Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

3 kilo) en qua configura tie (o. Intel Corei7-processor. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril. De robots zljn. kan dat d. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. Kijk. . maar tan wel haar bovenlijfbewegen.899. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. Wie oak alles op een rijtje wil.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van. maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep .nibud.nl naar is. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops. niet zo'n. • Bran: Telegraaf . Het is in aile opzichten eenzwaar notebook. Oak kan z:ij praten. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd.ig om te vergelijken. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand. zodat er een 3D-beeld ontstaat.nl • www.• www. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. "Geldzaken in d.95 • www. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager. Nee. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen).€39.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. Wellastigvoor brildragers. Qua gewicht (3.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. De lS. 1. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150.bankingtools. De 'actroid' .a. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt.. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken.asus.

ker. gadget. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag. 78 90 59052062 • e 17. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr. En die een paar jaar laire albumprogramma is. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren..me) en Google (goog. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . _ 0 ~. mijn vrlendin. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. is de naam ookal bekend: Nexus One. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor.a. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken.95 www.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan.. e-mail. da t werkoemers up d. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. levensverhaal. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma.vIsualsteps. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. uri's Goo.gl). omputerldee. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag.gheid ontging ens ten ene male. Het moest er tach maar eens van komen. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. vanaf het download en tot <ian.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. internet. krijgen concurrentie www . Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. 1 TB harde schijt.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd.2010 c . de G I. de aanschaf vaneen nieuwe pc. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden. Hema en TNT Post).ISBN. VoJgens TheWall Street Journal.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks .het volrooien van her album.ntjs 021. 4 GB ram. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin .nl/verteluwve. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit.

(500 GB). e 119. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. Nti kan het nag niet.. Geschikt voor pc en Mac . e 149. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. • bit. Rikiki. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. want t het 'heel klein' in her Frans. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . • c 79. Het schijfje meet 11 em bij 7. Het is licht. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje.(640 GB) volgens laCie beteken - .5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft.(250 GB). zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen..

7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden.€69. Een grijze 6 muls met esn tin! dus .nl/elfstedentocht 1 www. Mouseis er in rood. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps. • bit. waarin maar lielst 21.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes.ixquick.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] . info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert.comput€ridee. Wei zelf de pagina verversen . green en roze. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. blauw.gaagle..nl/twitter . Turner heeft zijn creatie.vpro. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal.nl de faad Tracker gelanceerd.nos. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt.knsb. Klik steeds op een stad. • bit. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver.. • www. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt.- De zosksnde intemetter bez. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac. Christmas Light Hera genoemd. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine. twitteraars via Live Messenger. kan dat via onderstaande schakelen.thuisbezorgd. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u .tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen. er 360 graden mee het is u scrollen.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht. .• 021201O .. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt.$34. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware. Behalve nieuws· berichtan. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. • www. maar een rnuis van fabrikant Ielfin.. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen. • www.jelfin. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. zodat u altljd plaats en rugnummers kent.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. • www.nl . is de integratie met sociale netwerken.95 • www. volbrachten.nl/natuurijs geel.268lichtjes verwerkt :zift'en. sommige camera's standaard Inbegrepen. Erben Wemlemars heett zijn Twi.. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht. • schaatsen.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt.

.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken.net dar zo'n 25.als Engelstallge boeken. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr.I~ ~1f. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150.r. ~~*.com. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .*. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt... Feedbooks. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki..com.n veranderen...r..lgens over op uw reader. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn. Studon. Boekje lezen.. Wat literatuur betreft."".boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo..nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren.eboekenbon en lezen.. Mobipoeket.:1~h'l~t·~~ Llli.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal.nl.IIrI.~\ . Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien.J-""'1'I:tJ .J. nl.. Libris en ebook. sruurt u per post of email.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. tljdschrifren en dagbJaden aan. om c en Epubbooks. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig... kopje thee erbij.000 e-readers verkocht. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. Manybooks.. maar ookEngelstalige boeken. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen .com publicalies over informatietechnologie."'. Van Stockum.It.. Ebook.fl'l'.. De Onlin..-8I'I. waarvan u het bedrag zelf bepaalt. e • r rn t .G"'~ "_ . u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer..com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers... Zo vindt ubi) Bookboon...n R<:. maar aan bod is beperkt.com. rut Bbooks.nl verkooprzowel Nederlands. com. Handlg. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz. maar daar gaat het. bedrijf sneJ wa t aa. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt.. Let . Fictionwise . Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol.P. De bon. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn.Maar wat als het buiten ijzig koud.ll:llUJ!]l ~:7.o. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten.eom.com vele ander-e aanbieders op in. E. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen. downloadwinkel van Nederland..

interieur-. Noem iets en he! ligt er. HousaVlsion. KLMen Marktplaats. zeals Bal. Elke maand staan veiligop internet winkelt.marktplaats. En terecht. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd.. reis-.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. JfIymagazine. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen . Het spel russen tekst. kook.• ex handige klustips in.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken... Poodinsplratlonmagazlne. crnputeridee. geluid.. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie.nl c • 02 1201...n1 in elkaar. Video's. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet.000 Bourgondiers wordt gelezen. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in. Hier. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. want er zrtten ware juweeltjes russell. de aan bieder van vakantlehuizen. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine.. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee.nl. www.~~lI!1151!1 .. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten.. Te vinden Magaztne. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken. Een genet om naar te kijken en am het te lezen.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen.nl. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne.en uiteraard cornputerbladen. roddel-.0 3 . zeals voorbereidingtips. In .. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof. Wie €len mobieltje heeft van Samsung. EIoIIIlP<"" . Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. com. maar die zijn helaas nogal schaars. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in.n1. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch.

CorelVideoStudio 20) 0. verwijdert of in her geval van video en audio. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. Info www. Afhankelijk van de appllcarle die u start.corel. een preview bekijkt.sprijs 69. op WlnDVD na. rnoet u erop dubbelklikken. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. opeenenkele tunctts na. Daartegenover staat wei dat u audio. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. bekijken en ordenen. DVD Factory 2. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. Dit systeem had beter gemogen. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd.O . Grafischziet het er goed uit en. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. kunt u video's en foro's importeren van een camera.akkelijk in gebruik. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren.nl Acivie. alsook dvd's en cd's.lll. 20 zet u uw fotocollages.02 I20!l. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug.. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt. werkt hetgebruiksvriendel ijk. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio. start met de Instant V. De exportmogelijkheden ziJn rutm.i ewe r. Facebook enYouTube.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken.compu. geheugenkaart. Multimediapakket€ 69. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat. MetWinDVO speelt u alle video. Het enige wat mist. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr.- **** schieren ze van IdeUI. Facebook of YouTube. dynamische werkomgeving. dvd's. Om een tnultimediabesrand te bewerken. schaduw. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio.ondersteunt.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad. .teridee. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen. 14 www.Instant Viewer Elke applicatie. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. Foto's bijsnijden. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. dynamiscbe interface. PSP of mobiele telefoon. harde schijf ofmobiele telefcon. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak.en audlobestanden af. maar te beperkt Spelen met foto's. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's.

Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan.-m~lI:IC'I:I'~ n<t. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier.In tegenstelling tot dleasngtlte.nl Attviesprljs€ 149. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. Beter kan dus niet. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat. Er was maar tv.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY. Muzrek. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden. alleeo UPCis TV-ontvanger €149. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag. maar wei 8 It··d·l· . Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie. zeals die van F-Secure. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. namelijkdeA2 en A27. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk. afhankelijk van uw breedbandverbinding.. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. Info www:mio. Het is geschikt voar zowel hd. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen.lp Inst. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen.com Adviesprijs c 59.. stations en hd-zen- van een onllne dienst.. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen.. net als bij een normals settopbox .firedtv. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie...de FloppyDTV van Digital.f-secure.n1 krijgt een Naderlandse installatie. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos.handleldlng. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven.nl AdvlespriJs € 200. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. goedkoper en simpeler alrerna tief.- ***** niet mogelijk. Dit is bij Mio gratis. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op.. www.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. De hceveelheid rulmte is onbeperkt.. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. Fijn. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. 02 I 2010 15 .ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. Gps€200. IJ . Flitsconrroles meldt de gps wel netjes. Digitale televisie van Digite nne. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. Daarnaast was het een dure aangelegenheid.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. De Installatie daarvan was relatief com plex. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI. Geen nood.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Vervo Igens bewaart u.computeridee. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. Te meer sorns compleet verkeerd zijn. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. Info www. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is.nl. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. Info www. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic. maar manlfesteert zich onvoldoende. zou u denken.Everywhere.ontvanger die dat mogelijk maakte .

Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste.in-een printer. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien. Die positie is echter al lang met meer terecht. Op de foto ziet hij er best groat uir. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee.- 1 www.d betreft. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It.nl 02 12010 . een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.·. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. kunt afspelen. functies.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.11 n draadloos netwerk. Hij is best prijzig voor eerralles. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. Als dat nogniet genoeg is. Oak her stroomverbruik valt regen.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. Info www. veel mogelij'kheden. AII-in-one printer e 199.computerJdee. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen. hoge afdrukkwa· liteit. Sterkel nag. een kleurenscherm met aanraakbediening. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg. De patronen zijn nietecht goedkoop. Goed Snel. Oat isveel. Adviesprijs € 499. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. Geheu. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. ondersteuning voor een B02.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. Veel mogelijkheden dus. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter. Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls.in de prijsl presratieverhaudlng. conform de geldende i50norm. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst.lexmark.ONZE MENING.1 een. groat aanraakscherm voor bediening. Dit is alleen het geval wanneer 1.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . Hoe compleett Nou.hp. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark.extra schijf'plaatst.nl Adviesprijs€ 199.

nl 0212010 7 . Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. aantrekkelijke prijs. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren.nl Adviesprijs€ 359. Dit is niet uniek. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers.11g-uetwerken.boom heet ZEN X-Pi 2. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. verschijnen steeds vaker in de winkel.Fi technologie. Dat is leuk. Bovendlen hebben ze als groot voordeel.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels).als 802.Un. ze- Draagbare mediaspeler CI50. veel audioformaten.nl.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. De nieuwste loot aan de Creative.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer.computeridee. bruikte technologie.ereative. www. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. kalender). wat audloliefhebbers zal bekoren. taaklijst. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden .de AdviespriJs € 95. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. Into www. als de naam aangeeft. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. Info www. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. naarvoorbeeld van de Apple iMac. Het is een bijzonder Monitor C 359. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. De repeater is geschikt voorzowel 802. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. dvi of hdmi. De prijs maakt eehter veel goed. matige mp4-speler RepeaterC 90. maar de videomogelijkheden blijven achter.avm. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren.com Adviesprijs € 150.dell.Her bedrijf is langer dan de jPod. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos .. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. Info www.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. maar oak via usb.

Binnen brandtgezellig dekachel .l Ue:l~fi!.... huJ... Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter...!01'''''''_ ..... Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM..tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f.datlE~f<~ BtOfIf"I(.....-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten. ·-=..~~ . w. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in...'InW..~.. gp~n.. Plot.. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek...n Buitenis het koud en donker.f"1I. . Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word..Mb!lil"ll.0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K.at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters.r. Personen. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden.lde .. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen......... plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen.II: 1 Kv~~. • Bta8T rQ. ~-=~. • .e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I..ui!..L~':. Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt. ord._"". Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en..·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--.. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger..... dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt.. --1. ~ ~.. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:. AI!".Ie. Zi:I..~IIo:t • . .....:. "'011""Pc. S<t.JJII~I"'lNf ~_'~::__J .r~:JM~ _. ~~ljnt..computeridee. B<o .019 - ..1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! ... nloH<ljte< __ l!!de_ .....t. • _." ""..Tik dan Titel en druk op Enter.Maar het komt er noon van..."'II«J....i~~... teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus.I!liil"l o • . . en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1... Geen tijd.. Maaktv.ret. """Ioot»-'I<'i. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen.. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • . • • So.!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H..n..I!!.:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l. we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen .li!i<.proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a..... Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken.~' Kieseen apmaak._~ J~tt:~frrif.."""""".'W'Jift..nl 021201..Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.t.oed!e .i NW.Id .... III 8fo. Pleats van handelingen Hoofdstukken.... De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot.¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ . ~ wail: ~tI~If~~i Won.~f'"r'iltJd..:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.._ .iraDr.m es-....an ~ JiOOOI!"E!tI~. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel.. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen.. J.-ert$.!H_m Tlle. Laat dit 'masterplan' eens liggen. de hoofdpersonen. ko " II"·.Q~...

w.en tijdstip (erghandig b.:r.l'.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l. selectee! er een en klik op Nieuw.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.oal "lot net 9""aL lljd dus voo.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen.nd I... 1: LNouH..I~fI.lfl. :t I!II:lImCI'..I!2 . I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen.. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene. WWW. .. Klik in het menu File up Preferences. di.likt U op OK. dan klikt U op OK. acti. II Ookinhet digi.~""'~.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties.1 r= I' r- _03'_~ p. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte.of sterfdag vaneen personage invullen.. varierend van (hoofd) personen tot scenes.:I!I~bI4. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken . Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten. A1s alles naar wens is k.. Zijn de persoonsgegevens ingevuld."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage. Voeg scenes toe Alge rna on '0 ..ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll. klalr OP to n aCI11w..III!II" . Oak zijn een datum.. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken.rOili.. en .w:. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln..g~IX139t."i~1Y. No rrnaal gas ~ro k. Klik op het tabblad Personages en 1. Tik dan de details over de eerste plek van handeling.tale tijd .e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK.M ':$i ~~~-------- . VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven.""~~. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen. ~ gerust hart ideeen toe.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum. WiI<t"'IIiD ~lMI..ybnuk en doorloop de installatlewizard. 'Honl~sluk 'Stalu. is bet tijd om tegaan sohrijven. perkgeldt: wie schrijft.o... Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project..ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.s t!!"!l~~:5i ''''_=·.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of.I on!wa""n van B. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in.I __ ~~. Nieuwproject sa rnerl'l.]''--_1 it. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli. Klik totslotop 0 K.sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111."pong om liM he en.ije.nl . • . om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. &. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument."". Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl.. n IIgt al esn h a.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam.(:o!trputeridee. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten.Als de invullingwat u betreftklaar is. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.. rna ar d~"" ochl..H.nljke OlanjO rakke.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. Downloadhet programma van hltJylcid5to . Ilk: I Oeat . A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check.""I)"D'Q.j.. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ .

met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop.."t!'!'t'..s.._..._~ --Io.. . I ~1f1. dat is bewerkbaar in Word.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook... .Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven..d ~ Ilo.d$ru~ :1.iQ "f~~.."..::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' ..--..:.-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H ..~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a.. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft..iJlt.~... fIt ....31:: ..in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven.u...t~"Ii:. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk. (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk. ... II_LII!..L----.a... U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen..~_ csv~e:l..I~n 3..b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook. Hoo'rostu~3" Oe.=...fh .. 1'". dan kopieert II simpelweg de scenereksten.:.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken..naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub.. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet....rmlTla. kanten op._.:.."""T"" . achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe. VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.. . dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a ..lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg..r- . Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen.ndt 1I een pictogram met een pennetje. Dat exporteren doet u door ...1-Je.... Rechtsboven aan een scenetegel vi. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm.Tm!I' I 2: H60r.. Neem daarvoor een kijkje op btl.. ons voorbeeld niet no dig..n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~.t sii"li!de J. Herhaal dlt vcor de overige scenes......~.

Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard. Partition Master A .. Om Easeus Partition Master te starten. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram. comrdewnlead...u:tI...en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten.. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst.. --. wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren.~.. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring . In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen.. .. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure.parritinn-tuol..j~ ..~' .. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad. De G..~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden. -:__ ~~ -4InI~J. Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe.~~ "'-1-.. t.cornputerldee. maar dat is met verplicht. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. De C... ga dan door naar Stap STAPI Klik op www.s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden..c..besturingssystem en.nl 02 I 2010 .u ..kan redelijk fataal zijn..1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft... Wilt u een bestaande.. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies.... oo1IlI.l1C..:-.... P-l'..htm onder het 2 www. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits.. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern. is het tijd am aan de slag te gaan.IIII~ tb!III~I. -. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~.. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install...tijdens (her)partitioneren van een harde schijf. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn..om maar watte noemen.exe. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup.".~~1 .chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement).w .-s. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken..

a . .. ... ."'II1II iKlJ6A .. Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren.III ". .op OK.~ Gl*L~I~~ ~_~... t~""p. ••• IIDe:C(Im) _..0212010 23 . . klik dan oak alleen nag opOK.. (G '" 1 2"C... compu j Res I.omputl:' idter chenqes i5re...~ .. Mo Ell ..... uu.u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl._ . Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie...'I~ . Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen.L ~ Si 2.:J. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen./M 011.:J . Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.2 .computeridee.... . deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www. Klik ills u tevreden bent op de knop OK._jl".."" . . dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren).. i"J._ . ~.d:t ---"... """ . .lf1oo! I~ ~~ .'n_. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet.. partitiein twee srukken te verdelen. ""<ldr"g J "" DLolc.... ....OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (. Kies geen A ofB. l1:1_. Selecteer nu de partitie die u wilt wissen.!IIn . . . in oris voorbeel.2 J Sol L'bel runG) I:". Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2).... zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2). software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.._ 3 0p"toUon. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1)..... "'" bil1i.._!gGl !. ~ ~ ~ :..-~. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2).. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf. '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac.. "."-' .. De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien."pplu~od.3 Apply Chang IIII II I I p..rl.~7 GI' hilt.Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--. Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.- ilMtl:!ltlll'''' l .. De overige instellingen bat u voor wat ze zljn.-I~...."" . op OK.IU"! "'~~ . _. te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen.nl . t=oLIo 4: . maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten.. ~"-7 t. " U.Ii) te- ..- ..d dus G.eIH~~ )"00 .. . .. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen.nn: 10.Uy Apply <h. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<.lItlon i$ CUi'r!tI. H d us in ons geva1.!nding..bDll. es 1 opel". Partition Size (3). 1 ~IIICIIC'In'..

Ln.11 (ill 983. tri.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode. Pakhet einde van deze balk.44.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd.. ~"'''''''7 f~I~ .4I..J:Ollfd.r L. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd. IfI'o"'P .dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik..f'>rti~. Sleep de lillkerkant van de balk.. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd.':tMId ij._...lm P~:I~~s.0 the Par ti t ion t jon. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 .d spc~ of the: scl«ttd .1.i~s. stuknaar rechts en klik op OK. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc.:ltl'lll . .S1 1 t:hep.~ l.zi]n in orde).{j. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.~ "" 1.0 GB Wac..16 \0. U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.~i!!ilyou tw.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten .nIl 0: DX:s Di.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr. rige stap. 1'F1uF7 " 330.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes. Copy Wi za rd l $.• Welcome P'l e:~ 1. Ill.iiu'b!1or~mo.. .Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen.p~rotltJn. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije. een &Wlt. zekerals de partities groot zijn....!I!& [ - vi ~.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ ..-. I~'~·w II I Siu. www. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.oW<l!ijf. I'z'.[.IIi:~I_~ 2S.(1.\ . ~ --- ~EtJ!.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move..~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0. UA "Il-- . Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.a~n.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations. Het kopieren kan wat langer duren. Klik dan op OK. weer.3.~t-p~Hdup. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend).~ T~I.1I«I.8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen.II!'9adiUO" nN"F. . dan selecteert D zelf het gewenste doel."" I!I ~40~' ilO..-. 11~." orlhc." 6a..il'liLmn.Ut:ln.1iB 25.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide...ot)on. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is. ~"(. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9.I! IZf:tIGl ~..: '. J_III!.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III . terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. &Wi!:.:ng.I Tcure gfOGtte BeKhikb.Hlm-~d F. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K... Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations.rO:rj: :i~lflllp. Ttl!!:" L. Master oak partities kopieren.··eLI .. ~(L6TGB" (iB SP~fIII .'Il'I9(1'f~tht:p. Dan HOgeven op Apply en. Selecteer daarvoor eerst de tweeds. • schijf willen geven... die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is.14) ~''''. C..pel1 o N. naast station G: is er nu ook een station H:. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.=... I fTj.~ ~ ~ ~ ~ thillot"... Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .f[.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan..wPrX.c.bw}-our. ~ 12.. We zien daar ou een schijfstation extra..ttt. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt. -~ .3J.op Next in de Partition CopyWizard.s& G 13 Sf &.... ter C.~SI~~ n••• l •• UY SIU f.:'i ti 01) p~ti l·. Werken met een program. • C! .computeridee.nl 024" 2010 .. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk. ~MO'I."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'. ""I!:r. kleinere partitie (H:.f.1. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden.

een lens aan de voorkant.OIder an uit aan een aantal polttici. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt. en een uitklappend \cd -schetrn. heugenkaarten. Samsung een HMX. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot.UIOR en Kodak een Zi8.I s -en • tsvoo rn. Het loont overlgens de moeite rond te kijken.nl 021. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen.pauwen wi ttem anblog. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. nl) . De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes. dat beduidend duurder is dan sd. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www..WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig.. die rond de 200 euro kosten.computeridee. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. Om de vergeJijking compleet te rnaken. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. en zijn. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. Creative Vado gen. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. Ben 'echte' digitalevideocamera. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. HD . Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. ook in deze markt gestapt.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. Bij de Creative Vado RD.ca. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . Die worden nietmeegeleverd.. !nmiddels hebben beide merken ook een.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. mC. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. NC stuurde een Piesio GC-FMl. de Mino illt:raHD.2010 . namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu..De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet. De Flip is een compact apparaatje.·· eenFlip. want de prijzen 10- pen sterk ulteen.. sen videofragment opnemen en online publiceren. een Sony DSC.

Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). niet alleen is de helderheid gebrekkig. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. pas na heel veel keren op deverkeerde. tuinen keukengebruik. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes .drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. Mocht er iets mee gebeuren. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. voor het geval dat.nl 02 I 2010 27 . Het is leuk dat de functie er ep zit.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. De Cam. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij.snoppen. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. zoals ik. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. . maar heeft een beperkte kijkhoek. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba.computeridee. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. Er is er niet een slecht.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. het beste van de deelnemers.

Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. maar dat de ene lens de andere niet is. De KodakZi8 produceert . Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. )VC en Toshiba bieden dit. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. ofwel 1280x720 beeldpunten.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink.ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. Apple jPod Nano 28 www. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. maar . Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand.. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. Verre Vall dat zelfs. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. Ofwel. Moderne hd. maar wei een maoie test voor de camara's. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. . waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. De Sanyo overtuigt eveneens. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd.nl js 02 I 2011) .. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps.CG 10. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk.hebben alls een vergelijkbare compressie. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. wat resulteert in blokartefacten en wazige details. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. De modellen Vall Creative. te weren de modellen Vall lVC. Kodak en Samsung. Dat is jammer. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo.. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. datis prettig. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. Dat zijn de Crea tive Vado HD. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. Video kij. Dat redt Toshiba net niet. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. De Samsung is een goede tweede. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker.computsndee.. kiest dan ook beter voor deze stand.

5 rnln.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale.1'Mbit/s 15 min.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2.264 afwe! mpeg4 ave.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld. Het 3. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest. Oat is zeker niet zander meer het geval.5 Mbitis 15 min.BMbitis 6.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176.08cm 153600 €203.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .2 Mbitis 1l.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.gonaal 100 gram 1'a 0.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6.Digital) €214. Opnames in 720p-formaat l.computeridee. gedetailleerd en haarscherp. Lithium-ion Mpe. verbazingwekkend goed. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat. Het handigste zi]n Creative.Aan de andere kant.90 Sd (Secure Drgital) €1B1.2 megapixel 5./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Oat komt door de gebruikte codec. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype. Flip en Samsung.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215. De opnames zijn.rnogalljkheden.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19. 30 www.08cm 153600 188 gram J'a 10. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol.1 Mbit/s 15mln.75 Mbitls 15.7 megapixel 5.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.igital) 1l5gram Ja 1.ijn mogelijk. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten . die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen.16 Sd (Secure . maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.6 megapixel 7. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's..5min. als u ook van deaxtra functls van een be. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge.53 Sd(Seeure O. Daarrnee houden de overeenkomsterrop. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden. Sony DSC-WX1. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165.nI02 I 2010 . maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen.6 mega pixel 6. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed.kwali· teit hebben.35cm ~--~. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.9 rnegaplxel 5. zijn de beelden kleurecht.9 min.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. Uthium-ion mov 12. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. oudere programma's kunnen niet overweg met H . vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep..5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven). maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. Lithium-ion Ja Ja 9. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed. Het bestandstype bepaalt mede door we. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk. Conclusie: erg leuk als extra. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.

en nu zelts oak. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray.6 MbiVs 52. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.. l o 02 2010 1 . gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont.lieht op te vangen. Wie een zo compact mogelij k model wtl. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. moet opletten: alle cameras nemen op met29.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen. De NC Picsio is een aardig product.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. LIthium-ion 10 Mbitls 13. hangt erg afvan uw wensen. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. Gebruik deze apparaten eohter ni. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit. Of het nu avi-. dus full -hd. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen.. WatoverbllJ. maar hl] is ook tors groter . de zwaargewichten veer de professional.i8910HD €554. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Mag her wat grater zij n. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen.970 of 30 beelden per seconde. 720p of lOSOp.4 gram 0. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven. Wilt u een optische zoornlens. wij preferen de laarste.O1 Intern flash· geheugen 36. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . te beperkt.5 Mbit/s 15 min.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID.es ULRIC ROLDANUS (45).het beeld- gemiddelde prijs. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video. Wilt II 00 k full. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief.et voor het serieuze werk. de nieuwe iPod nano. Ja(4x) Jal . Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt .59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. deden dit dan oak vooral voor de prijs.ray wil zetten.Sony DSC-WXl €300. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. Welke ideaal voor u is.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd.tterijlader.3 megapixel 5. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde.jd op YouTube scherm is beter. een grater led en veel meer instelmogelijkheden.. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. hebben een videocamera. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. Deze levert goede beeldkwaliteit. Mobieltjes. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8.39clTI 230400 Apple iPodNano €183. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. Daarvoor zJjn ze . maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. rnov.• een www. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren." beeldkwaliteh stelrteleur.of mp4 -bestanden zljn. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD.nykrijgt u een ba.5 min.5 min. bij de camcorders vanSanyo en So. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti.computeridee.namalijk. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. voou.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung .

Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink. terwijl ik nu alles op de computer heb staan.willen we dat ons ledenaantal van 135. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. Tot slot.els. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten. Neem de film.000 naar meer dan 200. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. zeker op 8-locaties.es vertelt wat er stuk is:' .lk koop nu al zowat alles via het net. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. Vooral witgoed.ongeacht het kennisniveau en interesse . De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden." TOM ERISMAN (54). maar desondanks verandert de techniek razendsnel. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik.ande community uit te breiden.000 groeit. Wat helaas ook in 2010 doorzet. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander.

en het ziet er gewoon veel gelikter ult. Dez.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . Wat eveneens erg duur is. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Op een usbstick. Oat is veel te duur. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. Ais dat het geval zou zijn . Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. die steeds meer ruimte biedt. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken.. Sterker nag. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. geen games bijvoorbeeld. Daarom is mijn computer. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding. Spelers worden steeds goedkoper ." . maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. is de blu-rayschijf. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren.breekt dit product in 2010 door. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen .lk vind het een onzinnig opslagmedium. dat van mij oak gerust mag flop pen. die ik recent heb aangeschaft. Alles komt op flash te staan. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall. het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Ik ben er meer dan tevraden over. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen." "Wat ons te wachten staat. helaas niet JEF DE VRIES (20). maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. kan ik jammer genoeg niet voorspellen.en dat verwacht ik eigenlljk .

Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de.miI17. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie.antipodemap. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M.l. Laura.nkzij Erik. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. Niet dus! Da. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes. -kB gramm a's. want die werkt hier niet. "I· . meneer Tump en juffrouw KLater- www. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. video.op gratis software.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld.nexonel.com:lNXEU. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis.com www. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. nl 02 I 2010 .boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig .. Annie had het mis: Abeitje.. t "=:~-o...II Inde.en geluidskaart.-~Van :!I~v~"='.t. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol.ngen.I~'" e:. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt..tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen. de long kennen we nu een leuk. Ho -kB Opschiet.queeky.III""""~ .computeridee.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. li1U9Glc. olleverfjes. . een tip van Jenny Roozeboom.exe www.zip :'nl. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland.G. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken. spat her helernaal gratis. en program _ setup..'IIi. inkorusten en uitgaven. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. Uw wa- www. een tip van Ives van Hoome. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken.c.nl/producten/mill7basis. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint. DeviceDoctor _Setup.lJI. In Combat Arms. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t. Met by. :879MB een verscheidenheld aan arena's.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.IIi ~_lIi!!'pMIII':..devicedoctor.

.. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-.. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.V. www.. www.nl t U82. in. he~ zorgt vaak voor romrnel.maar dat llgt minder voor de hand) .. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert..9. Do« /..image.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg..com :-:k8 '\pacc.tijl.dres..e.0 is het nu al een topper.0""'~ &<n f.musesc.nl. maar [e moet er spullen voor kopen. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel..nl· 0212010 7· .~_ """".CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren...en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.incredibots2. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel. zeals het transporteren van een object van A naar 8. houdbaar zijn.5...ore_org/nl a 20M rent. Alhoewel nag niet toe aan versle 1. -_Ho ..". Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven.a. ----_.'!.een tip van Sijmen Schoon.exe www. Oat kanechter een sruk handlger. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make". Nee..gd H'eel wat mensen knutselen als hobby .n'irsoft. Vergeet 'niet uw " .. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie.. Kijk voor meer info opWWW.. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.. www. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic.Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre.netJutils/run_as_date. 22kB moet U opdrachten uitvoeren. zo lie! H . .d"""~ to the". Leuk. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken.. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.kB .d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to. met maar.. setup. £~I._.. xe e www. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ . Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten.. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot..P)lcllr...:tip . Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. am en a. misschien levert uw tip u een p. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten.. dus we geven geen succesgaranue.gingen van dit scort.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t.99 Deze usb-stlek MuseScore-O. met handige houder voor de dop.".n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s...computeridee.de Vries OIlS weten. dan IncrediBots 2..' 1..w. I<\~"''''\o.ijk te veranderen.. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten . MuseScore B rlde r emer AWlS .nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme.Knutselvreu.De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad.teridee. gebondenaan de natuurwetten die be- MW .compu...enter. <Jioro9o the.rij50p! draagbaarheid . zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt.. maar het is bestjammer dat sorn._ .

. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan. sci. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten.. humanities.nl.. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl.medla. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen. zodat er een logische indelingbestaat.de rnerikaanse Duke univeriteit. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen.' :. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen."()Ig. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. _. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van.--. die contactmaakt met of een . rec.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. namelijk: cornp.__-_ -:_. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek.-. tenties. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue.sport. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt. news. Zeker alsu een specifieke interesse hebt._.auto. soc en talk. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven.newsadmin. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden.•.krant en nl.vcetbal. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle. ·discLIssies!.html. De bekendste is de alt-hierarchie. U bekijkt de volledige !ljst op www. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord.org/info/ nl-charters. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig.-~. U herkent ze aan de oevoegingnl. nl. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen.._~. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. mise. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. ~ • ~ <_ ~_. corrupte bsstanden ofspam tegen. Dit in tegenstelling tot de. -_-. Deze worden wel netjes hijgehouden.

dSollo'O>\). U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen...... Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens. ..... Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.... iJ .\O_.._~I 1~~eI. zeals WlnRAR ofWj:n" Zip.. Het bevat oak lntormane over her onderwerp. Dubbel- • Moi«I E. meerdere nieuwsgroepenservers.""' Jc. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult. .. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird... Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin..E:!!J ~ "'W. want u start bet direct metXnews. Als u iets hebt gevonden..Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma.. N . Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles . .w~ .. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI . e-matladrss U configureert Outlook Express. (NHI'" . Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.. Wells· DD. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres..-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen.!'L~tnl ~r~~t"""I~.. . ... reageren op berich ten.."~_~"~I""". Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen. den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak. :t.. ~ - --~ ~ Op de website www. I 0-:::1 ._ 4. abonneert u zich.N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b.~ II"lII!lItlr~"...U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag . wat enige tijd kan duren.!!_ t.. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt... U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All.. [naarnvanu wprovlder] _ nl. a!vorens u het selecteert bij Signature file..Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server.. .""_ . indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. Verder vereist de so ftware geen installarie._ ..... Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil.. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in. waarmee u wilt op spam . U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe......II'II~~ 1 ""-. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt.. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New..'''' . wanneer u de berichten wtltlezen. r-~ ~. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw.. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent. zoals Outlook Expre.exe.. zodat u direct aan de slag kunt.AJs... """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews. die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse..nl 02 2. foO. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur .. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen...ss. "' _ U.eenvoudig..In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. .1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden.. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.010 9 . waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan. VuJ bij Email een adres in.1~~ftI . Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.ao...blnaries4all..I'" .. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen.:I.MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.'_ .. Is her een grate groep.. aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen.computeridee.L. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK... vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'. U bevestigt metJa. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd.. waar zijn de mogelijkheden be0~_~... l:an. Ck>\iI»~lobw~. Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news.... de auteur en de datum dat herls gepost.. "" een toplcwaru kentvan internetfora. Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar.. Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers....IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!. Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.cJ ~ ...... Iht .ri1l1' '1:-' r... ""!!M!!... .. Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen.. zoo en nieuwsserver in....t.1!m'I.. U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website..II-'o. U komt vervolgens in her Setup menu terecht.. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie.::q..._ .._... Vul achtereenvolgens uw naam. OHTr...k opeen nieuwsgroep."..!L 01... I- "-'I !:8l. I.b!D< _~I f_d =---- kli... __ maar de basis is in principe hetzalfde. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www...

....M6'.~ ...I-iwI.. Het is een aanrader om fl... "'~~' RII"UI~ Alt:II-._ r..tdLtllirlbwMtt.. hoewel .1IiII~ ..& Haal alle onderwerpen =.. i'liiJ!l'l'~Itt... == Q..jI"'IIL R-~~ >. _ ~ 71 l! ..In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan...... Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop.. dan --"-".. . " ..!. " • .. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!.J --".rrI!II!~ conrroleren. Het is zelfs moge..:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d. in he! menu naar en kies Post co Newsgroup... 11 nieuw via Group en Refresh Headers.p (.iitii~I""~~ rd..~]r-Gl.DiC:IiiD.. 6.. . ~~ fI. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver._~ JlIIII. Het program- ~L>-oro.iiil_. .. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht.. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~.t!i._....~ .. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen.-~ .I.~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten. .:II... waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster......iegene niet meer ziet.. ~-~ ..II...:::--... ." .. .. _!rnI'i'Il! De zoekglg. Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.--=. Natuur- )O..J.':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp.. ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.. Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd..lll!UJ '.. ---. -" .-l... .. zodat uw reactie ztchtbaar word!.. waaraan discussies.. ....... maakt u een gcede kans op een nieuwe groep....lbal ~£:~. ....."...lk.-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse...or. ..:jii M_:il i: I"" . 1Ioi..r'. "..... .:P::C:!..... Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging.J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:..bltlloI:IIII.. __ I\....dill ~) W .sporlYu.. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren... !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d. Nege...!lIIi~ .... " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn. ~~4... het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.~ ~~I . _lit .k~rs die u hebt besllssingen ongedaan . ... die via u browser vcltedig berelkbaar is.. Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- .. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt. 6.l_~"''f1:.. ... .. .ail:! .."'-:::... Veel groepen .... Bepaal zelf of u de quotes I -.. .I'c~" .Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep....'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:.-'NII .. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud . . -II! _Ill "" _'" _!I:it ".bo-I. ~'tf~+~ ..." "'" "'" "'" "'" "'" ."IIIiIl..mall naar de afzender vall een berieht. Zorg In ieder geval vear goede argumenten. ~Woliil!l!'o -" ..~w~' " ..gl~""IIIIi~ nl.... Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen... eIwet..J~ n~ III"IIibl.. .1... " .HII~_"".iegene Ie maken wilt krijgen. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e. aij Spedal en geblokkeerd. . Er opent een nieuw venster. VeT- • R. _~ rOI. .tIl+JItD !.. . Rechtsonder selecteert u de juiste server...... O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .i<...I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten.. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle.. I.!· ~1"!1!1&1~~:s...=-=_"'.-~ .. Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks. Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle ....computeridee.wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.. k1ikmet de I-:"":.... Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe. brujker wiltnegeren.l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep.. ~-~ -"" ......._t-.. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden.. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen. .... ~ ~ .."*"" ... 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d. :.Nmii-II II .. _ .! .. t))J~ ~~~"~l........I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .1DIIIK"I'l!u-L " groep..D.-I'Iil'<_ ••• __ . Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats.er irrita nb) gebruikers...'ii"f'SlIt ..de interface.. waarin U Bell tekst typt.. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup.2010 ....l ...V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)".. ijp(JltnI&IlI:II.......mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database. ".-1 dIII"'I wnf.... ~ r.. i:lj~ ~ . .• 4 www.. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen.'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan.. maakt."'-~. Eventueelmaakt u.. _' ~ " ... U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep..nl 02. " " .... waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt)... Ga....

VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter.school? Welk deel.computeridee. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord.-::"".. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4.. 2. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10. in lelystad? lucht. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd .en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem. Waarde €180._.j.95).==~:. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen.nll prijspuzzel.. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren....van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark. . LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.-::-::::. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010. het grootste Nederlandse museum.. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen. _--. Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype.nl 02 2010 I' .III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer. Postbus 1931. Meer informatie: www..cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D. ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.eeballade over de jongste provincie van het land.95) 16000 Lettertypen (€: 19.----_. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen.com -.95) Videomontage NexGen (€ 39.95) System Mechanic (€ 39.. maar die tijd komt niet weer .: Een fragment u it de beroemde Zuiderz. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien. computeridee.easycomputing...

cl/1..COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt. is dit de standaard inter- onder andere Blogger. is bijWordPress aan het goede adres.&Jl 'biuverri.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal.r"k&f~II'Iu ~ kttj. ]=.. Ter lnspiratie hebt u .I'CNiellws .be5cll. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.com."': J . 1 ~ . Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren. Zodraueen web!og hebt aangemaakt.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa.lkb'Ur~He'tiood.... Het is 4 www.m1'l'L 1'h.iI: !lU If ..t. waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. w n Z.[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.nl 0-21201.d. bJid!\ijUITJ g...<>ca!.!i'ft.MIl'1 8 .i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest. .~tnjgll1ll'1o bee!den. U kunt er op heel veel manieren een maken." ..sHrd 'lm.A-. Coo. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt. q "·Ql)'r ~el:!li d.' ~ .and "'Ch[~' DO.BIl"nclJ..dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l.lJ.l!..I: ~M.hUle. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.:lft wereldl I!. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit.w ru'ltt".> . Web·log.ra:ni. zijn .t. • -_ -'JI . bericht Chrome p..!l.'llo'Il'TW! bltt_..:Iln aDMit sf£! ..c= I:Il~1V1 durvan .iJIIg eee to WIIIf.~ . ill. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr..ilop 'r-..d. Orndat u het laat hosten door Word· Press..&lll! I !S)""Jldu"on. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.nm~til~ . "" het Nederlands beschlkbaar.com.et iJ nal .ublie.i~~ru. maakt u evengoed prachtige ontwerpen. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen.= M:C(I~IIL rh:t vt'e. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress.tHdJ. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk. III en Punt. Halle W~ ~.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt.computer:idee.Wilt u meer invloed face. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel. H.0 .~~I. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.dPtI!!. .. 0"""...nn!n wotdm..~!.Zonder kennis van programmeertalen.I <JI! Do nntmldoill"s""" d..'. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken.!ill n:n:l~ vier ij nu p.lllte' ft .iI:l1l Il'. gebrulkmakend van standaardsjablonen. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.. brO" II< Wto \I. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog..\l. :. . bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn. .Word Press we A berichren 0. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen. op de beginpagina een aantal u..c!:'_brprw.udll!!~mplJ.anac'U: d"".. De website is grotendeels 'V~1 in A: i.(IIJl.l 4 beta ~ 1oI:II1I.."'ffzf:.

beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu. vind t u op de beginpagi. Blogrollen Blogger. GODiI~111.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. Hnl".. borl"..iJ. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.. Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken.. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.. Uiteraard zi] n er ook mogelijk. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd.nl '02. wanneer uklaar bent met her bericht. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn. Wanneer u een thema aanklikt.computeridee. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden.. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes.. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi. KLik rectus op de knop Publlceer. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom..... zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. D.. geef dan rechten aan personen die willen meewerken. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. Om een teksr te typen. Deze bestandee uploadt u vanaf de computer.1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. zeals: Llvelournal. filrnpjes. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's.. U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. 0. nu d... • I~- .. zodar niemand uw probeersels ziet. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen....i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. 10m.. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. .. .m b!~. ~m . allneas en 1."'n~r . N""rn~ .. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. zoals een kalender.""@ ne ol~ d. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie. . Oat bekijkt u bij Blog sradsueken..na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken..boo""'" ~ . maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven. 1oOi... -_ Andere mogelijkheden '_" ::. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram.!<l'fI<Il""'". Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky. tI. Als u extra informatie wilt toevoegen. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link.JiIs .. Wilt u een be- dat niet. want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol.2010 _ . Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1.~WI'ti''''''"'""-'' .. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum..".enquetes en PowerPoint-bestanden toe..:ill 5 OIIJ' .... Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan. Leef u Oink uit. Doet u trekken. zeals contactgegevens. die sorns goed verborgen zijn..ulilokb_ . _.. bevar de applicarte diverse opmaaktools.1 itlijnopties. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud.... Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen.. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. Het is nag ~_~ ~ www. ~ d. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt.. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel..II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten.. Hierbij ziet 1. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan.1k. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. >ltn . Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo. """tIl""L wll ..d . Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe.

I.ss...i8CnllllUdldN.n oft.n Aut..~.tI!IIiI~~.. ~"... rrsr l~~. aj"'Ih"'lIJfih..0 .. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI..iII\lr Camma.. ~ ~- --~. "~~.r._. zet u de interface volledlg naar uw hand..'" Door de opmaaksjablunen te bewerken. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ ._..3 en MySQL 4..II"ILI:a~1:I! ~M. ~~=::"'-..__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's.. antl-spamfilters.ot I 'Soem 'J{en I S~. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload..n. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.dat diegene beheerderrech krijgr. downloadt u her bestand naar uwcomputer.1 Ja ..iU.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver..DllIi..php en open bet bestand met het programma Kladblok.iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n. zo'P~ ~lt~DAlDlr!L .*".XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n..iIII. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg.....Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden...t. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder..!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~. .-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins."tc~"""~t"'Jjo server. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.QImIdurI1bni-rr... Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord.na \ \\ .. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4. gebruikersnaam en het script te lnstalleren..heden bied tom met behu.":. Zet het vervolgens op de webserver. ~ wcrlr'.r1Q"~'PtI~~ . P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G.:. tIa. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg. De uri wordt dan ..php naar wp-config...!I-..-... Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt. EIoi:tlil'rj.:::-. pakt u bet zip-bestand ult.o':nri!ll~U·. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt.rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre.:...ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn........ . waarmee toegang krijgt tot uw webserver. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics. ~t1. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press. .=":l·:::-c·. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '..~~ Ho!.IIII':' ~~"'~"~~I~III.. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf .~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt.o.als hobbywebsites geschikt.. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker.''"'' .od~~~.M~ "'~ <.**~M1..• www.. Als uiets moois bebt gevo 0den. Surf daarna naar de [ulste webpagina. .. adverrenties.. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-.. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre... U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website.. ~-"~H"~IM"""'dJ. 18I1!iII.) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.-. .. wachtwoord in.-d ~. soclale netwerksites.~ . Wanneer u met deze gegevens inlogt.* •• 'I.:1..CQmplJteridee.... waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE. U hebt dan echrer weI . ..· ...~ __ . omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen..::r. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress.. ten ZeUgehoste weblog l. Op de webpagi.. ..._ ¥ r=.. Daar staan weI wat voordelen tegenover.~ . In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren.~~t.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!. • voldoende mogeJijk.nl 02 1201.ttI .. ~~~. WordPress is zuwel voor commerciele... " .o cl~ o GooHl:.!I_ ''4. Als II een ander webadres in gedachte had. ~ . nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam.tl!un. .nM~ a. ven en een contacrformuller toe.. ~~~. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt...0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane. server.lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien . ill HI:Ib jI fIoikt.I--~""'_ tnq) . ~~UlI"-=.1t ~c:' nia. ( ..

Bij de meeste computers is dither Cvstation. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. waaroververderop meer.nl 02 I 2010 .kelijk van de totale bestandsgroorre. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. Dir bespaart u veel tijd. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie.4 "'."..I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. [g·U·2OC/i 16-. Intimate. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad.. of IB5. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. vcordat u een backup maakt. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. Het proces neem t enlge tijdin beslag.2S GB ~u ~J 00£. maken. op een externe datadrager. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper.. klikt u op Backup startan. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd. voordat u een systeemkopie maakt.h•• dl! Silk."lIvcl'. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken.omtn.. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken.'If'I. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. zeals in dit A. afhan.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild.. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. Enterprise.. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. InstaUeer eerst all'esoftware.l9-. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken.. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. I~a_1M) M_ Op I •.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom.computerldee.. bent u alsnog alles kwijt.. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. klikt U op Volgeude. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www. Zodra u een keuze hebt gemaakt. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. wtlfdtf'l opgt:n_.. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. ~en waarvan u een kopie wil opslaan.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm.-"1' "" >I." of computet nlel meer ~b. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten..f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. Inclusief'persoonlijke instellingen.bo". Overigens. want als die harde schijfkapot gaat.S. IF1J IMI. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt.

lw.If! '"'. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat.up ~etI~l1I. Pob. ~~ d:!l\JiYcn om i.tjc.._o""'... Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup. Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart. U hebt nu twee mogelijkbeden.... ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.m (Of'I'IopUh!1t_1I!! .cCl'fl.compllteridee. Klik op de blauwe Iink Backup in- .I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen. ~... Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle...u.. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations. TI\ :r'..PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.op.'.d4. 0111niet decontrole te verliezen.11:19' [-19 ~ r. ttfl ~~mhp-~.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens . ..~ D:~~I. r.=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f. Klik op de knop Volgende... U If.!o.M! tJ'..dt!~.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n.ysteI!m kopie die u _der hebt gema. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt. bij- ulrvoeren..! Hym". Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren. Oi~DctwrrwptQl r.SdeaRr lUd'1I eon gwv. ~ ma ~"YI:p Y.. Vervolgens Iciest u de juiste map.g.~uuw~ifTI.~ i!'l:lblt.O~.:~"~wan:I..reUen mel een :..• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen.rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie.~ra..1""".Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.:..p 1iI(11). VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door.en4sr! .. ndbi.. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .. 11·L·"""~1S v-'. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren.lJlh diXl. . dvd ofusb-stick. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden.liI!-avo~d.I) Irt1'l..1fl. Cip da:.r'Io U'ii' b~_dl!l\.~ tl'~ar'I'I'rII"".nl 02 2010 • .!!"~n.1!!m hKt . bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.. Ga naar het Co n. Erverschljnteen nleuw scherm . ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- . vaG van dit II kI www. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken. Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie.el bdrufpv..llIIIO~ 1..u.tI..(Q....tJ'l'l. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ .!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.tb1f die noG"9 ti)-n.lok1 cp.tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff..tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ. WelLE !rpt..ii" ~ OGtfP-iO~C niil.\D.ll'V11~~1t. Systeem Bog .l~~ -"""9< "".I .1 H·_'. is het verstandiger am voor de twee- gende locade.. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _.) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi..l ru:crrde ""rslelmmhode .. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers.._. het 4l'I'.Misschien vindr u dateen on handige djd. ~. jimdJl f..~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC..Kles vervolgens de juiste Iocatie.1)cf1Cn. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- ..ie! 'SdQ:k~ tid. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema. dag en tijd van de backups...1:t ~~~~I"'~IM gcm. tIItI . "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If ..1Dj301I!m1Ulr.dl~ nog 1IK!dt. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie. i. ·1 =:I srellen.. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.wb...L\J(vn1"'f'1'I11'11""'. L.. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat. Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen.!! n:lri m!!tr ".... Jl ~.mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.e documenten :JtAtfJlna: .t. itl~ .oNl"f'I"'r r:--J.rdgJ maken op een externe harde schijf cd. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen. Persaonlijk.rnf ..dM.t"lhl ~ ... waar u de gegevens wilt bewaren. Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten .

.. 1Ge de use-stick en druk op enter. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128.0MB Hoell.. Klik daarna op 'Ubun tu. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.... 4 www..150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta.ken slagmedium u wiJr opstarten. U dat oplossenmet een exteme speier.. Oat kan perfect. Hebtu war. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m.Netbook -Remix 9.opfrisslng nodig.. \!II!""" . Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar.. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl.". De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". zU I. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu.1 0 installeren'. Im.hestand en selecreer de usb-stick..1"' . dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. 7-. selecteer het lso.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien.. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten.ge-besumd 1.. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien. Kunt u daarrnee leven.Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd.computeridee.nl 02 I 2010 . tenminste als het scherm groot genoeg is.rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop.. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen.. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download. Ga via Systeem. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen.

Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren.l"l10 I(l~! 0.I WQnJ<:n.0 9 . dan keert u terug mel de knop Terug. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in. cd gobrul~ k. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden. g.. fmno. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling..l r..n a"".computeridee.. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR..lsIc.'" Goell'l'O Go.Kliki II op Nu www.. o.WJ!a Ol'OCIm'e'.. of de partltles hand matig specfficeren..ontol ~"''J'!'1 r \1e. Als alles in orde lijkt... aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken.'"'' PiJ'tltlKn.. Geef ook uw computer een naam. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt..partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu. na uw keuze opvoorun. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows. K1ik daama op Vooruit.*I~fl. I Ides de ta. staat de taal hier al op Nedetlands.I~ M r1tiiP""' • ...llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf. Wol1lt oo~ d•• 1iI. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. VODr optie. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren..". Hrv. rdtiIalvoor ~. op Voorui.j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! . ~ Welkom Ell'!k.ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven.. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt. -. Wannear de j nstallatie voltooid is.ufIillCl(uLJI~"I~Po!. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal. maar u kunl rut nog wijzlgen.t. Klikop Vooruit. Ziet 1I een foul. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.nl 02 • 201." te lJ1Stall@".II1'I"'l.E. krijgt u een melding ..~J II4IiI a. loginnaam (met aileen kleine letters en c. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows. De eerste op tle is meestal vo ldoende. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties.do. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. ..II~I:Ia. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem. ltall.'l1eid .. KLik. t ".t~Ia<rI"''"'IIrI'u~..no ~umi lIIt. Ides dan voor . tl. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. -_ o persoonlijke map. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick.l 'lelfl5til lleerde syst .o...ij fers) en een wachtwoord.ntw<>illlIltee!t.n worden.l U """ . Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd.l veor MII""Il!II.ko' .....nl ZD<tr.chilr ~11111'1 lo.ll""t>.:.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q. Hetinstallatie- :u..s1lU"& p. m. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika.. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.~"prKn. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ". klikt 1I op lnstalleren...

. Empathy. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook....computeridee.... ~~ .S(9II~_QOIloOolols .. het netwerk. .II~dl~scsa ~. Als u eehter een programma start.tr lll'lbi q. barterijstaIus. dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu. bet geluid.~"'T.ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d. Rhytbmbox. ~ Klaar om te installeren. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx..':" ..geteasypeasy. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w..mik!n. II ~g. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links.'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w. 'u . wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.Uiteraard ""t.." .. F-Spot.. Alles staat tach wat op een andere plaats. n -IOO'k. In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".erl'i'I:'~ . de datum en tijd. maar ook nota's voor het programma Tomboy..org..fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" .com Moblin moblin.org 5 www. enzovoorr.II1n'II. & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. Klikt u erop en kiest u Verbinden.• Canonlcalheeft in Ubuntu 9. registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden.blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~. waar u een gratis account kuru aanmaken....'_IOII. lD. Met lJbuntu One kuru u nietalleen . dan verandert het icoontje in een wolk.nl.II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond..tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie.mlJlaUi!' (.J ... Als u een programma in UNR start.Qm 1>&1111 atl ~ '1". waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . deze map sleept. J~bber:. De eerste keer dat u dit opstart.. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'.~r. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account. Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte.. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One. OpenOffice. 1n:~'t.. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad..ubuntu.-. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www..... -• .. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan . Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu. mdol!ltl:l._ "..rI#". bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.. . op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts..lI-.ubuntu..0212010 . ~I 'I... de ...h&J1Y . en andersom. Evolution. mm. de. _<1 vorieten van UN R..ItAen_~""''''l<Iij.ubuntu... met ieoontjes voor e-mail en instant messaging.Bl dIl-=anilli de In. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.!1I!1... enzoveorr.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl..~. Her GNOjl. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan.o. Nl'P...com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www..~ ..l'UI)' CNtPr'IJIiIf .com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone."."' . dan wordt het Installatteprogramma afgesloten.. .. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen.10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu.hsrstarten of drukt U op enter..a!f"*h ildspell!!liL Installeren."'. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- .w ti:Jj"lJ1f:... wordt hiervan een .I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 .·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR.

bijvoorbeeld Kerstmis.1l1 02120.dekatten slte. Op www. degrotecavla. bekenden en famllie. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. Knaasdieren Op www.dogblog. Als u het baasje van een hamster bent. U maakt hier eenvoudig een weblog. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. verzorging en huisvesting. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. U zet op die '--. ziektes en butpdieosten. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's.nl. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e.mailadressen.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Voor e. rassoorren.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. VaJentijnsdag. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza.10 . HoeweJ de website W\VW. . U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting.hondenpla1l3. waardoor ualles te weten komt.nl.kauenkaartje. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. Maar ook website.computerldee. Wanneer uw hond war mankeert. Sommige rnensen 5 www. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. zoals de naam al doerverrnoeden. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. zoekt u naar het ziektebeeld.raadv an beheer.bu n nybunch . gezondheid en ontwikkeling. weetjesoverkauen.hamsterland. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. Nag een aanrader is www. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis.. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam.. U zeals: oorsprong. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden.roblemen. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. u leest aile benodigde infermarie op deze website. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. een huwelijk of verjaardag. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website.nl leest u er alIes over. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. Onder andere cavia's. Op dewebsite www. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. surft u naar www. weblog. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers.nl. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. Leukis de website www. anatomie. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. voorzien van een persoon- lijke boodschap.nl. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen. lezersverhalen.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p. columns. opvoeding. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet.hon den [orum. Logisch. De wallpapers. ziektes.

dan surftu naar www.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op.parkletenfreak.. A1su parkieten houdt.lenf.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www. ren hebben ze juist als hulsdler..nL 1..Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.--'--.Il. Zo heeftwww. zeals schildpadden. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers.De software mag u dertig dagen proberen.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden..U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij.:G. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. U leest h jer op welke manieren 1. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren.'II~~~ ~n. Dent u het gekwette. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken. Daar bek. -.nl.25 euro.lukkig word t er verwezen .~ ~. Oak op www. '1 .v....... Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen . slsngen en leguanen.orum. Halaas is er geen forum aanwezig.. kweken en ziekren ..nl.. iJq. . U kunt gratis een demoversie proberen.informetie op het gebled van terrariums.. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is..nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y.1I.. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard..ot.ni..'lti~~ IJIII.mulzenpagtna..II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- . terrarlumdJcren.'I5. Op www. ceo webeam is te volgen. . lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\.rklplaals..nl.aquaiorum. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.__ lri. Nieuwe technieken. ....vogelpreble.vogelma.. Op www. maar ge.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www. zeals waterstanden en anderhoudschema's. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum..·iital~~ tt.oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.parldeteu-onllne. exetlcanlmels.animalsta~ker5. waarna u het eventueel aanschaft voor . moat u bij www.dem edernepapegaai. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben.reptie. waar zelfs een groep parkieren via. I II! -.I I I I I II I mcn.aquarix.~ --.uaforum.nl bekljkr u de nodige. reptielen en amflbieen.. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde.zooeasy.ijkt u.nl zijn. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- . Vissen. Op IVWW.m~~ !1JIo1..ijt.com... broeden. zijn voeding.. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar._ - .. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij.de/en kunnen aquarianen hun ei kw.. .lacerta. 1IJ'. Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.voor al uwvragen kunr u terecht. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt. want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.. Vogels bars hun trots laten zien. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden. Laarsrgencemde groep kan terecht op www.m. • Software voor dieren. Soortgelijke software downloadt u vanaf www..1 het beesqe opamaal verzorgt.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt.)J!lll'Hmllll.l(iUG . Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen.op het actieve forum. naar www. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen. tamheid. zijn erg bang voor muizen en ande- .. Kijk ook eens op www..

.. ..EXE met weeki. Kan dit worden "......014 720 ~I 2....J.... c.~ aHIMIUl~ .. .jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn._...-"" -. L. zie ik hoe groat de bestanden zijn.-~. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2.. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt.. iI~"'O .. r~ _ ~-.... Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .r.De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen.. _j~1Ii _w dtoio' !. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www... . "...... - ~l"""""iDL~III. Er dat SETUP. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V..-.__ " .lk kri. yoIJ" CDmIJUW... Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren.....o"""u. Maar ......'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.. moei u hebla...o\'linstaJ Tao! ona! deb......... Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. ~rotlol --~ -.. ""- )U"ll!IImlil" =U14..... Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook..BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu. Oat werkt met meer en nu netbook minder is.. U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2). INTERNET ......nl 0212010 5 . help! FAQ I.. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1)._.ctt.1J.._.**.BEVEILlG1NG ......o"_.289~12_ I -..com).. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll.computeridee...._. .computerldee... II. -" C...l. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.~ ....' l .. de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben. Jl-w. Hoe meermAh (miJli ampere hour).•. "'..._..Zl8 byles) .:t ~ ~ .. w...h'..D - ~ . boeJanger de batterij meegaat...bijna _ altijd als beste uit de bus rolt.. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista..d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.... Dat werkt prima.. did 'FrIi!.. . Merk op dat Gob""".. Locotio· GrooOle: G'O<Mt..oWIII_y...'I.clQ)::I!IiIIIt nlll!l-.. Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd.. .. _ .. WINDOWS VISTA .. . still remaineO 01'1 Items.<II' ~ )nl!ct.. De batterijduur van die netbook zou wei 5. T. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www.: . ..• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men...I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen... De netbook die.511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4..... FAQrnan..i.~ .ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool._ 0-.. Wat Is de oplossingt Roel...._~.nl/faqtaal. .L!II Bo+:MII:Ilo1J ..--.. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds......~c...bnlt·J)·-tlntine.. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan. ~ '" .-~.. besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7..:: 253101B [2S6. "... ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr. want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern.__ -. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner.. II ~L-l- www. We twijfelen nu.\ . ...aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer.<L e..'11...

A1s Ik die programma's heb weggegooid..csc. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) . maar dat geldtniervoor alle protocols.. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop... pal voordat u her besrurlngssy teem ._""" __ " ".. Api:IIo .calpnly. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www... 5 www..OPSLAG 4... Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar. bentu er namelljk ook.E325-] I CE.. 'J <iorJ<ri.met norrnale middelen . Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.helaas niet werken.bullguard. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE .. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE .. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen.eeleaner.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall.Ao.-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.....formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt.. zij het comrnerciele.. 20 niet. Kijk ook even bij \~ .. dan is downloaden voordeliger.. " .com.computeridee. Anders gaat het . dan de Register-editor erbij nemen....-. CIIqI N c:. want daar vindt u een prima.e u/hfrlesen voor het leuke DirSize. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand... A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren..u-. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE .ook naast mljn bestaande nas... Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .n... boi.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007.! door _ z.. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren.""'""al-d~"' _ ..opnieuw .I'CS"1<>I .. v..goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK.. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern .~"""N..3..Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen. want dat gebeurt maar keer.installeert. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken..TELEFONIE heb.. . De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. U zegt datu een nas hebt.Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan.microsuft..~p..L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965.or __ rlOn~_~"' __ go~ ..OVERIGE . ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer.I-secure. via de web browser en via de Windows Verkenner. Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn._Flo ~ [J . met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41. Ga eventueel naar users. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt. Surf naarwww. Opmer. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo. cnmn"Unkid=9 45377. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen.4.... 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen.~.n! 02 I 2010 ."" R.Ftxit .. virusscanner. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een." Mit r. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk .. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald.". dan scheelt dat enorm! . moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.SaicS . Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. NETWERK .. Wat oak werkt. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd. maar geen tcp-poorten.OFFICE kennlssen.het Windows-register.. die u vmdt op go.·. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten..BFC1-08002BE 10318).. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA.y.-ho """__ iTI. Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows.

De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters . Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd.te laatvan huis athalen. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat.. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt. Men wilde.. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop.. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen.U werkt offline . Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. Toen de ankers .ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. Genieten van de nieuwtjes. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg..56 en 62 vragen staan! Toegegeven.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. als u de Window Verkenner gebrulkt.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet.nt 02 2010 . dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s).•: De verbinding is gewoon aanwezig. Makkelijk beginnen..lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst.e quiz . want gelooftu mi. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen.. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.bleven tot respectieveliJk 52. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit . ik nog natrlliend. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. Eerlijk is eerlijk.. maar vaoral genieten van de bezoekers.voor een oranje stoplicht met flitspaal .fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken.lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje. dus zo gezegd zo gedaan. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken.ii~il~~~~~r ~ Men "b.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. de FAQman draait. dan hebt u toch echt wat gemist. Ik rij overigens in een dicht busje .voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. Kijkgoed. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. precies op tljd van start. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid. genieten van de koopjes. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www. Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd . maar dar is een keuze.Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken.computerldee.. De lezer vraagt.5.U kent dat wei. Kljk. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS . men etste Windows 7 en niets anders.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon.FAQman prive r. Graag dlt venster even schoonmaken.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . De presentatie ging. Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. want het was weer eens ouderwets genieten.altfjd volgeladen met troep. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt.de winnaars dus . Aile bestaande verbindingen u weggooien. nee. genieten van de workshops.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Theo Bruin Oplosslng:. A1s u dat hebtgedaan. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar.. Mochten de tips van . 6. petje-oppetje-af.

en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen.U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . meteen goed afgespeeld.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . Wei even opgelet.0091fc Bbergen All. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . is Nero Recede. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.8.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista.nl/faqtaal. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. omdat ik net een full. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen.. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key.7. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege). a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT.hdvideocamera heb gekocbt. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is.). Met de re hten waar u over spreekt. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE . oak gratis! .Z6 precies moet de dvd re booten. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET .) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. wan Ihet is typisch iets voor een virus. dan krijg ik de melding' .estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. Alldl'eWassink Oplo. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand.. nietrneer. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO.OVERIGE Gebruikersconfiguratie. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. Netwerk en Netwerkverbindingan. want daar gaat het slechts am.CD/DVD BRAN DEN Halla. Nee. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet.uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) . De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS. In Windows Movie Maker.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed. Even am te laten zien. . dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE ..MSC..E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. Op de pc wordt de film.leeg te maken. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. 5 www.ssing: Oat treft.'>1AH00616.. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. maar dat is een detail (atbeclding 7). Bebeersj ablonen. maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren.computeridee.computer)dee... Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack.nt 02 2010 . lk heb de andere bestandjes verwijderd.

r .ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt..IF Gr:.updalcxp.lIi"'-.. ~ t. on] uiste of corru pte codec af te codecs.denda.. enz..xtension. webbugs. maar gratis vers!e van DBXtract (www.fD.com zijn geluldsprcblernen op te lassen.nl 02 2010 9 ..~rduQH ~tm~~ . Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge. Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .i1'!IC"1'II1!1iIiIir1.91~.II(:I. versle).. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende. [lash local. objects.vervelender nog .a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~. __ .).. - www......L. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren..nl. .com S~IIitM!~tD..videlan. I.frl maeallan) ...com/sherlock-codec-detectlve. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen. 'II fI~ n&!i 01..I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave. Misschien levert uw tip u een prijs op. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www.~i(.'§itillJl.-1 b~ . ~".aca!lI'IIIl!MIIIIlb. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest.:f'I\I'III!I.. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven.~~.).. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft ..ridee.mpute. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en .I"IIii""'... ~ .Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www...nl etaferen lezers hun computerkennis ./!.. 'I. I~ ~ .tiJ'IDf~ Goo ~ .computeridee. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools...met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt... • :.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.org{vlc): als die bet weI doer.tlnyurl..'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ..• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www..hlm I). Downloads. Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.recoverytoolbox.l)I.org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen. PavorieLen.-4! s..de hesr Burgers zel f ondervond rekenen..com) gratis demo.. 1"i1'q:II:'.JI" J.. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -.o- WIt: """"-.. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform. L ~ . ~~tflOl I. Maak kal1s op de game M. com/dbrtract). Even simpel als handlg dus.r~Qi. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express . enz. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt..l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' . Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom..'I.1a... .. AJs u dat wensr. extensles.ap/lt:1 Jl1... .. ~.~ 1l'rW'r. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~.u Ii I .u·ce- .(.ir4 oI.com). t.t:I_..II:""'~~ . T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E. openwhh.ti)'o: 1'\IA. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere.G.: L M NOli Q~ S.ll"lJU.Ii!III.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory..ltiUIII.~ I ~i:r~IIIJ-O._. M. Open..ADTfFl.computeridee.hn .et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden.. hiervoo r her starrmenu.

..!H'" .... l..''''''''''''''''. !IIK.bij Zoeken in Webcollecties.::::... een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden... Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als .mlcrcscft.... ..))f)ftii'H&ibSa. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.. wannee.. . ~qrthll8 '.r ..~ ... ·lr......... Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk). Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten...com/ea-us/cllpart surft.Jw.. zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.. f'ICII -ell .. Dat geldt oak voor de extensie m3u.n. j "'~.._........ u kunt deze E.. De Verkenner.....nII~ • .=.lIIIiII.J~~ -_ ..O'~~~IIi.w -*..En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus).. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen..ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen.. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office..I"CIf1I!II. Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij...~~· ~r..:':~:.. Wanneer u..MIl Ct~.r u naar office... mers bevatten.-li~*"i'I_ sen. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten.... m lcrooft..__ . duizendentypen bestanden..weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan.. hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals )....org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).... .I~ ~. Er zijn O . Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen.. 1. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert... i n Windows Vi ta en ..... maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word... ~DIIII~ - "..I. u a'" .. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.. Alt.!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan. RM 1C1'P'Ii . En .oekmachine maken...:.....~ IItr~ ...nl 02 12010 ......n ~~~. Even later ontvangt u een bevestigingsmail.. _~ " UQp:IC .t:~ ~t ..._ ..i1Wo~ti4:I '_'~~II. ~ MicrosoftOfilce jes....... ~-.'I'_..... __ ilI:'"..::::~.een perregel. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven... U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken. ~"'''''''''''*''.. . . Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen . ... u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.-'~ 'I":ll. Mic rosoft Office Online kiest...1nI .IGIoh~~_~"1I'II!tuzn. Med iaspelers als ITunes.. ..~~ ~·~SIII.)- r:..IDmr .NtlI'iIIJIM"""..."........iIoc~M_ ..:!LI .... Ten slotte stipt u Standaardversie aan. meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z..~:... Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).. Bevestig met Voltooien. tt..~~-ba~ '...... Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice.st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen...t. 6 www. gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie... Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden..c-omputeridee. evenals de gewenste taal. Oitmaal het pls-bestand. waama u bet via Ctrl._'''''''''W!lFhIIt:aillial*.m~ =. Surf naar account ...com/ul-nl/cllpart. Een pls-bestand verwijst I IU·(JII. ~ . Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen....nu.'" .V in uw document plakr...r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult. is Playlist Creator I 1-- _ ... ..o! < -"..zIJ '~~Nn~~ai) ~..~!..hiIIII'_~ II~ .~~ . Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In . O ~"'''''~.:.. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing...- . '....

nl 02 I l010 1 ..e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen..Il---~ ::r1). Hat gratis Freenas ( . Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan . ".met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /...ot. . Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt.. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet.aarom uw pc dan niet omturnen tot web...uaN~.I voorspelling vindt kunnen verbeteren. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren. met het begr. l~ ~. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen..computeridee.·-~ ~ 7.. Meld u bij de service aan....'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II . ~~ 1II .eenvoudiger nog ...' lPo . andere. nodige software. Start de browser. w. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug.eamer.- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item.. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas). Een zinvolhergebruik van uw oude pc. . enz..v1best. U he'bt een nieuwe pc .. I hfS....C .die ook versleuteldetransfers 00. Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander... Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. Wespeuren het alfabet. of . DoneTen iseen 'optie.ip geocaching.:J~~ r. ttltl~_ ffJIItr.STIPSVOOR ••• -. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld. .I is hfervoor een uitgelezen tool._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :.J~1~ .en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t . B~:'~.1 r.. Kijk. JI:lII.... Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project.. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap..CHlll~~"'" . al dan. ""'" !!J::=I. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent... V0 Igen d numme r. g::..com) omtoverenin een handlge audtostreamer..~.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo .o: gratis versie voor nietgebroik) . 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~..nl. Op 1 u de . .).. angeschaft a en wee! niet goed wa. tal • .:J1)'IIuIfII :.. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .. surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt..zonder risico voor uw huidige systeem. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •.!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. :I'I:~ :J_~ . Verder bevat de tab Script enkel. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \.. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen..J~~~ .. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt. ook via het internet. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert. toevoegt of uitschakelt.t met deoude aan te vangen. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng.. Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www. niet vanuit het Windows Configuratiescherm.J .T. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G..c. zander handen! Wist u dat . www. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen.fIB. open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's.. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ ..

' 1 . met hun puruen rnaast. u hebt een ledealijst. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt... ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . ryp 50 en druk op Enter.ALS(A:A.._ Anes optellen groterdan •. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. Deze form u le zoekt in kolom A. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D.. het tanken 1 UA _ U. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100.a B. Het haakje-sluiten krijgt u kado. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum... Houdt u van een spel de scores bii.~ 14)m l' 1."~ 45<1_ B _1'\101".tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50.G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J). ~ -W<.FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen." AUI"J. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. A Met SOM.. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug.D3. s . kUk op kolomleuer H.alst in E3. I . kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen.ALS(D:D. Pe~a =50.". _1li_ '1S 19 l'l 11 -. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst. Met =SOM..computeridee. Typ in HZ de formule 6 www. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3. ALS(D:D.S B. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop.. Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM. De ver- enzovoort.. "~.ALS(D:D.ALS de bedragen per rubriek op.ALS heeft een korte en ceo lange versie. typ een puntkornma. A 1 IM• . 1.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto...<_B 51 =50" AU(AA os. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). aan k1e- met=SOM.12 6 (Odr.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O.~ 21_ 3 !H.1If'I I 14. dan telt SOM. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D.. tl'l'l f.1J.._ . Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen. ALS vertelt het. elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • . 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. Zoals IImerkt. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3).ALS(D: D. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld).ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat. ••• '-lS<A. B:B).. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D.B:B). Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld... a _'".nl 0212010 . Stel. bijvoorbeeld =SOM. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. 9 .06. Uw formule word! dan ~SOM . 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM. druk op Enter en 11 hebt =SOM ..">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. Typ esnm.50). klik op kolomletter A klik op eelD3."Petra". BedragenopteUen die bi. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM.. 101110. Wilt u heel kolorn D ultvlooien. 7 _~_ . u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom.. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens.ALS(A:A. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H.">50"). Al5(AA03B ~rl!!: ...

en de bedragen in kolom B worden opgeteld. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep... eon categorle.B:B). Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt.tste datum."Petl'3".S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK. naam daar al staat. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.. zoals u in de formulebaIk kunt zien..ALS meteeo venster lnvoeren.. en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan..A).ALS(A:A. Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix.te besctlrllYino.kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM.• Bedragen met dezelfd.1 van: 21 24 SOM. dus btnnen regels.IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A..B2._~~~-. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. B t'I. dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.G2:F:P}. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni .(A.Ats ook zoeken naar datums.:. .lJurgllm~nt~n 1::=========. of in een bepaalde peri ode. ~ selectee. De rneest recente datum verandsrt steeds.: SCM._llde met d"twn ol"ell . die SOM.B:Bl .:tvlAX (A:A). Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr.. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6).. ( )(..Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat.. "'UkuntSOM. We nemen als voorbeeld de scores.lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't. Optelbereik.ALS werkt ook horizoruaal. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst..l. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. 12.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI".ALS(B2:R2..ALS (A:A. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).computeridee. 6 9 .i. AU. ">-= 1-6-2009".ill 9 fo 11 ~~~~ . En met =SOMALS(A. a[beeldlng 4).. dan geeft u met =SOM.aantal rondes verzamelen. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum. ALS(A:A. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa. Nu steli u de Iormule samen in bet venster..!"".ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen). nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. in op regel5..D6.2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl. ALS ook invoeren met Functie invoegen. ">B-6-2009".rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ ...Kllk in hetvak blj =SOM.A. Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A. als ze naast slkear staan.. 5 . in de keuzelijst bij categorie voor Alles en... de meest recente datum..B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld.=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:.AlS (2:2. O:~. _ 1'3 14 15 ..Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM. B2. www.. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 .. maar is altijd de hoogste van kolom A.".nl 0212010 3 .. zoekt naar de rubriek van G2.Al. Deze zoakt in kelorn D./ Punlen: 3.rl!ik [II: II OJ Typ een ".. Ofneem =SOM.ALS(D:D. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld...-----. gebruiken SOM.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) .. Kies in her venster dat open gaat.ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld. Met bijvoorbeeld =SOM.ALS(A:A... MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt. ~1=SOM.. De functie SOM.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. ..">=l -6-2009".ALSlA:A. dan gebruikt u Functie invoegen. Hierin is kolorn A de zoekkolom. B:B) -SaM .. lilies ~Iecteer """ fUllCb. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen.e datum opteUen U kunt met SOM .e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen. SCM .

mail: markehng@hub.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. samen mel hun mtormaue over u. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. [·mail:saleS®hub. D. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.edacti e Computer Idee Postbus 1912. tft-monitoren in.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. www. m.· tingstlld. Malkel Diikl1uizen. John Van· derasr Jaap Veenstra.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. G Sf Elska rn p.Jeremy Noya (online). Postbus3389.s.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. Web: "Up:! ladverteten. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. Erwin Suvaal. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. 2001 DJ Haarl em. Ronald Smit.Peter Keizer. Postbus 3389.computeridee.ck van de Schmal . Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant. schrilven aa n HUB Ultgevers.ratie Ingnd vander Aar. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. IStockphoto. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen.023·543 0021 Advertenties: HU8 U.nl [·mail: sales@hub.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Xander Hoose..loon. In Seigle leveren wll via Partner Press.hunstore. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Horhngs. Jeroen Nleuwolt. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen..nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Jeroen Adve.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen.!rancken@llub. Ma rtl n G'lzemliter.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.ol www. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar. Mira nda M ettes.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s.wllllk@hub. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www. Raymond Ullers.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R. Verhuizlng.en een halflaarabonnement € 28.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd. Maar .m.€ te corngeren of te verwllderen.tgevers. Fax: 023-5359627. Tel.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik. Judith Slurk.computeridee. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. Marco den Teuhng. Pieter Dhael6. Kees Krick. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. 023-543 0000 .g geselecleerde parllien ler besch. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. United Photos. Please contact Danny Francken at d.nl M>onnementenadminist.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. TanjaEkel.vd. Toonvan Oaele. de verantwoordslhke voor uw gegevens. Laurens lam- mers. Sonoma U.nl onder Service. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten. Sanders Puzzelboeken. Art den Boer. Haarlem. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit.hub.50. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. HWI. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever.nl. Michie! Heernske rk. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle..nl 02 2010 5 . zoa I5 n aa m.hubstore.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. Wim de Groot. Janet Robben (senior). Tav A bonnementen. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). Ap de Smits. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv. Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). Hank van Ess.nllor more infor· mation. Postbus 3389.rtentle--aanl everi "If. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan.nllabonneren of www. zeals de abonnementenadrnmrstrahs. E. Een lilarabonnement kost € 55.. 2001 OJ Haarlern. lets voor u? Wij onderzochten het. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 .

" tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. \'. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site.o sten in de VS. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios.nl 02 I 2010 . lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www.nl 6 www. een nl-dornein gekocht. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. dat aanZee yond dat hi.nl.zonder te pammen natuurlijk.nl •• Nww. "Op bermomenrnletzo veel.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Het klopt allernaal.e als de serie ophou." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men.yourinterviews. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr." Lost-fansite Wat doe it.computerldee.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews. I . Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien. maar toch iets persoonlijks wordt. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe. via Twitterfeed. Wie weet komt in Computer Idee.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . Ie kunt nlet zomaar insrappen. Per aflevering sraat een personage centraal. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen. com. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger.com." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.nl Egmond Wordt betlaatste se. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden. I!. Als je ervan houdt natuurlijk. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee.DutchLost.zoen.nl. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. omdat het een doorlopend verhaal is.