tabellen en formules NEN-EN 1995 HOUT

bewerking van NEN-EN 1995 Inclusief Nationale Bijlage (nl)
check for update

Publicatiedatum: februari 2012_versie 2.2
Ir. R.A.J.M. Mom
Let op: dit document is NIET een accurate weergave van de norm, voor de laatste actuele NORMteksten raadpleeg NEN-EN 1995
met alle subdelen via www.NEN.nl. Raadpleeg leveranciers voor actuele gegevens.
Inhoudsopgave
GEBRUIK EUROCODE 5 (NEN-EN1995) 4
HOUTSOORTEN 4
Weerstand (ULS) van HOUT 5
Rd Rekenwaarden van de weerstand(sterkte): HOUT 5
γ
M
5
Bepaling Kmod 6

d
Rekenwaarden van de opneembare spanningen(sterkte): dmv
HOUTEIGENSCHAPPEN 7
HOUT materiaaleigenschappen 8
1995-1-1:6.1 Weerstand van de doorsneden 9
AXIALE TREK 9
AXIALE DRUK 9
BUIGEND MOMENT 10
DWARSKRACHT 10
BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND (SLS) 11
Elasticiteitsmodulus 11
KRUIP 11
DOORBUIGING 12
CONFORM 1990 (ALGEMEEN) 12
CONFORM 1995 12
FORMULES IN DE EUROCODE HOUT 13
Gebruikte literatuur: 15
TABELLEN 16
Houtsoorten 16
Materiaaleigenschappen 17
19
HOUTAFMETINGEN 20
tabel met gangbare geschaafde houtmaten 20
tabel met gangbare geschaafde houtmaten CLS|SLS 21

Tabel 1:houtsoorten en sterkteklassen .................................................................. 16
Tabel 2:materiaaleigenschappen per sterkteklasse ............................................... 18
Tabel 3:Afmetingen volgens brochure ................................................................... 20
Tabel 4:Houtafmetingen SLS en CLS (houtskeletbouw) ....................................... 21


NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
3
Figuur 1:LVL Laminated Veneer Lumber ................................................................. 5
Figuur 2: OSB Oriented Strand Board ..................................................................... 6
Figuur 3:multiplex .................................................................................................... 6
Figuur 4:1995-1-1-tabel 2.1 : belastingduurklasse algemeen .................................. 6
Figuur 5:1995-1-1- tabel2.2NB: toewijzing belastingduurklasse .............................. 6
Figuur 6:1995-1-1 Fragment Tabel 3.1 modificatiefactor ......................................... 7
Figuur 7:opsomming materiaal eigenschappen in symbool en tekst ....................... 8
Figuur 8:Figuur 6.1 Assen van het element ............................................................. 9
Figuur 9:1995-1-1:tabel 3.2:k_def t.b.v. KRUIP ..................................................... 11
Figuur 10:1990 doorbuiging eurocode Algemeen .................................................. 12
Figuur 11:1995 termen volgens HOUTnorm .......................................................... 12
Figuur 12:Formules doorbuiging hout .................................................................... 13
Figuur 13:Centrum Hout Materiaaleigenschappen ................................................ 19
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
4
GEBRUIK EUROCODE 5 (NEN-EN1995)
(1) Eurocode 3 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van
gebouwen en civieltechnische werken in hout(massief hout in de vorm van
gezaagd hout, geschaafd hout, rondhout, gelijmd gelamineerd hout, of
houtachtige constructieelementen). Ze voldoet aan de beginselen en de
eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van constructies,
waarvan de grondslagen van hun ontwerp en toetsing gegeven zijn in EN
1990 – Grondslagen van het constructief ontwerp.

(3) Eurocode 5 is bedoeld om te zijn gebruikt samen met:
— EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
— EN 1991 Belastingen op constructies
— EN’s, ETAG’s en ETA’s voor bouwproducten die relevant zijn voor
houtconstructies

(4) Eurocode 5 is onderverdeeld in verschillende delen:
1. EN1995-1 Algemeen
i. EN 1995-1-1 Algemeen: Algemene regels en
regels voor gebouwen;
ii. EN 1995-1-2 Algemeen: Ontwerp en berekening
van constructies bij brand;
2. EN 1995-2 Bruggen;


HOUTSOORTEN
De soorten staan achterin beschreven in de tabel sterkteeigenschappen.

Voor standaard bouwhout passen we meestal C18 of C24 toe
GL28H.: voor gelamineerd hout, Zie Figuur 13:Centrum Hout
MateriaaleigenschappenNEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
5
Weerstand (ULS) van HOUT
Rd Rekenwaarden van de weerstand(sterkte): HOUT
(1995:2.17)
M
k
d
R
k R
¸
mod
=
waarin:
k
R is de karakteristieke waarde van de weerstand(sterkte van de
constructie)
d
R de rekenwaarde van de weerstand(sterkte)
mod
k modificatiefactor, die de invloed van belastingduur
(belastingduurklasse) en vochtgehalte(klimaatklasse) in rekening
brengt
M
¸ is de partiële factor van de materiaal- of producteigenschap, die
de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van een materiaal-
of
product-eigenschap ten opzichte van zijn karakteristieke waarde,
in aanmerking neemt.
γ
M

1,30 = gezaagd hout (tabel 2.3)
1,25 =γ
M
gelijmd gelamineerd
1,20 =γ
M
LVL, multiplex, OSB
1

1,30 =γ
M
vezelplaten, MDF
1,30 =γ
M
verbindingen
1,25 =γ
M
metalen hechtplaten


“Laminated veneer lumber (LVL) is an engineered wood product that uses multiple layers of thin wood
assembled with adhesives. It offers several advantages over typical milled lumber: it is stronger, straighter,
and more uniform. It is much less likely than conventional lumber to warp, twist, bow, or shrink due to its
composite nature. Made in a factory under controlled specifications, LVL products allow users to reduce the
onsite labor. They are typically used for headers, beams, rimboard, and edge-forming material.
A comparable material is parallel strand lumber (PSL), or laminated strand lumber (LSL) which is used in
the same applications. Rather than being manufactured from full, parallel veneers, PSL uses veneers with

1
LVL= Gelamineerd Fineer hout, OSB=Oriented Strand Board
more defects in a more random-looking pattern, and LSL uses smaller veneers, and so is similar to
oriented strand board (OSB) in appearance. LVL, PSL, and LSL all belong to the general category of
Structural Composite Lumber”

Bovenstaande formule kan geïnterpreteerd worden als sterkte van het
geheel. De gehele balk, spant of constructie cq verbinding, afzonderlijk of
van alle onderdelen samen. De specifieke mechanicaberekening leidt tot
krachten en spanningen in onderdelen cq verbindingen, Deze worden
getoetst met een identieke formule waarin voor R X wordt geschreven: de
waarde van de materiaaleigenschap, zie hierna.

Figuur 1:LVL Laminated Veneer Lumber

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
6

Figuur 2: OSB Oriented Strand Board

Figuur 3:multiplex

De weerstand (sterkte) van een constructie is een samenstel van
meerdere (sommen) met daarin verwerkt de opneembare spanningen van
hout.

Bepaling Kmod

BELASTINGDUURKLASSE
Om de rekenwaarde van opneembare spanningen of elasticiteitsmodulus
te kunnen bepalen is het soms nodig klimaat- en belastingduurklassen als
uitgangspunt te nemen. Daarom eerst uitleg over deze twee grootheden:


Figuur 4:1995-1-1-tabel 2.1 : belastingduurklasse algemeen


Figuur 5:1995-1-1- tabel2.2NB: toewijzing belastingduurklasse
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
7

De duur van de (veranderlijke) belasting heeft invloed op de sterkte en
stijfheid in die zin dat in de tijd gezien een balk verzwakt als daar een
constante of stijgende belasting op rust. Dat betekent dat een balk die
bijna vol wordt belast op tijdstip t=0 kan voldoen , maar na verloop van tijd
toch kan bezwijken.
Dit is op te maken uit de “reductie” of modificatiefactor k_mod

(3.1.3(2) in een combinatie van belastingen geldt de kortstdurende
belasting voor belastingduurklasse meestal dus kort voor sneeuw
of middelland voor vloerbelasting : zie BELASTINGDURKLASSE)

Figuur 6:1995-1-1 Fragment Tabel 3.1 modificatiefactor
KLIMAATKLASSE

Naast belastingduur is conform tabel 3.1 óók de klimaatklasse van belang
voor de sterkte- en stijfheidseigenschappen van hout. Hout buiten(klasse3)
is per definitie zwakker (door lagere kmod) dan hout binnen(klasse1)

Klimaatklasse 1 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen
dat overeenkomt met een temperatuur van 20 °C en een relatieve
vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken
per jaar hoger is dan 65 %.=droog
Klimaatklasse 2 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen
dat overeenkomt met een temperatuur van 20 °C en een relatieve
vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele
weken per jaar hoger is dan 85 %.=buiten onder dak
Klimaatklasse 3 is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot
hogere vochtgehalten dan klimaatklasse 2.=buiten


d
Rekenwaarden van de opneembare
spanningen(sterkte): dmv HOUTEIGENSCHAPPEN


Met de klimaatklasse en belastingduurklasse kunnen we een ALGEMENE
FORMULE voor opneembare eigenschappen beschrijven:

(1995:2.17)
2
M
k
d
X
k X
¸
mod
= voor alle materiaaleigenschappen
exclusief:

Bij gezaagd hout voor fmd en ftod:

M
k m
h d m
f
k k f
¸
;
mod ;
* = &
M
k t
h d t
f
k k f
¸
; 0 ;
mod ; 0 ;
* =

waarin:
k
X is de karakteristieke waarde van de materiaaleigenschap
d
X is de rekenwaarde van de materiaaleigenschap
mod
k modificatiefactor, die de invloed van belastingduur
(belastingduurklasse) en vochtgehalte(klimaatklasse) in rekening
brengt. Zie Figuur 6
M
¸ is de partiële factor van de materiaal- of producteigenschap, die
de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van een materiaal-
of
product-eigenschap ten opzichte van zijn karakteristieke waarde,
in aanmerking neemt.

2
Voor X valt te lezen een willekeurige spanning
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
8

1,30 =γ
M
gezaagd hout
1,25 =γ
M
gelijmd gelamineerd
1,20 =γ
M
LVL, multiplex, OSB
1,30 =γ
M
vezelplaten, MDF
1,30 =γ
M
verbindingen
1,25 =γ
M
metalen hechtplaten


h
k hoogtefactor ; verhoogt de sterkte afhankelijk van hoogte van de
balk; mag alleen worden toegepast bij gezaagd en gelijmd
gelamineerd hout op buigsterkte en treksterkte. (LVL alleen
buigsterkte)
k
h

Voor gezaagd (ook dus ook geschaafd gezaagd) hout:
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
=
3 , 1
150
min
2 , 0
h
k
h
(3.1)


Voor gelamineerd hout:
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
=
1 , 1
600
min
1 , 0
h
k
h
(3.2)

h=hoogte van het element bij buiging of de breedte bij trek in het element
in mm

HOE WERKT DE ALGEMENE FORMULE:

Voor X
k
dient de representatieve waarde van de materiaaleigenschap te
worden ingevuld: (fmorep;ft0rep;ft90;rep;fc90rep;fc0rep;fv0rep)HOUT materiaaleigenschappen

Figuur 7:opsomming materiaal eigenschappen in symbool en tekst

Waarbij bij voor de bepaling van f
m0d
en f
t0d
k
h
meegenomen moet
worden.

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
9

Figuur 8:Figuur 6.1 Assen van het element
1995-1-1:6.1 Weerstand van de doorsneden
(1)P De rekenwaarde van een snedekracht mag in elke doorsnede de
rekenwaarde van de overeenstemmende weerstand niet overschrijden en,
indien verschillende snedekrachten tegelijkertijd aangrijpen, mag het
gecombineerde effect niet groter zijn dan de weerstand voor die
combinatie.

AXIALE TREK

M
k t
h d t d t
f
k k f
¸
o
; 0 ;
mod ; 0 ; ; 0 ;
* = s

o_t0d = optredende rekenwaarde [design] trekspanning ; evenwijdig
vezelrichting [hoek 0]
f_t0d

= Rekenwaarde van de opneembare trekspanning // vezelrichting

d t d t
f
; 90 ; ; 90 ;
s o

ofwel:
o_t90d = optredende rekenwaarde trekspanning ; ┴ vezelrichting [hoek 90]
f_t90d

= Rekenwaarde van de opneembare trekspanning ┴ vezelrichting

VOORBEELD:
Trek rekenwaarde 15 kN op C18 hout, gezaagd en geschaafd 71x171 binnen (droog milieu)
uit eigen gewicht+veranderlijke belasting.Opneembare spanning:
(klimaatklasse 1;
kortdurende belasting=opgelegde vloerbelasting=middellang;
leidt tot een k_mod=0,80).

De representatieve spanning voor C18=ft;0;rep=11 N/mm2 (Figuur 13)

Voor trek geldt een kh (met h is bij trek de breedte; bij buiging hoogte)

16 , 1
3 , 1
16 , 1
min
3 , 1
71
150
min
2 , 0
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
=
h
k

Dan opneembaar:

2 ; 0 ;
mod ; 0 ;
/ 85 , 7
3 , 1
11
16 , 1 * 8 , 0 * mm N
f
k k f
M
k t
h d t
= = =
¸


Optredend en toets:

2
; 0 ;
2 2
; 0 ;
/ 85 , 7 / 24 , 1 ) 171 71 /( 15000 mm N f mm N mm x N
d t d t
= < = = o

AXIALE DRUK
M
k c
d c d c
f
k f
¸
o
; 0 ;
mod ; 0 ; ; 0 ;
= s

o_c0d = optredende rekenwaarde [design] drukspanning(compression) ;
evenwijdig vezelrichting [hoek 0]
f_c0d

= Rekenwaarde van de opneembare drukspanning // vezelrichting

d c d c
f
; 90 ; ; 90 ;
s o
ofwel:
o_c90d = optredende rekenwaarde drukspanning ; ┴ vezelrichting [hoek
90]
f_c90d

= Rekenwaarde van de opneembare drukspanning ┴ vezelrichting

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
10
BUIGEND MOMENT

In sterke as
M
k m
h d m d m
Ed
f
k k f
Wy
M
¸
o
; 0 ;
mod ; 0 ; ; 0 ;
* = s =
W
y
=(1/6)b*h
2
Kh: h=h

In zwakke as
M
k m
h d m d m
Ed
f
k k f
Wz
M
¸
o
; 0 ;
mod ; 0 ; ; 0 ;
* = s =
W
z
=(1/6)b*h
2
Waarbij b>h
Kh:h=b

VOORBEELD:
Moment rekenwaarde 5 kNm op C18 hout, gezaagd en geschaafd 71x171 in zwakke as!
binnen (droog milieu) uit eigen gewicht+veranderlijke belasting.

Opneembare spanning:
(klimaatklasse 1;
kortdurende belasting=opgelegde vloerbelasting=middellang;
leidt tot een k_mod=0,80).

De representatieve spanning voor C18=fm;0;rep=18 N/mm2 (Figuur 13)

Voor trek geldt een kh (met h is bij moment de hoogte; omdat om zwakke as: in dit geval 71)

16 , 1
3 , 1
16 , 1
min
3 , 1
71
150
min
2 , 0
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
=
h
k

Dan opneembaar:

2 ; 0 ;
mod ; 0 ;
/ 85 , 12
3 , 1
18
16 , 1 * 8 , 0 * mm N
f
k k f
M
k m
h d m
= = =
¸


Optredend en toets:

2
; 0 ;
2 3 2
; 0 ;
/ 85 , 12 / 8 , 34 ) 71 171
6
1
/( 5000000 mm N f mm N mm x Nmm
d m d m
= > = = o

In de zwakke as voldoet de balk niet; omdraaien: sterke as

97 , 0
3 , 1
97 , 0
min
3 , 1
171
150
min
2 , 0
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
=
h
k

2 ; 0 ;
mod ; 0 ;
/ 75 , 10
3 , 1
18
97 , 0 * 8 , 0 * mm N
f
k k f
M
k m
h d m
= = =
¸


2
; 0 ;
2 3 2
; 0 ;
/ 75 , 10 / 45 , 14 ) 171 71
6
1
/( 5000000 mm N f mm N mm x Nmm
d m d m
= > = = o

In de sterke as voldoet de balk niet; C24 sterkteklasse toepassen

2 ; 0 ;
mod ; 0 ;
/ 33 , 14
3 , 1
24
97 , 0 * 8 , 0 * mm N
f
k k f
M
k m
h d m
= = =
¸


Voldoet nagenoeg: Unity check = optredend/toelaatbaar = 14,45/14,33=1,008 = 1,01 accoord.
(0,8 procent overschreiding verwaarloosbaar)

DWARSKRACHT

d v d
f
;
s t

t =(3/2)V
Ed
/ A

M
k v
d v
Ed
d v
f
k f
h b
V
¸
o
; 0 ;
mod ; 0 ; ; 0 ;
*
2
3
= s =

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
11
BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND
(SLS)
Elasticiteitsmodulus

Emean is de gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus N/mm2
Dit is de E-modulus voor een doorbuiging in SLS op t=0

Bij de berekening van de bruikbaarheidsgrenstoestand, wanneer de
constructie uit elementen of onderdelen bestaat met verschillende
tijdsafhankelijke eigenschappen, behoren bij de berekening van de
uiteindelijke vervorming de uiteindelijke gemiddelde elasticiteitsmodulus,
Emean,fin,

( )
def
mean
def mean
k
E
E
+
=
1
,
(2.7)


KRUIP
Hierin is dus verwerkt KRUIP: wederom afhankelijk klimaatklasse

N.B.: Deze E-modulus wordt niet gebruikt in berekeningen. Om de
uiteindelijke doorbuiging te berekenen wordt de uitkomst van de
doorbuiging op t=0 met Emean , vermenigvuldigd met 1+kdef. Immers een
kleinere E modules geeft een grotere doorbuiging.

k
def


Figuur 9:1995-1-1:tabel 3.2:k_def t.b.v. KRUIP

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
12
DOORBUIGING

CONFORM 1990 (ALGEMEEN)


Figuur 10:1990 doorbuiging eurocode Algemeen

CONFORM 1995

Figuur 11:1995 termen volgens HOUTnorm
wnet,fin = winst + wcreep ÷ wc = wfin ÷ wc

Wnet,fin is de netto uiteindelijke (t=∞) doorbuiging (=zichtbaar onder horizon;
of onder de rechte lijn die de twee steunpunten verbindt) ; te toetsen aan
U_eind

Wins is elastische of onmiddellijk optredende doorbuiging (vanaf startpunt =
horizon of zeeg) op t=0 ten gevolge van G+Qextreem

Wcreep is de doorbuiging door kruip;

Wc is de zeeg of de tegenpijl (indien van toepassing);

Wfin is de uiteindelijke doorbuiging;


NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
13
FORMULES IN DE EUROCODE HOUT


Figuur 12:Formules doorbuiging hout

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
14
WAT erg onduidelijk is is de formule van Ubijkomend. In de oude TGB was
Uonmiddelijk: U t.g.v. eigen gewicht op t=0
Utotaal U t.g.v. eigen gewicht + Q op t=∞ (=het mechanicasommetje)
Ueind U t.g.v. eigen gewicht + Q op t=∞ (evt. minus zeeg = wat je ziet)
Ubij = Ueind-Uomiddelijk.

Deze filosofie handhavend krijgen we het volgende sommetje voor
Uonmiddelijk ; Utotaal (=Ueind)


Uinst;G

= U onmiddellijk op t=0 t.g.v. alleen permanent en rustende
belasting
Uonmiddelijk=UinstG


[UinstQ = U onmiddellijk op t=0 t.g.v. alleen Veranderlijk
extreem]=tussenstap
[UfinG =UinstG * (1+kdef)]=tussenstap
[UfinQ =UinstQ * (1+Ψ2 * kdef)]=tussenstap
[Ufin= UfinG + UfinQ=Utotaal]
Ueind = Ufin – zeeg

Ubij = Ufin-UinstG

N.B. in de formules wordt dus de Emodulus voor korte duur gebruikt en de
lange duur berekend door deze doorbuiging te vermenigvuldigen met
1+k_def voor permanent of 1+Ψ2*kdef voor veranderlijk. Hieruit valt op te
maken dat kdef*UinstG de bijkomende doorbuiging is t.g.v. G en (1+kdef *
Ψ2) de bijkomende doorbuiging is tgv Q

q_g;rep
q_g;rep + q_q;rep = q_rep
u;onmiddelijk u_inst;g=w1 u_inst;g*(1+kdef)
u_inst;g*kdef
t=0
u;bij tgv;q
u_inst;q u_inst;q*(1+Ψ2*kdef)
u_inst;q*Ψ2kdef
u;bij tgv;g
q_q;rep
t=∞
t=0
t=∞
q_g;rep + q_q;rep = q_rep
u;onmiddelijk
u_inst;g=w1
u;bij
u_inst;q
u_inst;g*kdef
u_inst;q*Ψ2kdef
U_totaal
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
15
Gebruikte literatuur:
1. EN1995-1 Ontwerp en berekening van houtconstructies:
Algemeen – Gemeenschappelijke regels en regels voor
gebouwen
2. K.J. Briedé “Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde” 7
e
druk
1995
3. Houtwijzers van centrum Hout (o.a Figuur 13)
4. Houtwijzer_Naaldhout_03.pdf
5. Houtwijzer - sterktegegevens

TABELLEN
Houtsoorten
Tabel 1:houtsoorten en sterkteklassen
houtsoorten en sterkteklassen
nr houtsoort kwaliteits KVH-norm sterkteklasse
klasse NEN / NPR oud loofhout naaldhout
opmerkingen / herkomst
gegevens
opmerkingen / herkomst
gegevens
1 andira (sucupira vermelha)

tropisch / NPR 5493

D30

het houtblad mei 2006
2 angelim vermelho

tropisch / NPR 5493

D50

het houtblad mei 2006
3 angelim vermelho

D35

aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum hout almere
4 azobe

tropisch / NPR 5493

D70

het houtblad mei 2006
5 azobe A/B

D60

aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum hout almere
6 balau HS

D70
7 bangkirai

tropisch / NPR 5493

D50

het houtblad mei 2006
8 bangkirai HS BS 5757

D70

aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum hout almere
9 basralocus

tropisch / NPR 5493 K22

C22 het houtblad mei 2006
10 bilinga

tropisch / NPR 5493

D35

het houtblad mei 2006
11 bilinga HS BS 5757

D50

aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum hout almere
12 cumaru

tropisch / NPR 5493 K60 D60

het houtblad mei 2006
13 cupiuba (kopie)

tropisch / NPR 5493

D35

het houtblad mei 2006
14 demerara groenhart HS

D70
15 denya (okan)

tropisch / NPR 5493 K43 D50/D40

het houtblad mei 2006
16 douglas europees C NEN 5468

C16 het houtblad mei 2006 / cursus hout eurocode
17 douglas europees A/B NEN 5468

C22 het houtblad mei 2006
18 eiken (pools)

europees / NPR 5493 K24

C24 het houtblad mei 2006
19 eiken (middeneuropees) A/B NEN 5477

C20 het houtblad mei 2006
20 ekki=azobe HS

D60
21 goncalo alves (muiracatiara)

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
22 grenen C NEN 5466 K17

C18 /
C16 het houtblad mei 2006 / cursus hout eurocode
23 grenen A/B NEN 5466 K24

C24 het houtblad mei 2006
24 groenhart HS

D70
25 iroko HS BS 5756

D40

het houtblad mei 2006
26 itauba

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
27 jarana

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
28 jarrah HS BS 5756

D40

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
17
29 kapur,kapoer HS

D60
30 karri ( zuid afrikaans)

tropisch / NPR 5493 k37 D35

het houtblad mei 2006
31 karri (australisch) HS BS 5756

D50

het houtblad mei 2006
32 kempas HS BS 5756

D60

het houtblad mei 2006
33 keruing,keroewing HS

D50
34 lariks inlands C NEN 5466 k17

C18 het houtblad mei 2006
35 lariks A/B NEN 5466

C24 het houtblad mei 2006
36 mandioqueira (sucupira amarela)

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
37 massaranduba

tropisch / NPR 5493 k70 D60

het houtblad mei 2006
38 merantie rood A/B NEN 5483 K21

C20 het houtblad mei 2006
39 merbau HS BS 5756

D60

het houtblad mei 2006
40 mukulungu

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
41 nargusta

tropisch / NPR 5493 k24

C24 het houtblad mei 2006
42 okan (denya)

tropisch / NPR 5493 K43 D50

het houtblad mei 2006
43 opepe HS

D50
44 piquia

tropisch / NPR 5493 k37 D40

het houtblad mei 2006
45 piquia marfim / araracanga

tropisch / NPR 5493

D50

het houtblad mei 2006
46 red lauan HS

D70
47 robinia

europees / NPR 5493

D30

het houtblad mei 2006
48 sapucaia

tropisch / NPR 5493

D50

het houtblad mei 2006
49 tali (uit ghana)

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
50 tali (uit kameroen kongo Brazzaville)

tropisch / NPR 5493

D60

het houtblad mei 2006
51 teak HS BS 5756

D40

het houtblad mei 2006
52 uchi torrado

tropisch / NPR 5493

D40

het houtblad mei 2006
53 vitex

tropisch / NPR 5493 k30 D30

het houtblad mei 2006
54 vuren C NEN 5466 K17

C18 het houtblad mei 2006
55 vuren A/B NEN 5466 K24

C24 het houtblad mei 2006
56 yang HS

D50

Materiaaleigenschappen

z.o.z.
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
18
Tabel 2:materiaaleigenschappen per sterkteklasse
klasse buigsterkte massa elas.mod treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elas mod
elas
naald elas loof afsch.mod
f
m;k
r
k
E
o;mean
f
t;o;k
f
t;90;k
f
c;o;k
f
c;90;k
f
v;k
E
0,05
E
90;mean
E
90;mean
G
k

N/mm² kg/m³ N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm²
sterkteklasse K15 15 300 8000 9 0,3 17 2,4 1,7 5500 270 530 500
sterkteklasse K17 17 380 10000 9 0,3 17 2,6 1,8 6700 330 730 630
sterkteklasse K18 18 320 9000 11 0,3 19 2,6 1,8 6500 300 600 560
sterkteklasse K21 21 350 10000 13 0,4 20 2,6 2,1 7000 330 670 630
sterkteklasse K22 22 480 13000 13 0,4 20 2,85 2,1 8700 430 860 800
sterkteklasse K24 24 380 11000 14 0,4 21 2,85 3 7400 370 730 690
sterkteklasse K30 30 410 12000 18 0,4 24 3,15 2,4 8500 400 800 750
sterkteklasse K33 33 520 15000 18 0,4 24 3,35 3 10300 500 1000 900
sterkteklasse K37 37 450 14000 22 0,4 28 3,35 3,7 10000 450 900 800
sterkteklasse K43 43 550 15000 26 0,5 31 4,5 4,3 10800 0 1030 950
sterkteklasse K50 50 650 16000 30 0,6 35 4,85 5 11700 0 1070 1000
sterkteklasse K60 60 750 17000 36 0,7 40 5,25 6 14200 0 1130 1060
sterkteklasse K70 70 900 20000 42 0,9 45 6,75 7 16700 0 1330 1250
sterkteklasse K80 80 1000 22000 48 1 50 7,5 8 18500 0 1470 1370

tabel J1(tabel 1a NEN 6763) gelamineerd hout waarbij alle lamellen dezelfde sterkteklasse en houtsoort hebben
GL 24h 24 380 11600 16,5 0,4 24 2,7 2,7 9400 390 390 720
GL 28h 28 410 12600 19,5 0,45 26,5 3 3,2 10200 420 420 780
GL 32h 32 430 13700 22,5 0,5 29 3,3 3,8 11100 460 460 850
GL 36h 36 450 14700 26 0,6 31 3,6 4,3 11900 490 490 910
tabel J2(tabel 1b NEN 6763) gelamineerd hout waarbij de lamellentot verschillende sterkteklassen en of houtsoorten behoren
GL 24c 24 350 11600 14 0,35 21 2,4 2,2 9400 320 320 590
GL 28c 28 380 12600 16,5 0,4 24 2,7 2,7 10200 390 390 720
GL 32c 32 410 13700 19,5 0,45 26,5 3 3,2 11100 420 420 780
GL 36c 36 430 14700 22,5 0,5 29 3,3 3,8 11900 460 460 850
voor gelamineerd hout wordt GL 24c toegepast

Kerto S balk 50 480 13500 38 0,8 38 7 6 12000 600 600 600
Kerto Q balk 36 480 10000 27 6,7 27 12 5,5 8800 600 600 400
Kerto S plaat 50 480 13500 38 0,8 38 3,5 4 12000 600 600 600
Kerto Q plaat 36 480 10000 27 6,7 27 3,5 1,5 8800 600 600 400


NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
19
tabel K2 (tabel 1 NEN-EN 338) gezaagd hardhout, loofhoutsoorten volgens NEN-EN 338
loofhout D30 30 530 10000 18 0,6 23 8,0 4,0 8000 640 640 600
loofhout D35 35 560 10000 21 0,6 25 8,1 4,0 8700 690 690 650
loofhout D40 40 590 11000 24 0,6 26 8,3 4,0 9400 750 750 700
loofhout D50 50 650 14000 30 0,6 29 9,3 4,0 11800 930 930 880
loofhout D60 60 700 17000 36 0,6 32 10,5 4,5 14300 1130 1130 1060
loofhout D70 70 900 20000 42 0,6 34 13,5 5,0 16800 1330 1330 1250

tabel K1 (tabel 1 NEN-EN 338) europese sterkteklassen gezaagd populierenhout, rode meranti en naaldhout
naaldhout C14 14 290 7000 8 0,4 16 2 3,0 4700 230 230 440
naaldhout C16 16 310 8000 10 0,4 17 2,2 3,2 5400 270 270 500
naaldhout C18 18 320 9000 11 0,4 18 2,2 3,4 6000 300 300 560
naaldhout C20 20 330 9500 12 0,4 19 2,3 3,6 6400 320 320 590
naaldhout C22 22 340 10000 13 0,4 20 2,4 3,8 6700 330 330 630
naaldhout C24 24 350 11000 14 0,4 21 2,5 4,0 7400 370 370 690
naaldhout C27 27 370 11500 15 0,4 22 2,6 4,0 7700 380 380 720
naaldhout C30 30 380 12000 18 0,4 23 2,7 4,0 8000 400 400 750
naaldhout C35 35 400 13000 21 0,4 25 2,8 4,0 8700 430 430 810
naaldhout C40 40 420 14000 24 0,4 26 2,9 4,0 9400 470 470 880
naaldhout C45 45 440 15000 27 0,4 27 3,1 4,0 10000 500 500 940
naaldhout C50 50 460 16000 30 0,4 29 3,2 4,0 10700 530 530 1000Figuur 13:Centrum Hout Materiaaleigenschappen
HOUTAFMETINGEN
34

tabel met gangbare geschaafde houtmaten
b h A Wy Iy iy Wz Iz iz
mm mm mm2 cm3 cm4 mm cm3 cm4 mm
H 46 71 3266 38,65 137,20 20,5 25,04 57,59 13,28
A 46 96 4416 70,66 339,15 27,7 33,86 77,87 13,28
A 46 121 5566 112,25 679,10 34,9 42,67 98,15 13,28
A 46 146 6716 163,42 1192,99 42,1 51,49 118,43 13,28
a 46 171 7866 224,18 1916,75 49,4 60,31 138,70 13,28
a 46 196 9016 294,52 2886,32 56,6 69,12 158,98 13,28

H 59 71 4189 49,57 175,97 20,5 41,19 121,52 17,03
A 59 96 5664 90,62 435,00 27,7 55,70 164,30 17,03
A 59 121 7139 143,97 871,02 34,9 70,20 207,09 17,03
A 59 146 8614 209,61 1530,13 42,1 84,70 249,88 17,03
A 59 156 9204 239,30 1866,57 45,0 90,51 266,99 17,03
A 59 171 10089 287,54 2458,44 49,4 99,21 292,67 17,03
a 59 196 11564 377,76 3702,02 56,6 113,71 335,45 17,03

A 71 96 6816 109,06 523,47 27,7 80,66 286,33 20,50
A 71 121 8591 173,25 1048,17 34,9 101,66 360,89 20,50
A 71 146 10366 252,24 1841,35 42,1 122,66 435,46 20,50
A 71 171 12141 346,02 2958,46 49,4 143,67 510,02 20,50
A 71 196 13916 454,59 4454,98 56,6 164,67 584,59 20,50
A 71 221 15691 577,95 6386,37 63,8 185,68 659,15 20,50
a 71 246 17466 716,11 8808,10 71,0 206,68 733,72 20,50
a 71 271 19241 869,05 11775,65 78,2 227,69 808,28 20,50

a 96 96 9216 147,46 707,79 27,7 147,46 707,79 27,71
a 96 121 11616 234,26 1417,25 34,9 185,86 892,11 27,71
a 96 146 14016 341,06 2489,71 42,1 224,26 1076,43 27,71
a 96 196 18816 614,66 6023,63 56,6 301,06 1445,07 27,71
a 96 221 21216 781,46 8635,09 63,8 339,46 1629,39 27,71

Tabel 3:Afmetingen volgens brochure
naaldhout van centrum Hout3
A=aangevoerd uit buitenlad, meestal in voorraad;
a=aangevoerd uit buitenland, minder courant
H=in Nederland herzaagd, meestal in voorraad
H=in Nederland herzaagd, minder courant
4
K.j. briedé Tabellen voor Bouw en Waterbouwkunde ISBN 9023834569
NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5
21
tabel met gangbare geschaafde houtmaten CLS|SLS


Tabel 4:Houtafmetingen SLS en CLS (houtskeletbouw)

Inhoudsopgave
GEBRUIK EUROCODE 5 (NEN-EN1995) HOUTSOORTEN Weerstand (ULS) van HOUT Rd Rekenwaarden van de weerstand(sterkte): HOUT γM Bepaling Kmod …d Rekenwaarden van de opneembare spanningen(sterkte): dmv HOUTEIGENSCHAPPEN HOUT materiaaleigenschappen 1995-1-1:6.1 Weerstand van de doorsneden AXIALE TREK AXIALE DRUK BUIGEND MOMENT DWARSKRACHT BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND (SLS) Elasticiteitsmodulus KRUIP DOORBUIGING CONFORM 1990 (ALGEMEEN) CONFORM 1995 FORMULES IN DE EUROCODE HOUT Gebruikte literatuur: TABELLEN Houtsoorten Materiaaleigenschappen HOUTAFMETINGEN tabel met gangbare geschaafde houtmaten tabel met gangbare geschaafde houtmaten CLS|SLS 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 16 16 17 19 20 20 21

Tabel 1:houtsoorten en sterkteklassen .................................................................. 16 Tabel 2:materiaaleigenschappen per sterkteklasse ............................................... 18 Tabel 3:Afmetingen volgens brochure ................................................................... 20 Tabel 4:Houtafmetingen SLS en CLS (houtskeletbouw) ....................................... 21

.................. 11 Figuur 10:1990 doorbuiging eurocode Algemeen ....................... 19 3 ...................................1 : belastingduurklasse algemeen ........ KRUIP ................. 9 Figuur 9:1995-1-1:tabel 3. 13 Figuur 13:Centrum Hout Materiaaleigenschappen ......................b...... 12 Figuur 12:Formules doorbuiging hout ................... 6 Figuur 3:multiplex ...... 5 Figuur 2: OSB Oriented Strand Board ............................................. 6 Figuur 4:1995-1-1-tabel 2.......................2NB: toewijzing belastingduurklasse .............................................v..........NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Figuur 1:LVL Laminated Veneer Lumber .................................................................................... 8 Figuur 8:Figuur 6..1 Assen van het element . 7 Figuur 7:opsomming materiaal eigenschappen in symbool en tekst ..............................................................tabel2........................................2:k_def t.................................................................................... 12 Figuur 11:1995 termen volgens HOUTnorm ...................................................................... 6 Figuur 5:1995-1-1...........1 modificatiefactor ...................... 6 Figuur 6:1995-1-1 Fragment Tabel 3........................................................

rondhout. geschaafd hout. waarvan de grondslagen van hun ontwerp en toetsing gegeven zijn in EN 1990 – Grondslagen van het constructief ontwerp. EN1995-1 Algemeen i. EN 1995-1-2 Algemeen: Ontwerp en berekening van constructies bij brand. EN 1995-1-1 Algemeen: Algemene regels en regels voor gebouwen.: voor gelamineerd hout. of houtachtige constructieelementen). 2. Zie Figuur 13:Centrum Hout Materiaaleigenschappen 4 . EN 1995-2 Bruggen. ETAG’s en ETA’s voor bouwproducten die relevant zijn voor houtconstructies (4) Eurocode 5 is onderverdeeld in verschillende delen: 1. ii. (3) Eurocode 5 is bedoeld om te zijn gebruikt samen met: — EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp — EN 1991 Belastingen op constructies — EN’s.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 GEBRUIK EUROCODE 5 (NEN-EN1995) (1) Eurocode 3 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken in hout(massief hout in de vorm van gezaagd hout. HOUTSOORTEN De soorten staan achterin beschreven in de tabel sterkteeigenschappen. gelijmd gelamineerd hout. Ze voldoet aan de beginselen en de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van constructies. Voor standaard bouwhout passen we meestal C18 of C24 toe GL28H.

De gehele balk. afzonderlijk of van alle onderdelen samen. A comparable material is parallel strand lumber (PSL). spant of constructie cq verbinding.of producteigenschap. MDF 1. zie hierna.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Weerstand (ULS) van HOUT Rd Rekenwaarden van de weerstand(sterkte): HOUT (1995:2. and LSL all belong to the general category of Structural Composite Lumber” Rd  kmod M Rk Bovenstaande formule kan geïnterpreteerd worden als sterkte van het geheel.20 =γM LVL. and LSL uses smaller veneers.30 =γM vezelplaten. and edge-forming material. M γM 1. in aanmerking neemt.17) waarin: more defects in a more random-looking pattern. Rk Rd kmod is de karakteristieke waarde van de weerstand(sterkte van de constructie) de rekenwaarde van de weerstand(sterkte) modificatiefactor. Rather than being manufactured from full. PSL. beams. OSB 1. or shrink due to its composite nature. twist. and more uniform. LVL products allow users to reduce the onsite labor. Made in a factory under controlled specifications. bow.3) 1. Deze worden getoetst met een identieke formule waarin voor R X wordt geschreven: de waarde van de materiaaleigenschap. They are typically used for headers. straighter. die de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van een materiaalof product-eigenschap ten opzichte van zijn karakteristieke waarde. De specifieke mechanicaberekening leidt tot krachten en spanningen in onderdelen cq verbindingen. OSB=Oriented Strand Board 5 . parallel veneers. It is much less likely than conventional lumber to warp. It offers several advantages over typical milled lumber: it is stronger. die de invloed van belastingduur (belastingduurklasse) en vochtgehalte(klimaatklasse) in rekening brengt is de partiële factor van de materiaal. or laminated strand lumber (LSL) which is used in the same applications. PSL uses veneers with 1 Figuur 1:LVL Laminated Veneer Lumber LVL= Gelamineerd Fineer hout. multiplex.30 = gezaagd hout (tabel 2.30 =γM verbindingen 1. LVL. rimboard. and so is similar to oriented strand board (OSB) in appearance.25 =γM gelijmd gelamineerd 1 1.25 =γM metalen hechtplaten “Laminated veneer lumber (LVL) is an engineered wood product that uses multiple layers of thin wood assembled with adhesives.

1 : belastingduurklasse algemeen Figuur 3:multiplex De weerstand (sterkte) van een constructie is een samenstel van meerdere (sommen) met daarin verwerkt de opneembare spanningen van hout.2NB: toewijzing belastingduurklasse . Daarom eerst uitleg over deze twee grootheden: Figuur 2: OSB Oriented Strand Board Figuur 4:1995-1-1-tabel 2. 6 Figuur 5:1995-1-1.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Bepaling Kmod BELASTINGDUURKLASSE Om de rekenwaarde van opneembare spanningen of elasticiteitsmodulus te kunnen bepalen is het soms nodig klimaat.tabel2.en belastingduurklassen als uitgangspunt te nemen.

1.=droog Xk Xd kmod is de karakteristieke waarde van de materiaaleigenschap is de rekenwaarde van de materiaaleigenschap modificatiefactor. Dit is op te maken uit de “reductie” of modificatiefactor k_mod (3.0.d  k mod * k h Figuur 6:1995-1-1 Fragment Tabel 3. maar na verloop van tijd toch kan bezwijken. Zie Figuur 6 is de partiële factor van de materiaal. Dat betekent dat een balk die bijna vol wordt belast op tijdstip t=0 kan voldoen .1 óók de klimaatklasse van belang voor de sterkte. k M waarin: KLIMAATKLASSE Naast belastingduur is conform tabel 3.en stijfheidseigenschappen van hout. d  kmod * kh f t . die de invloed van belastingduur (belastingduurklasse) en vochtgehalte(klimaatklasse) in rekening brengt. M 2 Voor X valt te lezen een willekeurige spanning 7 . 0. in aanmerking neemt. Hout buiten(klasse3) is per definitie zwakker (door lagere kmod) dan hout binnen(klasse1) Klimaatklasse 1 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar hoger is dan 65 %.of producteigenschap.=buiten onder dak Klimaatklasse 3 is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot hogere vochtgehalten dan klimaatklasse 2.3(2) in een combinatie van belastingen geldt de kortstdurende belasting voor belastingduurklasse meestal dus kort voor sneeuw of middelland voor vloerbelasting : zie BELASTINGDURKLASSE) Klimaatklasse 2 is gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken per jaar hoger is dan 85 %.1 modificatiefactor f m.k M & f t .17) exclusief: Bij gezaagd hout voor fmd en ftod: 2 X d  kmod M Xk voor alle materiaaleigenschappen f m. die de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van een materiaalof product-eigenschap ten opzichte van zijn karakteristieke waarde.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 De duur van de (veranderlijke) belasting heeft invloed op de sterkte en stijfheid in die zin dat in de tijd gezien een balk verzwakt als daar een constante of stijgende belasting op rust.=buiten …d Rekenwaarden van de opneembare spanningen(sterkte): dmv HOUTEIGENSCHAPPEN Met de klimaatklasse en belastingduurklasse kunnen we een ALGEMENE FORMULE voor opneembare eigenschappen beschrijven: (1995:2.

verhoogt de sterkte afhankelijk van hoogte van de balk. (LVL alleen buigsterkte) kh Voor gezaagd (ook dus ook geschaafd gezaagd) hout:  150  0.2) h=hoogte van het element bij buiging of de breedte bij trek in het element in mm HOE WERKT DE ALGEMENE FORMULE: Voor Xk dient de representatieve waarde van de materiaaleigenschap te worden ingevuld: (fmorep.3  (3.25 =γM metalen hechtplaten HOUT materiaaleigenschappen kh hoogtefactor . 2  k h  min  h     1.fc0rep.rep.fv0rep) 8 .30 =γM vezelplaten.fc90rep. multiplex.30 =γM verbindingen 1.30 =γM gezaagd hout 1.1  (3.25 =γM gelijmd gelamineerd 1. OSB 1.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 1.20 =γM LVL.ft0rep. kh meegenomen moet  600  0.1) Voor gelamineerd hout: Figuur 7:opsomming materiaal eigenschappen in symbool en tekst Waarbij bij voor de bepaling van fm0d en ft0d worden. mag alleen worden toegepast bij gezaagd en gelijmd gelamineerd hout op buigsterkte en treksterkte.1  k h  min  h     1.ft90. MDF 1.

d 7.0.0.d  f c.90. leidt tot een k_mod=0.16    1.d ofwel: _t90d = optredende rekenwaarde trekspanning .85N / mm2  t .0.85 N / mm2 1. 0.90.90.3  Dan opneembaar: f t .3 AXIALE TREK f t . evenwijdig vezelrichting [hoek 0] f_t0d = Rekenwaarde van de opneembare trekspanning // vezelrichting M  t . _c0d = optredende rekenwaarde [design] drukspanning(compression) . mag het gecombineerde effect niet groter zijn dan de weerstand voor die combinatie.90.d  f t . De representatieve spanning voor C18=ft.0. k M  0.d k mod * k h M AXIALE DRUK  c. indien verschillende snedekrachten tegelijkertijd aangrijpen. ┴ vezelrichting [hoek 90] f_t90d = Rekenwaarde van de opneembare trekspanning ┴ vezelrichting VOORBEELD: Trek rekenwaarde 15 kN op C18 hout.0. kortdurende belasting=opgelegde vloerbelasting=middellang. 2 1.d  15000 N /(71x171)mm2  1. ┴ vezelrichting [hoek 90] f_c90d = Rekenwaarde van de opneembare drukspanning ┴ vezelrichting 9 . bij buiging hoogte) Figuur 8:Figuur 6.16 11  7. gezaagd en geschaafd 71x171 binnen (droog milieu) uit eigen gewicht+veranderlijke belasting.8 *1.24 N / mm2  f t .3   1.d k mod f c .d  f t .NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Opneembare spanning: (klimaatklasse 1.16  k h  min  71   min    1.rep=11 N/mm2 (Figuur 13) Voor trek geldt een kh (met h is bij trek de breedte. k  t . 0. 0.1 Assen van het element 1995-1-1:6. k _t0d = optredende rekenwaarde [design] trekspanning .0.1 Weerstand van de doorsneden (1)P De rekenwaarde van een snedekracht mag in elke doorsnede de rekenwaarde van de overeenstemmende weerstand niet overschrijden en. evenwijdig vezelrichting [hoek 0] f_c0d = Rekenwaarde van de opneembare drukspanning // vezelrichting  c.  150  0.80).d ofwel: _c90d = optredende rekenwaarde drukspanning .0.d  k mod * k h Optredend en toets: f t .0.d  f c.

Opneembare spanning: (klimaatklasse 1. k M  0. d 3 V Ed f v .16  k h  min  71   min    1. 2 1.0.45 N / mm 2  f m. 0.16 18  12.d  k mod * k h f m .rep=18 N/mm2 (Figuur 13) Voor trek geldt een kh (met h is bij moment de hoogte.8 * 0.0.3  In zwakke as f M Ed   m.d  =(3/2)VEd / A  150  0.97  k h  min  171   min    0.0.3  Dan opneembaar: f m.0.d  k mod b*h M 10 .0.d  f m.97    1. k 2   f v.d  k mod * k h m.3   1. 0. 0.85 N / mm2 6 In de zwakke as voldoet de balk niet.d 10.d  k mod * k h f m .0.8 procent overschreiding verwaarloosbaar) DWARSKRACHT  d  f v.8 *1.0. 0.0. 0.d 12.45/14. 0. omdat om zwakke as: in dit geval 71) f m.k Wz M Wz=(1/6)b*h Waarbij b>h Kh:h=b 2 f m. 2 0.33=1. kortdurende belasting=opgelegde vloerbelasting=middellang.3  m.0.3   1. gezaagd en geschaafd 71x171 in zwakke as! binnen (droog milieu) uit eigen gewicht+veranderlijke belasting.d  k mod * k h m.33N / mm2 1.75 N / mm2 1.d  f m. k M  0.0.0.3  v .80).0.0. omdraaien: sterke as f M Ed   m.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 BUIGEND MOMENT In sterke as  m .d  k mod * k h Optredend en toets: f m . (0. leidt tot een k_mod=0.008 = 1.8 N / mm2  f m.97 18  10.97 24  14. C24 sterkteklasse toepassen VOORBEELD: Moment rekenwaarde 5 kNm op C18 hout.k Wy M Wy=(1/6)b*h Kh: h=h 2  150  0. k M 1 6  0.0.01 accoord.d  5000000 Nmm /( 71x1712 )mm3  14.3 Voldoet nagenoeg: Unity check = optredend/toelaatbaar = 14.16    1.85 N / mm2 1. d 1  5000000 Nmm /( 171x712 )mm3  34. De representatieve spanning voor C18=fm.8 * 0.75 N / mm 2 In de sterke as voldoet de balk niet.

7) KRUIP Hierin is dus verwerkt KRUIP: wederom afhankelijk klimaatklasse N.b.2:k_def t.fin. 11 .def Emean  1  k def  Figuur 9:1995-1-1:tabel 3.v. Emean.: Deze E-modulus wordt niet gebruikt in berekeningen.B. Om de uiteindelijke doorbuiging te berekenen wordt de uitkomst van de doorbuiging op t=0 met Emean .NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND (SLS) Elasticiteitsmodulus Emean is de gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus N/mm2 Dit is de E-modulus voor een doorbuiging in SLS op t=0 Bij de berekening van de bruikbaarheidsgrenstoestand. kdef Emean. KRUIP (2. wanneer de constructie uit elementen of onderdelen bestaat met verschillende tijdsafhankelijke eigenschappen. Immers een kleinere E modules geeft een grotere doorbuiging. vermenigvuldigd met 1+kdef. behoren bij de berekening van de uiteindelijke vervorming de uiteindelijke gemiddelde elasticiteitsmodulus.

Wfin is de uiteindelijke doorbuiging. Figuur 10:1990 doorbuiging eurocode Algemeen CONFORM 1995 12 .NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 DOORBUIGING CONFORM 1990 (ALGEMEEN) Figuur 11:1995 termen volgens HOUTnorm wnet. te toetsen aan U_eind Wins is elastische of onmiddellijk optredende doorbuiging (vanaf startpunt = horizon of zeeg) op t=0 ten gevolge van G+Qextreem Wcreep is de doorbuiging door kruip.fin is de netto uiteindelijke (t=∞) doorbuiging (=zichtbaar onder horizon. of onder de rechte lijn die de twee steunpunten verbindt) .fin winst wcreep wc wfin wc Wnet. Wc is de zeeg of de tegenpijl (indien van toepassing).

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 FORMULES IN DE EUROCODE HOUT Figuur 12:Formules doorbuiging hout 13 .

v.g.v.g=w1 u_inst.v.rep + q_q. in de formules wordt dus de Emodulus voor korte duur gebruikt en de lange duur berekend door deze doorbuiging te vermenigvuldigen met 1+k_def voor permanent of 1+Ψ2*kdef voor veranderlijk.v.g. minus zeeg = wat je ziet) Ubij = Ueind-Uomiddelijk.onmiddelijk u. alleen permanent en rustende belasting Uonmiddelijk=UinstG q_g.g. Hieruit valt op te maken dat kdef*UinstG de bijkomende doorbuiging is t.onmiddelijk u.q*Ψ2kdef U_totaal u.v. Utotaal (=Ueind) q_g.rep u.rep u.g*kdef u_inst.rep + q_q.g.q*Ψ2kdef u_inst. alleen Veranderlijk extreem]=tussenstap [UfinG =UinstG * (1+kdef)]=tussenstap [UfinQ =UinstQ * (1+Ψ2 * kdef)]=tussenstap [Ufin= UfinG + UfinQ=Utotaal] Ueind = Ufin – zeeg Ubij = Ufin-UinstG N.rep = q_rep Uinst.bij 14 .v.bij tgv.g t=0 t=∞ u_inst.q t=0 t=∞ u_inst. In de oude TGB was Uonmiddelijk: U t.B. eigen gewicht op t=0 Utotaal U t.rep = q_rep u_inst.G = U onmiddellijk op t=0 t.q u_inst.q*(1+Ψ2*kdef) q_g.bij tgv.g*kdef u_inst.g=w1 u_inst. eigen gewicht + Q op t=∞ (evt. Deze filosofie handhavend krijgen we het volgende sommetje voor Uonmiddelijk .NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 WAT erg onduidelijk is is de formule van Ubijkomend.g.g*(1+kdef) [UinstQ = U onmiddellijk op t=0 t. G en (1+kdef * Ψ2) de bijkomende doorbuiging is tgv Q q_q. eigen gewicht + Q op t=∞ (=het mechanicasommetje) Ueind U t.g.q u_inst.

a Figuur 13) 4. K. Houtwijzers van centrum Hout (o. Houtwijzer . Briedé “Tabellen voor bouw. EN1995-1 Ontwerp en berekening van houtconstructies: Algemeen – Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen e 2.J.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Gebruikte literatuur: 1.en waterbouwkunde” 7 druk 1995 3.pdf 5.sterktegegevens 15 . Houtwijzer_Naaldhout_03.

TABELLEN Houtsoorten Tabel 1:houtsoorten en sterkteklassen houtsoorten en sterkteklassen nr houtsoort kwaliteits KVH-norm klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 andira (sucupira vermelha) angelim vermelho angelim vermelho azobe azobe balau bangkirai bangkirai basralocus bilinga bilinga cumaru cupiuba (kopie) demerara groenhart denya (okan) douglas europees douglas europees eiken (pools) eiken (middeneuropees) ekki=azobe goncalo alves (muiracatiara) grenen grenen groenhart iroko itauba jarana jarrah NEN / NPR tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 A/B HS HS tropisch / NPR 5493 BS 5757 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 BS 5757 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 NEN 5468 NEN 5468 europees / NPR 5493 NEN 5477 tropisch / NPR 5493 C A/B HS HS NEN 5466 NEN 5466 BS 5756 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 BS 5756 K17 K24 D70 D40 D40 D40 D40 oud sterkteklasse loofhout D30 D50 D35 D70 D60 D70 D50 D70 D35 D50 D60 D35 D70 D50/D40 C16 C22 C24 C20 D60 D40 C18 / C16 C24 opmerkingen / herkomst opmerkingen / herko naaldhout gegevens gegevens het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum h het houtblad mei 2006 aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum h K22 C22 HS K60 het houtblad mei 2006 aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum h het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 aanvulling januari 2003 HTO diktaat stichting centrum h het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 / cursus hout eurocode het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 / cursus hout eurocode het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 HS K43 C A/B A/B HS K24 HS .

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 kapur.z.kapoer karri ( zuid afrikaans) karri (australisch) kempas keruing.o. 17 .keroewing lariks inlands lariks mandioqueira (sucupira amarela) massaranduba merantie rood merbau mukulungu nargusta okan (denya) opepe piquia piquia marfim / araracanga red lauan robinia sapucaia tali (uit ghana) tali (uit kameroen kongo Brazzaville) teak uchi torrado vitex vuren vuren yang HS HS HS HS C A/B tropisch / NPR 5493 BS 5756 BS 5756 NEN 5466 NEN 5466 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 NEN 5483 BS 5756 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 HS europees / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 BS 5756 tropisch / NPR 5493 tropisch / NPR 5493 NEN 5466 NEN 5466 k37 D60 D35 D50 D60 D50 C18 C24 D40 D60 C20 D60 D40 k24 K43 k37 C24 D50 D50 D40 D50 D70 D30 D50 D40 D60 D40 D40 D30 C18 C24 D50 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 het houtblad mei 2006 k17 A/B HS k70 K21 HS HS C A/B HS k30 K17 K24 Materiaaleigenschappen z.

6 2.15 3.5 29 3.7 9400 390 390 3 GL 28h 28 410 12600 19.9 1 f c.5 0.5 29 3.7 18 38 27 38 27 7 12 3.45 26.6 0.7 GL 28c 28 380 12600 16.1 3 2.05 N/mm² 5500 6700 6500 7000 8700 7400 8500 10300 10000 10800 11700 14200 16700 18500 elas naald E90.8 11100 460 460 3.85 2.mean N/mm² 270 330 300 330 430 370 400 500 450 0 0 0 0 0 elas loof afsch.5 4.mean N/mm² 530 730 600 670 860 730 800 1000 900 1030 1070 1130 1330 1470 Gk N/mm² 500 630 560 630 800 690 750 900 800 950 1000 1060 1250 1370 sterkteklasse K15 sterkteklasse K17 sterkteklasse K18 sterkteklasse K21 sterkteklasse K22 sterkteklasse K24 sterkteklasse K30 sterkteklasse K33 sterkteklasse K37 sterkteklasse K43 sterkteklasse K50 sterkteklasse K60 sterkteklasse K70 sterkteklasse K80 tabel J1(tabel 1a NEN 6763) gelamineerd hout waarbij alle lamellen dezelfde sterkteklasse en houtsoort hebben 2.7 0.2 9400 320 320 2.5 0.75 7.6 31 4.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 Tabel 2:materiaaleigenschappen per sterkteklasse klasse buigsterkte f m.5 4 1.mod E90.90.7 4.4 2.4 3 3.4 24 2.1 2.k N/mm² 0.4 0.4 0.o.5 0.3 5 6 7 8 E0.5 0.25 6.8 6.4 24 350 11600 14 0.45 26.4 0.35 3.8 1.3 0.4 0.8 11900 460 460 voor gelamineerd hout wordt GL 24c toegepast Kerto S balk Kerto Q balk Kerto S plaat Kerto Q plaat 50 36 50 36 480 480 480 480 13500 10000 13500 10000 38 27 38 27 0.3 GL 32h 32 430 13700 22.7 0.5 6 5.5 0.5 3.7 10200 390 390 3 GL 32c 32 410 13700 19.3 GL 36c 36 430 14700 22.7 1.3 0.4 0.5 f v.k N/mm² 15 17 18 21 22 24 30 33 37 43 50 60 70 80 massa elas.3 0.3 11900 490 490 tabel J2(tabel 1b NEN 6763) gelamineerd hout waarbij de lamellentot verschillende sterkteklassen en of houtsoorten behoren GL 24c 2.2 10200 420 420 3.k N/mm² 17 17 19 20 20 21 24 24 28 31 35 40 45 50 f c.mod treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elas mod rk kg/m³ 300 380 320 350 480 380 410 520 450 550 650 750 900 1000 Eo.k N/mm² 2.8 6.6 2.4 24 2.k N/mm² 1.5 0.8 2.5 3.6 2.k N/mm² 9 9 11 13 13 14 18 18 22 26 30 36 42 48 f t.6 GL 36h 36 450 14700 26 0.35 4.4 0.7 GL 24h 24 380 11600 16.o.85 3.85 5.90.mean N/mm² 8000 10000 9000 10000 13000 11000 12000 15000 14000 15000 16000 17000 20000 22000 f t.5 12000 8800 12000 8800 600 600 600 600 600 600 600 600 720 780 850 910 590 720 780 850 600 400 600 400 .2 11100 420 420 3.5 3.5 0.35 21 2.

0 4.4 20 3.2 16000 30 0.4 17 3.4 23 4.1 10000 21 0.5 11000 14 0.0 10000 18 0.3 14000 30 0.0 8000 8700 9400 11800 14300 16800 640 690 750 930 1130 1330 640 690 750 930 1130 1330 600 650 700 880 1060 1250 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 europese sterkteklassen gezaagd populierenhout.6 23 8.4 16 3.6 11500 15 0.0 4700 2.4 29 4.9 14000 24 0. rode meranti en naaldhout 2 7000 8 0.6 10.4 10000 13 0.0 10000 3.4 6000 2.1 15000 27 0.0 8700 2.6 26 9.6 13.6 29 0. loofhoutsoorten volgens NEN-EN 338 8.0 7700 2.8 13000 21 0.5 20000 42 34 4.8 6700 2.6 25 8.0 7400 2.4 19 3.3 9500 12 0.0 4.4 18 3.0 4.4 27 4.0 10700 230 270 300 320 330 370 380 400 430 470 500 530 230 270 300 320 330 370 380 400 430 470 500 530 440 500 560 590 630 690 720 750 810 880 940 1000 Figuur 13:Centrum Hout Materiaaleigenschappen 19 .0 8000 2.7 12000 18 0.2 8000 10 0.2 5400 2.4 21 4.NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 tabel K2 (tabel 1 NEN-EN 338) loofhout D30 30 loofhout D35 35 loofhout D40 40 loofhout D50 50 loofhout D60 60 loofhout D70 70 tabel K1 (tabel 1 NEN-EN 338) naaldhout C14 14 naaldhout C16 16 naaldhout C18 18 naaldhout C20 20 naaldhout C22 22 naaldhout C24 24 naaldhout C27 27 naaldhout C30 30 naaldhout C35 35 naaldhout C40 40 naaldhout C45 45 naaldhout C50 50 530 560 590 650 700 900 gezaagd hardhout.4 26 4.3 11000 24 0.2 9000 11 0.5 5.4 22 4.0 9400 3.4 25 4.5 17000 36 32 0.6 6400 2.0 4.

07 1629.03 17.50 27.68 206.57 2458.49 60.5 27.71 27.10 1192.28 707.37 8808.1 49.66 122.4 56.03 17.12 41.95 716.75 2886.18 294.54 377.30 207.06 339.6 27.46 Iz cm4 57.7 34.35 2958.66 781.71 27.59 659.28 13.99 292.2 27.52 164.03 17.6 63.70 70.67 185.9 42.24 346.50 20.50 20.11 869.76 109.9 42.9 42.71 27.21 113.13 1866.46 234.52 49.50 20.70 90.20 84.0 49.4 56.71 H A A A a a H A A A A A a A A A A A A a a a a a a a Tabel 3:Afmetingen volgens brochure naaldhout van centrum Hout 3 A=aangevoerd uit buitenlad.98 121.1 56.98 6386.86 42.j.7 34.28 13.47 1048.89 435.97 209.50 20.71 80.50 20.67 164.65 70.04 33.51 99.7 34.10 11775.71 6023.25 163.8 Wz cm3 25.65 707.HOUTAFMETINGEN34 tabel met gangbare geschaafde houtmaten b mm 46 46 46 46 46 46 59 59 59 59 59 59 59 71 71 71 71 71 71 71 71 96 96 96 96 96 h mm 71 96 121 146 171 196 71 96 121 146 156 171 196 96 121 146 171 196 221 246 271 96 121 146 196 221 A mm2 3266 4416 5566 6716 7866 9016 4189 5664 7139 8614 9204 10089 11564 6816 8591 10366 12141 13916 15691 17466 19241 9216 11616 14016 18816 21216 Wy cm3 38.15 733.17 1841.1 45.32 175.70 158.45 286.30 287.6 20.87 98.46 4454.03 20.50 20.26 341.20 339.02 1530.4 56.28 13. minder courant 4 K.19 55.57 90.46 510. a=aangevoerd uit buitenland.7 34.09 249.25 252.61 239.28 13.03 17.46 Iy cm4 137. minder courant H=in Nederland herzaagd.99 1916.0 78.02 584.31 69.02 523.03 17.43 138.25 2489.00 871.11 1076.8 71.71 27.67 335.59 77.79 892.86 224.05 147.02 454.6 63.06 173.79 1417.26 301.66 101.06 614.1 49.63 8635.46 185.88 266.97 435. meestal in voorraad.28 13.15 118.50 20.28 17.33 360.66 143.69 147. briedé Tabellen voor Bouw en Waterbouwkunde ISBN 9023834569 .66 112.62 143.59 577.39 iz mm 13.5 27.9 42.67 51.09 iy mm 20.42 224.43 1445.68 227.15 679. meestal in voorraad H=in Nederland herzaagd.44 3702.03 17.72 808.

NEN-EN 1995 HOUT EUROCODE 5 tabel met gangbare geschaafde houtmaten CLS|SLS Tabel 4:Houtafmetingen SLS en CLS (houtskeletbouw) 21 .