CIDEE02-2010

Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

Kijk.• www.3 kilo) en qua configura tie (o. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben.nibud. Oak kan z:ij praten. kan dat d. maar tan wel haar bovenlijfbewegen..nl naar is. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). De robots zljn.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt.asus. Nee. niet zo'n. zodat er een 3D-beeld ontstaat.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager. 1.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. Wellastigvoor brildragers. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud.ig om te vergelijken.bankingtools.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. Intel Corei7-processor. De lS. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. .000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat. • Bran: Telegraaf . hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril.899. Qua gewicht (3. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. "Geldzaken in d. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan.a. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. De 'actroid' . die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep .95 • www. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.€39. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino.nl • www. Wie oak alles op een rijtje wil.

a.. uri's Goo. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat .het volrooien van her album. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. e-mail.2010 c . _ 0 ~. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. En die een paar jaar laire albumprogramma is. levensverhaal. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. mijn vrlendin. da t werkoemers up d. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co.nl/verteluwve. de aanschaf vaneen nieuwe pc. omputerldee. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. Het moest er tach maar eens van komen. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit.gheid ontging ens ten ene male.95 www. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks .. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware.ISBN. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. krijgen concurrentie www . de G I. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. 1 TB harde schijt.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan. 4 GB ram. vanaf het download en tot <ian. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft.ker. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag.gl). Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin .bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. 78 90 59052062 • e 17. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. VoJgens TheWall Street Journal.me) en Google (goog. is de naam ookal bekend: Nexus One.ntjs 021. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet.vIsualsteps. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. Hema en TNT Post). • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. internet. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. gadget.

zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft. e 119... kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Geschikt voor pc en Mac .5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. Het schijfje meet 11 em bij 7. Rikiki.(640 GB) volgens laCie beteken - . e 149. • bit. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. Het is licht. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt. • c 79. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier.(250 GB).ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . Nti kan het nag niet.(500 GB). maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. want t het 'heel klein' in her Frans.

blauw.. waarin maar lielst 21. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt. maar een rnuis van fabrikant Ielfin. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps.. Een grijze 6 muls met esn tin! dus . De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt. • www. sommige camera's standaard Inbegrepen.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] . Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht.nl/elfstedentocht 1 www. volbrachten. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac.nl .nl de faad Tracker gelanceerd.• 021201O .ixquick.knsb.jelfin.vpro. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview.nl/natuurijs geel. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen. • schaatsen. Mouseis er in rood.nl/twitter .$34. • bit. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware.thuisbezorgd. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u .268lichtjes verwerkt :zift'en. Klik steeds op een stad.gaagle. Erben Wemlemars heett zijn Twi.comput€ridee.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. kan dat via onderstaande schakelen.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen..nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd.. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Behalve nieuws· berichtan.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. Wei zelf de pagina verversen . .95 • www. green en roze. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. • www. • www. er 360 graden mee het is u scrollen. Christmas Light Hera genoemd. • www. twitteraars via Live Messenger.€69. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. aan de hand van eerdere zoekopdrachten.nos.. • bit. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine. Turner heeft zijn creatie. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. is de integratie met sociale netwerken.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt.- De zosksnde intemetter bez. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal.

net dar zo'n 25..lgens over op uw reader.. De bon. maar ookEngelstalige boeken. Mobipoeket. Wat literatuur betreft. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien.. e • r rn t . Manybooks.G"'~ "_ ... Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150. rut Bbooks.ll:llUJ!]l ~:7.~\ . waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.r.. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol.J-""'1'I:tJ . wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn. waarvan u het bedrag zelf bepaalt. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. maar aan bod is beperkt. om c en Epubbooks.com..nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.. E. Feedbooks. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg."".I~ ~1f. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.com.nl verkooprzowel Nederlands."'. sruurt u per post of email.Maar wat als het buiten ijzig koud. Let . Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is..o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige.P.o.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt... Boekje lezen.fl'l'. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn.n veranderen.eboekenbon en lezen.IIrI. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad. maar daar gaat het.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken.. bedrijf sneJ wa t aa. tljdschrifren en dagbJaden aan.000 e-readers verkocht..boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. Libris en ebook. kopje thee erbij.. Studon.*... eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.com publicalies over informatietechnologie... Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr.-8I'I.. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten. Handlg. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.J.eom. Ebook. Zo vindt ubi) Bookboon...:1~h'l~t·~~ Llli. com. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. nl.com. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .com vele ander-e aanbieders op in.als Engelstallge boeken. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen .r. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.. Van Stockum.It. Fictionwise .nl. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen.. De Onlin. ~~*. downloadwinkel van Nederland..n R<:. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'.

Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in. Poodinsplratlonmagazlne. crnputeridee. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken. Wie €len mobieltje heeft van Samsung. EIoIIIlP<"" . Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof.. Te vinden Magaztne.. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. En terecht. kook. com. Elke maand staan veiligop internet winkelt.nl... JfIymagazine.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen.marktplaats.en uiteraard cornputerbladen. KLMen Marktplaats. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. Video's. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine. zeals voorbereidingtips. Hier. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. want er zrtten ware juweeltjes russell. de aan bieder van vakantlehuizen.. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. reis-. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet. maar die zijn helaas nogal schaars.... In .~~lI!1151!1 . Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne.nl c • 02 1201. Noem iets en he! ligt er... zeals Bal. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden.nl. www.0 3 . vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. HousaVlsion. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine.n1 in elkaar. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan.• ex handige klustips in.000 Bourgondiers wordt gelezen. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in.n1. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen . roddel-. Het spel russen tekst.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. interieur-. Een genet om naar te kijken en am het te lezen. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. geluid.

Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken.. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven.nl Acivie.en audlobestanden af. . dvd's. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. MetWinDVO speelt u alle video.i ewe r. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . De exportmogelijkheden ziJn rutm. opeenenkele tunctts na. alsook dvd's en cd's. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen.ondersteunt.Instant Viewer Elke applicatie. DVD Factory 2. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. Grafischziet het er goed uit en.02 I20!l. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. Het enige wat mist. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. schaduw. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. start met de Instant V. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie.sprijs 69. Om een tnultimediabesrand te bewerken. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio.lll. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. bekijken en ordenen. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. CorelVideoStudio 20) 0. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. Dit systeem had beter gemogen. dynamiscbe interface. Afhankelijk van de appllcarle die u start. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden. geheugenkaart. dynamische werkomgeving.O . Info www. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. Facebook enYouTube.teridee. 14 www. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. werkt hetgebruiksvriendel ijk. kunt u video's en foro's importeren van een camera. Multimediapakket€ 69. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. maar te beperkt Spelen met foto's. verwijdert of in her geval van video en audio. harde schijf ofmobiele telefcon. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. rnoet u erop dubbelklikken. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. Foto's bijsnijden. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat. Facebook of YouTube. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio.akkelijk in gebruik. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk. Daartegenover staat wei dat u audio.compu.corel. 20 zet u uw fotocollages. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. op WlnDVD na.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. PSP of mobiele telefoon. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. een preview bekijkt.- **** schieren ze van IdeUI.

Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Het is geschikt voar zowel hd.. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic. stations en hd-zen- van een onllne dienst. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. maar manlfesteert zich onvoldoende. Geen nood. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. De Installatie daarvan was relatief com plex. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren.nl AdvlespriJs € 200. afhankelijk van uw breedbandverbinding. zou u denken. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. De hceveelheid rulmte is onbeperkt. Er was maar tv.. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld.computeridee. Te meer sorns compleet verkeerd zijn.lp Inst. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. Digitale televisie van Digite nne.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt.- ***** niet mogelijk. Gps€200.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. www. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. Vervo Igens bewaart u. 02 I 2010 15 . Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden.com Adviesprijs c 59. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. goedkoper en simpeler alrerna tief. IJ . alleeo UPCis TV-ontvanger €149.ontvanger die dat mogelijk maakte . maar wei 8 It··d·l· ..nl. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY.In tegenstelling tot dleasngtlte. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI.. Fijn. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders.Everywhere. net als bij een normals settopbox . Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie. Muzrek. namelijkdeA2 en A27.. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos. Info www. zeals die van F-Secure.nl Attviesprljs€ 149. Info www.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit.handleldlng. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59.de FloppyDTV van Digital. Info www:mio.firedtv. Beter kan dus niet. Dit is bij Mio gratis. Ook de rijbaanbegeleiding is handig.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet..f-secure.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag... De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk.n1 krijgt een Naderlandse installatie.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk.-m~lI:IC'I:I'~ n<t.

Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. een kleurenscherm met aanraakbediening. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte.extra schijf'plaatst. De patronen zijn nietecht goedkoop.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. Als dat nogniet genoeg is.nl Adviesprijs€ 199.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. Geheu. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. functies. Oak her stroomverbruik valt regen.ONZE MENING. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee.computerJdee. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. Die positie is echter al lang met meer terecht. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. Hoe compleett Nou. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. Goed Snel. Veel mogelijkheden dus.lexmark.1 een. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.·. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken).- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'.in-een printer. Oat isveel. groat aanraakscherm voor bediening. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.11 n draadloos netwerk. veel mogelij'kheden.nl 02 12010 . Hij is best prijzig voor eerralles. Adviesprijs € 499. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. ondersteuning voor een B02. Op de foto ziet hij er best groat uir. Sterkel nag. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk.in de prijsl presratieverhaudlng. hoge afdrukkwa· liteit.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. Dit is alleen het geval wanneer 1. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter.d betreft. kunt afspelen. AII-in-one printer e 199.hp.- 1 www. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. Info www.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. conform de geldende i50norm. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee.

De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer.11g-uetwerken..com Adviesprijs € 150. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. verschijnen steeds vaker in de winkel. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. wat audloliefhebbers zal bekoren. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. aantrekkelijke prijs.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. maar de videomogelijkheden blijven achter.computeridee. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. veel audioformaten.als 802.boom heet ZEN X-Pi 2. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar.Un.ereative. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen.nl Adviesprijs€ 359. bruikte technologie.dell. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren.de AdviespriJs € 95. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. De prijs maakt eehter veel goed. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos . Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. maar oak via usb. Into www. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch.Her bedrijf is langer dan de jPod. Dat is leuk.avm. dvi of hdmi. Dit is niet uniek. De nieuwste loot aan de Creative. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. ze- Draagbare mediaspeler CI50. kalender). Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . Het is een bijzonder Monitor C 359. matige mp4-speler RepeaterC 90.Fi technologie. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. www. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers. taaklijst. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. naarvoorbeeld van de Apple iMac. als de naam aangeeft.nl. Info www. Info www. Bovendlen hebben ze als groot voordeel.nl 0212010 7 . De repeater is geschikt voorzowel 802.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit.

. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen....... .. Pleats van handelingen Hoofdstukken.¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ ....proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a._~ J~tt:~frrif.0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K.. S<t.lde . Plot... Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt..~~ ..iraDr.Ie.-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten......L~':. • .·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--.... huJ.JJII~I"'lNf ~_'~::__J ... U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden.n... . w..-ert$.. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken. Zi:I..Id . • _.~' Kieseen apmaak. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten. plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen. Binnen brandtgezellig dekachel .._ . .Maar het komt er noon van." "".019 - . Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen. Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter.tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f.~f'"r'iltJd..n Buitenis het koud en donker. De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot.i NW..i~~. Personen..1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! ..datlE~f<~ BtOfIf"I(....Tik dan Titel en druk op Enter.:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l. • Bta8T rQ. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr. J..:.. we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen .."""""".at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger. de hoofdpersonen.:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr. AI!".Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.computeridee...t..~IIo:t • . Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM. B<o .. ~ wail: ~tI~If~~i Won. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en. ord.~. gp~n.. """Ioot»-'I<'i.. Laat dit 'masterplan' eens liggen. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in. ~~ljnt..._"".Q~...." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • .t.. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H...I!liil"l o • . "'011""Pc. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8. Maaktv. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt....oed!e .. nloH<ljte< __ l!!de_ .. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek.f"1I......I!!...... ~ ~. ko " II"·.l Ue:l~fi!.Mb!lil"ll. III 8fo.m es-.ui!.II: 1 Kv~~. Geen tijd. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel."'II«J...r.nl 021201.. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1.. • • So.ret..e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I.. --1. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:..r~:JM~ _.li!i<.!H_m Tlle...!01'''''''_ .'InW...... ·-=.'W'Jift..... Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen... Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word.... ~-=~.an ~ JiOOOI!"E!tI~. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.

Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project. Klik totslotop 0 K.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~..1 r= I' r- _03'_~ p. &.. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l..ybnuk en doorloop de installatlewizard. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln. varierend van (hoofd) personen tot scenes. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is.I __ ~~. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .rOili.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of.w:. Ilk: I Oeat . acti.ije.I!2 . perkgeldt: wie schrijft. 1: LNouH. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. n IIgt al esn h a. • .(:o!trputeridee. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten.ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll..en tijdstip (erghandig b.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n.""I)"D'Q..1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in. WWW. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument."".H.I~fI.. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.M ':$i ~~~-------- . . Klik op het tabblad Personages en 1. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken ..k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam.~""'~. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten..0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.o.Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen.sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. en .. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl. selectee! er een en klik op Nieuw.:r. 'Honl~sluk 'Stalu. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. is bet tijd om tegaan sohrijven.j.]''--_1 it. II Ookinhet digi.."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum.nd I. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check.tale tijd . Tik dan de details over de eerste plek van handeling. rna ar d~"" ochl.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren. Zijn de persoonsgegevens ingevuld. Klik in het menu File up Preferences. WiI<t"'IIiD ~lMI.lfl.I on!wa""n van B.. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan..:I!I~bI4.nl . Downloadhet programma van hltJylcid5to . Voeg scenes toe Alge rna on '0 . :t I!II:lImCI'.l'...Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen.oal "lot net 9""aL lljd dus voo.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen..III!II" ."i~1Y.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK. klalr OP to n aCI11w..ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli.w. Nieuwproject sa rnerl'l."pong om liM he en. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties. ~ gerust hart ideeen toe..""~~..Als de invullingwat u betreftklaar is. Oak zijn een datum.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek.s t!!"!l~~:5i ''''_=·.of sterfdag vaneen personage invullen. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. A1s alles naar wens is k. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen.likt U op OK... dan klikt U op OK.g~IX139t. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken. No rrnaal gas ~ro k. di.nljke OlanjO rakke.

.Tm!I' I 2: H60r..iQ "f~~.d$ru~ :1.....I~n 3."t!'!'t'. Hoo'rostu~3" Oe.fh . . Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet.in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken. 1'"...rmlTla. Rechtsboven aan een scenetegel vi. ..t~"Ii:..ndt 1I een pictogram met een pennetje.....lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.... U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen. (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a..L----.:. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:..31:: .iJlt.--. I ~1f1. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven.d ~ Ilo.::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' ... met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop._.. Dat exporteren doet u door .:. ons voorbeeld niet no dig..r- ..t sii"li!de J..a. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a . dan kopieert II simpelweg de scenereksten. Herhaal dlt vcor de overige scenes.-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H .naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft.. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.._. Neem daarvoor een kijkje op btl..b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook.Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven.. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken.... Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a.. dat is bewerkbaar in Word. ."..n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~.i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen.."""T"" . Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe.. II_LII!.u..~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen... VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.s... kanten op.~. fIt .~.1-Je.. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.._~ --Io.~_ csv~e:l........plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm..:.=..~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken..... ..

.nl 02 I 2010 ...~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •. De G.. De C....~~1 ..c.:-. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure..j~ ...~' . is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken. oo1IlI. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring . P-l'. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden.~..parritinn-tuol. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat.-s. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies..om maar watte noemen.w . Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard. is het tijd am aan de slag te gaan. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII..cornputerldee.. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies... In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.... wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren.1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft.u:tI.. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst.chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities. comrdewnlead..""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~.l1C.. Partition Master A . Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits. Om Easeus Partition Master te starten.besturingssystem en.. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden.IIII~ tb!III~I.... dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram..s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master.kan redelijk fataal zijn. Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe.htm onder het 2 www. -:__ ~~ -4InI~J. maar dat is met verplicht.. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. .. t. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement). STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen.exe.... Wilt u een bestaande.".. --. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten. ga dan door naar Stap STAPI Klik op www. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install... Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen. -..u ..~~ "'-1-.

OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (.L ~ Si 2.. ...nn: 10.. ~ ~ ~ :.. Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.III ". Mo Ell . . _.... '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac.'I~ ... "'" bil1i.. uu. software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.Uy Apply <h.Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--.. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1)..2 J Sol L'bel runG) I:"."pplu~od. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie. .3 Apply Chang IIII II I I p. . Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen. klik dan oak alleen nag opOK.. op OK. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien."" . . Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2).:J._!gGl !. Partition Size (3)._ ._jl".. maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten. Kies geen A ofB..lItlon i$ CUi'r!tI. ••• IIDe:C(Im) _. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet.'n_. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2).. ~"-7 t. Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is..u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl..!IIn . ... .- ilMtl:!ltlll'''' l . . t~""p...op OK. compu j Res I. Klik ills u tevreden bent op de knop OK.2 .eIH~~ )"00 . in oris voorbeel. zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2)... .... De overige instellingen bat u voor wat ze zljn.. .. ~.!nding..d:t ---"."'II1II iKlJ6A . l1:1_. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren).~ Gl*L~I~~ ~_~. ""<ldr"g J "" DLolc.nl .:J .lf1oo! I~ ~~ . ". i"J.. 1 ~IIICIIC'In'... .a . te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf...bDll. .-I~..."-' ..omputl:' idter chenqes i5re._ . " U.rl.._ 3 0p"toUon. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<..0212010 23 . Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren... deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www...-~.. H d us in ons geva1.~7 GI' hilt. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen.d dus G.- . partitiein twee srukken te verdelen. .IU"! "'~~ .~ ....computeridee. es 1 opel".Ii) te- ... (G '" 1 2"C. Selecteer nu de partitie die u wilt wissen./M 011."" .. t=oLIo 4: .. De opdracht wordt nog niet uitgevoerd..... """ . U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf... Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen.

-. ~ --- ~EtJ!. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI... We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r. ..{j. Ill.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan. J_III!. Sleep de lillkerkant van de balk. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd. -~ .il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.. Dan HOgeven op Apply en.··eLI .Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr.I! IZf:tIGl ~.1.. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd.=.~ ~ ~ ~ ~ thillot". ""I!:r.II!'9adiUO" nN"F. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije.J:Ollfd..\ . I fTj.S1 1 t:hep.bw}-our. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden.f'>rti~. Het kopieren kan wat langer duren.. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn. tri.[."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'. www.oW<l!ijf.~SI~~ n••• l •• UY SIU f. Pakhet einde van deze balk.. Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten .:'i ti 01) p~ti l·. ter C. 11~.... U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk. • C! . Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen. ~"'''''''7 f~I~ .s& G 13 Sf &.op Next in de Partition CopyWizard. ~MO'I. rige stap.p~rotltJn.lm P~:I~~s.• Welcome P'l e:~ 1.iiu'b!1or~mo....1iB 25. &Wi!:..1.1I«I.c."" I!I ~40~' ilO.. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k.computeridee.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .IIi:~I_~ 2S.... I'z'. Klik dan op OK.ot)on. ~ 12.f.f[. 1'F1uF7 " 330.dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik.~ l.nl 024" 2010 .. kleinere partitie (H:. . l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move. stuknaar rechts en klik op OK. Copy Wi za rd l $.." orlhc.14) ~''''.Ut:ln. Ttl!!:" L. IfI'o"'P . I~'~·w II I Siu. • schijf willen geven.!I!& [ - vi ~.zi]n in orde).44...o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 .~i!!ilyou tw.:ltl'lll . in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move.Hlm-~d F.~ "" 1. ~(L6TGB" (iB SP~fIII . naast station G: is er nu ook een station H:. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.0 GB Wac.ttt. Selecteer daarvoor eerst de tweeds. weer.I Tcure gfOGtte BeKhikb. Master oak partities kopieren.3J.i~s. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9.:ng.~t-p~Hdup. Werken met een program.11 (ill 983..16 \0. zekerals de partities groot zijn.il'liLmn..d spc~ of the: scl«ttd .ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt.Ln.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes." 6a. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend). .~ T~I. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K.. UA "Il-- . Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .nIl 0: DX:s Di. ~"(.':tMId ij. We zien daar ou een schijfstation extra.0 the Par ti t ion t jon.3.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is.~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0. dan selecteert D zelf het gewenste doel..au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III .wPrX. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations.(1.'Il'I9(1'f~tht:p.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd._.....4I. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is..: '. C.pel1 o N..-. een &Wlt.a~n.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide.rO:rj: :i~lflllp.8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:.r L...

!nmiddels hebben beide merken ook een. Die worden nietmeegeleverd. sen videofragment opnemen en online publiceren. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10.. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. een Sony DSC. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes.nl 021. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. Het loont overlgens de moeite rond te kijken. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. Bij de Creative Vado RD. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. HD . die rond de 200 euro kosten. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. Samsung een HMX. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen.OIder an uit aan een aantal polttici. nl) . De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken.. een lens aan de voorkant. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. want de prijzen 10- pen sterk ulteen.UIOR en Kodak een Zi8.ca. Creative Vado gen.. en een uitklappend \cd -schetrn.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. NC stuurde een Piesio GC-FMl. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden.·· eenFlip. de Mino illt:raHD. heugenkaarten. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu.2010 . of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. mC. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. De Flip is een compact apparaatje. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. dat beduidend duurder is dan sd.. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. en zijn. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www.computeridee.I s -en • tsvoo rn. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. Ben 'echte' digitalevideocamera. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde.pauwen wi ttem anblog.. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. Om de vergeJijking compleet te rnaken. ook in deze markt gestapt.

nl 02 I 2010 27 .drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. het beste van de deelnemers. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. voor het geval dat. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. Mocht er iets mee gebeuren. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening.computeridee. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker.snoppen. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. De Cam. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. zoals ik. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. tuinen keukengebruik. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. pas na heel veel keren op deverkeerde. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. maar heeft een beperkte kijkhoek. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. Er is er niet een slecht. . niet alleen is de helderheid gebrekkig. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. Het is leuk dat de functie er ep zit.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www.

Moderne hd. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. Kodak en Samsung. Ofwel. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. De Sanyo overtuigt eveneens. ofwel 1280x720 beeldpunten.. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. De KodakZi8 produceert . Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. Dat is jammer. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. datis prettig. maar . De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden.nl js 02 I 2011) . In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. )VC en Toshiba bieden dit. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. De modellen Vall Creative. maar dat de ene lens de andere niet is. maar wei een maoie test voor de camara's. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk.CG 10. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. kiest dan ook beter voor deze stand. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. te weren de modellen Vall lVC. De Samsung is een goede tweede. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. Dat redt Toshiba net niet. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames.. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft.. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd.hebben alls een vergelijkbare compressie. . Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). Verre Vall dat zelfs. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten.. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. Video kij. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp.computsndee. Dat zijn de Crea tive Vado HD.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. Apple jPod Nano 28 www.

heta!goritme datde beeldencomprimeert: H. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest. Lithium-ion Mpe.7 megapixel 5.35cm ~--~. zijn de beelden kleurecht. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's. Flip en Samsung. oudere programma's kunnen niet overweg met H .Digital) €214.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. Uthium-ion mov 12. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype.2 Mbitis 1l. Het 3. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol.75 Mbitls 15. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165. gedetailleerd en haarscherp.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2.08cm 153600 188 gram J'a 10.6 megapixel 7.. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. Opnames in 720p-formaat l.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9.6 mega pixel 6. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di . De opnames zijn.08cm 153600 €203. Het handigste zi]n Creative. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat. Het bestandstype bepaalt mede door we.1 Mbit/s 15mln.nI02 I 2010 . al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.igital) 1l5gram Ja 1. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten . verbazingwekkend goed. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6.BMbitis 6. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.90 Sd (Secure Drgital) €1B1. Oat komt door de gebruikte codec. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld.5 rnln.9 rnegaplxel 5.computeridee.rnogalljkheden. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed.9 min.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale.5 Mbitis 15 min.Aan de andere kant.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19.kwali· teit hebben. als u ook van deaxtra functls van een be.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee.16 Sd (Secure . 30 www. Daarrnee houden de overeenkomsterrop.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.gonaal 100 gram 1'a 0. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. Sony DSC-WX1.ijn mogelijk. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens.1'Mbit/s 15 min. Conclusie: erg leuk als extra.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.53 Sd(Seeure O. Oat is zeker niet zander meer het geval. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden..264 afwe! mpeg4 ave. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.2 megapixel 5.5min. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets. Lithium-ion Ja Ja 9. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven).

met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus.970 of 30 beelden per seconde. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. Wilt II 00 k full. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.5 Mbit/s 15 min. Ja(4x) Jal . de nieuwe iPod nano.tterijlader. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst. rnov. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit. te beperkt. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen. deden dit dan oak vooral voor de prijs. maar hl] is ook tors groter . Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. Wilt u een optische zoornlens. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u.jd op YouTube scherm is beter. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd.nykrijgt u een ba. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven. Deze levert goede beeldkwaliteit. wij preferen de laarste. een grater led en veel meer instelmogelijkheden. moet opletten: alle cameras nemen op met29. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig.es ULRIC ROLDANUS (45). maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. en nu zelts oak.39clTI 230400 Apple iPodNano €183.ray wil zetten. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde.i8910HD €554. De NC Picsio is een aardig product.Sony DSC-WXl €300.3 megapixel 5.het beeld- gemiddelde prijs.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont.computeridee. Gebruik deze apparaten eohter ni..namalijk.5 min. Mobieltjes. Welke ideaal voor u is. Of het nu avi-. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu." beeldkwaliteh stelrteleur.O1 Intern flash· geheugen 36. hebben een videocamera. Daarvoor zJjn ze . maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. dus full -hd. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht.lieht op te vangen. Wie een zo compact mogelij k model wtl. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng.of mp4 -bestanden zljn.6 MbiVs 52. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . Zo zijn de lenzente klein om voldoende . dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. bij de camcorders vanSanyo en So. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt . aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload.4 gram 0. voou.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6.• een www.et voor het serieuze werk. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem... hangt erg afvan uw wensen.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. de zwaargewichten veer de professional. Mag her wat grater zij n. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder.5 min. WatoverbllJ.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. 720p of lOSOp. l o 02 2010 1 . De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. LIthium-ion 10 Mbitls 13.

Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. Wat helaas ook in 2010 doorzet.els. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink.ongeacht het kennisniveau en interesse .000 groeit."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. Neem de film. terwijl ik nu alles op de computer heb staan. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander.es vertelt wat er stuk is:' . Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten.ande community uit te breiden." TOM ERISMAN (54). 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. maar desondanks verandert de techniek razendsnel.lk koop nu al zowat alles via het net. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. Tot slot. Vooral witgoed. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen.willen we dat ons ledenaantal van 135. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci.000 naar meer dan 200. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. zeker op 8-locaties. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden.

Dez. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten.. Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. Sterker nag.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect.lk vind het een onzinnig opslagmedium. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. dat van mij oak gerust mag flop pen. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. Ais dat het geval zou zijn . Wat eveneens erg duur is." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. die ik recent heb aangeschaft. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. helaas niet JEF DE VRIES (20). kan ik jammer genoeg niet voorspellen."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. Alles komt op flash te staan. Oat is veel te duur. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv.breekt dit product in 2010 door.en dat verwacht ik eigenlljk . Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar." "Wat ons te wachten staat. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Daarom is mijn computer. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall. Ik ben er meer dan tevraden over." . Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar.en het ziet er gewoon veel gelikter ult. is de blu-rayschijf. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding. geen games bijvoorbeeld. die steeds meer ruimte biedt. Op een usbstick. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. Spelers worden steeds goedkoper .ik zag er laatst eentje voor 89 euro . maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend.

want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. Laura.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. DeviceDoctor _Setup. video.I~'" e:. spat her helernaal gratis.boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe.computeridee. nl 02 I 2010 .. want die werkt hier niet. . php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie. "I· . -kB gramm a's. de long kennen we nu een leuk. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt..zip :'nl.. Uw wa- www.II Inde. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine. li1U9Glc.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen.lJI.'IIi.miI17.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt.com:lNXEU.III""""~ .c.nkzij Erik.G. Niet dus! Da.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen. inkorusten en uitgaven. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen.. olleverfjes.. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden.. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni. :879MB een verscheidenheld aan arena's. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t.t.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint.queeky.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. t "=:~-o.nl/producten/mill7basis. een tip van Jenny Roozeboom.ngen.-~Van :!I~v~"='. In Combat Arms..com www. Met by.l.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de. meneer Tump en juffrouw KLater- www. een tip van Ives van Hoome.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.antipodemap. Ho -kB Opschiet. en program _ setup.exe www. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig .en geluidskaart.devicedoctor.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken.nexonel. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. Annie had het mis: Abeitje.IIi ~_lIi!!'pMIII':.op gratis software. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.

0 is het nu al een topper.gingen van dit scort. Oat kanechter een sruk handlger.. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken. Alhoewel nag niet toe aan versle 1. in.a.._ . zo lie! H .n'irsoft.0""'~ &<n f.d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt._..'!. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make".. zeals het transporteren van een object van A naar 8. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten..."... U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. maar [e moet er spullen voor kopen... Vergeet 'niet uw " . gebondenaan de natuurwetten die be- MW .. maar het is bestjammer dat sorn. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad.9.nl.. I<\~"''''\o. dus we geven geen succesgaranue. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde.:tip . Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten . www..enter.. Do« /.compu... >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel. met maar. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert.. 22kB moet U opdrachten uitvoeren.d"""~ to the".P)lcllr.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet..5. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot.nl· 0212010 7· .image.~_ """".. <Jioro9o the. ----_.CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren. xe e www. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel.tijl.netJutils/run_as_date..de Vries OIlS weten.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg.nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme. am en a. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www.V. www.nl t U82.99 Deze usb-stlek MuseScore-O... met handige houder voor de dop. Kijk voor meer info opWWW. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s. Leuk. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t.computeridee. misschien levert uw tip u een p.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to.com :-:k8 '\pacc..teridee. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken. he~ zorgt vaak voor romrnel.ijk te veranderen. www. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate.Knutselvreu.w... onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.exe www.. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ . .. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. dan IncrediBots 2. Nee. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie.rij50p! draagbaarheid .Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre..musesc.".kB .dres.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.. houdbaar zijn.. setup..incredibots2.. £~I.ore_org/nl a 20M rent. -_Ho .gd H'eel wat mensen knutselen als hobby .een tip van Sijmen Schoon...De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. MuseScore B rlde r emer AWlS .' 1..maar dat llgt minder voor de hand) .e.. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.

de rnerikaanse Duke univeriteit. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. mise.' :. namelijk: cornp."()Ig. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. rec. die contactmaakt met of een .krant en nl. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen.sport.org/info/ nl-charters. zodat er een logische indelingbestaat. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue.auto.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek.. U herkent ze aan de oevoegingnl. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven. Zeker alsu een specifieke interesse hebt. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. -_-.__-_ -:_. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen.. Dit in tegenstelling tot de.-. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . _.medla. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . Deze worden wel netjes hijgehouden. tenties. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. humanities. De bekendste is de alt-hierarchie.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen.•. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur.-~. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. nl. corrupte bsstanden ofspam tegen..nl. ·discLIssies!._. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. news.vcetbal. U bekijkt de volledige !ljst op www.html. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk.--.newsadmin. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig._~. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden. ~ • ~ <_ ~_. soc en talk. sci.

Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. zoals Outlook Expre..MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.......Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma.""_ . U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen.L... OHTr. waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt.1!m'I. .~ II"lII!lItlr~". zodat u direct aan de slag kunt. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK.... U bevestigt metJa._~I 1~~eI.. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'. . (NHI'" ..... """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews. "' _ U... Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen.. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult.. [naarnvanu wprovlder] _ nl.II'II~~ 1 ""-.t. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay.ao.. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.._ . Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin."~_~"~I""".. .. . meerdere nieuwsgroepenservers. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan.!L 01.nl 02 2.ss.. U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. Verder vereist de so ftware geen installarie... "" een toplcwaru kentvan internetfora.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!.. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw.!'L~tnl ~r~~t"""I~.b!D< _~I f_d =---- kli.. zoo en nieuwsserver in. Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers.. iJ . Het bevat oak lntormane over her onderwerp. Vul achtereenvolgens uw naam....1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden. foO..::q.blnaries4all. U komt vervolgens in her Setup menu terecht.. ~ - --~ ~ Op de website www.U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag .""' Jc.computeridee. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in.. r-~ ~. Is her een grate groep.. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t.. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip... Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen. reageren op berich ten. .. wat enige tijd kan duren. ..'''' .N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b. Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird. Als u iets hebt gevonden....'_ . Maak eventueel een tweede profiel via de knop New.cJ ~ . ""!!M!!.exe.. Dubbel- • Moi«I E.ri1l1' '1:-' r. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.k opeen nieuwsgroep. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak..In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.._. waarmee u wilt op spam . abonneert u zich... aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen..._ . Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand.. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.... Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.010 9 .... want u start bet direct metXnews.1~~ftI . AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All.w~ . De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen. Ck>\iI»~lobw~. N .. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws...tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil... Iht . Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur ..!!_ t.._ 4.. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.. Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news... VuJ bij Email een adres in.. Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.eenvoudig.... Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres.. wanneer u de berichten wtltlezen.. waar zijn de mogelijkheden be0~_~.:I. :t. de auteur en de datum dat herls gepost.. l:an. e-matladrss U configureert Outlook Express. den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen..dSollo'O>\)..".. __ maar de basis is in principe hetzalfde..Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server.. I...AJs.. I- "-'I !:8l.E:!!J ~ "'W. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles . I 0-:::1 .\O_.II-'o... Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt.. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens....... die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse..... .. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI .. .. Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft.. Wells· DD.I'" ...-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen. a!vorens u het selecteert bij Signature file.. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe....

.. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup.. aij Spedal en geblokkeerd......... !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C..... i'liiJ!l'l'~Itt...... .iegene niet meer ziet.M6'.._~ JlIIII. .!· ~1"!1!1&1~~:s. . ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen." . ijp(JltnI&IlI:II.. .. ... 1Ioi.. Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten. het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan ..I..... Nege..-'NII .gl~""IIIIi~ nl... Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .. ~-~ -"" ..In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan.DiC:IiiD. maakt... _lit .tdLtllirlbwMtt.computeridee. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!... k1ikmet de I-:"":... ... Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop.1IiII~ .. VeT- • R. Rechtsonder selecteert u de juiste server. Eventueelmaakt u. -II! _Ill "" _'" _!I:it ".2010 .D...."'-~........ Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.t!i. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten..1DIIIK"I'l!u-L " groep.. ~Woliil!l!'o -" ....:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d.... ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . " ...-I'Iil'<_ ••• __ . " • .iiil_. Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe.I'c~" .. _ ~ 71 l! . ... ---. ~~4. .V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)"......lll!UJ '. Het program- ~L>-oro. die via u browser vcltedig berelkbaar is." "'" "'" "'" "'" "'" .lbal ~£:~. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen.! ..p (..rrI!II!~ conrroleren.._ r. .. hoewel .....-~ .J --". U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep......._t-. brujker wiltnegeren....1... I.bltlloI:IIII. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle..er irrita nb) gebruikers.. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~.."'-:::.. ~'tf~+~ .. .. ..bo-I....nl 02..ail:! ..:II. Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.dill ~) W . ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster...:jii M_:il i: I"" .. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren.. ".. "'~~' RII"UI~ Alt:II-..~ ...i<...or..--=. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep..l .lk.-l. Zorg In ieder geval vear goede argumenten. -" . Ga.. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e....sporlYu. 6.. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .... Er opent een nieuw venster..-~ . Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht...r'.iegene Ie maken wilt krijgen.jI"'IIL R-~~ >."IIIiIl... " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. _' ~ " ........!lIIi~ . waarin U Bell tekst typt...._. " ....... Het is zelfs moge...J... ~-~ .. in he! menu naar en kies Post co Newsgroup. 6. ..... == Q.. . _!rnI'i'Il! De zoekglg.':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp..'ii"f'SlIt . ..'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen. zodat uw reactie ztchtbaar word!.... Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks. .iitii~I""~~ rd. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden. .'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan. 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d.. "..~]r-Gl.!..J~ n~ III"IIibl.. .I-iwI.. ~~ fI. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud ..... .I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!...~ ~~I .. " " .:P::C:!.~w~' " ....mall naar de afzender vall een berieht.. . t))J~ ~~~"~l. Bepaal zelf of u de quotes I -.. ."*"" .. ~ r..... ...:::--.~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message..l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep.. i:lj~ ~ ..-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse... waaraan discussies..wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.=-=_"'..II.l_~"''f1:..• 4 www.de interface........ ..~ . ~ ~ . . I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d...Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep. Veel groepen ... __ I\.. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen.. dan --"-". Het is een aanrader om fl. _ .tIl+JItD !..I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .. _~ rOI.J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:...& Haal alle onderwerpen =.".mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database. Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- . waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt).. Natuur- )O... 11 nieuw via Group en Refresh Headers. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats.Nmii-II II .-1 dIII"'I wnf... :.HII~_""... eIwet.

----_. Meer informatie: www.. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.95) System Mechanic (€ 39... Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord.nll prijspuzzel.. het grootste Nederlandse museum. Postbus 1931. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4. in lelystad? lucht. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd . Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten.com -.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www.easycomputing. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien._. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.95) 16000 Lettertypen (€: 19.III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer.j.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter.-::-::::. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz. Waarde €180. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010.nl 02 2010 I' .van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark.eeballade over de jongste provincie van het land.computeridee. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. computeridee..95)...lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem. maar die tijd komt niet weer . Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.school? Welk deel..95) Videomontage NexGen (€ 39.==~:.. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype.-::"".. 2..•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen. . _--. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen.

. . Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst.:Iln aDMit sf£! ."'ffzf:. .0 .c= I:Il~1V1 durvan .l!.l 4 beta ~ 1oI:II1I..-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. Web·log. 1 ~ .lkb'Ur~He'tiood. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn.!i'ft.Wilt u meer invloed face. zijn .~tnjgll1ll'1o bee!den....iJIIg eee to WIIIf. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.ilop 'r-.iI:l1l Il'.\l. Het is 4 www. Coo.lJ.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest. Zodraueen web!og hebt aangemaakt..'.sHrd 'lm..COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.com.. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l. bJid!\ijUITJ g. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit. op de beginpagina een aantal u.Zonder kennis van programmeertalen.MIl'1 8 .cl/1.I <JI! Do nntmldoill"s""" d.computer:idee. U kunt er op heel veel manieren een maken.Word Press we A berichren 0. 0""".and "'Ch[~' DO.d.w ru'ltt".nl 0-21201."': J .i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken.. De website is grotendeels 'V~1 in A: i.m1'l'L 1'h.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt. Ter lnspiratie hebt u . Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.i~~ru..BIl"nclJ. .[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe... :.t.tHdJ.nm~til~ . III en Punt. Halle W~ ~.d. w n Z.ra:ni. ill... brO" II< Wto \I.et iJ nal . waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.!ill n:n:l~ vier ij nu p.~!. is bijWordPress aan het goede adres.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.~~I. H.c!:'_brprw.udll!!~mplJ.nn!n wotdm. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.~ . q "·Ql)'r ~el:!li d. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat..'llo'Il'TW! bltt_.= M:C(I~IIL rh:t vt'e. gebrulkmakend van standaardsjablonen.(IIJl.dPtI!!..t. is dit de standaard inter- onder andere Blogger. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen.ublie. • -_ -'JI .. "" het Nederlands beschlkbaar. maakt u evengoed prachtige ontwerpen. bericht Chrome p.anac'U: d"". Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog.r"k&f~II'Iu ~ kttj. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.." .be5cll. .A-. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.&Jl 'biuverri..com...' ~ .<>ca!.hUle. ]=..> .!l.&lll! I !S)""Jldu"on.I'CNiellws .. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress....iI: !lU If .:lft wereldl I!.lllte' ft .I: ~M. Orndat u het laat hosten door Word· Press.. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal.

:ill 5 OIIJ' ... bevar de applicarte diverse opmaaktools. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten.. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn.... WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties.. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven... . zodar niemand uw probeersels ziet. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom. Om een teksr te typen. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer.... Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel.enquetes en PowerPoint-bestanden toe. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave.... Wilt u een be- dat niet. vind t u op de beginpagi.. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt. • I~- .""@ ne ol~ d.."'n~r ...beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.. _. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo.!<l'fI<Il""'". tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie.. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes.m b!~.. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd. D. wanneer uklaar bent met her bericht. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. Hierbij ziet 1.1k...... Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen.. 1oOi. ~m . Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten..boo""'" ~ .JiIs . Als u extra informatie wilt toevoegen. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn.iJ.~WI'ti''''''"'""-'' . -_ Andere mogelijkheden '_" ::..i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. GODiI~111. . Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T..". Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe. Blogrollen Blogger. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. ~ d. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1.. Doet u trekken. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan.1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn.. borl". 0.d . Hnl". filrnpjes. >ltn . zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum.. Uiteraard zi] n er ook mogelijk. Wanneer u een thema aanklikt. Het is nag ~_~ ~ www. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden.. """tIl""L wll . Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. geef dan rechten aan personen die willen meewerken. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden. N""rn~ . " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud.. zoals een kalender. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan. KLik rectus op de knop Publlceer.computeridee. allneas en 1.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. die sorns goed verborgen zijn.. zeals: Llvelournal. Leef u Oink uit. want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi.. Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken.nl '02.ulilokb_ . Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk..2010 _ . zeals contactgegevens. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen.1 itlijnopties. .. tI.. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '. Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky.. nu d. 10m... Deze bestandee uploadt u vanaf de computer.

.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ .-..iIII..n Aut......o cl~ o GooHl:.tI!IIiI~~. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre.. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg. ( .~~ Ho!.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.-..:1. .lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .. ~ ...II"ILI:a~1:I! ~M.. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '. zo'P~ ~lt~DAlDlr!L .~ . ~~UlI"-=.!I_ ''4. U hebt dan echrer weI ..• www.*".__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt.1 Ja .!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~.DllIi.... Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.~~t.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.. " .iII\lr Camma. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt.o':nri!ll~U·. ~~~.**~M1. ~ wcrlr'.t.... ~ ~- --~. server."tc~"""~t"'Jjo server. ..php naar wp-config. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen..!I-.-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins..n..od~~~. 18I1!iII.~ . ven en een contacrformuller toe.ttI .i8CnllllUdldN.. Surf daarna naar de [ulste webpagina. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE._..rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel. Als II een ander webadres in gedachte had..ss.1t ~c:' nia...IIII':' ~~"'~"~~I~III. • voldoende mogeJijk. Wanneer u met deze gegevens inlogt. rrsr l~~.. ... ~~=::"'-.. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre.* •• 'I. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen.. EIoi:tlil'rj.. ~~~.nl 02 1201. downloadt u her bestand naar uwcomputer.-d ~.· .tl!un.Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden. . .. De uri wordt dan ... soclale netwerksites. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress.. antl-spamfilters.. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf . waarmee toegang krijgt tot uw webserver.._ ¥ r=. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.~ __ .n oft. WordPress is zuwel voor commerciele.na \ \\ ...~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren.php en open bet bestand met het programma Kladblok. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload...~..... Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt.dat diegene beheerderrech krijgr..:.. tIa... ill HI:Ib jI fIoikt..iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n.. Als uiets moois bebt gevo 0den...I--~""'_ tnq) . waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt. gebruikersnaam en het script te lnstalleren. adverrenties.. zet u de interface volledlg naar uw hand.. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma.''"'' ..r1Q"~'PtI~~ .nM~ a... Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak.QImIdurI1bni-rr.. . ~". .. .":.. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's.0 . Zet het vervolgens op de webserver.0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane._. Daar staan weI wat voordelen tegenover.r.:::-. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G.. Op de webpagi.M~ "'~ <.o. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg. ~t1... aj"'Ih"'lIJfih.) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg..heden bied tom met behu. wachtwoord in.ot I 'Soem 'J{en I S~.als hobbywebsites geschikt..CQmplJteridee.. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press. pakt u bet zip-bestand ult.XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n.=":l·:::-c·. ~-"~H"~IM"""'dJ...iU. ten ZeUgehoste weblog l. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar.'" Door de opmaaksjablunen te bewerken.. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4.::r.I.3 en MySQL 4. "~~.. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.:.

I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. Inclusief'persoonlijke instellingen." of computet nlel meer ~b. Overigens.. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen.kelijk van de totale bestandsgroorre. Enterprise. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. IF1J IMI. bent u alsnog alles kwijt. of IB5.nl 02 I 2010 . ~en waarvan u een kopie wil opslaan..."lIvcl'. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www. [g·U·2OC/i 16-. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd.S. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie.4 "'. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent. Bij de meeste computers is dither Cvstation. voordat u een systeemkopie maakt.. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. Zodra u een keuze hebt gemaakt. vcordat u een backup maakt. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1. klikt U op Volgeude. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. afhan.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. maken. want als die harde schijfkapot gaat...->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf... waarna er een venster met verschillende opties verschijnt.'If'I. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. Het proces neem t enlge tijdin beslag. Dir bespaart u veel tijd. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm.f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd..-"1' "" >I. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken.l9-. op een externe datadrager. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken.h•• dl! Silk. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie. klikt u op Backup startan. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. zeals in dit A.. Intimate. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. waaroververderop meer. I~a_1M) M_ Op I •.omtn. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig. Wanneer de systeemkopie is vcltoold.2S GB ~u ~J 00£. InstaUeer eerst all'esoftware.computerldee. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. wtlfdtf'l opgt:n_. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad.bo". j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd.".. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen.

e documenten :JtAtfJlna: . Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer._o""'. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren....wb.1Dj301I!m1Ulr.. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken..\D.. bij- ulrvoeren.~ tl'~ar'I'I'rII"".d4. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.. Cip da:.!! n:lri m!!tr ".lok1 cp. Pob. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken. dvd ofusb-stick. ttfl ~~mhp-~.1)cf1Cn....1:t ~~~~I"'~IM gcm.liI!-avo~d.rnf . "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If .. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.lw.. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations._.ii" ~ OGtfP-iO~C niil.. tIItI ..lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n.. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie...I) Irt1'l....L\J(vn1"'f'1'I11'11""'. 11·L·"""~1S v-'.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI. ~ ma ~"YI:p Y..Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen..u.... mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI. .p 1iI(11)..reUen mel een :. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle. is het verstandiger am voor de twee- gende locade.rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie.r'Io U'ii' b~_dl!l\.. bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.~ra.dM.:~"~wan:I.lJlh diXl. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.compllteridee. Persaonlijk. ~. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door..cCl'fl. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup..(Q.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1.l ru:crrde ""rslelmmhode .. L.tJ'l'l.PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi..u. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- .I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren.If! '"'.1 H·_'. waar u de gegevens wilt bewaren. ndbi. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen.tb1f die noG"9 ti)-n.tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff.. Klik op de blauwe Iink Backup in- ..ysteI!m kopie die u _der hebt gema. ~..~ i!'l:lblt. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk..M! tJ'.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.SdeaRr lUd'1I eon gwv.t.• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten. vaG van dit II kI www.1!!m hKt . .... im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n . Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _...dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten .tjc. ~~ d:!l\JiYcn om i.llIIIO~ 1.. Klik op de knop Volgende.l~~ -"""9< ""..) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi.ie! 'SdQ:k~ tid. TI\ :r'. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt..up ~etI~l1I.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.11:19' [-19 ~ r.'. Erverschljnteen nleuw scherm . steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden..dl~ nog 1IK!dt.nl 02 2010 • ..en4sr! . wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen. Ga naar het Co n.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.1fl..ll'V11~~1t. WelLE !rpt.=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer. U hebt nu twee mogelijkbeden. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- .I . Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer.:.Kles vervolgens de juiste Iocatie.m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i. 0111niet decontrole te verliezen. het 4l'I'. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat...tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ..1"""..tI. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.rdgJ maken op een externe harde schijf cd. Jl ~. itl~ ...Misschien vindr u dateen on handige djd... ·1 =:I srellen.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer. i.~uuw~ifTI. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces.. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie..~ D:~~I. dag en tijd van de backups. Systeem Bog .oNl"f'I"'r r:--J. Vervolgens Iciest u de juiste map.O~.dt!~.!!"~n..op. U If. r.t"lhl ~ . Oi~DctwrrwptQl r. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.g.!o. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens . U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.el bdrufpv. jimdJl f. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f.~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC.! Hym".

waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx. 7-. Klik daarna op 'Ubun tu. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. 1Ge de use-stick en druk op enter.opfrisslng nodig. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt.150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128.. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten.Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix.. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta.. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken.. Kunt u daarrnee leven. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen.computeridee.ken slagmedium u wiJr opstarten.0MB Hoell.1 0 installeren'. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.ge-besumd 1... zU I..opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken.. 4 www. selecteer het lso. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren. U dat oplossenmet een exteme speier. tenminste als het scherm groot genoeg is. Ga via Systeem.. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu..nl 02 I 2010 .hestand en selecreer de usb-stick. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.1"' . Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. Im.. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.Netbook -Remix 9. Oat kan perfect. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren. \!II!""" . dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. Hebtu war.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start..".."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m..rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd.

Wol1lt oo~ d•• 1iI.s1lU"& p. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken.*I~fl.I WQnJ<:n. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen.Kliki II op Nu www.l r. De eerste op tle is meestal vo ldoende. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. op Voorui. Geef ook uw computer een naam. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd.ontol ~"''J'!'1 r \1e.'" Goell'l'O Go.. na uw keuze opvoorun. ..do. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.ll""t>. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties.l 'lelfl5til lleerde syst .l U """ .computeridee. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat. ltall.. Hetinstallatie- :u.ko' . o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. ~ Welkom Ell'!k. fmno.".'l1eid . Ides dan voor . maar u kunl rut nog wijzlgen. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika.. -_ o persoonlijke map. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren.n worden. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam.II1'I"'l.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal.o. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt..ij fers) en een wachtwoord.t~Ia<rI"''"'IIrI'u~.chilr ~11111'1 lo.:. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows.. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt." te lJ1Stall@".II~I:Ia.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ".nl ZD<tr.~J II4IiI a.lsIc. KLik.. Wannear de j nstallatie voltooid is. of de partltles hand matig specfficeren.'"'' PiJ'tltlKn.. K1ik daama op Vooruit.ntw<>illlIltee!t. VODr optie.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden..0 9 ..~"prKn. cd gobrul~ k.. dan keert u terug mel de knop Terug.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q...WJ!a Ol'OCIm'e'.I~ M r1tiiP""' • . dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .n a""... I Ides de ta..ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven.. loginnaam (met aileen kleine letters en c. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows. Ziet 1I een foul. -. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren... tl. m. klikt 1I op lnstalleren. Als alles in orde lijkt.t..nl 02 • 201.no ~umi lIIt. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR.. g. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling.. staat de taal hier al op Nedetlands.l"l10 I(l~! 0...E. Hrv.. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt.l veor MII""Il!II... rdtiIalvoor ~.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu.. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem. o. t ". Klikop Vooruit. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld...ufIillCl(uLJI~"I~Po!. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. krijgt u een melding .

II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond. _<1 vorieten van UN R.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl. J~bber:..tr lll'lbi q.mlJlaUi!' (.......lI-..h&J1Y .ubuntu. F-Spot...II~dl~scsa ~... Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www. Met lJbuntu One kuru u nietalleen . op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One. waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links. bet geluid.. maar ook nota's voor het programma Tomboy.. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten. Nl'P..~r..._ ". 1n:~'t.. Als u een programma in UNR start. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan. barterijstaIus. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.nl. Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. Her GNOjl.ubuntu...• Canonlcalheeft in Ubuntu 9. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging. waar u een gratis account kuru aanmaken. enzovoorr....0212010 . hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx. de .. n -IOO'k. ~~ ..fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" .. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. de.'_IOII.II1n'II. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'.com Moblin moblin.o. II ~g. wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen.Bl dIl-=anilli de In. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox.10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu. Evolution...blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1... dan verandert het icoontje in een wolk.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie. Empathy.mik!n...J .. het netwerk.erl'i'I:'~ . registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden. en andersom.. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook.Uiteraard ""t. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. 'u .l'UI)' CNtPr'IJIiIf . Alles staat tach wat op een andere plaats.I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen. de datum en tijd..S(9II~_QOIloOolols . enzoveorr.!1I!1.w ti:Jj"lJ1f:....-. De eerste keer dat u dit opstart."' ." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~. mdol!ltl:l. dan wordt het Installatteprogramma afgesloten.. & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. lD.·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR..':" ..'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip. -• .".~ . In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www.computeridee.. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- . ..... waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .geteasypeasy.org. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.ItAen_~""''''l<Iij. Rhytbmbox." . ~I 'I.rI#".a!f"*h ildspell!!liL Installeren.hsrstarten of drukt U op enter. dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu.. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One. ..~"'T. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad.org 5 www. Als u eehter een programma start. Klikt u erop en kiest u Verbinden.Qm 1>&1111 atl ~ '1". wordt hiervan een . ~ Klaar om te installeren..~...ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d."'.ubuntu. OpenOffice. .com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone. deze map sleept. mm...

Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. Onder andere cavia's.roblemen. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. degrotecavla. opvoeding. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen.1l1 02120. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. Voor e. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. bekenden en famllie.hamsterland. Op dewebsite www.. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. De wallpapers. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. anatomie. weetjesoverkauen.hon den [orum.hondenpla1l3.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. Logisch.mailadressen. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. U zeals: oorsprong. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen.nl.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. een huwelijk of verjaardag. U maakt hier eenvoudig een weblog. ziektes en butpdieosten.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. rassoorren. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers.. VaJentijnsdag. Op www. Nag een aanrader is www. .computerldee.raadv an beheer. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen.nl. zoals de naam al doerverrnoeden.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www.dekatten slte.nl. weblog. waardoor ualles te weten komt.10 . Als u het baasje van een hamster bent. Maar ook website. ziektes.nl leest u er alIes over. Knaasdieren Op www. Leukis de website www. bijvoorbeeld Kerstmis. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod.kauenkaartje. Sommige rnensen 5 www. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. HoeweJ de website W\VW.nl. lezersverhalen. verzorging en huisvesting. surft u naar www. Wanneer uw hond war mankeert. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet. columns.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. voorzien van een persoon- lijke boodschap. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. u leest aile benodigde infermarie op deze website. zoekt u naar het ziektebeeld. U zet op die '--. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. gezondheid en ontwikkeling.bu n nybunch . Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. ind len u een persoonllj k antwoord wenst.dogblog. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten.

dan surftu naar www.'lti~~ IJIII.mulzenpagtna. Laarsrgencemde groep kan terecht op www. Kijk ook eens op www..II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .25 euro.reptie.ijkt u.nl.. • Software voor dieren.. ren hebben ze juist als hulsdler. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen.lenf.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y.Il.. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is.. maar ge..~ --. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt.aquaiorum.--'--.op het actieve forum.1I.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij.~ ~.. Zo heeftwww.vogelma..uaforum.animalsta~ker5.rklplaals. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden.nl bekljkr u de nodige.. broeden. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www.. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen . waarna u het eventueel aanschaft voor . zeals schildpadden.. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben.'II~~~ ~n.. moat u bij www. naar www.. Op www...m....lukkig word t er verwezen . Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard.. Nieuwe technieken.... Soortgelijke software downloadt u vanaf www. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde. .informetie op het gebled van terrariums.·iital~~ tt.orum.nl zijn.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.I I I I I II I mcn.nL 1.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op.. Daar bek.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij. zijn voeding. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.1 het beesqe opamaal verzorgt.ni._ - . A1su parkieten houdt.aquarix.. I II! -. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .. Vissen.vogelpreble. Vogels bars hun trots laten zien.nl. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden. kweken en ziekren .ot.de/en kunnen aquarianen hun ei kw. waar zelfs een groep parkieren via. 1IJ'. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen. '1 . Op IVWW. Oak op www. zeals waterstanden en anderhoudschema's.oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers..ijt. exetlcanlmels..com.lacerta. .l(iUG . zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is.nl. tamheid. terrarlumdJcren. zijn erg bang voor muizen en ande- . U kunt gratis een demoversie proberen. .dem edernepapegaai. -. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt... Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen.. Op www.parkletenfreak. iJq.v..'I5. . slsngen en leguanen.De software mag u dertig dagen proberen. U leest h jer op welke manieren 1.. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen.__ lri... Dent u het gekwette..m~~ !1JIo1.parldeteu-onllne.:G. Halaas is er geen forum aanwezig.)J!lll'Hmllll. reptielen en amflbieen. ceo webeam is te volgen. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum.voor al uwvragen kunr u terecht.zooeasy.Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.

. Kan dit worden ".lk kri. ~rotlol --~ -.-~..De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen..aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer.014 720 ~I 2..<II' ~ )nl!ct.~ aHIMIUl~ .: . .J.bijna _ altijd als beste uit de bus rolt.\ ._.~c. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook.-..._. Locotio· GrooOle: G'O<Mt.~ . ..... "..o"""u. _j~1Ii _w dtoio' !.• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men. ~ '" ... .. II ~L-l- www..•._~. still remaineO 01'1 Items. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop.. FAQrnan.... Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren.D - ~ ..'11. ..BEVEILlG1NG ...Zl8 byles) .. INTERNET . De batterijduur van die netbook zou wei 5....'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'...clQ)::I!IiIIIt nlll!l-..ctt...'I.. -" C.._....... Jl-w..com).BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2.. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1).. T. c. want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern...... ""- )U"ll!IImlil" =U14...__ -. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll...:: 253101B [2S6. zie ik hoe groat de bestanden zijn. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds..o\'linstaJ Tao! ona! deb..... did 'FrIi!..... Merk op dat Gob"""..~ .jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen. . L.<L e. "'.bnlt·J)·-tlntine.... de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben..' l . yoIJ" CDmIJUW.... WINDOWS VISTA ....-~._ 0-..... boeJanger de batterij meegaat. Oat werkt met meer en nu netbook minder is.EXE met weeki. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. . We twijfelen nu. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr... Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner.... Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .r.nl 0212010 5 .computerldee...computeridee. . moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt....ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool... Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan.. Maar .511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4....I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen.. Hoe meermAh (miJli ampere hour).L!II Bo+:MII:Ilo1J .289~12_ I -. .... Er dat SETUP.. De netbook die.l. U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2).. r~ _ ~-. Dat werkt prima..... _ ..oWIII_y... "... Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www...1J.....d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet. iI~"'O ... Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd..**. .h'. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www....... w.._.:t ~ ~ ..i. Wat Is de oplossingt Roel. ......--..nl/faqtaal...-"" -.....o"_. II. help! FAQ I...... moei u hebla... - ~l"""""iDL~III..__ " ._. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista..

·.".Ftxit .y.e u/hfrlesen voor het leuke DirSize. want dat gebeurt maar keer. cnmn"Unkid=9 45377. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.OVERIGE ..Ao.~p. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie.ook naast mljn bestaande nas. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern . Ga eventueel naar users..or __ rlOn~_~"' __ go~ ._Flo ~ [J .. pal voordat u her besrurlngssy teem . 5 www. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand. Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald..L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965.. A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren.calpnly. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten. Anders gaat het ...com..""'""al-d~"' _ ..TELEFONIE heb..helaas niet werken.. 'J <iorJ<ri.. NETWERK ..-ho """__ iTI..~"""N. Wat oak werkt.."" R. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar.SaicS ...cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall.formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt._""" __ " ". Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d. die u vmdt op go. Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk. 20 niet. dan de Register-editor erbij nemen... via de web browser en via de Windows Verkenner...installeert..het Windows-register. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer.. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd. Api:IIo ..Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen.microsuft. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www.E325-] I CE.. Opmer. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. want daar vindt u een prima. bentu er namelljk ook...bullguard. " .....opnieuw .OPSLAG 4...n! 02 I 2010 .Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) . Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt.computeridee.n. dan scheelt dat enorm! ....csc. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE . boi. v.. maar dat geldtniervoor alle protocols.. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE .! door _ z. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007. Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .BFC1-08002BE 10318). U zegt datu een nas hebt. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo.u-.. CIIqI N c:. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE . Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren. Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows.OFFICE kennlssen.-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.A1s Ik die programma's heb weggegooid.I-secure. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie..eeleaner.. Kijk ook even bij \~ ..3. zij het comrnerciele. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen...4." Mit r.. De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. Surf naarwww.I'CS"1<>I . Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk . maar geen tcp-poorten. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41. virusscanner.met norrnale middelen ..~.... dan is downloaden voordeliger. 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een.com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet. Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn.-. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. ....

Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. Eerlijk is eerlijk. genieten van de workshops. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje. maar vaoral genieten van de bezoekers.. Genieten van de nieuwtjes.. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . Kljk..lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN.bleven tot respectieveliJk 52.nt 02 2010 ... moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. genieten van de koopjes. A1s u dat hebtgedaan..dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop.e quiz .altfjd volgeladen met troep. Kijkgoed. Men wilde.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat..ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS .5. Toen de ankers . precies op tljd van start. Theo Bruin Oplosslng:. petje-oppetje-af. als u de Window Verkenner gebrulkt. Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek.U werkt offline .: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. maar dar is een keuze.de winnaars dus .U kent dat wei. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit .eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.FAQman prive r. 6.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. want gelooftu mi. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009. nee.te laatvan huis athalen..dus hij was al wat zenuwachtlg geworden..computerldee.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. ik nog natrlliend.voor een oranje stoplicht met flitspaal .56 en 62 vragen staan! Toegegeven.ii~il~~~~~r ~ Men "b.•: De verbinding is gewoon aanwezig. men etste Windows 7 en niets anders. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. dus zo gezegd zo gedaan. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. Mochten de tips van . Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. De presentatie ging. want het was weer eens ouderwets genieten. Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders. dan hebt u toch echt wat gemist. Ik rij overigens in een dicht busje . Makkelijk beginnen. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). De lezer vraagt. Aile bestaande verbindingen u weggooien. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. de FAQman draait. Graag dlt venster even schoonmaken. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters . Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect.

Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. 5 www. Op de pc wordt de film.'>1AH00616. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. dan krijg ik de melding' . wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. omdat ik net een full. maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. Nee. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. lk heb de andere bestandjes verwijderd.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege).. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen.. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja. oak gratis! . is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. In Windows Movie Maker.8. Netwerk en Netwerkverbindingan. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen. Alldl'eWassink Oplo. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand.MSC.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . Bebeersj ablonen. want daar gaat het slechts am. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE .leeg te maken. Met de re hten waar u over spreekt. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.nt 02 2010 . Wei even opgelet. is Nero Recede. nietrneer. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent.. maar dat is een detail (atbeclding 7). Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop.nl/faqtaal. meteen goed afgespeeld. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.ssing: Oat treft.7.0091fc Bbergen All.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien. Even am te laten zien.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. wan Ihet is typisch iets voor een virus. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) .CD/DVD BRAN DEN Halla. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres.computeridee.hdvideocamera heb gekocbt.Z6 precies moet de dvd re booten..). waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET . MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. . want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren.computer)dee.uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen....

Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren..I"IIii""'.denda. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit. . openwhh.org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen.._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I. ~ . Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn. t.tiJ'IDf~ Goo ~ . T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.tlnyurl.ltiUIII. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn.com)..... - www. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .fD.ll"lJU.org{vlc): als die bet weI doer.. • :.nl etaferen lezers hun computerkennis .. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .~ 1l'rW'r.~rduQH ~tm~~ . L ~ ...G.ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt. Open.. [lash local. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende. extensles.~ I ~i:r~IIIJ-O. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden. I~ ~ .u·ce- .u Ii I . Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-....com/sherlock-codec-detectlve.II:""'~~ . Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom.: L M NOli Q~ S.I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave.de hesr Burgers zel f ondervond rekenen..computeridee....ti)'o: 1'\IA... Misschien levert uw tip u een prijs op...t:I_.lIi"'-.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge.recoverytoolbox... I.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co.(.-4! s.computeridee. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www....Ii!III.ap/lt:1 Jl1.. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express . versle). ~".l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' .xtension.~~. on] uiste of corru pte codec af te codecs.:f'I\I'III!I.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -. ~ t. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt. Maak kal1s op de game M.hn .ADTfFl. Downloads.L.. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . ~~tflOl I..r . objects.).o- WIt: """"-.com S~IIitM!~tD.r~Qi.nl 02 2010 9 .. .frl maeallan) . com/dbrtract)./!. 'I. 'II fI~ n&!i 01.vervelender nog . M._.hlm I).videlan.'I... ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~.II(:I. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen..ridee. PavorieLen. webbugs.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE..). hiervoo r her starrmenu.. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest... maar gratis vers!e van DBXtract (www. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www. . enz..ir4 oI.JI" J...'§itillJl...updalcxp.Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.aca!lI'IIIl!MIIIIlb.91~.i1'!IC"1'II1!1iIiIir1. AJs u dat wensr. __ .-1 b~ .nl.mpute.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory.IF Gr:. 1"i1'q:II:'. ~.l)I. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www...waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt..com) gratis demo.com zijn geluldsprcblernen op te lassen.1a.a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~. enz..~i(.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum. Even simpel als handlg dus.

Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij..::::.......~~· ~r..........-li~*"i'I_ sen. Een pls-bestand verwijst I IU·(JII.... meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z.... ....... m lcrooft. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven. . . Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert. .i1Wo~ti4:I '_'~~II. waama u bet via Ctrl...r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult. Oitmaal het pls-bestand. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).c-omputeridee...r ..!H'" .)- r:. ·lr..Jw..!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan. Bevestig met Voltooien....:':~:. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.O'~~~IIi.. Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In .:.))f)ftii'H&ibSa... u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.NtlI'iIIJIM""". u kunt deze E. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice. wannee.st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.. Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen...I"CIf1I!II.1nI .com/ea-us/cllpart surft.. f'ICII -ell .. u a'" . Wanneer u. gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie. evenals de gewenste taal... ~ MicrosoftOfilce jes.....nu.. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.~~ ~·~SIII. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).~!.. ..n ~~~...nII~ • . Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen . kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office..... hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals ).~ ... ~-... tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing...... Med iaspelers als ITunes. 1...... Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden.lIIIiII.org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).een perregel.. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten... tt.... ~DIIII~ - ".......zIJ '~~Nn~~ai) ~. RM 1C1'P'Ii .. .. _~ " UQp:IC ......t.. Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen..... De Verkenner.o! < -".oekmachine maken.MIl Ct~.r u naar office... 6 www.-'~ 'I":ll.. Surf naar account ..''''''''''''''''... Er zijn O .. j "'~. Mic rosoft Office Online kiest.J~~ -_ .w -*._'''''''''W!lFhIIt:aillial*. Even later ontvangt u een bevestigingsmail. ....hiIIII'_~ II~ ..com/ul-nl/cllpart.m~ =....._...En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus). !IIK.I..- . zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd...Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten. maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word....IDmr ..weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan........:... Ten slotte stipt u Standaardversie aan..=.__ .. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk). '. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als ..'" ..iIoc~M_ . l..ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen...n.nl 02 12010 .t:~ ~t ._ ..::::~...:!LI ..I~ ~.. i n Windows Vi ta en .. ~"'''''''''''*''. een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden... is Playlist Creator I 1-- _ . .bij Zoeken in Webcollecties... Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen. __ ilI:'".... duizendentypen bestanden.....'I'_.~ IItr~ .. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen.. O ~"'''''~.".IGIoh~~_~"1I'II!tuzn.~:.mlcrcscft....V in uw document plakr.. En . mers bevatten. Alt..~~-ba~ '. ~qrthll8 '..... ~ .~~ . Dat geldt oak voor de extensie m3u.

niet vanuit het Windows Configuratiescherm. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ .Il---~ ::r1). :I'I:~ :J_~ . Verder bevat de tab Script enkel. V0 Igen d numme r.:J~~ r. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis.v1best. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan .CHlll~~"'" .I voorspelling vindt kunnen verbeteren.ip geocaching.. ttltl~_ ffJIItr. .. zander handen! Wist u dat . B~:'~.eamer. enz.. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :..fIB. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •. Meld u bij de service aan. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap. nodige software.e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen.die ook versleuteldetransfers 00. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project..!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu.ot.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /...zonder risico voor uw huidige systeem. l~ ~. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.. toevoegt of uitschakelt. ".... zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen.. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo ..1 r. DoneTen iseen 'optie. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~.·-~ ~ 7. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet..uaN~.. Start de browser. ~~ 1II .' lPo . w.:J1)'IIuIfII :.J~1~ .en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t . Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen.. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren. of . angeschaft a en wee! niet goed wa.. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.T.nl 02 I l010 1 . andere. JI:lII. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's..nl. www. tal • .eenvoudiger nog ..STIPSVOOR ••• -..... ook via het internet. . al dan... Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander.J ..o: gratis versie voor nietgebroik) .... surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt. Hat gratis Freenas ( . Kijk.I is hfervoor een uitgelezen tool. Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www. Een zinvolhergebruik van uw oude pc....com) omtoverenin een handlge audtostreamer.~.. met het begr.t met deoude aan te vangen.. Op 1 u de .'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . I hfS. U he'bt een nieuwe pc . af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. ....).. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren.c.aarom uw pc dan niet omturnen tot web. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert.. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug.. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren..computeridee..J~~~ . g::. . 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen.. Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas).C . ""'" !!J::=I. Wespeuren het alfabet.- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item.

dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop. ~ -W<._ . Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D..ALS de bedragen per rubriek op..">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager. I . typ een puntkornma. _1li_ '1S 19 l'l 11 -... bijvoorbeeld =SOM. ••• '-lS<A..06. a _'".. kUk op kolomleuer H. A 1 IM• . dan telt SOM. Al5(AA03B ~rl!!: .ALS(A:A. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen.<_B 51 =50" AU(AA os. ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e .. Zoals IImerkt.">50"). zoekt naar Petra (in dit voorbeeld).12 6 (Odr. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens.50). dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug.S B. Stel.. Met =SOM. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H. B:B). Uw formule word! dan ~SOM .~ 14)m l' 1.. s . en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan... Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. Wilt u heel kolorn D ultvlooien. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM. ALS vertelt het. "~. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. ALS(D:D.. 101110.. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen..1If'I I 14.D3. BedragenopteUen die bi. met hun puruen rnaast.G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J).tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .nl 0212010 .. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen.. De ver- enzovoort..".ALS(A:A. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. druk op Enter en 11 hebt =SOM .ALS heeft een korte en ceo lange versie. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. Het haakje-sluiten krijgt u kado.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. u hebt een ledealijst. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. het tanken 1 UA _ U. Pe~a =50. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM. Deze form u le zoekt in kolom A.. elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • . 9 ."Petra".. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven.1J. Typ in HZ de formule 6 www. A Met SOM.ALS(D:D.ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. 1.. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde."~ 45<1_ B _1'\101".ALS(D: D._ Anes optellen groterdan •.FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan. 7 _~_ .computeridee.~ 21_ 3 !H..B:B). ryp 50 en druk op Enter.alst in E3." AUI"J.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. Typ esnm.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto.' 1 .a B. aan k1e- met=SOM..ALS(D:D. tl'l'l f. Houdt u van een spel de scores bii. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3). Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100. klik op kolomletter A klik op eelD3..

nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. _ 1'3 14 15 .• Bedragen met dezelfd. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.:. En met =SOMALS(A. of in een bepaalde peri ode. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een.A). en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.Al..rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ .. www. naam daar al staat. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31. zoals u in de formulebaIk kunt zien.. ALS(A:A. . zoekt naar de rubriek van G2. ">B-6-2009".lJurgllm~nt~n 1::=========... U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen.G2:F:P}.. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM.ALS(A:A. maar is altijd de hoogste van kolom A.ALS(D:D.. O:~.A. dus btnnen regels. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t._~~~-.(A.rl!ik [II: II OJ Typ een ". ~1=SOM.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM.ALS meteeo venster lnvoeren.i. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.B:B).nl 0212010 3 . MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt. ( )(.1 van: 21 24 SOM..B:Bl .e datum opteUen U kunt met SOM .S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK. B:B) -SaM .. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 .=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:... Ofneem =SOM..Kllk in hetvak blj =SOM. 12. en de bedragen in kolom B worden opgeteld. B t'I. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI"..: SCM. dan gebruikt u Functie invoegen. ~ selectee.">=l -6-2009". U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen).aantal rondes verzamelen..:tvlAX (A:A)..!""."Petl'3". dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule.....B2. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat.. lilies ~Iecteer """ fUllCb..s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr. De rneest recente datum verandsrt steeds.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) ..ALS(B2:R2.ALSlA:A..computeridee..IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A. Kies in her venster dat open gaat.te besctlrllYino.. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld.. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6). Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t. AU. ">-= 1-6-2009". Optelbereik. SCM . Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5)..B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni . in op regel5.ALS(A:A.AlS (2:2. Met bijvoorbeeld =SOM. a[beeldlng 4).l. We nemen als voorbeeld de scores. 6 9 . B2.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM..ALS werkt ook horizoruaal. Deze zoakt in kelorn D.. dan geeft u met =SOM. "'UkuntSOM. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan.. .D6.. gebruiken SOM. die SOM..Ats ook zoeken naar datums.ill 9 fo 11 ~~~~ .tste datum. De functie SOM.". de meest recente datum.. ALS ook invoeren met Functie invoegen. eon categorle.2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl. 5 .ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld.ALS (A:A./ Punlen: 3.. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. Hierin is kolorn A de zoekkolom. als ze naast slkear staan. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en..lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't.-----. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep._llde met d"twn ol"ell . Nu steli u de Iormule samen in bet venster.

Pieter Dhael6. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten).en een halflaarabonnement € 28. Please contact Danny Francken at d. Sanders Puzzelboeken. samen mel hun mtormaue over u. 023-543 0000 . Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). Postbus 3389.vd.Peter Keizer.50. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. Postbus3389. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l. G Sf Elska rn p. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s. Ap de Smits. Kees Krick. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 .50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2.023·543 0021 Advertenties: HU8 U. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. Malkel Diikl1uizen.. 2001 OJ Haarlern. schrilven aa n HUB Ultgevers. Toonvan Oaele. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. m. Wim de Groot. de verantwoordslhke voor uw gegevens.edacti e Computer Idee Postbus 1912.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee.!rancken@llub. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt. Postbus 3389.wllllk@hub. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. Marco den Teuhng. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee.ratie Ingnd vander Aar. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd. IStockphoto.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee.· tingstlld. Raymond Ullers. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar.hub. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit.nllabonneren of www. Een lilarabonnement kost € 55. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik. Tav A bonnementen. Sonoma U. In Seigle leveren wll via Partner Press. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen.Jeremy Noya (online). John Van· derasr Jaap Veenstra.g geselecleerde parllien ler besch. Verhuizlng. www.nl M>onnementenadminist. Maar .mail: markehng@hub. tft-monitoren in. D. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan. Erwin Suvaal. Tel. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten.s. zoa I5 n aa m. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.computeridee. Art den Boer.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. United Photos.nl 02 2010 5 . Xander Hoose.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website.hunstore. Horhngs. [·mail:saleS®hub.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen.rtentle--aanl everi "If. Fax: 023-5359627.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R. Haarlem.m. TanjaEkel.computeridee. Mira nda M ettes.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. HWI.loon. zeals de abonnementenadrnmrstrahs.. E.nl. lets voor u? Wij onderzochten het. Jeroen Nleuwolt. Hank van Ess. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere.. Laurens lam- mers. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn.nl [·mail: sales@hub.ck van de Schmal . Jeroen Adve. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld.nl onder Service.hubstore. Ma rtl n G'lzemliter.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen. Judith Slurk.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. Web: "Up:! ladverteten. 2001 DJ Haarl em.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Janet Robben (senior).tgevers. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv. Michie! Heernske rk.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Ronald Smit. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu.ol www.nllor more infor· mation. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle.€ te corngeren of te verwllderen.

lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. een nl-dornein gekocht.o sten in de VS." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet.zonder te pammen natuurlijk. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. Het klopt allernaal. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site.zoen. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt.nl 02 I 2010 . Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. "Op bermomenrnletzo veel. Als je ervan houdt natuurlijk. dat aanZee yond dat hi. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men. I!. Per aflevering sraat een personage centraal. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet.nl Egmond Wordt betlaatste se.yourinterviews. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. via Twitterfeed.nl. omdat het een doorlopend verhaal is.nl. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen. Ie kunt nlet zomaar insrappen. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.computerldee.nl •• Nww.DutchLost.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen ." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag. com.nl 6 www. \'.e als de serie ophou. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee.com. maar toch iets persoonlijks wordt. Wie weet komt in Computer Idee. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou." Lost-fansite Wat doe it. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful