Notulen projectvergadering Project [Legal audit

]
Onderwerp: Datum: Plaats: Voorzitter: Aanwezig: Afwezig:

Tijd: Notulist:

Informatie
         

Besluiten
        

`

Actiepunten
Wat? Wie? Wanneer?

Volgende vergadering
Datum: Plaats: Tijd:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.