Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

Qua gewicht (3. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand.ig om te vergelijken. Wie oak alles op een rijtje wil. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan. "Geldzaken in d.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril.• www.nl • www.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen.3 kilo) en qua configura tie (o. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. De robots zljn.899.nl naar is. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd. Wellastigvoor brildragers. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van.95 • www. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). Oak kan z:ij praten. De lS.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. . De 'actroid' . Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.asus. 1. maar tan wel haar bovenlijfbewegen. zodat er een 3D-beeld ontstaat. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. Kijk.. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan.a. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep .nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat. kan dat d.nibud. Nee. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.€39. • Bran: Telegraaf . Intel Corei7-processor. niet zo'n.bankingtools. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien.

.. levensverhaal. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . En die een paar jaar laire albumprogramma is. krijgen concurrentie www . mijn vrlendin. de aanschaf vaneen nieuwe pc.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht.ker. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb.ISBN.a. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. de G I. 78 90 59052062 • e 17. 4 GB ram. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co. e-mail. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden.gl). Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt.het volrooien van her album.nl/verteluwve. Het moest er tach maar eens van komen. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. internet.me) en Google (goog. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag. VoJgens TheWall Street Journal. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . uri's Goo. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen.gheid ontging ens ten ene male. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien.ntjs 021.vIsualsteps. da t werkoemers up d.95 www. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. is de naam ookal bekend: Nexus One.2010 c . omputerldee. vanaf het download en tot <ian. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. Hema en TNT Post). _ 0 ~. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland. 1 TB harde schijt. gadget.

kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Geschikt voor pc en Mac . • c 79. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje.. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. • bit. Nti kan het nag niet. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. Het schijfje meet 11 em bij 7.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. e 119.(500 GB). Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. Rikiki.(250 GB).DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes.(640 GB) volgens laCie beteken - . Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. want t het 'heel klein' in her Frans. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. Het is licht.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri].. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. e 149.

ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. Wei zelf de pagina verversen .nl de faad Tracker gelanceerd. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen. twitteraars via Live Messenger.- De zosksnde intemetter bez. • bit. blauw.thuisbezorgd. • www.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt.nl/elfstedentocht 1 www. Christmas Light Hera genoemd. maar een rnuis van fabrikant Ielfin. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. Mouseis er in rood. • www.$34. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen.95 • www. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal. • bit.268lichtjes verwerkt :zift'en. waarin maar lielst 21..gaagle.• 021201O . • schaatsen.€69. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert.vpro. green en roze. Behalve nieuws· berichtan. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt.knsb. er 360 graden mee het is u scrollen. is de integratie met sociale netwerken.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac.tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. • www.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.nl/twitter .comput€ridee... Erben Wemlemars heett zijn Twi. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. volbrachten. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u .In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt.jelfin. Klik steeds op een stad.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] . Turner heeft zijn creatie. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. sommige camera's standaard Inbegrepen. Daarmee zijn denummersecht speelbaar.nl . Een grijze 6 muls met esn tin! dus .ixquick. • www. kan dat via onderstaande schakelen.nos. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps.. .nl/natuurijs geel.

bedrijf sneJ wa t aa.com.P..nl.. Feedbooks. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.*."". downloadwinkel van Nederland. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers. Zo vindt ubi) Bookboon.. E. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.o. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is.r. maar ookEngelstalige boeken. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz.. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. Let .com publicalies over informatietechnologie... ~~*...lgens over op uw reader. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn.IIrI.. Ebook..J-""'1'I:tJ .nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.. kopje thee erbij. nl.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken... Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad.It.. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten.n R<:. Handlg. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol.. Studon. tljdschrifren en dagbJaden aan. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien.Maar wat als het buiten ijzig koud. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.I~ ~1f. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen . als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.n veranderen. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is.J. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen..nl verkooprzowel Nederlands.fl'l'. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg. Mobipoeket.. Fictionwise .eom.. De Onlin. maar aan bod is beperkt. e • r rn t .G"'~ "_ . '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'..als Engelstallge boeken.-8I'I.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. De bon.. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal.boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo.. om c en Epubbooks. Boekje lezen. Manybooks.000 e-readers verkocht.~\ .com vele ander-e aanbieders op in.com.net dar zo'n 25. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150. waarvan u het bedrag zelf bepaalt. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. rut Bbooks... Wat literatuur betreft. Van Stockum..eboekenbon en lezen.com. sruurt u per post of email."'. maar daar gaat het.ll:llUJ!]l ~:7.:1~h'l~t·~~ Llli. Libris en ebook.r. com.

de aan bieder van vakantlehuizen. zeals voorbereidingtips.en uiteraard cornputerbladen. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. JfIymagazine. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. Het spel russen tekst. Te vinden Magaztne.. HousaVlsion. Noem iets en he! ligt er. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. zeals Bal. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken..• ex handige klustips in. En terecht.. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in. com. Poodinsplratlonmagazlne. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine..nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van.. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. EIoIIIlP<"" . KLMen Marktplaats.. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen .in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. crnputeridee.. Elke maand staan veiligop internet winkelt.~~lI!1151!1 . geluid. Hier. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden. In .. reis-.nl. want er zrtten ware juweeltjes russell. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne. interieur-. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien.nl. www.n1. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-.0 3 .000 Bourgondiers wordt gelezen.nl c • 02 1201..n1 in elkaar. maar die zijn helaas nogal schaars. kook. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof. Video's. Wie €len mobieltje heeft van Samsung. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch.. roddel-. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. Een genet om naar te kijken en am het te lezen.marktplaats.

Dit systeem had beter gemogen. maar te beperkt Spelen met foto's.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. Grafischziet het er goed uit en. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. dynamische werkomgeving. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen. Daartegenover staat wei dat u audio.- **** schieren ze van IdeUI. MetWinDVO speelt u alle video. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. PSP of mobiele telefoon. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak.compu. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. rnoet u erop dubbelklikken. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. De exportmogelijkheden ziJn rutm. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio.O . dynamiscbe interface.Instant Viewer Elke applicatie. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. harde schijf ofmobiele telefcon. Info www.akkelijk in gebruik. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen.i ewe r. geheugenkaart.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. CorelVideoStudio 20) 0. Foto's bijsnijden. Om een tnultimediabesrand te bewerken. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio.corel. schaduw. dvd's. verwijdert of in her geval van video en audio. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. werkt hetgebruiksvriendel ijk.en audlobestanden af. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles.ondersteunt. opeenenkele tunctts na. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat.. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. 14 www. alsook dvd's en cd's.nl Acivie. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo. Multimediapakket€ 69. Het enige wat mist. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden. op WlnDVD na. een preview bekijkt. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. start met de Instant V. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. Afhankelijk van de appllcarle die u start. Facebook enYouTube.sprijs 69. . Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd.lll. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. Facebook of YouTube.02 I20!l.teridee. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. DVD Factory 2. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. 20 zet u uw fotocollages. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. bekijken en ordenen.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. kunt u video's en foro's importeren van een camera.

Ook de rijbaanbegeleiding is handig..computeridee. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is.. 02 I 2010 15 .n1 krijgt een Naderlandse installatie. Muzrek. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic. Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Beter kan dus niet. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook.handleldlng. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. Het is geschikt voar zowel hd.com Adviesprijs c 59.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen.nl Attviesprljs€ 149. afhankelijk van uw breedbandverbinding. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie.de FloppyDTV van Digital.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet. Er was maar tv. goedkoper en simpeler alrerna tief.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. stations en hd-zen- van een onllne dienst. Geen nood. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld. maar manlfesteert zich onvoldoende.firedtv. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat.Everywhere. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes.. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen. IJ . Info www.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan. www. Info www:mio. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Info www.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. Te meer sorns compleet verkeerd zijn. Digitale televisie van Digite nne. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier.-m~lI:IC'I:I'~ n<t.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. Vervo Igens bewaart u.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY. maar wei 8 It··d·l· . maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast.- ***** niet mogelijk. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. zeals die van F-Secure. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden.In tegenstelling tot dleasngtlte.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's.lp Inst. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie.... Een afstandsbediening zit er helaas niet bij.nl. Gps€200. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven.ontvanger die dat mogelijk maakte . Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos. zou u denken.nl AdvlespriJs € 200. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk. net als bij een normals settopbox ... video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. Fijn. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. Dit is bij Mio gratis. De Installatie daarvan was relatief com plex. alleeo UPCis TV-ontvanger €149.f-secure. namelijkdeA2 en A27. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt. De hceveelheid rulmte is onbeperkt. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden.

ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk. Info www.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. conform de geldende i50norm. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan.nl Adviesprijs€ 199.ONZE MENING.d betreft. Oak her stroomverbruik valt regen.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. Geheu. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. Die positie is echter al lang met meer terecht. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. functies. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. Hoe compleett Nou. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. Hij is best prijzig voor eerralles. Als dat nogniet genoeg is. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. kunt afspelen. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. Adviesprijs € 499.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel.extra schijf'plaatst. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen.1 een. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den.·. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. Sterkel nag. Veel mogelijkheden dus. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee.in de prijsl presratieverhaudlng. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. AII-in-one printer e 199. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. Oat isveel. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. groat aanraakscherm voor bediening. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.hp. hoge afdrukkwa· liteit. Dit is alleen het geval wanneer 1. ondersteuning voor een B02.computerJdee. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . een kleurenscherm met aanraakbediening.11 n draadloos netwerk. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. De patronen zijn nietecht goedkoop. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. Op de foto ziet hij er best groat uir. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. veel mogelij'kheden. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. Goed Snel. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst.- 1 www.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee.lexmark. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien.nl 02 12010 .in-een printer. A£gedmkte tekstis eveneens scherp. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.

Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. kalender).Un. De nieuwste loot aan de Creative. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren.Fi technologie.. Dit is niet uniek.nl 0212010 7 . matige mp4-speler RepeaterC 90. Bovendlen hebben ze als groot voordeel. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. Info www. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. maar oak via usb. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda.avm. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. bruikte technologie. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). Het is een bijzonder Monitor C 359.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio.11g-uetwerken. Dat is leuk.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. aantrekkelijke prijs. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. taaklijst. De prijs maakt eehter veel goed.nl Adviesprijs€ 359. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. wat audloliefhebbers zal bekoren. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. als de naam aangeeft.computeridee. dvi of hdmi.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. ze- Draagbare mediaspeler CI50. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . Info www. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers.als 802. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen.Her bedrijf is langer dan de jPod. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. veel audioformaten. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm.com Adviesprijs € 150. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet.ereative.boom heet ZEN X-Pi 2. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. maar de videomogelijkheden blijven achter. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . www. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid.nl. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter.de AdviespriJs € 95.dell. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos . Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. De repeater is geschikt voorzowel 802. naarvoorbeeld van de Apple iMac. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. verschijnen steeds vaker in de winkel. Into www.

.i~~. Personen.II: 1 Kv~~. Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter..-ert$.f"1I... Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1.. huJ.datlE~f<~ BtOfIf"I(. w. S<t.."'II«J... Zi:I. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen. AI!".oed!e ..r. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten. ~-=~.an ~ JiOOOI!"E!tI~.iraDr.tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f. nloH<ljte< __ l!!de_ . de hoofdpersonen. gp~n..i NW.Mb!lil"ll._ . Laat dit 'masterplan' eens liggen....n Buitenis het koud en donker.. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.... Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger.. Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM._~ J~tt:~frrif. ~~ljnt.Id ...I!liil"l o • .L~':... Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H. Pleats van handelingen Hoofdstukken.r~:JM~ _...~. .Q~.... "'011""Pc. . De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot... kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:...proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt. --1.JJII~I"'lNf ~_'~::__J ...Ie..~f'"r'iltJd..at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters.nl 021201.. ~ ~. .. Maaktv. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word... • • So.1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! .. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen...0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K..'W'Jift....." ""... ~ wail: ~tI~If~~i Won.. ·-=... Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen.... en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I.:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr..-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten... Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel. Plot." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • .·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--... B<o .."""""".'InW.n.Maar het komt er noon van.~~ .t.019 - . ord.lde .:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l.!01'''''''_ ... Geen tijd..m es-. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus.. Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt._"".¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ .~IIo:t • ...computeridee..:.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8..!H_m Tlle..Tik dan Titel en druk op Enter. • _...... J.li!i<. ko " II"·. • ...ret..t.. Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken..I!!. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek.~' Kieseen apmaak... """Ioot»-'I<'i... we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen .... U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden...ui!.e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I.. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr.. • Bta8T rQ..Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.. plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen. Binnen brandtgezellig dekachel . Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en.. III 8fo.l Ue:l~fi!.

die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken.(:o!trputeridee..g~IX139t.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen. Nieuwproject sa rnerl'l.o.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1..H. Voeg scenes toe Alge rna on '0 .ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum.. II Ookinhet digi.]''--_1 it. • .us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene. WiI<t"'IIiD ~lMI. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten.I~fI. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. en . kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check. &.w. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.en tijdstip (erghandig b. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. di.""I)"D'Q. WWW.rOili.nl . klalr OP to n aCI11w. Zijn de persoonsgegevens ingevuld.III!II" . zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument. Tik dan de details over de eerste plek van handeling..1 r= I' r- _03'_~ p. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli. No rrnaal gas ~ro k. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen. 'Honl~sluk 'Stalu.j.nljke OlanjO rakke... is bet tijd om tegaan sohrijven. Oak zijn een datum.oal "lot net 9""aL lljd dus voo.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I.. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~..Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. varierend van (hoofd) personen tot scenes.lfl.s t!!"!l~~:5i ''''_=·..I!2 . Klik in het menu File up Preferences.tale tijd ."i~1Y. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. dan klikt U op OK.sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111."". A1s alles naar wens is k. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken . . Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of... Ilk: I Oeat .. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in. :t I!II:lImCI'..I __ ~~. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven...:r. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan."pong om liM he en. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek. 1: LNouH.w:.ije. selectee! er een en klik op Nieuw.I on!wa""n van B. Klik op het tabblad Personages en 1..""~~. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl. rna ar d~"" ochl.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n.~""'~.M ':$i ~~~-------- .. Downloadhet programma van hltJylcid5to . perkgeldt: wie schrijft.l'.. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte. ~ gerust hart ideeen toe...ybnuk en doorloop de installatlewizard. n IIgt al esn h a. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is..Als de invullingwat u betreftklaar is. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK.nd I. acti.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties.likt U op OK. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan.:I!I~bI4.of sterfdag vaneen personage invullen. Klik totslotop 0 K.

:. kanten op.. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe..L----.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken._~ --Io..plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook. 1'".. .. II_LII!.s.ndt 1I een pictogram met een pennetje. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H . ons voorbeeld niet no dig. Hoo'rostu~3" Oe..Tm!I' I 2: H60r....t~"Ii:. Rechtsboven aan een scenetegel vi..fh ..n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk. fIt .. met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:... Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a. dan kopieert II simpelweg de scenereksten..... (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a."t!'!'t'.~. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen...I~n 3..... dat is bewerkbaar in Word. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft._..". In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.=. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen.d ~ Ilo...a. .1-Je. I ~1f1.in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken. Neem daarvoor een kijkje op btl. Herhaal dlt vcor de overige scenes."""T"" .lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg._.--...iJlt. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm.... ...... .i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=.u...t sii"li!de J. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken.:.iQ "f~~.~_ csv~e:l....::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' .r- ......Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven.31:: .~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub...b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook.. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet... Wilt u her boek Iiever in Word schrijven.rmlTla.~.d$ru~ :1. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a .... Dat exporteren doet u door .:..

~~ "'-1-.. De C..~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits... wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren.. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.~. --. Partition Master A . is het tijd am aan de slag te gaan. Om Easeus Partition Master te starten. Wilt u een bestaande..j~ ..c.besturingssystem en. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern.. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst.w ... rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies..chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities.. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn..IIII~ tb!III~I..om maar watte noemen.. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.u .. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup.... Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter... Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat.~' .kan redelijk fataal zijn..""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~.. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden. ga dan door naar Stap STAPI Klik op www. -:__ ~~ -4InI~J.exe.parritinn-tuol.. De G. t. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement).nl 02 I 2010 . oo1IlI..u:tI. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf...:-. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren. P-l'. maar dat is met verplicht. .. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad.-s.htm onder het 2 www. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden..en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install.l1C.... is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken..s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard.. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies.cornputerldee. comrdewnlead..~~1 . -. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring ..."..

.!nding..."-' .Uy Apply <h.. .. Partition Size (3)..... software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd. " U.nn: 10. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2)... (G '" 1 2"C. .2 J Sol L'bel runG) I:". Klik ills u tevreden bent op de knop OK. De overige instellingen bat u voor wat ze zljn. . t~""p..~ .. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren..L ~ Si 2.. ~ ~ ~ :. . am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1).2 . Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet.a .0212010 23 . . '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac. i"J.'n_. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<./M 011..... . ••• IIDe:C(Im) _...~ Gl*L~I~~ ~_~. ""<ldr"g J "" DLolc... _. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www.. "'" bil1i. Mo Ell . Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2).. Kies geen A ofB. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen..d:t ---". 1 ~IIICIIC'In'.. op OK.."" . ...nl ..u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl..'I~ . ~"-7 t...Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--... t=oLIo 4: .. ". es 1 opel"..- .~7 GI' hilt.. Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien. ."pplu~od.Ii) te- .omputl:' idter chenqes i5re. Selecteer nu de partitie die u wilt wissen. ._jl".. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition. partitiein twee srukken te verdelen. maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten."" . compu j Res I..rl.eIH~~ )"00 . H d us in ons geva1.. .op OK.-I~. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren)...!IIn .IU"! "'~~ .-~. ..... Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie. te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf.III ". In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen....lf1oo! I~ ~~ ....bDll._ . klik dan oak alleen nag opOK._ 3 0p"toUon.. . zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2). l1:1_. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen.:J . ~...:J. in oris voorbeel.lItlon i$ CUi'r!tI. . Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.. De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.d dus G._ . uu.. """ ."'II1II iKlJ6A .- ilMtl:!ltlll'''' l ._!gGl !.3 Apply Chang IIII II I I p.computeridee.

~i!!ilyou tw. Het kopieren kan wat langer duren. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt..f. Dan HOgeven op Apply en.4I. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r..~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0.[. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI.I Tcure gfOGtte BeKhikb.~ T~I.zi]n in orde).. weer.. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden. ~ --- ~EtJ!.a~n. Ill. We zien daar ou een schijfstation extra. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije.S1 1 t:hep..!I!& [ - vi ~.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten . rige stap. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.-... • schijf willen geven.~ l.16 \0. . Werken met een program.IIi:~I_~ 2S.d spc~ of the: scl«ttd ."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .iiu'b!1or~mo.nIl 0: DX:s Di.. Pakhet einde van deze balk. tri..14) ~''''. ~ 12.s& G 13 Sf &.f[. Master oak partities kopieren.(1. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k. 11~.1iB 25.I! IZf:tIGl ~.-.. Klik dan op OK..pel1 o N.. I'z'.:'i ti 01) p~ti l·.. kleinere partitie (H:.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .II!'9adiUO" nN"F.. Sleep de lillkerkant van de balk. Copy Wi za rd l $..0 the Par ti t ion t jon. ~"(. I fTj.r L." orlhc. &Wi!:. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn.1I«I. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd. stuknaar rechts en klik op OK..Ut:ln.1.bw}-our.3.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode. I~'~·w II I Siu. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts.:ng.f'>rti~.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes.3J.Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan..wPrX. -~ .ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd. Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.c.11 (ill 983..1.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide.J:Ollfd.. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd..~SI~~ n••• l •• UY SIU f.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations." 6a. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk.\ .lm P~:I~~s._. J_III!.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr.Hlm-~d F.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc.44.: '.'Il'I9(1'f~tht:p. ~(L6TGB" (iB SP~fIII .. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations.{j."" I!I ~40~' ilO.nl 024" 2010 .. Selecteer daarvoor eerst de tweeds.. .8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:.~t-p~Hdup. UA "Il-- .ttt. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 . www.rO:rj: :i~lflllp. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.... zekerals de partities groot zijn. naast station G: is er nu ook een station H:.0 GB Wac. 1'F1uF7 " 330. dan selecteert D zelf het gewenste doel.=. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen..op Next in de Partition CopyWizard.Ln.:ltl'lll .··eLI .dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik. Ttl!!:" L. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9..~ "" 1. een &Wlt.':tMId ij. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend).i~s.p~rotltJn. . • C! ... C.il'liLmn.ot)on..• Welcome P'l e:~ 1... IfI'o"'P .oW<l!ijf. ~MO'I.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III .~ ~ ~ ~ ~ thillot". ter C.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K. ""I!:r.computeridee. ~"'''''''7 f~I~ .

OIder an uit aan een aantal polttici. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. de Mino illt:raHD.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij.pauwen wi ttem anblog. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. mC.2010 . dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. en zijn. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. NC stuurde een Piesio GC-FMl. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. sen videofragment opnemen en online publiceren. Creative Vado gen. De Flip is een compact apparaatje. nl) . ook in deze markt gestapt. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. heugenkaarten. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. Die worden nietmeegeleverd.I s -en • tsvoo rn. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. Om de vergeJijking compleet te rnaken..ca.nl 021. Bij de Creative Vado RD. Ben 'echte' digitalevideocamera. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www.·· eenFlip. Het loont overlgens de moeite rond te kijken. want de prijzen 10- pen sterk ulteen. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model.. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum.computeridee. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders.. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan.. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10.UIOR en Kodak een Zi8.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. HD . !nmiddels hebben beide merken ook een. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. en een uitklappend \cd -schetrn.. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. een lens aan de voorkant.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. Samsung een HMX. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. die rond de 200 euro kosten. dat beduidend duurder is dan sd. een Sony DSC. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren.

Het is leuk dat de functie er ep zit. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop.snoppen.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee.nl 02 I 2010 27 . De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. zoals ik.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. . De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. tuinen keukengebruik. niet alleen is de helderheid gebrekkig. voor het geval dat. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. De Cam. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes .drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. Er is er niet een slecht. pas na heel veel keren op deverkeerde. het beste van de deelnemers. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van.computeridee. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. maar heeft een beperkte kijkhoek. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. Mocht er iets mee gebeuren. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen.

want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. De modellen Vall Creative. Ofwel. De Samsung is een goede tweede.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. Dat zijn de Crea tive Vado HD. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. Dat redt Toshiba net niet. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen.CG 10. )VC en Toshiba bieden dit.. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. maar . De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden.. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. datis prettig. maar wei een maoie test voor de camara's. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden.hebben alls een vergelijkbare compressie. maar dat de ene lens de andere niet is. Video kij. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. kiest dan ook beter voor deze stand. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. De Sanyo overtuigt eveneens. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren.computsndee. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. Apple jPod Nano 28 www. De KodakZi8 produceert . Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames... waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . te weren de modellen Vall lVC. Moderne hd.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. Verre Vall dat zelfs. ofwel 1280x720 beeldpunten.nl js 02 I 2011) . maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. Met name Creative valt op meteen forss groothoek.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. . Kodak en Samsung. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. Dat is jammer. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op.

Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .08cm 153600 188 gram J'a 10.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. Lithium-ion Ja Ja 9.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.08cm 153600 €203. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven).75 Mbitls 15. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens. Uthium-ion mov 12.35cm ~--~.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9.1 Mbit/s 15mln. Oat komt door de gebruikte codec.BMbitis 6.90 Sd (Secure Drgital) €1B1.gonaal 100 gram 1'a 0.2 megapixel 5.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) .9 rnegaplxel 5.rnogalljkheden. Conclusie: erg leuk als extra.16 Sd (Secure .ijn mogelijk. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.kwali· teit hebben. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.6 mega pixel 6. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.Digital) €214. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga. Flip en Samsung..e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176. als u ook van deaxtra functls van een be. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.2 Mbitis 1l. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.53 Sd(Seeure O.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.computeridee.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.1'Mbit/s 15 min. Oat is zeker niet zander meer het geval.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge. Opnames in 720p-formaat l. Het bestandstype bepaalt mede door we. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen..igital) 1l5gram Ja 1.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep. 30 www.nI02 I 2010 . Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed.5min. De opnames zijn.5 rnln.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.6 megapixel 7.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een.Aan de andere kant. Daarrnee houden de overeenkomsterrop. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol.9 min. Het handigste zi]n Creative. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165. zijn de beelden kleurecht. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten . Lithium-ion Mpe. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype. gedetailleerd en haarscherp.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed. oudere programma's kunnen niet overweg met H . Het 3. Sony DSC-WX1.5 Mbitis 15 min.264 afwe! mpeg4 ave.7 megapixel 5.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2. verbazingwekkend goed. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee.

3 megapixel 5.of mp4 -bestanden zljn.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. bij de camcorders vanSanyo en So.es ULRIC ROLDANUS (45). De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. LIthium-ion 10 Mbitls 13. Mobieltjes.nykrijgt u een ba. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. Deze levert goede beeldkwaliteit. 720p of lOSOp.Sony DSC-WXl €300. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit." beeldkwaliteh stelrteleur. maar hl] is ook tors groter . deden dit dan oak vooral voor de prijs. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti. l o 02 2010 1 .et voor het serieuze werk. Mag her wat grater zij n.• een www. te beperkt. hangt erg afvan uw wensen.computeridee.5 min.4 gram 0. een grater led en veel meer instelmogelijkheden.970 of 30 beelden per seconde. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven. WatoverbllJ. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray. wij preferen de laarste.ray wil zetten. Of het nu avi-. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder.tterijlader. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren. Wie een zo compact mogelij k model wtl. dus full -hd. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. hebben een videocamera.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen.. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . bee de beste keuze aan de Creative Vado HD.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt .namalijk. Daarvoor zJjn ze . Gebruik deze apparaten eohter ni.. en nu zelts oak.5 min..O1 Intern flash· geheugen 36. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht.5 Mbit/s 15 min. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. Welke ideaal voor u is. moet opletten: alle cameras nemen op met29. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde.39clTI 230400 Apple iPodNano €183. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig.6 MbiVs 52. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. Ja(4x) Jal .ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd.het beeld- gemiddelde prijs. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie.lieht op te vangen.jd op YouTube scherm is beter. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. De NC Picsio is een aardig product. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.i8910HD €554. de nieuwe iPod nano. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. voou. Wilt u een optische zoornlens. Wilt II 00 k full. rnov.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj. de zwaargewichten veer de professional.

zeker op 8-locaties. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden. Tot slot. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen." TOM ERISMAN (54). De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen.000 naar meer dan 200. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit.els.ande community uit te breiden. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink.000 groeit. maar desondanks verandert de techniek razendsnel.lk koop nu al zowat alles via het net. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen.es vertelt wat er stuk is:' .willen we dat ons ledenaantal van 135. terwijl ik nu alles op de computer heb staan. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Neem de film.ongeacht het kennisniveau en interesse . mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Wat helaas ook in 2010 doorzet. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. Vooral witgoed. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci.

Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Sterker nag. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding.breekt dit product in 2010 door.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. Op een usbstick. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. helaas niet JEF DE VRIES (20). is de blu-rayschijf." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. die steeds meer ruimte biedt. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. Spelers worden steeds goedkoper . Dez." . die ik recent heb aangeschaft. Alles komt op flash te staan. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . geen games bijvoorbeeld. Ik ben er meer dan tevraden over. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall.lk vind het een onzinnig opslagmedium. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Wat eveneens erg duur is.en het ziet er gewoon veel gelikter ult. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. Oat is veel te duur. Ais dat het geval zou zijn . Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt..en dat verwacht ik eigenlljk . Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Daarom is mijn computer. dat van mij oak gerust mag flop pen." "Wat ons te wachten staat. kan ik jammer genoeg niet voorspellen.

III""""~ . een tip van Ives van Hoome. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t.lJI. DeviceDoctor _Setup.. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt.en geluidskaart.queeky.com:lNXEU. nl 02 I 2010 ..boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. maar u kunt ookDevice Doctor draaien. Laura..computeridee.nkzij Erik.zip :'nl.. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig . t "=:~-o. Niet dus! Da.nl/producten/mill7basis.II Inde.t. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen. olleverfjes. inkorusten en uitgaven.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen. een tip van Jenny Roozeboom.devicedoctor. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen.I~'" e:. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni. .en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.'IIi.com www.. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie. video. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer..op gratis software.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt. meneer Tump en juffrouw KLater- www. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint. Ho -kB Opschiet.G.IIi ~_lIi!!'pMIII':..exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. en program _ setup. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken. Annie had het mis: Abeitje. spat her helernaal gratis. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. want die werkt hier niet. li1U9Glc. Uw wa- www. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. Met by.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.nexonel. "I· . :879MB een verscheidenheld aan arena's. In Combat Arms.c. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis.ngen.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.exe www.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld. de long kennen we nu een leuk.-~Van :!I~v~"='.miI17. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. -kB gramm a's. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken.antipodemap.l. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol.

n'irsoft..P)lcllr. I<\~"''''\o.. am en a.0 is het nu al een topper....d"""~ to the". maar het is bestjammer dat sorn.teridee.nl t U82. he~ zorgt vaak voor romrnel.. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. . zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s.gd H'eel wat mensen knutselen als hobby ..image. MuseScore B rlde r emer AWlS . Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven. Nee.ijk te veranderen. 22kB moet U opdrachten uitvoeren.a. dus we geven geen succesgaranue.".V. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.. Oat kanechter een sruk handlger.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg...ore_org/nl a 20M rent.99 Deze usb-stlek MuseScore-O.e. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat._. Alhoewel nag niet toe aan versle 1.nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic. misschien levert uw tip u een p.... Do« /. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ .~_ """".. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make".de Vries OIlS weten..incredibots2. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten..5. dan IncrediBots 2..tijl.... U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken..compu.w. Leuk...dres.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet..'!.nl· 0212010 7· . Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. maar [e moet er spullen voor kopen.d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt..Knutselvreu.nl. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert.:tip .n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde.. Kijk voor meer info opWWW. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten . Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten.enter. zo lie! H . www. www.Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre..0""'~ &<n f.. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t.. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel. houdbaar zijn.9. zeals het transporteren van een object van A naar 8. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel..een tip van Sijmen Schoon..rij50p! draagbaarheid .CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren. xe e www.De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. £~I.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to._ . Vergeet 'niet uw " .netJutils/run_as_date.gingen van dit scort. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www.com :-:k8 '\pacc. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving. met maar.musesc.. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.maar dat llgt minder voor de hand) . www.". setup.exe www.. ----_.. in.computeridee. -_Ho .' 1. gebondenaan de natuurwetten die be- MW . met handige houder voor de dop.kB . De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot... <Jioro9o the. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.

die contactmaakt met of een . sci.auto. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue.krant en nl.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek.newsadmin. De bekendste is de alt-hierarchie.--. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van. namelijk: cornp.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . tenties. news._. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . U bekijkt de volledige !ljst op www. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt.de rnerikaanse Duke univeriteit.medla.. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk..__-_ -:_. U herkent ze aan de oevoegingnl. zodat er een logische indelingbestaat. nl.org/info/ nl-charters.' :. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen._~."()Ig.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen.-~. rec.•... Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. -_-. Deze worden wel netjes hijgehouden.sport.-. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. ~ • ~ <_ ~_.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren.html. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven.vcetbal. corrupte bsstanden ofspam tegen. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden. soc en talk. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen. mise. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. Dit in tegenstelling tot de.nl. Zeker alsu een specifieke interesse hebt. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator. ·discLIssies!. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. _. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur. humanities. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan.

..!L 01.II'II~~ 1 ""-.. foO... Dubbel- • Moi«I E. e-matladrss U configureert Outlook Express. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt... Vul achtereenvolgens uw naam. N .. .MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n...k opeen nieuwsgroep. [naarnvanu wprovlder] _ nl. die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse........:I. I...ss..E:!!J ~ "'W.. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur . ""!!M!!...tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil..computeridee.. zoo en nieuwsserver in. "' _ U.b!D< _~I f_d =---- kli.. OHTr. .. ..Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma.. De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen.. Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres......'''' . Het bevat oak lntormane over her onderwerp.. (NHI'" .. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles ... Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen.. Verder vereist de so ftware geen installarie..!!_ t.::q...I'" ..\O_.1!m'I. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe..U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag .. """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews.. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in.. Ck>\iI»~lobw~.010 9 ..IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!. l:an. r-~ ~. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New.. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip.!'L~tnl ~r~~t"""I~...N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b.eenvoudig. waar zijn de mogelijkheden be0~_~.. . Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw..w~ ._~I 1~~eI..-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen.. Wells· DD. iJ .'_ .. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. want u start bet direct metXnews. zoals Outlook Expre. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'.1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden. reageren op berich ten.blnaries4all.II-'o..ri1l1' '1:-' r. a!vorens u het selecteert bij Signature file..exe...nl 02 2. ... .. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens.. Iht ....._ .. Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen. .. zodat u direct aan de slag kunt.~ II"lII!lItlr~". Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan._ . Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar..""_ ... Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird._ 4. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult. waarmee u wilt op spam . aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen.AJs...... "" een toplcwaru kentvan internetfora. Is her een grate groep. ~ - --~ ~ Op de website www.. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI .".. :t.L.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen. den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen.cJ ~ .1~~ftI . __ maar de basis is in principe hetzalfde...... VuJ bij Email een adres in. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.. Als u iets hebt gevonden. I- "-'I !:8l..._. Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft.. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt.. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden..dSollo'O>\)..""' Jc. U bevestigt metJa. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay.. de auteur en de datum dat herls gepost.t. wanneer u de berichten wtltlezen... Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers.In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent.. meerdere nieuwsgroepenservers. I 0-:::1 . abonneert u zich. ... waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt...."~_~"~I""". Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.ao. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK...... U komt vervolgens in her Setup menu terecht. wat enige tijd kan duren.

. Zorg In ieder geval vear goede argumenten.. Ga. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen. waaraan discussies.....rrI!II!~ conrroleren. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen. Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats... "..p (....Nmii-II II . . ---... ~ r. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . .:P::C:!.bltlloI:IIII..... ..HII~_"".."'-~....M6'.. _ ~ 71 l! . -II! _Ill "" _'" _!I:it ".. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e.. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht.bo-I. Er opent een nieuw venster.nl 02. Bepaal zelf of u de quotes I -. " .mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database...--=.. . .. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver.iegene niet meer ziet.~ ~~I .. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster...:II.. 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d....l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep..lll!UJ '...or.sporlYu. " " .J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:. . Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten.... aij Spedal en geblokkeerd. ~Woliil!l!'o -" ....In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan.. _' ~ " .. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d.de interface.:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d.. Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .." .-~ .r'.. .I-iwI. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren. 6. .lk.".~ .... in he! menu naar en kies Post co Newsgroup.. maakt. " • .. I._t-.. ... .V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)"." "'" "'" "'" "'" "'" . ..._. " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn. i:lj~ ~ . hoewel .. Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.....mall naar de afzender vall een berieht...ail:! .. Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging. Het program- ~L>-oro.1DIIIK"I'l!u-L " groep... .dill ~) W .."'-:::.. ~~4...D.... _lit ..I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!... ......-l..!..._ r......... Het is een aanrader om fl. .....~w~' " ..i<..2010 ..tdLtllirlbwMtt.._~ JlIIII. Veel groepen .. ~-~ ..-1 dIII"'I wnf... waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt). .iegene Ie maken wilt krijgen.. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!.1.~ .'ii"f'SlIt ...! .. Nege.. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to ...er irrita nb) gebruikers... " ...~]r-Gl.....-'NII ..'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:.lbal ~£:~. . ~-~ -"" . Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup.. !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C.~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message. 11 nieuw via Group en Refresh Headers..:::--... 1Ioi.. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud ... ~~ fI. "'~~' RII"UI~ Alt:II-. waarin U Bell tekst typt. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen. brujker wiltnegeren......"IIIiIl.t!i.... zodat uw reactie ztchtbaar word!..II.l .... -" . U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. _ ..gl~""IIIIi~ nl.... i'liiJ!l'l'~Itt.. 6..J. VeT- • R.. ....!· ~1"!1!1&1~~:s..iitii~I""~~ rd. == Q.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan . Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop.tIl+JItD !.I'c~" . ~ ~ ... Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe.1IiII~ .....I..DiC:IiiD.... U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen."*"" . _~ rOI... Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle. dan --"-". eIwet....jI"'IIL R-~~ >. Rechtsonder selecteert u de juiste server.Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep.. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep. :.=-=_"'.... . ..I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " ..!lIIi~ .J --"... Eventueelmaakt u.... Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- . .....'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan.. het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.....iiil_. die via u browser vcltedig berelkbaar is.. __ I\. ~'tf~+~ .-~ . Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar...l_~"''f1:...-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse.':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp.. ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.J~ n~ III"IIibl. _!rnI'i'Il! De zoekglg. .. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden.. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt...-I'Iil'<_ ••• __ .. . Het is zelfs moge. Natuur- )O. U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep.. ijp(JltnI&IlI:II. k1ikmet de I-:"":....... :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten.• 4 www....& Haal alle onderwerpen =.....wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.. . t))J~ ~~~"~l..computeridee.. ".:jii M_:il i: I"" .

LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.j. 2.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz.. computeridee.==~:.95) 16000 Lettertypen (€: 19.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren.computeridee.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.95) System Mechanic (€ 39.. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen.school? Welk deel.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark.nl 02 2010 I' .easycomputing.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord. maar die tijd komt niet weer . Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •..95) Videomontage NexGen (€ 39. Meer informatie: www.----_. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen.eeballade over de jongste provincie van het land. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www.nll prijspuzzel...95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien. Postbus 1931.com -._.95). . Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd . De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4. Waarde €180.-::-::::. in lelystad? lucht.... ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A. het grootste Nederlandse museum.-::""....III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer. _--.

0""". Zodraueen web!og hebt aangemaakt. maakt u evengoed prachtige ontwerpen.d.:lft wereldl I!.A-. ]=.'.m1'l'L 1'h. Web·log. bJid!\ijUITJ g. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren.i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de..~tnjgll1ll'1o bee!den.c= I:Il~1V1 durvan .ra:ni... :.hUle.&lll! I !S)""Jldu"on.= M:C(I~IIL rh:t vt'e. op de beginpagina een aantal u. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.ilop 'r-. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers..c!:'_brprw.> .tHdJ."': J . Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit. • -_ -'JI . q "·Ql)'r ~el:!li d.and "'Ch[~' DO. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.nn!n wotdm. . t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst. Orndat u het laat hosten door Word· Press..lkb'Ur~He'tiood. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe..I <JI! Do nntmldoill"s""" d.'llo'Il'TW! bltt_. III en Punt."'ffzf:.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt.lJ. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.iI:l1l Il'. ill.d. is bijWordPress aan het goede adres...dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l..et iJ nal . helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn.l 4 beta ~ 1oI:II1I. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.computer:idee. "" het Nederlands beschlkbaar. gebrulkmakend van standaardsjablonen.cl/1. . .I'CNiellws . Coo.dPtI!!. U kunt er op heel veel manieren een maken.!i'ft.0 . en plaats het aan de bovenkant van uwweblog.iJIIg eee to WIIIf.:Iln aDMit sf£! ..' ~ .. Ter lnspiratie hebt u .Wilt u meer invloed face. zijn ..MIl'1 8 .BIl"nclJ.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt... waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem..(IIJl.~ ..anac'U: d"". brO" II< Wto \I.!ill n:n:l~ vier ij nu p.<>ca!.t. Halle W~ ~.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa.r"k&f~II'Iu ~ kttj.com.\l.nm~til~ . Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.... H. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen. Het is 4 www.nl 0-21201..-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I...udll!!~mplJ.iI: !lU If .I: ~M.Word Press we A berichren 0. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.!l.sHrd 'lm.i~~ru. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken. w n Z. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in.lllte' ft ...ublie.." .t.~~I.l!.~!.be5cll.w ru'ltt". is dit de standaard inter- onder andere Blogger. 1 ~ .com. De website is grotendeels 'V~1 in A: i...&Jl 'biuverri. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal. . dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.Zonder kennis van programmeertalen. bericht Chrome p.

. vind t u op de beginpagi. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt. Het is nag ~_~ ~ www. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden. .""@ ne ol~ d. 1oOi... wanneer uklaar bent met her bericht. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.. zeals contactgegevens.computeridee. _. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen. zoals een kalender. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. bevar de applicarte diverse opmaaktools.1 itlijnopties. ~ d. tI. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud... Wilt u een be- dat niet.. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden.iJ. 0. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn.m b!~. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. KLik rectus op de knop Publlceer. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi. GODiI~111.. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk. Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn.. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven. -_ Andere mogelijkheden '_" ::. allneas en 1.boo""'" ~ . 10m.... aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. geef dan rechten aan personen die willen meewerken. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T.!<l'fI<Il""'". Als u extra informatie wilt toevoegen. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes. Blogrollen Blogger.. zodar niemand uw probeersels ziet. ~m . • I~- . De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram.1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen.. nu d. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave..:ill 5 OIIJ' . Nadal u een pagina bebtgepubliceerd.. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken.. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties. Hnl". D.1k.. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan..enquetes en PowerPoint-bestanden toe. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten...beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens..". Hierbij ziet 1.d ..JiIs . verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen.. N""rn~ .. .. >ltn . zeals: Llvelournal. borl". In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's.. Deze bestandee uploadt u vanaf de computer. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu. Uiteraard zi] n er ook mogelijk.... zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.2010 _ ."'n~r . Om een teksr te typen. Doet u trekken.nl '02. Om uwtekst extra kracht bij te zetren.. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren.~WI'ti''''''"'""-'' .. Leef u Oink uit. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe.. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan. Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken.ulilokb_ . Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky..... Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link. filrnpjes... """tIl""L wll . Oat bekijkt u bij Blog sradsueken. ..Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1..i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). die sorns goed verborgen zijn. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn.. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. Wanneer u een thema aanklikt..

Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre. downloadt u her bestand naar uwcomputer..II"ILI:a~1:I! ~M.. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt..php naar wp-config...tI!IIiI~~..1 Ja .0 .3 en MySQL 4.rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel.. ill HI:Ib jI fIoikt.. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre... Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt.Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden. wachtwoord in.-. adverrenties..iIII.:.heden bied tom met behu...... ~t1.als hobbywebsites geschikt.QImIdurI1bni-rr. Surf daarna naar de [ulste webpagina. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website..-.ss.) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.o cl~ o GooHl:. . zo'P~ ~lt~DAlDlr!L . U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.. ~~~. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar..!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~.* •• 'I.. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload..map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.~ ..~..."tc~"""~t"'Jjo server.*"... .-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins.n.dat diegene beheerderrech krijgr.i8CnllllUdldN..r. WordPress is zuwel voor commerciele.. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.:..• www. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G. waarmee toegang krijgt tot uw webserver...~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt.ttI ..CQmplJteridee.ot I 'Soem 'J{en I S~.. ~ . Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!......nl 02 1201. server.iU.~ ._ ¥ r=. zet u de interface volledlg naar uw hand._.. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's. De uri wordt dan . U hebt dan echrer weI . Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics... Wanneer u met deze gegevens inlogt. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.... ven en een contacrformuller toe. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '..ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn.. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ . Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.iII\lr Camma..DllIi.XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n..M~ "'~ <. ~-"~H"~IM"""'dJ. EIoi:tlil'rj. ( .· .:1.na \ \\ ..nM~ a. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam. .0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane..lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien . ~~=::"'-. gebruikersnaam en het script te lnstalleren. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press.1t ~c:' nia.~~ Ho!. .":.od~~~. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.._. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen.o...iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n.. ~ ~- --~. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.php en open bet bestand met het programma Kladblok. pakt u bet zip-bestand ult..I--~""'_ tnq) .. Als II een ander webadres in gedachte had... aj"'Ih"'lIJfih.=":l·:::-c·...:::-. ten ZeUgehoste weblog l.''"'' . tIa.n Aut.r1Q"~'PtI~~ .. . Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver. .!I_ ''4.. .::r... rrsr l~~..!I-.'" Door de opmaaksjablunen te bewerken. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE. ~~UlI"-=. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg. ~ wcrlr'.. 18I1!iII. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen. Zet het vervolgens op de webserver.**~M1.. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-.. "~~. ~".~~t. • voldoende mogeJijk.o':nri!ll~U·. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma. . ~~~.. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak.. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf . Als uiets moois bebt gevo 0den..__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt.. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder.. " . komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren.. antl-spamfilters. soclale netwerksites.n oft.~ __ .-d ~. Daar staan weI wat voordelen tegenover.t..tl!un.IIII':' ~~"'~"~~I~III. Op de webpagi...I..

Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie.. of IB5. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie.nl 02 I 2010 . O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken. Zodra u een keuze hebt gemaakt. wtlfdtf'l opgt:n_.omtn. waaroververderop meer. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www.bo".. InstaUeer eerst all'esoftware. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken... want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. vcordat u een backup maakt.". Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. [g·U·2OC/i 16-. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken."lIvcl'. Intimate.S. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper.h•• dl! Silk. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen.. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen. Overigens. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt.kelijk van de totale bestandsgroorre. voordat u een systeemkopie maakt. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken.4 "'. Bij de meeste computers is dither Cvstation. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. maken. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. klikt u op Backup startan. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. ~en waarvan u een kopie wil opslaan.. bent u alsnog alles kwijt..f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. klikt U op Volgeude. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor.. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. I~a_1M) M_ Op I •. IF1J IMI. zeals in dit A. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. afhan..e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. Het proces neem t enlge tijdin beslag.-"1' "" >I. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging.computerldee. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen." of computet nlel meer ~b. Inclusief'persoonlijke instellingen.'If'I. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1.2S GB ~u ~J 00£. Dir bespaart u veel tijd. Enterprise. op een externe datadrager. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. want als die harde schijfkapot gaat.l9-.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad...

!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1. 0111niet decontrole te verliezen.1:t ~~~~I"'~IM gcm..g.PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi.1)cf1Cn.Misschien vindr u dateen on handige djd.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie. Vervolgens Iciest u de juiste map. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren..l~~ -"""9< "". Jl ~.1fl.liI!-avo~d. het 4l'I'.\D.d4.lJlh diXl. bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.:. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup.compllteridee.. itl~ ..l ru:crrde ""rslelmmhode ..~ i!'l:lblt. is het verstandiger am voor de twee- gende locade.mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces.~uuw~ifTI..... Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat. Erverschljnteen nleuw scherm . Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle. WelLE !rpt.rnf . Oi~DctwrrwptQl r.r'Io U'ii' b~_dl!l\.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens . dag en tijd van de backups. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.! Hym". Ga naar het Co n.p 1iI(11).ll'V11~~1t.M! tJ'....... ·1 =:I srellen. dvd ofusb-stick.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n.op._o""'...I .I) Irt1'l..'.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- . bij- ulrvoeren. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken.. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.!!"~n.SdeaRr lUd'1I eon gwv.ysteI!m kopie die u _der hebt gema.tjc. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If ..!o.e documenten :JtAtfJlna: ..... In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt. U hebt nu twee mogelijkbeden. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door.lw.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen.dt!~.el bdrufpv.ii" ~ OGtfP-iO~C niil. ttfl ~~mhp-~. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren.. .m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .reUen mel een :.!! n:lri m!!tr ". wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen...tI. i.• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten. ndbi. U If..ie! 'SdQ:k~ tid... U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.up ~etI~l1I.1 H·_'.. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.dM.1""".wb.O~.oNl"f'I"'r r:--J.. ~. Persaonlijk.u. Klik op de blauwe Iink Backup in- . Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden..tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten .~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC.t"lhl ~ ..tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ.. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.:~"~wan:I..~ tl'~ar'I'I'rII""..Kles vervolgens de juiste Iocatie. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d..If! '"'.lok1 cp.. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema.... Cip da:. ~~ d:!l\JiYcn om i..rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer.. Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen.llIIIO~ 1.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer.rdgJ maken op een externe harde schijf cd._.1Dj301I!m1Ulr.. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat. TI\ :r'.1!!m hKt .. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations. jimdJl f..dl~ nog 1IK!dt. tIItI .Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat.~ D:~~I..nl 02 2010 • . im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .L\J(vn1"'f'1'I11'11""'...en4sr! .cCl'fl. ~. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk..~ra.. vaG van dit II kI www.tJ'l'l... Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f. Systeem Bog .IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI. r.(Q.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken.. waar u de gegevens wilt bewaren. Pob. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen.u. Klik op de knop Volgende. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers.) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi. 11·L·"""~1S v-'. .. ~ ma ~"YI:p Y. L.tb1f die noG"9 ti)-n.11:19' [-19 ~ r.t.

Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig.computeridee.0MB Hoell. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo""..1 0 installeren'. zU I. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.". Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch..rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten.. U dat oplossenmet een exteme speier.150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. selecteer het lso. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen.1"' . de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128. Hebtu war... Im. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken.opfrisslng nodig. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten...hestand en selecreer de usb-stick. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. Klik daarna op 'Ubun tu. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick.ge-besumd 1.. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands. 4 www. Ga via Systeem.. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx... Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer... "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl. 7-. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. Oat kan perfect. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start..Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix.nl 02 I 2010 . gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. Kunt u daarrnee leven.. 1Ge de use-stick en druk op enter. tenminste als het scherm groot genoeg is. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren.ken slagmedium u wiJr opstarten.Netbook -Remix 9. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar. \!II!""" . waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download.

ko' . of de partltles hand matig specfficeren.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q.lsIc. Ides dan voor . fmno.:.I WQnJ<:n.ntw<>illlIltee!t.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu.II~I:Ia..ontol ~"''J'!'1 r \1e.l veor MII""Il!II.*I~fl. ltall.nl ZD<tr.".ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ".'" Goell'l'O Go. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt. maar u kunl rut nog wijzlgen. klikt 1I op lnstalleren.. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR. Hrv. o. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt.o. cd gobrul~ k. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling.ij fers) en een wachtwoord. Als alles in orde lijkt..WJ!a Ol'OCIm'e'. Klikop Vooruit. loginnaam (met aileen kleine letters en c. K1ik daama op Vooruit..I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem.do. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is..'l1eid ..t~Ia<rI"''"'IIrI'u~... maar 00 leBelgie staat bij de suggesties.. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.ufIillCl(uLJI~"I~Po!.ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven.I~ M r1tiiP""' • .l U """ . Hetinstallatie- :u... staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows..Kliki II op Nu www.chilr ~11111'1 lo..computeridee.nl 02 • 201..~J II4IiI a. De eerste op tle is meestal vo ldoende. staat de taal hier al op Nedetlands..l"l10 I(l~! 0..--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal... krijgt u een melding . tl.. Wannear de j nstallatie voltooid is.ll""t>. na uw keuze opvoorun.. -. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. op Voorui. t ".no ~umi lIIt.s1lU"& p. VODr optie. g.'"'' PiJ'tltlKn..l 'lelfl5til lleerde syst .E.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf.. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.II1'I"'l. Wol1lt oo~ d•• 1iI. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren.. KLik. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren. dan keert u terug mel de knop Terug." te lJ1Stall@". Geef ook uw computer een naam. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat.l r.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! . I Ides de ta. ~ Welkom Ell'!k. rdtiIalvoor ~. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken.. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen.t... m. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt.. Ziet 1I een foul. -_ o persoonlijke map.n a"".n worden.~"prKn. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam..0 9 ... A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. . Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows.

ubuntu. Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte.-._ ".0212010 . lD... ~ Klaar om te installeren. Nl'P.computeridee.blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad.h&J1Y . dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu. enzovoorr. J~bber:.rI#". waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.S(9II~_QOIloOolols .. dan verandert het icoontje in een wolk..!1I!1.. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www..." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~.tr lll'lbi q.~ . Klikt u erop en kiest u Verbinden..... bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.lI-....org 5 www. II ~g. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts. Rhytbmbox.. de ..Bl dIl-=anilli de In.com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www. Empathy.I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 . _<1 vorieten van UN R.ItAen_~""''''l<Iij.. Alles staat tach wat op een andere plaats.hsrstarten of drukt U op enter. en andersom. waar u een gratis account kuru aanmaken. wordt hiervan een . barterijstaIus. In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".II1n'II. waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . Met lJbuntu One kuru u nietalleen ..fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" . mm.. maar ook nota's voor het programma Tomboy. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan. 'u .geteasypeasy...Uiteraard ""t.org. Evolution.':" .."'. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip."' .. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen." . Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. . de. Her GNOjl.. registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden.mik!n.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One...ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d..w ti:Jj"lJ1f:.II~dl~scsa ~.. n -IOO'k...com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone... ~~ .mlJlaUi!' (.. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. dan wordt het Installatteprogramma afgesloten.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie..II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond.ubuntu.. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- . Als u een programma in UNR start.Qm 1>&1111 atl ~ '1". In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One.'_IOII.·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR.".10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu.... . deze map sleept. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One.. mdol!ltl:l. . verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.~r..~.. het netwerk.erl'i'I:'~ . OpenOffice.o. & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. -• .. F-Spot.J ... met ieoontjes voor e-mail en instant messaging. Als u eehter een programma start....l'UI)' CNtPr'IJIiIf ..~"'T.ubuntu...• Canonlcalheeft in Ubuntu 9. bet geluid. 1n:~'t.. ~I 'I. de datum en tijd... wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'.com Moblin moblin.a!f"*h ildspell!!liL Installeren.nl. De eerste keer dat u dit opstart.. enzoveorr.

gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. opvoeding. lezersverhalen. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. anatomie.nl. HoeweJ de website W\VW.hondenpla1l3. . U zeals: oorsprong. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. VaJentijnsdag.mailadressen. Als u het baasje van een hamster bent.10 . Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. U maakt hier eenvoudig een weblog. voorzien van een persoon- lijke boodschap. een huwelijk of verjaardag. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen. Nag een aanrader is www. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden.raadv an beheer. waardoor ualles te weten komt. columns. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. u leest aile benodigde infermarie op deze website. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. bijvoorbeeld Kerstmis. ziektes en butpdieosten.computerldee.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. weblog. U zet op die '--. weetjesoverkauen.nl. verzorging en huisvesting. De wallpapers. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier.roblemen. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. surft u naar www. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p.hon den [orum. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. bekenden en famllie. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. gezondheid en ontwikkeling. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden. Sommige rnensen 5 www. Voor e.nl.nl. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. Op www. Wanneer uw hond war mankeert. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. Knaasdieren Op www. Leukis de website www.bu n nybunch .. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen.hamsterland. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. zoals de naam al doerverrnoeden.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. Onder andere cavia's.dogblog..kauenkaartje.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. Maar ook website.1l1 02120. Logisch. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. Op dewebsite www. degrotecavla. rassoorren. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid. ziektes. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. zoekt u naar het ziektebeeld. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen.nl leest u er alIes over.dekatten slte.

.. maar ge. .. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .orum.ot. Zo heeftwww..animalsta~ker5..aquaiorum..r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www.'lti~~ IJIII. tamheid. zijn erg bang voor muizen en ande- . A1su parkieten houdt. waar zelfs een groep parkieren via.nl..25 euro.ni.nL 1.aquarix.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis. Nieuwe technieken.v. ceo webeam is te volgen.. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar.ijkt u. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren... dan surftu naar www.. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard.vogelpreble.lukkig word t er verwezen . lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.. Dent u het gekwette. Laarsrgencemde groep kan terecht op www. U leest h jer op welke manieren 1. Op IVWW.parkletenfreak.1 het beesqe opamaal verzorgt..ijt. moat u bij www..informetie op het gebled van terrariums. I II! -. 1IJ'.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op.'II~~~ ~n... Macht 11 een specifiek pro bleern hebben. naar www.nl..oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . exetlcanlmels. . Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen . zeals waterstanden en anderhoudschema's.com..voor al uwvragen kunr u terecht.:G. kweken en ziekren .rklplaals.~ --.l(iUG . waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.reptie. iJq. terrarlumdJcren. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden.nl zijn.nl. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.__ lri. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen..lenf. • Software voor dieren. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen. Halaas is er geen forum aanwezig.. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers..De software mag u dertig dagen proberen. ren hebben ze juist als hulsdler.. zeals schildpadden.zooeasy.. Oak op www. Daar bek.Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.--'--. .ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt.. Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.mulzenpagtna. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. '1 .. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig._ - . slsngen en leguanen. reptielen en amflbieen.vogelma. Vogels bars hun trots laten zien.)J!lll'Hmllll..U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij. -.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden. Vissen. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt.uaforum... Kijk ook eens op www. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum... Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen..m.~ ~.nl bekljkr u de nodige.op het actieve forum. broeden. Op www.·iital~~ tt. waarna u het eventueel aanschaft voor ..'I5...I I I I I II I mcn.m~~ !1JIo1. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij.. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www.lacerta.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .de/en kunnen aquarianen hun ei kw. U kunt gratis een demoversie proberen.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y.Il...1I. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.. zijn voeding. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen.dem edernepapegaai.parldeteu-onllne. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde. Op www.

. ".'I.. Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software.. . . want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2..lk kri. De batterijduur van die netbook zou wei 5.._~... INTERNET . de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben..I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen........1J...oWIII_y... Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd....De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr.. "'.....:t ~ ~ .l.Zl8 byles) .289~12_ I -......h'.-~.L!II Bo+:MII:Ilo1J ..:: 253101B [2S6... Maar .._.. yoIJ" CDmIJUW......com). ~rotlol --~ -._. .. WINDOWS VISTA . iI~"'O . did 'FrIi!.... .__ " ... w.D - ~ . want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1)._.clQ)::I!IiIIIt nlll!l-... Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .. _j~1Ii _w dtoio' !.: . Dat werkt prima. U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2)....EXE met weeki.<II' ~ )nl!ct.. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop..'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.computeridee..-~.•. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll...~ .~ .. Merk op dat Gob"""... Kan dit worden ". ".ctt.-. FAQrnan.i. L. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan.. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www..... Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V.. . We twijfelen nu.ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool.. II... moei u hebla.. - ~l"""""iDL~III.... Er dat SETUP. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7.**...<L e.--.... zie ik hoe groat de bestanden zijn.~c.• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men.....__ -..... -" C._..o\'linstaJ Tao! ona! deb.BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.. ""- )U"ll!IImlil" =U14.bnlt·J)·-tlntine. .aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner.._ 0-....-"" -..nl/faqtaal.o"_. T........bijna _ altijd als beste uit de bus rolt......... boeJanger de batterij meegaat.014 720 ~I 2. ..jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn.. Locotio· GrooOle: G'O<Mt.. Oat werkt met meer en nu netbook minder is.d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.nl 0212010 5 .. _ . De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt.... De netbook die..'11. Wat Is de oplossingt Roel... want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern. II ~L-l- www. .... .. ..~ aHIMIUl~ ....511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4..\ . c.' l .. help! FAQ I. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook.. Hoe meermAh (miJli ampere hour)..BEVEILlG1NG .computerldee. still remaineO 01'1 Items..._.r. r~ _ ~-... Jl-w. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista......... ~ '" .J.o"""u..

·.. De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand.... Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald.computeridee. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt.. Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk .TELEFONIE heb.4. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) .3. Anders gaat het ... bentu er namelljk ook. NETWERK . maar geen tcp-poorten. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten. 20 niet. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een.._Flo ~ [J .ook naast mljn bestaande nas.. dan de Register-editor erbij nemen. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen.""'""al-d~"' _ . wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE .or __ rlOn~_~"' __ go~ .calpnly.helaas niet werken.formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt.~p. want daar vindt u een prima.Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen... Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn."" R. Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.bullguard....." Mit r.. Wat oak werkt.Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan.~"""N..A1s Ik die programma's heb weggegooid.... boi.het Windows-register....microsuft. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar.eeleaner. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE ._""" __ " "... Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en.OFFICE kennlssen.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK.. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie.n. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken..-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.. cnmn"Unkid=9 45377. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.E325-] I CE.-ho """__ iTI..". Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren. dan scheelt dat enorm! .opnieuw .... zij het comrnerciele.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41.! door _ z.I'CS"1<>I ..Ftxit .csc.met norrnale middelen .. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www. 5 www...u-. Kijk ook even bij \~ . A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren..-... virusscanner.. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd.com.. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop.n! 02 I 2010 .Ao.. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie.. .OPSLAG 4. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer. v.y.L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965. Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V. want dat gebeurt maar keer.. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern .~. via de web browser en via de Windows Verkenner.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007.. Api:IIo . die u vmdt op go... Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE .. U zegt datu een nas hebt.. " . 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen.e u/hfrlesen voor het leuke DirSize. Surf naarwww.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d..OVERIGE . Ga eventueel naar users.installeert. CIIqI N c:.I-secure.. pal voordat u her besrurlngssy teem . dan is downloaden voordeliger.SaicS . 'J <iorJ<ri.BFC1-08002BE 10318).com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet. maar dat geldtniervoor alle protocols. Opmer.

Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd . genieten van de koopjes. Graag dlt venster even schoonmaken. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. precies op tljd van start.. Eerlijk is eerlijk.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. De presentatie ging. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. Toen de ankers ..te laatvan huis athalen. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. nee. Makkelijk beginnen.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.. als u de Window Verkenner gebrulkt. Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. dus zo gezegd zo gedaan. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. dan hebt u toch echt wat gemist.. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek. A1s u dat hebtgedaan.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009.U kent dat wei. maar dar is een keuze. petje-oppetje-af.•: De verbinding is gewoon aanwezig. want het was weer eens ouderwets genieten. Men wilde. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Aile bestaande verbindingen u weggooien. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. want gelooftu mi. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii.de winnaars dus . Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt.Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken.. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.e quiz . maar vaoral genieten van de bezoekers.5. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. Mochten de tips van . Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. Ik rij overigens in een dicht busje .ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst.. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. Genieten van de nieuwtjes.voor een oranje stoplicht met flitspaal .BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend.. dan is dat alleen maar mooi meegenomen.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. de FAQman draait. Kijkgoed. ik nog natrlliend. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. Kljk. 6.. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS . probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . genieten van de workshops. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit . men etste Windows 7 en niets anders.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden.U werkt offline .lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . De lezer vraagt. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan.FAQman prive r.computerldee. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg.altfjd volgeladen met troep. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s).ii~il~~~~~r ~ Men "b. Theo Bruin Oplosslng:.nt 02 2010 . eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters .bleven tot respectieveliJk 52. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar..

. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden.nt 02 2010 . meteen goed afgespeeld. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is.Z6 precies moet de dvd re booten. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus ..ssing: Oat treft. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . 5 www. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege).VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN .hdvideocamera heb gekocbt.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. nietrneer. Met de re hten waar u over spreekt. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden .computer)dee. is Nero Recede.. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres. In Windows Movie Maker.). (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand.leeg te maken. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE .8. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. wan Ihet is typisch iets voor een virus. Kan ik dit nu zomaar utrvceren.MSC. . en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen. want daar gaat het slechts am.'>1AH00616.OVERIGE Gebruikersconfiguratie. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key.nl/faqtaal. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. Nee. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden. maar dat is een detail (atbeclding 7).• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien. lk heb de andere bestandjes verwijderd.7. Op de pc wordt de film..0091fc Bbergen All. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet.CD/DVD BRAN DEN Halla.. oak gratis! .. Wei even opgelet. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS. dan krijg ik de melding' .zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) . Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. Even am te laten zien. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE .uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. Alldl'eWassink Oplo.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren.computeridee. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. omdat ik net een full. Bebeersj ablonen. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker..E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET . Netwerk en Netwerkverbindingan.

'I. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren....).o- WIt: """"-..frl maeallan) . maar gratis vers!e van DBXtract (www.t:I_.Ii!III.JI" J. ~ t.com) gratis demo.L.ll"lJU./!. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www. [lash local.Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -. AJs u dat wensr. L ~ ..r .com).ridee..com zijn geluldsprcblernen op te lassen. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express . extensles.. ~~tflOl I.computeridee. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform..~rduQH ~tm~~ .a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~.:f'I\I'III!I.'§itillJl. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest.ADTfFl. ~ .videlan. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .fD.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum..com/sherlock-codec-detectlve. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven.ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt. . __ . Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies. T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.I"IIii""'.'I.. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools..i1'!IC"1'II1!1iIiIir1..~i(. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt.updalcxp. hiervoo r her starrmenu..: L M NOli Q~ S. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . objects. Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.... I.u·ce- .vervelender nog .. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft ..hlm I)..org{vlc): als die bet weI doer.recoverytoolbox.xtension. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren.~ 1l'rW'r..tlnyurl.lIi"'-.ir4 oI.IF Gr:. Misschien levert uw tip u een prijs op. I~ ~ .(. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns.1a. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www. M.de hesr Burgers zel f ondervond rekenen. 'II fI~ n&!i 01...nl.nl 02 2010 9 . Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere.._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I.ltiUIII.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.II(:I....II:""'~~ .u Ii I . on] uiste of corru pte codec af te codecs. • :. 1"i1'q:II:'. enz. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen... - www.-1 b~ . Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden..computeridee.ti)'o: 1'\IA.~~.-4! s. t. webbugs. Open.l)I.. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom.. ._. openwhh. Downloads.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge. PavorieLen.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' . com/dbrtract).). Even simpel als handlg dus..I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave.G.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.. .• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www.. ~.aca!lI'IIIl!MIIIIlb. enz.. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~. ~"...nl etaferen lezers hun computerkennis . Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.denda.mpute...tiJ'IDf~ Goo ~ . versle).ap/lt:1 Jl1..~ I ~i:r~IIIJ-O...et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE.com S~IIitM!~tD.. Maak kal1s op de game M....ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.hn .»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory.. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-..'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ.91~. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen..org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen.r~Qi.

De Verkenner. .:':~:.''''''''''''''''.. ~"'''''''''''*''.... Ten slotte stipt u Standaardversie aan. Wanneer u.i1Wo~ti4:I '_'~~II... .. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts). m lcrooft.... ~ MicrosoftOfilce jes...nu... l...V in uw document plakr.....r .r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult. !IIK... U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.....NtlI'iIIJIM"""..oekmachine maken..En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus)..:!LI .... Er zijn O .. Dat geldt oak voor de extensie m3u._'''''''''W!lFhIIt:aillial*.w -*.c-omputeridee.IDmr .))f)ftii'H&ibSa. ~ .hiIIII'_~ II~ .!H'" .. .bij Zoeken in Webcollecties.MIl Ct~. ~DIIII~ - "....::::~... evenals de gewenste taal... mers bevatten.. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor). Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden.r u naar office. 1...I"CIf1I!II...".weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan.. duizendentypen bestanden. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk). maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.. 6 www. ...~:...~ IItr~ ... RM 1C1'P'Ii . Oitmaal het pls-bestand.... Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld)..n.~ .. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.=.zIJ '~~Nn~~ai) ~.. u a'" . maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word..J~~ -_ .'" . __ ilI:'"...ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen. ...I... . Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven.com/ea-us/cllpart surft..Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten.... Mic rosoft Office Online kiest....lIIIiII. waama u bet via Ctrl..~~ .....m~ =..o! < -".:. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing.....I~ ~.. wannee..t.... Even later ontvangt u een bevestigingsmail. Alt..mlcrcscft.n ~~~.. En . ~qrthll8 '.:. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen. Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen .t:~ ~t ... .......com/ul-nl/cllpart........ gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie..'I'_..._.1nI .. Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen.)- r:. Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen.. zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.... Een pls-bestand verwijst I IU·(JII. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als . j "'~.O'~~~IIi.. f'ICII -ell .~~· ~r.. O ~"'''''~.~~ ~·~SIII.Jw... meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z.. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice.iIoc~M_ . Bevestig met Voltooien.._ .. tt..IGIoh~~_~"1I'II!tuzn..st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen... Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In ..een perregel.-'~ 'I":ll.......!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan....__ . i n Windows Vi ta en . ~-...nl 02 12010 ... u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist...::::.... '..- .nII~ • ... ·lr. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten.~!.. _~ " UQp:IC . hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals )...-li~*"i'I_ sen......~~-ba~ '... Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij. is Playlist Creator I 1-- _ .... kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office. Med iaspelers als ITunes.. u kunt deze E.. ...... een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden. Surf naar account .

~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .uaN~. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project.. al dan. tal • . Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \.C . 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen... krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis. angeschaft a en wee! niet goed wa. Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www..J~~~ .. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen... enz. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt. . open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :.. Meld u bij de service aan.. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. ~~ 1II .com) omtoverenin een handlge audtostreamer.c. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren..eamer.e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen..STIPSVOOR ••• -. ook via het internet. .en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t . V0 Igen d numme r.nl 02 I l010 1 .die ook versleuteldetransfers 00..gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo .. .'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . of .fIB.1 r.~. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~. ... toevoegt of uitschakelt.. g::. ""'" !!J::=I.' lPo .I voorspelling vindt kunnen verbeteren. niet vanuit het Windows Configuratiescherm.. andere.. zander handen! Wist u dat . zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren. surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt...o: gratis versie voor nietgebroik) . Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug.). maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap. Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen.. Verder bevat de tab Script enkel. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ ..computeridee.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /. www... :I'I:~ :J_~ .nl.. w..CHlll~~"'" ...J . ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert.. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •.. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's...Il---~ ::r1). Start de browser.J~1~ .. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren... JI:lII. Een zinvolhergebruik van uw oude pc. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan ...·-~ ~ 7.eenvoudiger nog . DoneTen iseen 'optie.. l~ ~.- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item. I hfS. Op 1 u de .ip geocaching. Wespeuren het alfabet.zonder risico voor uw huidige systeem.aarom uw pc dan niet omturnen tot web.ot. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt.. met het begr.. Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas). ttltl~_ ffJIItr.T. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent. Kijk. Hat gratis Freenas ( .I is hfervoor een uitgelezen tool. B~:'~.. ". U he'bt een nieuwe pc .:J~~ r. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.:J1)'IIuIfII :.!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum..t met deoude aan te vangen..v1best.. nodige software.

._ Anes optellen groterdan •. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst.50).alst in E3. Deze form u le zoekt in kolom A. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen..a B. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen. ALS(D:D.~ 21_ 3 !H. Al5(AA03B ~rl!!: . I .06. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan. ~ -W<. Het haakje-sluiten krijgt u kado. Typ esnm. ALS vertelt het. ryp 50 en druk op Enter. Houdt u van een spel de scores bii. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3)."Petra". BedragenopteUen die bi. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld. Typ in HZ de formule 6 www..• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. A 1 IM• . 1.. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat.ALS(D:D.. 7 _~_ . Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. De ver- enzovoort. "~. a _'". Stel. met hun puruen rnaast. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.computeridee. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld).1J. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop. Met =SOM. Uw formule word! dan ~SOM ._ . A Met SOM.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto..FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.ALS de bedragen per rubriek op. _1li_ '1S 19 l'l 11 -.. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D.<_B 51 =50" AU(AA os.tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .ALS(D:D..1If'I I 14. druk op Enter en 11 hebt =SOM . Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H.. 101110. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen.". Zoals IImerkt..' 1 .ALS(D: D. s . Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen.. u hebt een ledealijst. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM. Wilt u heel kolorn D ultvlooien.ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt."~ 45<1_ B _1'\101". 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. B:B). Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. aan k1e- met=SOM. typ een puntkornma.D3. bijvoorbeeld =SOM.ALS(A:A.... VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven.">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager.. Pe~a =50.B:B). het tanken 1 UA _ U. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden.. tl'l'l f.. ••• '-lS<A. kUk op kolomleuer H. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM.~ 14)m l' 1.12 6 (Odr.">50").S B.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O.ALS(A:A. elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • . Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2).G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J)." AUI"J. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens... ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . 9 .. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. klik op kolomletter A klik op eelD3.nl 0212010 ... dan telt SOM.ALS heeft een korte en ceo lange versie. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM..

of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt._~~~-. en de bedragen in kolom B worden opgeteld. in op regel5. a[beeldlng 4). B2.. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen).B2. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM... dan gebruikt u Functie invoegen..rl!ik [II: II OJ Typ een "..ALS(A:A. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst._llde met d"twn ol"ell . ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep. of in een bepaalde peri ode.". Kies in her venster dat open gaat. lilies ~Iecteer """ fUllCb.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. ( )(. eon categorle..ALS(B2:R2....2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl.. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek. 12.1 van: 21 24 SOM.(A.S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK.lJurgllm~nt~n 1::=========.ALS meteeo venster lnvoeren.D6.. Optelbereik.ALS(D:D.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt.l.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni .: SCM. die SOM.te besctlrllYino.ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld..=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:...ALS (A:A. B t'I.!""..nl 0212010 3 .. de meest recente datum.. ..:.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM. ALS ook invoeren met Functie invoegen.. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix. SCM . nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. Met bijvoorbeeld =SOM. De functie SOM.B:B)...A). . ">B-6-2009"....BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) .Kllk in hetvak blj =SOM. Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A.AlS (2:2.. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen.ill 9 fo 11 ~~~~ ... O:~.. _ 1'3 14 15 . U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen.aantal rondes verzamelen.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t."Petl'3".../ Punlen: 3. www. We nemen als voorbeeld de scores.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI". ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 .A.. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. dus btnnen regels. ALS(A:A. Nu steli u de Iormule samen in bet venster.ALS(A:A.Al.lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't. 6 9 .ALSlA:A. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum.B:Bl .rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ . en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX. ">-= 1-6-2009".tste datum. Hierin is kolorn A de zoekkolom.e datum opteUen U kunt met SOM .computeridee. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6). dan geeft u met =SOM. naam daar al staat.Ats ook zoeken naar datums. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM. B:B) -SaM . ~1=SOM.i.G2:F:P}. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX.ALS werkt ook horizoruaal. Deze zoakt in kelorn D. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM.:tvlAX (A:A).. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).• Bedragen met dezelfd. En met =SOMALS(A. zoekt naar de rubriek van G2.IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A.">=l -6-2009". ~ selectee.. gebruiken SOM. maar is altijd de hoogste van kolom A. De rneest recente datum verandsrt steeds. als ze naast slkear staan. 5 .-----..B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld. "'UkuntSOM. AU. zoals u in de formulebaIk kunt zien.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al. dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. Ofneem =SOM.

Ap de Smits. Janet Robben (senior). Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. zoa I5 n aa m.. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik. E.. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt.m.computeridee. 2001 DJ Haarl em. Postbus 3389. Postbus3389.computeridee. Web: "Up:! ladverteten. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar. 023-543 0000 . Sanders Puzzelboeken.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~.s.!rancken@llub. Verhuizlng. Wim de Groot. Mira nda M ettes. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. Art den Boer. Jeroen Nleuwolt. Kees Krick. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan. Ronald Smit. Fax: 023-5359627. Malkel Diikl1uizen. Judith Slurk. John Van· derasr Jaap Veenstra.wllllk@hub. samen mel hun mtormaue over u. Toonvan Oaele. Sonoma U. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager).nl 02 2010 5 . ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s.g geselecleerde parllien ler besch. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www.. Haarlem. Tav A bonnementen. Xander Hoose. Please contact Danny Francken at d. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Horhngs. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 . Michie! Heernske rk. Hank van Ess. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. D.vd.nllor more infor· mation. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.50.edacti e Computer Idee Postbus 1912. m. IStockphoto. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. Marco den Teuhng. de verantwoordslhke voor uw gegevens.hubstore. In Seigle leveren wll via Partner Press.nl M>onnementenadminist. zeals de abonnementenadrnmrstrahs. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. www.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen.Jeremy Noya (online). lets voor u? Wij onderzochten het.Peter Keizer.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant.nl [·mail: sales@hub. tft-monitoren in.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.nl onder Service. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Jeroen Adve.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Laurens lam- mers. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. Postbus 3389.ck van de Schmal .rtentle--aanl everi "If.nllabonneren of www.hub. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv.€ te corngeren of te verwllderen. Maar . United Photos.tgevers. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het.ratie Ingnd vander Aar.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. [·mail:saleS®hub. Raymond Ullers.loon.023·543 0021 Advertenties: HU8 U. TanjaEkel. Tel. Pieter Dhael6. Erwin Suvaal.nl. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen.hunstore. G Sf Elska rn p. 2001 OJ Haarlern.. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. Een lilarabonnement kost € 55.mail: markehng@hub. Ma rtl n G'lzemliter.en een halflaarabonnement € 28.· tingstlld. HWI.ol www.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). schrilven aa n HUB Ultgevers.

nl Egmond Wordt betlaatste se." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. Per aflevering sraat een personage centraal. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site.nl 02 I 2010 . Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. Wie weet komt in Computer Idee. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden. I!. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. com.DutchLost. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner.com. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. omdat het een doorlopend verhaal is. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen.o sten in de VS.nl 6 www.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ .yourinterviews.zoen." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien." Lost-fansite Wat doe it. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden.nl. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. Ie kunt nlet zomaar insrappen. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Het klopt allernaal. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. I ." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag.computerldee.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Als je ervan houdt natuurlijk. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www. maar toch iets persoonlijks wordt. dat aanZee yond dat hi. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.e als de serie ophou. \'.zonder te pammen natuurlijk. "Op bermomenrnletzo veel. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost.nl. een nl-dornein gekocht.nl •• Nww. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen .dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr. via Twitterfeed. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful