Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

Nee. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. De 'actroid' . NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. 1. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand. De lS. Oak kan z:ij praten.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt. Intel Corei7-processor. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager..899. zodat er een 3D-beeld ontstaat. kan dat d.nibud.€39.bankingtools. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren.95 • www. • Bran: Telegraaf .a. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender. maar tan wel haar bovenlijfbewegen.ig om te vergelijken.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. Kijk.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen.nl • www. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt. . De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van. Wellastigvoor brildragers. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . Wie oak alles op een rijtje wil.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'.• www. niet zo'n. Qua gewicht (3. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm.nl naar is. De robots zljn. "Geldzaken in d. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan.3 kilo) en qua configura tie (o.asus. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat.

levensverhaal.me) en Google (goog. de aanschaf vaneen nieuwe pc. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden.. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren.2010 c .95 www. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Het moest er tach maar eens van komen. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks .it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. gadget. internet. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . is de naam ookal bekend: Nexus One.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. e-mail. VoJgens TheWall Street Journal. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. 1 TB harde schijt. mijn vrlendin.ker.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . 78 90 59052062 • e 17.a. krijgen concurrentie www . Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. 4 GB ram.het volrooien van her album. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland. vanaf het download en tot <ian. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd.gl). • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. de G I..gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien.ntjs 021. da t werkoemers up d. uri's Goo. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co. omputerldee. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden.nl/verteluwve. _ 0 ~. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware.vIsualsteps. Hema en TNT Post). Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit.ISBN.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor.gheid ontging ens ten ene male. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. En die een paar jaar laire albumprogramma is. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken.

zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. Het is licht.(500 GB). want t het 'heel klein' in her Frans. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri].Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. Het schijfje meet 11 em bij 7. Geschikt voor pc en Mac .(640 GB) volgens laCie beteken - . wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt. Nti kan het nag niet. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt.(250 GB). In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel.. • bit.. Rikiki. • c 79.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. e 119. e 149.

Daarmee zijn denummersecht speelbaar.. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] . . cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. green en roze. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. Christmas Light Hera genoemd. waarin maar lielst 21. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht. maar een rnuis van fabrikant Ielfin. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt.- De zosksnde intemetter bez.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes.nl . 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt..jelfin. blauw. twitteraars via Live Messenger. Behalve nieuws· berichtan. • www.vpro.nl/elfstedentocht 1 www.€69.95 • www. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. • bit. er 360 graden mee het is u scrollen.comput€ridee.ixquick. Een grijze 6 muls met esn tin! dus . Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht. Mouseis er in rood. volbrachten. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps. Erben Wemlemars heett zijn Twi. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt. • www.nl de faad Tracker gelanceerd.. • www. • schaatsen.gaagle.$34. • bit. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. Klik steeds op een stad.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac.nos.knsb. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine.. kan dat via onderstaande schakelen. • www.• 021201O . Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u . Turner heeft zijn creatie.thuisbezorgd. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. sommige camera's standaard Inbegrepen. is de integratie met sociale netwerken.nl/twitter . een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen. Wei zelf de pagina verversen .268lichtjes verwerkt :zift'en.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd.nl/natuurijs geel. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen.

De bon.n veranderen.. kopje thee erbij. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten.It.. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.com vele ander-e aanbieders op in.. Ebook. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150.. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg.net dar zo'n 25. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan . downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz. E. maar daar gaat het.IIrI..com. Van Stockum. Wat literatuur betreft..o. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad.eom..n R<:.nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. tljdschrifren en dagbJaden aan..com.r. Zo vindt ubi) Bookboon.als Engelstallge boeken..ll:llUJ!]l ~:7.P. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt.."".*.. bedrijf sneJ wa t aa. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden.lgens over op uw reader.-8I'I..eboekenbon en lezen. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen. e • r rn t . want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer. sruurt u per post of email. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy. downloadwinkel van Nederland.. Let .000 e-readers verkocht. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn..J. waarvan u het bedrag zelf bepaalt. Mobipoeket..Maar wat als het buiten ijzig koud.r. Manybooks. Studon.fl'l'.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken. rut Bbooks.. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is. com. Feedbooks. ~~*. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt..nl. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is.I~ ~1f. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol... Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien...J-""'1'I:tJ .com publicalies over informatietechnologie.~\ .G"'~ "_ . Fictionwise .com. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'. maar ookEngelstalige boeken. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn.. Handlg.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal."'. De Onlin. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. maar aan bod is beperkt. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.nl verkooprzowel Nederlands.boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. Libris en ebook. Boekje lezen... nl.:1~h'l~t·~~ Llli. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen . om c en Epubbooks.

Elke maand staan veiligop internet winkelt. Het spel russen tekst.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie.. Poodinsplratlonmagazlne.nl. de aan bieder van vakantlehuizen. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken.000 Bourgondiers wordt gelezen.. HousaVlsion. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. Een genet om naar te kijken en am het te lezen. zeals Bal.. JfIymagazine. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine. Video's.en uiteraard cornputerbladen. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. In . kook. EIoIIIlP<"" . Noem iets en he! ligt er.nl c • 02 1201. maar die zijn helaas nogal schaars. crnputeridee. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne.. roddel-... reis-.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in.. En terecht.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee.~~lI!1151!1 . Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet.. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. zeals voorbereidingtips.0 3 ..• ex handige klustips in. Hier. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten. www. interieur-.n1 in elkaar. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch. want er zrtten ware juweeltjes russell. com. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren.nl. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof..nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. geluid. Wie €len mobieltje heeft van Samsung.n1. KLMen Marktplaats. Te vinden Magaztne.marktplaats. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen .

Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. dvd's. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio. 20 zet u uw fotocollages. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. bekijken en ordenen. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. Facebook enYouTube. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. DVD Factory 2.corel. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen.nl Acivie. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. maar te beperkt Spelen met foto's. dynamiscbe interface. opeenenkele tunctts na. harde schijf ofmobiele telefcon.ondersteunt.O . geheugenkaart.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. . Dit systeem had beter gemogen.- **** schieren ze van IdeUI. Daartegenover staat wei dat u audio. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio.en audlobestanden af. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. start met de Instant V. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. kunt u video's en foro's importeren van een camera.akkelijk in gebruik. verwijdert of in her geval van video en audio. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. Multimediapakket€ 69. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. op WlnDVD na. Het enige wat mist. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. rnoet u erop dubbelklikken. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo.i ewe r.sprijs 69. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. dynamische werkomgeving. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten .Instant Viewer Elke applicatie.teridee. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. MetWinDVO speelt u alle video. Afhankelijk van de appllcarle die u start. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. werkt hetgebruiksvriendel ijk. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat. schaduw. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen..lll. CorelVideoStudio 20) 0. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. Info www.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. De exportmogelijkheden ziJn rutm. Foto's bijsnijden.02 I20!l. een preview bekijkt. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo.compu. Grafischziet het er goed uit en. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. Om een tnultimediabesrand te bewerken. PSP of mobiele telefoon. alsook dvd's en cd's. Facebook of YouTube. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk. 14 www.

. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. Info www.- ***** niet mogelijk. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos..ontvanger die dat mogelijk maakte .computeridee. Er was maar tv. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan.nl Attviesprljs€ 149. zeals die van F-Secure. maar wei 8 It··d·l· . zou u denken.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59.. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast..Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. De Installatie daarvan was relatief com plex. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld.Everywhere. Fijn. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. goedkoper en simpeler alrerna tief. www. Beter kan dus niet. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. 02 I 2010 15 . Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval.. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. Vervo Igens bewaart u.. Digitale televisie van Digite nne.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. Gps€200. stations en hd-zen- van een onllne dienst. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. net als bij een normals settopbox . Een afstandsbediening zit er helaas niet bij..Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie.-m~lI:IC'I:I'~ n<t. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. afhankelijk van uw breedbandverbinding.nl AdvlespriJs € 200. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen.lp Inst. Muzrek.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. Dit is bij Mio gratis.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY.com Adviesprijs c 59. namelijkdeA2 en A27. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat.n1 krijgt een Naderlandse installatie. Geen nood. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!.firedtv.de FloppyDTV van Digital. alleeo UPCis TV-ontvanger €149.f-secure.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk. maar manlfesteert zich onvoldoende.. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. Het is geschikt voar zowel hd.nl. Info www. Daarnaast was het een dure aangelegenheid.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag. IJ . Te meer sorns compleet verkeerd zijn.In tegenstelling tot dleasngtlte. Info www:mio.handleldlng. De hceveelheid rulmte is onbeperkt.

Goed Snel. Hoe compleett Nou. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den. Hij is best prijzig voor eerralles. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.computerJdee. Sterkel nag. kunt afspelen. AII-in-one printer e 199. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t.11 n draadloos netwerk. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. Veel mogelijkheden dus. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash.hp. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan.nl Adviesprijs€ 199. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste.lexmark. Oak her stroomverbruik valt regen.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte.in-een printer. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It. groat aanraakscherm voor bediening. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. Info www.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde.ONZE MENING. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk. Geheu. Op de foto ziet hij er best groat uir. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's.nl 02 12010 . maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee. conform de geldende i50norm. hoge afdrukkwa· liteit. Dit is alleen het geval wanneer 1. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje.1 een. Als dat nogniet genoeg is. Oat isveel. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP.extra schijf'plaatst. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee. Adviesprijs € 499.d betreft. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is.in de prijsl presratieverhaudlng.- 1 www. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. Die positie is echter al lang met meer terecht. De patronen zijn nietecht goedkoop. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. ondersteuning voor een B02. een kleurenscherm met aanraakbediening. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen.·. veel mogelij'kheden. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. functies.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel.

Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer.nl Adviesprijs€ 359.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender.com Adviesprijs € 150. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. bruikte technologie. naarvoorbeeld van de Apple iMac. Into www. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . aantrekkelijke prijs.Her bedrijf is langer dan de jPod.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. www. als de naam aangeeft. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. Info www. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Bovendlen hebben ze als groot voordeel.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. dvi of hdmi. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. kalender).maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. taaklijst. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen.avm.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). matige mp4-speler RepeaterC 90. Dit is niet uniek. ze- Draagbare mediaspeler CI50. Dat is leuk.als 802. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. maar oak via usb..nl. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is.boom heet ZEN X-Pi 2. wat audloliefhebbers zal bekoren. Het is een bijzonder Monitor C 359. veel audioformaten. De repeater is geschikt voorzowel 802.ereative. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos .dell.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. verschijnen steeds vaker in de winkel. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Info www.Fi technologie. maar de videomogelijkheden blijven achter. De prijs maakt eehter veel goed. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda.de AdviespriJs € 95. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar.nl 0212010 7 . De nieuwste loot aan de Creative. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter.Un.computeridee. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen.11g-uetwerken. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen.

II: 1 Kv~~. Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter.. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H.'InW..Q~.... we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen . De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot.... dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt.. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I. Personen..:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l... ...ui!..n.."'II«J.. Pleats van handelingen Hoofdstukken...019 - . Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1... "'011""Pc. ~ ~.._ ... ~~ljnt.·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--. """Ioot»-'I<'i.. Maaktv. • _. huJ. Geen tijd...nl 021201.. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word...... Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel.Maar het komt er noon van.._"".. de hoofdpersonen. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger...datlE~f<~ BtOfIf"I(..e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen. III 8fo.m es-..Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8.. nloH<ljte< __ l!!de_ . ·-=. Laat dit 'masterplan' eens liggen. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten.~f'"r'iltJd.!01'''''''_ . plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen.-ert$.. AI!".~' Kieseen apmaak..t.:. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen. Zi:I.....t. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in. ~-=~.....l Ue:l~fi!.-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken..'W'Jift.I!!.. . ord...Ie.Id . B<o .... ~ wail: ~tI~If~~i Won... Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM.I!liil"l o • .... ko " II"·..~~ .~.i NW.. • • So. w... Plot.. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr. Binnen brandtgezellig dekachel .f"1I.¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ .L~':.......at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters. gp~n..tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f.. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek...n Buitenis het koud en donker.r." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • ....iraDr.JJII~I"'lNf ~_'~::__J .Mb!lil"ll. --1..oed!e .."""""".proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a..!H_m Tlle.. J..li!i<.:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr.i~~. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden.r~:JM~ _.lde ." ""..Tik dan Titel en druk op Enter.. • Bta8T rQ. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus....computeridee.ret._~ J~tt:~frrif. . S<t. • ..~IIo:t • ..0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K.. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! ..an ~ JiOOOI!"E!tI~.

~ gerust hart ideeen toe. &. n IIgt al esn h a.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek.. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken .M ':$i ~~~-------- ..sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. II Ookinhet digi.nd I... die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen.ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen.H.nljke OlanjO rakke.""~~.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n... zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument..locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen.. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is.:r.. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. Nieuwproject sa rnerl'l..(:o!trputeridee.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam. perkgeldt: wie schrijft. . A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen.I on!wa""n van B.I __ ~~. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project. WWW. Tik dan de details over de eerste plek van handeling.]''--_1 it.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I.. Zijn de persoonsgegevens ingevuld.ybnuk en doorloop de installatlewizard. A1s alles naar wens is k.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll.oal "lot net 9""aL lljd dus voo.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene.lfl. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli.of sterfdag vaneen personage invullen. varierend van (hoofd) personen tot scenes. Klik in het menu File up Preferences. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage.s t!!"!l~~:5i ''''_=·. Klik totslotop 0 K.I!2 ..1 r= I' r- _03'_~ p. Downloadhet programma van hltJylcid5to .rOili."pong om liM he en. Oak zijn een datum."i~1Y. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl. WiI<t"'IIiD ~lMI.:I!I~bI4.~""'~. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum. acti. Ilk: I Oeat .e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten."".""I)"D'Q. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ ..~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~.l'..0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.tale tijd ..o.w:. di.. Voeg scenes toe Alge rna on '0 . 1: LNouH. rna ar d~"" ochl. Klik op het tabblad Personages en 1. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in.w.. en .. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan. dan klikt U op OK. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1. :t I!II:lImCI'. • . Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten. selectee! er een en klik op Nieuw..Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check. klalr OP to n aCI11w.likt U op OK.g~IX139t.III!II" ... 'Honl~sluk 'Stalu. No rrnaal gas ~ro k. is bet tijd om tegaan sohrijven.Als de invullingwat u betreftklaar is.ije."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~.en tijdstip (erghandig b.nl .j. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln.I~fI. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.

u... Neem daarvoor een kijkje op btl. Hoo'rostu~3" Oe. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm.n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~...fh .=.. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft..::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' .. Rechtsboven aan een scenetegel vi. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:.naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen.t sii"li!de J."t!'!'t'.ndt 1I een pictogram met een pennetje. kanten op.. II_LII!.. ... ...t~"Ii:.:..L----. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen.d ~ Ilo._~ --Io.~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.. fIt . .. ..lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg...in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken..i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook._.. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.....-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H .iQ "f~~..~. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.rmlTla. 1'"..:. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a . ons voorbeeld niet no dig... Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.~_ csv~e:l..Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet.~."""T"" .1-Je.r- .iJlt.d$ru~ :1...I~n 3. met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop...s.--. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven...".... Herhaal dlt vcor de overige scenes.. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken...a........31:: .. (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.. dan kopieert II simpelweg de scenereksten. Dat exporteren doet u door . I ~1f1._.b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook. dat is bewerkbaar in Word.....:.. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk..Tm!I' I 2: H60r.

. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld....IIII~ tb!III~I.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten... klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install..~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •..~~ "'-1-.""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~. ga dan door naar Stap STAPI Klik op www.besturingssystem en. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn. P-l'.~.. Wilt u een bestaande. Om Easeus Partition Master te starten.w .exe. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. --.... Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad..j~ .u . In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren. oo1IlI.. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken. t..~~1 . wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard.l1C... Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden... gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies.:-...s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master.~' .".om maar watte noemen...nl 02 I 2010 . U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern.. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.. maar dat is met verplicht. . Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring ..-s.htm onder het 2 www. is het tijd am aan de slag te gaan. -.kan redelijk fataal zijn...parritinn-tuol...c.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.u:tI. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen..cornputerldee.. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies.. Partition Master A .. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst. De G..1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement).. comrdewnlead. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII. De C. -:__ ~~ -4InI~J.chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities.. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits.. Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe.

~ .~ Gl*L~I~~ ~_~.."" ._!gGl !."" . l1:1_.IU"! "'~~ . Klik ills u tevreden bent op de knop OK. H d us in ons geva1.omputl:' idter chenqes i5re. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren. "'" bil1i. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf.nn: 10.-~.0212010 23 ._ .d dus G.. De overige instellingen bat u voor wat ze zljn.:J . (G '" 1 2"C.lf1oo! I~ ~~ .. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie. ~ ~ ~ :.. uu._jl". in oris voorbeel.a ."pplu~od.. 1 ~IIICIIC'In'...... te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf... Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen. '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac.. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen. ••• IIDe:C(Im) _. .- .computeridee.. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2).Uy Apply <h. .L ~ Si 2. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2). """ .Ii) te- ..lItlon i$ CUi'r!tI. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet.../M 011... . Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen...._ 3 0p"toUon... " U.. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen. .- ilMtl:!ltlll'''' l . Mo Ell ..2 .. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren)..eIH~~ )"00 .u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl.. Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.III ". partitiein twee srukken te verdelen. ~"-7 t.... software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.. Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is. . .. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www.~7 GI' hilt. compu j Res I.....!IIn . _..'I~ .. Kies geen A ofB.. maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten. .!nding...."'II1II iKlJ6A . Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (.3 Apply Chang IIII II I I p. ""<ldr"g J "" DLolc. .:J.-I~. t=oLIo 4: . es 1 opel". . . zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2). ".bDll.. Partition Size (3). op OK. .. i"J..d:t ---"..rl.'n_.Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--..."-' .. ~.. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien.nl .... t~""p. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1). De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.. . Selecteer nu de partitie die u wilt wissen.._ ..2 J Sol L'bel runG) I:". .op OK. klik dan oak alleen nag opOK..

1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten . ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt..~ T~I. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations. Pakhet einde van deze balk.... Om al deze wijziglngen echt door te voeren k.~t-p~Hdup. Het kopieren kan wat langer duren.. • schijf willen geven. We zien daar ou een schijfstation extra. naast station G: is er nu ook een station H:. ~ 12..zi]n in orde).\ .(1.1.1iB 25. een &Wlt. Sleep de lillkerkant van de balk.44. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI..J:Ollfd.3.ot)on. . ""I!:r.8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:.II!'9adiUO" nN"F.[.s& G 13 Sf &.il'liLmn. C.. ~"(. dan selecteert D zelf het gewenste doel.'Il'I9(1'f~tht:p.~ ~ ~ ~ ~ thillot".iiu'b!1or~mo..nIl 0: DX:s Di.Ln. 11~. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend). Copy Wi za rd l $.. www. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk.4I.11 (ill 983. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is.-. .• Welcome P'l e:~ 1."" I!I ~40~' ilO. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.3J..likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes...0 GB Wac.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III ...: '.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr.16 \0.Hlm-~d F.Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is.:'i ti 01) p~ti l·.. Klik dan op OK.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd.f'>rti~.1I«I. zekerals de partities groot zijn.':tMId ij. ~MO'I. Selecteer daarvoor eerst de tweeds.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd. 1'F1uF7 " 330.rO:rj: :i~lflllp.wPrX.pel1 o N. &Wi!:.0 the Par ti t ion t jon. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije. ter C.{j.··eLI . I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K.nl 024" 2010 .:ltl'lll . stuknaar rechts en klik op OK. I fTj.1. UA "Il-- .~i!!ilyou tw.~ l....~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0..] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .ttt.:ng.I! IZf:tIGl ~. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9.. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn.op Next in de Partition CopyWizard.computeridee." orlhc. I'z'. J_III!. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk . IfI'o"'P . l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode..f..... -~ .._.Ut:ln. Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'.oW<l!ijf.. weer.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations.c.-. Master oak partities kopieren.bw}-our.f[. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts.p~rotltJn.a~n.r L. .<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan. ~ --- ~EtJ!. • C! .IIi:~I_~ 2S.. ~(L6TGB" (iB SP~fIII .il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc.i~s." 6a. Ttl!!:" L.. rige stap.S1 1 t:hep.I Tcure gfOGtte BeKhikb.~ "" 1. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 . tri.. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd. Werken met een program.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. Ill. kleinere partitie (H:. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.. Dan HOgeven op Apply en. ~"'''''''7 f~I~ .=..lm P~:I~~s. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen.!I!& [ - vi ~.dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik. I~'~·w II I Siu. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move..~SI~~ n••• l •• UY SIU f..d spc~ of the: scl«ttd .14) ~''''.

en vergeleekze met eenaantal alternatieven.. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. NC stuurde een Piesio GC-FMl. Ben 'echte' digitalevideocamera.nl 021.ca.. Samsung een HMX. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . een lens aan de voorkant.UIOR en Kodak een Zi8. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen.. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. de Mino illt:raHD.I s -en • tsvoo rn. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. heugenkaarten.2010 . mC. Creative Vado gen.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. een Sony DSC. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. die rond de 200 euro kosten.pauwen wi ttem anblog. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. !nmiddels hebben beide merken ook een. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. want de prijzen 10- pen sterk ulteen. nl) .OIder an uit aan een aantal polttici.·· eenFlip. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. Om de vergeJijking compleet te rnaken. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. HD . en zijn. sen videofragment opnemen en online publiceren.. Die worden nietmeegeleverd. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden.. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. De Flip is een compact apparaatje. ook in deze markt gestapt.computeridee. dat beduidend duurder is dan sd. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. en een uitklappend \cd -schetrn. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. Het loont overlgens de moeite rond te kijken. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. Bij de Creative Vado RD. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes.

pas na heel veel keren op deverkeerde.snoppen. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. zoals ik.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. het beste van de deelnemers. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. Mocht er iets mee gebeuren. maar heeft een beperkte kijkhoek. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. . Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden.computeridee. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. voor het geval dat. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. niet alleen is de helderheid gebrekkig. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. tuinen keukengebruik.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. Er is er niet een slecht.nl 02 I 2010 27 . Het is leuk dat de functie er ep zit. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. De Cam. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen.

Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. De Sanyo overtuigt eveneens. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. )VC en Toshiba bieden dit. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate.. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. maar wei een maoie test voor de camara's. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. Dat redt Toshiba net niet. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens. Dat is jammer. De modellen Vall Creative. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen.hebben alls een vergelijkbare compressie. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. ofwel 1280x720 beeldpunten. Video kij.computsndee.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid.. Ofwel. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. De KodakZi8 produceert . maar . Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk.. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps.nl js 02 I 2011) .eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. Kodak en Samsung. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. kiest dan ook beter voor deze stand. Moderne hd. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. Verre Vall dat zelfs. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. Dat zijn de Crea tive Vado HD. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink.CG 10. Apple jPod Nano 28 www. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. te weren de modellen Vall lVC.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. maar dat de ene lens de andere niet is. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. . De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. De Samsung is een goede tweede.. datis prettig. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter.

Lithium-ion Mpe. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost.9 rnegaplxel 5.08cm 153600 €203. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19.2 Mbitis 1l.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. verbazingwekkend goed. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype.35cm ~--~.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.ijn mogelijk.. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol. oudere programma's kunnen niet overweg met H . Conclusie: erg leuk als extra. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's.7 megapixel 5. Uthium-ion mov 12. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H. gedetailleerd en haarscherp. De opnames zijn.rnogalljkheden. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge.16 Sd (Secure . BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.igital) 1l5gram Ja 1..1 Mbit/s 15mln. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.90 Sd (Secure Drgital) €1B1. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . Lithium-ion Ja Ja 9. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven). Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.6 megapixel 7. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di . 30 www. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale.9 min. Het handigste zi]n Creative. Sony DSC-WX1. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed. Opnames in 720p-formaat l.53 Sd(Seeure O. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld.6 mega pixel 6. Het 3. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's.2 megapixel 5. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga. als u ook van deaxtra functls van een be. Daarrnee houden de overeenkomsterrop. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten .12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed.5 rnln.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.75 Mbitls 15. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19.kwali· teit hebben.1'Mbit/s 15 min.nI02 I 2010 . Oat komt door de gebruikte codec. zijn de beelden kleurecht.5min.Digital) €214. Flip en Samsung.computeridee.08cm 153600 188 gram J'a 10.Aan de andere kant.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.5 Mbitis 15 min.264 afwe! mpeg4 ave.gonaal 100 gram 1'a 0.BMbitis 6. Oat is zeker niet zander meer het geval. Het bestandstype bepaalt mede door we./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat.

5 min. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . en nu zelts oak. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren.ray wil zetten." beeldkwaliteh stelrteleur. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. maar hl] is ook tors groter . dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. LIthium-ion 10 Mbitls 13. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen.5 min.4 gram 0. Daarvoor zJjn ze .of mp4 -bestanden zljn.970 of 30 beelden per seconde. rnov. 720p of lOSOp. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.3 megapixel 5. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload.6 MbiVs 52.. deden dit dan oak vooral voor de prijs.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat.jd op YouTube scherm is beter.O1 Intern flash· geheugen 36. hangt erg afvan uw wensen. Of het nu avi-. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro .. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. moet opletten: alle cameras nemen op met29.tterijlader. Wilt II 00 k full. dus full -hd. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is..het beeld- gemiddelde prijs. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.Sony DSC-WXl €300. Mobieltjes.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst.et voor het serieuze werk. Wie een zo compact mogelij k model wtl.5 Mbit/s 15 min. Wilt u een optische zoornlens. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video. Deze levert goede beeldkwaliteit. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. voou. de nieuwe iPod nano. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. Welke ideaal voor u is. de zwaargewichten veer de professional. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. Mag her wat grater zij n. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. te beperkt. De NC Picsio is een aardig product. hebben een videocamera. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u.computeridee. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen.nykrijgt u een ba. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray.namalijk.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd.lieht op te vangen.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9.es ULRIC ROLDANUS (45). Gebruik deze apparaten eohter ni. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen.• een www.39clTI 230400 Apple iPodNano €183. WatoverbllJ. l o 02 2010 1 . een grater led en veel meer instelmogelijkheden.i8910HD €554. bij de camcorders vanSanyo en So. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. wij preferen de laarste. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht. Ja(4x) Jal .ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt .

willen we dat ons ledenaantal van 135. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden." TOM ERISMAN (54).els. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. Tot slot.000 naar meer dan 200. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. Wat helaas ook in 2010 doorzet. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. Vooral witgoed. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander. Neem de film. terwijl ik nu alles op de computer heb staan.ande community uit te breiden.es vertelt wat er stuk is:' . Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn.000 groeit.ongeacht het kennisniveau en interesse .lk koop nu al zowat alles via het net. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten. zeker op 8-locaties. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen.

Het is zeergeschikt om steeds online te zijn.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. Op een usbstick. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall. Alles komt op flash te staan. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. die ik recent heb aangeschaft.ik zag er laatst eentje voor 89 euro .en dat verwacht ik eigenlljk . die steeds meer ruimte biedt. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt. dat van mij oak gerust mag flop pen." . Ais dat het geval zou zijn . Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. Spelers worden steeds goedkoper .e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten.lk vind het een onzinnig opslagmedium. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding.breekt dit product in 2010 door. Daarom is mijn computer. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt.en het ziet er gewoon veel gelikter ult. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. geen games bijvoorbeeld. Sterker nag." "Wat ons te wachten staat. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Ik ben er meer dan tevraden over. Wat eveneens erg duur is. helaas niet JEF DE VRIES (20). Oat is veel te duur. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Dez. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet.. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. kan ik jammer genoeg niet voorspellen."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. is de blu-rayschijf. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik.

devicedoctor. Laura.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. olleverfjes.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.ngen. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes.G.computeridee. "I· .com www. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen.. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe. een tip van Ives van Hoome.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld.zip :'nl. In Combat Arms. t "=:~-o. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. spat her helernaal gratis.II Inde. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494. en program _ setup. li1U9Glc. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint.miI17.queeky.. -kB gramm a's.boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. de long kennen we nu een leuk.IIi ~_lIi!!'pMIII':. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. video. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. DeviceDoctor _Setup. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. een tip van Jenny Roozeboom.I~'" e:. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig ..f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.. Uw wa- www. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken.exe www.. Niet dus! Da. :879MB een verscheidenheld aan arena's.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie.lJI. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine.t.-~Van :!I~v~"='.nl/producten/mill7basis. Ho -kB Opschiet.III""""~ .nkzij Erik. want die werkt hier niet. Annie had het mis: Abeitje..antipodemap.en geluidskaart.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen.l.'IIi. . Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni.. nl 02 I 2010 .com:lNXEU.c.op gratis software. inkorusten en uitgaven. Met by. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t. meneer Tump en juffrouw KLater- www.nexonel. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.

. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.compu.. houdbaar zijn. dus we geven geen succesgaranue. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel.maar dat llgt minder voor de hand) . Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-.. Leuk.kB .. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken. dan IncrediBots 2. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. Do« /. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. he~ zorgt vaak voor romrnel....9. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven.:tip . In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving.. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten. maar het is bestjammer dat sorn..incredibots2.~_ """".V.. Kijk voor meer info opWWW.' 1.netJutils/run_as_date.w.computeridee.. met maar. xe e www. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt.a. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www._... <Jioro9o the. setup.een tip van Sijmen Schoon.image. .".. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot.ore_org/nl a 20M rent. www.nl t U82.enter. in. -_Ho ..m:ige probeerversles van I>micl!b>n to. Oat kanechter een sruk handlger.e.99 Deze usb-stlek MuseScore-O. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie...ijk te veranderen..5. MuseScore B rlde r emer AWlS .. met handige houder voor de dop... Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic.". zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t..CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.. Alhoewel nag niet toe aan versle 1.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde..de Vries OIlS weten. am en a..teridee..'!.rij50p! draagbaarheid . Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make". Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert.musesc.gingen van dit scort. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten. www. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad.0 is het nu al een topper. I<\~"''''\o.exe www.P)lcllr.gd H'eel wat mensen knutselen als hobby ..d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt. £~I.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg. misschien levert uw tip u een p. Vergeet 'niet uw " . 22kB moet U opdrachten uitvoeren.0""'~ &<n f. maar [e moet er spullen voor kopen.. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ .tijl.. zo lie! H . gebondenaan de natuurwetten die be- MW .com :-:k8 '\pacc..dres.nl.. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten ._ . www.nl· 0212010 7· .nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel.d"""~ to the". zeals het transporteren van een object van A naar 8.De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.. ----_.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s.Knutselvreu..n'irsoft.Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre.. Nee..

Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. die contactmaakt met of een . is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen._. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan. U herkent ze aan de oevoegingnl. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt.org/info/ nl-charters. U bekijkt de volledige !ljst op www. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen.. Deze worden wel netjes hijgehouden.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.. zodat er een logische indelingbestaat. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren.nl.-~.newsadmin.html. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden.•..sport. ·discLIssies!. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. _. Dit in tegenstelling tot de.--.__-_ -:_. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. -_-. sci.de rnerikaanse Duke univeriteit.krant en nl.. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk. nl.' :."()Ig. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen. humanities. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. ~ • ~ <_ ~_. news.vcetbal.-. mise. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl.medla. namelijk: cornp. soc en talk._~. corrupte bsstanden ofspam tegen.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek. rec. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur. tenties.auto. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet. De bekendste is de alt-hierarchie. Zeker alsu een specifieke interesse hebt.

Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws... Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!. e-matladrss U configureert Outlook Express.I'" . Is her een grate groep. Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft.._~I 1~~eI.... "' _ U.nl 02 2..\O_. . Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website._ . .. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles .::q..II-'o.In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. .. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird.... l:an. U bevestigt metJa. Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar.... vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'.. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult.... reageren op berich ten.. abonneert u zich. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www.. die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse....""_ .1~~ftI . U sluit vervolgens af met Toepassen en OK. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.:I.E:!!J ~ "'W... U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. .blnaries4all. Vul achtereenvolgens uw naam. ""!!M!!. Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news.. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent.._.. meerdere nieuwsgroepenservers.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server.-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen. zoals Outlook Expre..w~ . Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l....1!m'I. ~ - --~ ~ Op de website www..~ II"lII!lItlr~"... Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan........ Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen. foO.dSollo'O>\). Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.computeridee. I- "-'I !:8l. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres.L. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw. zodat u direct aan de slag kunt. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt....k opeen nieuwsgroep...t.. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New. "" een toplcwaru kentvan internetfora. ... zeals WlnRAR ofWj:n" Zip..... I 0-:::1 . want u start bet direct metXnews. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak.. Als u iets hebt gevonden......""' Jc. de auteur en de datum dat herls gepost. __ maar de basis is in principe hetzalfde.010 9 ..eenvoudig.. waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All... (NHI'" .. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI . wat enige tijd kan duren.!'L~tnl ~r~~t"""I~... .. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. r-~ ~.. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay. Wells· DD. U komt vervolgens in her Setup menu terecht.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil.cJ ~ .. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews.... Het bevat oak lntormane over her onderwerp."~_~"~I""". Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen......1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden.U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag .b!D< _~I f_d =---- kli. waar zijn de mogelijkheden be0~_~. Ck>\iI»~lobw~.'_ . :t. Dubbel- • Moi«I E.". Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens.ao...'''' ..ri1l1' '1:-' r.. Verder vereist de so ftware geen installarie. aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen. zoo en nieuwsserver in.. den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen..exe... De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen.Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma. I. Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default...... VuJ bij Email een adres in... iJ . U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t._ 4. . Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers.!L 01.. a!vorens u het selecteert bij Signature file. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen. waarmee u wilt op spam . ..N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b..... Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur .AJs.ss._ ..!!_ t... wanneer u de berichten wtltlezen. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. [naarnvanu wprovlder] _ nl.. N . Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. Iht . OHTr.II'II~~ 1 ""-...

... . die via u browser vcltedig berelkbaar is..bltlloI:IIII..._. -II! _Ill "" _'" _!I:it ".. ..I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " ... _~ rOI.. ." "'" "'" "'" "'" "'" .... Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden.... .. Er opent een nieuw venster.... Het program- ~L>-oro. ---. .. . het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster. ~~ fI..iitii~I""~~ rd.~w~' " .p (.-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse. . in he! menu naar en kies Post co Newsgroup.... 6."'-~.. .. ... waaraan discussies. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .....iiil_.D..computeridee. == Q.:::--... _ ~ 71 l! ... Bepaal zelf of u de quotes I -. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .J --"..iegene niet meer ziet. "'~~' RII"UI~ Alt:II-.~]r-Gl.bo-I..nl 02. Eventueelmaakt u....'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten. .. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen.. ~-~ -"" .. .....! . 11 nieuw via Group en Refresh Headers... Het is zelfs moge.. :. t))J~ ~~~"~l.._t-.....2010 .In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen.. " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn..M6'..!lIIi~ ...gl~""IIIIi~ nl.er irrita nb) gebruikers. hoewel .:P::C:!. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren. Ga.. dan --"-". Natuur- )O..• 4 www.. Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.....l_~"''f1:....I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. zodat uw reactie ztchtbaar word!.... I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d.. ".."'-:::....... Nege.-I'Iil'<_ ••• __ .. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e...de interface. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten. " .ail:! .& Haal alle onderwerpen =..~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver.--=... 1Ioi....II.-l. ".wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.. " • .. maakt...!· ~1"!1!1&1~~:s. ~Woliil!l!'o -" .t!i...mall naar de afzender vall een berieht.lll!UJ '. . 6..1DIIIK"I'l!u-L " groep. Veel groepen .. .J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:..iegene Ie maken wilt krijgen. ~~4.jI"'IIL R-~~ >. _' ~ " .. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen...-~ .l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep...... Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop. k1ikmet de I-:"":.. ..sporlYu.l . binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!.tIl+JItD !. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep.. eIwet. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup..dill ~) W . U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud .......V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)".. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats... Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht. _lit ...~ . ~-~ .. Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging...J.-~ .=-=_"'. .....':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp.... Rechtsonder selecteert u de juiste server. VeT- • R..... ... waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. " .k~rs die u hebt besllssingen ongedaan .1. .._ r. aij Spedal en geblokkeerd... Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- .~ .... .J~ n~ III"IIibl..tdLtllirlbwMtt......:jii M_:il i: I"" ..:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d.. .~ ~~I .. I.1IiII~ ." .... Zorg In ieder geval vear goede argumenten.:II.'ii"f'SlIt ... Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks... waarin U Bell tekst typt.-'NII .. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle.!. i:lj~ ~ .... brujker wiltnegeren."... U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep..Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep...rrI!II!~ conrroleren.... waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt). Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.. ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1. _!rnI'i'Il! De zoekglg.."*"" .. ijp(JltnI&IlI:II. Het is een aanrader om fl. .Nmii-II II ... __ I\..I._~ JlIIII. ~ r. .... _ . !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C....HII~_"". " " .i<... -" .. ~ ~ ..or....r'. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen.. .... i'liiJ!l'l'~Itt.lk....."IIIiIl.....DiC:IiiD... . Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe. ~'tf~+~ .-1 dIII"'I wnf.... 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d.I-iwI....'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:.lbal ~£:~.mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database..I'c~" ...

.. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd .-::-::::. Meer informatie: www..95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord..school? Welk deel.III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer.-::"".en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem.95) System Mechanic (€ 39. maar die tijd komt niet weer .==~:.95) 16000 Lettertypen (€: 19. Postbus 1931.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype... Waarde €180..j. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.. _--. . ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz.nl 02 2010 I' .eeballade over de jongste provincie van het land...easycomputing.95)..----_. het grootste Nederlandse museum. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.nll prijspuzzel. 2. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www. in lelystad? lucht. Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten. computeridee.com -. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen.computeridee.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien.95) Videomontage NexGen (€ 39._.

MIl'1 8 .computer:idee. .. ]=.'. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.\l. brO" II< Wto \I.(IIJl.I'CNiellws .d. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal. ill.lJ. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest.. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.:lft wereldl I!.0 . krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress. • -_ -'JI .tHdJ. gebrulkmakend van standaardsjablonen.. q "·Ql)'r ~el:!li d.hUle..Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa. .Wilt u meer invloed face.~!.l 4 beta ~ 1oI:II1I.BIl"nclJ.and "'Ch[~' DO. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.lkb'Ur~He'tiood. is bijWordPress aan het goede adres. Coo.ublie.'llo'Il'TW! bltt_.udll!!~mplJ.be5cll. maakt u evengoed prachtige ontwerpen. Ter lnspiratie hebt u . Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren.A-..!ill n:n:l~ vier ij nu p.&lll! I !S)""Jldu"on. bJid!\ijUITJ g.[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte. . bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn. "" het Nederlands beschlkbaar.com.sHrd 'lm.iJIIg eee to WIIIf.Zonder kennis van programmeertalen.w ru'ltt"." . Zodraueen web!og hebt aangemaakt.et iJ nal .d.dPtI!!. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken. De website is grotendeels 'V~1 in A: i.t.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt.~tnjgll1ll'1o bee!den. zijn ."'ffzf:.iI: !lU If .ilop 'r-.~~I.. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog. U kunt er op heel veel manieren een maken.. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in.t. w n Z... 0""".!l. :. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.~ .. III en Punt.ra:ni. Web·log.. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen.. bericht Chrome p.' ~ .iI:l1l Il'.. Het is 4 www....<>ca!. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.:Iln aDMit sf£! .> .i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de.. is dit de standaard inter- onder andere Blogger.nm~til~ . dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software. Orndat u het laat hosten door Word· Press.com. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit.= M:C(I~IIL rh:t vt'e. H.c!:'_brprw..c= I:Il~1V1 durvan . Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk. op de beginpagina een aantal u.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.nl 0-21201. waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. ... Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst.i~~ru.anac'U: d"".Word Press we A berichren 0.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.I: ~M..cl/1. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr..m1'l'L 1'h.. 1 ~ .dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l.l!.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. Halle W~ ~.!i'ft.nn!n wotdm."': J .lllte' ft ..&Jl 'biuverri.r"k&f~II'Iu ~ kttj.. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<..I <JI! Do nntmldoill"s""" d.. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen.

zeals: Llvelournal. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. GODiI~111. . -_ Andere mogelijkheden '_" ::. borl". Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. ... wanneer uklaar bent met her bericht.""@ ne ol~ d..:ill 5 OIIJ' .!<l'fI<Il""'"... Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. allneas en 1..1 itlijnopties. Doet u trekken.. zodar niemand uw probeersels ziet. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten.. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave.. . verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn.. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven.boo""'" ~ .. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn..1k. tI."'n~r .. N""rn~ . Hnl". Als u extra informatie wilt toevoegen. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen..nl '02. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden.computeridee... zeals contactgegevens. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt....1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn. """tIl""L wll .. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan.. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd. _. Leef u Oink uit.. Uiteraard zi] n er ook mogelijk. D.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom.2010 _ . dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties.. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken. die sorns goed verborgen zijn. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.JiIs . geef dan rechten aan personen die willen meewerken. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1... is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu.d . 0. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link. filrnpjes. nu d. vind t u op de beginpagi.. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. KLik rectus op de knop Publlceer. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. • I~- .beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens.m b!~.. >ltn . Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken.. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken..ulilokb_ . Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan. Deze bestandee uploadt u vanaf de computer.. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. Wanneer u een thema aanklikt. ~m . 10m. Hierbij ziet 1.. Het is nag ~_~ ~ www.. bevar de applicarte diverse opmaaktools..". Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum.iJ. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's.. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud. zoals een kalender. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen..~WI'ti''''''"'""-'' ... Wilt u een be- dat niet. ~ d..i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. 1oOi. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe.. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst.. Om een teksr te typen. Blogrollen Blogger. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.enquetes en PowerPoint-bestanden toe.....Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer.

o..'" Door de opmaaksjablunen te bewerken.:::-... Als uiets moois bebt gevo 0den.0 .iII\lr Camma.. ven en een contacrformuller toe..I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4.1t ~c:' nia. U hebt dan echrer weI ._ ¥ r=. ~~=::"'-...~ .. server.dat diegene beheerderrech krijgr.. ten ZeUgehoste weblog l.lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .:. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre.~ __ ..Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden.DllIi. ~ wcrlr'..!I-.=":l·:::-c·.. • voldoende mogeJijk. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg.na \ \\ . Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak.. ~~UlI"-=..XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg.''"'' . .n. Op de webpagi.. ~~~.. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt..-d ~.__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt. .. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma.iU. ..r1Q"~'PtI~~ . dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf .M~ "'~ <. De uri wordt dan ..-.II"ILI:a~1:I! ~M.. ~".!I_ ''4.... ~ .) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg..n Aut.. .r. zo'P~ ~lt~DAlDlr!L ... .t. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '. Surf daarna naar de [ulste webpagina..-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins.. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam.n oft.. downloadt u her bestand naar uwcomputer.als hobbywebsites geschikt. soclale netwerksites.I--~""'_ tnq) .~ .tl!un. zet u de interface volledlg naar uw hand.i8CnllllUdldN..:. Daar staan weI wat voordelen tegenover.CQmplJteridee.ot I 'Soem 'J{en I S~.. rrsr l~~.ttI .ss.. gebruikersnaam en het script te lnstalleren.. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver. Wanneer u met deze gegevens inlogt. . 18I1!iII. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ . Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press.iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren... Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder.ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn.*". wachtwoord in.. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~. adverrenties.~~t. Zet het vervolgens op de webserver. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.php naar wp-config.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.~~ Ho!..~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt.. EIoi:tlil'rj. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE...php en open bet bestand met het programma Kladblok.rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel... pakt u bet zip-bestand ult.-. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.QImIdurI1bni-rr. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen.."tc~"""~t"'Jjo server... Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.nM~ a. WordPress is zuwel voor commerciele. Als II een ander webadres in gedachte had. .IIII':' ~~"'~"~~I~III. ( ..heden bied tom met behu.:1. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G.... hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken. ~t1. ~~~..":..0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's. " ..::r..od~~~.* •• 'I. ~ ~- --~.. ill HI:Ib jI fIoikt...iIII._. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics.. aj"'Ih"'lIJfih.. ~-"~H"~IM"""'dJ...I. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.o cl~ o GooHl:.. antl-spamfilters. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.. "~~. tIa. ._.~.. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress.nl 02 1201..**~M1. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen.....o':nri!ll~U·.• www....3 en MySQL 4... 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar.. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord.tI!IIiI~~. waarmee toegang krijgt tot uw webserver..1 Ja .· .

. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. op een externe datadrager. voordat u een systeemkopie maakt.. I~a_1M) M_ Op I •. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. waaroververderop meer.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf.h•• dl! Silk.omtn...lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken." of computet nlel meer ~b. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug.nl 02 I 2010 . Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. wtlfdtf'l opgt:n_. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken. Zodra u een keuze hebt gemaakt. Dir bespaart u veel tijd. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad. InstaUeer eerst all'esoftware. Bij de meeste computers is dither Cvstation. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. zeals in dit A..f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. maken. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. Overigens. Intimate. klikt U op Volgeude. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. vcordat u een backup maakt.. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper.. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken."lIvcl'.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. ~en waarvan u een kopie wil opslaan. want als die harde schijfkapot gaat. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. Inclusief'persoonlijke instellingen.". IF1J IMI. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt. klikt u op Backup startan. of IB5. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd.S.kelijk van de totale bestandsgroorre. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor..'If'I.. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www. Het proces neem t enlge tijdin beslag. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. afhan. Enterprise. bent u alsnog alles kwijt.bo".computerldee. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken..2S GB ~u ~J 00£. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. [g·U·2OC/i 16-. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten.. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen.4 "'. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen.l9-.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent.-"1' "" >I.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig.

..rdgJ maken op een externe harde schijf cd..r'Io U'ii' b~_dl!l\... wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen... het 4l'I'..I ..e documenten :JtAtfJlna: .llIIIO~ 1... Vervolgens Iciest u de juiste map.d4. 0111niet decontrole te verliezen.ll'V11~~1t. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.~ra..p 1iI(11).tI.~ i!'l:lblt.. ttfl ~~mhp-~.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.. tIItI . bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten.If! '"'...ii" ~ OGtfP-iO~C niil.Misschien vindr u dateen on handige djd.... ~ ma ~"YI:p Y..! Hym". Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen. vaG van dit II kI www.op.en4sr! . Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _.1""". Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen.ie! 'SdQ:k~ tid.\D. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk.tjc.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm. L. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren..rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI. Klik op de blauwe Iink Backup in- ..g.1 H·_'. i. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.Kles vervolgens de juiste Iocatie.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen.. is het verstandiger am voor de twee- gende locade. jimdJl f. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . Systeem Bog . Erverschljnteen nleuw scherm .. ~. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- ..el bdrufpv. Persaonlijk.wb. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen. bij- ulrvoeren. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d. Pob. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup. TI\ :r'..lok1 cp.!! n:lri m!!tr ". Klik op de knop Volgende. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer.11:19' [-19 ~ r. ·1 =:I srellen. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten .!!"~n.L\J(vn1"'f'1'I11'11""'... Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.dl~ nog 1IK!dt.(Q. U hebt nu twee mogelijkbeden. WelLE !rpt.dt!~.l ru:crrde ""rslelmmhode ..IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI.!o.dM.up ~etI~l1I..~uuw~ifTI. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken...Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat..tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ.. .PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.t"lhl ~ . U If.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n.u. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden.O~.1Dj301I!m1Ulr.'. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1.nl 02 2010 • ... Ga naar het Co n.... dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer. ~~ d:!l\JiYcn om i.u.) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers.lw.M! tJ'. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations.....l~~ -"""9< "". U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff.. r.cCl'fl. Oi~DctwrrwptQl r. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .~ tl'~ar'I'I'rII"".liI!-avo~d.1:t ~~~~I"'~IM gcm..m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer..1)cf1Cn.compllteridee. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken. Jl ~.. waar u de gegevens wilt bewaren..t.1fl. "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If .~ D:~~I. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.oNl"f'I"'r r:--J.:.lJlh diXl.~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n.tJ'l'l.. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken.1!!m hKt .I) Irt1'l._.tb1f die noG"9 ti)-n. ndbi. dag en tijd van de backups.. dvd ofusb-stick.mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i. 11·L·"""~1S v-'..ysteI!m kopie die u _der hebt gema. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens . Cip da:.SdeaRr lUd'1I eon gwv.. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema.. .PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi.rnf . Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren.reUen mel een :. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . ~.._o""'. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle.. itl~ ...:~"~wan:I.

Kunt u daarrnee leven.ge-besumd 1. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. Im.1"' .rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128.. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken.. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch... Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig.computeridee. Ga via Systeem.. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m..nl 02 I 2010 .".150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. \!II!""" . zU I.Netbook -Remix 9.. tenminste als het scherm groot genoeg is. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. 4 www. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands. Klik daarna op 'Ubun tu. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"".. 7-.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. Hebtu war. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken.. U dat oplossenmet een exteme speier. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren.1 0 installeren'.. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen. selecteer het lso..opfrisslng nodig. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten. Oat kan perfect.. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta.. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen.0MB Hoell. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.ken slagmedium u wiJr opstarten..Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd.hestand en selecreer de usb-stick. 1Ge de use-stick en druk op enter.

. op Voorui.. loginnaam (met aileen kleine letters en c.l 'lelfl5til lleerde syst .. klikt 1I op lnstalleren.n worden. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld.'l1eid .1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden.n a"".. Wannear de j nstallatie voltooid is. dan keert u terug mel de knop Terug..t.I~ M r1tiiP""' • .. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika. m..~J II4IiI a. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows.'" Goell'l'O Go.computeridee. Hrv.'"'' PiJ'tltlKn.. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken. Wol1lt oo~ d•• 1iI. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. rdtiIalvoor ~. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. KLik..ufIillCl(uLJI~"I~Po!.. ~ Welkom Ell'!k. Hetinstallatie- :u.*I~fl. Klikop Vooruit. tl.. maar u kunl rut nog wijzlgen.ontol ~"''J'!'1 r \1e.l r. krijgt u een melding . Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen. t ".E. -_ o persoonlijke map.chilr ~11111'1 lo.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal.s1lU"& p.0 9 .~"prKn..II~I:Ia. ..II1'I"'l.ntw<>illlIltee!t. of de partltles hand matig specfficeren. Ides dan voor ..l U """ .:.WJ!a Ol'OCIm'e'. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties.ll""t>. g. -. Geef ook uw computer een naam. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt. cd gobrul~ k. De eerste op tle is meestal vo ldoende.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu..no ~umi lIIt. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt.lsIc.... Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem. Als alles in orde lijkt.t~Ia<rI"''"'IIrI'u~.. I Ides de ta.ij fers) en een wachtwoord. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat..ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ". VODr optie..l veor MII""Il!II..ko' . dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR. o. staat de taal hier al op Nedetlands.... Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows. fmno. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren.nl ZD<tr.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .o.nl 02 • 201. na uw keuze opvoorun.". Ziet 1I een foul. ltall. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren.. K1ik daama op Vooruit.ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven..." te lJ1Stall@". aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken.do.Kliki II op Nu www.I WQnJ<:n..l"l10 I(l~! 0..

~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging.... enzovoorr. Her GNOjl. . -• .I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .org... mdol!ltl:l.o..!1I!1. wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen..'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.geteasypeasy.Bl dIl-=anilli de In. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox. OpenOffice. de. Empathy.l'UI)' CNtPr'IJIiIf .. ~I 'I." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~... enzoveorr.II~dl~scsa ~.erl'i'I:'~ . dan wordt het Installatteprogramma afgesloten. 'u ..com Moblin moblin. J~bber:.mik!n. waar eli Istap voor stap staat uitgelegd .ItAen_~""''''l<Iij. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen. Als u eehter een programma start. .tr lll'lbi q.~... waar u een gratis account kuru aanmaken...lI-. registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden.ubuntu.w ti:Jj"lJ1f:. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. bet geluid. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.ubuntu."'. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links.':" . In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".Qm 1>&1111 atl ~ '1". & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie.mlJlaUi!' (.blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1.10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu.. Met lJbuntu One kuru u nietalleen ..II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl. F-Spot.~ ..nl.fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" ..... . Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. en andersom..ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d. 1n:~'t.. deze map sleept... waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .-."' . Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One..·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR..0212010 .. barterijstaIus.hsrstarten of drukt U op enter.computeridee.. Alles staat tach wat op een andere plaats. mm. Klikt u erop en kiest u Verbinden... maar ook nota's voor het programma Tomboy..~"'T. lD. Rhytbmbox.Uiteraard ""t. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'. _<1 vorieten van UN R.".. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.J .ubuntu. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx. Nl'P..._ ". In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One..a!f"*h ildspell!!liL Installeren.. De eerste keer dat u dit opstart.. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w." .. II ~g. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan... dan verandert het icoontje in een wolk..h&J1Y .org 5 www. Evolution.com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www.~r..• Canonlcalheeft in Ubuntu 9.... de . Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- ..II1n'II. ~~ . Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts. de datum en tijd.. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad. wordt hiervan een .S(9II~_QOIloOolols .'_IOII.. ~ Klaar om te installeren. het netwerk.. dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu.com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone. n -IOO'k....rI#". Als u een programma in UNR start.

een huwelijk of verjaardag. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden.nl. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet. ziektes en butpdieosten. Voor e. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww.1l1 02120. weblog.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p.raadv an beheer.dogblog. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. U maakt hier eenvoudig een weblog. Sommige rnensen 5 www. zoals de naam al doerverrnoeden. verzorging en huisvesting.10 .dekatten slte. Knaasdieren Op www.bu n nybunch . bijvoorbeeld Kerstmis. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e. rassoorren. De wallpapers.nl. Maar ook website. ziektes. waardoor ualles te weten komt. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. Leukis de website www. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen.nl leest u er alIes over. HoeweJ de website W\VW.roblemen.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden.nl. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. Onder andere cavia's. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. degrotecavla. weetjesoverkauen.. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam. columns. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. Als u het baasje van een hamster bent. lezersverhalen.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen.computerldee.hondenpla1l3. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. U zet op die '--. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. zoekt u naar het ziektebeeld.hon den [orum. Nag een aanrader is www. voorzien van een persoon- lijke boodschap. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. bekenden en famllie. . Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden. gezondheid en ontwikkeling. Wanneer uw hond war mankeert. anatomie. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. U zeals: oorsprong.kauenkaartje. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod.. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. opvoeding. u leest aile benodigde infermarie op deze website.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. VaJentijnsdag. surft u naar www.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. Logisch. Op www. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. Op dewebsite www.hamsterland. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis.nl.mailadressen.

Hen populair onderdeel is het Fotnalbum. slsngen en leguanen.ni. dan surftu naar www. A1su parkieten houdt. Zo heeftwww.. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .voor al uwvragen kunr u terecht. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .~ --. moat u bij www.rklplaals.. ceo webeam is te volgen. -. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden.~ ~..nl.:G.lacerta.l(iUG ..vogelma. Vooreen licentie betaalt u 49 auro. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen. exetlcanlmels.Il..r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www.. maar ge.'lti~~ IJIII. zijn erg bang voor muizen en ande- .parldeteu-onllne. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken...legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op..l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden.nl.I I I I I II I mcn._ - .. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben. zeals waterstanden en anderhoudschema's. ren hebben ze juist als hulsdler... 1IJ'. • Software voor dieren.zooeasy. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro.1 het beesqe opamaal verzorgt. terrarlumdJcren. . kweken en ziekren .ijkt u. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen .nl bekljkr u de nodige. Op IVWW.m~~ !1JIo1.__ lri.uaforum.. .mulzenpagtna.... Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde.m.. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar.Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.1I.dem edernepapegaai.vogelpreble..v. zeals schildpadden.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij.orum.. waar zelfs een groep parkieren via. Laarsrgencemde groep kan terecht op www. U kunt gratis een demoversie proberen.. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen.. Dent u het gekwette. I II! -. Oak op www. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig... lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt.aquarix.lenf. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www.oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort .)J!lll'Hmllll. '1 .informetie op het gebled van terrariums. Op www.lukkig word t er verwezen .reptie. Kijk ook eens op www. naar www..De software mag u dertig dagen proberen. . tamheid. Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.ot..animalsta~ker5. Halaas is er geen forum aanwezig... Nieuwe technieken.. reptielen en amflbieen.op het actieve forum..com.nL 1.aquaiorum. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. broeden. Op www..bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.'I5. U leest h jer op welke manieren 1.. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is.. . Vogels bars hun trots laten zien.de/en kunnen aquarianen hun ei kw..ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen.25 euro.nl zijn.parkletenfreak. zijn voeding. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.'II~~~ ~n.·iital~~ tt. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen. Daar bek.ijt.. Vissen. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij... waarna u het eventueel aanschaft voor . iJq.--'--.nl.

. .computerldee...ctt...... want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern._.._..nl 0212010 5 .. -" C.:: 253101B [2S6.. Dat werkt prima.........computeridee....... De netbook die. ... want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2. c. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop.d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.L!II Bo+:MII:Ilo1J ..' l ..**. Maar .... zie ik hoe groat de bestanden zijn..... Locotio· GrooOle: G'O<Mt.~ .. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds... - ~l"""""iDL~III....r.'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'. Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd.. De batterijduur van die netbook zou wei 5. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1)._~..... ". help! FAQ I.. still remaineO 01'1 Items. ~rotlol --~ -.. moei u hebla.h'. did 'FrIi!. iI~"'O ....-~. Oat werkt met meer en nu netbook minder is.__ -..D - ~ . aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista.EXE met weeki.014 720 ~I 2...... boeJanger de batterij meegaat.__ " . .. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan. Wat Is de oplossingt Roel. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr.~ aHIMIUl~ .. ..o"""u.. II ~L-l- www.:t ~ ~ ._ 0-. .bnlt·J)·-tlntine. Kan dit worden ".'11.ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool. Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer.. ""- )U"ll!IImlil" =U14.o"_....-"" -. r~ _ ~-..1J.com). _ . Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook...... besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7.i..<L e. T....lk kri.... . "....... Jl-w. ... . U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2).J.clQ)::I!IiIIIt nlll!l-. Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren... . Er dat SETUP.• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men..l. WINDOWS VISTA .. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt.\ .-~......I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen...o\'linstaJ Tao! ona! deb.. Hoe meermAh (miJli ampere hour).._.bijna _ altijd als beste uit de bus rolt.....'I... de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben._. L..-.. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V...<II' ~ )nl!ct.. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www....•.~c... yoIJ" CDmIJUW......_. ...BEVEILlG1NG .nl/faqtaal.......~ .. "'..oWIII_y. ~ '" ....--... FAQrnan..: .BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn. INTERNET .. w..511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4..De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen. _j~1Ii _w dtoio' !.. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.. II.. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www.. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll..289~12_ I -.Zl8 byles) . We twijfelen nu. Merk op dat Gob""".

Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .. Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald. Kijk ook even bij \~ . . Opmer.helaas niet werken. boi.E325-] I CE. dan de Register-editor erbij nemen.n! 02 I 2010 ._""" __ " "._Flo ~ [J . A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren..ook naast mljn bestaande nas.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall. v.. dan is downloaden voordeliger. 5 www. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een.. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie. Surf naarwww. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren...com. U zegt datu een nas hebt."... is er geen vecschil tussen down load en ell streamen.A1s Ik die programma's heb weggegooid.. Anders gaat het .BFC1-08002BE 10318). 20 niet.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern . zij het comrnerciele. bentu er namelljk ook. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop.. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar... is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) .bullguard..met norrnale middelen .OVERIGE . die u vmdt op go. Api:IIo . want daar vindt u een prima. want dat gebeurt maar keer...I-secure.TELEFONIE heb... Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE .SaicS ..·. dan scheelt dat enorm! . ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer..Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan."" R. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand.. " . Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.installeert.Ftxit .csc.... Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE . Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en. De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het.. CIIqI N c:..SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007. virusscanner. Ga eventueel naar users. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie.microsuft. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE . Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn.""'""al-d~"' _ .OPSLAG 4.....3.-ho """__ iTI.. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41.L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965. pal voordat u her besrurlngssy teem . Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk.4. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www..! door _ z...klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d. cnmn"Unkid=9 45377.. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s. NETWERK ....Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen. Wat oak werkt.. 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen. 'J <iorJ<ri." Mit r. maar dat geldtniervoor alle protocols. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk .I'CS"1<>I . want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken.y... Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.-..com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet.. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista.computeridee...~.or __ rlOn~_~"' __ go~ .~p.OFFICE kennlssen.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.n..~"""N.het Windows-register..e u/hfrlesen voor het leuke DirSize.Ao.calpnly..... Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd.eeleaner.u-.formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt. via de web browser en via de Windows Verkenner.. maar geen tcp-poorten.opnieuw ..

dan hebt u toch echt wat gemist.te laatvan huis athalen. Makkelijk beginnen. A1s u dat hebtgedaan. want het was weer eens ouderwets genieten. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen.U werkt offline . Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden. 6. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. maar dar is een keuze. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd.voor een oranje stoplicht met flitspaal . de FAQman draait.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. maar vaoral genieten van de bezoekers.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop.ii~il~~~~~r ~ Men "b. Kijkgoed. Theo Bruin Oplosslng:. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. genieten van de koopjes.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek.e quiz . genieten van de workshops.altfjd volgeladen met troep. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s).Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit . Graag dlt venster even schoonmaken.. Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time..: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii.. nee. De lezer vraagt. Mochten de tips van . dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. ik nog natrlliend. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt..FAQman prive r. Eerlijk is eerlijk. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Genieten van de nieuwtjes. precies op tljd van start. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. als u de Window Verkenner gebrulkt. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009.•: De verbinding is gewoon aanwezig.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. petje-oppetje-af.lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf ... De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg.. Aile bestaande verbindingen u weggooien.5. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . Ik rij overigens in een dicht busje . Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.nt 02 2010 . Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje. Kljk. Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop.computerldee.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers..U kent dat wei. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. want gelooftu mi. dus zo gezegd zo gedaan. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt.de winnaars dus . En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters . zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE .bleven tot respectieveliJk 52.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS . Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. Toen de ankers . Men wilde. men etste Windows 7 en niets anders. De presentatie ging.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren.ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl..BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5).

want daar gaat het slechts am. In Windows Movie Maker. lk heb de andere bestandjes verwijderd. Op de pc wordt de film.. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. Nee.hdvideocamera heb gekocbt.8.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) .7. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. Wei even opgelet.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2.. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.Z6 precies moet de dvd re booten. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser. . Alldl'eWassink Oplo. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf. oak gratis! . ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. Even am te laten zien.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. Netwerk en Netwerkverbindingan.0091fc Bbergen All.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . dan krijg ik de melding' .CD/DVD BRAN DEN Halla.computeridee. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET .uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. Bebeersj ablonen.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. Met de re hten waar u over spreekt.nl/faqtaal. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege).. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.MSC. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE . waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. meteen goed afgespeeld. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. maar dat is een detail (atbeclding 7). waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . wan Ihet is typisch iets voor een virus. omdat ik net een full.. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr.nt 02 2010 . en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.ssing: Oat treft. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. is Nero Recede..)... maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng .) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key.leeg te maken. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent.computer)dee. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. 5 www.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand. nietrneer.'>1AH00616.

Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.ADTfFl.computeridee.. extensles.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.hlm I).i1'!IC"1'II1!1iIiIir1. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt.recoverytoolbox. t.JI" J.1a.. - www.. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~.IF Gr:...._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I.. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende.vervelender nog .a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~.-4! s..com) gratis demo.-1 b~ . ~".. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools.Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.~i(. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest. . terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns. Even simpel als handlg dus.ll"lJU.nl.ridee. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www..ti)'o: 1'\IA. ~.(. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge.denda.com zijn geluldsprcblernen op te lassen.computeridee.nl etaferen lezers hun computerkennis . T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.tlnyurl. __ ._. openwhh.hn .o- WIt: """"-.de hesr Burgers zel f ondervond rekenen.fD.aca!lI'IIIl!MIIIIlb. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden.~ 1l'rW'r..ir4 oI.videlan.. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren.I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave.. [lash local.. • :./!.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum.. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . .~~. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform. M. 'I.'§itillJl..u Ii I .. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren. com/dbrtract). objects..r .:f'I\I'III!I.xtension. Misschien levert uw tip u een prijs op.. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom...r~Qi. maar gratis vers!e van DBXtract (www. 1"i1'q:II:'..waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven... Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .)...tiJ'IDf~ Goo ~ . 'II fI~ n&!i 01. hiervoo r her starrmenu. enz..h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -... on] uiste of corru pte codec af te codecs. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' .'I. enz... ~ . .org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen...II(:I.com/sherlock-codec-detectlve. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express ..lIi"'-. webbugs..l)I..org{vlc): als die bet weI doer.com S~IIitM!~tD... ~~tflOl I. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-..: L M NOli Q~ S.. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere. Downloads.91~.t:I_..met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co.. versle)..ap/lt:1 Jl1.G. Maak kal1s op de game M.frl maeallan) . PavorieLen. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .. I~ ~ .nl 02 2010 9 . Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory. I.com).~rduQH ~tm~~ .'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www.mpute..u·ce- .L. Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www. L ~ ..Ii!III.~ I ~i:r~IIIJ-O. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE..). Open. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn.I"IIii""'.II:""'~~ . ~ t. AJs u dat wensr.updalcxp.ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt..ltiUIII.

.. duizendentypen bestanden.!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan. Dat geldt oak voor de extensie m3u.st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.~~· ~r.. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert. evenals de gewenste taal....Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten. wannee. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk).~~ ....._ .....I~ ~. .. Oitmaal het pls-bestand..:!LI . Even later ontvangt u een bevestigingsmail. '...m~ =..t... Er zijn O .....r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult..weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan.. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven..J~~ -_ . RM 1C1'P'Ii . Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen . Alt.. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen.com/ul-nl/cllpart.... ~ .. is Playlist Creator I 1-- _ ..''''''''''''''''.org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor)..I. Med iaspelers als ITunes. Surf naar account .~ ....c-omputeridee......~~-ba~ '.::::.".-'~ 'I":ll..__ ... Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden. 1.... m lcrooft.. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice. waama u bet via Ctrl.........IGIoh~~_~"1I'II!tuzn.:.... u a'" .. mers bevatten.. .-li~*"i'I_ sen.!H'" .....zIJ '~~Nn~~ai) ~. ~qrthll8 '. Ten slotte stipt u Standaardversie aan. De Verkenner.1nI . Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij. _~ " UQp:IC .. Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In . ~"'''''''''''*''.~!.hiIIII'_~ II~ .V in uw document plakr... Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.......:..NtlI'iIIJIM""". ·lr. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office..... Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen..IDmr .nl 02 12010 .bij Zoeken in Webcollecties.)- r:.mlcrcscft.:':~:. Bevestig met Voltooien....n ~~~.. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken. meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z..o! < -"..... tt......... ...t:~ ~t .....r u naar office.i1Wo~ti4:I '_'~~II..Jw.lIIIiII..... ~-..En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus).~~ ~·~SIII.'I'_. Mic rosoft Office Online kiest. f'ICII -ell ._'''''''''W!lFhIIt:aillial*..een perregel..=.....r .'" .. .n. zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.~:. u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist....nu.. !IIK.. een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als .. . maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word...... hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals ). u kunt deze E.I"CIf1I!II.. l...nII~ • . j "'~..MIl Ct~. 6 www.... En . Een pls-bestand verwijst I IU·(JII... O ~"'''''~. . Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten....O'~~~IIi.... gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie. ~ MicrosoftOfilce jes.~ IItr~ .ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen.... Wanneer u.. Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing. ~DIIII~ - "..w -*.- .iIoc~M_ ....::::~.... __ ilI:'".._... i n Windows Vi ta en ..com/ea-us/cllpart surft. . ....))f)ftii'H&ibSa. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts)..oekmachine maken....

tal • .' lPo .. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's.die ook versleuteldetransfers 00. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt...J~~~ . ttltl~_ ffJIItr.. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert.·-~ ~ 7.. .'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \. Verder bevat de tab Script enkel. Start de browser.. Kijk..c. Wespeuren het alfabet....J~1~ .computeridee. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen..en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t ... Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander.. enz.~. andere.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo .. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent.fIB.nl 02 I l010 1 .zonder risico voor uw huidige systeem.. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen. nodige software. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan . . Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www... B~:'~..v1best...e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen. Een zinvolhergebruik van uw oude pc.ot. .- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item. w.... :I'I:~ :J_~ ..Il---~ ::r1)... 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet.CHlll~~"'" .. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . ". Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen. toevoegt of uitschakelt. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen.:J~~ r. ook via het internet._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :. niet vanuit het Windows Configuratiescherm.. I hfS.. www. al dan.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /.). g::. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. met het begr.o: gratis versie voor nietgebroik) ..uaN~. ""'" !!J::=I.I is hfervoor een uitgelezen tool.eamer. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G.!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu.. angeschaft a en wee! niet goed wa.ip geocaching. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis.. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •. U he'bt een nieuwe pc . zander handen! Wist u dat .C .. Op 1 u de . surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt.I voorspelling vindt kunnen verbeteren. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ . open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld..aarom uw pc dan niet omturnen tot web.J .. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren..com) omtoverenin een handlge audtostreamer. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~.nl. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro. Meld u bij de service aan.. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas).eenvoudiger nog .:J1)'IIuIfII :.. of ...t met deoude aan te vangen. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum..1 r. DoneTen iseen 'optie. V0 Igen d numme r. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap.STIPSVOOR ••• -. . Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project. JI:lII. ~~ 1II . l~ ~.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug. Hat gratis Freenas ( .. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren.T.

" AUI"J.. ALS vertelt het."~ 45<1_ B _1'\101". "~.ALS(D:D.. Pe~a =50. a _'". 1. Uw formule word! dan ~SOM ..S B.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50.. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.ALS heeft een korte en ceo lange versie. Houdt u van een spel de scores bii. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop.50).' 1 . geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. B:B).1If'I I 14.tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI . druk op Enter en 11 hebt =SOM . Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt.ALS(A:A. s . Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D..nl 0212010 . Typ in HZ de formule 6 www. Met =SOM.ALS(D: D. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen.~ 14)m l' 1. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM.ALS(A:A. elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • . Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3). ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . De ver- enzovoort. kUk op kolomleuer H. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. I .ALS de bedragen per rubriek op. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld).. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. Het haakje-sluiten krijgt u kado.. A 1 IM• . typ een puntkornma."Petra". Wilt u heel kolorn D ultvlooien. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100.._ Anes optellen groterdan •... dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen....12 6 (Odr. klik op kolomletter A klik op eelD3..a B.computeridee. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat... ••• '-lS<A. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM.<_B 51 =50" AU(AA os. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt.06. Al5(AA03B ~rl!!: . Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen. Zoals IImerkt.. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan.alst in E3.1J. aan k1e- met=SOM. ryp 50 en druk op Enter. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM._ .". tl'l'l f.B:B).ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit.D3.. het tanken 1 UA _ U. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). Deze form u le zoekt in kolom A. A Met SOM. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen.. 7 _~_ .ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde.G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J). bijvoorbeeld =SOM. _1li_ '1S 19 l'l 11 -.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O. BedragenopteUen die bi..~ 21_ 3 !H.">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager.. Typ esnm. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. 9 .FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.">50"). u hebt een ledealijst. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen. dan telt SOM. ALS(D:D.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto.. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug. met hun puruen rnaast..ALS(D:D. 101110. ~ -W<. Stel.

IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een.. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM. als ze naast slkear staan. en de bedragen in kolom B worden opgeteld. gebruiken SOM.. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).. ( )(. Nu steli u de Iormule samen in bet venster. naam daar al staat.!"".. lilies ~Iecteer """ fUllCb..Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM.ill 9 fo 11 ~~~~ .ALS (A:A.Ats ook zoeken naar datums... Hierin is kolorn A de zoekkolom. 12.ALSlA:A../ Punlen: 3. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa.: SCM. Met bijvoorbeeld =SOM.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld. De functie SOM.te besctlrllYino.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.. a[beeldlng 4).B2.. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst.• Bedragen met dezelfd. in op regel5..ALS(D:D... Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix.computeridee. dan gebruikt u Functie invoegen.. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen).-----.A. dan geeft u met =SOM.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 . dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule..A). www. ">-= 1-6-2009".ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.ALS meteeo venster lnvoeren.. Deze zoakt in kelorn D.S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK.ALS(A:A. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en.AlS (2:2. O:~._llde met d"twn ol"ell .B:Bl . B t'I. . Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen.B:B).lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't.ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM. De rneest recente datum verandsrt steeds. AU.:tvlAX (A:A). ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. "'UkuntSOM..lJurgllm~nt~n 1::=========. zoekt naar de rubriek van G2. We nemen als voorbeeld de scores. Kies in her venster dat open gaat.. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.. Optelbereik.rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ . 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM. ALS ook invoeren met Functie invoegen. Ofneem =SOM.l.nl 0212010 3 .ALS(A:A. de meest recente datum.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t._~~~-..2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen.G2:F:P}. dus btnnen regels."Petl'3"..s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr..tste datum. SCM . die SOM.Kllk in hetvak blj =SOM... maar is altijd de hoogste van kolom A. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.e datum opteUen U kunt met SOM ... B2. ~1=SOM.=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:.(A..1 van: 21 24 SOM. nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6.i. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6).B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni . 6 9 .aantal rondes verzamelen. 5 .">=l -6-2009".BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) ...:. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt.. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX..". . ">B-6-2009". Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A..8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI".... of in een bepaalde peri ode. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum.ALS(B2:R2. zoals u in de formulebaIk kunt zien. en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.ALS werkt ook horizoruaal. ~ selectee. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld. _ 1'3 14 15 . ALS(A:A. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t.Al. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt. En met =SOMALS(A.rl!ik [II: II OJ Typ een ". B:B) -SaM .D6.. eon categorle. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.

Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant.nllor more infor· mation. E.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. Michie! Heernske rk. Sanders Puzzelboeken. lets voor u? Wij onderzochten het.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden.hub. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. Sonoma U.. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R.tgevers. m. Verhuizlng.nl [·mail: sales@hub.edacti e Computer Idee Postbus 1912. Malkel Diikl1uizen. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd.· tingstlld. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. In Seigle leveren wll via Partner Press.50.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. HWI. Een lilarabonnement kost € 55. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l.nllabonneren of www. IStockphoto. Mira nda M ettes. www. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit.€ te corngeren of te verwllderen. Web: "Up:! ladverteten.rtentle--aanl everi "If. Horhngs. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. United Photos.ol www. Please contact Danny Francken at d.nl M>onnementenadminist.wllllk@hub. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt... TanjaEkel.s.ck van de Schmal . Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Marco den Teuhng.m. Postbus 3389.mail: markehng@hub. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 . zeals de abonnementenadrnmrstrahs. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen. Art den Boer. John Van· derasr Jaap Veenstra.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s. Ma rtl n G'lzemliter. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar.ratie Ingnd vander Aar. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. 023-543 0000 . Fax: 023-5359627. Hank van Ess. samen mel hun mtormaue over u. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten).kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen. zoa I5 n aa m. Jeroen Adve. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. schrilven aa n HUB Ultgevers. Kees Krick. Tav A bonnementen. Laurens lam- mers. Wim de Groot. Maar . tft-monitoren in. [·mail:saleS®hub. Raymond Ullers. Judith Slurk. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. Janet Robben (senior).nl onder Service. 2001 DJ Haarl em. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten. Postbus 3389.vd. Toonvan Oaele.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv.computeridee. Xander Hoose.en een halflaarabonnement € 28. Ronald Smit. Postbus3389. D.nl 02 2010 5 . Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan.Jeremy Noya (online).2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager).hubstore.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere.g geselecleerde parllien ler besch. Jeroen Nleuwolt. Tel. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld.loon. Haarlem.Peter Keizer.023·543 0021 Advertenties: HU8 U.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen.!rancken@llub. 2001 OJ Haarlern. de verantwoordslhke voor uw gegevens.computeridee.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Erwin Suvaal. Pieter Dhael6. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. Ap de Smits.hunstore.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. G Sf Elska rn p. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee..nl.

In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www.o sten in de VS.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. Als je ervan houdt natuurlijk." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. Wie weet komt in Computer Idee. Ie kunt nlet zomaar insrappen. com. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men. I . "Op bermomenrnletzo veel. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden.nl 6 www.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner.nl Egmond Wordt betlaatste se. \'.nl •• Nww. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe. maar toch iets persoonlijks wordt.DutchLost.zonder te pammen natuurlijk.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. Per aflevering sraat een personage centraal." Lost-fansite Wat doe it. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag.nl 02 I 2010 .nl. een nl-dornein gekocht. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. I!. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt.e als de serie ophou." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. via Twitterfeed. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen.zoen. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. Het klopt allernaal.computerldee. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site.yourinterviews." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.com. dat aanZee yond dat hi. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou.nl.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews. omdat het een doorlopend verhaal is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful