Sallean Werl<talent in het nieuws

januari - juni 20 11

Januarl
Schoonmaak gemeentelijke panden. Contract Talens en Sallcon. Karin Rog Deventer Debater van 2010. Primeur trofee ikhebdebaanvoorjou. Karin Rag Deventer Debater van het jaar. De gouden tip van Januari: Laaggeletterden ontmoeten Renate Dorrestein.

Schoonmuok gemeentelijke

ponden

VANAF 2011 GAAT SALLCON WERKTALENT ALLE GEMEENTELIJKE PANDEN SCHOONMAKEN, WAARONDER OOK HET PAND VAN DE BRANDWEER. EEN SCH1TTERENDE KLUS: HET BETEKENT WERK VOOR 25 MEDEWERKERS. WETHOUDERS MARGR1ET DE JAGER EN JOS PIEREY GEVEN HET SPREEKWOORDELIJKE STOKJE, IN DE VORM VAN EEN BEZEM, DOOR AAN DE WERKLE1· DERS VAN SAlLCON WERKTALENT PETRA VLOOTMAN EN JOHAN ROELOFS.

Deventer Nu 5 januari 2011

Contract Talens en Sallcon
Directeur Evert Veldhoen van Royal Talens en directeur Jan Bugter van Sallcon Werktalent hebben opnieuw een samenwerkingscontract getekend om samen mensen te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Royal Talens onderstreept met dit nieuwe 2-jarige contract het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De samenwerking bestaat uit werknernersvaardigheden die door Sallcon Werktalent ondersteund worden en de broodnodige vakvaardigheid die door de Royal Talens geleverd wordt, Medewerkers werken vooral bij het distributiecentrurn van de Royal Talens.

Deventer rtv Januari 2011

KARIN ROG DEVENTER DEBATER VAN 2010
Karin Rag is tijdens het Deventer Lagerhuis uitgeroepen tot Deventer Debater van 2010. 'Het Deventer Lagerhuis' werd georganiseerd in kader van de samenwerking 'Ik heb de baan voor jou' am rneer werk te creeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit verder te stirnuleren is hiervoor een trofee in het leven geroepen,

Primeur trofee Ikhebdebaanvoorjou
De vertegenwoordigers van DKW, MKB Deventer en Sallcan Werktalent verrasten de deelnerners van Deventer Lagerhuis met een primeur. Ze brachten het nieuws dat in 2011 vaor het eerst de Ikhebdebaanvoorjou-trofee wordt uitgereikt aan een ondernemer die maatschappelijk betrokken ondemeemt. De prijs is bedoeld als eerbetoan aan aile ondernemers die werkkansen bieden aan getalenteerde mensen met een beperking.

Driesteden Business Januari 2011

Kort niauws

Karin Rog is tijdens het Oeventer Lagerhuis uitgeroepen tot Deventsr Debater van 2010, Het Deventer Lagerhuis yond plaats tijdens de laatste bijeenkomst van Deventer Werkt in het kader van de lokale samenwerking 'lk heb de baan voor jou' om meer werk te crearen voor mensen met een afstand tot de arbeldsmarkt. Om dit verder te stimuleren wordt in 2011 voor het eerst de 'lkhebdebaanvoorJou'trofee uitgereikt.
gerndleerd onderriemersgezelschap ~ vanulr onder rneer de gerneente Deventer, Woonbedrljf Ieder'l, BY!( Cera, UWV WERI<bedrijf, Hout & Zo en BAM Woningbouw ging tijdens het Deventer Iagerhuis met elkaar in debat. Als prikkelende gespreksleider van het Deventer Lagerhuis trad oud burgemeester James van Lldth de Jeude op, Er werd gedebatteerd over de ste1lingen 'snclaal ondememen is pure: noodzaak', 'eronomische tij legen? dan Is mvo verdwenen' en 'ondernemers zitten niet te wachten op [ongerenl' Voor.l de Iaatste stellinggeponeerd door wethouder Pierey, maakte de tongen los. Sommige. deelnemers sprongen up zodra de stalling genoemd werd, anderen gingen daar weer met overtuigende weerleggingen overheen.

If!! en

Overtuigende debater Professioneel debater Tomas Beerthuls verzorgde het wedstrijdelement en rlep Karin Rog •• n h.t .inde van de avond uit tot Deventer Debater van 2010, "Karin b.llchtte meerdere kanten w aa rdoor Z<' de stellingen breed trek, deed oak oproepen en kwam met argumentaties waarom de ander ongelijk had, Dan ben]e overtulgend bezlg". verklaarde Beerthuis. De winnares zelf'vond het Ieuk om te zien hoe iedereen vanuit eigen referentiekader dacht over soclaal ondernemen. "Daarnaast wilde ik een lans breken voor het arbeidsethos. Laten we iedereen die wil werken, helpen met hun re chten, En zij die niet willen, wijzen op hun plichten", aldus Rog. n

De Zaken Courant Januari 2011 2010

Stentor 4 januari 2011

laageletterdern ontmoeten Renate Dorrestein
door [(ril, Wansth.rs resteln las gisteren In de Devemer bibliotheek voor ult haar boek Is er hoop. Het hoek is een verkorte versle van het origin eel, speclaal herschreven voor laaggeletterden, Zo'n vijftig man waren gisteren naar de blbllotheek gekornen om Darrestein te horen voorlezen uit haar roman. Het boek verhaalt over het dakloze meisje Lisa en Igor die in een sociale werkplaats zijn geld verdient, Samen met orua Nettie zorgen ze voor baby Bobble. Het boekje, uitgegeven door L€esDEIfENnn ~ Schrijfster Renate Dor-

[aar onder werknerners van Salkon en cu tslsten van ROC Aventus uitgcdeeld. Volgens taaldocente Lla van Reisen van Silicon, zijn er 500 boeken uitgedeeld. "En nu kunnen ze er dus over praten met Dorrestein." Marjolein Vos uit Gorssel, die via SaUcon in een Eefdese superrnarkt werkt, vlndt dat er wel meer verkaf!€ versles van gaede boeken op de math magen kornen, "Ik lees graag en veel, maar voor mensen die wat moeite met lezen hebben was er eigenlijk niets. We moesten het een beet]e doen met kinderboeken," Oak Tony de vos ult Deventer, die
lkbt, weld vorlg

in de Hengelose Zuivelhoeve 'toeten worsten inpakt' is enthousiast. .Jk voel me helernaal niet laaggeletterd. Als [e ziet wat ik allernaal lees aan verkorte versles dan ben ik eigenlijk hooggeletterd. Ik vind het wei makkelijk dat er niet zulke moeilijke woorden worden gehruikt en dat het boek oak niet zo dik is." Deventer probeert sinds 2007 met het Aanvalsplan laaggeletterdheid het aanral me nsen dat moelte heeft met lezen en schrijven terug te dringen. In Deventer zijn er naar schatdng negenduizend laaggeletterden. Oat is conform het Iandelijke gemiddelde. Tien procent
[es opstapelt

van bevolking heeft moeite met lezen en schrtjven. De bijeenkamst met Oon€stein, glsteren in de bibliotheek, was een initlatief van Sallcon, ROC Aventus en de Deventer bibliotheek. VOlgens Van Reisen blijft her taboe op laaggeletterdheid groot. "Oat zle je vooral aan het aantal aanmeldingen bij het ROC waar cursussen worden gegeven. In 2009 hebben zldi 123 rnensen ingeschreven. Het [aar daarop maar vijftig. Binnen Sallcon proberen we het werken te combineren met het leren lezen en schrljven. Sornmigen zijn gewoon bang am mar school te gaan. Ik ben dan oak blij

de

mie van de gemeente. Laaggeletterden kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving op een veiilge manter Jeren lezen en schrtjven," Dorrestein vercelde gisteren zlch 'gegrild' te voelen door de vele vragen en het enthousiasme van haar lezers. "Zelf ben ik helemaal niet betrokken geweest bij het inkorten vall het boek Maar ik heb het nauiurlljk gelezen en het blijft me ontroeren, De mensen van uitgeverij Lecsllcht hebben een goede klus geklaard. lk verwacht en hoop dat er wel meer boeken van mij voor laaggelctterdcu op de markt worden gebracht."

met het pilotproject

Buurtacade-

Schrljfster Renate Dorresteln (rechts] In de Deventer bih!iotp ee lc Ze 1.5 glsterrnlddag voor uit haar boele Is er hoop, dat speclaal herschreven Is voor laaggaletterden.

!oto lib Hall.boom

De Stentor 21 januari 2011

Forse Afname bijstandsuitkeringen in Olst-Wijhe. Ontbijten bij Sallcon. Gratis bewaakte fietsenstalling achter Hema uitgebreid .. Onze gouden tip van deze maand februari: 11 vragen aan Talitha van den Eist. Eindsprint in Campagne.

Forse' afname bijstandsuitkeringen in' IstrnWijtue.' '.
Het aantal hu;shoudens dat vim de gemeente Olsi-Wijhe een bijstands~ uitl(ering (of soortgelljke uitkering) ontvangt is ~n2()10 fqrs afgenome,.,. Begin 2070 ontvingen 116 hulshoudens "een bijstandsuitkering, terwljl dlt . er elnd 2010 nog maar 94 waren. Dit betekent . dus een afname van 19%. Deze afname is extra opmerkelljk omdat het aanto! hulshoudens met een bljstandsuitlcering zo'wellandelijkals provtnciaai ten gevolge van deeco- ' nomiscne crisisjuiststerk toen(!emt. .,.,
\

Het aanta] huishoudens dat in 2010 voor het eersteen bljstandsultkej'[ng ontving ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als lri'ZQQ9; Deafname'wordt . dan ook veroorzaakt doordat er in .'2<:110 meer uitk~~ingen ko~den '~6rd"en beeindigd, De rneest voorkomende reden van beelndlglng is dat de klanten zijn begeleld naar betaalde arbeid.waardoor zijnu zelf de kosten van hun levensonderhoud kunnenbetalen. \ .' Dit is mede gerealiseerd door een nog lntensievere samenwerking met 'Sallcon Werktalent en doordat de gemeente inzet op het actiefbenaderen van werkgevers. Hierbij wordt zoveelmogelljk rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de werkzoekende,

Huis aan Huis de krant van Olst-Wijhe 3 februari 2011

Een l<ijl<je het Vacatureplein. op

Ontbijten bij Sallcon
De werkgeversdesk van Sallcon Werktalent heeftvorige week dinsdag en donderdag een 'Ontbijt en Kennismaldng' sessie georganiseerd voor haar relaties. Beide dagen gingen om o8.oouur van start met een gezamenlijk ontbijt. Zo konden genodigden met elkaar en met de mogeUjkheden van Sallcon Werktalent kennismaken,

De Stentor 11 februari 2011

Gratis bewaakte fietsenstalling achter Heme uitgebreid
De gemeente wil de bewaakte rijwielstalling 'Op . de keizer' aan de Sijzenbaan achter de Hema uitbreiden, zodat ruim duizend mensen hier hun fiets in hartje stad kunnen parkeren. Op termijn komt er zelfs plek voor 1200 fietsen. Parkeren in de bewaakte stalling blijft gratis. De gemeente heeft verschillende locaties voor fietsparkeren in de binnenstad bekeken. naarbij kwam de locatie achter de Hema als beste ult de bus. Deze locatie, waar ook nu al een bewaakte fietsenstalling is, llgt in het centrum van de binnenstad. Er is bovendien ruimte voor uitbreldlng zonder dat dit hoge kosten met zich meebrengt, zoals bij een ondergrondse fietsenstalling.

Deventer Nu . 11 februari 2011

Ju ::
'" ro '" P-o
Q

rJ

''t'j ~

~ j:j ~~ ~~
> CU

~ ....
I

~j:j j:j o

E
,2,

~~ (j) .....
:;:'"05
.t::cu(j)

u u7a 7a~
til

'0 '~f § ° °2~ 8.0
<LJ
<d '

'"0

bO <d

'"0

~

'"O<lJ
,~\.<

~

t": tl

>'"0
t": -.::I

00 0 ~
(j)

-g
ti:
._,' 0)

,_;

g6 '
Q.I<d'd bO

~8

8

&lR1i:1
..... j:j

j:j~~

tS1'"O oj:j.o

>J. rv,
~ Q
0

.. .q'Q.)

IE'
Q.I

> [l ~
,Ql
~.I""'""'\~~

g~

'_"g
(j),

S~
~jj

.9 ~
~

ts: tI
~

t:;.9

p.,,g

.a 0 P-t~ QjN0'W
Q}<LJbJ:)
::J

Q..c:

§'C 0 ,_ <d ~
I:S~ ~ 'Q.)
"0

t3 bO

tJ

CU

ro

:: '"0 ~

t3tl

Q j:j Q

~~ ~ 1:i ,........c"_

1 .s

~ iE

l.,.

"",<3)

~ 1i:1'o ;> N

2~

.. ,~ 5
..... ._, ts:
Q.I 0.)

,2, j:j '"0 N ~:~ ,~ p., ~.£l t3
a

'"0

<d

13
j:j

.l:1

bO
<!) \.<

S

[l
,

f'..OO ~ C1\

..s

s: .g.-!><: ~n 0 ° ° ~%h
l""'4

t;._,~.c:

E

]lP I=!;:l

'~~ P
I:ta<LJ

0

~p'd
tii...;;;j

p., 0

I:l

t! ~ ~ 3:

l5'
'"0

;>

S;§

V"""'t

v-(

i

0,

De Ondernemer 22 februari 2011

E.!:lc E

..

.:.: bl) 0._ ClIciioSjQJ.Q 3:

• &:; 0 e

E

2QJJ:lt'<l~ ..,... bll t'<I ·::lotnlll"tl

.g

0

§;.§! § .f:l .~
'"

QJ

.Q

"tI&:;:t:,~g ~'S:§ '5 "tI 0 III ::l
~ .. .!:l
ClI.~
..... "tJ~('IJRJ

«

.r.;

!::! ~

QJ .... 0 QJ

.E

s

" .....
N ID N 111

N3:IIl"tlE ....

lii tib::E
.l::

c.
QJ

clii~E('J ClI .-

'6b
111
III Q.

c

==.t= ....,~.~ ClI :::I '5 ... e "tI~I::!E~ N"'~<C"tI

-:;:;-M§<c..'a .!:1~ ttl

..u

'l:l

.. .. ~
III

g-~iJ~O, ClI 1) bll

C!J

OJ ....

OJ

';'O~-g E bll ... N 0
Q.,

®

De Stentor 26 februari 201

Maart

Onze gouden tip van deze maand: Bezoek kamerlid aan Sallcon. Happy horeca. Werkgeverspunt Raalte. Deventer team ontvangt cheque. Sallcon Werktalent begeleidt uw zieke medewerker naar en bij werk. Een leven lang leren. Deventer krijgt weer een Business to businessbeurs. Keurmerk inburgering voor Sallcon Werktalent verlengd vanwege goede resultaten.

De Stentor 1 maart 2011 .

Bezoek kamerlid aan Sallcon
PvdA-kamerlid Achmed Marcouch (met blauwe trui) vergezeld door Deventer Pvda-kandidaat-Statenleden en raadsleden van de gemeente Deventer, bracht afgelopen donderdag onder andere een werkbezoek aan Sallcon Werktalent. Dit in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen.

De Ondernemer 1 maart 2011

HUMAN

RESOURCES

Eind vorigjaar werd het personeelsbeleid van EYkelenkamp Dorstlessend uit Deventer bekroond met de Kroon op het Werkprijs. Personeelsfunctionaris Caroline van der Werff legt uit waarom.
De Kroon op het Wcrkprijs wordt jaarlijks toegekend aan een organisatie die opvalt door de wijze waarop zij vormgeeft aan haar personeelsbeleid. Drankengroothandel EYkelenkamp Dorstlessend nit Deventer mocht in november 2010 de prijs - een glazen kroon - in ontvangst nemen uit handen van jurylid en FNV-voorzitter Agnes Jongerius, De basis van het personeelsbeleid bij EYkelenkamp is eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en zelfstandigheid.

Dit wordt gesteund door vijf pijlers: collcgialiteit, service, sarnenwerking, idcntiteit en rendement, "Wij willen Happy Horeea leveren - voor klan ten, leveranciers en onszelf", verklaart personeelsfunctionaris Caroline Van der Werff. "De 21 medewerkers fungeren als ambassadeurs van ons bedrijf. Het is hun verantwoordelijkheid dit nit te dragen." Het opleidingenbeleid van EYkelenkarnp sprong emit voor de jury. Opleiding is

principe honoreren we alles. Als er maar over nagedacht is." Het ziekteverzuim bij EYkelenkamp is opvallend laag: 1,5 procent in 2010. Ook hierin worden medewerkers betrokken. "Gezarnenlijk een standaardprocedure opstellen levert veel meer draagvlak op." Ook rijden chauffeurs met z'n tweeen op de vrachtwagen, als preventiemaatrcgel. "Ben fust bier weegt 65 kilo, da's een hele hijs bij de gewe1venkelders." De precieze invulling van werk is de verantwoordelijkheid van de medewerker, "Of iemand 's ochtends eerst de k1anten wil nabellcn en daama offertes wil invoeren of juist andersom, bepaalt hij of zij zelf', verklaart Van der Werff. Ook roemde de jury de maatschappelijke betrokkenheid, die bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat iedereeu VOOf 125 euro iets mag sponsoren, "Zelf heb ik het sinterklaasfeest voor het kinderdagverblijf van mijn dochter mogelijk gemaakt. Super datje dat mag doen", vertelt Van der Werff. Daarnaast stennt het bedrijf via het EY Cultunrfonds allerlei culturele activiteiten: van drakenbootraee tot popbandjes en theater. Ook heeft EYkelenkamp een partnerschap met onder andere de Deventer Schouwburg, Voor deze betrokkenheid bij de stad ontving het bedrijf vorige maand de Deventer Promotieprijs, Tot slot biedt EYkelenkamp rnaatschappelijke werkplekken in samenwerking met Sallcon. In 2011 wordt beslist over de opvolging en de toekomst van het bedrijf. De wens van Van der Werff? "Laat dit gewoon een mooi bedrijf blijvcn. Happy Horeea, daar zijn We goed in, dat moeten we doorzetten."

daarbij niet per se functiegerelateerd. Dit
conform de filosofie van directeur Jean Paul Eykelenkamp, die vorig jaar overleed: oplciding leertje verder te kijken dan je nl! doet. "Als een bedrijf daaraan kan bijdragen, krijgt het gemotiveerde medewerkers ervoor terug", stelt Van der Werff. Vorig jaar volgden twaalf medewerkers een opleiding, Een chauffeur deed een eendaagse opleiding verkoop, een ander leerde kunstschilderen, "In

m

Driesteden Business, Maart 2011

Driesteden Business '_Maart 2011

2elf reglo kiezen

IR55

(ill 1 Webwnkell Advetteren
NI8U'iJS

I On!irre Kran!:
le",n1 ontvarl9t cheque Auto Danen

5~Ih:on 1 Logout I Berich!: p!aats~

u bent hier: Home,.
! Landelijk nieuws

Devenl:er Post"

» [levenler

•i

Famllieberlchten

i!

,

.

Gadgets

: BillIS

en

Deest

~

Deventer team ontvangt cheque
peventer Pgst 13 mrt 2011

E] prirot dit arbh~1

D \1009 alt.keltoe Mn

I'lijn Weefhanl

PEYE~TER • Carnavalsvereniging De 5tuiteraars uit Deventer heeft tijdens het Deventer camevel polsbandjes verkocht, De opbrengst daarvan komt ten goede Ban de. 5tichting Alpe d'HuZes en het KWf. AfgelQpenweek werd de cheque met een bedragvan€ 1.111,11 door prinses Tamara overhandigd een het team van 5a~con Werktelent/Deventer Groenbedrijf. Dit team neernt op 9 junl a.s, deel een de ecue op de Alpe dtiuez. Zie de site www.opgevenlsgeenoptie.n! .

up
., " •• •• , '" __ T"'_ •••••••• _._.,, __ ._ ._._. _

i~ncampagn.e die ge~ngtldkost m=&6ld oP~r? Kemds l'Mken?

i Advertere.n kron1?

I

Wonan op hoog niveau koopappartementen in bet centrum _
/ .....I_,j:::·:'::':C..".......,..k
c

De Kr~on Den H33g

I

De Weekkrant. nI

13 maart 2011

Re-integratie na langdurige ziekte is vak apart

Salleon erktalent begeleidt uw zieke medawerker naar en bij werk
Is uw medewerl<er langdurig ziek? Boventallig? Of wilt u juist uitval voorl<omen? Bel Salleon Werktalent om u en uw medewerker te ondersteunen bij het vinden of behouden van werk. Deventer Pocrtwachtercentrum Sallcon Werktalent voert voor MKB Deventer en Deventer Kring van Werkgevers (DKW) het Deventer Poortwachtercentrum uit, Met als doel om zieke werknemers aan het werk te houden, werkgevers werk uit handen te nemen en financlele risico's als boetes en loondoorbetalingverplichtingen te besparen, Het Deventer Poortwachtercentrum bespaart u als werkgever dus veel kosten door herplaatsing. De werkwijze is simpel en kosteneffectief. Ruim 40 bedrijven zijn u al voorgegaan en raden u op www.deventerpoortwachtercentrum.nl van harte aan om het zelfde te doen. Outplacement Salleon Werktalent ondersteunt werkgevers en werknemers bij outplacement als uw bedri]f wordt geconfronteerd met ontslag{en), al dan niet gedwongen. Salleon Werktalent geeft een positieve draai aan een nieuwe werktoekomst voor uw werknemer. Doordat de werknemer in het werkleerbedrijf zeit kan ervaren waar grenzen en mogelijkheden liggen en zich kan orienteren op meerdere werksoorten is de kans op succes groot.
Voorlwmen van ultval

en functies,

Salleon Werktalent begeleidt mensen bij het vinden van werk, maar zeker ook bij het voorkomen van uitval op de huidige werkplek. Immers ook als mensen een baan hebben, kan de situatie ontstaan dat zij hun werkzaamheden niet meer kunnen verrkhten. Bijvoorbeeld door een chronische ziekte als reuma of kanker,
Werken met ean chronische

zlekte Salleon Werktalent is een exclusieve partner van onder meer de Reumapatisntenbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatlentenorpanisetles (NFK) am mens en met reurna, fibromyalgie, epilepsie, MS en (exlkankerpatlenten te begeleiden bij het vinden van werk en het voorkomen van uitval. Uniek aan de werkwijze is de begeleiding door een ervaringsdeskundige. Dit is een coach die zelf weet wat het is am ziek te zijn en hoe het is am met een chronlsche ziekte te werken.

Wilt u weten wat Salleon Werktalent voor u en uw medewerker kan betekenen? Bel de Werkgeversdesk 0570-679500 of ga naar www.sallcon-werktalent.nl :

MKB Deventer MagazinE maart 2011

Een Leven Lang Leren
Werkplein
De venter
De eisen van de arbeidsmarkt veranderen tegen" woordig steeds vaker en sneller. Dit heeft tot yevolg dat niemand ooit is uitgeleerd, Er wordt verwacht dat mensen zlch flexibel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. In aansluiting daarop is op 1 [anuari j.l. op de locatie van het Werl<plein in Deventer, het Servicepunt Werl<en en leren (SWl) van start gegaan, Het SWl is een samenwerkingsverband van: UWVWERI{bedrijf Deventer, ROC Aventus, Gemeente Deventer, Sallcon Werktalent en Werkgevers. Servicepunt Werken en leren (SWl) Met het SWl springen de samenwerkende partijen in op de behoefte van de markt. Het SWL is een centraal adviespunt op het gebied van allerlei zaken die met werken en leren te maken hebben. De dienstverlening rlcht zich op werkzoekenden, werkenden (met en zonder uitkering) en werkgevers. Werkzoekenden en werkenden kunnen bij de locpbaanadviseurs Marijke Coumans en Sonja van der Schaaf terecht met vragen over werken in combinatie met leren, opleidingen en cursussen, loopbaan in brede zin van het woord en het Ervaringscertificaat. Hedwig de Graaff is de coordinator van het SWL. U kunt het SWL bereiken op het telefoonnummer: 0570-787225. Yvonne Otten heeft als Accountmanager onder andere Werken & Leren als aandachtsqebied. Zij kan u, als werkgever. adviseren over bl] voorbeeld:
o o

o o

scholinq van werknemers; voorwaarden erkend leerbedrijf; regeJingen, subsidies en vouchers; Ervaringscertificaat. is een tegoedbon bedoeld om werkge-

teerwerkvoucher

stellen voor jongeren tot 27 jaar. De voucherregeling maakt onderdeel uit van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Deventer, Als werkgever kunt u de tegoedbon inwisselen voor een eenmalige financiele bijdrage c.q. subsidiebedrag Vail € 1000.-, Wilt u meer weten over de voorwaarden en het aanvragen van deze voucher, neem u contact op met Yvonne Otten, 06-46 18 34 06.

vers te stimuferen extra leerwerkbanen ter beschikking te

De leerwerkvoucher

~ -. 1

I

MKB Deventer Magaz'lne maart 2011

t./:J 0::

IUJ -'

a: a:

1-0.. ZI-

UJ~T"""I

::>0:: .......
UJ IS) O::;:(\J

a:

IHEUWS

AGENDA

BESTUURSLEDEN

BEDRIJYENLlJST

CONTACT

f(ring Raalter

NIEUWS Nomenteel 2ijn er 267 nleuwsberichteo. Klik op het nieuwsbericht om het vol!edige artiket te lezen. 1 2 3 4 5 6 7
.,..,_

Titel Keurmerf.: inburllerino voor selleen Werktalent verlencd vanweg ... Restaurant De Bagatella heste van drie provincies ... 'Het Groene Huls' word! duurzaam uithanabord van SaliandWona ... Bosbouw in Kania via J\VS KantoorjnstaU~ties in R~alte ... Larcom: Een cornmercieel bedrijf met een societe doelstellinq ... TCR investeert in dubbeldeks touringcar met olazen dek ... Maaltijdservice van Zorggroep Raalte ...
I I' ~ ~ ••

Datum
31 • 03, 2011 29 • 03, 2011

i".,.._

I"

_I

,

.r

08 - 03, 20U 04" 03, 20U 16 • 02, 2011 09 - 02, 2011 09 - 02, 2011 ............ ..,_..,_ ...... resultatcn
31 " 03, 2011

Keurmcrk

Inburgering

voor Salleon

Werktalcnt

vcrlengd

vanwege

goede

Salleon Werktalent Is supertrots op haer slagingspercentages voor rnburgering tot well 00'1'•• De klanttevredenheld onder de curststen 15 met 8,1 dan ook hoog. Reden voor Bilk op Werk om het keurmerk voor tnburqerlnustrejecten vol ollertulging te verlenuen, Het Kcurmerk Inburgering waarborgt de kwaliteit van tnburaertnucursussen. Kandidaten en epdrachtnevers kunnen hlerdoor bewuster klezen 11001' e eri geschlkte dlenstlener, snllccn Werktalcnt voldoet wederom aan nile gestelde norman op het gebled van klenttevredcnhetd, betrouwbaarherd, resultaat, doorlooptljd, prlvacyreglement, klaehtenmanagement en organlsatle. Voor lleerprofiells zelfs 100'10 In een keel' voor het Inburgcrlngsellamen/ staetsexemen NT2 gcslaagd. Sallcon Werktalent biedt dua!e inburgeringtrajecten in Deventer. De deelnemers bereiden zlch voor op het examen en oefenen hun taal en wer~nernersvaerdigheden tljdens het werk. Door ome kleinschaliqe en personnlijke e anpek is inburgeran bij Sallcon WBr~talent ook heel geschikt veer cursisten die moeite hebben met het opnemen van de leerstof. lnburceren is mogelijk in combinatie met aile overice treleceen.

Website Kring van Raalter werkgevers 31 maart2011

ApriJ

VIP/Doc applicatie van het jaar award 2010. 40 jaar SW-Journaal. Dossier: werken naar vermogen. Keurmerk inburgering verlengd vanwege goede resultaten. De gouden tip van april: Keurmerk inburgering verlengd vanwege goede resultaten. Sallcon: cursus inburgering wegens succes verlengd. Sallcon Werktalent. Deventer hardlaopstad. Lokaal ondernemen op Deventer Marktplaats. Samenwerking Sallcon met Parolo en Sportbedrijf Deventer. Sallcon gaat samenwerken. Werkbezoek Kamerlid Mirjam Sterk aan Sallcon Werktalent. Veel lof Kamerlid Mirjam Sterk voor Deventer en Olst-Wijhe. Samenwerking sportbedrijf met ondernemingen. Gratis Congres Reuma Werkt bij Sallcon in Deventer. Sallcon en Cambia maken werk van reYntegratie. Een Werkplein werkzoekenden.

VIP/Doc April 2011

VIP/DOC GALA·

Vakjury geeft Applicatie van het Jaar nieuwe dimensie

Ii
Het VIP/Doc Gala op 17 februari jl. werd een feestje voor document professionals. Een goede sfeer, een goede organisatie en goede winnaars. De Applicaties van het Jaar ton en ieder jaar weer de innovaties en vooruitgang in de branche. En laat dat nu net de bedoeling zijn.

In de sfeervolle feestzaal van Hart van Holland te Ni)kerk waren de verwachtingen hooggespannen. Wie zouden er met de pres1igieuze VIP/Doc Awards voor de beste Applicaties van het Jaar 201 0 vandoor gaan? En hoe zou de nieuwe opzet van de uitverkiezing landen bij de documenlinduslrie? waarbii Om met de laatste vraag te beginnen: de opzet applicaties worden aangewezen door een de winnende

zich realiseerde dat de nieuwe aanpak een wat hogere inspanning voaral betekende, werd eveneens duide\ijk. Want van de ruim zo'n tw)nilg over. dertig voorinschrijvingen Vijftien van. hen ontvingen genomineerde organisaties hun case presenteren. b!even er uileindelijk

dus uiteindelijk een nominatie. AI deze pakten de handschoen document op en kwamen professionals die zij in hun

Oat was voor de jury een zeer inspirerende

vakjury kon alom op instemming rekenen. Oat kon eigenlijk ook nlst anders. De roep om een juryprijs werd de laatste jaren steeds sterker, Stemmen via internet door het publiek riep behoorlijk wat weerstand op. Van dal concept zijn we dan ook voor de verkiezing van de Applicaties van het Jaar 2010 afgestapt. We schrijven in meervoud want de prijs kent vijl nieuwe cateqorieen en de locus komt gehee! op de eindgebruiker te liggen. De inschrijvingen kornsn uitsluitend van de bedrijven en organisaties waar de applicaties zijn toegepast, waar nodig ondersteund door de bijbehorende leveranciers. Het was dan oak goed om te zien cat veel betrokken eindgebruikers op het VIP/Doc Gala aanwezig waren. De burgemeester van de winnende gemeente Heusden liet duidelijk blijken hoe trots hij was op de Award voor zijn gemeente. En zo zien we het graag.

dag. Mooi am te zien hoe enthousiast organisatie realiseren.

kunnen zijn over hun werk en over de innovaties

Oat een deel van de markt nag moet wennen aan de Applica!ie nieuwe stijl is ook duidelijk. we Een aantal inzendingen was te de productgericht, terwijl nadrukkelijk op zoek zijn naar

ervaringen van eindgebruikers. jaar meer organisaties management is geworden. applicatles - in de breedste

We verwachten

dat het komende

hun prestai!es

als het gaat am document

zln van deze term - willen laten

toetsen. Zeker nu het VIP/Doc Gala op 17 februari jl. zo'n succes En zeker nu de markt heeft gezien dat de beste worden gezet. op een zeer geslaagd VIP/Doc BlackTie toch een wat formeler in de sehijnwerpers

We kunnen inderdaad

terugkijken

Verbeelding
In de voorgaande edities van de Applicatie van het Jaar loolde kan worden Deelnemende zijn de redactie van VIP/Doc (en serder VIP) ook een prijs uit, die min 01 meer als een voorloper gezien. De procedure gebruikersorganisaties van de huidige juryprijs fors uitgebreid. is echter

Gala. Hoewel het kledingvoorschrift ontspannen.

tintje geeft aan een feestelijke avond, was de sfeer voortdurend Oat kwam door de prima loeatie, de professionele aile 130 gasten van betrok en door de muzikale ondersteuning en oak dat is bij Van Peperstraten, manier waarop presentatar Toine van Peperstraten bij de uitverkiezing wedstrijdspanning Nancy Grooves. Ais er al spanning

dienen nu een omvangriJke vragenlijst in te Uit die beoordelingen hun app'lcatle organisaties, of case te op criteria die

was, dan was dat gezonde in het

vullen, die door de jury wordt beoordeeld. dit jaar vijf\ien in getal, zijn gevraagd presenteren. De jury beoordeelde in het algemeen gelden voor applicaties werden 'gescoord'. het Jaar op.

de nominatles naar voren gekomen. De genomineerde de inzendingen

dageliJks leven werkzaam bij Studio Sport, in goede handen. Daar komt bij dat een evenement uitgelezen mogelijkheid immers niet bij elkaar. als het VIP/Doc Gala tach oak een (zie pagina 56-57) en is om te netwerken

in de documentindustr!e.

am bij te praten met collega's. Zo vaak is de documentindustrie

Maar oak kenmerken die speclfiek bijeen van de cateqorleen horen Oat leverde de winnaars van de Applicaties van

Zorgvuldig heraad
Netwerken is prima, maar de meeste gasten kwamen tach Oat nog niet iedere insehrijver voor de verkiezing van de Applicaties van het Jaar 2010. Welke

Dat de Applicatie van het Jaar nag altljd tot de verbeelding spreekt, blijkt wei ult het aantal insehrijvingen.

===~~~=.==~=~~~=.~==~~~===~

VIP/Doc April 2011

VII:J/OOC GALA

documentgerichte De prijsuitreiking samenwerking bestaat

toepassingen werd verricht

sprongen er in het afgelopen [aar Hall of Fame? in De jury door leden van de vakjury

in samenwerking

met Oce Research & Development op dit moment

ontwikkelde uitgaven met

bovenuit en verdienen een plaats in de Document met presentator

software van X-CAGO. Vanuit dat archief worden lezerspubliek vier digitale verzorgd, die De Pers een maximaal bereik onder het Nederlandse geven: de HTML5-app die mede is ontwlkkeld Tlrato Interactive, PDF-bestanden is in aanbouw. Deventer koos in 2007, toen mid-office systemen digitaliseren In combinatie gekomen voor het Meridio-platform, inmiddels overuenomen en zaakgericht stonden, daarmee en van het digitaal door Autonomy. bij de overheid nog in de kinderschoenen met Sharepoint en Kofax is de gemeente heeft de inrichting consequent een ePaper voor PC-gebruikers, en ePub- en

Toine van Peperstraten.

uit Ed Boogaard,

Hans Kaashoek,

Jan Kloeze en Teun

Putter. De award uitreiking began rneteen al met een verrassing. In de categorie zorgvuldig Technologie-innovatie besloten twee heeft de jury namelijk na aan te wijzen. De beraad winnaars

voor offiine lezen. Een applicatie voor smartphones

9 emeente Deventer en dagblad De Pers hebben belds hun archieven op een buitengewoon is dat dienstverlening De gemeente van Autonomy; innovatieve wijze ontsloten en vervolgens In Deventer ingezet aan de voorkant van hun bedrljfsprocessen. dat het online aanbieden Deventer De Pers opgeslagen van nieuws paste onder realiseerde

aan de burgers en bedrijven. Bij De Pers is en achtergrondinformatie. ander een een oplossing scanapplicatie toe met en

tot een effectieve vorm van documentdigitalisering De gemeente uitgevoerd,

recordsmanagement. en uitgebouwd

digitale platform zelfstandig recordsmanagement

volgehouden

X~Cago: iPers. Aile actuele en oudere pagina's van De Pers zijn in een database met behulp van gepatenteerde

tot wat het nu is; een integraal opererend systeem.

Verzilveren

In de categorie Technoloqie-innovatie heeft de jury na zorgvuldig beraad besloten twee winnaars aan te wijzen

Agis Zorgverzekeringen

wedde op twee paarden, was genomineerd een compleet nieuwe is gebaseerd op

in twee categorieen. De hoogste eer werd uiteindelijk binnengehaald in de categorie klantqertchtheld/lnteractlernet manier van klantcommunicatie. is dat kiantgroepen gesegmenteerd Deze oplossing

StoryTeller, een toepassing van Open Text StreamServe. Het resultaat nu gestandaardiseerd benaderd en tach zo diep mogelijk op maat worden met per doelgroep

sarnengestelde mailpacks. De productietijd van een aanbieding is van enkele maanden teruggebrac~t naar enkele weken en als het moet de conversiecijfers nemen zelfs enkele dagen. De out of pocket kosten zijn sterk afgenomen, het proces is onder controls gebractlt, Campagne 'uiteraard Manager verheugd toe en de klant is meer tevreden dan voorheen. Brian Reijengoud, bij Agis Zorgverzekeringen te zijn dat hij de VIP/Doc bij meerders nominaties gaf te kennen award 'Applicatie betrokken. Maria

van het Jaar' in ontvangst StreamServe software

mocht nemen.' Open Text was met de

VIP/Doc April 2011

Tunnisen (rechts op de foto hieronder) was dan ook blij in ieder geva! de nominatie van een k1ant verzilverd te zien worden. Hoewel de concurrentie van andere applicaties groat was in de

categorie Verbetering en Innovalie Bedrijfsproces, stak de prestatie van de gemeenle Heusden en DITferser volgens de jury duidelijk bovenuit. Voor iedereen die al een tijdje meeloopt in de dig"itaje overheid is de Heusdense Manier dienstverlening

van

Wer!<en een begrip. Heusden was in 1997 de bijbehorende organisalieverandering.

een van de eersle gemeenlen die koos voor honderd procent dig'rtafe inclusief Een evaluatie in 2006 bracht echter aan het licht dat koers en missie van de gemeente niet functioneren

overeen

kwarnen met de praktijk. De jury was Heusden het eigen waarmee honderd

Geheel nieuw is de aandacht voor maatschappelijk verantwoord

onder de indruk van de bereidheid waarmee

kritisch beoordeelde en de voartvarendheid

men vervolgens aan de slag ging om de doelstelling

van

ondernernen

procent digitale dienstverlening alsnog te reafiseren. De keuze voor het Differs Zaaksysteem maakte het mogelijk flexibel te digitaliseren en

de Documentaire Informatievoorziening te verbinden met moderne ITmogelijkJneden. Met een 'big bang' zijn in Mn keer aile werkprocessen zowel intern als extern digitaal ingericht. Een ongekende operatie die de titel Appllcatie van het Jaar 201 0 oplevert. De titel werd luid bejubeld door Henk Willems, burgemeester van de gemeente Heusden. In zijn dankwoord benadrukte hij dat de award voor Heusden maar weer eens aangaf dat ook gemeenten

En wie zegt dat winst maken en MVO niet samen gaan? Arbeidsreintegratiebedri)fWNKAlkmaar een nieuwe onderneming en Ricoh hebben samen ge"investeerd in services. Deze onderneming

voor document

werkt met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en helpt ze naar regulier, betaa!d wer!< in de documentindustrie. In 2010, het derde jaar van de onderneming, een positieve cashllow medewer!<ers doorgestroomd bereikle het bedrijf Daar en tot en met 2011 zijn er in totaal al elf naar de reguliere arbeidsrnarkt.

voor

kunnen lopen op het vlak van Timo ten Cate, directeur van

de verbetering van het bedrijfsproces.

Differs, was het daar roerend mee eens.

komt nog bij dat de ondernemlnq

van. WNK

Alkmaar en Ricoh ook in

de werkuitvoering zo 9 roen mogelijk opereert met de inzet van groene

MVO enwinst
Geheel nieuw is de aandacht voor maatschappelijk ondernemen verantwoord in de AppHcatie van het Jaar. Een award voor een betrokkenheid centraal staan. In een wereld waar is het goed

energie, digitale archiefopslag, milieuvriende1ijke mobiliteit en printing on demand zonder voorraden. Volgens de jury hebben WN K Alkmaar en Ricoh een vorm van maatschappelijk opgezet met inzet Jaar is. Pieter Rahusen, Market Development Manager Outsourcing bij verantwoord ondernemen

applicatie, project of initiatiefwaarin groen ondernemen en sociale en maatschappelijke het vaak aileen gaal om efficiency en kostenbesparing

van

kennisen technieken uit de document services

die met recht in deze categorie de winnaar van de Applicatie

van

het

om ook aspecten als duurzaamheid in een beoordeling te betrekken.

VIP/Doc April 2011

Ricoh liet weten 'zo trots als sen pauw te zijn dat deze oplossing de Applieatie van het Jaar gewonnen heeft. Het succes op de Sociale Werkvoorziening in AJkmaar heeft laten zien dat de samenwerking zeer effectief is, en een wintussen de profit- en non-profitsectoren winsituatie oplevert voor aile partijen.'

Papieren documentstroorn
Dan resteert nog een categorie: Efficiency & Kwaliteit. Met zo een categorie kun je vele verschillende inzendingen verwaehten Noord-Brabant een klassieke het mees!. Provincie Noord-Brabant papieren documentstroom en dat gebeurde dan ook. Uiteindelijk overtuigde de case van de provincie en BCT hebben naar een in zowe! omgebouwd

IDle bezoekers konden teruqzien op e811mooie avond

volledig digitaal gebaseerd werkproces

binnen het provinciehuis

Den Bosch. De winst van deze omslag is indrukwekkend, kostenbesparing

uitgedrukt in een verbeterde dienstverlening (k.o.valiteit) in een grote als (efficiency). Uiteindelijk zijn zowel de inkomende aJs gedigitaliseerd, treden de werknemers in de uitgaande poststromen

het primaire proces op als hun eigen DIV'ers, De provincie bespaart aileen op de DIV-afdeling al 70 procent van het aantal fte's. Door een veel kortere doorloop en een efficientere procesvoering, in de provincie Noord-Brabant kan de Grooves op de achtergrond konden de 130 bezoekers terugzien op de zaal voor. En mee in de' een rnooie avond. H et rnoest een feestje voor document professionals worden, hield Hans Kaashoek van Strategy'Partners organisatie van he! VIP/Doc"Gala een feeslje ward hel. Natuurlijk pakken we kritiekpunten besparing op de loonsom oplopen tot tien miljoen euro. De jury heelt en BCT een bijna ouderwetse, typische met VIP-applicatie van het Jaar herkend en roept deze combinatie

trots uit tot de winnaar in de categorie Efficiency en Kwaliteit. 'Het project gaat veel verder dan de aanschaf en implementatie van een document management systeem', zegt projectleider Tom Reljnders van de provincie. 'Ook het analyseren van de interne werkprocessen, het voorbereiden van de organisatie op de nieuwe manier van werken en het begeleiden en oplelden van de medewerkers zijn belangrijke onderdelen van het project. Ik ben trots op het feit dat we met onze hele organisatie van 1.500 medewerkers de omslag hebbsn weten te volbrengen van papier naar digi!aal werken', vertel! Reijnders.

2012 met de VIP/Doc Awards meedingen naar

2011. De term applicatie dekt niet geheel meer de lading, gezien het feit dat oak projecten otzslts bedrijfsonderdelen een award. VIP/Doc Awards dus voor de verschillende categorieen, die we ook in 2012 graag uilreiken Daarnaast willen we de cases van aan gebruikersorganisaties, de genomlneerden gaan Op die

presenteren voorafgaand aan het Gala, In ieder geval in het magazine VIP/Doc zelf en we studeren nog op andere mogelijkheden. over de kanshebbers manter kunnen gasten en ge'lnteresseerden zich een beeld vormen

VIP/Doc Awa:rds 2011
Aan het eind van het VIP/Doc Gala was er ruim de gelegenheid na te praten over de winnaars - en verliezers. Met de klan ken van Nancy

en over de inhoud van de cases. Zo werkt de

organisatie toe naar de volgende editie van het VIP/Doc Gala. En u werkt vast ook al aan uw inzending.1lI

VIP/Doc April 2011

~J,.:

r

)J

"lIP/DoG
J\ PPf ,Ie;\']') E

2010
11LI _'

\',\:'J;\ A H

"

HOOFDSPONSOR:

STRATEGY
c:,-,-,__

::r-!:;;"~.c.,.,.,.,"",.,,,;;;=·,=·~~r,,-~~_,·,,,,-,_,_,_·c=",,,,,~_~~,,,~~,_,.,_._,_, __ ,=,"~!"::,,~,.::'::;,t.r:"'·_;;;;:-c=,"~o~~'"

PA R

E RS

April 201/1

VIP/Doc

BE

IJF

w

Nad.t kleine

op 17 september tijdem •• n besloten bijeenkomst de sleu-

zetting zodat

teh hQndcrddertig het b.drijf voorloplq

personeo. althans

o

De VDOfZIJ(/f! \l'an ttet niNn'/'€;' gebo{)w !Ian her todustrieel

tel was overhandiS", heett her per'Son-eel van het lndustrieel Toeleveringsbedrijf ,ijn Del/enter an Onutreken

over

voldcende

:uhbreidfngs;moge'
heeft,

Toeleredngsb2drijf
en Omstreken.

Oevectcr
kJI{

Iijkhedon

de baschikkinq

[lHDOl op maandag, 20 september nleuwe geboulV be trokkere her is g.elegen in de industriewijk van Deventer, Besluur en medewerkers van IreDO kunnen zeker trots l#jn op hun mocia, nleuwe behuilirlg.
Aangezien [anu ari het oude gebouw.

Vcorzover de prcduktie d~t toetiet waren reeds in de laatste fase van denleuwbouw kleincle gedeelte-n van

tine.

Rectus de

het

machinepark

naar hat nleuws
Von r de omde mechines, kleerkastjes

ke regeling qetroffen. Hierin we-ken de. gemeenten Dcventer, Olst, Heal

gebouw

overqebrecht.

vangdjke

operatle van het overbren-

1960 was kleln-was uewurden en geen verdere rncgelijkheden tot uitbreiding meer hood moest er tot nieuwbnuw WDJ~ den ov.r~gaan. ln het 00<1. go· bouw moen men ondanks hst felt, dat een ged£:-elte van de administretle elder s was cndemebrecht toch nag met de ruimte "'~J1lekElen. Dat is duo nu 90lukki9 verlodon tijn. Het in iaagbouw uitgev.oerde nleuwe go:!houw van hut lndustrieel TQe~ leverincsbedri]t Deventer en 001' streken. waarvan de Ir asle entree direct opaalt,
VOOf

dat in hetrokken, te

gcn van de rest van msterlalen, meubilalr,

to, Bathmen en Diepenveen s amen. Op de met •• I.tdcling van hot ITeOO veerlchten de werknemers
eutogeen-, electrischen puntlaswerk, alsmede dr aai-, frees-, tap- EHl hoorwerk. verder ts hi-e reel) excenterpers aP!F-,t.Td.

dargelijke waren s lechts twee d~gen besehikbaar. Dank ,ij een voorbeeldfqe organisaHe en samenwerking Is de ze operatie gnad ge·

en

rige afdelinqen

Op d. van d. evegesch.iden inpak-

,Iaa grl. Maandag 40 september kenden de werknemers van het InDO,
met nauweliiks een kwa rtier vertrag;n9, aan d e s Iag. Het lndustrleel Toeleverincsbedriif Deventer en Ornstreksn is voortgekamen uit de Oevcnterse Gem •• ntelijke Social. W.rkpT.at" die in 1946 werd oP90Jicht. In april

afdeliog wcrde n madicljne n velpakt, De cartonnaqaen rnnntaqe-afdeJing vervaaediqt onder meer fraaie wlnkelstandaards. Isotatieschljven voor de- indu·s.trie worden gomaakt op de afdelinq thermohard ers en ook het tabletrcren van de grond-uof voor deze schllven, WJ3tbij nauwlettend op he' g-(!~"IIC'ht moat worden tocqealen. gebeurt

ornvat

ruime

hogi':

1969 werd er een qemeenschappelli-

hier.

werkhaflcn
de afdcling

d e a Id.,ing motaal, thcrrnchardcrs, alsrnede

VOOf ten inpak- on cen cartonnaqsEn montaqealdelinq, Vcrder zijn er goe.d Inged{:.hte tulmten 'IOOr direc-

tie en dlenst,
nt:"":;l

ad.ninhtratla, de modische d. beddjlsscl1ool, maga<ijkanline.

en: een rulme

In

hat

nieuwe
••

gebouw
mensen

ku nnen
hun he·

tweehondcrdvi~hig .,b.idspl

t, vindon. De huidig.

o
o

Het vervsordiqen van lsotstleschtiven op (./13' afdefing mohsrders (links). rher-

Gewict: tscontrote

II-an

de qeteVOOI

btetteerde grond5toffen de ~'erv']Jrdigillg I'.m ti(!')chljl'en (rrchCs).

de isole-

SW-Journaal April 2011

Cedris Werk April 2011

OP DE eVER

Cedris Werkt April 2011

\~
zeli redo !<lezen I~ t;S) I Web',,:nhslI I<dverte'en I Or-!M Y,ar,t U bent h~er: ~
I>

f4.:.:.:::~ met Pnlltlekeurmerk Veilig Wonen
~fIUG IJOII£_N

DeveotE(

Post

l'

f-118-uW5 rf.:UI rn~rk inbufg.''"rinq v,:;rlengd Ydn's€:ga ooede resuttateo I'

lllndelijk nleuws

: Auto
i

Banen

Femllleberlchten

5paan

Baas en Bee5t

Keurmerk inburgering verlengd vanwege goede resultaten

SaUeon Werktalent Is supertrots op haar slaglng5percentages voor lnburgerlng tot wei 100%. De klanttevredenheld onder de curststen Is met 8,1 dan ook hoog. Reden voo, Blikop Wetk om het keurmerk voor InburgerlngsttaJecten vol oVertulging te verlengen. Het KeurmerklOOurgering waatOOr"t de
kwalitelt van loburgerir\goJr$u$~en.

~oorn.ten en opdrachtgevers!<J.Jnnen hlerdoor bewuster !<lezenvoor een gescrur..t.e die~er. Sallton Wetl:.tolenl: ...oldoet wederom ean aUa ge~teide normen op het gabled van !Janttevredenhe.'d, betrouwba¥held, resu!taet, doorlooptijd, ptlva<yreQlement, Uachter;OQnaq.,ment en org.;nisatje, Voor Ileetprofielis zelfs 100% In cen keer voor het inburgerir\fpexamen! staatsexamen NT2 geslaagd.
S:J-~I(c·""
lIJUltl.;J ...t:~

M~~.h

:i=lHC.H\· ..... dUil-1:l 1

~

i(,b!.Jl-'J;;dr\gtl';'!}i:!(.U.::fI

~~n jn D~\'~fi~'~~!'

Ouaie Inburgeringtrajeden

De Weekkrant. nl 3 April 2011

De Stentor 5 april 2011

Cedris

Cedris > Artikelen Keurmerk inburgering verlengd vanwege goede resultaten Salleon Werktalent is supertrots op haar slagingspereentaqes voor inburgering tot wei 100%. De klanttevredenheid onder de curslsten Is met 8,1 dan ook haag. Reden voor Bilk op Werk am het keurmerk voor Inburgeringstrajeeten vol overtuiging te verlengen. Het Keurmerk Inburgerlng waarborgt de kwallteit van inburgerlngeursussen. Kandidaten en opdraehtgevers kunnen hlerdoor bewuster kiezen voor een gesehikte dienstlener. Salleon Werktalent voldoet wederom aan aile gestelde normen op het gebled van klanttevredenheld, betrouwbaarheid, resultaat, doorlooptljd, privaeyreglement, klaehtenmanagement en organlsatie. Voor 1 leerprofiel is zelfs 100% in een keer voor het Inburgerlngsexamen/ Staatsexamen NT2 geslaagd.
Duale inburgeringtrajecten

Sallcon Werktalent bledt duale inburgeringtrajecten In Deventer, De deelnemers berelden zlch voor op het examen en oefenen hun taal en werknemersvaardlgheden tijdens het werk. Door onze kleinschallge en persoonlijke aanpak is Inburgeren bij Sallcon Werktalent ook heel gesehikt voor cursisten die moelte hebben met het opnemen van de leerstof. Inburgeren is mogelijk in eombinatle met aile overlge trajeeten.
Handige Links

Meer over de werkwijze Is te vinden op de website van Salleon Werktalent. http://www.salfcon-werktafent.nf/31-gemeenten-uwv/62-werkend-inburgeren/64-eontact.html. De beoordeling van Blik op Werk over Salleon Werktafent is te vinden op http://www.biikopwerk.nl/a id=6535&bedrlif=Saflcon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Derks, manager Training & Opleldlng, per telefoon 0570-679744 of per e-mail: e.derks@sallcon.nl. Bron: persberieht Salleon Werktalent d.d. 30 maart 2011. ppIications/zoe k/b edriif/inb urqeren/Sla gingspercenta 9es.aspx?

Digitale nieuwsbrief Cedris 6 april 2011

Eagles Pertner Nieuws: Sal/con

Salleon: cursus inburgering wegens sueces verlengd
Sallcon Werktalent is supertrots op haar slagingspercentages klanttevredenheid voor inburgering tot wei 100%. De onder de cursisten is met 8,1 dan ook hoag. Reden voor BUk op Werk om het keurmerk voor Inburgeringstrajecten te verlenging. Het Keurmerk Inburgering waarbargt de kwaliteit van inburgeringcursussen. Kandidaten en opdrachtgevers kunnen hierdoor bewuster kiezen voor een geschikte dienstlener. Sallcon Werktalent voldoet wederam aan aile gestelde normen op het gebied van klanttevredenheid, doorlooptlid, privacyreglement, inburgeringsexamenl betrouwbaarheid, resultaat, en klachtenmanagement NT2 geslaagd. in Deventer. vol overtuiging

organisatie. Vaor 1 leerprofiel is zelfs 100% in Mn keer voor het Staatsexamen Duale inburgeringtrajecten Sal1con Werktalent biedt duale inburgeringtrajeclen hun taal en werknemersvaardigheden De deelnemers bereiden zlch vaar op het examen en aefenen tijdens het werk. Door onze kleinschalige en persoonlijke aanpak is inburgeren bij Sallcon Werktalent oak heel geschikt voor cursisten die moeite hebben met het opnemen van de leerstof. Inburgeren is mogelijk in combinatie met aile overige trajecten.

~
,

,

• x-: " , VmufmReducUe 1"'_

.

~

m
1'1 f!I fi

nil

Jil nlmil. fl ~~t'l ~!;11i Sit Ll t1 u~ ~ lli fl .I'l! '" J1UHI!1!if N III m Ii'! III P ll!l.l!if iii 11l1lf> RIAL urAtE t. PJlOilCTDMlOl','l,INr

Jl' P f'I

~"BOERHOF
~;jt!,

Lounge

Eagles partner Nieuws 7 april 2011

SantOn Werktalent
• Voor Sallcon Werktalent vallen de uiteindelijkegemeentelijke bezulnlgingen wellicht mee. Het badrag valt lager ult dan oorspronkelijk gezegd, maar de onduideliikheld over rljksbezuinigingen maakt dat nieuwe donkere wolken zich boven Sallcon samenpakken, Door de gemeentelijke kortingen moet de Sallcon lngrilpend reorganiseren en daardoor staan er banen op de

tocht.

De Stentor 13 april 2011

DEVENTER - Meer lepers dan ooit stonden aan de start van de zesde IJsselioop.
Ruim 3000 geoefende en mlnder getrainde hardlopers draafden gistermiddag door de binnenstad, langs de IJssel en over de brug weer richting finish op de Brink. Volgens de organisatie kwam bijna driekwart van de deelnemers ult Deventer of directe omgeving. Na voetbalstad en boekenstad 1ijkt Deventer hard op weg om ook hardtoopstad te worden.

Powered by TECNAVIA

De Stentor 18 april 2011

Lokaal ondernemen op Deventer Marktplaats
Sallcon Werktalent juicht de komst toe van Deventer Marklplaats, de eerste Deventer ondernemersbeurs sinds jaren. Ten eerste amdat zeals Marco Kok van MKB Deventer in de vorige column al aangaf het natuurlijk vreemd is dat een ondernemersstad als Deventer geen business to businessbeurs heeft. Ook ondernemend Deventer is geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis. Concrete initiatieven als deze om de Oeventer economie te stimuleren zijn dan ook zeer welkom. Dat de gemeente Deventer de ondernemersbeurs f nancieel en organisatorisch ondersteunt maakt de cirkel helemaal rond. Sallcon Werktalent is fervent voorstander van lokaal ondernemen. Waarom producten of diensten van ver halen als je buurman deze ook heeft? Waar mogelijk werken wij samen met bedrijven in de regio. Gelukkig werkt dat wederkerig. Veel Deventer ondernemers gunnen ons ook werk en vacatures. Zo heeft de samenwerking , Ik heb de baan voor jou' met het Deventer bedrijfsleven binnen 8 jaar een fantastisch resultaat van 600 extra plaatsingen opgeleverd. Oat brengt me automatisch bij het tweede aspect waarom Sallcon Werktalent zo verguld is met de ondememersbeurs Oeventer Marklplaats: de Ondernemer Awards. Deze verkiezing is bedoeld als eerbetoon aan ondernemers die het verschil maken in Deventer. Sallcon Werktalent stelt samen met de ondernemersverenigingen DKW en MKB Deventer de , Ikhebdebaanvoorjou- trofee' beschikbaar voor de meest sociale Deventer Ondernemer van 2011. Bedoeld als lof voor alle ondernemers die werkkansen bieden aan getalenteerde rnensen met een beperking. Want ook elkaars werk waarderen is een belangrijk aspect van succesvol ondernemen. De organisatie van Oeventer Marktplaats hoopt dan ook te rekenen op een grote en eerlijke strijd. Kent" of bent - u een ondernerner die in aanmerking zou moeten komen voor de eersle Oeventer Awards? Vul dan voor 1 juni 2011 het norninalieformulier in op WWW. deventermarktplaats. nil verkiezing Meidl u zich op www. deventerrnarktplaats. nl dan ook meteen even aan als deelnemer, voor de priizen hoeft u het niet te laten. De organisatoren zellen de ondernemersbeurs zander winstoogmerk op. Oit vindt u terug in de ondernemende prijsstellingen.

Dus tot ziens op 5 oktober tijdens de eerste - en zeker niet de laatste " Deventer Marktplaats.

Elles Reusen, manager Marketing & Communicatie

Sail con Werklalent

De Stentor 20 april 2011

Cedris

Cedris > Artiketen Samenwerkfng Sa Ilcon met Parole en Sportbedrijf Deventer

Salleon Werktalent gaat samenwerken met stiehting Parole en Sportbedrijf Deventer. De samenwerking met Parolo, tot vandaag beter bekend als de Latijnse School, houdt in dat de nieuwe organisatle dit jaar 10 werkplekken biedt aan Salleon medewerkers. Zlj doen werkervaring op, krijgen training om vervolgens bij andere werkgevers te kunnen gaan werken. Met de nieuwe naam Parolo (Partlclpatle Op Loeatle) wit de stichting zichtbaarder maken dat ze meer is dan is de Latljnse School, het Rijksmonument aan het Grote Kerkhof waar de organisatle naar was genoemd. Parole wil de komende twee jaar zeventig werkervaringsplaatsen seheppen in de vier aeeommodaties. De samenwerkingsovereenkomst Is op 14 april getekend door Henk Kinds, directeur Latijnse School en Talitha van den Elst, direeteur Operatie van Salleon Werktalent.
Samenwerldng Sportbedrijf Deventer

15 april tekenen Salleon Werktalent en Sportbedrljf Deventer een overeenkomst waarbij Sportbedrijf Deventer waar mogelijk medewerkers en outplaeementtrajeeten via Salleon Werktalent gaat betrekken. Anderzijds kan Sportbedrijf Deventer gebrulk maken van de P&O expertise van Salleon Werktalent. voor meer Informatie kunt u contact opnemen met Talitha van den Eist, dlreeteur Operatie, via telefoonnummer 0570856711 of per a-mall: Info@salleon.nl.

Bron: persbericht Salleon Werktalent d.d. 14 april 2011.

Digitale nieuwsbrief Cedris 20 april 2011

Salleon gaat samenwerken
SallconWerktalent gaat samenwerken met stichting Parolo en Sportbedrijf Deventer. De samenwerking met Parolo, tot vandaag beter bekend als de Latijnse School, houdt in dat de nieuwe organisatie dit jaar 10 werkplekken biedt aan Sailcan medewerkers. Met de nieuwe naam Parolo wi! de stichting zichtbaarder maken dat ze meer is dan is de Latijnse School. Sailcon Werktalent en Sportbedrijf Deventer hebben een overeenkomst getekend waarbij Sportbedrijf Deventer waar mogelijk medewerkers en outplacementtrajecten via Sallcon Werktalent gaat betrekken.

De Stentor 20 april 2011

Cedris

Cedris > Artikelen Werkbezoek Kamerlid Mirjam Sterk aan Sallcon Werktalent van CDA Deventer maandag 18 april een werkbezoek die kabinet Rutte wil doorvoeren op de afleggen

Tweede Kamerlld Mirjam Sterk gaat op uitnodiglng aan SaHcon Werktalent. uitvoering naar Vermogen van de socia Ie werkvoorziening, besproken worden.

Op de agenda staan ook de bezuinigingen

bijstand en Wajong. Ook zullen de gevolgen van de nleuwe Wet Werken

MlrJam Sterk is namens de Tweede Kamerfractie Wer-ken naar Vermogen. met geplande bezuiniglngen

van het CDA onder meer woordvoerder

van de nleuwe Wet Paul de Krom

Sterk heeft in de Tweede Kamer aangegeven op onder meer de sociale werkplaatsen kan worden.

bezorgd te zljn over de kansen op een baan,

en de Wajong en staatssecretaris

(Socia Ie Zaken) gevraagd of er nlet anders bezuinlgd Sterk wordt vanwege het belang van haar werkbezoek leldlnq van Jan Oggel, fractievoorzltter Vcor meer informatle 0570-679552

vergezeld door een stevige Deventer

CDA-detegatie

onder

van CDA Deventer. Sallcon Werktalent per telefoon

kunt u contact opnemen met Jan Bugter, algemeen directeur m.wolf@sallcon.nl. d .d. 14 april 2011.

of per e-mail:

Bron: persbericht

Sallcon Werktalent

Digitale nieuwsbrief Cedris

20 april 2011

Cedris > Artikelen Veel lof Kamerlid Mirjam Sterk voor Deventer en Olst-Wijhe Tweede Kamerlid Mirjam Sterk heeft SalJconWerktalent veel lof gegeven voor de ultmuntende werkgeversbenaderlng. Sterk, woordvoerster Wsw van het CDA legde maandag 18 april een werkbezoek af aan Sallcon Werktalent om zich te laten Informeren over de succesvolle ultvoerlng van de sociale werkvoorziening in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Sterk heeft in de Tweede Kamer aangegeven bezorgd te zijn over de kansen op een baan, met geplande bezulnlglngen. De sociale werkvoorzlenlng - en dus ook Sallcon Werktalent - moet in staat worden gesteld om de overgang naar de nleuwe wet Werken Naar Vermogen goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet er door het Rljk ook gelden beschikbaar worden gesteld', vlndt Sterk. Ruimte geven aan werkgevers Daarnaast moet de nieuwe wet Werken Naar Vermogen volgens haar ook rulmte geven aan werkgevers am mee te kunnen werken aan voor mensen met een beperklng. Dus minder bureaucreatie en flexibele detacheringmogelljkheden enerzljds, maar anderzijds ook een krachtlg appel doen op werkgevers am maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Voorbeeldfunctie overheid

Sterk gaf tljdens haar werkbezoek blj Sallcon Werktalent aan dat de overheld daarbij als werkgever zelf het goede voorbeeld moet geven en het grote belang van hun soclale werkvoorzlenlnq net zo scherp moeten krijgen als de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe dat al hebben getoond. Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met Jan Bugter, algemeen directeur Sallcon Werktalent per telefoon 0570-679552 of per e-mail: m.wolf@sallcon.nl. Bron: persbericht Sallcon Werktalent d.d. 19 april 2011.

Digitale nieuwsbrief Cedris 21 april 2011

Samenwerking sportbedrijf met ondernemingen

DEVENTER - Sportbedrijf Deventer gaat met zes Deventer bedrijven samenwerken: Saflcon Werktalent, Asito Deventer, Van Dorp Installaties, Van Wijnen Oost, Nijboer Interieur & Architecten en Wolters.-MaatSchappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking. De Deventer bedrijven en Sportbedrijf Deventer gaan onder meer samenwerken op diverse gebieden van personeel en arbeid en maken gebruik van de discipline Sportleerbedrijf van Sportbedrijf Deventer.

De Stentor 26 april 2011

Steden Driehoek 27 april 2011

SalleDn en Ca bio

akan

werk van reintegratie
Donderdag 31 maart was Sallcon Werktalent te gastin de radio-uitzendlnq "Brink 70", Samen met Cambia werd gediscussieerd over' participatie in de Deventer samenlevinq'. Beide organisaties werken samen in lokale projecten als Deventer Schoon en AfvalApart. Maar ze hebben meer gemeen: zowel SaJlcon Werktalent als Cambia biedt mensen kansen am terug te keren op de arbeidsmarkt.
De uitzending vkwam rechtstreeks vanuit de Deventer Bibliotheek waar radio-dj Monique Bos aan Sallcon Werktalent en Cambio vroeg wat zij voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betekenen en wat de verschillen zijn. Cambio is een activeringsbedrljf dat zichrichtopvrijwilligers en meedoen in de openbare ruimte, Sallcon Werktalent is een werkleerbedrijf dat mensen met een arbeidsachterstand naar werk begeleidt. In het Wel'kleerbedrijf van Sallcon Werktalent kunnen werkzoekenden zich verdiepen in hun interesses, kijken waar hun mogelijkheden liggen en zich ontwikkelen via het opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen. Een jobcoach helpt de werkzoekende vervolgens bij het vinden van werk. Ook daarna houdt Sallcon Werktalent contact met de werkzoekende om er voor te zorgen hij of zij daadwerkelijk aan het werk bIijft.

De Zaken Courant April 2011

fen Werkplein voor werkzoekenden
·ioe.·•. geme.en.te.• eventer,iuwv· •.•. D w.ERKbect.rijf eo.Sal Icon Werktal entgaan nogv.eerjuli geiilmenlij khetWerkple inbeventerreal i',se.re.n,·. .' .• ·.·.panct •lJ.·w.Y••WER.Kbedrijf.aan ·H.·et • ...• •• · va.Il· . de smedehstraa(wordtverbouwd, zodat daa.r•• l.le.•. i.• a ·.d~.nstve.rl.ening.voor werkzoeken•• denva~.degemeente,uwv WERl<bedrij f enSallconWerktalentkanplaatsvinden. Daahnee·wordtdewensvarihet college vervuld om in Deventer een centraal adres voor werkzoekenden te creeren, Een centrale ..locatie voor vverkgeversbenadering wordtgehu isve~tbljsallconWerktalent Clan de schonen\laard~rsstraat9 .:

De Weekkrant 27 april 2011

mei
Binnenstaddistributie Deventer oplossing voor logistieke verstopping. Kom 17 mei naar Congres 'REUMA WERKT'. Informatiemarkt 'REUMA WERKT' Werken met Reuma? Ja,dat kan! De gouden tip van mei: Bedrijven naar Alpe d'HuZes. Secretaresse van het jaar. Samen succesvol zaken doen. Emoties heersen bij hoorzitting bezuinigingen.

De Deventer binnenstad kent al jaren logistieke . problemenmet de bevoorrading. Vraehtwagens groot en klein - rijden '5 morgens aehter elkaar aan. Met als gevolg verstoppingen, onveilige situaties, onnodige milieubelasting om maar niet te spreken over de vele irritaties over en weer. MKBDeventer en Salleon Werktalent hebben dit probleem nu opgelost met Binnenstadsdistributie Deventer. Een pilot is deze maand begonnen. MKB Deventer en Sallcon Werktalent hebben de gemeente Deventer als oplossing een systeem van coliectieve distributie aangeboden. Dit houdt in dat transporteurs hun goederen op het industrieterrein bij Sallcon Werktalent afleveren, waarna deze vervolgens gebundeJd en in (kleine) zendingen per elektrische wag en door Salkon Werktalent vervoerd worden naar de Deventer binnenstad. In april zijn de partners met een pilot begonnen. Dit initiatief heeft voordelen voor aile belanqhebbenden, Het winkelende publiek heeft geen last meer van lossende vrachtwagens in de binnenstad, waardoor onvelliqe situaties worden voorkomen. Collectieve distributie is milieuvriendelijk omdat vrachtwagens in de binnenstad vervangen worden door een elektrisch voertuig van Binnenstadsdistributie Deventer. En zeker niet minder belangrijk: aan de Binnenstadsdistributie er zijn ook veel voordelen verb on den voor ondernemers in de binnenstad. Zij zijn niet meer gebonden aan de venstertijden en kunnen zelf bepalen wanneer ze bevoorraad willen worden. De winkeliers kunnen hun wensen op de dag en zelfs op het tijdstip nauwkeurig aangeven. Te versturen pakketten kunnen ook meteen worden meeqenornen.

Sallcon Werktalent verzorgt de loqistieke dienstverlening van het project Binnenstadsdistributie. Zij verzorgen niet aileen de distributie naar de binnenstad, maar bieden ook de mogelijkheid aan voor zowel lanqdurlqe als tijdelijke opslag van goederen. Dankzij deze warehousing kunnen ondernemers goederen op afroep bestellen. Hierdoor kunnen ondernemers opslagruimte besparen en inkoopvoordelen, In april zijn de partners met een pilot begonnen. Voor de zomer gaat Binnenstadsdistributie Deventer definitief van start. Wilt u nu al meer weten over deze service of meedoen met de pilot? Belt u dan met MKB Deventer (0570-603587) of Sallcon Werktalent (0570-679500)

MKB Deventer"IVlagazm8 Mei 2011

De Stentor 4 mel 2011

Stentor 3 mei 2011

Bedrijven naar Alpe d'HuZes
Honderden individuen en zelf'geformeerde groepjes bedwingen op 9 juni de Alpe d'Huez, Ook steeds meer bedrijven weten inmiddels de weg naar Alpe d'HuZes te vinden. Uit Deventer doen een aantal bedrijventeams mee. Zo bundelen medewerkers van Salleon \Verktalent en het Deventer Groenbedrijf dit jaar de krachten. Zij do en met een team mee en streven ernaar maar Iiefst 40.000 euro aan sponsorgeld binnen te halen. Hen team van de Ardagh Group, het voormalige Thomassen & Drijver, doet mee en mikt op 30.000 euro, Winkelcentrum Boreel doet zelfs mee met twee teams. Beide teams, die de laatste weken erg actief'waren in de stad, hopen ieder 20.000 euro bij elkaar te fietsen.

Damesteam Voorst: 'Nu lachen we nog'

U&ltt~nl'U-r Alp. dHJZ<I

De Stentor 16 mei 2011

Secretaresse van hat jaar
Nancy Bisphan mag zich secretares-

se van het [aar noemen. De verklezing werd ge'initieerd door restaurant Iackies in Deventer. Bisphan is secretaresse van Talitha van den Elst van Sallcon \Verktalent. Van
den Elst roemde haar secretaresse om diverse punten. Blijkbaar was de lofzang van Van den Elst voldoende voor Michael Hoeksema en

Nancy Bisphan (tweede van rechts)

Max Hertzdahl (zie foto) van Iackies om Nancy uit te roepen tot secretaresse van het jaar. Naast de waardering en een bos bloemen ging Nancy ook met een reischeque ter waarde van 350 euro naar huis, De cheque werd aangeboden

is secretaresse van het laar,

door Coriene Melenhorst (rechts op de foto) van Globe reisbureau Deventer. jackies wll de verkiezing volgend [aar weer houden, zie ook www.secretaressedagdeventer.nl

De Stentor 17 mei 2011

DE VENTER HRRI<TPLAATS

De Stentor 18 mei 2011

Emoties heersen bij hoorzitting bezuinigingen

Er was begrip voor de noodzaak om te bezuinigen, maar tijdens de hoorzitting over de gemeentelijke steeds de zorg dat julst de 'zwakste schouders' hard worden geraakt.

plannen klonk

door Martijn Ubels en Nicolai Lensen DEVENTER - Emoties heersten gisteravond bij tijd en wijle op Deventer stadhuis. Instanties en organisaties waren gekomen om Ujdens een hoorzitting de gemeenleraad precies te vertellen welke effecten zij vrezen nu de gemeente miljoenen moel bezuinigen. "Wentel deze rampzalige bezuinigingen af", betoogde Jan Bugler met klem bi) de raad. De directeur van Sallcon Werktalent sprak van een ' rampzalig scenario'. De miljoenen die de gemeenle wil bezuinigen op het ' sociale domein' zijn daarbij de druppel, Het zijn namelijk de aangekondigde rijksmaatregelen die de emmer al deden vollopen. Bugler meldde dat Sallcon het, door de kabinetsplannen, al met 6 miljoen minder moet doen. .Daar waar Nederland trots kan zijn op een werkvoorziening voor zijn arbeidsgehandicapte burgers gaan we er echt een forse stap op achteruit." Ook Henk Kraijo, voorzitter van de WMO-adviesraad, hekelde hoe aile bezuinigingen vooral de 'kwetsbaren' lijken raken: .Heroverweeq ten gunsle van de zwakken in sarnenleving." Kraijo hield de raad voor dat die dingen wil die gewoon niet kunnen. Hij sprak over 'open-einde-regeHngen' waarbij mensen via de WMO behoren te krijgen waarop zij recht op hebben. " Als gemeente kun je geen budgettaire grenzen opleggen. Mensen kunnen de plichten van de gemeente afdwingen bij de rechter." In tolaal voerden negentien insprekers het woord. Zij vertegenwoordigden organisaties of instanties die worden geraakt door de bezuinigingsplannen of spraken ult bezorgdheid op persoonlijke titel. Zo waarschuwde ook 'burger' Ali Ugural dat het gat tussen arm en rijk door de gemeentelijke bezuinigingen zal toenemen. " Door al deze maatregelen werkt u mee aan het versterken van publieke arrnoede." Tijdens de hoorzitting was er overigens zeker niet aileen de zorg over de effecten aan de onderkant van de samenleving. Via gloedvoUe betogen kwamen ook tal van andere gevolgen van de besparingsoperatie aan bod. Zo ultte Leen Wil-Iemstein, preses van De CJV'ers, scherpe kritiek op het idee om clubs meer huur te vragen voor het gebruik van de velden, terwijl er tegelijk beknibbeld wordt op groenonderhoud. HiJ noemde de huurverhoging 'schaamteloos' omdat de onderhoudssltuatie van de accommodaties van De CJV'ers nu al zo deplorabel is dat de voetbalclub afgelopen weekeinde voor een wedstrijd moest uitwijken naar Olst. " Onze velden zijn zo slecht onderhouden dat het gevaarlijk is er op te spelen." Charles 8eugelink, binnenstadbewoner, wi! dat er nlet wordt gekort op de wijkaanpak. " De wijkaanpak is uniek en het voorbeeld hoe je ideeen vanuit de bevolking eventueel met ondersteuning vanuit de gemeente kunt realiseren." 8eugelink wees op initiatieven in de binnenstad om leJijke stukjes op te knappen met groen en andere aanplant, maar ook sociaalgerelateerde projecten, die dikwijls de leefbaarheid bevorderen. Wethouder Margriet de Jager ontving 1500 handtekeningen met daarbij het klemmende beroep om de Rechtoplbeweging niel te korten. .Rechtop! gaf mij een nieuw leven, als dit doorgaat is mijn leven weer weg", verzuchUe Rechtop!ambassadeur Gerrit Kok vol emotie. ,,1500 mensen verdwijnen weer achter de geraniums." Directrice Tijhuis van De Linde, school voor speciaal onderwijs, vroeg de raad het schoolzwemmen niet geheel af te schaffen, maar voor haar Jeerlingen een uitzondering te maken. Vanwege de specifieke aandacht die zij vergen, kunnen de leerlingen van De Linde volgens Tijhuis aileen via schoolleren zwemmen. .Het is vaak het enige diploma dat zij in hun leven behalen en dat neemt u ze af." Tenslotte uitte Lettele de zorgen over hel sluiten van Peuterspeelzaal Ukkepuk aldaar, een direct gevolg van het korten van gemeentelijke subsidie aan Raster. Deed Annette Linnarlz van de werkgroep Borgele Groen het voorstel om de natuur meer de gang te lalen gaan en te besparen door minder te maaien. En directeur Gerard Faas van de Rastergroep hekelde onder meer de extra bezuinigingen op de activiteitencentra. Het gevolg zal volgens hem zeker zijn dat er naast de Polakkers voor nog een centrum het doek valt door het gemeentelijke snijden.

(1500 mensen verdwijnen weer achtel' de geraniums'

De Stentor 26 mei 2011

Junl

Secretaresse van het jaar. Werkplein Deventer. Veel belangstelling voor de Deventer Marktplaats 2011. Bezuinigingen op werk. Congres 'Reuma Werkt' groot succes. Secretaresse van het Jaar. Veel animo voor Deventer Marktplaats. Re-integratie: geslaagd! Ondertussen bij ..... Sallcon Werktalent. De gouden tip van juni: Jobcarving als antwoord op krappe arbeidsmarkt. Betoog Sallcon doet raad somberen. Subsidie Overijssel voor klimaatinstalJatie Sallcon. Olst-Wijhe positieve uitzondering met afname bijstandsgerechtigden. Ondernemersbeurs terug in Deventer. Bedrijven kunnen aan elkaar ruiken bij beurs Deventer Marktplaats. Sallcon Werktalent moet aile zeilen bij gaan zetten. Subsidie Overijssel voor klimaatsinstallatie Sallcon.

Over de Pleinen De uitgaanskrant van Deventer Juni2011

Deventer

Samenwerken
In

het Werkplein Deventer werl<en de partners Ge-

meente, Salleon Werktalent en UWVWERKbedrijf samen. Het Werkplein, een loket voor werkgevers. Waar kraehten worden gebundeld en gebruik
(I

wordt gemaakt van elkaars expertise. Samenwerken werkt!
Onder dit motto werken de accountmanagers van het Werkplein v66r en met hun relaties sam en. Zeals bijvoorbeeld met het Centrum voor Verantwoorde Voeding (CW) in Wijhe. CVV is een jong en innovatief bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling, productie en verkoop van glutenvrije producten. In september 2009 kwam deze relatie tussen Halll Seckin, Accountmanager van het Werkplein en directeur Wim Logtenberg van (VV tot stand. lnmiddels zijn er drle werkzoekenden geplaatst. Twee van hen zijn nag altijd succesvo! bi] CVV. De 54 jarige Bert van der Velden functioneert als Accountmanager Retail. Hij werd door Halil bemiddeld naar deze dynamische functie. Wim is erg tevreden over het functioneren van Bert en over de dienstverlening van het Werkplein. "Ik gebruik meerdere kanalen om mensen te werven, zoals mijn eigen netwerk, open sollicitaties en het Werkplein. Het voordeel van het Werkplein is, dat kanclidaten snel beschikbaar, goed en gemotiveerd zijn. Daarnaast is de dienstverlenlnq ook nag eens kostenloos, Met een beIletje naar Halil worden zaken vlot geregeld. Hi] neemt ons de werving en selectie uit handen. Dat bespaart ons veel tijd. Voor CW is het van belang om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Leeftijd, geslacht of een eventuele arbeidshandicap zijn niet het belangrijkste. Voor mijn bedrijf is het essentieel dat iemand zijn werk goed kan uitvoeren. Daarnaast ben ik van mening dat ik als ondernemer ook een maatschappelijke rol te vervullen heb. lk denk dan ook graag mee in de

www.cwglutenvrij.nl v.l.n.r. Halil Seckin, Wim Logtenberg en Bert van der Velden

mogelijkheden voor kandidaten die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan", aldus Wim Logtenberg De medewerkers van Werkplein Deventer werven voor ondernemers. De persoonlijke bemiddeling (zoals bij (W Wijhe) wordt ingezet, wanneer iemand langer dan drie maanden werkloos is. In die doelgroep zit volop kwaliteit. Om verschillen de redenen hebben zl] nog geen werk gevonden. Misschien is de concurrentie groot of presenteren zij zlch net niet goed genoeg. Ook leeftijd kan als een belemmering worden ervaren. De accountmanagers van het Werkplein zoeken gericht naar vacatures voor kandidaten die deze persoonlijke bemiddeling nodig hebben. ?ij kennen ook de speciale regelingen en subsidiemogelijkheden. . MelWWeIen?-· Neem dan contact op in~~het Werkgeversteam
06-46183406)

(telefoon

Houdt u de werving en selectie liever in eigen hand? Dan kunt u gebruik maken van werk.nl. Dagelijks presenteren veel werkende en werkzoekende kandidaten zich daar. U kunt er kostenloos kandldatenselecteren, De site infermeert u oak over de (regionale) arbeidsmarkt en over arbeidsjuridische zaken. Meer weten over de mogelijkheden van werk.nl7 Het we rkgeversteam informeert u graag.

MKB Deventer Magazine Juni2011

MKB Deventer Magazine Juni2011

Vervolg van pag. 15

Bij ondernemen kornt veel kijken. Het is altijd goed om op informele wijze van gedachten te wisselen met collegaondernemers, ervaringen te delen en een netwerk op te bouwen. Die gelegenheid biedt Deventer Marktplaats in het Rabobank Ondernemerscafel Van 17.30 uur tot 19.30 uur bent u te gast bij 'tArsenaal voor het businessdiner.Tijdens het businessdiner kunt u oude contacten aanhalen, nieuwe contacten verdiepen of interessante nieuwe contacten opdoen. Kaarten voor het businessdiner kunt u bestellen op www.deventermarktplaats.nl. Exposanten krijgen afhankelijk van het gekozen standhouderpakket een aantal businessdinervouchers van de organisatie. Wees er snel bij want er zijn al meer dan 100 vouchers voor het businessdiner verkocht. Kent u - of bent u - de ondernemer die in aanmerking zou moeten komen voor een van de onderstaande awards? Dan kunt u uw nominatie doorgeven. Oit gaat heel eenvoudig, u kunt op maximaal1 A4 aangeven waarom u of een collegaondernemer deze prijs verdient. Een vakjury selecteert uit deze aanvragen een top drie waarop vervolgens door iedereen gestemd kan worden. Uit deze top drie wordt op de avond de winnaar door een vakjury bekend gemaakt. Er worden Deventer 'Ondernemers van 2011' in 3 categorieen benoemd: o Overall Ondernemer - RabobankAward o Maatschappelijk Betrokken Ondernemer - Ik heb de baan voor jou -trofee o Starter van het jaar - Ondememershuis Award Nomineer dus snel, op www.deventermarktplaats.nllverkiezing. Houdt het programma van de Deventer Beurs in de gaten op www.deventermarktplaats.nl. Samen met Mediapartner Oe Ondernemer I Wegener is een grote publidteitscampaq-

ne ontworpen. Oit betreft onder meer de uitgifte van een Beursmagazine en ook een grote online campagne. Aile beursexploitanten ontwikkelen unieke beursaanbiedingen en communiceren dit op www.deventermarktplaats.nl U kunt Deventer Marktplaats oak volgen op twitter@devmarktplaats en natuurlijk heeft het evenement oak een eigen groep op linked In. De organisatie is verheugd dat Rabobank Sailand zlch als hoofdsponsor aan Deventer Marktplaats heeft verbonden. Rabobank Salland toont wederom dichtbij de lokale samenleving te staan door dit lokale initiatief te ondersteunen. Subsponsoren JPRAdvocaten en Ondernemershuis Deventer Wij zijn blij en dankbaar u te kunnen informeren dat JPR Advocaten en Ondernemershuis Deventer subsponsor zijn geworden van Deventer Marktplaats 2011. De organisatie van Oeventer Marktplaats is in hand en van Organisatiebureau Plan Effect ondersteund door MKB Deventer en Sallcon Werktalent. In de organisatie participeren verder gemeente Deventer, Ondernemershuis Deventer, Wegener I De Ondernemer en Tornatos, Heeft u vragen over deze BusinessBeurs? Aarzel niet en neem contact op met de organisatiel
Ml(B Deventer

Marco Kok, info@mkbdeventer.nl
Plan EffectAline'

Hofsteealine@planeffect.com
Salleon Werktalent

Elles Reusen, e.reusenessalkon.nl
De Ondernemer

Eef Smite.smit@destentor.nl
Ondernemershuis Deventer

Rob Nas, info@ondernemershuis~deventer.nl
Tomatos

Patrick Nijhuis, Patrick@tomatos.nl

MKB Deventer Magazine Juni2011

11......

~
.~

Deventer

PO:

1 juni2011

~euma

~

pat;entenbond

H')f(18 .

Nieuws
Congres 'Reuma Werkt' groat succes
Publicatie datum: 01-06-2011 • .. Rulm eo protsaslunals waran aanwezlg op net conures 'Reuma Werkt', det sancon Werklalent samen met de Reumapati~ntenbond op 17 me! organlseerde. Vanuit diverse Invalshoeken werd Info rmatl e verstrekl over Reuma en Werk

Inloggen
, Gebruiker~naam
. \'oJ acht ••" crd

r: QnthoLJdme
1
.. .. ..

Registreren
. Vr~~gz8

Login
lip

inl~gCt)~~$kwjjt?

',

Het ochtendprogramma wasvcor professionals die vanult diverse lnvalshoeken geTnformeerd zljn over Reuma en werk De aandacht ging ult naar de positie van de vmkgever, ultkerlngslnstanUe lNN en de madlschs ontwlkkellngen. Mensen met een reumatlsche aandoanlng deden verslag over de mogeUlkheden van reuma en werken! Het mlddagprogramma werd drukbezccht door mensen met een chrorusche aandoening en betrokkenen, Tijdens diverse workshops werden praktische handvaten aangerelkl over de wijze waarop je melle reumatische aandoening kullt omgaan. Topsporler Jelle Ooslerwljkverlelde averzlln kracht op weg naar de Paralymplcs tennis en ulteraard was er een ultgehrlede Informatiemarkl Voor meerlnformalie over deze dag, kunt u contact opnemen met hetteam Chronlsch Zleken WerkVia hel malladres cOMresreumawerk1®Salicon.nl en telefoonnummer 0570 - 679 536 r,llg 1NNNI_S aIlco n·werkla Ie nt nlJ26-werklo eken de ni29·ch 10 nis cr,-zl ek-e n-werki8 6-( ong Ie S- Ie u ma-werk1·1 7· me I.hlml

Meer nleuws

'1:;,>/

,
if

f

Nieuwe test varsnelt diagnose hl] zlakta

Villi

Bechterew Zlektespecifieke

Mensen die de zlekte van Bechterew habben, lopen gemiddeld acht jaar met rugklaci1ten rand voordat de juiste diagnose gesteld wordt. Dr. Dominique S,.. Lees verder

.g

Verenlglngen

Nederlondse Paget,P?tlenten

Reuma palientenbonc 1 juni 2011

SELECT A CATEGORY

Absolutely Pats.l!. De Mitjoenste Popo

't;:1iIi! t:ho E,.P·~'~~<'. I,"J~;I}I!!iT,r:;:~i. E,.11i'F,t;l~gJ'!'i'hI,',::?itr;;I';.J<lo !i;~.'V,~BJ£!!fdettlw€llrf!o'jlt3'M.qttEv.~I';.J,,,.'~·
Sannemedia Sho in The New York Post Uncategorized Volgens ....

Secretarosse van het Jaar
Posted on mel 30th, 2011 Arch ived in Absolutely Patsy Leave a comment Oeventer Secretaresse van het Jaar Is Nancy Bisphan is dus de aller, secretaresse va n en omqevlnq. Ze won een ue en ontving deze van Max en van JackiesNYC. Het schijnt een te zijn geweest, want als resse weet je alles wat [e directe ur hoe kan je al s directeur er voor dat diezelfde secretaresse het te weten - door de zware rond as komt voor de van hetjaar verkiezing? ging het alJemaal goed en wist wat haar overkwam toen ze bloemen en een gigantisch grate haar handen gedrukt kreeg. inderdaad best wei ingewikkeld, die erbij betrokken was moest houden. Wij wlstsn natuurlijk lijdja wle er ging wlnnen en een fotograaf regelen, de en al die ding en. De collega's van haar met een smoesJe lokken. Het was eigenlijk leuk, een soort pakjesavcnd, dan enders.' vertelt Max van organ iseerde dit jaa r voor de keer een speciale avond op ssedag met een tekker menu en iebag. Bedrijven in en am kregen een uitnodiging am hun ."''''''~r''.'''' op te geven en daarbij een te schrljven waarom nou juist secretaresse de litel verdlent, het kader van Secretaressedag had ijn leidinggevende voorgesteld, ons edrieen aan te melden voor het speciale iner bij Jackies. Zo gezegd, ZO gedaan s." Vertelt Nancy "Het was prachtig weer en we besloten een tafellje iten op het terras te nemen. De steer heb gegeten met Trudy Rentink, collega-secrelaresse, en wist niet dat ze ook werd opgegeven voor de titel Secretaresse van het Jaar, haar collega's haar dat en Heten haar zien wat haar over haar genoemd had: "Mijn college's overhandloden mij het A4-tje met de tekst, die mijn voor de nominatie had aangeleverd. Ik wist in leder geval hoe tevreden zij over mij was; had ieder gevel 'iets'. Altijd leukllk was echt stomverbaasd over deze mededeling, gezien het teit niets gemerkt en/of gehoord had van een nomlnatte, Sterker nag, ik was niet eens op van een dergelijl<e 'verkiezing'," van het jaar wordt ]e nlet zornaar, nlet voor in de wieg gelegd. Een goede 'Rr""tMR"'" is veel meer dan een brieventiksler en abeheerster. Nancy vertelt dat ze met plezier bij Sallcon Werklalent en dal ze zlch daar dan voor de volle honderd procent voor lnzet. Ze enk! dat het julst die lnzet is die de waardering van

Tags Oeventer. Oeventer secretaresse ven het !aar, lackies deventer, Jackiesnyc, restaura nt Jackies, salleon werktalent, secretaressedag

Previous

Post

Oat Is nog eens bewegen Next Post Het Deventer va n Paul Voors

""''''''~r,".,,,,

haar college's heelt opgeleverd. Nancy geniet van de gaede steer op kantoor: "Na aile hecuek thuls, voorafgaand aan het werk, Is het echt even 'thuiskomen' als ik om 8.45 uur op kantaar aankom. Ik krijg dan mijn 1. echte kop koffie 'in rust' ingeschonken door mijn cclleqa-secretaresse Trudy. Zo begint mijn werkdag bij Salleon Werktalent: Doordat haar college's Nency nomioeerden maakte ze kens op de titel, maar uiteindelijk zijn het Max en Michael van restaurant JackiesNYC die de keuze maakten, Zij zijn vooral voar gevallen Nancy amdat ze haar een eehle Jackiesvrouw vinden, een vrouw met stijl, die warm en vriendelijk is. "Jeetje ... echt?" roept Nancy ult ats ze hoort dat ze een echte Jackies-vrauw is, wat le uk am te horen, Ik word er een beetje verlegen van." Lacht ze. 'Maar eerlijk gezegd: gaal Nancy verder, "denk ik dal die woorden wei zo ongeveer passen bij wie ik ben en goed am te horen dat anderen het hebben opgemerkt. Vrouwen zijn loch wei gevoelig voor dit soor! complimenten. Het doet een mens In ledergeval goedl Mij zekeri" Restaurant Jackies NYC organiseert volgend jaar weer de Secretaresse van het Jaar verkiezing en natuurliik de avond met het lekkere eten. Ous Oeventer-secretaresses dit is je kansl Nancy levert haar tite! namelijk weer in aan het eind van het jaar, Maar de kans bestaat dat dele lop-secretaresse weer genomineerd wordt, Laat de strijd losbarsten zouden wij zo zeggen!

WWW.aosolutelyaevenler.nl

6juni2011

Elles Reusen, manager Marketing N Communicatie

Sallcon Werktalent

Veel animo voor Deventer Marktplaats
e organlsa\le van Deventer Marktplaats kljkt ult near 5 oktober. De dagwaarop er elndelijk weer een ondernemersbeurs plaatsvlndt In Deventcr. Gelukklg delen veel ondernemers onze enthoustasme, Dat rnerken we aan de hoge animo die er Is om aan de beurs deel te nemen. De deelnemersliJst nee mt dan ook snel toe, 70% van de beursrulmte 15al weggegeven. Deelname Is leer laagdrempelig omdat we geen winstoogmerk kennen. me ondernemer groot en klein kan dus meedoen. Deelnemers Vee! bedrljven en organtsatles vanutt diverse branches hebben zkh dan ook al aangemeld als exposant, zeals )PR Advocaten, Ondememershuls, Van Lente Elektrotechnlek, Go Ahead Eagles, Fabrlek Deventer, New Release, Salland Verzekeringen, Prima Donna, Kamer 'Ian Koophandel, Syntcll5, Diesel Personeelsdtensten en lorggroep Sells, en to kunnen we nog wei even doorgaan. Ondemeemook rnee, en geef u vandaag nag op via de website WVNI.deventermarktplaats.nl. Hier 15 ook de deelnemerslijst terug te vlnden. Sprekers Achterde schermen wordt hard gewerkt aan de Inhoudelijke lnwlling 'Ian het programma. Want om de deelnemers te lnsplreren zullen een aantal promlnente sprekers een presentatle geven, Zo vermelden we afvast met trots Cor Molenaar en Ma rktplaats Nederland. Cor Molenaar, auteur van boeken als 'Het Nieuwe Winkelen' en 'Shopping 3.0' deelt ziJn insplrerende visle over het online bereiken van klanten en Is tevans avondvoorzltter, Marktplaats Nederland presenteert de wlnkelstraat van de tcekomst. Daarnaastworden er's mlddags workshops gegevendcor lokale bedrljven oyer verschillende aspecten 'Ian het ondernemen: ondernemen over de grens, het nleuwe wer ken, verwerven van nleuwe klanten en opdrachten en het Inzelten van social media. Binnenkort start de InschrljYlng op www. deventermarktplaats.nl. Verklezlng Er zljn lnmlddels oak al50 nomlnaties blnnen voor de Deventer 0 ndernemer Awards die op Deventer Marktplaats voor het eerstworden uttge relkt. Wie dal zljo, houden we uiteraard strikt gehelm. In september komt de vakJu ry bljeen om per categorie 3 nomtnatles te selecteren. lorg dat uw favoriete ondernemerdaar bij is, door voor 1 juU via de website www.deventermarktplaats.nl uw nomlnatle door te geven. Ook heeft de organlsatle uiteraard aandachtvoor de inwendige mens. Terwljl u zieh rich I op ondernemen, zorgen wlj voor goede catering, een heerlijk buslnessdine r en organiseren wi) tn samenwerking met het Rabobank ondernemerscsfe een gezellige afterparty. Kortom, we hebben er zin InlVerhoog de vreugde door mee te doe n. Want ondernemen doe [e sarnen, Elles Reusen, manager Marketing fir Communlcatie Sallcon Wcrktalent en medeorganisator Deventer Marktplaats

De Stentor

6juni2011

Wat maakt rc-lnteqratle

tot een succes? De professional presenteren

speelt daar een sleutelrol

in, zoveel is

zeker, ttl de sarla 'Mijn ervaringen'

coaches een casus ult hun eigen praktljk, zodat

colleqa's aan het denken worden gezet over de gekozen aanpak, Deze rnaand: Bianca Rebergen.

re-lntcqratlaconsulent biJ Salleon. Over haar eruarlng met de begeleldlng van Sarah, een vrouw met een W5w~incliC'atievoor psychische klachten,
Door Blance Rebel'gen
Zij hoelr con C>T(l mocllijke jeugd gehad en dlt heeft 'llch doorgezet in haar volWdS:1C'1Ileven. Eell oHrilntzou omver zi;n gebbzl!n bl] war haar allernaal is ovcrkomen, Zij heefr sinds ceo jaar of vijftll!ll ~I!JI Wsw-Indlcade voor psychiStill' klachtcn. Her b(!r,e1eiden vande Wsw-dn!!!Jtrncp I~anders dan een re-iruegrarle van andere doelgroepen, vonmmnelijk omci;1t je als consulenr jari!nlJ.ns hwoklwn blijrt bi] dezelfde clir.nt('n_ Bl] 'rnijo·bt-drijfwcrken we mel ~1.!11 wer!thtlder, een client stroomt in op sen bepaald nlvcau en wij hebben een omwlldwhrrplir.hting: we proberen de dlt!nt~llzo hoog rnogelijk op de werkladdcr cc hnjgen, waarbl] het hoogste niveauregulier werk'{s, de trede daarcnder 'begeleld werken' (cen can met bij een werkgever, die daarvoor loonkostensubsldle ontvangt) en daaronder een 'detachering bi] een bedrijf buiten het Werkbedrijf (arbeldscontract bij ons bedrljf en een werkgever betaalt een inleenvcrgoeding). Sarah werd in staat geacht volgens de indicatle VOOI 'loonvormende arbeid' en kreeg een indicatie voor vijf [aar, sche beperkingen is het erg vaak rnlslukt om werk te houden. Als ik clteer uitde WSW-indicatie; • geen werk- en sociale druk opleggen;
• conllictarme groep collega's: • prlkkelarrne werkomgeving;

6

• geen veranderingen, maar een vast afgebakend takenpakket: vast aanspreekpunt die haar begrljpt
en ondersteunt;

Alles geprobeerd
Blj het Wsw-bedrljf is vervolgens werkelijk "lies geprobeerd am passend en duurzaam werk voor haar te vinden. Zij is ecn ervaren schoonmaakster en wordt door haar goede presentatie snel aangcnomen, maar door haar psychi-

• kan niet orngaan met autoritcit; o kiln nlet regen teveel lawaal; • meet eigen tempo kunnen bepalen,

Problemen

met autoriteit

Door de [aren heen heeft ze verschlllende werkgevers gehad, maar elke keer
was hetverhaal uitcindelljk hetzelfde:

in het begin ging het erg goed. Ze deed

Aan de slag

6juni2011

haar werlc lIed Rued, rnnar nn CI~n ti.jdje begen V,'! tc hat te komen, conllicteu op te zoelren en r1ancindigdr: hut dicnstverband weer ~neen ;itbeh]!l~Linnkt. Ze kan absoluut nict t()"gen aurorhoit, maar door hnnr WH]f;l1~ rnept XI! dit bij iedcr£!enjulillop_ZA! mtst
de

Sl1UWJU1

en

de

mod';o'atir om 7.-Org"·\11dig met h~;;r werk om to:! gOl;t'neli rotpt U3iltuPor bij b.u wcrkgevers en collcga's ill snel vrn(~n op over h:lit1 fut\ctlutHmHL

'rhutssttuatto
Haar thut!l~llUJ.dC' hecflahsolu!.ltf,e-nn stablele basis. Haar partner hl!l!l"teen zwarc imthti~chi! (;tQomi:: (",~S) en Is verb;;al e,,~agns5Ief, Zo hc(!rt lWfH:! kinacren, tW{!~ md.~je5, W;t')lO';tO df.! jongste urnt.tip.c longldachten hct!fr en vaak aan de J>odtlre kant win her land in het zlekenhuls liet. Thuls ltrij!!t zc verd enqt;l>ll p.e~n steun en hoe It ze se~n enkel draagvlak, t(!rwirll'.1! dit 7.0 ~rg nodig h~<,ft, ln plsats daarvan wordtze eerder se~t.lmulecrd om tlnd!! re bli]ven, Zl} 'lit daardnor In e~n constant» spag,'!IL

N.a.een zoveelste loonstnp kreeg ik haar als cllent overgedragen, Hot kan goed zijn omop zo'n moment de zaken eens Will ~~.l andere kant lC benaderen, Ze is lnmlddels 33 [aar gewordcn en tijdens hot kcnnismakingsgcsprnk bleek dat 7,{! i!i~lllijk niets 7 ag in de schoonmaak, .. StNhrr nag, ze had er cen bloedhekel 3-"1U. ',llel wilde ze erg r::r~i1f, werken, Niet alleen voor de financllile vergoeding, m~OIreok omdat ze h(',t \II!!;') leuk vond oru, naast haar gezln, IN.!; om handen te hobbcn, Als [ong melsle ... vilde ze altijd al gr,lap,de zorg in, Door ut! cnrnplexe problemauckcn waaronder ze opgroeide

was cr echrer geen aandacht voor haar, on ..l zeker nlet voor haar tJ)l-l~iding.

opde, want de teleurstelling die dat oplevert rnaaktrneer kapot dan goed is. Daamaast moet ook in overweging worden genomen of ze dlt werk weI zou kunnen volhouden in de toekornst, We hebben een afspraak gernaakt met onze afdellng 'training en opleiding', Daar hebben we haar wens en de haalbaarheid hlervan goed doorgesproken. Als zi] een opleiding op het nlvoau van 'helpende' zou kunnen halen, 'l.OU dat nict alleen haar kansen op de arbeidsmarkt vergroten, het zou ook nog eens op een gebied zljn waarze heel enthouslast van ward. Uitelndelijk kreeg ze dus green Iicht am de oplelding te gaan doen,

Oplelding
Hen opleiding dus, Dolt \WIS haar grcotDoor haar warse rnanier van Olnf.i1r111 met autoriteie t:!nde keren darze vervelcnd weg was geg~;'Inbl] verschillende werkgevers hadden we nou nlet hepiald een vertrouwensband rnerhaar opgebouwd, Investeren in {lenoplelding die f,{!r1oemdis to mi~lukl:en is ook geen
H~ wens.

Nieuwe richting
Na alles goed te hebben getesten besproken is ze een berocpsbegeleldende Jeerweg M:\atschappeli;ke Zorg (niveau drie) via het ROC gaan volgen, Eind 2009 begon ze met de opleldlng, Vier dagen per week aan her werk (stage lopen) in een psychlatrische zorglnstelling en een dag per week naar school. Ze heefterg veel afflnlteit met psychiatrisch patien-

~~~--------------------------------------

Aan de slag

6juni2011

ten door haar elgen verleden en dat van han huldige partner,

Confrontatie
Tijd<!m de studio en het werl:i:m wm;dt ;.-." rlnor v mchillcnd~ mensen begcleid:
ze heefc een studlebegeleldster, eon stagebegeleldster, een werkbegelelder en haar consulent bl] Sallcon. Ondanks dat

zich er vo or de volle 100% voor in zer, Ze geniet ervan dat ze elndelijk ergens voldoening uit kan halon en dat M seri-

eus wordt ~nomen. Ooltgcn!et
Itclt(mt~c~m~t

2C

van

in elkgeval een diploma in een rlehting waarin ze erg op haar plaats Is en waarin werk genoeg is. We hopen d:!t cen terug\';)1voorkomen kiln worden hi) SJo.Tilh en \'m h~~fin dk r.~ nl ~c-gdcidc[1 zodat ... we tijdig in kunnen springen bij evcntuele escalaties, Sarah vindt haar huidige werk ontzettend fi;n, dus we hcbben in elkgevel hl.1r tned~we-tldnf:.

h"'HCO[lt'gl·S.Z~ gcnict

daeze haar plekhccft gevonden, We bliJ-

van !tel felt du Z~ behl1l~rijk it; voor de patientcn. De werkgever is erg tevreden overhear, zelfs zo datze haar een contract willen aanbieden. Hiervoor moetze

1:1ht:!l emet'$ ~\V:.~r j~nr vonr h"iI~ Her wc-rk [Jnijeheel erg goed, :tc verzulnu tio{)it. De (ien d"8 ~('h.,ol per week slaat
ze echtermet regelmaatover. Volgens haar omdat ze haar op de werkplek met kunnen rnissen, Tijd om uit te leggen dat ze zonder dlplomn nlet nan

wel eersmognlvoau vierhalen, We riJl's 11U ilttdet]ulfj:t:u verrler, zlJ'1,v~rhnog steeds blj dezelfde ill~[Cmng, L~ f*!sl;lar,.d
voor nlveau doe en is over een maand of twee Idaar met niveau vier.

Hell kopterb Ilk
Soms is het heel goed om met een helikopterblilc boven een client en de situatle te gaan hangen, Wanneer her bij

Begeleid werkcn
De huldlge we*~'iI!T hCl!ft rne VCI1.~kerd dat het contract alleen neg maar ondertekend hoefrtc worden. Ze kornt dan op basis van 'begeleid werken' In dienst bij de werkgever, Sallcon betaalt seu de werhgever,

h~t wrrk lt~n. Dan is :'11105 oor nicl~ v
g~weMt. Er V01(*tl ten ~l.ntOl! pittig<> gesprekken rnetaUe begelelders. De gesprekken hebben effect, ze reallseert zich dat er dingcn rnoeten veranderen, MaarhN Is lasdg, W.:I1lt ln hear thui.~!;itn:.tnt;: ls (K hnnr

vcrschillendo wcrkplckkcn telkens [OUt P.~~t,t~ hf.t eQ(!O OID rerng tc g~m nair de basis en re OndCr1.(II!!U!n ur til.!
client wcl op her [ulste spoor zit. Soms ligr het niet aan een wcrkplek een baas, of een beschutte omgeving, maar is het [uist hct gcbrek JID Ultd.J.SlIIg of prlkkels t1i(~bepnlen of lets wC'l of nlct slail.gt W~i1l'1I8l !~mlltiJ~ lntrinsickc mo!iv;1tk? Alsjedatin beeld krijgt, wordt de kans vee! groter dat de clibnt een omslagpunt berelkt en een re-integratie echt kiln slagen, Slagen op nlveau 4 zelfs!

nbsoluut .[!,(t'O draJ£v]~k '/001 !;hICUI1, ".{l wont! kttcriijk aanalle

dan I:("nloonknstcnsubsldle VJn 20% %\! hucfr dus een loonwaardc van 80%. Nlet ~Iechl vooi

kanten geboycot, We rcgelen datzc Ianger op haar werk kan blljven, zodatze daar verslagen kan schrijven en de theeric kiln leren. Dit brengr haar veel rust en ze herpaktzich dan ook prima, De nieuwe richting die ze is ingeslagen in haarleven bevalt haar, We zien datze

iemand die voorheen een loonwaarde werd toegedichtvan 15-50%. In de Wsw is het wei zo dat we altijd rekening houden met een terugval: als het niet good gaat heeft Sarah een terugkeergarantie. Ze kan dan weer terecht bij het Wsw-bedrijf Maar ze heeft dan

Bianca Rcbcrgl'11 is rc-intcgrtuicconsulcnt
bij Sal/coli.

Aan de slag

6juni2011

o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GOO

000

ONDERTUSSEN BIJ

Sallcon Werktalent
Hoe vangen andere SW-bedrijven de bezulnlgtngsklappen op? Een van de coUega-bedrijven is SaUcon Werl<talent. We spraken met directeur Jan Bugter.

ij vertelt: 'Om 2 miljoen bezuinigingen op de SW in 2011 op te vangen, hebben we een aantal beslissingen genomen. Onze vorige begroting is met een positief resultaat van 8 ton tot nul bijgesteld. Dat geld kunnen we dus besteden. Verder schrappen we 12 formatieplaatsen, we gaan van 140 naar 128 Fte. De inleenvergoeding voor werkgevers gaat ornlaag en we verlagen -waar mogelijk-Ioonkostensubsidies, Voor werkgevers niet onoverkomelijk, gezien het feit dat de economie weer aantrekt.' 'Met de gemeente hebben we de afspraak dat we meer, en grotere opdrachten krijgen. Omdat we dan efficienter kunnen werken houden we meer geld over. Naast de SW voeren we ook opdrachten uit in het kader van de WWB. De gemeente doet zelf ook een dee! van die uitvoering, we kijken samen hoe dat efficienter kan. Tenslotte kijken we of we meer profijt kunnen halen uit het belastingvoordeel dat de afdrachtvermindering onderwijs oplevert,' 'De verdere bezuinigingen van het Rijk vaUen samen met het voorstel voor een regeling aan de onder kant van de arbeids-

markt, geregeld in de Wet werken naar vermogen. Ik ben een voorstander van een regeling, maar niet tegen de voorgestelde polisvoorwaarden. Mensen kunnen daarmee jarenlang onder het minimumloon blijven werken en komen niet uit de carrousel van de uitkerende instanties. Beter is het om het tekort aan verdiencapaciteit via de Belastingdienst te regelen. Vaor de SW-bedrijven verwacht ik rode cijfers in de komende jaren. Eerlijk gezegd hoop ik dat het bestuursakkoord wordt verworpen.'

n
Pantar Paraat

6juni2011

Stentor

7juni2011

Jobcarving

als antwoord op krappe arbeidsmarkt

Werle kunnen bieden Han iedereen. Dat was een van de onderwerpen tijdens het seminar Jobcarving in de Zorg dat 8 juni op Inltlatlef van Sallcon Werktalent in Deventer werd gehouden.

De toekomstige krapte op de arbeidsmarkl is te voorkomen door iedereen langer door te laten werken en door het arbeldspotentieel volop te benuUen. Over de invulling van het benuUen van arbeidspotentieel gingen welzijnorganisaties met elkaar in gesprek tijdens het seminar in Deventer. Professor dr. Frans Nijhuis, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, legde ult hoe organisaties met Jobcarving talenten en vermogen van medewerkers beter kunnen benutten. Jobcarving uitgevoerd uit (duur werkplezier is een methode waarbij een fun ctie word! opgedeeld en waarbij de kerntaken door een professional worden en de randzaken door een collega met een lager functieniveau. Hierdoor halen organisaties meer rendement betaalde) professionals, worden klanten beter bediend omdat medewerkers minder werkdruk en meer ervaren.

Daarnaast wordt een nieuwe functie gecreeerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmark!. Zorggroep Solis ult Deventer is vanuit financieel oogpunt gestart met Jobearving. Vanwege zorg. beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen bleef er te weinig tijd over voor het socia Ie aspect van de

Dit gedeelte is overgenomen door medewerkers van Salleon Werktalent. Ook het Deventer Ziekenhuis ervaart al de voordelen van Jobcarving en bekijkt nu welke ondersteunende taken SallconWerktalent nog meer kan overnemen ter verlichting van de werkdruk van het ziekenhuispersoneel.

Jobcarving was gespreksonderwerp

tijdens het seminar van Sallcon.

De Stentor

15juni2011

et og Salle n d et raa soberen
door Nicolai Lensen
DEVENTERw Directeur Jan Bugter van sallcon Werktalent was duideUjk tegen de gemeenteraad van ncventer. wannecr de rijksbczuiuigingen op de sociale wcrkvoorziening doorgaan, komt Sallcon binnen enkcle [arcn geld tekort en moet de gcmecntc bljsprlngen, Bugter legde gistcravond, zoals iedel' [aar, tijdensdc politieke markt veranrwoording afvoor het handelen van Sallcon, Dat deed hij overigens samcn .mer raadslid Henk Scharp (VVD) die namcns de raad zining hcefr in her bestuur van de sociale werkvoorziening. Her [aarlijksc praat]e was dit keel' doorspekt met zorgen over de [OCkomsr. Een nicuwe regelingwordt van rocpassing op icdereen met een (arbcids)hanrlicap. De gemccnten worden verantwoordclljk voor de uirvocring, maar de budgcnen worden drasrisch ge-

een waarde aan her fuucrionercn van Sallcon, de raad realiscerdc zich oak dat de gemeente als grooraandcclhouder opdraait voor de flnancielc tckortcn, Bugter vindthct ovcrlgens de plicht van zijn bedrijf om nlet als cerstc de hand op tc houden bi] de gcrneentc, Het moet eersr proberen om zelfrnecr geld uir de markr te halen. TcgeHjk vreest de dirccrcur dar Sallcon her nier gaar Iukken am op eigcn kracht her verwachre gat te
dichten en zal de gcmccnre moetc liggen", concludccrde Brarn

klip.cn- klaar, Zijn woordcn dcdcn de raad S0111bercn, Nier alleen hechtte ieder-

op te brengen, We hebben nog reserves, maar die zijn vanaf 2016 oak op", stclde de directeur

ten bijpassen, "Dc rekening komr dus hoc dan ook bi] dcgcmeentc Emens (Algemecn Dcventer Belang), "Ecn zorgclijk, maar eerlijk vcrhaal", vond Erik Stcgink van Algemecn Plattelands Bclang.

worden extra hard geraakr door de rljksbczuinlglngcn. Sallcon dreigt op jaarbasis 3.5 miljocn minder aan subsldie te omvangen. Die korting komt bovcnop de 1,8 miljoen die Sallcon sinds vorig [aar al mocr mlssen door bezulnlgingen. Bugtel'; "Wij raken een kwarr van onzc subsldlcgelden kwl]r, Tegelijk moeten wij evenvcel mcnscn aan her work houden. Dat gaat nier." Sallcon sneed in 2009 al srevlg in rcikt: we hebbcn rnaximaal bespaard, De 3,5 rniljoen extra is nier
her cigcn vlecs, "Dc grcns is be-

kart.

Soclalc werkvoorzieningcn

De Stentor

16juni2011

NIEUWS

AGENDA

BESTUURSlEDEN

BEDRIlI,'ENLIJST

CONTACT

NIEUWS Momentee[ zijn er 266 nieuwsberichten. Klik op het nleuwsberlcht am het vollediqe artikel te lezen, Titel 3 4 5 6 7
1 2

Datum
... 23 - 06,2011 23 - 06,2011 17 - 06, 2011 07·06,2011 27 - 05, 2011 09 - 05, 2011

Subsidie Overijssel veer klimeetinstelletie Salleon ... Intrlldent opent vestiQinQ in Heeten", Nomineer Raalter ondememlncen veer ROJA 2011", Lifestyle Centre viert eerste lustrum ... Hoftheater Raalte krijgt 2ijn oude naam terug." Hoftheater omgedoopt tot 'rortheeter ... ' ,'. . ". . ..... ~

Wezo meet recrcenlseren

..

.

~~.~~, ~~~ ~
23 • 06,2011 door

Sub 51 die Overljssel

1,'001'

klimaatlnstallatie

Sail can

De klimaatinstaUaUes van Salle on Werktalent vmrden deze zumcrperlode grondig gerenoveerd. Dit Is mogelijk gemaakt de prnvtncle OVerijssel. Onder het motto 'samenwerken ann duurzeme enerule' he eft de provlnrte uvernsset besloten, Sallcon Werktalent YOOI' dit project flnancleel te understeunen,

Nede mogelljk gemaakt door Oyerjjssel Sallcon WerHelent is bijzonder verheucd met dlt besluit van de provincia overljssel, De finenciele bijdrage van de provlncie rnaekt het mogelijk om met zo weinig rnoqelijk enercieverbruik een Qoed comfort veer rnedewerkers te reafiseren. Ge2ien hat gebruik en be2etting van het gebouw voldoet de huldiqe klirnaetinstelletie niet meer aan de eisen, Ouurzame energieoplosslng De huldiqs cv-ketels worden door Van Dorp Installaties uit Deventer vervangen door een duurzame energieopwekking middels een bron in combinatie met een warmtepomp, Hierdoor worden de energiekosten op een mllleuvrlendelijke menler teruqqebrecht, Het top·cooling systeem '" I

23juni2011

Website Kring van Raalter werkgevers

Olst-Wjjfl(J positieve uitzondering motefname

aantal bijstendsgerechtigden

Het aantal hulshoudens wat vande gemeente Olst-V\'1_ihe bijstandsuiH~ering (of sootigelijf~e uitl(erjn~1) een cintvan(rtis'iri .20·1· 0 lors·afgenotrier'l. Begin 201 0 ontvingen 116 hulshoudens een bijstandsu~k:ering r terv .... ijl ci~ ereirid 2010 nog maar .94 w~ren: Dit betekent dus een etname van '19%. Deze atneme is extra Of)tnerk~lijf(omdat hefaantal hhst~oqdens met een bijstandsuitkerin~1zowellandelijk als provinciaal ten gev6!~1evande.econotnische'ct·i$is jui~1sterk is toegenomen.

&:1 -.; ..,"'-' ~ ... c·· s: ...,.

..
I!!!I!~
~ ii

I'·:;(!~{'!I}~ dl."-.~J~~Hll
-~-.'t".;"_~_i.~>;:~ "",, .... <.2 ',' ~

J~

,

.1 ~ _:

Uit cijfers van het CBS over de ontvvild(elin~1 de bllstand per gemeente blijkt dan ook det OIs.1-V\~jhe en van e positieve uitzondet:ing Is Hetaantal hulshoudens dat in 20·1 0 '.,1001' het eerst een bijstandsuitkerin~1ontvin~1ligtop nagenoeg hetzeltde nlveau ais in -2009. Deafnarne worclt dan ook veroorzaakt doordat er in 20'10 meer uitkeringen konden worden beeindigd. Detneest voorkomende reden van beeindiging is det de klanten zijn begeleid near hetaelde arbeid waardoot'zij nu zelf de kosten van hun levensonderhoud kunnen betalen. Dit is mede gerealiseerd dooreen no~~ lntensievere samert\1verllin~1 et Salleon Wer~dalent en doordet de gemeente inzet m op het aotlet benaderen van \Nerk~evers. Hierbij \·vordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen enmo~1eUjf~heden an de vverkznekence. v
(0

fm 0 8 Print·.... ersie

Website www.olst-wijhe.nl 24juni 2011

c

De Stentor

29juni2011

BEZUINIGINGEN

Sallcon Werktalent moet door bezuinigingen alle zeilen bljzetten om het hoofd boven water te houden. Sommige personeelsleden liggen er wakker van, anderen zijn gelaten.

Sallcon Werktalent
'We werken hier echt niet voor niets'
Hoe bent men?
It

hi; Salkoll terecht Btko-

Mijn school stuurde me hier martoe toen ik bijna 15was. Dat was orndat lk Uchtgehmdicapt ben. Ik ben hler altljd gebleven, a145 [aar, Wa! doel it hi; Salleon? Ikheb hier elgenUjkal van alles gedaan, Nu zit lk op de afdeling .verpakken erlil:; wig momeoteei oak een curses AKA, tot gekwalificeerd asslstent in leldlnggeven, Ik ben de oudste rursist, Ik wil altijd wel blijven leren, neb ookal wei de nodige eertlflcaten gehaald. . Bevall hel bi; Sallcon?

lk heb hler mool dingen gedaan maar oak vreseUjk werk gehad. Ik zeg altljd, [e kan aileen maar rnoolwerk doen als je oak vervelend werk hebt moe ten doen.Jk heb me hler altijd thuis en welkom gevoeld, Aiaakr u zich zoraen over de beluflIiging die Salko/! boven bel hooJd
Ilailg!? . .

Absoluut, daar rnaak ik me grote zorgeu over, De dlscussle over de toekornst van de soclale werkvoorzienmgd(ietmcpijn. We werken hier echtnlet voor nlets en moeten lip onzeinanler kunnenblijven w~[ken,Daar moet de reg.e ering nlet aan gaantornen, lk word er echt heel boos over. . Rinus de Boer (58)

'Sallcon is voor mijde kruiwagen'
Hoe bem
men?
II bfj

Sallcon rerecilt geko-

Ik was een aantal [aren als zelfstandig timmerrnan y;erjaaam. 1n ~oo8 ben Ik weer \'ODreen baas gam werkeu maardie ging door de economlsche crisis taulier, Orndat het in de bouw slecht gingwas er ook geen werk OIls zelfstandige voor inij. Ik moest dus fen uitkering aanvragen .. En de gerueerite Deventer moet je voor [e ultkering lets doeu en kwaJUikbij Salloon terecht met een [aarcontracr, De bedoeling Is datlk unsiroom mar een reguliere baan. Sallron is miin krulwagen,

drljf Combl, lk hoop daar in vaste dienst te komen, Mljn jaarcontract hler bij Salkon loopt binnenkort af Beva!r Ile.1blj Sal/con? Zeals gezegd, ik werk nlet bij Sailcon zelf Maar ik ben blij dar ik op dezemanier de kans krijg weer aan een baan te kornen. AI die sollldtaties die ik heb geschreven leverden oak nlets op, Maa.k! 11 zfch zoTiien over de bwdniginJ}en die oak Sai1coll hoven het 'woJd han91? Voormezelfnlet, maar welvoor de mensen die kht aileen maar via Sallcori kunnen werken, Al het geld dat naar her bultenland gaat kan de [egerlng beter voor deze mensen gebrulken,

van

Johan Uyt de Boogaardt (40)

Wnt doet H bi! Salleon? Ik werk niet bij Sailcon zelfrnaar via Sallcon werk ik bi) bouwbe-

De Stentor

29juni2011

Cedris

Cedris > Artlketen

Subsidie Overijssel voor klimaatinstallatie
De kltmaattnstallatles van Satlcon Werktalent

Sal1con
worden deze zomerperlode grondlg gerenoveerd. aan duurzame Dlt is mogetljk

gemaakt door de provlncle OverijsseL

Onder het motto 'samenwerken

energie' heeft de

provincle Overljsset besloten, Sallcon Werktalent Mede mogelijk gemaakt door Overijssel Sallcon Werktalent de provlncle medewerkers is bijzonder verheugd

voor dit project financieel te ondersteunen.

met dit beslult van de provlncle energieverbruik

Overijssel.

De flnanclele bijdrage

van

maakt het mogelijk te realiseren.

am met zo weinig mogelijk

een goed comfort voor

Gezlen het gebruik en bezetting

van het gebouw voldoet de huidige

kllmaatinstatlatle

niet meer aan de eisen.

Duurzame energieoplossing De huidige cv-ketels energieopwekking verwarmt werkklimaat een mllieuvriendelijke worden door Van Dam Installaties manler teruggebracht. uit Deventer vervangen door een duurzame op middels een bran in combinatie met een warmtepomp. van de blnnenlucht Hierdoor worden de energiekosten verbeterd waardoor er een beter

Het top-cooling

systeem koelt het gebouw in de zomer en

het in de winter.

Daarnaast wordt de kwalltelt

wordt gereallseerd. kunt u contact opnemen met Jan Bugter, algemeen of per e-mail: info@sallcon.nl d.d. 23 juni 2011. dlrecteur Sallcon Werktalent per

Voor meer informatie telefoon 0570-679552 Bron: persbericht

Saitcon Werktalent

Digitale nieuwsbrief Cedris 29juni2011

'Door aile discussies over de bezuinigingen wordt vergeten waar het werkelijk om draait, namelijk de mens achter de mens met een arbeidsbeperking'
Jan Bugter, dirute.! Soll<on Worldal.nt.

Menl.n h~eft SaJlcon momenteel In dienst dlt zUn geplaa!rt via veertienrege!ingen als Wo)ong en WW_

1300

moet alle zeilen bij gaan zetten
'Ik voel me hier op mijn gemak'
Hoe ben! men?
Il

bij S~II(on '

tfredl!

oeko-

Beualr het bij Sallcon?
kornt met veet mensen in contact.In het begin 'was ikstilletjes

Ik heb hlervoor 35 [aar bij Stegeman gewerkt, Door aile reorganisatles !laar moest ik steeds mar andere plekken en ik kreeg psychische klachteri, UiteindeUjk werd ik bij weer eenreorganlsatie ontslagen, Via de gemeente ben Ik bil SallCXlnterecht gekomen.Ik had naaraanleiding van mijn psychhme problemen een indicatie om hler te kornen,

Ik vind dltwerk heelleuk. le

De flnanclele reserve en de diversltelt van Sallcon Werkta· lent komen het bedrllf goed van pas. Die zorgen ervoor dat SallCOli het hoofd vooralsnog boven waterhoudt.
door Ing.id Willems

en nog wat in de war maar nu na rwee [aar heb ik het gevoel dat ik hler benopgekrabbeld. De mensen ?ijn aardig enlk voet me al een stuk beter. Ik voel me biJ Sallcan ?p mijn gernak. Maakt u zich zoineR over de bnuini,gillO die Salfcol! hoven het hoofd

Wnt doe!

IJ

bifSalkon?

Ilannt?

Ik werk in de kantlne, lk schenk koffie en breng ook elders koffie in her bedrljf'rond, En ik verzorg de lunch, dek de tafels.Ik doe dit nu Mee [aar, ' ' .

Eigenlljk hou ik me er niet zo rnee bezlg.lk weet weI dat er wat aan de hand is, maar lk maak me niet zoveel zorgen dat ik mijn werk verlles, lk ben hier nu In vaste dienst.

heeft zich in 2010 ondanks de economische recessle goed weten te handhaven. Over her boekjaar 2010 werd een positlef'resultaat behaald van 841.000 euro. Ten opzlchte van een jaar eerder daalde het resulraat echter met 199.000 euro. Voor dlt [aar moet Salkou },8 miljoen bezulnlgen. Sallron Werhalent heef] daarorn ook een rOISe kostenreductie toegepast op ondersteunende diensten. En oak de kornende [aren staan funk onder druk nu de rijksoverheld van plan is Salleon jaarlijks te korten met 3,5 miljoen euro aan

OEVElfUR

- Sallcon

Werktalent

subsidie, Directeur Jan Bugter moet dus alle zeilen bijzetten. "Geld hebben we nodig am ons doel te verwezenlijken, Namelijk mensen met een arbeidsbeperking een zinvol bestaan geven en toe te lelden naar een baan, Door 31die dlscussles vergeten we waar het am draalt, namelijk de mensen zelf vandaar oak dat we in am jaarverslag over 2010 de diversitelt aan diensten en talenten benaBugter meldt dat Sallcon zc'n 1300 mensen plaatst vanuit 14 sodale reo geUngen als SW, WWB, Wajong en WW. Het gaat am mensen van 18 tot 65 [aar, afkomstig van 33 velschiilende natlonalltelten, van an' alfabeet tot academlsch niveau. "Die dlversltelt maakt ens zo bii' zonder, We hebben al genoeg In ons eigen vlees gesneden en kunnen nlet vee! meer doen, al zullen we nlet aan nog meer Ingrepen ontkornen. Welke gevolgen de nieuwe bezuinlgingen zullen hebben, dar is nu nag nlet te zeggen,"
drukken."

'Ikhebveel meer in mijn mars'
Hoe bent een uitkering aanvragen omdat ik geen werk heb, Net als de, ge~ meente Deventer moe! [e voor een ultkering van de gemeente Olst-Wjjhe oak aan de slag bij een bedrijf dat je naar werk begeleidt, Zo ben lk bij Sallcori teo recht gekornen, Wat doe! u bif SaIlCDr!? Momenteel werk Ik op de digitaIlseerafdeling, Ik moet onder meet bouwvergunningen dlgirallseren die de gemeeruen Deventer en Olst'Wijhe afgeven.
men? ' Ik woon In Olst en mcest helaas
II

bij salleon

[mdl!

oeko-

lrak dlpiornaat bultenlandse zaken, een dergelijke fimctle zou Ik ook graag in Ne4erland wlllen. Daarvoor moet mijnNederlands perfect 'lIjn, zover Pen lk nog nlet. (ielukkig heb lk wet mljn diploma inburgering. We wonen hier nu Vijfjaar. Ik heb hbo-nlveau maar het lsvoor mij meetIljk eenbaau te vlnden, En vetder merk lk 001: dat mij n leefiijd van 45 jaar geen vcordeel is, Werkgevers nemen ltever jongerIOmensen aan. }.Iankt u zicll zorgfn ova de bezuiniOl'ngm dieoDkSaikon hoven her IIDQfd hanOI? Daar maak ik me wel zorgen over al begrijp ik het systeem hlerover in Nederland nag nlet zo goed,

Hameed AI SaliM (45)

Iawel,

Bevalt her bij Salleon?

maarlk weet dat ik veel meet in mijn mars heb, lk was In

He! pand van Sallcon met het kunstwerk Small Scale Events.

fotoArchl.f

De Stentor

29juni2011