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt.(500 GB). die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt.(250 GB).. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier.

nl de faad Tracker gelanceerd. Turner heeft zijn creatie.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. volbrachten.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. • www.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen.nl .nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht. Klik steeds op een stad. Een grijze 6 muls met esn tin! dus . er 360 graden mee het is u scrollen. • www.knsb. aan de hand van eerdere zoekopdrachten.€69. Wei zelf de pagina verversen .. • bit. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.268lichtjes verwerkt :zift'en.comput€ridee. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. zodat u altljd plaats en rugnummers kent.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen. blauw.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden.$34. twitteraars via Live Messenger..nl/natuurijs geel. waarin maar lielst 21. sommige camera's standaard Inbegrepen. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt.vpro. • schaatsen. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware.nl/twitter . Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps. kan dat via onderstaande schakelen. is de integratie met sociale netwerken. .nl/elfstedentocht 1 www. Christmas Light Hera genoemd.jelfin. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt.- De zosksnde intemetter bez. maar een rnuis van fabrikant Ielfin.• 021201O . info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert. green en roze.. • www. Mouseis er in rood. Erben Wemlemars heett zijn Twi.thuisbezorgd.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. • bit.ixquick. Behalve nieuws· berichtan.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes.. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] .gaagle. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen. • www. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u . Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht..nos.95 • www. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen.

net dar zo'n 25. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt.com. maar ookEngelstalige boeken.n veranderen. Handlg. bedrijf sneJ wa t aa.. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg.nl verkooprzowel Nederlands. om c en Epubbooks.o.J..I~ ~1f. maar daar gaat het.fl'l'. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn. De Onlin.. ~~*. Boekje lezen... Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.G"'~ "_ .-8I'I.:1~h'l~t·~~ Llli.com.als Engelstallge boeken. Manybooks. Zo vindt ubi) Bookboon."'. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen .. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige..eom..boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. com.com vele ander-e aanbieders op in..IIrI. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten.n R<:.eboekenbon en lezen. Wat literatuur betreft. Fictionwise . Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien.~\ .P...com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.com. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden.nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. Libris en ebook. downloadwinkel van Nederland.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken.com publicalies over informatietechnologie. waarvan u het bedrag zelf bepaalt.lgens over op uw reader. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad. Studon... nl. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado.. tljdschrifren en dagbJaden aan. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150.Maar wat als het buiten ijzig koud. E. Ebook...r. rut Bbooks. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki. Mobipoeket.. Feedbooks.It.000 e-readers verkocht. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt.nl. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan. De bon. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten...J-""'1'I:tJ .*. Van Stockum.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Let . maar aan bod is beperkt..r. e • r rn t . kopje thee erbij. sruurt u per post of email.ll:llUJ!]l ~:7...""..

Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. com. In . Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in. zeals Bal.n1. Elke maand staan veiligop internet winkelt. www. crnputeridee. maar die zijn helaas nogal schaars.• ex handige klustips in. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen . De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken. Te vinden Magaztne. JfIymagazine.0 3 . Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden... Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in. interieur-. reis-. de aan bieder van vakantlehuizen. EIoIIIlP<"" . Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren.000 Bourgondiers wordt gelezen.nl. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne. Hier. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. Video's. KLMen Marktplaats..en uiteraard cornputerbladen. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine... geluid. HousaVlsion.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd.nl... Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten. Poodinsplratlonmagazlne.n1 in elkaar. Wie €len mobieltje heeft van Samsung.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. zeals voorbereidingtips.~~lI!1151!1 . En terecht. roddel-. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch.. Een genet om naar te kijken en am het te lezen.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. want er zrtten ware juweeltjes russell. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof. kook. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie.nl c • 02 1201... Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan.marktplaats. Noem iets en he! ligt er. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. Het spel russen tekst. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-.

dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. Het enige wat mist.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. bekijken en ordenen. verwijdert of in her geval van video en audio.nl Acivie. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden.akkelijk in gebruik.corel. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. Grafischziet het er goed uit en. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. 20 zet u uw fotocollages. opeenenkele tunctts na. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken.sprijs 69. geheugenkaart.teridee.O . Dit systeem had beter gemogen. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat. Foto's bijsnijden. schaduw. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . Facebook of YouTube. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen.- **** schieren ze van IdeUI. Info www. De exportmogelijkheden ziJn rutm. Afhankelijk van de appllcarle die u start. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. kunt u video's en foro's importeren van een camera. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. Multimediapakket€ 69.02 I20!l. dynamiscbe interface.compu. start met de Instant V. werkt hetgebruiksvriendel ijk.lll.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. . Daartegenover staat wei dat u audio. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. Om een tnultimediabesrand te bewerken.Instant Viewer Elke applicatie.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. Facebook enYouTube. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. dvd's.i ewe r. op WlnDVD na. harde schijf ofmobiele telefcon. MetWinDVO speelt u alle video. een preview bekijkt. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. maar te beperkt Spelen met foto's.ondersteunt. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio.. PSP of mobiele telefoon. alsook dvd's en cd's. CorelVideoStudio 20) 0. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. 14 www. DVD Factory 2. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr.en audlobestanden af. rnoet u erop dubbelklikken. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. dynamische werkomgeving. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak.

zeals die van F-Secure. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. Beter kan dus niet. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. IJ . Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven.. Fijn.ontvanger die dat mogelijk maakte .-m~lI:IC'I:I'~ n<t.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. Info www.nl Attviesprljs€ 149. Info www:mio. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. Er was maar tv. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen. Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit.Everywhere.computeridee. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand.- ***** niet mogelijk. Dit is bij Mio gratis.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij.. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. maar manlfesteert zich onvoldoende.firedtv. Info www.. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. stations en hd-zen- van een onllne dienst.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk. net als bij een normals settopbox .handleldlng..90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie.. maar wei 8 It··d·l· . waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen.. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes..nl AdvlespriJs € 200. Te meer sorns compleet verkeerd zijn. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. namelijkdeA2 en A27.f-secure. Geen nood. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. goedkoper en simpeler alrerna tief.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag.In tegenstelling tot dleasngtlte. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. www. Gps€200.lp Inst. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. Het is geschikt voar zowel hd. afhankelijk van uw breedbandverbinding. De hceveelheid rulmte is onbeperkt.nl. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. alleeo UPCis TV-ontvanger €149. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt.n1 krijgt een Naderlandse installatie. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan. Muzrek.. Vervo Igens bewaart u. Digitale televisie van Digite nne. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic. zou u denken. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. 02 I 2010 15 .de FloppyDTV van Digital.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY.com Adviesprijs c 59. De Installatie daarvan was relatief com plex. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos.

Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. Die positie is echter al lang met meer terecht. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. Oat isveel.d betreft.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg.ONZE MENING. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. De patronen zijn nietecht goedkoop. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee. Goed Snel. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.extra schijf'plaatst. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf.- 1 www. Sterkel nag. conform de geldende i50norm. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien. Adviesprijs € 499.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen.computerJdee. AII-in-one printer e 199.lexmark. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei.1 een. Hij is best prijzig voor eerralles.in de prijsl presratieverhaudlng. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. ondersteuning voor een B02. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Geheu. Oak her stroomverbruik valt regen. Info www. Hoe compleett Nou. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. een kleurenscherm met aanraakbediening. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. Veel mogelijkheden dus. veel mogelij'kheden.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. groat aanraakscherm voor bediening. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. Dit is alleen het geval wanneer 1. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. Als dat nogniet genoeg is.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde.11 n draadloos netwerk.nl Adviesprijs€ 199. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's.nl 02 12010 . Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk. kunt afspelen. hoge afdrukkwa· liteit. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash.in-een printer. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. Op de foto ziet hij er best groat uir.hp. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. functies. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's.·. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter.

Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed.dell.com Adviesprijs € 150. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. Dat is leuk. De nieuwste loot aan de Creative. maar oak via usb. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen.nl 0212010 7 .- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. verschijnen steeds vaker in de winkel.als 802.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i .Fi technologie. dvi of hdmi.Un.nl Adviesprijs€ 359. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. maar de videomogelijkheden blijven achter. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. www. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie.Her bedrijf is langer dan de jPod. veel audioformaten. bruikte technologie. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. Info www..- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. matige mp4-speler RepeaterC 90. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar.ereative. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid. ze- Draagbare mediaspeler CI50.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Bovendlen hebben ze als groot voordeel. Dit is niet uniek. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. wat audloliefhebbers zal bekoren. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos . ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer.computeridee. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. naarvoorbeeld van de Apple iMac. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. als de naam aangeeft. De repeater is geschikt voorzowel 802.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. taaklijst. De prijs maakt eehter veel goed. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga.de AdviespriJs € 95. Into www. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen.boom heet ZEN X-Pi 2. aantrekkelijke prijs. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. kalender). Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek.nl. Het is een bijzonder Monitor C 359. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan.11g-uetwerken. Info www.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers.avm.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier.

i NW. Pleats van handelingen Hoofdstukken...-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten.. de hoofdpersonen...t.... III 8fo... Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen..:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr.Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie..l Ue:l~fi!..datlE~f<~ BtOfIf"I(. • • So.. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken._ .'W'Jift. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek.n. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en..Ie.t. Personen.. ~-=~. nloH<ljte< __ l!!de_ .lde .e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I..ret.r...Mb!lil"ll. Plot.019 - .. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1.:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l..I!liil"l o • ....~~ ..Tik dan Titel en druk op Enter.. huJ..Maar het komt er noon van.I!!.!01'''''''_ .. • _.. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H.... dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt. ord... . teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus..Id ...i~~. w..ui!.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8.proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a.~' Kieseen apmaak....tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f...~f'"r'iltJd. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel. plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen..... Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen.. ·-=._~ J~tt:~frrif.. J..at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters.Q~.. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word.. "'011""Pc.·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--. gp~n. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:.... Maaktv. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen. ~ ~. B<o .. ko " II"·.:. ~~ljnt.."'II«J.... --1...oed!e . we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen ." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • ...II: 1 Kv~~..n Buitenis het koud en donker._"".li!i<.¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ .~IIo:t • .r~:JM~ _... Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr. .'InW..L~':."""""". Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter..1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! . S<t. De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I. Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM..... """Ioot»-'I<'i.~. Zi:I. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden. Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt...f"1I..iraDr.0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K. Binnen brandtgezellig dekachel . • Bta8T rQ.. ~ wail: ~tI~If~~i Won... Geen tijd...an ~ JiOOOI!"E!tI~... Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten.... Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in." ""..JJII~I"'lNf ~_'~::__J .. .-ert$.!H_m Tlle. Laat dit 'masterplan' eens liggen.m es-.. AI!"..nl 021201...computeridee. • . Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger...

sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111..ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.I __ ~~.l'.""~~..ybnuk en doorloop de installatlewizard.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of.nl .. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie.rOili.. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene.. Klik totslotop 0 K.j..oal "lot net 9""aL lljd dus voo.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten...I~fI. en . B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen.of sterfdag vaneen personage invullen. WWW. II Ookinhet digi.s t!!"!l~~:5i ''''_=·. acti. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument. A1s alles naar wens is k.."i~1Y.I!2 .:I!I~bI4.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek. Tik dan de details over de eerste plek van handeling. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. ~ gerust hart ideeen toe. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.w:. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project... Nieuwproject sa rnerl'l. is bet tijd om tegaan sohrijven.ije. varierend van (hoofd) personen tot scenes. 'Honl~sluk 'Stalu.]''--_1 it.ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.Als de invullingwat u betreftklaar is. • ..: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n.tale tijd .~""'~. Klik op het tabblad Personages en 1. n IIgt al esn h a. Klik in het menu File up Preferences.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties. 1: LNouH.. di. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli.. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is. No rrnaal gas ~ro k. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken .. perkgeldt: wie schrijft.. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl...1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1.""I)"D'Q. Zijn de persoonsgegevens ingevuld. rna ar d~"" ochl."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~.1 r= I' r- _03'_~ p.w. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check.g~IX139t.Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten. :t I!II:lImCI'..nljke OlanjO rakke. WiI<t"'IIiD ~lMI. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen.o. selectee! er een en klik op Nieuw. Oak zijn een datum. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .en tijdstip (erghandig b.(:o!trputeridee. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen. Ilk: I Oeat . Voeg scenes toe Alge rna on '0 . konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.:r..M ':$i ~~~-------- . &. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte.nd I.likt U op OK. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam. . klalr OP to n aCI11w.H. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK. dan klikt U op OK."pong om liM he en."".lfl. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage.I on!wa""n van B.III!II" . Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken. Downloadhet programma van hltJylcid5to ..

L----... Hoo'rostu~3" Oe. met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop......n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~."t!'!'t'..iJlt... achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken.31:: ...._. .t~"Ii:. Neem daarvoor een kijkje op btl.i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=..=. dan kopieert II simpelweg de scenereksten.in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a.. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a ..rmlTla. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen. Dat exporteren doet u door ..iQ "f~~...s. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk..Tm!I' I 2: H60r. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:...d$ru~ :1.. I ~1f1.:... II_LII!.ndt 1I een pictogram met een pennetje. (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.a... Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft.. . 1'".t sii"li!de J.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook.. ons voorbeeld niet no dig....::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' ... Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk.. fIt . kanten op. .....:.. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen."...~.."""T"" . Wilt u her boek Iiever in Word schrijven.~_ csv~e:l.--..r- ._.lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.:....fh .. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook..-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H ...~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken. Herhaal dlt vcor de overige scenes..naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub.1-Je.u. Rechtsboven aan een scenetegel vi._~ --Io.. dat is bewerkbaar in Word. ...d ~ Ilo.Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm..I~n 3.~.

Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld.parritinn-tuol. maar dat is met verplicht.. wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat..om maar watte noemen... is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken. . klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install.. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden.. Wilt u een bestaande... t... --.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.. -...1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft.. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup. P-l'. comrdewnlead.. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies..""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern. De G. ga dan door naar Stap STAPI Klik op www...l1C.besturingssystem en.w .. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn. oo1IlI. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad..~.u .s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master..". Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard.htm onder het 2 www.~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •.c. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring . In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten..kan redelijk fataal zijn.. De C. is het tijd am aan de slag te gaan. -:__ ~~ -4InI~J....~' .~~1 ..~~ "'-1-.. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII. Om Easeus Partition Master te starten.:-..j~ . gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies...IIII~ tb!III~I. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden.cornputerldee. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram..exe.. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.-s.nl 02 I 2010 . Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe..u:tI. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement). Partition Master A ..chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities... Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits.

OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (. . maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten.. ...._jl". Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen. . Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<.-~.a .nn: 10._!gGl !. software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.~ Gl*L~I~~ ~_~.III ".._ . ".. Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1).... De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.... Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie..Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--..IU"! "'~~ .~7 GI' hilt.rl.-I~.. uu.'n_. .L ~ Si 2. . In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen..Uy Apply <h.. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren. ~.._ 3 0p"toUon. (G '" 1 2"C. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2).2 J Sol L'bel runG) I:". 1 ~IIICIIC'In'.!IIn ..... . compu j Res I. ""<ldr"g J "" DLolc. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren).- . zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2).. Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen.. . De overige instellingen bat u voor wat ze zljn....."" . Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet. " U. op OK. '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac.d:t ---". t~""p. in oris voorbeel. ~ ~ ~ :._ .. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf.:J.. l1:1_. .!nding.'I~ .. .. _.."" ..omputl:' idter chenqes i5re.. ••• IIDe:C(Im) _.op OK. ~"-7 t........ Partition Size (3)... Selecteer nu de partitie die u wilt wissen.eIH~~ )"00 . te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf. Kies geen A ofB. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www. """ . H d us in ons geva1.... klik dan oak alleen nag opOK.lItlon i$ CUi'r!tI.nl . Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition.. es 1 opel". . Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen.2 .:J . i"J.. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2). Mo Ell .lf1oo! I~ ~~ . partitiein twee srukken te verdelen."pplu~od..- ilMtl:!ltlll'''' l ..bDll.d dus G..3 Apply Chang IIII II I I p.. . t=oLIo 4: .0212010 23 ..u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl."'II1II iKlJ6A . .Ii) te- . "'" bil1i.. Klik ills u tevreden bent op de knop OK. Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.~ . maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien./M 011."-' ....computeridee. ..

~ 12.. IfI'o"'P . -~ . In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt. dan selecteert D zelf het gewenste doel.~ "" 1.computeridee.il'liLmn.:ng. ~MO'I.bw}-our. ~ --- ~EtJ!. .f'>rti~..ot)on.nl 024" 2010 . weer.pel1 o N...Hlm-~d F. stuknaar rechts en klik op OK.c.~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0. een &Wlt. UA "Il-- . zekerals de partities groot zijn." 6a. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. C. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts. .44... .s& G 13 Sf &. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move. • C! ."" I!I ~40~' ilO.0 the Par ti t ion t jon.16 \0. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend). Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.I Tcure gfOGtte BeKhikb. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy. ~"'''''''7 f~I~ .• Welcome P'l e:~ 1...lm P~:I~~s. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k.Ut:ln.II!'9adiUO" nN"F.. ter C..1iB 25.wPrX. Selecteer daarvoor eerst de tweeds.:'i ti 01) p~ti l·.Ln. J_III!..3.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr.[.\ . Werken met een program.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:. Sleep de lillkerkant van de balk..d spc~ of the: scl«ttd .S1 1 t:hep. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .14) ~''''. ~(L6TGB" (iB SP~fIII . Dan HOgeven op Apply en.-.~ l. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije..1I«I.iiu'b!1or~mo. 11~.~SI~~ n••• l •• UY SIU f. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is.. Klik dan op OK. www.. • schijf willen geven. Het kopieren kan wat langer duren.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III .11 (ill 983.. rige stap.rO:rj: :i~lflllp.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd..f.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc.J:Ollfd..ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode.nIl 0: DX:s Di.~t-p~Hdup..!I!& [ - vi ~.. naast station G: is er nu ook een station H:.ttt..~ T~I._. Ill.. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations. tri.0 GB Wac.~ ~ ~ ~ ~ thillot". Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden..i~s. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 .':tMId ij. Copy Wi za rd l $. kleinere partitie (H:..op Next in de Partition CopyWizard.Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen. I fTj. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk.. &Wi!:.a~n. We zien daar ou een schijfstation extra..f[. Pakhet einde van deze balk... U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.:ltl'lll .3J. ~"(. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is.··eLI ." orlhc..<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan. Ttl!!:" L. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.I! IZf:tIGl ~.1.oW<l!ijf.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten . '101ll 7I~ ":101ll lOOl9.~i!!ilyou tw.=.(1.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.4I.IIi:~I_~ 2S. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn..{j.. I'z'. I~'~·w II I Siu. 1'F1uF7 " 330. Master oak partities kopieren..: '..r L.1.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations.. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd.'Il'I9(1'f~tht:p.zi]n in orde)..-.dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik.p~rotltJn. ""I!:r.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes.

. Samsung een HMX.2010 .I s -en • tsvoo rn.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen.ca. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. nl) . Ben 'echte' digitalevideocamera.. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . en een uitklappend \cd -schetrn. want de prijzen 10- pen sterk ulteen. een lens aan de voorkant. mC. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. de Mino illt:raHD. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. Die worden nietmeegeleverd. een Sony DSC.OIder an uit aan een aantal polttici. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. sen videofragment opnemen en online publiceren.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken.. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. die rond de 200 euro kosten. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. De Flip is een compact apparaatje. en zijn. Creative Vado gen. heugenkaarten. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag.. !nmiddels hebben beide merken ook een.computeridee. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde.pauwen wi ttem anblog. NC stuurde een Piesio GC-FMl. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. HD . De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op.·· eenFlip.nl 021. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. Bij de Creative Vado RD. Het loont overlgens de moeite rond te kijken.. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. dat beduidend duurder is dan sd. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. Om de vergeJijking compleet te rnaken.UIOR en Kodak een Zi8. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. ook in deze markt gestapt. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij.

Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. De Cam. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop. Oat van JVC tenslotte is ondermaats.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. zoals ik. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. pas na heel veel keren op deverkeerde. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen.snoppen.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. Mocht er iets mee gebeuren. tuinen keukengebruik.computeridee. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. niet alleen is de helderheid gebrekkig. Het is leuk dat de functie er ep zit.nl 02 I 2010 27 . anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. voor het geval dat.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . .lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). maar heeft een beperkte kijkhoek. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. het beste van de deelnemers. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. Er is er niet een slecht. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen.

te weren de modellen Vall lVC. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate.computsndee. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter.hebben alls een vergelijkbare compressie. Video kij. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. maar wei een maoie test voor de camara's.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. Ofwel. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. De KodakZi8 produceert . De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. Dat is jammer. datis prettig. De Samsung is een goede tweede.. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. De modellen Vall Creative. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. maar . Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. )VC en Toshiba bieden dit. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. Dat redt Toshiba net niet. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden.nl js 02 I 2011) . De Sanyo overtuigt eveneens. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps.. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. Verre Vall dat zelfs. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. Kodak en Samsung. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). Apple jPod Nano 28 www.CG 10. kiest dan ook beter voor deze stand. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. ofwel 1280x720 beeldpunten.. .tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. Moderne hd. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. maar dat de ene lens de andere niet is. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate.. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. Dat zijn de Crea tive Vado HD.

08cm 153600 188 gram J'a 10. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden. Opnames in 720p-formaat l.Digital) €214. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware..9 min.gonaal 100 gram 1'a 0. Oat is zeker niet zander meer het geval. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen.9 rnegaplxel 5. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8.90 Sd (Secure Drgital) €1B1.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge.Aan de andere kant. zijn de beelden kleurecht. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. als u ook van deaxtra functls van een be.computeridee.6 mega pixel 6. Uthium-ion mov 12.7 megapixel 5.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone. gedetailleerd en haarscherp. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) .Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een. Lithium-ion Ja Ja 9.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale.5min. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens.rnogalljkheden. Het handigste zi]n Creative.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19.6 megapixel 7. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8.35cm ~--~.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep. 30 www.2 megapixel 5. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven).35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5.53 Sd(Seeure O. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten .OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215. Conclusie: erg leuk als extra.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .BMbitis 6. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165. Flip en Samsung. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol..12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6. Lithium-ion Mpe. Oat komt door de gebruikte codec. Het 3.igital) 1l5gram Ja 1.nI02 I 2010 .5 rnln.264 afwe! mpeg4 ave.kwali· teit hebben.16 Sd (Secure . verbazingwekkend goed.2 Mbitis 1l.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.1 Mbit/s 15mln. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest.1'Mbit/s 15 min. Daarrnee houden de overeenkomsterrop.5 Mbitis 15 min. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden. Sony DSC-WX1.75 Mbitls 15. Het bestandstype bepaalt mede door we. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. oudere programma's kunnen niet overweg met H . De opnames zijn./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.08cm 153600 €203. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga.ijn mogelijk.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176.

maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.O1 Intern flash· geheugen 36.lieht op te vangen. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u.nykrijgt u een ba.Sony DSC-WXl €300.3 megapixel 5.. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. moet opletten: alle cameras nemen op met29. maar hl] is ook tors groter .jd op YouTube scherm is beter.5 min. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray. voou. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten.39clTI 230400 Apple iPodNano €183.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt . wij preferen de laarste. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen.i8910HD €554. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde.computeridee. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . dus full -hd.5 Mbit/s 15 min. te beperkt. de nieuwe iPod nano. Mag her wat grater zij n..4 gram 0. Daarvoor zJjn ze .6 MbiVs 52. bij de camcorders vanSanyo en So. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. Of het nu avi-.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd.ray wil zetten.• een www. LIthium-ion 10 Mbitls 13. l o 02 2010 1 . deden dit dan oak vooral voor de prijs. WatoverbllJ. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video. Wilt u een optische zoornlens. Gebruik deze apparaten eohter ni. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu. De NC Picsio is een aardig product. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. de zwaargewichten veer de professional. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2.het beeld- gemiddelde prijs. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj.namalijk.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung .hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. Welke ideaal voor u is.. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. Wilt II 00 k full. een grater led en veel meer instelmogelijkheden. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik.tterijlader.es ULRIC ROLDANUS (45). Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht. rnov.5 min.et voor het serieuze werk." beeldkwaliteh stelrteleur. en nu zelts oak. Ja(4x) Jal . hebben een videocamera.970 of 30 beelden per seconde. Mobieltjes. 720p of lOSOp. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. Wie een zo compact mogelij k model wtl. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. hangt erg afvan uw wensen.of mp4 -bestanden zljn. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. Deze levert goede beeldkwaliteit. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken.

Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander. zeker op 8-locaties.els. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta." TOM ERISMAN (54). terwijl ik nu alles op de computer heb staan. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink.lk koop nu al zowat alles via het net. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen.ongeacht het kennisniveau en interesse . mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen .000 groeit.ande community uit te breiden."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. Tot slot. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden.willen we dat ons ledenaantal van 135.es vertelt wat er stuk is:' . CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. Vooral witgoed. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten. Neem de film. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. Wat helaas ook in 2010 doorzet. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. vroeger draaide ik 35millimeter·banden.000 naar meer dan 200. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door.

Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. Op een usbstick. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. Alles komt op flash te staan. helaas niet JEF DE VRIES (20). Dez. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. Oat is veel te duur. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. is de blu-rayschijf. Sterker nag. die ik recent heb aangeschaft.lk vind het een onzinnig opslagmedium. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7." "Wat ons te wachten staat. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. dat van mij oak gerust mag flop pen."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening.breekt dit product in 2010 door. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall. kan ik jammer genoeg niet voorspellen. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik..en het ziet er gewoon veel gelikter ult. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. Spelers worden steeds goedkoper ." .en dat verwacht ik eigenlljk . Wat eveneens erg duur is. Daarom is mijn computer. geen games bijvoorbeeld. Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. die steeds meer ruimte biedt.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Ik ben er meer dan tevraden over. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. Ais dat het geval zou zijn ." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . het neemt zowat de taak van de maildlenst over.

de long kennen we nu een leuk. een tip van Ives van Hoome. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken.com www. DeviceDoctor _Setup. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. In Combat Arms.. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine.devicedoctor. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.l. Niet dus! Da.op gratis software.III""""~ .i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen.t.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld.queeky.nexonel.nkzij Erik. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt. nl 02 I 2010 . Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen. Uw wa- www.lJI.IIi ~_lIi!!'pMIII':. :879MB een verscheidenheld aan arena's.en geluidskaart.miI17.com:lNXEU. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. en program _ setup.c. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig . -kB gramm a's. meneer Tump en juffrouw KLater- www. Ho -kB Opschiet. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. spat her helernaal gratis. want die werkt hier niet.II Inde.'IIi.boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie.. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes. inkorusten en uitgaven.computeridee.. . li1U9Glc. Laura..ngen. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. Annie had het mis: Abeitje. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.nl/producten/mill7basis. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. "I· . lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint..antipodemap.I~'" e:.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni.G. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. t "=:~-o. video. olleverfjes.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen.-~Van :!I~v~"='. een tip van Jenny Roozeboom.exe www.zip :'nl.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. Met by.. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494..en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.

.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde.. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. £~I. am en a. -_Ho .. 22kB moet U opdrachten uitvoeren. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme.nl· 0212010 7· . Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s. maar het is bestjammer dat sorn. <Jioro9o the.n'irsoft. setup..:tip .een tip van Sijmen Schoon. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt.' 1. www..dres. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.P)lcllr.musesc. dan IncrediBots 2. misschien levert uw tip u een p. Kijk voor meer info opWWW....Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t. Leuk.nl.incredibots2. I<\~"''''\o. .. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert..de Vries OIlS weten. zo lie! H . >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel.. gebondenaan de natuurwetten die be- MW .5.. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot.compu..tijl.9.enter."..'!. www._.0 is het nu al een topper. ----_. met maar..De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt.ijk te veranderen.rij50p! draagbaarheid ..exe www. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten . Vergeet 'niet uw " . in. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel..99 Deze usb-stlek MuseScore-O. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten.computeridee.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. dus we geven geen succesgaranue.V..maar dat llgt minder voor de hand) .. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad.... www.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.kB . Do« /.gingen van dit scort. MuseScore B rlde r emer AWlS . Alhoewel nag niet toe aan versle 1. Oat kanechter een sruk handlger. he~ zorgt vaak voor romrnel. houdbaar zijn..image... ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ .~_ """".a.Knutselvreu...m:ige probeerversles van I>micl!b>n to.".. zeals het transporteren van een object van A naar 8.d"""~ to the"..teridee. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-...CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren.com :-:k8 '\pacc. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.ore_org/nl a 20M rent.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg. maar [e moet er spullen voor kopen... Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make". Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ..gd H'eel wat mensen knutselen als hobby . hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie. Nee._ . met handige houder voor de dop.w.nl t U82. xe e www.0""'~ &<n f..d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven.netJutils/run_as_date.e. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic.. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving.

Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan.. sci.. ·discLIssies!. tenties. rec. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen. De bekendste is de alt-hierarchie. namelijk: cornp. U bekijkt de volledige !ljst op www. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. zodat er een logische indelingbestaat.org/info/ nl-charters. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . corrupte bsstanden ofspam tegen.sport. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig.__-_ -:_. nl.-. _. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue.•. Dit in tegenstelling tot de. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet."()Ig.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . ~ • ~ <_ ~_.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek. Deze worden wel netjes hijgehouden. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt.auto.medla. soc en talk.html. humanities. -_-. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt.-~.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. U herkent ze aan de oevoegingnl.' :. news. Zeker alsu een specifieke interesse hebt. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. die contactmaakt met of een .newsadmin._.--. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen.krant en nl.de rnerikaanse Duke univeriteit.nl. mise. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen._~... Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen.vcetbal. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk.

_~I 1~~eI... Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news.MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.AJs.::q._ 4. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.. . de auteur en de datum dat herls gepost.nl 02 2..!'L~tnl ~r~~t"""I~. zoo en nieuwsserver in.Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma. Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.. a!vorens u het selecteert bij Signature file. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay.In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen..ao...'_ ........... Het bevat oak lntormane over her onderwerp.. Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand... Vul achtereenvolgens uw naam..N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b.... Dubbel- • Moi«I E. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie. reageren op berich ten...'''' ..010 9 . Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens.b!D< _~I f_d =---- kli.. OHTr. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan. foO.. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur . (NHI'" .. N . aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen. l:an. e-matladrss U configureert Outlook Express... """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews...w~ .. I. wanneer u de berichten wtltlezen._ .. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'.:I.. "' _ U.. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK.. Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers.U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag .... den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird.1~~ftI . iJ .... .1!m'I.. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI . abonneert u zich. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All..eenvoudig. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip...""_ .IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!... :t. [naarnvanu wprovlder] _ nl. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.. r-~ ~.. Verder vereist de so ftware geen installarie.!!_ t.""' Jc. want u start bet direct metXnews. ... Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult.-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen.._ . Is her een grate groep.".\O_.. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak.. zodat u direct aan de slag kunt.. meerdere nieuwsgroepenservers. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles . U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.cJ ~ .E:!!J ~ "'W.II'II~~ 1 ""-. Wells· DD.I'" .dSollo'O>\). .. waar zijn de mogelijkheden be0~_~..k opeen nieuwsgroep. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw... Maak eventueel een tweede profiel via de knop New..._... wat enige tijd kan duren. "" een toplcwaru kentvan internetfora. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www. die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil.. Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar. . ..L....exe.... waarmee u wilt op spam . __ maar de basis is in principe hetzalfde.. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt. I 0-:::1 ...!L 01..II-'o. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen. zoals Outlook Expre...1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden. .ri1l1' '1:-' r. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht.. Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.... De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t.. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws..computeridee. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server. Iht . indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt.. ....ss."~_~"~I"""..~ II"lII!lItlr~"....... Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default... U bevestigt metJa.. ""!!M!!. Ck>\iI»~lobw~. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen. U komt vervolgens in her Setup menu terecht. I- "-'I !:8l.blnaries4all. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft. Als u iets hebt gevonden. ~ - --~ ~ Op de website www.t..... waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt. VuJ bij Email een adres in. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent..

.. _ . __ I\. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d... O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to . U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud ..iegene niet meer ziet... Het is zelfs moge.. ... ...I-iwI. dan --"-"... .I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!.. == Q.lll!UJ '..~ . ......i<.......dill ~) W . t))J~ ~~~"~l.. ---.....r'.Nmii-II II ... . ~-~ -"" . .Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep...1IiII~ ..._ r... waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt).I.. ~-~ ..! . i:lj~ ~ .-~ . Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks.!lIIi~ .~w~' " ..".HII~_""..... i'liiJ!l'l'~Itt. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . .. I.In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan. " ..nl 02..._~ JlIIII.. brujker wiltnegeren.wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!.-1 dIII"'I wnf.. ijp(JltnI&IlI:II.gl~""IIIIi~ nl....iegene Ie maken wilt krijgen. _~ rOI..'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan..iiil_........ ". k1ikmet de I-:"":... ._t-.. _!rnI'i'Il! De zoekglg... " ..... Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar. Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging..~]r-Gl. 11 nieuw via Group en Refresh Headers.. ". Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd..........tIl+JItD !......" "'" "'" "'" "'" "'" ... zodat uw reactie ztchtbaar word!. _lit ... ..bo-I. .I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .-~ .!· ~1"!1!1&1~~:s.. in he! menu naar en kies Post co Newsgroup.1DIIIK"I'l!u-L " groep..J --". . Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .rrI!II!~ conrroleren. .. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup..l .'ii"f'SlIt .--=. VeT- • R...... . ~ ~ .• 4 www. Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop..II. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht... ..._. waarin U Bell tekst typt..=-=_"'..-'NII .t!i.':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp..-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse..or..."*"" .. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. Het is een aanrader om fl... eIwet. " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn...... !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C.iitii~I""~~ rd. Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- ... ~'tf~+~ .. ..mall naar de afzender vall een berieht..k~rs die u hebt besllssingen ongedaan .. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep.p (... _' ~ " ..."'-:::.. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen...:P::C:!.:jii M_:il i: I"" .M6'...1.... waaraan discussies...computeridee."'-~. . "'~~' RII"UI~ Alt:II-."IIIiIl.:II... " " ...sporlYu. -" . Ga.DiC:IiiD... .. Natuur- )O. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e.ail:! ......J~ n~ III"IIibl.bltlloI:IIII. . Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden. -II! _Ill "" _'" _!I:it ".J.. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle......-I'Iil'<_ ••• __ .D...l_~"''f1:." .. Veel groepen .. Rechtsonder selecteert u de juiste server.... :. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver. Er opent een nieuw venster.. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster. maakt....I'c~" .2010 . hoewel ..l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep.!.J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:.... Bepaal zelf of u de quotes I -. Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe... ~Woliil!l!'o -" ..-l. ...jI"'IIL R-~~ >. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen. _ ~ 71 l! . aij Spedal en geblokkeerd. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten. Nege. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats. ~ r....:::--.. ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.. Zorg In ieder geval vear goede argumenten. ~~ fI..'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:..mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database.:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d... 6. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen.. ~~4.. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~.. ..~ .lk....~ ~~I .... waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen. .de interface.~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message. Het program- ~L>-oro. Eventueelmaakt u.er irrita nb) gebruikers......tdLtllirlbwMtt.. 1Ioi.& Haal alle onderwerpen =.. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten. ..lbal ~£:~. het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen... 6. " • .. U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep. . 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d..V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)"... die via u browser vcltedig berelkbaar is... U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren..

Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype.95) Videomontage NexGen (€ 39.... computeridee. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz..cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29.. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen.----_. _--.j.computeridee.nl 02 2010 I' .-::"". ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. .95) System Mechanic (€ 39.. in lelystad? lucht.easycomputing. Meer informatie: www.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem. 2.. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www.95) 16000 Lettertypen (€: 19. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4. Postbus 1931.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark.-::-::::. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter..==~:.95). Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen.school? Welk deel. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram. Waarde €180.nll prijspuzzel. het grootste Nederlandse museum..eeballade over de jongste provincie van het land. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.com -. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd ._. maar die tijd komt niet weer . Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten..III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer.

waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.!i'ft.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.Wilt u meer invloed face. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.m1'l'L 1'h.. q "·Ql)'r ~el:!li d. Het is 4 www. .!l. Halle W~ ~. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.~!.t. brO" II< Wto \I.~tnjgll1ll'1o bee!den. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken...-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. 1 ~ .nl 0-21201.&lll! I !S)""Jldu"on.. op de beginpagina een aantal u.et iJ nal .I <JI! Do nntmldoill"s""" d. Ter lnspiratie hebt u .lkb'Ur~He'tiood.ilop 'r-.= M:C(I~IIL rh:t vt'e.c= I:Il~1V1 durvan .anac'U: d""...'. Coo.ublie...i~~ru.~ .<>ca!. "" het Nederlands beschlkbaar....[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe. . zijn . maakt u evengoed prachtige ontwerpen. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest."': J .l 4 beta ~ 1oI:II1I.nm~til~ ...&Jl 'biuverri. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit. bericht Chrome p.com.. Zodraueen web!og hebt aangemaakt.0 . 0""".!ill n:n:l~ vier ij nu p.Zonder kennis van programmeertalen.d.l!.MIl'1 8 .~~I.I'CNiellws .w ru'ltt". Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren.hUle.'llo'Il'TW! bltt_.t. :.. ill." . BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.> . ."'ffzf:. waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. . is dit de standaard inter- onder andere Blogger... De website is grotendeels 'V~1 in A: i. ]=.' ~ .Word Press we A berichren 0.com.r"k&f~II'Iu ~ kttj.be5cll.udll!!~mplJ.d.\l.(IIJl.. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.I: ~M.and "'Ch[~' DO. w n Z. III en Punt.:Iln aDMit sf£! . Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen.. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.ra:ni.c!:'_brprw..iI:l1l Il'.A-...lllte' ft .:lft wereldl I!.BIl"nclJ. • -_ -'JI . Orndat u het laat hosten door Word· Press.sHrd 'lm.nn!n wotdm.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de.computer:idee.. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<..tHdJ. Web·log. H. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal.. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress.lJ.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog. bJid!\ijUITJ g.dPtI!!. gebrulkmakend van standaardsjablonen. U kunt er op heel veel manieren een maken.cl/1.. is bijWordPress aan het goede adres. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.iJIIg eee to WIIIf. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst.iI: !lU If .dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l.

zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. bevar de applicarte diverse opmaaktools. Hnl". Hierbij ziet 1. Het is nag ~_~ ~ www....2010 _ .ulilokb_ .JiIs .d ..nl '02. die sorns goed verborgen zijn.enquetes en PowerPoint-bestanden toe.. Uiteraard zi] n er ook mogelijk.. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. allneas en 1.. -_ Andere mogelijkheden '_" ::... Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken. zoals een kalender. 1oOi.. .iJ.. ~ d. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken. 0. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. nu d. vind t u op de beginpagi.".. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's... is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie.~WI'ti''''''"'""-'' .. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen.. D. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen. KLik rectus op de knop Publlceer. zeals: Llvelournal. Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum."'n~r . 10m. wanneer uklaar bent met her bericht.1k.. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht..!<l'fI<Il""'". Leef u Oink uit. Om een teksr te typen... Wilt u een be- dat niet.... >ltn . Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. filrnpjes. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. Blogrollen Blogger...1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn.. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel.. """tIl""L wll . Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. ~m . Deze bestandee uploadt u vanaf de computer.. N""rn~ .1 itlijnopties. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer.. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties.beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens.""@ ne ol~ d. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe.. zodar niemand uw probeersels ziet. . Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes.. tI. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen.. zeals contactgegevens. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T.computeridee..na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol.. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt.. borl". Nadal u een pagina bebtgepubliceerd. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken.. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan.. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven. Als u extra informatie wilt toevoegen. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. . zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn. Wanneer u een thema aanklikt. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud... Doet u trekken...m b!~.. GODiI~111. _.boo""'" ~ . geef dan rechten aan personen die willen meewerken. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. • I~- ...:ill 5 OIIJ' .

~ ..I. Surf daarna naar de [ulste webpagina.. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4. soclale netwerksites. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload.ttI . Wanneer u met deze gegevens inlogt. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren....:.. ~~UlI"-=. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!.... nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam.... downloadt u her bestand naar uwcomputer...* •• 'I.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ ... Op de webpagi....ss.tI!IIiI~~.~ __ ..QImIdurI1bni-rr.r.'" Door de opmaaksjablunen te bewerken. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress...na \ \\ . waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt. ~~~. wachtwoord in.. ill HI:Ib jI fIoikt. ._.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver... Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.3 en MySQL 4. .....:. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website.1 Ja .*". . EIoi:tlil'rj.. gebruikersnaam en het script te lnstalleren. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord. antl-spamfilters. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt.) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.. ~ ~- --~.CQmplJteridee.~ .~ .. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen.tl!un.DllIi. .· ..I--~""'_ tnq) .rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel.**~M1.''"'' .XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n.. pakt u bet zip-bestand ult.• www."tc~"""~t"'Jjo server.i8CnllllUdldN.II"ILI:a~1:I! ~M. ~~=::"'-.o cl~ o GooHl:.. ven en een contacrformuller toe. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's.~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt... .-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins....!I-..o.. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg..IIII':' ~~"'~"~~I~III. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken. server. . waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE.:::-....nl 02 1201. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G. rrsr l~~. ~-"~H"~IM"""'dJ.. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.nM~ a.t.n.... In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI. .php en open bet bestand met het programma Kladblok...1t ~c:' nia. 18I1!iII. "~~. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma..ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen.:1..-d ~. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen..~~ Ho!. waarmee toegang krijgt tot uw webserver...n Aut.":.als hobbywebsites geschikt..__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt..iU.. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg.. De uri wordt dan .~~t.. " .Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden.ot I 'Soem 'J{en I S~.. Als II een ander webadres in gedachte had.-. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar. .. Zet het vervolgens op de webserver.dat diegene beheerderrech krijgr. ~~~.heden bied tom met behu.0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane.=":l·:::-c·. ~ wcrlr'.r1Q"~'PtI~~ .od~~~.. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '.n oft. WordPress is zuwel voor commerciele._..~.. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver.M~ "'~ <. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics.. tIa. ~t1.!I_ ''4. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf . U hebt dan echrer weI .-. ( . zo'P~ ~lt~DAlDlr!L . Als uiets moois bebt gevo 0den...lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .. aj"'Ih"'lIJfih._ ¥ r=.!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~. adverrenties....o':nri!ll~U·.. Daar staan weI wat voordelen tegenover. zet u de interface volledlg naar uw hand. ~". ten ZeUgehoste weblog l. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press.iII\lr Camma.0 .php naar wp-config.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!...::r. • voldoende mogeJijk.iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n.iIII.. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.

voordat u een systeemkopie maakt. Inclusief'persoonlijke instellingen. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www.". Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. [g·U·2OC/i 16-.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft.bo". Enterprise. I~a_1M) M_ Op I •. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor.. klikt u op Backup startan. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. Wanneer de systeemkopie is vcltoold.f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd.2S GB ~u ~J 00£. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. want als die harde schijfkapot gaat. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken. Zodra u een keuze hebt gemaakt.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. InstaUeer eerst all'esoftware. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. IF1J IMI. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. waaroververderop meer.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. op een externe datadrager.. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild.nl 02 I 2010 .S.." of computet nlel meer ~b. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. Dir bespaart u veel tijd.. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. wtlfdtf'l opgt:n_. ~en waarvan u een kopie wil opslaan. Intimate. afhan..lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken. maken..ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken.. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt. of IB5. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig..->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad. vcordat u een backup maakt. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten.. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software.l9-.'If'I. bent u alsnog alles kwijt. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1. Het proces neem t enlge tijdin beslag.kelijk van de totale bestandsgroorre. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd.-"1' "" >I. klikt U op Volgeude.omtn. zeals in dit A..h•• dl! Silk. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen.computerldee. Bij de meeste computers is dither Cvstation."lIvcl'. Overigens. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities.. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's.4 "'.

.. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer.I) Irt1'l. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk.. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie..lJlh diXl.. Ga naar het Co n... bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.ysteI!m kopie die u _der hebt gema. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.liI!-avo~d. Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen.lw. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- . L.d4.~ra.1:t ~~~~I"'~IM gcm. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa. Klik op de blauwe Iink Backup in- . Jl ~.'.p 1iI(11). is het verstandiger am voor de twee- gende locade. WelLE !rpt..1)cf1Cn... Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat...ll'V11~~1t.t.tjc. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens .nl 02 2010 • .PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat... Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt. Erverschljnteen nleuw scherm .1Dj301I!m1Ulr.dt!~. ttfl ~~mhp-~...~ tl'~ar'I'I'rII""._o""'..rdgJ maken op een externe harde schijf cd.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1.el bdrufpv.tJ'l'l. Klik op de knop Volgende. .~uuw~ifTI.=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d.._..wb.. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.. Oi~DctwrrwptQl r. 0111niet decontrole te verliezen. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door. 11·L·"""~1S v-'.tb1f die noG"9 ti)-n.compllteridee.oNl"f'I"'r r:--J.(Q. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle.Kles vervolgens de juiste Iocatie. i.. .) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi.g.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie. "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If .1 H·_'. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten . Persaonlijk. ndbi...lok1 cp. ·1 =:I srellen. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren.mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i.l~~ -"""9< "".~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC...1""".en4sr! ... dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema...l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.. ~.tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ.. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken...1fl..e documenten :JtAtfJlna: .t"lhl ~ . tIItI . steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden.dl~ nog 1IK!dt...If! '"'. Pob.l ru:crrde ""rslelmmhode .. dvd ofusb-stick.. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken.!!"~n..llIIIO~ 1.1!!m hKt . Systeem Bog .cCl'fl.I .u..liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen.~ D:~~I. bij- ulrvoeren...tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff.!o. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat. vaG van dit II kI www. U hebt nu twee mogelijkbeden..rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie..O~.. jimdJl f. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen.!! n:lri m!!tr ".ii" ~ OGtfP-iO~C niil.SdeaRr lUd'1I eon gwv.\D..m (Of'I'IopUh!1t_1I!! . ~ ma ~"YI:p Y.• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten..u. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n.! Hym". Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _.PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi.dM..r'Io U'ii' b~_dl!l\.up ~etI~l1I.reUen mel een :.. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . ~. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.M! tJ'. U If. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f. dag en tijd van de backups.Misschien vindr u dateen on handige djd. het 4l'I'. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen.:.. waar u de gegevens wilt bewaren. itl~ .11:19' [-19 ~ r. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers.. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.op.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.~ i!'l:lblt.rnf . TI\ :r'. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren.. r.ie! 'SdQ:k~ tid.. ~~ d:!l\JiYcn om i.. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations.tI.L\J(vn1"'f'1'I11'11""'.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n. Vervolgens Iciest u de juiste map. Cip da:.:~"~wan:I..

Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start. 4 www.Netbook -Remix 9.nl 02 I 2010 .rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop..computeridee.ge-besumd 1. selecteer het lso... om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.... kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten.1"' .opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken.1 0 installeren'. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. U dat oplossenmet een exteme speier. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. Klik daarna op 'Ubun tu. Im. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren.. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. Ga via Systeem.. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. tenminste als het scherm groot genoeg is. 1Ge de use-stick en druk op enter.hestand en selecreer de usb-stick. 7-... Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen. Oat kan perfect. zU I. Hebtu war. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. \!II!""" .. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien.Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix.opfrisslng nodig.0MB Hoell. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren.". dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar..150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl.. Kunt u daarrnee leven. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.ken slagmedium u wiJr opstarten.. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren.

of de partltles hand matig specfficeren..II~I:Ia..no ~umi lIIt.. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows.E. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden.l veor MII""Il!II. t ". klikt 1I op lnstalleren.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .:. Ziet 1I een foul. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken.t. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren. K1ik daama op Vooruit. Hetinstallatie- :u..partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen.. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows. staat de taal hier al op Nedetlands.l U """ .... m. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.'" Goell'l'O Go.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf.lsIc.. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties.ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven. krijgt u een melding . Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt. cd gobrul~ k. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt. -. VODr optie. g.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick..".~J II4IiI a.. De eerste op tle is meestal vo ldoende..'l1eid .'"'' PiJ'tltlKn. .. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd. na uw keuze opvoorun. ~ Welkom Ell'!k.~"prKn.ntw<>illlIltee!t..computeridee. Als alles in orde lijkt. Geef ook uw computer een naam. loginnaam (met aileen kleine letters en c. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt.WJ!a Ol'OCIm'e'.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie "..1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q.l 'lelfl5til lleerde syst ..ontol ~"''J'!'1 r \1e..o. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR.ufIillCl(uLJI~"I~Po!.l r. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International.I WQnJ<:n.0 9 . -_ o persoonlijke map.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal... I Ides de ta.*I~fl... staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. maar u kunl rut nog wijzlgen. o.. Hrv.. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem.. KLik. rdtiIalvoor ~.. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is.n worden.I~ M r1tiiP""' • . op Voorui.ko' . Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.Kliki II op Nu www.do. dan keert u terug mel de knop Terug.ij fers) en een wachtwoord. tl. Ides dan voor . Wannear de j nstallatie voltooid is. fmno.. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in." te lJ1Stall@".chilr ~11111'1 lo. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren. Wol1lt oo~ d•• 1iI.. Klikop Vooruit.n a"".nl 02 • 201.l"l10 I(l~! 0..s1lU"& p.ll""t>. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam... Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling.II1'I"'l.nl ZD<tr.t~Ia<rI"''"'IIrI'u~. ltall.

-. deze map sleept.I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .. In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -""""""""""..... wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen.. de datum en tijd.mlJlaUi!' (..II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One.. waar eli Istap voor stap staat uitgelegd .. dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.. II ~g..S(9II~_QOIloOolols ..."' .ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d._ ".ubuntu. ." . & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .a!f"*h ildspell!!liL Installeren. Evolution.h&J1Y . Rhytbmbox.ubuntu..." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.o..~r. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen.. ~~ . OpenOffice.com Moblin moblin. de.. .com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www...~"'T. 'u . Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'. n -IOO'k..·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox..'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.II1n'II.~ . J~bber:. 1n:~'t. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts. Empathy. mm.'_IOII. bet geluid. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan.mik!n. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. lD..... F-Spot..computeridee. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx..erl'i'I:'~ .w ti:Jj"lJ1f:.. -• .':" .Uiteraard ""t.... Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One.tr lll'lbi q.rI#".."'. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging.. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip. dan verandert het icoontje in een wolk. het netwerk.ubuntu.10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu. barterijstaIus.org..blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1..com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl. wordt hiervan een . mdol!ltl:l...fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" . Her GNOjl. dan wordt het Installatteprogramma afgesloten.~.0212010 .. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.nl. Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte..lI-.!1I!1..geteasypeasy. De eerste keer dat u dit opstart. ~I 'I...J .. Klikt u erop en kiest u Verbinden. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad.. enzovoorr...org 5 www. _<1 vorieten van UN R.Bl dIl-=anilli de In.com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone. registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden... Nl'P. ~ Klaar om te installeren.. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www.Qm 1>&1111 atl ~ '1". Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- ..".• Canonlcalheeft in Ubuntu 9.II~dl~scsa ~. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links. de .. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. Als u een programma in UNR start.hsrstarten of drukt U op enter. enzoveorr. Alles staat tach wat op een andere plaats. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook.. Als u eehter een programma start. maar ook nota's voor het programma Tomboy. en andersom. Met lJbuntu One kuru u nietalleen ..ItAen_~""''''l<Iij.l'UI)' CNtPr'IJIiIf . .tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie. waar u een gratis account kuru aanmaken.

De wallpapers. voorzien van een persoon- lijke boodschap. U zet op die '--. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. Knaasdieren Op www. surft u naar www.kauenkaartje. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken.nl leest u er alIes over. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen.1l1 02120. HoeweJ de website W\VW. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. bijvoorbeeld Kerstmis. weblog. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid.. Voor e. rassoorren.nl. gezondheid en ontwikkeling.hon den [orum. Leukis de website www. zoals de naam al doerverrnoeden. opvoeding. Op dewebsite www. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes.nl.hamsterland. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. weetjesoverkauen. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen.nl.dekatten slte.bu n nybunch . U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen.nl. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. U maakt hier eenvoudig een weblog. Onder andere cavia's.. VaJentijnsdag.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. ziektes en butpdieosten. anatomie.roblemen.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. degrotecavla. u leest aile benodigde infermarie op deze website. Logisch. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven.mailadressen.hondenpla1l3. Op www. Als u het baasje van een hamster bent. verzorging en huisvesting.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding.dogblog. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. Wanneer uw hond war mankeert.raadv an beheer. Nag een aanrader is www. columns. U zeals: oorsprong. ziektes. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. . bekenden en famllie.10 . Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis.computerldee. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. zoekt u naar het ziektebeeld. een huwelijk of verjaardag. Maar ook website. waardoor ualles te weten komt. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden. lezersverhalen. Sommige rnensen 5 www. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e.

.Il.lenf.mulzenpagtna.com. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www. zeals waterstanden en anderhoudschema's.nl.. Vissen. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum.. Halaas is er geen forum aanwezig.orum.nl. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.de/en kunnen aquarianen hun ei kw. ren hebben ze juist als hulsdler. Zo heeftwww.vogelpreble. U leest h jer op welke manieren 1.vogelma..reptie.. iJq.nl. waarna u het eventueel aanschaft voor . . exetlcanlmels..ijkt u.--'--.__ lri.parldeteu-onllne. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren.ni.De software mag u dertig dagen proberen. .. Laarsrgencemde groep kan terecht op www.~ ~.. terrarlumdJcren. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.. naar www. maar ge.. Nieuwe technieken. Op www.lukkig word t er verwezen .~ --. '1 .lacerta.ijt.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden..'II~~~ ~n.. Daar bek.nL 1.informetie op het gebled van terrariums. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde..legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op. reptielen en amflbieen. Op www. Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.I I I I I II I mcn. A1su parkieten houdt.:G. slsngen en leguanen. I II! -. zijn erg bang voor muizen en ande- .parkletenfreak..op het actieve forum. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.zooeasy. waar zelfs een groep parkieren via.voor al uwvragen kunr u terecht..bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro.uaforum. zeals schildpadden. Vogels bars hun trots laten zien. moat u bij www.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www. Dent u het gekwette._ - .Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .l(iUG . waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is.)J!lll'Hmllll.. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.v.rklplaals..oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort .nl bekljkr u de nodige. -. U kunt gratis een demoversie proberen. dan surftu naar www.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .·iital~~ tt.animalsta~ker5.... Kijk ook eens op www.25 euro. kweken en ziekren .. ceo webeam is te volgen.nl zijn. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard. Op IVWW.'lti~~ IJIII..... H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen...ot.. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen...1I.. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt.aquaiorum. .. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben.'I5. . • Software voor dieren. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen .m~~ !1JIo1. tamheid.aquarix. Oak op www.. 1IJ'..m. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen. zijn voeding.dem edernepapegaai. broeden..1 het beesqe opamaal verzorgt. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers.. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.

..oWIII_y..BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www.._.. ""- )U"ll!IImlil" =U14... Locotio· GrooOle: G'O<Mt..~ aHIMIUl~ ..: ..... II ~L-l- www.289~12_ I -.bnlt·J)·-tlntine. De netbook die.._.. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2. ".. want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern.... .... zie ik hoe groat de bestanden zijn.... _j~1Ii _w dtoio' !....511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4. ._ 0-.... .'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista...BEVEILlG1NG . ._~. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll. U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2)....nl/faqtaal.1J.. ".... We twijfelen nu.._. II..:: 253101B [2S6.' l .-~.. FAQrnan. .~ .......-.. "'.lk kri...J. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. Oat werkt met meer en nu netbook minder is.D - ~ ..aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer.014 720 ~I 2.nl 0212010 5 ... De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V.. De batterijduur van die netbook zou wei 5.._.. Merk op dat Gob""". .. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1). Maar .r....'11.. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7......o"_.L!II Bo+:MII:Ilo1J .i.Zl8 byles) ..... ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr.. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook. ........ T.... ~rotlol --~ -.jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn. r~ _ ~-. Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren... Jl-w. Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .. -" C.-~...computerldee... Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd. de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben. iI~"'O .ctt.. Dat werkt prima. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.. c.. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner.•.. boeJanger de batterij meegaat.~c.....ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool. _ .... INTERNET ... ..<L e..• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men.. moei u hebla.:t ~ ~ ... Hoe meermAh (miJli ampere hour). . Kan dit worden "... Er dat SETUP.. ~ '" ...<II' ~ )nl!ct. did 'FrIi!.I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen. Wat Is de oplossingt Roel..com).._....EXE met weeki..__ " .\ . WINDOWS VISTA ...clQ)::I!IiIIIt nlll!l-..~ . still remaineO 01'1 Items. .-"" -... w. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt....--... De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds..__ -.. - ~l"""""iDL~III...... Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www.h'.l.o"""u. yoIJ" CDmIJUW.computeridee.'I..De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen.o\'linstaJ Tao! ona! deb...**. L.... help! FAQ I..bijna _ altijd als beste uit de bus rolt..

U zegt datu een nas hebt.opnieuw .n.. Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald.4. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE ..I'CS"1<>I .ook naast mljn bestaande nas. Wat oak werkt.. dan scheelt dat enorm! . dan de Register-editor erbij nemen.-ho """__ iTI. NETWERK . Anders gaat het . boi. bentu er namelljk ook. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een..Ao.-. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten. Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows.calpnly. Surf naarwww..TELEFONIE heb. maar geen tcp-poorten... De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41... zij het comrnerciele. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen. die u vmdt op go.._""" __ " ". 5 www. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en." Mit r.OFFICE kennlssen. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V..or __ rlOn~_~"' __ go~ . A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren...Ftxit .eeleaner. Kijk ook even bij \~ . Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) ..". virusscanner...~.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK. Opmer.SaicS .. CIIqI N c:. Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .com._Flo ~ [J .BFC1-08002BE 10318). pal voordat u her besrurlngssy teem .csc.A1s Ik die programma's heb weggegooid. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall..OPSLAG 4.Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan.-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd..klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d. .. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www.... want daar vindt u een prima.. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern ...! door _ z.. " ."" R..E325-] I CE... het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar...helaas niet werken.. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer.I-secure. 20 niet.. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd..L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965.. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.bullguard. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE .u-.n! 02 I 2010 ... wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE . v.~p. Api:IIo .het Windows-register.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007..Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen... Ga eventueel naar users.~"""N. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt..microsuft. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken.com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet.y. dan is downloaden voordeliger.. via de web browser en via de Windows Verkenner.""'""al-d~"' _ .formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt.3.. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie.OVERIGE .. want dat gebeurt maar keer. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.. 'J <iorJ<ri. Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn... cnmn"Unkid=9 45377.met norrnale middelen ..e u/hfrlesen voor het leuke DirSize.computeridee.·....installeert. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk . 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen. maar dat geldtniervoor alle protocols.

.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5).Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters .tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken.ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar. want gelooftu mi. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. Mochten de tips van . Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren. Kljk. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje.de winnaars dus . Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. Graag dlt venster even schoonmaken.U werkt offline . Makkelijk beginnen. de FAQman draait. Kijkgoed.bleven tot respectieveliJk 52. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek.ii~il~~~~~r ~ Men "b. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Eerlijk is eerlijk. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt.computerldee. precies op tljd van start. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen.te laatvan huis athalen.nt 02 2010 . Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag.lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . men etste Windows 7 en niets anders. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.5.. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend.. dus zo gezegd zo gedaan. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. Genieten van de nieuwtjes. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. Toen de ankers .: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii. Ik rij overigens in een dicht busje .. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS .. De presentatie ging..eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. petje-oppetje-af. Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. want het was weer eens ouderwets genieten.. dan hebt u toch echt wat gemist. maar vaoral genieten van de bezoekers.•: De verbinding is gewoon aanwezig.FAQman prive r. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. Men wilde. maar dar is een keuze. 6. Theo Bruin Oplosslng:. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus.e quiz .altfjd volgeladen met troep. ik nog natrlliend.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. A1s u dat hebtgedaan.U kent dat wei. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. genieten van de koopjes. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. genieten van de workshops...OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. De lezer vraagt. Aile bestaande verbindingen u weggooien. als u de Window Verkenner gebrulkt.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . nee.voor een oranje stoplicht met flitspaal . De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit .

.. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.. Bebeersj ablonen. lk heb de andere bestandjes verwijderd.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN .estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2. dan krijg ik de melding' . maar dat is een detail (atbeclding 7).Z6 precies moet de dvd re booten. .nt 02 2010 . Alldl'eWassink Oplo. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand. Op de pc wordt de film. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. omdat ik net een full.ssing: Oat treft. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . want daar gaat het slechts am.nl/faqtaal. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser. Netwerk en Netwerkverbindingan. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK .. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.CD/DVD BRAN DEN Halla. Wei even opgelet. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. nietrneer. In Windows Movie Maker. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken.. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.0091fc Bbergen All. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng .leeg te maken. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop.uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. wan Ihet is typisch iets voor een virus.MSC. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr..7. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege).). Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen.computer)dee.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) . Nee. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. Even am te laten zien. 5 www. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET .hdvideocamera heb gekocbt.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. is Nero Recede. oak gratis! . Film vandvd-video kopieren SOFTWARE . ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key.'>1AH00616.8.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. meteen goed afgespeeld. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien.computeridee. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. Met de re hten waar u over spreekt.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd.. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver.

videlan.ADTfFl. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue ..t:I_.hn . ~.nl 02 2010 9 .ir4 oI.mpute.r .. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~. I.(...~~..com/sherlock-codec-detectlve.. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt. AJs u dat wensr.. • :.JI" J. M..dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge. Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns.~rduQH ~tm~~ .91~. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .ap/lt:1 Jl1.II(:I. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform..org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.... Oat blijkt inderdaad iets opte leveren.xtension.. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.computeridee.L.u Ii I .. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-. extensles. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom. webbugs.org{vlc): als die bet weI doer. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen. on] uiste of corru pte codec af te codecs... Maak kal1s op de game M. . Even simpel als handlg dus. openwhh./!. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest.ll"lJU. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum.frl maeallan) . Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www..i1'!IC"1'II1!1iIiIir1.r~Qi.'I. maar gratis vers!e van DBXtract (www.ti)'o: 1'\IA..a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~..I"IIii""'. __ ..-4! s. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www.o- WIt: """"-.u·ce- .ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt.. L ~ .'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ.denda. enz... I~ ~ .ridee..com zijn geluldsprcblernen op te lassen.computeridee..fD.~i(.com S~IIitM!~tD..ltiUIII. versle). Open.. T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.l)I.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -. enz.com) gratis demo. 1"i1'q:II:'.. ~".»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory. t.'§itillJl.tlnyurl. com/dbrtract)..II:""'~~ . .IF Gr:. ~~tflOl I..1a. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden..G.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co...)..et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt..tiJ'IDf~ Goo ~ .de hesr Burgers zel f ondervond rekenen.Ii!III. ~ ... hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express .nl etaferen lezers hun computerkennis . In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools. Misschien levert uw tip u een prijs op._..Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.: L M NOli Q~ S..• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www.. [lash local.com).hlm I).l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' . Downloads..~ 1l'rW'r.vervelender nog . 'II fI~ n&!i 01. - www.. 'I. . objects..lIi"'-. ~ t. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I.. hiervoo r her starrmenu... Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn. PavorieLen.aca!lI'IIIl!MIIIIlb.updalcxp.~ I ~i:r~IIIJ-O.-1 b~ .).I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave...recoverytoolbox.:f'I\I'III!I.nl.

.. . mers bevatten. . .w -*. maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word..com/ul-nl/cllpart. u kunt deze E.mlcrcscft.-li~*"i'I_ sen. Oitmaal het pls-bestand.....hiIIII'_~ II~ .. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als ...Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten. '... gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie.- . tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing.m~ =.))f)ftii'H&ibSa. . Bevestig met Voltooien..oekmachine maken.. __ ilI:'". een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden....st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.. Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk).c-omputeridee.V in uw document plakr. waama u bet via Ctrl... . Mic rosoft Office Online kiest.. Er zijn O ... tt....... Ten slotte stipt u Standaardversie aan..-'~ 'I":ll.I. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.. 1... ~"'''''''''''*''.~ ... ~DIIII~ - ".....~!.=......'I'_..... _~ " UQp:IC ...iIoc~M_ .1nI ...... Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen . i n Windows Vi ta en . Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).i1Wo~ti4:I '_'~~II.. evenals de gewenste taal..... is Playlist Creator I 1-- _ .O'~~~IIi. ~ .MIl Ct~..IGIoh~~_~"1I'II!tuzn..IDmr ... meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z.:...r . Dat geldt oak voor de extensie m3u. 6 www...Jw....I~ ~....n ~~~. u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.:':~:...nu.r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult.~~ ~·~SIII.. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice... !IIK...~~ .. Wanneer u... O ~"'''''~.. hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals )...com/ea-us/cllpart surft... tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken... wannee.r u naar office. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven......_'''''''''W!lFhIIt:aillial*.!H'" ..~:. f'ICII -ell ..!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan. ~-..~ IItr~ .. ~qrthll8 '. Surf naar account .I"CIf1I!II. Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij... maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _. duizendentypen bestanden.......)- r:....lIIIiII.....zIJ '~~Nn~~ai) ~. RM 1C1'P'Ii .org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor)..__ ..t. l..nII~ • ... m lcrooft. zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.. Alt...::::. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office.. ~ MicrosoftOfilce jes...t:~ ~t ... Med iaspelers als ITunes. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten... Een pls-bestand verwijst I IU·(JII.".. . En ..ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen. ·lr.::::~.....En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus)........bij Zoeken in Webcollecties.o! < -". ._..... Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen.NtlI'iIIJIM"""...J~~ -_ ..weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan.~~· ~r.~~-ba~ '. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).:... j "'~.nl 02 12010 ...een perregel. Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden. .'" ....''''''''''''''''....n.... u a'" ._ . Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.:!LI ... Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In . De Verkenner. Even later ontvangt u een bevestigingsmail...

. Op 1 u de . ~~ 1II .met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /.uaN~.·-~ ~ 7.eamer.. . niet vanuit het Windows Configuratiescherm.:J1)'IIuIfII :.. toevoegt of uitschakelt. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt.fIB. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \.. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert. I hfS. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •..nl. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas)...1 r.o: gratis versie voor nietgebroik) . nodige software. w..e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt.- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo . V0 Igen d numme r. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.zonder risico voor uw huidige systeem.!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu.. tal • . Hat gratis Freenas ( .J~~~ .Il---~ ::r1). ""'" !!J::=I.ip geocaching.. DoneTen iseen 'optie. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum.. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~.. al dan. l~ ~.STIPSVOOR ••• -.I voorspelling vindt kunnen verbeteren. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt.eenvoudiger nog . Start de browser.:J~~ r.CHlll~~"'" .. Verder bevat de tab Script enkel... zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen. of . ook via het internet.).... Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen... . :I'I:~ :J_~ ..en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t .. www.. ". andere. ttltl~_ ffJIItr. surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt.C . af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. . •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap.. angeschaft a en wee! niet goed wa.ot...~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .~.'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng.. Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet..com) omtoverenin een handlge audtostreamer.. Wespeuren het alfabet. Een zinvolhergebruik van uw oude pc. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent.... B~:'~.. Meld u bij de service aan... . met het begr. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan ..aarom uw pc dan niet omturnen tot web.die ook versleuteldetransfers 00..t met deoude aan te vangen._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :.nl 02 I l010 1 ..v1best.J~1~ .. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ ..T. JI:lII.I is hfervoor een uitgelezen tool. g::. U he'bt een nieuwe pc . Kijk. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis.c. enz.' lPo ..J .computeridee. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen.. zander handen! Wist u dat .. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren.. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE .

dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen... ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . Zoals IImerkt. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. bijvoorbeeld =SOM.FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.. Stel. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan. Het haakje-sluiten krijgt u kado. kUk op kolomleuer H.1If'I I 14. Typ esnm. De ver- enzovoort. met hun puruen rnaast.1J. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op. Al5(AA03B ~rl!!: . u hebt een ledealijst. Typ in HZ de formule 6 www. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug.. _1li_ '1S 19 l'l 11 -. Pe~a =50. 1.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen..50).• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. Met =SOM.". I . 9 .. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. ALS(D:D. dan telt SOM.ALS(D: D.~ 21_ 3 !H.D3.ALS heeft een korte en ceo lange versie. A 1 IM• .. A Met SOM.ALS(A:A.S B. ~ -W<. Uw formule word! dan ~SOM . Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens.." AUI"J.computeridee.ALS(D:D. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen._ . a _'". ryp 50 en druk op Enter.. Wilt u heel kolorn D ultvlooien.">50"). zoekt naar Petra (in dit voorbeeld). Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM. ••• '-lS<A..G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J).06...ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit.nl 0212010 .ALS(A:A. klik op kolomletter A klik op eelD3. s . B:B).">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM.. aan k1e- met=SOM._ Anes optellen groterdan •. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D.... U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM.<_B 51 =50" AU(AA os. 7 _~_ . Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen.B:B). elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • .)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. ALS vertelt het....ALS(D:D. typ een puntkornma.. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3)."~ 45<1_ B _1'\101". tl'l'l f. Houdt u van een spel de scores bii. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. "~. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O.alst in E3.~ 14)m l' 1. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100.12 6 (Odr. BedragenopteUen die bi.' 1 .tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .."Petra".. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen. Deze form u le zoekt in kolom A. druk op Enter en 11 hebt =SOM . 101110. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. het tanken 1 UA _ U.ALS de bedragen per rubriek op.. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H.a B.

kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM....._llde met d"twn ol"ell . ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep.rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ ./ Punlen: 3.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM.-----. maar is altijd de hoogste van kolom A. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.B2..ALS werkt ook horizoruaal. zoekt naar de rubriek van G2. _ 1'3 14 15 . dus btnnen regels. in op regel5. gebruiken SOM...lJurgllm~nt~n 1::=========.ALSlA:A...l. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM.. die SOM.ALS(A:A.ALS(B2:R2. .2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl. We nemen als voorbeeld de scores.". nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. AU."Petl'3"..5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. naam daar al staat. Hierin is kolorn A de zoekkolom. a[beeldlng 4). . en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix. dan gebruikt u Functie invoegen.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) . O:~. Nu steli u de Iormule samen in bet venster. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa.:tvlAX (A:A). ( )(. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en. 6 9 . Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).nl 0212010 3 . ALS ook invoeren met Functie invoegen.ill 9 fo 11 ~~~~ . www. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl. Met bijvoorbeeld =SOM.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr.. ">-= 1-6-2009"...lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't. B:B) -SaM . O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.tste datum.. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 .=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:. als ze naast slkear staan.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt. ~ selectee. Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A.Kllk in hetvak blj =SOM.B:Bl .... of in een bepaalde peri ode.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t.• Bedragen met dezelfd.Al. De functie SOM. En met =SOMALS(A. B t'I. De rneest recente datum verandsrt steeds. eon categorle.A..AlS (2:2.B:B). Kies in her venster dat open gaat._~~~-.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni ... en de bedragen in kolom B worden opgeteld. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.">=l -6-2009". Optelbereik..ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld. dan geeft u met =SOM. Ofneem =SOM.. SCM .ALS(D:D.. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek. zoals u in de formulebaIk kunt zien.. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t.aantal rondes verzamelen. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6).ALS meteeo venster lnvoeren.Ats ook zoeken naar datums. lilies ~Iecteer """ fUllCb.1 van: 21 24 SOM.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI".ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen). B2... de meest recente datum..!""..ALS(A:A. Deze zoakt in kelorn D.. 5 . Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum.:. ALS(A:A.D6..IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. 12. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM.i. ~1=SOM..rl!ik [II: II OJ Typ een ".A)...: SCM.computeridee. ">B-6-2009".. dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule.te besctlrllYino.S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK. "'UkuntSOM..ALS (A:A.(A.G2:F:P}.e datum opteUen U kunt met SOM .

Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere.023·543 0021 Advertenties: HU8 U.nl [·mail: sales@hub. schrilven aa n HUB Ultgevers.Jeremy Noya (online). John Van· derasr Jaap Veenstra. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. Laurens lam- mers. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het.en een halflaarabonnement € 28. Xander Hoose. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt. HWI. Malkel Diikl1uizen.wllllk@hub. Postbus 3389.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. Pieter Dhael6. Raymond Ullers. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle.m. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. Een lilarabonnement kost € 55.nllor more infor· mation. Toonvan Oaele. Tav A bonnementen.hubstore. samen mel hun mtormaue over u. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten.50. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar. In Seigle leveren wll via Partner Press.computeridee.nl M>onnementenadminist. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R.nllabonneren of www. lets voor u? Wij onderzochten het.· tingstlld. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik.€ te corngeren of te verwllderen. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem.hunstore. Hank van Ess. E.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen. TanjaEkel. de verantwoordslhke voor uw gegevens. www. Wim de Groot.s. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. Ma rtl n G'lzemliter. Maar . 2001 OJ Haarlern. Ap de Smits. Haarlem.ck van de Schmal . Erwin Suvaal. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan. Sonoma U. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman. Horhngs. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). D. tft-monitoren in..computeridee.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Kees Krick. Janet Robben (senior).Peter Keizer.rtentle--aanl everi "If. Fax: 023-5359627.mail: markehng@hub.ol www. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l.loon. 023-543 0000 . Art den Boer. Verhuizlng.nl onder Service.nl.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. zoa I5 n aa m. Judith Slurk. Jeroen Adve. IStockphoto. Mira nda M ettes.hub.. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 . Ronald Smit. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant. 2001 DJ Haarl em.nl 02 2010 5 . bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. Jeroen Nleuwolt..tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. Tel.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen.!rancken@llub. Marco den Teuhng. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub.ratie Ingnd vander Aar. [·mail:saleS®hub.g geselecleerde parllien ler besch.vd. m. Michie! Heernske rk. Please contact Danny Francken at d. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Postbus3389. Postbus 3389. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen. Web: "Up:! ladverteten. G Sf Elska rn p.tgevers. Sanders Puzzelboeken. United Photos. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. zeals de abonnementenadrnmrstrahs.. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv.edacti e Computer Idee Postbus 1912.

Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. via Twitterfeed. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. Per aflevering sraat een personage centraal. Wie weet komt in Computer Idee. Als je ervan houdt natuurlijk." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost.e als de serie ophou. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner. \'.nl. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site.nl. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. I!. I . De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. com." Lost-fansite Wat doe it." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter.nl Egmond Wordt betlaatste se. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet. Het klopt allernaal.DutchLost. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios.nl 6 www. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. een nl-dornein gekocht. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden. maar toch iets persoonlijks wordt. dat aanZee yond dat hi.o sten in de VS. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden.nl 02 I 2010 . Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld.zonder te pammen natuurlijk. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.com.yourinterviews.computerldee. "Op bermomenrnletzo veel. omdat het een doorlopend verhaal is. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www. Ie kunt nlet zomaar insrappen.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.zoen. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden.nl •• Nww.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful