Bannha igheid medelijden? Fou .

In deze in okra s ijken ij aile onduidelijkh en glad zoda ook jij je handen ui de mou en kan s eken . Blade snel verder ...

=

Hcbben jullie er al eens n gehoor ? Ja toch? Oe: ':1" n an barmharti ha klinktj ullie al beken in e oren? Maar ,'at is at nu 'Etr? Laten 'e be innen met het begin...

st

• • • •

De hongerigen spijzen De do stigen laven De naakten kleden De vreemdeHngen herbergen • De zie en ve zorgen • De gevangenen be zoe ken • De doden begraven

tnledng

Jullie gidse

voor va daag

Richard, Lena, Lenerd stoetel, Dora, Harry, Fien en Bram zullen jull ie in deze infobundel wegwijs m aken. EI kindje staat oor een erk, ze zullen jeer dan ook alles 0 er ertellen. alt er jou niets op. Ze zijn met 8, heel goed gezien. Dat betekend dus dat Bram jull ie wat rneer uit1eg zal ge en 0 er iets helern aal anders dan de andere kinderen. Ze staan te popelen om te beginnen, dus huppel snel met hen m ee door dit krantje.

Op de pagina hiernaast zag je een heel oud schilderij, het heet eenvoudia- eg 'De zeven I erken van Barmhartigheid. In het Rij museum in Am terdam taat het schilde ij, van de rv1eestervan kmaar. Het I rd in 150 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis geschilderd. In 1582 hing het schilderij in de Grote of st. Laurenskerk in Ikmaar. no 2006 hangt het in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam, dat het in bruikleen heeft van het Rijksmuseum Amsterdam.

i
~

I
.> ~/

r···.,. .

,

Suske en iske fan. Dan heb je ze er dit exemplaar thui liggen. 'De zeven naren' door Illy andersteen is nameJijk een heel bekende strip. In dit verhaal is Lambik erg teleurgesteld als hij ontdekt dat niemand in zijn tijd aile Zeven ! erken van Barmhartigheid kan opnoemen. Hij zal daar dan ook een stokje voor teken. Z kleed hij het tandbeeld 'Het rneisje met het geitje' dat in erpen te be onderen i . Hij neemt 'De naakten ldeden'. el heelletterliik.

noen 'e e ene Id in inkel na e a ere. I maal scortsn Ide in .Jrijetlj side ij gala Ie in ,sportkle ti, oor sian rnensen oor 011 ere mensen in aile maten Ell so orten , Oize kast Ii er 01 an, iets 'at e niet mooi in en ooien eg of 31' aan e er e ere. E hebben egenlti een 0 erb ige luxe. tEf\ 'ijl er eel rnensen zijn ie zich niet eens kunnen Ie n. naakten Id en is een an e z en barmhartighen, Oft an 1- terlijk enomen or en. Er zijn eel mensen Ie een _ el hebben om zich fatsoenlij te Id en. lukki zijn er crg anisaties ie zich or eze mensen inzetten. Laten 'e .'ee n eze or anisaties on er e loep nernen. 1aar e naakten kle en r t niet aileen letterlij b - oel . Er staan eel mensen in ce kou. e zijn erlaten or hun partner, hun ou e mo en er oor hen zijn en ze niet in ou laten staan°, Hun ziel ld en met schap, eborg enhei en lief E.

de
'in eI haalt o eren en kle ij op om ze aarna aan een goe ope prijs te rkopen. Ze steunen mensen ie het n iet zo bre h eb ben en Ide en letterlijk e naakten,

De krin loop

~.

...L

......."

Sin s 997 plaatst I erel Missieh u lp tern atisch rod e Id in epotbakken o r heel aa eren. Een root aantal hi an 'or t ·ekelijks geledi oor e ophalers. De hulpqo eeren ingezamel ia Id inqb akken. epots en inzamelacties 'or en oor een eel naar het sorteercentrum in Boechout ebracht rsoneel en ij llI" ers sorteren e in ezarnel e 0 eren, 0 m ze a arn a tE tran sp orteren n aa r e mensen ie een kapitaal hebben om Ide ij aan te sdiaffen. Ch apeau or I MH!

t

(
NEderland
~I

0;

'of

i, Ie,' t

I

s 'ij na school thuis omen en ze en 'Ik heb hon er' hebben e aen flau i ee ..at echt hon er is. at iJ hebban is tre om i s te knabbeleo. 0 zon er in ons agelijks lu Ie n met rneer n b ust hoe belan rij OE sel ni oor ons is. Het is alto ter onze beschi king en 'e aan er niet bepaa zuini9 mee om. T~ '0 I '0 een goe e ul bor rie maal aag s naar binnen peu elen zijn er mensen it:: erhon eren en zi 'or en n 'ege het tekort aan kapitaal om oe sa aan te schaffen, Een op ze en mensen in ce 'ere krj en niet enoeg eten binnen om een ez.on en actief I en te lei en, Oat zijn ag an a aag eI eta 925 t assenen, ou ers jon eren, kin eren, bab s...

Honge , je moeter nietaan denken je moet er ataan doen!
Door hon er hebben kin eren min er of zeffs en 'eerstan', raar oor zelfs een sirnp ele er ou het ertoe kan lei en at een kin erlO t. U Ice: oet aar at aan, Door juist e eerstE 1.000 a en n het en an in 'eren - en at begint al in e baarmoe er - structJ.Jreei te zor en or as e oe in , e bene ig e itaminen en mineralen en r elmatige controles op groet en on 'i elinc, De 'ere heat massaal ehoor eg en a an hun 0 proep om on oe e kin eren te help en en ze kij n teru 0 p een succesvolle campagne. QJ heel eI erschillende manieren zon ze in actie ekomen or e on a e in eren in Guatemala, o.a, oor en actie eek aarbij e opbren st n smsjes naar Unicef in .

De g ootste humanitai e organisatie in de wereldwijde strijd legen honger.
jaar orziet I bij omeel meer an 20 m ilj oen ki n eren n m aa Ito n op school. QJ eze manier mo igen ze families aan hun kin eren naar school te sturen en leg en 'e het fun ament oar een betere toeko m st So n i en leren in eren eI beter als zO een lIe maa hebben. H F eeft sel aan mensen 'ie 'ani te eten hebben in ruil oar erk in haar sel oor erk programma's, Deze proj ectEn zo n e basis or een betere toe mst

9

atar IS an Ie ensbelan_ zon er E aar e zetfs een en mo_-'ijk. e mens kan €En tij j e zon er 0 58 maar zon er ater kan hij maar ee:n paar agent 5 'ij orst hebben lopen e naar IE: kraan. HOE: 'EI... aak lop en .'E zetfs naar E: koelkast. aar 'at als het 'atEr plots maar eI e an Eren ·EI. pIS? ij kunnen her ons niet

oorstellen,

Wa tErputtl!nactie

in Ghanda.

In it ran ten arti kel an e attuasitE De 'e krant nl aat Henn n E Bosch samen met haar collega een aantal ren per jaar naar Ghan a om projecten te real iseren. Haar eerste proj act I as Eel kin ertehuis, maar oor e I ensbe rei en e situatie oor het rvui e 'ater 0 ze it initiatief no za elij

usic fo life 2007: 0 in kbaa r wa b!: • usc For Ufe 200 stnn in het teken n rinkbaar 'ater. SbJ io Brussel sloot e e Ibe n 1usic For Uf e af met a:n b rag an 3. 383. O~ eu roo Het ingezamel e e gin naar 'amrprojectEn n Ro e Kruis- aan eren. \:er an 500.000 mensen kregen aa oor toegang tot zui er rin ater.

Hulp uiteigen

land!

ater ! ie 'atEr, rmin eren.

De doden begra~n
en be r en is afg:he' nernen (gens is ook een reHgieus ritlJeel en gebeurt ne ocrsdiriften. In het christen em is h begra en hei. e kijken e en en een n barmharti o er e 9 renzen it bij e beken ste hoe het ritueel bij hinco eisrne, oc sc ien ~en hj

Sij e ch islenen 'or t e begrafenis gele' oor e priester. Samen met le nabestaanden zoekt h ij teksten en lie eren u it ie n a ar oren 'or en ebracht bij e plechti he' . q, eagan e begrafenis nemen e nab een afschei en begele en ZE e kist naar e r 8ij e binnenkDmst in e rk or t e ist besprenkel met 'ij 'ater. De plechtighe' bestaat uit ebe en, uit een preek aarin e oe e 'aliteiten n e e~o ne naar oren gehaa , uit een offeran e iaarbij een bi prentje 'or t uit e ee ,en een eucharistie .Erin . De plechti he' '0 t be'n i met het opnieu ' besprenkelen 'ij ater en het be 'ieroo nne ist. De nab esraan en 'an elen na aAoop samen met e ki~ ra ers en e priester richtin het kerkhof. Daar 'or t het raf gezegen oor e priestEr en laten e ist ra ers e kist in het raf zak n, De nab esraan en kunnen rvolens een beetje aar e op e kist ooien, sorns or en er ook bloemen egooi . a eze hele ebeurtenis 01 t er no een kofnetafel raar e nabestaanden samen kunnen

Binnen e oodse culbJu is het ebrui elijk om ie ereen, arm of rijk, 20 een udi mo lijk te begra n. Het is er 'el erbo en om e begran is te reg elen or p erso on esto en is. a ate persoo n est 0 en is 'or t het het lichaam zo snel mo elijk en 011 . b ekt met een la en, uit respect, om e gestorne niet te beschamen. De begra enis ebeurt liefst no ezelf e a n het 0 t:rlij en. 1ak or e begrafenis 'or t het lichaam ritlJeel in stilte

rou 'en.

mensen zij n. 'or en eo erl ene bij oor eur begra n in het eboortelan , e rafrus; is belan erijk. Q) moslims mo en zich niet laten cremeren. ant 0 r het om aan met een 0 lichaam is men zeer ui elijk: oor het lichaam moet men respect hebben in 0 reensternrninq met het respect at men or e I en e heeft. Het ma op een en Ie 'ijze Ermin tr ontheili rfraai 'or en. Het moet zo eel mo elijk met rust '0'-; gelaten. a0 lij 'en 'or t het lichaam in oe n 'ik en naar e rno skee gebracht. De be rafenis zelf beurt zo snel mogelij na at e persoon 0 erie en is. De 0 rle ene vor bij het raf uit e kist etil op zijn of haar rechterz] e eleg , met het ezicht richtin ekka.

In het hi d oeisrn e 'or t i ereen eaemeer. Dit gebeur om at e hin oes at it 'e sneste manier is om terug te eren naar e Brahm. estal or t e 00 po-sitief aren, om at het lichaam slecht' 'as. De hi oes gelo eder eboorte. Tij ens het I en zijn er 16 sacramenten ie eo r an naar een a ere I ensfase mar ren. EEn an ie saaamenten indt plaats ranneer ieman op sterven Ii t Dan is het e b oeJin at een zo on of een man uit e familie een ruppeJ 'ater uit e Ganges in e mon n e sterven e iet. 'ant 'ater symboliseert het en. Daarna 'or t het lichaam naar het crematorium e ra en, aar 'or ... e kist t geopen en ersier met kransen. oor e hin oes is het belan erij at naaste familiel en het lichaam lien rbran en, meestal zijn het e mannen ie to ijken. De as an eo rl ene 'or erstrooi bo en het 'ater, 00 het liefst in e Ganges De 'e n hierna leeft e familie n eo erl en!: sober en egetarisch en eJ a 'or en er 10 rijstballetjes eoffer . De offkiele rou 'perio e or t pas af e90ten na e.enjaar. Dan pas ma men teru beginnen feesten or aniseren,zoals hu 'elijken of erjaar agent

z)~ I de e.en
~I):

kleect ~em 1J:~.am I)e~n_ [Ie
lilt.

er
II E •

f\'11 : G~r .)

:l1)..

1111 •• d.. •.... 1 .. ". II: ... I~ •. II .. H ..

iI~ij..r.·

..,' .. "...

ten aezleker
II', - , "'

be I
~-I '1\.

U:t~r
fij. .,

: en. 18:1;;
VI'

Ie· ·.It

I,ll Ge

1(•• A ,-II

:; : U

[) nJ

D . H -il 'J' H,j 7 - ~
, Cqe I : I:'e n.l'-:

-I"

J

,.t

zJI<~ pr~:e
I... :

de
I.·v

wi

.• It

:;:. lO Eul Z

de co~r

be 1'1I'\·-en.

rge
2

e lachaise

1

de

• Het Graf van de onbekende ee I - diverse 12 d eg a

soldaat is ee
9

i

rde

rde

s 'e enken aan zieken cenken 'E: meteen aan =en zie enhuis. He: ruikt er raar, j e zult er niet eel mensen zien lachen en er zijn en eel _ angen en kamers. In onze samenl in~ is het n etfspre n at b] en on e I of aiur naar e spoe af eling 'or ere en of in ien ern stiger e ambulance 'or t gebel • Je zult misschien e en moeten .achtan maar je krij~t al snel een kamer aan 'szen en e ktar komt je binnen e t' :ee uur opzoe en. In een zie nhuis li en oet reem en je o elt je niet altiJ comfortabel maar j e krijgt er _ beste zorg en je mt er niets tekort. Jammer enoeg is it niet era I zoo QJ eel plaatsen in e 'ere komt er ni metaen hulp of komt er zelfs no cit hulp. Oat komt om at e ezon hef szor er a on errnaats is en e no i e hulp niet an rornen eI er.' 0 kunnen het ons zeer mo eilijk o crstellen at als . e iets an on al rneernakan, er een hulp zou omen. DE or anisaties ste n ha en uit e mou 'en!

ARTSEN ZOND6If GRDIZE'N

Arisen zonde Grenzen is een onafhan eo ke, rnedisdre noo hulpor anisatie ie 'ere '0 mensen helpt, on eacht hun afkomst, religie of politieke o rtJJigin. orop staat het r en an Ie ns en het erlenen n m ische hulp aan slachtoffers n rampen, oorlo en Ef'I epi ernieen. Door ei Ef'I teams te stu rEf'l .a rtsen, erpl eeg u i en en an ere specialisten an Artsen zon er Grenzen zo snel en effectief mo elO han len. Samen met me 'er rs uit e lanoen zelf, 9 en zij ter plaatse irecte st:eun aan e be lking. In 1999 onrvin sen zon er GrEf'lzen obelprijs vo or e rede or z.o 'el het m ische er als het optr en als plertbezor er oor mensen en b elkin 3]roepen in no

Damiaanactie bestrij lepra en tuberculose in ie, Afri a Ef'I erika. Oamiaanactie 'ii mensen helpen, oor hen maakt het niet uit in 'at je 100ft, eJ hui sldeur je hebt of je arm of rok bent. Ze ·i"Ef'I hen hun Ie en teru ge n, hun lot in eigEf'l hanaen lat Ef'I nernen, sarnen 'er n met e 10 ale be 01kjng ... Ort oen ze oor eI in te zamelen, oor bij orbeel stiftjes te rkopen, zo at ze eneesm sen kunnen kopen oor menSEf'l ie het n ig hebben maar het niet kunnen beta len.

• TBC of Tuber cui os Ziekte ie 'or t roorzaakt oor een bacterie eest workomen e orm: Longtuberculose. • ep ra: roo rzaa 0 or lepra ba cterie. 1aakt bepaal e plaatsen onge elig en is besm ettelij k.

De vreemde6ngen herbergen
Na I' lit

----I
.. "kij ..
Fr.:rtJI,t

r
I

A1J "tal 2008 J.:>S,CC.
~~,EI.""I

Cu:::; ere
'.'H' H" '.' • ,:I '"
' ,

I I I

~~,E.1l
l-:J, ',.'

rs. r. =1."
J.~,LEC
11,:- ,
11 .. :" l:I,~

I I

---I

I

,E"II."

ere 'ij slaan heel 'at rnensen noo e 'on en op e [ucht oor oorl e 'e en ervolgin . Ze kornen ook in ons Ian terecht. \=nsen imm reren oor rschillen e r enen om 'ille an het beroep , politi economie een 01 in , sentirnentael. een familiehereniging 0 een oorlog, I ij stall en j ullie met plezier E nieu 'e campagne: van 1uchtelin en 'erk ~aan eren ie ons _ verhalen n e 'one mensen met een on e ..achte 'en in_ geeft Ze moeten immers in een Ian helemaal opnieu · beginnEn.

Kourosh,speelt tonee1 En voigt fotografie. -)

uchtelingen

er

zet zich in

oor asielzo

ers en

vluchtalin en. Samen met 50 I' or anisaties en eel
enthousiaste rij illigers erhogen ze e ru op het belei en sensibiliseren ze het ruime publi . Ze coer ineren en ei en op ngne er, zijn actief ro in terg ratie en on ersteu n en i ereen ie asiezoe rs en luchtelinqen bijstaan. Ze erken er ianneer no i . Ze ij eren oor een men aar ige bescherming an asielzoekers en luchtelin en. L.B raa hierbij zijn het luchtelin en r rag, e Uni ersee eddaring ens en het 8Jropese mensenrechten

VI

)

~

._

:

,

3)

t·-· -:¥-

5 _~

_=_ _

C'

-e

r.

e

Ra ara .. Ka jij lezen wat hier staat?

V/+

~I+

+

-I_t.

·b

-e+cJ-

+

·nt+
• N

.I

Wat heb je onthouden?

ell" eerav n
Ridhlli<

y,jt:QI

~
". 101

., r:
L -;
j ...

DXld EO'dlt

DR!G~F 11 0 .:

Goo
Il~

r. :~
!1

x
C

,I I

?


:l

aals

vcrri jz nI~ \'eder"eb:o Zie.

ze

12

E hsbben her schil En 'erken an Barmharti eer er gezien maar kan j e aan _ han an onze uitle nu 0 k het juist 'erk bij het juiste paneel schrij en?

en

h_" · al eens I~isch inzicht

.--.

_" l

sje 9 op set hebt, mer maar elk 'Er ?

je

tat er nu een

.erk ontbreekt,

Draai snel de pagina om voo hetvervolg.

Dit erhaal is erte oor Jezus als an ro or op e raa : "I ie is mijn naaste1' het: gaat o r het gebo heb u ' naasten lief zoals jezelf. In het erhaal 'eigeren een priester en een Ie °et om hun han en wit te maken het stachtof fer Ian s e kant n e 'eg te help en, aama omt een Samaritaan en ie helpt hem ·el. is an moetje hem helpen, on eacht 'ie het is.

it erhaal 0 er naastenlief e? On at b arrnharti hei min of meer h zelf e eken . Je han en uit e rnou 'en s: en om me.nsen ie het 'at min er te hebben te hapen oor projecten te organiseren of oor e oon een hart on er e riem te. stE n. Jij kan ookje naastenlief :: tonen oor simpeh'eg eens op bezoek te aan in het rusthuis Het en rarrnen e oel n e. limlach op hun ezicht als ze n _ eens kunnen ertellen er hun I en 'er t inspireren . Ci je kan in e astenperioce at eJ bij el aar spro len en af een bij hEt klooster in e buurt Ie hat an zal oorg en aan oe e oelen. Barrnharti zijn hoeft niet altq ing rik te zijn ie ereen kan het, ookjij!

Doolhof

oordzoeker

,kmaar

Deze personen namen de volgende erken op zich Inlei ing • Laurence arlop De hongeri en sp] zen : Sarah nsteenkistE De orstig en la n: Sa rah n steen ki ste De naa en kI en: Laurence arlop De eem elingen herber en : Eva Denorme De zie n rzor en : ge lij an Looc De an en bez.oekEn : ge·g n Looc De en be~r en: E.ta Denorme Strip, N eester n kmaar en at heb je onthou en : Samen rmin en La out: Sarah nsteenkiste

6ndwerk Godsdienst Jde Irimester2012 kios llE 1

11