Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). De lS. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt. Wellastigvoor brildragers. De robots zljn..zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen.95 • www.bankingtools. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records.a. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. kan dat d.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. Kijk. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan. Nee. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt.nl naar is.€39. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril. Oak kan z:ij praten.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen.• www.nibud. • Bran: Telegraaf . Intel Corei7-processor. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.ig om te vergelijken. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de.3 kilo) en qua configura tie (o. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook. 1. . Wie oak alles op een rijtje wil. maar tan wel haar bovenlijfbewegen.nl • www. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand.899. niet zo'n. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben.asus.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager. Qua gewicht (3.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. zodat er een 3D-beeld ontstaat. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . "Geldzaken in d. De 'actroid' . maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.

_ 0 ~. de G I. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. da t werkoemers up d.gl).rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan.. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken.het volrooien van her album.a. Hema en TNT Post). uri's Goo. omputerldee. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. is de naam ookal bekend: Nexus One. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland.ISBN. Het moest er tach maar eens van komen. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. de aanschaf vaneen nieuwe pc. krijgen concurrentie www . internet.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft.me) en Google (goog.95 www.vIsualsteps. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden.gheid ontging ens ten ene male.2010 c .nl/verteluwve. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat .pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag. gadget. e-mail.. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o.ntjs 021.ker. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. 1 TB harde schijt. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. VoJgens TheWall Street Journal. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . vanaf het download en tot <ian. En die een paar jaar laire albumprogramma is. mijn vrlendin. 78 90 59052062 • e 17. 4 GB ram. levensverhaal. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar.

De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. Het is licht. want t het 'heel klein' in her Frans.(640 GB) volgens laCie beteken - . Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri].ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN .. kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Het schijfje meet 11 em bij 7. • bit. Geschikt voor pc en Mac .5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. Nti kan het nag niet. e 119.(500 GB). • c 79.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks.(250 GB). e 149.. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft. Rikiki. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel.

nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] . • www. Turner heeft zijn creatie. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt. • bit. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps.gaagle.nl de faad Tracker gelanceerd. volbrachten. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt.nl/twitter . • schaatsen. Christmas Light Hera genoemd. Klik steeds op een stad.• 021201O .thuisbezorgd. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen. . green en roze. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware. is de integratie met sociale netwerken. Mouseis er in rood. Erben Wemlemars heett zijn Twi. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen.. • bit.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd.95 • www. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden.nl/elfstedentocht 1 www.comput€ridee.nos.vpro.. • www. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht.nl . maar een rnuis van fabrikant Ielfin.- De zosksnde intemetter bez. Wei zelf de pagina verversen .. Behalve nieuws· berichtan. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt. waarin maar lielst 21.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. • www. sommige camera's standaard Inbegrepen.nl/natuurijs geel.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen.ixquick.268lichtjes verwerkt :zift'en.$34..In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u . Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. blauw.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd.€69.knsb. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. Een grijze 6 muls met esn tin! dus .ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac. twitteraars via Live Messenger. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt. • www.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview.jelfin. kan dat via onderstaande schakelen.. er 360 graden mee het is u scrollen.

.nl.com publicalies over informatietechnologie.~\ . Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan . wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen..net dar zo'n 25.IIrI..000 e-readers verkocht..*. Feedbooks.com.n R<:. kopje thee erbij.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal. sruurt u per post of email....boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. Boekje lezen... Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt...J. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'. Zo vindt ubi) Bookboon. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.G"'~ "_ .It. Van Stockum.fl'l'. maar ookEngelstalige boeken. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is.eboekenbon en lezen... Let . Wat literatuur betreft. De bon.. rut Bbooks.P.J-""'1'I:tJ ..I~ ~1f. Handlg.ll:llUJ!]l ~:7. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn.lgens over op uw reader. Manybooks. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. tljdschrifren en dagbJaden aan.als Engelstallge boeken. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.r. maar daar gaat het.. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen ..n veranderen..r. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten. nl.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. downloadwinkel van Nederland..com..eom.-8I'I. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol.nl verkooprzowel Nederlands.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg.. om c en Epubbooks. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien. waarvan u het bedrag zelf bepaalt.com vele ander-e aanbieders op in.:1~h'l~t·~~ Llli. Mobipoeket.. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt."'. e • r rn t . Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad. Fictionwise .nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. bedrijf sneJ wa t aa."".o.. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. De Onlin.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken. Libris en ebook. com. ~~*. Ebook. E.. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden.Maar wat als het buiten ijzig koud. Studon. maar aan bod is beperkt. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.com.

• ex handige klustips in. Hier. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. Wie €len mobieltje heeft van Samsung. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in. geluid. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. Video's.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. www. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. zeals Bal. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken.. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. maar die zijn helaas nogal schaars.. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne.. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-.nl. want er zrtten ware juweeltjes russell. In . Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof.en uiteraard cornputerbladen. JfIymagazine. Elke maand staan veiligop internet winkelt. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren.0 3 . Noem iets en he! ligt er. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine. KLMen Marktplaats.~~lI!1151!1 . roddel-.. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet.. crnputeridee. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. kook. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen ... HousaVlsion. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch. zeals voorbereidingtips.. com. Een genet om naar te kijken en am het te lezen.n1.nl.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. En terecht.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen.. Het spel russen tekst. Poodinsplratlonmagazlne.marktplaats. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in.n1 in elkaar. interieur-.nl c • 02 1201. Te vinden Magaztne.. EIoIIIlP<"" . Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine.000 Bourgondiers wordt gelezen. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie. reis-. de aan bieder van vakantlehuizen.

PSP of mobiele telefoon. Facebook of YouTube. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. geheugenkaart. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat.i ewe r. dvd's. bekijken en ordenen. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. start met de Instant V.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo.lll. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid.sprijs 69. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. Facebook enYouTube. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. Dit systeem had beter gemogen. .02 I20!l. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. MetWinDVO speelt u alle video. dynamische werkomgeving. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. rnoet u erop dubbelklikken. werkt hetgebruiksvriendel ijk. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen.nl Acivie. op WlnDVD na. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. alsook dvd's en cd's. 14 www. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen.Instant Viewer Elke applicatie. Daartegenover staat wei dat u audio. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. 20 zet u uw fotocollages. dynamiscbe interface.. Om een tnultimediabesrand te bewerken.akkelijk in gebruik. Afhankelijk van de appllcarle die u start. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr.compu. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. maar te beperkt Spelen met foto's.ondersteunt. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan.- **** schieren ze van IdeUI. Grafischziet het er goed uit en. schaduw. CorelVideoStudio 20) 0. DVD Factory 2.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio. opeenenkele tunctts na. Het enige wat mist. Foto's bijsnijden. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. Info www. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven.O . Multimediapakket€ 69.en audlobestanden af. een preview bekijkt. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk.teridee. De exportmogelijkheden ziJn rutm. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. verwijdert of in her geval van video en audio.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad.corel. kunt u video's en foro's importeren van een camera. harde schijf ofmobiele telefcon. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden.

maar manlfesteert zich onvoldoende. IJ . zou u denken.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids.. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes.computeridee.. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk.n1 krijgt een Naderlandse installatie. maar wei 8 It··d·l· . Gps€200.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. Fijn. Het is geschikt voar zowel hd. Info www.In tegenstelling tot dleasngtlte.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat.. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. stations en hd-zen- van een onllne dienst. De hceveelheid rulmte is onbeperkt. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie.. Info www. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook.ontvanger die dat mogelijk maakte . En dat terwi)! we op hoofdwegen reden.Everywhere. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. zeals die van F-Secure.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders.. afhankelijk van uw breedbandverbinding.handleldlng. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider.-m~lI:IC'I:I'~ n<t.de FloppyDTV van Digital.nl. Te meer sorns compleet verkeerd zijn. goedkoper en simpeler alrerna tief. www. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Beter kan dus niet.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY. net als bij een normals settopbox .firedtv.- ***** niet mogelijk. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. Er was maar tv. Muzrek. De Installatie daarvan was relatief com plex.. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. Dit is bij Mio gratis. namelijkdeA2 en A27. 02 I 2010 15 . Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag.. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic..nl Attviesprljs€ 149.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk.f-secure.lp Inst. Info www:mio. Digitale televisie van Digite nne. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen.nl AdvlespriJs € 200. Geen nood. Vervo Igens bewaart u. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan.com Adviesprijs c 59. alleeo UPCis TV-ontvanger €149.

Op de foto ziet hij er best groat uir. AII-in-one printer e 199. Veel mogelijkheden dus. Oat isveel. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf.11 n draadloos netwerk. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. Adviesprijs € 499. Als dat nogniet genoeg is. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. Dit is alleen het geval wanneer 1. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.- 1 www.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den.in-een printer.d betreft. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. Info www. conform de geldende i50norm. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk. Goed Snel.·.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. Hij is best prijzig voor eerralles. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. kunt afspelen. een kleurenscherm met aanraakbediening. veel mogelij'kheden. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg.in de prijsl presratieverhaudlng.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk.extra schijf'plaatst. Sterkel nag. functies.hp. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee.ONZE MENING. Die positie is echter al lang met meer terecht. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. hoge afdrukkwa· liteit. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt.nl 02 12010 .Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter.lexmark. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. Geheu.nl Adviesprijs€ 199. Oak her stroomverbruik valt regen. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. ondersteuning voor een B02. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien. groat aanraakscherm voor bediening. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen.1 een. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Hoe compleett Nou. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei.computerJdee. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. De patronen zijn nietecht goedkoop. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend.

maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. Into www. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. www.de AdviespriJs € 95. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier.nl Adviesprijs€ 359.11g-uetwerken. Info www.computeridee. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i .- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. taaklijst.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. maar de videomogelijkheden blijven achter. Dit is niet uniek. Dat is leuk. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet.avm. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. wat audloliefhebbers zal bekoren. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. ze- Draagbare mediaspeler CI50.nl. kalender).- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. als de naam aangeeft. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is. matige mp4-speler RepeaterC 90.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. naarvoorbeeld van de Apple iMac. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid.Fi technologie. Bovendlen hebben ze als groot voordeel. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend.ereative. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen.Un. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen.als 802.boom heet ZEN X-Pi 2. veel audioformaten. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X.nl 0212010 7 . maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie.. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. De prijs maakt eehter veel goed. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is.dell. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos .Her bedrijf is langer dan de jPod. aantrekkelijke prijs. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. bruikte technologie. verschijnen steeds vaker in de winkel. maar oak via usb. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. dvi of hdmi. Info www. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. De nieuwste loot aan de Creative. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer.com Adviesprijs € 150. De repeater is geschikt voorzowel 802. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. Het is een bijzonder Monitor C 359. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar.

li!i<.:....I!!. Geen tijd.. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:.._~ J~tt:~frrif. ~ ~..computeridee..." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • .¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ ..t..~' Kieseen apmaak.. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden.Id ....datlE~f<~ BtOfIf"I(. III 8fo.... dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen..proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus.. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen...f"1I._"".nl 021201. ko " II"·.~IIo:t • . . Laat dit 'masterplan' eens liggen. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1. Binnen brandtgezellig dekachel ..'W'Jift..iraDr. .. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I.n Buitenis het koud en donker.-ert$. Pleats van handelingen Hoofdstukken." ""...0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K..at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters.. ~~ljnt...oed!e ..tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f..1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! . ~-=~...!H_m Tlle.II: 1 Kv~~.L~':...~~ .Mb!lil"ll.... Maaktv. ~ wail: ~tI~If~~i Won......."'II«J...!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8.... • ..019 - ...Tik dan Titel en druk op Enter..I!liil"l o • .ui!.~.n.:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l. De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot... Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter....r..i NW."""""". Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger. • _. Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt._ .l Ue:l~fi!....t.Maar het komt er noon van..r~:JM~ _..ret.Ie. .~f'"r'iltJd..i~~. ord.. --1..... Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen.lde .. plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel.e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I.!01'''''''_ .. Zi:I..m es-.-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten..Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.JJII~I"'lNf ~_'~::__J . Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM. J. w. nloH<ljte< __ l!!de_ .. • • So. ·-=.'InW. AI!".. Personen... we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen . huJ....:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr. B<o .. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken. Plot.....Q~..an ~ JiOOOI!"E!tI~. de hoofdpersonen.. gp~n. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en. • Bta8T rQ. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in.. S<t. """Ioot»-'I<'i.·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen.. "'011""Pc....

klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie. WiI<t"'IIiD ~lMI. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.1 r= I' r- _03'_~ p.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.oal "lot net 9""aL lljd dus voo."pong om liM he en. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand. &. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten.g~IX139t...nd I.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. rna ar d~"" ochl. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in.. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.o. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .rOili.w.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten. selectee! er een en klik op Nieuw.. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln...I __ ~~.l'..een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.. Zijn de persoonsgegevens ingevuld. en .ije.:r.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli.I~fI. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen.lfl.. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. varierend van (hoofd) personen tot scenes. klalr OP to n aCI11w.. Oak zijn een datum. di. II Ookinhet digi.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of.Als de invullingwat u betreftklaar is."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~..ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check. 1: LNouH.M ':$i ~~~-------- .""I)"D'Q.nl .. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project.tale tijd .ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.~""'~. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken..s t!!"!l~~:5i ''''_=·.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll.I!2 . Voeg scenes toe Alge rna on '0 .ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek. Nieuwproject sa rnerl'l. Klik op het tabblad Personages en 1."i~1Y.sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. ~ gerust hart ideeen toe.I on!wa""n van B. A1s alles naar wens is k..]''--_1 it.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is. WWW. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte..likt U op OK.H.ybnuk en doorloop de installatlewizard. is bet tijd om tegaan sohrijven.nljke OlanjO rakke. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene..of sterfdag vaneen personage invullen. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen.. perkgeldt: wie schrijft.j.. dan klikt U op OK. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. • . Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage.. Klik totslotop 0 K. acti. Klik in het menu File up Preferences.""~~. 'Honl~sluk 'Stalu.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties.. Tik dan de details over de eerste plek van handeling. n IIgt al esn h a."".:I!I~bI4.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK.. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken . Ilk: I Oeat . No rrnaal gas ~ro k. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument.III!II" .Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. :t I!II:lImCI'.en tijdstip (erghandig b.(:o!trputeridee. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule.w:. . I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. Downloadhet programma van hltJylcid5to .

Tm!I' I 2: H60r. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen. . dan kopieert II simpelweg de scenereksten. ons voorbeeld niet no dig.~..ndt 1I een pictogram met een pennetje.b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook.._~ --Io... ..d ~ Ilo. . fIt ....:.L----...I~n 3.s..u._. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft.i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=.. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:.... Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument....t~"Ii:.. met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop.~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.._. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken.. Neem daarvoor een kijkje op btl..iJlt. Dat exporteren doet u door .~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken. Hoo'rostu~3" Oe. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven. kanten op.:.fh ..=..".lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.31:: .-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H .. 1'".1-Je... Herhaal dlt vcor de overige scenes.... Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe.:.d$ru~ :1... Rechtsboven aan een scenetegel vi. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk.r- ......rmlTla. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen..in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken... klik dan in het menu Beeld op Boekvorm... II_LII!..naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.."t!'!'t'..::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' ..~_ csv~e:l. (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.....Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven. dat is bewerkbaar in Word...--. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a ..a. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a.. .t sii"li!de J."""T"" .n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook. I ~1f1.~.iQ "f~~....

.:-. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies.-s.. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden.~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •.. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter.exe... -... --. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.... De C.w . ga dan door naar Stap STAPI Klik op www. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern. Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe.besturingssystem en.om maar watte noemen.. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld.. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad..l1C. is het tijd am aan de slag te gaan.. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install.j~ . Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst.. Wilt u een bestaande. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies.nl 02 I 2010 . Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. P-l'. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken..".chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten.~~1 ..u:tI. Partition Master A .. maar dat is met verplicht.... dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram. De G.""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~..~' .htm onder het 2 www.. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement). ..tijdens (her)partitioneren van een harde schijf. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring .. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.. t.IIII~ tb!III~I... Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn... -:__ ~~ -4InI~J. comrdewnlead.c.. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen. Om Easeus Partition Master te starten..~.~~ "'-1-. oo1IlI.. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden.. wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren..s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master.1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft.cornputerldee..kan redelijk fataal zijn.. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard.parritinn-tuol. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.u .

""<ldr"g J "" DLolc.IU"! "'~~ ."" .'I~ ... ..-~.u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl.!IIn . ••• IIDe:C(Im) _.Uy Apply <h..~ Gl*L~I~~ ~_~.. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<.. l1:1_.._!gGl !./M 011.d dus G. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie.- . Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.omputl:' idter chenqes i5re. " U. ~"-7 t. . Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik...... . Klik ills u tevreden bent op de knop OK. partitiein twee srukken te verdelen. op OK..III "..L ~ Si 2..nn: 10.eIH~~ )"00 .. Mo Ell .. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren).computeridee.~7 GI' hilt.. ~ ~ ~ :.rl...... ~.. ...Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--....-I~. 1 ~IIICIIC'In'. t~""p.~ . _. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition...lf1oo! I~ ~~ . zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2). Selecteer nu de partitie die u wilt wissen. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen. es 1 opel".2 . U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf... """ ."'II1II iKlJ6A . . "'" bil1i..'n_.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (._ 3 0p"toUon. . (G '" 1 2"C. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen. t=oLIo 4: . Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2). H d us in ons geva1. in oris voorbeel._ .op OK. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen.. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet. '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac. . . maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten... maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien. .d:t ---".. ..... am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1).3 Apply Chang IIII II I I p. klik dan oak alleen nag opOK...nl .- ilMtl:!ltlll'''' l . te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf.0212010 23 . Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2).lItlon i$ CUi'r!tI.bDll.a . De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.2 J Sol L'bel runG) I:". Kies geen A ofB. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren.!nding._ . compu j Res I.Ii) te- .... uu.:J._jl"... software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd. Partition Size (3).."pplu~od.... ".."" . . . De overige instellingen bat u voor wat ze zljn.:J ..."-' .. i"J... . Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen.

.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr.-..ttt. Werken met een program.iiu'b!1or~mo.s& G 13 Sf &.\ .-. • schijf willen geven..'Il'I9(1'f~tht:p.=. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.0 the Par ti t ion t jon.~ ~ ~ ~ ~ thillot".f'>rti~.bw}-our.3J.pel1 o N. &Wi!:.0 GB Wac."" I!I ~40~' ilO.. -~ . Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations. I fTj. J_III!.zi]n in orde).16 \0.. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten .. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 . In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden.[.~SI~~ n••• l •• UY SIU f.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode.. Selecteer daarvoor eerst de tweeds. een &Wlt. Master oak partities kopieren.IIi:~I_~ 2S. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd.!I!& [ - vi ~. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.{j. tri. rige stap." 6a. UA "Il-- .~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0.p~rotltJn.:ng. I'z'.J:Ollfd..Ut:ln. We zien daar ou een schijfstation extra. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is. ~"'''''''7 f~I~ .14) ~''''.Ln.oW<l!ijf.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc. stuknaar rechts en klik op OK.S1 1 t:hep.I Tcure gfOGtte BeKhikb." orlhc.computeridee.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ . Ttl!!:" L.op Next in de Partition CopyWizard.wPrX..nIl 0: DX:s Di.4I.a~n.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III . Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.··eLI . De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd.Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend).rO:rj: :i~lflllp. . I~'~·w II I Siu.. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide.~ l.il'liLmn. C...i~s.. ~ --- ~EtJ!. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie. kleinere partitie (H:. Klik dan op OK.:ltl'lll .(1. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn.II!'9adiUO" nN"F..nl 024" 2010 . Sleep de lillkerkant van de balk.lm P~:I~~s.~ T~I.. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.• Welcome P'l e:~ 1. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations. ter C. Pakhet einde van deze balk..8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:. 1'F1uF7 " 330...1iB 25.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd.. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije..<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan.:'i ti 01) p~ti l·..1.c.~i!!ilyou tw."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen.1I«I.. Ill. Dan HOgeven op Apply en. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9. www.3..ot)on.~t-p~Hdup. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k.f[... ~"(.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes.~ "" 1.Hlm-~d F.':tMId ij.... ~ 12. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. ..1. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .: '. IfI'o"'P . dan selecteert D zelf het gewenste doel.f. zekerals de partities groot zijn. ~(L6TGB" (iB SP~fIII . 11~.d spc~ of the: scl«ttd . .. Copy Wi za rd l $.... Het kopieren kan wat langer duren. weer.dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik. ~MO'I. • C! .r L. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K.44.11 (ill 983. naast station G: is er nu ook een station H:. ""I!:r.I! IZf:tIGl ~..._.

.2010 . Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . heugenkaarten. nl) .computeridee. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. die rond de 200 euro kosten.. mC. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. dat beduidend duurder is dan sd. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. Samsung een HMX. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen.I s -en • tsvoo rn. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. sen videofragment opnemen en online publiceren.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde.OIder an uit aan een aantal polttici..Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen.ca. Die worden nietmeegeleverd.UIOR en Kodak een Zi8. want de prijzen 10- pen sterk ulteen. HD . Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. Creative Vado gen. dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. ook in deze markt gestapt. en een uitklappend \cd -schetrn. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. !nmiddels hebben beide merken ook een. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. en zijn.nl 021. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. NC stuurde een Piesio GC-FMl. de Mino illt:raHD.pauwen wi ttem anblog. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. Om de vergeJijking compleet te rnaken.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. een lens aan de voorkant. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. Het loont overlgens de moeite rond te kijken.·· eenFlip. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. Ben 'echte' digitalevideocamera. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. een Sony DSC. De Flip is een compact apparaatje..ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen.. Bij de Creative Vado RD.

Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. het beste van de deelnemers. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop. Oat van JVC tenslotte is ondermaats.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. Er is er niet een slecht.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer.nl 02 I 2010 27 . . het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. zoals ik. tuinen keukengebruik. De Cam. Het is leuk dat de functie er ep zit. maar heeft een beperkte kijkhoek. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. voor het geval dat. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben.computeridee. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). pas na heel veel keren op deverkeerde. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. Mocht er iets mee gebeuren.snoppen. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. niet alleen is de helderheid gebrekkig. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie.

CG 10. ofwel 1280x720 beeldpunten. maar dat de ene lens de andere niet is. Moderne hd. . waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. maar wei een maoie test voor de camara's. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. De Samsung is een goede tweede. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. Verre Vall dat zelfs. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens.nl js 02 I 2011) . maar . is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. Kodak en Samsung. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate.computsndee. De Sanyo overtuigt eveneens. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. kiest dan ook beter voor deze stand. te weren de modellen Vall lVC.hebben alls een vergelijkbare compressie. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. De KodakZi8 produceert . De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. datis prettig. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. Video kij. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp.. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). )VC en Toshiba bieden dit. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. Ofwel. wat resulteert in blokartefacten en wazige details.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. Dat is jammer.. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. Dat zijn de Crea tive Vado HD. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. Apple jPod Nano 28 www. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps. De modellen Vall Creative.. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang.. Dat redt Toshiba net niet. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk.

Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8. oudere programma's kunnen niet overweg met H . Oat komt door de gebruikte codec. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype. zijn de beelden kleurecht.6 mega pixel 6. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.2 megapixel 5. Het 3. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8.rnogalljkheden.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2.9 min.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6.5 Mbitis 15 min.9 rnegaplxel 5.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven). maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.Digital) €214. Uthium-ion mov 12. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden. Lithium-ion Ja Ja 9. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden.90 Sd (Secure Drgital) €1B1. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten .75 Mbitls 15.08cm 153600 188 gram J'a 10.16 Sd (Secure .35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost.5min. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol. Oat is zeker niet zander meer het geval.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.7 megapixel 5. als u ook van deaxtra functls van een be. De opnames zijn.igital) 1l5gram Ja 1. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.nI02 I 2010 . de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest.kwali· teit hebben. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld../Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed.. Flip en Samsung. Daarrnee houden de overeenkomsterrop.gonaal 100 gram 1'a 0. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens. Conclusie: erg leuk als extra. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge.BMbitis 6. 30 www.2 Mbitis 1l. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's.computeridee.53 Sd(Seeure O.264 afwe! mpeg4 ave. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat. Opnames in 720p-formaat l.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware.6 megapixel 7. Het handigste zi]n Creative.Aan de andere kant.35cm ~--~. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed. gedetailleerd en haarscherp. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een.1 Mbit/s 15mln.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176. Sony DSC-WX1.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. Het bestandstype bepaalt mede door we.5 rnln.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep.ijn mogelijk. verbazingwekkend goed. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen.1'Mbit/s 15 min.08cm 153600 €203. Lithium-ion Mpe.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .

4 gram 0.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj.computeridee. Mag her wat grater zij n. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. Daarvoor zJjn ze .6 MbiVs 52.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. te beperkt.3 megapixel 5. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven." beeldkwaliteh stelrteleur. bij de camcorders vanSanyo en So. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. Ja(4x) Jal . Gebruik deze apparaten eohter ni.tterijlader.namalijk. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.39clTI 230400 Apple iPodNano €183. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. hangt erg afvan uw wensen. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren.et voor het serieuze werk.5 min. WatoverbllJ. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6.het beeld- gemiddelde prijs. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. Welke ideaal voor u is.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat.O1 Intern flash· geheugen 36. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video.of mp4 -bestanden zljn. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. maar hl] is ook tors groter .59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd.970 of 30 beelden per seconde. voou. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8.jd op YouTube scherm is beter. l o 02 2010 1 . en nu zelts oak. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht.. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit. hebben een videocamera. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig.Sony DSC-WXl €300..5 min. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. Wilt II 00 k full. rnov. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. 720p of lOSOp. Wie een zo compact mogelij k model wtl. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro .5 Mbit/s 15 min. Deze levert goede beeldkwaliteit. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik.• een www. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. deden dit dan oak vooral voor de prijs. Of het nu avi-. LIthium-ion 10 Mbitls 13.lieht op te vangen. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde. wij preferen de laarste..ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd. Mobieltjes. dus full -hd. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst.nykrijgt u een ba.es ULRIC ROLDANUS (45). moet opletten: alle cameras nemen op met29. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt . een grater led en veel meer instelmogelijkheden. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen. De NC Picsio is een aardig product. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. de nieuwe iPod nano. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . Wilt u een optische zoornlens.ray wil zetten.i8910HD €554. de zwaargewichten veer de professional.

De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. vroeger draaide ik 35millimeter·banden.es vertelt wat er stuk is:' . Tot slot. zeker op 8-locaties. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Wat helaas ook in 2010 doorzet. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen ." TOM ERISMAN (54). Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten.lk koop nu al zowat alles via het net.ande community uit te breiden.ongeacht het kennisniveau en interesse . 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. Vooral witgoed. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. Neem de film. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. terwijl ik nu alles op de computer heb staan.willen we dat ons ledenaantal van 135."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen.000 naar meer dan 200. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta.els.000 groeit.

maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. die ik recent heb aangeschaft. Dez. kan ik jammer genoeg niet voorspellen. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. die steeds meer ruimte biedt.lk vind het een onzinnig opslagmedium. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden." . We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall. dat van mij oak gerust mag flop pen. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. helaas niet JEF DE VRIES (20). Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . Sterker nag. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. Daarom is mijn computer. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt.breekt dit product in 2010 door. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt. Wat eveneens erg duur is. geen games bijvoorbeeld.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. is de blu-rayschijf.en dat verwacht ik eigenlljk .e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Op een usbstick. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. Ik ben er meer dan tevraden over.en het ziet er gewoon veel gelikter ult. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Alles komt op flash te staan." "Wat ons te wachten staat. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Spelers worden steeds goedkoper . Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Oat is veel te duur. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Ais dat het geval zou zijn ..

i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.com:lNXEU.zip :'nl. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen.com www. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. de long kennen we nu een leuk.lJI.en geluidskaart. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni..G. :879MB een verscheidenheld aan arena's.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig . spat her helernaal gratis.computeridee. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494.boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. t "=:~-o.IIi ~_lIi!!'pMIII':.. nl 02 I 2010 .nkzij Erik.exe www. Laura. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. "I· . video... want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. een tip van Jenny Roozeboom. Niet dus! Da. Annie had het mis: Abeitje.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. een tip van Ives van Hoome.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.l. en program _ setup. want die werkt hier niet.. Met by.miI17. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt.nl/producten/mill7basis. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine. li1U9Glc. olleverfjes.devicedoctor.op gratis software.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld.c.queeky.'IIi. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.antipodemap.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. . Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.-~Van :!I~v~"='. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie. meneer Tump en juffrouw KLater- www..III""""~ . Uw wa- www. -kB gramm a's.ngen. Ho -kB Opschiet. inkorusten en uitgaven. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen.. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. DeviceDoctor _Setup.I~'" e:. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe.II Inde. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t.nexonel.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt. In Combat Arms.t.

Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten .. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot..'!. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic. www..tijl. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make". U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven.kB .computeridee.a. maar het is bestjammer dat sorn. misschien levert uw tip u een p.exe www.compu.". Kijk voor meer info opWWW.Knutselvreu.rij50p! draagbaarheid .9. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www.ijk te veranderen.CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren.e. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel.. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad..n'irsoft.. met handige houder voor de dop. zo lie! H . Nee. www..0""'~ &<n f. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate...99 Deze usb-stlek MuseScore-O. dus we geven geen succesgaranue. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel..de Vries OIlS weten. met maar. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ .dres. maar [e moet er spullen voor kopen. Vergeet 'niet uw " . xe e www.V. I<\~"''''\o. £~I. Oat kanechter een sruk handlger.incredibots2.. -_Ho ..gingen van dit scort.teridee.~_ """".een tip van Sijmen Schoon.5.nl.d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt.gd H'eel wat mensen knutselen als hobby .". zeals het transporteren van een object van A naar 8. he~ zorgt vaak voor romrnel. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert.. www..nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme.:tip .IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg.. houdbaar zijn...De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt..._.. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s. Leuk. am en a.musesc.enter. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving. Do« /. 22kB moet U opdrachten uitvoeren. in...maar dat llgt minder voor de hand) .w.image.com :-:k8 '\pacc.d"""~ to the". Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten.netJutils/run_as_date.nl t U82.. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde.nl· 0212010 7· .Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre... Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten. <Jioro9o the.' 1..ore_org/nl a 20M rent.P)lcllr.. ----_. gebondenaan de natuurwetten die be- MW .. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet.. Alhoewel nag niet toe aan versle 1. MuseScore B rlde r emer AWlS ._ .en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat... setup. dan IncrediBots 2....m:ige probeerversles van I>micl!b>n to. .0 is het nu al een topper.

nl. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen._~. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle.vcetbal. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt.. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt."()Ig.. namelijk: cornp.-.. -_-.medla. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. soc en talk. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen.de rnerikaanse Duke univeriteit. ~ • ~ <_ ~_. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord.' :. rec. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. U herkent ze aan de oevoegingnl.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek. news. zodat er een logische indelingbestaat. ·discLIssies!.. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl.org/info/ nl-charters.--. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. die contactmaakt met of een . is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet. sci. Zeker alsu een specifieke interesse hebt. Dit in tegenstelling tot de.krant en nl. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen. tenties. humanities. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk._.-~. corrupte bsstanden ofspam tegen. mise. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden.auto. U bekijkt de volledige !ljst op www. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. _.html. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . De bekendste is de alt-hierarchie.newsadmin. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren.nl.__-_ -:_. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue. Deze worden wel netjes hijgehouden.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen.•.sport.

. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in...U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag . ""!!M!!.. want u start bet direct metXnews. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server. .ss.. Ck>\iI»~lobw~.... iJ ... abonneert u zich. :t. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen..AJs.. U bevestigt metJa... die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse.blnaries4all.L....exe..N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b... waar zijn de mogelijkheden be0~_~..1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden.. Verder vereist de so ftware geen installarie.b!D< _~I f_d =---- kli.. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw.ao. Het bevat oak lntormane over her onderwerp..computeridee.. wanneer u de berichten wtltlezen. I. reageren op berich ten...::q. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www. Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay..1~~ftI .nl 02 2.. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.". Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles .._ 4....k opeen nieuwsgroep..E:!!J ~ "'W.. e-matladrss U configureert Outlook Express..eenvoudig. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan.. . Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar. Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft... Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult._.. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden... den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. Als u iets hebt gevonden.\O_.MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil.... waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!. I- "-'I !:8l. r-~ ~.. """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews. .:I. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website.cJ ~ ...._ ..._ .. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New.~ II"lII!lItlr~". U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam... 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI ... Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers... Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand.. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. I 0-:::1 . waarmee u wilt op spam . Iht ... N ._~I 1~~eI.... de auteur en de datum dat herls gepost.. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All. Dubbel- • Moi«I E...I'" .II'II~~ 1 ""-..'_ .. De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen. l:an. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.. [naarnvanu wprovlder] _ nl. __ maar de basis is in principe hetzalfde.......II-'o. ..dSollo'O>\).. .. Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.. .. meerdere nieuwsgroepenservers. (NHI'" . Wells· DD. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'. Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres..'''' .!!_ t.. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip....Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma.""' Jc. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie.. U komt vervolgens in her Setup menu terecht.. VuJ bij Email een adres in.w~ .. Is her een grate groep.ri1l1' '1:-' r. OHTr. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen.. Vul achtereenvolgens uw naam. foO... wat enige tijd kan duren.. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen. a!vorens u het selecteert bij Signature file.""_ .. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens. . zoals Outlook Expre.!L 01.. zoo en nieuwsserver in.."~_~"~I""". U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht... "' _ U... Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur . zodat u direct aan de slag kunt. .. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen.. ~ - --~ ~ Op de website www..t.-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen. aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen. "" een toplcwaru kentvan internetfora.010 9 .. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent... U sluit vervolgens af met Toepassen en OK. Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news.!'L~tnl ~r~~t"""I~.1!m'I.

... waaraan discussies.~]r-Gl... Veel groepen .l ." ... ......lk.J --". Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to . maakt. . Het is een aanrader om fl. waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt).:II. " .. !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C.iegene niet meer ziet. ....I'c~" ..... Natuur- )O.. "'~~' RII"UI~ Alt:II-...:P::C:!.."IIIiIl. __ I\.-I'Iil'<_ ••• __ .~w~' " . eIwet. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats... Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden..HII~_"". het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen..computeridee.. ... I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen.. Het is zelfs moge..nl 02....l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep.. ~'tf~+~ ...r'..tIl+JItD !. " • ... _!rnI'i'Il! De zoekglg... U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen.....jI"'IIL R-~~ >. ~~4.-l.J~ n~ III"IIibl...... 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d.. VeT- • R. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle._~ JlIIII.'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:..rrI!II!~ conrroleren.i<....!· ~1"!1!1&1~~:s..bo-I.".. Het program- ~L>-oro... . Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle . . .... Nege.=-=_"'...... Eventueelmaakt u.. 11 nieuw via Group en Refresh Headers."*"" ... ".. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen....!....... Er opent een nieuw venster. U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep..iegene Ie maken wilt krijgen..I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!.. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht.I-iwI..• 4 www.... " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r .. ijp(JltnI&IlI:II.:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d...mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database.de interface. Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop..gl~""IIIIi~ nl.-1 dIII"'I wnf..In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren.... binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!....J.1. aij Spedal en geblokkeerd. _ ~ 71 l! .... U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud . ... == Q..."'-~. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster..iitii~I""~~ rd. ~-~ -"" ..~ . ..DiC:IiiD. ~ ~ .... -II! _Ill "" _'" _!I:it "....p (...ail:! . Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen.. .... _lit .. t))J~ ~~~"~l.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan .! .& Haal alle onderwerpen =.... . :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten.. .. ---.-~ .:::--.. die via u browser vcltedig berelkbaar is.M6'.. . Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- ...mall naar de afzender vall een berieht.er irrita nb) gebruikers.l_~"''f1:. ". Rechtsonder selecteert u de juiste server....dill ~) W . ~Woliil!l!'o -" ..1IiII~ . Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.. i:lj~ ~ . Ga.....V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)".. 1Ioi.lbal ~£:~.-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse. . _ . .!lIIi~ ..1DIIIK"I'l!u-L " groep....~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message...wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti..'ii"f'SlIt . I. ... brujker wiltnegeren.I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten.. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver..~ ~~I ..... Bepaal zelf of u de quotes I -.. . waarin U Bell tekst typt. -" ...--=... " " . in he! menu naar en kies Post co Newsgroup. 6.iiil_.. ~-~ .':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp...Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep.. Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe.J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:.lll!UJ '. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. . maakt u een gcede kans op een nieuwe groep.tdLtllirlbwMtt......-'NII . hoewel ..... k1ikmet de I-:"":.... ... Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks..t!i... ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1. 6."'-:::. " ....:jii M_:il i: I"" . ~ r....or.. ... .. _' ~ " .sporlYu. Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging.. dan --"-".2010 . i'liiJ!l'l'~Itt. zodat uw reactie ztchtbaar word!.. Zorg In ieder geval vear goede argumenten..I.._ r. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e.~ .._.." "'" "'" "'" "'" "'" ... Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup....bltlloI:IIII... _~ rOI. .D.Nmii-II II . ~~ fI.........-~ . :..'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan.._t-.II.

Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten.. Meer informatie: www.eeballade over de jongste provincie van het land.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.school? Welk deel.computeridee.III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer. computeridee...-::-::::. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www. _--.----_.easycomputing.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www.nl 02 2010 I' .lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D._. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram... VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. Waarde €180. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd .com -.95) System Mechanic (€ 39..-::""..95). Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen.. het grootste Nederlandse museum. . Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem. ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.==~:. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark.j. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien..nll prijspuzzel. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype.95) Videomontage NexGen (€ 39. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen. Postbus 1931. in lelystad? lucht. 2.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz.. maar die tijd komt niet weer .95) 16000 Lettertypen (€: 19.

bJid!\ijUITJ g. ."'ffzf:.. Het is 4 www.I <JI! Do nntmldoill"s""" d.c= I:Il~1V1 durvan . Halle W~ ~.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt.. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn.lJ. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress.. • -_ -'JI .. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.anac'U: d"".computer:idee. maakt u evengoed prachtige ontwerpen..t. U kunt er op heel veel manieren een maken.!i'ft.. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.0 . . is dit de standaard inter- onder andere Blogger. bericht Chrome p.sHrd 'lm.d.(IIJl. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.dPtI!!.:Iln aDMit sf£! . Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.nl 0-21201.:lft wereldl I!....A-.BIl"nclJ..w ru'ltt".Wilt u meer invloed face.~~I.'.et iJ nal . 0"""..nm~til~ . .. Zodraueen web!og hebt aangemaakt. 1 ~ ... q "·Ql)'r ~el:!li d. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit. Coo..<>ca!.iI:l1l Il'.MIl'1 8 ..c!:'_brprw.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I.iI: !lU If .d. waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog.> ..ra:ni. zijn .lkb'Ur~He'tiood.Zonder kennis van programmeertalen...\l.. De website is grotendeels 'V~1 in A: i.l 4 beta ~ 1oI:II1I.ublie.and "'Ch[~' DO. Web·log.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.tHdJ. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen.dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l. ill.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.Word Press we A berichren 0.lllte' ft . Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken.t.cl/1..!ill n:n:l~ vier ij nu p.hUle. "" het Nederlands beschlkbaar. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst..m1'l'L 1'h. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.~ .[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe.com."': J . Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.com.I: ~M.nn!n wotdm. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr..udll!!~mplJ. ]=. :. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren.ilop 'r-. Ter lnspiratie hebt u . brO" II< Wto \I. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen. is bijWordPress aan het goede adres.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in.. Orndat u het laat hosten door Word· Press.= M:C(I~IIL rh:t vt'e.'llo'Il'TW! bltt_.&lll! I !S)""Jldu"on." ..be5cll. w n Z. op de beginpagina een aantal u. H.l!. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal. III en Punt. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest..iJIIg eee to WIIIf.r"k&f~II'Iu ~ kttj. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.~!. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.~tnjgll1ll'1o bee!den..i~~ru.!l. gebrulkmakend van standaardsjablonen.' ~ .&Jl 'biuverri. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.I'CNiellws .i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de. .

Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan. Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky.. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt..!<l'fI<Il""'". Doet u trekken. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen. • I~- .nl '02. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn...". Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken. Uiteraard zi] n er ook mogelijk. ... N""rn~ .beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens. ~m ."'n~r .. borl"... Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). tI. vind t u op de beginpagi. want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol.enquetes en PowerPoint-bestanden toe.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. GODiI~111. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel. zeals: Llvelournal.. allneas en 1. ~ d. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken..~WI'ti''''''"'""-'' . Deze bestandee uploadt u vanaf de computer. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud. die sorns goed verborgen zijn. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd..""@ ne ol~ d. -_ Andere mogelijkheden '_" ::.. . WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden..boo""'" ~ . Het is nag ~_~ ~ www. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave.JiIs . wanneer uklaar bent met her bericht. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.computeridee. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. filrnpjes... zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum.. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen.1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen..iJ. Wanneer u een thema aanklikt.. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. """tIl""L wll . Om een teksr te typen... maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven. Als u extra informatie wilt toevoegen... klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten.. D. Hierbij ziet 1.. zeals contactgegevens. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi.. zodar niemand uw probeersels ziet.1k. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina..... mrd """"" - H" 6 nOQ "' '. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk.1 itlijnopties... KLik rectus op de knop Publlceer.. . Oat bekijkt u bij Blog sradsueken..:ill 5 OIIJ' . Hnl".. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's.m b!~.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. 0. geef dan rechten aan personen die willen meewerken.. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1. Leef u Oink uit. >ltn . Wilt u een be- dat niet. 1oOi. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu... Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan. _. nu d.. Blogrollen Blogger.ulilokb_ .. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan.d .. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. 10m.2010 _ .. bevar de applicarte diverse opmaaktools. zoals een kalender...

...php naar wp-config..o. De uri wordt dan . "~~. " ..r. tIa. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren. waarmee toegang krijgt tot uw webserver.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.iII\lr Camma. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.· .!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~.:. . Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt...map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver...als hobbywebsites geschikt.tl!un. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak._.IIII':' ~~"'~"~~I~III.. 18I1!iII.. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload...:::-..od~~~..'" Door de opmaaksjablunen te bewerken.t.:. EIoi:tlil'rj."tc~"""~t"'Jjo server.. ~ ~- --~. ~~=::"'-.n. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI..~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ ..n oft.XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n. . Wanneer u met deze gegevens inlogt. rrsr l~~..**~M1..dat diegene beheerderrech krijgr.. ~-"~H"~IM"""'dJ.o cl~ o GooHl:...nl 02 1201. ~~~.ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg. ven en een contacrformuller toe.rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel.. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G.. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '.._ ¥ r=.i8CnllllUdldN.. .I--~""'_ tnq) .. .tI!IIiI~~.''"'' . U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver..ss..-d ~. WordPress is zuwel voor commerciele..*". Als II een ander webadres in gedachte had....heden bied tom met behu. ~~~. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-.na \ \\ ... Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE. ~ . 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf ..M~ "'~ <.* •• 'I... Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg.. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen. ill HI:Ib jI fIoikt...1t ~c:' nia..nM~ a. ( .":. antl-spamfilters..) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.. Surf daarna naar de [ulste webpagina.. ..-.~ __ .~ . Op de webpagi..ot I 'Soem 'J{en I S~. pakt u bet zip-bestand ult. ~ wcrlr'. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press. aj"'Ih"'lIJfih.~~t. .iIII. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.II"ILI:a~1:I! ~M.0 .iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n. ~~UlI"-=...:1.r1Q"~'PtI~~ .n Aut. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder..~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt. ten ZeUgehoste weblog l.=":l·:::-c·..~. Zet het vervolgens op de webserver.!I-.-. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre. server.. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam._.~~ Ho!.I.CQmplJteridee..iU. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.. soclale netwerksites.__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt.~ .!I_ ''4.php en open bet bestand met het programma Kladblok... Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4. zet u de interface volledlg naar uw hand..-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt.. ~t1.DllIi..::r. Als uiets moois bebt gevo 0den.... ~".lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.3 en MySQL 4. gebruikersnaam en het script te lnstalleren. . zo'P~ ~lt~DAlDlr!L . AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord.. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress.. adverrenties. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.ttI . . Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!.0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane.o':nri!ll~U·... Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen. downloadt u her bestand naar uwcomputer....Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden. wachtwoord in.QImIdurI1bni-rr. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma..1 Ja .. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics. Daar staan weI wat voordelen tegenover.. • voldoende mogeJijk...• www. U hebt dan echrer weI ...

Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent. Overigens."lIvcl'. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug.kelijk van de totale bestandsgroorre.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft.. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen.bo". j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1.. klikt U op Volgeude. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt.. IF1J IMI. op een externe datadrager. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig.. Inclusief'persoonlijke instellingen. voordat u een systeemkopie maakt.2S GB ~u ~J 00£.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. I~a_1M) M_ Op I •..nl 02 I 2010 . met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge.'If'I. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. ~en waarvan u een kopie wil opslaan. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. zeals in dit A. maken. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad.omtn.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. Bij de meeste computers is dither Cvstation. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. Dir bespaart u veel tijd. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten... afhan.4 "'.-"1' "" >I. wtlfdtf'l opgt:n_. of IB5. waaroververderop meer. Intimate..computerldee.f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. [g·U·2OC/i 16-. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild.. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. InstaUeer eerst all'esoftware. bent u alsnog alles kwijt. Zodra u een keuze hebt gemaakt.S. vcordat u een backup maakt. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. klikt u op Backup startan.l9-.en Enterprise versies een functie om Ins te maken..->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software." of computet nlel meer ~b.. want als die harde schijfkapot gaat.". Het proces neem t enlge tijdin beslag. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. Enterprise.h•• dl! Silk.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken.

op.1""".liI!-avo~d. ~~ d:!l\JiYcn om i. ~ ma ~"YI:p Y.. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren.(Q.. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup.rnf . vaG van dit II kI www.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer.! Hym".oNl"f'I"'r r:--J. itl~ .dM.1!!m hKt . Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens . Pob...SdeaRr lUd'1I eon gwv. jimdJl f.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n._.t"lhl ~ . Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer..cCl'fl. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk.L\J(vn1"'f'1'I11'11""'. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .~uuw~ifTI.. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken. Klik op de blauwe Iink Backup in- . ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken.:.. "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If . Ga naar het Co n. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.. U hebt nu twee mogelijkbeden.tjc.p 1iI(11).rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie. bij- ulrvoeren.dl~ nog 1IK!dt.. dvd ofusb-stick. Jl ~.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen.lJlh diXl. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat. ~.tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff.1fl.tb1f die noG"9 ti)-n. ndbi. TI\ :r'..1)cf1Cn. r.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie. L.up ~etI~l1I. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d.O~.\D.lw.1Dj301I!m1Ulr. Cip da:. ..el bdrufpv. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema.. waar u de gegevens wilt bewaren..!! n:lri m!!tr ". Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen. .lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten . Erverschljnteen nleuw scherm . WelLE !rpt.... bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.1:t ~~~~I"'~IM gcm.1 H·_'.:~"~wan:I. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- . VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door.I .llIIIO~ 1. dag en tijd van de backups. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.lok1 cp.~ D:~~I. Klik op de knop Volgende.tJ'l'l.g.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ.tI.) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi..• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten..ysteI!m kopie die u _der hebt gema.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ .. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat.ie! 'SdQ:k~ tid. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie..~ra. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle.PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi..!!"~n.. 0111niet decontrole te verliezen.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.. ·1 =:I srellen...e documenten :JtAtfJlna: . Oi~DctwrrwptQl r. Systeem Bog .en4sr! ..'.wb.compllteridee.Kles vervolgens de juiste Iocatie. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.... tIItI . i.... Persaonlijk.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden.ii" ~ OGtfP-iO~C niil. U If..mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i....=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren.~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen. 11·L·"""~1S v-'..d4.l ru:crrde ""rslelmmhode . is het verstandiger am voor de twee- gende locade.u.!o..dt!~.l~~ -"""9< ""..u.m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .~ tl'~ar'I'I'rII"". wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations. het 4l'I'.. ttfl ~~mhp-~.If! '"'.r'Io U'ii' b~_dl!l\. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer..~ i!'l:lblt.reUen mel een :...ll'V11~~1t.I) Irt1'l..t.. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.Misschien vindr u dateen on handige djd.. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie.. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f.... - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces._o""'..nl 02 2010 • .M! tJ'...rdgJ maken op een externe harde schijf cd.. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.11:19' [-19 ~ r. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen. Vervolgens Iciest u de juiste map. ~..

U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. 4 www. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren.hestand en selecreer de usb-stick.. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. U dat oplossenmet een exteme speier. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren.. Klik daarna op 'Ubun tu.. Im.Netbook -Remix 9.1"' . selecteer het lso. zU I. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt.ken slagmedium u wiJr opstarten. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten.opfrisslng nodig. Ga via Systeem. 1Ge de use-stick en druk op enter. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien.ge-besumd 1. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.computeridee."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta...0MB Hoell.. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden.Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar.. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen.. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.. tenminste als het scherm groot genoeg is.. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick.". Oat kan perfect. 7-. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.nl 02 I 2010 . Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. Hebtu war.1 0 installeren'... wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start... We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen. Kunt u daarrnee leven.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken. \!II!""" . Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx.150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en..

dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken. klikt 1I op lnstalleren.l veor MII""Il!II.lsIc. Hrv. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken. ..II1'I"'l. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. -.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ". maar u kunl rut nog wijzlgen. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd. of de partltles hand matig specfficeren. na uw keuze opvoorun.. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. -_ o persoonlijke map. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt..0 9 ..nl 02 • 201.ntw<>illlIltee!t.'"'' PiJ'tltlKn. krijgt u een melding .o. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. fmno..l U """ . wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden.ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren.ij fers) en een wachtwoord.WJ!a Ol'OCIm'e'.t..~"prKn..'l1eid . ~ Welkom Ell'!k. tl. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat... Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International.. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.~J II4IiI a..t~Ia<rI"''"'IIrI'u~. KLik.Kliki II op Nu www.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren. dan keert u terug mel de knop Terug.n a"". ltall.ufIillCl(uLJI~"I~Po!... o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows.. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem.l"l10 I(l~! 0.. m.l 'lelfl5til lleerde syst . Ziet 1I een foul.*I~fl. Geef ook uw computer een naam. Ides dan voor . war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika.:.'" Goell'l'O Go. t ".". rdtiIalvoor ~.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland.nl ZD<tr... !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt. Hetinstallatie- :u. VODr optie..chilr ~11111'1 lo. K1ik daama op Vooruit. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu.n worden.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf. o...I~ M r1tiiP""' • . cd gobrul~ k. op Voorui..ko' .ll""t>... staat de taal hier al op Nedetlands.do.computeridee..I WQnJ<:n.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! . g.. Als alles in orde lijkt.no ~umi lIIt. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties. Wol1lt oo~ d•• 1iI. Wannear de j nstallatie voltooid is.E." te lJ1Stall@"..ontol ~"''J'!'1 r \1e.s1lU"& p..l r. Klikop Vooruit... loginnaam (met aileen kleine letters en c. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR. I Ides de ta.II~I:Ia. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling. De eerste op tle is meestal vo ldoende..

wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad. De eerste keer dat u dit opstart.. maar ook nota's voor het programma Tomboy. Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden. de datum en tijd. Rhytbmbox.Bl dIl-=anilli de In.. Als u eehter een programma start..S(9II~_QOIloOolols . dan wordt het Installatteprogramma afgesloten....._ ". -• .nl..... De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan.a!f"*h ildspell!!liL Installeren. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. dan verandert het icoontje in een wolk. 1n:~'t... n -IOO'k.. lD. deze map sleept.geteasypeasy.·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR.~...mik!n.10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu.o.. OpenOffice. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten..."'. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook. wordt hiervan een .• Canonlcalheeft in Ubuntu 9. Als u een programma in UNR start.. . enzoveorr.ItAen_~""''''l<Iij.. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www.org 5 www. J~bber:.hsrstarten of drukt U op enter. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.-. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen.w ti:Jj"lJ1f:.. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- .computeridee... het netwerk. de . Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One....II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond.ubuntu..... & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One.II1n'II. de. Evolution. waar u een gratis account kuru aanmaken. Empathy. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One.J .':" . met ieoontjes voor e-mail en instant messaging. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan ...lI-.com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone.mlJlaUi!' (."' . vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links.Uiteraard ""t. ~~ . Nl'P.. F-Spot.. In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" .I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .~"'T. bet geluid. II ~g. mdol!ltl:l. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. .. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'..com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www.." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~.. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. enzovoorr. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts. dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu.. 'u ..ubuntu.. Her GNOjl. waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . barterijstaIus....Qm 1>&1111 atl ~ '1". Klikt u erop en kiest u Verbinden..II~dl~scsa ~.rI#"..~ . wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen. mm.. ~ Klaar om te installeren. .com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl.'_IOII.ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.com Moblin moblin.tr lll'lbi q.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie.". ~I 'I. Alles staat tach wat op een andere plaats.. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox..ubuntu..org. Met lJbuntu One kuru u nietalleen . en andersom. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip.l'UI)' CNtPr'IJIiIf .. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx.!1I!1.0212010 .blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1.erl'i'I:'~ . _<1 vorieten van UN R.~r.." ..h&J1Y .'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.

U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. U maakt hier eenvoudig een weblog. rassoorren. anatomie.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen.kauenkaartje. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. opvoeding. Knaasdieren Op www. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e. surft u naar www. u leest aile benodigde infermarie op deze website. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. VaJentijnsdag. zoals de naam al doerverrnoeden. Op www. lezersverhalen.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn.raadv an beheer. zoekt u naar het ziektebeeld. ziektes en butpdieosten. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid.nl.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen.1l1 02120.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. bekenden en famllie. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden.roblemen.nl. bijvoorbeeld Kerstmis. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. Nag een aanrader is www.dekatten slte. Maar ook website.hamsterland. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen. De wallpapers.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. gezondheid en ontwikkeling. een huwelijk of verjaardag.hondenpla1l3. voorzien van een persoon- lijke boodschap. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. Als u het baasje van een hamster bent.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden.bu n nybunch .nl. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. columns.mailadressen. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. Voor e. degrotecavla. verzorging en huisvesting.hon den [orum. ziektes. Onder andere cavia's. Leukis de website www. weetjesoverkauen. U zeals: oorsprong. U zet op die '--. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. waardoor ualles te weten komt. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite.computerldee. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam.nl leest u er alIes over.nl. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen.. .dogblog. Logisch. Sommige rnensen 5 www. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. Wanneer uw hond war mankeert. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. HoeweJ de website W\VW. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p.. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet.10 . Op dewebsite www. weblog. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden.

oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . 1IJ'.nl. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren.v. tamheid. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden. zeals schildpadden. Dent u het gekwette. .bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.'II~~~ ~n. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.orum. -.. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig. zijn voeding.'lti~~ IJIII.. zijn erg bang voor muizen en ande- .nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y. Laarsrgencemde groep kan terecht op www.de/en kunnen aquarianen hun ei kw...25 euro.uaforum. dan surftu naar www.. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen.ijkt u.aquarix. U leest h jer op welke manieren 1.... '1 . Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen . kweken en ziekren ..animalsta~ker5...1I. Nieuwe technieken.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden. reptielen en amflbieen..vogelpreble. A1su parkieten houdt.nL 1. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. ren hebben ze juist als hulsdler.voor al uwvragen kunr u terecht.. iJq.)J!lll'Hmllll. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar.. Daar bek. Op IVWW..ijt. Oak op www.zooeasy.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen.aquaiorum. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben. slsngen en leguanen. • Software voor dieren. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers. broeden. Op www.nl.. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .Il.reptie.·iital~~ tt. terrarlumdJcren. Halaas is er geen forum aanwezig. Vogels bars hun trots laten zien.--'--.nl zijn. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden... Op www.lukkig word t er verwezen .lacerta.l(iUG .com.De software mag u dertig dagen proberen. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. Kijk ook eens op www.'I5. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt. ceo webeam is te volgen.m~~ !1JIo1.ni. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen.parkletenfreak. I II! -.__ lri.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op.informetie op het gebled van terrariums....I I I I I II I mcn.. zeals waterstanden en anderhoudschema's.nl. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www.dem edernepapegaai.nl bekljkr u de nodige.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij.ot.. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard.parldeteu-onllne.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- . waarna u het eventueel aanschaft voor ... naar www.~ ~. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt. exetlcanlmels. .Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen.. . Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch. moat u bij www.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www..... Zo heeftwww.rklplaals..mulzenpagtna.. maar ge. waar zelfs een groep parkieren via..op het actieve forum. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.1 het beesqe opamaal verzorgt. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is.lenf..~ --. U kunt gratis een demoversie proberen.. Vissen._ - . Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde.vogelma. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.:G..m. .

....... U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2)... . WINDOWS VISTA .__ -. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www.. did 'FrIi!.:t ~ ~ .jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn. Wat Is de oplossingt Roel.._.~c.. "'....J.-. ". ..lk kri.ctt.EXE met weeki.. Merk op dat Gob"""..~ aHIMIUl~ ..... ~rotlol --~ -.... _ .'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.. -" C..• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men.....289~12_ I -.... .nl 0212010 5 ..... aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista...o"""u.d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.'11. iI~"'O .ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool.._.. moei u hebla.. Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd..._ 0-. ..aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer...... INTERNET . . Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan... boeJanger de batterij meegaat.. Locotio· GrooOle: G'O<Mt.h'... .. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll.... ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr.. - ~l"""""iDL~III. r~ _ ~-.computerldee.. De netbook die..o\'linstaJ Tao! ona! deb...D - ~ . De batterijduur van die netbook zou wei 5. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software..<L e.o"_... Jl-w... w. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop..Zl8 byles) . c... ""- )U"ll!IImlil" =U14.._~.' l .. yoIJ" CDmIJUW. T.. II ~L-l- www.\ . de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1).. L.bijna _ altijd als beste uit de bus rolt...~ .... Kan dit worden ". ~ '" .L!II Bo+:MII:Ilo1J .~ . Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner. ".oWIII_y.. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V...._..nl/faqtaal... Hoe meermAh (miJli ampere hour)..._.--..l.De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen. Oat werkt met meer en nu netbook minder is. Dat werkt prima..: .I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen. Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .r.. zie ik hoe groat de bestanden zijn..... We twijfelen nu.**.-~..clQ)::I!IiIIIt nlll!l-.... ...1J.. Er dat SETUP.-"" -....<II' ~ )nl!ct...__ " ..-~.'I..bnlt·J)·-tlntine. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt... want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2.. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook... II. .BEVEILlG1NG . _j~1Ii _w dtoio' !.. FAQrnan. help! FAQ I...:: 253101B [2S6...BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.. want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern....i.com).. ...... Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.014 720 ~I 2.... De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds.._... still remaineO 01'1 Items..•. Maar .. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7. Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren... Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www...511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4.computeridee....

Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen. Opmer.A1s Ik die programma's heb weggegooid.csc.or __ rlOn~_~"' __ go~ .BFC1-08002BE 10318).. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE .. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie.helaas niet werken.E325-] I CE... bentu er namelljk ook..TELEFONIE heb.3. Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten.n! 02 I 2010 .. U zegt datu een nas hebt.OFFICE kennlssen. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE . Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. dan scheelt dat enorm! .Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan. Wat oak werkt..L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer.. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een. Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn._""" __ " ". maar geen tcp-poorten. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren..ook naast mljn bestaande nas.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK. cnmn"Unkid=9 45377...4.opnieuw . 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen. Surf naarwww.. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.. dan is downloaden voordeliger.I'CS"1<>I ...." Mit r. . Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo.met norrnale middelen .. CIIqI N c:. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd. Anders gaat het .computeridee.Ftxit . zij het comrnerciele. 5 www. 20 niet.~"""N.calpnly. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar..formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.I-secure......cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) .Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen. pal voordat u her besrurlngssy teem . het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d.microsuft. v.. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern . virusscanner.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007.installeert.! door _ z.n.OVERIGE ... dan de Register-editor erbij nemen...het Windows-register.. via de web browser en via de Windows Verkenner. Ga eventueel naar users.. NETWERK . " . Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en.~p.....-.com.. want daar vindt u een prima. Api:IIo . Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald.u-.""'""al-d~"' _ . Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt... want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken. Kijk ook even bij \~ .OPSLAG 4...SaicS . De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het.Ao... Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA. boi.·.". is er geen vecschil tussen down load en ell streamen. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41._Flo ~ [J ."" R. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www.. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt...-ho """__ iTI..e u/hfrlesen voor het leuke DirSize. maar dat geldtniervoor alle protocols. A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren.-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd. want dat gebeurt maar keer. die u vmdt op go..com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet.~. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie. 'J <iorJ<ri. Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk.....eeleaner. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk . Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren.y..bullguard. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE .

Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . gaat u binnen Internet Explorer naar Extra.. Kijkgoed. De lezer vraagt.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. genieten van de workshops. Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd . Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst.voor een oranje stoplicht met flitspaal .5. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). want het was weer eens ouderwets genieten.de winnaars dus ..nt 02 2010 . maar dat maakt de prestatie er niet minder om. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. precies op tljd van start. maar dar is een keuze.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren. Kljk. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect.U kent dat wei. genieten van de koopjes. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag.•: De verbinding is gewoon aanwezig. Eerlijk is eerlijk. De presentatie ging.FAQman prive r. Mochten de tips van .dus hij was al wat zenuwachtlg geworden.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. Genieten van de nieuwtjes. Graag dlt venster even schoonmaken. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit .Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters . Makkelijk beginnen. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken.ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar.. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. als u de Window Verkenner gebrulkt. 6. Theo Bruin Oplosslng:.U werkt offline . Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. ik nog natrlliend. dan hebt u toch echt wat gemist.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. Ik rij overigens in een dicht busje . men etste Windows 7 en niets anders. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. want gelooftu mi. maar vaoral genieten van de bezoekers. A1s u dat hebtgedaan. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. dus zo gezegd zo gedaan. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.bleven tot respectieveliJk 52.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers..lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf ..altfjd volgeladen met troep. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt. nee. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd. petje-oppetje-af.te laatvan huis athalen. Aile bestaande verbindingen u weggooien. Men wilde. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt.. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS .computerldee. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e.. de FAQman draait.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii.e quiz ..ii~il~~~~~r ~ Men "b. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Toen de ankers .. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen.

. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen.. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. want daar gaat het slechts am. dan krijg ik de melding' .zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) .nl/faqtaal.hdvideocamera heb gekocbt.nt 02 2010 .. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . .oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . 5 www. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. Met de re hten waar u over spreekt.computeridee. nietrneer. Even am te laten zien. meteen goed afgespeeld. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent.'>1AH00616. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G.CD/DVD BRAN DEN Halla. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren. Netwerk en Netwerkverbindingan.uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. lk heb de andere bestandjes verwijderd. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . oak gratis! . Nee.7. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET . Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege). Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. maar dat is een detail (atbeclding 7). De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO.Z6 precies moet de dvd re booten. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. omdat ik net een full. Bebeersj ablonen.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng .ssing: Oat treft. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf..8. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. is Nero Recede.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2.computer)dee. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key. Alldl'eWassink Oplo. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK .. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. wan Ihet is typisch iets voor een virus. Op de pc wordt de film.MSC. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE .). want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru.. In Windows Movie Maker. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. Wei even opgelet.leeg te maken.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.0091fc Bbergen All. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.

: L M NOli Q~ S.a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~.ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt.I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave. on] uiste of corru pte codec af te codecs.JI" J.lIi"'-. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren. - www.G. . De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen. Open. [lash local... enz. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .tiJ'IDf~ Goo ~ ..:f'I\I'III!I. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt..org{vlc): als die bet weI doer.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.tlnyurl. AJs u dat wensr. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft . enz...vervelender nog . . Maak kal1s op de game M.. L ~ . Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest. I~ ~ .. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~.u Ii I ._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I.II(:I. openwhh..IF Gr:. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www.xtension.nl etaferen lezers hun computerkennis . ~~tflOl I....com/sherlock-codec-detectlve.r ..~ 1l'rW'r.~i(.~~. I.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge.i1'!IC"1'II1!1iIiIir1.. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns.hlm I). Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform.. __ ..nl 02 2010 9 .. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren.. 'I..com) gratis demo.).com zijn geluldsprcblernen op te lassen. M. versle).computeridee.. extensles.denda..ADTfFl. Even simpel als handlg dus.ap/lt:1 Jl1.computeridee.r~Qi...nl..mpute.updalcxp...ridee. 1"i1'q:II:'..Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.. ~. PavorieLen..I"IIii""'.-4! s. 'II fI~ n&!i 01.fD.'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ.org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.(. Downloads.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -. t.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.recoverytoolbox.. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn. objects.-1 b~ .II:""'~~ . hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express .~ I ~i:r~IIIJ-O. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom..t:I_. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-.ll"lJU.• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www. hiervoo r her starrmenu......L. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden... . Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.'I..l)I.com)./!. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www. maar gratis vers!e van DBXtract (www.. • :.. Misschien levert uw tip u een prijs op.ltiUIII. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools. ~ ..II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.ir4 oI.Ii!III.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' . Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.videlan.frl maeallan) . Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.aca!lI'IIIl!MIIIIlb..1a. webbugs.hn .com S~IIitM!~tD.o- WIt: """"-. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende..).91~. ~".. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en .~rduQH ~tm~~ . ~ t.'§itillJl._..u·ce- . klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory. com/dbrtract).ti)'o: 1'\IA. T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere.de hesr Burgers zel f ondervond rekenen...

.. 6 www.. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten.... tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen... Dat geldt oak voor de extensie m3u.. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing.m~ =.Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten.. m lcrooft.. ......... ~-._'''''''''W!lFhIIt:aillial*. i n Windows Vi ta en .zIJ '~~Nn~~ai) ~. Even later ontvangt u een bevestigingsmail..... Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.......bij Zoeken in Webcollecties...iIoc~M_ .t.lIIIiII. ..V in uw document plakr... !IIK......'I'_.. Oitmaal het pls-bestand. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice.~!. ~ ... ·lr.com/ea-us/cllpart surft......:':~:.w -*......::::...mlcrcscft..... Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk)... Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen. . zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan.. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen..t:~ ~t ..1nI ..... RM 1C1'P'Ii .. .._.i1Wo~ti4:I '_'~~II.. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.''''''''''''''''.. __ ilI:'"._ . een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden.IDmr ..... evenals de gewenste taal..".En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus).. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.nII~ • . j "'~. Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden...Jw........r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult. Een pls-bestand verwijst I IU·(JII..st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.NtlI'iIIJIM"""..~~ ... Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).:..~ IItr~ . f'ICII -ell .oekmachine maken.O'~~~IIi.. duizendentypen bestanden.))f)ftii'H&ibSa. hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals )..hiIIII'_~ II~ ......:. .. . .r u naar office.. Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen.!H'" .. ~ MicrosoftOfilce jes. Er zijn O . meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z..!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan.-'~ 'I":ll.MIl Ct~..~~· ~r... u kunt deze E. Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In .I~ ~.. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).. En . u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.J~~ -_ .:!LI ...'" . Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven....... Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen ....een perregel.... Ten slotte stipt u Standaardversie aan. Med iaspelers als ITunes..... Surf naar account . maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word..~:... ~"'''''''''''*''... Bevestig met Voltooien.nu... Alt. . Mic rosoft Office Online kiest.nl 02 12010 . u a'" ..com/ul-nl/cllpart... wannee..ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen.- ...c-omputeridee. ~DIIII~ - ".. mers bevatten.. O ~"'''''~. Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij.~~-ba~ '.. De Verkenner.. tt.=.::::~.-li~*"i'I_ sen..org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).n...~~ ~·~SIII.... l.n ~~~.I"CIf1I!II... 1. is Playlist Creator I 1-- _ .. Wanneer u. waama u bet via Ctrl.o! < -".. '.r ..__ ... ~qrthll8 '.. _~ " UQp:IC ..........IGIoh~~_~"1I'II!tuzn. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als . gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie.I.. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office.)- r:..~ .

.nl.eenvoudiger nog ... w..zonder risico voor uw huidige systeem..com) omtoverenin een handlge audtostreamer.STIPSVOOR ••• -.I is hfervoor een uitgelezen tool... surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt.. Kijk... B~:'~. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. enz.. g::. www..CHlll~~"'" ... niet vanuit het Windows Configuratiescherm. Hat gratis Freenas ( .1 r. U he'bt een nieuwe pc ...!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu.:J1)'IIuIfII :..v1best.. . Een zinvolhergebruik van uw oude pc. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ . Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan .' lPo .).die ook versleuteldetransfers 00. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander..~.computeridee. nodige software. ook via het internet._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen. zander handen! Wist u dat .- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item. ~~ 1II .J ..aarom uw pc dan niet omturnen tot web. ttltl~_ ffJIItr. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. toevoegt of uitschakelt. :I'I:~ :J_~ . maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE .I voorspelling vindt kunnen verbeteren.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~.J~1~ .t met deoude aan te vangen.uaN~. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \..c. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas)..T...eamer.'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . of . andere.nl 02 I l010 1 . Meld u bij de service aan. l~ ~. JI:lII. tal • .J~~~ .. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.C . al dan. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen.·-~ ~ 7... Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug..en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t . DoneTen iseen 'optie. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project. .. I hfS. . kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt.. ". Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng.ip geocaching.Il---~ ::r1). krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet. V0 Igen d numme r.o: gratis versie voor nietgebroik) . nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •..fIB. .e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt.. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.. Verder bevat de tab Script enkel. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen. ""'" !!J::=I.. Wespeuren het alfabet. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's... Start de browser.... Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren..:J~~ r. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's.ot... Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo . Op 1 u de . met het begr. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert. angeschaft a en wee! niet goed wa.. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt.

Wilt u heel kolorn D ultvlooien.ALS(D:D.. u hebt een ledealijst. I .".50).tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .. BedragenopteUen die bi. 1..ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • .FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen.. Typ in HZ de formule 6 www.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto.~ 21_ 3 !H. ALS vertelt het. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.. dan telt SOM. Zoals IImerkt. De ver- enzovoort. ~ -W<.computeridee. tl'l'l f. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens. a _'". maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. kUk op kolomleuer H. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3)...1J. Stel.alst in E3. Deze form u le zoekt in kolom A. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. druk op Enter en 11 hebt =SOM . VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen..1If'I I 14. ALS(D:D..G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J). 101110. "~.a B. 9 .D3.12 6 (Odr. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop._ .."Petra". maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld). aan k1e- met=SOM. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. B:B)... U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM..~ 14)m l' 1. typ een puntkornma.." AUI"J... met hun puruen rnaast. Uw formule word! dan ~SOM . Al5(AA03B ~rl!!: .ALS de bedragen per rubriek op.ALS(D: D.<_B 51 =50" AU(AA os. 7 _~_ ."~ 45<1_ B _1'\101".. Houdt u van een spel de scores bii. Met =SOM. ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . het tanken 1 UA _ U. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). A 1 IM• .ALS(A:A. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan.' 1 .. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. bijvoorbeeld =SOM.. _1li_ '1S 19 l'l 11 -. klik op kolomletter A klik op eelD3.S B.ALS(D:D. ryp 50 en druk op Enter. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat.ALS heeft een korte en ceo lange versie. ••• '-lS<A. Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM.. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. Het haakje-sluiten krijgt u kado.._ Anes optellen groterdan •. s .B:B).06. Typ esnm.">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager.. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen.ALS(A:A. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort.ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100.nl 0212010 .">50"). Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen.. A Met SOM. Pe~a =50.

i. Deze zoakt in kelorn D.. of in een bepaalde peri ode. 6 9 . Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst... dus btnnen regels. naam daar al staat.. ( )(. zoekt naar de rubriek van G2.!"". Kies in her venster dat open gaat.l. AU. En met =SOMALS(A.".. Met bijvoorbeeld =SOM. nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6.G2:F:P}.ALS werkt ook horizoruaal. ">B-6-2009". B:B) -SaM ... dan geeft u met =SOM. _ 1'3 14 15 . zoals u in de formulebaIk kunt zien."Petl'3"..">=l -6-2009"..D6.-----. B t'I.B:B).5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t.ALS meteeo venster lnvoeren. SCM ....1 van: 21 24 SOM.Kllk in hetvak blj =SOM.... ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5). de meest recente datum.rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ . ~1=SOM.IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A. De functie SOM.ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld... dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule. dan gebruikt u Functie invoegen. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31. en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.e datum opteUen U kunt met SOM . De rneest recente datum verandsrt steeds. eon categorle. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa..ALS(B2:R2.B:Bl .. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.(A. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 . ALS ook invoeren met Functie invoegen. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM.Ats ook zoeken naar datums.ALS(A:A. en de bedragen in kolom B worden opgeteld. 12. Optelbereik. ">-= 1-6-2009". Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld.ALSlA:A.te besctlrllYino.AlS (2:2.rl!ik [II: II OJ Typ een "... Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr. B2.ALS(A:A.computeridee.A). ..ill 9 fo 11 ~~~~ .ALS(D:D. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM.ALS (A:A..ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep.lJurgllm~nt~n 1::=========. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. O:~. gebruiken SOM. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen...A. ~ selectee. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. in op regel5. ... a[beeldlng 4).B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen). We nemen als voorbeeld de scores.: SCM.B2. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix.. ALS(A:A.aantal rondes verzamelen.. Hierin is kolorn A de zoekkolom. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6).. 5 .=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:.:. die SOM. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en. Ofneem =SOM.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni ._llde met d"twn ol"ell . als ze naast slkear staan. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum.. maar is altijd de hoogste van kolom A.• Bedragen met dezelfd. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen. lilies ~Iecteer """ fUllCb.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) .2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl.Al.. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt..lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI".MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t. www. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt. "'UkuntSOM.tste datum../ Punlen: 3.nl 0212010 3 .:tvlAX (A:A).s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr._~~~-. Nu steli u de Iormule samen in bet venster. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t...

E. Horhngs. Malkel Diikl1uizen. Laurens lam- mers.g geselecleerde parllien ler besch.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. Verhuizlng. Jeroen Adve. Judith Slurk.nl 02 2010 5 . U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. Raymond Ullers. Postbus3389.nl [·mail: sales@hub.nl M>onnementenadminist. Toonvan Oaele. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~.en een halflaarabonnement € 28.nl.ratie Ingnd vander Aar. Erwin Suvaal. schrilven aa n HUB Ultgevers. In Seigle leveren wll via Partner Press. zoa I5 n aa m. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 . Janet Robben (senior).!rancken@llub. Art den Boer. de verantwoordslhke voor uw gegevens.. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. Wim de Groot. G Sf Elska rn p. Tav A bonnementen. tft-monitoren in. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch.nllabonneren of www. Xander Hoose.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar. 2001 OJ Haarlern. John Van· derasr Jaap Veenstra.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd.computeridee.tgevers. [·mail:saleS®hub. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn.€ te corngeren of te verwllderen. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. samen mel hun mtormaue over u. Jeroen Nleuwolt.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt.ck van de Schmal .50. D. Postbus 3389.Jeremy Noya (online).ol www. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Maar . zeals de abonnementenadrnmrstrahs.hub.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen.s.m. www. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman..wllllk@hub. HWI. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Hank van Ess.vd. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. Mira nda M ettes.023·543 0021 Advertenties: HU8 U.. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. Tel. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten).50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. Fax: 023-5359627. Please contact Danny Francken at d. Michie! Heernske rk. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik.nllor more infor· mation.edacti e Computer Idee Postbus 1912.. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen. Ma rtl n G'lzemliter. Marco den Teuhng.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Pieter Dhael6.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen. 2001 DJ Haarl em.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s.rtentle--aanl everi "If. Een lilarabonnement kost € 55. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. IStockphoto. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www.mail: markehng@hub.loon. TanjaEkel. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het.nl onder Service.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i. 023-543 0000 .hunstore. Postbus 3389.· tingstlld. Haarlem. Sonoma U. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l.computeridee. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Ronald Smit. Sanders Puzzelboeken. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. United Photos.hubstore. m.Peter Keizer. Kees Krick. lets voor u? Wij onderzochten het. Ap de Smits. Web: "Up:! ladverteten.

Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men.nl. Per aflevering sraat een personage centraal.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. via Twitterfeed. I!.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden.nl •• Nww." Lost-fansite Wat doe it. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www.nl 02 I 2010 .Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. "Op bermomenrnletzo veel. dat aanZee yond dat hi. Ie kunt nlet zomaar insrappen. Wie weet komt in Computer Idee. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner.computerldee. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag.nl 6 www.e als de serie ophou. I .zoen." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd. een nl-dornein gekocht. Als je ervan houdt natuurlijk. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen ." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.yourinterviews. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld. Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost.zonder te pammen natuurlijk. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden. \'. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet.DutchLost. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang.nl Egmond Wordt betlaatste se. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee. omdat het een doorlopend verhaal is. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. com. maar toch iets persoonlijks wordt.nl. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. Het klopt allernaal.o sten in de VS.com.