steeds meer werkenden klappen hun lapl~OIJS open in flexibele, yedeelde werkruimtes als The Hub en Seats2meet.

Was de QezelllQe flexplek eerst no; vooral het domein van vrijbuitende zzp'ers, nu ontdekken ook welr-knemers dat Ide"de werk!Jlekkell' lnspirerender ZiJll dan hun vaste stek op kantoor.

waarin je bedrijf zich bevindt, 'We controleren niet hoeveel ze hier ziucn. Vve vertrouwen op ieders eerlijkheid.' Het aantal leden is sinds de oprichting in 2009 gegroeid van zestig naar bijna driehondcrd. Er is ook een Hub in Rotterdam. Een grotere Arnsterdamse loeatie en een vestiging in Den Haag staan op stapel. Wereldwijd zijn er l6 Hubs.
Echt willen samenwerken is een must, benadrukt Chris, want The Hub is niet zomaar een mooi ingerichr, gezcllig flexkantoor. het is een gemeenschap. De hosts brengen leden mel elkaar in contact die iets aan elkaar kunnen hebben en organiseren bijeenkornsten om de onderlinge

uitwissellngen tc stimuleren: bralnstormlunchcs, pro-ac· tioncafes, een wekelijkse warrnc lunch en een maandelijkse borrel. Leden kunnen meedenken over de inrichring en steken de handen uit de mouwen op klusdagen. Carmen van der Vech t (43), een van de leden van het eer ste uur, begroet links en rechts aanwezigen en neernt plaats aan de ruwhouten vergadcrtafel achter het keukentje. Ze is cigenaar van het kledingmerk Rambler, dat ontwerpen van straatjongeren aan de man brengt. 'Aan deze tafel kon ik elke vrijdag met die jongeren workshops houden,' vertel t ze, 'De andere Ieden reageerden daar leuk op, ook al kwarnen ze op skateboards binnen en waren ze luidruchtlg.' In Londen maakte ze kennis met het concept van The Hub. In een ruimte werken mel andcren en elkaar inspireren, sprak haar aan. '[e steunt elkaar als het rnoeilijk gaat en viert samen successen. Een paar Ieden wcrken nu als freelancer voor mijn bedrijf Via de Hub-site kun je contact leggen met alle lcden wereldwijd. [e kunt ook in andere landau van ell' werkruirntes gebruikmaken. Zo heb ik vcor mijn bedrijf een paar keer een maand in The

O

p zornaar een doordeweekse ochtcnd zitten rwintig

jonge professionals achter . hun laptops aan de houtcn tafels in de lichtc werkruimtc V,1n

The Hub. Or de ccrste verdieping van het chique Westerhuis in de Amster damse [ordaan is de hangmat op de vide llll nag leeg, net als de schornmel midden in de ruimte. Twee mannell overleggen zachtjes aan een sratafel; u it de vergaderzaal achter een blauwe loungebank die bezaaid is mel kussens, klinkt gclach. Aan de

Hub Sao Pau 10gezeren. Ook daar krceg ik veel flu Ip.'
Steeds meer werkenden ontdekken de derde werkplek -

en het zijn lang niet meer alleen de zzp'ers die in open bare Ilexkantoren, cafes en blbllctheken achter hun laptop kruipen, Oak werknerncrs die gcwoon in dienst zijn bij ccn bedrijf, makcn nu volop gebruik van zo'n werkplek. Ruim de helft van de werknemers bepaaIt inmiddels zelf waar en wan neer het werk word L gedaan, blijkt ui t recen t Kluweronderzoek: een half miljoen mensen rneer dan vorig jaar. it een intemationaal onderzoek van ZZA Responsive User Environments kwam eind vorig jaar naar

rnuur in de vide hangen de polaroidrota's van alle leden: ideallstische zzp'ers en andere 'changemakers' die
zich in enkele woorden voorstellen. Ze houden zich bijvoorbeeld bezlg met 'future value matters', groene cnergie in Afrika, 'immaterielc cadeaus' of 'fair trade wooden toys'. 'Hi, can I get you a drink?' vraagt Chris, een van de hosts van The Hub. Het lidrnaatschap varieert van l3 tOl 300 eLUO per maa nd, vcrte It hij, ilf· hankelijk van bel aantal men dat je hier will doorbrcngcn en de fase 40

voren dat bijna de helft vande

1.8.000

ondervraagden=zo-

weI managers als zelfstandigen - een groot deel van de werktijd doorbrengt op derde werkplekken, En in hun scriptie 'De stad als werkplek' constateren studenten stra-

tegic urban studies aan de ederlandse School voor Openbaar Bestuur oak al dat het gebruik van derde werkplekken tceneemt, Oat komt door het tocgenornen aantal zelfstandlgen, maar ook doordat er in steeds meer J,a11roTen door bezuinigingen een beperkt aantal werkplekken

APRIlZ01Z

de vr~u'''eliike

opini~ OPllJ

'We steunen elk~a .. als. het moeilijk gaat • en vleren samen successen'

zijn en er dus niet rneer voor aile

zijn mijn drie kinderen mel de oppas. Op het kantoor van Yacht vind ik het niet inspirerend genoeg. Daar denkt iedereen op dezelfde manier.' Bij Seatszrneet ontmoet ze veel nieuwe mensen. 'Ik twitter om input te krijgen over nieuwc onlwikkelingcn op hr-gcbied. Er reageren vaak rnensen die ook hij Seats zitten. Dan raken we in gesprek. Ik kijk ook welke deskundigheid cr in huis is en stap op mens en af. Zo hielp iernand mij aan kandidaten voor een vacature van Yacht en help ik anderen met mijn vakkennis op het gebied van loopbaanbegeleiding,'
Op een wlnterse ochtend is het bij Seats2meet in

huppelt cr rond: haar moeder beanrwoordt een mail van de scheidingsadvocaat, Aan de mum hangen schilderijen die je kunt kopen, bij de receptie staat een least vol visitekaarties en flye rs, Een Vr()U w 100pt mel haar poriernonnee naar de kefIiernachine, om daar te constateren dat de koffie gra lis is. Met ee n tevreden glimbch loopt ze met cell karlonnen bekcrtje terug naar haar plaats,

werknemers
Bedrijven

plaats is.
springen in de behoefte

om niet alleen op kantoor te werken. Vanaf I maarl kunnen werknerners van vijftig grate organisaties (denk: Arcadis, Capgemi ni en DrrV) biivcorbeeld gezellig ergens anders de werksfeer proeven door aan te schuiven op een flexplek van een van de ande-

re deelnemende bedrijven. Dfze gaan <Janhet werk bij Seatszrneet: oak dat stimuleert de baas. De bedoeling is dat de werknerners van deze bedrijven minder hoeven te reizen en nieuwe rnensen ontmoeten.
Sandy Buy ten (39) is ze'n werknemer die qraag gebruikmaakt ongedwongen sleer van de

het

Een werklozc vrouw bekijkt hier
elke woensdagochtend vacat uresites, Haar won zit op een speciale school in de buurt, Zo besteedt ze de tijd tussen halen en brengen nuuig. Een trainster werkt hier graag 0111dat de internetverbinding bctcr is dan thuis, 'Wil je even mijn stckkcr in het stopcontact doen?' vraagt ze Jan haar buurman, Een net atgestudeerde webredacteur vertelt dal ze Seatszmeet verkiest boven haar kamer van 10 vierkante meter. 'Daar kan ik aileen op mijn bed werken.' De mccrdcrhcid van de Scats-gcbruikers is zzp'er, Thuis wcrken is -

Utrechtse winkelcentrurn Hoog Catharijne nag niet echt bectisch: om negen uur zijn de stoelen door vijftien mensen bezel. Sommigen zijn in gesprek aan lange witte tafels, elk met een vaas met bloem crop, anderen zitten achter hun computer, Een klein meisje in een rood pakje

een

van cen flexkan-

toor. Ze woont ill Zeist en werkt als interim-hr-adviseur bi] her detacheringsbureau Yacht. 'Meestal werk ik tijdelijk bij bcdrijven, maar tussen

SAr\lDY BUYTEN

twee projecten in ga ik graag naar Seatszrneet in Utrecht of Maarsscn, lekker dicht bij huis, [It heb hecriek
nodig om tot ideeen te komen. Thuis

·Het kantoor van Yacht vind ik niet inspirerend genoeg. Ik heb hectiek nodig'

OPllJ de vrouwelijke opinie APRIl2012

41

nag teeds hct populairst onder zoo wei zzp'ers als werknemers, maar voor zelfsrandigen komen openbare kantoren op de tweede plaats, Hier kunnen ze dicht bij huis aIstand ne-

van de eigen flexkantoren van Seatszrncet ofbij een door Seatszrneel g6nspireerde organisatie. In totaal zijn er 1900 plekken beschikbaar, verspreiddoor heel Nederland. Seatszrneet is het afgelopen jaar gegroeid van vijf naar

municatie- en tekstbureau. Ze werkt minstens twee dagen in de week bij de Eindhovense Seatszrneet, die in het oude Philipsgebouw zit. 'Thuis

men van huiselijke beslornmeringen,
worden ze gestimulcerd am te werken door anderen dat te zicn dcen, beschikken ze over goedc Iaciliteiten, kunncn ze vergaderen in een zakelijke omgeving en ontmoeten ze nieuwe mensen. Itond het middaguur is de ruimte van Seatszrneet volgestrocmd mel zo'n honderd hoogopgeleide, jonge mensen, ongcveer evenveel mann en als vrouwen.

aan buitcnlandse

vccrtig locaties, Elke maand komen er nieuwe bij. 001\ vestigingen wordt gewerkt.
betaal Je een dagelljks

mis ik de aanspraak,' vertelt ze. 'Hier
kun jc even raad vragcn of geven. Via Twitter check ik of bekendcn aanwezig zijn. t.aatst 'lei een kcnnis die naast me zat: hou loch eens op met facebookenl Oat hielp me am aan het werk te gaan.' Thuis wordt ze rninder gcsroord, maar er is ook rneer dar haar afleidt, biivoorbceld de was die nog rnoet worden gedaan. En sorns is haar partner thuis mel hun zoontje. 'Tijdens de lunch spreek ik vaak nieuwe mensen aan. Dat lever! nut-

Voor een plaats in een stllterulmte varlerende

prijs van ongeveer 4,50 euro per

daag zit daar maar iemand te werken. Inkomsten krijgt het bedrijf vooral uit de verhuur van vergaderzalen. Die zitten bijna altijd vol dankzij de grat.is pr van mensen die cnthousiast zijn over het Seatszmeetconcept. 'V"Te7.0U· den best wat voor de lunch kunnen vragen, maar dan gaan mensen minder inforruatie uitwisselen. Oat is [uist essen tieel voor ens succes, Bovendien wordt dan de verbazing en dus ook de reclame rninder,' aldus Sijgers. Sabine te Braake (32) heeft sinds vorig jaar een eigen com-

een

dagdeel.

Van-

opengeschoven

Als er een gordijn wordt en een indrukwek-

kend lunch buffet verschijnt, wordt duidelijk waarom. Oat er menscn speciaal voor de lunch korncn, nccmt mede-eigenaar Marielle Sijgers op de koop toe, als ze maar een werkplek boeken via de site, Daarbij geeft iedereen op wat zijn deskundigheid is, zodar andere bezoekers ervan kunnen profiteren. [e kunt kiezcn voor een plaats op cen

rige con tactcn 0]', bijvoorbee ld iernand die ik kan interviewen, Som i het rumoerig en droorn ik van een

'Soms is het rumoerig en droom ik van een eigen bedrijfsruimte, maar daar heb ik het geld niet voor'

SABINE TE BRA.b <E

eigen bedrijf ruimte met wal bekenden, maar daar heb ik nog geen geld voor, Dan doe ik gewoon mijn oardopjes in.'.
#

Me!'r injiJrllltJli,',' it 1II.<h'l'{/,,"u/w-/mb./I,'1

Seats'aneetrom

42

APRIL 2012 de vro~"eliM

opinie OPlIJ