P. 1
kamus melayu belanda

kamus melayu belanda

|Views: 1,401|Likes:
Published by Eef Bkl

More info:

Published by: Eef Bkl on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

PRACTISCII " MALEISCH-HOLLANDSCH EN HOLLANDSCII-MALEISCH IIANIJWOORIJEOEK NB BENEVENS EEN »KORT BEGRIP DER MALEISCHE WOORDVORMING EN SPRAAKLEER" DOOR

L. TH. MAYER. DERDE DRUK. AMSTERDAM SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL SEMARAN G SOERABAIA-'s-GRAVENHAGE - G. C. T. VAN DORP & Co. VO0RBERICHT. Bij de bewerking van dezen tweeden druk is er naar gestreefd, niet alleen, om do in dit woordenboek nog ontbrekende termen zooveel mogelijk aan to vullen, maar daarin ook die verbeteringen aan to brengen, die ons wenschelijk voorkwamen. Do beperkte omvang, die dit woordenboek behouden moest, maakte het echter niet mogelijk er bijv. nog meer voorbeelden voor het gebruik van enkele woorden in op to nemen. Bij het gebruik van het Hollandsch-Maleische gedeelte zal het daarom wenschelijk zijn ook hot Maleisch-Hollandsche deel to raadplegen, wanneer men omtrent het een of ander woord in onzekerheid verkeert. Waar noodig is ook achter de woorden (in het Maleisch Hollandsche en zijn daartoe do volgende verkortingen gebruikt, als Amb. = A mbonsch. Atj. = Atjehsch. Ar. = Arabisch. Bandj. = Bandjarmasinsch. Bat. = Bataviaasch Chin. = Chineesch. Eng. = Engelsch. Fr. = Fransch Har. = Haroekoesch. Overigens wordt beleefd naar verwezen. gedeelte) de herkomst opgogeven Holl. = Hollandsch. Jav. -- Javaansch. Mol. = Maleisch der Molukken. Perz. = Perzisch. Pont. = Pontianaksch. Port. = Portugeesch. Sap. = Saparoeaasch. Sk. = Sanskrit. Soend. = Soendaasch. het voorbericht op den eersten druk L. TH. MAYER. ME ESTER- CORNELIS, November 1906. VOORBERICHT OP DEN EERSTEN DRUK. Op uitdrukkelijk verlangen van de Uitgevers is bij do samenstelling van dit boekje er naar gestreefd, om daarin niet moor to geven dan hot gewone Maleisch, dat de hoofden en beschaafde inlanders

op Java spreken en schrtjven. Men zoeke hierin dus niet uitsluitend zuiver Riousch of Djohorsch Maleisch, want nevens de echt Maleische woorden en vormen komen er ook Javaansche en Soendasche, alsmede dialectisch Bataviasche on andere uitdrukkingen in voor. Ook is hot Hollandsch-Maleische gedeelte met hot oog op den beperkten omvang, then dit boekje hebben mocht, voor zoover doenlijk bekort, door er alleen de meest gebruikelijke woorden in op to nemen. Bij hot niet vinden van eenig woord zal de gebruiker dus de synoniemen daarvan moeten zoeken. Wat de plantennamen betreft, doze ziju ontleend aan FILET'S Plantkundig Woordenboek. Dat dit boekje moge beantwoorden aan hot doel, waarvoor hot is samengesteld ! 's-RAGE, Mei 1895. L. TH. MAYER. KORT BEGRIP DER MALEISCHE WOORDVORMING EN SPRAAKLEER. Alphabet. Hot Maleisch kent 18 medeklinkers en 5 klinkers. Uitspraak. Do meeste medeklinkers worden als de onze uitgesproken, enkele eenigszins anders, als de g = g bijv. in hot Fransche garCon; h : aan het begin van een woord meest niet, aan het eind van een woord hoorbaar; tusschen twee verschillende klinkers valt zij geheel weg, tusschen twee gelijke klinkers is zij echter duidelijk hoorbaar, evenals in vreemde woorden ; k : als sluitletter dikwijls niet hoorbaar; p en t aan het eind van een woord meer als b en d, dus zacht; s : altijd scherp. Twee naast elkander staande medeklinkers kunnen niet samen worden uitgesproken; daartusschen hoort men altijd min of meer duidelijk een e. De medeklinkers djim, tja, nga en nja, die wij door dj, tj, ng en nj teruggeven, zijn enkelvoudige medeklinkers, zoodat de voor de transcriptie daarvan gebruikte letters niet mogen worden gescheiden. De klinkers zijn, a, e, i, o, oe en worden uitgesproken a ais onze a, doch iets korter, in enkele streken ook als o of a en als o of e ; e als onze e en 6; e als stomme e; i als onze ie, nooit zoo kort als onze i bijv. in tik. VIII o als onze oo en O; oe als onze oe. Do klank e wordt meest in de voorlaatste of de derde lettergreep van achteren gehoord. Voorts bestaan de tweekianken ai als e of ei en au als au of o uitgesproken. Woordvorming. De meeste stamwoorden in hot Maleisch zijn tweelettergrepig; de eenlettergrepige worden gewoonlijk door voorvooging van do klanken a, e, 1 of oe tweelettergrepig gemaakt. De eigenlijk gezogde woordvorming geschiedt door a. voorvoegsels ; b. tusschenvoegsels ; c. achtervoegsels ; d. verdubbeling van hot grondwoord en e. samenstelling, waarover nader. Klemtoon. De klemtoon, die zeer zwak is, valt gewoonljjk op de voor-

laatste lettergreep, en, als doze stom is, op de laatste, zelfs al heeft hot woord eon achtervoegsel. Vormveranderingen. Vormveranderingen als verbuiging en vervoeging kent hot Maleisch niet. Een en hetzelfde woord kan zoowel eon substantief als eon adjectief of werkwoord enz. zijn, al naar gelang van den zin, waarin hot voorkomt. Zoo kan bijv. sakit zoowel ziekte, als ziek en ziek zijn, beteekenen, enz. De voorvoegsels (praeflxen). Doze zijn 1. me, steeds gevolgd door eon neusklank, behalve wanneer hot grondwoord begint met eon 1, r, j, w; dient ter uitdrukking van den actieven vorm van alle werkwoorden in hot Maleisch ; en geeft in hot algemeen eon handeling to kennen, waarbij dat, wat door hot grondwoord beteekend wordt, to pas komt, als a. is hot grondwoord do naam van eon werktuig, enz., dan beteekent hot werkwoord iets met dat werktuig enz. doen, bijv.: mematjoei, membedil, mend jaring, mengoentji, enz. b. geeft hot grondwoord eon hoedanigheid of eigenschap aan, dan beteekent hot werkwoord, dat hot subject die hoedanigheid enz. heeft, zich voordoet als door hot grondwoord is aangogeven, bijv.: merapoeh, meranting, menggombala, enz., en c. is hot grondwoord plaats- of richting-aanduidend, dan beteeIx kent het werkwoord, zich in die richting, naar die plaats bewegen, bijv.: mendarat, merantau, mengoelon, mengiri, enz. 2. pe of per, tot vorming van substantieven, die wij in het Hollandsch aangeven door den infinitief als substantief; meestal dienende als de determinatieven van andere substantieven en dan beteekenende het middel enz., waarmede een handeling geschiedt, en tot vorming der noemers van breuken, als : pemboeroe, pendjaga, pemidjet, perboeroe, perampat, enz. Met hot aanhechtsel an geeft zulk een substantief aan a. de plaats, de oorzaak, de tijd, het middel eener handeling, bij v.: perlindoengan, perhiasaan, persinggahan, enz. b. plaatsnamen, die aanduiden waar to vinden is enz., wat door het grondwoord wordt beteekend, bijv.: perapian, pergelangan, enz., en c. een rang, stand of collectie, bijv.: perdaraan, pertoenan, enz. Als verkorting van para dient dit voorvoegsel pe of per ook om een meervoud of verzameling aan to duiden, bijv.: permanteri, perpatih, enz. De aldus gevormde woorden kunnen ook den actieven werkwoordsvorm met het praefix me, dan tot mom vervormd, aannemen en worden dan transitieve werkwoorden, die beteekenen a. dat hot subject hot object maakt tot dat, wat hot grondwoord aanduidt, wanneer dit grondwoord een substantief is, bijv.: memperisteriken, mempergoendik, enz. b. dat hot object door de working van hett subject de eigenschap krijgt, enz., die door hot grondwoord wordt aangegeven, bijv.: memperbaik, memperbanjak, enz. terwijl c. do beteekenis van hot werkwoord dikwijls daardoor niet verandert, maar hot voorvoegsel per of pe alleen dient om er een sierlijken vorm aan to geven, bijv.: mempereboet = mereboet, memperhimpoen = menghimpoen, enz. 3. ka dient a. tot vorming van de substantieven kahendak en kakasih, de eenigen in hot Maleisch, die dit voorvoegsel hebben;

b. tot vorming van rangschikkende en verzamelende telw oorden, al dan niet voorafgegaan door hot betrekkelijk voornaamwoord fang, naar gelang dat hot telwoord bijwoordelijk dan wel bijvoegelijk gebruikt wordt, bijv.: kadoewa, kalima, enz. x c. tot vorming van bijwoorden van plaats en voorzetsels, die een richting ergens heen aanwijzen, bijv. kasitoe, kasana, enz. d. in verbinding met het achtervoegsel an A. tot vorming van substantieven, die beteekenen 1. de benaming van het object der handeling, bijv.: kapertjajaa.n, kadoedoekan, enz. 2. een infinitief als substantief gebruikt, bijv.: kadatengan, kaberkatan, enz. 3. de plaats, waar iets of iemand is, woont, bijv.: kademangan, kajangan, enz. en 4. een substantief met ons achtervoegsel heid, dom of te, bij v.: kamoeliaan, kabesaran, enz. B. tot vorming van hat passief der werkwoorden (met de beteekenis van een passief deelwoord), waardoor wordt gezegd, dat hat object verkeert in den toestand, door hat grondwoord aangegoven, bijv.: kapanasan, kabakaran, enz. Van transitieve werkwoorden afgeleid kan daze passieve vorm in onze taal dikwijls worden teruggegeven door hat achtervoegsel baar of lijk, of door den infinitief met hat voorzetsel te, bijv.: kalihatan, enz. N.B. Nu en dan hoort en ziet men ook een passief gebruiken met ka alleen, zonder hat achtervoegsel an, bijv.: katabok, kapoekoel, enz., doch dit is geen zuiver Maleische vorm, daar een dergelijk passief in hat Maleisch met hat praefix di bestaat. 4. tar: dient tot vorming van werkwoordsvormen, met de beteekenis: a. van hat passief deelwoord, bijv.: terikat, tertjitak, enz. b. dat hat object kan ondergaan of hat subject kan verrichten, wat door hat grondwoord wordt aangegeven, bijv.: terangkat, terdjalan, enz. c. van iets toevalligs, iets onvoorziens, bijv.: t5rsepit, terboeka, enz. d. dat hat subject onwillekeurig, bij ongeluk, bij toeval, enz. de handeling verricht, die in hat grondwoord opgesloten ligt, bijv.: teringat, terdoedoek, enz. e. van een superlatief, bijv.: teramat, terlebih, enz. on f. van woorden, die eon gemoedsaandoening, enz. aangeven, bijv.: terkedjoet, enz. 5. bar: dient tot vorming van intransitieve werkwoorden en adjectieven met de beteekenis XI a. dat het subject doet of zijn beroep maakt van hetgeen door het grondwoord wordt uitgedrukt, wanneer dit een verbale stam is, bij v.: bertikam, b®rtemoe, enz. b. dat het subject tengevolge van een handeling in den toestand komt, then het grondwoord aangeeft, bijv.: berdjemoer, berlindoeng, enz. c. dat het subject heeft of k~ijgt wat het grondwoort zegt, bijv.: b®ranak, berlaki, enz. d. dat het subject een intransitieve handeling verricht, waaraan het grondwoord ten grondslag ligt, bijv.: bekerdja, bermalem, enz. e. dat het subject is of zich gedraagt als wat door het grondwoord wort dt aangegeven, bij v.: berkoeli, berboe-

djang, enz. en f. dat het subject de hoedanigheid krijgt, die door het grondwoord, dat dan een adjectief is, wordt beteekend, bijv.: berbanjak, bersetia, enz. Met het achtervoegsel kan of ken vormen deze afleidingen ook werkwoorden met causatieve beteekenis, bijv.: berlandjoetken, enz. Dit voorvoegsel ber dient ook tot vorming van verzamelende telwoorden, waarbij het grondwoord dikwijls ook verdubbeld wordt, bijv.: bhrdoewa, enz. 6. di (alleen bij transitieve werkwoorden) dient tot vorming van het zuiver passief met dezelfde beteekenis als in het Hollandsch, bijv.: di pikoel, di bawa, enz. Wordt het handelend subject genoemd dan komt er gewoonlijk het woordje oleh voor, evenals in het Hollandsch door, bijv.: di bawa oleh anakkoe, enz. Bij woorden die een ongeluk, enz. beteek enen, wordt di wel eens vervangen door kena, bijv.: di tipoe = kena tipoe, enz. 7. koe (ook akoe, hamba, sahaja, patik, enz. en in het meervoud kami, kita, akoe s®kalian, enz.). geplaatst voor den onveranderden stam van het werkwoord, dient ter aangeving van het subjectief passief van den eersten persoon, bijv.: koelihat, koekirim, enz. 8. kau (ook angkau, engkau, toean, toeanhamba, toeankoe, enz. en in het meervoud kamoe, enz.) dient evenals koe ter aanduiding van het subjectief passief, doch van den tweeden persoon, bijv.: kaulihat, enz. XII 9. sa dient tot vorming van a. telwoorden en breuken, bijv.: sapoeloeh, sabelas, satengah, saparo, enz. b. bijwoorden, dikwijls met verdubbeling van het grondwoord en achtervoeging van nja, bijv.: sasoenggoehnja, sabolehbolehnja, enz. Dit sa heeft ook de beteekenis van met, gansch, geheel, gelijk als, enz., bijv.: sagoenoeng, saroepa, enz. Tusschenvoegsels (infixen). Deze zijn m, r, 1, en gems, en vormnn toestandswoorden met de beteekenis van frequentatieven,' bijv. gemoeloeng, kerenjoet, selidik, gemerintjing, enz. Achtervoegsels (suffixen). Deze zijn 1. i. vormt in het algemeen werkwoorden, die beteekenen eon handeling, die tot direct object heeft de persoon, de plaats, enz. waar, waarin, waarop, waarnaar die handeling gescbiedt. a. Als het werkwoord zender dit suffix die persoon, enz. reeds tot object heeft, dient dit suffix alleen om de betrekking tusschen subject en object nauwer to maken, bijv.: menjoerat, men j oerati, enz. b. Is de stam intransitief, dan wordt het werkwoord door i transitief, bijv.: menaiki van naik, melaloel van Woe, enz. c. Bij werkwoorden, van niet-verbale st,ammen afgeleid, beteekent dit suffix, dat het subject aan het object geeft, enz. wat door het grondwoord wordt aangeduid, bijv.: menamai van nama, menempati van tempat, enz. Het suffix i wordt dikwijls ook in de plaats van het suffix kan gebruikt, en kan oak met het praefix per samengaan, doch alleen sierlijkheidshalve of om meer nadruk aan to geven, zonder verandering van de beteekenis van het werkwoord, bijv.: melepasi - melepasken, memperbanjaki = memperbanjakken, enz. 2. kan (of ken), scheidbaar en niet-scheidbaar dient tot vorming van werkwoorden met de beteekenis

a. (wanneer het grondwoord de naam is van een voorwerp) dat het subjet dat voorwerp gebruikt, enz. om de handeling to verrichten, bijv.: membehasaken van behasa, memarangken van parang, mengoeroengken van koeroeng, memendjaraken van pendjara, enz. b. (wanneer het grondwoord een beweging aangeeft), dat het subject het object in die beweging doet deelen, bUv.: melariken van lari, enz. XIII c. van eon handeling voor, ten behoove van, enz. eon persoon of zaak, die dan genoemd wordt, bijv.: membikinken, mentjehariken, enz., en d. dat hot subject maakt, dat hot object wordt, doet, enz. wat het grondwoord zegt, bijv.: mendjatohken van djatoh, menidoerken van tidoer, enz. Een transitief werkwoord met hot causatief achtervoegsel kan, geeft to kennen, dat hot object gegeven wordt, om er mode to doen, wat hot grondwoord zegt, bijv.: membawaken, enz. Dit suffix kan ook samengaan met hot praefix per, doch daardoor wordt de beteekenis van hot werkwoord niet veranderd ; dit bijgovoegde per dient dan alleen tot versiering, bijv.: membit jaraken = memperbitj araken, enz. 3. nja, dient a. als bezittelijk voornaamwoord van den derden persoon of ook als lidwoord, bijv.: koedanja = zijn (haar) paard, ook = hot paard, enz. b. (met of zonder oleh) tot vorming van hot subjectief passief van den derden persoon, waarbij hot grondwoord hot voorvoegsel di krijgt, bijv.: diperboewatnja, di ambil olehnja, enz. 4. an tot vorming van afgeleide substantieven a. met de beteekenis van eon infinitief als substantief gebruikt, bijv.: ikatan, atoeran, enz. b. (dikwijls met verdubbeling van hot grondwoord) met een collectieve beteekenis, bijv.: laoetan, tanem-taneman, kajoe-kajoean, enz. c. (dikwerf made met verdubbeling van hot grondwoord) een gelijkenis, gelijkheid aan, enz. aangevende, bijv.: ramboet, ramboetan, - baris, barisan, enz. d. benamingen beteekenende van zaken, enz., die do eigenschap hebben, vertoonen, etc., welke door hot grondwoord wordt aangegeven, bijv.: manis, manisan, enz. Dit achtervoegsel an dient ook tot vorming van bijvoegelike naamwoorden (afgeleid van namen van kleuren met verdubbeling van hot grondwoord) en kan samengaan met de voorvoegsels pe of per, ka (zie aldaar) en bar, bijv.: hitem-hitsman, perboewatan, kakoewatan, berlari-larian, enz. Verdubbeling van het grondwoord. Hierdoor wordt een veelvoudigheid van handeling of een meervoud aangegeven ; ook de XIV meeste bijwoordelijke uitdrukkingen worden op die wijze gevormd, bijv.: berkata-kata, djalan-djalan, soenggoeh-soenggoeh, enz. Deze verdubbeling of herhaling van hat grondwoord kan met hat achtervoegsel an ook een gelijkenis aangeven met hetgeen door hot grondwoord wordt bedoeld, bijv.: anak-anak-an, roemahroemah-an, enz. Samenstelling. Hiervan bestaan twee vormen, nl.: a. waarbij hat bepalende woord voor hat hoofdwoord komt, meest aan vreemde talen (hat Sanskrit voornamelijk) ont-

leend, bijv.: soeka-tjita, doeka-tjita, enz., en b. waarbij hat omgekeerde plaats heeft (de meest gewone vorm), bijv.: papan-tjatjoer, anak-ajam, djoeroe-koentji, enz. Door daze nevenstelling worden meest benamingen van boomen, planten, vruchten, bloemen, vogels, visschen, bergen, rivieren, enz., aismede figuurlijke benamingen gevormd, als pohon k®pala (njioer), boewah djamboe, kembang seroeni, boeroeng gelatik, ikan goerameh, goenoeng Gede, kadi Antj ol, enz. Ook dient de samen- of nevenstelling ter aanduiding der betrekking, die in hat Hollandsch door den genitief of door middel van hat voorzetsel van wordt aangegeven, bijv.: pintoe roemah, gelang perak, enz. Werkwoorden. Behalve do betrekkelijk weinige werkwoorden, die hun onveranderden stam behouden, zooals : doedoek, bangoen, tidoer, dating, pergi, enz., nemen alle Maleische werkwoorden in den actieven vorm hat voorvoegsel me met den correspondeerenden tusschengevoegden neusklank, wanneer hat grondwoord niet met een 1, r, j of w aanvangt, bijv.: mengambil, membeli, enz., maar melarang, meratjoen, mejatimken, mewartaken, enz. (Zie verder de voorvoegsels me, pe of per, tar, bar en de achtervoegsels i en kan hiervoren). Koppelwoorden. In hat Maleisch gebruikt men voor ons : zijn (bestaan) : ada. hebben : ada, verbonden met bagi, akan, pada. worden: djadi, mendjadi, ook nalk, masoek. heeten : bernama. schijnen : roepanja, al of niet verbonden met seperti. blijven: djoea, sahadja. Reflexieve werkwoorden. Daze worden gevormd met diri als object, xV verbonden met koe, moe, of nja tot dirikoe, dirimoe, dirinja al naar gelang dat de eerste, tweede of derde persoon bedoeld wordt, en beteekenen een handeling, die op bet subject zelf terugslaat. Reciproque werkwoorden. Deze werkwoorden, die eene handeling over en weder aangeven, worden gevormd a. door achter den grondvorm van hot woord den workwoordsvorm met me of ber to voegen, bijv.: tangkis-menangkis, temoe-bertemoe, enz. b. door achter bet met ber verbonden grondwoord, dat dikwerf ook verdubbeld wordt, bet suffix an to plaatsen, bijv: bertangkis-tangkisan, bersambat-sambatan, enz. Deze werkwoorden geven dikwijls oak een herhaling of veelvuldigheid der handeling to kennen, bijv.: bertjotjoran, enz. Ti jden van hot werkwoord. De tegenwoordige tijd wordt aangegeven met behuip der hulpwoorden ada, Magi, tengah, sekarang, enz. Do verleden tijd met soedah en telah en Do toekomende tijd met hendak, akan, maoe, nanti, kelak. Wijzen van het werkwoord. Do gebiedende wijs a. der intransitieve werkwoorden heeft den vorm van bet werkwoord met me of ber (tenzij dat bet die voorvoegsels niet aanneemt) verbonden met bet nadrukswoordje lah, dat er achter wordt geplaatst. Bij dozen vorm moot de derde persoon, van wien gesproken wordt, altijd genoemd worden. b. der transitieve werkwoorden wordt gevormd door kau (ook angkau, engkau, enz.) to plaatsen voor den onver-

anderden vorm van hot stamwoord, dat bij een bepaald bevel enz. ook bet praefix me kan behouden. Wil men zich beleefd uitdrukken, dan gebruikt men daarbij apalah kiranja, silakanlah, enz. Ook barang, moega-moega, haroes, biar, balk, mari, tjoba, enz. dienen dikwijls als hulpwoorden bij dozen vorm van het werkwoord. Wanneer hierbij pergi wordt gebruikt, staan zoowel dit als hot daaropvolgend werkwoord in de gebiedende wijs. Do verbiedende wijs wordt gevormd met djangan, djanganlah, enz. en soms met hot werkwoord in bet passief met di, wanneer de nadruk op hot verbod wordt gelegd. XVI Zelfstandige naamwoorden. Behalve de stamwoorden, die niet van anderen zijn afgeleld, als bijv.: roemah, poetera, anak, kambing, koeda, enz., heeft men in hat Maleisch ook substantieven, die gevormd zijn met ka, an en ka en an. (Zie daze voor- en achtervoegsels). Geslacht. Geslachten kent hot substantief niet; alleen hat natuurlijk geslacht voor levende wezens wordt wel eens uitgedrukt door laki-laki, lelaki of djantan - mannelijk, en perampoean, isteri, b®tina = vrouwelijk. Getal. Tusschen hat enkel- en meervoud der Maleische woorden bestaat geen verschil, doch dikwijis wordt ter aangeving van hat enkelvoud sa, sa'ekor, enz. en van hat meervoud segala, sekalian, semoea, enz. gebezigd. Ook wordt hat meervoud niet zelden uitgedrukt door verdubbeling van hat grondwoord, al dan niet verbonden met segala, enz. Bijvoegelljke naamwoorden. Zijn of stamwoorden, als : balk, enz. of afgeleide vormen met de achtervoegsels an, wan, man dan wel met hat voorvoegsel bar, bijv.: poetih-poetihan, boedak-boedakan, setiawan, hartawan, boediman, enz. Hot adjectief staat in hat Maleisch gewoonlijk achter hat substantief, behalve wanneer hat een adjectief van hoeveelheid is, of wanneer de voile nadruk daarop vallen moat, bijv-: koeda bagoes, makanan enak, perboewatan balk, enz., lima orang, sekalian orang, banjak orang, enz. Trappen van vergelijking. De trappen van vergelijking worden gevorm d als volgt de positief met sama, sama dengan of sa, de comparatief door eenvoudige opsomming der vergeleken wordende zaken en toekenning der hoedanigheid aan dat voorwerp, dat die hoedanigheid in do hoogste mate vertoont of bezit ; ook met dari, dari pads, lebih, lebih lagi, enz. de superlatief met tar, t®rialoe, terlampau, amat, sangat, maha, sekali, enz. Voornaamwoorden. Daze worden onderscheiden in a. persoonlijke, d. i. 1. voor den eersten persoon akoe (verkort koe), dakoe (na do woorden akan of dengan), saja, hamba, hambatoean, oeloen, patik, awak, beta, goewa, enz. in hat enkelvoud en kami, kita, akoe sekalian, enz. in hat meervoud. 2. voor den tweeden persoon : angkau (verkort kau), engkau, XVII dikau, toean, toeanhamba, toeankoe, jang dipertoean, j amtoean, padoeka, s6ripadoeka, datoek, loe, kowe, enz. in het enkelvoud en kamoe, kau orang, loe'orang enz. in het meervoud, en 3. voor den derden persoon : ia, dia, dianja, nja (achter een passief) zoowel in het enkel- als in het meervoud, en marika itoe, diaorang, enz. in het meervoud.

b. onbepaalde, d. z. men = orang. iemand = sa'orang. niemand = tiada sa'orang (siapa). wie ook = barang sa'orang, barang, siapa, siapa djoega. ieder = sasa'orang, masing-masing, tiap-tiap. iets = sasoeatoe, barang sasoeatoe, apa, apa-apa. niets = tiada apa-apa, tiada barang sasoeatoe. c. wederkeerende, d. z. zich = diri met koe, moe of nja, al naar gelang dat de eerste, tweede of derde persoon bedoeld wordt, en sendiri. elkander = satoe sama lain, sama sendirinja. zelf = sendiri. d. bezittelijke, d. z. voor den eersten persoon akoe, koe. voor den tweeden persoon kamoe, moe. voor den derden persoon ia, nja; ook verbonden met ampoenja of poenja, doch dan direct gevolgd door den naam van het bezeten wordend voorwerp. e. aanwijzende, d. z. van zaken : ini, itoe (meest achter het substantief geplaatst) en met djoega de beteekenis hebbende van dezelfde", van hoedanigheid : begin, begitoe, demikian. Deze woorden krijgen, wanneer zij als praedicaten voorkomen, gewoonlijk ook het aanhechtsel lah. f. vragende, d. z. van personen of zaken : apa, mama, siapa. van hoedanigheid : betapa, bagaimana. van hoeveelheid: berapa. g. betrekkeli jke, d. z. jang en nan, welke altijd aan het begin van een relatieven zin staan, ofschoon zij soms ook weggelaten kunnen worden. Deze voornaamwoorden dienen soms ook als bepalende X VIII lidwoorden, en worden ook (althans jang) niet zelden gebruikt als voegwoorden. Telwoorden. Deze kan men onderscheiden in hoofdtelwoorden en ranggetallen. De hoofdtelwoorden van 1 tot 9 zijn : satoe, doewa, tiga, ampat (empat), lima, anem (enem), toedjoeh, delapan, sambilan (sambilan). van 11 tot 19: worden gevormd door voor hat woordje betas do hoofdtelwoorden 1 (dat sa wordt) tot 9 to plaatsen. van 21 tot 29: worden, evenals die van 11 tot 19 gevormd doch met hat woordje likoer. die getallen van de tientallige schaal uitmaken door tien = poeloeh honderd = ratoes duizend = riboe tienduizend = poeloeh riboe of laksa honderdduizend = ratoes riboe of keti millioen = joeta to verbinden met sa en do overige hoofdtelwoorden, on die getallen boven 30 uitdrukken door achter hat getal van hat tientallig stelsel do andere op voren aangegeven wijze gevormde telwoorden to voegen.

Bij hat tellen van levende wezens of andere voorwerpen worden dikwerf ook zoogenaamde classificeerende hulpwoorden gebruikt, die zijn o. a.: voor menschen orang voor dieren ekor voor levenlooze voorwerpen boewah, potong, panggal voor boomen batang voor ronde, kleine voorwerpen, enz. bootir, bidji, boekoe voor dunne, platte voorwerpen helai voor brieven poetjoek enz. Voor uitdrukkingen, als anderhalf, derdehalf, enz., wordt gebruikt tengah verbonden met hat hoofdtelwoord, dat hat cijfer aangeeft, waarvan de helft moat worden genomen, bijv. derdehalf = tiga tengah, d. i. hat derde (getal, enz.) half. De ranggetallen worden govormd met de voorvoegsels ka, al dan niet voorafgegaan door jang, bar, per en sa. (Zie daze voorvoegsels hiervoren). Voor de helft, half, zegt men in hat Maleisch satengah, XIX sab6lah, saparo; voor eerste Nvordt p6rtama gebezigd en voor alle bestaat de uitdrukking samoea, samoeanja. Voorts worden de vermenigvuldigingen aangegeven met kali, ganda, lapis, lipat, oak kian, do deelingen door bagi, bagian. Bijwoorden. Deze zij Jn: 6f stamwoordelijk, als: amat, sangat, b6lom, pe'rnah, enz. 6f gevormd door verdubbeling van het grondwoord, als: tibatiba, moela-moela, enz. 6f samenstellingen van een, dikwijls ook verdubbeld grondwoord met het voorvoegsel sa en het achtervoegsel nja, bijv.: sasoenggoehnja, sakoewat-koewatnja, enz. Ook wordt daaraan niet zelden de uitgang lah of pon toegevoegd, waardoor men dan bijwoorden van nadruk krijgt. Voorzetsels. De meest gebruikelijke zijn: di, ka, dari, pada, kapada, dari pada, akan, oleh, d6ngan, d6mi, hingga, kar6na, oentoek, enz. Voegwoorden. De meest gebruikelijke zijn: dan, atau, kalau, djikalau, t6tapi, akan t6tapi, maka, adapon, soepaja, enz. Tusschenwerpsels. Van deze woorden of uitdrukkingen bestaan in het Maleisch betrekkelijk weinige, als: hai, ja, adoeh, wah, ajo, tjis, ambol, tobat, enz. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat vragen in het Maleisch meest worden gedaan met gebruikmaking als suffixen van de hulpwoordjes kah (bij nadruk in de vraag) en tah (uitsluitend achter apa en mana). Ook heeft men nog enkele woordjes die veel voor nal-nen of titels worden gebezigd, als: Sang voor namen van goden of vorsten en in fabels, enz. ook voor nainen van dieren; Si voor eigennamen van personen, die men familiaar kent; Dang (als titel) voor namen van vrouwen van rang, enz. en in fabels voor namen van visschen, en Hang voor namen van mannen en hoofden (eig. titel van hoofden in Malakka). Aala (Ar.), familie, geslacht, dynastie, ook : hoog, verheven. Ab (Ar.), (ook Tjepoe, Tjepoek) (Jav.), gesloten blikken of tinn en

bus of busje, zooals o. a. bij de verpakking van opium gebruikt worden. Aba, gloeien van hitte, het beet hebben. Aba (Ar.), (meervoud) voorvaderen, voorouders, enz., (enkelvoud) vader (in verbindingen Aboe bijv. Aboe-Bakar = de vader van Bakar, etc.) -- Mengabaken, iemand vader noemen, met aba betitelen, enz. Aba-aba (ook Abah-abah) (Jav.), tuig, huisraad, materialen, gereedschappen. Abad (Ar.), eeuw, eeuwigheid, in de toekomst voortduren, zonder eind, enz. ; Pada abad ini, in deze eeuw, in onzen tijd, enz. Abadi (Ar.), in de toekomst, eeuwig. Abadiat (Ar.), eeuwigheid. Abah, richting van iets, dat zich voortbeweegt ; Mengabah, zich voortbewegen, ook een richting aan iets geven ; Mengabahken, iets in een bepaalde richting doen gaan, enz. Abang(verkort ook Bang), l.oudere broeder of zuster (ook gebruikt als beleefdheidstitel tegenover anderen); 2. rood (eig. jav.) bijv. Belerang-abang, zwavel-arsenik ; 3. ook Abang-abang of Abangan, dakgoot, dakpijp tot MALEISCH-HOLLANDSCH. afvoer van water, enz. ; Mengabangken, iemand met abang aanspreken, als zoodanig beschouwen, behandelen, enz. Abdjad (Ar.), wijze van voorstelling en uitdrukking van het oude arab. alphabet en van de getallen tot 1000 door middel van de 28 letters van dat alphabet; gemeenlijk gebruikt voor : alphabet ; Dengan pengatoeran abdjad, alphabetisch. Abloer, zi a Boeloer. Abilah (Pers.), de kinderpokken, de echte pokken ; Abilah peringgi, ook Patek (Jav.), de spaansche pokken; Sakit abilah, de pokziekte, de pokken hebben. (Verg. Tjatjar, Toemboeh en Patek). Aboe, asch, ook stof (verg. Deboe) ; Tempat-aboe, aschbakje. Zie ook onder Aba. Aboek, stof, fijne meelachtige zelfstandigheid, molm, enz. ; Aboek

gergadji, zaagsel; Koewe aboek, een soort gebak. (Verg. ook Boeboek). Aboer, verkwisting, verkwistende aard ; Mengaboer en Mengaboerken, verkwisten, iets verkwisten ; Aboeran, verkwistend, verkwisting; Pengaboeran, id.; Pengaboer, verkwister; Orang pengaboeran (of - aboeran), iemand die alles verkwist. Achir (Ar.), einde, het laatste uiter st e, achterste, enz. ; Achirn j a, 1 2 ACHI. het einde, ten slotte ; Achir taoen, het einde van het jaar; Achirdjaman (of - zaman), einde des tijds, het laatste der dagen; Achir-napas (of nafas), de laatste ademtocht ; Mengachir, achteraan, to laat komen ; Mengachirken, als de laatsto doen komen, geheel achteraan stellen ; Pengachir, achterblijver, laatst aangekomene, de laatste; Achir-achirnja, ten laatste, ten slotte, eindolijk. Achirat (Acheirat) (Ar.), de andere wereld, het toekomstig leven, het hiernamaals (in tegenstelling van Doenia, de tegenwoordige wereld, deze wereld, enz.); Doenia-acheirat, het heden on het hiernamaals. Ada, zijn, bestaan, wezen, zich bevinden, aanwezig, voorhanden zijn, het zijn, het bestaan, het aanwezig zijn, enz.; Ada (in verbinding met pada, bagi of akan), hebben, bezitten, bijv. Radja itoepoen ada baginja saprang anak perampoean terlaloe elok parasnja = de worst had een zeer schoone dochter; Adanja (meest aan het slot van brieven, enz. en voorafgegaan door Demikianlah); zoodanig is het wezen er van, zoo is het; Mengada of Mengadaken, het aanzijn geven, voortbrongen, scheppen, tot stand brengen, maken, doen zijn, berokkenen, enz. bijv. Jang ada ditiadakannja; j ang tiada diadakann j a = wat is, doet hij to niet, wat niet is, doet hij zijn; Mengada-ada allerlei zotte dingen to voorschijn brengen, die niet to pas komen;

zich een ongepast air aanmatigen, enz. ; Ka-adann of Keadaan, wezen, bestaan, zijn, toestand, gesteldheid, aanzijn, enz. Adab (Ar.), beschaafd, minzaam, hoffelijkheid, welgemanierd, beADAP. schaafdheid, wellevendheid, welgemanierdheid, beschaafd zijn, goede manieren hebben, zich welopgevoed voordoen, hoffelijk zijn, enz.; Dengan adab, met hoffelijkheid, minzaam, op beschaafde wijze, enz.; Balik adab, ongemanierd, onbeschoft, onwelvoeglijk, ongepast, onfatsoenlijk, grof, enz. Adang (en Mengadang), wachten op iets, afwachten, in hinderlaag liggen, belagen, enz., ook hinderlaag, plaats van afwachting, enz. ; Pengadang, belager; degeen, die in hinderlaag ligt; belaging, afwachting; Peradangan, hinderlaag; de plaats, waar men iets of iemand afwacht, enz.; Adangadang, Kadang, Kadang-kadang of Terkadang, soms, bij wijlen, nu en dan, of en toe, enz. Adap(ookAdep,HadapenHadep), met het front, de voorzijde, het gezicht naar iets toegekeerd ; Mengadap of Mengadap, zich voor lets bevinden, iets voor zich hebben ; tegenover iets staan, voor iets komen, zijn opwachting maken voor, ook zich bezighouden met iets, enz.; Mengadep matahari mati, met hot gezicht staan naar de plaats, waar de zon ondergaat, dus naar het Westen gekeerd; Beradap moeka, van aangezicht tot aangezicht, enz. ; Adapan, wat men voor zich heeft, ook voorzijde, aanstaande, verloofde, enz. ; Kaadapan, voorzijde, voor, naar voren; Pengadapan, voorzijde, front, plaats, waar men voor iemand verschijnt, audientiezaal, enz. ; Pengadapan roemah, de voorzijde, het front van een huffs; Nasi-adap-adap, rijstkegel met schijfjes eieren enz. gegarneerd, die bij feesten voor den persoon, to wiens eere het feest gegeven wordt, geplaatst wordt; Beradap, ADAP.

tegenwoordig, aanwezig zijn; Beradap-adapan, tegenover elkander staan. Adapoen, en, voorts, wijders, nu, wat betreft, enz. (diem tot verbinding van een zin met een vorigen, waarin iets voorkomt, dat in dozen zin nader verklaard of toegelicht wordt).~ Adas (ook Adas pedes), venkel; Adas mania, anijs ; Minj ak adas, anijs-olie; Adas-poelasari, alyxia stellata, een geneeskrachtig kruid, waarvan de bast een aromatisch hars bevat. Adat (ook Hadat) (Ar.), gewoonte, gebruik, voorvaderlijk gebruik, wet op oude zeden en gebruiken gegrond, gewoonterecht, usance, vastgestelde boete, ook aard, geaardheid, temperament, enz., manier, manieren; Adat doeloe, Adat doeloe kala, ook Adat lama, oude gewoonte, ouder gewoonte, oud gebruik, naar oud gebruik, ouderwetsch, enz.; Adat 1embaga, vaste usance, geijkte gewoonte, enz. ; Adat negeri, 's lands wijs; Adat doenia, 's werelds loop; Adat-istiadat, krachtens usance; Adat perbehasaan, spraakgebruik, -- Adat poesaka, erfelijke gewoonte, Beradat of Taoe adat, weten hoe het behoort, wat do gewoonte is of meebrengt, beschaafd, enz.; Beradat, ook hot met het voorgeschreven ceremonieel verschijnen (van een vorst); Tiada taoe adat, linksch, onbesch aafd, ongemanierd, onbeschoft; Teradat, wat eenmaal als usance is aangenomen, getolereerd; Me1anggar adat, tegen de gewoonten indruischen, tegen de gebruiken zondigen, het gebruik, de voorvaderlijke instellingen schenden, enz.; Mengadatken, tot gewoonte maken, als gewoonte eerbiedigen, zich iets als gewoonte ADJA. 3 eigen maken ; Membawa adat, fatsoenlijke uitdrukking voor, do regels, de menses hebben; Adatnja, het is de gewoonte, gewoonlijk, zijn gewoonte, geaardheid, enz. is. Adawat (Ar.), vijandschap. Adik (Adis - verkort Dik, dis,

ook wel Ade), jongere broeder of zuster (familiair in het algemeen tegenover jongeren gebruikt, ook noemt do man zijne vrouw dikwijls zoo) ; Beradik, jongere broeders of zusters hebben, met jongere broeders of zusters in do wereld zijn, -- ook iemand als jongere brooder of zuster beschouwen, aannemen, enz. = Mengadikken, ieman d met Adik betitelen, Adik noemen, tot Adik aannemen, als zoodanig beschouwen, behandelen, erkennen, enz.; Adik lelaki, jongere brooder, broertje; Adik perampoean, jongere zuster. Adil (Ar.), rechtvaardig, doende wat recht is, ook billijk, rechtvaardig; Ka-adilan, (ook Adilat Ar.) rechtvaardigheid; Mengadilken, iemand re,-,ht doen wedervaren, ook rechtspreken, beslissen, uitmaken, enz. ; Pengadilan, rechtspraak, uitspraak, ook rechtbank, gerecht, enz. Adinda = Adik, (hoffelijker uitdrukking, en meer gebruikelijk in de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze, ook in brieven). Adipati, heer (titel van javaansche hooggeplaatste ambtenaren). Adjafb (Ar.), wonderbaar, verwondering wekkend, wonderlijk, wonder, enz.; Terlaloe amat adjafb kakajaan Allah taala = Buitengewoon vreenld zijn de wonderdaden van Allah, den Hoogverhevene. Adjak en Mengadjak, aanmoedigen, aansporen, opwekken tot, uitnoodigen tot, voorslaan, aan4 ADJA. hitsen, verzoeken, overhalen tot; Pengadjak, de aanmoediger, uitnoodiger, verleider, ook de aanmoediging, enz. Adjal (Ar.), vastgestelde tijd, stervensuur, vastgestelde termijn, bepaalde termijn, bepaalde tijd van iemands levensduur, bepaalde tijd van iemands uiteinde of overlijden, do vooruitbepaalde dood ; Sampe ad j aln j a, zijn (stervens-)tijd is gekomen, zijn laatste uur heeft geslagen ; Be1om sampe adjalnja, zijn tijd is nog niet daar, zijn stervensuur heeft nog niet geslagen. Adjam (Ar.), Perzie. Adjan, drukken, person, drukking,

persing (bij ontlasting of bevalling). Zie Eden-Ngeden. Adjar, kluizenaar, godvruchtige eremiet of priester, heilige, boedaleeraar, ook Adjar-adjar. Adjar, leeren, onderwijs, onderricht, enz. (in het algemeen), Beradjar of Beladjar, leerende zijn, leeren, studeel en, onderwijs ontvangen, onderwezen worden, in de leer zijn, enz. ; Mengadjar, leeren, onderwijs geven, onderrichten, ook vermanen, kastijden, bestraffen ; Mengadjari, iemand leeren, onderwijzen, onderrichten, vermanen, bestraffen, kastijden; Mengadjarken, iemand iets leeren, onderwijzen, enz., ook icts laten leeren, iemand ergens in de leer doen, iets aan iemand leeren of doen gevoelen, vatten, begrijpen, enz.; Adjaran, wat onderwezen of geleerd wordt, les, wat iemand geleerd heeft, ontvangen onderwijs, ook leerling, degeen, die onderwezen wordt- of is; Peladjar ook Peradjar, leerling, degeen, die onderwijs krijgt, in de leer is, enz.; Peladjaran, wat onderwezen of geleerd wordt of moot worden, les, ook schooltijd, ADJI. tijd, gedurende welken men onderwijs geniet; Pengadjar, onderwijzer, degeen, die onderwijs geeft, leeraar; Pengadjaran, onderwijs, les, vermaning, berisping, straf; ook plaats, waar onderwijs gegoven wordt, school; Peladjaran, leer, watgeleerd, onderwezen wordt; Keras adjarnja, hij is strong bij hot onderwijzen; Deras adjarnja, hij is vlug in hot leeren ; Beladjar menoelis,leeren schrijven; Mengadjar kanak-anak, Kinderen leeren, onderwijzen ; Mengadjari sa'orang bebrapa ilmoe, iemand in verschillende vakken onderwijs geven, enz. ; Mengadjarken soeatoe ilmoe kapada sa'orang, aan iemand eon wetenschap leeren ; Koerang-adjar, onbeleefd, onbeschoft, brutaal, zonder vormen, driest, ongemanierd, lomp, onbeschaafd. Adji (= Adi), voortreffelijk, uit-

muntend (veelal in betitelingen van vorstelijke personen, en dergelijken, als Rama-adji, voortreffelijke vader). Adji, eon geheim tooverformulier of liever eon geheele klasse of soort van geheime tooverformulieron. Adji, leer, leerstelling (voorn. uit den Qoran on andere heilige Kitab's); Mengadji, leeren lezen (van godsdienstige werken, en meestal hardop), leeren (inzonderheid de godsdienstinstellingen, enz.), schoolgaan, onderwijs genieten, studeeren (bij eon goeroe of op eon priesterschool). Zie verder Hadji; Pengadjian, wat geleerd of gelezen wordt, ook plaats waar geleerd of onderwezen wordt. Adji-adji, raadslieden, ministers, enz. Adjidan (of Adjoedan), adjudant, ADJO. benaming van ondergeschikte politie-ambtenaren in de residentie Batavia. Adjoeng, orde, rangschikking ; Mengadjoeng in orde schikken, in slagorde stellen, ordenen, regelen ; Mengadj oengken : i ets (bijv. een leger) in slagorde stellen, tot den aanval gereed maken. Adjoer, zich zelven bedriegen, ook versterken, sterken, aanmoedigen; voorts : (Jav.) uit elkander, tot gruis, vergruisd, enz. (Lie Antj oer). Adjok, nabootsing, naaping; Mengadjok (ook Mengadjoki, mengadjokken), iemand nadoen, nabootsen, naapen, (voornamelijk met de bedoeling om hem to bespotten of bespottelijk to maken), ook napraten, nabauwen, bespotten; Pengadjok, nabootser, naaper, ook (Pengadjokan) nabootsing, naaping, bespotting, enz. Adoe, (hoffelijk) slapen, rusten, overlijden, slaap, rust, dood; Beradoe, slapen, enz.; Beradoe dengan, slapen bij, met, enz. ; Mangkat beradoe, overlijden, sferven, rusten bij of ingaan tot zijne voorvaderen (van vorstelijke personen); Peradoean, slaap,

rust, rustplaats. Adoe, klacht, bezwaar, bekiag; Mengadoe, kiagen, een klacht inbrengen, zich beklagen, ook klikken, verklikken; Mengadoei, iemand aanklagen, verkiagen, verklikken; Mengadoeken, eene klacht inbrengen, iets tot klacht doen strekken, over iets kiagen, eene zaak, enz., verklikken ; Adoean of Peradoean, klacht, wat tot klacht is ingebracht; Beradoe of Beradoean, elkander over en weder aanklagen, eene klacht wederzijds in to brengen hebben,procedeeren, enz. AEON. 5 Adoe, ophitsing, aanzetting, aanhitsing, ook botsing, carambolage, enz. Beradoe, tegen elkander in botsing komen, caramboleeren, tegen elkander vechten, enz. ; Mengadoe, tegen elkander ophitsen, laten vechten, ~strijden, loopen, enz. ; bijv. Mengadoe koeda, paarden laten racen, tegen elkander om het hardst laten loopen; Mengadoe andjing dengan babi oetan, honden tegen wilde varkens laten vechten, enz.; Mengadoeken, iets tot het voorwerp doen dienen, dat men in het strijdperk brengt, enz. ; Pengadoe, de persoon, die laat vechten, - ook het gevecht ; Peradoean, gevecht, strijd, wat of wie daartoe gebruikt wordt, enz. ; ook plaats, waar zulks geschiedt ; Peradoean koeda, race, races, wedrennen, ook renbaan enz. Adoeh (verkort doeh), ach ! wee! wee mij 1 ai, au, och ! (uitroep bij pijn, verdriet, enz.) Mengadoeh, weeklagen; Pengadoeh, weeklacht, (ook Pengadoehan), weeklager, enz. ; Adoehai (samentrekking van Adoeh en Hai) = adoeh, doch sterker. Adoek (Bat. Jav.), roeren, omroeren, fig. oak in beroering brengen, agiteeren, Mengadoek, het onderste boven gooien, door elkander halen, ook fig. iets in de war brengen, enz.; Tjampoeradoek, alles door elkander, verward, ook een soort zuur van allerlei groenten gemaakt. Adoen, net, netjes, keurig; Bera-

doen, keurig opgescliikt, net gekleed, enz. zijn; Mengadoen, keurig net opschikken; Adoenan, wat keurig en net opgeschikt is; Pengadoen, de persoon, die gewoon is, zich net en keurig op to schikken; ook opschikking. Adon (Jav.), mengsel, gemengd, 6 ADZA. deeg ; Mengadon of mengadoni, tot deeg mengen, ondereenmengen ; fig. ook tot een mensch vormen; Adonan, mongsel, deeg, beslag; Pengadon, monger of mengster (van deeg) ; Pengadonan, deeg, beslag, mengsel, vorming (tot mensch), ook voorwerp, waarin hot mengen geschiedt. Adzab (Ar.), = Siksa, straf, ellende. Adzan (Ar.), openbare uitroeping (inzonderheid van hot uur des gebods), oproeping tot hot gebed, aankondiging van hot uur des gebeds; Mengadzanken, in hot openbaar uitroepen of aankondigen (voorn. hot uur des gebeds). Aflat (Ar.), welvaren, welstand, gezondheid, heil, gezond, welvarend. Sihhat wa'1-aflat, gezondheid en welstand (veel als wensch gebruikt in brieven). Aga (ook Agak), pralerig, ijdel, ook : Mengaga; overwegen, beproeven, probeeren, beleefd eon bevel geven; uitnoodigen om iets to doen ; Mengagaken dirt, zich zeif verheffen, pralen op zijne eigen deugden, enz. Agah, brutale blik, strakke blik; Mengagah, iemand van nabij, strak, uitdagond aankijken, Ber. agahan, elkander strak, uitdagend aankijken, (bujv. van vechtende hanen). Agahari, middelmatig, gematigd, hot midden houdend; Panas agahari, matige hitte ; Harga agahari, middelmatige prijs. Agak, dreigende houding; Mengagak, dreigen, een dreigende houding aannemen; Mengagakken, met iets (een wapen, enz.) dreigen ; Agak, agak-agakan, ook opgeblazen (van verwaandheid), verwaand, fatterig, enz. Agak, gissing ; Mengagak, gisson, radon; Agaknja of agak-

AGOE. agak, naar gissing, vermoedelijk, denkelijk, bij gissing enz.; Mengagak-agak, gissen, berekenen, berekening maken, taxeeren. Agama, (ook Oegama of Igama), geloof, godsdienst,religie; Agama mesehi of Agama kristen, Christelijke godsdienst; Agama Islam of - selam, Mohammedanisme, Mohammedaansch ge. loof ; Agama boeda, Boedisme, ook Brahmaisme, en hot Heidendom ; Agama hindoe, Hi nd o eisme; Sa'agama, van hetzelfdo geloof, enz. ; Orang sa'agama of Sa'agama, geloofsgenoot, enz. Agar, mits, als maar; Agar soepaia, opdat, ten einde. Agar-agar, Plocaria candidia, eon soort eetbaar zeewier, gelatine, vischlijm. Agas (ook Agas-agas), kleine lastige vliegjes, die vooral tegen den avond in groote groepen rondvliegen, en dikwijls pun in de oogen veroorzaken (verg. ook Rengat). Agel (Jav.), bast van den Waroeboom, waarvan garen of touw gemaakt wordt; Tali-agel, dergelijk touw, touw van agel. Agem (Jav.), zooveel als tusschen don duim en den middelsten vinger kan worden vastgehouden ; maat voor een bos padi, gras enz. Agoeng (Jav.), groot, voornaamste ; Tiang agoeng, de groote mast; Lajar agoeng, hot groote zeil; Orang Agoeng of Agoeng-agoeng, de grooten, do n otabel en. (Dit woord komt dikwijls voor in titelaturen; Ratoe agoeng, in sommige streken do titel van de eerste gemalin van den vorst, enz.). Agoes, (verk. van Bagoes) komt alleen in titels voor; Mas-agoes, titel van mindere adellijken of beambten, die den Radenstitel AHAD. niet mogen dragen, dock toch niet tot het yolk behooren, (meestal zoolang zij minderjarig of ongetrouwd zijn, daar zij anders eenvoudig Mas worden genoemd).

Ahad (ook Hari ahad), de eerste dag der week, Zondag; Malem Ahad, Zaterdag-avond of nacht, of de avond of nacht van Zaterdag op Zondag (omdat de inlander rekent, dat de dag aanvangt to 6 uur 's avonds, dus btj den zonsondergang op den vorigen). Ahli, yolk, familie, lid, medelid van een gezin; Ahli negeri, burger, burgers; Ahli divan of Ahli mahkamah, lid van een raad. Ahli, bekwaam, bedreven, enz. ; Ahli'oelnoedjoem, sterrewichelaar, astroloog ; Ahli'oelibadat, do orthodoxen of godsdienstigen, die trouw hunne godsdienstplichten vervullen, zich trouw aan de voorschriften daarvan houden, goad op de hoogte daarvan zijn, enz. Ahmak (Ar.), d waas, gek. Ajah, vader (beleefder dan Bap&'), in het algemeen gebruikt tegenover iederen bloedverwant die hooger in graad staat, niet uitsluitend tegenover vorstelijke personen; Ajah soedara, oom of vaders of moeders brooder; Ajah toea, vaders of moeders oudere of oudste broeder; Ajah moeda, vaders of moeders jongere of jongste broader; Ajah boengsoe, Ajah ketjil, vaders of moeders jongste broader; Ajah tengah of Ajah alang, vaders of moeders middelste broeder; Ajah toenggal, eenige broader van vader of moeder; Ajah mentoea ~of -- mertoea, schoonvader; Berajah, in hat bezit zijn van ajah's, ook : zich ajah noemen tegenover AJAM. 7 eon jongeren aangesprokene; Mengajahken, iemand ajah noemen, als zoodanig erkennen, aannemen, behandelen, beschouwen, enz. ; A j ah-anda, beleefde betiteling(vader, vorstelijkevader, enz.) in brieven van minderen tegenovergrootenofouderen, enz. Ajak, zeef voor droge waren; Mengajak, zeven, door een zeef schudden, ook : aanslaan (van een zeil) en met hat achterste of achterdeel schudden, heen en weder slingeren (van mensch of

Ajan. Ajam moetiara. put. degeen. water. Ajer mandi.). blood uit een versche wond : Ajer teh. Ajer kopi of -kahwa. waarvan de vrij korte staartveeren benedenwaarts gekruld zijn. Ajam betina of --perampoean. Ajam hoen. --panggangan (van jonge hanen ook Lantjoer). nat. drinkwater. halfwassen hoen. Ajer goela. toevallen vallende ziekte. 8 AJAN. dwerghoen of Bantam . of Ajer perigi.Ajer soesoe. Ajam katik of --bate. A jam kriting of -walik. Ajer laoet. waarop hat dier voortdurend schommelt. zeefsel.). bevro- . hoenders. parelhoen. boschhaan of boschkip. Ajer kali of -soengel. Aer). badwater. geschikt voor hat braadspit. ziftsel . boschhoen. wat gezeefd is.Ajer soember. koffie (drank) . rivierwater. Pengajak. die zeeft. hat zeven. Ajer (ook Ajar. gestold. Ajam biang. Ajam wlanda. waterhoen. haan. thee (drank). . Ajeroed jan. of ook. Ajer madoe. krielhoen met bovenwaarts gekrulde veeren Ajam boentoeng of toekoeng. zog. ook honigwater. kapoen . enz. duizeling. de handeling van bet zeven. Ajanajanan.dier bij het gaan. Ajan (ook Ajan-ajan). -oetan of -alas (Jav.). soort strandlooper. zeewater. Ajamajam. Anakaj am. door duizelingen geplaagd . kalkoen . kip. Ajakan. kuiken . Ajakajak. Ajer soemoer. ijzerblik. water vocht. Ajam kebiri. waas. eon spin op hooge pooten. ook Babon (Jav.jamajaman. de vallende ziekte hebben. . hen. Ajer bekoe ook Ajer batoe. honig. ook die zijn achterste beweegt. enz. Ajam lelaki of -djantan ook Djago (Jay. Ajam biroega. A. zeef. hoen zonder staart of zonder lange staartveeren. Pengajakan. leghen of hen met kuikens. slachtkip. bronwater. ook een soort blik.). suikerwater. Ajer minoem of Ajer kala. regenwater. melk . Ajam dedara. ook glans.

beekje. ook warme bron . Ajer kapoer. Moeka ajer.: naik of-besar. Ajer angst. dat niet geschikt is voor de reiniging van hot lichaam. uitdrukking van hot gelaat. Ajer mata. urine. wel. Ajer samba j ang of --moetlak. Ajer seni of -kentjing. het water. Ajer mas. sterkwater. ook wel: kolk. gebruikt tot badwater bij plechtige gelegenheden. rozewater. vloed. stijfs el -water. Anak ajar. vloeibaar zilver (voor hot verzilveren.). ziltig water. kwikzilver. de glans. zoet water: Ajerpasang. kokend water. besar (ketjil) een ~groote (kleine) behoeftedoen. ijs. rivier . Ajer perak. aan zijne natuurlijke behoeften voldoen.. warm. Ajer kan dji. water. suikerrietsap. bij hot koken van rijst in een pot. .Ajermoeka. stilstaand water. Mata ajar. vlietend. traan . afgeschept of afgegoten wordt en min of moor slijmig is. Ajer soeroet of toeroen . zout water. Ajer diam. Ajer mawar. foelie voor hot soldeeren.Ajar teboe. hoogwater. dat AJOE. Ajer saboen. Seltzerwater of in hot algemeen mineraalwater. lauw water. vloeibaar verguldsel. Ajer keras. enz. springtij. versteend water. Batang ajar. water voor do reiniging voor hot gebed . Ajer deras of --berdjalan. odour. Boeang ajer (ook Qadla hadjat (Ar. kolk. Ajer garem. draaikolk. zeewater. als huwelijks-. zijrivier. kalkwater. Ajer panas.Berboeang-boeang . levend water (ook Ar jer hidoep) .ren. Ajer makroeh. riviertje. limoensap. stroomend. pekel. Ajer anta of -antah. Ajer tawar. frisch water. waterspiegel . enz. ook sterke drank. Memboeang ajer. Poeser ajer. zeepsop. bron. koud. Ajer rasa of Rasa. water. Ajer asin. zwangerschaps-. Ajer wianda. water (met bloemen uit een tuin). Ajer timah.). Ajer dingin of adem. Ajer djeroek. brak. eb of laag. oppervlak van hot water. geboorte-feesten. zeepwater. Ajer wangi. Ajer setaman.

). aangaande. Ajoenan. wat men aan slecht yolk verstrekt. een middel weten to vinden tot. Ajer masing (Amb. tot den leeftijd der puberteit gekomen. list. over. vers. wiegen. dysenterie. aan. naar. nopens. zeewater. kunstgreep. verstand. Berakal. ten opzichte van. ook op listige wijze iets gedaan zien to krijgen of to verkrijgen. Mengajoem.of mati akalnja. Ajer masing tinggi = vloed. met de voeten of beenen schommelen. Mengakali. Ajat. Akal. wonderteeken. de zee. lieftallig. mooi. schoon. Qoranvers. wieg. -.ook good fortuin. beetnemen. ten behoove van. jegens. eensgezind. slinksche middelen aanwenden. Ajoen. enz. luieren. aanminnig (van vrouwen). dat men beraamt.! voort ! marsch ! enz. noodige voorzien. bedriegen. Ajo. volwassen.ajer. een dolce far niente genieten . met betrekking tot. wat betreft. door list iets ontnemen.a. A joeta (of joeta). ook graf steen. buis met korte tot boven do ellebogen reikende armen (nauwsluitend) . slingering . enz. invallende gedachte. verschaft. enz.) = zout water. Poetoes. mal. met slecht yolk heulen. midden in zee (? . . voor. Main (bermain) akal. Kaki ajer = eon bron of we]. middel. Akal mendateng. huwbaar. Mengajoen. slecht yolk helpen. vol streken (zijn). ingeving . bevriend (met slecht yolk) . streek. Ajat. Akalbalig (of akilbaleg). been en weder bewegen (van iets.zie ook Aman). millioen. schommelen. zerk. raad. betreffende. op alles raad weten. beleid. kom ! kom aan ! wel aan. mondig. tot. Akan (of aken). . been en weder slingeren.joen kaki. buikloop hebben.Ajoe (Jav. dat hangt). Ajer masing pendek = eb . hulp verleenen. Berajoen kaki of Berajoen. Ajoem. om. (Dit voorzetsel drukt in bet algemeen . van hot AJOE. schommel of wat als zoodanig dient of gebruikt wordt. enz. goon raad moor weten . listig.. lief. Ajoeman. iemand foppen.

geworteld zijn. vlug. Akbar (Ar. enz. enz. gauw. bewering. ook naam van een schelp. iets als bet zijne erkennen . doch. Mengakan. oorsprong. groot. meest zwart van kle ur. 9 slag. van wien iets gezegd of aan wien iets toegeschreven wordt. v. vlugheid. ik zeggen. verbintenis. wortel. wat door iemand als bet zijne erkend wordt. edoch. kruipplant. bekennen. enz. slinger. (na de woorden akan en dengan ook dakoe). veel als lijfsieraden gebruikt. gemaakt worden. beweren. Pengakoean. vaardigheid. borg blijven. beginsel . ook : van zich zelven sprekende Akoe gebruiken (beter Ber-akoe). Akan tetapi of Tetapi. grassoort met welriekende wortels. zich zelven aanwijzen als do persoon. belijden. bet erkennen. bewering.een beweging. handigheid. agaat. zelf als hulpwoord (voor bet werkwoord) tot vorming van hot futurum) . verklaring. ook doen bekennen of erkennen. Mengakoei.of klimplant. Akar wangi. Akar bahar. vaardig. Akoe. zich toeeigenen. Akoean. tegenover eon ander akoe bezigen. waarvan ringen. instaan voor. beweerder. bekenner. streven naar. Mengakoeken. voor iets uitgeven. eene richting ergens been uit en komt bij zijn menigvuldig gebruik in zeer verschillende beteekenissen voor. bekentonis. Aksara (Sk. ergens lang en vast gevestigd zijn. belijder. iets beweren. Akas. wortelschieten. Mengakoe.). een zeegewas. enz. d. erkenning. . verklaring. verheven .). knapheid. knap. Pengakoe. Allahoe akbar ! God is groot ! Akik (Ar. evenwel. erkennen als iets. iets als hot zijne erkennon. trachten naar. ook het bekennen. maar. voornw.). Andropogon muricatus. . (ook Hoeroef) letter. belijdenis. d. grondALAH. erkentenis. letterteeken. Akar. . Berakar. i. 1eri pers. belijdenis. wortels hebben. wortelen.) . handig. zich tot iets verbinden. ik (pers.

winnen. die in de breedte van het gebouw ligt. overwinnaar. bemachtigen. Imperata arundinacea. titel van een book. lang. boom. ook verhindering. (gewone groet).vrede over hem! Alaihi allanat. vrede zij over u 1 waarop gewoonlijk geantwoord wordt met: Wa alaikoem salam : en over u zij vrede ! Alam (Ar. over u. Mengalamatken.. overwinnen. Alang-alang. overwinning. enz. ten onderbrengen. Alamat perang. Alamat soerat. dijk. vaandel. adresseeren . Assalam alaikoem of Salamalaikoem.ook: ontoe- . een balk als hint opstellen . vloek over hem! Alaikoem (Ar. voorzien van een merk. innemen. nederlaag. Alahan. of zijn. Mengalahi. (ook Palang) . Beralamat. bUy. Alang. vermeesteren. enz. van een adres. veel ALI. dwarsliggend. sala dateng. verliezen. iets of iemand ten onder brengen. adres. iets bemachtigen. Alamat kitab. lage zandof modderbank aan de monding van een rivier. dwars. Peralangan. vaandel. verhindering. de schepselen. Pengalah. Alamat-oelhajat. heelal. de tijd. Alangan. veroveren . over10 ALAI. al wat daarin to vinden is. hot zeil dwarsscheeps zetten. Djikaloe tiada ada alangan.). verovering. eeuw. gebezigd tot het dekken van woningen. onderdoen. Mengalangken lajar. enz. beletsel . Alaihi assalam. zal ik komen. eon geschenk bij een brief gezonden. wereld. -. bintbalk.). teeken van leven. scherp gras. afleggen . van een merk voorzien. gebint.Alah. veldteeken. over hem. overwonnen worden. Mengalangken. Alaihi (Ar. kenmerk. sluitboom. ook het yolk. veroveren. Alamat (Ar. adres van een brief. doen bukken. kenteeken. als er goon verhindering is. Feralhan. bet onderspit delven. bewijs. beletsel. iets dwars zetten of leggen . Mengalahken.).).

ongemanierd. op eene onbeschaamde of ongepaste wijze liggen. Alatan orang kalis. uitrusting. werpen. Alar-Mengalar. (Jav. onderstel.). ook Aleh. Alat keracljaan. rijkssieraden. grondlegger. Astur sapi. slinger.). lets tot onderlaag doen dienen. een kleine soort valk (Astur trivirgatus. gereedschap. beul. Mengali-ah. met een slinger. inzamelon. Alas. oorlogstuig. Astur ginjeng. Alas roemab. Pengalasan. been slingeren. Alatan. fundeering. voetbankje. do fondanienten van een huffs. ballast. Alas peraoe of Alas moeatan. Pengalas. afstooten of afknijpen. van een onderlaag voorzien. over een tak etc. eon roofvogel. langzaam.reikend. Alat. bedaard. Alap (of Alab). werktuig. om then naar zich toe to kunnen trekken. gedurig voor iemand heen drentelen. (zie Kepalang). bosch . swat tot onderlaag dient. gewapende bende. voeren. krijgstoerusting. rijksinsignien. Alap-Mengalap. voetstuk. grondvesting. gewapende bends nomadische dajaks. onderlaag der lading. verzetten. reden. slingeALIB. vestiging. Alas kaki. scherprechter. vruchten plukken. bekleeden. dekkleed. Ali-ali. slingeren. Alasan. Algodja (Port. wapening. voering. Mengalasken. fundament. wenden. grondslag. Microhierax fringillarius etc. ook rroondve en of rondventer. grondvester. oorlogsmateriaal . ook een aan eon touw gebonden steen enz. onvoldoende. langzaam. Ali (mengali). Berdjalan alap santoen. nga as.). Alap. Alib (Jav. middelmatig. Alat perang.of Alap-alap. keeren. ook aanleiding. ring. lets een onderlaag geven. (of Legodjo). met afgemeten schreden gaan (van vrouwen). ren. onderlaag. grondlegging. bet na bet verstrijken (in de Vorstenlanden) van eon huurcontract nog to veld staande .). iemand onder de oogen komen.

godgeleerde. Alang). draaien (van den wind). enz. ontwerp. donderALOE. enz. ook schijnheilig. beschutten. enz. omwinding. -. v. veranderen . zooals een touw om een tol . (gekleurde) rand om iets been. ook wat om iets been geslagen wordt. Alis (zie ook Kening). Pengalitan. de geprezene en verhevene. bedekt. beschermen. van plaats. Beralih. Alingan. Allah. naam der eerste letter van bet Arab. alphabet. Gode zij lof ! . verplaatsing. Alit. . van plaats doen veranderen.ook jonkman. beramen. Alif. bedekking. God. die de nieuwe huurder den vorigen daarvoor betalen moet. inslaande bliksem. verzetten. Mengalingalingi. verzetten. Alintar (ook Halilintar). door iets wat er voor staat aan bet oog onttrokken. wijzigen. veranderen g. verplaatsen. = di-alingalingi). beschutting. Mengalit. verplaatsen. geleerd. Aling. iemand do hand boven het hoofd houden. (z. wiizlgmg. Allah soebhanahoe wa ta'ala. Oelama). God is groot! Alhamdoe'llilahi. wenkbrauw. Allahoe akbar. ontwerp . Mengalihken. fig. verandering van plaats . iets bedekknn. voor of ton behoove van iemand of iets veranderen. ontwerper. beletsel. ontwerpen. voor iets staan. een touw of koord om iets winden . a. Jav. schijnheilige. Pengalihan. van plaats veranderen. een (gekleurde) rand om iets maken. en penis. dondersteen. Alih (of Aleh).) naam van bet eerste jaar van een windoe of cyclus van 8 j aren. keeren. keeren enz. gedekt. Alif of Alip (Jav. Peralihan.gewas. zoodat bet niet to zien is. bedekking. beraming. God (der Mohammedanen). richting. Mengalih. verplaatsing. wenden. verhuizing. omranding. Pengalit. ook do schadevergoeding. Alim. (verg. Kaalingan (Bat. beschut. veranderen. 11 slag. geleerde. bet zich verplaatsen. beschutting. verhuizen. verandering van plaats. vrijgezel.

groef. bij God (bij bet doen van een eed) . God. . voorganger. heerschappij. kleerkast. enz. ook fatsoenlijk. deinen. kleine lage kast. achteloos. rijststamper. van eene richting. Aloe (Jav. Allah ta'ala.nauw. getrokken (van een geweerloop. Aloen-aloen (Jav. zachte aard. voorwant. ambt. Almari makanan. zacht van aard. Aimari katj a of -g®las. fijne manieren. Amal. alien in dezelfde richting. enz. bedaard. glazenkast. Aloer.~gebied. Bangsa aloes. Alpa. gewest. gids. Er is geen God dan Allah (begin van het geloofsformulier der Mohammedanen) . macht over iets. . fijn. nauw vaarwater. bet voorste deel of gedeelte van iets (inzonderheid van eon vaartuig) voorsteven.Bismillah. boekenkas t . -vergeten. Adat aloes. defining.). Beraloer. Aloean. nalatig. Almari pakean. smal vaarwater. beheerschen. in den naam van God. Sa-aloean. kast. officier.). woningen van inlandsche grooten). zacht van aard. M®ngaloen of Beraloen. Almari gantoeng. enz. spits.). ook voorhoede. beekje. ook buffet. yore. slim. Aloes (ook Haloes). otenskast.~bediening. vaanderig.). geesten . gang (in een geweerloop).). zachtmoedig. subtiel. gleuf. Mengamalken. Almari(gewoonlijkLemari)(Port. iets achteloos behandelen. Almari boekoe. en fig. voorschip. in lange golven langzaam aanrollen (van het water). vergeetachtig. Mengalpaken. geul. gevoord (zijn). La ilaha illa Allah. geul. geslepen. Temberang aloean. hoekkastje. enz. ook buffet. teeder. besturen. hangkast . do Allerhoogste. Almari kodok. Alperes (Port. welopgevoed. open vlakte of plein (meest voor 12 ALOE. richting. oflbedaeht. uitgestrekt. voorlooper. zorgeloos . Aloen. welgemanierd. dun. scherpzinnig. Aloer ajar (ook Aloeran). gegroefd. Demi Allah en Billahi. kreekje.

beschoeiing. iets goods doen. Pengambang. ook verbieden. enz. Amben (Jay. handelwijze. singel (van een zadel). Mengamang of mengamang-amang. wat de vaart belemmert. bovenmate. ook vertrouwde. Ambar. met oplettendheid gadeslaan. Mengamat-amati. (ook Amban. dreigement. work. Mengamalken. geordende troop menschen. bedreiger. . doek ter bedekking van den boezem (der vrouwen) . in processie. vredig (van een land. bovendorpel. ook flauw van snlaak (van tabak). schooling. (zie ook Kambang). vertrouwen. toevertrouwd good.Amal. Amat. Ambang di atas. colonne. in colonnes oprukken. Pengamang. Ambalambalan. Ambal-ambalan (Jav. Memgambang. anibergeur. Ambal. die verbiedt. ook geregeld aangelegde terrassen (in hot gebergte). zeer ongemeen.). met aandacht beschouwen. Amang. vorrichting. bedreiging. Besar amat. Ambalan. in vaart doen verminderen. Ambang di bawah. Arran = rustig. Berboeat amal. aandachtige beschouwer. een Gode welgevalJig work.). good opnemen.) (Mol: mal) ook een bron of wel midden in zoo ? Amanat (Ar. iets tot een good work aanwenden. zwak (van do stem). loopen. ook degeen. een good. Ambang (van een vaartuig). zeer. barnsteen. bedreigen . amber. Pengamatan. al to. Ambaroe (of Ambaro). ook verbod. Ambin of Emban). kaai. vertrouweling. Gode welgovallig work doen. bijv. Ambar. benedendorpel (van een dour of venster) . in zijne vaart belemmerd door to veal tuig.) en dorpel. ook topzwaar (van iemand die dronken is.). to groot. daad. tegenhoudt. enz. iota in zijne vaart belemmeren. bijzonder. processie . Pengamat AMBE. grootelijks.. enz. nauwkeurige beschouwing. ook verbod . kaaimuur. Ambar koening of Batoe ambar.

band.vischtuig. Mengambilken.doek.). iets voor iemand halen. Amboeng. (van twee familien). slaapstede. Mengambil ati. inzinken. gereedschap. in de familie nemen. degeen. ook pruttelig. riem.. ook iets (een kind. iets door middel van eon over den schouder geslagen doek etc. halen. een kind aannemen. een luier aandoen. opvatting. aannemen. verkeerde opvatting. Mengambil. weder opduiken. Pengambil. misverstand . enz. Amben (Jav. wegnemen. terugspringen (bijv. Ambil. Berambilambilan. op den rug dragon. opvatten. Amboel. Mengambeti en mengambetken. Ambenan. verzakt. bijv. ontleent. Ambet (Jav.). rustbank.) in een doek op de heup dragon . aanhalen . mopperen. wat tot hot op die wijze dragon van hot een of ander gebruikt wordt. Memgamban of mengambin. enz. bank.: Pengambil-ikan. luur. waarmede lasten op den rug gedragen worden .ambilan. Mengambil anak. wegnemen. Salah ambil of . het hart winnen. sluier. Mengambil nama. nemen. uit zijn humeur zijn. een kind. nemen. ontleening.. veerkrachtig. bijv. enz. die neemt. ook gereedschap. doorzakken. een naam aannemen. verzonken. een kind met een luier kleeden. verheven zitplaats. etc. buikriem. van een elastieken bal. doorgezakt (in modder. Perambinan. enz. Pengambin. enz. wegnemen. enz. wat genomen wordt. ontleenen.. om iets to nemen.).) afstuiten. die aldus iets op den rug draagt. aanhaling. enz. om visch to vangen. over en weder iemand (door aanhuwelijking). Mengamboel. v AMBE. Mengam- .) pruttelen. Ambilan. Pengambinan. gordel. soort van pakmand. etc.. luier. Ambles (Jav. adopteeren. verzakken.). ook (Bat. als zijn kind erkennen . wat aldus gedragen wordt. Ambinan. een ransel. halen. buikband . ontstemd .

de persoon. (bij v. Amboer. Pengamboer. heen en weder slingeren of geslingerd worden.).). moord in arren moede. Mengamboeri.. Pengemboesan. Amboeran. zoenen. Amo (of Amoh) (Jav. vies riekend. het blazon. zooals de lucht van visch. Mengamboer. Amok.zernij. ra. enz. AMOK. in razende woede alles overhoop loopen of stoken (ook van dieren). drijven. die blaast. Amboesan of Emboesan. hagels (om to schieten) . die verspreidt.). Amboes. Mengamok. kast. enz. aanblazlng. verstrooid zijn. wat verspoeid wordt. ook zoen. kisting. (uitroep) o. Amboeramboer. (bijv. op de golven). bloedlucht. verlegen. degeon. een verwoeden aanval doen. een-mansvracht . (ook Hemboes) zich wegpakken. zaaiein. bestrooierl.). (nogmaals) amen! (meest aan hot eind van brievon of adressen). Amir-al (of -il) moe'minin. iets in een riem over den schouder dragon. Amboengan. geblaas. snel uit elkander ga an. 13 zich versproiden.boeng in zulk een mand dragen. ja. enz.. enz. een geweer). Amis (Jav. Penamboer. Beramboeran. Bat. kus (op zijn inlandsch) . . Amin. opperhoofd (de heer) der geloovigen. ach. enz. rafelig. aanblazen. verbazend! Ambon. enz. ook de plaatsnaam Ambon of Amboina. blaasbalg.Bat. opperhoofd. woede. . wind maken (met een blaasbalg bijv. borstwering. wegloopen. Amboi. verlaten. beveihebber. ook (Mengemboes) blazen. kisting. schanskorf.). Pengemboes. zich verstrooien. Mengamboes. Amboeng (Jav. amen! Amin tsoemma amin ! amen. versleten. zijn vaderland. verstikt (van linnen enz. hoofd. bloed..verspreid. Ambon-ambon. deserteeren. geblaas. onsterk. we]. ruiken. Mengamboeng. blaasbalg. Amir. kist. bezaaien. titel der Chaliven. blaasgereedschap. uit elkander gaan. vischlucht. naar alle richtingen verspreid. strooien. enz. kijk.

met zijn vieren. vier in getal zijn..ondersteunen. wat ondersteund wordt.. Mengamok kapal. Beramokamok-an. vierde. bijna. ook do schillen van door pulpers gehaalde koffleboonen. bezinksel. voogdij. in vieren gedeeld. Perampat of Perapat. Perapatan.. vierhonderd duizend. afval der koffie. uitkauwsel. vier. Ampas kopi. Berempat. v Ampat (of Empat). moor..steunon. dat amok maakt. vier millioen. . zijn beheer hebben. hot amok-maken. Ampedal. Ampat riboe. Ampatbelas. moor. vierde deel. veertien . vierhonderd. Perempatan. Ampat joeta. enz. onderANAK. afval. Ampedas. in groepen of hoopen van vier. Ampatratoes. Kaempat. kruisweg. Ampoe. Zie verder Hampir. bezitting. enz. enz. lever. enz. Ampat laksa. Ampir (ook Hampir). enz. Mengampoe. de vierde zijn . gal. Pengamok. die als snoeperei gegeten kunnen worden. Ampo (of Ampoh). beheeren. de persoon die. of Ampat-poeloeh riboe. in woede moorden. galblaas. enz.. ook met zijn vieren iets doen. viertal . op do handen dragon. Berempatan. drab. eetbare klei. de (hot) vierde. Ampatpoeloeh. kleine platte stukjes in de zon gedroogde of gebrande klei. veertig duizend . ook alle vier (meest echter met nja er achter). 14 AMPA. dichtbij. koffiedik. eon schip afloopen. Perempat. Ampedoe. maag van vogels. uitgeperst of uitgekauwd suikerriet. veertig. eetbare aarde.amok maken. . Ampas teboe. Ampas. met de handen ondersteunen. zwavelkleurig. ook zwavelkleur. eigendom. Ampela = Ampedal. enz. onder elkander woedend moorden. of hot dier. neerslag. overblijfsel. Mengempat. nabij. vierduizend . Ampat ratoes riboe.

_kind. kwijtschelden.)]. ook water drinken uit een tuit of kraan door den straal in den mond op to vangen . Ampoen... Ampohan. omhoog houden. witte mier. zondvloed. enz. enz. Mengampoh. de voogdij uitoefent.. Anak djantan. . wat ondersteund wordt of moot worden. vergiffenis. Mempoenja. onder voogdij stellen of geven. sultane. onwillig. steun. enz. vergoving. inboorling. donker van kleur. enz. zoon. koningin.) ondersteunen. er van. keurslijf. termiet. Pengampoe. . jong van dieren en ANAK. Tots hebben. vergifrenis schenken. Zie ook Ampo hiervoren. overstroomen. enz. kind of jong van het mannelijk geslacht. Bat. (bez. onderdeel van een geheel. gedeelte interest. beheering.). met water bedekt staan. ook weigeren. begenadigen . Ampoenja. beheerder. kind of jong van het vrouwelijk geslacht. weigerend. opdragen. Anai-anai [ook Rajap (Jav. enz. bezitting. de borsten (met de handen of door middel van een corset. ondersteuning. iets vergeven. Mengampoenken. hot voorwerp. kleedingstuk om de borsten omhoog to houden . administrateur. Anak. watervloed overstrooming. onder water duiken. dat ondersteunt behoort to worden . iemand vergeven. hot beheer voert. den bijslaap of coitus uitoefenen. Mengampoeken. do eerste vrouw van den vorst. voornw. die ondersteunt. Anak betina.ook bezit. Mengampoen en Mengampoeni. corset. M engampoe soesoe.. ophouden. enz. lid. zijn eigendom noemen. Ampoet (ook Hampoet). enz. genade. enz. Anak laki-laki of 1e1aki (Bat. ook een titel. planten. hebben. bezitten Mempoenjaf. met troebel water bedekt .besturen. gratie. Tengkoe ampoean. een platte uitdrukking voor paren. bezorgen. regent. Anak perampoean. Pengampoe soesoe. . waarnemen. bezitten. Perampoean. dochter . voogd. vrouw. Ampoean. Anak angkat (ook Anak ambil.) zijn. Ampoeh (of Ampoh).

kinderen en kindskinderen . hot middelste kind van een oneven aantal kinderen . vinger. eersteling. Anak kolong (Bat. veulen. vondeling . ook een aangenomen beschermkind . inlander. Anak genta. Anak peraoe. onderhoorige. spaak . pupil. Anak piatoe. die op pooten rusten . Anak ketjil. opvarende. zoogkind. enz. Anak boewah. Anak gampang. kuiken . Anak halal.Anak poengoet) aangenomen. Anak lidah. wichtje.. huwbaar meisje. sport van een ladder. echt. dat door den huisheer of meester onder zijne bescherming enz. hebben slaapplanken. matroos.kalf. een in huis geboren kind van slaven of bedienden. eenigste kind. Anak soesoean. Anak mas. Anak ajam. ook Anak dapet. Anak lemboe of Anak sapi. teen.Anakpoehoen.poengoetan. Anak penengah. Anak tangan. Anak poengoet of . Anakbini. onwettig kind. klepel eener klok. Anak djanetra of -roda. Anak koentji. ook Anak betoel. Anak djadah. onecht. wettig kind. Anak kaki. klein kind. de Benjamin. Bat. geadopteerd kind. jonge plant. oudste kind.). Anak negeri of Anak benoea inboorling. getrouwden gebruiken meestal do ruimte daaronder om er den nacht door to brengen en voorzien de plank dan . ook bemanning (eener prauw. Anak koeda. Anak tiri. Anak soeloeng of Anak pembarep (Jav. wees. hoerekind. Anak boengsoe of Anak pemANAK. jongste kind. Anak dara. vrouw en kinderen. Anak poengoet). Anak djebah. laatste. Anak tjoetjoe. maagd. Anak soendel. Anak piara (ook Anak ambil. 15 bontot Jav. (doch plat). Bat. ook zuigeling . Anak tangga. sleutel. Anak ajerkentjing. stief kind. toon. kindje. De soldatennl. gezin . een in de kazerne geboren soldatenkind (N. weeskind. de doosjes van een beteldoos. id.B. Anak haram. pleegkind. soldatenterm). is gonomen. de huig.) .). Anak toenggal.

. pijl. Anak panah. maar ook kleine visch. van een kind bevallen. bijv. Memperanak. . Anak boekit. zes. enz. Anakanda baginda. heuvel. bijv. tot kind hebben. Aaam (Anem of nem en Enem). enz. ook. Diperanak. wat op een kind gelijkt. als kind voortbrengen. van Batavia herkomstig. Beranam. . zijrivier. geboren. . Anak soengei. kind van een Chinees bij eon inlandsche vrouw. Ana'anda. enz.of afkomst aan to duiden. Beranak. kind van een vorstelijk of voornaam persoon. Anak-anak. Anak Betawi. ook di beranakken. Anak-daroe. (in de beleefde of eerbiedige spreekwijze). Menganakken. ook interest. beeldje. al s weduwe) . inlandschkind. kind van een vreemden vader bij eene inlandsche (tot de inboorlingen behoorende) moeder. enz. baarmoeder (ook Tempat. kind van den vorst. rente geven. kinderen. zestal. van ouder tot kind. baring. en om een her. beschouwen. behandelen. d. voorts wordt Anak oak gebezigd om iets kleins. zes in getal. K6-anem. hare) kinderen. zijtak. baren. (voor pop enz. niet alleen jongen van visschen.van een rondom hangend gordijn. kind van een Europeaan bij eone inland16 ANAM.. prinses. prins. een kind baren. Anakberanak. ter wergild brengen. ook met zijn zessen iets doen. Anakda. ook Sinjo. (van een kapitaal) rendeeren. Anakan. ook pop. do (of eon der) ouders met hunne (zijne. enz. Peranakan-tjina. pop. geboren zijn.als scheldwoord ook gebruikt in den zin van hoerekind.of Kandoengperanakan). kleine berg. geboren worden . als anderszins) . bevalling. Peranakan. geboortig. Anak Man. i. ook Anakanakan). bruid (zoowel maagd. met zijn zessen. Anak radja. Anak-anda. bevallen. Peranakan wlanda. sche vrouw. rente. met kind of kinderen. aan to geven. Indo. tot kind aannemen. tje . ook Baba. enz. enz. interest opbrengen.

Pengandam. onvoorziens. enz. Andai (of Andei). verhinderen. de zesde. . Kaboeng (Soend : Kawoeng) of Paloeloek]. enz. Mengandaiken.). Andal (gewoonlijk Andal).of kloswerk maken. Mengandak. mogelijkheid. ook alle zes . tooien. vertrouwd. opmaken. beletten. vlechting. Sa'andainja of Sandainja. bij hoopen of groepen van zes . doen ophouden . Andangan. Anaman of Anjaman. rangschikking. volgen. verkregen wordt. aannemen. . is. Pengandam ramboet. kappen . geloof waardig. in evenredigheid brengen. beletsel Berandangan.. Andang. opschikken. brandfakkel. vlechter. . verondersteld geval. bijaldion. ordelijke sarnenvoeging. opschikking. ngandelken (Andelin. Andaman ramboet. Anem-anem. Anau [of Enau.als mogelijk stellen. onverwachts. ook wijze van vlechten. iemand zijn zin geven.). in orde brengen. die samenvoegt. bij ANDJ. reef in een zeal. vertrouwen. Menganam. kapper. enz. mogelijk geval. opgemaakt. enz. enz. Peranem. kapsel. ook eigenzinnig. enz. de persoon. Bat. borgsteiling. geval dat. vlechten. Penganjam. Andelan. Mengandam. ook Toewak). de Arenga Saccharifera of Aren-palm. waarvan de palmwijn (Nira of Legen. Andang-andang. Mengenem. Beraneman.). pand. verhindering. rangschikken. reven. alle zes. ordenen. Andaman. Andainja. gebeurlijkheid. goedschiks toestaan. geloof.ten zesde. regelen. regal. Me. ondersteld geval. net samenvoegen. ook beletsel. Ka'enem-anem. hat haar opmaken. Andak. zesde. ra. hat zesde enz. verondersteld dat. zesde deel. Andam. hindernis : Andang of Mengandang. Anam (ook Anjam). vlechtwerk. de zesde zijn (van een aantal kinderen. vlecht. toorts.veronderstellen. enz. Mengandam soerai of -ramboet. ook Aren (Jav. vlechtwork. zes aan zes. wat netjes samengevoegd.

ook =Andjing tanah. ook een stelling van wijd gevlochten bamboo (op pooten) om er iets op to dragen. gevraagd of ongevraagd. waak-. die zich op alle feesten. Andjal-Mengandjal. (ook Tai-laler). schudden (van den foetus). (Calotropis gigantea) een heester. teef. gij. enz. Andjing. van plaats veranderen. Andjing rimba of -oetan. . de plaats ruimen. Andjing ajer..Andawali. Andjar. of op de huid.) rnerkpaaltje. Andjing perboeroean. Andjir. ironisch gebruikt van personen. ANDJ. die met elkander trouwen). u. Andika. schuif van een zonnescherm. eetbare vruchten. wijken. wilde hond. vaireep (scheepsterm). stief brooders en -zusters (kinderen van eene moeder doch verschillende vaders. van den Zen pers. Koetoe andjjing. pers. anker. bond: ook als scheldwoord.). veenmol . zich verwijderen. Andjing tanah. een soort jakhals of indische wolf. vloo. ook kloppen. reu. Cissus papillosa. Andjing djaga. jachthond. kleine moederv11 kken op hat gelaat. Soedara andjing. van zijn plaats wijken. (ook Poeki-andjingof Namnam). Andja. ook van de voorkinderen onderling van een weduwnaar en een weduwe. Andjing-andjing. And jak (of Mengadjak). hondeluis. vijg. en = Badoeri. Andang-andang (Jav. Andjing lelaki of -djantan. mouches. naam van een zoetwatervisch. waarvan de fijngewreven biaderen als pap op hot hoofd van jonge kinderen wordt gelegd om den haargroei to bevorderen. vertoonen (evenals het insect om of naar hot licht vliegt). Andja-pajoeng. voornw. ook bewegen. Andjang (of Andjang andjang). Andjing perampoean of -betina. ook (Jav. terugspringen van elastieke voorwerpen. een slingerplant. val.een boom (Cynometra cauliflora) met frischsmakende. rekel.of hof pond. otter. wacht.

gewoonlijk Telandjoer. enz. to ver gegaan. enz. Andjoeng. heffen." verscheiden. Aneka. spits. Andoeh (ook Andoek. als sierplant ook veel op begraafplaatsen aangeplant.). Mengandjoeng. die gebruikt worden. to veel zeggen. terras. waaraan iets (bijv. Kandoet). Terandjoer. ANEK. Calodracon-Jacquinii. enz. een zieken arm in een doek.) voorop gaan. to ver gegaan. om behoorlijk of goedschiks terug to kunnen keeren. dit laatste moor van menschen) aanmoedigen. ook Mengandjoerken. enz. soort van opkamer ter zijde van een huffs met een hoogeren vloer dan hot hoofdgebouw : . ook (Andjoerin (Bat. voorhoede. baken. Ketelandjoer. enz. ophitsen. MALEISCH-HOLLANDSCH. enz.) en Alok-aloki (Bat. lets vooruit steken. do voorhoede uitmaken. in een doek of aan touwen enz. tot een gevecht) aanhitsen. dragen. of hot gezegde terug to kunnen nemen. . hoofd. do touwen. die voorop gaat. van een huffs buiten do rooilijn. Andjoer-Mengandjoer. iets zeggen. Mengandoek. . aan to geven. 17 verheven zitplaats op den achtersteven van een vaartuig (voor den gezagvoerder of roerganger) . van hanen. Ketelandjoeran. bijv. uitsteken (bijv. iets hangend dragen. buiten iets uitkomen. een sloop) hangt of waaraan de riemen van een boot bevestigd zijn. iets (bijv.Andjoeng-andjoeng. Pengandjoer. veelsoortig. verg. zich verpraten. zich voor anderen bevinden. van een zandbank of landtong in zee. een sloop aan touwen in de davids. Tali-andoeh. voordat men er goed bij gedacht heeft of zonder aan de gevolgen to denken. kleine stokjes. bijv. . om de grenzen of de richting van een aan to leggen weg. aansporen (bijv. Andong. voorbarig. Mengandjoeri. Een plant met geneeskrachtige eigenschappen en schoon gekleurde bladeren. een vlieger) in de hoogte houden. steken enz. voorop gaan. to ver.baak.

basis. niet gemakkelijk to voldoen. een hert met getakt gewei. rekenen. als teeken van ontkenning. getakt. Angat (ook Anget. berekening. verhit. neen. berekenen. . neen schudden met het hoofd. Anggerek kasian ook Anggerek poetih ketjil. Phajus Blumei en parasiet. tak . meening. bij uitnoodigingen. Cymbidium bicolor of cuspidatum. berekening. steunpunt. Angga (gewoonlijk Engga). verder : legerplaats. basis. warmte. Aneka-werna. Mengangetken. formule. (en garde) en tijdelijke zitof rustplaats. . algemeene benaming voor Orchidaeen : Anggerekand jing. enz. beoordeelen. licht geladen (van een voertuig). Anggap.of Mend.). angan berangga. vaste regel. Dendrobium purpureum. Anggerek betoel of --boner. rekenen of steunen op iets. hitte. Bat. Soend. Anggar. bijv. enz. meten. oordeelen. lauwwarm. aardorchidae. lastig. Angga. Angga-angga. nl. Berangga. buiging. Angel (Jav. (ook Anggerek lama of lema). tot bijwoning van een feest. niets. punt van uitgang. ANGG. Anggerek. R oesa. Cymbidium ova- . lauw. Hangat)warm. Menganggap. ontevreden. niet. warm maken. steunpunt. in allerlei. enz. Menganggar. verwarmen . oordeel. begrooten.allerlei . Anggaran. zooals bij ons tot een dans. enz. zoo dat men door den nagel heen de warmte voelt. allerhande soorten. opwarmen. meening. een buiging maken. 2 18 ANGA. moeiljjk. heet. Epidendrum caninum . Angat-koekoe.ook de gevechtspositie bij het schermen. Anggerek djamboe ook Anggerek kesoemba. of wenken met de hand. veranderlijk. buiig van humeur. . Anggal. lauw-warm. oordeel. enz. enz. al waarop men rekent of steunt. kamp to velde.

Anggoer (Jav. Anggerek Palembang. rijgen. lanterfanter. de rijger. stek . Anggo. spannen. Phalaenopsis amabilis . die afgesneden is om geplant to worden. ledig zitten. een vers of gedicht maken. luieren. ook Anggok. stekken. enz. stampen. dekriet op een dak). Penganggoer. Anggerek warna. (bijv. gemaakt is. de maker. opwippen. niets doen. Anggerek oetan.tum . Ang. enz. enz. Peranggoeran. rijnwijn. Menganggoet. Plocoglottis javanica. . Memanggoet. Anggoer asem. Anggoer poef. ook een book. Anggoet. Hysteria veratrifolia. Grammatophylluxn speciosum en Vanda lissochiloides. gerek poetih besar. Anggoer. Anggoer merah. lanterfanten. tak of twijg. lediggang. leegloopen. wijn . Anggoer manis. leeglooper. op de horens . M®nganggol. dansen. Anggit. Anggok = Anggoet. zoete wijn. Anggerek ketonggeng. wijnstok. ANGG. Anggerek ketjil. schrijven.). Menganggoer. ledigheid. Boeah anggoer. Anggerek ringgit. druif. . wat geregen. druivenrank. Menganggoer. enz. champagne. knik . een verhaal opstellen. Penganggit. (van een vaartuig of schip). zonder work. Plathantera Susannae (aardorchidae) en Epidendrum tuberosum (aardorchidae). verbinding. een vel over een trom). in de hoogte steken (van een voorovergebogen hoofd of den boeg van een schip). knikken . aanrijgen. Menganggit. Renanthera arachnitis. samenvoeging. Phajus callosus (aardorchidae). een tak of twijg afsnijden en planten. rijgsel. luiaard. roode wijn . samengevoegd. Vanilla albida (parasiet). Microstylis Rhudii. . en Vanda furva. Anggerek kringsing. Anggerek tanah. Anggoer of Anggoeran. Anggitan. Pohon anggoer. ledig. Dendrobium angulatum en Cleisostoma spathulatum (parasieten) en Cypripedium javanicum (aardorchidae) . (bijv.

wind. Angin oelekan of poeseran. Angin kentj eng kelat. Angin laoet. Angin eikor doejoeng of angin taoen baroe tjina. Angin. Anggota perkataan. fig. beurtelings opwippen en zakken. overblijfsel van wind. Angin for of -. Angin-kidoel of --selatan.) . Chabar. B®rangin. Tai angin. die echter niet aanhouden . los gerucht. orkaan . de wolk waaruit de wind zal waaien . Angin wetan of -timoer. passaatwind. daaraan blootgesteld zijn. lucht. ook een parasytische plant (Cassyta filiformis) met geneeskrachtige eigenschappen . oostenwind. wind. Angin tofan. oorsprong van den wind. Teranggol-anggol. windstreek. Anign riboet. noordenwind . wind van achteren . tocht. Angin timbaroeang. Mata-angin. lid. enz. Pokok angin. (van een schip) op zijn ankers rijden. zeewind . westenwind : Angin toekoes. beuzeltaal. zin.of kabarangin. Menganginken. zuidenwind. in den wind. doorstaande sterke noordenwind zonder regen . 19 velwind . Angin sakal (of -salah). aan de working van den wind en de lucht blootgesteld .oetara. storm. Angin toeroetan of sorong boeritan. hangen. ledemaat (van het lichaam) . een luchtje scheppen. wind van voren. Angin-koelon of -barat. Angin kelamboe toenggal of menoenggal. Angin darat of --pagoenoengan. tocht of lucht hebben. volzin. Angin haloean. deel (lid) van een gezegde. aan den wind. Angin moesim. de tocht of lucht blootstellen. luchten. doorstaande stijve noordenwind.of regenwolken. met den kop achterover slaan . Ka-anginan. wind waardoor de brassen stijf getrokken worden. enz. de eerste noordenwinden na den westmoesson. praatjes. gerucht . wind die van terzijde komt (op schepen. zich daaraan blootstellen. Anggota. landof bergwind . damp. ook luchtgesteldheid. tegenwind . w erANGK.nemen.

verheffen tot een waardigheid. Mengangka. vertrekken. optillen. opnemen in een familie. ook een vergezicht op een begroeid terrein en de zielen der afges torven en. tutoijeeren. draagbaar. ook -afn emen. tot kind aannemen. adopteeren . Anak angkat. reisgezelschap. voor elkander een bulging maken. van den 2en pers. nummer. pers. buikband vane linnen. Angkap of Anggap. teeken. aan2 0 ANGK. marsch. ophemelen. koepel. de handen ophefon. Mengengkau_ (ook ~Berengkau). dikau en kau). Mangkat en Mangkat . deftige bulging. op reis gaan. lekker maken. peinzen. opbeuren. zijde of andere stof. tot de vaderen opgaan. den invloed daarvan ondergaan hebben .) . Angkeloeng (Soend. zich voorstellen (verg. oplichten. leger.: gij.en Ma'angkat. reis.). met engkau bejegenen. Balai peranginan. zich op weg begeven. enz. inlandsch orkest van uit bamboo vervaardigde muziekinstrumen- . Mengangkat anak. steken (van een wood. genomen kind. roemen. Angkadoea. Angkatan. rekenen en denken. vloot. het verdubbelings.b6radoe. spijzen opdragen of opdisschen. prijzen. Mengangkat. Berangkat. Angkasa of Akasa. jou. u jij. ovorlijden. lusthuisje. voornw.of herhalingsteeken . Bat. aangenomen vader en moeder. ergens heengaan. Mengangkat tangan. die de vrouwen dragon om hare beenbekleeding vast to houden. getalmerk. Angka. opheffen. ook cijferen. expeditie. ook beurtelings. die he luchtruim of den hemel bewonen. van merken voorzien. Angkat.geworden. sterven (van vorstelijke personages) . het luchtruim.). Sangka). Angkatan perang. -in de hoogte brengen. bij beurten. nommeren. aanhefl'en (van een gezang). Angkin (Bat. Bapa. Angkau (ook Engkau. de lucht . optocht. gerecht dat opgedischt wordt. cijfer. Berangkap-angkapan of beranggap-anggapan. merk.

geeuwen. lastdrager. enz. erg. beter. mennen. hover maar. Angoep (of Angop) (Jav. iets laten aanbranden. hot noodige voor hot maken van eon nest bijeenbrengen. Mengangon (Jav. Mengangoesken. met molentjes . Angloeng(Chin. eon olifant drijven. Angkot. aangebrand. test.). overwulfde gang. verergeren. transporteeren. ANGS. ook gek. Pangonan. ook die instrumenten zelf. hoogmoedig. Mengangkoepken.). die hot vee weiden. eon brandend. knijpertje. verbrand. Mengangkoes. Angon. ergens laten weiden . kornak. weide. dwaas. die transporteert. wordt of moot worden . open en dicht gaan (van den mond van eon sterven den visch bijv. Mengangkoet sarang. kruier.ten. degeen. Anglo (Chin. Bat. enz. verzengd. enz. koepel. brandsignaal (op den Tongtong). Angoes (ook Hangoes). besturen. tangetje. . Angkoes. Bat. komfoor. brand. Mengangonken. verbrand huis. erger worden. weideplaats. dieren weiden. liever bij voorkeur willen. Anak angon of Toekang angon. Angkoet. met eon knijpertje of tangetje aanvatten. trekken (van eon zweer). prieel. Mengangkoep.) . paviljoen. overbrengen . jongens of meisjes. Angot (Bat.). steken. Angkoetan. .). half ontloken knopje. weiden. gapen. wat opgenomen en weggedragen is. trotsch. Jav. Angot-angotan. Roemah angoes. verkoold. Mengangkoet. (van eon ziekte). vuurpot. Pengangkoet. hooghartig.). op de weide brengen. Angoer (Jav. Tongtong angoes. iets met de einden zoodanig bijeenbrengen.). liever. Angkoeh. opnieuw en in ergere mate terugkomen. geschroeid. dat daardoor eon soort knijper of tang gevormd wordt. weider. opnemen en wegbrengen. Angkoep.

Penganian. met molentjes loopen. zeker iets. Ani-ani. Penganiaja. ter aanduiding van iets onbepaalds. Orang anjar. onrecht aandoon. traansmaak. mishandeld. enz. geschenk uit toegenegenheid . Angsana. garstigheid. Menganoegerahi of Menganoegerahai. Ani (ook Ani ani). Pterocarpus indicus. enz. onrecht.van tijd tot tijd vlagen van krankzinnigheid hebben. mishandeling. kieuw van eon visch. iets dat men niet kan of wil noemen. kettingscheerder. Mengangsoer. Pavetta indica. enz. nieuweling. onderdrukking. de hear N. vorderen (van schulden). Aniaja (Sk. zeker iemand. gunst. geweld. Anoeg®raha (ook Noegeraha). enz. garstig. Angsoer (ook ansoer). Toean Anoe. mishandelen. die pas aangekomen is. waarmede de padi aar voor aar gesneden of geplukt wordt. de ketting scheren (bij hot weven) . vreemdeling. verdrukker. verdrukken. tyran. Mengani. Anoe. mindering van schuld. Anjam. paiement. ondordrukken. nieuw. veel als sierplant in tuinen voorkomend. vieze vischsmaak of -lucht. voortrukken.). onrechtvaardig behandelen. onbillijke handelwijze of behandeling. onrechtma tige. M®nganiaja. Anjir (van den reuk of smaak van iets). Angsang (Bat.). padi-snijmes. verminderen . onschuldig gestraft of verdrukt. heester. iets als gunstbewijs geven.N. Soend. gunstbewijs. enz. Anjar (Jav. AN GS.langzaam. onrechtvaardig behandeld. onderdrukker. mesje. stark. eon boom met fraai en stork hout. Teraniaja. wat in mindering eener schuld betaald wordt.. schering (bij het weven). vereeren. begiftigen met iets. Angsoka. begunstigen. Menganoeg®rahken. tranig. zie onder Anam. .voetje voor voetje vooruitgaan. Angsoeran langzame vooruitgang. enz.). loopen. verdrukking. onrechtmatig behandelen.

Antero (Port. 21 Antak. Anak anteb. Menganteh. stamper (van een vijzel. stampen. Antaran. wat gezonden of aangekoden wordt. naar beneden hangen. Perantaraan. brak water. pijnlijk trekken (van een etterbuil. of M®nganter. rolrond stuk hout ter lengte van een arm. Antep~ (Bat. In verbinding met Boejoet (zie dit woord) tot Boejoet-antah (Bandjerm. niet dreinig (van kinderen). Jav. in den tusschentijd. onder d e menschen. alles. huppelen (van een paard). Mengantang. terwijl. brak. onder.achter-achterkleinkind. aanzetter . ook laadstok. zware tabak. Antar-antar. Antara. heiblok. Menganting. zoet. geheel. tusschenruimte. een soort mand. bruidsgeschenk (verg. steken. Antang. mortier. zoolang als. Pengantara. wichtig. Antar-antaran. (ook Antab of Anteb). bij hat weven in gebruik . bezending.Anta (ook Antah). benoemde of aangewezen scheidsman. Antan. ook Mengentek). Antam. Mengantara. Pada antara manoesia. gansch. Tembako anteb. als bemiddelaar optreden. ANTI.Mengantar. zware steen aan een . ziltig. Pada antara. rijststamper. afhangen. geschenken aanbieden of zenden (voornameltjk van bruidsgeschenken). ook stamper. onder. tusschen beiden komen. Antah y. Mengantak.). tusschentijd. Perantara. Anteh (ook Anti of Antih). Samantara. Batoe anting. enz. ook geschenk. heel.). Antang.) -. paren (zie verder Hantam). enz. garen spinnen. Hantar). rijststamper. stampen(van eon schip). ook met een stamper fijn maken. in zulk een mand dragon. tusschen. vrijwillige bemiddelaar. enz. A jer anta. een zwaar kind. bemiddeling.Cabah (zie dit woord). zou tachtig . stil. tusschen.). compact. alle. een soort belasting. Antar. hat geheel. Anting. zwaar.

. heen en weder. enz. aan een boom gehangen. Mengantjoek. verbrijzeld worden.. Berantoe. in alle richtingen slingeren.Mengantjam.of bedreigingsmiddel bezigen.22 ANTJ. oorhanger. broken. slaap hebben. oplossen. of kaatsen (van een veer- . bij of met eene vrouw slapen. hetzij aan den oever eener rivier. dreiger. waarop offers aan geesten aangeboden worden. enz. bedreiging. vergruisd. booze geest die zich onder allerlei vormen voordoet. Antool (Bat. gesmolten. Mengantjami. smelten. bengelen . Antoe (ook Hantoe). Oentang-anting. vischschotel met gaten . ontbonden. in alle richtingen goslingerd. Mengantoel. Antiaris toxicaria. slaperig zijn. Antjar (ook Pohon-oepas). kleine vierkante of rondo horde van bamboo. jets (een wapen. verbrijzeld. Antjoek. dutterig.ook bamboezen roosterwerk op staken als droogplaats of -rak . zich ontbinden. enz. Mengantjamken. Mengantoek. gebroken in kleine stukjes. Anting-anting. met jets dreigen. ook slaapmiddel.vaak. door een boozen geest bezeten zijn (ook Kena antoe). landtong in zee. de beruchte indische giftboom waarvan hat doodelijk pijlvergif verkregen wordt. bedreigen. dreigen (ook xnengantjam-antjam). vergiettest. Antoel. terugspringen. Antjam.bedreiging. Pinggan antj ak. Antoek. een boozen geest in zijn dienst hebben. aan flarden. Memboeang antjak. verteerd (van spijs). Pengantjaman. als dreig.). kaap. aan gruis vallen. hetzij op hot water drijvende. APAB. bedreiger. Koentangkanting. slaap. beslapen.). enz. . Pengantoek. Pengantjam. aan gruis. Antjoer. den bijslaap uitoefenen. opgelost. Antjak. voorgebergte. anker om dit naar beneden to trekken. ook wel een klein vlotje van pisang-stammen. slaapkop. spook. zulk een antjak in eene rivier laten drijven. oorbel.

wat nog meer? Hoeveel to meer of to minder nog. moge het U gelieven. Mengantoen. Aoer (Soend. Apakala. duf. Barang apa hat een of an der . Mengantok. muf. met jets wat doen. achterlaten. niets . goederen. gaarkeuken. lets to beteekenen hebben. dorstig zijn. wanneer. wat moat daarmede gedaan worden ? Mengapai. met jets behandelen . Segala apa. ingebeelde gek. Antok. steunp unt. van belang zijn.. kwast. enz. enz. tegen jets aanstooten. men doet mU toch niets. al wat. wat nog. hoeveel? Siapa (ook Sapa). achtergebleven. als. jets. enz.. gekookte eetwaren. . Bat. vriendschap met mij to sluiten. ook naam eener groote bamboesoort. wat ? Hoe? Welk ? (dient ook tot het aangeven van een wensch). vun zig (zijn). wat is er van uw (zijn) verlangen ? enz. enz. enz. Mantoep of mengantoep. dorst hebben. voorts. jets aanraken. dorstig. van welk belang ? waarom ? Mengapaken. Antoen (Bat. als toen. al wat er is. en buitendien. wie ? Maoe apa. al wat. Tiada apa. Apak (of apgk). . ondersteuning. eigendommen. bezittingen. welk. Hendaklah toean kiran ja (of apalah kiranja) bgrsahabat dengan hamba. Apa. rondventer van gereed gemaakte. wat dan nog. bovendien.ook : achter. Toekang aoer. wanneer. hetgeen. Aoer (ook Aur). . toen. wat wilt gij. muf heid. toen. met den angel steken. (dient ook als hulpwoord bij vragen de zinnen) . Tiada djoega diapaken akoe.) ook Haoer. Apa-apa.). Mengapa. Berapa. jets doen zijn. Apalagi. Apabila. Antoelan. al wat. verkooper. Diapaken itoe. dorst. angel van een bij.). . watt. APAK. enz. al wat men heeft. bijv. klaargemaakt eten . Antoep (Jav.krachtig lichaam) . Apalah (meest verbonden met Kiran j a tot Apalah kiran j a). Aoes of Aos).

die goed brandhout levert. klemming. op het vuur zetten. vonk. zich interesseeren voor iets. Apitan minjak. Mgngapit. Apik. spoortrein. ophitsen . tusschen hen in klemmen of knellen. lont . aan weerszijden van iets. enz. Avicennia officinalis. voorwenden. Pak apioen.Apam (of apem). vuurwerk. Apit. opiumpachter. net. Boenga. Apit of Boelan Apit. kiesch. vuur vatten. kieschkeurig. stoomschip. drukpers. Apioen. zindelijk. kamervuurwerk. locomotief. glimmen . minoem. ook Dzoelkafdah. dit in het midden nemen. gedrang. opium schuiven. vuurtouw. lucifer. dat . geklemd. Berapi. de bruidsjonkers en -meisjes. vastgezet of zitten. de elfde maand van het Mohammedaansche jaar. opium rooken. Makan-. een snuifje). Apit-apit. inlandsche poffertjes. oliepers.of Kembang api. ARA. brandend. Kajoe api. opium . vuur. anders spreken of doen dan men denkt of bedoelt. iicht. 23 tusschen twee voorwerpen. klem. wie of wat perst .). Apioen mateng. (van twee voorwerpen) links en rechts van een ander staan. Api-api (Jav. voorgoven. Tali api. Kapal api. ruwe opium. vurig. aansteken. die aan beide zijden van bruid en bruidegom geplaatst worden . person. gepers. ook : een vingergreep (bijv. Apioen mentah. Apoeng. . huichelen.of mgngisep apioen (ook n j gret) (Jav. kwanswijs. verlicht zijn. rein. glimworm en (ook Ka joe api-api). gloeiend zijn. brandhout. vulkaan . wat geperst wordt. Mengapikgn. enz.). lovenloos voorwerp. Apit-apitan. vuursteen. een kleine boom. tusschen tweevoorwerpenpersen. Pengapit. persing. persing. pers. Apitan. belangstellen in iets. Batoe api. opiumpacht. Kgreta api.. Api. veinzen. Goenoeng api. pers. en een soort damspel. werktuig om to persen of knellen. bereide opium. opsteken. Mgngapikkgn. ook vuurvlieg.

teugel. bedrog. wildernis. Koeda arab. vernietigen. iemand bedriegen. terrein. (van arbeiders) aan het werk stellen. verdelgen. Pengarak-angin. iemand met iets bedriegen. uitdelgen. foppen. enz. verhindering. arabische vrouw . doe] (ook Ara) vijgeboom Boeah arah. fopperij . Bat. Mengapoes.zich als zoodanig voordoen. Arah. strekking. een sterke drank . hoop. Mengarak. Orang arab. Perarakan. in statigen optocht rondvoeren. streven. aan iets een richting geven of aanwijzen. ook zich iets ten doel stellen. . die gebezigd worden om een lek in een dam of .). statige optocht of rondgang (meestal bij bruiloften). Arak.verdwenen. Bat. lift wordt medegevoerd en vertoond. kwijtgescholden. afschaffen. streek. ook richting. opheffen. iets als dobber gebruiken. vijg. arakstokerij. koers. Arab. dobberen (van een vaartuig. arak. vernietigen. (ook Arak-arakan). bedriegen. Apoes (Jav.van een dobber voorzien.op het water drijft. kwijtschelden. Aram. Bat. naar iets streven. enz. bladeren takken enz. een teugel aandoen. weggevaagd. Mengapoes. leidsel.). Terapoengapoeng. Mengarahken. iets in eene richting brengen. statige rondgang. zijn hoop op iets stellen. Mgngapoengken. uitvegen. arabier. zijne verwachting op iets gronden. dobber. Mengapoesken. Mengarah. iets verdelgen. MengapoesiofMengapoeskgn. al wat daarbij open. Mengapoesi. niet meer bestaand. verdelgd. beteugelen. Apoes (Jav. optocht. verwachting. enz. kwijtschelden. arabisch. Perarakan. uitgewischt. .. (ook Aram-aram). uitwisschen. onbebouwde vlakte. Mengapoeng. Ara-ara (Jav. als zoodanig op het water drijven . Arak. arabier. weg. beletsel. opheffen. Aral. afschaffen. enz. enz ). Apoes. statig voorbijdrij vende wolken. arabisch paard. Mengapoesken.). onbebouwd 2 4 ARAB. foppen.

grassnijden. dat some aan verdienstelijke inlandsche hoofden wordt verleend (Jav. ook een adellijk ambtspredicaat. (scheepsterm). voorts. ebbenhout. snijden. Nat los ! los. met zulk een mes voor een paard enz. ARON. Mengargaken. bepaalde prijs. waarvan de palmwijn enz. een net met een zoom van rotting. Mengarit. ook hooge ladder of stelling (zooals bij het bouwen) . beoogen. ook voor (in do plaats van) iemand anders grassnijden. (gewoonlijk in samenstelling met maka tot Arkian maka). controleeren. stroomversnelling in een rivier. Bat. sikkelvormig snijmes. Djaring berarisken rotan. stootkant. prijs op iets stellen. vervolgens. daarna. de suikerpalm. Aroem (Jav. Tali-aris. Berharga. Soend. verstandig. steenkool. enz. Arep (zie ook Harep). vieren. Mengaritken. touw langs den rand van een zeil genaaid. houtskool. Ari ook = Adik. gedeelte van den buik tusschen den navel. Ari (ook Ari-ari). goed onderwezen. wensch. met zulk een mes gras enz. den prijs van iets bepalen. tenger.). Taliari-ari. geurig. willen. do onderbuik. Mengaram. de navelstreng. de liezen en de navel zelf . Arga mati. van waarde.scherpzinnig (meervoud Arifin). kolenbranderU Aras (Tamiang en Perlak).). ook de nageboorte of placenta. welriekend. wijders. prijs. Arga (ook Harga of Rega). neerhal en. welopgevoed. aangezette zoom. iemand in het oog houden. Arang (ook Areng). Aren. to stoppen. waarde hebben. Arenga saccharifera. Perarangan ook Pengarengan. enz. Arit (Jav. Aroeng (van de leest). Aris.en de schaamdeelen. waarde. Areng batoe. wenschen. grasmes.leiding etc. Arif. hopen. Arkian (ook Arkian). vaste.). zijne handelingen nagaan. verkregen wordt. oplegsel. hoop. Aria. wijs. Kajoe arang. geleerd. wil. . verlangen. Soend.slank. enz.

behooren. Asa. Arti (dok Erti). stroom.begrip. Mengerti. rijkdom. meening.). have on goed. Mengasa.ook geoorloofd. koesan halen en onder begieting met een weinig kokend water omroeren. gelijk van zin. geleerd mensch. Aron. al iemands bezittingen . en ze daarna in de Koekoesan verder gaar to stoomen . waarin hat omroeren geschiedt. zonder beteekenis . schatten. onzin. Berarti. een beteekenis hebben . rijk zijn. . waden. een bevattelijk. strooming. Arta poesaka. Aroengaroengan. waarin de graven en begraafplaatsen worden schoongemaakt. die veal weet. die op de Chineesche graven geplaatst worden. hoop. Orang arti of --mengarti. de maand der vereering der zielen der afgestorvenen. Arta benda. Tiada berarti. Sa'erti. Artal (of Etal). ook de beeldjes. begrijpen.beduidenis. vatten. wel to verstaan . verdiend loon krijgen. behoorlijk. doorwaadbare plaats. gegoed. geel smeersel. aldus behandelde halfgare rijst . goederen. verstandig. geld. Artja (Sk. de beteekenis. iron. met beteekenis. halfARSJ. zin. hopen. van Allah). Mengasaken. gaar gekookte rijst uit de Koe. moeten. geest. Asabat. naar iets verlangen. $aban of Roewah). op iets hopen. bezittingen. erfgoederen. enz. Mengaroeng. goederen. . Berasa. verstaan . Artawan.(ook ramping) . of Pengaronan de bak. geel orpiment. troon (inz. een schrander mensch . Mengaron of Mengaroni. (zie ook Haroes). verlangen . doorwaden. beteekenis. Aroes. halfgaar gekookte rijst . beeld. van dezelfdo beteekenis.). goed. verlangen. spier. ook : verdiend loon. Arwah (ook Sjaban. de achtste maand van hat Mohammedaansche jaar. Arta (ook Harta). de z in van iets. afgodsbeeld (voornamelijk sit den Hindoetijd). den zin van iets vatten. Artin ja. Pengaron. Aronan. Arsj (Ar. met hoop vervuld.

Asah. oorsprong. verdringen. herkomst. rookvat. of komst. fig. spoortrein. stam. Mengasah gigi. Asak. . aan rook blootstellen. . met iets zuurs inwrijven. dag. Sajoer asem. rookhuis. Mengasah. (ook Atzal). van goede of komst zijn.). laadstok. . ook mits. wasem. stoommachine . 2 5 wrijfsteen. Perasepan. zuur. Berasal. Pengasak. Mengasap. Asap (asep). tot een oud adellijk geslacht behooren. smook. rook geven. rookpan. -berekor). berooken. enz. geslacht. zoo maar. enz. Bekasem. (Tamarindus indica) . Kakal-asep. achtermid2 6 ASIA. rookkam er.).) of Asihan). zuurachtig. visch) . gelukkig. Berasap. Asar (Ar. Asian (Bat. als maar. enz. rooken. (ook Atsar). norsch gezicht. (bijv. stoomschip. aanzetten op een ASAR. wetten. afstamming. tijd voor hot middaggebed. slijpen. Pesawat-asep. Asem-aseman. Asal-oesoel. afkomst. verdrukken. Mengasam. waim. Dialium indum. een gerecht van ingelegde visch. locomotief. al wat zuur smaakt . enz. de tanden afslijpen of vijien. namiddag. Kereta-asep. Mengasak. slijpsteen. een zuur. Waktoe asar. Asem d jaws of Asem mania. stamper. . stoom. Asem d jaws of -Ke randji. Batoe pengasah. herkomst. aanzetten. als maar niet. aanstampen.. grondslag. beginsel. rook. ook masem). ongeveer half vier a vier uur. waaronder de bekende Tamarinds. aanzien. komeet. enz. ook naam vary verscheidene zure of zoetzure vruchten dragende boomen. enz. Asam (of asem. ook beschaven. in den rook houden. ook Asem kerandji. Bintang berasep~ (ook Bintang berkotek. stuursch. met tamarinds zuurgemaakte groente (soap) als bijgerecht bij de rijst. damp. adel. polijsten . onder voorwaarde dat. Asal (Ar. Moeka asem. grond. volstoppen. rooken. scherp maken. van adel zijn.

Asing.). pekelen. waken. opruierij (verg.). ATAS. met zout bedekt. Mengasoetken. ook zwart. Tiada asian miara andjing. bont maken. afkomst. enz. Asoe (Jav. Asoet. zout bevatten. Asli. oorspY onkelijk. Ka'asmaran. uitheemsch. zoutachtig. verzorgster.) bond (als scheldwoord). Asoetan. stork verlangen. Makanan tiada asian. zich afzonderen.. afzonderlijk. iemand zwart maken. begeerig. Orang asing. Asta (ook Hasta) elleboogslengte. verliefd. vreemd. de zwarte steen. boot. zout van smaak (ook masin). Mengasta. Asjik (Ar. kindermeid enz. de lengte van den top van den middelvinger tot aan hot elleboogsgewricht. met . zegenrijk. doordat zij ziek worden of spoedig dood gaan. voedster. verzorgen. Hadjar'oelasoed. Asoed). niet gel ukkig zijn met honden. afgezonderd. oppasser. Obat tiada asian.gunstig werkend. inzouten. Pengasoeh. zwart. ook : van adel. oppassen. dat slecht bekomt . kwaadstoken. medicijn. zout. goon honden er op na kunnen houden.Mengasingken dirt. ook zich ergens good bevinden. als vreemd beschouwen. Mengasoet. Mengasin of mengasinken. vreemdeling. to Buitenzorg niet kunnen aarden. Negeri asing. in het zout leggen. zwartmakerij. kwaadstoker. voedster (van vorstelijke kinderen). opruien. bekiadden. zwart. vreemd land. Inangpengasoeh. Pengasoet.). Asoeh. Tiada asian tinggal di Bogor. vleeschelijke liefde. vreemdsoortig. ziltig. die niet helpt. inmaken . kwaadstokerij. dol verliefd.. brak. ander. ook verliefd. eten. opruier. herkomst (zie ook Asal). Asin-asinan. de god der liefde. Mengasoeh (ook mengasoh). over (eon klein kind bijv. niet tot iets beh oorend . Asmara (Sk. wat ingezouten is. ook liefde. Asin. in den pekel zetten. Berasin. verzorgster. Mengasingken. ergens kunnen aarden. afzonderen. Asoed.

hof houding. verheffen. Atas angin of di atas angin. naar boven streven. Mengatas. bovenkant. gebrande dakpannen. ook. balkon. oetawa). voor mij. hof. in hot gebergte. in schijn iets doen. (uitroep van v erbazing).elkander een vlieg trachten of to vangen.). . Mengatasken. Atjah. Astana (Sk. front en tijdelijke troon bij eon kroning. Atas sala. pui. Negeri (of Tanah) di atas angin. die gom geeft welke in de inlandsche geneeskunde dient. aanbrengen. dekking. Atas. alien. boveneinde. voor mijne rekening. bij . hoogst. paleis. (gaan). en. allerhoogst . vorstelijk verblijf. nipah. Astag'fir'oellah (of Astaga'flrlah 1). Mengatap of mengatapken. eon dak geven. opheffen. in do hoogte doen gaan. Di atas. Di atas goenoeng. Isi astana. Atjang-atjang. ook grafstede van vorstelijke of heiligverklaarde personen. . Mengatjah. treft.en andere bladeren . naar boven brengen. Teratas.mausoleum .to loevert. Astaka. boven. Beratasatasan. ook leien . ook do daartoe gebezigde. (iets anders to doen). boven op . wat mij beATAU. boodschappen. ook voorgevel. die daartoe behooren. dak. (gaan). om later to veranderen. op mijne verantwoording. dek. Atjang. kirai-. aangaat. verkllkken. . naam van eon boom. op den berg. bovenop.die maat meten. Atal. Atap (of atop). do landen boven den wind. Atap papan (of sirap).zichverheffen. ook ter verantwoording van. van eon dak voorzien. of. boven den wind. ook. Atap batoe (ook gendeng of genteng). to loevert. aan stokjes bevestigde alang-alang-. bovenste. ten lasts van. stoop. to mijnen opzichte. onderling om do overhand strijden. Atau (ook atawa. uitmeten. in de hoogte vliegen. kleine platte plankjes van bepaalden vorm tot dakbedekking. zie Artal. God beware! God vergeve me! God help me l enz. enz. enz. enz. boven.

(zoowel van groenten als van vleesch of visch) . kwestie. Atjoe. meermalen. bezig zijn met atjar to maken. iemand heimelijk tegen een ander opstoken. met den vinger dreigen (ook met een wapen. geding. Atjapkali. geleuter. procureur. Bind in iets stekend. enz. aanhitsen. iets in zuur inmaken. Atjar tjampoer-adoek. tot aan hat eind ergens insteken . wellicht. Mengatjapken. verbitterd maken.. bij geval. ook : staatsie. Mengatjoe of mengatjoeatjoe. zaniken. die. bespoedigen. Hari atjara. rechtszaak. Atjar-ikan. (op het water) . Mengatjoem. zaak. berechten. Atji. in rechten betrekken. een proves aandoen. enz. overstroomen (bijv. dreigen. vlug. onwijs babbelon. Pengatjara. Atjar. Mengatjap of mengatjapatjap. vervolgen. model. dikwerf. tot aan hat. gezwind. vaak. ook overstroomd. Mengatjapi. van aile markten thuis zijn. uitspraak doen. Mengatjaraken. ingelegd zuur. versnellen. Atjap. rechtsdag. Atjo (Bat. vergelijken. ziel (van een doode. er in toestemmen dat iets gebeurt . onzin praten. zal hat zoo zijn ? is hat zoo? is 't goad zoo? Mengatjiken. Mengatjarai. gezanik . pleitbezorger. dikwijls. tegen elkander houden om to vergelijken . naar geloofd wordt.voorts : veal. vurig (zooals hat loopen van een haan om een kip in to halen). doen gebeuren. gemengd zuur van ailerlei groenten . iets geheel. ATOE. kletsen.de hand. Atjoean. mogelijk.). Mengatjo. visch in hat zuur. in een ander lichaam kan varen). Mengatjar. Atoeng. --. Atjara. Mengatjara. onder water geloopen. in proces gooien. iemand in rechten betrekken. Mengatoeng. Mengatjarken. praal (zie Oepatjara) . Atjoem. (van een vlinder) fladderen.). advocaat. 27 tot een e zaak maken. geklets. pleidooi. Atma. een landstreek door hat water eon er rivier).

wolk. d. enz. bemand zijn. of n ja. oorsprong. Ficus septica. ook bemanning van hot schip. Oedang-atoeng. -koe. in onzekerheid verkeeren. opzetting. Mengawan. (een spel) opzetten. k ereltj e. -moe. uitspansel. krullen in letters. scharing. firmament. zooals hat behoort. Awai. Awal moela. geregeld. persoon. Awang-awang. in rangschikking. Awar. wankelmoedig zijn . rangschikken. Mengatoer hoeroef. j ongetj e. Awang. van den beginne af. regaling . in geregelde orde staan. begin. BABA. enz. enz. yolk. in gelid. rangschikking. . een boom. Awan. ook (Awar-awar). aarzelen. met do hand wuiven (bijv. wankelen. rangschikking. scheepsromp. epidemie. (mengatoerkenofmengatoeri) Beratoer. ordelijk. regel. bereddering. ook voordracht. Awak negeri. Mengawai. ook jegens een ander awak zeggen. . wuiven . letterzetten. Awar-awar. i. Awak peraoe. om iemand to roepen).). Atoeran. Awak. in orde brengen. Zen of 3en pets. Dengan atoeran. bewolkt zijn. regeling. waarvan de fijngekorven bladeren met opium vermengd . schatten. beredderen. lofwerk. of van zich zelf tegenover hem awak bezigen. hem in den 3en persoon aanspreken. orde. Berawan. yolk. bevolking. taxeeren . Atoer. Mengatoer. . 2 8 AWAI. Awal (Ar. lichaam. getuigenis. regelen. ingezetenen . aanbieden. hemel. aanvang. scharen. volgorde. algemeen heerschende ziekte. overzenden. aan dit awak toegevoegd). (meestal wordt hierbjj ter aanduiding van den ten. betamelijk. ook verklaren. naar de wolken. ordenen. bemanning. welvoegelijk.dobberen (van menschen). ook vriend. in do hoogte gaan. makk er. knaapj e. enz. waardeeren. Berawak.verklaring. bevolking. de eon na of naast den ander. steurkrab.

). scherp toezien. enz. stork aankijken. uitstekend. nauwlettend gadeslaan. Babakan (Bat. van onkruid zuiveren. oplettendheid. zaak. dour. niet spoedig op of versleten. ook een erf enz. ook kroniek. Ambabadi of ambabati. gapend(van eonwond). voorzichtig handelen. scherp toekijken. ook: geval. hot onkruid enz. boekpens (van een dier). do boomen daarin vellen. Babang. Bab(Ar. Loekanja babang. artikel. Babal (Jav. B. oplettend. pas ge- . voorzichtig. Babad (Jay. Soend. BABA. bast. rondreizende inlandsche straat.bij wijze van tabak gerookt worden. lang jong blijven. jang tiada terang. ook benaming van gegoede(?) inlanders to Batavia. Awas. rooien. Babad-Ambadad (Jav. lang good blijvend. door dit weg to kappen of to snijden .). ook scherp zien. voorzichtigheid.). stuk. mengawasin of awasin (Bat. de pens. Mengawasken. geschiedkundig geschrlft uit den ouden tijd. bedrijf. schors. afstammeling van een chineeschen vader en een inlandsche moeder. een bosch enz. de groote en machtige(vannAllah gesproken).). lang van duur. uitmuntend. enz.). let good op ! Kijk good uit! Awet (Jav. Babak. Bat. Topeng bakakan.comedian ton. het is (was) een gapende wond .) = Djimat (zie aldaar).). die niet bewozen zijn.). de wond gaapt. wegkappen. en die geneeskundige eigenschappen heeft. duurzaam. schors. Dalem perkara ini ada does bab. Bat. in dit geding zijn twee zaken. oplettend zijn. scherpziend.). enz. Jang awas! Voorzichtig. Azza (Ar. poort. inboorling van Chineesche afkomst. bast van den tamarindeboom.). Awas. jonge. geschiedenis. Awet moeda. good bekijken. Azimat (Ar. spel (van rondgaande muzikanten. Azza wa djalla. categoric. Soend. hoofdstuk. Babakan asem. wijd (van een opening). Bat. Baba (ook Babah).

klokhen. Baboe soesoe of Baboe tetek. een heester. vallende ziekte. ook begin. uitgesproid. Babi tanah. ontrold. varkensvleesch . hen. rhinoceros.vormde vrucht van den nangka. volwassen kip. kindermoid. slecht van gezicht. oorsprong. hoorn van eon rhinoceros . doen als een blind zwijn. Daging babi. de planeet Venus. aan flarden scheuren (van een zeil). Lidah badak. een paar vormen. do lepra in hot eerste stadium. Babas. Bat. Babi oetan. enz. min. Bat. uitspreiden. wikkelen. do bovalling. voortschieten. Sawan-babi. Babar (Jav. veel aangekweekt voor do cochenilleccultuur. hot geboren worden daarvan bij de bevalling. Baboe (Jav. tweehoornige BADJ.). Kebabaran. geplet. logkip. Babi panggangan. eenhoornige rhinoceros. i. uit elkander gedreven (van een leger). Babar (ook Beber). aardvarken (sus vittatus) . zoogster. beginkapitaal. opuntia cochinillifera. enz. Membabar (ook membeber).). Sababat.. ook hot to voorschijn komen van een kind. Babon (Jav. wild zwijn. plat. Babi doej oeng of Doejoeng. Membabit. Badam took Sakit Badam of Penjakit badam). roode plekken op hot lichaam. Bat.). ook (Perz. Babi. Badak kerbau. door stroom en wind afdrijven (van con vaartuig). blindelings to work gaan. ontrollen. zwijn . Babat. Babit. d. enz.) . enz. . ook de jonge nog niet harde schaal eener jonge kokosnoot. Membabi boeta. op elkander gelijken. een span (zie ook Babad). meid. betrekken. zeekalf of zeevarken . een paar. Babi roesa hertzwijn . op hooter daad betrapt worden. Tjoela badak. dienstmeid. Bintang babi. sp eenvarken. 2 9 rhinoceros. iemand of iets in eene zaak halen. Badak gadjah. een zeil bijzetten. Badak. gebraden speenvarken . (bij hot spel) kapitaal. Babi panggang. varken. Baboer (zie ook Lamoer).

Badjak (Jav.). veronderstellen. Badati (Har. pad der deugd. Bgrboeat kabad jikan. hot ploegen .). Bade. ploegijzer . wel doen. een soort kiel. lichaam. Bat. Bad j oe takwa. chysopogon aciculatus. Kabadjikan. een soort geest. welvaren van hot land. ploegen. (zie aldaar). jak of kort gesloten jasje. Gandar badjak. kabouter. ploegijzerbeen. enz. 3 0 BADJ. deugd. Bad joe meskat. welvaren. Badji. Badjak. dat tot op de heupen reikt. tot betaling der kosten van een openbaar gebouw. een soort van borstrok . ploegstaart. geheel gesloten nauwsluitende badjoe. enz. Membadjak. op de borst open . vermoeden. een lange badjoe met aan . (Zie verder Weloekoe). Gelang bad jang. welzijn. dwerg.amandel. omdat de zaadpluizen er van zich aan de kleederen vastzetten. ook (bij timmerlieden) zwaluwstaart en stelten . Soengkal badjak. Badan. idem. ploegschaar. pondspondsgewijs bijdragen (bijv. keg. een vest met korte mouwen . Kabadj ikan negeri. Mata badjak. een armband van garen ter bezwering van vorenbedoelden geest. zeeroof plegen. gedeelte van hot lichaam zonder hoofd. Badjang-badjang. ploeg. wig. armen en beenen.). romp. een kort dolkm es met een snede. Bad joe pokok. strijkbord aan een ploeg . Badjoebelah dada. Tiang badjak. een zeer lastig gras. Membadjak. Bade (ook Badik of Bade-bade). Perampok di laoet). (ook Badjag. hot welzijn. radon.). Badjoe serodja. aardrnannetje. een vorm hebben. weldaad. Badjing (Jav. Bgrbadan. n auwsluitend buis. Badjik = Balk. zeeroover. Djalan kabadjikan. Bat. met een geplooiden of gevouwen halskraag . Bad joe ajah. Badjoe koeroeng. Badjang. Badjoe raja'. kleedingstuk tot dekking van hot bovenlijf. to zamen bijeenbrengen. eekhoorn. Badjoe. idem. een lichaam. gissen. een gesloten vest zonder mouwen .

ming van vorstelijke en heilige asceten. ter dege afrossen. hoedanig. Badjoe rante.) (ook Banjol). zich tijdelijk ergens bovinden. evenals. Badjoel (Jav. ontwerpen.). verschillende. ter dege. omtrek. clown. Bagawan (Jav. allerhande. ruwe schets. verscheidene. bona. tijdelijk gebouw. aard. duchtig. grappenmaker.).). bivouac. voorts. Badong (Jav. soort. of van sagoe alleen bereid. heilige. Bagaimana. Bagal. Bagai. ringkraag. bovenkleed. Berbadjoe. kiasse. . allerlei. gestadig. onderbuis. gespierd. ontwerp. harnas. komiek (in de inlandsche schouwspelen). een lange badjoe met lange wij de mouwen . eerwaardig.). duchtig. als. koekjes van sagoe met kanari. die aan hot achterhoofd en bij de ooren gedragen worden bij vertooningen van den Wajang-orang. Badjoe papas. een badjoe aanhebben. wijze. malienkolder. wijders. ook kaaiman. Berbagan. Bad j oe dalem. Sabagai. Sabagal poela. enz. iets naar willekeur behandelen. zooals hot behoort. grof gebouwd. Bagas. Badjoe besi. naar verkiezing met iets doen wat men wil. gelijk als. Membagaiken. BAGO. Badoet (Jav. aanbiddelijk. jong van een kaaiman. achtbaar. enz. Berbagal. flanellen of wollen buffs. op bivouac zijn . Bagea (Mol. onderdeel. sabagai poekoel. Bagaibagal. buikgordel (zie Bedong). bloemstengel van de cocosnoot. in soorten . Memoekoel. ook buikband. Badjoe kadjari. Bagan. platte grond. enz. . iets row schetsen.de poison nauwsluitende armen (vrouwendracht). zooals. potsenmaker. robust. Membagan. halte. nar. ook de metalen vleugelvormige versierselen.of uitzetten of of bakenen. borstplaat. zoo ook. alligator. (van den wind) stork. rustplaats. Badjoe loear. de omtrekken van iets af. op welke wijze.

op doze wijze.).). deel. Terbahagi. zich opdirken. mooi. ten nutte van. voorts. deelen (onder elkander). deelen. verfraaien. mooi opgeschikt. lieftallig. schoonheid. ik heb twee brooders (zusters) . ten gebruike van . Pembahagi. zoo handelende. Bagini-bagitoe. verdeeld . zus en zoo. enz. Membagoesken. dus. ongeluk. voor.Bagi. Berbahagi. lieftallige vrouw. ook -ajoe (Jav. Bahaja. muilezel. fraai. verdeelen. Bagral (Ar. fraaiheid. lief. Bagoer (ook Djagoer) (Jav. gevaar. gedeelte van een land afdeeling. Gnetum gnemon. aan) God. lieftalligheid. geluk. Segala poedji bagi Allah. Bahagian tanah. bestuursafdeeling. Sakit bagoes of Babagoesan. verdeeling. wijders . Bahagi (ook Bagi). Bagitoe. mazelen. hell. een boom. gelukkig. ten andere. ook de pokken. verdeeld zijn. op die wijze . aanminnig. ministerie. wat door deelingverkregen wordt. aldus. die in hot gewone leven alleen aan een regeerenden worst gegeven wordt. Bahagian. Bahagia (ook Bagia). een titel. van welks bast stork touw wordt geslagen. nood. departenlent. een schoone. en dus overeenkomt met ons Zijne (Hare) Majesteit". onderdeel. . . gever. van buitengewone maar geproBAGO. Perbahagian. zoo. portioneerde lengte (van menschen en dieren). alle lof zij (voor. mooi maken. Baginda. Sire". Ada bagikoe doea soedara.). Bagoes. dus doende. Sabahagi lagi. mooi maken. Perampoean bagoes. zijne (hare) gelukzaligheid. Bagini. deeler. Bahagian pamerentahan. dus. onderdeel. Bat. mooi voordoen . gedeelte. zoo. anderdeels. een mooi huis. Bagoe. deel. schoon. deeling. (bij hot kaartspel) geven . enz. Berbagoesan. Roemah bagoes. Adakah bagimoe bapa? Hebt gij een vader? (Zie verder : Bahagi). aldus. Membahagi.

klinken. nagalm. gevaar veroorzaken. fatsoenltjk uitdrukken. inderdaad. versch. BALK. uitdrukking. enz. ongeluk.Akar) . tegen den goeden Loon handelen. schoon. enz. ook uitmunten in schoonheid enz. spreekwoord. Melangkah bahasa. ja zeker. taal. klank. hebben. Akar bahar. schoonheid. herkauwen. Baharoe (ook Baroe). gevaarlijk.. Bahkan (ook Behkan). be. Dengan sabahoowanja. volmaakt. Baham (ook Ba'am). schouder. een groote pigs water. ook toon. Bahar. Memberi bahaja. zooeven. ja. manier. Mengamboerken bahana. in gevaar brengen. woord. nieuw. Berbahana. schreeuwen. volmaaktheid. (zie ook Poendak).. moor. Bahasa aloes. Bahoe. de stem. overbrengen. Berbahaja. Bahasa dalem. vertalen . zoo is het. Bahoewa (ook Bahwa). Bahasa sahari-hari. Bahar. dat. Membahasaken. gillen. Bahara (ook Bahari). kies van verstand. dagelijksche omgangstaal . gezegde. zich behoorlijk. Membaham. zeker. langzaam eten. Bahtera. geweld maken . geraas . Bahasa tjampoer-baoer. kaak. conventioneele taal. pas. gekuischte taal . Bahana. beschaafdheid. in gevaar zijn. hoftaal . een zeogewas. weerklink-en. beschaafde. gevaarlijk zijn. in eene taal uitdrukken.. 31 groote rivier. Bahasa katjoekan. nieuw jaar . nagalmen. wezenlijk. schuit enz. waarlijk. Bahla (of bahala).(ook Mara bahaja) . nieuweling. zee. Bahasa. onlangs . baar. stem. (zie. ter dege.z. verheffen. Taoe bahasa. Orang baroe. goede manieren kennen. nieuweling. vaartuig. . gemengde. geluid.chaafd. echo. taal met vreemden tongval. enz. spraak. voorwaar. Perbahasa ook Perbahasaan spreekwijze. Taoen baroe. (van menschen) kauwen met gesloten mond (van koeien enz). geraas-.

als onduidelijk beeld to voorschijn komen. do schatkist. voorzichtig ! Membalki. weldoen.. toestaan. Amarantus retroflexes. Amarantusmelancholicus. Bajem ekor koetjing. .Balk. die meerendeels eetbare bladeren geven. Bajem merah. de tempel to Mekka . in orde. Bajem toer. goedschiks. Membaikken. deugdelijk. enz. Bait (Ar. (Zie verder Kebajan). Balt'oelmal. . Bajak. van eon hoog zwangere vrouw). Amarantus spinosus : Bajem besar. of Amb. hetzij mensch 32 BAIT. Amarantus oleraceus. Sabaja. onevenredig dik van lichaam (bijv. beschaduwen. Dengan balk. -maken. pas good op.~Membangi.zijn. Celosia cristata. gezond.. schaduw werpen op sets. Bajem doers. enz. schaduwbeeld.). Bajam (ook Bajem. repareeren. Balk-balk. schaduw. verbeteren. Bajem betoel. enz. good. wel. let wel op.Bajem sajoer. Bajem selasi. Chenopodium filicifolium . -denzelfden leeftijd. herstellen. schim. repareeren. slag. Bajan. hetzij. deugdzaam. hetzij . . degelijk. duurzaam. (ook Bajang-bajang).) = vergunning verleenen. Baja. een good. deugdzaam. huis . van dozelfde soort. de moskeekas. Amarantus paniculatus. goedschiks. gaaf. Sabaik-baik of sabaik-balknja zpo good mogelijk. Balk orang. ook minzaam mensch. zich opdirken. Orang balk. hot heilige huis. ook maar. (zie ook Benar). -slag. Balt'oelharam. ook iemand good doen. aan den dag komen. braaf. alle van d e natuurlijke familie der Amarantaceae en eenjarige gewassen. verlof geven. balk setae. hotzij duivel. hot met iemand weder goad maken. welvarend. Membajangken. goad doen. enz. . Terbajang. . Cladostachys frutescps . groote ~groene papegaai. . soort. Berbajang. spinasieachtige plantensoort . sets verbeteren. hoe good ook. Bajang. Kasi balk (Sap.

eeuwig. i. voldoening. Bajoeh (ook Wajoeh). betaalmiddel. Pembajaran. aan velen uitbetalen. betaler. vormd. betalen. Chineesche inkt.). stam. zuigeling. Mamba j ar ~oetang. ook voor anderen betalen. gemaakt.). do materialen voor eon huis.g. eenigszins bedorven door to lang liggen. zijne of komst verloochenen . mede-vrouw. vervulling. vervullen.op sets schaduw werpen. schaduw op sets laten vallen. betaling . Bajoe (Sk. of komst.). Memboeang baka. Maroe). ook : hot aanstaan- . Penjakit baka. uit hot land der vergankelijkheid teruggaali naar hot land der eeuwigheid bestendigheid). onsmakelijk.. onrein.. zijne of komst verraden . ook een Chineesch spel. doch niet bepaald bedorven (van spijzen bijv. beschaduwen. enz. om haren man to ontvangen. enz. Bajat (Membajat) padi op hot kweekbed zaaien. betaling. voldoen. zijne schuld betalen . wind. sterven. erfelijke ziekte.). Membajariook Membajarken. Baka' (Ar. d. kanegeri jang baka'. Mamba jar kaoel. Bakal. Bajar. . geslacht. Oost-Indische inkt in verharden vorm. enz. ruwe stof of grondstof. Membajar. oorsprong. Baji (Jav. ook wat men op reis. klierziekte. (verg. waarvan sets moat worden geBAKA. klein kind. jang fans. door handelingen etc.). bestendig. zware wind. ook van smaak veranderd. Pembajar. made-echtgenoote.. Poelang ~dari negeri. stormwind. Baka. wicht. pas geboren kind. sets BAKA. (wanneer doze moor dan eene vrouw heeft). duurzaam. eene gelofte vervullen. volbrengen . Bakal roemah. erfelijke aard. enz. Bak (Chin. wat iets moot worden. z. medeneemt (ook Bgkgl) . Menimboelken baka. ook do benaming der verhouding tusschen do verschillende vrouwen van eon man. enz. ras. beurt. aflossing.

Bakal radja. Kajoe bakar. Batoe bakar. Membakar besi. aangeven. korf met of zonder BALA. houten klompen (indische). ook maken. Bakiak (Bat. Bakal. Bakoeng. Bakoel. hartzeer aandoen. evenals een andere soort. ik zal naar Semarang gaan). Bakal kawin. do vermoedeltjke troonopvolger. Bakar. Bakat angin. branding. onder hot koken gestremde of geschifte melk. Mgmbakalken. blaken. die Crinum bankanum genoemd is. ijzer heet maken. Crinum asiaticum. die zullen trouwen . ook brand. eon sierplant met geneeskrachtige eigenschappen. den ruwen vorm van iets nemen. ook hot ophouden der menses bij vrouwen van zekeren leeftijd. Baker. onstuimig. Roemah terbakar. . ook (Jav.).de huis. voorbode van den naderenden of opstekenden wind. Baki (Holl. die niet moor menstrueert. branden. enz. gebakken steen. ook voorspellend voorkomen van iets. die bestemd is. Membakal. Kabakaran. de voorteekenen der kinderpokken. bUjv. do verloofden. die do waren in hot groot verkoopt aan wederverkoopers in hot klein. -veroorzaken. volgepropt. ook aanblazen. jaloersch maken.). voorteeken. zullen (wordt gebruikt tot het aangeven van het futurum. Membakar. bakje. 3 3 deksel . (Membakar hati). tot iets bestemmen . presenteerblad. brandhout . metselsteen. gehangen to worden. fig. Bat. Akoe bakal pergi ka Sgmarang. ophitsen. Pgrampoean bald. eene vrouw. Ba at. Voorts Pancratium zeylanicum met eon zeer verg-If tigen bol. brandstichten. bakken. (Jav. schade lijden door brand. hot branden. een brandend (of afgeebrand) huis. en Bakoeng ajar. Bakat ketoemboehan. een waterplant met wormdrij vende eigen- .). mand. en vol. Chamaecladon augustifolium. botsende golven. voorbode. Bakal di gantoeng.). verkooper of koopvrouw.

opgezet. Bala (Holl. de vorstelijke gehoorzaal. Berbalan of Berbalan-balan. de stinkende sprinkhaan. race. bezoeken. terug doen. beloonen. wit. krijgsmacht. Balai pgranginan. dienst. enz. Balai (ook Bale en Bale-bale). Bala (Sk ). albinokleurig. dienst.vergelden. ook opene vergaderzaal. Bala. eerbied. dansen (als Europeanen doen). ongeluk. dienstbetoon. zwelling. Balan (Jav. witte vlekken aan handen en voeten. ook : beproeving.. dans. Balesan. lager. vereering. koepel. striem . wederstreven. yolk. waar de vorst zich in het openbaar vertoont. bezoeking. ziekelijke opzetting. leger. wedren. sprinkhaan . hulde bewijzen. wat men terug doet. Bakoep. hulde.). iets in to brengen hebben tegen. Balai (Membalai). enz. Balangan (ook Balapan). enz. Balas (ook Bales). Membalesi. Membalal) beproeven. ongemak. aandoening der longen . eerbetoon. laten begaan. Amben). litteekens van striemen op 't lijf hebben. betwisten. Balar (Penjakit balar).. gezwollen. die aan de voorgalerij van hot paleis verbonden is. Bgrbakti. Bgrboeat bakti. Balang. vergelding. beloonen. Bakti (Sk. tijdelijk logis voor vreemdelingen. open gebouw. enz.. Membala of Bala. striemen overdekt.). Bala tentera.. vergoedi ng. rustbank (verg.schappen. met MALEISCH-HOLLANDSCH. striemen op zijn lichaam hebben. enz. Balai. beantwoorden. met onverschilligheid behandelen.). . verheven bolrond. bank. aanbidding. vereeren. Membales. teruggeeft. lusthuisje. hulde betoonen. Stenocoris varicornis. de Albinoziekte. kommer. eerbied. tering. Bat. beantwoorden. Balang sangit. iemand vergelden. belooning. vergelding. vergoeden. Bala seni. antwoord. onheil. Balah (Mgmbalah). Balai-roeng. enz. 3 34 BALA. danspartij.

. d. wat omwonden. vergelder. beenderen en (ook Djengger-ajam). dan zoo. (ook Akal-balig. zoowel aan den mast als aan hat roer. Membalik. rugzijde. des onderscheids gekomen. zwelling door een slag of striem . zware stem. ongelooide huid. verbonden.) been. Patah kemoedi dengan bamnja. hat onderst boven gekeerd. ook eon kind in slaap sussen (Membamken) . Poeter-balik. ingewikkeld is. omgedraaid . ook zwelling. veel gebruikt voor hat maken van . BAMB. draaien enz.). bergkristal. windsel. Terbalik. Bolak-balik. windsel. weduwe of weduwnaar. terug. Maranta dichotoma. . enz. hanekam. ook heen en wader gaan. boom. omwinden.). Baloet.. omgekeerd. enz. inwikkelen. Akalbalek of Akil-balig). Balig (Ar. Pembaloet. Baliloe. tuchtiging. ook Jav. zijne woorden verdraaien. verraad. een tot de familie der Cannaceae behoorende plant. Barn (of Baam). meerderjarig. ook zwellnn (der oogen) . achtergebleven. belooner. enz. rijp. bedriegerij. dwaas. knook. verband. nu zus. Baloewerti (Port. . Baloer. tot den leeftijd der puberteit. Kebalik. in de zon gedroogd vleesch. omgekeerd. enz. onzinnig. Membaloet. ook : fopperuj. Balok (Roll. hat roer en zijn dwarsbalk zijn gebroken. Bamban (ook Bambang). kristal.. enz. balk. Terbolak-balik. wenden.). huwbaar. verband. bolwerk. verbinden. hat omgekeerde. Baloetan. Baloeng. terugkeeren. Baloe. mondig. enz. omkeeren. hat tegenovergestelde. een plant. dwarsbalk op Indische vaartuigen. ook zwelling der oogen (door hat huilen) . . hat tegendeel. ook straf. draaierij. bedrog. hals over kop tuimelen.Pembales. verdraaien. keerzijde. zware bastoon. volwassen. omwikkeling. Balila. enz. zich omkeeren. Balik. i. nagelaten echtgenoot. alle hoop is verloren. kam van eon haan.

matten. haven. Bambusa vulgaris var. Gigantochloa robusta. kreeften. een zeevisch (ook Bandeng) . Bamboo kerisik. Bambusa vulgaris. Gigantochloa atter.). Bandang. ook. enz. havenplaats. Bamboo boeloe koening. Schyzostachyum durio . Schyzostachyum Blumei . Bambusa apus. Bambangan. Bamboo tjina. Melocanna viridis . Membandang. spek. Bambusa serpentina. een visch. als allerlei gereedschappen. voor huiselijk of dagelijksch gebruik. item. Sjah-bandar. Bamboo gading. Bamboo BAMI. hoofd eener havenplaats. Bambang. Arundinaria glaucescens. Bat. Bandar. havenkantoor. Membandangken. Bamboo doeri. vergroot (van de maan) . hollen. Melocanna brachyclada. Bamboo seritkoeda. Bamboo woeloeng. havenmeester. Perbandaran. Bambusa elegantissima. enz. eon Chin eesch gerecht van eon soort macaronis of vermicelli (mi) met varkensvleesch. Bami (Chin. hard wegloopen . Bumbusa fera. Bamboo boeloe akar Melocanna gracilis . ook Bamboo tali. hoofd der kooplieden. Bambusa nigro-ciliata en Bambusa aspera of Gigantochloa aspera. hat met elkander eons zijn en heimelijk verkeeren van twee minnenden. Van doze tot de natuurlijke familie der Graminaee behoorende nuttige planten maakt de inlander zoowel zijn huis.). bankier.Bandang (Jav. . vlag. Bamboo boeloe id jo. en gro enten. vaandel. Bambusa verticillata. Bandera (Port. degeen die de bank houdt en de kaarten uitdeelt. plat en breed. op hol slaan. Melocanna Zollingerii. Bamboo-riot. korfjes en mandjes. Bamboo oeler. ventrea-terre laten loopen. Bamboo. maculata . laten rennen. Bamboo andong. Bamboo bitoeng of -betoeng. ook (bij hot kaartspel). ook Bamboo ater.). Bamboo ampel. garnalen. Bamboo apoes. Bamboo djawa. Bamboo toetoel. wimpel.

Bandot. Membanding. tegen over elkander stellen. uit de oevers treden (van eon rivier. Tiada bandingnja. rij. een warme drank. BANG. stank . eenig .). echtbreuk. Bangat (ook Bangkt). ruw. ook franje. grootspreken. evenbeeld. fatterig. wat met iets vergeleken kan worden. Bandering. blufferig. forceeren. Berbandjar. verhaasten. enz. een sluiting met geweld openen. om dieven. vergelijken . iets met een slinger gooien. boeleerster. roosterwerk. hangmat. onaangename reuk. twee voorwerpen met elkander vergelijken. ook : razen. tieren. 3 5 weerga. stinkend. hangende wieg. overstroomen. bluf- .). bespoedigen. Bangar. Ka'in bang. bereid met gember.) .. aan to houden). onvergelijkelijk. eene rij. ram. Bangga (Bat. spoedig. gelid. onzuiver van smaak of reuk. lets dat gebruikt wordt. gaffelvormig instrument. Jav. Membandingken.). ook boel. onverwijld. ook eelt of gezwel aan de schouders tengevolge van h et vale dragen.Banderek (Bat. roodgeverfd kleed. in gelid staan. hardhoorig. rood. leven maker. gedoornde vork. enz. ook : streng. vanghaak (wapen der gardoewachters. Bandji (ook Bandii-bandji). Band jir (Jav. overstrooming. Bang (= abang). enz. Bandil. verstopping. koppig. enz. Banding. Membandering. hooge rug. lofwerk. pendant. bok. enz. op eon rij. Bandok (ook Bondok). met een slinger werpen. hoererij . Kabandjiran. pronkzuchtig. enz. enz. enz. Zie ook Sangat.. Bangal. ook : ondeugend. voorts: Membanderek. Membangatken. door eene overstrooming overvallen. haastig. Bandoel (ook Bandoelan).. eon gelid vormen.Oostindisch-doof(verg. Bandjar. Bengal). enz. schommel. obstructie. slinger. om er iets in of aan to hangen. enz. hooge schoft . Milt.

bouworde. (verg. enz. halsstarrige. of Port. voorhouden. opstaan. opstaan. Membangkit.. ook ophalen. 36 BANG. opstaan. verstokte (zondaar). Bangkit. Bangkai (ook Bangke). Membangkitken perkara jang lama. heeft ook geneeskrachtige eigenschappen. verwijting. verstokt. bluf. verwijten. enz.fen. halsstarrig. Membangoenroemah. oude zaken oprakelen. opkomen. wordt ook in de inlandsche keuken gebruikt. een pad. een huffs bouwen. verwijt.). een groote pad. inrichten. oude koeien uit do sloot halen. doen oprtjzen. een groote kikvorsch. Morinda citrifolia. maken. fatsoen. (een scheldwoord). Bangkes (ook Bebangkes of Bebangkis). Bangkit. koppig. Bangkawan (ook (Bengkarah). dat bb wijze van schadeloosstelling voor eon vermoorde betaald wordt. voetebank. oprijzen.. zich oprichten. oak: vorm. Bangkawara. Bangkoewang. Bangkoe kaki. rustbank. een vaartuig op stapel zetten. Membangkitken. Zingiber cassumanar: een overblijvende plant met goneeskrachtige eigenschappen . grootspraak. dakrib. bank. lijk. enz. Ipomoea mamm osa : eon slingerplant met eetbare knollen. enz. zich verheffen .opstaan. voetebankje. Bangkoe (Roll. gestalts. zich boven de kim verheffen. Mem- . dakspar. Membangoen peraoe.). een boom. een stad stichten. Membangoen. Bangkong.Membangoen negeri. Bangoen. vischkaar. kreng. zich oprichten. Malt). bouwen . Ban?koedoe (Bengkoedoe of Mengkoedoe). enz. enz. ook iets vormen. Banglok (Chin. iemand aan bewozen diensten of weldaden herinneren . Membangkit. bloedgeld. uit wiens bast en wortels een roode kleurstof wordt getrokken . Membangkitken. bewezen dienst of weldaden verwijten. dood lichaam. niezen. Bangle (ook Banglat). uitkomst. Bangoen.

waaronder rijtuigen. talrijk. om naar hot een of ander to kijken. enz. veal. Bangsal kareta. snuit. veelvuldig. met of zonder bewanding. stank. -d j awa. natie. Bangsa semoet. vorm. Berbangsing. Bangsing (ook Bangsi). aantal. een loods.BANG. torentje. ondeugend. Bangsawan (ook Berbangsa).. BANI. een dak op sti jlen of jukken. Bangsat. . ooievaar. een Chinees. menigte. enz. soort. eerloos mensch. wagenloods. Bango. stout. dwarsfluit. kaalkoppige ooievaar. van eene aanzionlijke familie. borstlap. Bangol. Javaan of inlander. Bangsal. gespuis. smeerlap. als eon vagebond leven. Bangor (Bat. booswicht. hardhoorend. do fluit bespelen. schuilen kunnen. ook wandluis. reiger. (van een kind).). Sabanjakbanjaknja. postuur. Banian. loods. of voor iemand opstaan. ook iemand wekken.Bangsa tj ina. wakker maken. inlandsche bamboezen fluit. voor hot een of ander. fluit. tot eene soort rekenen. marabout. schobbejak. enz. Bangsa. vagebondeeren. op een fluit blazon. enz. ook . evenveel. zooveel als. Membangsat. snoet. canaille. schelm. bangoeni. door hot dooden van eon wandluis). enz. Europeaan. enz. stand. stam. boef. in hoeveelheid van. familie . van een aanzienlijk geslacht. in den adel verheffen. Bangsa koelit poetih. vagebond. hoeveelheid. . enz. schurk. spitsboef. de zwartgevlekte. wakker maken . Membangoenken. Membangsaken. Sabanjak. Bango tongtong. Bangoenan. gauwdief. Bangoes. vieze reuk. enz. schavuit. Banjak. enz. gedaante. op zijn meest. enz. lucht (veroorzaakt bijv. yolk. geslacht. onverbiedeltjk. blanke. de familie der mieren behoorende. van goede of komst. ongehoorzaam. als eene soort beschouwen. van adel. die wachten moeten. Bangseng. tot hot geslacht. ook gebouw. iemand wekken.

hat aantal van jets vergrooten enz. Berbantah (ook Bantah-bentoh). Psmbantai. . enz. neerslaan. stijfhoofdigheid. eene ziekte coupeeren. slachtvee. enz. twisten. Bantah. in niets toegeven. eene ondiepte. door bijvoeging vermeerderen. waarin roestend ijzer gedurende eon pear weken wordt gedompeld. lets als kussen gebruiken. Banter. enz. eon gedeeltelijk zichtbare zandbank. enz.. Banjon (ookBanjoe en Bebanjon). redetwisten. Bantai. kussen of klos. hoofdkussen. weerstreyen. ruzie met elkander hebben. elkander tegenspreken.. tegenspreken. . Bantal penjangga. ook meerderheid. Bantal kapala. Kabanjakan. kussen. veal maken.. Membantal. enz. stootkussen. Membantah (ook Membentoh). waarop bijv. Bantal gosling. 37 eon rijtuig rusten. Ban jak (Jay. rolkussen. enz. tegenspreken. Membanjakken. Bantalan. vleesch van geslacht vee. Bantal. M®mbantahi. enz. Memban jaki. tegenspraak. heraut. enz. . Binatang bantaian. Membantai. wet op eon kussen gelijkt of als zoodanig dienst doet. geschil. dooden. iemand tegenspreken. slachter. en dat met looizuurhoudende schillen van vruchten eon zwarte inkt geeft). wederstreving. de veeren van BANT. eon gevaar of wenden. Membantar. vermeerderen. to veal. bezweren. adjudant. zwartsel voor de tanden (hat water der cocosnoten. laagte in zee (bijv.zooveel mogelijk.. onderlaag. tegenspreven. veelh eid.). ook met zijn velen jets doen. overbrenger van 's vorsten bevelen. slachten. Banter. stager. Membantahken. (over de een of andere zaak). eene ziekte in Karen voortgang stuiten. . gaps (zie ook Gangsa).). redetwist. Banjol = Badoet. ruzie met elkander hebben. enz. Bantara (of Bentara). stootkussen tangs hat boord van sloepen. twisten.

ook verschaald. Baoek. Baoe. vermengen. praten. Bantjoeh. bijstaan. Pembantoe. reuk. eon luchtjo hebben. kouten. ook dof van kleur. laag scheldwoord) hoerekind. ook : ongelijk van grootte (bijv. mengsel. Tjambang baoek ook Bewok. door eon beard. huip verleenen. Membantoe. geurig rieken of stinken. 38 BANT. bijv. Bantjoehan. Bantjoet. ook beletten.neergooien. (van gebak. gestuit. helper. geur of lucht van zich afgoven. M®mbanting. neersmijten. Banting of Terbanting. helpen. Berbaoe of Bebaoe. Banteng (Jay. Bantjang. enz. niet . kwee (Orang bantji). niet wel doorbakken. met elkander mengen. eon kleine kikvorsch. op den grond smakken. mislukt. vorschoten. enz. huip. Banting. Bantji. tweeslachtig. gear en ongaar door elkander. van eon span paarden). enz. eon jongen boom. verschalen (van wijn. schatting. gecoupeord. puisten) niet tot algehoole rijpheid gekomen. (van ziekten. enz.). onder. steunen . Baoe. enz. enz. hot ~wilde rund.Bantat (ook Bantoet of Bantet). huip. vol (van den hats onder de kin.kwakken. eon oppervlakte van 500 0 rijnlandsche rooden of ± 7096 0 meters. niet voleindigd. halfsleetsch.. Bantoet. hermaphrodiet.). Baoek ook Bawoek. Membantoen. door. die onder de kin samenkomen . contributie. mislukken. schatting. bakkebaarden. Pembantoean. babbelen. geurig. Membantji. mengsel. vermenging. contributie heffen. enz. Bantoe. bijstand.). helper . niet hear goheele verloop hebben. niet good gerezen. smijten. Bat. bijv. Bantjl (Jay. verhinderen (Membantjangl. keuvelen. eon plant met wortel en al uit den grond rukkon. springer. boomkikvorsch. Membantjoeh. Bantjet. geur. lucht. Bantoen.).) ook (als gemeen. wilds stier (zie Seladang en Djawi).

Membaoer.n. moorasbosch. Perkata~n t. oudste brooder van vader of moedor . Barang ampat bidji. inlandsche comodianten. Boekan sebarang. Barang sabagainja. gomengd. . dat . jets ongemeens. wie ook. alledaags ch. Tj ampoerbaoer. Perbara. zoo wet. al wie.hot aanzien van nieuwheid of frischheid vertoonend. have en good. goedoren.A. bagage.~ onvers chillig wet . zoo wet. Sebarang (ook Sembarang). Bare-bare (Bat. ontsteking. Barang ape. pleat met hot landswapon dat de politieen justitiebeambton dragon. brabbeltaal. goedhartig. ook : Mangifera foetida (anders Batjang). Barang-barang. vermengd . Baoer. al dergolijkon. wie ook. ten zeerste vermengd. koopwaar. test. waponplaat. . waren. wet ook. enz. koopwaar. Barang siapa. kleeding. dooreonhaspelen. bloedzweer. moeraszwijn. moerassig bosch.: Barang di sampaiken soerat ini kapada toean . Bapa boengsoe. moge doze brief aan den hear A. enz. jongsto idom. Barang. dingon. goederen. eon sterkriekende manggasoort. . bezorgd worden . Bapa gods. Barah. Barang dagangan. Barangkali (ook Barangkala). enz. Bapa toewa. glooionde kool of asch . j ampoer baoer. mongon. Barang. Babi baran. al wet. zweor. Bapa'. bijv. ongewoons. good. vader (in hot algemeen ook gebruikt tegenover moor bedaagde mannelijke personen. ook : 't is al wel. dikwtjls verkort tot Pa'). stiefvader. Bare. Baran. gowoon. ongeveor vier stuks. jets. wordt ook gebruikt om eon wenschende wijs uit to drukken. die langs do straten hunne kunsten vertoonen tegen eene kleine betaling. . Tandak Barang. kwaadaardig ontstoken BABA.). stoof.. eenig. Bapa ketjil. komfoor.. dooreengohaspeld. wet ook. Bapa tini ook Bapa koewalon. borstplaat. Barang. ding. Topeng Barang. vormengen. Bapang. Bapa tjiiik.

kamfer. Berbaring. West-Noordwest . roijaal. Baring (Jay.. misschien. eon oogenblik geleden. . Barisan. reeks krijgsvolk. in gelid stag. dat. mogolijk. liggend rusten. waarschijnlijk. Bat. zware westenwind. hot westen (ook Koelon) (Jay. Membarlngken. pas. West half Zuid. . gemarmerd. rustplaats. to ruste liggen . neerliggen. zoo juist. west. Bans di atas (ook Fatah). Barat di kanan d jaroem pandak (pendek). geregelde troop krijgsvolk. ook exercitie en benaming van een klankteeken . Berbarik. Bans di depan (ook Dlamma). neerliggen. Bans di bawah (ook Kesra). tegeiijkertijd.of Sakit bares). oxerceeren. ligplaats.). Pembaringan. zoo net. Zuidwest. hit teeken voor de o en oe. Baring. dus sluitmedeklinker is van eon woord of letter. melaatschheid. hit teeken voor de a. West ten Zuiden . Berbaris. zoo even. rij. geaderd. eon bui uit hot westen. zwachtel. to zamen. enz. West half Noord. liggen. eene rij vormen. enz. zwaar wader.). gelid. Baroet. hit teeken tar aanduiding dat een medeklinker gain klinker heeft. Barat beret laoet. Bank. Membarmg. Noordwest: Barat daja. enz. 't is mogelijk dat. eene reeks. nieuwelings. Bares (ook Penjakit. Barat. Barat tepat. wellicht. . op hot oogenblik. Bares (Jay.). West ten Noorden. enz. greep . Barat laoet. Barat di kini d jaroem panel jang. Membaris. windsel. Bans.). a. rechtwost. Barat di kanan d jaroem panel jang. Bans mati (ook Djezma of Soekoen). Soend. Bat. v BARE.. Baroesan (Bat. verband.op welkon tijd ook. neerliggen. . ook openhartig. Baroe (ook Bahroe) zie Baharoe. hit teeken voor de i en e. ader zooals in mariner. liggende zijn. Barat di kiri d jaroem pandak (pendek). Baroes--Kapoer baroes. gezamenlijk. .

Batang . ziekelijk. wasschen . (Pembasoeh). Bata. enz. vochtig . Bata timah. de roos (ziekte). wat bestemd is om rat gemaakt to worden. Batak. stain. omzwachtelen. enz. Zie Soempah. Membasahken. plunderer. gebakken vloersteen. Base. doer mislukken. enz. goor. pen. disconto. eon verband om jets liggen. metselsteen. ziekelijke zwelling.. tegel. mondwassching. tot bederf overgaand.). Basoehan. Baroh. vergeefs.band om den bulk der kinderen . rabat. rat. eene vrouw. Baroet gantoeng (ook Oto). Bata-bate.ook eon eed of liggen. die uit hare schaamdeelen stinkt. groote pop. ook met natte kleederen.). Batang. Basal api. Basal. Batang poehoen. Basoeh (Membasoeh). omwinden. Barongan (Jay. niet doorgaan. eon kook was. gistend. extra. opgeld. 8 9 Basah. of druipnat loopen . droge grond aan den voet van eon berg of heuvel. disconto berekenen. al wat men boven de mast neemt. enz. boomstam. -. tengevolge emir ziekte . Basoempa (Mol. Basi. Batal. hooggelegen droge grond. rat. rat goad. Membatalken. mislukt. ondertrouwen . die bij feestelijke optochten op straat worden vertoond. Membatali. baksteen. opgeld nemen. Basahan. enz. Perampoean basi. Zie Bahasa. verijdeld. duf. BATA. ondertro uw. vochtig maker. dessert. Membaroet. Membasik®n. aarzelend. aarzelen. eon schuitje of blok tin . Basal. wat gewasschen moot worden of tot wasschen diem. aarzeling. ook schotel. enz. order water dompeion.. waarin eten wordt opgedischt en muf. stronk. garstig. die van den hals tot aan den gordel reikt . naam van eon volksstam in Sumatra. eon borstlap. Pembasoeh-moeloet. Bata lilin. onaangenaam riekend. Bat. bleak. in bet algemeen eon platte langwerpige klomp. rooven. verijdelen. enz.

Batara (ook Batari) Doerga. rolsteen. ook binnenste. kreng. Batara. Membatik. ook opzeggen. Batoe bate. eon raadsel oplossen. amber. barnsteen. titel voor godheden. Batin. op die wijze (uit de hand) beschilderd kleed. oprecht. Batang (Jay. enz.meer den Penghoeloe.ajar. van eon grensscheiding voorzien. opgehoogd tuinbed . Batjak (ook Batjek). verwaterd. bergsteen. Bath. Batoe amber. Membatang. Batik. kom.). vochtig. zoowel van buitenv als van binnen. oprechtelijk. al to pat. Batoe datjln.. enz. verwen. Membatja. Membatjaken. inwendig. steep. na voorafgaande beschildering met was. Batas (ook Bates on Wates). hersenpan. minder den Orang-kaja. innerlijk. Sajn batik of Batikan. Batoe. Batoe kapa* la. onaangenaam rieken. Terbatja. Batang leper. lozen. gekleurde teekenmg op hjnwaad. ge- . wet gelezen wordt. Batjln. door to veal vocht doodgegaan (van planten). Batara Wlsnoe. winst. uitlegging. gebeente. begrenzen.). Loewarbatin.). zilvererts . enz. radon. gewicht. Membatas. gelezen kunnen worden. leesles. eon houten. stinken. viesriekend. ook eon stinkend lijk. geraamte bekleeden. lezen. 40 BATA. grens. uitleggen. schaal. Batja. verklaring. scheiding. de godin Doerga. drassig (van den grond). verborgen . Batoe perak. metselsteen. rivier. klip.. Membatesi. dergelijke teekeningen op lijnwaad brengen of lijnwaad. teekening. titel van eon Maleier. voorlezon . Membatesin (Bat. de god Wisnoe. arts. eon grensscheiding waken. eon onaangoname mislijke lucht afgevend. Mimbatang. bakje. riviersteen. ook wUze van lezen. verklaren. gebakken steep. near rotte visch stinkend. enz. Batas-betas. stroom. voordeel. enz. Bati (Jay. pals . gebeente van den schedel BAVCTA. Pembatjaan. leesbaar. merkpaal.

Batoe api. op don loop brengen. Batoe oedji. graniet. Sapala batoe. . enz. . is. naar onder. . kameread (Temen). gemarmerde steep. enz. onderaan. Membawah. Batoer (Jay. medebrengen. zap dsteen . vuursteen . schaken. Batoek. ondergeschikt. gewichten van eon weegschaal . droge hoest. brengen. tennghoest. ondereind. stijfkop. Batoe djoebin. lei. Bawah. Batok. magnoet. Batoek kermg. enz. onder den wind . aan lij. Batoe karang. als eon steep zijn. zwarte toetssteen . naar beneden . de harde schaal eener cocosnoot.). wordt of moot worden. Batoe timboel. wet gebracht is. Kabawah. dracht. klontjes. Pembawaa n. zich onder de hoede. Batoe timbangan. Batoe besi.. bij zich hebben of dragon. Batoe giling. bijv. enz. rif. slijpsteen . koraalrif . Batoek. BAWA. vracht. onder. aanbrengen. met lets op den loop gaan. voordragen.enz. omlaag. Dibawah.). reciteeren.. medenemen. enz. vierkante vloertegel. Dibawahangin. ijzererts. zich onderwerpen. bediende. brengen bij mij). kruier. Batoe pasir. Bawa (ook Bawak)..r voor (bij) mij (to) brengen (lett.). . steenkool.onder iemand staan. beneden.benedeneind. . Membawa.wicht van eon unster. sours ook to vertalen door gaan. gaan slapen. enz. Pembawa. waarop specerijen enz. beneden. aangebracht. wrijfsteen. voorhoofd. Batoe berani. brenger. Membawa tiidoer. onder. Bawaan. Membatoe. hoest. drager. vracht. ook fundeeringy fondament (van eon huffs. ook verharden enz. hoesten. Batoe toelis. ondergeschikte lastdrager. Bawa ka jah diakoe (Bandj. Membawalari. steep worden. fijngemalen worden door middel van eon stamen rol . Goela batoe. zich overwonnen verklaren. klapperdop. wet gebracht. Batoe asah of Batoe gosok. etc.of kandijsuiker. Arengbatoe. medegebracht. de macht van iemand stellen (ook Membawah dini en Mem- . puimsteen.

leerling. onderwerpen. wat omwonden. . Bawat. i. Bawat. enz. ook gestikt. ontheffen van jets. afdrijven. z. Djangkerik bawangan. . enz. naar beneden hangen . in vrijheid. Bebal. niet verplicht tot. onnoozele. 41 niet onder hot gezag der radja's staande bevolking. verbinden. windsel. bras. Tali-bawat. overwinnen. ruigte. rond van postuur. verband. omwinden. Orang babas (Amb. enz. Bebas dari pads pembajaran bea. ontheven van jets. die pas harm krijgt. omgorden. groote witte ui. Bebek. d. vrijgesteld van belasting-betaling. Bebas. Bawang. onnoozel . Bebat (ook Bebet). gewone witte ui. verband. overhellen. dom. aambeien. Membebas of membabas. omwindsel. als band of riem gebruiken. enz. Bawang poetih. Orang bebal. vrije burgers. Membebasken. onbevattelijk. zonder merkbare verandering of vermindering van omvang van de schouders tot aan den gordel. vrij. enz. Pajoeng bawat. Anakbawang. Bawal. Bawasir. ten onder brengen. verbonden is. ui. iemand. nieuweling . -BEDA.. bot. . Bawas (Pout. verstikt in modder.. wat daartoe diem. Membebet. ook als gebieder over jets bevelen. vrijstellen. windsel. met den stroom meedrijven (van eon vaartuig) . . praal. look. stomkop. vorstelijke staatsie-zonneseherm. enz. enz. binden om jets been. enz. gewone roods ui Bawang besar. staatsie. eon jonge krekel. enz. . enz.. bekrompen. Membawahken. bevrijden. Bawang timoer. enz. botterik. Bawang merah.). (van eon vaartuig) los. eon plane zeevisch. = wildernis. vrjj maken.. vrijgesteld. knoflook. domoor. Bebetan. enz. Pembebet of Pembebetan. .). die pas komt kijken.g. Bombayui. wat om jets geslagen of gewonden wordt.bawahken diri) . Bawang benggala of Bawang bombay. niet gemeerd.

rangschikken. .) of Membebekken. onderscheid. ook poederdoos. in orde schikken. Bebena (Bat. anders handelen. ranselen. enz. jets of iemand lokken on vervolgens vermoorden. doorgebroken (van een dam buy. enz. enz. openleggen (van eon stuk linnen bijv. 42 BEDA. vorschillend zijn. openscheuren. serviezen. . ter dege raken. poeder gebruiken. eon kamer. ordenen. Bebesaran. gescheurd. etc. onderscheid waken. op de bestemde plaats terugleggen. houden. dompelen. Bedak. of als smeersel. ook Beberin) uitspreiden. Beda. Berbeda. Membedaken. Membedak. beredderen. Bebek. besmeren. verschillend behandelen. enz. Bedal (Membedal). enz. onder water enz. onderscheid. Bedah (Jay. witten. Boeboek).Bebekin (Bat. Beber (Membeber.). met jets insmeren. om in to smeren. anders zijn.bepoederen. uitstrooien (van zaadkorrels enz. . blankets el. een planken brits. ook fijnstampen. duwen (met den kop of hot hoofd) ook Belebek. waarin zulk eon brits staat. poeder. bekalken. . Membedel. op hot stadhuis to .) ook schoonmaak houden. (bijv. anders. Belebekin. enz. open.). alles in huffs schoonmaken en op de behoorlijke plaatsen zetten. enz. uitzonderen . moerbei. Bebek. gebroken.). ook op hol slaan of gaan (van een paard). uitzondering. blanketten. tot or verstikking op volgt. losgetornd. opredderen. enz. send. opensnijden. smeersel. anders . enz. enz.). witkalk. gescheurd. Bedel (Bat. die aan den muur eener kamer bevestigd is. onderscheiden. . Kamar bedeng. verschil.). enz.tot poeder of gruis stampen. onder water. lostornen. Membedakken. verschillend. moerbezieboom. Bebas (Membebes). van meubilair. . (verg. slaan. Perbedaan. Membeda. opengesneden. verschillen. enz. ook strooien. enz. verschil.).). B®deng (Bat.. wat gebruikt wordt. anders zijn. Pembedakan.

struikroover. woestijnbewoner. Bedoewanda. enz. verhard toonen. Begal (Jay. Bedil. lijfwachter.). benauwddrukkend gevoel op de maag hebben. aanbiddelijk. robust. ook jagen. afgebeuld. zwijn . niet zacht of malsch kunnen worden. krop.Batavia de kamer. de groote moskeetrom.) (of Bedjad). in eon luier of doek inwikkelen. ook varken. varken. verstokt. uitgeholde boomstam. beu zijn. zat. enz. luier. waarin men jets kan doen of plaatsen. Begap. afgejakkerd. genet. BO~loek.). titel van vorstelijke. B®gah (ook Wegah). Bedoewan. roover. ook zanger. vuren.. Membedil. vacs. waarin arrestanten voorloopig in arrest worden gehouden. enz. straatroover.). hetztj in vereeniging met anderen). Bedoeng (of Bedong). Begawan (Sk. kropgezwel (ook Gondong). Soend. enz. enz. verstokt zijn. verhard. afgetakeld. eon wijze. eon gevoel van volheidhebben.. trom. Membegar. Bedjat (Bat. op jets schieten. eon ziener. doek. dik. enz. Bedoel (Jay. ook beu. schietgeweer . ordonnans. achtbaar. enz. Membedong. Bedjana. Bedoewi (of Badoei). versleten. ook benaming van eon volksstam in Bantam. veldbewoner. iemand op straat. bedoein. dock abusiveltjk aangeduid door Bidoewanda of Bedoewanda). straatroof plegen. heilige kluizenaars. Begolk. Membegal. genoeg hebben van jets. eerwaardig. zwijn. enz. op eene eenzame plaats aanranden. geweer. niet zacht of malsch willen worden. waarover eon vol gespannen is. vat. lijfbediende. inpakken. enz. Begar. inbakeren. berooven (hetzij alleen. (in geschriften dikwijls. ook benauwd door dikte. vuurwapen. dansmeid BEJA. (ook als scheldnaam). omslagdoek waarin men eon klein kind wikkelt met de armpjes tegen hot lijf en de beentjes gestrekt. zangeres. enz. bak. zich verstokt. windsel.

Zie Bakal.(als scheldwoord). gedeelte.. blood aftappen . Menarik beta. wijkmeester.) (of Beta). re chten. Bejo. spoor van een voet of poot. Bekas looks. enz. gewezen vrouw. verscheidenheid van woorden. litteeken van eon wond . Bekas makanan. eon dapper man. recht. gerechtigheid. . woordenrijk. enz. klagen. restant. ik. enz. Membejaken. en gewezen. krijgshaftig. enz. indruk van jets herds of scherps op de huid. mij. Pembekam. be. onbetamelijk . op jets belasting leggen. ook koppenzetter. belasting. rest. onkiesch. leeftocht. onkiesch. Zie onder Asam.n. onbetamelijk zijn in handelingen en uitdrukkingen. iemand belasting doen betalen. onderdeel. deelen. gemeen zijn. inkomende en uitgaande rechten. Bek (Roll. Bintang behadoeri.of Eulabes religiosa. kop. . Bekas. indruksel. moot. spoor. Bekandjar. koppen. restant] es van hat eten. verdeelen (bij hot kaarten). enz. klikken. accijns. Bekas isteri. Pabejan of Perbeja . belasting. gemeen. Behadoer (ook Bahadoer). hat fijne gruis of de stof. heldhaftig. gewezen echtgenoote. jets belasten. douanenkantoor. enz. Bekal (ook Beke1). ook overblijfsel. . heldhaftig. Bekatoel. wet men op refs medeneemt. Bekas kaki. cijns. Bekam. BEJO. enz. Bekabe ka. van jets cijns. Bekasem. koppen zetten. pacht. naam van een zeer leerzamen vogel. Beka. pleats wear tol geheven wordt. moedig. Membekam. Membehagi. Behadoeri (ook Bahadoeri). Behagi (ook Bagi). die van de rijst bij hot stam- . Membeka. cijns. Beita (Mol. deel.). enz. moedig. ridderorde voor mood. tolkantoor. geven. Beja. Bekas di pakai. ridderlijk . tol. held. cijnsbaar waken. Zie Bahagi. wijk. lasting heffen. wet overgebleven is. blijkbaar reeds gebruikt. Gracula. accijns. pacht heffen .

zich ten offer brengen. enz. v BELA. Zie Adj ar.. om ze to vangen en gevangen to houden.. een zoenoffer brengen. kant. kloof.. Boeboer bekatoel. aangrenzend.een zoenoffer eischen. Petjah belch. ook v erdedigen. van voren op de borst open. enz. Membekoe. enz. daarvan gemaakt. knielen. helpen. gebarsten. Bekoekoeng (Jay. (meestal) eon deken van kleine driehoekige of vierkante stukjes divers gekleurd on gebloemd linnen. gestold. Belahan. dims dood wreken. stollen. Mints bela. Ajar bekoe. klover. verdodiging.pen afvalt (eigenlijk hot meest voedzame gedeolte der rijst-korrels) . doorbreken. enz. gemaakt . ook hulp. kant. Membelaken. in twee stukken. Beko (of Bebeko). genoegdoening gevon. zich ten offer brengen voor eon doode. nevens. 4 3 Bekoe.). Belch. . can de eene zijde. Membajar bale. Saboen bake (Bat. ook werktuig om to splijten. Belad jar. breekbaar good. root. ijs . Belch katoepat. helft. . pap of brij. zooals de Chineezen voor hun Tapaikong. in twee stukken snijden. splijten. eon zijde. splijter. bescherming. ook zijde. enz. hot splijten. vergelding. vergelden.. ook naast. Pembelahan. snoeperij voor kinderen. enz. enz. . buffs of jak. (Chin. Bekoei. enz. val voor wilds dieren. wedervergelding. beschermen. chineesch suikergoed in vorschillende vormen. barst. Membela. kloving. hard worden. enz. gespleten. Bola. splijting. barsten. enz. dekken. hard geworden. Sabelah. Membelah. kooi. helft. verdedigen . Pembelah. . enz. spleet.). genoegdoening. beschermen. root. stuk. zoenoffer door den dood in to gaan. in dew bros springen. bevriezen. enz. kloof.). ook iemand bijstaan. spleet. bevroren.. gewone gels waschzeep. klieven. Badjoe belch dada.

Belalah (ook Bilala). enkel. ook lel. Belalang ~daoen. enz. vraatzuchtig. achteraan komen. Belalai.Belahak. zulk een vuurtje. schrokkig. eon wit stipje. Belalang ranting. ook gulzigheid.) (of Beleman). Membelalak. vraat. gevlamd. ruggegraat. echt. achterzijde. bijgebouw. bout. tromp. door gardoewachters en dergelijken aangestoken en onderhouden wordt. alleen. bekennen. 44 BELA. koolteer. hot wandelend blad . alle. enz. Belajam. Belakin (of Belanglkin).. Toelang belakang. met den rug naar jets gekeerd zitten. achterstelion.) . ook allegaar. achternakomer. den rug naar jets toe keeren. schrok. road. ken. trillen. vraatzucht.enz. achterste. van achteren. ook wijd openstaand (der oogen bij iijken bljv.jam wlanda. gevlekt. gevlamd zijn (van hout enz. de wandelende tak Belaman (Jay. Belak. met viammen . rug. Belalak. . smeulen van vuur onder asch. Berbelak. achterblijver. achter. Belakang. slurf. gulzig. rond voor jets uitkomen. dat op koude avonden of in koude nachten. olifantenslurf. enz. smeulen d vuurtje. met de handberoeron. gezonden zoutwatervisch.). waarzegger. achterhujs. achterdeel. zwaaien (van eon zwaard). eon spat in den oogappel. rochelen. wijd openstaan. Belalai gadjah. Belalang (zie ook Balang). en oprecht. om zich to warmen. Belanak. Belalai a. bout (van het haar van dieren. Belaka. . lel van eon kalkoenschen haan. routelen kuchen. louter. enz. allemaal. enz. Membelakang. . sprinkhaan. iemand voorbij gaan. Pembelakang. enz. M~mbelakangken.). naam van eon smakelijv BELA. Membelahak. gulzigaard. Roemah belakang. de achterhoede uitmaken. ook sterrenwichelaar. verlengde snujt. onvermengd. achterstaan.

Belantan. ook blauw maken. bekostigen. Memb®landjaken. als soldij of tractement gebruiken. blauw worden. met . plaats waar hout gekapt wordt. inkoopingen doen. . ook commissiehandelaar. inkoopen. bout. dagelijksche uitgaven doen. enz. Europeaan. Oe1er belang. blauwsel. springveer. tot dagelijksche uitgaven bestemmen. uitgestrekt. houtaankap. Belantara. B®landong (Jay.. dagelijksche uitgaven. weekgeld. de kosten van jets. Belantik. wegen enz. om wilds dieren to dooden. Pedang eikor belangkas. giftige slang. groote. vlek. grootbosch tusschen bewoonde streken. Belang. soldij.). loon. Koeda belang. eon driekantige degen. Belandongan. Belanda (ook Welanda on O1landa). tractement toekennen. ook tot eon Hollander of Europeaan maken. Berbelandja of Membeland j a. huishoudgeld. ook huwelijksgift. blauw.die veel in strandvijvers aangekweekt wordt. laps. aarden pot zonder ooren of pooten. marktgeld. blauwe kleur. eon gevlekt paard . enz. Belaoe. holiandsch. de stekelrog. Padang-belantara. zware knuppel.enz. met bajonetvormigen staart. gevlekt. de uitgaven voor jets betalen. vertering. knuppelen. uitgaaf. houtkapper. -. iemand. bontheld. enz. Membelandjai. enz. Beland j a. tractement. Belangkas. enz. in hot hollandsch overzetten.). . loon geven. Membelantani. uitgestrekte vlakten en bosschen. Belanga. tot loon maken. Hollander. enz. korte. Belantik (Jay. eon snort albino-ziekte (zie Balan). Membelaoe. speldegeld. eon zwart en wit ~gevlekte. ook bezoldigen. die in commissiegoederen handelt. hmulus (zie Mimi). verbonden v BELA. kosten. Membelandaken. met eon korten knuppel afrossen. ook in het algemeen europeesch. Sakit belang. ondiepe. aan een geweer.

enz. Zie Glatik. ook de roads van de kam van hat inlandsche weeftoestel. Belat. enz. (bijv. Belatjan. 4 5 van eon huffs. fijngestampt en tot balletjes gevormde. kleverig. Belarak (ook Berarak) (Jay.: sabelas. ook scherm of voorhang van dunne lange stokjes bamboo (verg. krengen. Belati of Piso belati. afranselen.gunstige meewarigheid. made. Bolas. Belay. Belebas. medelijden. europeesch touw . elf. klevend.of bamboezen bewanding V BELT. Kere).).blauwsel behandelen.of eenigen anderen palm. open maken. gapend (van den mond). zeventien.). eon kort eenigszins gebogen mss. vuile zeere oogen (hebben) ook = Betjek. tigabelas. opensnijden. druipoogen. latrines enz. ook (= Betjek) modderig. gespijkerd wordt. europeesch maaksel. wijd open (van de oogen). om met de getallen van 1 tot en met 9 de getallen van 11 tot en met 19 to vormen. negentien. deernis . Belengket(Bat. krioelen. gunstig medelijden . dertien. Belaskasihan. fuik. Membelasah. Membelek. Belek (ook Bales. een yak slaag geven. Belesan). Membelatjani. regal. slikkerig . sembilanbelas. toedjoebelas. europeesch. (van de oogen of den mond met de handen). bij eon gerecht belatjan voegen. droog afgevallen bled van den cocos. enz. gezouten kleine garnaaltjes of vischjes . hot bekende wapen waarmede Madoereezen amok maken. Belatoeng. gevonden worden. . Tall belati. ransel . slaag. Belatik (ook Belantik of Dje1atik). Belasah. wordt ook gebruikt. twaalf. Belek. enz. afrossen. waartegen de planken. zooals in lijken. openrijten. bijv. Belok. overal rondloopen on allerlei onbetamelijke of onbehoorlijke dingen doen (zooals kleine kinderen). doeabelas. Belati. openen. Bolas. den buik van eon visch).

Pembeli. Moeda belie. frisch. taling. (eig. Belimbing tjina. Belerang (Bat. roods zwavel. zeer jong. onheil. Belentoeng.). buy. Belie. Belibis (ook Me1iwis) (Jaw. scherpe kromming. of bundeltje (inzonderheid van den . geplakt. zure en zuurzoete vruchten . jets koopen. Beliloe. enz. Wangnja dibelikannja badjoe. Beliah. onzinnig.). enz. Membeliakken. aankoopen. Averrhoa carambola. klein bosje. Belimbing paft. kleine wilds send. kleven. Belimbing. jeugd. Belila. Behak. verglaasd aardewerk. Belt (Bat.). porcelain. grenzen. PetJahan. oom or eon badjoe voor to koopen. nood (om eon natuurlijke behoefte to voldoen) . enz. enz. grenzend. hot niet meer of langer kunnen inhouden. koopen. Belimbing besi. porcelain. (ook . Belenting. verraad. ook doen dieneii tot hot koopen. Behbelian. Capura zollingoriana. Belerang abang. verbonden. zwavel. zwavel-arsenik. koopwaar. wet gekocht is . kooper. stork opgezet. baling). enz. hechten. wet to koop is. dwaas. Kabelet.Welirang). Belerang. bezoeking. alien. vastzitten. 4 6 BELLl de oogen opzettelijk openspalken. drang.plakkend. naam van eon boom met eetbare. plakken. y . (Zie Lekat). Belikoe. jeugdig. Membeli. Belingkas. vastgehecht. boomkikvorsch. opzettelijk opengespalkt (van de oogen) . Mi heeft hot geld gebruikt. gestreept (van eon koningstijger). Baling. schouderblad. Membeliken. ongeluk. Bell. voor eon ander jets koopen. aan jets vast zittend. bloeiend. enz. Belimbing boeloe of -boelat. Dapania racemosa. in de eerste jeugd. beproeving. Belikat. . ook scherven van glas. aandrang. scherpe bocht in een rivier.Averrhoa balimbi. ramp. tot barstens toe opgeblazen. (van den buik).

bocht. (Cocos nucifera). ook salt. Beloelang. enz. Beloe-beloe. Beloenggoe. om jets wikkelen. zware defining. magazijn. voetboel. kronkel. schuur. inlandsche pudding.. boeien. eon booster met aromatische bladeren (Conyza indica) veal voor levende hagen gebruikt. niet goad wear van gezicht (ten ~gevolg~e van de kinderpokken). terugkrabbelen. onbereide. groote rijstschuur. to kloppen. rammelon. ook aarzelen. in boeien geslagen . v BELO. enz. de spaan. in boeien slaan. Beloedak (ook Bedoedalk of Widoedak). omwindsol. Membelok. --binden. eksteroog.). Beloeboer. enz. . kluisteren.) = vljver. wonden. kluister. omkeeren. --. Berbeloenggoe. tot kleine bosjes of bundeltjes binden. Beloedar (of Beloeder). Membeloenggoe. vischvjjver. om jets winden. Beloeloek (Jav. ongeloojde huid. Membelingkas. die bij bet weven gebruikt wordt. pakhuis. draaien. groote baar of golf. Song bout. loeven.kronkelen (zooals een slang) enz. fluweel. Belira (ook Welira) (Jay.). jonge pasgevormde vrucht van den Kaboeng. half blind. golven met witte koppen . Beloekar. Beloe. jets omwinden. Membelitken. enz. Beloedroe. jets omkronkelen. fig. enz. de indische adder met roodgevlekten kop. kreupelhout.of lontar-palm . snateren.). een anderen weg inslaan. sane beweging zijwaarts waken. Belit. eon snort grof gebak. Beloek (of Belok). Beloembang ook (Jay. waterkom voor visschen (op erven. om hat weefsel aan to zetten. Beloembang boenga lepang. handboei. Beloembang (ook Geloembang of Gelombang). omwinden. Beloentas. jong bosch. Membe1it. Be1oe-belai. roods vlekken op ~ hat lijf (na eon bad) . bet een of ander om jets winden.Toeba-wortel) . geboeid zijn.. boei. . (Borassus flabelliformis) en van den cocospalm.

enz. veulen. ook iemand bij de ooren voorttrekken. ook ineengekronkeld (als eon slang) . enz. gouddraad .Beloet. Beloet. Betjek) .). Bona. begraven. zoolang nog niet. nog nooit gezien. Be1om pernah. Membembet. zak waarin jets bewaard wordt. ook eon spijker indrijven totdat do kop niet moor zichtbaar is. Membeloet. met de voeten in hot blok sluiten. om jets been kronkelen. Belwag. in glooiende of heote asch gear maken. die periodiek afvalt. eon mangga-soon met sterkriekende vruchten . nog niet. Membembam. nooit gebeurd. Bembet. hoogtij.. Membenam. Be1ok. poffen. enz. Bembaran. ook de huid van slangen. verraden. dat nog niet gebruikt kan worden. Bembam (ook Bembem of Kabembem). Membeloetken. verraad plegen .). dat nog nestharen heeft. kamer waar iemand in hot blok gesloten wordt. tegenover iemand verraad plegen. ziekte. Membeloeti.slikkerig(zle Belok. nog nooit. goon regel. ook moddeng. aal. verraad . onder water steken. overtrek. Belongsong (Jay. hot slujten in bet blok. aan de hand dragon (bijv. Belok. (om to poffen). jets verraden. paling. jneenkronkelen. eon valies. Benang. ook plaats of v BEL 0. snort van draagstoel. Benam. Be1om taoe (ook Belom biases). eon jong paard. enz. Mangifera laurina. (eon strafwerktuig). enz. jets onder asch steken. blok .). enz. Sabelom of Sabelomnja. garen. blok. Beloet (ook Weloet). nimmer nog. veldwacht. eon jong paard. jemand jets verraden. -r. verrader. Pembelokan. ook Koeda belo). vlood. Membeloet. epidemie. wassend water. Belo (Jay. Pembeloet.vertoond. Benang poe- . getijgolf. pioniersdienst ~(bij militairen). . dread . Bench. Membelok. Be1om. Benang emas. plaag. overtreksel.

gegoed. Bendang. omroeporsbekken . scoot.schatbewaarder.). Bendjoet (Jay. koopwaren. in waarheid. .meester. behoorlijk.). . Benang soetera. have. . hel. Bat. Bat. sajet. enz. ook stork. Bends. wezenlijk. enz. naaizijde. in ernst. zaak. goederen. lets. titel van den eersten staatsdienaar. Benang kasar. gebieder. billijk. Benang tisi of tires. hear of pluim aan eon piek of laps tot versiering. menstrueeren. in hot gelijk stellon. Balk). garen om to stoppen. bezittingen. met dijkjes enz. in waarheid. bobbol.tih. afgedijkt void. vetbuil. Bendahara. Perbendaharaan. Bendahara. Toembak benderang.. Benang item.). op hot bekken slaan. in orde brengon. bull. ook herstellen. in goeden doen. zwelling. echt. bekken. aldus versierde staatsielans . Harts-bends. bull. enz. magazijnmeester. rijk zijn. enz. zwart garen. oprecht. Benang boeloe of Benang wol. Bendara (Jay. Bender tjemar kain. u BEND. eigendommen. ter dogs. zwelling. nest of droog. schatkamer. gezwel (tengevolge van eon slag. degelijk. waarachtig. blear. 47 waar maken. hoofd der magazijnen. Dengan sabenarn ja. Benderang. Membenarken. enz. Terang benderang. gezwol. schitterend verlicht. Benar (ook Betoel. degelijk. schatbewaarder . enz. Bends. Berbenda. Ma ta-bends. stopgaren. recht. rijksbestuurder. wezenlijk. heer. gebiedster. waar. werkelijk. . gelijk geven. eon kleine sloes op twee wielen. voor waar houden.meesteres. enz. wit garen. good. val. juist. inderdaad. schitterend (van licht) . zeilgaren. ding (ook voor de schaamdeelen). Bends. Benderang. . enz. schatkist. Bendjol (Jay. good. deugdelijk. de menses hebben . yak van eon bouwland. begrensde akker. Memoekoel bends. grof bindgaren. enz. enz. Benang lajar.). good maken. butt.

ook venusziekte. aan asthma lijdend. Membenggalbenggol. Jigger (bouwkunde). gezwollen. onnatuurlijk dik (van hat aangezicht). toorn. wreedheid. zwijgend. enz. Bengbeng (Membengbeng). door eon dijk tegenhouden (van water). Bengkak. hard. strong. ijdel. vertoonen. kapmes. enz. gapend. opgezet. Membengah. Bat. asthma. zwelling. dam. eon dijk leggen. stilt ook = Bengap. onvoltooid laten. sloof. overal knobbelig. Benggol. dijk. Bengal. opgeblazen. . . strong. stijfkop. vschten. knobbels krsjgon. ook = Bekelai of BerkelaI. Bengah. gezwollen. gestaakt. kwaadheM. enz. Bendoel. vochtig. syphylis. zich ingebeeld toonen. Bengap. afdammen. ook kwaad zijn. enz. hard. Bendoe. overmatig verzadigd. 1emand aan-. aan alle kanten knobbels hebben. bij de ooren trekken. gramschap. ook stout. strenghoid. eon work staken. zwelling. waterkeering. doengan of Pembendoengan. enz. knobbelig zijn . korzelig. Bengis. Membendoeng. ijdel zijn. koppig. hardvochtigheid. enz. vertoonen. gezwel. kortademig. ingebeeld. niet good adorn kunnen halen. boos. dijk. ook laten vschten. opgezet. kort aangebonden.). tegen elkander . ongehoorig. Bengang. Membengis. . knobbel. waterschutting. BengkaJang. woede. Benggol-benggil. zijn wrevel toonen. laatdunkend. Bengkalal. onvoltooid (van eon work). enz. wreed. ook roovorhoofdman. krijgen. bolt. . wrevelig. Benggol (Jay. vol knobbels zitten. enz. Bendoeng. met zich zelf ingenomen. overal knobbels hebben.). hard ijn. wijd open (van den mond). dam. trots op zich zelven zijn. niet spraakzaam. gedempt (van eon klank). enz. enz. boosaardig. enz. benauwd van verzadiging. . enz. Membengkalaaken. nijdig. aamechtig. Membenggol. twisten.Bendo (Jay. BenV 4 8 BENG. $ebengisan. Bengek.

enz. ook : neerslachtig. enz. Benjek. schreeuwen. schrijnwerkers. Bengok (zie Bengap). roepen. enz.). silk. beslagen. gezwollen (van de oogon door hot vole schreien of Waken). enz. herhaaldelijk. absent van geest. slikkerig. BEND. in allerlei bochten gebogen. en gegil. ook gedachteloos kijken. kregelig. onaangenaam vochtig riekend. enz. korzelig. buikband. mismoedig. holder. to voorkomen. muf. doorzichtig. werkplaats voor smoden. . vunzig. transparant. Benoea. geschreeuw. molder.). krom worden . licht geraakt. die in verscheidene windingen om de heupen en den bulk geslagen on s tevig aangezet wordt (bjj vrouwen vooral na bevallingen) om verzakkingen. ook Belok. buikgordel. duf. good -. verbaasd. uitgeslagen. enz. verbluft. wereiddeel. spoedig boos. enz. land door een yolk bewoond. krom. holder. voortdurend. omgobogen. ook (Jay. Bengoel. Bengkakbengkok of Bengkang-bengkong.Ajar boning. timmerlieden. Bengoe (ook Baoe bongos). frisch gelaat. winkel. etc. Bengkel (Holl. mismoedig. kleverig (van jets..). Bengkeng. enz. Boning. smederij (ijzer. v BEND. om hulp roepen. Bengkoeng. Bangkok (ook Bengkong). dat to zacht gekookt is). krom ma1 en. versuft. Membengok. onophoudelijk gillen. sprakeloos van verbazing. opvliegend van aard.. sufferig. . lange smallo reap katoen of linnen. Bengokbengok of Membengok-bengok. krom on verdraaid. Moeka boning. (van schimmel bijv. gillen . enz.) schreeuwen. gebogen. modderig.. constructie-winkel. Membengkok. groot vastland. ook . enz. papporig. zijn. Membengkokken.aanhitsen. Bengong. holder water. schoon .enz.

hoofdstad. toesnauwing . Bentang (ook Pentang). bedrog. . oogenblik. belasteren. elk oogenblik. 49 smaad. Pembentjana. uitspannen. Bentet (Bat. bosje. Bentel (Jay. Tanah bentjah. snauwen. Sabentar lagi. Bentak. Benoedam. laster. enz. drassig. Bentet. Pembentrjanaan. bedrieger. enz. ook : kort. bedriegen. Membentak. schans. veenachtig . . enz. samengepakt.groote stad. (Zie ook Kamboe). vesting. Membentjanaken. Bentar. bedrog. even. arglist. beleediging. Bentjah (ook Rentjah). bedrog plegen. . bosje pads. (in harde voorwerpen als porcelain. kwellen. toesnauwen.). scheur. Berboewat bentjana. Bents. landzaat. telkens.). ingestort. moerassig. nog een kleine wij l . Bentjana. smaad. ineengroeien tot een bosje. verzwering aan het bovenlijf. ook : borstwering. enz. (ook Sestet). afsnauwen. enz. Sabentar-bentar. bed. . Membantang ook Mementang. eventjes. snauw. strak uitspreiden. laster. in bosjes bijeenbrengen.). enz. beleedigen . ineengedrongen van postuur.. op nieuw ziek geworden na aan de before hand to zijn geweest. spleet. smaden. oogenblikkelijk. Membentel. enz.). (gewoonlijk met sa of se verbonden tot) Sabentar. gebarsten. toesnauwen. MALEISCH-HOLLANDSCH. J BERA. glas. ineengewrongen.berokkenen. blaam. lasteren. dadelijk. Jay. bedorven. Orang benoea. een oogenblik. spannen. Bentang. moerassige grond. aanhooging of regelmatige ophooging van aarde. drassige. barst. veengrond. op hat oogenblik. enz. dijk. ineengedrongen. tot bederf overgegaan (van visch). gespleten. bed aandoen. Bentan. Bentek (ook Bonto) (Bat. beleediging. nog een oogenblikje. fort.lasteraar. redoute. genegenheid.

man uit de hoofdcaste der undoes.gestooten. natuurlijk vuur. bekakken. Beradja (ook Berada) (Bat. Kabentoer. enz. Berak. tegenzin . aanloopen. opgezet. Membarahi.. Memberaki. zich afsloven.) . Memberak. schijten. schaamrood. onvoltooid. beminnen. meteoor. buigzaam zijn. stoat. vuurbol. vuur of licht gepaard gaande natuurverschijnselenj waarin de islander meest slechte of kwade voorteekons ziet. kakken. Membentji. Bentoer. Spaansche ruiters (versperrings mi d d el). afgesloofd. poepen. verkiappen. jets of iemand hateljjk vinden. stooten.). enz. een zaak aanbrengen. in hat aigemeen alle met vlammen. halfafgedaan.). enz. ook haat. verzot zijn op. beschijten. hat hatelijke. Membentoer. enz. tegen jets stooten. . beschaamd . op lets poepen. haten. stork verlangen. ook minnaar.. 00k: (jets buigzaams) buigen. Berad j ak. aan een groote natuurlijke behoefte voldoen. ook boschijten enz. hatelijk. yerlegen. Berabai. rood worden van schaamte of verlegenheid. carambole. druk in de weor zijn. tegen jets aanloopen. een of keer van jets of iemand hebben.. . Berak. yerliefde. Barahi (ook Birahi). (door ziekte) gezwollen. Berberak-berak. Brahmaan. dikwerf near achteren moeten . Pemberahi. Bepada (Bandj. enz. enz. Berahmana. aangeloopen. verliefd. verliefd zijn. met geweld onder water of in den modder dompelen. verzuipen. stork verlangen naar. buikloop hebben. niet versch ~meer (van visch buy. vurige wensch. Berabi. bepoepen. enz. gostaakt. enz. . -. 4 u 50 BERA. moo zijn. tegen jets aangekomen. buigen. lets uitschijten. zijn gevoeg doen. of keer. diarrhea h ebben. duwen en zoo doen stikken. Bera. Memberakken. Bera moeka.Bentji.

Kaberanian. Berarakan. van eon 1~ind verlost worden. brutale. opstandeling.Berakah.aansporen. enz. enz. menigte. hoezeer ook. Berantakan (Bat.Anak.). enz. enz. hoeveel ook. aanmoedigen. dapperheid. magneet. hoe lang? Berapa kali. Beranak. . een dappere. trouwen. vermetel. muiteling. zwavel-arsenik. eon aantal. Besi berani. hoeveel ? Berapa harga. Berapa. afwisselend. driest. fraai. dapper. Tiada berapa of tiada saberapa. (ook Berarav BERD. menage. hoevele malen ? Beberapa. Beralat. . kloekheid. mood. niet noemenswaard. hoeveel nog ? Berapa lama. Berangsang. enz. mood inspreken.. als over den grond gestrooid. (of Berangasan). moedig maken. Memberaniken. Berandal (Jay. overal verspreid. niet bijzonder. bemoedlgen. enz. ken en Tersiar). Orang berani. mood. . Zie . moedig. in hat huwlijk treden. Berangas (Jay. zio Berantakan. dapperheid. vrijpostig. hoevele menschen. brutaal. niet veal. durfal. als de regenboog bijv. Beberapa manoesia. enz. stout.kloek. menig. ongeduldig. een kind tar wergild brengen. walk eon menigte. Berantak. enz. huwon. ontbolsterde rijst. wet is de prijs ? Hoeveel kost hat? Berapa lagi. vermetel. ook woest. eon warboel uitmakend. zooveel als. Bat. . opvliegend. stout. roover (in troepen uitgaande om to rooven). bevallen. divers gekleurd. ook elke snort graan of diergelijke kleine . opwinden. hoe ook. rattekruid. Bergs. durven. opwekken. een held. driftig. enz. vreeswekkend van voorkomen. vermetele. vermetelheid..). enz. durfal. aanhitsen. Berani. enz. enz. een moedige. doldriftig. enz. heidhaftig. onversaagd. Berapa ban jak. in wanorde door elkander liggen. vrijpostigheid. magneetijzer. woest in drift. hoeveel.). verstrooid. brutaliteit. Berangan (ook Warangan).

Keberatan. (bijv. drukkend. zooals palissaden. Berdarek.vrucht. (zie dit woord). zwaar gebaard. ook hot bezinksel daarvan. hot eten. veel plants innemen. Berdatik. bezwarend. ontdaan wordt. belangrijk. tot bederf overgegaan (van visch). niet versch. Berengga. to hard. bekken. van jonge komkommers). enz. Berdaroh. eon dour) met geweld dichtgooien. Bergs kopi of Kopi bergs. breed. Berengbereng. Berendi. behoorende tot de Chineesche muziekinstrumenten. to mooilijk (om to dragon) enz. koperen slagbekken. bijv. veel ruimte beslaan. gewicht. ook to zwaar. Berdoes.. enz. enz. brandewijn.). smakken. gewicht. belangrijkheid. die bij feesten gestrooid wordt.. btj hoog zwangere vrouwen). een bedwelmende drank. dwarslat of dwarshout ter verbinding van nevens elkander geplaatste lichamen. enz. enz. (bijv. brandy. . voile baard. kraken (van den vloer of van schoenen. Berengos (Jay. Berek. die na droging voor hot gebruik. Berdantong. zwaarte. wijd. zie Bentek en Berak. bakkebaard of knevel. zwaar. van grooten omvang. van de harde schil waarin zij bevat_ is. zwaarte. dik en vooruitstekend van den buik (bijv. ontbolsterde. onder v BERD. tusschen de tanden. moeielijk. bedorven. hard (om to verdragen). ruig behaard. (van zand enz. niet in staat to dragon. klinken. . Berem (of Beram). on bezwaard. Beremban. van de hoornschil ontdane koffieboontjes. met kurkuma peel gekieurde rust. zich bezwaard gevoelen. cognac. Berengosan. lets. rinkelen. moeilijkheid. kraken. enz. bijv. moeilukheid. belangrukheid. kraken (van onrijpe of ongare groenten. Beret. verkregen door gisting van Tap! of Tape. wichtig. Bergs koening of Bergs koenjit.).). Berdantjing.

net.g. gave. ransel. rapporteeren. gekrabd.). Berita. 51 Bergisai (of Bergisir). Pemberi. Memberitai. om zijn schaduw aangeplant wordt. Urostigma benjaminum : de bekende z. ranselen. Ben. opredderen. Berida. een kind doen besnijden . enz. bericht. schoonmaken.iets . kennisgeven. Beringin (ook Waringln of Weringin en Beraksa).. schenker. geschenk. Tangs een muur). schoonheld. afhankelijk zijn. hem stork aanhangen. in hot vel zichtbaar zijn). zuiver.. gehoorzamen. hechten. Memberi at!. eene ziekte. geregeld. enz. gerangschikt.). veroorloven. gedruisch. Member! taoe.~ good geordend. Beret (ook Baret). opvolgen. toelaten. oud. eon pak slang geven. schenking. geschenk . ook gave. behoorlijk rangschikken. kennis geven. Member!. enz. klaar. kennisgave. benchten. inwilliging. geschramd. Berija. schenken. een hart onder den riem steken. enz. waarop scheurtjes enz. ook iemand mood inspreken. toestaan. enz. klap. niet vuil. zindelijk . schoon. geruisch. gever. Ben-Ben. geven. in orde. zuiveren. verwennen. gift. beredderen. zuiverheid. mare. Pemberian. Memberita. Member!. Bergantoeng. ook regelen (van zaken enz. slang. die veel op pleinen enz. Kabersihan. ook van jets of iemand afhangen. berichten. (iemand) slaan. ~helder.).). Beni (Bat. Indische vijgenboom. Membersihken. leven. gift. Beresih (of Bersih). afgod. inwilligen. melden. nieuws. Memberesken. u BERK. Berisik. vergunnen. toegeven. hinderhjk gebabbel. verleenen. iemand jets berichten.). tij ding. volgen. ook (Bersihin) (Bat. helderheid.Bores (Bat. mededeelen. zich stork aan iemand aansluiten. rein. in orde schikken. enz. afgodsbeeld. geschaafd (van hot gezicht. Berhala. oud-gediende. Tangs jets heenschuiven (bijv.

mededeelen. schoof. Pemberita. kakeion van hennen. bundel. Berkat. verslag. Berkasan. zooals de karbouwen. Pemberitaan. Berkatjimpoeng (of Berkatjimploeng). bundel. enz. Memberkati. Berkas. eon dergelijk geschenk medenemen. in den modder rondwentelen. proces-verbaal. voor de zijnen modegeven. zich aankleeden. aanwas. gelukzaligheid. garve. ook iemand berkat. opmerken. Berkoko. v 52 BERK.als tijding of nieuwszenden. Berkapati. zich dekken. berichtgevi~ng. Berkalab. tot eon bos. ttjdelijke verduistering (der oogen). overvloed. Memberl at. eon schuilplaats zoeken. enz. hot schemeren. zich beschutten. bos. enz. Bermani (of Mata gelap). Berkasem. nakomen. in grooten getale ergens uitkomen. haatdragend zijn. zegen aanbrengen. Lie verder Lindoeng.zegenen. Berlindoeng. Berkoetek (of Berketok). Soerat pemberltaan. ook iemand beschutten. ergens onder schuilgaan. schuilen. gewaar worden. voor hem gaan staan. mededeeling van eon tijding.wraak koesteren. openbare afkondiging. schriftelijk verslag. berichtgever. ook wat na eon ofl'ermaaltijd door de aanzittenden.). bemerken. sluimeren. als eon geschenk voor hunne thuisgobleven familieleden van hot maal wordt medegenomen . Berkiring.). Beroedjoel (Jay. garve samenbinden (buy. geluk. ploeg voor hoog- . zijn woord houden. an brandhout. ook verordening. . Memberkas. schoof.).. waarvan dit woord eon klanknabootsing is. enz. zegen. zijn toilet maken. vermeerdering. in grooten getale vorvallen. van badenden. Berobol (Jay. ordonnantie. met de handen in hat water slaan on daardoor geluiden voortbrengen. rapport .

ook in kiuiten. zooals de inlanders doen. zich trachten los to rukken. spartelen. Beroewang (00k Biroewang).). (voornamelijk van hot aangezicht). Berong. Berombong (ook Beroemboeng on Seroemboeng). afgaan (van eon rits). Berontak. djah). scheef. bamboezen cylindervormige omheining om boompjes tegen beschadiging to beveiligen. de eerste zijn. enz. boonen. verheugd. (klanknabootsing) van Chineesch vuurwerk : tegelijk knallen. vooral in MiddenJava. omhoog springen. enz. werf. dat or staat. Berondong. met bobbels of kn obbels. schermen.vroolijk. ook spartelen. kunn ends bevatten 4 a 5 katti's rijst. ook Berselo). steigeren. niezen (zie Bangkes). vooraan zijn. kluitig.gelegen terreinen.levendig. maar schuins naar achteren gebogen. allerlei bokkesprongen daartoe maken (zie : Beroendjah). Beroek (Jay. zitten met de beenen niet gekruisd onder hot lijf. ruig van vel. Bersimpa (of Bersimpoh).. anderen jets afsnoepen. . bobbel. Bersin. hot lichaam met klelne bobbeltjes~ bezet hebben.blijde. Berok (ook Berop) (Holl. luidruchtig. klein gezwelletje . bij hot koopen van rijst. Bersila (Jay. zitten met de beenen onder hot lijf gekruisd. Berontos (of Beroentoes). do Indische bruins beer.). ook kokers van bamboezen rasterwerk voor hot maken van dammen. Bersigap. ook zich met geweld verzetten. knobbel. Berongkolan. allerlei bokkesprongen maken. Beroend j ah (of Beroend j ah-oenv BERS.). ergens tegen aanstooten. ook eon geanimeerd feast vieren. to Batavia ook hot gevangenhuis. Berpasih (ook Berpasih langkah). Beroeroeng. enz. Beroentoesan. gewone mast. kippevel hebben. niet vlak. eon mast van den dop sonar cocosnoot.

granaatkartets. plaatijzer. Membesan. hoog water. groot worden. ijzervijlsel. hoog ambt. elkanders kinderen samen laten trouwen . ook eon aanzienl jke. Bersintau. trots.enz. Membesar on Membesari.M mbesarken. iemand besan noemen. grootheid.enz. van hoogen rang . gewichtig. in hot dagelijksche leven moor bepaaldelijk gebruikt voor Beser kentjing =onwillekeurigeurineloozing.ook onophoudelijke of veelvuldige loozing. ook (Tanda kabesaran). zonder nadenken alles uit lappen. Besan. groot. koppig. Beset (ook Keset on Membeset). ook gescheurd. Karat besi. Besansabantal. stijfhoofdig (hot eerste ook : eon groot hoofd) . Kebesaran. wier voorkinderen met elkander getrouwd zijn . 53 tai. Peloeroe besi lanv BETA. dik. notabele. gedachteloos zijn. Tai besi. Besi lantai. verheffen. Besi berani. ijzerblik. enz. kartets. witte vloed. Beser poetih-poetihan. iemand van hoogen rang .). de huid afstroopen scheren. Beser. een groot mensch.. Berbesanan. granaat. . geschaafd (van de huid. enz. Kepala besar of Besar kapala. Beser maul. Besi batang. waardigheid. blik.v BERS. zwaar. ook durum. in aanzien doen toenemen. macht. Besi poetih. Ajer besar. staafijzer . benaming die de wederzijdsche oudors van getrouwde kinderen elkander geven. Besar. achtbaarheid. hoogmoedig. yillen. adellijke. Hati besar. trotsch. groot waken. rijksinsignien. ijzerroest. aanzien. magneotijzer. onwillekeurige vloeiing uit de geslachtsdeelen. magneet. zaadvloed. Orang besar. omvangrijk. aanzienlijk. Besi. vergrooten. idem van man en vrouw. ijzer . hoogmoed.groeien.

). behoorlijk op bergen. afval. (van eon naad.). Batavia. om wat to doen ? Waarvoor ? Waartoe ? Waarom ? Wat ? Hoe? Hoedanig ? Tot welk einde ? Zoodanig. onbepaalden tijd uitstellen (verg. Betapa (ook Boewat apa). hot wijfje van alle levende dieren.). schaafsel. opengescheurd. opengegaan. hot to Batavia niet kunnen uithouden. hot kunnen uithouden. Besoemit (Pontian. ook later .). hofmeester. uit to houden. . Betak. gehard zijn. morgen ochtend . wie of wat schaaft of zuivort. rif. gespleten of gebroken. enz. u. Bestari. losgetornd. ook -= Betah. Betas. in staat zijn. beredderen. Membetak. ergens aarden. --afV 54 BETA. Besoek (Jay. (sours ook gebruikt voor vrouw. Mal. zoo. Bataviaasch. ook wat gezuiverd is van alliage . enz. enz. den volgenden dag. eon borstrok. den volgenden dag. robust.Beskat (ook Baskat). M mbetahken. Pembesoet. enz. in orde houden . geleerd. Betina. Besoet. ook bestand zijn tegen. (of Besok). tegen lets bestand. Esoek). eon knevel dragon (zie Soemit). Biting. later. Djoeroe betak. Besoek kapan kapan. nog onbepaald wanneer . (bijv. Betah (Jay. lange smalle zandbank . Betawi. Membesoet. hot bevalt mij (hem. talentvol. stork van gestel. Membesokken. niet to Batavia . Tiada betah tinggal di Betawi. eon ei. tot morgen. eon snort vest dat onder andere kleed eren gedragen wordt. uitgebreide kundigheden bezitten. Besoetan. or niet kunnen aarden. haar. trachten vol to houden. Betak. . ook volharden in of met.). zooals. gesprongen. vrouwelijk mensch). (bijv. ook stork zijn. schaven. volleerd. zuiveringsmiddel. dat uitgebroed is). van eon zak). Besoek pagi. afschaven. ook metalen van de alliage zuiveren. trachten to wennen aan. welopgevoed. morgen. enz. schaaf .

). enz. loon. de grootste snort Bamboo. waarachtig. hit is werkelijk zoo. Betjek. repareeren. Sabetoelnja. kantioljewerk. good. ventre a-torte gaan (van eon vluchteling bijv. in orde brengen. dat is bljjven staan (op straat). modderig. scheenbeen .). vrouw. verteren. modderpoel. enz.). Bia-bia).). recht. to goeder ure: van pas. recht makers.. uitgaven. regenwater. regelen . ruiggebaard. Betjoes. plas. Bewok (Jay. Mimbiajaken. pool. Betoewas. juist van pas. ook valsche kneep. indordaad. Berbetoelan. Bat.niet good. juist. in d e richting zijn van . Biaja.Enggabetjoes. vergelding. oprecht van harte . Hati betoel. waarbij de hand eenigszins gedraaid en met eon ruk BIBI. hard loopen. Bambusa aspera of Gigantochloa aspera. Boewah betis of Djantoeng betis. Betoel. toevallig .). echt. Kabetoelan. Betoel dl atas koeping. niet in orde. ten koste loggers. Bambusa nigro-ciliata. uitgaven. eon snort kleine krokodil. vrouwelijk. uitgaven doers . in orde. vertering makers. verwijfd. verbeteren. levensonderhoud. oprecht. teruggehaald wordt. Membitit (Bat. enz. moeder. corrigeeren. overeenkomen met. Betit. vertering. juist boven hot nor.eigenlijk. . Bia. besteden. kost. juist. waar. herhaaldelijk rukken. wezonlijk.in zoo of aan de monding van rivieren. valsch knijpon . ook op lets mikken . Membetoeli. Membetoti. Toelang betis. ruk.. kuit. (gew. in waarheid. slikkerig. Membiaja. Biada. Membetot. hot gedeelte van hot lichaam tusschen de knie en den enkel . repareeren. Biang (Jay. gebaard. iemand onderhouden of den kost given. Betoeng (ook Petoeng). Betis. Minibetoelken. moederdier. rukken. behaard. corrigeeren. lets in orde brengen. Betot (Jay. ook achterkleinkind. Betjokok.

last maar. Menjebarbibit. Bibir peraoe. Membiar of Mimbiarken. gewoon aan. hot rood der lippen. laat hot zijn. Bibir galas. ook: opdat. Membibit. hysterisch (voornamelijk van vrouwen). jongere zuster BIBI. eon legkip of hen met kuikens . ook afstarrmelingen van dieren enz. geoefend. regenboog. ook jonge tar overplanting bestemde plantjes.) of Babon (Jay. dulden. Bibir. gedoogen. duim (van de hand) . ervaren. laten begaan. Membiasaken. Biang. met de vingertoppen jets aanpakkon. lippenpomade. Bibit. Bibir mats. enz. bedreven. er zich niet mode bemoeien. ook Djempol tangan.Merah bibir.wijfje van dieren. knijpen. boord van eon vaartuig. eene gewoonte afwennen. Bibir djoeweh of Bibir doble. winners. (ook : Mengambil bibit). enz. zaad nemen of halen. op den bulk langs den grond voortkruipen.jam biang [ook : Bikang (Soend. dikke. alles goedvinden. . do rand van eon glas . Bat. ervaring. Bianglala.). Menghilangken biasa. Biar. eon gewoonte van jets waken. tame. enz. overlaten. omgebogen rand. als eon leguaan zijn of doers. Min jak bibir. Biasa. Biarlah. zaad. gewoonte.bedrevenheid. hit zij. groote toon. trachten to krij en door paring of kruising.leguaan. toelaten. zaaien. laten. goedkeuren. Wida- . ook gebruikt in hot algemeen tegenover eenigszins bejaarde vrouwen van minderen rang. Kabiasaan.)). Tjoebit). gewen d zijn aan. ook gill. duim (van den voet) . Biang djari tangan of Biang daridja. Membibit. Biang djari kaki of Djimpol kaki. (Verg. hangende lip. lip. Biawak(ook Minjawak). Bidadari (ook Bidyadari. A. enz. aan zijn lot overlaten. Mimbiawak. Bibi (Jay. rand van hot oog. dat reeds gejongd of eieren gelegd heeft . aanwensel. boord of karat. gewoonte. wulpsch. gewennen. van vader of moeder . zoom.

ervaren. tinerts. BIKO. korrelig (bijv. verstandig. 55 met geneeskrachtige eigenschappen (Zizyphus jujuba). eon plant. Bidara part. Bidara laoet. Bantamsche matten . Pembidang. verstand. wijs. schranderheid. angel. Bidjen (of Widjen). Bidara. Bidji. afsluiten. die niet geheel gaar is).met bidaibesehieten. Sesamum indicum. Bidara ketjil. Bidara. uitspannen. pit van eon nangkavrucht. Diospyros heterophylla . nimf. Bidoer. uitgespreid. . uitgespannen.. Zizyphus j uj uba. boom behoorende tot de natuurlijke familie der Rhamneao. graankorrel. Zizyphus rufula. ook doorzichtig vlechtwerk van dunne rotting of bamboo voor voorhangen. ook breed (van de borst bijv. korrel. Euricoma longifolia. Bidai (ook Bide) (Soend. kundig. geschikt. Bidar. s©samolre. Membldangken. Bidji nangka. Minjakbidjen. enz.) . vrouwelijke luchtgeest.). Bidara goenoeng. enz. on z. met pitten.n).). Bidara poetih. waartusschen jets gekneld wordt. zaad. vlechtwerk van bamboo voor bewandingen. netelzucht (eeno ziekte). Berbidji of Berbidji-bidji. Zizyphus Horsfieldii .dari). spannen . stuk. raam. van rijst. klein vaartuig met scherpen boeg. ook eenhoid (bij tellingen). uitspreiden. ook Bidoer of Bidoeran. Bldjaksana (Sk. enz. knap. eon gebroken arm) en striemen op jets maken. Membidai. schrander. wijshoid. ook dicht naast elkander zichtbaro striemen op hot lijf. enz. on eon spalk. g. pit. bekwaam. ook : (Kabidjaksanaa. oogappel. vroedvrouw. Bidji mats. blokj e of schuitj e tin. enz. ook naam van eon visch. hemelnimf. Bid jeh. ook : spalken (bijv. Pembidangan of Pemidangan. pitten hebben. uit wier zaden olio wordt gewonnen. Bidara t jina. Strychnos nux vomica . apsarase. bokwaamheid. bodroven. Bidang. borduurraam.

getal. bezwalken. enz. Bilas. druipend (van de oogen) . enz. Membilas (ook Membilasken). kamer. Bills. ook jets aan iemand zeggen. groene opaal . enz. Bilang. enz. stork zien. ook zeggen. Membilangken. enz. ook ontstoken. Bilahi. enz. berichten. Bidoeri boelan. Bikoe-bikoe. landsch ~gebak. leepoogen. wet tijd. . Bidoeri pandan. getand. doen. katoog. slokop. enz. vra. laste- .). vroolijk. bamboo . Apabila of Bila ape.at. ook gezegde. Bika (of Bebika). Bile. staren. Barang bile. onverschillig wanneer. wanneer. ook bamboevlechtwerk voor bewandingen. Bidoeri (Badoeri of Widoeri). work met bochten of in en uitspringende hoeken. overspoelen. Membikinken. telling. toen. vreetzak. berekenen.. rekenen. Membilang. opsommen. vervaard igen . mededeelon. wat men doet . enz. enz. wanneer? Bila mane. eon snort in.of bloem5 BILA. ook woord. Bilah. (van paarden). berekening. optellen. Bilangan.Bidoeri. lustig. enz. rollen (van de oogen). Bikoe. Membilis. iemand jets onder hot oog brengen. voor iemand jets maken. maaksel. tijd. leven dig. wanneer. elk. ook : Calotropis gigantea. berekenen. berispen. Bilalang. Bikin. spoelen. eon snort govlekte opaal . wijd opengesperd. som. Mata bilas. Bikinan of Pembikinan. vertellen. ten tijde dat. karat. to eeniger tijd. Bllala. (dient ook als hulptelwoord = ons stuk" ). gezegde . let. schrok. met water nader sctioonwasschen. Perbikinan. edelgosteente. uitspoeion. . gespleten stuk. tellen. op eon punt gevestigd zijn. eon heester met scherp melksap. Membikin. etc.~ieder. verhalen.. gesch ulpt. afspoelen. Bilas. enz. onheil. vertrek. voor iemand jets optellen. Bigar (Jav. maken. . ongeluk. Bulk.

besluiteloos. bezorgd. vernield. Membinasaken. scheef worden.). Berbini.ren. enz. waschman. vernietigen. All. boost (ook ale scheldwoord). niet recht. Bat. verbijsterd. enz.totvrouw. bij God! (in eeden). to gronde gericht. eon vrouw nemen (van eon man). niet weten. Binges. verwardheid. Bingit. iemand in de war brengen. to gronde richten. vernielen. enz. striem. verward. ongerust. wet to doen. tot wijfje nemen. in de war. Bimbang. belasteren. vernietigen. vergaan.M mbiniken. de waarheid zeggen. verongelukt. bezorgd. Billahi. . jets of iemand ongeluk aanbrengen. doen twijfelen. Bingot (ook Bengot en Ben jot. enz. Menabengot. huwen. Bingoeng. enz. ongerust maken. Binatoe (ook Menatoe of Toekang basoeh). iemand verbijsteren. Anak bini. dier. grimmig (als eenkat).~ook : aandoen. Bini. Membimbangken. paren (van eon mannelijk dier). ongeluk. . wankelmoedig. bleaker. verliefd. nijdig. in twijfel. verg. dat iemand niet weet wet hij doen moot.). huisgezin (van den man) . to gronde richten. Bangkok). vrouw. zoon All bin Abdoellah. verteederd (van hot gemoed). Kabinasaan. doen wankelen. ook aangedaan. echtgenoote (van den man). gezin. Membingoengken. enz. man en vrouw. getrouwde vrouw. zoon van Abdoellah. Bindeng (Jay. enz. verwoesting. nara. Binatang. . wijfje (van eon dier) . scheef. Membinasa. Biloer. iemand den mantel vegen. verwoest. niet vierkant. verteederen . enz. Bin. verlangend. vrouw en kinderen. hebben. vernietiging. door den news spreken. Binasa. kwtjnend (door eon verlies of eon stork verlangen near jets. lakenbereider. MembiBINT. maken. Binara. Bingai. ongelukkig maken. Laki bins. trouwen. verstrooid. oorpijn.

om kreeften of krabben to vangen . ook ridderorde. Bintil. de Pleiaden. Bintang majang. eereteeken.). ook verharding van de tepel eener aankomende maagd. sproeten. hot sterrenbeeld de Maagd. ook strontj e of gezwelletje aan eon der oogleden . stip. Membintoer. eon viool bespelen. Bintang al nasj. Bintang sore of Bintang barest. Orion. eereteeken . Bintikbintik. staartster. komeet. Bintang kartika. Bintan bereikor of Bintang berasep.Bintang. fuik of mand. Bira. Membira (Bat. 5 7 en direct aan eon ander a comptant overdoen. krabben op die wijze gevangen . jets op eons openbareveiling op crediet koopen BISI. hott sterrenbeeld de wagon. vlek. Bintang tetap. vaste star. Bintiten of Bintitan zulk eon gezwelletje aan eon der oogleden hebben. puistje of gezwelletje (ten gevolge van eon muggebeet.). kleine vlekjes of stippeltjes vertoonen. Kepiting bintoer. Berbiola of Main Moles. ook Bintang BINT. hot Zevengesternte. Bintik. hot sterrenbeeld de Schorpioen . Berbintangan. Bintang pagi of Bintang timoer. Bintang berkibar of Bintang berider. Berbintik. klein zweertj e. dwaalster. star. Bintang berkotek. enz. viool . Bintang beralih. ridderorde. Bintoel. gevlekt. Bintang bahadoeri. Bintang al djoebar.) Bintoer. op eon viool strijken. Berbintang. hot sterrenbeeld de Groote Beer. de poolstor. vol gaten als in eon zeef (bijv. Bintang oetara. gedecoreerd zijn. Biola (Port. klein gezwel. vlekje. de ochtendster. ook jets op vendu- . Bintang kale. Bintang bidoek of Bintang djoeng. Bintit. zomervlekjes. fuiken of manden voor de kreeftenvangst uitzetten. van eon desk) waardoor men de sterren kan zien. verschietende star. de avondster. koekoes of Bintang kemoekoes en Bintang berekor.

kennis. vergift.). ter zijde. Membisikken.). in jets kunstmatige plooien leggen. of Bisik-bisik. geplooid. ook Terperet-peret. Bisa (Jay. eigenzinnig. Birit. Bisoe (Jay. in den naam van God (begin van eon gebed. . bedrevenheid. fluisteren. de Maleische beer. kennis. bekwaamheid. in staat zijn. (bijv.. kundig. Biros langit. vergiftig. Rising. Biroebiroe. blauw maken. boschhaan. Biros laoet of Biros ajar laoet. enz.ger. gift. hemelsblauw. kennis verliest hot tegen oefening of ervaring. bekwaam-heid. Membising.). rumoer. fluisterend spreken. lawaai. ook : jets kunstmatig plooien. enz. Biros. enz. de romp. Bengaleesch schaap. Biroeang (zie Beroewang). met elkander fluisteren . de billen : Terbiritbirit of Terberet-beret. vergiftig. Berbiaik 8 BISI. venijnig zijn. blauw verwen . kunstmatige plooi. Biras. enz. eigenwijs zijn. bij hoogen nood. pijnlijk. Membiroe. pen. venijn. ook verstand. enz. (Zie ook Deslng). bedreven. iemand jets influisteren. de praktijk gaat boven de theories Bisa-bisaan. den buik vasthouden. Bisa. i. Bini (of Bin-bin). enz. Haroebiroe. heimelijk spreken. kundigheden. stoma Membisoe. blauwe kleur.. als eon stomme doen. blauwi sel. ook buitengewoon veal haast hebben. schaap. venijnig.. doen alsof men alles kan of west. verstandig. boschkip. d. Biroega (ook Ajam biroega). nijpend. enz. kunde. Bismillah. Alah bisa oleh biases. zeeblauw. (Zie Haroe). krom gebogen. blauw. verdooven door gerommel in de ooren. Membiroeken. Membiroeken. blauw worden . enz. sterken aandrang tot eon natuurlijke behoefte.). in elkander gepakt. Kabisaan. Bisik. enz. bekwaam.tie laten verkoopen en zelf opkoo. vrouws brooder of brooders vrouw. verdoofd. Membisik. kunnen.kunde. Berbisa. boschhoen. zws. zwagerin. gerommel in de ooren hoorend. Membisoe- .

Bisoel (ook Bingsoel).). ook plelten . hot bespreken. procureur. lets overwegen. eon voordracht houden. Biti wordt ook gebruikt bij hot tellers van platte lange voorwerpen. beraming van middelen. dommekracht. spreken. loos. over jets spreken. Bisoel mate sembilan. puist. bospreking. stadhuis. verhandeling. enz. kloppende. bloedvin. Bisoel nanah of -mengangkoet nanah. beschouwing. bij v. (zooals o. raadpleging. Bisoel lade. wolken raad geeft (schaft) gij ? Bitjoe (ook Dongkrak. steenpuist aan eon scheenbeen. enz. Gedong bitjara. enz. negenoog. voorstel. Sabitjara. met otter gevulde zweer.n. vurigo on pijnlijke~puistjes. pagan doewa biti... Tanda bits. . pennetje. spreken. bespreken. Pembitjaraan. enz. zweer. enz. steenpuist. mooning. eon zaak in rechten gooien. gezegde. zich stow houden. Apa bitjara kite. de daad der overweging. twee (stuks) planken.. waarin recht wordt gesproken. bloedzweer. ook in zich zelven spreken. voordracht.). wat besproken. Bisoel selinop. die spreekt. overwogen. a. enz. Apa bitjaramoe. enz. overweging. verhandeld wordt. rechtspreken. van hetzelfde gevoelen. Membitjaraken. Berbitjara. bewijs in rechten . behandeling. raad. Biti. . sprekende zijn. . advoeaat. Pembitjara. kleine. Holl. or is goon raad moor voor to schaffen. Bltjara. Biting (Jay. beraadslagen. Perbitjara. redeneeren. enz. gebouw... enz. van dozelfde mooning. Tiada terbitjarakan lagi. enz. behandelin g eener zaak. beschouwing. voorstellen. onderhandeling. . pleitbezorger. BOER. handelen.ken din. . wat staat ons to doen. hot overwegen. raadhuis. speetje. gesprek. bespreking. gebruikt wordt voor do sesate). redeneering. hope. met elkander spreken. uitmaken. Membitjara. eon proces beginners. advies. onderscheidend kenmerk. corpus delicti. Masoek bitjara.

enz. Bodo of Bodoh. Bobok.opdoen. boorkovertje. (van fijn touw of gal-on. enz. enz. BOED. als eon stommoling bohandelen. stommerik. van eon vloer). onwetendheid. eon dom mensch. (buy. domheid. Memboeboeh tjap. ergens indoors.). Boeboeng (ook Woewoeng) (Jay. booten. stof enz. onkunde. ook ioma. Api api bodo. waaraan do nokbedekking bevestigd is. bot. stow. Boeboe. de top of nok van eon dak. onkundig. Membobok (Jay. Mem= bodoken. die nokbedekking ze1f. Memboeboeh. Memboeboel. verward. ook Memboewat bodoh. Bodjot. plaatsen. eene verzwering. zonder wedor gemenstrueerd to hebben. eon zegel of stempel op lets zetten. domkop. eon domkop noemen. zetten. ook netten verstollen. iemand in verlegenheid brengen zoodat hij niet weet wat to doen. vischfuik. 59 boeboeh tapak tangan. kullen. er in laten loopen. in dien toestand gebracht. zich voor den domme houden. kleine snort tor. wormpje. dom. ook hot .: geld uit eon bamboesen of blikken spaarpot. Keboeboengang. pok. jets ergens uithalen door eene opening in de bewaarplaats to makers of de bestaande opening to verwijden. -. Bobos. onwetend. enz. Memboeboeh pelana. nok. doorgezakt. voornamelijk aan de onderzijde der voeten (ook aan de handen). jokken. in elkander gedraaid. Boeboel.. enz. . Boeboeh. enz. kalander. leggen.bijdoen. gesteldheid eener vrouw. molm on fijngostampt good (als koffie. Boeboel. Bobab.). enz.). Orang bodo. stellen . die na de bevalling. MemBOER. dat in bout of bamboo knaagt.nd foppen. botterik . de stok. pokken. enz. fuik. domoor.). -voeteuvel .). bedriegen. zoodat or eon opening of gat door ontstaat (bUy. -. ook poeder.. herstellen. Bat. opzadelon.Boba. niet slim. enz. Boeboek. opnieuw zwanger is. Boeboeng. Boeboengan. zijno handteekening stellen . enz.

celibaat. dat den mast vasthoudt. Memboeboet. Balk boedi. . kinderachtig.). kindsch. Boedjang. brij. wijshoid. Berboed jang of Memboedjang. dienstknecht.Memboedjangken. bewerken. streek . dienen. draaion. met verstand begaafd. kundig geleerd. enz. verstandig.). bijv. edel. uitrukken. enz. ongehuwde man. Boeboet. ook arglist. Koentjoeng). waarin jets bowaard moot worden (btjv. wijs zijn. bediende. Boeboer. dienstmeld. op de draaibank maken. ook de jongelingschap. uittrekken. Menanggoengboedi orang. knaap. eon j ong dier van h et mannelijk geslacht . meisje.). enz. als jongen of als meld dienen. val. schuld voor eon weldaad. Boedak. Boedjal. koker.).). grootmoedig . meld. (verg. jong kind. staat van eon boedjang.vlokje haar. jonge. papieren. verstandig. ongehuwde staat. wijs. ook in hot algemeen celibatair. Oetang boedi. dat men bij kinderen om de kruin van hot hoofd laat staan. ook plukken (van de veeron van gevogolte. Boedjang. verplichting . pap. stag. uitstekend. vertrek of logis voor de boedj anga. Perboed jangan. verstandig. Boedi (Sk. uitpuilend. enz. enz.). celibatair zijn. als celibatair leven. slavin . met verstand begaafd (alleen van menschen). de ongetrouwde jongolieden. ongetrouwd zijn (in doze beteekenis ook wel v an vrouwen gezegd). . hot leven van eon celibatair lijden. jongen. water. Memboedjang. to voorschijn tredend (van den navel. meld. Memboeboet. slaaf. verplichting aan iemand hebben . Boeboet (Talc boeboet of Boeboetan). Boediman (Sk. enz. Berboedi. verstand. Boeboeng (of Boemboeng). weldaad. en mooning. bediende (mannelijk of vrouwelijk). Keboedakboedakan. dik touw. Boeboet. als eon kind. verstandelijk vermogen. enz. dionstmaagd. inlandsche draaibank (ook Boeboetan) . jongen. uit den grond trokken. (van onkruid bijv.

veder. urn. schurft . aanhalen. Boedjang dalem. flikflo oierij. haveloos. de vederen of harm verliezen. hot derde geslacht in de opgaande of nederdalende lime. Memboed j ook. ergste grand van melaatschheid. -gaan. 60 BOED. vederloos. Kertas boejar. haarloos. lief kozen. enz. recht op jets aan. bepraten . urnvormige pot. ook de onwillekeurige .. toevallig. in de lengte uitgestrekt zijn of liggen. geleerde. to gelegener tijd. binnenjongen. Boejoet.. verspreid zijn of worden. Boegineesch. spiernaakt . ook uit elkander vallen. bedient. rechtuit. Pemboedjoek. overhalen. kaal (van dieren).. recht. wijs. zonder de gewoiie kleederen. enz. zonder de gewone kleeding (van menschen). Boedjoer(ook en veelalMoedjoer). naakt. naakt loopen. enz. Boegil. vl ei erij. enz. geletterd. Memboegil (van dieren). zich verspreiden. die binnenshuis werkt. Berboegil. Boedoek (of Bodok). ruien . wijze. vleien. geletterde.. overgrootouders of achterkleinkinderen . Boejoeng. mannelijke bediende. enz. vloeien (van papier). Moedjoer ka koelon of Moedjoer mengoelon. stillen. gevloi. . Boed joek. gevlei. in de richting van. nemen. enz. Boejar. in de lengte uitgestrekt. naar hot westen 11ggen. Boedoegen of Boedoegan. enz. kleine garden of metaIen pot. Pemboedjoekan. door schurft geplaagd. enz.of haarloos worden. . . schurftig. tot bedaron brengen. in de richting van hot westen uitgestrekt zijn. overhal©r. aanhaling. Boeginees. to goeder ure. evenwijdig aan. vleier. Boegil.iemand als dienstknecht of als dienstmaagd hebben.. Boedjangga. geleerd. enz. haveloos gekleed gaan. -vllegen. overhaling. liefkozing. Memboedjoer. zich in de lengte uitstrekken.beprater. enz. ook ten rechter tijd. vloeipapier. kundig. sieraden of wapens zijn (van menschen). Telandjang boo it poedelnaakt. in eon bepaalde richting liggen. schrander. Boedoeg. enz. flikflooien.

hot is buitengewoon schoon. open. siddering. afnemen. op touw zetten. Terboeka. niet ik bon (was) hot. hoogte. Memboel af. enz. ondernemer. enz. enz. Memboeka tanah. bewerken. wijdte. Boekan-boekan. ontginnen. bloot. Memboeka pintos. berg . ontginnen. . weging. de dour openen. Memboeka poeasa. enz.. hot niet zijn.. ook Beboejoetan. ongeoorloofd. Boekan moedah pakerdjaan itoe. wijd. Boekit anak of Anak boekit. Pemboeka. jets open naken. Boekan-boekan bagoesnja. Boejoet-antah = kinderen van achterkleinkinderen (Bandj. enz. hot is goon gemakkelijk work . onwillekeurige beBOEK. voor remand jets openen. ongemeen. openbaren. openbaar. +en wen aanleggen. Memboekit.) Boeka. ontdekken. enz. ook breedte. ontnemen. Keboejoetan. Memboeka djalan. uit elkander nemen. niet zijn wat door hot woord waarop hot slant wordt uitgedrukt . beginners. degeen die openbaart. i. bijzonder. Memboekakan. d... -4open doen. heuveltje. enz. aanvangen. middellijn. heuvel. Boekan akoe. troebel (van water). enz. geopend. een winkel opzetten . eon geheim openbaren. zoowel van ouderdom. hot is goon doen. bewerken . verboden. enz. vreemd. Boekan boewatan. open. Boekan. eindigen . . de vasten openen. kleine berg. BOEK. Memboeka. all door andero redenen . . Memboeka tops. en verbod. Memboeka ~negeri. zeer uitermate.siddering van hot lichaam ten gevolge van den vergevorderden ouderdom. zich all eon heuvel voordoen. goon. enz. breed. Boekit. Memboeka kedai. van hot lichaam. openen. Zie Boetek. den grond ontginnen. tengevolge van eon gelofte. Boekat. eon stad stichten .. . den hoed afnemen . geenszins . Memboeka rasia. niet. openbaar. banen (ook iiguurl jk).

Boekit-likat. nieuwe maan. laatste kwartier. .). kort. oak Balar).) = hot bij h et sluiten van een huurcontract (in de Vorstenlanden) aan den verhuurder (eigenaar of apanagehouder) der gronden to schenken douceur bij wijze van huldebltjk. Boelang. witharige karbouw. een kluwen garen. Boekoe kaki of Boekoe lali. maand. een korrel zout. Boelan ketjil of Boelan toewa. ook maandstonden. gewricht. knoest. maandelijksch. haarwrong. C arem saboekoe. korrel. pakhuisboek . maan. met aarde vermengd (van water). maandelijks. Boekoe teboe. ook Anak boelan. ookschijf. donkere maan. polsgewricht . eon maan of manen hebben.ook-_book. . Boelan timboel. maandenlang duren. zooals buskruit. Orang boelai. laatste kwartier. Dateng boelan of dapet boelan.).enz. . kwast. enz. Berboelan-boelan. geleding. knobbel. schietschijf. Benang saboekoe. (zie aldaar) voorts (Jay. wat op eon maan gelijkt. hot geheel ophouden der menses bij bejaarde vrouwen. Boelai (of Boele). enkel. Kerbo boelai. (verg. (zooals onze aarde of Saturnus). kakkerlak. de menses krtjgen . troebel. afnemende maan. bij de maand. Boekoe goedang. samengedraaide doek. samengodraaid haar. eon albino. Boekoe tangan. Poetoes boelan. Boekoe tjatetan. onnatuurlijk wit van huidskleur. per maand. in den maneschijn wandelen. Boelanan. geleding van hot suikerriet. notitieboekje. de eerste dagen der nieuwe maan. Berboelan. menses. . Boekoe (Holl. Boelan-boelan. enz. voetgewricht. Boekoer. (van jets dat kunstmatig tot korrels gevormd is. C elap boelan of Boelan g®iap. Boelan. witteling. ook bij maneschijn visch vangen. Boelan poernama. Memboelan. korrel. wit.akit boelan. voile maan . maanziekte . enz. eerste kwartier. 61 nan of Pen. Boelan baaroe. ineengedrongen. enz. KeboelaBOEL. Boekti = Biti. Boekoe.

. kinderloos. behaard. Boeloe babi. beschimmeld. road.. rugs. de aardbol. dienende tot bewaring van olien of reukmiddelen. porceleinen of aardeii kruikj e of urntj e met dikken bulk. Memboelatken. veder. enz. en alleen. bladerloos. bamboezen koker om water to balers of to bewa- . platrond (als eon muntstuk) . verhon. Boeloer.). Boeloeh = Bamboo. pennon van eon stekolvarkon . gaaf. enz. groote oogen opzetten. Boemboen. Boemantara. kok er. enz. enz. eenvoudig. wol. (vergelijk ook Koera-koera). dons. eirond . rond maken. haar (behalve hot menschelijke hoofdhaar). borstels van eon varken.oenhoofddoek gebruiken. uitgehongerd. om lets winden of bindsn. Boelat pepeh. Boeli of Boeli-boeli. waarin jagers zich verschuilen. Boeloer (Jay. Memboelang. Boelat torak. specerijen. heel. enz. Boelat telor. Memboelang kapala. Boeloe landak. hang. enz. pisblaas. Boelat pandjangof--boedjoer. geeuwhonger. lager van hot wild. aanbinden. . Boeloe. bol. ellips . rond worden. Boelat. samendraaien. luchtpijp. Boeloe kapas. Kaboeloeran. enz. Boeloe ajam. enz. waarin jets bewaard wordt.bindsel . Boelat boemi. ook kaal. de vuist omwinden. . (zie aldaar). ook Boeloeh leper. drogerijen. ook voltallig maken. 62 BOEL. Boemboe. gevederd. Boeli pengentjingan. kruiderijen tar bereiding van spijzen of medicijnen. hot luchtruim. Boeloe kambing. zonder moor. bolrond. Oeler boeloe.). Berboela. elliptisch. slokdarm. Memboelat. eon landschildpad. met een bindsel omwinden. dons. enz. wol van eon schaap. pen. omwikkelen (om to vechten) . cylindrisch .. Boemboeng. borstel. gerd. Memboelang tangan. ook groot (van de oogen). Boeloekan (Bat. ook eon but van twijgon enz. kippeveeren.

Makan boenga. atom. Boenga api. bloemen dragon. Boemi. rond. Boenga. om dit gedaan to krijgen. Boenga sakarang of saroempoen. inboorling. pop (speelgoed). Boeneka (of Boneka). Boengar.zwijgendzijn. voudige bloom. schuier. blossom. Memboengkem. eon geweer niet to doers . eon enkele bloom. Boenga satangkai. tot bloei brengen. ook geld togen rents uitzetten. borstal. bloeien. de oorspronkelijke bewoners van eon land. kunstbloemen.). zulk eon toovermiddel aanwenden. met bloemen versierd. ornament. bloom. op rents zetten. Boenga-boengaan. vuurwerk. de aarde. Orang boemi. figuur. mist kunnende afgaan (van eon geweer). lofwerk. hot midden der hersenpan. Boendar (ook Boender of Boenter). Boers (ook Emboen). bloemknop. enz. niet kunnonde ontvlammen. of van eon jongen boom. om iemand stom to maken. (van eon jongeling) nog mist met vrouwen in aanraking geweost . enz. Boenga sekoentoem of sekoentjoep. ongerept. nog in den oorspronkelijken. eon ontloken bloom. (van vruchten) de eorste van hot seizoen. Memboengaken. van de spraak to berooven. zioEmboen. ook boender. gemaakte bloemen. Boenga asa. bloemen hebben.ren. oak eon kapitaal rentegevend maken. de fontanel. interest. Mendjalanken boenga. goon goluid kunnendegeven. ook de grond. ook toovermiddel. vochtig. eon tak met bloemen . (van eon maagd) nog onaangeroerd. Berboenga. de bodem . Boenboenan (ook Eniboen-boenan). laten bloeien. eenBOEN. eon bloemruiker. Boengkem (Bat. enz. bouquet. rents. Boemi poetera. interest op interest laten of genieten. eersten staat. Boenga sekaki. aardbol. interest trekken. tegen rents uitleenen. Boenga mekar of --terboeka.

Boemi (ook Boenji) Memboeni. bawl. schrappen (van schrift). inpakken. moord. langwerpig rond. enz. pak. verhelen. geluid geven. Boengsoe (ook Bontot. ombrengen. Memboenjiken. doorhalen. Boentak (of Boentak). Mamboenoeh.). ook muziek. Boengsil. tar dood brengen. Berboenji. enz. . Boen ji. verscholen.. enveloppe. ineengedrongen : ook naam van eon visch met ronden opgeblazen buik. vermoorden. knoop in eon zakdoek. dooden. Boen jian of Boen j i-boon jian. kameleon. pak.afgaan. verborgen. enz. jongste. galm. die dat middel aanwendt. pakket. wat geluid geeft. ook onbewegelijk staren van de oogen (vann eon doode). verstoppen. Boentang. Boenglon. wegstoppen. Pamboenoehan. Pemboengkem. jets verbergen.. in hot geheim. waaruit de olio reeds gehaald is (veal als most gobruikt). enz. Memboenji. degeen die doodt. laatstgeborene. verduisteren. steelsgewijs. muziekinstrument. omhulsel. omhulsel. do kogelvisch. middel daartoe. verborgen. Boengkil (Jay. Semboeni. enz. galmen. enz. BOEN. kort. klank.). ook naam van eon grooten boom (Antidesma bunias) met eetbare vruchten. eon jonge cocosnoot tar grootte van eon vuist. . Boeni of 'oeni (Jay. geluidgevend. Memboengkoes. . enz. kam van eon weeftoestel. Boengkoesan. Boentar. ook pakmiddel. ook de persoon. hot dooden. Pemboenoeh. . kook van de roster van olieboonen. enz. den inhoud van jets voorlezen . Boengkoes. verduisteren. verschuilen. inwikkelen. hot laatst geboren kind. inhoud . wegstoppen. helen. ook uitdooven (van vuur). heimelijk bewaren. heimelijk. Pemboengkoes. pakket. enveloppe. moordenaar. . doen geluid geven. geluid. Boengsel. luiden. Pembontot) (Jay. ovaal. Boenoeh. die inpakt. Manjamboenikan. doen klinken.).~ klinken. bundel.

gestaart. gesloten. Boeras. pak. Boenting. ring onder eon krisgevest. Boentat. ) pak.elliptisch. enz. zat. Boeritajam. paederastie. enz. stuit. stompje. Barboentoet. ook zwanger zijn van jets. Memboentel. eon bijennest met vuur. bezwangeren. achterdeel. Boenting sarat of Boenting palandoek. verstopt. met eon staart. steenhard. zwangerschap. Boental. achtereind. paederastie drijven. achterste. Boentat. verminkt. stuit van eon kip . na- . zwanger maken. Boentoer. Boentoeng.). Boentoe (Jay. pakket. uiteen. Mamboerit. Boeroe. pokdalig. stuit. achtervolgen. zwangerschap . vorsteening. onderste deal van eon sabel.knoop (in eon zakdoek enz. Boers.) Boerak. achtersteven. Boepati (Jay. verstopt. bestoken (bijv. versteend. dicht. die dood loopt. Boeritan.). Boentoet. . bezet. waarbij hot menstruBOER. vervolgen. . enz. staart . gaand.plegen. zwanger. Boentoet padang. Boenting bantang. volgegeten. niet open. dat aan hot gevest bevestigd is . oververzadigd. rijst (met of zonder cocosmelk) in pisang-bladeren tott langwerpige platte koeken gewikkeld en gaargestoomd. enz. pakken. afgesloten . afgekapt. bevrucht. los. wat ingepakt is. Samboerit. dicht.een staart hebben of dragon. achterste. enz. pakket. jagen. Mamboentingken. A. inlandsch hoofdambtenaar. uit elkander. Mamboeroe. Boentelan. ook verstrooid. den vijand met kogels. door de pokken geschonden. najagen. Mamboera. titel van eon regent. 6 3 eeren toch niet geheel ophoudt. Boerit. bevruchten. eon hond met eon kortgekapten staart. (bijv. Boerik (Jay. Djalan boentoe.. enz. eon wag.). van tabak).ndjing boentoeng. inpakken. Boentoet paraoe. Boentoel. achtersteven .

verdord. verwelken. vrjj als de dieren in hot wild.. sterkte. Boeroek. Boeroeng gelatik. jaagt. vogelvrij verklaarde. verrot. . haast maken. musch . Boeroeng dare. schub. Boeroeng-boeroeng of Boeroengan. Andjing pamboeroe. Boeroehan. bespoedigen. zwaluw. lastdrager. enz. in dagloon werken. vuil. betaling per dag of per tank. slecht yolk. hot sterrenbeeld de Leeuw. enz.op jachtzijn. enz. Boeroek (Jay.).loopen. de dierenriem. schurftig zijn. Boeroeng. Berboesik.Boeroeboeroe. Boeroek.). gedroste gevangene. verdroogd. 64 BOER. verdorren. Orang boeroek. Pekakas pemboeroe. als daglooner werken. enz. jachtwild. enz. haastig. wie nazet. vogel (ook gebruikt voor hot mannelUk schaamdeol). Boeroeng onta. enz.jachthond. Boesa. eons ziekte hebben waardoor men hot aanzien krijgt van geschubd to zijn door de velletjes die op hot lichaam zitten. wild. enz. aanzetten. Boeroeng gored ja. deserteur. schuim. schubbig. slot. vogelvrij. Pemboeroean. Boeroes. . met haast.). duff. waarop jacht wordt gemaakt.). jachtgereedschap . enz. wat of wie nagezet wordt. Boeroeng lajang. Pemboeroe. vervallen. Berboeroeh. schubbig. kruier. Boeron (Jay. jagen. Onggas). stinkend. . daglooner. vergaan. haveloos. gevogelte. oud. vesting. Memboeroehken. havelooze. dagwerker. paradijsvogel . rijstdiefje. Boeroeng dewata of Boeroeng sopan. schuimen. Barboeroe. schuimend. jachtwild. enz. jets in dagloon doen bewerken. versleten. enz. leelijk. vervolging. Beboeron (Jay. loon. Boeroean. dagloon. . Berboesa. aandrijven.. Boesik (Jay. vervolgen. rot.). . ook nagemaakte of opgezette vogels. gespuis. zich haasten. bouwvallig. . ook (Boeroedsj asmani). schurftig. struisvogel.. Boeroedsj (Ar. verwelkt. rot. casuaris. jacht. nazetting. Memboesa. (verg. in haast. Boeroedsj'oel'asad.

knop. moons daad. de stukken van hot schaakspel. bil . dat gebruikt wordt om kapas (katoen of boomwol) to rafelen en to zuiveren. Boewah pantat. reus. blindheid . onoverlegd. gemeen. slapen. enz. onrein.vorsche vruchten in soorten. troebel. onzuiver. BoewahBOEW. molshoop. bol. enz. eon slechte reputatie. zich blind yoordoen. penis. blind houden. slapen gaan. verward. keutel. blind. hook. ook eons zaak in de war schoppen. onbedachtzaam. Boesoer. de testiculi.). Boeta.korrel. lets opzettelijk niet willen zien.. niet holder. Kapala boetoe.bollotje. vrucht. Memboeta. Boewah pareh. onedel. Boeta larangan. Nama boesoek. Boewahboewah. een laagheid. boewah kering. Boewah serah. Boetjoe. de moron. (van eon zaak) . in hot algemeen elko zieke?ijke zwelling van den bulk. Perboewatan boesoek. kindorpokken . termietenterp. Memboetekken of Memboetekin (Bat. bult. godroogde vruch ten. Boesoet. Boetatoeli. Boetek. drabbig. ook pokpuiston . aardhoop. Boewah tjatoer. Boetir. . blind met verlies van bet oog. bultje. groin. onbesuisd. zoodat daaruit moeilijk hot waar en onwaar to onderscheiden zijn. een geBOEW.bedorven.. niet duidelijk. waterzucht..).rond lichaam. Boeta petjah. Boewah. bong. Boeta (Sk. Boeroeng. ook niet klaar.vruchten. de eikel (ook als scheldwoord gebruikt). dobbelsteen . Boetoe (Bat. titan. enz. ook de oogen sluiten. ook laag. blinds. hot mannelijk schaamdeol . Memboetek. blind. enz. ook hot kleine boogvormige instrument.). enz. mierennest. met aarddeelen vormengd (van water).. zonder dat hot oog geschonden is . morsig. ooft. enz. smerig. Boewah-boewah aer. Boewah poenggoeng. troebel drabbig makon. Boewah peter. uitstekondo punt.

die op kosten van anderen leeft. tot. Berboewah. wordt.Memboewal. enz. van eon schroef). wereld. verminderen. Boewat (Bat. een heesterachttg gowas. Memboewak. (van kokend water buy. ook in dikke wolken opstijgen~(van rook). vorwerpen. enz. . met dobbeisteenen werpen. plaats waarheen iemand verbannen. eon hangmat. verbannen.opwellen. enz. Boewana (Sk. verkwistend. enz. enz. woest. alligator. Memboewat. Memboewang.naar achteren gaan. Boewangan. enz. enz. 'amboewang. om. leeglooper. wild. Mamboewang mate. Mamboewang dirt. vrijhangen. krokodil. Boewal. Boewaian. Memboewang sial. Memboewang ajar. Boewaja. verwijderen. zijne oogen over jets laten gaan. . wegdoen. wegwerpen. Mamboewang. wie werpt. banneling. verworpeling. opborrelen. enz. boosaardig. blood afgaan. ook ironisch of als scheldnaam. om to. jets dat vrij hangt. schommelen. zich met slecht yolk afgeven. vruchtgeven. opborrelen. (ook Berboewang) ajar darah. weggooien.borrelen. Memboewang anak. kaaiman. grimmig. vruchtdragen. niet zuinig. jets aan de geesten ten offer brengon terweringvan ongeluk. 65 verwijdert. MALEISCH-HOLLANDSCH. eon kind to vondeling leggen..vruchten op water. Boewang. Lidah boewaja.Mamboewang dadoe. verscheurend.Memboewang lima. Boewar. Boewak. enz. enz. zich verslingeren. barmen. dat veal in tuinen wordt geplant. afschaffen. ook aftrekken. enz. Boewai. Boewas. afdanken. iemand. ook hot verwerpen. de dysenteric hebben. royaal. enz. zijn bah oefte doen. weiden. wet of wie weggeworpen. goedgeefsch.). bent. BoHO. zooals een hanglamp. Aloe barbadensis. ook zich verdrinken . vijf van jets aftrekken ..enz. verstooten. vorwijderd wordt.). dobbelen. Pemboewangan. (van een vloeistof door de working bijv. voor.)..).

liegen. hot land vorlaten. schuim. onwaar. leligen. droog. enz. Berboeweh. . bezig zijn met lets to doen.ten behoove van. onwaarheid spreken. hot onderste gedeelte van den rug. doen. .djoe naaien.. Memboewat negari.). Bogor (Soend. hot achterste voren . verrichtten. onwaarheid. daad. Membohongken. met schuim zijn. bezig zijn to liegen . Berboewat balk. enz. voor5 66 BOJA. vermaak. vervaardiging. jets gebruiken voor. met de schouders heen on wader draaien. maker. enz. ook heup. confuus. enz. Kabogean. enz. Memboewat. .en smakeloos (bijv. in verlegenheid gebracht. maaksel . verlegenheid. enz. Berboewat. enz. ook met veal boweging loopen. Boga (Bat. bezijden de waarheid. geur. Bojak. enz. van verlegen tabak). eon ba. een stad stichten. Bobong. iemand spijs en drank voorzetten en dwingen er van to gebruiken. ook overvloed.. beschaamd. verlegen..). verlustiging. Boewah of Boewih. Boga. maken. handeling.: Membohong. verlegen. enz. enz. vertrekken. Pemboewatan. saai. ook wet tot hot maken van hot een of an der diem. ook bejokkon. Berbohong. verrichting. Bokong. ten einde. enz. Pemboewat. vervaardigen. beschaamd gemaakt.). dij en bil. dader. van de onderste ribbon tot aan de heupen . schuimend. van eon afgekapten Aren-boom . schuimen. enz. leugentaal. to maken. op refs gaan met familie. omgokeerd. oververzadiging. Perboewatan. moor den voldoende. enz. enz. Bojong (Jay. Memboewat badjoe.. hiernaar is Buitenzorg door de inlanders Bogor genoemd. (ook Bebokong). good doen. Boewatan. enz. verrichting. daad. maaksel. tronk. schaamte.. totdat hij niet moor ken. droog. verhuizen. Membokongken. foppen. heengaan. Memboga. iemand beliegon. Bokong. liegen. weldaden bewijzen.

bl ok. Mmbolong. hol. Bol (of ebol).. . onmogeiijk. met bulten. motalen kom zonder voet. enz.keeren. door jets heen sluipen. windsel. enz. doorboron. zio Balik. etc. heen broken. Bolot. donkorblauw waken. enz. in staat zijn. kogelrond. enz. Bondjor. eig. samenvouwen. eon slagordo verbreken. enz. inpakken.: biljartkamer. hot kan niet. gebroken. doorboren. van eon gezwel) . geretrancheerd kamp. eon bultige uitwas voordoen. bult. bultig. uitwas. knoest. brok. uitgehold. versterking. mogen. tusschen lets doorgeslopen : Membolos.).). Bolos. biljartbal. door jets heen gedrongen. gezwollen. oprollen. voor zooveol doenlijk. Bokop. ook bulten. Bolak-(Bolak-balik). zooveel mogelijk. enz. enz. societeit. anus. jets of iemand den rug toekeeren. Bolong. doorboord. Berbonggol. ook zwart. stork gezwollen (van hot aangezicht). knoestig. eon linie. zitten. wormpje in vruchten. Bolor. door jets BONG. hot mag niet. . (bijv. omkeeren. zich als eon knoest. enz. moeder (hoffolijk. Saboleh of Saboleh-boleh. gezwol. biljartzaal. luur. afgebrokkeld. Bonggol (of Bongkol). gesprongen. Bolsak (loll. scherp uitsteken. lets uithollen. of Port. Bokor. vormogen. beloefd). eind van den endeldarm. ook zwart-. kunnen. ook met den rug naar lets toe staan. scherp uitstekend.donkerblauw. knobbel. Bondjol. bij machte zijn. Tiada boleh.. Boleh. Membonggol.. enz. inwikkelen. naar vormogen. Bonds. Membondjol. versterkt kampemont. Membolongken. . uitwassen. bultzak. opgezet. Membolot. Bongkah. eon gat in lets waken. boron. enz. Bola (11011. knoesten vormen of krijgen.of Roemah bola. enz. vol gaten. bal. zoodat de oogen nauwlijks to zien zijn. matras. carat. knoesten. doorgebroken. uithollen. Kamar.

bultenaar. gebocheld zijn of loopen.. dief die zich door uitof doorgraving. loopen. .of afgehaald. Bongkar (Jay. bij eon huiszoeking). enz. Membongkar. Bongkang. enz..). hot onderste boven gekeerd is. bochel. enz. ook werktuig dat daartoe gebruikt is of wordt. vlegelachtig. bewegingloos-. ongemanierd. gat. enz. in den muur of jets anders maken. wat op. opgeblazen. gekromd.). (bijv. eon boom. toegang verschaft. ongemanierd. botterik. eon huffs hot onderste boven halen. ophaion. oerYoop gehaald. stronk. Bongol (Bat. wiens wortels bij hot omvallen de aarde daaromheen doorbreken of scheuren). gebocheld. enz. onbeschoft zijn of handelon. onbevattelijk. doorbr-eking. lomp. lomp. als eon bultenaar doen. hot anker ophalen. onbeschoft. Membongkak. wijd uit elkander (van vingers die niot bijeen to brongon zijn). sul. Bongkot (Jay.). lompheid. (bijv. hot onderste boven keeren. overhoop liggend. afgekapto boomstam. Pembongkar. enz. omvallen. of braak . doorzocht. enz. etc. ook eon BONG. toegang tot jets verleenen. hot onderste boven halen. ook inbreker. enz. enz. Bongkaran. onderste deel van eon stam. . van eon muur). gekromd gaan. gebochelde. Orang bongkok. lam. Membongkar djangkar of --sane. sullig. trotsch. Membongkar roemah. ontwortelen. zich door uitgraving. omgevallen met verbreking der bevestiging. uit hot verband rukken. Membongkok. lichten . overhoop halen. voor dood -neerliggen. vlegelachtig. enz. Bongkar. Bongkok. uit elkander. gapend (van eon wond). opgeblazen. om or in to kunnen komen . enz. vlegelachtigheid~ ongemanierdheid. uit elkander halen. voorover gebogen. voorover gebogen gaan. (buy. die overhoop haalt. of broken. bot. degeen. enz. ook Bongkang. dom. ook alles doorzoeken en nazien.Bongkak. of broker. enz. to voorschijn halon.

). en gros. verpachten. alles to gelijk.. fig. Boreh (ook Beboreh) (Jay. Boedak). Botak.).. royaal. bij den hoop. enz. verspillend. klier. Botor. werkloon tot eon geheel samengevat. dit smeersel gebruiken . verkwistend. enz. den geheelen voorraad opkoopen. lieftallig. lek maken. Memboros. (Psophocarpus tetragonobus). dat lekt . enz. Roemah botjor. vervelen. enz. enz. moede van jets. smeersel. Botjah (Jay. alles uitflappend. 67 samenvatten. kaal. geheel. . Membotjorken. Memborehken. Bopeng (Jay. gerplant. enz.bottel. Borang. afkeer van jets hebben. kaalhoofdig. ook eon sun. enz. door pokken geschonden.Membotolken. zacht (van lichamen die vast en hard moeten zijn). in een flesch doen. alles. verspillen. enz. die in hot gras verborgen worden.).). voetangel. bottelen.iets bij aanneming. in hot geheel. . aangepunte bamboestokjes.). en gros opkoopen. innemend. bevallig (van golaat).inhet openbaarverkoopen. welriekend smeersel voor hot lichaam . Botol. Membosenken. in eons. enz. knaap. (bijv. verkwisten. geheel overlaten. zuchtig. enz. gezwel. Brebet (of Berebet).Bonjor (ook Bonjok) (Bat. iemand vervelen. vervelend zijn. kaalhoofd. los. die alles uitkraamt) . ook eon work aannemen. een huffs. besmeren. Memboseni. tegenzin wekken. beu.. jets vervelend vinden. (klanknaboot- . Boron. in hot groot. van eon touw. enz. Beli borong. (van eon mond. Berboreh. ook losgaan.).flesch. tot een geheel BROB. ook losgegaan. enz. dat om jets gewonden is). Borong. pokdalig. jets of iemand met boreh insmeren. enz. tot eon geheel. bijeen. Memborong. Oepah borong. Botjor. afkeer wekken. vervelen. loon voor eon in zijn geheel aangenomen work. aanminnig. jongen.Memborongken. Boto (Bat. papporig. lek. Boson (Jay. aantrekkelijk. waarvan de peulen en zaden gegeten w orden. lief. kleine jongen (verg.

geen bewustzijn van zich zelven hebben. scheepsvolk. knappend. berichten. vertellen. kalif. Choeloek. plaatsbekleeder (inzonderheid van Mohammed). Donderdag. enz. afzondering.). ook een verhaal doen enz. 68 CRAB. bezegelen. Mengchatamken. besneden zijn. enz. knappen. .. eenzaamheid. Membrebet. geaderde steep. Mengchatan. dat doorgebroken wordt of bij verbranding springt. Chalikat (ook Chilka. knallond. Chabar (Ar.schepeling. kennis dragen. melden.). de schepselen. hat aangeborene. enz.). Berchabar. cachet. Batoe chars.). hat lawn uit den Qoran. Chatib(Ar. ten einde brengen (bijv.). algemeen verspreid nieuws. bewusteloos liggen. Berchitauah. nieuws. natuurlijke eigenschap. Brobol. laatste van een reeks of geslacht . aangeboren karakter. hat besnijden. harde steep . gescheurd. Chabar kawat.sing van jets dat scheurt of gescheurd wordt). zegel. zegeiring. Membrobot. Chalifat. scheuren.). Chaiwat (Ar. zie Berobol. opvarende. Chaimah (Ar.).). Chabar angin. Chalasji (Perz. eenzaam. hut. de tweede . Chamis. matrons. . bericht. Mengchabarken. elke ronde mooning. opvolger.). waarvan de herkomst niet bekend is. de schepping. enz. telegram. hot geluid maken van jets dat scheurt. die door stutten geschraagd wordt. ook hat geschapene. menschen en dieren. (ook Ketib). verhalen. mariner. algemeen gerucht. Chatan (ook Chitanah) (Ar. mededeeling. Brobot (of Berobot). enz. mededeelen.zeeman. buiten kennis zijn. inborst.kennis hebben. wat nieuws ? Hoe staat hat er mee? Hoe is hat? Tiada chabar aken dirinja. geruch t . enz. besnijding. Choelki) (Ar. hear. enz. knetteren van hout of bamboo. einde.. Chars (Pert. kennisgave. enz.). enz. Apa chabar. zegelen. besnijden . knallen. heerscher. beeindigen. tijding. verzegelen.. tent. Chatam (Ar.

Mendaftarken. ingeving omtrent iets hobben of krijgen. eeuwig leven. Berchidmat. enz. bezorgd maken.). zich iets voorstellen. hande- . gedachte. Daftar (Ar. zich bevreesd.). enz. in dienst zijn. een Hindoe-Mohammedaan. dadel. schending van hat vertrouwen.). catalogiseeren. C. die belast is met het opzeggen van de Choetbat. paradijs.). DANA. bezorgdheid. Chianat (Ar. enz. enz. hat dienen.(Koewatir. vrees. echtscheiding met wederzijdsch goedvinden. inval. een Mohammedaan uit Hindostan. eon cahier jnbinden. uitheemsche. Zie Chatib hierboven. dienen. schrift. buitenlandsche koopman.Kawatir).. Chorma (of Korma) (Pert. Chodjah (of Kodja) (Pert. of redevoering van den preekstoel tot lof van God. Chawatir(Ar. hat Vrijdaggebed in de moskee. hat dienaar zijn. cahier. enz. hat ontslag geven aan eene vrouw op haar verzoek . book. ook reden geven tot ongerustheid. eeuwigheid. Klingalees. voorstelling.). zegening van Mohammed en diens nakomelingen en aanbeveling van den regeerenden vorst. inventaris.. lijst. door diensten eeren. Mengchawatirken. een inval. 6 9 D.. Mengchidmatken. vreemde. rol. ook vrees omtrent lets koesteren. bedrog. iemand dienen. Dagang. journaal. ongerust maken omtrent iets. ingeving. jets tot eon book maken.).).).beambte bij een moskee. enz. CROT. Choeloe' (of Koeloek) (Ar. bedienen. eon touw om jets slaan. enz. beduchtheid. Choeloed (Ar. ook vroolijk zingers. de lijst van jets opmaken. ontrouw. verraad.. ook kwade gedachten. Chidmat (Ar. DABO. Chotbat (of Choetbat) (Ar. rnventariseeren. ongerustheid .). Mendaftar.

de bevelen van hooger hand tegenstreven tegenwerken. tandvijl . koopwaren. dorst hebben. man tegen man vechten. Dagingdarah. dorst. handel. Dadak. borst aan borst. laten vijlen. handelen. de tanden vijlen. jets tot eon voorwerp van handel maken. klaar maken. Daham (ook Dehem). om de wond daarna door toovermiddelen to genezen . kin. de borst bieden tegen jets. hout (van boomers). van hetzelfde vleesch. vleesch hebben. onvoorzien geval. Dahagi. . zie aldaar. men. Mendada. (zie ook Aoes).laar . gokuch. verhandelen. fluim. Berdahak. verkoopen. Daboeng.. . Mendaboeng. kuchen. bloedverwantschap. Perdagangan. Dagoe. enz. handelsartikelen. Mendadak. koophandel. goederen in commissie. Mendahagi.). Dada. versmachten van dorst. ook klap met de vlakke hand op de kin. Sadaging. doer als eon vreemde koopman. bloedverwant. dorstig zijn. Samboetan dagangan. ook de borsten ontblooten . Berdahaga. Daging. enz. Mendaham. kuch . Dahak ook = Tahak. bloedverwant. enz. Nama daging. enz. ook hot spel. Daboes (Ar. horn. plotseling komen. centrum eener slagorde . Mendagoe. (Deboes of Gedeboes). tegen jets op. remand toehemmen. (zoowel van dieren als van vruchten). ook bloedverwant. vleesch en blood. eon puntig ijzer met grooten kn op. rochel. dat met dit voorwerp gedreven wordt. enz. vleezig. geboorte-. kwalsteren. Dahaga. Berdada-dadaan. van. famjlienaam. waarmede men zichzelven of anderen doorsteekt. ook hevige braking . zich afsloven. Dagangan ook Barang dagangan. hot vijlen der tanden.. vleesch.. handel drijven. in haast afgedaan moot worden. Berdaging. versmachtend van dorst .of aanrukken. gehem. Berdagang. jets dat plotseling opkomt. eon dergelijke kiap geven. . jets in alle haast doers. Dahak. kwalster . enz. borst. Mendagangk®n.

list. Barat daja. omelet. Mendadoe. met dobbelsteenen spelen . Dadoe poeter. verschalken. bedrog. redmiddelen . Da jang. Dadoe. op jets aandachtig maken. drie windstreken tusschen Zuid en West aan to geven . Daja oepaia. oplichten . schrik. pannekoek. Daja. (ook Dahsat of Dahsjat). dobbeist. door gehem aanroepen. enz. Dakar (Ar. enz. mm. Brmain dadoe. ook vroolijk gezang : Mendadoeng. juffer. fopperij. oplichterij.). eon boom. . dobbelen.Mendajaken. Dadoeng. oplichten. vastleggen.. eten. verslagenheid. lichtrood worden. foppen. . enz. eon eierstruif maken. soldaten gespeeld). Dahasat (Ar. dat nog niet gemenstrueerd heeft. ook lichtrood. Zuidwest . eon spel met dobbelsteenen voorzien van eon pin. bedrieger. om den tuin leiden. eon omelet bakken. dik touw. dienstdoende jonge maagd aan hot hof. ook hevig braknn. spijs. ontsteltenis. uitvlucht. bedrog. Mendajoeng. hofjuffer. vrees. (ook Pendajang of Pendajangan).een. Perdajaan.. struif. ejerstruif. ook to voorschijn komen van de maan (Mendadari). bedriegen. verbazing. bedrog. ook eten. spijs tot zich nemen. spijs gebruiken. aan eon touw binders. bedotten. foppen. zoogster. fam. Dajah (ook Ajah). Salatan daja.en andere plantsoonen veel als schaduwboom aangoplant wordt. roeiriem. jets to kennen geven. Tipoe-daja. Daja. bedriegerij.enz. bohoorendo tot de Erjthrinae. Pendaja. lets met . aankonlen d meisj e. waarom zij draaien (veel in de kazerno door ml. Dajoeng. ook Berdajaken en Memperdajaken. bedotting. roeien. die in kofhe. bedriegerij. kunstgreep. Zuid-Zuidwest. Baratbarat-daja West-Zuidwest . Dadap. nat. Mendadar. hulpmiddel. met dobbelsteenen werpen . riem. bedotten. Dadar. huip-. diem ook om in verbinding met Barat of Salatan. 70 DANA. der Papilionaceae. groot. roeispaan. enz.).

(wij ziging van akoe. plank. Daki. vuile afscheiding den huid. Dalil (Ar. smerig (van de huid).eon roeiriem in hot water voortstuwen. huidsmeer. de kuil in het graf. Dalam (of dalem). als eon tyran regeeren. Berdaki. enz. de wajang vertooner . Dalih (of Daleh). kleinhandelaar. wajang-vertooner . enz. innerlijk. Dajoh (Jay. enz. enz. ook naar welgevallen. vuil. L. akan of een werkwoord met den causatief uitgang kan). be. paleis. marskramer. to bast nomen. van binnen . Daka.. Di dalem. dekt. Dakar. enz. zijne krachten overschattend. Padaleman. bij iemand als gast komen. uitvlucht. Mendajoes. ook diepzinnige taal. gast. als voorwendsel.-de . enz. hoffelijk. die niets ziet in de echtbreuk door zijne vrouw gepleegd. vermetel. binnenste. binnen. zich daardoor later bespotten. enz. Punica granatum. i. binnen. honen.). vorstelijk verbltjf. DALI. vuil. r chting. enz. enz. brutaal. bewijs. voorwendsel . ook venduafslager. argument. jets tot. Dajoes of Dajoets (Ar. binnenwaarts . Dakoe. makelaar. . Dalima. bewijsgrond. Berdalih. leiding. bezoeker . diep.). de echtbreuk zijner vrouw verdragen. oogluikend toelaten. argument. Dalalah. binnen in. aanwijzing. hoofsch. betoog. ik. diepzinnig.). wanneer hot woord wordt voorafgegaan door dengan. d. Mendalihken. toog. overmoedig. iemand. Dalang. Kadalem. Berdajoh. Zuid. ook vorstelijk verblijf . eene visits maken. huidvuil. Daksina (ook Daksjina) (Sk. dat aan de huid vastkleeft. naar binnen (gaan). hoftaal. voortbewegen. voornamelijk gegrond op den Qoran. Zuiden. Berdalang of Mendalang. . die de lahad. Bahasa dalem. uitvlucht gebruiken. Dalal. mij.). waarin een doode wordt geplaatst. zich van uitvluchten bedienen .

Damar. bevrediging. verzoening. dauwworm. Delima merah. beursch. plaats den inzameling. Damai (ook Dame of Dami). vredestichting. afspraak. goede verstandhouding . Punica granatum. M®ndamaiken. fore mgrs. die verschillende soorten waarde hebbende harsen leveren . De voornaamste soorten zijn : Dalima-poetih. Berdamai. Damar mate koetjing. Pendamaran.. een afspraak maken. (ook de boom). wanneer doze laatste nog maagd is. fakkel van hars. enz. vrede maken.: Mendamar. met elkander een overeenkomst sluiten. met witte bloemen on pitten . Punica PALO. verzoenen. Dami. Pendamai. Damar. Rmph. Mendamar. Delima item. een schedeiwond toebrengen. den Burseraceae en Abietineae. niet frisch meer. granatum. van. tot overeenstemming komen. enz. en zulks toestaat). twee partijen verzoenen. ook (van man en vro . hars. hot met elkander eens zijn over de uitoefening van den coitus . enz. nachtlicht. hot met elkander over lets eens zijn. enz. Perdamaian. slechte rosier of zeiler (van vaartuigen). enz. beeindiging van een twist. vrede met elkander doen sluiten. overrijp. ook hars leveren (van een boom). Damps.granaatappel. die tot de hersens doordringt. Punica granatum. . in vrede. overeenkomst. padistroo. hars inzamolen. fam. halmen den pads nadat de aan gesneden is. ook toorts. lamp. vredestichter. Damar (Soend. met donkerpaarse bloemen. enz. .). elkander good verstaan. sluiten. slecht. bevredigen. en naam van verscheidene boomsoorten behoorende tot de pat. met roods bloemen en pitten . langzaam door hot water gaand. doorschijnende hars van den Dammara albs.w. licht. ringworm. Damai.). Mendamai. vrede. in goede verstandhouding met elkander leven. van. albescens. Daloe (Bat. den schedel tot op de hersenen doorsplijten.

(zie dit woord) boven de opening geplaatste rijst gaar to stoomen. blijven.). nabij komen. ook de laatste hand aan jets leggen. aanbonzen. bijv. Terdampar of Kadampar. (Bandjerm. gedrang. aaneengesloten.tevens. gestrand. dat diem om de in eon koekoesan. enz. wat tot verfr aaiing. Dampar. tegen den wal opgeworpen. voltooien.verfraaien. pool. ook verheven zitplaats. reus.PANG. mejuffrouw. verzoeven. liefdadig. nabij zijnd. schuren. weldadig. hooge koperen pot. waarin hot water gekookt wordt. effen. opschik. Dang. op hot strand zetten. tooien. enz. groote.). juk (voor draag. Danau (of Danoel. Dandang (ook Dangdang). Damping. Mendamparken. Dana (Sk. viak. 71 Dampak. op den wal geworpen. enz. Mendamping. sa-pa- . Dandan. elkander verdringen. demon.elkander tegen hot lijf loopen. moor. reisvaardig maken. Dandanan. gereedmaken. watervlakte. doen stranden. bestendig in de nabijheid van jets of iemand. enz.) : dang-sanak . diem. overvol. aanzien.enz. Danam. opschikken. tegen den wal aangedreven. dorpel (van eon dour) die eenigszins boven den vloer uitsteekt. nabij blijven.met. vastzittend (van vaartuigen enz. vorsiering. dus als collectief voorvoegsel. in de nabijheid van jets of iemand zijn. naderen. Danawa (Sk. . titel voor eon vrouw van 72 PANG. tool. mevrouw. Mendandan (ook Berdandan). ook een blinds bij de hand of aan eon stok leiden . versieren. enz. troop. titan.ook. tegen elkander in loopen. en : op den wal liggend.vol. . min of meer urnvormige. Dan.nevens. bank. enz.) .of trekdieren). versiering. en. Berdamping. op hot strand gezet of gedreven. enz. aangespoeld. Memdampak. weldaad. Dang : ook gebruikt ter aanduiding van eon verzameling.= de verschillende familieleden. stilstaand water van eenige uitgestrektheid.

ondiepte. vinden. . stengel van de bloemkolf van den arenpalm en kokosboom. enz Mendapatken. zich als bladeren voordoen. hot hoofd achterover buigen. Danoer. krijgen. Dangoe (Jay.verzand. ondervinden. enz. hooren. mooning. verkrigen.).Tiada dapat. bevinding. ook : hot kan niot. bevinden. bovinden. enz. in zijne macht bekomen. verzanding. verkrijgen. Tiada dapat tads of Ta' dapet tads. uitvinden. . enz. enz. bladeren hebben. Mendaoen. gevlekt. krijgen. bank. naar jets of iemand gaan. verkromming der gewrichten (eon snort van lepra?). blad. Mendangok. to spreken krijgen. ookkunnen. Kedapatan. ongelukkig. hot moot. Hati dangkal.jgbaar.pat. gedeeltelijk versteend en daardoor oneetbaar (van vruchten). onnatuurlijk hard. met de kin op jets leunende strak Poor zich nit staren. blad vormen of krijgen. Dangkar. Dangak. Daoen (of Daon). enz. Dangkap. bedorven. oor- . vervlgen. degeen die krijgt enz. Danjoe (ook Belarak). wreed. Dapat (of Dapet). Mendangak. enz. Mendangkap. nijdig. Pendapetan (ook Pendapet). hot is noodzakelijk. ontdekt. uitvinding. (Mendangkar). naloopen. Pendapet. vinden. . gevorxlon. hot is buiten twijfel . stinkend lijkvocht. gevoelloos hart. Sial dangkal. ook elkander omvatten. enz. hot tegendeel is niet mogelijk. gevoelen. iemand ontmoeten. zien. gevat. nazetten. loofa Berdaoen. Poor hot eorst jets to weten komen.. niet verkregen. eon droog cocosblad. houden. Dangok. ondervinden. Dangkal. Dangkoeng. Dangkalan. Mendapat. Baroe menda. eon slecht. verkleurd. . ontvangen. enz. omvat houden (van vechtenden). ook: oprollen. . diep ongelukkig. met bladeren. (van de huid door eon ziekte). DARA. gebladerd zijn. ondiep.dang-sanak = al de familieleden. gevangen. betrappen. to krijgen. ook verkri.

Mendarah. jonge dochter. Mendaras. duff. near den wal koersen. zij is haar maagdom kwijt. oak zich Poor jets inspannen. enz. hetzelfde bloed. vastlegging aan den wal. . Sadapat-dapat. een haven enz. . haard. binnenloopen. maagd. aan wal gaan. zoQveel doenlijk. . jonge dieren van hot vrouwelijk goslacht . pisang. Darah pengiring boedak. wat verkregen wordt. Toeroen kadarat. wal. Dagingdarah. land. oever. enz. van een. Dares. ook bloedverwant. enz. enz. doorlezen. Anak dare. lieden uit ddn huffs. over land gaan. oven. bloedverwant. Mendarat. reizen.deel. bijv. aan wal gaan. kombuis. bloedverwant . en pan van eon vuursteengeweer. . lezen. . land. Daradjah. Darah. Darat. ook stool (van planten. stookplaats. debar- . landen. woning. enz. Dapoer. bloeden. bloedrijk zijn. enz. eon gezin (die van dezelfde keuken gebruik waken). keuken. Tiang pendarat. ook over land reizen. huffs des vredes. of Mendapoer. (van planten) stoeion vormen. vleesch en bloed. blood hebben of krijgen. kookplaats. maagdom. wal. vaste grond. Pendarat. zooveel mogelijk. moeite geven . Sadarah. Dara. middel van verbinding met. . eon aankomend meisje. Berdarah. volbloedig zijn.. bamboo. blood. Berdapoer. Sadapat. Dedara. land des vredes. ook jonge spruit van eon plant.). oever. enz. huwbare maagd . Berdarat. verblijf. bobbed zijn. Daratan. de bloedvloeiing bij de geboorte van een kind. studeeren. Orang sadapoer. binnenland. Perdaraan. enz. leeren. gewone of boschduif. do maagdelijke staat der gezamenlijke maagden. land. naar vermogen. wie niets ontziet. koers zetten. Dar-assalam. gewest. . uitstoelen. bobbed. hardop lezen. enz. van hetzelfde vleesch en bloed. hang daran ja. Boeroeng dare. enz. Dar (Ar. jonge dochter.) . meerpaal . naar best vermogen. enz. voel DARA. enz. ook blood hebben.

mild. komst. Berdateng. Roemah dasar papan. oceaan. vloer van steenen . Mendasarken. enz. gaat hij maar spelen. ook omdat. Darmaga (of Dermaga). enz. kaaimuur. milddadig. door. Dasar batoe. aalmoes. zie Derma. Mendastar. groote rivier. goedertieren. aalmoes geven . impotent. teleurgesteld zijn. hoofdomwindsel. jets als liefdegift. ten gevolge van.). Dani mane. Darjah. jets tot vloer gebruiken. een tulband gebruiken. driftig van aard. . Darmawan. wetenschap. van af. gemetselde vloer. Dan. Dastar (of Destar). arriveeren. aard. Lebih dari. Dare (of Darai). enz. nafk ka darat). snijder. Darmawan. gebeuren. barmhartig. Dardji. stroom. van wear? Dani pada. door. Darwis j (Pert. enz. . Datang (of Dateng). jets tegen iemand hebben. saluut van 101 schoten. van. grond. breed pad. grondverf. karakter. enz. met een tulband loopen. . liefdadig. Dani pada nzengadji is bermafn-main sahadja. aankomen. Mendarmaken. kleermaker. vloer. gekleed gaan . jets als tulband gebruiken. of komstig van. meer den. in sleds van to leeren. langwerpige hoofddoek. jets onder het een of ander leggen. komen.keeren (ook Pergi ka darat. Hbrmat seratoes satoe DATJ. 7 3 das. uit. aanwenden. in stede van. zee. kennis. zich over iemand to beklagen hebben. liefdegift. arms geestelijke of monnik. . dat komt er van. maken. Dana. van. kunde. zeehoofd.) (ook Derma). enz. bedelmonnik. grondkleur. mild. bevloeren. natuurlijke eigenschap. schot. tulband . den. Das. Batoe dasar vloersteen . Dasar. tot onderligger maken. Pendasaran. Derma (Sk. enz. aan jets een vloer geven. Dasar berangasan. bodem. (gewoonlijk Penasaran). of komstig van . geschieden.. geluid van een vuurwapen . Berdastar. een huffs met planken vloer .

met stof overdokt zijn. schimmel. Deboeh. openstaan.). enz. aanspraak . Dattja(Daitya). inktkoker (ook Tempat dawat). vlakte . gelijk . zegen. doorloopen. eisch. ook een gewicht van 125 Amst. iemand in rechten beschuldigen. Dati (Sap. Da'wa (ook Dakwa) (Ar. Daulat (Ar. Mendebah. Selamet dateng. Berdeboe. enz. weegstok. Pendebah. ongedekt zijn. vlak. geluk. Penda'wa of Iang ampoenja da'wa.). rechtza4ak. aangrijpen. grootvader. metaaldraad. reus. Berdeboeh. inkt (ook Ajer dawat). een vijand) . eischen. beschuldigen. iemand opzoeken. slager. bes. 7 4 DAT 0. (bijv. . Dawat (Ar. Debar. slachten. . vordering. een vlakte. bestellen. beschuldigde. dichterbijkomen. in hot algemoen gebruikt tegenover zeer oude lieden en hoofden. toetreden. grootje. Menda'wa. effen. grootmoeder. eon dour) ongedekt. (bijv. Pendebar. kloppen (van hot hart). Dedak. klopping (van hot hart). gelijk in krachten. onvervreemdbaar familie-erfgrond. titan. open. rechtsgeding. aanspraak maken op jets. gedaagde. demon. voorspoed. jets laten komen.). hell. overvallen. unster. slachten. Deboe. popeling. Datoe (of Dato'). met jets voor den dag komen. balans. Dawai. dagvaarden. ponden of 621/2 kilogr. stof . enz. Datar. in rechten vorderon.. overvallen. Datjin (of Datjinan). bezocht . Mendatangi. Mendedah. kloAp~ van hot hart .). Mendatengken. (bijv. fidei commix. Mendatar. Tanah datar. welkom. popelen. Debah. mg Mendebar. enz. Dawoek.tegen elkanderopwegen.naderen. stuiven. bij iemand of jets komen. Iang di da'wa of Iang kena da'wa. betichten. eon schotel) . afloopen. ijzerschimmel (paard). rechtsvordering. bezoeken. eischen. ook bezorgen. viakiand. ontbieden. Kadatengan.

iemand voorbijgaan. aan hot hoofd. vroeger of eerder handelen. nedergehurkt . enz. nederhurken. in vroeger tijd. na. rang. eon aanroeping niet beantwoorden. blazon. met elkander wedijveren (om de eerste plaats. Dehoeloe kale. Mendehoeloe. iemand voortrekken. voor iemand uitgaan. voorheen. Mendekati. enz. dichtbij. nabij. koppig. zich vooraan. Mendekat. Dehoeloe (ook Dahoeloe of Doebe). Mendekoes. iemand voorgaan. bokruipen.). voorop stellen . voorheen . enz.Dedai. naderen. eertijds. jets naderen. Dekil. stil op den grond liggen. enz. enz. op de leer liggend. van good. Dekam. eon . liggend op jets boron. benaderen . v DEKO. ongeregelde troepen bevinden. . Mendehoeloeken. Dedak (of Boeroeng Dedali). smerig. op de leer liggen. Mendedas. (van wilds dieren). voorop stellen. gereed om eon sprong to doers. jets vervroogen. Debrar. droesem (ook Dedegan of Degdegan). reusa. een. Dedak (of Dedak). (bijv. ook kruipend of hurkend naar jets toe gaan. onregelmatige troop (menschen of dieren) . stil liggend. knetteren (als van vuurwerk).. eorst. voorgaan. aan hot hoofd. groot. tegen iemand schreeuwen of gillen. hot eorst of eerder aan lets beginners. Berdedal. Mendekatken. ook aanhoudend manors. voorop. enz. dichtbij zijn . vroeger. Berdahoeloe-dahoeloean. Mendehoeloel. vorig. afval. oudtijds. vooruitstreven. zich in onregelmatige. Dekoes. nabijbrongen. Mendekam. dat steeds gebruikt on niet gewasschen wordt). eon snort zwaluw. bezinksel. Dekat (of Deket). Dedas. robust. Berdekat. de voorkeur geven. vuil. voor. in de nabijheid . Degil.chtig (van eon mensch). moor. vooraan. . onregelmatige troepen vormen. zemelen. naderbij komen. Mendekemi. enz. dichterbij halen.

Demam koera. door eon klokkend of kirrend geluid lokken (Mendekoet). acht bij acht. boombast tot near dunne platen uitgeslagen. nat. op zieke lichaamsdeelen warmo geneesmiddelen. Mendelak-mendelik. onbeschaamd. intermitteerende koorts. brutaal. Demek (Bat. sissend geluid voortbrengon (zooals eon kat). zie Dalima. Mendelik. kUken. Demamkapialoe of Demam di kapala. der Bixaceae). koorts. Demam dingin of Demam gigil. de achtste zijn. met zijn achten. laten rollen . niet good droog. de oogen wijd open zetten. enz. wild. stork aankijken. Demang (Soend. V DELA. leggen. iemand voortdurend. koortsig. titel van eon districtshoofd (in West-Java). Demam oerat of Demam didalem. Delokin. de oogen onophoudelijk open sporran. .). Mendeloki. acht aan acht. Dekok. vluchten enz. fam. Delinggam (of Delinggem). Delapan. onverbiddelijk. tegen iemand groote oogen opzetten. koude koorts. typhus. papier uit boombast bereid. enz. aanzien . binnenkoorts. Delima. Mendemah. ook Demam toelang. Demam (of D emem). Delik. ook districtshoofdsw oning. zich verstoppen. zien. heete koorts. Delap. L. staroogen. Mendeliki.).). Delapan-delapan. Mendelokin. zooals eon hen. Demah. Berdelapan. . Deloewang (Jay. district. deuk. vermiljoen. koorts hebben (ook Sakit demam). acht.bij hoopenofgroepen van acht. Kedemangan. menle. waarvan de naden eon Orleans-gale of -roode verfstof geven. ondeugend. Mendelapan. ingodeukt. ook (van eon kind) stout. enz. klam (van waschgoed bijv. eon dergelijk geluid maken. die hare kuikens roept. vochtig.). ook eon heester (Bixa orellana. pappen. acht in aantal (zijn) . ook verschuilen. f xeeren. Dekoet. ).blazend. Berdelapanan. Delok (Jay.

ook : bij (in eeden) . Demi Allah. opeenhoopen. vastzittend tusschen twee voorwerpen (Kadempet). vastgehecht. aan elkander vastzitten. rakelings aansluitend tegen jets. ten tjjde. pad (door groote dieren gevormd of door groote die- . Dempang. naast eikander gaan loopen. Demikian djoega. in eon ledige ruimte).(ookMinggoe). week. . Dempet. opeengepakt.). eon week. Demoekoet. Dempok. zich vast tegen jets aandrukken. Satoe deminggoe. dicht v 7 6 DENA. opeenhooping. hol (van eon geluid bijv. jets knellen. Mendempoel.). Dempoel. Demi. gedrang. naden met stopverf of work dichtmaken. eon voor eon. . enz. Mendempet.). opeengehoopt. toen hij hot zag. enz. op hot tijdstip. .V DEMP. enz. dicht naast of aan elkander.. bij God! Demi dilihatnja. lief j e. zoodanig. jets lusten. Demenan. of Berdempok. enz. Hari deminggoe. op dezelfde wijze. Zondag. beminnen. iemand mogen lijden. Dempir. schel. iemand of jets met rust laten. wag. op die wijze. lief. Saorang demi saorang. Berdempet.). Deminin (ook Deminken) (Bat. Zondag. goon notitie van jets of iemand nemen. Dempet. do eon voor of na den ander. gebroken rijstkorrels. van jets houden. gekneld. schelklinkend. toen. work om naden dicht to stoppen. dus. Demikian. bevestigd aan jets. 75 Demon (Jay. lawaaimakend (van hot geluid van bekkens bijv. liefhebben. staan. opeendringen. zoo. aan elkander vastgehecht . vastzittend. Mendempet. stopverf. tegen elkander vast aandrukken. Mendempok. enz. enz. Mendempetken. aldus. Denai. zitten. laten begaan. Deminggoe(Port. insgelijks. aan elkander hechten. aan zijn lot overlaten.

ook en gewoonlijk Dingklik. Mendengar.ren gewoonlijk gevolgd). voetbankje. vernomen. Dengar. Dengan. dwergachtig. Mendenda. Dendang (ook Dengdeng). dun van vleosch (van vruchten). verborgen verlangen (ook in kwaden zin). geheim verlangen. wat gehoord of vernomen wordt. enz. (ook Menengar). hot gehoor. jets betwijfelen. kort van beenen bij eon gewoon bovenlijf. alleen. dun en lang. ook de breeds oppervlakte vertoonen (van de maan bij hot op. Berdendang. Mendendam birahi. Mendendeng. hoorbaar zijn. hooren. enz. gerucht.zingen. zonder. een deuntje opdreunen. kortbeenig. ook haat. in twijfel trekken. met. heimwee hebben. aanhooren. Mendengarken. Spaansche vlieg. Dengan saorang din. v DEPA. gehoord. wrok koesteren.Mendondang). straf. Dengkelik (Jay. inwendig in liefde naar iemand verlangen. wie of wat hoort. wrevel. Dendam (of Dendem). Pendengaran. laag zitbankje.of ondergaan). . vernomen . . Dengan sapertinja. (ook Dondang. doodstraf. enz. hot gehoorde. Mendendam. voorzien van. Dengan tiada. naar jets hooren. met boats straffen . twijfel . Dengkel. in zijn eentje. lang en mager (van mensehen of kinderen). Dendang. haat. in lappen snijden. weennoedig zijn. naar behooren . alleenig. Dengan perentah. Denda mats.). op last. in de zon of boven vuur drogen. Denda. Dendoe. eon geheim of inwendig verlangen. heimelijk liefde voor iemand koesteren. beboeten. luisteren. aan jets twijfelen. Dendang (of Dendang). Mendendoe. Terdengar. Sadengeran. lappen gekruid en gedroogd vleesch . vergezeld van. enz. Denak. vleesch aldus bereiden. toevallig gehoord. Mendendang. ~aanhooren. wrok. boats. Pendengar.

sigen. eon brommend geluid voortbrengen. ook drijver.nijdig. Denjoet. gebrom . enz. geknor .trekking. van armen of beenen). vadem. D ras redjelninja. trekken met eon schok (bujv. Deras. gezwind. de afstand tusschen de toppen der middelvingers van de horizontaal in eene lijn uitgestrekte armen . snuiven. Dengki. op de knieen rusten of liggen. snel. aanminnig. snikken. knorren (van varkens). Mendengki. gesnik. die hot aas ingeslikt heeft). enz. de lucht schielijk door den news blazon. rukken.spiertrekking.iemandkruiv DEPL. ras. loopen. wangunst. Depa. Deplek. leeren. een pak slang geven. bij of met vadems meten. nijdig zijn op iemand. kastijden. Menderasken. enz. Dengkol. donkerbruin (van de kleur van een paard). mollig. veranellen. Denok (Jay. Mendeplek. pisdrijvend middel. ook met uitgestrekte armen voor eene opening gaan staan. tuchtigen. van een visch. Berdengkoel of Mendengkoel. Dengkoel(Jav. viug handelen. spreken.wangunstig. Depang. kastanj ebruin. Mendepa. nijdigaard. lief. poezelig. lieftallig. enz.. gonsen.schok. drijfmiddel. ziekelijk. Pen- .ruk. Menders. Penderas. Dengoeng.. vlug. Mendengkeng. gekromd of gebogen (bijv.).knie(ookLoetoet). Menderas. Deragem (Jay. enz. Mendengoes. snel. zich achter een openstaande deurverschuilen. iemand benijden.Dengkeng. aanzetter. gesnuif. . Mendepang. stark. schokken. ingedeukt (van den rug) zoodat de borst vooruitsteekt. Mendenjoet. brommen. Berdengoeng of Mendengoeng. lezen. gegons. met de borst vooruit en den rug ingedeukt loopen. Depan. onnatuurlijk. Pendengki. Dera. snorren. vademen.afgunst. knielen. gesnor. geeselen. Dengoes. hij verdient geld als water. zie Hadepan bij Hadap.). enz.).

godheid. die Kota genoemd worden..). op. inlandsch dorp. gelederenvuur. leeftijd.drempel. Dewata (Sk. Mendesek. tusschen jets door dringen. Derma. naast elkander in een rij. gehangen (worden). Dia. suizen (van de ooren). buiten de steden of hoofdplaatsen. hat. ook dicht op elkander. ook als benaming van hooggeboren vrouwen van vorstelijken bloede. gelid staan .). rij. zjj.) (ook Doesoen). to zamen. aanspreken. Dews (Sk. Derni. to huffs . opeengedrongen.dorpel(vaneen deur). Desing. Dering(ook Derang). tijdstip. in een gelid naast elkander stellen. Derep. Derawa (of Goela derawa). Menderel. Menderekk en of Berderekken. i. gehucht. op de tafel. dicht bij elkander. vlek. hij. i. een salvo geven. in een rij. opeengehoopt. zie Darma. Derek (Bat. Hindoe-godheid. Di stns media. tuiten. ook iemand fusileeren. Menderang. padisnijden tegen een bepaald deal van het gesnedene in natura als loon. door jets heen. iemand met din. getuit. bijv. Berdesek. Berdesing of Mendesing. . in huffs. Berdia of Mendiaken. rinkelen. d. een schel klinkend geluid voortbrengen. gesuis.). Berderek. eene bewoonde plants op hat platte land. Dewi (Sk. gelid . tijd. enz. d. Derel.).). Di. rinkinken. enz. stroopsuiker.. D sak (of Desek). 77 gen. godin. salvo. drinDIRT.derasan. (ook Djawata) Dewa. Di roemah. stroop. zich dringend een wag banen. opeengedrongen staan. in den 3en persoon. ook fluiten (van den wind). Desa (Jay. peletonsvuur. di gantoeng. Menderep (Jay. Dewasa `Sk. stroomversnelling in een rivier.). enz. enz.Mendering. ook als voorzetsel : in. verdringen. te. enz. voorvoegsel tot vorming van hat zuiver passief der Maleische werkwoorden. enz.

zich niet roerend.). verblijfplaats. tijd van na middernacht tot hot krieken van den dag. langzaam aan. Dida. schuimen. zie Haoer-biros. enz. Mendidik.). ook spons. inlandsch lampje. eon bloedprijs voor eon beganen moord betalen.Sedikit-Sedikit. meerschuim. zich bij vlammend vuur warmen. greintje. enz. nietreel. opkweeken. bij vlammend vuur verwarmen. zieden (van water). Didik. Berdidi of Mendidi. van den 2en persoon : gij. ergens verblijven. enz. pers. zich stil houden. met een licht of lantaarn loopen. enz. Sedikit. Mendikir. bloedprijs. zoetjes aan. Mendiami. Didal. den lof van God vermelden. Berdikir.. koesteren. zich niet verroeren. Diam. zorgen voor lets of iemand. zwijgen. ook laten begaan.. Dian. opvoeden. beetje. jou. Pendiam. doen zwijgen. iemand. Mendiamkent. enz. arm. zwijgend.Diakoe (Band]. enz. dag . eene plants bewonen. behoeftig. enz.. die moord met geld. ook kaars (him). stil. Didihlaoet.). licht aan steken. . verzoenen. beetje. koken.Godzingendloven. Dikau (= Engkau of Angkau).. Dikir (Ar. verblijven. zwijger. Dina (Sk.). Dina hari. lets of iemand grootbrengen. u. Didi (of Didih) schuim. bjj beetjes. Dikit. Dimpit. gesloten. Darahkoe mendidi. vingerhoed. zie ook Dempet. Berdiam stil zijn. nachtlicht. Dint (Ar. enz. zingen. Kadiaman. ook ergens wonen. licht. bloedgeld.). Diang. ook laatste rustplaats. mijn blood kookt. mij. gevestigd zijn. Berdian. licht ophebben. (Dzikir). Berdiang. ellendig. vlammend vuur. weinigje. die niet veal zegt. hosts of schadQvergoeding voor een beganen moord. aan elkander vastzittend (van de oogleden bij zieke oogen). woonplaats. Mendiang. iemand niet aanspreken. oak eenvoudig jets zingend verhalen. eon weinig. Dina (Jay. . 7 8 DIDA. jij. Mendiat. siertje. ik. voornw.

mijn persoon. enz. zeer koud. behandeling.). Diwann hibab. enz. bediening. gepeupel. Diwan kerad j aan. oprichten. laag on ellendig. opstellen.. lichaam. van koude bibberen. Diwan tanah India Nederland. zelf. bruiken. wear komt gij (gijlieden) van dean? Saorang din. Dirimoe. tribunaal. Diwan (Pert. enz. ambt. ook Memperdiriken. waarnemen. die staat . . doen staan. Dirinja. ook eon vrouw beslapen. enz. Pendjabatan. enz. . uitoefenen. Diner. staan. Mendinginken. beschot. vorstelijk hof.). kil. scherm. zijlieden . Diwan segala wakil orang banjak. elkander de hand geven. gebergte.. waarnemen. manshoogte.Mendjabat. Djabal (Ar. schutsel. koud. Dirikoe. ook Sendiri. Hina-dine. laag en ellendig yolk. Dingklik. eigen. koude vatten. gijlieden . aanvatting. lets als dinding ge. ambtelijk. zie Dingkelik. berg. achter eon dinding zich opstellen. raadsvergadering. koude. behandelen. ook verkouden zijn. uitoefening. de Staten-generaal. Kadinginan. eon dinding maken. Indie. muur. alleen. . Dingin.. zijn (hear) persoon. de hoogte van iemand. gouden count ter waarde van ongeveer eon dukaat. opgericht zijn. de persoon zelf. lets koud laten worden. aanvatten. hij. in 't algemeen gemunt metaal. bouwen. Dinding. ook album. individu. hanteeren. Dini dari mane datang. afschutting.beslaping. verkoelen. enz. hot. gespuis. de rekenkamer. persoon. read van Ned. enz. Raad van State. gij. Mendindingi. register van ontvangsten en uitgaven.. Berdiri. borstwering.goring. Mendiriken. Din. bewanding.waarneming. uw persoon. dikwijls ook gebruikt voor den Zen persoon . enz. Djabatan. ambtshalve. van eon dinding voor zien zijn. geld. enz. zij. wand. gerechtshof. Mendinding. Djabat. overeind staan . lets of iemand tot dinding strekken. DJAD. Pendirian. een ambt vervullen. 1k. bevestigen.

hij is mandoor. hot teeken van hot sterrenbeeld de Steenbok. scheppen. doorreizen. Djadja. lijmen. de kunst om zoo lets to doer. Berdjadjar. gebeuren. Mendjadjaken. rondventen. kind. doel . ook : bokje. reeks. rondreis. benoemen. onz. DC. Djadjahan. eon in de inlandsche geneeskunde veel gebruikte gomhars van eon bitters Aloe-snort. vastlijmen.ook de tastzin. land rondreizen. achter elkander of naast elkander in eon rij staand . ook eon snort gebak. gelid. bijbehoorend land. lets al rondgaande verkoopen. Djadi of Mendjadi. . borer. ook zijn. Kedjadian. gebeurd. doer worden.. geborene. Lamm. Mendjadjah. of hankelijke streek. Mendjadiken. Pendjadah. voortbrengen. Mend jaboeng. die de gedaante van hot eon of tinder dier. iemand. enz. Halal-djadah. geworden. Mendjadja. geslaagd. gebeurtenis. echt kind . Djadian of Djadi-djadian.. Pendjadjah. met koopgoederen rondgaan.. rondventen enz. rij. enz. geschieden. Dzadah). geschied.). Djaboeng.). doorgegaan. d o orgaan. ontstaan. enz. doorreizen. -Aloe rubescens. enz. Djadah. Berdjadjaran. Djadam. aanstellen. vastzetten. bereizen. goDJAD. bij v. enz. Aloe socotrima. fan aannemen. Mendjadjar. nut. in eon rij staan. eon wettig. Djadja. Djadjah. en Aloe abyssinica. eon land in alle richtingen bereizen. -opzichter . enz..Aloe ofucinalis Forsk. middel ter bereiking van zeker doel. Lamm. wording. streek. degeen die rondreist. Djadjar. gewest. hoerekind. met eon marskraam loopen. doorreis. Haram-d jadah. eon onwettig geborene. onderhoorigheid. geitje. ontstaan. worden. in eon gewest. geboren. -. . enz. in gelederen . maken. Djadi. lijm . eon . ook hot bereizen. ontstaan. telen. Djadah (Ar. slagen. ook streek die veel bereisd wordt. Ia d j adi mandor. (eig. vastmaken. gelukken. voortgang doer hebben. in rijen.

wakker blijven om feest to vieren . wakker zijn. gelederen opstellen. onkunde. fijn van vol. op zijn hoods zijn. naaping. slachter. j ong meisj e. bedienen. wachthuisje. enz.Bat. Nat. nabootsen. . Berdjaga-djaga of Berdjaga-djagaan dag en nacht feestvieren. Dj ad jaroh (Mol. enz.). bewaken..). wachten. . dom. slachtplaats. ook verkoopplaats van hot vleesch (in hot groot). van eon kanon. haan. Djagal (Jay. hot heelal (ook Djagad). onwetendheid. namaken. enz. de wacht houden . de wacht houden. slachtonij. maag d . nabootsing. Djadjei. wachtplaats. wokken. enz. Perdjagaan. Zea mat's. Compagnie. wachten. Dj ad j aroh hakakil. oppassen. fam. lichamelijk buitengewoon ontwikkeld. Djahal on Djahala. hot bewaken. nadoen. ook achter. Pend jags. enz. bewaker. Mendjadjat. slapeloosheid door to veel waken. waken. slager. enz. den Gramineae. onwotend. L. in rijen plaatsen. feestviering . Djagat (Sk. Djadjat. Pendjagaan. jags. die de wacht houdt. Mend. Djagabela.DJAG. de jonge meisjes. Mendjagaken. wakker maker. behartigen. acht geven op. waar de wacht wordt gehouden. ook hot waken. verkooper van vleesch in hot klein . wafer. waken. gelid. Djagoer. Pedjagalan. hoog en zwaar van postuur. Kedjagaan. I.).). M n djadjarken. de openbare scherprechter. en benaming van eon to Batavia (bij de algemeene pakhuizon) liggend groot kanon nit den tijd der 0.of staartstuk 80 DJAH. in rijen. die naar 's lands gebruik eons per jaar gedurende een maand bij den radja moeten worked. reeks vormen . de wergild. de bekende Turksche tarwe. zorgen voor. waarschuwen . Djagoeng. 7 9 rij. Djago (Jay. nagemaakt . onecht. waarvan op Java en in den Indischen Archipel verscheidene varieteiten geteeld worden. Djaga.

ook verdoemd. slecht. enz. kleermaker. Pend jahitan. laag. gelukkig. leelijko ziekte . . botterik. Djaja (Sk. Joodsch. bemiddeld. aankomendo j ongen. slaapmuts voor bruid on bruidegom. verkondigen. naaister. to gronde goricht. naaien. kleeren maken. Orang djahat. onwetond. Djahitan.. bevoorrecht. wat genaaid is of moot worden. enz. openbaar . gelukkige afloop. boosdoener. valschelijk eon koopje gevon. Mendjahatken. halfvolwassen jongeling. slechtheid. enz. Djaka (ook Djedjaka). DJAL. Pond jahat. ook valsch. enz. verdoemde. in zijn nopjes zijn. Djajang. . enz. ongehuwde j onge man. misgunstig. gegood. Toekang djahit of Toekang mend jahit. naaiwerk . enz. geniepig valsch. welslagen. gemeen valsch. boosdoener. gemeen.). Mendjahilken. Djahanam (of Djahennem) (Ar. diepe put. ook publieke vrouw (Perampoean djahat) . in hot ongeluk storten. . Djahe. . openbaren. bruidsbed. hot naaien. Manisan djahe. laatdunkend. Mend jaharken. Mendjahit. Jood.Djahalis. booswicht. naaister. gember (plant on wortol) .wangunstig. benaming van gewapende on bereden inlandsche politiedienaren. hot kwaad. in eon kwaad blaadje stellen. rijk.middel om iemandkwaadte doen. gemeen van aard.). bot. kleermaker. overwinning. goconfijte gembor. Djahar. ook vorvloeking. naaisel.enz. Djahil (of Djail). onheil. boos. booswicht. dom. niets weten. goods uitslag. kwaad. iemand kwaad doen. boosheid. naaier. thans reeds afgeschaft. domoor. Pen jakit djahat. Kadjahatan. iemand valsch behandelen. ook naaimand. in hot geniep kwaad doen. kwaadaardig. Djahat. naaiwork. zoge. Djajangsekar. Djahit (of Djait). werkmand. verdoemohng. leelijk. verwensching. Djahoedi. Pend jahit. tailleur. hel. eon kwaadaardige.

aalmoes tot zuivering. D jalan. op refs zijn. network.zuivering. enz. ook : Coix Lacrifina. nat. tweeds . Berdjalan. Djamah.vrijwillige (?) bijdrage of gift in padi (of geld) bij of na den rijstoogst aan den penghoeloe der desa gegeven of aangeboden. verscheidene uren duren. zuivei heid eener zaak. begaan. Berd jamd jaman. Djaloer. voor zieken en zwakken worden gebruikt. Djala. handel en ~wandel. y-. netvlies . kanoe. ook drinkglas. gaan. baker. loopende. bewandelen. enz. wag. eon wag afleggen.).. Djali. ten uitvoer brengen.Mend jalani. met eon werpnet visschen. reap. Djam. ongeoorloofde betrekking staat. gang. voor den kost dienen. fam. Djala-djala. Perdjalanan. Mendjamah. enz. spoor van een haan. ook dienen.ook celibatair . der Gramineae. Djaloe (Jay. klaar. refs. bewegen. Berdjaloer. voortbeweging. loopen. Mendjalan.). glinsterend. marcheeren. duidelijk. waarvan de rijpe zaden veal tot voeding DJAL. ook streep (als bijv. hanespoor. gewoonte.. Djamahan. Djamak (Bat. enz.). aard. gang. even met de hand of de vingers aanraken . our. in dienst zijn. pad.. eon vrouwelijke bediende met wie de hear dos huizes in geheime. Djaka of Pedjaka. de ondergang der wereld. aan den gang brengen. in beweging zijn. . spiegel . Mendjala. enz. horloge. Sadjalan-d jalan. gaande zijn. over iets gaan of loopen. zich voortbowegen. ook iets doen. yore . den geheelen wag langs. gepolijst. klok. handolwijs. uren lang. Djamadjoedja. L. Djakat (of Dzakat) (Ar. die als kanoe gebruikt wordt. j uiste tijd. op de Amerikaansche vlag). darmnet. handel en wandel. werpnet. uitgeholde boomstam. gestreept. Mend jalanken. onder wag zijn. enz. refs. bestaande in eon bij de wet voorgeschreven deal van iemands good. schuitje. ook : juist op tijd.

Djambatan of Djambatan. Djambatan angkatan. tijd. Mendjambak. Rmph. der Myrtaceaeboom met eetbare vruchten on good stork hoot. Djambang of Djambangan. fam. pot. enz. duiker. de bast wordt in de inlandsche geneeskundo tegon diarrhoea gebruikt. waarvan drie soorten bestaan. nat. nat. enz .Ked jamal ook Kedjamalan.). hersenpan. DJAM. bestekamer. Djambatan sarong. naar zich toe trekken. Djamboe. Boenga sadjambak. handvol . met . Djaman (Ar. privaat. eon in vole verscheidenheden voorkomende boom met lokkere en gezonde vruchten. enz. vleugelvormig ac e hoofds e siersel. ophaalbrug. gedoeltelijk verschuif bare brug. en geneeskrachtige eigenschappon . Djamtang (Jay. nl. panache. gepast. bloompot. Djambelang Syzygium jambolanum Rxb. kuip. met eon ruk jets optrekken. franjes. voorste deel van hat hoofd.. gemetselde bak. iemand aan de harm trekken . bos. trekken. eon handvol bloemen. jets of iemand bij de harm. de harm uitrukken.natuur. eon vederbos. fam. yonder. schodel. Djambakbawang. enz.). dat links en rechts tar hoogte van of aan de ooren bevestigd en door eep voorhoofdsplaat bijeengehouden wordt. eon bos uien. niet to verwonderen. een bos. gewoon. Djambatan koeroeng. Djamboe-ajar. bij de kuif vatten. kakhuis. Mendjambet. brug. Jambosa albs of Jambosa aquaea. enz. rukken . naar jets grijpen. aarden vacs. Djambak boeloe. Djamala. Batoe djamala. schipbrug. Jambosa. vlonder . van hot voorhoofd tot de kruin. tijdstip. zich bespottelijk aanstellen. der Myrtacoae. Djambak. eon ruiker. Djamban. aarden watervat. Djamal. geoorloofd. 81 versierde zitplaats voor bruid en bruidegom. Djambat ruk. secreet. ook de met franjes MALEISCH-HOLLANDSCH. een mal figuur maken. bokkeneel. Djadjamban.

Djamboe aj ermawar. aangenaam verfrisschendevruchten. Perd jamoean. groeit . die veal in soepen of andere spijzen gebruikt wordt. 6 82 DJAM. met geneeskrachtige eigenschappen. traktatie. -. schimmel.lichtgroene. banket. met saprijke.. maal. beide soorten veal op dood hout of nieuw ontgonnen gronden gevonden . rose en donkorpaarse vruchten. Exidia purpurascens Jungh. onthaal. gastheer. kippen).~gastmaal. Djamdjam. gastmaal. bos van vederen. Jambosa domestics Rmph. onthaal . panache. met vole kleine pitten. als gast behoorlijk ontvangen. paddestoel. Djamoean. Mendjamoeken. Djamoertom.. enz. iemand onthalen. L. Psidium guajava. Djamboel. enz. Pend jamoe. Bark. een bekende zwamsoort. j et. L. droppel (uit jets to voorschijn komend). tranen storten. eon kuif hebben (bijv. kuif. Djamboe bidj of Djamboe kloetoek. handstoffertje van vederen. Jambosa vulgaris Dc. een pluim dragon. zweetdroppel. met witte. met i eurige vruchten. pluim. Djamoe. die op de na de indigobereiding weggeworpen in digostengels enz. haarvlok om of op de kruin (bij kleine kinderon). traan . partij. Tot de eetbare paddestoelen. of Auricularia Sambuci.Exidia auriculae judge. Djamboemon. nl. Djamoer. rnuizenoor. Djamoertroetjoek en Djamoer boelan. veal in pas bewerkte tuinen voorkomend. Berdjamd jan. jets aanwenden om iemand to trakteeren. Anacardium occidental e. . Djamboe-bol. Djamoer koeping of Djamoer tikoes. ook Koeping tikoes. der Anacardiaceae. champignon. enz. gast. witte en lichtrose vruchten . die in India gevonden worden behooren : Djamoer barat. feast. trakteeren . waarvan drie soorten. fam. bij droppels zweeten. Berd j amboel. Mart. nat. iemand op jets onthalen. zwam. Mendjamoe of Mendjamoef.

weduwe . contract. Polyporus sanguineus. Djanda perampoean. zijn bepaalde levenstijd was daar. beloven. schietgebed. toezegging. . Djanda laki-laki. twee zwamsoorten. ongebonden. tooverformulier. liederlijk. belofte.). Mengobahken d jand j i. bepaalde tijd. overeenkomst. belofte. afspreken. zijne belofte vervullen. lichaam of eon deal daarvan uitspreken. Djanda. eon tooverformulier of gebed over eon geneesmiddel. Djampi. vervaldag. Batsch. zijn laatste uur heeft geslagen . ook maagpijn. eon contract broken.of Memegang d j andji. en Djamoer merah of Djamoer-brama. eon gemaakte of spraak of overeenkomst houden. bedingen. los van zeden. Mendjangak. eon ongebonden. overeenkomen. zich verbinden. pijnlijk gevoel in de maag tengevolge van hot to veal gebruiken van zoetigheden. ook geneesmiddel. enz. Menjampaiken. contract.. L. boding. Djandela (Port. eene belofte verbreken. verbintenis. waarover zulk een formulier of gebed is uitgesproken. ontuchtig. hot gegeven woord schenden. boding. Lev. enz. ook over eon ziek DJAN. weduwe. die in de inlandsche geneeskunde veel worden aangewend. verdrag. afspraak. Mendjampeken. liederlijk enz. toezeggen. raam.. venster. verbond. of Lycoperdon kakavu. zich aan eene belofte. verbintenis. of spraak. enz. achtergebleven echtgenoot na hat afsterven of na echtscheiding van den man of de vrouw. Djampi (of Djampe).hoerachtig. . Minta d j and j i sepoeloeh hari. weduwnaar. levon lijden. Perd jandjian. Soerat perdjandjian. weduwnaar. Lycoperdon giganteum. Djangak. enz... losbandig. schnftelijke overeenkomst.Djamoer-impes. Djandji. losbandig handelen. eene overeenkomst niet nakomon. Soedah sampai djandjinja. termijn. eon termijn of uitstel van tien dagen vragen . overeenkomst. . Berd j and ji of Mendjandji. enz. niet gostand doen.

afmeting. loop niet wag. trod. met de kin op jets rusten. gazette tijd. veel als snoeperjj of toespijs bij de rijst gegeten. anker. stag. Bat. Mendjangkar. Djangan tiada. Djangan takoet. (de lengte van jets). model. wijdbeens. van hat vol. ook beoordeelen. minachting. beoordeeling. Djanganan (Jay. met minachting behandelen. Djanggoet. keisteen. gissing. kin. passer. Djankang.Djangan. Mendjangkah. passon. bapanja sendiri poem tiada di takoeti. Mend j angkangken. vol. Mend jangat. woes niet bang. Djangankan.. ook tegen jets stooten of drukken.). Djangkerik. wijdbeens loopen. iemand honed. Mendjangka. 83 . Djangan lari. enz. Djangga (Jay. kam van een haan. hot moat.~ Saoeh). Memboewang d jangkar. (verg. hot ank er laten vallen. krekel . afmeten. hanekam. trade. bepaling van de lengte van jets. hats. h if springende over jets heenstappn. enz. voorstuk of voorsteven van eon vaartuig. Mendjangkang (of MekangI ang). gissen. last af. den bast ontdoen. bast. stag. Batoe djangat. Djangat. Mendjanggoet. Djangkah. (ook en veelal) Djengger). wijd open. ankeren . een mengsel van verschillende gekookte groenten met een speciaal daarvoor gemaakte sambel. ook voorbeeld. laat staan. enz. .zelfs zijn eigen vader ontziet hij niet. laat staan mij. afmeten. Mengadoe DJAR.). doe hot niet. afpassen. ook hoop. (van een vaartuig) met den voorsteven op hot strand zitten Djangka. Djangkar (Jay. (gebruikt tar uitdrukking van den vetatief). nek. spreek niet van. wel verre van. hot moat volstrekt . DJAN. Dj angankan sahaia. uitmeten. loopen met de beenen wijd uit elkaar. Djanggar. opperhuid. villen . met den passer of met stappen.). jets wU d openen.

Mendjangkit. Dani djaoeh. besmette ziekte. op eon afstand blijven. hartvormig. . raderwerk. met eon boor organs eon gaatje in maken. hartedief. (van mannelijke dieren). ook zingend vertellen. Djangkit. Djarak. zich op eon afstand houden . Djaoeh. Djara. ook buit. Mendjaoehken. 84 DJAR. Berd jantan. plundered. op een afstand. ver. Mendjarah. Djangkoengan. . buitmaken of verklaren wat van zijne gading is. enz. scheiden. afstand. goochelen. Mendjara. handboor. eon huffs. de bekende castorolieplant. dock meestal voor mannelijke dieren) . krekels laten vechten (eon geliefd tijdverdrijf der inl~nders). Djaoeh malem. Djarak. bezweren.). uit elkander doers gaan. mann etj e (van alle levende wezens. Djantera. laat. straal van een cirkel.djangkerik. laat in den nacht . wegleggen. vertellen. houtboor. vooruitstekend (van hot voorhoofd). enz. besmettelijk zijn. overslaan (van vuur). Ricinus communis. Djaraktjina. enz. Djantoeng-ati. de eetbare eindkolf van den pisaz gbloesem. dekken. Aaron . Mend j antoer. Djantoek. D jantoer. enz. stelten. eon stad doorzoeken. Berdjaoeh. drilboor. rad. bespringen. van verre. boor. enz. op eon afstand houden. roof. schuw . enz. nat. enz. afstand. D jantan. met vooruitspringend voorhoofd). fam. tusschenruimte. gescheiden. berooven. wegbrengen. hoog van postuur. verre. Djangkoeng (Jay. hart. Mendjarak. zich mededeelen. Berdjarak. wiel. hartelief. dor Euphorbiaceae. (van eon ziekte). L. boron. op een afstand van elkander. Iatropha multifida : meest voor levende hagen gebruikt . hoog. verwijderd. Djantoeng. spinnewiel. Djarah. lang. (van vrouwelijke dieren) eon mannetje hebben. Penjakit djangkit. verwijderen. wild. Mendjantani. Bat. tooveren.

Djarak minjak, Ricinus rugosus Miq. evenals de twee genoemde soorten vruchten gevend, waarvan olio (meest lampolie) bereid wordt. Djaram, verkoelend uitwendig geneesmiddel voor hot hoofd; llMendjaram, hot hoofd met water natmaken, batten, daarop eon verkoelend papje, compres of ander middel plaatsen, loggers, enz. Djarang, wijd uiteen, los geweven, doorzichtig, ijl, schaarsch, zeld zaam, dun, raar, zelden, ijiheid, doorzichtigheid, zeldzaamheid, enz.; Djarang-djarang, zelden, of en toe, flu en dan; gain djarang, los geweven, doorzichtige grove, wijdmazige stof : Mendjarangken, jets los, wijd nit een maken ; in jets openingen of tusschenruimten maken; maken, dat jets doorzichtig wordt, zelden voorkomt, enz. Djaras, boa, bundel; Mendjaras, jets tot een boa, bundel of tros vereenigen, bijeenbinden, enz. Djarei, geneesmiddel, ook moede zijn, moelte, verdriet; Sakit djarei. doodziek. Djaram (Jay. Bat.), gozwollen, otter of vuil houdend, enz.; Mendjarem, (van eon wond, enz.) nog niet geheol gonezen, nog gezwollen, vuil bevattend, enz. ; en daardoor pijnlijk stekend. Djari, (ook Daridji of Djaridji), vinger; Djari tangan of Anak d jars, vinger; Djari kaki, teen ; Iboe ~d j ari tangan, Iboe d jars of D empol tangan, duim; Djari teloendjoek of -toendjoek, DJAT. wijsvinger; Djari mats, Djari antoe of Djari tengab, middelvinger; Djari mania, ringvinger; Djari kalingking of Kalingking, pink. Djariah,dienstmeisje,dienstmaagd, dienstmeid. Djaring, net om jets to vangon, sleepvischnet, groot staand net, om vogels, wild, enz. to vangon; Mendjaring, met eon net vangen, visschen, jagen, enz.; Djaring dawai, network of gags van metaaldraad. Djaro, bamboelatten, die bestemd zijn om naast elkander in eon

raam gevlochten to worden tot een beschot, enz.; Pager djaro, eon beschot, wand, afsluiting, enz. op die wijze gemaakt; Djaro, (Soend.), ook benaming van dorpshoofden in West-Java. Djaroem, naald, priem, els, wijzer (van eon horloge, compas, enz.), naald van eon buks, puntig ijzer, enz.; Djaroem pandjang, de lange wijzer van hot compas ; Djaroem pandak, de korte wijzer van hot compas; Dsjaroem aloes of Djaroem mendjait, naainaal d ; Djaroem kasar, grove naald, rijgnaald; Djaroem keras, dommekracht; Djaroem lajar, naald om zeilen enz. to naaien; Djaroem tjoetjoek, borduurnaald ; Mend jaroem, er kale grijze harm krijgen, beginners grijs to worden; Djaroeman, koppelaar, koppelaarster. Djas (Roll.), jas, buffs, frak, enz. D jasa, dienst, verdienstelijk work (tegenover meerderen) ; Wang d jasa, pensioen. Djasad, lichaam, lichamolijk, persoon (van menschen, enz.). Djati, snort, kiasse, geslacht, geboorte, echt, waar, zuiver, onvervalscht, eigenlijk, zuiverheid, echthoid, enz. ; Sad jati, in waarheid, wezenlijk, waar, waarlijk, inderDJAT. daad, enz. ; Melajoe djati, zuiver Maleisch ; Djati, ook de naam van den bekenden Indischen teak. boom, Tectona grandis, L. nat. fam. der Verbenaceae, die eon der beste en duurzaamste houtsoorten levert. D jatoh, val, wat valt, gebourtenis, strekking eener handeling, verhouding, enz. ; Mend jatoh, vallen, bankroet slaan, failliet raken, zich laten vallen, vervallen, voorvallen, neerkomen op, to staan komen op, zich bepalen tot enz. ; Mendjatohken, laten vallen, omverwerpen, eon oordeel of vonnis vellen, eon ambt opdragen, enz. ; Djatoh sakit, ziek worden ; Apakah(of Pegimanakah) djatohn ja dengan kamoe; in welke verhouding staat hij (zij) tot u? D j awa, Javaans ch; Tanah d j awa, Java ; Poelau djawa, hot eiland Java ; Orang djawa, Javaan, in

't algemeon ook inlan der. Djawab (Ar.). antwoord; Mendjawab, antwoordon, beantwoorden, to woord staan, ten antwoord geven. Djawat, (verg. Djabat), handeling, daad, wat aangevat wordt, enz. ; Mendjawat, behandelen, uitoefenen, waarnomen, aangrijpen, aanvatten, toezicht uitoefenen, enz. ; Djawatan, ambt, beroep, bediening, betrekking, post, enz., ook stoat, gevolg, geleide (van eon vorst) ; Pendjawat, ambtenaax, dienaar; Pendjawat santapan, hofmeester (bij eon vorst) ; Pendjawat poewan, drager van de sirihdoos. D j awl (ook Lemboe, saps, sampi), rund, rundvee, ook bonaming voor hot wijf je van hot wilde rund, Bos sundaicus ; ook Javaansch, Polynesisch, tot de landstaal behoorend, Maleisch, enz. ; Mendjawiken, in de landstaal, in hot Maleisch overbrenv DJEH. 85 gon, vertalen, overzetten, enz. Djawil, Mendjawil, met de vingers aanraken, met de vingers beroeren, in hot voorbijgaan jets met de vingers grijpen, vatten, afrukken enz. Djebah, van onderen breed on vol (van eon golaat) ; Mendjebah, van onderen brood on 'vol zijn (van hot aangezicht.) Djebah (ook Djebah, vogelknip, kooi om vogels to lokkon, enz. ; Mend.j bak, met zulk eon kooi vogels vangon, zulk eon knip uitzetten. Djebat, civet, civetlucht, muskus ; Minjak djebat, odour of olio, waarin muskus gemengd is. D jading, (Jay.) gemetselde kuip, bak, badkuip ; ook naar boven gekruld, opgewip t (van do bovenlip.). Djedjak, trod, stag, voetstap, trap, stomp; Mendjed jak, treden, betreden, den voet op lets zetten, met den voet trappen, met de vuist stompen. Djedjal, vol, opeengehoopt, opeengedrongen, enz.; Mendjedjal, vol. stoppen (bijv. eon matras met wol, eon kind met eten), vullen,

stoppen, dichtstoppen (van eon lek bijv.), breouwen, kalfaten, enz., oak iomand jets in de hand stoppen, enz.; Djedjelin (Bat.) Mend,jedjal, eon kind volstoppen met eten, enz. Djedjer, rij, reeks, gelid, op eon rij, in eon gelid, achter of naast elkander in eon rij, enz. ; Berdjedjer, op eon rij staan, eon gelid vorrnen, enz. ; Mendjedjer, zich in rijen opstellen, in rijen gaan staan, ook op r jen zetten, rangeeren, enz. (Verg. Djadjar.) Djegong (Jay. Bat.), ingedeukt, gat, diepte, verzakking, inzakking, bergplaats op vaartuigen voor touwwerk, enz., zeilkooi, kabelgat. Djehennam zio Djahanam. V $6 DJEL. Djeladeri, zee, oceaan. Djelaga, zwartsel, fijn root. Djelai (ook, en meestal Djeli), scherp, doordringend, ook guitig (van de oogen). Djelamoet, Mendjelamoet, zonder ophoudon doorpraten, kallen, snateren, enz. (als eon gek). Djelanak, Mendjelanak, onder water zwemmen, zich kruipond voortbewegen. Djelang, Mend jelang, wachten, op jets wachten, verwachten, zijn opwachting bij iemand maken. Djelantah (Jay.), gebruikte olio, olio waarin reeds hot eon of ander gebakken of gebraden is. Djeleh, (Jay.), van jets walgen, mislijk zijn, moor dan genoeg hebben, of keerig, vies zijn, tegenzin in jets of iemand hebben, enz. Djelek, leelijk, gemeen, ongepast. Djelema (Sk.), incarnatie, menschwording, mensch ; Mend jelema, incarneeren, menschworden, zich in eon mensch veranderen (van goden). Djelimpat, Mendjelimpat stil en viug eon zijweg inslaan. Djeloed jeer, met grove steken naaien, rijgen. D j eloem, Mend jeloem, hot lichasm of eon deel daarvan (behalve hot hoofd) in hot water dompelen. Djeloentoeng (ook Tjatjar ajar), waterpokken. Djeloepak (Jay.), (of Tjeloepak),

inlandsch lampje, kleine aarden schotel daartoe dienende, ook de geheele toestel met voetstuk. Djelodjoh, gulzig, vraatzuchtig. Djemawa, Mendjemawa, ook Mend j emawaken, zich ongeroepen, ongevraagd met jets bemoeien, zich in jets mengen, enz. Djembar (Jay.), wijd, ruim. Djember(zie Tjemer), vuil, smerig. Djemboeng, groote kom, schotol pot. V DJEN. D jemboet, haar op den venush euvel. Djemeroed of Dzamroed (Ar.) smaragd. Djemoe, goon neiging, trek of lust tot jets gevoelen, hebben, beu zijn van lets, zat, moede van jets zijn, genoeg hebben, of keer, togenzin hebben, van jets walgen, enz. Djemoer, Mendjemoer, in de zon drogen, aan de zonnehitte blootstellen, enz. ; Berdjemoer, zich in de zon koesteron. Djempana, staatsie-draagstoel, draagkoets. Djemparing, phi, pijl en bong, werpspies, ook pijltje uit eon blaasroer; M ndrjemparing, met pijlen schioten, pijlen door eon blaasroer blazon, enz. Djempo (of Djempo), (Jay.) oud, zwak, niet moor kunnen werken, enz. Djempoet (ook Djoempoet), tusschen de punten van duim on voorsten of eon anderen vinger opgenomen, zooveel als men op die wijze op kan nemen, ook ontleend aan ; Mend joempoet, op vorenbeschreven wijze opnemen, enz., ook ontleenen aan. Djempol, duim (ook Djempol tangan) ; Djempol kaki, groote teen of teen. Djenang (of Djeneng), steun, stut, post van eon dour, enz., stijl in eon beschot of wand, ook eon snort gebak. Dj endela (Port.), venster, raam. Djenderal (Hell.), genoraal. Djendol, bult,~ zwelling, opgezwollon ; Berd j endol, met bulten~ zwellen enz. Djenga of Djengak (Bat.), verlo-

gen, beschaamd, veriegen zijn, op zijn news kijken, enz. Djengat, achterover liggend; Mend j engat, achterover liggen, naar boven geopend, opgelicht zijn, enz. DJEN. Djengkk, Mendjengek, iemand uitjouwen, bespotten, enz. Djengge (Chin.), aangekleede pop, beeld of kinderen, die bij hot Chineesehe lantaarnfeest in optocht worden rondgedragen. Djengger, zie Djanggar. Djengot, baard. Djengit, Mendjengit, grijnzen, de tanden toonen, laten zien. Djengkal, span, afstand tusschen de toppen van den uitgestrekten dujm en pink, of middelvinger ; Mendjengkal, met spannen meten, ook zich met spannen of sprongen voortbewegen (zooals zekere rugs). Djengkan, met eon been opgelicht; Mendjenkang, met de beenen in de lucht vallen, zitten, enz., hinken, op verschillende wijzen op eon been gaan, ook (van eon lijk) gekromd met de beenen en armen stiff naar boven gebogen, enz.; Kedjengkang met eon been in de lucht achter- of voorover gevallen, vallen, enz. Djengkol, verdrietig zijn, verdriet hebben, hot hart vol hebben, zich verbijten, enz. Djengkelit, Mendjengkelit, teals over kop, hot onderste boven, met hot hoofd naar beneden tuimelon, enz. Djengkeng, stiff (zooals eon lijk, enz.) ; Berdjengkeng, stiff zijn, worden, enz. (bij stuipen, bijv.). Dj ngkerik (meestal Djangkerik), krekel, huiskrekel. Djengkeroet (ook Mengkeroet), verward, door elkander gegroeid, (van boomwortels), ook gerimpeld, vol rimpels, verweikt, verlept, verflenst, enz., verschrompeld. Djengking, gebogen of gebukt, zoo dat hot hoofd lager of op dezelfde hoogte komt to liggen als hot achterdeel ; Mendjengking, zijn achterste in de hoogte v DJER. 87

steken on hot hoofd voorover buigen, in die houding staan, enz. Djengkir (of Djoengkir), Men djengkir, uitsteken, vooruitsteken, vooruit.pringen (met hot achterdeel in de hoogte). Djengkol, Pithecolobium bigeminum, Mrt. nat. fam. der Mimoseae, boom, wiens stork en onaangenaam riekende zaden gaarne gegeten worden. Djengok, Mendjengok, met uitgerekten teals naar lets ktjkon. Djengol, Mendjengo1, (ook Mentjongol), met hot voorste gedeelte uit eene opening to voorschijn komen, hot hoofd nit eon opening steken, enz. (bijv. van eon slang, die haar kop uit haar hol steekt. D jenoe (of Toeba), Pongamia volubilis, Z. on M. nat. fam. der Papilionaceae, eon slingerplant, wier stengels en wortels veel gebruikt worden, om visschen to bedwelmen en zoo gemakkelijk to vangen. Mendjenoe of Mentoeba, vischvangen met toeba. Djentik, knip met duim en eon der vin ors, sprong van eon vloo, enz. ; Mend j entilk, met duim on vinger knippen, vatton, ook springen (van eon vloo). Djenti, Mendjentil, met den vinger tegen lets knippen, met den a gs den duim vooruitgestooten vinger tegen lets slann, tikken, knippen, onz.~Zie Djentik. Djepit, Mendjepit, knellen,nijpen, toeknijpen, omkneld houden, enz., Djepitan of Pendjepitan, klem, knip, nijptang. Djera, afgeschrikt door tegenspoed ; Mendjeraken afschrikken. Djerabai, in flarden (bijv. eon zeil). Djerah, in overvloed voorkomen, algemeen voorkomen, heerschen, enz.; Pen jakit d jerah, epidemie. Djerahab, plat op den grond, plat voorover, met uitgestrekte armen v 88 DJER. voorover vallen, enz.; ook vallen, bankroet slaan, failleeren, enz. Djerahan, (Pout), onderhoorige, onderhoorigheid. Djerait, Mend jerait, zich aan jets vasthechten (zooals eon slinger-

plant aan eon muur buy.). Djeram, snelle afloop van water van zekere hoogte, waterval, stroomversnelling. Djerambah, plants in eon Maleisch huffs, waar de potten met waschwater staan; op Java ook hot middonvertrek en de opgehoogde vloer in eon pendapa enz. Djerambai, in menigte los neerhangen (van luchtwortels,~ enz.) Dj erambang (ook Api d j erambang), dwaallicht. Djerami, platte vezelachtige banden of draden om de pitten van den nangka, enz. Djerang, Mendjerang, vloeistof fen op hetvuur zetten,om to koken. Djerangkang, met de beenen en armen in de lucht op den rug liggend, vallend, enz. ; Mend jerangkang, op die wijzo liggen, vallen, enz. Djerangkong, eon spook, dat zich meestal in de gedaante van eon mageren zwarten hond voordoet. Djerat (meest Djirat of Djiret), strik, strop, knoop, bindsel, lus; Mend j erat, strikken, in eon strlk, of lus vangen, vastknoopen, vastbinden, enz. Djerawat (ook Djeriawat), klein puistje, z.g. liefdepuistje op hot gelaat, Djerawat batoe, klein steenpuistje. Djerba, Mendjerba, eon vaartuig aan lij doon overhellen. Djeredjak (ook Radjek), dunne houten of latten, stutten, tusschenstijltjes, enz. waartegen eon bewanding gespijkerd of bevestigd wordt. Djerekit, klein, kort, gedrongen, dwergachtig. v DJER. Djerenlpak,Mencjerempak,zich onverwacht tegenover elkander bevinden (bU hot omslaan van eon hook, buy.). Djereng (Bat.), school, loensch, ook uitgespreid, enz. ; Mend jereng, school, loensch kijken, zien, enz., ook lets (bijv, eon stuk linnen) uitspreiden on tegen hot licht houden, enz. Djerit, schreeuw, gil; Mendjerit, schreeuwen, gillen ; M nd jeritdjerit, aanhoudend, herhaalde-

lijk schreeuwen, gillen enz. ; Pend jerit, geschreovw, gegil, ook sc;hreeuwer, schreouwleelijk. Djernih, holder, zuiver, klaar, rein, doorschijnend. Djeroeboeng, eon boven hot dek uitstekende roof of afdakje op inlandsche vaartuigen; Mendjeroeboeng, van zulk eon roof voorzien zijn, ook op eon hoop liggen, eon hoop vormen (van lading b jv.) in eon hoop verzameld zijn (bijv. van bijen). Djeroedjoe, Dalivaria obracteate, Juss. nat. fam. der Acantaceae, eon moerasplant, wier wortels bij beri-beri on vergiftige wonden worden aangewend (uitwendog) on b j buikp,jn (inwendig). Djeroek, algemoene benaming voor de tot de nat. fam. der Aurantiaceae behoorende citroen-, oranjeappel- en pompelmoessoorten, waarvan de meest bekenden zijn, o.a. Djeroek asem, Citrus medics, L., die de gewone citroen geeft; Djeroek bali, Citrus decumana, L. de pompelmoesboom ; Djeroek banten, Citrus aurantium, L. var. microcarpa, die de bekende kleine vorscheidenheid van sinaasappelen geeft; Djeroek limoh of limau, Citrus limonellus, Hassk. var. amblycarpa, die veal bij sambel wordt gebruikt ; Djeroek mania, Citrus macracantha, Hassk. de bekende zoete v DJER. citroensoort ; Djeroek nipis of --tipis, Citrus limonellus, Hassk. var. ox;ycarpa, de bekende lemmetjes; Djeroekpoeroet, Citrus papeda, Hassk, wier bladeren eon aangenamen geur hebben ; Djeroek tangan, Citrus sarcodactylis, Sbld. met zonderling gevormde vruchten, enz. eroem, Mend j eroem, op den bulk liggen (zooals paarden of honden met de pooten min of moor gestrekt en bij elkander, of als eon tijger, die op de loer ligt). Djeroemat, Mendjeroemat, met de naald stoppen. eroemoes, Mend j eroemoes (Bat.), met hot aangezicht voorover vallen ; Kad jeroemoes, met hot aangezicht voorover gevallen.

Djerongkong, op handen en voeten l o op end ; Mend j erongkong, op handen en voeten loopen. Djiad, geweld, dwang; Mendjiad, geweld aandoen, dwingen. Djib (Eng.), kluiver, kluiverzeil. Djibah, op vole plaatsen voorhanden ; BBrdjibah, algemeen verkrijgbaar (van koopwaren). Djidar, liniaal, lijn, streep. Djidat, voorhoofd. Djid ji, vies, vies van jets, van lets walgend ; Mendjidjii, mendjidjiken ; lets verfoeien, vies van lets zijn, van lets walgen, of keer hebben, enz. Djigoer, koffiedik. Djika, Djikalau, Djikaloe, als, indien, wanneer, zoo, bijaldien, ingeval, voor hot geval dat, gesteld dat, al is, ware hot; Djika begitoe sekalipoen, al is hot ook zoo, enz. Djila-djila, de hartzak, hot perjcordium. Djilat, lik ; Mendjilat likken, aflikken, enz. Djilid, band, deel (van eon book) ; Mendjilid, inbinden. Djimat (Ar.), talisman, amulet, tooDJIN. 8 9 vervoorbehoedmiddel, enz. ookk zuinig, spaarzaam, huishoudelijk ; Mendjimatkn, spaarzaam met jets zijn, bezuinigen. Djin (Ar.), genius, gees,, daemon. Djina (Ar.), ontucht, overspel, echtbreuk, hoererij ; Berd jina, zich aan ontucht, hoererij, overspel schuldig maken. D jinak, mak, tam, gedwee, volgzaam, getemd, gemeenzaam, gezellig ; Berdjinak, tam, mak, gemeenzaam, volgzaam, gezelligzijn, enz., ook zich op zijn gemak gevoelen ; Mendjinakken, tam maken, temmen ; Mend jmaki, eon dier door voortdurend erg dagelijksch bezoek enz. aan zich wennen, gewend maken, enz. Djinaka, kluchtig, geestig, boertig, grappig ; Mendjinaka, zich kluchtig, enz. voordoen, grappen maken ; darter, aardig zijn, enz. Djindjang, Blank, lang (van den hals), zwanenhals, enz., ook bestuurder, opperste (van goesten), geestenbezweerder, enz. Djindjit (Bat.), Berdjindjit, Men-

djindjit, op de teenen loopen, om niet gehoord to worden. D jingga, oranje, oranjerood, oranj ekleurig, enz. Djinggang, dun, Blank (om hott middenlijf ), fijn van taille. ingke, Berd j ingke, Mend j ingke (Bat.), op de teenen zachtjess loopen. Djingkir, lang uitsteken, vooruit. springen, vooruitsteken. ingkoe, Berd j ingkoe, Mendjingkoe, de hand uitsteken. Djin kerak, Berdjingkerak, Mendjingkerak, huppelen, springen, bokkensprongen maken, hinken. Djingkong, hok, , ook aardluis. Djinis, (gewoonltjk Djenis), geslacht, stam, snort, genus, slag ; Djinis perampoean, vrouwelijk geslacht ; Berdjinis, in soorten '90 DJIN. voorkomen, enz. ; Roepa roepa djinis, veelsoortig, allerlei snort; Bad jinis, van een soon, van eon geslacht, enz. Djinten of Djinten, Carum carvi, L. net. fam. der Umbelliferae ; de gewone karwei of kummel in den handel ; Djinten poetih, Cuminum Cyminum, L. hot komijnzaad; Djinten item, Nigella sativa, L. de zwarte kummel. Doze drie aromatische zaden vindt men in alle inlandsche apotheken. Djiret, zie Djerat. Djiroes, Mendjiroes; zacht besproeien, besprenkelen, begieten. Djisim (Ar.), lichaam, substantie, ook lijk, kreng. Djitak, Mendjitak, met de knokkels van de hand jemand op hot hoofd slaan. Djiwa (Sk)., leven, ziel, ook fig. als woord van liefkozing, bijv. Djiwakoe, mijn leven, mijn ziel, mijn liefje, enz. .Djiwit, Mndjiwit (Bat.), knijpen, eon kneep geven. Djobong~ (Bat.), hoer, straathoor, slot ; Berdjobong, als eon hoer, enz. leven, handelen, enz. ; Mendjobong, zich met straathoeren afgeven, enz. Djodo, geluk, lot, gelukkig (vooral in liefdezaken), ook pear, koppel, wederga;Soedahdjodonjabegitoe, hot is eenmaal ztjn geluk, zijn

lot; Katemoe d jodon ja de persoon vinden die eon geschikte wederhelft mag heeton, met wie men eon pear ken vormen; Berdjodo, geluk hebben, gelukkig zijn. Djoebah (Ar.), lang opperkleed, tabbaard. Djoebin(Jav.), vierkante vloersteen, vloertegel. Djoeboer (of Doeboer), ears, achterste, anus. Djoedas, Judas, valschaard, stokebrand, lasteraar, valsch, valsch van aard, enz. DJOE. Djoedi, dobbelspel, hazardspel ; Mendjoedi of Berdjoedi, met dobbelsteenen spelen, dobbelen, grof spelen; Mendjoediken, met jets dobbelen, jets verdobbelen ; Pendjoedi, dobbelaar, speler ; Perdjoedian, dobbelplaats, ook hot dobbelen. Djoedja, Mendjoedja of Mendjoedjah, den grond pollen, zie Doega. Djoedjai, Mendjoedjai, op eon afstand bestoken (met kogels, pijlon, enz.) Djoedjoel, wet boven de oppervlakte van jets uitsteekt, wet boven of buiten jets uitsteekt, paalstaketsel, palissade, heiwerk, enz. boven water, enz ; Mendjoedjoel, boven jets uitsteekn, verheven zijn, enz. Djoedjoeng, Mendjoedjoeng, eon kind inbakeren, in doeken winden. Djoedjoer, bruidschat, geld dataan de ouders der bruid betaald wordt. D j oed joet, ruk ; Mend joed, joet, trekken, rukken (zooals eon visch aan de lijn, enz.), met rukken near zich toe trachton tehalen,enz. Djoega (ook Djoewa), ook, insgolijks, eveneens, zelfs, zeker, toch, evenwel, alleen, juist, slechts, enz. D joekang, Mend, joekang omverwerpen, omvergeworpen worden, omslaan, omvallen, omgestooten worden. Djoekoeng (Jay.), bootjo, kanoe, klein vaartuig, van voron on achteren geltjk gevorm j. Djoekoet (Soend.), gras, grassoort, ook allerlei toespijs bij de rijst. Djoelai, uiteinde, punt van eon tak of twijg.

Djoelang, Mendjoelang, zich boven jets opheffen, verb effen,schrijlings op de schouders van iemand zitton, enz., ook jets op den nek dragon, enz. Djoelai, lengte; Sadjoelat kapal, DJOE. de lengte van een schip, scheepslengte, enz. Djoeli (11011.), Juli. Djoelig (Jay.), stout, ondeugend, gemeen, valsch. Djoelik, peperhuis van bladeren, enz. om bloemen, enz. or in to bewaren; Mendjoelik, bloemen in eon peperhuisjo doen, dragon, enz. Djoeling, loensch, school; Mendjoeling, school zien; Mendjoelingi, iomand school aankijken. Djoeloeng, tegen hot invallen van den avond of tegen hot aanbreken van den dag geboren (worden), ook begin, eersteling, de spitse nebbe van eon vaartuig, enz. Djoeloeng-d j oeloeng, eon snort zeevisch met puntigen bek. Djoeloer, Mend joeloer,recht voorof achteruit steken, met hot hoofd vooruitschuiven, enz. ; Mendjoeloer lidah, de tong uitsteken. Djoemaat, bijeenkomst, vereenigin g (in de moskee); ook gemeente. Malka masing-masing dengan d j ema ,tn j a toeroenlah, en ieder ging met zijn gemeenteleden (gezellen van dezelfde gemeente) aan wal ; Hari Djoemaat, dag der bijeenkomst (in de moskee), Vrijdag; Malem Djoemaat, de nacht van Donderdag op Vrijdag, Donderdagavond, Donderdagnacht. Djoemadil'achir, de zesde maand van hot Mohammedaansche jaar. Djoemadil'awal, de vijfde maand van hot Mohammedaansche jaar. Djoemantara, firmament, hemel. Djoemlah, som, geheel, optelling, ook zin, volzin, zinsnede; Mendjoemlah, eene optelling maken; Mend j oemlahken, optellen, de som van eenige getallen zoeken, opsommen, enz. Djoempa-Berdjoempa, elkander ontmoeten, tegenkomen, aantrefDJOE. 91

fen, ook bezoeken on thuis vinden, Mend joempa, jets ontmoeten, tegenkomen, aantreffen, ondervinden. Djoemplang (Jay. Bat.) (of Djompelang), aan eon kant scheef, lager dan aan de andere zijde, wip, schommel; Djompelangan, wip, schommel; Berdjomplang, aan de eene zijde scheef, lager zijn, hot evenwicht vorliezen, schommelen; Mendjompelang, schommelen, mop eon wip zitten. Djoemperit (Jay.), met hot hoofd voorover tusschen de beenen, in eon hook gedoken; Berdjoemperit, Mendjoemprit, met hot hoofd voorover tusschen de boonon doorkijken, aldus een luchtsprong maken, hals over kop vallen, enz. Djoempoet zie Djempoet. Djoen ~Jav.), groote, nauwhalzige aarden waterpot, kan, lampetkan, waterkaraf, ook (vulgair) bijslaap, bespringing; Pandjoenan, pottebakker, maker van djoens, plaats waar doze potten gebakken worden, ook hoerehok, bordeel. Djoendjoeng - Mendjoendjoeng, op of boven hot hoofd brengen. zetten, dragon, eerbied of hulde bewijzen, ook ophemelen, in de hoogto heffen, enz. Djoeng, eon chineesch vaartuig, jonk, ook eon vlaktemaat van verschillende uitgestrektheid. D j oengit, Mend joengit, naar b o ven gekruld, opgewipt (van de bovenlip. Djoengoer,(ookTjoengoer), vooruitstekendo snuit, snoet, mond, ook snob, voorsteven, enz. Djoera, buiging, reverentie, plichtplegmg ; Mend j oera, eon buiging, reverentie maken. Djoeragan, gezagvoerder,schipper, ook bass, rneester, heer, gebieder, chef. 92 WOE. Djoeran, buigzame lange stole, hengeiroede, veerkrachtige staf, enz., ook toevoegsel, toebehooren. Djoerang, opening, kreek, doorgang, kloof, bergkloof, ravijn, enz., oak totebel (vischtuig). Djoering (Jay. Bat.), schijf, (bijv. van eon d j eroek of manggis).

Dj oerit, oorlog, Prad joerit, krijgsman, soldaat, ook benaming van gewapende politiesoldaten. Djoeroe, wie over lets gesteld, wien jets als ambt opgedragen is, enz., ook de staken in eon pager of homing, die doze rechtstandig houden ; Djoeroe-toeliss, schrijver, klerk; Djoeroebasa, of -bahasa, tolk; Djoeroemoedi, stuurman, ook roerganger; Djoeroekoentji, sleutelbewaarder, portier; Djoeroe tinggi, aan wien hot toezicht over de zielen, enz. is opgedragen, bootsman, enz. Djoeroes, streep, rechte ltjn, rechtuit, ook wijie, pons, oogenblik; Mendjoeroes, iemand in eon rechte lijn voorttrekken, voortsleepen, organs heen koersen, eene richting volgen, recht op eon doel afgaan, ook eon straal water op jets laten vallen, enz.; Sadjoeroes, eon oogenblik, in eon oogenblik, even, eventjes. Djoeroeh, stroop. Djoesta ook Doesta, leugen, onwaarheid, onwaar, niet waar, leugenachtig, enz.; Mendjoesta of Berdjoesta, liegen,~ eon onwaarheid vertellen ; Mend joestaken, iemand beliegen, eene onwaarheid vertellen, enz. Djoeta (of Joeta), millioen; Berdjoeta, bij miliioenen, ult millioenen bestaan, enz. Djoewa, zie Djoega. Djoewab, zie Djawab. Djoewadah, mondbehoeften, provisie, levensmiddelen, ook zeker gebak van rijstenleel. DJOH. Djoewal, Mendjoewal, lets verkoopen, ook van eon naam, enz. misbruik maken; Mendjoewal name orang, van iemands naam misbruik maken, ter verkrijging van hot eon of ander doe!; Djoeal bell, koopon en wader verkoopen, kleinhandel drijven; Djoewalan, wat verkocht, to koop aangeboden wordt, koopwaren, enz. ; Berdjoewalan, warm to koop aanbieden, verkoopen, koophandel drijven ; Mendjoewalken, iets~voor iemand verkoopen, enz.; Berdjoeal, van hot verkoopen eon bedrijf maken,

bijv. Berdjoeal koeda paardenhandolaar zijn ; tegenover Mendjoeal koeda, (eon enkelen keen) eon paard of paarden verkoopen. Dj oewawoet(beterDjawawoet), Panicum italicum, L. hot bekende panikkoorn, walks fljnkorrelige zaden zeer smakelijk en voedzaam zijn, dock meest aan kooivogels wordt gegeven. Djoewet (ook Djambelang), Syzygium jambolanum, Rab, middelmatige boom met eetbare vruchten en eon good timmerhout. Djoewita, bekoorlijk, lief, lieflijk, (als vocatief of lief koozingswoord ), ook schat, angel, dot, liefje, enz. ; Tall djoewita, z jden snoer. Djoez (Ar.), gedeelte, hoofdstuk, afdeeling (inzonderheid van den Qoran, die in 30 djoez is vordeeld.) Djodjok (Jay.) geschud, schudding, schudden, ook draven (van eon paard). Djogan, vloer, opgehoogde vloer, plaveisel, ook draagstoel, draagkoets en staatsieteeken. Djoged (Jay.), daps, dansmeid; Mendjoged, op de inlandsche wtjze dansen, enz. Djohar, Cassia florida, Vahi, nat. fam. der Papilionaceae, boom, die veal als schaduwboom fangs de DJOH. wegen aangepla,nt wordt en een snort wit ijzerhout, dat voor bouwwerk ge~chikt is, levert. Djohari (of Djauhari), juwelier, ook ervaren, kundig, bedreven, wezenlijk, natuurlijk, kloek. Djolok (of Tjolok), Mendjolok, Mentjolok, Menjolok, met jets longs (bijv. een vinger, een stok, enz.), naar of in jets steken, jets ergens uit- of afsteken, enz. D j and jot, Mend j and j ot, van jets, dot in elkander verward zit (zooals bijv. gekorven tabak), een deal, viok, greep, enz. wegnemen, uittrekken. D j ongkar, D j ongkar-d jangkir, ook D j ongkang-d jangking, verward, door elkander in alle richtingen uitsteken (bijv. van een hoop houtwerken,die niet opgestapeld, moor dooreen gegooid zijn). Djongkat, in een stomperi hoek omhoog stekend (zooals bijv. de

penis in erectie); Berdjongkat, in die positie komen, enz. D jongkok (Jay.), op de hurken zitten, hurken. Djongkong, schuit, kanoe, schuitje van tin of ijzer, ook zeker gebak, en sours gebruikt = Djongkok. Djongos (loll.), jongen, bediende, huisbediende. D jorok (of D j orog) (Jav.Bat.), vuil, smerig, niet zindelijk, telkens een groote behoefte moeten doen of doen, enz., ook scoot, duw, enz.; Mend j orokken, D jorokin, iemand een duw geven, zoodat hij vooruitschuift, enz. Djotos, stomp, duw met de vuist, vuistslag ; Mend jotos ; met de vuist slaan, stompen ; Mend jotosken, Mendjotosin, iemand vuistslagen toedienen, enz. Dlaif (Ar.), zwak, broos. Dlamma (Ar.), hat Arab. klinkerteeken tar aanduiding van den o- of oeklank. Doa (Ar.), gebed, schietgebed, zeDOER. 93 genwensch, aanroeping, afsmeeking van goad of kwaad, ook formulier bij of over eon geneesmiddel gepreveld; Mendoaken, eon gebed voor iemand doen, opzenden, eon zegenwensch voor hem uiten, ook eon formulier of schietgebed over een toe to dienen medicijn iiitspreken, zulk eon gebed over een zieke proveion, enz. Doang (Bat.), enkel, alleen, slechts, mats anders don. Doberak (Bat.), defect, met gaten, bouwvallig, vervallen, enz. ; Mendoberak, jets (eon homing, enz.) doorbreken, intrappen, uit elkander halen, verbreken, enz. Doberak, Mendoberek of Mendoberak, op hol slaan, aan den haal goon, enz. (van eon paard met eon voertuig bijv. achter zich). Doble (Jay. Bat.), (van de lippen) breed, dik, omgekrui d. Dobol, door en door hol, doorboord, met gaten, ook verzakking van de baarmoeder. Dodol, een snort gebak. Dodor, niet passend, to groot, to wijd (van eon kleedingstuk) ; Mendodor, Mendodoran, to wijd zijn, als eon zak aan hot

lijf zitten (van kleedingstukken.) Dodot (Jay.), long en breed beenkleed dot bij zekere gelegenheden op bepaalde wijze gedragen wordt. Doeboer, zie Djoeboer. Doeda (Jay.), weduwnaar. Doedoek, (sours Mendoedoek), zitten, gezeten zijn, wonen, gevestigd zijn, zich ophouden, eon rang bekleeden; Mendoedoeki, ergens op zitten, - gevestigd zijn, -- wonen, bewonen ; Mendoedoekken, iemand uithuwelijken, gevestigd doen zijn, ergens plaatsen, enz. ; Hedoedoekan, zitplaats, woonplaats, rang, ambt, betrekking. 9 4 D OED. Doedoel, dot, ook hengel, die met hot aas (meest een kikvorsch) schokkend over hot water heenbewogen wordt ; Mendoedoel, eon dot in den mond brengen, ook op bovenbedoelde wijze visschen, hengelen. Doega, peillood, ook gedachten, vermoeden, enz. ; Mendoeg'a, pollen, met hot peillood meten ; fig. ook doorgronden, denken, vermoeden, enz. Doegal, misselijk. Doegang, Mendoegang, met eon touw vastbinden, vastzetten, beletten eon andere richting to nemen (zooals eon boom, die gekapt wordt en in een bepaalde richting moot vallen). Doejoen-Berdoejoen, achter elkander aankomen (van schepen in een haven b v.). Doejoeng, zeekoo ; Ajer mate doejoeng, tranen van eon zeekoe, eon toovermiddel om wederliefde to wekken. Doek (Jay.), (ook Id,joek (Soend.), of indjoek), de harige vezels van den axenpalm ; Tall doek, touw, daarvan gemaakt. Doeka, verdriet, smart, kwelling, gemoedsaandoening, met smart, hood, droefheid, enz. ; Doeka tjita, verdriet, smart, droefheid, enz. Doekana, wellustig, wulpsch, onzedelijk, ontuchtig, enz. Doekoe, Lansium domesticum, Jack. hat. fam. der Meliaceae, hooge boom met lekkereo en gezonde vruchten, en good timmer-

hout leverende. Doekoeh (Jay.), gehucht, nedorzetting, buurt, hofstede. Doekoen,inlandsch geneeskundige, zoowel man als vrouw ; Doekoeh beranak, ook Doekoeh bail, vroedvrouw: Doekoeng, Mendoekoeng, levende wezens op den arm of op den rug dragon. DOER. Doelang, houten presenteerblad, ook de w jze waarop hot eten in den mond van eon jong kind gestopt wordt ; Doelang-doelang, mars, zaling ; Mendoelang, eon kind to eten geven, door hot 't eten in den mond to stoppen. Doelang (Bandjerm.), mijnput, uil graving voor hot zoeken naar erts, enz. ; Mendoelang, uitgraven, ontginnen (om naar ertsen to zoeken) ; Mendoelangi, lets uitgraven, - ontginnen, enz. ; Pendoelangan, mijn, uitgraving, ontginning (van een mijn). Doelapan, zie Delapan. Doeli, stof ; Doeli toewankoe, hot stof der voeten van mijn gebieder ; Kabawah doeli, onder hot stof der voeten (van den vorst). Doengkoel, benedenwaarts gebogen, krom on naar beneden hangen (van de horens van eon buffet, enz.). Doenia (Ar.), wereld, hot wereldsche, hot tegenwoordige,schatten, rijkdommen, enz. Doega, wierook ; Berdoepa, zich zelven bewierooken, in den rook van doepa zitten ; Mendoepa, bewierooken, lets met doepa berooken, enz. ; Perdoepaan, wierookvat. Doerdjana, slecht, gemeen, laag, boos, bedorvon, verdorven, onedel (van aard), booswicht, boosdoener, slecht mensch, enz. Doeren (ook Doerian), Durio zibethinus, L. hat. fam. der Sterculiaceae, hooge boom met lekkere dock stork riekende vruchten. Doerhaka (Sk.) (of Doeraka), ongehoorzaam, ontrouw, wederspannig, afvallig, zondig, ongehoorzaamh eid, zonde, enz. ; Berboewat doerhaka of Mendoerhaka, wederspannig, ongehoorzaam, enz. zijn, eon zonde begaan ;

Pendoerhaka, wederspanneling, ongehoorzame, zondaar, enz. DOER. Doers, doom, st.ekel, graat ; Berdoeri, gedoornd zijn, stekels, hebben, vol graters. Doerias, gebloemd fijn neteldoek. Doeriat, rang, trap, graad. Doesin (Holl.), dozijn (ook Loesin). Doesin (Bat.), (of Doesi), Mendoesin, wakker worden, ontwaken, slaapdronken opstaan of wakker worden. Doesoen, dorp, gehucht, ook dorpsch, boersch; Perdoesoenan hot platte land. Doesoen of Doesong (Mol. Dial.), tuin, boschtuin, tuin in 't bosch, (vergel. Kintal). Doesta (ook Djoesta), valsch, niet waar, onwaar, leugenachtig, leugen, onwaarheid, enz. ; Mendoesta, ook Berdoesta, ears leugen vertellen, liegen ; Mendoestai, iemand beliegen, ook foppen, bedriegen, enz. ; Mendoestaken, jets voor valsch verklaren, logenstraffen, enz. ; Pendoesta, leugenaar. Doeta, bode, afgezant. Doewa, twee; Berdoewa, met zijn tweeen (zijn) ; Mendoewa, de tweeds zijn, ook jets met zijn tweeen doers; Doewa-doewa, beiden, alle twee, ook twee aan twee; Kedoewa, tweeds, de (hat) tweeds, ten tweeds, enz. ; Doewabelas, twaalf ; Doewa poeloeh, twintig; Doewa ratoes, twee. honderd; Doewa riboe, twee dujzend; Doewa lakes, twintig dujzend; Doewa keti, twee honderd dujzend ; Doewa joeta, twee millioen. Doewai (meest Ipar of Ipar doewai), zwager. Doewit (Ho!!.), dust, geld. Dogol, plat (van hat hoofd), plathoofdig, ook bot. Dojan, belust op, verlangend naar, lusten, van jets houden, naar jets verlangen, belust zijn op jets. Dojong, scheefstaand, bouwvallig, DOSA. 95~ enz. (van eon huffs, enz.); Berdojong. Mendojong, scheef-

staan, hellen; Mendojongken, over jets hears hellen (btjv, van eon scheef staanden boom overeen huffs). Doktor, dokter, geneesheer. Dom, naald ; Pandoman of Pedoman, compas. Doman, aandeel in jets; Tiada,. doman of -- kadoman, gears aandeel in of van jets krijgen. Domoel, snujt, snoet. Domba, schaap. Dompet, lederen taschje, geldtaschje, portemonnaje, sirjhzakje, ports-cigares, enz. Dondong, Mendondong, wegdragen, wegbrengen. Dong (Fr. Bat.), dan, toch; .Apes dong, west dan, west is hot dan ? Dongak, naar boven opgelicht; Mendongak, met hat hoofd achterover naar boven ktjken. Dongeng, fabel, vertelling, legende, enz.; Mendongeng, een sprookje, fabel, legende, enz., verhalen (gewoonlijk half zingende). Dongkang, pad, groote kikvorsch. Dongkel, koevoet, werktuig om jets uit den grond to stooten, enz. ook sets, dat in den grond zit er met een koevoet enz. uithalen, uitdrukken, uitwippen, enz. Dongkerak, dommekracht; Mendongkerak, met een domme kracht optillen, jets uit zijn verband rukken, enz. (ook Dongkerek Mendongkerek). Dongkol, misvormd, krom, enz. ook sptjt, wroeging, enz.; Mendongkol, spijt hebben, zich ergeren, zich verkroppen van ergernis, enz. Dorong, stoot, duw, douw ; Mendorong, voortduwen, voortschuiven, vooruitstooten, ook jets dat in beweging is en stil moat staan, togenhouden, enz. Doses (Sk.), zonde, misdrijf, misdaad, ~6 DROB. overtreding, schuld ; Berdosa, zondigen, schuld hebben, eon misdrijf plegen, enz. ; Apatah dosan,,ja, wat is toch zijn (haar) misdrijf ? Drobos, door eon homing, hang, hog, enz. sluipen, kruipen, binnendringen (ook Mendrobos). Dzaib (Ar.), gebrek, ondeugd. Ebek, zeil voor eon dour of raam

Ebeng (Bat. Mengebet.). dwaas. in hot lemmer van eon Keris). in eon reeks van dingen (tijd. de elfde maand van hot Mohammedaansche jaarr ten. Kaelokan. met de el uitmev EMBA.ek. afweren. Sa'eikor koeda.). toeroep tot eon klein jongetje. de laatste (twaalfde) maand van hot Mohammedaansche jaar. diem ook als hulpwoord bij de telling van dieren . enz. (met woorden of gebaren). Edjek. Elak.. lief. iemand nabauwen. spellen van eon woord. dienende bij zekere vertooningen.). 31st (ook Let). kiekendief. afmeten. M ngelak. telkens op den vierden dag. Ed jaan of Pengedjaan. enz. jets met de el meten.). stiefmoeder . om de vier dagen. eon paard. ook Boelan besar of Boelan had ji. Edan (Jay. spelling. ventje. Elok. moedertje. loven. getallen. staart. Mengelakken. sierlijk. eon lofzang op God aanheffen. Emak (ook mak of ma). gek. van bamboo enz. (om hem to bespotten). Eikor (of Ekor).tot beschutting tegen zon of regen. eon klep (aan eon tournooizadel) on platte. uiteinde. Ed ja. geschikt voor of tot. uitmeten. tusschenruimte van tijd. Berdzikir. Menged. Gode lof zingen. pareeren. ook in eon draf voortloopen. pijnlijk trekken (van eon gezwel. (gewoonlijk Amsterdamsche el). . Elat tiga hari. kromming bijv. bespotten beschimpen. enz. enz. enz. Soend. ontwijken (van eon houw). Elok parasn ja. Dzikir (Ar. regelmatige tusschenruimte. lief. gevlochten stokpaarden. bocht. afwenden. jongetje. Ma'tiri. Mengeloin. Eloek (Jay. zingen.. punt. schoon.). Mengelo. enz. steken. moeder. spellen.). Dzoelhidjah. enz. bevallig van aangezicht . uitwijken. bevallig. schoonheid. pons. Menged ja. enz. Ebet. Elang. enz. fraai. enz. enz. mooi. . Elo. schoon. naapen. Mengeloken. el. Dzoelkaidah.

ook dienstdoen als . Mengemban. gedegen goud. enz. plating . Mengembat. moerassig veen. die niet to begaan is. dunne laag begroeide grond op eon moerassigen bodem. doek. Emas poetih of Emas kodok. Emas lantjoeng. ook schaap. Mengemboes. oudere brooder. enz. Emboeng (Soend. vergulden. ook winderig. -. op water drijvende of liggende. blaten. aan den dauw blootstellen. aanblazen. Emas. gordel. niet willen. Emboesan. . huwelijksgift . enz. Anak emas. enz. enz. met eon rottingstok). Emas oerai. ook E. verzakking. Mengemasi. doek. geit. gelijk ons "schat" enz . benauwd door die opzetting. Mengemboen.). Emas masak. ook op den arm dragon. Emboen.~ kindermeid. enz. enz. ook (dock meest Boeng). luchtstroom daardoor veroorzaakt . in den dauw zetten. slaan of klapperen (van de zeilen). ook dauwen. zoogmoeder. emmer. enz.). valsch goud . enz. Embet. Mengemboenken. enz. goud. (bijv. begroeide grond. gouden. blazen. geblaat. ook (dock moostal Amben). van slangen. jets in eon doek. Emboen.. dat men in huffs noemt en v Emban. oudste kind. wit goud. Ember (11011. Teremboen. verzakt zijn. riem. aan den dauw blootgesteld. ook (met goud) omkoopen. ook ingedeukt. v grootbrengt. zeil. enz. en deuk.Ma'soesoe of Ma'tetek. slaan met eon lang enveerkrachtigvoorwerp. enz. EMBE. geblaas (bijv. . met gras. Mengembek. onwillig zijn. eon kind. Embek.. Embat. opgezet (van den buik). eerstgeborene. (van eon vloer). dauw. ook als liefkozingswoord. stofgoud . Embek.). begroeid moeras. voorhang (voor eon dour. Emas kawin.kindermeid. in den dauw zitten.). waarin jets gedragen wordt.

van eon zuigeling naar de borst).). Empap. (zooals bijv. al le vier. wat versperd is. 9 7 son en met eon gewicht bezwaren. viertal. Mengempat-poeloehhari. ook (Empok) oudere zuster (als aanspraakwoord). maken. enz.. halfrijpe padi of rijst. Empat keti. Mengempas. eon rivier versporren. veertigduizond . v EMPO. Empat riboe. Empat ratoes. Empang. met geweld tegen den grond smijten. vierhonderd duizend. onstuimig. barricadeoren. Empat v laksa. afsluiting. eon offermaal als boven op den 40en dag aanrichten. uitgegraven kom. (zoo wordt de sedekah of hot offermaal op den veertigsten dag na iemands overlijden ook go. iets dicht opeen pakken. enz. met zijn vierdn zijn . ook op die wijze bereido kleine koek- . . noemd) . vast tegen elkander drukken. eon weg. de vierde zijn. enz. Embok. waarin visch geteeld of gehouden wordt. Empik. neersmakken. vischvijver. Empar. Perempat. enz. versperring. veertig. barricade.geblaas. bjj groepen van vier . verpakking. vierhonderd. Mengempik. Empat poeloeh hari. Mengempang. veertien. Empat joeta. dijk. dringend naar iets verlangen (bijv. kwart. barricade. Emping. vier millioen. Empat-empat. Keempat-empat. Mengempar. veertig dagen. vleesch in eon vat. op elkander plaatMALEISCH-HOLLANDSCH. enz. vijver. die na poffing en ontbolstering plat geslagen of gestampt wordt. Empar. enz. Empang. eene versperring. versperring. Perempangan. Empatbelas. Empat (of Ampat). enz. stroom of wind). enz. vier aan vier . enz. Empangan. dam. Mengempap. vierde deel. Mengempat. Empatpoeloeh. enz. blaasbalg. vier.. vierduizend. moeder. Berempatan. Berempat. dwars of drijven (van eon vaartuig door ~. vierde.

uitwis. heerlijk. enz. om eon plaats heen draaien. zestal . Mengendahken. jets fraai. hem vleien. Empoes. schoon. enz. houden. ook eon school visch. prop op eon lading kruit. zacht. to niet doen. schoon. Mengendal. kleine hoeveelheid. Empos. die veel bij de rijst of als snoeperij gegeten worden. vergaan. malsch. interessant. Anem of Nem). Enam. ook lekkerheid. melig. enz. pleizierig. v zesde. smakelijk. met zijn zessen. Endak.enz. uitvegen.~ schen. fraai. Mengempos (Bat. visch.. Mengenam. bijna op dezelfde plaats zich bewegon 7 v 98 EMPO. uitstekend. zich voor jets interesseeren. Keenam-enam. Empos. kostbaar. de zesde zijn. Endal. enz. Empong. enz. Enal. zes. zonder echter vooruit to komen (zooals eon schip bij zwaren tegenwind) enz. Ikan saempong. enz. lekker. v Empoek. achten. enz. bezienswaardig. aango. halfrijpe of onrijpe vruchten door begraving onder den grond of door blootstelling aan vuurhitte den schijn van rijpheid geven. zoodje .). enz. in- . Enak.). hot jemand naar den zin maken. Mengempoes. zes aan mazes . schoon. vruchten plukken door ze van den steel of to draaien. Mengempoel. doen rijpen. enz. naam. Enam-enam. kostbaar. induwen. voor fraai.jes van vruchten van don Manindjo. jets of jemand lekker maken. Empoel. (ook Enem. kruimig. Mengempos. alle zes. rijp maken. zes in getal zijn. Mengenakken. Endah. Berenam. Perenam. zesde deel . om jets geven. ook koekjes van gekookte on daarna fijngestampte garnalen. vermolmd (van hout. aangenaam van smack.. zeldzaam. eon zoodje visch. mooi.

neon. Engket. zooals deeg. Enggan. met eon rukje aan jots trekken.. Engga (Bat. bukken. Mengendong (Jav. eventjes oplichten. Endjal. . Mengend jal. enz.). niet bezwaren.) (of Anteiro. slinken (van jets dat gerezen is. geheel en al. eon kind schrijlings over de heup dragon en met den arm steunen. gebruikt bij antwoorden omtrent taken enz.J steken enz. instoppen. bezinken. ook trekken. zie Angkau.) Endjoet. licht. gras in eon mand). enz.. lets (bijv. enz. zie Ind jak. al. (ook Mendak of Mendek) van troebele vochten. om zich to verschuilen. den nacht buiten's huffs doorbrengen. ik kan niet zeggen. . Antero). End j ak. eon klein rukje aan jets doen. Enteng. Enteiro (Port. stooten. enz. Engkau. vocatief tot kleine meisjes. weigerend. enz. 1k west hot niet.non. Mengengget. neerslaan. Endoek. Endong. . (bijv. enz. V ENTE. Mengentengken. zakken. Endap. klein meisje. Endang. die men plukken wil) met eon hack naar zich toehalen. geheel. zich laten valion. Mengengklek. Mengendap. licht maken. weigoring. (woordje. weigeren. niets..vrouwelijkeboeteling. Mengentak. enz. pijnlijk . kleiner worden (van eon vlarn). enz. (van eon vaartuig) tegen den grond stooten. verlichten. trekken. Engklek (ook Sengklek).). hengsel. eon dolk in eon lichaam. met kracht in jets steken. naar binnen slaan (van ziokten). (van een zweer). niet zwaar vorlicht. niet. nietbezwaard. Engkat-engket. scharnier.stooten.r (bijv. vruchten. boron. hot piepond geluid dat eon doorbuigende draagstok onder hot loopon van den drager maakt. op jets neerploffen. bij eon publieke vrouw). waarvan men niet Entak.). Entah. Engsel (loll. (bijv.). al 1 es. Mengendjoet. neerzakken. Engget.

eieren tar uitbroeding order eene hen leggen. belang. stiff van laden. opschuiven. enz. Fahani (Ar. mejuffrouw. treden. enz.. dun. Mengeramken. jets aanloeren. enz. enz. benutten. Memfadloeliken. (gewoonlijk Perdoeli). bedreven. voordeel. notitie van jets nemen . broaden. (ook Pekir). donkerblauw. zwart . vain belang. nut.). doorstekon. zie Berak. eieren later uitbroeden. Entjik. Mengerak. MemfaIdahken. jicht. enz. enz. om eene zaak enz. Bererak.). tot jets djenen. God west wie. zich met jets bemoejon. Paedah) (Ar. ook knielen (van kameelen. Berfafdah. . om jets geven. taschje of kokertje van mat. mijnheer. benuttigon. zjch in jets bekwamen. Erang. ik west niet wie. zwart. aantrokken. met geweld op jets trapper. Fafdah (of Faedah. bekwaam. zich eene zaak enz. ook voorteeken. voorteekens raadplegen. enz.) (gewoonlijk Paham). nuttig. enz. to knielen. doodsteken. donkergokleurd. ook mevrouw. Falak (Ar. Entah siapa.). Fakir (Ar. Padjek faal. Erak. rechtsgeleerde. daad.. Entjer. bedrijfsbelasting . 9 9 gedoken to zitten. dun vloeibaar (van vloeistoffen. jneengedoken zitten.). rheumatjek. Entjok. Epok (ook Epok-epok).). enz. jets geven.v zeker is). ervaren.). Fakih (Ar. Mengentjang. Memboeka faal.of vlechtwerk for bewaring van tabak. Fadloeli (Ar. enz. op eieren later zitten. work.. bedelmonnik. enz. Entjok. Eram. dwingen ineenFaal (Ar. voordeel aanbrengend. hear. afscheid nemen. enz. ENTJ. hemelgewelf. Menlfahamken. plaats maker. Entjang. zich met jets bemoejen. kundig. schejden. Mengerang. sterrenFATW. tjtol voor Maloiers uit den fatsoenlijken stand. Mengeram. enz.). .l. vortreden. op eieren zitten.

hot mannelijk of vrouwelijk schaamdeel.) of Fardloe. overden king. Esoek loess. uitspraak of meev F. de vrouwolijke scheede. noodzakelijk.Kaesoekan hari. Festa (ook Pesta). paragraaf. bet teeken voor den klank a. peinZen. Ewa. morgen. Memikir. Fatwa (Ar. de aarde. ook later. Faranggi (of Feringgi) (Ar. scheiding. kreunen (van pun). morgen. vergankelijk. Europeaan. overdenken.). of keerig. overlegging. astronomic. zijde kant . Fardl (Ar. enz. Memiklrken.worden. meening . de volgende dag. Perzisch. Fikir (Ar. goede raad. Frankisch.). broos.) (ook Pihak). denken. morgen ochtend. Esoek hari. Berfikir. overpeinzing.). heilzame leering. ook Perbe. later.). Fatah (Ar. fling van een geleerde of heilig persoon. Faradja (Ar. of dealing. Erang. noodzakelijkhoid. hoofdstuk. Ilmoe falak. plicht. enz. hemel . gel aat .) (of Parsi). Foeroedj).).). gedachte.vanweerszijden. steunon. 100 FEST. nadenken. Fikiran. ook ochtend. Fihak (Ar. gelaatkunde. kloof. Perziaan. spleet. Ilmoe $rasat. artikel. Frank. to eeniger tijd. enz. Kadoewaflhak. overmorgen. Fatsal (Ar. Europeesch. vroegte.. to eeniger tijd. enz. .). eon of keer van jets. uitspraak van eon rechtsgeleerde. enz. steonen. Memfikir. . physiognomic. Mem$kirken. hot land der vergankeltjkheid. zie Arti. Firasat.. kermen. sterrenkunde. Mengerang. eenmaal. overpeinzing. afzonderlijk gedeelte van jets. over jets denken. Erti. onz. peinzen. ontleding. Farisi (Ar. Esoek (of Besoek). gedachte. Fans' (Ar. den volgenden dag. Negeri fang fans. . feest. tegenzin in jets hebben. zwak. meerv.

enz . Br. in diep nadenken verzonken. to slijpen. kwaadsprekerij.) (of Pitrah). niet fijn. grof. Forma (Mol. zich vermoeien.Firdaus (Ar. Bergadang. tot bossen binder. B. losse rijstkorrels in den dop of bolster. een gebod bekend maken.). flat. dat gebruikt wordt om snijdende voorwerpen als messen enz. a. vaardigen. of kondigen. Forma kapor. Fitrah (Ar. enz.). eon bekende boom met zeer week en veerkrachtig hout. een bevel uitGADJ.). fornuis. onvruchtbaar (zoowel van planten als van menschen en dieren). paradijs. Alstonia scholaris. kinderloos.). knots. gelasten. Mem$tnahken. vorm . oven. slordig afgewerkt. bevel. bos nipah-bladeren of rotting . Foekoer (Ar. bladeren van den sagoe-palm. in diep nadenken verzonken. valsche aantijging. in gedachten. Terfoekoer of Terpekoer. op gaboes aanzetten. Gada-gads. Gaba-gabs (Mol. Menggaboengi. ook last op blUven. kalkoven . enz. Forma sagoe. Gada. Gabas. eon mss enz. belasteren.).). voos.). Menggaboes. der Apocyneae. Bat. fam. enz. als vlechtwerk voor dakbedekking. vorm voor sagoekoeken. knuppel.ing in rijst of geld na de vasten (voor hot einde or van eigenlijk) aan den dorpspriester to betalen. Fitnah (Ar. Gaboes (of Kajoe gaboes).). . Gaboes. last. Gaboeg (Jay. valsche beschuldiging. faster. bevelen. lasteren. Firman (Ar. ook de naam van eon gezonde en smakelijke zoetwatervisch. rotting enz. enz. . zonder korrels (van rijst bij v. verkondigen. eon last geven. gebod (van God). enz. Gadang. tobben. windwijzer op den top van een mast. Menggaboeng.) (ook Pekoer). lasterbrok . Gaba (of Gabah) (Jay. Gaboeng. ook lasteraar. dus als aanzetriem. belast. Mal. diep peinzend .

loon. fier en dapper. iemand jets in pand geven. tasten. Menggagahi. ah mina. peuzelen.waken. pandeling. moedig. Menggade. maagd. stow. jong meisje. een snoeperij van diverse gekookte groenten met speciaal daarvoor bereide sambel. tasten. zich over jets ongerust maken. walvisch. Gado (Jay. fam. slagtand van een olifant. . Menggadoehken. enz. tieren. dapper . hakkelend spreken. ivoor. Gagoe. enz. Gadean. wat in pand gegeven wordt. olifant . greep.. enz. pand. Soerat gads. M~nggagau. steel (van een blad bijv. met de handed naar jets zoeken. forceer en. Dioscorea hirsuta. Orang tergade. rondtasten. Bergadoeh. ook handvat. snoepen. geweldig. . traktement. ook in pand nemen . opschudding verwekken. in opschudding komen. Gagap (ofMenggagap). pandbrief . . dock dikwerf gevaarhjk zijn. Gading-gading. nat. onderpand. kraal. pandjeshuis. Gading. opschudding. leven maken. Menggadeken. storm. enz. . Gagang. spanten. . dapporheid. stamelen. lombard. de bij de rijst behoorende toespijs alleen eten (zonder rijst) . opschudding. stotteren. Gagah. pandgoederen .). Gagau (ook Gogo). enz. sterk. Gad. Gadji. heft. enz. Gadogado. Gadis. Gadoeng. Gagah-berani. rumoer. ook zich met kracht tegen lets verzetten. in opschudding brengen. Bl. lawaai maken. kromhouten. jets verpanden. gage. Gagak. lawaai. Penggadean of P®gadean.). pand. lawaai. plagen. Gads (of Gadai). elpenbeen . PBrgadoehan. enz. Menggahar. doorzetten. lets moedig aanvatten. hindered. pandhuis. verontrusten. lets met kracht. Gadaah. verpanden. slingerplant wier vergiftige knoiwortels gegeten worded. GAD 0. hard schuren. ook fier. enz. Gahar. Gadoeh. leven. der Dioscoreae. met geweld doen.

fam. der Papillionaceae... GALA. nat. diet vast op de beenen (van eon beschonkene). enz. manier. Gahi (ook Gaja). lets door middel van een stok enz. ook de spin zelf. zooals de Aquilaria Agallocha Roxb. Menggajoet. Gait. -. fam. poetsen.gedwongen. Gajal. of haakvormig eindigt. der Hernandiaceae. hack. Menggajem of Menggajemi. taai (van eterij. Gaharoe (ook Garoe.. weerhaak.) Gajam. spinrag. ook iemand foppen. gom. 101 der Euphorbiaceae. . gemaakte toon of stem. enz.. die bet bests Aloehout en de bests hays levert. stopverf. veerkrachtig.). draad van een spin. behoorende tot de nat. L.en tot de nat. fam. zwevend hangen (zooals een hanglamp bijv. Kajoe Garoe). van vorstelijke of komst. met een gemaakte stem voprdragen. enz. ook fopperu. Menggaft of Menggaet. zooals de Excoecaria Agallocha. waggelend. Gajam (Jay. Galagasi (Bat. Gaitan.gemaakte gang. Gaja ook Gahi.verscheidenehoutsoorten met welriekend bout en hays. enz. gordijnhaak. die een weiriekende hays en olie geeft. hack. bedrog . die bet ware Aloehout levert. ook een stok. herkauwen. L. Inocarpus edulis. stevig. schepper. der Aquilarineae. Gajang.. mengsel van hays en kalk om naden to dichten. Gajoeng. Gaja. m elodie. zooals de Aloexylonagallochum Lour. aan jets hangen. die van een hank voorzien is. als voren bedoeld. to scheppen. Gala-gala. Gajoet. fam.wrijven. die veel in den handel voorkomen. zwaar in 't hoofd (door to weinig slaap). Gala. rhytmus. voorwerp of middel om water enz. Gahara. enz. ook bars. spijzen.). beddehaak. enz.. trekken. sterkte. jets op gemaakte wijze. vrij. jets diets maken. kracht. van vorstelijken bloede. hooge boom met eetbare vruchten. enz. Menggajaken.) (of Gajam). tot de nat. naar zich toehalen. sterk. Galtan klamboe.

verbluft. mode of to stooten. verbouwereerd. Menggalang. . eon voorwerp door zulk eon onderlaag steunen. Galoe. enz. Menggaloet. omstuwen. gat. rain of moor getroubleerd zijn. wild. niet stroef (bijv. jets in zijn geheelen samenhang. of en toe krankzinnig. Menggaloe. los. samenhang van 't begin tot 't eind. iemand vrees aanjagen. onderlaag van balken enz. fel. dijkje ter afscheiding der verschillende vakken gronds. wat uitgegraven is. enz. aanvuren. woest. eenigszins. enz. ook kuil. Galah (ook Gala). verband. loopgraaf. worstelend vechten. ophitsen. zware doming. . ook golven die in ddne richting gaan. gaan. (bijv. verloopen (van eon schroef). ook dadelijk aanvallend. waggelend (van eon tand. bevreesd maken. Galoer. happig (van dieren). Bergaloet. gretig. bijtend. enz. omsingelen. enz.Galagata.). van eon haan van eon geweer). omringen. bang. Galuan of Peng galian. worstelen.). GAMP. verbaasd. Galir. Gala. lange stok (om or lets aan to hangen. enz. Galengan (Jay. Meng galakken. M nggaloer. scheepshaak. van eon vorst door zijn gevolg. stoeien. met molentjes loopen. uitgraven. Menggamah.~ geplaatst wordt. . delven. Gaman. aanhitsen. of or jets 102 GALA. wild maken. enz.). confuus. Goelet).. vurig. Galoet (ook G loot. van hot begin tot hot eind vertellen. graven. enz. Galgal. Galang. boom. stut. gemakkelijk gaand. ook in ddne richting golven. netelroos (ook Bidoer). enz. geteeld wordt.). woest. C amah. enz. Galak. waarop rijst enz. waarop jets. omgeven. steun. Menggali. dat men niet met den grond of jets anders in aanraking wenscht to brengen.

Gamelan (Jay. stel muziekinstrumenten. eon soont van daps. Gamparan (Soend. . (ambelok (Jay. jets licht opvatten. houten klompen of sandalen met eon knop. Bat. kinderen op den rug van iemand). of beelden. Menggambar. Bat. Gambar. Gambar orang. eon slingerplant. teekening.). ook teekenaar. zonder moeite. niet bezwarend. nat. photograaf enz. inlandsch muziekinstrument bestaande uit platte staven hout of metaal. opnemer. waarvan verschillende soorten bestaan.Gaman (Jay. iemand wenken. MenggampangGAMP. portret van eon mensch. als eon zak ergens aanhangen (zooals bijv. (verg. . photographic.. door hem even met den top van eon vinger of met de hand aan to raken. Menggamit. Uncaria gambir Roxb. of beelden. in kaart brengen. gemakkelijk maken. kaart der wereld . enz. in teekening. Menggampang ook Gemampang.) (of G mbelok). enz. eenig work licht. ook Sandjata). Peta). portret. iemand eon teeken goven. gemakkelijk achten. ook glas op eon langwerpigen bak. enz. portretteeren. enz. beeld. Gampang. ook met eon lederen his aan de voorzijde.). verlichten enz. buidel. enz.. licht. beeld. Gambang. ken. Gambar (Jay. hot teekenen. zak. ook licht opnemen. Menggambelok. enz. enz. waarschuwen. gemakkeli jk. of beeldsel. ook de aan dien daps deelnemende dansers en danseressen. uit wier bladeren de bij hot betelkauwen onmisbare gambar (eon snort Catechu) getrokken wordt. der Rubiaceae. enz.). Gamboeh. Gamut. schilderij . beeltenis. fam. Gambar sorot. vormende eon Javaansch of inlandsch orkest. teekening. toewenken. etc. teekenen.~zonderbezwaar (to doen. wapen. Gambar doenia. (ook Toekang Gambar.). (of Gegaman.) (of t emparan). beeld. schilder. Penggambar.

). Ganden (Jay. opgewekt. enz. Menggand jerk. Gandjaran (Jay. Gandjoer. fangs zijde sleepon. steun. evenbeeld. enz. cooker. enz. voorhoofdsversiersel van eon braid. Gand j al. belooning. zonder spreken van iemand wegloopen. aan elkander binden. op sleeptouw nemen. eon snort hays. Gander. der Anacardiaceae. reiszak. j uist als. samenbinden.Gampoeng. precies als. rusteloos. . Gandeng. Binatang gangs. lezen. boom met fraai stork hoot en de bekende meest in zout ingemaak to vruchten. Menggampoeng. onstuimig. verbinden. dorp. vroolijk. stiff aanhalen. eon versierde voorhoofdsband. hucht. om hot vast to zetten. omgewikkeld wordt. Menggandeng of Mengganding. veel bij hot soldeeren gebruikt. enz. ook onderlaag. 103 G{andjal (ook Gindjal of Gandjel). verscheurend wild dier. lastig. alles aanvallend (van wilde dieren). . ians. geur. Gangs. GANG. ook trekken. wild. wild dier. door ze eon weinig uit de scheede to trekken). Bouea gandaria Bl.Mengganding. aan jets plaatsen enz.) = Kampoeng. Ganal. nat. . ook naast of aan elkander liggend. onder. C andaria. nalezen van na den grooten oogst op hot void nog achtergebleven aren. eon sloop enz. verschuiven (van wapens bijv. go. Gandaroekem. Gandewa. die meestal kort afgesneden worden . rook. enz. Gandang. groote hamer. woest. Gand jerk. bong. de nioren. Ganding. oneven. lam. Menggand jai. vergelding. (of (hand j el. Gandik. voortvarend..) jets dat ergens tusschengestoken. Gampoeng (Atj. enz. Gand jil.). hot eon of ander tusschen. ook veelvoud tweevoud. piek. stut.

Ganggang. opvolger. lets tot schadevergoeding. bij beurten. Ganti. ook een geel-koperen presenteer11ad.). in de plaats van jets anders stellen. buiten boord en in hot water. gelijk. Berganti-ganti of G anti-berganti. Ganggoe. (ook Gangsingan). Gandoem. nat. Goela gaming. effenen. Ganting (Bat. onder jets doorgraven. opening door ondergraving ge104 GANG. ondergraving. v~rvangen. effen. lam. doen strekken. vergoeding geven. vergoeden . Berganggang. inhoudsmaat voor droge waren. gestol- . elkander afwisselend enz. over of tegen vuur houden. om hot schommelen to beletten. ook hol. schadevergoeding. buy. bij. waarmede men speelt. our organs in of uit to komen. Bat. Menggandoeng. ondergraven (zooals dieven eon muur. on gaps. Menggangsoer. Mengganggoe. tot vervanger. storm. Menggantang. enz. enz. enz. eon snort zwarte boonen. gelijk maken. gewoonlijk 1/8 a /1O pikoel (van 125 A. Gangsa. Gangsir (Jay. Menggantiken. zich bij eon vuur warmen. . uitgraven. klokkenmetaal. plagen. Menggangsa. opening in den grond .Gandoe. messing. enz. Ponden). gest old. Gangsing (Jay. om eon weinig to schroeien. jGangsiran. enz. lastig vallen. aardkrekel. sours ook minder metende. tarwe (Triticum vulgare. der (ramineae). Mengganti. overplanten. Gangsa. Gantang. Gang (11011. L. enz. smal straatje. tol (speeltuig). plat. zich met jets bemoeien. vast geworden .). hangen van boomen of fasten aan weerskanten van eon schuit enz. effen. diem . met eon gantang meten. Gandoeng. lastig maken. ergens met de hand aan komen. overbrengen. Menggangsir.). enz. verwisselen. maakt. steeg.). wat tar vervanging. bettrtelings.). Gangsoer. gang. enz. verplaatsen. zengen of to doen drogen .

hangende zijn. woost. d. lijnen trekken. droogt. SI. eon hol geluid geven. knappend. uitgesteld huwlijk. haastig. eon mythische vogel. hangend.weergalmen. enz. wat gehangen moot worden. in eon grot) . Gaoeng. v erdagen. tot eon lenige vaste massa op. echo (b jy. opstuivend van aard. enz.). met zout inwrijven. zout. schrap. Garau.. Gapoera. Garing. of hankelijk van . onafgedaan. nl. hangende gehouden. good kunnen mikken. wear galm. wier samenleving als man en vrouw vanwege hunne jeugdigheid tot nader uitgesteld wordt of is. Menggaram. Menggaroe. Gantoeng. ook zwaar bassen. ook met jets doen wat or aan of or mode gedaan moot worden . uitgesteld. streep. ook good droog. Menggaroek. Gantjang. Menggantoeng. kerf. uitstellen. krab. G. bij- . grimmig. vol (van eon geluid). croquant. met de nagels bewerken. ophangen. inzouten. suiker. ruw.z. Tergantoeng. hoofdingang van eon gebouw. . enz.). strepen of krassen in of op jets maken. diep. krabben. galm. vlug. of hangen . Menggarls. Menggaoeng. verdaagd. Garoe. enz. keukenzout. basstem. huwelijk tusschen kinderen. norsch. die na tot eon dikke pap to zijn gekookt. blaffen (van honden). hoofdpoort. Garoek. enz. wild. ook galg . . opbruisend. hol geluid. weerklinken. enz. Garis. met de eg bewerken. eg . Bergantoeng.de suiker. hangen. ook schrapen. Gapa (Bat. krauwen. kurk droog. poort. Garoeda. Garang. ook of hangen van. Gantoengan. Menggantoengken. hard gebakken of gebraden. Garam (of Garem). lijn . Kawin gantoeng (Jay. kraal. Menggaremi. heftig. eggen. Gaok (Bat. rijdier van den god wishnoe. enz. kras.w. zwaar.). good kunnen raken (van iemand die knikkert).

zwaar lichaam bij het vallen veroorzaakt. fam. Garpoe (Bat. wellustig. hooge palm. enz. klanknabootsing van het geluid. ondergraving. Gasir. bengelen. dekkleed.. Menggasir. hoeden. kleed voor een deur. aanzienlijk. verrichten. manziek (van eon vrouw). jets doen. met kracht op jets werken. hard wrijven. neerploffen. zie Kasap. braak plegen. Garoeng. neersmakken (Menggedebloeg. Gedebloeg of Gedeboeg. sprei.). enz. de gemaakte opening. oneven. vork. enz. Menggaroeng. groot. gebezigd worden. Menggasak.eenschrapen (van eon woekeraar). waarvan de bladeren tot dakbedekking. Gawai. ambtenaar. geil. iemand toesnauwen.). braak. nat. inbraak. raken. Gasing. GATA. gereedschap. dat eon groot. gewapper (van eon vlag).wulpschheid gevoelen. werktuig. Geber-geberan. ook portiere. Gebar. row een standje maken. Gedabir. een tol doet).). Pegawai. voorhang. stork verlangend (naar den coitus).heen en weder slingeren. enz. draai en in een hellenden stand (zooals bijv. slaan. jeuk hebben. geil. ritsig. braak. enz. Corypha umbracilifera. Geboek (Jay. wapperen. Gasiran. tafelvork. Gatal (of Gatel) jeuk. Gasak. wellustig zijn. beambte. loshangen. L. Gebos (Bat.) (of Geboeg). stork belust. eon aandrang tot wellust. jets tar dege doen. zie Gangsing. Gasang. Nasal. ook Menggedibleg of Menggedeblag). ook wulpsch. tochtig (van eon vrouwelijk dier). Zie Gangair. der Palmae. ondergraving . Gede. Geber. . Bat. Gebang. Gatak. voornaam. ranselen (met een stuk hoot. enz. ook : lei van een haan of kalkoenschen haan. afsnauwen. Gasap. Gedang. hot ultschreeuwen van pun of schrik. groot.

hoog rietachtig gras. ook Gegerin (Bat. berispen. vierkant lapje. slijm.). waaraan eon ring of band gedragen wordt. wentelen. Gelagah. fam. iemand eon flunk standje schoppen. waarin de voor het gebruik medegenomen sirih-pruimen gewikkeld worden. Geger.) haten. boef. ring. Menggedong.zich onwillig heen enweder bewegen. Gelanggang. hot v GELA. vreten. . schudden (van een stoomboot bijv. Gedek (of Gedeg). schateren (van lachen). nat. dreunen. L. of hot lichaamsdeel. zolder. Gegares (Bat. Gedong. armring. Gegar. (ook Gedebog of Gedebok en Gedebongan). lawaai maken. balk. Pergelangan. ook (als scheldwoord) gladakker. t edeng (Jay. (zooals eon onwillige hond.). Saccharum spontaneum.of voetgewricht. dek (van eon schip). Gelagar. Gegaman. vuist. die aan eon ketting wordt.besloten ruimte. tieren. Geladir.). poll-. schoof. trillen. in eon luier wikkelen. steenen gebouw. enz. Gedogan (Jay. razen. rib.). zoldering. in de voile hand nemen.opschudding.Gedeboeng. voortgetrokken). (ook Bedong). in opschudding zijn. (Bat. zeker spel met scherpe werktuigen. beknorren. enz.).ontuchtige. bos. Gedeboes. stalling (voor paarden). bakeren. de plaats aan hot lichaam. Gelalar. enk©1ring. eon of keer van jets hebben. oneerbaarmensch. schavuit. der Gramineae. Menggegam.enz. armband. hand. zie Gaman. de gesloten hand. Gelang. Gelakak (ook Ngakak) (Bat. pisangstam. in de vuist houden.). Geladak. luier waarin eon klein kind gebakerd wordt . Gegam (of Genggam).). 105 land op iemand hebben. Gedebong (Jay. bosje padi of ulen van 5 tot 10 katties gewicht.

Menggelantoeng. Gelaran. niet veal waard. verduisteren. Menggelapken. een eerenaam. enz. Gelegar. mat. verspreid. onordelijk ergens gedeponeerd zijn. . smokkelwaar. neerleggen. naam die aan kinderen van grooten gegeven wordt. lel (b U gevogelte). (van eon mat) . licht goad. Gelatik. Gelatoek. Gelebaran. ligger. stijf (van de armen of beenen) van vermoeienis. Gelebar. Geleding. eerenaam. enz. enz. losspringen.. loslaten. bibberen. geven. tits].).) (ook Gelanu 106 GELA. de bruine kringen om de tepels. in blazon opborrelen. onordelijk neerhggend. Gelekak. enz. lets.duistermaken. waterbel. enz.kampplaats. slingerend hangen. Gelap. Gelemboeng. jets. rtjstdiefje. lets onordelijk laten liggen. verdonkeremanen. enz. ting). onverschillig. krom trekken (van houtwerken.). vloerbalk. titel. los hangen. enz. (van pleisterwerk. v GEL 0. aardewerk. vliegen. blaas. op den rug zonder verdere zorg neerleggen. opborreling. opzetting (van den bulk). Gelanggang soesoe. waarop de planken bevestigd worden. Menggelar. zwellen (van den bulk). enz.. na of btj hun besnijdenis . Menggeletak. onvoegzaam neerliggen. enz. Menggelemboeng. losgaan. enz. donkey. waarvan de herkomst niet bewezen kan worden. zwelling. opzetten. klappertanden. dat uitgespreid wordt. drinkglas . bengelen. Menggeleding. duister. Gelar. Geledang. spreiden. nitspreiden. nit elkander stuiven. Geletak. ook eon kind enz. Menggeletakken. Gelar. Galas aboe (een scheidwoord). Galas. Gelantoeng (Bat. Barang gelap..donker. glas. strijdperk. enz. duisternis. bintbalk onder den vloer. Menggelar.

Geloembang. heen en weder slaan of slingeren(zooals van een vlag enz. voren. baar. Gelintir. uitrekken (als eon slang. een klein balletje.). wapperen. Geli-gels. heen en weder wentelen (van iemand die den slaap niet kan vatten). waarop jets draad. Benang gelindoeng. van alle kanten be. stork naar jets verlangen. rolletje. klapperen.). v GELD. rol. eon afkeer van jets hebben. -. rillen (van koude). Gelibar. garen of touw om een klos. rommelend dof g®luid. enz. sidderen. Geloegoer. Geliang (ook Geliat. Menggelindoeng. enz. donder. jemand. ~ enz. stark beven. uitghjden. ro]. Geloemang. Gelitik. woolen. winden. Penggelian. bibberen (van de koorts.ook eon gevoel van kitteling. zich krommen. klos. (in den loop van een geweer bijv. ook die van alles vies is. rillen. enz. Bat. enz. goon kitteling kunnen verdragen.). schroefgangen. Menggelisah. Gelintiir. bedekt. Gelisah. een gevoel van kitteling hebben. hooge golf.. smeerd. wat met de hand tot eon balletje of rolletje is gerold. Geloegoet. glijden. Gelloet). defining. hook Selintjir. . klosj esgaren . enz. Gelangsir. haspel. waarop jets rust of ligt. haar- . nieren. golf. die niet tegen kittelingen kan. bos. .) ook lange balken.).of touwvormigs gewonden wordt. Gelongsor). fladderen. vies van jets zijn.Gelgel (ook gelgelan) (Jay. Gelimbir (of Gelember). onrustig zijn (ook in den slaap). Geli (Bat. enz.slap neerhangen (van wangen bijv. rol. heen en weder schuiven. bibberen. aandrang tot lachen hebben . Geloeng. zich niet op zijn gemak gevoelen. donderen.). Geloedoeg. bundel. Gelasar. voorwerp. met vuil bestreken. Gelindoeng. spool. die gevangen of gekneld wordt).

ook : vurig (van een paard) enz. glijden.). ook onstuimig. bundel. Gemoek. echo. beven. enz. worstelen.) Gema. humusrijk (van den grond). voos. Gemilang. rinkinken. wanneer men or op loopt. kletteren. niet vast. enz. beursch. vruchten met een harden dop. rillen. vet. Menggeloeng. vroolijk. enz. vet. langs jets afglijden. ni}dig. t amarantjang (ook Gemerantjing). vergramd. elkander omstrengeld houden. schuifelend. lust. Kagamaran. Gambol. verlangend.) Gemerlap.) V GEND. ritselend.ook afvallen. lustig. tot een bos samenbinden. driftig. ram. dat een bult daarin zichtbaar is. Gemar. los. dreun. Gambira. strijdlustig. enz. verheugd .enz. waarin een pruim steekt). schuddende zijn. Gamal (Jay. wrong samenvoegen.wrong. schurend geluid voortbrengen. jets in de gesloten hand.). Galotak (ook Kelotok). van grof zand. papperig. een knarsend. enz. koperen bekken. 107 Gameresik (ook Gamarisik. kwaadaardig. in een bos of bundel houden. maken. . ook jets order de kleederen dragen. met onstuimigheid behandelen. Gemar. vonkelen. dik. enz. zoodanig. ook hearth (van de stem). afschilferen(van pleisterwerk. lijvig. gretig. zooals de kokosnoot. sidderen. melen (van glaswerk bijv. flikkeren. begeerig. vet. Gemar (of Games). begeerte. Gemeretjik). glinsteren. Gemantar (of Gemetar. glinsteren. Galoengsoer. dof. flonkeren. Menggalotak. hol geluid. (bijv. van dien dop ontdoen. opgewonden. Geloet (Bergeloet). een ruling krijgen (van afkeer. tot een rol. enz. opgezet (van de wang bijv. slap. . Gambreng. Gamboer (of Gambor). wratachtige uitwas aan den wortel of stam van een boom. Gmtar). gezet (van menschen en dieren). enz. schitteren.

inlandsche trom. jets op de heup. enz. dicht aan elkander zitten. aan elkander geplakt. Gempita (of Goempita).g. trom. Menggenapken. (van een stuk aarde. Gempal. valt). (zie Gandeng). enz. Gendang. Soend. daverend (van een geluid). Menggenggam. ook afgebrokkeld. bijv. waterkruik (meest van aarde). Menggenapi. simpel. Gempa. Manggendeng. bulderend. jets volvoeren. smear. (van planten). aardbeving. een muzlek-instrument behoorende tot den Gamelan. Genii. in eon doek ter zijde van hot lichaam dragon. ook vet. trom. verliefd van aard. Gendon (Jay. ook de z.sleuren. heel. binder. groote flesch.welig. Gempoel. die in rotting. enz. op sleeptouw nemen. jets voltallig maken. vuist. gek. enz. enz. in kluiten. Gendong. oorlogstrom. voltallig maken .). ten erode brengen. in de gesloten hand of vuist houden. enz. dikbuikig. Gander. enz. Genie (of Genih). Menggendong. Ganap. rond (van hat lichaam). enz. kleven. handvol. plakken. (bijv. koket. dat uit een dijk enz. zitten of gevonden worden. van harm). fatterig. Genderang perang. Gendang (ook Kandang). met zich voortsleuren. met molentjes loopen. ook aan elkander verbinden. Bargempel. Gendoet. V 108 GEND. nuffig. Gendi (of Kandi). dik en neerhangend (van den buik). in de hand. Genderang. Mata genii. larven van wormen of kevers. Bat. slagtand van eon olifant. palmboomen. Gendang. afgescheurd. Genggam. trommel . wat of hoeveel daarin vastgehouden kan worden. enz. . reuzel. enz. vol. kluitvormig. enz. geheel. . enz. Gendoel. gekleefd. Gempal. even (van een getal). voltallig. de gesloten hand. krankzinnig. ook dwaas. welgedaan. koningin der witte mieren.

op. Menggepengken. waarin hot litteeken van eon diepe wond is). aan eene zijde ingedeukt. aan jets blijven hangen of klevon (bijv. hues met pannen gedekt. waarop goslagen word!. Gera. enz. naar alle kanten zich versproiden (bijv.). Genteng (ook Gendong). ergens tegen aankomen (bijv. Gepoek. vrees aanjagen. afplukken. eon warm. verbazend groot. Menggera. enz. V V GERE. waarom heen eon touwtje stevig gewonden is. druk.. snort van kleine garnalen. Gentala. draaien. Gentang (Poet. balletje. zwermen. rap. ingedrukt. aan kleine stukjes. Menggepoek (Jay. Gentajangan (Bat. jets klevengs. plat. verward uitkammen (met de vingers bijv. moot.. Genting. ook viug. platslaan.). naar binnen loopend. tot gruis slaan.am). groef. Gentat. drukkend warm gevoel hebben. ingedeukt. Menggentas. haar lonkjes geeft. Tergentoes). jets met do toppen der vingers afnemen. dikwijls. Menggentel. metalen bekken. Gepeng. Genta. Roemah genteng. . Gerah (Bat. jets dat tusschen de vingers tot eon balletje gedraaid wordt. platgedrukt.). Geraham (ook Baham of Baam). Begentel. monsterachtig. met hot hoofd. Menggentoes. zoodat daarin eon groef to zien is). stooten. dakpan. ingedrukt (bijv.guitige oogen. herhaaldelijk. gedaan. plat waken. van eon arm. ale eon bloedzuiger aan hot licha. iemand door woorden. enz. Geragan. Gentel. Gentas. Geragas-Menggeragas. zwart on wit geverfd bijv.). platgeslagen. pil. kink. jets plat slaan. gevlekt.afgedaan.). die graag mooie meisjos ziet. van bij en). Gentjer. eon vinger. dun. ten einde. jets tusschen de vingers tot eon balletje enz. bel. enz. iemand. Gentoes. gegroefd (bijv.

zich niet moor kunnen beheerschen. laveeren . kerk.). jets doen bewegen. Menggeridik (Jay. Menggergad j i. enz. Menggerak.).drankenzetje. Bergerak. wemelen. enz. verroeren. enz. hot geweten. den wind zagen. Menggerendeng. in beweging. Gerak hati. Geredja (Port. met de handen overal aankomen. gescheurde randen. zagen . mompelen. Geram.karaf. enz. ook niet stil kunnen zitten.). zaagsel. enz. Geriak.). onduidelijk en boos praten. ©nz. Gerepes. Geretap. zwavelstok. zich bewegen. lastig zijn. Gerhana (of Grahana).kruik.tries. nijdig zijn. schitteren. zich verbijten. krielen. Menggerajang. rondtasten. doorboorde. Geremang. to berge rijzen. schrap. glinsteren (van sterren. Geretan api. . betasten. Gerat (ook Geret). Menggeretak. knarsetanden. in opschudding brengen. eclips . . kras.). betasten. Geretjok-Menggeretjok (Bat. iemand plagen in zijne bezigheden. Tahi gergadji.tasten. bevoelen. zon sverduistering. Gerajang. enz. bevoelen. rondgrijpen. maaneclips. schrik of vrees aanjagen (door hem ruw aan to spreken. Geridik. i. mopperen. alles aanraken. overeind staan (van de harm). enz. Geregeten. lucifer. verwoed. d. Gerendeng. enz. enz. Menggerepe (Bat. lastig vallen bij zijn work. Gergelet.). zich verroeren . vergraifld. iemand doen schrikken. in woedo ontstokon. zich ergeren. Geretak. zaag . Menggerakken. Gerhana boelan. Gerhana matahari. rondvoelen. de handen niet stil kunnen houden. verschrikken. #lonkeren.. v GERE. jets bewegen. Gergad ji. Geratgerat. Gerepe. beweging. Gerak. . Menggergadji angin. met de handen overal aankomen. met uitgerafelde. al tastend rondzoeken. knarsend gelu d. wrok hebben.

loopen. enz. bijv. Grinding.) ook : weggaan. kar. ritselen eon ritselend geluid maken. Menggeroes. enz. holte. Gerinda. kruiwagen. Gesa. een scheef gezicht trekken enz. haastig. Geringsing. Goring. trillen (van de zenuwen). (Mol. rondo slijpsteen. uitgemergeid. Menggerobok.). met scherpe punten. zich verwijderen. enz. wetten. wtjd open van een wond (buy.). (bij hot eten van echt zure dingen bijv. enz. mondharp. door water of modder baggeren. rammelen. uitgeteerd (door ziekte) ziek. van eon . geschaard. opborreling van water (bijv. ook groote op wielen staande kist. opschuiven. schitteren. woedend. wanneer men eon flesch onder water houdt). enz. Menggerisik. wijd open staan. Gerodak. enz. Gerowak (Bat. mager. (buy. trekken. krank. . polijsten. van hot lemmet van een oud en bedorven mes). fijn wrijven. ook hot gerommel van den donder. Gerobak (of Gerobag). open. motregenen. 109 Gerisik. Gerigis. gedurjg jets willen doen. enz. groot gat. ook fijn maken. Geroes. Menggerowak. Gerlap. Menggerinda. Gerobok. motregen. overhaast. Geronjot. op eon ronden slijpsteen aanzetten. rommelen (van de maag). op zijde schuiven. voortbrengen. Gerling. vrachtkar. Geroedoek. overhaasten. Mal.maar alles moeten aanraken. met rollende oogen rondki ken. Menggesa. ook Oedjan of Hoedjan ritjik-ritjik. vliegenkast. hol. met gaten. Gerodok. Geser (of Giser).). opborrelen. oneffen. verschuiven. ongesteld. op jets aandringen. bol relen. etenskist of -kast. glad maken. flikkeren. open scheuren. enz. vermagerd. Gerimis. rommelen. enz. ongeduldig. glinsteren. Geser. glad schuren. Gerohong (of Geronggong). open zijn. GETA.

-poetsen. polijsten. blinken. harstig (van smack). Getah pertjah guttapercha. Getar.. Penggilingan. fijn wrijft of maalt . schuren. kleverig. ook sand. gom-. Menggiles.. niet gemakkelijk to naderen. ook overrtjden. Bathe giling. . Bergilir. v . Gi j et. Getas. broos. schuddon. trillen. enz. beven. sulkerrietmolen. Gila.. om water ult eon rivier. aflos- . Getet. enz. glinsteren. Gilir. niet tam.school visschen. Gilesan. blinkered. Bergetah. kerven. enz. gekheid maken. wrang. moot. enz. van tijd tot tijd gek zijn. Getir. eon kras in jets maken. Getah. getand zijn. Menggigit. bevreesd. Bergila-gilaan. Getek (Jay. insn$jding. trillen. Gemetar of Goemetar. breekbaar. bijten. Gesoe. acre de kim zichtbaar worden (van eon vaartuig). zoom. glinsterend.fijn wrijven. kerf. enz. gomakkelijk brekend. blinkered. fijnwrijven. Bergilang. Menggiling. zinneloos. op jets bijten. waschplank met richels. malen. gek. zich als eon gek voordoen. beurt. van wild). Menggilang. Gilap. tand. enz. beurt. Gilang. enz. Menggilap. Gila-gilaan. wegjagen (zie Oesir). ook dwaas. . bourtolings. bang (bijv. drukken. wrijfsteen met rol. waarop men medicijnen enz. sidderen. tjes loopen. machine om jets fijn to malen. beven. vonkolen. grenslijn. op eon hoogergelegen terrein to brengen. enz. Menggl jet. dol. gom.). vlot. insnijden. lijm. door eon rol halvn. krankzinnig. schuw. plat. stork op jets aandringen.. Gi1es.. hays.).. tanden hebben. flonkeren. hays-. enz. Giliran. verzot op lets. waterscheprad.. . oprollen.110 GEMS. met de tanden vasthouden. enz. Gesit (Bat. Gigs. enz. plantenlijm. ook suikerfabriek . lijm-houdend. Penggihngan teboe. om beurten. blinkered maken. rollen. to person. Gigit. molen. in jets bijten. Bergigi. fijnmalen. sidderen. Menggigl. Penggilingan aj er. tiling. beet. watorrad. Bergs j et. enz. met molen.

. enz. Gobet. koken. ook tegen jets aan schuren. mijn. Penggoda.). slacht en. eon drijf jacht houden. Gobar. blijde. zie Geser. ik. snijden. verleider. Gindjel. vervangen. bezoeking . . berg. boksen. blijde maken.). enz. Girang. de nieren. remand GODO. door hot coos heen en weder to trekken. enz. gekarteld gouddraad. Kagirangan. twee on eon halve centstuk. enz. zijne beurt hebben. opwarmen. ook (van mannen die moor vrouwen hebben). aaneenverbonden bloemen. schijfjes snijden. Menggiliri. slinger of tros van in elkander gestoken en aldus aan elkander verbonden . verheugen. smidshamer. verzoeker.. ringbaard. Gisi (Bat. blijdschap. Glut (Bat. baard. Godot (Bat. mij. als de Chineezen vechton. enz. plaag. tiring. Mt nggesel). bezoeken. Gingser (of Gingsir). eene vrouw de beurt geven. Chin.sing. opjagen. opbeuren. warm maken. blijdschap. aansporen. ijven. (zie Gand j al). enz. Godeg (of Godek) (Jay. enz. GOEA. vreugde. Mengging ser. Godam. geruit. dr jven. vroolijk maken. Globang. op zijn Chineesch boksen. enz. Gisiau (Chin. Godok (of Godog). . enz. twee-dust-. bedroefd (van gemoed). (ook Gesel. nier. vooruitdr. Djitak). door bij haar to komen en to verblijven. gestreept. Menggoda. slaan (verg. Gisir. Ginggang. Menggiring. plaaggeest.). Girl (Sk. op zijdeschuiven. enz. Gobak. Goda. met de knokkels der hand tikken. Menggiranken. verheugd. verschuiven.).).). plaag.. groote cooker. opschuiven. verleiding. schuiven. gestreopte stof. donkey (van wolken). Goea (Chin. in dunne plakjes. Goebah (of Gobah).). dikke platte kook. plagen.

siroop. (meestal met kleine wimpels aan stokken in de hand of dergelijke kenteekens). ook (in de rekenkunde) deelen. hot vuil aan de pudenda. spint (van hot hout). gewone gekristalliseerde suiker . Goedigan. voorrijders. Javaansche suiker . Goelai (of Goole). domoor. Goegoer. . Goedel (Jay. om er onder to schuilen. klontjessuiker . gejaagd. onbevattelijk. Goela pasir.). . enz. klein huisje. tot eon lijvige massa opgekookte en in dunne stokjes gestolde suiker . Goeboek (av. enz. naam eener met GOEN. Goelat (of Goelet). rnelkinri chtin g. 111 of van vleesch bereide.). Goena. Goedang. suiker in zandvorm. Goebloek (of Gebleg). suikerwater. eon abortus bewerken. Goegoep. keukenstroop. kalf of jong van eon buffel . kleine tijdelijke mooning. afvallen. suikerrietsuiker . Goela kelapa. ontijdig doen afvallen. Ajer goela. Goela tjeng. suiker. die eon met govolg rijdend hoofd voorafgaan. schurft. Goedig. pakhuis. schurftig.. Goebernadoer of Goebernoer (11011.). onnoozel. stork gekruide toespijs bij de rijst. verbouwereord zijn. elkander omarmen. dom. Goebal. Goela teboe. niet weten moat to doen. verward. ruwe stroopsuiker. Tahi goedel.bloemen. Goelali. enz. schurffig zijn. magazijn. gouverneur. bruins door koking van pahnwijn verkregen suiker. Goena area = Goena d j awa. verkregen door koking van van den kokospalm getapten palmwijn. Goeladjawa. enz. melkerij. omstrengelen. melkhuis. Goelang of G oelang-goelang (Jay. uitslag. provisiekamer. wachthuisje. enz. huiduitslag. ontijdig ter wereld komen . in de war. ontvallen. suiker . worstelen. Goela batoe. enz.). voorraadschuur. Menggoegoerken. Goedji. personen. de schurft hebben.

zich oprollen. Goeloengan.. van vechtenden). enz. dat men gehuurd heeft. kortharig. Menggoeling. Goempita.pita. knikkor van hoorn of ivoor of van de hardo pitten van zekere vruchton. gladgeschoren. Goendoel. ook inlandsche of Chineesche huishoudster (van eon Europeaan). rollen. van dit vlas worden zakken. berg. nuttigheid. Mempergoenaken. nut. leven. elkander omvatten on tegen den grond trachten to smakken. rollen . touw. dat men bij hot tellen van iets maakt. ten nutte maken. glad van aanzien.).). beraadslagen. Goenoeng. enz. kaal. tot iets strekken. Bantal gos ling. eon rijpaard. rollen. eon rol maken . schitterend.iets wentelen. aanwenden. donderend. wankelend. voortrollen . Goendal.enz. Bergoeling. enz.~ Goenem. Goempal. enz. rolkussen. merk. Goemilang. Bergoena. Goemilap. Menggoeiingken. omkrullen. Goendik (Jay.~nuttig. enz. rol. doen rollen. moat opgerold is . . zie Gempal.. Goenawan. met elkander praten. Bergoenem (Jay. weifelend. Gegoe loengan. goods eigenschap. gotier. enz. bijwijf. blinkend. Goeloeng. kaalhoofdig. op zijde gooien. Goendah. Goendoe. Goeni. ook zich op den grond wentelen. verkregen door waking van den bast van Boehmeria nivea. dor Urticaceae . bergketen. rollen. Goena. enz. van nut zijn. gebruiken. bijzit. gemaakt. nat. zie Gem. wentelen. enz. in elkander gerold (bijv. fam. Gosling. enz. pak van opgerold good. nut hebben. geraas. Goe- . nuttig. kerfjo. ook toovermiddel (Goena-goena) .. ook : de geleider of verzorger van 112 GOEN. deugd.. Menggoeloeng. schitterend. Goemoeroeh. Goemoel (van vochtenden). lawaai. rol. twijfelmoedig. snort van vlas. oprollen. blinkend. Gaud.

. stoeien. euvel opnemen. kan. Goesar. haarlok. Goeri. grot. Goerah. kruik. smakelijk. l eeraar (inzonderheid van den godsdienst). gekheid maken. bovenlandsch. Goerau. enz. Menggoenting. schudden. ook gaffelzeil. gedruisch. niet holder. Goerita. school gaan. vulkaan .noeng api. Goerda. vocht in de keel opvangen en zoo drinken. in hot gebergte gelegen. vetsmakend. Goepernemen. spelonk. ovorhaast. onderwijzer. lets kwalijk nemen. aaien. enz. schaar (om to knippen) . Goeroe. gouvernement. Goentoeng (ook Boentoeng). ook hoog. Goerindam. gebergte. spelen. breed bulk. Pegoenoengan. Goetji. hear. Bat. benevold. afgeknot. Goentji. halfdonker. Goerem. verglaasde pot. leermeester. of knippen. slip. bij eon goeroe in de leer zijn. zie Garoeda. Bergoerau. duister. enz. overhaasting. voorzien van strookon. stork heen on wader bewegen. Goeroeh. enz. zijn). Menggogok. uitspoelen (den mond. Goeni. dondor. lekkersmakend. haast. gekscheren. ravotten. zie Goea. Goeati. eon flesch.). niet puntig uitloopen (van vaartuigen). boos worden over lets. Goepoeh. Goenting. Goentjang (of Gontjang) Menggoentjang. boerten. enz. Bergoeroe. (ook Gom). Goewah (beter Goeha). geraas. lekker. enz. Goewa. sollon. croquant. Goetjel (Jay. meester. zwaar gerommel. spruw bij zeer jonge kinderen zichtbaar aan de dik beslagen tong. Gogok. knippen. haastig.of onderlijfsband voor kleine kinderen (ook voor vrouwen. tandvleesch. Menggoerah. die pas bevallen GOMB.). hol. stomp. spreukgedicht. Goewam. euvel duiden. spreuk. groote haast. spoelon. meester. die als afzonderlijke bandjes dienst doen.

krop. klompen vormen. Gombak (Jay. Golok. eon vogel aan hot spit). hoop. wegdragen. wrijven. enz. Bergojang.M nggonjeh. haar op hot hoofd. versleten good. enz. kerven. Menggonjel. Menggonjel. vleien. schram. schommeling. garen of touw. lompen. Go1ik-Menggohk. Gondongan. wegvoeren. naar de weide drijven. kropgezwel. trossen. in beweging brengen. Gombal. lets draaien. oprollen. Gombala. enz. kuif. verglaasde aarden pot. pakket . Gondok (ook Gondong. ook wegpakken. vlok. kapmes. COMP. zich zacht heen en wader bewegen. tros. gezwel aan den hats.Menggombala. Gondong. 113 . in alle haast opwinden. braadsel.). enz. Bergomplok. Menggosok. ook zacht op lets (bijv. Menggoreng. Menggoris. Menggojang. Menggombok. rollen. rist. Gorging.. op lets bijten. baksel. behoorende tot de inlandsche muziekinstrumenten. schommelen. Gombang. zie Gondok . Gonjeh. Gomplok.. Menggondong. een gat maken. bepraton. krassen.veehoeder. Gombeng. borende in jets. streep. klomp. bewegen. enz. maken. Gonggong. rondwentelen (bijv. kras. schudding. Gong. Gorok. baal. vod.ookGonjel. een puist of gezwel) drukken.herder. Golot. Gombok. Gondong. schudden. de bof (Gondongan). Gosok. verwijden. vee hoedon. jets of iemand de keel afsnijden. iemand lekker maken. boeIHADJ. Goris. eene opening wijder maken. M nggolot.lMenggonggong. (van iemand zonder tanden of van een zuigeling). op een hoop bij elkander zijn. groot koperen bekken met een knop in hot midden. blaffen. . braden. pak.Gojang. strepen enz. bakken. Menggorok. kerf. inpakken. Menggombeng. risten. kauwen. lijn. enz.

). Grafb. vracht. verbruiken. nieuwtj e nieuws. de bedevaart naar Mekka. slijpen. Gosong. enz. Hadiah (Ar. geschenk. opmaken. boksen. voor of in de plaats van eon .non. afgeloopen. to ruim. zandbank. iemand bij zijn kleod vasthouden (zooals eon kind kan doen) en a. niet moor voorhanden. to groot (van kleederen). Menghabisken. wetten. vreemd. musch. verschrooid. Boeroeng geredja. vuist. ten einde. behoefte. ook voornemen. poetsen. beeindigd.) : Ada saorang datang daripada graib. met de vuist vechten. to wijd. bedevaartganger naar Mekka.). ook rif. afdoen. zandplaat.).anhoudend om jets vragen. door wr jven schoonmaken. Hadjat (Ar. Barangbarang itoe graiblah disitoe. H. Hadj (Ar. verbrand. geschroeid. Gredja (zie Geredja). Hadapan (of Hadepan) zie Adep. Menggotong. zie Adep. wat gedragen wordt. Grombong of Grombongan (Bat. alles. einde. Hadap (of Adep). Gotjo. Hadits (Ar. Gotongan. Gotong. afgedaan. voorneinens zijn.). die goederen (artikelen) warm or vreemd (niet to krijgen). opgebruikt. Hadji. vuistslag. ook draagmiddel. bezigheden hebben. enz. enz. . Penghabisan. Grembeng of Grembengin (Bat. enz. ter bedevaart gaan naar Mekka. schuren. enz. verbruikt. breede klip. beeindigen. die niet diep onder water ligt. noodzaak. met de vuist slaan. Habis (of Abis). afvegen. op. Menggotjo. Naik hadji. verborgon. noodzakelijkheid. geheel en al.). in dienst zijn.. al. nieuw. dragon . Bergotjo. stompen . ten einde brengen. koraalrif. MALEISCH-HOLLANDS CH. Menghadjlken. ook: orgens niet to krijgen (van goederen bijv. or kwam iemand uit den vreemde.). aan eon behoefte voldoen. enz. niets moor over. een eind aan jets maken. gedaan. Gosong. Berhadjat. aangebrand.

Haiwan (Ar. wettigen. aanwezig. ook gebruikt voor : jk. geweldig. Menghaloesken. enz. omstandigheid. verbazingwekkend. jets fijn maken. wonderlijk. Hadlir (Ar. knecht. Haibah (Ar. voorsteven. voorplein. tegenwoordig.). windhaos. wet iemand rechtens toekomt. Haloewan. ontzagwekkend. hoos. geesten.). Haloes (of Aloes).8 114 HADL. fatsoenlijk. Menghalalken. magistraat. waarheid.). geslepen.). Haiwani (Ar. tegenwoordig zijn. enz. Halal (Ar. wettig kind. enz. polijsten. tegenwoordigheid. I Samba. dierlijk. Halaman. geoorloofd. waterhoos. . Bangsa haloes. staat. in hat rechtmatig bezit van jets stellen. Hairan (Ar.). tegenwoordigheid. Berhadlir. geval. enz. erkend . toestand. zwak (van een . echt. de geestenwereld. teeder. schenking bij leven. Hadlirat (Ar.) (of Heran). bijwonen. verwondering.. die daartoe niet in de gelegenheid was. bliksemflits. recht. fijn. dienaar. ook richting. Hakim (Ar. vee. . HAMZ. rechtmatig bezit. de bedevaart near Mekka maken of het geld daarvoor besteden.). Menghadlirken. Hak (Ar. enz. open plain (voor een.). to voorschijn brengen. bliksemstraal. voorhof. bliksemschicht. vergiftige duizendpoot. verbazing wekken. Anak halal. Perhambaan. Menghairanken.). dienstbaarheid. gesteldheid van jets. rechter. koers. enz. beast.). Haibat (Ar. voorstuk. Halilintar. overledene. Halipan. voorhanden. slavernij. majesteit. veroorloven. wonder.zonder smack. echt. tegenwoordig doen zijn.). verwonderd. voorste deal. welgemanierd. wettig. voorhoede. dier. Halimboeboe. flauw van smack. Hal (Ar.gebouw). Hakikat (Ar. Hambar(of Ambar). ook welopgevoed. zaak. dun. verbazen.).

Menghampirken.. drijven. jets uitspreiden. ten ware. Hanja. mild zijn. den v HAND. nader brengen. Hamil.. Hamza (Ar. schrappen. Hamboes of Hemboes.stem). Hanjoet. zich op jets storten. lauw. zie Ampelas. schrappen. dood. Handai (of Ande). Hamper. wel in de pleats van een sluitletter k to treden.. Menghampir. Hampedal. uitgespreid. Menghampoesken. zwangerschap . ook jemand uitnoodigen to zijnent can to komen. ook op jets gelijken. Menghamboerken. z. zich verspreiden. de handen uitspreiden. uitspreiden. naderen. Hamis. doen naderen. dicht bij zijn. Menghampar. Menghamparken tangan. dicht bij. uitdoen. enz. jets dooden. wegvegen. . Hamper. enz. nabij. uiteen. zie Emboss. alleen. enz. enz. houten beschoeiing. hat bekende teeken dat diem om den medeklinker alif to vervangen en van de wau en ya klinkers to maken. d. ook gooien. enz. behalve. Menghamilken. Hangat (Hanget of Angst). kameraad. op jets springen. bezwangeren. bijna. makker. zwanger zijn.). enz. wag. vriend. Hampedoe. Hamboer. verspreiden. tenzij.. hoot (door vuur). Sobat-handai. Hambaro. uit elkander jagen. vrienden en makkers. Handai-taulan. lauwheet. zje Ampedoe. uit elkander gaan. ook zwanger zijn van. Menghampiri. zie Anjoet. zich in de breedte en lengte uitbreiden.. zaaien. enz. enz. Menghampoes. enz. maar. zwanger maken. Hampoes. Hampelas. zie Ampas. zwanger. zie Amis. jets nabij komen. weggeveegd. Menghamboer. Hampas. w. slechts. zie Ampedal. uitvegen. uitvegen. kaaimuur. . Meng hamparken. uitgedaan.

Hantam (of Hantemt). jets op prijs stellen. Hantaran. enz. ontbonden. ook jets langzaam near voren brengen (bijv. geheel in rep en roer. muf. reikhalzend near lets of iemand verlangen. hoop verwachting. waarde. . 3antjoer. Harem (Ar. met kracht slaan. hopen. volgens de HATI. onecht kind. ook vervloeken. Harga (ook Arga of Rega). op jets hopen. bezending (verg. enz. enz. Menghargaken.~beuken op jets. herhaaldelijk slaan. enz. aan gruis slaan.bruidsgeschenk. jets stuk makers. enz. Harap (of Harep). enz.verontrusten. . op lets bouwen. . M nghantemi. Hantar (zie ook Antar). de voeten) . van lijken op eon slagveld). (Mengharep) Mengharep-harp. Haoer-biros = Haroe-biros. N. Berharga. verboden. escorteeren. Hantoe zie Antoe. ook jets (bijv. Antar-antaran). lang uitgestrekt l~ggen (bijv. iemand of lets doen begeleiden. een rammeling toedienen. Hot bijgevoegde dida diem tot versterking den uitdrukking en heeft dezolfde waarde als amat. . enz. Anak harem of Harem dzadah. Menghantemken. B. lets verbieden. met jets slaan. hoerekind . Menghantarken. stuk. Menghantem(Bat.). (zie dit woord) . verwachten. hoop koesteren. lets (een stok enz. . enz.) gebruiken om to slaan. Hapek (of Apek). Haoer-biros-dida (Bandjerm.. aan stukken. aan flarden. vergruisd. verteerd . verbr jzeld. geleiden. in beroering. Pengharepan. in flarden scheuren.). slaan. prijs. duf riekend. uit zijn verba. den prijs van lets bepalen. good raken. gewijd. eon hoogen prijs hebben. heilig verklaren.).nd. Terhantar. geleide. 115 wet ongeoorloofd. van waarde. erg plagen. in onrust brengen. enz. suiker in water) doen oplossen. vunzig. ook opgelost. Mengharamken. heilig. ranselen. . enz. Menghantjoerken.

ook lucht. . aroma. zie Asta. Hawa pagoenoengan. enz. berglucht. en. drift. gomood. eon dag. een hart hebben. aanmoedigen. succes. maag.. daarna. Berhatsil. productief zijn. Menghatsilken. Haroebiroe. geur. of Sabers hari. de Arabische telling.). Hati (ook Ati).). gedurende eon ganschen dag. moedeloos . Hawa (Ar. Hatsil (Ar. beginnende met hot tijdstip der vlucht van Mohammed. ook neiging. lever. Hatihati. klimaat. Ketjil hati. Sampai 116 HATS.napsoe. opstand. voorzichtig. nu. dag. stroom.). lust. geurig. kwalijk nemend. zie Artal. ook belasting van jets heffen. (meest verbonden met Make tot Hata make). enz. elken dag. near hoogen strevend. odour. zooals hot behoort. op zekeren dag . geroerd. Berhati. beroeren. spelling. opschudding. Hati ketjil. Member hats. wijders. iemand toegeven. Hari-hari. verontrusten . enz. Hantjoer hats. Hati beset of Besar hati. temperatuur. hot inwendige. hooghartig. hart. Mengambil hats. Hawa nafsoe of -. hot tijdsverloop van eon geh eelen dag. voordeel. ook geoorloofd. Memperhatiken. Hedjrah (Ar. enz. toegen egenheld winnen . Sahari. behoorlijk. Haroem (of Aroem). dagelijks. ook belasting. iemands hart. de tljd van zonsopgang tot zonsondergang. spell en. enz. hartstocht. opbrengst. dims. doen voortbrengen. enz. zie Arta. aangedaan. Hate (Ar. . zin.Hari. Harimau (ook Rimau). Sahari-hari. Hartal. Hedja. welriekend. kleinmoedig. enz. voorts. . product. productief maken. hats. Menghedja. met voorzichtigheid behandelen. Saharian of Sahari-harian. Heroes. (ook Hash of Ash). onrust. beroering. Harts. tijger. hardvochtig. enz. jets ter harts nemen. Haste.~bergklimaat.). begeerte. Haroe. toen. binnenste. near behooren. moedig zijn . strooming. hoogmoedig.

inspanning (van den goost). enz. wil. Hidang. doer uitscheiden. ploisterplaats. Hidoeng. jets met zorg behandelen (vergel. enz. Himat). Honing.). Hidangan. begeeren. enz.Hela. noodzakelUk zijn. kommervol. HIKM. jets verachten. Perhentian. halts. ongerust. bezorgdheid . sleuren. trekken. Hempet. holder worden. zie Iboer. boven zijn. boven op jets liggen. Helai. Kahidoepan. klaarzetten . den tijd verbouzolon. wonsch. ijdel maken . wenschen. enz. Hidjau (of Idjo). ijdel. Henti. Hidam. blijven staan. klaar gazette spijs en drank. stjlstaan. voortsleuren. winnen. verlangen. treurig. doorschijnend (van vlooistoffen. rust-. willen. walgen van jets. zie Idam. bedoeling. (dit woord wordt als hulpwoord gebruikt bij hot tellen van dunne. zie Idoeng. opgaan (van de zon) . jets ledig maken. ook van hot hart) . levenson- . Menghempet. enz. Hiboer. voorttrekken. Hempa. ledig. Kahendak. verlangen. Hemat. de bovenhand hebben. holder. Hiba. Hentimoen (meest Timoen of Ketimoen). komkommer. enz. platte voorwerpen. bladeron.). Menghening.. bedoelen. vel. Berhenti. duwen. Memperhentiken. vertoevon. zie Iba. Menghematken. . doen ophouden. Hiboek (of Iboek). leven. groan. begeerte. Hidoep. Menghendaki. Menghidang. enz. versch (van vloesch. als papier. enz. enz. klaar. begeeren. Menghempaken waktoe. Hewa. uitscheiden. dringen. rusten. levend (van planten en dieren). spijs of drank opdisschen. Menghela. mooted. HI ndak. wachten. blad. verlangen. doen stilstaan. bedrukt. ook tegen jets aandrukken. enz. Menghempaken. jets willen. hot leven.

jets geheel afdoen.zich ergens neerzetten. onschikkon. verzamelen. Perhijasan. Perboewatan jang hina.vorsieren. bijeenbrengen.). zoodat. Hind. Hindoe. zelfs. verfraaien. verfraaien. zorg. godheid. tot. ergens op zitten. met overleg. Berhimpoen. vorsiering. Perhimpoenan. geheime kunst. enz. die vliegen). tool. berekenend. opschik.Berhinggap. Hilam (of Hilam-hilam). flauw zichtbaar. alles. haaj.gissing. Hijang (of Hjang). nevelig. ergens op neerstrijken (van vogels. gering yolk. Menghidoepi. overleg. Hilir. eon geschiedenjs vertellen . gering. bijeenroepen. Hina. onduidelijk. tot dat. geheel afgedaan. laag. Menghikajatken. . Hikajat(Ar.toolen.Menghimatken. vergaderen . Hl jas.verhaal. armoedig. jets met overleg enz.Menghtjas. lags handeling. India. Menghimpoenken. grens. Hindoe. Hikmat (Ar. eon verhaal doen. . Indisch. Hinggap. verzamelen. Sahingga. . Hindoesch . oplettend. Hindi. HILA. Himpoen.jat. vereenigen. hat gemeen.). opsmukken.enz. vortelling. enz. geleerdheid. gemeen.enz. kunde. bijeenbrengen. toovermiddel. tot aan. geheel. kennis.derhoud. tot dat. Himpas (of Impas). Menghimpasken. geheel of betaald. van jets eon verhaal maken. Menghidoepken. jets versieren. Himat of Himmat (Ar. hot loven geven. wondervermogen. gemeene. Berhika. zie Ilir. betooveren. zuinig. Hilang.. berekening. vereeniging. verzameling. Hingga. in hot loven laten. wijsbegeerte. in hot leven laten.. tooien. tot aan. Menghikmatken. enz. . Rajat. plebs. of betalen. Voor-India. gemeen. min.of Orang hina dine. doen leven. wetenschap. zie hang.). vereenigen. Menghtjasi. vergaderen. vergadering. bijeenkomen. Hl joe. zorgvuldig.geschiedenis. Orang bindoe. enz. Menghlmpoen. verlevendigen. doen.

ook aschregen . Chin. samenvoegen.Menghoeboengi. Hoedang galah. enz. . hagel . zie Itoeng. wet. door sane kleine opening kjjken. Hoeboeng. -laten staan. straf . bespieden. aaneengevoegd. kreeft . Hiris. Menghintip. ieman d lasteren. Hoedang karang. zie Isap. motregen . Hoedang pantjet. Hoedjnn (of Oedjan). enz. rechtstitel. Menghoekoem. Hoed joeng mate.verbinden. belasteren. wettelijke installing. Hoedjoeng (of Oedjoeng). beloeren. zie Iris. Moesim Hoed jan. in den regen brengen.). kaap. Hoedjan panas. jets ten lasts leggen . Menghoedjatken. lasteren. enz. Hoedjnn batoe. stortregen. verbonden . aaneenlasschen. verlengstuk. Menghoedjani. Menghintai. Hoedang barong-sai (Bat. ook bewijs. regenmoesson. beregenen .regenbij zonneschijn. er jets aan toevoegen. Berhiroe-hare in onrust. de buitenhoek van hat oog. Hoedjan aboe of Gerimis. Menghoeboengken. uiterste punt. Hoeboengan. bestuur. hoek . gewone garnaal. Hiroe-hare. Menghoedjat. belasteren . begluren.). wolkbreuk . homard (Fr. verwarring. Hintip (of Intip). regentijd. onrust. Hoedjat. landpunt. 117 groote ongerustheid verkeeren. rivierkreeft. Haskoeman. Hoed jan rintik-rintik.). aanhechtsel. uiteinde . vonnis. zeekreeft. garnaal. groote zeegarnaal .Hintai (of Intai). opper ag. gewoonte. regen bij enkele droppels . Menghoedjanken. lastering. ook : regal. laster. Hoedjoeng tanah. in HOEK. Hoedang loeboek. . regen . Hitoeng. gelascht. Hoekoem (Ar. Hisap. rechterlijke uitspraak. straf. groote zeekreeft. enz. gluren. Hoedang (of Oedang). zie Item. Hoedjnn aboe. Hoedjat. ontroering. Hoedjan deras. opschudding. loeren op jets.. Hitam. hechten .

getier. rechterlijke uitspraak. overgeven. maagholte. voorafgaan. Hoeroes (of Oeroes).Berhoetang. schuld. los. Hoembar (of Oembar) (Jay. geldschuld. spits. in vrijheid laten loopen (van vee. Mohammedaanseh recht. Hoeroe-hare. kruin . Hoeloe kapala. Hoekoem mats. hoofdstam. letterteeken. Meng118 NOEL.verplichting. hoekoemken (ook Mendjatohken hoekoem). Hoeras. Hoekoem Islam.). letter. Babi hoetan. overreiken. lawaai. Hoeloe hate. geesels traf . kleine kinderen. bovenland. Hoeram. legerhoofd. toereiken.voorvechter. overste. vrij. ook benaming voor de bekende apensoort . zie Oenoes. verduisteren. een vonnis velion. Hoeloebalang. beweging.straffen. Hoembalang.). doodstraf . droog rijstveld op hot gebergte. oorspronkelijke stain. Hoeroef (Ar. zie ook : Oeloer. Hoenoes. straffen . (gewicht) = 1/10 thail. enz. hoofd. geraas. in orde.aanreiken. opschudding. begin. dat na eon a twee beplantingen verlaten en break gelaten wordt.boschmensch. Kapoetoesan hoekoem. Hoeloebangsa. Orang-hoetan. Hoetang (of Oetang). wild zwijn. tuimelen . Menghoeras. wilde. gevest. geregeld geordend. beroering. met water hesprenkelen. de vijanden tuimelden door elkander. Menghoeloeken. oorsprong eenerrivier. uitspraak doen . weiden. Hoeloe. enz. woud. Moesoehn j a berhoembalangan.krijgsoverste. schelden. NORM. verduisterd zijn. grasp. voorste. uitspraak doen. Hoekoem kisas. . Menghoeloer.). Hoen (Chin. Hoemba. bosch. hoofd. zich aan hot hoofd stellen. wildernis. klaar. Hoetan (of Oetan).). Ajam hoetan. Hoekoem siasat.boschhoen.vonnis.). Hoeloer.onbeschaafde. wild . Hoema (Soend. heft . de spits vormen.

tijdstip. enz. op crediet geven. schuidvordering. wet geheiligd is en niet geschonden mag worden . weemoed. eer. Hoewa (Ar. weigerend. Tanda kahormatan. voor jets interesseeren. eerbied. Iboe negeri. ontroerd. eereteeken. gelijkenis. achten. zinspeling. eer hebben.schuld hebben. Mengibaratken. . eerbewijs. Hokah.). Menghormati of Members hormat. Iboe bapa. enz. eereteeken. Hormat (Ar. weigeren. hoofdstad. Ibarat (Ar. moeder . Hoewit. . Iboek. IBA. aandoening. Mengoetangi of Members hoetang. zie Oewap. achting toedragen . Hopen (of Open) (Jay. Hoetang-pihoetang.). zie Onar.). enz. eerbewijs. verklaring. Iba. Berhormat. enz. waarbij eon waterbak om den rook door water to laten gaan. Mengoetangken. vader en moeder. duivel. op jets lotten. nemen. eerbiedigen . eer. eer bewijzen. godsdienst. Kahormatan. in sere stag. jets als bewijs van achting of eerbied aanwenden. Iboe. voorbeeld. achting. eerbied. zorgvol. eeredienst. reputatie. voor jets zorg dragon. weemoedig. ook eer bewijzen . iemand jets als bewijs van achting. geeerd zijn. jets aan iemand leenen. en lichaam. de duivel..).). Honar. iemand crediot verleenen. enz. bewogen. eerbewijs.ontroering. Iblis (Ar. religie. bedoeling. Hoewap. Pihoetang. zich met jets bemoeien. gelijkenis. ook geeerd zijn. God. tabakspijp. eeren. verschuldigd zijn. huldigen. ook ongehoorzaam. enz. uur. ook iemand eer bewijzen. Horas. eeren. zich aan jets gelegen laten liggen. Terhormat. trouw zijn godsdienstplichten vervullen.. zie Hiboek. godsdienstig zijn. Hij. Ibadat (Ar. jets tot voorbeeld. debet en credit . enz. Beribadat. uitlegging. aanbieden. zie Oewit. goods naam. jets met zorg behandelen.). godsvereering. jots verzorgen. Menghormatken.

uitvinding. rondtrekken. jets rond laten gaan. de tijd. kwijnen. geschenk (van een vrouw aan een man) tot aanknooping van minnehandel . sukkelen. ronddrentelen. stark naar jets verlangen. Id jo. vrije keuze. Mengidap. toestemming. ook jets omringen. verandering van plaats. zulk een geschenk aanbieden. omsingelen. Idapan. Bintang beridar.Mengidarken. omsingeling. omloopen. Mengidari. met. Mengiboer. Idah (Ar. periodiek op dezelfde plaats'terugkeeren. wordt gemaakt. processie. van plaats veranderen.Iboer. rondloopen.chronischlijden. enz .). troost. een keuze doen. 119 Idar (of Ider). de oorzaak zijn van bet ontstaan van jets. grooten trek in jets hebben. rondgang. Idjad. enz. (of Iddat)...). Idap. Mengichtiarken. dwaalster. ronddraaien. waarvan touwwerk enz. stark op jets belust zijn. vertrooster. insluiting. trooster. enz. sukkelen . rondgang.waarin of gedurende welken een weduwe (bestorven of onbestorven) niet hertrouwen. Peridapan. vertroosten. gaan vleeschelijke gemeenschap met een man hebben mag. Peridaran. rondreizen. schepping. vrije wil. enz. rondloopen. enz.. Iddah (Ar. omwenteling. ook heiblok . enz. our jets been loopen. IGAL. die sours naar allerlei zaken kunnen verlangen). Mengidapken. Mengidar. de borstelige vezels van den aren-palm. rondgaan. enz. troost. Ichtiar (Ar. lang over.) (ook Indjoek of Doek). Mengidah. langdurig doen lijden. kringloop. van zwangere vrouwen. vrij handelen. een lead lenigen. Pengiboer. . troosten. groan.. our jets lijden. Mengidam. Idam. in de rondte gaan. enz. en die ook veal voor dakbedekking wor- . planeet.). Idjab (Ar. enz. langdurig lijden. enz. wentelen.. vertroosting. Iboeran. (buy.). daardoor minnehandel aanknoopen. langdurige ziekte. Idjoek (Soend. enz. rondtrekking.

verlof vragen. vatten. angstig. Igau (of Igo). voorschot op nog to veld staand gewas . logplankje.enz. Idoeng. inwilliging. Idjon (Jay. -. veroorloven. bewilligen. logger. Mengikoet. Idzin (Ar. verlof. Ija. namelijk.verbinden. inbinden. enz. news. Mengigal. een kalkoensche haan kan doen). hat. staI. omringd is. samenvoegen. Ikan. tig rondstappen. welja. enz. binden. Igal (of Igel). omgeving. ook de tijd. vastbinden. op nog to veld staand gewas geld geven. praten. zij..visch.buikband. enz. Berikatken. ronddansen. Ija. Ikoet. vloek. Minta idzin. ja. enz. aaneengevoegd. gevat. gehoorzamen. rib. . omwalling. enz. verband. zij. fier.den gebruikt. behooren . Ikat.). slaapwandelen. Mengid jon. Mengigau. enz. gedurende walker die kleeding gedragen wordt en verscheidene verbodsbepalingen behooren in acht teworden genomen.).. omdijkt. Pengikatan. bos. enz. in jets vatten of zetten. waarin of waarmede jets gebonden.de Mohammedaansche bedevaartskleeding. banvloek. navolgen. binden. samenvoegen. dat is. omdijken.verlof geven. toestemming. Mengikat. opvolgen. omdijken. Ikal.). onwettig. Memboewang ikan-ikan. enz. bundel. in navolging van ..gordelband. golvend. volger. Ihram (Ar. navolging. Ija itoe. daar. iemand met ija aanspreken. hij. jawel. BeriJa. krul. krullend. hij. bindsel. pronkerig rondloopen (zooals bijv. enz. . omwallen. achternagaan. verbinden. de nachtmerrie hebben. bewilliging. Memberi idzin of Mengidzinken. Mengikatken. to weten. enz. in den slaap ijlen. Iga. hat. vastbinden. hardop droomen. (sours ook vooj vleesch). ronddraaien (met den staart uitgespreid). Ikat pinggang. in jets vatten. verboden. Ikan-ikan. met jets binden. omwallen. 120 IGAU. . onderhoorig zijn.

enz. karakter. gehoorzaming.). zorgvuldig. doen verdwijnen. (of Himat). flap. Imboh (Jay. Mengimboh. gedachteloos. geloof. bevestigen. opINAP. . kennis. vrouwelijke volgeling. geestelijke voorganger bij den openbaren godsdienst. I1ir. met overleg. stoat. Mengiler. . Pengikoet. nabootser. godsdienstbelij denis. Imam (Ar. Berikoetikoet. Ikram (Ar. volger. vertrouwen in God.verliezen. ear bewijzen. priester. Inang. Imam (Ar.). achter elkander. ook tooverspreuk. waaier van gevlochten bamboo. train. belijden. afvaren. wetenschap. fijn trappen. enz. toestemmen. eeren. door wrjjving fijn maken. ook keukenwaaier. zijne bezinning verliezen. godsvereering.). tooverformulier. herhaaldelijk.tot. Menghilangken. hang. bevestiging. (of Imboeh). volger. trappen. INAN. eon toegift bij jets doen. treden. afzakken. zoek maken. Mengilir. enz.. wel. gevolg. enz. kwijlen. Pengikoetan. jets als toegift bij jets geven. voorbeeld. oplettend. good. wegmaken. ook inborst. stroomafwaarts gaan. ear. toestemming. toegift boven de mast. (verg. verloren. opvolgend. watertanden. . salivatie. vermist zijn of worden. uitvegen. nabootsing .). Mengimbohken. enz. her. hat gewicht of hot getal. wag. kundigheden.). door een plotselingen schrik enz. Ilmoe (Ar. zoek brengen. nadoen. Ilea. Perikoet of Pelikoet. nabootser. salivee~ren. de daaraan gelegen streak benedenstrooms. enz. tot voorbeeld n amen. ook verliezen. beoordeeling. Ikoetan. eon rivier enz. nabootsing. benedenloop eener rivier. navolging. enz. met de voeten malen.). Mengiles. zie Kilam. Ilir. I1am. Giles). Ikrar (Ar.). Imat (Ar. enz. eerbewtjs. tar dege. gevoelen.

passter, maid van een vorstelijk kind. map (of Inep), Menginap, overnachten, organs den nacht doorbrengen, overblijven, nachtverblijf houden; Menginapken, iemand nachtverblijf verleenen, jets eon nacht laten staan, enz. Indang, Mengindang, wannen, heen en wader schudden in een wan. Indarang, op eene zijde liggen. Indik, Mengindik, hurkend op jets loeren, naar jets toegaan, om plotseling op to springen en to grijpen. hiding, Menginding, op jets loeren, wachten, stil op de loer liggen, stil naar jets luisteren. Indja (Samoan indja), stuipen (bij een kind). Indjak, Mengindjak, treden, nedertreden, trappen, op jets trappen, vertrappen, met de voeten stampen. Indjap, trechtervormige ingang in een fuik. Indjil, evangelic, hat Evangelic. Indjin (ook Indjen), as van eon wiel, ook machjne. Indoeng, lichameltjke moeder. Inga-inga, afgetrokken, distrait, onnoozel rondstarend. Ingar, geraas, lawaai, misbaar; Mengingar, razen, tieren, lawaai maken; Mengingarken, tegen jemand razen, tieren, uitvaren, enz., jets ruchtbaar maken, aan de groote klok hangen, enz. Ingat (of Ingot), denken, zich bewust zijn, bowustheid hebben, zich herinneren, op jets letten, aandachtig zijn, voorzichtig, op zijn hoede zijn ; Mengingat, aan jets denken, zich jets herinneren, onthouden, enz. ; Mengingatken, iemand jets herinneren, op lets attent maken, tot voorzichtigheid aanmanen, enz. ook jets onder hot oog brengen; Ingatan, TRAM. 121 herinnering, enz. vermaning, ook denkbeeld, ~gedachte, oordeel, mooning; Peringatan, herinnering, aandacht, geheugen, aanteekening, iota, enz.; Tanda Peringatan, gedachtenis, souvenir. Inggeris, Engelsch, Engelschman. Inggoe, asa foetida, duivelsdrek,

ook de wijnruit (Ruts graveolens, L.). Ingin, begeeren, wenschen; Mengingin, belust zijn op jets, stork naar jets verlangen, jets begeeren ; Kainginan, Peringinan, wensch, begeerte, belustheid. Ingoes, snot, slum uit den news; Ingoesan, verkouden zijn, den droes hebben. Iii, doze, dit, bier, nu, thans, momentelijk, tegenwoordig, enz. Inja (Bandj.), = ianja, hij, zij, hot, hun, haar. Insja' (Ar.), indien hij gewild heeft. Insja'-Allah ~(Ar.), zoo God moil. Intan (of Inten), diamant. Intik, vlek, spikkel, sproet, puistje. Intil, Mengintil, iemand enz. overal volgen, achterna loopen. Intip, zie Hintip ; ook aanbaksel van rijst. Intit, Mengintit, verstoppen, verbergen, achterbaks houden. Intjar, drilboor ; Mengintjar, met eon drilboor bewerken, boron, enz. Intjar (Bat.) (of Intjer), Mengintjar, mikken, op jets mikken, doelen, enz. Intjoet, scheef, kreupel, mark (van gestalte, enz.), verkeerd (van de uitspraak); Mengintjoet, scheef-, mank-, kreupel gaan, woorden verkeerd uitspreken (ook Mengintjoeti). Ipar (ook Iper), zwager, zwagerin; Periparan, zwagerschap. Iram, verkleurd, van kleur veranderd (van hot gelaat uit verlegenheid, enz.), beschaamd, verlegen, confuus ; Kairaman, schaamte, verlegenheid. 122 IRAS. Iras, uit een stuk, niet gelascht of aaneengevoegd (bijv. eon ijzeren stijl, enz.) ; Mengiras, uit een stuk maken, in een stuk doorloopen, tegelijkertijd jets afdoen, enz. Iran, Mengirau, zich met jets bemoeien, zich voor jets interesseeren, notitie van jets nemen, enz. In, Mengiri, jets wenschen to bezitten, to hebben, to krijgen, wat eon ander reeds heeft, - jets benijden. ?rig (ook Ink) (Jay.), zeef, groote zeef, om gewasschen of gekookte groenten enz. to laden uitdruipen.

Ink, Mengirik, trappen op jets, jets met geweld (door or op to trappen bijv)., door jets heen person of duwen, padi van de aren losmaken door or op to treden, enz. Iring, Mengiring, volgen, begeleiden, vergezellen, ook achter elkander gaan, evenwijdig aan jets loopen, enz., - ook zijde, flank; Iringan, gevolg, begeleiding; Pengiring, volgeling, begeleider; Pengiringan,begeleiding,gevolg, stoet, aanhang; Beriring, achter elkander, jn colonne marcheerend, enz. Iris, afgesneden stuk, schijf ; Me. ngiris, in schijf jes snijden, kerven (van tabak), ontleden (van gevogelte), voorsnijden ; Irisan, wat in schijf jes of stukken gesneden is, die schijven of stukjes zelf, enz. Iroep, Mengiroep (Bat. Soend.), slorpen, opslorpen. Iroes, spaan, houten kooklepel. Isap, Mengisap, zuigen, inzuigen, opzuigen, ujtzuigen, rooken, schuiven, aantrekken (van ijchamen onderling) ; Isapan, wat gezogen, gerookt, geschoven wordt, enz. ; Perisapan, rook-, schuifgereedschap. Iseng, uit verveling jets ter hand ISTI. nemen, doen, enz. ; Iseng-iseng, tot tijdverdrijf zjch met lets amuseeren, enz. Isi, inhoud, vulsel, wat in jets zit of besloten is, gevuld, enz.; Isi negeri, de bewoners eener stad, de gemeente; Isi peroet, ingewanden; Isi roemah, gezin, de gezamenlijke huisgenooten, de bewoners van eon huffs; Isi soerat, de inhoud van eon geschrift ; Isi bedil, de lading van eon geweer; Berisi, vol, gevuld zijn, jets in-houden, bevatten; Mengisi, vulion, laden. Isin (Jay.), beschaamd, schaamte, beschaamd, bloo, bescheiden zijn ; Mengisin-isin, ook Mengisinken, iemand beschaamd maken, enz. Isit, tandvleesch. Isja (Ar.), begin van den nacht, hot tijdstip na zonsondergang, waarop hot avondgebed moot worden

opgezegd. Isjarat (Ar.), gebaar, wenk, teeken; Mengiaiaratken, wenken, door teekens of gebaren jets to kennon geven, enz. Islam(Agama Islam) (Ar.),Mohammedaansch geloof; Orang Islam, Mohammedaan. Isnen (Ar.1, (of Senen), Hari Isnen, de tweede dag (der week), Maandag. Iso, darmen, voornamelijk de kleine darmen waarvan senate enzz gemaakt wordt. Isteri, vrouw, echtgenoote,gemalin, vrouwelijk; Beristeri, gehuwd zijn, eon vrouw hebben, eon vrouw nemen, met eon vrouw gaan trouwen; Mengisteriken, Memperisteriken, eon- vrouw tot zijne echtgenoote maken, tot vrouw nemen; Anak isteri, vrouw(en) on kinderen, huisgezin. Istiadat (Ar.), gewoonte, gebruik Istimewa, voornamelijk, inzonder-. heid, bijzonderlijk, in hot bijzonISTI. der, to moor, zooveol to moor, des to orgor, enz. Istirahat (Ar.), rusten, rustnemon ; Beristirahat,non.actief zijn,geen betrekkingvervullen,rustondezijn. Item (of Item), zwart, donkey van kleur, zwarte, donkere kleur ; Item legam, pikzwart; Itam moeda,donkerblauwzwart; Itam manis,liefelijkbruin; Mengitam, zwart worden; Mengit,amken, zwart maken, zwart verven, enz. ; Itam itaman of Semoe item, zwartachtig, naar hot zwarte zweemonde. Itik, oend. Itil, kittelaar, clitoris (van hot vrouwelijk schaamdoel) ; Itil-itilan, de huig (van de tong). Ja, (uitroep, moestal van aandoening of verbazing) 0, ach, hoe ! Jahoedi, Jood, Joodsch ; Orang jahoedi, Jood. Jaji (Jay.), jongere bloedverwant, jongere brooder of zuster. Jakin(Ar.), ernst, ernstig,overtuigd, overtuiging, oprecht, oprechtheid; Mejakmken, jets ernstig opnemen, met overtuiging opvatten, in alle oprechtheid behandelen. Ja,koet (Ar.), hyacinth, robijn, topaas, saffier, chrysolieth, enz.

Jang, die, dat, wi0, wolke, dewelke, walk, hetwelk, waarvan, ook gebruikt als voegwoord dat on sores als bepalend lidwoord de" of hot". Jani = Ja ini, die, doze, dezelfde. Jatim (Ar.), Woes; Mejatimken, iemand tot eon woes maken, als zoodanig behandelen. JOGIJ. 123 Itoe, die, dat; I.a itoe, dat is, namelijk, to weten, enz. ; Karena itoe, om die radon, daarom ; Itoepon, dat namelijk, dock, mits; Itoelah, die, dat, daarom, juist daarom. Itoeng, Mengitoeng, tellen, natal len, rekenen, berekenen, afrekenen, achten, in aanmerking nomen, enz ; Beritoengan, met elkander afrekonen, over en wader de rekening opmaken ; Itoengan, wat geteld is, de uitkomst, hot resultant van hot tellen, rekenen, enz. ; Peritoengan, telling, rekening, berekening, afrekening ; Ilmoe peritoengan, rekonkunde, cijferkunde, enz. Itsnain, zie Isnen (Ar.). Jaum (Ar.), dag; Jaumoe'lalha, de dag der offoranden, nl. de 300 van d0 maand Dzoelhidjah, waarop men tar gedachtenis aan Abraham eon schaap slacht. Jod jana (ook Oedjana of Joedjana), zoover als men zien kan, de afstand waarop men eon voorwerp nog kan onderscheiden, gezichtsverte. Joenanoe, yolk der Grieken (voor Constantijn). Joesir, (van eon vlieger) losgesch0urd van hot touw en in de lucht met den wind medegevoerd, zwevend, schootgaand, enz. Joeta (Sk.) (of Djoeta), millioen; Sajoeta, eon millioen Jogija (ook Jogja, Sajoeg.a), behoorlijk, betamolijk, gepast, naar behooron, zooals hot behoo-rt, hot is betamelijk dat, enz. J. 124 KA. KAFI. S. Ka (of Ke), na ar, tot, diem ook tot vorming van hot passief en van verbaalnaamwoorden enz.

met hot achtervoeg,sel an. Ka' of Kak (Chin.), lijm (in bladen). Kaabah (Ar.), de heiligo tompel in Mekka. Kaadaan, zie Ada. Kabadjikan, goedheid, deugd, weldaad, goede daad, welvaren, voorspoed. Kabaja, lang jak met lange mouwen en van voren geheel open. Sabajan (of Keba jan), bode, ordonnans, ondergeschikt politiebeambte; Nenek kebajan (aan Mal. hoven), opzichteres over de vrouwen en jonge meisjes, meest eon vertrouwde vrouwelijke bediende van den vorst, enz. Kabar, zie Chabar. Kabir, groot, meerderjarig, oud, machtig. Kabir, Mengabir, eon drijvend voorwerp met eon stok, pagaai, enz. naar zich toe helm. I aboel (Ar.), welgovallig, welgevallen, toestemming,i nstemming, enz. ; Mngaboelken, goedkeuren, goedvinden, bewilligen, aannemen, toestemmen, inwilligen, enz. Kaboeli, Nasi kaboeli, r~jst met vleesch, visch, eieren, specerijen en andere ingredienten toebereid. Kaboeng, hoofddoek, hoofdomwindsel van wit goad, ook eon lengtemaat van 1'/$ vadem; Mengaboeng, zulk eon hoofddoek dragon, met eon kaboeng meten. Kaboeng (Soend.) (of Kawoeng, v ook Enau en Lontar), Borassus flabelliformis, L. nat fam. der Palmae, hooge palmboom, waarvan de bladeren dikwi jls voor papier gebruikt worden, en de palmwijn zoeto suiker oplevert. Kaboepaten (Jay.), regentschap, ook regentswoning, wat door eon boepati beheerd, bewoond wordt, enz. Saboer (ook Lamoer), niet good van gezicht, niet goad kunnen

zien, niet duideljjk ziend, dof, nevelig (van de oogen). Kaboes, flauw zichtbaar, nevelachtig. Kaboet, novel, nevelachtig, mist, mistig, onduidelijk to zien, flauw zichtbaar, niet to onderscheiden, donkey, duister; Kelam kaboet, ook Kalang kaboet, stikdonker, ook verward, door elkander, niet uit elkander to ondersch eiden, enz. Kadal, gras- of tuinhagedis. Sadang, bloedverwant, familieleden van hetzelfde blood. Sadang, wtjlo, pons; Kadangkadang, ook Terkadang, b j wijlen, sours, somtijds, flu en dan, of en toe, bij tusschenpoozon, eon enkelen keen, enz. Kadar, zie Kedar. Kad fang, matten van lange pandan- of bengkoewang-bladeren, ook dek, overtrek, vol (papier) enz. Kadji = Adji on Hadji, zie aldaar. Kadli (Ar.), rechter. Kadoeng, geschied, niet to veranderen; Kadoengan biasa, gewoonte is eon tweede natuur, niet to veranderen. Kadoet, grof matwerk voor zakken, zeilen, enz. Kaedanan (Jay., Soend., Bat.), gek, verzot, dol zijn op. Kafr (Ar.), ongeloovige, niet-mohammedaan, kaffer. KAGA. Kaga (Bat.) (ook Engga), neon, niet. Kaget, schrik, schrikken, ook verstomd, verbaasd, verbluft zijn, staan, enz. ; Mengagetken, doen schrikken, verschrikken, aan hot schrikken maken, enz. Kah, aanhechtsel, dienende om eon vragenden zin to vormen. Kahar, kar zonder veeren, vrachtkar ; Kahar pir, kar met veeren, op veeren. Kahendak, zie Hendak. Kahwa (Ar.), kofne. Kail, hack, vischhaak, vischtuig ; Tall kail, hengelsnoer, lijn om to visschen; Djoeran trail, Kajoe trail, hengelstok; Mengail, hengelen, visschen met eon hengel; Pengail, hengelaar; Perahoe pengail, hengelaarsbootje of -- schuitje.

Kain, doek, geweven stof, lijnwaad, geweven katoen, onderlijfskleed (waarvan de uiteinden aan elkander genaaid zijn, ook Saroeng genaamd) ; Kain pand j ang, zulk eon kleed, dock langer on waarvan de uiteinden niet aan elkander bevestigd zijn; Kain batik, uit de hand beteekende en geverfde kleedjes; Kain t Japan, geverfde kleedjes, waarop do figiiren machinaal zijn aangebracht; Kain kotor, de menstruatie ; Berkain, eon train aanhebben, enz. ; Berkam kotor, menstrueeren, de regels hebben. Kais, Mengais, krabben, krabbelen (zooals bijv. de kippen doen) scharrelen, bijeenschrapen. Kait, (ook Gait), hack, haak aan eon steel, scheepshaak ; Mengait of Menggait, met eon haak grijpen, vatten, naar zich toe balm, door middel van eon haak vasthouden, aanhaken, aanklampen, enteren, ook haken, blijvenhaken, enz. ; Tergait, aan jets blij van haken, vastgehaakt zijn, enz. KAKE. 125 Kaga, a s, zooals, gelijk, evenals, gelijkvormig aan, alsof, enz. Kaga, rijk, gegoed, bemiddeld ; Orang kaja, eon rijke, rijk monsch, ook titel van hoofden ; Kakaj 'aan, rijkdom, rijkdommen, schatten; Kakarjaan Allah, de wonderdaden Gods; Mengajaken, rijk maken, verrijken. Kajah (Bandj.) bij, aan. Kajangan, (of Kah jangan), go. denverbltjf, de hemel der goden, enz. (Verg. Hjang). Kajap (of Kajab), gevaarlijke huiduitslag. Kajau, zwaard of kapmes der koppesnellers; (ook Mandau); Mengajau, koppensnellen, met eon ka,jau iemand hot hoofd afslaan, enz. ; - Menga jau, ook naar jets steken, dat onder water ligt en niet zichtbaar is. Kajoe, hout, houtgewas, boom, balk, enz., ook stuk good (dat om eon plankje gewonden is) ; veal gebruikt in verbinding met benamingen van vole houtsoorten, bijv.; Kajoe mania, kaneel, zoethout, enz.; Kajoe bakar, brandhout.

Kajoeh, riem, roeiriem, pagaai; Mengajoeh, roeien, pagaaien, met eon roei- of schepriem roeien ; Mengajoehken, eon vaartuig door roeien vooruitbrengen, enz. Kajoman, beschaduwd, onder schaduw. Kaka (ook Kakak, Kakang), oudere brooder of zuster; Kakanda, hetzelfde in hoflijken stijl en tegenover vorstelijke personages. Kakak, geschater, gesnater, gekakel ; Mengakak, schateren, hot uitschateren van lachen, snateren, kakelen, enz. Kakanda, zie Kaka. Kakang, zie Kaka. Kakatoea, nijptang; Boeroeng kakatoea, kakatoe. Kake (Jav.,Soend.,Bat.) (of Kakak, 126 KAKI. ook Aki, Kaki), grootvader, oud man, vadertje. Kaki, voet, been, poot, klauw, voetstuk, fondament, ook oen mast van ± 32 c.M.; Berkaki, met voeten, enz., voeten enz. hebben, op eon fondament rusten; Mengaki, met den voet uitmeten; Kaki kanan,rechtervoet, -been, -poot, enz.; Kaki kin, linker. voet, -been, enz. ; Kaki goenoeng, voet van eon berg; Binatang berkaki ampat, viervoetig dier. Kakoe, stiff, verstijfd, hard, taai, onbuigzaam, ook : lomp, linksch, enz., hardvochtig, niet minzaam, enz. Kakoes (loll.), kakhuis, latrine. Kala, tijd; tijdstip; Ada kale, or zijn tijden, somwijlen, somtijds; Dahoeloe kale, oudtijds; eer. tij ds ; .A.pa kala, ]Dana kale, Kala apa, Kala mane, op welk en tij d, wann eer ; Sedia kale, eertijds, in vroeger tijd; Barang kale, onverschillig wanneer, enz.; Tatkala, toen, ten tijde eat, wanneer, tijdens. Kala of Kala djengking, schorpioen. Kala, strik, valstrik ; Mengala, strikken zetten, met strikken vangen. Kalah (of Kala), verlies, verliezen (zoowel bij hot spel ale in eon gevecht); Mengalah, onderdoen, de verliezende parttj zijn, voor

eon ander de plaats ruimen, aan eon ander geven, wat men eigenlijk voor zich zelf behouden kan, enz. Kalahi, Berkalahi, vechten, plukharen, twisten, in onmin leven met, enz. Kalakian (meest verbonden met maka), voorts, vervolgens, wijders, verder. Kalakoean, zie Lakoe. Kalam (Ar.), pen, schrijfpen, pen KALI. gemaakt van de harde nerven van hot doek of de harige vezels van den aren-palm; ook woord, gezegde, en hot vuil eat bij hot smelten van goud to voorschijn komt. Kalama,ja, eon snort duizendpoot, die stork phosphoriseert, z.g. oorwurm. Kalamari (of Kalamaxen, ook Kemaren), gisteren ; Kalamaren doeloe, eergisteren. Kalang, niet vleezig (van vruchten), rand, versiersol, randversiering (zooals in sommige schrifturen), smalle dijkjes of paadjes langs rijstvelden, ook op eene helling halen, trekken, enz. (Mengalang) ; Kalangan, helling, werf, dok. Kalap, do], krankzinnig, niet moor weten wat men doet. Kalas, strop, waardoor een roeiriem gehaald on vastgehouden wordt. Kalasi, matrons. Kalau (of Kaloe), zie Djikalau, Kalau-kalau, als maar niet, zoo sours, wellicht, indien, ingeval, hot zou kunnen eat, enz. Kaldai (of Kalde), ezel (dier). Kaldoe, bouillon, vleeschnat. Kaleng, blik, blikken, van blik; Barang kaleng, blikken voorwerpen, enz. ; Toekang kaleng, blikslager. Kalenger, in flauwte vallen, hot bewustzijn verliezen, buiten kennis zijn, enz. Kali, rivier. Kali, maal, keer, refs ; Sekali, eenmaal, eons; Sekali-kali, eons, eenmaal, zeer, volstrekt; Sekalian, in eons, in zijn gehoel, heelemaal, alles to zamen, alles, allegaar, enz.

Kalik : Kalik-kalik dalem bad foe, hot achter de moues hebben, niot oprecht zijn. Kalimaja, zie Kalamaja. KALI. Kalimat (Sk.), woord, gezegde, spreuk, formulier, tooverformulier, enz. Kalimbadja (ook Bianglala), regenboog. Kalis, niet blinkend, zonder glens, dof, vuil, met een laag vuil bedekt (van metalen, glas, enz.) ; Orang kalis, nomadische Dajaks (Borneo's Westerafdeeling). Kaliwara (Jay., Soen., Bat.), heimwee, melancholia, heimwee hebben, melancholisch zijn, ziek door stark verlangen of door droefheid, enz. Kaloear, zie Loear. Kaloek, bocht, kromming, kromme lijn, krul, gebogen lijn, enz. Kaloeng, halsband, haisketen, collier; Berkaloeng of Berkaloengan, een halsband, enz. aanhebben ; Mengaloengken, iemand of jets een halsband omdoen, enz. Kaloet, onverstaanbare klanken voortbrengen (van een stervende); ook lever maker, lawaai, gedruisch, goner, rumoer. Kalong, de vliegende herd, een snort vleermuizen. Kamar, kamer ; Kamar bola, biljartzaal, societeit; Kamar mandi, badkamer; Kamar tikoes (zie ook : Roemah tikoes), cal (voorn. in een gevangenis). Kamar (Ar.), mean, ook gordel, sjerp. Kambang, drijven, bovendrijven, zweven, zich zwevend bovenhou. den (zooals gieren, enz. door hat strak uitspreiden hunnervleugels). Kambi, ream (van een dour, enz.), raamwerk, enz. Kambing, gait, schaap; Kambing djawa, gait ; Kambing wlanda, Kambing bin-bin, schaap ; Kambing kibas, schaap met dikken vetstaart. (Verg. Domba). Kamboe, wader ingestort, wader instorten (van een zieke die beKAND. 127 terende was), (zie ook Bentan). Kamedja (Port.), hemd; Kamedja

dalem, onderhemd; Kamedja panes, flanellen of wollen hemd. Kami, wij (met uitsluiting van den aangesproken persoon), sours ook : ik. Kamitetep, aardvloo. Kamoe, gij, gijlieden. Kamoes (Ar.) (Kitab kamoes), woordenboek. Kampak, biji, groote biji, ook roovers, die in gewapende benden hun slag slaan ; Mengampak, vellen, omhakken, met de biji bewerken, ook in benden rooven, plunderer, enz. Kampil, zak, tar bewaring van 't een of ardor, geldzak. Kampit, klein zakje van matwerk, geldzak, enz. Kampoeng, buurt, wijk, dorp, gehucht, bewoonde plek, enz. ; Berkampoeng, in een buurt wonen, verzameld zijn, enz., eon dorp enz, vormen, stichten; Mengampoengken, bijeenbrengen, verzamelen, enz. Kampret, vleermuis. Kanak-kanak, klein kind, kindje. Kanan, rechts, rechtsch, rechter; Sabelah kanan, aan de rechterzijde, rechts ; Tangan kanan, rechterhand ; Menganan, rechts gaan, aan den rechterkant gaan, enz.; Mengananken, rechts later liggen, ook near- rechts overbrengen, enz., rechts aanhouden. Kanda = Kakanda, zie Kaka. Kandang, hok, stal, kraal, insluitin g ; Mengandang, in een hok, stal, kraal, enz. doer; Mengandangken, jets in een hok, stal, kraal, lijst, ream, enz. plaatsen, jets eene ruimte tot stal, enz. geven. Kandara (of Kendara), rijden op of zitten in jets dat zich voortbeweegt; Kendaraan, rijdier, rijtuig, voertuig, wagon, enz. 128 KAND. Kandas, aan den gron d geraakt, gestrand, ook op eon onderlaag liggen (bijv. van jets dat men door wil kappen op eon stuk hout, enz.); Mengandasken, eon vaartuig, schip op den wal zetten, doen stranden, op eon rif of klip doen stooten, enz. Kand jar, Berkand jar, trappelen van ongeduld, ook klikken, ver-

klikken, overbrengen. Kandji, rijstwater, lijmerig afkooksel van rijst, dun, vloeibaar stijfsel; MQ ngandji, kleederen enz. daarmede st jven. Kandoel, bocht; Mengandoel, in bochten opbinden. Kandoeng, zak enz. waarjn jets gedragen woodt; Mengandoeng, lets dragon in eon zak of doek, enz., ook bevatten, inhovden; Mengandoeng anak, zwangor zijn van eon kind, eon kind in den moedersehoot dragon. Kandoeri of Kendoeri, jaarlijksch ofrermaal voor afgestorvenen. Kandoet, Mengandoet, jets in den schoot verborgen dragon, jets in den schoot verborgen, enz. Kang, groote kuip, waterbak, ook toom, breidel, teugel, on verkorting van Kakang (zie Kaka). Kangen, reikhalzend naar iemand verlangen ; reikhalzend verlangen, iemand to zien, enz. Kangkang, wijd uit elkander; Mengangkang of Mekangkang, wijdbeons loopen, staan, zitten, de beenen wijd uir elkander zetten, enz. ; Kelangkang, dQ ruimte tusschen de dijen. Kangkoeng,Ipomaea reptans,Poir. Nat. fam. der Convolvulaceae, eon waterplant,dio veel gegetonwordt. Kanoen (Ar.), regol, voorschrift, wet; Hoekoem kanoen, wettel jke bepalingen. Kantang, (van eon riviermonding, eon zeostraat, enz.), droog bij laag water. KAPA. Kantjana (Jay.) (of Kentjana), goud, gouden. Kantjil, dwerghert, dwergree, klein gazelletjo, (ook Pelandoek). Kantjing, knoop, grendel, klink, sluitmg; Mengantjing, knoopen, grondelen, sluiten, dichtdoen, enz.; Roemah kantjing, knoopsgat. Kantjoet, kleed, doek, enz. dat gedeeltelijk om den gordel en verder tusschen de beenen door gedragen wordt ; stondenlap ; Mengantjoet, hot beonkleed tusschen de beenen door halen, enz. ; Berkantjoet, ook Kantj oetan of Berkant, j oetan, met zulk eon kleed tusschen de boo-

non, met eon stondenlap loopen, enz. Kantong, zak, jaszak, broekzak, losse zak, beurs, suspensoir, enz. Kantor, kantoor, bureau, enz. Kaoek (Bat.) (of Kaok), goschreeuw, tooroep, toeroepen, toeschreeuwen;Kaoekin, iemand toeroepen, toeschreeuwen, enz. Kaoel, (Ar.), woord, plochtig woord, overeenkomst, gelofte; Berkaoel of Mengaoel, eon gelofte doen, zijn woord geven, beloven; Membajar kaoel, eene gelofte vervullen,aan eon geloftevoldoen,onz. Kaoem (Ar.), yolk, familie, vorwanten, ook benaming voor eon ondergeschikt dienaar der moskee, of eon ondergeschikt dorpsgeesteljjke. Kaoes (of Kaos), kous, sok. Kaoet, Mengaoet, bijeenschrapen, bijeenhalen, bijeenrapen, bijeentrekken, enz. (btjv. van geld met de beide armen). Kaoets (Ar.), schoen. Kap, eon touw vastmaken, ook kap, rijtuigkap, enz. Kapa (of Kapa-kapa), los verplaatsbaar dek of schut tegen hot inslaan der golven, (op eon vaartuig), meost van licht materiaal gemaakt, KAPA. Kapak (= Kampak), bijl, aks. Kapal, schip, ook : eelt; Kapal api, Kapal asp, stoomschip, stoomboot ; Kapal lajar, zeilschip ; Kapal prang, oorlogsschip ; Kapal dagang, koopvaardijschip ; Kapalan, eelt, vereelt, likdoren. Kapala, hoofd, kop, boveneind, hot voornaamste, knop, opperhoofd, aanvoerder, woordvoerder, leider, enz.; Mengepalaf, zich aan hot hoofd stellen, aanvoeren, leiden, in eene vergadering voorzitten, enz.; Kapala peraoe, voorste deel, voorsteven van eon schuit; Kapala kain, hoofd, anders beteekend deel van eon kleed; Kapala soerat, hoofd van eon brief; Kapala koeda, hoofd van eon paard, paardekop ; Kapala batoe, stiff kop, stiff hoofdig, koppig; Kapala-soa (Amb. Mal.), negorij(of kampong)hoofd, ondergeschikt aan den radja der negorij.

Kapalang, ontoereikend, onvoldoende, niet genoeg, gedeeltelijk, ten halve, ook verhinderd, belet, enz. ; Kapalangan, verhinderd, belet, gestuit, opgehouden, enz. Kapan, wanneer, als, immers; Kapan hari, onlangs, kortelings, verleden, laatst; Kapan tadi katanja begitoe, en zooeven heeft hij zoo gezegd, dat heeft hij immers zooeven nog gezegd, enz. Kapang, dobberen (van eon vaartuig door windstilte). Kapangan (Bat.), verduistering, eclips, verduisterd. Kapar, wanordelijk door elkander liggend, uit elkander geworpen; Mengapar, wanordelijk door of uit elkander gooien, werpen, enz. Kaparat (Ar.), ongeloovige, (als scheldwoord ook) ellendeling, beroerdeling, nietswaardige, schavuit. Kapan, katoen, katoenplant, GosMALEISCH-HOLLANDSCH. KAPO. 129 sypium indicum, Lam. nat. fam. der Malvaceae; van doze katoenplanten bestaan verscheidene varieteiten, die min of moor goede katoen of wol geven. Kaper (of Keper), nachtvlindertje, uiltj e. Kapi, hijschblok. Kapialoe, zwaarte, koorts in hot hoofd, typheuse koorts, typhus; Kapialoe njaman, geelzucht (ook : Sakit koening). Kapir (Ar.), zie Ka$r. Kapiran, teleurgesteld, teleurstelling ondervinden, verergerd, van kwaad tot erger vervallen, bedorven, verknoeid, verloren, enz. Kapit, helper, dienstdoende begeleider, adjudant. Kapitan, kapitein, gezagvoerder (op eon vaartuig). Kapoe of Kapoe-kapoe, eon watorplant, snort van vrij grootbladig kroos, dat veol in vischvijvers, moron, enz. voorkomt. Kapoek, boomwol, van den randoe- of kapoek-boom (Eriodendrum anfractuosum, D. C. nat. fam. der Sterculiaceae), meest gebruikt tot vulling van kussens en matrassen. Kapoelaga, cardamom (Amomum

cardamomum, L. nat. fam. der Zingiberaceae). Kapoer, kalk, kalkachtig; Kapoer tohor, Kapoer tembok, metselkalk, grove kalk; Kapoer sirih, fijne gebluschte kalk, die bij hot sirih-kauwen gebruikt wordt; Kapoer manta of mentah, ongebluschte kalk ; Kapoer mats, gebluschte, ook onbruikbare kalk; Kapoer wlanda, krijt; Kapoer baroes, kamfer (kalkachtige stof van Barns) ; Mengapoer, kalken, bekalken, witten, met kalk bestrijken; Pakapoeran, kalkbranderij, ook doosje waarin kalk bewaard wordt, kalkpotje in eon sirihdoos, enz. 9 130 KAPO. Kapok, afgeleerd (bijv. van eon kind, dat met vuur speelt en zich leelijk brandt), genoeg hebben, genoeg krtjgen van jets, er zich niet moor aan wagon, enz., leergeld betalen, enz. Karah, aanzetsel (buy, van kalk achter de tanden), vlekken (op bladeren, enz.); Sebatangkarah, iemand die alleen op de wergild is, goon familie heeft. Karam, (van vaartuigen) zinken, verongelukken, vergaan, schipbreuk lijden, (van schrift), ineen loopen, vloeion, ook verderf, in hot verderf raken, enz.; Mngaramken, doen verongelukken, laten zinken, in 't verderf storten. Karamat(Ar.), heilig, wonderdadig, met wonderkracht bedeeld (van eon persoon, gebouw, enz.), heilige plek, heilig graf, graf van eon heilige, enz. Karana of Karana (Sk.), oorzaak, reden, omdat, want, uithoofdo van, tar wille van, voor, dewijl, aangezien, naardien, vermits, enz. ; Karena Allah, om Gods wil, tar wille van God; Karana itoe, daarom, om die reden, enz. Karang, koraal, koraalrif, klip in zee, koraalbank, ook steenachtig aanzetsel; Berkarang, met riffen, met eon steenachtig aanzetsel, enz., eon steenachtig aanzetsel hebben, krijgen, vormen, enz. ; Boenga karang, koraalbloemen; Karang boenga, spons; Pen jakit karang, d e steep, hot

graveel, ook venusziekte. Karang, Mengarang, samonstelion, opstellen, in geschrift stelion, componeeren, eon work enz. schrijven, enz.; Karangan, samenstelling, opstel, geschrift, enz. Karang (Jay.), wat gereed is gemaakt, bewerkt, bestemd, afgopaald, enz. is, om iota to ontvangen, tot lets to dienen,enz.; Karangan, KARP. de piaats onder eon padischuur, die tot bergplaats van brandhout, enz. diem; Pekarangan, erf. Karap, weverskam, kam van hot weefgetouw. Karat, roost; Berkarat, roestig, verroest, verroest zijn. Karbau, (Kerbau, Kebo), buffet, karbouw. Karembong (Soend.), sluier voor vrouwen, vrouwensluier. Karat, guttapercha, gomelastiek, ook naam van den boom (Urostigma Karat en Urostigma elasticum, Miq.); Getah-karat, gom van dozen boom, gomelastiek. Kareta, wagon, rijtuig, enz. ; Berkareta, in eon wagon rijdon, met eon wagon gaan, enz. Karl, kerry, eon gerecht bij de rijst, ook overblijfsel, overschot. Karoean, vast, vastgesteld, zeker, bepaald, duidelijk, enz. Karoeng, zak, grove zak van matwerk, goni enz., ook grof doek, zakkengoed, enz. baal, eon zak, vol, enz. Karoenia(Sk.),gunst,genado,gunstbewijs, gonadegift: geschenk, enz.; Mengaroeniai, iemand begunstigen, begiftigen, eon gunst, go. nade bewijzen, enz. ; Mengaroeniaken, iemand jets als gunst bewijzen, geven, enz. Karoet, verward, in verwarring, door elkander, ongeregeld, ook gevlekt, met krassen of vlekken, pokdalig; Mengaroet, jets slordig doen, afdoen, enz. (bijv. naaiwerk), wartaal spreken, onzin uitkramen, enz. Karpai, patroontasch. Karpati, groote luis, hondeluis, dierenluis. Karpek (of Karepek, Kerpek), mand, reismand, enz. met eon deksel dat or bijna geheol over

hoop sluit. Karpoes, slaapmuts, ook ezelshoofd van eon mast, on goKARS. pleisterde nok van een huffs. Karsik (of Karisik), grof zand, fijn grim, ook de droge bladeren van den pisang. Kartas (Ar.) (of Kertas), papier ; Oewang kartas, papiergeld, bankpapier. Kasa, gags, fijn mousseline. Kasau, smeersel om de huid schoon en fijn to waken ; Mengasai, dit smeersel gebruiken. Kasap, ruig, ruw. Kasar, grof, ruw, onbeschaafd, lomp, ongemanierd, enz. Kasau (of Kaso), rib, dakrib, spanrib, lat, spanlat ; Kasau m lintang, ook rang, panlat, dwarslat, waaraan de dakbedekking wordt bevestigd, enz. Kasi (Mengasi) (Bat.), geven, afstaan, toestaan, inwilligen, bewilligen, toestemmen, enz. Kasih, toegenegenheid, liefde, iemand genegen zijn, liefhebben, beminnen, mogen lijden, van iemand houden, enz. ; Kasihan, toegenegenheid, enz., ook: deernis, medelijden, enz.; Pengasih, mjnnaar, ook toovermiddel, om iemands toegenegenheid, enz. to winnen; Kekasih, beminde, geliefde ; Mengasihi, iemand liefhebben. beminnen, enz., ook iemand begnnstigen,voortrekken; Tarima kasih, dankbaar, dankbaarheid, dank ; Menerima kasih, danken, dankzeggen, dankbaar zijn ; Mengasihani, Mengasihanken, zich over iemand ontfermen, medelijden met iemand hebben, enz. ; Bolas kasihan, deernis, medelijden, enz. Kasip (of Kasap) (Jav.), afgeloopen, op, over den tijd, to last. Kasoer, bultzak, matras, gevulde zitting. Kasoet, Chineesche schoon of pantoffel. Chineesche slof, ook hoefijzer, wielband. Kasoewari, casuaris. KATJ. 131 Kastoeri, muskus. Kata, woord, uitgesproken woord,

gezegde, enz. ; Kata-kata, gezegden, praatjes ; Berkata of Berkata-kata, spreken, zeggen, praten, redeneeren, enz., ook : uitschelden, schimpen, uitmaken, enz ; Mengataken, jets zeggen, uiten, jets van hat eon of ander zeggen, iemand jets onder hat oog brengen, berispen, beschimpen, van iemand jets zeggen, op iemand jets aanmerken, van iemand jets vertellen; Mengata-ngataf, iemand uitschelden, beschimpen, allerlei gemeenheden toevoegen, bepraten, bespreken, enz. Katak, kikvorsch. Kate,, kort, laag, klein, dwergachtig ; Orang kate, een mensch met korte beenen, dwerg; Ajam kate, dwerghoen, Bantamsch hoen. Katek (of Kateak), oksel. Katel (Jay.), aardspin, een snort tarantula. Katela, aardvrucht, eetbare knol, eetbare wortel, een snort aardappel ; hiervan bestaan vale soorten. Kati, gewicht van 11/4 Amst. pond. Katil, bank, sofa, rustbank, ledikant. Katir, vlerken, of aan stokken bevestigde en met een schuit verbonden, aan weerszijden daarvan op hat water drijvende boomen, enz. om haar voor omslaan to behoeden ; Peraoe katir, vlerkprauw. Katja, glas, spiegel; Katja mate, bril; Berkatja, zich spiegelen, in eon spiegel kijken, enz. ; Katja, ook bladzijde van een book, enz. Kat~ak, fier, trotsch, prachtig, heerlijk, levendig, opgewekt, flunk, ook kabbeling van water (bijv. door hat bestaan van een rif); Mengatjak, jets met den voet, met de punt van den voet op 132 KATJ. zijde slingeren, schoppen, enz. Katjang, naam van ~ele soorten van peulgewassen, boon, erwt, peulvrucht, aardaker, enz. ; Katjang bogor, Voandzeia subterranea, Thrs, met gezochte, ondor den grond groeiende zaden; Katjang boentjis, Phaseolus vulgaris, L. de gewone boonen ; Katja,ng djogo, Phaseolus radia-

tus, L. de Indische bruins boonon; Katjang idjo, Phaseolus Hernandesii, Savi en Phaseolus Xuaregii, Zucc. met kleine groans zaadjes; Katjang pandjang, Vigna sinensis, Savi, met lange, rondo peulen; Katjang tanah, Arachis hypogaea, L. de bekende aardakertjes of z.g. apeboontjos, enz. Katjapoeri, middelstuk, middendeel van jets (bijv. van eon huffs, dat aan alle kanten bijgebouwen, enz. heeft), kapiteel van eon kolom of stijl. Katjau (of Katjo), Mengatjau, dooreen roeren, door elkander mengen, door elkander smijten, in de war brengen, enz., ook kletsen, allerlei zottighedon vertellen, als eon gek praten, don mend goon oogenblik stil hebben, verward spreken, enz. Katji (Kain katji), fijn gebleekt wit katoen, shirting. Katjip, schaar om betelnoten door to knippen, betelschaar, ook knijper, nijptang. Katjir, zie Kotjar. Katjoe, catechu, ook (Jay.) : eon mast bij hat koopen van linnengood, enz., = aan do breedte van hot good. Katjoek, vroemd, raar, linksch, enz., met eon vreemden tongval (van de uitspraak) ; Bahasa katjoekan, de taal met eon vreemden tongval. Katjoeng (Jay.), knaap, knaapje, jongen, jongotje, ventje, enz. V KEBA. Katoeng, dobberen, drijven. Katoep, dicht, gesloten, toe, toegedaan, dichtgemaakt; Mengatoep, dicht doen, toe doen, sluiten, dichtmaken, enz. Katok, zie Ketok (Jay.), ook korte brook. Kau, zie A.ngkau. Kawa, kofe; Kawa-kawa, spin. Kawah, groote ijzeren pan, ook krater van eon vulkaan. Kawal, bewaker, wacht. Kawan, makker, metgezel, volgeling, bediende, bends, troop, hoop, ploeg, kudde, school, enz. Kawang (of Tengkawang), Hopea, Rxb. spec. div. hoogo, hars-

rijke boomen, die de bekende Din j ak-kawang of Kawang olio leveren. Kawat, metaaldraad; Kawat besi, ijzerdraad; Kawat tembaga, koperdraad; Soerat kawat, telegram. Kawin, huwelijk, paring, huwen, trouwen, eon huwelijk sluiten, zich in hot huwelijk verbinden, enz., paren (van dieren) ; Mas kawin, bruidsschat aan de bruid ; Berkawin, trouwen, getrouwd zijn, enz. ook : (van menschen) den coitus uitoefenen, (van dieren) paren ; Mengawinken, doen trouwen, uithuwelijken, in den echt verbinden. Kawoel (Spend.), zwam (van den aren- of sagueer-palm). Kawoeng (Spend.), de aren-palm, (zieAren),ook hot blad daarvan,dat toebereid tot dekblad van inlandsche sigaretten wordt gebruikt. Kebabal (of Babal) (Jay.), jonge nangka-vrucht. Keba,j an, zie Kaba, jan. Kebak, vol, gevuld. Kebam, loodkleurig. Kebar, waaier, om eon vuurtje aan to wakkeren ; Mengebar, met zulk eon waaier eon vuur aanmakon. V KEBA. Kebas, min of meer verdoofd,~ook schudding, uitschudding ; Meng®bas, uitschudden, schuddend reinigen, uitstoffen, enz. Kebat, uitkloppen, uitslaan, enz. ook : ontwikkelen. Kebek, onordelijk onder elkander, opeengedrongen, vol, overvol, enz. Keben, bamboezen dons, dons van gevlochten bamboe, mend. Keben (Keben-kebes), iets met de vingers uit elkander halen, van elkander trekken, uitpluizen, enz. Kebet, bled, vel (papier, enz.). Kebiri, ~gelubd, ontmand, gesneden; Mengebiri, lubben, ontmannen, snijden; Ajam k®biri, kapoen. Kebit (ook Tjatoet), tangetje om de harm van den beard, enz. nit to trekken. Kebo, zie Karbau. Keboer, Mengeboer, door omroeren troebel maken (van vochten,

ook de muskieten uit de gordijnen van een ledikant verjagen door er met eon bezem. oogenblik . gesloten (van de oogen). enz. 133 schikking. slapen. vegen. die zich als een vrouw kleedt. Berkedai. hoogachting. ook een man. hoeveelheid. macht. voorbeschikking. Kedjang. popelen. enz. Sakedar. Mengebon. manwijf. Soya hispida Monch. krampachtig stiff (van eon arm of been). Seder (of Kadar) (Ar. Kedai. bedekken. vermogen. Kedangkang (ook : Kedongkong) beugel over den trekker van eon geweer. Kedang. de bekende Indische soya-boontjes. Kedele..). scoffer. Sakedjap. een tuin aanleggen. een vrouw. versttjfd (van . waardeering. naar evenredigheid van.waarin bezinksel is). enz. Kedep.. de oogen sluiten. nazetten. K®di. Keboet. . slechts. beplant erf. zich branden (bij het eten of drinken van heete spijzen of dranken). geen reten vertoonend. boomgaard. Berked jap of Ked japkedjap. recht uitgestrekt . uitkloppen. de ledematen uitrekken. hof. Mengeboet. enz. enz. enz. afstofren. K®bon.knipoogen. vellen (van eon pick. eon oogenblikje. Ked jar.. Kedjat. schatting. Kedjai. bedekt. heen en weder to zwaaien. Keder. Kebos (of Keboes).). Kedengkik. recht uitstrekken. die als eon man is en doet. knip met het oog. stalletje. tot den uitersten graad vermagerd. alleen. Kedjam. vol en been. Mengedjar. tuin. alleen maar. beV KEVJ. Kedep (Kedep kedep). vervolgen. Zie ook: Kedjap. waarde. Kedjap. de oogen open en dicht doen. mast. ~winkel. knipoogen. plantage . enz.. steak. dicht (van eon weefsel). openen. enz. eon winkel houden. enz. goedsluitend. noodlot. naar gelang van. enz. tuinieren. stiff. enz. Mengedangken. kraam.

zenuwtrekking. walm. van gaargekookte rUst). verschrikken. votive. steil (van hear). Kedoet = Kedjoet. drukking op de maag voelen. plooi. Kedoes. (door eon plotselingen schrik). voortdurend. nit elkander halon. der Spondiaceae. onbuigzaam. houten wig. uitscheppen. Kedjoer.). nlet opeengohoopt. onvergankeltjk. schok van hot lichaam. open. uit elkander. v 134 KEDO.). eon schok door het lichaam voelen. Lam.). trekken (der zenuwen). draaikolk. uitgravon. enz. laag. enz. Kekang. op de een a of andere plek van hot lichaam (meestal aan de oogen). Pe- . ploegijzer. aan hot schrikken brengen. enkele soorten hebben eetbare vruchten. Mengedjoetken. ook : stiff. veol in omheiningen aangeplant . Bat. bit. Kedoeng. enz. niet aaneensluitend. eeuwig. Mengedjiken. holte. enz.eon lichaamsdeel). gemeen. Soend. bestendig. ook kolk. stuiptrekken. Mengkedoes. iemand doen schrikken. Mengedoek. Kedok. openen (van de vrouwelijko schaamdeelen buy. Kedji. Kedjer-kedjer. enz. Kekal. uitmaken. de morgenster. masker. bijna goon adorn kunnen halen (van voortdurend lachen buy. on de Evia borbonica. hartklopping krijgen. stuiptrekking. dampen. Bintang ked joera. zooals de Evia amara Comm. enz. omroeren. Kedjen. zie aldaar. uithalen. damp. wasemen (bijv. diepte in eon rivierbed. ook : rimpel. enz. zenuwtrillingen voelen. (zie Kekel). Kedjer. . voor slecht. omwerken. slecht. Kedjoe.. wasem . fam. Kedoetan. Terkedjoet. ploegschaar. stang. Kedjoera (of Ked jora). keen. Kedongdong. ook wig. stiff. Kekar. Mengekar. Kedoek. eon hoogo boom. duurzaam. enz. nat. Kedjoet. schrikken. (Jay. zenuwtrekking. gebit.

gordijn. nat. grijsachtig. aschkleur. verstikken. zoo met eon. fam. Savi. om hetgoon daarop gelegd wordt. plukharen. KQlamboe. man en vrouw. Ngekepi. eon Colocasiasoort (Colocasia antiquorum Schtt. voorhang. (van eon hen hare kuikens) onder de viougels nomen.deksel. Mengelam. gezin. Keland j er. nat. strijd. enz. naar den adem zoeken. enz. ook stikken. eons. Keladak. met de armenr u KELA. duisternis. enz. twisten. Kekara. bij donkere maan visschen. krakeelen. Lablab vulgaris. moederspiegel. droesem. twist. kliergezwel . plaatsen en zoo dekken. schudden van hot lachen. Kelan- . Kelahi. Boewah Keland j er. omklemmen en zoo dekken. dek.. mannetjo en wijfje. familie. Kelamboe tempat tidoer. bokshoornzaad. Kelamin. duister. aanstonds. Kelamboe djendela. moor. Kelakat. Berkelahi. gevlochten bamboezen raam of zeef. paar.). faro. stikdonker. Kelabet. Kelaboe. gaar to koken zonder dit in directe aanraking met hot water to brengen. het erg benauwd hebben. vechten. Kelagepan.der Papilionaceae. grauw. daardoor ook ten laatste eon pijnltjke drukking op de maag voelen. enz. venstergordijn. onder eon mantel. Kelam kaboet. donkey.). to eeniger tijd. instrument om de vrouweljjke schaamdeelen to openen. enz. fenegriek. aschkleurig. bedgordon . Kekep(Jav. Kelabang. duizendpoot. bezinksel. gevecht. vischvangen met netten. op hot punt zijn van to stikken. pikdonker. Keke1 (Bat. strijden. donkere maan .ngekar. deken. die in eon kookpot wordt geplaatst. Kelam. enz. weldra. bedgordij deurgordijn. met jets dekken.slingerplant met eetbare vruchten. Keladi. grijs. kli er . der Ariodeae) waarvan de wortelknollen en de jonge bladeren gegeten worden. Kelak.

Kelapa poejoe. half rijp . de ruimte tusschen de dijen. Kelantang (Jay. regia. idem. Mal. var.. 133 jenever-kist. Kelder of Kerder : (Mol. var. Kelapa bergigi balang. den schoot aanhalen. de cocospalm. Mengelar.). Mengelantang. waarvan hot vleesch brijachtig of klonterig is ~(veel als lekkernjj gebruikt) . Kelapa gading. Kelapa telinga kambing. enz. schoot. enz. Kelapa ingoesan. var. good to drogen wordt gehangen . var. Ke1at. (scheepsterm). ook de vrucht. waarvan hot water bij schudding hoorbaar is. ook : idem-flesch. idem. span. non. Nat. der Palmas. enz. idem. toestol. Cocos nucifera. den schoot vieren : Menarik kelat.). idem. kerf. Kelapa hidjau. Cocos nucifera. viridis . testiculi. bras. drooglijn. uitspannen. jonge cocosnoot met vleesch in zijn eerste vorming . maxima .jeran. touw. Cocos nuclfera. raam. waarvan de voet zwart begint to worden . droograam. good rijp . De voornaamste soorten van dozen bekenden en nuttigen palm zijn Kelapa bali. idem. Kelapa idjo. eburnea . de zaadballen. Kelapa tjoengkilan. albs. met droge bast . Cocos nucifera. jets op eon raam of kruis uitspannen om to drogen. enz. Cocos nucifera. Cocos nucifera. lam. enz. idem. KELI. idem. kruis. vorm in jets trekken. waarop KELA. yore. Mengoeloerken kelat. Kelar. kerven. Kelapa koening. met week vleesch . fang toenggal. aan kileron lijden.je. waarop eon natte huid ter droging wordt uitgespannen.d. Kelangkang. klieren hebben. Kelapa (00k: Njioer). Kelapir (of Kelaper). eon eenige cocosnoot aan den koif zittend (als toovermiddel to gebruiken). Kelapa poean of Kelapa dimakan boelan. Kelaps rad.. . Kelapa gontjang. Kelapa koetai. Kelapa toeba. var. Cocos nucifera. var. L. . pumila.

stof. DC.). smalls zoom aan eon kleed . Kelentang. ook jets onder den arm op de heup dragon. enz. (op eon piano. inlandsch zwaard. onder den oksel wrijven. Kelip kelip. Kelemping. koord zonder eind tot hot drijven van eon spinnewiel. Orang keling. muziek maken op koperen slaginstrumenten. (ook Kelintingan). glinsterlng . roos. enz. zie Kalenger. slap. onder de vleugels (van eon haan bijv. vorm. vrucliten van den Kfor-boom (Moringa polygons. bel. Bat. onop- . pink. vergaan. Kelindan (of Kelinden). rinkelbel. enz. van ter zijde kijken. Kelentit. 136 KELI.Keleboe (Jay. zijwaarts kijken. enz.). (als eon garnaal op 't droge. lang hakmes. omslaan. lam. enz. Mengelek. Kelintji. de kust van Coromandel. klokje. zoomen. hot knipoogen. Kelembak. konijn. hot knippen van de oogen. glinsteren vanes de oogen. Mengelim. luchthoudend. eon zoom aan eon kleed zetten. Kelenger. drijf koord. ook hot flonkeron. Kelingking. slap neerhangend (vanes de borsten eener vrouw). Kelim. (van eon vlam buy. Kelemboeng.). enz. Ke.). gezwolien. drijfriem. naaien. clitoris. Kelenaoemoer. Babel. zinken. (zie ook Kemboeng). Kalewang. opgezet. ook tokkelen. Kelip. kleme glazen blaasbellen (kinderspeelgoed). rhabarber. vonk. blaas . nat. ook hags. der Moringeae). lemboengan. schilfers op 'thoofd. zie Koeliling. zoom. Keletikan. kittelaar. houwer. Keling. blaas. Kelenengan (Jay.. in de oogen krijgen. Klingalees. flikkeren. schelletje. opgeblazen. leest. Keletik (of Keletek). Kelempingan.). die veel als grooms worden gebruikt. Keliling. verongelukken (van eon vaartuig). Keleboet. Kelek. Kelinting. oksel . Kelilip (Kelilipan). de blaas.) wrijven (om hem tot vechten aan to sporen). spartelen. Keleh (Mengeleh).

verkeerd. rammelaar. die voel in toesptjzon bij de rijst gebruikt wordt. die zijne komst door zulk eon rammelaar . kromtrekken. eon bocht maken. Keloepoer (Keloepoeran). Rwd. spartelen. do vrucht van den Poetjoeng(Pangium edule. van eon geslachte kip). zuchten. Berkelit. Keloempoek. bocht. kromming (van buigzame voorworpen als rotting. buiging. rammolen.) KEMB. Ke= lontangan. marskramer. Kelit. Mengeloeh. Ke1ir (Jay. stow. ombuigen. enz. slentoren. de nog zachte dop van eon cocosnoot. uitgehold is. Berkeloek. enz . Mengeloek of Mengkeloek.) . . der Artocarpeae. enz. Keloewih Artocarpus incisa. btj troepen of groepen. verzameling. Kelongkong. zucht. ook ring. Nat. rammelaar. L. vereeniging. Keloeh. ook Chineesche rondyonter. zich buigen.houdelijk openen on sluiten (der oogen). enz. kraaien (van eon haan). font. Keloeng.opeenhooping. btj scholen. voetmat (waarop men de voeten afveegt). Keloewek. Keloek. die door eon eekhoorn. beurtelings flikkeren on donkey zijn (zooals bij eon vuurvlieg). Keloeroek. ook ledig rondloopen. Kelontong. mat. scherm bij wajangvertooningen.). opeengehoopt zijn. enz. fam. enz. met rammelaars enz. kromming.). Mengeloeng. eon bocht hebben. gekraai. de broodboom. Keliroe (Jay. om hot dier beter to kunnen beheerschen . drentelen. dwaling. stuiptrekken (bijv. enz. Kelontang. levon maken. enz. Keloe. rondgaand koopman. vergissing. zich buigen. Berkeloempoek. Kelisar (of Kelisal). vloermat. bocht. enz.opeengehoopt. zich achter jets verbergen. diep ademhalen. enz. in de war. die door den news van eon bufrel of rund gehaald wordt.

DC. Ma1em kemis. Ikan L KEMB. Kemis (Hari~k mis) (Ar. Kemiri. openen. Kemoedi. uitspreiden. dwaallichtjes. Donderdag. die de wolbekende in vole spijzen gebruikt wordende noten geeft.m. Nat. ook open. de nacht van woensdag op Donderdag. Kembang (ook Boenga). bloemen dragon. woonsdagnacht. om or den boezem mode to bedekken. vaak naar eten verlangen. Mengemam. Aleurites triloba Frst. beslissend oogenblik. urjneeron. hongerig. tweeling. uitgospreid .). geopend. Berkemeh. eon snort gewildo zeevisch. aan elkander gelijk zijn en b j elkandor behooren (van twee of moor taken). Berkembang. Ke1or. Kemeloet. fa. Kemeh. Moringa polygons. wiens vruchten (zie Kelentang) en bladeren veel gegeten worden. zie Komball. Kemboeng. dubbel. enz. der Moringeae. gebloemd zijn . enz. (zooals dikes jls met pas herstolde zieken hot geval is).smal. gezwollen (van de buik). fam. urine . opgeblazen. hooge boom. Kembar. (of Kemben). Kembok (of Kobokan).). voortdurend hongerig zijn. enz. Kemanakan. wachtor. roor (van eon vaartuig). Kemam. Kemban (Jay. Kemoedian. bloom. Mengembang. middelmatige boom. wachtvolk. Kemaroek. span. daarna. waarin de vingers bij hot eten gewasschen wordon. vervolgens. Nat. opgezet. Kemamang (of Kemang). dook der vrouwen. koperen vingerkom. der Euphorbiaceao.aankondigt. crisis. koperen waschkom. zi a Men j an. jets in den gosloten mond houdon. Kembali. Kemen jan. kemboeng. Kemit. wader. . kolf (van eon geweer).lang kleed dat over de borst gedragen wordt. zusters kind. beschouwd als geesten. zich openen.

fam. Kena. 137 Mengempiang. Kempelang (Bat. enz. treffen. staartpeper. Mengenalken. enz. iemand door lets doen raken. ook iemand lets ontfutsolen. bekend zijn met. treffen.). raken. buiton adorn zijn. van iemand. of handig waken. Kemoer-kemoer. zuiging. lets in don mond houden. Kemoekoes. door den duivel bezeten. cubebe. gotroffen. de aars van eon kip). passend. Kempes. enz. mogelijk . treffen. bedriegen. middelmatige boom met geurige bloemen en goad hout. Nat. doen . den mond spoelen. Nat.. ranselen. aandoen. raken. kennen. ook. voorover op den bulk liggend. Kemoening. dekkleed. Terkena. op den bulk liggen. Kemoelan.. Kenal. Roxb. (of Kemplang). . Mengenaken. enz. Berkempis-kempis. Men anal.liggen. kruipen. met eon stuk hout. Murray a sumatrana. en kennen. aangedaan. fam. eon deken gebruiken. der Piperaceae. Cubeba offlcinalis. . geraakt. enz. enz. Kemoel.. op en neergaan (bijv. Kemol (Kemol-kemol).. herkennen. slaan. de onderbuik. Miq. enz. Kemoeroep (of Kemoereb). deken. Berkemoel. enz. van de kaken bij hot eten). eon blaas. dek. mogen.een fluitend geluid doen hooren (bijv. omhebben. ledig. aan lets zuigen. van iemand die goon tanden moor heeft). na. ook zich openen on wader sluiten (zooals (bijv. kennen. Kempis. getroffen. enz. Kempoeng. iemand met jets aanraken. afrosson. enz. Kemoet. voorts. ingevallen. enz. juist. Kempoengan. de blaas. iemand jets aandoen. Berkemoer. enz... der Aurantiaceao. Berkemoeroep. enz. later.). J KENA. geslonken. van de borsten eener vrouw. herkennen.. Mengemoet.naderhand. Mengenal. plat (bijv. ingevallen (van de wangen buy. enz. die hard geloopen hoeft). Kemoer. enz.

Pengenalan. geheel wit. Kenang. welgevallen.kennen. boel. Kenalan. behagen. welbehagen. good vinden. herkennen. inlandsch gebit voorzien van scherpe stekels of punten. Berkendak. herkenning. Kendiri. enz. met wien men eon ongeoorloofden. teugel. waartoe. . bijv. minnehandel drijven. geheimen omgang heeft. L. hoeleerster. fam. lets goedkeuren. enz. der +A. den arm. met de bekende amandelachtige vruchten. gebit. goedkeuring . Zie vender Sendiri. nat. Kendali doers. eon witte haan met witte pooten. last staan dat. .). gewoon. kleerenmand. Kenari. trens. zich herinneren. Kendaga. hooge boom. enz. Kendak (Jay. hooge boom met gezochte. enz. minnaar. jets goedvinden. houten kistje. . fam. in hot midden buigbaar go. nat. Cana. trom. ztj hot ook. minnares. persoon. enz. alleen. waarom. al is hot ook. . ook : moot.). iemand of lets herkennen . zich dan overspel schuldig maken. bit. bit. Berkenan. Terkenang. der Burseraceae. enz.. effen. Kendang. kennis . persoonlijk. Kenapa. Kenantan. toom. Kendati (Bat. Tall kendali. zelf. Kendali katiip. in jets behagen s cheppen. A jam kenantan. enz. buikriem. behagen. welriekende bloemen. kennismaking. welbehagen scheppen. v 138 KENA. in druksel (in eenig lichaamsdeel. Kenan. instemming. leidsel. Canarium commune. Kndali. Berkenalan. aarden waterkruik. Mengenali. enz. waarvoor. herinnering. Kendit (Jay. bekonde. enz.nonaceae. goedkeuring. goedkeuren . verlangen . met iemand van eon andere kunne geheimen omgang hebben.nga odorate. buikband. Mengenanken. kennis maken.). ofschoon. Kendi. welgevallen. ilk. zich doen kennen. Maleische trom. Berkenan. valies. Terkenangken. Kenanga.

teeder van gestol. oververzadigd. doen stollen. Mengenjangken. genoeg hebben.waaromheen eon touw stevig gebonden is geweest). zie Kental. Kengkeng. traag. gebonden. Kenjam. langzaam. KENT. Kenong. verzadigd. Kening. ook eon gevoel hebben alsof men krimpt. genoeg doen krijgen of hebben. op den rug liggen met eon been uitgestrekt on hot andere opgetrokken. niet vloeibaar. enz. enz. enz. lijmig. vol. vieren. niet vlug. overvol. Kentara. wat voor hot kauwen bestemd is. Mengengkeng. eon klaargemaakte betelpruim. Mengentalken. gekef. Mengengkang. ook een poot oplichten (als eon hond bij hot urineeren). gevoelig voor koude. langzaam laten gaan. niet gespannen. ontspannen. Kenjat. enz. los. Ken joet. Kakenjangan. Kantal (of Kental). slap. ontbinden. plakkerig. zuigen. zie Ketara. staan. ook kauwen. Berkengkang. enz. Kendor. verkleumen. in erectie zijn (van hot mannelijk lid). zat zijn van iota . aardappel. slap (los) maken. niet bij de hand. moor dan genoeg hebben. die bij hot urineeren eon poot optilt. en eon als eon band rondloopende vlam in hot hout eener krisscheede. Kengkang. gestold. . met de lippen smakken (bijv. wenkbrauw. keffen. dik. Kentang. op lets zuigen. kleverig. Mengendoeng. Kanji. Mengendorken. . schel blaffen. ook de positie van eon hond. Kendoeng. Berkenjam. bijv. maagd. brijig maken. enz. verzadigen. Sirih sakenja (of Sirih satampin). enz. licht vatbaar voor ziekte.). Kendjar (ook Ngatjeng). Kenta. eon koperen slaginstrument behoorende bij den gam~lan. jong meisje. niet dun. Kenjang. dik. Kendorin. Kental. kleinzeerig. Mengen j oat. sets in eon doek of zak dragon. b j hot proeven van wijn.

wet in eon vuist gesloten. Kepe (of Kepek). der verbonden. Mengentjang. wind. aaneengeschakeld. eon veest. knoden.) . enz. Kentoet. Kepal (of Kepe1). jets of iemand bepissen . vlechten (van hear). pis. eon wind later. Kentjeng (Jay. Mengepang. ook strong zijn. v KEPO. enz. dat jets vlug afgedaan wordt. enz. enz. stevig binden. enz. kluit. V KENT. stevig. aan elkanenz. urine. 139 . ook pissen. ook afschilforon. uit elkander halen. Mengepel. enz. aan de borst zitten Kentet (ook Kantet). enz. Berkentjing. de gesloten hand. wateren. stijfgespannen. Terkentjing-kentjing. stiff. stijfaangehaald. Mengepalken. bij groote vrees. de vuist order den news houden. vlecht. groote ijzeren of koperen kookpan. de hand tot eon vuist samentrekken. good vastmakon. pisblaas. gespannen. stevig bevostigd. comptant. enz. klont. (van eon kind). enz. strak. vastzitten (zooals parende honden). Kentjang (ook Kentjeng). Pengentjingan. enz. plukkon. jets tot eon kluit. in hevigheid toenemen (van den wind). vlechtwerk van bamboo. ook strong optreden en maken. . klont. in schilfers afbladeren. urineeren. Mengentoetken. iemand de vuist toonen. Kentjing. . jets bespoedigen. ook Chineesche drilboor. veost. jemand beveesten. ook vlechtwerk maken van reopen bamboo.). iemand aansporen om jets viug of to doen. Berkentoet. blaas. Mengentel. aanwakkeren. wateren. vuist. gokneed wordt. enz. strong optreden. bal. onophoudeltjk zuigen. Mengentj angken. enz. jets in de vujst houden. hard. Mengentjingi. enz.Kental. stork . verhaasten. Kentjeng. strong op jets aandringen . stij f aanh aion. Kepang. onwillekeurig pissen (buy.

in kolommen opstijgend (van rook). in dichto kolommen opstijgen. vlak bij of tegen lets aan. Kepoeng. halve cent. gefrommeld. enz. Mengeplek. Mengepoel. broersof zusterskind. mop. dicht.). Kepit (ook Kempit). die eon groote behoefte doet. dobbelpartij. reef of nicht. zie Pleset. vuil. enz. enz. enz. Kepret. aan jets later rakon.. omsingelen. Mal. enz. behoefte gevoelen naar. enz. geld. belegeren . Mengepoeng. Kepot. KKepiting. insluiten. enz..). moron (van vaartuigen).. zij aan zij. Keping (Mol. Mengepilken. enz. Kepleset. lets van zich afschudden. als eon rookkolom omhoog stijgen. enz. kring om lets heen.Kepek (Soend. met jets plats slaan. . omringen. Keponakan. 140 KEPO. zonder zich daarn a to wassch en) . ep ek. enz. zoetwaterkrab. . Kepengin (of Kepingin). dichtbij brongen. jets order den arm tegon hot lijf gedrukt dragon. samengeploojd (van den mond). ook slag met de vlakke hand of met jets plats. Mengempit. dik opeengepakt. reismand of dons van de schutbladoron van eon palmsoort en van bamboo en rotting gemaakt. door schuddon van zich af- . .iets sprenkelen. lust zijn op. enz. enz.. belegering. (van iemand. rookkolom. order den arm gedragen. omsingeling. halve ~duit. enz. in elkander gedraaid. krab. Kepi1. enz. jets vlak bij jets vastleggen. Mengepretken. ook met de vlakke hand slaan. zich aan hazardspolen overgoven. Mengepet. be. enz. omsjngoling. gekiomd tusschen den arm on hot lijf. enz. uitgegleden. trek. Kepeng. insluiting. center. Mengepret. eon mop geven. Pangepoengan. omgeven. dobbelspel. van zich afschudden. lust in jets hobben. do billen riot afwasschen na hot doen eener groote behoefte.tegen remand aan sprenkelen. dobbelen. Kepet. Kepoel. naar jets verlangen. . aansluiten.

hard. mossel. Kerangkang. Mengerah. Keraboe. iemand strong behandelen. do harde schutbiaderen aan sommige planten of boomen.~ strong. ook twist. . enz. test. dwingen. Keras. twisten. (meest gebruikt voor bestrating. grind. enz. ten arbeidstelling aan de publieke werken (waaronder ook hot verzamelen en aanbrengen van grind. jeer. enz. aanbaksel. oorknop. Kera (ook Mon jet). schelpdier. ook aanzetsel. hot hoofd met bog schoonwasschen. politiestraf. hok. oproeping. zijn. stork. vechten. telkens. dikwijls. dicht op elkander. inlandsch oorhanger. eenigszins van elkander staande tralies afgeschoten ruimte. vuil. enz. Mengerasi. straf.). twist zoeken . Koran (of Karen).goojen. . Kerap(of Kerep). ook vuil. kleine rolsteenen. Kerakap. KERE. bi jeenroepen. dikwerf. verzamelen. vast aan lets. korf. . geweldig. oproepen. enz. Hoekoeman kerakal. baron reinigen met bog. twisten. schrijver of boekhouder. (voor gevangenen. Berkerak. hevig. Mengerasken. enz. veal work van jets maken. eon snort kleine krab met range pooten. jets vast. gevlochten wand. oorbel. schanskorf. vaak. eon aanbaksel aanbrandsel hebben. enz.). enz. enz. Chin.).houden. aap. Mengerahken. met stevige. Kerangkeng. geheimschrijver. Kerang. stevig. kooi. alle krachten tot jets aanwendon. herhaaldelijk. de. . enz. enz. Kerani. dit door schudding wag doet). wilde dieren. (van ondergeschikten tot bet verrichten van eenig work). korst (van rijst in eon pan).. roestig. gotwist. enz. ook strong zijn. Kerakal. die nit bet water komt. Kerak. enz. enz. enz. pakmand. Keramas. dicht aaneen. lets met alle kracht aanvatten. goweld aandoon. (zooals eon bond bijv. enz. komfoor. Kerandjang. hecht inaken. gevecht. Kerak. . schr. vast. roost.

ten uitvoer brengen. waken. handeling. Kerawang. ruw.en naaldwerk. kleine ingewandswormen. a. enz. hijschblok. feestviering. Mengerem. Kerenjoet. Kerasan (Jav. werken. ongemakkelijk. taker. verrichting.streng van uiterlijk. in stukken verdeelen. open snij. bediei1ing. snede. . bezigheid. Kerepek. roos. mand. Mengerek. handeling. ook met stronghold optreden. Keremeki. Keremi. lets verrichten. aan jets werken. doen werken. Karat. Kerem. arbeid. afsnijden.broedend. Keremekian. bearbeiden. kervon. brok.. kerf. aarsmaden. feast. arbeiden.. . feestvieren. broaden. arbeid. op jets zittend. jets doen. afgesneden. schilfers op hat hoofd hebben. met een katrol ophijschen. dat lets gedaan wordt. aarswormen. aan hot work zetten. hot knappen der vingers bij hot trekken daaraan. enz. in dienst zijn. ingewandswormen hebben.of kant. work.met geweld lets bevorderen. enz. veal gebruikt voor woningen in de plaats van zeilen. ook: pijnlijke zenuwtrekking. ontzag inboezemend. eon snort van doorzichtig scherm vormen. bedrijf. Kerak. (ook Betah). enz. aan lets bezig zijn. voorhang van dunne bamboolatjes die evenwijdig aan elkander verbonden. bet er kunnen uithouden. schilfers op hot hoofd. optrekken. Keredong. norsch. deer. Kerawit. knarsen van de tanden. zich opzijn gemak gevoelen. Kerd. roos. Kerempoeng. reismand. arbeiden. enz.. Keremian. Kere. enz.ergens kunnen aarden. strong. a jour bewerkt. door ingewandswormen geplaagd zijn. Bekerdja. Kerepot. Kere- . zie Kerodong. Pakerdjaan. de onderbuik tar hoogte van de blaas. dienst. load. enz. Mengerat. work. Mengerdjaken. ambt. katrol.). bebroeden. Kereng. stuk. V V KERE. enz. valies.

Kereta. enz. neerhangen (bijv. Keringet. mode hond (uitslag). in menigte bijeen. rondo schijf jes van fijngestampte visch. geknars. zweeten. even tai zijde. . vruchten aan eon boom). Kekeringan. Kerintjing. Mengerling. Mengeringken. uitwaseming. gekruld haar. garnalen. Birang keringet. Mengerik. vruchten. in menigte naar jets toe gaan. Kerikan. platte. hard over jets strijken. Berkeringet. uitwasemon. knabbelen aan jets (van muizen. radeeren. Geret). in groepen bijeen zijn.potin.. hot water of laten loopen. zie Kareta. in bossen. lets in menigte omringen.. transpiratie. zwavelstok. Kerakal). Kerinting (ook Kelinting on V KERO. gekras. (van hot haar). gekroosd. of krabsel. enz. dor.Kerintingan. Keripik. Kerik. Mengeringi. Mengeroeboeng. eon lonk toewerpen. knagen. Ramboet keriting. zie Kerinting. Mengeroeboengi. kroeshaar. uitgedroogd. wasem. de vingers laten knappen. krabben. de Indische dolk. Mengerik. (verg. opeengehoopt. schrapsel. de moron. Keret. afschrappen. belletjes. Keriting. Kerintil. enz.). Kerindjal. droog. samenstroomen. . Kerip. droog geloopen. kroesharig . in trossen. Kent. krassend geluid. zijwaarts kijken.schelletjes. droogleggen. bedekken. knappend. Keretan api. verdroogd. enz. enz. in krull en. dunne.Soend. 141 Kerintjing). enz. vol rimpels Keris(Jav. enz. Keripoet. Keroeboeng. opeonhooping. kleine keisteenen. drogen.. lonken. Kering. enz. (verg. onz. enzz die als toespijs bij de rijst of als snoeperij gegeten worden. geknaag . gekruld. krassend geluid. . Kerikil. enz. gerimpeld. . lucifer.). of krabben. Kerling. droogmaken. zweet.

lastig vallen. Kesak. zie Kese1.~ook eon krabbend geluid. Keroeboetin. vrouwen dragon). gerimpeld. gestruikeld.).. krabben. slinksch. Keromong. KerotJok. holte. 142 KERO.). koperen potvormig slaginstrumenten met knop. Mengeroet. roskammen. op~ zijde schuiven. uitsnijding. loensch. Kerong. ratelen (van kleine vallende of geschud wordende voorwerpen.(zooals eon zwerm bijen op eon vrucht. enz. . met zijn volen op jets aanvall en. gekraai. uitholling (bijv. Mal. aanvallen. enz). Kerontjong. Keroh. Keroewan. Keroeboet. hondeluis. Kerpati. schuifelen. rimpel . Keroeng. Mengerok. Kerongkongan en Tenggorokan). fronsen. gemeen. Kerosok. enz. . toespijs bij de rijst (als Keripik). ritselen. ook gemaakt van in dunne korte reepj es gesneden buffet. slokdarm. enz. Kerosang (Atj. ook eon trekkend. ook guitaar. rekkend geluid voortbrengen. rinkelbel.aangeloopen. rimpelen. Kerojok. hinderen. aanvatten.iemand aanpakken. met den voet tegen . van eon lapel. Keroet. Kesandoeng. in menigte met ztjn velen op jets aanvallen. Mengerosok. afkrabben. enz.opKchikken. kletteren. gotingel op eon guitaar. Berkeroet. iemand met zijn velen. bedriegelijk van aard. roskam. bijv. ritselend. scheef van go.). borstspeld (in den vorm van eon tak. tegen lets met den voet gestooten. Kesa1. schelletjes. enz. kraaien (van eon haan). postelein. groote veeluis. zooals vole ml. Keroejoek.opschuiven. Kerongkong (ook Rongkong. Mengesak. Kerok..of runderhuiden. enz. ook de onderste bladeron der tabaksplant . jets a anpakken. hagels). Keroepoek. zie Karoean. inkrimpen. zicht. guitaarspel. Kerokot (ook (slang). Zie ook Kerojok. enz. valsch. Mengerojok (Jay. schuifelend goluid. vol rimpels zijn.

bij kleine hoeveelheden (verkoopen. zooals kinderen doen. hon. kreeft . schuiven (op zijn derriere. gebleken. middelmatige boom. Kesrah (of Kesra) (Ar. Kesiap (Kesiapan). schaaf. ook krabbe. openbaren. Kesot. schaven. hot vol afstroopen. hot Arab. Berkesot. lam. over jets heon struikelen. lam. Ketel. Ketam.. die nog niet good loopen kunnen. afgemat. aan den dag brengen. bij beetjes. beven.jets aanloopen. Kesat.). oksel. otensbakje. zat zijn. ketel. Keskoel. ergeren. ruw. enz. Ketan. Mengetaraken. enz. enz. der Gramineae. Kesoemba.). Mengeset. van do opperhuid ontdoen. eon aan kleefstof rijke rijstsoort. laten zien. stroopen. hot land hebben. duidel ijk maken. Keti (Sk. der Compositae. Ketengan. blijken. enz. nijdig maken. enz. enz. duidelijk. door V KETI. Keteak. schuddon. erg schnkken.). blijkbaar. villen. Keteng.. iemand hot land opjagen. met den . Kesoema (of Koesoema) (Sk. Mengeselken. stroef. aan den dag gekomen. ook eon halve duit of halve cent. Ketik.). hot zien van jets spookachtigs. vermoeid. Lour. Mengetam. Mengetik. Ketela. enz. van zich of knippen.). zich vervelen. schrijfteeken voor den i-klank. die eon roods verfstof levert. afstooten. rillen. ruig. door schrik bevangen (b jv. ook Mengesot (Jay. honderdduizend. ook beker. met do schaaf bewerken. Oryza glutinosa. zich orgeren. waarvan verscheidene varietoiton bestaan. jets moods. drinknap. Nat. derdduizendtal. (bijv. Keset (ook Beset). Kesel. eon klem beetle. enz. zichtbaar. niet glad. Zie Sandoeng. Ketar (Mengetar). Nat. Carthamus tinctonus. doen blijken. Ketara.).). zie Katela. bloom (ook in figuurlijken zin). voortschuiven op den grond enz. sidderen. L.

Hati ketjil. Ketjil. enz. behalve. Mengetjoewaliken. ergeren. welbekend om hare bedwelmende eigenschappen. eon plant in Indie. een smakkend geluid maken.. Ketjil hats. kleingeld. enz.nak ketjil. huisje. angstig . koperen potvormig slag. gesmak. pasmunt . Ketoek. fam.). verkleinen. Ketjoet (Jay. Ketimoen. -. sofa. behoudens. enz. teleurgesteld. verminderen. zich in zijne verwachting bedrogen zien. verlegen. geraakt. boven den hiel tot aan de kuit. knipoogen. gefopt zun. be- . kleinmoedig. bot vangen. Ketip. harp. Getir). bevreesd. augurk. Roemah ketjil. langwijlig (van eon fijn work bijv. klein huffs. der Solanaceae. lastig. A. teleurgesteld. een klein kind . uitgezonderd. goring.). tegen jets aan worden. Ketjap. oogknip. kwaad. . jets kwalijk nemen. Ketjambah. tenzij . zuur. amethyst. enz. ook Datura alba Nees. ook heel fijn met de~nagels knijpen. Keting. inlandsche sofa. ook naam van een vruchtboom.). uitgeloopen kiem van erwten of boonen. Ketjoeboeng. luit. Mengetjap. Ketil. Mengetjilken hats. K®tjiwa (Jay. uitzonderen. ongerust maken. beangst. beangst. enz.ook een dubbeltje (Jay. Mengetjilken. Oerat keting. orgernis aanbrengen. ztjn. enz. geknipt). een koopje snappen. enz. reduceeren . die na samengebracht to zijn. Ketjele (Bat. min of moor tans of wrang (vergel. met jets een uitzondering maken. Achillespees. smakkend geluid. Ketir (of Ketar). moeilijk. nat. met de oogen knippen. veryelend. geergerd zijn.). nudig. beschaamd. kleiner maken. ook bang. beschaamd. . Ketjap.). klein. onder hot eten smakken. instrument (met eon knop). komkommer. verlegen. K®tjoewali. ook wrang. gedeelte van hot been V KETI. Ketjapi.duim en eon der vingers. ook gezegde. Mengetip. Oewang ketjil.

gezan g. 143 Ketoel (Jay. hoe- . Kidoel (Jay. vadertje. enz. Kijan. dusdanig. zooveel .hoorende bij den gam®lan. zijde.). Ketoemboehan. Berkibar. (ook Selatan). hoeveel malen hot gegevene. KIJA. wapperen (van vl aggen). den mond good kunren roeren. zuideltjk.).). waarin de heilige tempel to Mekka gelegen is. zoodanig . bij de hand. heen en weder zwaaien. ook kwispelstaarten. de opstanding. Mengibas. Berketok-lretok. boschwaohter. Kewan. enz. Ketoepat. streek. korianderzaad. Berapa loan. de verwoesting der wereld. Kidang (of Kidjang).). tik. klapwieken. Kapalakewan. Ketok. Mol. Kibar. Kewat. (voornamelijk) de streek. Kiai. zweven (van vogels). 144 KIJA.).). enz. kant. dus. Ketoembe. kakelen van eon kip. slag. op jets kloppen. met jets tegen jets slaan. Zuid. deuntje. Kidoeng. roe. took de dooden worden in hot graf met hot gelaat daarheen gencht. snibbig. stomp. Doewa loan. Kewan (Mol. Kiblat (Ar. reebok. bosch . liedje. eon bezem). Mengetok. eon doek. ook van leeraren van priesterscholen en van godsdienstonderwijzers. tweemaal zooveel . gekakel (van een kip) . ook hot laatste oordeel. met jets (buy.. met de knokkels van de hand op jets slaan. gegeven of bepaalde grootheid. titel voor bejaarde on hooggeeerde mannen. oudje. boost. de pokken. Kijamat (Ar. Kibar. bot. rust in van kokosbladeren gevlochten zakjes gaargekookt. Ketoembar. waarheen de geloovigen zich bij hot bidden richten moeten. fladderen. opziener over de bosschen. geplaatst). hemelstreek. kinderziekte. hot Zuiden. kiop. zang. diet. kleine schilfers of roos op hot h oofd. ook door kramp samengetrokken (van pezen. Sakian. tikken.

(zooals bijv. glimmon.). enz. knop. eon groote schelp.veel malen. Mengi jok. Kilang. schitteren. ron. bliksemen. Kijas (Ar. brijachtige zoete sans bij sommige gebakken. Bat. haspel Kintjoep. bloemknop. Kilan (Jay. flikkering. Mengipai-ngipai. gierigaard. . glimmered. vijlen. Kilik. Kima. stiff. eon weinig open of geopend en puntig eindigend. glinsteren. blinken. weerschijn. woonerf (Mol. (ook Mengilik). de afstand tusschen de toppen van den uitgestrekten duim en pink. schraapzuchtig. vrek. gierigheid. Kikir. ook : gierig. eon bloemknop). enz. scheprad. enz. dikke. kwispelstaarten. Mal. Kintal. Mengkilap. viii.). Kikoek. Kilat. enz. schelp. weerlichten. span. Kiong (of Keong). vrekkig. Mas kimpal. ook : garenwinder. Kintja. de rollen oener suikerrietpers. schelpdier. Kintjir. boersch.). conclusie. goud in klompen of staven. Orang kikir. om hot water op to pompon of naar eon hooger gelegen terrain op to voeKIRI. analogie. jets in eon holte duwen en ronddraaien. enz. afvijlen. in hot oor peuteren (met eon veertje. Mengikir. met eon vijl bewerken . niet op zijn gemak. gedwongen.). massief .). gedegen goud. waterrad. holte. Kipal. enz. ook: (van eon vaartuig). Kilap. weerlicht.). smalbuikig. geschreeuw. blinken. smal. erf. half gesloten. eon gereed gemaakte betelpruim. blinkered. betelpruimen. bliksem. Kilik koeping. vergelijking. met jets kittelen. gedegen. enz. flikkeren. gekakel (van eon hoop). glanzen. Kimpal. peuteren. met lets in eon opening. kakelen. linksch. Kijok (of Keok) (Soend. . ook hot uitgepersto suikerrietsap. Kinang(Jav. Berkilat. zinspeling. Menginang.

sturen . links. berekenen. links schuiven. mooning. gissen. berekenen. enz. Bantamsche matten. enz. met overleg. Kink (Jay. links plaatsen links opstellen. doen). nabestaanden.g.). Kirim (Mengirim. eon waaier gebruiken. . ook jets aan iemand medegeven. achten. links aanhoudon. ook hot to berge rijzen der haren. gissing. Kisa. uitslaan (bijv. met eon waaier jets bewaaien. links. kleine hond. enz. doen toekomen. linker. van eon of ander jets denken. Sebelah kin. enz. Mengipratken. Mengirik of Mengkirik. zich verbeelden. overleggen. linksch. van gewasschen good bij hot ophangen). Mengirimi. jong hondje. jets van zich afschudden. Kiraf. iet besprenkelen. tar linkerzij de .of kofflepot. Berkirim). jets aan iemand zenden.uitschudden. zittend voortschuiven . . gevlochten mandje.). toch. gissing. Mengiraken. enz. waarvan de bladnerven gebruikt worden tot hot vervaardigen van de z. iemand jets zenden. schuivend opschikken. ook eon netje ter bewaring van een of ander. Kira-kira.schudden van de veeren (zooals kippen. begrooting. afschuw. vermeenen. Kiprat. Kin. besprenkelen . verzenden. ook met mate. Mengiriken.Kipas. vermoeden. Mengirap.). eon gevlekte komkommersoort. waaier . eilieve.naar gissing. ook klapwieken. wat gezonden wordt. Kiranja.. Mengiprat.denkelijk. van mooning zijn. enz.. ~linkerzijde. berekening.. enz. Kisar (of Kiser). ook eon palmsoort. ijzen. Mengiri. zenden . Kiriman. Kirap. zich schuivend verplaatsen. links opgaan. in tie rondte draaien. denken. aarden thee. Mengirimken. vermoedelijk. jets snel op en peer bewegen. Mengipas. rillon. links uitwijk en. Kirabat. meenen. Kipsau (ook Kipsiau) (Chin. sprenkelen. Kira. snelle op en neergaande beweging . enz. kippevel krijgen (van vrees. met eon waaier waaien. enz. Berkisar.

viiigorglas. traliowerk. weinigje. (van dieren). Kisil of Kisilan. Kloemit. Alkitab. Klengteng. krenten. enz. clitoris. den tijd hebben. in vlammen uitslaan. enz.. ook stain. branden. Kisi. Klentit. schuren. gerimpeld. Kisikisi. om een as. twintigtal. convenieeren. de kittelaar. partij. malen. twintig stuks. Sakloemit. draaien. door water gaan. Kitab (Ar. spiji. . klein weinigj e. gekreukt. ook ik (wanneer de spreker zich hooger stelt dan de aangesprokone.). MALEISCH-HOLLANDSCH. enz. Mengisil. waden. spit. wasschon. ook krorngetrokken (van de vingers door jicht. 145 Kiting. enz. Mengobok. in de gelegenheid zijn of de gelegenheid hebben tot. waar eon splinter of is. Kobok. enz.).Mengisar. die in de rondte draait. een bitter kl ein beetje. of branden.. beschadigd. in eon melon of met eon molensteen. Kobar (Kobaran). d e Koran. enz. eon middelpunt draaien . brand. enz. gekreukeld. in lichto laaie. geschrift (inzonderheid van godsdienstigen aard) . wentelen. voorwerp om door goklep. draaien. fijn wrijven. wrijf. hot book bij uitnemondh ei d. vermalen. kru impj e. rasterwerk. jets omdraaien. Kodi. Berkitar. Kober (Jay. Kobes. ook in brieven). . Kismis. KUEB.verbranden. ronddraaien. tralies. roede. doen wentelen. Kiontang (of Kelontang. wij (met insluiting van den aangesproken persoon). zie Kelontong. ook Kelontangan). Kita. Mengitarken. de vogels van de velden to jagen. verschrompeld. Klontong. Chineesche tempel. snees.of schuurpaal (veer dieren op de weide.).. enz. beetje. book. ook in water spoelen. hekwerk. vogelverschrikker. ook zich verplaatsen. Kisoet.) . Kobokan. tralie. volksstam. rozijnen. zich togen dien paal aanwrijven. Sitar (of Kiter). enz. waschkom.

Moor. dien men over hot hoofd of om hot lichaam draagt om dit to beschermen.). worgon (de straf voor oversp©lige vrouwen). noodzakelijk dat. kikvorsch. stevig. hengst. Koedoeng. Mengoeboerken. van den ten persoon. hot moot. afgekapt. Mengoeboei. ook eon doek enz. Koeboe. enz. enz. roode hond. padde.Kod ja. hot behoort. in eon graf neerleggen. enz. kruik. Koeda laki-laki. Kodrat (Ar. kruik j e. erg jeukende huiduitslag. krachtig. enz. Koeda-koeda. Koeat. Koeda isteri. Mengoewatken. Koeda djantan. gesneden hengst. borstwering. almacht. Koeda lelaki. al zijn krachten tot jets aanwenden. hecht. bescherming. Koeda-koedaan. ook spruit (aan eon dak) waarop de nokbalk rust. paard . om jets heen aanleggen. Koeda. Koedoe (Jay. Klingaloesch. stut. Koe. met al zijn vermogen jots doen. begraafplaats . enz. Kodok. rijden. als bez. Ber- . keel. Koedjoet. solied. schraag. verminken... graf. Koedis. iemand begraven. verkorting van Akoe. sterkmaken. ruin. vobrnw. Berkoeda. to paard. . begraven. Mengoedoeng. Koeboer (Ar. zoowel pers. Koed j a. enz. Pakoeboeran. stork. enz. woonplaats der Kod ja's. scherm. merrier Koeda kebiri. vast. hot is noodig. Pakod jan. jets met aarden wallen of verschansingen insluiten. Klingalees. Bengaloesch . verminkt van de lodema ten (zie ook Koetoeng).versterken. to paard zitten. dekhengst . vor10 146 KOEB.Mengoewat-ngoewatken. begraafplaats. Bengalees. ). Koeda perampoean. maken. schansingen. Moorsch. nagemaakt paard. enz. Koebis.). hobbelpaard. verschansing. wijk of buurt. koolgroente. aarden wal. voornw. schurft. kruk. schans. zijn best doen. macht. stomp. Mengoedjoet.. met alle kracht jets doen. enz.. kikkor.

Koelah. Berkoekoek. Berkoekoer. ook bijeenschrapen. vij vor. ook zich under de bescherming stellen van iemand.). wasom. hecht. deksel. Mengoedoesken.. kuikens bijv. enz. Koekoep. de heiligo G eest . aanslibbing aan de monding van rivieren. enz. heilig verklaren. Koel (of Ko1) (Ho1. lets dekken. ook zich krabben .). stork. Koekoeh. damp. samengetrokken (van de armen of vingers) . mos. stoom . iemand eon sluier over hot hoofd slaan. kram. bodekking. Boengkoes koel.. ook vuil aan de tanden. Koekoes. Mengoekoepi. distilleeren. versterken. eon hoofddoek vastgesteven in den vorm van eon kool. KOEL. aan of door eon kram bevestigen. krabben. stork maken. ook klauw. bloed- . waarin de rUst in eon dandang wordt gaargestoomd. Mengoekoehken. kirren. Roh'oelkoedoes. maagschap. trochtervormig mandje. kraaien. Mengoekoet. zwam. heilig. in bescherming nemen. enz. koken. familie. kom. jets over hot hoofd of hot lichaam dr gen bij wijze van sluier. Koekoet (ook Kokot. volgzaam (van jonge diertjes. in stoom gaarkoken. van klauwen voorzien. gokir. Koekoesan. walmen. lets heiligen.)kool. schimmel. of krabben. uitdampen. mak. Mengoekoes.Bat. Koekoe. gesluierd gaan. Koelawarga (ook Koelawangsa) (Sk. ook beschermen. gokraai. enz. vast. nachtuil. Lantah). ook dek.koedoeng. met de als eon hark omgebogen vingers tot zich halen. Koekoek. krabber. Berkoekoe. Koelat. oog. bedekken. gometselde waterbak.. nagel klauw. stevig. .enz. enz.Mengoedoengi. . enz. enz. beschermen. Koedoes. nagels hebben.ook tam. Koekoek-beloek. dampen.. Berkoekoer. in bescherming nemen. als heilig beschouwen. walm. stijven in lets. dokkleed. Koekoer. enz. uil. uitwasemen. kromgotrokkon. Mengoekoer.

schil. verzamelen. verzameld.Mengoend joengi. vergaderen. lederwerk. Koelit.Anak koempi. (ook Pakoem-poelan). Koenang-koenang. Tiling.. Koelon (ook Barat). Koeloep. nog niet besneden zijn. Koembang. uitspoelen. Koeliling. knevel. verzameld. van een voorhuid voorzien. ook : som. voorhuid. wasschen. ook sik. Koeloep. den mond spoelen. de voorhuid. ook iemand den mantel vegen. achterkleinkind. huid.. Mengoelilingi. vergadering. Tempat koempoelan. Koempi(Bat. Mengoempoelken. glimworm. enz. Berkoempoel. het praeputium. Koeli. om jets heen gaan.verwanten.overgrootvader.. to zamen brengen. . bijeenbrengen. vel. in den omtrek . jets omtrekken. BerkoeKOEL. samengedrukte hoeveel. Koempoel. sjouwerdiensten doen. . bijeen . in de rondto. opeenhoopen.iemand of KOEP. gorgelen. Berkoemoer. enz. omhulsel. hommel. bast. Berkoeloep. enz. Koempal (of Goempal). plechtig bezoek. omkleedsel. vergaderen. sjouwer. 147 . eerbied. verzameling. bijeen komen. ook als liefkoozingsw oord voor jongens. enz. omsingelen. de vuurvlieg. omgeven. spoelen. als daglooner werken. omtrek. enz. Mengoembah. schors. bekleedsel. vergaderzaal.: ook bereide huid.). Koelit chatan. westelijk. snor. Koempoelan of Pakoempoelan. dop. held eener zachte. kluit. bijeen zijn. die nog niet besneden zijn. ook : groote for (ook Koewangwoeng). zich verzamelen. Koendjoeng. Koemoer. enz. west. Koemis. daglooner. Mengoeli. enz. rondom. . het westen. praeputium . klonter. Berkoeli. enz. leder. Koembah.vergaderplaats. taaie zelfstandigheid. insluiten. bijeenkomst.overgrootmoeder . vergaderd zijn. rondgaan .

geel. Koenjit. op eens. rond. Koera. de bast of schors van lets afnemen. Koenjah. Iboe koenjit. Mengoepe. ontbolsteren. Koepe. Koeningan. dat aan het hoofd van kleine kinderen gelaten wordt. ook : reiger. der Zingiberaceae). Iboe koentji. plotseling. Koening moeda. geel koper. vljnder. pellen. Koenjoeng (Koenjoeng-koenjoeng). Koepoe o oepoe-koepoe. Koentji. van de schil. gesloten.). bloemknop. Sakit koera. Koentoel. onvoorziens. jonge aap. ontdoen. ter hoogte van de fontenel (verg. ook de wreef van den voet. Koera-koera.onverwachts. blankgeelachtig. samengeplooid (van bloemknoppen. om vogels enz. Koentjoeng. de bijwortels. Anak koenjit. of halen (bijv. ook den sleutel in een slot steken. Koeping (ook Telinga). afschilferen. van een zweer). geelzucht. aapje. losmaken. Nat. Koentjoep (of Kintjoep). sluiten.jets een plechtig bezoek brengen. Koprakan). Koentji papa. fam. Koepang (Mol. slot. enz. zoowel om to sluiten als om to openen. zie Koenjit.) (ook Koprak. (Curcuma Tonga. klenper. de huid. enz. stomp. kuif.Sakit koening. kurkuma. enz. enz. een looper die op alle sloten past. Koening toewa. Mengoepas. Koenir. 148 KOEP. donkey geel. Anak-koentji. kleine aap.). slot. knop. de lies. plukken. bladknop. Poetih koening (van de huidskleur). Koening. geld. ook vlok of bosje haar. Mengoentji. Koepas. Boeboeng). Koeprak (Jay. eensklaps.landschildpad. Koentji maling. Koenjoek. de hoofdknol dezer plant . met een sleutel dichtmaken. lichi geel . schildpad. . L. klepmachine. sleutel. enz. de schilfers of roofjes enz. miltaandoening. milt . schillen. op slot doen. to verdrijven. opzetting van de milt. Sirikauwsel. kapel. geelachtig blank. oor. sluicing.

Koetang. Nat. kooi. . fluisteren. lijkbaar.. ook KOEW. hok gevangenis plaatsen. enz.). Koetika. eon snort uien of proi (Allium uliginosum. Mengoeras. hot water uit eon bak. tijd. kooi. Mengoerangken. besloten ruimto. zie Karoenia. to kort. kapen. stool. gebrek. gevangenis. Koerban (Ar. verminderen. enz. smoezen. kajuit.uitgeteerd. jets zacht besprokon. Koesta. 5 a 6 vellen of 20 a 24 bladzijden. verminderen. Koerang. minder worden. Koeroes. afnemen. Koeskoes. jets verminderen. mager. noodlijdend. offer. gefluister. enz. enz. terw jl.schraal. kleinigheden wegnemen. vlammen (in mariner of hout). oogenblik. Koeroeng. gebrek hebben aan lets. eig.Koerai. der Liliaceae). Koesoet. katern. fam. offerande. ontoereikend. gebrekkig. minder worden. in de war brengen. tijdens. Mengoerangi. kortmouwige borstrok. niet genoeg. ten tijde. ontbreken. Koersi. Mengoetil. verwarren. Mengoesoetken.). van eon lijdende). minder. iemand to kort doen. to kort. verward. uit elkander geworpen. in eon kooi. ook kleinigheid. Koernia (Sk. carat. toen. eon ergo graad van syphilis. afnemen (bijv. Koeroeng batang. eon snort corset. troop. Koeroengan. hok. Kakoerangan. Mengoeroengken. enz. Koeras. onderlijf. tijdstip. to min. zetel. ontbrekend. ringworm. hot halfcilindervormig bamboezen geraamte dat over hot lijk wordt geplaatst en waarover hot lijkkleed wordt geworpen . . Koetil. Koesir. melaatschheid. ook uithoozen. geheim gesprek. to weinig. Koetjar (Koetjar-katrjir). aderen. enz. Don. enz.. enz. in de war. Mengoeskoes. in wanorde verspreid. Koetjai. w jl. koetsier. lepra. enz. . Koerap. verwijderen on den bak tegelijkertijd schoonmaken. hok.

Koewasa. gezaghebbend.). macht. macht hebben . volmacht. machtigen. iemand kussen. Pantat koewali. afgehouwen. pan . stork. vervloeken. Mengoewak. aarden of ijzoron kookKOEW. eon vloek uitsprekon . kus. onrustig zijn. Koewala. afgeknot. Koetoeng. lange haarvlecht der Chineezen. gevloekt. stiefmoeder.Koetjing. Koewaja.). gevolmachtigde.). enz. vergrooting der milt. Toetoep koewali of Kekeb. dikwerf. pandeksel. Koewalon (Jay. enz. stief-. gekort (van eon brook bij v. Koewak. mij t . runderluis. ook hot daaraan zittende root. vloek. uitholling.). pat. Koewawa (Jay. enz. onrust. kat. zonder mouwen (van eon jak. gerekt geluid voortbrengen. angst. ongerust. vloeken.). diep. eon diep. kwaken. diepe scheur. vermogen.. enz. wandluis. bodem van eon pan. Koetoe and jing. 1emand vervloeken. zoenen. enz. gezag over jets uitoefenen . Bapakoewalon.). Mengoetoek. vrees. . enz. staart. ook dikwijls. zoenen. Koewatir (Ar. sans. Koewat. deuk. vervloekt . Koetoek.. Koetoe lemboe. Boentoet). enz. Anak koewalon. stiefvader. volmacht geven. krachtig. Mengoetjoep. Mengoewasaken. Koetoe. vervloeking. Koewab. Zie verder Koeat. stief kind. beangst. sop (van eon gerecht). Koewali. Koetjoep. tiok. zoen . uitgehold. Ma'-koewalon. in staat tot. enz. galzucht. in . enz. bevreesd. afgekapt. kussen. Mengoetoeki. Koetjir (ook Koentjir. Koetoe boesoek. diep ingevreten. Berkoewasa. Mengoetjoepi. langgerekt geluid. stomp (van eon arm. gaponde wonde. Mengoewasani. ook diepe wonde. luis. kracht. gezag. monding eener rivier. gekwaak. vloo . bij machte. zwartsel. enz.

ronddoling. onderaardsche gang. Koewe. Kojan. KONG. ronddolen . Kombara (Mengombara). omzwerving. ledige ruimte under lets (bijv. Kolor. kunnende bevatten 27 tot 30 picots van 125 A.). Mengojak. hommel. bejaard. Koewi. Anaktangsi.in ontucht geboren kind".. zwerven. inlandsch vaartuig met binnenwaarts gebogen voor. vruchten van den area-palm. terug doen gaan. Chineesche trekpleister. terug. enz. enz. scheur. 149 ook : mijn. eon mangga-snort met sterkriekende vruchten. Lour. waarvan confituur wordt gemaakt. dolen. kook.staat. Tall kolor. Kolot (Sound. vergelden enz. Koeweni. commodore.). sleuf of zoom (bijv. Kolak. gescheurd. enz. enz. Anak kolong wordt ook als scheldwoord gebezigd in den zin van eon . vijver. oud. . gewicht. opnieuw. tor. en diem om dien vast aan hot ljjf to binden. dat niet in de kazerne geboren word. eon soldatenkind in 't algemeen. die in eon gleuf. Kolong. datin de kazerne geboren is. uitholling.. Kolam. terugzenden. bekwaam. touw of band.. Kojak. en btjzonderlijk eon. met suiker gestoofde vruchten. enz. gebak. wader. gleuf. (zie ook Koembang). eon bank. (ook Bianglala). enz. Mengifera foetida. regenboog. Kombang. in tegenstelling van Anak soldadoe. Pengombaraan. inhoudsmaat. stork genoeg tot. van eon brook) loopt. commandeur. teruggeven. Kolek. Komendoer (of Koemendoer). Mengombaliken. wedorkeerig jets bewijzen. teruggekeerd.). Anak kolong (kazerneterm) soldatenkind. snoeperij. kever. Kojo (Chin. scheuren. eon snort van gesuikerd moos. smeltkroes. Kombali. teruggekomen. Koewoeng (Jav. . eon huffs.on achterstoven. waterkom. Kolang-kaling.).

roof jes. Kontal-kantil. de heilige schrift der' Mohammedanen.Ampas kopi. pet. cnz. hot gouvernement. Kongsi (Chin. Kongkel. zie : Koenang. Kompes. . aftrekken. hot geheele mannelijke schaamdeel. de regeering. contant. eon vrueht enz. (ook Sekongkel) (11011. verbond . vischmand. Konang. konkelen. van jets kleine stukjes afrukken. aan eene oorziekte lijden. (van de borsten eener vrouw). koffieboon. Koran (Ar. koffleboom. slap hangend. waardoor hot vuil or steeds uitloopt. samenspannen. gebouw. bengelen. Kopek. Kopok. Poehoen kopi. strong ondervragen.). enz. (Bat. . kalotje. met papperig vleesch. koffleboom. druiperig. ook de geheele penis. Kondangan. Kompeni. enz.inwendig zacht van vleesch. Korang. Kontol. koffievrucht. Boewah kopi. maatschappij. heen en weder schommelen.-I. hot laatste scheutje wegnemen. Kopjor. schoffelen. eon strong onderzoek instellen. klein in zijn snort. bij kleine stukjes schillen. (van enkele vruchten). schilfers van eon wond aftrekken. de koran. de ballen. hangend slingeren. hot laatste boetje. vennootschap. pagnieschap. impotent. routs. Kopjah. enz. enz. Kored. nat. koffledik. ook hermaphrodiet.Koming. compagnie. schoffel. Kopokan.). corn150 KONT. ook de bij de West-indische bereiding der versche vruchten achterblijvende schillen. zetel van zulk eon coinpagnieschap. ook (Msngopek). wieden. (van ooren) .).kofffie. naar eon feast toe gaan. ongevuld. cornpagnio. de 0. Koredan. Roemah kongsi. druipooren hebben. Kopi. vereeniging.). eon geheinie afspraak met elkander maken.. de testiculi. Mengompes. iemand eon strong verhoor doen ondergaan. comptant. als genoodigde eon feast bijwonen. Kontan.

morsig . . door zweren enz. (in den loop van een geweer. oorpeutertje. drek. net lets scherps of puntigs uithalen.. jou. trotsch. uitgehold. Korsi doedoek. Kosen. enz. LABA. Koterek (11011. (bijv. wipstoel. (zie ook Koersi). stad. Koreng. Korek. vesting. Pakerd jaan kwartoe (Mol.). Mengosek. jij. enz. versterkte plaats. g j. snoevend zijn. enz. gewone zitstoel. door muron of andere versterkingen omgeven plaats. heerendienst ten behoove van den radja. Kosong. peuteren. opengebroken. ledig. Kotjak. een ledig huffs. ontruimen. postelein. wroeten . enz ). oorlepeltje. doorgebroken. kurketrekker. dapper veelvermogend. schroefgang. om to wassehen. Korok. schudden. vuil. schakel van eon metalen buikband. iemand uit de krijgsmanscaste. u. Mai. dons. uitholling. graven. korrelige zelf standigheden (als rijst. Kosak (Kosak-kasik). Sots. enz. . Mengotjak. Kowak. vuil.). veel praats hebben. huiduitslag. Korsi gojang. Kowe (Jar. Krokot. je. krabben. zie Koesta. zie Koewak.Krestantje. dadel. burcht.). hebben. water in een flesch). Korsi. . zonder inhoud. enz. zonder zin . Kotjok. smerig. enz. Sotak.). Korsi males. enz. fort. Kotoran. KWAR. yak. verwaand. onreinheid. telkens van plaats veranderen. Mengotjok. ook yak. negorij.). terras (van rijstvelden). eon mijn graven. enz. lade. enz. Roemah kosong. zweer. lets ledig maken. luierstoel.. Kosek. mijngang. Omong kosong. Kwartoe.) met de hand in hot water rondroeren. zinledige beuzelpraat. Mengorek. zweren. Korma (of Choerma) (Ar. Mengosongken. Keatria (Sk.schurft. Korengan. lange ligstoel. ook schudding (van eon vocht). onrein. schudden. Kotor.geplaagd. Korek koeping. Kosta. stool. Mengorok. bluffend.

vechten. scheepswant. om jets geven. ruimte tusschen twee evenwijdige lijnen. ook lijnblad. nog. Pelaboehan.). afhangend. manoeuvreeren. productief. Lagi. Laboe. enz. Berlaba. Lading (Jav. zelfs. melodie. zangwijs. rij. hoeveel to moor. daarbij. Laberak. Laberang. tegen elkander stooton. voorts. ongaar. Labir(Ar. enz.. uitspreken. enz. enz) . ranselen. (van eon kleed. haven. afrossen. zingend voordragen. spinneweb. ter wergild . Lad joer. kt ren vertoonen. alleen de buiten~ijdo gaar. air . M1 lad joeken. winstgevend maken. . Melabaken. Melahirken. neerhangend. baan. gewin. ankerplaats. Lagonder. openlijk. afstroomende lava uit eon krater. zich vlug vooruitbewegen . op muziek zetten. woord. dragonder. ten anker liggen. M lagoeken. snel doen vooruitgaan. vaart of gang in jets brengen. reeds. Berlaga. vermengd met water. afranselen.). spin . enz. pompom. Lagos. Lada. met jets bestrijken.). Ladoe. geboren worden. veinzen. snel vooruitgaan. scherts. Ladjoe. Melaboer (Jay. winstgevend .). gordijn. Melaberak (Jay. voordeel . ankeren. Ladang. kortswijl . wijders.pa lagi. Laga. vooruit. bouwveld zonder kunstmatige bevloeiing. gekheid maken. Laboeh. LAKI. A. enz.L. uitspraak . to voorschijn komen. uitwendig . ook gekscheren. snel. Melafalken. winst. kalebas. Laba-labs. kolom (van eon bladzijde). viug. overstrooming. Berlaboeh. Ladenin (Bat. ook. 151 Laba. mss. Laboer. hiervan bestaan verscheidene soorten. nedergelaten. en. work van jets maken. Sarang labalaba. meer. kuur. enz. notitie van jets nemen. Ladek. bovendien. nog steeds. Lafal (Ar. of jakkeren. peper. manoeuvre.). enz.). besmeren.

passend. Melajan. verschillon. laag over den grond of hot water strijken (van vogels). iemand tot man hebben . dommelen. gebeuren. gevlieg . behulpzaam zijn. Lajang. enz. betamelijk. een man hebben of krijgen. verscbillend . to voorschijn brengen. met een mannetje paren . in den smack zijn. al hot doen en laten van iemand. gezweef. aftrek hebben. onder zeil gaan. Berlakiken. gewild zijn...brengen. bedienen. Lain. enz. gehuwd zijn. laten dekken (van eon vrouwelijk dier) . nitvaren. zweven.). Lajoe. veranderen. enz. handel en wandel. enz. . uitgezonderd.). bedienen . Memperlakiken of Melakiken. Laki.. Lakoe. enz. uitzonderen. Lajar. Lajon (Jay. Orang lakilaki of Orang lelaki. Melainken. ook in zwang zijn. Melajarken. laag bij den grond of op hot water . Berlainan. Tingkah-lakoe. vorstelijk lijk. ook dichtvallen (van de oogen van ieman l die slaap hoop) . een mannetje hebben (van vrouwelijke dieren). enz. mannetje van eon vrouwolijk dier. jets zeilende vervoeren. echtgenoot. in gebruik zijn.iemand helpen. go- . gepast. zich gedragen. zeil. aftrek hebben. onderscheiden zijn van. verwelkt. enz. enz. anders. anders zijn. reizen to water. gedragingen. zeilende zijn. verflenst. man en vrouw. ook gangbaar zijn. lijk. gedrag. afzonderen. gang. 152 LAKQ. Lajap. handel on wandel. ook sluimeren. Melajani. Mclajang. vliegen. openbaren. Laik. verlept. ander. baron. Laki bins of Laki isteri. gehuwd man. Lajan. Beriaki. uithuwen (van eon meisje. loop. Berlakoe. door den wind medegevoerd worden. man. Lajangan. vlieger. geschikt. doen paren. Belajar. waardig.. met jets wegzeilen. mannelijk persoon. behalve.enz. ook man. Laki-laki of Lelaki. Melajap. mannelijk. doen zeilen. ter zijde staan. met eon man trouwen (van een vrouw). behoorlijk. zeilen. handelwijs.

vervolgens. heengaan. langdurig. over. Wajang-. vertragen. enz. Melakoeken. lang. altijd. immer. voorbeeld. ten huwelijk vragen. Laksana. . over lets heen gaan. verspreid. Laloe. vergeetachtig.). stuk. Salamanja.enz. Lalai.. evenals. Melambatken. uit den weg gaan. enz. zijde. ook in eenig handwerk bedreven zijn. huwelijksaanvraag. ook passeeren.die ten tooneele wordt opgevoerd. voorbijgaan. enz. gelijkenis. Laksamana. doen. talmen. traag.. ook eon snort van Chineesche vermicelli . Melaloeken. enz. Lama. tienduizendtal. de huisvlieg . ten uitvoer brengen. . overtreden. eon tijdelijk voor gasten gebouwd logis. Tahi lalat. uitvoeren. viieg. zorgeloos. zijn gedachten niet bij elkander hebben. versche of gekookte groenten. langdurig. lets voorbijgaan. duur van tijd. talmend. zich verspreiden (bijv. vergelijken. Lakon (Jay. invoeren. Berlambat. Melaloei. slaperig.wild zijn. oudtijds. in zwang brengen. Lalat (ook Laler). oud.enz. Melaksanaken.gelijk. lang van duur. Salaksa. van toepassing zijn.). tienduizend. vroeger. veel tijd eischend. voorbij. enz. admiraal. eon eind can jets waken. bedrijf of episode uit de Mythologie.voorb j brengen. lang aanhouden.). Laksa (Sk. of wijken. in praktijk brengen. Lampar. bezwijmd. lang geleden. overschrijden. daarna. . gepasseerd. Lamboeng. laat. Lambat. verdagen. van kracht zijn. lengte van tijd. flank (van hot lichaam of eon vaartuig). onachtzaam. vorig. Melampar. Lalab. Lamaran. onverschillig. Melamar (Jay. eertijds. uit elkander . enz. toen. enz. voortgaan. traag zijn. .ook handwerk. voorbijvoeren. dr~alen. enz. jets verwijderen. waarna. die men bij de rijst eet. van hot water bij eon overstrooming). langzaam. enz. verloopen (van tijd). op de lange bean schuiven. langzaam afdoen. sproet. uitstellen. vlootvoogd. Lampang. onoplettend. . Lamer. LAND.

Langgana. Landjoer.caramboleeren. hemel van eon ledikant. Landesan. enz. weerspannig. enz. stappen. stekelvarken. Melanggar. Landak. enz. Katelandjoer. pas.. rekken. luier. niet meer to veranderen. voorbij. stut. ook jets (wetten. jets overtreden. de grens van jets overschrijden. schrede. trod. zie : Landas. bidkapel (zie Soerau). gerekt. bedehuis.aanloopen. langdurig. staande lamp . onderlaag . Lampoe. .. Lampoe gantoeng. uitspansel. in do hoogto stijgen.. stag. Langkah. tegen jets doen stooten. schrijden. Lampit (Jay.1 overschrijden. Melangkahken. lang maken. steun. langdurig. lamp . verlengd. Ml landjoerken. Melandas.). verder gaan. verdergaand. Melandjoetken. ook (eon vaartuig) op hot land zetten. Lampoe tembok of Lampoe teplok. kouter. Landjam. -. LAND.. weerbarstig. ook aanvallen. Landjoet. lets tot onderlaag geven .. enz. enz. ploegijzer. enz.Lampau. overtreden. onderlaag. eon aanval doen. to ver gegaan.). rekken. enz. lang. . op eon onderlaag plaatsen. gerekt. tegen jets handelen. Langgar. over den bepaalden tijd. Kaland joeran. onwillig. mat. enz. Melanggarken.. Lang (Boeroeng lang) kiekendief. over jets heenstappen. Landasan. verlengen (van hot leven bijv. Lampin. Landas (kf Landes). Melandasken. to ver gaan . Langgar (Jay. Lampoe doedoek. lang van duur. Langit. ook verhemelte . -. hemel .loopen enz. to laat. enz. tegon jets aanstooten. Langitan. eon snort valk. to ver gaan. eenmaal geschied. enz. Melampau. to bovengaand. hemelwaarts stijgen. . over den tijd . muurlamp. op jets aanloopen. hanglamp .). zitmat (meest van rotting). Melangit. Melangkah. . ook tegen jets zondigen. ook aanbeeld.

Lantar (Lantaran). Berlangkap. 153 Langoe. Lantjang (Jay. compleet zjjn . fam. daarna. recht toe recht aan. . Terlantar. voltallig. scherp eindigend. duffe lucht van jets. gordijn. openlijk instalboron. fijn. middel. ook heiblok. Langsoeng. brutaal handelen. Melantak. ook (van geluiden). hot ontbrekende aanvullen. lantaarn. huffs op eon vlot. rechtdoor.Langkap. muffe. plat op den rug liggen. Lantai. muf. Pelantak. Lantjip (of Lintjip). Melangkapken. bijv. viug. Lantar. Melantik. aanzetton . der Meliaceae. boom met lekkere vruchten. Lantja. rad (in hot spreken. drijvend huffs. indrijven. duf. regelrecht door. jets ujtrusten. onverwijid. daarop. enz. draperje. compleet maken. Langsai (of Langee). puntig. Lantik. onmiddellijk. dadelijk. Melantjipken. van hot noodige voorzien. Lantera. vlot. vloer van eon op paten staand h uls. terstond. doorzetten (van jets dat begonnen is). recht op jets aanhouden. op jets afgaan.). enz. scherpgepunt. vervolgens. op eon ladang. Lantar. oorzaak. Blank. tango vingers hebben. voorbarig. schel. enz. enz. voltallig. Jack. spits. ook eon vlothuis. ton gevolge van.) Laming. enz. Melaantasken. reden. enz. voorhang. van hot noodige voorzien. voltallig. uitgerust. laadstok . Langsep (of Langsat). tenger. enz. Langkau. Lansium domesticum. vlot. eon punt aan jets maken. van hot noodigo voorzien. ook eon groote spin. LANT. aanpunten. snel in bewegin'. Lantak. durven. compleet. inhuldigen (van eon vorst. vermengd met bijstof- . Lantjar. portiere. inslaan. Lantjoeng. eon snort van groote boot.). instampen. open pink op eon void. nat. laadstok. dat beplant is. Langeing. om reden.

Laoet. laag. kleeden . ml.) ook min of moor puntig. Lantjong. ook : Laoek paoek. uit een pup. Laoetan. van den honger sterven. met eon doek over jets heengaan. Lapang. veering. restauratie waar gekookte eetwaren verkocht worden . 154 LANT. zeeschip. wartaal. hongerig zijn. Tembelek lantoeng. zeewaarts . idem. ook bij iemand eon visits maken. Indische spekkoek. verhongerd zijn . enz. ook uitspuiten van vocht (buy. deelen laagsgewijs op elkander geplaatst zijn. enz. be. Lapau nasi. schimmel. halfwassen hoen. zee . langzaam. Lantjoer (Jav).on schoonvegen. winkel . honger hebben. Laoek. Lapik.) . dock ongekookte eetwaren. enz. onderligger. naar zee. rondkuieren. in tegenstelling van de kustschepen. Lapar. in lagen liggend. pierewaaien. Tanah lapang. Lantoeng. Lapoek. Lap. Lantoer. Lantoet.. enz. kippendrek. kaam. Melapi of Mengelapi. Angin laoet. doek. kletsen. Melantjong. onzin spreken. lap. govoerd zijn . wandelen. Kapal laoet. Mati kelaparan. Kalaoet. slenteren. Melapis. zeewind . . Berlapis. enz. ruim. allerlei toespijzon bij de rijst. . w jd. enz. hongersnood. Lapis. drentelen. scherp. stinkende kippendrek. schip veer de groote vaart. babbelen. Lapau kedai (waroeng). to gast gaan. vrij. eon geluid enz. Lapau d jags moeda. honger lijdon. den hongerdood sterven .fen (van goud. Kelaparan. enz. stofdoek. onderlaag. met eon doek af. bekleedsel. wat ni et vlug vordert. open. vaatdoek. waarvan de bestandLAT. open vlakte. Melantoer. oceaan . doordringond (van stank. honger. wat onder jets geplaatst wordt. plain. langdurig. Bola kelaparan. Koewe lapis. voeren.

enz. opgohoogd jaagpad. . drossen . tusschenruimte (van tijd. good van de hand gaan. Melariken. lager. banket (van eon vesting). Lat.) . verbieden . door water medegevoerd worden. Barang larangan. rij . met eon tusschentijd van twee dagen. Larat. schaken. op den derden LATA. last. afdrijven. Lank. enz. Melarik. hardloopen . Lari-larian. die men bij zich heeft. Melarang. enz. hardloopen. wet anderen doen of zeggen. Lasjkar. lUnen trekken. hard met lets wegloopen. Larangan. Lat doewa hari. hot op eon dag 't eerst vordiendo geld door den verkoop. streep. (ook Pelataran). wat verboden is. hordes aan eon huffs. hoen en wader hard loopen. enz. Latjak. gemakkolijk kan maken. enz. lets op stok brengen. Later (Jay. smokkolwaar. vliegende witte mier. verboden waar. waardoor men alles nadoet. scheepsvolk. (van een anker) langs den grond slepen en er niet in vast- . Late (of Latah) (Jay. open grond. verbod. Lapis (Jay. Berlari of Berlari-lari. zij hot ook met eenig verlies (van hot eon of ander) dat naar geloofd wordt. loopen. afdwalen. enz. . ook de wallen om eon stad. to last. lets verbieden . zenuwachtige toestand. over den tijd.). soldaat. wegvoeren. Lat (of Let). Pelarikan. wegloopen. enz. langzaam vooruitgaan.Larrang. lijn. Penglaris. Lari. slippen (van eon anker). Laron. Pelarian. pleats voor of achter een huffs. effen plain.). trekken of draaien op eon draaibank . erf.). good verkoopbaar zijn (van koopwaren) . waarop men spreekt. op zijn anker drijven (van eon vaartuig). den verkoop der andere warm en artikelon. v luchten. draaibank. elarangken. om de drie dagen. gewild. dag na dien. ontvoeren. verboden zaak . Laroet. matrons. goeden aftrek hebben. verloopen.

wijd. zeer. meer. Melebarken. stofje. vergrooten. dicht. to veal. deur. in duizend stukken. breeder maken. hoog zwanger. enz. enz. barsten (van eon zwaar gevulden zak). voldoening smaken. over. ruim.). dorpspriester. zich op zijn gemak gevoelen. Lawat..). Latji. vledermuis. spinrag en cocon van eon spin.grijpen. gewoonlijk gevierd als hat inlandsch nieuwjaar. overschot. breedte. gesmolten. Leboer. Soend. enz. enz. verbreeden. Lebe (Jay. op hat punt van to bevallen. uitermate. wijd. oed j an lebat. Meleboer. tegenweer bieden. open poort. enz. in strijd met.. Melebihv LEKI. Lebar. dik opeon. Lebat. Melawan. Lawan. Terlebih. . Lawe (Jay. feast bij hat einde der groote vasten. verzet. vernield. zich tegen jets verzetten. yak. Lawang seketeng. 155 ken. gerecht bij de rijsttafel. misfortuinlijk. enz. tegenstander. zich verhefren boven. straatvuil. Lebang. ook aan gruis. zich verweren. lekker zijn. Leboe (of Deboe). ongelukkig. mislukt.). Soend. Lebaran (Jay. vermeerderen. Lawar (of Lelawar). lade. groot. grof. omsmelten (van metalen). Meledos. Lawa (of Lelawa). een condoleance-bezoek bij iemand afleggen. openspringen. ook spinneweb. dicht bijeen. inlandsch garen. meer nemen. Lega. laadje. Lebih. vonk. ruimte.).). dichte regen. . smelten. enz. vuur. restant. stof. tegenstand bieden. opgeruiYnd zijn. Melawati kamatian. Latjoer. Legen (Jay. iernand nit deelneming bezoeken . mededinger. Latoe (Jay. palmwijn (ook . spin. Lawa4awa. Ml lawat. verruimd (van gemoed). breed. meer geven. gemaakt van kleine stukjes vleesch of gehakt met reboeng. Ledos. enz. Lawang (Jay.). ruim. tegenpartii.

. scheuren. induwen. Melelang. aanplakken. openbare veiling . spleet. Melelangken. kleven. tivanneer zij van hat vuur worden afgenomen. haast achter jets zetten. enz. enz. dat van den arenpalm getapt wordt en waarvan door koking de bekende bruin© inlandsche suiker wordt verkregen. enz. holte. hol (van de oogen). op of aan jets blijven kleven. Legodjo. Lekas. scherprechter. Lekok. maken dat in jets kuilen. nog kleverig. Melekatken. Melekoe. splijten. opengewerkt mandje. op jets plakken. Melekasken.. beul. spoed maken. in diepen sleep. Melekat. verzakt. verzakking. Lekok mate. Lekah. Lelang. v 156 LEKO. gedeukt. Lelap. Lekat. get. Legok. kieverig. zich openen. haastig. zie Lekok. snel. deuk. schielijk. verdwenen. spoedig. Mata lekok. gauw. dra. ingedeukt. vendutie. oogholte . Lekoe. plakkerig. scheur. ingedeukt. Berlekok of Lekak-lekok. mat. vlug. spoed. holle oogen . zonder bewustheid zijn. Leher. deuk. Lekoeng. kuil. enz. vermoeid. ingezonken deal. binnen kort. Lekit (of Legit). met den elleboog op jets rusten. haast. hol. Lekar (of Leker). . Lele. plakken. eerlang. indrukking. kuilon. enz. enz. ingezonken. hot zoete sap. hats.. opening. deuken komen. vendutie houden. vol deuken. moo. enz. openscheuren. bespoedigen. oneffen . Lelah. openbare verkooping. Melekah.Toewakl. afgemat. eon veal gegeten wordende . in hat openbarr verkoopen. gedeukt. Melekokken. waarop gotten of pannen geplaatst worden. taai. verhaasten. gaten. jets op vendutie verkoopen. vallei. slap. laagte tusschen hoogten ingesloten. indeuken. hol. wag. doen kleven.

vet. op. slap. Melemboetken. Lembek. slap. Lemari pakean.d. Tali tiga lembar. slap. flauw. eerste begin van jets. gesmoord. zich als eon blaas vertoonen. type. model. enz. Lemak. Lemari (Port. enz. Lemah. afgemat. machteloos. bias. strong. good kunnen spreken. oorspronkelijke vorm. vloeien.. hoog riot. veerkrachtig.~koe. kast. smakelijk. week.. Kertas does lembar. (verg.). Leleh (of Lele). boekenkast. rund. drie strengen touw. gestikt. Lempar. opgeblazen zijn.. meegaand. afgemat. enz. oorspronkelijk. rijst of ketan (kleefrijst) in eon bamboezen koker gear gepoft. glazen kast. enz. Lemari boekoe. Lembaga. zwakte. draa. Lemaar. impotent. LENG. Lamas). op den grond werpen. langzaam doen vloeien (bijv. Lamas (of Lames). twee vellen papier.. talk. Meleleh. gemoedelijk. Melemboeng. Lembang. zwak. zachtzinnig. zwakheid. Melemahken. wegwerpen. Lemboeng.). zwak. die in modderige wateren voorkomt. Lemboe. zwellen. lief. Lemari galas. smear. afgewerkt. buigzaam. Melelehken. Melempar. enz.visch. bled . jets . Lemari makanan. smijten. opblazen. verzwakken . buigzaam. Lames. week. Lemang (of Lemeng). werpen. vermindering van krachten. enz. zacht. Lemoesir (of Lemoengsir). lekker van smack. bewerpen. kleerkast. verteederen. zwak. vet. enz. gedwee. zacht en aangenaam van smack. reuzel. langzaam vloeibaar maken. Melempari. Kalemahan. ook verstikt. malsch. goon kracht hebben. minzaam. lenig. enz. ook weekhartig. gestolde was. ook vel. kast met glasruiten. gooien. machtig. Lemboet. feeder. krachteloos. enz. kiem.. machteloos. Melemparken. etenskast. niet stark. de nieren. welbespraakt. zacht. langzaam vloeien .

faro. Melengket. enz.vaste leverancier. rechtdoor. zie : Langkap. Lenting. Pelengkoeng of Pelengkoengan. Melengos. enz. klei. enz. bocht.zichhechtenaan. gooien. onder hot loopen met de armen slingeren. bulging. Melenting. heen en wader buigende beweging. vrij zijn. Lenjap. pak inlandsche taba. eon plant waarvan de wortelknollen zoowel in de inlandsche keuken als in de geneeskunde gebruikt worden (ook Laos). Alpinia galanga. die meest gedroogd worden gebruikt. van de armen. loom. verdwenen. arm.: Melengkoeng. Lengos. der Sapindaceae. Lentjit.iemand enz. kromtrekken. met minachting hot gezicht van lets of iemand afwenden.naar. enz. nat. tusschen de vingers doorschieten. vacantie. Carob. in eon bocht zijn. gebogen. goon work hebben. kleven. fluim. Lengkoeng. ook abonne. bij waterpokken).k. Lempeng. Berlenggang of Melenggang. enz. werpen. platte dunne laag. enz. Lempeng. rechtstreeks . omgebogen is. iomand bij wien men geregeld koopt. Sw. Nephelium Litchi. moues (van eon kleed). Lenggang. aanleggen. verdwijnen. zonder bochten maken. slijmig. ledige tijd. uit hot gezicht verdwijnen. rust. blaasjes vormen. kneedbaar. gewelfd. eon blaar vormen (bijv. Lengket.kleverig. slingerende beweging V LEND. rond gebogen. Lenggok. kleverig. Lempoeng. recht maken. Lengkeng. zwaaiende. faro. Melempengken. plak. Lengan. zacht. rechtuit. slum. . -glippen. nat. Lengkap. recht. huigen. plakken. Melentjit. Lengkoewas. wat gebogen. eerepoort. enz. Lengganan (of Langganan). de armen slingeren. der Zingiberaceae. boom met zoete vruchten. Lenggang. de armen vooren achterwaarts zwaaien. Lender. .

bepleisteren. Lep of Lip. Lepeh. ondiep. pleister (van kalk. met kreuken en vouwen. losgemaakt. Letjat. Melepehken. scheur. barsten. Melepa. los. loom. plooi. gekreukt. Letjek. waarin lets gepakt wordt). enz. uit springen (bijv. spiegelglad. uitglippen.. bijv : Tamboerlep of Lep-tamboer. uit gooien. lusteloos. gekookte rijst). niet vastgemaakt. Letjak.-uitspringen (bijv. fijn maken (bijv. losgelaten. enz. van glibberige pitjes). over. mat. fijn wrijven. van eon glibberige . enz. niet glad (van waschgoed bijv. Let. 157 voorbij. Letjek. Meletjet. eon gevoel van zwakheid hebben. Meletak. viii maken. bevuild. V LETO. Leper. springen. stuk gaan. pleisteren. lusteloos zijn. tusschentijd. plakkerig. smerig. Letjat. van eon brandwond). slikkerig.). dl8ve.) . enz. geschaafd. kieverig. Lepa. Lepat (of Lepet). wikkeld.). Lepot. or uit stooten. loslaten. Letjat. vijzel. Meletis. sprenkelen (van vochten). zich afgemat gevoelen. in klapperbiaderen go. enz. dat men in den mond heeft. in vrijheid stellen. besprenkelen. geschramd. lets. nat. lets op den grond leggen. rauw. ook (en Meletakken). scheuren. verkreukt. gevouwen (als papier. glibbong. gekn eusd (van de huid). slap. flauw. tusschenruimte. enz. ontslagen. vouw. blaren vertoonen (bijv. Letak. Lepas. Letjer (of Letjer). Ddelepoe. enz. Melepasken. Lepoe. in vrijheid. Lesoeng. Meletjek. losbinden. Berlepot.). ook verfrommeld. rijstblok. roomier.. bemodderd. modderig. el8vetamboer. losmaken. Letis. vrij laten loopen. vrij. op den grond neerzetten. doorweekt (van natten grond). barst. Lesoe. snoeperij van ketan. Letjeh. niet gebondon. vlak. plat (van eon bord. waterig (van eon wood.

gezuiverde was. bekijken. Lilit. Melihati. Letoep. de (hot) . lets om lets heen winden. hot gezicht. slinger. gat. pottebakkerij. Lidah. met eon plof openspringen. Letoek. ook hot uitgesneden deel eener . LING. enz. Melilit. lijm. . . enz. Penglihatan. bekijken. waskaars. springen.aroem. ongekookte was. Lihat. iemand voorspellen. kaars. die tusschen de vingers vastgehouden wordt). Lilin. was. tong (visch). voor iemand in de toekomst zien. de huig. enz. Letos. enz. oog. List. klein koperen of bronzen kanon. --kijken. Sapoe lids.). opnemen. kijken. Anak lidah. bezien. Meletoep. taai. Lilin mentah. met zijn vijven zijn.). ook voorspellen. naar iemand zien. eon slingerplant enz. Lidah timbangan. Melilitken. oog van eon naald. plank. zie Leleh. bezem van doze nerven gemaakt. enz. Ikan lidah. vetkaars. de naald eener weegschaal. enz. inlandsch kanon van klein kaliber. -lezen. Meletoek. 158 LETO. Lilih. -. -slingeren. tong.barsten. draaibas. enz. Lima. Lim. leemachtig. ontploffen. aanzien. enz. Lijo (Chin. ontploffen. Lilin masak. loom. zien.. nerf van eon klapperblad . dat in de gleuf der nevenpiank past. dof knappen. (als eon slang.barsten. Tanah hat. suet eon dof geluid openspringen. ook groote garden pot. Lila. kloppen. gezien. onzuivere. de evenaar. hetgeen gezien is. Lidi. Melihat.. -omzien. in 't gezicht. elastisch . inzicht. vhf. Liana d. vijftal .. Kalima. Liana. Berlima. steerbakkerij. enz. zichtbaar. Kalihatan. kronkelen.pit. nis . Mclihatki n. Meletos. winding om lets heen. to voorschijn komen. Liana idoeng. opening. neusgat . om lets heen slingeren. .

om hot to ontwijken. terwijl de vruchten citroensap leveren. hot neigen of dalen der zon na den middag. Melimbang. enz. enz. Lingsir (Jay. Citrus limonelles Hassk. in de breedte. lingsir. bescherming zoeken onder of bij.vijfde. overschaduwen. beschermen. Limas. zich onder bescherming stellen van . topzwaar. zie : Ngiloe. beschermd. pyramidevormig. Limboeng. Melimpau. mode kleur. kleine snort paling. dwars. schuilen. Djeroek limau. die veel in spijzen en in waschwater gebruikt worden. beschermen. bloedzuiger. enz. Berlindoeng. Perlindoengan. Limpau. Lindoeng. zich verbergt. limoen. var. tusschen 2 en 3I /2 uur na den middag. amblycarpa. ten vijfde. Lintah. waar men schuilt. Limbang. ook rood. besehut. Lintang. Limps (of Limpah). kleine overstrooming door to zwaren regen on hot niet vlug genoeg afloopen van hot water. kleine boom met geurige bladeren. dwars in den weg zijn of liggen. gemakkelijk kantelend. ook fig. bedekt. enz. gedekt. Linggis. beschutten. koevoet. Roemah limasan. buiten de oevers treden (van eon rivier). Citroen. Melindoengi. afzetter. phallus. enz. Limau. lets omtrekken. lets of iemand beschermen. bedekken. huffs met vier schuins afloopende dakvlakken. met water omroeren om daardoor hot vuil to verwijderen. hots in eon kom enz. Melimpauwi. dat den smack van sambel verhoogt. Waktoe LIMO. Linoe. blasts. zich beschutten. breekijzer. Melintang. Melima. Melintangi. verborgen. de (hot) vijfde zijn. gebruikt voor woekeraar. Melindoengken. Melindoeng. beschutten.. enz. Linggam. ook cal. overdwars. Limpas.). om hot to ontwijken . can eon kant zwaarder dan can de andore. iemand . dwars liggen. de lever. om hots heen loopen.

begeerigheid. jou. toevouwen. Melirik. porie. ook effen. bevatten. doorboord. die een lekkere gelei geven. enz. modderig. Loba. voorbijvaren. Raphanus caudatus. behelzen. enz. gevouwen. als bijgerecht bij de rijst. L. 159 zuurzoete vruchten. Loe (Chin. Lipat (of Lipet). voorbjjstreven. jets begeeren. hol. Lipoet. groove mand. jij. groove. bedekken. aftroggelen.. Lobang. speeksel. Melobaken. Lodoh. enz. papperig. Lobang pantat. omgeven. L.bedorven. enz. overvol zijn. Melipoeti. Lobilobi. vertroosting. overkoken. dubber. Litjin. begeerig. lets dwars leggen. dwars plaatsen. jets omvatten. zijdelings kijken. glad. range witte snort radijs. gij.). overloopen (van een to vol gevuld glas bijv. omvatten. jets voorbijgaan. Melintangken. lonken. Lipoer. enz. Lobang idoeng. enz. Loderok. nat. enz. Meliwati. Liwat (zie ook Laioe). . Chineesche opkooper van en handelaar in oud roost.. inhaligheid. Loeber. loge. over. vouw. woning van een hooggeplaatst persoon. kuil. Mehpat. ook smelten van metalen.). zijdelings een blik werpen. spuug. of garen lampepit. Lodeh (Jay. dubber zijn. troost. enz. overtreffen. . Lobang djaroem. als rood. nat. uw. vouwen. slikkerig. Melipoet. enz.). over jets heen liggen. versterkt gebouw. Berlobang. & M.dwarsboemen. porous. oog van een naald. der Druciferae.). Loa (Chin. vol gaten. inhalig. Linting. beursch. enz. Berlipat. papperig (van vruchten. glibberig. boom met LOEM. fam. gat. Flacourtia rukam. holte. voor bij. hoofdkantoor. katoenen. aarsgat.. fam. Lodji. gevouwen. factory. lonk. Lobak. Tjina boa. een snort sajoer (inlandsche groentesoep). ook doorboren. neusgat . kwijl.). Lobang roman. zijdelingsche blik . der Bixacea. Loedah. je. Link.

Meloekaken. Meioeloet. . wedijveren. voorloopig voldoende. kroos. scherpe haartjes of vezeltjes aan de schutbladen van hot bamboes-riot. Loeloer. Loemoet. desnoods. met vuil besmeren. steenen vijzel. enz. verwonden. door wrijving. Loempoer. modder. hot vuil van de huid verwjjderen.). rUstblok. Loemoer. Loemba. enz. lam.met elkander om hot hardst jets doen (loopen. Loeloet. Loemajan (Jay. vuil maken. Loenas. besmeerd.). verlamd. wedstrijd. vijzel. Perloembaa. voornamelijk de beenon). bespuwen. Loegoet. wedren. eon gevaarlijke outstoking daarvan veroorzaken. hot haasje (van slachtdieren). Ikan loembaloemba. tot poeder fijn maken. bij gebrek aan beter of moor. Loempang batoe. rijden.). Meloekai. sl(jk. kwetsen. poedervormig. spuwen. berloemoetan. tot poeder wrijvan. wedijver. met mos. Berloemba-loembaan.Berloedah of Meloedah. de fijne. Loedjoer (ook Djeloedjoer). enz. Berloemoer. Loemboeng. Loekoe (Jay. lamheld der beenen. poeder. op jets of iemand spuwen. lets op jets smeren. enz. de kiel van eon schip. kwetsuur . Loemat. rijstschuur. beri-beri. wonden toebrengen. Penjakit loempoeh. kwijlen . beschimmeld. bevuilen. door vocht uitgeslagen. vuil~ zijn. enz. rijgen. die in slokdarm of maag opgenomen on vastgezet. bruinvisch. wedrennen . met grove steken naaien. Meloedjoer. enz. wond. bevuild. ploeg. mos.n. Loempoeh (Jay. vuil. (van leden. fij n as poeder.). wedstrijd. r 160 LOEM. wedijver. sub. kroos. Meloemoerken. Berloemoet. gewond. met vuil bedekt zijn. Meloedahi. Meloemoer. wier bedekt. Meloekoe ploegen. wier. loemoetan. . Loeka. gekwetst. Memperloematken. Loempang. schimmel .

Loeroes. recht. Loewak. de kni e . [ook :~Hari loess). enz. enz. -gooien .vrij. verlossen. dorpshoofd. Meloepoetken. meest blauw of blauwwit gekieurde inlandsche stof. guitig. ontsnapt. doen mislukken. sponning. rijpe vruchten). geheel afbetaald (van schuld. den derden dag. worptuig. Loemoer (Bat. weg. naar lets werpen. Loepoet (Jay. ontglippen. vergeten zijn. Loetoeng. bevrijden. kluchtig. Loendjoer (of Londjor). Loendjak Meloendjak ook Ngaloendjak. grappig. ontschoten. omhoog streven.ook quitte. met lets werpen. niet moor to binnen kunnen brengen. Meloetar. uitgestrekt (van de beenen) buy. slinger. overmorgen.). zonder bochten. aardig. mislukt. lets vergeten. ook hoofd. Loerah.). ontglijden. machine om to werpen.mis. vergeten. groef. Loeroeng. gestreept (van kleur). kniolen. aanmatigend zijn. Loeri (of Noeri). Loerik. Loeroeh. Berloetoet. doorschioten. werpen. omhoog springen. doorglijden. Meloetari. onttrekken aan. werpmiddel.). blij d e. enz. op zijn tijd afvallen (van oude bladoren. tusschon de vingers doorgeglipt. . enz. lets boworpen . ontglipt. oprecht (van gemoed). lets ergens heen werpen. een zwarte sap.verlost. roods papegaai. doen vergeten. verschioton (van stoffen). de beenen uitstrekken. zich niet moor herinneren. sterko geweven. Loetoet. LOEW. onder hot zitten enz. enz. ontschieten. eon snort bunsing of das. Meloepaken. doen ontkomen. Loetar. met de beenen uitgestrekt zitten. ontglipt. bij hot zitten) . koddig. Peloetar. enz. Beloendjoer of Meloendjoer. zich vorhoovaardigen. Loetjoe (Jay. lets gooien. ontkomen. Meloetarken. verkeken.bevrijd. op de knie rusten. de verf loslaten. ook brutaal. Loess. Loetjoet. straat.). Loepa. verkleuren.

huppelen . afgemat. Loleng. zeggen. klokkenmetaal. ook een koekvorm. een mengsel van geel koper en zink. enz. Loloh. uitbreiden. naar buiten komen. Loewek. behalves Haloewar. los. Loewar.Loewang.). metalen. ruim. afnemen. wijd maken. fang en smal emdigend. dictionnaire. afgegleden (bijv.ruimte. Lombot (Mob. doodaf. LOEW Loewas.. Longgar. voor den dag balm. Lojang. Meloewap. den dienst verlaten . messing. L. ook (van vlammen) hoog uitslaan. Lograt. Meloewasken. verwijden. doodmoe. Lompat. zwollen. wijder maken. uitgaan. Capsicum annuum. wijd. tegemoet trokken . fam. buitenwaarts. gapen (van een wond). papieren lantaarn. waarvan vole soorten bestaan. enz. door hot eten in den mond to duwen. buiten. na den middag. DI loewar.) (ook Tjabe). loszitten. nit. Meloewek. ruim. rustig. Melompati of Mebompatken. to voorschijn brengen. enz. windstilte. spits eindigend. Logam. open. uitgenomen. over jets heen springen. ook uit dienst gaan. jets overspringen. Melobosken. nitkomen. Londjong. Mebompat of Berlompat. de tijd voor hot middaggebed. losser . to wijd. loszittend. enz. Kaloewasan. stil. Lonzbok (Jay. ook duur (van tijd). uitwendig. open zijn. woordenboek. van eon ring aan den vinger). Mal. flat. -brengen. der Solaneae. sprong . Loewap. tegemoet gaan . Lobos. gisten. vergrooten. bedaard. losmaken enz. breed. uitgezondord. Spaansche peper. wijd. Melonggarken. . groot. metaal. springen. verwijden.uitgestrektheld. afhalen. naar buiten. uitgestrekt. Mengeloewarken. Lohor. uittrekken. uiten. u~itgestrektheid. naar buiten brengen. rijzen. een sprong maken. los. naar buiten gaan. Mengeloewari. scherp toeloopend. buiten. een kind voeren.

enz. opengoreten. gestreept . L. Lopak-bopak. afvallen (bijv. enz. hoer. waarin ouden van dagen de sirihpruim fijnstampen. twaalftal. afschilferen. enz. enz. glijdend afvallen. hot voodsel met gulzigheid opnemen.). (bijv. ergens afglijden. afgevallon (van tanden. koningstijger. hangklok. Mebotjok. bel. afzakken. van boombast. MALEISCH-HOLLANDSCH. moeder. hot schuifelen van een slang. enz. zi e : Lorek. stang. om die to kunnen gobruiken. met de beide voeten tegelijk van den grond. straathoer. Melontjat. zolder. Lopis (Koewe bopis). Berbontjat. Borassus flabelliformis. pendule. Lotjot. vreten. Matjan lorek.) (ook Oetara). zich laten afglijden. Lotjeng. Longkah. enz. zeker gebak van ketan. enz. eene vrouw beslapen. Lontor. in de lengte afglijden. Losin (Roll.).enz. Lontjeng. sprong. zoldering. publieke vrouw. dozijn. Lotjok ook : eon busje net stamper. tabakskokertje van matwerk. Ma' (of Emak). ook dienende tot bewaring van betelpruimen.. Melorod. losgelaten.). Lorod. springen. loslaten. in jets op en neer gaan (van den stang eener pomp bijv. van eon LOTJ. schel.). Lontjat. Lor (Jay. los. M. Melongsor. zie : Lontjeng. Loreng. Lontar. los. noordelijk. MAIN. Lorek (Jay. eon hooge palm. hot noorden. de huid. Mebontor. Lonte (Jay. enz. klok. Longsor. opengescheurd. ten floor. opgelegd hout aan meubels. glijden.maken. die in een bus.). 161 balk bangs een helling. de gestreepte tijgor.). naar beneden komen. 11 162 MA'. den. Loteng.). Lotjok. enz. noord. ook in . opspringen. ook voor den coitus uitoefenen. vliering. op en neer kan gaan . vulg.

zeeziekte . vergadering. hooge boom met eetbare vruchten. bereide opium . half rijp. hot tijd- . zeeziek. half gaar. dronken zijn. enz. wegvliegen. ook audientie. flauw. bags. enz. (ook Pemadatan). Madjelis (Ar. dronkaard. bedwelmd door bloedlucht. doen vooruitgaan.).). vooruit. dock in hot vooruitzicht van to eeniger tijd aan eene vaste betrekking geholpen to worden. der Aurantiaceae. iemand die op hot bureau van den eon of anderen ambtenaar als boning werkt.). Pemabokan. hear. onvruchtbaar. raad. Rub.f (Ar. godsdienstschool. ongeschikt voor de voortteling. vergeving. zoet. Madja. die diem zonder loon. Madrasah (Ar. Maa. Madjikan (Soend. Maboer (Jay. hot Weston. Minoem madat. faro. enz.). opium schuiven.. Aegle marmelos. . Pemadat of Pemadatan. Mage1. A j er madoe.'t algemeen gebruikt tegenover bejaarde vrouwen.) (of Makdoem).bloedverlies. dronken maken. Roemah madat. stokkerig. Madoe. audientiezaal.). hot zien van blood. echtgen oote (verg. amfioenkit . iemand die verslaafd is aan hot gebruik van opium. Machdoem (Ar. bedwelmd. opiumschuiver. ook overrijp (van vruchten). mode. ook medeechtgenoot. Madjoe. vooruitgaan.). Madat (of Tjandoe). work (om to breeuwen). school.). medeminnares . chef. wegloopen. enz. Machloek (Ar. medeminnaar. Maroe). college. voorwaarts. honigwater. enz. inlandsch volgeling. tegen jets optrekken. opvliegen. Mints maaf. vooruitkomen. nat. Mad joem. Magrib (Ar. dronken. zich verontschuldigen. Magang (Jay. Mabok. . op 't punt van to gisten (van vloeistoffen). . enz. vooruitbrengen. Madjir. vergiffenis . schepsel. Mabok darah. op stokgaan. Memad joeken. hear. enz. bedwelmen . Mabok laoet.). honig. Memabokken.

zooals uit de hier aangegevon voorbeelden blijkt. zeer rein. glinstering. Maha. enz. Bermaln mats. enz. zeldzaam. om die reden. hoog in prijs. .. iemand voor den gek houden. Main. reinst. ook schijn. uitmuntend. Siwah. op jets spelen. daarom. veel van bloemtrossen der palmen hebbende pluimen. kaartspelen. voor zijn genoegen. Maha soetji. niet goedkoop. de hooge god. Majang. Mahal. ook speelgoed. . dat. bij uitstek rein. . zich vermaken. hot avondgebed (even na zonsondergang). lijk. spel. Main gila. tusschen licht en donkey . gezichtsbedrog. Maka itoe. in hooge mate. boerten. speeltuig. Bermain. Kembar majang. . vermaak. de twee of vier aan stokken bevestigde. weerschijn. toen. uitstokend. Maka. Main kartoe. . de Allerhoogste . menschelijk lijk. Makanja. (Dit maha wordt alleen in samenstellingen gebruikt en kan. elkander lonkjes geven. dikwijls door den superlatief-uitgang worden teruggegeven). enz. enz.). Maha moelia. ook moeilijk to krijgen. zoo. Maha dews. enz. jets doen. daarom. enz. Iang maha tinggi. en. met jets spelen. lets bespelen. die bij bruiloftsoptochten voor in den stoet gedragen worden. best. aanzienlijk. schijn. spelen.stip waarop de zon onder de westerkim duikt. waarom . Bermam bodo. Mahap. dure waar. schim. zich voor zijn genoegen met iota bozig houden. groot. ook benaming van zekere snort voor de vischvangst op zee gobruikte inlandsche vaartuigen . avondschemering. gekheid maken. spelen . hoog. de groote god. Barang mahal. Malt (Ar. enz. MALT. dobbelen. bloemtros van palmen. gekscheren..). Permaman. Maja. kaarten. edelst. toelonken. enz. zoodat. enz. zeer. d e All erhe iligste. Sembajang magrib. zich doze houden . duur. Iang maha soetji. zie : Maaf (Ar. ook gekheid maken.

. dringen. Semalem eon nacht. naam van een snort visch. etensbak..). makin b®sar. enz. (ook : Malahan). invreten.). to moor. hoe . gebruiken. voeding . eten. eon nacht over laten blijven. engel. Makin lama. opslurpen. indringen. zoo. de avond (nacht) van Zondag op Maandag. Makota. oogmerk. Zondagnacht. eon nacht overblijven. gedurende eon nacht . Mal. . de tijd na zonsondergang tot zonsopkomst. Mal (of Emal). snijden (van scherpe voorwerpen). eten. kro on . eterij. diep in den grond dringen (van boomwortels) . was. des to moor. zich opvreten van ergernis . vorm. Malaikat (Ar. rooken. etensdrager. doelwit. des to eer. Malam (Jay. hoe. zin. avond. uitschelden. koningskroon. Makan. hoe .). Maksoed (Ar. des to eer. wat meer is. Maki (of Maki-maki).. enz. zooveel to eer. graf. Makan of Memakan ook invreten (van een avond.). spijs. Makanan. Malam (of Malem). voedsel. etensuur. bedoeling. Makan darah. pakken (van raderen). loon trekken . enz. enz.). Bermalem... uitmaken voor al wat leelijk is. bijv. Malem Senen.. vatten. enz. zooveel to meer.dientengevolge. etenstijd. enz. slaan (bij hot damspel. overslaan (van vuur bij eon brand enz. Maki (Mol. des to moor. den afgeloopen nacht. geest. MA LA. ook eon nacht lang opblijven .). rijst eten . Zondagavond. nacht . verblijfplaats. 163 stevig e eter. Makam. Makan nasi. Toekang makan. beteekenis. Tempo makan. ook van nacht. zich uitbreiden. trekken (van pleisters. Makota rad j a.). zetel. zooveel to meer. schimpen. mal. geschreven. Malah. Makin (ook Mangkin). bijten (van vissehen). Maktoeb (Termaktoeb) (Ar. enz.). hoe langer hoe grooter. overnachten. doel. Makan gad ji. vreetzak . Tempat makanan. schelden. . model. enz.). Memalemken. enz. beschimpen. vreten. nuttigen.

25en. geheimo dour. in den wag staan. voortdurend. bekend maken. vorstelijk verblijf. jets to schande maken. dwarshout. Malay. Malem (Jay.. paleis. enz. Maleman. beschaamdheid. achterd our. lui. to laat op den avond. openbaar. luiaard. 27en en 29en der vastenmaand) vieren door op to blijven en to illumineeren. geen lust hebben om jets to doen. verwelkt. dwarsliggen. schande . Memaloeken.enz. ongeluk . beschaamd zijn. enz. kennis geven. traag. Kamaleman. . Ma'loem (Ar. loom. verlegen zijn. Maling. (gedurende de vasten) eon nacht (gewoonlijk van den 21en.diefstal plegen.. zich schamen. dwars. bij voortduring. niet gedamasceerd. beletten. steeds. dwarsboom. Memaling. hat handwork van een dief uitoefenen.). beschaamd. van kleur. enz. schande. niet gebloemd. bekend. Malih. 23en. ook schaamdeel. blootleggen. dievensleutel. zich over jets of iemand schamen. enz. publiceeren. veranderen. vorstel jke mooning. verlegenheid. als een dief doen.enz. Malang.Kajoemalang. Kamaloean. schaamte.). Mema'loemlken. ook verflenst. glad (van wapens. gedaante enz. tot schande strekken van. Maloe. bekend zijn met jets . vadsig. niet actief.).. een dief worden. anders worden. ook : malah (zie aldaar.stelen. alsmede offers aan de goden to brengen. effen. Pintos maling. enz. Percales. beschaamd. tegenspoed. vochtig klam.) Males (of Males). dwars in den weg. door den nacht overvallen (worden). dief (ook Pentjoeri). . Memalangi. dwarsboomen. Memaloei. Koentji maling. openbaren.laten staan. . . 164 MALA. geen opgewektheid gevoelen tot.beschamen. Malela. beschaamd maken. verlegen. Maligai. Oentoeng malang. verandoren. looper. lusteloos. enz. ook verhinderen.

zijn. zich baden. walks. hoe ken hot. enz . eon kort bezoek brengen. enz. Memampetken. bij machte zijn. badende. net. gegoed. gecrepeerd. . Mampoe. fam. vast in elkander gestampt. op walks wijze. hoe hot ook uitvalle. minaret. verrekt.Mamah. Mampoes (vuig.bevolkt. Ma'na (of Makna) (Ar. dicht. in staat.). toren (bij eon moskee. wear near toe. drijvende zijn. enz. ook vergiftig. open gebouw. gestorven. enz. Bermandi. waarheen ook . Mana. waarheen. stinken. Mana boleh.beteekenis. vorstelijke oom of tame. bij iemand aanloopen. voor en aan woningen van inlandsche hoofden. Mal. aanwippen. BI. MAND. wel k huffs. hoe ook. Mambos. . bloeden. Mandapa (of Pendapa) (Jav. aankomen. Ma'moer (Ar. enz. voornamelijk vischtuig. oom of tame. Artocarpus rigida. Roemah mama. bruidegom. welvarond.). vermogend zijn.) (of Mahmoer). op hat water liggen. fjjnkauwen. geest. enz. in zijn blood baden. zin. dichtstoppen. gevaarlijk. bruid. kapot. wear tar plaatse. baden. Iang mans. hoe. enz. vermogen. wet. Dani mane. Mamak. dood. Dimanamana. hooge boom met zuurzoete vruchten. Mandalika.). Kamana. wear. verstoppen. bemiddeld. Bermandi darah of mandi darah. der Artocarpeae. wie. kauwen. Mampir. bedoeling. wear van dean. stoppen. Mandi. Mambang (ook Kemambang). uit hat waMAND. ter boven komen. enz. bovendrijven. Bagimani.Manara of Menara (Mol. Mamanda. aangaan. verstopt.volkrijk. wear ook . drijven. wet. laten .) gereedschap. Mampet. overal. Manarah. geheel met blood bedekt zijn.). walk . Manarah. Bagimana djoega. dichtgestopt. bewoond. kunnen. hoe. Memandiken. Mampilai. een bad nemen. Di mane. Kamana-mane. wear. baden. hoe is hot mogelijk. van wear. hot doel niet missend. baden.

gapend. fare. Mangga. Mangifera laurina. Manggar. Mangga-kaer. Kayer. . Nat. doers baden. overmoedig. Mangkat beradoe. opensperren. ook knikkebollen. var.. Mangga-telor. Zie verder : Angkat. Bl. BI. Bi. opengesperd. Mangga-kawini. do steel der bloom. compressa. . tot de Nat. Mangap. Telor. mandoor. Mandjoer. Grtn. L..en vruchttrossen van palmsoorten. den mend openhouden. Mangga dodol. var. der Anacardiaceae behoorende boom.. Bl. ook overrijp. enz ).. var. Mangga oedang. die in vole vorscheidenheden algemeen voorkomt en aangeplant wordt. var. L. enz. de om zijne lekkere vruchten bekende. Mangifera laurina. De voornaamste soorten zijn : Mangga batjang. moor dan gaar. Manggoet. een bad geven.knikken (ten teeken van bevestiging). Mangifera laurina. Mandjat. mollis. der Clusiaceae. overlijden (van vorstelijke personen) . var.). enz. Mangkat. Mangifera laurina. doodelijk (van een wapen.opengesperd houden. L. middelmatige boom met heerlijke. ontslapen. Kawini. Manggis (of Manggistan). Mangga kalapa. Bl. (bijv. Mangifera. Mangifera indica. MANT. . El. enz. doeltreffend (van eon geneesmiddel. var. Mangga sengir. uitdijen.var. zie : Makin. Mangkin. Mangifera foetida. Mangga daging.. enz. fam. zie : Pandjat.. B1. Mandor. Mangifera indica. Sangir. Mangkak. . (in 't algemeen) open. Mangifera foetida. Mangifera indica. dodol. sterkwerkend. Garcinia mangostana.Kalapa. gratissima. Mangga wangi. 165 knikken van ouden van dagen.Mangifera indica. gezonde vruchten. zwellen.. (van vruchten en spijzen). Mangga benggala. var. L. van een kind). Mangga bembem of Kabembem. var. sterven. venijnig. microcarpa. Mangifera indica. vergiftig. gevaarlijk. B1. (inlandsch) opzichter over werkvolk. Bl.baden. Mangifera foetida. var. overlijden.

menschelijk (dierlijk) zaad.). Mantjing. (bijv. hat dikke schutblad van den bloemkolf der palmen. Djikalau njawa memboeka moeloet. Mangoet (Jay. tooverformulier. confituren. Mangos (Jay. enz.). bevallig. kom. vriendelijk. bevall ig. als gij verklaart. Mangos. Mani. naar lets vorschen. njawa poemj. boter. Mantjoeng. zeker vischgerecht. zie : Moesim. (ook van smack). 166 MANT. kommetje. hem lief. dat ik de slang-slang in brand hob gestoken. sperms. hengelen. tooverspreuk. kop. enz. in droef gepeins verzonken. Mantega. wat zoet maakt. eerste minister. ook titel voor bepaalde mlandsche ambtenaren van~minderen rang . in hot ongeluk storten. voorkomend. minzaam behandelen. zaad schieten. aanminnig. edelsteen. minister-president. lief. Manl4ri. zoetigheid. mensch. Mantra. aanvallig . van allerlei kleur en snort. eon wijze van bereiding van visch. Manisan. (ook in fig. Mangos (Termangoe-mangos). Mantat. enz. lieftallig. Manikam. veelsoortig. . ongelukkig makers (Bandj. robijn. mishandelen. Mania.Mangkok. kieine kraaltjes van allerlei kleur. tegenover iemand een lief gezicht zetten. raadsheer. Manoesia(Sk. zie : Pantat. M®mangsa. zin gebruikt). achter lets trachten to komen. . Mantjawerna. Perdana manteri. Memanisken. dan zal ik uwe woning in vlammen doers opgaan en zult gij in hot ongeluk worden gestort. lief. puntig. spits uitloopend. minister. Manik (Manik-manik of Manimani). met den hengel visschen.). aanvallig maakt.). ook wat lieftalligheid bijzet.de mensch. veelkleurig. kopje. minzaam. zest. oenda membakar lalang. innemend. enz. Memantjar mani. Pemanis.a tempat seloekoet dan dini dimangsa. karbonkol. zacht.

Mariam kodok. hat zou wat. volksstam. ook noodzakelijk zijn. Mantoe. Mardjan.tegemoet gaan. . toorn. ik wil naar huffs gaan. wil. . begeeren. metalen buikband der vrouwen. ztjlieden. gouden. genegen zijn.en derwaarts. hat dreigt to regenen. Marl. Kasana kemari. Martabat (Ar. Saiamaoe poelang.). Marhoem (Ar. Mara bahaja.van een neus). Maoe ta' mane. ongeluk. betrekking. enz. made-echtgenoot. den wil hebben tot. enz. nijdig. hierheen. tijd. mortier. komaan.. willen. bediening. ook : schimmel. iemand een standje maken. beknorren.). stain. boos. toornig. kwaadheid. kanon . feestelijk inhalen. Maoeng. een ondergeschikt Mohammedaansch geestelijke. Mar (of Emar). enz. verlangen. Maoe oedjan. tegemoet komen. ook zou hat. her. herwaarts. boos zijn op iemand. kom hier.). duf. weggaan. kwaad. onaangenaam. zaliger. stil heengaan. enz. enz. March.). (ook Emas). herwaarts komen. (van een overledene gesproken). yolk. moeten geschieden. MASK. Mantok (of Mantoek). Maoe. Maroe (Jay. Maoengan. seizoen. riekend. muf. Marbot (Ar. Memarahi. Marika (Marika itoe). Mas. tijdperk. Marga. mede-echtgenoote. Masa. enz. wijlen. Mani (Kemari). toch niet. tegen wil en dank. naar huffs gaan. terug gaan. toornen. verguld. . schoonzoon of schoondochter. ambt. hat mocht wat. Mapag. bloedkoraal. hat wil (zal) regenen. enz. goud. beschimmeld. kom. onheil. bedorven. gevaar. Boewah marlam. kanonskogel . welaan ! Mariam. vochtig. kaam. met schimmel of kaam bedekt.. Mara. niet versch. hamer. zij. Martil. enz. lead. cooker.

binnenkomen. bekornmerd zijn.) (ook Mesigit). elk. beslommering. ook verzuurd. Masks (Masks poen). gaar makes. als goud. binnentreden. gaar.. Mata-ikan kloine puistjes met witte puntjes. (ook Termasjhoer). Masak-masak. enz. Masoek. en stroef. Masjgroel (Ar. Masih (en Asin). strak. eon haven. zout. ook eon klein gewicht voor kostbare zaken. vervuld van.. doordrongen van jets. Masing-masing. Masalat (Ar. windstreek . ongerust zijn. . . allerlei gerechten klaar maken. bron. rijst koken. Mata angin. . zoutachtig. zelfs al. moskee. enz. ook koken. Mats-hari. last staan dat. behooren tot. beroemd (zijn). vraagstuk. Asem). lets ergens indoen. nog. de oogen van eon schaar. de zon gaat onder . boos (van hat gezicht). elk afzonderlijk. alh newel. Masoek pelaboehan. klaar. enz. Maram (of Masem. zich ongerust maken over. Mata ajar. mass van een net. zich als soldaat laten inlijven . opium. Masoek kadalem roemah. Masak nasi. enz. de zon . ondergaan (van hemellichamen) . Memasoekken. in huffs gaan . enz.). door den duivel bezeten. Mats bedil. vizierkorrel van eon geweer. enz. Masjhoer (Ar. vermaard. zuur zijn. ingaan. kokerellen. wel . overgaan tot. enz. Kamasoekan. Masoek soldadoe. ieder of zonderlijk. alom bekend. ziltig. Mats. tijdelijke zinsverbijstering . Masoek Islam. oog. binnengaan. soldaat worden. enz. enz. Mata gelap. Mohammedaansche kerk.). Mata-goenting. Masih. zuur. enz.Masak.). Masdjid (Ar. jets binnen krijgen. rijp. Kamasoekan setae. gereed. reeds binnen komen . ieder. bekommerd. een iegelijk. instoppen. induwen. hoewel. overgaan tot hot Mohammedaansch geloof. nog steeds. Matahari masoek. MASO.. ofschoon. Mata-djaring.

enz Matjam (of Matjem). Matakoetjing. de derde maand van hot Mohammedaansche jaar. steal. rijp . Panes MEGA. Maut (Ar. doodmaken. de zon gaat onder . Mats-mata. Mati. tepel . traan. 0011 doode . roos. monster. . ook een soon hays. de enkel . proof. soon. overlijden. Matoe. in 't algemeen alle dieren behoorende tot de tijgerfamilie. Mauloed (Ar.. .loreng. Mat. scherpe. zonnehitte . de zwarte tijger. Matahari nafk (terbit). Matting. enz. enz. zeker goudgewicht. onbeweeglijk. rozestruik. Matahari mats. overloden. sterven.jan lorek of --.streek van eon compass Mats soesoe. Tjahaja matahari. roos (de bloom). Pokok mawar of Poehoen mawar. nip maken. de gestreepte koningstijger . Matahari. 167 matahari. stil laten staan (bijv. uit. de gevlekte tijger. vaststellen (van eon prijs). de naaste prijs. Mats kaki. Mats mania. Sinai' matahari. model. dood gaan. dooden. Mata tadjem. panzer . hnas ampat balsa matoe. Matahari masoek (toeroen). kwast in hout . de zon . Mematiken. vorm.).goud van 14 karaat. Matjan (zie ook : Harimau).Mats-kajoe. Matjan koembang. Ajar mate. Matjan toetoel. gaarkoken. tijger. bril .spion. blusschen (eon lamp. hot Oosten. Terang matahari zonnelicht. karaat. geeindigd. Orang mats. stil liggen. hot doodsuur. gaarstoomen. katoog . zoo genaamd naar Mohammeds geboortefeest. gear. rijp laten worden. zonnestraal. zachte oogen . (of Rabi' oelawal). Mawar. gestorven. een vuur). dood. Harga mati. Boenga mawar. eon edelgesteente. Tjermin mats of Katja mate. eon klok). Sorot matahari. do dood. Matahari hidoep. dood. scherpziende oogen .). hot westen . Mematengken. zonneglans . Mata padoman. ondergeschikt politiebeambte. de zon komt op .

splijten. doen uitzetten. Melarat. schrijftafel. v 168 MEGA. walk. enz. open pleats. de Maleische landen. Megrek (Jay. Memelarken. hokvast. wakende den nacht doorbrengen. der Jasmineae. Melainken. Melarken. wakker zijn. enz. Molar. zich openen. opkamen. speeltafel . in de lengte uitrekken. behoeftig. Maleier . recht door heen. Melek.Medja maken.gebarsten. gebrek lijdend. fam. rozenolie . Melekab.). Nat. enz. rijzen. niet uitgaan. Medja toeiia. barsten. Min jak mawar. enz. rondo tafel . zwellen (van deeg). onder eon to zwaren last bezwijken. vierkante tafel. enz. M®la joe.Ajar mawar. wakende zijn. Melek. Djamboe mawar. Tanah melajoe. . dolen. Medan.. uitdijen.). Melati. Jasminum Sambac. uitzetten. de oogen open hebben. Zie : Lantas. openbarsten. uitrekken. zie : Lain. tafel . hokkon. armoede. zwellen . onoplettend. Maleier. vlakte. op hetgeen can zijne zorg is toevertrouwd. niet behoorlijk letten. de Indische jasmun. zich ontsluiten (van bloemen. enz. diet slapen. rozewat er . afgejakkerd. ook rondzwerven. afgebeuld tzijn). onverschillig. hot Maleisch . lantorfanten. Med j a boender. Melantas. passen enz. enz. Meleng. zie onder : Djamboe. uitgezet. Maleisch . Mega. Megan (ook Mekar). de Maleischo thal. to huffs zitton. plain. Orang melajoe. L.rozestruik . Med j a. armoedig.). gebrek lijden. enz. opblijven. Med ja pe$agi. aren. . uitloopen. enz. door on door. nalatig. gezwollen. enz. uitgaan. opengaan. slenteren. Med ja main. niet in staat zijn vender to gaan. Bahasa melajoe. openspringen. Mekoer. enz. opengaan. pierewaaien. treffend. frappant gelijkend (van eon portret bijv. etenstafel . Melantjong.gespleten.

zie: Pandjang. werpen gooien. zie : Pateri. . nauwkeurig naar jets vragen. Memalang. Memanasi. M®lingker. zie : Pangs.). MEMB. Memandjangken.ineengekronkeld liggen (als eon slang). of jets werpen. niet geefsch. zie : Panggang. ook baron. zie : Panggil. zoodat vocht enz. moor dan spaarzaam zijn. Mematjak. spreiden. Memang niat nja begitoe.. M®liwis (Jay. Memahat. Melit. zie : Pager. slingeren.jar. Memanggang. zie : Pahat. van nature. enz. zie : Paloe. zie : Bajar. van ouds. zie : Parang. zie : Pada. enz.. gierig. Memasang. Mematoek. alles haarfijn willen woten. zie : Pasang. M®mbalang. (Bat. Memageri. enz. zie : Palang. zie : Pandang. al vast. Memagoet. zie : Pandjat. Memanggil. hij was dit ook juist van plan. Membalangi. zie : Patoet. zie : Patch. vrekkig. niet good dicht. Mematjoel. van zelf. zie : Patjak. ontrollen (ook Membeber). Mematoet. Memarang. eon kleine snort wilde eend. informeeren. Memateri. zoa behoort hot. naar iemand v MEMB. Memang. natuurlijk. Memadamken. ook juist. zie : Patoek. Memadaken. van zelf sprekend. Memang begitoe. niet good sluitend (van eon vloer bijv. Memaksa. Memangkoe. zie : Pagoet. bij voorbaat. eon kind ten wereld brengen. aitijd. uitspreiden. zie : Paksa. tusschen de voegen door kan sijpelen. zie : Pakoe. Memandjat.). enz. zie : Padam. Memakoe. ook : niet mild. zeker. zie : Patjoel. zie : Pangkoe. uit den acrd der zaak voortvloeiend. Memba. zoo behoort hot.Melee.). Membabar. enz. hot is zeker zoo. Memaloe. remand of jets . taling. Memandang. Mematahken.

zie : Betoel. Membangkit. Memerangi. zie : Basoeh.geestverschijning. Memeloek. Membedoeng. Membedaki. jets naar jemand of jets toegoojen. Memendam. Memberi. Membawa. Membongkar. Membinasaken. Memeniran. Membangoeni. met jets werpen. Memboenoeh. moordenaar. zie : Berita. spookver schijning. Membasoeh. uitblazen (van vuur of licht). Memetjoet. zie : Berkat. zie : Boengkem. 169 Memerintah. Membekalken. Memetik. zie : Baring. zie : Batja. doodslaan. spook. zie : Benar. zie : Binasa. zie : Ben. zie : Pegang. Membelandjaken. zie : Belch. zie : Bedak. zie : Perang. zie : Beli.bewerpen.geest. zie : Petjoet. zie : Bedoeng. zie : Bebat. Memendekken. zie : Menir. Memid j et. Memeriksai. zie : Bawa.zie : Boenoeh. zie: Petjah. zie : Pendek. Memenoehl. zie : Bawah. Memboengkem.moorden. Membalikken. zie : Behagi. zie : Perintah. Membawah. . zie : Pikoel. Memikir. Membebat. zie : Bales. dooden. zie : Pendam. Membaringken. Memedi (Jay. Membenarken. zie : Periksa. zie : Bekal. Membetoelken. Membehagiken. ook uitmaken.zie: Belandja. zie : Bongkar. Membeli. Membelah. uitvegen. zie : Bangkit. Memetjahken. Membatalken. Memberkat. zie : Behasa. zie : Pelihara. enz. vermoorden. Membales. enz.). zie : Pikat. zie : Peloek. zie : Penoeh. Memeliharaken. Pemboenoeh. schrappen. zie : Pikir. zie : Bangoen. Memikat. Memberita. Membatja. v MEMP. doorhalen (van schrift). bewerpen. zie : Petik. Membalangken. Membejaken. Memegang. doodmaken. zie : Beja.. Memikoel. Membehasaken. zie Batal. zie : Balik. zie : Pidj et.

zie : Taban. zie : Poedji. Menadah. zie : Talak. zie dit woord). bevallen van. zie : Poengoet. Memperanakken. Mempoenjai. Memoedji. zie : Taboeh. Menambahken. Memoelangken. zie : Poesing. zie : Ampelam. Menaboeh. oorzaak. zie : Poewas. Memper (Jay. zie : Poetoes. zie : Taboer. zie : Ampelas. zie : Poenja. Men. iemand (een vrouw) tot bijzit nemen. Memperdengarken(zie: Dengar). Meminang.Memilih. gissing. Memoewasken. Menakoetken. 1Vlemperolih. Memoesingken. zie : Poed ja. Menalak. gelijkenis hebben met. zie : Tahi. Menzpedal. als grens aannemen. zie : Poelang. zie : Olih. Menagih.in dienst nemen. zie : Poetar. zie : Pipis. reden. gelijken op. zie : Pinang. (zie : Anak)r ook : ter wereld brengen. zie : Tambah. zie : Ampedal. zie : Poesar. zie : Potong. Menahan. Mena. zie : Pilih. zie : Tadah. Memperbanjakken(zie: Banjak)r vermenigvuldigen. Memoesar. Memisah. Memoekoel. Mempergoendikken (zie : Goendik). zie : Takoet. zie : Tagih. bepalen. Memmdahken.). v 170 ZEMP. zie : Pints. Memperhinggaken(zie:Hingga). Mempelas. zie : Poetih. Memperhambaken(zie: Hamba). (verkorting van Mena. iemand tot dienaar. bediende aannemen. doen hooren. Memoetar. Memoengoet. Memindj am. Menaboer. Meminta. Menakar. zie : Pind j am. . zie : Pindah. Memipis. veer hebben van. Mempelam. Memoedj a. zie : Poekoel. zie : Pisah. enz. Memotong. enz. zie : Pohon. Memoetoes. Memoetihken. zie : Taker. tot grens stellen. Memohon. Menahi.aanstellen.

Menandoer. zie : Tandoer. waschman. zie : Tandak.enandoe. Mendjait. Menanding. overwinnen. Mendjak (Samendjak). bleeker. zie : Tanggoeng. Menambang. gereedschap. Menang. Menanak. Mendekok. aan jets geljjk zijn. thuis zitten koekeloeren. bezinken. zie ook : Tatoe. zie : Tanggok. teeken van overwinn ing. Mal. Menandoek. de oogen wijd openzetten. zie : Tandang. zie : Tambang. Mendjangan (Jay. zie : Tandoe. bezinksel. Menanggoehken. schoonzoon of schoondochter. zie : Tarok. MENE. Menampak. zie : Tank. staroogen. jets in alle haast doen. Menari. zie : Tangkap. ook zich gekromd to slapen leggen. Menarik. Menandang. zie : Tawar. zie: Tanggoeh. Menangkis. overwinning. zie : Tangkis. Menandak. zie : Tampak. werktuig. op jets gelijken. zie : Tandoek. zie : Tambak. ziO: Tangis. zie : Tanggal. dronken. zie : Tanda. M. Menawar. klaarzetten. overwinning. klaarmaken. Mendem (Jay. Menara of Menarah (Mol. Menandai. . Menantoe. winst. zie : Tapis. Menamboenken. Menanggoeng. Menaroh. Mendap. enz. Menapis. Menangkap.Menambak.). winnon. bezopen. zie : Dehoeloe. Menangis. zie : D jadi. drab.). (00k: Roesa). zie : Tanak. zie : Tamboen. zie : Tamoe. zie : Djait. Mendamai. hert. Menanggalken.).). Mendadak (Jay. Menatoe. Kamenangan. wet gewonnen is. Menamoe. zie : Tan. Mendjadi.Zie ook: PendOm. sedert. Menangas. Mendelik. Mendehoeloei. Menanggok. bedwelmd(zijn). zie : Tangan. zie : Dadak. zie : Tending. Menangani. zie : Tangan. groote oogen opzetten. winst.

Menembok. zie : Adoe. Menembak. opwaarts openslaan.). zie : Tekan. zie : Tegoeh. Mengadjoki. zie : Djaroem. zie : Adjar. zie : Tenoeng. regenachtig (van de lucht). zie : Tempoeh. zie : Djerit. zie : Tentang. zie : Adj i. Mengadjar. ook opengaan (van hot deksel van een kist. Menegor. zie : Adang. Mengadang. Menepoeng. Menengar. Menerima. Mnenoeng. MOnempel.Mendjaroemi. u v MENE. zie : Dengar. zie : Kaft.opwaarts gericht. zie : Tembak. . Menerangken. Meneraboeng. Mengad j i. zie : Tenoen. Menepok. zie : Ad j ok. achterover slaan. enz. Menegahken. Mengadaken. Menegoehken. wol k. Menelan. zie : Kaboer. Menetas. achterover liggen. zie : Trap. zie : Tepoeng. zie : Teboes. zie : Ada. Menedoehi. Menenoen. betrokken. zie : Terang.achterwaarts. zie : Tembok. Menerad jang. achterover buigen. Mengadjak. Mengadoe. Menepi. Menerka. Menetapi. zie : Terka. zie : Teradjang. Menerbitken. zie : Tepi. zie : Terima. zie : Tegor. zie : Terbit. Mendjerit. Menebas. Menengah. Menerbangken. zie : Tepok. Menebang. Mengail. Mengadoni. Menebah. zie : Tedoeh. Menendang.). zie : Telan. zie : Tebas. Meneboes. zie : Tebang. bijv. Menerap. zie : Tendang. MOnekan. zie : Kafl. zie : Adore. zie : Teraboeng. bewolkt. Menempoeh. Meneroesi. zie : Tempel. zie : Tetap. zie : Teroes. zie : Tentoe. zie : Tengah. Mendjengat. zie : Tebah. zie : Tegah. Menentoeken. Menentang. Mendoeng (Jay. zie : Terbang. Mengaboerken. zie : Tetas. Mengait. zie : Adjak.

. Mengantara. zie : Anggoer. zie : Kakak. Mengapoesken. Mengajaken. Mengganggoer. Mengalap. zie : Alih.Mengajak. Mengandoeng. Mengalih. zie : Angkoet. Mengajau. zie : Kandoet. zie : Asah. Mengangkang. zie : Karoenia. Mengalas. zie : Amboel. Mengasah. Mengapa. Mengapoer. zie : Kampoeng. Mengajoen. zie : Kajoeh. Mengakak. zie : Angkat. Mengapalaken. u MEND. zie : Amook. zie : Amboel. Mengantjing. zie : Arak. Menganginken. Mengandoet. zie : Karang. Mengamboel. Mengampoeni. zie : Kantjing. zie : Anteh of Antih. zie : Akoe. zie : A j oen. zie : Antara. Mengap. Mengantih. Mengaron. Mengantoek. zie : Alas. Mengarang. Mengalpaken. Mengajoeh. Mengarak. Ajak. zie : Anlpoe. zie : Apa. zie : Alap. Mengania j a~ zie : Aniaj a. slaap hebben. Mengaroeng. zie : Kasih. enz. zie : Antoek. zie : Kate. zie : Ajer. Mengantjoek. zie : Kandoeng. Mengambil. zie : Ampoen. zie Aroeng en Karoeng. Mengataken. waarom. Mengangkat. Mengasihi. Mengasoeh. Mengampoengken. wet is or de reden van. zie : Anoegeraha. zie : Kajau. zie : Kambang en Ambang. Mengaroeniaken. Mengangkoet. zie : Angin. amati. zie :. zie : Kangkang. zie : Mangap. zie : Aron. zie : Asoeh. zie : Amat. zie : Antjoek. zie : Kapoer. zie : Alah. Menganoegerahaken. Mengapaken. zie : Kaja. Mengambang. zie : Apoes. zie : Alpa. Mengakoe. slaperig zijn. zie : Ambil. Mengamboel. Mengalah. enz. 171 Mengampoe. Mengajeri. Mengamat. Mengamoek. zie : Kapala. hoe komt hot.

zie : Atoer. stil thuis blijven. v Mengemboes. zie : Art!. Mengerasken.). Mengatoer. enz. v 172 MENG. Mengekah.Art!. zie : Kna. M ngentjingi. v Mengemasi. Mengelek. zie : Kawin. Mengerat. zie : Emoet en Kemoet. zie : Kenjoet. Mengeh. (van eon zieke). zie : Kentjing. zie : Emas. zie : Keroeboeng. zie : Emboen. Mengawinken. Mengemboenken. Mengendahken. zie : Kering. zie : Keleh. zie :~Kepoeng. Mengebas. Mengelek. pijnlijk trekken. Mengertlken. niet uitgaan. near den adorn snakk en. zie : Kerak --om jets vechten (van honden). zie' : Kekah. Mengepoeng. Mengepi. Mengentak. zie : Entak. Mengedan. zie : Kepit. zie : Kena1. Mengetam. zie : Kebas. . werken (van eon etterbuil. zie : Atas. Mengenaken. zie : Ketam. Mengeleh. zie : Keras. zie : Kelelk. Mengepit. zie : Eret. zie : Kerat. drukken. person (bij de ontlasting of bij eon bevelling). zie :~Ketjil. Mengerak. Mengetjilken. Mengeroeboeng. Mengerti. de kamer houden. Mengemoet. hijgen. zie: Endah. in eon kamer blijven. Mengeringken. zie : Kerd ja. trekken.Mengatas. benauwd. Mengerdjaken. zie :Emboen. buiten adorn zijn (00k: Menggeh. Mengenalken. zie : Kelek. Mengenjoet. Menggehmenggeh). Mengeret. zie : .

Mengkeroek. Mengoedoet. Mengirak n. Mengigau. zie : Itoeng. . zie : Oelas. u MENG. Mengoedoengi. Mengmgatken zie : Ingat. Mamengkoet perentah. enz. nog niet geheel rijp. enz. zie : Ija.). Mengijaken. (Bandjerm. zie : Ini en Kin.). ook benaming voor zekere slagorde. kreeft. (van eon dior. Mengigal. zie : Igal. Menglndjak. Mengoedjar. zie : Ikoet. Mengikir. Mengidar. Mengisl. zie : Ikat. zie : Koedoeng. zie : Kikir. Mengilir. L. zie : Kira. Mengoekoes. Pangkoe -. zie : Koeli. zie : Obah. (ook Sangkoedoe of Koedoe). zie : Ketok. Mengoebar. Mengikoet. zie : Oed ji. Mengisap. de uitvoerder zijn van bevelen. Mengoeli. Earn. der Rubiaceae. zie : Oedjar. dat niet wel is. zie : Ilir en Kilir. zie Idar. zie : Isap. Mengkara. Morinda citrifolia. zie : Idzin. zie : Oebar.~zie : Indjak. Mengitoeng. Mengiroep. zie : Obat. Mengkal (of Mengkel).Memangkoe).. -fig. zie : Iring. Mengoedji. die eon roods kleurstof geeft. Mengobah. enz. Mengkoet of Mamengkoet (Verg. Mengidzmken. zie : Isi. Mengiri. zie : Idjab. zie : Kipas. zie : Oekir. bevel en ten uitvoer brengen. zie : Iroep. Mengoekoep. ook : belast zijn met enz. zie : Koekoes. den kop (hot hoofd) laten hangers. zie : Oedoet. Mengoelas. hot sterrenbeeld de Kreeft. op of in den schoot dragon. Mengoekir. Mengikat.Mengetok. half rijp . middelmatige boom. nat. Mengiring. zie : Oekoer. zie : Igau. Mengidjabken. Mengkoedoe. Mengo ekoer. zie : Oekoep. Mengipas. beginners te rijpen (van vruchten). Mengobati.

Mengoesir. L. zie : Timboel. zie : Korek. zie : Tired j au . zie : Kotor. Mengoembah. zie : Tindih. zie : Timbang. zie : Oepa. Mengoempoelken. zie : Opah. Gnetum gnemon. zie : Oempil. Mengok (ook: Mengor. Mengoeroet. Menimba. Mengoeloer. zie : Oeroet. zie : Oendoer.ja. zie : Koepas. zie : Kotj ok. Menind j au. Mengoewasani. Mengoembaliken. Nat.zieKoenlpoel-. zie : Oendang. zie : Koesoet. een middelmatige boom. zie : Tindik. . V MENG. Fam. zie : Oend j ook. Mengoetjoepi. Mengoentoekken. Mengopahken. der Gnetaceae. Menindih.Mengoelilingi. Mengoetjap. zie : Kombali. zie : Ojak en Kojak. Mengoepas. Mengoesahaken. zie : Oetoes. zie : Oemboek. Menindik. zie : Tindas. Mengoesap. Mengotorken. zie : Koetjoep. scheefgeplaatst. Mengolok-olok. Menimbang. zie : Koewasa. Mengoeroeng. zie : Oesaha. Mengot). enz. zie : Oeroeng en Koeroeng. zie : Oesap. Mengotj ok . Mengorek. Mengoentji. Mengoeroes. Mengoendang. Mengoetoeki. zie : Koeliling. zie : Oeloer. Mengoendoerken. zie: Koentji. Mengoerai. Menindas. zie : Oerai. Mengoentai. Mengoesoetken. Mengoerap. zie : Oesoeng. scheef. Mengoend j ook . zie : Timber. zie : Koembah. zie : Oeroes. zie : Oerap. zie : Oentoek. Mengoera-oera. Menimpa. Menimboelken. zie : Koetoek. Mengojak. zie : Oesir. zie : Oera. Mengoepa. Mengoepamaken. Mengoenjah. zie : Timpa. Mengoerangken. Menimboen. ook Menindjo of Melindjo. zie : Oental.jaken. Mengoesoeng. zie : Olok. Mengoetoes. op zijde. zie : Koetil. zie : Koerang. zie : Oepama. Mengoempil. zie : Koenjah. zie : Timboen. Mengoetil. zie : Oetjap. schuin. Mengoemboelk.

zie : Saksi. ontvlammen. Menjajoer. Menjamak. zie : Tinggi. ook vermengen. Menitir. Menjamboet. zie : Sahoet. benzoe. zie : Sangga. Menjangga. net. Men j ampoernaken. Menjampaiken. Menjamar. minuut. Menit. . M en j awaken. Men j aboet. 173 Meninggal. rijstgruis . zie : Titir. aansteken. zie : Tinggal. L. met benzoe bewierooken. Men j abit. Menjambat. fijnkorrelige zaden. Menind j oe..walks bladeren en vruchten veal gegeten worden. zie : Sanggoep. zie : Titah. zie : Sampoerna. Callicarpa cans. Men j aksiken. Menjajangken. gebroken rust. Menitik. zie : Sajang. vuurvatten. enz. zie : Salah. zie : Sabit. Menjalahken. zie : Samboeng. zie : Titis. Men jalamatken. Menjala (of Menjalah). Menjalaken. zie : Salamat. en neusbloeding pleats heeft (ook Mimisan). Meninggiken. V MEND. zie : Sadia. Menjadiaken. Memeniran. Menitahken. Menir. doen ontvlammen. Menjanggoepi. zie : Sampai. veal gebruikt in de inlandsche geneeskunde tegen vrouwenziekten . zie : Salin. Men j akar. opvlammen. wierook . zie : Sangka. zie : T j akar. Menjangka. aanmaken (van vuur). V 174 MEND. Menjalin. der Verbenaceae(?) eon kleine heester met kleine. Memenjanken. Meniran. Menjamboeng. Menjahoet. een ziekte in den news. zie : Samak. zie : Samar. zie : Titik. ook afgaan (van vuurwerk. zie : Same. waarbij hat neusvlies(?) dikwijis kleine bobbeltjes vertoont.) . Menjan. enz. Menitir. fam. zie : Samboet. zie : Sajoer. vlammen. zie : Sambat. zie : Tired joe. fijnkorrelige. zie : T j aboet.

Men jaroengi. Menjapa. zie : Soekar. zie : Sepoeh. Men j epit. Menjentak. Meniarapken. zie : Selidik. Menjemboehken. zie : Soenat. zie : Selesai. zie : Soempah. Menjendal. zie : Sender. Menjewa. Menjoekoer. zie : Sapoe. zie Se berang. ook D jepit. Mend eboet. Menjasarken. Menjingkir. Men j oebit. zie : Serah. zie : Sangsara. zie: Serampang. zie : Sembeleh. Menjenderken. Men j elesaiken. V MEND. zie : Soembang. zie : Sisik. zie : Singklr. vloeien (van eon wond). Men jebar. vocht afgeven. Men jimpan. zie : Sapa. zie : Sasar. zie : Sengget. zie : Sembah. Menjemboeniken. zie : Siksa. zie : Sesak. . Men joker. Menjisik. Men jelimpet. zie : Slram. Menjikat. M®n joembang. ]den j esal. Menjenje (Bat. zie : Sebar. Men j edoeh. zie : Sedoeh. zie : Sendal. zie : Soelam. Menjemboer.zie : Soempit. zie: Semboeh. zie : Sentak. Menjiksa. Menjipat. Menjembah. zie : Sepit. Men jawah. zie : Tj eker. zie : Sigera. zie : Tiarap. Menjisir. Men j apoe. Menjoekarken. Menjembeleh. zie : Semboer. zie : Sikat. zie : Tjoekoer. Men joeloehi. aldoor vochtig zijn. Menjesakken. zie : Sewa. Men jindir. zie : Sisir. zie : Boeni en Semboeni. Menjepoeh.). zie : Sawah. Menjerahken. Men j cram. Menjoenat. Menjoelam. zie : Sesal. Menjoempit. Men jelam. zie : Simpan.Menjangsaraken. . zie : Saroeng. Menjoempah. zie : Selimpat. Menjembajangi. zie : Seboet. zie : Sipat. Men j e1idik. Men j eberang. zie : Soeloeh. zie : Selam. zie : Sembajang. zie : Tj oebit. Ml n jigeraken. M njerampang. Menjengget. zie : Sindir.

Menoembak. dunne afgang. Menoengging. Menoekar. Menjoetik. Menoewang. zie : Toelis. uitgutsen. Menoempahken. zie : Tonton. zie : Toeloeng. M®ntah. Menoeroenken. zie : Soesoer. zie : Toetoep. Menoetoep. zie : Toetoek. zie : Toekang. ook eon snort witte steep. onrijp. zie : Toeba. rauw.). Mentimoen. zie : Toentoen. Menoenggoe. zie : Toed j ah. zie: Pentja. Menjoga. Mentja. zie : Toekar. zie : Toempang. dun afgaan. zie : Ketimoen. Menjoeroeh. Menoempoek. buikloop. Menoeba. zie : Soerat. Menjowek. zie : Sowek. Menoekang. zie : Toendoeng. zie : Tolih. zie : Soetji.M n j oerat. Menoendoeng. Menonton. Men joesahken. nog niet bereid. zie : Pentjil. Mnoeras. zie : Toeroen. zie : Toedjoe. zie : Toend joek. Menoeroet. zie : Toewang. Menoedoeh. zie : Tjoetik. Menoed jah. zie : Toenggoe. Menoesoek. met een straal uitstroomen (bijv. zie : Toengging. Mentjil. zie : Toeroet. zie: Soga. zie : Toenggang. zie : Sorong. zie : Toesoek. van blood . Menjogok. Men joetjiken. Menoer. bal. zie Mantega. zie : Toempoek. Menoeloeng. Mentega. ongaar. Mentjeret. roset. zie : Toempah. terwiji. zie : Soso. zie : Soeroeh. v MEND. Mentang (Bat. Menoempang. zie : Soewap. Men joewap. Menoetoek. Menoend joek. Menoentoen. ongekookt. zie : Toedoeh. zie : Soesoel. al is hat ook. is hat omdat. Menoedjoe. Menjoesoel. Men jorong. zie : Toemboek. Menoemboek. zie : Toeras. zie : Tjoetji. Menoenggang. knop. zie : Soesah. Mentjoerat. aan diarrhea lijden. Menjoesoer. Menjoso. Menjoetji. zie : Toembak. Menolih. buikloop hebben. Menoelis. zie : Sogok.

schuin gaan. zich verspreiden (van damp. glijden. schoonvader. Merah moeda. neerstrijken. Boentoet merak. roodbruin . getrokkon uit gobrande rijstaarhalmen. zie : Peres. uitglijden.).onwel zijn. Merdoe. Merah. schoonmoeder. zie : Peres. MILI. Mentjok. Merah toewa. afglijden: glippen. M®riang (Jay. Merapati. eon koortsig gevoel over zich hebben. Meriap. eon (op ondernemingon of landerijen) met de nachtwaak belaste persoon. Merah betoel. zie : Riap. een schuine richting nemen. uit de rechte ljjn gaan. 175 Merengoet. met gesloten oogen. de oogen sluiten. ook langzaam aan rood worden. Mares. koortsig. Mares. Merem. Merah telor.uit een odor). rook. enz. ook ergens zijn verblijf houden. huisdujf (ook : Boeroeng dare of Derpati). auwestaart. Mentoewa. . bog. vermiljoenrood. zin). Meroewap. naar alle kanten uitslaan. enz. --vallen. wasemen. schoonouders. vuurroad. Merang (Jay. pauw . zich vestigen. Mentjong (of Mentjeng). Mentoewa laki-laki. schoonvader. gewone duff. donkerrood. de koorts voelen opkomen. rood. dampen. rood verven. uitglippen. zuur zien. Meriam. de oogen luiken (00k in fig. zacht. schout. -liggen. scheef staan. (as vogels). enz. duff. een ontevreden gezicht toonen. Merck. Merinjo. gedroogde halmen van de rijstaren. koortsig zijn. Ajer merang.). Memerahi. dooier van eon ei. stroo. enz. schoonmoeder. Meritja (of Lada). gebruikt om de Karen to wasschen. paper. op een tak zitten. karmozijnrood. oranjerood . zie Mariam. enz. lichtrood. Mentoewa isteri.). enz. inspoctour vary politie. Merosot. koortsachtig. ook eon ondergeschikt inlandsch politiebeambte. eon zuur gezicht zetten. lief (van een stem).

). zeewaarts gaan. Tanah mesir. Saminggoe.). Memiliki. zeker. eon rivier afvaron. zie Masd jid. vet. Egypte. nut. Mewek (Bat. eon week..). Hak kamilikan. Mesem. enz. de stekelrog (verg. zie : Menantoe. glimlach.). slordig.~(Zie ook : Memeniran onder Menir). den mond plooien of vertrekken (van iomand die op 't punt stoat van to schroien). droom . hot is noodzakelijk. eon vuil kind. Minjak kalapa. Mesir (Ar.vuilik. hagel. 1Mertjoe. de kansel. enz. zie : Menatoe. verplicht zijn. M®rtjon (Jay. woken lang (duren. Minjak tanah.) stroomafwaarts 176 MIMI. smoer. gaan.ganzenhagel. Mimpi. in bozit nemen. Minbar (of Mimbar) (Ar. Bat.). Meson (Ar.Zondag. olio. Bermimpiken of Mengimpiken. Lain minggoe. jets in eigendom bezitten. hot moot. Minatoe. . Milir. eigendom .de preekstool. punt. (Jay. Minantoe. moeten. zekerlijk.Mertja. vuurwerk. hat hoogste gedeelte van jets. hot moot.enz. pruilen. Minjak katjang. Mimi. Minggoe (Hari minggoe). . Mimisan. sloddervos. Bermimpi. Belangkas). musschonhagel. hot spreekgostoelte in eon moskee. over jets droomen. Meski. Milik. Mesti. Mertoewa. Mesigit (Ar. zie : Moertja.. voetzoeker. enz.). een volgende week. top. Minjak wangi. olio geporst uit aardakers. Minjak ikan. Minfaat (Ar. Minjak mawar. hot behoort zoo. Minjak. zie : Mangkin.) . eon slordig kind. zie : Mentoewa. kruin. klapper. voordeel. eon neusbloeding hebben. droomen. enz. odour. graf paaltje. de andere week. eigendomsrecht. vuil. glimlachen. zie : Masks.). schroot. noodzakelijk zijn. Berminggoe. petroleum. ook Mengimpi. Mestmja begitoe. kokosolie. Anak mesoem. enz. Mesoem. niet netjes. enz. Mingkin. Mimic. rozonolie. jachthagel.

schuin afloopend. ook kroonprins . MOED. Moe'ala (Ar. leeraar. handolskapitaal. verrekt. rob jn. verzoeken. subliem. fonds. Moe. bez.uitschelden. schelden. hellen. hellend. uitmakon. Moebeng (Jay. bidden om jets. hoofdsom. verkorting van Kamoe. boginkapitaal. Modda.of zusters-kind. voornw van den Zen pers.of schapenvet . Mints-mints. enz. rookon. van twee vrouwen (echtgenooten) de jongstgenomone. gestorven. Misan (ook : Misanan. arm. licht (van kleur). enz. meostor. Minjak babi. onrijp (van vruchten). waarmede men eon zaak begint. jong. onderkoning. iemand bedrijfskapitaal verstrekken.). wat gedronkon wordt. enz.). eon drank innemen. vragen. Miskin. bedrijfskapitaal. kapitaal. opium gebruiken. schuiven.). 1 evertraan . schuin. reuzel. broers. armoedig. loods. neof. Radja moeda. eon ondergeschikt geestelijke aan eon moskee verbondon. moot oproepon. enz. gebl uiken. geiten. Minjak kambing of gi. Mirah. om jets heen loopen. vorzook. 00k: stuurman. Misoeh(Jav. Tempat minoeman. medicijn (drankjo) innemen. bode. vorheven. schuin afloopen. Bini moods. enz.). drankenzetjo. Minoem madat. Soedara misan). uitslaan. Moe'alim (Ar. Misoehi of Memisoehi. bedelen . enz. zie verder Pints. Minoem anggoer. nicht. . Modin (Ar. wij n drinken. Minoem obat. dood. drinken. iemand uitschelden. Modal. Moebal. overhellen. omhoog waaion (van vlammen). Miring. naar een kant neigen. jougdig. Minoem. behoeftig. Minoeman drank. Memodalken. sollicitatio.). Mints. Modar (Soend. rondgaan. lets drinken. . draaien.). die de geloovigen tot hot gobod. omloopen. Permintaan. gecrepeerd.traan. karat. enz. inleg. naar jets sollicitoeren. de jongstge- . karbonkol..

kerspel.. enz. voorzijde. Moeka mania. Memoedjoerken. gemeente. Bermoela. . enz. ook: van lieverlede. woonplaats. echtbreuk. Memberi moeka. begin. iemand lekker maken . de eerste maand van hat Mohammedaansche jaar. ingezetene. enz. gemakkelijk achten. aangezicht. eon rivier opvaren. huichelen. enz.). Moedah-moedahan. waterspiegel. . voor. plaatsen. daarom. Moedah. geringschatten. moge hot gebeuren.trouwde. oorsprong. Moekadas (Ar. niot moeilijk. boeleerster. Ajer moeka. enz. zie : Pohon. aangenaam. toegevend zijn . wonend. radon.). in ears bepaalde richting recht uitgestrekt. oppervlakte. een lief. overspeler. lets in een bepaalde richting recht uitstrekken. aanvangen. moge (bij wensehen). onder vier oogen. Moeka ajar. Moeka medja. aanioiding. gelaat. Di moeka. Memoedahken. eon begin hebben. ten eerste. kan hot zijn. Moeka. Moeharram (Ar. jets licht opnomen. gelaatsuitdrukking. ook : gemakkelijk waken. verblijfplaats. aanvankelijk. enz. vestiging. boel. om to beginrnen. in den beginne. vergemakkelijken . gezicht. aanvankelijk. waarom.beginnen. Bermoekah. inwoner. Moekim. enz. zich aan echtbreuk schuldig maken. heilig. vooraan. vooraan. Moela. oorzaak. Moedjoer. licht. Moega (of Moega-moega). Moekah. gemakkelijk. van aangezicht tot aangezicht.). toegeven. Moedik. Moehoen. bewoner. naar hooger gelogon streken gaan. Moeka dengan moeka. enz. meeloopen (van hat geluk. zoo mogelijk. buitenzijde. overspel bedrij yen. aantrekkeIijk gezicht. Sabermoela. overspeelster. eerst. zoo mogolijk. . MOED. hat blad eener tafel. overspel. oppervlakte van h et water. ook gelukkig zijn (in hat spel bijv.). gevestigd. voor. rechtuit. geheiligd. Memboewat moeka. een lief gezicht toonen.

12 178 MOEN. lijke roering. . heen en wader gaan. Memoelai of Moelaf. . Obat moentah. aanzienlijk. eon mond. Moeloet mauls. dotterig. bek. . Moeloet kotor. Moenggoek. doorluchtig. verheerlijking. enz. Ngeberoek). ear. overgeven. Moendoek-moendoek of Mendek-mendek. elastisch. gat. Memoentahken. kramp (in den bulk). ontkennen. heuvel. opening van een geweerloop. verheerlijken. bloedspuwing. mond. eerbewijzen . heen en wader loopen. afvallig zijn. lets beginners. uitrokken. in een hurkende of gekromde houding naar jets toe gaan.van jets niet moor willen weten enz. zie Poengoet. Moengkir. begin. eon MALEISCH-HOLLANDSCH. uitbraken. Kamoeliaan. heerlijk. enz. op en near gaan. Permoelaan. uitrekbaar. eon belofte broken. 177 begin met jets maken. zie Mauloed (Ar. luisterrijk. loochenon. Moentah. kruipend naderen.ten eerste. bloedspuwen . ook van kleur verschieten (van geverfde stoffen. enz. Moengil. braken. mull. Moelas (of Moeles). Moeloed. braakmiddel . Moeloer. jets of iemand bekruipen. meineedig zijn. Moeloet. die veal liefs kan zeggen. opening. v uilb ek . roemrijk. vomeeren. MOEN. verheven. om to stolen.. verg. Moendar-mandir. in de eerste plaats (meest aan hat begin van eon verhaal) .). zich kunnen verlengen. enz. klein en lief. braaksel . roering. eerbewijs. aanhooging. enz. monding. zich terugtrekken. Memoeliaken. aanvangen. Moenggahin (van een j ong meisj e) naar de woning van harm beminde overloopen (verg. Moentah darah. hoogachten. pun. enz. Moelia. edel. koliek (hebben). enz. Moeloet bedil. luister. geeerd . uitspuwen. aanminnig. Loentoer). Moengoet.

Moesim. Moesim boewahMONG. guihartigheid. iemand verteederen. treurig. de tijd waarin de rust gesneden wordt. Mooring-mooring.Moentjerat. uit zijn humour zijn. ook vuurrood. benaming.). de oogsttijd van de rijst. Moerka. carry). enz. grommen. Moesa (Nabs Moesa). in zwijm. goedheid. de droge moesson . grootmoedig. brommen. discipel. donkey (van den dag). Moeroeng. bepaalde tjjd voor jets. enz. boos zijn. Moesim panes. niet duur. enz. de profeet Mozes. Moesang djebat. enz. een anderen godsdienst omhelzen. goedkoop. laag in prijs. opvlammen. Moesim oed jars. enz. bezwijmd. Moesim pantjaroba. zonder glens. de vruchtentijd.. tlauw vallen. vrouw die voor een man een bedgenoote zoekt enz. boewah.). jaargetijde. de tijd der veranderlijke winders. Moentji kari. Mozes. ontevreden zijn. mededeelzaam. koppelaarster. toornig. in flauwte. Moesjawarat (Ar. boosheid. bezwijmen. bedroefd. overlegging. enz. Moesang (of Moensang). de regentijd . civetkat. neerslachtig. kwaad-.. een snort wilde kat. seizoen. Memoerahken. uitslaan (van vlammen). Moert ja. woede. beraadslaging. toorn. afvailig worden of zijn. somber. Moertad (Ar. die aan inlandsche of Chineesche huishoudsters van Europeanen gegeven wordt. renegaat. Moerid. meegaand. mildheid. pruttelen. droef geestig. Moesim motong path.). triest. milddadig. waarin vela en allerlei vruchten to krijgen zijn . Moeram. de kentering. enz. ook read (lichaam). Memoesjawaratk en. droevig (van hat gelaat). Moerah. gul. (van hat Eng. Moeroep (of Moeroeb). spatters (van vochten door drukking. mild. over jets . buiten kennis. Moentji. Kamoeraban. droevig. afvallige. zwaarmoedig. moesson. leerling. vlammen. goedgeefsch.

). gemeen vrouwspersoon. grootvader. mosterd. tegenstander. riviermond. Roemah monjet. geladen zijn met. spits. onwaarschijnlijk. snuitvormig. bedienen. vracht. enz. boel. bevatten. 179 zend. schildwachthuisje. Nene-mojang. lief. Molar (Bat. passers. onbestaanbaar. Moetlara.). pare]. Momo (of Momok). steenachtige zelfstandigheid uit hat lichaam van menschen of dieren en nit pl amen of komstig. op iemand (een kind. waterige stoelgang. gezwollen. mollig.. Moestahil (Ar. poezelig. in vijandschap levers met. (verg. parelschelp. onmoge]ijk. Momong (Jay. -. hoot Nakir). slaperig. Montjong. bevallig. Moewatan. vijandig zijn.beraadslagen. aanvallig. in jets laden. enz. Moestika. spook. spits toeloopend.hoe is hat. gevuld. diarrhea. mooi. straath oar. paarlemoer (ook Endoeng moetiara). Mojang. een der twee doodsengelen (de andere MONJ. mogelijk ! hat ken niet ! enz. bezoarsteen. zie Pondok. Moewat. iemand a. ook wan de borsten) : rond. kegelvormig. Moesoeh. allerlief'st. voorouders. inhouden.). slapen. Seteroe). klein en lief. Molor.). uitmonding eener rivier. alvorens zij tot den hemel worden toegelaten. dunne afgang. om to stolen. Mondok. Memoewatken. absurd. Memoesoeh.ls vijand beschouwen. bijzit. Monjet. ook : slat. Moewara. Molek. teals vijand behandelen. Moestardi. reede. haven. die de dooden in de graven ondervragen. loslijvig zijn. buikloop hebben. iemand dienen. vooruitstekend. minnares. op lets. rijVAMP. Montok. Montjor. . letters. Koelit moetiara. aanminnig. schilderhuisje. dun afgaan. lading. ondenkbaar. Bermoesoehan. opkomend. Ketjil molek. dotterig. enz. Mongkar (of Moengkar). aap . vijand.

nest. ongelukkig voorteeken. Menafas of Bernafas. drift. op lets zitten. op en neder gaan. Kanafkan. Mowa.). tegenspoed. Naga. scheep gaan .onheil aanbrengend.). groote aal. ook bevordering maken. Naik. rijdier. Moses. Menafkken. stijgen. . Nafas (Ar. opklimmen. Nachoda ~Perz. paling. gezagvoerder van eon handelsvaartuig. Muzelman.hartstochtelijk begeeren. Motes (Ka'in motes). ziet go wel ! (uitroep). Naik koeda. plaatsvervanger. opgaan. Naik radja. Nabi (Ar. Mohammedaansch. adorn. vuil is. doen stijgen. rijzen . Nadi. enz. klimmen. Moslim (Ar. fam. pols. . zuchten. profeet. morsig. nu. Nagasari. (of Nakoda. Menaiki. to paard rijden.). stijgen. Bernafsoe. eon snort huiduitsiag in den vorm van kleine bobbeltjes of puistj es.). ademen. Nafk kapal. ongeluk. Muzelmansch. west onrein. grofdoek. fraaie boom met ijzersterk hout en aangenaam riekende bloemen. onrein. oplaten.vaartuig. (of Napsoe). naar de hoogte gaan. . enz. lust hebben in. Menafasken. inademen . der Clusiaceae. Nadjis (Ar. enz. enz. L. Hawa-nafsoe. ook Djoeragan). op lets stijgen. polsader. slavi n. Nahas. op on of klimmen . Nafb. aan wal gaan . op lets gaan. Na. titel van den geestel jke. ademhalen . aan boord.). lust. enz. in prijs stijgen.Montor. waarop men zit. Morong. naar boven gaan. N. Mesua ferrea. Nafsoe (Ar. die de function van eon penghoeloe waarneemt. (of Napas).). promotie maken . Naik harga.voertuig. enz. hooge. Mohammedaan. Menafk. hartstocht. zwaar ademhalen. Nafk di darat. lust on begeerte. Naik toeroen. rijdt. draak. . Naik pangkat. Menarik nafas. naar boven gaan. ademhaling. zeih doek. eon snort pot of pan met eon of twee handvatsels. koning worden. vuil. begeerte.

180 NAMP. Menamai. titulatuur. Namnam. spoedig. beschutting. befaamd. hooge. zie : Tampik. zie : Nafas. Napes. heeten. enz. der Bromeliaceae. (in eon koekoesan gaargestoomde rust). Bernanti en Menanti. blijven wachten. schaduw.Nakal. verdoemden. Kemangi-blade- . otter vormen (van eon zweer). (rijst zonder koekoesan in eon pot gekookt) . baldadig. zie : Tampin. moedwilligheid. Napsoe. stoute. eon naam geven . Ternama. Mengangkoet nanah. nest. L. straks. ondeugend. etteren. Annanassa sativa. enz. zie Tandjak. stouterd. naar lets noemen. lam. hooge boom met zuurzoote vruchten. waarvan men in India verscheidene varieteiten kept.stoutheid. met otter zijn . zie aldaar. Nasi. noemen. fraaie boom met mooi en stork hout on aangenaam smakende vruchten . over de verschillende rustbereidingen als Nasi koekoesan. Nanas. Nasi hwet. Artocarpus integrifolia. Naraka (Sk. eieren. C. Nangka. otter.). Nandjak. afwachten. organs beschutting zoeken. L. die veel gegeten worden. in de schaduw staan. gekookte rust. zich onder lommer begeven. Nampik. van naam. fam. ondeugend zijn. zie : Tampak. L. lam. de hei . Naoeng. Bernanah. stout zijn. den Papilionacea. Nampin. nog eon oogenblik. net. ook van dozen boom bestaan veal varieteiten. Bernama. (rust met kleine vischjes. lommer. Bernaoeng. enz.. Menamaken. ondeugd. zie : Nafsoe. Kanakalan. Nasi oelam. baldadigheid. der Artocarpeae. Nampak. benaming. Nan = Iang. Menantlken. naam. oiideugende streken. Nanti. Nanah. geheeten zijn . Names. op jets of iemand wachten. opwachten. Isi naraka. beroemd. net.ynometra caeliflora. eon naam hebben. helbewoners. wachten. stout. titel. de bekende Ananas.

). Hari natal. landzaten . vlakke grond. ook den mond bewegen alsof men lets kauwt (zooals bu oude lieden gozien wordt). Nasrani (Orang nasrani). openhouden. medeburger. voorouders. zie : Negeri. vlak. Ngakak. zetel des rijks . Ngajoeb Ngajoebi. Nenek (verkort Nek). Nenek-mojang. Nasi koening. zwetsen. grootspreker. rijk. Mengeboel. Nata (Sk. gewest. bluffen. ook: rooken. Negeri. Pedoedoek negeri. verg. grootje. stadgenoot. Mengangoet. zie : Mengedan. oude vrouw. hear. wijd open. enz. Kerstdag. toepassing of moraal van eon verhaal. Pengeboel. schaterond lachen. bodem eener nvier. Negara. Ngeberoek. bas. zie de bestaande kookboeken. enz. in erectie komen (van hat mannelijk lid). beschutten. den mond opensperren. Natar. Ngejong. zie : Negeri. landgenoot. Menganga. staat. read. de hear. grootmoeder.). Nasi goerih. veel praats hebben. Ngajoebken. versuft zitten mijmeren. land. hoofdstad. effen. bluffer. hoofdplaats. schatoren. hoofdstad. enz. enz. opengesperd. ook open staan.ingezetenen. bandeeren. beschermen. Nganga. waarop iota staat. Anak negerl. ingeborenen. Nentiasa.). Ngangoet.). vermaning. enz. Mengejong-ngejong. staan. Nasihat (Ar. Negeri. Ngeboel. Iboe negeri. hoofdplaats. Sang nata. iota of iemand beschaduwen. (rust met vet en vleesch. . Ngeden. (rust met bouillon en kip. burgers. hardop lachen. de vorst. zwetser. Nazarener. vorst. (met kurkumasap goelgekleurde rust) .) . Natal.ren. stad. sullen. open. zie : Senantiasa. Moenggahin. Ngatjeng. overloopen van eon minnaar near hot huffs zijner geliefde). Nasi kaboeli. wjjd geopend zijn. Christen. v NGEL.

bang worden. Ngenget. doeling. Meniaga. Berniat. wriemelen. inzonderheid bespeler van inlandsche muziekinstrumenten. jets bebroeden. benauwd zijn. ook aangedaan. en: langzaam afnemen. huwelijkssluiting. hot voornemen hebben . voel in hot hoofd hebben. hulveren. lets in zijn schild voeren. pijnlijk aangedaan. enz. dansen (met eon dansmeid).). zanderig. Meniatl JAM. Barang perniagaan. ook inlandsch muzikant. op jets zitten. voornemen. Ngeri. ijzen. zoor (van de tanden bij hot eton van lets scherpzuurs bijv.mauwen van eon kat. koophandel. hu- . mot.. naar den adorn snakken. stork naar jets verlangen. Mengeriap. Niat. blijven zitten. Mengibing. Ngibing (Spend. zulk eon gevoel hebben. Perniagaan. enz. ook eon onaangenaam tintelend gevoel in de ledematen. Ngeres. handelen . ijselijk. ook : ach terblijven. stofferig op hot gevoel. Mengeram. Berniaga. Mengorok. jaloersch zijn om lets.). getroffen. een wensch koesteren. Ngiri. Ngiler. Ngorok. handel. in myriaden door elkander loopen (zooals groote hoopen mieren. Ngeram. 181 ken. broaden. wensch. ook aardvloo. Mengiler. han dal. eggig. van plan zijn. hoofdpjjn hebben. eon zwaar. enz. Niaga. vreesaanjagend. lets benjjden. sn ork en. Ngiloe. handeldrijven. bedroefd. watertanden. huiveringwekkend. Ngeloe. Ngeriap. uitteren.). dat men eon ander ziet krijgen.). krielen krioelen. Mengeramken. zich in hot lichaam verzamelen (van ziektestoffen) . Mengiri. plan. koopwaron. uitbroeden. grieselig. be. stroef. koophandel . enz. tot den gamelan behoorende . Nikah (Ar. drukkend gev NGEN. Ngengap. kippevel krigen.

bez. Njamploeng. L. Bern j ala of Men jala. enz. gezond. (verg. heerlijk. Wurmb. (inlandsche of Chineesche). vlammend . Indigofera tinctoria. vlammen. van den 3en pers. echtvereeniging. de moeraspalm. Njanja. ongegiste of ongekookte palmwijn. enz. walks bladeren veal tot dakbedekking gebruikt worden. gewis. Menjalaken. ook : benaming voor de huishoudster. Calophyllum. zaligheid. Menikahken. stellig. Menikah. Njangket. moeder. vast. zeker. Menis taken. Njamoek. der Papiljonaceae. Nimat (Ar. gal. frisch. hun. der Clusiaceae. naam. aangenaam. zonder twijfel. Nista. ook dikwijls terug to geven door ons bepalend lidwoord. aange182 NJAM. nat. indigo (kleurstof en plant). Nira (of Legen). donkerblauw. (van den priester) trouwen. jnophyllum. Nj ala. doen ontvlammen. smadelijk behandelen. zijn. zekerlijk. gemak. nat. nat. ook tame. iemand tot vrouw nomen . van eon Europeaan. lekker. hot trouwen voor den priester. indigoblauw. er van. Nistjaja. faro. verguizen. Menjanja. met eon vlam bronden. ongetwijfeld.) (of Nikmat). L. Kelemboengan n j all. der Pandaneae. blauw. Nila. kleverig. Nja. muskiet. gom. uithuwelijken. Toewak). Njai. Menikahi. in hot huwelijk bevestigen. weelde. vlam. ook : doen trouwen. verguizing . lekker. in hot huwelijk treden . haar.). mug. heerlijkheid. Nipa fruticans. galblaas. met iemand trouwen. fam. fam. Nipah. jets bakken of . iemand.welijk. aanblazen. kleven (van verf. Njaman. (als achtervoegsel gebruikt). smaad. Nj all. opgewekt (van gevoel). hooge boom met prachtig mooii en stark hoot. voornw. trouwen. hot huwelijk sluiten. aansteken. ontvlammen. --inzegenen..

walgelijk zoet.pruilen. Ilmoe noedjoem. rijstwan. bewijs. zeef. Njanjian of Pernjanjian. Menjonjong. mevrouw. holder. iernands lot uit de sterren lezen. voorspellen. zangstuk. bekend maken. ook bijv. Menjanjiken. leven. duidelijk. Nj arang. zje : Anoegeraha. blijkbaar. waar. Noach. Njedar.chl' oelnoedjoem. Njiroe (of Niroe). duidelijk doen blijken. Noah (of Nabi Noeh). blijken . waarzeggen uit den stand der sterren. Njanji. de sterren raadplegen . jemand jets voorzingen. scherp~ (van geluiden). ook iemand of lets bezingen . Njonjah. Men j arang. adorn . gebleken. voor iemand lets zingen. Boewah njioer. vast. enz. sterven. Noedjoem (Ar. sterren . benaming voor gehuwde Europeesche of Chineesche vrouwen.). A. aantoonen. duidelijk waken. ook : schel. hot al of niet bestaan van jets. de bovenlip vooruitsteken (zooals sommige dieren bij het ruiken doon). de cocospaim. verklaren. Njawa.. vlek. vooruitstekend (van hat voorhoofd. Noer (Ar. Menjanji. bevlekt. vooruitstekend zijn.braden in zijn eigen vet (zonder olio). Njioer (of Kalapa). .). zie : Sarang. zie : Tjelap en Selap. (de profeet Noach). lied. gezang. schelklinkend. openbaren. uitleggen. sterrenwichelaar . deep (van den slaap). duidelijk. bijv. Menjari eken soewara. Njaring. Noda. Bernoda. de stem verhe n. Menjelap. Njelap. M®lihat noedjoem. smet .). Poetoes njawa. vuil. . Kanjataan. schril. Menjataken. licht. Nosc. cocosnoot. zang. sterrenwichelarij. Njata. Zie verder : Kelapa. den geest geven. openbaar. klaar. Njonjong (ook Nonong). bewijzen. luid. bekend. Memboeka noedjoem. gevlekt. blijk. zingen . ziel. Noegeraha. ook een nauwkeurig onderzoek instellen naar hat al of niet waar zijn.

enz. enz. bewegen. . Noschat (Ar. OEDI. . toovermiddel. Berobat. jets veranderen. kut. eiland. eon vertooning bij wonen. kijken.. middel tegen ingewandswormen . zoodat de kin bjjna op de knieen rust. enz. ook : bewegen .). Noesa.). manuscript (waaruit wordt overgeschreven. geneesmiddelen toedienen. naar eon best. geneesmiddelen gebruiken. benaming van ongehuwde dochters van een Europeaan of Chinees (sours ook van inlandsche hoofden en andero vreemde oosterlingen). punt. iemand behandelen. OBAH. verandering. anders maken. ook : Njonjong.). ®bat (ook Penawar). ook lets bewegen. hurken. zich veranderen. lets als geneesmiddel toedienen. Nonton (Jay. buskruit . de roode papegaai. geneesdrankje.). 183 O. Nonah. vrouwelijk schaamdeel. wrijfmiddel. Mengobatken. Obah. Mengobati. stip. enz. nommer. Nono (Bat. anders geworden. Mengobah. Mengobahken. hurkend zitten. cijfer. verandering in jets brengen. tegengif. Obat gosok. rechtdoor loopen zonder our of links en rechts to kijken. gif. kruit.. ook beweging. veranderen. tittel. Roemah . enz.). veranderd. in beweging komen . om jets to weeg to brengen. zich onder behandelirlg van eon geneesheer stellen.Noeri (Boeroeng noon).). origjneol. copie. . jongejuffrouw. wijvigen. Verg. Obat tjatjing. kruit. Nongkrong (Bat. vlek. Nomor. eon optocht. of Noktah (Ar. enz. enz. geneesmiddel.. Menonton. met de beenen naar boven gebogen zitten. medicijn geven (van eon geneesheer). medicijn. voorbeeld model. jets tot medicijn geven. anders worden. ook zich bewegen. wormpoeder. Berobah. Nokta. ook middel. enz. Obat nninoem. enz. lets in beweging brengen. nummer. Nonong. Obat pasang. naar eon schouwspel kijken.

Mengoebar. Dioscorea sativa. enz. openrollen (van opgerold doek. enz. ring om jets heen. enz. vloertegel. naar lets rondzoeken. rinb Oar Mengoeber achtervolgen vervolgen. verbranden. losmaken. opstokerij. grijs haar hebben. (Jay. zwetser.ook: franje (evenals de pooten eener kwal). ook kruithuis. iemand ophitsen. Oebar.). Solanaceae. algemeene benaming voor aardvruchten en knollen. Oeboeng. hot uitspansel.zeekwal. ~naloopen. zie : Hoedang. Convolvulaceae en Euphorbiaceae.obat. Oebi dangder. Mengobong. omtrek. Solanum tuberosum L. om lets rondloopen. Oebi lilin. Obrol (Jay.). onzin uitkramen. kring. toorts. enz. Dioscorianeae. Oebi tjina. kletsen. enz. bijv. grijs worden. opstoken. rondgang. snoeven. vierkante vloersteen. hot firmament. zwetsen. elkander naloopen. Oebi-ollanda of Kentang. open. Oebin (ook Djoebin). Mengoebengi. bovenloop eener ri vier. met eon fakkel. inzonderheid voor die van planten behoorende tot de nat. fam. ook : (een boom) gen. zie : Hoeboeng. apotheek. Janipha Manihot. ruitvormig. ophitserjj. Oebeng. Batatas edulis . los. hot luchtruim. Oebi djendral. Oedara (Sk. . veer praats hebben. Oedik (Soend. Dioscorea alata. Oedang. Obor. kwal. en Coleus tuberoses. snoever. in brand steken. branden. kletskous. losrollen. M®ngobori. ook vierkant.). Oeboer-oeboer. go. Obong. de lucht. krijgertje spelen. grijs haar. Oebi d j awa. zwets . enz. om lets heen loopen. . . Oeber-oeberan. Oebi. Mengobrol.). verlichten. opjagen. ook fig. praats. flambouw.). Oeban. Oebanan. fakkel. Toekang obrol. de atmospheer. met eon fakkel. de daaraan gelegen hoogere . geklets. Van doze vruchten en planten bestaan vole soorten. uitgespreid . enz. de cassava . Mengobor.

do pof- . beproeven. Pngoedoet. Oekoeran. naar de boven184 OEDJ. Oeget-oeget (Jay. graveur. rooker. enz. iemand door middel van wapens. berooking met wierook. Oe1er bidoedak.). de bekende vergiftige. hot toetsen. ook afmeting. Oe1er daoen. ook die van de eene vrouw naar de andere loopen. Mengoedjar. enz. bewierooken . om jets to doen. Oedja. Oekoepan. Pengoekir. metaal.) . schuiver. Oekiran. was gerookt words. Oelang. slang. muskietenlarf. spreken. Oedjoeng. uitsnijden. sigarette. geleerde. Oekoer. Oelar (of Oe1er). enz. Mengoegoet. landen gaan. Oedjah. meten. zie : Hoedjan. zie : Wood joed. landmeten.streken. dikwijls. Mengoedoet. snijwerk. proof. zie : Hoedjoeng. mast. Oed joed. Oekir. . telkens. Oegoet. OELO. enz. zeggen. lengtemaat . Oelama (Ar. Oeler doemoeng. uitbeitelen. Mengoekoertanah. ook schimpnaam voor personen. Oedjan. toetssteen. was gezegd words. Batoe oed ji. . sigaar. wierook. met wierook berooken. enz. bang maken.de bovenlanden. lengtemaat. ook raps . ode groene boomslang. Mengoedja. herhaaldelijk hetzelfde doen. bewijs . Mengoekoep. Oedji. Oeler belang. pijp (tabak in eon pup). wierookvat. Mengoelang. steep. graveerwerk. enz. toetsen. Mengoekir. graveeren. mast. een rivier opvaren. Mengoekoer. (van figuren in hout. naar hot gebergte opgaan. vertellen. in snijden. de python. deroodkoppige adder. vechthanen tegen elkander ophitsen. Moedik. enz. Mengoedji. zwart en wit gekleurde slang.). schuiven . herhaaldolijk. enz. rooken. Oekoep. resultant der meting. wijze. Oedoet (Jay. Oeler saws. opium. gezegde. die goon vast verblijf hebben. zie : Oedji. Oedjar.). afmeten .

gebruiken. hij. enz. Oeloep. enz. Oelat boeloe. dienaar. aflaten (van een touw. knedon. wegslingeren. Oeloen. Mengoelas. liefkoozen. enz. Oembal (Jay.. Oeloe. wegwerpen. aaien. omhulsel. Oelas (of Oeles). met eon kurketrekker uithalen. slingeren. sprei. enz. Oembas. enz. kurketrekker. snel weg- . vol wormen (van wonden. loslaten. Oe1er boeloe. sloop. Oe1er tanah. Oeli. gooien. sprei. sloop. lets door wrijving fijn maken. enz. bekleeden. worm. omhulsel.). OELO.omhullen. Mengoembara. made. deken. Oelir. de kiekendief. bekleedsel.) (of Oe1eg). Oelekan. door liefkoozingen tot bedaren brengen. schroefdraad. Oelasan. Oeloer. groene. schroef . Mengoelasken. lief koozing. Mengoeloer. Oelet (of Woelet). vrachtrijder. de zwarte adder. rondzwerven. gehoornde rugs. beddelaken. moeilijk to broken. bedekken . stamper om jets fijn to wrijven.. Mengoelek. wormstekig (van vruchten). bekleedsel. ook hot werktuig dat daartoe gebezigd words. rugs . larf . dek. wat aan vracht of passage betaald wordt. de harige rugs . vrachtschip. passagegeld.). enz. Oembara. ik. jets tot bedekking. . Oelat. deeg.) Oe1ek (Jav. eon snoeperij van deeg. Mengoemban. werptuig. spiraal. fijn wrljven. aanwenden. Beroelat. gekookt in klappermelk. sloop. ankerkluis. Oembalan. onderdaan. enz. langzaam omroeren. eon groote. eon snort valk. stinger. lepel om jets om to roeren. Mengoelir. rugs. Mengoeli. zij. wij. jets omroeren. taai. elastisch. losschroeven. vrachtgeld. fijngewreven is. Mengoembas.adder. roeren. vracht. bekleedsel. vieren. zie Hoeloe. vastschroeven. Oe1er keket. was omgeroerd. schroeven. Oelit. enz. Oemban. Mengoelit. sprei. Oeloeng-oeloeng. bedekking. eon kurketrekker in eon kurk draaien.

Oemoer (Ar. vaandel.vlag aan een stack of stok. enz. palmist. ook voeder. roepen. Mengoendak. laten komen} ook uitnoodigen. acs. . Oendang. reglement . Mengoempeti. Oempak. achterklap. wet. Oemboet (Soend.). Oenap. zich bewegen. ook. Oemboel (Jay. achterbaks houden. bedaagd zijn. wetboek. hef boom. Kitab oendang-oendang. voortdrtjven. geroepen. stil. enz. pagaaien. doen omroepen. Mengoempat. Mengoembasken. (zie : Oempet) Oempet (Jay. Koendangan. verordening. leeftijd. met een hef boom oplichten. geheim. voetstuk. noch schrijven kan. 18 5 Oendak.geheimhouden. als genoodigde op . uitgeroepen. roeien.zichverschuilen. lokspijs. Mengoempil. dobberen (van een vaartuig). zich schullhouden. Beroemoer. Oemplek. wrik. Oempat.). vaantje. iemand die noch lezen. zich verschuilen. voortbewegen. wortel. onverzeld. wet. ouderdom. afgekondigd regeeringsbesluit. onnbieden. ter algemeene kennis brengen. of kondigen. jets verbergen. den leeftijd hebben van. oemboel-oemboel (Jay. alleen. Oempan (of Empan). zonder geleide. persoonlijk. Mengoendangken. inviteeren. Oendang oendang. kwaadsprekerij. publicatie. wegjagen. lokaas. levenstijd. het hart in de kroon der palmen. OENG. Oempil. newt. levensduur. enz. . opborreling. zie : Toemplek. kwaadspreken. of Kondangan. Mengoempetken. enz. maar toch niet van plaatss veranderen. achterbaks. iemands naam bekladden. leven. Oembi. gepubliceerd . Oemi. het deel waarmede jets ergens aan of in zit.Mengoempet.loopen.). uitvaardigen.). bron.). wrikken. ordonnantie. zich verbergen. Mengoendang. ook oud zijn. publiceeren. ver zameling van wetten en bepalingen..

Mengoenoet. Oendjoeng. . zie : Woengoe. zich door woorden doen verstaan. Mengoentai. Mengoendjoek. enz. langzaam loopen (door ouderdom). iemand. Oengap. -opwippen . den kniekus brengen als bewijs van eerbied. jets aanbieden. tevreden stellen. wipplank. jets overreiken.mierenleeuw. Oenoes. zich verwijderen. den mond open en dicht maken om adem to halen (als eon visch op het droge. Mengoendjoengken. achteruitgaan. die benauwd is. jets even van den grond enz. enz. overreiken. jets overhandigen. optillen. drilboor. weggaan .uitdrukken. 186 OENG. Oengkoel. oendjoek. Oengkoelin (Bat. wip. Oengkap. iemand hulde. deinzen. jets door middel van eon hefbootn oplichten.). hetzelfde. verheerlijking . zie : Toenggal. achterwaarts . Mengoendjoekken. bengelen. Mengoengkap. enz. aanbieden. Oenoet. Mengoendoerken doen wijken.eon feest komen. overhandigen . Oengkoet of Oengkoet-oengkoet. aftrekken.). retireeren. . Oendjoek. eer bewijzen. naar den adorn snakken. slap neerhangen. eer bewijzen. spreken. enz . to woord staan . heengaan. Mengoendjoengi. gebukt. verheerlijken. beieren. aanbieding van jets. (oaken . jets in woorden to kennon geven. terugtrekken. zie : Toendjoek. spoor. enz. v OEPE. aangeven. . slingeren. Oendar. Oendoer. ook jets als huldeblijk aanbieden. terugslaan. Mengoenap. Oendoer-oendoer. Oenggal. Oengkit-oengkitan. Mengoendoer of Moendoer. Oengoe. Oengkit. -. Mengoengkit. eon. opheffen. eenig. Oentai. Mengoenkil. wijken. eons spoor volgen. Oengkil. vereering. Mengoend j oeng. zie : Hoenoes. krom. vereeren.

belooning. Oen(oeng djahat. voorspoed. gelijkenis. Oepak (of Opak). jets als redmiddel. Oepak. verticaal hangen . winst waken . enz. hangen. hulpmiddel.. enz. kans. opstoken.). Mengoepajaken. jets als loon of belooning geven. bevoordeolen (ook Mengoentoengi). hot or op wagon. uitvluchten. Denting. Oentoeng. fortuin. necessaire. schietlood. Oentjoeng malang (ook Tjilaka). enz. enz. Oentoeng oentoengan. Oentoek. . uitvluchten bedienen. in hey lood hangen. enz. Oentoeng balk. Mengoepak. aanblazen (van voor). geluk. voordeel hebben. betaling voor godaan of geleverd work. voorbeeld. Mengoepahken. bengelen (van kleine voorwerpen). hangend . Beroentoeng. Chineesche tabakspijp. geluk. platte droge meelkoek. stoken. geluk hebben. klein. . Mengoepah. gebruiken. Mengoental. Mengoentoekken. ongeluk.. noodlot. op good geluk af. voordeel. zich van allerlei middelen. Oepah (of Opah). pjl. waterpas. donna. loon geven. ook voor. betalon voor geleverd work. opsl okken. . aanmanen. bescheren. Da ja-oepaja. allerlei huip-. voordeel aanbrengen. doe!. middel. bast. hulpmiddel enz. tegenspoed. Denting-oenting. Oepaja. Oentil. Oentjoei (of Oentjoewe) (Chin. wins(.Oental. vizier. Mengoentoengken. mikken. ---betalen. reiszak. slingeren. loon. parabel. enz. redmidden. pillen draaien. slingerend.). lot. Mengoentil. eon aandeel geven. enz. gelijk als. ophitsen. ten behoove van enz. aansteken. . Oepama (Sk. waterpassen. iemand boloonen. Oentjang. balletje . stellen. werkloon. aansporen. lotsbeschikking. toebedeelen. wet tot jets diem of bestemd is. gelukkig zijn. deelen. listen. schade. aandeel. list. beloonnn. bijvoorbeeld. Mengoenting. richten. reistasch. ook inslikken. voordeel. veal als snoeperjj gebruikt. vizierkorrel. beschikken. .

losmaken. vergif. vervellen. Koeras). bijv. Teroera-oera. los zijn. Hidoep. enz. mopperon. pees. aardhoop. met jets vergelijken. rijkssieraden. . plantaardig vergif. Oerip (Jay. kroonsieraden. Oerak.). Mooring). vezel. losgewikkeld. ontvellen. enz.enz. ruien. losdragen. politiebeambte. slagador . ontbinden. Oaring. gelijkenis. besprenkelen (verg. zinger. Oepeti (SkJ.). draad. enz. verplichte bijdraOEPI. Oepih(Jav. (verg. politieagent. praal. go ale bewijs van onderdanigheid. dienstbetoon. wijd en zijd verspreid . Oeraoera. ook oppasser. Mengoeroegi.). gezang. polsader.. Oeroeg. cijns. open. Mengoeraiken. Oeringoering. ook geraspt kokosvleesch op jets strooien. uit elkander gehaald. veal dienende tot hot maken van Kepek's (zie dit woord). los. de bladscheede van den pinangpalm en enkele andere palmen. ontbonden. Mengoeroeg. aan jets gelijkstellen. los later hanger (van hot haar. zenuw. zalf.).. . Oerap. Mengoerai. ook strooisel van geraspt kokosvleesch op spijzen. pruttelen. Jay. loshangend . Peroepamaan. lied. schatting. enz. losgebonden. Oerat pemboenoeh of Oerat leher. verplichte belasting. Oera. loshangen. .. met aarde bedekken . sikje op de bovenlip in de holte order den news. met water sprenkelen. aanaarden. Mengoerae. enz. verspreid . staatsie. ader. Oerat. met zalf insmeren. grommen. pracht. Oepatjara (Sk. Mengoepamai en Mengoepamaken. d eun . ook spreekwoord. enz.. vergelijking. Oerai. Oeras. smeren. spier. Oerat nadi. rib (van eon blad) . boos zijn. besmeren. Mengoerak of Moerak. losknoopen. jets ten voorbeeld stellen. smeersel. ---bestrijken. Mengoera-oera. eerbewijs. eon deuntje zinger. de halsslagader. Mengoerap. bij jets vergelijken. Oepas. aanaarding .

arbeid. moeite. Mengoeroesken. arbeid. met de harden drukkend over een lichaamsdeel heenwrij van. Mengoesapken. jets met hot eon of ander inwrijven. zich beijveren. regaling. in orde. moeite. streelen. inwrijven. met jets aanaarden. enz.oeroes-oeroes. Oesar.n. schetsen. . streep. work. noodig. enz. work van jets maken. onnoodig. . ordering. kostwinning . Mengoeroet. enz. zie : Woeroeng. langs . enz. Peroesahaa. enz. work. streeling. jets regelen. zich toeleggen Op.. bohartigen. purgatie.. regelen. Oeroeng. enz. -behandelen. meestal alleen gebruikt in: Tiada oesah. lets op hot eon of ander smeren. in orde brengen. van twee stukken hout tegen elkander. vlijt. in gelijke richting. ook kras. enz. hot behoeft niet. arbeiden.. bedrijf. ook haarwrong of haar- . masseeren. 187 oeroes.. geregeld. Oeroet. hat is niet noodig. Oesaha (Sk ). noodig zijn . hard wrijven (ook buy. purgeermiddel. om vuur to maken). ophoogen. enz. jets doer . streek met do hand over jets heen. ook wat tot de bemoeienis van iemand behoort. voor iemand jets regelen. moeite doer voor jets. Mengoesar. middelpunt waarom jets draait of gedraaid is. enz. over jets heen wrijven. Peroesahaan tanah. Oeseroeseran.jets met aarde bedekken. Oesap. . enz. behandelen. Oeser. laxans. eon bedrijf uitoefenen. Oeroesan. Oesah. enz. insmeren. Mengoesaha. wat iemand op zich neemt to regelen. ordenen. inspanning. . ordenen. grondbewerking. bedekken. oeroes. enz. Mengoeroesi. Mengv oESE. insnijding. Beroesaha. ook : lijnen trekken. enz. nagaan. landbouw. enz. . bedrijf. aan jets arbeiden. enz. --aanaarden. wrijven. Mengoeroegken. . Mengoesap. jets maken. Tra'oesah. in eon on dezelfde richting.. Mengoesahaken. inspanning. --in orde maken. hot middelpunt van eon draaikolk. besmeren. aan jets worker.

draagtoostel. al tastend voortgaan. . Oesia (Sk.vervolgen.). Oesoeugan. Oetama. Oetjap. lijn. draagbaar. snoor. ook: oud OLAH. iemand met eon tending bolasten . kruin op eon menschelijk hoofd.). aanzienlijkst. zie : Hoetang. oom of tame van vader of moeder. koord. Mengoetoes.wegdragen . Zie : Hoetan. woud. Mengoetja. bcde. spraakvermogen. hindoren. kwellen.). . haarkuiltje (op hot lichaam van paarden. zeggen. oom of oudtante.). hersenen (ook in fig. klein rond schild. geld. ingewanden. zendeling. uitspraak. Oetja (Bat. tros. wildernis. voelen. gezegde. uitspreken. enz. wegjagen. Oetara. verdrijven. Oetak. zie : Oeban. draagstoel. Barmen. woord. Mengoesoeng. Oewan. Mengoetja-oetja. zeer good. naloopen. Oesoes. Mengoesir (Jav. leeftijd. met zijn velen transporteeren. eon gezantschap tendon. enz. Oesoeng. gezant. -. Oetoe. Oetang. oom of tame. enz. bosch. tasten. hot Noorden. Oetas. levensduur.188 OESI. Mengoesik. enz. plagen. zie : Woetoeh (Jay. Oetar-oetar. Oewang (of Wang). Oetoesan. enz. ook eon insect.). zich met anderen bemoelen. muntstuk. --vervoeren. best. uitmuntend. -loopen. Oesir. Noordelijk (ook : Lor). verjagen. enz. krul.achternazetten. Oesoed (of Oesoet). opzeggen. spreker. najagen. Oewak (of Oewa). spreken. eon hond op jets of iemand aanhitsen. enz. Oetan. oudere brooder of zuster van vader of moeder. Oesik. Mengoetja-oetjain. ouderdom. Mengoesoed. Pengoetjap. afgezant. Oetoes. overlast aandoen. on hunne respoctieve echtgenooten. ook eon geldswaarde van 10 duiten of 81/9 cent. Mengoetjap. Noord. voortreffelijk. count. zin).

stoom blootstellen. eon draaiende beweging geven. wachtgeld. allerlei kuren OLAK. gesteidheid. Olah. enz. pasmunt . krachtens. ronddraaien. zie : Akar.). Oleh sebab. gage. om hot los to maken of to krijgen. Mengogel. aange- .Oewang mas. enz. Oewek. Mengolah. uitwaseming. uit kracht van. omdat. goon lust. door. in de rondte draa. Oewar. draaiing. draaien. Mengolak. op allerlei wijzen handelen.ien . Ojod (Jay. warrelen. wervelvind. gapen .. Oga (of wegah) (Jay. enz. ook: de derriere heen on weder bewegen. berolak. goudgeld . stoom.). heen on weder wiebelen. Oewang perak. Oewang belandja. enz. -bewegen. Ogah. Mengoewarken. om reden. openbaar. traktement. Oleh karena. Mengogah. tengevolge van. o n reden. zilvergeld . Bat in den grond vast zit heen on weder schudden. Oewang boeta. iemand door toovermiddelen in extase. ook spijzen gereedmaken. eon geluid maken alsof men braken wil of braakt. koken. kwispelen (van eon hond). tegen iota option enz. dampen. non-activiteitstraktement. kokhalzen. Oleh. Ogel (Ogel-ogel).wasem. Oewap. Mengoewek. ook : geld voor dagolijksche uitgaven. draaikolk. Mengoewapken. dwarrelwind. niet willen. omdat.. --draaien. Oewang petjah. windhoos . of kunsten verkoopen. enz. Mengoewap. geestvervoering brengen. manier van doen. damp. uit. Olak (of Oelek). algemeen bekend maken. Bat. ook : geeuw. kopergold. wasemen.walm. enz. ook geeuwon. lots. ook : slingerplant.pensioen. Olak ajar.algemeen bekend. . aan heeten damp.publiek. Mengogam. (ookWangdjasa). Angin. enz. waggelen (van de tanden). publiceeren. huishoudgeld. . Ogam. goon zin hebben iota to doen. warreling. liaan. Oewang tembaga. Mengoewapi. ronddraaiing . heen on weder schudden.

Olok. gepraat. Mengomongomong. Oles. last.brekende golven. Boleh. Olok). door hat op de knieen to wiegelen. -besmeren. onaangenaamheden. voor-dengek-houderij . (vergel. iemand lets bezorgen. enz. Ompong. behalen. Oling. Olo-olo. Mengolesi. Perolehan. jets verkrijgen. baar. verkrijgen. iemand uitjouwen. spot. erlangen.zien . enz. mogen. Out. verwaand. enz. iemand in moeilijkheden brengen.voor een ander jets verwerven. bereiken . teleurstelling. Ombak bersaboeng. defining . ruzie. bespotten.verkrijging. Ombakmemetjah. -doers krijgen. verkrijgen. Memperolehken. was gekregen of verkregen words.erlanging. Mengolok-o1ok.Mengomongken. Memperoleh.een gesprek voeren. een snort van gebak in den . voor den gek houden. keuvelen. Mengolit.. babbelen. bekomen. enz. Mengoling-oling. blufferig. tegen elkander in klotsende golO TTA. fatterig. -gedaan krijgen. Berombak. verwerving. gezegde . jets met den vinger op jets strijken.enz. golf. golven.. pedant. -smeren. M1 ngonar. Mengonari. Omong. over jets spreken. verwarring in hat een of ander . kunnen. uitjouwerij. verwerven. Beroleh. Mengomong. krijgen. enz. brekers . zie : T jomel. 189 Yen . golven met wine koppen . Omel. jets of iemand bespreken. Mengoles. enz. Onar. hears en wader schommelen (van vaartuigen). een praatjemaken. gesprek. . Ombak m®mboenga 1epang. tandeloos. Ombak. moeite. in golvende beweging komen. in handers krijgen . jets met den vingerr bestrijken. golvende zijn. koopje. rank (van vaartuigen). spreken . enz. Oleng. ook hat slingeren (van een schip of prauw). onaangenaamheden bezorgen. eene zaak in de war brengen. Onde. een kind sussen. praten. trotsch. -in slaap brengen.

enz. ook onderhoorige.vorm van balletjes. in wanorde door elkander werpen. Berongkos. eon tak om er de bloemen of vruchten of to later vallen) . 2e graad Tj oetjoe of Poetoe (kleinkind). Opih. alleen. hot yolk. ook casuaris. Dengan saorang din. Opas. zich trachten los to werken. op zijn eentje. Ontak. kosten. Onjot (of Enjot). aan jets (een touw. Mengorak-arik. schudden (buy. enz. schudding.). de groote hoop. Saorang. onkosten veroorzaken. -medebrengen . geheel alleen. Ongkos (Holi. Oneng (of Oneng-oneng). kleinkind van een achterkleinkind. Orang banjak. eon persoon. -door elkander gooier. struis. nieuw aangekomeno. Berontak. zie : Oepas. verkorting van Bapa. menschen. enz. . onkosten. individu. eon mensch. Orang besar. volwassen persoon. een tepel. . enz. Orang baro9. persoon. Zie : Oepih. Orak. aanzienlijke. trekken. Boeroeng onta. 3e graad Tjitji of Boejoet. een klein mensch. Orakarik. Mengongkosken.). struisvogel. Pa' (of Pak). gevogelte.. men. 190 OPAH. Mengonjot. ook : groote. Orang. enz. mensch. -. Mengorak. Mengongkos. voor jets of iemand onkosten doers. yolk. Opah. Onggas. Mengopor. vogel. De opvolging der nederdalende graders is : le graad Anak (kind). nieuweling. gevuld gevogelte. (achterkleinkind). lieden. capriolen makers. kluisgat voor hat ankertouw. gefarceerd. Ongkak. de menigte.los to rukken. opspringen. gevogelte (meestal eon send) met vulsel toebereidon. schudden. baar. enz. iemand. kind in den 5den graad. Opor. alles door elkander schudden. Orang ketjil. de goringe man. bokkesprongen makers. 4e graad Pioet (kind van een achterkleinkind). Onta. zie : Oepah. geschud. een groot mensch. dwerg. bediende. ten koste leggen. kameel . hooggeplaatst persoon. ook : de kleine man.

eon boschmensch. Memadaken. -. in overeenstemming brengen. doer ophouden. Pamadam. doer bedaren. eon iegelijk. . ook gelijk. Orang miskin. Kapada. Orang perampoean. vast ingeduwd. tot . uitdoover. blusscher. Padang. borstiap voor kleine kinderen in den vorm van eon driehoek met afgeknotten top. . gegoedo. eon insect. Orang-orangan. vergelijken. Orong-orong. enz. Padam. partuur. vast inpakken. passend. eon arms. . de eon of ander. wie ook (ook Sasaorang) . eon blanke. vast instampen (buy. Memadat. de veenmol. blusscher. Padan. geestelijke. Memadamken. Padat (of Padet). domper. uit. orgel. uitdoover. bemiddelde. uitgebluscht. zulk eon borstiap aanhebben. Orang koelit hitam. wat op eon mensch gelijkt. b j. eon Afrikaan. Dani pads. eon rijke. man . hot lioveheersbeestje. enz. aarde). missionaris. opgehouden. Orang oetan. christengeestelijke. op. Oteng. PADI. predikant. pastoor. stiller . --dragon. bedaard. uitmaken. Orgol. ter. weerga. naar. eon zwarte. dat aan den hals en om hot middel met bandjes bevestigd wordt. evenredig. eon vlakte tusschen bowoonde streken. vrouw . vast in stouwen . open vlakte Padang belantara. ook titel van sommige Maleische hoofden . vastgestouwd . void. Memadatken. l jkstellen aan. aan. om. Orang laki-laki of --lelaki.Orang koelit poetih. plein. behoeftige.een Europeaan. Oto. hot publiek . zich go. Padsri. wilds.vader. iedereen. aan. van. Pada. ook : benaming van eon groote apensoort. gelijk. Beroto. pop standbeeld. bluschmiddel. tot bedaren gekomen.dient verder om eon collectief meervoud uit to drukken . gelijke. uitgedoofd. vast ingestopt. Barang saorang. enz. Orang kaja. priester.

Oryza sativa. aan elkander sluiten. Padjit j eras. omheining. Padjek kendaraan. PADJ. ochtendschemering. vergelijken. pacht. Pad jek harts bends. P. enz. . verlicht. huistaks. hoofdgeld. troop voor bruid en bruidegom. Memager. Padma. nagaan of twee taken of voorwerpen bij elkander passen. rat. schutting. steenen mu ur. hek. bewanding van platgeslagen bamboo. enz. haag van levende planten. waarvan vole varieteiten bestaan . 191 besi. patentbelasting. Pager PAJO. Padjek pentjaharian. Padoe. door vergelijking keuren. de gewone op sawahs aangeplant wordende rijst. der Gramineae. Pager betek. enz. om jets maken. een omheining. Padoeka. een spoedig rijpende snort. (of Padjek). Memadoe. een veel in hot gebergte op de hellingen aangeplante snort. muur. Padjek koeda. Pager ploepoeh. schoeisel. omwalling. Lour. maken. licht.ldaar). Oryza glutinosa. Utel voor vorstelijke en hooggeplaatste personen.landrente. Pager batoe. paardenbelasting. (zie a. Padi ketan of Ketan.en voertuigen. schutting. Padjek (Jay.). een omheining enz. cijns. er op uit to spreiden en to drogen. ook Patjang. Oryza praecox. enz. L. Memageri. om visch. personeele belasting. belasting. bewanding . Padjek tembako. de lotus. Padjek roemah. enz. Pad jak. Padjek boemi of Padjek tanah. Padi tipar. de kleefrijst.). schoen. fam. ijzeren hekwerk . Padjar (Ar. palissadeering. L. steenen omwalling. voet. Lour. Pager (of Pager). Pager hidoep.Padi. van ineengevlochten bamboelatten. verponding. dageraad. haag. Oryza montana. elms op de tabak. bedrijfsbelasting. Padjang (of Poewadai). Seri padoeka of Padoeka. horde. Padjek kapala. belasting~ op rij.

scherm. Pahat. enz.Tay. Kapala pale. hoofdpachter. aanhebben. dij. pacht . aankleeden. legeraanvoerder. Pahit (of Paft). in moeilijkheden verkeeren. beitel. regenscherm. van de hand zetten. voorvechter. Pajoe (. uitbeitelen. loeka pajah. erkenning daarvan. ochtendstond. Ko~wasa pak. -jets aandoen. zwaar. jets can den man brengen. moeiltjk. enz. dijbeen. 192 PAK. verdienste.). beitelen. parapluie. verkoopen.. zwaar gowond. Paham. in de vroegte. in den ochtend. bijten (van slangen). pikken (van vogels). Peraoe majang eon vaax tuig dat bij doze visscherij gebruikt wordt. Pahala. Pak apioen. enz. Pagoet. dragon. zonnescherm. met den beitel bewerken.Pagi ochtend. hetzelfde gebleven. afgebeuld. go machtigde van den pachter. iemand eon zonne. Berpajoeng. bout. gewild zijn. groot. jets doon gebruiken. enz. omdoen. enz. ook iemand beschutten. 's ochtends. beschermen. in boscherming nemen. zie : Fahaxn (Ar. Pagi-pagi. enz. waarmede men in voile zee vischt. Pahalawan. -lets aan- . Memagoet.of regenscherm loopon. zie : Popes. 's morgens vroeg. Memajoeken. Paha.). Pals. gestadig. verdienstelijke handeling. Toelang papa. Memajoengi.). zwaar to dragon. goeden aftrek hebben. zegen. pachter . amfioenpacht . sleepnet. afgemat. doodelijk ziek zijn. afgetobd. Pajang of Majang.. Pakai (of Pake). morgen. dapper. onveranderd. remand kicedon. gebruiken. met eon zonne. stork.ofregenschenn boven hot hoofd houden. zich kleeden met. Bat. Pajah. Pajoeng. Memahat. afgebeuld zijn. voortdurend. aandoen. Memakai. dijbeen. prijshalen. bitter van smack. aanvoerder. Pagon (Jay. held. grif van de hand gaan. gedurig. groot net. Memakaiken. Pangkal pahat heup. parasol. afgetobd. Pak. zwaar lijden.

vernagelen. van hetzelfde govoelen. keeren. dwangarbeid.94 meters. enz. Terpakai. Memalet. Memalingken. in gebruik. Houtt. kleeding. Tiada terpakai. Pakoe adji. collectief benaming. Pakat (of Pekat) (Ar. gewelddadig tot jets brengen . geweld. dwingen. nat. Memaling. Paling. notemuskaatolie. lets met eon palang afsluiten. Pakoe. ook geweldenaar. Pakai. zalf enz. . Memalang. sluitPANA. Paling diont ook . draaien. dwang. Myristica fragrans. tegonwerken. breeuwsel. Palet bibir. enz. Minjak pale. der Myristiceao. naden met work dichtstoppen . lippenpomade . keeren. Pal. overeenstemming . Memaksa. work. Pemaksa. noodzaken. pit. Pakaa. M makal. work. Boengaof Kembang pale. Pakerdjaan paksa. enz. enz. door lets verhindord zijn. dichtspijkeren. jets dragon. paal. de eigenlijke neat. naar de tegenovergestelde zijde wenden. zalf. moeilijkheid ondervinclen. enz. zich naar de tegenovergestelde zijde wenden. Berpaling. onnut. dracht. bruikbaar. wat gebruikt wordt. spijker. beletsol. boom.). foolie. afstand van 400 R. of 1506. Palet. draadnagel. Berpakaian met jets gekleed gaan. nat. met een palang sluiten. smear. breeuwen.. met den vinger op jets smeren. Memalangi. den toegang tot lets versperren. fam. enz. lippenzalf. M makoe. boom. roedon. van dozelde mooning. nuttig. Pakoe. enz. Palang. Pala. Pakaian. Bidji pale. geweld plogen. Pemakal. enz. . enz.. voor alle varensoorten (ook Pakis). jets aanhebben. naar de andere zijde gekeerd . dwarsboomen. enz.. Kapalangan. nagel. fam. de notemuskaatboom. breeuwer. boomvaron (Polypodium simile L. niet to gebruiken. kern. Sapakat. muskaatnoot.trekken. dwang. Boewah pale. der Polypodiaceao). spijkeren. dwarsboom. oensgezind. breeuwsel...

met eon stole of knuppel. Panawar. Memanah. Memalsoe. warmte. enz. maker. damasceoron.ter uitdrukking van den superlatief. driftig maken. jemand valsch. afscheid. ook : boosziend. verhit. bijv. Panau (of Panoe). driftig. namaken. Memanahken. zich voor eon ander uitgeven. ook pijl. geergerd . eon snort huidziekte. in de zon loopen. Paling besar. Palls. paleis. bediende. gedamasceord : Memamor. gemeen behandelen. jots vervalschen.slaan. met pijl en bong schieten. eon pijl organs op PANG. oploopend.). lijfknecht. knuppelen. Pamor. Memaloe. volgeling. heete koorts. Paman. afschieten. jets tegen iemand hebben. toornig.). Panas. teleurstelling. Panasaran. afschoidnemen. pijl . damasceersel. grootst. Palsoe. verhit zijn. Panas matahari. ook gebruikt bij hot aanspreken van bejaarde inlanders uit den geringen stand. hamer. enz. . valsch. verhitten. vervalschen. hot grootst. ophitsen. iemand als de oorzaak beschouwen van zijn ongeluk. enz. boos maken. hoot. boos kijken. warm maken. Memanas. bong. medicijn. warm. enz. ook valsch van aard . min of moor lichte vlekken op de huid. door to groote hitte geplaagd. Kapanasan. waarmede men slaat. Paloe. nagemaakt. Demam pangs. opwarmen. in hot algemeen alle langwerpige en zware voorwerpen. ergeren. Berpamor. hot warm hebben. eon piji uit den bong schieten. opstoken. enz. . iemand warm. jongere brooder van vader of moeder. enz. zonnegloed. . enz.zonnewarmte. Memanasi.AnakPanah. ook : driftig. niot echt. Memaisoeken. Memalis. spijt. boogschieten. geneesmiddel. Panakawan (Jay. Memanasken. hitte. oom.hameren. Panah. ook zich in den zonnegloed koesteren. boven hot vuur zetten. Pamit (of Pamitan)(Jav.beuken.

voorschot. enz. gezichtsverte. predikant. beklimmen. fam. Lidah pandjang. nat. . 193 beschouwing. der Pandaneao. ter wille van. good workman. Pandjak (Jay. fam. lang worden . Memandjangken. den geheolen d ag . veel als bloodstelpend middel gebruikt worden.Awjer panawar.enz. --varensoorten. zich klimnzend in de hoogte heffen. Pemandang. hot hoofd van eon troop rondreizende danseressen. Pandang. ook medebespeler van inlandsche muziekinstrumonten. Memandjat. bordeel. cylindrisch. afstand van hot gezicht.). zich verlongen. MALEISCH-HOLLANDSCH. klimmen. Pandjar (of Pandjer). uitgestrekt . godgeleerde. tooneelspeler. Pandjat. Pandjang boelet. lang leven. aanzien. kijkj e. bekwaam. cylinder . ui tzicht. wier harige aanhangsels aan den stronk. Pemandangan. enz. nat. hot bekijken. Pandai. Sapand jang hari. . lang maken. langwijlig . naar boven gaan. Tot doze familie van planten behooren vole soorten. beschouwen. Kaulf. Cibotium djambianum Hassk. zich in de lengte uitstrekken. Pandanus odoratissimus L. Roemah pandjang. enz. Panel j ang. Memandjang. verlengen. . diefachtig zijn . der Polypodiaceae en Cibotium glaucescens. waarover door eon doekoen eon tooverformulier of gebed is uitgesproken en dat als geneesmiddel wordt toegediend. geleerde. kluizenaar.ook met hot oog op. Pandita. dominee. aankijken. PANG. Tangan pandjang. hoerohok. 'andan. middelmatige boom met zeer welriekende bladeren en bloemen. lan ge vingers hebben. Oemoer pandjang. ook heilige. Sapandjang djalan.Berpandjang. Panawar djambi. . lan g. van kwaadspreken houden . langs de geheeie lengte van don weg . handgeld. Memandang. bedreven. knap. eon lange tong hebben. smid. hooge ouderdom . water.

Panggal. Pangkal tahoen. graad. Pangkal tangan. Pangkal poehoen. enz. enz. ook rooster. Pangkal paha. Pangeran. handgewricht . versnapering. titel van vorstelijke personages. roepen. roosters. roosteren. slaapkamer. een hoogeren rang krijgen. trap. is. aanroepen. vlag. in stukken hakken. Pangkat. . enz.met eon ambt begiftigen. enz. Pangkeng (Bat. --kappen.tot jets benoemen.~ . hot dikke deel eener dij . de wortel van den news. ook wimpel. eterij. enz. .eon hoogte opgaan. waarin de half gaargestoomde rUst omgoroerd wordt. begin. iemand eon rang toekenn en. Pangkal. afgehouwen stuk. Pane. rang. bediening. geroost . banier. Memanggil. boven vuur houden. . boven hot vuur gebraden. heup. houwen. enz. die men beklimt. de binnenhoek van hot oog. rondo houten bak. waardigheid. zie : Do egg. Pandoman of Padoman. snoeporij.). Pandoega.oorsprong is. verheven wachthuis. Panggoel. 13 194 PANG. standaard. Pangkat radja. verdieping. . gedeelte dat hot dichtst bij den. de vorsteltjke waardigheid . Pandjatan. Memanggal. Memanggang. geroep. Pangkal mate. Members pangkat. Panggangan. ook : terras. een huisje enz. Panganan (Jay. . Nafk pangkat. Pangkal idoeng. om daarna weder in den Koekoesan toruggestort to worden (ook Pengaron). Panggil. brok. kamer. aan drang. noemen. grins. verhoogde vloer. Panggang.). begin. aan hot spit braden. eon hoogte. --verdeelen. ontbieden. promotie makers. Pangkalan. wat geroost. slaapvertrek. Panggoeng. enz. hot begin van hot jaar. . Panel j i of Panel ji-panel ji. stelling. franje. op palen. voet van eon boom . cornpas. begin. stellage. enz. uitnoodigen.

spier. vlug . vernagelon. voerder. strand. aanPANT. (vulgair). . wat als niet good verboden is. opdirken. hot beheer over jets voeren. enz.skel. de sinaasappel. de billen. . dieet houden.Pangkoe. Mantat of Memantat. als bijv. Panglima. Berpantang. betamelijk. nagelen. die als adviseurs zijn toegevoegd aan inlandsche rechtbanken. . fondament. achterste. zich netjes kleeden. ontzegd. Memantang. onderste deel. dunne Chineesche zijde. bodem. krijgsbevelhebber..hoofdpriester aan eon moskee. Berpantes. Pantjalima. vijf . Pangoeloe (of Panghoeloe). den schijn aannemen van deftig enz. enz. enz. --voordoen. Pantangan. Memantek. Panoe. Pantang. ook middel ter voorkoming of gene zing van impotentie. klapperrasp zooals die op Sumatra gebruikt wordt. zich onthouden van. Pangsi. ook fraai makers.als heel beschaafd voordoen. bestuurder. verboden. Paroet). Memantekken. enz. ook de met dien rang bekleede geestelijken. vaardig. ook : handig. verfraaien. zacht hellend. Pantai (ook Tepi). schoot . waarin sommige vruchten. enz. -houden. Pangsa. pen. . spijkeren . den coitus uitoefenen. good staand. ook : mu. iemand niet herkennen. Pantek. derriere. eon pen of spijker orgeris in slaan. jets als schadeljjk verbieden . ook . stuk of deel. Pantas (of Pants). spijker . nagel. zich deftig houden. glooiend. jets ergens aan vastsp jkeren. -houden. . wat verboden is.. hoofd. Pantja (Sk. hot zeepaardje. Memangkoe. to zijn. zie : Panau. Memantes. (vergel. enz. vloot~ voogd. jets of iemand op den schoot nemen. zich menageeren. Pantat. enz. zeestrand. oever. behoorlijk. verdeeld zijn.). eon vrouw beslapen. Pangling (Jav. Pangoer. -dragon. Pangkoer.). deftig.

enz. spuiten. Pantjadria. vischhaak . spits. zinnen. -vastgeklemd. Pantjar. met kracht aanvatten. zulk een gedicht.wichelarij . in een puntige slip eindigen. --naar zich toehalen. Memantjoeng. armoede. aan lets vastzittend. ellende. straal. enz. M®mantjarken. de steel. walvisch. enz. . jets good vasthouden. Papah (Jay. doers uitspuiten. . verarmd. enz. armoedig. zie : Laoek. jets (bijv. -naar zich toetrekken. Pantjoer. straal van lets. Mantjing of Memantjing. -bevestigd. enz. enz. -gestoken. zulk eon gedicht. enz. waken. van zekere hoogte in eon straal neervalt. aan lets vastzitten. Pantjing. enz. ook een sleep hebben.. -vastgezet. Paoek. Memaoet. verarmen. in armoedige omstandigheden verkeerend. enz. stralen. uitspuiten. Pantjaka. hack.. trekker (van eon geweer). dat vloeit . Pantjar (of Pandjer). Mantjoer of Memantjoer. ears vlaggestok op een huffs) op jets plaatsen. zin : uitvisschen. pikken. enz. waarin de winders uit alle hookers waaien. Pantoen. 195 Kapapaan. Paoet. uithooren. Berpaoet. Pantjoeran. uitspreiden. kentering. Pantja robs. Panes (Ikan panes). Memantoen. Memantjak. penwortel. hengel.). doers spuiten. gedicht. versa Berpantoen. slip. . Pantjak (of Pantjek). ellendig. water dat ult een goof of leiding enz. zingend opzeggen. de hoofdnerf van palmbladeren. met lets puntigs raken. brandstapel. Papa. ook in fig. fontein. met den hengel visschen. arm. behoeftig. enz. de vijf PANT.. verarming. . PARA. zich aan jets vastklemmen. met kracht in eon straal organs uitspuiten . hengelen. puntdicht. Pantjoeng (of Pantjong). punt. Pemaoet. Memantjar. op jets geplant. Memapaken. arm makers.

. Mapanken. Mapan. tegemoet gaan . de oneffenheden van lets wegnemen. enz. Mapagi.. enz. lets of iemand orgens plaatsen.koppensneller (Bandj. vlak .) . plat makers. . Roemah papak. brad. Babel. Para lima. effen. . Parang-kajau. lel. iemand doers afhalen. Para manteri. waar jets ligt. Memarangken. enz. enz. -ook plaats. stationneeren. iemand tegemoet gaan. effenen. gebeurt. om or jets op to drogen. -plaatsen. --doers inhalers. geneeskrachtig smeersel . schrijf bord. gelijk makers. Papah tjatjoer. plat. tot hot toe- . remand afhalen. eon kapmes. de ministers. vlak . Memaparken. geeffend. horde. Papar. iemand of jets tegemoet gaan. iemand met zulk een smeersel insmeren. kroesharige inboorling van Nieuw-Guinea en omstreken. effen. Param (of Parem). kapmes. jets vlak makers. de ledematen met parem besmeren. Papah toelis. schaakbord . droograk van latten. -inhalers. bord. enz waarop geschreven moat worden . near iemand of jets toe gaan. enz. lets effenen. richting. wat vlak en plat is. eon planken huffs. eon rijtuig) tegemoet zenden. Mapag (Jay. enz. Roemah pagan. iemand eon ander of jets (bijv.tegemoet reizen . gelijk. enz. deal.). enz. Para. doers plaats nemen. Papoewa. deal. gedeelte. hakken .. latwerk. van oneffenheden ontdoen. vijfde deal. islet eon kapmes houwen. stalling van latwerk. zich orgens opstellen. 196 PARA. rak. Paran. enz. Para-para. houwer waarmede koppen worden gesneld. Memapakken. Memapagken. gelijk. vijfde . de gezamenlijke ministers. Memarang. houwer. Memapar of Mapar. Memaramken. Parang. enz.. hakmes. plank. dit woord diem ook om eon collectief meervoud to vormen .Papak. enz. enz. Papah. een huffs met eon plat dak . Papak (of Papag). kappen. vlak makers.vlak makers. . Memarani. ook hot brad. eon verzachtend.

hier moeten . met eon drag ophalen. Mmasang koeping. eon rijtuig inspannen . aangezicht. enz. Pani (Ikan pan). raspen. biding. effenen. open huffs of loods. marktplaats (zie : Pekan). enz. aanmaken. op eon kaart inzetten. Memaroet. Memasang djaPATA. bamboo . effen.~ hear (zijn) gelaat is schoon . getij de. enz. Paseban (Jay.. mijngang. hot wassen van hot water. iemand strikken spannon of zetten. gegraven kanaal. netten spannen. gedeelte. o ok Paroedan). bamboo b~toeng. voor regentswoningen wear zij. Memarit. hot water west. span. Memasang kartoe. hot jay. Pant. gelijk maken. half. afsteken. Memasang karate. ook glad. weerga. enz.). gelijk . gelijk strijken. vlak. deelen. Maro. Paroet (of Paroed. . aansteken. de helft. groef. long.). wet bij elkander behoort. bijzetten. enz. whet is vloed. Paring batoeng. . eon lamp opsteken. gegleufd . koppol. ook Paroeparoe. enz. Pasang. Berparit. Paro (Jav. Paroeh. uitzetton. aanspannon. Pares. met eon kapmes. helft.). dreggen. gelaat. eon gedeelte. enz. Paring (Bandj. Saparo. glad maken. spannen. ring. Pasar (Jay. enz. bek (van eon vogel). voor iemand inzetten.brengon van eon houw bezigen. loopgraaf. good toeluisteren. -aansteken. rasp.). Paroe (of Peparoe). gedeeltelijk. onder elkander verdeelen (door twee personen). Elok parasnja. eon kanon afschieten . in tweeen deelon. Maroeh of Memaroeh. Pasang. Ajer pasang.die hunne opwachting bij den regent wenschen to maken. Pring. Memaras. de ooren spitsen. enz. poe. Memasangken. Memasang meriam. do rog. markt. gracht. gleuf. houwen. wachten tot zij geroepen worden . ook vloed. -uitzettenstrikken zetten. jets als inzet neerleggen. Masang of Memasang. inzetten. b egroefd. pear. sloot. pikken. Memasang lam. ook : drag.

enz. (ook Pantek). gebroken. menigte. iemand in hot blok sluiten. afgePATA. zanderig zijn. geknakt. Pasmen. stekel (van eon visch. Dit woord diem ook om eon . soldeersel. vast. jets broken. . landen can de kust. ik. in rang volgende op den regent. Pasoeng. passement. of Memestiken. Pasts (of Pests. Pasisir. kuststreek.ook de administratief gestrafte inlandsche ambtenaren gedurende hun straftijd verblijven. --knakken. ook Mesti).. zeker. troop. wandelen. enz. Patik. bijv.). gekristalliseerde witte suiker. Tanah pasisir. Mestiken. slaaf. Orang pasisir. groote vijl. Memasoeng.op Java titel van den inlandschen ambtenaar. ook de onderwereld. gewone. -af breken. de Salak). verglaasde garden of porseleinen pot met deksel. Berpasir. de pokken hebben. strand. kuieren. blok. Mematahken. stellig. Patch. Patch (Jay. Materi of Memateri. houten pen. Pasir. pen. Pating. Patek. Patala(Sk. waschtobbe. Goela pasir.. hat fijnste deal van jets. Pasoe (of Paso). enz. Patar. kust. verkregen. kustbewoner. tobbe. dienaar. groote kom. vast op jets rekenen.). Pateri. natuurlijk golvend (van haar). Pasiar. breken (van harde lange voorwerpen).verdieping. essence. door parsing enz.laag. gowis. zand. zandbank . toeren.) . Pasoek (of Pasoekan). waarin gevangenen worden gesloten. de hel.gewest. eon toertje to paard of per rijtuig maken. Patekan.). knot. enz. -af knotten. Patil. titel van eon eersten minister of rijksbestierder. vaststellen. bende. Pati (Jay. met den stekel verwonden. de Spaansche pokken . Patch majang. jets soldeeren. corps. zetmeel. soldeeren. om er jets aan to hangen. Patiman. Mematil. bloom. enz. van binnen korrelig zijn (van hot vleesch van enkele vruchten.

Mematoek. Mematjoel.. Patjar. Mematjar. ook bijten (van slangen). fam. waarvan vole vorschejdenheden bestaan. ordenen. Mematoetken. eon regaling voor jets maken. geschikt. schorpe snavel. verloven. ook : deal. behoorljjk. kleine bloedzuiger. al s vennoot opnemen. enz. jets in overeenstemming brengen met. ovoreenkomstig enz. enz. geengageerden. Lythrarieae en Aurantiaceae. verloof den. wat voor elkander bestemd is. verloofd zijn. Mematoengken.. Pating bertereak. voor jets geschikt zijn. passend. jets aan hot spit braden. iemand eon aandeel in jets geven. voor gezamenljjke rekening jets doen. Mematjak. -doen harmonieeren. Berpatoeng of Berpatoengan. eon verloofde hebben.). enz.meervoudige handeling. M matjangken. Mematjoelken. gillen. benaming van planten behoorende tot de nat. voegzaam. voor elkander bestemmen. . --passend maken. Patjoel (Jay. ook PEVA. eon vennootschap sluiten. ook : verloving. Patjat (of Patjet). pop. gepast. enz. algemeen en door elkander schreeuwen. Mematjoeli. der Balsamineae. standbeeld. de nagels met die pap roodverven. . enz. die springend op zijn proof afgaat. betamelijk. met don hak den grond bewerken . verg. den grond met den hak omwerken. Patoeng. Berpatoet.. Patjang (Patjangan) (Jay. Patoet. pikken (van vogels). de inlandsche hak voor de grondbewerking.Pepatjangan. ook eon vaartuig op stapel zetten. Pagoet. zich voegzaam kleeden. Patjar. on jets regelen. Patoek. Patjak. puntige bek (van vogels) . engagement. beeld. als belegsel op de nagels om doze rood to verven. 197 pap van de bladeren van deze planten. ---bewerken. hak. aan to geven . aandeel in jets. samen handelen. met den hak werken.). enz. zich netjes voordoen. ook bij jets passend.

. moo. degen . gebruiken om een houw toe to brengen . enz. voorteeken. stark van smack. . Pedar. enz. menschelijk (dierltjk) zaad. kleine dolk (wapen der vrouwen).). Memegang. iemand jets laten vasthouden. (van een snijwond bijv. heat. enz. Pedah. Memedangken. afgemat.vechten. Babel. Makanan pedal. Pedang loeroes. hat bestuur voeren. verstijfd. scram. . enz. heat. Pedjoe. Peda (Ikan peda).). met een degen stooten . houwer.opschikken. schermen. raps. ergeren. enz. Patok (Jay. plat. in de hand hebben. garstig.. baloorig waken. besturen. beteekenis van een droom. onder zich hebben of houden. wind. vrachtkar. vasthouden. mooi maken. zaad. kromme Babel. vuur. wanneer men or j mover op giet). Pedih (of Perih). stark. iemand jets in de hand geven. Pedang. waarnemen. steken. -gezegde. Patrem (Jay. Pedal (of Pedes). in of met de hand houden. zie ook Patoek. enz. stark gepeperd eten. Megalken. hat bestuur in handen . vervelen. (Sk. schrijnen. ook wrevelig. prikkelend. Pedang bengkok. paaltje. stack. Pedati. besturen. paal. dat tot merkteeken of om or jets aan vast to leggen diem. zie: Beja. aanhouden. tegenhouden. een scherp woord. Pegang. Pebejan. bijtend. enz. enz. Pegal (of Pegel). Memegang parentah. Memedang.).. bijten. zeer doen. Pedal (ook Penjet). een Babel enz. v 198 PEDA. aanvatten. zwaard. Memegangken. slaan. Perkataan pedal. Turksche Babel. enz. platgedrukt.. Pawaka (Sk.versieren. ingezouten visch. met een Babel.). enz. zoutevisch. scherp. met labels enz. rechte Babel. degen . Pawana. enz. baloorig. Bermain pedang. houden. kar.

onduidelijk spreken. Pekatoel. flesch. u . ook gereedschap. de ballen. rotting. boei. . een snort gestreepte zijden stof. niet goad kunnen hooren. Pogo (ook Pelo). Pelangi. be ambten can eon moskee verbonden. Peladjaran. zie : Adjar. enz. enz. organs afwachten en den doorgang be. ook eon palankij nvormige draagstoel. dik. stamelen (zooals kleine kinderen). hot onderste boven. drijver. natuur. gedeeltelijk gebroken.vallen. Pelebaja (of Pelembaja). hot onderste boven rollen. beheert. plaats voor of achter eon mooning. eon snort dwerghert.). lijmig. iemand den wag afsnijden. scherprechter. enz. om er in feast to vieren. Pegat. Pegawai masd jid. Pekat. speelgoed. brijig. Pekerti. bouwvallig. enz. palankijn. -. Pelanting. speeltuig. zie : Bekatoel. karakter. Pelandoek. tijdelijke loods. Pekah.wegspringen. (bijv. Pehak. natuurlijke geaardheid. Pekat (Bandj. Pales. erf. beul. stark. Peladjar. letten. Pelebagai. stopflesch Pelesat. Pegangan. kanker. -. Pelampang. gekreukt. defect. de specht. Pelampoeng. Pelatoek. Melesat. Pekasem. card. inborst. bestuurt. Megat. Pekoeng. Pelangki. -weggestooten worden. landsdienaar. tosticuli. beambte. enz. Pegawai. half omgevallen. allerlei. oud. zie : Pega1. moat men houdt. bottel. Pege1. Memegat. zie : Fihak. Pelataran. zie : Bekasem. Jobber. Pegawai main. Pe1er. ook : niet good hoorbaar. Pejot. dofklinkend v(van metalen). ook gerimpeld. met eon vaart wegvliegen. Terpelanting. zie : Adjar. V V PELF.hebben . waar niets op groeit. ambtenaar.

aangedaan. de lever. enz. fokkerij. verzwikt. bewaren . afglijden. gevlekt. vogels. treurig gestemd. inlandsche lamp met pit. zie : Pogo. opvoeden. bewogen. -gekneld houden. verzorging.). Memelet.zelfkant (aan eon kleed. Peloe. verzorgen. platgeslagen . impotent . ook : iemand door toovermiddelen tot zich laten komen.). bewaken. Deleting. Peleset. door middel van lijnl vangen. gevlamd hout . m eegaand enz. in de armen knellen.enz. Pelmtir. Terpelesat. Pelipit. Terpelesat. to maken . zweet. Peloepoeh (Jay. houden. Peloeh. bewaring. draaien. Kajoe pelet. behooding. omhelzing. onderhouden.. ook : kleefmiddel. Peloeh (Jay. Berpeloeh. dien men met den voet wegschopt) . de slaap van hot hoofd. die zich op jets afzet . uitglijden. enz. in elkander draaien. enz. en toovermiddel.). met de armen omvatten. Pemeliharaan. Pe1i (Jay. verstuikt.). schuifzoom. Memelihara en Memeliharaken. enz. lamp. Terpeletj oak. hot mannelijk schaamdeel. vogellijm. gewrongen. enz. jets onderhouden. ook rand. om iemand gedwee.). Meleset. Pelita (Jay. Pelipis. enz. Pe1ih. . omarmen. Peletjoek. zorg. weggeslingerd. bewaring. Palo. wringen. opkweeking. opkweeken. Pelet. behoeden. gedraaid. lmpotentie. zoom. verdikte wazem of damp. zweeten. opvoeding. onvermogen. de penis. 199 arming . onderhoud. Peloek (of Pelok). hot evenwicht verliezen. vlek. Sakit ~peloeh. kweeken. lijm. nachtlamp. een bal. houden. bamboezen kokertjo. Memeloek. omhelzen. enz. glijden. verzorging.PELF. omv PEND. Pelihara (ook Piara).aan zij n wil onderwerpen. gevlekt. enz. . uitgegleden. Mehntir.

Pemidangan.). hot eerste kind. Pemali (Soend. v 200 PEND. onderwijs. de voorste. schrijfpen. Tall pending buikband. vloeren enz. kerker. Pe1oeroe bolang-baling. . Pengak. (Jay. onder den grond stoppen. borduurraam. Memendekken. Pe1oeroe best lantai. verboden. in den grond begraven. gevangen zetten. good spreekt. niet hoog. wat als ongeoorloofd en onheilaanbrengend verboden is. metalen plaat aan een buikgordel . ook: Memend jaraken.bamboo voor bewandingen. Pendok (Jay. Pengadjaran. Memend j ara. kwalijkriekend. kort. meester. Pendaringan. Memendem. Pengakoe. Pendem. Penawar. metalen omhulsel of overtrek van een Keris-scheede. gehoor. Pembelokan. pen. Pemad jangan (Jay. zie : Adjar. bordeel. Penengeran. hoerehok. muf-. huffs voor publieke vrouwen. -verbergen. bong.). zie : Pandapa. zie : Akoe. kerkeren. zie verder Dengar. hot geleerde. Pembawa zie : Bawa. bekrompen (van verstand) . niet lang. Pending. bekorten. onderwijzer. dikwijls ook geheel uit metalen platen bestaande. granaat. kartets . van rijst. zie : Ad jar. Pendjara. gevangenis . Pena. enz. kort maken. bruidsbed. bewaarplaats.). werpspies. bruidsvertrek. verkorten. (of Padjangan). Pendjoenan. ongeoorloofd. iemand die voor een ander borg staat. onder verbod liggend. Peloeroe api(zie ook : Perijoek).duf .). Peloeroe (of Pelor). gordelband. de eerstgeborene. Pendapa. bom. Pendahan of Pendawan. Pengadjar. leer.kettingkogel. zie : Belok. zie : Panawar.. in de gevangenis stoppen. leeraar.). Pendek. Pembarep (Jay. kogel. bespoedigen.

Penjek. gelukkig. vischkom. P nosh. bruidegom. . tegelijkertijd. Memenoehken. geplet. enz. bruid. juist van pas. gevuld doen zijn. door een geheimzinnige macht beschermd.. PE PA. . speld. bloemknop. zie : Sakit. tijdig. speldekussen. good kunnen praten. van eon huid die nog nat is on gedroogd nioet worden). vol. Pontes (Jay. ook : toevallig. door een duizeling overvallen worden. punt. welbespraakt. Pentil boewah. Pentil kembang. ongesteldheid. enz. enz. duizelig zijn. vischvijver.Penganten. tepel. stalmandje. wat gespannen is. zie : Pangoeloe. vruchtknop. wegslingeren . weggeslingerd. vijver. bij elkander hoorend. Bantal peniti. ook tik met den tegen den duim aangedrukten en plotseling vooruitgeschoven vinger . .). slingeren. Memental. Pentil soesoe of Pentil tetek. bent. bruidspaar. Terpental. Penjakit. zie : Pengoeloe. met een smak op een afstand neergegooid. bits. zeeschildpad. vuilnismandje. Penoodjoe. ook snibbig. platgedrukt. jets breed en strak openleggen (bijv. de punt der borst. een ruimte geheel ~bezetten. Pentil. Pengki (of Poengki). Pengeret. bintbalk. haarspeld enz. Memenoehi. ziekte. terwijl. jets vullen. duizelig. kwaal. vullen. Pengaroe. knop. bijvullen. gespannen. klein plat mandje tar verwijdering van afval en ander vuil.). enz. Pentang. jets aanvullen. een geweer met dubbelen loop. Pengempang (of Empang). Pengoeloe. Mementang. in menigte organs vereenigd . Bedil penganten. enz. spannen. ook Penjet (Bat. hot goad treffen. Penghoeloe. preutsch. Pental. bloemknop . Penjoe. vruchtkn op . ook : paar. een ljcht gevoel in hot hoofd. Pening. Peniti. enz.. ook : borstspeld. niet op hot mondje gevallen. gevuld. aan de beide einden strak trekken. ook volmaken.

L. M mentjak of Mentjak. visch of vleesch aldus toebereiden.ook : knikkeren. nat. Pepak (Jav. waarbij de dansers met lange stokken en andere wapens gewapend zijn. Pepaja. of door over jets heen to schuren schoonmaken (zooals de honden bijv. enz. Pentjalang (Peraoe pent] alang). eon Maleische daps. knippen. de baarmoeder. jets of iemand tegen jets aandrukken. de derriere na de outlasting met jets afvegen. jets waarmede men de derriere na de outlasting afveegt. met den vinger op de vorenbedoelde wiize tikken. Carica papaya. Pentjet. snort krijgsdans. Mementoengken. (00k: Pepesan).). Meper. . knellen. zie : Pills (Jay. waarvan de vruchten veel worden gegeten. visch of vleesch in een blad gewikkeld en zoo gaar geroosterd. een slingerplant. hot vrouwelijk schaamdeel (vulgair). middelmatige boom met lekkere. Me. overdreven nauwgezet.ook : afdrijven (van een vaartuig). Pentoeng. schuin . ook eon kruisboot. geheel en al. Mentjong. L. kieschkeurig. (Jay. Pentjok. dien daps uitvoeren. Peper.volledig (zijn). Pope (of Pepek).Mementil. ook : hot dwars afdrijven van een vaartuig. Peper. gezonde vruchten. Pentjong. Mementilken. Pentjak (of Pentja). knuppel. fam. der Papayaceae. een groot handelsvaartuig. knellen. knuppelen . Momordica charantia. van de rechte richting afwljken. enz. met een knuppel of knots slaan. mentoeng. fam. scheef staan. knots . v PEPA. Pentjing. knijpen.voltallig. scheef. jets als knuppel gebruiken om to slaan. alles bij elkander. P®poedjoe. Meper. Pepilis.). der Cucurbitaceae. nat. doen) . lets tegen jets anders aan knikkeren. Pepare. Mementjet. eon snoeperij of gerecht van diverse groenten.).

viersprong. vechten.Pepoeroes. hoer. wat men noodig heeft. Perangkat (ook Peranggo). zilver. huisraad. Perak. Peranakan. Perahoe (00k: Prahoe of Peraoe). om to gebruiken . Perabot. moeilijk gaand. de heilige oorlog. Kapal perang. oorlog. uitpersen. gereedschap. hot noodige voor hot ploegen. ook wrang. . hot melksap nit hot geraspte vleesch eener kokosnoot person. wat benoodigd is of wordt. maagd (ook Anak dara). stroef. veldslag. ook. Peras (of Pores). oorlogstuig. ook slagveld. in de moor). eon natte kafn uitwringen. kleederen. vrouwelijk. Peranti meloekoe. wijfje van eon dies . keukengereedschap. Perabot dapoer. Perawan. Perbana (of Peraani). slag leveren. klatergoud. ploeggereedschap. oorlogsschip . etc. Perampoean djahat. melken. toestel. 201 -van den strijd.). zie : Anak. krijgskunde : Alat. gevech t. doodtij. nauw (van eon schroef bijv. publieke vrouw. Prang sabil. P®rat (of Pert). voorbeeld. verguldsel. uitwringen . gereedschap. enz.of Perkakas peperangan. Perada. duff. gelijkenis. de blaas. (ook : Paribasa). Mores soesoe. kruisweg. tooneel van den oorlog. meubilair . Perang. eon compleet stel van jets (bij v. Mores. zie ook : Poeroes. v PERG. Aj er perbana. slag . bladzilver: verguld. Perabot roemah. bladgoud. maagdom. spreekwijze. Mores kelapa. strijden. hot punt waar twee wegen elkander snijden. Peranti. oorlog voeren. P®rapatan. Mores kafn basah. zilver in dunne bladen. Peperangan. enz. jnlandsch vaartuig. zilveren. Perapati. Berperang. Ilmoe perang. spreekwoord. vrouw. werktuig. huisduif. Perampoean. (of Perpati ook : Derpati on Merpati). prauw. oorlog. Perbehasa.

regelaar. nimf. weggaan. . voorschrift.. Koerang periksa. zie : Prat. zie : Fadloeli (Ar. dikbuikige aarden of metalen kookpot . bron:wel. urnvormige. Peri. enz. enz. uitgaan. . verordening. heengaan. besturen. Perhambaan. beleefde uitdrukking voor: ik west hat niet. granaat. Pert. enz. Peri hal. Perth. onderzoek. born. bestuursmaatregel. Perhinggaan.. put. rondwenteling. last tot jets geven. jets bevelen. bevelen. keuvelen over jets. hat gebeurde sans. toestand. Pemerentah. Pent (of Emprit). manier. wijze. Pergol. Pores.gegravenput. zich begeven naar. verguld. Merentah. Memeriken of Memperiken. trant. Peristiwa. bestuurder. Perideran. Peringgi. Pemerentahan. be v elgever . . Perijoek apt. zich vervoeV 202 FERG. . jets tot hot onderwerp van een gesprek maken. gebeurtenis. Berperi. enz. bevel. zie : Hingga. Zie : Idar. omstandigheden. Memeriksa. Perijaji.). zie : Pedih. Berpergian. eon verordening uitvaardigen. heen en wader gaan. regelen. Frank. Pergt-datang. zie : Hamba. zie : Peras. jets onderzoeken. Periksa. Memeriksai. navraag doen. bestuur. heen en wader trekken. . staat. enz. eene kleine . gaan. Pergi. onderzoek. last. aanvraag .P®rdoeli. enz. Peri joek. Memerentahken. regeering. Perigi. inlandsch landsdienaar. lastgeven. gesteldheid. gebeuren. naar jets onderzoek. ook : Peperiksaan. Peri. gebod. omwenteling. gen tot. enz. onderzoeken. in 't algemeen Europeaan. enz. Perentah. een onderzoek instellen . eigenschap . spreken. enz. uitloopen. de gesteldheid saner zaak. Pemeriksaan. hot bestuur over jets voeren. Sakali peristiwa. ambtenaar. hier en daar heengaan. enz.

enz. huisraad. zachtjes aan. Perlak. Pernah (Jay... Perkara. in eene zaak wikkelen. onderwerp. Permadani. Perloe. Perkara besar. van jets eene zaak maken. enz. enz. punt. tortel. werktuig.). Perkoetoet. dapper . FERN. . Perkakas (ook Pekakas of Bekakas en Perabot). immer. eon plaats aanwijzen. timmermansgereedschap . Berperkera. graad .. verhouding. lets noodzakelijk achten.langzaam. nooit. zich jets als noodzakelijk ten plicht maken. niet voorbarig. iemand eene zaak aandoen. edelgesteente. Pernah kaponakan. omstandigheld. Perkakas toekang ka joe. een om zijn dapperheid beroemd man. enz. torteld uif.). enz. Memperlahanken. bedaard. . ooit. nufng. juweel. hoog noodig. een groote. Orang perkasa. Perlente (Bat. zich voor jets beij veren. Merioeken of Memerloeken. tapijtwerk. iemand of jets plaatsen. Perkakas roemah. een zaak. belangrijke zaak. de verhouding staan van neef of nicht to zijn (van iemand. verlakt. Permaisoeri (Sk. Memperkara of Memerkara. niet to vlug. zaak. benoodigdheden . nimmer (ook : Tiada pernah) . enz. enz. bedaard. ook Pelan-pelan. een voornaam punt (van behandeling). enz. blufferig. met geduld. oorlogstuig. Kaperloean. . noodzakelijk.. zacht. enz. ook plaats. die nom of tame genoemd wordt) . enz. enz. Perlahan of Perlahan-lahan. Zie verder : Pardloe. langzaam doen gaan.snort rijstvogel.gereedschap. tapijt. geval.langzaam aan. Permata. moedig. in een zaak gewikkeld zijn . hat noodig. geding hebben. zie : Itoeng. koket. Peritoengan. Perkakas perang. vorstin. hat noodzakelijke. Belom pernah. noodig. iemand voor hat gerecht dagen. verplicht. nog nooit. een dapper man.). kloek. enz. Mempernahken. Perkasa. in den graad. --moeite geven.

Persero (beter. . boodschap. licht geraakt. die de bekende Getahpertja. vertrouwd zijn of worden. koliek in den bulk. to vergeefs. geloof. messing. ingewanden. Pertjoema. Pertja. precept. ook : vennoot. pat. Pertjaja... ontbieden. Pesagi. opdracht. opdragen. perceel. zie : Oepama. enz. vierkant . levert.Mertjajaken. last. vertrouwd. aanbevelen. Peroesahaan. enz. Perwatin. Medj a pesagi. Peroengoes. en percent.jets tar harte . om niets. ook Perseroan. titel van sommi ge Maleische hoofden. zie : Niaga. Perolehan. in de eerste plaats. voor niets. . geloof. groote boom. klokkenmetaal. ook : bestellen. vertrouwen. fam. ten honderd. enz. Isi peroet. zie : Oleh. een vennootschap aangaan. opvliegend. wat een stervende als zijn laatste wil to kennen geeft. enz. gratis.Perniagaan. cadeau. een vierkante tafel. Hassk. enz. eerste. Berpesan. Pesan of Pesen. aanbeveling. nutteloos. deelgenoot. onderbuik. Persil. ontbieden. Peroepamaan. Peroewan. Bersero). ook ingewanden. der Sapotaceae. Memesan. Pertama. rentecijfer. aandeelhouder. Isonandra gutta. vertrouwen. buikpijn. Peroenggoe.. driftig van aard. bulk. Kapertjajaan. om to beginners. ra aan een mast. zie : Oesaha. zwanger ztjn. 203 geven. vertrouweling. Ps~rsen. ten eerste. als laatste wil to kennen y PETE. gelasten. geschenk. enz. V PERO. een kruidje-roar-me-niet. Peroet.iets aan iemand toevertrouwen. vergeefs. gelooven. iemand lets aanbevelen. ook : bestellen. vertrouwen . Memesani. voor gezamenlijke rekening lets doen. de (hat) eerste. Berdoedoek peroet. enz. Sakit peroet.

koffer. ook : voor iemand lets bestellen. Petik. Petak. Petarangan. vol deuken of gaten. voetzoekers. Pete. enz. nest. enz. -. Pests. kist. enz. ie is plukken. enz. Memetik.). hooge boom. tijdelijk logjes.ontbieden. L. klappers. krijgertj e spelen. donkey. streng. ook ontleenen can. Petasan (of Merton). Petel. kust. partij. naar urine stin kend. . lets laten komen. tokkelen op eon snaar. Pests. enz. Petak (Bermain petak). bestelling. logeergebouw. dissel. enz. ketting. ingedeukt.. voor reizende ambtenaren.. afgesloten stuk van een bouwveld. Pets. feast. plukken. Memesanken. Pesanggerahan (Jay. tuinbed. drijfriem. zeker. afgeschoten gedeelte in hat ruim van een vaartuig. voor kippers. vuurwerk. enz. zeestrand. met v 204 PETE. Pesisir. halve dust of halve cent. geldkist. jets schilderen. door dijkjes enz.drukken. teekening. in een koperen pan). Pesok (of Pesok). of beelding. Pesawat. bed. der Mjmoseae. enz. Berpesok. ook : de achternamiddag tegen hat dalen der zon. teekenen. strand. stelaig. een holte of deuk in jets (bijv. schilderij. bal. Pete. pislucht. Petang. iemand een opdracht. Parkia afrjcana. koord. kaart. medegeven. jets of beelden. vunzig. Peser. jets in teekening. of beelden. pat. die veel bij de rijst gegeten wordt. Pesing. gewis. fam. ingedeukt. Memeta. stoommachine. . machine. ongetwijfeld. plat (van den neus).portret. pleisterplaats. yak. duisternis. ook : jets bestellen.in kaart brengen. de bekende sterkriekende vruchten of boonen. afplukken. jets teekenen. enz. Pesek. duister. enz. Peti oewang. logies. Memetaken. werktuig. avond.

jets broken. Berpetok of BerpetokPILI. visch. Petong. Petjok. stuk. enz. Memetjoet. Petjah belch. masseeren.). enz. Pidjak. (van eon hen). Petjat.). karwats. eon toespijs bj} de rijst.). pool. met de vingers of voile hand drukken en kneden.) . Petis. . modderpoel. uit eon ambt ontzetten. hoofd van eon post.). teeken. op jets trap. met de zweep of karwats slaan. Petoeroes (Pout. M mid jet. ult zijne betrekking afgezet. Soesoe petjah. panel. . ook breuk (in de rekenkunde). inslaande bliksem. ontslagen. ontslaan. enz. gebarsten. Zie: Toewah. . met de zweep klappen. zweep. Petor (Port. Pidjet (ook Pid j it). dobbelhuis. (van eon puist. in stukken en brokken. Petjahan. Petoewah. kakelen. bedorven. ook de kam. -ontzet. jets. gezaghebber. Zie : Pesok. Petjel. Barang petjah belch breekbare waar. wat gebroken is. onderpand. afzetten. --verbreken. zweepen. stuk maken. in wordt gegoten of geworpen. Memetjah. dat als teeken. enz. dicht aaneengesloten..of broken. Memidjak. opengebroken. Petopan. panel enz. lei (van eon haan). wordt gezonden en teruggebracht moot worden.bovennatuurl jkemacht door ascese verkregen. . Memetjatken.handelsbeambte. waar al hot waschwater enz. enz. gedrang. kapot. enz. onderwerping. doorbreken. Petjomberan (Bat. geschifte melk. Petok. pen. op jets treden. de vuilnishoek achter de keuken of hot badhuis. gebroken. Peal. Memetjahken. Petjoet.factoor. enz. op bijzondere wijze toebereide kip of visch. speelhuis. gedeukt. ratelende donderslag. blijk (van overeenstemming.. Zie: Top.of vleesch-extract op inlandsche wijze bereid.Patir. Pidit. op jets loopen. vertreden. petok. Petjah. enz.

de droes hebben.). vogels vangen door middel van eon lokvogel (Bandj. Pimpin. Piloewang. eon meisje ten huwelijk vragen. Pekat. Pijala. kip of vleesch . uitkiezen. verwrongen. draagstok. ook eon kieschkeurige. Pemilih. overbrengen. Pindang.). verplaatsen. Pills. waarbij sofa wordt gebruikt. .Pidjetan. ook : Indisch gewicht van 125 Amst. zie : Fikir.). Pindang ketjap. op eene andere plaats zetten. verkouden. Pikoelan. wee kiest. aanzoek. Pinang. (Ar. visch. ook : rotting (vergel. Pindah.). kelk. ponden of 100 Katies. verdraaid. keuze. Memimpin. enz. nat. Memilih. visch. droes. of vleesch met eon waterige pikante sans toebereid.). ~kooi met eon lokvogel or in. Meminang. door eene jonge maagd to vel zoeken voor hem eon betelpruim klaar to maken). windstilte. der Palmas. geneeskrachtigof verzachtend smeersel op hot voorhoofd. Memindahken. Pijoet of (Pejot). eene keuze doen. van plaats veranderen. bij de hand leiden. zich verplaai son. Pikat. Pinang. Piker. L. zonder familiebetrekkingen. Pikoel. ook in eon andere taal overzetten. eon sausgerecht bij de rijst. verkouden zijn. beker. kiezen. Berpindah. Memikat. Memikoel. Pihak. bokaal. Pilih. drinkglas. keus. scheef. lam. enz. ouderloos. zie : Fihak (Ar. uitzoeken. de betelpalm. Memindang. verhuizen. draagvracht voor eon man. aanzoek doen om de hand van eon meisje. stilts. Areca catechu. Ptjagem (Jay. Pijatoe. ook (van dieren). welks rijpe noten bij hot sirih-kauwen gebruikt worden. Pilihan. kip. wat gekozen wordt. besluit van aanstelling. vrijerij. alleen op de wereld. drinkbeker. zje : Lansat (of Langsip). jets over den schouder dragon. eon dito gerecht. Pi1eg. PILO. belasting. iemand leiden.. gevrij (van eon jongeling bijv.

205 eon huwbaar meisje. bezwij md. gesponnen. rand eener tafel. enz. zoekust. Memindjamken. iemand opgesloten. slim zijn. Pintal.knap. geleerd. rek est. kreupel. gordel. den weg snijdon door eon rechte lljn to nemen. tweernen. slues. ook groote kom. . in flauwte. de nieren . Meminggirken. Pindjam (of Pindjem). bekwaam. flauw vallen. buiten kennis zijn.). rand. geleend.. schotel. bij de hand. Ikat pinggang. enz. Pinter. strand. bezwij ming. zie : Pinter. enz.aldus toebereiden. buikband. verzoekschrift. bidden. . --plaatsen. Pingsan. getwoernd. getwijnd. verzoeken. Mints of Meminta. Pinggir laoet. Boewah pinggang. in loon geven. enz. samengedraaid . Pintal. Memintaken. spinnon. verzoek. herhaaldelijk vragen. never. hot geleende. Memintal. enz. enz. flauwte. aan den kant van jets zetten. (ook Tjeredik. spinnewiel. -in been vragen. Pinggir. (bijv. op zijde zetten. slim. bord. Pinggan (Jay. in elkander godraaid. dat in huffs moot blijven en niet vrij uit mag gaan) . boord. Pemintal. bedelen . om jots vragen. Minggir of Meminggir op ztj gaan. voor iemand jets vragen . in elkander draaion. Pintar. Pinggir mod j a. zoom. enz. bode. bedroven. in huffs houden. mank . tafelbord. bezwijmen. van iemand jets vragen. Memingit. van iemand leenen . machine daartoe. Memintal. boord van eon vaartuig.). den korsten weg nemen . van PIPA. . mank. Pinggir perahoe. Soerat permintaan. verzoek. geslepen zijn. Mints-mints. rivioruever. Memindjam. opgesloten. bangs den kant doen gaan. kust. bode. Memintaf. aan iemand leenen. to loon. Pints. Memintasi. middenlijf. Bisa). vraag. spinrokken. Pinggang. middel. enz. enz. bangs den kant gaan . buikriem. kant. vraag. iemand den pas afsnijden. Pinggir kali. Permintaan. Pingit (Jay. smeeken. Pints ang. de lendenen.

eon diep bord. Pipis (Jav. ook vat. pennemes : Piso pen joekoer. enz. Pisang ambon. plat. Pitena. zie : Fitnah (Ar. Pisang. gewoon tafelbord. lint. Pipisan. poort. zie : Oetang. tafelmes. soepbord . enz. voordeur. Pisang mss. enz. Pipi. Pintos depan. deurblad. inschuld. ook Tjatjing pits. ook blad. Zie : Oneng. zich afzonderen. achterdeur.. Pista. . behoorende tot de Nat. . ook : Piso raoet. opening waar jets door heen kan gaan. Pisang rad j aseri.). koord. gewoon vlak bord. mesje voor de besnijdenis. (zie ook : Pinggan). wrijfsteen met rol. Tjatjing pipih. lintworm. Pintos. de banaan. Piso penjoenat. person. klein krom mes . paardebrems . ook : scheiden. fiskaal. Pips. Piring tjeper. afzonderen. Pioet. kreupel zijn. scheermes. vensterblad. afzonderen. enz. P1. Memipis. ingang. Piring. Memipit. sang soesoe.loopen. Memisah. uitgang. okshoofd. der Musaceae. Pitak. Memisahken. bord. enz. kleinkind van eon kleinkind. schuldvordering. dessertme . 206 PIPI. Wang. verborgen dour. Pintos belakang. Pipit. van elkander scheiden. of --rad jasereh. Pioetang. schoteltje. tabakspijp. Pintos aj er. blinds. Piso medja. Koeda pitak. Pisah. katjang. tiles. op eon steep fin Wrijven. Tjatjing pits. zie : Pests. Piring dalem. band. mes. Piskal. waarvan de voornaamste soorten zjjn Pisang radja. enz. fam. Piso boewah-boewah. sluis. pup. voorpoort. zich afscheiden. Piso. Pintos maling. enz. dour. Pisang kepok. ook horzel.). enz. officier van justitie. Pipih. Pipitan. Pits. lintworm. Piso belati. achterdeur. olio uit kokosnopen. eon paard met zulk eon vlek. Pisopenna. witte vlek aan bet voorhoofd van paarden. oliepers. scheiden.

Pemoekoel. Poekoel. loftuiting: Memoed ji.. opnieuw. ranselen. Pandanus moschatus POEL. . enz. Poedji-poedjian. kloppen. de Indische patrijs.). klomp (bijv.. Rmph. warrelen. Poedji. zegen. Poedak. ook vorslaan. loven.visschen. vleien. enz. Poeki. vrouwelijk schaamdeel. Memoekoel. tot eon klomp versmelten. t oruggeven. insgeltjks. Pitjak (Jay. Memoelangken. . slot van eon goweer. Poejeng(Jav. terug. ook ophemelen. ook de persoon die slant. aan den oog blind. Pitjis. Angin poejoe. beoorlogen. groot trek. vleitaal.). ook geheel blind. Poelang ka rahmat Allah. windhoos. enz. offer aan de goden. Poelan (of Poelen). terugzenden. terugbrengen. Poejoeh. ook. teruggaan. Memoedja. min of moor kleverig of slijmerig. kleine count.of sleepnet. wederom. slag. iomand jets toewenschen. terugkeeren. . tot eon klomp waken. Poejoe. wervolwind. enz. prijzen. lof. Memoed jiken. Pitjoe.Pitera. offeren.een draaierig gevoel in hot hoofd hebben. enz. wederkeeren tot. in de hoogte heffen. loftuitingen. enz. pat. Po (of To-po). naar huffs gaan. Poelang. enz. vorg.. slann. kut. weer. den goden eon offer brengen. van goud). count. met zulk eon net visch vangen. der Pandaneae. e!astisch (van gaargekookte rijst). dubbeltje. eon Chinoesch dobbelspel. enz. deegachtig. . Poela. ronddraaien. zie : Fitrah (Ar. bovendien. fam. Poejoeh gonggong of -gonggong. klop geven.). Memoekat. terugkeeren tot. terugbezorgen. weder worden als in eon vorig tijdperk. (of Pitjek). tot de barm- . eon snort van kwartel. hoofdpijn hebben. bestormen. werktuig waarmede geslagen wordt. bout (van eon geslacht dier). Poekat. prijs. enz. Poedja (of Poed jaan).duizelig. Poekal. eon pandan-snort met stork geurendo bloemen. Poesing. Memoekal. Poekang.

fam. enz. enz. ook : geschroefd (van den loop van eon geweer) . enz.tasch. bevelhebber. der Apocyneae. gedraaid.POEL. hoofd. slapen. bij tientallen. inslapen. Sapoeloeh. Nephelium lappaceum. eiland. enz. waarvan de vruchten zeer gezocht zijn. ook wringen. in elkander gedraaid. omdraaien. bovenste deal van den rug. vogels to vangen). MePOEN. lijm. geheel wag. eon spiraal ran jets vormen. besmeren (om bijv. enz. geldbeurs. herstellen. R. d. nat.vast slapen. sterven. Saperpoeloeh. Pemoeloet of Poeloetan. beurs. enz. eon tiental. L. Memoeloet. Poenah. & S. Poeloet. ook door hot bijgeioof verboden. kleefstof. p11. vogels. eon geneeskrachtige slingerplant. hersteld. enz. Poelasarl. Poelasan (of Kapoelasan). Poelau (of Poelo). Memoehhken. tiental . balletje . lets met lijm. tweernen. Poeloeng. Poelir. op. Poendi of Poendi-poendi. schouderblad. der Sapindaceae. tot den vorigen staat teruggekeerd (zijn) . getweernd. nat. lets op den schouder hoog op den rug dragon.. gekronkeld. Alyxia stellata. in elkander draaien. schoon op. geldtaschje. niet moor to gebruiken. lijmstokje. tot piilen. balletjes draaien. enz. legerhoofd. Poeloeh. Berpoeloehpoeloeh. Memoelas. met lijm enz. enz. omdraaien.wier bast (altijd met venkel of adas) veal in geneesmiddelen wordt gebruikt.zakje. glad schaven. gom. . in den vorigen staat terugbrengen. ook groote. schouder.. vangen. 207 moendak. Poelas. glad . vast in slaap. klevenge zelfstandigheid . Poendak. Memoeloeng. tiende . in vasten slaap. jets glad wrijven. eon tiende deal. Poelas. Poelih. pillen draaien. tien . Poenggawa. hartigheid Gods teruggaan. eon schroefdraad in lets maken. eon ramboetansoort. i. Memoelir. grande. fam.

Mempoenjai. spits uitloopen.). eigenaar van lets zijn. Poentoeng. plat. plukken. bezitten.. hoogste punt van jets Poentjak goenoeng.of zusterskind. afnemen. of op de fontanel . brooders. lets hebben. adopteeren. Anak sepoepoe. gebl even stuk. Poenoek (Jay. waaier. van den grond oprapen. ook iemands hoofd . dikke opeenhooping van vleesch op hot schouderblad of in den nek . Poengka. vandaar ook de naam Soendel oolong (ook bekend onder den naam Soendel malem). derriere. geadopteerd kind. stompje. Anak poengoet. zulk eon pap gebruiken . nok van eon huffs . zulk eon butt hebben. lets bezitten. eon spook in de gedaante eener schoone vrouw zonder schaamdeelen of hover met eon doorboring tar plaatse daarvan. neef of nicht. Kapoenjaan. eind van eon sigaar. eigenaar zijn van. machine om wind of tocht to maken. enz. ondiep. Poenggoeng. enz. kruin.of ondereind van lets. top. Poentoeng roko. hangende of liggende waaier. Poentoel (ook Toempoel). . bot. in bezit hebben. bezitting. Berpoenoek. enz. pap of smeersel. bloedverwant in den eersten graad in de zijl inie.of stalmandje. opnemen. voile neef of nicht. Memoepoekken. enz. . op hot voorgedeelte van hot hoofd. bezit. inzamelen. nemen. doode scam. bergtop . graad van bloedverwantschap in de zijlinie . lets tot zulk eon pap aanwenden. Poepoek. over 208 POEP. Poenggoer. uiteinde van jets. butt. eon machinaal bewogen wordende waaier. enz. stomp. in eon punt eindigen. enz. Memoepoek. aannemen. Poepoe. eigendom. Poentjak. tronk. niet scherp. Poenja (of Ampoenja). enz. vuilnis. Poentjak roemah. Memoengoet.hooggeplaatst staatsdienaar. Poengki. Sepoepoe. Poengoet. eon aangenomen. hot dikke achter. eindje. Poentianak. hebben. Memoentjak.

Poesar kapala. Poesaka. in . get of kuil. wervelwind. oorspronkelijk. in overoude tijden. en waardoor de verbinding geschiedt. binnenstad. voorgeven. Poepoet. kolk. enz. enz. navel. ook (vulgair) de penis. erfstuk. veinzen. oorsprong. windhoos. . geheel en al op. die in een opening in eon anderen balk enz. eertijds. ook : gejaagd. POET. begin. Poesing. door draaiing ontstaan of gevormd. huichelen. goveinsd.met zulk eon pap beleggen of in hot algemeen lets nats of nattigs daarop leggen. Poerba (Sk. erfstuk. de spiraalvormige draaiing der harm op hot hoofd . in de rondte of in eon spiraallijn ronddraaien . enz.). vroeger. Poesat (ook Poesar). Poera-poera. blanketsel. spie of pen aan eon balk. Poesar (of Poesar). de kruin van palmon.) ook de top. geblaas. Poeroes. erfgoederen . jets haastig doen. overgeerfde gewoonten en gebruiken. gekheid maken. Moepoet. enz. vorstelijk verblijf. Memoesar. burcht. do jongste bladeren (van andere planten). erfgoed.of poeseran ajar. enz. enz. enz. enz. Poernama. voile mean. (van geld. Barang poesaka. oudtijds. den schUn aannemen van. past. om eon as wentelen. Poesar. . hot uiterlijk van jets aannemen. . wet van ouder op kind overgaat. ronddraaien. uit gekheid. middelpunt. Poepoes. hot hoofd compresses. bijv. enz. draaikolk . verg. Bedak. erfenis. overgeerfde gewoonten. in vroeger tijd. erfrecht. verbruikt. draaierig. Hak poesaka. navel. enz. Adat poesaka. Poepoer. Angin poesar. enz. ook gekheid. enz. Poera. Poer ba-kale. vol . gejaagd zijn. nalatenschap. enz. duizelig. . smeersel. Boelan poernama. Poera.. poeder (voor hot gelaat). wind. familiestuk. binnenste deal van eon paleis. de kruin. haastig.

enz. bloom. grins of prinses. omdraaien. enz. vorstelijk kind. holder. Memoetoesken. ver. enz. verzoek. geeindigd. vorstin. ook : benaming van zeker meelgebak. els. draaiend. ook : afgedaan. Poetoe. enz. aanvraag . zijno woorden verdraaien.de rondte draaien. rekest. ook iemand duizelig maken. sterven. pat. Poeteran. afgeknot. draaien in zij ne verklaringen. schrift. enz. of broken. Poetoeng. Memoesingken. . pat. witten. de stam van de Areca. smeekpalm. Miq. Poetjat (of Poetjet). kruin. . Poetoes. enz. Poesoet. Poewadai (of: Poewade). fam. prinses. vragen. opdraaien. ook allerlei beslommeringen.Pokang. windas.Soerat permohonan. gedraaid. POET. wit. Pangium edule. planten. teeder uiteinde van Poko. wichelboek. bode. doen draaien. Poetjoeng. enz. Poetera (Sk. in tweeen (van touw. Poestaka.. afsnijden.). bleek. Poetera (Sk. hooge boom. Poeteran kemoedi. enz. verzoekschrift. enz. . ronddraaien. teloos (van gevogelte). haspel. beeindigd. ook uitvluchten to beat semen. . flets van kleur. duizeligheid. BermoMemoetih of Memoetihken. Pokeng (00k: Toekoeng). Permowit maken. Memoetar. staarPoetjoek. enz. der Pangiaceae. kleinkind (ook : Tjoetjoe). troop. waarvan de zaden als Keloewak in vole spijzen gebruikt worden. Poesing kapala. bl eeken. machine on1 lets to doen draaien. afscheid nemen. gebroken. ronddraaien. den.. lancet. ook : om lets heen dentelen. bout van eon geslacht dier. hoofdpijn. Poetoes njawa. afgebroken. enz. verzoeken. jonge spruit. . (ook Memoetoesi) . afmaken. blank. honan. draaien. doen wentelen. .~rad. bezweringsformulier. enz. top.). Poesaa. opwinden. zuiver. Piperomia javanica. ook : eon zaak afdoen. 209 Poetih. stomp. enz. Rwdt. -®-p PONT. enz. den geest geven. punt. Berpoetarbalik.). Poetar (of Poeter). muizennissen. uiteinde. bleekt. -beslissen.. enz. priem. overgebleven eind. lion. stuurrad. hoofdpijn bezorgen door hem to hinderen. Poetjang. gebroken. in de rondte draaien.

der Piperaceae. peulvrucht. enz. Pontang. policie. fam. -overblijven. polijsten. enz.. tijdelijk verblijf houden. brandspuit. grondwoord. politoeren. jets of iemand tijdelijk ondor dak helpen. nu. afwisselend van kleur. Poleng (Jav. doorboron.bijten. boom. ook : klisteer. hut. enz. Pohon (of Poehoen).tijdelijk verblijf. Poles. peulen. begin. . kwispeldoor..zitplaats voor bruid en bruidegom. ter belegging van hot voorhoofd of de slapen. Memondokken. iemand logeeren. inzet. boom. ondereind of onderste deel van jets. ondereind van eon stam of stengel. Verg. genoeg hebben aan jets. Mongpongi. Pon (of Poen). eon kokosnoot met klonterig vleesch. Memongpong. enz. olio daaruit verkregen. do vasten. Pondok. Poewas. .logies. begin. Pokok. zelfs. strepen op lijnwaden. Kain poling. doorboord. ergens logoeren. enz. enz. ook : oorsprong. gestreept . verzadigen. spuit. Poewasa. ook. Pohon kajoe.Mongpong. Memoewasken. plant. . enz. Polpol. pomp. plant. Polos. boontjes (ook: Katjang polong). Pompa. gestreept good. smeekon.). peul. hoofdzaak. Polong.verzoek. Memohon. bidMALEISCH-HOLLANDSCH. enz. scam. enz. verzadigd. tevreden gesteld. Pills. glad. de vastenmaand (Ramadlan of Ramadan). grondslag. kapitaal. Pongpong. ook : klonterig. bevredigen. Minjak poko. effen. eon snort pepermuntplant.Soend. Poewan.Bat. voldaan zijn.boom (maar speciaal die hout levert). bode. Pohon (of Poehoen). de Mohammedaansche vasten . oorzaak. inleg. eon gat in jets (bijv. tevreden stollen. grondslag.enz. Kelapa poewan. Memoles. de 9e maand van hot Mohammedaansche jaar. pap van fijngemalen bladeren. enz. Boelan poewasa. in eon kokosnoot) maken. oorsprong. genoeg geven. Polisi. Mondok of Memondok.. Pongkol (of Pongkot).

gift. Popokan of Pokpokan. iemand al zijn geld doen verliezen.). enz. Popor. Porok. slachten. straatarm. Potol. inlandsch soldaat. Pradana manteri. verbruikt.). Prabot. Noess nat. kloek. verminderen. Port. minister-president. RADJ. vorst. nat. Pradjoerit. stuk. soldaat. eerste. Prawira. kinderdoek. verward door en uit elkander geslagen (van eon leger bijv. der Acanthaceae. -. . Daon prasman. kelen. geheel op. vork. Memotongken. van lets of houden. Pradana. ook voornaamste.. Popok. Poros (ook : Poeroes). gevlekt. Vent. al zijn geld bij hot spel of door speculatie verliezen. . luur. Golok pontang.straatarm maken. luier. Porak (Porak-parik). der Compositae. op. zie aldaar.. Praboe. en Gendarussa vulgaris. portwijn. die in de inlandsche geneeskunde veol worden gebruikt. as. beido geneeskrachtige kruiden. fam. geschenk. edelmoedig. Fransch.regelmatig afwisselend gekleurd. Potong. dapper. wagonas. heldhaftig. afsnijden. kolf (van eon geweer. eon kapmes waarvan de scheede op 14 210 POPO. voornamelijk gewapende politiesoldaten. enz. . zie : Permaisoeri. eerste minister. rijkskanselier. Memotolken. Memotong. doorgesneden. enz. eon snort spook. . afgesneden of afgenomen stuk of deel. slachten. Prasman.afnemen. en Protol.Eupatorium aijapanna. enz. Franschman. doorsnijden. -platzak maken. moedig. fam. enz. enz. port. milddadig. ook aftrekken. voor iemand legs snijden.. geregelde afstanden met zilver is beslagen. Prameswari. afgesneden. enz. verspeeld. Potol. lets van lets of trekken. zie : Perabot.platzak. ook Poetoeng. enz.lens. snijden.

omgaand gerecht. Radja poetih. . omgaand rechter. Raba (Mol. Rabana. voornaamste.. streeling. iemand als vorst aanstellen. vorst. Meradjal. koninklijk. betasten. meststof. enz. Karad j aan. ook: kroonprins. vierschaar. RADJ. .). adellijke titol op Java. Radon (Jay. Radjah. vorstelijk. gerecht . zie : Perijaji (Jay. . nitgescheurd (bijv. Rabit. Radon-Adipati. enz. met de hand over lets heenstrijken. zich als eon vorst voordoen. eon oorlel). enz. Rad. tondel.). enz. enz. ingescheurd. enz. Radja wall.. most. regeeren. op good geluk. enz. syphilis. kaal. raad. wat --ook terug to geven door ons achtervoegsel: aehtig. enz. kaal worden.. -erkennen. Meradja. rechtbank. Rada. koninklijke waardigheid.. ruien. Radja singe. zwam. de titel van de rijksbestuurders van Soerakarta en Djogjakarta. koning. chancre. ook : koninkrijk. enz. koningschap. adelaar. enz. de kunst om uit de lijnen der hand iemands lot to voorspellen. ook asch. kaal door hot uitvallen van de haren of vederen. tamboerijn. Radjamoeda. Raba. Protol. . Raboek. Ilmoe radjab.onderkoning. Radja. ook van regenten in de gouvernementslanden op Java. uit wier richting. gescheurd. iemand als vorst behandelen. enz. witte vloed. bevoeling. chiromantie. arend. tonder. ook als vorst heerschen. hot strijken met de hand over jets heen. --hoofd. betasting. Rad sambang. afvallen (van de haren of vederen). den schijn aannemen van eon vorst to zijn. de lijnen op de handpalmen.huldigen. ook in hot algemeen titel of benaniing voor inlanders van adellijke geboorte (op Java). R. enz. Mrotoli.). eon weinig. Rabi'(Ar. enz. eenigszins.Priaji. . Meraba.). ook : vorstinr koningin.. . tasten. Meradjaken. voorspellingen gedaan worden . zonder haar of veder. Mal. Heer(van God of tot God). in rang hooger dan de Toemenggoeng's.

Hari raja. grootsch. manier. barmhartigheid. Toelang rahang. verward. Meradjoek. Roesia). beteutord. Rahim (Ar. genadig.witte mieren. feestdag. aan zijn ontevredenheid lucht geven. --langzaam voortbewegon.Radjasiuga. zie : Radja. Ragoem. grof en doorzichtig of a jour gevlochten mend. genade. enz. werkzaam (zijn) . geheim. vlijtig. zakje of boursje van network. zie : Regang. haken. enz. Radjoet. ijverig. of vootbalspol.). Rahang. wijze. vlijt. kuur. Rahat. luim. zie : Deradjat. Keradjinan. feestvieren. schroef. Merajap (als de witte mieren). enz. barmhartig.). Memboeka rahasia. kaak. eon geheim bewaren. -eerbiedigen. naarstig. Radjoek. -bekend maken. RAKS. keelholte. lets groot maken.(ook:Rasia. vieren. melodie. Ragi. Menjimpan rahasia. bekruipen. Rahib (Ar. ontferming. Radjawali. zich kruipend. ook bal van katoen of rotan voor hot Sepak-raga. voorname weg. voornaam. overal hoen kruipen. eon geheim openbaren. Meradjinken din. enz. arpeidzaam.). Rahman (Ar. ook drijfwiel. . bankschroef. zich beijveren. -schenden. mopperen. netten maken. Raja. breien. in verwarring.. Djalanraja. ijver. heerlijk. pruilen. Ragoe. groot. network.). kruipen.). tint. Merajaken. bon of korf. Radjat. Rahmat (Ar. spinnowiel. monnik. ook : wijze (in de muziek). barmhartig. 211 Rahasia(Sk.). eon groote dag. met gist mengen. kleur. werkzaamheid. air. op lets kruipen. . Rajap (Jav. Ragang. Radjin. mondholte . groote. Meradjoet. verheffen. ontevreden zijn. gist : Meragi. Merajapi. Raga. Ragam. geheimenis. mededoogen. kruipen d insect. zie : Radja. gril. grootmoedig. kakebeen. gist in lets doen. ook de baarmoeder. arboidzaamheid. enz. mededoogend. knoopen. feostelijk herdonken.

geparfumeerd. zie : Poewasa. ook steeds thuis zitten. hard aanvatten (bijv. iemands horoskoop trekken. drijvend huffs. van iemands gezicht). --verbreiden (van planters). vraatzuchtig. Merakit. wet bij elkander behoort. Ram (of Eram). parfum.).ookBoelanPoewaea. zijn plaats niet verlaten. Rakit. op alarm zitten. gegoed zijn (van menschen). Koeda sarakit. zich verspreiden. zie : Rame. op eon vlot zitten of varen. Rambak. reus. Rama. tot eon vlot samenbinden. vader. Rajat (Ar. Ramai. hat breed hebben. Me212 RAM. Meramas. vorstelijke vader. enz. hat er good van nemen (van menschen). span . enz. Ram. Mengeram. . -drukken. welriekend . vlot. welrieken d maken. Anal-anal). broaden. kneden. Raksasa (Sk. enz. ook : krauwen. jets parfumeeren. zijn lot voorspellen (ook : Memboeka ramal). raam. . huffs op eon vlot. welriekend gemaakte olio. Ramal. samenbinden. aan elkander binden. enz Merakitken. Min jak rak1 si. Roemah rakit. voorspelling van iemands lot door hot lezen en berekenen van allerlei teekens. Merambak. tot hot maken van eon vlot aanwenden. met odour enz. vermengde olio. de 9e maand van hot Mohammedaansche jaar. ook : wet aan elkander gebonden wordt. enz. gulzig. door vaste berekeningen uit bestaande wichelboeken iemands toekomst voorspellen. Ramas (of Rames). eon span paarden. odour. Raksi. horoskoop. aan elkander vast maken. in de breedte uitgebreid. (verg. bemiddeld. Rakoes. onderdaan. venster.enz. slingerend zich . kruipend.). de vastenmaand. hot yolk. titan. -uitgespreid (van planten). met de handen kneden. daemon. (van kleino insecten). Ramadlan. Membilang ramal. Rambat. enz. yolk. raksi. Rama-adji. genaamd.

boom met lekkero vruchten. haar. in benden op roof uitgaan. buitmaken. levendig. staartharen. met zijn velen. der Urticaceae. eon klim. . manen.). Merambatken. mengsel . Rame-rams. enz. ook vlechtwerk. Merameken. mengsel van allerlei bloemen overgoten met welriekende olio. der Sapindacea e. Rampok of Perampok. druk. vroolijk maken. Bat. eon feast. met zijn velen. . Rampai (ook : Ramps). Ramboetan. Rampok (of Rampog). ook van insecten) . RANG. Rame (of: Ram:ai). venlevendigen. Rampasan. Ramping. geanimeerd maken. kaper.. roof. Randjang (Soend. nat. enz. Bl. behaard (zijn). schoon van~leest. Merampas. op jets of iemand aanvallen. ook wat geconfisqueerd is. .wakker. Rameh (of Rami). enz. doorgaans van aangepunte en gebrande bamboo (ook Borang).uitbreidend. voetangels. ontnemen. roover. Randa (of Djanda). nustbank. haar op hot lichaam. Boehmeria nivea Gaud. talrijk. ledikant. -kapen . dun van middel. Merambat. hoofdhaar. tegen of langs jets opkruipen (van slingerplanten of planters met rankers. fam. Rand jau (of Randjoe). met geweld afnemen.of slingerplant tegen jets op laten klimmen. lustig. nat. rooverhoofdman. vrijbuiter. enz. enz. ook volkrijk.rooven. heester. weduwe (zoowel bestorven ais onbestorven). Ramboet. rank. rooven. Kapala rampok. Merampok. Nephelium mutabile. tenger. enz. Rampas. B®rame-ramean. fam. in talrijk gezelschap. zich onder of met elkander amuseeren. buit. verbeurd verklaren. slag. opvroolijken. DC. lustig.vrooltjk. Boenga rampai.. in beslag nemen. Randoe (of Pohon kapoek). met zijn velen. Beramboet. naar alle kanten uitbreiden. waarvan hot Rameh-vlas of Goni verkregen wordt. enz. zich verspreiden. hang. Eriodendrum anfractuosum.

samenvatten. Merangket. -inzamelen. met een karwats. tros. Ranggah. Merangkai. ranselen. rietslagen geven. Rangga (Jay. afrossen. op handen en voeten loopen. 213 . zich overwerken.werkon. afranselen. fam. gewei . Rangga. enz Rangke (of Rangkai). paar. Merangkoem. samenvoegen. alle vruehten plukken. (ook : Merangkoep). twee of meer ambten tegelijk waarnemen. Roesa berangga of Mendjangan Rangga. ook afperking van een terrain door staketsel. -oogsten. Merangkep. . stok. hoeveelheid die men in eons nemen of opnemen kan . wat tot dubbele diem. groote van stevige fatten gemaakte kooi (voor wilds dieren).krat. dubbel. den Sterculiaceae. Rangkang. enz. . boom. een paar vormen. Soend.). Meranggaken din. ook aaneongesloten kvan wenkbrauwen). ambtstitel van ondorgchikte Javaansche hoofden in de Vorstenlanden. zie : Rangkoem . onvermoeid . bos. een kleine Goeboek op hooge stijlen en met verheven vloer. Rangkoem. enz. Ranggon (Jay. klein wachthuisje op hooge stijlen to midden der rijstvelden. enz. samenbinden. Rangga. Rangket. enz. hart met een gewei. RANG. . Rangkoep. Rangkak. (boomwol) levert. kruipen. bijeenbinden. met de beide handen of armen opnemen. wat samengebonden of sarnenvereenigd eon geheel uitmaakt . Rangkang (of Serangkeng). Merangkang. Meranggah. getakt. enz.nat. Rangkap (of Rangkap). Rangkepan. Berangkep. RANT. .). dubbel zijn. verbinden. Verg. voering.: Rangkap. die de Kapoek. twee zaken tegelijk doen. Merangga onvermoeid bezig zijn. zie : Rangkang.

Merantjak.collier. zooveel als men in de aaneengesloten handen kan vatten . takje zoilder bladeren. geketend. driftig. snoeien . Merantjakken. Rantjana. hot geschrevene . enz. kettingganger . landstreek. -opschrijven. meer. kettingkwartier. Rantang. 214 RAGE. Meraoeng. gaan. malienkolder . Merangkang. Perantean of Roemah perantean. mand of korf tot barging van eetwaren of keukengereedschap. portie. slagersterm). hot vleesch. Merantau. op iemand aanvliegen. enz. dat aan de binnenzijde der ribbon tusschen dozen en de vetlaag om de Barmen enz. en : snoeien. plas. ook : or spichtig uitzien. bij zijn eigen goed inpakken en medenemen (wetend of onwetend). ook spichtig . Meraoep. . goed enz. Ranting. toppen. Merantjanaken. Berante. kluisteren. Rantoenan (Bat. eon boom enz. enz. Merangkoet. ketenen. langs de kust varen. zit.. aan eon ketting vastgelegd. eon bepaalde portie geven. uitgestrekte kust. Rants mas. snoeien. Raoep.keten. Badjoe rants. Meranteken. gekluisterd. Rantau. Rangkang. enz. Rants orlodji. kaal worden. waterplas.. enz. Meranting. Rantjak. Meransoem. ketens dragen . met de beide aaneen- . opvliegend. in de ketting sluiten. weeklagen. op rantsoen stellen. Ranoe (of Danau). ketting. enz. twijgje. spichtig worden. aftoppen. iemand in drift attaqueeren. Raoeng. horlogeketting . enz. streak. Ransoem. . -in schrift stellen. hard huilen. rantsoen. schriftelijk opstel. moor of rivier . kwartier voor kettinggangers. halsketting. Rants (of Rantai). de bladeren verliezen (van boomen of takken). iemands eigendom. ook kraal voor wilds dieren. Orang rants of Perantean.. kuststreek langs een zee.Rangkoet zie : Angkoet . gouden keten . lets schriftelijk opstellen.

opinie. Mohammed (is) de gezant Gods. eon bindsel starker car halen. Rat.) (of Laron). Merasaken. Bl. Mengeratken. stevig binden . gevoel. enz.Merapatken.aaneengesloten. Rata. good laten sluiten. afgevallen kokosblad. enz. voelen. overal. Rasa. enz.). vast. zie : Rahasia. kwikzilver. Berarak of Belarak. gevoelen. Rasa. gezant. Merasal gevoelen.) . gelijk verdeeld. civetkat. enz. der Sapindaceae. Rasoel (Ar. . gerecht. ook : hot aangezicht wasschen. gebruikt worden. ook eon smack hebben . Mohammad rasoel . vermolmd. over alles en allen gelijk gaan. kruimig. good bijeenvoegen. Perasaan. good gesloten. Raoet.Allah. afvallen en verstrooid liggen (van bladeren enz. rechtscollege. ondervinden. Sapindus rarak. enz. . fam. verteerd. klein mes. jets doen gevoelen. Mengerat. plat. Rapat. nat. breekbaar. Merarak. hooge boom met kleino vruchten. Rasamala. smack. vlak. netj es. dicht maken. gelijk. geljj- . met eon mes de scherpe kanten van jets wegnemen . Meraoet. vliegende witte mier. Rapi (Bat. Piso raoet. gelijkelijk. Rarak. vast. Liquidambar altingi a RAWA. hooge boom net good timmerhout. proeven . afgezant. geordend. Rapoeh. doen sluiten. effen. dicht. Rasa (ook : Ajar rasa). der Hamamelideae.gesloten handen jets opnemen of opscheppen. Bat daarvoor gebruikt wordt. mooning. gevoelen. Raron (Jay. enz. Rarak (ook : Rerak of Rerek)..). nat. enz. enz. Rasia. gevoelen. Berasa. de smack. fam. enz. mooning. jets proeven. dicht aan elkander.enz. enz. hot gevoel. alles op zijn behoorlijke plaats. . jets ondervinden. handelen. ook : raadsvergadering. kruimelig. broos. gewaarwording. stevig. glad. brokkelig. Meratai. die veel in de plaats van zeep voor hot wasschen van good. DC.

Ratjau. Mereakken. fluim. Ratap. fijngesneden. omgevallen. onderhouden. angstig maken. de formula van de geloofsbelijdenis opzeggen. jets of iemand bekwalsteren. kwalster. doen omvervallen. vergif toedienen. jammeren. Break.kelijk bedeelen. eon honderdtal. kwalsteren. weekiagen. Meratjoen ook Meratjoeni. Meratib. aandoen RA WA. voor hot eon of ander fijnsnijden. in de lengte op den grond liggend. edelgesteente. jets in orde houden. Merawati. fijnsnijden. enz. juweel. gelijk maken. kerven . Reba. enz. Ratio. veizorgen. . in de lengte uitgestrekt liggen. bij honderden.. vergif . Meratjlkken. enz. Rebah-rebah. enz. jets oppassen. Beratoes-ratoes 01 Beratoesan. Merebahken. omvervallen. in de lengte uitgestrekt liggend. enz. bezorgd.. effenen. bezorgd maken. Meratai sanegeri. overal heengaan. liggen. vorst. moeras. heel hot land door bezoeken. Meratap. groote plas stilstaand water. . Ratjik. ongerust. vergeven.. Rat oen. Ratna. jnlandsche tweesnarige viool. omvallen. fluimen . wartaal spreken. vergiftlgen. oppassing. ijlen. zie : Rebah. Rawat. Ratoe. . .. treurig stemmen. Saratoes. ingredienten enz. voor jets zorg dragen. zorg. . Merawanken. Rawan. enz. (van hot gemoed). voortdurend. enz. enz. ook : gelijkelijk verdeelen. M ratjau ook : Mengatjau of Mengatjo. -bespuwen. Reale. Ratjikan. zon der ophouden jets doen. doen nedervallen. Rawa. orde. pool. honderd . bijv. gekorven is. Rebah. Merataken. Rebah. vellen. enz. verplegen. enz. wat fijngesneden. neerstorten. in de lengte uitgestrekt doen liggen. gekorven Meratjik. -gereedmaken . -befluimen. vorstin. rouwklacht . zondor ophouden . enz. hon derdtal . effen maken. behandelen. Ratoes. angstig.

rekken . in water koken. twisters. stiff gespannen. Reges.). Reja. Meregang. wordt. zie : Harga. Mere- . enz. Reboes. sleepzaknet. twistappel. enz.. Mereboeng. handtrom. Reka. Raged (Jay. tamboerijn.) (Hari Rebo). waterige toespijs hij de rijst. de avond (nacht) van Dinsdag op Woensdag. voorwaarts en in de hoogte springen. uitspannen. kaal. Mereboet. jonge spruitjes vormen (van bamboo) . smerig. uitvlucht. dagelijksch brood. Rebana.). 215 eon grabbelpartij plaats heeft (ook : Tjioko. schraal (van boomers). maatregel. Regang. Reboesan. Sajoer reboeng. naam van de 7e maand van hot Mohammedaansche jaar. zijn fortuin stroomt snel toe. Redjekinja deras. van reboeng gemaakt. Meredjoek. of Sap. Raga. trachten eon ander voor to zijn.jeb). Reboeng. schielijk grijpen. Redjab (of Red. strak aangetrokken. Peregangan of Ragangan.geluk. zuur van reboeng. borduurraam. ontrukken. met geweld afnemen. enz. huppelen (van vogels bijv. vuil. Redjasa (of Timah). en grabbelpartij. ook met elkander om jets vechten. Chin.op zijn gemak liggen. enz. tin. Malem Rebo.strak spanners.). Dinsdagavond (-nacht).). hot voorwerp waarom gevochten enz. ook benaming van zeker goudgewicht. Rebo (Ar. nooddruft.). Reboetan. fortuin. enz.. reaal. ook streak.. waartusschen jets strak gespannen is. Mereboes. raam.Woensdag. Redjeki (of Rezeki) (Ar. met zijn velars om jets vechten. hij verdient geld a]s water. middel. liggend uitrusten. Atjar reboeng. . Redi (Har. jonge bamboespruit . Redjoek. enz. levensonderhoud. enz. Reboet.levensbehoeften. verzinsel. zonder bladeren. wat in water gekookt is. naam van eon Chineesch feast waarbij zulk REMB.

Remeng (Remeng-remeng). halfrijp. gedroogde medicinale kruiden. Rempeloe. met de handen kneden. verbrijzelen.gebarsten. enz. eon m eisja van 14 a 15 j aren. Meremboegken. enz. overeind. Meremoekken. bijna huwbaar (van eon jongeling of meisje) . iemand radon. Remes. vermorzelen.beraadslaging.. -raadgoven. ook : (van eon zaak buy. zich naar alle kanten uitbreiden. Rebah (zie ook: Lekah). Remoek. kunstig samenstellen. enz. Remboeg(Jav. Remad j a-poeteri.raad. vochtig zijn. 216 REMB. lief hebben. Rempon (boter : Roempon). lievelingskost. verbrijzeld. beminde.) telkens uitgebreider. zie : Ramas en Remat. afgetobd.raadgeving. schemering. ook : in 't geheim mjnnehandel drijven. Merembet. Rempelas.mpelas. enz. behangen midden in vischrijke . to barge go. ingewikkelder worden. Zie : Ramas. Rembes. galblaas. enz.) (of Demon). Merekah. Remadja. dat bijna huwbaar is. enz.geliefdo. zie : A. sijpelen. beminnen. . Rempah (of Rempah-rempah). nat zijn. jets uitdenken. Remenan. . oponspringen (van vruchten. Rembet. met iemand overleggen. in gruis. barston. Zie 00k: Tempoeh. doorzijgen. nitzweeten. behagen in jots scheppen. Merempoeh. afgejakkerd. waar men veal van houdt. Remat (of Remet). enz. Rempoh.Beremboeg. staketsel of palm met twijgon. enz. bijna nip (ook Mengkel).). stuk maken. broken. Remang. kruipen. Rempoeh. verzinnen.overleg. afgemat. zich met geweld ergons doorheon eon wog banen. vergruisd.ka. enz.). voortkruipen (van slingerplanten). vermorzeld. afgewerkt. de gal. Remen (Jav.. naar alle kanten grijpen. op van vermoeidheid. enz. opengesprongen . beraadslagen. aan hot rijpen (van vruchten). veal van jets houd en. rezen (van do harm). specerijen. halfduister. drogerijen.

). snijding. . Karendahan. Rendang. enz. Rengas.wateren. jets zwemmend meevoeren. Renggang. Merendahken. Rendam. RENG.. wijd uit elkander. bezwemmon. Memberenangken. Tanah rendah. Berendam. van elkander aftrekken. vernederen. zin : verwijderd. Rendah. met eon ruimte or tusschen. enz. lesser maken. dock eon scherp. zie : Rages. Merendang. speldowerk. Rengas (ook : Rangas). gebarsten. dienende om de visch daarheen to lokken on zoo gemakkelijk to vvangen. nat. regenseizoen. gespleten. enz. bladerrijk. eon rivier enz. naar lets toe zwemmen. laag. van. nedorig. zwemmen. enz. enz.kant. eon zitbad nemen.kantwerk. gescheurd (van harde voorwerpen). zwemmen . Rang (Jay. onderdanigheid. enz. enz. verlagen. Merendam. nederigheid. lager maken. in eon nvier enz. Gluta benghas. koel . Renda. waarvan hot hout veal voor meubels gebruikt wordt. fruiten. zwemmend oversteken. ootmoedig. bescheidenheid . enz. in hot water zitten.. enz. Moesim rendang. lags grond. enz. eon snort kleine witte mieren. hooge boom. vol bladeren. gebarsten. lags streak. bescheiden.. fam. panlat. zeer vergiftig melksap bevat. verwijden. stekende pijn.. ook naam van eon snort heel kleine vliegen (00k: Rengit of Rengat geheeten). ook met jets wogzwemmen.. ook kramp. Berenang. (van boomen). in hat water gedompeld zitten. wijder maken. Memberenangi. barst. der Anacardiaceae. baksel in vet of olio. jets laten zwemmen. onderdanig. waarin de boomen zoo zijn. ook in fig. bekoeld. Renang. lets in eenig vocht laten staan weaken. Rengat. hot jaargetijde. Rendang (of Rendeng). Rengges. in vet of olio bakken. L. Merenggangken. gespleten. vervreemd. op hot water laten drij. spleet. .

behoorlijke schikking of samenstelling. bouwvallig. broos. orgens binnendringen. opgenomen worden. enz. norsch (zijn). Mererot. heen en weder wiegelend van ouderdom. croquant. (ook van RIDL. ook den blik van hem a.fwenden. samenstellen. ook bibberen. Meresan. behandelen. Resap (of Resep). behoorlijk schikken. knappend. beven. Rerok. Mererokken. Root of Reat-rent (Jay. taai. half defect. met de handen in stukjes broken. enz. stuursch zijn. Rentjana. drukte. Repeh. --opstellen. Merentak of Merentek. gezicht zetten. een snort dolkmes. ordelijke. tegen iemand een stuursch. iemand barsch. enz. v RENG. enz. drukte maken. van terzijde Zion. pruttelen. Repot. stuursch. Meresanken. broos (zooals bijv. Repak (of Repas). licht brekend. --kijken. Rerot. gebak). tegen of op jets stooten (van een vaartuig). zich eon gezegde aantrekken. hot druk hebben. versehe komkommers). enz. (van een zieke. barsch. . Mererok of Melerok. doordringen. krom on wager door oudordom of ziekte. . kreunen. zie : Rengat. mopperen. Bat. niet veerkrachtig. enz.). Rengkeh.Rengit. Merengoetken. enz. aan eon leant schuin of puntig toeloopend. Meresap. Renjah. iemand van terzijde bekijken. eon stuursch. barsch. norsch. Rengoes.). -loopen. oud en scheef. (buy. enz. Merepeh. Merentjana. norsch. Rengoet. Merengo et. Resan. in eon lange rij achter elkander gaan. iemands woorden op zichzelf toepassen. enz. pruilen. --brokkelen. Merengoes. op instorten staand. enz. Rentjong. norsch. ontevreden gezicht zetten. Rentak (of Rentek). 217 vochten) indringen.

duizend. Retek. Retja. beeld. storm. aan jets zijne goedkeuring hechten.barsten. in menigte uitbotten. Sariboe. Meretjoep. . goedkeuren. Meretjik. gieren (van eon vaartuig). met jets tevreden zijn. Lestroeng). zie : Ratna. enz. -sturen. in massa opspringen (van kleine visschen bijv. Riboet. afgodsbeeld. spronkelen. Real. Meriboetken. Rezeki. goed218 RIJAP. Riak. syphilitische verzwering in of aan den news. storm.springen. (of Karldlaan). Ri jap. toestemmen. Meretak (uok: Meletak). verbouwereerd. woekerrente innen.). (van gras. ook : (Merewang).). Retak tangan. Retjoep. Meretek. jets of iemand in de war brengen. Rewang. enz.). Beriboean. Retna. toestemming. makker. zie : Harimau. ook: woekeren. Retjik. Beriboe. . Riba (of: Ribaa n). gebarsten. Rimba. stroomversnelling in eon nvier. Meridlaken. manier. woud. stormwind. Riam. verward. orkaan . in de war. Ri jas. beteuterd. spiijten . Meriboet. de lijnen in do handpalmen. zwaar bosch. Zie ook : Ritjik. Retak. op den schoot houden. enz. eon duizendtal. enz. Rimau.Resemi. schoot. bij duizenden. Merijap.). loshangen (van hat haar bijv. kameraad. zie : Reale. of eon met water in aanraking geweest zijnde lampepit). heilige kluizenaar. tevredenheid. Ridla (Ar. spatten. enz. tweede natuur. spat. heilige. woeker. ook : pop. duizendtal . zie : Redjeki. ook bjjslaap. gunst. Angin riboet. ook : geraas (van eon groote in beweging zijnde menigte). in kleine druppels vallen. helper. Beriboe-riboe. Restoeng (ook Restroeng. stormen . MerJjapken. zie : Hi jas. keuring. Meriba. los laten hangen. barst. Riboe. bij duizendtallen. enz. wijze. ook : woekerrente. knetteren (van gebakken zout.

Rinti. Ringgit boeroeng. rejkhalzend verlangen. verlicht (van ziekte enz. spat. enz. zie ook Bisik. samentrekking. weemoed. stip. Merioeh. stark verlangen naar jets of remand. kreunend jammeren (van pijn. Rindoe dendam. heimwee. gewijzigd. njet zwaar. Rindoe. Ringgit. zie : Rerok. Spaansche mat. in beweging bren- . terugbrengen.). enz. stenen. leven maken. wtjzigen. Riwa jat. bewegen. goudstuk tar grootte van een dollar. verljchten. enz. levendig. . anders worden. kreunen.. luidruchtig. met een dissel bewerken. Ringkesan. Meringanken. zich bewegen. -bekappen. leven. in kleiner volume teruggebracht. smachten naar jets of iemand. veranderen. zaniken. Ringan. wijziging in jets brengen. luidruchtig ztjn. stark. regen dje ROEA. Robah. Meringkas. inkervingen aan den rand van jets. bekorten. Risik. Ringgit mas. enz. dollar. bekort. korte inhoud van jets. Berisik. spikkel. Rintik. verhaal. ook : bewegen. Merobahken.). dreinen. licht maken. -rijksdaalder. dissel. beknopt. aanhoudend op huilenden toon om jets vragen (zooals sonsmige kieine kinderen kunnen doen). luidruchtig zijn. motregen. tot een kleiner volume enz. Rioeh. veranderd. de Amerikaansche dollar. ook : netjes aan kant genet. woehg. verandering. Berobah. enz. beknopt maken. in of op orde gebracht. leven maken. Rink. Berintik. met enkele fijne druppels valt. enz. M1 ringik. anders maken. samengetrokken.Rimbas. Ringkas (of Ringkes). zucht naar jets. ook : jets licht opnemen. geregeld. Ringik. veranderen. Merobah. reikhalzen. Merinti. enz. ook beweging. vlak. gespikkeld. Marimbas. oed jan rintik-rintik. vlekje.. . licht.

ook: ruim van eon vaartuig (verg. enz. sane wand. Roedjah.). mast van 12 voeten lengte. uit sane opening plotseling of met kracht vooruitschieten (bijv. Merod ja. verscheuren. i.. tralie (in eon raam. omvallen. van de bamboo. enz. scheuren. bestaande uit eon mengsel van rijpe of onrijpe vruchten enz. omvervallen. enz. om wat daarin verborgen is er uit to drij van. enz. ruim. d. Roeas. Merobok. een kind bij de geboorte. Roeboehan. om hot to krijgen of om to voelen. Roeba. bouquet. stuk scheuren. Roe. i. enz.he pepersaus.). Roda. invallen. doen omvallen. ruikertje van aaneengebonden of gestoken bloemen. steken of poken. straat. d. uit eeno opening schielijk to voorschijn komen. zitten. Merobek. een Rijnlandsche roads. hot omvallen.omvervallen . Meroeboehken. zoete Spaansc. kreupelhout. enz. met wielen. Roea. Roeboeng. opborrelen en tevens een klokkend geluid voort brengen (zooals een onder water gehouden ledige flesch). ook in een op wielen rustend voertuig rijden. zooveel als tusschen twee geledingen daarvan gelegen is.gen. enz. Merod jol. Roeang. -ook spank (van eon wiel).~. tot een tuiltje. wijd. gescheurd.). bloemen aaneenvoegen. fonder de inlanders) rijst. met eon rang en puntig voorwerp in jets (een boschje. Roeboeh. vellen. Meroedjah. de dagelijksche hoofdspijs. hot gedeelte tusschen twee geledingen (bid . of hot or is. overgoten met eon hoots. rad. Roedji. Roda. Rod jol (Jay. Rodok. Robok. met eon puntigen stok. in overeenstemming . tuil. Robek. -zetten. eon gobding suikerriet. Merodok. naar jets steken. snoeperij. Beroda. enz. Roedjoek. Teboe saroeas.).. instorten.). op wielen. fooi. zie : Keroeboeng. enz. Roedjah. ook : op jets vallen. enz. Petak). ROEA. enz. wiel . wielen hebben.

-benadeelen. Roemah kantjin(g) (Mol. Roegoel. . huishouding. Roemah miskin. wonen . tijdelijk ziekenverblijf. schenden. enz. verlies . welgezind. Karoegian. iemand schade berokkenen. eon hubs gedekt met atap (zie dit woord) . kwast.. Griekenland. overeenstemming. verzorgingsgesticht. enz. Roemah setan. Roemah bola. Meroegiken. de stain. families Isi roemah. Room. Roemah papan.zijn. schildwachthuisje. eon huffs op neuten ROEN. de gezamenlijke bewoners van eon huffs. gezin. weezeninrichting. Roemah gendeng.) eon hubs met houten geraamte en gabs-gabs-bewanding . eon huffs met planken bewandingen. schade lijden. de fijne haartjes op den nek on hot lichaam. vrijmotselaarsloge. huffs. Turkije. hot good met elkander kunnen vinden. krankzinnigengesticht. Roemah monjet. Roemah. steunpilaar.--verlies doen lijden. dons. gevestigd zijn. Roed book) . Roegi (en Karoegian). Roema. Byzantium. Roemahkoening of Roemah panel j ang. (zie ook : Kamar tikoes) en schildwachthuisje. Roejoeng. eon huffs hebben. Roemah papak. Roekoen. Mal. ook : overeenstemming. eon huffs met pannen gedekt : Roemah atap. knoopsgat . Roemah tempo. Roemah gila. armenhuis. eon steenen gebouw. Roemah tembok. enz. Meroegoel. bordeel. -gedong. Roemah kolong. op jets verliezen . onteeren(van eon vrouw of meisje). Roembai (of Roembe). nadeel hebben. de vij f pilaren van den Mohammedaanschen godsdienst. Beroemah. logement. hotel . Roemah tangga. mooning. eon hubs met eon plat dak. 219 Roemah makan. meegaand. Roekoen islam. --batoe. socioteit . voornamelijk in eon gevangenis. nadeel. hot harde hout van palmboomen. ziekenzaal van licht materiaal opgetrokken. schade. cel. Roemah kantjing. hoerehok . (verg. Roemah tikoes. enz.

pyramids. bijv. d. gokromd. enz. centen. afstrijken (door jets met de hand vast to houden en doze daarover heen to trekken. van jets (bijv. enz. enz. enz. enz.: de afzondorlijke korrels van eon . Meroend joeng. verg. Toekang roempoet.aannemen. j. gestalts. ropij . slordig neerhangen. Beroepa. Roempoet. eon touw) dot opgebonden of gorold behoort to zijn. Saroepiah tembaga. afvallen (van ringen bijv. 220 ROEN. 100 nude duiten of 8. gedaante. Saroepiah perak. bijv. Roepa. enz. de bamboo. ineengedoken.3'J$ cent. enz. hoof. ke gelvormig zijn. die uitstoelen als de rijstplant. gras.).franje. enz. de gedaante. Meroepaken. Roempoen. Rontog. Roenggai (of Roengge). Roepiah. enz. Roengkoep. naar hot schijnt. uiterlijk voorkomen. struik. hebben. eon gulden koper. afglippen. uiterlijk. gulden. steigeren. als de ingewanden. Roeroet. afvallen. den vorm. schuin tegen elkander oploopend. hot voorkomen. aar. Roentoehan. invallen. de twee vlakken van eon vol papier. sleepen. jets maken.). 100 Ned. keel. . Roempoet kering. afglijdon.). ook : Roentoekan. grasleverancior. instorten. Meroendjah. Roentoeh. dot gevouwen is. neerhangend versiersel aan jets.omhoog loopend. stool. eon vorm enz. wijze of manier van doen. . (van planten. veal van eon oud mannetje hebben. ook : onkruid . enz. kegelvormig. enz. Roend joeng. snort.). or ouwelijk uitzien. (als eon stapel kogels. de vorm. allerhande . . als bijv. grassntjder. Roentai (of Roenti). rijstaar. Roengkoek. d. ook : aftrekken. ook vallen. i. afval van eon geslacht dier. goven. vorm. or van js . Roepan ja. . schijn. allorlei. grasverkooper.. de voorpooten opheffen (van eon paard. Roendjah. enz. Roepa-roepa. gedroogd gras. eon gulden zilver. enz. enz.

hinderen. Rogo. enz. vernielen. Roewak. toenomen. ziel. . aanroepen. Meroewah. geraas. hertzwijn. in struikgewas enz. geweld. brengen. door lawaai enz. sigarette. om hot eon of ander.Arwah. Meroesakken. sigaar. beschadigd. zich vorbreiden. beschadigen. broken. Meroewatken. verborgen is. to gronde gericht. Roewas. onteeren. raken. enz. Roesa hort. levee. onteeren. bedorven. zich uitbreiden. voor of in hot belong van iemand zulk eon offer. stuk zijn. tieren. gehavend. in opschudding brengen. Roko.). lawaai. dot in hot water. in eon bears).). tastend zoeken. bedorven. de 88 maand van hot Mohammedaansche jaar waarin de graven schoon worden gemaakt . Roh'oelkoedoes. Meroewak. eon vrouw ofmeisje onteeren (door bijv. . Roesa berangga.in of door jets heen tasten (buy. hart met gewei. uitslag in den vorm van kleine puistjes. edelhert. Roewam. eon Manilla-si- . in haar ledikant to gaan liggen.aar).gedaan to krijgen. Roesoeh. enz. Roewat. vernield. Rogol. zie : Roeang. levee maken. Roko manilla. enz. eon offer aan de geesten aanbieden. enz. de heilige geest. met de hand naar jets. (ook : Meroeroet). Meroesoehken. onttooveren. Sjaban of Saban). Merogo. Babi roesa. beschadigd ROKO. to gronde richten. van eon vroedmeester om eon kind voor deli dog to halen). geest. (00k: . stukmaken. geschonden. zie : Roeas. enz. bedorven. strootje.). getier. ook : eon offermaal aanrichten ter sere van de zielen der afgestorvenen. Roesak. Roh (Ar. onverschillig of de bijslaap al don niet uitgeoefend wordt). Merogol (Bat. toeroepen.). Roewah (Ar. (van vuur. broken. Meroewat. opschudding. razen. in opschudding zijn. ook : onteerd (van eon meisje). --den arm in jets stoken om wat to grijpen (bijv. Roewang.

strootje. met schaarden. ook in 't algemeen. dansmeid. verg. eon dag. stuk. aan flarden. geschaurd. strootje met dek van kawoeng. wachtvolk dat in de rondte gaat. zie : Rosok. vod. Scat (Ar. in lappen .). wijzigen. idem gemaakt van hot dekblad van de djagoengvrucht . Ronjok. veranderd .overal geschaard. heel. sleutels. verfrommeld. vorm. Saben (Ar. van dezelfde gedaante. geheel.geduld. boa (vruchten. afgebroken. enz. Rombengan. slokdarm. gedaante. sloopen. Rerongkong). Berompjok of Merompjok. enz. (ook : Kerongkong Kerongkongan. aan flarden.: Roepa. met jets SAFE. welks tabak vermengd is met eon weinig benzoe. geduldig.) . Rongsok. Rombak. Ronda. strottenhoofd. veranderen. uiterlijk. ook : bijna geheel tandeloos. Rompang. uit elkandor nemen. heel eon dag. Sahari. geduld hebben. omverhalen. luchtpijp. voorvoegsel met de beteekenis : eon. geduld oefenon. oude gescheurde lap. sigaar . gear. enz. tros. oneffen (van eon gebit) . Sa. Rompjok. rondo. Merontak. nachtwacht.ROMA. gansch. zacht. verkreukeld (van iota dat hard on stiff was of moot zijn).lankmoedigheid. Saroepa. Merombak. Saber(Ar. eon van gedaante. hot geprepareerde bled van den arecapalm . 221 Ronggeng. anders maken. lankmoedig. Menjabarken.). Roko wangi. voorkomen. geduldig zijn. of broken. Berontak.). . enz. Roko kiobot. geschaard. . Rompang-ramping. in trossen hangen. omvergehaald. slap. tijdstip. Rontak. Roman. oogenblik. houding.~ Rongkong. ook : hot achtorgedeelte van den rug van vogels. patrouille. enz. gesloopt. Rombeng. zie : Roewah on Saben. Roko kawoeng. eon ganschen dag. enz. enz.

en veer.). enz. vruchten. iedere keer. Sabda (Ar. brood.. enz. geduldig op jets wachten. Roti. rotting. -. enz. (van eon rivior. Bersabda. de overwal. klaar. -geduld oefenen. duidelijk. . elkon dag. oude lappen. Rontog. Toekang rots. spreken. afglijden. met jets langs slaan. Merorot of Melorot. zie : Belch. waadbare plek in een rivier. afgeleefd. Perahoe penjaberangan. de heilige oorlog. de overkant. tegenstribbelen. pout. Saben hari. enz. elk . enz. Saberang. ook. zweepen. afzakken (van eon brook bijv. . waar men oversteekt.naar den overkant s.). oversteken. roggebrood. Penjaberangan. Saboek. zie : Roeas. ook : met een sabel kappen. van de overzijde. . Menjaberangken. uitvallon (van tanden). afvallen (van heron. oud afgelegd good enz. ook: duidelijk. ook wadde. zoet brood. Ros. zich verzetten. Menjabit. Roti item. Sabot.). telkens. enz. enz. Roti kismis.houwen. niet bruikbaar moor. slag met een lang voorwerp. klaar aan den dag komen. met een sikkel snijden. . enz. vervallen.. -waar men over wordt genet. Rorot. linnen of katoenen den wel zijden band om den gordel.). telkenmale. glippen. enz. enz.) overwalsch. zich laten afglijden. broodbakker. oud. do overzijde. Sabit. veerschuit. Sabelas. striem. Perang sabil. bevelen. Saben. geduld hebben. Rosot. Sabelah. Sabil (Ar. vod. enz. zoggen. elf. pleats. weg.allerlei bokkesprongen maken. Roti mania. enz. sikkel. Merosot. schuit. Rotan. jets of iemand near den overwal overzetten. Rosok (Rosokan). striemen. stei geren. woord. gezegde. rottingriet. Menjaberang. afglijden. 222 SAGE. waarmede men over wordt genet. ontglippen. krentebrood . dagelijks. Menjabet.

. de zevende dag der week . enz. welvaren. Me. gerechten enz. Bersaboek. inzeepen. Malem saptoe. meal. Sadiakala (of Sedekala). zeep. een gordelband aanhebben. gerechten. Saboet. Tersediaken.sjerp. Hari Saptoe. enz. enz. Sadjahtera.. niet goad uit elkander to onderkennen. Sadoer. Vrijdagavond (-nacht). . Menjaboeng. zich klaar waken. Safer (of Sapar) (Ar. klaar genet. spijs. enz. enz. ook twee voorwerpen tegen elkander slaan. gereed.Menjaboen. rustig. Sadji. wet opgedischt wordt. Sadia (of: Sedla). Sadoer. vechten als hanen door tegen elkander in to vliegen. Bersaboeng. Sadja. oudtijds. bereiden. Saboen (Ar. zie : Sahadja. enz. Men j ad jiken. Menjadoer. ook : jets voor hot een of ander bestemmen. zich onder een wemelende meni to mengen. Menjaboengken. klaargezet voor. Bersedia. disch. verguldsel. njadji. veilig. bestemd voor . rust. bereid . Menjediaken. met zeep wasschen. voorspoed. Sadjian. Sabtoe (of: Saptoe). plaatsen en gereedmaken.). lets gereed waken. gewemel. gordelband. gerecht. tegen elkander laten vechten. buikband . vechthaan . klaar zetten. harigo of vezelige bast van een kokosnoot (ook : Saboek of Samboek). gereed om opgedischt to worden . eon dunno laag metaal op jets brengen . Sadoer was. door elkander wemelend . gereed gemaakt . op schotels enz. SAGO. Saboeng. de 2e maand van hot Mohammedaansche . Tersedia. enz. om ze op to disschen . dunno laag metaal op hot eon of ander aangebracht . zich gereed houden . --op tafel brengen. d e avond (nacht) van Vrijdag op Zaterdag.~ vechten. maaltijd. enz. Zaterdag. tegen elkander laten botsen. vroeger.zeepen. klaar.). eertjjds. Men jaboer. op. vrede. disschen.

jets be. paardejongen staljongen. De kleine pitjes worden gebruikt o. Sah (Ar. geveld. Said (Ar. Sahabat (Ar. L. ook een stok of stut tegen jets plaatsen. zie : Sahaja. Saris (0. meester.jaar. echt. Bersaing. geldig. versnapering veal hebbende van gebakken sagoe. antwoord geven. schuin of hellend gehoudon. Sahib (Ar. antwoorden. Bersahabat.).). Sagoe (of Sago). ik. eigenlijk voor nakomehngen van Mohammed. hear. Sagon. zie : Sjair (Ar. samen varen (van schepen). die veel in de inlandsche geneeskunde gebruikt wordt. enz. in eon antwoord als Sahaja. Saing. (in de vastenmaand) eten voor hot aanbreken van den dag. eenvoudig. Sahadja. v. ook voor hot wegen van edele metalen. een geweer. op jets antwoord geven. ook : voornemen. mijnheer! ook: slaaf. alleen.). antwoorden . Bersahoet-sahoetan. K. de sagoe. bijv. hij (zij) heeft (hebben) vole dienaren on slaven.). Sagang. titel voor fatsoenlijke Arabieren. gaaf. Sahoer. mijnheer ! Tot uw dienst. Sair. net. vriendschap sluiten. TJw dienaar. Samba sahajanja banjak. vriend. Sum). Saja'(of Sajak). fam. vol. toewan. Saga. hear. wil. Men jagang. zonder gebreken.). zeker.. . willons. Menjahoet. opzettelijk (zie : Sengadja).). Sahaja (gewooniijk samengetrokken tot Saja). wederwoord . rech t. bevriend zijn. een slingerplant. der Papilionaceae. just. a. eon vrouwendracht . Menjahoetken. Abrus praecatorius. enz. SAH. Saja. om dit tegen to houden of voor vallen to behoeden. (of Sajid). (ook: Sobat). elkander over en wader antwoord geven (bijv. antwoord. Sahoet. slechts. len (bijv. ook terug to geven door ja. ook in 't algemeen meal. hot bekende meet uit den sagoe-palm. enz. bij hat zingen). enkel. mijnheer ! Ja. enz.

op dit moment. Sajang. ook jets jammer vinden. Bersaksi. 223 gaan zijn met jets. dikes jls ziek. Sakarang (of Sekarang). taken. deernjs. enz. nu. enz. Sajoer. door. ziek zijn. enz. Sakit kapala. waarvan de mou wen aan de poison vastgeknoopt zijn. Sajang sekali koeda itoe mati. Sajap.). Sakoe. getuigen hebben . iota bijwonen. ziek. ziekte. ongesteldheid. . enz. Sakit. omdat. Saksi. ongesteld. epidemie. allerlei soorten groenten.(voornamelijk onder de z. groenten. enz.g. hartzeer. Menjaksii. sympathie. . kwaal. jets ontzien .). zak (in eenjas of brook. pun hebben. ziekelijk. moeskruiden.. toebereide groente. Sajoer-majoer. Sajoeran. martelen. ziek waken. Menjaksi. enz.). die als eon rok gedragen wordt. vlougels hebben. gevleugeld (zijn).. pun. jnlandsche Christenen). alle. jets door getuigen laten bevestigen. alien. Sakalian (of Sekalian). ook allerlei plantaardige toespijzen. groenten enzz tot vorenbedoelde toespijs klaarmaken. genegenheid. Zie : Kali. enz. iemand pijnigen. tegenwoordig. Sakit hati. persoonlijk bij de eon of andere gebeurtenis tegenwoordig zijn. het is (zeer) jammer. zonde vinden. thans. -aanwenden. pijnlijk aangedaan. ongesteld zijn. vieugel. medelijden. Menja. Penjakit sampar. vierk. niet met eon jaquet maar met eon Kabaja. ziekte. als toespijs bij de rijst. Menjakiti. Salkit-sakitan.. Bersajap. bestaande uit eon stijfgeplooiden saroeng. ook : als getuige omtrent jets sane verklaring afleggen. uithoofde van. orgernis.joer. enz. -jets bevestigen of ont- . enz. Saking (Jay. dat hot paard dood is. iota door getuigen bewijzen. optreden. als getuige dienen. ailes. getuige. Men jaksiken. enz. beSAKT. Penjakit. hoofdpijn . Sakelat (of Sangkelat)(Ar. kwaal.. enz. eon snort van waterige inlandsche soap..

ten behoove van iemand of lets eon offermaal . enz. verkeerd. enz. enz.. schuld.).kennen. vergissing. ook verschillen met.. Zalacca edulis Rwdt. . van iemand (geven. doen misses. hell. misslag... not. enz. Salah. enz. ongodeerd. behouden. vrede. niets mankeerend. enz. Salak. dwaling. iemand beschuldigen. dot beantwoordt wordt met) Wa alaikoem salam. Kasaksian. op iemand de schuld gooien. met wondermacht begaafd zijn. getuigenis. vergrijp. Sakti (Sk.). (Ar. . . hot mis hebben. enz. zich aan eon misslag schuldig gemaakt hebben. enz. Bersalaman. misdaad.). mis. --ontwijken. schuldig verklaren. die veel gegeten worden. enz. natuurlijke macht hebben. eon offermaal voor hot hail. SAMA. Kasalahan. in hot belong van. en over u zij vrede! Salamat (of Selamet). gezondheid.enz. schuld hebben. heiligheid. ook gozond. . Members salam.schuld. in hot ongelijk stellen. groeten. Men j alahi.. lout. verkeerd handelen. ondorscheiden zijn van. enz. vredegroet. Kasaktian. iemand de schuld van lets geven. elkander groeten . onz. niet passen bij. vrede zij over u (hot gewone begroetingsformulier. der Palmas. font. den vredegroet brengen. machtig. lets vorwijten.: Selametan. lam. . hell. Salai. voor. heilig. wondermacht. . zie : Sale. enz. van elkander verschillend. ook : zich verzetten tegen. zich aan eon overtreding enz. eon heiloffer. misslag. Menjalahken. Salem alaikoem of Assalam alaikoem. Bersalahan. Salem (Ar. pareeren. niet voegen of passen bij. schuldig maken. enz. boven224 SALA. enz. geluk. Menjelametken. bovonnatuurlijke macht. welvaren. eon lags palmsoort met zoetwrange vruchten.). eon lout begaan hebben.etc. voorspoed. misdrijf. ook : eon slag of houw. 00k: niet bij elkander passend. aanrichten.

. enz. met. enz.>. to zamon. enz. Men j alan . verandering van kleeding. --gelijk achten. Pisang sale. Salang. -aan de goden enz. verwisselen (van kleeding. . alles over een kam scheren. overgieten.). -in overeenstemming zijn. . ook in de kraam komen (van vrouwen). vortalen. gebed. leerlooier. Salib (Ar. gelijk. looien. mandje voor eetwaren. even als. overschrijven.). Salawat (Ar. to zamen met.. gebeden opzeggen. enz. Soma.). overbrengen. enz.aanrichten. welvaren. run. enz. ook iemand gelukkig of zalig maken. grond afstaan aan hot gouvernement. Kaselametan. Salat (Ar. leder bereiden. wel doen varen. verwisselen of veranderen van kleederen. Salang. behouden. Salinan of Persalinan.).. Mensalibken of M n j alibken. Salin (Bandj. . iemand kruisigen. . enz. Salin. M zij alinkan tanah kapada goebernemen. Salawatan. in de zon of boven hot vuur gedroogd . Soling poekoel. aan reepjes gesneden en in de zon gedroogde rilpe pisang (eon snoeperij). gebeden. Menjamaken. kruishout . Saber of Saloeran. Menjalin.~ bevallen. looisel. eenerloi. enz. Bersama-same. kruis. Bersalin. Menjamak. iemand krissen. Samak. elkander slaan. buffs tot afvoer van water. ook : overzetting.). tegolijk. offeren. gelijk behandelen. hetzelfde.samen. Soling (Bat. baron . enz. met jets of iemand overeenstemmen. jets gelijk zijn. enz. voorspoed. aan jets gelijkmaken. enz. over en wader. --gelijkstellen. elkander . enz. aan een kruis nagelen. Sale. waterloiding. Toekang samak. eveneens. Menjamal. vertaling. aan SAMA. gezondhoid. over en wader. wisselkleederen.. met eon keris dooden door hem tusschen de schouderbladen to doorsteken. van meester veranderen . vervangon. goot. dakgoot. geluk.

draaiing. Menjamarken. jammeren. enz. meest stork gekruide toespijzen bij de rijst. eon toeval krijgen.). fijngewreven Spaansche peper met eon pear anders bijmengselen . Menjamar. Bersambat of Bersambatan. terwijl. negen . draaierigheid. Sambang. Menjambit..). Sambilan poeloeb. om hulp roepen. duizeligheid. verborgen. en aaneenlasschen. weeklagen. een stork gekruide toespijs. omgaand gerecht. hosts. gejammer. geweeklaag. naar jets gooien . . (Kasambet). niet duidelijk. Menjamber. enz. enz. enz. gelijktljdig met jets anders doen.. eon snort van vallende ziekte. Sambet (Jav. naar lets werpen. door den duivel bezeten. vermomd. Sambil. enz. weeklagen. enz. Menjambitken. Zie : Antara. waarvan de bestanddeelen met elkander gofruit worden. verMALEISCH-H. negentig . Sambar (of Samber). Samar. Sambal goreng. als de sambal.OLLAI DSCB. Bat. enz. enz. lets in molls vaart grijpen. Sambal (of Sambal). onkenbaar zijn. onderwijl. omgaand rechter. tegelijkertijd. rondgaande beweging. Rad sambang. storks toespijs bij de rijst. hulpgeroep . jets tegelijkertijd. . Sambal oeleg. Sambit (Bat. Men j ambat. Sambilan ratoes. snol op lets aanvliegen of of komen om hot to grijpen (zooals roofvogels bijv. werpen. door booze geesten geplaagd of ziekgemaakt. negen honderd. wore.Samantara. allerlei. ook met jets buigzaams dean. Sambilan (of Sambilan). lets naar hot een of ander gooien. op eon proof vallen). Sambal-sambalan. vermommen. Sambet. niet good to onderscheiden. 225 hinden . Penjakit sambang. plotseling ongesteld worden. jets of iemand onkenbaar maken. waarvan de Spaansche peper eon der hoofdbestanddeelen is . SAMP. enz. intusschen. vermomd zijn. treffen (van den bliksem). enz. enz. .

enz. totdat hij den arm brak. jets met hot een of ander verlengen. . aan jets voldoen. genoegzaam.. inlandsch verlak of vernis. tot of bij iemand brengen. bij. aan. afval. enz. hot geheel. verlengd . aangezet. verlengen. gekomen tot. op hot land. Samboeng. daaraan voldoen. Penjamoen. Menjamboet. Samboet.. Sampan. -aanzetten. verbonden. die op de voorplecht eener schuit zit). Below sampal. tot jets komen. --las schen. struikroover. gelascht. Sampang. zijne belofte gestand doen. Sampai (of Sampe). voldoende. een gast inhalen.). lasschen. zoodat. ken. hardvochtig zijn .). beleefde ontvangst. enz. enz. genoeg. vervolgen. zoo zelfs dat. verlakken. Sampai djandjinja. enz. ontvangst. op eenzame plaatsen straatof struikroof plegen ... .. Menjampai15 2. Bersamboetan. hot hart hebben tot. enz. Menjamboengi. enz. jets aan jets anders verbinden. Samoan. nog niet voldoende. Samboek. beleefd ontvangsn. pest.. Menjamboeng. Sampai mat!. jots beleefd aannemen. ails. aanzetten. ook jets vervullen.enz. ook pagaaien (van een roeier. recipieeren. alien. aan iemand bezorgen. tot de dood (er op volgt.gro o t e inlandsche vaartuigen.aanvullen. Samboetan.26 SAMP. enz. heel en al. tot aan. iemands verhaal enz. Samoewa (of Semoewa). Sampar. zijn stervensuur heeft geslagen. een so ort vrij . enz. alles. epidemie (onder menschen en vee). Sampal hat!. . tot. zie : Saboet (Jay. . jets aan iemand doen toekomen. toerelkend. Menjamoen. Sampai patch tangannja. Sampab (Jay. vernissen. jets bewerpen met. allerlei droog en ander vuil. in overeenstemming zijn met. enz. Menjampang. 11Menjampalken perdjandjiannja.) . nog niet genoeg. -in ontvangst nemen. Menjamboengken.

volmaaktheid. ter zijde. Sanak soedara. Sampi laki-laki. Sampoel. slachten van runderen. Sampok. Menjamping. enz. waaraan een en ander gehangen ken worden. Sampi keblri. van een overtrek voorzien. familiebetrekkingen. ginds . lets omhangen. Di camping. nabestaande. tegen jets aanioopen. hangen. om hem of to halen. slachtos. enz. rund. bi. enveloppe . volmaking. Anak sampi. kalf. ginds van dean. Menjampoernaken. speciaal belast met de zorg voor de runderen zijns meesters. Menjandang. ter zijde. koe. Sampil. Toekangmotong sampislager. zijde. koemelk. kap of helm (waarmede sommige dieren en kinderen geboren worden). stier. aldaar. enz. aan jets. volmaken. iemand gaan of h al en. toedekken. Pamotongan sap!. Sampirin (Bat. volmaakt. langss den karat gaan. bout van een geslacht dier. aankeeren.). bloedverwant. ophangen. Dan sana. enz. SAND. sloop. ook een Saroeng. Di sana. kapstok. aanwippen. Sandang. Samping. -aanstooten. Sampoerna. daar. volledig. beenbedekking.). Menjampok. aan den karat van . onderlijfskleed.bediende. Kasampoernaan. Simpang. volkomenheid. --aan eon band of bandelier han- .Sampi (Jay. Bersampoel. bedekken. Menjampirken.). enz. jaar. verg. voltoolen. van een overtrek. voltooid. lets met hot een of ander overtrekken. karat. van ter zijde. Sanak. bloedverwanten. insluiten. iemand aangaan. Sampiran. draagband over den schouder. van daar. daar. (of Sap!). overtrek. lets over jets heen. Kasana. schouderriem. os .stelling enz. ginds . (of Ampirin). maag. Toekang sapi. rund dat voor de slachterij bestennd is. enz. near ginds toe. Sanat (Jay. Sampi potongan. Sane. Soesoe sampi. bandelier. daarheen.. zonder gebreken. runderslachterij. enz. Sampir. voorzien zijn Menjampoelken.

stutten. enz. een ridderorde. met den voet tegen jets stooten. met den voet stooten. waartegen geleun d wordt. . Sanggoel. Sangat (of Sanget. Sangka. jets op zich nemen. aandurven. SAND. wat belet. steunen. Sandang (Jay. aderlaten. naast. voor jets instaan.) dikwijls struikelend.). Sanggoep. bij de hand liggend. titel voor eon godheid of doorluchtig persoon. tegen jets stooten. Menjandarken. Bersender.enz.leuning(van eon stool.. kleeding. over jets gestruikeld zijn of struikelen. Pesandaran.). Sandoengan. Pakaian. aangebrand. Sanding. naast lets liggen. Sandoeng. enz.gend dragon (bijv. --aanraken. argwaan. tegenhouden. Zie : Pakai. Sang. vermoeden. branderig-riekend. eon scherp onaangenaam riekend. dat jets valt. erg. veronderstelling. aan jets blijven haken. Kasandoeng. steun. mooning. enz.). stijgbeugel. Sangga. geleund zijn . ook een hoeveelheid van 5 gedeng's padi (rijst) .Menjanggoepi. enz. geleund . Sandoeng. opgebonden haarwrong. drager.. vocht afscheidt. enz. uitermate. Menjandoeng. bijv. viak naast. lussen in een rijtuig. ook Banget en Amat) zeer. (Sandangan). aannemen jets to doen. om er de armen in to steken en zoo gemakkelijker to kunnen zitten . niet vast op de beenen. aannemen. eon zwaard..ook : (van eon paard enz. enz. Walang sangit. dat bij drukking. de trapper van een weeftoestel. enz. Menjangga. verden- . bijzondere wijze van haardracht der inlandsche vrouwen. enz.lets doenleunen. eon insect. jets op zich nemen. Bersanding. enz. durum doen. ergens tegen aan zetten . Sangit. in fabels ook gebruikt voor namen van dieren. stut.instaanvoor. Sangga wedi of Sangga-oedi. enz.. Sander (of Sender). leunen. Sanggerah. met de handen ophouden.

verhindering.. enz. . bajonet. vastgehaakt. enz. hetzelfde. bed. Saniri tanah. Menjangkal. ook : haperen. i11a1. enz. Sangkoer. verhinderen. Saniri. enz. --aan eon haak hangen. raadsvergadering van hoof den (11101. vastzittond. beletsel. enz.. gedachto. verdenken. vastgehaakt. niet erkenSANT. enz. Menjangketken. loeftocht. ieman d kwellen. erlz. haak. enz. Menjangsang. ergens aan blijven haken. Menjangkalken. al wat men op refs noodig heeft en medeneemt. plaag. . niet bekennen. enz. Menjang saraken. raad van negory-hoofden. Menjangkoetken. enz.). jets ontkennen. jets e1 gens aan laten haken. loochenen. -ergens aan vasthaken. Menjangka. gehaakt. meenen. 227 nen. hank . jets ergens aan vasthaken. marteling.: Sang koetan. bode. deur- . blijven steken. Kasangsang. pijnigen. aan eon hank bevestigen. Sangkak. beletten. steel of handvat van werktuigen (als dissels. tegenwerken. enz. Sanglir (Jay.). Oetoesan saniri. Kasangkoet. Sangkar. ontkennen. enz. beletsel. belet. kwelling.king. ook ring om een houten voorwerp om hot splijten to beletten. Sangsara.). verloochenen. -haken. aan jets blijven hangen of haken. enz. hakend.. -hangen. vermoeden veronderstellen. verhinderd. aan lets vastzittend. reisvoorraad. Sangkal. piagen. gordijnhaak. raad van de verzamelde hoofden eener geheele landstreek. mondvoorraad op rein. met eon bal (testikel).) . beletten. Saniri-negeri. Sangkoet. Sangketan kelaxnboe. Sangket. Menjangkak. (van eon paard. Sangsang. boddehaak. tegenhouden.kooi.doenlijden. Sangketan. enz. Sangoe. enz. ergens aan vastgehaakt zijn. Tersangkoet..martelen. tegengaan. ook belemmering. ook : weren. lijden.

. Sarang boeroeng. kwast . evenals. Sarang. enz. enz. garde. ook : iemand met eon stok enz. Sapatoe (of Sepatoe). M njapa. snel. wie is daar ? Saparo (Jay. Men. gelijk. . Sapoe lids. bezem. Sapa (of Siapa). bedekken (van wolken). hoofddoek . ook vroom. keukenbezem van rijststroo. (of Separo). eon deel van jets. wie. Sapada (of Siapa ada). bezem van de harige vezels van eon area-palm . zooals. . Menjapih. Santeri. afwisschen. afstoffen. enz. bezem of garde van de harde ribbon van palmbladeren. Setangan kapala. Anak sapihan. hot uitgeperste sap van geraspt kokosvleesch. Sapi. laars. spenon.). Sapoe merang. enz. Santak. met eon bezem. eon gespeend kind. afvegen. sappeur. de helft. als. kokosmelk. 228 SANT. handdoek. uitstoffen. scheiden. Menjantak. nest. Sapih (Jay. om zoo to zeggen. stompen. Saoeh. Sapoedoek. Saperti. apoe. enz. dreg. . Saoedara. Toekang sepatoe. snelstroomend. veger. schoen. Sapoe. Santan (of Santen). zakdoek. de stof van jets afnemen. vuistslag. zie : Soedara. duister. vlug. driftig. . schoenmaker. heftig. boning eener Mohammedaansche priesterschool. SARO. . enz. stomp. bij voorbeeld. Santer.). Sapoetangan zie : Sapoe. stooten met de vuist. gelijk als. iemand vragen wie hij is. iemand vriondelijk aanspreken. heengaan. vegen. onstuimig. hoofddoek. bottine. Sapir. half. Sapoet. anker. geeselen.waarder bij zulk eon raad. enz. over jets heen strijken. doek. zie : Sanzpi (Jay. als ware hot. enz. op zijn derriere slaan. Menjapoet. bedekt. Sapoe-tangan of Setangan. overeenkomstig. enz. gedeeltelijk.).

bloom. zijn volle dracht of lading hobbend. handschoen . eon saroeng hebben. sloop. Sari. die op een hollen bak rusten. Saron (Jay. Bersaroeng. gefiltreerd water. jets in eon saroeng steken. welks einden aan elkander genaaid zijn (ook Kafn saroeng) . Saroeng pedang. fam. Saroeng tangan. scheede. schelklinkend. A j er saringan. Sarangan. Sarat. den Cupuliferae). fiitreer. Saring (ook Njaringl. Men. mmn of meer getroubleerd. Saroeng kerosi. Menjaroengken. -eon saroeng aandoen. hoes. Menjaroeng. hot fijne van jets. omhulsel. hoog zwangor. Saring. enz. gefiltreerd. huiduitslag (vooral bij kloine kinderen). doorgezogen. zich ergens vestigen. . mierennest. onbetamelijk. overtrek. ook fig. zot. ook hot bekende onderlijfskleed. (Castanea argontea. --van een saroeng voorzien. filter. scheede van eon sabel. muziekinstrument behoorende tot den gamelan en bestaande uit platte metalen staven.vogelnest. hulsel. Men jarang. vol geladen. aan jets deelnemen. SARO. koker. Bersarang. Saroeng bantal. --aanhebben. Saringan. eon saroeng aantrekken. voor : vrouw. eon nest waken. enz. eon nest hebben. Bl. enz. enz. Nat. daarvan voorzien zijn. Boenting carat. kussensloop . dwaas. huisje van jets. ergens verblijven. (Pout. filtreeren. nestelen. door baton zijgen. Sarap. Sarang semoet. de Indische kastanjeboom en --vrucht.). leelijk. leksteen.jwring. hoes over do rugleuning van eon stool.). meisje. de essence. zie : Ratoes.). medeplichtig aan. Sarekat. Saroe (Jav. Sarsar (of Sarsaran). jets tot saroeng aanwenden. Saratoes. enz. gonesteld zjjn. niet passend. Saroeng. ongepast. zwaar beladen. enz.

iemand die in geheline wetenschappen bedreven is. ten teeken. zie : Seteroe.) letter. Sasatan of Kasasatan. getrouwheid . Mergasatwa. Satoe. verdwaald. Koeweh satoe. uitvaardigen . heilig boek. Sato. dier . zulk een verbod op jets leggen. wichelaar.Sasak. epilepsie. zoolang de Sasie aan de boomen bevestigd is). Menaroh sasie.) verbod. van Soewatoe. astroloog. (Sk. beplanten. grof vlechtwerk van bamboelatten. ook : niet wel bij her hoofd. Sastra (Sk. verdwalen (vergel. ook vlot van bamboe. wild dier. verdwaald. Satijawan. koophandel drijven. Sawan.).). groothandelaar . verward. rijstveld van water voorzien. dikwijls nog verkort tot Sa) . enz. de goede richting missend . van de vruchten to plukken (gedurende eenigen tijd. een snort droog gebak.). . 229 mensch. (Jay. koopman. beast. zulk een verbod opheffen. enz. Kasasar of Kesasar. bewaterbaar rijstveld . gebraden of geroosterd vleesch. Satija. in de war. M njawah. dat hat verboden is. Sawan tjeleng of Sawan babi. verdwaling. dier. aan speetjes gestoken. Sastrawan. getrouw. beperkende bepaling (eig : een krans van bladeren om boomen in bosschen of negorijaanplantingen. schietschijf. stuipen (bij kinderen) . duizeligheid. Sate (of Sesate). beast. Sasat (of Sesat). een sawah bebouwen. boek. Menjasatken. handelen. een (verk. trouw. Sasat). een v SEBA. doen verdwalen . Satwa. een (onverschillig walk) van alien. Sawah (Jay. eon persoon : Salah satoe. Satroe. Saorang voor Satoe orang. doel. Bersaudagar. dwaling. Saudagar. Memboeka sasie. verdwalen . schijf. geletterde. wild dier. Sasie (Sap. wicheiboek. Sasar. nl. en Har.

Sebab. L. Pesawat djantera. uitrafelen. enz. drijfrad. om reden. Menjebit. enz. tot oorzaak hebben. enz. Nat. Sawi (of Sesawi). Sebelah. Nat. zie : Belch. fam. rooven. bestaande uit in kleine stukjes . Menjebak. niet kunnen slagen in hetgeen men wenscht to krijgon. rafel. Sebit. tar norzake van. drijfriem. enz. uitzaaiing. reden. .. cocon eener spin. Pesawat asp. Menjebabken. enz. zie : Saberang.). . --tot oorzaak maken van. beweegmiddel. enz. Sebal (of Sebe1) (Jay. der Cruciferae. -loopend jets wvegkapon. Seberot. Mimusops kauki. hot gezaaide. over iei s 2 3 o SERA. overvol. hot zaaien. Dendeng sebit. (van water. tar wille van. jets op den loop brengen. enz.). door toedoen van. jets ergens op zaaien. L. ook : spinneweb. in stukjes uit elkander trekken.Sawang. Bersebab. L. de witte mosterdplant. ~uitspreiding.. overvloeiend. ultstrooiing . Menjeberot (Jay. roetafzetsel. in kleine stukjes scheuren. faro. zaaien. band aan hat juk van eon ploeg. machine om jets in beweging to brengen. veer. stoommachine . oorzaak. Sawat of Pesawat. Sawo. . Sawet (Jay.). devol. tar bevestiging daarvan aan of op den nek van hot trekdier. der Sapotaceae. aanleiding zijn tot. enz. Menjebar. Sebaran. met lekkere zoete vruchten (sapodilla-pruimen of West-indische mispels). met eon snelle beweging jets van iemand afnemen. Sawo manilla. ongelukkig. eon gorecht. --ergens op uitstrooien. ook jets als oorzaak opgeven. middel-. Menjebarken. uitstrooien . misfortuinlijk. Sebak. kapen. enz. boor.). drijfwiel. enz. groote boom met prachtig hout en eetbarevruchten. heen stroomen. drijfmiddel. aanleiding geven tot. veroorzaken. Sinapis alba. tengevolge van. enz. Seberang. klein afgoscheurd stuk. . tot reden. Achras sapota. om. Sebar. wegens. stukje. omdat.

dewijl. eon lekkeren. immer. treurig. tot bewustzijn komen. lekker. op ~iets wijzen. enz. enz. aalmoozen. Men jeboet. Terseboet. fam. enz.geseheurd vleesch. Nat.). aangenamen smack can jets geven. hartzoer .de juiste mast hebbend. to alien tijde. unstig to stemmen. ultspraak. vermelden. prononciatie. Sedekah (Ar. der Amaryllideae.. jets uitspre ken. Sederhana. Sedekala. Sedap (of Sedep). weemoedig. uitspreken. enz. Sedang. jets als aalmoes. Sedih. droovig gestemd zijn. V sEDo. enz. (ook : Menjedar) . jets uiten. nude gewoonte. L. vermelding. niet to klein. jets vermelden. uitgesprokon wordt. Sedang besarnja. juist greet genoog. aangenaam voor do zintuigen (behalve hot gezicht). juist. Menjeboetken. dear. bedroefd. vermelding .. eon snort van witte lelie met stork riekende bloemen. gewoonte van oudsher. ook offerrnaal. vermeld . wet geuit. aangodaan.. niet to weinig . juist good. niet to veel. Adat Sedekala. . doen bijkomon. altijd. bewustzijn hebben. niet to greet. gift. Seboet. offerande can de goden. enz. ook : middelmatig ~groot. . enz. juist good van grootto. Men j edari of Men j edarken. Seder. Men j edekahken. hot juiste middon houdend . wolriekend. smakelijk. zich van jots bowust zijn. noemen . van jets melding waken. enz. iemand tot bewustzijn brengen. ook : middelmatig. precies good. genoegolijk.. terwijl. meldon. enz. om de goden . uiton. enz. Polyanthes tuborosa. ook waarschuwen. enz. in olio of boter gebakken. Menjedapken. lets noemen. leodwezen. juist van pas. steeds. ook : voor of ten behoove van jemand eon offermaal aanrichten. jets ten offer brengen. . bij allo belangrijke gobeurtenissen in hot ~leven gegeven . spijt. Seboetan. geven. als offer aanbieden. Sedep malem (ook : Soendel malem). al den tijd.

. eon weinig. v SEDO. thee zetten. kou vatten. zjjden of kanten hebben . vierkant. bij hot rooken den rook inademen. waarmede men stoft of afveegt. frisch. kant. alle. gezond makers. Seka. afstoffen. versch. onaangenaam gestemd. besproeien . allegaar. oceaan. enz. Menjegarken. kleinigheid. Sekaker.. Sedija. vierhoekig. beetje. enz. al. all erlei. Segar (of Seger). Zie : Kedar. Sedjak (ook : Sendjak. gezondheid .. alle. zie : Sahaja. hoot water begieten. zee. keel. veger. ook met eon lap of de hand enz. Sehadja. enz. Sedoe. gierig. over jets heenstrijken. van dien tijd af. Sedikit. verdrietig. Bersegi. scoffer. koud goworden. zijde. zie : Sadi ja. ten j edoe. Sehaja. Mesehatken. of (gewoonlijk) Persegi of Pesagi. lustig.). Sekalian. inademing van den rook bij h et rooken. sinds. (ook : Kikir). Segala. verfrisschend.(hebben). Menjeka of Seka. Menjedoe teh. apes. Menjedot. Semendjak). sedort. Sedjoek. trek aan een sigaar. aangedaan. gansch. Sedikit-Sedikit. gezond. een trek doers aan een sigaar. enz. gansch . enz. vierzijdig. . schoonmaken. langzaam can. Ampat pesagi of Pesagi. alle soorten. btj beetjes.. verkleumd zijn. Segala roepa. stoflap. enz. krachtig. welig. verkoolend. Sedot. Kasedjoekan. gezond. koelte. verkwikt. enz. verkwikken. Sehat (Ar. Segi. eon beetje. inhalig. weinig. geheel. frisch. niet mild. koud. koude. zie : Sahadja. Sedoet. opg ewekt. naarmate dat. hot koud hebben. geheel. verfrisschen.Segara. afvegen. schoonwrijven. al. Sekadar (of Sekedar). met kokend. uit zijn humour.

hoofd eener school. Selaka. houtkevertje.).Sekam. maat. enz. inlander. in dozen tijd. zoodanig. wilds stier. Selam. enz. (verg. gestadig. Seladeri. . deelgenoot. oplichten. de lies. doelgenootschap. Sela. Anak sekola. Sekoetoe. Sekepan. Seladang. Djawi). Sekolah (of Sekolo). MenjekoetoeI. maatschappjj. enz. Seksek. schroef. maak dat jewegkomt. . schoolgaand kind leerling eener school. Sela paha. eon gordijn. enz. . om hot tegen koude to beveiligen. Sekati (Jay. Sekarang. op zijde schuiven (bijv. zilver (ook : Perak). knevelen. zadel. helen. Selam (Men jelam). enz. iemand als compagnon helpers. Selak. Selada. . Perse koetoewan. zie : Sela. enz. knoeien. scheer je weg. Sekep. schrob je weg. compagnieschap. zooveel. Sekerobi. salads. houtmot. onophoudelijk. school . enz. op 't oogenblik. steeds door. Sela. Sekongkel (of Sekongkol). aldus. handlanger . selderij. enz. tegenwoordig. konkelen. ook een kind in de armen gesloten houden. Selah. naar jets duiken (ook : Seloeloep). voortdurend. bolsters van gepeldo rijst. enz. Menjelak. kaf. nu. wat door broeiing rijp is gemaakt. een kind steeds v SELA. compagnon lid. Mohammedaan. poffen. Sekijan. naam van een gamelan.). door ze to broeien of onder den grond to stoppers. Zie onder : Klan. Sekeroep. Menjekep. vruchten nip makers. Mohammedaansch. enz. Orang selam. om to zien wat or onder of achter is. duiken. Selaloe. Kapala sekola. opschorten (eon kleed). gedurig. enz. 231 binnenshuis houden. ruimte. opwerpen. tusschenruimte tusschen twee voorwerpen.

tusschentijd. slordig. terwiji. Angin selatan. V . enz. Men jelang. etc. ook tusschen twee v oorwerpen lets invoegen. Ocimum bacilicum. gevaarlijk zijn (bijv. iemand bang. Selangka. vreezen. dan wel als borstkleod. van eon huffs dat op invallen staat). nat. bandolier. smal schouderdoek. gebruikt worden. Seleboe. dekvlies. bang.Dinsdag. our or jets in to dragon.een soortgamelan. Selang. der Labiatae. ook : bedekt. Selawe (Jay. zijn. hot Zuiden. schouderband waaraan jets (bijv. ongerust. ook ruimte van tijd. sleutelbeen.. Selendro(Jav. Selasar. eon sabel) gedragen wordt. bezorgd. tusschenpoos. Selempang (Jav. Selasa(Hari selasa) (Ar. straat. huge sjaal die over den schouder gedragen wordt. gevaar meebrengen. enz. Seleder. zuid. galerij aan eon hues met eon lageren vloer dan hot middenhuis. zie : Sela. Belendang (Jay. zeestraat. lang. fam.). netvlies (bijv.). enz. enz. door eon straat varon. . our de hersens). ook : jets niet vertrouwen . Selasi. ongorust.Seiama. heester met geneeskrachtige eigenschappen on waarvan de slijmige zaadjes veel met siroop. Menjelat. de avond (nacht) van Maandag op Dinsdag. ongerust. enz. ook de ruimte tusschen de dijen. bezorgd maken. Maandag avond (-nacht). bevreesd. Selangkang (of Selangkangan).). heel bedekt met (stof bijv. Selatan. zonder grenzen.). go. Malem selasa.). zuidelijk. zie : Lama. Menjelempangken. de eons bezigheid met de andere afwisV 282 SELA. enz. de liezen. lioderlijk. slof. onbegrensd. L. (00k: Kidoel). selen. afwisselend work verrichten. Slat. ook eon bonaming voor Singapoera. zuidenwind. Selapoet. zeeengte. Selempang.). sours ook diem. vijf on twintig.

met eon deken of mantel dekken. zie: Se1am (Men jelam). . (ook : Seroewal en Tjelana). in orde brengon. afgedaan. groote brand waarb j de vlammen hoog uitslaan . enz. in orde. aangepunt stuk bout of metaal tot bet schillen van eon kokosnoot. enz. zoeken. Selepa (Soend. zie : Sidik. zie : Slang. outward. Selesai. eon stuk vleesch tusschen de tanden). Selimoet. beslechten. Selioe (Kaselioe). geschikt. enz. metalen doosje of busje dat men bij zich draagt en waarin tabak enz. eon dekkleed of mantel gebruiken. beslecht. onder eon deken liggen. bewaard wordt. lichte iaaie. nauwkeurig onderzoeken. veref onen. Selidik.). Seloekoet (Bandj. Slit. eon keris tusschen den gordelband on hot lijf). tusschen twee voorwerpen geklemd zitten (bijv. vereffend. ook sigarenkoker of beteldoosje van gevlochten matwerk. Men j elimoetken lets of iemand toedekken. den voet vorzwikken. ook : Selesih). Menjelidik. afdoen. (van vogols). M njelimpet. dekkleed. Menjeloembat. Men jelisik. Menjeligi. verzwikt. stillotjes weggaan.). Menjeloekoet. Sehr. Soling. Seloear. (ook Selepi). ontwarren. zich heimelijk verwijderen. schikken. eon slip per maken. met eon spoor werpen. . uitgemaakt. ook : luizen. geklemd tusschen twee voorwerpen (bijv. v SELO. beddedeken:Berselimoet. Seloeloep. dek. Menjelit. bijwljf. Berselimoetan. mantel deken. naar luizen zoeken on de veeren glad strijken. (of Selese. Selimpet. Menjelesaiken. . zich dekken. brook. spoor. bedekken. enz. en dion verstuiken. huge brook. met den voet uitglijden. korte werpspies. uitmakon. in lichte laaie staan (doen staan). uitpluizen. klaar. Seligi. Selisik. in vlammen opgaan(doen opgaan).SELO. Seloembat. eon spoor naar jets werpen. bijzit.

Daemonorops grandis Gruff. vers. Citrullus edulis. gebed. vereering. Menjembahjangken of Menjembajangi. Spach. Persemv SEMB. zich ergens vestigen. voor jomand . hot geheele lichaam. modegedeeld. Soma-soma (of: Selesema). rapporteeren. goot.intusschen. aanbieden.enz. huldigen . Semantara. Semadja. verblijven. Menjembah. enz. enz. 233 bahan. op de trompet blazon. aangeboden. wild. Sembahjang (meestSemba jang). op bovenbedoelde wijze groeten. geheel..zieAntara. eon gebed uitspreken. (ook : Saroeng oeler). enkel. Sembah (Jay. (00k: Belongsong).eon kokosnoot met zulk een voorwerp schillen.. fam. Seloewar. onderwijl. enz. zie : Seloear. struikgewas. Semangka. modedeeling. omhulsel van jets. Seloeroeh. trompet. waterleiding. enz. jets eerbiedig (van eon sembah vergezeld) zeggen. Se1oeroeh toeboeb. ruigte. Seloemoe. ergens blijvon. nat. geschenk. Menjembahjang. melden. der Cucurbitaceae. enz.). gansch. wildornis. de godheid aanbidden. Selongsong.. aanbidden. over eiken. dicht begroeid. bidden. ondertus schen. alleen. ruig.. verkoudheid. afgeworpen slangenhuid. Semajam. bericht. Bersemajam. sloot. nat. enz. aanbidding der godheid. eerbiedige groet door de tegen elkander aangedrukte handen tar hoogte van hot voorhoofd op to heffen met de duimen tegen den news aan . Bersembahjang. Semalk. peperhujsjo. zich ergens bevinden. Menjelompret. de bekende groote watermeloen. der Palmae. wat onder hot maken van. Selokan. Seloka. slechts. eon sembah wordt gezegd. eon groote en zees gezochte rottingsoort. Men j embahken en Mempersembahken. fam. Semamboe. Selompret.

Bernjanji sembari berdjalan. gezwollen (van een gelaat). gezond maken. bespuiten. bol. bespuwen (met water of medicament. -verschuilen. van eon gebarsten bekken. dat men uit tijdverdrijf verricht. gevleugeld paard. enz. Semboeng. signal. slachten. fam. Semben (Jay.). Semboeh. der Compositae. enz. sein. Sembat. jets of iemand verbergen. -pakken. enz. v 234 sEMB. Pakerdjaan sem-ben. Menjembat. genezen. onder hot. wanneer men er op slaat. Plumeria acutifolia. eon mythisch. Men jemboehken. als bijv. Sembilan. Sembilan poeloeh. genezen. den strot doorsnijden. Sembari (Bat. -meenemen. Semboep. uitspuiten. spuiten. onder hot loopen (tegeljjk) zingen. onaangenaam trillend geluid.weder gezon d . bijwerk. jets achterbaks houden. Menjembarangken. hersteld. eon work. negen honderd. Bl: net. onzuiver. Somber. voorbijgaan lots snel grijpen. Men jembeleh. Sembodja. Semboer. . tijdvel drijf. tegelijkertijd jets (met jets anders) doen. Sembeleh. Semboeni (of Semboenji). veal op begraafplaatsen aangeplant. elk. onverschillig zijn . verborgen. Menjemboer. nat. Conyza macrophylla. zich verbergen. zooals de inlanders doen). ratoes. der Apocyneae. tijdkorting. Semberani. Semboejan. Men j emboeniken. een heester met geneeskrachtige eigenschappen. Sembarang.bidden. iemand een schuilplaats verleenen. spuwen. Sembarangan. Poir. negentig . ten opzichte van jets of iemand onverschillig zijn. negen . ieder. Bersemboeni. onverschillig walk of wie. jets of iemand met onverschiliigheid behandelen. zich v erborgen houden (ook : Menjemboeni) . teeken. Sembilan. geurige bloemen. verschuilen. fam. boom met schoone. bij eon lijk bidden.). onnatuurlijk vol.

weinig ruimte aanbiedend. tevre den. Semboerit.). gelukaanbrengend. die hangen blijft). Semoe (Jay. Semporna. cent. afgebroken. inspuiten. voortdurend. ook : -achtig . jemand of jets bespuiten. enz. eng. zie : Samoedra. enz. enz. bekrompen. vergenoegd.van een boomtak. Semi (Jay. eon drukkend. snaphaan. enz. Sempal (Jay. spun. dock gedeeltelijk nog vastzittend (bijv. klisteer . gelegen komen. open koker.). geschikte tijd. convenieeren. met kracht uit jets spuiten . spuiten.. gezegend. gerust. . smal. het slap+en der ledematen. Menjemboerit.wachtwoord. Semprong. uitbotten. steeds.). bespuiten. in ht voorbijgaan tegen jets aankomen.. zie : Samoewa. -aanstooten. M n j emperotken. jong takje. kort blaaspijpje. Semoetan of Kasemoetan. kalm. jonge loten krtjgen. een gelen scl~ijn hebben. zie : Sampoerna. Men j emperot. mier. Sempana. lampeglas. boomknop. jonge loten hebben. sender van gelaat. Semoe koening. Semoeka (of Samoeka). met list eon of ander tegen jets aanspuiten. Senantijasa. doen spuiten. lampoe. rustig. enz. Senapan. min of meer geel. Semperot. holle cylinder. Sen. altijd. Sempit. Senak (of Senek). inwendige tmteling der ledematen. Semperong SEND. schijn. mislijk gevoel in de maag (hebben) Senang (of Seneng). Sempat. geweer. Semoet. enz. geknakt (zijn). pee derastie bedrijven. Bersemi. geelachtig. aldoor. nauw. Zie : Moeka. . jonge loot. Sempok. den tijd tot jets hebben. bedrog. Semoewa. ook uitspuiten. lavementspuit. Menjempok. op zijn gemak. benauwd. waarmede list vuur in de keuken wordt aangeblazen. niet ruim. Semoedra.

met eon ruk optrekken. Bersend j ate. enz. (Sendjata bedil. aflichten. enz. salpeter. jets dat hoog hangt. enz. Anak sendiri. Sender. lepel. Send j ate api) . (bijv. natuurlijke waterkom om eon broil of wel. Bersenggoek. zie : Sander. jets of iemand tegen hot lijf loopen of stooten.). eigen. Saja sendiri. Sendoe. enz. enz. Senggoek (of Senggoet). Sendirian. opzettelijk. ruk in opwaartsche richting. ruk naar boven. pijnlijk (van de ledematen). Senen (Jay. treurig. plukken. scheppen. jets opzettelijk doen. lkzelf. weemoedig. opzet. stram. (of Itsnam). Sendiri. Menjendal. legeraanvoerder. alleen. Maandag. ook buskruit. Sendang. alleen. de tweede dag der week. Menjengget. --met eon hack. zonder iemand and ers er bij. Senggot. schieten. zelf.). legerhoofd. Sendok.beklemd. Sengget ook eon putwip.. scheppen. eve aanraken. scharnler. met een geweer schieten. schepper ook troffel van een metselaar. met eon ruk naar boven halen. zie : Sengget. Menjendok. -met opzet doen. opzettelijk voornemens zijn. stiff. bedroefd. voornemen. Hare Senen. met opzet. (Senggetan soemoer). Sengkak. M~anjengadja of Bersengadja. Sends. met eon iepel. met een langen stok er of harem -afhaken. .benauwd.bekneld. n SEND. ook met eon geweer schieten. wapen. Senggol. gewricht. persoonlijk. alleenig. gewapend zijn. knikkebollen. druk- . enz. Sendjata. vuurwapen. -bron. Sendal. wel. Sengal. potlepel. ook geweer. wil. geleding. al wat diem om to scheppen. eigen kind. Sendawa. Sengget. Menjenggol. vruchten van eon boom). enz. verstopt (zijn). plan . Sendat. Mend engkak. Sengadja. Menjendjata.Senapati (Jay.

plotseling eon duw opwaarts geven (bijv. zie ook Engkelek. met eon ruk trekken. Senoenoeh. behoorlijk. gezouten visch. Sengkelek. infanterist 1° klas. enz. Sepatoe kafn. Sengkel. enz. lets wegrukken. bits woord. lederen schoen. Sentak. Bersenjoem.. Menjentakken. dun. den bulk). enz. Sentosa (of Sentausa. Ajer semi of Seni. achterwaarts of ter zijde . ongepast. (van eon arm of been) gebrol en on or los of slap bij hangend. ook : snauw. gedroogde. jets bijzonders uitvoeren. rust. veiligheid. glimlach. in vrede zijn.. enz. veilig zl~n. rust. enz. ook : snauwen. enz. .kende. schoen. urineeren. Sengkelit. urine. zie : Djentil en Tjentil. Men j epak. Chineesch kerkhof. vredig. enz. rukken. trap met den voet of poot. 235 olleboog ergens tegen stoot. Sepandri. wrang. Berseni.. zie : Senantijasa. Sepak-raga. enz. hot tintelend gevoel in den arm bijv. zoodat d'r niets mode gedaan kan worden. Santausa). betelkauwsel. -met een ruk wegtrekken. pen of slaan. op die wijze trap. Sepah. Senjoem.. vrede. uit~gekauwde betelpruim. gepast. Sentil. bitter samentrekkend . die veer wordt ingevoerd. Menjentak. rustig. bits en grof aanspreken. doen. stoffen . Tiada senoenoeh. Seni.betamelijk. Sepatoe. Sasantosan. laars. us of lus aan de voeten bij hot beklimmen van boomen. wanneer men den SE PI. Sentiasa. . rustig zijn. glimlachen (ook : Mesem). trekken. vrede. Senjar. onbetamelijk. Sepatoe koelit. fijn. veilig. S®ntiong. Ikan sepat. toesnauwen. ook : remand toesnauwen. gerust. Sepat (of Sepet). Bersentosa. Sepah. voetbalspel. Chineesche begraafplaats. Bersengkelan apa apa. pis. bottine. ook : schoen aan eon rijtuig. ruk aan lets.

Serang. enz.ook epoed (op dienstbrieven. stoop. Christen. heesch zijn. een welriekende grassoort veal in de inlandsche keuken en geneeskunde gebruikt. staan. wat als zoodanig diem. tang. Toko sepatoe. bedaard. spons. gelijkgesteld worden aan. Toekang sepatoe. moeilijk to voldoen. bestormen. eon eenzame. sprei. stuurman aan boord van eon inlandsch vaartuig. Sepoet.). Seperai. Menjepoeh. Seraka (of Serakah).). Sepoeh (Jay. met een tang grijpen. overhandigen. Sarah. Menjerahken. Pen j epoeh. Serani. verzilveren. jets aan iemand overlaten. . Men j eraniken. schoenwinkel. terwiji. Men j erampang. hebzuchtig. stir. tevens. overleveren.ja. met een Serampang steken of werpen. oud. eenzaam. enz. Serbi (of Sereh). knijpen. Sepi. Masoelk serani.) werpen. knellen. Serambi. 236 SEPO. enz. Christen worden . Serampang. overgave. vergeleken worden met. overvallen. Men jerambahk n. Spit. -. schor. Seram. een snort van vork of harpoon. dof van kleur. enz. enz. om to steken of to w erp en . kippevel krijgen. to barge rijzen (der haren). bad. verlaten plaats. schoenmaker . inhalig.schoen. galerij. Sera. voorportaal. metaal harden. enz. tangetje. lastig. vergulden. Men j epic of Mend j epit. ook in 't algemeen met lets langwerpigs (een stuk hout. zich samentrekken (door koude). Tempat sepi. Men j erang. . aan goud of zilver een donkeren glans geven. toevertrouwen. inlandsch Christen. waarin men metaal dompelt om hat to harden. ook verwoede aanval . in do Christelijke leer opnemen. kalm. ledig. (zie ook : Sempit). aantasten. Serak. als Christen doopen. verlaten. schor zijn. beddelaken. aanvallen.~ Serambah. Sepon. overgeven. ook benaming van een nachtvogel.

inzonderv SERG. achterna sleepen. i. sleepen. Seret. gruis . Gelang sorbet. enz. enz. Serenta (ook : Serta). allerlei. geraad. Sergah. al. amfioen schuiven. zie: Sjariat. Serba roemah. allerlei. servetring. Menjeret. allerlei snort. Menjerepin of Menjerepken. tevens. van eon vaartuig langs den never eener rivier. rafels. die met bijzondere diensten is belast. compleet. Serenzpet. benevens. Seret (Jay. rakelings langs jets gaan.kennis. Serban (Ar. achter jets trachten to komen. sergeant. servet. huisraad. Serdadoe sepandri. ook benaming voor een ondergeschikt politiebeambte. Serdadoe kampir. sleuren. geemployeerd soldaat.). Menjerempet. iemand omtrent jets uithooren. misnoegd.bekendheid. boos. (ook : Destar en Sorban). Serbat. -stampen. enz. schoenpoetsen on dergelijk work moor. infanterist der 18 kiasse. Serean. Serba djenis. stof. sleep. ook de vergulde strepen op de zonneschermen van inlandsche grooten en hoofden. eon. vuil. Seresah. held amfioen rooken. vermalen. meesleuren. in hooge mate ontstemd (zijn). rooken. enz. moesleepen. soldaat. met.Serba. in hot geheim of langs omwegen enz. bijv. Men j erboek. . zoodra. d.enz. poeder. sorbet. eon snort kruidendrank. Sereng (Serengan). v SERE. Serep (Jav. Serdadoe (of Soldadoe). geheel. Serengat. tulband. stof. enz. (b jv.). enz. door verschrikken plotse- . kruimel. in 't geheim eon onderzoek naar jets instellen. afval. trek aan eon sigaar of pijp . pulver. Serbat. Serboek. tot poeder malen. Zie verder Serta.). Menjeret. vertoord.

met eon schepper ophalen. enz. luid (van eon geroep. Men j erodin of Men j erodken. enz. Menjerod. dienende om pas geplante of jonge boomen tegen beschadiging to beveiligen. Seri. Seroe. gevuld met groote steenen. SETA.aldelijk. afglijden over lets zachts of glads. aanroepen. ook de naam van eon snort inlandsch gebaksaus. . enz. zie : Se1oear. enz. hard.). Sering (00k: Sering-Sering. gezonde vruchten. Anona squamosa. glijden. ook geplaatst voor vorstelijke namen en titels. Sering-kali). groeno parkiet. gelijk. L. Ketan serikaja. of om. Serod. Serit. jets laten afglijden. sigaar. glans. hard. visch in zulk eon staketsel vangen. kamp op. middelmatige boom met zoete. Menjergap.). kleine. Berseroe. fam. Menjeroe. iemand luid reopen.). heerlijkheid. dikwerf. Serombong (Jay. kleefi ijst metbedoelde sans. eat. luid roepen. gelijk op. Menjerok. cylinder van gevlochten bamboo. herha. schaaf.). eon dam enz. Serkoep. Serijawan. lets scheppen. eon toespijs bij de rijst. dikwijls. Seroendeng. onverwachts bij iemand komen (ook : PergokMergokken)... Serok. schav en. ook : kleine inham of baai. levee maken. derAnonaceae. Sergap. bamboezen staketsel in zee om visch to vangen . enz.ling doen stilstaan . uit de haren to verwijderen). Menjeroet. to water laten (van eon schip. Men jero.. schepper. spruw. fine haarkam (voornamelijk dienende om hot vuil enz. keer op keer. fangs eon helling neerlaten. Serindit. to vorrnen. meermalen. 237 Seroewal. Sere. Seri. luister. Seroet. Serikaja. enz. die lieden hebben dwergherten in hunne vlucht gestuit (door ze aan 't schrikken to brengen. Seroetoe. stole. enz. enz. iemand overvallen. Marika itoe menjergah kidjang. scheurbuik.

alle ruimten innemen. spook . iemand tot vijand maken.vergezellen. berouw aan den dag leggen. artillerie. wierook. Menjerong. samendoen. M1 njertaken. --als eon vijand beschouwen. spijt hebben. Mien jesakken. Setabelan setiloor berg-artillerie. iemand vergezellen. void. verdwaald. Orang Setabelan. Setanggi (of Istanggi). Setiwel. duivel. met. -behandelen : Perseteroean. Setabelan. zich ergens onder verschuilen. Beserta. zakdoek . enz. Setangan kapala. eon slang onder eon hoop vuilnis). Menjesal. Setangan. overvol. benevens. eng. gording. puistje (strontje) aan hot oog. bijvoegen enz. eon vijand hebben. Constantinopel. vijandschap. doen verdwalen. mode. stovel. M n j esalken. verdwalen . medegeven. zie : Sat ja. benauwen. scheef. artillerie. in hot nauw. Memperseteroeken. medegaan. Menjertaf. doen berouw hebben. scheef gaan. met eon ander in vijandschap leven . van de rechte richting afwijken. benauwd maken. enz. vijand. Seta1. met lets samen doen. Swap (of Sesep). Men j eteroei. Sesal (of Sesel). geitouw. Satan. Roemah setae. enz. geest. gedrongen. Sesak (of Sesek). Setija. . berouw gevoelen. Sesat. enz. Setabelan setringan. samen met iemand zijn. iemand vijan dig zijn. orgens onder kruipen. overvol maken. hoofddoek. . Setae (of Sjaitan). Seteroe. Menjesap. doen spijten. benevens. doek. Setamboel. berouw. artillerist . met. en. Setinggi. beklemd.Menjerta. v 238 SETA. Serta.Serong. doen vergezeld gaan. Zie verder : Sapoe. schuin. schuin gaan. Berseteroe. Seteng. aan lets deelnemen. stal. nauw. vrijmetselaarsloge. Menjesatken. persoonlijke vijand. (zooals bijv. laars. zoodra. spijt. vesting-artillerie .

Orang setrengan. dag. . Sifat (Ar. Sigera.en nacht. ook : verhuring.. Menjianjiaken. soldeeren.). huurrijtuig. wie ook. wat toch ? Sia (of Sia-sia). dadelijk. nauwkeurig onderzoeken. tegenspoed. hoedanigheid. verpachting. Persewaa n. Slang malem. enz. haastig. Setop. enz. daglicht.. Roemah sews. gestoofd gerecht. ongelukkig in ondernemingen. Menjewaken. Apa si. naspeuren. in twee stukken. enz. vergadering. Slang. ijdel. huur. ook : verspreid. enz. Bersigera. huurhuis . Sewer roemah. doorsnuffelen. lawaai. enz. wie ? Barang siapa. spoedig. huurpenningen.. huurwagen. Si. bijeenkomst (vooral in de moskee). Si Sidin. huren. enz. vergoefs . stole. . onnut. Kareta sews. gespleten. ruzie krijgen of maken..). Setorl.Setolop. of: bij eon vraag : toch . Sial. Siasat. Menjidik. Sidik (00k: Selidik). de voegen van jets aanstrijken. to last op den dag. --als onnut beschouwen. ook: halve dolt of halve cent (ook Poser). Setreng. enz. lampestolp. enz. eigenschap. Menjewa. Sewer. nauwkeurig onderzoek. voorvoegsel voor eigennamen.) (of Sipat). pachten. z ich haasten. stukrijder. . lijfsdwang. dag. verpachten. eon echte ongeluksvogel. strong (aan eon tuig voor eon rijtuig. gezwind. pacht. enz. verhuurderij (van rijtuigen. door den dag overvallen. stoof. enz. verhuren. tegenloopen. Menjiar. enz. kanon. verspreiden. met onverschilligheid behandelen. Sigar (Jav. siangan. straf.. Bersetori. Siapa.). huishuur . ruzle. Ka. in huur geven. Menjia-njia. geschil. Siar. snel.. vlug. onderzoeken. Sial dangkal. onaangenaamheden. Menjelidik. Sidang. onverwijld. die (de bedoelde) Sidin. holder. I in all es. al wie. lets met onverschilligheid behandelen. pachtgeld. zeer ongelukkig SIKS.

kam. elleboog. welvaren. Angin siliran. geslachtslijst. Dengan sigera. Simpang. uitkammen. Sikoe-sikoe. schoenborstel. Menjigeraken. Sloe. haarkam. Simpai (of Simpe). Sikap. Sila. ook eon ijzeren wapentuig tar lengte van eon elleboog. kastijden. Menjikati. kromhouten in eon vaartuig. enz. onmiddellijk. bewaren. borstelen. verblind (van de oogen door hot licht). wegleggen. borstal. opleggen tot voorraad. om eon vat). beugel. opgeborgen. Sikat. enz. bergen. . schuieren. op zijde gaan. op zijn inlandsch vechten of schermen. Silir.schuieren. gestalts. Simbar. pijnigen. op zijde leggen. schemerend. (Jay. schuler. enz. kastijding. en dat bij hot gebruik ook daartegen wordt gehouden. weggelegd. Siloeman. in voorraad gehouden is. dadelijk. Sihat (Ar. zitten op do onder het lijf gekruiste beenen. geesten die zich in allerlei vormen vertoonen. Menjimpang.spoed maken. opgespaard. straf. . eon zacht windje. eon parasietplant. ter zijde. Sikaa. hooding. band. winkelhaak. wet bewaard. hook. SILA. afwijkend van de rechte richting. welstand. kammen. M njilat. keten. hoepel. Sikat sepatoe. zacht (van wind) . nauwsluiten d buisj e. welvarend. zephyr. Sikap (Badjoe sikep). geslachtslinie. lets kammen. getroffen.) (of Sehat). eon zijweg inslaan. in voorraad hebben of houden. opbergen.. volkomen gezond. met de beenen onder hot lijf gekruist zitten. aangedaan. waarbij zoowel handen als voeten dienst doen. . Sikat ramboet. Menjiksaken. _ straffen. enz. serie. Sikoe. Bersilat.) Bersila. martelen. Menjimpan. Simpan. Menjikat. geroerd. Silat. ring om lets heen (bijv. bespoedigen. met spoed. postuur. enz. Silau (of Silo). pijniging. -borstelen. Simpanan. Silsilah.

haarwrong.) (Sasimpatan). Singe. knoop in lets (bijv. Singgat (Jay. scheef staan. weggeschoven. bespo tten. glinsteren. eon zakdoek). Bersinggah. enz. wormachtige larven van vliegen. --verzoeken aan to komen. lets in hot verkeerde keelgat krijgen. hellend. op iemand zinspelen. Menjmgkapken. enz. enz. enz. wegschuivon. idoep. syphilis. van sterren). Singgang (Jay. chancre. Sinar matahari. zonnostraal . SING. Bersinar. enz..). . opgeslagen. die na den oogst to voorschijn komen. geopend (bijv. Singkap. stralen. eon pleats aandoen.. in rottend vuil.. enz. aanwippen. Sinar terang. openen. (ook Sindiran). zich verslikken. schuifknoop. enz. schijn .) (of Belatoeng).) : van hot onderwerp afwijken. Menjinggahken. vann eon gordijn. lichtstraal.steken onder water geven. Simpoel. Simpat (Bat. van vogels die ziek zijn). zinspeling. iemand eon steek onder water geven. Radja singe.. Simpir. enz. flonkeren. straal. Persinggahan. Sindir. bespotting. verheven zitplaats. opzijde liggen. enz. Singgah. iemand doen aangaan. flikkeren..). leeuw. -op zijde doen gaan. Simpoel mats. vaste knoop . troop.bij lets aanleggen. lets oplichten. Menjindirken. aan eon kant zwaarder. ook (bij hot afleggen van een verklaring. openslaan. enz. M®njinggahi. ergens tijdelijk komen of vertoeven. glossen op iemand maken. Menjimpangken. ploisterplaats. Singit. (bijv. ergens aangaan. Bersindir of Men jindir. opgelicht. of uitspruiten.enz. lets ter zijde brengen. Simpoel. niet loodrecht. Singgasana. jonge rijsthalmen. aanleggen. licht uitstraion. Menjingkap.zinspelen op. de vleugels laten hangen (bijv. dageraad. enz.van de rechte richting afwijken. -eon zijweg doen inslaan. 239 Sinar.

Menj ingkir. Sipit. jets sprenkelon. Me- . Singke. Menjirat. Bersiram. Sipat mate. enz. jets begieten. Sirat. Sirap (Jay. opgebonden. bijgokomen (uit eon bezwijming. jets over jets heen gieten. enz. schelp.). Sini. aliekruik. Sipoet. houten dakpan. nauw aangehaald. (Jay. --op jets gieten . b j zinnen. Roemah crap. verf voor de oogleden. in hat algemeen voor schelpdier. . 240 SING. besproeien. eon huffs met houten dakpa. timmermanslijn. niet wijd-open (van do oogen zooals die der Chineezen). Menjipat. Menjiramken.nnen godekt. stil. Menjingkirken.). (om to zien wet or in of achter zit. enz. lijn. Sioeng. (van kleeding). streep. bij ztjn verstand. fijngespleten. slagtand. rijgen. Sirat. breien. ook meten. in slaap to doen vallen of machteloos to maken . opbergen. opgeschort. Sirap.iets bosprenkelen. --besproeien . met hot eon of ander vocht sprenkelen. ook : toovermiddel om al wat lovend is en in den omtrek gevonden wordt. Menjiram. samenbinden. Sipat gantoeng. mossel. richtsnoer. den wel om or door to gaan. enz. knoopen. Singsat. doodstil. enz. Siram. Menjiratken. Sipat. begieten. straaltj a van hot eon of ander vocht. gieten. Menjirami. hier tar plaatse.). afmeten. enz. bergen. volbloed Chinees. hier (00k: di sini). gietemmer. uit den weg gaan. op zij d e gaan. sproeieu.enz. ook eon web maken (van spinnen).). slak. met eon lijn eon streep maken. Men jirep. Sioeman. Singkir. richten. Siraman of Pan jiraman. nuchter (zijn). op zijde zetten. rochte richting. eon bad nemen. Tall sipat. enz. regal. zulk ~eon ~middel gebruiken . enz. pas uit China aangekomen Chinees. schietlood. aan kept zetten. zich van jets bewust (zijn). baden (door hot water over hot lijf to gieten) .

de betelplant. enz. tusschen twee voorwerpen in steken. enz. jets ergens tusschen steken. Soerat site. Menjisipken. schilferig huiduitslag. zjjde. Pasisir. daar ginds. afschubben. Sisa. fooi. ook schubbig vuil op hot lichaam. kant. eon stuk pinang noot. Oewang sirih.). enz. Chavica betle. van dear. der Piperaceae. kam (zoowel voor hot hoofd. Makan sirih. en eon pruim tabak. klaargemaakte betelpruim. waarmede de sirih-kauwen de tanden en lippen schoonmaakt. tusschen twee voorwerpen gekneld. kamvormig onderdeel van eon tros pisangs. eon stuk gambir. enz.. Sirih. Sisip. overschot. enz. strand. bestaande uit twee a drie sirihbladeren. kliekje. uitkammen. daarheen . enz.. flank. resten. daar SIT 241 ter plaatse.. Menjita. enz. Dani sitoe. beteldoos. als voor hot weefgetouw. Tempat sirih. overblijfsel. Menjisik. enz. fam. waarvan vale soorten bestaan. vischschub.klein meertje. en tabakspruim. ook met eon tabakspruim over de tanden of lippen wrijven. waarover wat gebluschte kalk gestreken is. schriftelijke dagvaarding. schubben. Sita. Sisir. enz. dagvaarden. dear van dawn. Sirih masak. iemand door zulk eon SITQ.. laten overschieten. Miq. enz.njirepken. voor hat gerecht dagen. restant. kom. Bersisik. dagvaardon. exploit. Den jisir. Menjisaken. geld om betel to koopen. vijver. betel kauwen. Sisi. knellen. kust. tusschen twee voorwerpen gekneld zitten. kammen. Sitoe (Soend) (of Setoe). schub. rest. schubben hebben. dagvaarding . Sitoe (Dl sitoe). schubbig. middel in slaap doen vallen of machteloos maken. ook. de schubben of krabben. Ka sitoe. Sisik. vastzitten. gevormd door . geschubd zijn. flat. Menjisip. jets voor eon ander.

Mengadaken--. reglement. de 10e maand van hot Mohammedaansche jaar. M ALEISOR-HOLLANDSCH. La ilaha ills Allah wa Mohammed rasoel Allah. Sjaich (of Sech) (Ar. Nat. Menaroh Sjak. in 't algemeen. havenmeestor. Sjariat. lied. achtordocht. argwaan. hot geloofsformulier der Mohammedanen . blik. Sjart djabatan.). voorschrift. begeerte. boding. worst. Sjawai (of Sawai). enz. Sjak. enz. fam. en.of Mendjadiken Sjak. bepaling. godsdienstinstelling.). doen betwijfelen. Siwalan. ook : Roewah of Arwah). titel. Sjahbandar. wet diem of gebruikt wordt. L. voorschrift. geslachtlijst. de zon. gedicht. hoofd der kooplieden. lust (voornamelijk tot den bijslaap).). Sjarif (of Sjerif). twijfel koesteren. inzonderheid voor afstammelingon van Mohammed's sahabat's. Sjahadan (Ar.de indijking van eon riviertje. ook voor den palm zelf gebruikt. dichter. Mendatengken. zie : Setae. de 8e maand. om water enz.). getuigenis. Sjams. instructie voor eenig ambt. voorwaarde.) (of Saban. to schepper. Siwoer (Jay. belijdenis. Sjarbat. Sjahwat (Ar. ook. der Palmae). enz. argwaan wekken. voorts. Sjaitan. schepper. Sjadjarah (of Sedjarah). wet .g. or is goon god den Allah en Mohammed is zij n gezant. zie : Serbat. (van den harden dop eener kokosnoot.). van hot Mohammedaansche jaar.)(of Sahwat). geslachtboom. Sjair. adellijke Arabische titol. twijfel doen ontstaan. argwaan hebben . poezie. Sjart. twijfel. Sjaban (Ar. Sjara (of Sjarat). Sjah. waterschepper. vrucht van den Lontarpalm (Borassus flabelliformis. adellijke Moh. stamboom. in- . verder. op den lo waarvan hot z. wet. Sjahadat (Ar. betwijfelen. goddelijke wet.

kras. Mal. Soedah. . als interjectie of toeroep (in goeden zin) ook : Dat do©t mu genoegen ! Gelukkig ! (in kwaden zin) : Je hebt je verdiende loon! Mengoetjap Sjoekoer. enz. ingescheurd. eon bulging maker (zooals de Chineezen voor hunno godheden). enz. negorij. splinter. Sobat. Soedahlah. bulging (voor de godheid) . welig. reeds. gezond aanzien geven. enz. enz. jets scheuren. lof zij God! Soebhanahoe. Sokoer). genoeg. klein schourtje. een. enz. enz. goddank.).landsch nieuwjaar (bij hot erode der ti asten) gevierd wordt. klaar. . eon stukje van lets afscheuren. Menjobek. ook graveeren.). Sjoekoer (ook: Soekoer. afgedaan. ochtendschemermg. zie Sahabat. 16 242 SOEB. lof zij Hem ! Soebik. buigen. Sodja (Bat. Soeboeh (Ar. . Soedah malem. . enz.. dankzeggen. darken. hoofd eener negorij. (direct ondorgeschikt aan den radja). hat is reeds avond (nacht) . Kasoeban of Kasoesoeban. Menjodja. welig groeiend. zie : Saudagar. Menjoedahken. al. van lets eon klein stukje afnemen. (ook: Keraboe). enz. Soeban. eon ongeluk. kampong. Men joedahi. "Schadenfreude" over jets hebben. voltooid. Soebang of Soebeng. laat hat genoeg zijn. groote oorknop der inlandsche vrouwen. eind aan .).. dankzegging. bereids. wanneer iemand bijv. gedaan. een frisch. aan een verzoek enz. scheuren. gezond maken. Soeboer. getroffen heeft. verwezenlijken. enz. eon splinter krijgen. enz . --afscheuren. beeindigd. ochtendgebed. gezond. dageraad. gescheurd. frisch van aanzien. scheid er made uit. dank. Sobek. voldoen. Soa (Amb. Kapala-Soa.). Men j oeboerken. enz. Menjoebik. ook : (in kwaden zin) r Goed zoo!" zeggen. jets beeindigen. Soebhana Allah (Ar. genoeg. Soedagar. uit. Sembahjang soeboeh. enz. .

speetje. bltj zijn. nederbuiging . enz. gewillig zijn tot. de stukjes vleesch voor de Sesate gestoken worden. genoegen hebben. Soedoe. . . langwerpig puntig voorwerp. beeindiging. Soegi gigi of Pesoegi. een eerbiedige bulging maken (voornamel jk voor de godheid). enz. enz. ten slotte. Soedoek. behagen scheppen. zich vorwaardigen tot.jets maken. tandenstoker. enz.. doen). steekwapen. Soedjana. enz. waaraan o. blijdschap. Kasoedahan. enz. jets afmaken. enz. wensch. trakteeren q Menjoegoehken. vellen (bijv. vermaak. een lans). eerbiedig nederbuigen. vreugde. Soeka. Soedi (ook : Bersoedi). schoffel. Tiada s oedi. stiefbroeder of -zuster. . onwillig. . borduursel. enz. einde. lapel. klein. Menjoedoek. a. enz. enz. vreugde . Soegoeh(Jav. horizontaal vooruitstekend . onthalen. enz.). Menjoedoer. willen. blijde. Soegi landak. pen van een stekelvarken . verheugd. ganzen. Soedjoed. jets horizontaal vooruitsteken.. welwjllend. borduren. horizontaal vooruitsteken. niet verkiezen to doen. broader of zuster. verkiezen. deugdzaam. behagen. schoffelen. Soedara tin. snavel van een send. enz. els. borduurwerk. pin. Soedji (of Soedjen). tuig om to steken. zich gelukkig gevoelen. Soegi. ook in hat algemeen bloedverwant . iemand op jets onthalen. genoegen nemen net. ook puntig werkSOEK. niet genegen. peuteren. Soedara. . wat daartoe opgedischt wordt. Bersoedjoed. geveld zijn . goedvinden. Soedji. (zooals eenden. genegen zijn. Soedoer. enz. pennetje. Menjoedoerken.. enz. eerbiedige buiging. met zulk een voorwerp in jets steken. enz. . prism. lepelen. met jets puntigs steken.onthaal. enz. met een lapel scheppen. Menjoegi. Menjoedoe. afdoening. Menjoegoeh. Menjoed ji. genoegen. jets afdoen.

. -verheugen. ziel. toorts.. ljef hebben. Soeloeh.. in het geheim nagaan. Soelam. Soekar. blij. enz. enz. der Artocarpeae). zich amuseeren. ook spion. genoegen. op elkander gelegd. enz. waarop misdadigers gespietst worden . . Soela.. ook : goochelen.. Men j oelam. (Artocarpus incisa. beminnen. Soekma (Sk. enz. bezorgen. L. Kasoekaan. enz. Soekatjita. spietspaal. borduurwerk . Menjoeling. met een fakkei. geest. zin). enz. enz. enz. zich verlustigen. ook: dat. puntig uitloopsel van sommige planten. Soekoer. Soekoen. bespionneeren. in brand steken. in lagen leggen. enz. Soekoe. tak (van een volksstam). spruit. enz. Men joeloehi. enz. .smaken. . Menjoelet. ook : Bermain soeling. fakkei. deal. lastig. Soeling. zwaar. voet. -blazen.). poot. naar jets zoeken. moeilijkheid. verheugd. Soelet. fluit. ook : vujl . enz. vreugde. op de fluit spelen. Menjoelaken. een graat in de keel hebben. gevoerd. enz. jets doen ontbranden (ook in fig. zie : Sjoekoer. Bersoeling.debroodvrucht en-boom SOEI. onderdeel. Soekak (Kasoekakan). pleizier maken. onder het licht van een fakkei. Menjoekaken. Kasoekaran.. enz. aansteken. op zulk een paal spietsen. op elkander leggen. blijdschap. geheime verspieder. enz. Soeloer. vreugde. . zie : Selasi. blijdschap. borduren (vergelijk : Soedji) Soelap (00k: Soenglap).. moeilijke omstandigheden. Bersoeka-soekaan. bestanddeel. fam. aangestoken pit om bij to lichten. vergenoegdheid. enz. Menjoeloeh. moeilijk. pleizier hebben. rank. iemand pleizier. Soelasi. been. bijlichten. ook goochelarij . ook : houden van. waarvan men houdt. Menjoelap. of krijgen. nat. ook : bespieden. -blijmaken enz.

waterput. knevel. onzedelijk. Persoempahan. Menjoembang. wanstaltig.. Bersoempah en Men joempah. pit (voorr licht). enz. . kruipen. beeedigen. snor. als deelnemer of geinviteerde een geSOE I. waarmede men een gat. enz. wat tot stop diem. Menjoembang. levensgeest. enz. dat van jets afgevallen. sultan. met jets dichtstoppen. eedsafneming. enz. cadeau. Soempel. beeediging. stoppen. schaardig (zijn). vastzitten. hoepel (om een ton. Ajer soemoer putwater.. onwelluidend. 243 schenk of bijdrage voor een feest enz. .. dichtstopt.vervloeking.en iemand vloeken. vloek. ook : schaarde. ook : diep gat in den grond. Soemangat. een gat enz. Menjoempahken. Soembing (of Sombeng). vervloekt (zijn) . ranken. zich kruipend voortbewegen. Soembang. enz. iemand vervloeken. opening enz.). Soempelan. een eed doen. enz.. Soemoer. Soembang (Soembangan) (Jay. ook bloedschande . ziel. jets slechts toewenschen. -afgebrokkeld is. Soemboe.). Menjoempel. Soemit (Pout. Soempe (of Soempai). waardoor dit verstopt raakt. beleedigend. stukje. jets in een gat enz. -vervloeken. bloedschande bedrjjven. Menjoempelken. krenkend voor het gevoel. lout. bewustzijn.). stoppen . aanbieden. band. put. bijdrage tot een feest . (Zie: Simpai). geschaard. Soeltan. lampepit.. kaarsepit. vervloeken . Bibir soembing. Soempah. Soembingan. Menjoeloer. enz. ring. een gat enz. enz. eed. . ongepast. hazelip. . iemand een eed afnemen. ook (van het een of ander) : in eon gat enz.enz. enz. enz. door een vloek getroffen (worden). stop. geschenk. ook lets door een eed bevestigen. om dit dicht to maken. vorst. Menjoempahi (ook Menjoempah). ook : vloeken.. Kena soempah. alleenheerscher. onwelvoegelijk.

. knevel (van dieren). Soendel malem. fatsoenlijke uitdrukking voor: zijn gevoeg doen. . met eon blaasroer jagen. publieke vrouw. zich aan ontucht overgeven (van eon vrouw). Soengkit. zijn uiterste best voor jets doen. 244 SOEN. hoewel. niet ruim. voelhoren. Soempet. blaaspijp.. kogeltjes of pijltjes. werkelijk. versiering met schilderwerk. zeker. -aanpakken. zijn uiterste best doen. Menjoenatken. ook : jets met ernst doen. Soengar. Soengkit (of Songkit). Soempit (Soempitan). enz. wet is waar. besnijdenis. ernstig opvatten. een blaasroer. zich er geheel aan wijden. juist. borduren. ook : norsch. Soendal (of Soendel). riviertje. eon zuur gezicht . enz. stuursch . uit een blaasroer blazon. Men j oengkit. rivier. Soemsoem (of Soengsoem). Soenggoehpon. inderdaad. in ernst. merg. Anak soengai. jets beschilderen. jets in alien ernst opvatten. Bersoendel (ook : Menjoendel). nauw. book : Pergi kasoengai. enz. ook : Sempit. kwasterig. Menjoenggoehi. enz. zie : Soengkit. Bersoengoet. hoer. eng. Soengging. nasal van hot koninkrijk der Nederlanden. Soempet. zie onder: Sedap. Menjoendel. boeleerster. besnijden. Menjoempit.stop. Soengai (ook : Kali). ofschoon. zekerlijk. Men j oenggoeh. Sasoenggoehnja. (van eon man). in waarheid. Soempit. werkelijk. zijn uiterste best doen . Soenat. waarachtig. naar de rivier gaan. enz. hot bedrijf van hoer uitoefenen. geschilderde figuren. wezenlijk. ontuchtige vrouw. Soenan (Jay. Bersoenggoeh-soenggoeh. zich met hoeren afgeven. lets versieren met allerlei schilderwerk. fatterig. Soengoet. enz. Menjoengging. enz. borduurwerk . enz. Soenggoeh.enz. titel van den vorst van Soerakarta. in waarheid.) (Soesoehoenan). hoereeren.

Soerau (ook: Langgar). Soerat tanda tangan.. contract. pandbriefje. zie : Soemsoem. verduisterd. enz. bedehuis. gejuich. last. Soengsang tegen hot beloop in. bevel. kwitantie. Bersoenji. . Soenji. Soengsoem. Menjoerat. eon geschrift opstellen: Menoells soerat. eon aan een pen gestoken bloom. verlaten plaats. Menjoeroeh.). boodschap. hoofdhaar. versiersel achter hot oor of in hot haar op hot achterhoofd (bijv. duister. Tempat soon ji. pas. Soerat kiriman. enz. hoofdstuk uit de Koran. Bersoentmg. enz. Soerah (Ar. kleine bidBOER kapel. . woest. zonder glans. mokken. eon snort van groote poffertjes van rijstemeel. opdat. bevelen. enz. schrij ver . zocht . Pasoeratan.). gelasten. jubelkreet. Soeri (Jay. Soerat pas. Pen j oerat. enz. Soeroeh. hoofdgeldbiljet (van Chineezen).brievenbesteller. zulk een versiersel dragon.zetten. enz. dikwijls dienende ook tot school. ten einde. losgedragen hoofdhaar(alleen vanvorsten). juichen. . loopen. brievenpost. geschrift. enz. de hemel.).) . Soerat gads. om. enz. somber. tang. schriftelijke overeenkomst. Soerabl (of Serabi). schrijven : Mengarang soerat. manen (van een paard. Soenting. jubelen. Soeram (of Soerem). Soeralaja (Jay. enz. onbewoond. morren. SOER. stil. Soerat. ledig. . Soerat wasiat. Menjoengsang. eon brief schrijven. Bersoerak of Menjoerak. eenzaam. book. zich afzonderen. hot godenverblijf. reispas. zendbrief. schriftelijk bewijs. op de handen loopen. brief.). hot onderste boven. eenzame.).overbrenger van brieven. weinig be. Soerat konde. Soepaja. donkey. testament. enz. manen (van eon leeuw. krijgsgeschreeuw. Soerak. hot onderst boven hangen. verlofpas. zendbrief. Soerat perd land jian. verlaten. Soerat. omgekeerd.

moeite. iemand verdrietig stemmen. gereinigd. Menjoesoepken. gezuiverd. (om in to halen) . afloopen.). achtervolgen. moeite. verminderen. Soetan. Menjoesoet. enz. niet vuil. Kasoesahan. ebben(van water) zakken. Menjoesahken. Menjoesoer. met een fuik visschen. Soesoek.~ kuststreek. minder worden. uier. ergens onder of doorheen kruipen. zoogen. stapel van op elkander geplaatste voorwerpen. Menjoesoet. jets ergens onder steken of schuiven (om hat to verbergen). zuigen. Soet®ra. zwaar. aan de borst zitten. Soesoep. zijdeworm. . main. enz. enz. Baboe soesoe of Baboe tats. Soesoer pantai. sunken. Menjoesoet. Soesoer. ook iemand ergens hears zenden. Menoesoep of Menjoesoep. hat iemand moeilijk makers. zuiver. Soetji. verdriet. zie : Toesoek. zoogend kind.). afneming. kust. Soesoek. Menjoesoek. tangs jets gaan. achterna gaan. tabakspruim. moeite. ingehaald. &jars joesoen. Soesah. 245 bijv. zorg. met een boodschap belasten. boezem. opstapelen. ook : zoogkind. melk. enz. enz. zijden stof. ` OEW. enz. schoon. vischfuik. ook melk. Oelat soetera. strook. last. moeilijk. Soesoet. zorg. zitten. lastig. fuik. Soesoet. last bezorgen. Soesoen. last. eb.laten doen.. hat ondergaan van zon of maan. zoogster. vermindering. rand. min. Anak soesoe of -soeson. in zorg enz. zijde. Soeroet. Soesoe (ook : Tete). borst (van een vrouw). achteruitgaan. verminderen. ears kust volgen. Bersoesoen. Ajer soesoe. afnemen. moeilijkheid. rein. achterna loopen. bemoeilijken. zie : Soeltan. enz. Soesoer (Jay. de borst geven. Soeroep. op elkander gestapeld zijn of liggen. heilig. Menjoesoe. verdriet. Kasoesoel. zuigeling. zoom (van een trust.

Barang soewatoe. Soewami. laten eten door hat telkens eon hap eten met de hand in den mond to stoppers. Zie ook : Tjoetji. enz. . Bersoewara. Kain soga. gemakkelijk. tot echtgenoot. Kasoetjian. vraagstuk . Sasoewatoe.. stem. reinigen. zonder moeite. geluid. gespleten. vraag. aan een meisje iemand tot man geven. vragen. vraagstukken opgeven. hap. Sogok. eon kind enz. en z. zuivering. baai. hot (de) eon of ander. telkens een hap eten met de hand in den mond brengen. Soewasa. Bersoewita. met eon lang voorwerp steken. Soewam. Soewal. Soewir. onbezet. enz. enz. Bersoewal. bijeenbrengen. enz.. enz. heiliging. Soewak. Soewara. heiligheid. Men jogok. lauw-warm. ding. rondo of roodbruine verf stof verkregen van den bast van eon plant. toespreken. vereenigen. spreken. met de hand eten. zie Soon j i. Soewatoe (ook : Satoe) een . eenig 246 SoEW. rein zijn. enz. -peuteren. zuiveren . mondvol. Menjoetjiken. Mempersoewamiken. Mempersoewatoeken. Men joewarai. Soewoeng. onverschillig welk.oprech t (van gemoed). uithuwen (van eon meisje). de bevelen (van eon vorst. gemaal . dienen. eon van alien . onbewoond. reinheid. voeren (met de hand). afgescheurd. ledig. licht. enz. tot man hebben . enz. Soewita. Menjoewapken. spinsbek. enz. bocht. uitgeslagen stuk (uit jets). ook : hot eons zijn met eon ander. enz. alleen zijn. vragen doen. tot eon maken. inham. Bersoewatoe. -toeroepen. eenzaam. Soewap. . man. Bersoetji. geluid geven. echtgenoot. toon. beta. Soewang. Soga. Menjoewap. Bersoewamiken. heiligen. . gescheurd.) opvolgen. kleedjes daarmede geverfd. Persoetjian. verlaten. lauw. iemand aanspreken.

Menjongket. met goud bestikken. avond.) schrijlings dragon. Soeloeran). iemand door geschenken enz. Sontak. enz. beroemd. Sorga (ook : Swarga of Soewarga) (Sk. verwaand. Sokong.. zonnesch erm. Songket. tegen jets ingaan. Sompek. enz. Sompelak (Bat. Songsong. geroemd. slootje. borduurwerk. Sompoh. staatsie of ambtszonnescherm der ml. afgebrokkeld.). stutten..enz. Sombong. berucht. ook jets op de handen dragon.) (of Patijoeng). fatterig. steunen. Salomo. bekend. doorweven. borduren. enz.). enz. schoren. beleefd. zooals de Javanen veel dragon. Soldadoe. Songkok (Jay. hemel. Menjokong. eon kind. jets ergens . achternamiddag. opgeblazen. Sohor (Kesohor). enz. zie : Serdadoe. enz. ingetogen. stroompje. omkoopen. Soso. gemanierd. Solaiman. soep. Sontak gerowak. Sore. ophitsen. gescheurd . iemand in hot geheim jets geven. sloot. Soldadoe laoet. Menjondol. jets dat tegen jets aan gezet wordt om dit to steunen.). tegen jets in. afgebroken. jets tegemoet gaan. enz. Menjompoh. Men j ongsong. (00k: Soeloer. Menjorok. beschaafd. voor omvervallen to behoeden. boekje. bescheiden. vermaard. Songsong (Jay. gescheard. om hem to winnen. afgescheurd (van eon stuk uit jets) enz.). enz. met de handen ophouden. befaamd. met den kop. schoor. Sorok. aan den rand beschadigd. iemand in hetgeheim waarschuwen. vooravond. Sop. ambtenaren op Java. ook : iemand aanzetten. marjnier. jets (bijv. steun. Solor. soldaat. eon snort van hoed zonder bol met eon klep. enz. verblijf der gelukzaligen. met neergebogen kop stooten (van buffels. Sopan.). stut. Sondol. met vole on groote scheuren (van linnen.

fiabiat. met zulk een stok op eon instrument slaan. en omkoopen. hot moot volstrekt. Tabib. fuik zonder bodem. Kena sorong. Tabaos (Sap. heilgroet. Sosol (of Sosor). Kareta sorong. of Har. inborst. toeschuiven. Mentabirken. krujwagen. -doen bekend maken. met vooruitgestoken hats fangs den grond near jets toeschuiven om to bijten (zooals ganzen enz. in den vorm van eon stole om visch to solo. niet. Taboeh. enz. enz. enz. voortduwen. Menjosol of Menjosor. de Allerhoogste. ook : geschenk. woes gegroet. Taala (Allah taala) (Ar. waarmede op de trom of andere slaginstrumenten geslagen wordt .). Menaboeh. met trommelslag (op de Tifa) bekend maken. dat gegeven wordt. voorhang. Soso. omkoopsom. Sosok.) omkoopen door jn hot gehejm hot eon of ander geschenk onder zijne papieren.onder schuiven of stooten. Sorong. Tabir. Ilmoe tabib.ook uit to drukken door ons voorvoegsel on-. geneeskunde. -een . --verkondigen. met zulk een fuik vischvangen. windharp in den vorm Ta' (verkoaring van Tiada).). voortschujven. karakter. Menjosok. heilwensch.h korte. Tabik (of Tabe). duwen. groet. enz. natuurlijke geaardheid. verklaring geven van een droom. Men joso. ---wjt maken door stampen en verwuderjng van hot dunne vliesje dat om do korrels zit. geneeskundige. hot is onnoodig . gegroet. gordijn. -. vangen in ondiep water. Sorongan. .. enz. Ta'dapat tiada. : ook droomuitlegging . doen). omgekocht zijn. Sowangan. dokter . van eon veerkrachtigen knop voorziene stok.. ook : voorstelle1n voorstellen doen. ---omroepen. Men jorong. seen droom uitleggen. door den omgekochte jets jn de hand to duwen . enz. de verheven God.ook iemand (eon ambtenaar. hot behoeft niet. to schujven. om iemand om to koopen . duw. de rust wit stampen. Ta'oesah.

Tadah. lemand manors. verklaring (van den Koran). Pendok di taboeri intan eon scheede (van een Keris. wetten. Mentadbirken. Taboehtaboehan. scherpen. 247 van een bong aan vliegers bevestigd.). Menadahken. scherp.). Tachta(Ar. lancet. ook schroot. (hebben). puntig. Menjowek. Bertachta. Tadi. Menaboer. enz. groote trek. verlangen near jets. leiden. regeling. 248 TAGI. ---hot eon of ander onder jets plaatsen of houden. hagel.). Taboeng (verg. leiding. op eon troop zitten.vorsteltjke zetel. zaaien. scherp maken. papier. enz. Tadjam (of Tadjem). enz. vordering. . bamboezen spaarpot . . nog niet fang geleden.: Boemboeng). bestuur . Swarga. gezeteld zijn. (ook : Penamboer). Tadbir (Ar. Taboer. besturen. Sowek (of Soewek). Taboengan. zaaien. Menadjemken. -ook waning. bezaaid met diamanten. ook een vlieger van zulk een geluidgevend instrument voorzien. daareven. zie : Sorga. om hot op to vangen. jets met. spoor. enz.). koker van bamboo oln or jets in to bewaren. zeer belust zijn op lets.instrument bespelen . zooeven. enz. enz. scherpe kant. suede. Menjowek-njowek.troon. spaargeld. ker bewaard wordt. enz.). --bestrooien. jets bezaaien. zeer stark naar jets verlangen. Tadji. Penaboer. Menaboeri. gescheurd . jets opvangen . enz. strooien.allerlei slaginstrumenten. Tafeir (Ar. enz. lijnwaad. in jets opvangen. dicht met jets beleggen. Katagihan. in flarden scheuren. Tagih. T. slijpen. pas. . lust in jets. wet gezaaid is. zoo pas. wet in zulk een koTAGI. Menadah en Menadahi. oplegsel van edelgesteente. enz. op. Menagih. scherpheid. kort geleden. vlijm. zaaisel. .scheuren(bijv. kunstspoor (voor eon vechthaan).

enz. verroesten. der Laurinae.G. als gowicht voor edele metalon wegende ± 0. L. onzin. -beletten. --uithouden. jets als middel gebruiken. gewoon zijn. Menahanken. Tahi ajam. kennen. Tahil. verdragen. zaagsel . Menahi. hat vujl der oogen . . zuiveren.0386 K. duurzaam zijn.054 K. Mentahirken. --verdragen.jets vorderen. uithouden. Bertahan. bezinksel. . tegenhouden. verhinderen. Tahi geregadji.3 Oewang. beletten. Tahi lalat of ---laler. rein. boeren. roesten. van jets bewust zijn. kunnen. Tahi besi. die in de inlandsche geneeskundo veal tegen buikaandoeningen gebruikt wordt. Menahan. poop. vuil. uithouden. -invorderen. tegenhouden. natuurlijke spoor van ears haan. tegenhouden. jets verduren.. verduren. Mata of Hoen. Tahi koeping of Tahi telinga. ook vat. . verstand van jets hebben. enz. vorstaan. niet weten. oprisping. waters. jets tegen jets aanhouden. fam. en onderverdeeld als volgt : 1 Tahil -. ravijn. -.Tahi angin. een boar laten. --. ton. enz. . in lets bedreven zijn. een aan plantenslijm rijke plant. Tahang. Menahani.2 Real.1 Tji = 10 Timbang..1 Real = 4 Soekoe. Tahoe (of Taoe). kuip. . boar.Cassytha filjformjs. Tahi minjak. verduren. verdragen. zuiver. Tahi. moedervlek. oorsmeer . Tagil (of Tegil). drek. volharden. met jets bekend zijn.1 Soekoe = 2 Tall. Tahak. bergkloof. onbesmet. reinigen. beteugelen . enz.als gewicht voor opium wegende ± 0. en t Tall . Tahan. stront.'/ 16 Kati = 111 s o Pikoel =10 Tji . drab van olio. die overblijft na hat person der olio uit de boonen.G. ook ijdel geklap. kippendrek. uitwerpsel. Tiada tahoe. enz. om jets tegen to houden. enz. en TAKR. beperken. onderverdeeld als volgt : 1 Tahil -. Tahi. sproet. . nat. . Bertahak. ook de stof. enz. enz. afscheidsel. Tahi mate. ijzerroest.

Gods raadsbeslujt. . dagwijzer. vrees. verbeelding. bang zijn. voorbeschikken. bekend zijn. . bang. TAKE. Sabers tahoen. enz. enz. waardebepaling. kennis. Menakoetken. . den prijs. Takrim (Ar. dat in platte koeken verkocht wordt on in vole Chineesche schotels wordt gebruikt. bekend raken.ook: niet gewoon . angst. van Chin. bevreesd. . beschikking voorbeschikking. de waarde. Tahoen (of Taoon). jets laten zien. Tahoe. Takwim (Ar. enz. raadsbesluit . wetenschap. enz. Hari tahoen. Takaboer. kennis geven. enz. Katahoean. Mentakdirken. eerbetoon. van jets bepalen. jarenlang. enz. kennis van jets hebben of dragon. vrees aanjagen. eon jaar duren . ook r vreeswekkend. bang. .jaarlijks. verjaardag. vooruit bepalen. Talak (Ar. gezien worden. jaren duren. Taksir. verwaand.). zonder dat de gescheiden vrouw eerst met een ander getrouwd moot zijn geweest.).). om er bang voor to zijn. schatten.nieuwjaar. ingebeeld. enz. zijn voor jets. wat driemalen mag gebeuren. Taksiran. taxatie. jaren achtereen . jaar. Mengatahoeken of Members tahoe. Bertahoen-tahoen of Bertahoenan. . MOnakoeti. laf. Menahoen. Bertahoen. meelgerecht. Takdir Allah. . organs een jaar lang overbltjven. Tahoen bahroe. beangst. . waarbij de man zijne vrouw eenvoudig een ontslagbriefje als zoodanig geeft en haar wegstuurt. bangmaken. bevreesd. almanak. zoodat hij haar tweemalen terug kan nemen. Takdir (Ar. Menaksir. gesnapt worden. enz. Takoet. Mengatahoei lets waters. enz. schatting. -beschikking. taxeeren. Pengatahoean. elk jaar. vereering. de wijze van echtscheiding. bekendheid met. met jets bekend zijn. verwaandheid. verjaren. zooals na de derde wegzending bij eventueele hereeniging hot geval is. enz. verblijven. eon snort. bloo. Taksir.).

eon gescheurd of beschadigd . . strong. Menambak. Tali sipatan. Talar. Menambahken. enz.. dijk. toevoegsel. of hankelijk . enz. to vermeerderen. hot onderricht der dooden. kwartje. genet is. nadat hij in hot graf is neergelaten. Talon (Jay. ingedijkte vischvijver. timmermanslijn. Menambal. ten onder brengen. begin. Talang. beschoeiing van een rivieroever. toene-men. Tambak (Jav. beschoeien. tooname. wat bij jets komt. bedijken. dat in eenig kleedingstuk. bedijking. praeludium. jets vermeerderen met jets. onderworpen. 25 centstuk. presenteerblad. enz. dam. enz. eon slot daaraan maken. touw van de harige vezels van den arenpalm . Talkin(Ar. onderhoorig. aangroeien.).). voorzeggen wat hij to antwoorden heeft wanneer de doodsengelen Moengkar en Na kir hem komen ondervragen.. zeal. Tamat (Ar. lijn.). reap. enz. koord. Tall doek. openhartig. dakgoot. vuurtouw. Menambahi. bijvoegsel. enz. enz. onderworpen. lap. enz. ook : zooveel to meet. Tali. Menaliken. wat bij jets gevoegd moot worden.). draad. jets aan jets toovoegen. Taloe. TAME. Menamatken. vermeerdering. Tambah. bjjvoebsel. Tambal (of Tambel). Tall api. enz. opdammen. . eon cursus geheel doorloopen hebben. eon geschrift beeindigen.Talam. ook : volleerd. indijken. ronduit. een touw orn jets slaan. Membatja talkin. einde (van eon geschrift). enz. om hot to vergrooten. geeindigd. band. touw. Taloek (Ar. Bertambah. eon overledene. eon lap of stuk zetten. lout voor hot aansteken van sigaren . Menaloekken. 249 ook : eon feast geven tar eere van hot verlaten der school (van eon kind). stuk. vermeerderen. jets met een touw vastbinden. of hankelijk maken. Tambahan. in eon kleed enz. onbewimpeld. dok. aanvang.).

. ook hott gelapte deel. jets of jemand tegen betaling overzetten. . vermetel. . overvaren tegen betaling. goochelen. brutaal. baidadig. enz. opgestapeld (zijn). Tambangan. overbrengen. Kapala tambang. enz. Perahoe penambang of -tambangan. mijt. een lekkere zoetwatervisch. enz. Tambat. Tamboen. vet. ook vetmesten . goed in 't vleesch. overvaargeld. opstapelen. touwdraaien .. mijnopzichter. enz. overvaren. Menambangken. overbrengen. jets verbinden. enz. Tambang. trommelsiager. Tambi. Bertamboen. lapwerk. . wat tot vervoer van passagiers dient . Menamboeng. passagegeld voor hot overvaren. (van gepelde rijst) gekleurd. Tambang. enz. eon mijn graven. hoofd eener mijn. Menambang. hekserij. om . Tamboel.vastleggen. toespijs bij de thee. enz. jongere broeder. enz. ophoopen.. schuit. Kareta tambangan. met lappen. huurrijtuig.. touw. enz. verband Tambera. onbeschoft zijn. balddadigheden plegen. niet wit.kleed. Menamboel. Penamboenan. Tamboeng. waarin men wordt overgebracht. hoop. (ook : Tamboenan) . Menambang. vastbinden. mijn . enz. Tambang. enz. onder asch geroosterd. brutaal. Menambang. enz. . mijnworker . dik. mijnwerk doen. lappen. enz. gelapt.. Tamboel. Tambalan. tooveren. aan eon touw vastleggen. ook onder den grond gepoft. ook : stapel. enz. titel of benaming waarmede men Klingaleezen aanspreekt. dat geen passagiers heeft. Menambangi. 250 TAME. yacht. . ook : goochelarij. tamboer. Oewang tambangan. in hoopen (zijn) . aan jets vastbinden. Menambat. Pertambatan. touwslaan. enz. Tamboer. ook : trom. opstapehng. Anak tambang. Tambar. onbeschoft. dus hog vrij is. Menamboen. yacht.

verstellen. glad afgekapt. enz. hetgeen op die wijze in eigendom wordt ontvangen of genomen . Tampah (Jay. schild (ook in fig. . Tampa. Menamlikkan. Sakit tampeg. schenken. wannen. zichtbaar. Zie : Djamoe. ook visite hebben. meenen. beschouwen. gast.: Tambal. enz. gelijk gekapt. Bertampar tangan. Menampal.). toonen. klap. Menampakken. wan. . lap. mep . effen gekapt. waarmede jets bedekt wordt. zien . enz. iemand klappen geven. Tampah. verwerpen. jets bij handslag beloven. ook : zich goed voordoen. zin). Tampak. Vergel. rijstwan. Tampar (ook : Tamper). oorveeg.. wat aan iemand in ejgendom (all zijn voile eigendom) wordt overgedragen. welgemaakt. visite. TPameng. Menamboesken. . gezien kunnen worden. weigeren. enz. enz. Tampeg (of Tampek). Tampal. TANA. Tampers. schoon van gestalte. ertamoe. rond. oplappen. gelijk kappen. Tamoe (of Tetamoe). Tamps. . de mazelen. iemand jets in vollen eigendom afstaan. Menampas. enz. Tam'lik (Ar. opvatting. Menampak. weigering. vertoonen. dienende om to wannen. om jets aan to nemen. enz. slag met de vlakke hand. enz. versmaden. niet . verkeerde opvatting. een levende haag) weg snijden. van de hand wijzen. enz. Menampi..). op bezoek gash. enz. zichtbaar zijn. gaarbakken. laten zien. enz. enz. beschouwing. een flunk voorkomen hebben. weg kappen. bezoek. een visite maken. jets onder asch roosteren. enz. Menampik. wan. enz. wraken. enz. Tamalloek. zoowel bij schenking all bij koop. Tampik. enz. de mazelen hebben. lappen. Menampa. pleister. erfenis. Menampari. de oneffenheden van jets (bijv. Salah tamps. laten blijken. eeii pleister op jets zetten.rijp to worden . vruchten onder den grond laten rijpen. rijstwannen. opvatten. plat vlechtwerk met lagen rand. kunnen zien.

Menandaken.vergelijking. beul. landtong. geschenk tot aandenken . (op zijn inlandsch) dansen. Tanah paair. hooggelegen grond. ook : in of onder den grond begraven. Tampin. . geteekend zijn. Tanda. particuliere grond. bezoek zonder bepaald doel. Menandak. klaar gemaakt. vergelijken. wet geplant.. Sirih satampin. van een teeken voorzien zijn. een hen dteekening onder jets plaatsen. Tanah goepermen. koken . onbebouwde. land. aandenken. jets als voorteeken beschouwen. . Menanak. Tanah m ngandjoer. enz. rijen. rijst koken. enz. Tanah. Bertanda. bodem. Pertanda. verlaten grond. enz. kenteeken.. souvenir. aardbodem. Tanda mats. ineen gedraaid all een peperhuisje. in den grond zetten. enz. ook : schriftelijk bewijs. een klaargemaakte Sirih-pruim. plaatsen. zandgrond. landeTANA. Menamsilken. Bertandang of Menan- . grond van particuliere bezitters. eon teeken hebben. gouvernements grond. klei .Tanam-tanaman.). . enz. enz. teeken. Tanah rendah. enz. ook dansmeid. bebouwde grond. bewijs. Tanak. handteekening. Tandang. aarde. Tandak. . begraven. Menanam. eon tros van vruchten (bijv. laaggelegen grond. Tanah merdika. Menandal. Tanah hat. Tandan (ook : Toendoen). kwitantie. Tanaman. Tanah hidoep. Djoeroe tanak.ati. landstreek. merkteeken. mark. Tanah tinggi. landsdomein. aanplant. inlandsche daps. plantsoen.. merken. wordt. allerlei planten. Tanah lempoeng. uitstekende punt in zee. s Creek . Tanah m. Tamsil(Ar. enz . gelijkenis. pisang). kok. Tanam (of Tanem). schiereiland . allegorische voorstelling. pooten. Tanda tangan (ook : Tapak tangan). enz. enz.willen aannemen. peperhuis. -streak. planten. voorteeken. van eon teeken voorzien. grond. barn. leggen. enz. parabel.

251 van een strijd. in eon draagstoel zitten. eon weerga hebben . enz. enz. hoorn . planten. tegenover elkander stellen. Tandjakan. de palm van de hand (zie ook : Tanda) . Menanding on Menandingken. draagstoel. enz. op bezoek gaan. opwaarts. lasseeren. vergelijking. zonder bepaald doel. Menandjoeng. . L. landtong. net. Tandil. 252 TANG. steigend. Tandoer (Jay. muurlamp. Tending. -hebben.dang. jets op de hoorns nemen. faro. met eon lasso werpen . h ~lnstok aan een roar. . hot handgewricht : Ta- . Tandjoel. wet tar vergelijking mast jets anders of tegenover jets anders gesteld of geplaatst wordt . Iboe tang . Bertandoe. Tandjak. onderofficier aan boord. hand. Menand j oel. linkerhand.). Menandoer. Tend joeng. Tangan badjoe. een kaap omvaren. moues.draagpalankijn. omhooggaand. reizen. met eon werpstrik vangen. hook. Tandoe. Tangan kanan. enz. zich tegenover jets stellen (om to vergelijken). rechterhand. met eon rang onder dien van ears Serang. enz. Menand j oeli. voorwerpen met elkander vergelijken. rechterarm . steil opgaande wag. bezoeken afleggen.steilte. Tangan. enz. ook de naam van eon hoogen boom (Mimusops elengi. lasso. de vingers. Mata tangan. met de hoorns stooten. (inzonderheid van rijst). gehoornd (zijn).aanhoogte. Bertandoek. zich begeven near hat tooneel TANG. Daridji tangan. ring aan eon muur. de duim . der Sapotaceae) met kleine welriekende bloemen. die veal gebruiktworden. Tandoek. moues van eon badjoe. enz. werpstrik. Tangan kin. Bertanding. waarin eon lamp] e hangt. arm. Tapak tangan. enz. (sergeant). linkerarm . kaap. Menandoek. Tandjoe. uitstekende landpunt in zee. hoorns dragon. Tangan kemoedi.

Tanggala. niet genoeg. borgstelling. weder to voorschjjn komen (van de maan). met al wat daartoe behoort. . stoven. jets op zich nemen. i. los. dateeren. Tanggam. Menanggam. enz. Tanggoeh. voor jets instaan. Beroemah-tangga. met zwaluwstaarten aan elkander hechten. eon datum op jets plaatsen. stellen. huffs en trap. Tatangga of Tetangga. (van eon aantal kinderen bijv. trod e . datum (00k: Tanggal boelan). Tanggoeng (Jay. verschuiven. uitstel. Toeroen-tangga.ontoereikend. vellen.een warm-. broeien. sport.). diefachtig (zijn) . regelmatig in hoogte verschillen als de treden van eon trap. yendragon. dralen. borg staan. Menanggoeng. Menangas. Menangani. stoombad. bureii . jets ultTANG. jets met de handen aanvatten. l jden. Menanggalken. onvoldoende. horizontaal. aan warmte of hitte blootstellen. Tangas. enz. enz. vooruitstekend . als gehuwd persoon ergens gevestigd zijn. Anak tangga. losgaan. de hand aan jets slaan. damp. met jets wachten. uitvallen (van eon tand bijv. dulden. ploeg. dampbad. . die naast elkander geplaatst worden) eon geregelde of regelmatige afdalende of opgaande rij vormend. warm bad. Zie ook Sagang. jets uitstellen. eon huishouden hebben. enz. ondergaan. borg. met de hand behandelen. hot geheele huffs. buur. zich borg stellen. verbinden. lange vingers hebben. (Zie : Loekoe). Bertanggoeh. ladder. Menanggoehken of Mempertanggoehken. enz.verantwoordelijk zijn. borgschap. Roemah tangga.). Tangga. d. trap. trede (van eon rijtuig) . zwaluwstaart (eon houtverbinding). ten halve. tot later verdagen. Bat.ngan pand jang. dragon.of stoombad nemen of geven. geveld. Tanggang. Tanggoeng. geveld houden. loskomen. huishouding . Tanggal. Menanggang.

Menanggoengken. stengel. pareeren. over en wader pareeren.. groot kruisnet. Menangkoel. gejammer. ook : over jets of iemand weenen . weenen. geween. vangen. door eon talisman afweren. eon onheil. tegen of op elkander sluitend . Menangkis. ook dat. Tangkas. enz. Tangkar. Tangkai. (of Tangke). Tangisan. enz. borst. Menangkisken. met jets pareeren. Menangis. en dikwijls ook gebruikt om visch to vangen .). totebel. . of zeef zonder deksel. Tangkoel. --met jets belasten. handvat . tranen storten. Menanggok. enz. behoedmiddel. zekerheid. Menangisken. enz. grijpen. Menangkap of Menangkep. Tangkis.enz. verantwoordelijkheid. eon slag enz.iemand jets opdragen. iemand beweenen. Menangkoepken. borstbeen (van eon kalf. Tangkai kmbang. Menangisi. iemand doen huilen. bolvormige. krachteloos maken. -wat als zekerheid dient. snel. visch met zulk eon mand of zeef vangen. vatten.. verplichting. --voor jets verantwoordelijk stellen. pakken. waarvoor men verantwoordelijk is. afslaan. Tangkai. of wenden. pareering. enz. Tanggoengan. tegen of op elkander doen sluiten. vlug.. gegeven wordt . Tanggok. Penanggoeng. steel. Tangis. Tangkap. afweren. bloemsteel. gevangen nemen. Tangkoep (of Tangkeb). kwik (in beweging of gang). (ook : Penangkal) Menangkal. oppakken. tegen of op elkander sluiten.. afslaan. huilen. geween. enz. dienende als vergiettest. talisman. bijv. TANG. of wenden . amulet. Menangkoep of Bertangkoep. afweririg. gehuil. gehuil. a jour gevlochten mand..enz. borg. parade. en wat als borgstelling. ook: gijzelaar. schermen. Bertangkis-tangkisan. elkanders slagen enz. enz. die zich als borg stelt. met een totebel visschen.

). boats. ook boete. informatics inwinnen . kroontje boven of op sommige vruchten (zooals de Manggis). voetspoor. Tapih (Jay. Tantera (of Tantara). tafellaken. landbouwbedrijf. Tapak tangan. nest voor eon broedsehe of leggende kip. onthouding. boetedoening. asceet. iemand ondervragen. lager. vragen. eon vraag doen. Tapir. landbouwbedrijf uitoefenen Orang tarsi. mark. Tanger. zeef. navraag doen. filtreeren. boetedoening. . . Tapak. oven. B®rtapa. weinig hellend. papieren lantaren. Tarang (Petarangan). ook : de palm van de hand. landbouw. barak. gelijk. plat. landbouwer.). ook indruksel daarvan of van de pooten van dieren. hot lange beenkleed der vrouwen . handteekening. Bertarak. kluizenaar. handpalm. Tarsi. doorzijgen. boetedoener. Pakerdjaan tans. TARO. (Jay. Tangsi (00k: Roemah tangsi). enz. Menanjaken. voetzool. dieet houdon. bakoven. bijv. boete doen. afzondering. dieet . 253 Tapak. filter. informeeren. teems. Menanjaf. verhooren. omtrent hot eon of ander bij iemand informeeren. kluizenaar. west tot hot doorzijgen gebezigd wordt. Pertapa. zulk ears kleed aanhebben. legerplaats. Tares. enz. tramp. Chin. in afzondering levers. enz. Pertapaan. Tapi (of Tape). Tapoek.. kampement. Pertanteraaan. kazerne. tafelkleed. iemand omtrent jets vragen doen. lager. . landbouw. eon ascetisch levers leiden.Tanglong (ook : Loleng).asceet. vraag . zich van jets onthouden. -ook: hat gefiltreerde. Tapisan.). Bertan ja. Tapes (Sk. naar jets vragen. Bertapih. bijna vlak (van eon desk. Tan ja.). effen. legerscharen . Menapis. Tapelak. woning van eon kluizenaar. eon snoeperij van gegiste rijst. Menanja. kluis. Bales tantera. zeven. zich menageeren. iemand naar jets vragen.

Menaroh. ook : innen. inleg. (zie : Loeka). renters trekken.). nest. Menarik boenga. kame- . enz. Taroem (of Tom) (Jay. met iemand tegen een inzet wedden . enz. jets in de holte der hand. tijdens. fam. nat. neerleggen. opvangen. Bertaroh of Bertarohan. Menatah. Menarik. Tarok. inzetten. Tatang (Menatang). stellen. Tatah.). Tatoe (Jay. tijdrekening. ook inzetten van edelgesteenten in goud. der Papilionaceae). ontkiemde Katjang idjo. Tatal. wond. Taring. Tauge (Chin. vriend. opzetten.. pand. Tauke (Chin. trekken. wanneer. bass. orde. de Christelijke jaartelling. Bertareak. fam. Tartib. Menari. afdak. beitelen. schreeuwen. makker. met een beitel bewerken. hoektand. de indigo. oogtand. Tank.. moor. chef. leggen. gillen. ook afzonderlijk gebouwtje van licht materiaal met eon plat desk tot tijdelijk gebruik. deponeeren. die de bekende indigo of Nila van den handel geeft. zetten. aanhalen. Tatkala. groote plas water. zie : Tatang. Tasbih (Ar. ten tijde. Tating. inzet. regelmaat. toen. Tatal kelam. rozekrans. enz. naar zich toe trekken.). Tarich (Ar. zie : Terima.). enz. invorderen. Menating. Tasik. L. beitel . naar zich toe halen. Taulan.(zaadjes van Phaseolus radiatus L. bidsnoer. dansen.). enz. Tan. houtkrul. uitbouwsel aan eon huffs of Pendapa.Tareak. bedrag der weddenschap. spaander . hard roepen. jaartelling. Taroeb (of Taroep). binnenzee. regel.). Tarich mesehi. Petaroh of Tarohan. hoofd. of in de tegen elkander aan gehouden handen dragon. die veel als groente gebruikt worden (ook Ketjambah genaamd). der Papilionaceae). . 254 TARO. plaatsen. Tarima. plant (Indigofera tinctoria.

bij (insect). Tawar. lets to koop aanbieden . Tawon endas of Tawon gong. Menawaken. sniakeloos. lachen . Menawarken. wegkappen van klein bout. Menawar. die vrij goede was levert. Teba1 (of Tebe1). ook : uitlachen. dingen. enz. ook aanbod. talrijk (van eon menigte). geneesmiddel. enz. neerhouwen (van boomen. enz. om jets lachen. Tawon. Tebah. smakeloos. gevangen nemen. enz. krachteloos maken (van vergift. buit. Penawaran of Tawaran. scherm. Tebeng. omkappen. door bet een of U TEB 0. dicht opeen. op God vertrouwen. eeri schaamteloos mensch. iemand uitlachen. bod. bondgenoot. madoe. eon bod doen. aanbieding. enz. sc. Menawari. bod.. dik (van platte voorwerpen. doen lachen. beuken. enz. Tebang. Menawar. eon groote. r Menawarken. met eon stok. laf. enz. enz. Menawan. wat . ander flauw. de honigbij .).. loon eenig work aannemen. Tebangan.. tegengif. dicht bijeen (van onkruid bijv. struikgewas. Tawon kelantjeng.). afdingen Menawari. krachteloos maken. Men®bang. bieden. plat op jets slaan. Moeka tebel. krijgsgevangene. iemand ontmoedigen . Tebas. enz.) . dicht. enz. Tawon. schild. enz. Penawar. Tawa (Tertawa of Tetawa). alum. dorschen. niet hartig. Menebah. gezel. wat gekapt op den grond ligt. gevaarlijke snort wesp. (van smaak). aan bet lachen brengen. mast. enz. buit maken. krachteloos. slag met jets langs of plats. Menebas. als een plank. Tawon. eon klejne wesp. betooveren. eon onbeschaamd gelaat. MenawaI. Tawar. flauw. onbeschaamd.hut.raad. to koop aanbieden. ook tegen een overeongokomen. ook hardvochtig. Tawas. Tawakoel.). vellen.

suikeru TEBO. (van hot wader). Ajar teboe. moedig.). prijs waarvoor men lets of iemand vrijkoopt. jets beschutten. ook: onverschrokken. zich oprichten. glans. schittering. scherp of stork genoeg om ergens in to kunnen dringen. hard. flunk. stiff. onder dak zijn . enz. krachtig. verhinderen. tegengaan. Goela taboo. zie : Tagil. . of koopt. M1 nebok. niet geschikt voor de natte rijstteelt. Tedoeh. tegenhouden. Kebon teboe. achter eon scherm enz. Tedas (Bat. enz. rechtop . Bertedoeh. beschermen. Menegakken. Tegar (Jay. onbuigzaam. stork. enz. mmn of moor hoog gelegen bouwveld. enz. vrijkoopt.) (van eon Babel. loskoopen. overein d. suikerrietmolen. fabriek . Tegi1. schijn. Teboe. bongo kant van jets. Menegah of Menjegah. kloek. rechtop staan . Tegah (ook : T j egah). ook degeen die lost. Menedoehi. Panegar. Teboes. suikerriettuin. Peneboes. eon toertje to paard maken. Meneboes. losprijs. Menebengken. beschaduwd (van plaatsen). Peneboes of Teboesan. jets of iemand to kunnen snijden. suikerriet. enz. kalm. bedaard. enz. piqueur. stil. suiker uit suikerriet bereid . ergens onder schuilen. enz. avondrood. losgeld. schuilen. Menegak. beschutten. overeind zetten. gespierd. stevig. enz. ook om hot paard to dresseeren.. enz. weerhouden.). Bertebeng. to kunnen kwetsen. dienen. talud. vrijkoopen . Tedja.niet of slecht bewaterbaar. enz. enz. eon klinkenden slag met do hand of de vuist geven. Tegap. iemand tot scherm enz. to paard rijden. lommerrijk. suikernetsap. Tegar. never. beletten. beschaduwen. Tegak. Tebok. Tega1(ook : Tegalan). zitten.daartoe diem of als zoodanig beschouwd wordt. Penggilingan teboe. Tebing. lossen.

jets vouwen. Menekan. . Tokek (Bat. vouw. Minoem teh. Satelah. de huig. Chin. nadat. hot achterdeel van hot verhemelte. Masak teh. opslikken. waarvan de wortelknolletjes veal gebruikt worden als medicament (Cyperus rotundus. enz. reeds. standvastig. enz. eon vouw maken. berispen. 255 Menegoehken. vouw. Menelan. bereids . Teki. iemand bij den nek of den hals pakkeri en neerdrukken.toeroepen. Tekak. op lets drukken. kromming. drukken. trekpot.aanroepen. bevestigen. Daoen teh. thee zetten. met zulk eon deksel of met do holle hand jets bedekken. Tekoekoer. Telaga.Anaktekak. der Cyperaceae). bocht.Tegoeh. nat. bocht. Tegor. `Telan. enz. zie : Tokek. Bertegoeh.). de theebladeren . neerdrukken. eon bocht maken. toespreken. Telah. stok. . ook : zich van eon stok tot steun bedienen. Meneken. Rottb. moor. vijver. Tekoekan. zich stevig houden..). aandrukken. standvastig zijn. Menekoekken. slok. aanspreken. zie :~Tombong. Menekek. enz. Tekoek. al. h outduif. Teh. vast. stork. Menekoek. gevouwen. enz. thee (drank) . druk op jets . Token (Jav. jets hecht maken. hot orgaan van den smack. theepot. den hals toeknijpen. Teko. Tegok. bolvormig deksel of kap over jets . teug. duurzaam . put.ook: aanmerking maken. doorslikken. wandelstok. -de smack. enz. toedekken. gevouwen zijn. eon kleine grassoort. Ajer teh. Meciekap. stevig. thee drinken. Kyllingia monocephala. Menegor. ook zich stevig can lets houden. enz. . Telampoeng.ook druk op jets . hecht. thee (zoowel de plant als hot blad). worgen. -vormen .. Tekap. kom. inslikken.. fam. TELA. L. 256 TELA. Tekak. slok . enz. Tekan (of Token).

zorgvuldig. Teman (of Teman) (Jay. . de wijsvinger. spiernaakt. Telentang(ook: Tjelentang). enz. enz. moedernaakt. enz. en: werkelijk. welmeonend.Telandjang. enz.).gezichtsuitdrukking. nauwgezetheid. kaviaar. Telor. TEMB. Kawan) . plat neerleggen. naakt. jets ontblooten. onachtzaam. Teloek (of Telok). e1. metgezel. onverschillig. ongedekt . Keteland joer. good warm. bloote voeten. enz.. bevriend zijn. erg. enz. achterover op den rug leggen. bloot. Meneledoerken. kenmerk. enz. golf. Telatah. makker. ook: goad. Menelandjangken. naakt. kameraad (vergel. nauwgezet. enz. baai. enz. deugdelijk. teeken. enz. oorscholp. achterover op den rug liggen : Menelentangken. Berteman. Berteloet. Bertelentang. achterover op den rug liggend . Zie: Toendjoek. Koeping). bloot. inham. oor.. zorgvol. barrevoets. zijn plicht verzaken.naakt uitkleeden. met onverschilligheid behandelen. Teledoer (of Teledor). Menemani. niet nauwgezet. vergezellen. Teman. ongekleed. zeeboezem. oprecht. oorlap. Tjoeping telinga. -zijn . Panes temen. Telandjoer (Bat.). fielinga (verg. . geduldig. to ver. oorlel. Bertelandjang. enz. ook : in gezelschap van. ontbloot. ontblooten. Telatah (Jay. to ver gegaan. zorgvuldigheid. erg . eieren leggen. gezouten knit (van eon snort Indische elft). vriend. Telanc jang boelat-boelat. Kaki telandjang. Daoen telinga. Telor assn. Telor teroaboek. jets veronachtzamen. Teloet (zie : Loetoet). geduld bij eenig work. poedelnaakt. knie . Telapak. gezelschap houden. niet moor to verhelpen. als vriend helpen. knielen. zie : Tapak.). iemand geheel ontkleeden. Teloend joek. geheel ongekleed loopen. kruk. ook : Dj ari teloendjoek. gezolten ei (meest van eenden) . kuit . Bertelor.

). hat. met alien ernst doen. dat geheel door een lichaam gedrongen is. steenen muur. opzetten.angan. beer. Menembakken. jets met oprechtheid. Tembako soesoer. tabaksplant (Nicotiana tabacum. Tembaga poetih. Tembak. van koper. Tembam (of Tembem) (Bat. lapj e. enz. -doen kleven. voorzien zijn . L. Menembak. rooktabak voor sigaren of sigarotten. Tembako. geheel door jets heendringend. uitkomt. door en door. Tembaga koening. Bertembok. Menembok. gekorven tabak. Temberang. Menemenken. enz. hot punt waar jets. Tembaga mesh.warm . ook jets met klei enz. wet op jets is gelapt. kleven. met eon vuurwapen schieten. doorboord. dijk. Temenggoeng (Jay. pruimtabak . Daoen tembako. om jets heen bouwen. Tembako garangan. der Solanaceae). (zie ook : Timbil) . fam. Temen. gekorven tabak. uit eon geweer. ook good. een muur. proj ectiel. regentstitel op Java. een muur. Tembaga.). Temboesan. Menembel. Tembako tongboe. van muren. goal koper. koperen. tabak . gezwollen (van hot aangezicht). Berlijnsch zilver. afvuren. tabaksblad . in de zon gedroogd . rood koper. enz. Tembok. Tembako lempengan. Tembako roko. (of Toemenggoeng). zie : Teman. vastzitten. Pohon tembako. vuren. bol. koper. bepleisteren. eon kogel. plakken. pleat. schieten. Menembelken. . wal. boven vuur gedroogd. Tembako rad. v TEMB. sterke. lets op jets plakken. staand want op een vaartuig. gekorven tabak. enz. enz. eon schot lossen. Temboes. muur. Tembako pepean. geplakt. Tembel. gekorven tabak in pakjes van bepaalde afmeting . enz. enz. mollig. gesausde gekorven rooktabak .

urnvormige. Nemoe of Menemoe. enz. Bertempat. der Piperaceaej. Tempat toempah darah. ergens wonen. enz. kleven. enz. . Temoekoes (of Kemoekoes). .geboorteplaats. Rxb.enz. hot instuiven van den regen. pleisterplaats . tegenkomen. Menempeli. een plaats bezetten. een geneeskrachtige knolplant. der Zingiberaceae. palen. in hot bezit bevonden worden van gestolen goed. nat. ergens geplaatst zijn. tijd. fam. enz. L. 257 blijfplaats. Tempo. aantreffen . jets doen kleven. Katempatan barang gelap.enz. nat. ook (bijv. Temoe-koentji. enz. doen plakken.. waarvan de jonge wortels veal gegeten worden. wijdmondige pot. een klap. larva van een mien. Tempias. groote pot. . jets beplakken met. plek. Tempat. Ternpat berhenti. Tempel (Menempel). Tempihng: oorveeg. enz. ontmoet. Menempiling. Ketemoe. termijn. . der Zingiberaceae. ten tijde. staartpeper (Cubeba ofhcinalis. een geneeskrachtige knolpant. Temoelawak. gevestigd zijn . Menempatken. iemand tegemoet gaan. jets vinden. Menemoeken. een plaats innemen. TEND. elkander doen ontmoeten. Tempajan. verMALEISCH-HOLLANDSCH. een plaats innemen. met iemand een samenkomst hebben . L. Kaempferia rotunda. Bertemoe dengan. enz. fam. geven. Bertemoe. van golven. enz. plaats. enz. lets ergens plaatsen. mop. ook gevonden . aanplakken. aangetroffen. iemand of lets ontmoeten. plakken. fam. Menempati.. bij of wasp. in de inlandsche geneeskunde veal gebruikt. Tempajak. ontmoeten. nat. op een plaats gevestigd zijn. Curcuma Zerumbet. . oord. bruid en bruidegom) bij elkander brengen.Temoe. . een plaats gev en.. belenden. groote. klap. enz. om hem to ontmoeten. aan jets vastzitten. aan jets grenzen. martevaan. Menempelken.

zonnetent. trap . trappen.vroeger.). voor jets verantwoordelijk stellen. Menen1 258 TENG. Temporongkapala. Menendangi. knieschijf.middag. harde dop van eon kokosnoot. in hot madden. uitstel vragen. naar hot madden gaan. spuwbak. trappen geven. Katempoehan. enz. schedel . Mints tempo. ten halve. in hot madden. schop.. kwispedoor. kalm.schuld aan. Temporong. de schuld van jets krijgen. ook : tent van eon ledekant. enz. madden op den dag. iemand of jets schoppen.. wagon. brutaal kijken. naar hot madden schuiven. stilstaand. Tempoeling. enz. . tent. Tempoeh. Menenggelemken. Menengahken. Tenggiling (of Terenggiling). stil. de helft. aanval . onbewogen. enz. juist madden in. enz. Tenang. enz. zinken . godeelte. . enz. jets doon zinken. Menempoeh. enz. half. bestormen. middernacht : Di tengah. enz. Menempoehken. middelpunt. to madden. madden. Tengah hari. enterhaak. zich in hot madden verplaatsen. Tengah. ook in hot algemeen lantaarn van wat ook gemaakt. enz. naar hot madden schuiven. aanvallen. oorzaak van. Tempolong. Tempoeh (Jav. Menengah. verzonken. de oude tijd. Tenggelem. hack. Tengadah. -Menengadah. herhaaldelijk schoppen. to madden. jets in hot madden plaatsen. schoppen. harpoon. Tendang.Tempo dehoeloe. . helft. eon schop of trap geven. madden. Tends. laten zinken. Satengah.Tengah malem. de oogen opwaarts slaan. (van water). dang. Temporong loetoet. naar boven kijken. Tong (of Ting).enz. eertijds. schadevergoeding moeten betalen. centrum. de Javaansche mierenetor (eon schubdier). groote papieren lantaarn. iemand de schuld van jets geven. werpspies met ijzeren punt en w eerhaak..

juist. hoogo. Menepak. betreffendo. die hot onder den naam Minjaktengkawang of Tengkawangolie bekende plaiitenvet levert. tot de Hopea-soorten (Nat. enz. enz. v TEPI. Tengkorak. jets vaststellen. vast. stellig. onz. bijv. Katentoean. Tepat. enz. kleoderon. zien. tegenover.enz. waarzeggen. voorspellen. aangaande. ook: zeker. vaststelling. Tengkawang. eon toegeworpen voorwerp. in de goode streak. waarzegger. moest dienende tot beteldoos. omkijken. stellig op jets rekenon. naar jets kijken. iemand bezoeken om to Zion hoe hij hot maakt. Menengok. enz. doodshoofd. . nopens. Tenoek. zeker. Tengkoe (ook : Toewan koe). Tenong. Tentang.. met betrekking tot. Menenteng. vlak tegenover jets geplaatst zijn. zekerheid. Tentang. ranzig. bepaald. niet afwijkend.. Menentoeken. uitgemaakt. (ook: Bertenoen). Tenoeng. ook wat geweven wordt of is. enz. dons van vlechtwerk. bepalon. bezig zijn met woven. gevlochten mandon of doozen van diverse vormen on met deksels. enz. ziener. . voorspellerij. uitmaken. Menengokken. schedel. enz. Tenoen. Tenoenan. jets in de hand can eon touw. tegenovergep aatst. enz. stork van reuk of smack (van olien en vetten). Tepak. weeftoostel. met de hand afweren. . in eon zak. jets in de hand (hangend) dragon. verzekeren. enz. Tepak. Tengok.. de tapir. tooverij . bepaling. Menenoeng. enz. zekerheid. . naar jets of iemand gaan zien. enz. . garstig. Menentang. omzien. Maleische adellijko titel. der Dipterocarpeao)behooronde boom. voorspelling.recht uitkijken op. ten aanzien van. Tentoe. recht. meevoeren. Menenoen. enz.Tengik. dienende tar bewaring van eotwaren. raps. Petenoeng. fam. waarzegging. bekkeneel. woven.

aanvallen. helderschijnend zijn . Bertepok tangan. zie : Tiada. Perteraan. Teradjang. van eon rand. verklaren. holder. vermalen. Menepok. hot stempelen. zeestrand . Tepi laoet. jets naar den kant. de horizont. naar den kant. aanstuiven. ken. drukken. op jets aanvliegen. . boord.. opheldering. -invliegen.. oever. inlichting vragen. jets opheldoren. Teran. zoom. stempelen. Menera. oever. zoom. Tepi soengai. enz. meet maken. in de juiste richting gaan. -instuiven. enz. eon slag geven. Bertepi. zie : Tepok. recht op jets afgaan. bij hot doen eener natuurlijke behoefte). .). . eon verwoeden aanval op jets doen. eon klap of slag met de vlakke hand geven.Menepat. rivieroever. lUst. enz.ook Menged an. oever. zoom. balans. Terada. gaan. enz. Tepok. . brengen. enz. rand. licht. enz. Tepoeng. enz. person. balm. voorzien. lust enz. Menerang. verklaring. ook jets van een rand. trekv TEPO. Tera. de naald daarvan. Meneran. Tepi langit. . duidelijk. enz.. roeien. Mneradjang. . schaalbalans. meet. kant. met de vlakke hand klappen. Terang. omtrent jets inlichting geven. stempel. de grens van den hemel. Menerangi. Menepi. grens. op jets aanvliegen. enz. strand. tegen jets aanloopen. klaar. zoodat de veeren jn de rondte vliegen). Teraboeng. slag met de vlakke hand. Menepiken. enz. ook : ljcht. drukken (bijv. jets tot meet stampen. in de handen klappen. klap. enz. enz. toeljchtjng. Menepoeng. zegelen. weegschaal. eig. Katerangan. doorschijnend. enz. (zooals twee hanen tegen elkander. jets omvorloopen. enz. Tepi. drukkerij. Tepoek. jets verlichten . Teradjoe (Jay. voorzien (zijn) . -aanvallen. Meneraboeng. eon stempel op jets drukken. opheldering verzoeken. Menerangken.

. jets ter hand stellen. Panas terik. enz. Tertian. stevig binden. nat. enz. doen ontstaan. zi ch van eene hoogte. gil . nat. hot hart (van hout). strak gospannen of getrokken. Terima. fijno garnalen of visch fijngestampt on daarna gedroogd. wit stampen.. ook iemand luid roepen. aanvleden.enz. . fam. schreeu w. Menerbang. toespijs bij de rijsttafel voornamelijk in Sambel gobrujkt. faro.ook Gandoem). loslaten (van vogels). afstorton. Terbang. spannen. ontstaan uit. Menerikken. Teri. stiff aangehaald. als kant bewerkt. enz. jets to voorschijn brengen. Menerdjoenken. toeroepen. enz. a jour bewerkt. smoorheet . jets vljegend meevoeren.. enz. der Gramineae. van jets afspringen. enz. strak trekken. Terbit. der Nelumbiacoae. ujtbreken. schreeuwen. . stiff aanhalen. iemand doen gillen. stevig. L. tamboerijn (zie : Rabana). doen ontvanu 260 TERI. doen uitkomon. klemmend. 259 Terasi. Terigoe tarwe. stuiven.aannemen. opstuiven (van stof). rogge (Secalo coreale. bewerken. rust enz. Menerima. Terawang (Terawangan). (Titricum vulgare. . Nelumbium speciosum. voortkomen. voortsprui ten. jn jets berusten. enz. eon waterlelie. oprjjzen. fam. Wild. gillen . jets good opnomen. enz. Berterejak. vliegen. hout tot op hot hart bewerken. enz.Teras. de kern.. alleen hot hart daarvan nemen.Menerimaken. rogge.of t arwemeel. kleine (meest gedroogde) vischjes. van jets afsmijten. wegvliegen. zuivere korrel (van graan) onz. . nat. afwerpen. u TERI. -. der Gramineae) . Terejak. L. Terik. Terdjoen. met lets wegvliegen. Menerbangken. Teratai (of Terate). opkomen. ontvangen. tevreden zijn. Tepoeng terigoe. Meneras. Menerejakken. ontspringen. enz. doen wegvliegen. Menerbitken.

vermoeden. door en door. voortzetten. eon feast)..zeeworm. enz. Penerka.gen. enz. faro. vermoeden. kopervitriool. bedanken. ook : lets door later gaan (bijv. ook : houten klomp met eon knop die tusschen den grooten en tweeden teen wordt vastgeklemd. Menerka. doorloopen. enz. enz. Tenma kasih. enz.. door jets heendringen.zeebloedzuiger. doorgraving. .. ook : beschuldigen. Teroesi (of Peroesi). Teroeboek. doorzenden. doordringen. enz. veal door Chineezen in den handel gebracht en gegeten. zonder omwegen. Terkam. degeen. verdenken. door en door. regelrecht. jets to radon. Teripang. Terka. ronduit. met jets tevreden stellen... . doorgraven. Menerkam. Penerkaan. enz. dank. darken. snort elft. Teroes. enz. eon zoutwatervisch. Menerkaken. waarvan de kuit gezouten in den handel gebracht en veal wordt gegeten. enz. met eon vaart op jets springen. Teroempah.enz. enz. bespringen. Teroes-terang.. recht uit. Meneroes. verdenking. jets ten lasts logger. vervolgen. Menerima kasih.ook met ietstevredenzijn. gissen. iemand verdenken. doorboord. zich dankbaar toonen. ook voortzetting van lets. Meneroesken. Teroes-meneroes. rechtdoor. . verdenking. to vermoeden geyen. zijn dank beturgen. der Solaneae. Sulphas cupri.. dankbaar (zijn). radon. jets door jets heen steken. Solanum pseudo-unda- . kanaal. doorgang.enz. rond voor de vuist. jets doorsteken. Teroesan. enz. sandaal. door jets heen. zich met eon vaart op jets werpen. enz.. vermoeden. die verdenkt. geheel doorgedrongen. iemand van jets verdenken. voortschikken. enz. recht toe. waaronder Terong gelatik. enz. v TETA. doorboren. recht aan. oprecht. Terong. doorgaand. door. benaming van vole heesters behoorende tot de rat.

mlcroscoop . Tertawa.. bevestigen. bestendig. wan. Mill. samengedrukt. ~aan de borst zuigen. TETE. Tetas. toe to brengen. doorgeslagen. doorgehakt. hak. Tetak. . visits. Terong gods. fixeeren.). vast. naar jets houwen. keukenstroop. samengepakt. hakken. uier. slag met eon scherp wapen. compres. Menetal. bevestiging: volharding. druppel. Tetapi. Tetampah. doorslaan. Menetek. enz. uitbroeden (van eieren). buffs. aanblazen (bijv. doen zuigen. zoogster. L. drop.tum. dock. . enz. Teropong bintang. . Katetapan. jets doorbreken. Dam.). Zie Tamoe. met eon Babel enz. de borst geven. stevig vastmaken. Tetes (Jay. hags. enz. platte mand met lager rand. min. Zie : Tawa. enz. konijn.echter.. kijker. evenwel.. ook melasse. drukken.). met eon buffs of pijp jets blazon. Meneropong. gebruiken. doorbreken. enz. Menetakken. vrouwenborst. Tetap. enz. standvastig. (of Tete). bril. Menetas. Zie ook: Katjamata. lachen. . samengeperst. Tesmak (Jay. t eloscoop . doen uitbroeden. enz. lekstroop. losgetornd . aandrukken. verrekijker. maar. Baboe tetek. enz.). houwen. zuigen.samenpersen. met eon kijker naar jets zien. houw. Tetamoe. rondo. sterrekijker. blaaspijp. dicht.. Teropong koetoe. groote. leucocarpum . om eon houw. pijp. Lycopersicum esculentum.: Menetapi of Menetapken. Menteasken. dicht ineendrukken. slaan. enz. stevig. enz. Terong pat. Menetekken. enz. bezoek. Teropong. openbreken. Terong wianda. enz.. Zie Tampah. -eon Babel enz. . zoogen. rustig. kalm. enz. gebarsten. Menetak. Solanum melongena. Terweloe (ook : Kaweloe) (Jay. en: . gast. Bl. Solanum undatum. doorgebroken. ook . bedaard.. Total (of Tetel). var. v astheid. enz. vuur). Tetek (Bat.

261 beslapen. Tiba-tiba. de (hat) derde. legerstede. Meniarapken. enz. met zijn drieen (zijn).. Tiga betas. Tiga-tiga. slaap.. rust. enz. derde. stijl. hat moat. bet moat volstrekt. ledekant. enz. derde deal. . . Tida (of Tidak). Bertiang. jets van een mast voorzien. dertien . pila. enz. rusten. gevouwen. Katidoeran. neen. Tiang. Tiap (of Tiap-tiap). drietal. enz. Meniadaken. enz. Bertiga. op jets slapen. stut. Petidoeran of Tempat tidoer. mast. Menidoeri. to laat wakker worden. enz. Tiga. enz. Tiga ratoes. vernietigen. op jets liggen. elke dag. Menidoerken. over den tijd slapen. voorover op den buik gaan liggen.. in slaap brengen. ook : gebeuren . sussen. (liggen) (00k: Bertiarap.. vast ingeslapen. ten derde . enz. op den buik. van een mast voorzien (zijn). eerie vrouw beslapen. niet zijn. slaapplaats. niet bestaan. vlaggemast. Tiang bandera. liggen. laten liggen. plotseling. ergens aankomen. dat jets er niet is. paal. .ar. dubbel. vlaggestok. Tiarap. enz. drie. niet.. belanden. Katiga. op een mast gelijken. neen. rad kunnen spreken (ook : Pentes). enz.) Meniarap. goad en vlot. Tikal (of Tike1). telkens. enz. niet. dertig . eenskhaps.welbespraakt. voorover h ggend. enz. Ta' dapet tiada. maken. ook een streng garen . enz. doen liggen. Tiang kapal. ook : eerie vrouw beslapen . buik (bepaaldelijk van een zwangere vrouw). Tigapoeloeh. op den buik leggen. Tiada. Tiba. een mast (of masten) hebben. alle drie . zuil. enz. zie Tiada.. Tiara. Pertiga of pertigaan (pertigan). ook TIMA. onverwachts. ieder. Meniangken. drie aan drie. ook : alle drie. Tidoer. . slapen. ook : beslapen zijn (van een vrouw). scheepsmast. elk. drie honderd . ook : as een mast (zijn). Tiap-tiap hari.

uithoozen. gaarstoomen. Boelan timboel. tegenhanger. fam. . tegenhanger zijn. tegen lets opwegen. Menimba. enz.(zie : Toekel). stooten. matras.. poetih. Tilam. wikken. verrijzen.). wassende. mat. Nasi tim. iemand een bezoek brengen. ook : overweging. opkomen. overhoopsteken. uit hat water boven komen drijven. rat. Meniliki. Timboelnja boelan. Menilik. bekijken. Menimbal. net. Timboel. hood. enz. Menikam. ook : cal. water putten. Tikar pandan. Artocarpus incise. zitmat. stooten. . stoot (met een puntig voorwerp). w eegschaal. Roemahtikoes. gewicht. schildwachthuisje. tegenwicht. zink.) steken. Tike (Jay. gasp. door den pot in kokend water to plaatsen. zink. por. Batoe timboel. bultzak. . Tikar. muffs. enz. .). en wet all tegenhanger tot hat behoud van hat evenwicht gebruikt wordt. overwegen. Timah 262 TIMA. rijst in eon gesloten pot gaar gestoomd. Timber. enz. Timbang. om to zion hoe hij hot maakt. balans. doodsteken. vlotten. Tikar rotan. opkomende maan. Timbal. een tegenhanger hebben. . tin. Tikam. lood. unster. zien. jets in eon pot stoven. wet tegen lets opweegt. Timang (Jay. hoozen. Timboel. aandachtig opnemen. fijne mat van in i eepjes gesn eden pandan-bladeren. evenwicht. enz. steek. drijfsteen. de opkomst der maan. ligmat. putemmer. Menimbang. bereide en voor hot rooken klaar gemaakte opium. enz. L. puimsteen. to voorschijn komen. wegen. Timah. enz. Mengetim. Tim. enz.. tin. gasp aan een gordelband. weerga. bovendrijven. putten. enz. der Artocarpeae. Tikoes. rottingmat. de broodvrucht (boom). met jets puntigs (een dolk. Timbh item. Brtimbal. Timah sari. schepper. eon puntig voorwerp in jets steken. schepemmer. Tilik. Timbangan. Menikamken. drijven.

doodknijpen (van ongedierte bijv. opgehoopt. verdrukking.enz. hat Oosten. enz.. to voorschijn. Timpang. door er op. neerkomen. doen verschijnen. lets op lets laten vallen. mank. kroupol. zie : Tamboes. werpen. enz. zichtbaar. enz. tar sprake brengen. goad op den drank aanvallen. ondordrukken. good bij lets passend. Timpal (00k: Timpalan). (zie ook : Tampak). Timpoek.): vole glaasjes naar binnen slaan. hoop. . op jets liggen. Bertimpang. hear beslapen. Menindihken. weerga. to berde. Bertimboen timboen. Tindik (Jay. eon span met jets' uitmakend. fam. to gaan staan.. op jets liggen. enz. Tindas (of Tinder). enz. enz. enz. drukken. neervallen. bijv. platdrukken. neerkomen. kreupel gaan (zijn). Oost. Menimpaken. enz. op jets vallen. Menimpa. met lets gooien. verdrukken. stapel. Timobr. der Cucurbitaceae) .. enz. enz. Timboel. bewerpen. Menimpoeki. of gewicht neerleggen. Menindik. oostelijk. op jets hot eon of ander voorwerp. mijt. ion. door ze tusschen de nagels to verpletteren). jets drukken. Timpe. komkonimer. Menmdihi. Menimpang.). hiervan bestaan vole soorten. tegenhanger. hinken. Timpe. Timboen.. Menindih. enz. op elkander gehoopt. liggen. net. jets met zijn gewicht bezwaren. Tindih. enz. Timoen (of Ketimoen). Menimpoek. .Menimboelken. dooddrukken. aanhangig maken. jets zachts en duns (bijv. (Cucumus sativus L. Timpak. jets op jets anders plaatsen. (en fig. zie : Tempo. jets naar iemand of lets gooien. to Zion zjjn. enz. Menindas. ook (van eon dronkaard. werpen. mank.. vulgair) ook : op cone vrouw valTING. om dit laatste to drukken. de ooren) . druk. zoodat hot gedrukt wordt. ophooping. Menimpoekken. iemand of lets begooien. opgestapeld (zijn). doen opkomen.

gedrag. Tinggi (Jay. uit de hoogte. om er door to kijken. Meningkap. kuur. bespieden. met gerekten hats naar lets uitkijken. ook hoogmoedig.. Tingkap. doen achterblijven. dek. verblijven.melijk in Oost. ergens verblijf houden.. Tingkah-lakoe. verheven. bezetten.Java). achterblijven. enz. terras. Tints. ook : Tenteng). trotsch. Menindjoe. nalaten. enz. Tingkat. zie : Tindas on Tindih. Tindjoe. overbljjven. inktkok er. enz. TING.. enz. Tingting (Chin. enz. enz. wandluis.en West. enz... verwaand. Tind jau. in de hoogte heffen. Tindis. verspieder. verdieping. liggen blijven. . Meninggal. niet meevoeren. spion. Tingkah.kijkgat. hoog. Meninggalken.). inkt . dwaze inval. eon luik opennn. Meninggiken. jets bespieden. bewonen. enz. manier van zijn. ook achterlaten. boksen. ook: venster. bliven. lantaarn. Menind j au. Tempat tints. achterlaten. enz. Meninting. achter laten blijven. vertrekken zonder mode tenemen. jets in eon wan heen en weder schudden. overlijden. onveranderd blijven. Petinggi. ook : eon huffs. vuist. vel laten. naar boven openslaand luik of klep ten sluicing van eon opening. eon gaatje er in maken. van eons hoogte naar jets uitzien. . er zijn verbljjf in yestigen. desahoofd (voorna. enz. enz. door eon luik of venster zien. enz. .). Tinggal. manier van doen en laten.erlating den overlevenden) . eon soon droge snoeperij of droog gebak met Katjang-boontjes.. op dezelfde plaats blijven.opheffen.. ook : jets laten. doodgaan (met acht. Penmdjau. papieren lantaarn.doorboron.verheffen. Ting (Chin. enz. gedragingen. sterven.) (of Tengteng. met do vuist slaan of stooten. Tinggi. kuren hebben. hooggeplaatst. in den steek laten. niet voortzetten. woven.enz. Tinting. manier van doen of zijn.verhoogen. Bertingkah.

namaken. enz.).. Tipoe-daja. . enz. losgetornd draad nit stukjes linnen. Ma-tiri... dunne lippen. gordijn. tie ook: Tenteng. van eon kin. Meniroe. Tipoe. stiefmoeder. misleiding. geblaas. Tipis. dun. enz. Menioep selompret. dente. nauwkeurig. Tisi (of Tisik). bevel.). . Menitiki. lekken. dunner maken. zich van listen bedienen.Menitipken. Menitahken. stippeltjes op jets maken. Titip (Jav. bedrog. dun. klein vlekje. met stippels of kleine vlekjes. stoppen (met de naald). wegblazen.. gevlekt.. listig zijn. eon scheur of gat in eon kleedingstuk stoppen. enz. stip. spat. Titik. op de trompet blazon. Menioep. TITI. pluksel. met eon tending belasten. rafel.). lets bedruppelen. enz. namaak. Tin. uitlekken. Petiraman. enz. Menitip. eon vinger. enz. stief-. Bibir tipis. smal dock niet puntig uitloopend. (ook: Tiroean). om de groote en kleine korrels van elkander to scheiden. nadoen. shpt. plaats waar nesters gevonden wordeii. list. (van vloeistoffen). Menipisken. bevelen. Bertitah. listen en streken. nabootsen. iemand bedriegen. Tins. Tiroe. nauwgezet. enz. voorhang. (bijv. misleiden. 263 Tioep. . Anak tin. (door eon vorst). gepareld. niet dik. dun. bevelen. Tiram. Bertitik. punt. enz. Tirai (of Tire). gegeduldig in hot work.. in bewaring geven. Titah. enz. bedrog plegen. spreken. tendon. bij druppels ergens uitkomen. (vary eon vorst) . Tiras (Jay.schuddend wannen van jets korreligs. Meniris. stiefvader. enz. verdunnen. iemand eon last opdragen. enz. Titi. nabootsing. enz. stief kind. druppei. enz. Tiroes. Menipoe. Bertipoe. nester. waaien. vorstelljk woord. dunheid. enz. oesterbank. fijnheid. Penipoe. zijpelen. blazon. Bapa tin. fijn. 264 TITL jets bij iemand deponeeren. enz. Menisi. bedriegen.

harde. nat. zijtak. enz.Titir (Jay. steunen. hot tegen eon ander afleggen. snoevend. Tiwas.ook eon andere. stut. der Piperaceae. enz. moor in de inlandsche geneeskunde gebruikt wordende pepersoort. voor schietwapens). enz. hot hoogste stadium van melaatschheid. Capsicum annuum. schragen. tak.). alarm slaan. ongeluk. Titiran. Miq. de z. onbeschoft. druppelen. losbandig. der Solaneae. (zie : Totes). iemand met zulk eon vork to lijf gaan. vork. gotakt (zijn).. enz. enz. ook eon ongeluk krijgen. ook mergelgrond. roekeloos.ook: zich incarneeren. enz. trekken (bijv..en roof partijen) . dat tegen omvalion behoed moot worden. Titis. afdruppelen. waarvan mode verscheidene soorten bestaan. fam..). Tjaboek. voet of bok (bijv. gaffel. brutaal. alarmsignaal op hot rijstblok (bij moord. alarm. L. Menitir. Mentjaboet. stutten. drop. uittrekkon. vermetel. eon tand. blufferig. yorkvormig wapen van gardoe-wachters . . enz. verweerde rotsgrond. do gowone Spaansche peper. lange peper van den handel. uitrukken. uit den grond. Tjadas (Soend ). enz. rivierarm. pochend. Tjagak. tak. enz. schoren.rum. niets ontziend. ook:incarnatie. onzedelijk. waarvan vole sooi ten bestaan. Tjagak. stout. onbeschaamd. tegenspoed.). -.zie verder Tj amboek. Menjagak. TJAM. fam. tegen- . Menjagak. Tjabe. nat. of waarin lets bevestigd is of vast zit.mensch worden. stijl. Tjaboet. Chavica offlcina. hot onderspit delven.mensch-ofvle_eschwording (van eon godheid) . ontblooten (eon wapen bijv. diem. Menitis. Tj abang. druppel. . pawl. Tjaboel. eon plant. twijg. (van eon godheid). Bertjabang.g. wat tut steun van lets. zijrivier. rotsachtige grond. windmolentjes op de velden om vogels en andere dieren to verschrikkon (ook : Kitiran).

Tjakerawala (of Tjakrawala). Bertjakap. Bertjampoer. krab met dew nagels.. TJAM. klauw. vermengd. ook : vaardig. Tjampoeng. Tjampak. (van spijzen bijv. Tjakera (Sk. aannemen jets to doon. afranselen. hoektand. spies. met een zweep slaan.houden. or good uitziend. zie : Tjehaja. heolal. plaatsen. zich bemoeien met. kim. karwats.) onkiesch (van w oorden). Bertjamboek. enz. Men jamboek. werpsch jf. krabbelig slecht schrift. Tjaling. titel van eon inlandsch hoofd. slaan.) (of Tjakra). flauw. Tjamat (Soend. bereid zijn tot. eon hoeveelheid padi van 200 bossen. laf van smack. enz. gebaard. gezichteinder. dooreen. zweep. jets op zich nemen. rondo schijf. Tjair. van eon flunk voorkomen. werpspies . Menjampoer. met eon zweep. zich mengen in. afrossen. in staat zijn tot. klappen. horizont. karwats . krabben. Tjampoer. getopt. gemengd. om to schioten. smakken. enz. Mentjakar of Men akar. Bertjambang. Tjakar ajam. to open. ver- . Ment jamboek. van hot boveneind beroofd. enz. aanhouden. Menjamboeki. poot (van vogels en viervoetige dieren). onwelluidend (van muzi ek enz. hemelgewelf. Tjambang. grootpraten. geknot. dooreengehaald. enz. hanepoot. bakkebaard. Tjamboek. durven. zich afgeven met. enz. kippepoot. enz. . jets neersmij ten. Menjampakken. deftig. ook : eon schietwapen op eon schraag of bok enz. ook : bluffen. rijzweep. . omkrabbelen (zooals kippen buy.). . zie : Entjer. krabbelen. assistent-wedana. den grond met hunne pooten bewerken). Tjakap (of Tjakep). Men jakoep. Tjakar. enz.. slagtand. . enz. Tjaja (of Tjahaja). enz. Tjaing. kunnen. baard. enz. mengen. Tjampab. naar jets happen. handig. jets of iemand met eon zweep enz. Tjakoep.

Menjangkok. bereikt. Menjantjang. vorkvormig wapen van gardoewachters. Tjampoer baoer. jets can eon touw vast leggen (bijy.mengen. inhalen. enz. eon aflegger of ant maken. Menjampoerken. Menj angking. kopje.. Mentjanang en Mentjanangken. Menjandak. Tjantang. Menantjang. enz. gaffel. omroepersbekken. vermenging. TJAP. 265 Tjangkok. jets bij of met jets anders mengen. door or eon deal van de schors of bast van of to nemen on dit deal met cards to omwikkelen voor hot wortelschieten. ravotten. lief. bereide opium. achterhalen. . Tjandoe. kertje. dooreenmengen. Menjantoem. aardig. ook : de bestanddeelen van eon mengsel. een snort hak of patjoel (voor de grondbewerking. -ook dragon in de armen of handen. enz. can elkander . twee lichamen. stoeien. Tjampoeran. jets orgens can vastbinden. Tjantik. mengsel. grij p en. T j angking. bestemd om afgesneden en op zichzelf geplant t e worden) . enz. (van twee lichamen) elkander aanrakend. Tjangkokan Tjangkok. Tjandak (Jay. net van voorkomen. Tjanang. Tjanda (Bat. vormengen. Tjangkir. bevallig. enz. Tjanggah. aflegger. jets onder den arm dragon. bereiken.). vork. eon paard). Tjanting (Jay. verward dooreen. zie : Tjagak. klein koperen busje met handvat en tuft.). Tjantoem. tegen elkander aanbrengen. ruins nit den Hindoe-tijd.) (Bertjandat. van eon tak van eon boom. . krijgen. enz. tegen elkander aangedrukt. kommetje. enz. geheel vermengd. dat bij hot batikken van kleedjes gebruikt wordt. ingehaald gegrepen. enz. Tjandi. be. Tjangkoe. enz. jets bij bekkenslag bekend maken. ant (van eon boom enz. Hindoetempel.

vee. bedrag. inlandsche. Tjap. op de wijze enz. olieverf. gescheurd. sandaal. drukken. Mengetjat.). van de bamboo..Mentjaroet.). steak met eon dun fijn voorwerp als eon naald. vlekken (van pokken. vermoeid. klerk. drukkerij . gekrast.. enz. manier. drukletter . drukken . enz. teekens. gemeene taal. postzegel. enz. (of Tjapil. kras. Tjara inggris. Tjari. Mentjapai. Tjarik. haksel . mode. Tjaping (Soend. Hoeroef tjap. vull spreken. ook Toedoeng). ook : papier bedrukt met eon hoofd enz. aantal. Tjap soerat. iijn. enz. zie : Tjeritera. fijngesneden stuk. Tjatjah. Tjarik (Jay.). desaschrijver. op zijn Engelsch. verven. Tjarita. prik. afdruksel. bekladden met strepen. zie : Tjehari.). enz. Mengetjapken. cachet. zegel. scheuren. vuilbek. Tjape. enz.. Tjarpoe (of Tjaripoe). stempel. gebruik . Tjapai. Tjaroet. gezegeld papier. zegel op eon brief. Menjatjah. vuile. verf. Pentjaroet. Tjara. . gebarsten. glazemaker. Tjarang. Mengetjap.vastspelden. breedgerande zonnehoed. schrijver. vuilbekken. gescheurd . streep. ook bijv.). tatoueeren. moede. jets aanvatten. tram. 26f3 TJAP. moo. Tjapoek. juffertje (insect). naar jets grijpen. zegelen. jets bedrukken . druk . prikken. onz.). stempelen. stempel. cijfer (van zielen. Mentjarik. Tjapio (Chin. wijze. jonge loten of takjes (bijv. beprikken. Tjatjah (Jay. Tjapoeng. afgemat. Kertas tjap. gemeene taal uitkramen. enz. hoed. hoofddeksel. Tjorak-tarik. enz. enz. . Pengetjapan. in alle richtingen gekrast. of drukpapier. krassen. Tjat (of Tjet). op jets eon zegel. verf stof. enz. der Engelschen. litteekens. eon jonge nlangga met eon mes in fijne stukjes hakken.). vuile.

Tjatoer. Tjatjar ajar. enz. opening. Tjawatan of Bertjawat. per ongeluk in hot water gevallen . dat tussch en de beenen doorgehaald wordt. pier. enz. inenten. Papan tjatoer. waardoor iemand of jets heenzakt . Bertjehaja. kort. (Tjegoekan).). Menjeboerken. kommetje. in zulk eon opening geraakt. teug. na hot doen van eene natuurlijke behoefte zich wasschen. ineengedrongen. Menjatjarken. ingewandsworm.Tjatjap (.. zich in hot water werpen. kopje. eon onderlijfskleed op die wijze dragon.Tay. enz. naar lets zoeken. glans. kom. Tjatjar. zoeken. Mentjebok of Menjebok). schaakstukken. Tjatjar betoel. Tjatjing. schijnsel. Bat. onderlijfskleed. enz. glans verspreiden. ploffen. delven. de echte pokken. Tjawat (of Tjawet). Tjebok. wen. kostwinning. iemand of jets in hot water gooien. Tjatjing pits. Tjawan. Tjeblos (Jay. zulk eon smeersel gebruiken. Tjebak. nat verkoelend smeersel op hot hoofd . slok. broodwinning bedrijf. de pokken. Boewah tjatoer. plomp. Menjatjap. Mentj eboer of Menjeboer. iemand met pokstof enz. schaakbord . aardworm. Menjatjar. enz. schaakspel. Tj eboer. du. glinsteren. Mentjehak. dwerg.. ook : hik. Ketjeblos. rogenworm. luister . naar eon middel tot hot . inenten . ook : haarstaart (van eon Chinees) : Tjatjing keroewit of --keremi. Pentjeharian. Tjegoek. in hot water plompen. Menatjar. de hik hebben . enz. jets bedenken. compres. voor iemand jets zoeken. lintworm (ook : Tjatjing pipih). kinderpokken. eon loopgraaf waken. graven. plof (in water) . Tjehaja. licht. glanzen. Mentjehariken. opsporen. v TJEK. Mentjheari akal. aarsmaden . opzoeken. Mentjehari. de waterpokken.). Tjehari. Tjebol. Ketjeboer. . navorschen .

Tjelepoek. Tjekot (Jay. Tjeki.. root. afkeuren. enz. spaarpot in den vorm van een varken of wild zwijn. Menje- . in hot alg. nauwe opening. spleet. uitzien . ellende. Tjeleng (Jay. ramp. gebrek. geruit lijnwaad. ook : berisping. een broek aan hebben. Tjelengan (Jay. enz. bjjv.). . verfctof (meestal zwart). (00k: Seloear) . broek. Mentjelakaken. Mentjela of Menjela.. onheil. enz. Mentjelaken. bekladden. verderfelijk.). Tjelak. Tj ekek.eon of ander zoeken. onheilaanbrengend. Tjekap. Mentjehari redjeki. een broek aandoen. enz. Mentjehap. met de hand omvatten. vlek. enz. sparen.) (ook : Babi oetan). blameeren. enz. wild zwijn. enz. blaam. Mentjeloep. spaarpot. smaden. tegenspoed. Tjela. iemand de keel toeknijpen. Men j ekek. enz. Menjelengi. enz. Mentj ekek. Tjele (Bat. Tjelempoeng (Jay. ook de inhoud daarvan. Mentjelanaken. eon Chineesch kaartspel met v TJEK. met spleten. doers. kloof. Tjelah.).). Tj~lana. Tjeloep. worgen. pijnlijk stokers. over jets berispen. font. Tj elana bamboo. levenson derhoud zoeken. Menjekot of Bertjekottjekot. -ongelukkig makers. Bertjelah. voor de oogleden. enz. pjjnlijke inwendige steek. -trekken (van een zweer.ongeluk veroorzaken. Bertj ®lava. rampzalig. ongelukkig. iemand ongeluk aanbrengen. eon nachtvogel aan wiens geschreeuw bijgeloovige beteekenis wordt gehecht.. nauwe tussehenruimte. berispen. blauw katoenen broek voor stukrijders (artillerieterm). . omklemmen. lange tot gars de enkels reikende broek. een snort van inlandsehe either. iemand jets verwijten.). -doers aantrekken. in een spaarpot bewaren. Tjelaka. de bekende kleine speelkaarten. onvolmaaktheid. ongeluk. smet.

. onzedelijkheid. jaloersch. ook lijnwaad enz. Katjemaran. enz. L. indigo verven. nit jets vallen waarin een gat is (b(v. Tjemeti. 267 pen. fam. Taulama pumila.ook: naam van den Casuarina equisetifolia. onzedelijk. nat. enz. hoen met fijne. onreinheid. Michelia champaca. onzedelijke handeling. Tjempaka goenoeng. ijverzuchtig. Berkain tjemar. in een met water gevuld gat trappers. Tjempaka poetih. van geld uit een gescheurde beurs).. L. bevuilen. vuil. hooge boom met haarachtige blaadjes. karwats. . vlecht. vuiligheid. zweep. inlandsch lampje zijnde een garden open reservoir met een pitje er in. Tjeloepan. beklad. eon vuile kam.loep.. . achterdochtig (ook Tj emboeroean). Tjemara. Kain tjemar. rondo hond. indompelen. Ajam tj~mara. bekladden. zi e : Tjemar. wat in indigo blauw is geverfd. Tj empaka.). lastige jeukerige huiduitslag (00k: Biang keringet). de stinkrat. in blauwsel. onderdompelen. zoodat hot water er nit spuit. sopv TJEM. Michelia longifolia. Mentjemari. Andr. Tj empaka gondok. veel van grof haar hebbende veeren. Mentjelos. menstrueeren. der Casuarineae. jets under water duwen. morsig. losse haarvlecht. Tjeloepak (Jay. Tjemboeroe. nat. fam. Michelia montana. enz. Tjelos. L. L. onrein. enz. van dozen boom bestaan verseheidene varieteiten. en Casuarina nodiflora. naijverig. vies. der Magnoliaceae (ook Kantil genaamd) hooge boom met welriekende bloomers. ook de menstruatie. Tjeloeroet (of Tjeroeroet). Tj emer. bevuild.. Tjempak. Forst. u 268 TJEM. enz. Tjemar (of Tjemer). Mentjemarken. onzuiver. valsche haarvlecht. vojlmaken.

in hot water gevallen. pantoffel. Tjemploeng. Tj endana. die hot kostbare weiriekende sandelhout levert. snoeperij van gedroogde on daarna gebraden rijst met suiker. Tjenderawasi (of Tjandrawasa). Artocarpus polyphema. in hot water ploffen. Tjendera (of Tjandra). L. met de nagels vasthouden.of stookplaats. holto (in de wang. der Myrtaceae. snort van open haard op de voorplecht v TJER. zich verwonderen. muil. Tjenela. slof. schimmel.). Tjendol. wijd uit elkander (bijv. verkoelende drank of snoeperij. (Menjengkeram). Tjengkeh. Tj engkolong. paddestoel. kuiltje. kook. T j engkeran.).. zwam. jonge kokosnoot. enz. enz. in hot water smjjten. Tjengkeroeng. ook : T jingkiran (Pout. verstomd (staan to kijken). jets of houden. der Santalaceae. L. --inhouden. zwammige of paddestoelachtige uitwas. Katjemploeng. pat. de maan. vies. Menjemploeng. enz. in hot water springen. Tjendawan. Tjengkeram. Pers. verbaasd. walgelijk (van reuk). fam. M1 Djemploengken. Caryophillus aromaticus. bijv. Tjengkir (Jay. pat. Tjengkang. krabbend va~stgrijpen. -af- . zich verbazen. grijpen. Tertjengang-tjengang. Tjengkaroek. de sandelhout-boom. de paradijsvogel. waarvan de schaal nog niet verhard is. van de boenen). plof. snort van kruis of muntspel. de kruidnagel (-boom). verbluft.).T jempedak. Tjengang (Tertjengang). eon Nangka-snort met lekkere vruchten. pat. Tjengis. der Artocarpeae. fam.). fam. Tjempelek (of Keplek) (Jay. :Menj engkolong. (hot voordek) van eon sampan of bidar. Santalum album. tusschen of in de klauwen vatten.

der Euphorbiacea. tuft. enz. holder. van elkander doen gaan. onzindelijk. Te1or tjeplok. scheiden. uitspuiten..). spiegelei. Tjerat. nat. platte. gezwind.trekken. made. Tjeper. die veal gebruikt worden. boom met zure vruchten. vuil. uit elkander gegaan. behoorendo bij eon beteldoos. bladvormige rijstlepel van hout. snugger. fam. bij de hand. behendig. Tjeremai (of Tjerme). zie : Djepit. enz. plat. der Gramineae. vlug. Tjeraken (Jay. gauw. slues. krom. enz. doorschijnend. gewoon. inlandsche apotheek. ook : (in de rekenkunde). Tjerabah. ondiep (van schalen. Tjeredik (of T jerdik). Tjerah.. platte steep. echtscheiden. Tjepit. waarvan de aren meest ook niet zoo gevuld z jn als van de ardere soorten.) . Batoe tjeper. Mentjerat.). . aars- . scheiden. vaardig. snel. kraan. slim. v TJER. Piring tjeper. of trekken. mismaakt (van eon arm bijv. -korten van eenig loon enz. niet proper. bak met vakjes waarin medicamenten zijn. niet netjes. Tjepoek. fam. Mentjeraiken. waarin de verschillende ingredienten voor hot Sirih-kauwen bewaard worden. Tjengkong (of Tjingkong). plat. vlek of kring op jets. Oryzaa montana. leap. klaar. verwrongen. (Moentjerat). ondiep bord. met een straal uit lets komen (van vochten). Tjerai (of Tjere). vlak. keil. Padi tj erai. enz. versierd met opgeplakte figuren. Tjeplok.doosje. verdraaid. eon vroegrijpe rijstsoort. verstandig. Tjepet (of Tjepat). Tjeremi (of Keremi). van elkander gaan . busje of . Lour. bij de hand. geschoidon. enz. aftappen. schrander. Cicca nodiflora. Lam. voornamelijk om de rijst om to roeren. kalfsoog. Tjentong. pat. Bertjerai.

. Tjidera. onbeschaamd. opspelen. iemand lastig vallen. diarrhea (hebben).. bedrog. Bertjidera. ongemak. Tjetek. vertellen. Tjerita. list. ketel. lets proeven. enz. verdund. Tjeripoe. klein. 269 Mentjeroboken. pokdalig. hier en daar op hat gelaat een litteeken van pokken hebben. proeven. dun. bril. kleine ingewandswormen. een opiumgewicht = '/1o Thail... Tjewer. enz. geschiedenis. ook : bedrog plegen. wezel. met iemand kibbelen. onfatsoenlijk. ook : pupil van hat oog. lastig. zie : Tjeritera.). plotseling uitkomend straaltje van lets.). Tjerepelai. enz. Mentjetjepi. waterketel.made. enz. Mentjerewetken. geschil hebben. Tjetjap (of Tjetjep). Tjeremin. Tai. Tjeretjak. zeggen . mededeelen. (bijy. verhalen. Tjerobo (Jay. staketsel. onfatsoenlijk bejegenen. Mentjeritera. lets verhalen. ook : leven maken.). vertelling. schade. van gazette koffle. hat iemand lastig maken. oogglas. enz. enz. paalwerk. spiegel . ook : spreken. oneenibheid. gewone of huishagedis. Tjeroetoe. mededeeling. vertelsel. vertellen. hinderen. zie : Seroetoe. . verhaal. Chineesche glanzende roodbruine verf. Tjerewet.. zie : Tjat. in een spiegel kUken. . donna ontlasting. onkiesch. waterig. met de punt van de tong aanraken om to proeven. ondiepte. sandaal. (of Tjermin). enz. Mentjerobo. de vliegende hagedis. Tjet-to. Mentj eriteraken.. Tjeremin mate. veal praats hebben. mopperig. Bertjeremm. TJIN. Tj eroetj oak. enz. waadbare plants. geschil. Mentjetjep. Tjerat (Jay. Tjerat. ondiep. enz. lorgnette. onbeschaamd. onkiesch zijn. doen (zijn). iemand onkiesch. wadde. (Mentjerewet). Mentjeret. Tjitjak koebin of Tjitjak terbang. nadeel. bedillen. Tjeritera. moeilijk to vol. Tjet. Tjetjak (of Tjitjak.

Mentjintai.enz. frikkadel. hakken. stork naar lets verlangen. Tjina. klein straaltje. genegenheid toedragen.Chinees.voor iemand lets opscheppen. lets opscheppen. oneenigheid krijgen. zoen. met een nap. scheppen. enz. leksuiker. iemand schade. lapel. deelneming. Tjinta.. Mentjidoek of Menjidoek. kussen. bezorgd. stroopsuiker. Mentjideraken. opscheppen.. enz.. Kain tjindai. enz.enz. fijnhakken.worden rondgedragen. wat fijngehakt is.schalm. waarbij verschillende onderwerpen voorstellende figuren enz.). jets of iemand lief hebben. bezorgd (zijn). Tjintjang. zorg. Chinees. Tjintjangan. Tjioe. kommer. zijn wooed niet gestand doen. de hik hebben. gevlekt. Tjintjau. Kepetjirit. zorg.. Chineesch . zoenen. Tjintjin. Chineesche arak. Mentjintjang. met liefde aan jets denken.zonder or jets tegen to kunnen doen. enz. bezorgdheid. enz. Tjikar (Jay. teleurstellen. Tjikoetan. onwillekeurig. liefde. Tjinggai (of Djengge). jets jn zijn brook doen. enz. Tjirit.. belangstelling. gebloemd. bekommerd. enz. Tjioem. enz. Menjioem. gehakt.iemand teleurstellen. . gebloemde zijde. Pertjintaan. Tjidoek. enz. Tjiri (Jay. eon verkoelende zoete drank...China Orangtjina. Tjindai (of Tjinde). Bertjinta. Negeri tjina..). liefde. gebrek.ring. schakel. Menjintjang. wensch. scheppertje. enz. nadeel berokkenen.metalen band. enz. Menjidoekken. Zie ook: Oetjoep (Mengoetjoep). kommer. kus . over lets geschil hebben. Tjing of Goela tjing. keukenstroop. vrachtkar. ongerust maken. Chineesch maskeradefeest. verlangen naar lets. enz. ruiken. in stukken hakken. omroeren. lapel. toegenegenheid. iemand bedriegen.. ook roeren. Mentjioem.. zich over jets bekommerd. scheppertje. 270 TJIN.

kneep. Tjoeka. kerij. probeeren. greep.. Tjoea. Tjitak. or ultpeuteren. gebloemd katoen. gevoel. op den loop gaan. uitstorten. dat ergens in bevestigd is of vastzit. ontduiken. enz. blijdschap. belasting enz. cijns. enz. Melariken tjoekai. Penjitak. belasting garen. met den duim en eon der vingers. vreugde. zje : Tjioe. wensch. overal verspreid. boekdrukken. smart. recht.voldoende. druk. met belasting enz. van rijstkorrels Tangs eon weg) . smokkelen. . enz. Menjoebit. Mentjitak of Menjitak. jets probeeren. 00k: voor jets voldoende zijn. (om hot los to maken). Menjoba. verspreiden. hot drukken. vrouwelijk schaamdeel. hot afdrukken. jets voltallig. Tjitjir (of Tjetjer). drukken. genoeg. storten. begeeren. ook: gewaarwording. druk. Tjoekil (of Tjoengkil). Doeka-tjita. Katjitjiran. enz. Poeki. in de hoogte heffen. pacht. Mentjobai. ten. jets aanpassen. Menjoekoepi. bij kleine hoeveelheden verspreid (bijv. belasting. Verg. Mentjoebit. Mentjoe kil (Menjoekil). enz. drukken. Tjoebit. genoegzaam. Tjoekai (of Tjoeke). voldoende maken. Tjoekoep. opwippen. enz. proof. jets beproeven. ook benaming voor de muskietenlarve. schatting innon. schatting. bemiddeld zijn. verspreid raken . Mentjoba. jets of iemand op de proof stellen.Tjita. kommer. jets. bij kleine hoeveelheden vallen. proeven. azijn. enz. sits. kort badkleedje. lust. genoeg zijn . Soeka-tjita. afdrukken. droef held. recht heffen. voorwerp. tol. . tusschen duim on vinger knellen. enz. toereikend. cijns. norm. Tjoeki. stempel. opwipt. badhanddoek. Pertjitakan. bij kleine hoeveelheden storTJOE. tol. waarmede men jets ergens uitpeutert. Tjoe. Mentjitjirken.. . knippen.ook: genoeg hebben. beproeven. Memoengoet t joekai. verlangen.). accijns. pacht. Tjoekin (Chin..

afscheren . ultspuiten. vergeefs. jets voldoende doen zijn. neerstortend water. hoeveelheid opium voor eon maal pijpen . enz. Tjoemi of Tjoemi-tjoemi. Tjoetji (Mentjoetji) maid. to vergeefs. uitstorten. neerstorten. Menjoekoepken.. Mentjoerah. alleen. Piso pentjoekoer.Mentjoekoer. eon paal of mast past. storten. diefstal plegen. valsch. oorlel . op jets neergioten. enz. helling. met eon straal ergens uitstroomen. waterval. Tjoeram. mak. kloof. waarin bijv. Tjoeriga.om jets to doen. Tjoemik. Tjoerang (of Djoerang). Tjoela. Tjoeping. Menjoekoer. . sikje of haartjes in hot kuiltje of gleufje van do onderlip. niet eerlijk. Pentjoekoer. Mentjoetji. enz. gratis. iemand de huid volschelden. Tjoerang. . slechts. geheimzinnig persoon of geest.. Tjoerat. ook kosteloos. oneerljjk. Pertjoema. ook : busje of doosje. glooiing. die volgens hot bijgeloof kinderen de oogen uitsteekt. aanhalig. dief . schoonmaken (met water). rhinoceroshoorn. enz. uitstorten. ook de opiumpijp zelf. schoonwasschen. neusvleugel. dolk. Tjoema-Toema. Tjoeri-toeri steelsgewijs. Tjoeping idoeng. tam. wasschen. stolen. scheermes. M®njoetji. holte. Tjoemboe (Jay. Mentjoeri. Tjoema. Tjoeri. diefstal. Tjoelim. steilte. enz. lel. hellend vlak. barbier. . Tjoetji. scheren. eon TJOE. enz. uitgieten. Pentjoerian. ijdel. reinigen. Pentjoeri. Tjoelik of Tjoelik-tjoelik. bergkloof. prism. den mantel . Tjoepoe. Tjoela badak. enz. hot gestolen0 . enz. afwasschon. knil. enz. stel er. Tjoekoer. enkel. uitschudden . Mentjoerahken.). hoorn of hoornachtig uitsteeksel midden op hot voorhoofd. Tjoerah. Mentjoerat. ravijn. de inktvisch. scheerder.

stroomen. iemand of jets in hot oog of do oogen steken. steken (van insecten). Tjoetjoek. koppelaar. die Chineesche dansen uitvoeren on meest ook in dionst zijn van Chineezen. veeg. Tjoetjoet. groote druppel. Tjoetjoer (of Tjotjor). pen of speetje. met den vingertop over jets heonstrijken. L. ook : hard kussen. gutsen. . Tjolok. Anak-tjoeTJOM. ook: steek in hot oog. kleinkind . Mentjolet. Mentjolok. chocolade. tusschenpersoon om eon samenkomst tusschen eon man en eon vrouw to bewerkstelligen . pikken. haarspeld. Menjolong. Menjolok. Mentjoetjoer. Tjomblang. of om or jets mode vast to steken . haarnaald . Tjokot (Soend. kinderen en kindskinderen. gepruttel. Tjoetjoek konde. nakomelingen.). Tjokelat. lets met den vingertop aanraken. gemopper. ook spitso snavel of bok (van vogels) . Menjom272 TJOM. Menjolet. koppelaarster. likjo met den top van eon vinger . Tjoewatja.). met jets duns en puntigs steken. haai. spits uitlooponde snob. Tjolet (of Tjolek). om or jets aan vast to rijgen. der Buttneriacoae). Tjoetjoep. blang als tjomblang dienst doen. ook zeker gebak. Tjolong. 271 tjoe. ook : de cacaoboom (Theobroma cacao. straal . van blood). snuit (van sommige dieren). vlieten.vegen. slurpen. Tjoetjoe. uitschelden voor al wat leelijk is. nat. nageslacht. in eon straal ergens uitkomen (bijv. Mentjoetjoep. Men j okot. Tjomel (Jay. faro. enz. Tjokek. enz. Mentjokot. Tjoetjoer. pitje of vlammotje om bij to lichton.). stolen. bij ten. dansmeiden. Bertj omblang. Mentjoetjoek. met groote druppels. holder (van hot woder. zuigend zoenen. zich van eon tjomblang bedienen .

trechter. overhellen. doen kloppen. genegen zijn tot. ook : dienst doen als voorrijder. enz. Tjomil (of Tjoemil). enz. met lets overeenstemmen. kloppend maken. enz. berispen. Tjorong. stemmen.). losraken. jn galop rijden .. Tloehoer. geheel vol strepen. Tjoplok. ook : voorrijder . uitpuilen. staal. met voorujtgestoken hals naar jets kijken. Ber- . enz. uitgevallen. voorbeeld enz. enz. kras. omtrent jets dezelfde meening hebben. ook : met opgericht bovenlijf zitten. enz. aardig. enz. tuft.lawaai. Bertjomel. met de punt jn de hoogte stekend. Mentjongol.). Tjorak-tjorek. Bertjongkelang. Menjomel. Tjorek. monster. Menjomelken. buffs. Tjongkak. waarmede djt spel gespeeld wordt. berouw. iemand beknorren. Tjongol. voorbeeld. jets tot model. doen overeenkomen.kloppend. pruttelen.plat aarden schaaltje. ergens gedeeltelijk uitsteken. . Tjongok. in galop ergens heen gain. kloppen.). zie : Loehoer (Ar. Tjorot. Mentjotjokken. waarin de sambel wordt fijngewreven. Mentjongok. Tjorong asp. Menjorek. doen galoppeeren. model. overeenTOED. . los. zeker spel . Papan tjongkak. Tjowek(Jav. uitvallen. afvallen. vorm. overeenkomend. Tobat (Ar. lief. Tjonto. Tjongkelang.). schoorsteenpijp. uitkomen. streep.). (van een ketel. Tjotjok. schoorsteen. een streep door jets halen . mondstuk. Tjondong. overeenkomen. galop. Menjongkelang. nemen. zie : Lahir (Ar. afgevallen. Menjongkelangken. Tjongkah. sehuitje met gaten of kuiltjes. kraan. losgeraakt.. enz. Mentjorek. tot jets neigen. Men j ongok. onregelmatige streep. beklad. pijp. enz. M®njonto. hellen. afkeer . mopperen. Bertjondong. bevallig. Tlahir. enz. naar jets hellen. . enz. galoppeeren (van een paard).

Toedjoeh.Mentobatken.op. Pongamia volubilis. duel. enz. . enz.. zie : Toendjang (Jay. Menoebroek. enz. aanwijzer.. . de godheid. enz. eon van lichaam zijn. enz. uitstekend. Toedjoe. bij het waken bij een zieke. met eon geweer enz. zevende.tobat. afkeer van jets doen hebben. koers.). sluier. Toehan Allah. plotseling aanvallen. naar jets richten.. nat. Z. Menoedoengi.). Menoedjoeken. lijf. aangever. zich vast voornemen jets nooit meer to doen. Menoedoeh. waarvan de vergiftige wortels veal gebruikt worden om visschen to bedwelmen. ook : ergens onder schuilen. bekeeren. zeventig . Toegoer (Jay. der Papilionaceae. kig. hoed. enz. fam. ook : toovermiddel . uitmuntend. Bersatoeboeh. ~zeven. lichaam. zich van een plaats niet verwijderen (bijv. vasthouden. enz.. . Toeboeh. aanduiden. doelen op. doen berouwen. Menoedjoe. aanvatten. met zijnzevenen zijn). ten zevende. Satoedjoe. mikken op. Toedoeng. dezelfde bedoeling. eon van richting. romp. ergens voortdurend blijven. al wat tot bedekking diem. op jets afgaan. enz. wijzen. zeventien . strekking. ook : met een vaart tegen jets aanloopen. slingerplant. 8ersatoedjoe. beschermen. op jets mikken. enz. bedoeling. Toehfat (of Tauhfat) (Ar. berouw. Toeba. B®rtoedoeng.bedekken. hetzelfde oogmerk hebben. grijpen. Toebroek. of keer hebben. Toedjoeh belas. richting. Toehan. enz.). jets ergens heen richten. Katoedjoeh. enz. beschuldigen. zonnehoed. de (hat) zevende.).). Toedjoeh poeloeh. beschutten.enz. koerson op. beschuldigen. Toehoer. oppervlak. ondiep. Toedoeh (Jay. Toedjah. God. aanTOED. . Bertoedjoeh. Penoedoeh.. den bijslaap uitoefenen. van dezelfde meening zijn. koers zetten naar. bedoeling. plotseling op jets vallen. laag. de Heer. & M. zevental . de Heer God. een hoofdbedekking gebruiken.

voorbeeld. roedjak-verkooper . Toekang babi. Menoekar (Bertoekar) tj intj in. naaister . spruit. geruild . Toelang paha. enz. Toekang. TOEL.Bertoekar of Toekaran.). Toekang mendjait. voorschrift. Menoekar. jongeplant. smid. twist hebben. Toelak. Toelang belakang. van de hand wijzen. Katoelah. kopie. meikboer. steel. kleermaker. enz. bedrevene in eenig handwerk. ringen verwisselen als teeken van ondertrouw. Toelang. goudsmid . verwisselen. Toekoel (Jay. ontkiemen. Menoeladan. dijbeen . knook. kiem. nerf. Toekar(Jav. Toekang roempoet. enz. ruil. enz. Toekang api. Toelah. . Toekang sepatoe. afduwen. gebeente. Toekang kajoe. . Toekang roedjak. door zulk een ongeluk getrofren. weren. Toekang besi. vervangen. lets navolgen. streng (van garen). Toekang ajam.. veel als groente gebruikt (Tokolan). ongeluk als gevolg van een vloek. bags. Toekang roti. kraakbeen .. model. lets tot voorbeeld nemen. melkverkooper. MALEISCH-HOLLANDSCH. 273 met elkander twisten. . ruggegraat .. been.). Toekang batoe. stoker. duw. duwen. inwisselen. verkooper van varkensvleesch. beenderen. Toekang ajer. kiem. lets tegen lets wisselen. wisselen. kippenverkooper . Toeladan. Toekang soesoe. waterdrager. verwerpen.twist. Toelang moeda. verruilen. een voorbeeld aan lets nemen. stooten. afwijzen. van zich afstooten. bot. verruilen. ijzersmid. bladnerf. Toekang mas. opkomen (van planten). Menoelak. grassnijder.Toekal (of Toekel). scoot. Toekar. voortstooten. ook : ontkiemde katjang idjo. Menoekarken. afweren. graat. uitspruiten. enz. Toekoelan. schoenmaker. timmerman. enz. ruilen. grasverkooper. broodverkooper. broodbakker. modiste. metselaar.geschil. pak. enz. enz. Toelang daoen. ruilen.

enz.. en een snort kankerachtig gezwel of z. helpen. enz.. om niets geven. Toema (Jay. enz.teekenen. Boeta-toeli. steel van een roeiriem. lang steekwapen. ook : een mast voor brandhout voornamelijk.. gewoon aan. enz. voeten. enz. huip verleenen. verwend. opkomen. bijstand. beteekenen. vermetel.). procureur. bijstaan. jets als huip aan iemand geven. eon doove. Katoelaran. Toelen (Jay. echt. besmet. beschilderen.). laps. . de milt. Menoeloengi. Toembak. Toelang ikan. is 274 TOEL.). Menoeloengken. doof en blind. ook : inwendig abces. waarop geschreven enz. Penoeloeng. Penoeloeng bitjara. iemand helpen. schrijven. bijv. advocaat. doof. onverschillig. enz. onvervalscht. de pokken . besmetting. Toemboeh. enz. schrijf tafel. bijspringen. gewend geraakt aan. hardhoorig. schilderen. Toeli. metende 6 X 6 X 6 of 216 Kub. lets beschrijvon. op lets schrijven. huip. roekeloos (zijn) . Toemboehan. Toeloeng. Menoelar. onvermengd. bijstaan. pleitbezorger. Menoelisi. kras. Menoeloeng. Batoe-toelis. woordvoerder voor een ander.g. besmettelijk~ ztjn. vischgraat. wild-vleesch in hot lichaam : Toemboeh toemboehan. schrift. lijn.. Medja-toelis. groeien (van planten) dag komen. piek. teekenen. luis. helper.. . Papan-toelis. hulpverleening. Pertoeloengan. ontkiemen. Toelang dajoeng. doof held. schrijven. Djoeroe-toelis. afstaan. schrap. toovermiddel tot afwering van onheilen. . Toeman.bladnerf. Toelar. wordt. Orang toeli. planten in hot algemeen. teekening. figuren op jets maken. iemand met hot een of ander helpen. Toemboehan of Katoemboehan. Menoelari. besmetten. uitspruiten. aan de lever. Toembal (Jay. klerk. Toelis. lei. Menoelarken. schrijfbord. Menoelis. hula. aansteken .

Toemboean kaki. Menoempangi. enz. Toemenggoeng. sponsachtig lichaam. -plaatsen.. dat men in kokosnoten vindt... ook : stapels vormen. duw. verdelgen. steunpunt. uitstorten. ergens uitstorten (van vochten). Menoempoe. Menoemboeki. boven op jets liggen. Menoempoeken. hiel. Menoempas. bonzen.of steunpunt voor . logies. uitgezakt. Toemboeng (of Tombong). enz. op of tog en jets doen rusten. de kiem eener kokosnoot. Menoempang. plengen. op jets steunen. op jets beuken. inkwartieren. en hier en daar in TOEM. Toempas (of Toempes). die tijdelijk aan de zorg enz. ook : tijdelijk verblijf. titel van een regent op Java. bij iemand logeeren. van de baarmoeder). fijnstampen. Menoemboek. . uitgieten. Toemboeng. stomp. stampen. steun. van iemand wordt toevertrouwd. om mode to doen. ook van een voornaam staatsdienaar. Toempoe (ook : Toemboenn). hoop. Toempang. inkwartiering. groenten zoo toebereiden. stapel. vernietigen. enz. duwen. op jets vallen (van vochten). doen storten. uitroeien. rust. stooten. ook jets of iemand bij een ander tijdelijk deponeeren. storten. hoop. de persoon enz. enz. stapel. opstapelen. verzakking (b jy. enz. jets boven op jets leggen.Toemboek.. groenten in olio gaargebraden of gestoofd. Toemis. stompen. op jets doen steunen. vervoegen enz. Menoemis. storten. zich bij jets of iemand voegen. mededoen. stoot. op jets drukken. tijdelijk verblijven. enz. vergieten. uitzakking. verdelgd. Menoempahi. beuken. uitstorten. opeenhooping. tijdelijk doen logeeren. op jets storten. enz. iemand of jets herhaaldelijk stompen geven. Toempah. Toempangan. voetbank. ophooping. . Menoempahken. Maleische landen... Menoempangken. vernietigd . verzakt. enz. Toemit. hot bolvormig.

hoop. -plaatsen (tot stut of steun). Menoendjang. stomp.: Alamat toendoek. enz. niet snijdend. verloofd. Bertoempoek. neerbuigen. engagement. bot. to voorschijn. fam. Menoendjoekken. bot maken (van snijdende voorwerpen). -aanwijzen. (Jay. steun. teeken van onderwerpjng. Menoendjangken. Menoempoekken. do waterlelie of lotus. uitspruitsel. zich verloven meet. enz. Nymphaea lotus. Teloendjoek of Djari teloendjoek. vertoonen. steunen. neergebogen. Menoendoekken. Menoendjoek.den voet. enz. troop. Toempoek. aandujden.). verloving. aan den TOEM. Toenas. enz. aanwijzen. Toendoeng. Toempoel (Bat. TOEN. gebukt doen gaan. Toendjoeng. Menoendjangi. hoopen. enz. vormen. waarvan verschejdene soorten bestaan. Bertoenas. Menoenang. enz. verloven (door de ouders) . toonen. doen bukken. Menoendoeng. Jay. aantoonen. schoren. op elkander stapelen. stapel. eon verloofde hebben. Toenangan. jets tegen jets laten leunen. zje : Toewan. ophoopen. jets tegen jets aan zetten. . wijzen. Menoenangken. stapel. ontstaan. buigen. laten zjen. naar beneden drukken.. . uitbotten. afstompen. enz. opeendringen. . Bertoendoek. der Nymphaeaceae. ook : tegen jets aanloonen. enz. . enz. hoop. -laten zien. Toendjoek.). Toendjang (Jay. opstapelen. Menoempoek. Toenang. 275 Toempoekan. schoor. verloofde. groep. stomp. geengageerd zijn. opeengedrongen groepen enz. stut. knop. stapels. gebukt gaan. jets steunen. Menoempoelken. wijsvinger.--toonen. Menoendoek. neerbuigen. met hot hoofd benedenwaarts gekeerd. stutten. onderwerpen ten onder brengen. jemand jets wijzen. bukken. -aantoonen. L. stutten. schoren. zich onderwerpen. Toen. Toendoek. nat. Bertoenangan. gebukt.). .

enz.). jets of jemand op jets laten zitten. enz. Penoenggoe. enz. op jets wachten.. ook : de beschermengel of beschermgeest. ujtzetten. Menoenggingken. hot onderste boven. jets of iemand zoodanig plaatsen. Menoentoen. . comptant . Toenggang. stam zonder takken of kroon. bij jets waken. Toengkat kateak. Toenggangan. waarop gozeten of gereden wordt. weggejaagde. 276 TOEN. bewaken.. ook : Badjing. banneling. achterna. eon paard aan eon lijn. Oewang toenai. Menoentoet. enz. Menoenggoe. Menoenggangi. bannen. Toenggoe. bewaker. enz. oppassen. naar jets koersen. met hot achterste in de hoogte liggen. steun . enz. Toenggang. enkel. Menoengging. leiden. ritjdier. Toendoengan. Toenggoel. Menoeras. rijtuig. waardoor hot achtereind of achterste van jets in de hoogte wordt geheven. verwachten. enz. eekhoorn. enz. Menoengganken. volgen. najagen. op jets wachten. eenigst. weren. door eon zeef halen. enz. . op jets zitten. Toeras. filtreeren. doorzijgen. bij de hand of aan eon stok. Toenei (of Toenai). die verondersteld wordt jets of iemand to bewaken. enz. stut. wandelstok.wogjagen. de posjtie. rijden.) ook : eon vrouw beslapen . enz. eenig. stok. oppasser. Toengkak. vorderen. coinptant geld. toeven. volgen. op of in jets zitten. het achtereind in de hoogte heffen. Toengging. wachter. hiel. wachten. Toenggal. jets opwachten. leiden. stronk. Toepai. Menoenggang. rijden. bewaken. . eon. omgekeerd. dat zijn achterste hoogtr komt to staan. verbejden. Menoenggoef. Toentoet. eischen. enz. op jets passen. hot onderste boven gekeerd zijn. Toentoen. enz.. oppassen.Menoenggang. afvragen. kruk. eon blinde. . Toengkat. . (bijv. enz. . (vulg. dan hot overige gedeelte van hot lichaam. jets berijden.

Menoetoepken. enz. enz. dichtmaken. Toesoek. ook iemand opstoken. kort stuk van eon boomtak. Toeroet. Satoeroet. in navolging van. dalen. enz. vlek.en andere tuinen gedaan wordt). . Matjan toetoel. nederdalende familielinie. . enz. ook : afstammeling. smet. enz. Menoeroet. doorboring. warm maken. Toerki. doorboren. enz. enz. -aandrukken. met eon of ander op jets kloppen. dek. steek. van zich doen afstammen. afsluiten. . achterna volgen. dichtmaken. aanraken. Menoeroenken. naar beneden halen.. Tanah (negeri) toerki. medegaan. neerkomen. Menoeroeni. Menoetoepi. Menoetoel. nakomelingschap. toedekken. en : steken. Toeroenan. enz. panter. achter de tralies zetten. Turkije. jets tot hot be. ondergaan. afdalen. Toeroen-toeroenan. Toetoek. dekkleed. . enz. wat tot dekking van jets diem. . hameren.. ook: gewillig. Orang toerki. enz. naar jets heen dalen. gehoorzamen. naar beneden gaan of komen. tot dekking strekken. navolgen.). ook : sluiten. dekknn. voorbeeld enz. Turk. enz..enz. waarlangs men daalt. Menoetoep.). volgen. enz. TOEW. ophitsen.. Toetoep. steken. Menoesoek. Menoetoek. Toetoel. pijnlijk trekken (van eon zweer bijv. kloppen. met eon stomp voorwerp (eon vinger. stek. doen beneden komen.. Bertoeroettoeroet. moot. in de gevangenis. enz. bedekken. opsluiten. ter navolging. indruksel. doen dalen. nederdalen. jets bedekken. om geplant to worden (zooals met vole schaduwboomen in koffie. (van vloeistoffen). of klimmen. in eon ru achter elkander.de gevlekte tjjger. enz. jets ergens in of doorsteken. mededoen. helling naar boneden. in acht nemen.Tay. Toeroen (. Turksch. Toeroen. plek. toedekken. . naar jets toe afklimmen. gehoorzaam (zijn).). in opvolging van. nakomeling. eon dot. deksel. Toeroetan.

babbelen. tot hoofd aanstellen. Tokek (of Tekek). schoonouders. voorspoed. Orang toewa. Menoewang. Tongtong. der Asclepiadeae. voorspoed hebben. blok. Tombong. Nat. gekko.. aam. bejaard. Menoetoerken. hem op jets attent maken.Toewankoe. Tongkeng. Toewah. hoofd eener negorij. ook: oudste.). wat bedekt. versleten. gelukkig. Toetoepan. schoonvader of schoonmoeder. geluk. uitgeholk blok. enz . fam. zijwaarts. typhoon. deksel. grooto soon hagedis. . Soend. Toewak. opgeslotene. palmwijn. gelukkig zjjn in ondernemingen. met hot eon of ander toedekken. schouwspel. 277 enz. Jang dipertoewan. orkaan. Bertoetoer. voorspoedig . voldragen. heer. rijp. Toewan poeteri. cycloon. Tonton (Jay. L.. Toewa. Tongkol. tafelkleed. Toewang. tobbe. mevrouw de prinses.) inschenken. jets tot iemand zeggen. bijv. kuip. Tolih. mijnheer. zie : Toemboeng.dekken van jets aanwenden. Toewan. Bertoewah. overgieten in jets (eon glas. Tontonan. Menoetoeri. enz. Menonton. naar jets kijken. toeschouwen. . louteren. vat. waarop alarm. ton. eon oud mensch. Pergularia odoratissima. ook : metalen zuiveren. uitgieten. Menolih. mevrouw. . Tofan.). enz. meester. oud. enz. oud maken.heer. ook: gevangene. Mentoewaken. vormelooze klomp. TOEW.. achterom kijken. Toetoer. donkerrood. spreken.. WALA. gieten. ouders. Emas toewa. die heer genoemd wordt (titel van eon regeerenden vorst). (alleen van eon vorstelijk personage). enz. enz. ook : Legen (Jay. Meretoewa of Maratoewa. schenken. Menoetoer. enz. enz. slingerplant met geurige bloemen.en andere signalers geslagen worden. donkey van kleur. toekijken. keuvelen.enz. praten. Toetoep medja. fijn (oud) gouda Merah toewa. Tong. mijnheer.

hoed. Chineesch marionettenspel. zulk eon tooneelvertooning door menschen uitgevoerd. deed. Betogang. sneeuw. behoorlijk. mots. onvervalscht. W. Tsaldjoe (Ar.). tooneelspel met gemaskerde acteurs. zulk eon tooneelvertooning geven . Wajang poppers van lever of hoot. pens. edit'.een lange bijna tot aan de vooten reikende badjoe (voor mannelijke bedienden). . betamelijk. liefdadige instelling. tooneelvertooning daarmede. Topeng. Dinsdag. getatoueerd zijn. plaatsvervanger. Wadoek (Jay.). overlijden. Wajang golek.). maag. plichtmatig. mister. Wadjib (Ar. Wajangan. Wafat (Ar. Wakil (Ar. Totok. Wajang keroetjil. Malem selasa.). Wajang potehi. goddelijke open. snoeperij van kleefrijst of Ketan in suiker gekookt.vertooning enz. staal. gestorven. baring. overladen. Wajang orang. Wadja. stichting ten algemeenen none. Top. masker. houten wajangpop. vertegenwoordiger. Bermain top. do avond (nacht) van Maandag op Dinsdag.).Wajang koelit.). dock plane poppers van hoot of lever . jets als verplichting opleggen enz. Mewadjibken. mom. verplichting. eon pur sang Hollander. voorstellende personen nit den voortijd en de Hindoe-Javaansche mythologic. Totang tatoueersel . Wab joe (Jay. en. Toro(Bat. Wa (Ar. Wadoeng. rdem als voren. dobbelspel . Totok welanda. Tsalatsa (of Selasa) (Ar. Topi.volbloed. Wakaf (Ar. wat als plicht op iemand rust. enz. Wadjik. groote bijl.). ook : tooneelvertooning daarmede . iemand jets ten plicht stellen. hoofddeksel van niet-inlandsch maaksel. plicht.). gevolmachtigde.pop van lever. bulk. waarmede vertooningen van tooneelen daaruit worden gegeven . ook : glans. dobbelen. ijzeren braadpan (ook: Koewali wadja of Wadjan).).).

uiu. Mewartaken.). Wangi. Nederland. Miq. Waktoe (Ar. Warirang. vertrouwde vriend. Ml warnaken. Ajer wangi. jets maken. Warawiri. vorm . nieuws. Schoutenia ovata. Hollan278 WALA. nat. tijdstip. Holland. Mewakili. durven.). winkeltje. enz. welvarend. eon kleur. boom met good hout. der. tijd voor lets. enz.Urostigma benjaminum. enz. Waroeng inlandsch kraampje. WOER. Mewakilken. dapper. sprinkhaan. tjjding. enz. Walanda (of Wolanda). erfdeel.). geurig. Wall (Ar. Van dozen boom bestaan verscheidene soorten. Warts. iemand tijdelijk vervangen.). heen en weder (gaan. groote boom. Korth. Wani (Jay. loopen. nat. mare . Sw. Walikoekoen. voor de voorgeschreven gebeden. geld. enz. Waris. voogd. agent. kleur. Warisan. fam. rattenkruit. der Artocarpeae. Warisan. -.. gezond. der Tiliaceae. Wangkang. naaste beschermer. Wang (of Oewang). welriekend . Hollandsch . der Malyaceae. ook: gedaante. Wants (of Waris). nat. iemand tot gemachtigde aanstellen. Negeri walanda. Warangan. zich door iemand laten vortegeYiwoordigen. gedaante. gelegenheid. bericht. fam. gelukkig zijn met zijn handel. vorm aan jets geven. de gezamenlijke erf genamen . erfgenaam . odour.). Zie : Berani. eon snort Chineesch vaartuig. Warlngin. Warns (00k: Werna). boom met lenig hout. Ahliwaris. moedig. zwavel. grif van de hand gaan (van koopwaren) . hooge. gerucht. . Waras. erfenis.za akgelastigde. . reukwater. ook de verschillende tijdstippon.ook eon waarde van 10 duiten of 8h/ ~ cent. iemand vertegenwoordigen. Hibiscus elatus. fare. Waroe. vriend. W slang (Jay.

testament. Woedjoed.). der Sesameae. heldhaftig. hot Oosten. zie : Warns. Woeroeng of Oeroeng(Jav.).). Mewasiatken. smaragd. aambeien. Zaman sekara'ng. achterdocht.) (of Djakat). Water. tijdperk. Zoemroed (of Djamroed). overspel bedrijven. Berwasiat. 279 Zina (Ar. hoest. geeft. die de Sesam-olio (Minjak widjen). dapper.. laatste wilsbeschikking . Woengoe. goon gevolg hebben.lets berichten. hot wezen. Wazir (Ar. Werna. .overspel plegen. Oost. oostelijk. zuivering. hoesten. A. Woeli. Wedana (Jay. de grenzen van jets aangeven. Z. Wetan (Jay.).: Pewarta berichtgever. kwade vermoedens. Sesamum indicum. ruchtbaar maken. Berwates. Zakat (Ar. lindoeng. Soerat wasiat. Wira. Widjen. testament. vorm. hot bestaan.). Soend. heester. vizier.grenspaal . begrensd zijn door.). aanbeveling .) (of Djina). zijn testament maken . Soend. verplichte bijdrage aan den priester.). meedeelen. ZAKA. (Ar. door jets begrenzen. pencde. mislukken.Soend.). door teekens enz.). ikan mowa. nat. gedaante. rijstaar.grens. grenzen aan. districtshoofd. ZOEM. Dc. uiterste wil.grensscheiding. opdracht. eerste minister. Wasiat (Ar. ook: Djemeroed. Wasir (of Bawasir).groengekleurde edelsteen. weloet. m. overspel Berzina. niet doorgaan. beloet. Bat. moedig. Mewatesken. Zaman (of Dzaman. Watoek (Batoek). Weslah (Ar. korenaar. eeuw. ten oosten. schrift. enz. jets bij testament vermaken. aal. Wasangka. hot vereenigingsteeken in hot Arab. aalmoes. lastgeving. fam. Weloet (Jay. de tegenwoordige tijd. Aal. paars. t jd. ook :Djaman) (Ar.

menjembah berhala. Aan geld. Aan mijnheer. menggeh menggeh.. tambakan. tjerengkeng. Aamborstigheid. zie : Aanbiddelijk.sama-toewan. dengan. Aalmoes.meminta-minta. Aalmoezen geven. Aamborstig. menjembah soedjoed. Gestorven aan een ziekte. zakat. Tot aan.. mengangoesken (van de persoon. m. angoes (van de stof zelf). zie : Belang. lelangan pakerdjaan. sampai di.. kapada-.. bawasir. Aam. menjembah.. enz. oeroegan. akan..Iets tot aalmoes geven.. roeda oewang. pemborongan pakerdjaan.. sampai. landesan.. Aamechtig. mati dengan penjakit (sakit) . memborongken pakerdjaan. di darat . Aan. v. pada.Aan wal. Aanbesteden.. haroes di sembah. roepa. lesoe. landasan. kapada. derma.. pajah. Aanaarden.memberi sedekah .. mendermaken. m. memoedji. dzakat.Aalfuik. Verplichte of zuiverings aalmoes. pada-. Aanbelang. Aanbiddelijk. sakit mengi. penambak. o. paron. ook uitgedrukt door den transitief-uitgang i van werkwoorden. soerat poedjian. Yninta-minta. poeroe sembilik. memborongken. (opdragen). bengek. sedekah.. mengi . sampai ka. v. Aanbesteding. Aanbeveling. die bakt). ka. pendjoewalan pakerdjaan. v. Aanbeeld. Aalmoezen vragen.bagai-. v. Aalgeer. sesak dada. sakit bengek. v. Aanbidden. Afgoden aanbidden. v. angoes. wasir. Aanbiddenswaard. menambak. o.bagi-. minta derma. tong. sama. tong gede (besar). Aanbaksel. letih-lesoe. mengoeroeg. Aanbakken. djekat. bagi. di. hingga. letih. v. o. kerak. Aambei. menjerahken. o. serampang. menjedekahken. lager. memberi derma. poedjian. patoet di sembah. Aanbevelingsbrief. Aanaarding. minta sedekah. Aanbevelen (prijzen).. . boeboe beloet. bagai.

melanggar. Aanbonzen. meloewak. sembah. mengoendjoek. persembahan. . merekah fadjar. mengoeboeng. penglihatan. m.Aanbidden. memboelang. Aanbieding. (af brokkelen).. v. penjoelang. kedjap mats. pemboewatan. (ten verkoop). angoes. mempersembahken . penjembah. djandji. Aanbreken (van den dag). m en ep o ek . Tegen elkander aanbonzen. menambat. membentoer. rembang. Aanbouwen. mengikatken. memboewat. (voorstel). menawarken. menjamboeng. Te koop aanbieden. mengetok. Tegen lets aanbonzen. padjar. (aan een meerdere). niemoepoet. membentoer. tawaran. Aanblijven. bikin. tawar. menggonggonggi. mengikat. memperdiriken. ketok. V. bentoer. Aanbieden. (van den wind). (van geld tot een troop). idjab.. Aanblik. datang . fadjar. tinggal. m. om iemand om to koopen. Aanbrengen. menjoelang piala. ring.. m. slang. penjembahan. (aaneenhechten). bersentoeh-sentoeh. merekah. menerimaken. membawa. ada 282 AANB. poedji.pembikinan. ada. Aanbotsen. m. membentoer. Aanbranden. Aanbouw. Aanblaffen. zie : Aanbakken. menioep. mengidjabken . berkandjang. pengoendjoekan. membikin. menjorong. mempersahadjaken din. kebentoes. Aanbod. orang jang menjembah. pemandangan. mengoendjoekken. pemandang. dinahari. o.. kasi. (aan jets hechten). Aanbidding.. makan. enz. bikinan. Zich vrijwillig aanbieden. Zich aanbieden (van een gelegenheid). Aanblazen.. djalan. melanggar . Aanbieden (overreiken). ada peni hal. pemberdirian. menda- . pengoendjoek. Aanbijten. menggigit. Aanbieden van geschenken. Aanbieden. (komen). kebentoer. menaliken. penjoelangan. Een baker aanbieden. langgar. mengemboes.

saj oe .menggagahi. meng adaken. AanAAND . ingatan. tanda peringatan. kabelet.mengerasi.. berseroan. memba wa masoek.perasaan hati. bersekoetoe. Het hart aandoen. girang hati. menjoesahken hat!. mendoekaken.. mendatangken . soesah. menjakitken hati. Verdriet aandoen. bawa menghadep menghadepken.. mampir. (veroorzaken). menjedihken. tjita. besero. mengenaken . merawanken hati. zie: Brengen en Dragen. belet. dengan mengingatken. bersinggah kapada. mengenaken. resa. (Eene zaak aanbrengen).rasa. . v. sjarik. jang melemasken hati. jang merawanken hati. menjoesahken. (tot eene natuurlijke behoefte. memaksa. mengampiri. ketj ek. o. kasi pakai. kepengin. masoek .. memakai. Aandenken. mendoekatjitaken. Aandoening van smart. mendatangken soesahnja. Aandrang. Aandeel hebben in eene handelszaak. persero. Eene plaats aandoen. dengan ingatan. Geweld aandoen. Aandoenlijk. (aantrekken). me makaiken. rawan. Aandieden.des gemoeds). behagian. jang menjedihken hati. mendjadiken soesahnja. samodal dengan. Aandragen. jang melemboetken hati. bagian. Aandeelhouder m. o.. kerdja. Leed aandoen. ingin . menjampaiken. (doers aantrekken). Aandaehtig.tangken. (tot lets. mempersakiti . gerak hat!. mengadoeken perkara. . (iemand -).. peringatan. soesah hati. mempertjintaken. soekatjita. Aandoening van vreugde. V. bikin. Aandoening. menjekoetoei. bertjampoer. m. Aandeel. doeka-tjita. tjampoer. (dringend verzoek). membikin soesah hat!. sekoetoe. (vennoot). singgah-. pakai. Aandacht. Aandoen. deel hebben in eene zaak.

(doers vermenigvuldigen). gairat. Aandrukken. merapetken. mengadjak. (van yolk tot eenig werk). memboedjoek. minta dengan berkandjangkandjang. Aandrijven. Aanerven. terhoeboeng. AANGr. terikat. Aandringen (aanhoudend verzoeken. bersamasama. berani mendjalanken. (doers-). rapet. terdampar. geger.v.perinintaan dengan keras. Aanduiden. merapetken. to verstaan geven). menerangken. Aaneen (verbonden). meminta-minta .berani melawan (jets-) berani meiakoeken. Aanfokken. zie : Erven. beroelang-oelang meminta. rapet . mengikat. tilik. menoendjoekken. mengetj ek. menjataken. memberi tahoe.. mengertiken. menj orong. menilik. toendjoek. (viammen). (tegen jets-) berdampar. Aangaan (ergens-). (te kennen. Aanfokking. memberi katerangan. (geestdrift). memeliharaken. enz. minta dengan keras. menghempet. memaksa. kasi tahoe. mengerah. (aanzetten. berlengket. menjambat. meroesoeh. Aaneenvoegen. menjesakken. gerak hati. bertoeroet-toeroetan. melengketken. 283 bersinggah. pamiaraan. Aandurven. memperbanjakken. mampir . mempertemoeken. bergesa-gesa.himmat. aansporen). (tegen jets). menjamboeng.nafsoe. zie : Drukken. Aanduwen. Aandrlft (neiging). mengetahoeken.. singgah. mendjantanken. roesoeh. menjorongken. sorong. kasi mengerti. beroelangoelang. tieren). . menoendjoek. tersamboeng.). piara. menghoeboengken. bertoeroet-toeroet. perganggoean. memelihara. mengerasken. nepsoe. mengentjangken. (razen. Bij iemand aangaan om to zien hoe hij het maakt. meniliki. ook : ganggoe. (achtereen). Aaneensluiten.v. AAND. pemeliharaan.

v. Aangroeien (toenemen). meringisi. Aanhaken. angkat. Aangezicht. hiba. Een verbond enz. (overgenomen) . Aangedaan. . aangaan. Een huweUjk aangaan. Aangenaam. enz.) . Aangenomen (geadopteerd). itoe ta'boleh. sedia. (aanvallen). mengoendjoekken. Aangezien. (klacht. enak. dakwa. sebab. per284 AANG. v.menjala. berdjandji. selang. memberi tahoe. sedih. balk perinja. tegal.rrengoeloerken. Een aangenomen kind. pemberitaan. mengerenjit. (beginners). (voor de zintuigen).. balk lak oenja. pengadoean. berhadep-hadepan. adat ! j ang beharoe (baroe) . nikah . dat. Aangapen. itoe boekan perkarakoe.). da'wa. mengenjoet. Van aangezicht tot aangezicht. tambah. nimat of nikmat . sedang. bertambah-tambah. pegang. mengamat-amati. karma. choelki. menjerang. peni hal. kawin. atas. sandainja. Aangifte (kennisgeving). Aangenaam van manieren. dari sebab. Aangelegenheid. Dat gaat niet aan.. mengoeloer. akan. moeka. moelai . sedap. dari. kasi bertahoe. pemberian tahoe. bertambah. Aangaande. Aangri jpen. Aangeboren (ingeschapen). menangkep. bilangan .pakai. paras . Zie verder : Groeien. saoepama. tentang. ni enggaitken. peloe. kasi. mengasiken. Aangrijnzen. oleh karma. o. itoe saja ta'ferdoeli. enz. ash. Aangorden. mengadoeken. Aangenomen. hal. perkara.). Dat gaat mu niet aan. Een aangenomen gewoonte.menjandangken. anak angkat. manis (van woorden enz. menggait. anak poengoet.(oorspronkelijk). tnembikin perdjandjian. mendjandji. mememang.. memboewat perdjandjian .(kennis geven. sajoe.. mengangai. Aangeven (aanreiken). poengoet. siloe.

menoesoek. tergantoeng.mengambil. (eene zaak-). memboedjoek. mengeloes-aloes. menahan. Aanhef. menarik. (confisqueeren). mengaroeken . Aanhoudend (achtereen). bergantoeng kapada. Aanhangen (hangen). (voortdurend). berpakaian. (goederen-). bergantoeng. permoelaan. menahan. dada berhenti . memakai . menggalakken. (niet afleggen. m. menengarken. menjamboeng. below di poetoesken. (near eene pleats koersen). below terpoetoes. Clang duren). djadjahan. daIrah ta'loek. Aanhebben. permoelaan . mengatjoem. lets aanhebben. Aanhang (secte). melambatken. mernakaiken. taloek.). Aanhoogen. (citeeren). (van dieren).memoengoet. mengerat.. tiada menanggalken. (inleiding). m. toeroet. (van een gezang).. gantoeng. menoesoek-noesoek. hoeboengan.pengiringan. dada bersalin. Aanhangig (van een zaak). tiada berganti. Aanhitsen.Aanhalen (trekken). memetik. Aanhouden (jets of iemand -). merampas. dibadjat. Aanhangsel. bertoeroet-toeroet. beroelang-oelang. bersangkoet. mendengarken. iekat. menjeboet. (volharden). Aanhankeltjk. oemat.menghoeboengken. zie : Aanaarden.. menerik. v. Aanhechten. pakai. sentiasa. dengan dada berhenti. .. berlengket. memakai. Aanhoorig. terlekat kapada.pengiring. tambahan.mengasoet. mengaroe. angkatan . terbawah. lambat. Ophoogen. o. mempertanggoehken . Aanhoorigheid. (aaien). lama. van kleederen buy. Aanhooren.mengoepak. (vol. menjeboetken. menggantoeng : (kleven). dairah. gelingen). menoedjoe . (gedurig verzoeken). mengoetja-oetjaken.menangkep. berlekat. dengan tiada berkapoetoesan . di bawah. berkandjang. menghela .memegang. AANK. merampas.

melanggar. beladjar. Ergens aan komen (met de handen). menjampak. memasang bitjara. memakaiken. menjimpoelken. mendakwa. Aankomen. Aanlasschen. tra'ferdoeli .menepoek (pintoe). Aankondigen. marilah. memandang. menjamboeng. Bij iemand aankomen (aan AANK. mendakwa. (belanden).pemberitaan. Aanlanden. tiada djadi apa apa.. enz. kasi pakai. member tahoe. Zich aankleeden.. penoedoeh. menoedoeh. moelai berkata. Valschelijk aanklagen. mengchabarken. sampai. gaan).). Stark aankijken. (een gesprek.pechabaran. pengadoean. Aankomend (bijna volwassen). Aankweeken. pekerti. Aanklagen. Een aanklacht indienen. remadja. memegang .senantiasa. menoedoeh. mengenaken pakaian . memeliharaken. Aanleeren. dateng. mengetok. remadja poetera (van een jongen). mampir . Aanklampen (aanvallen). naik ka darat. Aanknoopen (met een knoop vastmaken). lets op iemand laten aankomen (aan hem overlaten). menegor. mengamat-amati. pewarta. enz. piara. v. menggait. djatoh. mendjabat. bersinggah. marl. (enteren). mengadoeken. tengok . m. memoelangken.. berpakaian} berpakai. pembelian. melihat. kasi tahoe. mendempokken. . Aankondiging. mengikat. Aankleeden.. tiada mengapa. Aankoopen. adjar. menoekas. singgah. dakwa. menanggoengken . moelai bitjara. anak dara. bell. dawa. Aankoop. (aan wal gaan). Aanklacht.). Aan "ken. miara. v. menoentoet. moelai mengomong. m. mewartaken. tiba. Komaan. ajo.). Aankloppen. pegang. mema'loemken. Aanleg (neiging. (van kennis enz. remadja poeteri (van een meisje). menjerang. Het komt er niet op aan. mengadoe. membeli.

(bij iemand. Aanleggen (van een stad. bermoeafakat. mentjaerken. mampir. Aanloopen (stooten). manis. merasai.. (vuur-). mengemenginken. en z. (boeien. poengah. mem- . memboeboeh . kabentoes. menoedjoeken .. permai. membikin. menjehadjaken. (mikken op).). Aanmengen. membentoer.). rentjana. bikin. memasang. (met opzet toeleggen). mengingatken . besar hati. bikinan. ingatan. membeloenggoe. elok. (opmerking). Aanmatigend. pasangan. menjampoer.). Aanlokkeujk. menjampoerken. (ontwerp. Aanmoedigen. melanggar. mengentjerken. memboewat. 285 eenige aanleiding. timbangan. soeroeh. (ook : overweging).diken.). safakat. enz. djadi sebab. rnembentoes. perboewatan. olo-olo. mentjela. menjoeneh . merantai . Aanmaken (vervaardigen). kabentoer . memasang. mengintjer. mengadjak. lantaran . Aanmerking (berisping). enz. mengenaken. merentjanaken . menjela. elok. mengatoer. Aanleiding (oorzaak). v. (gemeene zaak waken). bersoentoeh. menjebabken. mengadjak. membetoeli. memboewat. tjela. fikiran . pentjelaan . manis. bermaksoed. persinggahan. Aanminnig. berani. paksa jang balk. Gesehikte aanleiding (gelegenheid). v. tjerewet. enz. sebab. Aanleiding geven tot. Aanmanen (aanzetten). (uitvoering). (jets als doel nemen). penilikan. ergens). v. moela. membikin entj er. tempat persinggahan. dinah. (maven). (zie ook : aanlengen). Aanlengen. (een verband. menjengadjaken . atoeran. menjoesoek.. menjalaken. mane.boedi pekerti . mendja. mengingat. Aanlegplaats. pengrasaan. bersinggah. Veel en dikwijls aanmerkingen waken. Aanmerking waken. Zonder AANN. tjonto . bagoes. dengan tiada samena-mena . pohon. angkoeh. menagih.

. vaststellen). gampang di adjar. merantjoeng. (bevattelijk). memberi nasihat. menggalakken. mentjakep. memegang.melanggar. terirna. memegang. (voor waar houden). m. (even met den vinger). menjerang. enteng kapala. Aannemelijk. pendjamahan. ringan kepala. Aanprijzen. menangkep. (veronderstellen). v. melintjipken. meremboekken. o. menggamit. Aanranden. Aanpassen. melanggar. boleh di terirna. melanggar.. taneman. (een naam-). memoedji. soerat tempel. pelekat. menjamboet. Aanplakken. Aannemen (in ontvangst nemen). boleh di lakoeken . orang jang memborong pakerdjaan. Aanraken (met de hand). menadjemken. (met de punt van de tong om to proeven). tanem. Aanporren (aansporen). mengoepak. njangka. m. (aanvallen). mendjabat . Aanpakken. menjoentoeh. mentjetjap . mendjandji . Aanpunten. sanggoep. Aanplanten. mentjoewit. menanggoeng. mengangkat. bertemoe.beraniken. pertjaja . (tegen iets stooten). (een godsdienst-). menempelken. memoengoet . soentoeh .menjenggol. me286 AANN. masoek . (van een kind). menggambiraken. Aanraking. menanem.menjerang.berdjarldji. (een werk-). meraba. merasa. boleh di pertjaja. kira. mendjawil. memakai nama . pemborong. (een wet-.. berdjamoe. menjoba. Aanplakbiljet. kasi hati. soerat templekan. memberi hati. memborong . mentjoba. Met iemand in aanraking komen. menjanggoepi. menemplekken. menerima.. berkenalan. mengoesik . mengadjak : (ophitsen). mendjamah. (op zich nemen). Aanraden. senggolan. Aannemer (van een werk).. menentoeken. bersoentoeh. mengasoet. tjoba. Aanplant.

(schrif'telijk bevelen). menjelakaken. Aanschijn (voorkomen). memberi perentah dengan soerat.Iemand in zijn eer aanranden. membawa makanan.v. merapat. Aanrukken. AANS. menganggit. membinasaken . Aanschnijven(noteeren). dateng bergoeloenggoeloeng.. mengoendjoekken. soerat peringatan. mengasah. Aanschroeven. mengirim soerat perentah. melihat. menoelisken . menoesoek. Aanschrappen. soerat perentah. menggoebah .menerimaken.tlahir. menjeboet. (tot zich roepen). mengoeloerken.mengoeloengken. menadjemken.. mengoetas. moeka. (gezicht). o. panggil. dateng bergoeling-goeling (van golven). Aanroepen fluid toeroepen). menampil. menjorek. Aanschouwen. membitjaraken. memandang. menoetjoek. mengangkat makanan . kalihatan. Aanrennen. lahir. AANB. me- . Aanrijgen (aan een snoer njgen). (van een schildwacht). mengoendjoek. menjapa. dateng dengan berlari-lari. paras. mengorda . (losjes naaien). AanschouweUjk. mendjadiken tjelaka. menaadaken. memoetar. menjempok. mengadaken kabinasaan. menjoeratken. zie : Aanraken . soerat titah. (verwoestingen-). menandal. Aanscherpen.menghidangken. Aanraken. mendjadiken . menggosok. mendjeloedjoer. membawa tjelaka. Aanroeren. wadjah. Aanrollen. loewar . dateng. (doers ontstaan).roepa. lahir. menjoreki. djeloedjoer. (onheil-). soerat permintaan. Aanrichten (opdisschen). Aanschnijving. (van iets spreken). (den naam van God). memanggil . menjeroe . menjeboet. tlahir. ook : soerat pertanjaan.

menegor.pengarah.menambatken. menempelken.djelaga. sekeroep. Aa nspraak (toespraak). mengentjengken sekeroep. Aanspreken (toespreken). (vastslaan).v.arah. AANS. bersembah kapada.). menggeretakken : (de poren geven).. (van een zeil). Aanslagbiljet. Aanspraak hebben op..memasang. Aanspannen (van paarden voor een rijtuig). enz. Aanspijkeren. Aansprakelijk (zijn). (op het strand werpen). memarahi. enz. soelang. merapet. (van een bekendmaking).taksiran padjek. mengatai. bergonggong. mengenaken padjek. menegori. 287 (tot een vorst).makar. mendatnparken. menanggoeng. soerat padjek. (berispen). mendesek . berkata kapada. dakwa. (zijn kapitaal aan- . pertjakapan. Aanslag (van roet.tjoekai.). menggonggong. mendampar. menghempetken. menjapa. (booze toeleg) . hak . Aanspraak makers op. Aanslaan (in de belasting). menetapken sekeroep. pertamtoean padjek. (van een worst). menjoolang. memakoeken.. menpoenjai hak atas . da' w a . piagem. bertitah kapada. bitjara. berapet. mengadjak. bertanggoeng. memakoe. memikoel tanggoengan. menemplekken. o. merakitken. Aansluiten (dicht opeendringen). menjalak. merapetken. enz. Doers aansluiten. mendakwa atas. Aansporen (aanzetten. menghempet. mengajak. memasang. (in de belasting). (recht). (iemand in rechten aanspreken). m. (van roet. mematjoe. katanggoengan. berdamping. .). boa.moetarken. perkata~in. rnnasihatken . terdampar . (eisch). mengenaken boa.taksiran boa. melantakken . (iemand aanspreken. soerat boa. soerat tjoekai. Aanspoelen (aangespoeld worden). (van honden). sawang. ter verantwoording roepen). melantak. mendakwa.

memadetken. Aanstaande (verloofde).. mendjadiken boesoek. Aanstaan. salakoe seperti. enz. nlelekasken djalan. (van de zaak). mengikat dengan peniti . genoegen doers). makan pokoknja. Aanstalte (aanstalten makers. datang dengan berdjalan kaki.. bakal. menjalaken . Aanstekelijk.bersedia. mendjangkit. (bevallen. menjoelat. enz. v. di depan ini. jang nanti datang. di hadepan ini. mengerat.). Aanstampen (van den grond). wording. (in brand steken). Aansteken. berdjalan dengan tjepat. melihati. menoemboek. memandang. (nog in aanmaak. penjakit menoelari.(tot gemachtigde). melantak.berlangkap. menoelari. menganga. makan modalnja. zijn). penjakit sampar. soeka. menjoekaken. memboesoekken. menoelari . mengamatamati. mentjoetjoeh . mengangkat. (vast steken). ridla (vann den persoon). menaroh api. memperkenanken .berkenan. Aanstappen (loopend aankomen). berdjaga-djaga. mendjangkit. menetapken. minggoe jang akan datang ini. memandangi.n tot). Aanstaren. poera-poera. mendjadiken. (zijn stag versnellen)r mentjepatken-. terboeka sedikit. djemah. jang dekat. menjoemet. minggoe di depan ini . sampar. Aanstaand (op handers zijnd). rnelakoeken dini seperti.. Zich aanstellen als. memboewat-boewat. De aanstaande week. Een aanstekelijke ziekte. membakar. (bederven). (ontsteken). melantakken. di moeka ini . -Aanstaan (van een deur. toenangan. Aanstellen (benoemen). (van een lading in een vuurwapen). a 288 AANS. menggelar.spreken). enz. mewakilken . menoesoek. memasang. sedia. . mengenjak. jang ampir datang. mengasak. jang akan datang . (besmetten). merenoeng.

mengoepak api. menjenggol. menjalaken. mengantok.). menarohi tanda .o. mengadoe perbantahan. (een twist).Aanstelling (benoeming). menoemboekken kapala ka (di) . meng. Aanstoot (schok). . m. melaboer-. menoelak pintos. (van vuur... boekoe peringatan. Iemands ear aantasten. membentoes. De lading van een vuurwapen aanstooten. menaroh tjat . bertemoeken piala.soerat peringatan. mendjilat. menggentoesken piala. sjak. dj oemlah . menjikat AANV. bentoes . tiada laik. bentoer. kena. mengadoe. Aanteekenen (merken). kabentoes. Aantal (hoeveelheid). merembet . (acts). mengoesapken kapoer . mendjadiken perbantahan. mengasak . memfitnahken.oepak. soerat pangkat. mendjangkit.gelaran.Aanstoken (ophitsen). menoelis di . v. soerat gelaran. (een vuur). menggalakken api. zich verbreiden).. melanggar. menghembet. menoelisi. (van voegen tusschen steenen enz. memberi maloe. melanggar kahormatan . kabentoer. menjoerat di daftar. De glazen aanstooten.. Aangetast worden(door een ziekte). melantak. Aanstoot geven. soerat angkatan. Aanteekenboek. Aantasten. sabentar. (met verf). meramaiken perbantahan . piagem. (ergernis). banjak. Aanstonds. membesarken. Aanstooten. Aanstrijken (met kalk). boekoe tjatetan. menjampok. menjoetoeh. mengetjat. boekoe toelis. menjapoe-. (noteeren). soentoeh soentoehan. Het hoofd tegen iets aanstooten. kelak. dengan kapoer. menoesoeknoesoek. sabentar lagi. menoesoek. Een deur aanstooten. memberi sjak. memaloeken. kabanjakan. angkatan . (van een lucifer). mengetjat. menjiar . bilangan. menjoerati. membentoer. menandai. menoelis. tiada patoet. memantik. o. Groot aantal. menggeretken. menjerang .

berdjoempa. Aantreffen. Aantijgen. Aanval. (aanmerking). kaum koelawarga . enz. koelawarga. Aantoonen (wi jzen). menerkam. mendjeramah. penerpaan. Aanverwanten. De stouts schoenen aantrekken. lagi berdjalan. timbangan. mengoendjoek. perkiraan. v.). enz.In aantocht zijn. Aanvegen. $rtama. (trekken). (eene rein naar Mekka). kira. sanak. bertjinta akan. menjataken. Aanvankelijk. berdjalan. menempoeh. peringatan . penjerboean... (met een sprong). datang. memfadloeliken. menoendjoek. koelawangsa . mengisap... Aanvliegen (vliegend komen). memberaniken din. m. (van de wederzi jdsche ouders van gehuwden onderling). berlajar.. Aanvallen. (eene refs). menoekas. (de regeering). pengamoekan. berketjil hati . mendjabat. mendapat. dapat. (valschelijk--). m. bermoela. melanggar. menerangken. besan. mengamoek. memegang. mengoendjoekken . melanggar. (vinden). pelanggaran . bertemoe. (des duivels). menerpa. herangkat. . menoedoeh. Aanvaren (tegen elkander). menjapoe. (inzuigen).(zinnelijke lust). sanak-soedara. penempoehan. sahwat. Aanverwant. (verwoede -). penggoda. mendjabat. memakai . meAANV AANZ. naik hadji. penjerangan. menjerboe. menjerang. Aanvangen. goda. menjeregap.v. Aanvaarden (ontvangen). berbesanan.boekoe. menangkep. moela-moela. katemoe dengan . pakai. zie : Aanlokkelijk Aantrekken (van kleederen. m o el al. menempoeh. aantrekken. menoendjoekken. m. Aanvatten.). Aantocht. menjateti. Aanteekening (om to onthouden). Aantrekkelijk. pegang. sjahwat . was-oewas. menjamboet. (duideli jk waken. Zich sane zaak enz. menarik . lagi datang. 289 nerima. Aanvechting.

mengasah. tambahan. menerpa. v. Aanwtjzen. Aanvragen. mema'loemken . m. menjeboet. Aanvoeren (aanbrengen. ajar pasang. menomdoeh.. perma'loeman . djadi biasa. Gerechtelijke aanzegging. penghoeloe. v. Aanzetriem. Aanwinst. Aanwennen. berhadlir. melanggar. menoedoehi. (van hat water). mengoepajaken.).memoepoet.). m. membiasaken. pembawaan. pemberian tahoe. menambahi. Aanvraag. Aanvoer.. pahalawan. pasang. ada. mengchabarken. menoedingken. (citeeren.men gipas. sits. menggosok. permoehoenan. mengenaken.mengadjak.. Aanwezend. oentoeng. Aanvulling. o. mengandjoer. Aanvoerder. kaadaan. menggalakken. tarnbah. m. perolihan. memakaiken. menadjemken. memoehoen. membawa. memakai. Aanwrijven (iets ten lasts leggen). gosok. Aanwas. Aanwitten. melaboer. (gerechtelijk-). laba. m. v. (valschelijk). Aanzeggen (kennis geven). menoekas. menoekasi. (van den wind). menjamboeng .menoendjoekken. mengepalaken. pertambahan. mendjangkepken. (aansporen). (scherpen). mengepalai. koelit pengasahan piso. hadlir.datang terbang. menjamber . pemasoekan.. m. minta. njita. (van . memberi tahoe. (appliceeren). menoedoehken . Aanzegging. Aanvullen (hat ontbrekende). kasi tahoe. meminta. menoendjoek. penglima. (op iemand-). mempergoenaken . menjoeroeh. HOLLANDSCH-MALEISCH. enz. me. menoeding. memenoehi.). biasa.. berpoepoet. gaboes. melangkapken. pernnintaan. tambahan. kapala.soeroeh. memberitaken. Aanwezen. pakai.... Aanwenden (gebruiken). menjeboetken. menjapoe. Aanzetten (aanvoegen).. memasoekken . enz. Aanwaaien. (een lager. enz. -meloemas dengan kapoer.

kalihatannja. amat. o. Iemand van aanzien orang besar. berdoedoek. berharga. Do groote mensch-aap.pekerti. oetama. akin. penglamar. kaja monjet. menanoeng. Aanzitten. tenting. lamaran . majang. di bilangk~n . Aanzijn.(eener zaak).mendjadiken. loetoeng. De Gibbon-aap. enz.mengadaken. mengamat-amati . Aanzoek doers. monjet.boelir. roenggai. tjara monjet.woeli. oerat. mawas.. melihatk~n. enz. melantak . m. orang berasal. Aanzien (aankjjken). Aap. m.paarden). meminta. doedoek. merenoeng. In aanzien zijn. orang moelia ..). pengamat-amatan . (uiterlij k). De zwarte aap. memboeboeh. (inborst). manier)..). (een deur). (van waarde). di hormatk~n. (van geboorte). roepa. m~mandang. koewasa . o. orang kaja. (hat zien). m. (huwelijks-). permintaan.). Hot last zich aanzien. . Aard. (gezag). memboeka sedikit . boedi-pekerti. oewa-oewa . Eon jonge aap.berasal. bersoelang. lahir kalihatan . sangat. Het aanzen geven. kabilangan. De langarmige grijze aap. 19 290 AANZ. memendelikken. (van root. pining. siamang . dat : roepanja. menglamar.(zeer belangrjjk).peri hal.). Met aandacht aanzien (beschouwen).. o. koenjoek. (van een knoop. orang b~rkoewasa. (verzoek). Met groote oogen aanzien. tampik. Ten aanzien van.perangai. angoes. Aar (korenaar.membeliak. Aanzienlijke. orang moelia. Aanzienlijk. mengamatamati . indah. peri. kera. bangsawan. kaadaan . moelia. Aanzoek.. (ader). orang besar. majas. meminang. adat. djalan. besar. enz. berkoewasa. (wjjze.v. melariken.. choeloek.. menindjau. bangsawan. terhormat. Aanzien. Aapachtig. berkerak . dasar . to bias. melihati. mernasang. pemandangan. permoehoenan . (de lading van een geweer. enz. orang-oetan.

enz. manic. Minzaam van aard. AARD. boelat boemi. aloes. Aarden. membanting di tanah.). m. Aarden. bagai .. poendoeng. oebi. Aardachtig. perabot tanah. Aardbodem. saroepa tanah.. gempa. berdjinaka. tjantik. (van aarde). Aardgeest. djinaka. Aardbeving. bergirang hati. djinaka. senang.(grond). Aardaker.voorwerp). seperti tanah. tanah. beradat aloes.). roepa. (tieren enz. berperangai jang lemah lemboet. manic. dani tanah. pining-mangkok . boemi . Aardigheid. (lief). bersenang hati . moeka boemi. Verglaasd aardewerk. (iemand-).memerangaiken. Aardewerk. belanga. berasa senang.. ampo. oeroegan tanah.o. beling. kaja tanah. peni hal . bangsa beling. m. enz. tanah . toemboeh. AARD. Vroolijk van aard. v. gemar.bangsa petjahan. m. elok. koertjatji. Een aardigheid verkoopen. Aardbol. tertjampoer tanah.. (zich op zi jn gemak gevoelen.(aardboh. djatoh di tanah . (snort). lindoe. bagoes. Eetbare aarde. memboewang di tanah . poentoek. djblita . Ter aarde vallen. v.pen. mendjeroemoesken di tanah. tanah tergojang. baring jang indah.. van planters). (Europeesche). boemi. (overeenkomen met. saperangai. antoe tanah. rnenoeroet adatnja .bangsa petjah. tembekar. boesoet. Aardhoop. papal .. timboenan tanah. (grappig). (grip). (inlandsche). sanda. memba- . kembili..boemi. tanah ampo. m. bengis . Aardappel. loetjoe.v. kentang. membanjol. gojang tanah. Aarde. (oppervlak). Aardig. tanah bergojang. kerasan.(verrassing. girang. banjolan . mendjatohken ka tanah.. bangsa koewali.. menoeroet perangainja.gempa boemi.. m. m. Korzelig van aard. Ter aarde werpen. senda. Onverglaasd aardewerk.

ingat. doeboer. soeka doenia.. dzoeboer. adoeh. Aarsgat. Aardkluit.. balk.. tjatjing gelang.. obat pendjoeloek. Een accoord aangaan. goendah. v. koetoe tanah. sipoet tanah. o. Acht slaan op. memboewat perdjandjian. doenia. bangkai . in orde). mangsa. . salah. v. v. per. oerat keting. obat akan menggoegoerken anak. djaga. m.. o. o. v.. kamitetep. laba-laba tanah. dzoeboer. m. pengingat. tiada betoel.salah. Aardluis.doet. bei-salah. Achillespees. (overeenkomst). o. minjak latoeng. v. dari doenia. v. katel. koetoe tanah.. hang pantat. (kreng). bea. Aarzeling. as. doenia. Aardrijk. goegoeran. boemi. Accijns. oempan. tjoekai.. Aarzelen. m.. Aardspin. Ach. bernafsoe doenia. Aardvloo.. Middel om abortus to veroorzaken. goempal tanah. Acht (oplettendheid). Aardolie. v. minjak petroleum.. doeboer. Aardvrucht.m. keroewit... berdjandji. Aardsch. kabata-bataan. tjotjok. goegoeran anak.. Aardlaag. (goed. ingat. Abortus. berdjandji.salah tampa. minjak tanah.o. v. Aars. memboewat perdjandjian. lobang pantat. ilmoe boemi....(overeenkomen). v. bata-bata..gempa boemi. v.salah mengerti. djandjian . makanan .. empan. Aardsch goed. Accijnskantoor. Aardri jkskunde.. Aardslak. 291 Accordeeren(overeenstemmen) satoedjoe . o. pantat. bergoendah. takoet. Aarsworm. Aardworm. tjatjing keroewit. salah mengerti. Accoord.. v. pabean. v. m. Aardnoot. bimbang. Abuis. keremi. mengingatken . keroeron. Abuis hebben. oebi. barang doenia. ah. lindoe. v. kamitetep. Aas. m. Aardschgezind.. katjang tanah. betoel. mengingat. bimbang.. tjatjing. lapis tanah. gerak boemi. Aardschok. (in bet kaartspel). AGHT... keloeron.

. v. poewer. Ten achter. patoet di hormati. Achtbaarheid.mempermoeliaken.. Naar achter. menjemboenjiken. v. ingat. Acht dagen. Er steekt wat achter. sjak. o. di boentoet .. Van achter. koerang ati-ati. was-oewas. m. di belakang. mngira.soedjana. Acht en twintig. kabelakangan . v. paha belakang. kabelakangan . Acht (telwoord). kamoeliaan. Achtbaar. di belakang. doea poeloeh delapan. menghormati. Achterdeel. delapan likoer. tinggal.In acht nemen. moehtasjam. di belakang. memberi hormat. (geheime deur). Gelijk achten. semboenji. poekoel delapan laloe sapei ampat.. Achteloos. Achterbout. moelia. mendapat. Achterblijven. kabelakang. tiada ferdoeli. berkaki delapan. Achtenswaardig. Aehterbeen. bagian di belakang. Achtbladig. Achter op een vaartuig. Achter op een ru dier. bersang- . Achteraf'. Kwart over acht. Aehteraan. Achteraan btijven. Achterbaks 292 ACHT. kaki belakang. koerang ferdoeli. beriring. kabelakangan. boerit. terhormat. berdaja-oepaja. v. mendjaga. Achterdeur. Achtbeenig. moeliawan. (meenen).. menjamaken.. pantat. sami nggoe . mengoepamaken. pintoe maling . di balik. mengindahken. dari belakang. bertoeroettoeroet. men achterdeurtja hebben. pintoe belakang. tinggal di belakang. Achten (hoogschatten.sangka. djaooh. Achterdochtig. delapan hari. katinggalan. delapan.membilangken. Achterbuurt. o. lalai.). besar.tjemboeroe. Aehterbaks. belakang. berdaoen delapan. kira. katinggalan. di belakang. Achter lets zijn of komen. paha. semboeni.. enz. bersjak. Achter. ada rahasianja. mengerti. doelapan. menjimpen. menjemboeniken. kampoeng belakang.haroes di indahken. Achter elkander. Achterdocht. di boerit. houden.

m. (verzwi jgen).m. mendapati. ((later). lambat.. tiang belakang. soesoel. Achternicht. bertoeroet-toeroetan. Achterna loopen. menjimpen . dari belakang.leher belakang.sembahjang asar. Achterdeef. bodo.. asar. v. Achterkleinkind. kamar belakang. pantat. boentoet bala. soedara kadoewa poepoe. kopak. di belakang. Achterkant. keredik. toetoep. Achterklap.. o. Achterhals.o.. berat kapala . m. Achtermiddag. enz. menjoesoel.. zie : Achterdeel. belakang kapala. sore. toeroet berdjalan di belakang. moebeng . achir. Achterhoofd. ketjil . Achtereen. enz. Achterlader. penoetoep. mengambat.. zie : Achterdeef.. menoesoel. sebelah belakang. m. Achtergebouw.. o.pekarangan belakang. dari belakang. snappen). menoesoel. roemah belakang. bilik belakang. Achterhouden. males. tjemboeroean. belakang.-). mendiamken. petang. Achterna. m. mengoesir. (vinden. m.. sembahjang sore. senapan (meriam) ACHT. v. o. Aehterkamer. me. (derriere). senapan (menam) jang di isi dari belakang.. Achterhuis. Aehterkwartier..Achtermiddaggebed. (niet viug van verstand). (een opdracht. Achterlaten. berpesan.. tiang penjoeroeng. dengan tiada berhenti.. menjemboeniken. senapan (meriam) bermoeloet di belakang. lam bat... gebleg. anak soedara misan. Achtereinde. Achtermast. Achtererf. tiada pertjaja. Achterom..o. boeritan. zie : Achter. menjoesoel. mesan. Achteren (van). zie : Achterhuis. dengan tiada berkapoetoesan. (in zijn werk). m. Achterhalen.ka. kamoedian. fitnah. $lataran belakang.kabelakangan.tjitji. Achterhoede. o. v. di belakang . meninggalkeci . kebon belakang. tjitjinda. o.. di achirnja. kampoeng belakang . (in groei). Achterlijk.tengkok. boengkik.

(van werk). soeroet. pintoe belakang. roesak. boeritan kapal. pantat. Achteruittreden. Achteruit zetten. Achterstallig. Achtervolgen. Achterstuk. di boeritan. Achteruit treden.. Achtervoegsel. di belakang. moendoer. melengkoengken ka belakang. Achterwaarts. Achterschip. Achterpoot. roegi.ka belakang. di belakang. menoesoel.. Achteruit. tida djadi. Achteruitgaan. zie : Achteruit. o. . Aehterwiel. m. (zitten) bersender. o. Achterstand. terbalik. di belakang. kabeiakang.lama. menjoengsang. menjepak. katinggalan . (van een paard). Achteruit loan. Achtervolgens.. (buigen) melioek.. jang kabelakang sekali . boontan. (liggen) telentang. zie : Achteruit.. Achterste. mengoesir. bertjelentang . toenggakan. tinggal. gerbang belakang.(van schuld). zie : Achteruit. o.. Achteruitgaan. (van bet hoofd) lenggak .zie:Achterkamer. (derriere). jang belakang sekali. katinggalan oetang. m.menjimpen. Achteruitzetten.belom di bajar. katinggalan pakerdjaan.. w o ero en g . kaki belakang. oendoer. Achterover.zie:Achteruit. Achteruitdeinzen. Achteruitsaan. tiada sampai. mengoendoerken. kabelakang. Achteruitdeinzen. ACHT Achtersteven. v. tjelentang. Achterwege houden. hoeboengan. zie : Achteruit. mengambat. menjoesoel. boerit. moendoer kabelakang. (vallen) djatoh telentang. Achterpoort. tambahan. masih beroetang. (di boentoet. Achterwege blijven.m. Achterwege. Het achterste voren. o. boeritan pezaoe. sepak. Achteruitgaan (van taken). memboeroe.o. moendoer. roda belakang. boeritan.. dengan menoeroet. Achterop. katinggalan . bertoeroet. soengsang..menjemboeniken. (niet gebeuren).

delapan kali. Adelstand.ingat-ingat. m. lajar belakang. asal bangsawan.. Adelltjk. Den adem inhouden. Achting. o. beloedak. perdelapan. bersegi delapan. m. mangkat beradoe. poetoes napas. 293 (bet) achttiende.. o. Achttien honderd vi4jf en negentig. perdelapanbelas. delapan lapis. berkaki delapan. Achtkant. Van adel. jang kadelapanbelas.). Acts. Adelborst. Achtpootig. sariboe delapan ratoes sambilan poeloeh lima. o. soerat . Den laatsten adem uitblazen. Achtste (deal). lank.Achterzeil. menarik napas. oerat. Adelen.. delapanbelas.. memberi pangkat bangsawan... kadelapan kalinja. Adelaar.. toeroenan besar. Adel. bernapas. Buiten adem zijn.. In den adelstand verheffen.. zie : Ademen. Achtjarig. d j ongk er. menahan napas . Achttiende. bangsawan. menggeh-menggeh . Adelijk. oerat darah. delapan kali. Ademen. De ADMI. berasal. mendelapan . hormat. bernafas. m. nafas. soerat jang sah. beroemoer delapan taoen. enz. oerat pemboenoeh. Ten achtste. (gewone ader). v. m. bank.pangkat bangsawan. Halsslagader. memoeliaken. meninggal. berbangsa. berek.. Achtzaam. Aehtvoud. m. oerat berdenjoet. pamor. (in warmer. napas.. toeroenan asal. kadelapanbelas. radjawali. ..ati-ati.jakin. koerai.oerat nadi.. mangkat. -delapan taoen lamanja. oeler beloedak.m. v.). Slagader. oeler bedoedak. Adem. m. poetoes njawa. menapas. membangsawanken. papier. Adder. m. bangsawan. Ader. v. berasal. coati. De (het) achtste zijn. Achttien. boesoek. Authentieke acts. Ademhalen. Aehtmaal. kadelapan. menoegerahken (memberi) pangkat bangsawan. (in gesmeed ijzer. astakona. enz. lajar penjoeroeng..

meroepaken. soerat pers~mbahan. soedah djadi. menoelis gambarnja. gambar. Berg op en af. m. o. kapal laksaAdmiraalsvlag. djat) laksamana. toeroen goenoeng . pets.. monoeroen .. thrl~pas. menggambarken.. menggambar. naik goenoeng. mOnsiasatkOn. Advocaat. mOnjiksakOn. mOnjiksa. mongalamatk~n. 1~soe. pemberi tahoe. o. mOnjikat. Aderlaten. mOnjoesahkin. habis. adang-adang. pengawam . boewah thmpoeroeng.v. Admiraalschap. kapit. mombajar loenas. (van gevaren). Admiraal. (de vrucht). hampir. Adresseeren... p~ngatjara. Adres.dari. koerang sedikit. memantik oerat. mOngimpaskOn. alamat soerat. Af en toe. Af bakenen. alamat.(van erts in den grond). Afborstelen. Advies. boewah apokat. loenas. milir. soerat pormoehoenan. mOminta (mOmoehoen) bOrkat Allah. o. l~mah. mOnjikat. memotaken. membajar habis. menjanggrah. m. karang. laksamana. menarohi tanda wates.. p~mbOritaan. mOm- . Stroom af. pemberita. kadangkala. Bij hat kantje af. menjoentik oerat. terkadang. o. adjid an.. Af beelding. (verzoekschrift).. m. impas. kadang. zie : Polsslag. Af (van af). m. Af betalen. l~pas. (naar beneden).. memeta. menandai. (afgemat).dari pada (gedaan) soedah. Admiraalschip. Aderslag. mewatesi. Van iets of zijn. poetoes. mOnjeka. (van ears brief). toeroen. penoeloeng bitjara. v. bandera laksamana. r~mboek. v.panglima laoet.. l~tih. Afbetaald. djabatan (dara294 ADMI. satengah coati . mOnjapoe. Afbeulen. bOrminta doa akan di loepoetkon dari pada bOhaja. (rnana. Adjudant. pengapit. mOlabrak. Afbeelden. Afboenen. mOloenaskOn.. Advertentie. Afbidden (Gods zegen). pajah. bitjara. memboeka oerat. sanggrah.

membendoeng.fdammen. (een gesprek.). mOnjasarkOn.. ook : habis. hangoes. menghaAFDR. bOrhOnti. mOmbalikkOn. mOnoeroenkOn. membOhagi. bongkar.moelangken. behagian. menitjil. karoegian. pasoekan. AFRO. mOrombak. membajar . Af brengen (naar beneden brengen). Doers afdeinzen. menjoesoetken. gOntas.m. Afdalen. mOnjOsatkOn. angoes. mOmbfndoengknn. pegangan. (van een onderzoek. Afdak. A. lade). (van een voornemen). distrik . enz. mOnggOntas . emper. o. toeroen. mOmbawa toeroen. mgmbikin bOndoengan. Af breuk doers. Afdeelen. mOndjoewal akan di bongkar. petak.bongkaran. pOtjah. Af breuk.katoemboekan. mOlepasken. oendoer. (yak. mOngloewarknn. (in kleine stukj es).. mOmoetoeskOn.v. (in vruchten. mOmbongkar. Afdoen (van een werk). habis di makan api.rombakan. bisken. Afgebroken. mOmisahkOn. mOnjimpangkOn . moendoer . pokiek. lemands rechten of breuk doers.).boendOr. Af braak. roegi. mOmbakar habis. (takjes of bloemen). pasoek. kotak. mOroegikOn.m. mOngoendoerkon. (van hat gebergte naar de vlakte). Af breken (sloopen). Af branden (door vuur verteerd worden). milir. (van den rechten wag). mOnambakkin. memoetoesken. poetoes. mOnOrbis. mengilir. als bijv. Afdeeling. habis tOrbakar. (van krtjgsvolk). (in brand steken). de oranjeappel). touw. enz. bagian.. rombak. mOnObat.v.mOnoeroeni. Afdeinzen. (van een boek). mOmbOri lOpas.kasi lOpas. pangsa.. mOlanggar haknja orang. menjelesaiken. sOngkoewap. lets voor afbraak verkoopen. menjoedahken. patch. bab . Afbreuk ljden. (van een scbuld bij paiementen). Afdanken. mongoetil. dapet roegi . fatsal.

Afduwen. tjeret. boentoeng.). hanjoet. meloenasken. menoelak. Dunne afgang. toeroen. (van een prijs. Afdrijven (met den stroom). menjimpangken. berboenji. memetrai. toeroeAFRA. Afgedaan. menoentoet.dengan sedikit-sedikit. (van een ongeborenvruchtl. (van een voornemen. m. memboewang ajer. menetes. tjap.. selesai.. berhamboeran. Afeischen. poetoes. rampoeng. kasesat.(stoelgang).enz. men era.). bekas. peneraan. melepasken. menjesatken. enz. Afdrogen. alas meriam. seka. Afdruipen. (afleggen van kleeren. goegoer. soedah djadi. boleh koerang. sombeng. montjor. bertitik. toeroen. . Afgang. Afgebrokkeld. bersesat. Afdruppelen. memboeboeh tjap. Doen afdwalen. menoedjoe. nlengetjap. meminta dengan paksa. (van kleedjes). (recht op lets). alasan meriam.mengoerangi. meninggalken. berak. Bloed-afgang. tjapan. soedah habis. laloe dari pada . mengesatken. Afdrukken (van drukwerk).). kareta meriam. meletoep. mmboeka. menera. anjoet. menjitak. Afdwalen. menjitak. boewang ajer. (outlasting hebben).). (afdruksel van een spoor. Afgeknot. enz. menjeka. zie : Afdruipen. boewang ajer darah. mengilir . (van stempels). teraan. medjen. moeroes. . Afgaan (naar beneden gaan). 295 nan. membabas.Afdruk. patch. kesasar . verminderen). mengetjap. (van een schot).enz.. menjasarken. mentjeret. pergi kabelakang.tjoeram. meminta dengan keras. berlinang-linang. impar. (balling. menggosok. berak. berak. soedah. koerang.menggoegoei ken. tjitakan. (van een scbuld geheel--). menjapoe.iringan. o. m. tahi. milir. penjitakan. (de stof). swat. Affuit. menanggalken. membajar loenas. tjitak. rompang. mengesat. membajar habis. mengeringken.

Afgodendienaar. memoetoesken. patoeng. geli . satengah coati. Afgunstig. melengket. loentoer. miring. menerimaken. m. letih-lesoe. o. berhadjat akan. mendjangkit. Zieh afgeven met. dengki. menjimpang. Afgezant. toebir. (diepte der zee). meloentoer.. Afgodsbeeld. memotong. loeboek. lelah djerih. (eenzaam). m. memotong . bertjampoer. penjembahan berhala. membabat. nendas.. Afgod. m. bergantoeng.. Afgrond. di bawah perentah. me296 AFHA. berdjinakan. m. berhala. tjampoer. kiriman. melepasken. membeset.. Afhalen (inhalen. artja. (near beneden halen). tjemboeroean. m. soenji. lelah. orang menjembah berhala. lesoe. meloekang (van gekleurd lijnwaad. (tjzing). mengeset. tjoeram. mengakalken. Afgemat. Af hakken. (van lets . Afhellen. Afhankelijk.. berdengki.. m. di bawah. letih. v. (korten). menjerahken. mengoendjoekken.. memanggal. sepi. kasi. tergantoeng. Af haken. menjelesaiken.. o. mapag. Afhandelen. menetak. menjengkolong. bergantoeng kapada. ngeri.enjoedahi. memberi. oetoesan. mengoepas. mendjempoet. ontvangen). Afhandlg-maken. Af gunst. beset. soeroehan. merampoengken.. mengaloe. mengambil. Afgeven (overreiken). soeroehan.). toewa sekali. enz. Afgrijzen (afkeer). bersahabatan. m. retja. dengki. oetoesan. Afhouden (op zijde gaan). lames. menggantj oe. memantjoeng.. menghabisken. Afhangen (neerhangen). (afstroopen). menebas. (van verf). menoeroenken. terlaloe toewa. patoeng berhala. Afgelegen (ver). djoerang.Afgeleefd. tjape. mereboet. djaoeh. pajah. Afgevaardigde. Afgodendienst. tjoeram. ta'loek.

bentji. tiada mane terima.m enahan. berbalik. memotong. Een of keer van lets hebben. menjelaken.. menahanken. menoeroeni. mematahken. geli. Afkeeren (zich--. menghampiri. toeroen. menghantem. menampoehi. mematahken.bangsa. Afkapen. djemoe dari. mengelaberak. membentji. menetak. (heat). (van werken). Afkeerig zijn. djemoe. memepak. pareeren). lepas dari. tiada soeka. moengkir . terlepas dari. menjewa. merampas. Afkomst.). Af komen (near bededen komen). afwenden). mengoetoengken. Afkeer. berasal. (van iemand). menggerogoti. diloepoetken dari . (van lets bevrijd worden. geli. berdjemoe. (verwijderd houden). Van voorname of komst. Afkappen. toeroen. menampoeh. toeroenan . segan. Afknippen. menggoenting.. oendoer. memoeAFKO. menggentas. memotel. moewal. Goed van lets afkomen. koel. Afhuren. memapak. menjebrot.m elarangk en. melergos (weren. bermoewal.. mendatengi. Afhouwen. berbangsa. Afkoken.v. loepoet dari. menegor. Afknabbelen. menoelak. membentji. Afklimmen. beroentoeng. mereboes. berbentji. memarani. menjela. memaloe. berpaling. Afkoelen. djidji . moendoer. mengoetil. Afknakken. mendjaoehken. toeroenan. Afkloppen (afrossen). menanak. menoeroen.terughouden). m. enz. bentji. mendapetken. bersegan. melarangken. memasak.toeroenan. (verwerpen). m. memotelken. meng erat. bentji. mendinginken. menangkisken. Afkeuren (berispen). memorot. Afkeerig. Afkomeling. mengoesir. djemoean. memanggal. (op iemand). zie : Afhouwen. tiada menerima. geli . sews. moewal. menjedjoekken.asal. bentji.

menobatken. pembajaran. Afkooksel. AFLA. tjengkolong. Af koopen (loskoopen). simpangan. (van een eed). o. bangsaw an. memotong. menjimpangken. toeroenan. Af korten (porter maken). (doers verleeren). berhenti. Afkomstig. meneboes. pembajaran. asal.. mengaoel. (van verdriet. mengakoe . Afladen. koewah. (van een woord). (van een bekentenis). (onderdoen).. merawatken malt. memberi bangoen. (van een gewoonte. enz ). loepa. membajar diet. mengoendangken. lipoer. mengoeloerken . Afleiden (van water). (van den rechten weg). meloepaken . berasal. (sterven). v. menghilangken tingkahnja. teboesan) giliran pakerdjaan kompenian. menjasarken. (de doodstraf). membongkar moewatan. tiwas . asal. Afleeren (vergeten). coati. (iemand van zijn werk). berkaoel. Aflaten (neerlaten). (afstamming). Afkoop. berdjalan. memandakken. bersoempah. reboesan. mematahken. enz. memberhentiken. menoeroenken. ajar masakan. menjoempah . enz. mengalirken. mengerdjaken malt.).). (omkoopen). (van getuigenis). meninggal. (afhouden van geld. (uitscheiden). menjoesoetken. menj oesahken . mengoewarken. mengadjar. berseroe-seroeken. toeroen. (van een lajk). mengganggoe. asal. teboesan.). pokok.). menjaksiken. pohon. nark saksi. meringkasken. mengoewar-oewar. menanggalken. (van een gelofte).besar. Afleiding.Afkoop van heerendiensten. Afkondigen. bersaksi. mendjalani. memboeka . pembelian. (een weg. paneboes. pengli- . menjorong. menjasatken. Afleggen (van kleeding).menoeroenken moewatan.enz. (paneboes. (van water enz. memendekken.). enz.(vanwoorden. meninggalken. menjoedahi. mewartaken. mengapokken. seloeran.

mengangkat. (rondloopen in). 297 mengalir. Aflossen (vervangen). djoerang. bergilir . mengamoki. melemahken. kasoedahan. (geheel to voet afieggen). loentjoer. mengangkat toetoepnja.. rnendjilat. (coos makers). mengombaliken. berhenti. melemasken. (van tweet). menjoedahi.(einde). berhenti. membehagiken . mendjarah . Clangs een helling. berkoeliling. poetoes.kasoedahan . toeroenan. Afloeren. memberhentiken. menghabisken. (serer zaak). mengintai.poer hati. (van water). melondjor. berpoetoes. meloekis. (teekenen). soeroet. bergiliran. membawa masoek. mendjangka. memoetoeskerl. memboenoehi. bergantian. mendjilati. (eb). (uit den lombard). menggambar. menerimaken. mengganti. memboenoeh. Afmalen. (meters). (helling). zooals een schip van stapel). melelahken. hellend). nieloentjoer. soedah.m. habis . toeroen. mengintip. mentjapeken. mendjalani sampai soedah. mengoekoer. (malen). menjelesaiken. menggambarken. berkasoedahan. mengerdjaken habis. (van een kapitaal). membehagi. (met een inhoudsmaat). mematiken. iringan. memoelangken pokok. (dalen). (dooden). menoeroen . Aflichten. AFNE. bikin coati . Zich van iets afmaken. Afmeten. berhamboeran . memboeka. (schuin. miring. pengalir. alir. poetoesan. (eindigen). ganti-berganti. menghabisken d jalan . menghabisken. berlinang-linang. (elkander). Afleveren. (plunderer). merampoengken. Afloopen. menandang. menjerahken. (beeindigen). melepasken dini dari pada. (verzwakken). miring. soeroet. (van tranen). menggiling habis. menoelis gambar. mentjeriteraken. (verhalen). (verdeelen). tjoeram. Afmatten. penghabisan. merrYoelangken modal. membajar. (van een klok). (afpassen). (uitmoorden). meneboes. . Afloop. (schulden). (van bet water). Afmaken. poetoes. Aflikken.

menaker. menganiaja. Afscheiden. kasi tabs. mengambil. melepas. berkoerangan. Afpassen. Afroepen. mematoetken. (een land). Afrekenen. meng- . mengesat. mengangkat. soeroet. membajar. zee: Afpalen. melabrak. (geven). mendjadjahi. memoekoel. (van bet water). melarangken. Afnemen. meroentas. (nemen). menjegahken. beroleh dengan paksa. Afplukken. (aftrekken). mereboot. berangkat. mengadjar. mentjeraiken. menandat. memboenderken. Afschaven. melepasken. membatesi. mendjangka. Afperken. (afperken). Afscheid. menjeka. labrak. meniadaken. menjengkolong. membandingken itoengan.. kasi (memberi) lepas. memaloemken. menjoempah. merampas. melepasken. menjentak. menjeroet. memboentarken. menggasak. memaloe. mengoepas. Afrossen (ranselen). menasihatken. mints poelang. (voor merkteekens de grenzen aangeven). menggasak. (met een doek of vegen). bermohon. toeroen. mengalap. menggentas. (verminderen). mengambil dengan paksa.. angAfreizen. Afrukken. (naar iets). mengoewarken. memaloe. memboeka. menghantem. (van de hued). (betalen). berlajar. mengetam. mendjangkaken. peninggal. meloenasken. memageri. mengoelilingi. o. member tabs. menjampadani. memboewang koelitnja. Afronden. Afpellen. (over zee). memboelatken. (kat. memberhentiken. mewatesi. meragoet. melabrak. (eon eed). mengambil. Afranselen. membetoelken itoengan. Afrels. Afpalen. memoekoel. menghabisken peritoengan. mengoerangken. menjoesoet. 298 AFPA. v. Afpersen. menjendal. Afraden. Afschaffen. berdjalan. menghantem. letjet. koerang. djadi koerang.meletjetken. Africhten. memotong. memetik. pangkat. membandingken. memboewang.

mengeboetken. enz. mengoetil. (van eon 'haag). zee : Afscheiden. (van de schapen). menoeroen soerat. Afschrikken (bangmaken). afschieten. menjidoek. merobek. mentjarik. membitjaraken. menoelis.menggambar. menghapoesken. memisahken.(verhalend). merantjanaken. menakoeti. soewek. mengorakken. Afschrik. asingken. memanahken . Afschepen. membabat. menahanken. menjisik. menggojang. bates. menjisiki. menjobek. menendang. menjalin soerat. (kleine stukjes van iets)... robek. mengirapken.). membikin takoet. mengerik.AFSC. Afschieten (van eon vuurwapen). memaras.mentj ere teraken. memisah. Afscheiding. toeroenan (salinan) soerat. menakoetken. mengorak. AFSt mengebas. mentjeriteraken. o. lemand beleefd afschepen. memboen- . (van eon pijl). menjikat. menggoenting. Afschuieren. memboenjiken. mengeboet. memangkas. Afscheuren. Afscheren. memboewang koelitnja. menahan. Afschoppen. mendjaoehken. memasang. (terughouden). Afscheppen. Afschillen. mengikis. mentjoekoer. m. menggambarken. sobek. pentjeraian.. mengebasken. van een boom. Afschilderen (teekenen). (vruchten enz. menjendok. menjoekoer. membikin gambarnja. takoet. Afschubben. mengirimken dengan peraoe (kapal). mengirap. menembak. Afschudden (van zich schudden). Afschrappen. (van eon lijst). orates. pisahan . (grens). melepasken. mengojak. v. Afschrijven. memetaken.(verhalend). Een ruimte enz. menglepasken(mengloewarken) orang dengan kata gang manes. mendjeraken. Afschrift. menjebelahken. mengoepas. menjowek. mengeroek. Afschetsen.

geli. menggodot. mengoetoengken . menoetoep . Afsloven. merentas. haiban. menendas. boesoek sekali. (van kleederen de stof -). ngeri . melorodken. (van prijs). (den hale). mengempang. enz. potongan. menjakat djalan . (van hat voorwerp zelf) djadi roesak. (ijzing). meragas.~uen naves gang) menjiat poesat. memotong. enz. menjoesahken. menjorong kabawah. merompongken. (van mouwen). djadi boeroek. membendoengi. menjakat . Afschutten. menjembeleh. Een zaak van zich afschuiven. (met eon versperring of vertakking). remand den wag afsni jden.. -sampai roesak . (van hot haar). melelahken.. Afsluiten. memotong leher. pengoerangan hoekoeman (siksa) . tjengkolong. menetak. memantjoeng .). mengebasken. djadi loesoeh. mendjatohken harganja . memalang.enggan. mernotong poeser . Afschuweli jk. (van den neus). bentji. menoelak.(weigering). potong.m. (een rivier. (met een slot). (haat). (van straf). (van een wag). merentangi . menjakat. memajahken. memboewang oentoek. menjengkang. Afslag. menoeroenken. (weigeren). memalangi.der. . (afweren). (met een gespannen touw. (den prijs).). mendindingi. mengoentji . mengerat poesat. enz. Afslijten. menangkisken. mengeboetken. tiada mane terima. memotong. v. Afschuw. 1~ at.). (den vijand). memakai sampai boeroek. toeroen harga . melorod. Afslaan (hat hoofd. melepasken. menjegat. menggorok . memageri. nl Afsna njenta~ Afsnijden. Afschuiven (naar beneden schuiven). Afschuimen. mengeratken. (van geld). menjegati. mengoendoerken.penoelak . membendoeng. (met eon dwarsboom). menjapeken.

melaroetken. m~nj~langk~n . m. memoetoesken pengharepan. (verwijderd staan). rnenenggelemken kasoesahan dalem minoeman.. (van hat gezicht. asai. meranting. Afspraak bi j handsiag. Eon afspraak makan. Zich aan eon afspraak houden. anak. asal. menghilangken pengharepan . memoetoesken asa. Afstand doers van. merampal. Afstammeling. titisan. menjoetji. s~rahan .enz. mengobahken perdjandjian. toeroent~moeroen. borpant jar. Eon afspraak verb reken.~. Afstammen. menetapken perdjandjian . djandji.(takken van boomen. Afstammelingen. memangkas. menjampaiken perdjandjian . Van afstand tot afstand plaatsen. bard j andji. meevoeren door water).. m~nitis. v. m~nj~rahk~n. (uitspoelen... merampal. toeroen. m~njelang. b~rdiri djaoeh dari pads. perdjandjian . mengoembah . R Afstt. m~l~pask~n . djandji. (van grond door water).terdj oen. dari djaoeh. menggoenting. Op een afstand. perdjandjian dengan bertampar tangan. Afstand (verte). djarak. (met eon schaar). Afspoelen (reinigen). mendjandji . m~mbiark~n. slang. m~ninggalk~n . toeroen (van een on- . lit. dzoeriat. pantjaran. widjana . anak-tjoetjoe. het afstaan). V. mentjoetji. toeroenan. Vast afspreken. laroet. Afstappen. m~njerahk~n. (tusschenruimte). Afspreken. djandji. makan.(de hoop). menerdjoen. melompat dari atas. berdjandjian. antara.. Afstamming. Afspringen (van boven). p~nj~rahan. merantjoeng. toeroenan.. djaoeh. berdjandji. Afspraak. mendjandji . De zorgen afspoelen. memangkas Afsnoeien.). meninggalk~n.: w~ rgaw'~ ). larat. bertegoh-tegohan. berasal.. berdjandjian. terbawa ajar. meranting. m. antaranja. Y . membawa. joedjana. (van lets. peranakan . zoover als hat oog reikt). molepask~n.

mendjatohken. mengadjar. mmotong . coati. mnja. (~erschillen) beda. m~mahat. Afstij gen. m~noelak. Afstralen. (van tranen). m~nd~hoeloeI. bersinar. memantik. wafat. b~rlaman roepa. meninggal. (van palmwijn). menghoekoem. Afsterven. Afstammen. (in kleuren). membeset. m~njikat. tiada mgmbitjaraken lagi. Afetuiten (terugstooten). Aftappen (overgieten). mengamboel. djaooh. mengeset. mengoepas. mengalir. memberi pengadjaran. m~mbiark~n.). b~rb ed a . (doers vallen). milir. menggeret. enz. mentjolet. m~nang. menjang- . m~noelak.poe. mengilir . (de top. menerdjoenken . Afstraffen. menggeretknn. menjamoen. Afstroomen. (bloed).).mengangkat kalangkapannja. (ebben). Afstooten. berlaman warna .menjolet.Zie verder: Storten. (benedenwaarts van een rivier. m~mbikin toempoel. Aftakelen (een schip. mengalirken ajernja . (met een beitel). berlinang-linang. Afstri jken (afvegen). (van vochten). melorot. m~noempoelk~n. m~njeka.derwerp). Afstompen. rnenjadap . menoelak. Afstroopen (villen). soeroet . (plunderer). berhiliran . (van tweet). (een rivier). mentjoerahken. m~ngalahk~n. menj eka . sentak . memantoel. menoewang. menjalin. Afstorten (vallen). terdjoen. (weren). mendjarag. memasang . (met de hand). (ears lucifer). toempoel. (van een vuurwerk). menjiksa. enz. mengoeliti. m~noelak. Afsteken (van wal). pen der vingers ergens op). AFTR. Iemand de loe f afsteken. toeroen. b~rlajar . berhamboeran. Afstoffen. m~n~rdjoenk en.

menjekai. potongan. membeset. menerdjoenken . mengilirken.gerah. potong. mengalir. (ontrouw). djatoh terbolak-batik. sampah. djatoh. v. (vermageren). Afvorderen. memantjoeng. (de huid enz. moendoer. Afvoeren (vervoeren). menjelidik. Aftrappen. angkat. (ontrouw zijn). m. djadi moertad. mengikirken. menanjai. Aftocht. Aftrekken (rekenkunde) memotong. menjentak. angkatan kombali. Aftuinen. mengirim. (in water). Aftrekking. (hebben). sisa.ampas. mengoetoes. Afvallen (vallen). (rest). milir. memaksa. memageri. mereboes. memboenjiken. meninggalken. doeraka. Afvegen. Afvaardigen. menjeka. Afvuren.. menjojak. m. meminta dengan keras. tjengkolong. tjengkolong. menggambarken. Afvallig. Afvloeien. Afvaren (wegvaren). doeraka. Aftrek. Afwachten. mengoekoes. menanti. menjedoeh. mengoepas.. batik. berlajar. loeroeh. (korrels van de aren). mengikir. menanja. . menjengkolong . (met een ruk). riddat. melepasken. riddat. djadi koeroes. mengoeliti. menendang poetoes. menoelis gambar. djatoh kadjoengkel. menjoeroeh. seka. Afteekenen. Aftuimelen.. tiada merdoeliken. oendoer. kotoran . menjapoe. meAFT R ngopek. (terugtrekken). menggambar. Afval (vuiinis). menjendal. Afvragen. (tangs een rivier). menembak. Afvijlen. mengesat.. oendoeran. mendoeraka. menggiles dengan kaki. moertad. masak. me nagih. memasang. terdjoen. memetaken. De hand van iemand aftrekken. berhoembalang. lakoe. m. (sane rivier). menantiken.). mengeset. mengerat oerat. menoentoet. Aftoppen. menendang. membiarken. menoeroenken . membawa. goegoer.

membawa hash. melengos . de ge 44 bok. berbalik. Afwijken. menoelak. Afwennen. kasasar . berganti. er- . mendatangken hash. melentjong. (van een wet. Afwisselen. menghempaken. Afwezend. tiada mane terima. membelokken. merampoengken. melempar. meloentarken. menangkisken. berbeda. mendjatohken . (verschillen). menahanken. (van een onhell). Afweren.mentjoetji. bertjidera. Afwerpen. mentjeng. zich afwasschen. menjoedahken. meliwati. berbalik mata. Afwijzen. enz. menoekarken. menangkal. Afwenden (zich). menggoelingken. swat. mengadang. tiada ada. menrr11L b. ALGA. mengoentoengken. meloentar. menjabarken. melemparken. -baden). menjelimpang. (om den andere-). melaloel. Ieman. (voordeel). mendjaoehken.mentjoetjiken. tiada berhadlir. (verdwalen). (jets). menghabisken. fonder wag). menoekar. menoenggoe. membias. gingsoer .d of wijzen. menoel ak . mentj ong.menangkisken. berpaling. meninggalken. (verschuiven). Afwasschen. tiada terima. menjimpangken. menjapoe. menggantiken. membasoeh. bersesat. beds. mandi. gingser. menjeka. Afwatere Afwegen. menjoetji. tiada hadlir. bergantian.menoelak. menjelang. beralih . djaoeh. mengesat. berselang. (jets met geduld). membahkken. Afwentelen. memalingken. berbalik moeka. mema~.).(zich afwasschen. mengengganken . Afwisschen. menjegat. memboewang. bermandi. menggoeloengken. meloepaken. menoenggoe dengan sabar.toenggoe. Afwerken (afmaken). melanggar. menjimpang.

m~ngoetoes. kagolian. m~njoeroeh. membiarken. m~mb~ri (kasi) lepas. Afzetsel. m~njangkok. meninggalk~n. (berooven). m~ngg~rgadji. satoesatoe. Afzadelen. m~ngoetoengk~n.. Afzagen. (van boomers. geloeloer. -~i uggosok. (een brief). memisa.. memboewang.. atj ar ketimoen. mendjaoehken. polmak.m~ngangkat. Afzijn.hken. berasing.. menjingkirken . Afzweren (ears godsdienst. b~ladjar dengan melihat. . m. Afzichtelijk. koewasa. boesoek sekali. menjeka. sarf. zie : Herroepen. tjangkok. m~ngangkat sela. Zicli afzonderen als kluizenaar. Afzonderli jk. basi. djelek s~kali. mem~tjatken. enz. m~mp~rdajaken.). (van een arm. Afzeggen. penipoe. b~rjai. akit.). satoe-persatoe. m~lihatk~n.). m~ngoedoengk~n. o. berhiliran. b~Afwr ~. Afzeilen. m. rembes. meminta dengan paksa . Afzetter. timoen tikoes. enz. m~ngakalk~n. Agio. o. Agaat. jakoet. Afzi jpelen. masing-masing. (met den stroom). m~noeroenk~n. mengasingken. Afzetten (afnemen). Afzenden. tiada merdoelik~n lagi. sendirisandiri. Agurk in zuur. Afzien (van iets). bertapa. mengloewarkpn.. menetes. tjangkokan. m. m~ngirim. mombias. sendiri sehadja. Afzonderen. mngirim. mentjzraikrn. mel~pask~n. toeroen. m~nipoe. m~motong. enz. enz. menjimpan. m~nggolik~n. akik.). ketirnoen ketj ul . zie : Mwezend. wakil moetlak. b~rlajar. (van boomers.(uit een ambt). melepas... menjamoen. memboeka $lava. anjoet. mtngg~radji. Veranderen. m~ngirimken. Agent. mengangkat p~lana. wakil. Afzakken (zakken). m~mbikin tjangkokan.. milir. (leeren door zien). Agurk. m~lorot. m.

biar. biasa. k~ndatilah. Al te. gempar. m. Op hat alarmblok slaan. aam. orang tj~rewet. sambil . tegal . sini. o. teramat . tiada enak . kendatipoen. m. gadoeh. sepi. s~gala. mengkirikken. roesoeh.. genta semboejan. Geheel en al. Aldus. Alhoewel. toekang tj~rewet. antero. (zelfs).. Alleen. kepalang. m. belaka. tongtong. oemoem. disitoe. Albast.)... mengnrdjaken sawah. (zonder bevloeiing). zie : Ui. moetlak.. (eenzaam). . hanja. (hoog in hat gebergte en tijdelijk). (reeds). pakerdjaan tanah. Alle. (slechts). o. orang banjak. b~gini. ALBS. dj oewa. d~mikian.Ajjuin. menggilaken. enz. (geheel). menakoeti. sab~lomnja. amat. l~bih dehoeloe. berladang. maskipoen. kendati. menegal. s~kalian. sahari-harian. ladang. tanah jang di tanemi. orang saboen. poewalam. hoerna. Aleer. batoe poewalam. mengerdjaken hoerna. soedah. bendang. serba. djikaloe. di sin i. semoea. Akker. sehadja. djikalau . segala. kabanjakan orang. djikalau. Albino. Alarmsein.. tjoema. kentongan .. disana.pakerdjaan tani. haroebiroe.. menjawah . Akkerbouw. Alarmblok. (van levend water voorzien).pertanen. lontjeng semboejan. memang.. hoeroehara. v. m.. (van uiterlijk. Akelig (van gevoel). Alhier. orang balar. sawah. Alarm. semboejan. v. Al. (van een uitgeholden boomstronk enz. terlaloe. telah. semboejan. peroesahaan tanah. saben hari. Alarmklok. tanda karoesoehan. (op droge velden). (sein). k~ndati. sawwa. mengerdjaken ladang. Akkerbouw drijven (op matte velden).memoekoel tongtong. v. Alledaagsch. Albedil. tipar. soenji. o... semoeanja. Het algemeen. sakalian. maski.). kangerian. lagi. Algemeen. sekalipoen. Aldaar. (onverzeld). s~moea.

o. pada sebarang thmpat. Allenthalve. thrlaloe amat b~sar. roepa-roepa. soedah. segala orang. Allegaartje. b~rdj~nis-djenis.. Alom. Allooi. kajoe garoe. Allengs. d~hoeloe kala. Allerheiligst. dengan sabar. kabanjakan orang. maha koewasa. b~sar s~ndiri. terlaloe tinggi. orang banjak. t~rlaloe elok. alif-ba-ta. s~kali-kali. Aloe. Allerhoogst. b~rasing. barang di mana. o. harga coati. djikalau. Alphabet. di mana-mana. manis sekali. t~lah. Alreede. teram at bagoesnja. Als (gelijk). p~rtama-tama. bagai-bagai. s~ndirian. p~rlahan-lahan. Allerliefst. ta'dapat tiada. s~moea. s~gala. ta'ala. sedang. terlaloe banjak. di mana-mana. Alleszins. sekalian orang. s~dangkan . aneka-w~rna. segala roepa. (volstrekt). mahatinggi. di mana-mana. (indien). Allen. Allereerst. kendiri. kadar. terpisah. kaja. (van een prijs). pelanp~lan. (een kleine snort).. terlaloe manis. Alphabetisch. dari dzaman dehoeloe kala. kas~moeanja. kas~rnoeanja. s~moea. Allicht. lidah boeaja. bagoes sekali. kodrat. tjampoeran. (een gewone snort). tat- . ALTIJ. Allerwegen.s~ndiri. maha koewasa. Almachtig. jang pertama sendiri. terlebi h banjak. kaloe. moedah-moedahan. jang banjak sendiri. Allegaar. nanas w~landa. aneka. (toen). Allerlei. terlaloe b~sar.. o. Aloud. maha soetji. thrbanjak. s~moea sekali. Aloehout. Almacht. s~kalian. s~barang orang. k~ndirian. lama lama. teramat indah. laksana. kadir. s~kaliannja. m~noeroet hoeroefnja. menoeroet alif-ba-to-nja. sa'orangdiri. 303 Allernaast. abdjad. s~moeanja. Allermeest. s~p~rti. m. (afgezonderd).. d~ngan p~ngatoeran abdjad. (mengelmoes). sama s~kali. v. djika. Alleman.. Ahergrootst.

djadi. ambar. kawan toekang. kaja. djawatan.djabatan. Alvorens.). zie : Altijd. Aluinachtig. maka itoe. sabagai . djoega lagi. Alzoo. o.. kaloe kaloe djangan. s~bab itoe. m.. toekang. Ambacht. Altijddurend (bestendig). s~nantiasa.. pada waktoe itoe. lagi. Alsdan. Ambt. tawas.. lagi s~kali. dimana. o. Alsnu.jn).. semadja.A. martabat. Aluinwater. o.o. t~men toekang. kapandaian. tanah tawas. semoeanja. dari itoe. lamoen djangan... m. s~karang ini. Amber. Altoos. terd~hoeloe. s~karang djoega. . enz. Altaar. apabila . pada mana itoe. poela.. Altegader. panAmbassadeur. o. Een . s~p~rti. oetoesan. Alsof. (op de wijze van). ajor tawas. men ng.mbachtsman. s~d~kala. madzbah. s~moea. demikian. (fi. . pertoekangan.. masoek djabatan. Alsmede.Amandel. Amalgams. sabagai lagi.. anal . Aluinsteen. batoe tawas. Aithans. Als het maar (nits). barangdimana. v. m.. lagi. (dai.. b~gitoe. selaloe. k~rdja. Alweder.kala. s~p~rti tawas. Een ambt aanvaarden. mans. barangkala. sab~lomnja. s~lamanja. barangl ali. djoega. p~kerdjaan toekang. 304 ALTIJ. s~lama. dan lagi. sekarang. pada sekarang mi. kajak aj a.. tatkala itoe. tjampoeran.. pak~rdjaan. Altemet. v. batoe ambar. Ambachtsgezel. kombali lagi. Alum. sabagai. b~gitoe djoega. sabagai poela. karma itoe. t~rkadang-kadang. medja t~paikong. s~kalian. Als het maar niet. begitoe roepa. poela. ~kal. Alsnog. thrtjampoer tawas. sekarang lagi. Alwaar. o. voortdurend. Altijd (steeds. l~bih dhoeloe. Aluinaarde. m. boewah k~nari wlanda. Chinoesch altaar. m.

m~lakoek~n djabatan. tiada poenja pakOrdjaan..v. Amfloenkit. Anderdaagsch. pakordjaan. Amethist. roam ah madat. madat. boeloe madat. kelelet. m. Angst.o. ANKE. nanas. tjap djabatan. Amfloenschuiver. Anderdeels. djitjeng. kadoewa kalinja.. toekang minoem madat. takoet... Angel. pamadatan. berselang. tengah doewa. (bereid). memetjatk~n dari pads djabatan. berselang seling. lain roepa. Ambtszegel. Amfloenpijp. pertjintaan. . v. amin. lain. pak apioen. mengamini.. sengat.. m. v. thman pakerdjaan. m. o. tjinta. Amfioen. thman djabatan.. v. tambahan poela.. satoe satengah. bdoedan. djabatan. makan madat. Om den ander.kawandjabatan. p~ndjabat. Amen zeggen. permata biroe. m. mengisep mada. Ananas.Ambtenaar. Uit een ambt ontslaan.t.. tike. (vuil in de ptjp). Ambteloos. penangkal. lagi sekali. Amfloenpacht. Ander. melgpaskgn. pedoedan. Amfloenpachter. soesah hati. Ambtshalve. m~nganggoer. kapala pak apioen.. Ambtgenoot. . tjandoe. sjoegroel. Anders. Ambtsbezigheid. Amen. batoe ketjoeboeng. tiada memegang djabatan. hanja. soesah. m. minoem madat. pads lain kali..(onbereid). o. Amulet. pegawai. v. djimat. v. lam. melainken. pemborongan apioen. Anderhalf. antoep : Met den angel steken. lagipoen. mat~rai djabatan. mengoetjap amin. let sahari.apioen.ambt waarnemen. sekali lagi. menjengat. monjeret.. karma wadjibnja djabatan... priaji. m. Amfloen schuiven. Andermaal. tiada m~lakoekbn pakerdjaan. mengantoep. tahi apioen. pgmadat..

m. Appal. lampoeng djangkar.. s~t~roe. Antwoord. djangkar. sahoetan. Voor anker ri jden. takoet. Antagonist. k~dai obat. m. Arabesk. s~limpat. kajoe djangkar. Angstvallig.. Ankerspaak.. djawab. p~rmintaan pap~riksaan dan $rtimbangan pads hakim jang 1~bih tinggi. bersoesah.).. b~rtahar . o. oesaha. Arabia. menANKE. pnjahoetan. berlaboeh. p~rarakan.. v. . o. bidji adas manis. bgrlaj ar . v.... adas manis. Arak.. p~roesahan. p~ngarakan. b~rlaboeh. oeloep.. bertjinta.. Anker. gangkat djangkar. o. Appelleeren.. roeba-roeba. tall djangkar. (op eon brief). Antwoorden. m~ndjawab. Angstig van aard.. pengoengkil saoeh. k~rdja. v... enz. saoeh. daoen djangkar. (In appal gaan.. o. o.Angstig. Apotheek. sahoet. Ankerplaats. arak. tanah (n~g~ri) arab. Ankerkluls. memboewang djangkar.. Ankertouw. mints pa$riksaan dan p~rtimbangan pads hakim jang l~bih tinggi. Ten anker komen. Arbeid. kapals roemah obat. m. masoek appal. batang saoeh.. pembalgsan. tjintjin saoeh (djangkar). v.m. m~mbal~si soerat. boa $laboehan. (Zie ook : Hooger beroep). Anijs. Ankeragegeld. Arakstokerij. m. penakoet. Arabier. m~njahoet. Ankerschacht. o.. djawaban. v. m. berasa soesah hati. orang arab. p~laboehan. o. (scheeps-anker). roemah obat. Het anker lichten. v. daoen saoeh. Ankerring. (op eon brief). toekang obat. o.. Anker in eon muur. Apotheker. Ankerboei. pengikat tembok. Ankerblad. tall saoeh. Ankeren. m~mbal~s. m. Zie : Angstig.

toekang. o. toeloes hati. b~rtipoe. m.m~lenggang. m. ragam. Areca-palm. berakal djahat. roewas sikoe.m. b~roesaha.. miskin. v. pinang. hoe. menaroh sjak. sangka. (melodie). m. anak soengai. Arglistig. simpangan soengai (kali). miskin. daja.. Rechterarm. m~m~lok . lengan. Arbeidsloon. Argwanend. tiada m~naroh sjak. orang m~larat. orangb~kgrdja. radjawali.. Arglist. Argeloos. batang soengai. batoe loko. mats tadj~m. Arm .idoeng mantjoeng. Archipel. poehoen pinang. ook : tangan. boewah pinang. m. lagoe. Arend. De onderarm met de hand. akal djahat. m~ngira. kira . Arm. pokok pinang. (lichaamsdeel). m~ngoesaha. Arm (steel). njanjian. gadji.. Arendsneus. tangan . bajaran kerdja.. Arm worden. kapoelauan. mentj~hari makan. o. sjak. (per maand). Arbeidzaam. k~rdja.Arbeiden. Een arm mensch. Met de armen slingerend loopen. tiada ingatan djahat. Linkerarm. m. orang miskin. v. menjangka... 305 lets arbeiden. b~p~lok. oepah. menaroh sjak. selempang. De armen op do beret kruisen. Arm (behoeftig). Aria. djatoh melarat . Arbeider. Areca.. belandja boelanan. bersOdak~p. m~mbikin. koeli. l~ngan (tangan) kiri . p~megangan.. De onderarm zonder de hand. l~ngan (tangan) kanan . perkoempoelan poelau-poelau. loe . tj~redik. Aan HOLLANDSCH-MALEISCH. orang papa. Arm (van een rivier). tipoe-daja. Argwaan koesteren. Arendsoog. pembajaran boelanan. (zangstuk). soeka k~rdja. ARM. djadi 20 306 ARMS. o. papa. tipoe. oepah k~rdja. b~k~rdja. oepahan. Arduin. Argwaan. m~larat.. m~ng~rdjak~n.berlenggang. m~ntjOhari r~dj~ki.. v.. radjin. In de armen sluiten.

o.. m. kamiskinan.. kapapaan. hina. gelang. o. o. leboe.. derma. (voor den bovenarm). haroem. Artillerie. Armenkas. AZEN. . zie : Helpers. Astroloog. miskin. v. oedara. anak haram. gedong sendjata.. Arts. oewang derma. berbaoe aroem. o.. zie : Hulp. pamerentahan atas orang miskin. kelaboe. pontoh.. m. Armbestuur. m. sapameloek. gedong slat paperangan. o. memelaratken. sasterawan. Aschbak. v. tempat aboe. ilmoe menjampoer obat. m. obat. setabelan. wangi. tabib. poesat. orang (soldadoe) setabelan.. aroem. ingatan. v. memapaken.rmpijp. Aschkleur. perkara. haws. ilmoe obat..... Aroma. koeman. kamelaratan. Artikel. koersi bertangan.. roepa (warns) aboe. Asch. indjen. v.makan. warangan. perhatian. A. Armring.. Armenhuis. Atmospheer. poeroes.. haroem. mendjadiken papa. Armengeld. As. o.. Aterling. Artsenjjkunde. boeroek. roemah miskin... o. toelang lengan. v. o. Aromatisch... hoedjan aboe. inden. tjelaka. v. Assistentie. Armzalig. fatsal.. pertoeloengan. wangi. dokter. gedong perabot paperangan... m. v.. gelang pon toh. penawar. aboe. Atoom. Aschgrauw. zie ook : Arm. Aschregen. Artillerist. mendjadiken melarat. zie: Arm. m. aroem. Armvol. Armstoel. Armband. Artseni j. as. v. dzarrah. Arsenaal. Attentie. m.. anak soendel. berbaoe wangi. m. deboe. zie : Armband. koersi persenderan. v. haram d j adah. Assisteeren. Arsenik. m. Armoedig. doekoen welanda. melarat. loeloeh.. Armoede.. peti derma.

. Audientie.. magrib. Azijnstel. wrak. Azijn. santap malem. orang jang mentjehari oentoeng. botol tjoeka. sandja. bintang babi.. mendengarken peroendjoekan. Baai. zie : Agurk... Avondstond. waktoe samar moeka. m. Avanceeren.. (met korte mouwen) badjoe koetoeng. Attribuut. menerima peroendjoekan. tjoeka . sifat. Augurk. Avonturier. terang.. orang jang tiada poenja kerdja tentoe. malem. (ge- . Avontuurlljk. v. o. . o. Avondgebed. (inlandsche). mengingati. v. penerimaan . 30? A.. Het heilige avondmaal. Authentieke acts. lazoewardi.. mOnampil. Azen (op lets). Avondeten. memandang. o.. makan sore. Avondmaal. rambang-rambang. korban. menjerai. Avonduur. (goad). B. oentoeng . sore. o. bintang sore. Zijn attentie op lets vestigen. sembahjang magrib. (slecht). tempat tjoeka. menampil kahadepan. melihat. zie : Avondstond. makan malem. kam boeloe. Avondster. v. petang. m. repet-repet.. Audientie verleenen. santap malem.. (wollen stof).. Azi jnfiesch. BAD. Avontuur. oentoeng djahat. kain soef.zuur. v. petang. badjoe. o. m. tjoeka djawa. tedja. Avondrood. o. sah.penglihatan. petang hari.. o. o.. perhadapan. Avondschemering. waktoe sore. Baaitje. (zie ook : Boezem). madjoe.. biroe langit. mentjehari makan. v. batoe lazoewardi. sore. m. mentjehari empan. sandja. biroe. kaboes. m...Azuursteen. o. bintang dzoe-harat. halal . soerat jang sah.. Authentiek. waktoe sandja. makan malem. oentoeng balk. v. remeng-remeng.. melihatken. AZIJN. Avond.

jk-). open).. di poekoel. gendang. gosong. batang. m~ngatas-atask~n din. Baatzucht.heel dicht. sag~ndang (-k~ndang. (van geweven stoffen). (bloot. Op de lange baan schuiven. njata. djalan b~sar . (zandbank voor de monding van een rivier. gotongan majit. m~radja lela. o. sab~ban ikan k~ring. sapandjang djalan. gotongan. b~toel. (nauw sluitend). b~rbadjoe. Baardig. goendang . (meester). Bass. djodang. djondang.). v. o. tiang tanda.djenggot baoek. m~ngalahk~n hoekoem. alleen met een openingvoor het hoofd).. Een baal rijst. kakikiran. labs. (lang. baban. oentoeng. boengkoesan. kampil. b~ban . (van het koren. enz. Bast (voordeel). Heirbaan. p~ranakan. oowang kontan. Langs de baan. r~mbang. (weg). ranting. oewang toenai. (groote golf).. totok. m~landjoetk~n. Bask. Baar geld. p~poedjoe. ladjoer. ramoes.badj oe koeroeng. v. (draag-). boengkoes. goena. faedah. Baal. rahim. djalan raja. toekang. lerang. tot aan de enkels reikend. tams. (nieuweling). sakaroeng bras. p~rideran . di b~ri. p~rtoeloengan. djalan : (van een hemellichaam). spit angkoep. Een baal gedroogde visch. k~na poekoel. v. mlambatk~n.djenggot. lenjau. Baar. pandai . enz. tangga-tanggamajit .. badjoe sik~pan. piss. Een baaitje aan hebben. doeri . orang btharoe (baroe). ramboet. terang. beting boesoeng. Baan. di lab~rak. p~rgoenaan. ombak. tanda.m. m.(stekel van visschen).. Een baal papier. (nut). Baardtangetje. Den bass spelen.. aloen. tj ambang. (li. dj~mpana. (van gedroogde visch). djinarat.). kandoeng p~ranakan. . toewan. oesoengan. karoeng. v.. tjatoet. b~rdjenggot. angkoep. Op zijn baaltje krjjgen. k~ndang. kandoeng. badjoe takwa. Baarmoeder.. gesloten). (staaf). g~loembang . -goendang) kertas. lirang. Baard. badjoe taro . (modderbank).

sangkoer. Badkamer. koelam. Een warm. orang tjeramah.. omong.. stoombad nemen. omong kosong. v. stoom-). tangas. m. g~dong p~rmandian. Babbelzucht. orang b~rbantjang-bantjang. o.roemah p~rmandian.. o. roemah p~rmandian di atas getek.. (in tranen). paso . (voor metalen). tangasan. Badkuip. bgrtjortjoran darah. v. mandi nifas . doelang. barang-barang.. m. Bad. pane. p~ngaron. bilik p~rmandian. b~rsiram . Bak. kamar mandi.. paso p~rmandian. Badhuis. mandi djinabat. b~rmandi ajar pangs. m~ngomong. b~rtoetoer. Babbelen. Badstoof. Metalen in hot bad zetten. koelah . v. toekang tjomel. o. thmpat mandi. b~rmandi. Badwater... mandi djoenoeb. koelam. menjepoehk~n. tjoekin. toekang ngotjeh. (na eon bevelling).. toekang ngomong. s~poehan. bermandi. menjopoeh..koelah. omongan. thl~san. o. Bagage.. orang g~latak. (van aardewerk). ajar p~rmandian.kaIn mandi. (houten. talam. v.lobs. v. mandi darah.. permandian ajar pangs. p~rmandian. Babbolkous. mandi wiladat. Badkleed. mandi. Babbelaar. (iemand). Een bad nemen. ajar mandi. v.. b~rbantjang. m. toekang ngotjeh. (gemetseld). b~leter. mate sangkoer. of na den coitus). balai kambang. orang mandi.(gemetseld). 308 BADE. o. (na een zaadstorting. roemah mandi. bgr~ndam (b~rtjotjoran) ajar mats.waarin de rust wordt omgeroerd).kain basahan. Babbelarij. (in blood). toekang ngomong. Baden (zich). tangas.. m~nangas. orang b~leter. (na den 4Oen dag van het kraambed).. sab~lah kirinja kapal . Bajonet. (drijvend). m. siram. m~mandikOn. mandi. (van hout als presenteerbiad). m~njiramken. m~ngotjeh. tj~ramah. Bakboord. (warm-. Bader. permandian tangas. s~poeh.

. Bakoven. m~ri~ndang: (boven vuur). Balk. doekoen baji. Baliemand. Balddadigheid..v. bola. alas moewatan. Baksteen. v. tamb~ng. kanakalan. boewah paler. enz. (in vet of olio). zie : Beak. batang kajoe. thradjoe.. v. Bakermat. (bak). naratja. (voor eon snort kegelspel). b~rboewat roesoeh.. batoe bats. m. gigi graham. m.. nakal. Baksel.). gOlondong. bakaran. Baker (vroedvrouw)... djahat. timbangan p~rahoe. BALL. n~g~ri (tempat) kalahiran. Belie. o. doekoen b~ranak. kOrandjang. m~nggoreng. o. nakal. gorengan. datjin. graham. (unster). toelak bars. timbangan. kadjahatan. (in eon pan). v.dapoer pembakaran. angkara .v. b~rboewat angkara.tjambang.. v. p~rbandingan itoengan. datjinan.. Baken. mendadar. b~rboewat kanakalan.. m. Ballasten.. pi). wadjan. (biljart-. paso.. Baktand. Balddadigheden plegen. kab~ranian.. pests. oental. v. Baiddadig (boosaardig). o. m. Bakkerij. v. (stout). (rekening). Bakerspeld. doekoen. r~ndangan. m. v. m.(p~rahoe). membakar.. m. langkan. nl~gOri (t~mpat) kadjadian. batoe baker. peler. djoeroe makanan. Bakkebaard.. dapoer. Balans. m. Een eierstruif bakken. Balein. Ballast. v.. isang ikan panes. Bal. p~niti b~sar. thmpat (roemah) p~mbakaran roti (koewe-koewe). Balkon. pests dangsa. Bakken (3n eon oven).. Bakspier. koewali. bats. toekang roti. (testikel). m~manggang. asal. mOmoewatkOn toelak . raga. bakoel besar. balok.. Bakker. (balletje.. (voetbal van rotting).m.. (brutaal). (dansparti j). k~tai. b~rani .. Bakpan. p~nggorengan. . thmpat toempah darah.. thmpat kaloewar. Bakmeester.

menakoeti. De barrier ontplooien. mengibarken. enz. slam. moering-moering. 309 dilan .p~ngikat. gosong. p~nakoet. simpai. p~rmainan sepak raga. m~ratak~n. bangkoe. ikatan. Barrier. minjak raksi. l~njau.bars. pits. m. pokok pisang. bale hoekoem. m~nj~diak~n.. sakit hati.. m. kantor oewang. takoet. katakoetan.). pemboewangan. p~ri hal kaboewa= ngan. begal. Bang.. p~rentah.katil.. (modderbank).. masoeh. m~ngoetjilken. Balling. s~lempang. v. v. takoet. hoeboengan. Bank (inlandsche). (zandbank). haiban. orang pOmboewangan. toenggoel. pandji-pandji.m. Banaanboom. poehoen pisang. hoekoemat : In den ban doers. pemboewangan. pisang. boesoeng. (lint). karang . min goesir. minjak kasai. bangsat. v. Balzak (scrotum). p~nawar. pengaBARM. t~gar.. Baloorig. BALL. m. tiada enak hati. permaman k~tai . (touw). pengoetjilan. bang. koewatir. Ballingschap. m~ngembangk~n.. bale-bale. (troost. katatoekan. p~njamoen. m. Bandolier. v. Balsam. Banaan. marsh. boewah pisang. k~ras hati. (gebied). kantong paler. . p~ngoesiran. m.. boewangan. sandang. Balspel. tali. Bang makers. m~r~ngoet. m. alamat. m. (geldinstelling). (van aard). tambatan. Banen.. m~ngloewarken. djilid.kontol. m~mbikin. (rechtbank). Bandiet. (met den voet). k~tjil hati.. . (angstverwekkend). p~ntas. biting. v. m~mperdirik~n. Bangheid. pgrampok. haibat.. tjintjin. Ban (uitsluiting).orang boewangan. mahkamat. (boekdeel). (Europeesche). Baisturig. memboewang. o. bandera.. bale. Band (bindmiddel). (hoepel). (koraalbank).. sepak raga. ikat.

zie : Bankbil jet. m. sampan.. ran get.. (erg). -jang moeflis. v. bOrmain top. Bankroetier. m. Bar (onbebouwd. Bankbil jet. mer~tak. Barensnood. tlalim. bank~roet. m- . Bedriegelijke bankbreuk. v. (koud). v. orang kafir. m~ngoesir. Bartt. m. m noon= doeng.. orang tlalim. Bankers (hazardspel). petjah. Barmhartig. ambar koening. sedjoek.. moeflis. Barbaar.(van leaning). tandoes.. mengadak~n. (pandbriefje). rahim. m. m. m~ngasihani. ook: soerat gade. v. batoe ambar. kasihan. saudagar jang soedah djatoh. Banners. morekah. Barbier. Barbaarsch. djatoh paljit d~ngan tipoe. bongis. pnjoekoer. Barkas. m. l~tak. t~ramat. Bark.. mendjadik~n. m. v. hadjim. Bankhouder. p~gadean. bangsal. kapal dagang. kering.. o. orang toendoengan. tangsi. Banket (gastmaal). r~ngat. m~lekah. b~rkaki tolandjang. b~ngis.. o. m~mboewang.. Baron (bevallen).. Barmhartigheid betoonen. p~rahoe b~sar. orang b~ngis. Barak.. keel. v. zie : Bankbreuk. toekang motong ramboet. soerat bang. p~rdjamoean . m~ndjaoekh~n. retak. p~rantean. v. b~lah. Banknoot. zalim. amat. (veroorzaken). m~l~tak. Barsten.. sakit b~ranak. -jang paljit. thrtaloe. o. koewe-koewe. toekang m~megang pagadean. orang boewangan. Bankbreuk. (gebak). b~rsalin. babi k~biri. Barnsteen. rah310 BARN. sekotji b~sar. Berg.... b~ranak.oewang kertas. roemah pegadean.. toekang tjoekoer. b~rpoet~ra. tj ~lah. Banneling.. m. kasihan. m. mengloewark~n. djatoh. dingin. b~rmaIn kartoe. mat. droog). rOkah. Bankbriefj e. b~rtelandjang kaki.. Barmhartigheid. o. zie : Bankbil j et. Bankroet. Barrevoets.. Barsch.

o.. Baste. membandingken. samboek.petak. Bearbeiden. v.v. bolsak.. balesan. m~norima. v. diam. katakoetan. soedah. meridlakon.anak k~ndak.m. saboet. goena. (eener rivier). Bassin. o. harem djadah. Bed (ledekant). mendenda. menjoesahken hati. Beangst. sopan. Beambte. senang. m~mpertjintakin..pendjawab. Beantwoording. m.... koewatir. kasoer. Bast.dasar. o. mOndjadikin. Beantwoorden. bataljoen. koeboe benteng. mendjatohken denda. beroemoer.anak ha ram. Bebouwen. pembalOsan. meroepaken. oentoeng. senang hati. v. bermandi darah. m~nakoeti. santoen. berpatoetan. o. b~rtjinta. tempat tidoer. djangat.. Bataljon. Bedaard (rustig. tilam. mengerdjaken. b~rh~ntilah. membalesi. Baton.letek. zie : Blaffen. men jahoeti. o. peradoean . Bebloed. v. kain asahan. Bastion. toewa.. (stil). memberi hoekoeman denda. selekoh. m~ngijak~n. BattertJ.. m~ngamini. pasoekan. b~rgoena.). p~gawai. satoedjoe dengan. nafiri. berloemoeran darah. membenark~n. takoet.. m. soedahlah. Beangstigen. (in een tuin). Bazuin. koelam.. (matras)..menggarap. BEDS. mengerdjaken. enz. (van een kokosnoot). mendjawab.djawab. sentausa. mngoesahake n. soewara jang garau. menggarap. (langzaam . penjahoetan..m. bersantausa. Basstem. melotos. chawatir. soesah hati. adak soend~l. Bedaagd.mboewat. ridla. soewara dal~m. (overeenkomen met). Batist. Bassen. ajem. Beamen. mengchawatirk~n. sahoet. ads goenanja. petidoeran. mengoesahaken. koelit. tedoeh. Beboeten. rentengan meriam. Bastaard. koelah. Bate.

(zelf bedanken). v. m~noedoengi . o. Bedauwen. m~sdjid. thrtoetoep . (met aarde).. menahan hati. djadi padam.aan). loebir. Bedelen.permintaan. m~ngloeboengi. o. b~rsindir. bidjaksana. Beddedeken. bersenang lagi. langgar. sopan santoen. selimoet. berhenti. perlahan-lahan. pints. menj~loeboengi. (toegedekt). toedoengan. memberi behagian. In bedekte termen spreken. orang mngiring. m~nj~mboenik~n . enggan. m. (weigeren). doe. m~ngoeroegk~n tanah . menerima kasih. pintaan. mints lepas. orang mints-mints. orang p~ngmng. ati-ati. m~sigit. (verbergen). o. p~noedoengan. m~ngoeroegi. dasar. m. (beschut). (omhullen). m~lindoengi. Bedekt (geheim). Bedachtzaam. kain selimoet. v. roemah sembahjang. (geleide). salinan tempat tidoer. pelan-pelan. Bedanken. Beddelaken. sopan. menjindir.. menoelak. mengemboenken. djadi tedoeh. toedoeng . t~rs~mboeni. melepas. memberi derma. g~lap . (beschermen). mengengganken. diam. m~noetoepi ... v. memetjatken. Beddehaak. periringan. (tot God). toetoepan. membilang terima kasih. tiada terima. Bedehuis. Bedekking. mints-mints. selimoet. (afdanken). mints derma. memberi lepas . Bedaren (bedaard worden). mints berhenti. Bedeelen (een deal geven). toetoep tempat tidoer. Bedeesd.. dengan kira-kira.. Beddegoed. toetoep. memboengkoes . maloe. permoehoenan . orang djaga.. djadi diam. $noetoepan. Bedelaar. Bode. BEDS. v. menjedekahken. Bedding. g~redja. tjantelan kelamboe. membehagiken . .. melepasken. m~nj~limoetk~n. (overdekken). seperai. mints s~d~kah. (armen-). thrlindoeng . Bedekken..

orang serakah. (huffs-).. m mbinasak~n. m~nan~mk n. Bedilal.). m~nimboes.enz. Bedijken. Bedevaartganger. m~ngira . hamba. m~mb~ndoeng.(naar Mekka).. Bedenkel jk. melawan. Bedenking waken. (onder golven. Bedelstaf. tirai p~tidoeran. pikiran. (overwegen). p~lajan. pglajanan. pajah . enz. pak rdjaan. membikin roesak. kabinasaan. 311 Bederven. m~mikir. Bedenkelijk ziek. m~ndjalank~n. fikiran. fakir. soekar.). m~noetoepi d~ngan tanah. m~mboesoekken. m~iajan. m~mbikin boesoek. m~mbantahk~n. Bedelven (onder den grond). penilikan.. ehadim. naik hadji. djaga. Bediening. k~lamboe tempat tidoer. Bedgordijn. m~ngoeroegk~n . v. Bediende. m~mfikirk~n. m.. Bedenking. m~ndjaga .). hadji.. (een ambt). BEDO.toekang tjomel. m. m~ngoeroegi. soesah. thm~n.v. m~roesakk~n.. o. m.Bedelmonnik. Bedevaart.sakatidoeran. m~nan m. sakit pajah. djongos. Bederf. orang tj~rewet. karoesakan. menambak. boedjang. pelajan. ingat. m~ngingat. karoesakan. m~nimbang . boedak. pendjagaan. kaboesoekan. darwisj.bitjara. kawan b~radoe. m~ntjhari akal.djadi miskin. djadi mMarat. m~makai. tiada m~notjogi. djawatan. melakoek~n. toengkat orang minta-mints.. b~rfikir. djaga.tem~n tidoer. (bezwaar). mengingatk~n. fikir. $ntj~la. m. m. m~ntjid~rak~n. m.. m~mbendoengi.ziarah. Bedgenoot.. (middelen.djabatan. ingatan. . kawan.(beschadiging. m~ntj~hari oepaja. enz.m . Zich van lets bedienen. m~lajani. smpang .. Bedestond. djadi boesoek.. Ter bedevaart gaan. kawan tidoer. timbangan.hadj. waktoe s~mbahfang. meng~rdjak~n. Bedienen. (verderf). o.v. (naar een andere plaats). Bedenken (overdenken). k nek. Tot den bedelstaf geraken.

membodoken. djoemlah. m~mperdajak~n. o. Bedr&jven. berdoeka-tjita. (voornemen. soeka tjorewet. (van een tooneelvoorstelling). lakon. mmaksoedk~n . bankjanja. (naar lets streven). soeka m~nj&a.v.. d~ngan djandji. Bedingen.). sakit. d~ngan tipoe. bangsat.p~ngantjam. tipoE.perdjandjian. l~ngoeng. Zich bedriegen. Bedreven. b~rniat. djoemlahnja. bOrtjinta. (zin. djandji. m~ng~r djak&n. tjerewet. kiss. 312 BEDO. salah kira. Bedremmeld. Bedotten. Bedriege "k. m~nipoe.. m~ng~rti. m~nipoeI. p~ngamang. radjin. m~nj~la. mnjomel. Bedrinken (zich). soeka k~rdja. m~ngantjam-antjam. b~rdjandji. Bedreiging. Bedrijvig. mi3nj~ngadjak~n. Bedrjjf (werk). Bediegerig. m~ntj~la. m~ngamang-amang. bingoeng. pi~nipoe. maksoed. pandai. goenggoengnja. p~k~rdjaan. (benauwd. memathngken. Bedragen. enz. m ngatoer.. tjomel. mahir. minoem sampai mabok. Bedrieger: m. melainken. tipoe daja.sakit. Bedriegen.).sakitan. Bedroefd. goenggoengan. bisa. enz ). memabokkon din. niat. . (dead) p~rboewatan. memp~rdajakgn . salah mgng~rti. Bedrag. apok . Bedoeling. berboewat.Onder boding dat... anti.Bedillen. Bedilziek. g~lap. k~rdja. m~mbikin p~rdjandijan. v. m~njMiaken. Bedisselen (in orde brengen. o. biasa. makna. asal. mbngantjam. v. b rmaksoed.tiada bisa kaloewar dari s~bab sakit. Bedoelen (voornemens ztjn). s~sak. mane . enz. v. m~njahadjak~n. Beding. somber). Bedompt (vunzig). Bedreigen. menipoe. Bedriegerij.. mane.. bilangan.

t~gah. momoesingk~n kapala. tipoe daja.paksa. memaksa .o.. poesing.). katakoetan. m~ntjehari r~djeki s~ndiri. Beeedigd. Bedrukt. moeroeng. m~ng~rtik~n. o. (temmen. m~ndjinakken. m~njoesahk~n hati.jt~mpat tidoer. mendoekak~n. mnoendjoekken. p~rlagaan . (ten onder brengen)~ m~naloekk~n. Bedwang. Bedwelmd. poesing kepala. (fopperij). v. tahan . soempah. Bedrog plegen. p~ndapOtan. koewatir. m~ndam. moroesakk~n hati. eed afnemen). menahan. moeram. (den. tipoe. makna. kal~nger. tiang tempat tidoer. --jang dengan di tanggoeng soempahnja. In bedwang houden.v.soesah hati. kitjau. p~rdajaan : (verraad). m~njakitk~n hati. kira. Beducht. m. menahank~n. Bedruipen. rasa.. sangka. p~nmoe. s~moe. o. Bedwingen. m~njoempah. m~nahani. p~ngrasa. Bedrog. mnipoe. m~ng~naken . Bedstede. m~nitiki. Beduidenis. batang soe- . p~radoean. Beeedigen (met eede bevestigen). Bedsti jl.iba. lags. artin ja. takoet. menjg dihk~n. Beek. p~rsmoean . (beteekenen). mOn doeka-tjitaken. m~maboki. t~rs~ndoe. chawatir..). mnjataken. (zich zelven)..pemaksa. Beduiden (verklaren.. Bedwelmen. anak soengai. soedah b~rsoempah (van een verklaring). mem~rotjiki. Bedroeven. mema bokken. menahan. Bedunken. mi3masjgoelken. v. Zie vender : Bedroefd. (neersiachtig). m~ng= gagahi . sendoe. memoej~ngk~n.. enz.s~b~l. m~maksa.. jang di sertak~n d~ngan soempah. $ning kapala.. anti. m~mperdajak~n. BEEL. potidoeran. m~n~gahk~n. enz. borsoempah.bisa hidoep d~ngan senang. sedih . menjoempahi. mabok. s~l~mpang. agak.

haiwan. m. orang-orangan. peroepamaan . binatang. o. soemoer kakoes. Den boost spelen of uithangen.. binatang djinak. o. gambar. Beerenklauw. koeroes-k~ring.Vel en been. (schuld). bintang bidak. boneka . toekang(pandai) BEEL. aloeran. (van eon sprinkhaan). (waterkeering). Beeldhouwen. binatang liar. kali ketjil.. padang p~roempoetan. m. Beemd.v.ngai. (licbaamsdeel). b~roleh poesaka. De groote Beer (bet gesternte). fonder de knie). persembahan berhala. m~mp~rdirik~n . m~rgasatwa . koelit biroewang. betis . . babi laki-laki. Beast. v. retja. toelang. aliran. padang gombalaan. Beenvlies. orang menjembah berhala. o. (drek). Been(gebeente).. (de Maleische). peroepamaan. Beeltenis. (gelijkenis). Beeldig. kaki .. m~nghimpoenk~n. berdiri kaki satoe. toelisan.). Be®rven. djamban. babi djantan..o. oetang . Beeldendienaar. paha . ketik . (van bout).. (mannetjes varken). ibarat.. Beerenvet. (standbeeld. artja. Beerenhuid. haiwan oetan. Beerput.. Beeldhouwen. mewarisi. patoeng. (afgods-). m. toeladan... biroewang. Tamme dieren. kaki biroewang. elok. memahat (monem pa) patoeng. bagoes.. Beeldendienst. Beer (muurstut). g~moek biroewang. (voorbeeld).. v. dap~t poesaka. Beenbreuk. Beeldspraak. kaki kajoe. oepama. m. s~lapoet toelang. Beeldrijk. Op een been staan. v.patah toelang. ibarat. Beeld (geteekend). babi lblaki. berhala. mempoesakal. n~. roepa. m~mbikin (m~mahat) patoeng. toelisan. serombong : Op de been brengen. patch kaki. meradjalela. Wilde dieren. tanah peroempoetan. m. banjak ibaratnja. sokong tembok. p~rmai. gambar. p~ta. o.. v. tahi ... n~~ngoempoelk~n.. enz. terbis. (boven de knie).

t japlok. Iemand beet hebben. kahgndak nafsoe.sedikit. rindoe. m~mbikin . b~rdjalan bersama-sama. ketagihan. kasar. b~rkasihan. kikir. koredan . Beetpakken. Begaan (betreden). masjhoer. menghanterken. Begeeren. Beet (hap). m~ngah~ndaki.. boediman. m~lagak~n.lnginan. permair bagoes . Begeorte (lust.Beestachtig. k~na. patoet di k~pinginir haroes di ingink~n. loba . sjarak . t~rnama. b~ringin. Begeerlijk. b~rkah endak .. Begeven (zich ergens been-). m~nipoe. (bedrijven). b~rboewat. BEGS. (vergeven).Laatste beetjes. menganoegerahken. sedikit sedikat. m~ngampoeni. langsoeng. memegang. pandai. m~ng~rti. Begaafd. BJj kieine beetjes. (gevangen).. idam. beran gkat . hawa-nafsoe. m~mbiarken. t ~rmasj boar. v. sisa. thrpegang . m~noedjoe. m~ngidam (naar lets verlangen).o. m~maaf kin.. gigit.)r m~noeroet. idam Begeleiden (vergezellen). m~ndjalani. Begeerig.(een meerdere . mfr ngahendakk~n . (inhalig). k~pingin. v. mengasihani. wench). 313 (begrijpen). sjahwat. soewap. mninggalk n . 314 BEGI. (schenken). doerdjana. inginr ka. menjgrtai. pint~r. pertjaboelan. m~megang. (van zwangere vrouwen). memb~ri. (laten--). rindoe d~ndam.m~ngiring. momperdajaken. b~ringin. (naar sp~js of drank). poelang karoemah . kangen. sajang. b~ringin. . Befaamd. (zich. katangkep. (zich op rein--). b~rkah~ndak. m~nganoegerahi . b~rgemar akan. (zich naar huffs-). poelang. pergi ka. m~ngikoet. (zinneljjke lust). melangsoeng . (begaan ztjn met). meliwatk~n . (inhalig). lets beet hebben (in handen hebben). s~p~rti binatang. elok. k~pingin. k~pingin. hasrat. ampoen. m~ndiamken. menangkep. mm~ beri. Begenadigen (beloonen). kikir. mengaroeniaken . Beetje. k pingin.

Begraven... menjataken.(bevatten. menjilap. enz. menjilapi. menerangBEHA. Beginners. Begrijpen (verstaan. Begrafenismaal.op zee-). termoewat. Begrensd. Begrijpelijk makers. (eener vrouw).Beginsel (stelregel). silap. o.menganoegerahken. inhouden). pengoeboer. (van tar zi. moelai. Begieten. sedekah koeboer. atoeran. mOloetari. mendj~rami. moewat. melempari. pertama. pangkal . Begrenzen (aan lets tot grens strekken). ken. mengintip . Begoocheling. berwates. o. belandja mengoeboerken. melerokken. awal . pohon. (zich in hot huweli jk begeven). pads. m~njiram. v. (voorste deal. permoelaan..).asal. berbates. (bevattelijk). pohon. Begoochelen. sedekah soertanah. m~ninggalken . pokok . bersoewami. meinperhinggaken. Begin(aanvang). penawaran. vatten). mengerti. gampang mengerti. Begluren. m~ndiris . kawin. In den beginne. periringan majit. (grondslag).. terang. berhingga. njata . ongkos mengoeboerken. hoeloe. kasi. Begrafenisstoet. moela. terhingga.. Begrafenis. Begooien. silap mats. (van eon man). v. menawari.djadi water. Ver- . memb~ri. di watesi. pakoeboeran. b~rlaki. . berist~ri .. .mewatesi.permoelaan. mengoeboerkvn. menghintai.Begrafeniskosten. masoek. m~njirami. roekoen. v. (van ears vrouw). nganoegerahi. Eene vrouw begoochelen.de). menjedoeh.Begrijpelljk. nikah . menangkep. Begiftigen. pergi berlajar . me. m. ringan kapala. o. memoelai. v. (met eon starkers straal). (verlaten). Begraafplaats.. menanemken. (grondslag).moela.(met warm water). mongOrling. . m~ng~roeniak~n. menimpoeki.. masoek bilangan . mng~roeniai. b~rbini.

sedap. akal. berlakoe dengan balk (d~ngan sapatoetnja) pads sa'orang. Begrip (vermogen om to begrijpen). terang akal boedi. mendapet oentoeng . Behagen. perkiraan. v. mengalahken. salah tamps.. boedi. m~ngobati . Een work behandelen.. silakan. Eon zaak begunstigen. berkenan akan. Een zieke behandelen. Iemand goad behandelen. BEHA. v. Begroeten. memegang. bersalaman. karoenia. dat iemand behagen schept. Indian hat Gode behaagt. Beha g1iJk. enak. berol eh labs. Hot behage U. salah mengerti. menoeloengi. menganoegerahken. pertoeloengan. mengichtisarken. membitjaraken. mengasihi. insja'Allah. katjoewali. silakanlah . Behalve. kenan. winst behalen. menganoegerahi . m~ndjabat sendjata. . m~lainken. Begunstigen. o. Behagen scheppen in. lain dari. berkenan pads. beroleh. mOnang. memperkenanken .. Behalen. Begunstiging. Elkander begroeten. m~ng~rdjak~n. Behandelen. (kort begrip van lets). mengira-ngiraken. mendapet. memperkenanken. seneng. enteng kepala. dapat. menaksir. Begrooting. m~megang. pendapetan . mengaroenial. rasa. De overwinning behalen.keerd begrijpen. soeka. kasih. De wapens behandelen. kasi tabe . Een onderwerp behandelen. djikalau di ridlaken Allah. soeka. menjoekai. memberi salam. m~ndjabat. ringkasan . m~ndjawat.anoegeraha. seneng. Vlug van begrip.. nilaian. ridla. mongaroeniaken. Begrooten. ringan kepala. Behagen (genoegen). taksiran. menilai. karidlaan. o. Een zaak behandelen. pengertian. lets tot eon kort begrip samentrekken meringkasken. (meaning). kira-kira. berkenan. m~lakoek~n . lets behaagUjk vinden. ichtisar. Makers.

akin goenanja. Beheeren. hadjat. hadjat. m. Beheeracher (vorat). p~ndj agaan.Behandeling. ters~boet di dal~mnja.pegangan. m~m~liharak~n. m~ndjaga. pandai. k~lamboe . Beheer (bestuur). (bedwingen). kalakoean. Ten behoove van. perentah. jang dip~rtoewan . tirai. langsai.). Behelzen. ati-atL Behoef. m~nggantoengi.. Behendig (schrander. mnempelk~n k~rtas boenga. (bewindvoerder. p~merentah. m~megang. v. Behelpen (zich). m. m~mp~rhatik~n. Behoedmiddel. boenjinja. Behangsel (draperie). m~mboewang ajar. thrmoewat. enz. m~noeloengi. Beheerder. m~meliharak~n.). akin. ingatingat.. Behouden (beschermen). BEHU. pinthr. p~nangkal. pantas. djimat.m~ndjaga. 315 Behoedzaam. k~rtas boenga aken di tempelk~n. Behangen. Beheerschen. boewat. .... b~rboenji. m~noeloeng diri. o. o. kadla. Behartigen. o. (vlug). m~nahank~n. p~ngampoe.. p~rboewatan. m~m- liharak~n. p~meren tahan . berak. pam~rentah. pem~liharaan. m~megang . memakai. enz. (van eon brief). Zijn behoef doen. mem~rentahken m~nghoekoemk~n. o. m~m~rintahken. tjr~dik. (zorg). mengampoe. pmegangan. (papier). obat. pmegangan. mmadak~n din. tj~pat. kadla. m~mp~rdoelik~n. mngingatk~n. moewat.. (verzorgen). brisi. bidjaksana.

ipar p~rampoean. o.. hanja. tiada oesah ($rloe).ipar. b~roemah. koerang. ipar. kaloepoetan tj~laka. kakoerangan. dengan mng~tjoewalik~n. s~lamat. Behulp. btoe!. Behoorlijk. (betamen).m. lain dari pada. Behoeftigheid. thrmasoek. Behouden (bezitten). dengan s~lamat. Behuwdbroeder. Niet behoeven.kapapaan. m~mbatjoki. toeroet. v. d~ngan sajagjanja. Behuwdmoeder. (noodig hebben). patoet. (redden). b~rh adj at. miskin. d~ngan sapatoetnja. melarat. enz. Behulpzaam.. m~mjimpan. kam~laratan.ampoenjanja. Behoudens. b~toel.Behoefte. hadjat. haroes. d~ngan saharoesnja. Bebuwdzuster. prbe m~niakai. o. p~rtoeloengan. kakoerangan. Behoeven (gebrek aan lets hebben). mnj~lam~tk~n. mantoe (mbnantoe) p~rampoean..). d~ngan oepamanja. poenjanja.s~lamat. Behuwdzoon.. m~laink~n. k~tjoewali.. tiada koerang apa-apa. m~mpoenjai.v. v. haroes . l aik . m~megang.. (toebehooren aan).. soeka m~noeloeng. mane pakai . mantoe (m~nantoe) laki-laki. masoek. kadoewa. Behouden. patoet. mentoewa (mertoewa) p~rampoean. Behooren (moeten). doewa-doewanja. Behoud (redding. Naar behooren. haroes. p~rloe.. v. Behoeftig. (tot lets behooren). patoet. papa. ipar lakilaki. v. m. kakoerangan. mentoewa (m~rtoewa) laki-laki. memahati. Beide. masoek bilangan. Behuwdvader. kadoewanja. . t~rloepoet dari pads mars-b~haja. Behuwddochter. 316 BEHU. Behouwen.kamiskinan. m~m~liharak~n. m. doewa-doewa. m~loepoetk~n dari pada mars-bthaja. Behuisd.. ta'oesah. menatahi. kakoerangan.

m~ngh~ndaki. enz. doewa dj~nis.Met zijn beiden. bermaksoed. m~noentoet. doewa roepa. slangen. toewa. Bekampen. mentjahari.).). m~ngislamkdn. Beitelen. Bejammeren. m~nobatk~n. Beiden (wachten). (behandelen). kadathngan . m~ngapoer. (spitse). tjoengoer. Bekeeren. Ronde gleufbeitel. enz. (overkomen). mengoesahakt n din. djoengoer. m. m~nemoek~n . (bedorven. orang moealaf. Tot een nieuwen godsdienst bekeeren. tj~nges. m~njajangi. gars beide zijden. doewa bagai. mOnj~ranik~n. tatah.. Bejegenen (ontmoeten). pahat. m~nganiajal. Tot den Mohammedaanschen godsdienst bekeeren. Bekaaid. katemoe d~ngan. Bek. b~rkahendak. berdoewa. Slecht bejegenen. beriakoe pads. m~radjink~n din. m~njesalken. (na jagen). b~rthmoe.pahat gating. Bekeerlingen makers. b~rlakoe atas. m~mboeroei.. o. m~mboeroe. m~nj~lamken .. m. pads kadoewa_ fihak. m~mbatj oki. toentoean. pahat pengoekoe. mbnatahi. Beitel. tjoetjoek. sajang. (van vogels. soedah ada oemoer.of steenbeitel. m~ndapet. moeloet. (verlegen). Bekeerling. Tot het Christendom bekeeren. m~moea- . m~nantik~n.. soedah b~roemoer. bbrnanti. Bejaard. m. momerangi. doewa matj~m. sabrang-menjabgrang. menj~sal. (van andere dieren). Bekalken. djenga. Bekappen. m~mahat. orang b~haroe masoek agama.. m~lawan. maloe. BEKIJ. m~ngapoeri. Goed bejegenen. tjarian. m gnarah. m~mboewat. b~rniat . Beijveren (zich). m~lakoek~n. mentobatk~n. menjapoek~n kapoer. s~b~lah m~njebelah. m~mahati. m~ngasihi. m~nanti. gouty. Bejagen (streven naar). roesak. m~natah. masoek (m~masoehk~nj agama b~haroe. pahat batoe. Bejag. paroeh. boesoek. Beiderlei.

p~sakitan. p~ngadoehan. (presenteerblad). (belijden van een geloof). k~nong. katahoean. Bi j bekkenslag bekendmaken. pemberian tahoe. m~ndjadik~n moealaf. t~rmasjhoer. bokor . m~njomelk~n. bbrk~nalan.. Bekijven. menidoeri. m~masjhoerken. Beklagen. mengchabarkon. pinggan tjoekoer . m~mberita. mema'loemken. m. gong. toelang kapala. m~ngenalkon .. m. m~njoeki. mangkok b~sar. m~ngg~mbrengkon. m~ntlahirken. Bekken. o. pengakoean. mbmandangi. m~nengok. m~ntjanangk~n. m~makai. m~mbawa iman. mwartak~n.soerat oendangoendang. Bekend (gekend zijn). Bekijken.laf ken. m~nd~nda. m~ngasihani. piala. (bejammering). ggmbreng.soeratma'loemat. pen oedoehan. k~nalan. memantat. tjanang. Bekentenis. v. Bekeuren. m~ratapi .. v.. o. ma'loem. Bekendmaking. Bekkeneel. bonang. kOnal. m~mberi tahoe. m~ntj~rnark~n. orang jang di dakwa. talam. Bekennen. ma'loemat. dakwa. masjhoer. m~loemoerk~n. Bekende. p~mbbrita n.. mnj~rantak~n. njata. m~ndjatohken hoekoeman d~nda. (groote kom). Met elkander bekend zijn. (scheer-). ketoek . (omroepers-). thngkoerak. m~njajangi. oendang-oendang. m~ngakoe. Bekend waken. rahi . m~lihati. m~ngoetjap sjahadat. ikrar. Zich beklagen. ma'roef. Zie verder : berispen. BEKK. k~romong. kasi tahoe. m~ngadoe. . m. ikrar. o. Bekiag.. m~ngotork~n. m~nd~ndar. m~mboesoekken. p~njajangan. (schriftelajke). Bekladden. enema. (diverse muziekinstrumenten).. sakitan. (klacht). Beker. b~rikrar. (Eene vrouw --)} bersetoeboeh dbngan sa'orang p~rampoean. Beklaagde. orang jang di toedoeh.

m~mandj at. s~mboeh. m~naik. (van een ziekte. m~nj~pit. padam : Laten bekoelen. mngrima . koelit. chawatir. b~rtj~mas. o. lapis. lemands plaats ti j deUjk bekleeden. s~sak . enz. m~ngalask~n.. Bekommerd. m~norap. koewatir. b~roleh. thrdj~pit. m~ng~roeniak~n djabatan . thrima. djadi wakilnja. soesah hati. m~njedjoekk~n. m~lakoek~n (m~ndjalank~n)pak~rdjaan.). m~njoesahk~n. Beklimmen. mnaiki. Bekomen (krijgen). djadi gantinj a. ringkas. m~netapk~n. (een ambt). s~sak dada. enz. Bekleedsel. mYnakaik~n. (van een verdrag. m~nggoendahk~n . m~ndjadik~n. m~wakil. m~mandjat. goendah. masjgroel. (wel bekomen van spijzen). Bekommeren. m~ndapet. overtrekken). m~makoe . b~rtjinta. m~mbebatk~n . b~rtjinta. BEKO. m~ntj~rna. (tusschen lets). m~ndjadik~n soesah hati. Beknorren. Beklauteren.saroeng. kasihan. (bezorgd). kadj~pit. m~marahi. soesah. chawatir. pendek. m~nggegeri. saroengan.Beklagenswaard. simpan. Bekoelen. Beknopt. koewatir.). 317 soesah hati. m~lapisk~n. Beklemd (nauw). m~njaloet. Beklemmen. m~n~gori. m~r~diki. m~ng~nak~n pakaian .). (beschoeien). naik. Bekleeden (aankleeden). Iemand met een ambt bekleeden. poelih. (van de borst). m~n~kan. djadi dingin. haroes di sajangi. ters~lit . oleh. masjgroel. mem$rtjintaken.. b~batan. Beklinken (met spijkers. m~ngganti. m~ndj~pit. djadi sdjoek. saloetan. m~madamk~n. dap~t. o. m~wakilk~n. m~mb~ri djabatan. enz. djadi balk. ichtisar. haroes di kasihani. naik. m~naiki. p~njaioetan. (voeren. m~megang djabatan. m~ndingink~n. thrs~pit. m~n~goehk~n. .

mgringkask~n. (met een prijs). miskin. koerang tjoekoep. v. rahi. kabisaan. bisa. m~nggaroeki. Bekronen (met een kroon). hobat. mengaisi. memendekk~n. (nauw). enz. m~mboedjoek. b~rsoesah hati.b~ladjar. m~narik hati .memfahamk~n . Bekruipen (een vi jand. m~mintas. memb~landjak~n. Bekreunen (zich -.. m~ngoerangk~n b~landja (ongkos). (van de lust tot lets).f~rdoeli. koewatir. bagoes. mrahi. memb~ri tanda kahormatan. paham. memb~ri rawan. k~tjil. m318 BEKR. manis. chawatir. patoet. m~n~goehk~n. elok. (bekransen). kapandaian. bodo. s~rana. Bekrabben. m~mp~rahik~n.m~nawari. Bekwamen (zich -). m~ngoesahak~n diri. faham. soedah k~njang.). Bekwaam.Zich om lets bekommeren. (verleiden). kapint~ran. m~mbajar ongkosnja. (zijn -. Bekoorlijk. berat kgpala. s~dap di pandang. m~nd~m~nk~n. m~nginginkOn. m~ntjakari. b~rtjinta. Bekrachtigen. boentoe. Bekoring. m~ndatengi d~ngan s~mboeni . m~ngoewatk~n. pandai. Bekomst. m~ngichtisark~n. (van verstand). enz. Bekostigen. hina boedi. m~mb~ri hisnat. pint~r. birahi. k~njang. djoawita. p~rmai. m~ntjakar. pnawar. m~makaik~n makota. (geschikt). soedah boson. dj~lita.m~rdoelik~n. mengindahk~n. m~nghobatk~n. m~rahik~n. kakoerangan.m~nj~satken. Bekrimpen (zich -). Bekwaamheid. v.. mn~tapk~n. sir. Bekoren (betooveren. v. m~njakari. ngloewark~n b~landjanja. s~mpit. m~nghiasi dongan karangan boenga. Bekomen. s~sak. Bekrompen (armoedig).om).).. laik. boson. mng~nak~n makota. merdoelik~n. f~rdoeli. m~nggrti .hebben).

menanggoengk. mengenaken boa. BELA. jang amat bergoena. tiba. (met lets ). g~nta. mengoempat. (zwaar beladen zijn). patoet di tertawak~n (k~tawakon). mengetawal. menjindirken. (met zonden).mengenaken padjek. lontjeng. lebat. tjir-tjir.. kapalang. o.n. hal besar. Belanden. Van groot belang. Belangen . oentoeng. menjoeroeh. bergoena. Itoe memang bergoena (ada goenanja. mengetawaken . memfitnahken. termoewat. Van geen belang. m~mboenjiken lontjeng. penting. memoewat. Belangri jk. Belachen. Beladen (zijn). m~ngadjark~n. djatoh. hina. djahat. memadjekken. kelintingan. mengenak)n tjoekai.).din. perkara besar. sarat. menoedoehken dengan . besar. v. mOmoewatkon . tj~laka. sampai. memesan. Bel. toeloes. (voordeel). Belasteren. (opdragen). Wat mi j belangt. tiada ada goenanja .. Belasten (beladen). menanggoeng doss. memoewati memoewatken . (waterbel). (klok. boekan kapalang. k~l~mboeng. pergoenaan . berpesan. (bespotten). (met schulden). tiada mentjehari oentoengnja sendiri. (nut) goena. Belagen. memesanken. mengadangi. Belabberd. jang amat berpenting. datan g. enz. akan dakoe.-) pads angkau sendiri . (Iemand -). Belacheljjk. g~l~mboeng. Belangeloos. laba. menertawai. Belang. m~nggojang lontjeng. (belasting opleggen). memadjeki. k~rontjong. moewat. -itoe memang bisa (boleh) membawa oentoeng (goena besar) pads-moe (toewan). toeloes hati. jang amat besar. schel. tenggelem dalem oetang . mengadang. m~nertawakOn. Dit werkwoord wordt meest teruggegeven door akan. boesoek. De bel luiden. penting. haroes di sindirken. Dit Is In uw eigen belang. memoewati. moewat.

sopan. Belastingschuldige. (patent). hormat.(schatting. (op paarden). Beleggen (dekken met)..tanggoengan. roemah gadean. tjoekai. memegang barang gadean. o. Belegeringsgeschut. pesan.. (op vischvijvers).). menoetoepi. menggadeken. Belegeren. padjek boemi . Beleefd. v.). v. boa. member maloe.tiada sabenarnja. (op tabak). zie : Beleg. menoetoep. mengepoeng. padjek. v. sopan-santoen. menarohi.. memaloeken. m~riam pengepoengan. als boenga kajoe.tahoe adat. kepoengan. memperhentiken kepoengan.pesanan.. (op den grond). memb~ri oewang atas barang gadean . memboeboehi. beradab. (met lets beleenen. enz. orang jang kena padjek (boa. Belasting (opdracht. padj~k harts b~nda. penggadean. melepaskhn kopoengan.. m.. padjek tanah. Een beleefdheid bewijzen. padjek pentjarian. bergade. k o eb o e. Belegeringsschans. padjek pengempang. (geld op pared opnemen). sopan. v. Beleg. Belegering..padjek koeda. boa tembako. benteng. menghinaken. membentjanaken. m~nerapken.adab. padjek karota. padj~k pak~rdjaan.hormat. padjek kendaraan . ook : boa p~ntjarian. sopan-santoen. en z. boenga pasir. enz. (op rijtuigen). m~naroh. bekleeden). toewa. Beleefdheid. menerap. padjek penggaotan. Beleenbank. Het beleg opbreken. Beleedigen. Beleenen (geld op pared geven). (personeele) BELA. tjoekai). mengeroeniaken. (op het bedrtjf). pegadean.. Belegen (niet versch). padjek pentjarian. gadean. menghormatken. tahoe adat. member hormat. me- . menggade.bedrijfsbelasting. pengepoengan . menganoegerahken. o. Voorts kept men op Sumatra onder den naam boenga ook verschillende belastingen.. v. Beleening. v. menandoeri.

m~ngintai. Belenden (aan lets grenzen). v. oedzoer.. (sere weg-).. memboenjik~n lontjeng (g~nta). m~njoeloehi. lapis. (ram). ikrar. mendjoestaken. Bell jdenis. tiada bisa terima. djikalau (toewan) soedi. pengadjak. Belet. Believers (welgevallen vinden. orates. (bekentenis). mengakoe. domba djantan jang di kaloengi gents.. pengakoean. m. Be "den. mendjalanken. rintangan. Belet geven.. BELL. enz. akal bitjara. o. mao e . (geloofs-). berkenan. kasoekaan. soeka. Beleven. Als het u belieft. Belegsel. (met goud. kepala ketjoe. Beletten. (bedekking). gojang lontjeng. memboewat. memasangi. Beletsel. saloet.). saloetan. mendoestal. akal.. o. kepala keraman. memperkenanken . menjoekarken. bidjaksana.silakan. karidlaan. (welgevallig zijn aan). In). perhiasan. anal. berdamping. tahoe. member soeka. soedi. menegahken. tegah. (hoofd van muiters. toetoepan. m~ngadang. berwates. sangkoetan. tiada sempat . melihat. v. berpinggir.masang. memalangi. Beliegen.). menjempitk)n. menganakken.). Bellen. memboengaken. bertempel. Belemmeren. mendapet tahoe.. Belemmering. menjahoet. mempersilaken . anal. (een raad. enz. tiada sempat. menjesakken. berlengket. menjaloet. Belending.. menjoesahi.. v. ridla. (geld op rents zetten). menarik lontjeng. pinggir. menjoekaken hati. menahanken. (welgevallen). mengambil hati. d j ikalau (toewan) soeka. menjoesahken. berikrar.memalangi. m~ngintip. soeka. Beleid. Beloeren. 319 enz. o. menahan. o.. toetoep. o. meng320 BELO. palangan. . sjahadat. (versiersel). tahan. Belhamel. kpala berandal. ridla.silakanlah. torap.

v. mOlihat. mOmbiarkOn.goenggoeng. kabalik. Bemiddelaar. (aanmerking). oepah.. Bemanning. Bemerken.). mOndjalani. enz.. mam- . menedoehi. soesoet. mOrasa. mOmbadja. mOngoedoengi . mOmboeboehi gOmoek. mOndapOt tahoe. Beloopen (bedragen). Tegen hot beloop in. mOlangkap dOngan anak (awak) pOrahoe. mOngidam. mOngoeboei. Beloonen (vergelden). m~ngajomi. (bedekken). (gang). Bemiddeld. Beluisteren. Bemerking. mantOroes. mOnoetoepi. Eon belofte houden. soengsang. balesan. anak (awak) p0rahoe (kapal). tOrbalik. v. (voor eon huwe "k. kOna angin riboet. ingin. beringin. (door eon storm). mOnOngarkOn. pahala. bangoen. Bemannen. gandjaran. Bemesten. pOrantara. mOngalahkOn. kOpingin . (van eon vesting). chalazi. (een gelofte doers). pOnglihatan. pordjandjian. pOngantara. Belust (zjjn op). bOrnadzar. Eon belofte schenden. membalesken . djoemlah. mongoepahi. lets op zijn beloop laten.. v. inembales. pOntjOlaan. Belommeren. Beloop. Belooning. mengobahken perdjandjian. (van eon zwangere vrouw). djandji. wasit. bOrdjoemlah. m.. (begaan). bOrdjandji. mOnoedoengi. mOnjOlimoeti. (vorm).. mOndjandji. m~njampaik~n $rdjandjian.djoemlah. djalan. mOngaoel. rasa. bOrkaoel.tjela. pgri djalan. pOrasaan. mOnjOlimoetkOn.. naik sampai . pembalesan. menawoengi. Bemantelen (met een mantel dekken). (loon geven). mOnantikrn . Beloven. v. memberi oepah. mOrOboet. mOndOn garken. mOninggalkOn. memasang koeping (tolinga). batoer. tjomblang. mOmboeboehi badja.Belofte. (bedrag). o. hartawan. BENA. kaja. mOraboeki. Bemachtigen. goenggoeng.

pOrdamaian. manis. soeka. soekar.. fOrdoeli. soeka. Bemoeial. mOntjOmOrkOn. bOrloemoetan. (troop). birahi. soesah. soesah menarik napas. Beminnen. Eon beminde hebben. v. bOrloemoet. kasoekaran. chawatir. mOngloemoerkOn. mengira-ngira. mOroesakkOn. Beminde. koewatir. Bemiddelen. kawan. mOmpOrdamaikOn. Ben. mOnggambirakOn. Benauwd zijn. katakoetan.. Bemorsen. Elkande beminnen. . mengitoeng dengan kira-kira. memgambil. Benadeelen. menjesakken napas. Bemodderen. v. v. bakoel. bOrkOndakan. mOmaggri batoe. mOroegikOn. kOndak . (verliefd zJjn). takoet.poe. v. bOrtoenangan. Bemuren. Bemoedigen. mOnjoekai. pOrantaraan. masoek. mOmagori dOngan tembok. Benard. mOmfOrdoelikOn.. tjoekoep. kOkasih . mOngasihi. pasoek. Bemost. poenja barang. orang sOliwing. (van borst). Beminnenswaardig. merampas . toeroet-toeroet. nama. mOmagOri dOngan batoe. Bemoeien (zich). mOloemoerkOn dOngan loempoer. Beminnelijk. soesah sekali. mOmbOranikOn. zie : Beminnelijk. patoet (haroes) di kasihi. sesak. mOnghiboerkOn. penamaan. Benaming. v... (verstikkend).. pajah. mOngantarai. bOrtjampoer. mOwasiti. sesak. Benauwd (eng). BENA. bOrkasihkasihan. sempit (van hart). bOrkOnan. sesak. Bemiddeling. mOmbOri hati. Bende. (in hot geheim).sesak dada. m. toenangan. Benaderen (zich toeeigenen). (verloofde). toekang bOrtjampoer dalOm segala pOrkara. mOmbirahikOn. melemesken badan. mOnembok. mOngotorkOn. (in hot rekenen). mOmbawa karoegian. soesah hati. mOloempoeri.

menarik lontjeng. bawah. (met een ambt begiftigen). lamoer. redoep. soekar. jang di bawah sendiri. penamaan. berhati dengki. werzameling). pokok. menggojang lontjeng.zijn). oedjoeng jang di bawah. zie verder : Nemen en Ontnemen.me- . (slingeren). misti di pakai. soesah hati. Beneden (onder). o. (hot leven -). pangkal. mereboet. pakoempoelan. Benoeming. enz. hilir. angkatan. kaki. di bawah . bertjemboeroean. Benevens. pinggir. memberi pangkat. katoemboekan. tepi jang di bawah. perloe. soeka tahoe. menamaken. menamai. Benedenloop. Benoembaar. boleh (dapat. lontjeng. (van de oogen). Benedenste.m. BEPE... Beneveld (van de lucht). kasoekaran. kontal-kantil. Benepen. menganoegerahken pangkat. jang di bawah. v. Benoemen (een naam geven). Bengelen. Benoorden. m. soesah. HOLLANDSCH-MALEISCH. mengambil. masjgroel. serta. kelam kaboet . Benedeneind.pasoekan. Benoodigd.). perloe di pakai. memboenoeh. menggelar. Bengel. mentjemboeroei. memberi djabatan. anak nakal. kepingin tahoe.(van een rivier). (ondeugende jongen). Benemen (ontnemen). hendak mengatahoei. berdengki. kabawah. disebelah oetara. 321 Benijden. tiada terang. dengki. beserta dengan.. genta. Benedenrand. (van een boom. soerat angkatan. haroes. toempoean . merampas . kaboer. perhimpoenan. mengangkat. bongkot. di sebelah bor. mendengkiken. koerang. (klokje). Benieuwd (. (besluit van-). ! Benuttigen. patoet) di beri pangkat. mentjemboeroeken. gelaran . terkontal-kantil. m. mempergoenaken. dengan.. Naar beneden. soerat pangkat. beserta.

Bepaald. Beoefening. tentoe. v. m~ngandaki. . enz. v. m~njaloeti kapoer. enz. m~masangi pager... kirk~n. Beoordeeling. (schriftelijk). mane. Beoorlogen. mengoesahaken. sm~ntoeng. pengadjian. m~nanomi.makai. Beploegen.. kira-kira.soerat oendang-oendang. mengira-ngirai. (bedingen). meloekoel. pertimbangan. Beoefenen. memageri dengan kajoo. p~nanman. m~ng~tir. v. bergoeroe. Beoordeelen (een oordeel vellen over). m~ng~ntjingi. pager. monempeli.). timbangan. bermaksoed..katentoean. menoedjoe. Beplanten. Beplakken. (vaststellen). melepa. Bepekken. mOngira-ngirai. m~mag~ri.(vastgesteld). mengagak-agak. m~nahani. Beperken (omheinen). sOsak. (intoomen). tetep. taneman. v. menghoekoemken. Bepalen (met palen afzetten). kemenjan. Bepraten (door praten overhalen. m~nampali. nlenjan. m~nggalal.berkahendak. (werkelijk). Benzoe. membitjaral. Bepissen. pesti. mengadji. koerang boedi. Bepleisteren (met cement. rnenentoeken. momboeboehken gala. m~madoek en. Beoogen (bedoelen). m~l~ster. beladjar.. pergoeroean. wates. Beoosten. Bepoten. di sebelah wetan. Bepleiten. mengintjar. menanggalaI. Beplanting. m~nggala. agak-agak. soenggoeh. berniat. v. m~norap. Beperkt. merajoe. memboedjoek. memfikirken.). soerat perentah. g~bl~g. perentah. berdjandji. Bepaling. (begrenzing). oesaha. memerangi. menimbang. (mikken). di sebelah timoer. m~nimbang. bodo. Bepeinzen. menanemi. (gissen). memi21 322 BEPE. peladjaran. s~ndat. (van verstand).

Bereid (gereed). membitjaraken.(over lets praten). Berekenen. menjeboetk. Beraadslagen. bermoeafakat.poetjak (poentjak) goenoeng. m enjediaken. T jd van beraad. (. berdiri. . sampai . pertjobaan. melangkapken. Beredderen. menjanggoepi. Berechten. gods.n. dapet. membikin.dengan soeka hati. Beraadslagen over lets. Bereids. tenggang daja. memerentahken. mengoepajaken. Beramen. menghisabkkn. Te barge rijzen. beroleh maksoed. fikiran . memfikirken. mane. sanggoep. mendjalani. membitjaraken. (verwerven). Beproeving. menjoba. menghoekoemken. enz. Vuurspuwende berg. o. Zijn doel bereiken. mendapat. m entj atj ahi. menjamak. Bereizen.zie: Bereidvaardig. mengBERG. mereka. Beraad. Beproeven (probeeren). pengoedjian. timbangan. (Te -.. memegang. mengoedji.). membitjarakon. kaki goenoeng. sedia. pendapetan. Bereidvaardig. Bereiken (tot lets komen). telah. goenoeng. m. bimbang . tersedia..). (toetsen van goud. boekit. menghoedjani. dengan ridla. In beraad nemen. ingatan. (leder -). bermoesjawarat. soeka. menimbang. soedah. menjeram. enz.. (van goud. beroleh. bersedia.zijn). Berg. v. mengitoeng. mendjoeroe. Beprikken (tatoueeren). merantjanakcn. membetoelken. goenoeng api . tjoekoep. mentjoba. mengoeroesken. Voet van een berg. Top van een berg. bitjara. Bereiden (gereedmaken). penggodaan. sanggoep. Berde. mane. mengira-ngira. mengatoer. menimbang. In beraad staan. momoesjawaratken. berbitjara. ichtiarken. membitjaraken. Bereidwillig.brengen). Beregenen. dengan karidlaan. mengatoerkdn. meliwati. menjobal. tempo borfikir.

m~noenggangi. BERG. m~mb~sarken din.m~ngabarkcn. Bergzout. haroes di tj~1a. Bergartillerie. Bergtop.. m~m~gahk~n diri. Bergkristal. m~marahk~n. setabelan setiloor. djawatan. Berispen. w. zie : Bergkloof. tj~lah goenoeng. o.m~ngchabark~n. loerah. $mb~rita. Beroemd. m~nghardik. p~roesahaan . m~mb~ri tahoe. o. bergoenoeng goenoeng. Bergen (bewaren). m. tanah pagoenoengan. menggoeloeng. tiada balk. tambang. Bergpas. o. naik koeda. goenoeng (boekit) barisan. p~mb~rian tahoe. m~naiki. toeroen goenoeng. .. m~nj~la. limboengan. Beroemen (zich -). m~wartak~n. Bergketen. m~marahi. Een paard bertjden. m~mbangkit.. meloepoetken. thrs~boet. Bergbewoner. naik goenoeng. (van de zeilen). t~mpat simp~nan.. patoet di tjatjad. b~rkoeda. t~rnama. oesaha. poetjak (poentjak) goenoeng. pak~rdjaan . minta chabar. m. Bergengte. fonder verwijting van genoten weldaden). m~wartak~n . mengendarai. zie : Bergkloof. Bericht vragen. galian. (behouden). orang pagoenoengan. k~soehoer. menjimpan. (bedrijf ). Bergkloof. mnjatjad... Berichten. gar~m tanah. Bergwerk. kabar.. Berggeest. warta. berboekit-boekit. m~n~gor.Bergachtig. Bericht. menoeroenken. o. djabatan.. Beroep. o... Bericht geven. m~ngirimkabar. Berispelijk.ng.. pegoenoengan. lari. (hat lijf). Bergop. masjhoer. Berijden. chabar. v.. Bergland. barisan goenoeng (boekit). m~ngchabark~n..orang goenoeng. m~noenggangi koeda. habloer goenoeng. kasitahoe. Bergaf. m. v.. m~ntj~la. bersemboeni. minggat. o. pak~rdjaan. tjoeram. Bergplaats. kinja. semboeni. djoerang. m~mb~rita. m.m. (ambt). antoe goenoeng.

p~ngoepa djiwa.. boesoek. sawan bangkai. zie : Berouw. mengasoet. belah. m~njbabk~n. Berouw hebben. tersimpen. meraboeni. memelaratknn. tobat. thrnama kedji (boesoek). p~rmintaan pap~riksaan den pertimbangan pada hakim. v. membadjaki. p&tj ah . Berusten (in bewaring zijn). In hooger beroep gaan.(kostwinning). m~ngoeb~k. miskin s~kali. Berokkenen. m~ngoekoepi. p~ntjarian. Beret. p~k~rdjaan djabatan. m~mboenoeh . m~nangani. menjesal. letak. m~ngadakOn. rengat. meletak. m~ndjarahi . Berooid. Beroepsbezigheid. m~ndjadiken. m~mbawa (rn mboewat) bentjana. Berooven. m~larat. p~rmintaan timbangan l~bih tinggi. p~nghidoepan. p~rmintaan. Bersten. enz. meretak. o. Beroerd. . Berooken. (in opschudding brengen). jang lebih tinggi. m~narik saksi. rengat. tj~Iaka. (op zee). pitam babi. v. di simpen. papa sang~t.. Hooger beroep (zie : Appel).. v. m~ngas~pi.m~ndjamah. (ziekte). djinarat. m~megang . m~roesoehken. m~rampoki. m~njaksiBES. ada di. (van het leven). (in rechten). rekah. (omroeren). permoehoenan. Berrie. djahat. m~mbentjanak~n.. (op weg). Berucht.. pindahan bitjara. oesoengan. Beroepen (zich -. mime appel. Berouw. bertobat. lekah. lerang. 323 kin. Beroerte. meletos. Berouwen. tjelah. m~ngharoe-biros. thrbelah. melekah. v. terpegang oleh . m~ngotjak. Beruiken. (in een rots. b~rpindah bitjara. (met een ontploffing). (van ells middelen). gotongan.). Beroeren(aanraken). djempana. Leed berokkenen. petjah. mentjioemi menjioemi. m~rampasi. m~n~landjangk~n. m~reboeti. m~mbawa. (gegrond ztjn op). merekah. retak. m~njoesahk~n hati.op). m~njamoeni. weal.

pemberita. aloes. Bescheren (bestemmen ). boedi behasa. memaloeken. bidjaksana. sopan santoen.. mempersilaken. memanggil. menawoengi. Beschaamd maken. Beschieten (op jets schieten). karoesakan. memasahi. sopan. tahoe adat. meroesakken. orang perampoean toewa. Bes. soemangat. mengoentoekken. bidjak. melindoengken. Bescheiden (ontbieden). menentoeken. Besehermen. mengadjar. senoenoeh . mengetam. ml njeroeti. (bericht). sopansantoen. (door onderricht). menjeroet. penjaoetan. mentakdirken. Beschamen. pertjaja. member maloe. melindoengken. memaloeken.. membikin maloe. (vertrouwen). mengetami. roesak. chabar. djawab. nenek-nenek. (beleefd). menawoengi. melem- . djenga. Beschadiglng..berdiri atas . membikin roesak. katjiwa. pendjawaban. Beschadigd. 324 BESG. membentengken. danjang. pertoeloengan. memeliharaken. zie: Begiftigen. Bescheid. mengajomi. membajangken. mengadjarken adat. Beschaad. m. Beschermgeest. o.. sesoenoeh. Beschaduwen. Beschadigen. nenek. Bescheiden (zedig). roesak. (antwoord). menembaki. v. Beschansen. bergantoeng. karoesakan. pemberian tahoe. memasah. mengoeboei. membedili. anggoen. soeroeh dateng. Beschenken. pemeliharaan. adab. peroesakan. v. (oude vrouw). Beschaamd. perlindoengan. menoeloengi. maloe. kabar.. v. BESG. Beschaven (met de schaaf bewerken). dapet maloe. menjampoernaken boedinja. memberi maloe. Beschaamd uitkomen. membikin maloe. sahoet. Bescherming. mengadjarken sopansantoen. (afhangen van).

mentjeriteraken. melihat.. karangan. Beschouwen (bekijken). mentjatjahi. mabok. mendindingi. Besehrijven. (verhaal). menoedoeh. regelen). melapisi. v. mengoeroesken. menerangken . menggambari dengan tjat. tjerita. atoeran. mender. menistaken. menarohi tjat. perentah. . Beschrijving. Beschikking. penjoeratan . memberaki. (tatoueeren). (valschelijk). mengatoer. menjindiri. (lijnen trekken). membilang seperti.. menggaris . mendakwa.mbar. penoedoeh. menjoerati. menoekas. menimbang. memadangken. mengerdjaken. met $guren). merantjanaken. rantjana.. Beschikken (ordenen. (verhalen). (duidelijk maken). Beschreien. Beschimmeld. Beschimpen (hoonen).(Laatstewjls--). Beschroomd. memandang. melakoeken. Beschuldiging. (valsche). mengetjat. melihati. menedoehi. (verduidelijking). mabe. berlapoek. mendjoeroeken. menoekasi. menjinarken. menjoeratken. dinding. wasiat. penoekas. menoelisken . takoet. (van een beschot voorzien). mengamat-amati . menorap. tjabar. mengira. memeliharaken. menerangken. menoelisi dengan ga. Beschijnen. memasangi ambaroe. v. (houden voor). memegang. Beschutten. Beschoeien. Besehilderen (grof). menjapoei tjat. mengetjat dengan gambar. pager. (beoordeelen). mengoeroengi. mengatoerken. melaboeri tjat. menjalahken.pari peloeroe. yr. mematoetken. tjeritera. djamoeran. memerentahken. memandangi. sifat: BESG. memandang.tartib. menangisi. Besehonken. Besehot. memfikirken. menoeloesi. melindoengken. BeschiLjten. men oeloengi. Beschuldigen. (fijn. lohok.tken. dakwa . melindoengi.. menawoengi. mensifa. o. (besturen).

tiada tahoe membikin apa. bersetoeboeh (ber djima) dengan saorang perampoean. goendah. mengabisken. Beslissing. kapoetoesan hoekoem. (aan een wiel). 325 Besluit. o.meiiidoeri. Beslaan (plaats innemen). van de godheid). (van ears paard. menjaloet. tamat. pengertian. Besluiten (omvatten). Besluiteloos.menjendiken. djangkit. sedar. (van meal). (aan een paard). menggosokken . poesing kepala. (gevoelen). mendjabat. memoetoesken. mentjemarken. mengotorken.. masjgroel. saloetan .. o. men entoeken.. meloemoerken. (van meal). moewat. (eindigen). menentoeken. berlapoek. (inn rechten). perasaan . Besmeren (bestrij ken). menjelesaiken. penahanan. titah. menoenggangi. o . djadi soeram. menghabisken. merasa. kasoedahan. meloempoeri.(beslissen). memoetoesken. chatam. kapoetoesan. (op goederen).besi roda. termoewat . perentah. (begrip).membelal. sampak .. enz. berasa. men j apoe. BESP. memantat. chawatir. mengerti . rasa. firman. (vuil makers). mentakdirken. . memoetoesken . adonan .(inwrbjven). kapoetoesan . (een beslag. besi koekoenja. memperhentiken. meletjahken. (aan ]coffers). soeram. menidoeri. menjendi. penghabisan. menghabisken. (van goud). $ngrasa. Beslissen. Beslijken. bekleedsel om jets leggen). mengadon. Beslommering. (eind). Besef. (van metaal aan stokken). patam . ingatan. koewatir. bingoeng. bertempat . mengewe. bimbang. memasangi. simpai . menoelari .). memasangi besi koekoenja . (aan vaten). (dof worden). mengotorken. menjoedahken. mengadoni . mengenaken besi koekoenja. hoeroe-hara. (bepalen. (bewustzijn). v. v. Beslapen. mengampoet. Besmetteujk. Beseffen (begrijpen). Beslag. soesah. poetoesan. perampasan . mengikat.mengchatamken. (een vrouw). Beslechten.

mengotorken. Bespelen.. di kiat. monggosok. mOnjipatken. mengoekir. Besnoeien (van boomers). membangatken. chatan. mengoerangken. p~njoeloeh. m~maloe.(van slaginstrumenten). soenat. Bespeuren. memasang. menoelari . Bespieden. m~ngintip. Bespieden. menjimpan. v.orang jang di soenat. meranting. menjiat) koeloep . menadjisken. merakitken . sampar . mengchatanken. Bespannen. pasangan. menjoenatken. m~njip~rati. mentjemarken. (van eon snaarinstrument). memotong . m. mendjangkit. mengolok-olok. melampar. patoet di sindirken.. Bespoelen (tegen lets aan spoelen). menjigorakOn. borkatja. .m. v. Bespanning. Besnijden (der voorhuid). Bespotteli jk. v. toelar. mem~rotjiki. mgngatja. soeloeh. Besnedene. (aansteking). mengetawaken. memaras. m~l~kaskon. (van geld). pentjemaran. pendjengkalan. mendjengkalken. mengintai. Bespoedigen. mempermainken. penoelar.. (van eon strijkinstrument). Besmetting. (van bout. penjakit sa. meraoet. patoet di olok-olok. mgm~tiki .). Besparen. mengenaken. (bezoedeling). orang jang di potong (di boewang... mombasoehi. mengerat (memboewang. memotong. enz. penjakit menoelari. menjoenati. (zich --). Bespiegelen. betjermin. Besmetten (van ziekten). mondapet tahoe. memasangi. melihat di katja. m~njoeloeh. menarol. orang terchatan.mpar. Bespatter. (met de hand). melihat.Besmettelljke ziekte. merantjoeng. rakitan. (vuil makers). mats-mats. pendjangkitan. rn naboeh. main. mondengar. Bespotten. Besnijdenis. 326 BESP. patoet di ketawaken. di karat) koelepnja.

mempergoenaken. tahan. o. bersoenggoeh-soenggoeh hati. lagi beremboek. bisa tahan. (bestellen). Bespraakt. (dekken van paarden. mentjoerii. bisa bitjara. (hot zijn). terbaik. zie : Besprengen. Bestanddeel. (uit). berfasihat. menjirami..redjeki. Bestaanbaar.. mendiriskrn. memeretjiki. pentjarian. pandai berkata-kata. oentoeng. ada. djadi (terbikin) dari. enz. Bestelen. berlakoe. bertjakap. berpesan. berani memboewat. o. voordeel). woedjoed. bahagian. Bestand. Besprenkelen. mentjoetjoeki. penghidoepan. mendirisi. Bespronien. Besteden (van geld). menikami. meloedahi. menjemproti. Besprengen. goena. o. kaadaan. BEST. Bestekamer. menjemboer. Best. (ondernemen).menjindirken. perhentian perang .. (lever). memakai. lagi berbitjara. enz. meremboekken . berwoedjoed. Bestek. djamban. menjiperati. o. memboewang. kebal. Bestand. hidoep. boleh djadi. menerkam. o. terlebih balk. o. (voortreffeliljk). betah... balk sokall .. Bestaan. djadi. (nut. (broodwinning). memesan. menjeregap . bagian. Best. ada. menjirami. moelia . Bespuiten. berdiri.. Besteken .. selamet. Besprek. bersanakan. membitjaraken. (plaats). teroetama. memakai. . Bespreken. memantjari. bitjara. remboek . v. (voortduren). Zijn best doer. aanwenden).(plan). In besprek zijn. tempat. Bespuwen. rantjana. membelandjaken. (verwant zi jn). menoesoeki. berkandjang .). Bestaan (ziLjn). (wapenstilstand). Bespringen (zich op lets werpen). berani melakoeken : (van kracht zijn). dzat. menoebroek.pengoepa djiwa. mendjantan. daripada. kakoes. dapet melawan. bersanggoep. (van tijd. menerpa.

m~nampoeh. baka. mints di kirimken . m~nj~rang. m~ngadjar. Sestraffen. m~mbantahk~n.m~nj~rang. mentakdirken. v. Bestri}ken (besmeren). tampil m~nj~rang . (doel). Bestudeeren. m~laboeri. mengapoer. kahendak. menentoeken. m~ndjoedjai. soeroeh memboewat. (met eon stempel bedrukken). m~naiki. niat. coati. oentoeng. Bestrooien. (redetwisten). Bestieren. kamatian. Bestemming. m~nj~r~gap. mem~rangi. enz.. awet. menggosok. Bestempelen (een naam geven). Sestraffing. (Iastig vallen). Bestraten. soeroeh membikin. . zie : Sesturen. tiada b~robah. me ngapoeri. hoekoeman. m~naboeri. s~nantiasa. mengatoerken. membawaken. adjaran. kandjang. mengatoer. menghamboeri. coati oleh karma. enz ). beladjar. pesbnan. hardik. coati dari s~bab. memboeboehi. menjawoeri. menjsdiaken . (lot). m~lawan . m~nghardik.). Bestrij den (tegenstand bieden). berpesan. menamaken. Sestormen. menjampaiken. v. m~ngganggoe. menjapoe.m~laboer. m~mboeboehi tjap. melengser. (met kalk). Best~jgen.m~langgar. (van de godheid). m~nghoekoem.Bestellen (een bestelling doer). mmetraik~n. Bestorven (van een weduwe. m~ndasark~n djalan d~ngan batoe. m~ndaras. meBEST ngetjap. menjeboetken. t~tap.. Bestralen. Bestendig (duurzaam). memerentahken . mengirimken. k~kal. m~njapoeken. m~mbantahi. (standvastig). (regelen). (bezorgen). v. (een viool -. m~noenggangi. mgnggosoki . m~njinark~n. m~langgar. Besterven. djandji . Bestoken. Bestelling. memesan. karar. Bestemmen. maksoed. mane. lama.. meloeloeti. nasib. (van een pan met boter. bespelen). (beoorlogen).

Beteiblad. sajogjanja. merabaI. pembajaran jang sah.... dengan sapatoetnja. pendjawat poewan. Betalen.. (betaald zetten. dj orong.Besturen. patoet. v. membajar . (wettig -). membajar kontan. 327 negeri. o. panths. pamerentahan negeri. pembajaran . Betaling. dapat di bajar.. Bestuurder. meraba-rabai. v. pame rentahan afdeeling . wadjib. Bestuur. menimbang. memegang. In termijnen betalen. v. mendjamahi. (te kennen geven). tompat sirih. v. boleh di bajar.. semenggah. vergelden). dengan patoet. lark. mentjatjoe.. Beteekenis. makna. Betaalmiddel. pembajaran..in termtjnen). Betelnoot. v. haroes. angsoeran. ada artinja. memeliharaken. perentah. Met koopwaren betalen. kapala pamerentahan BETS. membales.. laik. artinja. wadjib. bajaran . Betelpruim. o. Betasten. menitjil. saadonan sirih. koewasa. memerentahken. memberi tahoe dengan di sita. o. o. pendjoeroe. sakapoer sirih. tjerana. pinang. patoet. membajar toenai. poewan.. m. sepah. menimbangken. (uitgekauwde --). Bestuursvergadering.. pembajaran jang tiada sah. mengangsoer. Beteldoosdrager.. Betamelijk. pemerentahan. Gewestelijk bestuur. Hoofd van gewesteUjk (plaatselijk) bestuur. Betel. Betamen. Een betelpruim . pemerentah. o.. (onwettig -). Comptant betalen. v. rapatPo pemerentahan. haroes. sirih. penitjilan. -karesidenan (afdeeling). Beteekenen (een beteekenis hebben). boewah pinang. Plaatselijk bestuur. mendjoeroe. daoen sirih. pamerentahan karesidenan .. m. pantes. (. Beteldoos. mengampoeken. arti. Betaalbaar. v. madjelis pam~rentahan.

mbngadoek~n.makers. l~ngoeng.. waras. m~ndoedoeki. . Betrachten. Betichten. mong~naken mantra . van de lucht). m~nahan. v. mojang. (moeram). Beteren. 328 BETS.. menjampoerk~n : (van bet gelaat). menggilak~n. ragoe. m. djadi l~bih balk. makan sirih. thrmangoe mangos. Betrappen. menahani. pengoendjoekan.. Betrekken (in gebruik nemen). mngindahk n. lebih balk daripada. oendjoek. mendap~ti. m~ndalilken. (vasttreden). m~ndjadi soeram BETW. oendjoekan.. Betooveren. m~mbalkken. adapoen. Betooning.lani. m~nnasoekkan. (in rechten). 3eterschap. m~ngoesahak~n. m~njatak~n. tobat. mngindjak. m~ngoendjoekken. Beter. Betreffende. mtnawari.. b~rtobat. m ngindjaki. onder Beter) . dalil. . Betoogen. Betoomen. (zie : Beter worden. m~ngg~lar. (van een hen door een haan). Zich beteren. mgn~rangk~n. Betoog. penjataan. menoedoeh. Beter makers. akan. m~nahankon. v. m~mbikin l~bih balk. (verrukken). Beteuterd. bingoeng. (in eons zaak --). tt~doeh. s ~mb o eh. m~nandaken. zie : Beteugelen. m nggairatken. m~ndja. m~ndjadik~n l~bih bask. (bewandelen). djadi balk. dari. Betoon. m~ndjedjaki. $star worden. o. o. semboeh.gebruiken. m~mbekak. mredoep. p~mb~rian kathrangan. m~ndap~tkrn. Beteugelen. m~narik di hadepan hakim . mendakwa. m~n~rka. m~ndakwa. m~ng~rdjak~n. masoek. tanda. Betoonen. m~ndjalani. Betovergrootouders. m ngobatk~n. Betitelen. mentlahirk~n. m~ndoeng. Betreden (op jets treden). melakoek~n. m~njatak~n. m~narik. m~ngingatk~n. m~ndjedjak. bitjara.

memoekoel. moeram. b~rsaksi. djabatan.goendah. paloe. v. (van bet gelaat). menjataken.. Zijn instenlming betuigen. m~mbasoehk n. m~ndjeloemk~n. p~rsanakan. Betreuren.. Toevertrouwen. soeram. algodjo. poepoe. Beu. bosen.. zie : Vertrouwen. m. (redetwisten). m~maloe. sanak soedara. Hij is onwetend in die zaak betrokken geworden. t~doeh. chalkat. pegangan. m ~ratapi. m. koelawarga. (wreedaard). d~ngan tiada dikatahoeinja. redoep. Dank betuigen. membilang thrima kasih . (scherprechter). (ambt). enz. bertjampoer (bijv. door helm. melawan . m~nggotjo. m. orang bantahan. martil besar. djgmoe. pak~rdjaan. Inembasoehi. (sptjt hebben). mengoendjoekken . (verband). m~nindjau.bergoendahr tiada pertjaja.) Hij was als baler in die zaak betrokken. menj~sal. moewal.Betrekking. Betrouwen. m~ndoeng. tjintjin. seloekoeng. is b~rtjampoer dalem hal itoe d~ngan m~mbeli barangnja . legodjo. ganden. bilang. Betweter. menotjokknn. godam. m~mbilang. m~nangisi . membenarken. pangkat.. pelabaja . p~rhoeboengan. p~risai. rn mbasahi. Beul. m~ndj~ramken.. bertjintak~n. Betuigen. maka is katarik oleh jang didawa. (van de lucht). Beukelaar. djawatan. membantahi. Betwisten (tegenstand bieden). door een beklaagde als mededader aangewezen) HiJ word door den beklaagde in die zaak betrokken. Betw$jfelen. m~noemboek. menerima kasih. (rang). (faniilie--). BEU. m~njaksiknn. i Beukhamer... Beugel. door een toevallige omstandigheid). (bijv. katarik. sanak. m. kokot. membantahken. t~rsangkoet. (bijv. m~ngataken. . m. i tameng. Betrokken (zijn in eon zaak). Beuken. maka is t~rsangkoet dalem perkara itoe. da1~m p~rkara itoe. Batten.

Beuren. bersalin. (door de hitte). berk~nank~n . b~rgilir. bonjok. radjoet. Beurt. enteng k~pala.. (baren). Beuzelpraat.. p~rmal. (door koude). Beuzelen. melawan. (geknoopte of gebreide ---). elok.orang b~ngis. Beurtelings. Bevangen (bedwelmd). 329 poej~ng .(door vrees). k~rawang. termoewat. mem~liharak~n. terang kepala. terang boedi. sia-sia. ganti-b~rganti. zie : Opnemen. Beveiligen. omong kosong. giliran . pekerdjaan jang s~dikit goenanja. kantong oewang. b~rboenji. meng~rdjak~n barang jang sia-sia. mabok.poendi-poendi. m. kantong. lodoh. Ontvangen. Bevaren zijn. karoeron. m~mperk~nanken . radjoet). Bevallen (behagen aan). Bevaren. kagoegoeran. gampang mengerti. Optillen. Beuzelwerk. meradjoetken.. hal bersalin. bergilir. b~rganti ganti. kadinginan.kandoeng . Geld in een beurs doen. Beursch (van vruchten). Bevaarbaar. m~ngantongkbn. gilir. v. thrk~djoet. (door schrik). ganti-berganti. biasa di laoet.. Bevallig. goegoer. hal berpoetera . moewat. b~rpoet~ra . m. t~rlaloe toewa. tjantik. m~ngerti. BEVI. meliwati. m~ndjalani. gampang (lekas) bladjar. orang tlalim. (begrijpen). b~rk~nan. manis. Beurs. Bevatten (inhouden). biasa b~rlajar. kaloeron. sosis. v. m~lajari. Bevattelijk. o. m~lipoet. Ontjjdige bevalling.. kapanasan . m~masoekk~n di dal~m kantong (dompet. Bevalling. dapat (boleh) di djalani (liwati) p~raoe (kapal). Beuzelachtig. dompet. b~risi. b~rganti-ganti. Beuling. Bevechten. kagoegoeran. katakoetan. kaloeron. v. m~lawani. (behagen scheppen in).. memerangi. hal beranak. memoewat. Ontijdig bevallen. m- . beranak. Om beurten.

(van een worst.njentausak~n. Zich tegenover lets bevinden. (aanbevelen). menj~rahken. enz. panglima. Bevind. mentjemarken. panghoeloe. sakedar halnja. b~rgojang. Bevelschrift. b~rsembo~ni. Bevelhebber. mgndirisken. mendasarkrn. m~nikahken. m~m~rentahk~n . meloemoerken. Bevochtigen. Bevloeren. berdoedoek . wadjib. Zich beveiligen. bisa. (toestemmen). laik . berfirman. memasangi dasar. g~tar. memerentahi. soerat perentah.. Bevel. m~ntapk~n. berasa. hoeloebalang. menghadepk~n . memesanken. soerat $rentah.. v:.). v. goem~ntar. lindoe. (van de aarde). Bevinding. (bekwaam). o. m~mbenarken. gentar. m~ndapet. mendapeti. 330 BEVI.sak~dar pendapetan halnja.. goem~tar. ads. kapala. mngijak~n. Bevinden (aantreffen). (in een godsdienst). Beving. men~goehken. menadjisken. bLrtitah. Beven. (ontheiligen). Zich bevinden (gevoelen). gempa. . g~ntar. getar. bersemajam. haroes. m~merentah. wan God. firman. mnj~mboeniken. o. mengerti. gemetar. gojang. mengotorken. (in het huwelijk). m~njoeroeh. merasa. soerat titah. perertah. lindoe. m~ngidjabk~n. ketar. b~rlindoeng.. membasahken. b~rp~san. pendapetan. Bevoegd (recht hebbend). enz. b~rsabda. k~dar: Naar bevind van taken. melindoengi. soeroeh . pandai. menghadep. Schriftelijk bevel. m~ngoewatk~n .). patoet. memesan. Bevlekken. sabda. Zich ergens bevinden. p~ndap~tan. derodok . m. Bevelen. bergempa. Onder de bevelen staan van. m~njoenggoehken. (van de aarde). Bevestigen (vastmaken). memegang (mempoenjai) hak. titah. di bawah perm tahn j a . gontjang.

kapatoetan. menjenangken. Bevrjjden (verlossen). Bevriezen. bersahabat. mengangkat. menjoenggoehken. memoewati. Bevuilen. merasa. Bevolking. mentjemarkgn. Bevroeden. tjabar. . Bevolkt. memoewasken. v. mengotorkin. rasa. Bevoordeelde (bij levensverzekering). menaikken-.Bevoegdheid. menarohi orang. membedaken. Bevreesd . meloemoerken. (uit de ketenen). membekoe. mendamaiken. . memboentingknn. bersahabatan. (beschroomd). menghamilken. ramai. ma'moer. melepas. Bevreesd. Bewaarheden. (voldoen). mOntjepatken . mengandoengken. melepasken. hak.. meloepoetken. djadi bekoe. maloe . Bevoordeelen. mendiamken. v. penakoet. BEWA. (in rang). jang misti trims oewangnja. membebasken . memerdikaken. en z. banjak isi negerinja. (vrijstellen van). mengira. kira. meramaiken. memoewatken. katakoetan. membangatken. menangani. Bevoorrechten. . merabai. (vrede doers makers). Bevorderen (verhaasten). Bevri j d (los). bersobatan.Bevredigen (tevreden stellen). Bevruchten. terlepas. orang. meninggiken pangkatnja. Bevriend. orang negeri. mengisi dengan orang. isi negeri. lepas.oaken. memadaken. menganoegerahken. (slaven). melekasken. mengeroeniaken. Bevoelen. memperdamaiken. menakoeti.Bevolken. berbekoe.). menjampaikkn. mengoentoengken.. mendjadiken hairan. orang isi negeri. bepoet. (den honger.Bevrachten. membikin kotor. takoet. mengheranken. mengoeraiken rantainja. mendjamahi. . menghairanken. Bevreemden.mengerti.

(in beweging brengen). p~meliharaan. mendjalani. pendjaga. lantaran. v. mengoeboei. Bewandelen. (der hemellichamen). mengerdjaken. (schommelend bewegen). gerak hati. meng~ntjingi. kawal. Bewaken. m~nitip. karma. memberi sendjata. Bewerken. m~rend~m. memeliharaken. Beweenen. dapat (boleh) di g~rakk~n... v. (gemoeds-). haroe-biros. m~narohk~n. menjimpan. (opschudding).membenarken. Bewaarplaats. p~rlindoengan. menoenggoe. Bewallen. menggojangken. Bewegen. mengataken. roesoeh. menjingkirken. (zich --). menaroh. (bepissen). memeliharaken. membentengi. mengajoen. p~rsimp~nan. melindoengken. orang djaga. menggerakken. menjataken. s~bab. mentjenderoengken. menangisi. memboedjoek. mendjaga. melangkapken dngan sendjata. bergerak. mengaroeken. (golvend). membikin. Bewasemen. menggontjangknn. (veroorzaken). mendjagai. tempat simpenan. (opruien). mengoesahaken. (van hemellichamen).. Bewaren (bergen). menanggoeng rahasia. membasahk~n. mengidar . mengoewapk~n. m~ngajeri. mengadaken. Beweegbaar. BEWA. mengoepak. mereksa. (behoeden). penoenggoe. mengharoebiroeknn. mendjagai. hoeroe-hara. Bewateren (besproeien). v. In bewaring geven. mereka . (van een geheim). Beweren. kemit.. melindoengken. Bewaring. beridar. menoenggoei. Beweegreden. mengidari koeboe. v. mngoewapi. Bewaker. (overhalen). moela. Beweging. menoeroet djalan. berdjoeloer. perideran. Bewapenen. karoesoehan . gerak . m. (waar makers). m~nitipk~n.. tempat menaroh. . menangisken. mendjoeloer.

mentadbirken perentah. Bewerkstelligen. melakoeken. mengidzinken. soerat katorangan. mengadiami.... meloeloesken. anak negeri. Bewimpelen. tanda.moedji. (oorspronkeli jke). Bewerpen. di sebelah barat.. di sebelah koelon. Bewerktuigen. tanda biti. mengampoenken. memaaf ken . (loftuiting). pendoedoek. menjebabken. menjataken. mendoedoeki. melakoeken perentah. o. Het bewind hebben (voeren). Bewind. kepala perentah. pemerentah.memoedji-moedji. melangkapi dengan perkakas. Bewolkt. pemerentahan. Bewilligen. soerat kenjataan. Bewijzen. (Eer bewljzen). teramat bagoesnja. tanda biti. hairan.. menoendjoekken. memoeliaken. memberi (kasi) permisie. (door getuigen). o. Bewoners van een huffs. memberi rahmat. m. Bewesten. mendjadiken. Bewogen (van het hart). 331 kasaksian. menoetoep. Bewierooken (met wierook berooken). o. menghormatk(n. meloentari. hoedjat. Bewijsgrond. isi . . Schrifteljjk bewijs. soerat katerangan. m. Bewoner. Bewonderen.mendjadiken. mengadaken. (in rechten). haroes di indahken. mengindahken. hairan dari. BEWU. tanda boekti. heran.. alamat. (inwoner). mernbawa oedzoer. tedoeh. kanjataan . v. soerat tanda tangan. disapoet awan. mengaboelkln. tadbir perentah. tanda boekti. menempati. (van de godheid). Bewindhebber. Bewijs. melempari. mengerdjaken. menjaksiken. orang boemi. mendoeng. tergerak. meridlaken. Bewondering. adjaIb. menerangken. Bewijsstuk (corpus delicti). mengampoeni.. Genade bewijzen. m. menjampaiken. pedoedoek .m. mengoekoepi. memerentahken. Bewonderenswaardig. (acts). Bewonen.

Bewust. sesak. (van een bezetting voorzien.. sapoe lidi. m. madjnoen. bertempat. s~sapoe. penjapo e .. tiang p~njoeroeng. zie : Bewustheid. gagang s~sapoe. Bezet. s~nang. apa. m~loekai. moertja. Bewoording. (met edelgesteenten) m~natahk~n. tahoe. pingsan. Bezeten (van den dowel).roemah... toekang sesapoe. batang (kajoe) s~sapoe. Bezem. Bezending. s~dar. ma'loem... (een post). o. tiada sempat. memboeboehi tjap. orang terk~na .. Bezemsteel. melajari. s~sak dada. v. menjakiti.. sabar. . boenting. tahoe. orang kamasoekan setan. Zich van iets bewust zijn. berlajar sampai. Bewusteloos. Bezaansmast. m.. tali k~lat lajar p~njoeroeng. (van den duivel). Bezeeren. m. soemangat. terk~na. (beplanten). orang gila. banjak kerdja. perkataan. menj~bari.. veroveren). m~nempati . sedar. berdoedoek. kamasoekan setan. Bezaaien. m. menarohi bala. mendoedoeki. m. van een dier). menanemi. menaboeri. (gek). djoenoen. penjeboetan. b~rhati s~nang. sopan-santoen. berhati sabar. Bewustheid. Bezetten (plaats innemen). (het druk hebben). Bezadigd. m~ng~tjapk~n. v. mengambil. ingat. (op de borst). m. memegang. sapoe doek. Bewustzijn. sopan. (van de ribbetj es van palmbladeren). menarohi tjap. slap. tiada tahoe apa 332 BEWU. Bezemmaker. (dol. Bezegelen. (wooden). gila. Bezaansbras. v. menaboeri. (zwanger. krankzinnig). m~njakitken. menetapkOn. lajar penjoeroeng. mengatahoel. Bezaan. kiriman. BEZO. (bevestigen). tiada ingat. sapoe. thrsampok.. (van de borstelige harem van den aren palm). tiang di belakang. Bezetene. kalengar. Bezeilen. v.

kerdja. membelandjaken. kawal negeri. m~nggoenaken. (God -). In bezit nemen. mengingatken. pengambilan. Bezijden. Bezielen (levend waken). tjemar. In het bezit zijn van. doedoek. m. (herinneren). menjanji dari. Bezichtigen. v. koemal. melihat. djoesta. mentahlilken. ingat. o. mendeg. mengampoenjakmn. moestika. milik. Bezinnen (zoeken). Bezitten. m~ngoe- . p~natahan.. pengalahan. memoedji-moedji. milik. m~lihat.. menghidoepknn . menggambiraken memb~ranik~n. soldadoe jang di taroh di dalem kota . mendap.. memandang. mempoenjai. (garnizoen). o. ampoenja. m~ngoesahaken. fikir. poenja. BEZO. (in bezit name). memakai. di pinggir. Bezi jden de waarheid. mempoenjal. m. ber= fikir. Bezoedeld. (met geestdrift). Bezingen. s~sak dada. Bezitting. di tepi . mentjehari. pengepoengan. kapoenjaan. memikirken. di sisi. bohong. Bezoarsteen. Bezigheid. (van geld).. pakerdjaan. endap. rnengingat. mngerdjak~n. lagi (masih) bekerdja. endeg endeg. mentj~marken. menjari. sesak. tiada betoel. v. merrlriksai. mengotork~n. mengambil. Bezinksel. Bezit. Bezigen. menonton. (op de borst). (bedenken).. nadjis. oesaha. berdikir. Bezitter... rnemiliki. Bezinken. m~lihati. v. memandang. mm~riksai. ampas.. jang mempoenjaI (m emiliki). Bezig (zijn). menggairatk~n. Zich bezig houden met. di sebelah. toeroen. Bezoedelen. isi kota. goeliga. Bezien. memiliki.Bezetting.m~loemoerk~n. kotor.

menj~lengkark~n. bertjinta. di seb~lah kidoel. p~rkoendjoengan. Een bezoek brengen. bersoesah hati. (moeilijk waken). mengirim. masjgroel. takoet.. 333 Bezwaarlijk. memfitnahken. Bezwadderen.. Bezwangeren. berdosa. m~ngoepahk~n. v. kaberatan. (zenden).. m~mberi gadji. chawatir. m~ndapatk~n. berkoendjoengan. BIGG. m~nadjisk~n. Bezoldiging. Bezoeken.malk~n. berdjamoe. menjmdiaken. m~mliharak~n. mengoeroesken.m~ng~djiken. kena pembalesan. Bezuiden. p~mbajaran. menga. (wrack Gods). menghamilken. mendjimatkgn. menjimpan. (visits). o. gadji. Bezwaard. mengedjiken. mengandoengken. (gereedmaken). b~rkoendjoengan. Bezwaren (zwaar waken). soesah. (zich over lets bezwa- . b~rdjoempa. goda. rr~lawati. Bezoeking (beproeving). t~rima (menerima) djamoe (tamoe. niaja.t~tarnoe). Bezorgd. Bezuren. thtamoe. m~ndapatk~n. Bezwalken (iemands naam). soesah. Iemands naam bezoedelen. bajar. herat. kaberatan. koewatir. v. memberatken. memberati. m~ngirimk~n. Bezondigen (zich --). kadatangan djamoe(tamoe. b~rsaba. m~mbajar. tamoe. h rboewat dosa. kasoesahan. (overbrengen). memboesoekken nama orang. b~rsaba. p~rtjobaan. berdjamoe. b~landja.Bezoek ontvangen. soekar. tetamoe) . soesah. m~inbawa. toelah. di sebelah selatan. o. (regelen). bertjinta. memboentingken. menghimatk n. Bezuinigen. (bekommerd). mampir. memberatken. soesah. Bezoek krijgen. p~nggoda. berdjoempa. m~ndjagai. mengoendjoengi.. Bezwaar. Bezoldigen. teraniaja. tjoba. Bezorgen (zorgen voor). mengatoer. b~rtamoe. Bezoek. kasoesahan. djamoe. m~mb~landja. bertamoe.

pads. m~mpoenjai doewit. (tot). bOrsama-sama. Bieslook. kalenger.. Honigblj. pengakoean doss. memedi. berkata benar. memoehoen. mgndjaoehken (mengoesir) setan. siring-siring. Bezwijken. koetjai. b~ratoes-ratoes. sakoenjoeng-koenjoeng. Bibberen. Bij God. d~mi Allah. goetji bir. Bij wi jze van spreken. BtJ geval. v. radjin. welingi. (den duivel).. gemetar. Bidden (dingen). o. Bier. Bij (nabs j). dokat. menoeloeng. tiwas. pinter. setan. Bigamie. sampai . b~ratoesan.mengadoeken hal. gementar.mengadoe. menjoempah.. kalah. ampir . bir. pingsan. 334 BIJ. Big. v. moertja. kapada. Bijaidien. menawar. Bij honderden. Bidden. coati. waktoe sembahjang. o.. (aan). Het hoofd bieden. Biduur. oepamanja. berlinanglinang. thrkadang. De biecht aheggen. perhidoepan dengan bini (laki) doewa. Bierkruik. l~bah . tawar. Blj de hand.. melawan . Hommelbi j. o. melinang. sandainja. bersoempah. menoeloengi. Bierflesch. antoe. Bezweren (met eede bevestigen).. De hand bieden. djatoh kalenger. kombang... (voor telwoorden ook uitgedrukt door b r-) . berdoa. tawon madoe. perangkepan bini (laki) doewa. sembahjang.ren). mendada. kaloe. meninggal. menderodok. tempotempo. Bij kas. Bezwijman. thrkadangkadang. babi ketjil. v. v.. Bietebouw. tawon. s~r~gap. Biggelen. mengakoe dosa. . v. BIj elkander. keretjoet. minggat. Zijn biezen pakken.. Bies. memboewang setan. djoerig. Tegenstand bieden. djika. d~ngan. djikalau kiranja. v. di. Bjj wijlen. Bij (insect). m. (verzoeken om lets). botol bir. anak babi. tiba-tiba . bersembahjang. o.. lari. djikalau. minta doa. Biecht.

berdiri bersama-sama. mendjoemlah. menoeloeng. (onthouden). menambah. De bi j bel der Mohammedanen. menghimpoenken. menoeloenai. m. (voorgeschreven . mengawanken. borsabar. pinter. menjwdarkln. Bijeenkomst. Bijdraaien (van een schip). pertoeloengan. sama-sama. Bijeengooien. Bl jeenbrengen. Bijeenbinden. (hulp). membantoe. al'koran. Bijeenkomen. menjorong damai. tiada loepa. mengerahken. Bi jeenstroomen. Bijeentellen. Bijbetalen. mengoempoel.Bijbel. menambahken. Bijbrengen (aanbrengen). berkoempoel. (helpen). ingat. (toegeven. tjepat. Blj de hand. menggiring djadi saperkoempoelan. menj~rtai. berhimpoen. jang sabelah kin. pemberian. menamBIJGE. Bijeendoen. menjampoerknn. bahi. menjampoer. Bi jeenblijven. Bij de handsch. v. bersama-sama. memanisken kata. tjeredik. Bijdrage. tinggal bersamasama. m embelok. m~noeroet. perbantoean. tiada meloepaken. (perhimpoenan. kin. . berkoempoel.).aan de priesters). menambahken. p~ngadjaran alkitab'oelkoedoes. memboewang djadi satoe toempoekan (timboenan). menahanken din. Dicht bijeen. derma. B jdoen. Bl jdragen (toevoegen). menambahi p~mbajaran. alkitab. merangkai. menjertaken. (gift).kitab'oelkoedoes. membawa .. (uit eon flauwte). perkoempoelan. mengoempoelken. v. Bijeen (semen). Bljbll jven (in hot gaan).. alkitab'oelkoedoes orang m~sehi (n azaran i) .. Bijbelleer. v.. d~ket satoe sama lain. Bl jeendr jven. Bijeenroepen. enz. De bijbel der Christenen. mengiket djadi satoe. rapat. menambahi. Blj eenstaan. mengoempoelken. dzakat.

sarang lebah. roemah gandok.. nama sindiran. m~nj~rtai. menambahk~n. antoep. same roepa. roemah samping. mengoempoelken. sarang tawon. koerang s~dikit. antoep tawon.v.(nest). Bijhouden (in het gears. m. deket.). toeroet.Bi jeenvoegen. Bljenzwerm. Bijennest. Bijenkoningin. tiada katinggalan. hampir. nama timangan. Bijschikken. roegi.. Bi jeenzitten.. lampiran. m~nj~l~saik~n. menghoeboengken. Bijnaam. Bijlage.. kap~rtjajaan jang tiada b~toel. Bl jeenzamelen. Biji.. (verliezen). m~nambahi. batang soengai. sengat lebah. Bijgelegen. hampir. Bijgenaamd. Bi jenkorf. m~njoesoel. . m~nghampirk~n. merapatken. kali simpangan. roemah belakang. B jkans. ada bersama-sama.. karoegian . Bijna. mrap~tkon. b~rsoemangat . menghimpoenken. b~rg~lar.. m~njampoer. berkoempoel. v. v. o. Bijleggen (van een geschil). enz. djalan simpangan. doedoek bersamasama. o. b~rs~dar. kawan madoe. zie : Bi. Bi jmengen. (bijdoen). sialang. kapak. roemah tawon. m. Bljoogmerk. B ijkomen (van een flauwte). niat jang thrs~mboenik~n. Bijeenzljn. berhampiran. o. Bijpad. mengoempoelken. m~njampoerknn. g~lar. Bijgeloof. Bijgaand. saroepa. BIJGE. Bijpassen. m~nambahkan. Bijgebouw (van eon woonhuis). simpangan. radja tawon. v. m~nambahi.. njaris. kampak. Bi jenangel. bersamasama. m. di pesertaken. s~dar. Btjrivier. (inhalers). hampir.jenkorf. berhimpoen. o. v. doedoek berkoempoel. soerat p~rhoeboengan.. nama tambahan .menjamboeng.(gelijken).. (spotnaam)...

tempo-tempo. m~nj~lir. (van spot. Bl jzit. tambahan. m~nambahkon. m~nj~lirken. b~rk~ndakan . p~rk~ndak~n. p~mbantoean.. Bljwi jlen. Btjstand. (bij of met een ander worsen). s~ndirisendiri . (speciaal). sang t. djalan simpangan..). tadjemw Bljti jds. Een b: jzit hebben. p~das. Bijtend (scherp). 335 (op de lippen). p~rih. Bijvoegsel. membantoei. o. . menoeloengi. o. Bijweg.. m~ngoeboerk n . m~mp~rgoendik. o. ampoetan . (elk afzonderlljk). m~ndoedoeki saroemah. m~ndampingk~n. (inbijten van scherpe vochten). membabar. m. indah. kerdja tambahan. m~ng~tap (menggigit) bibir. menggigit . s~lir . (tegenover de wettige vrouw). Bljzetten (van een lijk). m. kadang-kadang. m~ng~ndaki. djarang . hadlirat. boekan-boekan. b~rsatoeboehan. kaboer. (van zeilen. m~njorongk~n. siang-siang.. boekan-kapalang . k~ndak .. ada. m nan m. dzina. b~rkendak. istimewa. soerat perhoeboengan. m~ng~ratk~n . pada waktoe jang patoet. b~rhadlir . m~makan. m. madoe. m~mp~rgoendikk~n.Bl jschuiven. Bjjwerk. m~nambahi. goendik. Tot bijwijf nemen. thrlaloe. (van vogels. enz. Bijzonder (buitengemeen). mbmagoet. bingoeng . p~dih. v. boeta ajam. (fraai). amat. (zeldzaam). m~noempang. Bljwijf. terkadang. Bljstaan. Bijster (verward). (zeer). choesoes .. slangen). m~noeloeng. masing-masing. Bijslaap. siring. m~masang. (verwonderltjk). o.(scherp zuur vansmaak). BILJ. Bijvoegen.. amat sanget. (ten opzichte van denn man). ampoet. maroe . (onwettige). Bijziend. p~rtoeloengan.. mbnghampirk~n. Bijzijn. lampiran. Eene vrouw als bijzit hebben. Bijwonen (tegenwoordig zljn). Bijten. m~mbantoe. m matoek. thrlaloe.

. Biljarten.. kadalem. kamar bola. Binnengaats. v. hoeloe. soerat ketjil. meloeloesken. pelataran dalem (di sebelah dalem). Van binnen komen. (van een zak met een koord. oedik. mendjilid . Binnenland. Binnenkomen. v. Binden (vastbinden). (van een boekwerk). v. masoek. Van binnen en van buiten. medja p~rmainan bola. masoek koewala Binnengaan. garib.. o. Alle bljzonderheden (van een zaak. o. enz. tanah oedik (pegoenoengan). Bil jartbal. v. o. dari dalem... memoendjoet. Naar binnen gaan.. Bil fart. Te binnen schieten. pantat. o. Verbinden. Binnendeur. sedar. masoek berangkang. masoek. 336 BILJ. Binnenkamer. patoet. permainan bola. membawa masoek (kadalem). o. membawa masoek. (onaangediend ergens ). demaln di dalem... poeri $daleman. Bills jk.. m. v. boewah pantat. Binnenbrengen. adil.. menaliken ... kaloewar dari dalem . m. Binnen (in). tali. di moewara. o. Bindgaren.. memasoeki. mendjelen- . Binnenhalen. Zie verder : Samenbinden. Binnendringen. masoek kadalem . darat. di dalem. Bl jzonderheid. Bindtouw. $ndjalin. pantes. enz. Binnenhof.. terkenang. Bil. membebat . benang kasar. bola. soerat.. rotan. o. pasak. Billtjken. v. Biljartkamer. memasoekken.adjaib. mengikat .). tali pengikat. loewar dalenn . Biljet. pintoe dalem (di sebelah dalem). kaloewar. dalem. Binnenkant. bilik (kamar) dalem (di sebelah dalem). ingat. Binnenkruipen. b~rmain bola. masoek. s~gala p~ri hal ahoewal.(iets vreemds)> p~rkara jang garib . (omwinden). laik. masoek . masoek moewara.). sebelah dalem. Biljartspel. v. di pelaboehan. Bindrotting. Binnenloopen.. memperkenanken. masoek Binnenkoorts.

Bits. djalan ketjil. poendi-poendi.. dalem.... pahit sepat . Blaam. lepoeh.. m djalanan ketjil. o.. pedih. Binnenpad. (drank). di dalem kamar (bilik). kastoeri. Binnensmonds praten. Blaad j e. m. legam. lags sekali. batin. halaman) di sebelah dalem. pelataran (natar. Binnentreden... meremeh. pelajaran di soengai (kali).. Bisamkat. melepoeh. paroe-paroe . v. moesang. o. Bittertje. BLAA. Bisamrat. Binnenzijde. tadjem. kekang. di dalem roemah. o. njengoes.. Bitter (van smack). kastoeri.. mengoering-oering. di dalem moeloet . pager tembok di sebelah dalem. zie : Blad. djebat. o. Binnenskamers. kang.. pahit. melari masoek. Binnenmuur. lepoeh.. Binnenplaats. Binnenmands. boenji-boenjian jang di tioep.. Bis. (gemoed). sopi pahit.. (van den regen). sedih. ternpias . m. v. Bisam. past. Binnensmonds. o. Blaar. (blaar). bintil. Binnenstuiven. tjela .. kasabelah dalem.. (faster). masoek. Blaas. doekatjita. hats. inoeman pahit. mas woeroeng. Blaasinstrument.. bengis. sebelah dalem. innenste. di dalem negeri. Blaasbalg. kelemBLAA. (hard inloopen).toeng. merenj eh. o. (dierli jke). sopi pahit. pahit. rnelemboeng. v. v. Bismuth. tjelaka. oempat. Bit. (pisblaas). kadalem. simpangan ketjil. . v. tikoes.. pekentjingan. kendali. v. Binnenshuis. v. Binnenvaart. masoek dengan berlari-lari. pengemboesan. jang di dalem sendiri . o. fitnah. boengan. pakerdjaan di daleln (sebelah dalem). (voor het gevoel). sakit. v. Binnenwerk. Binnenwaarts. Een blaar vormen. v. o. Bitter. Binnenweg.

s~Ynp~rong. thrhoenoes . Bladsteel. daoen keying. (blinkered). berbedak. Met ears blaasroer j agars (blazers). rein). (papier). poetj~t. berboenji kaja kambing. mentj~la. soetji. r~ndang. (van drift). soempitan. om hot vuur cars to blazon). telandjang. m~njala. Droog. HOLLANDSCH-MALEISCH. o. m~ngangoesk~n. m~mbaoeng.. daoen. (van hot vuur).. moeka soerat. k~risik. (van palmen). berkilap. (overstroomd).Blaaspijp. afgevallen blad van den kokospaim. (schenkblad). Blaasroer.. k~l eang. m~mb~daki. m~ngangoesken. k~ping.. Bladstil. mata g~rgadji. . o. b~dak.. Bladwi jzer. goendoel. baki. Bladerloos. daoen . memakai bldak (poepoer). Huilend blaffen. pagan. m~moepoeri. banjak daoennja. (korte. b~larak. talam.. mas p~rada. gagang daoen. (van een zaag). lumbar helai. diam. doelang. boreh. tiada berdaoen. rampak. s~m$rong dapoer. m~moepoerk~n. v.. (schutblad aan sommige planters). Zich blanketten. Blaffen. b~rnjala. Blad. dilipoeti ajar. Bladerrijk. Bladzijde. sjatar. v. m~njalak. Blameeren. o. Blank (wit. kelopak. (van een tafel). Bladgoud. Blakeren. Andere droge. Blanketsel. mengkilap. kabandjiran. afgevallen bladeren.. march sanget . katja. soempitan . Blanketten. moeka. Blaten. (bloot. Blaken (zengen). memakaiken bedak . march. m~ngganggang.. membakar. m~nggonggong. koetoe daoen. mlajoer. tiada ada angin sama s~kali. perada. tangkai daoen. daftar isi kitab (boekoe). BLEE. poetih. o. poepoer. m. m~njoempit. mengembek. v. (bleak). Droog pisangblad. 337 naakt). (uit de scheede). m~nj~la. Bladluis. m. papah .

poetjet. (grasveld). poetih koening. o.. biroe langit. berbisik-bisik. Bleekgeld. toekang tjoetji. soekatjita. Bleeken. mombironi. memoetihk~n. m ~n ggiran gk fin. kasoekaan hati. petak. perang. Donkey blauw. .. m~njoekak~nhati.. o. b~rsoeka hati. pandjipandji. Bleekertj. thmpat p~ndjemoeran barang. Blauwsel. membisikken. Blijdschap. mom. o. mendjemoer barang tjoetjian. menjelep. menatoe. minatoe.. Bleekheid. Bleekgeel. bersoekaan.. toekang tjelep. biroe moeda. wang m~natoe. v. o. pembajaran rnenatoe. v. o. soeka hati. v. Bleekgoed. v. Indigo-blauw. idjo moeda. di tampik. poetj~t. tempat pendjemoeran barang. tempatnja menatoe melakoeken pakerdjaannja. kapoetjt an. warna koelit langsep. lebam . merah moeda . biroe-lebam. (veldteeken).. mengetjet biroe (belaoe). (licht.. van kleuren). bandera. tjelep. Bleekgroen. Bleekveld. biroe laoet . poetjat. biroe toewa. menioep. Bli jde makers. binara. biroeken. Blazers. mernoepoet. kandji biroe. v.. Licht blauw..Blauw. Bii jde ztjn. Bleak-rood.o. Blauwverven. Bleekster. In hot oor blazon. mengemboes. biroe nila. moeda.tampikan. barang tjoetjian.. Blauwverven. Hemelsblauw. g~mar.tampik. Blijde (verheugd)...Ears blauwtje loopen. biroe. leseh. soeka. belaoe. enz. Blauwtje. belaoe. barang dj~moeran. 22 338 BLEE. Bleak. m. merah moeda.. girang. nila. m. Bleaker. toekang tjoetji. biroean.. koeda petak.. Bles. pembasoeh. Blauwe plek op 't lichaam door een stoot. b~rgirang. koening moeda.mengg~marken. Bont en blauw. Blazoen. toekang menatoe. Bleekrood.

. b~rsoeka hati. Door den bliksem getroffen. kabar jang mthnggirank~n. (van iemand die in den oorlog sneuvelt). ria. v.. thrnjata dari. menjataken. zie : Biiksemstraal. (van eon schip dat vergaan is). berkandjang. Bilk. borlthnti. Biijken. tinggal. mnerangk~n. kedjap mata. tanda kathrangan. van bilk). njata. ada kilat. di sarnb~r gelap. Biiksem. Duidelijk biijk. Blijk. berkilat. besi geledek. kandjang. di samb~r g~ledek. Blljgeestlg. tinggal b~rdiri. Blijmare. m. achterlaten. kabar balk. zie : Bilk. kaleng. Blijvend. Biiksemen. kilat. Staan blijven. alamat. Laten blijven. thrang. salama-lamanja. m~ninggalk~n. semstraal. male petir. b~si poetih.kag~maran. thtap. lahir. k~djap. kaleng . b~rh~nti. s~nantiasa. Eon scherpe bilk.. tinggal diem. kena kilat. panah petir. gelap.. m~mandan. tanda thrang. kar~m. koepi. o. dari b~si poetih. . tanda. (met de oogen knippen). soeka hati. kaleng.. Bitjkbaar. ajan. njata. thtap. dari kaleng.pandang. Biijmoedig. Bi . Stil biijven. zie : Blijgeestig. m~noendjoekk~n. BLIN.$mandang. m. kagirangan. (zien). b~rnjata. m. kilat poen b~rsaboengan (saboeng-m~njaboeng). m~lihat.jkens. Bliksemafieider. besi penangkal kilat. geledek. m. m. De bliksem schoot onophoudeujk door de lucht. Bhjjven. Bliksemschicht. Te huis blijven. ketara. (bus enz. Achter blijven. coati di p~$ran gars .. m~ngdjapk~n (m~ngedepken) mate . tinggal di roemah . Bliksemfiits. halilintar. tinggal di b~lakang. Blikken (van bilk). Bliksemstraai. k~kal.g.. (vertind ijzer).. m. Doers biijken. (oogopslag). t~rang. mats tadj~m .

darah . Van hetzelfde blood. Blind makers. gilang goemilang. soeka m~lihat darah. (fig. Blood..soeka m~lihat darah. m. o. o. orang bodo.). bangsawan . mane m~lihat darah . Waterig blood. m~moentah (moentah-moentah) darah.. p~ngamoekan. o. dengan boeta-toeli. Naar blood dorsten..Biiksemvuur. darah p~ngiring boedak . Blindemannetne spelen. Blood. m. m. toedoeng tingkap. zie : Blinds.. mane (soeka) m. (vensterluik). sadaging-darah . di peranakken boeta. (figuurlijk). memboetaken.. memperdajaken. m.. m~nd~ndamk~n. barang-barang kaBlind (niet kunnen zien). b~rkilap. v. (sukkel). pemboenoehan orang banjak. kabodoan. m. dat na de geboorte wordt uitgestort. Geronnen blood. toekang kaleng. papan tingkap. Blinkers. api geledek. m~njangg~rah . Blindheid.noempahken darah. boeta.. Biinde. Blindeman. gilap. orang boeta.. bodo. m~noempahk~n darah . m. Bloedbad. berd~ndam. Blikslagerswinkei. mabok darah. (leng. orang g~b1~g. Blikslager. darah k~nte1. boeta-toeli. B1oed aftappen. kedai (waroeng) toekang kaleng. Blindgeboren. Kwaad blood zetten. darah entj er . menaroh d~ndam (d~ngki). b~rhati batoe. menjakiti hati. membodoken. meng~rat oerat. bodo. Van edel blood. boeta. Blindelings. Bloeddorst. (dom). Bloeddrijvend. papan djendela. BLIN. boeta dari kaloe~ war moela. Bloeddorstig. gebleg. Blinddoek. mengkilap. Met bllndheid slaan. tj~m~rling. memboetak~n. Blood vergieten. menoetoep mate dengan kain.. api kilat. Bloedbraken. o. bermain babi boeta.. Biinddoeken. kilap. Biikwerk.. goemirlap. kaIn penoetoep mate. m~loentoerk~n .. o. b~rdengki. bergilap. kaboetaan . darah b~koe.

. De naaste bloedverwanten. Bloedvergieten. Bloedverlies. koelawarga. v. Bloedkoraal. Bloedgeld. oetang darah. orang bengis. banjak darahnja.v. obat (djamoe) l~loentoer. permoentahan darah. Bloeddrijvend middel. salah (borsalahan) memboenoeh orang. penasak. Bloedschuld.. m endiatken. Bloeden. Bloedspuwen. poealam. Bloedspuwing. Bloedstelpend middel.. menoempahken darah. Bloedschender. Bloedschuw. Bloedschande bedrijven. v. penjoembang.. bisoel darah. Bloedkoek. sjahid.. persanakan. diat. Bloedschuldig. De bloedverwanten. menasak darah. b~rdarah.. memoentah (moentah-moentah) darah. Bloedprijs. memboenoeh.v.. Zie ook : Bloedprtjs. oepah m~mboenoeh orang..darah . hilang darah. boewang ajer darah.denda pemboenoehan orang. BLOE. o. kena ganti. Bloedverwant.... Bloedrijk. sanak. soembang . bisoel. Bloedeloos.. . orang bersoembang. bangoen. v. Bloedvin.warna(roepa) darah. moentah darah. Bloedvat. darah toempah. m. v. sanak-soedara jang damping (deket). o. m edj en. menahan darah. Bloedgetuige. 339 Bloedloop. Bloedstelpend. (bloeddorstig mensch). Bloedig. Bloedschande. Bloedstorting. koelawarga.. m. merah seperti darah. toempahan darah. Met eon bloedprijs verzoenen. Bloedhond. m. o. obat menahan darah.. sapoepoean... katempoehan. sanak-soedara. b~rloemoeran darah. mengamoek. v. v. Bloedrood.takoet m~lihat darah. m. merdjan. (voor lets boeten). Bloedkleur. darah kent l (bekoe). orang soeka melihat darah. m~ng~moe darah. m. kaloewar darahnja. oerat darah. tiada ada darahnja.. Bloedverwantschap. b~rdarah. kena m~mbajar.. m. menjoembang. m.

moesim berboenga(berkembang). majang . Opene bloom. (afzetter). bisoel mengemoe darah.. Bloemblad. Bloem. Bloedwraak nemen. menjoetji darah... m. o.). Bloeien (van planters). kaln kotor. darah pengiring boedak.. bekas (tanda) darah. boenga asa.v. Bloedwraak. ma'moer. (voorspoedig zijn). penoentoet bola. (van palmen). v. Bloedvlek. boenga soesoen. enz.. berkembang. enz. pengisap darah orang . bisoel. selamat. daoen boenga (kembang). sedang koewatnja . Enkelvoudige bloom. Bloedzuiger. lintah. Gesloten bloom. berkembang. Bloedzuiverend.). 340 BLOE.Bloedvlag..m. m. In den bloei des levens. Bloedwreker. o. sampoerna. (keur). tepoeng aloes. m. boenga. m. Dubbele bloom. kamoedaan.v. toempahan darah . membela kisas. Bloeiti jd (van planters). barah. Bloei (in . v. (na de geboorte).. loeka berdarah. ramai. pakembangan. kembang. soewang koekoe. ramai.staan van planten). berboenga. Bloedwarm.wen). berboenga .. berkentjing (mengontjing) darah. kain tjemar. barik-barik . membersihken darah. darah nifas. waktoe besar koewasanja.. Welriekende bloom. (van meel. orang mengisap darah orang. Bloedzweer. boenga (kembang). Aaneengeregen bloemen. ramai . bola kisas. kembang-kembangan. Bloedvloeiing... soeh. boenga (kembang) koentjoep . pilihan . v. (de maandeljjksche . (in hout). tepoeng. bendera merah.. poespa.. (van den handel). memoentoet bola. boenga (kembang) soenting. v. mekar . Nagemaakte bloom. Bloedwateren. petak boenga (kembang). oembinja boenga . Bloembed.(van een rijk.der vroii. boengaboengaan. ma'moer. Bloembol. Bloedwond. boenga (kembang) wangi . bertambahtambah baiknja. (van een land). m.. berselamat.

(kembang). m... Bloemstof.. toekang kebon jang menanem kembang.. m. m. m. Bloemenmaker. v.. koentoem. Bloemist.. Bloemmeel. Bloemlezing. taman poespa (boenga). pekembangan.. Bloemkweeker. toekang kembang. m.. o.. tepoengnja (deboenja) boenga (kembang). banjak boenganja (kembangnja).. Bloemenhandel. Bloemperk. Bloemhof. petak boenga-boenga (pekembangan).. Bloemstofdraad. Bloemvaas. kebon kembang. Bloemtuin. m. boenga rampal. m.. haroemnja boenga (kembang). toekang kembang. Bloemknop. m.. baoenja boenga (kembang).. toekang boenga-boengaan (kembang-kembangan)... o. pigoera kembang.. bang). gambar boenga. Bloemkweekerij.. ook : tepoeng aloes.. v. m. Bloemenmand. pek~mbangan.. Bloemtuiltje. keloepak. o. tempat boenga (kembang). taman poespa. o. Bloemstuk. thmpat boenga . dagangan boenga (kembang). m.. pemiaraan boenga (kembang). orang nanem kembang.. v.v. Bloemrijk. bakoel boengaboenga. Bloemsteel. koentjoep. Bloemkrans. m. v. orang miara kembang. tempat kembang. karangan kembang. v. kebon boenga (kemBLOE.m. v.. Bloempot. wanginja boenga BLOE.(kembang). deboenja (tepoengnja) boenga (kembang). karangan boenga (kembang). tangkai boenga (kembang). pasar (pekan) boenga (kembang). Bloemkelk. sari. pendjoewalan boenga (kembang).kebon boenga (kembang). Bloemmarkt. Bloemengeur.

pair. m. tjabar. slechts). sadja. ketelandjangan. mOmajiri. di bawah langit. (van een schaaf ). maloe. takoet. berbaring dengan telandjang. majang. bangoenan .. soma : poetih. koerang b~rani. o. sahadja.. roemah ktam. roemah pasah . tiada memakai toetoep kepala. enz. van labels. pasoengan .. kabar angin. pasoengan.. kepala telandjang. petak. (van een houthakker). Bloot (naakt). p~ndjara. boenga. (aan den poot van een dier). djoea. timah tampangan. poentoen g. pgmb~lokan.).. kerek. Blokschtjf. o. poet~ran kerekan. menerangken. takoet. 341 Blootheid. b~lok. tidoer berthlandjang. Een bloot gerucht. Blootshoofds. (met schepen). oekiran. Bloode.. Bloemwerk. (in een gevangenis ter kluistering van gevangenen). $maloe. radjin mengoesahak~n dirinja dal~m pakerdjaan. tampang. (van palmen). Bloesem. Bloohartig. (uitgetrokken.. Blootliggen. (gevangenis). lands. koeboe. bidoer. pasoeng. Blok. kerekan. BOED.(k~mbang).. Blond (van haar). mengopoeng. orang koerang brani. Blokkeeren. v. p~nakoet. tiada b~rh~nti bek rdja.). boewi. enz. goendoel. .. (van de pisang). v. sengk~la. (van tin). o. tjabar. land~san . Blokken. telandjang. Blokhuis. (deel van een land of gebouw. v. k~mbang . Blokkade. m~mboekak~n. Bloodaard. thrtjaboet. maloe. karangan boenga. m. Bloktin. menjataken. orang tjabar. memgpat. kerekan. o. (wachttoren). soma : koening. Blootleggen. (takel). thlandjang . (enkel. kerek. (overgeschoten stuk hout). pengepoengan. tjoema. Onder den blooten hemel. lorak . thrhoenoes. d j anto en g. p~nakoet.

Blozen. bengkak. kotjak. o. Bodem. Bluschmiddel.. seri. kapal. boetjoeh. (aan den regen). Eene zaak den bodem inslaan.. m. membatalken. in kwaden zin). melengkangmol. mOngoeroeskOn pOninggalan (warisan). berbelikoe. Bluffers. (nalatenschap). o. Bluf. Bochtig. Bode. Bluts.. Blusschen. mbnoelak harts poesaka. berbera.. memadjan. m. memadamken. bersipoewan moeka.. (in iets). olo olo. tanah . (al de bezittingen). pelenting. Bochel. Blos. bertjakap angin. Boedelafstand. bengkok... belikoe . harta. oetoesan. mbmOrentahken harts poesaka. memanasken. m. porkakas roemah. v.Blootstellen. merah moeka. penawaran. Een boedel beredderen. Een boedel verstooten.menggak-menggok. (schip).. gelemboeng . bengkak. (aan de zon). kamaloean. Bobbel. bawah. Een boedel aanvaarden. m. tawaran. keloek. pelengkoeng.. berseri. v. melengkoeng. memadjanken. (inham). (op het water). harta poesaka. Bocht. soeroehan. bengkak-bengkok. olo-olo. v. loeboek. perahoe. Boedel. .. mombOhagi harts poesaka. maloe. Bod. harta peninggalan. pOnjoeratan barang-barang pOninggalan. barang-barang poe342 BOED. (van verlegenheid. bongkok. menghoedjanken.... m. bermoeka merah. ponoelakan harta poesaka (warisan). (van schaamte. m. v. loenas. telok. tjakap angin. berhati besar. (op het lichaam). m. m~nerima harts poesaka . pegadean perahoe atau moewatannja.. mengatjak. kotjak. mematiken. in goeden zin). eloek. berpipi merah. (inboedel). sbrba roemah. p0noelisan barang warisan.ngkoeng. m. pOnjoeratan harts poesaka. lOpasan warisan. Een boedel verdeelen. Boedelbeschrijving. pemadam. Bodemerij. saka. pantat. harta-benda.

Boekdrukker. m.tjoengoer. porbOndaharaan harts poesaka. tali pOndarat. m. Boekdeel. (kluister). o. Boegspriet. v. pOntjoeri. saloetan kitab. o. tali toenda.. mOlintangi haloewan.mOnjitak)boekoe. Boegstuk. mOmegang kOmoedi. Boekbinden. toekang mOndjait boekoe. pOlampoeng. Boekband.Boedelkamer. tjoetjoer. Boeien (in boeien slaan).. (geschut). bOrganti bitjara. mOnOra kitab. mOrantaikOn. (bekoren). v. boekoe . mOndjait. (van een anker. soerat. bakal mOndapbt. Het over een anderen boeg gooien. b0l0nggoe. mOnjitak kitab.. Boekdrukken. koeras.. mOnggilirken. Boegseerli jn. Boekdrukkerjj.. Boegen. o. m. Boeg.. v. m. v. Boek. mOmbelokkOn.timboelan. (balk).. Boef. mOnoenda. v. (deal).. Boekbeslag.. lajar kOlewer. o. lampoeng.. kajoe babewan. mOmasangi bOlOnggoe. Dwars voor den boeg. djilid. Boei.. haloewan. toekang mOnOra(mOngOtjap. enz. Boegseeren. mOnoendakbn. mOriam haloewan. kitab. lajar sOmandera.. mOrawankOn hati. tjoengoer. Boegsprietzeil. pOmbahagian harts poesaka (warisan).. orang djahat. pOnjitakan) boekoe . (onderdeel van een werk). Boeganker. bangsat.mOntalifkOn. mOngOtjap boekoe. mOnoeliskOn. bOrakal bangsat. pOrtOraan (p0ngOtjapan. djangkar (saoeh) haloewan. mOndjilid. lets voor den boeg hebben. sOmandera.. (papier). BOEK... Boedelscheiding. m0mbitjarak0n lain pOrkara. mOnjoeratkan. toekang mOndjilid boekoe. Den boeg wenden. Boefachtig. djilid . mbmbol0nggoe.. m. lajar tjoetjoer. o.. djilid boekoe. djahat. mOlakoekOn p0rahoe (kapal). maling. Boekbinden. o.. soerat. mOngatoer djalannja pOrahoe (kapal).Te boek stellen. m. djilid kitab.

(gears stadbewoner). m. k0dai p0ndjoewalan boekoe. Boekenkraam. zie : Boekhandelaar. v. pOrniagaan (dagangan. sikat.v. bermoekah. orang goenoeng. m. lelang boekoe (kitab). sikat. Boekverkooping. mOndaftarkOn itoengan. m. orang oedik.. Boekhandelaar. orang doesoen. moekah. orang tarsi. boendor. m~njeka. m. Boekenkast. pOndjoewal boekoe. v. Boekenminnaar. Boekel. Boekdrukkunst.). pOrhimpoenan kitab. sordawah. kabanjakan .. m. Boer. Boekerij. (ontuchtig mensch). Boender... b~rkendak. orang b~k~rdja tarsi .. m. v. (landman). k~ndak. ilmoe mOnOra kitab (boekoe). m~mb~rsihk~n.. Boenen.. mglakoek~n pakgrdjaan tanah.. BOER. orang jang bOrdagang boekoe-boekoe. Boekhouder. ilmoe t0raan (tjitakan) boekoe (kitab).p~ndjoewalan boekoe (kitab). m0masoekkOn di daftar. (haarkrul). tahak. orang m~ngoesahak~n tanah.. mOnjoerat di daftar sOgala pamasoekan dan pakOloewaran bOlandja (oowang). kdai p~ndjoewalan boekoe-boekoe.. m. Boeren. m~nggosok. (v. almari kitab. orang hoeloe . v.. ikal. m... Boekhouden. orang jang b~rk~ndakan (jang b~rmoekah. mOnjoerat (mOnoelis) di daftar. Boeleerder (-star). Boeleeren. penjoerat (pnoelis) bilangan. 3oekverkooper. jang b~rdzina). pOndjoewalan) boekoe (kitab).. m~njikat. (oprisping). m~lakoek~n p~roesahaan .. soend~l. Boeken. pOrkoempoelan boekoe. Boel.(kitab). banjak. (menigte). m. m. Boekhandel. m. 1Omari boekoe. toko boekoe. Boekwiekel. orang jang soeka boekoe. b~rdzina. m~mboend~r.

(straf).. m. Boeteling. Boerenstand. (in afzondering). d~nda . dada . kathmpoehan . v. Boerenkinkel.. b~rtani. Boezem. m. makanan orang tarsi. b~rgoerau. o. orang b~rtapa... (in godsdienstige afzondering). (berouw). Boerenhuis. Boetvaardige. Boerten... perkoempoelan orang tarsi. Boerendracht. sesal. m. m. (herstellen). kena d~nda. pakaian orang tarsi. v. Boaters (straf krijgen). tetek . melakoeken hoekoeman. Boerenwerk. roemah orang tarsi.. Boerenkost. ~bevredigen). p~rmainan..tanah. p~ri hal orang tarsi. b~rs~nda. p~nghidoepan (tj era) orang tan). tjara orang tan) (doesoen. v.. v. djinaka. v. b~k~rdja tarsi. orang goenoeng. sobat k~ras. m~mbikin. tobat. m. djinaka. k~na hoekoeman. (borst). m~moewask~n. p~rtapa. m~mboeboel. orang b~rtobat. chat.. m. (inboeten) . m.. Boerenleven. m~lakoek~n . m~rtani. tape. m~njoelami .. o. kakoe. menoeladank~n.. b~rmain. goerau. s~nda. Boetseeren. akal bangsat. v. m~njoelam. Boerenarbeid. Boertig. m~mbaiki. soesoe. orang taps. .. (met hat levee). Boezemvriend. tape . goenoeng). b~hasa maling. b~hasa orang djahat. b~rtapa . orang b~radat kasar. (voor bloedschuld). Boete. bangoen. BOK. berdjinaka... m~roepaken. orang goenoeng). pak~rdj aan ($roesahan) orang tarsi. k~na siksa. m~mbajar d~nda. orang padoesoenan. m~mbenarken . bertapa. m. Boete doers. p~k~rdjaan (pbroesaha~in) orang tan) (orang doesoen. membela mati. (borsten saner vrouw). kikoek. pangkat orang tan). Boeventaal. (inham). b~rmaln gila. telok. Boert. Boevenstreek. m~mbela.. 343 Boersch. orang g~bl~g (kikoek). m. m~rtapa. Boetedoening.

menindjau. m. boentar. Bokkensprongen waken. Bolrond. bane bandot. girip. boentar. Bokshoorn. dinding. monggotjo. m. Bok. boender.. Bol. m. (van de rijst). Bolster. (knap mensch). Boezeroen. koerang adjar. k~taloem. b~ngkak. bola. orang pandai (pinthr). (schraag). t~mpat doedoeknja koesir. djotos. s~mboeb. m~mbesark~n din. bengkok. samboek . pangkoeh.. (stole).Een bole schieten. koeboe. o. . m~mboeka koelitnja. s~mboeb . zie : Bokachtig. Boksen. (hoofd).. soembat.. tiada tahoe adat. Bokkig. Bokkenlucht. tandoek kambing. m~ngatjak. Born. tindjau. bandot . kambing l~laki. (stop in een vat). gebleg. memboewang koelitnja. koelit..toedoeng. piala.. gotjo. m. Bokshoornzaad. Bokkenhaar. boelat. (op ears rtjtuig). bane aring. (van de kokosnoot). mengoepas.. taulan b~nar. Bolvormig. v. Bogen (pochen). (font). sekam. teb~l. Bokkenleer. bordjempalitan. .. m~mboewat salah. Bokkensprong. o. djompalit . orang kakoe . toetoep. 344 BOKA.. m. boelat. (bal). oebi . (projectiel). p~ndjotosan. k~labet. (lompertl) orang koerang adjar. (mannetj esgeit). benteng. kasar. boewah boendor. Bokachtig.. badjoe pendek. Boles. p~loeroe api. salika. ook : pgrijoek api.. o. kambing djantan. baloewarti. Bolsteren. Bokspoot. boelat.. koeda koeda . ramboet kambing. temb~m. v. boend~r . melengkoeng . kambing laki-laki. orang tiada tahoe adat. kepala . pelor api. m. Bol (road). saboek. Bokaal. (gezwollen). v. berdjotosan. saboet.. bok. (gebogen). kotjak.. koelit kambing. o. kaki kambing. berkotjakan. roepa boendor. b~rgiripan. (dik). v. handai b~nar. salah .. m~ndjotos. Bolwerk. m.sobat b~toel. (van seas bloem). thrpoel. kakoe. boelat. oembi.

jang membawa chabar. o. soeroehan. soeroehan. (van den troop) . door een slag). mengoesir. soerat bon. Bondgenoot.. toemboek. koelit berboeloe. BOOR. penjoeroeh. Boodschappen. (idem door ziekte). mengeloewarken.. pesanan. hadjat. toelang. Bondbreuk. Bops. (op het lichaam. mengchabarken. m. Bombardeeren. (verbond). toendjang. belang-bonteng.. mel~pasken. (been).. biros lebam. beloelang jang ads boeloenja.. penembakan dengan pelor (api)... lebam. p~rombakan djandji.. Bomgat. m. . BOOG. membanting. mendjatohken . kasi tahoe. (vaartuig). member tahoe. p~rdjandjian. penembakan. o. (boat en blauw). persekoetoean. b~lar . warts. hang soem$1. mombentoerken . (rinkelbom). berita). v. m. terang. kadla hadjat. mendampak. Bondgenootschap. m. r~bana . boesoer. pantja warns. pemberita. p'rahoe majang. chabar. p~rs~koetoean. panggal.so empel .. Bond. potong. perdjandjian. m. Bonzen. biros-l~bam . m~ngoesir. (stuk). (veelkleurlg). berita . Bombardement. bolang . o. (tegen den grond). (last). kawan. Boodschap. kabar. boewang ajer. Bonk. pewarta. m. (gevoeg). biros. Boast. membawa chabar (warts. sakoetoe. m~nembaki d ngan p~loeroe (api). memb~ntoer. Den bona geven. v. (bontwerk). m~noelak. temen.. Boodschappen. (gevlekt) . oetoesan. lobang soemp~l. warna warna . lobang soempat. p~rahoe poekat. $robahan perdjandjian. m~ngg~rakkon. mewartaken. (schietboog). b~lang-bonteng.. potongan besar.. Bon. m. Boast. menoemboek. o. toemboek. Boog. Bondig. meloepoeh. ringkas. tegoeh. soerat pesenan barang.. (bericht).

daoen-daoen.. pokok . katak pohon. m. batang. o. b~rgalah. v. Boomkweeker.m. m~nggalahkon. BOOR.. o..jang bergegaman panah. Boomolie. . batangan. Boomknop. sakat. m.. djoeroe k~bon. v. galah . (van een wagon). gandewa. ~loeng. (om eon schuit voort to bewegen). o. o. $ngoengkil. pikoelan. djoeroe taman. Boogsgewijs. Boomladder. koelit pohon. kantjing.boesar.... m. pengantjing . 00k: panah. djombatan berlengkoeng. v. Met een bong schieten. Boomkikvorsch. daoen.. p~manah. Boombast. k~bon boewah-boewahan. daoen pohon.. zie : Boomgaard. Boomhevel. gandau. p~ngoesoeng. koelit kajoe. toekang kbon. soldadoe . in. Boom. tangga sokong.. lengkoeng . pabean. m.. Boommos. (kromming). hatinja kajoe. 345 Boomloot. ampoeloer. djamoer. (tolkantoor). pohon. pemanahan. v. tali gandewa.koentjoep. tanman boewah-boewahan. v. tangga apitan. (ter afsluiting van een vaart). poehoen. taman. Boogschot. djoeroe tan~m pohon. Boogschutter. boengkoel (bonggol) kajoe.... Boommerg.. p~manah. tali boesar (boesoer).koetoem. m~njoeroeng d~ngan galah. b~r1~ngkoengan.. k~bon. o. (draagstok). palang. kantor pabean. minjak kawang. Boomblad. p~nggandaran. boom. Boomgaardenier.. kajoe boedjoer. Boogpees. Boogbrug. mnoelak d~ngan galah. iboe panah. kodok bantjet. bengkokan. Boomhof. Boomgaard. m. m.m.boengkoel. jang m~nanem s~gala roepa pohon. tahiangin. (sluitboom)... m manah. Boomknoest.. lengkoengan. m. Boomers. toekang kebon. loemoet pohon. p~lengkoeng.

. Aan boord klampen. tjendawan.pakoe. orang jang merantjoeng pohon. toenggak. Boomstronk. katjang tanah. katjang pandjang. menggait.. Boomsnoeier. menoempangkOn.. pelandjaran. katjang. djoeroe (penoenggoe) batangan. Boordevol.. katjang kedele .. goerdi. katjang tjina. m. toeroen ka kapal (perahoe).. Boorden. birih. m. Boomzwam. m. Boonenschil. en o. boor.. tepi. rimbat . bibir. o. Boor. toendjang katjang. Boonenstaak. katjang djoho. (dunne.katjang idjo. v. (verschansing van een vaartuig). sebir. djamoer pohon. v. o.m. birih. Boomvaren. Boomschors. Boord (karat). pendjaleran. orang jang memotong tangkai-tangkainja p0hon. oelar daoen.v. v. ponoeh sampai di pinggirnja (bibirnja). orang jang m~roesakk~n tan~man kajoe. lange snort). tali ajer. Boomvrucht. toenggoel. (van den suikerpaim). bongkot. ponoeh s~kali. tjawang. raboek. pangkal. pinggir. katjang kapri! (bruine). (aardnoten)... Boomwol. sobak. lilin pohon. batang kajoe. mOmoewatkgn. Boordsel. v.. birai. (erwten).. Boomwortel. koelit kajoe. rebatang. m. Boomslang. m. (aan een moues. v.). m~mangkalken. djara. di kapal (perahoe). Aan boord. . o. v. m~ndjait pinggirnja.. . (sojaboon)... Boomstam. Boomwas. enz. m. m. kapoek. orang jang meranting pohon. koelat.melanggar. boewah pohon. ranting. Boomwachter.. (groene). akar pohon. katjang boontjis... koelit katjang..Aan boord nemen. v. (gewone). 346 BOOR.. penoenggoe kantor pabean. tjabang. n1. tangkai. poenggoer. dahan.. katjang polong. Boomtak. oelar pohon. Boon (in hot algemeen).pohon pakoe.Boomschender..

orang perahoe (kapal). kepala pelontean. o. sekotji. memarahken. doerdjana. o. perahoe. doerdjana. orang djahat. roemah djobong. v. tali sampan. Bootstouw. roemah soendel. tingkal. (een slecht mensch). . kadoerdjanaan. behasa soendel (djobong. orang fasik. m. toekang kanan. Bordeelhouder. menjoelam. Boosheid... lonte). nakal. Boosdoener. memoerkaken. djoeroe tinggi. Bootsman. bisa. pinggan (piring) tjeper.. marsh. papan. matroes. orang djahat. Bordeeltaal. tambangan. Boos worden. sjaitan. moerka. (slechtheid). m. piring. pinggan. pelesit. bengis. toekang kin. o. k~rtas djilid. Boosaardig..). djahat. m. djahat.. Boos makers. kolek. piring dalem.. roemah pandjang. Bootsmansfluit. meloekis. o. poerapoera marsh . d~lap. orang djahat. Boos (toornig).. pendjahat. BURR. (schotel). doerdjana. tandil. Boorijzer.. serang. m. (de duivel).. pendjahat.Booze. (slecht). m. kertas kajoe. m. galak. pendjahat. Zich boos houden. Plat bord. bidoek. Borax. marsh. (schrijf of speelbord). (toorn). pelontean. kapista. enz. orang berdosa. kadjahatan. Bootsgezel. moerka. v. Bordenrek. djoekoeng. de grootte. para-para. o. v. pathri. Borduren. Boorschaaf. fasik. galak. pemidjar.. (naar den worm. djoeroe (kbpala) roemah pandjang (soendOl.. lonte. m. pendjemoeran piring. goesar. seroet b~sar. (goddeloos).. v. amarah. Booswicht. o. moerka. djobong). anak perahoe (kapal). bangsat. Bordpapier. marsh. besi goerdi. menjoedji...bingkai. Bord. sampan. o. awak perahoe (kapal). Diep bord. Boot.. v. (stout)... . chalasi... Bordeel. m~ngambil goesar . b~si p~nggirik. setan. Bootsmansmaat.

De borst geven. dada l~gok. pakerdjaan soelaman. m~ndidih.. tanggoengan. Borreling. djaka. mengeboer.pembidang. o. (voor-bovenlijf ). dada. Borduursel. zie: Borgstelling.Borduurpatroon. v. Borstbedekking. (waarborg). Tegen de borst stuiten. botol sopi. beli (membeli) dengan beroetang.. kmban. soesoe. Borg bl ven. m~mb~ri soesoe(tetek). hantaran. m. m~meloek.. Borstbeen. dada tjekoeng. orang moeda. bergel~rnboengan. merangkoel. menembak sampai tenggelem.. g~lemboengan. soesoe (tetek) kopek .satjegok sopi.(slok). Borst.. m~napoek dada. Borduurraam. pengakoe. Iemand in den grond borers. Zich op de borst slaan. v. toelang rawan. (boezem van een vrouw).. Borgen (koopen op credit). tjbgok. v. soelaman. anak djedjaka. Een scherp vooruitstekende borst. soedjian. berdidih. dada ajam. soelaman.(bel).o. didih. Borrel. v. g~logok.. m. o.. BORR. Een hooge borst opzetten.pemidangan. botol minoeman. membinasaken. Borgstelling. (jonge man). sandoeng lamoer. menanggoengken. dada lekok. en m.gelemboeng. o. Borrelflesch. . m. tjonto soelaman (soedjian). angkoeh . (van de vrouwen).sopi.. memberi oetang. mendj~moek~n . v. Borduurwerk. een schip in den grond boron. toelang dada.. Borers. Borgtocht.. Borg. member tanggoengan. loekisan. penjoelaman. penanggoeng. Slap neerhangende borsten. o. Borgstellen. moneteki. soedjian.. menggirik. Aan de borst drukken. ~orrelen. memikoel tanggoengan. djadi hantar. tetek. taroena. menanggoeng. andelan. (op crediet verkoopen). loekisan. kafil. djoewal (mendjoewal) dengan mengoetangken. Een ingedeukte borst. menjoesoei. tanggoengan. $noetoepan dada. tanggoeng..

.. kota. (alas).. Bosschage. Borstgezwel. Bos. sikat. antoe-alas. Boschroover. m.Borstdoek.. Borstelmaker. m. m. apilan...pendjaga oetan. Borststuk. (d